Izobraževalni programi in dejavnosti 2021/2022 | Zasavska ljudska univerza

Page 1

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN DEJAVNOSTI ŠOLSKO LETO

21/22

Sedež

Trbovlje

Spletni naslov

Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje

03 56 31 190

www.zlu.si

Enota

Zagorje ob Savi

Elektronski naslov

Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi

03 56 55 120

info@zlu.siO ZASAVSKI LJUDSKI UNIVERZI

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE

PRIDOBITEV IZOBRAZBE

1

6

9

Osnovna šola za odrasle 9 Programi srednjega poklicnega izobraževanja 10 Programi srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja in poklicni tečaji 12 Dodiplomski štuidj – višješolski strokovni programi 18

TEČAJI IN USPOSABLJANJA Jezikovni tečaji 19 Računalniški tečaji 23 Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK Strokovno usposabljanje 29 Priprava na izpit ZUP 30 NLP Praktik 32

19

24

SVETOVANJE IN PODPORA UČENJU ISIO – Svetovalno središče Zasavje 33 SVOS – Spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti SSU – Središče za samostojno učenje 36 Učna pomoč 38

PROJEKTI

33

35

39

VGC – Večgeneracijski center Zasavje 39 TVU – Tedni vseživljenjskega učenja 40 PU – Parada učenja 41 TPK – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 42 Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih 42 Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih 43 ŠK – Študijski krožek 44 Erasmus+ projekti 45

ZAKAJ JE ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA NAJBOLJŠA IZBIRA 50Že več kot 60 let s kulturo vseživljenjskega učenja

skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in

spreminjamo na bolje življenja odraslih v

partnerjev.

Zasavju. Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za Spodbujamo večgeneracijsko sodelovanje in

izobraževanje odraslih v Zasavju. Deluje kot

skrbimo

za

ranljivih

javni zavod, ko so ga leta 1959 ustanovile zasavske

skupin.

Osredotočeni

ljudi

in

občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Deluje

zagotavljamo svetovalno podporo, prilagojeno

na dveh lokacijah: sedež zavoda je na naslovu Trg

vsakemu posamezniku posebej. Biti del uspešnih

svobode 11 a, Trbovlje, enota zavoda pa deluje v

zgodb naših udeležencev je za nas privilegij.

PC Graščina, Grajska 2, Zagorje.

socialno

vključevanje smo

na

Prepričani smo, da je vedno pravi čas za učenje, kar dokazujemo

s

številnimi

programi

za

vse

generacije.

Zasavska ljudska univerza in Vrtec Zagorje sta prejemnika srebrnega priznanja za inovacije za projekt Verižni eksperiment v vrtcu, ki ga podeljuje

Odprti smo za novosti in spremembe, imamo

Zasavska gospodarska zbornica.

strast do učenja in s pomočjo dolgoletnih izkušenj

dosegamo

visoko

kakovost

»Verižni

eksperiment

je

inovativen

koncept

izobraževalnih storitev za odrasle. Smo ponosni

povezovanja dveh popolnoma različnih sektorjev:

nosilec znaka kakovosti POKI. Prebivalcem Zasavja

izobraževanja odraslih in vrtcev. Gre za pristop, ki

zagotavljamo kakovostne formalne, neformalne

pri otrocih spodbija ročne spretnosti in tehniške

in priložnostne programe, nudimo učinkovita

kompetence in posledično večje možnosti odločanja

usposabljanja in tečaje ter javno veljavna

otrok za tehniške poklice. Z vključevanjem starejših

vrednotenja

prostovoljcev

in

priznavanja

spretnosti

in

za

delo

z

otroki

se

zgodi

kompetenc za potrebe trga dela. S krepitvijo

medgeneracijski prenos znanja in izkušenj na

znanja pri brezposelnih, starejših, priseljencih in

mlajše,

tudi zaposlenih prispevamo k boljši zaposljivosti

Povezovanje generacij popestri in obogati tudi

in zmanjševanju tveganja revščine. Posebno skrb

vrtčevski vsakdan, modrost starejših se preplete z

in pozornost namenjamo razvoju in izpeljavi

iznajdljivostjo in veseljem otrok, rezultat sta

brezplačnih

Med

navdušenje in zadovoljstvo vseh sodelujočih. Z

Zasavci in Zasavkami promoviramo dvig temeljnih

vzpostavljenim programom, navodili za gradnje

kompetenc, zlasti digitalne pismenosti, kar jim

členov, mrežo prostovoljcev dvigujemo kulturo

omogoča boljšo zaposljivost v sodobni družbi.

vseživljenjskega

Zagotavljamo

sodelovanja.«

dopolnilnih

vzpodbudno

programov.

učno

okolje

in

poleg

tega

učenja

le-ti

in

ostajajo

aktivni.

medgeneracijskega

1


Vizija, poslanstvo, vrednote Vizija Naša vizija je, da postanemo vodilni center znanja v regiji za vse generacije. Povezovali bomo medgeneracijsko učenje, inovativnost in sodobne tehnologije.

Poslanstvo Na Zasavski ljudski univerzi zagotavljamo kakovostno izobraževanje, učenje in svetovanje v različnih življenjskih obdobjih. Odraslim omogočamo osebni in poklicni razvoj ter krepimo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Skrbimo za odličnost ponudbe in povezovanje v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.

Vrednote Spoštovanje Spoštujemo sodelavce, udeležence, predavatelje, partnerje in vse, ki jih pri delu srečujemo. Smo prijazni do vseh in delamo v skupno korist. Podpiramo strpno komunikacijo, sprejemamo različna mnenja in spodbujamo osebni razvoj vsakega posameznika.

2

Odgovornost Smo odgovorni in zanesljivi v odnosu do dela, sodelavcev, udeležencev in drugih. Odzivamo se na potrebe okolja. Kar obljubimo, tudi naredimo.

Strokovnost Strokovnost je naše pomembno vodilo. Ves čas se izobražujemo in sledimo novostim. Nudimo kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve, zato se udeleženci in partnerji radi vračajo.

Zavezani kakovosti Zasavska ljudska univerza

za kakovost in zadovoljstvo udeležencev. Namen

je

celovitega sistema zagotavljanja kakovosti je dvig

zavezana

politiki

kakovosti na področju

učinkovitosti

izobraževanja

odraslih

izobraževalnih in svetovalnih storitev. Skrbi za

že štirinajsto leto, ko smo pristopili k projektu

kakovost smo zavezani vsi zaposleni, posebno

POKI,

kakovostno

vlogo in odgovornost pa imata komisija za

izobraževanje. Zavzemamo se za celovit pristop pri

kakovost in svetovalka za kakovost. Že več kot

zagotavljanju

deset let sistematično razvijamo (in presojamo)

Ponudimo

in

odraslim

presojanju

kakovosti

naših

programov, pri čemer je naše glavno vodilo skrb

kakovost

tudi

procesov

v

dela

svetovalni

ter

kakovosti

dejavnosti,

nad


doseganjem

kakovosti

pa

bdi

usposobljena

Naš notranji sistem presojanja in razvijanja

svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih.

kakovosti je dobro vzpostavljen, saj zagotavljamo

Smo nosilci zelenega znaka kakovosti POKI, ki

celovito in kakovostno podporo udeležencem pri

ga podeljuje Andragoški center RS (ACS).

izobraževanju.

Izpeljevali bomo aktivnosti na naslednjih področjih

Samoevalvacija

Redno spremljanje kakvosti

Zeleni znak kakovosti

Usposabljanje za kakovost

Za uresničevanje zastavljenih ciljev bomo delovali vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci, komisija za kakovost in svetovalka za kakovost. ZLU bo z vsemi aktivnostmi na področju spremljanja in razvijanja kakovosti ohranjala sloves zanesljivega in varnega partnerja za izobraževanje v lokalnem okolju.

Varstvo osebnih podatkov S 25. 5. 2018 je v vseh državah članicah EU stopila v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Na Zasavski ljudski univerzi se zavedamo pomena osebnih podatkov in zasebnosti naših uporabnikov. Želimo ohraniti zaupanje in sloves varnega in zanesljivega partnerja v izobraževanju odraslih, zato bomo vaše osebne podatke obdelovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na info@zlu.si ali po telefonu 03 56 55 120.

3


Zaposleni Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved direktorica 03 56 55 122 polona.trebusak@zlu.si

Marija Pikl, posl. sek. strokovna delavka 03 56 55 120 marija.pikl@zlu.si

Valentina Uran, univ. dipl. ped. in soc. kult. organizatorka izobraževanja odraslih, svetovalka 03 56 31 191 valentina.uran@zlu.si

4 Mateja Pistotnik, mag. posl. ved organizatorka izobraževanja odraslih, mentorica 03 56 55 123 mateja.pistotnik@zlu.si

Tina Polajnar, prof. slov. organizatorka izobraževanja odraslih, mentorica 03 56 55 125 tina.polajnar@zlu.si

Liza Kokole, mag. prof. andr. organizatorka izobraževanja odraslih 03 56 55 121 liza.kokole@zlu.si


Mojca Kropivc, ekon. teh. strokovna delavka 03 56 55 131 mojca.kropivc@zlu.si

Sašo Suhar, dipl. varst. mentor učne pomoči 03 56 55 126 saso.suhar@zlu.si

Petra Turk Klančišar, org. posl. gost. tur. mentorica v Večgeneracijskem centru 068 613 954 petra.turk-klancisar@zlu.si

5

Kje nas najdete Sedež Zasavske ljudske univerze

Delovni čas

Poletni delovni čas (1. 7.–31. 8.)

Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje

ponedeljek, torek, četrtek:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek:

9.00–11.30 in 12.30–15.00

9.00–11.30 in 12.30–15.00

Tel. št.: 03 56 31 190

sreda:

petek: 9.00–12.00

Faks: 03 56 31 192

9.00–11.30 in 12.30–17.00 petek: 9.00–12.00

Lokacija Zagorje

Delovni čas

Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi

ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 8.00–17.00

Tel. št.: 03 56 55 120 Faks: 03 56 55 130

petek: 8.00–13.00


Vpis v šolskem letu 2021/2022 Prosto mesto v programu si kandidati zagotovijo z oddano informativno prijavo. ZLU obvesti vse prijavljene kandidate o začetku izobraževalne oblike. Informativno prijavnico lahko izpolnite: 

osebno (v prostorih ZLU v Zagorju in Trbovljah) ali

na spletni strani ZLU (prijavnico najdete pod opisom programa, za katerega se zanimate).

Osnovna šola in srednješolski programi Vpisi v osnovno šolo in srednješolske programe potekajo od 1. do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Višješolski programi Vpisi v višješolske programe potekajo skladno z Razpisom za vpis.

Drugi prijavni rok (24. 8.–31. 8. 2021): Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. do 31. 8. 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.

Neformalne oblike izobraževanja Vpisi v jezikovne tečaje in druge izobraževalne oblike potekajo prek celega leta. Tečaji se začnejo ob zapolnitvi prostih mest.

Potek in organizacija izobraževanja 

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od septembra do junija.

Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.

Čas predavanj: popoldne, od tri- do štirikrat tedensko med 17. in 20. uro.

Predavanja potekajo na dogovorjenih lokacijah v Trbovljah in/ali Zagorju.

V določenem obdobju udeleženci poslušajo od dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.

Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.

6


Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih mogoče opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj). Ne velja za program predšolska vzgoja.

Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor in zaključno evalvacijo.

Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenega znanja, to storijo s posebno vlogo.

Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

Plačilni pogoji Udeleženci, vpisani v srednješolske programe,

brezplačne uporabe računalnikov v Središču za

sklenejo z ZLU pogodbo in imajo možnost plačila

samostojno učenje, obveščanje prek e-indeksa in

šolnine na mesečne obroke brez obresti (do 11

SMS-sporočil. V ceno nista všteta zaključni izpit ali

obrokov). Ob vpisu se plača prvi obrok, ki se

poklicna matura in literatura. Če imajo udeleženci

imenuje vpisnina, potem pa udeleženci vsak mesec

priznane izpite, se jim šolnina ustrezno zniža.

prejmejo položnico po pošti. V ceno šolnine so

Plačilne

vključena

ali

študijske programe določi fakulteta oz. višja

konzultacije, prvi izpitni roki, priprave na PM ali ZI,

šola. Udeležencem različnih tečajev, usposabljanj

individualno svetovanje, postopek priznavanja

in seminarjev nudimo možnost plačila stroškov

predhodnega

tečajev oz. seminarjev na obroke (število obrokov

organizirana

predavanja,

znanja,

izdelava

vaje

osebnega

izobraževalnega načrta, morebitna individualna

pogoje

za

višje

in

visokošolske

je različno in je odvisno od dolžine programa).

učna pomoč za splošne predmete, možnost

Popusti 5%

dosedanji udeleženci programov ZLU, ki se vpišejo v novo izobraževalno obliko

5%

dosedanji udeleženci, ki se vpišejo v nadaljevalno obliko (npr. jezikovni ali računalniški tečaji)

5%

študentje in upokojenci v tečajnih oblikah

5%

plačilo šolnine v enkratnem znesku ob vpisu

3%

plačilo tečajev in usposabljanj za NPK v enkratnem znesku ob vpisu

Popusti se ne seštevajo, največji mogoči popust je 5 %.

Pomoč in svetovanje Udeležencem izobraževalnih programov nudimo na Zasavski ljudski univerzi različne oblike pomoči: 

brezplačna učna pomoč,

pomoč Svetovalnega središča Zasavje

brezplačno samostojno učenje v Središču za samostojno učenje.

7


Status udeleženca izobraževanja odraslih Odrasli, ki se vključijo v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih in imajo enake pravice kot redni dijaki in študentje. Udeleženec lahko v istem izobraževalnem programu praviloma za eno leto podaljša opravljanje obveznosti, ki jih ni uspel opraviti v roku, določenim z individualnim izobraževalnim načrtom.

8


Osnovna šola za odrasle »Če nimate končane osnovne šole, niste še ničesar zamudili.«

Kaj pridobite 

zaključno spričevalo osnovne šole, ki je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol in je pogoj za nadaljevanje šolanja (za pridobitev poklica po javnoveljavnih programih ali shemi nacionalnih poklicnih kvalifikacij) in/ali zaposlitev

zaupanje vase, potrditev, da zmorete, nove izkušnje in novo znanje, nova prijateljstva ...

Pogoji za vpis 

vpis v osnovno šolo je mogoč samo dvakrat

starost najmanj 15 let

izpolnjena osnovnošolska obveznost

končan najmanj 5. razred osnovne šole

Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so obiskovali OŠ s prilagojenim programom in je niso uspešno končali.

Pogoji za dokončanje programa 

uspešno opravljeni vsi nedokončani razredi

udeležba na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz slovenščine, matematike in 3. predmeta, ki ga določi minister za šolstvo in šport, je prostovoljna

Organizacija izobraževanja

Pomoč pri učenju

vpisujemo v 6., 7., 8. in 9. razred

Udeležencem programa so na voljo brezplačna

devetletke

učna pomoč pri vseh predmetih, individualna

pouk poteka od septembra do junija

obravnava, pomoč Svetovalnega središča Zasavje

predavanja

so

organizirana

v

in brezplačno učenje v Središču za samostojno

popoldanskem času, od štiri- do petkrat

učenje. Program osnovne šole za odrasle

tedensko

financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost

udeleženci opravijo dva razreda v enem

in šport in je za udeležence brezplačen.

šolskem letu

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

9


Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) Vpisi 2021/2022

Komu so programi namenjeni

V šolskem letu 2021/2022 na Zasavski ljudski

Programi srednjega poklicnega izobraževanja (3-

univerzi razpisujemo naslednje programe:

letni programi) so namenjeni odraslim, ki so:

1.

Bolničar negovalec

uspešno končali osnovno šolo,

2.

Trgovec

končali

program

nižjega

poklicnega

izobraževanja, 

končali kateri koli program IV. stopnje (prekvalifikacija) ali

imajo nedokončan program IV. stopnje (dokvalifikacija).

Programi srednjega poklicnega izobraževanja omogočajo pridobitev poklica in nadaljevanje šolanja v programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Organizacija pouka

Pogoji za dokončanje programov

Organizirana predavanja potekajo od septembra

programi obsegajo tri letnike in trajajo

do junija, od tri- do štirikrat tedensko med 17. in

dve šolski leti ali manj v primeru do- ali

20. uro v Zagorju in/ali Trbovljah. Predavanja

prekvalifikacij

potekajo po načelu zaporedja predmetov. Obisk predavanj

ni

obvezen,

je

pa

priporočljiv.

praktično usposabljanje v šoli in pri

Udeleženci se lahko odločijo tudi za individualni program

dela

samoizobraževanje.

oziroma

vodeno

v času izobraževanja je treba opraviti

delodajalcu 

udeleženci

po

zaključenih

vseh

obveznostih po programu pristopijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega dve izpitni enoti: 1.

slovenščina (pisni in ustni izpit)

2.

izdelek oziroma storitev in zagovor

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

10


Bolničar negovalec SPI poklic: bolničar negovalec/bolničarka negovalka srednje poklicno izobraževanje, 180 kreditnih točk (KT)

Kaj pridobite 

javnoveljavno listino – spričevalo o zaključnem izpitu

izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti in poklic bolničar negovalec/bolničarka negovalka

možnost nadaljevanja šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja zdravstvena nega

Pogoji za vpis 

uspešno končana najmanj osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

zdravniško potrdilo, s katerim kandidati dokažejo, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po tem programu

ustrezne osebnostne lastnosti

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

11 Trgovec SPI poklic: trgovec prodajalec/trgovka prodajalka srednje poklicno izobraževanje, 180 kreditnih točk (KT)

Kaj pridobite 

javnoveljavno listino – spričevalo o zaključnem izpitu

izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti in poklic trgovec prodajalec/trgovka prodajalka

možnost nadaljevanja šolanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik

Pogoji za vpis 

uspešno končana najmanj osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si


Programi srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) in poklicni tečaj (PT) Vpisi 2021/2022 V šolskem letu 2021/2022 na Zasavski ljudski univerzi razpisujemo programe: 1.

