Page 1

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1

Strona


2

Strona

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”


SPIS TREŚCI PREAMBUŁA .................................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Postanowienia ogólne ........................................................................................ 7 Rozdział 2. Szczep ...................................................................................................................... 7 Rozdział 3. Hymn, odznaki i symbole, tradycje i obrzędowość ............................... 10 Rozdział 4. Bohater szczepu ................................................................................................. 13

Rozdział 6. Struktura ................................................................................................................ 16 Rozdział 7. Władze szczepu .................................................................................................. 18 Rozdział 8. Strzelecki Krąg Instruktorski „Baszta”.......................................................... 24 Rozdział 9. Harcerskie Kluby Specjalnościowe ............................................................. 26 Rozdział 10. Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych...................... 28 Rozdział 12. Umundurowanie członka szczepu ............................................................ 33 Rozdział 13. Postanowienia końcowe ............................................................................... 35 ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................. 356

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

Rozdział 5. Członkostwo ........................................................................................................ 14

3

Strona


4

Strona

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”


PREAMBUŁA W trosce o przyszłość Strzeleckiego Szczepu Harcerskiego „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych, my, wszyscy członkowie szczepu, wierząc w harcerskie ideały i nawiązując do najlepszych tradycji ZHP oraz do historii naszych środowisk

zobowiązujemy się

ustanawiamy tę oto Konstytucję, jako zbiór podstawowych praw dla członków szczepu, opartych na zasadzie braterstwa i solidarności. Wszystkich, którzy tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

5

gen. sir Robert Baden-Powell

Strona

„Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście”.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

do przekazania przyszłym pokoleniom tradycji zapoczątkowanej przez „Dwunastu Ojców” – założycieli szczepu oraz do kształtowania patriotycznych postaw wzorem naszego bohatera – Cichociemnych, a także pragnąc zapewnić rzetelność i sprawność działania naszego szczepu


6

Strona

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”


Rozdział 1. Postanowienia ogólne §. 1

Rozdział 2. Szczep §. 2

7

Strona

1. Szczep powstał dn. 12. października 2012 r. z inicjatywy członków 8 Strzeleckiej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej „DESANT” po jej podziale na jednostki zuchowe, harcerskie oraz wędrownicze i przyjął nazwę 1 Strzelecki Szczep Harcerski „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych. 2. 1 Strzelecki Szczep Harcerski może używać skrótu 1 SSH. 3. Szczep jest jednostką organizacyjną ZHP działającą na terenie Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP zgodnie z przepisami związkowymi. 4. Siedzibą Komendy Szczepu jest harcówka Związku Harcerstwa Polskiego w Strzelcach Krajeńskich.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Konstytucja ta została stworzona w celu spisania wewnętrznych zasad działania panujących w 1 Strzeleckim Szczepie Harcerskim „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych. Jest najważniejszym dokumentem kształtującym jego oblicze, regulującym pracę, strukturę jednostek, ustalającym podwaliny dla dalszego działania. 2. Konstytucja szczepu jest najważniejszym, wewnętrznym prawem szczepu „Czarna Jedynka” obowiązującym wszystkich członków przynależących do niego. 3. Przepisy Konstytucji mają pierwszeństwo przed przepisami wewnętrznymi jednostek zrzeszonych w szczepie i stosuje się je bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. 4. Wszystkie wewnętrzne prawa jednostek zrzeszonych w szczepie sprzeczne z tą Konstytucją nie mają mocy prawnej. 5. Aktami nadrzędnymi do niniejszej Konstytucji są przepisy prawa państwowego, a przede wszystkim Statut Związku Harcerstwa Polskiego, uchwały władz zwierzchnich oraz instrukcje i regulaminy wewnętrzne naszej organizacji. 6. Postanowienia Konstytucji, w których mowa o zuchu, harcerzu, wędrowniku, instruktorze, komendancie i przewodniczącym, stosuje się odpowiednio do zuchenki, harcerki, wędrowniczki, instruktorki, komendantki i przewodniczącej.


5. Szczep w oficjalnych dokumentach zewnętrznych używa adresu Komendy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP jako miejsca odbioru korespondencji. 6. Szczep używa pieczęci urzędowych zarejestrowanych w Komendzie Hufca zgodnie z instrukcją kancelaryjną ZHP. 7. Szczep posiada własne konto bankowe w ramach systemu bankowego hufca, na którym gromadzi swoje środki finansowe.

Strona

8

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 3 1. Szczep realizuje misję ZHP poprzez tworzenie odpowiednich warunków do realizowania założeń i celów określonych w Statucie ZHP oraz działa zgodnie z „Instrukcją działania szczepu i związku drużyn” Głównej Kwatery ZHP. 2. Jednostki zrzeszone w szczepie działają zgodnie z instrukcjami działania tych jednostek wydanymi przez Główną Kwaterę ZHP, z uwzględnieniem tych przepisów, które reguluje niniejsza Konstytucja.

§. 4 1. Swoje działanie szczep opiera na wartościach wynikających z Prawa i Obietnicy Zucha, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej, Zobowiązania i Kodeksu Instruktorskiego. 2. Podstawowymi wartościami szczepu są głównie przyjaźń, braterstwo, życzliwość, zaufanie i współpraca. 3. Za główne swoje zadania „Czarna Jedynka” uznaje: 1) tworzenie wspólnoty gromad, drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu, opartej na ciągu wychowawczym oraz stwarzanie warunków do ich działania; 2) inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu; 3) pozyskiwanie nowych instruktorów oraz motywowanie kadry do zdobywania stopni, uprawnień, uczestniczenia w kursach, szkoleniach i warsztatach; 4) metodyczne i programowe wspieranie pracy podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu;


5) prowadzenie

§. 5

9

Strona

1. Szczep korzysta z dobrowolnego wsparcia rodziców oraz ludzi lub instytucji pragnących wesprzeć działania 1 SSH, informując o tym opinię publiczną. 2. Szczep może współpracować w sposób trwały z innymi organizacjami, instytucjami, podmiotami lokalnymi, które wspierają cele i działalność ZHP, delegując do tego konkretną jednostkę, w oparciu o odrębne umowy współpracy, wymagające potwierdzenia władz zwierzchnich.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

szkolenia funkcyjnych dla podstawowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem drużynowych) wchodzących w skład szczepu; 6) wspieranie lub organizacja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej dla podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu; 7) pozyskiwanie środków na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu oraz dbanie o regularne opłacanie składek członkowskich przez członków jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu, poprzez prowadzenie wspólnej gospodarki i finansów, 8) dbanie o dobry wizerunek harcerstwa w środowisku działania i wspólne reprezentowanie środowisk harcerskich wobec władz lokalnych, szkolnych i harcerskich, 9) rozwój harcerstwa na Ziemi Strzeleckiej poprzez współprace ze środowiskiem lokalnym na rzecz dzieci i młodzieży 10) współprace z lokalnym środowiskiem kombatanckim RP w celu pielęgnowania pamięci o ich czynach pośród społeczeństwa. 4. Dla osiągnięcia swoich celów 1 SSH: 1) prowadzi działalność zgodną z metodą harcerską, 2) korzysta ze swoich uprawnień dotyczących pracy szczepów oraz drużyn ZHP w sposób świadomy i rzetelny, 3) oficjalnie reprezentuje interesy jednostek zrzeszonych w szczepie 4) współpracuje ściśle z jednostkami nadrzędnymi ZHP oraz ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie miasta, które wspierają misję ZHP zgodnie ze Statutem i odrębnymi umowami.


