Page 1

2013 Dane statystyczne za rok 2012


Wskaźniki giełdowe 2012 – Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku)

523,4 mld zł

Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

210,7 mld zł

Wartość obrotów (rynek kasowy)

209,0 mld zł

Wartość obrotów (rynek terminowy)

232,7 mld zł

Wartość obrotów na sesję (wszystkie instrumenty finansowe)

1 709,2 mln zł

Liczba transakcji na sesję (wszystkie instrumenty finansowe)

59,5 tys. zł

Liczba spółek wprowadzonych do obrotu w 2011 roku Liczba notowanych spółek na koniec roku

w tym spółek zagranicznych

19 438 43

Zmiana indeksu WIG20 w ciągu roku

20,45 %

Zmiana indeksu mWIG40 w ciągu roku

17,42 %

Zmiana indeksu sWIG80 w ciągu roku

22,92 %

Zmiana indeksu WIG-Plus w ciągu roku Zmiana indeksu WIG w ciągu roku

7,56 % 26,24 %

Wskaźnik C/Z (na koniec roku)

12,4

Wskaźnik C/WK (na koniec roku)

0,95

Liczba sesji w roku

249


Rocznik Giełdowy

2013

Dane statystyczne za rok 2012


Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie © Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, marzec 2013 ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa Internet: www.gpw.pl E-mail: gpw@gpw.pl Projekt okładki: Art Group Sp. z o.o. Skład: Baddog ISSN 1428-1171 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA dołożyła wszelkich starań dla zapewnienia poprawności informacji zawartych w niniejszej publikacji. GPW nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji zakupu jakichkolwiek opisanych tu produktów.


Rocznik Giełdowy 2013 zawiera dane statystyczne za rok 2012 wraz z opisem najważniejszych wydarzeń tego roku, informacje o organizacji i działaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zestawienia danych z lat poprzednich oraz informacje o notowanych instrumentach i członkach giełdy. W początkowych częściach zawiera informacje na temat rynku regulowanego GPW, w kolejnych – dane na temat rynku NewConnect i rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst. Rocznik Giełdowy przydatny jest dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, dziennikarzy, pracowników instytucji finansowych, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych rynkiem giełdowym w Polsce. Od wielu lat przygotowywany jest według tego samego schematu, co ułatwia użytkownikom dotarcie do poszukiwanych informacji i porównywanie ich. Jako wydawnictwo periodyczne, Rocznik Giełdowy ma ułatwić śledzenie przemian zachodzących na polskim rynku kapitałowym i rozwoju rynku giełdowego, a także pomóc w lepszym zrozumieniu roli, jaką giełda spełnia w polskiej gospodarce. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Spis treści

Polski rynek kapitałowy .......................................................................................................... 7 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA .............................................................. 9 Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy .................................................................. 15 Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku 2012 ................................................................ 17 Główny Rynek GPW............................................................................................................. 19 Rok 2012 na Głównym Rynku GPW ............................................................................... 21 Spółki .............................................................................................................................. 23 Spółki zagraniczne .......................................................................................................... 78 Produkty strukturyzowane .............................................................................................. 84 Certyfikaty inwestycyjne ................................................................................................. 86 ETF-y ............................................................................................................................... 87 Warranty opcyjnie ........................................................................................................... 88 Krótka sprzedaż ............................................................................................................... 89 Indeksy giełdowe ............................................................................................................ 90 Inwestorzy ..................................................................................................................... 137 Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW ........................................ 140 Programy Firm Partnerskich ......................................................................................... 149 Członkowie GPW .......................................................................................................... 154 Zasady obrotu giełdowego .......................................................................................... 162 Dystrybucja informacji giełdowych ............................................................................. 176 Lista notowanych spółek .............................................................................................. 179 Rynek instrumentów pochodnych ............................................................................. 189 Rok 2012 na rynku pochodnych .................................................................................. 191 Kontrakty terminowe .................................................................................................... 192 Opcje na WIG20 ............................................................................................................ 198 Jednostki indeksowe MiniWIG20 ................................................................................ 200 NewConnect....................................................................................................................... 203 Informacje o rynku ........................................................................................................ 205 Rok 2012 na NewConnect ............................................................................................ 207 Spółki ............................................................................................................................ 208 Inwestorzy ..................................................................................................................... 258 Indeksy rynku NewConnect ......................................................................................... 259 Zasady obrotu ............................................................................................................... 271 Członkowie Rynku ........................................................................................................ 276 Animator Rynku / Market Maker .................................................................................. 278 Autoryzowani Doradcy NewConnect .......................................................................... 279 Obowiązki informacyjne spółek ................................................................................... 282 Dystrybucja informacji z rynku ..................................................................................... 282 Lista notowanych spółek .............................................................................................. 285 Catalyst............................................................................................................................... 295 Informacje o rynku ........................................................................................................ 297 Rok 2012 na rynku Catalyst .......................................................................................... 298 Instrumenty notowane na Catalyst .............................................................................. 299 Zasady obrotu ............................................................................................................... 347 Droga na Catalyst ......................................................................................................... 348 Uczestnicy rynku ........................................................................................................... 349 Autoryzowani Doradcy Catalyst ................................................................................... 354 Program Catalyst Strategic Partner .............................................................................. 354 Obowiązki informacyjne emitentów ............................................................................ 355 Dystrybucja informacji .................................................................................................. 355 Lista emitentów Catalyst .............................................................................................. 356


Rynek Energii GPW............................................................................................................. 358 Rok 2012 na Rynku Energii GPW ................................................................................. 359 Uczestnicy rynku ........................................................................................................... 360 Kalendarium GPW 1991-2012 ............................................................................................ 361 Dodatkowe dni bez sesji w 2013 r. .................................................................................... 368 Adresy ................................................................................................................................. 369


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Polski rynek kapitałowy Głównymi instytucjami polskiego rynku kapitałowego są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje giełdowy obrót instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który dokonuje rozliczeń transakcji, realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych i przechowuje instrumenty finansowe oraz biura maklerskie, które pośredniczą w zawieraniu transakcji. Nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Wprowadzając tę zmianę Krajowy Depozyt wypełnia międzynarodowe standardy oraz znacząco podnosi konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) powstał w 1991 r. jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. stał się niezależną instytucją działającą w formie spółki akcyjnej. KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. KDPW realizuje także szereg usług dla emitentów tj.: pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. Dzięki utworzonym linkom możliwe jest notowanie zagranicznych spółek na GPW z takich krajów jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Rumunia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Izba rozliczeniowa prowadzi działalność z zakresu gwarantowania i rozliczania transakcji z rynku kasowego i instrumentów pochodnych, zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym (transakcje OTC). Transakcje przyjmowane do rozliczeń w KDPW_CCP podlegają nowacji, co oznacza, że KDPW_CCP staje się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego z transakcji (central counterparty). Regulowany rynek pozagiełdowy, na którym zawiera się przede wszystkim transakcje hurtowe, zorganizowany jest przez spółkę BondSpot. Spółka prowadzi działalność w obszarze hurtowego obrotu obligacjami i bonami skarbowymi w ramach rynku Treasury BondSpot Poland oraz obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi i listami zastawnymi w ramach regulowanego rynku pozagiełdowego i ASO będących częścią Catalyst.

W 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia 7


Rocznik Giełdowy 2013

Nadzór nad rynkiem kapitałowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wśród nadzorowanych przez KNF instytucji są m.in.: GPW, KDPW, firmy inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, maklerzy, doradcy inwestycyjni i emitenci instrumentów finansowych notowanych na GPW. Nadzór nad rynkiem kapitałowym ma zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych oraz przestrzeganie zasad uczciwego obrotu i konkurencji przez podmioty działające na rynku. KNF współdziała z organami administracji rządowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego. Zadaniem Komisji jest także przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz upowszechnianie wiedzy o nim.

Regulacje prawne Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce regulują w szczególności następujące ustawy:  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;  o obrocie instrumentami finansowymi;  o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz akty wykonawcze do tych ustaw Ustawy odnoszą się do trzech głównych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego: rynku pierwotnego, wtórnego oraz nadzoru nad rynkiem. Regulacje ustawowe są zgodne ze standardami obowiązującymi na jednolitym europejskim rynku finansowym wynikającymi z przepisów, dyrektyw i rozporządzeń wydawanych przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję Europejską.

Uczestnicy Uczestnicyrynku rynkukapitałowego kapitałowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Giełda Papierów Wartościowych

KDPW KDPW-CCP

Bank Rozliczeniowy (NBP)

Inwestorzy Instytucjonalni

Inwestorzy Indywidualni

8

Domy maklerskie

Emitenci

BondSpot SA


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) rozpoczęła działalność w 1991 r. Przedmiotem jej działalności jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, promowanie tego obrotu oraz upowszechnianie informacji z rynku. GPW organizuje również alternatywny system obrotu odbywający się poza rynkiem regulowanym. GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą w Europie Środkowej i Wschodniej. Podstawy prawne działania GPW:  Kodeks spółek handlowych,  Ustawa o obrocie instrumentami finanso wymi,  Ustawa o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA,  Regulamin Giełdy Papierów Wartościo wych w Warszawie SA

wzmacnianie pozycji międzynarodowej poprzez poszerzanie oferty produktowej dla inwestorów i emitentów, poszukiwanie nowych spółek i pośredników, doskonalenie rynku w obszarze organizacji, technologii i uregulowań prawnych. GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku na arenie międzynarodowej oraz umocnienie pozycji regionalnego centrum finansowego. 5 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o emisji obligacji Spółki na rynku publicznym. GPW wyemitowała 1,7 mln obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł, która została skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz 750 tys. obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł skierowanych do inwestorów indywidualnych. Obie serie notowane są na rynku instrumentów dłużnych Catalyst. Ze środków pochodzących z emisji obligacji GPW sfinansowała przejęcie TGE.

GPW jako spółka publiczna W roku 1991 GPW rozpoczęła działalność jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W roku 2010 Skarb Państwa przeprowadził ofertę publiczną akcji GPW, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem inwestorów – na akcje zapisało się ponad 320 tys. inwestorów indywidualnych, a popyt inwestorów instytucjonalnych wielokrotnie przewyższał podaż. Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 26 786 530 akcji, w tym 8 035 959 akcji objęli inwestorzy indywidualni w cenie jednostkowej 43 zł i 18 750 571 – inwestorzy instytucjonalni w cenie jednostkowej 46 zł. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest notowana na Głównym Rynku GPW. Celem warszawskiej giełdy jako spółki publicznej jest stałe 9


Rocznik Giełdowy 2013

Grupa kapitałowa GPW Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę kapitałową GPW stanowiły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako jednostka do-

minująca oraz cztery spółki zależne. Ponadto GPW posiadała udziały w dwóch spółkach stowarzyszonych.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

SPÓŁKI ZALEŻNE

SPÓŁKI STOWARZYSZONE

Towarowa Giełda Energii S.A

KDPW S.A.

(100%)

(33,33%)

IRGiT S.A.

KDPW_CCP S.A.

Info GT Sp. z o.o. w likwidacji

Centrum Giełdowe S.A.

(100%)

(100%)

(100%)

(24,79%)

BondSpot S.A. (92,47%)

WSEInfoEngine S.A. (100%)

Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. (100%)

Przejęcie kontroli nad TGE oraz jej spółkami zależnymi nastąpiło w lutym 2012 r. na skutek nabycia w dwóch transzach odpowiednio 80,33% oraz 7,67% udziałów

10

w kapitale podstawowym TGE. W kolejnych miesiącach GPW zwiększała stopniowo swoje zaangażowanie w TGE, w grudniu 2012 r. osiągając 100%.


Główny Rynek GPW

Władze GPW

Zarząd Giełdy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady ich wprowadzania, dopuszcza do działania na Giełdzie członków giełdy, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i domów maklerskich w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy jest jej najwyższym organem. Prawo do udziału w zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze Giełdy. Do jego kompetencji należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy. Rada Giełdy Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i trwa 3 lata. Skład Rady Giełdy (stan na koniec 2012 r.) Leszek PAWŁOWICZ – Prezes Marek WIERZBOWSKI – Wiceprezes Paweł GRANIEWSKI – oddelegowany przez Radę Giełdy do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy. Sławomir KRUPA Jacek LEWANDOWSKI Sebastian SKUZA Marek SŁOMSKI

Skład Zarządu Giełdy (stan na 31 grudnia 2012 r.) Adam MACIEJEWSKI – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Lidia ADAMSKA – członek Zarządu Beata JAROSZ – członek Zarządu Ludwik SOBOLEWSKI – Prezes Zarządu, zawieszony w czynnościach decyzją Rady Giełdy.

11


Rocznik Giełdowy 2013

Członkostwo GPW w organizacjach międzynarodowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest członkiem branżowych organizacji międzynarodowych. Od października 1994 r. GPW jest pełnym członkiem Światowej Federacji Giełd (WFE), organizacji grupującej wszystkie najważniejsze giełdy świata. W ramach tej organizacji GPW współpracuje z giełdami innych krajów w zakresie wprowadzania i ujednolicania standardów. Jako pierwsza spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej giełda warszawska otrzymała – w maju 1997 r. – status desygnowanego rynku zagranicznego nadany przez Amerykańską Komisję Giełd i Papierów Wartościowych. Przyznanie tego statusu stanowiło potwierdzenie pozycji GPW jako dobrze uregulowanego rynku kapitałowego zgodnego ze standardami uznawanymi w USA. Od 1992 r. GPW współpracuje z Federacją Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), od 1999 r. jest jej członkiem stowarzyszonym, a od czerwca 2004 pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

Rynki GPW Na koniec 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadziła obrót instrumentami finansowymi na następujących rynkach:  Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku. Jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są następujące papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane, ETF-y, warranty opcyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje jednostki indeksowe.

12

 N ewConnect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu. Stworzony został z myślą o młodych i rozwijających się firmach. NewConnect ruszył 30 sierpnia 2007 r. Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.  C atalyst – rynek instrumentów dłużnych – obligacji komunalnych, korporacyjnych, spółdzielczych, skarbowych i listów zastawnych – powstał 30 września 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu prowadzone przez GPW w formule rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu (ASO) oraz dwa analogiczne rynki prowadzone przez BondSpot.  R ynek Energii GPW – rozpoczął działalność 11 grudnia 2010 r. To platforma zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. GPW zaprzestanie organizacji obrotu towarami giełdowymi. Zgodnie ze strategią Grupy kapitałowej koncentracja obrotu towarami giełdowymi, a więc i energią elektryczną, będzie realizowana przez Towarową Giełdę Energii – spółkę należącą do Grupy kapitałowej GPW.


Główny Rynek GPW

Rynki GPW (stan na koniec 2012 r.) GPW

GŁÓWNY RYNEK GPW (regulowany)

podstawowy

RYNEK NEWCONNECT (Alternatywny System Obrotu)

CATALYST

Rynek instrumentów dłużnych GPW i BondSpot (Regulowany + Alternatywny System Obrotu)

RYNEK ENERGII GPW

równoległy

Uprawnienia regulacyjne i nadzorcze Giełdy

czeństwa obrotu, jak również pod kątem postulatów zgłaszanych przez uczestników rynku.

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda określa w Regulaminie Giełdy m.in. kryteria i warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, zasady obrotu instrumentami finansowymi oraz obowiązki informacyjne emitentów na rynku niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych. Przepisy Regulaminu Giełdy określają także warunki, które musi spełnić podmiot, aby uzyskać status członka Giełdy. Szczegółowe zasady organizacji obrotu, tryb składania zleceń i zawierania transakcji określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Regulacje te dostępne są na stronie internetowej www.gpw.pl

Rozpowszechnianie informacji z rynku należy do podstawowych zadań GPW. Informacje giełdowe są upowszechniane przede wszystkim drogą elektroniczną. Dostępne są w formie serwisów komercyjnych oraz serwisów publicznych. Dystrybutorom, którzy podpisali umowę z Giełdą, udostępniane są drogą satelitarną serwisy komercyjne przekazujące obraz rynku w czasie rzeczywistym. Informacje te są udostępniane przez dystrybutorów takim grupom odbiorców, jak inwestorzy indywidualni, czy instytucje finansowe.

Giełda nadzoruje wykonywanie przez emitentów i członków giełdy obowiązków przewidzianych w przepisach Regulaminu Giełdy. Zgodnie z przepisami tego Regulaminu za naruszenie tych obowiązków może zostać nałożona kara regulaminowa. Będąc organizatorem alternatywnego systemu obrotu Giełda określa zasady działania w alternatywnym systemie w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Regulamin ten obowiązuje zarówno w odniesieniu do obrotu akcjami odbywającemu się na rynku NewConnect, jak i do obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst.

Rozpowszechnianie informacji

Oprócz płatnych serwisów udostępnianych przez agencje informacyjne, domy maklerskie, portale internetowe, inwestorzy mają do dyspozycji bezpłatne serwisy oferowane przez Giełdę: strony internetowe poszczególnych rynków, internetowe serwisy tematyczne, serwis telegazety TVP. Serwisy publiczne mają ograniczoną zawartość informacyjną i podają informacje z pewnym opóźnieniem. Giełda publikuje również Cedułę – codzienny, elektroniczny biuletyn giełdowy, zawierający informacje o kursach i wskaźnikach. Więcej informacji na temat dystrybucji informacji z rynków prowadzonych przez GPW na str. 174, 279 i 351.

Regulacje prawne GPW podlegają jej stałym analizom z punktu widzenia praktyki obrotu, podnoszenia standardów działania i bezpie13


Rocznik Giełdowy 2013

Promocja i marketing Obok funkcji organizacyjnych, nadzorczych i prowadzenia prac nad systematycznym rozwojem rynku, do zadań Giełdy należy działalność promocyjna i edukacyjna. GPW realizuje ją wielotorowo, adresując działania do kluczowych klientów oraz uczestników rynku, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, obejmujących inwestorów, potencjalnych i notowanych emitentów oraz pośredników. GPW angażuje się w działania marketingowe i promocyjne w Polsce i zagranicą, zarówno bezpośrednio z udziałem klientów i uczestników rynku, jak i pośrednio - przez sieć partnerów biznesowych i współpracowników. W siedzibie GPW co roku odbywają się liczne konferencje, seminaria i szkolenia - dla inwestorów, potencjalnych emitentów, pośredników finansowych, mediów i in. - mające na celu zapoznanie odbiorców z ofertą produktową GPW, pozyskanie nowych emitentów i inwestorów, poprawę standardów wymiany informacji pomiędzy emitentami i inwestorami, standardów ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej notowanych spółek. Największe wydarzenia promujące GPW i polski rynek kapitałowy w 2012 r. 21 marca - w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiciele polskiego biznesu spotkali się z premierem Ukrainy Mykołą Azarowem. Wizyta ukraińskiego premiera była okazją do dyskusji na temat współpracy gospodarczej obu krajów, spotkania polskiego i ukraińskiego biznesu oraz możliwości rozwoju, jakie daje ukraińskim przedsiębiorstwom warszawska giełda. 30-31 maja - w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji CEE IPO Summit. Goście spotkania - potencjalni emitenci i globalni inwestorzy - uczestniczyli w dyskusjach panelowych poświęconych dylematom ekonomicznym Europy, inwestycjom w Europie Środkowej i Wschodniej, a także pozycji warszawskiej giełdy na mapie europejskich rynków kapitałowych. 31 sierpnia – w 5. rocznicę powstania rynku NewConnect w Warszawie odbyło się NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress 14

– spotkanie społeczności obu rynków organizowane co roku w innym mieście (dotychczas – w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku). Spotkanie składało się z części konferencyjnej oraz wystawienniczej. wrzesień - ruszyła druga odsłona organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”. Kampania skierowana jest do indywidualnych inwestorów. W jej ramach uczestnicy mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów w całej Polsce, także skorzystać z zasobów wiedzy online na portalu www.Akcjonariat Obywatelski.pl. GPW jest partnerem tej akcji. 4 października - GPW oraz UniCredit CAIB Poland przy współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ambasadą RP w Rzymie oraz Izbą Handlową w Mediolanie – Promos zorganizowała w Mediolanie konferencję „Poland – a World of New Financial Opportunities at Your Fingertips”. Celem konferencji było zaprezentowanie włoskim inwestorom instytucjonalnym potencjału polskiego rynku kapitałowego oraz możliwości inwestycyjnych wynikających z planu prywatyzacyjnego polskiego rządu na lata 2012 – 2013. 11 października – pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Capital Market Day. To inicjatywa mająca na celu zapewnienie inwestorom indywidualnym bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółek, a także okazja do ich zaprezentowania i przybliżenia ich działalności. 6 grudnia - w siedzibie GPW odbyła się V edycja międzynarodowej konferencji Warsaw Economic Hub (wcześniej Warsaw – CEE Financial Hub). Organizatorami konferencji była GPW, International Herald Tribune i The Warsaw Voice. Tematyka konferencji koncentrowała się na potencjale polskiej gospodarki i Warszawy, stolicy Polski, jako regionalnego centrum gospodarczego. Inwestorzy oraz przedsiębiorcy z Europy i świata zapoznali się z aktualnymi danymi dotyczącymi regionalnej, europejskiej oraz globalnej roli Polski oraz jej nowoczesnej i rosnącej w siłę gospodarki.


Główny Rynek GPW

Międzynarodowa pozycja warszawskiej giełdy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej i jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich. Intensywnie działając na rzecz międzynarodowego rozwoju, systematycznie umacnia pozycję nie tylko w swoim regionie, ale także na całym kontynencie. Międzynarodowy charakter GPW podkreślają notowane tu spółki zagraniczne, duże zaangażowanie inwestorów zagranicznych, zdalni członkowie oraz zagraniczni partnerzy biznesowi.

ny zajęła I miejsce nie tylko w regionie, ale także w Europie – pozycję tę dało jej 105 debiutów na obu rynkach akcji. Pod względem wartości IPO (739 mln euro) GPW zajęła 5. miejsce w Europie. Od kilku lat warszawska giełda ma najlepszą pozycję w regionie, także jeśli chodzi o liczbę notowanych instrumentów, obroty i kapitalizację notowanych spółek. Emitenci notowani na rynkach GPW stanowią 51% spółek z giełd regionu. Ich udział w obrotach akcjami w Europie Środkowej i Wschodniej wzrósł do 54,2%.

Porównanie z innymi giełdami europejskimi w 2012 r. wskazuje na zwiększenie przewagi GPW wobec giełd regionu. Pod względem Liczba na2012 giełdach liczby debiutów IPO w roku GPWeuropejskich po raz kolej-w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO)

Liczba debiutów na giełdach europejskich w roku 2012 (rynek podstawowy + ASO)

250

200

150

100

105 80

50

25

19

17

7

5

4

OMX

Luxembourg SE

BME (Spanish Exchanges)

Oslo Børs

4

0

GPW

LSE Group

Deutsche Börse

Euronext

SIX Swiss

Źródło: IPO Watch Europe Report, nr 1-4, 2012.

WSE LSE Group

15


Rocznik Giełdowy 2013

Zagraniczne spółki Strategia przyciągania na GPW firm regionalnych systematycznie przynosi rezultaty. W roku 2012 na parkiecie pojawiło się 6 nowych firm spoza Polski (4 na Głównym Rynku i 2 – na NewConnect). Na koniec 2012 r. w notowaniach na obu rynkach akcji było 51 spółek zagranicznych (43 na Głównym Rynku i 8 na NewConnect) o łącznej kapitalizacji blisko 211 mld zł. Wśród nich najliczniej reprezentowane są spółki ukraińskie i czeskie.

Rynek instrumentów pochodnych

Jako jedyna w Europie Środkowej i Wschodniej, GPW oferuje inwestorom dobrze rozwinięty rynek instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych. W roku 2012 GPW ponownie znalazła się wśród europejskich liderów instrumentów pochodnych. Jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się indeksowe kontrakty terminowe. Podobnie jak w poprzednich trzech latach, w roku 2012 GPW zajęła czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotu tymi kontraktami. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012r.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w 2012 r. (mln szt.)

400

383,6

100 84,2

50 32,6 9,0

7,2

5,9

5,0

2,2

GPW

BME (Spanish Exchanges)

Borsa Italiana

Oslo Børs

Athens Exchange

0 EUREX

Euronext Liffe

NASDAQ OMX Nordic

Źródło: IPO Watch Europe Report, 1-4, 2012 r.

Zagraniczni inwestorzy W roku 2012, podobnie jak w roku 2011, zagraniczni inwestorzy zdecydowanie dominowali na Głównym Rynku GPW. Ich udział w obrocie na tym rynku wyniósł 48%.

16

Wśród brokerów zagranicznych zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu dominowały firmy z Wielkiej Brytanii, a na drugiej pozycji uplasowały się instytucje z Francji.


Główny Rynek GPW

Najważniejsze wydarzenia na GPW w roku 2012 Liczne debiuty

Członków Giełdy do zawierania transakcji giełdowych między klientami danego Członka Giełdy lub między Członkiem Giełdy a jego klientem. Stanowią formę pośrednią między zleceniami, na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe.

89 debiutów spośród 105 przypadło na rynek NewConnect. To najdynamiczniej rozwijający się alternatywny rynek w Europie. Na koniec 2012 r. w obrocie znajdowało się 429 spółek.

Nowe indeksy

Rok 2012 to kolejny roku dużej liczby debiutów na GPW. 105 nowych emitentów na obu rynkach akcji dało GPW pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów i piąte pod względem ich wartości. 40% wszystkich europejskich IPO w 2012 r. miała miejsce na warszawskim parkiecie.

W roku 2012 intensywnie rozwijał się także rynek obrotu instrumentami dłużnymi Catalyst. Liczba emitentów wzrosła do 156, a wartość emisji o 30,9% do rekordowego poziomu 52,3 mld zł.

Rozwój oferty i produktów GPW

GPW zapewnia inwestorom możliwość obrotu pełną paletą instrumentów finansowych, które są przedmiotem handlu na światowych rynkach. Inwestorzy mogą inwestować w światowe indeksy, metale szlachetne i produkty rolne. We wrześniu rozszerzono ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych, obejmujących: certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW – certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX). W kwietniu 2012 r. wprowadzono możliwość składania zleceń typu „cross”. Transakcje "cross" są uzupełnieniem palety zleceń i mogą przyczynić się do zwiększenia wolumenów obrotu na warszawskiej giełdzie. Zlecenia typu „cross” przeznaczone są dla

Tabela wskaźników giełdowych wzbogaciła się w roku 2012 o dwa nowe indeksy. Od 30 maja 2012 r. GPW oblicza indeks WIG-CEE; jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z Europy Środkowej i Wschodniej i elementem strategii umacniania pozycji GPW w regionie. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine indeksem, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta. 3 grudnia 2012 r. wprowadzono indeks WIG20TR; jego skład jest zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji (z tytułu dywidend oraz praw poboru), w przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego. Z tego też względu to indeks WIG20TR powinien być uznawany za właściwy punkt odniesienia do oceny inwestycji w największe spółki giełdowe.

Przejęcie Towarowej Giełdy Energii (TGE)

W lutym 2012 r. GPW nabyła w dwóch transzach odpowiednio: 80,33% oraz 7,67% akcji TGE, uzyskując tym samym kontrolę nad TGE oraz jej spółkami zależnymi. W wyniku kolejnych transakcji na dzień 31 grudnia 2012 r. udział GPW w TGE wyniósł 100%. Przejęcie TGE przez GPW było istotnym krokiem dla rozwoju i konsolidacji rynku obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowym opartymi o towary giełdowe. 17


Rocznik Giełdowy 2013

Prace nad nowym systemem transakcyjnym Rok 2012 był okresem intensywnych prac nad nowym systemem transakcyjnym, którego uruchomienie nastąpi 15 kwietnia 2013 r. System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej giełdzie. W porównaniu z dotychczasowym systemem Warset, UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny i ma zdecydowanie większą przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi wielokrotnie większej liczby zleceń (20 tys. zleceń na sekundę vs. niewiele ponad 300 w systemie Warset). Dzięki UTP polski rynek kapitałowy będzie funkcjonował w oparciu o system spełniający najwyższe światowe standardy, gwarantujący organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Dołączając do wykorzystujących system UTP giełd w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, czy Amsterdamie, GPW wpisuje się w sieć najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

18


GŁÓWNY RYNEK GPW


Główny Rynek GPW

Rok 2012 na Głównym Rynku GPW Po niezbyt udanym dla inwestorów giełdowych roku 2011, rok 2012 przyniósł wzrost wartości głównych indeksów giełdowych, oraz większości indeksów branżowych. Za wzrostami indeksów nie poszedł jednak wzrost obrotów instrumentami finansowymi. Wartość indeksu WIG, obejmującego spółki z Głównego Rynku w całym roku wzrosła o 26,2 proc. Wśród indeksów cenowych najbardziej wzrósł indeks spółek małych sWIG80 (wzrost o 22,9%), a następnie WIG20 (wzrost o 20,4%) oraz mWIG40 (wzrost o 17,4%). Indeks spółek najmniejszych WIG-Plus, wzrósł o 7,6%. Obliczany od maja 2012 r. WIG CEE - indeks notowanych na GPW spółek Europy Centralnej spadł o 8%. W tym czasie indeks spółek polskich WIG Poland wzrósł o 28,2%, zaś indeks spółek ukraińskich stracił 8,5%. Stopy zwrotu indeksów w 2012 r.

WIG20

20,4%

mWIG40

17,4%

sWIG80

22,9%

WIG-Plus

7,6%

WIG

26,2%

WIG-CEE

-8,0%

WIG-Poland

28,2%

WIG-Ukraine

-8,5%

Wśród indeksów branżowych najwyższą stopę zwrotu osiągnął indeks WIG-surowce, którego wartość w całym roku wzrosła o 78,9%. Na kolejnych miejscach znalazły się indeksy: przemysłu chemicznego (wzrost o 57,9%), przemysłu paliwowego (wzrost o 39,1%), banków (wzrost o 22,6%), deweloperów (wzrost o 9,6%), mediów (wzrost o 7,8%), przemysłu spożywczego (wzrost o 5,3%) oraz informatyki (wzrost o 3,7%). Jedynie wartości indeksów branż budowla-

nej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej straciły na wartości, spadając odpowiednio o 30,9%, 21,2% oraz 2,7%. Stopy zwrotu z subindeksów sektorowych w 2012 r. (%)

WIG-BANKI

22,64%

WIG-BUDOW

-30,86%

WIG-CHEMIA

57,89%

WIG-DEWEL

9,55%

WIG-ENERG

-2,66%

WIG-INFO

3,67%

WIG-MEDIA

7,81%

WIG-PALIWA

39,08%

WIG-SPOZYW

5,31%

WIG-SUROWC

78,94%

WIG-TELKOM

-21,16%

Wartość rynkowa spółek notowanych na Głównym Rynku na koniec roku wynosiła 734 mld zł, z czego wartość spółek krajowych stanowiła 523 mld zł. Największą spółką krajową na koniec roku był bank PKO BP z kapitalizacją na poziomie 46,2 mld zł. W całym roku na głównym parkiecie zadebiutowało 19 spółek, zaś 7 zostało wycofanych z obrotu giełdowego. Wśród ofert publicznych, które miały miejsce w 2012 roku największą była oferta ALIOR Banku. W efekcie sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy do obrotu trafiły papiery o wartości ponad 2 mld zł. Obroty akcjami spółek z Głównego Rynku wyniosły 202,9 mld zł, z czego 187,6 mld zł zostało zrealizowanych w ramach transakcji sesyjnych. W stosunku do roku 2011 wartość obrotów akcjami była niższa o 24%. W stosunku do roku 2011 wzrósł wolumen obrotów akcjami i wyniósł 33,7 mld akcji i było to o 7% więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość transakcji w całym roku wynosiła 16,2 tys. zł (w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 18 tys. zł). Tak jak w latach poprzednich 21


Rocznik Giełdowy 2013

dualni (18%, tj. tyle samo, co w roku 2011). Wśród inwestorów zagranicznych dominują brokerzy z Wielkiej Brytanii, zaś wśród krajowych instytucji finansowych prym wiodą fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa emerytalne. Na koniec roku liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez biura maklerskie osiągnęła poziom 1,5 mln.

najchętniej inwestorzy handlowali akcjami spółek z indeksu WIG20 (udział w obrotach na poziomie 79,7%). Sytuację na rynku giełdowym w 2012 r. można podzielić na dwa okresy. Od początku roku do końca maja wartość głównego indeksu giełdowego WIG wzrosła z 38 tys. punktów do 42 tys. punktów, a następnie spadła do 37 tys. punktów. Od początku czerwca indeks WIG osiągał systematycznie kolejne szczyty, kończąc rok na poziomie blisko 48 tys. punktów, nieznacznie niżej niż na początku 2011 r. W sumie od końca maja do końca grudnia indeks WIG zyskał 27,3%. Za wzrostem wartości indeksu nie poszedł jednak wzrost obrotu akcjami. Inwestorzy ten trend traktowali jako przejściowy i dlatego obroty akcjami w drugim półroczu były nieznacznie niższe niż w pierwszych 6 miesiącach roku.

W 2012 roku giełda umocniła swoją pozycję regionalnego lidera pod względem liczby debiutów, liczby notowanych spółek, wartości rynkowej spółek oraz wartości obrotu akcjami. W całym roku wartość obrotów akcjami zrealizowana w Warszawie stanowiła połowę obrotów w całym regionie Europy Centralnej, tj. rynków w Bratysławie, Budapeszcie, Bukareszcie, Sofii, Lubljanie, Pradze i Wiedniu.

Wśród inwestorów biorących udział w obrotach akcjami swoją pozycję lidera utrzymali inwestorzy zagraniczni (udział w obrotach około 48 proc.), następnie krajowe instytucje finansowe (34 proc.) oraz inwestorzy indywiIndeks WIG w 2012 r.

50 000 47 920,75 (19.12) 45 000

40 000 36 653,28 (5.06)

35 000

22

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

30 000


Główny Rynek GPW

Spółki Segmenty rynku Akcje każdej spółki notowanej na rynku regulowanym zakwalifikowane są do jednego z 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS lub 250 PLUS. Kryterium kwalifikacji spółek do segmentów MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS lub 250 PLUS jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy:  do segmentu MINUS 5 należą akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro,  do segmentu 5 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro,  do segmentu 50 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro,  do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro.

W ramach Programu Wspierania Płynności notowane spółki zobowiązane są do:  zawarcia umowy z Animatorem Emitenta, na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie Giełdy,  prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej, o zakresie informacji i sposobie ich prezentacji określonym przez GPW,  aktywnego korzystania z sekcji relacji inwestorskich na www.gpwinfostrefa.pl

Strefa Niższej Płynności W przypadku gdy średnia wartość transakcji akcjami danej spółki w ostatnim kwartale jest niższa niż 25 000 zł na sesję i jednocześnie średnia liczba transakcji jest niższa niż 10 transakcji na sesję, a spółka nie przystąpi do Programu Wspierania Płynności, wówczas jest kwalifikowana przez Giełdę do Strefy Niższej Płynności

Ponadto akcje spółek, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością lub są w stanie upadłości mogą być zakwalifikowane do LISTY ALERTÓW i wtedy są notowane w systemie kursu jednolitego. Akcje spółek z segmentu MINUS 5 oraz LISTA ALERTÓW nie są uwzględnianie przy ustalaniu składu indeksów giełdowych.

Akcje spółki zakwalifikowanej do Strefy Niższej Płynności są:  usuwane z portfela indeksów giełdowych,  przeniesione do notowań w systemie notowań jednolitych,  szczególnie oznaczone w serwisach informacyjnych giełdy oraz w Cedule Giełdy Warszawskiej.

Program Wspierania Płynności

Ład korporacyjny

W celu wspierania płynności obrotu akcjami, na GPW funkcjonuje Program Wspierania Płynności. Program ten powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością. Z uwagi na cele, jakie powinny być realizowane przez spółki w ramach Programu Wspierania Płynności, takie jak poprawa płynności akcji oraz komunikacji z inwestorami, program ten jest rekomendowany wszystkim spółkom, których akcje są notowane na rynku giełdowym.

Pierwszy dokument określający zasady ładu korporacyjnego (corporate governance) spółek giełdowych przyjęty został przez Giełdę w roku 2002. Ich nowelizacja została uwzględniona w dokumencie “Dobre praktyki 2005”. Od 2008 r. obowiązują zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, które w roku 2010 zostały dostosowane do zmian w przepisach prawa, aktualnych międzynarodowych trendów w corporate governance oraz oczekiwań uczestników rynku. W 2011 r. GPW wprowa23


Rocznik Giełdowy 2013

dziła zmiany, które propagują nowatorskie rozwiązania służące poprawie jakości zarządzania w spółkach, zaś w 2012 - zmiany dotyczące kwestii organizowania przez spółki giełdowe elektronicznych walnych zgromadzeń. Dokument rozpoczyna się od Preambuły, a następnie podzielony jest na cztery części: I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych, II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych, III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Celem „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału. GPW utrzymuje bieżące kontakty ze spółkami giełdowymi w zakresie interpretacji zasad ładu korporacyjnego oraz monitoruje wypełnianie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

Zagadnieniom ładu korporacyjnego dedykowana jest strona www.corp-gov.gpw.pl. Jej misją jest promowanie zasad ładu korporacyjnego, stworzenie aktywnego forum wymiany poglądów oraz rozwój komunikacji ze spółkami. Na stronie znajdują się materiały dotyczące wdrażania zasad ładu korporacyjnego oraz informacje o wydarzeniach dotyczących corporate governance inicjowanych przez Giełdę i jej EduPartnerów.

Nowe spółki W roku 2012 Główny Rynek GPW był jednym z najaktywniejszych rynków IPO wśród europejskich rynków regulowanych. Wydarzeniem roku była oferta publiczna Alior Banku. Jej wartość wynosiła 511 mln euro i była to największa oferta prywatna w historii polskiej giełdy. Był to jednocześnie piąty największy debiut europejski w czwartym kwartale roku, a w całym roku stanowił największą ofertę wśród banków. Wśród emitentów debiutujących na Głównym Rynku, dwóch to spółki, które zrealizowały plany rozwoju na rynku NewConnect i rozpoczęły notowania na głównym parkiecie.

UWAGA: wszystkie nazwy spółek w tabelach „Rocznika Giełdowego 2013” wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - patrz tabela „Zmiany nazw spółek” na str. 26

Nowe spółki giełdowe w roku 2012 Lp. Spółka

1 GETINOBLE

Cena emisyjna (zł) 1,33

Pierwsze notowanie* data kurs akcji (PDA) (zł) 20.01

1,56

Kurs akcji (PDA) na koniec roku (zł)

Zmiana kursu od oferty pierwszego (%) notowania (%)

1,79

34,59 14,74

2 BOWIM

8,50

25.01

10,50

4,23

-50,24 -59,71

3 NOKAUT

12,00

14.03

12,64

6,59

-45,08 -47,86

4 VANTAGE 5 KRKA

4,72

26.03

1,81

1,31

-72,25 -27,62

202,10

11.04

210,00

220,00

8,86 4,76

6 SOLAR

13,00

19.04

13,84

5,60

-56,92 -59,54

7 MOBRUK

99,00

25.04

99,00

50,00

-49,49 -49,49

8 WORKSERV

6,00

26.04

7,90

5,65

-5,83 -28,48

9 MEXPOLSKA

10,00

25.05

10,05

2,35

-76,50 -76,62

2,65

28.05

2,17

1,23

-53,58 -43,32

10 ATMSI 24


Główny Rynek GPW

Lp. Spółka

11 PCCEXOL 12 KDMSHIPNG

Cena emisyjna (zł)

Pierwsze notowanie* data kurs akcji (PDA) (zł)

Kurs akcji (PDA) na koniec roku (zł)

Zmiana kursu od oferty pierwszego (%) notowania (%)

1,29

3.08

1,40

4,00

210,08 185,71

32,40

9.08

33,00

25,10

-22,53 -23,94

13 TATRY

178,40

15.10

179,00

183,00

2,58 2,23

14 VOXEL

15,56

23.10

15,05

18,10

16,32 20,27

15 EXILLON 16 ZEPAK

7,36

29.10

7,40

7,94

7,88 7,30

26,20

30.10

25,90

28,45

8,59 9,85

17 ALIOR

57,00

14.12

60,90

62,65

9,91 2,87

18 INTERAOLT

24,17

18.12

25,75

26,64

10,22 3,46

7,00

28.12

11,64

11,64

66,29 0,00

19 CZTOREBKA-PDA

*Cena emisyjna lub kurs odniesienia z dnia debiutu.

