__MAIN_TEXT__

Page 1

RZYM – WYPRAWA NA MONTE CASSINO, maj 2014

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2014

NR 2 ROK 50


MONTE CASSINO 18 maja 2014

NASZE DZIECI, NASZE WNUKI…

(FOT. Na stronach 6, 9, 10, 11 oraz na okładkach – R. SZYDŁO)


   Monte Cassino Dnia 18 

"1 +"(! #($-+%"#($ "% $

## #($"! # &#((-0&$%( '$$&"(' $)"+',&+%%' 0&(/* nie do zdobycia. $ !.$ &+- ".1! # .+ (#., +%.1$ $ ## #$+ #.#' $'  $"#$&")&1"($ %(&!"'1 +"# Z !.$$&'("!'&#('#' $%.&".1 # (+'0& 0-("(%'(#ejszej okupacji komunistycznej. .,$$&'#(()((+ !  )&(")& $'$)"('1'-&& '0&$' "(#(+ (1'$)"(%-#.&#('%.( '"%., i tradycja Monte Cassino #(()&-&' &.! #,%# ""(' #$)"('($(&'.#$&'("!,! & '#-'!"('+$' ""# ! 0&.& i 1' #!.$,")&1! &1& &' !.$'! $ ## 1 +"( "!%#%+ &#!+' &)&'$"&+ 0&#%!"'u wyznaczonej, $)"-#!+& &.#('$"%(( % &'.#$& ! $ ## #$(#&+# 0-++ (1' ! #! & ( #$,$"&&#"%'#+""('   

Londyn, maj 1954 1


8 

 Monte Cassino 18 maja 2014 r.    66 6 Panie Generale!  & ,!3"+ '1 , .$ 3*( # !$( 2*($*+ *0, ) &&'(* $!' $ $,' ($ ,!$() ),'(#,+!3"+ * )&$,+'($3 )%"1(#0*),'(0%0(0&$,#1,$+*,-&,$#( ''#$ &,+ 4+"&$#(+""#(&,)#*&'(#0.&&,!)&& *")#)&,##&.' &$*.$#'#'(1%)0'.$*

5,2!&2/%: (7* 2$!>1 +*'-&$!% *%:$! *+$!&$ ) )-21($ -2.) ,($ ,2!&2/%: *+$!&: ) )-21($ (!).,2($ $!,2: >! (7* 2$!> +,2!%($! &$!,*0)$.0* )-21# 2$7; )$!+* '!"7*<$*01#4 %$*,0 # ($ *,*# +. !)# $ &$) $"##( !$() -*,'#$ &,*$#,0$ *0, ) &&'(* $!' $ " Ryszarda Kaczorowskiego: 5 $($!)$/ 2!,)!% ./ (7* 2$!>1 #,!,-&$!% *,2 (7* 2$!>1 ,*2,2/*)!%+*71(<0$!$!0$!,29!%0.!-(!$ !71+,2! #079 *&,1.1($ -2.) ,($ 0*%-&*01($ $ ",*($ *#.!,30 -&7 ( (!' /)!& ,* *0$ +*'-&$!(/ >! (7* 2$!> +*'-& ) *21=)$! %!-. "*.*0 *-7/>1 *"/$*'-!4 Panie Generale! !)1 4 %&,'.# # #&. ' &$*# $ #' # (+" cmentarzu c,(&,3%1/!((")%&,'($,+.$'1*,+# 2


/#81 % + +,-/ )&,%# !) %-2+0 -+/ (# *+1 +/(# ) *)( ,-. &- *'#9- -9 '$

 + *'#9- "#,-)+#9 +.!# !) )+*.,. $ !) *)18-%# (# &.1%# $ 1# '# /#81%. )/# %# !) $ !) "/& ny szlak )$)/0 $ !) (# .,-((8 /# &)& -(#8 /&%9 *) 1%):1 (#. 1#6: /)$ ((0")# *)& !6)<7#./ + (()<7)&,%#. 0 1 +(# 1#< /)%26 !+). ( ( +6 $ ,- <'0 spadkobiercami tych ktรณrzy na obcej ziemi, na obcym morzu i pod obcym niebem /&# )/2 = 5 ,11 )&,% (# 1!#(964 ,- <'0 1# 7'# i /(.%'#)&,%#"#6+)$(0"(")1# <+2(,,8.1 ,-(#0;/#-)/ !)&)-./ +81('# (,# /0")/(%)/# %-2+0' *+1 %1&#<'0 / 1/(# 1/+- / ,6)/" Pana ( +6(#1%)& #*+1 %1.$8,/)#'*))*# 1(0' Panie Generale! (,10" *+)!+'" /0")//10" *# &9!(.$ '0 *+/1#/8 "#,-)+#9 Polski 3 naszego Narodu 3 %-2+ '. ,6.=0'0 '# ,1%$8 *)1 !+(#'# +$. % ,*+1 1- +1# ,-. *#9#. &- !)-)/)<7 ) - $ ,6.=0 /0+='0 ,6)/'#+)-0+10+1 1 (#+ +,%# !)  #$ !' !"!' $  %" $# & "!  

Panie Generale! $ '0 ")6 -0' %-2+10 ,*)10/$8 ,( ' /iecznym na Polskim Cmentarzu na Monte Cassino.   ! !        !#!  " "   hm Teresa Ciecierska.

3


 

   CASSINO Pisze     -2/%(2%(/.+ '*$,'-+%$-1 #'(, '(! &%-( %&/)! -"$)+ + ),# '%!* (/.+ ktรณre nie ),"!% &%!'5"/, +7$%50 tegorocznych obchodรณw bitwy o Monte Cassino, " '.+$7 $5+)"/, &%)'-2 &'-,%)%+$ #/%(- !', $()'*!)%'(!  % *&#2)$$ *- +/($,# (/# &'-,(-/, *"*(-.+ +1-! ''()+%"(!% ()+, 1)!%+%-+1-$,-+-.'-# (($%), +2- $ +%"$% $# -&%#$0, $ + 7$,# &'-,&!* &%&*50 &%+-"$%50 %'$-, $ #%7 !7#* -5 &'-,&50, ale naszej 7,+ ()%'$!)$#$#%7 %'0$ )"-%+0

 !7,# !'%!* !'%+"5#, ( &#21 %(%()1 -$ %#%51 samego $'/ /,(/+ $'( '%+"5#, (2 &#21 i +,-,$# !#,/$(-&'+(-,4+)%+,"%)$%-,6$+/5$$ wzgรณrzach Monte Cassino w 1969r. Dla uczestnikรณw nie zapomniane &'-7,, " $$, '%-($, &% 5+ ! ")$ - )% (/,$$% '%!* 5"-$ - $ $ -3 +,'-3 $ -"%, pomimo tak skromnej รณwczesnej techniki. "$( ) #/ '()! ),-7%/$'- II Korpusu czy z matki -, - %  $ (2 -&%#$0, !, % -%- (/%3 $ ),# (&"%$,#%'1,#&'%#$#+/%(!%(/%3 wzgรณrzu podklasztornym (# $'/ $# ''()+* #/%-7, *7 +), *'%-%$ &%- granicami kraju, &'-!-/ (,#%"-$1 %&!2 $ (-)$'# % (! Polskiego, ktรณrym nie dane b,/% &%+'.0 % +%"$  -,-$, )'-1 (2 wste- &'-- &',-#) -(* ,"5#, - #/%-, , + &/$ '%-*#0 -, &% 10 5#'0 /2%! %!'*3()+% +% $, $(&'+"+%50 +,+')1 $ naszymi rodzicami. i w wielu przypadkach dziadkami. Po &'%()* '%5"5#, w ),# % (2 -5 + !' * nazywa etosem i tra, 1 II Korpusu. Dobrze &#2)# 7 -#() ! -2, # (/ !%/% #$ i %&%+/ o wszystkim % (2 /% $ -+' 1 *+ $ #. +! %&(* 1 '%-# "*-! ! ) #$ !+ , "*-!, ktรณre *!-,+/, (2 $+) &%#2-, naszymi rodakami w tym okresie.! Ale to /2(--'%-*#$ $'(2%&'%we +/($,#7,* ),()'-,/, $# (/%+ $(-% Przyrzeczenia Harcerskiego jak i to szalone i -(!!* 1 " #/%-7, ()% 1 &'-, '% +,'.7$$, ktรณrym nas 4


Gene*20+00/"2 '".4,)%"."# (."*.'+0+"2/'")(0(+,20 +$-,$1. %-0'+00"2'*18'+)(+(/%(*+)*./)(%+$"# 0/ . $*#! 0&"+0$2/! 0/ % (* +& ( )6+,. )(%+$" ( ' *18'/!+00%! Dzisiejsza kadra &2(/! "'+,*-$,(*1. " "'+,*-$,(*$ & 24 "',*',(.4 +"3 ( +.(## /+)(0/#" % )*00/,.+0/ !("8/ #' /,, 0 .+)(&'"6 .,*6+$"! z spod tego wzgรณrza, gdy sama przypatrzy2& +"5 ,mu terenowi i nawet obecnej drodze do klasztoru zaczynam *(0-&"3,(+0%6+,.(, ktรณr./$('2.,/8(2'"*0)(%+$"- nie raz ale podczas dwรณch ofensyw - 05+,( &2(+0/."$"&('"!+&/! tak samo jak oni harcerz, pozbawiony domu, rodzicรณw i rodziny i z ."0*-'$"&$('*'#"#%,6+$"#)*0(0yma. A ,'8(2'"*0,($8/ z '+0/!(#1.&,$0"$1.%-"''/!$*.'/! "$8/)*08/2 '"$8/)*0+02)*00,'+0%$2/"0*(./ W '+0/& *('" 0'#(.2( +" 0)(7*'" )(,(&+,.(: 8(2'"*0, $,1*/ %8/ ' ++"'( .1! ("*1. i kawalerรณw VM, dwรณch wnukรณw i jeden prawnuk dwรณch genera21. #$ " )(,(&+,.( &581. +,'-, 0."40'/!0++"'("0"7.)"+'/!($*,)(%+$"#.2(+$"#"7.",(.# historii. W wielu przypadkach nie tylko rodzice ale i dziadkowie z ojca i matki walczyli ' +0%$- .2(+$"&  ,( 0(+,2( )($*7%(' /8 ."%- 0 '+ z -&4 02(8/2( &% +.("! )*0($1. )(0+ 2# '+0# .2(+$"# peregrynacji. *0/ ,/& (240/2/ ( '+ &2( "'+,*-$,(*$" #$ " 02('$(." -*(0'".(%+0"7.!(04y w nasze szeregi. Kt( &1 2 ("#2 ( 0/&- &"#+ '+0 ( )(+,(#- . .2+'/& 0$*+" " .2+'/&" +"2&", ale pod warunkiem, 8 #-8 ."0(*& &# 2 % # +$2#4 +"5 0 ($(2( (+1 "%$ */,'" ' A-+,*%" &"2 +"5 +,."3 ' .+)1%'/ k(&"'$ 0 */"+$-)& +(2/& i ('/&)(%+$"&+)(206+,.&0&"+0$2/&.0/&""0$2#4/& rodziny. "% )(0"5$(.6 '%8/ +"5 ."%- (+((& $,1* (,.(*0/2/ +.(# serca nam w ( 1%"&'"0''/& %0"7)(0.(%5+("./*18'"3(+(5 Arcybis$-) +(2 (, ktรณry '+ 2/ 0+ (,02 ."*'4 ()"$4. Nie ma ./+,*0#4/!+21., /&-()(."'"()(0"5$(.3 .+0%$4'+04 )*(75/2'&.)2'"('/ "04'+0)*( *&"*(0-&"#4, #$&2( mamy czasu i na pewno nie na jedzenie, zorgan"0(.2 '& np. $(%#5, z $,1*# &( %"7&/ #+00 %# $(*0/+,3 . -,($*! do Cassino '+,5)' ('" 2/+0* (+1)*0//2(#-8.0.*,$ &# 2("&,(($0#5 na dowolne zwiedzanie samego miasta jak i wykonanie pewnych zwiadรณw 5


