Page 1

ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

๒๕๖๐•2017


แจงเหตุราย

แจงเหตุดวนเหตุราย ศูนยดับเพลิงศรีอยุธยา ศูนยบริการขอมูลจราจร กองปราบปราม ตำรวจทางหลวง ศูนยรับแจงเหตุตำรวจทองเที่ยว ศูนยเอราวัณ (กทม.) สายดวนโรงพยาบาลตำรวจ ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ ศูนยควบคุมและสั่งการจราจร กรมการขนสงทางบก สถานีวิทยุ จส.100 สถานีวิทยุ รวมดวยชวยกัน (FM96) แจงอุบัติเหตุ รพ.ตำรวจ สถานีวิทยุ สวพ. 91 ศูนยกูชีพ นเรนทร ศูนยวิทยุกรุงธน ศูนยวิทยุรามา ศูนยมิสกวัน

191 199 1197 1195 1193 1155 1646 1691 1543 1197 1584 1137 1677 1691 1644 0 2354 8222 0 2451 7228-9 0 2354 6999 0 2281 0764

ฉุกเฉินและสุขภาพ

สอบถามหรือแจงเหตุเกี่ยวกับไฟฟา การประปานครหลวง สายดวน อย. ศูนยรับเรื่องรองทุกข กทม. ศูนยบริการขาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แจงเหตุดวนเหตุรายทางน้ำ อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ ศูนยชวยเหลือสังคม มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี ศูนยดำรงธรรม ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน มูลนิธิกระจกเงา

สถานีขนสง

บขส. สายเหนือ (หมอชิต 2) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) สายตะวันออก (เอกมัย) สายใต (ตลิ่งชัน)

1130 1125 1556 1555 1182 1199 1196 1300 1134 1567 1111 08 0775 2673 0 2973 2236-7 1490 0 2936 2848 0 2936 2848 0 2391 2504 0 2422 4444

ธนาคารพาณิชย (Call Center) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห

การเดินทาง

สหกรณแท็กซี่สยาม สอบถามเสนทางรถเมล ศูนยใหบริการทางพิเศษ การเดินทางโดยรถไฟ (24 ชม.) รถไฟฟา MRT (ใตดิน) รถไฟฟา BTS (ลอยฟา) ทาอากาศยานสุวรรณภููมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ไทยแอรเอเชีย นกแอร บางกอกแอรเวยส

1333 0 2111 1111 1572 0 2888 8888 1588 1558 0 2777 7777 1770 0 2285 1555 1595 1115 0 2645 9000

1661, 0 2944 5063 0 2944 5150 1348 1543 1690 0 2716 4000 0 2617 6000 0 2617 7300 0 2132 1888 0 2535 1192 0 2515 9999 1318, 0 2627 2000 1771


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

๒๕๖๐•2017


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

ดอยอางขาง

สถานีเกษตรหลวงอางขาง” เปนโครงการหลวงแหงแรกของเมืองไทย ซึ่งเปนสถานที่ทดลอง คนควา และว�จัยพ�ชผัก ผลไม และไมดอกเมืองหนาว เพ�่อเปนตัวอยางใหแกชาวไทยภูเขา ในการนำพ�ชเหลานี้มาเพาะปลูกเปนอาชีพแทนการปลูกฝ�น ที่จะทำใหชาวไทยภูเขามีรายไดมากข�้นกวาแตกอน ตามแนวพระราชดำร�ที่วา “ใหเขาชวยตัวเอง” ปจจ�บันโครงการหลวงอางขางมีการทดลองและสงเสร�มการปลูกพ�ชผัก ผลไม และไมดอกเมืองหนาวอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งที่เห็นกันอยูในตอนนี้มีไมผลเมืองหนาวกวา 10 ชนิด อาทิ ทอ บวย สตรอเบอรร�่ สาลี่ พลับ กีว� เปนตน ผักเมืองหนาวกวา 60 ชนิด เชน แครอท ผักสลัดตางๆ ฯลฯ และไมดอกเมืองหนาวอีกมากมาย เชน คารเนชั่น กุหลาบ เบญจมาศ