Wykluczenia spółek z obrotu w 2012 r. Lp. Spółka

Data zawieszenia

Data ostatniego notowania

Powód wykluczenia

1

ELSTAROIL

8.12.11

9.03.12

Zniesienie dematerializacji akcji

2

GETINOBLE1

1.06.12

15.06.12

Fuzja z GET BANK S.A.

3

SWIECIE

15.05.12

6.08.12

Zniesienie dematerializacji akcji

4

NEWWORLDN

4.10.12

18.10.12

Reorganizacja grupy kapitałowej emitenta (zmiana siedziby)

5

TUEUROPA

20.07.12

22.10.12

Zniesienie dematerializacji akcji

6

JAGO

24.10.12

Upadłość likwidacyjna

7

CENTKLIMA

29.11.12

Zniesienie dematerializacji akcji

1.10.12

Zmiany wartości nominalnej akcji w 2012 r. Lp. Spółka

Data notowania przed zmianą

Data notowania po zmianie

Stosunek zmiany

Podziały 1

LIBRA

13.03

14.03

1:10

2

PLASTBOX

17.05

18.05

1:5

19.09

1:5

Scalenia 1

HERKULES

18.09

25


Rocznik Giełdowy 2013

Zmiany nazw spółek w 2012 r. Lp.

Stara nazwa

Stary skrót

Nowa nazwa

Nowy skrót

Data zmiany

1

CERSANIT

CST

ROVESE

RSE

18.01

2

EUROFAKTR

EFR

GREMISLTN

GRS

28.02

3

HERMAN

HER

IFCAPITAL

IFC

19.03

4

IZNS

IZN

KANIA

KAN

27.03

5

CENTROZAP

CZP

IDEON

IDE

23.05

6

PRONOX

PRO

REGNON

REG

30.05

7

WARFAMA

WFM

URSUS

URS

8.06

8

GETBANK

GTB

GETINOBLE

GNB

18.06

9

TRION

TIN

KBDOM

KBD

19.06

10

CPENERGIA

CPE

DUON

DUO

2.07

11

HARDEX

HDX

LIBRA

LBC

4.09

11

ANTI

ANT

GREENECO

GET

25.09

Obroty akcjami w 2012 r. (mln zł) Notowania ciągłe

Notowania jednolite

Transakcje pakietowe

Inne*

Razem

Styczeń

17 756,6

2,1

473,2

33,2

18 265,0

Luty

17 941,9

3,4

3 310,3

49,2

21 305,0

Marzec

19 166,4

6,5

586,8

0,2

19 760,0

Kwiecień

12 486,9

1,8

244,7

1 001,6

13 735,0

Maj

14 231,7

1,9

608,3

1 603,4

16 445,0

Czerwiec

15 410,9

1,3

291,7

55,8

15 760,0

Lipiec

15 686,0

2,0

3 476,5

372,4

19 537,0

Sierpień

14 371,9

2,3

3 198,9

1 723,6

19 297,0

Wrzesień

15 032,3

2,9

673,4

0,8

15 709,0

Październik

15 996,1

3,1

367,0

688,3

17 054,0

Listopad

14 891,7

2,2

468,8

123,9

15 487,0

Grudzień

14 443,1

3,2

1 298,7

129,2

15 874,0

Razem

187 415,5

32,6

14 998,1

5 781,60

208 228,0

* Nabycie znacznych pakietów i publiczna oferta sprzedaży,

26


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. Lp, Spółka Skrót

Transakcje sesyjne

Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

1 KGHM

KGH 33 379,1

17,81

119,66

2 PKOBP

PKO 20 534,4

10,95

3 PZU

PZU 18 208,5

4 PEKAO

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

944 802

3 874 21 907

590,8

120

84,73 2 409 576

2 580 18 224

3 400,0

188

9,71

66,56

211 778

1 661 12 759

1 649,9

133

PEO 15 691,2

8,37

40,32

418 032

1 501 10 942

254,1

96

5 PKNORLEN

PKN 11 266,6

6,01

68,20 1 148 671

1 580 11 929

213,4

95

6 TPSA

TPS 11 166,0

5,96

56,71 2 946 340

1 239

7 262

384,9

130

7 PGE

PGE 10 257,2

5,47

40,09 2 178 676

1 629

9 475

3 964,6

138

8 PGNIG

PGN

4 978,5

2,66

20,97 4 903 944

970

4 037

62,0

39

9 JSW

JSW

3 235,3

1,73

35,42

138 368

1 020

6 732

64,4

54

10 TAURONPE

TPE

3 198,9

1,71

42,14 2 667 725

960

4 551

26,2

37

11 BORYSZEW

BRS

2 754,5

1,47

200,36 16 530 044

803

4 767

315,5

131

12 EUROCASH

EUR

2 042,5

1,09

50,82

213 850

229

712

630,4

104

13 SYNTHOS

SNS

2 036,1

1,09

28,48 1 436 050

759

2 712

117,9

21

14 LOTOS

LTS

2 013,2

1,07

54,56

282 163

810

4 506

18,0

18

15 BRE

BRE

1 885,8

1,01

15,48

25 798

401

2 122

27,1

20

16 POLIMEXMS

PXM

1 871,1

1,00

422,22 8 786 535

953

3 475

11,2

9

KER

1 715,7

0,92

33,44

103 740

455

2 592

48,4

33

18 BOGDANKA

LWB

1 704,0

0,91

40,74

55 354

408

2 124

6,4

16

19 GTC

GTC

1 649,0

0,88

89,42

907 154

674

3 566

13,0

21

20 TVN

TVN

1 625,3

0,87

117,68

738 498

761

4 380

86,2

47

21 PETROLINV

OIL

1 592,5

0,85

503,94 3 388 160

1 420

6 586

36,9

11

22 ASSECOPOL

ACP

1 589,9

0,85

136 876

530

2 781

28,6

32

23 MIDAS

MDS

1 281,7

0,68

151,01 6 555 194

668

2 898

1,6

5

24 PBG

PBG

1 270,6

0,68

803,13

340 294

1 101

5 231

0,5

3

25 HAWE

HWE

1 242,6

0,66

282,75 1 153 811

803

2 760

74,2

23

26 HANDLOWY

BHW

1 146,4

0,61

10,95

57 167

417

2 391

5,3

11

27 NETIA

NET

987,5

0,53

45,44

693 196

177

604

18,5

25

28 CYFRPLSAT

CPS

856,6

0,46

37,07

240 413

206

741

40,4

46

29 KOV

KOV

791,0

0,42

137,02 2 206 233

577

2 517

1,1

4

30 GETIN

GTN

779,3

0,42

43,67 1 261 758

400

1 479

11,9

18

31 GETINOBLE

GNB

746,9

0,40

19,23 1 845 108

235

834

29,1

26

17 KERNEL

44,75

27


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

(%)

(%)

MIL

737,3

0,39

15,32

744 920

157

734

1,5

11

GPW

720,7

0,38

72,52

77 074

294

3 433

17,2

22

34 AZOTYTARNOW

ATT

592,4

0,32

36,15

58 982

142

587

27,5

15

35 INGBSK

BSK

561,5

0,30

5,24

27 346

78

536

0,8

4

36 ENEA

ENA

561,4

0,30

8,79

137 298

202

984

62,2

27

37 IDMSA

IDM

546,1

0,29

465,72 3 650 522

430

1 652

101,3

75

38 CDPROJEKT

CDR

537,3

0,29

100,70

382 896

442

1 915

1,6

5

39 CIECH

CIE

493,7

0,26

49,63

104 444

165

678

2,9

6

40 LPP

LPP

474,7

0,25

10,77

623

25

258

1,7

7

41 BIOTON

BIO

439,9

0,23

71,73 20 267 861

276

7 610

3,6

10

42 ALCHEMIA

ALC

410,7

0,22

68,50

318 373

96

364

312,9

154

43 AMREST

EAT

397,5

0,21

29,00

21 477

25

140

66,4

4

44 ATLANTIS

ATS

394,4

0,21

440,95 5 092 695

352

1 862

0,1

1

45 CEDC

CDC

389,6

0,21

101,49

123 866

355

1 624

6,3

9

46 CEZ

CEZ

380,0

0,20

0,54

12 884

26

2 846

0,8

2

47 KREDYTB

KRB

317,4

0,17

9,09

98 968

48

229

0,6

2

48 AGORA

AGO

309,5

0,17

67,73

122 867

122

578

1,4

5

49 BOMI

BMI

289,5

0,15

656,36 1 041 662

349

1 238

50 IFCAPITAL

IFC

285,9

0,15

2254,39 1 499 368

438

1 210

1,6

4

51 PULAWY

ZAP

285,7

0,15

24,62

10 916

97

395

2,2

4

52 CCC

CCC

284,8

0,15

15,69

19 872

25

168

2,0

7

53 SKOTAN

SKT

279,0

0,15

153,92

314 990

281

992

13,9

23

54 CCIINT

CCI

259,8

0,14

17,00

34 498

11

75

3,4

7

55 ALIOR

ALR

250,6

0,13

33,67

512 857

1 197

2 624

750,0

7

56 UNICREDIT

UCG

226,2

0,12

0,27

58 916

22

770

0,8

2

57 CORMAY

CRM

220,6

0,12

73,16

68 481

185

752

7,5

35

58 EKOEXPORT

EEX

217,2

0,12

173,54

54 918

245

1 000

0,4

3

59 BUDIMEX

BDX

217,1

0,12

12,59

12 890

90

558

0,2

2

60 EMPERIA

EMP

215,7

0,12

27,70

14 742

79

377

31,8

18

61 BGZ

BGZ

206,1

0,11

45,35

12 180

183

731

10,4

34

32 MILLENNIUM 33 GPW

28

(mln zł)


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

62 ROVESE

RSE

203,3

0,11

32,30

290 237

126

597

24,8

32

63 ZEPAK

ZEP

203,0

0,11

18,91

193 069

348

1 725

54,5

13

NWR

198,9

0,11

4,50

47 763

10

1 595

65 CALATRAVA

CTC

198,8

0,11

202,28 2 028 457

133

878

44,6

75

66 NFIEMF

EMF

188,8

0,10

34,74

78 023

33

101

17,2

4

67 DSS

DSS

187,0

0,10

476,13

247 198

274

1 020

68 KOPEX

KPX

180,8

0,10

12,09

35 713

69

399

1,6

5

69 KREZUS

KZS

175,1

0,09

34,04

66 366

187

494

31,2

36

70 ASTARTA

AST

174,3

0,09

11,89

11 664

38

186

4,0

14

71 TRAKCJA

TRK

166,9

0,09

72,30

673 908

213

753

72 MOL

MOL

165,3

0,09

0,63

2 632

4

1 186

9,8

8

73 RAFAKO

RFK

163,8

0,09

35,71

75 572

126

589

28,4

13

74 OPENFIN

OPF

162,5

0,09

20,50

44 671

22

135

75 HBPOLSKA

HBP

156,6

0,08

227,06 1 919 578

220

1 154

0,2

1

76 IMPEXMET

IPX

154,3

0,08

20,77

164 241

102

454

2,2

14

77 POLNORD

PND

152,4

0,08

56,17

46 656

149

747

21,3

6

78 BANKBPH

BPH

141,4

0,08

4,60

14 171

36

330

79 EFH

EFH

141,0

0,08

226,87 1 334 810

144

937

80 ORBIS

ORB

139,0

0,07

8,26

13 867

27

312

13,9

3

81 ECHO

ECH

138,4

0,07

14,33

130 579

32

217

86,1

6

82 INTEGERPL

ITG

137,8

0,07

18,40

3 863

32

195

17,1

6

83 SADOVAYA

SGR

137,0

0,07

366,33

158 435

190

972

0,1

1

84 PEP

PEP

137,0

0,07

83,65

22 044

63

410

0,6

3

85 POLJADLO

PLJ

135,2

0,07

706,35 1 210 324

151

641

1,7

8

86 GREENECO

GET

132,6

0,07

1528,21

260 351

198

621

87 KRUK

KRU

130,8

0,07

16,88

11 357

30

206

1,2

4

88 RESBUD

RES

129,3

0,07

959,53

34 080

243

819

0,9

2

89 MCI

MCI

127,6

0,07

41,84

104 596

130

651

0,2

1

90 TUEUROPA

ERP

126,6

0,07

85,23

3 301

4

38

2,0

6

91 FON

FON

124,6

0,07

210,33 2 839 208

140

1 491

92 RANKPROGR

RNK

124,4

0,07

142

646

62,8

30

64 NEWWORLDR

82,67

41 932

29


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

93 GANT

GNT

122,6

0,07

132,09

103 411

172

726

2,3

9

94 FAMUR

FMF

115,8

0,06

5,82

111 711

38

193

0,7

1

95 INTERCARS

CAR

114,0

0,06

10,49

4 961

14

121

21,1

8

96 POLICE

PCE

113,7

0,06

14,55

43 834

87

384

97 URSUS

URS

111,3

0,06

246,73

202 109

167

693

15,2

4

98 APATOR

APT

108,2

0,06

18,21

17 532

35

244

13,7

12

99 DUDA

DUD

104,9

0,06

60,51

675 531

133

1 071

100 CITYINTER

CIA

103,0

0,05

32,40

16 461

74

449

101 SYGNITY

SGN

100,8

0,05

51,54

23 154

82

431

5,7

11

102 COMP

CMP

92,0

0,05

24,04

5 715

13

130

103 ORZBIALY

OBL

87,9

0,05

23,32

15 550

17

122

104 KETY

KTY

87,6

0,05

8,97

2 859

20

168

14,1

6

105 GRAJEWO

GRJ

87,1

0,05

15,94

30 908

59

242

2,1

14

106 AMICA

AMC

86,0

0,05

33,14

7 729

37

271

0,3

2

107 MNI

MNI

83,9

0,04

47,30

166 123

57

429

11,7

13

108 MILKILAND

MLK

82,9

0,04

16,16

20 249

34

182

0,1

1

109 BENEFIT

BFT

80,6

0,04

23,54

2 039

5

32

8,0

18

110 WAWEL

WWL

76,8

0,04

8,40

504

15

148

0,1

1

111 JWCONSTR

JWC

76,4

0,04

29,18

62 456

75

394

0,9

2

112 MIRBUD

MRB

76,3

0,04

76,66

230 912

118

446

113 COMARCH

CMR

73,4

0,04

17,82

4 489

21

181

0,4

1

114 SWIECIE

MSC

73,0

0,04

29,26

6 874

20

100

0,3

3

115 ZELMER

ZLR

70,4

0,04

13,91

8 450

22

142

0,4

1

116 AGROTON

AGT

69,9

0,04

24,92

21 288

60

296

0,6

2

117 BZWBK

BZW

69,1

0,04

0,41

1 206

17

205

118 PELION

PEL

67,5

0,04

21,53

8 520

14

126

3,3

5

119 KOGENERA

KGN

64,8

0,03

5,91

3 326

13

105

2,8

7

120 VISTULA

VST

63,7

0,03

56,26

251 709

91

490

2,0

1

121 PCGUARD

PCG

63,5

0,03

195,33

197 871

116

628

13,2

38

IPL

61,1

0,03

47,74

9 112

24

142

0,4

2

WAS

59,2

0,03

26,35

96 496

101

579

122 IMPEL 123 WASKO 30


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

124 SOBIESKI

BVD

58,5

0,03

11,21

1 130

62

665

125 LCCORP

LCC

56,3

0,03

10,66

190 034

53

406

126 OVOSTAR

OVO

55,9

0,03

10,14

2 443

20

124

127 STALPROD

STP

55,6

0,03

7,52

1 048

16

128 MENNICA

MNC

54,6

0,03

0,97

12 600

129 COALENERG

CLE

54,1

0,03

21,72

130 STAPORKOW

ZUK

53,5

0,03

131 SECOGROUP

SWG

53,3

132 BARLINEK

BRK

133 ALTERCO

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł) 0,5

1

171

6,2

4

27

206

3,5

3

9 815

16

77

47,38

7 907

36

145

2,9

13

0,03

16,31

6 799

4

44

0,4

2

53,3

0,03

26,76

191 197

83

449

0,1

1

ALT

53,1

0,03

841,76

73 942

126

488

1,1

6

134 08OCTAVA

08N

52,0

0,03

113,10

172 193

52

221

124,6

11

135 FORTUNA

FEG

51,3

0,03

6,57

13 195

11

347

1,8

4

136 IGROUP

IGR

51,1

0,03

346,52

558 122

90

452

1,9

14

137 NEUCA

NEU

50,5

0,03

14,02

2 381

15

104

2,2

3

138 MONNARI

MON

50,3

0,03

178,07

174 720

101

489

139 KRKA

KRK

49,8

0,03

0,71

1 403

0

3

140 LENTEX

LTX

49,7

0,03

16,93

40 857

37

141

2,0

6

141 ZPUE

PUE

49,5

0,03

50,38

1 124

10

107

40,3

6

142 STALEXP

STX

49,5

0,03

33,70

162 128

45

459

15,8

3

143 COLIAN

COL

49,3

0,03

21,41

87 799

47

338

18,8

18

144 ACTION

ACT

48,7

0,03

15,80

9 301

17

114

5,1

22

145 WESTAISIC

WES

48,6

0,03

377,16

167 122

100

520

146 GRAAL

GRL

46,9

0,03

65,87

19 149

72

358

4,8

5

147 FERRUM

FER

46,6

0,02

24,41

18 867

28

218

13,4

16

148 SILVANO

SFG

46,4

0,02

9,33

14 376

12

73

1,5

3

149 PLAZACNTR

PLZ

46,3

0,02

7,41

84 853

22

143

1,2

2

150 IDEON

IDE

43,8

0,02

70,94

978 600

63

1 416

151 LUBAWA

LBW

43,3

0,02

51,12

220 503

72

576

0,8

4

152 HYGIENIKA

HGN

43,1

0,02

178,79

143 121

66

355

10,6

7

153 MERCOR

MCR

43,0

0,02

22,82

14 141

26

185

0,8

1

154 ATM

ATM

43,0

0,02

15,13

22 076

18

87 31


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

155 KREDYTIN

KRI

42,7

0,02

24,95

12 861

14

106

0,4

1

156 BBIDEVNFI

BBD

42,6

0,02

34,76

502 016

50

416

19,3

22

157 DOMDEV

DOM

42,2

0,02

5,33

5 278

17

111

158 ZASTAL

ZST

42,1

0,02

121,82

103 958

72

347

4,6

8

159 SANOK

SNK

41,8

0,02

10,17

10 758

19

101

160 COGNOR

COG

41,6

0,02

22,94

59 425

57

322

1,0

3

161 MOSTALZAB

MSZ

41,5

0,02

45,30

132 862

56

506

39,5

28

162 RELPOL

RLP

41,1

0,02

96,32

25 323

44

251

16,6

13

163 RUBICON

RBC

40,5

0,02

162,79

502 489

76

352

1,7

4

164 KSGAGRO

KSG

40,2

0,02

16,51

9 896

19

167

165 ABPL

ABE

38,5

0,02

15,46

7 394

5

54

0,4

1

MSW

38,0

0,02

13,12

10 539

24

189

167 GROCLIN

GCN

37,0

0,02

59,68

12 266

65

503

168 DEBICA

DBC

36,8

0,02

14,74

2 627

11

121

75,9

2

169 KOMPUTRON

KOM

36,0

0,02

71,59

23 624

75

384

170 ABMSOLID

ABM

35,9

0,02

611,31

80 465

79

341

0,2

1

171 ACE

ACE

35,2

0,02

28,67

24 135

20

127

0,4

3

172 HERKULES

HRS

35,2

0,02

202,32

352 733

48

541

173 REGNON

REG

34,8

0,02

192,45 1 333 107

58

928

174 MIRACULUM

MIR

33,3

0,02

132,00

415 552

58

469

0,2

1

175 ENERGOINS

ENI

32,9

0,02

18,81

12 825

17

223

1,8

1

176 IMCOMPANY

IMC

31,7

0,02

8,13

10 217

20

124

177 EKO

EKO

30,9

0,02

112,42

26 335

21

126

2,7

13

178 IZOSTAL

IZS

30,2

0,02

12,04

15 661

16

122

0,3

2

179 BBIZENNFI

BBZ

30,2

0,02

78,08

380 285

83

457

5,0

3

180 ATMGRUPA

ATG

30,1

0,02

45,90

108 125

56

334

2,0

1

181 ELBUDOWA

ELB

29,9

0,02

6,02

1 149

5

70

182 MAGELLAN

MAG

29,6

0,02

10,64

2 724

11

75

0,6

1

183 BOS

BOS

29,5

0,02

5,03

3 969

21

241

184 WIELTON

WLT

28,8

0,02

13,72

33 262

35

173

185 MOSTALEXP

MSX

28,6

0,02

127,23

216 543

50

405

1,0

6

166 MOSTALWAR

32


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

186 ASBIS

ASB

28,1

0,01

21,14

45 884

26

138

0,5

1

187 FORTE

FTE

28,1

0,01

11,08

10 211

14

110

0,7

1

188 JAGO

JAG

27,8

0,01

324,77

731 607

68

480

189 MIT

MIT

27,5

0,01

34,57

191 120

45

358

1,2

3

190 ABCDATA

ABC

26,9

0,01

9,34

46 733

38

299

191 ELKOP

EKP

25,8

0,01

104,34

407 075

45

446

192 APLISENS

APN

25,7

0,01

18,36

9 508

13

69

193 MIESZKO

MSO

25,2

0,01

16,09

26 010

25

166

0,4

1

194 FARMACOL

FCL

24,9

0,01

4,77

4 093

9

89

195 FERRO

FRO

24,4

0,01

15,89

13 315

8

54

0,3

1

196 STALPROFI

STF

24,4

0,01

10,77

5 842

12

76

197 ZETKAMA

ZKA

24,3

0,01

32,19

2 726

24

171

30,6

18

198 EMCINSMED

EMC

24,2

0,01

37,71

8 591

15

90

1,2

5

199 NOWAGALA

CNG

24,0

0,01

23,87

46 634

13

84

3,9

9

IPE

23,7

0,01

11,00

13 067

11

84

0,1

1

201 REDAN

RDN

23,4

0,01

67,39

46 338

45

262

8,3

11

202 OTMUCHOW

OTM

23,4

0,01

19,69

10 081

15

125

203 SFINKS

SFS

22,7

0,01

96,55

59 821

43

259

7,2

6

204 BLACKLION

BLI

22,6

0,01

17,17

82 548

45

234

0,1

1

205 CHEMOS

CHS

22,1

0,01

64,13

349 052

41

566

206 ENERGOPLD

EPD

22,1

0,01

87,81

195 778

55

319

10,7

12

207 OPONEO.PL

OPN

21,6

0,01

18,88

10 030

16

131

1,1

3

208 AMBRA

AMB

21,5

0,01

18,35

13 136

14

149

209 TESGAS

TSG

20,9

0,01

72,55

18 456

20

195

0,1

1

210 PAGED

PGD

20,8

0,01

44,69

6 798

15

116

25,1

15

211 KINOPOL

KPL

20,5

0,01

21,08

9 003

16

99

5,9

5

212 RADPOL

RDL

20,4

0,01

10,28

9 391

15

155

2,5

16

213 SOLAR

SOL

20,4

0,01

7,00

11 168

15

102

2,0

2

214 FASING

FSG

19,7

0,01

42,83

3 231

25

126

10,6

8

215 ACAUTOGAZ

ACG

19,7

0,01

9,32

3 452

11

76

0,3

1

216 PEPEES

PPS

19,2

0,01

31,71

84 763

32

225

3,4

4

200 IPOPEMA

33


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

217 ATREM

ATR

19,2

0,01

76,89

14 125

22

206

218 AVIASG

ASG

19,1

0,01

8,64

2 044

18

120

219 ZAMET

ZMT

19,0

0,01

9,00

34 014

25

123

220 QUMAKSEK

QSM

18,3

0,01

19,11

7 964

11

102

221 ENERGOPOL

EPL

18,3

0,01

25,20

10 600

21

222 PROTEKTOR

PRT

18,2

0,01

30,02

19 780

223 NOVITA

NVT

18,0

0,01

38,67

224 ORCOGROUP

OPG

17,8

0,01

225 VANTAGE

VTG

17,6

226 ARMATURA

ARM

227 ZYWIEC

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

0,4

1

219

0,4

3

18

150

2,5

2

3 338

16

156

3,6

4

8,17

5 595

31

1 691

0,01

21,35

62 989

36

162

0,2

1

17,5

0,01

14,75

47 549

38

233

ZWC

17,1

0,01

0,34

140

16

170

0,1

1

228 4FUNMEDIA

4FM

16,7

0,01

32,13

3 707

11

71

5,5

8

229 PBSFINANSE

PBF

16,7

0,01

35,67

123 454

36

210

4,2

7

230 SNIEZKA

SKA

16,6

0,01

11,17

2 106

7

66

231 IQP

IQP

16,5

0,01

60,95

45 832

37

240

6,1

1

232 UNIBEP

UNI

16,2

0,01

9,48

12 692

14

85

0,3

1

233 KANIA

KAN

16,0

0,01

18,15

38 211

28

161

0,6

3

234 PLASTBOX

PLX

16,0

0,01

11,01

18 020

12

84

2,2

4

235 INTERSPPL

IPO

15,8

0,01

70,15

20 471

35

184

236 HYDROTOR

HDR

15,8

0,01

29,74

2 346

11

89

0,4

1

237 BERLING

BRG

15,7

0,01

18,13

12 310

6

89

0,4

2

238 06MAGNA

06N

15,5

0,01

77,30

180 555

46

399

7,1

7

239 TIM

TIM

15,3

0,01

11,26

9 953

9

108

240 ARCTIC

ATC

15,3

0,01

4,61

10 246

18

199

241 ZREMB

ZRE

15,1

0,01

138,25

185 930

40

381

0,1

1

242 GINOROSSI

GRI

14,8

0,01

37,02

49 006

19

159

0,3

1

243 BIPROMET

BPM

14,3

0,01

33,97

8 457

15

92

LEN

14,3

0,01

31,50

23 255

16

101

4,3

7

245 WORKSERV

WSE

14,1

0,01

19,06

17 475

18

75

27,4

9

246 ERG

ERG

14,0

0,01

61,50

106 966

31

311

247 BUDOPOL

BDL

13,9

0,01

62,02

129 521

40

422

244 LENA

34


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

248 K2INTERNT

K2I

13,8

0,01

45,96

3 745

16

132

1,2

4

249 WARIMPEX

WXF

13,8

0,01

7,14

15 126

12

165

0,3

1

250 LSTCAPITA

LST

13,7

0,01

55,07

91 858

25

143

0,8

4

JHM

13,7

0,01

31,89

160 082

33

149

252 INSTALKRK

INK

13,5

0,01

16,81

3 647

14

96

1,5

1

253 CAPITAL

CPA

13,5

0,01

56,72

36 063

26

234

5,4

13

254 SWISSMED

SWD

13,3

0,01

38,66

81 434

34

362

255 ALMA

ALM

13,0

0,01

10,43

1 648

19

172

3,4

6

ELT

12,9

0,01

15,38

6 150

12

87

257 PANOVA

NVA

12,1

0,01

10,42

2 426

10

55

258 ASSECOBS

ABS

11,9

0,01

3,63

4 865

8

74

259 MWTRADE

MWT

11,9

0,01

16,13

5 172

23

172

0,6

4

KLR

11,8

0,01

3,43

4 483

13

84

262 KRUSZWICA

KSW

11,6

0,01

2,18

1 484

17

124

261 PGODLEW

PGO

11,6

0,01

6,33

24 494

15

86

263 POLAQUA

PQA

11,4

0,01

7,38

8 147

19

121

264 PBOANIOLA

PBO

11,3

0,01

105,82

14 457

32

213

0,4

4

265 ASSECOSLO

ACS

11,2

0,01

2,58

2 211

2

24

266 ADVGRUPA

ADV

11,0

0,01

50,73

3 766

14

86

23,0

17

267 ZUE

ZUE

11,0

0,01

6,95

6 139

6

57

268 ASSECOSEE

ASE

10,9

0,01

7,82

5 563

5

62

21,7

11

269 ERGIS

EEF

10,6

0,01

11,51

18 223

11

82

270 NTTSYSTEM

NTT

10,6

0,01

24,82

53 203

33

214

0,3

3

271 BBICAPNFI

BBC

10,5

0,01

52,88

47 476

38

199

12,6

10

272 IDEATFI

IDA

10,4

0,01

55,13

15 713

18

94

9,8

24

273 MEDIATEL

MTL

10,3

0,01

71,60

24 429

16

94

1,9

4

274 SELENAFM

SEL

10,2

0,01

8,12

6 137

8

60

275 ONE2ONE

O2O

10,1

0,01

184,02

51 802

32

228

276 PEKAES

PEK

10,0

0,01

13,11

6 492

12

159

277 ADVADIS

ADS

9,9

0,01

76,64

571 178

25

677

0,6

1

278 NOVAKBM

KBM

9,9

0,01

4,56

6 514

6

56

1,2

5

251 JHMDEV

256 ELEKTROTI

260 KOELNER

35


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

279 PROCHNIK

PRC

9,9

0,01

32,99

162 265

23

328

280 ERBUD

ERB

9,9

0,01

5,41

2 745

12

100

281 INVESTCON

INC

9,7

0,01

53,59

35 856

23

124

282 POINTGROUP

PGM

9,6

0,01

43,97

183 277

25

171

283 JUPITER

JPR

9,6

0,01

19,38

40 583

45

285

284 HUTMEN

HTM

9,5

0,01

11,08

10 775

19

214

285 ODLEWNIE

ODL

9,4

0,01

21,00

17 425

21

185

286 FOTA

FOT

9,3

0,00

18,54

5 800

22

122

MKM

9,3

0,00

18,68

31 273

15

109

PJP

9,1

0,00

23,71

5 211

15

99

289 BUMECH

BMC

9,0

0,00

34,23

4 054

13

94

290 SANWIL

SNW

9,0

0,00

46,53

93 656

24

326

291 CENTKLIMA

CKL

9,0

0,00

52,63

2 835

6

39

292 PROCHEM

PRM

8,9

0,00

18,25

2 794

18

94

PRI

8,6

0,00

15,61

1 905

12

56

294 COMPLEX

CMX

8,6

0,00

20,21

20 695

19

118

295 KRAKCHEM

KCH

8,5

0,00

22,76

7 114

18

145

297 EUCO

EUC

8,5

0,00

13,17

2 960

18

132

RBW

8,5

0,00

33,57

9 960

8

83

EUI

8,5

0,00

74,48

229 266

23

259

299 RONSON

RON

8,3

0,00

3,20

35 015

11

122

300 CAMMEDIA

CAM

8,3

0,00

56,85

9 782

5

31

301 BSCDRUK

BSC

8,2

0,00

8,94

2 112

4

302 VINDEXUS

VIN

8,2

0,00

31,75

7 749

303 INTAKUS

ITK

8,1

0,00

166,74

304 ATMSI

ASI

8,0

0,00

305 DECORA

DCR

8,0

306 ROPCZYCE

RPC

307 PEGAS

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

9,2

15

0,6

4

7,0

3,0

0,1

1

2,6

3

0,1

1

31

5,0

8

13

82

7,4

16

97 097

23

138

15,46

37 688

9

55

0,00

9,60

4 357

9

78

7,9

0,00

10,87

2 010

19

131

PGS

7,8

0,00

1,06

394

2

184

308 DUON

DUO

7,6

0,00

13,04

45 852

19

183

0,4

2

309 LIBET

LBT

7,4

0,00

4,14

8 308

9

116

287 MAKRUM 288 PROJPRZEM

293 PRAGMAINK

296 RAINBOW 298 EUIMPLANT

36


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

310 POZBUD

POZ

7,3

0,00

11,26

8 814

18

124

311 DROZAPOL

DPL

7,2

0,00

30,75

22 221

16

182

312 ENELMED

ENE

7,1

0,00

8,11

7 679

13

96

313 KCI

KCI

7,0

0,00

36,79

45 822

20

218

314 MOSTALPLC

MSP

7,0

0,00

22,81

1 752

15

112

315 FAM

FAM

6,9

0,00

20,34

21 753

14

316 ARTERIA

ARR

6,9

0,00

13,73

2 161

317 TELL

TEL

6,9

0,00

25,72

318 MARVIPOL

MVP

6,8

0,00

319 ESSYSTEM

ESS

6,8

320 EDINVEST

EDI

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

0,6

2

185

1,5

8

6

53

0,4

1

2 866

10

97

5,73

2 994

10

88

13,4

4

0,00

7,08

12 183

5

47

6,8

0,00

14,67

6 005

5

48

1,6

8

GNB1

6,7

0,00

0,37

13 942

22

160

9,1

4

322 REINHOLD

RHD

6,7

0,00

101,97

24 980

23

175

323 NETMEDIA

NEM

6,6

0,00

12,78

6 237

6

70

326 DROP

DRP

6,5

0,00

10,78

2 539

7

58

324 ULMA

ULM

6,5

0,00

2,63

451

4

50

325 YAWAL

YWL

6,5

0,00

31,28

4 748

18

114

327 PRESCO

PRE

6,3

0,00

4,09

3 238

17

84

328 HYPERION

HYP

6,3

0,00

30,68

9 904

6

76

4,0

7

329 DGA

DGA

6,1

0,00

40,92

13 412

15

186

330 DRAGOWSKI

ADD

6,0

0,00

91,45

35 919

16

195

331 ARCUS

ARC

6,0

0,00

25,31

7 517

13

84

332 BAKALLAND

BAK

5,9

0,00

9,57

7 494

11

122

0,1

1

333 ROBYG

ROB

5,9

0,00

6,63

16 814

12

91

14,2

2

334 DMWDM

WDM

5,7

0,00

17,12

56 739

12

148

336 BETACOM

BCM

5,7

0,00

47,17

3 827

12

97

335 HARPER

HRP

5,7

0,00

5,24

12 214

12

64

PTI

5,5

0,00

3,69

1 641

13

80

0,9

1

338 WILBO

WLB

5,5

0,00

105,75

40 446

15

166

339 NORTCOAST

NCT

5,4

0,00

55,56

49 088

18

143

340 TFONE

TFO

5,4

0,00

36,38

11 848

20

134

321 GETINOBLE1

337 PTI

37


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

341 EUROTEL

ETL

5,4

0,00

9,29

1 398

7

52

342 SKYLINE

SKL

5,2

0,00

24,79

8 728

20

93

0,4

3

343 DELKO

DEL

5,1

0,00

32,09

5 539

10

90

1,7

4

344 CASHFLOW

CFL

5,1

0,00

73,20

7 349

17

142

345 ENAP

ENP

4,9

0,00

26,79

21 726

12

114

346 QUERCUS

QRS

4,8

0,00

5,42

8 374

8

56

0,6

1

347 WIKANA

WIK

4,7

0,00

1,01

34 293

17

230

348 BMPAG

BMP

4,7

0,00

8,90

6 723

10

84

349 REMAK

RMK

4,6

0,00

6,12

737

12

103

350 VOXEL

VOX

4,6

0,00

4,10

5 800

28

108

0,3

1

351 CCENERGY

CCE

4,5

0,00

34,53

73 921

15

314

352 KREC

KRC

4,5

0,00

9,93

5 937

6

59

353 IVMX

IMX

4,5

0,00

6,86

3 261

9

53

354 POLNA

PLA

4,3

0,00

47,69

1 572

9

107

0,3

1

355 PATENTUS

PAT

4,3

0,00

21,87

9 992

11

91

356 HELIO

HEL

4,3

0,00

13,16

2 423

9

104

0,2

1

357 LIBRA

LBC

4,2

0,00

55,23

7 172

9

76

9,9

13

358 LSISOFT

LSI

4,1

0,00

60,36

5 369

11

97

359 NOKAUT

NOK

4,1

0,00

5,78

2 164

14

78

360 INTROL

INL

4,0

0,00

6,58

3 967

11

79

361 OPTEAM

OPM

4,0

0,00

23,46

5 488

6

60

1,3

6

362 IZOLACJA

IZO

3,9

0,00

1,22

16 812

17

167

363 BYTOM

BTM

3,8

0,00

20,08

41 056

13

159

364 TUP

TUP

3,8

0,00

9,37

5 120

16

181

365 TRANSPOL

TRN

3,8

0,00

14,07

1 865

2

20

0,2

1

366 MAKARONPL

MAK

3,5

0,00

14,02

5 207

11

82

367 VOTUM

VOT

3,5

0,00

9,34

3 296

12

76

1,2

2

368 PCCINTER

PCI

3,4

0,00

2,52

4 448

6

32

369 KOMPAP

KMP

3,4

0,00

11,38

2 018

10

81

0,2

1

370 ELZAB

ELZ

3,4

0,00

32,39

9 803

6

73

371 PROCAD

PRD

3,2

0,00

28,69

10 392

13

120

38


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

372 ATLANTAPL

ATP

3,1

0,00

7,62

1 817

11

60

373 POLCOLORIT

PLT

3,0

0,00

17,66

67 454

9

246

375 SONEL

SON

2,9

0,00

3,94

2 176

4

37

374 WANDALEX

WDX

2,9

0,00

25,36

7 445

12

102

376 INTERAOLT

IRL

2,9

0,00

0,55

18 243

40

75

377 PWRMEDIA

PWM

2,9

0,00

74,47

11 077

7

SME

2,8

0,00

30,32

1 685

379 ATLASEST

ATL

2,8

0,00

6,60

380 B3SYSTEM

B3S

2,8

0,00

381 POLMED

POM

2,8

382 AWBUD

AWB

383 PRAGMAFA 384 SKOK

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł) 0,1

1

83

0,2

2

8

73

2,8

7

6 713

5

48

3,5

4

27,08

14 078

10

106

0,1

1

0,00

7,06

6 014

13

70

2,8

0,00

20,38

14 194

10

87

19,4

7

PRF

2,8

0,00

9,71

670

11

85

1,0

2

SKO

2,7

0,00

2,01

3 561

13

131

SUW

2,7

0,00

7,08

710

5

53

2,3

2

ITB

2,5

0,00

25,51

2 120

11

69

0,4

2

387 KBDOM

KBD

2,5

0,00

39,29

56 729

10

243

388 MEWA

MEW

2,5

0,00

30,55

35 509

11

188

389 MCLOGIC

MCL

2,4

0,00

4,02

300

2

44

390 TOYA

TOA

2,4

0,00

1,20

3 603

3

27

391 EUROMARK

EMK

2,4

0,00

53,29

26 151

7

68

392 WADEX

WAX

2,3

0,00

15,66

1 200

13

63

393 OLYMPIC

OEG

2,2

0,00

0,26

1 608

1

18

395 PERMEDIA

PMD

2,1

0,00

19,55

1 194

6

99

0,5

1

394 VARIANT

VRT

2,1

0,00

61,95

5 238

12

110

1,9

7

396 INTERFERI

INF

2,1

0,00

11,64

1 725

2

36

0,9

2

397 WISTIL

WST

2,0

0,00

9,39

377

3

44

398 PCCEXOL

PCX

2,0

0,00

1,43

7 819

23

87

399 WOJAS

WOJ

1,8

0,00

12,01

1 816

7

68

3,1

2

400 BEDZIN

BDZ

1,8

0,00

2,22

281

2

37

401 DREWEX

DRE

1,8

0,00

61,16

19 711

7

91

402 FASTFIN

FFI

1,8

0,00

7,34

16 217

13

122

378 SIMPLE

385 SUWARY 386 INTERBUD

39


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka

Skrót

Transakcje sesyjne Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

403 KONSSTALI

KST

1,8

0,00

0,81

192

3

47

404 PAMAPOL

PMP

1,7

0,00

2,78

2 587

5

68

405 MUZA

MZA

1,6

0,00

15,77

1 469

10

132

0,3

3

406 TRITON

TRI

1,5

0,00

27,78

3 281

8

96

11,8

18

407 SEKO

SEK

1,5

0,00

19,98

1 725

5

64

408 TRAVELPL

TVL

1,5

0,00

8,86

843

5

80

409 EFEKT

EFK

1,3

0,00

13,99

638

5

60

0,4

1

410 INDYKPOL

IND

1,3

0,00

1,39

124

2

39

411 AGROWILL

AWG

1,2

0,00

2,01

6 855

4

35

412 TALEX

TLX

1,2

0,00

17,48

722

13

43

0,2

1

413 BOWIM

BOW

1,1

0,00

45,32

646

7

53

31,5

7

414 AMPLI

APL

1,1

0,00

28,68

2 228

3

83

0,2

2

PMA

1,1

0,00

12,46

801

11

122

416 TERESA

TER

1,0

0,00

6,56

298

2

21

0,3

1

417 MOBRUK

MBR

1,0

0,00

4,59

96

1

17

418 GREMISLTN

GRS

1,0

0,00

9,34

1 356

4

81

419 UNIMA

U2K

1,0

0,00

17,81

1 180

11

113

420 INPRO

INP

1,0

0,00

0,68

1 101

6

44

421 MEGARON

MEG

0,9

0,00

6,57

126

2

28

0,3

1

422 ECARD

ECD

0,9

0,00

8,47

16 324

12

171

423 KOFOLA

KFL

0,9

0,00

0,30

158

3

33

424 TATRY

TMR

0,9

0,00

0,07

96

3

11

425 CELTIC

CPD

0,8

0,00

0,33

418

3

49

0,1

1

426 RAFAMET

RAF

0,8

0,00

1,02

177

11

73

427 KDMSHIPNG

KDM

0,8

0,00

0,41

297

4

41

428 NORDEABP

NDA

0,7

0,00

0,07

97

1

33

429 MOJ

MOJ

0,7

0,00

9,37

1 605

4

63

430 KPPD

KPD

0,7

0,00

1,65

107

1

23

431 EXILLON

EXL

0,6

0,00

0,05

1 960

9

48

432 MISPOL

MIP

0,6

0,00

3,02

1 941

2

49

415 PRIMAMODA

40


Główny Rynek GPW

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka Skrót Wartość Udział Roczny obrotów w obrotach wskaźnik obrotu (mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

