Page 1

'$(&'( H:GK>>H>&#'%&'

Sodexon S d asiakaslehti i k l hti

Parhaat kokoukset ja tapaamiset.

Aiiv A va an h hy yviin voit.

Jokaisella kokouksella on omat päämääränsä. Me järjestämme sujuvia tilaisuuksia neuvotella, edustaa ja nauttia.

@6HKJC JJ9:I:KttI

Sodexo Service Center tarjoaa täyden palvelun sinulle, joka järjestät yrityksesi tilaisuuksia. www.sodexo.fi

SODEXO SERVICE CENTER

010 540 7500 servicecenter@sodexo.fi

Move Any Mountain B^aaV^h^c`Z^cd^c `Vhkjng^in`h^hh~i~]Y~i~~c `d]i^bZcZhinhi~424

>CIJ>I>DC B:G@>INH Jh`VaaVi`de~~ii~~ ^cij^i^dceZgjhiZZaaV418

HJJCI6@D=I> :B"@>HD?6 B^iZcHdYZmd kVab^hiVjijj`Zh~c hjjgiVeV]ijbVVc445

I:GK:IJAD6 86BEJ@H::C

DjajhhVVkVij^hhV8Vbejh"gVk^cidad^hhViVg_diVVcde^h`Za^_d^aaZajdbjaZ^e~~# GVk^cidaV6alVg^hhVinŽh`ZciZaZk~Eddid^kdiiVVgjd`V^a^_ViiZgkZijaaZ^`h^#8


Uu tu us

Maista

uutta

rentouttavaa omenajuomaa! facebook.com/hyvaapaivaa

“Flatbread eli rieska rullalla”

K~a^eVaVkd^daaVi~nh^eV^cd^hiVgjd`VV#HZaaV^cZcdc H^beanid\d"jjijjhijdiZ;aViWgZVYZa^`did^hVbb^c hVcdiijcVgjaaViijg^Zh`V#H^beanid\d"e^hiZ^hh~ bnncc^hh~daZkV;aViWgZVYdckVab^hiZiiji~nh_nk~" k^a_VhiV#@jcgjaaVdci~niZiingVeZVaaVhVaVVi^aaV! eVg^ad^YjaaVWgd^aZg^aaV_VgV^``V^aaVidbVVii^"_V`jg``j" k^^eVaZ^aaVhZ`~k^^bZ^hiZainbVj``VVaaV`ZgbVk^^a^`Vh" i^``ZZaaV!iZgkZZaa^cZc_VbV^iiVkVk~a^eVaVdckVab^h# H^beanid\d"e^hiZ^hi~aŽnY~ibnŽhbj^iV iZgkZZaa^h^~k~a^eVad_V/kVab^^`h^VccdheV`Viij_V ]ZYZab^~!`Vhk^`h^V_Ve~]`^cŽ^i~#

PS. Kysy lisääjjYZhiV H^beanid\d"ijdiZkVa^`d^bVhiV HdYZmdc]Zc`^aŽ`jccVaiViV^ n]iZnh]Zc`^aŽai~h^#JjY^hiVbbZ b^ZaZaa~bbZdbVcid^b^" eV^``Vh^bnnci^e^hiZZckVa^`d^" bVVid^kZ^YZh^bj`VVc# *&


Sisältö

I~hh~aZ]YZhh~ `~h^iZaa~~cHdYZmdc `Zk~~ciZZbVV BdkZ6cnBdjciV^c Ä6^kVc]nk^ckd^ijhZVhiV Zg^c~`Ž`jabVhiV# IZZbVbj^hijiiVV HdYZmdcid^b^e^hiZ^hh~ ]Zc`^hZc]nk^ckd^cc^c bZg`^in`hZhi~# I::B6C6/

86BEJH"@DCH:EI>C E>ADII>G6K>CIDA6DJAJHH6

.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kuudessa ravintolassa ollaan tyytyväisiä uudistettuihin opiskelijaravintoloihin. Ravintoloiden maistuva ja terveellinen ruoka sekä viihtyisä ympäristö auttavat opiskelijoita menestymään opinnoissaan.

Move Any Mountain Aiv ivan an hy hyv viin voit.

I::I@yEttIy@H:H> >CIJ>I>DCE:GJHI::AA64 '. Aalto-yliopistossa on tutkittu intuitiota. Tutkijoiden mielestä vain harva päättäjä tunnustaa, että monet päätökset pohjautuvat intuitioon.

B>I:CINyCI:@>?tI H66966C?6@H6B66C4 (* Kun äskettäin perustettu yritys tähtää kasvuun ja maailmanmarkkinoille, vaaditaan työntekijöiltä venymistä.

JJ9:C"H::A6CC>CCtNIyH )+ Rugbyn MM-kisat ovat maailman kolmanneksi suurin urheilutapahtuma. Miten rugbyfanit ruokitaan ja saadaan viihtymään? Sodexo tietää. (


Ota yhteyttä!HdYZmdcVbbVii^iV^id^cZc!iZ]d`Vh_V]nbn^aZk~VjaVeVakZajid^b^^ng^in`hZc`~nci^`dgii^cV#6jaVeVakZajcgVi`V^hjigV`ZccZiVVcHdYZmdc Zg^aV^h^hiVnY^c"_Va^h~eVakZajbdYjjaZ^hiVng^in`hZciVgeZ^YZc_Vdb^cV^he^^giZ^YZcbj`VVc#6jaVeVakZaj^]^bbZ`jjajkVibjjcbjVhhVej]Za^ckV^]YZ! edhi^ijheVakZaji!ijadhijh"!h`VccVjh"_Vbdc^hijheVakZaji!`VbZgVkVakdciV!id^b^hidiVgk^`ZkVgVhidc]Vaa^ciV!Vg`^hid^ci^eVakZaji!h^]iZZg^"_VVhh^hiZcii^" eVakZaji!`d`djh^h~cc~ceVakZaji_Venh~`Ž^cc^c]Vaa^ciV#B^`~a^`^^ccdhij^i!daZn]iZnYZhh~bnnci^5hdYZmd#Ò

“Jokaissetsäta päivä i” paremp

Yhtä hymyä 6g_Zce^Zc^hi~dcc^hijb^h^hiV_V^]b^hiZcVjiiVb^" hZhiVcVjii^kVG^^iiVijcc^hiVVbdcZik^ZgVVic^bZai~_V id^h^ce~^c#K^ZgV^YZckVhiVVcdiiVb^hZca^h~`h^inŽiZ]i~" k^^c`jjajjbjjcbjVhhVi^aVkVgVj`h^hiV]jdaZ]i^b^cZc# C^^ce~kjdh^ZchVVidhhVbdc^Vh^V`Vhng^in`hZc^]b^cZc dcijaajiijij`h^_V`Zh`jhiZajibZcZk~iiZgkZ]i^b^hi~ e^YZbb~aaZ#G^^iVcbj`VVcVh^V`VheVakZajinŽhh~Z^VjiV daaVeV]d_Ve~^k^~ÄiV^V^cV`VVcVh^V`VhZ^c^^i~hVV c~]Y~#=nk~hh~_Vi^^k^^hh~inŽn]iZ^hŽhh~]jjbdg^dc i~g`Z~dhV_V`hVb^hiV#@jcG^^iVaiV`nhnn!b^`~inŽhh~dc eVgVhiV!]~ckVhiVV/Ç6h^V``VVi_VbV]Ydaa^hjjh^ihZch~ `Z]^ii~b^hZZc#HZdcVcid^hVV_VeVa`^ihZZÇ!]~c_Vi`VV# KVeVV"V_VaaVG^^iiVgZcidjijjja`dcVajdccdhhV#ÇHZ dc]nk~kVhiV`d]iVh^h~inŽaaZ!_Va^^`jccVaaVdcbjjiZc`^c ^hdbZg`^inh_V`hVb^hZaaZÇ!]~chVcdd#

)

kö? Tiesit bVgbdg^aaV

aaV dc KVVaZV HidgV:ch j Z i i Z d h kZg] iidg^h^_V^i hhV c V d i ` h ~ j ~ ` e ^c`Zh V^kVc \ ^c h a =Z aV! cd`Va aV# @ViV_V idg^caV^YVa V e g e V j ak 6 @V cjhdc bV! GV`Zc jjcc^iiZaZ Žc h iiŽ c n ~ ad a ` 6V iZiij d c ccjh Z d _VhZ #GV` & + . & d" V kjdcc V`Zccjhhj g j j a `jj ^^c# ^ce^^g _ZajaV

@ ViDaa^JgeZaV! B @jk @jkViDaa^JgeZaV!BV^_V=dabV

HidgV:chdce~~`dciidg^cVjaVhhVdcajkVhhVa~bb^c kVhiVVcdiid!kV^``V@ViV_Vcd`VaaVb^iZcbngh`n~^h^# 6jaVhhVk^ZgVVcdiiVVkVhiVVcVh^V`VheVakZaje~~aa^``Ž H__jjW>Wbb_aW_d[d!_d`VdcinŽh`ZccZaanihVbVhhV eV^`VhhV&&kjdiiV#6^cV]nbn^aaZc#


Hei, kädessäsi on uusi Serviisi ÄHdYZmdDn/cVh^V`VhaZ]i^ HdYZmdDndc`d`dcV^hkVaiV^h^Vi^aVeVakZaj_V iVg_dVkVhjdbVaV^cZcng^inh!_d`V`jjajj`VchV^ck~a^hZZc!VaVaaVVc_d]iVkVVcHdYZmd"`dchZgc^^c#

a

C:A?tCt@:BNHIt 'Mikä on tärkeää hyvässä kiinteistönhuollossa?

HJDH>@@>C> (( Sodexon kokin Ruangthip Nontharan suosikkiruoka on makaroonilaatikko.

BJ@66C?D6A@JI6>E6A::AA6 )'

Mikko Lindh kertoo, miksi on tärkeää, että Sodexo on mukana jo rakennushankkeiden alussa.

=6EENDGCDI )* Sodexo tutkii jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä.

E6G:BE>=JDB>C:C )/ Sodexon yhteiskuntavastuuohjelman 14 sitoumusta.

6A6H@6CyA?N@:CI>AAt *' Sodexon kansainväliset asiakkaat operoivat vaativissa olosuhteissa.

BJJID@H>6A6JI6H:AA6 ** Discover Ruoka -tutkimus kertoo, että suomalaisten ruokailutottumukset ovat muuttumassa.

@D=I>@>H6@:Htt *+ Yleisurheilun EM-kilpailuvalmistelut ovat loppusuoralla.

H>BEANID<D +' Ota mukaan Flatbread eli rieskarulla. *


=:GC:@:>IID6DCHNyINHJDB:HH6@:H@>6?6AI6At=I>:C#?DIJDAAD>C=:GC:@:>IIDE @6IDA>H:CJH@DCCDCE:G>CI::H::C@JJAJK6CE:G?6CI6>CE66HIDEt>KtCNA>#

Klassikko.

Evästä pulkkamäkeen

Hernekeitto H ern pitää nälän loitolla – ja on hyvää. Sodexon lounasravintolasta saat laskiaistiistaina mukaan hernekeittoa evääksi koko perheen tai työporukan pulkkamäkeen tai ulkoilureissulle. Keitto säilyy lämpimänä termarissa, ja sitä on mukava nauttia porukalla metsänreunassa. Talvi-ilmassa ajatukset kirkastuvat, yhdessä tekemisen meininki kasvaa ja ideat lähtevät liikkeelle. Terapiaa parhaassa muodossa.

>IID =:GC:@: MD : ¿A6HD9 Z^iid`Z^iZi~~c

]ZgcZ` HdYZmdaaV VYj``V^hiV ^ii^Žhh~aV Z ` V h h c V ~ db idiZ]Y~ Z^hiV#@Z^i `" gVV`V"V^c i~_VbVj ^h hi^]ZgcZ Z ^h iZ c V g^ _ Z e e^i`~~c ^iida^]VhiV Z ` iV h V V ` VaaV# VjYjiiVb ]jdaZaaV] haVh`^V^" b i hVV nŽ HdYZmdaiV iV _Vbjj ^V^hejaaVi j`" hZZcaVh` ciZZii^aV @ j`VVc# j b V V " Z ` b V d b ^hiVi^h iZZc!kVgb jc # ^a d g_ hZcZij`~ g``jiV dgj`Vc]Z bVc`^ce

+


t>KtDA>IDGHI6>#=:GC:@:>IID6HNyI>>C?JJG>IDGHI6>H>C!H>AAtH:6JIID>H:AK>tBttC

Sinulle.

C

eille ihmisille yhdessä oleminen on tärkeää. Viihdymme toisten ihmisten seurassa. Lounas työkavereiden kanssa on usein työpäivän piristys, sillä yhdessä jaettu ruokahetki saa lounasajan tuntumaan mukavalta ja merkitykselliseltä. Myös opiskelijat haluavat nauttia ruokansa yhdessä, miellyttävässä ympäristössä. Alkuvuodesta julkistetun tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät myöskään halua syödä roskaruokaa. Päinvastoin, he haluavat syödä opiskelijaravintolassa terveellistä ja täyttävää ruokaa.* Oulussa avattiin ensimmäinen Campus-konseptin ravintolarypäs puoli vuotta sitten. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ravintoloissa toimiva Sodexon Campus-konsepti onkin saanut kiittävää palautetta. Sodexo lähti uudistamaan opiskelijaravintoloita uuden Campus-konseptin myötä juuri opiskelijoiden toivomaan suuntaan. Viihtyisän tilan lisäksi konseptissa panostetaan ravitsemusviestintään ja lämpimän kasvislisäkkeen tarjoamiseen aterian yhteydessä. Campus-konseptia kehitetään edelleen. Kuuntelemme tarkalla korvalla asiakkaidemme palautetta, ja oppilaskunnat ja -järjestöt ovat mukana kehittämässä Campusta. Tavoitteenamme on, että ravintolamme ovat rauhallisia keitaita, joissa rentoudutaan ja nautitaan myös mukavasta yhdessäolosta. Käy kurkistamassa, miltä Oulun Campus-ravintoloissa näyttää. Juttu alkaa sivulta 8. Yhdessä jaetun ruokahetken lisäksi yhdessä jaettu jännitys ja ilo tekevät elämästä hauskan. Suurissa urheilutapahtumissa pääsemme jakamaan yhdessä ICH<Vaaje^cG>H8Bdc^idg'%&&"iji`^bjh huikeita tunteita. Sodexon kansainvälisiä menestystarinoita on aina mukava esitellä. Sodexo on ollut jo useana vuonna mukana rugbyn MM-kisojen järjestelyissä (s. 35,) ja olemme mukana ensi kesän suurtapahtumassa Lontoon olympiakisoissa. Myös Suomessa olemme kokeneita suurtapahtumien yhteistyökumppaneita. Tänä vuonna odotamme innolla kesää. Luvassa on upea yleisurheilutapahtuma, yleisurheilun EM-kilpailut perinteisellä Helsingin Olympiastadionilla. Järjestelyt niin VIP-vieraiden kuin penkkiurheilijoidenkin herkkupöytiä varten on jo aloitettu (s. 45). Juhannuksen jälkeen pääsemme sekä jännittämään kisatapahtumia, viihtymään kisatorilla että nauttimaan hyvästä kisaruoasta. Tämän jälkeen siirrymme vielä Porin Jazzeille, jossa olemme toimineet jo 15 vuotta. Yhdessä jammailu Jazzeilla kruunaa kesän. Mutta vielä ennen kesää ennätämme nauttia talvesta. Ja mikäpä sen mukavampaa kuin vaikkapa yhteinen pulkkamäkiretki. Sielläkin on luvassa yhdessä tekemisen riemua!