MONTE CASSINO, 18 V 2014 !    "#   " szpaler ze sztandarami i czerwonymi makami  Widok na Cmentarz !  " " #  

 harcerskich

6


dla naszej )3628 7 1-3'A.108%* %'.#%* 362# 1$'%08%* 7836498;# ,6C w 2+=5'- 9 3#0# 21%+=)+'/ 9 98/6 &1 1.10++, -5:38 ,'%*#; +/2106,=%= 239'%+>50= 498$-1A%+= 243 km 0# )1&9+0> !8/ 42141$'/ 21-10#.+A/8 w &7+' )1&9+08 + /+065 49.#- $1,178 C1;0+'39# 21.4-+')1, ktรณr8 +&=% 1& 978%+>457# na linii G645#7# 239'-3#%9#; #C 4+'&'/ 39'- #$8 &1539'< i wyzw1.+<1.10+> -7+'50+# 3 #%/'05#39671.10++9#,>.+ 4+> nami 4+=&9 !1/#49 .+/%9#- 9 #0'/ 6%,#0'/, #.' %#;# 1&217+'&9+#.01A< 0#49',7823#782398,>;##0+/+.ia Smorczewska z honorowego polskiego konsulatu w Bolonii wraz z Panem Gianfranco Martinelli naocznym (8 letnim wรณwczas A7+#&-+'/ 7-31%9'0+# olakรณw do miasta. Na cmentarzu 1&&#.+A/8 *1;& 4-;#&#,=% 7+'?%' + 9#7+'49#,=% 3:C#?%' na grobach podarowane nam p39'9 4+>&9# '-513# "8.>C-#. Przez przypadek &1;=%98;# &1 0#4 )362# *#3%'34-# i dziatwy szkolnej ze Skawiny. Nie 7+'&9+'.+A/875'&8,#-&#.'%'0#49'.1484+>21;=%9=70+'&9+'.> /#,# /'05#39 7 1.10++ 7871;6,' ,#-+A 239'&9+708 %9#3 + 536&01 9',A< z ,')1 5'3'06 #563#.0+' 7 213:70#0+6 9 1//107'#.5* %/'05#39'/ 56C obok, -5:3878).=&#,#-0#,2+>-0+'j4983:C#08#0)+'.4-+1)3:&, jest on raczej 9#0+'&$#08 #2+48 0# -398C#%* 4= 1 58.' 0+'(135600', C' 536&01 7870+14-17#< $'9 .+458 %/'05#30', 7 3>-6 7+'- 21.');8%* +'/0+', 9# 4'3%';#2+'%1-31-0#2+40#-398C6C1;0+'390+'90#08

Z rana 17 maja 7#2.+%8A7 :9'(# 3%8$+4-62-10%'.'$317#;49> @7 &.# 0#4 + 0#498%* )1A%+ 7 2145#%+ -.#48 9 21.4-+', 49-1;8 +/ '3.+0)# 36&9+?4-+')1 7 98/+' 21& ')+&= 742#0+#;', #0+ 9#$'.+ 9+#&149, wraz z drugim bohaterem naszej wyprawy k4+>&9'/ '-513'/ 5#490+-+'/. Ucz'450+%98.+A/83:70+'C7-#2.+%8@7 #0##7;#0#141$0',szy @7 celebrowanej przez 0#49')1 -4+>&9# '-513# "8.>C-# 9+>-+ ektorowi Ptaszn+-17+ /1).+A/8 /+'< 2387#50= 7+985> 21 1)31&#%* 7#58-#?4-+%*, a w 210+'&9+#;'- /#,# 9 3#0# $8< )149%9'0+ 7 3#&+6"#58-#?4-+m i &#< 742:.08 787+#& &.# 3#&+#  13=%' + 4;10'%90' 2121;6&0+' 7 98/+' w 41$15>782';0+.+A/84-;#&#0+'/7+'?%#21&21/0+-+'/#349#;-# Jรณzefa +;46&4-+')1 5312+=% 0+' 58.-1 A.#&8 /$#4#&13# "+'0+#78 ;ugoszewskiego w 1938 r., )&85'021/0+-9145#;1&4;10+>58, #.'+3:70+'C '0'3#;#, -5:38 ,6C 7 r. 2398$8; 0# 51 /+',4%' + 4#/ mu 1&&#; *1;& #,78C498 %9#4 #$8 5'0 21/0+- 9145#; 239'0+'4+108 +' &148< C' ,'45 21;1C108 %#;-+'/ &#.'-1 + 536&01 4+> &1 0+')1 &145#< #.' 90#.'B.+A/8 0#/#.17#0=%9#30=47#458->0#)#3&.'0#212+'34+6,#-+%9#308-10+649'- 014# 9+>-+ 498$-+', +0+%,#587+' 36*08 #0-+ 31/$'3) 47#458-# 9145#;# 21-385# $+#;1 %9'3710= 745>)= 15'/ 1&-387#0+' 21.10+-:7 21 98/+' (a ,'45 +%* /0:4571+ 0# 9#-1?%9'0+' -1/+0'- 7 #6.+ 2398 -1A%+'.' @7

5#0+4;#7#, (,'49%9' ,'&0# 21.4-# 2'3';-# 7 58/ /+'A%+' 9 +04%'0+9#%,= 7


d5'#!':!9 - ,054+ )-!&,4+ -(1)2, ./54 /-5#<+',#( *', na tle +-!,4!& ' 1/2",4!& 5"(:8 bitwy, )16/# ,+ 2"-01:.,'7 ,014121 ')-/0)'#%- 2 0': ,'#391.*'3'# ,*#>9 .-"5':)-3,' ,' -+','!# /-,')-30)'#( i Pani Dorocie Berber, )16/# ,+' .'*-1-374 .o 2*'!!& ' 5)91)!& 54+2 jak i Pani Agacie. N*#>4 0': 1#> .-"5':)-3,'# ,2 + 0"-/-3' Ponikiewskiemu, *# 1) ,./3": 1- ,' 3'# 7)-30)'#(, )16/ 47 ,054+ 0174+ .2,)1#+ .-+-!4 ./5#5 14*# +'#0':!4 ' 5305# ./54!&-"5'7 ,+5"- /9/"9'!&:!'9.-+-!4 Na podstawie naszych "72%'!& .#/1/)1!(' 3 ,'#"5'#*: +( , -,1# 00',- "/2& /#) /->#) 01,97 3 %/-,'# !541(9!4!& +-"*'13: wiernych, /2&, !5#*,'!5) ./54(:7 .+'91)-39 $*%:, jako uznanie "-14!&!50-3#( 072> 4 &/!#/0)'#( ,05#%- /2!&2 3-)67 00',- ' /#,-+4 >-7,'#/5.-*0)'#%-, /2&,,,2!#3'!50401-37,2/#+'#/-3' 20)-3' 3 57->#,'2 3'#;! 3 '+'#,'2 )>"#%- olaka. Nasze poczty sztandarowe po rรณ>,4!&./54%-"!&5(:74+'#(0!#%-",#.+':!',054!& rodzicรณw, bo 3-)67 %/- 2 #,#/7 ' 5,'!5 , %763,4+ .*!2 , cmentarzu. 5':)' 1#+2 .-3'1*'<+4 0':!' //#%- 03-'+ &/!#/0)'+ okrzykiem jak i -0- : Pana Premiera, w i+'#,'2 !7#%- ,05#%- /2!&2 A /2&,4 !5-/-30)'#( 2/-!5# 5"(:!'# 3 /-5+-3'# 5 0+4+ 0':!'#+ ro5#057- 0': ,14!&+'01 .- <3'#!'# 1#%- 3'#!5-/ K1- 0': przypatrzy 23>,'# .-05!5#%6*,4+ 5"(:!'-+ -0- 4 0':!' 5- !54 ># ,05 $-1-%/$ wyprawy, Druh Ryszard 54"7- 04, -$'!#/ -/.202, kawalera VM, ktรณry "-1/7 05*)'#+ -(-34+ "- -*-,'i i autora )0'9>)' .-" 14127#+ +':1,')' /.1!54).'0,#(5/#0519,>43- podczas wojny)0+5-017347.,4 5"(:!'#+, !-+20':5(#%-3'#*)'1/2"3.#7,',*#>7-. *#>4 /63,'#> 55,!548, ># "5':)' .,2 /54051-$-3' Barbarskiemu, prezesowi instytutu Si)-/0)'#%- 53'#=*'<+4 sztandar 5 '*#;0)'#(rygady, )16/3*!547./5#5!7405*) -(-34'051,"/1#,, ,,05902%#01':, 5-0173#1),':14301-()'<3'"!547podczas M054<3 , ()'!74!&- !&-"63 tego ranka. >"45,0+'73'#*#-0- '014!&./5#>481#%-",' -53-*:0- '# ./54.-+,'#8 ,059 ./540':%: 5 ./5#" *1 -"",9 wรณwczas G#,#/7-3', a "5'< , 14+ +'#(0!2 1#( ,05#( ,#)/-.-*'' .-316/5-,9 ./5#5 +7-"9 )"/: ',01/2)1-/0)9 ,05#%- /2!&2, 3 - #!,-<!' 14!& !- ,'# >4(9, jak i naszych starszych wychowawcรณw. Potem nasza wizyta na obchodach nowozelandzkich na cmentarzu aliantรณw, .-,-3,'# 3 - #!,-<!' 0':!' //#%-  .->#%,,'# 5 00',- 0)7"(9!3'#,'#!.-",-3--"07-,':14+.-.'#/0'#+ #,#/73+'01#!5)2 8


CMENTARZ MONTE CASSINO ' %$ ,$ % " (( #!%#" %(%,# %(%$,&,+  ' przekazanie symbolicznych flag polskich reprezentacjom: ZHPpgK ' * ( %% -  # %   %&( %#)%$% ! 

9


CMENTARZ MONTE CASSINO ) # #! ' & !' !!' %#- p. !!,.%,&$$!' "-2. !!&  ) + ' * !' ! !" 1!$ '  hm St. 0%!'&/" ! '!%" !!"(!!,

10


+- '("#'. )!/)(1( ')(%- '  '+!$ ). $)! &"#)!1 %) i, )! )$+!'mi naszego hymnu narodowego. D&2!+-)( $)"/$%''($., 2!(' $%#! ('!$%% %%#!.!%()"! +( A teraz "#) $%." wyprawa do Bolonii na 70 lecie jej '()'! $-). 2 ' '% &

# )$ !#(, cmentarze tak zwanych hallerczykรณw z racji obchodรณw 100-lecia Pierwszej Wojny 0'%!', ! %*# ( !( % +! ".%(, a podczas ktรณrej tyle naszej krwi si'(+! )y i zapraszamy !'$"* !&)+&) w Bolonii w 2015 r. A w .)( )$ !$!$% "!).!' #om harcerzom i siostrom harcerkom z ZHP i ZHR, %*#)(%$! '('-) $.)$'!##$$+&2( $$ !'

r. Londyn maj 2014 r.   

RZYM, 17 MAJA 2014 r.   

