Page 1WWW.MACHINERY.FI :NPUV[R_f \[ cb\[[N & ]R_b`aRaab `b\ZNYNV[R[ ]R_URf_Vaf`

â&#x20AC;&#x153;Machinerylla ymmärretään tarpeemme ja tiukat laatukriteerimme.â&#x20AC;? 5.??6 9B5A.9.:=6 69:.C<6:62; :.A2?6..969.6A<8@2; 6;@6;qq?6

Machinery auttaa suomalaista teollisuutta pitämään

@/BB//B

>Gr@7;mAAm

# 

OUTOTEC TURULA: LISĂ&#x201E;TEHOA KONEPAJALLE PAIKALLISILLA ELINKAARIPALVELUILLA

7l?2ll C<6:.. :2?6.B?.; BBA22; .9B8@22;

&

?<C.;62:2; 92;A<82;AAl 26 =6:2;2 8<@8..;

=B<9B@AB@C<6:62; 9B<AA<8B:==.;6 7< CB<@68F::2;6l

"


KUMPPANEITA TOSITARKOITUKSELLA VAHVOJEN JUURIEN JA MUUNTAUTUMISKYKYISEN MIELEN

â&#x20AC;?Me machine erylaiset tahdomm me saada aikaan konkk reettisia muutoksia suomalaiisessa kilpailuk ukyvyssä.â&#x20AC;?

ansiosta 100-vuotiaskin voi olla ketterä. Ketteryyteen tarvitaan toki aimo annos rohkeutta â&#x20AC;&#x201C; varsinkaan virheitä ei pidä pelätä. Me Machineryllä tahdomme saada aikaan konkreettisia muutoksia suomalaisessa kilpailukyvyssä, ja näkemykseni mukaan siihen tarvitaan jotakin aivan uutta ja erilaista. Suurten sanojen sijaan haluamme näyttää omalla toiminnallamme esimerkkiä. VIIME VUODEN LOPPUPUOLELLA ulkoistimme kaiken markkinointimme suunnittelun ja toteutuksen Zeelandille. Haluamme keskittyä ydinosaamiseemme, joten etsimme itsellemme osaavan kumppanin viestintä- ja markkinointiyhteistyĂśhĂśn. Yhtä tämän kumppanuuden seurausta pitelet paraikaa käsissäsi. Toivomme, että uudistunut Machinery-lehti antaa lukijoilleen ideoita oman kilpailukyvyn parantamiseen ja jakaa tietoa muiden kokemuksista. TOIVON KUMPPANUUSAJATTELUN LEVIĂ&#x201E;VĂ&#x201E;N myĂśs asiakkaidemme suuntaan. Hyvän esimerkin lĂśydät tämän lehden sivulta 5. On ilo lukea, kuinka tyytyväisiä Outotec Turulassa on oltu yhteistyĂśhĂśn ja Machineryn elinkaaripalveluihin.

A<6:6AB@7<5A.7. 7B@@6 :B688B

MEILLE MACHINERYLAISILLE KORKEA LAATU JA TYĂ&#x2013;TURVALLISUUS ovat kunnia-asioita. Maahantuojana käytĂśssämme

on aina alkuperäiset varaosat. Asiakkaanamme voit myĂśs luottaa siihen, että saat kauttamme kaikki tuotteisiisi liittyvät elinkaaripalvelut. PITKĂ&#x201E;AIKAINEN KUMPPANUUS edellyttää aktiivista kommunikointia molempiin suuntiin. Meille on sydämenasia, että olemme asiakkaillemme helposti lähestyttäviä ja nopeasti tavoitettavia. On tärkeää pitää korvat herkkinä â&#x20AC;&#x201C; kuuntelemaan asiakkaiden ohella myĂśs maailman menoa.

BB@6 ..?=<?..7. ! 8.@C.AA6 8.=.@6A22AA6. AFqAB?C.996@BB@ " 2;;2; 8.6882. 296;8..?6=.9C29B699. 96@lA25<. # <BA<A20 AB?B9.; 8<;2=.7.992 ?<C.;62:2; 92;A<82;Al; C.?.C<6:. & A.8.. AB?C.996@BB12; :6Al 2B?< # @A.;1.?16 AB< AB992@@..;, :2?6:<<AA<?62; :FF;A6 <; <@..C6@@. 8l@6@@l

MACHINERY AUTTAA OSALTAAN SUOMALAISTA TEOLLISUUTTA pitämään rattaat pyÜrimässä. Siihen eivät enää

nykypäivänä riitä pelkät mekaaniset toimet. Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan on ulotuttava myÜs palveluihin. Visiomme mukaan olemme ottamassa määrätietoisesti suunnan kohti innovatiivisten palveluratkaisujen edelläkävijyyttä konepajateollisuuden, rakentamisen ja voimantuoton aloilla Suomessa.

7b``V :bVXXb :NPUV[R_f <f'[ a\VZVab`W\UaNWN

M AC H I N E RY E S T. 1911

=llA<6:6AA.7. Jussi Muikku A<6:6AB@;2BC<@A< Reijo Kilpinen,

Juha-Pekka Honkanen, Kari Pirttilä, Vesa Hakkarainen, Jani Huurne ja Elina Huumo A<6:6AB@ B98<.@B Zeeland =.6;< SP-Paino 6@@;  %&" 8.;;2; 8BC. Olli Urpela =.9.BA2 <@<6A2:BBA<8@2A 7. BB12A A69.B8@2A markkinointi@machinery.fi

 " $

2?68<6@9.@A6.9B8@2; :B<1<;:BBA<@ C.9:6@AB6 C.B51699. =B<9B@AB@C<6:62; 5B<9A< @<=6:B8@299. <; =6A8lA =2?6;A22A ;FA' 5Fq1F996@2A =68.=.9.A BBABB12A 9F5F2A BBA6@2A 96;886C6;86A


//@>=@//8/< //@@3 ARX`aV .;;2 8.?==6;2; 8bcNa 9.B?. C2@.

