Page 1

Lampjesactie

2014

Magazine voor en door medewerkers van Ziekenhuis Rivierenland

nummer 1 januari 2014

Scoop


Deze maand 2 4

5

6

Nieuwjaarstoespraak Tijdens de onderhandelingen met de zorgverzekeraars hebben we gemerkt dat zorgverzekeraars steeds kritischer worden. Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, dan komt er geen contract; de harde realiteit.

Nieuwjaarstoespraak Afscheid Ad Versteijnen Sociaal kerstdiner Ontruimingsoefening BHV

De wetenschap dat er per 1 januari 2015 sprake zal zijn van een integraal tarief maakt dat we in het komende jaar het organisatiemodel hierop moeten gaan aanpassen.

Knuffels verzachten de pijn UVV Tiel maakt zich los van landelijke UVV Twee predicaten Topzorg Doe mee: win de gouden wisselcamera 2014

We gaan de nieuwe wereld in vanuit een financieel gezonde situatie. Wij hebben in 2013 iets meer patiënten behandeld dan in 2012. De beperkte stijging van de productie is niet voldoende om de stijging van de kosten op te kunnen vangen. Bovendien merken we dat trends die in eerdere jaren zijn ingezet, zoals de verschuiving van klinische opnames naar opnames in dagbehandeling en de invoering van het epd, het mogelijk maken om het werk anders te gaan organiseren. We hebben bijvoorbeeld minder bedden nodig op de klinische afdelingen en minder administratief personeel om de administratieve verwerking van poliklinische consulten af te handelen.

Nieuwe printers in aantocht Down - column Rian v. Nuland

7

Heen & Weer met Mario Elbersen

8 9 10 12 13

De hobby van John van Eldijk Het 1e zorgproces in Soarian Afdeling verloskunde in beeld Wilma Robeer 40 jaar in dienst

Agenda Hartelijk dank voor uw aankopen Kortingspassen nieuws Gastvrijheid Patientveiligheid en communicatietraining

14

voorzitter Raad van Bestuur, de heer A.B. Wymenga

OR: Goede voornemens of ijdele hoop Bedrijfsfitness - de plek om goede voornemens waar te maken

15

Utopia: door Derk Roodbeen (VAR)

16

Social Media Jubilarissen

Op de cover:

Paard 4 Heemskinderen met enkele duizenden lampjes Twee keer vogels in de winter in de Betuwe

Volgende Scoop: 5 maart 2014

6 januari jl., aan het einde van de middag, sprak de voorzitter Raad van Bestuur, de heer A.B. Wymenga voor een groot gezelschap van medewerkers, oud medewerkers en vrijwilligers de jaarlijkse Nieuwjaarstoespraak uit. In Scoop vatten we de inhoud ervan voor u samen. De integrale versie van de tekst treft u aan op Intranet.

In de afgelopen maanden hebben de zorgmanagers verschillende scenario’s uitgewerkt om de capaciteit beter op elkaar af te stemmen. In samenspraak met de unitmanagers en de verpleegkundigen werken we aan het anders organiseren van de verpleegkundige zorg, waarbij een vast team van gekwalificeerde verpleegkundigen verantwoordelijk wordt voor een bepaald aantal patiënten. De verpleegkundigen worden bij hun werkzaamheden directer begeleid en aangestuurd door de unitmanagers. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat het aantal medewerkers waar ze leiding aan moeten geven, behapbaar is. Dat vraagt om maatwerk per afdeling. We verwachten op korte termijn besluiten hierover aan de adviesorganen te kunnen voorleggen, d.w.z. in de komende twee maanden.

Het doet me in toenemende mate goed, te merken dat de jaarlijkse traditie om gezamenlijk het nieuwe jaar te starten door zovelen, medewerkers, oud collega’s, vrijwilligers, waardevol gevonden wordt. Want, (ik refereer aan de Kerstboodschap van onze Koning): ik merk en besef dat “opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden, troost en kracht kan geven.” In 2013 overleed uit onze kring van medewerkers mevrouw Frederique Friederich, zij was sinds 2007 als doseerarts aan de Trombosedienst verbonden. Daarnaast zijn er dierbaren uit de naaste omgeving en uit onze kring van vrijwilligers waarvan we definitief afscheid hebben moeten nemen en daarom vraag ik een moment stilte. Opdat de warmte van collega’s u troost biedt. Trots vanwege de grote hoeveelheid onderscheidingen op de voorkant van de aanbiedingskaart van het kerstgeschenk trof u een overzicht van onze prijzenkast aan. Als je dat ziet, kun je moeilijk volhouden dat zoals we vorig jaar meldden dat ,“het best wel goed gaat”. Ik wil u allen van harte feliciteren met de grote hoeveelheid aan grote en kleine onderscheidingen die we in het afgelopen jaar toegekend hebben gekregen. Het heeft ertoe geleid dat we in een overzicht van het tijdschrift “Wegwijs”, waarin de uitkomsten van het Algemeen Dagblad en van het weekblad Elsevier met elkaar in verband gebracht zijn, tot het vierde veiligste ziekenhuis van Nederland zijn bestempeld. Waar moeten we rekening mee houden We bevinden ons in een overgangsfase van het ene systeem van financiering van de gezondheidszorg naar het andere. Met ingang van het jaar 2014 vervalt de budgetgarantie die we tot en met het jaar 2013 hadden. Vanaf nu zijn we voor onze inkomsten volledig afhankelijk van het aantal behandelingen dat we uitvoeren en de prijs die we met zorgverzekeraars afspreken.

3

We dienen wel alert te blijven op van buiten komende ontwikkelingen. Ik noem in dit kader de aanval van Zorgverzekeraars Nederland op de acute zorgvoorzieningen. ZN bepleit centralisatie van de opvang van patiënten met een acute aandoeningen, zoals een CVA, in een beperkt aantal centra. De samenwerkende algemene ziekenhuizen hebben, om dit soort ontwikkelingen een halt toe te roepen, onder meer besloten om samen met een grote verzekeringsmaatschappij een verzekeringspolis (De Beter Dichtbij polis) op de markt te brengen.

En ondertussen: Dum differtur, vita trancurit! Terwijl men uitstelt, raast het leven voorbij.

Met klem wil ik benadrukken dat we binnen Ziekenhuis Rivierenland op dit moment niet verwachten dat we ons medewerkersbestand ernstig moeten gaan inkrimpen. Wel zullen de aanpassingen ertoe leiden dat we voor sommige van onze medewerkers een andere werkplek moeten gaan zoeken, dat we contracten voor bepaalde tijd niet meer automatisch om gaan zetten in contracten voor onbepaalde tijd en dat we minder gebruik mogen maken van ingehuurd personeel.

Geen reden om te somberen maar ………

Naleving van voorschriften Het blijkt lastig te zijn om bestaande, vastgeroeste gewoonten uit te bannen. De IGZ stelde dit bijvoorbeeld vast in een onderzoek naar het naleven van de voorschriften m.b.t. hygiënevoorschriften. Dit fenomeen, in combinatie met de toename van antibiotica resistente bacteriën leidt tot aanscherping van het toezicht. Want ook dat blijkt: zodra de inspectie maatregelen aankondigt, lukt het wel om zaken voor elkaar te krijgen.

