Page 1


Knjigo posvečamo vsem rodoljubom in antifašistom – Slovencem, Hrvatom in Italijanom, ki so šli skozi vice in pekel koprskih zaporov. Ni jih zlomilo nasilje nacifašističnih oblastnikov, ker so vseskozi verjeli v svojo moralno moč in zmago pravice. Upanja niso pustili pred vrati zapora, ponesli so ga s seboj in zato tudi zmagali!

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 343.81(497.4Koper)(091) BELTRAM, Vlasta Koprski zapori : s poudarkom na političnih zapornikih v obdobju fašistične vladavine : ob 65. obletnici prve osvoboditve političnih zapornikov septembra 1943 = Le carceri capodistriane : con particolare riferimento ai prigionieri politici nel periodo del governo fascista : nel 65-esimo anniversario della liberazione dei prigionieri politici nel settembre 1943 / [tekst] Vlasta Beltram ; [prevod v italijanščino Ravel Kodrič ; fotografsko gradivo Pokrajinski muzej Koper]. - Koper : Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov = Capodistria : Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani, 2008 ISBN 978-961-6681-03-2240153856


Vlasta Beltram

KOPRSKI ZAPORI S poudarkom na političnih zapornikih v obdobju fašistične vladavine

Ob 65. obletnici prve osvoboditve političnih zapornikov septembra 1943 (Prirejeno za internetno objavo)

Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Capodistria September / Settembre 2008


Uvodne misli Italijanski književnik Silvio Pellico, ki so ga avstrijske oblasti pred 188 leti zaradi pripadnosti tajni iredentistični organizaciji karbonarjev obsodile na smrt, kasneje pa pomilostile, je preživel 10 let (1820– 1830) v najbolj zloglasni avstrijski jetnišnici Spielberg. O trpljenju in grozotah svojega ujetništva je napisal knjigo »Moje ječe«. Literarna izpoved trdega zaporniškega življenja je prevedena v mnoge jezike. Delo je po takratnih ocenah naredilo takratni Avstriji več škode kot katerakoli izgubljena bitka na bojnem polju in je še danes huda obtožba nasilja nad človekom, vklenjenem v zaporniško kletko. Zgodovinska publikacija Vlaste Beltram, ki pripoveduje o nekdanjih koprskih zaporih na naših tleh, ni literarno občutena izpoved, kot so »Moje ječe«, je pa dobro predstavljen dokument o kaznilnici, ki naj ostane v zgodovinskem spominu, in je živo pričevanje številnih zapornikov, Slovencev, Hrvatov, Italijanov – antifašistov, trpečih v koprskih zaporih zaradi njihove svobodoljubnosti in upornosti. Publikacija je pričevanje o preteklih časih in je opomin novim generacijam, da svoboda ni samoumevna dobrina, temveč dobrina, za katero so mnogi ljudje plačali visoko ceno, tudi v koprskih zaporih. Zgodovinarka Vlasta Beltram je raziskavo o koprskih zaporih razdelila na tri obdobja. Iz časa habsburške monarhije, ki je kaznilnico zgradila, predstavlja trde zaporniške razmere, kakršne je takratna avstrijska oblast izvajala nad kaznjenci, pretežno z območja Istre in Dalmacije. Najbolj je poudarjeno obdobje Kraljevine Italije in fašističnega terorja. Slovanski politični preganjanci iz Julijske krajine, kakor tudi italijanski protifašisti, so čas med preiskovanjem preživljali v t. i. grobovih živih (tombe dei vivi), izpostavljeni krutemu mučenju. V času narodnoosvobodilnega boja naj bi bilo zaprtih nad 5000 politično preganjanih. Pod vojaško upravo Jugoslovanske armade so maja 1945 koprski zapori zaključili svojo kruto zgodbo. Kmalu so njihovi debeli zidovi postali ruševina in prostor za nov razvoj Kopra. Poglavitni del publikacije, poglavje »Zapor so občutili na lastni koži«, namenja zgodovinarka spominskim pričevanjem političnih zapornikov v obdobju med


obema vojnama in med drugo svetovno vojno, antifašistov, tigrovcev, obsojencev fašističnega Posebnega sodišča za zaščito države in borcev NOB. Vsako od objavljenih pričevanj političnih mučencev je pretresljiva izpoved o mučenjih, ki naj bi strla človeku zavest in voljo. »Naše ječe« so izkusili številni antifašisti in borci boja, ki je na široko odpiral vrata osvoboditvi in polagal temelje združitvi Primorske in Istre z matičnim narodom. Primorski borci niso ob postopku za spremembo Ustave Republike Slovenije leta 2001 brez razloga in dokazov, tudi zgoraj omenjenih, predlagali, naj se njena ustavna preambula dopolni z naslednjim dodatkom: da smo izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost z antifašističnim, narodnoosvobodilnim in osamosvojitvenim bojem. Primorski predlog, ki ga je podprla široka slovenska javnost (na glasovanju v Državnem zboru je dobil 51 od potrebnih 58 glasov), pomeni moralno zadoščenje za antifašistične in narodnoosvobodilne borce ter veterane. Pobuda ne more zastarati, če jo bodo borci, veterani in slovenska napredna javnost gojili še naprej. Publikacija o koprskih zaporih, o trpljenju in žrtvah političnih zapornikov in njihovem prispevku za uresničenje samostojne in suverene Slovenije, je tehtno sporočilo, kje so korenine naše današnje stvarnosti in da zgodovinskih resnic ne smemo omalovaževati, tajiti ali zanikati. Dušan Fortič

I.

5


KOPRSKA KAZNILNICA OD USTANOVITVE DO UKINITVE Lasciate ogni speranza voi che entrate!1 »/.../ Še sedaj se spominjam velikega križa, ki je stal na vhodnih vratih koprskih zaporov s tem napisom /.../.« (Alojz Sosič, Opčine 1915, pisna izjava, april 1983) Organizirane družbene skupnosti so že od samih začetkov oblikovanja poskrbele tudi za kaznovanje tistih, ki so rušili postavljena družbena pravila. Prve kazni so bile predvsem izobčanje ljudi iz skupnosti, poznejše so temeljile na telesni kazni – za določene vrste zločinov so kaznovali določen del telesa (npr. za krajo so odsekali roko); politične nasprotnike in hujše prestopnike družbenih norm pa so praviloma obsodili na smrt. Z razvojem pravne države so telesne kazni spremenili v kazen odvzema temeljnih človekovih pravic in dobrin – odvzem svobode in premoženja, kar velja še danes. Z izvajanjem kazni odvzema svobode pa je bilo potrebno poskrbeti za ustrezne prostore. Začetki segajo v čas srednjega veka, ko je zemljiška gospoda, kot nosilka sodne oblasti, imela za ta namen v svojih gradovih posebne prostore – temnice, ječe. Namenjeni so bili predvsem podložnikom, ki niso oddali obveznih dajatev, ki so izvajali krivolov idr. Te grajske temnice so predhodnice sodobnih zaporov, ki so bili zgrajeni z namenom, združiti na enem mestu vse kriminalne ljudi iz svoje družbe.2 Tudi v mestih so bile ječe, v bližini sedežev mestnih svetov, ki so opravljali tudi sodno funkcijo, z ustanovitvijo sodišč pa v bližini le-teh. 19. in nato 20. stoletje prineseta še drugačno množično zaporniško skupino – politične zapornike. Seveda so ječe vedno polnili tudi na-

1 2

Opustite vsako upanje, vi, ki vstopate! Po internetnem viru: http://sl.wikipedia.org/wiki/Zapor


sprotniki vladajoče gospode ali režima, znanilci in nosilci družbene ga razvoja in sprememb (inovatorji, znanstveniki, verski reformatorji), ki so rušili takratne edino priznane obstoječe družbene modele, vendar le za krajši čas, saj so bili največkrat obsojeni na smrt. Naj- večje razsežnosti pa je ta pojav dobil ravno v 20. stoletju, v času totalitarnih režimov. Politični zaporniki so prihajali iz vseh slojev, njihov zločin pa je bil, da so delovali proti obstoječi oblasti zaradi drugačnih političnih prepričanj in interesov. Pri nas je bilo največ političnih zapornikov in drugače politično preganjanih ljudi v času fašizma, ko so se ljudje množično na različne načine upirali tako fašističnemu potujčevanju kot mačehovskemu odnosu Kraljevine Italije do prebivalcev novopriključene Julijske krajine. In v koprskih zaporih, vzpostavljenih že v prvi polovici 19. stoletja, je bilo vedno veliko političnih zapornikov – v avstro-ogrskem obdobju so bili pretežno Italijani (karbonari, iredentisti), v času fašizma in nemških okupatorjev Slovenci in Hrvati iz Julijske krajine pa domači protifašisti italijanske narodnosti, med vojno tudi še iz takratne Ljubljanske pokrajine in Dalmacije. In ravno tem zapornikom je namenjena pričujoča publikacija. To je pripoved o koprskih zaporih, ustanovljenih v času Habsburške monarhije; o kaznilnici, ki so jo zgradili v takih dimenzijah, da je četverokotna zgradba z nazobčanima stolpoma izstopala iz mestne vedute kot zastrašujoč opomin prebivalcem. O zaporih je malo arhivskih virov, zato je opis razvoja bolj splošen, ponekod nerazjasnjen, z nepopolnimi datumskimi opredelitvami. O trpljenju političnih zapornikov v njih v času vladavine fašistične Italije pa pripovedujejo spominska pričevanja.

Habsburška monarhija I. Koprski zapori so delovali najprej kot kaznilnica za prestajanje kazni. Skozi celoten obstoj je kaznilnica nekoliko spreminjala naziv (Casa di castigo, Penitenziario, Casa di pena, Stabilimento carcerario, Stabilimento penale, Casa di reclusione). Kasneje so imeli tudi status preiskovalnega zapora. Spadali so pod Ministrstvo za pravosodje. 7


Iz dopisa izrednega komisarja Ministrstvu za pravosodje leta 1923 izvemo, da je koprsko kaznilnico zgradila avstrijska oblast leta 1850, in sicer na kompleksu dveh ukinjenih samostanov – večjega dominikanskega in manjšega glagoljaškega, oba pa sta bila ločena z javno ulico. Na območju dominikanskega samostana so dvignili veliko zaporniško zgradbo z notranjimi dvorišči. V njej so bile zaporniške celice, pisarne, cerkev, delavci in vse potrebne službe, tudi ambulanta. Na predelu nekdanjega glagoljaškega samostana, ob takratni ulici Castel Musella, pa je bilo nekaj manjših stavb, kjer so spali mlado- letni zaporniki, različne delavnice, na bližnjem dvorišču pa so prali in sušili perilo.3 Cerkev je bila tudi v nekdanjem glagoljaškem samostanu, kjer so izvajali pravoslavno bogoslužje za zapornike iz Dalmacije. Dejansko so za zapore uporabili objekte dveh samostanov, ki so ju ukinili Francozi leta 1806, tako da je avstrijska oblast samostanske objekte nekoliko predelala in dogradila za nove potrebe in to že v prvi polovici 19. stoletja, z začetkom okrog leta 1820.4 V dopisu iz leta 1836 so omenjeni kot c. kr. Casa di castigo.5 Preskrba z vodo je bil problem, ki so ga kompleksneje reševali v začetku 60ih let. V letu 1863 so izdelali projekt za zgradnjo vodovoda, po katerem naj bi pripeljali vodo iz izvira v Kampelu pod Pomjanom. 3 4 5

SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 396, št. 1541. Slovenska Istra v boju za svobodo, Koper 1998, dopolnjena izdaja, str. 512. Archivio di Stato di Trieste (AST), I.R. Governo del Litorale, Atti Generali (AG), busta (b.) 504.

Pri tem naj bi sodelovala tudi koprska občina, saj bi imeli tudi Kopr čani od tega korist.3 Za razsvetljavo so služile petrolejke, leta 1910 pa so zapori dobili električno napeljavo.4

SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 73, št. 42. Aldo Cherini, Mezzo secolo di vita a Capodistria / Spoglio di una cronaca giornalistica 1890–1945/, Trst 1990, str. 110. 3 4

8


Panoramski pogled na Koper, takrat še otok. Levo izstopa mogočna koprska kaznilnica. Veduta panoramica di Capodistria, all’epoca ancora un’isola. Sulla sinistra s’erge imponente il complesso carcerario.

Zaporniki so prihajali z območja Istre in Dalmacije, zato je bila njihova narodnostna sestava zelo pestra. V začetku so v zaporih noge in roke zapornikov okovali z verigami ter uporabljali tudi druge krute naprave, ki pa so jih v 60-ih letih 19. stoletja ukinili. Značilna je bila visoka smrtnost zapornikov. Tudi po ukinitvi rabe krutih zaporniških naprav so bile razmere v zaporih slabe, zato je večkrat prihajalo do uporov. Na občini so že leta 1868 želeli rešiti ta problem z nastanitvijo 300 vojakov.5 Konec decembra 1899 je prišlo do splošne stavke, ko so obsojenci, nezadovoljni s splošnim stanjem, odklonili delo v dnevnih opravilih in notranjih delavnicah. Uprava je na pomoč poklicala vojake iz Trsta, župan pa je želel, da se za te potrebe stalno nastani v Kopru 80 vojakov.6

5 6

SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 88, št. 982. AST, I.R. Luogotenenza del Litorale, Atti Presidiali, b. 230, 1/17.7.

9


Proti koncu 60-ih let je v zaporih začela delovati šola za zapornike. V lokalnih časopisih zasledimo podatke o izpitih, učiteljih ipd. le v 70-ih letih, šolski prostori in učitelj pa so omenjeni tudi leta 1922.7 Tako npr. preberemo, da so bili 21. 12. 1871 v zaporu izpiti za obiskovalce šole, ki je začela delovati nekaj let prej. Obvezna je bila najprej samo do 20. leta starosti, od leta 1872 pa do 24. leta.8 Za leto 1877 preberemo, da sta obstajali dve sekciji, vsaka je imela dva tečaja: italijansko je obiskovalo 72 učencev, slovansko 129; v prvi je poučeval Simeone Vascotti, v drugi Matteo Cristofich (v njej je bila večina nepismenih dalmatinskih kmetov); predmeti so bili: verouk, materni jezik, geografija in avstrijska zgodovina, fizika, aritmetika, petje in risanje; poleg teh dveh predavateljev so poučevali še dva katoliška duhovnika Giorgio Zubranich in Biagio Glavina ter ortodoksni Grk Vladimiro Kordich.9 Tudi skrb za izpuščene zapornike se je pojavila že zgodaj – leta 1861 so ustanavljali odbor za pomoč izpuščenim zapornikom, doma iz koprske občine.10 Zaporniki so med prestajanjem kazni delali v delavnicah v kaznilnici, pomagali pa so tudi pri raznih javnih delih. Tako so npr. gradili nasip in cesto proti Semedeli in pomagali pri vzdrževalnih delih na obalni cesti Rivalunga, ki je povezovala Koper in Izolo. Marca 1915 je avstrijska oblast zapore izpraznila, zapornike, stražar je in uslužbence pa odpeljala v Maribor.11 II. Zapori so bili še v vogalu pritličja Pretorske palače. Iz dopisa okrajnega komisarijata v Kopru aprila 1836 zvemo, da so bili trije prostori namenjeni kriminalnim in političnim osumljencem v fazi preiskovanja, dva pa osebam (ločeno za moške in ženske), ki so bili kaznovani zaradi prekrškov (dolgovi, kontrabant ipd.). Nezdravi bivanjski pogoji (vlaga, brez neposredne svetlobe

AS 1792, Direkcija zaporov Koper, Dnevni ukazi v kaznilnici 1922–1923, ukaz št. 7. La Provincia, 1. 1. 1872. 9 L’Unione, 25. 12. 1877, št. 6. Ortodoksni Grk je dejansko pravoslavni duhovnik. 10 SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 65, št. 842 – osnutek statuta. 11 SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 396, št. 1541. 7 8

10


in brez prezračevanja) so pripeljali do obolevanja oseb, zato je nastal načrt za razširitev zaporov in izboljšavo pogojev bivanja.12