§. 6

Strona

10

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Szczep przyjmuje zasadę: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, jako dewizę swojego działania oraz współpracy między jednostkami i członkami zrzeszonymi w 1 SSH. 2. Szczep będący wspólnotą jednostek zrzeszonych w nim, ma obowiązek reprezentowania woli i interesów wszystkich członków, zgodnie z zasadami wspólnotowości, sprawiedliwości i demokracji. 3. Jednostki zrzeszone w szczepie podlegają władzy szczepu, który ma prawo reprezentować je wobec władz nadrzędnych, zwłaszcza w kwestiach niosących poważne konsekwencje dla dotychczasowej pracy tych jednostek.

Rozdział 3. Hymn, odznaki i symbole, tradycje i obrzędowość §. 7 1. Hymnem 1 SSH jest pieśń „Czuwanie”. 2. Tekst oraz zapis tabularyczny Hymnu SSH stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji szczepu.

§. 8 1. Barwami szczepu są kolory: biały i czarny 2. Wszyscy pełnoprawni członkowie szczepu noszą czarną chustę obszytą na kantach białą tasiemką. Ponadto na chuście, w niewielkim odstępie od kantu, znajduje się druga tasiemka w kolorze wybranym przez drużynę. 3. Każdy członek szczepu nosi chustę w kolorach szczepu z dodatkowym kolorem jednostki do której ma przydział, za wyjątkiem: 1) Komendanta Szczepu, 2) członka komendy szczepu nie posiadającego przydziału do żadnej z jednostek zrzeszonych w 1 SSH, 3) członka Kręgu Instruktorskiego przynależącego do 1 SSH, którzy mają prawo nosić chustę wyłącznie w kolorach szczepu, z nadrukowanym na szczycie chusty logiem szczepu. 4. Członek szczepu posiadający dodatkową przynależność do innej struktury ZHP ma obowiązek występować w barwach drużyny, którą w danej chwili reprezentuje z zastrzeżeniem, że nie nosząc na sobie barw jednostki szczepu:


1) nie posiada czynnego prawa do korzystania z przywilejów

i obowiązków pełnionej w szczepie funkcji, 2) nie reprezentuje w tym momencie szczepu ani żadnej z jego jednostek organizacyjnych, 3) nie może korzystać z pełni praw członka szczepu.

§. 9

§. 10 1. Oznaką przynależności do szczepu jest czarny pierścień szczepowy, odrębny dla każdej z poszczególnych grup metodycznych 2. Zuchy noszą pierścień z srebrnym symbolem „CZUJ!” 3. Harcerze młodsi noszą pierścień ze srebrnym „LOGIEM ZHP” 4. Harcerze starsi noszą pierścień ze srebrną „LILIJKĄ ZHP”. 5. Wędrownicy noszą pierścień ze srebrną „WATRĄ”. 6. Instruktorzy noszą pierścień ze złotą „LILIJKĄ ZHP”.

§. 11

11

Strona

1. Tradycją szczepu jest, aby każda z jednostek zrzeszonych w 1 SSH posiadała w swojej nazwie przedrostek „STRZELECKA” oraz właściwe określenie rodzaju środowiska np. GROMADA, DRUŻYNA, z uwzględnieniem grupy metodycznej: ZUCHOWA, HARCERSKA, STARSZOHARCERSKA, WĘDROWNICZA. 2. Tradycją szczepu jest, aby każda z drużyn zrzeszonych w 1 SSH swoją nazwą nawiązywała do historii i dokonań Cichociemnych, podobnie tyczy się to zastępów, klubów harcerskich oraz kręgów instruktorskich i starszyzny działających przy szczepie. 3. Każda drużyna działająca w szczepie otrzymuje nr 8 w ewidencji drużyn hufca, jako nawiązanie do źródła pochodzenia 1 SSH od 8 Strzeleckiej Drużyny Harcerskiej „Desant”

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Oznaką przynależności do szczepu jest plakietka 1 SSH, noszona na lewym rękawie pod plakietką hufcową. 2. Logiem szczepu jest gapa ZHP, wpisana na lilijkę harcerską, na czarnym tle z nazwą szczepu. 3. Wzór plakietki i logo szczepu stanowi załącznik nr 2 do Konstytucji. 4. Plakietkę Szczepu otrzymuje się po zakończeniu okresu próbnego w drużynie i uzyskaniu praw członkowskich szczepu. 5. Plakietkę Szczepu mają prawo nosić wyłącznie członkowie szczepu. 6. Logo szczepu używane jest na wszystkich dokumentach szczepu.


§. 12 1. Świętem szczepu jest dzień 12 października. 2. Z okazji święta szczepu, rokrocznie w okolicy powyższej daty, organizowana jest wielka gra miejska na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, zwana Urodzinami Szczepu, podczas której wszystkie drużyny oraz członkowie szczepu mierzą się z zadaniami związanymi z postacią Cichociemnych oraz historii szczepu. 3. Udział w powyższym święcie jest obowiązkowy dla wszystkich jego członków, a szczegółowy przebieg gry określa każdorazowo specjalnie powołana komenda tego wydarzenia.

Strona

12

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 13 1. Tradycją szczepu jest rokroczna organizacja, pod koniec danego roku harcerskiego, RAJDU HARCERSKIEGO „PARALAKSA”, skierowanego do wszystkich pionów metodycznych ZHP. 2. Szczegółowy sposób organizacji rajdu oraz jego przebiegu określa każdorazowo regulamin danej edycji rajdu.

§. 14 1. W szczepie obowiązują następujące odznaki honorowe: 1) order CRISTALWING – nadawany zasłużonym dla szczepu instruktorom oraz drużynowym 2) odznaka GOLDWING – nadawany zasłużonym dla szczepu przybocznym i członkom Rady szczepu. 3) Odznaka SILVERWING – nadawany zasłużonym dla szczepu zastępowym i szóstkowym lub członkom rad drużyn 4) KRYSZTAŁOWA LILIJKA SZCZEPU – nadawana osobom lub instytucjom wspierającym działanie szczepu. 5) PRIMUS INTER PARES – list pochwalny komendanta szczepu nadawany wyróżniającym się członkom szczepu, których dokonany czyn jest godny do naśladowania przez pozostałych członków. 6) ZŁOTE PIÓRKO – odznaczenie honorowe dla organizatorów rajdu szczepowego, nadawane za każde trzy lata służby na rzecz organizacji i promocji PARALAKSY. 2. Odznaczenia CRISTAL-, GOLD- i SILVERWING nadawane są podczas apelu końcowego PARALAKSY, na podstawie wyników konsultacji Komendanta z Komendą szczepu, Radą szczepu oraz w oparciu o wyniki plebiscytu szczepowego prowadzonego przy pomocy strony internetowej szczepu. Są to odznaczenia tymczasowe, przechodnie, przyznawane wyłącznie na rok czasu.


3. KRYSZTAŁOWA LILIJKA SZCZEPU nadawana jest na wniosek Komendanta i Komendy szczepu. Wręczenie nagrody ma miejsce wyłącznie na zbiórce konstytucyjno-wyborczej szczepu pod koniec kadencji Komendanta i Komendy szczepu. 4. List pochwalny PRIMUS INTER PARES nadawany jest przez Komendanta szczepu każdorazowo, gdy Komendant uzna to za słuszne i pożyteczne dla szczepu. Każdy członek szczepu może być nagrodzony tą formą nagrody tylko raz w życiu. 5. ZŁOTE PIÓRKO nadawane jest na wniosek komendy rajdu PARALAKSA. Odznaczony nosi je przyczepiając do guzika kołnierza munduru organizacyjnego ZHP.