Ekonomski tehnik (SSI)

5.

Zdravstvena nega (PTI)

2.

Ekonomski tehnik (PTI)

6.

Predšolska vzgoja (SSI)

3.

Logistični tehnik (SSI)

7.

Predšolska vzgoja (PT) – poklicni tečaj

4.

Zdravstvena nega (SSI)

Komu so programi namenjeni Programi srednjega strokovnega izobraževanja (4-letni programi) so namenjeni odraslim, ki so: 

spešno končali osnovno šolo,

končali kateri koli program V. stopnje (prekvalifikacija) ali

želijo dokončati program, ki so ga v preteklosti že obiskovali (dokvalifikacija).

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja

študija v višjih in visokih strokovnih programih.

(programi »3+2«) so namenjeni odraslim, ki so

Poklicni tečaj je namenjen odraslim, ki so končali

končali ustrezno srednje poklicno izobraževanje.

srednje

Programi srednjega strokovnega in poklicno

izobraževanje, in si želijo pridobiti novo strokovno

tehniškega izobraževanja omogočajo pridobitev

izobrazbo

tehnične izobrazbe in možnost nadaljevanja

poklicnega tečaja traja 1 leto.

strokovno

za

ali

opravljanje

poklicno-tehniško

poklica.

Program

Organizacija pouka Organizirana predavanja potekajo od septembra do junija, od tri- do štirikrat tedensko med 17. in 20. uro v Zagorju in/ali Trbovljah. Predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov. Obisk predavanj ni obvezen, je pa priporočljiv. Udeleženci se lahko odločijo tudi za individualni program dela oziroma vodeno samoizobraževanje. Programi trajajo dve leti ali manj v primeru do- in prekvalifikacije.

Pogoji za uspešno dokončanje programov Za dokončanje programov je treba opraviti vse obveznosti iz programa in poklicno maturo, ki se lahko opravlja v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

12


Ekonomski tehnik SSI poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)

Pogoji za vpis 

uspešno končana osnovna šola

uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Program obsega štiri letnike. Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

Ekonomski tehnik PTI

13

poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica poklicno-tehniško izobraževanje – PTI (1. in 2. letnik), 120 kreditnih točk (KT)

Pogoji za vpis 

uspešno končano srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec prodajalec/trgovka prodajalka, administrator/administratorka ali pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih

Program obsega dva letnika.

Kaj pridobite 

javnoveljavno

Pogoji za dokončanje programa listino

spričevalo

o

v času izobraževanja je treba opraviti

poklicni maturi

praktično usposabljanje v šoli in pri

izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic

delodajalcu

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica 

udeleženci

po

zaključenih

vseh

možnost nadaljevanja šolanja v višjih in

obveznostih po programu pristopijo k

visokih strokovnih programih

opravljanju poklicne mature, ki obsega

med izobraževanjem lahko pridobite tudi

štiri izpitne enote:

certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije

1.

pisni in ustni izpit iz slovenščine

komercialni referent, tajnik ali teletržnik

2.

pisni in ustni izpit iz gospodarstva


3.

pisni in ustni izpit iz angleščine ali

4.

izdelek oz. storitev in zagovor

matematike

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

Logistični tehnik SSI poklic: logistični tehnik/logistična tehnica srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)

Kaj pridobite 

javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi

izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic logistični tehnik/logistična tehnica

možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih

med

izobraževanjem

lahko

pridobite

tudi

certifikat

nacionalne

poklicne

kvalifikacije

špediter/špediterka ali skladiščnik/skladiščnica v logistiki

Pogoji za vpis 

uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje

uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

Pogoji za dokončanje programa 

program obsega štiri letnike

v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu

udeleženci po vseh zaključenih obveznostih po programu, pristopijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote: 1.

pisni in ustni izpit iz slovenščine

2.

pisni in ustni izpit iz logistike

3.

pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike

4.

izdelek oz. storitev in zagovor

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

14


Zdravstvena nega SSI poklic: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)

Pogoji za vpis 

uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje

uspešno končan kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja (razen bolničar negovalec)

nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja (program do- oz. prekvalifikacije)

Program obsega štiri letnike. Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

Zdravstvena nega PTI

15

poklic: srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik poklicno-tehniško izobraževanje – PTI (1. in 2. letnik nadaljevalnega programa)

Pogoji za vpis 

uspešno končan program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar negovalec

Program obsega dva letnika.

Kaj pridobite 

javnoveljavno

listino

spričevalo

o

v času izobraževanja je treba opraviti

poklicni maturi

praktično usposabljanje v šoli in pri

izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic

delodajalcu

srednja

Pogoji za dokončanje programa

medicinska

sestra/srednji

udeleženci

po

zaključenih

vseh

zdravstvenik

obveznostih po programu pristopijo k

možnost nadaljevanja šolanja v višjih in

opravljanju poklicne mature, ki obsega

visokih strokovnih programih

štiri izpitne enote: 1.

pisni in ustni izpit iz slovenščine

2.

pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege


3.

pisni in ustni izpit iz angleščine ali

4.

izdelek oz. storitev in zagovor

matematike

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

Predšolska vzgoja PT poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok poklicni tečaj – PT, 60 kreditnih točk (KT)

Pogoji za vpis 

uspešno končan četrti letnik gimnazije

uspešno končan zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Program traja eno šolsko leto.

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

16 Predšolska vzgoja SSI poklic: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok srednje strokovno izobraževanje – SSI (od 1. do 4. letnika), 240 kreditnih točk (KT)

Pogoji za vpis 

uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje

uspešno končan kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja

nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja (program do- oz. prekvalifikacije)

Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo predavanja za strokovne module za vse štiri letnike in splošnoizobraževalne predmete za 3. in 4. letnik.

Kaj pridobite 

javnoveljavno listino – spričevalo o poklicni maturi

izobrazbo na V. ravni zahtevnosti in poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok


možnost nadaljevanja šolanja v višjih in visokih strokovnih programih

Pogoji za dokončanje programa 

v času izobraževanja je treba opraviti praktično usposabljanje pri delodajalcu

udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu pristopijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote: 1.

pisni in ustni izpit iz slovenščine (priznan, če je srednja šola zaključena)

2.

pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok

3.

pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike (priznan, če je srednja šola zaključena)

4.

izpitni nastop in zagovor

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

17


Dodiplomski študij – Višješolski strokovni programi Višja strokovna šola – Abitura, d. o. o., Celje Programi in nazivi 

EKONOMIST: moduli – tehnični komercialist, asistent v mednarodni menjavi in računovodstvo za gospodarstvo.

POSLOVNI SEKRETAR: moduli – komuniciranje z javnostmi, spletno poslovanje

Študent izbere dva izmed izbirnih modulov. Študij se zaključi z izdelavo diplomske naloge.

Raven zahtevnosti višješolska strokovna izobrazba 6/1

Obseg in trajanje 1. in 2. letnik trajata dve šolski leti

Način študija klasični izredni

Več informacij o pogojih, predmetniku, šolnini in prijavnem postopku na spletni strani Abiture www.abitura.si/studij/.

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

18


Jezikovni tečaji Angleščina, nemščina za odrasle Verificirani tečaji Nudimo

verificirane

tečaje

angleškega

in

Po opravljenem verificiranem tečaju opravljate

nemškega jezika, ki potekajo po javnoveljavnih

izpit. Zasavska ljudska univerza je pooblaščena

programih, ki jih je sprejelo Ministrstvo za

izpitna organizacija Državnega izpitnega centra za

izobraževanje, znanost in šport. Obseg snovi na

izvedbo zunanjega preverjanja znanja iz tujih

osnovni ali višji ravni določa izpitni katalog, ki je

jezikov

sestavni del teh programov. Verificirani tečaji so

programih za odrasle.

po

javnoveljavnih

izobraževalnih

razvrščeni v 7 stopenj po 60 ur.

Začetni in nadaljevalni tečaji Prvi stik z jezikom – tečaj, je namenjen popolnim začetnikom in tistim z malo predznanja. Pridobili boste temeljna znanja o jeziku, usvojili jezikovne zakonitosti in se naučili preproste komunikacije v vsakdanjih življenjskih situacijah. Za nadgrajevanje znanja ponujamo nadaljevalne tečaje. Ti obsegajo zahtevnejše govorne in pisne situacije, poglabljanje besednega zaklada in poznavanje slovničnih struktur. Tečaji niso verificirani in se lahko sproti prilagodijo željam in potrebam udeležencev ali naročniku.

Vrste tečajev: 

splošni

konverzacijski

poslovni

individualni

začetni intenzivni tečaj nemščine za zdravstvene delavce

180-urni tečaj slovenščine v sodelovanju z ZRSZ

Začetni in nadaljevalni tečaji nemščine s sodelovanju z ZRSZ

za zaključene skupine

Trajanje 30 ali 60 pedagoških ur

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

19


Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni Zasavska ljudska univerza je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Ljubljana.