Kraljevina Italija Nova oblast je leta 1919 ponovno odprla glavno stavbo kaznilnice za zaporniške namene (leta 1922 tudi uvedla pravilnik delovanja Kraljevine Italije), opustila pa je prostore nekdanjega glagoljaškega samostana. V letih 1920–1921 je bil porušen velik del njegove največje stavbe, druge dele pa so namenili 11. pešpolku.13 Ukinili so tudi pravoslavno bogoslužje, češ da ni več zapornikov iz Dalmacije, šest slik in lestenec iz cerkve sv. Gregorija pa naj bi predali takratnemu Mestnemu muzeju za zgodovino in umetnost.14 V zaporu so do konca vojne delovale razne delavnice, v katerih pa so delali samo obsojeni, ki so prestajali kazen v zaporu. Med vojno, ko je primanjkovalo delovne sile, so delali še v različnih podjetjih. Zapor v podaljšku Pretorske palače je bil v tem času ženski zapor. Verjetno v prvem desetletju fašizma zanj ni bilo velike potrebe, saj ga je leta 1931 Ministrstvo za pravosodje ukinilo in prostore vrnilo občini, ženske zapornice pa preusmerilo v tržaške zapore.15 Kasneje so ga ponovno odprli, v vojnem času pa je bil prenapolnjen. Takrat je služil tudi kot prehodni zapor za politične zapornice, ki so prihajale iz predelov Jugoslavije, zasedenih od italijanske vojske, in odhajale naprej v ječe po Italiji. Konec leta 1942 je Ministrstvo občino zaprosilo še za dodatne prostore in dvorišče.16 Koprski zapori, s statusom preiskovalnega in kazenskega zapora, so sprejemali vedno več političnih zapornikov, v vojnem času so ti celo prevladovali. Zaprti so bili za daljši čas (v preiskavi) ali krajši čas (ob 1. maju, pomembnih obiskih AST, I.R. Governo del Litorale, AG, b. 504. Prav tam. 14 SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 389, št. 1718. 15 SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 474. 16 SI PAK KP 7, Občina Koper, t. e. 580. 12 13

11


in drugih državnih dogodkih). Drugi bližnji zapori so bili v Trstu (Coroneo, Jezuiti), Gorici in na Reki, v spominih pa večkrat preberemo, da so bili ravno koprski zapori najslabši. Grozo vzbujajoče so bile nečloveške samice, poimenovane »grobovi živih« (tombe dei vivi), kjer so pripornike »mehčali« pred zaslišanji. Pred vojno so opravljali zasliševanja na kvesturi, za hujše osumljence tudi na orožniški postaji v Semedeli, med vojno pa kar v zaporu. Zasliševanja so bila največkrat spremljana z mučenji, ki so se stopnjevala glede na težo političnega zločina. Največ političnih zapornikov je bilo slovanske narodnosti, in sicer iz celotne Julijske krajine, poleg njih še istrski italijanski protifašisti. Med drugo svetovno vojno se je, z italijansko osvojitvijo ozemlja v Jugoslaviji, razširil obseg političnih zapornikov in pripornikov, ki so poslej prihajali tudi iz novoustanovljenih zasedenih ozemelj Ljubljanske pokrajine in Dalmacije. Zapori so dobili še novo vlogo prehodnih zaporov za mnoge, pred vojaškim sodiščem obsojene, politične zapornike (moške in ženske) z zasedenih ozemelj, ki so jih od tu prerazporejali v italijanske ječe. Ker so o koprskih zaporih na voljo le skromni arhivski podatki, ne bomo verjetno nikoli prišli do končne številke, koliko političnih za pornikov vseh narodnosti je šlo skozi koprske zapore. Njihovo število je najbrž kar veliko, saj je bilo prostora za 2100 zapornikov, v času narodnoosvobodilnega boja pa naj bi jih bilo zaprtih tudi do 5000.17 V popisu, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, je leta 1943 vpisanih več kot 7500 zaporednih številk zapornikov (velja za moške in ženske zapore).18 Temu primerni so bili tudi pogoji bivanja. V koprskih zaporih so preživljali hude dneve in bili zasliševani tudi osumljenci, obtoženi in obsojeni na najbolj odmevnih procesih: s sojenja sodelujočim v marežganskem uporu 15. 5. 1921 (spontani narodnoobrambni odpor neoboroženih domačinov iz Marezig in okoliških vasi proti nasilju koprske fašistične škvadre na dan parlamentarnih volitev) pa s sojenja pripadnikom tržaške narodno- obrambne organizacije Borba septembra 1930 na tako imenovanem prvem tržaškem procesu Posebnega sodišča za zaščito Salvator Žitko, Koprski zapori. – V : Bili so zaprti, pregnani, obešeni, ustreljeni, na suženjskem delu, uporni / Vodnik po koncentracijskih taboriščih in zaporih, Ljubljana 1980, str. 123–125. 18 AS 1792, Carceri giudiziari, t. e. 3. 17

12


države (štirje obsojeni na smrt in ustreljeni v Bazovici) in sojenja antifašistom različnih političnih opcij na drugem tržaškem procesu decembra 1941 (pet obsojenih na smrt in ustreljenih na Opčinah). Zaprtih pa je bilo tudi veliko domačih antifašistov, med vojno tudi aktivistov Osvobodilne fronte in pripadnikov partizanskih enot. V času nemške okupacije so imeli Nemci v zaporih delavnice, vanje pa so, predvsem koprski fašisti v službi nemške vojske, zapirali zajete aktiviste in partizane, jih zasliševali, od tam pa so jih Nemci pretežno pošiljali v tržaški zapor Coroneo, taborišče Rižarno in naprej v koncentracijska taborišča.

Pogled na koprske zapore z mestnega stolpa.

13


Osvobajanje zapornikov septembra 1943 S kapitulacijo Italije je prišlo tudi upanje, da se odpro vrata zaporov. Vendar ni bilo tako. 9. in 10. septembra 1943 so svojci zaprtih iz okoliških vasi organizirali demonstracije z zahtevo po izpustitvi zapornikov. Istočasno so se uprli tudi zaporniki sami in rezultat teh dogajanj je bil izpustitev zapornikov iz okoliških vasi, pred tem pa so izpustili zapornike italijanske narodnosti. Koprski komisar javne varnosti je v telegramu 11. septembra razložil puljskemu kvestorju, zakaj se je odločil za izpustitev lokalnih zapornikov: dan prej so skupinsko pred nemško vojsko zbežali italijanski vojaki, zapuščeno orožje, obleko in hrano pa so ljudje odnašali, kar je prineslo zmedo v javni red. Istočasno so še sorodniki in prijatelji političnih zapornikov zahtevali njihovo izpustitev. Zaradi negotovih razmer, skromnih sil, ki jih je imel na razpolago, in možnosti, da se protest množice sprevrže v splošen upor zapornikov in posledično njihov pobeg, je ukazal aretirane izpustiti.19 Mnogo slabše so jo odnesli zaporniki iz drugih krajev. Novi nemški okupator jih je kmalu začel premeščati. Žene, ki so tudi razbijale po vratih in zahtevale izpustitev, so 15. septembra premestili najprej v moške zapore, dva dni kasneje pa so jih odpeljali v zapore v Benetke in drugam po Italiji. 26. septembra so odpeljali veliko število moških v nemška taborišča. Dan kasneje pa so domačini iz okoliških vasi, skupaj s hrvaškimi partizani (1. bataljon 2. hrvaške brigade, ki je takrat pokrival to območje), osvobodili preostale zapornike in v dneh do začetka nemške ofenzive, 2. oktobra, zvozili iz zapora ogromno materiala, ga najprej shranili po šolah v okoliških vaseh, nato pa odpeljali v Buzet. Udeleženec Nazarij Bordon iz Čežarjev je osvobajanje koprskih zapornikov takole opisal: »Akcijo bi morali izvesti 26. septembra. Takrat smo se zbrali borci v Pobegih ob 8. uri zjutraj. Razdelili smo se po vodih in odšli proti Kopru. Določen sem bil za izvidnico na hribu nad Pobegi. Kmalu sem opazil tri ladje, ki so prihajale iz Trsta proti Kopru. Takoj smo šli obvestit enoto, ki smo jo dohiteli pri Pradah. Z ladij so streljali proti Bertokom. Z eno skupino sem se vrnil nazaj v Čežarje, kjer me je drugo jutro poiskal Vincenc Kocjančič (član okrožnega komiteja KPS Brkini-slovenska Istra, op. av.), češ da gremo danes 19

Historijski arhiv Pazin, fasc. 30.

14


osvobajat koprske zapornike. Po poti smo zbrali skupino ljudi in skupaj odšli v Koper. S Kocjančičem in še z nekom iz Bertokov smo potrkali na vrata koprskih zaporov. Zahtevali smo, da odprejo vrata in nam izročijo zaporniške ključe. Po kratkem pregovarjanju nam je uspelo: stražar je odprl vrata in nam predal ključe. Od ene pa do enajste ure zvečer so nato vozili s kamionom material iz zaporov na šole v Šmarje, Marezige, Čežarje, Prade in Sv. Anton. Na kamion so naložili tudi koprske fašiste: vodjo zaporov, marešala karabinjerjev, veterinarja, brata Almerigogna, učitelja Zetta. Odpeljali so jih najprej v Marezige, potem v Buzet, tam pa so jih Nemci kmalu izpustili.«23 V knjigi Slovenska Istra v boju za svobodo pa je, na podlagi spominskih virov, dogajanje takole dopolnjeno: koprski zdravnik Giovanni Paruta, ki je prihajal zdravit tudi zapornike, je skrival slovenske politične zapornike tako, da jih je pokrival z rjuhami, rekoč, da so težki bolniki. 25. septembra so Nemci v nočnih urah z ladjo odpeljali precej političnih zapornikov v tržaški zapor Coroneo. Ostalo je le še kakšnih 200, ki jih je čakala enaka usoda, zato je okrožni komite KPS Brkini-slovenska Istra začel z akcijo za osvoboditev, ki so jo nato izpeljali domačini iz okoliških vasi skupaj s hrvaškimi partizani. Ko so že osvobodili zapornike, so pred zapornike postavili zaporniško osebje, da so ti pokazali na najhujše mučitelje.24

Vojaška uprava Jugoslovanske armade Po vojni je mogočna stavba stala le še tri leta. Maja 1945 so vanjo zaprli še nemške vojne ujetnike (tudi pripadniki nemške delovne organizacije TODT v Dekanih),25 ni pa več služila za zapore. V njej sta delovali mizarska in mehanična delavnica, od novembra 1946 še predilnica. Tu so imeli svoj sedež razne organizacije in manjša podjetja, še nekaj let potem, ko so jih leta 1948 začeli rušiti. Material nekdanjih zaporov so uporabili v pretežni meri za gradnjo zadružnih domov, ki so v tem obdobju in kasneje začeli množično rasti po vaseh. Na severovzhodnem delu zaporov so začeli zidati slovenskoitalijansko osnovno šolo – 21. 7. 1949 so položili temeljni kamen. Kasneje sta na tem kompleksu zrasla še nebotičnik in pošta. 23

Arhiv Pokrajinskega muzeja Koper, spominsko izjavo zapisala Vlasta Beltram avgusta

15


1980. Slovenska Istra v boju za svobodo, str. 356–357. Ustna izjava Fabia Vatovca iz Čežarjev.

24 25 27 28

SI PAK KP 7 (Archivio Regionale di Capodistria, NdT), Comune di Capodistria, u. t. 396, n. 1541. Slovenska Istra v boju za svobodo (L’Istria slovena nella lotta per la libertà), Koper 1998, edizione aggiornata, pag. 512. Archivio di Stato di Trieste (AST), I.R. Governo del Litorale, Atti Generali (AG), busta (b.) 504. SI PAK KP 7, Comune di Capodistria, u. t. 73, n. 42. Aldo Cherini, Mezzo secolo di vita a Capodistria / Spoglio di una cronaca giornalistica 1890–1945/, Trieste

29 30 31

1990, pag. 110.

Pogled na kaznilnico s pomola. Okovja in ključ iz koprske kaznilnice, razstavljeni v Pokrajinskem muzeju Koper.

II. ZAPOR 16

SO OBČUTILI NA LASTNI KOŽI PRIČEVANJA


»Na tem mestu so se do leta osvoboditve 1945 dvigali mrki zidovi koprske ječe. V njenih temnih celicah je moralo nešteto borcev za svobodo pretrpeti strahotne muke in tudi smrt, da zdaj človek, svoboden v svobodni domovini, lahko mimo greš. Spomni se njih upornega duha in človeške misli, ki sta rušila ječe, ter varuj svoje domovine in tvojega ljudstva prosto pot!« /Ciril Kosmač, 1959, posvetilo na šolski stavbi, zgrajeni leta 1951 na mestu nekdanjega zapora, podrti leta 2008, plošča pa se trenutno hrani v Pokrajinskem muzeju Koper/

V preteklosti je bilo kar nekaj poskusov, tako v samih borčevskih organizacijah kot v sodelovanju s koprskim muzejem, da bi zbrali čimveč pričevanj političnih zapornikov, ki so na lastni koži okusili grozotne razmere in ravnanje v koprskih zaporih. Cilj pa je bila samostojna publikacija. Tako se je v Pokrajinskem muzeju Koper nabral kupček spominskih pričevanj v obliki pisnih izjav. Z objavo v tej publikaciji nekako izpolnjujemo dolg do vseh pričevalcev, ki so zapisali svoje spomine v veri, da bodo nekoč zagledali luč sveta. Pričevanja pokrivajo časovno obdobje med obema vojnama in druge svetovne vojne, ob njihovem prebiranju pa si lahko najbolj verodostojno ustvarimo sliko o koprskih zaporih kot stavbi in kot kaznilnici – njenem delovanju, počutju in mučenju zapornikov. Obenem pa nam pričevanja političnih zapornikov razkrivajo njihovo »krivdo« protifašistične usmerjenosti in boja za svojo narodno identiteto.

Avgust Primožič (Čežarji, 1914), predvojni protifašist in komunist, večkrat zaprt v koprskih zaporih. Prvič je bil aretiran julija 1932 pri prenašanju pisalnega stroja za ciklostilno tehniko v Gabrovico. Leta 1938 je bil aretiran zaradi fotografije, na kateri skupina domačih fantov, skupaj z njim, pozdravlja z dvignjeno pestjo; nato ob vstopu Italije v vojno, 10. junija 1940, pa ob napadu na Jugoslavijo 6. 4. 1941, nekajkrat pa še na dan 1. maja ali ob prihodu visokih državnikov v te kraje.

17


»Že iz obstoječih slik se da videti, da so bili koprski zapori ogromna trinadstropna zgradba, ki jo je bilo takrat videti daleč z morja. Vzdolž Belvederja je bila stavba dolga skoraj 70 metrov, v južni smeri pa je bila nekoliko ožja. Na južni strani so bile kasneje zgrajene dodatne zgradbe. Na zahodni strani so bile v pritličju in nadstropjih tekstilna delavnica in druge delavnice, na južnem vogalu pa sta bila uprava in glavni vhod. Še en vhod, verjetno za tovor, je bil na severni strani. V notranjosti je bil med fasadami velik prostor za ‘zračenje’ kaznjencev, deljen z zidovi. Na južni strani je bila cerkev, poleg cerkve, v notranjosti, pa bolnišnica z ambulanto za kaznjence. Kasneje je bila na jugovzhodu dozidana manjša dvonadstropna stavba, v kateri so bile celice za izolacijo. Bilo jih je kakih 18, na koncu hodnika, spodaj, pa je bila kapela. Z malega dvorišča, ki je bilo namenjeno ‘zračenju’ izolantov, se je videlo vhod v cerkev in pročelje ambulante. Ko si prestopil glavni vhod, si šel po hodniku mimo kuhinje. Značilno je bilo, da so bili hodniki vsenaokrog povezani. Zanimiv je bil tudi pogled skozi pritlični hodnik na vzhodni strani na podzemne celice za izolacijo, ki so pomenile najstrožjo kazen. Mogoče jih je bilo kakih deset. Vsaka je imela majhen hodnik v obliki črke L, tako da ni bilo videti prehodov, čeprav so bila vrata železno mrežasta. V celicah je stalno gorela žarnica, v zidovju pa so bile vzidane železne rinke. Tod so po hodniku spremljali zapornike na zaslišanja v prostore v pritličju na vzhodni strani. V teh zaporih, ki so bili namenjeni predvsem za prestajanje dolgoletnih kazni, tudi dosmrtnih, so bili tudi politični zaporniki, vendar samo v času, ko so bili v preiskavi. Pravi zaporniki so bili predvsem kriminalci. Kaznjenci so bili razporejeni po večjih sobah – kameronih, po 12 v enem in tudi več. Čez dan pa so delali. Zaradi varnosti so hodili pazniki po oddelkih zjutraj in zvečer z lestvami, ki jih je nosil kaznjenec, od celice do celice, tolkli z železno palico železno mrežo na oknih in iskali sledove žaganja. Tolčenje se je izvajalo istočasno po vseh oddelkih, tako da je bilo slišati kot močno regljanje. Med čuvaji je bilo opaziti samo dva Slovenca, domačina (Križman iz Sv. Antona in Kocjančič iz Trušk), drugi so bili vsi Italijani. Ta moj opis velja za dobo 1930–1940.«20

20

Pisna izjava, april 1979, Arhiv Pokrajinskega muzeja Koper (APMK).