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

มกราคม Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

1

1

อังคาร Tue

2 วันหยุดชดเชยวันข�้นปใหม วันหยุดบร�ษัทฯ

วันข�้นปใหม

8

2

January

KING OF KINGS

9

พุธ Wed

3 วันหยุดบร�ษัทฯ

พฤหัส Thu

4 วันหยุดบร�ษัทฯ

10

ศุกร Fri

เสาร Sat

5

6

7

12

13

14

วันหยุดบร�ษัทฯ

11

วันเด็ก

15

3

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

วันครู

22

4

วันตรุษจีน

29

5

December

S M T W T 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

30

2016

F 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

31 February

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28

T 2 9 16 23

2017

F 3 10 17 24

S 4 11 18 25


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

กังหันชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนาสรางข�้น เพ�่อการแกมลพ�ษทางน้ำซึ่งทว�ความรุนแรงมากข�้นในหลายพ�้นที่ ว�วัฒนาการของกังหันน้ำชัยพัฒนานั้น เร�่มจากการสรางตนแบบไดครั้งแรก ในป 2532 แลวนำไปติดตั้งยังพ�้นที่ทดลองเพ�่อแกปญหาไปพรอมๆ กันทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระราชดำร� ใหมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการว�จัย และพัฒนากังหันน้ำ ซึ่งโครงสรางและสวนประกอบในสวนที่เปนปญหา ไดรับการแก ไขมาโดยตลอด นับแตมีการสรางเคร�่องตนแบบนอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังไดรับรางวัล เหร�ยญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องคกรทางดานนวัตกรรมที่เกาแกของเบลเยียม ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเปนงานแสดงสิ�งประดิษฐ ใหม ของโลกว�ทยาศาสตร ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

กุมภาพันธ

February

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

1

5

ศุกร Fri

2

เสาร Sat

3

4

10

11

วันทหารผานศึก

5

6

6

7

8

9

วันมาฆบูชา

12

7

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

8

9

January S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

W 4 11 18 25

T 5 12 19 26

2017

F 6 13 20 27

S 7 14 21 28

March

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

T 2 9 16 23 30

2017

F 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

ชงั่ หัวมัน

ตนกำเนิดของพ�้นที่แหงนี้ เร�่มข�้นตอนที่ตอนพระองคทานประทับอยู ณ วังไกลกังวลแลวมีชาวบานนำมันเทศมาถวาย ชวงนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตองเสด็จกลับกรุงเทพเลยรับสั่งใหเจาหนาที่นำหัวมันเทศ นั้นไปวางไวบนตาชั่งในหองทรงงานจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพพอเวลาลวงเปนเดือน เมื่อเสด็จกลับมาหัวหิน ทรงพบวามันเทศนั้นไดแตกใบ เลยตรัสวา “มัน อยูที่ ไหนก็ข�้น” ดังนั้นจึงมีพระราชดำร�ใหจัดหาที่ดิน เพ�่อทำโครงการดานการเกษตร ทั้งแปลงพ�ชเศรฐกิจที่ปลูกหลายชนิด อาทิ สับปะรด มะนาว มะพราว รวมทั้งมันเทศ และก็ยังมีสวนของกังหัน ผลิตไฟฟา มีฟารมโคนม ฟารมไก และแปลงเกษตรที่จัดเปนสวยสวยใหคนที่แวะมาเยี่ยมชม งานในโครงการแหงนี้ มีชาวบานสมัครมาเปนลูกจาง คอยดูแลพ�ชพรรณ ฟารมสัตว และชวยกันดำเนินงาน เหมือนเปนการสรางอาชีพใหกับชาวบานไปอีกทางหนึ่ง


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

มีนาคม Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

9

10

11

12

13

February

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28

T 2 9 16 23

March

KING OF KINGS

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

เสาร Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2017

F 3 10 17 24

S 4 11 18 25

April

S M T W T

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2017

F S 1 7 8 14 15 21 22 28 29


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

แกลงดิน

เปนแนวพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแกปญหาดินเปร�้ยว หร�อดินเปนกรด โดยมีการขังน้ำไว ในพ�้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิร�ยาเคมี ทำใหดินเปร�้ยวจัด จนถึงที่สุด แลวจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟ��นฟ�ดินดวยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช ในการเพาะปลูกได โครงการ แกลงดิน เพ�่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดิน เร�่มจากว�ธีการ " แกลงดินใหเปร�้ยว " คือทำใหดินแหงและเปยกสลับกันไป เพ�่อเรงปฏิกิร�ยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรททำปฏิกิร�ยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปลอยกรดกำมะถันออกมาทำใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้น " แกลงดินใหเปร�้ยวสุดข�ด " จนกระทั่งถึงจ�ดที่พ�ช ไมสามารถเจร�ญงอกงามได จากนั้นจึงหาว�ธีการปรับปรุงดินดังกลาวใหสามารถปลูกพ�ชได ว�ธีการแก ไขปญหาดินเปร�้ยวจัดตามแนวพระราชดำร� คือควบคุมระดับน้ำใตดิน เพ�่อปองกันการเกิดกรดกำมะถัน จึงตองควบคุมน้ำใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรทอยู เพ�่อมิใหสารไพไรททำปฏิกิร�ยากับออกซิเจนหร�อถูกออกซิไดซ