      

11


PEREGRYNACJA

   Frelichowskiego -SYDNEY %! 3%!(: ()+19 .%9 3 !*-2' .%0- !'/+- *'/0-%0) /'% +.'%!& 3:./+$+1.'%!&1-2+*#*1.32./'%$.3$<1%:/2$ ,+%*"+-)+17 1%!-*2$ + /2) 3! .2 *!&.' -8 $-!-.' ) ,-321%(!& ,+.% *% ,-3!3 ,-: *% -!(%'1%% /-+* -!-./1 Polskiego

7+#+.71%+*!#+.%: 3$-!-3,+ $-)%./-3/!"*-!(%$+1.'%!#+ '-4/'%$.7+1$.%9 3!*-2'3,+3*7+!*2$1'+=%!(!3.2(1!/'9

7-!-3%31% +)%73!1%!('%%9/!',-32-+%! +>2)$-!-3! : 9/-32)81-/:)+ (9 .%:+1./1%!**%/1+ 7+#+.71%+*!#+/-+* %!,72$ .7+1$ .%9 3 3$:7 %**2$ + 1.,4(*2$ )+ (%/1 1-3 z harcerstwem. %!('% %9/!'   .ydnejsk -8 $-!-.' 3!-7 .%: w Marayong, 2 03!./*%328 1 %/0-#%% M:'% ;.'%!&, a pote) ,!7*%8 1-/:,-32-+%!'-32>+1*!#+*!30.-321!&=%0 +'+=%+7* ./+(%'$ 3 ,-.9 -!(%#%&*9 272 %*"+-)/+-2 + >2%0 % 3%7(*+=% '.%: 3 /!"* -!(%$+1.'%!#+ % &!#+ 1.,*%7 )+ (%/1 3 ,-+= + /+ 2 28 prawdziwym harcerzem. Zdj:%! $-!-3 ',7* % ):3!**%' * %*"+-)/+-$3$:7+(0 3% +3%!-*%%$ + +)41 0> ,-3! -+3,+3:%!) 0-+32./+=% 1$+ 39 + +=%+7 301>2(%=)21,%:'*!&+,-1%!+7/-3-!(%'1%! 7+#+.71%+*!#+.%: 3 Stefana Wincentego Frelichowskiego, ktรณre w czasie procesji przeniesienia +*./-*&%3!30.!) +-+0;.'%!#+/!>3+./72/),-3!*%!.%+*! -/ 10+.++1273)%!*%*+ )%*0/!.3/$-!-!'%$-!-32 1.(%,-"%(*!&)%71%!(!3&:8$-!-.'%$*&1%:!&3.0,+=1%:+*! 27+*-+%!*%0%* 21% 0(*2$,)%:/*%'41+>2%0% 3%7(*+=%*.3!#+ Patrona Harcerstwa Polskiego. Przed godzin9 3%!.%9/9-/1+$-!-.'%!,-32.37+ +'+=%+7*301*%! '/4-! ,-+1 3%7 -0$* -2.% +1'  ./4, -!(%'1%% ustawiono obraz * !30. %7+.%!-*!#+ % ,%!=*%9 6* '%! 2= ./*97 * -3!#%!)5

12


(&.'&.52& ) 5 .+,% '& )2$ 0&,&2% 0 (&.-7 '&, . # 7$- ,).-)- (.$ (,& (()"  &%&, # 7$- %). Przyrzeczenie Harcerskie. (+% (&% " 5"&,)" &$%%*" &(4, ((" '&, . 2 !" , #"4 ) 25 $ (.-(..% (()"  !" (.& %$ '&$ , 9- + &. %%-$  )* &%& !" (&&,)". % "*/(- .5)*& $&9$- '*(.3 )'(,.3 .- !)*7$- % ,27 ,-$ ).#"+ ),&!& '&)*5'&,%ia. (+%(-) $/, 2&'&,&2% ,)'&$% 29%.+) '&,&2% $ -2& '&".3 %$ #+. &$ !" %#9- , 9- + '&)*5'&,3 a & %!, 5").-$ '&,&2% $ -2& - . %). (.- &'&"+*&,3 (' % $ (&4 (.-9&,4 6$ ( 4 % (.-9+ Siostra Faustyna &,#)",),& $'&,&2% +."&%%-$&)*2'&#% &%.+) - %$#&,3 (. % .+) 2&) (%& (&.'(&,. 3 & % 2- 7, * $/, 4 & , #" ! ) # 2&) (. &9&  !" !)* %). '&,&2% .'-*+! (+% (-)  9- . %) $#+ 5. $ 2 %% '&,&2% , '(&) $-&,)*, %% *,& 2 *%1 "0-%$ &'&$/2,-(3(&5 %).'&,&2% ,-"&%3 W modlitwach przy Grobie Pana Jezusa i Relikwiach naszego Patrona '$ 5*# 7$-&.$(2-((. ((" '(&)! .7, ."$ & &*"% 5 (# ", )"2# 7$- "(*." . '(&7$ & $&# *,- , ,2)%- %*%! (&5 (.-9&,4 '&'(&,. 2 # %) (+% (( 5"&,)" wraz z druhem Filipem Bogusiewiczem. Druhna Halina (& +" '(.-'&$% 2 ,9% !). ,-(.% . 9- i . 2#%&7 %).& *(&% !"& $2&& 2&' ((. ") 5. (..#9- '(.-7, 2&$+(,& (.-(..% (()" *" ),& $9- $)2+9-2 &+&#) # 8% $ 2& %$ -2& 9 % %). ,)'/#% $&# *,- '(.--2 ) 4. Henryk, Siostry Nazaretanki oraz rodzice i inni przyjaciele harcerstwa. $ %%"# ') $'!# za trud pielgrzymowania z Anglii przez Chicago do dalekiej Australii, g$ ! &   (  "$ 13


i "#)(+ # ( . /!','"#dla Boga, Ojczyzny 0 '(! (',)#!/-&/ %'#) *' 1 "#!$( . ! !%'( ! #)(1!' !  )&$ w naszych % )+!1! ( #%$))* !)#!' . &)( ## ')-! ! 1( ' !#! )" !"! mรณzgowych.

+!!$+'! ( $.1% '$"# $' $)(!%' &- , !,& " $!&#, $ *!*$  & $&* " &!&&%" !"* !&% harcerzy, ktรณrzy od Niedzieli Palmowej mieli te relikwie w naszym "# # "% "%# ),(  ! % w # &%!"0/$-" *! &""! &&!+ && !$ " *% &%!"0 " ! '$

! $" , &% !$ # Czuwaj! Halina Prociuk phm SYDNEY, Wielkanoc " ! &% .! $*! $! Patrona Harcerstwa

14


BRISBANE   

  

  MELBOURNE   

15


NRH w Chicago, 5-6 kwietnia 2014 r. %H(% %'<)02% %(% %5')56/% .)67 '<;1F :-D'). .%/ 7;0/3 3&3:-C</-)1 - :;13+-)1 5)+80%1-23:;1 )67 7%/H) 6437/%2-)1 H;:;', 36=& - 813'2-)2-)1 2%6<;', 6/%873:;', :-D<- '3 : (3&-) @6/;4)=:? - @)1%-0=:? .)67 6<'<)+=02-) 2%1 4375<)&2) "'<)672-'<;A%1 : 7). %(<-) .%/3 +3FB-1-A31-&;A3<3&%'<;B<2=:7:%5<)(%:232-):-(<-%2)-43<2%B23:) znane tylko z nazwiska. %(% 3(&;:%A% 6-D : :;+3(2;1 45<)675322;1 - +3F'-22;1 318 Harcerskim na Belmont Avenue, ktรณry znamy z wielu poprzednich spotk%E )(23 (8H) 431-)6<'<)2-) 6A8H; (3&5<) - 2% /32*)5)2'.) 67%56<;<2; - 2% 6437/%2-% 1A3(<-)H3:) #A%F2-) /-)(; 5%23 -go kwietnia do Domu <.)H(H%0- 6-D 8'<)672-'; 1A3(<- :D(53:2-'; - :D(53:2-'</- 6<;/3:%0- plecaki do wyjazdu na biwak. OBRADY NRH ot:35<;A% 5<):3(2-'<C'% $ ,1 !)5)6% -)'-)56/% 3(F4-):%2-)1 hymnu harcerskiego i przywitaniem uczestnikรณw, ktรณrzy przyjechali z Australii, Kanady, St. Zjednoczonych i W. Brytanii > razem 27 osรณb (nie &;A3()0)+%7=:<5+)27;2;-5%2'.- "53'<;F'-):2-)6-32)<367%A;5)0-/:-)&A %7532%%5')567:%/6 4,1 7)*%2% #-2')27)+3 5)0-',3:6/-)+3 - 81-)6<'<32) 2% 43(:;H6<)2-8 W 7)2 6436=& 58, @#-')/? &;A 3&)'2; < 2%1- 43('<%6 '%A). %(; Naczelnej. # 4-)5:6<). '<DF'- <)&5%2-% (58,2% 5<):3(2-'<C'% $ przeds7%:-A% 6:3.) sprawozdanie 3-2*3513:%A% 1 -2 H) w ostatnich (:=', 0%7%', 43<% -22;1- 3&3:-C</%1- 8'<)672-'<;A% : 5=H2;', 853'<;673F'-%',35%<3(&;A%:-<;7:306')732%4):235)/35( =:-A% 5=:2-)H3758(23F'-%',.%/-)1%:453:%(<)2-8<)&5%ENaczelnictwa przez @ /;4)? "<2%23 H) 645%:D 13H2% 4345%:-B 45<)< 0)46<) )0)/7532-'<2) 43AC'<)2-) - 7%/H) <%453+5%13:%2-) <)&5%E 7%/ %&; %'<)02-'; 13+0- 8'<)672-'<;B:2-',363&-F'-) <'<)+=A3:) sprawozdanie finansowe referowali #-')45<):3(2-'<C';,12(5<).353:;- /%5&2-/)2)5%02;,1 7%2-6A%: )5/-)7% )%935 386) : 32(;2-) /7=5; .)67 G5=(A)1 (3',3(8 %'<)02-'7:% 75%'- 03/%735% : 6-)542-8 !5:%.C 436<8/-:%2-% 23:)+3 03/%735% % 7%/H) 53<4%75;:%2) 6C -22) 34'.) :;2%.mu, rozbudowy lub 645<)(%Hy. )';<.C $.%<(8 +=02)+3 :

 5 <367%A; 87:35<one nowe podmioty prawne: PSA (INT) Ltd dla Naczelnictwa oraz PSA(UK) Ltd dla /5D+8 :-)0/3&5;7;.6/-)+3 &;(:% 8<;6/%A; 67%786 ',%5;7%7;:2; % 16


6$!0 -(3 6.12 < .#"652 - 16"6$&7<.4 /0./.65") /.#6( <3 " <$&. , )?2*3 -($03"'.,.B"( ( %3-#3165 ,(@#65 "6$+-("24. ( *0@g 4($+*.!0525)1*( - 6 1 #6($   0./.65") !@#6($ /06$#12 4(.- - - 12@/-5,)$C#6($&7+-5,

.12 < 074-($D 60$%$0.wana sprawa Stanicy Harcerskiej w St. Briavels (WB). Budynek j$12 4 ! 0#6. 6<5, 12 -($ ( 45, & &03-2.4-$) 0$-.4 ")( ( /06$!3#.45 !5 6 #.4.+(= +.* +-$ /06$/(15 !3#.4+ -$ ( - 16$ 4< 1-$ /.206$!5 + -.4 jest budowa dwรณch budynkรณw z pomieszczeniem na 80 osรณb. 0./.65") !5 "6$+-("24. 3#6($+(<. 13!4$-")@ .0 6 /.D5"6*@ - od!3#.4@2 -("5 .0 664(?6 -($625,6,( -54!3#D$"($6.12 <5/065)@2$ /06$6  )? !5= 074-($D 0.!(.-$ 12 0 -( . 3651* -($ %3-#3165 - 2 -("@ .# .0& -(6 ")( / A124.45"' ( 1/.<$"6-5"' *0@& /+ -3)$ 2$D 16$0.*? *")@6 0.!*.4?- 2$-"$l. Na temat Wizerunku ,74(< ', -#06$) .0.45 /.#*0$B+ )?" *.-($"6-.B= 3)$#-.+("$-( - 16$&. /06$* 63 - 4(205-($ $12$B,56 , <.#.12@/-( 6 , <."652$+-( .206$!- )$12)$#-.+(2 %.0, /06$#12 4( -( 1(@#+ *0@&74.0 6*072*( /06$)065125:,(11(.-12 2$,$-29 .206$!-$)$12- ,074-($D+.&. .4.< -..,(1)@#../0 ".4 -( )$&.