18


Iz članka:

Življenje naših aretirancev v laških zaporih

»/…/ Tudi koprski zapor, star preurejen grad (pravilno: samostan, op. av.), še precej dobro odgovarja zahtevam, a ne za politične zapornike. Ti so navadno vrženi v t.i. kazenske celice, ki se nahajajo popolnoma pod zemljo, brez oken, kamor ne posije sončni žarek, ker so celice od zunanje strani ločene po dolgih hodnikih. Te celice so nekaj strašnega in le kdor jih je poizkusil, si lahko o njih napravi sliko. Široke so komaj poldrugi meter, a dolge toliko, da srednji človek lahko napravi tri korake in pol, kadar se je navadil pravilno obračati, to pa zaradi omotice, ki se nujno pojavi že po nekaj korakih. Le v luknji nad notranjimi železnimi vrati brli noč in dan lučka. Kaznjenci dostikrat ne vedo, ali je noč ali dan, in se časovno orientirajo samo potom kosila, ki ga dobijo okrog poldne, ker v te luknje ne seže niti glas zvonca, niti zvonov. /…/«21

Ernest Vatovec - Amedej (Čežarji, 1902), predvojni komunist (od leta 1925), od septembra 1943 do konca vojne okrožni in okrajni aktivist OF v slovenski Istri in južnoprimorskem okrožju. Skupno je bil obsojen na 16 let zapora, od teh je 9 let preživel po zaporih, 3 pa v konfinaciji. »/.../ Prve dni februarja 1929 sem bil aretiran in zaprt v koprske zapore. Že prvi dan sem bil odpeljan v samico. Bilo je zelo mrzlo, povsod vlaga, celica pa je imela le majhno okence, skozi katerega so dajali hrano. Tu sem bil zaprt skoraj 70 dni. Po 70 dneh sem začel gladovno stavkati in dva dneva nisem jedel. Po pogovoru s paznikom Steffètom, doma iz Kopra, so me premestili v drugo celico, ki je bila bolj suha, a polna stenic. V zaporu sem preživel 7 mesecev; to je bil čas preiskav. Hrana je bila borna, a je je bilo dovolj. Prinašali pa so jo tudi sorodniki in jo puščali pri pazniku, saj stika z domačimi nismo imeli. Sodnik, ki me je zaslišal, je prišel iz Rima. Mene niso zasliševali ponoči, so pa mnoge druge zapornike. Tudi pretepali in drugače mučili me niso. Po zaslišanju, na katerem sem vse

21

Istra, glasilo Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine, 28. 10. 1932, št. 44, str. 4.

19


negiral, so me prepeljali v Rim. Tu so me obsodili pred Posebnim sodiščem za zaščito države na 4 leta zapora, ki sem ga prestajal v Firenzah in Civitavecchii /.../«.22

Jože Vergan (Popetre, 1904), predvojni protifašist, komunist, španski borec. Prvič je bil aretiran 17. 5. 1921, ker je na dan parlamentarnih volitev 15. 5. sodeloval v marežganskem uporu proti fašističnemu nasilju na volišču v Marezigah. »1. 3. 1929 sem bil aretiran in odpeljan v koprske zapore skupaj s približno 70 tovariši iz slovenske Istre; od teh nas je trinajst stopilo pred Posebno sodišče v Rimu. Pogled z morja (danes kopališče) na koprsko kaznilnico. Veduta dal mare (dall’odierno stabilimento balneare) sulle carceri di Capodistria.

Ta strašni zapor (koprski, op. avt.) je bil razdeljen na tri dele: v prvem so bile skupne sobe in delavnice, v drugem samske celice, v tretjem delu pa podzemne celice – celice mučenja, trpljenja in smrti. Vsi priporniki in kaznjenci so jih klicali celice smrti. Tri dni in noči so me na koprski kvesturi neprestano zasliševali in trpinčili. Zaradi pretepanja in brcanja sem se večkrat onesvestil; s svečami so mi žgali nohte na rokah in nogah itd. Ko so se naveličali, so me fašisti odpeljali v zapor. Izročili so me direktorju za posebne naloge. Nezavestnega so me odnesli v zloglasno podzemno celico, kjer sem preživel 6 mesecev. Celica je bila 1,5 metra dolga in 1,20 metra široka. Bila je pod zemljo, zato brez okna in nobene svetlobe, voda pa je stalno kapljala na glavo, obleko, pokrivalo in slamarico. Vlaga in polno vode. Bil sem brez vsakršnih pravic, ki jih je nudil zaporniški red – zdravljenje, dopisovanje s svojci, obiski, kupovanje hrane. Večkrat se je zgodilo, da so pazniki prinesli tisto črno čorbo in jo zlili kar na tla, saj zaradi teme niso videli porcije. Paznikom je bilo zaradi tega vseeno; odšli so, jaz pa sem pobiral to goščo s tal in jo jedel, ker sem bil zelo lačen.«23

22 23

Pisna izjava, april 1984, APMK. Pisna izjava, 3. 10. 1959, APMK.

20


Vekoslav Španger (Prosek, 1906), član tržaške tajne organizacije Borba, obsojen na prvem tržaškem procesu septembra 1930 na 30 let ječe. »V koprskem zaporu sem bil od 4. aprila do 1. maja 1930. Vtaknili so me v kletko št. 1, to je bila zadnja kletka v pritličju. Po dvakratnem izpraševanju posebnega sodnika OVRA24 so me v noči od 16. na 17. april odpeljali vklenjenega in zavezanih oči na karabinjersko postajo v Semedeli. Tam so me pretepali in namakali noge v vreli vodi. Naslednjega jutra so me spet pripeljali v koprsko ječo in tu sem ostal do 1. maja. V tem času so bili v koprski ječi med drugimi tudi Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Lojze Valenčič, tudi oni mučeni na karabinjerski postaji v Semedeli, obsojeni na smrt na prvem tržaškem procesu in ustreljeni 6. 9. 1930 v Bazovici /.../.«55

Vladimir Štoka (Kontovel pri Trstu, 1910), pripadnik tajne organizacije Borba, obsojen na prvem tržaškem procesu septembra 1930 na 20 let ječe; zaradi amnestij je bil izpuščen leta 1939. Kmalu je zbežal v Maribor in se nato med vojno umaknil v Zagreb, kjer je bil aretiran, odpeljan najprej v rimske zapore, nato v tržaški Coroneo. Izpuščen je bil 10. 9. 1943, se takoj priključil partizanom in 2 dni kasneje je pri Komnu umrl, zadet od drobca granate.25 Skupaj z Vekoslavom Špangerjem in bazoviškimi žrtvami je bil v preiskavah ob prvem tržaškem procesu zaprt v koprskem zaporu in mučen na karabinjerski postaji v Semedeli. O mučenju v Semedeli je v svojem življenjepisu med drugim zapisal: »Pred vrati zaporov me je čakal avtomobil, če se dobro spominjam, prav tisti, s katerim so me peljali v Koper. Pred vrati sobe so me pridržali, eden izmed spremljevalcev je potrkal, vrata so se na mah odprla, mene pa so potisnili prav na vhod in v istem hipu sem zapazil, OVRA – Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo, italijanska fašistična policija. 55 Pisna izjava, 1959, APMK. 25 Primorski slovenski biografski leksikon, III. knjiga, Gorica 1986–1989, str. 587. 24

21


da je v sobi tema. Kakor bi trenil sem že imel brisačo na očeh, zvezano od zadaj, in roke vklenjene na hrbet. Čez glavo so mi vrgli dežni plašč in, ne da bi spregovorili, so me odvedli v avtomobil, ki je takoj odpeljal prek koprskih ulic na glavno cesto. /.../ Mislil sem, da me peljejo na kakšno samotno postajo in da me bodo od tam odpeljali v Rim na tak način, da se izgubi vsaka sled za menoj. Kdor bo imel priložnost kdaj brati te spomine, se mu bo morda zdelo, da so čisto enostaven proizvod bujne domišljije. Nikomur ne želim, da bi se osebno prepričal o takih resnicah. Zagotavljam, da si ne izmišljam ničesar in tudi ne pretiravam. Kdor je kaj izkusil s policijo, bo verjel, kdor ni imel te nesrečne časti, naj bo hvaležen svoji usodi. Po nekaj minutah vožnje se je avtomobil ustavil, nekaj jih je izstopilo in med seboj so pritajeno šepetali. Razumel nisem ničesar. Nekdo pa je vedno sedel pri meni. Zaprosil sem ga, da bi me odkril, da bi tako lažje dihal /.../. Povrhu pa me je zgrabil krč v levo roko, ki je bila pretesno zvezana. Odkriti me ni smel, odvezati pa tudi ne. Vendar sem se mu toliko smilil, da mi je spustil mišico na roki, ki me je presneto bolela. V tem je prišlo mimo motorno kolo, ki se je takoj ustavilo. Slišal sem sledeče besede: ‘Tudi oni so odpotovali, čez deset minut bodo tu. Dobro, pojdimo naprej. Vodi ti in polagoma.’ Šli smo nekaj sto metrov naprej in se ustavili. Ko sem slišal tisti kratek pogovor na cesti, sem menjal mnenje o polnočnem izletu. Ni mi bilo težko dognati, da nas ne bodo peljali do Rima, v dokaz pa je bilo še nekaj besed, ki mi jih je izrekel nekdo, ki mi je pomagal iz avtomobila: ‘Stopi hitreje, razbojnik, kaj čenčaš!’ V veži so mi odvezali roke, a ne oči. Pred mano so odprli vrata, vstopil sem, ali bolje, porinili so me nekam in prišel sem v roke nekemu velikemu vragu, ki me je takoj zgrabil za lase in me vprašal: ‘Veš, kaj je naredil Miloš?’ ‘Jaz ne vem ničesar.’ ‘Dobro, ti bomo že osvežili spomin, prekleti dinamitar slovenski!’ Tak je bil začetek usodnega 15. aprila 1930, ker sodim, da je moralo biti čez polnoč. Ne bom opisoval na dolgo in široko vseh podrobnosti te usodne noči. Povedano bo dovolj, če rečem, da so od mene in Špangerja zahtevali točnih izjav glede onega, kar je trdila Frančeškinka.26 Da bi naju spravili do tega, so naju sistematično pretepali in mučili. Mene so najprej slekli do pasu in dva sta mi razpela roke, medtem ko sta me druga dva bìla s pestmi po hrbtu in prsih. Ne štejem klofut, vlečenja za lase in ušesa, pljuvanja itd. Druga stopnja je bila vrela voda. Bosih nog so me porinili v škaf vrele vode. Ko sem zaradi bolečin planil ven, so me začeli tepsti s palico po oparjenih nogah, dokler niso dodobra otekle. Za tem pa ponovno krop in, kar je bilo v resnici najtežje prenašati, šibanje s tanko palico. Vse to pa se je odvijalo v bolj ali manj kratkih presledkih, ker sva se jaz in Španger vrstila. To 26

Zofija Korže Frančeškin, na prvem tržaškem procesu obsojena na 2 leti in pol zapora.

22


je trajalo do petih zjutraj. Potem so naju pustili. Posledica tega pretepanja je bilo priznanje z moje in s Špangerjeve strani, da pripadava organizaciji, a da o napadu na Popolo ne veva ničesar. Mene so zaprli v neko celico prav zraven one sobe, kjer so nas pretepali. Precej pozno zjutraj, morda ob devetih ali več, sem slišal Marušiča, ki je tulil od bolečin. Imel sem vtis, da ni bil dolgo časa v škripcih, ker sem ga kmalu slišal na hodniku, kako je kričal, da je nedolžen. Dobro znamenje! On ni ničesar priznal. Poklicali so nekoga drugega. Zaradi bolečin po telesu sem se popravil na deski, tako da sem slišal, z ušesom pritisnjenim ob zid, kaj se dogaja v sosednji sobi. Slišal sem razločno kričanje izpraševalca – še vedno tisti, ki je mene izpraševal – in ploskanje udarcev, nič krika, premikanje stolov. Potem ponovno tiho. Ker nisem slišal, kdo je na vrsti od naših, sem mislil, da je omedlel pod udarci in da ga sedaj ponovno spravljajo k zavesti.«58

Zorko Jelinčič (Log pod Mangartom, 1900), publicist, pripadal je krogu mladih liberalcev, vodja in utemeljitelj organizacije TIGR – ustanovil jo je leta 1927 na Nanosu, skupaj z Albertom Rejcem. Aretiran je bil leta 1930, obsojen pred Posebnim sodiščem na 20 let ječe (prestajal v Civitavecchii, San Gimignanu in Sieni). Zaradi pomilostitev se je po 9 letih vrnil domov. Ob vstopu Italije v vojno junija 1940 je bil ponovno aretiran, interniran v Isernii, od tam je po kapitulaciji Italije zbežal in se po raznih dogodivščinah prebil do Barija, kjer se je konec marca 1944 pridružil partizanom. »Aretiran sem bil 15. 3. 1930 in naslednjega dne pripeljan v koprske zapore, kjer sem bil zaprt do 19. aprila, vedno strogo izoliran. Peljali so me takoj visoko gori, menda v tretje ali četrto nadstropje, v veliko dvorano /.../. Tu sem ostal približno do konca meseca, ne da bi kdaj odšel iz sobe. Še edino okno, z železno rešetko seveda, je bilo zabito z žeblji. Skleda mineštre in hlebček kruha je bila edina hrana, ki sem jo dobival v tem zaporu. Za lasten denar sem lahko šele zadnje dni nekaj malega kupil – na ‘spesi’. Seveda nisem smel niti pisati, čitati ali prejemati pisem. Šele po približno mesecu dni sem prejel list od žene, Fanice Obidove, poslan prek kvesture, v katerem mi je sporočala, da sploh ne ve, kje sem in ali sem še živ. Dali so mi kos papirja, da sem po isti poti sporočil ženi novice o sebi. Nekako v začetku aprila so me odpeljali v prizemno, skoraj popolnoma temno celico, menda za disciplinske kaznjence, prav na koncu dolgega, tesnega hodnika, ki je le v oddaljenem 23


kotu dobival nekaj malega svetlobe. Celica je bila dolga kot slamnjača, ležeča na cementnih tleh – le kibla je še bila tesno pri vratih, široka za dlan 58 Iz publikacije Srečanje / Utrinki iz fašističnih ječ in taborišč smrti, Koper 1970, str. 14–16.

več, visoka pa za človekovo višino. Namesto vrat je bila le železna rešetka, ki se je obračala proti približno 1 meter oddaljenemu zidu hodnika, na temnem koncu. V vsem dolgem hodniku s celo vrsto celic, morda do deset, ni bilo žive duše. Tu sem bil kakšna dva tedna. Zadnje dni, očitno je bila to moralna priprava za zaslišanje, so me obrili, prvič, odkar sem bil v zaporu, in me odvedli nekam v pritličje na zaslišanje. Tu so le spraševali, kaj sem delal zadnja leta. Na dolgo in široko sem jim pripovedoval o svojem prosvetnem delu v Zvezi prosvetnih društev, kjer sem bil tajnik. Po nekaj urah so se naveličali in me poslali nazaj v celico. Niti z besedico mi niso dali slutiti, če so še koga aretirali in če kaj vedo o tajni organizaciji. Naslednjega dne so me postavili v majhno, a svetlo celico, nekje v prvem ali drugem nadstropju. Menda je ta bila namenjena bolnikom in rekonvalescentom, z velikim oknom, da sem se spet privadil na svetlobo. A po dveh dneh so me ponovno odpeljali v enako dvorano kot prve dni, enako zabito, vendar samo za nekaj dni. 19. aprila sta me pospremila dva karabinjerja, vklenjenega, seveda naravnost v Rim, v posebnem kupeju. Prenočili smo na samotni postaji vrh Apeninov, kar v vagonu, uklenjen. V vsem času sem v koprskih zaporih videl le paznike in sodnika. Samo v veliki dvorani sem včasih slišal žvižganje in prepevanje sokolskih, domoljubnih pesmi, seveda le začetek melodije, da jih niso zalotili stražarji na hodniku. In sem enako odgovarjal. Le po tem sem sodil, da so bili tu še drugi tovariši, verjetno iz organizacije. To pa je bil seveda le začetek moje kalvarije. V Rimu sem v Regina Coeli presedel skoraj dve leti, vedno strogo osamljen, v pričakovanju procesa. Obsojen sem bil na 20 let zapora, a zaradi pomilostitev sem odsedel le 9 let – do 15. 3. 1939. Zatem seveda še 3 leta sodnega nadzorstva, nekaka internacija doma, kar je trajalo pa le do 10. 6. 1940 – začetek vojne /.../«.27

27

Pisna izjava, 12. 10. 1959, APMK.