Ik wens u: “Goede nachtrust en lieve levenslust; de warmte van wat er nog aan liefde voor u beschikbaar is; een goede naam die kostbaarder is dan goede olie; een glimlach van wie u lief is; een bete broods en een brok schapenkaas”.

Veilig werken is al vanaf 2004 speerpunt van ons beleid. Uit het laatste NIVEL rapport blijkt dat de inspanningen landelijk resultaat hebben gehad, het aantal vermijdbare overlijdens van patiënten is gehalveerd. Dit resultaat komt in een ander daglicht te staan als blijkt dat we niet alles hebben gedaan om alle risico’s te beheersen.

2

In dit kader haal ik graag net als vorig jaar nog een keer de boodschap van de voormalig Inspecteur Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de heer professor G. van der Wal aan. “Niemand is te goed voor samenwerken/ teamwork, niemand is te groot voor checklists en niemand is te klein om een collega aan te spreken- ook niet als het om een verpleegkundige en een medisch specialist gaat.” Rivierenland wordt (zo is uit marktonderzoek gebleken) ervaren als een mensenziekenhuis. En dat past goed bij wie we willen zijn. We willen humane zorg bieden. Humane zorg houdt in (ik citeer onze pastores) dat deze aansluit bij de kwetsbare eigenheid en het tempo van de patiënt. Als we er iedere dag weer van doordrongen zijn dat de mensen, die zich aan onze zorg toevertrouwen zich in een kwetsbare positie bevinden, dan gaat het ons als vanzelf lukken op tot in lengte der dagen onze missie Verschuur waar te maken: met elkaar en samen met deKarin collega’s in de andere gezondheidszorginstellingen in de regio.

De tanden op elkaar voor 2014. Wanneer gij geen gekke bokkesprongen maakt zal het waerachtig wel gaen. Wie en wat gij ook zijn moogt. Waarheen uw voornemens gericht zijn. En wat er ook omgaat in dat hersenpannetje.

Opdat het u allen wel ga tot in lengte van dagen.

A.B. Wymenga, arts voorzitter Raad van Bestuur


Afscheid Ad Verstijnen

In april 2013 heb ik op een fantastische manier afscheid genomen van mijn baan, waarin ik ruim 28 jaar in Ziekenhuis Rivierenland heb gewerkt. Het afscheid was een bijzondere ervaring met zeer veel collega’s, artsen, polimedewerkers enz. Veel warme woorden zijn er gesproken. Natuurlijk moest er ook gezongen worden en werden er ook geraniums aangeboden (ik heb ze van de zomer goed verzorgd hoor). Met zeer veel genoegen kijk ik op dit afscheid terug. In het laatste halfjaar heb ik het telefonie traject nog meegedaan. Daarvan heb ik geleerd dat zo’n project niet op 1 dag in de week te doen is, het werden al snel twee halve dagen. Eind december was de implementatie klaar en zat mijn werk erop. Ik ga de komende jaren met levensloop en

in 2016 met pensioen. Ik hoop en verwacht dat jullie in de komende jaren met plezier en toewijding in dit ziekenhuis zullen blijven werken, want daar zal de patiënt wel bij varen. Persoonlijk wens ik jullie allen het beste en alle goeds in goede gezondheid toe. Tot slot wil ik jullie allemaal nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking en voor al het werk wat er door een ieder gedaan is, van hoog tot laag! Het was mij een waar genoegen. Bedankt en tot ziens! Met vriendelijke groet Ad Verstijnen

Sociaal kerstdiner door Ziekenhuis Rivierenland

Knuffels verzachten de pijn Twee predicaten Topzorg

Kok Henri v/d Burg bereidt het kerstdiner voor

TIEL - Eind december mocht onze Spoedeisende Hulp een grote hoeveelheid ‘bereleuke’ knuffels in ontvangst nemen. De beertjes, in toepasselijke operatiekleding, werden aangeboden door het bestuur van Pins4Kids. Zij organiseren jaarlijks een bowlingtoernooi in samenwerking met bedrijven uit de regio. De opbrengst van hun sportieve bowlingwedstrijd is altijd bestemd voor een goed kinderdoel in de regio. Op 1 en 2 februari 2014 viert Pins4Kids hun 10e bowling-editie. Meedoen met je collega’s? Meld je aan via: www.pins4kids.nl. De vele “berechirurgen” krijgen een mooie bestemming. Jaarlijks melden zich ongeveer 2500 kinderen op de SEH. Een aardigheidje krijgen, helpt meestal de ergste pijn een beetje te verzachten.

18 december jl. organiseerde Ziekenhuis Rivierenland een diner in kerstsfeer met bijzondere gasten. Om de doelgroep te kunnen bereiken werden instanties als de voedselbank en het inloophuis in Tiel benaderd. Zo’n 80 genodigden meldden zich aan voor het driegangendiner aangevuld met amuse en een koffie met friandise.

Geen oogletselslachtoffers tijdens jaarwisseling Ondanks de drukte op onze SEH tijdens de jaarwisseling, zijn we verheugd te melden dat zich in Ziekenhuis Rivierenland geen vuurwerkslachtoffers met oogletsel hebben gemeld dit jaar.

“Aanleiding voor dit kerstdiner is dat wij vinden dat je als ziekenhuis een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt”, vertelt Hein Uitterhaegen, manager facilitaire dienst, bouw en ICT. “Als regionaal ziekenhuis heb je een sterke band met de inwoners van je verzorgingsgebied. Het aanbieden van een kerstdiner voor degenen die het goed kunnen gebruiken hoort daar gewoon bij”.

Cees van der Windt (oogarts)

UVV Tiel maakt zich los van de Landelijke UVV

Personeel van het ziekenhuis werkte vrijwillig mee om het kerstdiner te realiseren. Kok Henri v/d Burg: “Ik vind het niet meer dan vanzelfsprekend om mijn steentje bij te dragen. Zonder na te denken schreef ik een menu uit en vanzelfsprekend wilde ik dat ook graag voor deze mensen bereiden”.

