Page 1

CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA


2

CMG KOMAG

ZDT – KOMAG Sp. z o.o. (1.06.2000 r.)

DOZUT - TAGOR Sp. z o.o. (1.06.2000 r.)

KOMDRUK-KOMAG Sp. z o.o. (1.06.2000 r.)

REDOR Sp. z o.o. (1.10.2005 r.)

Zakład Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. (1.09.2001 r.)


Struktura organizacyjna Dyrektor

dr inż. Andrzej Meder 032 2374600 Z-ca Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych, Sekretarz Naukowy

dr inż. Antoni Kozieł 032 2374686 Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą

mgr inż. Małgorzata Malec 032 2374550 Główny Księgowy

mgr Dorota Wiciok

Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostka Certyfikująca

mgr inż. Józef Kaczmarczyk 032 2374570

032 2374129 Laboratorium Badań Pełnomocnik Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego

mgr Franciszek Ucher

dr inż. Włodzimierz Madejczyk 032 2374606

032 2374686 Laboratorium Badań Stosowanych Zakład Systemów Mechanizacyjnych

mgr inż. Edward Pieczora

mgr inż. Łukasz Orzech 032 2374642

032 2374628 Zakład Systemów Przeróbczych

dr inż. Mariusz Osoba 032 2374637 Zakład Systemów Ekologicznych

dr inż. Tomasz Zacharz 032 2374644

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

dr inż. Beata Grynkiewicz-Bylina 032 2374665 Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Tadeusz Mazurkiewicz 032 2374643 Dział Współpracy z Zagranicą

mgr Anna Okulińska 032 2374512 Dział Zarządzania Projektami

inż. Anna Hulimka 032 2374453 Dział Jakości i Informacji Naukowo-Technicznej, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości

mgr inż. Romana Zając 032 2374177 Dział Spraw Pracowniczych

mgr Irena Drwięga 032 2374437


Misja, wizja, obszary strategiczne, zakres działalności

MISJA Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

WIZJA Jednostka badawczo-rozwojowa o strukturze organizacyjno-własnościowej przystosowanej do działalności rynkowej w europejskiej przestrzeni badawczej, o kulturze organizacyjnej tworzącej przyjazny klimat dla generowania nowych pomysłów i realizacji działań innowacyjnych, czyli przekształcania nowych pomysłów w nowe produkty.

OBSZARY STRATEGICZNE • Potencjał badawczy. • Zasoby ludzkie i rozwój naukowy pracowników. • Motywacyjny system zarządzania przez cele. • Działania marketingowe.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI • Projektowanie i konstruowanie systemów mechanicznych oraz mechatronicznych. • Konstruowanie maszyn i urządzeń górniczych dla podziemnej eksploatacji złóż oraz przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. • Projektowanie systemów sterowania, diagnostyki i monitoringu. • Opracowania i badania z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. • Badania modelowe, stanowiskowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń. • Transfer technologii. • Ocena i certyfikacja maszyn oraz urządzeń. • Prace normalizacyjne i typizacyjne oraz działalność patentowa. • Działalność szkoleniowa.


5


O 6

Systemy mechanizacyjne

Obudowy zmechanizowane KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne w następującym zakresie: • nowe rozwiązania konstrukcyjne obudów zmechanizowanych, • modernizacja istniejących obudów zmechanizowanych, • zmechanizowane obudowy specjalnego przeznaczenia np. obudowa skrzyżowania ściana-chodnik, • indywidualne obudowy specjalnego przeznaczenia np. obudowa ratownicza, • kompletne instalacje rurociągów magistralnych.

KOMAG oferuje nowoczesny system monitoringu obudów zmechanizowanych, przyczyniający się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa pracy w przodku ścianowym. Specjaliści Centrum KOMAG dokonują przeglądów, badań technicznych i ocen stanu technicznego sekcji obudów zmechanizowanych u użytkowników.

W zakres działania wchodzą również badania i opinie dotyczące stosowania w ścianach różnych typów obudów zmechanizowanych w oparciu o posiadane przez CMG KOMAG upoważnienie Rzeczoznawcy wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (nr 91/2005).

Indywidualny stojak hydrauliczny ze stopów lekkich

Ścianowa obudowa zmechanizowana

Rurociąg magistralny i jego elementy


Powietrzno-wodna instalacja zraszająca w kombajnie ścianowym

K 7

Systemy mechanizacyjne

Kombajny ścianowe

KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne kombajnów ścianowych i ich zespołów. W szczególności należą do nich nowatorskie rozwiązania takich zespołów jak:

Kombajn ścianowy KSW-750E

• organy urabiające kombajnów ścianowych, • przekładnie zębate, • konstrukcje spawane i odlewane, • obudowy ognioszczelne urządzeń elektrycznych, • wysokociśnieniowe instalacje hydrauliczne, • instalacje zraszające kombajnów ścianowych.

KOMAG oferuje ekspertyzy w zakresie doboru zarówno kombajnów ścianowych, jak i innych urządzeń wchodzących w skład kompleksów ścianowych dostosowanych do określonych warunków eksploatacyjnych, gwarantując kompatybilność zainstalowanych maszyn i urządzeń.