24


Semedela – v času Kraljevine Italije je bila v nekdanjem penzionu desno orožniška postaja, kjer so mučili bazoviške žrtve.

Ivo Marinčič (Zagorje pri Pivki, 1907), član organizacije TIGR, aretiran 1931 in leto kasneje obsojen pred Posebnim sodiščem za zaščito države na 7 let ječe, izpuščen zaradi amnestije leta 1934. Leta 1938 je odšel v Jugoslavijo z izgonskim potnim listom brez pravice vrnitve. Po aprilu 1941 je v Ljubljani z Lavom Čermeljem in drugimi pripravljal organiziran odpor, bil zato junija 1941 aretiran in nazadnje odpeljan v internacijo v Isernio. Novembra 1943 je nastopil službo pri Zavezniški vojaški upravi in dobil nalogo, da zbira bivše internirance in jih pošilja v zbirno bazo v Bari. Junija 1945 se je vrnil v Trst, delal najprej v Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje (PNOO) v prosvetni službi, od septembra 1946 pa kot novinar, najdlje pri Primorskem dnevniku. Od leta 1928 je bil v organizaciji TIGR skupaj z Alojzem Valenčičem in Jožetom Vadnjalom. Po aretaciji Valenčiča (bazoviška žrtev) in pobegu 25


Vadnjala v Jugoslavijo je prevzel vodstvo in prek Jožeta Kukca iz Postojne vzdrževal zvezo z ubežniki v Jugoslaviji. V začetku septembra 1930 so fašisti Kukca ubili, pri njem pa našli notes s podatki, tudi o Marinčiču, ki so ga zatem 19. 4. 1931 aretirali v Zagorju. Dogajanja v zaporih in na sojenju si je v strogo sintetični obliki sproti beležil v notes. Navajamo dogajanja, vezana na koprske zapore: »/.../ 19. 4. 1931. Aretacija v Zagorju ob 13. uri. Prišel pome orožnik. Komisar v orožnici. Prvo zaslišanje. Hišna preiskava. Slovo od sestre Mile. Noč v vojašnici v Ilirski Bistrici, raztrgana odeja. Ponovno zaslišanje – poročnik in komisar. 20. 4. Torpedone. Reka – kvestura – podzemlje. Soba: 4 pedi krat 13. Prvi glad do torka. Teden dni bivanja. Odtisi, slike, zapisnik. 25. 4. Prihod v sodne zapore. Trije starci, smrad, nesnaga na postelji. Soba št. 5. Prva nedelja v zaporu. 27. 4. Prišla pome dva orožnika. Prvič z železjem. Stisnjeno, bolečine. Trst, furgone, parnik – naše mlekarice in njih pomilovanje. Prihod v Koper opoldne. Preiskave. Prvo srečanje s komandantom. Celica št. 6 zgoraj. 15. 5. Prvo zaslišanje. Mnogo kvesturinov. Dolg govor komisarja. Poziv k izpovedi krivde. Zatrjevanje nedolžnosti. Zapoden v temnico /4/. Sedem dni kruh in voda na trdem. 25. 5. Drugo zaslišanje. Tri ure. Grožnje s smrtjo. ‘Batine’ – zob, nato šest dni diete. /Medtem komandant – zbujenje opolnoči, sladkanje, skušnjave./ 5. 6. Tretje zaslišanje, razno nasilje, nadaljevanje temnice št. 4. Na vratih od začetka napis ‘Grande sorveglianza’. 15. 6. Četrto zaslišanje. Grožnje aretacije in uničenja vse družine. Mamljenje z izpustom na svobodo, če spravim druge v ječo. Še temnica. 20. 6. Prihod očeta in brata /aretacija/. Srečanje na dvorišču. Nasilna odvedba v celico. Sporočilo po pometaču. 1. 7. Peto zaslišanje. Prevzem nase vse odgovornosti, da ne uničijo ostalih dveh. 2. 7. Konec zapora v temnici. Prihod v celico št. 5 / I. Stenice, vročina. 19. 7. Premestitev na št. 3 / I. Prihod brata na št. 7 / I. Tovariši: Janko Manfreda 1/ I, Kamenšček 5 / I, vojak 6 / I. Njihove zgodbe. Zgoraj 6 / II Radičevec brez tobaka, 3 / II Rdeči Benso iz Genove. Pazniki: Tundo z naočniki, Kocjančič, Križman /Borba z Jankotom/. Pobesneli Vellenich. Drugi pobesneli Italijan. Hišni red. Kopeli, posebna hrana, knjige, končno tedniki. 26


Pošta prva po dveh mesecih, samo laško. Dobil samo vsako drugo ali tretjo. Prva novica o ljudeh iz Kala pri Kanalu. Sprehajanje pod okni. Videl brata. Mu dal robec. Pogovor, ko ni paznikov. 24. 9. Šesto zaslišanje. Kukčev blok notes. Očeta puste domov /zvem po pazniku/. 31. 10. Odhod iz Kopra. Trst – Jezuiti. Pisana družba v celici. Samo navadni zločinci. Istrani, ki gredo na otoke /.../«.28 Sam pa je oktobra 1959 takole opisal to obdobje: »/.../ V nedeljo, 19. 4. 1931, je prišla leteča politična policija iz Ilirske Bistrice v Zagorje. Poklicali so me v orožniško kasarno, kjer so me uklenili in s policijskim furgonom v močnem spremstvu odpeljali v Ilirsko Bistrico, naslednji dan pa v policijske zapore na Reki. Tu so me vrgli v podzemno celico in me pustili dva dni brez hrane. Pozneje so me odpeljali v sodne zapore, od tu pa brez kakšnegakoli zaslišanja prek Trsta v Koper, kamor sem prišel 27. 4. 1931. V Kopru so me najprej zaprli v samico oddelka za politične zapornike, kjer sem bil do prvega zaslišanja 15. maja. Takrat sem izvedel, da sem obdolžen za vsa tista protifašistična dejanja, ki so se v zadnjih letih zgodila v Pivki. Komisar, ki me je zasliševal, je hotel izvedeti od mene imena drugih zavednih antifašistov, ki so bili še na svobodi, in mi v zameno obljubil prostost. Ker je bilo zaslišanje negativno, so me nato vrgli v podzemno samico št. 4, brez okna in vrat, kjer sem ob kruhu in vodi sameval dva meseca. Podnevi sem bil v temi, ponoči pa me je osvetljevala žarnica, da ne bi mogel zaspati, pa čeprav samo na trdih tleh. V tem času sem močno oslabel, saj sem padel s težo s 67 na 49 kilogramov. Sledila so še druga zaslišanja, pri katerih so me pretepali do krvi, ne da bi kaj izvedeli od mene. 20. junija so pripeljali v zapor mojega očeta in ga, čeprav je bil močno bolan na želodcu, obdržali v zaporu dobre tri mesece. Istega dne so pripeljali v zapor tudi mojega brata Franca in ga pridržali 100 dni. Doma so ostale samo mlajše sestre z 88letnim starim očetom. Mene so potem še večkrat zaslišali in držali pod strogim nadzorstvom v samotni celici. Prve tri mesece mi sploh niso izročili pošte od doma, pozneje pa komaj redko kakšno strogo cenzurirano pismo. Nihče od družine me ni smel obiskati. Kot sem zvedel pozneje, so tudi brata večkrat zaslišali in ga za nekaj časa zaprli v samico. Končno so me z močnim spremstvom orožnikov odpeljali 31. 10. 1931 iz Kopra. Po devetih dneh romanja od zapora do zapora, pri čemer sem moral prenašati smrad, stenice in glad tranzitnih zaporov po raznih mestih, so me končno pripeljali v Rim, kjer so me zaprli v zloglasni oddelek zaporov Regina Coeli, in seveda tudi tu v samico. V Rimu so obnovili zasliševanje, pa tudi 28

Izpis iz beležke in podatke je poslala žena Angela Marinčič decembra 1983, APMK.

27


niso mogli, kakor ne v Kopru, nikogar pridružiti na mojo obtožnico. Tako sem 9. 3. 1932 prišel sam pred Posebno sodišče. Na razpravi pri zaprtih vratih so me obsodili na 7 let strogega zapora, na 3 leta policijskega nadzorstva in trajno izgubo državljanskih pravic. Kazen sem odsedel v kaznilnicah v Volterri in Civitavecchii, v družbi z drugimi slovenskimi in italijanskimi antifašisti.«29

Angel Segulin (Slope, 1906), predvojni komunist, po vrnitvi iz internacije je deloval kot aktivist OF v južnoprimorskem okrožju. »Bilo je v ponedeljek, 7. 9. 1940, ob dveh zjutraj, ko so hišna vrata tako močno zaropotala, da sem prav skočil s postelje k oknu in vprašal: ‘Kdo je?’ Rezek odgovor: ‘Aprite! Polizia!’. Ta odgovor me je takoj zdramil. Opazil sem več temnih premikajočih se senc po dvorišču in slišal njihovo tiho mrmranje. Ker so vrata zopet zaropotala in se je klic ‘Aprite!’ ponovil, sem stekel po stopnicah, odprl vrata in še preden sem se zavedel, kaj se pravzaprav dogaja, sta me že vklenila dva agenta v civilu in me porivala v kuhinjo k luči, zadaj pa so se gnetli še drugi ovrovci, uniformirani in v civilu, ki so napolnili kuhinjo do zadnjega kotička. Na prošnjo, če se lahko malo umijem, so mi eno roko sprostili in mi dovolili, da sem si zmočil obraz. V tem so pripeljali še moja dva brata, Ivana in pok. Franca, skupaj vklenjena. Nato so začeli do potankosti preiskovati hišo, od hleva do podstrešja, vse so prevrnili in povohali vse špranje, pri čemer sem moral prisostvovati. Ko je bilo to končano, so nas tiho odpeljali peš pod vas, kjer so pustili avtomobile za sebe in marico za nas. V marici so se posedli med nas in nas odpeljali v koprski zapor. V zaporu smo videli še pet vaščanov, ki so bili aretirani isto noč kot mi. Razvrstili so nas po celicah in nismo se več videli do aprila 1941, ko so nas premestili v tržaški Coroneo. Koprski zapor je bil prava mučilnica, ali bolje povedano, prava grobnica za žive. Celice so imele okna samo na dvorišče in še ta so bila tako visoko, da skoznje nismo mogli videti niti neba. Preseljevanje iz celice v celico je bilo večkrat mesečno. Če si prišel iz pritlične kotne celice v neko zgornjo, si trenutno občutil srečo, zaradi več svetlobe in mnogo manj vlage. Vsaj jaz sem tako doživel to spremembo, potem ko sem vso zimo moral delati pokoro po tistih pritličnih celicah, kjer je bilo zelo mrzlo, oblečen pa sem bil v poletno obleko in imel 29

Spominska izjava, 1959, APMK.

28


samo eno deko, pa še to zrabljeno. Zdelo se mi je, da sem v hladilniku, saj sem se ves čas tresel od mraza, podnevi in ponoči. Posledica mraza in vlage – na tleh je bilo namreč vode nad en podplat – so bile tudi moje tako otečene roke, da jih nisem mogel spraviti v žep. Še huje je bilo, ko sem močno zbolel za gripo. Dva čuvaja sta me odpeljala k zaporniškemu zdravniku, ta pa mi je le smeje se dejal, da zame ni več pomoči: ‘Nimam zdravila za vas; sami ste si izbrali tako usodo, pa jo sedaj uživajte.’ S tem je bil pregled opravljen. V celici sem nato ležal z visoko vročino, vendar sem preživel višek bolezenske krize. Le močan kašelj me je spremljal še celo zimo. /.../ V zaporu so zelo ‘skrbeli’, da se nam ne bi prebavni organi pokvarili. Zato so nas krmili enkrat dnevno z nekaj vroče vode, v kateri se je našel kakšen list zelenjave, včasih košček krompirja /.../ Torej, hranili so nas tako ‘dobro’, da vsaj jaz nisem zaradi posledic tiste krme ločil več dneva od noči, ker sem imel pred očmi vedno temo. Kakšen sem postal, ne vem, ker ni bilo nikjer zrcala, da bi se videl; to sem zaslutil šele aprila 1941, ko sem bil premeščen v Coroneo in sem se na dvorišču srečal z bratoma. Jokala sta kot otroka in govorila: ‘Kakšen pa si, kakšen pa si!’. Razumel sem, da sem bil videti zelo slab, saj so tudi drugi zijali vame kot v prikazen. Zapor Coroneo se mi je zdel kot hotel v primerjavi s koprskim zaporom. V Trstu sem slišal žlobudranje svobodnih ljudi z ulice podnevi in ponoči, medtem ko v Kopru nisem slišal nobenega znaka življenja v okolici /.../, zato sem se še bolj počutil kot v grobnici. Še posebno, ko sem bil v času zasliševanja 40 dni v samici, kjer nisem videl nobenega bitja, razen čuvaja, zloglasnega komisarja Perlo in njegova dva agenta, ki sta bila navzoča pri zaslišanju. Moja zaslišanja so se začela približno ob desetih zvečer in se končala vedno pozno proti jutru, kolikor se spominjam. Poleg široko opisanih podrobnosti, točnih življenjepisov vseh članov družine, je komisar Perla hotel, da priznam stike s Pinkom Tomažičem, ki je bil res nekajkrat v naši hiši leta 1939 in 1940. Ker jaz tega nisem storil, sta se zadnji dve zaslišanji končali z mojo nezavestjo. Približno osem dni kasneje so me poklicali, da podpišem zapisnik, ki mi ga je Perla prečital. Razen nekaj nepomembnih netočnosti, je bilo v zapisniku to, kar sem izjavil. Počutil sem se malo lažje in pomirjeno, toda brez upanja na prostost /.../«.30

30

Pisna izjava, 12. 10. 1959, APMK.

