Page 1

ISSN 1310-7992 3’2012

ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС

Çà

ô î ð ï

à í î åñè

! è ò ë èñ


Демонстрация у нас на новата сеялка VÄDERSTAD TEMPO

Иновационен дозиращ механизъм Дозиращият механизъм Gilstring е сърцето на Tempo. Той има голяма точност при висока скорост, комбинирана с минимална чувствителност на вибрации и наклони по полето. Тайната за постигането на това е контролиране движението на семето през целият му път – от бункера до почвата. Power Shoot технология Днес повечето сеялки за окопни култури, които са на пазара, са на принципа на свободното падане на семето в изсяващия ботуш до почвата. С тази технология семето е пуснато от механичен или вакуумен апарат и пада в изсяващия ботуш благодарение на гравитацията. Вибрациите, които се получават при висока скорост, карат семето да подскача в тръбата, което намалява прецизността на сеитбата. Tempo използва налягането от дозиращия апарат, за да „изстреля” семето през късата и права тръба. Ние наричаме тази технология Power Shoot. Бързо-

то преминаване на семената намалява подскоците. Това, заедно с формата на тръбата, осигурява голяма прецизност, дори и при висока скорост, като вибрациите и наклоните не оказват влияние. Дозиращият апарат – ключов компонент VÄDERSTAD проектирaха дозиращ механизъм, който работи под високо налягане и е на малка дистанция от почвата. Също създадохa дозиращ апарат с ниска чувстителност за различните размери семена. Това прави Tempo изключителна машина, с голяма производителност и точност на изсяване. Калибровка на дозиращия апарат Сеитбената норма се настройва изцяло от контролната станция, която е в кабината. Първо се избира броя на отворите върху измерителния диск, после броя на семената, които трябва да се изсеят на декар и накрая разстоянието между семената в реда в мм. За оптимизиране на настройките, преди сеитбата всеки апарат може да се изпробва да дозира по 200 семена, за да се види какви са пропуските.


силният партньор до вас! Väderstad Tempo поставя нов стандарт за прецизна сеитба при висока скорост. С Tempo изсяването се извършва с висока скорост, като това не влияе на прецизността и точността. Изсяващ апарат с голям капацитет Семенните бункери имат капацитет от 70 л всеки. Този обем дава възможност на 8- редова машина да засее 200 дка без презареждане. Окачане с паралелограм. С паралелното свързване има торсионна пружина, която може да добави допълнителни 150 кг натиск, което дава внушителните 325 кг за всеки апарат. Това е много важно при сеитба с висока скорост на необработени добре почви. Пружината може да бъде много лесно настроена без инструменти. Чистачите на всеки ред са опция при Tempo. Нуждата от чистачи при малко или необработена почва, или когато се прави сеитба в почва с много растителни остатъци, е огромна.

телескопични товарачи или разтоварващи шнекове. Торът се измерва със система, подобна на тази на известната сеялка Rapid, но се транспортира в ботушите с помощтта на въздух. При Tempo вентилаторът създаващ налягането в изсяващите апарати се използва и за транспорт на тора . Апаратите за торовнасяне са пружинно окачени, осигуряват натиск от 150 кг и гарантират ефективността и при най- тежки условия. Темпо може да бъде оборудвана с кутии за микрогранули, които се поставят зад всеки бункер за семена и имат капацитет от 17 л. Това ги прави лесни за употреба и зареждане. Калибровката и настройките се извършват от контролната станция в кабината.

Торовнасянето подобрява поникването На сеялката Tempo торовнасянето (Combi) е опция. Големият бункер за тор е 1700 л, на 8-редовите и 1250 л на 6-редовите машини. Бункерът е разположен централно и лесно се зарежда с т.н. Big Bag, Titan Machinery Bulgaria, гр. София 1574, Тържище СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13


Институт по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово Уважаеми колеги, Ръководството на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово, има удоволствието да Ви покани най-учтиво на тържестено юбилейно честване

„130 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА В САДОВО”,

което ще се проведе на 5 юни 2012 г. в ИРГР – Садово. Дневен ред: 09.30 10.00 10.15 10.45 11.30

– – – – –

10.00 10.15 10.45 11.30 13.00

13.00 – 15.00 15.00

Регистрация Откриване на Юбилейното честване Официален доклад Поздравителни адреси Посещение на Демонстративно поле, Ботаническа градина, Генбанка, Музей и др. Официален обяд и дискусия Отпътуване

Искрено се надяваме да приемете поканата ни и да вземете участие в юбилейното тържество. Директор: Проф. дсн Л. Кръстева

ЗА КОНТАКТИ: 4122 гр. Садово, бул. Дружба № 2, телефакс: 032 629026, www: ipgrbg.com e-mail: ipgr_sadovo@abv.bg


Новини от МЗХ Българска Агенция Õ¿√–¿ƒ» »ÕŒ¬¿÷»» по «¿ Безопасност на Храните

«‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ ‰- ÷‚ÂÚ‡Ì ƒËÏËÚÓ‚ ‚˙˜Ë ̇„‡‰‡Посрещаме майските празници със зеленчуци родно ÔÓ‰ÛÍÚ производство Ú‡ Á‡ ¡˙΄‡ÒÍË ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÂÌ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡Започна Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ "¬Â˜Â прибирането на реколтата ̇ от »ÁоранÎÓÊËÚÂΡ ¿√–¿ 2010" ‚ „. œÎÓ‚‰Ë‚. Õ‡„‡жерийни домати у нас. Първите количества са ‰‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÙËχ "lj‡‡" в¿ƒ - „. ÿÛÏÂÌ произведени от оранжериите градовете Петрич, —⁄ƒ⁄–∆¿Õ»≈ Á‡ ÔË͇˜Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ̇ ‰ËÒÍÓ‚‡ ·‡Ì‡, ÍÓˇМомчилград, Харманли и село Звъничево, област ÚÓ ·Â ÓÚ΢Â̇ Á‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ "Õ‡¡⁄À√¿–— Œ“Œ «≈Ã≈ƒ≈À»≈ Дискусионно Пазарджик. œËÓËÚÂÚË Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ‡„‡̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ 4 ۘ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë ‡Á‡·ÓÚÍË". Доматите са с много добро качество – свежи, Oчаквани резултати от предложените промени «≈Ã≈ƒ≈À— »  ”À“”–» «‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚ ·Â Ô‰чисти, с месеста÷‚ÂÚ‡Ì консистенция, са констатирали в Oбщата·Ó·‡ селскостопанска 4Ò‰‡ÚÂΠ̇ ≈ÙÂÍÚ˂̇ Ò Ô΂ÂÎËÚ политикa ÍÓÏËÒˡڇ ÔÓ ÓˆÂÌˇ‚‡Ì ̇ ͇̉Ëинспекторите по контрол на качество на пресни ÔËРАСТИТЕЛНА Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡ Ë Â˜ÂÏË͇ 7 ‰‡ÚËÚÂ. ЗАЩИТА Õ‡„‡‰Ë Ò‡ ‚˙˜ÂÌË ‚ ¯ÂÒÚ Í‡Ú„Óплодове и зеленчуци от Българската агенция по ¡Ó·‡ Ò Ô΂ÂÎËÚ ÔË ÙÛ‡ÊÂÌ „‡ı 10 7 За чиста от плевели рапица ËË, ÔË ÔÓÒÚ˙ÔËÎË 72 Á‡ˇ‚ÍË Á‡ Û˜‡ÒÚË . безопасност на храните. До момента са сертифи∆ËÚÌË ÚÂ‚Ë ‚ —‡Í‡ Ô·ÌË̇ ‡Á‰ÂÎ ËÌ‚ÂÌÚ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ефикасни хербициди за слънчогледа ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ı‡ÌËÚÂÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 11 9 ¬ цирани 226"ǯËÌË, тона. Á‡ ‡ÒÚÂÌË‚˙‰ÒÚ‚ÓÚÓ" Ôӷ‰ËÎ Â ÙËχ "¬»—Да се преборим с плевелите в лозето 11 –¿—“»“≈ÀÕ¿ «¿Ÿ»“¿ —≈–-ŒœŒ–¿" ŒŒƒ Ò ÂÍÒÔÓÌ‡Ú Í‡ÚÓÙÓÒ‡‰‡˜Í‡  Î˛˜Ó‚Ë ÂÌÚÓÏÓÙ‡„Ë ÔË ÊËÚÌË ÍÛÎÚÛË ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ Marathon Magnum. Ò˙Ò ÒΡڇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Звездан сортов състав и продуктивност 13 (Ô¯ÂÌˈ‡, ÚËÚË͇ÎÂ, ˜ÂÏËÍ, Ó‚ÂÒ, ˙Ê) 13 »ÌÒÚËÚÛÚ˙Ú ÔÓ Ô·ÌËÌÒÍÓ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚Ó Новини от ДФЗ 14Ë ÁÂωÂÎË „. “ÓˇÌ ÔÓÎÛ˜Ë Ì‡„‡‰‡ Á‡ "ÕÓ‚Ë «≈À≈Õ◊”÷» œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ·ÓÍÓÎË на Ë Í‡ÙËÓÎ 16 15ÒËÒÚÂÏË Á‡ ıË„ËÂÌÂÌ ‰Ó·Ë‚ ̇ ÏΡÍÓ ‚ χÎÍË Системи за ̇ обработка почвата √ÂÌÂÚ˘ÌË ÂÒÛÒË ÓÚ Ò‡Î‡Ú‡ Ë ÒÔ‡Ì‡Í 18 Ë Ò‰ÌË ÙÂÏË Ë ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÏÓБиблиотека Œ¬ŒŸ¿–—“¬Œ ·ËÎÌËПродължават χ̉Ë" ‚ ‡Á‰ÂÎ - "ǯËÌË, ËÌÒڇ·ДОМАТИ – ПОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИЯТА проверките и на производителите fl„Ó‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ËНА ‚ ¡˙΄‡ˡ 33 ˆËËнаË оранжерийни ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚ÓÚÓ". краставици, до сега са сертифи√˙·ÌË ·ÓÎÂÒÚË ÔË ÒÎË‚Ó‚Ë ÒÓÚÓ‚Â 35 И ТЕХНОЛОГИИТЕ – 2 част 19–30 —цирани ÌÓ‚ ÒÓÚ ÌÂÍÚ‡Ë̇ - √Â„‡Ì‡ »ÌÒÚËÚÛÚ˙Ú  ÂÒÚÂÌ˙Ú ˆÂÌ̇ ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒ͇ ÍÛÎÚÛ‡ 38 2308 тона. ЗЕЛЕНЧУЦИ ÔÓ Ó‚Ó˘‡ÒÚ‚Ó „. œÎÓ‚‰Ë‚ ÓÚ΢ÂÌ чрез Ò «‡ÒËÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ÔÓ Ú˙„ӂˡڇ Проверките на качеството се·Â извършват Артишок в българия ÏˇÒÚÓ ‚ ‡Á‰ÂÎ "—ÓÚÓ‚Ë ÒÂÏÂ̇ Ë ÔÓÒ Ó‚Ó˘ÂÌ ÔÓÒ‡‰˙˜ÂÌ Ï‡ÚÂˇΠ40 31Ô˙‚Ó вземане на средни проби и тяхното оценяване. ОВОЩАРСТВО Ò‡‰˙˜ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ". ÿÿ»Õ» Средната проба се взема произволно от контроли≈ÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ‡ÒÚÂÌË‚˙‰ÒÚ‚ÓÚÓ 41 33 ¬ ‡Á‰ÂÎ "“ÓÓ‚Â Ë ÔÂÔ‡‡ÚË Á‡ ÒÂÎÒÍÓÚÓ Пловдивска ренклода раната партида в присъствието на производителя In MeÏoriam: Çۯ͇ ’ËÌÓ‚‡ 44 ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó" Ôӷ‰ËÚÂÎ Â »ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÏÂÎËÓПроучване на прасковени сортове по или негов представител и се счита за представител∆»¬Œ“ÕŒ¬⁄ƒ—“¬Œ ‡ˆËË Ë цялата ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËˇ Á‡ Ò‚Óˇ ÌÓ‚ ÏÂÚÓ‰ Á‡ на за партида. проект за развитие на овощна ферма 34  ‡Í ‰‡ Ò ÓÔ‡ÁË ‚ÒˇÍÓ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌÓ ÚÂΠ45 ÔÂ‡·ÓÚ͇ ̇ Ó„‡Ì˘ÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. Проверката на качеството се извършва чрез ÕÓ‚ËÌË ÓÚ Ã«’ 40, 44, 47 36 Златист касис (Ribes aureum L.) Õ‡„‡‰‡Ú‡ ‚ ‡Á‰ÂÎ "∆Ë‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚Ó" Ò с сравнение на показателите на взетата проба  –¿“ ¿ »—“Œ–»fl Õ¿ при «≈Ã≈ƒ≈À»≈“Œ Рискови променливи бизнеса с орехи 37‚˙˜Ë ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ‡ÒӈˇˆËˇ Á‡ ‡Áизискванията за съответния продукт, включени в ÕËÍÓÈ Ì  ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ıΡ·‡ 48 Съвети на специалиста ‚˙ʉ‡ÌÂ Ë ÒÂÎÂÍˆËˇ ÔÓÓ‰‡ ·˙΄‡Ò͇ одобрените продуктови̇спецификации. ÷¬≈“¿–—“¬Œ ÏΘ̇ Á‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌË Ó‚ˆÂ ÓÚ ÏΘЧерешова градина 40 ÀËÏÓÌËÛÏ (Limonium M.) 50 Увеличава се броя на производителите на плоÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ò Ì‡‰ 600 ÎËÚ‡ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ÕŒ¬»Õ» Œ“ ƒ⁄–∆¿¬≈Õ ‘ŒÕƒ «≈Ã≈ƒ≈À»≈ 51 дове и зеленчуци, които са подали·ÍÚ‡ˆËÓÌзаявления за ̇ подпомагане ÏΘÌÓÒÚ. и участват в Схемата за подобряване ¡»¡À»Œ“≈ ¿ Осигуряване на пенсионерите, работещи "«ÂωÂÎË ÔβÒ" ÃÂÌÚ‡ 21-32 в земеделието 42 на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България чрез специфично подпомагане. ЖИвотновъдство »Á‰‡ÚÂÎ ì≈ÌÚÓÔË 1î ≈ŒŒƒ, –‰‡ÍˆËÓÌ̇ ÍÓ΄ˡ: √·‚ÂÌ ‰‡ÍÚÓ: »ÌÊ. Ã. ÃËÎÓ¯Ó‚‡ GSM: 0884 612 635 Земеделие плюс 966 459; За растежа на агнета от романовската порода 45 œÓÙ. ‰- »‚. “˙ÌÍÓ‚ - ŒÚ„. ‰‡ÍÚÓ, GSM: 0882 –‰‡ÍÚÓ: Ã. —Ô‡ÒÓ‚‡ PR Ë ÂÍ·χ —. œÂÍÓ‚‡, GSM: 0888 336 519 œ‰Ô˜‡Ú̇ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ì≈ÌÚÓÔË 1î ≈ŒŒƒ Главен редактор инж. М. Милошова, GSM 0884 612 635 Редактор М.02 Спасова “ÂÎ.: +359 2 852 48 PR и реклама С. Пекова, GSM 0888 336 519

÷Â̇: 5,00 ΂. E-mail: zemedelieplius@mail.bg Предпечатна подготовка „Ентропи 1” ЕООД Тел. +359 2 852 02 48 Е-mail: zemedelieplius@mail.bg Цена: 5,00 лв.

¿Í‡‰. ¿Ú. ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚, ÒÚ.Ì.Ò.I ÒÚ. ‰.Ò.Ì. À. ˙ÒÚ‚‡, 1” ЕООД, колегия: ÔÓÙ.Издател ‰.ËÍ.Ì.„Ентропи œÎ.Ã˯‚, ÒÚ.Ì.Ò.IРедакционна ÒÚ. ‰- ƒ.ƒÓÏÓÁÂÚÓ‚, ÒÚ.Ì.Ò.Проф. ‰- “.ÃËÚÓ‚‡, ÒÚ.Ì.Ò. ‰- редактор, ƒ.»Î˜Ó‚Ò͇, д-р Ив. Трънков – Отг. GSM 0882 966 459; ÒÚ.Ì.Ò.Акад. ‰- Ат. ¬. ÓÚ‚‡, ‰- “. Ó΂, ÒÚ.Ì.Ò. ‰- Атанасов,‰Óˆ. проф. д. с. н. Л. Кръстева,  . ˙Ì‚‡, Õ.¡‡Î‚ÒÍË, ÔÓÙ. ‰.Ò.Ì. Ã.—ÂÏÍÓ‚, проф. ÒÚ.Ì.Ò. д. ик. н. ‰- Пл. Мишев, проф. д-р Д. Домозетов, ‰Óˆ. ‰- ¬.√‡È‰‡Ò͇ доц.¬. д-рÕËÍÓÎÓ‚, Т. Митова,ÒÚ.Ì.Ò. доц. д-р‰- Д. Илчовска, доц. д-р С. Машева, доц. д-р Т. Колев, доц. д-р инж. М. Михов, проф. д-р Н. Балевски, проф. д. с. н. М. Семков, доц. д-р В. Гайдарска

—ÔËÒ‡ÌË ì«ÂωÂÎË ÔβÒî  ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂΠ̇ ̇È-ÒÚ‡ÓÚÓ ÁÂωÂÎÒÍÓ ÒÔËÒ‡ÌË ‚ ¡˙΄‡ˡ - ÒÔ. ìŒ‡ÎÓî, ËÁ‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ 1894 „.

Списание „Земеделие плюс” е продължител на най-старото земеделско списание в България – сп. „Орало”, издавано от 1894 г. Списанието се издава с подкрепата на:

ñï. „Çåìåäåëèå ïëþñ”, áð. 2, 2010 ã. сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

3

3


Дискусионно

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (продължава от брой 2)

3. Таван на плащанията Големите различия в обема на ДП, получавани от малките и големите стопанства, повдигат въпроси относно тяхната справедливост и обществена приемливост, вкл. и дали те действително са предназначени за подкрепа на доходите на фермерите. Фактът, че 20% от стопанствата получават 80% от стойността на ДП, е неизбежно следствие от наложилата се структура на стопанствата и от приетия начин за тяхното определяне – на основата на ползваната площ земеделска земя (диференцирани по страни на базата на произведена в миналото продукция, а за старите страни-членки и по стопанства, на исторически принцип). В същото време е очевидно, че големите стопанства имат икономически предимства вследствие възможността да реализират икономии от мащаба на производството, като при тях подкрепата на доходите в известна степен е излишна. Макар да изглежда логично от тази гледна точка, въвеждането на горна граница за получаваните ДП ще повлияе на инвестициите и заетостта в големите ферми. Този ефект ще бъде особено силен в страните от ЕС-12, където поради исторически причини са съсредоточени повечето големи стопанства – кооперации и търговски дружества. Предложението за таван на плащанията е една от най-дискутираните мерки в проекта на ЕК за Регламент на бъдещата подкрепа в рамките на ОСП. Досега подобни мерки с таван на плащанията не са прилагани и това предложение не се посреща еднозначно. Основният мотив за предлагането на такова ограничение в размера на помощите, които един бенефициент може да получи, е заложен в припознатата от Комисията цел за насочване на подкрепата към доходите, а не към производството, и продължаване на усилията за откъсване на помощта от производството. Таванът на плащане за даден бенефициент представлява прогресивно намаляваща ставка, започваща от 20% за получена помощ над 4

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

150 000 евро и достига 100% за плащане над 300 000 евро. Сумите, получени от даден бенефициент над 150 000 евро, подлежат на линейна редукция от 20%, 40%, 70% и 100% и по този начин се стига до таван от 235 000 евро, който един бенефициент на територията на ЕС ще може да получи като максимален размер на субсидия. Дискусии, свързани с това предложение, се движат в няколко посоки. Първата от тях е доколко подобна мярка ще бъде изпълнима и ще може да се контролира от страна на държавитечленки и компетентните органи. Главният опонент на това предложение в хода на дискусията за бъдещата ОСП след 2013 година – Великобритания, изтъква, че това няма да доведе до очакваните и замислени резултати, защото бенефициентите, които биха били засегнати от подобна мярка, ще предприемат изкуствено разделяне на техните ферми и прехвърляне на права на плащания към други стопанства. Подобни аргументи на скептиците за предложения таван на плащанията звучат доста убедително и към момента не могат да се предложат конкретни механизми, които да гарантират ефективното изпълнение на ограниченията, като самата Комисия предвижда да прехвърли отговорността за спазване на лимитите на националните власти. Според разписания текст националните органи трябва сами да разработят механизми и контролни лостове, които да гарантират спазването от бенефициентите на регламентираните тавани на плащанията. Друга част от мненията, показващи резервираност към предложеното решение за таван на плащанията, се основават на тезата, че подобна мярка лишава от подкрепа най-едрите и производителни стопанства, осигуряващи преобладаващата част от земеделските продукти. Спирането на подкрепата за такива стопанства би намалило интересът им да се занимават с подобно производство и би ограничило тяхната конкурентоспособност. Поддръжниците на идеята за въвеждане на таван на плащанията изтъкват в защита на това предложение факта, че земеделието през ХХI век


е доста различно от земеделието в миналото и то вече се разглежда много често като бизнес, като пазарът предлага все по-добри възможности за генериране на добри печалби. Именно добрите предпоставки за формиране на солидни приходи от реализацията на земеделски продукти от пазарните транзакции обезсмисля земеделската подкрепа с публични средства, за които не се получава достатъчна обществена полза. Предложението за въвеждане на таван на плащанията е и вследствие на политическия натиск, който ЕС изпитва в преговорите по линия на Световната търговска организация. Очаква се да се приемат ясни правила и мерки за намаляване на подкрепата за земеделското производство, като компромиси могат да се допуснат единствено за малките стопанства, които имат ниски доходи и дейността им има голям екологичен и природен ефект. В същото време анализът обаче показва, че разпределението на подкрепа по линия на директните плащания се концентрира в изключително малък брой стопанства, които по този начин получават допълнителна подкрепа за производството си и не са равнопоставени с останалите участници в търговията със земеделски продукти. В резултат на споменатите вече аргументи и като продължение на цялостния еволюционен път на подпомагането в рамките на ОСП е направено предложение за въвеждане на таван на плащанията. При формиране на тавана на плащанията ще бъдат изключвани всички разходи, които земеделските производители заплащат за работни заплати на заетите и за техните социални осигуровки. Таванът на плащанията няма да обхваща плащанията за мероприятия и дейности, свързани с опазване на природата и околната среда, като по този начин т.нар. зелен компонент няма да бъде засегнат от прилагането на тази мярка. В България предложението за въвеждане на подобна мярка не се приема еднозначно. От фиг. 2 се вижда, че бенефициентите, които биха получавали над 150 000 евро директна подкрепа годишно от базисно плащане, стопанисват около

1,14 млн. ха земеделска земя. Данните са към 2010 год., като е направено допускането, че тези стопанства кандидатстват за подпомагане с целия размер и ще запазят ползваната земя и през следващия програмен период. При изчислението на средствата, които биха били обект на редуциране и прехвърляне от I към II стълб, не са извадени разходите, които тези бенефициенти ще успеят да докажат като разходи за труд и осигуровки на работещите. Ето защо изчисленията са приблизителни, като в крайна сметка около 86,5 млн. евро от националния пакет за директни плащания ще трябва да бъдат намалени и пренасочени към Програмата за развитие на селските райони. Тази сума съставлява един значителен дял от пакета на базисното плащане, равняващ се на около 20%. Редукцията на подкрепата ще засегна найсилно стопанствата, които биха получавали над 300 000 евро / годишно – общо около 53,8 млн. евро или 62% от цялата сума. В останалите групи сумите, които се формират, не са толкова значими. Земята, която бенефициенти с плащане над 300 000 евро обработват, се равнява на 426 хил. хектара, което е около 12% от цялата заявена площ по линия на СЕПП към периода 2010 год. Това разпределение на стопанисваната земя в българското земеделие поставя страната ни като най-силно засегната от предложената мярка за ограничаване на подпомагането и поставя въпроса както за риска за усвояването на тези средства, така и за загубата на конкурентоспособност в някои сектори. Въвеждането на таван на ДП съвсем не е безпроблемно, особено по отношение на определянето на нивото на тавана. Високият таван означава, че по-малко на брой стопанства ще бъдат засегнати. Освен това очевидно ще бъде необходимо използването на постепенно намаляваща подкрепа на хектар в зависимост от площта на стопанството. Второ, не е ясно как може да се противодейства на избягването на новата разпоредба чрез изкуственото разделяне на съществуващите големи стопанства. Без съмнение това

Фиг. 2. Площи и размер на средствата, които могат да бъдат засегнати от въвеждането на таван на плащанията

Фиг. 3. Дял на стопанствата, които могат да бъдат обхванати от тавана на плащане в общия брой на кандидатстващите към 2010 год.

сп. „Земеделие плюс”, бр. 2,3, 2012 г.

5


Фиг. 4. Използване на земята в стопанствата при таван на плащане

ще представлява сериозно юридическо предизвикателство и нова административна тежест. На трето място, необходимото смекчаване на ефекта върху големите стопанства с висока заетост може да се постигне чрез прогресивно увеличаване на лимита за ДП за тези стопанства. Оценката на ефекта от въвеждането на лимит за ДП на стопанство показва, че от страните в ЕС най-силно засегната ще бъде България, следвана на голяма разлика от Гърция и Обединеното кралство и на още по-голяма от Унгария, Словакия и Румъния. В същото време останалите страни ще бъдат засегнати в малка степен или въобще няма да бъдат засегнати. Същото изследване показва, че стопанствата от сектора на полските култури и в бъдеще тези от пасищното животновъдство, които получават най-голямата част от ДП, ще понесат в най-висока степен последиците от това решение. Предвижда се средствата, освободени от въвеждането на лимита за ДП, да бъдат прехвърлени във II стълб и по правилата на програмите за развитие на селските райони да се използват за насърчаване на иновациите. На фиг. 3 е показан броят на бенефициентите, които ще бъдат засегнати от предложената постепенна редукция за плащания над 150 000 евро. Той представлява под 1% от всички бенефициенти, които се предполага да получат права на плащане през 2014 год. Средният размер на средствата, които тези бенефициенти няма да получат в резултат от прилагането на мярката, се изчислява на около 155 000 евро на стопанство. Около 21% от споменатите стопанства, обхванати по линия на тавана на плащанията, попадат в групата над 300 000 евро. Относителният дял на земята в тях, която няма да може да получава подкрепа заради предложения праг на плащанията, е пресметнат на около 75%, което разкрива една от основните характеристики на българското биполярно по отношение на земеползването земеделие. В рамките на тази група, при запазване 6

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

на тези параметри и структура, ще се стигне до загуби средно на бенефициент от 679 хил. евро, което съставлява почти 90% от цялата сума, която ще бъде обхваната от тавана на плащанията. Тези резултати разкриват диспропорциите сред стопанските структури, като оставащите 79% от всички стопанства, засегнати от тавана на плащане между 150 000 и 300 000 евро, ще съставят само 10% от изчислените средства, които ще бъдат удържани от бенефициентите, като средният размер на редуцираните средства на бенефициент възлизат на около 20 хил. евро. От фиг. 4 се вижда структурата на производството, която ще бъде засегната при въвеждане на таван на плащанията. Тя се формира основно от двата вида култури – зърнени и технически. Те съставляват 96% от земята, обработвана от стопаните, които могат да бъдат обхванати от мярката. Българското земеделие ще бъде силно засегнато от въвеждането на лимит за подкрепата на големите стопанства. „Големи” стопанства в България са тези, които ползват големи площи земеделска земя. Тази ситуация в аграрната структура е логично следствие от условията в страната и организацията на директните плащания на базата на хектар земеделска площ. Лимитирането на подкрепата за тези стопанства ще ограничи силно обема на текущата (на база година) подкрепа за българското земеделие. Прехвърлянето на тези средства във II стълб няма безспорен ефект, или няма най-малкото ясен ефект, поради условния характер на подкрепата на инвестициите. Досегашният опит показва, че средствата по доста мерки не се усвояват, административните разходи са сравнително високи и, освен всичко друго, средствата за модернизация и преструктуриране се усвояват отново предимно от големите, икономически силни стопанства. Горният праг за подкрепа освен това може лесно да бъде избегнат чрез изкуствено разделяне на стопанствата. И още: ефектът върху отделните стопанства ще бъде различен - очевидно тези с високо ниво на заетост ще усетят най-силно последиците от тази нова мярка. В крайна сметка на интересите на България отговаря висок горен праг за подкрепа. Заслужава да се обсъди възможността освободените средства не да се прехвърлят по II стълб, а да се използват за подкрепа на стопанствата от сектори, лишени или с минимална подкрепа по линия на директните плащания – такива са животновъдството, плодовете и зеленчуците. (продължава в следващия брой)

Доц. д-р Р. Попов, доц. д-р Б. Иванов


През есента на 2011 г. състоянието на рапицата постави на голямо изпитание всички фермери, които се занимават с нейното отглеждане. Продължителното есенно засушаване след сеитбата, последвало от късни, на много места поройни дъждове и необичайно ранно застудяване в края на м. октомври и през м. ноември, доведе до редки, неизравнени посеви, които встъпиха в зимата най-често с 2 до 6 същински листа. Скромният опит, който имаме в България при отглеждането на рапица, както и неясните метеорологични прогнози за зимните месеци поставят под въпрос оцеляването на повечето рапични посеви в страната. В редките, лошо презимували и неконкурентни рапични посеви рано напролет ще поникнат много плевели. Подобна прогноза налага да се отнесем с още по-голяма отговорност към този проблем. Хербицидният контрол на плевелите в рапицата през есента на 2011 г. се провеждаше само с почвени хербициди. Продуктите предназначени за третиране в периода след сеитбата, преди поникването на културата и плевелите утвърдени у нас са: – Бутизан 400 СК – това е хербициден препарат, който съдържа 400 г/л метазахлор. Той е селективен почвен хербицид предназначен е за контрол на едногодишните житни и широколистни плевели в доза 400 мл/ дкa. Допустимо е да бъде внесен и вегетационно до 2-ри лист на плевелите. Друг продукт на база метазахлор е Султан 500 СК – съдържа 500 г/л метазахлор. Препоръчително е продукта да се прилага в доза 300 мл/дкa. Бутизан 400 СК и Султан 500 СК се справят успешно и със самосевките от житните култури,

предшественици на рапицата, с основните житни плевели в рапицата и с полски мак, лайката, лепката и други важни за нея широколистни видове. – Теридокс 500 EК – съдържа 500 г/л диметахлор и е регистриран за употреба в доза 200 мл/дка, след сеитбата, преди поникването на културата и плевелите. Контролира успешно едногодишни житни (включително самосевки от житни култури) и важни за рапицата широколистни видове като лайка, полско подрумче, врабчови чревца и др. При качествени обработка, сеитба, пръскане и нормална почвена влага, Теридокс 500 EК има частичен ефект и срещу дивия синап. Продуктът има достатъчно почвено последействие. За постигане на максимална ефикасност от хербицида, е нужна нормална почвена влага, добре обработена почва, без буци и без растителни остатъци (слама). През вегетацията на рапицата през есента или рано на пролет се препоръчват някои от следните вегетационни противожитни хербициди: – Стратус ултра – съдър-