Komu je izpit namenjen Izpit je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. zaradi pridobitve slovenskega državljanstva, zaposlitve, študija ali sporazumevanja s slovensko govorečimi).

Potek izpita Izpit iz slovenščine je mogoče opravljati na treh ravneh (na osnovni in višji ter na ravni odličnosti), skladno s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Zasavska ljudska univerza izvaja izpit iz slovenščine samo na osnovni ravni, za višje ravni se je treba prijaviti na Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Izpitni center). Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega poslušanje, branje in pisanje. Ustni del pa obsega predstavitev (sebe), opis slike in igro vlog. Po uspešno opravljenem izpitu izda izpitni center spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenščine na osnovni ravni.

Izpitni roki Izpitne roke določi Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani. Prijave potekajo do 10 dni pred razpisnim rokom v pooblaščenih izobraževalnih organizacijah, med katerimi je tudi Zasavska ljudska univerza.

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni bomo izvajali tudi v letu 2021. Ob prijavi je treba plačati 128,10 EUR oz. prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote.

Brezplačno prvo opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika so upravičeni vsi, ki so se udeležili programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur in so bili v programu prisotni vsaj 80 % ur. Za udeležbo v programih se državljani tretjih držav prijavijo na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. V kolikor izpolnjujejo pogoje, jim upravna enota izda potrdilo, s katerim se zglasijo pri izbranem izvajalcu programa.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

20


Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni V sodelovanju s Centrom za slovenščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi/tuji jezik.

Komu je namenjen Z namenom učinkovitejšega vključevanja oseb nazaj na trg dela in v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je za državljane tretjih držav določen pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1) za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki ga morajo izpolniti v roku leta dni od vpisa v evidenco brezposelnih oseb.

Potek izpita Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del obsega branje, poslušanje in pisanje. Ustni del pa obsega vodeno govorjenje ob predhodni pripravi.

Izpitni roki Kandidat se mora na izpit prijaviti vsaj 10 dni pred razpisnim rokom. V letu 2021 bomo izpeljali tri izpitne roke: 5. julija 2021, 25. oktobra 2021 in 6. decembra 2021. Izpitni roki za leto 2022 bodo objavljeni po 15. 12. 2021.

21

Ob prijavi je treba plačati 105,00 EUR oziroma priložiti pisno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje. Na izpit ste prijavljeni šele po plačilu stroškov izpita ali oddaji ustreznega napotila.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si


Začetna integracija priseljencev Na Zasavski ljudski univerzi bomo predvidoma v novembru začeli izvajati brezplačni tečaj slovenskega jezika za tuje državljane po programu Začetna integracija priseljencev. 180-urni tečaj bo potekal v Zagorju ali Trbovljah, 2-3-krat tedensko v popoldanskem času.

Pogoj za vključitev Tujci, ki niso državljani Evropske unije, imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur.

Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske

unije

(Uradni

list

RS,

št.

70/12,

58/16

in

70/21)

povezava

na

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

Več informacij tudi v drugih jezikih: www.infotujci.si

Pogoj za dokončanje obvezna 80-odstotna udeležba

Izdana listina javno veljavna listina s popisom kompetenc po programu

Po končanem tečaju slovenščine so kandidati, ki izkažejo 80-odstotno prisotnost, upravičeni tudi do opravljanja brezplačnega izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

22


Računalniški tečaji Poznavanje rokovanja z računalnikom in računalniškimi programi ni več samo potreba, temveč nuja za vse generacije. Na Zasavski ljudski univerzi ponujamo vrsto tečajev za vse uporabnike osebnih računalnikov, ki se želijo usposobiti ali izpopolniti delo na računalniku. Tečaji potekajo v prijetnem okolju sodobne računalniške učilnice v Zagorju s sodobno programsko opremo. Tečaji potekajo v skupini, v kateri je od 6 do 8 udeležencev, dvakrat tedensko v popoldanskem času. Potekajo prek celega leta, začnejo pa se ob zapolnitvi skupine.

Vrste tečajev 

Veliko in še več o Wordu (začetni) – 8 ur

Veliko in še več o Wordu (nadaljevalni) – 20 ur

Skozi stolpce in vrstice Excel (začetni) – 20 ur

Skozi stolpce in vrstice Excel (nadaljevalni) – 20 ur

Združimo Word in Excel – 16 ur

Internet in elektronska pošta (osnovno) – 8 ur

Internet in elektronska pošta (poglobljeno) – 12 ur

Multimedialna predstavitev informacij – PowerPoint – 12 ur

Prezi – celotna predstavitev na enem mestu – 8 ur

Računalniški »AJMUHT« (Word, Excel, Google Drive, Google Koledar) – 32 ur

Oblikovanje spletnih strani – 24 ur

Digitalna fotografija – 12 ur

Orodja za delo na daljavo (MS Teams, Zoom) – 20 ur

Programi po želji naročnika

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

23


Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. V postopku NPK kandidati uveljavljajo znanje, ki so ga pridobili na neformalen način: pri delu, na tečajih, s samostojnim učenjem … Postopek pridobivanja poklica je zato krajši. Kandidati v postopku pridobijo certifikat, ki je javnoveljavna listina, ne pridobijo pa stopnje izobrazbe.

Kdo lahko pridobi NPK Kandidati za NPK morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so določeni v Katalogu znanj in spretnosti za posamezen poklic.

Postopek preverjanja in potrjevanja NPK Kandidati dobijo na Zasavski ljudski univerzi svetovalko, ki jih vodi skozi proces ugotavljanja in potrjevanja znanja. Pomaga jim pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape (portfolia) ter svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja.

Vsak kandidat pripravi mapo z dokumenti, ki dokazujejo njegovo usposobljenost. Ta vsebuje: 

prijavnico v postopek preverjanja in potrjevanja NPK

europass življenjepis

fotokopije spričeval in dokazil, ki dokazujejo usposobljenost

fotokopije dokazil o delovnih izkušnjah

referenčna pisma in druga dokazila.

Kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se udeležijo preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje znanja poteka na način, ki ga predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti za posamezen poklic.

Na Zasavski ljudski univerzi v šolskem letu 2021/2022 organiziramo usposabljanje in postopke preverjanja in potrjevanja NPK za naslednje poklice: 1.

Izdelovalec plastičnih kompozitnih izdelkov

2.

Socialni oskrbovalec na domu

3.

Maser

4.

Računovodja

5.

Pomočnik natakarja

24


Zasavska ljudska univerza je vpisana v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja tudi za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije: 1.

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice,

2.

Viličarist, viličaristka

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

Socialni oskrbovalec na domu Vas veseli delo z ljudmi? Radi pomagate drugim? Ste odprti do drugačnih, potrpežljivi in sočutni, komunikativni, natančni in pošteni? Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo priprave ter preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (SOND).

Kandidati za poklic SOND morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

starost vsaj 23 let,

končana osnovna šola,

vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in

opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

Priprave na preverjanje in potrjevanje NPK SOND Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti NPK, izvaja 150-urno usposabljanje s področja socialne oskrbe, ki obsega naslednje vsebinske sklope: 

socialno oskrbovanje na domu,

uporabniške skupine in socialno vključevanje uporabnikov,

komunikacija,

osebna oskrba,

gospodinjska pomoč,

praktično usposabljanje v enem od zasavskih domov.

Usposabljanje je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije.

25


Pridobitev certifikata in poklica NPK Kandidati s pomočjo svetovalke pripravijo zbirno mapo ali portfolio in se udeležijo preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu (simulirano bivalno okolje uporabnika) v obliki praktičnega izpita in zagovora.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

Maser Želite pridobiti poklic maserja?

Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo priprave ter preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije maser/maserka.

Kandidati za poklic maser morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

starost najmanj 18 let,

znanje masaže,

znanje anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki je določeno v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.

Tečaj klasične masaže Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 80-urni tečaj klasične masaže, ki obsega: 

teoretični del – poglavja iz anatomije in fiziologije (16 ur)

praktični del – tehnike klasične masaže in izvajanje masaže (64 ur).

Kandidati, ki nimajo najmanj srednje strokovne izobrazbe s področja zdravstva, kozmetike, farmacije ali športa, lahko znanje iz predpisanih vsebin dokažejo z diferencialnimi izpiti, ki jih organiziramo skupaj s tečajem masaže.

26


Pridobitev certifikata in poklica NPK Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, pripravijo s pomočjo svetovalke zbirno mapo oz. portfolio in se udeležijo preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjane se izvaja pisno (traja največ 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom. Kandidat prikaže masažo na uporabniku in storitev teoretično zagovarja. Komisija ocenjuje uspešnost kandidata pri pisnem preverjanju, pripravo kandidata na delo, pripravo in uporabo pripomočkov, pripravo stranke in ustreznost izvedene masaže.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

NPK računovodja Pridobite certifikat za svoje znanje. Na Zasavski ljudski univerzi organiziramo usposabljanje, priprave ter preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode.