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

เมษายน

April

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

เสาร Sat

1

13

2

14

3

4

5

6

7

8

13

14

15

วันจักร�

9

15

10

11

12 วันสงกรานต วันหยุดบร�ษัทฯ

16

16

17 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต วันหยุดบร�ษัทฯ

23

17

24

วันสงกรานต

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

วันหยุดบร�ษัทฯ

30 March

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

T 2 9 16 23 30

2017

F 3 10 17 24 31

S 4 11 18 25

May

S M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

T 2 9 16 23 30

W 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

2017

F 5 12 19 26

S 6 13 20 27


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

แกมลิง

โครงการแกมลิง เปนแนวคิดในพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ�่อแกปญหาอุทกภัย โดยพระองคทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัย ที่เกิดข�้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ.2538 จึงมีพระราชดำร� "โครงการแกมลิง" ข�้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ โดยใหจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจ�ดตางๆ ในกรุงเทพมหานคร เพ�่อรองรับน้ำฝนไวชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำไดจึงคอยระบายน้ำจากสวนที่กักเก็บไวออกไป จึงสามารถลดปญหาน้ำทวมได ทั้งนี้ นอกจากโครงการแกมลิงจะมีข�้นเพ�่อชวยระบายน้ำ ลดความรุนแรงของปญหาน้ำทวมในพ�้นที่กรุงเทพมหานครและบร�เวณใกลเคียงแลว ยังเปนการชวยอนุรักษน้ำและสิ�งแวดลอม อีกดวย โดยน้ำที่ถูกกักเก็บไว เมื่อถูกระบายสูคูคลอง จะไปบำบัดน้ำเนาเสียใหเจือจางลง และในที่สุดน้ำเหลานี้จะผลักดันน้ำเสียใหระบายออกไปได


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

พฤษภาคม Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

1

18

May

KING OF KINGS

อังคาร Tue

พุธ Wed

2

พฤหัส Thu

3

ศุกร Fri

4

วันแรงงาน วันหยุดบร�ษัทฯ

7

19

21

22

5

6

12

13

วันฉัตรมงคล

8

9

10

11 วันพ�ชมงคล

วันว�สาขบูชา

20

เสาร Sat

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 วันงดสูบบุหร�่โลก

April

S M T W T

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2017

F S 1 7 8 14 15 21 22 28 29

June

S M T W T 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

2017

F 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

ฝนหลวง

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อป พ.ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทรงรับทราบถึงความเดือดรอน ทุกขยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบร�โภคและการเกษตร จึงไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำร� "ฝนหลวง"(Artificial rain) ใหกับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งตอมาไดเกิดเปนโครงการคนควาทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหร�อฝนหลวงข�้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อป พ.ศ. 2512 ดวยความสำเร็จของโครงการ จึงไดตราพระราชกฤษฎีการกอตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงข�้นในป พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ�่อเปนหนวยงานรองรับโครงการพระราชดำร�ฝนหลวงตอไป


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

มิถุนายน Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

22

23

24

25

26

May

S M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

T 2 9 16 23 30

W 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

June

KING OF KINGS

ศุกร Fri

เสาร Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2017 F 5 12 19 26

S 6 13 20 27

July

S M T W T

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2017

F S 1 7 8 14 15 21 22 28 29


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

อาวคุงกระเบน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใยราษฎรที่ประสบปญหาความเสื่อมโทรมของพ�้นที่เพาะปลูกทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทำใหผลผลิตดานการเกษตรและประมงลดต่ำลง จึงมีพระราชดำร�ที่จะทำการศึกษาพัฒนาพ�้นที่ในเขตที่ดินชายทะเล เพ�่อแนะนำใหประชาชนไดมีความรูและเห็นความสำคัญของ การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานตางๆ อยางเหมาะสม จึงพระราชทานพระราชดำร�แกผูวาราชการจังหวัดจันทบุร� เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 ดังนี้ “ ใหพ�จารณาพ�้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพ�้นที่ดินชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุร� ” ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนหนวยงานที่ดำเนินการศึกษาสาธิตและการพัฒนาที่ดินชายฝงทะเลโดยว�ธีการผสมผสานความรูอันหลากหลายของแตละหนวยงาน เพ�่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากร ที่มีอยูใหเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