жа активното вещество 100 г/л цихлоксидим и се препоръчва в доза 100 мл/дкa. Стратус ултра е селективен вегетационен системен хербицид за борба срещу едногодишните житни плевели и самосевките от житните култури. Продуктът има висока селективност към рапицата и не предизвиква стрес върху културата. Оптималният момент на внасяне на хербицида е 2-ри-5-ти лист на житните, без оглед фенофазата на рапицата. – Фузилад форте – съдържа 150 г/л флуазифоп-П-бутил + прилепител и се препоръчва в доза 50-60 мл/дкa срещу едногодишните житни плевели и самосевките от житни култури до 4-ти-5-ти лист, без оглед фенофазата на рапицата. – Ажил 100 ЕК – съдържа 100 г/л пропаквизафоп. Препоръчва се при рапицата в доза 50-80 мл/ дка в най-ранни фази от развитието на житните плевели и самосевките от житните култури. – Пантера 40 ЕК – съдържа 40 г/л квизалофоп-П-тефурил и се препоръчва в доза 80 мл/дкa наесен до 150 мл/дкa рано напролет за контрол на самосевки-

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

7

Растителна защита

За чиста от плевели рапица през 2012 година


те от житните култури и житните плевели. Хербицидът е високо селективен за рапицата. За контрол на някои широколистни плевели при рапицата, с успех се прилага хербицида Лонтрел 300 ЕК (съдържа 300 г/л клопиралид). Препоръчва се в доза 30 до 50 мл/дкa за борба срещу паламида, лайка, подрумче, пипериче, самосевка от кориандър и др. Може да се прилага както през есента, така и напролет, съобразно видовото разнообразие, момента на поникване и фенофазата на чувствителните плевели. За първи път след няколкогодишно изпитване през есента на 2011 г. на пазара се появиха семена на рапични хибриди, устойчиви на хербицидния препарат Клеранда. Поради големия интерес на производителите и на семенарските фирми към Клиърфиилд технологията при рапицата, се очаква нейното бързо налагане в практиката. – Продуктът за контрол на плевелите в тази технология е Клеранда. Клеранда е хербицид за едновременен контрол на житни и широколистни плевели вкл. и невъзможните за контрол от досега прилаганите конвенционални хербициди кръстоцветни плевели. Клеранда съдържа двете активни вещества 17,5 г/л имазамокс и 375 г/л метазах-

лор. Хербицидният препарат в доза 150-200 мл/дкa има отлично системно листно действие и много добре изразено и продължително почвено последействие. Добавянето на аджуванта ДЕШ трябва да се счита за задължително мероприятие, което позволява пълната изява на възможностите на продукта дори и при по-ниски температури. Найсериозното постижение на Клеранда е високата селективност към рапицата и пълния контрол над широк спектър от плевели в т.ч. мак, лайка, райграс, ралица, лепка и кръстоцветните плевели – синап и дива ряпа. При есенно третиране се получава отличен ефект и срещу всички житни плевели, в т.ч. срещу самосевките от житните култури. При пролетното третиране, (което за условията на България не се препоръчва), на вече братили житни плевели ефикасността към тях значително намалява. Хербицидът Клеранда е съвместим с основните фунгициди и инсектициди, които се прилагат при рапицата. – Салса 75 ВГ съдържа ново активно вещество – 75 % етаметсулфурон. Хербицидът е селективен, системен листен, с ясно изразен противошироколистен ефект. В спектъра на действие на продукта попадат плевелни видове, които до сега не можеха да бъдат унищожени,

като полски синап, дива ряпа, овчарска торбичка, здравец и др. Салса 75 ВГ се прилага в доза от 2 г/дкa + прилепителя Тренд в 0,1%, от фенофаза котилидони (при над 60% поникнали растения) до 7-ми-8-ми лист на рапицата и в ранни фази от развитието на плевелите. Дори двойното завишаване на дозата (4 г/дкa) е безопасно за рапицата. Хербицидът се смесва успешно и безопасно с основните вегетационни противожитни препарати. Успешно се прилага в системи с Бутизан 400 СК, Султан 500 СК и Теридокс 500 СК, както и с новия хербицид Галера супер. Като правило Салса 75 ВГ би следвало да се прилага през есента, но при години подобни на тази, вероятно ще се прилага и напролет. Най-съществено предимство на хербицида Салса 75 ВГ е възможността, той да се прилага при всички хибриди рапица, които са на пазара, без изключение. Резултатите от опити доказват,че Салса 75 ВГ няма негативно действие върху следващи култури в сеитбообръщението – пшеница и ечемик. – Модаон 4 Ф – съдържа активното вещество бифенокс 480 г/л. Резултатите от наши опити проведени през есента на 2010 г. показаха добър хербициден ефект срещу кръстоцветните плевели – синап и дива ряпа и добра селективност към 17 конвенционални рапични хибрида. Поради физичната селективност на продукта към културата и липсата на опит с пролетно третиране, особено на лошо презимували рапични посеви трябва да се отнасяме много отговорно и професионално. Наложително е няколко дни преди внасянето на Модаон 4 Ф да не е валял дъжд, за да може рапицата да образува дебел восъчен налеп. В момента на третирането културата не трябва да е увредена от болести или вредители. Проф. д-р Тоньо Тонев, АУ–Пловдив

8

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”


Ефикасни хербициди за слънчогледа през 2012 година Химическата борба срещу плевелите е важно звено от агротехниката на слънчогледа. Ежегодно почти всички площи у нас се третират с по един или повече хербицидни препарати. Естествено изборът на хербицид трябва да бъде много конкретен, съобразно потенциалното или реално заплевеляване на площите, почвените и метеорологични условия и др. Представям на вашето внимание основният набор от хербицидни препарати и технологии, предназначени за контрол на плевелите при слънчогледа през 2012 г. От групата на почвени хербициди те са следните: – Гардоприм Плюс Голд 500 СК е високоселективен хербициден препарат. Той съдържа две активни вещества 312,5 г/л S-метолахлор и 187,5 г/л тербутилазин, които се допълват по спектър на действие и гарантират оптимален ефект срещу много широк спектър от едногодишни житни и едногодишни широколистни плевели, конкуриращи слънчогледа. С приложението на Гардоприм Плюс Голд 500 СК в доза 350 мл/дка, след сеитба преди поникване на културата, при условията на нормална почвена влага, може да се разчита на дълго последействие. Условие за сигурен хербициден ефект е и висококачествената обработка на почвата, без буци и растителни остатъци. Гардоприм Плюс Голд 500 СК е хербицид с отлична селективност за слънчогледа, като не предизвикна фитотоксичност дори при предозиране и/или при екстремни климатични условия, като ниски температури и интензивни валежи след пръскане. – Стомп Нов 330 ЕК и Пендиган 330 ЕК са два хербицидни препарата, съдържащи 330 г/л пендиметалин. Препоръчват се в доза 400-450 мл/дкa след сеитбата преди поникването или в началото на вегетацията на слънчогледа и до 2-ри лист на плевелите. Активното вещество контролира голям брой едногодишни житни и някои широколистни видове. Стомп нов 330 ЕК се прилага в нормална доза, самостоятелно преди поникването, или в ниска доза (230 мл/дкa) през вегетацията, съвместно с Пулсар при Клиърфийлд технологията. – Ацетохлор – съдържащите хербицидни препарати (Гардиан макс, Трофи супер 840 ЕК, Нитрогард 840 ЕК, Акорд и др.), се прилагат след сеитбата, преди поникването на слънчоглед и царевица в дози 200-300 мл/дка за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. – Дуал голд 960 ЕК съдържа 960 г/л s-метолахлор. Прилага се след сеитбата, преди поникването на слънчоглед и царевица, в доза 150 мл/дка

срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели. – Линурон – съдържащите хербицидни препарати Афалон 45 СК, Линурекс 50 СК и др. са отдавна утвърдени за употреба в периода след сеитбата, преди поникването на слънчогледа и плевелите. Прилагат се в доза 250 – 300 мл/дкa и контролират основните широколистни плевели при тази култура. За контрол на житните плевели се използва голям набор от вегетационни хербициди, по-важните от които са: – Стратус ултра – съдържа активното вещество 100 г/л цихлоксидим и при слънчогледа се препоръчва в доза 200 мл/дкa за борба срещу едногодишните и многогодишните житни плевели, вкл. и балур от коренища. Наши опити показват, че при доза от 300 мл/дкa Стратус ултра потиска дори троскота до края на вегетацията на слънчогледа. Стратус ултра е вегетационен системен хербицид. Продуктът има висока селективност към слънчогледа и не предизвиква стрес върху него дори след приложение в двойни дози. Оптималният момент на внасяне на хербицида е 3-ти – 5-ти лист на едногодишните житни и 10-20 см. височина на балура. Фазата на културата в момента на третирането е без значение. Пръскането със Стратус ултра привечер или при мрачно време подобрява хербицидното му действие. Резултатите от друг наш опит, с много силно заплевеляване от коренищен балур на слънчогледови площи, отглеждани по технологията Клиърфийлд, показват че е целесъобразо към Пулсар да се добави 100-150 мл/дка Стратус ултра, за да се осъществи пълен контрол и върху този плевел. – Фузилад Форте – съдържа 150 г/л флуазифоп-П-бутил + прилепител и се препоръчва в доза 80 мл/дкa срещу едногодишните житни плевели и 100– 130 мл/дкa срещу многогодишните житни, в

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

9


т.ч. и срещу балура от коренища. Фузилад Форте е хербицид с отлична селективност, който стопира растежа на плевелите веднага след абсорбирането му (до 1 час), след което дълбоко прониква в подземните коренища (ризоми) на многогодишните житни плевели. – Ажил 100ЕК – съдържа 100 г/л пропаквизафоп + сърфактант. Ажил 100ЕК е вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при слънчогледа. Срещу едногодишни житни плевели и срещу балура при слънчогледа се прилага в доза 80 мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура). През последните няколко години в България ежегодно нараства дела на слънчогледови хибриди по технологиите Клиърфийлд и SUN-Експрес. Клиърфийлд технологията се реализира с общите усилия на повече от десет семенарски компании, които са на българския пазар и произвеждат слънчогледови семена, устойчиви на имазамокс. Пулсар 40 съдържа 40 г/л имазамокс. Той е системен листен хербицид, с почвено последействие. Пулсар 40 е широкоспектърен хербицид, който се използва за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, както и срещу балур от семена и коренища. Прилага се само при имитолерантни хибриди слънчоглед, в доза 120 мл/дка, във фаза 2-ри – 4-ти лист на културата. Работи се върху нова ”версия” на Клиърфийлд технология. Усилията са насочени към създаване на хибриди с още по– високи продуктивни възможности и за по-безпроблемно преодоляване на стреса преизвикан от хербицида в екстремни за културата условия. Първите експериментални резултати по тази усъвършенствувана технология са изключително обнадеждаващи. Експрес SUN технологията – това е технология с внедряване на устойчиви на трибенурон (SU) слънчогледови хибриди. Технологията има вече осемгодишна история. През 2012 г. новите хибриди на фирма Пионер по тази технология ще бъдат изцяло на пазара. Тези хибриди са с повишена толерантност към стресови фактори и с устойчивост на мана. Посредством Express SUN-технологията, осъществявана чрез хербицидния препарат Екс10

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

прес 50 СГ се контролират видове като паламида, татул, свиница, черно куче грозде и много други. Хербицидът Експрес 50 СГ е системен листен, съдържащ 500 г/кг трибенурон-метил и се прилага в доза 4 г/дкa. Новото поколение слънчогледови хибриди по тази технология – PR64LE19, PR64LE20, PR64LE25 и PR64LE11 са с много по-високо ниво на толерантност спрямо хербицида дори при екстремни, стресови условия, причинени от абиотични фактори. Те са хомозиготни хибриди, притежаващи устойчивост и към всички раси на маната по слънчогледа; устойчивост на синя китка от най-агресивните раси разпространени у нас; устойчивост към фомопсис и склеротиния. Те се отличават с висока добивност и с високо маслено съдържание. Слънчогледовите хибриди по тази технология са по-студоустойчиви и позволяват по-ранна сеитба, с което се повишават възможностите за създаване на по-дружно поникване и по-конкурентни посеви с по-висок потенциал за добиви. Тъй като Експрес 50 СГ е вегетационен хербицид, неговата ефикасност в много по-малка степен се влияе от засушаване. Въпреки че, резултатите от наши опити с новите хомозиготни хибриди показват висока толерантност към резевоарните смеси на Експрес 50 СГ с противожитни хербициди, фирма Дюпон препоръчва разделното им приложение. Основание за тази предпазлива позиция е наличието на голям набор от противожитни хербициди на пазара, съдържащи различни коформуланти. Най-добър ефект от Експрес 50 СГ се получава срещу активно растящи плевели в по-ранни фази. Срещу свиницата максимален ефект се получава при третиране във 2-ри – 6-ти лист, а срещу паламидата – при височина на растенията 10-15 cм. Третирането на слънчогледа трябва да приключи до 8-ми лист за да се избегне „ефекта на чадъра”. Прибавянето на прилепителя Тренд 90 в 0,1% подобрява значително хербицидния ефект на продукта, като спомага работният разтвор да се разпредели равномерно върху растителните части и да не се оттича под формата на капки. Ползите от прилепителя се проявяват най-силно срещу плевели, които са затормозени от сушата, ниските температури или друг стресов фактор, както и при плевели, чиято повърхност се покрива трудно поради власинки или восъчен налеп (лобода, свиница, паламида). Посредством Експрес 50 СГ се контролират над 50 вида широколистни плевели. Експрес 50 СГ трябва да се използва при дружно поникнали, равномерни посеви, при които и най-малките растения трябва да са минимум 2-ри същински лист. В противен случай е възможна фитотоксичност за културата. Проф. д-р Тоньо Тонев, АУ – Пловдив


ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ПЛЕВЕЛИТЕ В ЛОЗЕТО Лозата е многогодишно растение, отглеждано продължително време на едно и също място. Постигането на добри резултати и добиви е възможно само при висок агрофон. За целта е необходимо ежегодно да се провежда борба с плевелите, поради факта че те отнемат голяма част от необходимите за растенията вода, хранителни вещества, светлина и въздух. С образуването на голяма вегетираща маса плевелите нарушават почвения, водния и топлинния режим, нарушава се фотосинтезата, намалява се количеството на хранителните вещества. Икономически вредните плевели за лозята в България са около 100 вида, оказващи влияние върху качеството и количеството на гроздовата реколта. С употребата на хербициди се цели унищожаването на семената, пониците и вегетативните органи на плевелите, намалява се ръчния труд за окопаване в зоната на лозите и вътрередието. При направените опити за продължително отглеждане на лозята с хербициди не са установени значителни промени в растежната сила, в показателите на родовитост, в количеството и качеството на добивите. В лозарството се прилагат различни хербициди – тотални, почвени и листни. Част от регистрираните за лозята хербициди, които могат да бъдат използвани са следните: Раундъп – тотален системен листен хербицид. Използва се за борба с едногодишни и многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели, след поникване. Поглъща се от листата и се придвижва в корените и коренищата, включително и в дълбоко разположените. Причинява увяхване,

следвано от хлороза и некроза на земната маса. Едногодишните плевели загиват за 2-4 дни, а многогодишните- за 15-20 дни. Оптималната фаза за борба срещу едногодишните житни е началото на изкласяването, при киселите треви е преди цъфтежа, а при двусемеделните- във фаза бутонизация. За постигане на висок хербициден ефект плевелите трябва да са в активен растеж.В лозята може да се приложи върху цялата площ или само във вътрередовото пространство , като не се допуска попадане на хербицидния разтвор върху листата или зелените леторасли. Дозата е 400-1200 мл/ дкa. Поради системното проникващо действие на препарата Раундъп е опасно попадането му върху зелените части на лозата. Това налага преди третиране да се направи филизене, за да зарастнат раните. Баста – тотален контактен хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Оптимални резултати се получават когато е на лице достатъчно листна маса. Унищожава всички зелени части на плевелите и издънките, без

да влиза в стъблото на лозата. Срещу многогодишните широколистни плевели се третира преди цъфтеж, а срещу многогодишните житни – при 15-20cм височина. Дозата е 500-600 мл/дкa. Стомп нов 330 ЕК – селективен хербицид с почвено и листно действие.Приложен почвено хербицидът образува 2-3 сантиметров хербициден филм върху почвената повърхност. Поникващите плевели преминавайки през хербицидния филм поемат препарат чрез корените и кълновете, вследствие на което загиват. Приложен вегетативно се поема и чрез листата, като предизвиква стопиране растежа на плевелите и загиването им. Продължителността на хербицидното действие е до няколко седмици, в зависимост от начина на приложение и климатичните условия- температура и влажност на почвата. Дългото последействие подпомага унищожаването и на по-късно поникващите плевели.Стомп нов 330 ЕК се абсорбира по-силно от почвата и се разлага по-бавно от слънчевите лъчи.Прилага се напролет върху добре обработена почва, преди развитие на

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

11


пъпките на лозите, в доза 600 мл/дкa. Стратос – селективен вегетационен хербицид за борба, срещу едногодишните и многогодишните житни плевели по време на вегетация в лозята. Хербицидът прониква бързо през напръсканата листна повърхност и се придвижва по вътрешността на растението , нарушавайки растежа на плевелите. След 5-6 дни се наблюдава антоцианово оцветяване на младите листа, последвано от некроза и изсъхване. Оптималната фаза за приложение срещу едногодишните житни плевели е 5-ти-6-ти лист в доза 100 мл/дкa, а срещу коренищни при височина 10-15 cм дозата е 200 мл/дкa. Девринол – селективен системен почвен хербицид. Блокира покълването на семената на едногодишните житни плевели, а при двусемеделните преустановява растежа във фаза 2-4 лист. При производство на лозов посадъчен материал във вкоренилището, в млади неплододаващи и в стари лозя е допустимо използването му след засаждане върху добре обработена и чиста от плевели почва. Препаратът се използва в доза 400 мл/дкa. Дуал голд – почвен хербицид за борба с едногодишните житни, като спира тяхното поникване. Действието се проявява още 12

бр. 3, 2012 г., сп.

при покълването и плевела е унищожен преди да навреди на културата. Плевелите са найчувствителни, когато поемат хербицида в началния си стадий на развитие. Препаратът е с голяма продължителност на действие, като предотвратява и късните заплевелявания и в същото време притежава отличната поносимост и безопастност на културите. Дозата е 120-150 мл/дкa. Гоал – селективен системен почвен и листен хербицид. Изисква добра почвена влага. Внася се рано напролет преди поникване на плевелите или по време на вегетацията като листен хербицид срещу едногодишни и многогодишни двусемеделни видове във фаза 3-5 лист, а при поветицата – в началото на цъфтежа. Употребява се в доза 400-500 мл/дкa. Препаратите за борба с плевелите са много, като активните им вещества са на базата на атразин, дихлобенил, оксифлуорфен, трифлуралин, пендиметалин, глифозат, глюфозинат, флуазифоп-п-бутил, квизалофоп, халоксифоп-п-метил, феноксапроп-петил, сетоксидим, циклосидим и флазасулфурон. В лозарската практика хербицидите се прилагат заедно с обработката на почвата. През периоди на чести валежи и не-

„Земеделие плюс”

възможност за почвообработки се включва използването на хербициди. Най-разпространената практика е третиране на защитната ивица между лозите в реда , а междуредията се обработват машинно. Срещат се и технологии на отглеждане на лозята с третиране срещу плевели на цялата повърхност, като броя на обработките се редуцира, или не се извършват никакви почвообработки , а борбата с плевелите се основава само на хербицидите. При пълно или частично заменяне на почвообработките и извеждане на борбата с плевелите само с химични вещества възникват проблеми по опазване на почвата, запазване на плодородието, растежната сила на лозите и качеството на гроздовата реколта и виното. При честото прилагане на хербициди върху цялата площ съществува реална опастност от фитотоксичност на лозовите растения и негативни последици за качеството на продукцията и здравето на човека, препоръчително е употребата им да не надвишава повече от едно-две третирания годишно. Ето защо в зависимост от конкретните условия и нивото на заплевеленост е по-правилно хербициди да се използват за третиране само в реда, а междуредията да се обработват с машини. Хербицидите се внасят по различни начини. Най-разпространеният е чрез разпръскване (с механизирано или ръчно направлявани пръскачки). Освен с пръскачки хербицидите може да се внасят и чрез мазане, като се използват хербицидни мотики с овлажняващо въже, които при контакт с плевелите ги намазват. Хербицидите могат да се внасят и на гранули, и заедно с поливната вода – хербигация. Гл. ас. Кр. Владимирова Опитна станция по земеделие – Видин


Звезданът е многогодишна бобова ливадна трева, която се отличава с висока продуктивност и хранителна стойност на фуража. Голямата му екологична пластичност го прави подходящ както за самостоятелно отглеждане, така и за създаване на средно-дълготрайни и дълготрайни тревни смески в планинските райони. Добре понася кисели почви, по-леки и бедни на хранителни вещества почви в равнинните и хълмисти места. Включването му в многогодишни житно-бобови тревни смески е от съществено значение за осигуряване на фуражния баланс на селскостопанските животни в планинските райони. Те дават по-високи и устойчиви добиви на качествен фураж, подобряват почвеното плодородие и предпазват почвите от ерозия. Различните сортове звездан носят в себе си високи биологични заложби, но при ниско ниво на агротехника реализират по-нисък добив. Затова максимален добив от тях може да се получи единствено чрез оптимално задоволяване на техните изисквания през целия вегетационен период, съобразявайки се с условията на района на отглеждане и техническите средства, които се използват. За да отговарят на високите изисквания на производството сортовете звездан трябва да притежават висока продуктивност, добри качествени показатели и устойчивост или толерантност на абиотичен и биотичен стрес. Формирането на добивите от звездан е пряко свързано с взаимодействието между растенията и почвено-климатичните условия. Във връзка с установяването на най-пригодните за планинските райони сортове звездан следва да се установят основните параметри на тяхната агротехника, като начини и срокове на сеитба, усъвършенстване на системата от модели за използване на органични торове, както и алтернативни методи за борба с плевелите. Едни от важните показатели за качеството на фуража от звездан са съдържанието на суров протеин, неутрално и киселинно детергентни влакнини, целулоза, хемицелулоза, смилаемост на сухото и органично вещество. Хранителната стойност на получения от звездан фураж зависи от почвено-климатичните условия, сорт, агротехника и фаза на прибиране. Енергийната оценка на местни популации звездан придава универсален характер на стойностите на продукцията и има значение за постигане на желания баланс между количеството и качеството на тревната биомаса.

Звезданът е подходящ бобов компонент за създаване на високо продуктивни фуражни тревни смески на кисели почви. От житните компоненти подходящи за съвместно отглеждане са тимотейка, ежова главица, безосилеста овсига, ливадна власатка. Отглеждането на бобови и житни ливадни треви в смесени посеви има редица предимства пред самостоятелните посеви. Съвместното им съжителство променя общата структура на посева, подобрява вертикалното разпределение на кореновата маса по почвените хоризонти и етажното разпределение на вегетативните органи, увеличава производителността на фотосинтезата и повишава добивите на получената биомаса. Важна роля за реализирането на генетичните заложби на даден сорт оказва и района със специфичните почвени и климатични условия. В последно време световните изследвания в областта на екологията показват, че климатът на земята постепенно се затопля. Това налага търсене на нов подход при подбора на видовете и сортовете фуражни треви за проучване с оглед отглеждане и използване при изменящите се екологични условия. В статията представяме резултати от проучване на интродуцирани сортове и местни популации звездан по продуктивност и ботаничен състав. При отглеждане на звездана е приложена възприета технология за многогодишни ливадни треви. Обект на проучването са сортовете: Босна (Югославия), Тана (САЩ), Ергеши, Пеколи, Гжики

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

13

Земеделски култури

ЗВЕЗДАН СОРТОВ СЪСТАВ И ПРОДУКТИВНОСТ


Таблица 1. Добив на суха маса, кг/дкa по години и средно за периода Варианти

2005

2006

2007

Търговище 1 (St) местна популация(Троян) местна популация Босна Тана Ергеши Пеколи Гжики GD 5% GD 1% GD 0.1%

кг/дкa 482,5 475,0 510,0 495,0 460,0 392,5 434,4 430,0 164,04 223,18 304,41

кг/дкa 906,2 927,5 940,0 794,4 924,4 740,0 840,6 821,2 99,58 135,48 182,88

кг/дкa 1023,7 998,1 971,9 919,4 982,5 976,2 893,1 1029,4 135,93 184,94 249,63

средно за периода кг/дкa 803,75 800,63 808,13 736,25 789,38 703,13 723,13 756,25 48,52 66,01 89,10

(Унгария) и популации с произход Старо село и Троян. За стандарт е използван българския сорт Търговище 1. Изключителен интерес представлява високото участие на звездана в тревостоя при всички образци в годината на сеитба. При сорт Гжики той присъства с 91,5%. През 2006 г. относителния му дял при сорт Тана (83,3%) е най-голям, а при сорт Босна (42,2%) най-малък. През 2007 г. особено рязка е разликата по отношение степента на заплевеляване. При стандартният сорт процентното участие на плевелите е 9,7%, докато при сорт Ергеши те са 78,1%. Резултатите от получения добив на суха маса през годините и средно за периода са представени на табл. 1. През първата и втора година от опитния период и средно за периода на проучване най-високи добиви на суха маса се получават при популация с произход Старо село. Високодобивна е и популация Троян, която средно за периода на проучване отстъпва на стандарта едва с 0,39%. От интродуцираните сортове високодобивен е сорт Босна (789, 38 кг/дкa). Интерес представляват изключително високите добиви на суха маса при всички изпитани образци през 2007 г. Тя се характеризира с ниски

стойности на валежите и високи температурни рекорди. Така сорт Гжики формира най-висок добив – 1029,4 кг/дкa, а сорт Пеколи най-нисък 893,1 кг/дкa. Това се дължи на изключителната му сухоустойчивост, която благоприятства формирането на 3 подраста през тази сушава година. В резултат на по-слабия растеж през първите периоди от развитието на звездана, съчетани с по-ниската относителна влажност през 2005 г. се получават по-ниски добиви, съответно от 392,5 кг/дкa (сорт Ергеши) до 510,0 кг/дкa (популация Старо село). Изводи За условията на светлосиви псевдоподзолисти почви по-високодобивни са популации с произход Старо село и Троян в сравнение с интродуцираните сортове. Сорт Босна се отличава с висока степен на облистеност, което предполага получаване на висококачествен фураж. За условията на България добра адаптационна способност показа сорт Ергеши, който осигурява висок относителен дял на звездана в тревостоя. Доц. д-р Боряна Чуркова ИПЖЗ – Троян

Новини от ДФЗ

Подадените заявления по Mярка 114 от ПРСР са Обработени в срок Mярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” е отворена за първи път в края на 2011 година. До 22. XII. 2011 г. във фонда са постъпили 58 заявления за подпомагане. Одобрени са 57 предложения, а субсидиите за тях надхвърлят 111 хил. лв. Списъкът на одобрените кандидати е публикуван на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.bg. Мярката осигурява подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Земеделие плюс 14

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”


СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА според АГРОЕКОЛОГИЧНИте УСЛОВИЯ

Агроекологичен подход означава разумно използване на природните дадености чрез диференцирани мероприятия, за да се поддържа биологичното равновесие в природата, да се опазва и подобрява околната среда (Стойнев 2004). Съвременното земеделие е биотехнологично производство, основано върху точното познаване на конкретните почвено-климатични условия. В нашата страна пъстротата от почвени различия, както и разнообразието на климатичните фактори са предпоставките за обособяване на значителен брой за размерите на нашата територия агроекологични райони. Обработката на почвата като система в рамките на сеитбообращението изисква оптимизиране броя и дълбочината на почвообработващите операции. Съвременните системи за обработка на почвата се основават на значително развитие на техниката и широко приложение на химията, и се разработват в съответствие с разнообразните почвено-климатични условия. Затова се налага тяхното конкретизиране и реализиране в съответствие с агроекологичните и технологичните дадености. За максимално използване на природните фактори към обработката се предявяват определени изисквания: 1. По възможност почвата да се оставя в покой, покрита с растителност (мулч), защитена от слънчеви лъчи, поройни дъждове, вятър и мраз, за да не се блокира дейността на почвените микроорганизми. 2. По възможност да се запази естественото разположение на почвените слоеве, което изисква по-рядко обръщане на орния слой. Това налага и продълбочаването да става постепенно, главно чрез разрохкване, а не риголване, както при овощните видове. 3. Всички растителни остатъци да не се отстраняват, а да се оползвотворяват като се смесят с повърхностния почвен слой (при влажни и хладни условия) или да се заорават на определена дълбочина. 4. Следите на машините и уплътнените слоеве да се разрохкват веднага, за да не се ограничава проникването на водата от валежите и корените на растенията. Почвата трябва да се оре периодично на необходимата дълбочина, като продължителността на периода между две по-дълбоки обработки се определя за всяко поле в сеитбообращението. На почви с тежък механичен състав е възможно при подходящи условия оранта с плуг да се замени с по-производителни разрохващи оръдия.