Kandidati za poklic računovodje morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

starost najmanj 18 let

srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba

Usposabljanje za računovodje/računovodkinje Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 200-urno usposabljanje za računovodje/računovodkinje za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, ki obsega naslednje vsebine: 

matematika v knjigovodstvu

osnove računovodstva

davki in druge dajatve

knjigovodstvo.

Priprave na preverjanje in potrjevanje za npk računovodje/računovodkinje Za kandidate, ki so opravili osnovno usposabljanje ali imajo veliko računovodskih izkušenj, organiziramo 20urne priprave na preverjanje in potrjevanje npk. Na pripravah dobijo kandidati napotke za uspešno opravljanje praktičnega dela preverjanja in vadijo naloge, ki jih lahko dobijo na preverjanju. Vsebine priprav: 

evidentiranje opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,

obračun plač,

evidentiranje zalog,

27


knjiženje stroškov,

davčni obračun.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Na uspešnost kandidata pri praktičnem preverjanju z zagovorom vpliva njegovo upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov, pravilnost knjiženja poslovnih dogodkov in sestavo bilanc, razumevanje dokumentacije, spretnost komuniciranja in poznavanje etičnih načel in pravil računovodenja.

Pomočnik natakarja Pridobite certifikat za svoje znanje. Na Zasavski ljudski univerzi izvajamo usposabljanje ter preverjane in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije pomočnik natakarja.

Kandidati za poklic pomočnika natakarja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

opravljena osnovnošolska obveznost,

zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za pridobitev poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje za pomočnika natakarja Zasavska ljudska univerza na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog strokovnih znanj in spretnosti, izvaja 62-urno usposabljanje za pomočnika natakarja, ki obsega naslednje vsebine: 

osnove gostinstva,

postrežba,

komunikacija.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži preverjanja znanja pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Preverjanje poteka praktično z zagovorom.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

28


Strokovno usposabljanje Izdelovalec kompozitnih izdelkov Program usposabljanja je namenjen brezposelnim oz. vsem, ki se želijo naučiti delati s kompozitnimi materiali. Prednost pri vključitvi bodo imeli kandidati z dobrimi ročnimi spretnostmi (npr. mizarji, šivilje, kuharji …), saj je za delo s kompoziti izjemno pomembna natančnost. Program traja 60 ur (teoretični del, praktični del, učenje preko e-portala). Teoretični del poteka v prostorih ZLU, praktični del programa pa v delavnici podjetja AFormX iz Trbovelj.

Vpisni pogoji 

končana najmanj osnovna šola,

dobre ročne spretnosti,

uspešno opravljen zdravniški pregled,

napotitev preko Zavoda za zaposlovanje.

Kompetence Udeleženci bodo pridobili naslednje poklicne kompetence: 

načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,

racionalno rabi energijo, material in čas,

varuje zdravje in okolje,

komunicira s sodelavci in strankami,

razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,

uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,

pripravi in sortira tkanine, veziva in ostale materiale,

zbere in pripravi podatke ter osnovni in pomožni material za izdelavo kompozitov,

izdeluje delovne pripomočke,,

samostojno izdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke,

razrezuje in spaja kompozitne elemente.

29

Tečaj za voznike viličarjev Program je namenjen bodočim voznikom viličarjev

polnoletnost,

in delavcem, ki že delajo z viličarji, nimajo pa

opravljen vozniški izpit B-kategorije,

ustreznih pisnih dokazil. Pogoji za udeležbo v

zdravniško potrdilo, s katerim se izkazuje

programu:

sposobnost za delo z viličarji.


Vsebina tečaja 

varnost in zdravje pri delu – varstvo pred

teoretični del: opis viličarja, vzdrževanje, notranji transport, prometni predpisi,

požarom; 

praktični del: vožnja in uporaba viličarja.

Po končanem tečaju kandidati opravljajo pisni preizkus znanja in praktično vožnjo. Po uspešno opravljenem preizkusu prejmejo potrdilo o strokovni usposobljenosti za voznika viličarjev. Tečaj za voznika viličarja obsega 60 ur, od tega je 40 ur predavanj in 20 ur vožnje.

Kontaktna oseba: Marija Pikl, 03 56 55 120, marija.pikl@zlu.si

Priprava na izpit ZUP Na Zasavski ljudski univerzi bomo izvajali 30-urne priprave na izpit iz zakona o upravnem postopku.

Izpit so dolžne opraviti uradne osebe, zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.

Vsebina priprav: 

Opredelitev upravnega postopka

Stroški upravnega postopka

Temeljna načela

Postopek na prvi stopnji – začetek

Organi, ki vodijo postopek

Pristojnosti za odločanje v upravnem

Postopek do izdaje odločbe

postopku

Odločba in sklep

Stranka in njeno zastopanje

Pravna sredstva – pritožba

Jezik v postopku

Izredna pravna sredstva

Občevanje organov in strank v upravnem

Izvršba

postopku

Nadzor nad izvajanjem zakona

Vročanje spisov v upravnem postopku

Izvajanje zakona

Vzdrževanje reda v upravnem postopku

Upravni spor

upravnega postopka in zahtevki strank

Kontaktna oseba: Marija Pikl, 03 56 55 120, marija.pikl@zlu.si

30


Tečaj refleksne masaže stopal Refleksne masaže stopal se lahko naučite tudi vi.

Na 20-urnem tečaju, ki ga izvaja Zasavska ljudska univerza, boste pridobili osnovno znanje refleksne masaže stopal, ki je primerno za domačo uporabo, svoje znanje pa boste lahko pozneje nadgrajevali. Tečaj je kot uvodni tečaj primeren tudi za tiste, ki se želijo z refleksno masažo stopal ukvarjati poklicno.

Vsebine tečaja 

kratka zgodovina refleksne masaže stopal,

skrb za naša stopala,

učinki refleksne masaže stopal na telo,

spoznavanje refleksnih točk na stopalu,

indikacije in kontraindikacije,

masaža v parih,

spoznavanje mogočih blokad na refleksnih conah,

spoznavanje mogočih reakcij na RMS.

Za udeležbo na tečaju ni potrebno nobeno predznanje, zato je tečaj primeren za vse, ki bi se želeli naučiti refleksne masaže stopal.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

Tečaj limfne drenaže Dodatna znanja za maserje in zdravstvene delavce

Limfna drenaža je ročna metoda stimuliranja

32-urni

tečaj

je

namenjen

limfnega žilnega sistema. Dobro delovanje

delavcem in maserjem, ki dobro poznajo

limfnega sistema je nujno za človekovo zdravje …

anatomijo in fiziologijo človeka.

Vsebine 

predstavitev limfne drenaže,

izvajanje limfne drenaže obraza, vratu, zatilja, roke, hrbta, bokov, trebuha in nog,

indikacije v kozmetiki in kontraindikacije.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

zdravstvenim

31


NLP Praktik Namen usposabljanja NLP Praktik ni le v tem, da izboljšate zdravje, počutje, delovni uspeh, vzgojo, odnose, temveč da ohranite in okrepite vse tisto, kar je že v redu v vašem življenju.

Si lahko predstavljate, 

da razumete delovanje sebe in drugih,

da se primerno odzovete v zahtevnih situacijah,

da se naučite postavljati in dosegati cilje,

da nemoči, stiske, tesnobe, krivde in podobno navlako trajno odstranite iz vaših življenj,

da postanete še bolj samozavestni, odločni, mirni, asertivni, aktivni, učinkoviti in predvsem zadovoljni v svoji koži ...

Nevrolingvistično programiranje ima za vas zbirko

Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi. Izvajal ga bo

orodij, s katerimi si boste pomagali, vloga

poslovni trener in coach Denis Hilčer, ki je na

predavatelja pri tem pa bo, da vas učinkovito in

Zasavski ljudski univerzi uspešno izvedel že več

zanesljivo vodi na tej poti. Program obsega 130 ur

krajših programov NLP.

in bo potekal na lokaciji Zasavske ljudske univerze,

Kontaktna oseba: Liza Kokole, 03 56 55 121, liza.kokole@zlu.si

32


ISIO – Svetovalno središče Zasavje Oglasite na Zasavski ljudski univerzi in podprli vas bomo z brezplačnimi nasveti o možnostih izobraževanja. Do brezplačne svetovalne storitve, ki je prilagojena vsakemu posamezniku, ste upravičeni vsi: 

brezposelni,

starejši ali upokojenci,

priseljenci,

vsi, ki ste predčasno opustili šolanje,

zaposleni, predvsem starejši od 45 let,

zaposleni invalidi, priseljenci, kmetje ali samozaposleni ter

zaposleni, ki ste se znašli pred kariernimi izzivi.

Dober nasvet pred vključitvijo v izobraževanje vam lahko prihrani veliko časa in marsikatero kasnejše razočaranje. Usmerjanje med izobraževanjem vas pripelje do hitrejšega zaključka šolanja. S podporo naše svetovalke po zaključenem izobraževanju pa boste lažje uporabili svoja nova znanja v praksi in na trgu dela.