433 PEMUG

PMG

0,5

0,00

1,55

1 888

2

45

434 BUDVARCEN

BDV

0,5

0,00

2,04

809

2

68

435 MEXPOLSKA

MEX

0,4

0,00

7,35

596

3

21

436 EUROHOLD

EHG

0,4

0,00

0,16

710

1

19

NWN

0,4

0,00

0,01

80

1

19

438 BEST

BST

0,4

0,00

0,34

73

1

21

439 POLLENAE

PLE

0,3

0,00

27,81

128

1

27

440 QUANTUM

QNT

0,3

0,00

6,06

178

1

29

441 SOPHARMA

SPH

0,2

0,00

1,01

100

0

10

442 BNPPL

BNP

0,1

0,00

0,01

8

1

33

443 ELSTAROIL

ELS

0,0

0,00

0,00

0

0

444 ESTAR

EST

0,0

0,00

1,27

0

0

437 NEWWORLDN

3

Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zł)

2,0

6

6,3

3

2,7

6

41


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje spółek o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

1 TPSA

17.10

528,06 39 409 994

38 EUROCASH

31.05

217,04

5 639 718

2 PKOBP

31.08

509,07 14 365 713

39 KGHM

06.03

212,88

1 499 641

3 KGHM

01.08

480,23

3 764 655

40 KGHM

01.02

212,77

1 487 560

4 KGHM

12.01

434,68

3 572 738

41 KGHM

28.03

212,45

1 473 223

5 KGHM

27.07

425,40

3 469 135

42 PZU

06.09

212,40

609 523

6 KGHM

14.09

414,14

2 724 229

43 KGHM

10.05

209,97

1 615 998

7 KGHM

03.07

406,82

2 722 979

44 PGE

16.08

209,41 10 256 375

8 KGHM

17.07

340,74

2 901 727

45 PZU

21.12

206,61

481 510

9 KGHM

12.07

328,47

2 765 252

46 KGHM

09.08

202,26

1 567 938

10 KGHM

28.06

327,98

2 280 352

47 PKOBP

31.01

202,14

5 790 109

11 PZU

15.06

322,93

993 896

48 PKOBP

04.12

201,99

5 737 213

12 PKOBP

18.07

313,27

9 586 619

49 KGHM

17.05

201,82

1 662 830

13 KGHM

27.11

299,93

1 666 798

50 KGHM

14.11

201,49

1 193 513

14 PGE

23.02

285,58 14 790 807

51 KGHM

30.07

200,21

1 575 687

15 PKOBP

19.07

284,47

8 628 358

52 KGHM

26.01

199,68

1 515 052

16 KGHM

21.12

277,17

1 478 638

53 PKOBP

26.01

199,02

5 677 511

17 PEKAO

07.12

273,40

1 665 478

54 KGHM

16.03

196,43

1 282 721

18 KGHM

14.03

266,12

1 733 354

55 KGHM

19.11

195,07

1 110 649

19 KGHM

15.06

262,58

1 825 519

56 KGHM

25.07

195,05

1 714 199

20 KGHM

07.03

261,99

1 852 175

57 KGHM

28.11

193,21

1 107 841

21 PKOBP

19.01

259,63

7 869 179

58 PZU

15.02

192,58

565 999

22 PZU

19.03

256,88

770 509

59 PKOBP

20.07

190,87

5 910 490

23 PKNORLEN

19.10

252,72

5 857 552

60 KGHM

30.03

190,61

1 337 082

24 KGHM

30.05

250,32

2 018 812

61 PZU

20.12

190,45

438 269

25 KGHM

11.07

249,77

1 723 436

62 KGHM

12.12

190,42

1 016 843

26 KGHM

29.02

247,51

1 646 761

63 KGHM

27.06

187,60

1 267 838

27 TPSA

17.12

243,91 20 315 931

64 KGHM

07.09

187,40

1 341 732

28 KGHM

10.07

241,09

1 644 432

65 KGHM

31.01

187,19

1 339 130

29 KGHM

05.07

239,34

1 569 802

66 KGHM

24.02

187,00

1 313 744

30 PZU

22.08

238,32

673 257

67 PGE

14.08

186,97

9 276 218

31 PKOBP

22.02

232,13

6 580 737

68 ALIOR

14.12

184,35

3 035 630

32 PKNORLEN

18.10

230,22

5 187 058

69 TPSA

18.10

184,24 13 599 089

33 KGHM

19.06

227,17

1 541 836

70 PEKAO

18.07

183,13

1 291 731

34 KGHM

08.06

226,27

1 708 370

71 PEKAO

26.01

182,56

1 174 706

35 KGHM

19.01

224,18

1 757 703

72 PKOBP

26.04

180,97

5 578 483

36 PEKAO

15.06

223,04

1 576 337

73 TPSA

15.06

180,11 10 502 344

37 PGNIG

06.11

222,28 50 804 259

74 PKOBP

15.06

179,92

42

5 465 940


Główny Rynek GPW

Akcje spółek o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. (cd.) Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

Lp. Akcje

Data sesji

Wartość obrotu (mln zł)

Wolumen obrotu (akcje)

75 PZU

20.08

178,53

497 233

88 KGHM

05.12

170,63

930 440

76 KGHM

18.06

178,41

1 236 481

89 KGHM

20.06

170,36

1 152 627

77 PZU

24.08

177,10

491 719

90 KGHM

04.04

169,73

1 199 077

78 KGHM

29.06

176,83

1 220 911

91 KGHM

24.05

166,45

1 410 284

79 KGHM

28.09

176,01

1 158 264

92 KGHM

10.02

166,34

1 207 750

80 KGHM

31.05

175,97

1 385 224

93 KGHM

08.05

166,21

1 262 363

81 PGE

24.02

175,17

8 884 191

94 PKOBP

21.12

166,05

4 536 568

82 PKOBP

16.03

173,65

4 961 454

95 KGHM

09.03

165,43

1 127 277

83 TPSA

18.06

173,63 10 080 008

96 KGHM

05.03

165,19

1 113 203

84 PKOBP

24.02

173,39

5 083 373

97 KGHM

06.07

164,76

1 096 794

85 KGHM

24.09

173,29

1 147 860

98 KGHM

12.06

164,69

1 181 044

86 PKOBP

21.09

171,64

4 654 409

99 KGHM

12.09

163,88

1 135 063

87 PZU

09.02

171,37

499 610

100 KGHM

13.12

163,76

869 039

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

1 URSUS

419,92

463,65

0,66

4,89

3,46

2 KREZUS

206,67

232,44

5,81

19,74

18,40

3 KINOPOL

173,12

196,07

5,50

13,80

13,55

4 GRAAL

171,82

194,67

5,37

15,60

14,95

5 ENERGOINS

137,32

157,25

6,00

14,50

14,50

6 LPP

131,22

150,64

1 952,00

4 890,00

4 550,00

7 GRAJEWO

130,30

149,64

5,22

15,10

13,15

8 ZPUE

129,42

148,69

112,90

257,00

247,90

9 EMCINSMED

124,96

143,87

6,81

16,60

15,95

10 INTERSPPL

118,52

136,83

1,34

4,56

2,95

11 KGHM

113,40

131,33

109,60

194,80

190,00

12 AVIASG

111,64

129,42

24,51

60,00

60,00

13 ERGIS

111,39

129,16

1,32

3,43

3,34

14 WISTIL

111,11

128,85

5,94

33,02

11,40

15 IMCOMPANY

109,35

126,94

7,70

17,35

16,35

16 NFIEMF

107,87

125,33

8,02

16,66

16,65

17 MENNICA

106,56

123,92

10,62

24,60

22,66

18 APLISENS

97,96

114,59

7,41

14,59

14,49 43


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

44

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

19 WIELTON

97,84

114,48

2,26

4,90

4,25

20 AZOTYTARNOW

97,80

114,42

25,25

54,00

53,90

21 ASBIS

96,48

112,98

1,37

3,00

2,88

22 BEST

92,15

108,30

11,25

36,50

24,00

23 PCCEXOL

89,57

105,51

2,01

4,50

4,00

24 APATOR

88,87

104,74

17,61

32,69

32,63

25 OTMUCHOW

87,39

103,13

5,70

11,00

10,70

26 BERLING

86,31

101,96

3,28

6,79

6,60

27 EKOEXPORT

83,74

99,17

8,00

24,95

14,85

28 GREENECO

83,33

98,72

0,56

3,56

1,65

29 PULAWY

82,51

97,84

81,00

144,80

137,50

30 RELPOL

81,86

97,14

4,50

9,20

8,06

31 LOTOS

76,82

91,68

21,30

43,78

41,20

32 SNIEZKA

76,46

91,28

22,72

39,75

39,39

33 ZETKAMA

74,25

88,88

23,40

45,45

41,38

34 ATM

73,75

88,34

5,50

10,50

10,39

35 BENEFIT

73,54

88,12

133,00

260,00

230,00

36 AMICA

70,78

85,13

31,31

55,00

54,65

37 PROTEKTOR

70,46

84,77

2,28

4,70

4,04

38 ZAMET

68,57

82,74

1,34

2,94

2,65

39 KREDYTB

68,37

82,51

9,48

16,80

16,50

40 OLYMPIC

67,95

82,06

3,25

6,89

6,55

41 NTTSYSTEM

67,44

81,42

0,44

1,11

0,72

42 MEGARON

66,80

80,81

18,31

38,60

33,50

43 BIOTON

66,67

80,15

0,05

0,13

0,10

44 FAMUR

66,20

80,16

2,71

4,97

4,77

45 WAWEL

66,20

80,16

484,40

804,00

798,00

46 PCGUARD

66,09

80,03

0,72

2,20

1,91

47 AMBRA

64,73

78,57

5,13

8,70

8,09

48 SKOTAN

63,86

77,60

2,44

5,15

4,08

49 MERCOR

63,36

77,07

8,17

16,18

14,80

50 FASING

62,50

76,15

16,10

29,89

26,67

51 INTEGERPL

61,28

74,83

111,10

195,00

184,50

52 KRAKCHEM

60,93

74,45

3,61

6,40

5,90

53 MCI

60,86

74,37

3,75

6,45

6,37

54 CCC

59,85

73,27

45,12

76,70

73,00

55 EKO

59,77

73,19

3,05

7,04

6,95


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

56 VOXEL

58,77

72,11

14,00

19,81

18,10

57 EDINVEST

58,69

72,02

2,47

5,95

4,00

58 ZELMER

58,17

71,46

25,50

39,33

39,28

59 STAPORKOW

57,75

71,00

13,25

39,00

20,47

60 ODLEWNIE

56,80

69,96

1,21

2,62

1,96

61 SANOK

56,45

69,60

10,47

19,23

18,15

62 BANKBPH

54,23

67,18

30,77

49,50

48,89

63 EUROCASH

53,83

66,75

27,71

49,00

43,70

64 SECOGROUP

53,76

66,68

20,36

39,30

35,21

65 ECHO

53,50

66,38

3,28

5,57

5,05

66 PEP

51,53

64,26

18,15

32,95

28,70

67 ROPCZYCE

50,88

63,55

11,00

20,00

17,20

68 PZU

50,85

63,53

290,10

441,50

437,00

69 YAWAL

50,70

63,37

3,40

7,80

5,35

70 AMREST

50,31

62,94

61,00

99,00

96,20

71 HANDLOWY

49,87

62,46

65,35

102,10

98,30

72 SELENAFM

49,81

62,39

5,12

11,90

7,94

73 KOFOLA

49,30

61,85

16,92

32,00

27,50

74 LENA

48,40

60,89

1,85

3,15

3,00

75 SIMPLE

47,53

59,93

4,80

10,34

7,23

76 WADEX

46,66

58,98

4,90

11,00

10,78

77 PKNORLEN

46,02

58,29

31,44

53,70

49,50

78 PWRMEDIA

45,03

57,23

0,70

1,58

1,30

79 MOSTALPLC

44,83

57,00

10,35

22,84

21,00

80 KETY

44,46

56,60

97,60

151,10

144,90

81 FORTE

44,43

56,56

8,60

12,90

12,90

82 INSTALKRK

44,00

56,09

11,52

17,95

17,15

83 HYGIENIKA

43,18

55,22

0,76

1,59

1,26

84 ROBYG

43,11

55,18

1,04

1,84

1,43

85 ENAP

43,08

55,03

0,65

1,18

0,93

86 NEUCA

42,96

54,97

67,50

100,00

95,50

87 MIESZKO

42,95

54,97

2,96

4,56

4,36

88 FARMACOL

42,94

54,95

19,50

33,83

32,59

89 RESBUD

41,52

53,40

3,33

70,00

5,59

90 HYDROTOR

41,44

53,33

19,84

33,55

26,94

91 VOTUM

41,00

52,85

3,25

5,00

4,64

92 RAINBOW

40,96

52,79

2,25

4,50

4,13

45


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

93 BBIDEVNFI

40,74

52,70

0,27

0,40

0,38

94 PRESCO

40,54

52,35

5,04

9,90

7,28

95 MONNARI

40,24

51,97

0,71

1,51

1,15

96 NOVITA

40,18

51,95

17,00

24,94

22,60

97 MWTRADE

40,00

51,76

6,70

12,00

9,80

98 EUROTEL

38,84

50,51

11,44

17,99

17,30

99 ELEKTROTI

38,40

50,03

6,50

10,50

8,60

100 GETINOBLE

38,29

49,91

1,32

2,15

1,79

101 IMPEL

36,66

48,14

22,10

31,90

30,74

102 ZASTAL

36,23

47,70

0,69

2,63

1,88

103 ACAUTOGAZ

35,81

47,22

19,00

24,89

24,50

104 VISTULA

35,48

46,87

0,72

1,38

1,08

105 PROJPRZEM

35,38

46,76

4,76

9,83

8,80

106 BOGDANKA

35,15

46,51

103,90

143,00

136,00

107 COMARCH

35,15

46,50

53,90

80,00

73,50

108 OPENFIN

34,95

46,29

9,61

17,00

14,00

109 LCCORP

34,48

45,79

0,85

1,50

1,17

110 4FUNMEDIA

34,33

45,61

13,60

21,25

20,20

111 QUERCUS

34,13

45,42

1,87

2,75

2,46

112 SYNTHOS

33,82

45,06

4,16

6,78

5,41

113 POLNA

33,57

44,79

9,05

13,35

13,09

114 ACE

33,03

44,20

4,16

8,17

5,70

115 OVOSTAR

32,84

44,00

68,00

132,50

89,00

116 BRE

32,52

43,65

239,00

337,00

326,00

117 OPTEAM

32,31

43,42

1,54

4,95

4,30

118 WARIMPEX

32,20

43,31

2,62

4,63

3,90

119 KOGENERA

31,96

43,05

61,00

90,00

86,50

120 KREC

30,77

41,75

2,31

3,84

3,40

121 DUON

30,19

41,08

0,51

0,84

0,69

122 KANIA

29,50

40,39

1,32

2,13

1,80

123 PRAGMAFA

29,32

40,18

12,77

18,31

16,35

124 DREWEX

29,17

40,15

0,19

0,84

0,31

125 SONEL

28,02

38,77

3,99

6,20

4,91

126 PGNIG

27,70

38,43

3,61

5,25

5,21

127 CIECH

27,59

38,30

14,76

23,59

22,20

128 ASSECOBS

27,53

38,25

8,00

11,14

10,75

129 ADVGRUPA

27,50

38,22

8,80

15,50

13,12

46


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

130 ACTION

26,72

37,36

17,90

24,10

22,40

131 ASSECOSLO

26,06

36,65

17,03

24,00

19,51

132 KOMPUTRON

26,05

36,64

3,78

10,72

5,37

133 UNICREDIT

25,40

35,94

9,19

30,70

15,69

134 ARCUS

24,76

35,23

2,35

4,23

3,83

135 POLICE

24,52

34,98

7,36

12,50

12,39

136 ARTERIA

24,50

34,96

10,30

14,48

13,43

137 FERRO

23,88

34,29

5,03

9,75

6,20

138 PTI

23,64

34,03

10,20

15,95

15,95

139 PEKAO

23,12

33,46

128,10

173,10

167,50

140 STALPROFI

22,96

33,30

13,10

21,05

16,76

141 RANKPROGR

22,85

33,17

6,60

18,00

11,02

142 EFEKT

22,03

32,28

6,99

10,40

8,60

143 DOMDEV

21,81

32,05

23,00

45,10

34,19

144 CYFRPLSAT

21,56

31,77

12,25

17,67

16,41

145 HAWE

21,02

31,19

2,92

6,54

3,80

146 SUWARY

21,02

31,19

12,50

18,70

17,79

147 WASKO

20,60

30,72

1,88

3,15

2,51

148 DEBICA

20,51

30,63

46,00

62,85

61,00

149 FAM

20,49

30,63

1,03

1,63

1,47

150 LENTEX

19,51

29,55

4,05

5,26

4,90

151 PKOBP

19,46

29,49

30,10

38,50

36,90

152 GREMISLTN

19,00

29,00

2,21

3,59

2,63

153 PROCHEM

17,81

27,71

9,30

17,20

16,14

154 GTC

17,72

27,61

5,13

11,47

9,90

155 CDPROJEKT

17,65

27,53

4,20

7,00

6,20

156 ZUE

17,41

27,28

5,02

8,70

6,54

157 BGZ

17,20

27,05

44,80

72,50

54,85

158 PGODLEW

17,09

26,92

1,39

2,28

1,85

159 PAGED

16,73

26,54

9,11

15,20

15,14

160 IZOSTAL

16,48

26,26

6,50

9,80

7,50

161 GROCLIN

16,47

26,25

7,38

16,70

12,66

162 MILLENNIUM

16,32

26,08

3,14

4,65

4,42

163 INTERFERI

16,26

26,02

3,87

5,29

5,22

164 NETMEDIA

16,22

25,98

3,50

5,01

4,30

165 CAPITAL

16,10

25,82

1,00

2,28

1,37

166 JSW

15,96

25,71

82,15

112,50

92,40

47


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

167 BSCDRUK

15,93

25,67

13,29

17,50

17,20

168 INGBSK

15,78

25,50

71,50

93,50

91,00

169 STALEXP

15,70

25,40

0,99

1,45

1,40

170 ENERGOPOL

15,62

25,33

4,41

10,33

8,44

171 GPW

14,62

24,25

32,10

43,89

38,87

172 ELBUDOWA

14,47

24,09

84,50

120,00

106,50

173 CASHFLOW

14,35

23,96

1,86

3,85

2,39

174 POZBUD

13,34

22,88

2,43

4,60

3,40

175 ASSECOSEE

13,29

22,80

6,81

9,90

9,20

176 DROP

13,29

22,81

6,85

17,11

9,00

177 KOV

12,93

22,43

1,08

1,93

1,31

178 KRKA

12,38

21,82

181,50

240,00

220,00

179 MAGELLAN

11,84

21,24

36,45

47,90

42,50

180 POLLENAE

11,76

21,15

7,19

10,90

9,50

181 KPPD

11,00

20,33

21,80

29,00

24,31

182 IPOPEMA

10,85

20,16

5,42

10,90

8,89

183 ENELMED

10,81

20,13

2,60

5,02

4,10

184 BZWBK

10,68

19,98

217,70

245,40

241,90

185 QUMAKSEK

10,57

19,85

6,99

12,36

9,31

186 PELION

10,25

19,52

23,01

37,50

30,50

187 BEDZIN

10,22

19,48

24,00

31,50

24,85

188 INTERAOLT

10,22

19,48

25,59

26,65

26,64

189 ALIOR

9,91

19,15

59,50

63,55

62,65

190 TERESA

9,69

18,90

10,91

18,50

13,22

191 ATLASEST

9,27

18,46

1,26

2,30

1,65

192 INTERCARS

9,19

18,36

79,30

110,00

86,00

193 ZEPAK

8,59

17,71

25,30

28,45

28,45

194 EMPERIA

8,42

17,52

37,00

119,90

57,95

195 MARVIPOL

8,38

17,48

6,11

11,00

9,70

196 RAFAKO

7,98

17,05

5,70

11,70

8,39

197 WOJAS

7,89

16,96

3,51

4,88

4,10

198 EXILLON

7,88

16,94

6,10

9,00

7,94

199 ALCHEMIA

7,53

16,56

4,11

6,91

5,00

200 INPRO

7,23

16,23

2,81

4,40

3,23

201 POLMED

6,97

15,93

1,31

2,58

1,83

202 ARMATURA

6,86

15,81

0,99

2,03

1,22

203 TFONE

6,82

15,78

1,13

2,88

1,88

48


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

204 BUDIMEX

6,13

15,04

45,37

89,00

70,00

205 BBICAPNFI

5,97

14,90

0,64

1,17

0,71

206 PEPEES

5,95

14,83

0,66

1,07

0,89

207 ASTARTA

5,77

14,66

46,00

74,85

55,00

208 PRAGMAINK

5,71

14,59

15,60

21,50

19,17

209 CALATRAVA

5,56

14,48

0,25

0,53

0,38

210 DECORA

5,02

13,84

4,86

13,00

8,50

211 PEGAS

4,96

13,78

62,30

86,00

77,00

212 AGORA

4,95

13,77

6,35

13,31

10,38

213 INTROL

4,05

12,80

3,35

4,88

4,45

214 ESSYSTEM

4,03

12,78

1,80

3,46

2,50

215 ORBIS

3,86

12,59

34,02

47,99

38,00

216 HUTMEN

3,79

12,51

3,02

4,29

3,29

217 ZREMB

3,70

12,44

0,21

0,45

0,28

218 MILKILAND

3,57

12,27

13,03

21,24

14,50

219 KREDYTIN

3,23

11,90

11,02

15,50

12,80

220 MOJ

3,07

11,73

1,42

2,30

1,68

221 ATMGRUPA

3,01

11,65

0,83

2,08

1,02

222 PANOVA

2,81

11,45

14,00

25,61

19,00

223 SKOK

2,79

11,42

2,65

3,75

2,90

224 ELZAB

2,76

11,39

0,94

1,85

1,49

225 PATENTUS

2,69

11,33

1,13

2,29

1,91

226 MOL

2,62

11,24

217,80

293,10

249,40

227 TATRY

2,58

11,20

176,00

185,00

183,00

228 WIKANA

2,56

11,21

0,37

0,77

0,40

229 BARLINEK

1,81

10,35

0,65

1,87

0,90

230 ABPL

1,78

10,33

17,50

24,53

19,44

231 PAMAPOL

1,48

10,01

1,70

3,28

2,74

232 KRUK

0,78

9,24

41,30

52,00

44,06

233 RAFAMET

0,38

8,82

16,56

20,90

17,66

234 BETACOM

0,14

8,55

4,60

7,70

5,40

235 IDEON

0,00

8,56

0,13

0,22

0,16

236 IMPEXMET

0,00

8,40

3,07

4,54

3,50

237 RADPOL

-0,51

7,85

7,41

10,69

8,00

238 MAKRUM

-0,96

7,35

0,92

1,43

1,03

239 RONSON

-1,22

7,05

0,60

1,20

0,81

240 LUBAWA

-1,41

6,91

0,60

0,94

0,70

49


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

241 LSTCAPITA

-1,56

6,69

0,36

0,85

0,63

242 BORYSZEW

-1,59

6,73

0,48

0,89

0,62

243 TOYA

-1,64

6,63

1,80

3,15

2,40

244 ASSECOPOL

-1,94

6,29

38,80

55,45

45,35

245 KCI

-2,17

6,05

0,42

0,90

0,45

246 CAMMEDIA

-2,27

5,95

2,87

4,71

3,02

247 TVN

-2,79

5,38

5,90

12,40

9,92

248 UNIMA

-2,88

5,28

2,91

3,94

3,17

249 PGE

-3,23

4,90

16,72

21,78

18,21

250 BMPAG

-3,53

4,59

2,38

3,43

2,46

251 KERNEL

-3,89

4,19

51,00

76,00

66,75

252 ABCDATA

-4,19

3,85

1,74

2,94

2,08

253 NOWAGALA

-4,27

3,77

1,75

2,42

1,96

254 AMPLI

-4,48

3,53

1,20

2,75

1,28

255 VARIANT

-4,73

3,28

1,16

2,07

1,41

256 SWISSMED

-5,00

3,02

0,44

0,89

0,57

257 TAURONPE

-5,03

2,95

4,08

5,61

4,75

258 ERBUD

-5,10

2,87

11,06

23,50

13,95

259 FORTUNA

-5,18

2,78

12,30

17,80

13,50

260 COLIAN

-5,22

2,75

1,70

3,14

2,18

261 KBDOM

-5,56

2,21

0,10

0,23

0,17

262 K2INTERNT

-6,39

1,47

10,41

24,80

16,99

263 TELL

-6,54

1,31

6,60

11,91

10,00

264 PEMUG

-6,67

1,18

0,75

1,69

0,98

265 MCLOGIC

-6,90

0,92

19,90

42,45

32,00

266 PEKAES

-7,25

0,54

4,30

7,30

5,50

267 AGROWILL

-7,69

0,07

0,55

0,97

0,60

268 COMP

-7,91

-0,17

47,00

78,60

59,40

269 SKYLINE

-8,62

-0,96

1,53

4,39

1,59

270 HYPERION

-8,73

-1,08

1,98

3,63

2,09

271 SILVANO

-9,07

-1,43

10,00

15,85

12,00

272 FOTA

-9,09

-1,45

3,75

9,95

4,20

273 FERRUM

-9,15

-1,51

6,34

12,99

7,45

274 CCIINT

-9,41

-1,80

25,60

36,80

26,00

275 HARPER

-9,42

-1,80

1,48

3,20

1,73

276 CHEMOS

-10,04

-2,53

0,18

0,35

0,19

277 ENEA

-10,05

-2,49

14,11

18,99

15,73

50


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%) 278 MOSTALZAB

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

-10,94

-3,45

0,80

1,84

1,14

279 TIM

-11,19

-3,73

4,52

9,43

5,22

280 ATREM

-11,36

-3,91

3,15

8,90

3,90

281 FASTFIN

-11,63

-4,21

0,30

0,56

0,38

282 JUPITER

-12,00

-4,59

0,56

1,39

0,66

283 PRIMAMODA

-12,20

-4,83

3,60

8,24

3,60

284 INDYKPOL

-12,28

-4,91

34,80

47,51

35,70

285 BIPROMET

-12,29

-4,92

4,20

8,67

6,30

286 UNIBEP

-13,00

-5,69

3,56

6,39

5,05

287 TRAKCJA

-13,24

-5,97

0,55

1,53

0,59

288 MEDIATEL

-13,43

-6,16

0,88

2,56

1,16

289 EUCO

-13,53

-6,27

7,00

15,09

10,14

290 ZYWIEC

-13,74

-6,49

421,60

584,00

426,00

291 ORZBIALY

-14,29

-7,09

12,26

27,49

15,77

292 PROCHNIK

-14,29

-7,10

0,16

0,35

0,24

293 CEZ

-14,34

-7,15

100,10

141,50

110,00

294 IZOLACJA

-15,00

-7,84

0,57

1,23

0,68

295 NORTCOAST

-15,00

-7,95

0,32

0,63

0,34

296 KOPEX

-15,71

-8,63

15,30

26,00

17,70

297 MNI

-16,00

-8,93

1,33

2,72

1,47

298 CITYINTER

-16,07

-9,02

16,56

31,39

24,34

299 WORKSERV

-16,22

-9,18

4,22

7,59

5,65

300 PERMEDIA

-16,52

-9,50

5,26

9,25

5,66

301 MEWA

-16,67

-9,57

0,18

0,40

0,25

302 QUANTUM

-16,92

-9,94

5,00

9,00

5,19

303 ARCTIC

-17,21

-10,26

4,47

8,13

5,86

304 ERG

-17,39

-10,37

0,33

0,68

0,38

305 OPONEO.PL

-17,39

-10,45

6,60

10,88

7,00

306 LIBRA

-19,21

-12,43

1,35

23,88

1,64

307 NETIA

-19,25

-12,47

4,21

6,75

4,28

308 ALMA

-19,40

-12,63

26,26

36,49

27,00

309 SYGNITY

-19,68

-12,93

10,84

23,50

14,45

310 LSISOFT

-19,72

-12,97

2,48

4,45

2,85

311 CCENERGY

-20,00

-13,25

0,17

0,35

0,20

312 STALPROD

-20,00

-13,28

155,00

295,00

184,00

313 PBSFINANSE

-20,75

-14,08

0,36

0,69

0,42

314 MOSTALWAR

-21,56

-14,97

11,13

22,96

12,55

51


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

315 TPSA

-22,32

-15,80

11,56

18,08

12,23

316 KDMSHIPNG

-22,53

-16,02

23,00

34,80

25,10

317 CORMAY

-22,94

-16,47

8,16

17,40

12,93

318 DGA

-23,16

-16,70

1,16

2,39

1,36

319 POLNORD

-23,53

-17,11

9,67

19,89

10,40

320 SFINKS

-23,58

-17,16

0,78

2,14

0,94

321 KOELNER

-24,45

-18,10

8,02

13,95

8,80

322 JWCONSTR

-25,05

-18,75

3,22

8,56

4,04

323 MUZA

-25,16

-18,87

3,20

5,63

3,48

324 WILBO

-25,81

-19,59

0,09

1,06

0,46

325 POLAQUA

-25,93

-19,70

3,20

8,51

3,40

326 TRANSPOL

-26,84

-20,69

5,07

12,00

5,78

327 SOBIESKI

-27,01

-20,88

141,00

368,50

154,00

328 PLAZACNTR

-27,69

-21,61

1,31

3,07

1,41

329 ULMA

-28,10

-22,06

37,10

74,80

43,85

330 06MAGNA

-28,13

-22,21

0,21

0,46

0,23

331 KONSSTALI

-28,36

-22,34

23,20

43,00

24,85

332 EUROHOLD

-28,57

-22,57

2,00

3,75

2,30

333 HELIO

-28,92

-22,95

4,30

9,80

5,21

334 BLACKLION

-28,97

-23,03

0,58

1,63

0,76

335 PROCAD

-29,60

-23,67

0,88

1,74

0,88

336 BUDVARCEN

-30,17

-24,29

1,50

2,91

1,69

337 KOMPAP

-30,58

-24,75

5,70

8,75

5,97

338 MIDAS

-30,76

-24,96

0,49

1,42

0,65

339 HERKULES

-30,81

-25,04

0,16

1,37

1,28

340 ORCOGROUP

-30,94

-25,14

5,90

19,85

10,00

341 COMPLEX

-31,67

-25,92

0,87

2,14

0,88

342 MIRBUD

-31,67

-25,92

0,87

2,71

1,23

343 NEWWORLDR

-31,90

-26,18

11,00

29,50

15,80

344 COGNOR

-32,92

-27,29

2,06

4,42

2,18

345 BOS

-33,35

-27,75

27,01

55,00

30,00

346 GINOROSSI

-34,42

-28,92

0,89

2,00

0,98

347 IVMX

-34,70

-29,21

4,21

8,50

4,95

348 WANDALEX

-35,03

-29,57

0,87

2,64

1,20

349 TRAVELPL

-35,75

-30,35

5,47

9,69

6,20

350 NORDEABP

-35,96

-30,58

23,05

37,50

24,90

351 DRAGOWSKI

-36,21

-30,85

0,36

0,91

0,37

352 SOPHARMA

-36,29

-30,94

3,50

7,77

4,00

52


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(zł)

(zł)

(zł)

(EUR)

353 SANWIL

-36,36

-31,06

0,19

0,60

0,21

354 BAKALLAND

-36,71

-31,39

2,26

5,14

2,69

355 DMWDM

-36,84

-31,51

0,22

0,50

0,24

356 MIT

-38,18

-33,01

0,33

1,00

0,34

357 ECARD

-38,46

-33,28

0,15

0,29

0,16

358 PETROLINV

-38,86

-33,73

0,95

3,16

1,40

359 DUDA

-39,06

-33,95

0,35

0,91

0,39

360 LIBET

-39,15

-34,05

1,75

4,74

1,98

361 GANT

-39,53

-34,45

2,59

9,98

3,90

362 ADVADIS

-40,00

-34,51

0,03

0,11

0,03

363 BNPPL

-41,00

-36,05

44,00

87,80

50,00

364 ESTAR

-41,31

-36,38

85,10

130,50

85,10

365 MAKARONPL

-41,73

-36,83

1,95

4,15

2,15

366 IQP

-41,99

-37,12

0,66

2,39

1,05

367 DELKO

-43,16

-38,39

1,78

5,80

2,16

368 KRUSZWICA

-43,17

-38,40

23,00

66,15

28,40

369 KSGAGRO

-43,41

-38,66

8,81

24,50

11,60

370 REMAK

-43,93

-39,21

14,20

35,00

16,20

371 EUIMPLANT

-44,44

-39,82

0,07

0,29

0,10

372 FON

-44,44

-39,95

0,09

0,33

0,10

373 TUP

-44,86

-40,22

1,80

5,00

1,93

374 INVESTCON

-44,89

-40,25

0,72

2,25

0,97

375 NOKAUT

-45,08

-40,47

5,80

12,78

6,59

376 SEKO

-45,08

-40,47

2,24

7,10

3,35

377 AGROTON

-46,24

-41,72

7,29

24,40

10,00

378 IFCAPITAL

-46,27

-41,73

0,29

14,97

0,36

379 TALEX

-47,60

-43,19

4,70

10,50

5,13

380 MOSTALEXP

-47,76

-43,38

0,34

0,87

0,35

381 MOBRUK

-47,92

-43,54

47,70

99,00

50,00

382 TESGAS

-48,53

-44,20

2,67

8,80

3,32

383 BUMECH

-48,63

-44,31

6,00

14,15

6,19

384 DROZAPOL

-48,67

-44,35

0,76

1,87

0,77

385 BOWIM

-50,24

-46,05

3,90

14,99

4,23

386 ATMSI

-51,42

-47,34

1,04

2,65

1,23

387 ELKOP

-51,85

-47,79

0,13

0,42

0,13

388 POLCOLORIT

-52,94

-49,09

0,08

0,24

0,08

389 BBIZENNFI

-53,85

-49,94

0,13

0,69

0,18

390 ROVESE

-55,01

-51,23

1,29

5,85

1,42 53


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(zł)

(zł)

-51,95

9,25

29,00

9,53

-52,83

0,18

0,70

0,20

2,64

7,80

2,86

5,34

14,18

5,60

(zł)

(EUR)

391 COALENERG

-55,67

392 IGROUP

-56,52

393 INTERBUD

-56,68

-53,04

394 SOLAR

-56,92

-53,30

395 VINDEXUS

-57,22

-53,63

2,50

8,18

2,99

396 POINTGROUP

-57,38

-53,80

0,09

0,70

0,26

397 EFH

-58,14

-54,62

0,16

0,73

0,18

398 CEDC

-58,94

-55,49

4,60

20,59

6,20

399 B3SYSTEM

-60,00

-56,63

0,46

1,75

0,62

400 GETIN

-60,00

-56,64

1,43

7,38

2,82

401 IDEATFI

-60,38

-57,05

1,33

6,79

1,47

402 BYTOM

-61,54

-58,29

0,25

0,81

0,25

403 POLIMEXMS

-61,66

-58,43

0,46

2,09

0,62

404 BUDOPOL

-62,34

-59,15

0,24

0,97

0,29

405 RUBICON

-62,96

-59,85

0,20

0,68

0,20

406 MISPOL

-64,15

-61,14

0,70

3,80

1,14

407 AWBUD

-64,37

-61,37

0,51

1,99

0,62

408 NOVAKBM

-65,49

-62,59

3,70

15,81

4,97

409 POLJADLO

-66,07

-63,25

0,17

0,77

0,19

410 REGNON

-66,67

-63,73

0,03

0,18

0,03

411 REDAN

-66,80

-64,01

0,83

3,42

0,85

412 TRITON

-67,71

-65,01

1,02

3,85

1,13

413 PCCINTER

-67,92

-65,22

1,34

4,98

1,45

414 PBOANIOLA

-68,75

-66,13

0,96

5,11

1,00

415 ATLANTIS

-71,11

-68,69

0,11

0,60

0,13

416 ATLANTAPL

-71,70

-69,32

3,00

13,80

3,15

417 VANTAGE

-72,25

-69,91

0,99

2,24

1,31

418 CELTIC

-74,23

-72,06

3,50

19,38

4,51

419 MIRACULUM

-74,42

-72,28

0,11

0,70

0,11

420 SADOVAYA

-74,94

-72,84

1,35

10,90

2,07

421 WESTAISIC

-75,25

-73,18

0,42

4,50

0,74

422 REINHOLD

-75,65

-73,62

0,24

1,99

0,28

423 MEXPOLSKA

-76,50

-74,52

2,25

10,89

2,35

424 JHMDEV

-77,46

-75,58

0,21

1,44

0,32

425 PLASTBOX

-78,28

-76,46

1,93

12,94

2,45

426 08OCTAVA

-78,81

-77,02

0,55

3,95

0,71

427 DSS

-83,26

-81,85

0,91

10,30

1,17

428 IDMSA

-83,72

-82,37

0,16

2,21

0,21

54


Główny Rynek GPW

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu

Kursy akcji

od początku roku (%)

min.

maks.

koniec

(zł)

(zł)

(zł)

(zł)

(EUR)

429 INTAKUS

-84,17

-82,84

0,12

1,40

0,22

430 ENERGOPLD

-86,10

-84,93

0,16

2,41

0,26

431 ABMSOLID

-89,38

-88,49

0,11

4,75

0,17

432 BOMI

-89,75

-88,89

0,17

3,23

0,19

433 EUROMARK

-91,51

-90,79

0,06

2,39

0,09

434 PBG

-92,56

-91,94

3,25

85,80

5,28

435 ONE2ONE

-93,64

-93,09

0,14

3,46

0,14

436 ALTERCO

-95,26

-94,86

0,66

47,98

2,13

437 HBPOLSKA

-97,26

-97,04

0,01

1,47

0,02

Akcje o największych stopach zwrotu w kolejnych miesiącach 2012 r. Miesiące

Spółka

Stopa zwrotu (%) (zł)