На почви с рязко изразена текстурна диференциация и такива с уплътнена подорница, които се характеризират със слаба водопропускливост и сезонно преовлажняване се прилагат системи включващи дълбоко разрохкване. Системите за обработка на почвата според начина на извършване се подразделят на: 1. Система за обработка на почвата, основаваща се на периодична оран с плуг. В сеитбообращението дълбоката обработка с плуг (според условията 25 – 30 см) се извършва срещу най-взискателните пролетни култури (царевица, картофи, люцерна и зеленчуци). Оранта с плуг е необходима и за площи заплевени с многогодишни коренищни и кореноиздънкови плевели, където се прилага интегрирана борба. За подобряване качеството на обработката се използват обръщателни плугове, такива с автоматично регулиране на дълбочината и ширината на браздата, плугове с решетъчни отметателни дъски и със специални приспособления (за надробяване и заравняване на почвата), плугове с предно и задно навесване и др. 2. Система с преобладаващо разрохкване с култиватор-разрохквачи. При условията на воден дефицит разрохкването трябва да се предпочита, тъй като почвата не се обръща и доизсушава, енергийните разходи са пониски, а растителните остатъци на повърхността намаляват изпарението. То може да се извършва периодично на всички почвени видове в района при условие, че не са заплевени със споменатите многогодишни плевели, при опасност от ветрова ерозия, през суха есен при наличие на уплътнена подорница (плужна пета), при закъсняване с основната обработка до зимата или до пролетта след

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

15


късно прибрани предшественици. Разрохкването се извършва на дълбочина по-голяма от оранта при уплътнена подорница, когато вече в сеитбообращението е извършена дълбока обработка на около 20 см, а срещу житни култури и при структурни почви на 12-15 см. 3. Система включваща плитка предсеитбена обработка за зимните житни култури. Този начин за минимализиране на обработката е доказал своите предимства при подготовката на почвата за сеитба на зимни житни култури при всички почвени различия с изключение на силно уплътнени, сухи и заплевени с многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели почви, където са нужни и допълнителни механични и химични обработки. Плитката обработка се извършва предимно с дискови оръдия, утежнени в различна степен, но и с разрохкващи или активно действащи ротационни оръдия. Важно условие за постигане на добри качествени параметри на предсеитбената обработка е площите да се обработват веднага след прибирането на предшественика, за да се използва и съхрани остатъчната влага и да се унищожат плевелите. След ранните предшественици (грах , фий, рапица и др.) обикновено в почвата има достатъчно влага за извършване на качествена обработка и дълъг технологичен период до сеитбата (3-4 месеца), през който почвата да се приведе в добро състояние за сеитбата. При добро съдържание на почвена влага най- добри резултати се получават след провеждане на оран с плуг на дълбочина до 20 см с едновременно брануване, веднага след прибирането на предшественика. Когато почвата е с намалено водно съдържание по-добър резултат се получава от обработката с разрохкващи оръдия – култиватор-разрохквач или плоскорез. При суха почва най-подходяща е обработката с дискови оръдия. В райони с риск от ветрова ерозия за предпочитане е обработка с чизел-култиватори. При сухи условия и наличие на значително разпространение на плевели, се извършва съвсем плитка оран на 12-15 см. След нея, ако се запазят сухите условия почвата се разрохква, за да се постигне по-голя16

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

ма дълбочина на обработваемия слой, ако агротехническите изисквания налагат това. По принцип зимните житни култури не се нуждаят от дълбока, а от доброкачествена обработка на почвата. След средноранни предшественици (зърнено-бобови, кориандър, силажна царевица и др.) почвата най-често е изсушена и при по-дълбока обработка се накъртва на буци, които при оскъдна влага се запазват до сеитбата. Ето защо след средноранни предшественици най-добри резултати дават плитките обработки на дълбочина до 10-12 см. При достатъчна влажност почвата се култивира или фрезува. При недостатъчно влага в почвата и на чисти от плевели площи обработката се извършва с тежки дискови брани или с комбинирани машини. На площи заплевелени с многогодишни плевели се предвижда по-дълбока обработка до 15-16 см, последвана от култивиране с брануване. На по-късен етап при необходимост се извършват плитки обработки, последната от които е на дълбочината на засяване на семената, за да им се осигури твърдо легло. Когато предшественикът е стърнищна култура, което сега се практикува, но е в разрез с изискванията на устойчивото земеделие, площите трябва бързо да се освободят от сламата и да се извърши оран на дълбочина 16-20 см. Положителното влияние на по-плитката обработка се обяснява с покачествената подготовка на почвата и запазването на влагата в нея. До сеитбата се извършват още няколко плитки обработки, за да се засилят химико-биологичните процеси и дейността на полезната микрофлора в почвата. Преобладаващата част от зимните житни култури се засява след късни окопни култури – царевица, памук, слънчоглед, картофи и др. Понякога предшественика се прибира след оптималния срок за сеитба на житните култури. Краткият срок за подготовка на площите за сеитба на зимните житни култури, техният значителен размер, честите неблагоприятни почвено-климатични условия и други причини създават значителни трудности за извършването на висококачествена предсеитбена обработка. Обработката на почвата след късни пролетни предшественици е с огромна зависимост от качеството на агротехническите мероприятия за тях. Оставянето на почвата след прибирането на предшественика чиста от плевели и с оптимални физични параметри гарантира успешната предсеитбена подготовка за зимните житни култури. Въз основа на многогодишни изследвания е установено, че към обработката на почвата трябва да се подхожда конкретно:  На чисти от плевели и растителни остатъци площи предсеитбената обработка може да се извърши с дискови брани или комбинирани машини на дълбочина до 10-12 см. Непосредствено преди


сеитбата се извършва обработка на дълбочина 6-8 см;  На уплътнени, влажни и заплевелени площи трябва да се извърши оран с плуг на дълбочина 1215 см, а при по-влажни и силно уплътнени почви да се предприеме разрохкване на същата дълбочина. След това почвата допълнително се обработва с култиватори или комбинирани машини, а при просъхване на повърхностния слой с дискови оръдия на дълбочина 6-8 см;  На чисти от плевели и растителни остатъци (или наситнени с малък обем остатъци) площи с оструктурени и неуплътнени почви може с успех да се прилага директна сеитба. За целта е необходимо да се използва комбиниран агрегат за директна сеитба или да се извърши така наречената адаптирана директна сеитба – една обработка с дискови или роторни оръдия и сеитба със специална сеялка (Клочков 2003). Така сеитбата се извършва навреме, използва се почвената влага и се осигурява дружно и равномерно поникване на семената. 4. Система за минимална обработка на почвата Съвременните системи за минимална обработка на почвата са разработени и се прилагат на базата на ефективни високопроизводителни машини и оръдия, и в резултат на успешното унищожаване на плевелите с хербициди. Минимализирането на обработките на почвата в страните с умерен климат се осъществява чрез прилагане на различни технологии, които могат да намерят място в устойчивото земеделие:  Минимализиране на обработките чрез извършване на плитки (повърхностни ) обработки. Ефективността на плитките обработки зависи от културите, степента на окултуреност на почвата, от метеорологичните условия и от правилното организиране на борбата срещу плевелите, болестите и неприятелите по културните растения. На добре дренирани и с подходяща структура почви плитката обработка е достатъчна, за да се осигурят нормално поникване, растеж и развитие на растенията. Ефективността на плитката обработка се обосновава и с това, че за подготовка на почвата през есента за сеитба на зимните житни култури времето е много кратко.  Минимализиране на обработките чрез използване на агрегати и комбинирани машини за едновременно извършване на няколко технологични операции. Голям брой технологии и машини за минимална обработка на почвата се основават на едновременното извършване на две или повече работни операции с един агрегат. Напоследък широко се разработват агрегати, които извършват комбинирана предсеитбена обработка на почвата (съчетаване на култиваторна с роторна или дискова), сеитба на семената и валиране на почвата със специални ва-

ляци с грайферна повърхност.  Минимализиране на обработките чрез намаляване на обработваемата площ при окопните култури. Често пъти, ако се поддържат оптимални физични условия само в защитената зона чрез подходяща механична обработка се получават по-добри резултати, отколкото ако се обработва цялата площ. Ивичестата обработка се прилага успешно на чисти от плевели и богати на хумус почви. През вегетацията се води химична борба срещу плевелите, тъй като растителните остатъци, които се запазват в междуредията, пречат на култиваторите за извършване на междуредова обработка. Докато при оран за царевица след царевица растителните остатъци покриват 0,5 до 1,8 % от почвената повърхност, то при ивичестата обработка в зависимост от широчината на обработената ивица – от 2 до 20 см, те покриват 38-89%. В последните години се разпространи технология за обработка на почвата, при която горния слой се обработва изцяло, а в по-долния уплътнен слой през определени интервали се нарязват ивици с ширина 4-7 мм и дълбочина над 30 см. Такива бразди не се разрушават от ходовите системи на мобилната техника, нито от следващите дискови и други плитки обработки.

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

17


Схема 1. Системи за обработка на почвата в сеитбообращението № по ред 1. 2. 3. 4.

I година царевица

II година пшеница

III година царевица

IV година пшеница

оран 26-30 см оран 26-30 см разрох-не 26-30 см разрох-не 26-30 см

оран 12-15 см дискуване 8-10 см дискуване 8-10 см без обработка

оран 16-20 см разрох-не 16-20 см разрох-не 16-20 см оран 16-20 см

оран 12-15 см дискуване 8-10 см дискуване 8-10 см без обработка

5. 6. 7. 8. 9. 10.

оран 26-30 см плоскорез 26-30 см плоскорез 26-30 см разрох-не 30-35 см разрох-не 12-15 см без обработка

без обработка плоскорез 12-15 см дискуване 8-10 см разрох-не 12-15 см дискуване 8-10 с без обработка

без обработка плоскорез 16-20 см оран 16-20 см разрох-не 16-20 см дискуване 10-12 см без обработка

без обработка плоскорез 12-15 см дискуване 8-10 см разрох-не 12-15 см дискуване 8-10 см без обработка

На преовлажняващи се почви е за предпочитане сеитбата в гребените на браздите, които просъхват по-бързо, затоплят се и семената поникват по-рано. За избягване на рискове при такива условия е разработен метод за обработка на почвата на три нива (Three level bed), като семената се засяват на средното ниво. 5. Оглеждане на културните растения без обработка на почвата (нулева обработка, директна сеитба). Технологията за отглеждане на културите без обработка на почвата се свежда до две операции: а) сеитба с комбинирани сеялки, снабдени с органи, които подготвят легло за семената и внасят пестициди; б) прибиране на реколтата. По този начин се изключват основната, предсеитбената и междуредовите обработки, а борбата срещу плевелите се води с хербициди. Днес тази технология навлиза все повече в земеделската практика. Причина за това е, че тя пести време и енергия. Между алтернативите за обработка, директната сеитба е крайно решение и несъмнено има място в отглеждането най-вече на зърнено-житни култури. Директната сеитба е високоефективна на еднородни почви, които не се 18

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

уплътняват, имат голяма порьозност и висока скорост на попиване, добър естествен дренаж, равна повърхност и голяма биологична активност. С цел да се обхванат повече почвени различия и повече възможности за редуциране на обработките, в избрани полета на ИП “Н. Пушкаров” са проведени полски опити с различни системи за минимална обработка на почвата в сеитбообращение с редуване на царевица и пшеница по схемата окопно-житно-окопно-житно (схема 1). Системите за минимална обработка на почвата, които включват и по-плитки обработки, и замяна на оранта с разрохкване и дискуване в сеитбообращението, дават по-добри резултати от системата с ежегодна оран. На силно излужен чернозем при сухи условия минималната обработка, изразяваща се в замяна на плужната оран с плоскорезна обработка срещу окопните култури и дискуване за зимните житни култури повишава добивите в резултат на по-трайно запазване на влагата, която почти винаги е в недостиг. Сходни резултати са получени и на карбонатен чернозем. На излужена канелена горска почва най-добри резултати се получават от прилагането на система с плитки обработки, но през втората ротация силното влошаване на физичните параметри води до понижаване на добивите (Димитров, Митова 1997). На излужена смолница най-подходяща е система за минимална обработка на почвата с намаляване броя на обработките. За успеха на дадена система е необходимо да се спазва технологичната дисциплина, да се използва подходяща техника, отделните операции да се провеждат в оптимален срок при високо качество, да се използват ефективни торове и пестициди и най-важното – да се спазват най-подходящите за района сеитбообращения. Ив. Димитров, ИП „Н. Пушкаров”
¬ÍËÁ×Èý¿½¿ÎÈÂÁ¿½ÖÅܾÍËÆ

ÔÅÊÇÅ ÌËͽÁÅÊÂÁËÎϽÏ×ÔʽϽÎϽ¾ÅÈÊËÎÏʽϽÄÅÎÏÂÍÅÈÊËÎÏ ÌËÁ¿ÈÅÜÊÅÂʽÇËÉÌÈÂÇÎËÏѽÇÏËÍÅʽ¿×ÊÕʽϽÎÍÂÁ½ ®×ÄÁ½¿½ÊÂÏË Å ÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏË Ê½ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊŠɽÍÇÂÍÊÅ ÎÅÎ ÏÂÉŠĽ ¡ª§ ¾½ÄÅͽʽ ÅÁÂÊÏÅÑÅǽÓÅÜ Ê½ ÎËÍÏË¿Â Å ÒžÍÅÁÅ ÁËɽÏŠŠͽÄͽ¾ËÏ¿½ÊÂÏË Ê½ ÅÁÂÊÏÅÑÅǽÓÅËÊÊŠǽÍÏÅ ¡ª§ ̽ÎÌËÍÏÅ Ö ÌËÎÈÐÃ½Ï Ç½ÇÏË Ä½ ¾×ÍÄ Å ÌÍÂÓÅÄÂÊ ÇËÊÏÍËÈ Ê½ ÔÅÎÏËϽϽ ʽ ÒžÍÅÁÊÅÏ ÎÂÉÂʽ Ͻǽ ŠĽ ÐÎϽÊË¿Ü¿½Ê ÎÏÂÌÂÊϽ ʽ ½¿ÏÂÊÏÅÔÊËÎÏ Ê½ ÌËοÊÅÜ É½ÏÂÍŽÈ ¬½Í½ÈÂÈÊË ÎÏË¿½ ɽÍÇÂÍÊÅÏÂÎÅÎÏÂÉÅÖÂÁËÌÍÅÊÂνÏĽÐÎÇËÍÜ¿½ÊÂʽ ÎÂÈÂÇÓÅËÊÊÅÜÌÍËÓÂÎÅÌË¿ÅÕ½¿½ÊÂʽÊÂÀË¿½Ï½ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ ÅĽ˾ËÀ½ÏÜ¿½ÊÂʽÀÂÊÑËÊÁ½

ž

¬ÍËÑÁÎʣſÇË¡½Ê½ÅÈË¿ž¥ž¨¥«¯¢§ ¤¢©¢¡¢¨¥¢

¤ÂÉÂÁÂÈÅÂÌÈÛÎ 

´®¯Ÿ¯«­

¬«®¯¥£¢ª¥¼ ª®¢¨¢§³¥¼¯¥¯¢²ª«¨« ¥¥¯¢

¡«©¯¥

¤¢¨¢ª´°§«Ÿ¥ §°¨¯°­¥


)6®­¢¡ª«­ªª«¬«¨®§«¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ« ®ÍÂÁÊËͽÊÊËÏË ÌËÈÎÇË ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë Â ¿ËÁÂÖË Ï×Æ Ç½ÏË Ä½ ÂÏÅÏÂÎÊÂÀËÌÈËÖÅÅÌËÈÐÔ½¿½Ê½Ï½ËÏÏÜÒÌÍËÁÐÇÓÅÜÎ½Ê½Æ ÀË ÈÂÉÅ­½ÄÊË˾ͽÄÅÂÏË¿ÅÄÌËÈÄ¿½ÊÅÏÂÎËÍÏË¿ÂÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅ ÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅ Å ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊŠǽÇÏË Å ¿ ÌÍÂÁʽÄʽ ÔÂÊÅÂÏËʽÌÍËÁÐÇÓÅÜϽĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ Ä½ÇËÊÎÂͿʽϽ ÌÍËÉÅÕÈÂÊËÎÏÅÍÜÁÇËĽÂÇÎÌËÍÏ Ê½È½À½ÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏËÊ½Í½Ä ÈÅÔÊÅ ÏÂÒÊËÈËÀÅŠʽ ËÏÀÈÂÃÁ½Ê ŠÌÍžÅͽÊ ʽ ÌÍËÁÐÇÓÅÜϽ sÍ×ÔÊËÅÉÂÒ½ÊÅÄÅͽÊˬÍËÉÅÕÈÂÊÅÏÂÏÂÒÊËÈËÀÅÅÎÂÌÍÅȽÀ½Ï Ê½Æ ÐÎÌÂÕÊËÌÍÅËÏÀÈÂÃÁ½ÊÂÏËÅÌÍžÅͽÊÂÏËʽÌÍËÁÐÇÓÅÜϽËÏ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÏÂÎËÍÏË¿ÂÁËɽÏŬÍÅÏÂÄÅÎËÍÏË¿ÂÁÅÍÂÇÏʽϽ ÎÂÅϾ½ÅĽνÃÁ½ÊÂÏË ÀÍÅÃÅÏÂÌÍÂÄ¿ÂÀÂϽÓÅÜϽÅÌÍžÅͽÊÂÏË Ê½ ÌË ÀËÈÜɽϽ Ô½ÎÏ ËÏ ÌÍËÁÐÇÓÅÜϽ ËÎÊË¿ÊË Î ËÎ×ÖÂÎÏ¿Ü¿½Ï ÉÂÒ½ÊÅÄÅͽÊË ¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽ ËÏ ÎÍÂÁÊËͽÊÊÅÏ ÁËɽÏÅ Â ÌÍÂÁ ʽÄʽÔÂʽĽĽÁË¿ËÈÜ¿½ÊÂÊÐÃÁÅÏÂʽ¿×ÏÍÂÕÊÅÜ̽ĽÍÎÌÍÂÎ ÊÅÌÈËÁË¿ÂÅʽÇËÊÎÂÍ¿ÊÅÏÂÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÜÎ×ÎÎÐÍË¿Åʽ¬ÍÂÁÅ ÍÂÑËÍÉÅÏ ɽÈǽԽÎÏËÏϽÄÅÌÍËÁÐÇÓÅÜÎÂÅÄʽÎÜÕÂÌÍÂÁÅÉÊË ¿¾Å¿ÕÅÏÂÎËÓŽÈÅÎÏÅÔÂÎÇÅÎÏͽÊÅ ÊËÌÍÂÄÌËÎÈÂÁÊÅÏÂÀËÁÅÊÅ ÂÇÎÌËÍÏËÏÏË¿½ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÊÂÎÂËÎ×ÖÂÎÏ¿Ü¿½ ®ËÍÏË¿Â ¥Ä¾ËÍ×ÏʽÎËÍÏÌÍÅÏË¿½ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÂÎ×˾ͽÄÂÊÎÏÂÒÊË ÈËÀÅÜϽ ʽ ËÏÀÈÂÃÁ½Ê ʽ ÁËɽÏÅÏ ŠΠÌÍÂÁʽÄʽÔÂÊÅÂÏË Ê½ ÌÍËÁÐÇÓÅÜϽ ¤½ ÇËÊÎÐɽÓÅÜ ¿ ÌÍÜÎÊË Î×ÎÏËÜÊŠΠËÏÀÈÂÃÁ½Ï ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅ ÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÅÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÒžÍÅÁ ÊÅÅÌË ÍÜÁÇËÁÅÍÂÇÏÊÅÎËÍÏ˿¯ÂÏÍܾ¿½Á½¾×Á½ÏÂÁÍËÌÈËÁÊÅ ÎÁ˾×Í̽ĽÍÂÊ¿ÅÁÅ¿ÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½ ÅÏͽÊÎÌËÍϽ¾ÅÈÊŤ½ ÌÍËÉÅÕÈÂʽÌÍÂͽ¾ËÏǽÎÂËÏÀÈÂÃÁ½ÏËÎÊË¿ÊËÁ;ÊËÌÈËÁÊÅÅ ÍÜÁÇËÂÁÍËÌÈËÁÊÅÒžÍÅÁÅÅÁÅÍÂÇÏÊÅÎËÍÏ˿¡;ÊËÌÈËÁÊÅÏ ÎËÍÏË¿ÂÎÂÅÄÅÎÇ¿½Á½¾×Á½ÏÁÍÐÃÊËÐÄÍÜ¿½ÖÅ ÎÁ;ÊÅÁËÎÍÂÁ ÊËÂÁÍÅͽ¿ÊËÉÂÍÊËÔÂÍ¿ÂÊÅÌÈËÁË¿Â Î×ÎÄÁͽ¿½ÇËÃÅÓ½ ÌÈ×Ï Ê½ÇËÊÎÅÎÏÂÊÓÅÜ ÀȽÁÇÅ ÎɽÈǽÁÍ×ÃÔÂʽÜÉÅÔǽ ÊÂÌÐÇÈÅ¿ÅŠοÅÎËÇËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿Ë ½ÂÁÍËÌÈËÁÊÅÏÂsÎͽ¿ ÊËÉÂÍÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÌÈ×ÏÊÅ Å ÉÂÎÂÎÏÅ ÌÈËÁË¿Â ¬ÍÂÄ ÌËÎÈÂÁÊÅÏ ÀËÁÅÊŠΠʽ¾ÈÛÁ½¿½ ÌËÁÔÂÍϽʽ ÏÂÊÁÂÊÓÅÜ Ç×É Í½ÄÕÅÍÜ¿½ÊÂĽÇËÊÅÏ Ľ ÐÌËÏ;½ ʽ ÒÅÉÅÔÊÅ Î×ÂÁÅÊÂÊÅÜ ªÂɽÈË¿½ÃÂÊ Â Å ÌËÏÂÊÓŽÈÊÅÜ ÍÅÎÇ Ä½ ÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÅÏ ÇËÊÎÐɽÏËÍÅÏ ŠËÇËÈʽϽÎÍÂÁ½¢ÏËĽÖË ÅÄ¿×Ê¿ÎÜǽǿËÎ×ÉÊÂÊÅ ÔÂÊ½Æ ÀËÈÜÉ ÌÍÅÊËÎ Ç×É Î׿ÍÂÉÂÊʽϽ ÎÂÈÂÇÓÅÜ Ä½ ÌËÁ˾ÍÜ¿½Ê ʽ ÁËɽÏÅÏÂÅɽÌËÈÐÔ½¿½ÊÂÏËʽÎËÍÏË¿ÂÎÌË¿ÅÕÂʽÀÂÊÂÏÅÔʽ ÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎϬÍÅÍËÁ½Ï½ÂÎ×ÄÁ½È½ÀËÈÜÉËͽÄÊË˾ͽÄÅÂËÏÍ ÄÅÎÏÂÊÏÊËÎÏÌÍÅÁÅ¿ÅÏ¿ÅÁ˿ª½Á½ÁÂÊÅÜÂϽÌÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏϽ ¿ÉÊËÀËÎÈÐÔ½ÅÂҽͽÇÏÂÍÅÄÅͽʽĽÌË¿ÂÔÂËÏËÏËÎÊË¿ÊÅÏ ¾ËÈÂÎÏÅÌÍÅÁËɽÏÅÏŸÂÔÂÅɽÎËÍÏË¿Â ÌÍÅÏÂý¿½ÖÅÌË¿ÂÔ ËÏ¿ÈÅÊÅÅÏ ÅÌË¿ÂÔÂËÏ¿ÒžÍÅÁÅÏ ÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏÅÇ×É ¾ËÈÂÎÏÅǽÏËÑÐĽÍÅÆÊËÏËÅ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÏËпÜÒ¿½Ê ÇËÍÂÊË ¿½ÊÂɽÏËÁ½ ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ÎÅ¿ËʽÌÂÏÊÜ¿½ÊÂʽÈÅÎϽϽÅÊÜÇËÅ ¿ÅÍÐÎÊÅž½ÇÏÂÍÅÆÊžËÈÂÎÏÅ °ÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏ Ê½ ʽÎÂÇËÉÅ ¡ËɽÏÅÏ ν ÌËÁÈËÃÂÊŠʽ ʽ̽ÁÂÊÅ ŠËÏ ÀËÈÜÉ ¾ÍËÆ Ê½ÎÂÇËÉÅ ¿ÇÈÛÔÅÏÂÈÊË Í½ÄÈÅÔÊÅ ¿ÅÁË¿Â ÉËÈÓÅ ½Ç½ÍÅ ÏÍÅÌÎ ¾ÂÈËÇÍÅÈǽ ¿×ÕÇÅ ÌÈËÁË¿ Š̽ ÉÐÇË¿ÔÂÍ¿ÂÆÅÁÍ ÉÊËÀËËÏÇËÅÏËÌÍÅÔÅÊÜ¿½ÏËÀÍËÉÊÅĽÀоÅ ŸÎͽ¿ÊÂÊÅÂÎÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏϽʽ¾ËÈÂÎÏŠʽϽÄÅÇ×ÉʽÎÂÇËÉÅ ÌÍÅÁËɽÏÅÏÂÎÂËÏÁÂÈÜÄʽÔÅÏÂÈÊËÌË É½ÈÇË¿ÊÅɽÊÅ ÌËͽ ÁÅÇËÂÏËÉÊËÀËɽÈÇËÎËÍÏË¿ÂÌÍÅÏÂý¿½ÏÎÌÂÓÅÑÅÔʽÐÎÏËÆÔÅ ¿ËÎϬÍÅÔÅʽĽËÎÇ×ÁÊÅÏÂÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜÅÂÁÅÊÅÔÊÅÏÂÎËÍÏË¿Â ÂÎÈËÃÊËÎÏϽʽÀÂÊÂÏÅÔʽϽÌÍÅÍËÁ½Ê½ÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏϽ ǽÇÏË ÅÈÅÌνϽʽÌËÁÒËÁÜÖÅÉÂÏËÁÅĽÎÇÍÅÊÅÊÀ ²Å¾ÍÅÁÊË ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë §½ÏË Ìͽ¿ÅÈË ÌÍ˾ÈÂÉÅÏ Ľ ÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏË Ê½ ÊË¿ÅÏ ÎËÍÏ˿ ʠΠÅÄÔÂÍÌ¿½Ï νÉË Î ÏÜÒ ÊËÏË ÌËÈÐÔ½¿½Ê ªÂ ÌË É½ÈË¿½ÃÊŠǽÏË ÌÍËÁ×ÈÃÂÊÅ ʽ ΠÈÂÇÓÅËÊÊÅÜ ÌÍËÓÂΠν ÎËÍÏËÌËÁÁ×ÍýÊÂÏË ËÓÂÊǽϽ Ľ ­²® ͽÄÈÅÔÅÉËÎÏ ÒËÉËÀÂÊÊËÎÏÅÎϽ¾ÅÈÊËÎÏ Åž®§¾ÅËÈËÀÅÔÊÅÅ ÎÏË̽ÊÎÇÅǽÔÂÎÏ¿½ ǽÇÏËÅÎÂÉÂÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÏË ¿ÇÈÛÔÅÏÂÈ ÊËÒžÍÅÁÊËÏË ÇËÂÏËÂÌË ÏÍÐÁÊËĽÅÄÌ×ÈÊÂÊÅÂÅÅÄÅÎÇ¿½ÌÍ ÓÅÄÊËÎÏ §½ÔÂÎÏ¿ËÏË Å ½¿ÏÂÊÏÅÔÊËÎÏϽ ʽ ÎÂÉÂʽϽ ¿ ÀËÈÜɽ ÎÏÂÌÂÊ Î½ À½Í½ÊÓÅÜ Ä½ ÅÄÜ¿½ ʽ ÌËÏÂÊÓŽÈÊÅÏ ¿×ÄÉËÃÊËÎÏŠʽÎËÍϽ ²Å¾ÍÅÁÊËÏË ÎÂÉÂÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë ÌÍÅ ÁËɽÏÅÏ Šʽ Á½ÁÂÊÅÜ ÂÏ½Ì ËÎÊË¿ÊË ÎÂÅÄ¿×ÍÕ¿½Ê½ÑÂÍÏÅÈʽËÎÊË¿½Å¿ÉÊËÀËɽÈ×Ç Ë¾ÂÉʽÌËÄÅÓÅËʽÈÊË ÎÏÂÍÅÈʽËÎÊË¿½ÊÂͽÄÌÐÇ¿½ÖÅÎÂÏÅ
ÅͽÄÊË˾ͽÄÜ¿½ÊÂʽÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÏËʽÎÌÂÓŽÈÅÄÅͽÊÅÁËɽ ÏÂÊÅÌÍËÁÐÇÏÅsÎËÇË¿Â ÇËÊÓÂÊÏͽÏÅ ÁÂÏÎÇÅÅÁÅÂÏÅÔÊÅÎËÇË¿Â Å ÒͽÊÅ ÓÂÈÅ ¾ÂÈÂÊŠŠʾÂÈÂÊÅ ÌÈËÁË¿Â ÎÐÕÂÊŠĽÉͽÄÂÊÅ ÅÁͤ½ÏÂÄÅÓÂÈÅÌËÁÒËÁÜÖÅνÎËÍÏË¿ÂοÅÎËÇËÎ×Á×ÍýÊÅ ¿ ÌÈËÁË¿ÂÏ ʽ ÎÐÒË ¿ÂÖÂÎÏ¿Ë ÈÅÇËÌÂÊ β ǽÍËÏÂÊ ¿ÅϽÉÅÊ ® ËÌÏÅɽÈÂʾ½È½ÊÎÉÂÃÁÐĽҽÍÅÅÇÅÎÂÈÅÊÅ ÈÂÎÊËËÏÁÂÈÜֽΠÇËÃÅÓ½ÅÁÍ ¥ÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÅÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÎËÍÏË¿Â ¬ËÁÒËÁÜÖž×ÈÀ½ÍÎÇÅÎËÍÏË¿ÂĽÏË¿½Ê½Ìͽ¿ÈÂÊÅÂνÒžÍÅ ÁÅϧËÉ& ­ÅȽ& §½ÈÅʽ& §½ÉÂʽ& ­ÐÂÊ& ÂËÅ  ÂË ÎÐÌÂÍ & ½¿ÏËÍ s ÌÍËÑ Á Í ²Í  ÂËÍÀÅ¿ «Ì½È ¾À & Å ª½ÎȽÁ½& ½¿ÏËÍsÌÍËÑÁÎÊ£¡½Ê½ÅÈË¿ ŸÅÇÅ& ÎÜ&Å ¨ËÍÅÊ & ½¿ÏËÍÅ s ÌÍËÑ ÁÎÊ £ ¡½Ê½ÅÈË¿ÅÁÍ ¢ÈÅʽ& «ÁÅÎÂÆ & ­ÂÜʽ & Å ­ËĽÈÅʽ ­Ëν & ½¿ÏËÍÅ s ÌÍËÑ Á¾Ê ž Ï½Ê½ÎË¿½ Å ÁÍ ÁÅÍÂÇÏÊÅÏ ÎËÍÏË¿Â ­ËÄË¿ ¾ÈÜÊ ½¿ÏËÍ s ÁËÓ Á Í ®  ÂÈÂÉ ÍË¿ ¬ÈË¿ÁÅ¿ÎǽǽÍËÏÅʽ½¿ÏË ÍÅ s ÌÍËÑ Á Í ² ©½ÊÐÂÈÜÊ Å ÁÍ ¥Á½È ÁÅÍÂÇÏÊÅÏ ÎËÍÏË¿Â ÏÅÌ pÔÂÍÅq ¢ÈÅÓ½ ½¿ÏËÍÅ s ÌÍËÑ ÁÎÊ ¦®Ï½ÊÔ¿½ÅÁÍ ¥¤§Èܽ¿ÏË ÍÅsÀȽΡ ½Ê¿½ÅÁÍ Å©ÅȽ ½¿ÏËÍ ÌÍËÑ Á¾Ê ž Ï½Ê½ÎË¿½ ¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽ  ÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽ Ľ ÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ «Ì½È& s¿ÅÎËÇËÁ˾ſÂÊ ÎÍÂÁ ÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ Òž ÍÅÁÂÊÎËÍÏÎÉËÖÊËͽĿÅÏËÅÁ˾ͽ ÃÅÄÊÂÊËÎÏͽÎÏÂÊŬÈËÁË¿ÂÏÂν ͽ¿ÊËÉÂÍÊËÅÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊËÔÂÍ¿ÂÊÅ ÀȽÁÇÅ Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎÁ˾ÍÅ ¿ÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½ ÎÁ˾ͽÎ×ÒͽÊÜ ÂÉËÎÏÎÈÂÁËÏÇ×ο½Ê¿Ì×ÈʽÄÍÜ ÈËÎÏ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Àͽ ±ÅÀ«Ì½Èž &ËÌÍÂÁÂÈÂÊÅÂĽ¿ÇÐÎʽÁËÉ½Ï ¿ÇÈÛÔ¿½ÕÂνÉËÎ×ËÏÊËÕÂÊÅÂÏË ÉÂÃÁÐĽҽÍÅÏÂÅÇÅÎÂÈÅÊÅϬËʽÎÏËÜÖÂÉÎÂÄʽ ÔÂÁ˾ÍÅ ÜÏ¿ÇÐÎʽÁËɽÏÂÊÅÏÂÌÈËÁË¿ÂÂÎ×ÔÂϽÊÅÂËϿĽÅÉËÁÂÆÎÏ¿Å ÏËÉÂÃÁÐĽҽÍÅ ÇÅÎÂÈÅÊÅÅËÇËÈËÈÂÏÈÅ¿ÅÒÅÉÅÔÊÅÎ×ÂÁÅ ÊÂÊÅÜ®ÂÈÂÇÓÅÜϽÌËËÏÊËÕÂÊÅÂʽÈÂÏÈÅ¿ÅÎ×ÂÁÅÊÂÊÅܿΠËÖÂÎȽ¾ËĽÎÏ×ÌÂʽ Ï×ÆǽÏËÎÂÄʽÂÉÊËÀËɽÈÇËĽ¿Í×ÄǽϽ ÉÂÃÁпÇÐÎ ½ÍËɽÏÅÎ×Á×ÍýÊÅÂʽÈÂÏÈÅ¿ÅÎ×ÂÁÅÊÂÊÅÜ ¯ËÈÂͽÊÏÊËÎÏ Ç×É ½¾ÅËÏÅÔÂÊ ÎÏÍÂÎ Ÿ×ÌÍÂÇÅ Ô ÇÐÈ ÏÐÍÊÅÏÂÁËɽÏÅνÕÅÍËÇ˽Á½ÌÏÅͽÊÅÇ×ÉͽÄÈÅÔÊÅÇÈÅɽÏÅÔ ÊÅÐÎÈË¿ÅÜ ÏÂÒÊÅÜÏͽÎÏÂÃÅͽĿÅÏÅÂνϿ×ÍÁÂÔпÎÏ¿ÅÏÂÈÊÅ Ç×ÉͽÄÈÅÔÊÅÏ¿ÅÁË¿ÂÎÏÍÂÎËÏËÇËÈʽϽÎÍÂÁ½Ç½ÏË¿ÅÎËÇÅÅ ÊÅÎÇÅÏÂÉÌÂͽÏÐÍÅ ÅÄÈÅÕ×ÇÅÊÂÁËÎÏÅÀʽ¿ËÁ½ ÇÅÎÂÈÅÊÊËÎÏÅ ½ÈǽÈÊËÎÏʽÌËÔ¿½Ï½ ÉÅÊÂͽÈʽÏËÇÎÅÔÊËÎÏÅÁÂÑÅÓÅÏ ÂÇËÈË ÀÅÔÊËĽÉ×ÍÎÜ¿½ÊÂÅÁÍ®×ÖÂÎϿп½ËÀͽÊÅÔÂÊÀÂÊÂÏÅÔÂÊÌË ÏÂÊÓÅ½È Ä½ ÏËÈÂͽÊÏÊËÎÏ ÎÌÍÜÉË ½¾ÅËÏÅÔÂÊ ÎÏÍÂÎ ÌÍÅ ÇÐÈÏÐÍ ÊÅÏ¿ÅÁË¿ÂÁËɽÏÅÅÌË¿ÂÔÂÏËÎËÍÏË¿ÂÎÂÎÔÅϽÏÐÉÂÍÂÊËÁË ÎÅÈÊËÔпÎÏ¿ÅÏÂÈÊÅÇ×ÉͽÄÈÅÔÊÅÏ¿ÅÁË¿ÂÎÏÍÂΩÊËÀËɽÈÇË Î½ Î×˾ÖÂÊÅÜϽ Ľ ÎÏÍÂÎ ÏËÈÂͽÊÏÊÅ ÀÂÊËÏÅÌË¿Â ÁËɽÏÅ Î×Ä Á½ÁÂÊÅ ÔÍÂÄ ÏͽÁÅÓÅËÊÊÅÏ ÎÂÈÂÇÓÅËÊÊÅ ÉÂÏËÁů˿½ ËÏԽΠÏÅÎÂÁ×ÈÃÅʽÎÈËÃÊËÎÏϽʽҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅÏÂʽÏËÈÂͽÊÏ ÊËÎÏϽÇ×ɽ¾ÅËÏÅÔÂÊÎÏÍÂέ½ÇÓÅÜϽʽͽÎÏÂÊÅÂÏËÎÌÍÜÉË ÎÏÍÂνʽËÇËÈʽϽÎÍÂÁ½ÎÂÉËÁÂÈÅͽËÏÉÊËÀËÑÅÄÅËÈËÀÅÔÊŠŽÀÍËÏÂÒÊÅÔÂÎÇÅҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ ÇËÅÏËÎÂ˾ÐÎȽ¿ÜÏËÏÁÂÆÎÏ ¿ÅÂÏË Ê½ ÊÜÇËÈÇË ÅÈÅ ÉÊËÀË ÀÂÊÅ ÔÅÜÏË ÂÇÎÌÍÂÎÅÜ Ä½¿ÅÎÅ ËÏ Í½ÄÈÅÔÊÅ ¿×ÊÕÊŠѽÇÏËÍÅ ¬ÍÂÄ ÅÄÉÅʽÈÅÏ Á¿Â ÁÂÎÂÏÅÈÂÏÅÜ ÅÁÂÊÏÅÑÅǽÓÅÜϽÅÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏËʽÀÂÊÂÏÅÔÊÅɽÍÇÂÍÅ ÇËÅÏË Î½Î¿×ÍĽÊÅÎҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅÏÂĽÎÏÍÂÎ ÏËÈÂͽÊÏÊËÎÏÎÂÎÔŠϽÏÅÌÍÂÁȽÀ½ÏǽÏË˾ÂÖ½¿½ÖÌËÁÒËÁ °ÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏ Ê½ ¾ËÈÂÎÏÅ ¢Áʽ ËÏ ÀȽ¿ÊÅÏ ĽÁ½ÔŠʽ ÎÂÈÂÇÓÅÜϽÌÍÅÁËɽÏÅÏÂÂÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏÇ×É̽ ÏËÀÂÊÅ Å ¿ÍÂÁÅÏÂÈÅ ¡ËɽÏÅÏ ν ÔпÎÏ¿ÅÏÂÈÊŠʽ ËÇËÈË ¾ËÈÂÎÏÅ ÌÍÅÔÅÊÂÊÅ ËÏ À׾Š¾½ÇÏÂÍÅÅ ¿ÅÍÐÎÅ ÅÈÅ ÊÂɽÏËÁÅ ÇËÅÏË ÌÍÂÁÅÄ¿ÅÇ½Ï ÄʽÔÅÏÂÈÊÅ ÅÇËÊËÉÅÔÂÎÇŠĽÀоÅ´ÂÎÏË Ï Î ÇËÊÏÍËÈÅÍ½Ï ÔÍÂÄ ÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏË Ê½ ÌÂÎÏÅÓÅÁůËÄÅ ÉÂÏËÁ ˾½Ô Ê¿ÅʽÀÅÂʽÌ×ÈÊËÂÑÂÇÏÅ¿ÂÊÅÁË¿ÂÃÁ½ÁËÌË¿ÅÕ½¿½ ʠξÂÎÏËÆÊËÎÏϽ ʽ ÌÍËÁÐÇÓÅÜϽ Å ÅÄÅÎÇ¿½ Î×¾ÈÛÁ½¿½Ê ʽ
ɽ ʽ ¾ËÀ½ÏÅ ÌËÔ¿Å ÁË Àͽɽ ÅÌË¿ÂÔ«ÏÇ×ÎʽÏÅ¿ÂÇÎÌËÍÏʽŠÌ×ÈʽÄÍÜÈËÎÏ ÌÈËÁË¿ÂÏÂÅÄÁ×ÍÃ½Ï Ê½ Î×ÒͽÊÂÊÅ ÌÍÅ ÎϽÆÊÅ ÐÎÈË¿ÅÜ Î×ËÏ¿ÂÏÊËÁËsÅsÁÊÅ ÇË ÂÏË ÀË Ìͽ¿Å ÌËÁÒËÁÜÖ Å Ä½ Ç×ÎÊË ÌËÈÎÇË ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë Î ÌËÎϽ¿ÜÊ ʽ ÊÂÐÄÍÂÈÅÏ ÌÈËÁ˿ ʽ ÁËÐÄÍÜ ¿½Ê ÌÍÂÁŠĽÎÏÐÁÜ¿½Ê Š̽Á½Ê ÏËʽÎȽÊÅŸÎͽ¿ÊÂÊÅÂÎÁÍÐÀÅÏ ÎËÍÏ˿ ͽÎÏÂÊÅÜϽʽ«Ì½ÈνÌË ÅÄÁÍ×ÃÈÅ¿Åʽ¿ÅÎËÇÅÏÂÉÌÂͽÏÐÍÅ ÅÌË Á×ÈÀË¿ÍÂÉÂĽ̽Ŀ½ÏÈÅÎÏʽ ϽÎÅɽν°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉ Å ¿ÅÎËÇË ÏËÈÂͽÊÏÂÊ Ê½ ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ÑÅÀ ±ÅÀª½ÎȽÁ½& ª½ÎȽÁ½ & s ¿ÅÎËÇËÁ˾ſÂÊ ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍ½È ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î ÉËÖÊË Í½Ä¿ÅÏË Å Á˾ͽÃÅÄÊÂÊËÎÏͽÎÏÂÊŬÈËÁË ¿ÂÏÂνÉÊËÀËÂÁÍÅssÀͽ ɽ ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÌÈ×ÏÊÅ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ ÉÂÎÂÎÏŠοÇÐÎË¿ÅÏ ǽÔÂÎÏ¿½Ê½ÎËÍÏ¥Á½È°ÎÏËÆÔſ ʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ÎÌËÈÎǽÐÎ ÏËÆÔÅ¿ËÎÏ Ê½ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ Å ÑÐĽ ÍÅÐÉ ÏËÈÂͽÊÏÂÊ Ê½ ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ÎÂÌÏËÍÅÜŽÊÏͽÇÊËĽÑÅÀ ŸÅÇÅ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î ÉËÖÊË Í½Ä¿ÅÏË ÎÏ×¾ÈË ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν ͽ¿ÊËÉÂÍÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÁË Î½É½Ï½ ÁÍ×ÃÔÂʽ ÜÉÅÔǽ ÇÍ×ÀÈÅ ÁË ÈÂÇË ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ Ï¿×ÍÁÅ Ê ÌÐÇÈÅ¿Å ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Àͽɽ ʽ¾ËÀ½ÏÅÌËÔ¿ÅÁËÀͽɽ ±ÅÀŸÅÇÅ&ÖÂÎÏ¿ÂÊËÎÂËÏÈÅÔ½¿½ËÏÎϽÊÁ½ÍÏÊÅÜ ÊÂÎÂÒ½ÍÂο½ËÏÇËÊÎРɽÏËÍÅÏ ½ ÑÂÍÉÂÍÅÏ ŠÏ×ÍÀË¿ÓÅÏ ʽ ÄÂÈÂÊÔÐÓÅ ÌÍËÜ¿Ü¿½Ï ÎÇÂÌÏÅÔÊËÎÏ ´ÍÂÄÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂʽÇËÊ¿ÂÊÓÅËʽÈÊÅÏÂÉÂÏËÁÅʽÎÂÈÂÇÓÅÜ ÎËÍÏÁËɽÏÅοÅÎËÇËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽ½ÊÏËÓŽÊÅÊ¿ÌÈËÁË¿ÂÏ Î×ÄÁ½ÁÂÊÅËÏÅϽÈŽÊÎÇÅÐÔÂÊÅËÏ°ÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂϽp®½ÊϝÊʽq¿ ¬ÅĽ¬ÈËÁË¿ÂÏÂʽÎËÍϽνÎÏ×ÉÊË¿ÅËÈÂÏË¿½ÁËÔÂÍʽÇËÃÅ Ó½ÅÎÏ×ÉÊËÔÂÍ¿ÂʽÉÂÎÂÎϽԽÎÏ ¢ÇÎÌÂÍÅÉÂÊÏÅĽÎ×ÄÁ½¿½ÊÂʽ¿ÅËÈÂÏË¿ÅÁËɽÏÅÎÂÌÍË¿Âà Á½ÏÅÔÍÂÄÅÄÌËÈÄ¿½ÊÂʽÉÂÏËÁÅÏÂʽͽÎÏÅÏÂÈÊÅϾÅËÏÂÒÊË ÈËÀÅÅ ¿ÇÈÛÔÅÏÂÈÊËÀÂÊÊËÏËÅÊÃÂÊÂÍÎÏ¿Ë°ÎÌÂҿϽÄÅʽÎËǽ νÌËÈÐÔÅÈÅÐÔÂÊÅËϾÍÅϽÊÎÇÅÜÅÄÎÈÂÁË¿½ÏÂÈÎÇÅ¡ÃËÊ¥ÊÂÎ ³ÂÊÏ×Í ¿ Î×ÏÍÐÁÊÅÔÂÎÏ¿Ë Î ÐÔÂÊÅ ËÏ ¢¿ÍËÌÂÆÎÇÅÜ ÅÊÎÏÅÏÐÏ ÌË ËÊÇËÈËÀÅÜ ¿ ©ÅȽÊË s ¥Ï½ÈÅÜ ¥ÊÎÏÅÏÐϽ ÌË Í½ÎÏÅÏÂÈʽ ÀÂÊ ÏÅǽÅÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÂʽÇÐÈÏÐÍÊÅÏÂͽÎÏÂÊÅÜ¿ ½ÏÂÍÎȾÂÊs ÂÍ É½ÊÅÜųÂÊÏ×ͽÌËÀÂÊËÉÊžÅËÎÅÎÏÂÉſ׿Ÿ½ÀÂÊÅÊÀÂÊs²Ë ȽÊÁÅܬËÈÐÔÂÊÅνÑËÍÉÅÁËɽÏÅÎÌË¿ÅÕÂÊËÎ×Á×ÍýÊÅ¿ ÌÈËÁË¿ÂÏÂʽ½ÊÏËÓŽÊÅÊsÁËÉÀÀÌÍÅsÉÀÀ¿É½ÈÅÊÅÏ ®×Á×ÍýÊÅÂÏËʽ½ÊÏËÓŽÊÅÊ¿ÇËÃÅӽϽÅÉÂÎÂÎϽϽԽÎÏʽ ÌÈËÁË¿ÂÏÂÂÂÁʽǿˤ½Î×ÄÁ½¿½ÊÂÏËʽÎËÍÏÅÁËÎÏÅÀ½ÊÂÏËʽ ÁËɽÏÅÏÂÁËÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÏËÅÏ×ÍÀË¿ÎǽϽÉÍÂý ˾½Ô ʽÇË ÈÂÇÏÅ¿½ÌÍÂÁÎÏËÜÏËÖÂÉÊËÀËÁËÌ×ÈÊÅÏÂÈÊÅÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜ ¤½ÎÂÀ½ ÌËͽÁÅÊÂÌÍÅ¿ÅÔÊÅÜÅͽÄÈÅÔ½¿½ÖοÇÐÎËÏÎÏ½Ê Á½ÍÏÊÅÜÁËɽÏÂÊ Å¿ÅÎËÇÅÏÂÓÂÊÅ ÌÈËÁË¿ÂÏÂʽÌËÜ¿Ü¿½ÖÅÏ ÎÂʽ̽Ľͽ½ÊÏËÓŽÊÅÊË¿ËÌÈËÁÊÅÎËÍÏË¿ÂÁËɽÏÅÎÂÌÍÂÁÌË ÔÅÏ½Ï Ä½ ÁÂÇËÍÅͽÊ ʽ ÜÎÏÅÜ ÌÍÂÁÅÉÊË ¿ ÎÐÍË¿ ¿ÅÁ ĽͽÁÅ ÀËÈÜÉËÏËÓ¿ÂÏË¿ËͽÄÊË˾ͽÄÅÂʽÌÈËÁË¿ÂÏÂʽÊË¿ÅÏÂÑËÍÉÅ sÏ×ÉÊË¿ÅËÈÂÏË¿ËÁËÔÂÍÊË Í½ÄÈÅÔÊÅÊÛ½ÊÎÅʽ¿ÅËÈÂÏË¿ËÅÈŠǽÑÜ¿Ë Ç½ÇÏËÅÕ½ÍÂÊÅÎÍÂÁп½ÖÅÎÂÏ×ÉÊË ÅοÂÏÈË¿ÅËÈÂÏË ¿ÅÅ¿ÅÓÅ ŸÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½¯Âν¿½ÃʽÇËÉÌÈÂÇÎʽҽͽÇÏÂÍÅÎÏŠǽ ÇËÜÏËÎÂÌË¿ÈÅÜ¿½ËÏÉÊËÀ˾ÍËÆÊÅÀÂÊÂÏÅÔÊÅÅÊÂÀÂÊÂÏÅÔÊŠѽÇÏËÍÅ ËÏÇËÅÏËÊ¿ÎÅÔÇÅνÌËÄʽÏÅÅÌͽ¿ÅÈÊËÏ×ÈÇп½ÊÅŸ Ê½Æ ÕÅÍËÇÎÉÅÎ×È¿×ÍÒп×ÄÌÍÅÜÏÅÂÏËĽ¿ÇÐÎÊ½Æ ÀËÈÜÉË¿ÈÅ ÜÊÅ ËǽĿ½Ï Î×ÎϽ¿½ ¿×ÊÕÊÅÜ ¿ÅÁ ÏÂÉÌÂͽÏÐͽϽ ʽ ÌÈËÁ½ ½ÍËɽϽ Å ÐÎÂÖ½ÊÂÏË ÌÍÅ ÇËÊÎÐɽÓÅÜ Å ÁÍ ¬×Í¿ËʽԽÈÊËÏË