Svetovanje poteka: 

osebno v prostorih Zasavske ljudske univerze: −

v Trbovljah, vsak delovnik v dopoldanskem času (ob sredah do 17.00),

v Zagorju, vsak delovnik v dopoldanskem času (popoldan po dogovoru)

po telefonu: 03 56 31 191

na e-naslovu: svetovanje@zlu.si

po dogovoru v svetovalnem kotičku izven sedeža dejavnosti.

Na ZLU trenutno poteka svetovalna dejavnost v okviru dveh projektov, in sicer projekta ISIO - Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih ter projekta Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih, kjer poleg svetovanja poteka tudi ugotavljanje in potrjevanje neformalno pridobljenih znanj. Prvi projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, drugi projekt pa financirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Svetovalno središče Zasavje je del mreže svetovalnih središč v Sloveniji, katerih delo strokovno koordinira Andragoški center Slovenije.

33


34

Zasavska ljudska univerza bo tudi v šolskem letu 2021/2022 izvajala javno službo na področju izobraževanja odraslih in v okviru svetovalnega središča zagotavljala svetovalno dejavnost pri: 

vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,

vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,

vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,


ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela,

samostojnem učenju

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

SVOS – Spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti Vas zanima, kakšne so vaše digitalne spretnosti

in

spretnosti

reševanja

matematičnih in besedilnih nalog v vsakdanjem življenju? Imate radi nove izzive? Vabimo vas, da rešite spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti odraslih – SVOS. Med leti 2014 in 2016 je

bila

Slovenija

mednarodno odraslih

vključena

raziskavo

PIAAC,

ki

v

pismenosti je

merila

matematične, besedilne in digitalne spretnosti odraslih. V okviru raziskave so odrasli reševali različne naloge iz našega vsakdanjega osebnega in delovnega okolja. Slovenija se z rezultati raziskave ne more pohvaliti, saj se je uvrstila med države prav pri repu. Rezultati so pokazali, da ima v Sloveniji vsak četrti odrasel slabše spretnosti, kar še posebej velja za Zasavje. Hkrati so rezultati potrdili, imajo odrasli z višjimi spretnostmi več priložnosti za boljšo zaposlitev, višji dohodek, družbeno angažiranost, boljše zdravje in osebno zadovoljstvo. Dobra stvar pri zgodbi je, da spretnosti lahko izboljšamo. In Zasavčani si to tudi zaslužimo.

Slovenija se je, kot tudi nekatere druge države, odločila, da omogoči reševanje vprašalnika vsem odraslim v državi. Morda ste sodelovali v raziskavi PIAAC ali pa ste leta 2017 reševali pilotni vprašalnik. Žal vam nobeno od teh reševanj ni ponudilo možnosti vpogleda v vaše spretnosti. Zdaj pa je na voljo vprašalnik, ki vam ponudi osebno in zaupno povratno informacijo o tem, kakšne so vaše spretnosti. Kar potrebujete je osebni računalnik, brskalnik Mozilla Firefox, dve uri časa in žeton za vstop v vprašalnik. Reševanje vprašalnik lahko razdelite tudi na krajše etape. Do vprašalnika dostopate preko vstopnega portala, kjer je vprašalnik tudi podrobneje

35


predstavljen. Pred pričetkom reševanja lahko rešite tudi vzorčni test. Vprašalnik lahko rešite prek spleta kar od doma na svojem računalniku ali na Zasavski ljudski univerzi.

Dodatne informacije in žeton dobite na lokalni SVOS točki na ZLU pri: 

Valentini Uran, valentina.uran@zlu.si, tel. 03 56 31 191, 030 366 777 in

Tini Polajnar, tina.polajnar@zlu.si, tel. 03 56 55 125, 030 366 778

Svetovalki Valentina in Tina vam nudita vso podporo pred in med reševanjem vprašalnika, pomagata pa vam tudi pri razlagi dobljenih rezultatov in pri pripravi načrta za izboljšanje spretnosti.

Za delodajalce in druge organizacije Zakaj ne bi vprašalnik ponudili svojim zaposlenim oz. sodelavcem? Naši svetovalki vam bosta pomagali pri predstavitvi vprašalnika in tehnični izvedbi. V primeru, da vprašalnik reši več udeležencev, pa lahko pridobite tudi agregirane skupinske rezultate. S pomočjo vprašalnika tako pridobite informacijo o spretnostih vaših sodelavcev in načrtujete izobraževanja, s katerimi lahko skupaj temeljne spretnosti tudi izboljšate.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

SSU – Središče za samostojno učenje Da bo učenje lažje steklo ...

Se v domačem okolju težko spravite h knjigam? Vas kar naprej nekdo moti in niste zbrani? Nimate računalnika, interneta in nekoga, ki bi ga vprašali za nasvet? Vse to dobite v Središču za samostojno učenje (SSU). V prijetno opremljen učni prostor lahko pridete, če potrebujete mirno okolje za učenje in študij, če se pripravljate na izpit ali če doma nimate računalnika in interneta. Tu lahko napišete tudi seminarsko nalogo, življenjepis in prošnjo za zaposlitev. Učna mesta so opremljena s sodobno učno tehnologijo (računalniki, dostop do interneta, različne zgoščenke in pisna gradiva). Pred začetkom samostojnega učenja vam bo svetovalka svetovala pri izbiri ustreznega učnega programa glede na potrebe in želje posameznika. Prav tako nudi pomoč pri uporabi učnega gradiva in računalnika.

36


Učne vsebine 

računalništvo (Word, Excel, PowerPoint ...),

internet in e-pošta,

tuji jeziki,

slovenski jezik,

veščine (samostojnega) učenja,

druge splošnoizobraževalne vsebine.

Na voljo je tudi možnost samostojne priprave na evropsko računalniško spričevalo (ECDL). V središču za samostojno učenje lahko napišete seminarsko nalogo ali prošnjo oz. ponudbo za zaposlitev.

V okviru SSU organiziramo tudi brezplačne delavnice: 

začetno in nadaljevalno računalniško opismenjevanje,

tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina),

slovenski jezik za tujce.

Prednosti učenja v SSU 

dostopnost,

fleksibilnost,

brezplačnost,

lasten ritem učenja,

samostojna izbira učnih vsebin,

možnost preverjanja lastnega napredka v znanju,

možnost izbire ustreznega gradiva in učne tehnologije,

individualna pomoč svetovalca ali mentorja

Središče za samostojno učenje se nahaja v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju, v PC Graščina, Grajska 2.

Za vas je odprto 

ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–15.00

sreda: 7.30–17.00

petek: 7.30–13.00

Središče za samostojno učenje na Zasavski ljudski univerzi je eno izmed 36 delujočih slovenskih središč za samostojno učenje, ki so na nacionalni ravni povezana v Mrežo središč za samostojno učenje.

37


Učenje v Središču za samostojno učenje je brezplačno. Njegovo delovanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba: Liza Kokole, 03 56 55 121, liza.kokole@zlu.si

Učna pomoč Učiti se ni težko, če veš, kako.

Brezplačna učna pomoč je namenjena vsem

Strokovno

otrokom,

drugim

pomagali pri usvajanju učne snovi in vas naučili,

potrebujejo

kako se pravilno učiti; seznanili vas bodo z učnimi

učencem,

udeležencem dodatno

dijakom

izobraževanja,

pomoč

pri

ki

usvajanju

in

učne

usposobljeni

mentorji

vam

bodo

snovi,

strategijami in tehnikami učenja pri posameznih

seznanjanju z učnimi strategijami in s tehnikami

predmetih. Učna pomoč je lahko individualna ali

učenja pri posameznih predmetih. Učna pomoč

skupinska.

poteka individualno ali skupinsko in je brezplačna.

Vsebine učne pomoči 

osnovna šola za odrasle: matematika, angleščina, fizik, slovenščina, kemija.

srednješolski programi: matematika, angleščina, računalništvo.

slovenščina za tujce.

Kontaktna oseba: Marija Pikl, 03 56 55 120, marija.pikl@zlu.si

38


VGC – Večgeneracijski center Zasavje Odprta vrata za vse generacije

Napovedali smo konec dolgčasu in osamljenosti. Ni treba, da bi bili prepuščeni sami sebi. Večgeneracijski center Zasavje je prostor, namenjen druženju, učenju, povezovanju, podpori in izmenjavi izkušenj. Za vse generacije.

Osamljenost je večji ubijalec od bolezni. Neredko slišimo zgodbe ljudi, ki včasih po več dni ne zapustijo svojega stanovanja. Vsem, ki pogrešajo družbo, zdaj ponujamo podporo s programi v Večgeneracijskem centru (VGC). Skupaj nam je prijetneje. Starejšim so na voljo brezplačne dejavnosti. Brezposelnim omogočamo tečaje, izobraževanja in usposabljanja, s katerimi lahko korenito spremenijo svoje zaposlitvene možnosti in izstopijo iz povprečja iskalcev zaposlitve. Staršem, ki se včasih srečujejo z vzgojnimi izzivi, svetujemo in ponudimo podporo. Tujcem in priseljencem omogočamo prostor, kjer lahko stkejo nova prijateljstva. Tu je prostor tudi za mlade. V VGC prisluhnemo njihovim potrebam in željam, tu se lahko brezskrbno družijo in dobijo primerne sogovornike. V Večgeneracijskem centru Zasavje je obilo priložnosti za nova znanja, nove stike in kakovostno preživljanje prostega časa za vse generacije. Vsi programi VGC so brezplačni.