§. 15

Rozdział 4. Bohater szczepu §. 16

13

Strona

1. Bohaterem szczepu są CICHOCIEMNI, elitarna jednostka Armii Krajowej, zasłużona dla naszej ojczyzny w czasach II Wojny Światowej. 2. Każdy członek szczepu zobowiązany jest do posiadania rzeczowej i kompetentnej wiedzy na temat bohatera szczepu, uwzględniając w swoich próbach na stopnie zadania związane z bohaterem. 3. Każda jednostka szczepu zobowiązana jest do uwzględniania w swojej pracy działań przybliżających jej członkom postać bohatera. Tyczy się to również zastępów, klubów i kręgów 1 SSH.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Szczep, w toku swojej pracy, wypracował następuję obrzędy wewnętrzne, do kultywowania których zobowiązane są wszystkie jednostki zrzeszone w szczepie: 1) obrzędowe uroczyste nadanie barw i pierścienia, 2) obrzędowe rozpoczęcie zbiórek szczepu hymnem szczepowym, 3) obrzędowe zakończenie zbiórek zwołaniem pieśnią „Bratnie słowo” śpiewaną w całości, z przerwą w jej trakcie na puszczenie „Iskierki” przez prowadzącego zbiórkę, 4) obrzędowe wprowadzenie członka szczepu w grono instruktorskie związane z nadaniem kapelusza skautowego oraz pierścienia instruktorskiego 5) obrzędowe mianowania funkcyjnych szczepu.


Rozdział 5. Członkostwo §. 17

Strona

14

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Członkiem szczepu może zostać każdy kto wyrazi taką chęć i spełnia wymogi zapisane w Statucie ZHP. 2. Spełnienie tego warunku rozumie się przez złożenie deklaracji członkowskiej w którymkolwiek środowisku działającym w szczepie. 3. W przypadku osób przechodzących do szczepu z innego środowiska wymagana jest ponadto akceptacja Komendy Szczepu.

§. 18 1. Wstąpienie do szczepu, wymaga odbycia okresu próbnego przewidzianego w danej jednostce, do której wnioskujący zamierza wstąpić. 2. Po pozytywnym odbyciu okresu próbnego, zwanej też próbą barw, wnioskujący otrzymuje prawo do używania barw drużyny i symboli szczepu, stały przydział służbowy oraz pełnie praw członkowskich. 3. Zmiana przydziału służbowego członka szczepu związana z transferem metodycznym nie zwalnia go z obowiązku odbycia okresu próbnego w nowej drużynie, chyba że rada tej drużyny stwierdzi inaczej. Osoba ta nie traci jednak dotychczasowych praw członkowskich szczepu.

§. 19 1. Członkowie szczepu mają prawo: 1) posiadać i nosić plakietkę szczepu i barwy szczepu 2) brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej szczepu i swoich drużyn, uczestniczyć w życiu Szczepu 3) reprezentować szczep na forum ZHP i na zewnątrz 4) składać wnioski dotyczące działania Szczepu na ręce bezpośredniego przełożonego 5) korzystać z majątku szczepu, w szczególności z harcówki szczepu i sprzętu szczepu, 6) odwołać się do Komendy Szczepu w sytuacjach spornych z drużynowym i innymi członkami szczepu,

§. 20


1. Członkowie szczepu mają obowiązek: 1) dbać o dobre imię szczepu, 2) przestrzegać postanowień Konstytucji 3) realizować uchwały Komendy Szczepu, rozkazy Komendanta Szczepu oraz polecenia przełożonych 4) brać czynny udział w pracach szczepu i swoich drużyn 5) dbać o majątek szczepu 6) wzajemnie sobie pomagać 7) opłacać regularnie składki członkowskie 8) przestrzegać wszystkich przepisów ZHP

§. 21

§. 22 1. Mianowanie na funkcje instruktorskie, osoby która nie jest członkiem szczepu, wymagają uprzedniej opinii Komendy Szczepu. 2. Instruktorzy wstępujący do szczepu także podlegają okresowi próbnemu, chyba że Komenda Szczepu postanowi inaczej.

§. 23 1. Członkostwo w szczepie ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub na skutek ustania członkostwa w ZHP.

§. 24

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Pełnoprawni członkowie szczepu mają ponadto prawa i obowiązki wynikające z przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego, określone w Statucie ZHP oraz dokumentach wewnętrznych organizacji.

1. Wystąpienie ze szczepu następuje przez złożenie bezpośredniemu przełożonemu stosownego oświadczenia.

§. 25

15

Strona

1. Wydalenie ze szczepu następuje na skutek: 1) znacznego nie przestrzegania Statutu ZHP i Konstytucji 1 SSH 2) znacznej niesubordynacji w stosunku do przełożonego


3) długotrwałego braku zaangażowania w życie szczepu

2. Decyzję wydalenia ze szczepu podejmuje Komendant Szczepu w porozumieniu z drużynowym na przyjęty jednogłośnie wniosek Komendy Szczepu i ogłasza to w swoim rozkazie. 3. Gdy decyzja dotyczy członka Komendy Szczepu nie może on brać udziału w tym głosowaniu. 4. Komenda Szczepu dyskusję nad wydaleniem ze szczepu podejmuje po uprzednim zawiadomieniu o tym zamiarze osoby zainteresowanej i umożliwieniu jej złożenia wyjaśnień. 5. Wydalenie ze szczepu osoby nie posiadającej innego przydziału skutkuje skreśleniem jej z listy członków ZHP.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 26 1. Decyzję wydalenia ze szczepu instruktora podejmuje Komendant Hufca na przyjęty jednogłośnie wniosek Komendy Szczepu i po konsultacji z Komendantem Szczepu.

§. 27 1. W przypadku ustania członkowska ZHP którekolwiek członka szczepu, automatycznie ustaje jego członkostwo w szczepie, po uzyskaniu tej informacji przez Komendę Szczepu.

§. 28 1. Osoba, która opuszcza szeregi szczepu w wyniku wydalenia, wystąpienia lub utraty członkostwa ZHP zobowiązana jest zwrócić symbole szczepu (barwy, plakietka), pod warunkiem że były one kupowane z kasy szczepu. bezpośredniemu przełożo-nemu oraz cały majątek szczepu, który był w jej posiadaniu, bezpośrednio Kwatermistrzowi Szczepu.

Strona

16

Rozdział 6. Struktura §. 29 1. 1 SSH jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP działających na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i przynależących do Hufca ZHP Strzelce Krajeńskie


2. Na czele podstawowych jednostek organizacyjnych działających w szczepie stoją członkowie 1 SSH, pełniący funkcje instruktorskie, mianowani odpowiednim rozkazem Komendanta Hufca. 3. Przy szczepie mogą działać również inne jednostki, takie jak kręgi i kluby, powołane na wniosek Komendanta Szczepu rozkazem Komendanta Hufca 4. Na czele jednostek wymienionych w ust. 3. stoją przewodniczący mianowani odpowiednim rozkazem Komendanta Szczepu.

§. 30

§. 29 1. Powstanie nowej jednostki organizacyjnej ZHP w szczepie, to jest gromady, drużyny czy kręgu, w związku z zadeklarowaną wolą jej stworzenia przez jednego z członków szczepu, wymaga zgody Komendy Hufca oraz opinii Komendy Szczepu. 2. Dokonanie podziału istniejącej drużyny lub gromady zrzeszonej w szczepie wymaga woli Rady Drużyny danej jednostki, opinii Komendy Szczepu oraz zgody Komendy Hufca. 3. Nowa jednostka powstaje w momencie wydania odpowiedniego rozkazu Komendanta Hufca i staje się jednostką zrzeszoną w szczepie, chyba, że wniesie się co innego, podczas jej tworzenia.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. 1 Strzelecki Szczep Harcerski „Czarna Jedynka” tworzą: 1) strzeleckie gromady zuchowe 2) strzeleckie drużyny harcerskie i starszoharcerskie 3) strzeleckie drużyny wędrownicze powołane do szczepu rozkazem Komendanta Hufca. 2. Przy szczepie mogą działać ponadto: 1) strzeleckie kręgi instruktorskie 2) kluby harcerskie oraz patrole zadaniowe 3) kapituły, komisje i zespoły

§. 31

17

Strona

1. Do szczepu może przystąpić każda podstawowa jednostka organizacyjna ZHP działająca na miasta Strzelce Krajeńskie, która wyrazi wolę przystąpienia i zobowiąże się do przestrzegania obowiązujących w szczepie zasad oraz kultywowania jego tradycji, a następnie uzyska poparcie Komendy Szczepu.