Kruszarka podścianowa

Kruszarka kombajnowa


8

Systemy mechanizacyjne

Transport poziomy

Lokomotywa LDS-100K-EM


9

Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym

C KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne następujących maszyn i urządzeń: • przenośniki zgrzebłowe i ich podzespoły, • przenośniki taśmowe, • zasobniki chodnikowe, • przekładnie planetarne i konwencjonalne, • spalinowe lokomotywy szynowe.

Wóz awaryjnego hamowania SWHA

Kolej spągowa PIOMA-VACAT


10

Systemy mechanizacyjne

Maszyny i urządzenia chodnikowe KOMAG opracowuje koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne następujących maszyn i urządzeń chodnikowych: • kombajny chodnikowe, • ładowarki bocznie wysypujące, • wozy wiertnicze, • podesty do montażu obudowy chodnikowej, • napędy spalinowe do zastosowań dołowych, • lokomotywy do kopalnianej kolei podziemnej,

• wozy urobkowe i inne, • koleje podwieszane, • urządzenia małej mechanizacji, • układy hydrauliczne do maszyn chodnikowych różnego typu, • konstrukcje ochronne operatorów maszyn, • instalacje zraszające dla kombajnów chodnikowych.

Kombajn chodnikowy KR-150

KOMAG oferuje ekspertyzy w zakresie optymalizacji doboru maszyn i urządzeń wchodzących w skład kompleksów chodnikowych dostosowanych do określonych warunków eksploatacyjnych. Ładowarka bocznie wysypująca z wysięgnikiem teleskopowym ŁBT-1200EH/LS-A

Certyfikat zgodności ładowarki bocznie wysypującej z wysięgnikiem teleskopowym ŁBT-1200EH/LS-A

Elektryczny wciągnik łańcuchowy EWŁ-3/6AG

Certyfikat zgodności i Świadectwo badania typu elektrycznego wciągnika łańcuchowego EWŁ-3/6AG


11

Systemy mechanizacyjne

Transport pionowy W zakresie transportu pionowego KOMAG oferuje następujące opracowania, badania i nadzory: • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne maszyn wyciągowych, • koncepcje, projekty i dokumentacje techniczne urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych, • koncepcje, projekty i dokumentacje zespołów maszyn wyciągowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołów sterowania hamulców, • dokumentacje dopuszczeniowe maszyn wyciągowych i podzespołów oraz urządzeń stosowanych w górniczych wyciągach szybowych, • dodatki do dokumentacji podstawowych górniczych wyciągów szybowych oraz karty zmian, • analizy wytrzymałościowe elementów górniczych wyciągów szybowych oraz maszyn wyciągowych z zastosowaniem nowoczesnych komputerowych metod obliczeniowych (MES), • badania stanowiskowe układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych, • nadzory nad rozruchem maszyn wyciągowych oraz ich podzespołów.

Urządzenie ZAZ-P do awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej z hamulcami pneumatycznymi

Urządzenie ZAZ do awaryjnego zatrzymania maszyny wyciągowej z hamulcami hydraulicznymi (zespół zaworów dodatkowej drogi spływu oleju DDS)

T Projektowanie maszyn wyciągowych i ich podzespołów oraz urządzeń szybowych realizowane jest z zastosowaniem nowoczesnych metod projektowania CAD/CAE. Wspomaganie procesu projektowania w zakresie analiz wytrzymałościowych odbywa się za pomocą zaawansowanego oprogramowania komputerowego opartego o metodę elementów skończonych (MES).

Elektropneumatyczny zespół sterowania hamulców maszyn wyciągowych ZSHP

Centrum KOMAG posiada upoważnienie rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nr 90/2005, wydane przez Wyższy Urząd Górniczy, do wykonywania badań i opinii w zakresie maszyn wyciągowych.


12

Systemy mechanizacyjne

Sterowanie i napędy KOMAG opracowuje projekty i dokumentacje techniczne wyposażenia elektrycznego następujących maszyn i urządzeń: • aparaty zasilające, • kombajny ścianowe, • układy pompowe, • kombajny chodnikowe, • ładowarki, • przenośniki zgrzebłowe, • lokomotywy spalinowe i elektryczne, • przenośniki taśmowe, • urządzenia odpylające, • kolejki spągowe i podwieszane, • wentylatory lutniowe. • wciągarki, KOMAG oferuje dokumentacje systemowe dla zintegrowanych grup maszyn przodkowych na napięcie 1kV; 3,3 kV i 6 kV.

Skrzynia aparaturowa TK-SA1

Prowadzi badania stanowiskowe nowych systemów napędu do maszyn górniczych wyposażonych w przekształtniki energoelektroniczne i silniki nowej generacji.

Silnik SG3FB 200S-4A Pomiary napędu lokomotywy dołowo-trakcyjnej Ld-31EM

Pomiary systemów posuwu

Stanowisko do badań systemów posuwu

Schemat ideowy sterowania - model


13

Systemy mechanizacyjne

Układy mechatroniczne Komag oferuje następujące prace w zakresie systemów mechatronicznych: • projektowanie i wykonawstwo układów mechatronicznych, • modelowanie i symulacja układów mechatronicznych, • projektowanie i integracja układów automatyki przemysłowej opartych o różne platformy sprzętowe, • wykonywanie wizualizacji procesów technologicznych w zróżnicowanych środowiskach, • opracowywanie aplikacji klienckich i serwerowych, • tworzenie aplikacji, stron i serwisów internetowych.