กรกฎาคม

July

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

เสาร Sat

1

26 วันหยุดคร�่งปธนาคาร

2

27

3

4

5

6

7

8 วันอาสาฬหบูชา

9

28

30

S M T W T 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

30 June

11

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันหยุดบร�ษัทฯ

วันเขาพรรษา

29

10

2017

F 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24

วันภาษาไทยแหงชาติ

August

S M T 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

W 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

2017 F 4 11 18 25

S 5 12 19 26


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

สะพานพระราม 8

สะพานนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระองคมีพระราชดำร� ใหกรุงเทพมหานคร กอสรางสะพานพระราม ๘ เพ�่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระป�นเกลา รองรับการเดินทางเชื่อมตอระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุร� และเปนจ�ดเชื่อมตอ โครงการพระราชดำร�ตามแนวจตุรทิศ สะพานพระราม ๘ เปนสะพานขามแมน้ำเจาพระยาแหงที่ ๑๓ มีแนวสายทางเชื่อมตอกับทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี ขามแมน้ำเจาพระยาบร�เวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนว�สุทธิกษัตร�ย ใกลกับธนาคารแหงประเทศไทย เพ�่อชวยเชื่อมการเดินทางระหวางฝงพระนครกับฝงธนบุร�ใหสะดวกสบายข�้น ซึ่งจะชวยระบายรถ บนสะพานสมเด็จพระป�นเกลาไดถึง ๓๐% และบนสะพานกรุงธน อีก ๒๐% และยังสามารถลดมลพ�ษทางอากาศบร�เวณในเมือง


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

สิงหาคม

August

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

31

พุธ Wed

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

เสาร Sat

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

วันสตร�ไทย

6

32

7

วันแม

13

33

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

วันหยุดชดเชยวันแม วันหยุดบร�ษัทฯ

34

35

July

S M T W T

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2017

F S 1 7 8 14 15 21 22 28 29

September

S M T W T

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

2017

F 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

เกษตรทฤษฎีใหม

ทฤษฎีใหม คือ ทฤษฎีแหงการใชน้ำและการบร�หารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำร�ข�้นและพระราชทานไว แกพสกนิกรชาวไทย เพ�่อแก ไขปญหาเกษตรกรรรม ไมไดผลในเขตแหงแลงขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเปนหลัก จะมีความ เสี่ยงสูงมากในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ�งชวงและปร�มาณน้ำฝนไมเพ�ยงพอในฤดูปลูก โดยเฉพาะการทำนาจะทำใหผลผลิตขาว ไมเพ�ยงพอตอการบร�โภค เกษตรทฤษฎีใหม จะเนนเกษตรกรรายยอยที่มีที่ดินจำนวนนอย สามารถเลี้ยงตัวเองได โดยเนนการผลิตขาวใหเพ�ยงพอตอการบร�โภคตลอดทั้งป โดยใหมีพ�ชผักและอาหารโปรตีน จากการเลี้ยงปลา เปด ไก ไวบร�โภคไดตลอดทั้งปเชนกัน ซึ่งกำหนดการจัดแบงพ�้นที่เปน 30-30-30-10 ดังนี้ คือ ข�ดสระรอยละ 30 ปลูกขาวรอยละ 30 ปลูกพ�ชไร พ�ชสวน รอยละ 30 ที่อยูอาศัยรอยละ 10 ของพ�้นที่ทั้งหมด


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

กันยายน

September

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

35

เสาร Sat

1

2

วันสืบ นาคะเสถียร

3

36

4

5

6

7

8

9

วันสารทจีน

37

38

39

August

S M T 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

W 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2017 F 4 11 18 25

S 5 12 19 26

October S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

W 4 11 18 25

T 5 12 19 26

2017

F 6 13 20 27

S 7 14 21 28


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯไดพระราชทานพระราชดำร�เมื่อ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2532 ใหกรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเข�่อนกักเก็บน้ำแมน้ำปาสัก อยางเรงดวน เพ�่อแก ปญหาการขาดแคลนน้ำ เพ�่อประโยชนตอพ�้นที่เพาะปลูก และบรรเทาปญหาอุทกภัยที่เกิดข�้นเปนประจำในลุมน้ำปาสัก เปนผลสืบเนื่องมายัง เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปร�มณฑลดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ำ ของกรมชลประทานวา หากเร�่มดำเนินการตั้งแตปจจ�บัน ก็สามารถแกปญหาน้ำทวมภัยแลง และขาดแคลนน้ำใหกับประชาชนได จะตองกอสรางเข�่อน 2 แหง ที่แมน้ำปาสัก และแมน้ำนครนายก โครงการนี้ใชเวลากอสราง 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2537 - 2542 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาพระราชทานนาม เข�่อนนี้วา "เข�่อนปาสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เข�่อนแมน้ำปาสักที่เก็บกักน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ" เข�่อนปาสักชลสิทธิ์ ไดเร�่มเก็บกักน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