2. Każda z należących do szczepu podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP może z niego w każdej chwili wystąpić poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji Komendantowi Szczepu. Decyzja ta musi być podjęta przez Radę Drużyny zwykłą większością głosów. 3. W przypadku wystąpienia ze szczepu drużyna pozostawia barwy, plakietkę do dyspozycji szczepu i nie może dalej się nimi posługiwać. 4. O przyjęciu lub usunięciu drużyny ze szczepu decyduje Komenda Szczepu zwykłą większością głosów.

Strona

18

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 32 1. Szczep może zostać rozwiązany na wniosek 2/3 Komendy Szczepu jedynie w obecności wszystkich drużynowych jednostek zrzeszonych w szczepie, lub decyzją Komendy Hufca zgodnie z przepisami ZHP.

Rozdział 7. Władze szczepu §. 33 1. Najwyższą władzą szczepu jest Komenda Szczepu. 2. W skład Komendy Szczepu wchodzą wszyscy funkcyjni szczepu: 1) Komendant Szczepu, 2) zastępcy komendanta szczepu mianowani jego rozkazem, 3) drużynowi drużyn i gromad należących do szczepu mianowani przez Komendanta Hufca. 4) inni mianowani rozkazem Komendanta Szczepu funkcyjni, w tym Kwatermistrz Szczepu, przewodniczący kapituły, klubów oraz kręgów działających przez szczepie. 3. Komenda Szczepu w łączności z Komendantem Szczepu jest władzą nadrzędną dla jednostek szczepu, decyduje o sprawach najważniejszych dla szczepu: 1) realizacji i bieżącej modyfikacji planu pracy szczepu, 2) pełni funkcje Sądu Szczepowego, rozstrzygając spory między jednostkami i członkami szczepu, 3) opiniuje kandydatów na nowych drużynowych z listy osób zaproponowanych przez rezygnującego z dalszego pełnienia funkcji drużynowego lub z własnej inicjatywy zgłasza kandydata do mianowania na funkcje drużynowego Komendzie Hufca,


4) nadzoruje działalność finansową szczepu i drużyn 5) kieruje pracą wychowawczą szczepu oraz nadzoruje pracę

4. 5.

6. 7.

§. 34

19

Strona

1. W szczepie funkcjonuje także Rada szczepu, pełniąca rolę uchwałodawczą, a przede wszystkim opiniodawczą. 2. W skład Rady szczepu wchodzą, oprócz członków Komendy, przyboczni i zastępowi drużyn szczepowych. 3. Rada szczepu zwoływana jest minimum dwa razy do roku, w okresie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim. 4. Radę zwołuje Komendant szczepu na wniosek własny lub na wniosek 2/3 Komendy szczepu. 5. Do zadań Rady szczepu należy: 1) opiniowanie w sprawie prób na stopnie harcerskie członków szczepu, znaki służb lub projektów ogólnoszczepowych 2) zatwierdzanie planu pracy szczepu na dany rok harcerski 3) zatwierdzanie budżetu i sprawozdania finansowego szczepu 4) opiniowanie w sprawach bieżącej realizacji planu pracy i strategii szczepu 5) opiniowanie w sprawach udzielania nagród i kar 6. Wszelkie postanowienia i uchwały Rady szczepu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady i spisywane są w formie protokołu oraz wprowadzane do dokumentacji szczepu. 7. Rada może obradować w trybie zwykłym, nadzwyczajnym lub obiegowym zgodnie z przepisami ZHP. 8. Uchwały Rady Szczepu muszą być ogłoszone do wiadomości publicznej w rozkazie Komendanta Szczepu.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

jednostek przynależących do szczepu 6) prowadzi dokumentacje szczepu, 7) podejmuje decyzje w sprawach zwyczajnych szczepu, 8) realizuje zadania zlecone przez Komendę Hufca. Zbiórki Komendy Szczepu zwołuje Komendant Szczepu lub wyznaczony przez niego zastępca. Wszelkie postanowienia i uchwały Komendy Szczepu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komendy i spisywane są w formie protokołu oraz wprowadzane do dokumentacji szczepu. Komenda może obradować w trybie zwykłym lub obiegowym zgodnie z przepisami ZHP. Uchwały Komendy Szczepu muszą być ogłoszone do wiadomości publicznej w rozkazie Komendanta Szczepu.


Strona

20

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 35 9. Rada Szczepu, która odbywa się w obecności wyznaczonego przez Komendanta hufca pełnomocnika, obraduje jako: 1) zgromadzenie wyborczo-sprawozdawcze 2) zgromadzenie konstytucyjne i zwana jest wtedy Wielką Radą Szczepu. 10. Wielka Rada Szczepu: 1) decyduje o najważniejszych sprawach szczepu, 2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności władz szczepu od ostatniego Zgromadzenia, 3) przyjmuje program rozwoju szczepu, 4) w obecności przedstawiciela Komendy hufca przedstawia kandydata, na funkcje Komendanta Szczepu, spełniającego warunki określone w przepisach związkowych do sprawowania tej funkcji, 5) ma prawo zaproponować członków Komendy Szczepu, w tym osobę odpowiedzialną za program i pracę z kadrą oraz Kwatermistrza Szczepu, odpowiedzialnego za majątek i finanse szczepu. 11. Komendant Hufca powinien uwzględnić decyzję zgromadzenia dotyczącą kandydata na Komendanta Szczepu podczas wyboru osoby do pełnienia tej funkcji. 12. Powszechnie przyjmuje się, że Komendant Hufca mianuje Komendantem Szczepu osobę wskazaną mu przez zgromadzenie. 13. Komendant Hufca ma jednak prawo wybrać inną osobę na funkcje Komendanta Szczepu, jeśli uzna to za stosowne i nie godzące w interesy szczepu, a wręcz przeciwnie ma stać się przyczyną do jeszcze efektywniejszej pracy szczepu. 14. Decyzja ta powinna być jednak uzasadniona w sposób wyczerpujący członkom szczepu podczas trwania zgromadzenia. 15. W przypadku wyboru i mianowaniu przez Komendanta Hufca nowego Komendanta Szczepu, funkcję tracą tym samym wszyscy zastępcy poprzedniego Komendanta Szczepu, w tym Kwatermistrz Szczepu. 16. Zgromadzenie wyborcze jest zwoływane przez Komendanta Szczepu co dwa lata lub w razie konieczności w trybie nadzwyczajnym, na jednogłośny wniosek całej Komendy Szczepu lub 2/3 Rady szczepu.


§. 36 1. W Wielkiej Radzie Szczepu zwołanej w trybie zgromadzenia wyborczo-sprawozdawczego z głosem decydującym biorą udział członkowie szczepu będący instruktorami lub wędrownikami pełniącymi funkcje instruktorskie, mający pełnie praw członka szczepu i ZHP. 2. Pozostali członkowie Rady szczepu oraz pełnomocnik komendanta hufca biorą udział w zgromadzeniu wyborczym z głosem doradczym.