ÇDE>H@:A>?6I:>KtI=6AJ6 HNy9tGDH@6GJD@66# =:=6AJ6K6IHNy9tDE>H@:A>?6" G6K>CIDA6HH6I:GK::AA>HIt ?6ItNIItKttGJD@66#Ç

Bianca Brink, e~~id^b^iiV_V!kVgVid^b^ijh_d]iV_V

,


Ç86BEJH"@DCH:EI>CBJ@6>H:HI>GJD@6DCK6AB>HI:IIJ6?6IJ@H:AA6#Ç

Oulun Campus

DjajaV^hZhhV8Vbejh"gVk^cidaV6alVg^hhVdcbZcZ^aa~~ciVkVaa^cZcVg`^VVbj# BjjiVbVde^h`Za^_V^hijjeŽnY~hh~~c_VcVjii^^]^ZbVcjc^hZcVVVbjeVaVVchV# Cjdg^cV^cZc`^^gj]iVVcdjiVbVVc`V]k^chViV`ZVlVn"bj`^^c#BV`hZiijVVc dhid`hZi]~c`VidVV`dgdi`de^hiZc_V_jdbVVchV]Žgee^Zcde^h`Zaj^YZceVg^^c# IZ`hi^&SKB"JLBWVPSJKB.JLB,VMKVt@jkViKai Tirkkonen

-


.


avintola Alwari palvelee Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikön sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun SOTE:n opiskelijoita, henkilökuntaa sekä oppilaitosten vieraita. Rauhallisempien aamutuntien jälkeen ravintolan varsinainen ”rush hour” osuu lounasaikaan, jolloin henkilökunnan ammattitaito testataan joka päivä. Asiakkaiden ilmeistä päätellen uusi ravintolakonsepti on toimiva. ”Sodexon myötä ruoka on parantunut. Alwarissa on toimivat linjat ja ystävällinen palvelu”, toteaa 21-vuotias Anni Tirkkonen, &%

joka opiskelee toimintaterapiaa. ”Ravintolassa löytyvät hyvät vaihtoehdot niin kasvis- kuin liharuoistakin. Myös erikoisruokavalioon on kiinnitetty huomiota”, Tirkkonen jatkaa. :CH>BBt>C:CADJC6HIJCI>K>A@@6>C#Laadukas tarjonta ei kuitenkaan tule ilman kovaa työtä, sillä Oulun Campus-ravintoloiden kahden leipurin työpäivä alkaa jo aamulla puoli kuudelta. Ravintolan sujuva arki onkin monen ammattitaitoisen ihmisen työn tulosta. ”Leipurit tekevät valmiiksi muun muassa päivän leivät ja vitriinituotteet. Kokit ja ravintolatyöntekijät saapuvat kello seitsemän aikaan, jolloin


Djajc`jjYZhhV8Vbejh" gVk^cidaVhhV`~ne~^k^ii~^cjhZ^iV ij]Vch^Vgjd`Va^_d^iV#

alkaa lounasajan valmistelu”, kertoo Alwarin keittiömestari Jouni Rusanen. Kello 10.30 alkavan lounaan aikana ravintola täyttyy ruokailijoista ja vilkkaasta puheensorinasta. Vaikka ruokailijoita on paljon, eivät äänet ole missään tapauksessa häiritseviä. Miljööseen on satsattu, joten ruokarauha on sitä kaipaaville taattu koko lounaan ajan. Suosituin lounasruokailuaika on edelleen ennen puoltapäivää, vaikka ruokaa on tarjolla huomattavasti pidemmän ajan. Yleensä lounas jatkuu Campusravintoloissa arkipäivisin puoli kahteen. ”Ensimmäinen tunti on usein vilkkain. Ruokaa tehdään vaiheittain, koska meidän pitää varmistaa g

@d``^?VccZGdjhj_V gVk^cidaVe~~aa^``ŽHjhVccVIVe^d hjjcc^iiZaZkVie~^k~ciVg_dciVV#

&&


Campus by Sodexo HdYZmdVkVh^Zad`jjcVajhhV'%&&`jjh^jjiiV id^b^"e^hiZii~Djajjc#HVbVaaVDjajchZjYjc`djaj" ijh`jciVn]inb~cDH:@@de^h`Za^_VgVk^cidad^hhV! _d^hhVde^h`Za^_d^YZca^h~`h^gjd`V^aZkVibnŽh dee^aV^idhiZc]Zc`^aŽ`jciV_VVh^V``VVi!aVchZZgVii^^c 8Vbejh"`dchZei^# :ch^bb~^hZc~DjajhhVe^adid^ij`dchZei^dc diZiijZg^ii~^c]nk^ckVhiVVc#6h^V``VVidkVidaaZZi innink~^h^~gjdVca^h~`h^eVakZajjc_Vb^a_ŽŽhZZc#H^^i~ dkViidY^hiZZcVZccV`d^ijVhjjgZbbVi`~k^_~b~~g~i# 8Vbejh"`dchZei^ci~g`Z~a~]iŽ`d]iVdckjdgd" kV^`jij`hZaa^hjjh#K^Zhi^ci~dcVh^V`Vha~]iŽ^hi~!_V h^^c~]nŽYnccZi~~cbnŽhh~]`Ž^hi~i^ZYdck~a^inhi~#

A^h~`h^Vh^V``VVihVVkViDjajc8Vbejh"gVk^cidad^hiV ijdgZiiVi^ZidVijaZk^hiViZZbd^hiV_ViVeV]ijb^hiV# @dchZei^cid^cZci~g`Z~eZg^VViZZa^Vh^V`Vh" a~]iŽ^hnnhdcdaajiZh^aa~VajhiVVhi^!h^aa~_dZccZc id^b^eV^``d_ZcVkVVb^hiV`dchZei^Zh^iZai^^cdee^aVh" `jccVc_~hZc^aaZ_V`^^ccdhijhadjcVVcbV`hVb^hZZc AnngV"bV`hj_~g_ZhiZab~aa~ija^_jjg^dee^aVh`jccVaiV# Dee^aV^id`hZcZYjhiV_VidkViZYZaaZZcbj`VcV `dchZei^c`Z]^inhinŽhh~# 8Vbejh"gVk^cidad^YZce~^k^ii~^hZiajdbjijdiiZZi! bV^id_VaZ^e~!dcdiZiijkVhiVVc]nk^c#K^^`d^iiV^cdc iVg_daaVbnŽhajdbjVccdh!_VajdbjkV^]idZ]Yd^aaZ da^h^`nhnci~~ZcZbb~c`^c#

DjajchZjYjc VbbVii^`dg`ZV`dj" ajciZ`c^^`Vcn`h^`Žc =G"`ddgY^cVViidg^ 6^gVIjdb^`dh`^dc gVk^cidaV@di`Vced_Vc kV`^dVh^V``V^iV#

&'


Edd8]jcbjVc\_V=Z^c^K^^iVaV e^i~k~i]jdaZc!Zii~eŽni^^chVVYVVc a~bb^ci~_VijdgZiiViVg_diiVkVV#

Djajc8Vbejh"gVk^cidad^hhV iVg_diVVcajdbjaZ^e~~#

GVk^cidaV6alVg^c `d``^?VccZGdjhj#

sen riittävyys ja ennen kaikkea laatu. Campuskonseptin mukaisesti ruoka on valmistettu ajatuksella, eli ruoan houkuttelevaan esillepanoon ja makuun kiinnitetään erityistä huomiota. Valmistamalla ruokaa jaksotetusti varmistamme, että jokainen asiakas saa houkuttelevasti esillelaitettua, vastavalmistettua ja lämmintä ruokaa. Ruoan laatua tarkkaillaan säännöllisellä testaamisella. Siitä huolehtii vähintään kaksi maistajaa”, kertoo Rusanen. ”Meillä laatu on erittäin tärkeässä roolissa. Pyrimme valmistamaan mahdollisimman paljon itse”, hän jatkaa. Vilkkaimman lounassesongin jälkeen Alwarissa tulee rauhallisempaa. Muutamalla ruokailijalla ei ole kiire, vaan he nauttivat ruokaansa kaikessa rauhassa. Ravintolaan alkaa kuitenkin tulla yhä enemmän ja enemmän päiväkahvin juojia. Campus-ravintoloiden kahvilan valikoimiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Pikkunälkään on kahvileipien ohella tarjolla täytettyjä sämpylöitä ja piirakoita sekä makeisia ja virvokkeita. Lisäksi Campus-ravintolat myyvät ruokaa ja leivonnaisia kotiin vietäväksi.

Iltapäivän kahvihetken jälkeen on tavallinen arkipäivä asiakkaiden näkökulmasta Campusravintoloissa päättynyt. Suurin osa ravintoloista sulkee ovensa kolmeen mennessä. HJJCC>II:AJCGDDA>@DGDHIJJ#Kotkantiellä ravintola Kotkanpojan osana toimivassa Kultturellissa ei kuitenkaan tarvitse turvautua omiin eväisiin, vaikka opiskelu- tai työpäivä venähtäisikin pitkäksi. Iltatyöskentelijöitä varten Kultturelli on auki kello 18:aan asti. Campus-ravintolat hoitavat tilauksesta myös kokoustarjoilut. Kotkantien kampuksella toimivat tekniikan ja kulttuurialan yksiköt sekä kirjastoyksikkö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön HR-koordinaattorilla Aira Tuomikoskella on kokemuksia ravintola Kotkanpojasta ja Kultturellista sekä yksityisasiakkaana että erilaisten tilaisuuksien järjestäjänä. Yleensä kokous- ja vierastarjoilujen ryhmät ovat 10–20 hengen suuruisia, mutta joskus seminaarien tai valmistujaisjuhlien yhteydessä henkilömäärät ovat huomattavasti tätä suurempia. ”Parhaiten järjestelyt sujuvat, kun pääsen g

&(


GVk^cidaV6alVg^hhV`V]k^" ]Zi`Zaa~id^b^ciViZgVeZjiZ^`h^ de^h`ZaZkVi6cc^I^g``dcZc! ?Zc^iVGVciV`d``d!>^gVBjcjaV _VBVg^=Z^cdcZc#

keskustelemaan niistä tutun ihmisen kanssa. Silloin asioiden sopiminen on helppoa”, Tuomikoski sanoo. Tuomikosken mukaan nyt Kotkanpoika palvelee hyvin sen laajaa asiakaskuntaa. ”Ruokalistalta löytyy skandinaavisia ja globaaleja vaihtoehtoja. Lisäksi tarjolla on grillin antimia. Itselleni Kotkanpojan tarjoama hyvä perusruoka on mieluisin vaihtoehto”, hän sanoo. Kotkanpojan vakioasiakkaana HR-koordinaattori Tuomikoski arvostaa myös ravintolan miljöötä. ”Hyvän ravintolan tekevät ympäristö sekä asiantunteva ja palveleva henkilöstö”, toteaa Tuomikoski. Kotkanpojan ravintolapäällikön Marjo Junttilan mukaan suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa, sillä ruokailijamäärän päiväkohtainen vaihtuvuus asettaa omat haasteensa. ”Kotkanpojassa on päivittäin ruokailijoita yleensä noin tuhat. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon, että ruokaa riittää. Toisaalta sitä ei tietenkään saa olla liikaa”, arvioi Junttila. &)

DH:@@86BEJH "G6K>CIDAD>HH6DC DAAJI6H>6@@6>I6 NA>D9DIJHI:C! N=I::CHtAt=:H *%%%GJD@6>A>?66 Et>KtHHt#


Viihtyisä ja rauhallinen ympäristö Djajc8Vbejh"gVk^cidad^iVdkVi6alVg^!?djihZch^^e^! LVaaj!;VhVVc^!?djihZc`VgiVcd_V@di`Vced^`V!_dc`V dhVcVid^b^^bnŽhgVk^cidaV@jaiijgZaa^# GVk^cidad^hhVinŽh`ZciZaZZ`V^``^VVc+%gVk^cidaV" VaVcVbbVii^aV^hiV!_d^hiVn`h^hi~~c@di`Vced^`V inŽaa^hi~~eVg^hZc`nbbZci~#Gjd`V^a^_Vb~~g~i`Zgid" kVieVg]V^iZcid^b^ccVcaVV_jjYZhiV# Ç@d`dcV^hgjd`V^a^_Vb~~g~bbZdce~^k^ii~^c n]iZZch~jhZ^iVij]Vch^V^]b^h^~`jjYZhhVid^b^" e^hiZZhh~Ç!`ZgiddgVk^cidaVid^bZce~~aa^``ŽE~^k^ =j]iVbZaaV# @di`Vced_Vc!@jaiijgZaa^c_V6alVg^chZ`~bj^YZc 8Vbejh"gVk^cidad^YZcadjcVhgjd`V^a^_d^YZcbV`j" ]Zgbd_V]ZbbdiZaaVVce~^k^ii~^ckV^]ijk^aaVgjd`Va^h" id^aaV#IVg_daaVdcbnŽhgV^`VhhVaVVii^eŽni~_VgjchVh aZ^e~kVa^`d^bV#

8Vbejh"gVk^cidad^YZck^^]inknnYZhi~ kVhiVVkVibjjcbjVhhVgVk^cidaVe~~aa^``Ž BVg_d?jcii^aV!`Z^ii^Že~~aa^``Ž:Zg^`=~cc^cZc! `Z^ii^ŽbZhiVg^?djc^GjhVcZc!gVk^cidaV" e~~aa^``ŽIVc_VB~~ii~!gVk^cidaVe~~aa^``Ž Daa^AV]i^cZc!gVk^cidaVe~~aa^``ŽHjhVccV IVe^d!gVk^cidaVe~~aa^``ŽGV^_V@VV`^cZc_V gVk^cidaVid^bZce~~aa^``ŽE~^k^=j]iVbZaaV#

@Vhk^hgjd`VV_V`ZknZbe~~ViZg^VV]VajVkVi kd^kVikVa^iV`Vhk^h`Z^idc_VhVaVVii^adjcVVc#@jaiij" gZaa^hhVdci~aa~]Zi`Zaa~iVg_daaVbjjcbjVhhVe^ihVV! \g^aa^e^]k^~hZ`~Zg^`d^hVccd`h^V#:g^`d^hVccd`h^V dciVg_daaVbnŽh6alVg^hhV# =j]iVbZaaVcbj`VVcgVk^cidaVcid^b^ccVhhV i~g`Z^be^~Vh^d^iVdkVibV`j!Vh^V`VheVakZaj_VgjdVc g^^ii~knnh# ÇK^^]in^h~_VgVj]Vaa^cZcnbe~g^hiŽbZg`^ihZZ gVk^cidaVhhVeVa_dc#GVk^cidaVhhVVh^d^b^hZce^i~^h^ daaVajdccdaa^hiV_Vhj_jkVV#GjdVce^i~~daaVd^`ZVaaV iVkVaaViVg_daaV#I~b~`dgdhijjadjcVhV^`VVc!_daad^c `V^`^aaVdcnaZZch~`^^gZÇ!`Zgidd=j]iVbZaaV#

&*


PARHAAT KOKONAISVALTAISET HYGIENIARATKAISUT -JA PALVELUT Ecolab on maailman johtava puhdistus- ja desinfiointiaineiden, välineiden ja laitteiden sekä palveluiden kehittäjä ja toimittaja. Ecolab toimii yli 160 maassa maailmanlaajuisesti, ja toimintansa aikana Ecolab on patentoinut yli 4000 innovaatiotaan, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteät Solid-koneastianpesuaineet. Ecolab palvelee monenlaisia markkinoita: asiakaskuntaamme kuuluvat muun muassa ruokapalveluiden tarjoajat, majoituspalvelut, terveydenhuolto, elintarviketeollisuus, vähittäiskauppa ja toimitilapalvelut. Strategiamme on pystyä tarjoamaan ratkaisu kaikkiin hygieniatarpeisiin riippumatta siitä missä päin tai millä alalla asiakas toimii. On sitten kyse päiväkodin puhtaudesta tai pesulaprosessien optimoinnista Ecolabin monipuoliset, luotettavat ja turvalliset ratkaisut takaavat asiakkaillemme vapauden keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Ecolabilla meidän tehtävämme on tehdä maailmasta puhtaampi ja turvallisempi. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme tehokkaimpia ja toimivimpia ratkaisuja siivoukseen, elintarvikehygienian ylläpitoon ja infektioiden torjuntaan. Vastuullisuus liittyy luontaisesti tuotteisiimme ja palveluihimme. Konsentroidut, kiinteät tuotteet, uudenlaiset pakkaukset ja annostelujärjestelmät parantavat turvallisuutta ja vähentävät veden ja energian kulutusta sekä kemikaalien ja jäteveden joutumista ympäristÜÜn.

0Z&DPMBC"Ct1- &TQPPt1VIt'BYtXXXFDPMBCĂś .ZZOUJQBMWFMV1VIt'BYt&NBJMGJUJMBVLTFU!FDPMBCDPN &+


Mitä on hyvä kiinteistöpalvelu? :g^aV^h^aaZ^]b^h^aaZhVcVeVg^aaVdcZg^bZg`^inh# AVVYj`Vh_VZccV`d^kV`^^ciZ^hiŽc]jdaidnaa~e^i~~`^^ciZ^hiŽcVgkdV_VbV]Ydaa^hiVVk^^]in^h~cinŽnbe~" g^hiŽc`^^ciZ^hiŽc`~nii~_^aaZ#I~hi~`V^``^dkVihVbVVb^Zai~#BjiiVb^aaV^hZiVh^Vi`^^ciZ^hiŽc]jdaadhhV dkVii~g`Z^i~dbVcinŽh^`VccVaiV4B^aaV^h^VVh^d^iVijgkVaa^hjjhVh^Vcijci^_V!`^^ciZ^hiŽcdb^hiV_Vc ZYjhiV_V!`^^ciZ^hiŽeVakZaj^YZcVbbVii^aV^cZc_Vid^b^hidhhVinŽh`ZciZaZk~ie^i~k~ii~g`Z^c~4

6h^V`Vh

n o ä k i M “ tärkeää?

=:>C> @6JG6K66G6! _d]YdcVhh^hiZcii^ L^]jg^Dn6Vgc^d

O>J;?IJOzDdcdaiVkV bji`VidciV_Vk^Zhi^cc~c_djhiV" kVV#6h^V`VhiVe^i~~`jjccZaaV_V ]VajiVV^Ydhi^VjiiVV#:h^bZg`^`h^ _dhZg^]jdcZ^hhVdca~bbŽc" kV^]iZajV!`^^ciZ^hiŽ]jdaidijaZZ eV^`VaaZ_ViVg`^hiVVi^aVciZZc! iZ`ZZiVgk^iiVkVi`dg_Vj`hZi _Vk^Za~iVg`^hiVVi^aVciZZc bjjiVbVce~^k~c`jajiijV# C~^hi~e^Zc^hi~Vh^d^hiVhncinn ajdiZiiVkVn]iZ^hinŽ#

=6CCJI6BB>D! 6hhZiBVcV\Zg! <ZcZhiV

@~nii~_~

6h^Vcijci^_Vi

?6CC:6=IDC>:B>! ijgkVaa^hjjhe~~aa^``Ž! HdYZmd

H6BEE6 NA>C>:B:At! deZgVi^^k^cZc_d]iV_V! HdYZmd

DEF;7H;7=E?DJ?dc ijgkVaa^hjjhc~`Ž`jabVhiV i~g`Z~~#HZVjiiVVbnŽhkVVgV" i^aVciZ^YZc_VdccZiidbjj`h^Zc Z]`~^hnhh~!`jc]VkV^iVVc kV^``VeV`VidaiVi^eejbV^h^aaVVc daZkVajb^`jdgbV!g^``^c~^cZc eVad"dk^iV^ed^hijb^hi^ZaaZ kVgVhid^ij_ViVkVgd^iV#@^^ciZ^hiŽ" ]jdaiddcVkV^cVhZbVhhV!_diiV iZ`c^h^~_V`~ni~ccŽcVh^d^iV hVVYVVchj_jkVhi^ZiZZce~^c#

HdYZmd

J?;:EJJ7C?D;DdcidYZaaV i~g`Z~~!_diiV^]b^hZi i^Zi~k~i!b^i~i^ad^hhVdciZ]in# ?dhdc\Zab^V^abZcZZ!e^i~~ bnŽhenhin~i^ZYdiiVbVVc! `j^c`Ve^i`~~cdc\ZabVi_Vi`j" kVi_Vb^aad^cijaZZkVab^hiV# 6bbVii^aV^hiZcijaZZbnŽh gZV\d^YVennciŽ^]^ccdeZVhi^# I~g`Z~~da^h^bnŽhhZ!Zii~ iZ`c^hZiinŽi_~iZii~^h^^cVbbVi" i^aV^h^aaZZ^`~ng^iZii~^h^]d^iVV dc\Zab^V^ihZ#I~hi~V^]Zjijj jhZ^ckV^ca^h~~dc\Zab^V#

7I?7A7IBu>Jz?IOOIdc Z]YdiidbVci~g`Z~~`^^ciZ^hiŽ" ]jdaadhhV#Dci~g`Z~~!Zii~ `^^ciZ^hiŽ]jdaadcVh^Vcijci^_Vi dkVihZaaV^h^V!Zii~]Z^]^cjh`VaiVV diiVVn]iZnii~#C~^cVh^VihVVYVVc hj_jkVhi^]d^YZiijV#B^ZaZhi~c^ dcZ]YdiidbVc]nŽYnaa^hi~! Zii~`^^ciZ^hiŽcdb^hiV_V!^h~ccŽ^i" h^_~_V]jdaidb^Zh^hijkVih^aad^c i~aaŽ^chVbVceŽnY~c~~gZhh~_V Zii~]Z^aa~dc]nk~`Zh`jhiZajn]" iZnh#6h^V``VVc`VccVaiVi~g`Z~~ dchZ!Zii~dhVVkVi VbbVii^aV^hZienhn^h^k~iVaVaaV#

&,


&-


=nk~bdi^kVVi^d!k^gZnhi^aV_ViZg~k~V_ViiZaj#I~i~kVVY^iVVcinŽZa~b~hh~#@V^`ZaaVb^i~ HdYZmdiVg_dVVÄgVk^ccdaaV!h^^hi^aa~_Vk^^]in^h~aa~id^b^ciVnbe~g^hiŽaa~hZ`~eVakZajc aVVYjaaVÄdchjdgVn]iZnhc~^]^cinŽZa~b~ckVVi^bj`h^^c#BdkZ6cnBdjciV^cÄ6^kVc]nk^c kd^i"iZZbVbj^hijiiVV`^cHdYZmdcid^b^e^hiZ^hh~]Zc`^hZc]nk^ckd^cc^cbZg`^in`hZhi~# BdkZ6cnBdjciV^cÄ6^kVc]nk^ckd^i"iZZbVdcZh^aa~]j]i^`jjcadeejjcVhi^#

Move Any Mountain Aivan hy Ai hyvin viin voit. it.