29


Franc Vatovec (Famlje, 1917), predvojni komunist od l. 1936, l. 1940 aretiran, ko je služil italijansko vojsko, zaprt najprej v tržaškem Coroneu, nato v koprskem zaporu, marca 1941 odpeljan ponovno v Coroneo, od tam ponovno v italijansko vojsko. »/.../ V Trstu sem bil štirinajst dni v samici, šest dni pa so me zasliševali z izsiljevanjem in mučenjem. Nato so me preselili v koprski zapor, in sicer v celico št. 6, kjer so zaporniki prestajali kazen 25–30 let zaradi kriminalnih dejanj, čeprav sem bil politični zapornik. Čez mesec dni sem bil premeščen v celico št. 7, kjer nas je bilo 6 političnih zapornikov: Jože Hreščak iz Škofelj, Franc Kavs iz Čezsoče pri Kobaridu, Sosič, študent z Opčin, Janez iz Vipave in Ukmar iz Miramara pri Trstu. V zaporu nismo smeli govoriti glasno. Hrano so delili enkrat dnevno (mineštra in kruh). Pretepali in mučili nas tu niso, bili pa smo stalno pod kontrolo. Jetniki v preiskavi so bili ločeni od jetnikov, ki so kazen prestajali. Razlika med nami je bila ta, da so jetniki, ki so kazen prestajali, hodili delat v zaporniško delavnico, mi pa nismo smeli nikamor iz celice, razen eno uro dnevno na zrak. Marca 1941 so me zaradi pomanjkanja dokazov odpeljali ponovno v zapor Coroneo v Trst /... /«.31

Karel Prihavec (Famlje, 1916), predvojni protifašist, aretiran avgusta 1940 v italijanski vojski v Cuneu in odpeljan v tržaške zapore v celico samico. »Zasliševali so me dnevno 4 do 5 ur, pretepali, spraševali, če poznam Dujca, Gašperšiča in ostale. /.../ Budili so me ponoči in mi kratili spanje. Ravnali so surovo, hrana pa je bila pičla in slaba. 14. 8. 1940 so nas skupinsko odpeljali v koprske zapore. Zaprli so me v celico številka 3; tu sem bil dva dni sam, nato so pripeljali še dva politična pripornika (Silvo iz Križa pri Trstu in Franc iz Nabrežine, priimkov se, žal, ne spominjam več). Skupaj smo bili dva 31

Pisna izjava, oktober 1978, APMK.

30


meseca, nato so nas premestili v celico številka 10; tu nas je bilo enajst – šest jetnikov za kriminalna dejanja in pet političnih zapornikov, med temi Ivan Ivančič iz Bovca in Ivan Vadnjal iz Žej pri Postojni. Slednja sta bila izmučena in pretepena, sledove pa se je videlo na rokah in obrazu. Na drugem tržaškem procesu so Ivančiča kasneje obsodili na smrtno kazen. V zaporu je bila stroga disciplina, policisti so z nami ravnali surovo. Dvakrat dnevno so kontrolirali železa na oknih. Pregledovali so tudi zidovje ob posteljah, takrat smo morali stati vsak pred svojo posteljo. Večkrat so opazovali, kaj počnemo. Hrana je bila slaba, enkrat na dan. Tudi higienske razmere so bile slabe, namesto postelje slamarica, zidovje umazano, polno stenic. 17. 1. 1941 so me ponovno odpeljali v tržaški zapor, kjer sem ostal še dva dni. Nato so me v spremstvu odpeljali v Rim in od tu na Sardinijo v 59. disciplinski regiment v Tempio.«32

Roman Pahor (Trst, 1903), organizator mladinskega gibanja na Tržaškem. Leta 1928 je bil prvič za 5 let konfiniran na otoku Ponza, leta 1936 drugič, vendar se je vrnil po dobrem letu dni. Ponovno so ga aretirali junija 1940 in odpeljali v internacijo v Istoni Marino (Chieti), od tam pa septembra 1940 premestili najprej v koprske, nato v tržaške zapore. Decembra 1941 je bil na drugem tržaškem procesu obsojen na 12 let zapora (preživljal v San Giminianu). Izpuščen je bil po posredovanju Rdečega križa februarja 1944.33 Njegova hči Sonja Pahor Tomović je napisala nekaj osebnih spominov, ko je kot 6-letni otrok, v spremstvu tete, obiskala očeta v koprskem zaporu: »Spomin sega daleč nazaj v hladen zimski dan, ko je pihala močna burja in so visoki valovi zelo grobo zibali ladjo, s katero smo se podali od Trsta do Kopra. Rednih avtobusnih prog med Trstom in Koprom takrat ni bilo. Radost, ki sem jo med potjo čutila ob misli, da bom kmalu ponovno zagledala očeta, je bila večja in močnejša od vseh belo-penastih valov, ki so 32 33

Pisna izjava, oktober 1978, APMK. Primorski slovenski biografski leksikon, II. knjiga, Gorica 1982–1985, str. 566–567.

31


ves čas butali ob ladjo. V svoji naivnosti sem sklenila, da bom očetu zapela pesmico Barčica po morju plava, ker jo je vedno rad poslušal, ko sem jo prepevala doma. Po dobri uri neprijetnega potovanja smo stopili na koprska tla. Zarožljali so ključi v veži koprskega zapora. Med vrata je stopila visoka postava in razumela sem, da se morava s teto vrniti kasneje. Tavali sva po ozkih ulicah in iskali zavetje pred burjo. Zeblo je. Kdaj bom lahko videla očeta? Zopet sva bili pred koprskim zaporom in tokrat sva lahko vstopili v vežo in nato še v manjši prostor, nekakšno čakalnico. Sive, gole stene so bile nekam čudno hladne. Vstopil je paznik. ‘Kako ti je ime?’ me je vprašal v italijanščini. Odgovorila sem: ‘Sonja’. Osuplo je pogledal najprej mene in nato papir, ki ga je imel v rokah, in že sem začutila bolečino klafute na licu. ‘Tvoje ime je Sofia, piccola sciava, še svojega imena ne poznaš!’ je zagrmel njegov glas po sobi. Medtem so se odprla druga vrata in na pragu sem zagledala očeta strogega pogleda in žalostnega obenem. Takrat sem se začudila njegovi progasti obleki in debelim coklam. Klofuta je pekla na licu, po katerem so drsele solze. Razumela sem, da ne bom smela zapeti Barčica po morju plava, ker je to bila pesem v jeziku, ki ga takrat nismo smeli govoriti, razen doma. Obisk je trajal samo deset ali petnajst minut; oče je meni posvetil polovico teh. Še sedaj mi zvenijo njegove tolažilne besede, naj se ne bojim ničesar, da bo nekoč še vse lepo in dobro. ‘In kaj ti počneš tukaj’, sem ga vprašala, ‘je kdo s teboj?’ ‘Veš, vsak dan me obišče ena miška. Postala sva po tolikem času že prijatelja in naučil sem jo, da ostane prav mirna v kotu. Včasih celo kosiva skupaj – pristavim ji namreč en fižol, ko ga kdaj pa kdaj najdem v enolončnici.’ Takrat se mi je to pripovedovanje zdelo kot pravljica. Bila pa je to grenka pravljica bivanja v samici koprskih zaporov, ki se je končala z drugim tržaškim procesom decembra 1941 in se kasneje nadaljevala, še grenkejša od pelina, v zaporih v San Gimignanu. Tak je moj spomin na koprske zapore. Dodajam še, da je imel oče v letih 1940–1941 v koprskih zaporih številko 4865.«34

34

Pisna izjava, marec 1983, APMK.

32


Franc Dobrinja (Lopar, 1908), predvojni komunist, večkrat zaprt zaradi izkazovanja protifašističnih čustev – prvič leta 1928, nazadnje 2. 8. 1941, skupaj z drugimi aretiranimi sovaščani in antifašisti iz sosednjih vasi. »/.../ V zaporu smo se spoznali z ljudmi iz raznih krajev (iz Istre, z reškega območja, Slovenije). Štirje so bili iz tržaškega zapora, enemu je bilo ime Bobek; kasneje so bili premeščeni spet v Trst, tam bili obsojeni na smrt in ustreljeni na Opčinah. V zapor so prihajali in odhajali nekateri zelo sestradani, mi domačini pa smo imeli hrano, saj so nam jo prinašale žene dvakrat na teden. Hrano smo delili tudi z njimi. V naši celici nas je bilo 20, na hodniku 18. Videvali smo se na zraku ali v pisarni, ko smo pisali pisma domačim. V zaporu so nam nagajali in nas niso pustili spati. Spali smo na slami, hrano pa smo dobili enkrat na dan, neužitno, prave pomije. Tudi uši je bilo ogromno. Od doma so nam prinesle žene enkrat na teden čisto perilo, domov pa odnesle ušivo. Ko je padel fašizem, sem se zelo veselil. Zaradi tega me je poklical upravnik zapora. Ozmerjal me je s psovkami in me za tri dni zaprl v samico. /.../ Po 13 mesecih so nas 23. 8. 1943 odpeljali v taborišče Cairo Montenotte. Tja so z menoj prišli še: moj brat Jože, Ivan Dobrinja, Ivan Kodarin, Franc Jerman, Jože Lovrečič, Roko Kocjančič, Franc Babič, Ivan Vergan - Očas, Avgust Štemberger, Franc Glavina, Ivan Petruci in Matej Pribac. Tam pa smo dobili tovariše: Franca Oblaka in Renata Kocjančiča iz Rižane, Lazarja Purgerja iz Gabrovice in Maria Pobego - Ždrona iz Pobegov. /.../«.35 Od tu so Dobrinjo skupaj z drugimi interniranci odpeljali Nemci 8. 10. 1943 v nemško taborišče Mauthausen, kjer je kljub grozotam taboriščnega življenja preživel in se po koncu vojne vrnil domov.

Ivan Gašperčič (Solkan, 1913), iz trgovske družine, se je kot dijak vključil v organizacijo »Črni bratje«, zato je bil leta 1930 zaprt in mučen. Leta 1940 je zbežal pred ponovno aretacijo v Maribor, vendar je bil po vrnitvi takoj aretiran, zaprt najprej v goriškem, nato 35

Pisna izjava, februar 1983, APMK.

33


v koprskem zaporu. Od tam so ga odpeljali v posebni bataljon, kjer so ga Nemci po kapitulaciji Italije zajeli in internirali v Dachauu. Njegova hči, Tatjana Malec, je po očetovem pripovedovanju, ar- hivskih in ustnih virih zapisala in objavila očetovo življenjsko zgodbo. »/.../ Te rešetke (v goriškem zaporu, op. ur.) je oče po nekajmesečnem bivanju prepilil z namenom, da zbeži iz zapora, vendar je stražnik to ugotovil z zvokom, ko je udarjal po železni palici, in očeta so po 30 dneh prebivanja v samici ob kruhu in vodi kazensko premestili v koprski zapor, kjer je vladal še strožji režim nad zaporniki in še slabše razmere kot v goriškem zaporu. Oče se je počutil v goriškem zaporu strašno ponižanega in tako, kot da je za vedno ujet za velikimi železnimi vrati, skozi katere ne posije niti žarek upanja. Brezdušno je opravljal vsakodnevna zaporniška opravila, to je, da je ‘kiblo’ dajal vpričo čuvaja na hodnik in da je pometel celico, v kateri je sobival z drugimi jetniki. V zaporu naj bi spoznal tudi pisatelja Franceta Bevka in mu pripovedoval zgodbo o črnih bratih, o katerih je pozneje France Bevk napisal tudi mladinsko povest. Zaradi tega se je počutil še bolj zaznamovanega in je vedel, da mu fašisti ne bodo prizanesli. Zavedal se je, da plačuje tudi za vse, kar je o njem zapisala kvestura, ko je bil še kot mladoletnik ‘črni brat’. /.../ Od očeta so v zaporu izsiljevali priznanje, da je sodeloval pri oskrunitvi fašističnega obeležja, in ga mučili, ker je imel kartoteko ‘črnega brata’. Čeprav je zatrjeval, da je nedolžen in da ne ve ničesar določenega povedati o tem dogodku, so ga držali nerazumno dolgo v zaporu, ne da bi ga na podlagi dokazov obsodili. /.../ Moj oče je prišel iz goriškega v koprski zapor. Odpeljali so ga na Belveder, kjer je na mestu sedanje osnovne šole in pošte stala velika kaznilnica. Očeta so odpeljali skozi dvorišča, ki so jih zapirala velika železna vrata. Pred vstopom v zapor je zagledal na steni Kristusovo razpelo in prvo, na kar je pomislil, je bilo, da ga je Bog zapustil. Stopil je v notranjost kaznilnice, kjer je bil dolg hodnik, ob njem pa celice brez oken. Svetlobo in zrak so dobivale iz temnega hodnika skozi line v vratih. V prvem nadstropju so bile samice. Ker je bil moj oče prestavljen v koprski zapor zaradi poskusa pobega, so ga tu namestili v temno samico, v kateri je bil ob kruhu in vodi trideset dni. Namestili so ga v samico v pritličju, ki je bila manjša celica, še bolj zavarovana, kot so bile tiste v prvem nadstropju. Celica je bila gosto zamrežena. Z zunanje strani je imela železno loputo. V notranjost celice je bilo slišati iz oddaljenosti le glasove istrskih oslov, ko so zjutraj prihajale kmetice iz okolice v mesto s svojimi vozovi, z vpreženimi osli. V samici je oče ležal na železni postelji, na lesenih deskah. Pritrdili so jo z verigo na zid in jo zaklenili s ključavnico. V zaporu so politične zapornike tudi mučili. Marsikdo tega ni mogel prenesti in si je vzel življenje. Razmere v tej kaznilnici so bile neznosne. Ob vznožju postelje je bila vzidana polica za jedilno posodo in za vrč z vodo, 34


podobno kot v prejšnjem zaporu v Gorici. V kotu pod oknom je za opravljanje svojih potreb imel jetnik ‘kiblo’ in metlo. Na desni strani, kjer je bil zaprt moj oče, je bilo šest celic. Na levi strani pa je bila mrtvašnica z majhnim zamreženim oknom. Trupla mrličev, ki so umrli za posledicami mučenja ali zaradi samomora, so položili v to mrtvašnico. Klinične smrti ni ugotavljal zdravnik, temveč so zvezali nogi domnevnega mrliča z vrvjo, ki je visela skozi okno. Na tej vrvi je bil privezan zvonec. Če je telo še kazalo znake življenja in se premaknilo, je zvonec opozoril, da je jetnik v mrtvašnici še živ. To dejstvo lahko nazorno opiše vsak, ki je prestal koprske fašistične zapore, saj so se vsi bali pretepanja in takšne usode. Če je prišel pretepeni jetnik k zavesti, so ga odstranili iz mrtvašnice smrtno prestrašenega in ga premestili nazaj v celico. Nekaterim se je od trpinčenja naravnost zmešalo, saj so po vrnitvi v celico rjoveli in kričali, da je bilo slišati daleč naokoli. Oče ni mogel spati. Hodil je gor in dol po celici. Bil je še posebej nadzorovan, da ne bi prepilil železnih palic in se pripravljal na beg, kot je to storil v goriškem zaporu. Stražarji so na nek način ‘zabavali’ zapornike tako, da so izvabljali poseben zven na železnih palicah okenskih rešetk, ki so bile vdolbene v kamnite okvirje. Oče je zaprosil čuvaja, naj mu prinese kakšno knjigo. Nek prijazen čuvaj mu je prinesel italijansko-angleški slovar in oče se je v zaporu kar dobro naučil angleščine. Tudi tu je izdeloval figurice iz kruha. Vendar to ni bilo dovoljeno in čuvaj ga je na to opomnil. Vendar je to očetu ostalo v navadi, saj je tudi kasneje valjal med prsti svaljke ali kroglice iz kruha in izdeloval figurice. Po več mesecih so očeta izpustili na zrak. Po dvorišču je stopal negotovo in tudi omotičen je bil, saj je v zaporu zelo oslabel zaradi slabe prehrane. Povedal mi je, da je bilo najhujše ponoči, ko ur ni in ni hotelo biti konec, da bi nastopilo jutro. S seboj je imel mojo sliko, sliko 4-letnega otroka, ki jo je poljubljal. To fotografijo hranim še danes za spomin in je vsa zlizana. Ko sva se leta 1960, prvič po njegovem odhodu od doma, videla v Rimu, mi je to sliko izročil, saj ga je spremljala v najtežjih trenutkih njegovega življenja in mu vlivala upanje na vrnitev k družini. Oče je dobival pisma od doma, vsako pismo, ki ga je pisal domov, pa je bilo cenzurirano, zato ni mogel domov sporočiti, kako mu je. Hrana je bila slaba, voda je bila mlačna, postana in slaba. Posebno v poletnih mesecih se ni bilo mogoče odžejati s tako slabo vodo. /.../ Nekatere politične zapornike so iz Kopra odpeljali v druge italijanske zapore, težje politične kaznjence pa kar v rimski zapor Regina Coeli, kjer so bili obsojeni na dolgoletne zaporne kazni. Po kapitulaciji Italije je bil moj oče 22. 9. 1943 deportiran v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je bil osebek medicinskih preizkusov. Po vrnitvi ga