A<@ CN_[`Q\_S D5 " 0;0 UV]\\ 8\[RV`aNZ\ .VZ\ 7NY\`R[ `V`vXNaa\N @R[ ]†fQvYYR c\V YN`XRN af†`aRaavcvX`V W\]N cVV`VabUNaaN XVY\N ]NV[NcN[ ZRaNYYVXN] ]NYRR[ ;fa `VV[v YR]vv ]VR[RZ]V <=AR_vX`R[ cNYNZN ]\_N[ Xvv[a†XN]]NYR W\[XN _NNXN_RVXVR[ _Rb[Na XVVYavcva W\ /W[]8OZ]\S\ \[ NY\VaaN[ba bb`VZZN[ NcN__b`b_NXXN[`N NNZbYYN FY†Wv_cRYvV[R[ 8\[RV`aNZ\ .VZ\ 7NY\[R[ cVVZRV`aRYRR NYVUN[XV[aN[N X\[RaR \YYV`bbQR[ aN_cVa`RZVR[ ZRaNYYV\`VR[ _RVXVv av`ZvYYV`VX`V WN `RYXRVX`V ;VVQR[ cN_N``N \[ ]NYW\[ R`VZR_XVX`V XNVc\` WN Zb_`XNV[aR\YYV`bbQR``N ANZ]R_RR[ 9\X\Z\YaN NN_]\_NNWN[N \]]V[`N NZZR[aN[ba 7NY\[R[ \[ ]f†_Vaav[fa f_Vaf` avv[ cb\QR`aN &$& ;fXfV[R[ NcN__b`X\[R X\_cN`V cN[UN[ ]VaXvWf_`V[X\[RR[ cb\aaN `VaaR[ FU QR[ ZVRUR[ ]NWN[ XN]N`VaRRaaV XN`c\V WN Z\[V]b\YV`abV XR__NYYN 8b[ cN[UN``N X\[RR``N \YV X\YZR YVVXXbcNN NX`RYVN av``v R_V `bb[aVV[ af†`a†[ ZNUQ\YYV`aNcVN NX`RYRVaN \[ cVV`V .cN__b`X\[RR[ YVVXR_NQNa \cNa Zf†` YNNWRZZNa XbV[ Wf_`VZR[ ZVXv ZNUQ\YYV`aNN V`\WR[XV[ XN]]NYRVQR[ af†`a†[ AbXRcN[ WN aRU\XXNN[ X\[RR[ Uf†af [vXff R[[R[ XNVXXRN af†[ [\]RbabZV`R[N .cN__b`X\[R D5 " 0;0 \[ XN`cNaaN[ba 7NY\`R[ Z\aVcNNaV\aN 8\[R \[ ZNUQ\YYV`aN[ba R[aV`av cNNaVcNZ]VR[ a†VQR[ cN`aNN[\aaNZV`R[ :\[VZbaXNV`Ra XN]]NYRRa RQRYYfaavcva Z\[V]b\YV`aN \UWRYZ\V[aVN 7NY\[R[ ]Vavv `VVav Raav af† UNN`aNN 7N Xb[ af†`a†X\[R \[ Ufcv af†av \[ VY\ aRUQv FUQR[ ZVRUR[ _NUXRRa \cNa _NWNYYV`Ra RVXv `RV`\XXRVUV[ \YR cN_NN D5 " 0;0 \[ \`\VaaNbab[ba a\VZV[aNcN_ZNX`V WN `VYYR V`v[av N[aNN N_c\[ A\XV 7NY\[R[ ab[aRR X\[RR[`N `VRYb[ cN[UN`aNN[( X\[Raff]]V \[ NN_]\_NNWNYYR abaab b_N[ NYXbcNVURVYaN WN W\ `VYY\V[ 7NY\[R[ ]VaV Va`R`avv[ `RYcv[v Raav X\[RR[XvfaavWv ]Vavv af†`a†X\[RR`aNN[ Ufcvv Ub\YaN .VZ\ 7NY\[R[ b`X\\ `NNcN[`N YNbYNaaNN X\[RaaNN[ Ub\YRaaN WvYWRYYv \YRcNa f_VaavWvcb\aR[`N D5 " 050 \[ ZNX`N[ba Va`R[`v aNXNV`V[ WN \`\VaaNbab[ba \YRcN[ UN[XV[aN W\[XN aNXVN XN[[NaaV ZbbaaNN ]NWN V`\Z]NN[ aR\YYV`bb`UNYYVV[ ;fXfV[R[ `VWNV[aV FY†Wv_cR[ @\]]RR[ZvR[ aR\YYV`bb`NYbRRYYN \[ VUN[aRRYYV[R[ aVYNNWVNXV[ NWNaRYYR[ 8F@F AFq@Aq8<;26@A.' 8<;2=.7.A2<996@BB@-:.056;2?F36

·.C.??B@8<;2 D5 " 0;0 <; 8.@C.AA.;BA :<A6C..A6<A.·


! AFqAB?C.996@BB@ 26 <92 8.996@A. @2; B;<5A.:6;2; <; TyÜpäivän jälkeen meillä on oikeus lähteä kotiin terveinä, koska olimme terveitä myÜs tyÜhÜn tullessamme. Jos tyÜturvallisuuden käsite pitäisi määritellä lyhyesti, se menisi mielestäni mutkat oikoen noin. TyÜnantajan velvollisuus toisin sanoen on pitää huolta siitä, että tÜitä voi tehdä turvallisesti. Rakennusala on valitettavasti yksi vaarallisimmista, vaikka alan turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota vuosikymmeniä. Turvallisuudesta ollaan valmiita maksamaan ja sen parantamiseksi nähdään vaivaa, mutta edelleen on tehtävää esimerkiksi asenteissa. Fiksuimmistakaan ratkaisuista ei ole hyÜtyä, jos ihmiset eivät tartu niihin. Asenteissa ratkaisevaa on esimiesten esimerkki. Jos pomot pyÜrivät tyÜmaalla ilman kypärää, miksi meidän muiden pitäisi sitä käyttää? Jos johto ei sitoudu yhtiÜnsä turvallisuuspolitiikkaan, on aivan turha odottaa sitä muiltakaan. Esimiesten tehtävä on paitsi näyttää esimerkkiä myÜs valvoa, että turvallisuusohjeita noudatetaan. Mahdollisiin puutteisiin on puututtava välittÜmästi. Puuttuminen on todellista välittämistä, joka kannattaa panna kiertämään. Silloin tyÜkaveri tajuaa, että tuo toinenhan välittää minusta muistuttaessaan kypärän unohtamisesta. Puuttuminen ei siis ole kyttäystä vaan välittämistä ja huolenpitoa. TyÜturvallisuus on paljon muutakin kuin kypäriä ja uusia laitteita. Yhtä lailla tärkeitä ovat tavat tehdä tÜitä. Jokainen tyÜvaihe tar-

=BBAAB:6;2; 26 <92 8FAAl F@Al C..; Cl 96AAl:6@Al 7. 5B<92;=6A<.·

vitsee oman riskiarviointinsa. Jos tässä yrittää oikaista, seuraukset voivat olla kohtalokkaita ja kustannukset isoja. Jo yksi sairauslomapäivä maksaa â&#x20AC;&#x201C; puhumattakaan ennenaikaisista eläkĂśitymisistä. Niiden hintoihin verrattuna tyĂśturvallisuuden kustannukset ovat pienet. Vaikka esimerkiksi meillä YIT:llä on kiinnitetty turvallisuuteen huomiota käytännĂśssä läpi historian, kehitettävää on aina â&#x20AC;&#x201C; kunnes tapaturmataajuus on nolla. TyĂśturvallisuuslait elävät ajassa, tyĂśmenetelmät ja suojavälineet kehittyvät. On hyvä, että entistä turvallisempiin tyĂśmenetelmiin ohjaavat TR-mittaukset ovat tulleet jäädäkseen. Meilläkin jokaisen taskuun kuuluu vihkonen, johon merkitään tapaturmiin vaikuttavia kunnossa olevia ja korjausta vaativia asioita. Toki myĂśs laitteisiin on kiinnitettävä huomiota. Me päädyimme hankkimaan Machineryltä AMO-telineitä suureksi osaksi sen vuoksi, että Machinery aidosti kuunteli meitä. Se oli valmis kehittämään erilaisiin kohteisiin parhaat mahdolliset ja samalla helppokäyttĂśiset telineet â&#x20AC;&#x201C; jotta niitä myĂśs käytetään. Kun turvallisuudesta huolehditaan yhdessä, on luvassa lisää yhteisiä kakkukahveja ja lounaita. Kakkua on tarjolla aina, kun tyĂśpisteessä on 50 peräkkäistä päivää ilman tapaturmia. Lounaan vuoro tulee sadan tapaturmattoman päivän jälkeen.