I::I@y EttIy@H:H> >CIJ>I>DAA64 @Z]iVV`de~~ii~_~ijccjhiVV!Zii~ad^hiVkVc gVi`V^hjciV`VcVda^^cij^i^d4 A^^Vc]Vgkd^c!i^Zi~k~iiji`^_Vi#

alo on vaihtunut punaiseksi. Jarrutus, kytkin pohjaan ja vaihde ykköselle. Ajatukset viipyivät vielä tiiviisti aamupäivän kokouksessa eikä vaihteen vaihtamista tule edes ajatelleeksi. Miten siitä suoriutui? Intuitiollako? No ei. Ei ainakaan, jos asiaa kysyy intuitiota tutkivalta Samu Mieloselta. Mielosen ja Aaltoyliopiston intuitiota tutkivan ryhmän mielestä tyypillinen intuitiivinen tilanne on esimerkiksi päätös, jonka perusteluja ei osaa tyhjentävästi selittää. Se vain tuntuu paremmalta kuin muut ilman syviä analyysejä. g IZ`hi^,JSTJ3JJQJOFOt@jk^ijh Sanna Mander

&.


Mielosta ja hänen kollegoitaan kiinnostaa selvittää, miten intuitiota voisi kehittää ja hyödyntää. He ovat tutkimuksessaan huomanneet, että intuitiota aktiivisesti käyttävät saavat siitä apua ja varmuutta päätöksentekoonsa. >CIJ>I>>K>C:Ct>9>CB6>9DHI64Yleisen määritelmän mukaan intuitiolla tarkoitetaan välitöntä ja ei-tietoista ajattelua. Mistä sitten tietää, kuka on intuitiivinen? Persoonallisuustesteissä ihmiset voidaan esimerkiksi luokitella viiden ulottuvuuden yhdistelmällä, joista yksi kuvaa intuitiivisuutta ja rationaalisuutta. Intuitiivinen ihminen toimii muita useammin omien tuntemustensa varassa ja ottaa ratkaisuissaan huomioon sen, miltä asiat itsestä tuntuvat. He ovat päätöksiä tehdessään taipuvaisia nopeuteen, ja päätökset tulevat kuin tiedostamatta. Rationaaliset puolestaan ovat analyyttisia ja harkitsevia sekä etsivät tietoa päätöstensä pohjaksi. '%

ÇNA:>H:C BttG>I:ABtC BJ@66C >CIJ>I>DAA6 I6G@D>I:I66C KtA>IyCIt?6 :>"I>:ID>HI6 6?6II:AJ6#Ç

”Jaottelu ei ole mustavalkoista, kyse on taipuvaisuuksista. Kyllä intuitiivisetkin ihmiset hakevat tietoa ja voivat pohtia ratkaisujaan pitkään. Ja toisaalta rationaaliset voivat tulla siihen tulokseen, että tiedon avulla asiaa ei voi ratkaista, että nyt täytyy luottaa intuitioon.” Aalto-yliopiston tutkijat ovat haastatelleet ihmisiä intuition käytöstä. Yksi tutkimusryhmä koostui opintojensa loppuvaiheen opiskelijoista, jotka käyttävät intuitiotaan mutta eivät ole siinä mitenkään erityisen harjaantuneita. Toisessa ryhmässä taas oli työelämässä asemansa vakiinnuttaneita ihmisiä, jotka ovat omasta ja muiden mielestä intuitiivisia ja ottavat intuition huomioon ratkaisuja tehdessään – vaikka tekisivätkin sen lisäksi tiukkoja analyysejä päätöstensä tueksi. ”Aloittelijoilla sen käyttö oli huomattavasti häilyvämpää ja pikemminkin suuntaa antavaa tyyliin tämä on ehkä vähän parempi kuin tuo toinen. Pitkään intuitiota käyttäneet taas ratkaisivat asiat selkeästi. Kun he kysyivät asiaa itseltään, he saivat vastauksen hetken kuluttua: asia on näin, piste.” I6JHI6=tANE>:C:BBt@H>#Tutkijat pitivät opiskelijoille pienryhmiä. Niissä opeteltiin tarkkailemaan ennakkoluulottomasti mieltä ja erottelemaan ajatuksia toisistaan. Tarkoitus oli, että osallistujat oppivat erottamaan intuitiivisen tiedon esimerkiksi peloista, toiveajattelusta tai mielikuvituksesta.


=NKt?D=I6?6 @JJCI:A:: IJCI:BJ@H>6

Informaatioähkystä on puhuttu lähes kyllästymiseen asti, mutta ikävä kyllä se saattaa sotkea myös intuition käyttöä. ”Etenkin kun harjoitellaan intuition kuuntelemista, täytyisi pystyä keskittymään yhteen asiaan. Jos itseltään pyytää vastausta kysymykseen, ei sitä kuule, jos kännykkä piippaa tekstareita tai Twitterin viestiä pitäisi kommentoida. Tietoisesta mielestä pitäisi pystyä päästämään irti ja kuulemaan välillä kehon tuntemuksia.” BDH@DK6HH6@DK6?JIIJ#Halki, poikki, pinoon. Tiedonkeruu, analysointi, päätös. Suomalaiset mieltävät itsekin maansa insinöörivetoiseksi asiayhteiskunnaksi, jossa mielentutkiskelut ja kehontuntemusten kuuntelut mielletään huuhaaksi. ”Totta kai tarvitsemme tiedonkeruuta ja analysointia, mutta jos intuition kehittäminen ja kuunteleminen unohdetaan, saatetaan samalla menettää tärkeää informaatiota”, Mielonen sanoo. Yksi Aallon ryhmän tutkijoista, Harvardissa kehityspsykologiaa opiskellut Mia Keinänen, vertaili intuition käyttöä Suomessa ja Venäjällä. Hän haastatteli moskovalaisia johtajia ja havaitsi, että he ovat erittäin intuitiivisia. He itsekin myönsivät, että intuitio on heillä keskeistä päätöksenteossa. Suomalaiset johtajat puolestaan ilmoittivat tekevänsä päätökset faktojen perusteella. ”Meidän ongelmamme on, että vaikka päätöksen taustalla olisi vahva intuitio, meidän pitää selittää se kovilla faktoilla. On vaikea kuvitella tilanne, jossa esittelisimme johtoryhmälle intuitioon perustuvan ratkaisun – vaikka meillä olisi intuition perusteella kuinka varma tunne asiasta.” No ovatko sitten intuitiivisuuteen perustuvat päätökset muita parempia? Kyllä, päätöksentekoa tutkittaessa on huomattu, että ongelmia ratkottaessa intuitio auttaa tekemään jopa huomattavasti parempia ratkaisuja kuin rationaalinen ajattelu. ”Intuitio auttaa erityisesti silloin, kun tietoa on joko liian vähän tai liian paljon. Ja kun rationaalisuus, vahva analyyttinen näkemys, saadaan yhdistettyä intuitioon, virheiden todennäköisyys päätöksissä vähenee. Lisäksi intuition avulla on mahdollista tietää asioita, jotka pelkästään rationaalisin perustein eivät mitenkään olisi mahdollisia.”

GZ`gnid^_Vc inŽ`Vaj4 Da^h^`d^cij^i^dc ]Vg_VVccjiiVb^cZc ]nk~VejinŽ]ŽcdidhhV4 6jiiV^h^`dhZkVa^ihZ" bVVc_jjg^i~]~ciZ]i~" k~~ceVg]V^iZchde^kVc4 B^ZadcZc]jdbVji" iVV!Zii~^cij^i^diV`~n" iZi~~c]Zc`^aŽVgk^d^c" c^hhV!ZiZc`^ci^aVc" iZ^hhV!_d^hhVeVeZgZ^" YZceZgjhiZZaaVn]i~ e~iZk~idkVie~~hhZZi adeejhjdgVaaZ#GZ`gn" id^ci^i^aVciZ^h^^ch^h~ainn `j^iZc`^ceVa_dciZ`^_Ž^" i~!_di`Vkd^kVi]~b~i~ ^cij^i^dc`~niiŽ~# Ç@aVhh^cZc_VjhZ^c id^hiZiiji^aVccZdchZ! _dhhVgZ`gnid^_VhVV `~iZZch~`je^aa^hZc a~bb^ci~_jdbVViV^ aVh^aa^hZc_~~kZii~# Iji`^bj`h^hhVdc `ZgiVid^hZchV_~a`ZZc idY^hiZiij!Zii~a~bb^c `je^aa^cZc`~h^Zck~" a^hh~hVVV_ViiZaZbVVc a~be^b^~V_Vij`h^V inŽ]ŽcdiiddcijaaZZhiV _VkVa^ihZbVVc]~cZi#Ç

CWhjodD[mcWd!ijccZ~anc_V_d]iVb^hZc iji`^bj`hZhiVijccZij`h^ijaajiehn`dad\^! `dgdhiVV^ihZch~`jjciZaZb^hZc_VijciZ^YZc bZg`^inhi~_d]iVb^hZhhV#=~cdck^Zcni ijccZ~anc`~h^iZii~a~]Zbb~h`dc`gZi^VV# IZd`hZhhVVc:bdi^dcVa8Ve^iVa^hihÄI]Z CZlAZVYZgh]~c`ZgiddVg`^h^VZh^bZg``Z_~ ijciZ^YZckd^bV``VVhiVbZg`^in`hZhi~# CZlbVc^cb^ZaZhi~]nk~_d]iV_VdcZbeVVi" i^cZc!dei^b^hi^cZc_VkV`jjiiVkV!^]b^hhj]YZ" iV^iV_V_VajdiiVV^ihZZch~_Vdb^^c`n`n^]^ch~# CZlbVc^aaZijccZ~aniVg`d^iiVVn`h^c" `ZgiV^hZhi^h^i~!Zii~^]b^cZcenhinnijcc^hiV" bVVcdbVi_Vbj^YZcijciZZihZ`~]Vaa^ihZbVVc ijciZZchVÄbnŽh^]b^hhj]iZ^hhV# B^iZcbdc^_d]iV_V`n`ZcZZi~]~c4 ÇKV^cbjjiVbV^]b^cZcdcijccZ~ancb^iiV" ejjaaVkVab^h_d]iV_V`h^ijaaZhhVVc#?d`V^cZckd^ `j^iZc`^c]Vg_d^iiVVijccZ~an~~cÇ!]~cidiZVV#

@NBB:C:CKJDII6?tA?:HHt#Mielosen mielestä Suomessa on paljon mahdollisuuksia intuition kehittämiselle. ”Olemme intuition kehittämisessä kymmenen vuotta esimerkiksi Yhdysvaltoja jäljessä. Siellä ei ole tavatonta ottaa huomioon myös intuitiota strategisessa päätöksenteossa, Suomessa se on pikemminkin trenditutkimusta, tulevaisuutta.” Mielonen kertoo tositarinan kahdesta amerikkalaisesta huipputason psykologian professorista, joista toinen soitti toiselle kiperässä tilanteessa. Hän oli saanut todella mielenkiintoisen ja haastavan työtarjouksen mutta ei tiennyt, kannattaisiko sen takia muuttaa. Koko perhe joutuisi etsimään uuden kodin ja lapset toisen koulun. Ystävä neuvoi listaamaan asiat excel-taulukkoon ja laskemaan kummankin plussat ja miinukset. ”Työpaikkatarjousta pohtiva huudahti, että älä naurata, tämä on todella tärkeä asia!” Mielonen pohtii, että suomalaisilla on ainakin yksi iso peikko, joka estää intuition hyödyntämistä. ”Jos voisin muuttaa yhden asian, kiertäisin pienemmälle volyyminappia, joka pyrkii välttämään virheitä. Jatkuva virheiden pelko estää paitsi intuitiivisuuden käyttöä myös innovointia.” '&


HJDB:HH6HD9:MDCAt=:H)%%ID>B>E6>@6HH6DCIy>HHtNA>'%%%6A6CH66BB6II>A6>HI6#=:>HIt?D@6>H:AA6DC DB6HJDH>@@>GJD@6CH6#GJ6C<I=>ECDCI=6G6@:GIDD!B>HItGJJ6HI6=tCE>Itt#

suosikkini

”Makaronilaatikkoa, salaisella mausteella.” ÇHjdbVaV^hZc`Z^ii^Žchjdh^``Z_Vc^dcb^Z]Zc^ ^h~ejdaZciZ`Zb~bV`Vgdc^aVVi^``d#=~cZaa~dcV^kVc dbV!hVaV^cZcbVjhiZhZ`d^ijh!_d`VhVVaVVi^`dc bV^hijbVVcZg^aV^hZaiV#HZdcidh^]nk~~#Ç BnŽhh^h`dcbV``VgV`Z^iiddc:b^cb^ZaZZc!`dh`V id^h^c`j^cbdcZi`Z^idi!h^i~Z^hjjgjhiZiV#=Zg``nnh bV^hh^_Vj]d^aaZ_V`ZgbVaaZdchnn!b^`h^`V^``^i~`~a~^hZi gjdViZ^k~ibV^hij]~cZaaZ#:b^VhjjaVehZchV_Vb^Z]Zch~ `VchhV=Zah^c\^hh~_Vid^b^^`d``^cVadjcVhgVk^cidaV AjcX]^hhV6idb^i^Zaa~E^i~_~cb~Zhh~#I~ccZ]~ch^^gin^ gVk^cidaV=ZgbVcc^hiV=Zah^c\^cHŽgc~^h^hi~#HdYZmdaaV ]~cdcinŽh`ZccZaanicZa_~kjdiiV_Vk^^]inn]nk^c# ÇE^Y~c`dkVhi^gVk^cidaV"VaVhiV!gjdVcaV^iiVb^hZhiV _VVh^V`VheVakZajhiV#ÇInŽeV^`VaaV]~ckVab^hiVVgjdVi d]_Z^YZcbj`VVc#@didcV]~cajdiiVVkV^hid^]^chV! i]V^gjdVckVab^hijhdchZa`~ni^bZhh~# ÇDbVcgjd`V`jaiijjg^c^hjdh^``Z_VdceVeV^_VhV" aVVii^!_d]dca^h~~c`j^kViij_V`Vi`VgVej_V!bVVe~]`^cŽ^i~_V bVjhiZ^iV#HZid^b^^]nk^ckV^``VeVg^^h^c`VchhV#Ç :ci~_dhhj`jaV^hZiHjdbZc"k^ZgV^ajaaVVc]VajVkVi bV^hiVVi~`~a~^h^~]Zg``j_V4 ÇIVg_dVc]Z^aaZhVkjad]iV#?Vh^Zc^~#@Zg~~c hn`hn^h^chjee^adkV]kZgd^iV!_d^iV`j^kViVc#BZih~dc dccZ`h^kV^c`^kZc]Z^idce~~hh~`dY^hiVbbZ#Ç

:b^!Za^GjVc\i]^eCdci]VgV!dc`did^h^c@d^aa^h" I]V^bVVhiV!_dhhVhnŽY~~ceVa_dc!bjiiV`ZknZhi^_V bVjhiZ^hiV#BdcZihjdbVaV^hZigjdVidkVi]~cZaaZ a^^VcgVh`V^iV#@jcVcdee^aVhhViVg_diVVcbV`Vgdc^" aVVi^``dV!cVjii^^]~ch^^i~h^ai^i~nh^chnY~b^c# IZ`hi^&FWB-BNQQVt@jkV Junnu Lusa

''


Kruunaa herkkuhetki lihaisilla leikkeleillä Saarioisten uudet kokolihaleikkeleet ovat murean lihaisia. Savustetusta naudanpaistista valmistetun maukkaan Naudan savupaistin lihapitoisuus on 100 %. Miedosti maustettu, murea Rosvopaisti syntyy porsaan ulkofileestä. Aidolla leppäsavulla savustettu Kultapalvi puolestaan on pitkään kypsytetty kokolihatuote suomalaisesta porsaan kinkusta. Nauti sellaisenaan tai leivän päällä.