Wizualizacja procesów technologicznych

T

Oprogramowanie bazodanowe do systemu identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej

Projektowanie układów mechatronicznych

Projektowanie układów automatyki


14

Systemy mechanizacyjne

Modelowanie i ergonomia

Wizualizacja okoliczności i przyczyn wypadków - materiały szkoleniowe


15

Systemy mechanizacyjne

Modelowanie i ergonomia W dziedzinie modelowania komputerowego i ergonomii KOMAG oferuje: • parametryczne modelowanie i analizy wytrzymałościowe części, zespołów i całych maszyn (z zastosowaniem metody elementów skończonych), • analizy przebiegów dynamicznych pracy maszyn, • komputerowe symulacje działania maszyn, • zastosowanie metod wirtualnej rzeczywistości do symulacji obsługi systemów mechanicznych, • modelowanie złożonych systemów antropotechnicznych, obejmujące modele maszyn i modele sylwetek ludzkich, • analizy ergonomiczne złożonych systemów antropotechnicznych, obejmujące badanie zasięgów kończyn, pól widzenia i procesów obsługi maszyn, • obliczenia biomechaniczne obciążeń układu szkieletowego człowieka, • predykcję schorzeń narządu ruchu, • wczesną identyfikację zagrożeń technicznych i zdrowotnych, występujących podczas eksploatacji systemów mechanicznych (z zastosowaniem metod wirtualnej rzeczywistości), • wizualizację okoliczności i przyczyn wypadków, • tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych, • komputerowe symulacje prac montażowych, w tym prowadzonych pod ziemią, • zastosowanie metod odwrotnego projektowania (Reverse Engineering) do rekonstrukcji warunków powstawania uszkodzeń struktur mechanicznych oraz do weryfikacji obliczeń numerycznych, • tworzenie interaktywnych, elektronicznych dokumentacji techniczno -ruchowych.

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej w programie FLUENT

Interaktywna elektroniczna dokumentacja techniczno -ruchowa

Interaktywna symulacja montażu/demontażu maszyn


16

Systemy mechanizacyjne

Technika napędowa Zakres oferowanych prac obejmuje: • projektowanie napędów specjalnych, w szczególności dla energetyki, hutnictwa i górnictwa, • konstruowanie dużych mieszadeł dla przemysłu chemicznego, • projektowanie urządzeń dla ochrony środowiska, w szczególności mieszadeł zanurzalnych, mieszadeł pompujących, rotorów napowietrzających i homogenizatorów osadów nadmiernych, • badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów na koła zębate wg zaleceń normy ISO 6336/5, • przyśpieszone badania rzeczywistej trwałości zmęczeniowej przekładni zębatych, • badania sprawności przekładni, ocenę stanu technicznego napędów z przekładniami, • przeglądy i badania techniczne, • badania drgań i hałasu.

Napęd mieszadła pompującego

Typowy reduktor walcowy

T Napęd krążników linii rur w Hucie "Ferrum"

Przyspieszone badania rzeczywistej trwałości zmęczeniowej przekładni zębatych

Dwupłatowe mieszadło dla wytwórni biogazów


17

Homogenizator osad贸w nadmiernych


18

Systemy przeróbcze

Most obrotowy zagęszczacza Dorr'a


Osadzarka pulsacyjna OM24

Kruszarka pierścieniowa UPK-1000x1000

P Działania w zakresie systemów przeróbczych dotyczą górnictwa węgla kamiennego oraz kruszyw mineralnych. Prace wykonywane są w pełnym cyklu projektowo -konstrukcyjnym wraz z badaniami laboratoryjnymi i analizą technologiczną.

Oferta Centrum KOMAG w zakresie maszyn i technologii przeróbczych obejmuje procesy wzbogacania, klasyfikacji, kruszenia, odwadniania, zagęszczenia, transportu i próbobrania.

Zakres realizowanych prac przedstawia się następująco: • sporządzanie projektów instalacji do przeróbki węgla kamiennego i innych surowców mineralnych, • konstruowanie maszyn i urządzeń do przeróbki węgla oraz innych surowców mineralnych, • projektowanie instalacji do zagospodarowania oraz przeróbki odpadów na surowce wtórne, • badania możliwości wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych, • badania technologiczne, laboratoryjne i przemysłowe, • serwis technologiczny eksploatowanych maszyn i urządzeń wzbogacających.

Przenośnik kubełkowy odwadniający

Klasyfikator kruszyw naturalnych


20

Systemy ekologiczne

Odpylacz labiryntowy LDCU-630


21

Systemy ekologiczne Realizacja specjalistycznych opracowań z dziedziny ochrony środowiska: • raporty oddziaływania na środowisko, • przeglądy ekologiczne zakładów, • analiza ruchu ulicznego, • ocena zagrożeń dla środowiska gruntowego, wód powierzchniowych, wód podziemnych, ujęć i ich stref ochronnych, • analizy środowiskowe do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na potrzeby inwestycji drogowych.