ÊÅÜÏ ÌÍÅÂÉ Ê½ ¾ËÀ½ÏŠʽ ÈÅÇËÌÂÊ ÒͽÊÅ ËÀͽÊÅÔ½¿½ ÎÈÐÔ½ÅÏ ʽ ÊÜÇËÅ ËÊÇËÈËÀÅÔÊÅ Å Î×ÍÁÂÔÊË Î×Á˿ŠĽ¾ËÈÜ¿½ÊÅÜ Ç½Ï½ ͽÇϽÅÁͯ˿½¿ÊÅɽÊÅÂÇ×ÉÈÅÇËÌÂʽÂ˾ÜÎÊÅÉË Ï×ÆǽÏË ½ÊÏÅËÇÎÅÁ½ÊÏÊÅÜÏÉÐÂÑÂÇÏÂËÇËÈËÁ¿½Ì×ÏÅÌË ¿ÅÎËÇËÏÏËÄŠʽβ ǽÍËÏÂʽ ˾ÐÎȽ¿ÜÖÃ×ÈÏÅÜÓ¿ÜÏʽÌÈËÁË¿ÂÏ¢ÏËĽÖË Î×ÄÁ½¿½ÊÂÏËʽÎËÍÏË¿ÂÎÌË¿ÅÕÂÊËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽÈÅÇËÌÂÊ¿ ÌÈËÁË¿ÂÏ¿½ÃʽĽÁ½Ô½Ê½ÉÊËÀËÎÂÈÂÇÓÅËÊÊÅÌÍËÀͽÉÅŸ ϽÄÅʽÎËǽÎÂÌÍË¿ÂÃÁ½ÏÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜſʽսϽÎÏͽʽ Åν Î×ÄÁ½ÁÂÊÅÎËÍÏË¿ÂÁËɽÏÅÎÌË¿ÅÕÂÊËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽÈÅÇËÌÂÊ Åβ ǽÍËÏÂÊ¿ÌÈËÁË¿ÂÏ ¬ÍÂÄ ÌËÎÈÂÁÊÅÏ ÀËÁÅÊÅ ¿ ÍÂÁÅÓ½ ÎÏͽÊŠν ĽÌËÔʽÏÅ ÅÄ ÎÈÂÁ¿½ÊÅÜĽÎ×ÄÁ½¿½ÊÂʽÎËÍÏË¿ÂÁËɽÏÅÎÌË¿ÅÕÂÊËÎ×Á×Í Ã½ÊÅÂʽ½ÊÏËÓŽÊÅÊ¿ÌÈËÁË¿ÂÏ ÊË¿ÎÂËÖÂÊÜɽÌÍÅÄʽÏÅŠͽÄÌÍËÎÏͽÊÂÊÅϽÇÅ¿½¿ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÏË®ÂÈÂÇÓÅÜϽʽϽÇ׿ ÏÅÌÎËÍÏË¿ÂÂÌË ÎÈËÃʽ ÌËͽÁÅÏÍÐÁÊËÎÏϽÌÍÅÎ×ÔÂϽ¿½ÊÂÏË¿ ÌÈËÁË¿ÂÏÂÅÉʽ¿ÅÎËÇËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽ½ÊÏËÓŽÊÅÊÎҽͽÇÏÂÍ ÊÅÜĽÁËɽÏÅÏ¿ÇÐΧËÊÓÂÊÏͽÓÅÜϽʽÌÅÀÉÂÊϽ½ÊÏËÓŽÊÅÊ ÂÊ½Æ ¿ÅÎËǽ¿ÇËÃÅӽϽÅÌÂÍÅǽÍ̽Ô½ÎÏϽÌËÁÇËÃÅӽϽ ʽ ÌÈËÁ½ ªËÍɽÈÊÅÏ ÁËÎÂÀ½ÕÊÅ ÁËɽÏÅ Ê Î×Á×ÍÃ½Ï ½ÊÏËÓÅ ½ÊÅÊ«ÏÌËÄʽÏÅÏÂÊÅÌÈËÁ˿ ϽÇ׿ÌÅÀÉÂÊÏ˾ÅÇÊË¿ÂÊËÅÉ½Ï É½ÈÅÊÅÏ ÜÀËÁÅÏ Ç×ÌÅÊÅÏ ǽÎÅν ¾ËÍË¿ÅÊÇÅϧËÊÎÐɽÓÅ ÜϽ ʽ ϽÇÅ¿½ ÌÈËÁ˿ ˾½Ô ¿ Îͽ¿ÊÂÊÅ ΠÁËɽÏÅÏ  Äʽ ÔÅÏÂÈÊËÌË É½Èǽ¡ËɽÏÅÎÂÇËÊÎÐÉÅͽÏÂÃÂÁÊ¿ÊËÅÓÂÈËÀË ÁÅÕÊË ½ËοÂÊÏË¿½ÅͽÄÒËÁÅÏÂνÌË ÊÅÎÇÅ ­ÂÄÐÈϽÏÅÏ ËÏ ÍÂÁÅÓ½ ½¿ÏËÍÅÏÂÏÊŠʽÐÔÊÅ ÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜ ¿ οÂϽÌËǽĿ½Ï Ô½ÊÏËÓŽÊÅÊ×ÏÂÉËÖÂʽÊÏÅËÇÎÅÁ½ÊÏÎËÌÍ ÁÂÈÂÊÄÁͽ¿ËÎÈË¿ÂÊÂÑÂÇÏsÌËÊÅý¿½ÍÅÎǽËÏĽ¾ËÈÜ¿½ÊÂËÏ Í½Ç ÌËÁÌËɽÀ½ ËÊÇË̽ÓÅÂÊÏÅÏ ¿ ¾Ë;½Ï½ ÅÉ Î Í½Ç½ ÌËÈÂÄÂÊ Â¿ÌÍËÑÅȽÇÏÅǽϽʽÎ×ÍÁÂÔÊËÎ×ÁË¿ÅÏÂĽ¾ËÈÜ¿½ÊÅÜ ÌÍÅÏ ý¿½½ÊÏÅ¿×Ä̽ÈÅÏÂÈÂÊÂÑÂÇÏ ÌËÁ˾ÍÜ¿½ÄÍÂÊÅÂÏË ÌÍÂÁ̽Ŀ½ ËÏĽÏÈ×ÎÏÜ¿½Ê ÁŽ¾ÂÏÅÁ͝ÊÏÅËÇÎÅÁ½ÊÏÊÅÜÏÂÑÂÇÏʽ½ÊÏË ÓŽÊÅʽÂÄʽÔÅÏÂÈÊËÌË ÎÅÈÂÊËÏÏËÄÅʽÈÅÇËÌÂʽ¢ÏËĽÖË Î×ÖÂÎÏ¿ÂʽԽÎÏËÏʽÐÔÊÅÏÂÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜʽÀÂÊÂÏÅÓÅÏÂÅΠÈÂÇÓÅËÊÂÍÅÏÂʽÁËɽÏÅÂʽÎËÔÂʽÇ×ÉÎ×ÄÁ½¿½ÊÂʽÎËÍÏË¿Â ÅÒžÍÅÁÅοÅËÈÂÏË¿ËËÓ¿ÂÏÂÊÅÌÈËÁË¿Â ®×ÖÂÎϿп½ ˾½Ô ÌÍ˾ÈÂÉοÇÐνʽÌÈËÁË¿ÂÏ ÇËÆÏËÎ×±ÅÀ¨ËÍÅÊ&

ÅÌË¿ÂÔ°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉ Å ¿ÅÎËÇË ÏËÈÂͽÊÏÂÊ Ê½ ÊÂɽÏËÁ½ ÑÅÀ ÎÜ & s ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ Òž ÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ ÌËÁÒËÁÜÖ Ä½ ÎÍÂÁÊË Í½ÊÊË ÌËÈÎÇË ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿Ë ¬ÈË ÁË¿ÂÏÂνͽ¿ÊËÉÂÍÊËÅÅÊÏÂÊÄÅ¿ ÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÎȽ¾Ë Í×¾ÂÎÏÅÁËÀȽÁÇÅ ÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËs sÀͽɽ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ Ê ÌÐÇÈÅ¿Å °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉÅ ÏËÈÂͽÊÏÂÊʽÊÂɽÏËÁ½ÑÅÀ ¨ËÍÅÊ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î×Î ÎÍÂÁÊË ÉËÖÊË Í½Ä¿ÅÏË ÎÏ×¾ ±ÅÀÎÜ& ÈË ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Àͽɽ ÉÊËÀË Ï¿×ÍÁÅ ÅÄÁ×ÍýÖŠʽ Î×ÒͽÊÂÊÅ ÁË s ÁÊÅ ÎÈÂÁ ËÏÇ×ο½Ê ¿ Ì×Èʽ ÄÍÜÈËÎÏ°ÎÏËÆ ÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅ ÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉÅÏËÈÂͽÊÏÂÊʽ ÊÂɽÏËÁ½ÑÅÀ §ËÉ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î×Î ÎÍÂÁÊËÉËÖÊËͽĿÅÏËÎÏ×¾ÈˬÈË ÁË¿ÂÏ ν ÇÍ×ÀÈÅ Î×Î ÄÂÈÂÊ ÌÍ×Î ÏÂÊ ÀȽÁÇÅ ÎÍÂÁÊË Ï¿×ÍÁÅ ÂÁÍÅ ÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽ ÔÂÍ ¿ÂÊÅ ÌÍÅ ÐÄÍÜ¿½Ê°ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉÅÊÂɽÏËÁ½ ­ÅȽ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î×Î
ÎÍÂÁÊËÉËÖÊËͽĿÅÏËÎÏ×¾ÈˬÈËÁË¿ÂÏÂν¾ÂÄÄÂÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÎȽ¾Ë Í×¾ÂÎÏÅ ÎÍÂÁÊË Ï¿×ÍÁÅ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s sÀͽɽ ÔÂÍ¿ÂÊÅÌÍÅÐÄÍÜ¿½Ê°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉÅÊÂɽÏËÁ½ §½ÈÅʽ&sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ Ä½ÌËÈÎÇËÅËͽÊÃÂÍÅÆÊËÌÍËÅÄ¿ËÁÎϿˬÈËÁË¿ÂÏÂνÔÂÍ¿ÂÊÅ ÂÁÍÅ Î×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽ Ï¿×ÍÁÅ ÉÂÎÂÎÏÅ ¿ÇÐÎÊÅ °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊË Å ÑÐĽÍÅÆÊË Ð¿ÜÒ¿½Ê ÅÊÂɽÏËÁ½ §½ÉÂʽ&sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ ÁËɽÏÅ ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν ÉÊËÀË Ï¿×ÍÁÅ ÀȽÁÇÅ Î×Î ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË sÀͽɽ ÔÂÍ¿ÂÊÅÌÍÅÐÄÍÜ¿½Ê¬͞ÅͽÏÎÂÊÂÌ×ÈÊËÐÄ ÍÂÈÅÅÎÂÎ×ÒͽÊÜ¿½ÏsÁÊÅ°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËÄ½Æ Ç½ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½ÊÂÅÊÂɽÏËÁ½ ­ÐÂÊ&sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ Ä½Í½ÊÊË ÎÍÂÁÊËͽÊÊËÅÇ×ÎÊËÌËÈÎÇËÌÍËÅÄ¿ËÁÎϿˬÈËÁË¿ÂÏ νÎ×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽ ÇÍ×ÀÈÅ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ Î×Î ÎȽ¾ËÅÄͽÄÂÊÄÂÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ°ÄÍÂÈÅÏÂÔÂÍ¿ÂÊÅÌÈËÁË¿ÂνÎÅÄ Í½ÄÂÊ ÌÍÂÇ×ÎÊ½Ï ÄÂÈÂÊ ÌÍ×ÎÏÂÊ ÌÈ×ÏÊÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å°ÎÏËÆÔÅ¿  ʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½Ê ÂË&sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ Î×ÎÎÍÂÁÊËͽĿÅÏËÎÏ×¾ÈˬÈËÁË¿ÂÏÂν¾ÂÄÄÂÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ ÌÈË ÎÇË ÇÍ×ÀÈÅÁËÇÍ×ÀÈÅ Ï¿×ÍÁÅ ÎÍÂÁÊËÂÁÍÅÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËs Àͽɽ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å Á˾ÍÂĽÔÂÍ¿Ü¿½ÖÅΰÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛ Ê¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉÅÑÐĽÍÅÐÉ  ÂË ÎÐÌÂÍ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅ ÁÂÊÎËÍÏÁËɽÏŬÈËÁË¿ÂÏÂνÉÊËÀËÏ¿×ÍÁÅ ÀȽÁÇÅ Î×ÎÎÍÂÁ ÊË ÏÂÀÈË s Àͽɽ Á˾Í ĽÔÂÍ¿Ü¿½ÖŠΠÌÍÅ ÐÄÍÜ¿½Ê ¬ÍžÅͽÏÎÂÊÂÌ×ÈÊËÐÄÍÂÈÅ Î×ÒͽÊÜ¿½ÏÎÂsÁÊÅ°ÎÏËÆÔÅ¿ ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½Ê ŠÊÂɽÏËÁ½ ¢ÈÅʽ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ ÏËÈÂͽÊÏÂÊÇ×ÉÊÅÎÇÅÏÂÉÌÂͽÏÐÍÅÌÍÂÄͽÊÊÅÏÂÂϽÌÅʽ ͽĿÅÏŬÈËÁË¿ÂÏÂνÎ×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽÅÄ½Ì½Ä ¿½ÏÏ¿×ÍÁËÎÏϽÅÏ×ÍÀË¿ÎÇÅÜÎÅ¿ÅÁÌË¿ÂÔÂËÏÁÊÅ°ÎÏËÆÔſ ʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½ÊÂÁ¿ÂʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜÎËÍÏË¿ÂÎÊÂĽÁË¿ËÈÅÏÂÈÂÊ¿ÇÐÎʽÌÈËÁË¿Â Ï ĽÁË¿ËÈÜ¿½ÖÅ ÌÍÂÅÉÐÖÂÎÏ¿ÂÊË ÅÄÅÎÇ¿½ÊÅÜϽ ʽ ÌÍËÅÄ¿Ë ÁÅÏÂÈÅÏÂÅÏ×ÍÀË¿ÓÅÏÂÅÌÍÂÁʽÄʽÔÂÊÅĽɽÎË¿ÅÜÌËÏ;ÅÏÂÈ ÎÌË ÎÇÍËÉÊÅÑÅʽÊÎË¿Å¿×ÄÉËÃÊËÎÏÅ ÅÎËÍÏË¿ÂοÅÎËÇÅ¿ÇÐ ÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½ ĽÇËÅÏËÌËÏ;ÅÏÂÈÜÏÂÀËÏË¿Á½Ä½ÌȽÏÅÌË ¿Å ÎËǽÓÂʽ °ÄÍÜ¿½Ê ʽ ÌÈËÁ½ °ÄÍÜ¿½ÊÂÏË Ê½ ÌÈËÁË¿ÂÏ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜ ¿½ÅÊÏÂÍÂÎĽÎÂÈÂÇÓÅÜϽÌÍÅÁËɽÏÅÏ Ï×ÆǽÏËÏË¿ÈÅÜ¿×Í ÒÐÊÜÇËÅǽÔÂÎÏ¿ÂÊÅÌÍÅÄʽÓÅǽÏËÓ¿ÜÏ ÉÅÍÅÎÅÎ×Á×ÍýÊÅ ʽͽÄÏ¿ËÍÅÉÅÎÐÒÅ¿ÂÖÂÎÏ¿½ŸÊÜÇËÅÎÏͽÊÅÌÍžÅͽÊÂÏËʽ ÌÍËÁÐÇÓÅÜϽĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜËÏÌËÈÎÇÅÏÂʽνÃÁÂÊÅÜΠÅÄ¿×ÍÕ¿½¿ˆÂÇÎÌËÍÏʽÄÍÜÈËÎϘ¯Ë¿½ÎÂÌͽ¿ÅÀȽ¿ÊËĽÁ½Î ÌÍÂÁËϿͽÏÅÎÈÂÁ¾ÂÍÅϾÂÊËÏËпÍÂÃÁ½ÊÂʽÌÈËÁË¿ÂÏÂËÏÍ½Ä ÈÅÔÊÅÉÂÒ½ÊÅÔÊÅ ¾ÅËÏÅÔÊÅÅÈŽ¾ÅËÏÅÔÊÅѽÇÏËÍÅ®ÈÂÁÏË¿½ ÁËɽÏÅÏÂÎÂËÎϽ¿ÜÏÁ½ÁËÐÄÍÂÜÏ¿ÎÇȽÁË¿ÂÁËÅÄʽÎÜÊÂʽ̽ Ľͽ¤½ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÏËʽÁËɽÏÅËÏÎ×ÖÂÎÏ¿ÂÊËÄʽÔÂÊÅ ¿×ÄÉËÃÊËÎÏϽĽÌÍËÁ×ÈÃÅÏÂÈÊËÎ×ÒͽÊÂÊÅÂʽÌÍËÁÐÇÓÅÜϽ ³¿ÜÏ Ê½ ÌÈËÁ½ ¡¿ÂÏ ÀȽ¿ÊÅ ÀÍÐÌÅ ÌÅÀÉÂÊÏÅ ¿ ÌÈËÁ½ ʽ ÁËɽϽνǽÍËÏÂÊËÅÁÅÅÒÈËÍËÑÅÈÅ ÊËÇͽÆÊÅÜÏÓ¿ÜÏʽÌÈËÁ½ ÎÂ˾ÐÎȽ¿ÜËÏ˾ÖËÏËÇËÈÅÔÂÎÏ¿ËÅÎ×ËÏÊËÕÂÊÅÂʽͽÄÈÅÔÊÅ ÏÂǽÍËÏÂÊËÅÁŨÅÇËÌÂÊ×Ï Ë¾ÐÎȽ¿ÜÖÔÂÍ¿ÂÊÅÜÓ¿ÜÏ ÂÀȽ¿ÂÊ Ç½ÍËÏÂÊËÅÁ¿ÁËɽÏÅÏ´ÂÍ¿ÂÊÅÜÏÓ¿ÜÏÌÍÅÁËɽÏÅÏÂÎÂËÌÍ ÁÂÈÜËÏÓ¿ÂϽʽ˾¿Å¿Ç½Ï½ÅÓ¿ÂϽʽÉÂÎÂÎϽϽԽÎÏʽÌÈËÁ½ ¬Ë¿ÍÂÉÂʽÐÄÍÜ¿½ÊÂÏËÎÂʽ¾ÈÛÁ½¿½Ì×ÏÅпÂÈÅÔÂÊÅÂʽ ÊÅ¿ËÏËʽÈÅÇËÌÂÊ¿ÁËɽÏÂÊÅÏÂÌÈËÁ˿´ÂÍ¿ÂÊÅÜÏÓ¿ÜÏÂÊ½Æ ¿ÅÁÅɽϽſ½ÃʽǽÔÂÎÏ¿ÂʽҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅǽʽÄÍÂÈÅÜÁËɽ ÏÂÊÌÈËÁ ÌÍÂÁʽÄʽÔÂÊǽÇÏËĽÇËÊÎÐɽÓÅÜ¿ÌÍÜÎÊËÎ×ÎÏËÜ ÊÅ ϽǽÅĽÌÍÂͽ¾ËÏǽ¬ÍÅÁËɽÏÅÏÂĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ Ó¿ÂÏ×ÏʽÌÈËÁ½ËǽĿ½ÄʽÔÅÏÂÈÊË¿ÈÅÜÊÅ¿×ÍÒÐÊÂÀË¿ÅÜÉ½Í ÇÂÏÅÊÀ ½ ÌÍÅ ÏÂÄŠĽ ÌÍÂͽ¾ËÏǽ ¿ÈÅÜÊÅ ¿×ÍÒРǽÔÂÎÏ¿½Ï½ Å ÎϽÊÁ½ÍÏÅÏÂʽÌÍÂͽ¾ËÏÂʽϽÌÍËÁÐÇÓÅÜŸÊÅɽÊÅÂÏËÇ×Éӿ ϽʽÌÈËÁË¿ÂÏÂʽÌËÎÈÂÁ×ÇʽͽÎÏʽ¿ÍÂÄÐÈϽÏʽͽÄÕÅÍÜ ¿½ÖÅÏÂÎÂÄʽÊÅÜËÏÊËÎÊËÌËÈĽϽʽǽÍËÏÂÊËÅÁÅÏÂĽÔË¿ÂÕ ÇËÏËÄÁͽ¿Â¬ÍÂÎÊÅÏÂÁËɽÏÅÅÁËɽÏÂÊÅÏÂÌÍËÁÐÇÏÅνÀȽ¿ÂÊ ÅÄÏËÔÊÅÇ Ê½ ÈÅÇËÌÂÊ ÇËÆÏË Â ÉËÖÂÊ ÌÍÅÍËÁÂÊ ½ÊÏÅËÇÎÅÁ½ÊÏ ©ÊËÃÂÎÏ¿ËÉÂÁÅÓÅÊÎÇÅÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜÌËǽĿ½Ï ÔÂÁÅÂÏËÈËÀÅÔ