'(


6^`V`jajjn]YZhh~bnŽhinŽc ja`dejdaZaaV#7^a_VgY^dc6aZhhVcYd 7gVXX^c^c!6chh^AjdbVgVccVc_V E^g_d6]kZcV^hZchjdh^``^#

')


Move Any Mountain Aiva Ai van hy hyvin vin vo vi voiit. it it

@Vhkjng^in`hZc kd^bVdc^]b^h^hh~ IZ`hi^4BUV"MBWBMLBNBt@jkVi Sini Pennanen

88MIZX]Dndc`Vhkjng^inh!_dc`V kd^bVhncinndhVV_^hiV_VdbVhiV iZ`cdad\^VhiV#N]i^Žck^Zhi^ci~" gVi`V^hjidkVibVi`VaaV`VchV^ck~a^h^aaZ bVg``^cd^aaZ#?V`hVb^hZcij`ZcVdc id^b^kVinŽnbe~g^hiŽ# H^c^h^ab~^cZcb^c^]jh`n 9jaoZe^i~~b^ZaZaa~~c k^ZgV^aaZhZjgVV#

Talvinen maanantaipäivä CCX Tech Oy:n toimitiloissa Espoon HTC (High Tech Center) Keilaniemessä on vauhdikas. Toimistoon on simuloitu uuden intialaisen asiakkaan puhelinvaihdejärjestelmää vastaava tekninen ympäristö, ja lähes puolet yrityksen 14 työntekijästä testaa sitä yhdessä. Ennen toimituksen lähtöä asiakkaalle varmistetaan, että puhelut reitittyvät oikein ja tallentuvat rekisteriin, puheluraportit on saatavilla ja henkilöiden tilatiedot esimerkiksi kokouksesta tai poissaolosta päivittyvät järjestelmään oikein. “Yhdistämme intialaisen asiakkaamme useat eri toimipisteet ja erilaiset päätelaitteet pöytäpuhelimista mobiileihin. Kaikki toiminnot hallinnoidaan yhdestä webselainpohjaisesta sovelluksesta. Kapasiteetti on rajaton, eikä kalliita lisenssejä tarvita. Järjestelmän kustannukset asiakkaalle ovat 30–60 prosenttia kilpailijoita edullisemmat”, kertoo toimituksista ja tuotetuesta vastaava Len Merikanto. Työkavereiden mukaan Merikanto on taituri, jonka voi lähettää millaiseen it-ympäristöön tahansa käynnistämään asiakkaan palvelun. Kun hän palaa, kaikki toimii. g

@Vhkjng^in`hZhh~ `V^``^inŽciZ`^_~i dhVaa^hijkVi ijdiiZ^YZc `Z]^inhinŽ]Žc# =I8@Z^aVc^ZbZc `nbbZcZccZhi~ `Zggd`hZhiV VkVjijjjeZV c~`nb~bZgZaaZ#

'*


N]iZ^cZcadjcVhdc e~^k~ce^g^hinh!hVcdkVi 8Vgda^cVB^`VcYZg!AZc BZg^`Vcid!E~^k^HVkdaV^cZc _V6chh^AjdbVgVciV#

”Minulla on yrittäjätausta ja nautin yllätyksistä ja haasteista. En ota stressiä. Mukavista työkavereista saa lisäintoa. Kun vielä löydämme minulle apulaisen asiakastukeen, voin omistautua paremmin järjestelmien kehittämiseen”, hän sanoo. K6=K66@6HKJ6AJK6HH6 Vuonna 2008 perustettu CCX Tech Oy on kolmessa vuodessa kasvanut perinteisten, hajautettujen puheratkaisujen haastajaksi. Henkilöstöllä on vahva halu nostaa yritys kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi. CCX Tech tarjoaa edistyksellisiä, omalla teknologialla kehitettyjä puhelinvaihde-, Contact Center- ja mobiilipalveluja. Liikevaihtotavoite vuodelle 2012 on noin kaksi miljoonaa euroa ja päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Intia ja Kiina. Kun vauhti on kova, jokaiselta vaaditaan venymistä. Onnistumisen ilo, hyvä tiimi ja innostava työympäristö auttavat jaksamaan. HTC Keilaniemessä naapuritkin ovat innovatiivisia korkean teknologian yrityksiä. Samassa talossa toimii esimerkiksi Rovio Entertainment Angry Birds -peleineen. ”Jokainen päivä töissä on erilainen, ja opimme koko ajan uutta. Kaikkea ei ehdi tehdä itse. Sellaiset asiat, joista meillä ei ole tietotaitoa, annamme ulkopuolisten osaajien haltuun. Luotamme ammattilaisiin esimerkiksi kansainvälisissä patenttiasioissa, kirjanpidossa ja lounasruokailussa”, sanoo henkilöstöhallinnosta ja asiakaspalvelusta vastaava Päivi Savolainen. Savolainen siirtyi CCX Techiin heti perustamisvaiheessa projektijohtajan työstä. Yrityksen tuttu johto ja monipuoliset uramahdollisuudet houkuttivat. Hän osallistuu johtoryhmän työskentelyyn ja pitää henkilöstön ajan tasalla yrityksen tapahtumista. ”Olemme kuin suuri perhe, porukka on helppo koota kuulemaan uutisia. Kaikki tapaamiset eivät liity suoraan työhön, välillä olemme yhdessä myös rennommin.” 6H>6I=:AED>@H> CCX Techin toimitusjohtaja Tero Hartikainen on juuri saapunut työmatkalta Intiasta. Kasvumarkkinoilla toimivat asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita uusista viestintäalustaratkaisuista. ”Menestyksen edellytys on, että ajankäyttö ja kulttuuri joustavat asiakkaiden mukaan. Kiinassa juhlaillalliset monine ruokalajeineen ovat hyvin '+


=:G@@J?6 B:G>B6>H:B6HH6 >J9A[_bWd_[c[dla_ed^``ZVVb^ZaZaa~~c7"iVaddcHdYZmdc `V]k^aV"gVk^cidaVVc!_dc`V^``jcd^hiVVj`ZVVjeZVc~`ŽVaV jjc Za ak eV j @Z^aVaV]YZchjdaV^h^^cingh`n^]^c#E~^k~Va`VVgVk^ihZkVaaVejjgd" Ijijhi Ò$ l#hdYZmd# ]iie/$$ll VVb^V^hZaaV`Zaad-!_VWj[[ZiadjcVh`ViZiVVc`Zaad&&Ä&(#(%#=Zg`" Zb^$ ]iX`Z^aVc^ `j_VhVVbnŽhi^aViVdbVVcid^b^hiddc#D]^`ja`^ZhhVkd^cVeViV bj`VVc`nab~~iV^`jjbVV_jdiVkVV_Vk~a^eVaVV`Zaad&*/ZZcVhi^# ÇE~^k~chjdaV^cZciV^bV`ZVZ]i^^eVaVkZg^^c_deV&*b^cjji^c kVgd^ijhV_VaaV#G^^ii~k~cV^`V^h^ci^aVVbVaaVkV^cb^Za^`jk^ijhdcgjd`VaV_^ZcgV_VcVÇ! ajeVVeVakZaje~~aa^``ŽIVg_VK~]~"HVkd# AdjcVheŽnY~chVaVViZ^hiV!a~be^b^hi~gjd^hiV_VaZ^k^hi~_d`V^cZckd^ed^b^V aVjiVhZaaZZchde^kVcVccd`hZc!da^eV>i~bZgZcgjd`VkVa^dciV^Zic^hiZcbV`j_Zc nhi~k~!`Vhk^hhnŽ_~iV^`VgeeVV_V#IVak^hZcVbVVcVciV^cViVg_daaVdc`ZgbV^hiV ]~g`~eViVV_Vg^^h^~!eVV]YZiijVWgd^aZg^cg^ciVVWVgWZfjZ"`Vhi^``ZZaaV_Vk~a^bZ" gZaa^hi~hd^_V"eVhiVkjd`VV#HVaVVii^eŽnY~c`Z^iidgjd`VcV]Žngn~~idbVVii^`Z^iid _V_~a`^gjd`VcV]dj`jiiVVb^ciijhj`aVVbdjhhZ# ÇEVakZaZbbZ`V^``^VW^hcZheVg`^c_Va~]^VajZZcVhj``V^iV#I~ccZdc]Zaeed ed^`ZiV!h^aa~gVk^cidaVh^_V^ihZZn]Ynh`~ni~k~ckVggZaaV#=jdb^d^bbZVaaZg\^hZi _VZg^`d^hgjd`VkVa^diVcdjYViiVkViVh^V``VVibjjcbjVhhV`^g_d^iiVbVaaV gjd`VaV_^Zch^h~aaŽhi~]nk~ihZadhiZZi#@^Zgg~i~bbZbViZg^VVa^i]jdaZaaV`~h^c aV_^iZaaZc_Vhjdh^bbZbV]Ydaa^hjj`h^Zcbj`VVca~]^gjd`VVgVV`V"V^cZZcVÇ! `ZgiddIVg_VK~]~"HVkd# HdYZmdc]jdbVhhVdcbnŽh`V`h^id^hiV`d`djhi^aVV#@jci^aVkVgVj`hZi_V iVg_d^aji]d^ijkVihj_jkVhi^!cZjkdiiZa^_Vikd^kVi`Zh`^iin~inŽ]Žc#HdYZmdiVg_dVV ng^in`h^aaZbnŽhh^^kdjh"!VjaV"!edhi^ijh"_Vh`VccVjheVakZaj_V#

CCX Tech tutuksi ™ eZgjhiZiij'%%- ™ `^g_V^bZi88iVg`d^iiVkVi8dciVXi8ZciZg^~! MhnbWdad^jjiiV^ccdkVVi^diV ™ id^b^e^hiZ:heddc=I8@Z^aVc^ZbZhh~ ™ iVg_dVVZY^hin`hZaa^h^~ej]Za^ckV^]YZ"! 8dciVXi8ZciZg"_VbdW^^a^eVakZaj^iV ™ `^aeV^ajkVai^idbViZ`cdad\^V_V eVakZaj_Zc]Zaeed`~niiŽ^hnnh! h`VVaVjijkjjh!bjd`ViiVkjjh _Vn]iZZchde^kjjhbj^YZc^i"_~g_ZhiZab^Zc`VchhV ™ cdeZV`VchV^ck~a^hin_~ ™ kjdccV'%&'a^^`ZkV^]idiVkd^iZcd^c'b^a_#ZjgdV ™ bdiid/iVkd^iZiiVkjjhgVi`V^hZZ

tärkeitä. Intiassa minulle tarjottiin myös katukeittiön tulista currya. Täällä Suomessa syön mielelläni aikaa säästäviä lounaita omassa talossa.” Hartikainen perusti CCX Tech Oy:n vuonna 2008 ystävänsä ja toisen pääosakkaan Timo Liukon kanssa. ”Yksinkertaistamme monimutkaisen tekniikan ja teemme asiat alusta asti uudella tavalla. Vahvuutenamme ovat asiakaslähtöinen oma tuotekehitys sekä osaava ja kokenut henkilökunta”, Hartikainen sanoo. CCX Tech oli toiminut vasta vuoden, kun tunnettu ja perinteikäs Tapiola-yhtymä valitsi puhelinvaihdejärjestelmäkseen CCX:n ratkaisun. Hartikainen kertoo ylpeänä, että palvelu on sujunut erinomaisesti. Tulevaisuudessa lähin uusi haaste on Intian toimipisteen avaaminen. Vaikka it on aina ollut Hartikaisen lempiharrastus, kukaan ei jaksa vuosikausia 110 prosentin teholla. Toimitusjohtaja myöntää, että loma silloin tällöin on paikallaan. g ',


Ç?D@6>C:CEt>KtIy>HHt DC:G>A6>C:C?6DE>BB: @D@D6?6CJJII6#@6>@@:6 :>:=9>I:=9t>IH:#Ç

8Vgda^cVB^`VcYZg_V E~^k^HVkdaV^cZc`~nk~i a~e^e~^k~ciŽ^i~#

'-


AZcBZg^`Vcid!IZgd =Vgi^`V^cZc_VGZcZ@dgeZaV dkVihnnhi~innink~^h^~! h^aa~`Vhkjng^in`hZhh~dc bj`VkViZ]Y~iŽ^i~#

HNNItNAE:>AAtA669JHI6 Myyntijohtaja Rene Korpelan tehtävät ovat nopeatempoisia ja vaativat joustavaa otetta, mutta ammattilainen on tottunut vauhtiin. Korpela on tyytyväinen siihen, että kasvavassa yrityksessä ei ole turhaa byrokratiaa, joten vaikuttaminen ja toiminnan muutokset markkinatarpeiden mukaan ovat helppoja. Päätökset syntyvät nopeasti 2–3 henkilön kesken. Korpela uskoo, että CCX Tech on myös tulevaisuudessa paras viestintäratkaisujen tarjoaja. ”Suomalaiset asiakkaamme vaativat jo nyt maailman parasta laatua. Ulkomailla ei ole totuttu vastaavaan, joten ylitämme siellä odotukset.” Kun on todella kiire, työ seuraa mukana kotiinkin. Onneksi lapset antavat tasapainoa elämään. Varsinkin tyttären futisjoukkueen valmentaminen vie sopivasti ajatuksia pois työasioista. ”Energiaa saa myös hyviltä työkavereilta, vaikkapa käymällä yhdessä alakerrassa lounaalla”, sanoo Korpela >I6A>6?66A6H@6@D=I66K6I Aulassa tepsuttaa konttorikoira Dulce tervehtimään ohikulkijaa. Hopeanharmaa Dulce on rodultaan minihusky eli Alaskan Klee Kai. Sen emäntä Carolina Mikander vastaa asiakkaiden

tukisoittoihin, tekee monenlaisia konttoritöitä markkinointimateriaalista käännöksiin ja antaa käyttöönottokoulutusta. ”Olen kahdeksassa kuukaudessa oppinut täällä enemmän kuin monessa muussa työpaikassa oppisi viidessä vuodessa. On upeaa olla mukana kasvavassa yrityksessä. Varsinkin ulkomailla aukeavat työmahdollisuudet kiinnostavat kovasti”, sanoo Mikander. Tuotekehitystiimissä työskentelevä Alessandro Braccini kumartuu rapsuttamaan Dulcea korvan takaa. Italian Toscanasta kotoisin oleva Braccini on kuulunut vahvuuteen kuusi kuukautta, ja hänkin sanoo olevansa unelmatyöpaikassaan. ”Työskentelin Italiassa it-alan freelancerina. Uralla kehittyminen vaati muuttoa suureen kaupunkiin. Helsingissä minulla oli ennestään ystäviä. Hain CCX Techissä avoinna ollutta työpaikkaa sähköisesti, ja kohta istuinkin jo lentokoneessa matkalla Päivi Savolaisen haastatteluun”, hän kertoo. Braccini tutustuu uusiin maisemiin pitkillä kävelyretkillä ja toivoo joskus oppivansa myös suomen kielen. Paikallinen ruoka on vielä hiukan outoa, mutta onneksi Välimeren ruokavalion antimia on usein tarjolla vaihtoehdoksi. '.


    *%!)"%%$*%#(( &"))+$--!!%$!(% $ ,)(),.!*#&&$'""()!(+--) )' %!!''0%")&())$ &!$&--""-)!%)!)(%#%(( ))-,(,.),!+--$ --!!!%**#() $$(!!""(+"#)+$!) !(+-$!(#(!( $!"((!!%)*%))"" #$(),(%$)))*

    (%


Meiltä.

HdYZmdcVh^Vcijci^_V!a^^`Zid^b^ccVc`Z]^inhe~~aa^``Ž!B^``dA^cY] dcdaajijhZ^hhV]Vc``Z^hhVbj`VcV_dhjjcc^iiZajkV^]ZZhhV#

F

erinteisesti ensin on suunniteltu rakennus. Rakennuksen valmistuttua on hankittu siinä tuotettavat palvelut. Uusia toimitiloja kaavailevien yritysten ja organisaatioiden kannattaa kuitenkin kuulla Sodexoa jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta palveluntuottaja voisi osallistua palveluiden suunnitteluun elinkaarikustannusten minimoimiseksi. Kokeneena toimitilapalveluiden tuottajana meillä on käytössämme työkaluja, joilla voimme määritellä asiakkaan tarpeita ja ydintoiminnan vaateita parhaiten vastaavat palveluratkaisut. Suunnitteluvaiheessa Sodexo voi asiantuntemuksellaan auttaa asiakasta esimerkiksi kiinteistön pintamateriaalien ja laitteiden valinnassa, sisäisten materiaalivirtojen kuvaamisessa sekä rakennuksen huoltoliikenteen järjestämisessä parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaisvaltainen kehittäminen ei ole mahdollista, jos suunnittelun alkuvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka rajoittavat palvelutuotantoa liiaksi tulevaisuudessa. Rakennussuunnittelu on monen tekijän ja toimijan yhteispeliä.

ÇB>It:C:BBtC E6AK:AJ?6C>EJI:I66C! H>ItItG@:tBEttDCB>:II>t E6AK:AJ@D@DC6>HJJ@H>6?D K6G=6>H:HH6K6>=::HH6#Ç Jos asiantuntijoita ei kuulla ajoissa, elinkaarikustannukset voivat karata käsistä tai kustannuskehitystä ei pystytä hallitsemaan. Suunnittelua tarvitaan myös parhaiden tuotantotaparatkaisujen etsimisessä. Kun esimerkiksi pohditaan tapaa, jolla palveluita tuotetaan tulevaisuudessa, palvelukokonaisuuksien yksittäisiä osia ei tulisi suunnitella irrallisesti. Sodexo voi auttaa resurssien käytön suunnittelussa sekä ulkoistettavien palveluiden määrittelyssä. Mitä enemmän palveluja niputetaan, sitä tärkeämpää on miettiä palvelukokonaisuuksia jo varhaisessa vaiheessa. Toisaalta palveluja yhdistämällä on saavutettavissa selkeitä hyötyjä. Jälkikäteen optimointi ei ole helppoa eikä synergioita löydy niin sujuvasti. Kansainvälinen organisaatiomme ja verkostomme tuo meille osaamista ja erilaisia näkemyksiä 80 maasta. Voimme hyödyntää muualla koeteltuja parhaita käytäntöjä ja palveluinnovaatioita ja lokalisoida ideoita Suomen oloihin. Uskon vilpittömästi, että tällä tavoin me löydämme lisäarvoa tuottavia ratkaisuja asiakkaillemme.