86::< 8.?==.;2; A<6:6AB@7<5A.7. F6A 8.9B@A< <F

:.056;2?F; AFqAB?C.996@BB@=l6ClA ! 5.9B.A8< 8BA@B;, <A. F5A2FAAl :.?886;<6;A6-:.056;2?F36


ARX`aV 7.?88< /q5: 8bcNa C6992 8<88<9.

"

5B<9A< 6;@6;qq?6 526886 @69C2;;<6;2; AB;A22 <BA<A206; AFq@Aq9.6AA22A 8B6; <:.A A.@8B;@.

296;8..?6=.9C29B699. 96@lA25<. A<6:6;A..;

Outotec valitsi viisi vuotta sitten Machineryn pitämään huolta Outotec Turula Oy:n konepajalaitteista. Kumpikin yritys on ollut yhteistyÜhÜn erittäin tyytyväinen.


#

¡@.:.A ABABA 8.C2?6A :.056;2?F9Al <C.A All99l Aq6@@l :261l; 8.;@@.::2¡

<BA<A20 AB?B9. <F'; 8<;2=.7.99. C<61..; 82@86AAFl AB<A.;A<<; 8B; 8<;2612; 5B<9A< <; <@..C6@@. 8l@6@@l

:.?8< 5FCl?6;2;

5

uoltoinsinÜÜri Heikki Silvennoinen on tuttu näky Outotecin Outokummun yksikĂśssä, sillä hänet näkee siellä viikoittain erilaisten huoltotoimenpiteiden parissa. Hän on yksi Machineryn Joensuun toimipisteen huoltomiehistä, jotka toteuttavat elinkaaripalveluita Turulan konepajalla. â&#x20AC;?Kyllähän se helpottaa tyĂśtä, kun on tuttu talo, jossa tehdä hommiaâ&#x20AC;?, Silvennoinen huikkaa tarkistaessaan aarporan osien kuntoa. Vaikka Machineryllä on yksikĂśitä ympäri Suomen, yhteistyĂś Outotecin kanssa toimii paikallisella tasolla Itä-Suomessa. Se on Outotecillä tyĂśskentelevän tuotantoinsinÜÜri Marko Hyvärisen mielestä selkeä etu. â&#x20AC;&#x153;Hyvä, että Machineryn yksikkĂś on niinkin lähellä kuin Joensuussa. Jos jokin laite vikaantuu, me saamme apua paikalle nopeastiâ&#x20AC;?, Hyvärinen toteaa. Outotec on Suomessa pĂśrssinoteerattu yhtiĂś, jonka liikevaihdosta suurin osa muodostuu mineraalien rikastuksen ja metallurgisen teollisuuden toimituksista. Lisäksi se toimii yhä enem-

män energiateollisuuden, kemianteollisuuden ja teollisuusvesien ratkaisujen parissa. Sillä on yli 4 700 tyĂśntekijää yli 20 maassa. TyĂśntekijĂśistä noin 180 tyĂśskentelee Outotec Turula Oy:n konepajalla, jossa tehdään monenlaisia teräs- ja levytĂśitä. â&#x20AC;&#x153;Teemme muun muassa leikkausta, mankelointia ja muuta alkujalostusta ja hitsausta sekä käsin että robottien avustamana. Lisäksi meillä on vahva osaaminen koneistuksesta, laitteiden kokoonpanosta ja testauksestaâ&#x20AC;?, Hyvärinen luettelee. ;<=2.@A6 7. 7<B@A.C.@A6 Tuotantolaitteisto vaatii monipuolista huoltoa. Viisi vuotta sitten Outotecin Outokummun yksikĂśssä päätettiin, että huoltopalvelut keskitettäisiin yhdelle toimijalle. YhteistyĂśkumppaniksi valikoitui Machinery. HuoltoinsinÜÜri Jouni Kervinen Machineryn Joensuun yksikĂśstä toteaa, että heidän avullaan Outotecin laitteiden huoltoketju on sekä nopea että joustava. â&#x20AC;?Outotec Turula Oy:n konepajalla on yksi numero, johon soittaa koneiden vikaantuessa. He voivat keskittyä omaan tekemiseensä, ja me pidämme tuotantokoneet käynnissä,â&#x20AC;? Kervinen kuvailee.


$ 7<@ AB<A.;A<9.6A2 C68..;ABB 8<;26@A.7. :.?8< 56?C<;2; @.. .=B. ;<=2.@A6

9=<39C<B==< /A7/99//< ://BCD//B7;CAB3< ;C9/7A3AB7

AB<A.;A< 6;@6;qq?6 :.?8< 5FCl?6@2; :6292@Al =.68.996;2; F5A26@AFq <; @2982l 2AB

Kervinen lisää, että samalla konepaja hyĂśtyy Machineryn maahantuomien koneiden täydestä tuotetuesta. YhteistyĂśn myĂśtä syntyi huoltoohjelmisto Machina, jonka pilottihankkeessa Outotec on ollut mukana viimeiset kaksi vuotta. Se on tehostanut sekä Heikki Silvennoisen että muidenkin Machineryn huoltomiesten tyĂśskentelyä Turulassa. â&#x20AC;?Saadessamme koneen huoltoon liittyvän tyĂśtehtävän, se avataan Machinassa, joka näyttää laitteen kaikki tiedot. Huoltomies hoitaa keikan, jonka jälkeen hän kirjaa ohjelmaan, mitä osia koneeseen asennettiin ja kuinka paljon huoltoon meni tyĂśtuntejaâ&#x20AC;?, Silvennoinen kertoo ohjelman toiminnasta. â&#x20AC;?Lisäksi se ilmoittaa tulevat vuosihuollot automaattisesti. Machina pitää myĂśs kirjaa kustannuksista jokaisen koneen osalta. Tämä helpottaa havaitsemaan, jos jokin laite aiheuttaa huoltojensa vuoksi paljon kustannuksia, jolloin voidaan harkita sen vaihtamista uuteen.â&#x20AC;?

.=B. :Fq@ .@2;;B8@66; Marko Hyvärisen mukaan Machinaohjelmisto on helpottanut myĂśs Outotecin puolella koneiden kanssa toimimista. â&#x20AC;?Jokainen tyĂśnjohtaja saa sen avulla luettavakseen raportit jokaisesta vastuualueensa laitteestaâ&#x20AC;?, hän sanoo. Ohjelmiston kehitys lähti liikkeelle Outotecin tarpeista, mutta nykyään Machinaa tarjotaan muidenkin käyttÜÜn. Turulassa ollaan erittäin tyytyväisiä yhteistyĂśhĂśn ja Machineryn elinkaaripalveluihin, jotka kattavat kaiken tarvittavan tuotantokoneen hankinnasta käyttĂśiän loppuun asti. â&#x20AC;?Huolto- ja ylläpitotoimintojen lisäksi olemme saaneet apua myĂśs asennuksiinâ&#x20AC;?, Hyvärinen kehuu. Konepajalta ei ole siis uuden koneen asennuksen vuoksi tarvinnut soitella vuokrafirmoihin lisätyĂśvoiman takia, vaan apua tähänkin on ollut nopeasti saatavilla. â&#x20AC;?Samat tutut kaverit Machineryltä ovat täällä tĂśissä meidän kanssamme. En usko, että moni muu firma pystyisi edes tarjoamaan samaaâ&#x20AC;?, Marko Hyvärinen pohtii. â&#x20AC;?Se on helppoutta.â&#x20AC;?