De Unie van vrijwilligers afdeling Tiel maakt zich per 1 januari 2014 los van de Landelijke UVV en gaat verder als een zelfstandige stichting. onder de naam Tielse Vrijwilligers Organisatie (TVO). Reden voor de afscheiding is enerzijds het niet of nauwelijks aanwezig zijn van toegevoegde waarde van de overkoepelende organisatie en anderzijds kostenbesparing. Er verandert niets in de

Ontruimingsoefening BHV

Z

aterdag 14 dec 2013 is op afdeling A3 een ontruimingsoefening gehouden. Bij een dergelijke oefening worden niet alleen de skills van de BHV-ers maar ook die van medewerkers van andere afdelingen/ diensten gecombineerd. Doel van de oefening was het stimuleren van het gebruik van evaluatiepunten in het opleidingsprogramma van 2014. Eerder is vastgesteld dat het ontruimen van bedlegerige patiënten in 2014 extra aandacht krijgt bij de BHV-training. De oefenleiding bedankt alle betrokken voor hun medewerking bij de voorbereidingen en de uitvoer ervan.

x

Marc Verpaalen, hoofd-BHV

4

5

doelstellingen, taken en alle vrijwilligersactiviteiten. De stichting zal enkel onder de nieuwe naam (TVO) naar buiten treden. De UVV afdeling Tiel is in 1945 opgericht en heeft momenteel ca. 1165 vrijwilligers. Vooral in Ziekenhuis Rivierenland Tiel zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische hulp, sociale ondersteuning, begeleiding en treden op als gastvrouw/-heer.

In de december Scoop 2013 stond bij de foto van de afdeling Medische Psychologie de functie van dr. G.J.M. van Woerden verkeerd vermeld. De juiste functie moet zijn: klinisch neuropsycholoog, in tegenstelling tot het vermelde GZ psycholoog

Opnieuw twee predikaten voor TopZorg: Zorgverzekeraar Menzis overhandigde deze twee TopZorg predikaten. Het gaat om de behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en om de behandeling staar (cataract). De predikaten gelden tot en met 2015. Wens van de patiënt voorop Bij het toekennen van TopZorg stelt Menzis de wensen en eisen van de patiënt voorop. Ziekenhuizen die onvoldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het principe ‘One stop shop’ dat één van de uitgangspunten is voor TopZorg Cataract (staar). Voor patiënten is het prettig als bij één bezoek aan de zorginstelling alle benodigde consulten en vooronderzoeken plaatsvinden in plaats dat zij hiervoor meerdere keren terug moeten komen. Het TopZorgpredikaat laat zien dat wij verder kijken dan de medische behandeling en dat we ook de menselijke kant in onze zorg centraal stellen. Dat doen we door onder andere speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Ziekenhuis Rivierenland heeft al eerder een Topzorgpredikaat toegekend gekregen voor borstkanker, darmkanker, heupartrose, en prostaatkanker.

Doe mee en win de Gouden ZRT Wisselcamera 2014 Vergeet niet je mooiste/leukste “Betuwe winterfoto” voor 1 maart a.s. te sturen naar ed.drooggelman@zrt en/of fred.foeken@zrt.nl. Doe mee met de fotowedstrijd “Vier Seizoenen Puur Betuwe” (zie Scoop nov. 2013).

Als voorproefje de winterinzending van Areke Gerritsen. Haar eerst bloeiende Helleborus (Kerstroos), januari 2014.


Nieuwe printers in aantocht Het zogeheten “printerpark” van Ziekenhuis Rivierenland is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Er worden nieuwe printers geplaatst. Het aantal vermindert van, nu 185 stuks naar straks 140 stuks. Op centrale locaties worden multifunctionele printers (MFP) geplaatst. Daarnaast komen er op specifieke locaties zwart-wit printers te staan. De inventarisatie en vaststelling van de nieuwe locaties heeft reeds plaats gevonden. Printopdrachten worden voortaan standaard dubbelzijdig en in zwart-wit verwerkt. Voor het afdrukken in kleur dient de medewerker geautoriseerd te zijn. Op alle MFP printers zal, nadat je de ziekenhuispas bij een printer hebt aangeboden, in zwart-wit of kleur afgedrukt worden. Op deze MFP kan, ook weer na het aanbieden van de pas, direct naar je mailbox gescand en gekopieerd worden. Op deze wijze kan een printopdracht op een willekeurige locatie in het Ziekenhuis afgedrukt worden of een scan direct naar je mailbox gestuurd worden. Onnodig geprinte documenten of het slingeren van vertrouwelijke documenten behoort hiermee tot het verleden. Het vervangen van het huidige printerpark staat gepland voor de periode februari/maart. Als de printers van een bepaalde afdeling/polikliniek vervangen gaan worden, dan wordt de afdeling daar voorafgaand over geïnformeerd. Vanzelfsprekend vindt naast vervanging ook instructie plaats. Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Jan van Empel: jan.vanempel@zrt.nl. Voor vragen over het functioneren van de printers, kun je contact opnemen met de ICT helpdesk.

Heen & Weer met Mario

Down?

7

Als diëtist kijk ik naar eetgedrag en naar groei, in de lengte en zeker ook in de breedte. Kinderen met downsyndroom hebben twee keer zo vaak overgewicht als andere kinderen. Vooral in de leeftijd van 2 tot 6 jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht snel toe. Overgewicht kan leiden tot een slechtere algemene conditie en ziekten zoals diabetes, slaapapneu en hart- en vaatziekten. Het is daarom goed al vroeg te proberen om overgewicht tegen te gaan. Dat is niet altijd makkelijk. De meeste kinderen houden van eten, en de meeste down kinderen houden heel veel van eten. Kinderen hebben grenzen nodig, en downkinderen hebben heel duidelijke grenzen nodig. Dat geldt zeker ook voor

eten, want ze kunnen een ongeremd eetgedrag hebben en onverzadigbaar zijn. Ik weet niet waar het precies mis gaat, maar ergens verliezen wij onze eerlijkheid. Mijn zoon van 8 zegt nog tegen zijn vriendje “dat ie eigenlijk geen zin heeft om af te spreken”. Het woordje ‘eigenlijk’ geeft al aan dat ie in de overgang zit. Downkinderen blijven langer eerlijk dan andere kinderen. Dat is best wel grappig. Zo kwam een meisje van 15 met overgewicht samen met haar moeder op de downpoli. Ze had het een beetje gehad en dat snapte ik wel. De hele ochtend ging ze al van de een naar de ander en inmiddels was het 11:00 uur. Ik kon haar niet heel goed verstaan, maar ik verstond wel wat haar het meest bezighield: “Taart!”. Ik moest

Jij komt vaak op de motor naar je werk. Vertel daar eens wat meer over. “Mijn liefde voor motorrijden gaat heel ver terug. Als 10 jarige jongen wist ik al dat ik motor zou willen rijden als ik later groot zou zijn. Ik was 18 toen haalde ik mijn autorijbewijs. Meteen daarna begon ik aan rijles op de motor. Al na 1 rijles werd er examen aangevraagd. Eigenlijk was ik daar helemaal niet blij mee, want ik had helemaal geen geld voor een eigen motor. Ik nam les omdat ik dan toch motor kon rijden zonder dat ik er eentje zou hoeven kopen.” nog beginnen. En niet één keer, maar ze bleef het herhalen: “Taart!” Nadat ze bij de downpoli waren geweest, was haar – inderdaad – taart beloofd. Bij de nabespreking bleek dat ze het bij iedereen had geroepen, van het eerste tot het laatste consult: “Taart”!