@jkVBVii^>bbdcZc

Mikko Lindh Liiketoiminnan kehityspäällikkö

(&


Uusittu. GVk^cidaVIZggV!HiZaaV7jh^cZhhEVg`!:hedd

('


:heddcHiZaaV 7jh^cZhhEVg` kVab^hij^kjdccV '%%&#@nbbZcZc kjdYZcV]`ZgVc `~niŽc_~a`ZZc gVk^cidaVijjY^h" iZii^^ci~nh^c#

Ç7:>H7DGCD;:KDAJI>DC 7:HED@:ID:68=8A>:CI 8JHIDB:G:CK>GDCB:CI#Ç Kun ravintola Terra Stella Business Parkissa Espoon Leppävaarassa päätetiin remontoida, samalla päätetiin vaihtaa myös ravintolan konsepti. Uudistetussa ravintolassa on käytössä Sodexon globaali be...-konsepti, jota toteutetaan yli 180 toimipaikassa. be...-konseptin palvelutarjooma räätälöidään jokaisen kohteen yksilöllisten vaatimusten mukaan. Konseptin perusarvot ovat laatu, ruoan tuoreus, kausivaihteluiden huomioiminen, tuotekehitys asiakastutkimusten ja palautteiden pohjalta sekä palvelualtis henkilökunta. Niihin kuuluu myös elämää sykkivä ympäristö. Ja juuri sellaiseksi Stella Business Parkin Terra-ravintola on nyt remontoitu. Olennainen osa konseptia on jatkuva kehitystyö, joka näkyy loppukäyttäjälle ja asiakasyrityksille kolme kertaa vuodessa vaihtuvana kausimuutoksena. Ravintola Terran ruokatarjoomassa keskeisiä ovat selkeät ja hyvin valmistetut ruoat, luonnollisten makujen esiintuominen ja terveellinen elämäntyyli. Tutustu Terran lounaslistoihin ja kausiteemoihin osoitteessa sodexo.fi/terra. @jkVi Sini Pennanen

H^^ginb^cZcinŽe^hiZZhi~Ç6Ç HdYZmdcWZ½"gVk^cidaVVcadjcVVaaZ iV^k~a^eVaVaaZ_V`hdiiVVe~^k~h^ c^^c!Zii~hnŽihde^kVc`ZknZhi^_V g^^ii~k~cjhZ^c#C~^ckZgZchd`Zg^h^ enhnniVhV^hZcV_VV^cZZckV^]YjciV k^a``VVcV#B^ZaZh^enhnnk^gZ~c~_V inŽiZ]d]nk~c~!`jce^Y~ih~~ccŽa" a^hZhi^e^ZcZciVjdc_VgZcidjYji#

((


R&D

B^i~j jjii iiV VH HdYZmd` `Z]^ii~ i~~4

Iso hymy lounaasta? AŽnh^i`Ži~c~~cb^ZaZ^hi~h^gjd`VV4 6ccVeVaVjiZiiVeV^cVbVaaV cVee^V!_dc`Ve~~aa~dc^hd]nbn! e^``j]nbn!]jjaZi]^ZbVc VaVhe~^ciV^`dkVhi^VaVhe~^c#

kasHyvä asiayystutkimus: is ä tyytyv aa^hi~ ™ h~~ccŽ ~aa^hi~ ab ™ _~g_ZhiZ ~~ nk ` ~ ^c e a~ c ™ i]jdb^dd ™ dYdij`hZ diiVkVV Vc ^hiVVcdeZ ™ bV]Ydaa ^c c gZV\d^c

()

@NH::HHtDCHD9:MDCjjh^Vh^V`Vhinnink~^" hnnYZciji`^bjhbZcZiZab~!_d`VeZgjhijj =Veendgcdi"aV^iiZ^h^^c_VV_VciVhV^hZZc Vh^V`VheVaVjiiZZhZZc#AV^iiZ^iVdc e^adid^ijHdYZmdcgVk^cidad^hhVk^^bZ `Zk~~hi~hVV``V# ÇDaZbbZiji`^cZZiVh^V`Vh" innink~^hnnii~`VjVc!bjiiVcni]V" ajh^bbZZci^hiZciji`^bjhiZca^h~`h^ cdeZVVeVaVjiZiiVVciVkVcbZcZiZa" b~cÇ!`ZgiddbVg``^cd^ci^e~~aa^``Ž B^ccV@Zg~cZc#JjYZhiVbZcZiZab~hi~ ]Vajii^^cVh^V``V^aaZbnŽhn`h^c`ZgiV^cZc_V]Zaeed# CVee^VeV^cVVjadhbZccZhh~~chZ`jcc^hhVeVg^hhV# CVe^ceV^cVaaj`hZiZ^k~i`j^iZc`VVchZak^i~`V^``ZVVh^V`Vh" innink~^hnnYZhi~ÄZ^k~i`~ZYZhd^`Z^c^hijHdYZmdc`V^`^aaZ id^b^Vad^aaZ#IVjhiVaaZiVgk^iVVcbnŽhgjchVVhi^iji`^bj`h^V! Vh^V`VhiVeVVb^h^V!d]_Vjhgn]b^~_VaVVijeVcZZaZ_V# ÇHdYZmdiZ`ZZkjdh^iiV^c^hdiXjhidbZg"_VXa^Zci"iji`^bj`hZi! _d^hhVhZak^iZi~~c`~nii~_^Zc_VbZ^ai~eVakZaj_VdhiVk^Zcinnink~^" hnnii~#t~g^bb~^hZci~g`Z^i~dkVibnŽhh~~ccŽaa^cZcn]iZnYZc" e^id_V_~g_ZhiZab~aa^cZciVeVid^b^VVh^V``jj`h^hhV#Ç B>AA6>C:C6H>6@6H!H:AA6>C:CE6AK:AJ#HdYZmdhZak^ii~~ dbVcEZghdc^m"cZa^`Zci~cVkjaaV!b^aaV^h^VVh^V``V^iV`jhhV`^c eV^`VhhV`~n#I~b~VjiiVVhZak^ii~b~~c!b^aaV^h^VeVakZaj_V]Z^aaZ `VccViiVVg~~i~aŽ^Y~_ViVg_diV# ÇBZ^aa~dc]nk^cZg^aV^h^VgVk^cidaV`dchZeiZ_V#?d^]^c`^c eV^``d^]^cWj[[Zi"inna^cZcadjcVhgVk^cidaV^hijjeVgZbb^c! id^h^hhVin`~i~~cW^higd"]Zc`^hnnYZhi~_V`dabVccZhhV]VajiVVc Z]YdiidbVhi^`d`ZVbV`j_VVkd`Z^ii^Žc\g^aa^hi~#Ç @Zg~cZcdc]nk^aa~~c=Veendgcdi"bZcZiZab~hi~! `dh`VhZcVkjaaVeVakZajciVhddc_VaVVijjca^^iink~~i^ZidVijaZZ `d`dV_Vc#I~b~ejdaZhiVVcVjiiVV]jdbVVbVVc!_dh_dhhV`^c i^Zinhh~gVk^cidaVhhVVh^V`VheVaVjiZZ^naa~n]i~]nk^^cVgk^d^]^c `j^cbj^hhV#H^^i~kd^bnŽhc~]Y~!b^`h^_dcV^ci^Ziinc~e~^k~c~ dai^^cZg^in^hZcinnink~^h^~#B^i~h^aad^ciZ]i^^cZg^in^hZc]nk^c4 CdeZVeVaVjiZbZcZiZab~id^b^^bnŽh]Zc`^aŽ`jccVcbdi^kVVi^d" b^iiVg^cV_Vn]i~aV^aaVhZckd^diiVVdhV`h^eVa`^ihZb^h_~g_ZhiZab~~# Ç6h^V`VhiV_Vi~b~ciVgeZ^iVdc`jjccZaiVkV]Zg`~aa~ `dgkVaaV#B^aaV^h^V]Z^Y~cdYdij`hZchVdkVi4@jjciZaZb^cZcdc eVgVhiVeV`Z]^ii~~dbVVid^b^ciVV#Ç


K>:G6HK6G66

(%%%% GJ<7N;6C>AA: IZ`hi^-FFOB-BWPOJVTt@jkViLehtikuva

Gj\WnhhVkVj]i^dc]jg_VV_ViV`aVj`hZigV_j_V#C~nii~k~ _dj``jZeZa^dcHjdbZhhVe^Zc^aV_^!bjiiVbVV^abVaaV ^hdÄc^^c^hd!Zii~gj\WncBB"`^hVidkVibVV^abVc`dabVccZ`h^ hjjg^cjg]Z^ajiVeV]ijbV#

Rugbyn MM-kisat Sodexolle kolmen vuoden ponnistus (*


GJ<7NCBB"@>H odexo oli viime syksynä mukana järjestelyissä ja tarjosi kisojen aikana syyslokakuussa 30 000 asiakkaalle ateria- ja ottelupaketteja.Kisojen isäntämaalle Uudelle-Seelannille tapahtuma oli todellinen näytön paikka, sillä isännille rugby on lähes uskonto. Lajia seuraavat kaikki, ja maajoukkueen otteita analysoidaan niin ministereiden kokouksissa, koulujen opettajainhuoneissa kuin kotiäitien kahvikutsuillakin. Maajoukkue All Blacksin kapteenin valinta on useimmille uusiseelantilaisille tärkeämpi kuin pääministerin valinta. Rugbyssa 15 pelaajan joukkueet kuljettavat palloa käsissään taklauksia vältellen. Syöttää saa vain samassa linjassa tai taaempana liikkuvalle pelaajalle, ja pelissä tarvitaan niin vikkeliä juoksijoita kuin väkivahvoja muurinmurtajiakin. Suomessakin rugbya pelataan, mutta maa on kansainvälisen rugbyliiton 93 maan rankingissa vihoviimeisenä, Norjan, Vanuatun ja Luxemburgin perässä. B66>AB6CE6G=66I@>H6I#Uuden-Seelannin maajoukkue on jo vuosikymmeniä ollut maailman paras kaikilla muilla mittareilla paitsi MM-titteleiden lukumäärällä mitattuna. Uusiseelantilaisten tavoitteena oli paitsi voittaa maan ensimmäinen maailmanmestaruus 24 vuoteen, myös järjestää maailman parhaat kisat. Urakka oli haasteellinen jo siksi, että otteluita pelattiin kuuden viikon aikana 13 paikkakunnalla eri puolilla Uutta-Seelantia. Rugby on niin raju laji, että otteluiden välille piti saada useita välipäiviä. Sodexon kisaurakka vaati sekin kovaa kestävyyttä. Osuusyritys Rugby Travel and Hospitality (RTH), jonka Sodexo omistaa englantilaisen Mike Burton Groupin kanssa, vastasi kisojen tarjoilu- ja ottelupaketeista sekä virallisista majoitusjärjestelyistä. RTH:n viestintäjohtaja Joelle Talbot muistuttaa, että MM-rugbyssa kaikki luvut ovat suuria – niin suuria että hän itsekin yhä yllättyy niistä. Kisat toivat Uuteen-Seelantiin lähes 100 000 ulkomaista vierailijaa, eniten Britanniasta, naapurimaa Australiasta ja Ranskasta. ”Se, että 30 000 kisavierasta käytti meidän palveluitamme, on jo sinänsä suuri luku, mutta kun alkaa muuttaa tätä lukua esimerkiksi ruoka-annosten määriksi tai viinilasillisiksi, se tuntuu vielä suuremmalta, enkä pysty edes sanomaan tarkkoja lukuja,” Talbot sanoi. RTH käytti kisatarjoilujen toteuttajina paikallisia yrittäjiä ja paikallista henkilökuntaa. Palvelujen laatutaso oli tarkkaan (+

'% )_dj``jZiiV

diiZajV

*.)

eZaVV_VVhV^eZa^V^`VVijgcVj`hZhhV

,)%%%%% bV``VgVV_Va^]Ve^^gV``VV

&'%%%%%%%%

Vgk^d^ije^i`~V^`V^cZckV^`jijhJjYZc"HZZaVcc^ciVadjiZZcYdaaVg^V

määrätty, olihan kyseessä tapahtuma, josta koko Uusi-Seelanti halusi olla ylpeä. Talbotin työ RTH:n palvelujen suunnittelussa alkoi jo kolme vuotta ennen kuin ensimmäinen vuoden 2011 MM-ottelu vihellettiin käyntiin. ”Käytimme paikallisia ruokia ja juomia kaikkialla. Koko MM-kisat olivat mahtava mahdollisuus näyttää maailmalle, mitä Uudessa-Seelannissa osataan,” Talbot sanoi. =NKtGJD@6@GJJC66@6>@:C# RTH:n tarjoilujen lippulaiva oli kisojen päänäyttämö, Eden Park -stadion maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa. Sinne pystytettiin 3 000 hengen ulkoteltta, jossa oli kuusi ravintolaa. Korkeatasoisimman kisapaketin ostaneille tarjottiin tervetuliaissamppanjat, henkeä nostattavaa ohjelmaa ja neljän ruokalajin ateria. Itse ottelun jälkeen tarjottiin vielä juomia niin voitonjuhliin kuin pettymyksen pehmentämiseksikin. ”Tarjosimme uusiseelantilaisia makuja: puhtaiden vesien kalaa ja äyriäisiä, tietysti lammasta, josta maamme on tunnettu, muuta lihaa ja kevätsesongin tuoreita vihanneksia.” ”Viinimme ovat maailmalla todella suosittuja, ja valitsimme


A~]YZ/BVhiZgXVgY

H6ICJB:GD>C6

&(%%%%% '-%%% ,*%%%%% bnnin~a^eejV

     

   

`Vihd_VVdiiZajV`d]i^`Zh`^Vgkd

 

a^igVVdajiiV

BV_d^ij`hZZc`jajiZii^^c`^hd_ZcV^`VcV '%)b^a_ddcVVN]YnhkVaiV^cYdaaVg^V#

 

Gjd`VVc_V_jdbVVc`jajiZii^^c`^hd_ZcV^`VcV &.,b^a_ddcVVN]YnhkVaiV^cYdaaVg^V#

parhaita uusiseelantilaisia puna- ja valkoviinejä ja samppanjaa.â&#x20AC;? Stadionilla oli myĂśs yksityisaitioita, joissa RTH myĂśs tarjosi neljän ruokalajin illallisen ja joissa peliä sai seurata oman porukan kesken. Toki eritasoisia ateriapalveluita räätälĂśitiin myĂśs niille, jotka seurasivat ottelua muiden intohimoisten fanien keskellä katsomossa. Erilaisia ruokalajien yhdistelmiä tarjottiin kisojen aikana satoja. Eden Parkissa RTH palveli kisojen aikana 15 000;ta katsojaa.  Stadionilla pelattiin niin loppuottelu kuin siihen johtaneet ratkaisuottelutkin. â&#x20AC;?Monet ostivat paketteja kokonaista ottelusarjaa varten. Erityisesti ulkomailta tulleet fanit, jotka seurasivat joukkuettaan paikkakunnalta toiselle. Optimistisimmat satsasivat kaiken ďŹ naaleihinâ&#x20AC;?, Talbot sanoi. ;>@HJ6EDGJ@@66#Koska rugbykisoihin tultiin Euroopasta ja Etelä-Amerikasta saakka, monet viettivät UudessaSeelannissa useita viikkoja tutustuen luonnonkauniiseen maahan. Odotukset olivatkin korkealla niin tarjoilujen kuin majoituksenkin osalta. Aucklandissa RTH tarjosi hotellimajoituksen lisäksi hyttejä satamaan sijoitetuilla luksusristeilijĂśillä. Rugby sai alkunsa englantilaisissa yksityiskouluissa, ja g

 

 

 (,


HD9:MDBDC:HH6BJ@6C6 sitä pelataan paljon yliopistoissa. Koska peli tarjoaa paljon taktisia vaihtoehtoja ja ottelut ratkaistaan usein salamannopeilla oivalluksilla, välkyt pärjäävät kentällä parhaiten. ”Rugbyfanit ovat erittäin fiksua, hyvin koulutettua väkeä, ja heitä täytyy palvella hyvin. Kun matkalle tullaan pitkäksi aikaa ja näin kauas, kokemuksen täytyy olla vaivan ja rahan arvoinen. Esimerkiksi viinivalikoiman piti olla huippuluokkaa,” Talbot sanoo. RTH tietää, kuinka urheilufanit pidetään tyytyväisinä. Rugbyn MM-kisoissa yhtiö on ollut mukana vuodesta 1991, ja vuodesta 2007 se on järjestänyt yksinoikeudella kisojen hospitality-palvelut ja matkapaketit. Yhteistyö jatkuu edelleen, sillä RTH jatkaa samassa roolissa vuoden 2015 MM-kisoissa Englannissa ja vuoden 2019 kisoissa Japanissa. ItNHDHJB6#Sodexon osuusyrityksen kisat siis onnistuivat, mutta kuinka kävi isäntämaalle? Uusi-Seelanti oli alkuvuodesta sokissa, kun maanjäristykset tuhosivat Christchurchin kaupungin maan eteläosissa. Kaupunkiin suunnitellut MM-ottelut siirrettiin muualle, mutta kansakunta janosi kisoista iloisia uutisia. Ennakkosuosikin paineet olivat kovat, ja avainpelaajien loukkaantumiset vain lisäsivät niitä. Mutta kun arkkivihollinen Australia kukistui välierässä, koko Uusi-Seelanti huokasi helpotuksesta. Loppuottelussa Ranska kaatui, tosin vain yhdellä pisteellä kisojen historian tasaisimmassa finaalissa. ”Se oli täydellinen päätös mahtavasti sujuneille kisaviikoille. Paitsi joukkue, kaikki, jotka työskentelivät kisojen järjestelyissä, olivat mukana voitossa,” Joelle Talbot sanoo.