SUBWENCJE $#-.12*( ' 0"$01*($ ,.&? 3!($& = 1(@ .# 07D-5"' organizacji, np. Konsulatu .(+$1?.-$- "$+$4(@*16$ -($#0.!-$ *270$ /.4(--5 !5= /.*054 -$ /06$6 *")$ 6 0.!*.4$  /.+$" *0@&., ./0 ".4 -($ (-1203*")( #+ )$#-.12$* 3!($& )?"5"' 1(@ . 13!4$-")$ / A124.4$

 8 "6$+-("5 60$ 13,.4 +( .-%$0$-")@ (-1203*2.01*? :# 120 9 *270 .#!5<a sie w listopadzie 2013 r. w Nottingham WB. Jest ogรณln($ 36- - 6 4($+*( 13*"$1 (,. D$ -($ 4($+3 ' 0"$065 !0 <. 4 -($) 3#6( < 6# -($, "6$+-(* #'  0* 6 !+$41*($&. ,<.#6( (-1203*2.065 /.206$!3)? 2 *("' *.-2 *274 ? - , /.206$!-$ *.-%$0$-")$ /0.&0 ,.4.metodyczne, gdzie 07D-$/.*.+$-( 1/.25* )?1(@. Takie %.03,, .#!5=1(@ w listopadzie 2014 r. w USA. ;> 2 -5 )$#-.12$* 4 2 )$#-."6.-5"' ( - #6($ 1? 12 !(+-$  - #6($ po412 <5 -.4$ )$#-.12*( 4 #,.-2.- i Calgary. We Francji i Argentynie, ci *27065 - +$D? #. ' 0"$0124 ,(,. 203#-.B"( )@65*.45"' "63)? 1(@ .+ * ,( 3120 +( , .* 

,<.#6($D5(#.!0?* #0@(-1203*2.01*?  )4(@*165 0.647) .!1$043)$,5 4  052 nii, a szczegรณlnie w Irlandii w *.-1$*4$-")(412?/($-( .+1*(#.(4($+*($)% +(/065!5<5"'23.+ *74 4 + 2 2$,3/0 " ' 0"$01* 6 "6@< 1(@43!+(-($ - 12@/-($4(--5"' ,( 12 "'0+ -#(( #!5<1(@2 ,16$0$&*30174/0.4 #6.-5"'/06$6- 165"' instruktorรณw. Podobnie w W. Bry2 -(( /065!54 )? -.4$ )$#-.12*( 4 -.45"' ,($)1" "' !$"-($ 12 -*0@&32.63"'5(1*06 25 17


!# )"#)(EF##$%' ! 9:*,? !" 6A>2G* -1* =52* 8;@=6*K;4* ' :0.7<?72. 2 =;<:*522 3.-7?6@0GA>7?,1@*-*K4AG!"3.;<-8/inansowanie wyjazdรณw na obozy i +2>*42 ' *7*-@2. 3.;< 4AG 2 84  ,@G874A> 4<A:@? ;I +*:-@8 *4<?>72 8;<*<728>@>2I@4=@:.687<.67**;@=+*,1 '&$3.;< 4AG i 987*- ,@G874A> ''3.;< 4AG><?6>87-?72. B wszystkie -@2*G*3I+*:-@8-8+:@. ":@?4G*-.668O.+?H72.-*>7898>;<*G.48G89:@? 78>.3-:=O?72.>:201<87

KOMINEK HARCERSKI )*48K,@?G<.792.:>;@?-@2.K8+:*- *.4:*72.=3:@.52M6? @7*7I72.4<A:?6 @D-*;<:?C, 9:.@.7<*,3JD *;@.@2.-@2,<>8 - C 4<A:I9:@?08<8>*G? dhny Jagoda Kaczorowska i Teresa Szadkowska-F*486? *5;@I ,@JMH 86274* 9:8>*-@2G* 16 =;2* =,4* 9:@.-;<*>2*3I, > 928;.7,. 2 ;G8>2. 12;<8:2J 1*:,.:;<>* > 12,*08 8M,2.6 ;9.,3*57?6 +?G :=1 3.;@,@. +*:-@8;9:*>7? 4<A:?@*G8O?G92.:>;@I98>8372.-:=O?7J>12,*08

W 72.-@2.5J -08 4>2.<72* =,@.;<72,@?52M6? > 98:*77.3 ;@? L> w 985;426 48M,2.5. 8 8 .@=2<A> ?G <8 84res rekolekcji wielkopostnych i 48M,2AG +?G 9.G.7 :8-*4A> "8 98>:8,2. -8 86= *:,.:;42.08 kontynuowano obrady. ORGANIZACJA STARSZEGO HARCERSTWA Sytu*,3J9:@.-;<*>2G'2,.9:@.>8-72,@I,?-1 8:8>? '12,*082;<72.3. 4:I0 $<*:;@81*:,.:;42  8;A+ 4<A:? 3.;< -*5.3 *4<?>7? 9:@?+?G <.O 78>? 4:I0 @*G8O87? @ -5*<A> :8-@2,A> 2 +?G?,1 1*:,.:@? ' *7*-@2. ;I ->* 4:J02D12;<8:?,@7.CB @.>@05J-=7*>2.4 6*G8*4<?>7. '' :?<*722+?G? 4:J02 *5. 72. :.3.;<:=3I ;2J 2 72. >2.5. ;2J -@2.3. "8>;<*G 3.-.7 78>? 4:I0 aktywny w Londynie. ' "85;,. > )# 4:Jgi starszoharcerskie ;I ;2572. @>2I@*7. z 584*57?623.-78;<4*622-@2*G*3I0GA>72.9:@?1=/,*,1

Dh Nac@.5724 *:.4 $@*+5.>;42 9:@?98672*G O. <>8:@.72. 62.;@*7?,1 4:J0A> 9:@? 1=/,*,1 +?G8 3=O -*>78 986?;G.6 3.08 83,* M9 16 '2<85-* Szablewskiego kierownika St. Harcerstwa. Jako osobna organizacja St. *:,.:;<>872.6*9:@?;@G8M,2 natomiast jest miejsce u n*;7*3*4IM/8:6J 9:*,? ;<*:;@81*:,.:;42.3 1 *:.4 -8-*G O. 72. 3.;< 7*;@?6 ,.5.6 @*647IH2;<72.3I,.4:J02 *5.3.9:@.8:0*72@8>*H

ROCZNICE B &)FF!)N( Monte Cassino B =:8,@?;<8M,2 -5.,2*2<>?7*87<.*;;278;I-5*7*; >*O7?6 >?-*:@.72.6 > 4<A:?6 3*4 7*3>2J,.3 6G8-@2.O? 98>2778 =,@.;<72,@?HB 98-4:.M52G*17*":@.>8-72,@I,*)" .;<84 @0G8;@.K 18


0 .1( /> ",/+ 2 ) 1 &.3,8 +*+,*0 2$ # .-2!& !$.(!ier. W +,*",($!%!-..&>!-2;0 +,21",*$!<0 )07

Powstanie Warszawskie 4 /,*21-.*<$ -'!$ 01/#/ *0-.)$ (%8 *".1+,*",( %0>)$!%-2! )$.* '$+)'/,-$:-&$#-2 ;0 +!' +*'!"71# &*)!,. *,2 -$!,+)$a na Cmentarzu Wojskowym na *082&#  8 * )- 01+,01 ",/+*0!  2+,-2 ) '*. 6/.,* *0-.)$!5+.,26")$-&*5-.12!:-marzec 2014, str. 12). 2&*:21'$<(1 * <+$!0)$!( #1()/ ),* *0!"* *.!( )-.8+$71 -!, !2)! +*>!"))$ $ +* 2$9&*0)$ 3>)! 01+*0$! 2$ /-71-2)! 0 #$"*  +3=)$!% 0 *) 1)$! +*.0$!, 2$71 (*%! 07-)! *-!,0%! 7 *,")$2% $ +,2!$!" 1 +*-$7&$ .,)-+*,. #*.!'! 01$!2& +* #$"* 171 <0$!.)$! opracowane i przeprowadzone, a obrady i dyskusje owocne. Ta 17-/&!-!( Barbara Bienias hm CHICAGO 5 IV 2014

   

19


Wycieczka po Chicago *2 .8,(61,$ ':,(D 34:(' 42:32&:C&,(0 2'%9/,F09 64$08$-(0 1$ .;@.$&+89&,(&:.C32+,&$*2 +,&$*2-(56)$5&917-B&900,$56(0 !20,(-5&(742':(1,$'4$3$&:$&+074 0,$562 8 .6;490 1$ -('1(- 6:8 ?0,/, .8$'4$628(-= 1$*420$':219&+ -(56 69&+ '4$3$&:9695,B&(.$H'9,119:4;H19&+(6$3;802'(41,:072' 4 328,(/.,0 32H$4:($H'202'9256$61,&+ /$6 !76$.H(742':,@95,C46(&2,5@911(5:./$1( $4&9':,(@$ !,))$19  85:956.2 62 : 4(.4($&-B , 42:498.$0, 1$ 3,C.190 89%4:(H7 -(:,24$,&+,*$1 :.2'$69/.2H(8690?",1'9,69=6$.8,(-( < &22'&:7/,F09 1$8@$519&+*@28$&+ "9&,(&:.C 42:32&:C/,Fmy w Chicago Architecture Foundation obejrzeniem 8,(/.,(-0$.,(690,$56$&2%9@2'2%49083428$':(1,(0 $56C31,(34:(-(&+$/,F09 3$4.,(0 8:'@7H 89%4:(H$ 32 '42':( 0,-$-B& 4:(G%C $*'$/(19 %$.$128,&: a dalej pomnik Kopernika, na Solidarity Drive (tak naz8$191$&:(FA2/5., 6B' 42:6$&:$@5,C3,C.198,'2.1$0,$562 $5:64$08$-1$.;@.$&+321,;5@1$5'$/(-:$*@C%,$-B&5,C8671(/(7/,&1$' 4:(.C 34:(: 0256., 2 .$H'90 :$.4C&,( 89@$1,$@9 5,C 128( 8,'2., :$5.$.,8$@9 128( )2409 "5:956.2 53,C64:21( ciasno, drapacz przy drapaczu, a jednak w ':,81(- +$4021,, ,(/,F09 %$4':2 '2%4B 342)(5-21$/1B 34:(82'1,&:.C .6;4$ :1$@$85:956.,(5:&:(*;@92.$H'900,-$1908,(H28&7,2%,(.&,(< niektรณre z nich :1$1( '2%4:( : 4;H19&+ 37%/,.$&-, , : 3234:('1,&+ 8,:96 '8,(':,/,F09 2.$:$@9 *0$&+ +,&$*2 7/674$/ (16(4 3,(48261,( %,%/,26(.$ 0,(-5.$ .6;49 5@91,( z '8;&+8,64$H289&+.23;@2F4('1,&9 56;3342-(.628$19&+34:(: !,))$19 !76$.H(%9@$8956$8$-('1(*2:3,21,(4;81282&:(51(-$4&+,6(.67494$1.$/29d "4,*+6>$.6;4(*2':,(@86900,(F&,(-(563(@12< 1,(56(691,(%9@28,C&(-1$1$5:(- drodze. $56C31$ &:CFA 89&,(&:., %9@$ 32/5.$ '8,(':,/,F09 -('1B z 1$-8$H1,(-5:9&+ 3/$&;8(. .7/6749 32/5.,(- 8 6$1$&+ < Muzeum Polskie w 0(49&( *':,( 34:98,6$@ 1$5 -(*2 '94(.624 3 $1 249F 7:(70 0$ &,(.$8( :%,2495:67.,32/5.,(-1,(56(69:(8:*/C'71$%4$.&:$5702*/,F09:2%$&:9A69/.2 8,64$H < symbol Polski Odrodzonej z pawilonu polskiego na Wystawie ,C':91$42'28(-82890#24.78 4 24$: $/B$'(4(85kiego. Ogromnie &,(.$8$ , 8:475:$-B&$ -(56 6$ 5$/$ 3(@1$ 3$0,B6(. $76(169&:19&+ 0(%/, 7%4$D i osobistych drobiazgรณw < 8F4;' 1,&+ 3$0,B6.289 :(*$4(. 2),$428$19 $'(4(85.,(07 34:(: .20%$6$16;8 24$: :@26( 3,;42 .6;490 8('@7* 64$'9&-, 32'3,598$@64$.6$68ersalski. $ .2D&7 2'8,(':,/,F09 3,C.19 02170(16$/19 .2F&,;@ E8 6$1,5@$8$ 256.,8:1,(5,2198 4 -$.23,(485:$32/5.$F8,B691,$8+,&$*2 $:98$19 -(56 ?0$6.B .2F&,2@;8= 32/5.,&+ 8 690 0,(F&,( 7H 8 -690 8,(.7 56$@ 5,C 20