Wat voor type motor was je eerste motor? “Een zogeheten Yamaha Teneré, all road motor, een 660 cc op 1 cilinder.” Een all road? Over wat voor terreinen reed je dan om bij je werk te komen? “Ja, het klinkt inderdaad alsof ik een stukje cross door een bos meepikte, maar nee, ik had een allroad motor omdat ik in Den Haag woonde. En in Den Haag zijn tramrails en om daar veilig overheen te kunnen rijden, kun je het beste een all road motor hebben”.

Of laatst nog, een meisje van zes met obesitas, lekker bijdehand en een vlotte babbel. Ik had nog niet door waar ze het over had, maar haar moeder snoerde haar de mond: “Ik zei nog tegen je: niet in de kamer van de diëtist!”. Happy Meal, zei ze, had ze liever dan een ijsje, bij de McDonald’s. Dat was haar beloofd na de Downpoli, een ijsje van de McDonald’s, “maar niet bij de diëtist zeggen!” .

Nu zijn we heel wat jaren verder. Kom je nu op een Harley naar je werk? “Neeeee zeker niet, aan een Harley moet je veel te veel poetsen, daar heb ik een hekel aan. Nu heb ik een BMW 1150 RT een tourmotor”. Kom je altijd op de motor of ook wel met de auto? “Ik kom meer dan 50% van de tijd met de motor. Ik rijd er zo’n 40 minuten over naar mijn werk. Motor rijden is ontspannend, ik voel me er goed bij.”

Rian van Nuland - diëtist

6

7

Heeft het motor rijden ook nadelen? “Ja, je ziet natuurlijk serieuze ongelukken. Ik heb een keer gezien dat iemand met 80 km per uur door een file heen reed toen een automobilist ineens zijn portier opende, dat was echt geen pretje”. Ben je zo’n motorfanaat die naar de echte motor events gaat zoals de Zwarte Cross? “Haha, nee, daar kun je me echt niet vinden. Ik houd niet van grootschaligheid”. Gaat je vrouw wel eens mee op de motor? “Ze heeft het wel gedaan, maar sinds de komst van onze kinderen eigenlijk niet meer. Zij houdt niet zo van het toeren. Ik daarentegen wel en ging jaarlijks met vrienden op de motor naar Luxemburg voor een langweekend met een mooie ontspannen ritten”. Nu natuurlijk de vraag der vragen: maak je wel eens een wheely? “Nee, ik heb het nog nooit gedaan en ga me er met zo’n zware motor ook niet aan wagen. Ik ben er overigens het type niet naar. Je zult me ook nooit een bocht zien nemen waarbij mijn knieën de grond raken”. Waar kleed je je om als je in je motorpak aankomt? “Gewoon hier op mijn kamer. Ik heb trouwens altijd een pak met overhemd op mijn werk hangen, zodat als ik onverwacht beslis de motor te nemen, dat ik me naar behoren kan kleden op mijn werk.

door Susanne Schat

Op de downpoli komen kinderen met het downsyndroom voor hun jaarlijkse check up. In één ochtend gaan ze van de ene naar de andere spreekkamer. De kinderarts controleert op aandoeningen die bij down nogal eens voorkomen zoals infecties en auto-immuunziekten. De fysiotherapeut kijkt naar de motorische ontwikkeling, de logopedist naar mondmotoriek en spraaktaalontwikkeling, de orthoptist naar de ogen. Ik deel een kamer met een MEE-consulent, die inventariseert of er ondersteuning nodig is in de opvoeding en de zorg rondom een kind.


De hobby van...

H

et eerste zorgproces in Soarian: dossier préoperatieve screening in gebruik genomen.

Het eerste zorgproces in Soarian: dossier pré-operatieve screening in gebruik genomen. Sinds 11 november worden alle stappen in het pré-operatieve traject digitaal vastgelegd. Ziekenhuis Rivierenland is hiermee het eerste ziekenhuis in Europa dat een zorgproces, waarbij verschillende disciplines betrokken zijn, digitaal in kaart heeft gebracht. Alle gegevens die nodig zijn om een operatie veilig uit te kunnen voeren, zijn overzichtelijk gerangschikt zodat op de verschillende “stopmomenten” de controlemechanismen adequaat hun werk doen. De afdeling opname vervult in het voorbereidingstraject de “spin in het web” functie. De vraag aan Henja van Tuyl, unitmanager van de afdelingen opname en poli POS, “En, hoe bevalt het?” levert een enthousiast verhaal op.

John van Eldijk door: Marian Spierings

Scoop bracht een bezoek aan het “ketelhuis” van ons ziekenhuis waar John van Eldijk sinds 1985 werkt op de afdeling techniek en werktuigbouwkunde. Hij vertelt mij dat hij al lange tijd een speciale hobby heeft: vliegen met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen. “Al meer dan 30 jaar geleden ben ik begonnen met het vliegen met radiografisch bestuurde modelvliegtuigen. Het gaat om verschillende modellen vliegtuigen en helikopters. Sinds een paar jaar zijn er ook “drones” bijgekomen, die overigens ook wel multicopters worden genoemd. Ik heb ook nog een aantal graafmachines gemaakt die echt konden graven en ook nog radiografisch bediend konden worden, maar met het vliegen houd ik mij het liefste bezig“, vertelt John. “Het grootste vliegtuig wat we tot nu hebben gemaakt was 3.30 mtr. en een helikopter van 1.80 mtr.”, vult hij aan. Waar komt jouw enthousiasme voor modelvliegtuigen vandaan? “Ik kan het me nog als de dag van vandaag herinneren. Het was in 1977 dat een aantal enthousiaste modelbouwers bijeen was gekomen op de bovenverdieping van een speelgoedwinkel in Tiel. Tijdens die bijeenkomst werd er een oprichtingsbestuur gevormd met de opdracht de dagelijkse gang van zaken in de vereniging te onderhouden waar met veel vijven en zessen de club uiteindelijk op 18 april 1978 officieel

opgericht werd. “Al jaren zit ik in het bestuur van de B.M.C (de Betuwse Modelvlieg Club). Een van mijn taken is ervoor te zorgen dat het vliegveld in goede staat is. Dat betekent dat ik daar iedere woensdagmiddag ruim drie uur te vinden ben om het gras te maaien. Verder houd ik de website en het forum bij. Ook ben ik één van de instructeurs/ examinatoren die aan nieuwe leden vliegles geeft en het examen afneemt, zodat zij met hun vliegbrevet aan de gang kunnen. Wat ik ontzettend leuk vind, is het organiseren van de jaarlijkse vliegshow. Daar gaat wel veel tijd in zitten, maar ik word hierbij ruimschoots geholpen door enthousiaste medevliegers. Nadat ik de aanzet heb gemaakt, worden de taken onderling verdeeld. Ik mag vast wel even reclame maken want in juli 2014 is er weer een vliegweekend. Iedereen die belangstelling heeft voor deze sport kan in het weekend van 11- 13 juli zijn hart ophalen. Ons vliegveld bevindt zich aan de Vogelenzangseweg in Lienden en bij deze is iedereen van harte welkom“, aldus de gepassioneerde John over zijn hobby. Uit hoeveel leden bestaat jullie vereniging en vliegen jullie het hele jaar door? “De vereniging telt zo’n 55 leden. In 2008 vierden we ons 30 jarig bestaan. De Betuwse Modelvlieg Club heeft een rijke historie opgebouwd en een aantal van de huidige leden is zelfs vanaf het eerste uur nog altijd actief. In ditzelfde