(-

BVV^abVchjjg^cjg]Z^ajiVeV]ijbVdcdanb" e^VaV^hZi_VeVgVanbe^VaV^hZi!_d^]^cdiiVVdhVV na^'%%bVViV#C^^YZc_~g_ZhiZan^hh~HdYZmd dcdaajibj`VcVkjdYZc&.--8Va\VgnciVak^" danbe^V`^hd^hiVVa`VZc#@Zh~`^hd^hhVHdYZmdda^ k^^bZ`h^HnYcZnhh~kjdccV'%%%_ViVak^`^hd^hhV KVcXdjkZg^hhV'%&%#HdYZmddcbj`VcVAdc" iddc`^hd^hhVi~b~ckjdYZc]Z^c~"Zad`jjhhV# BVVci^ZenŽg~^anc`jc^c\VhiVeV]ijbV GVch`Vcnbe~g^V_ddcHdYZmdaaZ`^c`Zhi~" knnh`^hV!h^aa~`^aeV^ajgZ^ii^dcij]Vch^Zc `^adbZig^Zce^ij^cZc#HdYZmdkVhiVVK>E"`na~c gjd`V_~g_ZhiZan^hi~#IZcc^`hZcGVch`VcVkd^c ijgcVjhdcHdYZmdaaZbnŽhc~niŽceV^``V!h^aa~ `V]YZciZcc^hk^^`dcV^`VcVEVg^^h^cGdaVcY <Vggdh"hiVY^dc^aaZijaZZna^)%%%%`Vihd_VV# HdYZmdenŽg^ii~~gVk^cidaVV_ViVg_dVV`d`djh" eVakZaj^iV_V]Zc`^aŽ`jciVgjd`V^ajV# GdnVa6hXdi^caVj``V`^aeV^ajhhV!`jc^c" `VVaa^h^hiV!]jaeeZ^hiV]Vij^hiV_Vb^ZhiZc _j]aVaa^h^hiVejkj^hiVijccZijhhVk^^YZce~^k~c iVeV]ijbVhhV!HdYZmdiVg_dVV]dhe^iVa^in" eV`ZiiZ_V(%%%%%k^ZgVVaaZ# HjdbVaV^hZihZjgVh^kViGjdih^c`gjjcjc" eg^chZhhVK^Xidg^Vc_Veg^chh^9Vc^Za^c]~^i~# HdYZmdiVg_d^a^gjd`VVc^^YZcn]iZnYZhh~ _~g_ZhiZinhh~ADK:HidX`]dab"`Vjejc`^" iVeV]ijbVhhV_V]d^i^]~^i~hZjgVVbVVc ijaaZ^YZcbZY^VcZYjhiV_^ZciVg_d^aji#


HD9:MDC@6CH6>CKtA>C:CI=:7:II:GIDBDGGDLEA6C"N=I:>H@JCI6K6HIJJD=?:AB6CDHI66 :H>>C&)H>IDJBJHI6#C>>9:C6KJAA6HNCINNE6G:BE>=JDB>C:C#

Vc" iVbbZbVV^ab CdjYV ~c ~k hi `Z V aVV_j^h^ d_V# cbZcZiiZaniVe id^b^ijh`Zi_j i^! Zh a^h ZeV^`Va * =Vc`^bb k~aa~ V^h^ViV^`Zhi~ hZhdc\^cbj` # ^iV iZ di ij _V ij iVkVaaVijdiZi kVaaV Z`Zhi~k~aa~iV + =Vc`^bb ^~^h^~# ng ~ _V V d_ Va ` ennYZiin_~ Z^iV! Z`Zhi~k^~aV^ii , =Vc`^bb # ^iV `Z iVgk^` inŽk~a^cZ^i~_V

)

cfh_ijd LW_akjkai[jo hncinb^hi~# bZW^d_~iiZZc ' K~]Zcc~b hZc c^ VV bZZe~dg\ ( K~]Zcc~b # i~ ^h _~iiZZchncinb ajijhiV# bZZcZg\^Vc`j ) K~]Zcc~b iV# jh ji bZkZYZc`ja * K~]Zcc~b

GVV`V"V^cZ^YZc`di^bV^hjjhVhiZ

minen tehdä än h uo

t

at

n ää

Toim itt aj

tiot aa nis

än

m

pi

Yhteiskunta

s

ti

As

pä rist ö

Ym

Teemme Toimimme

iakk aat

Me

h

t taja Kulut

”Luomme kaikella toiminnallamme hyvinvointia asiakkaillemme: parannamme heidän elämänlaatuaan sekä työssäviihtymistään. Ohjelman lähtökohtana on entistä parempi huominen kaikille asiakkaillemme. Haluamme kehittyä vastuullisemmaksi jokaisella ohjelman osa-alueella”, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Tiina Piilo. Ohjelmassa ovat mukana kaikki Sodexo-konsernin 80 maata. Jokaisella on omat lähtökohtansa yhteiskuntavastuutyöhön. Vaikka Suomessa aterioiden ravitsemuksellinen laatu, jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat jo valmiiksi hyvällä tolalla, kehityskohteita löytyy täälläkin. ”Rasvojen laatu sekä suolan, sokerin ja kuitujen määrä ovat ateriasuunnittelun perusta, joka pohjaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin. Parantaaksemme tuotteiden ravitsemuksellista laatua olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä teollisuuden kanssa, jotta leivistämme saataisiin vähäsuolaisempia.” Sodexon valikoimissa on kotimaisia raaka-aineita mahdollisuuksien mukaan: kotimaisuusaste on noin 90 prosenttia.

Hankintoja Hank kintoja keskittämällä vähennetään m yös kuljetustarvetta myös kuljetustarvetta. Lisäksi konsernissa on määritelty, mitkä kalalajit ovat kestävällä tavalla tuotettuja ja siten suositeltavia raaka-aineiksi. Energian- ja vedenkulutuksen suhteen työntekijöitä koulutetaan säästäväisyyteen. ”Työskentelemme lähes aina asiakkaan tiloissa, joten emme saa tarkkoja lukuja omasta käytöstämme. Suojelemme ympäristöä kehittämällä jatkuvasti energiaa- ja vettäsäästäviä työskentelytapoja, ja nostamme näitä asioita esiin, kun olemme yhteydessä asiakkaaseen.” Yhteiskuntavastuuohjelman toteutumista seurataan vuosittain, ja sitä jatketaan ainakin vuoteen 2020 saakka. ”Listaamamme asiat ovat sellaisia, joita myös asiakkaamme arvostavat ja pyrkivät kehittämään. Haluamme yhdessä keskustellen miettiä, missä asioissa voisimme tehdä yhteistyötä ja tarjota opastusta”, Piilo sanoo.

&

^j[_iakdjWWd LW_akjkai[jo bZc~a`~~_V ' IV^hiZaZb iVkVhiVVc Va^gVk^ihZbjh Z# d]_ZabVaaVbb g" \Z jc = HIDE jYZc`Z]^inh" ad iV a^h Va ^` eV ( IjZbbZ aaV ZZii^hZaa~iVkV i~#A^h~~bbZ VV# ci `^ Vc ] Zc diiZ^Y ijdiZiij_Zcij

Or ga

_dle_dj_ [hl[oi`W^ol HWl_ji[cki"j nk^ckd^ci^" ZiZgkZnh"_V] ' @Z]^i~bb Z! b Zb ^aa `V eVakZaj^iVVh^V` _Ž^aaZbbZ# `^ iZ Žc in _V aZ `jajiiV_^a _V Zbdc^ejda^h^V ( IVg_dVbb Z]id_V id ^] kV ^V ViZg iVhVeV^cd^h^V aaZ# _d`V^hZaaZe~^k~ daV^h^V_V ]~hj k~ Z b Vb g_d ) IV idZ]id_VhZ`~ "gVhkV^h^VkV^] `~niiŽ~# g^c `Z hd Z b k~]Zcc~b

mus, terv vitse e Ra yvinvoin y

Ò";>$n`k l l l#hdYZmd#Ò$

KVa^`d^b^hhVbbZdcZZi^hZaa~_VZ`dad\^hZaaViVkVaaV ijdiZiij_VgVV`V"V^cZ^iVhZjgVVk^hhVijdiZgn]b^hh~/`VaV! `jjbV_jdbVi!k^]VccZ`hZi!`VcVcbjcVi!a^]V#

Pa re

14 askeltapaa m kohti pare ta is m o u h $

Parempi huominen tehdään tänään

Työntekijät

(.


e~]`^c~c`jdgZhhV

B66>AB6AA6

(-%%%% inŽciZ`^_~~

((.%% id^b^eV^``VV

-% *%

HdYZmdaaVdcna^(-%%%%inŽciZ`^_~~#Aj`j`jjadhiVV hjjgZaiV_Vc^^chZdc`^c/HdYZmddc:jgddeVchZ^ihZb~c" cZ`h^hjjg^cinŽcVciV_V_V`VchV^ck~a^hZhh~kZgiV^ajhhV HdYZmd]Vk^iiZaZZ_dh^_VVide'%/c_dj`dhhV#HdYZmdc aVh`ZiVVcdaZkVcbVV^abVc''/ccZ`h^hjjg^cinŽaa^hi~_~#

bVVhhV

Id^b^eV^``d_Vgn]b~aa~dc((.%%_Vid^b^ciVV-%bVVhhV# JhZ^bb^aaVbVg``^cV"VajZ^aaVHdYZmde^i~~kVc`Vhi^ ]VaajhhVVcbVg``^cd^YZc_d]idVhZbVV#K^^bZ^h^caj`jdc hZi~g`Z^c/Vh^V``V^YZcb~~g~#HdYZmdeVakZaZZe~^k^ii~^c *%/i~b^a_ddcVVVh^V`VhiV#

b^a_ddcVVVh^V`VhiV e~^k^ii~^c

ED=?D>HB6>HH6 Ed]_d^hbV^hhVZa^HjdbZhhV! Gjdih^hhV!Cdg_VhhV_VIVch`VhhV HdYZmdaaVdcna^&&%%%inŽciZ`^_~~# @jkVVkVaj`jdcbjjc bjVhhVhZ!gjd`VeVakZajieVakZ" aZkViEd]_d^hbV^hhVn]iZZch~ )&/i~b^a_ddcVVVh^V`VhiVkjdh^i" iV^c_VhZ!Zii~HdYZmdch^^kdjh" eVakZajih^^kdVkViEd]_d^hbV^hhV `V^``^VVc&'b^a_ddcVVcZa^Ž^i~# Ed]_daVhhViZ]Y~~cgjchVVhi^ n]iZ^hinŽi~#Hjjg^cdhVeVakZaj^hiV ijdiZiVVch^h~^hZhi^#

)& &'

b^a_ddcVVgjd`V^a^_VV kjdh^iiV^c

b^a_ddcVVh^^kdiiVkVV cZa^Ži~

),%%%% &&%%% *-%%% *)*%%% eVakZaijVk^ZgV^a^_VVinŽeV^`d^aaV

inŽciZ`^_~~

VjaVeVakZajcVh^V`VhiV

`d`djhVh^V`VhiVkjdh^iiV^c

E6AK:AJNBENGt HdYZmdiVg_dVVbV]Ydaa^hjjYZc]d^iVV `V^``^ij`^eVakZajin]YZc`jbeeVc^c `VjiiV#@jbeeVcjjYZaaViVkd^iZaaVVc aVVijV_Vk^^]in^hnnii~Vh^V`Vhng^in`hZaaZ hZ`~`jhiVccjhiZ]d``V^iVgVi`V^hj_Vbd" c^ejda^hiZceVakZaj^YZc_~g_Zhi~b^hZhh~# D^`ZVieVakZajgVi`V^hjikV]k^hiVkVi ]Zc`^aŽ`jccVcinnink~^hnnii~_Vh^idjij" b^hiV#:h^bZg`^`h^bdc^ejda^hZigjd`V^aj" eVakZajiVjiiVkVi]Zc`^aŽhiŽ~enhnb~~c k^g`Z~c~`d`dinŽe~^k~c_VajdkViinna^`" `~~iej^iiZZii^aV^hjj`h^aaZ_ViVeV]ijb^aaZ#

)%

6jaVeVakZajhVVinŽciZ`^_~i_V Vh^V``VViijciZbVVc^ihZch~iZgkZ" ijaaZ^`h^_VeVakZaaj^`h^#@^^ciZ^hiŽ" eVakZaj^YZcVkjaaVnaa~e^YZi~~c`^^c" iZ^hiŽc_VdbV^hjjYZcVgkdV#HdYZmd dch^^kdjheVakZaj^hhVVh^Vcijci^_V `dg`ZV]n\^Zc^V`d]iZ^hhV!id^b^" i^ad^hhVhZ`~`Z^ii^Žh^^kdj`hZhhV# HdYZmdc`d`dcV^heVakZaj" gVi`V^hj^]^ckd^ijijhijVcZi^hh~ dhd^iiZZhhVhdYZmd#Ò$eVakZaji#


6A6H@6HI6 H:6A@D> – Sodexo ja ConocoPhillips yhteistyössä jo 25 vuotta IZ`hi^+PBOOB4JODMBJSt@jkViLehtikuva

HdYZmdc`VchV^ck~a^h^^cVh^V``V^h^^caj`Zjijjbdc^VbVV^abVc_d]iVk^Vng^in`h^~!VaVchV ZYZaa~`~k^_Ž^i~#:cZg\^Vn]i^Ž8dXdXdE]^aa^ehdcVh^V``VVcVZg^in^hZc`^^ccdhiVkV ÄZ^n`h^chjjgjjiZchV_VHdYZmdc`VchhVhdab^ijcbVV^abVcaVV_j^hZchde^bj`hZc `ViiVkjjYZckjd`h^kVVcbnŽhe^i`~cn]iZ^hZc]^hidg^VciV`^V#Ng^inhiZcn]iZ^cZciV^kVa Va`d^6aVh`VhhV_dkjdccV&.-,!]nni~k~c`nabnnYZc_Vajb^bVhhd_Zc`Zh`Zaa~#

)&


8dcdXdE]^aa^eh 8dcdXdE]^aa^ehdcbVV^abVccZa_~ccZ`h^ hjjg^cŽa_nc_VadhiV_V!_daaVdcid^b^ciVV na^)%bVVhhV!(*-%%kV]kj^cZc]Zc`^" aŽhiŽ!hZ`~`VajhidV&(%b^a_VgY^cZjgdc ZYZhi~#@VchV^ck~a^hZaa~ZcZg\^Vn]i^Žaa~ dccZa_~e~~id^b^VaVV/gVV`VŽa_ncZih^ci~ _VijdiVcid0gVV`VŽa_nc_VadhiVb^cZc! bVg``^cd^ci^!iVg_dciV_V`ja_ZiiVb^cZc0 bVV`VVhjciVaiZZcdiid!`~h^iiZan_V bVg``^cd^ci^_Va^h~`h^`Zb^`VVa^Zc_V bjdk^ZcijdiVcid_V_V`Zaj#

laskassa öljyn ja kaasun jalostus on haastava laji. Äärimmäiset sääolosuhteet ovat ConocoPhillipsille tuttuja, onhan Houstonissa päämajaansa pitävä kansainvälinen energiayhtiö toiminut Alaskassa yli 50 vuoden ajan. Kokemusta on kertynyt myös lukuisten paikallisten yritysten kautta, jotka ConocoPhillips on vuosien varrella ostanut. ConocoPhillipsillä riittää toimipisteitä Yhdysvaltojen kylmimmässä osavaltiossa. Prudhoe Bay on niistä kuuluisimpia: alueen maine on perua joulukuussa 1967 tehdystä merkittävästä öljylöydöstä, joka mullisti 1970-luvulla koko Alaskan talouden. Prudhoen lisäksi ConocoPhillipsin merkittävimpiin toimipisteisiin kuuluu muun muassa 1 200 henkeä työllistävä asema Kuparukissa ja Anchoragessa sijaitseva yrityksen Alaskan pääkonttori, joka täyttää 21-kerroksisen tornitalon. Vuonna 1987 Sodexo solmi sopimuksen palvelujen tuottamisesta kaikkiin ConocoPhillipsin silloisiin Alaskan toimipisteisiin. Sopimus oli mittava jo maantieteellisen kattavuutensa vuoksi – toimipisteitä kun oli yli tuhannen neliökilometrin kokoisella alueella. Sodexolle heitetty haaste oli monella muullakin tapaa

)'

merkittävä: näyttämällä kyntensä Alaskan hyisissä olosuhteissa Sodexo loi pohjan tämän päivän globaalille kumppanuudelle ConocoPhillipsin kanssa. E6ADB>:=>HItE6I6GJD@>>C#Alaskassa ei pärjää tavanomaisilla ratkaisuilla. Sodexon haasteena oli toimittaa ConocoPhillipsille harvinaisen kattava palveluvalikoimavain yhtä yhteyshenkilöä ja yhtä laskua käyttäen. Sopimukseen kuului niin paljon toimintoja, että yksinkertaisempaa lienee luetella, mitä sopimus ei kattanut. Sodexon hoidettavaksi tuli kaikkien Alaskan toimipisteiden paloturvallisuus, pyykkihuolto, sairaanhoitokuljetus ja ensiapupalvelut, lentopalveluiden maatoimintojen tuki, vartiointi ja turvallisuuspalvelut, vastaanottopalvelut, toimistojen tukipalvelut, kopiointipalvelut, kuljetuspalvelut, kiinteistöjen huoltopalvelut – ja toki pakettiin kuului myös työpaikkaruokailu ja pitopalvelu juhlatilaisuuksiin. Laaja palveluvalikoima oli ConocoPhillipsille kuitenkin vasta puoli ruokaa. Viihtyvyyden takaaminen oli oma lukunsa, sillä Alaskaa ei turhaan kutsuta villiksi pohjolaksi. Sodexon tehtävänä oli luoda asiakkaille tunnelmallinen ruokailukokemus karuissa


ConocoPhillipsin toimipisteitä varten otettiin käyttöön omat rekrytointi- ja koulutusohjelmat, jotta Sodexo pystyi takaamaan parhaan henkilöstön energiayhtiötä palvelemaan. Sodexon ja ConocoPhillipsin ryhdyttyä jakamaan tietoa sähköisesti myös molempien yritysten laskutus helpottui ja kummankin hallinnolta säästyi tärkeitä työtunteja, joiden avulla voitiin tehostaa muuta toimintaa.