$ ,4!(.3 &'3 , 2-# !' *  *(. $)'*# 5- %"%$ %,(! &%&*"'$ .,$-# 1!%()!+""0 -2 )* .( $ ,"4 (.- i modlitwy. )4 &4!$3 ,-.!4 ('.$ .4!* #- $(.-# (%()'%# '%# ''(!# !)/'.- 3 )! !, &'.-%)%," &omagali nam w transporcie szczegรณlnie tym mniej sprawnym. Barbara Bienias hm

CHICAGO, u gรณry: ,%!.1%"')-'+0 u 1$0.%#%1!-"$0%) )'.-!

21


dhna Hanka Zbirohowska-

 

 

wspomnienia z czasรณw okupacji

W roku 1941, 1-+3 1%.% (37%50-E1: (3 #%56;%9: 3.% %7/% %0-2% ;%523'/% 1?3(6;: &5%7 3,(%2 - .% .'-)' ; 9-B;-)2-% 9 5;)1-)C'8 +(;-) 45;)(93.2A&:?85%735)1-')815;)1-)2-)'/-)+3 45;)/%;%?13.).%7')+5:46 9/7<5:12%4-6%?>-'1-2-)4313H)6; % 4)92312-)9:9-3;A(3!36.- %9%6 7)H "7%5%. 6-B 45;)/53';:@ +5%2-'B 43( 3/84%'.B 2-)1-)'/A= 3 #%56;%9: 9B(539%0-E1:7:+3(2-

# #%56;%9-) 1-)6;/%?% 6-3675% %1: %0) 43 &31&%5(39%2-8 45;:.B?% ;%45;:.%F2-32A 53(;-2B 9-B' (0% 2%6 1-).6'% 2-) &:?3 G:';0-9- 08(;-) - 53(;-2% 431%+%0--43(9<',23'%',8-3'-8(%?36-B803/39%@99:2%.B7:143/3.8

Mama od 5%;8 ;%%2+%H39%?% 6-B 9 /3264-5%':.2A 45%'B %C679% P3(;-)12)+3 %/3 4-)596;) ;%(%2-) 1-%?% 6;/30)2-) 67%56;:', ,%5')5)/ (3 6?8H&: /85-)56/-). 31)2(%27/A,35A+9-#%56;%96/-).&:?%97)(:%rcmistrzyni Dhna %(9-+% %0/396/% $ %1A ;2%?: 6-B 2-) 7:0/3 ; 5;)1-)C'% +(;-) ,2% Jaga 45;); 0%78';:?%*-;:ki w Liceum Krzemienieckim, ale jeszcze z Moskwy podczas Pierwszej Wo.2: D9-%739). +(;-) 53(;-2% 6-B ;2%0%;?% 9:'3*8.A' 6-B przed 2%(',3(;A':1 *5327)1 %1% ;(%9%?% 7%1 1%785B % ,2% %+% 5%;)1 z %?/396/-1- ;%/?%(%?%4-)596;)(58H:2: 306/-)+3,%5')56twa. "/3C';:?%1 0%7 9 67:';2-8  53/8 .)6;';) 9 5;)1-)C'8 W Warszawie jesien-A %1% ;%4539%(;-?% 12-) (3 ,2: Jagi Falkowskiej by 6/-)539%?%12-)(3(58H:2:,%5')5)/ 353;139-)3,%5')5679-)-37:1';:','B 6-B9?A';:@97)258', 64:7%?%';:9-)1'373.)67/3264-5%'.% ;5%'.- H)8';:?% 9-')81 4:7%?%7)H35;)1-)2-)' :?%1&%5(;345;).B7% %?%1-.%/-)E;%(%2-) do wykonania. "/-)539%?%12-)(3 -)596;). G)C6/-).58H:2:%5')5)/ 58H:239A&:?% 30%27%#)()'/% &%5(;31?3(% E9-)H3431%785;) 4)?2%;%4%?8-853/8 36;?%1 (3.).1-)6;/%2-%2%80-'B$?37A (58+%&5%1% 30%4353;1%9-%?%;)12A :7%?% '39-)13,%5')5679-)-';:','B2%0)H)@

5;)6;?:E1: (3 (58+-)+3 43/3.8 +(;-) ';)/%?% 2% 12-) $36-% $%9%(;/% >,:H%3;-'%= 43480%52-);9%2%>3;A= 39-)(;-%?%16-B H)(58H:2% '%?/-)1 0-';2% ;%67B4<9 0%7)1  53/8 &:?% 2% 3&3;-) 2%( %53';A -%?: &%5(;3 (3&5) H:9) 964312-)2-% - 45;:.%F2-) /%;%?3 6-B H) 7)5%; 96;:67/-) 67%56;) ,%5')5/- 45;)6;?: (3 45%': 93.6/39). 45;)6;/30)2-% - 6?8H&: %731-%67 7) 2%.1?3(6;)6-B2-);.%9-?:

22


$36-%>3;%=1-%?%;%;%(%2-)67935;:@239:;%67B4 !4:7%?%12-)';:1%1(3&5) +3(2) ;%8*%2-% /30)G%2/- 39-)(;-%?%1 ="%/ %9)7 ; 5;)1-)C'% ")G 45;)/53';:?: >;-)032A +5%2-'B= = 3G)2% - 3la Krajewskie od 5%;8 45;:?A';:?: (3 7)+353(;A')+36-B;%67B48 30%;%45343239%?%%0-2B35&)57437)1(36;?%")5)6% Ekner - )2-87% 37)1 %0-2% 39%/ $36-% #30-C6/% 4<F2-). 13.) /8;:2/- %2/%!8./396/%-%6-%"81-?39-'; #-B/6;3E@ ; 2%6 ',3(;-?% (3 6;/3?: panien Jadwig, Kowalczykรณwny i %985/<92:2%80 #-).6/-). !;/3?%39%0';:/<92:1-%?%.8G(%92A75%(:'.B 4%75-37:;18 - )7:/- 9:63/- 43;-31 2%8/- - 4367B439%2-% ;%6;';)4-32: .)6;';) 45;)(4-)596;A93.2AE9-%739A :?%;%5%;)1-6;/3?A4396;)',2A-7)G+-12%;.81 37)1+(:-)1':;%1/2B0-96;:67/-)+-12%;.%',3(;-?:E1:2%/3140)7:0)/'.) 1%?:',+584945:9%72:',1-)6;/%2-%', -)1':43;%1:/%0-;%5%;)196;:67/-) 9:G6;) 8';)02-) - 82-9)56:7)7: 0% 30%/<9 &:?: .8G 7:0/3 6;/3?: 4396;)',2) i zawodowe. % .%/-E ';%6 +3E'-?% 2%6 6;/3?% 0%7)5<92: 2% 80 -86% -)6758(;)2- 2%8';:'-)0)/5AG:0-431-)E'-)3+?3(;-)-',?3(;-) 1:7)G5<G2)0)/'.)1-%?:E1: 93(0)+?:',1-)6;/%2-%', 3967%? ;%67B4 >D9-)70-/<9= 9%?:E1: 6-B (3 (;-%?%2-% (3 6?8G&y, do 9%0/- ":1';%6)1 3;% ','-%?% 2%6 9:45<&39%@ - 2%6;A 645%923E@ 35-)27%'.B 4%1-B@-45%'B2%(63&A 5%'%2%(63&A2%(',%5%/7)5)16;';)+<02:1-')',%1- 67%239-?%.%/&:43(67%9:(3(%06;).6?8G&: ,%5%/7)5:67:';2) 6-B 9:(%.) G) 24 &%5(;3 ';B673 ;% 4-)596;A ')',B (3 34%239%2-%9:&-)5%?:E1:3(9%+B (:9/3?3+-2B0-08(;-)6;';)+<02-)1?3(;-)G +(:&:0-E1:9'-AG2%5%G)2-2%?%4%2/-5)9-;.)%5)6;739%2-%3(9%+%&:?%&%5(;3 4375;)&2% - ;%6%(2-';% ';:9-E'-) 7)G ','-%?3 6-B (3/32:9%@ ';:2<9 wymag%.A':',3(9%+- <923';)E2-) @9-';:?:E1: 4%1-B@ &: &); ;%4-6:9%2-% (3/?%(2-) 45;)/%;:9%@ 430)')2-% 9-%(313E'- - 7)G 8';:@ 6-B 239:', ,%5')56/-', 4-36)2)/ >3;%=&%5(;3;95%'%?%89%+B2%43+3(B(8',%2%8E1-)',-G:';0-93E@ 732-)&:?3?%79)+(:6-B431:E0-'36-B(;-%?3',3'-%G&:92%6;:',53(;-2%', #&31&%5(39%2-8#%56;%9:9)95;)E2-8 5 ;+-2B?:1%7/%-6-3675% )2-87: /2)51)+3.'%%5)6;739%?3# 95;)E2-% 5 1%7/B%0-2:35&)57 53;675;)0%23 9  53/8 5)6;739%2: &:? 1.5 5%.)96/- 3.'-)' 3G)2: - 30- Potem aresztowana matka Danki, Idalia Sujkow6/% 81%5?% 9 +58(2-8  5 w E9-B'-1-8 3.A1%7/B%5)6;739%239/9-)72-8 5 -;%9-%/%9:9-);-323 (3E9-B'-1-% $%';B?:E1: 6;/30)2-% 93.6/39) 5<923';)E2-) ;) 645%923E'-%1- ,%5')56/-1- ")5)23;2%967937343+5%*-%35-)27%'.%97)5)2-) 86-%?:E1:&%5(;3 (3/?%(2-) ;2%@ #%56;%9B #6;:67/-) 45;).E'-% 4-92-') 58-2: 3';A7/393 .%/3 8*-)'!7%5)-%67343;2%9%?:E1:!7%5<9/B%437)1 +(: ;%67B46;:&/367%?6-B 23