“Het inkaderen van het pré-operatief proces in een digitaal systeem is niet eenvoudig”, aldus Henja. Ze laat me een tiental bedrukte A3 vellen zien, waarop alle stappen van het proces zijn vastgelegd. Het traject start op het moment dat in de spreekkamer van één van de medisch specialisten het besluit genomen wordt tot een operatieve ingreep en het eindigt op het moment dat de persoon in kwestie op de operatietafel ligt. Voordat het zover is moeten echter de nodige voorbereidende stappen worden gezet door mensen van verschillende afdelingen. Naast de verwijzend en de behandelend arts hebben de onderzoeksafdelingen een taak, bezoekt de patiënt de anesthesist op het pré-operatief spreekuur, verwerkt de afdeling opname de gegevens ten behoeve van de planning, checkt de verpleegafdeling op de dag van opname de nodige gegevens en wordt op de holding van de OK ook de benodigde gegevens gecontroleerd.

jaar heeft onze vereniging voor het eerst deelgenomen aan de techniekdag van de scholengemeenschap Rivierenland (Revabo Geldermalsen). Ten behoeve van de techniekdag is er een demonstratie gegeven over radiografisch bestuurbare vliegtuigen. Zo kon de jeugd niet alleen aan de techniek snuffelen maar ook kennis nemen van deze fascinerende hobby. Sindsdien werken wij als Betuwse Modelvlieg Club mee op de jaarlijkse dag van de techniek. Om ook in de winterperiode onze vlieghobby te kunnen beoefenen, worden maandelijks fly-in’s georganiseerd in sporthal Westroyen in Tiel. Men vliegt op deze dagen veelal met zelfgemaakte lichte elektrovliegtuigen die zijn gemaakt van 3 mm plaatjesschuim, depron genaamd. Deze platen worden eigenlijk gebruikt onder laminaatvloeren.

Inmiddels is het zes weken geleden sinds het systeem in gebruik is genomen. En tot tevredenheid van vrijwel alle betrokkenen. De “workflow” gedraagt zich super; er is tot nu toe geen enkele verstoring in geweest”, aldus Henja. Voor patiënten zijn de veranderingen misschien niet zo direct merkbaar. Ze krijgen, voorafgaand aan het bezoek aan de anesthesist een vragenformulier mee vanaf afdeling opname of de buitenpoliklinieken, aan de hand waarvan de medewerkster poli pos en de anesthesist op het pré-operatief spreekuur de gezondheidstoestand in kaart brengt. Op dit moment moeten de gegevens in drie verschillende systemen worden ingevoerd: Soarian, Xcare en Chipsoft. Maar het voordeel is dat alle gegevens steeds overal beschikbaar zijn. De tijd dat er naar een dossier gezocht moest gaan worden of dat aan patiënten op verschillende plekken dezelfde vraag werd gesteld, is voorbij. Wel hebben we met elkaar afgesproken dat bij vragen die al gesteld zijn altijd een check plaatsvindt bij de patiënt. “Ik ben enorm trots op de medewerkers van de afdeling opname en de poli pos die aangetoond hebben dit grote veranderingstraject systematisch te kunnen doorvoeren” aldus Henja. “Het proces is ingevoerd en het systeem werkt”, met dank aan de goede begeleiding van de mensen van de afdeling Zorginnovatie, met name Marjolein Drooggelman. Natuurlijk moeten er nog zaken in Soarian geoptimaliseerd worden, maar de basis staat. De volgende stap zal zijn het herorganiseren van de verschillende werkplekken maar met de ervaring van de afgelopen maanden is er geen enkele twijfel over de vraag dat ook dit gaat lukken.

De werkafspraken zijn, conform de hiervoor geldende richtlijnen, eerst op papier en vervolgens in het digitale systeem vastgelegd. “We hebben met alle betrokken disciplines veelvuldig overlegd hoe we dat het beste vorm konden geven. Want iedere discipline moet de voor hem of haar relevante informatie gemakkelijk kunnen vinden. Ook hebben we geprobeerd om het systeem zo in te richten dat een patiënt maar één keer zijn gegevens hoeft aan te leveren. Dat heeft ertoe geleid dat er voor iedere stap in het proces een apart tabblad in het systeem is aangemaakt.”

Graag geef ik ook onze webiste door: www.betuwsemodelvliegclub. nl voor wie belangstelling heeft voor modelvliegen. Ook hebben we een site van de club-forum www. betuwsemodelvliegclub.nl/phpBB2/ index.php om leden op de hoogte te houden van nieuws en hobby”, vertelt John afsluitend.

De voorbereiding van de invoering heeft ongeveer een jaar geduurd. Henja heeft ervaren dat het van het allergrootste belang is dat de mensen die met het systeem moeten gaan werken, direct bij de ontwikkeling van het digitale dossier betrokken moeten worden. Tegelijkertijd leidt dat tot een veelheid van wensen die soms lastig met elkaar te verenigen zijn. Iedere polikliniek had bijvoorbeeld een eigen werkproces m.b.t. de aanvraag van de opname. Daarnaast gelden voor Paul van der Ven, pastor verschillende vakgebieden verschillende voorschriften. Desondanks is het gelukt om een voor het grootste deel van de medisch specialisten een goed werkend aanvraagformulier te Henja van Tuyl ontwerpen. unitmanager van de afdelingen opname en poli POS

Na afloop van het interview vraagt John enthousiast of ik nog even mee wil lopen naar zijn auto en ja hoor: daar zie ik op de achterbank een ware DRONE staan mét een video camera erop. Geweldig!

8

9


ANOUK 1E BABY 2014

Afdeling verloskunde

Het is alweer even 2014, maar Anouk Verbeek was de eerste baby die in in ons ziekenhuis werd geboren na de jaarwisseling. Op 1 januari om 08:35 uur kwam ze ter wereld. Wij feliciteren de familie Verbeek-de Jong met deze prachtige baby!

Marieke Schaeffer

Sabide Lila

verpleegkundige obstetrie & gynaecologie en lactatiekundige

afdelingsassistente

Simone Neele klinisch verloskundige

Lieke Huisman verpleegkundige obstetrie & gynaecologie

Lotty van Enter stagiaire van de afdeling

dr Guido Muijsers

Yvonne van Ooyen

gynaecoloog

kraamverzorgende

CTG ( cardiotocografie)apparaat. Dit is voor de bewaking van moeder en kind tijdens de bevalling. Dit apparaat registreert de hartslag van de baby, de weeĂŤn, bloeddruk en saturatie van de moeder.