35


je doma napadla Varnostno obveščevalna služba, nakar se je v rimski vojaški bolnišnici zdravil šest let in pol. Umrl je star 56 let, v Rimu leta 1969, kjer je tudi pokopan.«36

Alojz Smrdelj (Trnje pri Pivki, 1904), antifašist, terenski aktivist Osvobodilne fronte. »Marca 1942 sem dobil nalogo od tovariša Branka (Anton Dolgan, op. ur.), naj pridem na sestanek v Št. Peter na Krasu (danes Pivka, op. ur.), kjer smo se z italijanskim podčastnikom dogovarjali za večjo količino orožja (puške, pištole, naboji, bombe). Take akcije je že prej nekajkrat izpeljal. Orožje naj bi še isto noč dobila partizanska četa v Brkinih. Vendar smo bili še isti dan izdani in aretirani: Franc Kavčič iz Slovenske vasi, Karlo Puš, Vinko Brozina, Anton Frank in jaz. Po štirih mesecih preiskovalnega zapora na Reki sem bil skupaj s politično skupino junija prepeljan v koprske zapore. S soobtoženci so nas razdelili po celicah tako, da nismo imeli med seboj nobenih stikov. Bil sem v celici med samimi kriminalci. Kot izoliranec nisem imel dovoljenja za pogovore s svojci. Tudi na zrak smo hodili v posebne prostore enkrat dnevno po četrt ure. Pošta od svojcev je bila cenzurirana v Rimu, tako da sem jo prejel šele po mesecu ali mesecu in pol. Po šestih mesecih se je zame tu končal preiskovalni zapor in sem prvič dobil dovoljenje za pogovor s svojci. Ko me je zasliševal preiskovalni sodnik, sem zanikal vse, kar je izsilila iz mene kvestura. Pripomnil je, da za take capobande (vodje tolp) imajo dosti svinca v Rimu. Od tu so me s 13 tovariši prepeljali oktobra 1942 v Rim, kjer sem bil pred Posebnim sodiščem obsojen na 30 let ječe in odpeljan na otok Elba.«37

Franc Kavčič (Slovenska vas pri Pivki, 1916), aktivist Osvobodilne fronte od leta 1941 (nosilec spomenice 1941).

36 37

Internetni vir: www.pozitivke.net, zapis hčerke Tatjane Malec, januar 2006. Pisna izjava, 13. 10. 1959, APMK.

36


»Za narodnoosvobodilno gibanje sem začel delati 10. 8. 1941 kot aktivist na terenu. 25. 3. 1942 sem imel sestanek z aktivisti in partizani, kjer smo se dogovarjali o napadu na orožniško vojašnico v Št. Petru na Krasu. Pozneje smo ugotovili, da nas je nek Italijan (Ercole Cosmina iz Genove), ki nam je poprej ponujal orožje ter municijo, izdal. Istega dne je italijanska kvestura aretirala Alojza Smrdelja iz Trnja pri Pivki, Ivana Simčiča iz Matulj, Vinka Brozino iz Jelšan ter 18 drugih tovarišev. Odpeljali so nas v tržaške zapore pod kvesturo pri Sv. Jakobu. Tu sem ostal 9 dni, ves čas so me zverinsko mučili in pretepali. Nato so me odpeljali na Reko v zapor na kvesturi, kjer sem bil ponovno zasliševan in mučen, ker nisem hotel ničesar priznati. 25. 5. 1942 so me pripeljali v koprske zapore; tu sem bil do 3. novembra, ko so me odpeljali v Rim in me teden dni kasneje obsodili na Posebnem sodišču na 30 let ječe. V koprskih zaporih sem bil vedno sam, v posebni temnici. Tudi drugi, ki so bili aretirani z menoj, so bili tu, vendar nisem imel z njimi nobenega stika. Tu so bila zelo kruta zaslišanja, podnevi in ponoči, mučni pretepi, s samokresom pa so mi izbili zobe.«38

Roza Gombač - Špela (Trst, 1915), se je v OF vključila pozimi 1941/1942 v Ljubljani, bila je članica odbora OF za kvart Rožna dolina. Spomladi 1943 je šla k sestri v Zagreb, kjer je bila aretirana, prepeljana v ljubljanske policijske zapore in bila na procesu konec avgusta 1943 obsojena na 10 let zapora; 4. septembra je bila določena za transport v Italijo. »Tega dne (4. 9. 1943, op. ur.) so nas v spremstvu karabinjerjev z vlakom odpeljali do Trsta in od tu z motornim čolnom v Koper. Med potjo od postaje do pristanišča v Trstu smo bile deležne zmerjanja in pljuvanja kot največje zločinke. Spominjam se, da je bila v koprskem zaporu neka starejša žena v civilni obleki. Potem ko so nam vzeli vso prtljago, smo se nekako razmestile. Prišle smo v večjo ‚sobo‘ v pritličju z zamreženim oknom, v kateri je stalo 4 ali 6, morda tudi več, železnih postelj. Utrujene od naporov celega dne, smo legle in zaspale. Zjutraj pa nismo mogle odpreti oči. Ves obraz, najbolj pa veke, so bile otekle od pikov komarjev, telo pa od pikov stenic. Končno smo ugotovile, da je strop prekrit

38

Pisna izjava, 14. 10. 1959, APMK.

37


z roji komarjev. Pred oknom je bila namreč neka gnojna jama, v njej leglo mrčesa, v posteljah pa polno stenic. Hrana je bila slaba, voda, v kateri so plavali kosi repe, korenja, kolerabe ali pa zeljnati listi. Spomnim pa se, da nam je žena, ki je pazila na nas, za naš denar večkrat prinesla grozdje. Ne spominjam se več, kako smo izvedele, da je Italija kapitulirala. Vem le, da smo prepevale partizanske pesmi, razbijale po vratih in zahtevale, da nas izpustijo. Naše razpoloženje je bilo veselo in pričakovale smo, da se bodo vrata zapora odprla, oziroma da nas bodo osvobodili partizani. Ne vem točno, čez koliko dni so se vrata res odprla; mislim, da smo bile nagnetene v neki veži, na vratih pa so stali Nemci z naperjenimi puškami. Ne vem več, kaj so nam govorili, vem le to, da smo se v trenutku zavedle, da ne bo nič z odhodom na prostost. Kljub vsemu pa nismo izgubile upanja in verjele smo, da svoboda ni več daleč. Živele smo v pričakovanju in

Dopisnica, poslana leta 1943 v ženske zapore. Cartolina postale inviata nel 1943 alle carceri femminili.

38


ugibanju, kaj nas čaka. Tako smo pričakale obvestilo, naj se pripravimo na odhod, pa ne domov, temveč dalje, v Italijo. 17. septembra so nas ponovno natrpali v motorni čoln in odpeljali v Trst. Mislim, da so bili to carceri gesuiti. Sprejele so nas suore in po obvezni proceduri sprejemanja smo proti večeru prišle v nek prostor s trikrat zamreženim oknom, po tleh pa razpadajoča slama in v trenutku so bile naše noge črne od bolh. Poleg stenic še bolšja nadloga. In začela se je pot stotero Slovenk – 21. 9. 1943 iz Trsta v Benetke, 19.–20. oktobra dalje v Firenze oziroma Perugio. Po posredovanju slovenskega Rdečega križa se je decembra začela repatriacija /.../«.39

Alina Ćiković Smolčić (Drenova pri Reki, 1927) »Uhapšena sam 7. 5. 1943. godine na Sušaku (Rijeka), zajedno s većom grupom omladinaca. Suđenje je bilo 7. 7. 1943 u Rijeci, i osudjena sam bila na godinu dana zatvora. 12. 7. prebačena sam u ženski zatvor u Kopru (Carcere femminile). Samnom u ćeliji su bile Nada Salopek, Nada Glažar i dvije druge drugarice, kojima se ne sječam imena. Nakon pada Italije 8. 9. u zatvoru je došlo do velikih nemira. U to vrijeme su Njemci muškarce sproveli u Njemačku, a nas žene su 15. 9. 1943 prebacili u muški zatvor u Kopru, a 17. 9. rano u jutro u Trst, gdje smo ostale pet dana, te 21. 9. putovale smo za Veneciju. Tam smo bile 11. 10. razmještene zbog izazivanja nereda u samice. 19. 10. premještene smo za Firencu, a 2. 12. 1943 puštene na slobodu.«40

Mirko Markežič - Bus (Truške, 1924), je bil član SKOJ od septembra 1941v rajonu Šiška, kajti med obema vojnama se je družina preselila v Ljubljano. Konec avgusta 1942 se je vrnil v Istro na nabor v italijansko vojsko, postal terenski in rajonski aktivist OF (mladinska organizacija) in do konca vojne opravljal razne funkcije, tudi v zaledni enoti Komande mesta Koper. Orožniki so ga, zaradi proslavljanja padca fašizma in

39 40

Pisna izjava, oktober 1978, APMK. Pisna izjava, januar 1924, APMK.

39


prepevanja slovenskih pesmi, aretirali skupaj z drugimi domačini iz Trušk, Bočajev in Zabavelj konec julija 1943. »/.../ so nas vkrcali na kamion in odpeljali na karabinjersko postajo v Marezige /.../, nato v koprske zapore. V zaporu so nas namestili v drugo nadstropje levo. Celica (št. 18 ali 23) je bila zelo velika, z nizkimi, težkimi in okovanimi vrati, z močnimi zapahi. Vrata so imela še posebno lino z rešetkami, ki so jo uporabljali za dnevno kontrolo. Celica je imela samo eno okno, zamreženo z debelimi rešetkami, grajeno zelo visoko, tako da nisi mogel videti skozenj; obrnjeno je bilo na notranje dvorišče. Okno so podnevi in ponoči večkrat kontrolirali, tako da so tolkli z železno palico po rešetkah v obliki posebnega zvonjenja. Pri tej kontroli smo se morali postaviti v vrsto in mirno stati do njihovega odhoda. Na tleh so bile slamarice, vsak je imel dve deki – zgornjo in spodnjo, namesto rjuhe. Podnevi ni smel nihče sedeti ali ležati na slamarici, sicer je bil kaznovan s temnico. Ponoči so nas napadale stenice. Spuščale so se s stropa, zato smo se pokrivali z obema dekama, a smo bili zjutraj vseeno vsi popikani in rdeči po vratu, nekateri celo otekli. Zaradi te nadloge nismo spali, mogoče kaj proti jutru, a ne za dolgo – prišla je kontrola rešetk. V levem kotu celice pri oknu je stala lesena latrina (kibla), ki je bila premajhna za toliko zapornikov. Spraznitev le-te se je izvršila enkrat dnevno in to dopoldne. Odnašala sta jo na izpraznitev po dva zaprta tovariša, po določenem vrstnem redu. Ker je bilo v celici nad 30 zapornikov, se je kaj kmalu napolnila in je nato teklo kar po tleh. Protestirali smo proti temu smradu, češ, naj nam dovolijo praznenje dvakrat na dan, sicer se bo pojavila epidemija. Odgovorili so nam, da naj manj jemo. Hrano smo dobivali enkrat na dan, približno liter mineštre v porciji (gaveti), poleg pa mali hlebček kruha iz črne in koruzne moke (panjoka). Mineštra je bila redka in slaba, enkrat sem v njej dobil miš. Protestiral sem in dobil odgovor – to je namesto mesa. Zarade slabe hrane smo, z dovoljenjem uprave, organizirali, da so nam dvakrat na teden prinašale hrano žene zapornikov. Pri tem so sodelovali pazniki Kocjančič in še dva Italijana, vsi iz Kopra. Ti so nam tudi sporočali o dogajanju v zaporu in zunaj. Vsi zaporniki smo obvezno hodili na zrak na dvorišče. Na sredini dvorišča je bil zgrajen visok zid s stražarnico, kjer so nas stražarji opazovali, opozarjali in zahtevali, da vedno hodimo v krogu, drug za drugim, brez govorjenja. Na sprehodu sem prvič srečal strica Franca in Josipa Dobrinjo. Bil je kratek pozdrav in pogled, tu ni bilo rokovanja in pogovora, samo bežno spoznanje, potem pa se nismo več videli. Odpeljana sta bila v nemško taborišče. Po parih so prihajali k nam v celico še naslednji zaporniki: iz Bertokov Egidij Apollonio, iz Dekanov Avgust Piciga, Iz Ljubljane Janez Močnik, ki nas je učil partizanskih pesmi – prva je bila ‚Nabrusimo kose‘, in drugi. Kmalu sem zbolel in z visoko vročino so me 40


poslali v zaporniško ambulanto. Tu sem spoznal dr. Janeza Kanonija in medicinca Ivana Matka. Z dr. Kanonijem sem takoj navezal stike – bil je odprt, tovariški in je dajal pobude, medtem ko je bil Matko bolj zadržan. Kmalu sem se vrnil v celico. /.../ Po razpadu Italije smo zahtevali izpustitev vseh zapornikov. Do te pobude je prišlo na rednem dnevnem sprehodu. Domenili smo se, da osnujemo delegacijo, ki jo zastopata po dva predstavnika iz vsake celice (samo politični zaporniki). V naši celici smo izbrali Janeza Močnika in Lazarja Ražmana. Direktor zapora ni hotel sprejeti delegacije, zato je bilo določeno, da se ob mraku da znak za vstajo. Znak je bila pesem ‚Nabrusimo kose‘, ki smo jo zapeli v naši celici. Takrat so začeli vsi zaporniki kričati ‚Izpustite nas!‘ in začeli udarjati s kiblo po vratih. Janez Močnik je dal znak za začetek pesmi, nato sva skupaj prijela leseno kiblo in z njo tolkla po vratih. Vsi v zaporu smo se dvignili kot eden, odmevale so pesmi, kričanje, udarjanje, skratka, bobnelo je kot na fronti, in zapor se je tresel. Stražarji in karabinjerji, na pomoč so jim prišli tudi iz Izole in Pirana, so obkolili in močno zastražili zapor, nato pa začeli streljati proti celičnim oknom. Trajalo je dolgo v noč. Naslednji dan pa so nam grozili, da nas bodo predali Nemcem, če ne bomo mirovali. Režim se je še bolj zaostril, kontrola pri izhodu na zrak se je okrepila. Sedaj je hodila na zrak vsaka celica posebej. /.../ Pisati so nam dovolili samo enkrat mesečno, in to na njihovi dopisnici, pod kontrolo. Pisali smo na hodniku, vsi zaporniki skupaj, obdani s stražarji. 12. septembra so v dopoldanskih urah prišli v celico oboroženi stražarji in orožniki, nas postrojili in vsakega, ki so ga poklicali po imenu, poslali na hodnik. Poklicali so tudi mene. V vrsti po dva smo nato odšli na dvorišče. Bil sem napet, razmišljal, kaj bodo naredili z nami. Nas bodo zaradi upora peljali celo na streljanje? Morda nas bodo predali Nemcem ali peljali v drug zapor, na primer v Coroneo v Trst. Bili smo tiho in razmišljali. Med nami ni bilo Janeza Močnika in drugih, samo mi, iz Trušk, Bočajev in Zabavelj. Spraševali smo, kam gremo in dobili kratek odgovor – Fuori! Odpeljali so nas prek dvorišča do glavnega vhoda, dali stražarju znak, da je odprl težka vrata, na obeh straneh vrat pa je stala močno oborožena straža. Ustavili smo se. Nekdo iz uprave je stopil pred nas in spregovoril v italijanščini nekaj besed, nato se je zaslišal samo en glas – ‚Svobodni,