Mapa akustyczna

Opracowanie wniosków o wydanie: • pozwolenia zintegrowanego, • pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, • pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, • pozwolenia wodnoprawnego, • pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ekran akustyczny Projektowanie i konstruowanie następujących maszyn i systemów: • urządzenia i systemy odpylające, • modernizacja układów odpylania, • sortownie odpadów komunalnych, • oczyszczalnie ścieków komunalnych, • systemy monitoringu wód zasolonych, • zabezpieczenia przeciwhałasowe, wyciszanie obiektów i urządzeń. Opracowywanie programów i planów: • ochrony środowiska, • gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, • monitoringu stanu zapylenia powietrza w skali regionalnej i lokalnej, • ochrony powietrza, • rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Wykonywanie pomiarów środowiskowych: • hałasu i drgań mechanicznych, • emisji i imisji zanieczyszczeń.

Ekran akustyczny

Urządzenie odpylające DRU-400

Zakres badań jest następujący: • systemy i urządzenia odpylające, • jakość wód, ścieków i odpadów, • właściwości odpadów pod kątem doboru metody utylizacyjnej. Działalność w zakresie systemów ekologicznych obejmuje również: • szkolenia, • konsulting ekologiczny.

Górniczy wentylator elektryczny GWE 630B/2x18,5


22

Badania laboratoryjne Laboratorium Badań od 1995 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Nr AB 039) w zakresie kompleksowych badań obudów zmechanizowanych oraz hydraulicznych elementów wykonawczych. Laboratorium zapewnia niezależne, bezstronne i rzetelne wykonywanie badań dzięki wdrożonym systemom zarządzania jakością, zgodnym z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001: 2001 i PN-EN ISO/IEC 17025: 2005. Wysoką jakość usług gwarantuje odpowiednio wykształcona i przeszkolona kadra oraz unikatowe stanowiska badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową. Główne stanowiska badawcze: • stanowisko do badań kinematyki i funkcjonalności kompletnych zestawów obudów zmechanizowanych, • stanowisko do badań wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej sekcji obudowy zmechanizowanej, • stanowisko do badań stojaków oraz elementów hydrauliki wysokociśnieniowej, • stanowisko do badań wytrzymałości elementów maszyn i urządzeń.

A

W 2006 r. Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o badania elementów takich jak: • rurociągi przesyłowe i ich elementy oraz armatura, • stojaki cierne, • strzemiona kabłąkowe i dwujarzmowe, • rozpory stalowe dwustronnego działania, • siatki okładzinowe zgrzewane.

Stanowisko do badań wytrzymałości zestawów obudów zmechanizowanych

Obciążenie zestawu w płaszczyźnie pionowej może być wywołane aktywnym ruchem stropu stanowiska, imitującym nacisk górotworu lub biernie przez zasilanie zespołów hydrauliki siłowej zestawu cieczą o wysokim ciśnieniu dopływającą z multiplikatorów ciśnienia.

Stanowisko do badań funkcjonalności obudów zmechanizowanych Stanowisko pozwala na przeprowadzenie badań symulujących pracę obudowy zarówno w pokładach poziomych, jak i przy nachyleniach do 900.


23

Stanowisko do badań stojaków oraz hydrauliki wysokociśnieniowej Stanowisko służy do badania stojaków hydraulicznych, hydraulicznego sprzętu sterującego, jak również przewodów hydraulicznych. W przypadku stojaków istnieje możliwość prowadzenia badań nie tylko z zastosowaniem obciążeń ściskających, ale także obciążeń dynamicznych.

Stanowisko do badań wytrzymałości maszyn i urządzeń Stanowisko służy do badania wytrzymałości różnych zespołów i części maszyn podlegających obciążeniom rozciągającym, ściskającym, zginającym lub złożonym. Umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych na dwóch poziomach badawczych.

Wielopunktowy system pomiarowy UPM 60 firmy Hottinger do pomiarów i rejestracji wydłużeń względnych, przemieszczeń i ciśnień.

Wzmacniacz typu Spider 8 firmy Hottinger, z rejestracją komputerową, stosowany do pomiarów szybkozmiennych.


24

Badania stosowane

Komora klimatyczna WAZZLE WZH 16 B1


L 25

Badania stosowane

Laboratorium Badań Stosowanych posiada następujące stanowiska pomiarowe: • stanowisko do badań parametrów pracy napędów elektrycznych i ich sterowania (do 250 kW), • stanowisko do badań hydrauliki siłowej i pneumatyki, • stanowisko do badania pełnego stopnia ochrony IP, w skład którego wchodzi: - podciśnieniowa komora pyłowa do badań pyłoszczelności maszyn i urządzeń, - stanowisko wodne do zraszania i zanurzenia, - dwie komory klimatyczne (zakres temp.: od -700C do 1800C; zakres wilgotności względnej: od 10% do 98%). Laboratorium wykonuje pomiary: • parametrów mechanicznych (siły, prędkości, przemieszczenia, momentu obrotowego), • ciśnień i przepływów mediów hydraulicznych i pneumatycznych, • zjawisk dynamicznych (np. czasy zadziałania i reakcji urządzeń), • drgań mechanicznych maszyn i urządzeń (odbiorcze, kontrolne oraz na stanowiskach pracy), • parametrów akustycznych maszyn i urządzeń w laboratorium oraz na stanowiskach pracy, pomiary środowiskowe, pomiaru hałasu komunikacyjnego, • parametrów elektrycznych maszyn i urządzeń oraz sieci elektrycznych, • temperatury metodą stykową i bezstykową, • w zakresie dyrektywy ATEX 94/9/WE i Niskonapięciowej 73/23/WE.