:NPUV[R_f[ X\[R]NWNaR\YYV`bbQR[ ]NYcRYb]vvYYV XÂ&#x2020;[ 8O\W6cc`\SS\ ZbXNN[ YNNQb[ab\aa\]NYcRYba aN_X\VaaNcNa `Vav Raav afÂ&#x2020;`aÂ&#x2020;X\[RVYYN c\VQNN[ aRUQv N`VNXXNN[ YNNabcNNaVZb`aR[ ZbXNV`VN XN]]NYRVaN ¡@VVUR[ YVVaaff Z\[R[YNV`VN X\[RR[ R_V \ZV[NV`bbX`VR[ ZVaaNb` WN `vvaÂ&#x2020;N`V\VaN W\VQR[ NcbYYN YÂ&#x2020;fQRavv[ TR\ZRa_VN Qf[NZVVXXN WN ]NVX\Vab`aN_XXbbQR[ cV_URVav AN_X\Vab` \[ YÂ&#x2020;favv N`VNXXNN[ YNNabcNNaVZbX`Ra avfaavcv Xb[a\ X\[RRYYR W\aaN UR c\VcNa aRUQv `VYYv R_VYNV`VN aÂ&#x2020;Vav¡ 5bb_[R XR_a\\ 9NNQb[ab\aa\]NYcRYbVaN `NNcN[ N`VNXNN[ YNNab Wv_WR`aRYZv cNNaVV fYRR[`v aVRaafv ZVaaNb`cvYVv WN aN_XXbbaaN 7\` Ub\ZNaNN[ Raav X\[R RV avfav cNNaVZbX`VN ]NYcRYbX\X\[NV`bbaRR[ XbbYbcNa ZfÂ&#x2020;` Xb[[\`ab` WN X\_WNb`]NYcRYba W\VQR[ NcbYYN `R ]NYNbaRaNN[ cNNaVZb`aR[ ZbXNV`RR[ Xb[a\\[ .`VNXXNVQR[ `NNaNcVYYN \[ ZfÂ&#x2020;` Q\XbZR[aV[ UNYYV[aN]NYcRYb ZVaaNb`abY\`aR[ UNYYV[aNN[ AvUv[ XvfaRavv[ Ub\Ya\\UWRYZV`a\ :NPUV[NN W\XN \[ \YYba W\ <ba\aRPVYYv XvfaÂ&#x2020;``v R[`VZZvV`R[v @b\ZR``N

Dm63;;m<ACA79/>>/:37B/ 5bb_[R a\aRNN Raav :NPUV[R_f[ YNNQb[ab\aa\]NY cRYba \cNa aN_W\YYN XNVXVYYR X\[R]NWNaR\YYV`bbQR[ NYNYYN afÂ&#x2020;`XR[aRYRcVYYR f_VafX`VYYR =NYcRYbX\X\[NV `bb` \[ _vvavYÂ&#x2020;VavcV``v X\[R]NWN[ WN X\[RXN[[N[ cNNaVZb`aR[ ZbXNN[ 2`VZR_XVX`V N_c\WR[ ZVa aNb`cvYVv WN X\[RR[ `vvaÂ&#x2020;cvYVv c\VQNN[ ZbXNba aNN `NZ\V[ YNNabcNNaVZbX`VN W\VUV[ UNYbaNN[ ]vv`av WN W\V``N UNYbaNN[ ]f`fv 5fcv YNNQb[ab\aa\XfXf aNXNN `R[ Raav X\[RRY YN ]f`afavv[ aRXRZvv[ cNNaVZb`aR[ ZbXNV[R[ XN]]NYR VYZN[ NVXNN cVRcVv cvYVZVaaNbX`VN WN afÂ&#x2020;`aÂ&#x2020;\UWRYZN[ X\Z]R[`\V[aRWN ¡5b\YRUQVZZR `VV` `VVav Raav N`VNXXNN[ X\[RRa \cNa Xb[[\``N W\YY\V[ [VV[ `N[\aabWN `b`VXN] ]NYRVaN `f[aff cvURZZv[ AvZv ]b\YR`aNN[ aRU\`aNN ab\aN[a\N¡ 5bb_[R XbcNVYRR 7N[V 5bb_[RR[ ZbXNN[ :NPUV[R_f aN_W\NN UfcVv YNNQb[ab\aa\]NYcRYbVaN X\`XN URVYYv \[ ]VaXvNVXNV[R[ X\XRZb` X\[RVQR[ ZVaaNbX`RR[ WN `vvaÂ&#x2020;Â&#x2020;[ YVVaafcV`av a\VZR[]VaRV`av ¡5NYbNZZR \YYN ZbXN[N \]aVZ\VZN``N N`VNX XNNZZR ab\aN[[\[ XN]N`VaRRaaVN WN YNNabN¡


%

ARX`aV =2?AA6 @BC.;A< 8bcNa 36;.C6.

Kun sähkönjakelu katkeaa, varavoima takaa Rovaniemen lentokentällä ihmisten turvallisuuden. Myös matkalaukut liikkuvat.

26 =6:2;2 8<@8..; iime vuonna Rovaniemen lentoaseman kautta kulki 403 892 matkustajaa. Kenttä onkin matkustajamäärältään yksi Suomen suurimmista lentoasemista. Matkustajahuiput ajoittuvat etenkin talviaikaan. Onhan Rovaniemi Joulupukin virallinen lentoasema. Lentoasemaa on kehitetty jatkuvasti sen yli 70-vuotisen historian ajan. Se on muun muassa palkittu teräsrakenteena vuonna 1992. Nyt se on saanut huomaamattoman ja teräksiseen kokonaisuuteen sulautuvan elintärkeän lisän – Machineryn uuden varavoimalaitoksen. Uusi varavoimalaitos turvaa sähköt Rovaniemen lentokentän matkustajaterminaalille. Kokonaisuuteen kuuluvat aggregaatin lisäksi muun muassa polttoaineen päivä- ja varastosäilöt, ohjauskeskus, jäähdytysilman otto- ja poistojärjestelmä suodattimineen sekä kiskot, joilla sähkövirta siirretään jakokeskukseen. Järjestelmän voimanlähteenä hyrisee 21-litrainen V 12 -dieselmoottori. Varavoimalaitoksesta saadaan sähkötehoa ulos 600 kVA. ”Vanha varavoimala sijaitsi toisessa rakennuksessa. Pitkän matkan takia suuria

C

tehoja ei voitu siirtää pienjännitteellä. Terminaalirakennuksessa ei ollut tyhjää konehuonetta, joten teräksinen kontti oli luonteva ratkaisu”, Finavian varavoimalaitoksista vastaava sähköinsinööri Pauli Järvimäki sanoo. ”Nykyään terminaaleissa on paljon matkatavarakuljettimia ja lähtöselvitykseen liittyviä toimintoja. Jos sähköä ei ole, toiminta loppuu siihen paikkaan. Esimerkiksi matkalaukkujen siirtelyssä ihmistyön osuus on pienentynyt. @l58ql .992 @28B;;6@@. Luotettavat, asiantuntemuksella ja ammattitaidolla suunnitellut ja toteutetut sähkönsyötön varajärjestelmät ovat lentokentille elintärkeitä. Ilman niitä sähkökatkoa seuraisi kaaos. Kiitoradat pimenisivät, UPS-laitteiden hiivuttua lennonjohto ja tutkat mykistyisivät. Matkalaukut eivät liikkuisi ja turvatarkastukset tyrehtyisivät.