"/2D4,= .- "36!& *1!& .-301:4 1/54 "/2D4,4 4:4A+4 3 2$!2 -A!'205)-30)'# 4 /5#D# :-"5'#D %/,>: 0'> "- &/!#/013 "- 3-(0) "- 0:2D 4 /5#!&-"5':4A+4 )2/04 .'#/305#( .-+-!4 0,'1/,# , !-/5 34D0zym .-5'-+'# -,'#!5, 4: ./)14) 3 05.'1*2 *2 + 2*1-/'2+ 6D,4+' sposobami przyjmowano nas na te praktyki. Na -%6: ,'#1/5# 4:- 3'#*# +63'< 1).-.2*/,# 4:-./54%-1-343,'#"-)!('-.-301,' 01>.,4 1#+1 1- )2/0 - !&-"5#,' 0'> 5 /-,'= .-1),' 3 +:4!& %/2.!& -5):",'# ' 0):",'# .'01-*#12 9"-3,'# 1/-!&> 1#-/'' ,054+ 34.")2,'# 4:-01/5#*,'31#/#,'# )- 0:2D +', 054)-3:4A+4 .!5)' "* ,054!& D-:,'#/54 3 ,'#3-*' 404::- 0'> .-" .-",# "/#04 -$*%63 !5y stal%63 '#)16/# )-/#0.-,"-3:4 z D-:,'#/5+', "-)16/4!&,')1,'#.'0: /54!&-"5': "- ,0 -* "/2D4,-3 34)*# 4: %3>" , 1#+14 50",'!5#/1-A!'!-3D4!'2(#013D,#!- :&#C4!'#'A+'#/<5#%-3/1- /-,'<5,/D#,'#+D4!''#/,-A<./54(B?*-(*,-A<.-A3'>!#,'# -0)-,:=-)5(=,1)'#"40)20(#'%3>"4 4:34!'#!5)501>.28@3'#1*')637 3 / , '#*-,# @3'=1)' -"5'!# ,05#( 501>.-3#( 8-547 +'#*' 3'**> w "-A!'%6*,4 /)!&*# ' to /"5-+/,#%-0):-,':-.?0133"5)'!& 4 5:-D4*' 3 "-+2 .'#)/,'> &*# 4: , )/1)' 5 "-"1)'#+ )051,63 ' +:# ./54"5':4/54!&-"5'*')2.2(=!43'>!./5#""-+#+ 4:-1/-!&>/2!&2?013- 3"5!45./-0'*',05,-!*#%'#+.:4A+4,.-""052,.-":-"5#%-1-3:4 ,5# /,4+'%*'3'23'#!5-/40.>"5:4A+4,"!&2./548-%,'0)27- A3'#!5!# @.'#3:4A+4 !'!&21)- ' -* 5!54,: %3>"> -1#+ 4:- 1zw. 834%/,','#7/-"5(,05#%-/!&2,)202+'#,').-01>.2(#./!,"0- =- 0./3'1/2",-A!''./- *#+4"-!5#%-,./3">"=D4+4 "5'#? 34+4):4A+4 0'> .- (#",#( *2 "3'# , .'05!5401# 34"+4 .-/-A,'>1# .-34)/>!,4+' 0-0#,)+' ;3'!5#,' 3 1#/#,'# -"!&-"4 052),'# 2)/414!& 5,)63 !54 ./5#"+'-163 ;3'!5#,'# -/0 5 340-)-A!' 14!& 0-0#,#) :> '#( 3 *#0'# ,'#)16/# 5"- 43:4 0./3,-A< .:43!5)' , +:4+ (#5'-/)2+ 0.-1):4A+4%/2.>!&:-.!635.#3,-A!'=&/!#/54*#-!543'A!'#/-5#05*'A+40'> 054 )- 40'>,'#"#)-,0.'/-3< C#%,:4A+4 %-A!',,4 "-+ .?013 3"5)'!& .'-0#,)= , '!& !5#A< i zn63.-"3'#1/543/!:4A+4"-/0534-"./>D-,#-D43'-,#55.:#+"- "*05#(0:2D 4 "4 "* 8@3'#1*')637 ./5405#": !50 ./54/5#!5#,' , 1= 2/-!5401-A< ./5405:"-,0&, %*)-30)#(-0- 35 2"5:3,005!2,#)' 2"5': %-",= .-013> :":4A+4 .*!# , /54D /!#/0)' )16/4 &, Jaga trz4+: i .-31/5:4A+4 8+ 05!5#/= 3-*> !:4+ D4!'#+ .#:,'< 0:2D > -%2 ' Polsce, ,'#A<!&>1,=.-+-! *'B,'+' 4<.-0:205,=./32&/!#/0)'#+27&, Jaga bez 3'#*)'!&0:63.-1/$':.-3'#"5'#< 1-!- 4:-3D,#'5/-52+':# 24


"$C3,(8$>9C09=!5:956.2&21$5:(< Dhna $*$ C8,$'20$ -$. 8,(/( 0>2':,(E9 *,1,( 42:70,$>$ E( 48@ 5,A '2 8$/., a 2.73$1&,1,(5:&:A':@0>2':,(E9 (*2:$64:90$?5,A1,('$ /(32'.4(C/$>$E(&, .6;4:934:(E9-@%A'@075,(/,2'%7'2898$?82/1@2/5.A D(%96242%,?64:(%$5,A 7&:9?  3256$8,>$ 8$471(. &+&(5: %9? 8 +$4&(4568,( 62 075,5: 6(E &+2':,? 1$ .203/(69,324:@'1,(5,A7&:9? 4@E9>934:('82-(11(32'4A&:1,., "$3,598$>25,A 1$.$46(&:.$&+,1)240$&-(34:(125,>28 5.496.$&+ ,0269&+85:956.,&+647'12C&, 34:9:1$0E(3282-1,(&+2?%(:./$5,5:.2>96$&9%9/,1$-/(3,(-34:9*2628$1,'2 dalszej nauki. $ :%,;4.$&+ , 5326.$1,$&+ C3,(8$>9C09 &,&+2  :$5;% 3,25(1(. 4;5> .242 1,( 02*>9C09 5,A 53269.$? 8 '7E9&+ *473$&+ '47E91$&+ +7)&$&+ %9 34:(.$:98$? 3,(C1, 32856$-@&( 8 6$0690 &:$5,( 82-19 &:9 ,11( 2 5:&:(*;/190 :1$&:(1,7'47E919'(/(*28$>907:9.$/1@+$4&(4.A1$5326.$1,$C3,(8$&:( '1$5 &+2':,>$ $/,1$ 24%(46 ,$>$ C8,(619 5>7&+ *4$>$ 1$ )246(3,$1,( 4:(: 1,@ '2 :$56A37'26$4>$=0761$4:(.$<49569194$+(/5.,(-$326(0=(-&+>23&9%$*1(6 1$%42B< "1$>$0-7E6(3,25(1.,495691$%9>$02-@5,2564@&,26(&:1@ ! /,3&7  42.7 2'%9> 5,A 2%;: '47E919 :1;8 ':,A., 2'8$E190 i 2),$4190 3$B5687 Zawadzkim. 4:9*262898$>9C09 5,A .,/.$ 0,(5,A&9 D(%9 :$42%,? 1$ 32.49&,( .25:6;8 42%,>9C09 1$ 534:('$E 5:174.28( 624(%., /7% 2.2/,&:12C&,28( 32&:6;8., 202*>9 6(E 42':,19 *>;81,( 8 1$turze, ofiaro87-@& .$5:A0@.A8$4:98$ !/,3&7'26$4>9C09'2$'2C&, D9&:/,8,*2532'$4:(:1$-20(32''$5:( "1;8?8,&:(1,$86(4(1,(,'95.75-(1$'$&+7 904$:(012&1(8$4691$'$&+7 6$>9C09 32 '8,( *2':,19 $5:$ =2:$< .2B&:9>$ .745 ,15647.6245., , 264:90$>$ 5623,(B'47E9128(-3234;%,( (5,(1,@ 4 8!$45:$8,(%9>2&24$:8,A&(-$4(5:628$B 2E(1$,2/$ 4$-(85.,(0,(5:.$>9:0$0@7&,26.,'(16956., $&-(1&,-$.2%956$128,/,$/,%,'/$ 34:9&+2':@&9&+$/(%9>2,&+:$8,(/(0 ,1 0-4 $12-&$5:() '':,$>7:6$%7 6$0 74:A'28$> $ 09C09 6$0 0,$>9 :%,;4., 26$4>2 734:(':(1,( 2 :$*42E(1,7 i 85:95&9075,(/,:1,.1@? 2E(1$,2/$32-(&+$>9'2262.732'42512 !;8&:$534:(-A>$0:$56A32/,=:,A&,2>9< 25:>90>2'5:(242.&:9'8$ i :$&:A>9 5:.2/(1,( $6281,&682 32&:@6.282 %9>2 '/$ 1,&+ 647'1( (3,(- 52%,( 4$':,>9 : ?8,&:(1,$0, : :$.4(57 >@&:12C&, " 6(*2 :$56A37 $1(&:.$ $6$4.,(8,&: 14-62 /$6.$ 8 2856$1,7 :256$>$ >@&:1,&:.@ dr 2$119 #1$:8,5.$ 1,( %9>9 ujawniane], 34:9 :6$%,( ,(56(69 2.6;4 2$11$ :*,1A>$ 32'&:$5 %20%$4'28$1,$ 47'(1&,$/7$8,(/7%9>24$119&+ (4424 5,A 8:0$*$> $ $0$4$16289&+ $),5:$&+ 2.73$1&, 2*>$5:$/, 53,59 :$.>$'1,.;8 &:A562 : >$3$1(. /7% 8&:(C1,(- $4(5:628$19&+ "$ .$E'9 564:$> '2 25


Niemca, czy ',,56,)4*)'.-"(#A"A:5164 9 2"58!'=A/74)''6):",')74 014'*' .-" ?!',< ":5 01/6:5 "*' 6 '!'  6=01- !' 0)6>!5 )/65!6#*' 9'#!& A5(# -*0)8 !6=1- ),# *-4; '+ 201 %'.0#+ '#+!5 6 '#/*' !': i -"(#A"A*' 15++'#(0!2*2"6'#,15!&+'016.**'6,'!6#'):"*')4'15 *'.!2 / /2",'/,,'- "/!'A-:,'#/6#,'#+'#!!545!-$54*'0'= 6#40!&-",'#%-$/-,12 :506:+()2*'!6,')4/0640)')/65!6:91/6!'#()1 3')1-/')2?15)8 54'*,''#+!56!6=*'-.206!6;/064= #/+!&14654: -*)74"-)-.,'-)-.74 '+-/-6)62-)2.,174./4'#,')10'=,'#014': -0(,'#!#*#+./-4-)!('/62!*'60+-*-1742*-1)'9-*!5'#017(!'#6 /-,'< 2,-%'- /-,'8 .'=!'#/-0:- )->!2+'#*'?+5*/+ -%-1-4'#*#.'#/4065*/+-"4-:,- /65 ,01=.,5+ -%-0'#/.,'6,74406501)'# 5:5?+5,,065+.2,)!'#0,'1/,5+ 4,01512!'#:2!&-,'#+5!&'!'#+,':5!&,*!2/6#!&/65A5 -+#,",1) Punktu i nasza Hufcowa, Jol #"#!) .-0:: +,'# "- ).1 -(#47"6)'#( .- -.0)' .0)'6.'#!6<1)</+''/(-4#(1-,06-$'!(*,5+2,"2/ 5:+ -%/-+,'# ./6#(=1 &!':+ .="6'; *# *#.'#( ,'# '#+!5 chodzili po trzech z /-,'< %-1-4< "- 01/6:2 '(:+ !&:-.!74 45/@,'# 26 /-(-,5!& 62:+ 0'= ()64'012,4-*,-?!' ) /"6-!6#)*'?+5,1#,+-+#,1 !654'?!'#/6#!654'01-?;-)6:0'= i,,*#4-*4*)'./6#1/4: ,'# ",' a 63. 06# ./65%-1-4,'# 0./4"6':- 0'= 4 -401,'2 -%:5?+5 "- )->! .#:,'; 0:2A =