§. 37

§. 38 1. Komendanta Szczepu mianuje i odwołuje Komendant Hufca, zazwyczaj na wniosek Wielkiej Rady Szczepu. 2. Komendant Szczepu powinien być instruktorem ZHP, posiadać stopień minimum podharcmistrza i być przeszkolony do pełnionej funkcji. W przypadku nie spełnienia tych wymogów musi w najbliższym czasie, od momentu mianowania, uzupełnić swoje kompetencje. 3. Decyzje Komendanta szczepu są ogłaszane w rozkazie wydawanym nie rzadziej niż raz na kwartał.

§. 39

21

Strona

1. Do zadań Komendanta Szczepu należą: 1) dbanie o ciągłość pracy szczepu, 2) reprezentacja szczepu, 3) wydawanie rozkazów, 4) opracowanie planu pracy szczepu zatwierdzanego przez Radę szczepu na każdy rok harcerski,

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. W Wielkiej Radzie Szczepu zwołanej w trybie zgromadzenia konstytucyjnego z głosem decydującym biorą wszyscy członkowie Rady szczepu. 2. Pełnomocnik komendanta hufca bierze udział w zgromadzeniu konstytucyjnym z głosem doradczym.


KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

5) opiniowanie planów pracy drużyn oraz planu akcji letniej i

zimowej drużyn i szczepu przed ich zatwierdzeniem przez właściwą Komendę Hufca, 6) koordynowanie pracy Komendy Szczepu oraz drużynowych działających w szczepie i innych organów szczepu, 7) zwoływanie posiedzeń Komendy Szczepu i Rady szczepu, 8) odpowiadanie za majątek i zobowiązania szczepu, 9) przygotowanie następcy na funkcję Komendanta Szczepu, którego ma prawo zaproponować na zgromadzeniu wyborczemu. 10) złożenie sprawozdania z realizacji strategii szczepu pod koniec kadencji przed Wielką Radą Szczepu. 2. W realizacji poszczególnych zadań, Komendantowi Szczepu pomagają mianowanie przez niego zastępcy komendanta oraz funkcyjni szczepu.

§. 40 1. Komendant Szczepu ma prawo w zależności od potrzeb, za zgodą i wiedzą Komendy Szczepu,: 1) tworzyć dodatkowe organy szczepu, określać sposób ich organizacji i powoływać do nich odpowiednie osoby, 2) tworzyć dodatkowe funkcję w szczepie i powoływać na nie odpowiednie osoby, w szczególności na funkcję zastępców komendanta szczepu i Kwatermistrza Szczepu. 2. Mianowania na funkcje Zastępców i Kwatermistrza Szczepu zwyczajowo mają miejsce podczas Wielkiej Rady Szczepu. 3. Komendant Szczepu na wniosek drużynowego oraz Rady gromady lub drużyny przynależącej do szczepu może odbierać złożenie Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego przez członków tej jednostki.

Strona

22

§. 41 1. Do zadań zastępców Komendanta Szczepu należą: 1) pomoc Komendantowi Szczepu w pełnieniu jego obowiązków, poprzez realizację zakresu zadań wyznaczonych ich funkcji przez tę Konstytucję, 2) wypełnianie zadań zleconych przez Komendanta Szczepu 2. Zastępcy Komendanta zastępują go w razie jego nieobecności lub na jego ustne polecenie.


§. 42

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Do zadań Zastępcy Komendanta Szczepu należą: 1) kierowanie pracą wychowawczą szczepu w zakresie zleconym przez Komendanta Szczepu, 2) kierowanie akcjami programowymi szczepu w zakresie uzgodnionym z Komendantem Szczep, 3) odpowiada za przygotowanie strategii szczepu, planów operacyjnych i planu pracy szczepu, w tym planu szkolenia małej kadry, 4) reprezentowanie szczepu na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z Komendantem Szczepu, 5) prowadzenie dokumentacji związanej z akcjami programowymi i kształceniem instruktorów szczepu, 6) współpraca z zespołami hufca, 7) motywowanie i wspieranie rozwoju instruktorów, 8) opiniowanie planów pracy drużyn szczepu oraz planów ich akcji letniej i zimowej, 9) przygotowanie i przedstawianie corocznego raportu z swojej działalności przed Komendą Szczepu. 10) przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności programowej i kształceniowej przez Wielką Radą Szczepu na koniec kadencji 11) wypełnianie zadań zleconych przez Komendanta Szczepu 2. Zastępca Komendanta decyduje samodzielnie w zakresie terminu i miejscu spotkań z drużynowymi w celach sprawozdawczych, kształceniowych lub integracyjnych. 3. Zastępca Komendanta opiniuje w sposób wiążący w sprawie: 1) propozycji zmian na funkcji drużynowych w szczepie, 2) planów pracy szczepu i drużyn, 3) planów pracy obozów i zimowisk, składu kadry programowej obozów, zimowisk w szczepie, 4) planów oraz składu kadry szkoleń i warsztatów w szczepie, 5) planów wszystkich akcji programowych szczepu.

§. 43

23

Strona

1. Do zadań Kwatermistrza szczepu należą: 1) dbanie o majątek i finanse szczepu 2) kierowanie sprawami organizacyjnymi szczepu, w tym służenie pomocą i radą drużynowym w sprawach przygotowań oraz realizacji akcji programowych ich drużyn, 3) przygotowanie i realizacja budżetu szczepu,


KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

24 Strona

4) reprezentowanie szczepu na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z Komendantem Szczepu, 5) przygotowanie i prowadzenie HALiZ w szczepie w zakresie uzgodnionym z Komendantem Szczepu, 6) współpraca z hufcem oraz drużynami spoza szczepu w zakresie uzgodnionym z Komendantem Szczepu, 7) archiwizacja dokumentów szczepu, 8) pozyskiwanie sojuszników oraz przyjaciół akcji szczepu, 9) organizacja oraz przygotowanie zbiórek Komendy Szczepu 10) przygotowanie i przedstawianie corocznego raportu z swojej działalności przed Komendą Szczepu, 11) przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej szczepu przed Wielką Radą Szczepu, 12) wypełnianie zadań zleconych przez Komendanta Szczepu 2. Kwatermistrz szczepu decyduje samodzielnie w zakresie terminu i miejscu spotkań z funkcyjnymi szczepu w celach sprawozdawczych, organizacyjnych lub integracyjnych. 3. Kwatermistrz szczepu opiniuje w sposób wiążący w sprawie: 1) wydatkowanie finansów szczepu 2) planów pracy szczepu i gromada lub drużyn w zakresie spraw organizacyjnych, 3) planów pracy oraz składu kadry obozów i zimowisk szczepu lub drużyn przynależących do szczepu, 4) planów akcji zarobkowych szczepu.

Rozdział 8. Strzelecki Krąg Instruktorski „Baszta” §. 44 1. Strzelecki Krąg Instruktorski „Baszta” zrzesza wszystkich instruktorów działających w szczepie „Czarna Jedynka” i działa zgodnie z zasadami regulaminów dotyczących kręgu instruktorskiego ZHP. 2. Włączenie do Kręgu następuję w momencie złożenia Zobowiązania Instruktorskiego przez nowego instruktora szczepu lub za zgodą kręgu w momencie powierzenia mu funkcji instruktorskiej. 3. Członkami Kręgu mogą zostać także ci instruktorzy hufca którzy wyrazili taką wolę, z tym, że wstąpienie do Kręgu jest jednoczesnym wyrażeniem woli na dodatkowe członkostwo w 1 SSH i wiąże się z przyjęciem wszystkich praw oraz obowiązków szczepu. 4. Krąg zgodnie z instrukcjami ZHP liczy co najmniej 6 członków.