(EUR)

styczeń

HERMAN

264,18

280,49

luty

WISTIL

157,13

164,74

marzec

RESBUD

422,09

422,26

kwiecień

BGZ

57,28

56,89

maj

DREWEX

134,48

122,88

czerwiec

ANTI

180,26

187,57

lipiec

INTERBUD

51,61

57,23

sierpień

WILBO

94,44

92,41

wrzesień

WESTAISIC

137,78

141,73

październik

ALTERCO

238,75

236,97

listopad

AVIASG

58,92

60,03

grudzień

MISPOL

56,16

57,37

55


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje o największych miesięcznych stopach zwrotu w 2012 r. Lp. Akcje

Miesiąc

Stopa zwrotu (%) (zł)

(EUR)

Lp. Akcje

Miesiąc

Stopa zwrotu (%) (zł)

(EUR)

1 RESBUD 2 HERMAN

marzec styczeń

422,09 422,26 264,18 280,49

41 ORCOGROUP październik

54,09

53,30

42 ONE2ONE

sierpień

53,85

52,23

3 ALTERCO

październik

238,75 236,97

43 EMCINSMED październik

53,63

52,84

czerwiec

180,26 187,57

44 FOTA

styczeń

53,03

59,90

luty

157,13 164,74

45 ASBIS

styczeń

52,56

59,40

6 INTERSPPL

luty

139,52 146,62

46 INTERBUD

7 WESTAISIC

wrzesień

137,78 141,73

47 URSUS

4 ANTI 5 WISTIL

8 DREWEX

lipiec

51,61

57,23

sierpień

51,11

49,57

maj

134,48 122,88

48 B3SYSTEM

październik

50,91

50,11

9 NTTSYSTEM

styczeń

106,98 116,22

49 SFINKS

styczeń

50,41

57,16

10 EUROMARK

luty

99,00 104,90

50 AMPLI

luty

50,37

54,80

11 BEST 12 PCCEXOL

marzec

96,23

96,29

51 WISTIL

styczeń

48,15

54,80

październik

94,98

93,95

52 PRIMAMODA

marzec

47,39

47,44

sierpień

94,44

92,41

53 NFIEMF

grudzień

47,35

48,50

październik

93,14

92,17

54 KOMPUTRON

styczeń

47,20

53,81

15 TRAKCJA

styczeń

91,18

99,68

55 WISTIL

marzec

47,06

47,11

16 HERMAN

luty

91,09

96,75

56 ABMSOLID

styczeń

46,88

53,44

17 STAPORKOW

luty

87,94

93,51

57 CALATRAVA

sierpień

46,43

44,97

18 WARFAMA

marzec

84,44

84,51

58 OTMUCHOW

19 BIOTON

styczeń

83,33

91,18

59 ATLASEST

20 POINTGROUP październik

80,00

79,01

60 EKO

13 WILBO 14 ZASTAL

styczeń

46,23

52,80

wrzesień

46,15

48,66

październik

44,26

43,52

21 ANTI

sierpień

79,78

77,97

61 ZAMET

maj

43,89

36,79

22 BEST

październik

78,57

77,65

62 ZASTAL

wrzesień

43,66

46,08

23 PEMUG

marzec

77,89

77,96

63 CASHFLOW

styczeń

43,54

49,98

październik

72,73

71,78

64 WILBO

listopad

43,33

44,21

25 YAWAL

styczeń

68,45

76,02

65 POLJADLO

lipiec

43,33

48,72

26 SKYLINE

styczeń

66,67

74,14

66 FERRO

luty

43,11

47,35

27 PRONOX

luty

66,67

72,04

67 SELENAFM

listopad

43,05

44,05

styczeń

65,91

73,36

68 BBICAPNFI

luty

43,04

47,28

luty

63,23

68,06

69 EDINVEST

styczeń

42,86

49,27

marzec

62,72

62,78

70 MONNARI

styczeń

42,68

49,06

24 ENERGOPLD

28 ATREM 29 RESBUD 30 IFCAPITAL 31 SIMPLE 32 ODLEWNIE 33 PCGUARD 34 AVIASG 35 POLIMEXMS 36 PETROLINV

luty

62,50

67,30

71 SKOTAN

czerwiec

41,78

45,48

styczeń

61,60

68,87

72 ESSYSTEM

czerwiec

41,76

45,48

październik

59,57

58,77

73 EDINVEST

marzec

41,71

41,76

listopad

58,92

60,03

74 ABMSOLID

grudzień

41,67

42,81

wrzesień

57,69

60,34

75 POLAQUA

luty

41,21

45,39

październik

57,48

56,69

76 OVOSTAR

styczeń

41,04

47,38

37 BGZ

kwiecień

57,28

56,89

77 JWCONSTR

styczeń

41,00

47,34

38 MISPOL

grudzień

56,16

57,37

78 VISTULA

styczeń

40,74

47,06

39 SELENAFM

styczeń

56,04

63,04

79 EKOEXPORT

marzec

40,72

40,77

wrzesień

55,71

58,40

80 WARIMPEX

styczeń

40,68

47,00

40 IQP 56


Główny Rynek GPW

Kalendarz wypłat dywidend przez spółki giełdowe w 2012 r. Lp. Spółka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

PULAWY NEWWORLDR NEWWORLDN SOLAR MCLOGIC ACAUTOGAZ SYNTHOS TVN CENTKLIMA IDEATFI KRAKCHEM 4FUNMEDIA RADPOL TPSA ASSECOSEE NOWAGALA NEUCA ZYWIEC TALEX ASSECOBS ASSECOSLO IVMX TAURONPE WAWEL PWRMEDIA ASSECOPOL QUERCUS ARMATURA BUDIMEX MOL ELBUDOWA ACTION BOGDANKA ORZBIALY STAPORKOW EUROTEL LENA PELION ESSYSTEM IZOSTAL BZWBK DECORA BIPROMET

Data WZA

19.12.11 22.02.12 22.02.12 24.02.12 19.03.12 27.03.12 28.03.12 30.03.12 05.04.12 10.04.12 10.04.12 11.04.12 11.04.12 12.04.12 12.04.12 16.04.12 16.04.12 18.04.12 18.04.12 18.04.12 19.04.12 24.04.12 24.04.12 24.04.12 25.04.12 25.04.12 25.04.12 25.04.12 26.04.12 26.04.12 26.04.12 27.04.12 27.04.12 27.04.12 07.05.12 08.05.12 08.05.12 09.05.12 09.05.12 10.05.12 10.05.12 11.05.12 11.05.12

Data Wartość ustalenia dywidendy praw do na akcję dywidendy (zł)*

31.01.12 30.03.12 30.03.12 24.02.12 04.02.12 13.04.12 04.12.12 16.04.12 23.04.12 20.04.12 29.06.12 27.04.12 07.11.12 21.06.12 07.02.12 05.07.12 05.07.12 05.09.12 21.05.12 14.05.12 24.04.12 31.05.12 07.02.12 24.05.12 18.05.12 17.05.12 15.06.12 29.06.12 15.05.12 15.06.12 25.07.12 17.05.12 18.05.12 28.05.12 08.02.12 21.05.12 30.05.12 24.05.12 07.02.12 08.10.12 24.05.12 23.07.12 16.07.12

3,66 0,29 0,29 0,65 2,50 2,38 0,50 0,10 0,50 0,43 0,35 1,75 0,47 1,50 0,36 0,07 2,60 24,00 0,20 0,96 2,78 0,27 0,31 11,00 0,07 2,19 0,20 0,20 10,97 6,59 4,00 0,84 4,00 0,75 0,55 1,50 0,15 1,50 0,10 0,17 8,00 0,30 0,25

Lp. Spółka

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

KINOPOL EMPERIA QUANTUM TERESA UNIBEP FERRO DOMDEV KONSSTALI ENELMED EKOEXPORT BSCDRUK FORTUNA KOELNER VOTUM ELEKTROTI SONEL KETY POLMED INDYKPOL PGE PZU WADEX APLISENS PRAGMAFA ROBYG BENEFIT JSW KRUSZWICA PEKAO DEBICA RAFAMET INPRO PKOBP WIELTON STALPROFI COMPLEX PRAGMAINK ZAMET BERLING WANDALEX UNIMA ORBIS ENERGOINS

Data WZA

14.05.12 15.05.12 17.05.12 22.05.12 22.05.12 23.05.12 23.05.12 23.05.12 24.05.12 25.05.12 25.05.12 25.05.12 25.05.12 28.05.12 28.05.12 29.05.12 29.05.12 29.05.12 29.05.12 30.05.12 30.05.12 30.05.12 30.05.12 30.05.12 31.05.12 31.05.12 31.05.12 31.05.12 01.06.12 04.06.12 05.06.12 05.06.12 06.06.12 06.06.12 06.06.12 11.06.12 11.06.12 11.06.12 13.06.12 14.06.12 14.06.12 14.06.12 14.06.12

Data Wartość ustalenia dywidendy praw do na akcję dywidendy (zł)*

29.05.12 30.05.12 06.11.12 06.05.12 07.06.12 06.12.12 06.12.12 26.07.12 16.07.12 06.05.12 06.06.12 06.08.12 29.06.12 06.12.12 06.12.12 20.06.12 07.12.12 16.07.12 16.08.12 22.08.12 30.08.12 07.09.12 18.06.12 14.06.12 06.11.12 20.06.12 07.06.12 31.07.12 19.06.12 08.03.12 09.03.12 07.03.12 06.12.12 08.03.12 09.05.12 29.06.12 07.02.12 29.06.12 29.06.12 29.06.12 14.08.12 16.07.12 09.07.12

1,00 56,41 0,35 1,14 0,12 0,30 1,50 2,00 0,03 0,20 0,50 0,99 0,33 0,36 1,00 0,40 5,00 0,03 0,48 1,83 22,43 0,30 0,25 1,66 0,12 6,00 5,38 0,98 5,38 3,29 0,44 0,20 1,27 0,20 0,27 0,08 0,84 0,18 0,20 0,12 0,23 1,40 0,25 57


Rocznik Giełdowy 2013

Kalendarz wypłat dywidend przez spółki giełdowe w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

SNIEZKA EUROCASH PEGAS APATOR SOPHARMA PRESCO MEGARON EUCO HANDLOWY ZPUE EDINVEST SKOK ARTERIA BEDZIN LIBET EFEKT ULMA FORTE AGORA MIRBUD IMPEL HYDROTOR ZELMER COMARCH KOFOLA LPP FASING SANOK OPONEO.PL CEZ INTROL RELPOL

Data WZA

15.06.12 15.06.12 15.06.12 18.06.12 19.06.12 19.06.12 20.06.12 20.06.12 20.06.12 20.06.12 20.06.12 20.06.12 21.06.12 21.06.12 21.06.12 22.06.12 22.06.12 22.06.12 22.06.12 22.06.12 23.06.12 23.06.12 25.06.12 25.06.12 25.06.12 25.06.12 25.06.12 26.06.12 26.06.12 26.06.12 26.06.12 26.06.12

Data Wartość ustalenia dywidendy praw do na akcję dywidendy (zł)*

07.04.12 07.02.12 19.10.12 07.06.12 07.03.12 29.06.12 29.06.12 14.09.12 07.05.12 07.04.12 07.11.12 07.02.12 17.10.12 07.09.12 07.12.12 20.09.12 21.08.12 19.07.12 16.07.12 20.09.12 14.08.12 30.08.12 08.10.12 31.07.12 25.09.12 09.05.12 30.08.12 30.08.12 31.08.12 07.02.12 23.07.12 07.12.12

1,35 0,18 4,32 0,75 0,15 0,16 0,80 0,48 2,76 6,40 0,15 0,02 0,23 1,80 0,40 0,55 2,66 0,75 1,00 0,10 1,50 1,25 1,95 1,50 0,89 77,36 0,60 0,64 0,20 7,48 0,31 0,20

Lp. Spółka

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

ZETKAMA KOGENERA DROP GPW INTERCARS ARCTIC ATMSI CHEMOS KGHM SIMPLE NOVITA IPOPEMA OPENFIN ENEA ATMGRUPA ABCDATA INTERBUD CCC TIM TATRY KDMSHIPNG SILVANO KOMPUTRON ZAMET NEWWORLDN NEWWORLDR NEWWORLDN MEGARON BETACOM AMBRA ZYWIEC APATOR

Data WZA

26.06.12 26.06.12 27.06.12 27.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 28.06.12 29.06.12 29.06.12 29.06.12 29.06.12 29.06.12 29.06.12 30.06.12 30.06.12 30.06.12 20.08.12 21.08.12 22.08.12 22.08.12 20.09.12 27.09.12 27.09.12 03.10.12 11.10.12 23.10.12

Data Wartość ustalenia dywidendy praw do na akcję dywidendy (zł)*

27.07.12 14.08.12 16.07.12 07.06.12 17.07.12 31.07.12 07.09.12 23.07.12 16.07.12 31.08.12 31.07.12 07.06.12 28.09.12 13.08.12 27.07.12 14.09.12 07.06.12 27.09.12 25.07.12 30.06.12 30.06.12 13.07.12 13.09.12 09.12.12 09.07.12 09.07.12 27.09.12 23.10.12 10.10.12 10.12.12 29.11.12 12.06.12

1,00 4,41 1,20 1,44 0,30 0,18 0,07 0,01 28,34 0,23 2,90 0,52 0,27 0,48 0,12 0,16 0,29 1,60 0,60 4,09 2,54 1,05 0,36 0,20 0,25 0,25 0,04 0,38 0,60 0,40 4,00 0,40

* D la spółek zagranicznych, wartość dywidendy przeliczona po srednim kursie NBP z dnia ustalenia prawa do dywidendy ** Dywidenda zaliczkowa.

Notowania praw do akcji (PDA) w 2012 r. Lp. Spółka

Data notowania

Lp. Spółka

Data notowania

1 CPENERGIA-PDA 2 ROVESE-PDA

15.12.11 - 17.02.12 5.01.12 - 20.04.12

6 WORKSERV-PDA 7 BOS-PDA

4.05.12 - 29.06.12

3 EMCINSMED-PDA

14.03.12 - 22.08.12

8 HARPER-PDA

14.05.12 - 12.6.12

4 NOKAUT-PDA

14.03.12 - 10.04.12

9 BARLINEK-PDA

5 MIDAS-PDA

30.03.12 - 4.05.12

58

10 SIMPLE-PDA

26.04.12 - 23.05.12

4.06.12 - 7.09.12 15.06.12 - 23.08.12


Główny Rynek GPW

Notowania praw do akcji (PDA) w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Data notowania

11 GTC-PDA

6.07.12 - 24.08.12

12 EUIMPLANT-PDA 13 PCCEXOL-PDA

Lp. Spółka

Data notowania

18 IMPEL-PDA

28.09.12 - 23.10.12

23.07.12 - 25.09.12

19 GETINOBLE-PDA

12.10.12 - 29.11.12

3.08.12 - 19.09.12

20 GETINOBLE-PDAJ

26.10.12 - 29.11.12

14 TRANSPOL-PDA

13.08.12 - 30.08.12

21 ALIOR-PDA

15 GINOROSSI-PDA

16.08.12 - 15.11.12

22 URSUS-PDA

20.12.12

22 CZTOREBKA-PDA

28.12.12

16 VISTULA-PDA

22.08.12 - 5.10.12

17 FON-PDA

6.09.12 - 30.11.12

14.12.12 - 4.01.13

Prawa do akcji (PDA) według wartości obrotów w 2012 r. Lp. Spółka

Skrót

Wartość obrotów

(mln zł)

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

Liczba Wartość Średni Średnia Średnia liczba liczba obrotów w transakcji wolumen obrotu na transakcji zleceń transakcjach pakietowych sesję na sesję na sesję pakietowych

(%)

(%)

(akcje)

(mln zł)

1 GTC-PDA

GTCA

39,6 36,97

6,40

182 373

55

480

0,1

1

2 MIDAS-PDA

MDSA

34,2 31,98

3,66 1 960 019

202

833

0,1

1

3 BOS-PDA

BOSA

7,6

7,06

5,80

5 342

44

330

5,7

2

4 ALIOR-PDA

ALRA

7,0

6,50

46,44

14 144

17

53

320,0

1

5 WORKSERV-PDA

WSEA

4,5

4,18

13,64

32 128

25

79

1,0

1

6 ROVESE-PDA

RSEA1

2,2

2,06

0,83

6 076

18

95

7 CZTOREBKA-PDA

CZTA

2,2

2,02

7,20

193 560

8 NOKAUT-PDA

NOKA

2,1

2,00

10,49

9 911

22

167

9 PCCEXOL-PDA

PCXA

1,8

1,67

11,03

33 066

38

109

10 GETINOBLE-PDAJ

GNBAJ

1,4

1,34

0,45

37 475

24

106

11 FON-PDA

FONA

1,3

1,19 174,61

50 092

11

55

12 SIMPLE-PDA

SMEA

0,7

0,61

3,93

2 883

6

25

13 GINOROSSI-PDA

GRIA

0,7

0,61

7,06

9 627

3

22

14 URSUS-PDA

URSA

0,6

0,51

4,20

42 037

74

308

15 BARLINEK-PDA

BRKA

0,5

0,45

0,56

9 030

4

47

16 IMPEL-PDA

IPLA

0,3

0,32

1,68

667

0

6

17 GETINOBLE-PDA

GNBA

0,3

0,31

0,34

5 951

9

68

18 HARPER-PDA

HRPA

0,1

0,13

0,57

3 411

0

1

19 VISTULA-PDA

VSTA

0,1

0,06

0,32

2 159

2

31

20 EMCINSMED-PDA

EMCA

0,0

0,02

0,09

17

0

5

21 CPENERGIA-PDA

CPEA

0,0

0,02

0,16

888

1

13

22 EUIMPLANT-PDA

EUIA

0,0

0,01

1,46

1 671

0

13

23 TRANSPOL-PDA

TRNA

0,0

0,00

0,00

0

0

929 3 529

59


Rocznik Giełdowy 2013

Notowania praw poboru w 2012 r. Lp. ISIN

Instrument

Data ustalenia prawa poboru

Liczba praw na nową akcję

Daty notowania

1

IT0004781446

UNICREDIT-PP

11.01.12

0.50

12.01.12 - 20.01.12

2

PLNFI0900089

MIDAS-PP

15.02.12

0.25

20.02.12 - 27.02.12

3

PLSIMPL00136

SIMPLE-PP

20.02.12

1.00

27.04.12 - 11.05.12

4

PLBRLNK00090

BARLINEK-PP

16.04.12

1.33

02.05.12 - 09.05.12

5

PLERPLT00066

EUIMPLANT-PP

23.04.12

2.00

30.05.12 - 12.06.12

6

PLGTC0000110

GTC-PP

04.06.12

2.17

05.06.12 - 11.06.12

7

PLGNRSI00049

GINOROSSI-PP

02.07.12

2.00

03.07.12 - 10.07.12

8

PLVSTLA00052

VISTULA-PP

05.07.12

5.00

17.07.12 - 26.07.12

9

PLGETBK00061

GETINOBLE-PPK

07.09.12

39.84

10.09.12 - 14.09.12

10

PLGETBK00053

GETINOBLE-PPJ

07.09.12

11.95

10.09.12 - 14.09.12

11

PLPMWRM00046 URSUS-PP

16.11.12

5.56

19.11.12 - 23.11.12

12

PLCRSNT00136

23.11.12

0.50

26.11.12 - 30.11.12

ROVESE-PP

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

Stopa C/Z dywidendy (%)

Spółki krajowe 1

PKOBP

1 250 000 000

46 125,00

8,81

1,94

12,1

3,4

2

PEKAO

262 465 864

43 963,03

8,40

1,96

14,7

3,2

3

KGHM

200 000 000

38 000,00

7,26

1,81

5,1

14,9

4

PZU

86 352 300

37 735,96

7,21

2,73

11,3

5,1

5

PGE

1 869 760 829

34 048,34

6,51

0,82

6,2

10,0

6

PGNIG

5 900 000 000

30 739,00

5,87

1,26

86,1

---

7

PKNORLEN

427 709 061

21 171,60

4,05

0,73

6,5

---

8

BZWBK

74 637 631

18 054,84

3,45

2,15

14,7

3,2

9

TPSA

1 335 649 021

16 334,99

3,12

1,26

14,1

12,1

10

BRE

42 138 976

13 737,31

2,62

1,50

11,3

---

11

HANDLOWY

130 659 600

12 843,84

2,45

1,84

13,6

2,8

12

INGBSK

130 100 000

11 839,10

2,26

1,59

13,8

---

13

JSW

117 411 596

10 848,83

2,07

1,23

5,4

5,8

14

LPP

1 831 123

8 331,61

1,59

7,83

24,9

1,7

60


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

Stopa C/Z dywidendy (%)

15

TAURONPE

1 752 549 394

8 324,61

1,59

0,49

5,5

6,5

16

SYNTHOS

1 323 250 000

7 158,78

1,37

2,55

9,7

9,2

17

ENEA

441 442 578

6 943,89

1,33

0,64

9,7

3,1

18

EUROCASH

137 976 536

6 029,57

1,15

9,11

32,9

0,4

19

CYFRPLSAT

348 352 836

5 716,47

1,09

2,43

10,3

---

20

MILLENNIUM

1 213 116 777

5 361,98

1,02

1,15

11,4

---

21

LOTOS

129 873 362

5 350,78

1,02

0,61

6,8

---

22

GETINOBLE

2 650 143 319

4 743,76

0,91

1,09

x

---

23

BOGDANKA

34 013 590

4 625,85

0,88

2,03

11,3

2,9

24

KREDYTB

271 658 880

4 482,37

0,86

1,32

16,4

---

25

ZYWIEC

10 271 337

4 375,59

0,84

13,69

14,9

6,6

26

ASSECOPOL

83 000 303

3 764,06

0,72

0,53

9,8

4,5

27

BANKBPH

76 667 911

3 748,29

0,72

0,80

15,0

---

28

AZOTYTARNOW

64 115 444

3 455,82

0,66

1,00

7,0

---

29

TVN

343 876 421

3 411,25

0,65

3,82

118,8

1,0

30

ALIOR

51 250 000

3 210,81

0,61

2,21

10,9

---

31

GTC

319 372 990

3 161,79

0,60

0,97

x

---

32

BGZ

51 136 764

2 804,85

0,54

0,84

26,7

---

33

CCC

38 400 000

2 803,20

0,54

5,77

22,1

2,2

34

PULAWY

19 115 000

2 628,31

0,50

1,05

4,9

2,7

35

FAMUR

481 500 000

2 296,76

0,44

2,63

9,3

---

36

ECHO

420 000 000

2 121,00

0,41

1,02

30,2

---

37

GETIN

732 800 434

2 066,50

0,39

1,09

3,3

---

38

AMREST

21 213 893

2 040,78

0,39

1,98

50,0

---

39

BUDIMEX

25 530 098

1 787,11

0,34

5,53

12,4

15,7

40

NFIEMF

105 676 378

1 759,51

0,34

3,05

352,8

---

41

ORBIS

46 077 008

1 750,93

0,33

0,91

24,9

3,7

42

NETIA

386 280 904

1 653,28

0,32

0,68

6,5

---

43

GPW

41 972 000

1 631,45

0,31

3,04

15,0

3,7

44

ZEPAK

52 026 000

1 480,14

0,28

0,42

4,3

---

45

BNPPL

28 692 926

1 434,65

0,27

0,84

53,2

---

46

BORYSZEW

2 256 715 692

1 399,16

0,27

1,13

12,8

---

47

NORDEABP

55 498 700

1 381,92

0,26

0,62

9,1

---

48

KETY

9 225 663

1 336,80

0,26

1,32

10,3

3,5

49

KOPEX

74 332 538

1 315,69

0,25

0,53

15,5

---

50

KOGENERA

14 900 000

1 288,85

0,25

1,21

12,0

5,1 61


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

Stopa C/Z dywidendy (%)

51

STALPROD

6 725 000

1 237,40

0,24

0,78

12,2

---

52

INTERCARS

14 168 100

1 218,46

0,23

1,66

12,6

0,3

53

WAWEL

1 499 755

1 196,80

0,23

4,11

18,6

1,4

54

MENNICA

51 832 136

1 174,52

0,22

2,20

12,5

---

55

CIECH

52 699 909

1 169,94

0,22

1,25

x

---

56

INTEGERPL

5 937 745

1 095,51

0,21

5,82

18,5

---

57

APATOR

33 107 028

1 080,28

0,21

3,60

11,7

2,3

58

ALCHEMIA

207 000 000

1 035,00

0,20

1,65

10,5

---

59

KREZUS

54 702 992

1 006,54

0,19

15,96

232,2

---

60

MIDAS

1 479 666 750

961,78

0,18

0,92

x

---

61

POLICE

75 000 000

929,25

0,18

0,95

3,7

---

62

EMPERIA

15 115 161

875,92

0,17

1,30

1,5

93,3

63

DOMDEV

24 715 272

845,02

0,16

0,98

8,1

4,4

64

DEBICA

13 802 750

841,97

0,16

0,99

9,3

5,4

65

BIOTON

8 386 785 174

838,68

0,16

0,60

x

---

66

FARMACOL

23 400 000

762,61

0,15

0,87

9,9

---

67

OPENFIN

54 250 000

759,50

0,15

2,39

7,6

1,9

68

KRUK

16 900 340

744,63

0,14

2,58

10,9

---

69

KOFOLA

26 172 602

719,75

0,14

1,29

20,4

3,2

70

IMPEXMET

200 000 000

700,00

0,13

0,71

10,6

---

71

BOS

22 873 245

686,20

0,13

0,48

16,3

---

72

KRUSZWICA

22 986 949

652,83

0,12

1,08

x

3,5

73

GRAJEWO

49 624 000

652,56

0,12

1,12

11,9

---

74

PCCEXOL

161 227 231

644,91

0,12

3,74

115,4

---

75

PEP

21 313 967

611,71

0,12

1,22

5,0

---

76

ZELMER

15 200 000

597,06

0,11

1,97

19,0

5,0

77

COMARCH

8 051 637

591,80

0,11

0,99

11,7

2,0

78

CDRED

94 950 000

588,69

0,11

4,11

32,1

---

79

RAFAKO

80

SKOK

81

69 600 000

583,94

0,11

1,29

16,4

---

191 610 386

555,67

0,11

1,65

127,9

0,2

BENEFIT

2 404 842

553,11

0,11

5,99

13,3

2,6

82

SNIEZKA

13 550 676

533,76

0,10

2,58

15,9

3,2

83

AGORA

50 937 386

528,73

0,10

0,44

x

9,6

84

LCCORP

447 558 311

523,64

0,10

0,50

16,9

---

85

ELBUDOWA

4 747 608

505,62

0,10

1,54

13,6

3,8

86

SANOK

26 518 632

481,31

0,09

1,69

10,7

3,5

62


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

Stopa C/Z dywidendy (%)

51 894 251

477,43

0,09

0,73

9,0

3,9

87

ASSECOSEE

88

NEUCA

4 520 963

431,75

0,08

1,34

6,1

2,7

89

AMICA

7 775 273

424,92

0,08

1,06

4,7

---

90

RANKPROGR

91

HAWE

92

37 183 550

409,76

0,08

0,93

6,8

12,2

107 237 064

407,50

0,08

1,34

7,4

---

MCI

62 346 627

397,15

0,08

0,71

8,3

---

93

IMPEL

12 865 177

395,48

0,08

1,50

13,2

4,6

94

CORMAY

30 561 977

395,17

0,08

3,31

24,8

---

95

ARCTIC

66 144 483

387,61

0,07

0,57

8,8

2,6

96

ROVESE

270 480 053

384,08

0,07

0,24

65,6

---

97

ATM

36 343 344

377,61

0,07

1,62

27,4

---

98

SECOGROUP

10 476 210

368,87

0,07

1,49

15,7

---

99

ROBYG

257 935 500

368,85

0,07

0,67

6,6

8,4

100 ACTION

16 410 000

367,58

0,07

1,51

7,9

3,8

101 PELION

11 900 468

362,96

0,07

0,71

6,0

4,9

102 ASSECOBS

33 418 193

359,25

0,07

1,44

13,6

8,9

103 MARVIPOL

36 923 400

358,16

0,07

1,82

x

---

104 COMP

5 918 188

351,54

0,07

0,93

x

---

105 ZPUE

1 400 000

347,06

0,07

1,66

12,7

2,6

247 262 023

346,17

0,07

1,85

28,0

---

48 616 605

337,89

0,06

1,62

x

---

521 154 076

323,12

0,06

0,37

x

---

16 187 644

314,69

0,06

0,80

6,7

---

110 COLIAN

143 359 460

312,52

0,06

0,51

21,6

---

111 LENTEX

63 013 100

308,76

0,06

0,75

11,4

---

112 CITYINTER

12 650 000

307,90

0,06

5,88

x

---

113 FORTE

23 751 084

306,39

0,06

0,90

9,8

5,8

114 PETROLINV

211 688 918

296,36

0,06

0,37

x

---

115 STALPROFI

17 500 000

293,30

0,06

0,90

12,9

1,6

116 KOELNER

32 560 000

286,53

0,05

0,77

4,7

3,8

117 MAGELLAN

6 514 088

276,85

0,05

1,34

7,7

---

118 WORKSERV

47 947 996

270,91

0,05

2,42

13,7

1,8

119 POLNORD

25 633 027

266,58

0,05

0,20

8,1

---

120 IPOPEMA

29 752 122

264,50

0,05

3,63

44,2

5,9

121 ORZBIALY

16 616 629

262,04

0,05

1,05

17,2

4,8

122 ENERGOINS

18 000 000

261,00

0,05

1,95

20,2

1,7

106 STALEXP 107 EKO 108 POLIMEXMS 109 ABPL

63


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

123 ABCDATA

124 728 308

259,43

0,05

0,97

6,3

7,7

124 WIELTON

60 375 000

256,59

0,05

1,61

9,8

4,7

125 ZAMET

96 300 000

255,20

0,05

2,31

7,4

14,3

126 MOSTALWAR

20 000 000

251,00

0,05

0,61

x

---

127 IZOSTAL

32 744 000

245,58

0,05

1,64

12,3

2,3

128 MERCOR

15 658 535

231,75

0,04

0,88

x

---

9 453 150

231,60

0,04

2,81

9,3

9,7

Lp Spółka

129 ACAUTOGAZ 130 PTI

Stopa C/Z dywidendy (%)

14 500 000

231,28

0,04

2,52

5,8

---

5 255 632

230,46

0,04

0,75

7,2

8,7

91 187 500

228,88

0,04

1,27

19,0

1,6

254 047 500

228,64

0,04

0,58

x

---

134 PAGED

15 100 001

228,61

0,04

0,65

7,9

---

135 KANIA

125 183 380

225,33

0,04

1,71

x

---

136 SKOTAN

54 000 000

220,32

0,04

4,05

x

---

137 JWCONSTR

54 073 280

218,46

0,04

0,44

58,3

---

138 RADPOL

25 719 752

205,76

0,04

2,31

15,6

5,9

139 AMBRA

25 206 644

203,92

0,04

0,87

13,7

4,9

4 904 150

202,93

0,04

1,62

6,8

2,4

141 BBIDEVNFI

523 078 250

198,77

0,04

0,76

83,7

---

142 CCENERGY

954 128 000

190,83

0,04

0,34

x

---

143 CALATRAVA

500 000 000

190,00

0,04

0,66

x

---

144 PANOVA

10 000 000

190,00

0,04

0,73

12,0

2,6

145 APLISENS

13 016 015

188,60

0,04

1,82

14,1

1,7

146 KINOPOL

13 870 000

187,94

0,04

2,97

13,5

7,4

147 FERRUM

24 543 252

182,85

0,03

1,17

28,7

---

148 SELENAFM

22 834 000

181,30

0,03

0,48

14,1

---

149 TOYA

75 213 589

180,51

0,03

1,78

9,1

---

150 MIESZKO

40 866 000

178,18

0,03

1,07

6,8

---

151 PGODLEW

96 300 000

178,16

0,03

1,08

6,6

---

152 ERBUD

12 677 956

176,86

0,03

0,73

10,8

---

153 VOXEL

9 732 600

176,16

0,03

2,11

x

---

154 QUERCUS

71 047 246

174,78

0,03

8,48

14,3

8,1

155 UNIBEP

34 021 684

171,81

0,03

1,02

7,2

2,4

156 SYGNITY

11 886 242

171,76

0,03

0,84

x

---

157 MOSTALZAB

149 130 538

170,01

0,03

0,64

x

---

158 KBDOM

992 685 741

168,76

0,03

0,74

x

---

131 ULMA 132 WASKO 133 BARLINEK

140 ZETKAMA

64


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

9 807 516

168,69

0,03

1,06

8,8

2,9

160 SOLAR

30 000 000

168,00

0,03

1,18

4,6

11,6

161 PEKAES

30 520 870

167,86

0,03

0,60

x

---

162 KREDYTIN

12 936 509

165,59

0,03

0,33

11,1

---

163 EKOEXPORT

10 405 000

154,51

0,03

5,35

22,1

1,3

164 CELTIC

34 231 466

154,38

0,03

0,36

x

2,2

165 ALMA

5 560 990

150,15

0,03

0,55

x

---

Lp Spółka 159 BSCDRUK

166 KONSSTALI

Stopa C/Z dywidendy (%)

5 897 419

146,55

0,03

0,52

x

7,4

98 946 283

145,45

0,03

0,38

10,2

---

168 VISTULA

133 861 625

144,57

0,03

0,45

9,9

---

169 COGNOR

66 222 248

144,36

0,03

0,77

20,8

---

170 ZUE

22 000 000

143,88

0,03

0,75

9,7

---

171 PRESCO

19 700 000

143,42

0,03

1,45

7,5

2,2

5 850 001

140,40

0,03

2,12

5,3

---

232 105 480

136,94

0,03

0,26

1,2

---

167 MNI

172 BEST 173 TRAKCJA 174 OTMUCHOW

12 748 250

136,41

0,03

1,01

14,8

---

175 EMCINSMED

8 327 214

132,82

0,03

1,93

67,1

---

176 ERGIS

39 435 989

131,72

0,03

0,74

x

---

177 FERRO

21 183 332

131,34

0,03

0,74

7,0

4,8

178 INPRO

40 040 000

129,33

0,02

0,73

8,1

6,2

179 INSTALKRK

7 285 500

124,95

0,02

0,72

5,2

---

180 GRAAL

8 056 485

120,44

0,02

0,40

4,5

---

181 INTROL

26 638 800

118,54

0,02

1,08

19,3

7,0

2 341 385

117,07

0,02

1,74

27,4

---

183 TIM

22 199 200

115,88

0,02

0,59

21,4

11,5

184 BERLING

17 500 200

115,50

0,02

1,55

8,0

3,0

185 PCCINTER

77 565 556

112,47

0,02

1,44

x

---

186 NOWAGALA

57 038 073

111,79

0,02

0,54

10,7

3,0

182 MOBRUK

187 INDYKPOL

3 124 500

111,54

0,02

0,68

100,5

1,3

63 670 000

110,15

0,02

2,42

12,6

---

278 002 290

108,42

0,02

0,31

8,1

---

190 PLASTBOX

44 061 400

107,95

0,02

1,17

25,3

---

191 ESSYSTEM

42 863 637

107,16

0,02

0,74

38,8

4,0

192 LIBET

50 000 000

99,00

0,02

0,49

9,3

20,2

193 ARMATURA

81 000 000

98,82

0,02

0,47

10,3

16,4

194 OPONEO.PL

13 936 000

97,55

0,02

1,31

24,5

2,9

188 HARPER 189 DUDA

65


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

195 ENELMED

23 566 900

96,62

0,02

2,05

x

0,7

196 QUMAKSEK

10 375 082

96,59

0,02

1,13

10,3

---

197 DECORA

11 303 320

96,08

0,02

0,64

8,8

3,5

198 POLAQUA

27 500 100

93,50

0,02

0,45

x

---

199 MIRBUD

75 000 000

92,25

0,02

0,37

6,1

8,1

200 STAPORKOW

4 503 790

92,19

0,02

2,33

21,3

2,7

201 ADVGRUPA

7 000 000

91,84

0,02

3,52

16,1

---

202 BLACKLION

120 328 705

91,45

0,02

0,22

x

---

203 MEGARON

2 700 000

90,45

0,02

4,66

15,7

3,5

204 ATMGRUPA

86 000 000

87,72

0,02

0,43

x

11,8

205 ELEKTROTI

9 959 159

85,65

0,02

1,01

9,3

11,6

206 HUTMEN

25 596 270

84,21

0,02

0,32

8,4

---

207 FASING

3 107 249

82,87

0,02

0,72

6,0

2,2

208 BOWIM

19 514 647

82,55

0,02

0,93

x

---

209 MWTRADE

8 384 440

82,17

0,02

1,64

10,5

---

210 SUWARY

4 615 070

82,10

0,02

1,63

x

---

211 4FUNMEDIA

4 063 500

82,08

0,02

2,43

10,1

8,7

23 377 845

79,48

0,02

0,66

9,6

1,5

4 605 980

79,22

0,02

0,40

6,3

---

Lp Spółka

212 POZBUD 213 ROPCZYCE 214 GANT

Stopa C/Z dywidendy (%)

20 120 000

78,47

0,01

0,12

x

---

215 BEDZIN

3 149 200

78,26

0,01

0,92

6,4

7,2

216 RELPOL

9 609 193

77,45

0,01

1,12

7,4

2,5

217 PROTEKTOR

19 021 600

76,85

0,01

1,38

x

---

218 URSUS

22 180 000

76,74

0,01

1,03

9,7

---

219 ENERGOPOL

9 090 000

76,72

0,01

1,61

32,5

---

220 LUBAWA

109 270 000

76,49

0,01

0,39

6,7

---

221 RAFAMET

4 318 701

76,27

0,01

0,88

26,7

2,5

222 INTERFERI

14 564 200

76,03

0,01

0,71

20,0

---

223 PBG

14 295 000

75,48

0,01

0,15

x

---

224 MAKRUM

72 862 932

75,05

0,01

0,52

7,2

---

225 LENA

24 875 050

74,63

0,01

0,89

8,4

5,0

226 VANTAGE

56 763 844

74,36

0,01

0,25

12,2

---

227 PEPEES

83 000 000

73,87

0,01

0,80

47,1

---

228 DUON

102 468 553

70,70

0,01

0,39

66,1

---

229 PRAGMAINK

3 680 000

70,55

0,01

1,23

9,0

4,4

230 GROCLIN

5 500 000

69,63

0,01

0,37

25,3

---

66


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

14 000 000

68,74

0,01

1,13

10,8

8,1

232 WIKANA

167 665 596

67,07

0,01

0,58

3,4

---

233 JUPITER

99 148 652

65,44

0,01

0,21

x

---

234 EUROTEL

3 748 255

64,84

0,01

1,69

8,4

8,7

235 HYDROTOR

2 398 300

64,61

0,01

0,83

8,6

4,6

236 PAMAPOL

23 166 700

63,48

0,01

0,52

x

---

237 PROCHEM

3 895 000

62,87

0,01

0,50

37,5

---

238 MCLOGIC

1 888 719

60,44

0,01

2,22

12,0

7,8

239 RAINBOW

14 552 000

60,10

0,01

1,37

28,9

---

240 KRAKCHEM

10 000 000

59,00

0,01

0,89

6,4

5,9

241 PCGUARD

30 688 591

58,62

0,01

0,93

12,2

---

242 IVMX

Lp Spółka 231 SONEL

Stopa C/Z dywidendy (%)