Kaj ponuja VGC Zasavje? 

različna predavanja

izobraževanja za starše

programe

bralne skupine

pismenosti

skupine za samopomoč

tečaje tujih jezikov

učno pomoč

tečaje slovenščine za tujce

počitniške aktivnosti za otroke

ustvarjalne in kreativne delavnice

spoznavanje poklicev

delavnice za osebni razvoj in prosti čas

računalništva

in

digitalne

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

Kontaktna oseba: Mojca Kropivc, 03 56 55 131, mojca.kropivc@zlu.si

39


TVU – Tedni vseživljenjskega učenja TVU je vseslovenski festival učenja, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije. Festival je namenjen osveščanju o pomenu znanja in učenja ter promociji in spodbujanju vseh generacij k učenju.

TVU praznuje že 26. rojstni dan, zato Andragoški center RS (ACS) ohranja njegov koncept. Znane so skupne teme/akcije: 

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!

Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

Vključenost,

Samooskrba in gastronomija

Starajoča se družba in medgeneracijsko

Voda za vse – globalni pomen vode

povezovanje

Dan za kakovost

Digitalna preobrazba družbe

Dnevi svetovanja za znanje

Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo

Spoznaj

in ohranimo!

izzivi

večkulturnosti

in

dejavno državljanstvo

spretnosti

zaglej

nove

priložnosti!

40

Zasavska ljudska univerza je bila tudi letos izbrana za regijskega koordinatorja ob Tednih vseživljenjskega učenja. Skupaj z več kot 50-imi partnerji bomo organizirali različne brezplačne prireditve v živo, na daljavo, v učilnici in naravi in tako širili moč in radost učenja. Toplo vabljeni vsi tako izvajalco kot obiskovalci, da skupaj z nami soustvarjate zgodbo vseživljenjskega učenja tudi v tem letu v spremenjenih razmerah nove realnosti. Obisk vseh dogodkov TVU je brezplačen. Organizacijo dejavnosti delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si


PU – Parada učenja Parada učenja 2021 15. septembra prvič prihaja v Občino Zagorje ob Savi. Celodnevni dogodek bo potekal na več ločenih prizoriščih, in sicer na mestni ploščadi, v parku dr. Janeza Drnovška in v športno-rekreacijskem parku Evropark. Rdeča nit na Paradi učenja bo: Z vseživljenjskim učenjem in gibanjem do zdravja in vitalnosti.

Dogodek je namenjen vsem generacijam, širjenju kulture vseživljenjskega učenja, spodbujanju socialnega vključevanja v regiji in spodbujanju gibanja vseh generacij. Glavno dogajanje bo od 9.00 do 12.00 na mestni ploščadi, kjer bo bogat program na odru in stojnicah, saj se bo pelo, plesalo, ustvarjalo ... Z nami bo tudi ambasador učenja Jure Tori s pevko Niko. V parku dr. Janeza Drnovška bo od 9.00 do 17.00 na ogled slikarska razstava udeleženk tečaja Slikanje za dušo, s svojimi izdelki se bodo predstavile tudi klekljarice, prikazan bo verižni člen kot rezultat uspešnega sodelovanja Erasmus projekta ZLU, LU Jesenice in Vrtca Zagorje ...

V športno-rekreacijskem parku Evropark bo od 15.00 do 18.00 organiziranih več gibalnih kotičkov: učna ura nordijske hoje, nogometni kotiček, pilates kotiček ... Za malce več adrenalina pa bomo poskrbeli na poligonu pump tracku s pomočjo članov Kolesarskega kluba Zagorska dolina. Na dan Parade učenja bo omogočen voden ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. Dritl. Tudi Zasavski muzej v Trbovljah in Muzej Hrastnik bosta na dan parade odprla svoja vrata, prav tako pa tudi Weinbergerjeva hiša v Zagorju. Prek 30 sodelujočih organizacij, 20 stojnic, pester program ... pridružite se nam in videli boste, da sta učenje in gibanje zabavna. Častni pokrovitelj Parade učenja 2021 je župan Občine Zgorje ob Savi Matjaž Švagan.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

41


TPK – Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc CPK Zasavje: Brezplačni tečaji za brezposelne in zaposlene (45+)

Na Zasavski ljudski univerzi deluje Center za pridobivanje kompetenc (CPK) Zasavje, kar je nekoliko bolj učen izraz za središče, kjer potekajo tečaji, predavanja in delavnice z različnih področij. Center je namenjen predvsem zaposlenim in brezposelnim z dokončano osnovno šolo, poklicno ali srednjo šolo, še zlasti starejšim od 45 let. CPK Zasavje s celo vrsto brezplačnih usposabljanj podpira vse, ki si želite izboljšati svojo zaposljivost na trgu delovne sile, si pridobiti nova znanja (kar je bolj splošno ime za "kompetence") in ki si želite biti bolj uspešni v sodobni družbi. Za osebni razvoj so 45+ ravno prava leta. Otroci nas ne potrebujejo več toliko, v partnerstvu smo se tudi že obrusili, v poklicu smo dosegli določeno raven. Izberite katerega od programov in postanite ambasador vseživljenjskega učenja. Presenečeni boste, koliko pozitivnih sprememb vas čaka.

42 Programe izvaja Zasavska ljudska univerza skupaj s Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje in podjetjem Micro Team, d. o. o, Ljubljana. Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba: Tina Polajnar, 03 56 55 125, tina.polajnar@zlu.si

Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje 2016‒2022 V okviru projekta izvajamo svetovalno dejavnost po modelu ISIO (informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih) ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Dejavnosti projekta so namenjene zaposlenim, ki: 

iščejo novo znanje,

želijo dokončati ali nadaljevati izobraževanje,

želijo ovrednotiti že pridobljeno znanje ali pridobiti certifikat,

želijo bolje opravljati svoje delo ali razmišljajo o spremembi kariere


Skozi brezplačno osebno svetovanje lahko: 

razmislijo o svojih kariernih in izobraževalnih potrebah,

prepoznajo in ovrednotijo znanje, spretnosti in kompetence, ki so jih že

pridobili,

uredijo mapo osebnih dosežkov,

si postavijo cilje za poklicni in osebni razvoj

Svetovanje poteka: 

po svetovalnem telefonu: 03 56 55 125

na e-naslovu: svetovanje@zlu.si in

osebno na ZLU v Trbovljah in Zagorju ter po potrebi na drugih lokacijah

Projekt sofinancira Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih V letih 2020 in 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata usposabljanje zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih (udeleženci NIPO), za izboljšanje kompetenc zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Nosilec projekta je UPI–Ljudska univerza Žalec. Razvojno izobraževalni center Novo mesto pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Ljudska univerza Krško, Zasavska ljudska univerza in Šolski center Velenje.

Časovni okvir 19. 6. 2020–31. 10. 2022

43


Cilji projekta 

uresničevanje načela vseživljenjskega učenja,

izboljšanje kompetenc udeležencev NIPO in s tem povečanja njihove zaposljivosti in mobilnosti,

izboljšanja kakovosti in učinkovitosti neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo udeleženci NIPO,

krepitev poklicne identitete udeležencev NIPO,

opolnomočenje udeležencev NIPO z novimi kompetencami - specifičnimi znanji, ki bodo odgovarjala tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodila k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevala k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi,

pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb udeležencev NIPO.

Kontaktna oseba: Liza Kokole, 03 56 55 121, liza.kokole@zlu.si

Študijski krožki Študijski krožki so posebna oblika neformalnega izobraževanja, sodelovalnega učenja s značilno sestavo skupine, v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikov in razvijajo spretnosti kot so komunikacija, učenje, spoštovanje različnosti... Vsebine krožka se prilagajajo skupini, skupina narekuje tempo učenja.

V letu 2022 načrtujemo izvedbo petih študijskih krožkov: 

Naravno, zabavno do zdravja za VDC (2 krožka)

Kolesarim – zato k svojemu zdravju in okolju prispevam (spodbujanje uporabe sistema e-koles v Občini Zagorje ob Savi)

Programi bodo izvedeni v primeru uspešne pridobitve sredstev na razpisu MIZŠ.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

44


Erasmus+ projekti Erasmus+ projekti 2018–2022

S projekti Erasmus+ omogočamo pridobivanje znanja čez mejo, v partnerskih organizacijah in na izmenjavah po Evropi. Namen projektov je pridobiti nova znanja za delo z različnimi ciljnimi skupinami ter opolnomočiti zaposlene za delo na evropskih projektih.