 

¡Ë¾Å¿§½ÇÏËÅÁËÎÂÀ½Á˾ſ×ÏÎÅËÎϽ¿½ËÎÊË¿ÂÊÌÍÅÄÊ½Ç ¿×ÌÍÂÇÅ Ô ÎÂÈÂÇÓÅÜϽ Ľ ÌËÁ˾ÍÜ¿½ÊÂÏË ÉÐ Â ÐÎÌÂÕʽ ®× ÀȽÎÊËÂÁʽËÏÊË¿ÅÏÂÎϽÏÅÎÏÅÇÅʽ®¶ Á˾ſ×ÏʽÁËɽÏÅĽ ÇËÊÎÂͿʽϽÌÍËÉÅÕÈÂÊËÎÏÌÍÂÄÀÁËÎÏÅÀ½ËÇËÈË ÇÀÁǽ«ÇËÈËËÏÌË¿ÅÕÂÊÅÜÁ˾ſÂÍÂÄÐÈϽÏËÏÐÎÌÂÕʽ ÎÂÈÂÇÓÅÜ ½ËÎϽʽÈÅÏÂËÏÌËÁ˾ÍÜ¿½ÊÂÏËÅͽĿÅÏÅÂÏËʽ ½ÀÍËÏÂÒÊÅÔÂÎÇÅÏÂÅͽÎÏÅÏÂÈÊË Ä½ÖÅÏÊÅÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÜ §½ÔÂÎÏ¿Ë Ê½ ÌÈËÁ½ Ƚ¿ÊÅÏ ǽÔÂÎÏ¿ÂÊŠҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅ ÇÅʽÌÈËÁ½¿ÇÈÛÔ¿½ÏͽÄÉÂÍ ÑËÍɽ Ó¿ÜÏ ÄÍÜÈËÎÏ Ï¿×ÍÁËÎÏ Ë¾ÖË ÎÐÒË ¿ÂÖÂÎÏ¿Ë ¿ÅϽÉÅÊ ® ¿ÇÐÎ Å ÒͽÊÅÏÂÈʽ ÎÏËÆÊËÎÏ ´ÂÎÏË Í½Ä¾ÅͽÊÅÜϽ ʽ ÌËÏ;ÅÏÂÈÅÏ Ľ ǽÔÂÎÏ¿Ë ÎÅÈÊË Î ÌË¿ÈÅÜ¿½ÏËÏ¿×ÊÕÊÅÜ¿ÅÁʽÌÍËÁÐÇϽ¬ËʽÎÏËÜÖÂÉ ÌËËÏÊË ÕÂÊÅÂʽÂÁÍÅʽϽʽÌÈËÁ½ ¿Î¿ÂϽÎ×ÖÂÎϿп½ÀËÈÜÉËͽÄÊË Ë¾Í½ÄÅÂËÏÎËÍÏË¿ÂÅÒžÍÅÁÅsËÏÉÊËÀËÂÁÍÅÁËÉÊËÀËÁ;ÊÅ ÏÅÌ p´ÂÍÅq ®×ÄÁ½ÁÂÊŠν Å ¾×ÈÀ½ÍÎÇÅ ÎËÍÏË¿Â ËÏ ÏËÄÅ ÏÅÌ Ÿ Ľ¿ÅÎÅÉËÎÏËÏÎËÍϽÂÁÍÅʽϽʽÌÈËÁË¿ÂÏ¿½ÍÅͽËÏsÁË ÀͽɽÅÉËÀ½ÏÁ½¾×Á½ÏÎÃ×ÈÏ ËͽÊÿÅÈÅÔÂÍ¿ÂÊÓ¿ÜÏ®ËÍ ÏË¿ÂÏÂÏÅÌp´ÂÍÅqÅɽÏÉÊËÀËÁ˾ͽÎÌËÎ˾ÊËÎÏĽĽ¿Í×Ä¿½Ê ʽÌÈËÁ˿ ǽÏ˾ÍËÜÏʽÎ×Ó¿ÂÏÅÂÁËÎÏÅÀ½Á˲½Í½ÇÏÂÍÊË Ä½ ÏÜÒ Â ÍÜÁÇËÏË Î×ÔÂϽÊÅ ʽ ͽÊËÄÍÂÈËÎÏ Å ÌÍËÁ×ÈÃÅÏÂÈÂÊ ÌÂÍÅËÁʽÌÈËÁËÁ½¿½ÊŸÎͽ¿ÊÂÊÅÂÎÌÈËÁË¿ÂÏÂʽ˾ÅÇÊË¿Â ÊÅÏÂÁËɽÏÅ ÌÈËÁË¿ÂÏÂÏÅÌp´ÂÍÅqνÎÌË ¿ÅÎËÇËÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿Ë ÅÎ×Á×ÍýÊÅÂʽĽҽÍÅ ÎȽÁÇÅÎÁÂÎÂÍÏÂÊ¿ÇÐÎ¥ÄÌËÈÄ¿½ÏΠĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ ÓÂÈËÌÈËÁÊËÇËÊÎÂÍ¿ÅͽÊ ĽÌÍÅÀËÏ¿Ü ÊÂʽͽÄÊË˾ͽÄÊÅÇËÊÎÂÍ¿ÅͽÊÅÌÍËÁÐÇÏŠǽÇÏËÅĽĽÉͽ ÄÜ¿½ÊÂÅÎÐÕÂʬËÁÒËÁÜÖÅνÅĽÐÇͽνʽ¾ÈÛÁ½Ï½ ¼¿ÊË ÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽǽÔÂÎÏ¿ËÖÂÌÍËÁ×ÈÃÅÁ½ÎÂͽĿſ½¿

6²½Í½ÇÏÂÍÅÎÏÅǽʽËÎÊË¿ÊÅÌÍÅÄʽÓÅ ÌÍÅÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÁËɽÏÅ

ÇËÉ̽ÇÏÂÊ ÁÂÏÂÍÉÅÊÅͽÊÒ½¾ÅÏÐÎʽͽÎÏÂÊÅÜϽ ÁÍÐÃÂÊÓ×Ñ ÏÂÃÅ˾ͽÄп½ÊÂʽÌÈËÁË¿Â ÌËÁÒËÁÜÖÅĽÂÁÊËÇͽÏÊËÉÂÒ½ ÊÅÄÅͽÊËÌÍžÅͽÊ ÈÂÎÊËËÏÇ×ο½ÊÂÅËÏÁÂÈÜÊÂʽÌÈËÁË¿ÂÏ ËÏ Í½ÎÏÂÊÅÂÏË ÎÌÂÓÅÑÅÔÊŠҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇŠʽ ÌÈËÁË¿ÂÏ ǽÏË Ó¿ÜÏ Íª ˾ÖÅÇÅÎÂÈÅÊÅ ÎÐÒÅ¿ÂÖÂÎÏ¿½ÅÇËÊÎÅÎÏÂÊÓÅÜ«ÁÅÎÂÆ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ ÁËɽ ÏŬÈËÁË¿ÂÏÂνÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊËÔÂÍ¿ÂÊÅ ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ Ï¿×ÍÁÅ ÎÍÂÁ ÊË ÏÂÀÈË s s Àͽɽ Î Á˾ͽ Î×ÒͽÊÜÂÉËÎÏ ÎÈÂÁ ¾ÂÍÅϾ½ ¿ Ì×Èʽ ÄÍÜÈËÎÏ°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉË Ä½Æǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉÅÑÐĽÍÅÐÉ ­ÂÜʽ & s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊÁ ÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏÎÅÊÏÂÊ ÄÅ¿ÊËÔÂÍ¿ÂÊÅÌÈËÁË¿ÂÌÍÅÐÄÍÜ¿½Ê ÇÍ×ÀÈÅ ¾ÂÄ ÄÂÈÂÊ ÌÍ×ÎÏÂÊ Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Àͽɽ ÅÄÁ×ÍýÖŠʽ Î×ÒͽÊÂÊÅ s ÁÊÅ °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ±ÅÀ­ÂÜʽ& ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ Å ÑÐĽÍÅÐÉ ÑÅÀ ­ËĽÈÅʽ ÍËν & s ÎÍÂÁÊËͽ ÊËÄÍÜÈ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅ ÁÂÊ ÎËÍÏ Î ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊÅ Ï×ÉÊËÍËÄË¿Å ÌÈËÁË¿Â ÌÍÅ ÐÄÍÜ¿½Ê ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË ssÀͽɽ ÇÍ×ÀÈÅ ¾ÂÄÄÂÈÂÊ ÌÍ×ÎÏÂÊ Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ¥ÄÁ×Í Ã½ÏʽÎ×ÒͽÊÂÊÅÂÌË¿ÂÔÂËÏÁÊÅ °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉ Å ÊÂɽÏËÁ½ ÑÚÅÀ ­ËÄË¿ ¾ÈÜÊ s ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ Ç×ÎÂÊÁËÎÍÂÁÊËÇ×ÎÂÊÁÅÍÂÇÏÂÊÎËÍÏ ÁËɽÏÅ ¬ÈËÁË¿ÂÏ ÌÍÅ ÐÄÍÜ¿½Ê ν ͽ¿ÊËÉÂÍÊË Å ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÍËÄË¿Å ±ÅÀ­ËĽÈÅʽÍËν& ÉÊËÀË ÂÁÍÅ ÀÅÀ½ÊÏÅ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË ssÀ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ ÌÈ×ÏÊÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎÇÍÂÒǽÏ×Êǽ ÇËÃÅÓ½ ÉÂÎÂÎÏÅÅËÏÈÅÔÊÅ¿ÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½¬ËÇËÉÌÈÂÇÎËÏ̽ ĽÍÊÅÅ¿ÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ¿½Ê½ÌÈËÁË¿ÂÏÂÄʽÔÅÏÂÈÊËÌÍ¿×ÄÒËÃÁ½ ͽÄÌÍËÎÏͽÊÂÊÅÏÂÐʽξ×ÈÀ½ÍÎÇÅÅÔÐÃÁÂÎÏͽÊÊÅÍËÄË¿ËÌÈËÁ


ÀËÁÅÊÅʽÉÅʽÈÅÜ¿ÂÇ Ê½ÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏʽ¾ËÈÂÎÏÅ ÏͽÊÎÌËÍϽ ¾ÅÈÊËÎÏÅ¿ÌËÎÈÂÁÎÏ¿ÅÂʽÌÍËÁ×ÈÃÅÏÂÈÊËÎ×ÒͽÊÂÊÅÂsÌÍÂÄ Ï ʽ¿ÇÐÎsÌÍÂÄ ÏÂÅʽÒͽÊÅÏÂÈÊÅǽÔÂÎÏ¿½s¿Ê½ÕÅ ÁÊÅ «ÎÊ˿ʽϽ ÓÂÈ ÌÍÅ ÎÂÈÂÇÓÅÜϽ ʽ ÁËɽÏŠĽ ÌÍÜÎʽ ÅÈŠĽÌÍÂͽ¾ËÏÂʽÌÍËÁÐÇÓÅÜÂÌË¿ÅÕ½¿½ÊÂʽÁ˾ſ½ÌÈËÁË¿ÂËÏ ÂÁÅÊÅÓ½ÌÈËÖ ¡×ÈÀË¿ÍÂÉÂÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÁËɽÏž½ÄÅͽʽʽÎ×ÄÁ½¿½ Ê ʽ ÁÅÍÂÇÏÊÅ ÎËÍÏË¿Â Å ÏÜÒÊËÏË ÅÄÌËÈÄ¿½Ê Ľ ÊÐÃÁÅÏ ʽ ̽Ľͽ¬ËÎÏÂÌÂÊÊËÏÜÎÂʽÎËÔ¿½Ç×ÉÎ×ÄÁ½¿½ÊÂʽÒžÍÅÁÊÅ ÎËÍÏË¿Â ¬×Í¿ÅÜÏÒÂÏÂÍËÄÅÎÂÊÎËÍÏÁËɽÏŤ½ÍÜÒ§ËÉÂÏ ÂÎ×ÄÁ½ÁÂÊ ¿ž×ÈÀ½ÍÅÜÌÍÂÄÀËϽǽÁ²ÍÅÎÏË¡½ÎǽÈË¿ ¿×ÌÍÂÇÅÔ ÏËÄÅѽÇÏÍÜÁÇËÎÂËÏͽÄÜ¿½¿ÔÐÃÁÂÎÏͽÊʽϽÈÅÏÂͽÏÐͽ ¬ÍÂÄÀËÁÅʽ½Ç½Á²Í¡½ÎǽÈË¿Î×ÄÁ½¿½Ê½Æ ͽÊËÄÍ ÈÅÜÌËÏË¿½¿ÍÂÉÂÒžÍÅÁp–ҞÅÄËÊqÅËÍÀ½ÊÅÄÅͽʽÐÔÊË Ë¾ËÎÊË¿½ÊËÒžÍÅÁÊËÌÍËÅÄ¿ËÁÎϿˬ½Í½ÈÂÈÊËÎÏË¿½ÎÂÍ½Ä ¿Å¿½ÅÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÁÅÍÂÇÏÊÅÎËÍÏ˿¡ËʽÕÅÁÊÅ¿ÍÂÄÐÈÏ½Ï Ê½ÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÁËɽÏÅ¿ÎÏͽʽϽÊÅνÎ×ÄÁ½ÁÂÊÅËÇËÈË ÎËÍϽ ËÏÇËÅÏËÁÅÍÂÇÏÊÅÅÒžÍÅÁÊŧ½ÇÏËοÅÃÁ½ÌÍË ÓÂÊÏ×Ï¿ÂÔ¿ÌËÈĽʽÒžÍÅÁÅÏ ¥ÄÌËÈÄ¿½ÊÂÏËʽÒžÍÅÁÅÏÂÎÂÁ×ÈÃÅǽÇÏËʽÒÂÏÂÍËÄÅÎÊÅÜ ÂÑÂÇÏ Ï½Ç½ Šʽ ¿×ÄÉËÃÊËÎÏϽ Ľ Î×ÔÂϽ¿½Ê ʽ ÇËÉÌÈÂÇÎ ËÏ ¿½ÃÊÅÎÏË̽ÊÎÇÅǽÔÂÎÏ¿½Ç½ÏËÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏʽ¾ËÈÂÎÏÅÅÎ×Ä Á½¿½ÊÂʽÎËÍÏË¿ÂÎÌË Á×ÈÀËÎ×ÒͽÊÂÊÅÂʽÌÈËÁË¿ÂÏ®ÂÈÂÇ ÓÅËÊÂÍÅÏÂÌÍÂÁÌËÔÅϽÏÎ×ÄÁ½¿½ÊÂÏËʽ&ÒžÍÅÁÅÊÂνÉËÌË Í½ÁÅÂÑÂÇÏÅÏÂʽÒÂÏÂÍËÄÅÎ ÊËÅǽÏËĽÖÅϽÎÍÂÖÐÊÂÈÂÀ½Èʽ ÍÂÌÍËÁÐÇÓÅÜÅ¿ÇͽÆʽÎÉÂÏǽǽÏËĽÇÍÅȽʽ¿ÈËÃÂÊÅÜϽ¿ Á×ÈÀËÀËÁÅÕÊÅÏÂÎÂÈÂÇÓÅËÊÊË ÀÂÊÂÏÅÔÊÅÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜ «ÎÊË¿ÊÅÏÂʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜÌÍÅÎÂÈÂÇÓÅÜϽʽÁËɽÏÅÅʽÁ½ ÁÂÊÅÜÂϽÌνÁ¿ÂsĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜÅĽÌÍÂͽ¾ËÏ¿½ÏÂÈ Ê½Ï½ ÌÍËÉÅÕÈÂÊËÎÏ ®ÌÂÓÅÑÅÔÊÅÏ ҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅ ÌÍÂÁÎϽ ¿ÈÜ¿½ÖÅÅÊÏÂÍÂÎĽ̽ĽͽʽÌÍÜÎʽÌÍËÁÐÇÓÅÜνÀËÈÂÉÅʽ ĽÇÍ×ÀÈÂÊËÎÏ Ê½ ÌÈËÁË¿ÂÏ ŠÄÁͽ¿Åʽ ÂÁÊË˾ͽÄÅ ÌË ËÏÊË ÕÂÊÅÂʽͽÄÉÂͽ ÑËÍɽϽÅÓ¿ÂϽ ¾ÂÄ¿×ÊÕÊÅÊÂÁËÎϽÏ×ÓÅ Å ÁÂÑÂÇÏÅ ÌÈ×ÏÊËÎÏ Ê½ ÌÈËÁ½ ¿ÇÐÎ Å ½ÍËɽÏ ªÂ˾ÒËÁÅÉÅÏ ҽͽÇÏÂÍÅÎÏÅÇÅĽÌÍÂͽ¾ËÏ¿½ÏÂÈʽϽÌÍËÉÅÕÈÂÊËÎÏ¿ÇÈÛÔ¿½Ï ±ÅÀ½­ËÄË¿¾ÈÜÊsÌÈËÁË¿Â

ÊÅÎËÍÏË¿ÂÁËɽÏÅÑÅÀŽ ¥Á½ÈsÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÁË Ç×ÎÂÊ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅÊ½Ê ÏÂÊÁÅÍÂÇÏÂÊÎËÍÏÎÉËÖÊË Í½Ä¿ÅÏËÎÏ×¾ÈËÅÂÁÍÅÈÅΠϽ °ÄÍÂÈÅÏ ÌÈËÁË¿Â ÅÉ½Ï ËͽÊÃÂ¿Ë ÔÂÍ¿Âʽ ÁË ÔÂÍ ¿ÂʽËÇͽÎǽ Í×¾ÂÎÏÅ ÌÈË ÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÁË ÇÍ×ÀÈÅ ÂÁÍÅ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Å ÌË¿ÂÔÂÀͽɽ ÊÂÁËÎϽÏ×Ô ÊËÏ¿×ÍÁÅÁËÉÂÇÅ ÌÐÇÈÅ¿Å ¬ÍÅ¿ÅÎËÇÅÂÇÎÏÍÂÉÊÅÏÂÉ ÌÂͽÏÐÍÅ ÄÂÈÂÊÅÜÏÌÍ×ÎÏÂÊ ËÇËÈË ÁÍ×ÃÔÂʽϽ ÜÉÅÔǽ ±ÅÀ¥ÁÂ½È Ê½ÌÈËÁË¿ÂÏ ÅÄÈËÃÂÊÅʽ ÎÈ×ÊÓÂÊÂÎÂĽÔÂÍ¿Ü¿½¬ÈËÁË¿ÂÏÂνÎÉÊËÀËÁ˾ÍÅ¿ÇÐÎË¿Åǽ ÔÂÎÏ¿½ ÊËÎËÍÏ×ÏÂÔпÎÏ¿ÅÏÂÈÂÊʽ¾ËÈÂÎÏÅÑÅÀ ¬ÈË¿ÁÅ¿ÎǽǽÍËÏÅʽsÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÁÅÍÂÇÏÂÊÎËÍÏĽ ÎÍÂÁÊËͽÊÊËÌËÈÎÇËÌÍËÅÄ¿ËÁÎϿˬÈËÁË¿ÂÏÂνÎ×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈË sÀͽɽ ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ°ÄÍÂÈÅÏÂÌÈËÁË¿Âν ÎÅÊÏÂÊÄÅ¿ÂÊËͽÊÿӿÜÏ ½ÉÂÎÂÎϽϽԽÎÏsÔÂÍ¿ÂÊË ËͽÊ࿽¬ÈËÁË¿ÂÏÂνÎËÇËÈËǽÍËÏÂÊÅÈÅÇËÌÂÊËÏ˾ֽϽ ÌÅÀÉÂÊϽÓÅÜ ÇËÜÏËÁËÎÏÅÀ½ÁË ÉÀ®×Á×ÍýÊÅÂÏËʽ¿ÅϽÉÅÊ ®ÂsÉÀsÁ¿½Ì×ÏÅÌË¿ÅÎËÇË¿Îͽ¿ÊÂÊÅÂÎÁÍÐÀÅÏÂÎËÍÏË±ÅÀ­ËÄË¿¾ÈÜÊ


«Ï ʽԽÈËÏË Ê½ ÇÐÈÏÅ¿ÅͽÊÂÏË ÁË Î׿ÍÂÉÂÊʽϽ ÎÂÈÂÇÓÅÜ ÁËɽÏÅÏÂν˾ÂÇÏʽʽÐÔÊÅÅÄÎÈÂÁ¿½ÊÅÜ ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËÅÏ×Í ÀË¿ÅÜ ®ÂÈÂÇÓÅÜϽʽÊË¿ÅÎËÍÏË¿ÂÎÌËÁ˾ÍÂÊÅǽÔÂÎÏ¿½Ä½ÌËÔ¿½ ÌÍÂÁÅËÇËÈËÀËÁÅÊÅ¿¢¿ÍË̽ÀȽ¿ÊË¿¥Ï½ÈÅÜ ½ÀËÁÅ ÊÅÌË Ç×ÎÊËÅ¿ÉÂÍÅǽ ª½Æ ˾ÖËÎÂÎÔÅϽ ÔÂÓÂÈÅÏÂʽÎÂÈÂÇÓÅÜϽÌÍÅÁËɽÏÅÏ νÌÍÂÉÅʽÈÅÌÍÂÄÔÂÏÅÍÅѽÄÅÎÂÈÂÇÓÅÜʽÁ˾ſÌÍÂÄ ÏÂ

6§Í½ÏǽÅÎÏËÍÅÜ

6§Í½ÏǽÅÎÏËÍÅÜÅÏÂÊÁÂÊÓÅÅĽͽĿÅÏÅ ʽÎÂÈÂÇÓÅÜϽÌÍÅÁËɽÏÅÏÂ

®ËÍÏË¿Â ª½Æ ÌËÁÒËÁÜÖÅ ¾×ÈÀ½ÍÎÇÅ ÎËÍÏ˿ Ľ ÏË¿½ ʽÌͽ¿ÈÂÊÅ ν ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÏÂÒžÍÅÁū̽ȾÀ& ÂË& Å ÂËÎÐ ÌÂÍ& ½ËÏÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÏÂsÒžÍÅÁÅϪÅÇËÈÅʽ&Å¢ÈÂʽ ÌÍÅɽ& ÅÁÅÍÂÇÏÊÅÜÎËÍϯͽÌÂÄÅÓ½¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽÂÌÍÂÁÊ½Ä Ê½ÔÂʽĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜǽÇÏËÊÂÌËÎÍÂÁÎÏ¿ÂÊËÎÈÂÁÌÍÅ ¾ÅͽÊÂʽÐÄÍÂÈÅÏÂÌÈËÁ˿ ϽǽÅÎÈÂÁÁËÐÄÍÜ¿½ÊÂʽÌËÎϽ ¿ÂÊÅÏÂʽÎ×ÒͽÊÂÊÅÂ

¬ÍÅÌËÁ¾ËͽʽÎËÍÏË¿ÂĽÇ×ÎÊËÌËÈÎÇËÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ËËÎË ¾ÂÊË¿ÊÅɽÊÅÂÏÍܾ¿½Á½ÎÂËÏÁÂÈÜʽǽÔÂÎÏ¿ËÏËʽÌÈËÁË¿Â Ï®ËÍÏË¿ÂÏÂÏÍܾ¿½Á½¾×Á½ÏÎÏ¿×ÍÁÅÅÅÄÁ×ÍýÖÅʽÎ×Òͽ ÊÂÊÅÂÌÈËÁ˿«οÂÊÏË¿½ ÌÍÅËÏÇ×ο½Ê¿ÄÂÈÂÊËÎ×ÎÏËÜÊÅ Ï ÏÍܾ¿½ Á½ ÌÍÅÏÂý¿½Ï ÎÌËÎ˾ÊËÎÏϽ ÌÍÂÄ ÌÂÍÅËÁ½ ʽ Î×Ò Í½ÊÂÊÅ Á½ ÌÍÅÁ˾ÅÜÏ ÊËÍɽÈÊË ÔÂÍ¿ÂÊ Ó¿ÜÏ ¾ÂÄ Î×ÖÂÎÏ¿ÂÊË ¿ÈËÕ½¿½ÊÂʽ̽ĽÍÊÅÜÎÅ¿ÅÁÅÒͽÊÅÏÂÈÊË ¿ÇÐÎË¿ÅÏÂǽÔÂÎÏ ¿½ª½ÏÂÄÅÅÄÅÎÇ¿½ÊÅÜ¿Ê½Æ Ì×ÈʽÎÏÂÌÂÊËÏÀË¿½ÍÜÏÊÜÇËÅËÏ ÎÍÂÁÊËͽÊÊÅÏÂÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÅÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÒžÍÅÁÅÁË É½ÏÅ Ï×Æ Ç½ÏË ÌÍŠͽÊÊÅÏ ÎËÍÏË¿Â Î×ÔÂϽ¿½ÊÂÏË Ê½ ÏÂÄŠǽ ÔÂÎÏ¿½Ê½ÌÈËÁË¿ÂÏÂÎͽÊÊËÄÍÜÈËÎÏϽÎÂÌËÎÏÅÀ½ÏÍÐÁÊË