Esimerkiksi Rovaniemellä kahdella varavoimalalla taataan 3 000 metriä pitkän ja napapiirin ylittävän kiitoradan valot sekä lennonjohtotornin ja terminaalirakennuksen toiminta. Varavoiman avulla lentokoneet pystyvät laskeutumaan turvallisesti ja matkustajat saadaan ohjattua hallitusti terminaalista ulos. Järvimäki sanoo, että kenttien varavoimakoneet perustuvat kansainvälisiin ilmailumääräyksiin, joiden mukaan kenttävalojen katkoaika saa olla vain 15 sekuntia, Rovaniemellä valot syttyvät 12 sekunnissa. Kun kone lähestyy kenttää, lentäjän on nähtävä kiitorata omin silmin. Huonolla säällä 15 sekuntia on liian pitkä aika. ”Kun näkyvyys on heikko sumun tai matalalla olevien pilvien takia, pisin sallittu katkoaika on vain yksi sekunti. Tuolloin varavoimakoneet käynnistetään valmiiksi. Silloin vaihtoaika lyhenee alle sekuntiin. Esimerkiksi Rovaniemellä koneita käytetään huonon näkyvyyden takia verrattain usein.” :.056;2?F @B<:2; 92;A<82;AA62; A<6:6;;.; AB?C.;. Finavialla on 25 lentoasemaa, joista reilusti yli puolella on Machineryn varavoimalaitokset. Yhteistyö on jatkunut lähes kolme vuosikymmentä. Ensimmäiset koneet toimitettiin jo vuonna 1984. ”Finavia on valtion omistama osakeyhtiö ja toimimme yleisten hankintaehtojen mukaan. Kyse on kuitenkin aina kokonaisuudesta. Arvioimme esimerkiksi sen, miten huolto pelaa. Machineryn palvelu on ollut aina todella hyvää, ja se on ollut yrityksen yksi vahvuus. Esimerkiksi vikatilanteissa pitkän linjan ammattilaiset osaavat usein jo puhelimessa sanoa, että


& â&#x20AC;?Luotettavat sähkĂśnsyĂśtĂśn varajärjestelmät ovat lentokentille elintärkeitä.â&#x20AC;?

katsopa tämä asia nyt ensimmäiseksi. Apua on aina tullut â&#x20AC;&#x201C; ja nopeasti.â&#x20AC;? Al?826; 8F8F ´ @BB;;6A299. 7l?72@A29:lA Kaikki Machineryn varavoimalaratkaisut ovat yksikĂśnpäällikkĂś Juha-Pekka Honkasen mukaan avaimet käteen -toimituksia, joihin kuuluvat myĂśs käyttÜÜnotto ja koulutus asiakkaan luona. â&#x20AC;?Jokainen varavoimalaitos räätälĂśidään alusta asti asiakkaan tarpeiden ja käyttĂśtarkoituksen mukaan. Meillä on kyky suunnitella järjestelmät. Periaatteessa tarvitsemme vain dieselmoottorin ja generaattorin, loput teemme itse. Tärkeä osa kokonaisvaltaista palvelua on myĂśs varavoimajärjestelmien ylläpito ja testaus, joilla varmistetaan varavoimaloiden ehdoton toimintavarmuus.â&#x20AC;? Järvimäen mukaan lentokentillä varavoimaloita testataankin vähintään joka toinen viikko. Kerran vuodessa koneita käytetään myĂśs pitempään, kun karstoja poltetaan pois. Varavoimakoneen on oltava myĂśs koko ajan käynnistysvalmiudessa. Siksi moottorit ovat jatkuvasti esilämmitettyjä. â&#x20AC;?Varavoimaan joudutaan lentokentillä aina joskus turvautumaan. SähkĂśkatkoksen syinä saattavat olla myrskyt, tykkylumi tai vaikkapa kaivurin katkaisema kaapeli. Varavoimakoneet on kuitenkin säädetty niin, että lyhyisiin räpsyihin ne eivät vielä reagoiâ&#x20AC;?, Järvimäki kertoo.

5.9B.A8< 8BB99. 96@ll C.?.C<6:.?.A8.6@B6@A., C<6:.;AB<AA<-:.056;2?F36


QA

ARX`aV A5<:.@ 3?2B;19605

273A3:;==BB=@73< CC23B>mmABrD//B7;C9A3B 162@29:<<AA<?62; =ll@AqC..A6:B8@2A A6B82;ABC.A :699l :B699. 8?6A22?2699l ´ 56;;.; 96@l8@6 ´ .@6.88.612; AB96@6 .? C6<61. A.?7<B8@6. 7. A<6:6AA.76., CAA'; 2?68<6@ABA867. 7B5.;6 9.B?688< C.@A..:68l <; Al:l;52A86;2; A69.;;2 =ll@Aq;<?:6@A<6@@.,

Teollisuus- ja merimoottorit ovat EU:ssa niin sanottujen Stage III- ja Stage IV -normistojen piirissä, joista jälkimmäinen astuu voimaan vuonna 2014. Tieliikennemoottoreissa vastaavat normit ovat Euro 6 -määräykset, jotka astuvat voimaan 31.12.2013. Normistot on porrastettu moottorin tehon mukaan. Mitä suurempi moottori, sitä tiukempia uudet päästÜrajat ovat ja sitä nopeammin ne astuvat voimaan.

"

:6Al BB12A ;<?:6A AB<C.A AB992@@..;, Stage IV -rajat ovat aika tiukat â&#x20AC;&#x201C; typpioksidien päästĂśt on rajattu arvoon 0,4 g/kWh, kun tämän hetken Stage III B -standardissa ne ovat 2 g/kWh. Sallitut hiukkaspäästĂśt vähenevät 90 % verrattuna vuosina 2001â&#x20AC;&#x201C;2004 käyttÜÜn otettuun Stage II -standardiin.

!

:6A2; BB@66; C..A6:B8@66; A28;6@2@A6 =ll@All;,

Vaatimuksiin vastataan samansuuntaisilla ratkaisuilla niin tieliikenteessä kuin teollisuus- ja merimoottoreissakin. Raja-arvot edellyttävät lähes varmasti typen oksidien osalta SCR-katalysaattoreita ja hiukkaspäästÜjen osalta lisäsuodattimia. Jälkipuhdistuksen etuna on, että se parantaa moottorin polttoainetaloudellisuutta verrattuna muihin menetelmiin. Koneen käyttÜiän aikana muutaman prosentinkin vähennys polttoaineen kulutuksessa tuo merkittäviä säästÜjä.