§. 45

§. 46

25

Strona

1. Celem Kręgu jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków oraz animacja życia kulturalno-turystycznego jego członków. 2. Krąg pracuje metodą harcerską samodzielnie planując pracę. 3. Krąg czynnie wspomaga realizację działań szczepu i jest naturalnym miejsce współpracy wszystkich instruktorów szczepu. 4. Krąg podejmuje służbę społeczną, przede wszystkim czynnie wspiera potencjalnych kandydatów do instruktoratu ZHP. 5. Praca Kręgu polega na: 1) wymianie doświadczeń z dotychczasowej działalności harcerskiej; 2) organizowaniu spotkań; 3) organizowaniu rajdów; 4) organizowaniu biwaków; 5) organizowaniu zlotów; 6) organizowaniu obozów; 7) organizowaniu złazów; 8) integrowaniu środowiska harcerskiego i instruktorskiego.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Kręgiem kieruje Przewodniczący Kręgu wybrany przez członków Kręgu i zatwierdzony przez Komendanta szczepu. 2. Przewodniczący Kręgu: 1) reprezentuje Krąg; 2) odpowiada za realizację planu pracy oraz prowadzenie dokumentacji Kręgu 3) przedstawia wnioski do rozkazu Komendanta Szczepu; 4) odpowiada za prowadzenie Kręgu; 5) wykonuje inne czynności powierzone przez Krąg lub Komendę szczepu. 3. Przewodniczący Kręgu ma swojego zastępcę, którego wybiera i mianuje rozkazem spośród członków Kręgu. 4. Z-ca Przewodniczącego Kręgu reprezentuje Krąg, gdy: 1) Przewodniczący nie może podjąć odpowiedniej decyzji z powodu nieobecności; 2) na wyraźne polecenie Przewodniczącego Kręgu. 5. Rezygnacja z funkcji następuję poprzez złożenie stosownego oświadczenia Komendantowi szczepu przez pełniącego funkcję lub poprzez odwołanie danej osoby z funkcji w wyniku porozumienia z członkami Kręgu.


6. Zbiórki odbywają się systematycznie (1 raz w kwartale – a w miarę potrzeb częściej). 7. Dokumentacja Kręgu przechowywana jest w archiwum szczepu. rokrocznie zaś stosowna kopia przekazywana jest Komendzie Hufca.

§. 47

Strona

26

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Krąg może być rozwiązany na wniosek 2/3 członków Kręgu, wniosek Komendy szczepu lub decyzją Komendy hufca w przypadku niespełnienia warunków formalnych określonych przez przepisy ZHP.

Rozdział 9. Harcerskie Kluby Specjalnościowe §. 48 1. Przy szczepie mogą działać harcerskie kluby specjalnościowe w rozumieniu przepisów ZHP zrzeszające harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów oraz członków starszyzny mających przydział służbowy do „Czarnej Jedynki”, którzy złożyli chęć przynależności do danego klubu. 2. Zasady i tryb pracy Klubu określają odpowiednie instrukcje ZHP.

§. 49 6. Klubem kieruje Przewodniczący Klubu, będący instruktorem ZHP oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje państwowe, zatwierdzony na wniosek Komendanta Szczepu w rozkazie Komendanta Hufca. 7. Przewodniczący Klubu: 1) reprezentuje klub 2) odpowiada za realizację planu pracy klub; 3) wnioskuje w sprawach wymagających wydania rozkazu do Komendanta szczepu; 4) odpowiada za prowadzenie dokumentacji klubu; 5) odpowiada za prowadzenie klubu; 6) wykonuje inne czynności powierzone przez klub lub Komendę szczepu 8. Przewodniczący Klubu w realizacji zadań specjalnościowych, w szczególności gdy chodzi o szkolenia, pomaga odpowiedni szef


wyszkolenia – specjalista w sprawach obronnych, survivalowych lub strzelniczych. 9. Rezygnacja z funkcji następuję poprzez złożenie stosownego oświadczenia Komendantowi szczepu przez pełniącego funkcję lub poprzez odwołanie danej osoby z funkcji w wyniku porozumienia z członkami klubu.

§. 50

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Celem klubu jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków poprzez rozwijanie pasji związanej z daną specjalnością. 2. Klub pracuje metodą harcerską samodzielnie planując pracę na dany rok harcerski. Plan pracy klubu zatwierdzany jest przez Komendę szczepu i przedstawiany do wglądu komendzie hufca oraz właściwemu wydziałowi/zespołowi GK ds. specjalności. 3. Klub czynnie wspomaga realizację działań szczepu i jest naturalnym miejsce do pracy ze specjalnością ZHP. Rokrocznie składa Komendzie Szczepu sprawozdanie ze swojej działalności. 4. Klub organizuje szkolenia związane ze specjalnością jak i czynnie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach ZHP oraz instytucji państwowych dotyczących pracy ze specjalnością. 5. Praca Klubu polega na: 1) wymianie doświadczeń z zakresu danej specjalności, 2) organizowaniu spotkań i szkoleń, 3) organizowaniu rajdów, biwaków, zlotów i gier, 4) integrowaniu środowiska harcerskiego i instruktorskiego, 5) organizowaniu warsztatów i kursów, 6) współpracy z innymi organizacjami 7) wspomaganiu członków klubu w podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu uprawnień państwowych, poprzez zdobywanie środków finansowych obniżających koszt udziału w nich. 6. Zbiórki odbywają się systematycznie (1 raz w kwartale – a w miarę potrzeb częściej). 7. Dokumentacja Klubu przechowywana jest w archiwum szczepu, a jej kopia przekazywana jest rokrocznie Komendzie Hufca.

§. 51

27

Strona

1. Członkowie klubu noszą na mundurze plakietkę z nazwą klubu powyżej prawej kieszeni mundurowej oraz plakietkę specjalności noszoną na prawym rękawie munduru powyżej sprawności. 2. Strojem polowym członków klubu jest odpowiedni jednolity strój wybrany i zatwierdzony przez Komendę Szczepu.


§. 52 1. Klub może być rozwiązany na wniosek 2/3 członków Klubu, wniosek Komendy szczepu lub decyzją Komendy hufca w przypadku niespełnienia warunków formalnych określonych przez przepisy ZHP.

Strona

28

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

Rozdział 10. Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych §. 53 1. Przy szczepie działa Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych, której zasady i tryb pracy regulują odpowiednie przepisy ZHP w sprawie pracy z próbami na stopnie harcerskie. 2. Celem Kapituły jest stymulowanie i koordynowanie zdobywania stopni starszoharcerskich i wędrowniczych w 1 SSH. 3. Zadaniem Kapituły jest umożliwienie harcerzom oraz harcerkom szczepu zdobywanie następujących stopni starszoharcerskich i wędrowniczych: 1) samarytanka, 2) ćwik 3) Harcerka Orla, 4) Harcerz Orli 4. Kapituła kontroluje i reguluje także przyznawanie sprawności mistrzowskich.

§. 54 1. Kapituła składa się z: 1) Przewodniczącego 2) Zastępcy przewodniczącego 3) Sekretarza kapituły 4) oraz 2 członków 2. Kapituła zbiera się wtedy, gdy jest taka potrzeba. 3. Kapituła decyduje o otwarciu próby, oznaczeniu jej terminu, przedłużeniu, zamknięciu oraz wnioskuje do Komendanta Szczepu o przyznanie stopnia. 4. Decyzje Kapituła podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 3/5 składu, z


zachowaniem warunku, że w przypadku decyzji dotyczących prób na stopnie wędrownicze, w składzie tym obecne są minimum dwie osoby posiadające stopień Harcerza Orlego. 5. Opiekunowie odpowiadają przed Kapitułą za prowadzenie próby. 6. W przypadku rezygnacji Opiekuna - do czasu wyboru nowego próbę prowadzi Przewodniczący, jednak nie dłużej niż do następnego spotkania Kapituły. 7. Rezygnację z Kapituły składa się na ręce Przewodniczącego, a Przewodniczący Komendantowi Szczepu.