Komora pyłowa

Pomiary są realizowane w trybie równoległym, wielokanałowym, z wykorzystaniem aparatury pomiarowej wysokiej klasy, kalibrowanej i legalizowanej. Badania wykonuje zespół doświadczonych specjalistów zgodnie z Systemem Jakości PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.

Realizacja badań odbywa się w laboratorium stacjonarnym na terenie Centrum KOMAG, u producentów, użytkowników lub w miejscu oddziaływania na środowisko. Ich celem jest sprawdzanie zgodności wyrobu z wymaganymi normami technicznymi lub ustalenie parametrów dopuszczalnych. Realizowane są także działania sprawdzające i diagnostyczne, ukierunkowane na wykrywanie przyczyn stanów awaryjnych oraz monitorowanie stanu technicznego urządzeń. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów i badań KOMAG oferuje rozwiązania techniczne pozwalające na modernizację systemów mechanicznych i mechatronicznych oraz na doprowadzenie ich do stanu spełniającego wymagania norm i przepisów.


26

S

Badania stosowane

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 665, nadana Laboratorium Badań Stosowanych, obejmuje pomiary: • parametrów akustycznych maszyn i urządzeń, • hałasu komunikacyjnego, • drgań mechanicznych maszyn i urządzeń oraz drgań budynków, • natężenia oświetlenia, • temperatury powierzchni i mediów przepływowych. W zakresie dyrektywy ATEX i Niskonapięciowej KOMAG wykonuje: • badania iskrobezpieczeństwa, • badania stopnia ochrony IP, • badania w komorze klimatycznej, • pomiary temperatur przy przepływie prądu znamionowego, • pomiary rezystancji izolacji, • pomiary wytrzymałości elektrycznej izolacji, • sprawdzenie odporności na uderzenia mechaniczne i spadek swobodny, • pomiary wielkości geometrycznych, • badania twardości gumy i odporności materiałów z tworzyw sztucznych na czynniki chemiczne.

Komora klimatyczna Challenge 250

System pomiarowy hałasu i drgań PULSE

Aparatura do badania wytrzymałości elektrycznej izolacji TOS 5101

Sonda do pomiaru natężenia dźwięku

Układ rejestrujący YOKOGAWA DL 750


Badania w zakresie inżynierii materiałowej i środowiska

Analiza fizyko-chemiczna odpadów - etap przygotowania próbki

27


28

Badania w zakresie inżynierii materiałowej i środowiska Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska realizuje prace badawcze, zgodnie z wymaganiami certyfikowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymogi normy PN-EN ISO 9001:2001. Laboratorium wykonuje badania: • składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych metodami atomowej spektrometrii emisyjnej i absorpcji w podczerwieni, • odporności materiałów metalowych i powłok ochronnych na korozję metodą przyśpieszoną w atmosferze mgły solnej, • twardości wyrobów metalowych metodami Brinella, Rockwella, Vickersa i UCI. Wdrożony w Laboratorium System Zarządzania, zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005, gwarantuje rzetelność, wiarygodność i jakość wykonywanych badań materiałowych oraz poufność uzyskanych wyników. W wyniku reakcji na potrzeby rynku realizowane są: • badania nieniszczące metodami: wizualną, magnetyczno-proszkową i ultradźwiękową, • badania jakości powłok ochronnych. Ponadto doskonalone są metody badawcze związane z badaniami jakościowymi materiałów, w zakresie m.in.: • oceny zgodności jakości wyrobów stalowych i żeliwnych z atestami materiałowymi, • określenia gatunku stali i żeliwa, • oceny stanu jakości powłok, w tym określenia stopnia ich skorodowania.

M

Ponadto Laboratorium prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wykonuje badania laboratoryjne z dziedziny inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres oferowanych badań obejmuje: • analizę składu fizyko-chemicznego odpadów przemysłowych, wód i ścieków, w tym oznaczenia zawartości metali ciężkich, • badanie podatności odpadów na wymywanie, • badania bezpieczeństwa użytkowania wyrobu (zgodnie z Dyrektywą 88/378/EWG), obejmujące m.in. właściwości mechaniczne i fizyczne, palność oraz migrację pierwiastków.

Pracownicy Laboratorium regularnie uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, organizowanych przez członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, w ramach porozumienia z Polskim Centrum Akredytacji. Laboratorium aktywnie uczestniczy w działalności badawczej Sekcji Badań Materiałowych, Sekcji Ochrony Środowiska oraz Sekcji: Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu.