;7B3<;CCB=AD/79CBB//;/167<3@G<;==BB=@3767<-

:.056;2?F; 21B@ A.:6@@. :<<AA< ?26@@. :BBA<8@2A <; <A2AAB 5B<:6<<; 5FC6@@l .7<6; .@6.;AB;A67. .?A< <?7< :.056;2?F C<6:.;AB<AA< :6A2; 2?6 .9B2612; ;<?:6@A<A C.68BAA.C.A 8.;@.6;Cl96 @2@A6 A<6:6C66; .@6.88.6@66;, Bb`VZZNa 2B'[ WN FUQf`cNYaNV[ `aN[QN_QVa \cNa ]vv]VV_aRVaavV[ YV[WN``N XR`XR[vv[ ZbaaN avZv \[ cNV[ \`N a\abbQR`aN 8\[RcNYZV`aNWVY

YR R_V Zvv_vf`aR[ NYbRRYYV[R[ WN W\]N ZNNX\U aNV[R[ avfaavZV[R[ \[ UNN`aRRYYV`aN X\`XN Z\[R`aV `NZNN X\[RaaN \[ ab\aRaaNcN b`RVYYN R_V ]vv`aÂ&#x2020;Yb\XXVR[ ZbXNV`VYYN Z\\aa\_RVYYN

2;Al 5..@A22A 8<;2@BB;;6AA29B@@., =NX\XNN`bWR[ WvYXVXv`VaaRYfYNVaaRRa \cNa `bb_VX\X\V`VN W\aR[ [VVQR[ `VW\VaaNZV[R[ NV XNV`RZZV[ ab\aN[[\``N \YRcVV[ X\[RZNYYRVUV[ RV b`RVZZV``N aN]NbX`V``N \[[V`ab VYZN[ Zbba\`aÂ&#x2020;Vav

:6Al :B6A. A28;6@6l ?.A8.6@B7. =ll@Aq:ll?lF@A2; @..CBAA.:6@28@6 <;, 7vvUQfaRaaf ]NX\XNN`bWR[ aNXNV`V[ XVR__vaf` 24? \[ a\QRaab R_VaavV[ aRU\XXNNX`V WN aNY\bQRYYV`RX`V aNcNX`V UNYYVaN ;<E]vv`aÂ&#x2020;Wv 9V`vX`V ]NY\ aN]NUabZN[ UNYYV[[N[ ]N_N[RZV[R[ `vUXÂ&#x2020;V`R[ ]\Yaa\NV[R`fÂ&#x2020;aÂ&#x2020;[ \UWNbX`R[ WN ]NY\aVYN[ \]aVZNNYV`R[ Zb\a\VYb[ XRV[\V[ cvUR[avv [vVav ]vv`aÂ&#x2020;Wv


oottorimyynnissä tyĂśskentelevä Petri Flinkman tuntee totisesti tuotteensa, Cumminsin merimoottorit. Hän aloitti nimittäin tyĂśuransa Machineryllä asentajana. â&#x20AC;?Tulin taloon ammattikoulun tyĂśharjoittelujaksoksi ja sittemmin kesätĂśihin. 15 vuotta olen jo viihtynyt. Täällä ihmiset ovat miellyttäviä ja arvot kohdallaanâ&#x20AC;?, Flinkman kertoo.

:

PETRI FLINKMAN ON

;==BB=@7 />>:79//B7= 7<A7<rr@7

396;8:.; @BB;;6AA2922 moottorihankintoja yhdessä asiakkaiden kanssa ja auttaa asennusasioissa. â&#x20AC;?Parhaiten osaamiseni pääsee esiin teknisessä neuvonnassa. Vianselvittämisessä pääsen käyttämään kokemukseni suomia tietoa ja taitoja. Ja jos vastaan tulee jotakin, mitä en itse osaa, aina lĂśytyy viisaampia, joilta voi pyytää apua. Tehtaalla on myĂśs erinomainen tuki ja toimivat järjestelmät.â&#x20AC;? Flinkman nojailee varastohallissa Cummins QSB5.9 -merimoottoriin. Edessä on päivä venemessuilla. Messujen tavoite on sekä esitellä Cumminsin merimoottoreita että etsiä kumppaneita Cumminsin huoltoverkoston rakentamiseen. <@..:6@A. =612All; F99l sekä Machineryn että päämiehen Cumminsin puolesta. â&#x20AC;?Koen saavani tarpeeksi osaamista ylläpitävää ja lisäävää koulutusta. Tulin esimerkiksi juuri viikko sitten Hollannista meripuolen applikaatiokurssiltaâ&#x20AC;?, Flinkman kertoo ja vakuuttaa, että nykyinen tyĂś tarjoaa hyviä haasteita tulevaisuudessakin. â&#x20AC;?Moottoririntamalla on tulossa niin paljon uutta ja edistyksellistä: valtava määrä uutta tekniikkaa, päästĂśmääräykset ja pakokaasun jälkikäsittelyâ&#x20AC;Ś Mielenkiinto pysyy taatusti yllä seuraavatkin tyĂśvuodet.â&#x20AC;? ¡Al99.6@22; 8B; 7<@8B@ <96@6 6A@299l86; C.?..¡ =2A?6 396;8:.; C6?;B6922


ARX`aV A5<:.@ 3?2B;19605 8bcNa :2?6.B?.

Machinerylta voima uuteen m/s Auraan

B36=/;3@3::3

:2?6.B?.; 2?68<6@9.@A6.9B@ .B?. :BBA2AA66; 82@l99l :2?6 ABB96=B6@A<72; ?.82;A.:6@22; 966AAFC66; 8B972AB8@66; @<=6C.8@6 :.056;2?F A<A2BAA6 =?<728A66; C..A6C.A 162@2942;2?..AA<?62; .@2;;B8@2A ;<=2.99. .68.A.B9B99. uonna 2008 rakennettu m/s Aura on tuulipuistojen rakennuskuljetuksiin erikoistunut satametrinen monitoimialus. MuutostyĂśn jälkeen Aura toimii tuulipuistojen kaapelinlaskualuksena. Kesällä 2012 alus varusteltiin dynaamista positiointia varten ja siihen lisättiin muun muassa kaksi dieselgeneraattoria, kansinostureita, lisäkansirakennus, jossa on asuintilat 36 henkilĂślle, sekä kaksi keulapotkuria. MyĂśs ohjaamoon ja runkoon tehtiin uudistuksia. M/s Auran näkyvimpiin muutoksiin kuuluu peräkannelle asennettu järeä kaapelinlaskulaitteisto, jonka sähkĂśistyksestä Machinery vastasi. â&#x20AC;?Yleensä tämänlaajuiset projektit vievät vuoden, mutta Meriauran hanke vietiin läpi selvästi nopeammin. Projekti käynnistyi helmikuussa, toimitimme ensimmäiset tuotteet heinäkuun lopulla, ja syksyllä alus oli jo kaapelinlaskutehtävissäâ&#x20AC;?, kertoo yksikĂśnpäällikkĂś Juha-Pekka Honkanen Machinerylta.