 

  

26 kwietnia 2014 r

26


    Ks. Jร“ZEF NOWAKOWSKI, 097847< &3089&6.92 B 8*+&3&-Patrona &6(*678:& 4170.*,4 : !4693.9 5.7<* @# 6*)&0(/. " $, (ktรณry 54<:&1&2 74'.* <&BD(<;C 2;H1.2; 8*J 4 +462&(.* ECHA :;)&6<*G &'; w 3.2 ';B; 2&8*6.&B; )1& .378690846=: & 6&<.* 75*B3.&2; :(.DJ 641E )4092*38&(/. :;)&6<*G :40=B &8643& (<; '*<54H6*)3.4 : &3089&6.92 64'1*2)4/6<*:&.';C24J*9)&7.E(4H<64'.C ")&B4 7.E &3089&6.92 :;)&C 54 64(<3.(; H2.*6(. B4,47B&:.43*,4 3&7<*,4 &8643& :198;2 '.*JD(*,4 640934:; 392*6  "  ! !#& '!&# " " i %%!&# ! w ktรณrym /*78 2&B& 6*1&(/& <* %1489 @#

? 46&< :6&J*3.& )-3; &B,46<&8; %&/D(<04:70.*/<5.*1,6<;20.)4&(-&9 "56<*/2.* 5647<E 4 24)1.8:E : .38*3(/. 6;(-B*/ 0&343.<&(/. 'B 8*+&3&&8643&&6(*678:&4170.*,446&<456<;/E(.*8;(-2&8*6.&B=: Z naj,BE'7<;27<&(930.*2 <(<EHC4J* Czuwaj! Od Redakcji: Serdecznie )<.E09/*2; <& .91*8;3 E)<.*2; 56<*7;B&C )&17<*392*6;,3.70&&7<B&8643:E)69/*8*6&<54H:.*(.*.:7<E)<.* jest serdecznie witany. &2.E8&2;424)1.8:.*

 !    Wyprawa na Monte Cassino z podpisami 60-ciu uczestnikรณw -3&!A# #> (<*0&2;3&4'.*(&3*&68;09B; -3&A%!#%$# -3&F #&67<&:& Dhna  % . @#E)64:3.(<0. 54 %&(-4)3.2 8409? (Bydgoszcz) Prof. JERZY DYMECKI (Warszawa) Dhna ZOFIA NOWAKOWSKA, Biblioteka Harcerska (Rzeszรณw) -3&# A# !97<;3& -3&$I$# !&63=: 27


N A W I E C Z N W A R T hm EWA GIERAT, zm. 10 maja 2014 r. w St. Zjednoczonych Hm. Ewa Gierat z ,75< )981F:3) <97,?1C) :1E w roku 1922 w Warszawie, gdzie w roku 1934 =:;D81C),7( # (6 WZDH) ?1)C)C) ?) /9)61+D 7d stycznia 1940 r. - = #)9>I< i Londynie. &37F+?>C) :;<,1) 5)/1:;-9:31- w 1944 r. na uniwersytecie w Glasgow, Szkocja. '#)9>I<87G4<*1C)3)81;)6)%;)61:C)=)1-9);)*>C 76 51C7G+1D 2-2 I>+1) Spocznie obok niego w 5-9>3)F:31-2?E:;7+07=1-

Dhna Ew) +)C- I>+1- 87G=1E+1C) 89)+> w polskim harcerstwie poza Krajem: - w 1945 9 7*2EC) <63+2E<.+7=-2=#)9>I< 89)+7=)C)=!)+?-46>5751;-+1- Harcerskim w Londynie, - =9 7*2EC).<63+2E<.+7=-20<.+))C;>3=76,>61- - =9 ?7:;)C)=>*9)6)75-6,)6;3D079D/=1 Harcerek w Wielkiej Brytanii. W 1951 r. wyemigr7=)C),7 %;)6@=1 ?)51-:?3)C) = Bronxville, Nowym Jorku. '9 ?7:;)C)=>*9)6)81-9=:?D75-6,)6;3D079D/=1)9+-9-3= St. Zjednoczonych. %;<,17=)C) 6) 74<5*11 1 89)+7=)C) ?)=7,7=7 = +9)= 144: i Catholic Services in Ct. >C) ?)C7I>+1-43D )<;793D 1 9-,)3;793D 81:5 0)9+-9:31+0 51-:1E+?613@= OGNIWA /WB/ i ZNICZ &% 79)?379-:876,-6;3D A%8@2613)B i A'E?-C3)B

>C) )<;793D 1:;7911 )9+-9:;=) = %; (2  79)? )<;793D 3:1DI31 79?-61- i Owoce" (1998) "89@+? ,?1)C)467G+1 0)9+-9:31-2 *>C) +?>6na w Polish-American Congress w Conneticut 1944-94. 1-:?3)C)=-=C):6>5753<=-;04-0-5 ;

)9,?7 37+0)C) -;4-0-5 1 :?+?-/@461- 89?>=1D?)6) *>C) ,7 4):?;79< $-/16) )<,1: 3;@9>=:875)/)C)89?-?4); !1-?579,7=)61- ,7 8@H6-/7 =1-3< +?>661- ,?1)C)C) 3< ,7*9< <.+) A#7,0)4-B =>+07=<2D+ 1 <+?D+ :=72- 6):;E8+?>61- :?+?-/@461- = ?)39-:1- 375<613)+21 =-=6E;9?6-21?-=6E;9?6-2 8978)/<2D+1,-)C>0)9+-9:;=)6)+)C>G=1);

",-:?C) 6) =1-+?6D =)9;E -/7 5)2)  9 E,?1- ,4) 6): 61-?)87561)6>5 =?79-5 :?4)+0-;6-2 7:7*> =1-4+- +-6176-2 89?>2)+1@C31 5D,9-2 1 ?):C<Ionej 28


.3786908460. 7<&34:&3*/ 4';:&8*10. F:.&8& < 08=6;2 <&:7<* . :7<D)<.* ';A& w nieprzerwanym kontakcie. <*FB*/5&2.D(.!

Pogrzeb Dhny Ewy .*6&84)';A7.D 2&/&:2*6;0&E70.*/<D784(-4:.* > : 5.D03; 7A43*(<3; )<.*E 6<;';A; .3786908460. < -9+(& 4)-&1* instruktorzy z hufca Warmia, harcerki, harcerze i poczty sztandarowe. Mowy 54I*,3&13* :;,A47.A& 042 -46 2 6;7.& *66.(0 97.& 9(0& 46&< 64)<.3& 4I*,3&3.*56<*7A&A&6=:3.*I&(<*13.(<0&1*07&3)6&&E04:70& 1& 8;(- 08=6<; 3.* 24,1. ';B 4'*(3. 3& 54,6<*'.* 4)';A& 7.D 7<& F: w .38*3(/. -3; :; 3& '.:&09 < 9)<.&A*2

 -&6(*6*0 .

 -&6(*6<; i ,643&.37869084670.*,4 H*,3&34C5.*F3.&2.-&6(*670.2.08=6*3&/'&6)ziej 19'.A& phm MARIA JANINA STENZEL zm. 16 maja 2014 r. Melton > Mowbrey WB. #6  :6<*F3.& 

 6 : <*7<4:.* < )429 H*,1.(0& $ <*7<4:.* :78C5.A& )4 -&6(*678:& $ <;'9(-*2 :4/3; :6&< < 2&80C . '6&8*2 :;:.*<.43& <478&A& : ,AC' 47/. 70C) 54 ):=(- 1&8&(- 3.*:41. 56<*)478&1. 7.D<:4/70.*254170.2)4*67/.&3&78D53.*&1*78;3; #(<;A&7.D:7<041* polskiej w Ain > &6*2 ,)<.* <&:.C<&A& :.*1* 56<;/&G3. 3& (&A* I;(.* "9 rรณ:3.*I<)4';A&7845.*E5-2 456<;/*G)<.*)43,1..54F19'.A&*43&!8*3<*1<08=6;22.*1.864/*)<.*(. "&)<.&4,3D.&6;7.D -3& &6.& 4) 54(<C809 )<.&A&A& : -&6(*678:.* : *1843 > Mowbrey. %&A4I;A& )69I;3D -&6(*6*0 @&,.*1430.? 46&< ,642&)D <9(-4:C, ktรณrej 5=G3.*/ ';A& 45.*0930C )  6 ';A& <&78D5(<;3.C -9+(4:*/ -9+(& @$&:*1? & : 1&8&(- > /*,4 -9+(4:C ;A& <&:7<* 4))&3& -&6(*678:9.2A4)<.*I;54170.*/ !:4/*)<.*(.:;(-4:&A&:)9(-96*1.,./3;2 . 5&86.48;(<3;2 < :.*10.2 56<;:.C<&3.*2 )4 /D<;0& . 091896; 54170.*/ $7<;7(; 864/* 7C :;/C804:4 &08;:3. : -&6(*678:.* . :.*19 46,&3.<&(/&(- 754A*(<3;(- -3&&6.&';A&<&:7<*5424(3&54,4)3&.48:&68&3&19)<. <*FB*/5&2.D(. "&)*97<4:. 4,3.* . .7. 70A&)&2; :;6&<; 7<(<*6*,4 :75=A(<9(.a po stracie ich ukochanej Matki - Redakcja 29


OAKLAND, KALIFORNIA

    A +)C) :89)=) = ?):),?1- ?)+?FC) :1F 39>:;)41?7=)D 3143) 51-:1F+> =+?-I61-2 !75>:C ?)87+?E;37=)C ,1)376 &1;74, 1+07G , 875>:C< ,7 wykonania niedalek) *>C) B ale bardzo pracowita B droga. Przygotowania ?2-,67+?>C> +)C) !74761F =1-4- 7:@* 16,>=1,<)46>+0 1 :;7=)9?>:?-G ())6/)J7=)C> :1F = 61- ?)9@=67 8)9).1) !741:0 !):;79)4 -6;-9 ? )9;16-? <6,)+2) )6) !)=C) ):; )> !741:0 5-91+)6 ::7+1);176 (=1E?-3 )9+-9:;=) !74:31-/7 #?37C) F?>3) !74:31-/7 15 )6) !)=C) 2)3 1 =1-4- innych organizacji. ;)37;7=:7*7;F 3=1-;61) 973<7/7,?161-81E;-2;9?>,?1-I+1=1-+?79-5 61-87=;)9?)46) 9?-:?) 737C7 ;>:1E+) 81F+1<:-; =1-96>+0 =>8-C61C) 87 brzegi I=1E;>61F 779,>6);79 +)C7I+1 ?- :;976> 874:31-2 - ,1)376 &1;74, 1+07G =67:?E+ !1:57 H=1F;- 97?87+?EC 5:?F 3;@9-2 89?-=7,61+?>C 3:1E,? *1:3<8 1+0)-4)9*-9=):>I+1-3143<6):;<3:1FJ>=;>5=1-4<874:31-/787+07,?-61) Gdy wybudowany w 1893 r73< 37I+1@C :C<JE+> 2)37 3);-,9) 8@C67+673)41.79612:31-2 ,1-+-?21 )34)6, <4-/C 87,+?): ;9?F:1-61) ?1-51 75) !91-;) w 973<<:?37,?-61<6),-:?C)3761-+?67ID=>*<,7=)61)67=-/7=-,C</ 1:;61-2E+>+0 16J>61-9>26>+0 :;)6,)9,@= *<,>63< 3;@9> *>C*> :1-,?1*E ,4) 51-2:+7=-/7*1:3<8)$)3;-J:1F:;)C7!79)?81-9=:?>=973< 7,*>C):1F w nowo oddanej katedrze Chrystusa B H=1);C)5:?)I=(51-61)41:1F*1:3<81 7*-+6>51)67=)6>89?-?8)81-J)=