41


gremo domov!‘. Osupli smo za trenutek, saj nismo verjeli, da je res. Odšli smo tiho, razkropljeni po koprskih ulicah, brez ustavljanja, naravnost proti Vanganelu. /.../«.41

Giovanni Tiepolo-Athos (Milje, 1923), pripadnik Tržaške brigade, miljske skupine GAP (Gruppo d‘azione patriottica), nato italijanskega Bataljona »Alma Vivoda« (komisar čete), bil zajet 25. 11. 1944 skupaj z drugimi soborci na območju Topolovec–Kučibreg v Istri, odpeljan v koprske zapore, nato v zapor Coroneo v Trstu in, sredi decembra 1944, v nemško taborišče (najprej Flossemburg Komenz, nato Dachau), od koder se je vrnil junija 1945. »/.../ Preso, assieme ad altri miei compagni, ci portarono con le mani legate con filo di ferro, all‘interno dell‘Istria e precisamente a Villanova, dove ci rinchiusero nelle aule della scuola locale. Il mattino seguente fummo trasferiti a Capodistria; lì ci fecero sfilare per le vie del centro, accompagnati da ingiurie e sputi da una parte dei passanti raccolti a vederci sfilare. Fummo portati al Comando fascista locale, dove fummo oggetto di minacce e percosse. Un sottotenente fascista si distinse per la sua brutalità: ci percosse con il caricatore del suo mitra e al povero compagno Marsetich – che portava una bella barba – cominciò a straparne violentemente i peli. Tra insulti e bastonamenti passarono circa due ore, indi fummo trasferiti alle carceri di Capodistria, dove ci rinchiusero tutti in una grande cella nel pianterreno. Questo tra il sabato e la domenica. Nel frattempo si era sparsa la voce del nostro arresto e le nostre famiglie ci fecero pervenire dei pacchi di viveri, che ci dividemmo tutti assieme. La mattina del giovedì, mentre eravamo seduti in cella a semicerchio, vedemmo aprirsi ripetutamente lo spioncino e dopo qualche tempo la porta della cella venne spalancata ed entrarono alcuni fascisti in divisa. Ci misero in fila per due (capì che dovevano identificare qualcuno), coll‘indice puntato verso di me, mi fecero uscire dalla fila e con me il compagno Dobrigna Ermete. Ci legarono insieme col filo di ferro e ci portarono alla locale casa del fascio, dove incominciarono i primi interrogatori. Iniziarono subito con il maltrattamenti, poi anche il compagno Dobrigna ebbe la sua parte perché era capodistriano. L‘interrogatorio durò fino al tardo pomeriggio. Si distinse per la sua brutalità il famigerato maestro Zetto. Quando terminò lui cominciò un‘altro fascista. Volevano sapere chi fossero gli organizzatori 41

Pisna izjava, april 1983, APMK

42


dei gruppi clandestini di Muggia e dintorni, volevano anche il mio nome di battaglia. Io dicevo di chiamarmi Salvatore (che sapevo nome di un compagno caduto), ma venni smentito perché si presentò un ragazzo che mi aveva conosciuto in un paese dell‘Istria e mi riconobbe. Poi mi presentarono un elenco completo del Battaglione ‚Alma Vivoda‘ dove figurava anche il mio nome. Venni scaraventato fuori dall‘ufficio e rimasi li piantonato fino a sera, quando mi portarono nuovamente al carcere, assieme al compagno Dobrigna, legati. Arrivati, il graduato dei fascisti disse al direttore del carcere: ‚Questi due devono essere rinchiusi separati perché domenica saranno impiccati in piazza‘. Usciti i fascisti chiesi al direttore di slegarci, il che fece ed anche ci mise assieme agli altri compagni. Passarono altri due giorni ed il sabato pomeriggio vennero i militi delle SS tedesche e ci tradussero alle carceri del Coroneo a Trieste /.../«.42

42

Pisna izjava, april 1984, APMK.

43


Poslednji ostanki koprskih zaporov (foto Andrej Pagon - Ogarev).

44


III.

LITERARNO PRIČEVANJE Koprske zapore je občutil tudi primorski pisatelj in prevajalec Ciril Kosmač (Slap ob Idrijci 1910–Ljubljana 1980). Še mladoletnega so ga zaprli zaradi sodelovanja v tajni organizaciji TIGR. Iz zapora je prišel leta 1931 in emigriral v Jugoslavijo. Svoja doživetja v zaporih je kmalu objavil v literarni obliki v glasilu Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine »Istra«, ki je izhajalo v Zagrebu. Tako je leta 1932 najprej izšlo Božično pismo iz celice 589,43 v katerem pripoveduje o prebivanju v zloglasni ječi Regina Coeli v Rimu, leta 1933 pa še Vèlika nedelja, literarna pripoved o bivanju v koprskih zaporih.44

Ciril Kosmač: VÈLIKA NEDELJA Ob beli Soči, ob modri Idrijci, ob Tolminki deroči in ob peneči se Bači, ob vseh velikih, bridko šumečih tolminskih potokih. V grapah in globelih pojočih, čez polje mimo njiv ob vrzelih deročih, so se zganile vrbe, bele in črne vrbe, krhke in sočne vrbe. Bele vrbe noben tolminski otrok ne išče za piščalko, prekrhko je lubje; po črni seže z roko. – Mačice so zlezle na mladike, zlezle in obstale tam krepko priraščene na oči. Smejejo se v jutru zori in z drobnimi, sivimi dlačicami sekajo jutranjo zdravomarijo, ki pada s cerkva, pomešana s pesmijo rovnic, zvenečih v lazih, z mukanjem volov na njivi, upognjeni pod težkimi plugi, z vriskom pastirjev veselih na dobravi. – Krepko so priraščene mačice na oči. Še otrokom je bridko pri srcu, kadar na paši majijo piščalko in jih morajo odtrgati z lubja. Velika noč. Velika nedelja prihaja. V jutrih ni več slane morilke na polju, rosa širokokaplja leži na travnikih. In vrbe, bele in črne, krhke in sočne vrbe, obložene s težkimi mačicami, se klanjajo nad vodami. Velika noč. Velika nedelja prihaja.

43 44

Istra, glasilo Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine, Božič 1932, št. 51–52. Istra, Uskrs 1933, št. 14-15-16, str. 14–15.

45


*** Vse je že zdavnaj zaspalo in umrlo. Vladimir pa je še bedel. Oči so se mu izbuljile v temo. Iskale so nekaj svetlega, na čimer bi lahko obstale vsaj trenutek. Pa niso našle ničesar. Nobenega, niti najmanjšega sonca ni bilo nikjer, nobenega meseca, drobne zvezde nikjer nobene. Nič svetlega se ni izgubilo v ta zapuščeni kraj. Povsod sama nepregledna tema. Vladimir pa je ležal nekje sredi te teme in te praznote, sam, na mrzlem cementu, na tenki deski, s svojo suknjo odet. Pričakoval je in ni pričakoval. Da bi zanj lahko še kaj prišlo in nad tem je že skoraj obupal. Sanjati. Da bi sanjal. Sanjati pa ga je bilo sram samim pred seboj. Saj je bil star že osemnajst let. Da, osemnajst let. In vendar ni nikoli v tistih dneh svoje prve ječe pomislil na zad- nje mesece, na zadnje leto svojega razburkanega dijaškega življenja. Pozabil je skoraj na tisto življenje, na skrivne sestanke, na vse govore, na vsa nočna potovanja, na vse prepovedano časopisje. Še na dekleta se ni spomnil več, zelo poredkoma. Ves nekdanji kmečki otrok se je zbudil v njem. Spomin mu je uhajal mimo dijaškega življenja, mimo potovanj po Italiji in mimo prve ljubezni, daleč nazaj, tja do 46


otroških let, do pašnikov, do piščali, do ljudske šole, do samih svetlih oljčnih nedelj. Tudi tisto noč se je nekam zamislil. Zeblo ga je in dolgo ni mogel zaspati. Šele ko je ura udarila dvanajst in je polnoč odjadrala po dolgi brezkončni cesti noči, je zaspal. Zbudili so ga iz sanj. Ali se je zbudil sam? Vladimir sam ni prav dobro vedel tega. Sanjal je. Bil je doma. Komaj dvanajst let mu je bilo. Za Vrtačno je pasel krave, zagnal jih je proti Rejcovim lazom, sam pa je šel k mlinu, ki je klopotal ob potoku Skopičniku. Usedel se je na ograjo, vzel je iz žepa krivač in odrezal debelo vrbo. Potrgal je mačice in si omajil piščalko. Piščalka pa ni hotela zapeti. Najbrž je bila kje zarezana. Poskusil je ponovno; dal je vso sapo: nič. V Ročah je bilo pol osmih, čas je za šolo. Zjezil se je nad piščalko, vzel krivač in zamahnil. Udaril pa je previsoko – zadelo je roko. Zabolelo ga je. Zavpil je in odprl oči. Poleg njega je stal ječar in ukazoval: »Alzatevi, alzatevi!«45 Vladimir se je začudil. Tedaj ni vedel, ali sanja ali bedi. Kako? Kje je? Zavedel se je hitro, ko je ugledal poleg sebe predrzne ječarjeve oči, in skoraj ga je bilo sram svojih otroških sanj. Vstal je in pogledal okrog sebe. Šele tedaj je zapazil, da ni še dan, da gori v celici luč. »Kam pa ob tej uri?« je vprašal. »Hitro, hitro« se je oglasil ječar in zaključil: »Vzemite vse svoje stvari!« Z naglico je zbiral Vladimir svoje premoženje, knjige, papirje, obleko in spravljal v sveženj. Sam ni vedel, kdaj je zbral vse, in sam ni vedel, kdaj se je porodilo v njem čudno, neverjetno predrzno upanje: kdo ve, morda gre pa domov? Sicer ob tako zgodnji uri ne spuščajo jetnikov, saj še zore ni. Kdo ve, njega mogoče le izpustijo. Pa prav zdaj, za velikonočne praznike, se je razveselil, in že je bil doma. Hodil je ob Idrijci in majil piščal. Vrbe so se sklanjale nad vodo, natrgal je šop mačic in nesel jih na materin grob. In potem doma … Sam bogvekam bi se še zamislil, pa je že stopil na hodnik. Na vratih ječarjeve pisarne sta slonela dva detektiva. Spoznal ju je. Vprašala sta ječarja, če je jetnik vzel vse stvari, in potem prijela Vladimirja pod pazduho: »Andiamo!«46 Stopili so v noč. Vladimirjeve misli je trgalo tisoče vprašanj in odgovorov: morda me peljejo h kaki konfrontaciji. Ah, to ne. Ali me peljejo v Idrijo? Kdo pa je tam od naših? Zorko! Da. Zorko. Ne, ne, tja me ne peljejo tako zgodaj. Morda pa v Gorico? V Gorico, v ječo, ga je pretreslo. Iz ječe v ječo. Iz 45 46

Vstanite, vstanite! Gremo!

47


Tolmina v Gorico, daleč od doma. Pa se je potolažil: Morda pa grem samo k sodniku in me potem izpustijo. Ne, ne, je takoj udarilo vanj. K sodniku ob tej uri kam? Pripeljali so ga skozi dvoriščna vrata. V drevoredu je čakal avto. Vstopili so in na platneno streho avtomobila je padlo par debelih kapelj rose. Drugače je vladala smrtna tišina. Zazdelo se mu je, da mora nekdo nekje umirati ob tej uri. In skoraj vesel je bil, ko je avto zabrnel in se zganil. Hitro je odločil v sebi: če zavijemo proti Zalogu, grem domov ali … ali pa k Sv. Luciji na vlak, se je takoj užalostil. Če zavijemo proti Volčam … zbogom … gremo na jug … v Gorico. Misli in dejstva, ki so drla mimo, so se strnila v eno vprašanje: »Kam?« je vprašal. »Na počitnice za veliko noč,« se je oglasil detektiv in se pogreznil v trdovraten molk. Tudi Vladimir je obmolknil in ko je avto zavil proti Volčam, je v duhu nekako zamahnil z roko: »Saj je vseeno. Čemu pa upam na nekaj neverjetnega!« Bližal se je dan in on se je zamaknil skozi meglene šipe v sivino. Zdrveli so skozi Volče na Čiginjsko polje in od tam skozi Ušnik do Soče. Pod Avčami se je zagledal v Sočo, ki se je penila med skalovjem. Ob bregu so rasle vrbe. Na mačicah so visele težke kaplje, da so bile mladike težko upognjene. Ob cesti so cvetele breskve in že trta je pognala za veliko noč. Od Dolge njive pa do Solkana se je Vladimir spet potopil v svojo usodo in mislil na življenje, ki ga čaka v Gorici. Malo pred mestom se je zdrznil in se jezil sam nad seboj, češ kakor bo pa bo. Ko pa je avto zdrvel skozi mesto in se ni nikjer ustavil, se je znova spraševal: kam pa? Za božjo voljo, le kam? Stežka se je otresel črnih misli. Vprašujoče je pogledal detektiva, ki pa sta trdovratno molčala. Potem se je zgubil na travnikih in njivah, ki so mirno čakali prihajajočega sonca. Mimo njega so letele gmajne, bežali vinogradi, že vsi zeleneči. V rano jutro so se izgubljali kmetje. Tu pa tam se je kdo ustavil in pogledal za avtomobilom. Cvetele so breskve in mandeljni, zrak pa je bil čist in hladen. Vladimir je molčal in gledal pokrajino, ki je umirala in živela brez konca. Zamislil se je in ni videl ne hiš ne ulic v Trstu. Šele, ko se je avto ustavil na pomolu, in je zagledal morje pred sabo, se je zlecnil, ko je izstopil. Znova je zrasel pred njim veliki: Kam? Vstopili so na obrežno ladjo »Andrea Doria«. Sirena je zatulila, mostič se je dvignil. Ladja je zaplula na valovih. Ni več rešitve. Vladimir je videl pred seboj ječo: Kaznilnico Koper. 48


*** »Andrea Doria« je pristala. Malo se je zamajala. Sirena je zatulila glasno, pretresljivo. Mornar na bregu je klel: »Per diavolo, getta bene«,47 ker ni dosegel vrvi. Vrgli so mu jo še enkrat in on je potegnil. Spustili so mostovž, ljudje so izstopali. Istranke so se vračale iz Trsta s praznimi jerbasi, s košarami in z nakupljenim blagom. Poskakale so na pohlevne osliče, ki so jih čakali na bregu, in prepevaje izginile med vinogradi. Vladimir se ni zmenil za živžav. Slonel je ob ograji in bil zamaknjen v morje. To pot se je vozil prvič po morju. In kljub svojemu žalostnemu položaju, v katerem se je nahajal, je užival. Užival nekako podzavestno. Vse je bilo sivo, morje sivkasto. Gore in dalje brezbrežne in Trst sam zadaj. Vsa ta sivina, ki je objela in pregrnila, kakor neotipljivo plast žalosti in bridkosti to pokrajino, se je bila izlila iz Vladimirjevih modrih oči. Vladimir je mislil. Čas je primerjal temu sivemu morju, prazen sod, ki se je spenjal na valovih, pa je bil on sam. Obrnil se je in hotel stopiti proti izhodu. Detektiva pa sta ga prijela in rekla: »Aspettate ancora!«48 Počakal je, in ko je bila ladja že čisto prazna, sta ga prijela pod pazduho in rekla: »Avanti, andiamo!«49 Stopili so čez mostovž na suho. V daljavi so se za morjem izgubljali vrhovi. Prostor pred ladjo je bil skoraj prazen. Vladimir ni videl nobenega znanca. Naenkrat pa sta se poleg njega zasmejala izpraševalni sodnik in zapisnikar. »E, ci siamo,«je dejal sodnik. »Siete venuto nel regno dei cieli. E proprio per la Pasqua! Conducetelo nel paradiso!« je dejal sodnik in še dodal, obrnjen proti Vladimirju: »Vedremo se qui ci dirà la verità, birbante!«50 Sodnik se je obrnil. Detektiva pa sta prijela Vladimirja. Šli so navzgor po kamniti cesti. Vladimir je srečeval čudne, kamnite hiše. Sam pa ni vedel, kdaj so stopili na ozko dvorišče in kdaj so zaloputnila za njim težka železna vrata. ***