ตุลาคม Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

1

40

October

KING OF KINGS

2

อังคาร Tue

พุธ Wed

3

พฤหัส Thu

4

ศุกร Fri

เสาร Sat

5

6

7

วันออกพรรษา

41

42

43

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

วันปยมหาราช วันหยุดบร�ษัทฯ

29

44

September

S M T W T

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

2017

F 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30

November

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

T 2 9 16 23 30

2017 F 3 10 17 24

S 4 11 18 25


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

คลองลัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำร�ใหพัฒนาใชคลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเข�น มีความยาวราว 600 เมตร ให ใชระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ทวม ทั้งสองฝงของแมน้ำเจาพระยาลงสูทะเลทันที ในชวงกอนที่น้ำทะเลหนุน คลองลัดโพธิ์ เปนคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.49 วา เปนสถานที่ตัวอยางของการบร�หารจัดการน้ำที่ตองการความรูเร�่องเกี่ยวกับ เวลาน้ำข�้นน้ำลง หากบร�หารจัดการใหถูกตองจะสามารถแกปญหาน้ำทวมได สวนสะพานภูมิพล 1 และภูมิพล 2 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร� ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหกอสรางข�้นเพ�่อเปนโครงขายถนน รองรับการขนถายลำเลียงสินคา ทาเร�อกรุงเทพ ตอเนื่องจนถึงพ�้นที่อุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศ เพ�่อไมใหรถบรรทุก ว�่งเขาไปในตัวเมือง หร�อทิศทางอื่น อันเปนสาเหตุของการจราจรที่ติดขัดโดยรอบ


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

พฤศจิกายน Week

อาทิตย Sun

November

KING OF KINGS

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

1

44

ศุกร Fri

2

เสาร Sat

3

4

วันลอยกระทง

45

46

47

48

October S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

W 4 11 18 25

T 5 12 19 26

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2017

F 6 13 20 27

S 7 14 21 28

December

S M T W T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

2017 F 1 8 15 22 29

S 2 9 16 23 30


เศรษฐกิจพอเพียง

ทศวรรษ พอแหงแผนดิน KING OF KINGS

“…การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น ตองสรางพ�้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชว�ธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักว�ชาการ เมื่อไดพ�้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสร�มความเจร�ญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงข�้นโดยลำดับตอไป…” “เศรษฐกิจพอเพ�ยง” เปนแนวพระราชดำร�ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกวา ๔๐ ป เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพ�้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพ�้นฐานในการดำรงชีว�ต ที่สำคัญจะตองมี “สติ ปญญา และความเพ�ยร” ซึ่งจะนำไปสู “ความสุข” ในการดำเนินชีว�ตอยางแทจร�ง


ทศวรรษ พอแหงแผนดิน

ธันวาคม

December

KING OF KINGS

Week

อาทิตย Sun

จันทร Mon

อังคาร Tue

พุธ Wed

พฤหัส Thu

ศุกร Fri

48

เสาร Sat

1

2

วันเอดสโลก

3

49

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

วันพอ วันหยุดบร�ษัทฯ

10

50

วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ

51

52

31วันสิ�นป November

S M T W 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

T 2 9 16 23 30

2017 F 3 10 17 24

S 4 11 18 25

January

S M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

T 2 9 16 23 30

W 3 10 17 24 31

T 4 11 18 25

2018

F 5 12 19 26

S 6 13 20 27


พ�ทธศักราช ๒๕๖๑ · 2018 มกราคม | JANUARY

กุมภาพันธ | FEBRUARY

มีนาคม | MARCH

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4 11 18 25

1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

เมษายน | APRIL 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

พฤษภาคม | MAY

มิถุนายน | JUNE

กรกฎาคม | JULY

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

สิงหาคม | AUGUST 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

กันยายน | SEPTEMBER

ตุลาคม | OCTOBER

พฤศจิกายน | NOVEMBER

ธันวาคม | DECEMBER

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 ทศวรรษ พ่อแห่งแผ่นดิน KING OF KING  

ปฏิทิน 2560 7 ทศวรรษ พ่อแห่งแผ่นดิน KING OF KING (โครงการพระราชดำริ )

Advertisement