)6§·®ª«¬«¨®§«¬­«¥¤Ÿ«¡®¯Ÿ«±ÅÀ¥¤§ÈÜ

¿Â ¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽ  ÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽ Ľ ÌÍÜÎʽ ÇËÊÎÐɽÓÅÜ ÅÌÍËÉÅÕÈÂʽÌÍ ͽ¾ËÏǽ ¿ ÎËÇË¿Â ÁÂÏÎÇÅ Å ÁÅÂÏÅÔÊÅ ÒͽÊÅ °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊË Å ÑÐĽÍÅÆÊË Ð¿ÜÒ¿½ ÊÂÑÅÀ ¢ÈÅÓ½ s ÅÊÁ ÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÎÍÂÁ ÊËͽÊËÄÍÜÈ ÁÅÍÂÇ ÏÂÊ ÎËÍÏ ÁËɽÏÅ ÏÅÌ pÔÂÍÅq ¬ÈËÁË ¿ÂÏÂνÏÅÌÔÂÍÂÕ ±ÅÀ¬ÈË¿ÁÅ¿ÎǽǽÍËÏÅʽ ÇÅÎ×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈË ËÇËÈËÀͽɽ ÇÍ×ÀÈÅ ÎsÌÈËÁ½Ê½Î×Ó¿ÂÏÅÂÔÂÌǽ °ÄÍ ÈÅÏÂÌÈËÁË¿ÂνÔÂÍ¿ÂÊÅ ¾ÂÄÄÂÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ Á¿ÐǽÉÂÍÊÅ ÀȽÁ ÇŬÍËÁÐÇÓÅÜϽÂÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ®ËÍÏ×Ï ÂÎȽ¾ËÔпÎÏ¿ÅÏÂÈÂÊʽ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ¥¤§ ÈÜ s ÅÊÁ ÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇ ÏÂÊ ÎËÍÏ ÁËɽÏÅ ÏÅÌ pÔÂÍÅ ÀÍËÄÁË¿ÅÁÂÊq ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν Ë¿½È ÊË ÌÍËÁ×ÈÀË¿½ÏÅ ÅÊ ÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å Ï¿×ÍÁÅ Î ÌÍÅÜÏÂÊ ¾½È½ÊÎÅÍ½Ê ÎȽÁÇË ÇÅÎÂÈ¿ÇÐÎ Î×Î ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s Àͽɽ ÎÐÒË ¿ÂÖÂÎÏ¿Ë s ¬ÍËÁÐÇÓÅ ÜϽ  ÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽ ĽÌÍÜÎʽÇËÊÎÐɽÓÅÜ


ÎÐÕÂÊÂÅĽÉͽÄÜ¿½Ê°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽͽν ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½Ê ÅÏËÈÂͽÊÏÂÊʽÊÂɽ ÏËÁ½ÑÅÀ ©ÅȽ s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÅÊÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ÏÅÌpÔÂÍÅq¬ÈËÁË¿ÂνÎ×ÎÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽ ÎÓÅÈÅÊ ÁÍÅÔʽÑËÍɽ ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊËÔÂÍ¿ÂÊÅ ÉÂÎÂÎÏÅÎÊÂÃÂÊÌÂÍÅǽÍÌ ÎËÏÊËÎÅÏÂÈÊË¿ÅÎËÇËÎ×Á×ÍýÊÅÂʽÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿ËÏÂÀÈË¿ÊË ÅĽҽÍÅs °ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽſÂÍ ÏÅÓÅÈÅÐÉ

±ÅÀªÅÇËÈÅʽ&

¡ÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅÂÁÍËÌÈËÁÊÅÎËÍÏË¿Â ¬ËÁÒËÁÜÖÅ ¾×ÈÀ½ÍÎÇÅ ÎËÍÏ˿ Ľ ÏË¿½ ʽÌͽ¿ÈÂÊÅ ν ÒÅ ¾ÍÅÁÅϪÅÇËÈÅʽ&Å¢ÈÂʽÌÍÅɽ&½¿ÏËÍsÌÍËÑÁÎÊ£ ¡½Ê½ÅÈË¿ ÁÅÍÂÇÏÊÅÏÂÎËÍÏ˿¯ͽÌÂÄÅÓ½ žËÊËÊÅÜşÅÒÍÂÊ ½¿ÏËÍÅsÌÍËÑÁ ͞ËÍÅΟȽÁÅÉÅÍË¿ÅÁÍ ©ÅÈÜʽ½¿ÏËÍÅs ÌÍËÑÁ Í©¦ËÍÁ½ÊË¿ÅÁÍ ¼Ê½Å®ËȽÍÅν¿ÏËÍÅÁËÓÁÎʨ ¤½ÀËÍÔ¿½ÅÁÍ ¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽÂÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽĽÌÍÜÎʽÇËÊÎРɽÓÅÜÅÌÍËÉÅÕÈÂʽÌÍÂͽ¾ËÏǽ ªÅÇËÈÅʽ&sÌ×Í¿ÅÜϾ×ÈÀ½ÍÎÇÅÂÁÍËÌÈËÁÂÊ¿ÅÎËÇËÁ˾ſÂÊ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂʾÂÄÇËÈË¿ ÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏÁËɽÏÅ°ÄÍÂÈÅÏÂÌÈË Á˿ ν ͽ¿ÊËÉÂÍÊË Å ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿Â ÊÅ ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÁË ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ ÌÈ×Ï ÊÅ ÎÍÂÁÊË Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å Î ÉÊËÀË Á˾ÍÅ¿ÇÐÎË¿ÅǽÔÂÎÏ ¿½®ÍÂÁÊËÏËÏÂÀÈËʽ ÌÈËÁË¿ÂÏ  s Àͽɽ ʽ¾ËÀ½ÏÅÌËÔ ¿ÅÌÈËÁË¿ÂÏÂÁËÎÏÅÀ½Ï ÁË Àͽɽ Å ÌË¿Â Ô°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛ ÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍ ÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉ Å ¿ÅÎËÇË ÏËÈÂͽÊÏÂÊÊËÄÍÜÈ ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ Î Á˾Í ͽĿÅÏË Á˾Í ͽÄÇÈËÊÂÊËÅ˾ÈÅÎÏÂÊËÎÏ×¾ÈˬÈËÁË¿ÂÏÂν¾ÂÄÄÂÈÂÊÌÍ×Î ÏÂÊ ÀȽÁÇÅ ÌÈ×ÏÊÅ ÉÊËÀË Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈſŠΠɽÈǽ ÁÍ×à ÔÂʽ ÜÉÅÔǽ ¾ÂÄ ÇËÈÂÊÓ ʽ ÌÈËÁʽϽ ÁÍ×Ãǽ ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË sÀͽɽ ͽ¿ÊËÉÂÍÊËÅÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊËĽÔÂÍ¿Ü¿½ÖÅÎÂÁËν ɽϽ ÁÍ×ÃÔÂʽ ÜÉÅÔǽ Á˾Í Î×ÒͽÊÜ¿½ÖŠΠʽ ͽÎÏÂÊÅÂÏË ÎÈÂÁ ÐÄÍÜ¿½Ê ÁÍÐÃÊËÐÄÍÜ¿½ÖÅ Å ÌËÁÒËÁÜÖŠĽ ÂÁÊËÇͽÏÊË ÌÍžÅͽÊ °ÎÏËÆÔÅ¿  ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ Å ÑÐĽÍÅÐÉÑÅÀ ¬½ÐϽÈÅÜ s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÌËÈÐÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ¿ÅÎËÇËÌ ÍËÁÐÇÏÅ¿ÂÊÁÅÍÂÇÏÂÊÎËÍÏ ÌËÁÒËÁÜÖĽËÏÀÈÂÃÁ½ÊÂʽ¿ÅÎËǽ ÈÂÒ½ÅʽÇËÊÎÏÍÐÇÓÅܬÈËÁË¿ÂÏÂν˿½ÈÊÅ ÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËs Àͽɽ ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊËÔÂÍ¿ÂÊÅ Ï¿×ÍÁÅ ÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿ËÅÌË ¿ÅÕÂÊË Î× Á × Í Ã ½ Ê Å Â Ê½ ˾ÖÅ ÌÅÀÉÂÊÏÅ Å ÌÂÇÏÅÊÅ ÁË ¾Í Î×ÒͽÊÜ ¿½ÖŠΠʽ Í ½ Î ÏÂ Ê Å ÂÏË ÁËsÁÊÅ ÎÈÂÁ ÐÄÍÜ¿½ Ê ¬Ë ½ÀÍË Ê Ë É Å Ô Â Î Ç Å Å ¿ÇÐÎ˿ŠǽÔÂÎÏ¿½ ËÏ ÀË¿½ÍÜʽÅÄ Å Î Ç ¿ ½ Ê Å Ü Ï½ ʽ ÑÂÍÉÂÍÅ ÏÂĽ¿ÅÎËÇË Ç½ÔÂÎÏ¿ÂʽŠÐÎÏËÆÔÅ¿½Ê½ ¾ËÈÂÎÏÅ ÌÍË ±ÅÀ¬½ÐϽÈÅÜ ÁÐÇÓÅÜ ÑÅÀ 
±ÅÀžÂȽÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËsÀͽɽ ÌÈ×ÏÊÅ Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎɽÈǽŠÌÈÅÏǽÁÍ×ÃÔÂʽÜÉÅÔǽ ÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿Ë s ¬ÍËÁÐÇÓÅÜϽ ÂÌËÁÒËÁÜֽĽÌÍËÉÅÕÈÂʽÌÍÂͽ¾ËÏǽsÌÍÅÀËÏ¿ÜÊÂʽÇËÊÎÂÍ ¿ÅËÏÓÂÈžÂÈÂÊÅÅʾÂÈÂÊÅÁËɽÏÅ ÁËɽÏÂÊÎËÇ ÇËÊÓÂÊÏͽÏÅ ÅĽÎÐÕÂÊ°ÎÏËÆÔÅ¿Âʽ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½Ê ÎÏÂÉÑÅÈÅÐÉÅÌËÈÎǽÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏʽǽÍÏËÑÂʽɽʽÑÅÀ žÂȽsÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÁËͽÊËÄÍÜÈÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ÁËɽÏÅ ­½ÎÏ ÊÅÂÏËÂÎÍÂÁÊËÉËÖ ÊË ÇËÉ̽ÇÏÊË ¬ÈË ÁË¿ÂÏ ν Î Ë¿½ÈÊË ÌÍËÁ×ÈÀË¿½Ï½ ÑËÍ É½ ¾ÂÄ ÄÂÈÂÊ ÌÍ×Î ÏÂÊ ÀȽÁÇÅ ÎÍÂÁÊË Ï¿×ÍÁÅ ÎÍÂÁÊËÏÂÀÈË s s Àͽɽ ÁË ¾ÍÂĽÔÂÍ¿Ü¿½ÖÅΠŠÁÍÐÃÊËÐÄÍÜ¿½ÖÅ °ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛ Ê¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅ ÓÅÈÅÐÉ Å ÑÐĽÍÅÐÉ ÑÅÀ £½ÇÈÅÊ s ÎÍÂÁ ÊËͽÊËÄÍÜÈ ÁË Í½ ±ÅÀ£½ÇÈÅÊ

±ÅÀŸËÁËÈÂÆ&ʽ ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ÔÂÍÊÅ ÈÅÎÏÊÅ ÌÂÏʽ ÑÅÀ ¢ÈÂʽ ÌÍŠɽ & s ¿ÅÎË Ç Ë Á Ë ¾ Å ¿ Â Ê Â Á Í Ë Ì È Ë Á Â Ê ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÒžÍÅÁÂÊ ÎËÍÏ Î Í½¿ÊËÉÂÍÊË Å ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÌÈË ÁË¿Â ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s ±ÅÀ¢ÈÂʽÌÍÅɽ& Àͽɽ ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ ÀȽÁÇÅ Ï¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å®ËÍÏ×Ï Â ÐÎÏËÆÔÅ¿ ʽ ÏÛÏÛÊ¿½ ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅ ÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉ Å ¿ÅÎËÇË ÏËÈÂͽÊÏÂÊ Ê½ ½ÈÏÂÍʽÍÅÜ ÎÂÌÏËÍÅËĽ Å ½ÊÏͽÇÊËĽ ÑÅÀ ¯Í½ÌÂÄÅÓ½sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÁÂÏÂÍÉŠʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν ÔÂÍ ¿ÂÊÅ ÇÍ×ÀÈÅ Î ÊËÎÈ ÕÅÌÔ ʽ ¿×ÍÒ½ ÀȽÁÇÅ ÁË ÎȽ¾Ë Í×¾ÂÎÏÅ ÎÍÂÁÊË Ï¿×ÍÁÅ ±ÅÀ¯Í½ÌÂÄÅÓ½ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎÍÂÁÊËÂÁÍÅÁËÂÁÍÅÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈËssÀͽɽ °ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛ ÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ÑÐĽÍÅÐÉÅ ÏËÈÂͽÊÏÂÊʽ¾ÂÈÅÅÔÂÍÊÅÈÅÎÏÊÅÌÂÏʽ ÑÅÀ žËÊËÊÅÜ s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ ÁÂÏÂÍ ÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ÁËɽÏÅ Î Á˾Í ͽÄÇÈËÊÂÊËÅ˾ÈÅÎÏÂÊËÎÏ×¾ÈË°ÄÍÂÈÅÏ ÌÈËÁË¿ÂνÔÂÍ¿ÂÊÅ ÇÍ×ÀÈÅ ÂÁÍÅÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈË s s Àͽɽ ÀȽÁÇÅ ÁË ÎȽ¾Ë Í×¾ÂÎÏÅ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å°ÎÏËÆ ÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉ ±ÅÀžËÊËÊÅÜ


ÅÑÐĽÍÅÐÉÑÅÀ ©ÅÈÜʽsÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÁ ÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ¬ÈË ÁË¿ÂÏ ν ÌÈËÎÇË ÇÍ×ÀÈÅ Î×Î Ä ÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ ÎȽ¾ËÍ×¾ÂÎÏÅ ÎÍÂÁ ÊËÏ¿×ÍÁÅ ÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËss ÀͽɽŸÊÜÇËÅÎÈÐԽŠÌÍÅÅÊÏÂÊ ÄÅ¿ÊË ÎÈ×ÊÔÂ¿Ë ÀÍÂÂÊ Š¿ÅÎËÇÅ ÂÇÎÏÍÂÉÊÅÏÂÉÌÂͽÏÐÍÅ ÄÂÈÂÊÅÜÏ ÌÍ×ÎÏÂÊ¿Ì×ÈʽÄÍÜÈËÎÏʽÌÈËÁ½ ÊÂĽÔÂÍ¿Ü¿½sËÎϽ¿½Ã×ÈÏË ËÍ½Ê Ã¿ Å ¿ÈËÕ½¿½ ̽ĽÍÊÅÜ ¿ÅÁ ʽ ÌÈËÁË¿ÂÏÂÑÅÀ ŸÅÒÍÂÊ s ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈ Á ÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ Î ÁË ±ÅÀ©ÅÈÜʽ ¾ÍÂͽÄÇÈËÊÂÊËÅͽĿÅÏËÎÏ×¾ÈË ¬ÈËÁË¿ÂÏÂνÂÁÍÅÎÍÂÁÊËÏÂÀÈËssÀͽɽ ÇÍ×ÀÈÅ Ï¿×Í ÁÅ ÎÁ¾ÂÈÌÂÍÅǽÍÌ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÊËÍɽÈÊËÔÂÍ¿ÂÊÅÌÍÅÐÄÍÜ¿½ Ê°ÎÏËÆÔÅ¿ÂʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉÅÑÐĽÍÅÐÉ ¼Ê½sÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÁÂÏÂÍÉŠʽÊÏÂÊ ÁÅÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ ¬ÈËÁË¿ÂÏ ν ÔÂÍ¿ÂÊÅ ÇÍ×ÀÈÅ ÎȽ¾Ë Í×¾ÂÎ ÏÅ ÁË ÀȽÁÇÅ ¾ÂÄ ÄÂÈÂÊ ÌÍ×ÎÏÂÊ ÎÍÂÁÊËÏ¿×ÍÁÅ ÊÂÌÐÇÈÅ¿Å ÎÍÂÁÊË ÏÂÀÈËssÀͽɽ°ÎÏËÆÔſ ʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅ ÐÉÅÑÐĽÍÅÐÉÑÅÀ ®ËȽÍÅÎ s ÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÁÅ ÍÂÇÏÂÊ ÎËÍÏ Î ÃÅÄÊÂÊÅ Å Á˾Í ͽĿÅÏŠͽÎÏÂÊÅÜ °ÄÍÂÈÅÏ ÌÈË Á˿ ν ½ÏͽÇÏÅ¿ÊÅ Î ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂÊ Ó¿ÜÏ ÂÁÍÅ s Àͽ ɽ ÌËÔÏÅ ÇÍ×ÀÈÅ ÉÊËÀËǽÉÂÍÊÅ ±ÅÀ¼Ê½ ÉÂÎÂÎÏÅ Î Á¾ÂÈ ÌÂÍÅǽÍÌ Å ÁË ¾Í½ÏͽÊÎÌËÍϽ¾ÅÈÊËÎÏ©ÂÎÂÎϽϽԽÎÏʽÌÈËÁ½ÂÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂʽſÇÐÎʽ ÎÐÒË¿ÂÖÂÎÏ¿Ës s °ÎÏËÆÔÅ¿Âʽ¿ÂÍ¡ÂÏÂÍÉÅʽÊÏÊÅ Á;ÊË ÌÈËÁÊÅÎËÍÏË¿Â ¬ËÁÒËÁÜÖÅ ¾×ÈÀ½ÍÎÇÅ ÎËÍ Ï˿ ν ÒžÍÅÁÅÏ ¥¤§ ¡ÂÜ & ½¿ÏËÍÅ s ÌÍËÑ Á Í Ÿ ­ËÁ¿½ Å ÁÍ Å ŸËÁËÈÂÆ & ½¿ÏËÍÅ s ÀÈ ½Î ¡ ½Ê¿½ Å ÁÍ ÁÅÍÂÇÏÊÅÏ ÎËÍÏË¿Â žÂȽ ½¿ÏËÍÅ s ½Ç½Á ²Í ¡½ÎǽÈË¿ Å ÁÍ £½ÇÈÅÊ ±ÅÀ®ËȽÍÅÎ ½¿ÏËÍÅsÌÍËÑÁÎÊ£¡½Ê½ÅÈË¿ Å ÁÍ ¬½ÐϽÈÅÜ ½¿ÏËÍÅs ÌÍËÑ Á ͟­ËÁ¿½ Å ÁÍ ®ËÍÏË¿Â ÏÂνÁÍÐÃÊËÐÄÍÜ¿½ÖÅ ÎË¿½ÈÊË ÌÍËÁ×ÈÀË¿½Ï½ÑËÍɽʽÌÈËÁ½ Ï¿×ÍÁÅ ÌËÁÒËÁÜÖÅĽÉÂÒ½ÊÅÄÅͽÊËÌÍžÅͽÊÂÅÌËʽÎÜÖÅÉ ҽÊÅÔÊÅʽÏË¿½Í¿½ÊÅÜÌÍÅÏͽÊÎÌËÍÏÅͽÊÂÏËÅÉ¿¾ËÇΠ̽ÈÂÏÅ ÍÂɽÍÇÂϽÅÁͬÍËÁÐÇÓÅÜϽÂÌÍÂÁʽÄʽÔÂʽĽÌÍËÉÅÕÈÂʽ ÌÍÂͽ¾ËÏǽ ¥¤§¡ÂÜ&sÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÁËͽÊËÄÍÜÈ¿Å ÎËÇËÌÍËÁÐÇÏÅ¿ÂÊÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ ÁËɽÏÅ °ÄÍÂÈÅÏ ÌÈËÁ˿ ν ÅÊÏÂÊÄÅ¿ÊË ÔÂÍ¿ÂÊÅ ¾ÂÄ ÄÂÈÂÊ ÌÍ×ÎÏÂÊ Ï¿×ÍÁÅ Ë¿½ÈÊÅ ÎÍÂÁ ÊËÏÂÀÈËssÀͽɽ Î×ÎÎÐÒË ¿ÂÖÂÎÏ¿Ë ËÇËÈË  Å ¿ÅÎËÇË Î×Á×ÍýÊÅ ʽ ˾ÖÅ ¾½ÀÍÅȽ ËÇËÈË  ÉÀ ÀȽ¿ÊË ÈÅÇË ÌÅÊ ¯ËÄÅ ÇËÉÌÈÂÇÎ ËÏ Ç½ÔÂÎÏ¿½ ±ÅÀ¡Âܞ & ÀÅËÌÍÂÁÂÈÜǽÏËÉÊËÀËÌËÁÒËÁÜ Ö½ ÎÐÍË¿Åʽ Ľ ÌÍÂͽ¾ËÏǽ ¿ ͽÄÈÅÔÊÅ ÏÂÒÊËÈËÀÅÔÊÅ ÌÍËÁÐÇÏŠοÅÎËǽ¾ÅËÈËÀÅÔʽÎÏËÆÊËÎÏÅÄÁͽ¿ËÎÈË¿ÂÊÂÑÂÇÏ°ÎÏËÆÔſ ʽÏÛÏÛÊ¿½ÉËĽÆǽ ¿ÂÍÏÅÓÅÈÅÐÉÅÑÐĽÍÅÐÉÑÅÀ ŸËÁËÈÂÆ&sÁÂÏÂÍÉÅʽÊÏÂÊ ÎÍÂÁÊËͽÊËÄÍÜÈÒžÍÅÁÂÊÎËÍÏ °ÄÍÂÈÅÏÂÌÈËÁË¿Âνͽ¿ÊËÉÂÍÊËÔÂÍ¿ÂÊÅ ¾ÂÄÄÂÈÂÊÌÍ×ÎÏÂÊ

ÏÅÓÅÈÅÆÊËÅÑÐĽÍÅÆÊËпÜÒ¿½Ê ÑÅÀ 
Артишокът, Cynara L., принадлежи към сем. Asteraceae. В България се срещат два вида от род Cynara L. – C. scolymus (Зеленчуков артишок ) и C. cardunculus (Маслодаен артишок). Видовете от род Cynara L. са сравнително слабо разпространени и познати в България. Счита се, че артишокът произхожда от Етиопия. Използван е за медицински цели в древния Египет и Рим, но първите документи за култивираното му отглеждане датират от ХV век. Името му произлиза от гръцката дума „Кynara”, остров в Егейско море. Ботаническа характеристика на видовете от род Cynara L. Зеленчуковият артишок (Cynara scolimus L.) (фиг.1) е многогодишно тревисто растение със стъбло високо от 0.5 до 2.5 м. Листата са дълбоко пересто нарязани, отдолу – сивовлакнести, приосновните – до 80 см дълги. Цветните кошнички са единични, едри, 6 – 7 см в диаметър. Обвивните листчета са керемидообразно наредени, голи, външните са със и/ или без остър триъгълен придатък на върха. Плодовете са 6 – 8 мм дълги, с 25 – 40 мм дълга хвърчилка. Цъфти в периода юли – август.

Расте в Югозападна Европа. У нас се отглежда много рядко като декоративно растение. Използват се цветните кошнички (Anthodium Cynarae) и листата (Folia Cynarae). Съдържа 7 типа Кафеоилхинови киселини, аскорбинова киселина, бета-каротин, бета-селинен, бета-ситостерол, бор, кафеена киселина, кафеоил-4-хинова киселина, калций, кариофилен, хлорогенни киселини, цианидол – гликозид, цинарагенин, цинарапикрин, цинаратриол, цинарин, цинаролид, деканал, еугенол, ферулиева киселина, флавоноиди, фолацин, глицеринова киселина, гликолова киселина, хетеросид – В, инулин, изоамерболин, лауринова киселина, линоленова киселина, линолова киселина, лутеолин – гликозид, магнезий, миристинова киселина, ниацин, олеинова киселина, палмитинова киселина, пантотенова киселина, фенилацеталдехид, фосфор, калий, белтъци, тараксастерол, тиамин, витамин B6, цинк, псевдотараксастерол, рибофлавин, сколимозид, стеаринова киселина, стигма стерол, танин. Има високо съдържание на олеинова и линолова киселини в балансирано съотношение, както

и нисък размер на свободни киселини, пероксиди, и линоленовата киселина. Разпределението на фитостероли е типично за семената от сем. Asteraceae. Освен това, оптималното α-токоферолно съдържание го прави много добър антиоксидант. Маслодайният артишок (Cynara cardunculus L.) (фиг.2) е многогодишно тревисто растение с 0,5 до 2 м високо стъбло, разклонено или неразклонено. Листата са дълбоко пересто нарязани, малко по-тъмни от тези на C. scolimus. Цветните кошнички са единични, едри. Обвивните листчета са керемидообразно наредени, остри, завършващи с шип. Плодовете са 6 – 8 мм дълги, с 25 – 40 мм дълга хвърчилка. Семената са тъмни, сиво-черни, продълговати, почти два пъти подълги отколкото широки. Цъфти през месеците юли – август. В България видът е интродуциран. Произхожда от Средиземноморския район. Някои автори считат, че C. cardunculus произхожда от C. scolimus. Видът би могъл да има много широко приложение. Отглеждан е от векове за храна. Ядливата част са били стъблата и меките части на листата. Растението би

Фиг. 1. Cynara scolimus L.

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

31

Зеленчуци

АРТИШОК В БЪЛГАРИЯ


Фиг. 2. Cynara cardunculus L.

могло да бъде и много инвазивно и в някои райони на Средиземноморието се счита за плевел. В литературата са описани двата подвида – subsp. cardunculus и subsp. flavescens, които са от найинвазивните видове. Cynara cardunculus L.се използва като маслодайна култура в неполивни територии със средиземноморски климат. За тази цел тя се отглежда като многогодишна култура и цялата получена биомаса се прибира всяка година. Съдържа основни мастни киселини, като палмитинова, стеаринова, олеинова и линолова. Проучените видове са регистрирани в Националния регистър PHYTO’2000 като интродуцирани. Данни за двата вида са съхранени в базатa данни за образците, поддържани в Ботаническата градина на ИРГР-Садово. Налице е повишен обществен интерес към отглеждането на нови и нетрадиционни видове култури. В тази връзка центровете по генетични ресурси спомагат за повишаване и поддържане разнообразието на видовете чрез интродукция, описание и съхранение на нова генплазма. Видовете от род Cynara L. (Артишок) и тяхното практическо приложение са все още слабо известни у нас. Зеленчуковият артишок (Cynara scolimus L.) е отличен източник на витамини (А, С и от групата В), минерали (натрий, желязо, фосфор, магнезий, калций, калий) и фибри. Богат е на цинарин – мо32

бр. 3, 2012 г., сп.

щен антиоксидант, който не се съдържа в друг зеленчук. Начин на отглеждане на артишока Артишокът се отглежда по три начина: чрез семена, разсад и резници. Той е придирчив към състоянието на почвата. Най-подходяща за него е дълбоко обработената и добре пропусклива почва. При ниски положителни температури, съчетани с прекомерна влага корените на растението гният. Развива се добре и плододава в зони, защитени от студени ветрове. Оптималното съдържание на почвената влага трябва да е 75-80% от ППВ. С недостига на влага растежа отслабва, цветовете се свиват и стават груби. С течение на годините растежът на артишока се усилва. Семената се сеят рано на пролет в оранжерия. Обикновено покълват бързо и е добре да се разсадят в отделни саксии, а напролет се засаждат на постоянно място. Може да се направи и директна сеитба на семената на постоянно място. Това трябва да стане през месец април. Сеитбата се прави на дълбочина 2 сантиметра, като във всяко гнездо е добре да се слагат по две семенца. Ако и двете поникнат през ноември растенията се разделят. Разделяне може да се направи и през март – април, но тогава растенията ще останат по-малки през първата си година. Беритбата започва обикновено през втората година след засаждане на растенията на постоянно място. Към изрязване на

„Земеделие плюс”

съцветията се пристъпва когато последните са достигнали нормална за сорта големина и са започнали да се разтварят в горната си част. От 100 кв. м се получават 400-500 главички. Главичките стават готови през юни. След прибиране на реколтата цветоносните стъбла се изрязват, растенията се почистват от изсъхнали листа и мястото се прекопава. Късно през есента листата се изрязват високо и растенията се загърлят, за да се предпазят коренищата от измръзване. Употреба на артишока Ядивната част на артишока са вътрешните, долни листа, като се консумира 1/3 от тяхната долна част. Ядивна е и сърцевината на артишока, но първо трябва да се отстрани мъхестото покритие. Препоръчително е артишокът да се консумира сварен на пара, защото по този начин се запазват всички хранителни вещества. Той е не по-малко вкусен задушен или изпечен, а прясната сърцевина може да бъде добавена в салата, нарязана на тънки ленти. За лечебни цели се използват цветните кошнички. Въвеждането на артишокът като зеленчукова и маслодайна култура в практиката дава възможност за разширяване видовия и сортов състав на земеделските стопанства във връзка с тенденцията за отглеждане на нови и нетрадиционни култури. Гл. ас. д-р Катя Узунджалиева ИРГР – Садово


първи български сливов сорт от групата ренклоди До 70-те години на миналия век, основен сорт в България бе Кюстендилска синя слива, който се оказа силно чувствителен на опасната вирусна болест шарка по сливата. Поради бързото разпространение на болестта, площите му рязко започнаха да намаляват. Той беше заместен от сорта Стенлей, който близо 30 години заема 80-90% от площите на сливовата култура в България. Продължилото десетилетия моносортие в страната наложи необходимостта от стартиране на селекционни програми за подобряване на сливовия сортов състав. Основна цел на всички програми е създаване на сливови сортове с висока степен на устойчивост на болестта шарка. В резултат на тези програми в опитната станция в Дряново и Институтите в Троян, Пловдив, Кюстендил и Костинброд са създадени общо 29 сливови сортове. От тях само един е от групата ренклоди, един е трънкосливов, а всички останали са от европейски тип или както още се наричат домашни и градински сини сливи. Селекционната програма за създаване на нови сливови сортове в Института по овощарство в Пловдив е стартирана през 1987г. Предвид традиционния интерес и добрата пазарна приемственост на сливовите плодове, както на вътрешния, така и на международния пазар в нея е залегнало като едно от приоритетните направления, създаване на сортове, устойчиви на болестта шарка, с висококачествени плодове, предназначени за консумация в свежо състояние. Относително по-бедния сортов състав формиращ групата на ренклодите, наложи необходимостта от провеждане на отбор сред популации от хибриди, съобразен с получаването на сортове от типа ренклоди. Ефективна популация в това отношение се оказа тази на хибридите, получени от свободно опрашване на сорта Стенлей. От нея бе отбран елит № 6-5 измежду 454 броя растения. След размножаването и комплексното проучване на елит № 6-5 той бе представен за държавно сортоизпитване. По този път през 2010г. се стигна до официалното признаване на новия сливов сорт Пловдивска ренклода – един от реализираните продукти на програмата по селекция. Дървото на сорта Пловдивска ренклода е с умерен растеж и рядка корона с кълбовидна форма. Цъфтежът е късен, а в плододаване встъпва през четвъртата вегетация. Плододава редовно и обилно, главно върху букетни и къси цветни клончета. Плодовете узряват в средата на август – 5-6 дни след тези на сорта Зелена ренклода и 10 дни преди плодовете на Стенлей. Те са много едри, с размери 42,9 х 43,0 х 40,0 мм и средна маса 45 г, при 27 г за Зелена ренклода, 40 г за Алтанова ренклода и 39 г за Стенлей. Формата е кълбовидна, с добра симетричност. Върхът е пресечен, с малка трапчинска и добре оформена връхна точка. Коремната страна е прибрана, с плитка, широка бразда и добре изразен коремен шев. Дръжчената