11 834 881

58,58

0,01

0,31

14,9

5,5

243 ARTERIA

4 273 820

57,40

0,01

1,04

7,0

1,7

244 ZASTAL

30 499 539

57,34

0,01

0,56

5,9

---

245 EUCO

5 600 000

56,78

0,01

2,26

5,1

4,7

246 TELL

5 678 030

56,78

0,01

0,99

6,4

---

247 NOVITA

2 500 000

56,50

0,01

0,74

10,1

12,6

248 PATENTUS

29 500 000

56,35

0,01

0,65

7,8

---

249 VOTUM

12 000 000

55,68

0,01

3,32

11,4

7,8

250 HERKULES

43 412 140

55,57

0,01

0,30

10,1

---

343 490 781

54,96

0,01

0,31

x

---

252 BAKALLAND

19 970 050

53,72

0,01

0,97

110,8

---

253 PROJPRZEM

6 024 000

53,01

0,01

0,50

9,0

---

254 DROP

5 867 703

52,81

0,01

0,90

214,7

13,3

255 NETMEDIA

12 150 000

52,25

0,01

0,80

11,3

---

256 WOJAS

12 676 658

51,97

0,01

1,11

11,3

---

257 POLMED

28 350 061

51,88

0,01

1,52

x

1,6

9 572 349

51,40

0,01

0,41

8,0

6,7

259 AWBUD

82 429 460

51,11

0,01

0,59

x

---

260 EDINVEST

12 705 054

50,82

0,01

1,08

10,3

3,7

261 KREC

14 882 800

50,60

0,01

1,15

14,0

---

7 564 000

49,85

0,01

1,92

25,2

---

251 IDEON

258 KOMPUTRON

262 NOKAUT 263 HYGIENIKA

39 351 624

49,58

0,01

2,12

326,2

---

264 MIT

145 196 597

49,37

0,01

0,13

2,9

---

265 ATLANTIS

378 000 000

49,14

0,01

0,20

3,4

---

3 000 000

48,60

0,01

1,05

49,3

---

266 REMAK

67


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

267 FAM

31 882 971

46,87

0,01

0,52

31,7

---

268 GINOROSSI

47 755 329

46,80

0,01

0,70

9,2

---

218 176 856

45,82

0,01

0,24

x

---

Lp Spółka

269 IDMSA 270 ATMSI

Stopa C/Z dywidendy (%)

36 343 344

44,70

0,01

0,83

x

5,7

104 520 000

43,90

0,01

1,63

x

---

272 K2INTERNT

2 485 032

42,22

0,01

1,64

15,0

---

273 MOSTALPLC

2 000 000

42,00

0,01

0,77

x

---

274 PRAGMAFA

2 565 910

41,95

0,01

1,14

7,5

10,2

275 INTERSPPL

13 933 334

41,10

0,01

1,28

x

---

276 ODLEWNIE

20 664 121

40,50

0,01

1,76

6,8

---

125 000 000

40,00

0,01

0,24

13,9

---

271 PBSFINANSE

277 JHMDEV 278 NTTSYSTEM

55 400 000

39,89

0,01

0,33

18,8

---

279 FOTA

9 416 000

39,55

0,01

0,29

x

---

280 BUMECH

6 378 259

39,48

0,01

0,64

6,3

---

281 KPPD

1 622 400

39,44

0,01

0,72

8,9

---

282 BIPROMET

6 199 800

39,06

0,01

0,70

12,2

4,0

283 CHEMOS

200 060 000

38,01

0,01

0,56

35,0

3,9

284 FASTFIN

100 000 000

38,00

0,01

1,18

5,5

---

285 TESGAS

11 350 000

37,68

0,01

0,51

x

---

286 TRANSPOL

6 380 000

36,88

0,01

1,98

x

---

287 BBICAPNFI

51 400 731

36,49

0,01

0,51

x

---

9 230 079

36,00

0,01

0,56

x

---

31 010 073

35,66

0,01

0,56

9,1

---

3 307 282

35,65

0,01

2,49

11,8

2,8

291 SWISSMED

61 182 234

34,87

0,01

1,61

x

---

292 VINDEXUS

11 591 938

34,66

0,01

0,39

6,5

---

337 750 000

33,78

0,01

0,17

19,6

---

24 440 000

33,48

0,01

0,71

x

---

295 INVESTCON

33 372 396

32,37

0,01

1,04

x

---

296 06MAGNA

139 219 758

32,02

0,01

4,97

x

---

297 TERESA

2 408 077

31,83

0,01

1,86

12,6

8,6

298 SIMPLE

4 380 298

31,67

0,01

2,04

13,1

3,2

288 ATREM 289 MONNARI 290 WADEX

293 FON 294 CAPITAL

299 OPTEAM

7 300 000

31,39

0,01

1,50

15,4

---

300 MOSTALEXP

89 117 606

31,19

0,01

0,65

x

---

301 08OCTAVA

42 786 848

30,38

0,01

0,47

0,4

---

302 PEMUG

30 381 625

29,77

0,01

1,05

413,5

---

68


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

122 480 456

29,40

0,01

1,17

x

---

304 TUP

15 212 345

29,36

0,01

0,17

x

---

305 TRITON

25 458 092

28,77

0,01

0,24

x

---

306 ARCUS

7 395 157

28,32

0,01

0,47

8,3

---

307 KOMPAP

4 680 496

27,94

0,01

0,49

x

---

44 310 803

27,92

0,01

0,69

37,3

---

5 193 750

27,79

0,01

0,26

8,2

---

Lp Spółka 303 PROCHNIK

308 LSTCAPITA 309 YAWAL 310 POLNA 311 POINTGROUP 312 POLLENAE 313 EFH 314 HELIO

Stopa C/Z dywidendy (%)

2 112 896

27,66

0,01

0,94

10,3

---

103 817 025

26,99

0,01

2,52

x

---

2 829 600

26,88

0,01

1,89

x

---

146 600 000

26,39

0,01

0,16

x

---

5 000 000

26,05

0,00

0,65

30,2

---

315 HYPERION

12 307 000

25,72

0,00

0,63

x

---

316 BBIZENNFI

139 489 990

25,11

0,00

0,50

x

---

317 ELZAB

16 137 050

24,04

0,00

0,53

324,9

---

318 DROZAPOL

30 592 750

23,56

0,00

0,38

x

---

319 IQP

22 353 000

23,47

0,00

0,63

x

---

320 IDEATFI

15 831 000

23,27

0,00

1,86

8,6

29,3

321 REDAN

26 938 020

22,90

0,00

0,40

x

---

322 COMPLEX

25 500 000

22,44

0,00

0,27

21,3

9,1

6 650 000

22,28

0,00

0,49

x

---

110 810 206

22,16

0,00

0,29

x

---

7 284 500

22,00

0,00

0,71

20,5

---

326 SFINKS

22 105 626

20,78

0,00

0,00

x

---

327 MISPOL

323 SEKO 324 RUBICON 325 CAMMEDIA

17 885 752

20,39

0,00

0,34

x

---

328 INTERBUD

7 016 000

20,07

0,00

0,34

x

10,1

329 MAKARONPL

9 250 071

19,89

0,00

0,33

x

---

82 500 000

19,80

0,00

0,37

15,9

---

330 DMWDM 331 ATLANTAPL

6 091 904

19,19

0,00

0,40

x

---

332 ENAP

20 200 916

18,79

0,00

1,33

8,2

---

333 LIBRA

11 398 530

18,69

0,00

0,56

x

---

334 ENERGOPLD

70 972 001

18,45

0,00

0,00

x

---

335 CASHFLOW 336 BYTOM 337 BUDVARCEN

7 500 000

17,93

0,00

1,02

5,5

---

71 250 000

17,81

0,00

0,84

x

---

9 895 600

16,72

0,00

0,38

x

---

69


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

338 ERG

43 305 000

16,46

0,00

0,52

11,4

---

339 KCI

36 393 000

16,38

0,00

0,53

x

---

340 IFCAPITAL

45 047 916

16,22

0,00

0,13

x

---

341 SKYLINE

Lp Spółka

Stopa C/Z dywidendy (%)

10 000 000

15,90

0,00

0,17

0,4

---

342 TFONE

8 195 848

15,41

0,00

0,21

55,4

---

343 TALEX

3 000 092

15,39

0,00

0,41

x

3,9

152 547 322

15,25

0,00

2,42

x

---

345 DSS

12 927 709

15,13

0,00

0,00

x

---

346 BUDOPOL

52 000 000

15,08

0,00

0,22

112,5

---

347 MEXPOLSKA

6 354 080

14,93

0,00

0,88

x

---

348 TRAVELPL

2 367 850

14,68

0,00

5,39

x

---

349 GREENECO

8 747 029

14,43

0,00

22,91

x

---

350 MOJ

8 559 000

14,38

0,00

0,43

23,6

---

179 231 869

14,34

0,00

0,15

x

---

1 665 150

14,32

0,00

0,62

6,6

6,5

344 EUIMPLANT

351 POLCOLORIT 352 EFEKT 353 RESBUD

2 473 000

13,82

0,00

0,00

x

---

354 ELKOP

106 002 204

13,78

0,00

0,24

0,9

---

355 ECARD

84 200 000

13,47

0,00

4,96

x

---

119 656 836

13,16

0,00

0,61

x

---

356 MIRACULUM 357 GREMISLTN

4 960 946

13,05

0,00

0,28

1,3

---

11 178 515

12,97

0,00

1,56

x

---

359 DELKO

5 980 000

12,92

0,00

0,34

x

---

360 ALTERCO

5 835 952

12,43

0,00

0,10

x

---

361 DGA

9 042 232

12,30

0,00

0,51

x

---

362 BOMI

358 MEDIATEL

61 736 904

11,73

0,00

0,00

x

---

363 PRIMAMODA

3 200 000

11,52

0,00

1,04

x

---

364 WISTIL

1 000 000

11,40

0,00

0,13

x

---

365 WANDALEX

9 250 719

11,10

0,00

0,31

284,6

10,0

366 PERMEDIA

1 955 000

11,07

0,00

0,41

356,9

---

367 BETACOM

2 020 000

10,91

0,00

0,58

7,1

11,1

368 NORTCOAST

32 000 000

10,88

0,00

0,27

x

---

369 SANWIL

50 117 250

10,52

0,00

0,15

x

---

370 MUZA

2 851 896

9,92

0,00

0,43

48,4

---

371 ZREMB

35 212 500

9,86

0,00

0,51

x

---

372 LSISOFT

3 260 762

9,29

0,00

0,48

7,4

---

70


Główny Rynek GPW

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

373 IGROUP

44 523 052

8,90

0,00

0,00

0,1

---

374 POLJADLO

46 752 279

8,88

0,00

0,39

11,0

---

375 B3SYSTEM

14 155 938

8,78

0,00

0,84

x

---

376 UNIMA

2 735 500

8,67

0,00

0,51

6,4

7,3

377 PWRMEDIA

6 400 000

8,32

0,00

1,93

19,4

5,2

378 VARIANT

5 752 380

8,11

0,00

0,25

x

---

379 REGNON

269 203 892

8,08

0,00

1,30

0,1

---

380 PROCAD

9 019 000

7,94

0,00

0,53

19,2

---

381 IZOLACJA

11 400 000

7,75

0,00

1,12

115,7

---

382 QUANTUM

1 480 757

7,69

0,00

0,54

x

6,7

383 PBOANIOLA

7 609 566

7,61

0,00

0,25

x

---

384 WILBO

16 222 932

7,46

0,00

0,35

x

---

385 MEWA

28 944 392

7,24

0,00

0,42

x

---

386 DRAGOWSKI

18 450 000

6,83

0,00

0,35

x

---

201 455 999

6,04

0,00

0,00

x

---

387 ADVADIS 388 INTAKUS

Stopa C/Z dywidendy (%)

22 500 000

4,95

0,00

0,36

x

---

210 558 445

4,21

0,00

0,00

x

---

390 AMPLI

3 282 000

4,20

0,00

0,35

x

---

391 DREWEX

9 525 000

2,95

0,00

0,00

x

---

392 ABMSOLID

7 934 500

1,35

0,00

0,00

x

---

393 EUROMARK

12 218 750

1,10

0,00

0,14

x

---

7 009 505

0,98

0,00

0,00

x

---

523 390

100,00

1,29

12,4

4,3

5 789 536 030

90 837,82

43,12

0,33

11,2

---

389 HBPOLSKA

394 ONE2ONE Spólki krajowe razem: Spólki zagraniczne 1

UNICREDIT

2

CEZ

537 989 759

59 178,87

28,09

1,48

7,5

6,7

3

MOL

104 519 063

26 067,05

12,37

0,81

16

2,4

4

KRKA

35 426 120

7 793,75

3,70

1,49

11,4

0,6

5

KERNEL

79 683 410

5 318,87

2,52

1,34

7,9

---

6

NEWWORLDR

264 658 002

4 181,60

1,99

1,27

18,1

3,3

7

ASTARTA

25 000 000

1 375,00

0,65

0,87

4,3

---

8

CCIINT

9

EXILLON

10

TATRY

11

ORCOGROUP

51 200 000

1 331,20

0,63

1,31

15

---

161 510 911

1 282,40

0,61

0,72

x

---

6 707 198

1 227,42

0,58

1,09

36,8

2,1

107 840 962

1 078,41

0,51

0,50

x

--71


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp Spółka

Liczba akcji (szt )

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

Stopa C/Z dywidendy (%)

151 329 505

991,21

0,47

2,80

11,2

---

9 229 400

710,66

0,34

1,23

11,2

5,6

52 000 000

702,00

0,33

4,04

16

6,9

12

OLYMPIC

13

PEGAS

14

FORTUNA

15

KOV

481 756 729

631,10

0,30

1,63

x

---

16

OVOSTAR

6 000 000

534,00

0,25

1,74

7,4

---

17

INTERAOLT

20 000 000

532,80

0,25

13,97

7,1

13,5

18

SOPHARMA

132 000 000

528,00

0,25

0,64

5,6

---

19

IMCOMPANY

31 300 000

511,76

0,24

1,24

8,8

---

20

CEDC

81 515 752

505,40

0,24

0,66

x

---

21

SOBIESKI

3 199 038

492,65

0,23

0,00

x

---

22

SILVANO

39 400 000

472,80

0,22

1,95

18,1

---

23

MILKILAND

31 250 000

453,13

0,22

0,62

10,2

---

24

COALENERG

45 011 120

428,96

0,20

1,03

3,7

---

25

PLAZACNTR

297 181 703

419,03

0,20

0,18

x

---

26

ASSECOSLO

21 360 000

416,73

0,20

0,97

6,9

13,8

27

AVIASG

28

EUROHOLD

29

ESTAR

30

5 893 333

353,60

0,17

2,40

13,1

---

127 345 000

292,89

0,14

0,56

36,5

---

2 640 000

224,66

0,11

4,94

x

---

RONSON

272 360 000

220,61

0,10

0,51

35,5

---

31

AGROTON

21 670 000

216,70

0,10

0,47

x

---

32

WARIMPEX

54 000 000

210,60

0,10

0,67

6,2

---

33

NOVAKBM

39 122 968

194,44

0,09

0,14

x

---

34

KDMSHIPNG

7 296 000

183,13

0,09

1,94

4,1

9,8

35

KSGAGRO

14 925 500

173,14

0,08

0,54

2,8

---

36

ASBIS

55 500 000

159,84

0,08

0,51

4

4,3

37

ACE

21 230 515

121,01

0,06

0,73

13,1

3,6

38

SADOVAYA

43 085 693

89,19

0,04

0,39

7,5

---

39

ATLASEST

50 322 014

83,03

0,04

0,21

x

---

40

AGROWILL

84 820 986

50,89

0,02

0,33

5,8

---

41

BMPAG

18 819 250

46,30

0,02

0,69

x

---

42

WESTAISIC

44 133 333

32,66

0,02

0,42

x

---

43

REINHOLD

7 000 000

1,96

0,00

0,00

x

---

210 657

100,00

0,56

12,1

2,4

Spółki zagraniczne razem:

72


Główny Rynek GPW

Wezwania do sprzedaży akcji ogłoszone w 2012 r. Data ogłoszenia wezwania

Podmiot pośredniczący

Wzywający

TRIGON DM

KH Logistyka Sp zoo

3.01.12

8,00 PLN

DI BRE SA

Park Postepu- Projekt Echo-93 Sp z oo

19.01.12

3,90 PLN

DM BDM SA

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej , Gdynia

20.01.12

4,15 PLN

BZ WBK SA

TransRMF-Plus Sp zoo

20.01.12

1,20 PLN

UniCredit CAIB SA

Mondi International Holdings B.V., Holandia

16.02.12

69,00 PLN

DM PKO BP

Asseco Poland SA

22.02.12

21,00 PLN

UniCredit CAIB SA

Penta Investment Limited i Eastrbridge SA R.L

13.03.12

9,85 PLN

8 RESBUD SA

BZ WBK SA

Atlantis SA

2.04.12

20,00 PLN

9 BGŻ SA

DM PKO BP

CCRB, RIH, Królestwo Niderlandów

11.04.12

72,50 PLN

10

ŚNIEŻKA SA

DM PKO BP

Fabryka Farb i Lakierów Snieżka SA

16.04.12

31,00 PLN

11

Henryk Kania SA

DM BZWBK SA

Henryk Kania, Bielsko-Biała

30.04.12

1,59 PLN

12

Centrum Klima SA

DM BH

Lindab A.B., Szwecja

2.05.12

14,50 PLN

DM BZWBK SA

Norica Holding S arl, Luksemburg

16.05.12

36,00 PLN zm. ceny 45,00 PLN

KBC Securitues

BISANTIO INVESTMENTS LIMITED, Republika Cypryjska

28.05.12

3,63 PLN

DM BZ WBK SA

TELL SA

29.05.12

14,00 PLN

DI BRE SA

Zakłady Automatyki POLNA

31.05.12

14,00 PLN

Lp. Spółka

1 PEKAES SA

2 ECHO INVESTMENT SA

3 TF SKOK SA

4

Zakłady Mięsne HERMAN SA

5 Mondi Świecie SA

6 Signity SA

7

13

14

NFI Empik Media&Fashion SA

Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach SA Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA

15

TELL SA

16

Zakłady Automatyki POLNA

Cena wezwania

73


Rocznik Giełdowy 2013

Lp. Spółka

Data ogłoszenia wezwania

Podmiot pośredniczący

Wzywający

Cena wezwania

DM BZ WBK SA

DAMF Invest SA, Płock

5.06.12

1,20 PLN

UniCredit CAIB SA

Penta Investment Limited i Xandora Holdings Limited,

6.06.12

10,45 PLN

DM PKO BP

Synthos SA

18.06.12

102,50 PLN

17

ATLANTIS

18

NFI Empik Media&Fashion SA

19

Zakłady Azotowe "Puławy" SA

20

ELZAB SA

DI BRE SA

Comp SA

29.06.12

1,41 PLN

21

NFI OCTAVA SA

DI BRE SA

NFI OCTAVA SA

6.07.12

6,15 PLN

22

Zakłady Azotowe "Puławy" SA

UniCredit CAIB SA

Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach SA

13.07.12

110 PLN

23

Polish Energy Partners SA

ING Securities

Polenergia Holdings S arl

10.08.12

31,50 PLN

24

Pollena-Ewa SA

ING Securities

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

21.08.12

9,90 PLN

25

Eko Holding SA

UniCredit CAIB SA

Ecorse Investmenst Sp zoo

10.09.12

Eko Holding SA

ING Securities

Gemma Investments Sp zoo

8.10.12 18.10.12

DM BZ WBK SA

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp zoo

14.11.12

40 PLN

UniCredit CAIB SA

Ecorse Investmenst Sp zoo

16.11.12

7,00 PLN

DM BZ WBK SA

Newma Hildings B.V. Holandia

11.12.12

1,03 PLN

TRIGON DM

GI Ropczyce Sp zoo

14.12.12

14,50 PLN

26

ZELMER SA

27

Eko Holding SA

28

MISPOL SA

29

Zakłady Magnezytowe "Ropczyce"

74

4,10 PLN zm. ceny 5,60 PLN 5,50 PLN zm. ceny 6,35 PLN


Główny Rynek GPW

Wskaźniki sektorowe (wszystkie spółki) - dane na koniec 2012 r. Makrosektor/Sektor

Liczba Spółek

Kapitalizacja giełdowa

Udział C/WK w obrotach

C/Z

Stopa dywidendy

(mln zł)

(%)

(%)

29

17 735,36

2,42

1,58

1,57

13,8

2,0

Lekki

9

551,26

0,08

0,21

0,87

x

1,3

Drzewny

7

1 276,58

0,17

0,12

0,90

15,4

1,4

Chemiczny

6

15 987,01

2,18

1,88

1,47

9,6

4,6

10

10 402,96

1,42

0,43

1,27

12,2

0,9

Paliwowy

8

85 608,99

11,66

11,10

0,88

15,5

0,7

Tworzyw sztucznych

6

852,75

0,12

0,06

1,00

35,5

1,4

Materiałów budowlanych

19

2 826,65

0,39

0,25

0,60

94,4

2,7

Budownictwo

36

5 155,73

0,70

2,32

0,98

x

6,8

Elektromaszynowy

27

8 687,56

1,18

0,64

1,27

11,9

1,6

Metalowy

19

8 411,19

1,15

2,03

1,09

10,8

1,0

Motoryzacyjny

6

2 002,11

0,27

0,11

1,16

10,1

5,1

Surowcowy

7

58 189,56

7,93

20,74

1,63

6,0

11,3

Inne

3

277,82

0,04

0,01

1,77

16,7

---

Banki

18

267 516,71

36,44

23,12

0,70

12,9

1,5

Deweloperzy

27

10 839,26

1,48

1,44

0,59

x

1,2

Rynek kapitałowy

6

2 159,62

0,29

0,70

2,42

x

4,5

Ubezpieczenia

1

37 735,96

5,14

9,78

2,73

11,3

5,1

Finanse inne

32

6 433,61

0,88

1,26

1,11

42,1

0,4

Handel detaliczny

23

21 712,67

2,96

2,06

3,93

58,8

5,0

Handel hurtowy

30

5 765,42

0,79

0,53

0,92

x

1,9

Informatyka

31

8 377,86

1,14

1,59

0,74

13,7

3,7

6

18 579,91

2,53

7,20

1,15

12,6

10,6

Media

16

11 698,73

1,59

1,74

1,84

14,3

1,0

Energetyka

11

112 767,09

15,36

7,92

0,98

6,9

7,3

9

6 191,06

0,84

0,38

1,35

28,3

1,5

35

6 304,07

0,86

0,83

1,63

15,4

2,2

437

734 047,50

100,00

100,00

0,94

12,3

3,7

(%)

PRZEMYSŁ Spożywczy

Farmaceutyczny

FINANSE

USŁUGI

Telekomunikacja

Hotele i Restauracje Usługi inne OGÓŁEM

75


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje i prawa do akcji (PDA) - podstawowe wskaźniki giełdowe 2012

2011

2010

2009

2008

Indeksy WIG20 na koniec roku

2 582,98

2 144,48

2 744,17

2 388,72

1 789,73

mWIG40 na koniec roku

2 552,54

2 173,89

2 805,26

2 346,14

1 511,27

sWIG80 na koniec roku

10 443,68

8 496,54 12 219,94 11 090,93

6 852,79

WIG-Plus na koniec roku WIG na koniec roku

769,86

715,74

---

---

---

47 460,59 37 595,44 47 489,91 39 985,99 27 228,64

Stopa zwrotu z WIG20 (%)

20,45

-21,85

14,88

33,47

-48,21

Stopa zwrotu z mWIG40 (%)

17,42

-22,51

19,57

55,24

-62,48

Stopa zwrotu z sWIG80 (%)

22,92

-30,47

10,18

61,85

-56,95

Stopa zwrotu z WIG-Plus (%)

7,56

-40,47

---

---

---

26,24

-20,83

18,77

46,85

-51,07

438 395 43

426 387 39

400 373 27

379 354 25

374 349 25

734 048 523 390 210 657

642 863 446 151 196 712

796 482 542 646 253 836

715 822 421 178 294 643

465 115 267 359 197 756

Średni wskaźnik C/Z*

11,7

12,5

18,2

14,3

11,0

Średni wskaźnik C/WK*

0,89

1,06

1,16

1,04

1,57

Stopa dywidendy* (%)

3,9

2,9

2,4

3,6

3,1

202 880

268 138

234 288

175 943

165 658

814,8

1 068,3

926,1

698,2

660,0

Liczba transakcji na sesję

46 388

55 358

48 410

51 406

38 220

Średnia wartość transakcji (zł)

17 565

19 298

19 129

13 582

17 268

Wskaźnik obrotu** (%)

40,6

42,2

45,3

58,4

44,2

Liczba sesji w roku Liczba rachunków inwestycyjnych na koniec roku (tys.)

249

251

253

252

251

1 509

1 498

1 477

1 133

1 029

Stopa zwrotu z WIG (%) Spółki Liczba notowanych spółek na koniec roku w tym spółek krajowych w tym spółek zagranicznych Kapitalizacja spółek na koniec roku (mln zł) w tym spółek krajowych (mln zł) w tym spółek zagranicznych (mln zł)

Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł)

Notowania ciągłe 418

415

387

358

359

46 296

55 299

48 259

51 179

38 170

187 522

250 572

206 790

166 610

160 343

Liczba notowanych spółek na koniec roku

20

11

13

21

15

Liczba transakcji na sesję

78

44

134

216

41

Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

33

17

68

86

15

Liczba notowanych spółek na koniec roku Liczba transakcji na sesję Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Notowania jednolite

76


Główny Rynek GPW

2012

2011

2010

2009

2008

3 403

3 787

4 482

2 888

2 464

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo)

4,5

4,63

6,12

3,2

2,15

15 325

17 550

27 431

9 247

5 301

2012

2011

2010

2009

2008

0

0

0

0

0

78

85

190

377

88 297

0,31

0,34

0,75

1,50

352,00

85

128

176

241

186

3 658

2 661

4 251

6 197

1 886

7

32

10

7

1

5 812

3 371

7 636

198 757

7 200

41

108

77

1 392

7 200

Średnia wartość transakcji (mln zł) Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

* Wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek. ** Dla spółek krajowych.

Prawa poboru – podstawowe wskaźniki giełdowe

Prawa poboru Liczba notowanych serii na koniec roku Wartość obrotów w całym roku* (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

Prawa poboru - transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo) Średnia wartość transakcji (tys. zł) Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

* Bez transakcji pakietowych.

77


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki zagraniczne w roku 2012 Od 30 maja 2012 r. GPW wprowadziła indeks WIG-CEE. Jego wprowadzenie było konsekwencją rosnącej liczby emitentów z regionu i elementem strategii umacniania pozycji GPW w Europie Środkowej i Wschodniej. WIG-CEE jest trzecim, po WIG-Poland i WIG-Ukraine, indeksem obliczanym przez GPW, dla którego głównym kryterium doboru spółek jest kraj pochodzenia emitenta.

GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2012 stanowił kontynuację tej strategii. Na koniec 2012 r. na Głównym Rynku były notowane akcje 43 zagranicznych spółek, których wartość rynkowa wynosiła 210 mld zł. Obroty akcjami spółek zagranicznych w całym roku wyniosły ponad 5 mld zł. W 2012 r. na Głównym Rynku debiutowały akcje pięciu nowych spółek zagranicznych (na 19 debiutów łącznie). Obecnie najwięcej spółek wywodzi się z Ukrainy (11). Na kolejnych miejscach są spółki z Czech (3), Węgier (2), Bułgarii (2) oraz Estonii (2).

Obszernym źródłem informacji o spółkach zagranicznych jest portal www.wseinternational.eu zawierający dedykowane spółkom zagranicznym informacje opisowe, materiały analityczne oraz bieżące raporty i wyniki notowań.

Podobnie jak w roku 2011, największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszyły się akcje spółki KERNEL. Obrót nimi w całym roku wyniósł ponad 1,7 mld zł, zaś obroty drugiej w tym rankingu spółki KOV osiągnęły poziom blisko 800 mln zł. Nowe spółki zagraniczne w roku 2012 Lp. Spółka

1 KRKA 2 KDMSHIPNG 3 TATRY 4 EXILLON 5 INTERAOLT

Cena emisyjna* (zł)

Pierwsze notowanie* data kurs akcji (PDA) (zł)

Zmiana kursu od oferty pierwszego (%) notowania (%)

202,10

11.04

210,00

220,00

8,86

4,76

32,40

09.08

33,00

25,10

-22,53

-23,94

178,40

15.10

179,00

183,00

2,58

2,23

7,36

29.10

7,40

7,94

7,88

7,30

24,17

18.12

25,75

26,64

10,22

3,46

*Cena emisyjna lub kurs odniesienia z dnia debiutu.

78

Kurs akcji (PDA) na koniec roku (zł)


Główny Rynek GPW

Spółki zagraniczne – podstawowe wskaźniki giełdowe

Liczba spółek zagranicznych na koniec roku

2012

2011

2010

2009

2008

43

39

27

25

25

210 657 196 712 253 836 294 643 197 756

Kapitalizacja na koniec roku (mln zł) Średni wskaźnik C/Z*

18,1

11,6

17,0

10,6

10,0

Średni wskaźnik C/WK*

0,55

0,67

0,80

0,81

1,27

Stopa dywidendy* (%)

2,9

3,0

1,7

4,2

2,8

5 343

8 788

8 222

7 039

6 167

21,5

35,0

32,5

28,0

24,6

Liczba transakcji na sesję

2 244

2 465

1 451

1 961

1 072

Średnia wartość transakcji (zł)

9 563

14 204

22 395

1,3

2,5

2,4

Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł)

Wskaźnik obrotu dla spółek (%)

14 246 22 925 2,5

1,6

* Wskaźnik średnioroczny.

Lista spółek zagranicznych (na koniec 2012 r.) Lp.

Spółka

Data debiutu

Sektor

Kraj pochodzenia

1

BMPAG

16.12.2004

Finanse inne

Niemcy

2

MOL

22.12.2004

Przemysł paliwowy

Węgry

3

ASTARTA

17.08.2006

Przemysł spożywczy

Ukraina

4

ASSECOSLO

10.10.2006

Informatyka

Słowacja

5

CEZ

25.10.2006

Energetyka

Czechy

6

CCIINT

08.12.2006

Media

Izrael

7

CEDC

20.12.2006

Handel hurtowy

USA

8

PEGAS

21.12.2006

Przemysł farmaceutyczny

Czechy

9

WARIMPEX

29.01.2007

Deweloperzy

Austria

10

ACE

01.06.2007

Przemysł motoryzacyjny

Hiszpania

11

ORCOGROUP

21.06.2007

Deweloperzy

Luksemburg

12

SILVANO

23.07.2007

Handel detaliczny

Estonia

13

OLYMPIC

26.09.2007

Hotele i Restauracje

Estonia

14

PLAZACNTR

19.10.2007

Deweloperzy

Izrael

79


Rocznik Giełdowy 2013

Lista spółek zagranicznych (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Spółka

Data debiutu

Sektor

Kraj pochodzenia

15

ASBIS

30.10.2007

Handel hurtowy

Cypr

16

RONSON

05.11.2007

Deweloperzy

Izrael

17

KERNEL

23.11.2007

Przemysł spożywczy

Ukraina

18

REINHOLD

13.12.2007

Deweloperzy

Szwecja

19

UNICREDIT

20.12.2007

Banki

Włochy

20

SOBIESKI

21.04.2008

Przemysł spożywczy

Francja

21

KOV

25.05.2010

Przemysł paliwowy

Kanada

22

FORTUNA

28.10.2010

Usługi inne

Czechy

23

AGROTON

08.11.2010

Przemysł spożywczy

Ukraina

24

MILKILAND

06.12.2010

Przemysł spożywczy

Ukraina

25

SADOVAYA

30.12.2010

Przemysł surowcowy

Ukraina

26

AVIASG

03.03.2011

Usługi inne

Litwa

27

ESTAR

22.03.2011

Energetyka

Węgry

28

IMCOMPANY

04.05.2011

Przemysł spożywczy

Ukraina

29

KSGAGRO

05.05.2011

Przemysł spożywczy

Ukraina

30

NEWWORLDR

09.05.2011

Przemysł surowcowy

Wielka Brytania

31

NOVAKBM

11.05.2011

Banki

Słowenia

32

WESTAISIC

15.06.2011

Przemysł elektromaszynowy

Ukraina

33

OVOSTAR

29.06.2011

Przemysł spożywczy

Ukraina

34

AGROWILL

08.07.2011

Przemysł spożywczy

Litwa

35

COALENERG

04.08.2011

Przemysł surowcowy

Ukraina

36

SOPHARMA

28.11.2011

Przemysł farmaceutyczny

Bułgaria

37

EUROHOLD

15.12.2011

Finanse inne

Bułgaria

38

KRKA

11.04.2012

Przemysł farmaceutyczny

Słowenia

39

AERFINANC

02.07.2012

Inwestycje

Wielka Brytania

40

KDMSHIPNG

09.08.2012

Usługi inne

Ukraina

41

TATRY

15.10.2012

Hotele i Restauracje

Słowacja

42

EXILLON

29.10.2012

Przemysł paliwowy

Rosja

43

INTERAOLT

18.12.2012

Energetyka

Litwa

80


Główny Rynek GPW

Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) Lp. Spółka

Liczba akcji (mln szt.)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

5 789,54

90 837,82

43,12

0,33

11,2

---

1

UNICREDIT

2

CEZ

537,99

59 178,87

28,09

1,48

7,5

6,7

3

MOL

104,52

26 067,05

12,37

0,81

16

2,4

4

KRKA

35,43

7 793,75

3,70

1,49

11,4

0,6

5

KERNEL

79,68

5 318,87

2,52

1,34

7,9

---

6

NEWWORLDR

264,66

4 181,60

1,99

1,27

18,1

3,3

7

ASTARTA

25,00

1 375,00

0,65

0,87

4,3

---

8

CCIINT

51,20

1 331,20

0,63

1,31

15

---

9

EXILLON

161,51

1 282,40

0,61

0,72

x

---

10

TATRY

6,71

1 227,42

0,58

1,09

36,8

2,1

11

ORCOGROUP

107,84

1 078,41

0,51

0,50

x

---

12

OLYMPIC

151,33

991,21

0,47

2,80

11,2

---

13

PEGAS

9,23

710,66

0,34

1,23

11,2

5,6

14

FORTUNA

52,00

702,00

0,33

4,04

16

6,9

15

KOV

481,76

631,10

0,30

1,63

x

---

16

OVOSTAR

6,00

534,00

0,25

1,74

7,4

---

17

INTERAOLT

20,00

532,80

0,25

13,97

7,1

13,5

18

SOPHARMA

132,00

528,00

0,25

0,64

5,6

---

19

IMCOMPANY

31,30

511,76

0,24

1,24

8,8

---

20

CEDC

81,52

505,40

0,24

0,66

x

---

21

SOBIESKI

3,20

492,65

0,23

0,00

x

---

22

SILVANO

39,40

472,80

0,22

1,95

18,1

---

23

MILKILAND

31,25

453,13

0,22

0,62

10,2

---

24

COALENERG

45,01

428,96

0,20

1,03

3,7

---

25

PLAZACNTR

297,18

419,03

0,20

0,18

x

---

26

ASSECOSLO

21,36

416,73

0,20

0,97

6,9

13,8

27

AVIASG

5,89

353,60

0,17

2,40

13,1

---

28

EUROHOLD

127,35

292,89

0,14

0,56

36,5

---

29

ESTAR

2,64

224,66

0,11

4,94

x

---

30

RONSON

272,36

220,61

0,10

0,51

35,5

---

31

AGROTON

21,67

216,70

0,10

0,47

x

---

32

WARIMPEX

54,00

210,60

0,10

0,67

6,2

--81


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (mln szt.)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

39,12

194,44

0,09

0,14

x

---

7,30

183,13

0,09

1,94

4,1

9,8

33

NOVAKBM

34

KDMSHIPNG

35

KSGAGRO

14,93

173,14

0,08

0,54

2,8

---

36

ASBIS

55,50

159,84

0,08

0,51

4

4,3

37

ACE

21,23

121,01

0,06

0,73

13,1

3,6

38

SADOVAYA

43,09

89,19

0,04

0,39

7,5

---

39

ATLASEST

50,32

83,03

0,04

0,21

x

---

40

AGROWILL

84,82

50,89

0,02

0,33

5,8

---

41

BMPAG

18,82

46,30

0,02

0,69

x

---

42

WESTAISIC

44,13

32,66

0,02

0,42

x

---

43

REINHOLD

7,00

1,96

0,00

0,00

x

---

210,657

100,00

0,56

12,1

2,4

Razem:

Spółki zagraniczne wg wartości obrotów w 2012 r. Lp. Spółka

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Wartość obrotów

Średni wolumen obrotu

Średnia liczba transakcji

Średnia liczba zleceń

Wartość obrotów

Liczba transakcji

(mln zl)

na sesję

na sesję

na sesję

(mln zl)

1 715,7

103 740

455

2 592

48,4

33

1

KERNEL

2

KOV

791,0

2 206 233

577

2 517

1,1

4

3

CEDC

389,6

123 866

355

1 624

6,3

9

4

CEZ

380,0

12 884

26

2 846

0,8

2

5

CCIINT

259,8

34 498

11

75

3,4

7

6

UNICREDIT

226,2

58 916

22

770

0,8

2

7

NEWWORLDR

198,9

47 763

10

1 595

8

ASTARTA

174,3

11 664

38

186

4,0

14

9

MOL

165,3

2 632

4

1 186

9,8

8

10 SADOVAYA

137,0

158 435

190

972

0,1

1

11 MILKILAND

82,9

20 249

34

182

0,1

1

12 AGROTON

69,9

21 288

60

296

0,6

2

13 SOBIESKI

58,5

1 130

62

665

14 OVOSTAR

55,9

2 443

20

124

82


Główny Rynek GPW

Spółki zagraniczne wg wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Wartość obrotów

Średni wolumen obrotu

Średnia liczba transakcji

Średnia liczba zleceń

Wartość obrotów

(mln zl)

na sesję

na sesję

na sesję

(mln zl)

15 COALENERG

54,1

9 815

16

77

16 FORTUNA

51,3

13 195

11

347

17 KRKA

49,8

1 403

0

3

18 WESTAISIC

48,6

167 122

100

520

19 SILVANO

46,4

14 376

12

20 PLAZACNTR

46,3

84 853

21 KSGAGRO

40,2

22 ACE 23 IMCOMPANY

Liczba transakcji

1,8

4

73

1,5

3

22

143

1,2

2

9 896

19

167

35,2

24 135

20

127

0,4

3

31,7

10 217

20

124

24 ASBIS

28,1

45 884

26

138

0,5

1

25 AVIASG

19,1

2 044

18

120

26 ORCOGROUP

17,8

5 595

31

1 691

27 WARIMPEX

13,8

15 126

12

165

0,3

1

28 ASSECOSLO

11,2

2 211

2

24

29 NOVAKBM

9,9

6 514

6

56

1,2

5

30 RONSON

8,3

35 015

11

122

31 PEGAS

7,8

394

2

184

32 REINHOLD

6,7

24 980

23

175

33 BMPAG

4,7

6 723

10

84

34 INTERAOLT

2,9

18 243

40

75

35 ATLASEST

2,8

6 713

5

48

3,5

4

36 OLYMPIC

2,2

1 608

1

18

37 AERFINANC

1,9

50 633

20

157

38 AGROWILL

1,2

6 855

4

35

39 TATRY

0,9

96

3

11

40 KDMSHIPNG

0,8

297

4

41

41 EXILLON

0,6

1 960

9

48

42 EUROHOLD

0,4

710

1

19

43 NEWWORLDN

0,4

80

1

19

44 SOPHARMA

0,2

100

0

10

6,3

3

45 ESTAR

0,0

0

0

3

2,7

6

83


Rocznik Giełdowy 2013

Produkty strukturyzowane Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena uzależniona jest od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, surowców czy kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie.  E mitent produktu strukturyzowanego z określonym terminem wykupu zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.  E mitent produktu strukturyzowanego bez określonego terminu wygasania (certyfikaty open-end) zobowiązuje się, że cena certyfikatu będzie podążała za ceną instrumentu bazowego. Istnieją również certyfikaty, które umożliwiają zarabianie na spadkach cen instrumentów bazowych – certyfikaty typu SHORT. W zależności od konstrukcji instrumentu, możemy wyróżnić podstawowe rodzaje produktów strukturyzowanych: C ertyfikaty knock-out – instrumenty  z dźwignią finansową oraz z wbudowanym poziomem bariery (ang. knock-out). Pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków niż na instrumencie bazowym, zarówno przy wzroście, jak i spadku ceny instrumentu bazowego ertyfikaty faktor – instrumenty ze stałą  C dźwignią finansową bez określonego terminu wygasania (open-end). Pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków niż na instrumencie bazowym, zarówno przy wzroście, jak i spadku ceny instrumentu bazowego.  W arranty opcyjne – profil wypłaty analogiczny jak dla nabywcy opcji. Produkt posiadający emitenta. Instrumenty 84

z dźwignią finansową dające możliwość zarabiania na wzrostach i na spadkach instrumentów bazowych.  T rackery – instrumenty naśladujące zmiany wskaźnika rynkowego (głównie surowców, produktów rolnych, indeksów giełdowych, kursów akcji, koszyków różnych instrumentów, itp.). Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach wskaźnika rynkowego (tzw. certyfikaty short).  P rodukty z częściową ochroną kapitału – instrumenty mniej ryzykowne niż trackery i warranty opcyjnie. Zdecydowanie większa część zainwestowanego kapitału ulokowana jest w bezpiecznych aktywach (np. obligacjach, lokatach). Druga część inwestycji pracuje nad wygenerowaniem założonej stopy zwrotu.  P rodukty gwarantujące pełną ochronę kapitału – najbezpieczniejsze z niniejszych instrumentów, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu nominalnej wartości certyfikatu (w terminie wykupu).  I nne typy produktów, których profil wypłaty zależy od spełnienia warunków opisanych w dokumencie „Final Terms”. Produkty strukturyzowane możemy również podzielić w zależności od terminu ich wykupu na krótko-, średnio- i długoterminowe oraz open-end Pierwszy produkt strukturyzowany (obligacja strukturyzowana) zadebiutował na GPW w sierpniu 2006 r. Na koniec 2012 r. notowane były 343 produkty strukturyzowane, w tym 327 certyfikatów i 16 obligacji (dla roku 2011 liczby te wynosiły odpowiednio 206 produktów strukturyzowanych, w tym 178 certyfikatów i 28 obligacji). Wartość obrotu w 2012 r. wyniosła 164,5 mln zł wobec 350,8 mln zł dla roku 2011.