29 Oznaczanie migracji pierwiastków z wyrobów metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP-AES)

Laboratoryjna wstrząsarka sitowa

Ceramiczna płyta grzewcza

Łaźnia wodna

Analizator węgla i siarki firmy LECO

Termoblok

Badania materiałowe zmechanizowanej obudowy górniczej


30

Ocena zgodności wyrobów Działalność dotycząca oceny zgodności wyrobów jest prowadzona przez Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostkę Certyfikującą, która posiada następujące uprawnienia: • akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AC 023), • autoryzacja w zakresie Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE (Decyzja Nr 6/6 MGPiPS), Certyfikat akredytacji Notyfikacja w zakresie • autoryzacja w zakresie Dyrektywy Niskonapięciowej AC 023 Dyrektywy Maszynowej 73/23/WE (Decyzja Nr 24/1 MGiP), 98/37/WE • autoryzacja w zakresie Dyrektywy ATEX 94/9/WE (Decyzja Nr 5/13 MGiP), • notyfikacja (numer identyfikacyjny 1456) w zakresie Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE, Dyrektywy Niskonapięciowej 73/23/WE, Dyrektywy ATEX 94/9/WE, • upoważnienie do prowadzenia badań i oceny wyrobów wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

C

Działalność obejmuje realizację następujących prac: • badania i ocena wyrobów na zgodność z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywach: Maszynowej, Niskonapięciowej i ATEX oraz wydawanie certyfikatów zgodności, • badania i ocena zgodności wyrobów na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniach, wydawanie certyfikatów zgodności oraz opinii, • badania i ocena wyrobów na zgodność z własnymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie z zakresem akredytacji udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji, dotyczącym maszyn, urządzeń oraz sprzętu dla robót górniczych, • certyfikacja na znak towarowy „B”, • badania i ocena wyrobów oraz wydawanie opinii na zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz innymi aktami prawnymi, nadzór nad udzielanymi certyfikatami, • ocena wyników badań maszyn i urządzeń, nadzór nad badaniami eksploatacyjnymi w zakładach górniczych, • opiniowanie maszyn i urządzeń oraz rozwiązań układów technologicznych, • ocena warunków techniczno-organizacyjnych producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz wydawanie opinii dotyczących przeprowadzonej oceny, • ocena i interpretacja wyników badań stanowiskowych i eksploatacyjnych maszyn oraz urządzeń górniczych, a także ich podzespołów i elementów, • ocena stopnia zużycia maszyn i urządzeń górniczych w celu ich kwalifikacji do dalszej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, • doradztwo i konsultacje dotyczące trybu postępowania w celu wdrożenia systemu jakości, • doradztwo w zakresie przepisów, dyrektyw, norm zharmonizowanych, analizy ryzyka, obowiązujących producentów maszyn i urządzeń górniczych, • wykonywanie prac rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego (Upoważnienie Nr 23/2002).


Transfer technologii i działania marketingowe

Ekspozycja CMG KOMAG na Targach KATOWICE 2005

31


32

Transfer technologii i działania marketingowe W strategii Centrum KOMAG istotną rolę odgrywają działania mające na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii. Działania te realizuje Centrum Transferu Technologii, którego zadaniem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii z dziedziny systemów mechanicznych, przeróbki mechanicznej surowców mineralnych, ochrony środowiska, jak również starania o dofinansowanie tego typu projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013, zaplanowano realizację 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programy ogólnokrajowe takie jak: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko. Ich głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów, rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych. Programy te stwarzają możliwość dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych. KOMAG oferuje pomoc w staraniach o dofinansowanie następujących działań: • badania i rozwój nowoczesnych technologii, • pozyskanie kapitału dla innowacji, • inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, • zarządzanie własnością intelektualną, • działalność na rynku międzynarodowym.

T

Oferta Centrum Transferu Technologii obejmuje analizę możliwości pozyskania funduszy oraz przygotowanie wniosków na projekty dofinansowywane z funduszy strukturalnych.

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Szczyrk 2006.


33

Transfer technologii i działania marketingowe Oferta w zakresie transferu technologii przedstawia się następująco: • doradztwo i pomoc w doborze odpowiedniego programu operacyjnego do planowanego przedsięwzięcia, • analiza możliwości i stopnia spełnienia kryteriów oceny wymaganych w danym programie, • rozeznanie i przygotowanie planowanego projektu, • opracowanie skrótowej wersji projektu tzw. „fiszki projektowej”, • opracowanie biznes planu, • opracowanie wniosku projektowego, • kompletacja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, • doradztwo i pomoc na etapie formalnej oceny wniosku. W zakresie działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw Centrum KOMAG ściśle współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, organizując spotkania informacyjne i seminaria dla przedstawicieli MŚP oraz uczestnicząc w spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, którego celem jest zacieśnienie współpracy między sferą nauki i przemysłem, a w szczególności doskonalenie procesów transferu technologii, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Ramię kombajnu skonstruowane w CMG KOMAG, prezentowane na Targach KATOWICE 2005

Stoisko Centrum KOMAG na Targach Poznańskich 2005


34

Transfer technologii i działania marketingowe Najważniejszym celem działań marketingowych jest budowanie trwałych, partnerskich związków z odbiorcami i użytkownikami wyników prac naukowych, badawczych i technicznych, realizowanych przez specjalistów Centrum KOMAG oraz rozeznanie aktualnych i przyszłych potrzeb partnerów. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii, produktów i usług, nasi klienci uzyskują wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów produkcji i poprawy bezpieczeństwa pracy, co przyczynia się do osiągnięcia przez nich trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Realizacji tego celu służy ścisła współpraca z przedstawicielami kopalń oraz producentami maszyn i urządzeń. Jedną z form promocji osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych Centrum KOMAG są międzynarodowe konferencje organizowane cyklicznie w marcu, wrześniu oraz w listopadzie.