Hudiča, vrži dobro! Počakajte še! 49 Gremo! 50 Tu smo. Prišli ste v nebeško kraljestvo. In ravno za veliko noč! Odpeljite ga v raj! Videli bomo, če nam bo tu povedal resnico, malopridnež! 47 48

49


»Figliulo, ci siamo«, 51 je dejal stari nadzornik s čudnim posladkanim, a brezbrižnim glasom in se zavalil v naslonjač. Z malimi črnimi in razbrazdanimi očmi je pogledal Vladimirja, ki je stal pred njim, majhen in nebogljen, kakor otrok, ki mu je umrla mati, razkuštran in bled, z malo culo, v srajco zavezano, na rokah. Modre oči so bile nekam čudno vodene in prazne, pod njimi se je vlekla široka modra senca. Gledale so v nadzornika. V njegovo modro uniformo. V hrastov list, ki je bil z zlato nitjo našit na ovratniku. Nadzornik je bil star. Vzel je kos papirja in vprašal: »Od kod?« »Iz Tolmina.« »Ime?« »Vladimir Hribar.« »Stari?« »Osemnajst bom imel jeseni.« »Oče?« »France.« »Mati?« »Marija.« »Poklic?« »Dijak.« »Posebna znamenja?« »To«, je dejal Vladimir in pokazal na zaceljeno rano na palcu leve roke. Nadzornik je zapisal, potem pa se naslonil in dejal: »Tako, tako, daleč ste prišli s svojo nepokorščino. Namesto, da bi praznovali veliko noč v krogu svojih dragih, jo boste praznovali pri nas. Ali se vam uboga mati nič ne smili?« Vladimirja je spreletel mraz, ko je rekel: »Matere nimam.« »Imate očeta?« »Imam.« »No vidite, pa oče, se vam ne smili. Da, da, tako je. Že otroci so trdi v teh krajih. Nič jim ni do očeta in matere. Primitivni so, barbarski narod, Balkanci«, je godrnjal nadzornik nekako sam zase. Potem se je dvignil in pozvonil. Vstopila sta dva stražnika. Šli so čez dvorišče, proti velikim vratom. Nad vrati je visel nezaslišano velik križ. Na njem je bil razpet velik Krist. Nekoč je bil ta Krist pozlačen, zdaj pa je bil od časa ves zarjavel. Deževne kaplje, ki so leta in leta padale nanj, so obvisele tam, kakor podolgovate srage krvi. Pod tem križem so viseli Dantejevi verzi: »Lasciate ogni speranza voi che entrate!«52 Ob tem pogledu se je Vladimir stresel. Pomislil je nehote na velikega Krista, človeka in boga, usmiljenja polnega, ki je zarjavel. Tako žalostno in neusmiljeno je zarjavel in Vladimir ni mogel več verjeti vanj. In pod Kristom niso napisali obljube za nebeško kraljestvo, obljubo pekla so napisali. V vratih je zaškripal ključ. Vstopili so na mračen hodnik. Od sten je zaudarjalo po plesnobi. Pod težkim sivim kamnitim obokom so umirala okna. Vladimir je sledil nadzorniku. Za njim so hodili ječarji. Vodili so ga po dolgih hodnikih na desno in levo, po kamnitih stopnicah navzgor in navzdol, tako da nazadnje

51 52

Sinko, prišli smo. Opustite vsako upanje, vi, ki vstopate!

50


Vladimir ni vedel, kje se nahaja. Ustavili so se na dolgem hodniku, kjer je pred vrati vsake celice stal žandar z nabito puško. Vladimirja so pahnili v celico št. 39. Nadzornik in ječarji so stopili za njim. Ukazali so mu, naj se sleče. Ko je stal v sami srajci pred njimi, se je porodila v njem neka otroška sramežljivost. Pogledal je ječarja, ta pa je zavpil: »Toglietevi tutto!«53 Slekel je še srajco in stal pred njimi ves bel in tenek. Roke so mu visele ob strani, kakor bi bile mrtve. Nadzornik sam je pretresel in pogledal sleherni košček njegove obleke in jo metal na posteljo. Pogledali so mu v lase, med noge in pod pazduho in odšli. Vrata so zaloputnila za njimi. *** Vladimir je obstal sredi celice. Bila je velika in samotna, podobna že zdavnaj zapuščeni grajski dvorani. Obok je bil neznansko visoko. Vladimirju se je zdel kakor samo nebo pred nevihto. Daleč nekje pod obokom je visela majhna lina, ki je sipala v polmrak ozek pramen dnevne luči. Sredi celice, na kamnitem tlaku, je bila železna postelja. Vladimir se je oblekel, se usedel nanjo in sklonil glavo. Njegov pogled se je zatopil v kamnit tlak … Dolgo je tako sedel in se prestrašil, ko so ga poklicali: »Fuori!«54 Zopet so ga vlačili po stopnicah navzgor in navzdol, po hodnikih sem in tja. Nazadnje so ga pahnili čez široko dvorišče k sodniku. *** Čez dobro uro so se odprla vrata preiskovalnega sodnika. Na prag je stopil Vladimir, se zamajal in padel na kamnito dvorišče. Za njim se je zadrl sodnik: »Non confessa! Mostrate a questo cane la sala del supplizio e poi gettatelo nel sotterraneo!«55 Pristopila sta oba ječarja in dvignila Vladimirja; sam ni mogel več hoditi. Krvavel je iz ust in nosa. Ječarja sta ga podpirala in ga vlekla. Odprla sta vrata v veliko dvorano in obstala za njim na pragu. Vladimir ni videl ničesar drugega kakor širok pramen sonca, ki je padal izpod oboka na siva tla … Ko je ključ zapel ob ključavnici in so se odprla vrata v podzemlje, se je Vladimir stresel pred praznoto. Sama temà. Čuden votel zrak je dihal iz kleti in zazeblo ga je. Krčevito je zgrabil ječarje, svoje oči je uprl vanje. Hotel je Vse slecite! Ven! 55 Ne prizna! Pokažite temu psu mučilnico, nato ga vržite v podzemlje! 53 54

51


govoriti, nekaj reči, pa je samo zajecljal nekaj tihega in nerazumljivega. Ječarja sta postala za hip. Vladimirju se je zdelo, da jima je težko pri srcu. »Pazienza«,56 je zmignil eden izmed njiju, pogledal v tla in odtrgal Vladimirjeve tresoče roke od sebe. Počasi sta ga postavila čez prag in zaprla vrata. Vladimir je obstal sredi samote. Ničesar ni čutil poleg sebe, ne pod sabo. Šele ko ga je zazeblo v noge in mu je blato sililo za čevlje, se je zavedel. Prestopil je s težavo, dotipal do stene. Stena je bila mrzla, mokra, sluznata. Naslonil se je nanjo, neizrečena trudnost ga je objela. »Oh, da bi le bilo enkrat konec. Da bi me že enkrat obsodili, ubijejo naj me, ustrelijo. Tega ne prenesem več, znorim. Oh, mama!« Zasanjal se je o vrbah. Samo podzavestno je še čutil bolečino prejetih udarcev. Počasi se je posedel ob zidu na mokra tla. Minila je neizrečeno dolga doba. Večnost. Ležal je v nezavesti. Ko se je zavedel, je zavpil od strahu. Ves se je tresel. Noge je imel ledenomrzle, oči so iskale pristanka na dnevu, a dneva ni bilo. Hotel je vstati, pa ni mogel. »Obsojen, umrl bom,« ga je spreletelo. Večnost pa je tekla. Prisluhnil je. Zazdelo se mu je, da od nekje daleč prihajajo zvonovi. Prisluhnil je še enkrat, bolj tenko in nič. Stene so bile debele, kraj v podzemlju. Noben glas ne prodre do njega. In če zavpije, kdo ga bo slišal? Nikdo, nihče! Polastil se ga je neizrečen strah, mrzel pot mu je oblil čelo. Roke je imel vse mokre in umazane od krvi. Žejen je bil. Od nikoder ni bilo nobenega, in je tako strašno nekoga pričakoval. Samo voda je kapala od nekod, iz praznine v praznino, iz temè v temò, iz neskončnosti v neskončnost. Človeka pa silno boli, kadar se nahaja v brezmejnosti. Nobena stvar nima nikjer začetka in nikjer se ne konča. Nekje v sredi se rodi in nekje v sredi umre. Cela večnost je znova pretekla. Vladimir se je spet zavedel. Nenadoma je padlo vanj čudno vprašanje: Kaj je danes. Morda je veliki petek, morda velika sobota, morda že sama velika noč. Mislil je, mislil in štel, a nikakor se ni mogel znajti. Velika noč je, velika noč, mu je udarjalo na senci. Velika noč je in on je tam, sam, zapuščen, osramočen in obsojen, vržen s sveta … Da, velika noč je, je pela tišina okrog njega. »Velika noč je in sem sam.« Ta misel ga je tako silno prevzela, da se je dvignil s posebnimi močmi, se zaletel v prostor, udaril s pestmi po steni in zakričal: »Hooj, slišite!«

56

Nič za to!

52


Odgovoril ni nihče. Povsod se je smejala tema. Onkraj zidu ni bilo življenja. Zdrsnil je ob steni. *** Minila je noč in dan, preden so se odprla vrata Vladimirjeve celice. Našli so ga ob steni nezavestnega, sključenega nad samim seboj. Dvignili so ga, on pa ni dal znaka življenja. Zavedel se je šele, ko so ga prinesli na stopnišče v prvem nadstropju. Zadihal je čistejši zrak in odprl oči. Pogled mu je padel na sončni žarek, ki se je usipal izpod stropa. Tja so mu ušle oči. Zunaj za križi se je v pomladanskem vetru majala vrba žalujka. Zazdelo se mu je neverjetno lepo in zaželel si je, da bi ga nosili tako celo večnost. V drugem nadstropju so ga stisnili k zidu. Ukazali so mu, naj obrne pogled v steno. Navzdol po stopnicah so nesli nekoga. Vladimir se ni mogel premagati, pogledal je. Človek, ki so ga ječarji nesli, je bil mlad, dolg in tanek. Na čelu so se mu lepili kostanjevi lasje, na ustnicah mu je ležala kri. Vladimir je bil skoraj zavpil: »Dreja, kam te nesejo!« In kakor nalašč sta ječarja, ki sta ga nesla, spregovorila med seboj. »Questo se ne andrà fra poco,«57 je rekel prvi. »Tisico,«58 je razsodil drugi. V celici so ga vrgli na posteljo, mu dali hleb kruha in odšli. »Kakšen dan je danes?« je pomislil. »Najbrž je velikonočni ponedeljek,« je zaključil. Skozi lino je sijalo sonce. Na podu, na razmetanih kamnih, je ležala široka, rumena, razsekana sončna lisa. Vladimir je vstal s postelje, poiskal vode in si umil obraz. Potem je poiskal svoj robec. Bil je krvav. Spral ga je, ampak krvi ni mogel sprati. Ovil ga je dobro in ga potem razgrnil po kamnu na sončni lisi. Trenutek je postal, potem pa se je ulegel na posteljo. Oči je uprl v robec in se je skoraj nasmehnil bledim rožam na sončni lisi: »Velikonočne rože, mačice, pirhi …« je mislil. Zazvonili so zvonovi. »Zvoni,« je dejal, »velika noč je že odšla.« Zvonovi so zvonili, sonce je umiralo. Na lino so prišli golobi. Grulili so v večer, ki je prihajal, grulili žalostno in tožeče, kakor bi se nekje na dvorišču zvijal človek pod težkimi udarci. Ob tem glasu se je stresel. In ko je pomislil na Dreja, se mu je zarezalo v srce. Prisluhnil je, a ni mogel razločiti. Morda grulijo samo golobi, morda pa … ne … ne, Dreja ne bo jokal. 57 58

Ta bo kmalu odšel. Jetičen.

53


Na ves njegov nemir se je zlila noč, noč in lakota. Že dolgo ni zaužil ničesar. Na tleh poleg postelje je ležal hleb kruha. Pobral ga je in ugriznil. Zobje so ga zaboleli od prejetih udarcev. Padel je vznak na trdo blazino in omedlel … *** Zbudil se je proti jutru. Lina je bila svetla. Visela je pod stropom in se smejala. Vladimir se je spomnil na dom. Prosil bo in bo pisal, četudi po praznikih. Ko je zazvonilo, je vstal in udaril po vratih. Prišel je ječar, odprl vratca in vprašal: »Eee …«. »Desidero scrivere a casa.« »Di qui non si scrive«, 59 je dejal ječar in zaloputnil vratca. Vladimir je ostrmel. Napravil je par omahujočih korakov po celici, se sklonil nad robcem in ga pobral. Razgrnil ga je proti luči in okrog usten se mu je zarisal žalosten smehljaj, ko je rekel: »Sem z rožami nastlal«. »Očetu pa ne morem pisati«, ga je prevzelo čez hip. In tako rad bi mu pisal. Vse bi mu napisal, kako je hudo in kako še upa. Da je veliki petek in velika nedelja, da veliki petek mora priti pred veliko nedeljo. Pisal bi, naj zanj poljubijo Krista, ki je položen na tleh pred obhajilno mizo v cerkvi v Ročah. On sicer malo verjame, ne more verjeti več. Saj na dnu srca še nekaj gori, ampak po vsem tem, kar delajo z njim, res zanj ni nikjer nobenega Krista več. Kako bi, saj ga vendar mučijo in obsojajo pred Kristom samim, ki pa se ne gane. O, pa saj ni Krist kriv, on, Vladimir, sploh ne ve, ne more več misliti. In še bi pisal, naj sestra Dragica, ker mame ni več, zjutraj, na veliko noč, ko bo narezala blagoslovljen kruh za vse, odreže košček tudi zanj. V njegovo sobo na mizo naj mu ga da, kadar se bo povrnil, se bo že sklonil nad njim. On se sicer še ne bo vrnil za to veliko noč, ker njegova velika nedelja ni od tega leta. Enkrat pa se povrne za gotovo … *** Malo pred poldne pa so se zopet odprla vrata. Vladimir se je že ustrašil, pomislil je na sodnika. »Kaj pa je?«, je vprašal. »Vino«, je dejal ječar. Vladimir se je začudil. Stopil je k vratom in vprašal: »Čemu pa?« »Velika nedelja je«, se je zasmejal stražnik poniževalno. Ve-li-ka ne-de-lja, je zlogoval Vladimir. »Danes, vzemi, pij«, je ukazal ječar. Vladimir je prijel pločevinasti kozarec. Roka se mu je tresla. Kozarec se mu je zdel težek, neverjetno težek. Črno 59

Kaj je... –Rad bi pisal domov. – Od tu se ne piše.

54


istrsko vino se je penilo v njem. »Morda pa je strup«, ga je prešinilo, ampak samo za hip. »Pij, vraga«, je vzrojil ječar. Vladimir je dvignil kozarec. Ko se je dotaknil ustnic, ga je zazeblo. Nagnil je. Vino je bilo kislo. Skrčil je ustnice. Pred očmi se mu je zameglilo. »Velika nedelja«, je zašepetal. Naslonil se je na steno. Počasi se je sesedel. Roka je izpustila kozarec, ki je zazvenel na kamnitem pragu. *** Velika nedelja prihaja. In vrbe, bele in črne, krhke in sočne vrbe, s težkimi mačicami obložene, se sklanjajo nad vodami …

55


KOPRSKI ZAPORI

Tekst Vlasta Beltram Izdajatelj in založnik Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Capodistria Zanjo Maks Vezovnik Uredila Vlasta Beltram Lektorica Ines Cergol Fotografsko gradivo Pokrajinski muzej Koper, Pokrajinski arhiv Koper (str. 37) Računalniška priprava in tisk Tiskarna Stražar Naklada 500 Koper, september 2008 Izzid so omogočili Mestna občina Koper

KOPRSKI ZAPORI  
KOPRSKI ZAPORI  

S pričevanji zapornikov Slovenska izdaja

Advertisement