Główny Rynek GPW

Na koniec 2012 r. na GPW notowane były produkty strukturyzowane emitowane przez następujące podmioty: Deutsche Bank Londyn, ERSTE Bank, Raiffeisen Centrobank, Barclays Bank, BNP Paribas, UniCredit, SeccurAsset SA i Royal Bank of Scotland W 2012 r. GPW kontynuowała rozwój segmentu instrumentów rynku kasowego, rozszerzając ofertę produktową o 237 produktów strukturyzowanych obejmujących:

certyfikaty turbo, trackery, warranty na WIG20 oraz nowość na GPW – certyfikaty faktor, które umożliwiają inwestowanie ze stałą dźwignią w surowce (złoto, srebro, ropa naftowa, cukier, pszenica i kukurydza) oraz indeksy giełdowe (EURO, STOXX50, WIG20 oraz DAX).

Produkty strukturyzowane – podstawowe wskaźniki giełdowe 2012

2011

2010

2009

2008

343

206

148

70

46

164 332

350 224

285 188

156 118

78 088

660

1 395

1 127

620

311

77

127

93

66

33

8 578

10 972

12 146

9 406

9 412

2

1

4

1

2

Średnia wartość transakcji (tys. zł)

101

579

108

194

2 996,88

Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)

203

579

430

194

5 994

Produkty strukturyzowane Liczba notowanych serii na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)* Średnie obroty na sesję (tys. zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedyńczo)

* Bez transakcji pakietowych.

85


Rocznik Giełdowy 2013

Certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne emitowane są przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Są papierami wartościowymi na okaziciela, dlatego mogą być notowane na giełdzie. Fundusze inwestycyjne emitujące certyfikaty tworzone są na określony czas. Ich celem jest jak najkorzystniejsze lokowanie, przede wszystkim w papiery wartościowe, środków wpłaconych przez uczestników funduszu. Trwanie funduszu kończy umorzenie certyfikatów

inwestycyjnych i wypłata jego uczestnikom kwot odpowiadających liczbie i końcowej wycenie certyfikatów posiadanych przez poszczególnych uczestników. Na koniec roku 2012 na GPW notowanych było 58 serii certyfikatów, a łączna wartość obrotów wyniosła 57,2 mln zł

Certyfikaty inwestycyjne – podstawowe wskaźniki giełdowe 2012

2011

2010

2009

2008

Notowania ciągłe Liczba notowanych serii na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)* Średnie obroty na sesję (tys. zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł) Wolumen obrotu na sesję

58 55 926 225 39 5 703 1 088

60 128 979 514 76 6 795 1 541

58 105 244 416 64 6 517 1 497

50 103 696 412 69 5 993 1 311

47 336 795 1 342 103 12 986 7 683

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedyńczo) Średnia wartość transakcji (tys. zł) Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)

5 254 1 272

8 5 019 40 154

3 685 2 056

3 141 424

9 364 3 279

* Bez transakcji pakietowych.

Kalendarz operacji na certyfikatach inwestycyjnych w 2012 r. Pierwsze notowanie Lp.

1 2

Nazwa skrócona

KBCGJ1FIZ

KBCKS1FIZ 3 KBCAM1FIZ 4 KBCJU1FIZ 5 UNISYS1AB

Ostatnie notowanie

Data wprowadzenia

26.04.12 09.07.12 13.08.12 03.12.12 21.12.12

Lp.

1 2 3 4 5 6 7

86

Nazwa skrócona

KBCPP2FIZ

KBCFINFIZ KBCDLWFIZ KBCATLFIZ KBCEIIFIZ KBCEURFIZ KBCISNFIZ

Data ostatniego notowania

26.01.12 27.03.12 27.03.12 27.03.12 28.05.12 26.06.12 26.10.12


Główny Rynek GPW

ETF-y ETF to otwarty fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu. Charakteryzuje się on możliwością codziennej kreacji i umarzania jednostek (tytułów uczestnictwa). Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF są papierami wartościowymi i notowane są na giełdzie tak jak akcje. Pierwszym ETF-em na GPW był ETF na indeks WIG20 wprowadzony w 2010 r., wyemitowany przez LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Societe Generale. Od maja 2011 r. notowane są dwa

kolejne ETF-y: na indeksy DAX i S&P500. Wartość ETF-a na WIG20 odpowiada 1/10 wartości indeksu WIG20 oraz uwzględnia zakumulowane dywidendy, zaś wartość ETF-ów na indeksy DAX i S&P500 w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu – odpowiednio w EUR i USD. Wartość obrotu trzema funduszami typu ETF w całym roku 2012 wyniosła 223,2 mln zł przy 284,3 mln zł w roku 2011.

ETF - podstawowe wskaźniki giełdowe 2012 ETF - notowania ciągłe Liczba notowanych serii na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)* Średnie obroty na sesję (tys. zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł) Wolumen obrotu na sesję Wartość aktywów netto ogółem (tys. zł) Wartość aktywów netto na jednostkę (zł) ETF - transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo) Średnia wartość transakcji (tys. zł) Wartość obrotów w całym roku (tys. zł)

2011

2010

3 3 217 126 259 718 872 1 035 29 35 29 825 29 798 4 479 4 178 3 248 486 3 418 025 618,44 514,15

1 70 515 279 10 26 822 1 026 251 357 279,29

1 6 045 6 045

5 4 918 24 590

5 2 923 14 616

* Bez transakcji pakietowych.

87


Rocznik Giełdowy 2013

Warranty opcyjne Warranty opcyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje finansowe. Mają emitenta, posiadają prospekt emisyjny oraz dokument informacyjny, tzw. warunki końcowe emisji, oddzielny dla każdej nowo emitowanej serii. Warranty dają inwestorom prawo (nie obowiązek) do zakupu lub sprzedaży w określonym dniu w przyszłości wybranego instrumentu bazowego (np. akcji, indeksu) po z góry ustalonej cenie. Cena ta, zwana ceną wykonania, ustalana jest przez emitenta. Inwestorzy liczący na wzrost wartości instrumentu bazowego nabywają warranty kupna (ang. Call). Inwestorzy, którzy chcą się uchro-

nić przed spadkiem jego wartości lub chcący zarobić na jego spadkach, kupują warranty sprzedaży (ang. Put). Warrant opcyjny zawiera element dźwigni finansowej umożliwiający osiąganie większych stóp zwrotu niż z inwestycji w instrument bazowy. Zakupione warranty można przetrzymać do dnia wygaśnięcia lub sprzedać je w dowolnym momencie po cenie rynkowej. Warranty powróciły na GPW (po kilkuletniej przerwie) w lipcu 2011. Ich emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG. Na koniec roku 2012 w obrocie było 60 warrantów typu amerykańskiego tego emitenta na akcje spółek i indeks WIG20.

Statystyka obrotu warrantami Warranty ogółem

2012

20111

223,17 0,90 1 016 1 68

546,10 4,83 7 801 8 90

Warranty indeksowe3

2012

2011

2005

20043

2003

Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba serii (na koniec roku)

37 20 0 33 211 2 13

-----------

11 73 0 21 27 0 2

1 973 07 7 86 1 062 3 2

3 646 89 14 65 736 5 8

Warranty akcyjne4

2012

2011

20054

2004

2003

508 90 4 50 7 590 6 77

1 981 43 8 19 985 5 6

5 695 34 22 33 3 428 8 27

8 302 52 33 08 5 234 12 31

3 555 58 14 28 2 863 6 31

Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba serii (na koniec roku)

Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba serii (na koniec roku) Warranty na kontrakty terminowe5 Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba serii (na koniec roku) 2 3

88

2004

2003

2 884,38 11 459,60 15 491,85 11,92 44,94 61,72 1 278 5 333 8 011 7 15 22 8 29 35

2012

2011

2005

2004

2003

-----------

902 95 3 73 293 2 2

5 752 53 22 56 1 899 7 2

5 216 26 20 78 1 715 6 2

1 286 94 5 17 533 3 2

Wznowienie notowań warrantów nastapiło 21.07.11. 16.12.05 był ostatnim dniem notowania warrantów. 19.03.04 był ostatnm dniem notowania warrantów indeksowych. 4 16.12.05 był ostatnim dniem notowania warrantów akcyjnych. 5 Warranty na kontrakty terminowe notowane były pomiędzy 24.09.01 i 16.12.05. 1

20052


Główny Rynek GPW

Krótka sprzedaż Transakcji krótkiej sprzedaży można dokonywać na warszawskiej giełdzie od 1 lipca 2010 r. Krótka sprzedaż polega na sprzedaży papierów wartościowych, których w momencie sprzedaży inwestor nie posiada na swoim rachunku inwestycyjnym. Na dzień rozliczenia transakcji (standardowo 3 dni od dnia sprzedaży) trzeba jednak te papiery posiadać, by dostarczyć je stronie kupującej. Najpopularniejszym sposobem pozyskania papierów na ten cel (rozliczenie transakcji) jest zaciągnięcie pożyczki w tych papierach (np. od swojego domu maklerskiego). Należy pamiętać, że nie każdy klient ma możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży - zależy to od umowy z domem maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych. Krótka sprzedaż nie może być również realizowana na wszystkich papierach wartościowych. Giełda określa kryteria, jakie muszą

spełnić papiery, aby mogły stać się przedmiotem krótkiej sprzedaży. Oddzielnie określone są kryteria dla zleceń składanych przez inwestorów i instytucje finansowe działające na własny rachunek, a oddzielnie dla animatorów rynku. Według stanu na koniec 2012 r. krótka sprzedaż była dozwolona, na własny rachunek członków Giełdy lub na rachunek klientów, na akcjach 30 spółek i 36 obligacjach notowanych na GPW (na koniec 2011 r. odpowiednio 33 i 38). Animatorzy rynku mogli zawierać transakcje krótkiej sprzedaży na akcjach 140 spółek i 36 obligacjach (na koniec 2011 r. odpowiednio na akcjach 140 spółek i 38 obligacjach). W 2012 r. udział krótkiej sprzedaży w obrotach akcjami na Głównym Rynku wyniósł 1,5% (w 2011 r. – 1,1%, a w okresie lipiec-grudzień 2010 r. – 0,1%).

Krótka sprzedaż Liczba instrumentów (na koniec roku) Wartośc obrotów ogółem (tys. zł) Średnia wartośc obrotów na sesję (tys. zł) Średnia liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (tys. zł)

2012

2011

2010*

176

178

178

2 778 108

2 682 050

1 008 643

11 157

10 685

7 819

511

419

290

22

26

27

* Dane od lipca 2010 r.

89


Rocznik Giełdowy 2013

Indeksy giełdowe Na koniec 2012 roku Giełda obliczała i podawała do publicznej wiadomości wartości ośmiu indeksów giełdowych, jedenastu subindeksów sektorowych, dwóch indeksów strategii, dwóch indeksów narodowych, dwóch indeksów zewnętrznych oraz jednego regionalnego. Wartości ośmiu indeksów podawane są w trybie ciągłym (od rozpoczęcia do zakończenia sesji):  WIG20,  mWIG40,  sWIG80,  WIG-Plus  WIGdiv  WIG  WIG CEE  RESPECTIndex Wartość indeksów WIGPoland, WIG Ukraine, WIG20TR oraz subindeksów sektorowych podawane są trzykrotnie w ciągu sesji giełdowej (po pierwszym i drugim fixingu oraz po zakończeniu sesji).

90

Nowe indeksy 30 maja 2012 r. Giełda rozpoczęła obliczanie indeksu WIG CEE,

grupującego notowane na giełdzie spółki z regionu Europy Centralnej. WIG CEE jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzlędnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Od 3 grudnia 2012 r. Giełda rozpoczęła podawanie wartości indeksu WIG20TR

tj. indeksu WIG20 obliczanego z uwzględnieniem dochodu z tytułu operacji rynkowych, takich jak wypłata dywidendy czy emisja nowych akcji z prawem poboru. Portfel indeksu oraz zasady jego obliczania są zgodne z zasadami dla indeksu WIG20.


Główny Rynek GPW

Indeks WIG20 Indeks WIG20 jest indeksem największych spółek giełdowych. Indeks jest publikowany przez Giełdę od 16 kwietnia 1994 r., a jego wartość bazowa wynosi 1 000 pkt. Wartości indeksu obliczane są na podstawie cen akcji 20 spółek giełdowych. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w 15-sekundowych odstępach czasu. Indeks jest indeksem cenowym, a więc przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. W marcu przeprowadzana jest rewizja roczna, zaś w czerwcu, wrześniu i grudniu ma miejsce operacja korekty kwartalnej. Lista uczestników indeksu jest tworzona na podstawie specjalnego zestawienia obej-

mującego spółki o liczbie akcji w wolnym obrocie powyżej 10% i 1 mln euro, nieznajdujące się w sytuacji szczególnej zgodnie z Regulaminem Giełdy, nie zakwalifikowane do segmentów MINUS 5 i LISTA ALERTÓW oraz nieobjęte Strefą Niskiej Płynności. Tak wyselekcjonowane spółki są porządkowane według wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym obrocie (waga 0,4). Do indeksu trafiają spółki, które w tym zestawieniu zajęły co najmniej 25 pozycję w przypadku rewizji i co najmniej 30 pozycję w przypadku korekty. Udziały spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczany do 15%.

Indeks WIG20 w 2012 r.

3 000

2 750

2 602,51 (19.12)

2 500

2 250

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Marzec

Luty

Styczeń

2 000

Kwiecień

2 035,8 (24.05)

91


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG20 (na koniec 2012 r.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w WIG20 (%)

(zł) 1

KGHM

190,00

136 410 000

25 917 900 000

14,92

2

PZU

437,00

55 967 000

24 457 579 000

14,08

3

PKOBP

36,90

654 932 000

24 166 990 800

13,91

4

PEKAO

167,50

106 971 000

17 917 642 500

10,32

5

PKNORLEN

49,50

309 999 000

15 344 950 500

8,83

6

PGE

18,21

712 636 000

12 977 101 560

7,47

7

PGNIG

5,21

1 628 088 000

8 482 338 480

4,88

8

TPSA

12,23

647 357 000

7 917 176 110

4,56

9

TAURONPE

4,75

1 043 555 000

4 956 886 250

2,85

10

BOGDANKA

136,00

33 979 000

4 621 144 000

2,66

11

BRE

326,00

12 785 000

4 167 910 000

2,40

12

JSW

92,40

37 704 000

3 483 849 600

2,01

13

KERNEL

66,75

49 223 000

3 285 635 250

1,89

14

HANDLOWY

98,30

32 665 000

3 210 969 500

1,85

15

ASSECOPOL

45,35

69 483 000

3 151 054 050

1,81

16

SYNTHOS

5,41

496 691 000

2 687 098 310

1,55

17

LOTOS

41,20

60 797 000

2 504 836 400

1,44

18

GTC

9,90

230 737 000

2 284 296 300

1,32

19

TVN

9,92

158 105 000

1 568 401 600

0,90

20

BORYSZEW

0,62

969 028 000

600 797 360

0,35

92


Główny Rynek GPW

Indeks mWIG40 Indeks mWIG40 (wcześniej MIDWIG) pokrywa średnie pod względem wartości rynkowej i obrotów spółki giełdowe. Indeks jest publikowany przez Giełdę od 31 grudnia 1997 r., a jego wartość bazowa wynosi 1 000 pkt. Wartości indeksu obliczane są na podstawie cen akcji 40 spółek giełdowych. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu. Indeks jest indeksem cenowym, a więc przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. W marcu przeprowadzana jest rewizja roczna, zaś w czerwcu, wrześniu i grudniu ma miejsce operacja korekty kwartalnej.

dujące się w sytuacji szczególnej zgodnie z Regulaminem Giełdy, niezakwalifikowane do segmentów MINUS 5 i LISTA ALERTÓW oraz nieobjęte Strefą Niskiej Płynności. Tak wyselekcjonowane spółki są porządkowane według wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym obrocie (waga 0,4). Do indeksu trafiają spółki, które w tym zestawieniu znalazły się między 25 i 65 pozycją w przypadku rewizji i między 30 i 70 pozycją w przypadku korekty. Udziały spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Lista uczestników indeksu jest tworzona na podstawie specjalnego zestawienia obejmującego spółki o liczbie akcji w wolnym obrocie powyżej 10% i 1 mln euro, nieznajIndeks mWIG40 w 2012 r.

3 000

2 750

2 625,96 (19.12)

2 500

2 250 2 147,52 (5.06) Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

2 000

93


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu mWIG40 (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 94

Akcje

LPP EUROCASH INGBSK CYFRPLSAT ENEA GETINOBLE AZOTYTARNOW MILLENNIUM NETIA CCC AMREST KETY ECHO NEWWORLDR GPW GETIN KREDYTB PULAWY EMPERIA ORBIS BUDIMEX CIECH INTERCARS CCIINT KOPEX BIOTON ASTARTA AGORA KRUK CDPROJEKT IMPEXMET MIDAS POLIMEXMS CORMAY KOV HAWE ROVESE PETROLINV CEDC IDMSA

Kurs akcji (zł) 4 550,00 43,70 91,00 16,41 15,73 1,79 53,90 4,42 4,28 73,00 96,20 144,90 5,05 15,80 38,87 2,82 16,50 137,50 57,95 38,00 70,00 22,20 86,00 26,00 17,70 0,10 55,00 10,38 44,06 6,20 3,50 0,65 0,62 12,93 1,31 3,80 1,42 1,40 6,20 0,21

Liczba akcji w portfelu 930 000 77 261 000 32 525 000 168 807 000 131 913 000 1 075 039 000 35 085 000 418 366 000 372 699 000 20 030 000 14 216 000 9 226 000 233 735 000 70 868 000 27 123 000 324 766 000 54 332 000 6 474 000 15 115 000 21 801 000 10 452 000 32 292 000 8 053 000 23 610 000 30 713 000 5 216 479 000 9 256 000 45 245 000 10 078 000 55 376 000 98 000 000 503 124 000 521 117 000 23 135 000 214 321 000 58 937 000 123 345 000 113 902 000 16 040 000 184 975 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 4 231 500 000 3 376 305 700 2 959 775 000 2 770 122 870 2 074 991 490 1 924 319 810 1 891 081 500 1 849 177 720 1 595 151 720 1 462 190 000 1 367 579 200 1 336 847 400 1 180 361 750 1 119 714 400 1 054 271 010 915 840 120 896 478 000 890 175 000 875 914 250 828 438 000 731 640 000 716 882 400 692 558 000 613 860 000 543 620 100 521 647 900 509 080 000 469 643 100 444 036 680 343 331 200 343 000 000 327 030 600 323 092 540 299 135 550 280 760 510 223 960 600 175 149 900 159 462 800 99 448 000 38 844 750

Udział w mWIG40 (%) 9,97 7,95 6,97 6,53 4,89 4,53 4,45 4,36 3,76 3,44 3,22 3,15 2,78 2,64 2,48 2,16 2,11 2,10 2,06 1,95 1,72 1,69 1,63 1,45 1,28 1,23 1,20 1,11 1,05 0,81 0,81 0,77 0,76 0,71 0,66 0,53 0,41 0,38 0,23 0,09


Główny Rynek GPW

Indeks sWIG80 Indeks sWIG80 (wcześniej WIRR) swoim portfelem pokrywa mniejsze niż WIG20 i mWIG40 spółki giełdowe. Indeks jest publikowany przez Giełdę od 31grudnia 1994 r., a jego wartość bazowa wynosi 1 000 pkt. Wartości indeksu obliczane są na podstawie cen akcji 80 spółek giełdowych. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu. Indeks jest indeksem cenowym, a więc przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. W marcu przeprowadzana jest rewizja roczna, zaś w czerwcu, wrześniu i grudniu ma miejsce operacja korekty kwartalnej.

Lista uczestników indeksu jest tworzona na podstawie specjalnego zestawienia obejmującego spółki o liczbie akcji w wolnym obrocie powyżej 10% i 1 mln euro, nieznajdujące się w sytuacji szczególnej zgodnie z Regulaminem Giełdy, niezakwalifikowane do segmentów MINUS 5 i LISTA ALERTÓW oraz nieobjęte Strefą Niskiej Płynności. Tak wyselekcjonowane spółki są porządkowane według wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym obrocie (waga 0,4). Do indeksu trafiają spółki, które w tym zestawieniu znalazły się między 65 i 145 pozycją w przypadku rewizji i między 70 i 155 pozycją w przypadku korekty. Udziały spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Indeks sWIG80 w 2012 r.

10 536,29 (15.03)

10 500

10 000

9 500

9 000

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

8 500

8 567,88 (9.01)

95


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu sWIG80 (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 96

Akcje

APATOR ZEPAK KOGENERA WAWEL INTEGERPL FAMUR MENNICA ELBUDOWA SANOK NFIEMF BANKBPH FARMACOL KOFOLA OPENFIN COMARCH STALPROD ZELMER BOS PELION DEBICA ATM COMP PEP LCCORP ASSECOSLO AMICA ABPL RAFAKO DOMDEV GRAJEWO KREZUS MCI IPOPEMA SNIEZKA ASSECOBS NEUCA BENEFIT ALCHEMIA SYGNITY ACTION

Kurs akcji (zł) 32,63 28,45 86,50 798,00 184,50 4,77 22,66 106,50 18,15 16,65 48,89 32,59 27,50 14,00 73,50 184,00 39,28 30,00 30,50 61,00 10,39 59,40 28,70 1,17 19,51 54,65 19,44 8,39 34,19 13,15 18,40 6,37 8,89 39,39 10,75 95,50 230,00 5,00 14,45 22,40

Liczba akcji w portfelu 25 333 000 25 825 000 7 450 000 718 000 3 021 000 110 906 000 22 376 000 4 748 000 23 391 000 24 946 000 8 318 000 11 602 000 13 089 000 24 750 000 4 586 000 1 796 000 7 807 000 9 921 000 9 620 000 4 686 000 26 402 000 4 386 000 9 002 000 218 432 000 12 800 000 4 443 000 11 927 000 27 404 000 6 694 000 17 316 000 12 209 000 34 286 000 23 533 000 5 026 000 17 890 000 1 943 000 802 000 36 441 000 11 809 000 7 557 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 826 615 790 734 721 250 644 425 000 572 964 000 557 374 500 529 021 620 507 040 160 505 662 000 424 546 650 415 350 900 406 667 020 378 109 180 359 947 500 346 500 000 337 071 000 330 464 000 306 658 960 297 630 000 293 410 000 285 846 000 274 316 780 260 528 400 258 357 400 255 565 440 249 728 000 242 809 950 231 860 880 229 919 560 228 867 860 227 705 400 224 645 600 218 401 820 209 208 370 197 974 140 192 317 500 185 556 500 184 460 000 182 205 000 170 640 050 169 276 800

Udział w sWIG80 (%) 4,74 4,21 3,69 3,28 3,19 3,03 2,90 2,90 2,43 2,38 2,33 2,17 2,06 1,99 1,93 1,89 1,76 1,71 1,68 1,64 1,57 1,49 1,48 1,46 1,43 1,39 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,25 1,20 1,13 1,10 1,06 1,06 1,04 0,98 0,97


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu sWIG80 (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w sWIG80 (%)

13 586 000 15 839 000 12 724 000 32 945 000 9 809 000 19 627 000 407 046 000 36 150 000 6 303 000 9 922 000 1 500 000 4 266 000 522 000 9 981 000 8 426 000 55 772 000 10 805 000 8 973 000 100 261 000 18 800 000 11 253 000 7 035 000 6 534 000 13 005 000 23 372 000 245 220 000 72 000 000 20 091 000 199 109 000 6 610 000 44 666 000 15 836 000 102 298 000 7 319 000 10 771 000 103 138 000 128 520 000 114 241 000 29 348 000 34 280 000

168 330 540 164 725 600 164 139 600 161 430 500 160 377 150 157 016 000 154 677 480 153 637 500 153 415 020 146 845 600 133 500 000 131 136 840 129 403 800 125 261 550 122 177 000 121 582 960 119 071 100 114 854 400 108 281 880 107 160 000 107 241 090 104 469 750 103 041 180 97 537 500 95 357 760 93 183 600 82 080 000 81 167 640 77 652 510 66 100 000 65 659 020 61 760 400 60 355 820 25 323 740 22 295 970 18 564 840 16 707 600 11 424 100 10 565 280 6 513 200

0,96 0,94 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 0,88 0,88 0,84 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,70 0,68 0,66 0,62 0,61 0,61 0,60 0,59 0,56 0,55 0,53 0,47 0,47 0,45 0,38 0,38 0,35 0,35 0,15 0,13 0,11 0,10 0,07 0,06 0,04

(zł) 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

POLICE POLNORD FORTE LENTEX IMCOMPANY RADPOL BBIDEVNFI WIELTON CITYINTER MERCOR OVOSTAR IMPEL ZPUE MOSTALWAR MILKILAND COLIAN RANKPROGR KREDYTIN VISTULA ACE COALENERG EKOEXPORT ORZBIALY IZOSTAL SKOTAN CALATRAVA MOSTALZAB JWCONSTR DUDA AGROTON MNI GANT TRAKCJA URSUS SADOVAYA EFH ATLANTIS FON IFCAPITAL POLJADLO

12,39 10,40 12,90 4,90 16,35 8,00 0,38 4,25 24,34 14,80 89,00 30,74 247,90 12,55 14,50 2,18 11,02 12,80 1,08 5,70 9,53 14,85 15,77 7,50 4,08 0,38 1,14 4,04 0,39 10,00 1,47 3,90 0,59 3,46 2,07 0,18 0,13 0,10 0,36 0,19

97


Rocznik Giełdowy 2013

WIG-Plus Indeks WIG-Plus swoim portfelem pokrywa najmniejsze spółki giełdowe. Indeks jest publikowany przez Giełdę od 1 grudnia 2011 r., a jego wartość w dniu bazowym, tj. 31 grudnia 2009 r., wynosiła 1 000 pkt. Wartości indeksu obliczane są na podstawie cen akcji spółek giełdowych, uczestników indeksu. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu. Indeks jest indeksem cenowym, więc przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. W marcu przeprowadzana jest rewizja roczna, zaś w czerwcu, wrześniu i grudniu ma miejsce operacja korekty kwartalnej. Lista uczestników indeksu jest tworzona na podstawie specjalnego zestawienia obejmującego spółki o liczbie akcji w wolnym obrocie powyżej 10% i 1 mln

euro, nieznajdujące się w sytuacji szczególnej zgodnie z Regulaminem Giełdy, niezakwalifikowane do segmentów MINUS 5 i LISTA ALERTÓW oraz nieobjęte Strefą Niskiej Płynności. Tak wyselekcjonowane spółki są porządkowane według wartości obrotów za ostatnie 12 miesięcy (waga 0,6) oraz wartości akcji w wolnym obrocie (waga 0,4). Do indeksu trafiają spółki, które znalazły się w tym zestawieniu, nie zostały zakwalifikowane do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, a jednocześnie znajdują się w segmencie 5 PLUS. Udziały spółek w indeksie są aktualizowane podczas każdej rewizji oraz korekty na podstawie aktualnego stanu liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo udział pojedynczej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.

Indeks WIG-Plus w 2012 r.

1 000 899,53 (21.02) 900

800

700 690,15 (14.08)

98

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

600


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Plus (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Akcje

ZETKAMA PTI AVIASG ALMA INSTALKRK PANOVA ARMATURA QUMAKSEK FERRO EMCINSMED QUERCUS VOXEL AMBRA PAGED ASBIS APLISENS TIM ENERGOINS NOWAGALA ERBUD OTMUCHOW BARLINEK ADVGRUPA UNIBEP POZBUD PEKAES MIESZKO ELEKTROTI KINOPOL GRAAL ULMA OPONEO.PL HYDROTOR ERGIS PEPEES KONSSTALI MIRBUD ENERGOPOL BSCDRUK LUBAWA

Kurs akcji (zł) 41,38 15,95 60,00 27,00 17,15 19,00 1,22 9,31 6,20 15,95 2,46 18,10 8,09 15,14 2,88 14,49 5,22 14,50 1,96 13,95 10,70 0,90 13,12 5,05 3,40 5,50 4,36 8,60 13,55 14,95 43,85 7,00 26,94 3,34 0,89 24,85 1,23 8,44 17,20 0,70

Liczba akcji w portfelu 3 289 000 7 408 000 1 884 000 3 993 000 6 190 000 5 552 000 80 619 000 10 375 000 15 082 000 5 369 000 33 631 000 4 559 000 9 800 000 5 128 000 26 624 000 5 224 000 14 277 000 5 064 000 36 623 000 4 903 000 6 257 000 72 086 000 4 933 000 12 792 000 18 500 000 11 289 000 13 935 000 7 027 000 4 441 000 3 975 000 1 288 000 7 841 000 2 027 000 16 213 000 60 343 000 2 139 000 42 899 000 6 207 000 3 032 000 74 528 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 136 098 820 118 157 600 113 040 000 107 811 000 106 158 500 105 488 000 98 355 180 96 591 250 93 508 400 85 635 550 82 732 260 82 517 900 79 282 000 77 637 920 76 677 120 75 695 760 74 525 940 73 428 000 71 781 080 68 396 850 66 949 900 64 877 400 64 720 960 64 599 600 62 900 000 62 089 500 60 756 600 60 432 200 60 175 550 59 426 250 56 478 800 54 887 000 54 607 380 54 151 420 53 705 270 53 154 150 52 765 770 52 387 080 52 150 400 52 169 600

Udział w WIG-Plus (%) 2,29 1,99 1,90 1,81 1,79 1,77 1,65 1,62 1,57 1,44 1,39 1,39 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,24 1,21 1,15 1,13 1,09 1,09 1,09 1,06 1,04 1,02 1,02 1,01 1,00 0,95 0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 99


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Plus (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w WIG-Plus (%)

22 531 000 26 306 000 12 033 000 5 471 000 5 572 000 19 178 000 5 829 000 293 319 000 23 938 000 22 915 000 55 662 000 6 730 000 11 350 000 58 068 000 25 500 000 17 393 000 1 166 000 5 246 000 2 550 000 3 020 000 16 402 000 6 000 000 30 390 000 20 435 000 9 319 000 36 892 000 3 716 000 13 646 000 18 504 000 1 239 000 10 010 000 2 550 000 1 845 000 10 150 000 24 471 000 1 471 000 5 000 000 6 815 000 8 900 000 1 444 000

49 117 580 48 666 100 48 613 320 48 144 800 47 362 000 46 986 100 46 981 740 46 931 040 45 721 580 45 371 700 45 086 220 44 418 000 44 265 000 44 131 680 44 115 000 43 656 430 41 626 200 41 653 240 41 157 000 40 558 600 39 364 800 39 240 000 38 899 200 38 417 800 38 207 900 37 629 840 37 160 000 34 115 000 33 307 200 33 044 130 32 332 300 32 283 000 31 734 000 30 450 000 30 099 330 30 111 370 29 500 000 29 304 500 29 281 000 29 168 800

0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 0,79 0,79 0,79 0,77 0,76 0,76 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,70 0,70 0,69 0,68 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63 0,63 0,57 0,56 0,56 0,54 0,54 0,53 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49

(zł) 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100

COGNOR PGODLEW PROTEKTOR PROJPRZEM DECORA PLASTBOX RELPOL IDEON PCGUARD LIBET RONSON BERLING WARIMPEX BLACKLION HARPER WASKO INDYKPOL SELENAFM PROCHEM ARTERIA TOYA ZUE HERKULES ZASTAL ENELMED ATMGRUPA TELL ESSYSTEM KANIA FASING INPRO GROCLIN ROPCZYCE LENA ATMSI STAPORKOW KRAKCHEM NETMEDIA HUTMEN 4FUNMEDIA

2,18 1,85 4,04 8,80 8,50 2,45 8,06 0,16 1,91 1,98 0,81 6,60 3,90 0,76 1,73 2,51 35,70 7,94 16,14 13,43 2,40 6,54 1,28 1,88 4,10 1,02 10,00 2,50 1,80 26,67 3,23 12,66 17,20 3,00 1,23 20,47 5,90 4,30 3,29 20,20


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Plus (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w WIG-Plus (%)

3 686 000 5 995 000 6 344 000 4 191 000 1 493 000 996 000 1 521 000 16 522 000 2 476 000 3 676 000 18 704 000 4 794 000 1 304 000 975 000 681 000 1 027 000 89 131 000 21 742 000 6 164 000 1 032 000 14 369 000 4 647 000 1 101 000 55 718 000 5 463 000 15 990 000 1 797 000 6 642 000 18 513 000 356 000 6 520 000 3 516 000 25 789 000 42 545 000 8 487 000 37 363 000 3 999 000 11 762 000 2 631 000 79 123 000

26 834 080 26 677 750 26 200 720 25 942 290 25 366 070 24 999 600 24 640 200 24 287 340 24 264 800 24 224 840 23 567 040 23 538 540 22 559 200 22 035 000 21 792 000 21 567 000 21 391 440 21 089 740 20 464 480 19 783 440 19 685 530 19 656 810 19 586 790 18 944 120 18 574 200 18 388 500 18 221 580 18 199 080 18 142 740 17 800 000 17 538 800 17 404 200 17 020 740 17 018 000 16 634 520 15 692 460 15 596 100 15 408 220 15 207 180 15 033 370

0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25

(zł) 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

PRESCO INTROL RAINBOW BUMECH K2INTERNT KDMSHIPNG REMAK FAM MWTRADE NOKAUT HYGIENIKA SONEL EUROTEL NOVITA MCLOGIC MOSTALPLC PROCHNIK INVESTCON TESGAS PRAGMAINK CAPITAL BOWIM SUWARY MIT KREC MONNARI EUCO PAMAPOL GINOROSSI MOBRUK BAKALLAND IVMX JUPITER WIKANA ODLEWNIE PBSFINANSE ATREM VANTAGE TRANSPOL CHEMOS

7,28 4,45 4,13 6,19 16,99 25,10 16,20 1,47 9,80 6,59 1,26 4,91 17,30 22,60 32,00 21,00 0,24 0,97 3,32 19,17 1,37 4,23 17,79 0,34 3,40 1,15 10,14 2,74 0,98 50,00 2,69 4,95 0,66 0,40 1,96 0,42 3,90 1,31 5,78 0,19

101


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Plus (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w WIG-Plus (%)

13 190 000 20 702 000 2 031 000 2 770 000 7 353 000 19 945 000 24 092 000 18 924 000 2 525 000 38 634 000 12 926 000 2 108 000 2 483 000 4 285 000 51 250 000 2 756 000 70 130 000 2 914 000 52 420 000 667 000 4 757 000 6 055 000 11 981 000 12 957 000 14 176 000 3 589 000 53 299 000 2 593 000 791 000 51 491 000 4 707 000 89 325 000 1 595 000 28 133 000 528 000 2 047 000 2 618 000 11 033 000 868 000 711 000

14 904 700 14 698 420 14 684 130 14 459 400 14 191 290 13 762 050 13 732 440 13 625 280 13 559 250 13 521 900 13 313 780 13 280 400 13 284 050 12 940 700 12 812 500 12 787 840 12 623 400 12 238 800 12 056 600 11 779 220 11 702 220 11 565 050 11 262 140 11 013 450 10 915 520 10 731 110 10 659 800 10 372 000 10 354 190 10 298 200 10 120 050 9 825 750 9 522 150 9 002 560 8 632 800 8 392 700 8 246 700 8 164 420 7 812 000 7 664 580

0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13

(zł) 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 102

TRITON BBICAPNFI SIMPLE INTERFERI TUP DUON SWISSMED NTTSYSTEM KOMPUTRON MOSTALEXP MAKRUM BIPROMET YAWAL CAMMEDIA BYTOM VOTUM BBIZENNFI FOTA 06MAGNA RAFAMET BMPAG PATENTUS SFINKS REDAN DROZAPOL VINDEXUS CCENERGY EDINVEST POLNA RUBICON MAKARONPL MIRACULUM KOMPAP JHMDEV PRAGMAFA WOJAS ATLANTAPL WESTAISIC DROP WADEX

1,13 0,71 7,23 5,22 1,93 0,69 0,57 0,72 5,37 0,35 1,03 6,30 5,35 3,02 0,25 4,64 0,18 4,20 0,23 17,66 2,46 1,91 0,94 0,85 0,77 2,99 0,20 4,00 13,09 0,20 2,15 0,11 5,97 0,32 16,35 4,10 3,15 0,74 9,00 10,78


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Plus (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

Kurs akcji

Liczba akcji w portfelu

Wartość rynkowa pakietu (zł)

Udział w WIG-Plus (%)

2 590 000 31 511 000 5 062 000 11 931 000 3 290 000 2 341 000 24 950 000 35 951 000 1 143 000 448 000 14 968 000 36 733 000 189 000 4 084 000 1 492 000 5 738 000 2 050 000

7 640 500 7 562 640 7 441 140 7 397 220 6 876 100 6 695 260 6 487 000 6 111 670 5 955 030 5 922 560 5 687 840 4 775 290 4 594 590 3 593 920 3 506 200 3 442 800 3 464 500

0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06

(zł) 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

INTERSPPL DMWDM IDEATFI AWBUD HYPERION INTERBUD ENERGOPLD KBDOM HELIO TERESA FASTFIN ELKOP KPPD COMPLEX MEXPOLSKA AGROWILL BUDVARCEN

2,95 0,24 1,47 0,62 2,09 2,86 0,26 0,17 5,21 13,22 0,38 0,13 24,31 0,88 2,35 0,60 1,69

103


Rocznik Giełdowy 2013

WIGdiv Indeks WIGdiv jest pierwszym indeksem spółek dywidendowych notowanych na Głównym Rynku akcji. Uczestnikami indeksu mogą zostać spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które w ostatnim roku obrotowym charakteryzowały się najwyższą stopą dywidendy i w przeszłości, na przestrzeni ostatnich 5 lat, dywidendę tę regularnie wypłacały. Indeks WIGdiv jest obliczany od 4 stycznia 2011 r., zaś wartość bazowa indeksu została określona w dniu 31 grudnia 2010 r. i wynosi 1000 punktów. Indeks tworzą akcje 30 spółek i jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu.

nia sporządzane jest zestawienie spółek, w którym są one porządkowane w zależności od wielkości stopy dywidendy. Do indeksu trafiają spółki o najwyższej stopie dywidendy, które dywidendę tę wypłaciły co najmniej trzy razy w ostatnich 5 latach. Ponadto po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada ma miejsce aktualizacja wag poszczególnych uczestników indeksu. Udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo wpływ jednej spółki jest ograniczany do 10%. Nowe portfele indeksu obowiązują po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia.