T Zagadnienia ochrony środowiska i inżynierii mineralnej,

Badania, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych,

Zagadnienia dotyczące maszyn i urządzeń wyciągowych,

Systemy mechaniczne z uwzględnieniem zagadnień niezawodności, bezpieczeństwa i ergonomii.

Konferencje stanowią ważne, międzynarodowe forum wymiany doświadczeń między naukowcami, konstruktorami, producentami oraz użytkownikami rozwiązań o charakterze innowacyjnym, umożliwiając ich uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie systemów mechanicznych, inżynierii mineralnej, ochrony środowiska, hydrauliki oraz transportu szybowego.


35

Forum MŚP 2006 w Szczyrku

Konferencja KOMEKO, Zakopane 2006

Targi Poznańskie 2006

Targi Poznańskie 2006


36

KOMAG w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Miarą sukcesu Centrum KOMAG są rozległe kontakty międzynarodowe, szeroka i interdyscyplinarna współpraca z zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, działania w zakresie integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą, rozszerzanie tradycyjnych form i kierunków współpracy, generowanie nowych projektów, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów działalności, wyznaczonych przez Unię Europejską w programach ramowych, a także udział w międzynarodowych organizacjach i sieciach współpracy. KOMAG aktywnie uczestniczy w pracach trzech Europejskich Sieci Doskonałości: • AMAS NoE - Nowoczesne materiały i konstrukcje - koordynator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. • ENVITECH-Net - Technologie ochrony środowiska - koordynator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, • EST - Transport w zrównoważonym środowisku - koordynator: Flamandzki Instytut Badań Technologicznych VITO – Belgia.

P

O wysokiej pozycji naukowej Centrum KOMAG w Europejskiej Przestrzeni Badawczej świadczy uznanie naszej jednostki przez Komisję Europejską za Centrum Doskonałości 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie nowoczesnych i niezawodnych systemów mechanicznych, przyjaznych dla człowieka i dla środowiska. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji tego projektu oraz pozyskani partnerzy, reprezentujący czołowe ośrodki europejskie, miały istotny wpływ na tematykę prac naukowych i badawczych realizowanych przez KOMAG, związanych między innymi z badaniami relacji człowiek – maszyna – środowisko. Zasadniczym celem działań podejmowanych przez KOMAG, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych zadań strategicznych, jest integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą w zakresie konstrukcji, badań i produkcji maszyn, jak również zwiększenie konkurencyjności polskich rozwiązań na rynku europejskim. Istotną, w tym przypadku, rolę odgrywa ścisła współpraca z partnerami, reprezentującymi wiodące jednostki badawcze w Europie: w Belgii – Flamandzki Instytut Badań Technologicznych VITO, w Hiszpanii – Centrum Technologiczne AITEMIN, Laboratorium LOM, Uniwersytety w Oviedo i Walencji, w Niemczech – DMT, Deutsche Steinkohle, Uniwersytety Techniczne w Akwizgranie, Berlinie i Monachium, w Wielkiej Brytanii – Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa i Zdrowia HSL, Uniwersytet w Nottingham, we Włoszech - Uniwersytet w Mediolanie, a także Uniwersytety w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, w Rosji i na Ukrainie. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów i technologii oraz ekologii.

Bardzo interesująco rozwija się współpraca w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w którego programach KOMAG aktywnie uczestniczy, włączając się między innymi do działań koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz przez Europejską Radę ds. Zasobów Mineralnych EUROMINES.


37

Platformy Technologiczne oraz Centra Zaawansowanych Technologii Centrum KOMAG aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych zespołów, działających na rzecz wysokich technologii, realizując interdyscyplinarne projekty o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym. Formą organizacyjną tych zespołów są „Platformy technologiczne” i „Centra Zaawansowanych Technologii”. KOMAG jest członkiem następujących zespołów: • Europejska Platforma Technologiczna „Zrównoważone zasoby mineralne” Koordynator: Europejska Rada Zasobów Mineralnych. • Europejska Platforma Technologiczna „Bezpieczeństwo dla zrównoważonego rozwoju europejskiego przemysłu” Koordynator: Politechnika w Mediolanie. • Polska Platforma Technologiczna „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle” Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy. • Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych Koordynator: Politechnika Wrocławska. • Centrum Zaawansowanych Technologii „Energia – Środowisko – Zdrowie” Koordynator: Główny Instytut Górnictwa. • Polska Platforma Technologiczna Środowiska Koordynator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Koordynator: Politechnika Śląska.


38

Jakość CMG KOMAG przywiązuje szczególną wagę do nowoczesnych metod zarządzania, których przejawem jest wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z: • PN-EN ISO 9001:2001 - obowiązujący w całej jednostce • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - obowiązujący w laboratoriach badawczych • PN-EN 45011:2000 - obowiązujący w Zakładzie Badań Atestacyjnych, Jednostce Certyfikującej Podstawową cechą funkcjonującego w CMG KOMAG systemu jakości jest jego pełne zintegrowanie, które spowodowało ujednolicenie procedur i uproszczenie procesów, a tym samym przyczyniło się do ciągłego doskonalenia i wzajemnego wzbogacania systemów.