C

8299BC. C<6:.9.6A<@ Machinery toimitti Auraan kolme dieselgeneraattoria, joista kaksi on tällä hetkellä käytĂśssä. Generaattorit tuottavat virtaa kaapelinlaskulaitteistolle, ja ne on sijoitettu aluksen kannelle Machineryn suunnittelemiin kontteihin. Konttigeneraattoreiden voimanlähteenä on Cummins QSK60 -dieselmerimoottorit, joista kunkin teho on normaalilla käyntinopeudella 1563 kW. â&#x20AC;?Standardimoottorien käytĂśstä oli asiakkaalle se etu, että käytĂśssä on val-

mistajan maailmanlaajuinen huoltoverkostoâ&#x20AC;?, Honkanen toteaa. Dieselmoottorien jatkeena on Stamfordin generaattorit, joista kumpikin tuottaa 1 800 kVA tehon jatkuvakäyttĂśisenä. Kannella on polttoainekontti generaattoreille. Machinery toimitti kannelle myĂśs kytkinlaitoskontin, jossa on nimellisvirraltaan 6 300 A:n kytkinlaitos. â&#x20AC;?Tämä on suurin nimellisvirta, joka alle 1 000V kytkinlaitokseen on saatavillaâ&#x20AC;?, kertoo Machineryn myyntipäällikkĂś Jyrki Korpinen. Kytkinlaitoksessa on kansigeneraattorien katkaisijalähdĂśt sekä kaapelinlaskulaitteiston sähkĂśnsyĂśtĂśt. Kansigeneraattorien käyttĂś ja paikallishallinta hoituu kosketusnäytĂśllisellä tietokoneella. â&#x20AC;?Kansigeneraattorilaitos on autonominen voima-asemaâ&#x20AC;?, toteaa Korpinen.

:@ .B?. <ZV`aNWN' /P5OWO[O`S=g ?NXR[[b`cb\`V' & =vvX\[RRa' f YE ;\]Rb`''a]Z[cO %Y[V /_baa\cRa\V`bb`' "!#'b =Vabb`' &[ 9RcRf`' #[ :NX`VZV`fcvf`'"'[

:NX`VZVUR[XVYÂ&#x2020;Zvv_v' # .`bV[aVYNa YV`vXN[`V _NXR[[bX`R``N' !$VS\YWZÂ&#x2021;ZZS ;fXfV`Ra aRUavcva' [S`WbccZW^cWab]XS\ `OYS\bO[WaSS\ZWWbbgdwb YcZXSbcYaSbYOO^SZWS\ ZOaYcbgÂ&#x2021;b

=<A8B. 8296@@l Merenalaisten kaapelien lasku on vaativa tehtävä. Kaapelin kireyttä on säädeltävä tarkasti, minkä vuoksi aluksen ohjailukyvylle asetetaan suuret vaatimukset. Osana Auran muutostĂśitä alukseen asennettiin kaksi järeää 700 kW:n keulapotkuria olemassa olevan pienemmän ohjauspotkurin lisäksi. Keulapotkureiden ansiosta alus pysyy paikoillaan kovassakin merenkäynnissä. Machinery toimitti uusien keulapotkureiden sähkĂśntuottoa varten Auran kannen alle kaksi Cummins K50-CP -apudieselgeneraattoria, joiden sähkĂśteho jatkuvassa käytĂśssä on 1313 kVA. Nämä tuottavat virtaa myĂśs aluksen muille järjestelmille. 9B<CBBAA. A<A2BAB8@22; Auran generaattorit vaativat Machinerylta kykyä yhdistää ratkaisuja uudella tavalla. Kansigeneraattorien sijoituksen vuoksi niissä ei voinut käyttää raakavesijäähdytystä, vaan moottorit oli varustettava jäähdytyskennoilla. Toteutuksen oli kuitenkin täytettävä meriliikenteen tiukat päästĂśhyväksynnät, mikä rajasi valinnan merimoottoreihin. â&#x20AC;?Valmista ratkaisua ei ollut olemassa. KäytännĂśssä Auran kannelle rakennettiin järeät merimoottorit asennustavalla, joka olisi tyypillisempi teollisuusmoottoreilleâ&#x20AC;?, kertoo Juha-Pekka Honkanen. Projekti on antanut paljon kokemusta, josta on hyĂśtyä myĂśs muilla aloilla. â&#x20AC;?Saatua osaamista voidaan hyĂśdyntää esimerkiksi vaativissa varavoimasovelluksissa, kuten sairaaloissaâ&#x20AC;?, Honkanen kertoo.


 2;;2; 8.8@6 7. =B<96 8BB8.BAA. 82@Al;22@@l 5B<9A<AFq@@l 2?68<6@9.@A6 .9B8@2992 @B<?6A2AA66; :6AA.C. :BBA<@AFq

7l9822; ;l8FC6:=66; :BBA<8@66; 8BB9BB =2?l8.;;2992 .@2;;2AAB 7l?2l 8..=296;9.@8B 9.6AA26@A<


!

ARX`aV A6:< @<?:B;2; 8bcNa <996 B?=29.

F5A26@AFq; =6A8lA 7BB?2A ;l8FClA @2982l@A6 F5A6q; A<6:6;;.@@.

>C=:CABCAD=7;73< :C=BB=9C;>>/<7 Puolustusvoimat on ollut Machineryn asiakas jo 1940-luvulta lähtien. Muutama vuosi sitten yhteistyĂś laajeni puitesopimuksella myĂśs Ilmavoimien kalustohuoltoon. Machineryn vastuulla ovat muun muassa järeät maavirta- ja hydrauliikkateholähteet. Niiden ansiosta lentokalusto pysyy katkeamattomassa käyttĂśkunnossa kelloon ja kalenteriin katsomatta. elu koettelee korvia, kun Ilmavoimien harmaasävyinen Hornet kaartaa lähtĂśkiihdytyksen jälkeen talviselle taivaalle. Vain hetkeä aikaisemmin samainen hävittäjäkone oli kentällä seistessään kiinnitettynä ulkoiseen virtalähteeseen, jonka avulla päästiin testaamaan sen keskeiset toiminnot ennen lentoonlähtÜä. â&#x20AC;?Ideana on, ettei näissä check list -tarkastuksissa ja käynnistyksissä rasiteta koneen omaa akustoa ja voimajärjestelmiä, vaan käytetään ulkopuolista teholähdettäâ&#x20AC;?, selvittää Ilmavoimien Materiaalilaitoksen insinÜÜri Harri Luhtalampi.

:

Kaluston hyvä kunto on niiden jatkuvan lentovalmiuden avaintekijä, ja tässä kohtaa kuvaan tulee mukaan myÜs maavirta- ja hydrauliikkateholähteiden takuuvarma toiminta. Yhteispeli korostuu päivittäisillä valvontalennoilla, mutta varsinkin erilaisissa valmius- ja sotaharjoituksissa, joissa ollaan usein syrjäisemmillä varalaskupaikoilla ja maasto-olosuhteissa.