ямичка е плитка и тясна. Плодната дръжка е среднодълга – 17,2 мм, относително дебела, светлозелена, слабо овласена и се откъсва лесно от плода. Плодовата кожица е виолетово-червена, равномерно обагрена, със светъл и плътен восъчен налеп, тънка. Плодовото месо е светлозлатистожълто, хомогенно, нежно, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и приятен аромат. Костилката е малка, с размери 22,8 х 9,3 х 16,2 мм и средна маса 1,8 г, представляваща 4% от общата маса на плода. Тя е симетрична, тясна, светлокафява, отделяща се от плодовото месо. Установените средни добиви при неполивни условия и възраст на дърветата 10, 11 и 12 години са 64 кг/дърво. Те са малко по-високи от добивите получени от Зелена ренклода и Алтанова ренклода и с 2 кг по-ниски от тези получени от Стенлей. Новият сорт Пловдивска ренклода превъзхожда изходния родителски сорт Стенлей по редица основни показатели – срок на зреене, маса на плода, относителен дял на костилката. По същите показатели той превъзхожда добре познатите сортове от групата ренклоди Алтанова ренклода и Зелена ренклода. Оцветяването на плодовата кожица на Пловдивска ренклода е много по-атрактивно, което го прави доста по-привлекателен за производителите. Наред с формирането на едри, изравнени плодове, основно предимство на новия сорт са много добрите вкусови качества на плодовете, което ги прави особено подходящи за консумация в свежо състояние. Отглеждан при поливни условия Пловдивска ренклода демонстрира доста по-високи стойности на икономическите показатели и сензорните характеристики на плодовете. Новият сорт има добра съвместимост със семенната подложка жълта джанка. Голямо предимство на сорта е неговата самоплодност, качество, което не е характерно за другите ренклоди. Въпреки самоплодността, добри опрашители за Пловдивска ренклода са сортовете Стенлей, Чачанска лепотица и Алтанова ренклода. Продължителните визуални наблюдения и проведените серологични тестове ELISA показаха, че новият сорт е толерантен към вируса на шарката. Не са установени поражения от други вирусни болести, както и от ранно и късно кафяво гниене. Има много добра сухоустойчивост и подчертана устойчивост на зимни студове и късни пролетни мразове. Поради показаните добри характеристики новият сорт е включен в програмата по селекция за създаване на други нови сливови сортове. През 2011г. сортът Пловдивска ренклода е награден с диплом от Съюза на изобретателите в България в третото Национално изложение "Изобретения" Технологии" Иновации", проведено в София на 11.11.2011г. Доц. д-р Аргир Живондов, ИО – Пловдив

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

33

Овощарство

Пловдивска ренклода –


ПРОУЧВАНЕ НА ПРАСКОВЕНИ СОРТОВЕ ПО ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОВОЩНА ФЕРМА През 2003г.в Института по овощаррус на мозайката по ябълката (ApMV). ство – Пловдив стартира регионален Фенология на цъфтежа проект “Fruit Farm Development project”, Цъфтежът при изследваните сортове финансиран от Международната физапочва между 23 и 25 март, а продължинансова корпорация ( IFC) подкрепяща телността му е между 7 и 11 дни (фиг.1). развитието на частния сектор, както и Най-ранна дата за начало на цъфтеж от частната компания HCL Consultants е отбелязана при клинговите сортове със седалище в Атина. Проектът бе част Сорт Рич Мей Фортуна и Еверц и десертния сорт Рич от програма за подпомагане на производителите на Мей, а най-късна при сорта Рубидукс. Най-късно плодове в България. В рамките на проекта бе заложен приключва цъфтежа при сортовете Рубидукс, Роял опит с интродуциран от Гърция безвирусен посадъчен Глори и клинговия сорт Катерина. Най-продължитематериал от десертни и консервни сортове праскови и лен е цъфтежът при сортовете Рубидукс и Катерина. кайсии, с цел да се демонстрират техните продуктивни Не е установена зависимост между фенологията на прояви при условията на най-благоприятните райони цъфтежа и фенологията на узряване на плодовете и/ за отглеждане на прасковата в България – Пловдив и или величината на добива. Сливен. Гръцките консултанти на проекта подбраха за Фенология на узряване и биометрия експеримента сортове, които са най-разпространени на плодовете в южната ни съседка. В периода 2005 - 2009г. са В района на Пловдив най-рано узряват плодовете проучени седем прасковени сорта – десертните Рич на сорта Рич Мей – през втората половина на месец Мей, Спрингбел, Роял Глори, Рубидукс и клинговите юни, следвани от тези на Спрингбел и Роял Глори съКатерина, Еверц и Фортуна. ответно в средата на месец юли. Най- къснозреещ от През 2003г. бяха засадени по 10 дървета от десерт- изследваните сортове е Рубидукс, плодовете на който ните прасковени сортове Рич Мей, Спрингбел, Роял узряват в началото на месец септември. Клинговите Глори и Рубидукс и клинговите сортове подходящи за сортове зреят в следната последователност – в начапреработка - Катерина, Еверц и Фортуна, присадени лото на август узряват плодовете на сорта Катерина, върху вегетативната прасковена подложка GF-677. около седмица по-късно тези на Фортуна и в началото Сортовете бяха интродуцирани като безвирусен на септември на Еверц (табл.1). посадъчен материал от Гърция. Насаждението е съзРезултатите от биометричния анализ на плодовете дадено на алувиално-ливадна почва с рН – 6,8, при показват, че ранните сортове Рич Мей и Спрингбел са разстояния на засаждане 4 х 4 м. Междуредията бяха с по-малка маса на плода от по-късно зреещите Роял поддържани в черна угар, а редовите се поддържаха Глори и Рубидукс, като масата на последния е два пъти чисти от плевели чрез механизирани почвообработки и половина по-голяма от тази на ранозреещите. Освен ( фрези с откланящи секции). С цел разработване на това плодовете на първите два сорта значително ваподходяща система за контрол на заплевеляване при рират по едрина и това изисква по-детайлна резитба ранния сорт Рич мей, среднозреещия Роял Глори и при отглеждането им, за да се получат по-едри и поклинговите сортове Катерина, Еверц и Фортуна бе изравнени плодове. От клинговите сортове най-едри заложен полски опит за проучване влиянието на са плодовете на сорта Еверц, но като цяло разликата почвения контактен селективен хербицид оксифлуо- между сортовете не е толкова голяма. рофен (Гоал 2Е) и листния системен тотален хербицид Най-дребна е костилката на сорта Рич Мей - около глифозат(Раундъп) върху заплевеляването и вегетатив- 3 г, а най-едра е тази на Рубидукс – около 7 г, но тъй ните прояви на дърветата. като последният е с най-едри плодове, то заедно със Проследени са фенологията на цъфтеж и узряване сорта Роял Глори имат най-добро съотношение плод: на плодовете. Извършен е биометричен анализ на пло- костилка (табл. 1). При сорта Рич Мей и Спрингбел довете. Установена е родовитостта на изследваните костилките понякога са слепнали за плодовото месо и сортове (добив кг/дърво). Чрез метода на имунно – ензимно свързване (ELISA), съгласно процедурата описана от Clark and Adams, прасковените сортове бяха анализирани за присъствието на следните сокопреносими фитовируси: вирус на некротичните пръстеновидни петна по костилковите (PNRSV), вирус на вджуджаването по сливата (PDV), вирус на шарката по сливата (PPV), вирус на хлоротичните листни петна по ябълката (ACLSV) и ви- Фиг. 1. Фенограма на цъфтежа

34

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”


Рич Мей

21.06. 53,43 c 57,26 d 56,15 d 96,61 d 2,91c

% на костилката от масата на плода

средна маса на костилката, (г)

средна маса на 1 плод, (г)

дата на зреене

дебелина (мм)

Сорт

ширина (мм)

височина (мм)

Таблица 1. Биометрия на плодове ( 2005-2009г.)

3,01

Спрингбел 26.06. 52,00 c 55,98 d 76,24 a 91,64 d 4,34 b 4,74 Роял Глори 22.07. 70,82 a 71,54 b 70,08 b 180,36 b 4,32 b 2,40

Контрол на добива при Рич Мей

се отделят на парчета, което е характерно за най-ранните прасковени сортове. Репродуктивни прояви Първите единични плодове при всички сортове се получиха още на втората година след засаждането и при следващите бе отчетено нарастване на добива (табл. 2). Всички сортове показаха много добра родовитост, което е характерно за повечето прасковени сортове. От проучваните сортове най-висок добив бе отчетен при Роял Глори – средно за периода по 20 кг от дърво. Най-нисък е добива при сорта Рубидукс, при който се образуват помалко на брой плодове на едно дърво. Това има и своите предимства, тъй като плодовете не издребняват. Химичен анализ на плодове При анализа на данните за стойностите на сухо вещество, общи захари и киселини при десертните сортове, се наблюдава тенденция на корелация между установените стойности и срока на зреене на плодовете(табл. 3) При клинговите сортове такава тенденция не се очертава. От всички изследвани сортове Катерина е с най-високи показатели за сухо вещество и общи захари. Най-нисък процент сухо вещество и захари съдържат плодовете на сорта Спринг Бел. Като цяло клинговите сортове са сравнително по –богати на киселини, а по отношение на дъбилните вещества няма особени различия между всички изследвани сортове. Вирусологични изследвания Данните от вирусологичните тестове (табл. 4) показаха, че при проучваните сортове бяха идентифицирани два от изследваните вируси PPV и PNRSV, съответно при 50% и 42.4 % от анализираните дървета. Вирусът на шарката по сливата не беше диагностициран единствено при сорт Еверц, а при останалите сортове PPV беше идентифициран в нива на инфекция от 16.6 % до 80 % от изследвани растения. PDV, ACLSV и ApMV не бяха установени в тестваните растения. ИЗВОДИ Анализът на данните от проучването на седемте новоинтродуцирани прасковени сорта показва, че те са подходящи за отглеждане при почвено-климатичните условия на Пловдивския район. В. Божкова, З. Ранкова, Сн. Милушева Институт по овощарство – Пловдив

Рубидукс

07.09. 69,17 a 76,33 a 75,20 a 238,52 a 6,98 a 2,46

Катерина

10.08 60,76 b 67,26 c 67,92 c 156,64 c 5,20 ab 2,82

Фортуна

15.08. 59,34 b 66,04 c 63,76 c 140,96 c 4,70 b 3,00

Еверц

07.09. 63,14 b 71,22 b 70,64 b 174,72 b 4,36 b 3,09

Табл. 2. Добиви за периода 2007–2009г.

Сорт Рич Мей Спрингбел Роял Глори Рубидукс Катерина Фортуна

2007г. 14 15 19 11 11 12

Еверц

добив, кг/дърво 2008г. 2009 16 15 17 16 21 20 12 9 14 16 12 13

14

15

средно, кг/дърво 15 b 16 b 20 a 10.6 c 13.6 bc 12.3 c

18

15.6 b

Таблица 3. Химичен анализ на плодове

сухо в-во Re, %

СОРТ

общи инвертна захароза, киселини, дъбилни захари захар, % % % вещества, % %

Рубидукс

10,36 10,10 10,90 13.8

9,62 8,5 11,5 12.1

1,41 2,5 5,4 5.0

7,80 5,3 5,92 6.72

0,72 0,42 0.39 0.31

0,01 0,01 0,02 0.02

Катерина

15,9

12,7

4,62

7,23

0,77

0,02

Фортуна

14,53

8,73

1,74

6,66

0,81

0,02

Еверц

13.0

11.0

3.92

6.90

0.91

0.02

Рич Мей Спрингбел Роял Глори

Таблица 4. Нива на вирусна инфекция съгласно резултати от ELISA

Сорт Рич Мей Спрингбел Роял Глори Рубидукс Катерина Фортуна Еверц Общо

PNRSV 83.3 0.0 100.0 0.00 0.0 33.3 66.6 42.4

ниво на инфекция % PDV PPV ACLSV 0.0 16.6 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.6 0.0 0.0 66.6 0.0 0.0 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

ApMV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35


ЗЛАТИСТ КАСИС (Ribes aureum L.) Златистият касис (златисто френско грозде) произхожда от Северна Америка, където се среща в обширни територии от северозападните части на САЩ до Мексико. Придобива популярност като невзискателно декоративно растение и като подложка за бодливото немско (цариградско) грозде. С времето плодовете са оценени като годни за консумация. Този вид има отлична приспособимост и се отглежда като декоративен и ягодоплоден храст на различни почвено–климатични условия в Русия, Узбекистан, Казахстан, Чехия, Англия, Беларус и други страни. Златистият касис принадлежи към сем. Saxifragaceae, род Ribes, вид Ribes aureum L. Той представлява многогодишен храст, висок 2-2,5 м. Храстът се формира от прикоренови издънки, които се образуват от подземни придатъчни пъпки на кореновата система и се състои от 15-20 основни клони от различна възраст. Издънките са дебели, изправени и без бодли. По сила на растеж и продължителност на живот на издънките (8-10 г.) златистото грозде превъзхожда касиса и червеното френско грозде. Разклоняването на издънките е слабо. Плододаването е съсредоточено не само на едногодишния прираст, но и на 4-5 годишни плодови образувания. Листата са лъскави, триделни и напомнят тези на бодливото грозде. Те се появяват рано на пролет и създават зелен фон за разпукващите цветове. Цветовете са ярки, златисто-жълти със силен аромат, усещащ се надалеч и привличащ пчелите. Цветовете са събрани в къси гроздчета. Благодарение на късния цъфтеж в края на април и началото на май, цветовете

не се повреждат от късни студове. Продължителността на цъфтежа е 14-15 дни. Плодовете са закръглени или овални с тегло 0,5-2,0 грама с характерен дълъг изсъхнал околоцветник. Те узряват към средата или края на месец юли. Плодовете са без характерния касисов аромат и имат плътна кожица, оцветена в черно, кафяво, червено или жълто със силен блясък. От тях може да се приготвят компоти, сокове, сладка и други производни. Плодовете съдържат до 8 % захари, до 1 % органични киселини, много Р–активни вещества, до 70 % витамин С, пектин, дъбилни и багрилни вещества и др. Растенията плододават ежегодно, като започват от втората-третата година след засаждането. Възрастният храст дава не по-малко от 3-4 кг плодове. Разстоянията на засаждане са 1-1,20 м в редовете и 2,50-3,00 м между редовете. На едно място може да се отглежда в продължение на 15-20 години. Златистият касис е невзискателен към условията на отглеждане. Благодарение на по-дълбоко проникващата коренова система той се развива, там където другите ягодоплодни култури трудно растат. Отглежда се на различни почви, но не понася тежките глинести почви и застояла вода. Той е сухоустойчив и достатъчно студоустойчив вид. Видът се отличава с ниска самоплодност, за получаване на високи добиви е необходимо засаждане на два–три сорта. Най разпространените сортове са Узбекистанская крупноплодная, Плотномясая, Кишмишная, Венера и др. Особена популярност видът е получил в качеството си на подложка за различни сортове френски грозда и бодливо немско грозде. При съкращаване на 50-70 см височина и присаждане на бодливо грозде се получават много ефектни растения. Когато се използва за декоративни цели се засажда както единично, така и групово. Размножава се със зрели и зелени резници, отводи, коренови издънки, делене на храсти и семена. Засаждането, отглеждането и резитбата, когато се отглежда като храст, се извършва както при касиса. Доц. д-р Недялка Стоянова Институт по земеделие Кюстендил

36

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”


Рискови променливи при бизнеса с орехи Всяка инвестиция в земеделски бизнес е свързана с поемането на инвестиционен риск. При инвестициите в производства с отложен характер на възвръщаемост степента на риск е много по – изразена спрямо другите видове производства.Като обект на изследване сме приели орехът, тъй като при този вид най – ярко се откроява особеността в периода и степента на възвръщаемост на капиталните вложения. В статията разглеждаме влиянието на рисковите променливи цена, добив и дисконтов процент върху доходността на бизнеса с орехи. Определянето на рисковите променливи, влияещи върху доходността на бизнеса с орех е осъществено чрез използване на статистически методи. Резюмирано ще представим етапите, чрез които сме достигнали до крайния резултат и произтичащите от него изводи. На първия етап е изследвана степента на влияние на факторите цена, добив и дисконтов процент в диапазона на отклоненията, които могат да бъдат предизвикани в резултат на промените в техните стойности. На втория етап е направено оценяване на риска на инвестиционния проект като са изчислени най – често използваните показатели за инвестиционен риск - дисперсията, стандартното отклонение и коефициентът на вариация ( на стандартно отклонение ) и в третия етап е извършена оценка дали инвестицията е финансово изгодна, за да покрива и степента на риск. За по – ясна представа относно същността на използваните в разработката статистически показатели ще направим кратки пояснения на понятийния апарат. Под дисперсия на случайна величина следва да се разбира отклонението на величината от математическото очакване. Дисперсията се отбелязва с σ2, стандартното отклонение се бележи с σ и означава разпръскване на данни или мярка за вероятностното им разпределение. Коефициентът на вариация или наречен още коефициент на стандартно отклонение представлява отношение между стандартното отклонение и очакваната възвръщаемост, показва риска на единица възвръщаемост. Нетната настояща стойност (ННС), използвана при изчисленията на статистическите показатели е динамичен показател, носещ информация за ефективността на проекта, респективно бизнеса (при ННС максимална положителна стойност про-

ектът или бизнесът е ефективен; при ННС = 0 инвестицията се оценява по алтернативна (относителна) цена или с други думи на база пропуснати ползи от приемане или неприемането й; при ННС ‹ 0 проектът изцяло се отхвърля, инвестицията е неефективна). Може да бъде изчислена чрез използване на следната аналитична зависимост: , лв. Където: ННС е нетната настояща стойност, лв.; Р1; Р2, ......,Рn - е чистата печалба по години в периода на същинско плододаване (когато приходите от производството и реализацията на продукцията са по – големи от разходите); С – размерът на инвестиционните разходи (от създаването на насажденията до годината на встъпване в плододаване); r - ;дисконтовият (лихвен) процент .С него очакваните в бъдеще парични постъпления се привеждат към настоящия момент, за да е налице съпоставимост на променливите. Важно: При изчисляването на размера на инвестиционните разходи също следва да се отчете факторът време ( чрез прилагане на формулата за сложна лихва), тъй като при орехите този период обхваща 10 – 11 години, дори при най – скорозрелите сортове възвръщаемост започва да се реализира едва след 5 – 6 година и това следва да се има в предвид при определяне на параметрите, на база на които ще се изчислява ефективността и ще се прави избор на финансираща програма. При оценката на риска в случая като отправна точка е използван фактът, че доходността на производството е случайна величина, подчинена на нормалния закон за разпределение на величините – средна стойност на доходността, изразена чрез ННС, средното й квадратично отклонение за срока на ефективното плододаване и коефициентът на вариация. Данните за основния анализ на статистическия ред за доходността са получени на база технологичната карта за създаване и отглеждане на насажденията. За да се анализира влиянието на цената върху финансово – икономическите показатели на проекта за производство на килограм орехи с черупките са приети три равнища на цените - 2 лв.; 2,60 лв. и 5 лв./ кг при равни други условия. Резултатите

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

37


Дисперсията

Табл. 1. Анализ на влиянието на променливата „цена“ Вариант оптимистичен

стойност на ННС на инвес- вероятност променлива- тицията, лв./ относит. едита, лв/кг 10 – те дка ници 5 558 079 0,15

реалистичен

2

19 734

0,70

песимистичен

2,60

136 664

0,15

Табл. 2. Анализ на влиянието на променливата “ добив “ върху доходността от производството на орехи стойност ННС на инвес- вероятност Вариант на проментицията, относит. ливата, кг / лв./ 10 – те единици дърво дка оптимистичен 180 89 289 0,30 реалистичен

150

19 736

0,60

песимистичен

195

135 816

0,10

Табл. 3. Анализ на влиянието на променливата „дисконтов процент“ върху доходността от производството на орехи Вариант стойност на ННС на инвес- вероятност променлива- тицията, относит. та, лв./ 10 – те единици дка оптимистичен

9

-100 326

0,25

реалистичен

6

19 734

0,70

песимистичен

14

-284 662

0,05

Табл. 4. Рискови променливи Променлива дисперсия на стандарт- коефициент ННС но откло- на вариация нение на ННС цена, лв./кг

3.586202410

189372,71

1,60

добив, кг/ дърво

1744188402

41 763,48

0,79

дисконтов %

1.7206512 10

41 480,73

- 0,16

от оценката на рисковите променливи и влиянието им върху доходността на бизнеса с орехи са представени в таблици 1; 2; 3 и 4. Класирането на рисковите променливи, влияещи върху доходността на бизнеса е представено в таблица 4 и е осъществено според посочените по – горе в статията показатели - дисперсия, стандартно отклонение и коефициент на стандартно отклонение.: Приложени са следните формули: (1)

38

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

(2) (3) (4)

Анализът на данните показва, че най – висок инвестиционен риск поражда променливата “ цена “. На второ място е променливата “ добив “ и на трето място – “ дисконтовият процент “. Следователно усилията за по - точно прогнозиране, и за намаляване на инвестиционния риск трябва да се насочат към първите две променливи. Интересен е въпросът защо цената на орехите с черупки е толкова ниска в сравнение с тази на лешниците и на други представители от разглеждания вид след като са близки по хранителна стойност и кои са пътищата за приблизителното им приравняване. В тази връзка е направен опит на база хранителната стойност на орехите и лешниците и рандеманът за съответните сортове, както и разходите за отглеждане, изчислени на база на технологичните карти да се изведе методически подход за коригиране на цената на орехите с черупки, отразен във формула 5. При представянето на подхода авторът изхожда от следната информация: На орехите рандеманът за приетите сортове Силистренски, Шейново и Дряновски е 51 %, белтъчините са около 18 %. Те съдържат много мазнини, витамини и минерални вещества. Себестойността на 1 кг орехи е 1,20 лв., а на 1 кг лешници 1,37 лв. Лешниковите ядки по литературни данни съдържат 61,25 – 71,56 % мазнини, от 16 до 21 % чист белтък, витамини и минерални соли. По калорична стойност превъзхождат плодовете на ореха, бадема, смокинята и гроздето. Рандеманът на приетите в изследването сортове Ран Трапезунски и Римски е около 61 %. (5) където: Цл и Цо– са съответно цените на лешниците и орехите с черупки в лв./ кг; Кл1 – процентът на белтъчните вещества на лешника в относителни единици; Кл2 – рандеманът на лешника в относителни единици; Кл3 – разходите за производство на лешник през произволно избрана година от периода на икономически осъщественото плодородие на лешника, в случая 16 – та година от проекта в лв. за 1 кг лешници; Ко1 – процентът на белтъчните вещества на ореха в относителни единици; Ко2 – рандеманът на ореха в относителни единици; К03 – разходите за производство на 1 кг орехи през


произволно избрана година – в случая 16 – та год. от проекта в лв./ кг. Въз основа на предложения подход коригираната цена на 1 кг орехи с черупките при зададените ограничителни условия е 3,77 лв. Въпреки отчетения положителен ефект от промяната в цената на килограм орехи с черупките върху доходността на бизнеса и с нея производството на орехи при настоящите икономически условия се оказва нерентабилно, тъй като инвестиционните разходи са големи, възвръщаемостта на инвестицията е отложена и предприемачът следва да търси алтернативни варианти за производствена програма и структура, осигуряващи му бърза възвръщаемост на капиталовложенията и устойчиви доходи във функция от времето или с други думи да предприеме стратегия на диверсификация на производството . Изводът е, че изборът на технология на отглеждане на трайните насаждения, цените на продуктите, концентрацията на пазара и избора на дисконтов процент, при който инвестицията да бъде осъществена са важна предпоставка за устойчивото развитие на бизнеса. Прецизното им планиране, регулиране и контролиране би свело степента на инвестиционен риск до възможния минимум и при други условия би позволило на предприемача да изгради адекватна система от мерки

срещу неблагоприятните последствия от отклоненията от оптималните финансово – икономически параметри на инвестицията. Не трябва да се пренебрегва и ролята на държавата в управлението на инвестиционния риск. Политиката на България за развитие на земеделието в неговите производствени подразделения отбеляза значителен напредък през последните години, но все още остават някои слабости, които възпрепятстват развитието на цели сектори и благоприятстват внасянето на продуктите от производството им от вън и то най – вече тези с отложен характер на възвръщаемост на инвестициите. Ако политиката на държавата се концентрира върху прилагането на известния в икономическата теория закон за сравнителните предимства, който гласи, че производителят ще спечели от алтернатива на производство, за която има най – големи сравнителни предимства, т.е най – малки алтернативни разходи (пропуснати ползи), което глобално погледнато би означавало държавата да концентрира ресурсите си – материални, човешки, природни и финансови в развитието на сектори, за които има най – големи сравнителни, респективно конкурентни предимства и би реализирала най – малки алтернативни разходи. Гл. ас. д-р Наталия Неделчева РУ “Ангел Кънчев”

Юбилей

Професор Михо Семков на 80 години

Остаряват всички – царе, папи, патриарси, бедни и богати, обикновени хора и професори, в т.ч. и проф. дсн Михо Семков. Роден е на 08.04. 1932 г. в една китна планинска махала на 3 километра от с. Видраре, Софийско. Още с първите глътки въздух той поема свежестта, чистотата и аромата на природата. На 30дневна възраст задянат на гърба на майка си „тръгва” по нивите, а пролетният вятър люлее люлката завързана за клоните на някое дърво. На 5-годишна възраст започва първата му трудова дейност като пастирче помощник на баба си да пасат говедата. Първите му ученически години съвпадат с Втората световна война и жестоките и кървави събития в страната и на 11-годишна възраст преживява страшна трагедия – разстрела на баща си. Постъпва в сиропиталище и завършва средно образование във Втора мъжка гимназия в София. През 1950 г. става студент в Зоотехническия факултет, който завършва през 1955 г. с пълно отличие. Назна-

чен е за зоотехник в ТКЗС с. Видраре. Това е периода на 20-стотинковия трудов ден, „когата се наливаха основите” и той трябваше да създава животновъдна ферма на „гола поляна”, и ежедневно да убеждава кооператорите, че всяко начало е трудно и че скоро ще настъпят по-добри времена. През 1956 г. е назначен за директор на новосъздадената Районна станция за изкуствено осеменяване на животните в гр. Тетевен. И отново от село на село, от ферма на ферма „налива основите” на една нова репродуктивна технология, която е основен фактор за бързото породно подобряване на животновъдството през втората половина на 20-ти век. През 1959 г. е назначен за завеждащ сектор „животновъдство” в ОНС на Ловешки окръг, а през 1961 г. е избран за зам. председател и гл. зоотехник на Обединено ТКЗС – с. Джурово, Софийско. През 1963 г. постъпва като асистент в катедрата по „Репродукция” в зоотехническия факултет в гр. София, ръководена от известния учен Кирил Братанов. Творческата атмосфера във факултета и катедрата дават широк простор за изява на възможностите му в учебно-преподавателската и научноизследователската дейност. Научните му интереси са насочени за разкриване на възможности за по-ефективно използване на репродуктивния потенциал на елитните разплодни кочове. На

този проблем е посветена и защитената през 1969 г. дисертация, за която му е присъдена образователната и научна степен „доктор”, а през 1972 г. научното звание „доцент”. Проведените специализации в периода 1970 – 1979 г. в световно известни научно-изследователски центрове в Полша, Англия и СССР, повишават и разширяват неговите теоритични знания и изследователски опит. През 1984 г. защитава дисертация на тема „ Изследвания върху селекцията и използването на мъжките разплодници за интензификация на селекционния и репродуктивния процес в говедовъдството” и му е присъдена научната степен „доктор на селскостопанските науки”, а покъсно и званието професор. В общуванито със студентите се стреми да изгражда специалисти със собствено мислене и активна гражданска позиция, хора с духовна извисеност и нравствена чистота. Другата му любима дейност е разпространението на съвременните знания в областта на репродукцията на животните. Самостоятелно и в съавторство са публикувани 2 учебника за студенти, 3 за учениците от селскостопанските техникуми, 96 научни статии, 15 книги – монографии, справочници и наръчници, и над 300 научно-популярни статии в ежедневния и периодичния печат.

Сп. „Земеделие плюс“

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

39


Съвети на специалиста

ЧЕРЕШОВА ГРАДИНА

1. Създаване на насаждение Черешата е многогодишна култура и се отглежда на едно и също място в продължение на години. При създаването на насажденията е необходимо да се вземат предвид биологичните особености и изискванията на културата към екологичните условия. Дърветата образуват широкопирамидални корони, като достигат височина до около 10 м и широчина 8-10 м. Разположението на клоните е етажно, а централният клон е силно развит. Кореновата система е мощна и се разполага в по-дълбоките почвени слоеве. Цветните пъпки се образуват върху майски букетчета, цветни и смесени клончета. Черешата цъфти след лешника, дряна, бадема, кайсията, джанката и прасковата. При благоприятни климатични условия цъфтежът продължава 6-10 дни. В зависимост от срока на цъфтеж културните сортове са отнесени към три групи – ранно, средно и късноцъфтящи. Основната част от черешовите сортове са самостерилни. Освен това съществуват и така наречените интерстерилни групи, т. е. два или повече сортове, които не могат да се опрашват взаимно – например Наполеон, Бинг и Ламберт; Козерска и Гермерсдорфска; Бигаро Бюрла и Бигаро Моро. Тази особеност е от голямо значение при създаването на черешови насаждения с оглед на нормалното опрашване и плододаване. В практиката са въведени и редица самоплодни сортове като Стела, Лапинс, Сънбърст и др, които позволяват създаването на едносортови насаждения. Черешата е относително взискателна към топлинния режим и по студоустойчивост се нарежда след ябълката, сливата, вишната и крушата. По време на дълбокия покой понася минимална температура на въздуха до -24-25°С. Проведени са изследвания върху повредите по цветните за-

40

бр. 3, 2012 г., сп.