Indeks WIGdiv jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. Po ostatniej sesji sierp-

Indeks WIGdiv w 2012 r.

1 106,17 (27.12)

1 100

1 000

900 882,23 (25.05)

800

104

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

700


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIGdiv (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Akcje

PZU KGHM PEKAO PKOBP TPSA PGE BOGDANKA JSW HANDLOWY ASSECOPOL ENEA KETY GPW PULAWY EMPERIA BUDIMEX KOGENERA ELBUDOWA AGORA SANOK ZELMER ASSECOSLO DOMDEV IPOPEMA SNIEZKA ASSECOBS BENEFIT ACTION FORTE RADPOL

Kurs akcji (zł) 437,00 190,00 167,50 36,90 12,23 18,21 136,00 92,40 98,30 45,35 15,73 144,90 38,87 137,50 57,95 70,00 86,50 106,50 10,38 18,15 39,28 19,51 34,19 8,89 39,39 10,75 230,00 22,40 12,90 8,00

Liczba akcji w portfelu 15 609 000 34 477 000 39 068 000 177 044 000 522 131 000 335 940 000 33 979 000 37 704 000 32 665 000 69 483 000 131 913 000 9 226 000 27 123 000 6 474 000 15 115 000 10 452 000 7 450 000 4 748 000 45 245 000 23 601 000 7 807 000 12 800 000 6 694 000 23 533 000 5 026 000 17 890 000 802 000 7 557 000 12 724 000 19 627 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 6 821 133 000 6 550 630 000 6 543 890 000 6 532 923 600 6 385 662 130 6 117 467 400 4 621 144 000 3 483 849 600 3 210 969 500 3 151 054 050 2 074 991 490 1 336 847 400 1 054 271 010 890 175 000 875 914 250 731 640 000 644 425 000 505 662 000 469 643 100 428 358 150 306 658 960 249 728 000 228 867 860 209 208 370 197 974 140 192 317 500 184 460 000 169 276 800 164 139 600 157 016 000

Udział w WIGdiv (%) 10,58 10,16 10,15 10,13 9,90 9,49 7,17 5,40 4,98 4,89 3,22 2,07 1,64 1,38 1,36 1,13 1,00 0,78 0,73 0,66 0,48 0,39 0,36 0,32 0,31 0,30 0,29 0,26 0,26 0,24

105


Rocznik Giełdowy 2013

Indeks WIG

Indeks WIG jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. Po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada sporządzane jest zestawienie obejmujące wszystkie spółki giełdowe. W zestawieniu nie uwzględniane są spółki niespełniające podstawowych kryteriów uczestnictwa. Udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo wpływ pojedynczej spółki na indeks WIG jest ograniczony do 10%, zaś udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30%. Nowy portfel indeksu obowiązuje po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia.

Indeks WIG jest najstarszym indeksem giełdowym i obliczany jest od pierwszej sesji giełdowej, tj. od 16 kwietnia 1991 r. Swoim portfelem pokrywa wszystkie spółki giełdowe z wyjątkiem spółek o wartości akcji w wolnym obrocie poniżej 10% i 1 mln euro oraz tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji zgodnie z Regulaminem Giełdy. Wartość bazowa indeksu wynosi 1 000 pkt. Poszczególne wartości indeksu obliczane są na podstawie cen akcji wszystkich spółek giełdowych znajdujących się w indeksie. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu.

Indeks WIG w 2012 r.

50 000 47 920,75 (19.12) 45 000

40 000 36 653,28 (5.06)

35 000

106

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

30 000


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Akcje

KGHM PKOBP PZU PEKAO PKNORLEN PGE PGNIG TPSA TAURONPE BOGDANKA LPP BRE JSW EUROCASH KERNEL HANDLOWY ASSECOPOL INGBSK CYFRPLSAT SYNTHOS LOTOS GTC GETINOBLE ENEA KRKA AZOTYTARNOW MILLENNIUM ALIOR NETIA TVN CCC AMREST KETY NEWWORLDR ECHO GPW GETIN CEZ KREDYTB PULAWY EMPERIA APATOR

Kurs akcji (zł) 190,00 36,90 437,00 167,50 49,50 18,21 5,21 12,23 4,75 136,00 4550,00 326,00 92,40 43,70 66,75 98,30 45,35 91,00 16,41 5,41 41,20 9,90 1,79 15,73 220,00 53,90 4,42 62,65 4,28 9,92 73,00 96,20 144,90 15,80 5,05 38,87 2,82 110,00 16,50 137,50 57,95 32,63

Liczba akcji w portfelu 129 976 000 667 437 000 55 967 000 106 988 000 309 999 000 712 636 000 1 628 148 000 647 357 000 1 043 555 000 33 979 000 930 000 12 786 000 37 704 000 77 270 000 49 223 000 32 665 000 69 483 000 32 525 000 168 807 000 496 691 000 60 797 000 230 737 000 1 191 982 000 131 913 000 8 817 000 35 085 000 418 366 000 28 332 000 371 388 000 158 105 000 20 030 000 14 216 000 9 226 000 77 842 000 233 735 000 27 123 000 324 766 000 8 163 000 54 332 000 6 474 000 15 115 000 25 333 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 24 695 440 000 24 628 425 300 24 457 579 000 17 920 490 000 15 344 950 500 12 977 101 560 8 482 651 080 7 917 176 110 4 956 886 250 4 621 144 000 4 231 500 000 4 168 236 000 3 483 849 600 3 376 699 000 3 285 635 250 3 210 969 500 3 151 054 050 2 959 775 000 2 770 122 870 2 687 098 310 2 504 836 400 2 284 296 300 2 133 647 780 2 074 991 490 1 939 740 000 1 891 081 500 1 849 177 720 1 774 999 800 1 589 540 640 1 568 401 600 1 462 190 000 1 367 579 200 1 336 847 400 1 229 903 600 1 180 361 750 1 054 271 010 915 840 120 897 930 000 896 478 000 890 175 000 875 914 250 826 615 790

Udział w WIG (%) 10,00 9,97 9,90 7,25 6,21 5,25 3,43 3,20 2,01 1,87 1,71 1,69 1,41 1,37 1,33 1,30 1,28 1,20 1,12 1,09 1,01 0,93 0,86 0,84 0,79 0,77 0,75 0,72 0,64 0,64 0,59 0,55 0,54 0,50 0,48 0,43 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,34 107


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 108

Akcje

ORBIS MOL ZEPAK BUDIMEX CIECH INTERCARS KOGENERA CCIINT BORYSZEW WAWEL INTEGERPL KOPEX FAMUR BIOTON ASTARTA ELBUDOWA MENNICA AGORA KRUK SANOK NFIEMF BANKBPH FARMACOL KOFOLA OPENFIN CDPROJEKT IMPEXMET COMARCH STALPROD MIDAS POLIMEXMS ZELMER CORMAY BOS PELION DEBICA KOV COMP PEP LCCORP ASSECOSLO ATM

Kurs akcji (zł) 38,00 249,40 28,45 70,00 22,20 86,00 86,50 26,00 0,62 798,00 184,50 17,70 4,77 0,10 55,00 106,50 22,66 10,38 44,06 18,15 16,65 48,89 32,59 27,50 14,00 6,20 3,50 73,50 184,00 0,65 0,62 39,28 12,93 30,00 30,50 61,00 1,31 59,40 28,70 1,17 19,51 10,39

Liczba akcji w portfelu 21 801 000 3 099 000 25 825 000 10 452 000 32 292 000 8 253 000 7 450 000 23 610 000 969 028 000 718 000 3 021 000 30 713 000 110 906 000 5 216 479 000 9 256 000 4 748 000 22 376 000 45 245 000 10 078 000 23 601 000 24 946 000 8 318 000 11 602 000 13 089 000 24 750 000 55 376 000 98 000 000 4 586 000 1 796 000 503 124 000 521 117 000 7 807 000 23 135 000 9 921 000 9 591 000 4 686 000 214 321 000 4 386 000 9 002 000 218 432 000 12 800 000 24 013 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 828 438 000 772 890 600 734 721 250 731 640 000 716 882 400 709 758 000 644 425 000 613 860 000 600 797 360 572 964 000 557 374 500 543 620 100 529 021 620 521 647 900 509 080 000 505 662 000 507 040 160 469 643 100 444 036 680 428 358 150 415 350 900 406 667 020 378 109 180 359 947 500 346 500 000 343 331 200 343 000 000 337 071 000 330 464 000 327 030 600 323 092 540 306 658 960 299 135 550 297 630 000 292 525 500 285 846 000 280 760 510 260 528 400 258 357 400 255 565 440 249 728 000 249 495 070

Udział w WIG (%) 0,34 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

AMICA ABPL DOMDEV RAFAKO GRAJEWO HAWE KREZUS MCI UNICREDIT IPOPEMA SNIEZKA ASSECOBS NEUCA BENEFIT POLNORD ALCHEMIA PEGAS ROVESE ACTION SYGNITY POLICE FORTE IMCOMPANY LENTEX PETROLINV PLAZACNTR RADPOL BBIDEVNFI ASSECOSEE CITYINTER WIELTON MERCOR ZETKAMA OVOSTAR IMPEL SECOGROUP ZPUE COLIAN MOSTALWAR STALPROFI MILKILAND KOELNER

Kurs akcji (zł) 54,65 19,44 34,19 8,39 13,15 3,80 18,40 6,37 15,69 8,89 39,39 10,75 95,50 230,00 10,40 5,00 77,00 1,42 22,40 14,45 12,39 12,90 16,35 4,90 1,40 1,41 8,00 0,38 9,20 24,34 4,25 14,80 41,38 89,00 30,74 35,21 247,90 2,18 12,55 16,76 14,50 8,80

Liczba akcji w portfelu 4 443 000 11 927 000 6 694 000 27 404 000 17 316 000 58 937 000 12 080 000 34 271 000 13 516 000 23 533 000 5 026 000 17 890 000 1 968 000 802 000 17 673 000 36 207 000 2 354 000 123 345 000 7 557 000 11 809 000 13 586 000 12 724 000 9 809 000 32 945 000 113 902 000 111 384 000 19 627 000 407 046 000 16 750 000 6 303 000 36 150 000 9 922 000 3 289 000 1 500 000 4 266 000 3 726 000 522 000 57 722 000 9 981 000 7 536 000 8 426 000 13 457 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 242 809 950 231 860 880 228 867 860 229 919 560 227 705 400 223 960 600 222 272 000 218 306 270 212 066 040 209 208 370 197 974 140 192 317 500 187 944 000 184 460 000 183 799 200 181 035 000 181 258 000 175 149 900 169 276 800 170 640 050 168 330 540 164 139 600 160 377 150 161 430 500 159 462 800 157 051 440 157 016 000 154 677 480 154 100 000 153 415 020 153 637 500 146 845 600 136 098 820 133 500 000 131 136 840 131 192 460 129 403 800 125 833 960 125 261 550 126 303 360 122 177 000 118 421 600

Udział w WIG (%) 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 109


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

PTI RANKPROGR STALEXP AVIASG CALATRAVA KREDYTIN ALMA VISTULA ACE COALENERG INSTALKRK INTERAOLT PANOVA EKOEXPORT ORZBIALY ARMATURA CEDC FORTUNA WORKSERV IZOSTAL QUMAKSEK SKOTAN FERRO MAGELLAN SILVANO EMCINSMED NOVAKBM MOSTALZAB ARCTIC JWCONSTR QUERCUS VOXEL AMBRA APLISENS ASBIS DUDA PAGED ABCDATA ENERGOINS TIM NOWAGALA ERBUD

110

Kurs akcji (zł) 15,95 11,02 1,40 60,00 0,38 12,80 27,00 1,08 5,70 9,53 17,15 26,64 19,00 14,85 15,77 1,22 6,20 13,50 5,65 7,50 9,31 4,08 6,20 42,50 12,00 15,95 4,97 1,14 5,86 4,04 2,46 18,10 8,09 14,49 2,88 0,39 15,14 2,08 14,50 5,22 1,96 13,95

Liczba akcji w portfelu 7 408 000 10 843 000 84 947 000 1 884 000 300 302 000 8 973 000 3 993 000 100 261 000 18 800 000 11 253 000 6 190 000 4 000 000 5 552 000 7 035 000 6 534 000 80 619 000 15 930 000 7 315 000 17 709 000 13 005 000 10 375 000 23 372 000 15 080 000 2 102 000 7 336 000 5 369 000 17 211 000 72 870 000 13 962 000 20 091 000 33 631 000 4 559 000 9 800 000 5 224 000 26 624 000 199 109 000 5 128 000 35 321 000 5 064 000 14 277 000 36 521 000 4 903 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 118 157 600 119 489 860 118 925 800 113 040 000 114 114 760 114 854 400 107 811 000 108 281 880 107 160 000 107 241 090 106 158 500 106 560 000 105 488 000 104 469 750 103 041 180 98 355 180 98 766 000 98 752 500 100 055 850 97 537 500 96 591 250 95 357 760 93 496 000 89 335 000 88 032 000 85 635 550 85 538 670 83 071 800 81 817 320 81 167 640 82 732 260 82 517 900 79 282 000 75 695 760 76 677 120 77 652 510 77 637 920 73 467 680 73 428 000 74 525 940 71 581 160 68 396 850

Udział w WIG (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

KRUSZWICA ZAMET AGROTON MNI OTMUCHOW SOLAR ADVGRUPA BARLINEK GANT TRAKCJA UNIBEP MIESZKO PEKAES POZBUD ELEKTROTI FERRUM GRAAL KINOPOL KSGAGRO ROBYG ACAUTOGAZ ULMA ERGIS HYDROTOR KONSSTALI OPONEO.PL PEPEES BSCDRUK ENERGOPOL LUBAWA MIRBUD COGNOR PGODLEW PROTEKTOR DECORA IDEON IDMSA PLASTBOX PROJPRZEM RELPOL BERLING BLACKLION

Kurs akcji (zł) 28,40 2,65 10,00 1,47 10,70 5,60 13,12 0,90 3,90 0,59 5,05 4,36 5,50 3,40 8,60 7,45 14,95 13,55 11,60 1,43 24,50 43,85 3,34 26,94 24,85 7,00 0,89 17,20 8,44 0,70 1,23 2,18 1,85 4,04 8,50 0,16 0,21 2,45 8,80 8,06 6,60 0,76

Liczba akcji w portfelu 2 418 000 26 306 000 6 610 000 44 666 000 6 257 000 12 010 000 4 933 000 72 086 000 16 771 000 108 205 000 12 792 000 13 935 000 11 289 000 18 500 000 7 027 000 8 083 000 3 975 000 4 441 000 5 126 000 42 050 000 2 343 000 1 288 000 16 213 000 2 027 000 2 139 000 7 841 000 60 343 000 3 032 000 6 207 000 74 528 000 42 899 000 22 531 000 26 306 000 11 981 000 5 572 000 293 319 000 218 177 000 19 117 000 5 471 000 5 829 000 6 730 000 58 068 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 68 671 200 69 710 900 66 100 000 65 659 020 66 949 900 67 256 000 64 720 960 64 877 400 65 406 900 63 840 950 64 599 600 60 756 600 62 089 500 62 900 000 60 432 200 60 218 350 59 426 250 60 175 550 59 461 600 60 131 500 57 403 500 56 478 800 54 151 420 54 607 380 53 154 150 54 887 000 53 705 270 52 150 400 52 387 080 52 169 600 52 765 770 49 117 580 48 666 100 48 403 240 47 362 000 46 931 040 45 817 170 46 836 650 48 144 800 46 981 740 44 418 000 44 131 680

Udział w WIG (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 111


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

HARPER LIBET RONSON WARIMPEX WASKO INDYKPOL PCGUARD PROCHEM SELENAFM ARTERIA HERKULES TOYA ZASTAL ZUE ATMGRUPA ENELMED ESSYSTEM HYGIENIKA FASING GINOROSSI GROCLIN INPRO KANIA ROPCZYCE 4FUNMEDIA ATMSI HUTMEN LENA NETMEDIA SOBIESKI STAPORKOW TELL BUMECH INTROL KRAKCHEM PCCINTER PRESCO CELTIC FAM K2INTERNT KDMSHIPNG MWTRADE

112

Kurs akcji (zł) 1,73 1,98 0,81 3,90 2,51 35,70 1,91 16,14 7,94 13,43 1,28 2,40 1,88 6,54 1,02 4,10 2,50 1,26 26,67 0,98 12,66 3,23 1,80 17,20 20,20 1,23 3,29 3,00 4,30 154,00 20,47 10,00 6,19 4,45 5,90 1,45 7,28 4,51 1,47 16,99 25,10 9,80

Liczba akcji w portfelu 25 500 000 22 915 000 55 662 000 11 260 000 17 393 000 1 166 000 22 237 000 2 550 000 5 246 000 3 020 000 30 390 000 16 402 000 20 435 000 6 000 000 36 777 000 9 319 000 13 646 000 26 524 000 1 239 000 31 878 000 2 550 000 10 010 000 18 504 000 1 845 000 1 444 000 24 471 000 8 900 000 10 150 000 6 815 000 187 000 1 471 000 3 085 000 4 192 000 5 970 000 4 685 000 18 757 000 3 686 000 5 444 000 16 542 000 1 493 000 996 000 2 476 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 44 115 000 45 371 700 45 086 220 43 914 000 43 656 430 41 626 200 42 472 670 41 157 000 41 653 240 40 558 600 38 899 200 39 364 800 38 417 800 39 240 000 37 512 540 38 207 900 34 115 000 33 420 240 33 044 130 31 240 440 32 283 000 32 332 300 33 307 200 31 734 000 29 168 800 30 099 330 29 281 000 30 450 000 29 304 500 28 798 000 30 111 370 30 850 000 25 948 480 26 566 500 27 641 500 27 197 650 26 834 080 24 552 440 24 316 740 25 366 070 24 999 600 24 264 800

Udział w WIG (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

NOKAUT RAINBOW REMAK SONEL URSUS EUROTEL INVESTCON MCLOGIC MOSTALPLC NOVITA PROCHNIK SADOVAYA BOWIM CAPITAL EFH KREC MIT PRAGMAINK TESGAS ATLANTIS BAKALLAND EUCO IVMX JUPITER MOBRUK MONNARI ODLEWNIE PAMAPOL SUWARY TATRY WIKANA 08OCTAVA ATREM BBICAPNFI CHEMOS DUON INTERFERI MOSTALEXP NTTSYSTEM PBSFINANSE SIMPLE SWISSMED

Kurs akcji (zł) 6,59 4,13 16,20 4,91 3,46 17,30 0,97 32,00 21,00 22,60 0,24 2,07 4,23 1,37 0,18 3,40 0,34 19,17 3,32 0,13 2,69 10,14 4,95 0,66 50,00 1,15 1,96 2,74 17,79 183,00 0,40 0,71 3,90 0,71 0,19 0,69 5,22 0,35 0,72 0,42 7,23 0,57

Liczba akcji w portfelu 3 676 000 6 236 000 1 521 000 4 794 000 7 319 000 1 304 000 21 742 000 681 000 1 027 000 975 000 89 100 000 10 771 000 4 647 000 14 369 000 103 138 000 5 463 000 55 718 000 1 032 000 6 164 000 128 520 000 6 520 000 1 797 000 3 511 000 25 789 000 356 000 15 990 000 8 487 000 6 642 000 958 000 96 000 42 545 000 22 310 000 3 999 000 20 702 000 78 323 000 19 945 000 2 770 000 39 757 000 18 924 000 37 363 000 2 031 000 24 092 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 24 224 840 25 754 680 24 640 200 23 538 540 25 323 740 22 559 200 21 089 740 21 792 000 21 567 000 22 035 000 21 384 000 22 295 970 19 656 810 19 685 530 18 564 840 18 574 200 18 944 120 19 783 440 20 464 480 16 707 600 17 538 800 18 221 580 17 379 450 17 020 740 17 800 000 18 388 500 16 634 520 18 199 080 17 042 820 17 568 000 17 018 000 15 840 100 15 596 100 14 698 420 14 881 370 13 762 050 14 459 400 13 914 950 13 625 280 15 692 460 14 684 130 13 732 440

Udział w WIG (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 113


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

TRANSPOL TRITON TUP VANTAGE 06MAGNA BBIZENNFI BIPROMET BMPAG BYTOM CAMMEDIA FON FOTA KOMPUTRON MAKRUM PATENTUS RAFAMET SFINKS VOTUM YAWAL CCENERGY DROZAPOL EDINVEST IFCAPITAL JHMDEV KOMPAP MAKARONPL MIRACULUM POLNA REDAN RUBICON VINDEXUS ATLANTAPL AWBUD DMWDM DROP ENERGOPLD ESTAR EXILLON HYPERION IDEATFI INTERBUD INTERSPPL

114

Kurs akcji (zł) 5,78 1,13 1,93 1,31 0,23 0,18 6,30 2,46 0,25 3,02 0,10 4,20 5,37 1,03 1,91 17,66 0,94 4,64 5,35 0,20 0,77 4,00 0,36 0,32 5,97 2,15 0,11 13,09 0,85 0,20 2,99 3,15 0,62 0,24 9,00 0,26 85,10 7,94 2,09 1,47 2,86 2,95

Liczba akcji w portfelu 2 631 000 13 190 000 7 353 000 11 762 000 52 420 000 70 130 000 2 108 000 4 693 000 51 250 000 4 285 000 114 241 000 2 909 000 2 525 000 12 926 000 6 055 000 667 000 11 981 000 2 756 000 2 483 000 53 299 000 14 176 000 2 593 000 29 348 000 28 133 000 1 497 000 4 707 000 89 325 000 791 000 12 957 000 51 491 000 3 589 000 2 618 000 11 931 000 31 511 000 868 000 24 950 000 87 000 935 000 3 290 000 5 062 000 2 341 000 2 590 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 15 207 180 14 904 700 14 191 290 15 408 220 12 056 600 12 623 400 13 280 400 11 544 780 12 812 500 12 940 700 11 424 100 12 217 800 13 559 250 13 313 780 11 565 050 11 779 220 11 262 140 12 787 840 13 284 050 10 659 800 10 915 520 10 372 000 10 565 280 9 002 560 8 937 090 10 120 050 9 825 750 10 354 190 11 013 450 10 298 200 10 731 110 8 246 700 7 397 220 7 562 640 7 812 000 6 487 000 7 403 700 7 423 900 6 876 100 7 441 140 6 695 260 7 640 500

Udział w WIG (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

ORCOGROUP POLJADLO PRAGMAFA WADEX WESTAISIC WOJAS ELKOP FASTFIN HELIO KBDOM KPPD TERESA AGROWILL COMPLEX MEXPOLSKA OLYMPIC EUROHOLD SOPHARMA

Kurs akcji (zł) 10,00 0,19 16,35 10,78 0,74 4,10 0,13 0,38 5,21 0,17 24,31 13,22 0,60 0,88 2,35 6,55 2,30 4,00

Liczba akcji w portfelu 656 000 34 280 000 528 000 711 000 11 033 000 2 047 000 36 733 000 14 968 000 1 143 000 35 951 000 189 000 448 000 5 723 000 4 084 000 1 492 000 480 000 533 000 109 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 6 560 000 6 513 200 8 632 800 7 664 580 8 164 420 8 392 700 4 775 290 5 687 840 5 955 030 6 111 670 4 594 590 5 922 560 3 433 800 3 593 920 3 506 200 3 144 000 1 225 900 436 000

Udział w WIG (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115


Rocznik Giełdowy 2013

RESPECTIndex

RESPECT Index jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru.

To pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Głównym Rynku akcji. Uczestnikami indeksu mogą zostać spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które starannie wypełniają wymogi informacyjne, dbają o najwyższą jakość relacji z interesariuszami i uzyskały najwyższą ilość punktów w ankiecie nt. poziomu biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Zmiany składu indeksu przeprowadzane są dwa razy do roku. Po ostatniej sesji stycznia i lipca na podstawie wyników badania wyznaczana jest lista uczestników indeksu. Udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo wpływ jednej spółki jest ograniczany do 25%, jeżeli liczba uczestników indeksu jest poniżej 20, lub 10% w pozostałych przypadkach. Nowe portfele indeksu obowiązują od pierwszej sesji lutego i sierpnia.

RESPECT Index jest obliczany od 19 listopada 2009 r., zaś wartość bazowa indeksu została określona w dniu 31 grudnia 2008 r. i wynosi 1000 punktów. Wartości indeksu są obliczane dla zmiennej liczby spółek. Indeks jest publikowany od rozpoczęcia sesji do jej zakończenia w minutowych odstępach czasu.

Indeks RESPECTIndex w 2012 r.

2 700 2 635,7 (19.12) 2 500

2 300

2 100 1 987,1 (05.06)

116

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

1 900


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu RESPECTIndex (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Akcje

PKNORLEN KGHM PZU PGNIG PGE TPSA BOGDANKA JSW HANDLOWY INGBSK LOTOS AZOTYTARNOW MILLENNIUM NETIA KREDYTB APATOR BUDIMEX KOGENERA ELBUDOWA BANKBPH

Kurs akcji (zł) 49,50 190,00 437,00 5,21 18,21 12,23 136,00 92,40 98,30 91,00 41,20 53,90 4,42 4,28 16,50 32,63 70,00 86,50 106,50 48,89

Liczba akcji w portfelu 157 869 000 40 730 000 17 682 000 1 423 109 000 303 801 000 379 313 000 33 979 000 37 704 000 32 665 000 32 525 000 60 797 000 43 566 000 418 366 000 381 972 000 54 332 000 25 577 000 10 452 000 7 450 000 4 748 000 8 318 000

Wartość rynkowa Udział pakietu w RESPECTIndex (zł) (%) 7 814 515 500 11,58 7 738 700 000 11,47 7 727 034 000 11,45 7 414 397 890 10,99 5 532 216 210 8,20 4 638 997 990 6,87 4 621 144 000 6,85 3 483 849 600 5,16 3 210 969 500 4,76 2 959 775 000 4,39 2 504 836 400 3,71 2 348 207 400 3,48 1 849 177 720 2,74 1 634 840 160 2,42 896 478 000 1,33 834 577 510 1,24 731 640 000 1,08 644 425 000 0,96 505 662 000 0,75 406 667 020 0,60

117


Rocznik Giełdowy 2013

WIG-Poland Indeks WIG-Poland (dawniej WIG-PL) jest indeksem obejmującym wszystkie krajowe spółki giełdowe z wyjątkiem spółek o wartości akcji w wolnym obrocie poniżej 10% i 1 mln euro, które znajdują się w szczególnej sytuacji zgodnie z Regulaminem Giełdy. Oznacza to, że metodologia tego indeksu jest zgodna z metodologią indeksu WIG. Indeks WIG-Poland jest obliczany od 22 grudnia 2003 roku, zaś od 16 kwietnia 1991 roku (data bazowa) wartości indeksu WIG-Poland równe są wartości indeksu WIG. Indeks jest publikowany trzy razy w ciągu sesji giełdowej:  po pierwszym fixingu,  po drugim fixingu,  po zakończeniu sesji.

Indeks WIG-Poland jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. Po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada sporządzane jest zestawienie obejmujące wszystkie spółki giełdowe. W zestawieniu nie uwzględniane są spółki niespełniające podstawowych kryteriów uczestnictwa. Udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo wpływ pojedynczej spółki na indeks WIG-Poland jest ograniczony do 10%, zaś udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30%. Nowy portfel indeksu obowiązuje po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia.

Indeks WIG-Poland w 2012 r.

50 000

48 093,22 (19.12)

45 000

40 000

35 000

36 478,36 (5.06)

118

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

30 000


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Akcje

PZU KGHM PKOBP PEKAO PKNORLEN PGE PGNIG TPSA TAURONPE BOGDANKA LPP BRE JSW EUROCASH HANDLOWY ASSECOPOL INGBSK CYFRPLSAT SYNTHOS LOTOS GTC GETINOBLE ENEA AZOTYTARNOW MILLENNIUM ALIOR NETIA TVN CCC AMREST KETY ECHO GPW GETIN KREDYTB PULAWY EMPERIA ORBIS APATOR ZEPAK BUDIMEX CIECH INTERCARS

Kurs akcji (zł) 437,00 190,00 36,90 167,50 49,50 18,21 5,21 12,23 4,75 136,00 4550,00 326,00 92,40 43,70 98,30 45,35 91,00 16,41 5,41 41,20 9,90 1,79 15,73 53,90 4,42 62,65 4,28 9,92 73,00 96,20 144,90 5,05 38,87 2,82 16,50 137,50 57,95 38,00 32,63 28,45 70,00 22,20 86,00

Liczba akcji w portfelu 54 984 000 121 446 000 623 633 000 106 988 000 309 999 000 712 636 000 1 628 148 000 647 357 000 1 043 555 000 33 979 000 930 000 12 786 000 37 704 000 77 270 000 32 665 000 69 483 000 32 525 000 168 807 000 496 691 000 60 797 000 230 737 000 1 191 982 000 131 913 000 35 085 000 418 366 000 28 332 000 371 388 000 158 105 000 20 030 000 14 216 000 9 226 000 233 735 000 27 123 000 324 766 000 54 332 000 6 474 000 15 115 000 21 801 000 25 333 000 25 825 000 10 452 000 32 292 000 8 253 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 24 028 008 000 23 074 740 000 23 012 057 700 17 920 490 000 15 344 950 500 12 977 101 560 8 482 651 080 7 917 176 110 4 956 886 250 4 621 144 000 4 231 500 000 4 168 236 000 3 483 849 600 3 376 699 000 3 210 969 500 3 151 054 050 2 959 775 000 2 770 122 870 2 687 098 310 2 504 836 400 2 284 296 300 2 133 647 780 2 074 991 490 1 891 081 500 1 849 177 720 1 774 999 800 1 589 540 640 1 568 401 600 1 462 190 000 1 367 579 200 1 336 847 400 1 180 361 750 1 054 271 010 915 840 120 896 478 000 890 175 000 875 914 250 828 438 000 826 615 790 734 721 250 731 640 000 716 882 400 709 758 000

Udział w WIG-Poland (%) 10,38 9,97 9,94 7,74 6,63 5,61 3,67 3,42 2,14 2,00 1,83 1,80 1,51 1,46 1,39 1,36 1,28 1,20 1,16 1,08 0,99 0,92 0,90 0,82 0,80 0,77 0,69 0,68 0,63 0,59 0,58 0,51 0,46 0,40 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 0,32 0,32 0,31 0,31

119


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

120

Akcje

KOGENERA BORYSZEW WAWEL INTEGERPL KOPEX FAMUR BIOTON ELBUDOWA MENNICA AGORA KRUK SANOK NFIEMF BANKBPH FARMACOL KOFOLA OPENFIN CDPROJEKT IMPEXMET COMARCH STALPROD MIDAS POLIMEXMS ZELMER BOS CORMAY PELION DEBICA COMP PEP LCCORP ATM AMICA ABPL DOMDEV RAFAKO GRAJEWO HAWE KREZUS MCI IPOPEMA SNIEZKA ASSECOBS

Kurs akcji (zł) 86,50 0,62 798,00 184,50 17,70 4,77 0,10 106,50 22,66 10,38 44,06 18,15 16,65 48,89 32,59 27,50 14,00 6,20 3,50 73,50 184,00 0,65 0,62 39,28 30,00 12,93 30,50 61,00 59,40 28,70 1,17 10,39 54,65 19,44 34,19 8,39 13,15 3,80 18,40 6,37 8,89 39,39 10,75

Liczba akcji w portfelu 7 450 000 969 028 000 718 000 3 021 000 30 713 000 110 906 000 5 216 479 000 4 748 000 22 376 000 45 245 000 10 078 000 23 601 000 24 946 000 8 318 000 11 602 000 13 089 000 24 750 000 55 376 000 98 000 000 4 586 000 1 796 000 503 124 000 521 117 000 7 807 000 9 921 000 23 135 000 9 591 000 4 686 000 4 386 000 9 002 000 218 432 000 24 013 000 4 443 000 11 927 000 6 694 000 27 404 000 17 316 000 58 937 000 12 080 000 34 271 000 23 533 000 5 026 000 17 890 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 644 425 000 600 797 360 572 964 000 557 374 500 543 620 100 529 021 620 521 647 900 505 662 000 507 040 160 469 643 100 444 036 680 428 358 150 415 350 900 406 667 020 378 109 180 359 947 500 346 500 000 343 331 200 343 000 000 337 071 000 330 464 000 327 030 600 323 092 540 306 658 960 297 630 000 299 135 550 292 525 500 285 846 000 260 528 400 258 357 400 255 565 440 249 495 070 242 809 950 231 860 880 228 867 860 229 919 560 227 705 400 223 960 600 222 272 000 218 306 270 209 208 370 197 974 140 192 317 500

Udział w WIG-Poland (%) 0,28 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 2011 r.) (cd.) Lp. Akcje Kurs akcji Liczba akcji Wartość rynkowa w portfelu pakietu (zł) (zł) 87 NEUCA 95,50 1 968 000 187 944 000 88 BENEFIT 230,00 802 000 184 460 000 89 POLNORD 10,40 17 673 000 183 799 200 90 ALCHEMIA 5,00 36 207 000 181 035 000 91 ROVESE 1,42 123 345 000 175 149 900 92 SYGNITY 14,45 11 809 000 170 640 050 93 ACTION 22,40 7 557 000 169 276 800 94 POLICE 12,39 13 586 000 168 330 540 95 FORTE 12,90 12 724 000 164 139 600 96 LENTEX 4,90 32 945 000 161 430 500 97 PETROLINV 1,40 113 902 000 159 462 800 98 RADPOL 8,00 19 627 000 157 016 000 99 ASSECOSEE 9,20 16 750 000 154 100 000 100 BBIDEVNFI 0,38 407 046 000 154 677 480 101 CITYINTER 24,34 6 303 000 153 415 020 102 WIELTON 4,25 36 150 000 153 637 500 103 MERCOR 14,80 9 922 000 146 845 600 104 ZETKAMA 41,38 3 289 000 136 098 820 105 IMPEL 30,74 4 266 000 131 136 840 106 SECOGROUP 35,21 3 726 000 131 192 460 107 ZPUE 247,90 522 000 129 403 800 108 STALPROFI 16,76 7 536 000 126 303 360 109 COLIAN 2,18 57 722 000 125 833 960 110 MOSTALWAR 12,55 9 981 000 125 261 550 111 RANKPROGR 11,02 10 843 000 119 489 860 112 KOELNER 8,80 13 457 000 118 421 600 113 PTI 15,95 7 408 000 118 157 600 114 STALEXP 1,40 84 947 000 118 925 800 115 KREDYTIN 12,80 8 973 000 114 854 400 116 CALATRAVA 0,38 300 302 000 114 114 760 117 ALMA 27,00 3 993 000 107 811 000 118 VISTULA 1,08 100 261 000 108 281 880 119 INSTALKRK 17,15 6 190 000 106 158 500 120 PANOVA 19,00 5 552 000 105 488 000 121 EKOEXPORT 14,85 7 035 000 104 469 750 122 ORZBIALY 15,77 6 534 000 103 041 180 123 ARMATURA 1,22 80 619 000 98 355 180 124 WORKSERV 5,65 17 709 000 100 055 850 125 IZOSTAL 7,50 13 005 000 97 537 500 126 QUMAKSEK 9,31 10 375 000 96 591 250 127 SKOTAN 4,08 23 372 000 95 357 760 128 FERRO 6,20 15 080 000 93 496 000 129 MAGELLAN 42,50 2 102 000 89 335 000 130 EMCINSMED 15,95 5 369 000 85 635 550

Udział w WIG-Poland (%) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 121


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 2011 r.) (cd.) Lp. Akcje Kurs akcji Liczba akcji Wartość rynkowa w portfelu pakietu (zł) (zł) 131 MOSTALZAB 1,14 72 870 000 83 071 800 132 QUERCUS 2,46 33 631 000 82 732 260 133 VOXEL 18,10 4 559 000 82 517 900 134 ARCTIC 5,86 13 962 000 81 817 320 135 JWCONSTR 4,04 20 091 000 81 167 640 136 AMBRA 8,09 9 800 000 79 282 000 137 DUDA 0,39 199 109 000 77 652 510 138 PAGED 15,14 5 128 000 77 637 920 139 APLISENS 14,49 5 224 000 75 695 760 140 ABCDATA 2,08 35 321 000 73 467 680 141 ENERGOINS 14,50 5 064 000 73 428 000 142 TIM 5,22 14 277 000 74 525 940 143 NOWAGALA 1,96 36 521 000 71 581 160 144 ERBUD 13,95 4 903 000 68 396 850 145 KRUSZWICA 28,40 2 418 000 68 671 200 146 ZAMET 2,65 26 306 000 69 710 900 147 OTMUCHOW 10,70 6 257 000 66 949 900 148 SOLAR 5,60 12 010 000 67 256 000 149 ADVGRUPA 13,12 4 933 000 64 720 960 150 BARLINEK 0,90 72 086 000 64 877 400 151 GANT 3,90 16 771 000 65 406 900 152 MNI 1,47 44 666 000 65 659 020 153 TRAKCJA 0,59 108 205 000 63 840 950 154 UNIBEP 5,05 12 792 000 64 599 600 155 PEKAES 5,50 11 289 000 62 089 500 156 POZBUD 3,40 18 500 000 62 900 000 157 ELEKTROTI 8,60 7 027 000 60 432 200 158 FERRUM 7,45 8 083 000 60 218 350 159 GRAAL 14,95 3 975 000 59 426 250 160 KINOPOL 13,55 4 441 000 60 175 550 161 MIESZKO 4,36 13 935 000 60 756 600 162 ROBYG 1,43 42 050 000 60 131 500 163 ACAUTOGAZ 24,50 2 343 000 57 403 500 164 HYDROTOR 26,94 2 027 000 54 607 380 165 OPONEO.PL 7,00 7 841 000 54 887 000 166 ULMA 43,85 1 288 000 56 478 800 167 BSCDRUK 17,20 3 032 000 52 150 400 168 ENERGOPOL 8,44 6 207 000 52 387 080 169 ERGIS 3,34 16 213 000 54 151 420 170 KONSSTALI 24,85 2 139 000 53 154 150 171 LUBAWA 0,70 74 528 000 52 169 600 172 MIRBUD 1,23 42 899 000 52 765 770 173 PEPEES 0,89 60 343 000 53 705 270 174 COGNOR 2,18 22 531 000 49 117 580 122

Udział w WIG-Poland (%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

PGODLEW PROJPRZEM PROTEKTOR DECORA IDEON IDMSA LIBET PLASTBOX RELPOL BERLING BLACKLION HARPER WASKO ARTERIA INDYKPOL PCGUARD PROCHEM SELENAFM ENELMED HERKULES TOYA ZASTAL ZUE ATMGRUPA ESSYSTEM FASING GROCLIN HYGIENIKA INPRO KANIA ROPCZYCE 4FUNMEDIA ATMSI GINOROSSI HUTMEN LENA NETMEDIA STAPORKOW TELL KRAKCHEM PCCINTER PRESCO BUMECH

Kurs akcji (zł) 1,85 8,80 4,04 8,50 0,16 0,21 1,98 2,45 8,06 6,60 0,76 1,73 2,51 13,43 35,70 1,91 16,14 7,94 4,10 1,28 2,40 1,88 6,54 1,02 2,50 26,67 12,66 1,26 3,23 1,80 17,20 20,20 1,23 0,98 3,29 3,00 4,30 20,47 10,00 5,90 1,45 7,28 6,19