=6A8lA =2?6;A22A Ilmavoimien käyttämän järeän varavoimakaluston huolto ja kunnossapito vaatii monessa kohtaa vankkumatonta erikoisosaamista, johon perinteiset korjaamot eivät pysty. Tässä kohtaa kumppaniksi valikoitui muutama vuosi sitten Machinery, joka on jo pitkään vastannut kyseisten koneiden maahantuonnista ja varaosista. â&#x20AC;?Tulimme tilanteeseen, jossa ei ollut enää järkevää hoitaa koko huolto- ja kunnossapitoketjua omin voimin. Teemme edelleen pienet huollot ja tarkastukset itse, mutta isommista korjauksista ja laitepäivityksistä vastaavat Machineryn ammattilaiset. Näin meillä säilyy F5A26@AFq; järkevä tuntuma @BB;A.;. <; niiden käyttÜÜn ja =6A8l7l;A26;2; huoltoonâ&#x20AC;?, Luhtalam8B;;<@@.=6A< pi selvittää. 8B:==.;BB@


" .@2;A.7. AB<:< 82:==.6;2; F::l?All =B<9B@AB@C<6:62; A.?=22A 7. A<6:6;A.A.C.A

AC=;3<3<A7;;m7A3B 26D/;>7@3AC769C9=<33B

TyĂśnjako on yksi esimerkki puolustusvoimien uudistumisprosessista, jossa tiettyjä tukitoimintoja kilpailutetaan ja ulkoistetaan osaaville kumppaneille. Machineryn valttina oli teknisen osaamisen lisäksi pitkä, jo 1940-luvulla alkanut asiakkuussuhde Puolustusvoimien kanssa. YhtiĂś on kuulunut myĂśs Ilmavoimien tavarantoimittajiin lähes yhteistyĂśn alusta alkaen. Tekniikan ohella Machinerylta on ostettu muun muassa polttoaineiden lisäkomponentteja ja pesuaineita. â&#x20AC;?Pitkä yhteistyĂś näkyy selkeästi yhtiĂśn toiminnassa. Machineryn puolella ymmärretään meidän tarpeemme, äärimmäisen tiukat laatukriteerit ja toimintatapammeâ&#x20AC;?, Luhtalampi kiittelee. 8F@FCl992 C.@A.A..; Kiitosta Luhtalammelta saavat myĂśs joustavuus ja asiakaslähtĂśisyys. Huoltopuheluihin vastataan viipymättä ja neuvot tulevat kuin sieltä kuuluisalta apteekin hyllyltä. â&#x20AC;?Moni asia saadaan hoidetuksi ihan puhelimen välityksellä. Muutaman täsmentävän kysymyksen jälkeen Machineryn päässä tiedetään, kannattaako heidän lähteä paikan päälle vai pystymmekĂś korjaamaan vian itse. Tämäkin on sitä kustannustehokasta kumppanuutta ja alan huippuosaamista, jonka ylläpitämiseen meillä ei ole resursseja.â&#x20AC;?

2[`VZZvV`Ra 15 CNZ]V_R `bVUXbX\ [RRa `NN]bVcNa @b\ZRR[ # cb\aaN `VaaR[ Cb\[[N &" `NN]b[RRa `bVUXbUvcVaavWva \YVcNa R[`VZZvV`Vv :NPUV[R_f <f'[ WN 6YZNc\VZVR[ fUaRV`afÂ&#x2020;[ UV`a\_VN``N @VaaRZZV[ :NPUV[R_f \[ \YYba ZbXN[N fYV `NQN[ YR[a\X\[RR[ a\VZVaaNZV`R``N WN [VVUV[ YVVaafcV``v cN`aNXNb]\V``N

Parhaillaan on käynnissä mittava maavirtalähteiden päivitysprojekti, jossa laitteet huolletaan, tarkastetaan sekä säädetään standardien ja vaatimuksien mukaisiksi. Machineryn Puolustusvälineet ja ilmailu -liiketoiminnasta vastaavan johtajan Jarmo Kosamon mukaan Ilmavoimat on vaativa asiakas, jonka kohdalla ei tehdä minkäänlaisia laatukompromisseja. Perinteisen tilaaâ&#x20AC;&#x201C;toimita-mallin sijasta suuntana on pitkäjänteinen kunnossapitokumppanuus. â&#x20AC;?Kyse on viime kädessä myĂśs kriisivalmiuden ylläpidosta. Jos jotain sattuu, pitää toimittamiemme ja huoltamiemme koneiden, laitteiden ja järjestelmien toimia, vaikka niitä ei olisi käytetty vuosikausiin. Tämä nollatoleranssi ohjaa jokaista tyĂśntekijäämmeâ&#x20AC;?, Kosamo painottaa.


;FA :NNVYZN[XbbYbN @1:<C.?.C<6:.. :NPUV[R_f[ N`VNXXNVYYR BBABB@ :NPUV[R_f <f RQb`aNN @1:< 6[Qb`a_VR`V[ cN_Nc\VZNYNVaaRVaN @1:< \[ ZNNVYZN[ X\YZN[[RX`V `bb _V[ cN_Nc\VZN_NaXNV`bWR[ cNYZV`aNWN `bb[[VaaRYVWN WN ZN_XXV[\VWN @1:<'[ cNYVX\VZNN[ XbbYbcNa TR[R_NNaa\_Va aRU\NYbRRYYN ´ XCN Ab\aaRRa `\cRYabcNa Z\[VV[ Xvfaa†X\UaRV`VV[ Zbb[ ZbN``N aR\YYV`bbQR[ WN cvUVa avV`XNb]N[ aN_]RV`VV[ WbYXV`VV[ aVY\VUV[ WN af†ZNVYYR :NPUV[R_f aN_W\NN XNVXVYYR @1:<cN_Nc\VZN_NaXNV`bVYYR avfQR[ X\bYbabX`R[ Xvfaa†abR[ Ub\YY\a WN cN_N\`Na

:.056;2?F <; F8@6

A.6A.7. 

A.=.5AB:.; B ;@<?26@A. A =ll@=<;@<?26@A. ;b\_aR[ NZZNaaVaNVQ\[ @:XVY]NVYb ANVaNWN \[ @b\ ZR[ `bb_V[ NZZNaVYYV`R[ X\bYbabX`R[ cb\`VaaNV[R[ aN]NUabZN W\XN Wv_WR`aRavv[ 7\R[`bb ._RR[NYYN !´#" AN]NUabZNN[ \Q\aRaNN[ [\V[ " 'aN XvcVWvv .ZZNaaVaNVQ\[ @:XVY]NVYbV``N \ZN[ NYN[`N @b\ZR[ ZR`aN_bbQR`aN XVY]NVYRR ! [b\_aN ! NYNYaN

5.9B.A8< 0B::6;@6; C6?.996@28@6 5B<9A<F5A26@AFq 8B:==.;68@6, <aN fUaRfaav 7bUN=RXXN 5\[XN`RR[ WbUN]RXXNU\[XN[R[-ZNPUV[R_fÀ

DDDA296;29.@8B?636 ARYV[RYN`Xb_V URY]\aaNN _NXR[[b`aRYV[RVQR[ UN[XV[aNN 9N`Xb_V[ NcbYYN \[ XvaRcvv X\\`aNN aN_]RR[ ZbXNV[R[ Zvv_vfX`Ra avfaavcv WN ab_cNYYV[R[ aRYV[R :NPUV[R_f[ aN_W\NZVYYR _NXR[[b`aRYV[RVYYR \[ N`RaRaab X\YZR X_VaRR_Vv' YNNab ab_cNYYV`bb` WN af†`XR[aRYfZbXNcbb` CNYVX\VZNN[ XbbYbb Zf†` :NPUV[R_f[ \ZVN ab\aR ZR_XXRWv XbaR[ X\aVZNV`Ra .Z\NYbZVV[VaRYV[RRa

<`NYYV`ab N_c\[aNN[ WN

A69.. BBA6@86?722::2' DDD:.056;2?F36A69.. Bb`VR[ aVYNNWVR[ XR`XR[ N_c\ZZR ;V[aR[Q\ DVV B ]RYVX\[`\YV[

Machinery 1/2013  

Machinery Oy:n asiakaslehti 1/2013 Machinery – metallintyöstökoneet, rakennuskoneet ja telineet, dieselmoottorit, varavoimalat ja huolto...