ääriolosuhteissa, joissa aurinko pilkistää talvikuukausina muutaman tunnin ajan päivässä ja ulkona ConocoPhillipsin henkilökuntaa odottaa pakkanen ja viima. @D@DID>B>IJH@:I?J=6AIJJC#Sodexon ratkaisu oli vuonna 1987 mullistava. Yritys päätti tarjota ConocoPhillipsille kokonaisvaltaisen, strategisen palvelun. Heti alkuun Sodexo otti aktiivisen roolin ConocoPhillipsin toimitusketjussa, ryhtyi virtaviivaistamaan hallintoa ja alihankintasopimuksia ja lisäsi tuntuvasti tarjolla olevaa palveluvalikoimaa. Sodexo tehosti hankintaa ja poisti päällekkäisyyksiä sekä turhia toimintoja. Sodexo neuvotteli ConocoPhillipsille myös paljousalennuksia tavarantoimittajilta ja sai aikaan säästöjä järjestämällä logistiikkaoperaatiot uudelleen.

B66>AB6CA66?J>C:C@JBEE6CJJH#ConocoPhillipsin ja Sodexon kumppanuus on keskittynyt parantamaan palvelujen tehokkuutta ja laatua käsi kädessä. Strateginen kokonaisratkaisu on osoittanut tehokkuutensa: ConocoPhillips on saanut vuosien varrella merkittäviä kustannussäästöjä samalla, kun sen työntekijöiden viihtyvyys ja työtyytyväisyys on kasvanut vuosi vuodelta. Alaskassa 25 vuotta sitten alkanut yhteistyö laajeni vuonna 2003 maailmanlaajuiseksi, kun ConocoPhillips valitsi Sodexon globaaliksi kumppanikseen. Toimitilat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa hoituvat nyt samalla sopimuksella kuin öljynporauslautat kaukana Pohjanmerellä ja Meksikonlahdella – sekä Lähi-idässä palvelut henkilökunnalle, joka työskentelee usein leiriolosuhteissa. Nykyisin yhteistyö hakee kattavuudellaan vertaistaan. Kaikkialla, missä on ConocoPhillips, on myös Sodexo.

)(


Trendi.

A^h~V^cZZiidbjjh_Vkd^ `^^ccdhiVkVi`jajiiV_^V

IZ`hi^@ Vi_V6aV _V™@

jkVHnY

9>H8DK :GGJD @6 "IJ

HjdbVaV^hiZcgjd`V^ajidiijbjhiZcbjjid`hZi ^]bZinii~k~ie^i`~ca^c_VcgVk^ihZbjhVh^Vcijci^_VV#

I@>BJH <Vaajei ICH ji` iV_^Zcgj ^hjdbVaV^h`jaj d`V^ajid i" iijbjhiZ bjjid` c `~nii~nin h^VVhZciZ^hhV _V b^hZhh~ c~`Zbn #Gj hjdbVaV `hZch~eVa_Vhi^ d`V" +,,& ^hiV#Iji` ^b ]Zab^Äid jh j`d`jj iZ]i^^c hhV'%& &#

', E>G?D @D>K>HID gVk^ihZbjh" Vh^Vcijci^_V! HN9tCA>>IID

a^h~ccni `VaVchnŽb^hi~

'%a^h~ccni ajdbjZa^ciVgk^``Z^YZc

Ç=~bbZci~k~~Ç!gVk^ihZbjhVh^Vcijci^_V `~niiŽ~ E^g_d@d^k^hidHnY~ca^^idhiVid^hiZaZZ# =~chZaVVICH<Vaaje^c9^hXdkZgGjd`V "iji`^bj`hZcijad`h^V!_di`V`ZgidkVi a^h~ccni hjdbVaV^hiZchj]iZZhiVgjd`VVc# Wgd^aZg^chnŽb^hi~ ÇA^h~V^cZZiidbjjYZc_Vajdbj" hZ`~a~]^gjjVchjdh^dckd^bV`Vhcdjhj dcidYZaaVnaa~ii~k~~#A^h~V^cZ^YZc k~]Zci~cni gjchVh`~niiŽ`dZiVVc^abZ^hZhi^cni eVhiVchnŽb^hi~ Zch^bb~^hi~`ZgiVVi~g`Z^bb~`h^Ze~" iZgkZZaa^hnnYZcb^iiVg^`h^!kV^``VVh^V h^c~ch~Z^e^Y~eV^``VVchVÇ!@d^k^hid k~]Zci~cni hVcdd#=~ck^^iiVVaVV_VVciji`^bjh" i^Ziddc/dcZe~iZgkZZaa^hi~hnŽY~eVa_dc ]^^a^]nYgVVii^e^id^hiZc hjdaVV_V`dkVVZa~^cgVhkVV# gjd`^Zc`~niiŽ~ @d^k^hiddc]nk^aa~~ch^^i~!Zii~ jjYZciji`^bj`hZcbj`VVcgjchVh hjdaVc_VgVhkVc`~niiŽdkVihZjgVV" kV`h^i~g`Z^be^~Ze~iZgkZZaa^hnnYZc b^iiVgZ^iV#@j^iZc`^c_d`Vk^^YZhhjdbV" c~n#?d`VcZa_~h`jajiiV_Vdck~]Zci~cni ]^^a^]nYgVVii^e^id^hiZcgjd`^ZchnŽb^hi~# aV^cZcdca^h~ccnikd^c`~niiŽ~k^^bZ^" ÇBV`Z^YZcgjd`^Zc_V_jdb^ZchZ`~ hZcejdaZckjdYZcV^`VcV#N]i~bdc^dc kVa`d^hiZc]ŽiiŽijdiiZ^YZck~]Zci~b^" k~]Zci~cni`ZkniijdiiZ^YZc`~niiŽ~~c# cZcdc]nk~Vh^V!_V_d^aaV`^c`Zci^Zh Ç@d]dVkVi`d`daZhiZgda^Vgkdi_V a^h~`h^bV`Vgdc^c!heV\Zi^c_V a^h~~cink~i`ŽhnY~chV^gVj" eZgjcVc`~niŽc`d]ijjaa^hiV" YZidhVaaVhjdbVaV^h^hiV HdYZmdc_V b^cZc#:a^b^hiŽ`j^iZc`^c a~]^ijaZkV^hjjYZhhV HnY~ca^^idcn]iZ^hinŽ iVgk^ihZZ]^^a^]nYgVViiZ_V#Ç `dkVcgVhkVchjdh^dc c~`nnaVjiVh^aaVbVVa^h" `jjhhV'%&'#Ijdaad^c bnŽi~4HZdcidYZaaV bdcZiid^b^eV^`Vi HNyB>C:C:CI>HIt hjgjaa^hiV!h^aa~daZbbZ cdhiVkViHnY~cbZg`^aa~ N@H>AyAA>H:BEtt# daaZZigjd`VidiijbjhiZc bZg`^iin_~gjd`^V adjcVha^hiVaaZZc# 9^hXdkZgGjd`V"iji`^bj`" eVgVcijb^hZcbVaa^bVVÇ! hZcbj`VVc`jajiiV_^aaVdc @d^k^hided]i^^# ]nk^cn`h^aŽaa^h^~VhZciZ^iV =~ccdhiVVZh^^cbnŽh gjd`VVcÄ_dj`dhhVdcbjjcbjVhhV Gjdih^c`VjiiVHjdbZZcgVciVjijcZZc ^ihZiZ]in~gjd`VVVgkdhiVk^V!Z`d"_V k~]~]^^a^]nYgVVii^hZcgjd`VkVa^dcÄhZ a~]^gjd`V^cid^a^_d^iV!gjjVaaV]^ÒhiZa^_Ž^" dc^ab^Ž!_diVZ^bjjVaaV:jgddeVhhV

&+

'& '+

))

~ca^^iid

'%a^h~ccni iZgkZnhkV^`jiiZ^hiZc Za^ciVgk^``Z^YZc`~niiŽ~

&. a^h~ccnikd^c`~niiŽ~

&) k~]Zci~cni`Zkni" ijdiiZ^YZc`~niiŽ~

'(k~]Zci~cni `Z^cdiZ`d^hZhi^bV`ZjiZiij_Zc ijdiiZ^YZc`~niiŽ~

i~_VkVihV~``^~i~niZZc"^]b^h^~# Ç>]b^h^~e^i~~nbb~gi~~!kV^``V ]Z^Y~c`~h^in`hZch~iZgkZZaa^hZhi~ gjd`VkVa^dhiVZgdV^h^gVk^ihZbjhVh^Vc" ijci^_d^YZcc~`Zbn`hZhi~#Kd^bbZ ijdYVVh^Vaa^hZhi^Zh^^c!Zii~`VgeeVVb^" hZciZgkZnhkV^`jij`h^hiVZ^id^hiV^hZ`h^ daZiji`^bjhi^ZidV#EVgVhiVdc `VccjhiVV^]b^h^~hj]iVjijbVVc gjd`VVcajdccdaa^hZbb^c_VajdYV dadhj]iZZi!_d^hhViZgkZZaa^hiZckVa^cid" _ZciZ`Zb^cZcdcc^hijj#Ç >]b^hZi^aV]ijcZkVih^^i~`^c!Zii~ @d^k^hidhiVajdbj"_Va~]^gjd`V^hijj ]nk^cdhV`h^iZgkZZaa^hi~gjd`VkVa^diV# Ç:`dad\^hjjhdcijaaji_~~Y~`hZZc_V gjd`VeVakZajVaVc`^cdc]jdb^d^iVkVhZ gjj^hhVVcÇ!@d^k^hide~~ii~~#


:JGDDEE6 IJA:: @NAttC IZ`hi^3JTUP1BLBSJOFOt@jkViLehtikuva, Shutterstock

@Zh~"]Z^c~`jjc kV^]iZZhhV_~g_ZhiZii~k~i naZ^hjg]Z^ajc:B"`^aeV^aji dkViZg~hkjdYZc hjjg^bb^hiVHjdbZhhV _~g_ZhiZii~k^hi~ iVeV]ijb^hiV#

nsi kesänä Helsingin olympiastadion on jälleen, tasan 60 vuotta olympialaisten jälkeen, yleisurheilumaailman huomion keskipiste, tällä kertaa Euroopan mestaruuskisojen päänäyttämönä. ”Näiden kisojen järjestelyt alkoivat oikeastaan jo vuonna 2009, koska jo siinä vaiheessa kun kisoja haetaan, pitää olla aika kattavat suunnittelemat toteutuksesta”, toteaa Antti Pihlakoski, EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. ”Oikeastaan valmistelun voi katsoa alkaneen vieläkin aikaisemmin, sillä jo 2002 aloimme suunnitella vuoden 2005 MM-kisoja, joiden pohjatyön päälle tämä tapahtuma on pitkälle tehty.” g

)*


EM-kisatapahtuma kestää viisi päivää, mutta Tero Koski, Sodexon projektipäällikkö, tekee töitä melkein vuoden. ”Aloitin syyskuun alussa ja lopettelen varmaankin elokuun 2012 aikana. Olen käytännössä ainoa kokopäivätoiminen, mutta mitä lähemmäs kisoja tullaan, sitä enemmän saan apua. En tietenkään tätä ihan yksin tehnyt alussakaan, vaan sain kollegoilta apua”, hän kertoo. ”Aluksi miettimme, mitä me voimme missäkin tarjoilla, eli kartoitimme alueen fyysiset puitteet. Osa asioista tulee meille annettuna, esimerkiksi VIP-tilojen tarjoama on hyvin ohjeistettu, mutta me suunnittelemme ruoka- ja juomatuotteet täällä itsenäisesti.” Paikalle saapuu Pihlakosken mukaan ennennäkemätön määrä toimittajia, noin 1 500, joiden lisäksi viiden kisapäivän aikana Helsingissä käy saman verran VIP-vieraita. Päivittäin stadionilla ja kisatorilla käy kymmeniä tuhansia ihmisiä. CtA@t>H>Ct#K6AB>>C6@:HI>I:IItK>@H>#Olympiastadionin sisällä ja sen ulkopuolelle rakennettavissa väliaikaisravintoloissa kestitsemisestä vastaa Sodexo. ”Sodexon toiminta kattaa kaikki Olympiastadionin ja sen ulkopuoliset kisaravintolat ja -palvelut. Meiltä tulevat ruoka, juoma ja palvelu. Siellä on yleisöravintoloita, VIP-tiloja ja niiden lisäksi erilaisia palveluravintoloita esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöille ja medialle”, kertoo Tero Koski. Kaiken kaikkiaan Sodexolla on kisoissa seitsemän ravintolakokonaisuutta, joista kuusi on yli tuhannen hengen ravintoloita. ”Oman lisämausteensa tähän tuo se, että kaikki rakennetaan lähes nollasta. Stadionin sisällä olevia tiloja ei voida sen kummemmin muuttaa, koska rakennus on vuodelta 1938. Käytännössä se tarkoittaa, että Stadionin ulkopuoliset ravintolat ovat telttaravintoloita, jotka rakennetaan paikan päälle”, Koski sanoo. Vaikka Sodexolla on tapahtumista valtavasti kokemusta ja vaikka kisaorganisaatiokin on kokenut ja monet tapahtumat nähnyt, jokainen

BVggVh`jjhhV'%&& `^hVdg\Vc^hVVi^diVeVh^n]iZ^h" inŽ`jbeeVc^chVn]iZ^hZhh~ `^X`"d[["i^aV^hjjYZhhV#

tapahtuma lähtee lähes nollapisteestä eikä vanhoilla nuoteilla voi tehdä juuri mitään. ”Tein esimerkiksi joulukuussa arvioita meidän sähkön tarpeestamme, ja se on valtava. Suurimpia sähkönkäyttäjiä lienevät radio ja televisio, mutta ravintolat ovat heti niiden perässä, sillä uunit ja muut ruoanvalmistukseen ja -säilytykseen tarvittavat laitteet tarvitsevat sähköä.” Tieto sähköntarpeesta pitää välittää kisaorganisaatiolle, jonka tehtävänä on pitää huolta siitä, että sähköä riittää. Maailma on muuttunut vuoden 2005 MM-kisoistakin niin, että oletuksia ei p parane tehdä liikaa. ”Y ”Yhteistyö kisaorganisaation kanssa on tiivistä. Heillä on koko joukko partnereita, kuten me, jjoten heiltä tulee paljon toiveita. Heille tulee ohjeita Euroopan yleisurheiluliitolta, esim esimerkiksi tarkat manuaalit VIP-tilojen osa osalta”, Koski kertoo.

NA:>HJG=:>AJC:B"@>AE6>AJI

'%%. @^hV_~g_ZhiZan_Zchjjcc^iZab^V iZ]in]V`ZbjhiVkVgiZc

)+

%.#'%&& IZgd@dh`^Vad^iiVVHdYZmdaaV _~g_ZhiZan_Zchjjcc^iiZajc

&'#'%&& H^h~^^cZ H^h~^cZc cZc c gZ`gnid^ci^ `^hd_VkVgiZc

6gkd^YVVcgVk^cidad^YZch~]`ŽciVgkZ! i^Zidk~a^iZi~~c`^hVdg\Vc^hVVi^daaZ

Hjjcc^iZaaVVc gVk^cidaVi! ed]Y^iVVc c^^YZcgV`Zccjh" V^`ViVjaji


IjadhbVg``^cd^ci^id^b^hidBVa_V hjjcc^iiZaZbVcK>E"gVk^cidaVc XViZg^c\"eVakZaj^hiVkVhiVVHdYZmd#

”Meillä on lisäksi omat yhteistyökumppanimme, ja siksi käymme jatkuvaa dialogia kisaorganisaation kanssa koskien ravintoloiden rakennusaikataulua ja suunnittelua.” Mutta rakentaminen on suuren projektin viimeinen vaihe – ennen kisoja. Kun siihen saakka on päästy, kaiken muun pitää olla valmista. Viranomaisten kanssa on neuvoteltu palo- ja muista turvamääräyksistä, ja turvallisuusvastaavien kanssa on keskusteltu heidän toiveistaan. Ja tietenkin ruokalistat suunniteltu, ruoat mietitty, testattu ja logistiikka pohdittu. ”Kaiken kaikkiaan meillä on minun lisäkseni neljä keittiömestaria suunnittelemassa tarjoamaa. Se valmistui joulukuun aikana, ja vuoden alkupuolella pitää ryhtyä miettimään, mitä laitteita ja minkälaiset tilat tarvitsemme niiden tekemiseen. Kuinka monta uunia, kuinka paljon kylmätilaa?” kertoo Koski. Koskella itselläänkin on keittiömestaritausta ja yli 20 vuoden keittiökokemus. Ennen EMkisaprojektia hän on toiminut Sodexolla keittiö- ja logistiikkapäällikkönä sekä projektipäällikkönä muissa projekteissa. ”Olen ollut Pori Jazzissa töissä meidän pisteessämme, ja hoidin logistiikan yleisurheilun MM-kisoissa 2005. Edellisissä EM-kisoissa vuonna 1994 olin VIP-ravintolassa töissä”, hän kertoo. Hän siis tuntee tapahtuman tarpeet ja luonteen

'%&'

Gjd`ViVg_dVbVchjjcc^iiZaj!aV^iiZ^YZc _Vi^ad_ZciVgkZgjd`^ZcidiZjij`hZZc

perinpohjin, joka tasolta ja joka kulmalta. ”Meidän pitää huomioida kaikki säävaihtoehdot, sillä kaiken pitää toimia olipa Helsingissä sitten nolla astetta tai 30 astetta, satoi tai paistoi. Sää on ainoa, mihin emme pysty vaikuttamaan, mutta kaikkeen pitää varautua”, Koski sanoo. Kaiken kaikkiaan Sodexon kisaravintolat työllistävät yli 600 henkilöä. Sisäinen rekrytointi käynnistyi jo syksyllä, ja vuoden 2012 alusta rekrytointi nousee entistä tärkeämmäksi. Kosken mukaan tarkoituksena on käyttää mahdollisimman paljon Sodexon omaa henkilöstöä, mutta koska kisapaine on suuri, myös alihankkijoiden tarjoamaa lisäkapasiteettia käytetään. Sodexon oma henkilöstö, jolle tapahtumat ovat tuttuja, tietää yleiset perusperiaatteet. Keväällä kaikki kuitenkin pääsevät koulutukseen, jossa käsitellään juuri EM-kisojen vaatimuksia ”Mitä lähemmäs kisoja tullaan, sitä enemmän on koulutustapahtumia, ja aivan kisojen kynnyksellä vielä todellinen hienosäätö. Kisojen onnistumisen kannalta on todella tärkeää, että ihmiset tietävät, missä ovat, mitä tekevät ja miksi”, Koski sanoo. BJII6:CItHH:GJD@64”Ruoka ja reseptit ovat valmiita helmikuussa 2012, ja samalla niiden valmistus testataan ja harjoitellaan. Samalla testaamme raaka-aineita ja reseptiikkaa. g