Kakovost v izobraževanju odraslih (KA1) Zasavska ljudska univerza se je kot konzorcijski partner vključila v Erasmus+ projekt Kakovost v IO, ki ga koordinira LU Jesenice. Strokovne delavke, zaposlene pri članicah konzorcija, se bodo v šolskem letu 2021/2022 v okviru Erasmus+ KA1 udeležile strukturiranih tečajev v tujini. Cilj je pridobiti novo praktično znanje, nove pristope in dobre prakse na področju razvoja kakovosti.

Trajanje projekta od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

45 Partnerji LU Jesenice, ZLU, UPI LU Žalec

Projekt učne mobilnosti omogoča: 

udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj;

razvoj sistema za zagotavljanje kakovosti (z novimi pristopi, metodami in orodji);

odraslim udeležencem vključevanje v kakovostnejše izobraževalne programe in storitve;

internacionalizacijo delovanja članic konzorcija.

Udeležba na strukturiranih tečajih bo strokovne delavke spodbudila k uvajanju novih modelov kakovosti v izobraževanju odraslih.

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si


Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja (KA2) Izziv, s katerim se sooča projekt, je hitro staranje.

najpomembnejših sredstev za premagovanje razlik

Zaradi naraščajoče pričakovane življenjske dobe je

med generacijami. Splošni cilj projekta je razviti in

delež starejših v Evropi vse hitrejši. Aktivno staranje

preizkusiti štiri večgeneracijske programe, ki bodo

in solidarnost med generacijami so ključnega

postali del rednih dejavnosti vseh partnerskih

pomena za ustvarjanje Evrope za vse starosti.

organizacij. Glavna ciljna skupina projekta so

Spodbujati je treba prenos znanja in spretnosti

starejši mentorji. Cilj projekta je upokojencem

starejših na mlajše generacije in njihove spretnosti

zagotoviti

je treba izkoristiti po upokojitvi, na primer s

usposabljanjem za mentorstvo v večgeneracijskih

prostovoljnim delom. Večgeneracijsko učenje kot

programih.

možnosti

za

aktivno

staranje

z

odgovor na zgoraj navedene izzive je eno

Trajanje projekta od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

46 Partnerske organizacije Ljudska univerza Jesenice – vodilni partner, Zasavska ljudska univerza – Slovenija, Vrtec Trbovlje – Slovenija, Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Hrvaška, Dječji vrtič Tratinčica – Hrvaška, OÜ Vestifex, Estonija, Educational LTD – Ciper

LTT – aktivnosti učenja/poučevanja in usposabljanja 

Sestavljanke, tangrami, didaktične igre, Koprivnica (Hrvaška)

Koristne stvari iz odpadnih materialov, Limassol (Ciper)

Didaktika za prepoznavanje fizičnih/kemijskih/tehničnih pojavov, Trbovlje (Slovenija)

Šivanje, kvačkanje, pletenje, vezenje, polstenje in obdelava gline, Narva (Estonija)

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si


Učenje na daljavo za ranljive ciljne skupine (KA2) V projektu bodo razvite učne metode in orodja za učenje na daljavo za različne ranljive skupine, in sicer za: 

osebe s posebnimi potrebami,

brezposelne,

starejše in priseljence,

podeželsko prebivalstvo,

osipnike.

Na LTT srečanjih bo vsak partner izbrane metode in orodja uporabil pri delu za izbrano ciljno skupino.

Trajanje projekta od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021 (podaljšan v leto 2022).

Partnerske organizacije Zasavska ljudska univerza – vodilni partner, Ljudska univerza Jesenice – Slovenija, OÜ Vestifex, Estonija, GEAR UP, Nizozemska, Educational LTD – Ciper, Pučko otvoreno učilište Koprivnica – Hrvaška

Kontaktna oseba: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

FI.DO: Boj proti lažnim novicam in dezinformacijam V nasprotju s splošnim mnenjem lažne novice niso sodoben pojav: internet je samo povečal možnost širjenja takšnih novic globalno. Starejši državljani so med najbolj ranljivimi in dojemljivimi za takšen pojav. Pogosto se bojujejo s sledenjem digitalne preobrazbe, ki jo povzroča hiter razvoj medijskih tehnologij. Zaščita državljanov pred obsežnimi dezinformacijami je zato še posebej pomemben izziv za sodobno Evropo.

Cilj projekta Prek umetniških praks (dva partnerja sodita v sektor fotografije ter medijev in filmske produkcije), z razvojem digitalnih ustvarjalnih veščin (eden izmed partnerjev ima izkušnje z upravljanjem in produkcijo informacijskih

47


vsebin in družabnih medijev ter ustvarjanjem računalniških video iger) in z znanstveno podporo s strani univerzitetnega partnerja bo projekt izvajal inovativne prakse (aktivnosti, ki spodbujajo intelektualne izzive). Dejavnosti bodo namenjene podpori razvoja veščin in spretnosti starejših ter trenerjev (štirje partnerji so organizacije za izobraževanje odraslih).

Partnerske organizacije Zasavska ljudska univerza, Rusaalka Ljubljana, Soc. Coop. Aforisma Impresa sociale (Italija), vodilni partner, IDEC (Grčija), QZR srl (Italija), Univerza za humanistiko in ekonomijo v Lodžu (Poljska)

Trajanje projekta od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023

Kontaktna oseba: Liza Kokole, 03 56 55 121, liza.kokole@zlu.si

Verižni eksperiment (K2) Sodeluje kot partner v projektu Erasmus+ 2018 z

medgeneracijsko učenje. Namen projekta je

naslovom:

zagotoviti

VERIŽNI

EKSPERIMENT

(Chain

razvoj

osnovnih

tehničnih

in

Experiment in Preschool) skupaj s partnerji s

znanstvenih spretnosti že pri predšolskih otrocih

Hrvaške, Italije, Poljske in Slovenije. Koordinatorka

ter z medgeneracijskim učenjem spodbuditi

projekta je Ljudska univerza Jesenice. Iz Zasavja

zanimanje le-teh za tehnične poklice. Zato so ciljna

sodeluje v projektu tudi Vrtec Zagorje ob Savi.

skupina projekta predšolski otroci, vzgojitelji,

Projekt temelji na povezovanju organizacij za

izobraževalci odraslih ter starejši mentorji z

izobraževanje odraslih in vrtcev ter krepitvi

naravoslovnimi

medgeneracijskega sodelovanja. Je odgovor na

prostovoljci. Verižni eksperiment je združil stare in

pomanjkanje priložnosti predšolskih otrok za

mlade, zvezke in knjige zamenjali za orodja, deske

razvoj osnovnih tehnoloških znanosti in za

in druge materiale.

in

tehničnimi

znanji

ter

Partnerske organizacije V okviru projekta je vzpostavljeno mednarodno partnerstvo, in sicer pri projektu sodelujemo štiri organizacije iz Slovenije: Ljudska univerza Jesenice, Vrtec Žirovnica, Zasavska ljudska univerza, Vrtec Zagorje ob Savi, dve

48


organizaciji iz Hrvaške: Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Dječji vrtič Tratinčica, dve organizaciji iz Italije: Soro Tori, Sacro Cuore in ena organizacija iz Poljske: International College Sp. Zo.o.

Trajanje projekta od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020, podaljšan do septembra 2021

Kontaktna oseba: Mateja Pistotnik, 03 56 55 123, mateja.pistotnik@zlu.si

49


Prijaznost, zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje, kakovost, profesionalnost so naše odlike …

Imamo kompetentne, profesionalne, prijazne predavatelje in strokovne delavce, ki so usmerjeni v pomoč ljudem. To zelo cenijo tudi udeleženci in pohvalijo. Imamo uspešne, zadovoljne udeležence, ki menijo, da je ZLU dobra in zaupanja vredna organizacija, ki uresničuje svoje obljube.

Naši udeleženci so v letošnjih anketah na vprašanje, kako so zadovoljni s storitvami ZLU zapisali: »… so vedno na voljo, kadar jih potrebuješ, dostopni,

»Dobiš občutek, da nisi samo številka in ko že skoraj

prijazni

obupaš, zaposleni najdejo prave besede, da te

pripravljeni

pomagati,

proti

koncu

izobraževanja, ko zmanjka volje, ti znajo dati

spodbudijo.

Vedno

spodbudo in motivacijo za tistih nekaj izpitov, ki te

razumevajoči.«

so

na

voljo

in

zelo

še čakajo in maturo ...«

Tovrstni zapisi hvaležnih udeležencev nam dajejo voljo in energijo za nadaljnje delo in so hkrati naša zaveza, da sta skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev res naše glavno vodilo. Za učenje je vedno pravi čas, zato ne oklevajte in se pridružite številnim odraslim, ki so si prav na ZLU pridobili spričevalo, certifikat in si s tem izboljšali zaposlitvene možnosti.

50


Izobraževalni programi in dejavnosti – šolsko leto 2021/2022 Izdajatelj: Zasavska ljudska univerza Avtorji: Strokovni delavci ZLU Fotografije: Arhiv ZLU, Pixabay Zbrala in uredila: Tina Polajnar

Trbovlje, september 2021


Articles from Izobraževalni programi in dejavnosti 2021/2022 | Zasavska ljudska univerza