§. 55

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

29

Strona

1. Kapituła do wymagań na stopnie wprowadza swoje propozycje zadań, ma prawo dokonywać zmian zadań, skonkretyzować je lub dodać nowe. 2. Posiedzeniem Kapituły kieruje jej Przewodniczący bądź jego Zastępca. 3. Kandydat otwierający próbę na stopień powinien wypełnić, w formie elektronicznej, kartę próby na wybrany przez siebie stopień, posługując się odpowiednim formularzem znajdującym się na stronie internetowej szczepu, i przesłać go do Przewodniczącego kapituły najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Kapituły. 4. Kartę próby na wybrany przez siebie stopień kandydat może pobrać bezpośrednio z podstrony szczepu, znajdującej się na serwisie internetowym hufca: zhp.strzelce.pl. 5. Wszystkie zmiany zadań i terminów ich realizacji w próbie muszą być zatwierdzone przez Kapitułę. 6. Na spotkaniu Kapituły kandydatowi towarzyszy opiekun. Obowiązuje ich pełne umundurowanie. 7. Opiekunem kandydata zdobywającego stopień może być wyłącznie osoba, która dany lub wyższy stopień posiada albo instruktor ZHP. Opiekunem może być wyłącznie członek szczepu. 8. Opiekun próby pomaga w tworzeniu zadań próby oraz dba o ich prawidłową realizację. 9. Pisemny raport z realizacji próby na stopień harcerz, napisany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie szczepu, dostarcza w formie elektronicznie do Przewodniczącego Kapituły, przynajmniej na 10 dni przed posiedzeniem Kapituły. 10. Jeżeli jeden z członków Kapituły sam zgłasza się z kartą próby na stopień - do zatwierdzenia próby wymagana jest jednomyślna decyzja pozostałych członków oraz obecność Komendanta Szczepu.


KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

W pozostałych przypadkach Kapituła decyduje zwykłą większością głosów. 11. Dorobek prób na stopnie stanowi własność wspólnoty harcerskiej i jest upowszechniany w szczepie w sposób umożliwiający korzystanie z niego wszystkim funkcyjnym oraz zdobywającym stopnie, w sposób nienaruszający praw autorów. Kandydatom opracowującym zadania próby na komputerze zaleca się dołączenie ich do raportu o przebiegu próby na nośniku elektronicznym. 12. Stopnie są przyznawane po pozytywnym zamknięciu próby przez Kapitułę w rozkazie Komendanta Szczepu. 13. Kandydat ma prawo wystąpić do kapituły z wnioskiem o zmianę poszczególnych zadań podczas realizacji próby. 14. Czas zaliczania próby jest ograniczony: 1) samarytanka oraz ćwik – minimalnie 8 miesięcy, maksymalnie 12 miesięcy 2) Harcerka Orla oraz Harcerz Orli - minimalnie 8 miesięcy, maksymalnie 18 miesięcy 15. Próba jest zamykana negatywnie: 1) na wniosek harcerza, 2) po upływie 30 dni od maksymalnego czasu otwarcia próby przy jednoczesnym braku konsultacji z Przewodniczącym Kapituły co do jej przedłużenia, 3) z powodu niewykonania zadań postawionych w próbie lub wykonania ich na niskim poziomie.

§. 56 1. Przewodniczącego Kapituły wybiera kapituła, a zatwierdza go Komendant Szczepu w swoim rozkazie 2. W skład Kapituły wchodzą harcerze po zdobyciu stopnia Harcerza Orlego i wyrażeniu chęci pracy w kapitule. 3. Na wniosek Przewodniczącego, i przy akceptacji Zastępcy oraz członków Kapituły, do Kapituły mogą wejść harcerze w stopniu samarytanka/ćwik, posiadający naramiennik wędrowniczy. 4. Nowego członka Kapituły akceptują obecni członkowie na wniosek Przewodniczącego.

Strona

30

§. 57 1. Wymagania na dane stopnie i sprawności regulują odpowiednie instrukcje oraz regulaminy ZHP. 2. Próby na sprawności harcerskie, projekty starszoharcerskie, na naramiennik wędrowniczy i znaki służb prowadzone są w


3.

4.

5.

7.

8.

Rozdział 11. Harcówka, majątek i strona internetowa szczepu

§. 58

31

Strona

1. Harcówka szczepu jest własnością Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP i podlega zarządowi zwykłemu przez 1 Strzelecki Szczep Harcerski „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych na zasadach określonych umową z Urzędem Miasta Strzelce Krajeńskie oraz Komendą Hufca. 2. Głównym zarządcą harcówki jest Kwatermistrz szczepu. 3. Harcówka jest dobrem wspólnym każdego harcerza i każdej harcerki szczepu, dobrem, o które należy dbać. Dobrem tym dysponuje Komendant szczepu wraz z Kwatermistrzem oraz drużynowi jednostek podstawowych działających w szczepie. 4. Harcówka służy przede wszystkim do celów statutowych ZHP.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

6.

jednostkach podstawowych ZHP lub w razie potrzeby przy Radzie Szczepu. Kapitule próbant okazuje odpowiedni rozkaz potwierdzający nadanie danej sprawności, znaku, naramiennika lub zaliczenie projektu. Próby na stopnie młodszoharcerskie i starszoharcerskie powinny być prowadzone przy pomocy Szczepowej Książki Stopnia, zawierającej szczegółowe zadania na dany stopień lub w oparciu o rozpisaną i zatwierdzoną przez radę drużyny kartę stopnia. Warunkiem zdobycia sprawności mistrzowskiej jest posiadanie danej sprawności na poziomie zaawansowanym oraz przedłożenie Kapitule dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień państwowych lub specjalistycznych dotyczących tej sprawności. Wszystkie decyzje Kapituły ogłaszane są w rozkazie Komendanta Szczepu, a wyjątki tego rozkazu dotyczące danych członków jednostki ogłaszają właściwi drużynowi w swoich rozkazach. Członkowie szczepu powinni prowadzić swoje próby przy udziale Kapituły działającej w szczepie, mają jednak prawo zdobywać swoje stopnie również przy udziale kapituły hufcowej. Odwołanie od decyzji Kapituły należy kierować do Komendy szczepu. Od decyzji zaś Komendy przysługuje prawo odwołania do Rady szczepu. Decyzja Rady jest decyzją ostateczną. Zmiany w niniejszym rozdziale konstytucji wymagają opinii i zgody Kapituły. Do dokonania poprawek wystarczy zwykła większość głosów uprawnionych do wyrażenia opinii członków Kapituły.


5. Obowiązkiem wszystkich członków szczepu jest dbanie o utrzymanie harcówki w należytym stanie i do korzystania z niej jedynie w celach do tego przeznaczonych. 6. Korzystający z harcówki zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu korzystania z harcówki zatwierdzonego przez Komendę szczepu. 7. Regulamin harcówki dostępny jest w lokalu oraz na stronach internetowych szczepu.

Strona

32

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 59 1. Majątek szczepu tworzą fundusze wszystkich drużyn oraz sprzęt ZHP będący w danej chwili w zarządzie Komendy szczepu. 2. Szczep prowadzi wspólną politykę majątkowo-finansową zgodnie z przepisami ZHP, a głównym zarządcą majątku szczepu jest Komendant Szczepu w łączności z Kwatermistrzem szczepu. 3. Majątek szczepu służy dobru wspólnemu wszystkich drużyn szczepu oraz kręgów i klubów działających w szczepie. 4. Dysponowane przez Komendę środki finansowe wspomagają działalność statutową wszystkich jednostek szczepu na zasadzie wspólnotowości, solidarności oraz sprawiedliwości. 5. Realizację zadań budżetowych wyznacza budżet szczepu zatwierdzony przez Radę szczepu. 6. Finanse i majątek szczepu podlegają kontroli właściwej komendy hufca oraz komisji rewizyjnej. 7. Szczegółowe zasady gospodarowania majątkiem ZHP określają odpowiednie przepisy i instrukcje finansowe związku.