чатъци, причинени от температура -27,5°С в района на Кюстендил. С увеличаване на надморската височина и с подобряването на въздушния дренаж на насажденията в котловината намалява и степента на повреди при различните черешови сортове. В насаждения, разположени в най-ниската част на черешово-вишневия масив с най-лош въздушен дренаж, при сортовете Бинг и Хеделфингенска са повредени съответно 96,3 и 99,2% от цветните зачатъци, докато в горната част на пояса повредите са 22,8 и 15,5%. Подходяща надморска височина за черешата е 800-900 м. Студоустойчивостта постепенно намалява след преминаване на принудителния покой. Най-често повредите при черешата се дължат на късните пролетни мразове. Критичните прагове за различните фази на развитие са – набъбване -6,0°С, разпукване -5,0°С, цветни бутони и пълен цъфтеж -3,2°С, завръзи -2,1°С и зелени плодове -1,1°С. Черешата не понася много сухите и горещи месторастения. Дървета растат и плододават добре и имат по-дълъг живот в месторастения с дълбоки (1,5-2,0 м) плодородни почви, с добра аерация и достатъчна влагоемност. По отношение на изискванията към почвеното овлажняване заема средно положение между листопадните овощни видове, като отстъпва по устойчивост на засушаване на кайсията, бадема, ореха и сливата, но реагира добре

„Земеделие плюс”

на напояване. Недостигът на вода в почвата се отразява неблагоприятно върху общото физиологично състояние на дърветата. Наблюдава се слаб прираст на леторастите, завяхване на листата, а при остър воден дефицит – засъхване на върховете на леторастите, което води до подребни плодове и по-ниски добиви. Водният дефицит влияе негативно върху фотосинтезата, диференцирането на цветните пъпки (което започва през първите дни на месец юли и съвпада с летните засушавания) и запасяването с резервни хранителни вещества. От проведени опити в Институт по земеделие, Кюстендил при неполивни условия и различни почвени типове е изучена сухоустойчивостта на някои от най- използваните подложки за черешата по реакцията на присадниците, след продължителните засушавания през лятото на 1993 г., съпътствани с големи горещини (над 35о С) и ниска относителна влажност на въздуха (51-57 %). По-чувствителни се оказват дърветата от сорто-подложковите комбинации, формиращи сравнително по-високи добиви (Ван/махалебка). Наблюденията показват, че дърветата по-лесно преодоляват водния дефицит в почвата и големите горещини, когато са с по-слабо плододаване и своевременно прибиране на продукцията. Най-устойчива на засушаването е махалебката ИК-М9, при която дърветата реагират само с пожълтяване и опадане на незначителна част от листата, а в края на вегетационния период се отличават с много добра жизненост. При подложка ИК-М8 се получава загиване само на отделни дървета при експеримент със сорта Ван и също е отнесена към подложките с добра сухоустойчивост. Извършена е преценка на черешови сортове, присадени върху семенна махалебкова подложка Т-34 по отношение на тяхната сухоустойчивост. Чувствителните сортове Ляна, Бинг, Уиндзор и др. реагират със силно зави-


ване на листната петура, частичен листопад и силно издребняване на плодовете. При сорт Бинг средното тегло на плода е 2,9 г, докато през сравнително влажната 1995 г. достига 8,4 г. По-устойчивите сортове като Техловицка, Кримска черна, Шмидт и др. реагират с по-слабо издребняване на плодовете - (6,4 г при Техловицка при условия на засушаване и 9,2 г през 1995. В България обикновено черешата се отглежда при неполивни условия, но с интродукцията на слаборастящи вегетативни подложки черешопроизводството се нуждае от осигурено напояване. Проблем при черешовата култура е напукването на плодовете, предизвикано от чести превалявания и изобилни валежи по време на зреенето. Склонността към напукване е генетично обусловена. Черешови насаждения може успешно да се създават на повечето от основните почвени типове – канелени горски, сиви и кафяви горски почви, алувиални и делувиални наноси, черноземи и други. Черешата на махалебкова подложка може да се отглежда на по-алкални почви (рН 6,3–7,5). При по-кисела почвена реакция (рН 4,6–5,6) е възможно да се отглежда върху семеначета от дива череша или джанка. Почви с рН по-ниско от 4,5 са неподходящи за създаване на насаждения. Установено е, че при климатичните условия на България, черешата успява да задоволи потребността си от слънчева светлина през вегетацията на терени с всякакво изложение. Определянето на оптимални разстояния на засаждане и формировката на короната са важни условия за получаването на достатъчно светлина от дърветата. Предпосадъчната подготовка на площта включва почистване на мястото от дървета, храсти, камъни, подравняване, торене, риголване и маркиране. При наличие на силна заплевеленост е необходимо внасянето на хербицид, когато плевелите са добре развити. Ако преобладават троскот и балур, подходящ херби-

цид е раундъп, като третирането се извършва един месец преди засаждане на дръвчетата, а през това време не трябва да се допуска опасване от животни. Подравняване на терена се извършва по проект за отстраняване на неравности, което е необходимо за осигуряване на наклон от 3 до 5 % по дължината на редовете за равномерно навлажняване при прилагане на повърхностно напояване. Този елемент от предпосадъчната подготовка може да се съкрати, ако се предвижда насаждението да се напоява локализирано, но е добре да се извърши едно текущо заравняване. Когато наклонът е поголям – над 12% се оформят тераси и изграждат отводнителни канали за предотвратяване на почвената ерозия. След подравняването се извършва предпосадъчно торене на площта, като на декар се внасят до 80 кг P2O5, до 100 кг K2O и 4-5 т разложен оборски тор. За научнообоснованото торене е необходимо вземането на почвени проби на дълбочина 0-25 cм, 25-50 и 50-75 cм, като се правят анализи за определяне реакцията на почвата, съдържанието на макроелементи, органично вещество, механичен състав. Два-три месеца преди засаждането площта се риголва на дълбочина 70-80 cм за образуване на добре аериран почвен слой, който да осигури оптимални условия за развитие на кореновата система на дърветата. С риголването се заорават внесените торове и се унищожават някои плевели. Тъй като с това мероприятие се образуват разори се налага заравняване на площта. С маркирането на терена се определят местата, където ще се засаждат дърветата. При създаване на по-големи насаждения е добре теренът да се маркира от техници със земемерни уреди. Без геодезичен инструмент получаването на правия ъгъл се оформя с маркирани въжета с дължина на катетите 3 м и 4 м, и за хипотенузата на триъгълника 5 м. Определя се мястото на първото и на последно-

то дърво на всеки ред, а след това и на останалите дървета с помощта на маркиран тел или сезал, като се поставят колчета. Изкопаването на посадъчните ями се извършва с ямкокопател, а при маломерните насаждения може и ръчно. Дълбочината и широчината са около 50-60 cм, а ако не е имало възможност за риголване дупките са с по-голяма ширина – 80-100 cм. При условие, че не е извършено основно торене на площта, е необходимо да се внесе тор в посадъчните ями преди засаждане. Във всяка яма се слага по 150-200 г суперфосфат, 80-100 г калиев тор и по 10 кг угнил оборски тор, като се смесват добре с почвата. Тази смес се покрива с пласт чиста почва, за да не попадат корените директно върху богатата торо-почвена смес. По-дебелите корени се отрязват до здраво, като е добре да се потопят в смес от глина и пресен говежди тор. При засаждане се поставя почва над корените, като се притъпква към стъблото. Дръвчето трябва да е изправено, като мястото на присаждане остане над почвената повърхност. Може да се използва и садилна дъска. След притъпкването около дръвчетата се оформят чаши и се поливат с около 30-50 л вода. За запазване на влагата чашите могат да се мулчират със слама, други органични материали или суха почва. Подходящо междуредово и вътрередово разстояние за черешата при формировка свободно растяща корона е 5х5 м. Засаждането може да се извърши през есента или през пролетта. По-висок процент на прихващане се осигурява при есенното засаждане, при което корените калусират и се образуват нови корени и използват по-добре валежите през пролетта. Ако дръвчетата се засаждат през пролетта е необходимо неколкократно напояване за добро прихващане. (продължава в следващия брой)

Гл. ас. Анелия Здравкова Институт по земеделие – Кюстендил

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

41


Икономически измерения

Осигуряване на пенсионерите, работещи в земеделието През последните години се увеличава броя на пенсионерите, които продължават да работят след пенсионирането им. Този интерес е продиктуван от възможността да повишават своите месечни доходи, и да увеличават размера на получените вече пенсии чрез осъвременяване. Мотивите на работодателите към назначаване на пенсионери, особено на работни места, където характера на труда позволява взаимозаменяемост, са свързани с ограничаване на трудовите и социалните разходи, както и тези отнасящи се до подобряване на условията на труда. Разбира се, работодателите следва да спазват всички изисквания на трудовото и осигурителното право при назначаване и при социалното и здравното осигуряване на работещите пенсионери. При постъпване на работа на пенсионер, работодателят трябва да сключи с него индивидуален трудов договор. Този договор може да бъде безсрочен или за определен срок (срочен). Работодателят следва в 3-дневен срок да регистрира сключеният индивидуален трудов договор и попълненото уведомление за регистриране с данни за пенсионера в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). Пенсионерът има право да работи едновременно на основен и на допълнителни трудови договори. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), работещите пенсионери задължително се осигуряват за фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и за фонда на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В зависимост от вида на възникналото трудово правоотношение (сключения трудов договор), обхвата на осигуряването, размерите на осигурителните вноски и базата (осигурителния доход) за тяхното превеждане са различни. Пенсионери, работещи по трудов договор на пълно работно време (8 часа). Те задължително се осигуряват за всички фондове на ДОО, в т.ч. и за безработица и за фонда на НЗОК. За пенсионерите, работещи при условията на III категория труд (най-масовата) и родени преди 01.01.1960 г., размерите на дължимите осигурителни вноски и здравна вноска по фондове са както следва: • фонд „Пенсии” – 17,8%, от които 9,9% за сметка на осигурителя (работодателя) и 7,9% за сметка на осигуреното лице (пенсионера); • фонд „Общо заболяване и майчинство” - 3,5%, от които 2,1% за сметка на осигурителя (работодателя) и 1,4% за сметка на осигуреното лице (пенсионера);

42

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”

• фонд „Безработица” – 1%. Осигурителят (работодателят) превежда 0,6%, а осигуреното лице (пенсионера) 0,4%; • фонд „Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) от 0,4% до 1,1%. Размерът на осигурителната вноска е диференциран в зависимост от икономическата дейност на работодателя и е изцяло за негова сметка; • здравна вноска – 8%, от които 4,8% е за сметка на осигурителя (работодателя) и 3,2% за сметка на осигуреното лице (пенсионера). Осигурителните вноски се превеждат на база месечен осигурителен доход в съответните социални фондове на ДОО и на фонда на НЗОК. В осигурителния доход се включват всички месечни възнаграждения от трудовата дейност на пенсионера (включително начислени, но неизплатени), т.е. брутното трудово възнаграждение. По-конкретно: основна работна заплата; възнаграждения над основната работна заплата, определени в зависимост от прилаганите системи на заплащане; допълнителни трудови възнаграждения в пари или в натура; възнаграждения за платен годишен отпуск; средства за социални разходи, отпускани постоянно или периодично в пари или в натура. Месечният осигурителен доход на пенсионера работещ по трудов договор, върху който се превеждат осигурителните вноски не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за основната икономическа дейност и съответната група професия (така наречения осигурителен праг) и не може да превишава максималния месечен осигурителен доход, установен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Когато възнагражденията за месеца не са начислени, осигурителните вноски за пенсионерите се дължат (превеждат) върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната длъжност по основна икономическа дейност. Пенсионери, работещи по трудов договор за не повече от 5 работни дни (40 часа) на месец или на непълно работно време. Те могат да полагат труд през определени дни в месеца, при един или повече работодатели. Пенсионерите, работещи до 5 работни дни или на непълно работно време и сключения договор е основен (единствен), задължително се осигуряват за социалните фондове: за пенсия (инвалидност, старост и смърт) и за трудова злополука и професионална болест. Когато трудовия договор е сключен за повече от 5 работни дни в месеца или на непълно работно време и той се явява допълнителен (втори), работещият


пенсионер се осигурява задължително за всички фондове на ДОО и НЗОК, както за основния, така и за допълнителния трудов договор. Осигурителният доход на пенсионерите, работещи до 5 работни дни, или на непълно работно време, представлява брутното месечно трудово възнаграждение, което получава пенсионера, но не по-малко от минималния осигурителен доход, изчислен пропорционално на отработените часове (дни) за основната икономическа дейност и съответната група професия и не повече от максималния месечен осигурителен доход. Осигурителната вноска за здравно осигуряване се превежда на база осигурителен доход и съвпада по размер с този, върху който се превеждат вноските за фондовете на ДОО. Пенсионери, работещи на регистрационен режим, като самоосигуряващи се. Към тях се отнасят: • пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност (застрахователни агенти, пенсионери плащащи патентен данък и не регистрирани като еднолични търговци, икономисти, инженери и др. физически лица, упражняващи свободна професия). • пенсионери, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и др. (регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, пенсионери, които полагат труд без трудови правоотношения и др.). Съгласно, КСО пенсионерите, работещи на регистрационен режим не са задължени да се осигуряват за фондовете на ДОО. Работещите пенсионери по свое желание, доброволно могат да се осигуряват във фонд „Пенсия” на ДОО. Това желание на пенсионера, получаващ пенсия да превежда осигурителни вноски като самоосигуряващ се, е продиктувано от идеята за увеличаване размера на получаваната пенсия, чрез осъвременяването й с натрупване на осигурителен стаж и избран висок размер месечен осигурителен доход, след пенсионирането. Пенсионерите, работещи на регистрационен режим задължително се осигуряват за здравно осигуряване. Те превеждат здравноосигурителна вноска авансово, върху месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) и окончателно върху доходите от дейността, съгласно справката към годишната данъчна декларация. Пенсионери, работещи на граждански договор (без трудови правоотношения). Те сами, по желание, избират да се осигуряват, или не за пенсия. Когато пенсионерът желае да се осигурява във фонд „Пенсия” на ДОО, той трябва писмено да декларира това желание пред възложителя на работата.

Пенсионерите, които полагат труд на граждански договор (без трудово правоотношение) и получават месечно възнаграждение равно или по-голямо от размера на минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, дължат здравни вноски независимо, че са осигурени като пенсионери за сметка на Републиканския бюджет. Пенсионерът, работещ по граждански договор не се осигурява здравно единствено при едновременно наличие на следните условия: • възнаграждението за работа по един или повече граждански договора, след намаляването му с разходите за дейността по чл.29 от ЗДДФЛ, е по-малко от минималната месечна работна заплата за страната; • не е здравно осигурен на друго основание (например, като работещ по трудов договор, самоосигуряващ се и др.). Работещите пенсионери имат право да получават парични обезщетения при възникване на осигурителни рискове, съгласно КСО, както следва: • Парични обезщетения за временна неработоспособност и пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тези обезщетения се полагат на всички лица (пенсионери), осигурени за рисковете: общо заболяване и трудова злополука и професионална болест. Предпоставките за тяхното получаване от пенсионера са:  наличие на временна неработоспособност. Това означава, че е настъпил осигурителен риск (например болест) със съответните обикновено неблагоприятни последици за пенсионера. Временната неработоспособност се установява с болничен лист.  еднократно придобит минимален предварителен осигурителен стаж – 6 месеца. Когато временната неработоспособност за работещия пенсионер е настъпила до 30 календарни дни след прекратяването на трудовия договор, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. • Парични обезщетения за временна неработоспособност и пенсия за инвалидност. Тези обезщетения се полагат на работещите пенсионери, при

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

43


условие, че настъпилото заболяване е различно от хронично установеното, за което на лицето е определена инвалидност. • Прехвърляне на отпуска за отглеждане на малко дете на работещ пенсионер по трудов договор. Пенсионерът има право да ползва отпуск за отглеждане на малко дете, вместо майката, с нейно съгласие и съответно право да получава парично обезщетение. Методическият подход за определяне размера на паричните обезщетения, които следва да получи работещия пенсионер при настъпил осигурителен риск е следния: • Изчисляване на дневното парично обезщетение за временната неработоспособност. За пенсионера, Ëвременната Ôӂ˜Â. ¬ неработоспособност »ÒÔ‡Ìˡ  ÓÍÓÎÓ 4 000 Í„/‰Í‡, с‚общо ¡ÂÎе свързана „Ëˇ 3 600 Í„/‰Í‡, ‚ ÃÂÍÒËÍÓ - 3 200 Í„/‰Í‡, – Óзаболяване или трудова злополука и професионално ¡ 2 900 Í„/‰Í‡, flÔÓÌˡ 2 840 Í„/‰Í‡, заболяване. Дневното парично обезщетение“ÛˆËˇ за вре-2менна 400 Í„/‰Í‡, »Ú‡Îˡ 1 940 Í„/‰Í‡. неработоспособност се определя като сборът ¬ ¡˙΄‡ˡ ˇ„Ó‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì  от брутните трудови възнаграждения (осигурителния ̇ ÌË‚Ó (Ú‡·Î. 2). œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË доход), върху които са превеждани осигурителните ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˇ„Ó‰Ó‚Ë ÔÎÓ‰Ó‚Â ÒÔ‡‰- настъпвноски за 18 месечния период, предшестващ ̇ ‰‡ÒÚ˘ÌÓ, ͇ÚÓ ÔÂÁ ÓÚ‰ÂÎÌË „Ó‰ËÌË Ì‡ на общия ването на осигурителния риск се раздели ‡Ì‡ÎËÁË‡Ìˡ ÔÂËÓ‰ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡Ú ÒΉброи работни дни за същия период. Съгласно КСО, ÌËÚ ÚẨÂ̈ËË. Ô˙‚ËÚ ÚË „Ó‰ËÌË а именно: е необходимо да œÂÁ се спазва ограничението, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ò Á‡‰˙ʇ изчисленото дневно паричноÒ‡‚ÌËÚÂÎÌÓ обезщетение за вре̇ ‰ÌÓнеработоспособност ÌË‚Ó, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ëχ менна неˇÁÍÓ трябваÔÓ‚Ëда надвишава ¯‡‚‡Ì - 15 574нетно Ú ˇ„Ó‰Ë (2002), ÔÓÒÎÂ- за същия среднодневното възнаграждение ‰‚‡ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÔÓпериод.ÓÚДневното парично обезщетение за временна ËÁ‚‰ÂÌËÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡общо ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú 5 неработоспособност поради заболяване се из964 Ú ÔÂÁ 2007 „. œÎÓ˘ËÚÂ, Á‡ÂÚË Ò ˇ„Óчислява в размер на 80%, а временната неработоспо‰Ó‚Ë Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌˡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò˙˘Óи̇χсобност поради трудова злополука професионална Ρ‚‡Ú Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚ 18 490 ‰Í‡ (1998) брутно болест – в размер на 90% от среднодневното ‰Ó 12 400 ‰Í‡ (2007), ‡ ÔÂÁ трудово възнаграждение, върхуÓÒڇ̇ÎËÚ който са превеждани „Ó‰ËÌË ‚‡Ë‡Ú ‚ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ¯ËÓÍË „‡(внасяни) осигурителните вноски. ÌˈË. — ̇È-„ÓΡÏна‡ÁÏÂ Ò‡възнаграждение. ÔÂÁ 2003 „. - 25То367 • Изчисляване нетното се определя като от брутното трудово възнаграждение ‰Í‡. «‡ÔӘ̇ÎÓÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ ÔÎÓ˘ËÚÂ, Á‡Ò‡‰ÂÌË 18 месечния период се изваждат паричните Òзаˇ„Ó‰Ë ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2004 „. ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ë ÔÂÁ средства превеждани под формата осигурителни 2005 „. œÂÁ 2004 „. Ó·˘ËÚ ÔÎÓ˘Ë,на Á‡ÂÚË Ò ˇ„Ó‰Ë Ò‡ вноски и на(Òданъка за облагане дохода на физиче19 657 ‰Í‡ 22 % ÔÓ-χÎÍÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò 2003 „.), ското лице. Ò‡ 11 504 Ú ˇ„Ó‰Ë, ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌˡ Ò‰ÂÌ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË • Определяне ‰Ó·Ë‚  585 Í„/‰Í‡наŒÚсреднодневното ÔÓËÁ‚‰ÂÌË 11нетно 212 Úвъзнаˇ„Ó‰Ë граждение за 18 месечния период, предхождащ

ÔÂÁ 2003 „. ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÁ 2007 „.  ÒÔ‡‰Ì‡ÎÓ ‰Ó 5 964 Ú. œ˘ËÌËÚ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ настъпването на осигурителния То се изчисляÔÎÓ˘ËÚÂ, риск. ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌËÚ ва като сборът от месечните нетни възнаграждения Ë ÌÂÒÚ‡·ËÎÌË ‰Ó·Ë‚Ë ÓÚ Â‰Ëсе раздели на броя на дни за същия Ìˈ‡работните ÔÎÓ˘ Ë ÒÓÚÓ‚‡Ú‡ ÒÚÛÍпериод. ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË Ì • Изчисляване на общия размер на паричните  ÓÒ˙‚ÂÏÂÌˇ‚‡Ì‡. œÂÁ ‡Áобезщетения, които пенсионера следва да получи „ÎÂʉ‡Ìˡ ÔÂËÓ‰ ‰Ó·Ë‚˙Ú Â за периода на временната неработоспособност. Ú‚˙‰Â ÌËÒ˙Í Ë ‚‡Ë‡ ‚ ¯ËТой се определя като ÓÍË дневния размер парично„‡ÌËˆË ÓÚна 424 Í„/‰Í‡ то обезщетение се умножи по броя на работните ÔÂÁ 1998 „. ‰Ó 732 Í„/‰Í‡ дни, включени в периода временната нерабоÔÂÁ на 2001 „., Á‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì тоспособност. За първите три дни от временната ÔÂÁ 2007 „. ‰Ó·Ë‚Ë ·ÎËÁÍË ‰Ó неработоспособност, ÚÂÁË работодателят на ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ изплаща ̇ ÔÂËÓ‰‡. пенсионера обезщетение в размер на 70% от ¬˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ среднодневното брутно възнаграждение за месеÒÓÚÓ‚ËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚  ÚÛ‰ÂÌ. ¬˙ÔÂÍË „ÓÎÂÏËÚ ÛÒÔÂца,̇ в който е настъпила неработоспособността, но ıË Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÒÂÎÂÍˆËˇ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ Á‡ ËÌÚне по-малко от 70% от среднодневното уговорено Ó‰ÛÍˆËˇ ̇ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌË ÒÓÚÓ‚Â Û Ì‡Ò, ‰ÓË Ë Ò‡ÏÓ възнаграждение. дниœÓÎÛ˜ÂÌËÚ на неработосÁ‡ ÒÓÚÓËÁÛ˜‡‚‡ÌÂЗаÒ‡останалите Ó„‡Ì˘ÂÌË. Âпособността, паричното обезщетение се изплаща от фондовете на ДОО в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение. Работещите пенсионери имат право да прекратяват трудовия договор, съгласно общите основания посочени в КТ. Пенсионерът, чието трудово правоотношение е възникнало, след като той е придобил и упражнил правото си за пенсия за осигурителен стаж и възраст, може да бъде прекратено от работодателя. За целта работодателят следва да изпрати писмено предизвестие до пенсионера в срок не помалко от 30 дни и не повече от 3 месеца. Изясняването на въпросите, свързани с осигуряването на работещите пенсионери, ще им позволи да направят по-добър избор на вида на трудовите правоотношения, а следователно и на обхвата на социалното и здравното осигуряÁÛÎÚ‡ÚË Ì Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú ̇ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌËÚ ‚˙ÁÏÓÊване. Това от своя страна ще създаде възможÌÓÒÚË Ì‡ ¡˙΄‡ˡ - ·Î‡„ÓÔˡÚÌË ÍÎËχÚ˘ÌË Ë ÔÓности за увеличаване на дохода на пенсионера ˜‚ÂÌË ÛÒÎӂˡ, ̇΢ˠ̇ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ÒÓÚÓи повишаване размера на получаваната пенсия ‚Â Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. чрез допълнителни бонуси – 4% за всяка година Õ.Ò. ¬ÂÒÂÎ͇ ¿Õ“ŒÕŒ¬¿ придобит осигурен стаж. »ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÁÂωÂÎË - ˛ÒÚẨËÎ Доц. д-р Светлинка Христова ŒÚ‰ÂÎ ìfl„Ó‰ÓÔÎÓ‰ÌË ÍÛÎÚÛËî -  ÓÒÚËÌ·Ó‰ УНСС

ƒŒ ¿¬“Œ–»“≈ »«»— ¬¿Õ»fl «¿ Œ‘Œ–ÃflÕ≈ Õ¿ —“¿“»»“≈ «¿ Œ“œ≈◊¿“¬¿Õ≈ ¬ —œ»—¿Õ»≈ ì«≈Ã≈ƒ≈À»≈ œÀfi—î «‡„·‚ËÂ:  ‡ÚÍÓ, ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ËÌ ‰, ̇ÔËÒ‡ÌÓ Ò ‰ӂÌË (χÎÍË)·ÛÍ‚Ë —Ú‡Úˡ: Ó·ÂÏ˙Ú ‰‡ Ì Ô‚˯‡‚‡ 8 ÒÚ‡ÌËˆË (1800 Á͇̇ ̇ ÒÚ‡Ìˈ‡) ‚ Ú.˜. Ú‡·ÎˈË, ÙË„ÛË, ÒÌËÏÍË(Á‡ Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̠ÓÚ ‡‚ÚÓ‡); ˆËÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎËÚÂ‡ÚÛÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ‰‡  ҇ÏÓ ‚ ÚÂÍÒÚ‡ (‡‚ÚÓ, „Ó‰Ë̇); ÔÓÔÛΡÌÓ Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ì ̇ ÒÔˆËÙ˘ÌË Ì‡Û˜ÌË ÚÂÏËÌË; ÒıÂÏË Ë „‡ÙËÍË ‰‡ Ò‡ ‚ .eps ËÎË .jpg ÙÓÏ‡Ú ËÁÏÂËÚÂÎÌËÚ ‰ËÌËˆË ‚ ÚÂÍÒÚ‡, Ú‡·ÎˈËÚÂ, ÙË„ÛËÚÂ Ë ‰. ‰‡ Ò‡ ̇ÔËÒ‡ÌË Ò‡ÏÓ Ì‡ ÍËËÎˈ‡; ËÏÂÚÓ Ë Ù‡ÏËÎˡڇ ̇ ‡‚ÚÓËÚÂ, ̇ۘÌËÚ ÒÚÂÔÂÌË Ë Á‚‡Ìˡ Ë ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ ‡·ÓÚˇÚ, ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ Í‡ˇ ̇ χÚÂˇ·. œ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ: ̇ E-mail: zemedelieplius@mail.bg, ËÎË Ì‡ ‰ËÒÍ Ì‡ ‡‰ÂÒ: ÇËÂÚ‡ ÃËÎÓ¯Ó‚‡, ÊÍ ìÀ‡„Â‡î, ·Î. 50, ‚ı. ¡, 1612 —ÓÙˡ

34

44

бр. 3, 2012 г., сп.

áð. 2, 2010 ã.,

ñï. „Çåìåäåëèå ïëþñ” „Земеделие плюс”


Индивидуалното развитие на животните е непрекъснат процес на количествени и качествени изменения на организма. Живото тегло е един от основните показатели, характеризиращи интензитета на растежа на животните през различните периоди на онтогенеза. За нуждите на селекцията особено значение имат четири основни измерения – при раждане, при отбиване, на 18 месеца и на 2,5 години (Хинковски,1975). Измеренията на живото тегло при раждането и отбиването на романовските агнета имат отношение към определяне енергията на растеж на младите животни и в същото време живото тегло при отбиването характеризира величината на този признак в момента, когато се реализира основната част от продукцията за агнешко месо и кожи. Темпа на растежа и развитието се определя до голяма степен от живото тегло на агнетата при раждане. Влияние върху него оказват не само генетично обусловените породни различия, но и редица други фактори. Живото тегло при раждане на романовски агнета е в зависимост от броя им в агнилото. Смирнов (1953) установява средно живо тегло на единаци 2,62 кг, близнаци с 2,26 кг, тройки с 2,01 и четворки с 1,79 кг. Полът на агнетата е друг фактор оказващ влияние върху живото тегло при раждане . При породите латвийска тъмноглава за мъжките то е 5,05 кг, за женските 4,21 кг, при прекос съответно 4,10 и 4,40 кг и за романовска 2,64 и 2,70 кг (Слесаров и др.,1979 ). Млечността на романовските овце е основен фактор при отглеждането на две и повече агнета. У нас Иванов(1983), установява за 100 дневен период на първа лактация 87,6 литра и на втора –

107,3 литра. В статията са представени резултатите от проучване на растежните особености на чистопородни романовски агнета в зависимост от пола и типа на раждане на различни възрасти. Изследването беше извършено в Експерименталната база на ИПЖЗ- гр.Троян.За установяване динамиката на растежа на чистопородни романовски агнета в зависимост от пола, възрастта и типа на раждането бяха определени 6 групи животни – 3 групи мъжки: единаци – 7 броя, близнаци – 10 броя и тройки – 10 броя и 3 групи женски, съответно единаци – 7 броя, близнаци – 10 броя и тройки 10 броя.Агнетата бяха изравнени по възраст. Живото тегло беше измервано при раждане, на 10, 30, 60 и 90 дневна възраст. Приплодите бяха отглеждани заедно с майките и хранени по норми в зависимост от физиологичното им състояние При женските беше измервано живото тегло и на 6 и 18 месечна възраст за установяване величината на развъдното тегло, показател служещ като основа за селекцията при този признак. Получените резултати бяха обработени по вариационностатистическия метод. В таблица №1 са отразени данните за мъжките романовски агнета. При раждане средното живо тегло варира в широки граници - от 3,845 кг при единаците до 3,096 кг при тройките. С увеличаване броя на приплодите в агнилото се наблюдава силно изразена еднопосочна тенденция за понижаване на живото тегло при раждане. Разликата между единаците е достоверна(P< 0.01). На възраст 10 и 30 дни тя се увеличава, като на един месец единаците достигат 11,135 кг, а тройките – 9,246 кг. След тази възраст се наблюдава тенденция

Животновъдство

за растежа на агнета от романовската порода

за постепенно изравняване на живото тегло на отделните групи, като на 60 дни разликата между единаци и тройки е 2,729 кг, а на 90 дни е само 1,199 кг. На 90 дневна възраст живото тегло на тройките почти се изравняват с това на единаците , а близнаците са по – тежки от единаците. Въпреки, че е по – слабо изразено различието в динамиката на растежа на женскиге романовски агнета ( табл. 2 ), то е сходно с това при мъжките агнета. При раждане живото тегло на женските агнета единаци е 3,108 кг, а на тройките – 2,411 кг. След 30 дневна възраст и при тях се наблюдава тенденция за изравняване. За да се проследи по-добре динамиката на растежа на агнетата е установен среднодневния прираст на същите възрасти (табл. 3). Данните показват ясно изразени различия в установения среднодневен прираст, както между мъжките агнета от различен тип на раждане, така и между различните възрасти вътре в групите. При всички групи динамиката на растежа се повишава през първите два месеца. Така например средният дневен прираст на единаците до 10-я ден е 0,219 кг, от 10 до 30-я ден е 0,243 кг, за да достигне до 0,331 кг между 30 и 60-я ден. Високият интензитет на растеж през първия и втория месец от развитието на агнетата обясняваме с високата млечност на майките в началото на лактацията.

сп. „Земеделие плюс”, бр. 3, 2012 г.

45


След втория месец интензитета постепенно намалява и на 90-я ден достига 0,210 кг. При близнаците и тройките динамиката на растежа е подобна, но темпа на увеличаването на прираста първите дни и месец е по-бавен, като достига най-високи стойности в по-късна възраст – от 60 до 90-я ден. На таблица № 4 са представени данните за среднодневния прираст на женските агнета . Резултатите показват същите зависимости и тенденции в растежа им, както при мъжките. Абсолютните показатели са по-ниски спрямо тези на мъжките от съответните типове и възрастови групи, но кривите на подрастване и спадане са сходни с тези на мъжките животни. На таблица № 5 са представени данните за динамиката на растежа на женските агнета в процент от живото тегло на овцете –майки на 3,5 години (45,300кг) по възрасти и тип на раждане. При раждане живото тегло на агнетата единаци е 6,86%, на близнаците- 6,68% и на тройките – 5,32% от това на техните майки. Значително по-големи различия между групите настъпват до 30 –дневна възраст – единаците са достигнали 20,91 % от теглото на майките, а тройките 16,71%. До 60- дневна възраст разликите се запазват. На шест месечна възраст само единаците достигат живото тегло на майките – 100,81 %, а това на тройките е 91,00 %. От получените данни следва, че романовските шилета не трябва да се заплождат по-рано от 10 – 11 месечна възраст. Изводи Живото тегло при раждане на романовските агнета варира в широки граници в зависимост от типа на раждане и пола. Младите романовски животни са с висока енергия на растеж и развитие през първите два месеца, дължащо се на много добрата млечност на майките през този период. До 30-дневна възраст различия в живото тегло се наблюдават, както по тип на раждане, така и по пол. След тази възраст се наблюдава тенденция за постепенно изравняване на живото тегло . Най – висок среднодневен прираст при романовските агнета се получава между 30 и 60 ден, като варира от 0,241 кг при женските тройки до 0,331 кг при мъжките единаци. На шест месечна възраст при женските животни само единаците достигат развъдно тегло 100,81 % от това на майките, докато при близнаците то е 95,18 % и при тройките – 91,0 %. Н. Янков, Г. Герчев, ИПЖЗ – Троян

46

бр. 3, 2012 г., сп.

„Земеделие плюс”


Добруджански земеделски институт е национален научно-изследователски център за селекция и агротехника на полски култури. Той е най-голямото звено в системата на българската Селскостопанска академия. Разположен е в Североизточна България, в равнинната част на Южна Добруджа, в землището на с. Петлешково, находящо се на около 20 километра североизточно от гр. Добрич и на около 5 километра южно от гр. Генерал Тошево.

Основни дейности  създаване на нови усъвършенствани зърнено-житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на съвременни технологии за отглеждането им; разработване на нови биотехнологични методи в селекцията на полски култури; събиране и изследване на генетични растителни ресурси; производство на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество отглеждане на елитни породи разплодни животни

www.dai-gt.org


Земеделие плюс  

Списание за професионално земеделие и наука

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you