Reanimatietafel. Deze dient -indien nodig- voor de opvang van de pasgeborene. De reanimatietafel is voorzien van zuurstof, bewakingsapparatuur en zo nodig beademingsapparatuur.

01

11


Wilma Robeer 40 jaar in dienst - door Fred Foeken

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOPEN KORTINGSPASSEN NIEUWS

Mijn trots...

Nijmegen gevolgd. In verband met een destijds groot tekort aan operatiekamerassistenten werkte ze ook in het Bethesda ziekenhuis.Tiel had destijds dus twee ziekenhuizen. Na de fusie van Andreas/Bethesda werd zij, nota bene tijdens een operatie, door de toenmalig gynaecoloog aangenomen. De Andreasmedewerkers zagen nogal tegen de fusie op. Een van de achterliggende redenen was……… zuster Judith! Wilma kan zich nog heel goed herinneren dat zr. Judith, in haar rol als directrice van het Andreas haar kamertje had naast de receptie. Een kamer waarvan de deur bijna altijd open stond en waar je altijd kon binnenlopen voor een praatje of een bemoedigend woord. Zij stond bekend om haar persoonlijke betrokkenheid. (In een van de volgende Scoops meer over deze bijzondere zuster) En inderdaad door de schaalvergroting (fusie) behoorde dat helaas allemaal voorgoed tot het verleden.

1 oktober jl. was Wilma Robeer 40 jaar in dienst van ziekenhuis Rivierenland. Het duurt echter nog 3 jaar voor ze met pensioen gaat en dus is ze dagelijks te vinden op het secretariaat van de polikliniek gynaecologie. Voordat Wilma in dienst kwam, van het toen geheten Sint Andreas ziekenhuis Tiel in 1973, had ze haar HBO opleiding als operatiekamer assistent in het ST. Radboud ziekenhuis in

GASTVRIJHEID: BINNENKORT IN HUIS

De kerstmarktondernemers wensen u veel plezier met de gedane aankopen en het allerbeste voor 2014. Tevens bedanken zij u hartelijk voor uw belangstelling, gezelligheid en natuurlijk klandizie tijdens onze kerstmarkt van 10,11 en 12 december jl. en/of latere aankopen in de periode tot 20 januari. Leuk om te melden is dat veel van deze ondernemers inmiddels ook meedoen aan onze kortingspas. Welke bedrijven dit zijn is terug te vinden op ons Intranet. Dus ook de rest van het jaar bent u uiteraard van harte welkom met uw kortingspas!

EEN SPONTANE BEVALLING En andere bijzondere herinnering als ok-assistent voor haar was dat een jong meisje door haar huisarts was verwezen n.a.v. buikklachten. Toen ze binnen kwam begon spontaan een bevalling! Noch de huisarts noch de jonge moeder hadden de zwangerschap in de gaten gehad! In 1979 verruilde ze haar baan voor een secretaressejob op het secretariaat van de genoemde afdeling, waar ze 25 uur per week te vinden is. Deze nieuwe job was allemaal wat beter te combineren toen haar kinderen geboren werden. Ook Wilma heeft vanaf de typemachine de volledige elektronische ontwikkeling mee gemaakt en denkt nog lang niet na hoe de wereld eruit zal zien over drie jaar. Voorlopig heeft ze het nog erg naar de zin!

AGENDA 30 januari: OR borrel 20/21 februari: met personeelsvereniging naar huishoudbeurs 24 februari: Workshop Look good feel better voor patiënten 25 februari: Informatieavond prostaatkanker deel 2

In het nieuwe jaar verwelkomen we Peeters Automotive uit Tiel. Patrick Peeters en Patricia van der Ziel zorgen ervoor dat uw auto wordt uitgerust met de mooiste navigatie, speakers, carkit, alarmsysteem, voertuig volgsystemen of trekhaak. Zij gaan hierin verder, waar een ander stopt. Op al deze artikelen ontvangt u als ziekenhuismedewerker of vrijwilliger (m/v) op vertoon van uw ziekenhuispas 15% korting! Ook voor uw telecom bent u bij Peeters Motive aan het juiste adres. Zij werken met u samen aan een passende totaaloplossing, van toestel tot en met scherp voor u sterk concurrerende abonnementen en mobiel internet. De korting wordt niet verleend op GSM-toestellen en abonnementen, maar hierop wordt evengoed scherp geoffreerd . U vindt Peeters Automotive op onze kortingspassen lijst op Intranet. Het bedrijf is gelegen aan de Faradaystraat 14-01, 4004 JZ in Tiel, telefoon: 0344630 026 www.peetersautomotive.nl

Ik ben trots op De wijze waarop wij met elkaar omgaan in dit ziekenhuis. Iedereen wordt respectvol benaderd ongeacht afkomst, huidskleur of opleidingsniveau. Bron: medewerkers Ziekenhuis Rivierenland delen hun trots Gastvrijheidbijeenkomsten 2013

De laatste kick-off bijeenkomst van het project gastvrijheid heeft vele reacties opgeleverd van de Ziekenhuis Rivierenland medewerkers toen hen de vraag gesteld werd waar zij trots op zijn. Binnenkort zijn deze “Trots op quotes” te zien bij o.a. de personeelsingang.

Dianne Huijgen - van Veldhoven Gastvrijheid

Patiëntveiligheid en communicatietraining

CZO erkenning voor Ziekenhuis Rivierenland

Verpleegkundigen van afdeling P1 (cardiologie) volgden een cursus van het OSG-VvAA. Deze cursus is ontworpen om meer verdieping te geven aan de hand van scenariotrainingen volgens de ABCDE-methodiek en SBARR.

Beeldvormende Technieken is verrast met de 1000e CZO erkenning Afdeling BVT is door het College ZorgOpleidingen erkend tot kwalitatief hoogwaardige leerplaats voor de opleiding MBRT, Medewerker Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken. Omdat dit de 1000 erkenning is die het CZO uitreikt, is deze erkenning feestelijk overhandigd door Klaus Boonstra, de directeur van het College ZorgOpleidingen.

“Een goed leerklimaat creëer je samen, waarin we elkaar helpen om steeds beter te worden”.

Het uiteindelijk doel van deze cursus is het voorkomen van onnodige patiëntenschade. Foto v.l.n.r: Annelies de Raaf (sr. opleidingsadviseur), Diana Kuijlenburg (praktijkbegeleider Beeldvormende Technieken) Ed Drooggelman (Hoofd BVT)

door de redactie

Ed Drooggelman, benoemde in zijn speech hoe trots hij is op zijn team.

Op de foto is te zien hoe aandacht gegeven wordt aan het “herkennen van de vitaal bedreigde patiënt”. Voor de verpleegkundigen worden relevante scenario’s gehanteerd waarbij, na het inventariseren van de A t/m E ook moet worden overgedragen naar een andere discipline. Dit laatste is een belangrijk aspect uit de cursus.