§. 60 1. Komenda Szczepu prowadzi stronę internetową szczepu oraz swoich jednostek na serwisie internetowym hufca pod adresem zhp.strzelce.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.com. 2. Na stronie szczepu/portalu społecznościowym publikowane są wszystkie rozkazy Komendanta Szczepu oraz drużynowych szczepu. 3. Każda drużyna posiada w ramach strony hufca własną kronikę, którą winna aktualizować na bieżąco. 4. Portal społecznościowy i strony szczepu/drużyn powinny zawierać aktualne informacje i dane o zbliżających się wydarzeniach szczepu. 5. Galeria fotograficzna oraz filmowa wydarzeń szczepowych i drużynowych, powinna być aktualizowana na bieżąco przez wszystkich funkcyjnych szczepu oraz drużyn.


6. Strona WWW jest jedynym oficjalnym kanałem informacyjnym, tzw. „tablicą ogłoszeń” Komendy szczepu, przez który następuje podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji o szczepie. 7. Każdy członek szczepu zobowiązany jest do śledzenia na bieżąco informacji ukazujących się na stronie hufca i portalu facebook.com. 8. Za treści merytoryczne na stronie odpowiada drużynowy danej jednostki oraz Komendant szczepu wraz ze swoim Zastępcą. Za obsługę teleinformatyczną serwisu odpowiada wyznaczona przez Komendanta osoba – administrator strony.

Rozdział 12. Umundurowanie członka szczepu §. 61

§. 62

33

Strona

1. Oficjalnym nakryciem instruktora szczepu jest kapelusz skautowy twardy, wręczany mu obrzędowo w trakcie jego Zobowiązania Instruktorskiego lub przyjęcia do szczepu. 2. Instruktor pełniący funkcje drużynowego może występować w trakcie zbiórek szczepu w nakryciu głowy swojej jednostki. 3. Oficjalne nakrycie głowy pozostałych członków szczepu to: 1) czapeczka zuchowa „CZUJ” – gromady zuchowe 2) miękki kapelusz skautowy – drużyny żeńskie 3) czarny beret – drużyny męskie 4) furażerki – druzyny wędrownicze. 5) w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komendy Szczepu i na wniosek Rady danej drużyny, dla harcerzy i harcerek dopuszcza się noszenie zastępczo rogatywek.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Harcerze, zuchy, wędrownicy oraz instruktorzy „Czarnej Jedynki” noszą umundurowanie organizacyjne ZHP. 2. Podstawowe zasady wyglądu i korzystania z munduru ZHP określa ceremoniał i regulamin mundurowy ZHP. 3. Członek szczepu zobowiązany jest do noszenia oznaczeń przynależności do szczepu określonych niniejszą konstytucją (plakietki szczepu, odpowiednich barw i pierścienia do chusty).


§. 63 1. Oficjalnymi spodniami mundurowymi męskich członków szczepu są czarne bojówki typu Ranger BDU z firmy Mil-tec. 2. Do spodni męskich noszony jest czarny pasek parciany ZHP. 3. Oficjalnym pasem instruktorskim dla mężczyzn jest pas skórzany ZHP.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

§. 64 1. Członkinie szczepu noszą spódnice ZHP spięte czarnym pasem parcianym ZHP. 2. W okresie od grudnia do marca dopuszcza się zastępczo spodnie określone w paragrafie 63 pkt. 1. 3. Do spódnic obowiązkowo zakłada się cieliste rajstopy oraz getry w kolorze czarno-białym i wywijki w kolorze tasiemki drużyny. 4. Oficjalnym pasem instruktorskim dla kobiet jest pas skórzany ZHP.

§. 65 1. Oficjalnym obuwiem członka szczepu jest czarny but trekkingowy. 2. W trakcie wędrówek pieszych członkowie szczepu korzystają z obuwia dowolnego. 3. Zuchy noszą do munduru buty czarne typu Addidas.

§. 66 1. Oficjalnymi strojami polowymi członków szczepu jest koszulka szczepowa lub drużynowa noszona z chustą harcerską. 2. Każdy członek szczepu ma prawo korzystać z polaru szczepowego lub drużynowy, szczególnie w trakcie biwaków i rajdów. 3. W trakcie uroczystości miejskich, gdy wymagają tego okoliczności pogodowe, członkowie drużyn występują w zielonych pałatkach.

Strona

34

§. 67 1. Każda drużyna szczepu zobowiązana jest do szacunku względem munduru i odznak organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego. 2. Członkowie szczepu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu mundurowego szczepu, a nie wywiązywanie się z niego skutkować może nałożeniem kar statutowych ZHP.


Rozdział 13. Postanowienia końcowe §. 68 1. Zmiany w niniejszej Konstytucji może dokonać jedynie Wielka Rada Szczepu zwołana w trybie konstytucyjnym. 2. Wprowadzenie poprawki wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków Wielkiej Rady Szczepu.

§. 69

§. 70 1. Konstytucja uchwalono decyzją Wielkiej Rady 1 Szczepu Strzeleckiego Harcerskiego „Czarnej Jedynki” im. Cichociemnych dnia 11 kwietnia 2015 r. w Strzelcach Krajeńskich 2. Konstytucja wchodzi w momencie ogłoszeniu jej rozkazem Komendanta Szczepu 3. Konstytucja traci ważność tylko w momencie rozwiązania szczepu.

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

1. Do przestrzegania przepisów niniejszej konstytucji zobowiązani są wszyscy członkowie szczepu „Czarna Jedynka”, a złamanie któregokolwiek z jej postanowień skutkować będzie karą statutową określoną Statutem ZHP. 2. Na straży wykonalności konstytucji stoi Rada szczepu.

35

Strona


ZAŁĄCZNIKI: HYMN SZCZEPU Strzegli obrońcy murów swego miasta

aG (aG)

codzień na murach przelewali krew

aG (aGd)

stawali oko w oko z wrogiem swym i ze swą słabością

dEa

wróg był okrutny, obiecał miastu rzeź

dEa

Zbudź się harcerzu wstań do stu kartaczy cóż że to trzecia czuwania twego noc jeżeli nie chcesz na swoje smutne dzieci patrzeć

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

gotowy na odparcie wroga bądź

Ref.

adEa

Czuwajcie w nocy, czuwajcie w dzień nie dajcie wrogu bram miasta przejść czuwajcie we dnie, czuwajcie w noc w naszym czuwaniu tkwi wielka moc.

Dzisiaj patrząc na miasta stare mury, szukasz w pamięci śladów chwały dni myślisz czy byłbyś tak dzielny jak żołnierz który broniąc wolności sam nie szczędził krwi. Każdy ma swój warowny mur i miasto każdy z nas w coś wierzy, czegoś chce, broń mnie mój Boże bym którejś nocy nie zasnął gdy wróg pod murem mym przyczai się

Strona

36

a

G

d

E


Plakietka szczepu

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

37

Strona


38

Strona

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

Logo szczepu


Wzór chusty szczepowej

KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA”

39

Strona


KONSTYTUCJA 1 SSH „CZARNA JEDYNKA” Strona

40

OPRACOWANIE: 1 Strzelecki Szczep Harcerski „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych

Konstytucja szczepu Czarna Jedynka  
Konstytucja szczepu Czarna Jedynka  

dokument regulujący pracę szczepu ze Strzelec Krajeńskich

Advertisement