%&#'%&' CZjkdiZaaVVck^gVcdbV^hiZc`VchhV eVad"_Vbj^hiVijgkVb~~g~n`h^hi~

%'#'%&' Ja`d^cZc gZ`gnid^ci^ `^hd_VkVgiZc

GZhZei^ikVab^^i!iZhiViVVc gVV`V"V^cZZi_VgZhZei^^``VkVab^^`h^

=Zc`^aŽ`jccVc `djajijh

),


_bce'%'IWWh_e_d[d(jkb[[()$'$


Pitää muistaa, että reseptin pitää skaalautua kahdelletuhannelle hengelle, mutta se juuri on meidän osaamistamme”, Koski sanoo. ”Ajankohta on tärkeä asia pitää mielessä. Suomessa on kesä, ja ruoka sekä juomat pitää miettiä sesongin mukaan.” Ruokia ei testailla julkisesti, mutta keväällä järjestetään muutama sisäinen koeruokailu, jaruokia tarjoillaan myös EM-kisaorganisaation edustajille. ”Kun Euroopan yleisurheiluliittojen delegaatit pääsevät maistamaan ruokaa, kaikki on jo valmista ja heiltä periaatteessa kysytään vain, kelpaako”, toteaa Pihlakoski. ”Toki heiltä voi tulla vinkki, että tämä on erityisen hyvää, lisää tätä.” Ja sitten kesäkuun alkupuolella, muutama viikko ennen kisojen avajaisia, Olympiastadionin ulkopuolelle alkaa nousta ravintoloita. Kaksikerroksinen VIP-ravintola nousee Urheilumuseon eteen, Stadionin ja Pallokentän väliin. Ravintolat ovat pystyssä noin viikkoa ennen kisoja. Sitten paikalle tuodaan tuotantolaitteet, uunit, jääkaapit ja muut. ”Kisat alkavat keskiviikkona 27.6., ja me olemme luultavasti aivan valmiita samana aamuna”, Koski sanoo naurahtaen. ”On asioita, joita ei voi tehdä ennen sitä.” Viiden kiireisen kisapäivän jälkeen onkin aika purkaa kaikki. Jos rakentamiseen olikin aikaa viikkoja, purkamiseen sitä on vain kisoja seuraavat viisi arkipäivää. Osa tavaroista ja henkilökunnasta siirtyy Poriin, missä Pori Jazz käynnistyy kolmisen viikkoa myöhemmin. Koski tekee projektin loppuviimeistelyjä vielä pari viikkoa. ”Minulla menee vielä pari kolme viikkoa projektia purkaessa, mutta jos hyvin menee, niin pääsen kesälomalle heinäkuun lopussa”, hän sanoo. Ja sitten? Jossakin odottavat uusi projekti, uudet haasteet, uudet reseptit ja uudet yllätykset. ”Tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää. Jokainen päivä on erilainen, ja vaikka teenkin koko ajan projektisuunnitelmaa, kun mittakaava on suuri, yllätyksiä tulee ja pitää olla valmis tekemään muutoksia.”

'%&'

H^h~^cZc`dZbV^hiZaji^aV^hjjh!:B" `^aeV^ajdg\Vc^hVVi^dcbV^hiZaji^aV^hjjh

:C:BBtC!E6G:BB>C! A66?:BB>C @V^``^hjjgZijg]Z^ajiVeV]ijbVi Ç@^hVidcZci^hi~eVgZbb^c e~~iink~ieZg^ciZ^hZhi^hjjgZc d]_Viij!_Vb^c~dYdiVc`dkVhi^ _d]iV_Vc_ja^hij`hZZc`V^``^Zc hiVY^dc^ch^h~aa~c~]i~k~~k^^]YZii~# V^`d_ZceVg]V^hiV`^hd^hiV# NŽiŽcnŽijdkVgbVhi^`VchV^c" KV^``VhZhVViiVVijcijV`a^hZZai~! k~a^h^aaZk^ZgV^aaZjjYZc`d`Zbj`" jhZ^chZZ^hZaaV^cZcdaZ!h^aa~`^hVi!_V hZcÇ!E^]aV`dh`^idiZVV# jg]Z^a^_Vi!`Z]^iink~i_Vi`jkVhi^# =Zah^c\^hh~`^c`^aeV^aaVVch^`h^ C^^ce~=Zah^c\^c:B"`^a" ^aaVaaV!b^`~Z^idh^cdaZed^``Zj`" eV^aj_Zc_~g_ZhiZanid^b^`jccVc hZaa^hiV!`dh`VjhZ^c`jjb^hhV ej]ZZc_d]iV_V6cii^E^]aV`dh`^`^c bV^hhV`^aeV^aaVVcbnŽ]~~c#ÇId`^ dcbZa`Z^ckVab^h_ja^hiVbVVc ng^i~bbZ]nŽYnci~~nŽiŽci~nŽi~ `Zh~c`^hVi`V^``^ZcV^`d_Zc iVeV]ijbVhhV#Ç eVg]V^`h^_dcni# HjdbZaaZ:B"^h~ccnnhdc ÇHedchdg^ejdaZaaViVeV]ijbV `dabVh!_VZch^`Zh~c~ijaZZ`jaj" dc`~ni~ccŽhh~adeejjcbnnin!_V cZZ`h^iVhVc+%kjdiiV=Zah^c\^c hZeZgjhijje^i`~ai^`^c danbe^VaV^h^hiV!_d^hhV h^^]Zc!Zii~`nhZZhh~dc kVa`d^cZcDanbe^V" Zg~h`V^``^ZcV^`d_Zc hiVY^dcda^bVV^abVc hjjg^bb^hiViVeV]ijb^hiV# ]jdb^dc`Zh`^e^hiZZh" Bj`VcVdc*%bVViV_V h~#6gZZcVcid^b^" `Zci~caV^YVaaV&*%%bZ" kjjiiVdcjhZ^cVgkdh" Y^VcZYjhiV_VV#A^h~`h^ iZaij!bjiiVE^]aV`dh`^ `^hd^aaVdccd^c)%%b^a" dcdei^b^hi^cZc# _ddcVViZaZk^h^d`Vihd_VVÇ! ÇId`^&.(%"ajkjaaV 6CII>E>=A6@DH@> gV`ZccZiijVgZZcV ]~cidiZVV# :B"`^aeV^aj_Zc Ç:B"`^aeV^aj_Zc gV_d^iiVV!Z^`~h^Zaa~ _~g_ZhiZanid^b^`jccVc WjY_Zii^dc&*b^a_ddcVV kd^iZ]Y~b^i~iV]Vc" ej]ZZc_d]iV_V ZjgdV!b^]^cHjdbZhhV hV!bjiiVhZdc`Z]^i" Z^bdc^iVeV]ijbVnaa~#KjdYZc incniHdYZmdc_VhiVY^dc^c_d]Ydc '%%*BB"`^hd^hhVWjY_Zii^da^id`^ n]iZ^hinŽaa~kVgbVVceVgZbbV`h^ ijeaVhi^hjjgZbe^!bjiiV`^hVe~^" `j^c`dh`VVcÇ!]~chVcdd# k^~`^cda^`V`h^`ZgiVVZcZbb~c#Ç E^]aV`dh`^`dgdhiVV]nk~c NaZ^hjg]Z^ajc:B"`^aeV^ajidc n]iZ^hinŽ`jbeeVc^cbZg`^inhi~# i^^k^hiZiink^^iZZc`^hVe~^k~~c!b^`~ ÇBZ^Y~ce^i~~kd^YVajdiiVV bZg`^ihZZkVj]Y^`VhiVk^^]YZii~ ]Z^]^c!`dh`V_dh_d`^cbZcZZ naZ^hŽaaZ#HiVY^dc^aaVZ^Zc~~daZ k^`VVc!bZhVVbbZhnnic^h`VVb" `jdaaZ^iV]Zi`^~!_daad^c`Zci~aa~Z^ bZ#BZ^aa~dcHdYZmdhiV]nk^~ iVeV]Yjb^i~~c# VeV]Yjb^i~~c# `d`Zbj`h^V!_V]ZijciZkViHiVY^d" c^cZg^cdbV^hZhi^!_diZcdaZbbZ ijgkVaa^hZaaVb^ZaZaa~Ç!]~chVcdd#

%+#'%&' GVk^cidad^YZcgV`ZciVb^cZc IVeV]ijbVej^hiddcVa`VV

GVk^cidad^]^c ijdiVcid" aV^iiZZi!jjc^i _V_~~`VVe^i

'+#+# 6kV_V^hZiHZcVVi^cidg^aaV

%,#'%&' @^hd_Zc_~a`ZZc ejg`jinŽ IZgd@dh`Zc `Zh~adbVVa`VV

).


BVV^abVchjjg^c gjd`V^ajiVeV]ijbV Adciddcdanbe^V`^hd^hhV_VeVgVanbe^V" aV^h^hhViVg_d^aaVVc`V^``^VVc&)b^a_ddcVV gjd`V"VccdhiV#Gjd`VVdchVViVk^aaV ')ijci^Vkjdgd`VjYZhhV)%e^hiZZhh~# @^hVidkVi`^cbVV^abVchjjg^cgVj]Vc" V_Vcgjd`V_~g_ZhiZan_~kVVi^kViVeV]ijbV# :h^bZg`^`h^V^kVcAdciddc`Zh`jhiVhhV `^hVnaZ^hŽkd^k^^]in~Danbe^XEVg`^hhV Za^Danbe^Vej^hidhhV!_dhhVdci^Zinhi^ bnŽhgjd`VViVg_daaV#HdYZmddcbj`VcV hZ`~Adciddcdanbe^V`^hd_ZcZii~ eVgVanbe^VaV^hiZcXViZg^c\"_~g_ZhiZan^hh~#

Seuraa mielenkiinnolla Sodexo on mukana muun muassa Ranskan avoimessa tennisturnauksessa eli Roland Garros -turnauksessa, joka on yksi tenniksen arvostetuista Grand Slam -turnauksista. Ottelut pelataan 27.5.–10.6. Pidä silmäsi auki, vilahtaako Sodexon logo joissakin turnauksesta televisioiduissa ottelupätkissä.

HdYZmdbj`VcV IVak^`aVhh^`dhhV Danbe^VhiVY^dc^cIVak^`aVhh^`dc ijccZabVVdckV^`ZV`jkV^aaVÄ hZ`VccViiVV`d`ZVeV^`VaaV# I~c~kjdccV`Vihd_^Vdc]Zbbd" iZaij`V]YZaaVhiVY^dcdiiZajaaV# :ch^bb~^hZhh~!`aVhh^``d_Zc `aVhh^`dhhV!)#'#`d]iVVkVi =>;@_V?d`Zg^i# Id^cZcdiiZajeZaViVVc.#'#_VhZdcbVVdiiZaj Hjdb^ÄKZc~_~#:YZaa^hZc`ZggVcHjdb^^h~ccŽ^bVV" diiZajVja`d_~^aa~kjdccV&.+.#H^aad^cIjgjhhVeZaViij diiZaje~~iin^'Ä(CZjkdhida^^idckd^iiddc#

Serviisi Sodexo Oy:n asiakaslehti HdYZmdDn6idb^i^Z*! %%(,%=Zah^c`^! %&%*)%,%%% lll#hdYZmd#Ò Zijc^b^#hj`jc^b^5hdYZmd#Ò E~~id^b^iiV_V kVgVid^b^ijh_d]iV_V 7^VcXV7g^c`! W^VcXV#Wg^c`5hdYZmd#Xdb @ddgY^cd^ci^ B^ccV@Zg~cZc! %)%*+(&',%! b^ccV#`ZgVcZc5hdYZmd#Xdb Id^b^ijh OZZaVcY!BV\\^ZDn! :iZa~^cZcGVjiVi^Z`Vij+! %%&%%=Zah^c`^ IjdiiV_V IZg]^EVVkdaV! %)%,+*,.'(! iZg]^#eVVkdaV5bV\\^Z#Ò K^hjVVa^cZchjjcc^iiZaj OZZaVcY!BV\\^ZDn EV^cd EjcVBjhiV EVeZg^ H^hjh:Y^m^dc.%\ @Vch^:Y^m^dc'*%\ EV^cdh&%%%%`ea

Jjh^iij Danbe^VW^higd Danbe^VhiV" Y^daaVVkViVVc `Zk~~aa~jjh^iij Danbe^V"W^higd# I~ai~gVk^cidaV c~nii^kjdYZc kV^]iZZhhV# HZjgVVkVhhV HZgk^^h^hh~c~]Y~~c!b^ai~jjh^iij gVk^cidaVc~nii~~`Zh~cnaZ^hjg]Z^ajc :B"`^hd_Zca~]ZhinZhh~#

*%

Muista! I~c~kjdccVHdYZmdiVg_dVVbjjc I~ c~ ~ kjd jdcc ccV V HdYZ bjVhhVjjY^hiZiji!hZhdc`^Zcbj`VVc kV^]ijkVihVaVVii^eŽnY~i#@Vhk^hiZchVid" `Vjh^Zc]jdb^d^b^cZcijdkjdYZcV^`d_Zc kV^]iZajceVgZbb^cc~`nk^^cgVk^cidad^hhV#C~^c iVViVVckVa^`d^bVckV^]iZaZkjjh_Ve^ZcZccZi~~cgVV`V" V^cZ^YZc]Vc`^ccVhiVV^]Zjijk^Vnbe~g^hiŽkV^`jij`h^V# Adeej`Zk~~hi~dhVHdYZmdcid^b^e^hiZ^hi~diiVV `~niiŽŽch~HnY~cbZg``^"ViZg^Vijccj`hZc#C~^c kd^ikVgb^hijVadjcVhViZg^Vh^gVk^ihZbj`hZaa^hZhiV aVVYjhiV_ViZgkZZaa^hnnYZhi~#HnY~cbZg``^"ViZg^d^iV iVg_diVVcVh^V`Vhhde^bjhiZcbj`V^hZhi^#

>abd^ijhbnnci^ HdYZmdDn Dhd^iZa~]YZ_V dhd^iiZZcbjjid`hZi HdYZmdcVh^V`Vh"_V bVg``^cd^ci^gZ`^hiZg^i! cZjkd5hdYZmd#Ò @VccZc`jkV@V^I^g``dcZc >HHC&,.+")..,

441 619 Painotuote


Uu tu us

Maista

uutta

rentouttavaa omenajuomaa! facebook.com/hyvaapaivaa

“Flatbread eli rieska rullalla”

K~a^eVaVkd^daaVi~nh^eV^cd^hiVgjd`VV#HZaaV^cZcdc H^beanid\d"jjijjhijdiZ;aViWgZVYZa^`did^hVbb^c hVcdiijcVgjaaViijg^Zh`V#H^beanid\d"e^hiZ^hh~ bnncc^hh~daZkV;aViWgZVYdckVab^hiZiiji~nh_nk~" k^a_VhiV#@jcgjaaVdci~niZiingVeZVaaVhVaVVi^aaV! eVg^ad^YjaaVWgd^aZg^aaV_VgV^``V^aaVidbVVii^"_V`jg``j" k^^eVaZ^aaVhZ`~k^^bZ^hiZainbVj``VVaaV`ZgbVk^^a^`Vh" i^``ZZaaV!iZgkZZaa^cZc_VbV^iiVkVk~a^eVaVdckVab^h# H^beanid\d"e^hiZ^hi~aŽnY~ibnŽhbj^iV iZgkZZaa^h^~k~a^eVad_V/kVab^^`h^VccdheV`Viij_V ]ZYZab^~!`Vhk^`h^V_Ve~]`^cŽ^i~#

PS. Kysy lisääjjYZhiV H^beanid\d"ijdiZkVa^`d^bVhiV HdYZmdc]Zc`^aŽ`jccVaiViV^ n]iZnh]Zc`^aŽai~h^#JjY^hiVbbZ b^ZaZaa~bbZdbVcid^b^" eV^``Vh^bnnci^e^hiZZckVa^`d^" bVVid^kZ^YZh^bj`VVc# *&


'$(&'( H:GK>>H>&#'%&'

Sodexon S d asiakaslehti i k l hti

Parhaat kokoukset ja tapaamiset.

Aiiv A va an h hy yviin voit.

Jokaisella kokouksella on omat päämääränsä. Me järjestämme sujuvia tilaisuuksia neuvotella, edustaa ja nauttia.

@6HKJC JJ9:I:KttI

Sodexo Service Center tarjoaa täyden palvelun sinulle, joka järjestät yrityksesi tilaisuuksia. www.sodexo.fi

SODEXO SERVICE CENTER

010 540 7500 servicecenter@sodexo.fi

Move Any Mountain B^aaV^h^c`Z^cd^c `Vhkjng^in`h^hh~i~]Y~i~~c `d]i^bZcZhinhi~424

>CIJ>I>DC B:G@>INH Jh`VaaVi`de~~ii~~ ^cij^i^dceZgjhiZZaaV418

HJJCI6@D=I> :B"@>HD?6 B^iZcHdYZmd kVab^hiVjijj`Zh~c hjjgiVeV]ijbVVc445

I:GK:IJAD6 86BEJ@H::C

DjajhhVVkVij^hhV8Vbejh"gVk^cidad^hhViVg_diVVcde^h`Za^_d^aaZajdbjaZ^e~~# GVk^cidaV6alVg^hhVinŽh`ZciZaZk~Eddid^kdiiVVgjd`V^a^_ViiZgkZijaaZ^`h^#8

Serviisi  

Sodexon asiakaslehti 2012

Serviisi  

Sodexon asiakaslehti 2012