12

13


Utopia

Goede voornemens of ijdele hoop? De meeste goede voornemens sneuvelen zo’n beetje tegelijkertijd met het opruimen van de kerstboom, dat is een bekend gegeven. Ongeveer twee derde van de Nederlandse bevolking neemt zich voor om in het nieuwe jaar diverse slechte gewoontes achter zich te laten en allerlei gezonde dingen nu echt eens te ondernemen. ‘Ik stop met roken en neem een abonnement op de sportschool’, of ‘ik ga minder geld uitgeven en meer van de kleine dingen genieten’, dat soort ambitieuze uitspraken hoor je deze dagen overal om je heen. Goede voornemens, ik heb er ieder jaar minder. Niet omdat ik tegenwoordig als über-gedisciplineerde wereldverbeteraar door het leven ga. Nee, als het me een aantal keer niet lukt om een voornemen na te komen, schrap ik hem van mijn lijstje. Onder het motto: geprobeerd, mislukt, geen energie meer in steken. Zo zijn bijvoorbeeld ‘iedere dag de krant helemaal lezen’ en ‘de kelder grondig opruimen’ al gesneuveld. Toch heb ik voor 2014 een gloednieuw voornemen:

e-mails zo weinig mogelijk in kopie versturen en de zogenaamde cc-cultuur doorbreken. In het e-mailtijdperk is het gemak om anderen gelijk maar een kopie van een bericht te sturen enorm vergroot. Met een paar klikken zijn er allerlei mensen aan de verzendlijst toegevoegd. Handig, toch? Nee. De oorspronkelijke cc-functie Carbon Copy, een afschrift voor archivering, wordt steeds vaker gebruikt als Cover my Career, zoals een collega onlangs opmerkte. Het lijkt een cultuur geworden om te pas en te onpas collega’s en leidinggevenden mee te nemen in e-mails. Naast ergernis en een overvolle inbox leidt dit tot mailtjes waarvan niet altijd duidelijk is of de ander nog iets van de cc-ontvanger verwacht en of er toch niet een taakverzoek in is verwerkt. Daarnaast is het natuurlijk ook niet echt chique om meningsverschillen en andere gevoelens van ongenoegen in cc-vorm te verzenden. Aangezien het delen van een goed voornemen met de omgeving, de kans op

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er pas drie afleveringen geweest van genoemd programma. Het is John de Mol weer gelukt om mij met plaatsvervangende schaamte te laten kijken naar een programma. Het vervelende is dat ik dat met veel plezier doe. Net zo goed als ik de eerste serie van Big Brother volgde en dat destijds geweldig vond. Het functioneren van individu en groep interesseren mij mateloos. Ik haakte destijds af toen er allerlei tierelantijnen omheen verzonnen werden en het in mijn beleving wat ranzig en vunzig werd.

succes schijnt te vergroten bij deze mijn voornemen voor 2014: •

• •

Alleen een cc sturen als deze voor de ontvanger écht van belang is of wanneer de ontvanger hierom gevraagd heeft; bij een vraag of een actieverzoek geen cc maar een rechtstreekse mail sturen; kritiek, meningsverschillen en andere individuele mededelingen alleen aan de persoon in kwestie zenden; én vaker de telefoon pakken of gewoon even langslopen.

1. AFVALLEN EN MEER BEWEGEN 2. Spaarzamer met geld omgaan 3. Schulden afbetalen 4. Meer tijd besteden aan familie en vrienden 5. Een partner vinden 6. Stoppen met roken 7. Ander werk zoeken 8. Iets nieuws leren 9. Vrijwilligerswerk doen en vaker anderen helpen 10. Beter leren omgaan met mijn tijd

FIT!

Donderdag 20 of vrijdag 21 februari a.s. Zin om mee te gaan? Meld je aan via: zrt.tiel.pv@live.nl (vóór 15 februari a.s.) Kosten voor leden: € 10,niet leden: € 22,50. Een introducé per persoon is toegestaan. (afrekenen bij inschrijving)

De eerste stap tot verandering is hiermee gezet. Wetenschappers geloven dat mensen ongeveer 21 dagen nodig hebben om nieuw gedrag aan te leren. De komende 3 weken zullen dus het verschil tussen een nieuwe gewoonte of ijdele hoop maken… Marjan de Jong, Voorzitter OR In Utopia zit een heuse verpleegkundige met de prachtige naam Isabella. Vooral naar haar functioneren ben ik uitermate geïnteresseerd. Vandaar dat ik op de website een stuk opzocht genaamd: Alles over Isabella. Ze blijkt een studentikoze verpleegkundige met een makkelijke babbel. Nou is dat natuurlijk altijd meegenomen in ons vak, die babbel bedoel ik dan. Ze is net afgestudeerd op HBO niveau en heeft al de nodige zorgervaring in het verleden. Kijk, dan heb je dus het zo verlangde niveau en de nodige ervaring. Ze heeft lang over de studie gedaan, omdat ze genoot van het studentenleven. Goed gedaan lijkt me, YOLO!.

Bedrijfsfitness; de plek om goede voornemens waar te maken! Top 10 goede voornemens 2014:

Uitje naar huishoudinterieurbeurs met de personeelsvereniging

De feestdagen liggen alweer even achter ons en het nieuwe jaar is inmiddels een kleine maand oud. Tijd om de goede voornemens waar te maken! Met stip op 1 staat “Afvallen en meer bewegen!” Waar kunt u dit als medewerker van ziekenhuis Rivierenland nou beter doen dan bij de bedrijfsfitness? Voor als u het niet meer weet, hier nog even alle voordelen van de bedrijfsfitness op een rijtje: • Lage lidmaatschapskosten (€ 15,- per maand bij 1 keer in de week training en € 27,50 per maand bij 2 keer in de week training) • Gezellig samen trainen met collega’s direct aansluitend aan je werktijd. • Deskundige begeleiding door de fysiotherapeuten van ziekenhuis Rivierenland. • Gratis uitgebreide fitheidstest bij de start van de bedrijfsfitness. • Sporten in een hoge, lichte, koele en ruime fitnessruimte. Trainen in prettige omstandigheden dus! • De nieuwste trainingsapparatuur van het topmerk Technogym. • Flexibele trainingstijden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. • Training mogelijk zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds. • Training op sommige momenten ook toegankelijk voor familieleden en vrienden (tegen een aangepast tarief!). • Leuke extra activiteiten zoals het PR Running project, waarbij we met het ZRT team meedoen aan hardloopwedstrijden.

“Ze blijkt een studentikoze verpleegkundige met een makkelijke babbel.” Dan begint het triggy stuk: Isabella is natuurlijk geen arts etc. en daarna volgt een opsomming van zaken die ze zou kunnen doen. Er wordt verwezen naar haar medische achtergrond die zorgt voor een meerwaarde in de groep. Daar begint het een beetje jammer te worden en krijg ik de paranoïde indruk dat een verpleegkundige gezien wordt als een soort mislukte dokter. Een verpleegkundige heeft m.i. een gedegen eigen opleiding en een erkend en gewaardeerd beroep!