973<- -?<1;)89?-=7,61+?>C;-2:?> I===1/141F3)noniza+218)81-J>&C7+0))6)''1 !74)3))6)!)=C) !7I9@,41+?61-89?>*>C>+0;-/7=1-+?79)61-?)*9)3C7<*9)6>+0= barwne :;972- 4<,7=- ,?1-+1 0)9+-9:31+0 5<6,<9@= <*9)G :>5*741?<2E+>+0 874:31- pochodzenie, przybranych w zrobione specjalnie na t-6,?1-GJ@C;-37:?<431 #C7=) -=)6/-411 = 2F?>3< 874:315 +?>;)C :+)9 8-9)+? ) 2-,6E z 57,41;= ;)3J- = 72+?>:;>5 2F?>3< :+)9 7>, !74:37ID *>C7 +?<D =:?F,?1- )=-; 5@=1E+> 075141F - wprawdzie po angielsku B 3:1E,? -?<1;) ")>576, Gawronski 87:1),)C 7+?>=1I+1- 874:31- 379?-61- :?) I= *>C) <97+?>:;) 61-?)87561)6) 1 737C7 ,=</7,?166)A 1375< :1F 2-,6)3 61- ,C<J>C7 $<J 87 61-2=,)6>56)589?-?89?-?897*7:?+?)37I+17C)?*>;+1):6>58751-:?+?-61< =>:;E81C> ? ;)G+)51 4<,7=>51 ,?1-+1 ?- #?37C> F?>3) !74:31-/7 79)? ugoszczono =:?>:;31+0 57J- 737C7 ;>:1E+ 7:@* 87;9)=)51 89?>/7;7=)6>51 89?-?:87C-+?-G:;=7874:31-87,3779,>6)+2E7C)!9?>2)+1@C)9+-9:;=)9-6> 97*-46-21=76>%9*)61)3!7+?F:;<6-3;-6,4);)3,<J-2147I+17:@*73)?)C:1F *>D7/9756>5:<3+-:-51=:8)61)CE=1?>;@=3E6):=:?>:;31+0 ()9@=67 H=1F+1 )6 ''I 2)3 1 6):? )6 !)=-C ?7:;)41 <076797=)61 6)4-J>+1- 89?-? =:?>:;31+0 51-:?3)2E+>+0 87 =:+07,61-2 :;9761- ?);731 #)6 9)6+1:+7 !74:3) 57J- *>D ,<56) ?- :=71+0 97,)3@= 51-:?3)2E+>+0 = tym 30


%#" 2)' % '# &' $#+#&'" -,)"*! &$,"! "&+# "%#(+#$%+*-!!#-*.'(%#+*&'&+1)0' Ryszard Urbaniak P.S. *2 -!#" I #") ',%*') +!"-$#+&!# 4* '* '4 $%+*$#!"- ! &0 +& * 0/ ) (#)*! &++ #&(# &!%#+&+-&0)#!#2.#'*!4"+""*!+($-"$# & %*"-%# #'*-+#&'-$$4!"%+#+)-!&#&$%)0 + '# # '# )-2) #+"+ ,3" "&+- # %"#2. )0+" !% # (4 " " $#)&'- "$&"* ) %#( )%&+ )&+*&'# ")*#" "!&0)'*+)-#&$-"-#&0$#$%++"#+-#)" )- ',%* $#+#&'" (4 + !"/ #&#2 + "! )&+*&'! " zawsze!

Pielgrzym

#"') ##"!%'!* &#$ !)%'!" #&$%!#&#!# $#"# '(!, '(!!"

#"')

#"*!#$)$&$ Nad ludem, co w wierze swej wytrwa Nad polskim +#$$ !#"+#!& #"#

#"') #!"'(!! +( $'! & '! Krรณlowa , Pani Jasnogรณrska

#"') %## *!( *$"'#'"$ Serce zostawiasz w swojej Polsce Nasz Ojcze , Janie Pawle II

Ryszard Urbaniak

31


   %1$#, %- #*

 %$%, $/ $!  %!*!#* - ! %#$* "#/+ ' #%/ zych lat? *$#!#,!#%&#/* %*$ ! !"&#/#%. #$ " % !&, * # *%.%$ &0 %$ !"$,!!$ # !- %" % !$*$ ) /. " uk$!$( % %$*$ % *# %# $%* $" "&).) #$*!"%*0 ! ( *% " " .""3 -"!&) i !&,#%.("%!0 $"' 0 & Uwielbiaj 4 duszo moja 4 ($8)0 "*

Ojca Wielkiej Poezji, tak bardzo dobrego. )(5**:6(*%7,1.( (/)1(*,*05

)+$ :9(7)8*01(&*0' /&*05 Rozebrzmij 4 duszo moja 4 -507)0 "*

+,01$ 21)$ '-&$ %+,015-&0 "* ) *% *)& ($%* "" #$( +(3! (%#!." ."%*" " )30 #$*!"%*1 %1 " *%' " &+$) "! #%. ( 3 " *)%.( "&$*)#$*%).0 '%(" ."*2*$)

*'-&*:65$9-&0*+,$/*#,1-.$)$2(% -.-$57*",*()7 &,3' -.0 (/# $ 7 /&*#)$ "*)7 )%01;-2 "* Bo dla nas /# % -. 0$8 % )$; +,2 (* i ($ 2*0)--7&*,2 )$ $8&)+,2 "58*&* *+$8&)*)-2 $-2./&)-2 z naszego jest Narodu i dla naszego Narodu: - .* % -. +$ :9 $ -2230  ., 1-+$9-&$ "* &-$8"$ -+,*0$2 $ !$'*2*!$ *,0$  )iej jest linia wielkiej +* 2%$ +*'-&$ % +$ :9 )$ +,2 ,2($5 &.3, ),3 %& 0 *01( Genezis z Ducha (*7 01+,cy i *!$,1 &/ "3,2 +,*02$5 $ &/ 0120*' )$/ 4 a w naszej +,2 0*% )) %-2./ $(+*,. ,*()- &*( $"5/+0-+,*:)$0-21-.&*.* takie nie-nasze, nie-polskie, nie--5*0$9-&$ )$ -Chrystusowe, nie-*; ,2 -$8 *,*2$6$*,3;)$6 

 ) *% *)& & %."( (*1 $*" ).) #$(*( !&)" w & &) *% &5 *% %&"& ! #$* !1. jak dla naszego #""!%&"&!)."#$*"!!5(.%!&"5% "3"$1!"3&$*$"!/ !(&*!15)5#"!(%*)%&" (5!%*%&*)%&"3/#$("3/' &*%(".!-$*%1"$"*/"$+5!/,!%&#'%&) 4(1kiem. $)& ( #"* $" "&).) &" (.3! ()*!! $%"(! %& ! &)""!%"$+(3!+( 5%&"&!%&*3 .""#""! 32


1%+5(!*(-%#% &)'-$# ()6+4!$% ()673-3' *0 -+-($,$*!% 5

&"!4*9,!4.,),'049-&934@"' 40,3+4)&/049"*'1@5!.10*& 3,,5&"+&"3,)&35&")/(1 &9"* )0 (@"30"!40</(+&9"*5,)/(;&5 wol+,? &; (@"49"*!1*+45"/3,'"'' 545+45*,& %(,.5"+&53&.4,' 63 "!+(+&"-,0.#&9"*0"$,34.5&:/9,3*& 4*.!5&"'-,!5&3&**9,!5&"= 5" 103,.4.,),'0494 $ ,(4+('*&'-, # () !!+) &'$%$,&1(1%$-$%. 4&'-,&1,5 %6+)1%-14$$&% 4)%$ %&'-, (4$#,#'-* / Nie nasycony jednym dniem stworzenia, %'-+4 &%73#$%6 ,('$!1%$2%)$$ +% 1%6

  .,(1 (.!4+9 .,) ,'049 1,$ +/ 103,.em jedynym w /3,&*.,!5'14?); ' 545+ Ojczyzna 0 !,#,6"40 +.+-(+,'7#( i zakorzeniam Mรณwi mi o tym serce, jakby ukryta granica, ktรณra ze mnie przebiega ku innym, ,+(-,()!%'$32+&'-(-1%62+$ (-3$7!7, z nas: $ (4+,1$# ,#,6"4 -,-$0 ,-#!$32 3 w sobie jak skarb. ,)#+37 !%&%#$%7,2 !&%(-'-,2)4&'-()'-5 !).'3+,&1$

540'; 5 -,!5&3"* -,"5'" .,) ,'0494 34!'" *& /&< @" )"-&"' .,51*&"* !) 5"$, '(, --&"@ + 3"9 -,.43 ?3&0 ,$ 03"* /3,'"$, 3+<0.5 (06." 34-"9+& 6$ 1(.404 .,51*&"'; 4 6) (@!"$, 59,3&"( & *<(< 94 %/-,9" 5"=/03 >3&0 ,!(.43 !5&? +&" 04)(, *;!.,?: & "5(,*-.,*&/,3,?: /9,3&=/(&"$, -&"@)" 51'"'"$,*&9,?:&!,'.59;!,.,: -40+, *9,!4 % )1!5& -,! 5/ /-,0(+& 5 +"* 39"* 3 "+2". w ,),.!, 8, 3/ 0( -, &;$ 3 04* 59,3&"(1 .5" &"@ *63& 0(&" -.,/0" 534 5'+"-.3!47 8)"++/(, %7,!-,3&"!5&")&*9,!5&5"+015'5*"* -(1+(-!%+(! '


MONTE CASSINO 18 maja 2014-06-13 HARCERSKIE POCZTY SZTANDAROWE Hm Marek Iczkiewicz (L)- z medalami dziadka żołnierza II-go Korpusu, phm Janek Lasocki, phm Konrad Ledóchowski, phm Oliwia Raglan

,,OGNISKO HARCERSKIE’’ Kwartalnik Starszyzny Harcerskiej Wydawa: Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju Redaktor: Barbara Bienias Administracja: hm. Henryk Bojarski Przygotowanie i druk ̶ POLPRINT, Tel: 020 8749 0777 www.polprint.co.uk

Adres Redakcji i Administracji: Polish Scouting Association 23/31 Beavor Lane London W6 9AR Tel: 020 8748 8006 e-mail: ognisko@zhp.org.uk

Profile for Polish Scouting Association (Int) Ltd

Ognisko Harcerskie  

kwiecien-czerwiec 2014

Ognisko Harcerskie  

kwiecien-czerwiec 2014