Q

CMG KOMAG posiada certyfikat systemu jakości nr 295/3/2005 w zakresie prac naukowych, prac badawczo-rozwojowych, projektowania i nadzoru autorskiego maszyn i urządzeń oraz prac eksperckich.

Laboratorium Badań, Laboratorium Badań Stosowanych oraz Zakład Badań Atestacyjnych, Jednostce Certyfikującej dodatkowo posiadają certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.


39

Normalizacja Ważną rolę ogrywa wieloletnia współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Na podstawie umowy z PKN w Centrum KOMAG prowadzone są dwa Sekretariaty Komitetów Technicznych: • KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych, • KT nr 112 ds. Przekładni Zębatych, co stwarza możliwość opracowywania norm własnych PN i kreowania nowych wymagań normatywnych. Dotychczas w Centrum KOMAG opracowano ponad 120 polskich norm. „Maszyny Górnicze”

Informacja naukowo-techniczna Badawczo-rozwojowy charakter działalności Centrum KOMAG wiąże się z koniecznością pozyskiwania najnowszych informacji naukowo -technicznych, normalizacyjnych i legislacyjnych. W związku z tym prowadzone jest: • stałe śledzenie nowości i przemian prezentowanych w czasopismach naukowych, normach oraz przepisach krajowych i wspólnotowych, • przetwarzanie tych informacji do baz danych, do publikacji krajowych lub dokumentów wewnętrznych, • przekazywanie zdobytych i przetworzonych danych w formie szkoleń.

„Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”

Każdego roku pracownicy publikują kilkadziesiąt artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych, prezentując w ten sposób osiągnięcia Centrum KOMAG oraz swój dorobek naukowy. Informacje o kierunkach rozwoju mechanizacji górnictwa oraz nowatorskich technikach projektowych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych publikowane są w: • miesięczniku bibliograficznym „Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”, • kwartalniku naukowo-technicznym „Maszyny Górnicze”, • serii wydawniczej „Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG”. Mając na względzie m.in. informacyjno-edukacyjną działalność jednostki, KOMAG umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom korzystanie ze zbiorów oraz udziela informacji z zakresu jakości, normalizacji, danych o charakterze naukowo-technicznym. W przypadku rozwiązań innowacyjnych bardzo ważną sprawą jest ochrona własności intelektualnej i przemysłowej. Na bieżąco dokonywane są zgłoszenia projektów wynalazczych do ochrony zarówno w kraju, jak i za granicą. Działania związane z ochroną własności intelektualnej prowadzone są dla własnych potrzeb oraz na rzecz partnerów.

Monografia


40

Nagrody Certyfikaty i Kamertony Innowacyjności za zajęcie pierwszego miejsca w rankingach 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm w regionie śląskim, w grupie małych i średnich przedsiębiorstw oraz w Polsce (2006r.).

Statuetki przyznane Centrum KOMAG jako: • najbardziej innowacyjnej firmie w Polsce, • najbardziej innowacyjnej firmie w regionie śląskim, • najbardziej innowacyjnej firmie w grupie małych i średnich przedsiębiorstw.


41

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za uzyskane osiągnięcia zagraniczne w dziedzinie wynalazczości (2007r.).

Złoty medal z wyróżnieniem za projekt „Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym” - 55. Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2006. Ponadto projekt Centrum KOMAG otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kolejnictwa Chin.


42

Nagrody Nominacja w VIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii” za ramię górniczego kombajnu ścianowego stanowiące zespół napędowy organu urabiającego (2005r.).

Dyplom i srebrny medal za wynalazek odpylacza labiryntowego LDCU-630 - 54. Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2005.

Statuetka i dyplom „Lidera Innowacji 2005” w ramach ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji, za innowacyjne rozwiązanie kombajnu ścianowego nowej generacji.

Dyplom w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2005 za projekt „Zespół ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym”.


43

Projekt i opracowanie: Andrzej Skomorowski dla

Firma PROARTE, Bytom Wydanie 2007

ISBN 978-83-60708-04-0


Statuetka dla Najbardziej Innowacyjnej Firmy w Polsce, w rankingu opracowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z BRE Bankiem S.A. i Gazetą Prawną.

Jednostka badawczo-rozwojowa zrzeszona w następujących organizacjach krajowych i zagranicznych:

! Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny ! Polska Technika Górnicza S.A. ! EARTO - European Association of Research and Technology Organizations (Europejskie Stowarzyszenie Jednostek Badawczych i Technicznych) ! EIRMA - European Industrial Research Management Association (Europejskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania Badaniami Przemysłowymi) ! EURACOAL - European Association for Coal and Lignite (Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego) ! EUROMINES - European Mineral Resources RTD Council (Europejska Rada ds. Zasobów Mineralnych) ! Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw PARP

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37 Tel. (032) 2374 100 Fax (032) 2310 843 e-mail: info@komag.eu www.komag.eu

ISBN 978-83-60708-04-0

Katalog KOMAG 2007 - 2  

Katalog firmy KOMAG Projekt i DTP: ZEKTONstudio Andrzej Skomorowski / www.zekton.pl Agencja: PROARTE - Bytom

Katalog KOMAG 2007 - 2  

Katalog firmy KOMAG Projekt i DTP: ZEKTONstudio Andrzej Skomorowski / www.zekton.pl Agencja: PROARTE - Bytom

Advertisement