In 2013 deden al veel medewerkers van ZRT mee met bedrijfsfitness! Volg hun voorbeeld en schrijf u in voor de bedrijfsfitness van ZRT. Dat kan door contact op te nemen met Peter Willemsen via telefoonnummer 6626 of via de mail (peter.willemsen@zrt.nl). U kunt het nieuwe jaar niet beter beginnen!

Maar Isabella is een creatief mens, ze is dol op muziek, toneel en cabaret. Ze is dus de ideale collega, al zingend acteert

We verwelkomen u in 2014 graag in onze fitnessruimte! Team bedrijfsfitness

14

15

ze de vrolijke collega die zorgt dat collega en patiënt zich continu schuddebuikend over de afdeling begeven. Het is wel jammer dat ze ook idealistisch is en in Afrika vrijwilligerswerk gaat doen, want ze wil ook al zangeres worden. Ik weet niet of ze daar in Afrika op een zangeres zitten te wachten. Haar idealisme siert haar en past natuurlijk bij iedere verpleegkundige, hoewel enig realisme in de zorg ook geen kwaad kan. Eigenlijk wil ze voor artsen zonder grenzen naar oorlogs- en rampgebieden, ze houdt namelijk van avontuur. Avontuur is ons verpleegkundigen natuurlijk op geen enkele wijze vreemd. Ga maar na waar wij allemaal mee kunnen omgaan: constant veranderende werkinstructies, EPD, rekentoets, verschuivende roosters, allerlei mensen die zich met de inhoud van ons beroep bemoeien, de heiligverklaring van de scorelijsten en dan moeten we ook nog rekening houden met patiënten! Als we onze herregistratie inleveren, die we pas krijgen als we 85 euro betaald hebben, moeten we alsnog een betalingsbewijs inleveren. Noem dat maar eens geen uitdaging hebben! Aan het einde van de biografie wordt melding gemaakt van het feit dat onze Isabella zang- en reanimatielessen wil gaan geven. Een goede combinatie sinds we weten dat het lied Staying Alive van de Bee Gees exact de goede hartmassage frequentie aangeeft. Vol trots zag ik Isabella meeslepen aan een metalen bouwwerk met vier betonnen voeten. Enkele handige gasten, ik neem aan geen verpleegkundigen, maakten er al gauw een schommel van. Ik blijf Isabella voorlopig volgen. Maar John, zodra het schommelen wippen wordt haak ik af. Var@zrt.nl - Derk Roodbeen


In de (social) media Simone de Boer - @Simone_deBoer Even checken hoe de bekkenbreuk geneest @ZRTziekenhuis , wachttijd uitloop is inmiddels ca 30 minuten... #Tiel @Simone_deBoer Niet leuk! Is de koffiekar al bij je langs geweest? @ZRTziekenhuis Nou dat zou lekker zijn! Mocht ie ergens rijden, ik zit bij de Poli Chirurgie...

Jubilarissen 1 februari mw. T.C. Boudewijn - apotheek - 25 jaar in dienst mw. C.W. van Diggelen - poli urologie - 25 jaar in dienst mw. I. van Stigt - vd Heide - poli neurologie - 25 jaar in dienst mw. I. van Driel - Smit - P&O - 25 jaar in dienst mw. G.E. van Veen - van Wiggen - poli KNO - 25 jaar in dienst mw. J.A.G. Chikido - restaurant - 12,5 jaar in dienst mw. F. Ouazrhari - laboratorium - 12,5 jaar in dienst 15 februari mw. L. van Heun-Verhoeven - B5 - 12,5 jaar in dienst 1 maart mw. M.J. Roelofs – v Wamel – logistiek – 25 jaar in dienst mw. J.B. Boon – trombosedienst – 12,5 jaar in dienst mw. P.J.M. Hakkenes – A3 short stay - 12,5 jaar in dienst mw. J.J. Knevel – Ruis – OK - 12,5 jaar in dienst mw. S.Y. Helsdingen – vd Veer - B4 -12,5 jaar in dienst

@ZRTziekenhuis Bedankt voor de koffie! Top service!

6 maart mw. E.P. Hogwood – Hobé – poli Long – 25 jaar in dienst

Wilma Stap - @WilmaStap

15 maart mw. B.B.J. Buitink – B4 – 12,5 jaar in dienst mw. C.E.T. Saris – Barbarapoli – 12,5 jaar in dienst

@ZRTziekenhuis “Sociaal kerstdiner door Ziekenhuis Rivierenland | De Zakengids Tiel bit.ly/JYH6FV” Mooi initiatief! Ron Termeer - @rontermeer Chakkaaaa... 150% zicht ipv 50%. Volgende week kijken wat ze gaat maken van de 10% aan de andere kant. #dankuoogarts @ZRTziekenhuis

MKA ZRT- @mka_zrt Het hele team van Kaakchirurgie in @ ZRTziekenhuis wens u een heel mooi en gezond 2014, men een gezellige kerst pic. twitter.com/Xsd4DwyEm7

Mariska Vermeulen - @mariskaV87 @ZRTziekenhuis Compliment voor de geweldige behandeling door Drs. L.J. Koppendraaier! Ik heb zonder blauwe wang mijn bday gevierd! #hoera!

Jij, je werk en de sociale media door: Karin Persons - adviseur (digitale) communicatie Steeds vaker horen we ‘‘op Communicatie’’ dat medewerkers zich afvragen hoe je dat doet, ‘’werk op de sociale media’’ en wat je ‘’mag’’ als het gaat over werk en sociale media. Vragen als: hoe ga ik om met een patiënt die ‘’vrienden wil worden’’ en wat mag ik wel en niet over werk zeggen? We vinden het belangrijk dat je de voordelen en het nut van sociale media ziet, en dat we samen ons ‘’Rivierenlanderschap’’ uitdragen, maar daarnaast ook dat je de mogelijke valkuilen kent. Om je op weg te helpen hebben we een drietal basisprincipes geformuleerd en die uitgewerkt in een richtlijn met de titel ‘’Tel tot 10 voor u iets plaatst’’. De complete richtlijn (6 pagina’s) sturen we je graag toe

per mail; je kunt ‘m aanvragen via communicatie@zrt.nl.

Check this out!

Bij de richtlijn hoort een handige kaart waar alles in verkorte versie op te vinden is. In de volgende Scoop hoor je daar meer over. Vind je het leuk als we op jouw afdeling de richtlijn met praktijkvoorbeelden ‘’hoe wel en hoe niet’’ komen toelichten met een korte workshop (30 min.), dan kun je dat aangeven op communicatie@zrt.nl. Maar word vooral volger van onze facebookpagina en volg onze tweets en laat je inspireren!

www.facebook.com/ZRTziekenhuis www.twitter.com/ZRTziekenhuis www.youtube.com/ZRTziekenhuis www.linkedin.com/company/ ziekenhuis-rivierenland-tiel

Scoop januari 2014, personeelsblad Ziekenhuis Rivierenland