Liczba akcji w portfelu 26 306 000 5 471 000 11 981 000 5 572 000 293 319 000 218 177 000 22 915 000 19 117 000 5 829 000 6 730 000 58 068 000 25 500 000 17 393 000 3 020 000 1 166 000 22 237 000 2 550 000 5 246 000 9 319 000 30 390 000 16 402 000 20 435 000 6 000 000 36 777 000 13 646 000 1 239 000 2 550 000 26 524 000 10 010 000 18 504 000 1 845 000 1 444 000 24 471 000 31 878 000 8 900 000 10 150 000 6 815 000 1 471 000 3 085 000 4 685 000 18 757 000 3 686 000 4 192 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 48 666 100 48 144 800 48 403 240 47 362 000 46 931 040 45 817 170 45 371 700 46 836 650 46 981 740 44 418 000 44 131 680 44 115 000 43 656 430 40 558 600 41 626 200 42 472 670 41 157 000 41 653 240 38 207 900 38 899 200 39 364 800 38 417 800 39 240 000 37 512 540 34 115 000 33 044 130 32 283 000 33 420 240 32 332 300 33 307 200 31 734 000 29 168 800 30 099 330 31 240 440 29 281 000 30 450 000 29 304 500 30 111 370 30 850 000 27 641 500 27 197 650 26 834 080 25 948 480

Udział w WIG-Poland (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

123


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

CELTIC FAM INTROL K2INTERNT RAINBOW REMAK URSUS EUROTEL MWTRADE NOKAUT NOVITA SONEL CAPITAL INVESTCON MCLOGIC MOSTALPLC PRAGMAINK PROCHNIK TESGAS BAKALLAND BOWIM EFH EUCO IVMX KREC MIT MOBRUK MONNARI PAMAPOL 08OCTAVA ATLANTIS ATREM JUPITER ODLEWNIE PBSFINANSE SUWARY TRANSPOL VANTAGE WIKANA BBICAPNFI BIPROMET BYTOM CAMMEDIA

124

Kurs akcji (zł) 4,51 1,47 4,45 16,99 4,13 16,20 3,46 17,30 9,80 6,59 22,60 4,91 1,37 0,97 32,00 21,00 19,17 0,24 3,32 2,69 4,23 0,18 10,14 4,95 3,40 0,34 50,00 1,15 2,74 0,71 0,13 3,90 0,66 1,96 0,42 17,79 5,78 1,31 0,40 0,71 6,30 0,25 3,02

Liczba akcji w portfelu 5 444 000 16 542 000 5 970 000 1 493 000 6 236 000 1 521 000 7 319 000 1 304 000 2 476 000 3 676 000 975 000 4 794 000 14 369 000 21 742 000 681 000 1 027 000 1 032 000 89 100 000 6 164 000 6 520 000 4 647 000 103 138 000 1 797 000 3 511 000 5 463 000 55 718 000 356 000 15 990 000 6 642 000 22 310 000 128 520 000 3 999 000 25 789 000 8 487 000 37 363 000 958 000 2 631 000 11 762 000 42 545 000 20 702 000 2 108 000 51 250 000 4 285 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 24 552 440 24 316 740 26 566 500 25 366 070 25 754 680 24 640 200 25 323 740 22 559 200 24 264 800 24 224 840 22 035 000 23 538 540 19 685 530 21 089 740 21 792 000 21 567 000 19 783 440 21 384 000 20 464 480 17 538 800 19 656 810 18 564 840 18 221 580 17 379 450 18 574 200 18 944 120 17 800 000 18 388 500 18 199 080 15 840 100 16 707 600 15 596 100 17 020 740 16 634 520 15 692 460 17 042 820 15 207 180 15 408 220 17 018 000 14 698 420 13 280 400 12 812 500 12 940 700

Udział w WIG-Poland (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


Główny Rynek GPW

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

CHEMOS DUON INTERFERI KOMPUTRON MAKRUM MOSTALEXP NTTSYSTEM SIMPLE SWISSMED TRITON TUP VOTUM YAWAL 06MAGNA BBIZENNFI CCENERGY DROZAPOL FON FOTA IFCAPITAL PATENTUS RAFAMET REDAN SFINKS VINDEXUS ATLANTAPL EDINVEST JHMDEV KOMPAP MAKARONPL MIRACULUM POLNA PRAGMAFA RUBICON WOJAS AWBUD DMWDM DROP ENERGOPLD HELIO HYPERION IDEATFI INTERBUD

Kurs akcji (zł) 0,19 0,69 5,22 5,37 1,03 0,35 0,72 7,23 0,57 1,13 1,93 4,64 5,35 0,23 0,18 0,20 0,77 0,10 4,20 0,36 1,91 17,66 0,85 0,94 2,99 3,15 4,00 0,32 5,97 2,15 0,11 13,09 16,35 0,20 4,10 0,62 0,24 9,00 0,26 5,21 2,09 1,47 2,86

Liczba akcji w portfelu 78 323 000 19 945 000 2 770 000 2 525 000 12 926 000 39 757 000 18 924 000 2 031 000 24 092 000 13 190 000 7 353 000 2 756 000 2 483 000 52 420 000 70 130 000 53 299 000 14 176 000 114 241 000 2 909 000 29 348 000 6 055 000 667 000 12 957 000 11 981 000 3 589 000 2 618 000 2 593 000 28 133 000 1 497 000 4 707 000 89 325 000 791 000 528 000 51 491 000 2 047 000 11 931 000 31 511 000 868 000 24 950 000 1 143 000 3 290 000 5 062 000 2 341 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 14 881 370 13 762 050 14 459 400 13 559 250 13 313 780 13 914 950 13 625 280 14 684 130 13 732 440 14 904 700 14 191 290 12 787 840 13 284 050 12 056 600 12 623 400 10 659 800 10 915 520 11 424 100 12 217 800 10 565 280 11 565 050 11 779 220 11 013 450 11 262 140 10 731 110 8 246 700 10 372 000 9 002 560 8 937 090 10 120 050 9 825 750 10 354 190 8 632 800 10 298 200 8 392 700 7 397 220 7 562 640 7 812 000 6 487 000 5 955 030 6 876 100 7 441 140 6 695 260

Udział w WIG-Poland (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Poland (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

INTERSPPL KBDOM POLJADLO TERESA WADEX COMPLEX ELKOP FASTFIN KPPD MEXPOLSKA

126

Kurs akcji (zł) 2,95 0,17 0,19 13,22 10,78 0,88 0,13 0,38 24,31 2,35

Liczba akcji w portfelu 2 590 000 35 951 000 34 280 000 448 000 711 000 4 084 000 36 733 000 14 968 000 189 000 1 492 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 7 640 500 6 111 670 6 513 200 5 922 560 7 664 580 3 593 920 4 775 290 5 687 840 4 594 590 3 506 200

Udział w WIG-Poland (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Główny Rynek GPW

WIG-Ukraine Indeks WIG-Ukraine jest indeksem obejmującym wszystkie spółki z rodowodem ukraińskim notowane na Głównym Rynku i będące uczestnikami indeksu WIG. Indeks WIG-Ukraine jest obliczany od 4 maja 2011 r., a jego wartość bazowa została określona według stanu na 31 grudnia 2010 r. i wynosi 1 000 punktów. Indeks jest publikowany trzy razy w ciągu sesji giełdowej:  po pierwszym fixingu o 10:15,  po drugim fixingu o 15:15,  po zakończeniu sesji o 17:40.

zestawienie obejmujące wszystkie spółki giełdowe. W zestawieniu nie uwzględniane są spółki niespełniające podstawowych kryteriów uczestnictwa. Udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie. Dodatkowo wpływ jednej spółki jest ograniczany do 40%, jeżeli liczba uczestników indeksu jest poniżej 30, lub 10% w pozostałych przypadkach. Nowe portfele indeksu obowiązują po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia.

Indeks WIG-Ukraine jest indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składu indeksu przeprowadzane są cztery razy do roku. Po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada sporządzane jest

Indeks WIG-Ukraine w 2012 r.

900

830,68 (16.03)

800

700

600 594,46 (23.05)

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

500

127


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu WIG-Ukraine (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kurs akcji

Akcje

Liczba akcji w portfelu

(zł) 66,75 55,00 16,35 89,00 14,50 9,53 10,00 11,60 25,10 2,07 0,74

KERNEL ASTARTA IMCOMPANY OVOSTAR MILKILAND COALENERG AGROTON KSGAGRO KDMSHIPNG SADOVAYA WESTAISIC

12 118 000 9 256 000 9 809 000 1 500 000 8 426 000 11 253 000 6 610 000 5 126 000 996 000 10 771 000 11 033 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 808 876 500 509 080 000 160 377 150 133 500 000 122 177 000 107 241 090 66 100 000 59 461 600 24 999 600 22 295 970 8 164 420

Udział w WIG-Ukraine (%) 40,00 25,17 7,93 6,60 6,04 5,30 3,27 2,94 1,24 1,10 0,40

Miesięczne stopy zwrotu z indeksów giełdowych w 2012 r. (%) WIG20 mWIG40

sWIG80 WIG-Plus

WIG WIG-CEE WIG-Poland WIG-Ukraine

styczeń

8,8

8,3

10,9

13,0

8,9

2,3

9,1

7,0

luty

-0,6

5,0

10,3

9,2

1,5

3,5

1,3

9,9

marzec

-1,3

1,3

-1,2

-0,1

-0,7

-2,4

-0,6

-3,6

kwiecień

-2,0

-3,5

-3,3

-5,3

-2,4

-2,3

-2,4

-2,8

maj

-6,4

-7,1

-6,4

-8,6

-6,2

-12,3

-5,7

-20,3

czerwiec

8,5

2,4

2,5

-1,3

8,0

4,5

8,2

5,0

lipiec

-3,9

-2,8

-1,8

-7,6

-1,6

3,5

-1,9

9,7

sierpień

3,3

-0,6

0,4

-0,3

3,5

1,8

3,7

2,2

wrzesień

5,0

5,8

5,0

3,6

5,2

-0,4

5,5

-2,3

październik

-2,3

2,3

-0,3

3,5

-1,2

1,1

-1,2

-1,4

listopad

4,5

4,1

1,5

1,7

4,1

-3,9

4,4

-6,4

grudzień

6,7

1,8

4,8

1,7

5,4

-2,5

5,9

-1,9

128


Główny Rynek GPW

Subindeksy sektorowe

Wartości subindeksów sektorowych publikowane są trzy razy w ciągu sesji giełdowej:  po pierwszym fixingu,  po drugim fixingu,  po zakończeniu sesji.

Giełda prowadzi klasyfikację sektorową wszystkich spółek giełdowych. Zgodnie z tym podziałem tworzone są listy uczestników subindeksów sektorowych indeksu WIG. Na liście uczestników subindeksu sektorowego znajdują się tylko spółki z jednej branży. Na koniec 2012 r. obliczane były następujące subindeksy sektorowe:

Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i przy ich obliczaniu uwzględnia się dochód z tytułu dywidend i praw poboru. Zmiany składów subindeksów sektorowych przeprowadzane są wraz ze zmianą składu indeksu WIG, a udziały spółek w subindeksach są równe ich udziałom w indeksie WIG. Nowe portfele subindeksów obowiązują po trzecim piątku marca, czerwca, września i grudnia.

Miesięczne stopy zwrotu z subindeksów sektorowych WIG w 2012 r. (%) Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

WIG-Banki

9,8

-0,5

-0,4

-1,6

-6,5

11,1

-5,9

6,9

3,6

-0,4

0,9

5,4

WIG-Budow

12,3

0,6

-14,1

-14,6

-3,5

-18,0

-8,0

-7,0

21,3

-3,6

3,4

2,1

WIG-Chemia

15,0

0,5

12,4

2,3

-2,8

7,5

0,1

2,0

6,3

-3,4

7,0

1,3

WIG-Dewel

17,6

-1,7

-7,7

-4,2

-9,2

1,0

-5,9

-4,7

14,1

5,5

3,5

4,6

WIG-Energia

-0,4

-3,3

-1,2

-3,9

-3,3

6,0

-2,5

9,5

-0,7

-7,1

3,2

2,0

WIG-Info

0,6

12,4

-3,0

-5,6

0,8

0,9

-6,4

-2,6

2,8

-6,3

7,0

4,8

WIG-Media

4,1

3,4

-1,0

-5,1

-7,9

5,7

-5,4

-5,8

5,4

0,7

8,5

6,7

WIG-Paliwa

4,6

-3,2

5,6

-0,5

-9,7

11,2

-3,3

5,0

11,0

-2,0

6,3

10,8

WIG-Spozyw

4,8

7,9

-4,8

-1,0

-16,5

6,0

10,1

2,4

-2,1

1,5

0,4

-0,8

WIG-Surowc

24,4

4,4

-3,8

-2,6

-7,2

11,4

5,3

0,5

12,6

3,1

9,1

6,0

WIG-Telkom

1,9

0,1

2,1

-4,1

-3,3

5,4

0,5

4,5

-0,1

-22,1

-5,7

0,4 129


Rocznik Giełdowy 2013

Licencje Giełda dokonuje rejestracji indeksów jako znaków towarowych. Od tej chwili ich wykorzystywanie wymaga podpisania z GPW umowy licencyjnej.

Benchmarki dla instytucji finansowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie konstruuje i oblicza benchmarki zgodnie z indywidualnymi potrzebami instytucji zewnętrznych przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości konstrukcji oraz zasad ich obliczania. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pełni rolę gwaranta rzetelności konstruowania indeksów oraz dokonuje bieżącego nadzoru nad obliczaniem wartości indeksów na podstawie zawartych umów.

130

Komitet Indeksów Giełdowych Komitet Indeksów Giełdowych jest stałym ciałem opiniodawczym i doradczym w zakresie metodologii indeksów oraz statystyki giełdowej. Powołany został przez Zarząd Giełdy w październiku 1997 r. Jego spotkania poprzedzają ogłoszenia korekt i rewizji portfeli indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG-Plus.


Główny Rynek GPW

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) WIGWIGWIGWIGSesja WIG20 mWIG40 sWIG80 WIG RESPECT WIGdiv Plus CEE Poland Ukraine 30.12.11 2 144 2 174 8 497 716 37 595 906 37 217 705 2 005 903 02.01 2 194 2 190 8 604 725 38 318 915 37 951 709 2 030 917 03.01 2 204 2 194 8 636 729 38 464 916 38 077 730 2 040 913 04.01 2 184 2 187 8 610 727 38 183 914 37 789 722 2 041 913 05.01 2 157 2 160 8 602 725 37 739 895 37 366 711 2 011 901 09.01 2 127 2 157 ▼ 8 568 723 37 341 900 36 952 708 2 004 896 10.01 2 138 2 177 8 682 730 37 609 910 37 221 705 2 011 904 11.01 2 131 2 176 8 657 732 37 516 904 37 127 700 2 021 905 12.01 2 167 2 201 8 741 736 38 063 901 37 692 704 2 045 913 13.01 2 166 2 184 8 714 735 37 992 895 37 626 703 2 039 914 16.01 2 183 2 189 8 732 741 38 226 895 37 873 698 2 052 920 17.01 2 208 2 233 8 894 755 38 727 884 38 405 701 2 064 920 18.01 2 228 2 247 8 941 758 39 056 898 38 741 692 2 080 924 19.01 2 244 2 251 8 971 766 39 288 903 38 961 704 2 080 925 20.01 2 261 2 254 8 974 775 39 519 910 39 193 704 2 096 931 23.01 2 266 2 273 9 043 781 39 660 909 39 330 715 2 112 933 24.01 2 265 2 264 9 025 781 39 607 907 39 281 721 2 108 932 25.01 2 253 2 283 9 081 782 39 543 905 39 212 727 2 102 926 26.01 2 306 2 323 9 236 795 40 392 918 40 072 734 2 138 943 27.01 2 306 2 328 9 301 800 40 468 921 40 151 731 2 145 945 30.01 2 317 2 325 9 360 801 40 600 920 40 284 734 2 146 950 31.01 2 332 2 354 9 420 809 40 928 926 40 606 754 2 162 955 01.02 2 364 2 375 9 501 816 41 438 915 41 142 751 2 180 964 02.02 2 371 2 387 9 562 820 41 602 931 41 274 763 2 185 967 03.02 2 374 2 402 9 654 826 41 732 942 41 388 773 2 187 969 06.02 2 390 2 432 9 797 835 42 084 973 41 665 810 2 198 973 07.02 2 375 2 429 9 884 839 41 913 968 41 488 822 2 196 967 08.02 2 377 2 441 9 959 852 42 044 987 41 607 828 2 189 971 09.02 2 364 2 422 9 874 851 41 792 981 41 363 817 2 174 972 10.02 2 325 2 410 9 822 843 41 219 965 40 794 806 2 151 962 13.02 2 342 2 437 9 942 848 41 582 969 41 152 808 2 164 971 14.02 2 329 2 430 9 987 856 41 424 970 40 993 801 2 162 966 15.02 2 335 2 448 10 130 871 41 616 969 41 190 810 2 167 970 16.02 2 319 2 445 10 186 873 41 430 965 41 001 807 2 162 971 17.02 2 360 2 482 10 428 887 42 161 ▲ 988 41 719 825 2 203 989 20.02 2 349 2 475 10 505 899 42 047 980 41 616 823 2 201 987 ▲ 900 42 070 21.02 2 352 2 467 10 530 973 41 643 822 2 204 990 22.02 2 328 2 452 10 421 889 41 669 964 41 245 815 2 190 982 23.02 2 297 2 445 10 423 886 41 258 959 40 838 811 2 171 978 24.02 2 312 2 469 10 406 886 41 499 957 41 088 808 2 187 981 27.02 2 313 2 456 10 374 882 41 464 956 41 052 807 2 178 980 28.02 2 319 2 475 10 419 882 41 606 955 41 190 825 2 198 982 29.02 2 317 2 472 10 388 883 41 561 959 41 139 829 2 197 981 131


Rocznik Giełdowy 2013

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) (cd.) WIGWIGWIGWIGWIG RESPECT WIGdiv Sesja WIG20 mWIG40 sWIG80 Plus CEE Poland Ukraine 2 321 2 462 10 317 877 41 534 948 41 148 810 2 193 984 01.03 02.03 2 325 2 476 10 284 878 41 640 958 41 238 830 2 195 984 05.03 2 284 2 463 10 235 871 41 084 953 40 683 821 2 182 971 06.03 2 250 2 433 10 048 859 40 480 941 40 080 808 2 158 958 07.03 2 266 2 447 10 185 867 40 791 953 40 372 821 2 160 966 08.03 2 297 2 478 10 335 879 41 338 950 40 950 814 2 184 979 09.03 2 286 2 484 10 376 884 41 236 934 40 875 803 2 178 973 12.03 2 292 2 485 10 350 879 41 297 929 40 951 792 2 178 974 13.03 2 298 2 505 10 407 881 41 461 935 41 106 799 2 185 979 14.03 2 337 2 527 10 513 886 42 069 954 41 703 815 2 217 994 15.03 2 344 2 562 ▲10 536 893 42 281 956 41 922 817 2 235 999 ▲ 831 16.03 2 338 2 562 10 533 898 42 209 955 41 830 2 238 1 001 19.03 2 324 2 547 10 441 894 41 963 966 41 579 824 2 230 991 20.03 2 300 2 529 10 397 888 41 586 965 41 187 823 2 212 983 21.03 2 298 2 523 10 355 884 41 529 966 41 122 828 2 214 983 22.03 2 262 2 475 10 175 869 40 834 946 40 434 812 2 180 968 23.03 2 284 2 499 10 218 875 41 210 946 40 827 808 2 197 972 26.03 2 305 2 509 10 276 880 41 526 950 41 156 807 2 212 980 27.03 2 324 2 528 10 326 883 41 834 953 41 457 815 2 231 987 28.03 2 308 2 522 10 326 880 41 608 944 41 234 809 2 218 985 29.03 2 271 2 493 10 227 877 41 028 938 40 660 801 2 195 973 30.03 2 287 2 504 10 262 882 41 267 936 40 908 799 2 205 981 02.04 2 301 2 522 10 268 879 41 489 931 41 133 808 2 220 987 03.04 2 299 2 527 10 226 877 41 466 939 41 086 813 2 227 985 04.04 2 257 2 485 10 087 867 40 754 922 40 396 794 2 192 968 05.04 2 263 2 477 10 094 866 40 802 921 40 442 799 2 193 971 10.04 2 226 2 441 9 941 858 40 217 926 39 834 805 2 149 962 11.04 2 252 2 446 9 978 854 40 563 934 40 176 815 2 164 970 12.04 2 279 2 474 10 159 859 41 054 940 40 660 820 2 186 977 13.04 2 250 2 473 10 113 858 40 669 933 40 270 825 2 171 971 16.04 2 251 2 456 10 050 856 40 605 929 40 210 825 2 167 970 17.04 2 271 2 460 10 073 857 40 873 928 40 476 824 2 182 974 18.04 2 246 2 450 10 066 857 40 527 920 40 143 819 2 160 966 19.04 2 232 2 455 10 057 851 40 355 924 39 957 824 2 165 959 20.04 2 222 2 442 9 974 843 40 141 921 39 739 814 2 159 953 23.04 2 167 2 368 9 662 816 39 086 911 38 682 792 2 109 930 24.04 2 180 2 384 9 682 817 39 305 905 38 936 780 2 117 935 25.04 2 186 2 387 9 699 824 39 423 922 39 041 781 2 126 932 26.04 2 210 2 399 9 773 827 39 762 888 39 439 765 2 137 943 27.04 2 244 2 406 9 827 829 40 249 910 39 913 773 2 154 956 30.04 2 241 2 417 9 919 835 40 274 914 39 928 776 2 154 957 02.05 2 226 2 424 9 924 833 40 115 922 39 752 777 2 150 955 04.05 2 210 2 424 9 865 834 39 888 917 39 514 784 2 132 948 132


Główny Rynek GPW

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) (cd.) WIGWIGWIGWIGWIG RESPECT WIGdiv Sesja WIG20 mWIG40 sWIG80 Plus CEE Poland Ukraine 2 217 2 416 9 811 824 39 910 897 39 568 772 2 142 951 07.05 08.05 2 168 2 408 9 793 822 39 268 882 38 937 753 2 112 937 09.05 2 168 2 394 9 705 818 39 176 873 38 855 752 2 107 939 10.05 2 188 2 391 9 681 817 39 404 866 39 105 736 2 117 942 11.05 2 179 2 379 9 672 817 39 278 860 38 992 713 2 115 937 14.05 2 137 2 321 9 517 804 38 501 846 38 230 684 2 069 921 15.05 2 111 2 316 9 424 801 38 157 839 37 909 665 2 048 914 16.05 2 120 2 310 9 333 790 38 215 825 37 991 650 2 063 917 17.05 2 057 2 272 9 183 772 37 229 803 37 035 615 2 020 895 18.05 2 061 2 267 9 196 765 37 256 801 37 090 601 2 023 894 21.05 2 096 2 291 9 246 772 37 790 802 37 646 602 2 050 905 22.05 2 100 2 307 9 251 771 37 888 806 37 715 616 2 049 910 23.05 2 038 2 268 9 077 763 36 935 791 36 762 ▼ 594 2 003 889 ▼ 24.05 2 036 2 252 9 069 760 36 853 797 36 663 598 2 001 884 25.05 2 037 2 246 9 117 759 36 861 ▼ 787 36 705 598 1 992 ▼ 882 28.05 2 056 2 219 9 170 762 37 178 793 37 027 600 2 008 892 29.05 2 091 2 224 9 266 762 37 663 799 37 503 612 2 027 906 30.05 2 072 2 204 9 260 758 37 348 799 37 191 608 2 003 903 31.05 2 096 2 245 9 286 764 37 794 802 37 637 619 2 027 924 01.06 2 072 2 204 9 198 753 37 312 798 37 161 607 2 011 912 04.06 2 078 2 182 9 093 747 37 288 815 37 106 622 2 014 908 05.06 2 040 ▼ 2 148 8 984 733 ▼ 36 653 806 ▼36 478 604 ▼ 1 987 895 06.06 2 111 2 180 9 151 734 37 707 826 37 546 611 2 026 916 08.06 2 154 2 209 9 243 736 38 527 828 38 377 626 2 068 937 11.06 2 165 2 232 9 276 742 38 748 827 38 609 629 2 079 936 12.06 2 213 2 249 9 326 739 39 418 833 39 282 652 2 119 952 13.06 2 209 2 243 9 317 738 39 338 833 39 206 655 2 117 950 14.06 2 208 2 234 9 293 736 39 287 834 39 152 660 2 115 949 15.06 2 233 2 232 9 340 740 39 739 839 39 596 675 2 143 960 18.06 2 228 2 240 9 370 742 39 725 843 39 590 665 2 136 961 19.06 2 271 2 286 9 508 744 40 633 853 40 504 672 2 188 982 20.06 2 261 2 287 9 534 748 40 512 848 40 392 666 2 182 981 21.06 2 246 2 256 9 506 744 40 208 842 40 111 650 2 171 975 22.06 2 242 2 268 9 454 746 40 187 840 40 075 653 2 164 974 25.06 2 208 2 264 9 440 745 39 728 825 39 621 646 2 138 964 26.06 2 252 2 277 9 479 751 40 350 835 40 258 647 2 165 978 27.06 2 276 2 289 9 521 753 40 710 831 40 642 639 2 180 989 28.06 2 238 2 251 9 471 749 40 165 838 40 079 634 2 151 970 29.06 2 275 2 300 9 520 754 40 811 839 40 721 650 2 182 979 02.07 2 255 2 307 9 512 749 40 586 872 40 464 651 2 169 970 03.07 2 271 2 302 9 542 746 40 788 863 40 667 669 2 183 978 04.07 2 262 2 282 9 498 742 40 636 845 40 519 667 2 182 975 05.07 2 287 2 295 9 528 741 41 014 848 40 894 674 2 204 982 133


Rocznik Giełdowy 2013

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) (cd.) WIGWIGWIGWIGWIG RESPECT WIGdiv Sesja WIG20 mWIG40 sWIG80 Plus CEE Poland Ukraine 2 273 2 285 9 537 740 40 793 845 40 658 681 2 194 977 06.07 09.07 2 242 2 284 9 441 739 40 355 843 40 194 686 2 174 964 10.07 2 247 2 263 9 430 735 40 356 846 40 201 682 2 173 965 11.07 2 221 2 251 9 440 730 39 983 848 39 817 678 2 153 956 12.07 2 154 2 228 9 375 722 39 778 845 39 628 665 2 134 952 13.07 2 191 2 237 9 427 718 40 301 851 40 146 677 2 169 965 16.07 2 189 2 243 9 439 713 40 278 852 40 119 679 2 175 962 17.07 2 191 2 278 9 480 712 40 426 860 40 238 697 2 173 970 18.07 2 185 2 284 9 495 710 40 371 866 40 133 723 2 177 961 19.07 2 199 2 280 9 505 710 40 546 870 40 319 722 2 189 966 20.07 2 173 2 271 9 466 706 40 148 863 39 935 715 2 174 957 23.07 2 101 2 225 9 242 694 38 983 857 38 763 701 2 110 933 24.07 2 115 2 235 9 280 692 39 201 860 38 977 705 2 129 937 25.07 2 119 2 231 9 280 690 39 246 861 39 020 707 2 132 938 26.07 2 115 2 235 9 271 694 39 213 868 38 972 709 2 128 936 27.07 2 163 2 263 9 306 694 39 936 865 39 724 711 2 172 955 30.07 2 191 2 246 9 354 699 40 267 867 40 067 707 2 187 960 31.07 2 186 2 236 9 344 696 40 164 868 39 949 713 2 189 963 01.08 2 189 2 227 9 293 695 40 154 864 39 955 704 2 190 965 02.08 2 171 2 217 9 253 692 39 877 862 39 682 696 2 178 957 03.08 2 223 2 226 9 295 697 40 594 869 40 402 708 2 217 972 06.08 2 262 2 242 9 340 698 41 171 875 40 976 725 2 242 984 07.08 2 267 2 242 9 298 697 41 225 877 41 032 723 2 243 985 08.08 2 269 2 243 9 282 694 41 254 885 41 052 729 2 243 989 09.08 2 319 2 260 9 316 695 41 977 884 41 797 734 2 288 1 008 10.08 2 313 2 257 9 277 693 41 878 885 41 697 730 2 285 1 005 13.08 2 312 2 267 9 282 691 41 891 886 41 712 734 2 279 1 007 14.08 2 318 2 274 9 326 ▼ 690 41 998 887 41 820 732 2 281 1 006 16.08 2 344 2 291 9 361 696 42 408 890 42 224 743 2 296 1 017 17.08 2 314 2 267 9 393 694 41 941 869 41 750 744 2 261 1 004 20.08 2 282 2 264 9 388 690 41 759 872 41 561 742 2 251 1 001 21.08 2 299 2 292 9 412 692 42 095 883 41 892 751 2 267 1 012 22.08 2 279 2 298 9 429 691 41 846 878 41 652 745 2 258 1 011 23.08 2 278 2 289 9 395 691 41 796 881 41 583 756 2 250 1 004 24.08 2 283 2 278 9 431 694 41 853 897 41 634 752 2 259 1 001 27.08 2 277 2 271 9 407 696 41 739 894 41 519 752 2 253 1 000 28.08 2 253 2 256 9 338 694 41 601 883 41 402 746 2 254 998 29.08 2 236 2 222 9 340 692 41 246 881 41 036 754 2 240 990 30.08 2 227 2 211 9 284 691 41 077 871 40 917 730 2 234 987 31.08 2 258 2 223 9 381 694 41 574 884 41 408 729 2 255 997 03.09 2 265 2 236 9 424 692 41 731 884 41 555 743 2 268 1 002 04.09 2 248 2 227 9 364 690 41 461 880 41 306 725 2 260 997 05.09 2 261 2 228 9 388 690 41 627 870 41 501 718 2 261 1 001 134


Główny Rynek GPW

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) (cd.) WIGWIGWIGWIGWIG RESPECT WIGdiv Sesja WIG20 mWIG40 sWIG80 Plus CEE Poland Ukraine 2 297 2 236 9 423 690 42 135 858 42 016 726 2 280 1 012 06.09 07.09 2 317 2 260 9 482 691 42 504 865 42 399 721 2 309 1 020 10.09 2 335 2 266 9 462 692 42 764 863 42 669 719 2 325 1 026 11.09 2 353 2 274 9 405 694 43 011 874 42 919 711 2 339 1 031 12.09 2 347 2 285 9 419 694 42 982 872 42 900 710 2 344 1 028 13.09 2 354 2 280 9 421 697 43 047 873 42 950 716 2 336 1 029 14.09 2 417 2 326 9 515 704 44 089 899 44 019 713 2 400 1 050 17.09 2 403 2 319 9 553 706 43 897 898 43 806 726 2 397 1 049 18.09 2 405 2 322 9 616 706 43 968 899 43 900 719 2 409 1 048 19.09 2 417 2 328 9 681 711 44 174 892 44 123 716 2 417 1 052 20.09 2 387 2 313 9 672 709 43 737 893 43 701 700 2 388 1 047 21.09 2 380 2 322 9 724 717 43 701 889 43 665 697 2 385 1 045 24.09 2 367 2 320 9 743 715 43 526 888 43 479 703 2 371 1 036 25.09 2 382 2 342 9 781 720 43 822 891 43 775 707 2 385 1 043 26.09 2 357 2 339 9 730 717 43 462 889 43 392 712 2 369 1 031 27.09 2 376 2 346 9 821 717 43 763 886 43 711 710 2 392 1 036 28.09 2 371 2 353 9 851 719 43 740 880 43 698 712 2 392 1 033 01.10 2 400 2 373 9 899 720 44 183 883 44 143 721 2 413 1 046 02.10 2 399 2 380 9 983 723 44 232 892 44 172 732 2 413 1 044 03.10 2 389 2 380 9 964 726 44 096 880 44 051 727 2 410 1 041 04.10 2 370 2 374 9 973 728 43 840 881 43 777 732 2 393 1 033 05.10 2 411 2 406 10 095 732 44 525 890 44 461 739 2 423 1 049 08.10 2 401 2 402 10 112 733 44 377 885 44 305 735 2 414 1 044 09.10 2 376 2 403 10 043 732 44 027 867 43 985 721 2 402 1 037 10.10 2 392 2 403 10 017 729 44 234 878 44 203 708 2 402 1 039 11.10 2 394 2 395 9 995 732 44 225 880 44 184 712 2 400 1 038 12.10 2 376 2 390 10 009 733 43 988 883 43 935 712 2 399 1 033 15.10 2 377 2 405 10 009 730 44 051 879 44 017 708 2 410 1 034 16.10 2 398 2 434 10 088 733 44 441 869 44 428 712 2 421 1 043 17.10 2 392 2 436 10 051 734 44 354 875 44 329 711 2 386 1 035 18.10 2 398 2 467 10 093 739 44 550 881 44 507 715 2 395 1 041 19.10 2 350 2 422 10 029 736 43 759 896 43 671 714 2 345 1 023 22.10 2 351 2 417 9 970 736 43 729 900 43 629 716 2 338 1 023 23.10 2 310 2 408 9 886 730 43 146 900 43 033 711 2 307 1 008 24.10 2 322 2 412 9 885 731 43 305 896 43 200 710 2 315 1 011 25.10 2 329 2 406 9 848 731 43 375 901 43 283 712 2 327 1 011 26.10 2 320 2 406 9 843 733 43 264 898 43 176 708 2 322 1 007 29.10 2 316 2 400 9 812 736 43 177 890 43 103 699 2 316 1 003 30.10 2 323 2 393 9 785 737 43 240 887 43 179 697 2 324 1 006 31.10 2 318 2 408 9 819 744 43 232 890 43 157 702 2 322 1 004 02.11 2 346 2 401 9 827 746 43 582 881 43 544 689 2 337 1 020 05.11 2 344 2 409 9 789 746 43 568 891 43 526 687 2 331 1 021

135


Rocznik Giełdowy 2013

Wartości indeksów giełdowych w 2012 r. (w pkt.) (cd.) WIGWIGWIGWIGWIG RESPECT WIGdiv Sesja WIG20 mWIG40 sWIG80 Plus CEE Poland Ukraine 2 343 2 424 9 775 746 43 601 886 43 573 681 2 346 1 016 06.11 07.11 2 325 2 410 9 720 742 43 304 887 43 268 679 2 334 1 009 08.11 2 338 2 402 9 686 741 43 429 884 43 400 674 2 333 1 016 09.11 2 324 2 398 9 683 737 43 210 862 43 196 668 2 320 1 008 12.11 2 335 2 397 9 685 741 43 369 859 43 374 661 2 337 1 013 13.11 2 354 2 396 9 661 739 43 610 865 43 623 662 2 356 1 017 14.11 2 367 2 401 9 760 740 43 826 860 43 853 662 2 372 1 022 15.11 2 372 2 388 9 746 739 43 846 876 43 861 655 2 372 1 026 16.11 2 368 2 384 9 732 735 43 773 865 43 801 645 2 374 1 029 19.11 2 404 2 415 9 773 741 44 369 856 44 425 645 2 414 1 039 20.11 2 405 2 434 9 778 741 44 439 846 44 521 637 2 422 1 041 21.11 2 386 2 443 9 765 741 44 218 836 44 308 631 2 412 1 033 22.11 2 374 2 452 9 810 744 44 122 833 44 214 635 2 402 1 028 23.11 2 398 2 450 9 822 745 44 437 837 44 516 639 2 412 1 037 26.11 2 406 2 467 9 851 744 44 603 838 44 691 641 2 419 1 040 27.11 2 407 2 480 9 848 744 44 655 844 44 719 657 2 421 1 042 28.11 2 402 2 486 9 883 742 44 605 844 44 660 661 2 414 1 037 29.11 2 411 2 490 9 956 749 44 788 848 44 840 661 2 426 1 042 30.11 2 422 2 507 9 969 757 45 015 855 45 070 657 2 435 1 052 03.12 2 443 2 500 9 990 760 45 293 864 45 337 659 2 453 1 057 04.12 2 458 2 520 10 040 759 45 566 855 45 646 646 2 459 1 069 05.12 2 469 2 537 10 057 761 45 773 851 45 858 653 2 474 1 071 06.12 2 485 2 538 10 163 762 46 020 836 46 139 650 2 502 1 072 07.12 2 451 2 534 10 143 763 45 538 833 45 643 650 2 466 1 057 10.12 2 477 2 539 10 168 763 45 892 834 45 985 659 2 487 1 064 11.12 2 513 2 573 10 271 767 46 517 843 46 626 672 2 539 1 075 12.12 2 525 2 578 10 311 768 46 718 847 46 842 667 2 539 1 080 13.12 2 519 2 583 10 301 770 46 654 844 46 777 666 2 541 1 079 14.12 2 537 2 587 10 310 768 46 913 841 47 052 667 2 560 1 085 17.12 2 552 2 585 10 294 766 47 089 840 47 230 670 2 575 1 088 18.12 2 576 2 594 10 294 764 47 457 848 47 617 662 2 604 1 095 19.12 ▲ 2 603 ▲ 2 626 10 348 762 ▲47 921 843 ▲48 093 661 ▲ 2 636 1 105 20.12 2 594 2 607 10 243 757 47 702 842 47 896 656 2 619 1 104 21.12 2 583 2 567 10 313 761 47 480 839 47 697 640 2 597 1 101 27.12 2 601 2 556 10 377 766 47 673 831 47 941 643 2 613 ▲ 1 106 28.12 2 583 2 553 10 444 770 47 461 833 47 710 645 2 591 1 103 ▲ Najwyższa wartość indeksu w 2012 r. ▼ Najniższa wartość indeksu w 2012 r.

136


Główny Rynek GPW

Inwestorzy giełdowi Na koniec 2012 r. liczba rachunków inwestycyjnych obsługiwanych przez biura i domy maklerskie wynosiła 1,5 mln. Na podstawie wyników regularnych badań prowadzonych przez Giełdę znana jest struktura inwestorów giełdowych biorących udział w obrotach akcjami. Zgodnie z wynikami badań za rok 2012 największy udział w obrotach na Głównym Rynku GPW należał do inwestorów zagranicznych (48%), następnie do krajowych inwestorów instytucjonalnych (34%) oraz inwestorów indywidualnych (18%). Po raz drugi w historii badań, wynik z roku poprzedniego został praktycznie powtórzony w kolejnym roku.

W obrotach instrumentami pochodnymi dominują inwestorzy indywidualni. W obrotach kontraktami ich udział wyniósł 47%, zaś opcjami jest to 50%. Krajowe instytucje realizują 36% obrotów kontraktami i 39% obrotów opcjami. Natomiast do zagranicy należy 17% rynku kontraktów i 11% rynku opcji. W ciągu ostatnich lat nie zmienia się kraj pochodzenia brokerów zagranicznych i rodzaj krajowych instytucji finansowych w obrotach akcjami. W grupie inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami dominują brokerzy z Wielkiej Brytanii, zaś wśród instytucji krajowych prym wiodły fundusze inwestycyjne i OFE.

Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych (%) Inwestorzy

Instrumenty

Zagraniczni

Krajowi indywidualni

Krajowi instytucjonalni

2012

2011

2010

2009

2008

akcje

48

47

47

36

43

kontrakty

17

16

14

11

10

opcje

11

24

12

4

12

akcje

18

18

19

27

18

kontrakty

47

46

50

52

53

opcje

50

64

60

65

58

akcje

34

35

34

37

39

kontrakty

36

38

36

37

37

opcje

39

12

28

31

30

137


Rocznik Giełdowy 2013

Udział inwestorów w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW w 2012 r.

18%

Krajowi indywidualni

34%

Krajowi instytucjonalni

48%

Zagraniczni

Udział inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi w 2012 r.

138

47%

Krajowi indywidualni

36%

Krajowi instytucjonalni

17%

Zagraniczni


Główny Rynek GPW

Udział inwestorów w obrotach opcjami w 2012 r.

50%

Krajowi indywidualni

39%

Krajowi instytucjonalni

11%

Zagraniczni

Bezpieczeństwo

Podatki

Bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych zagwarantowane jest przez system rekompensat dla inwestorów zarządzany przez KDPW i nadzorowany przez KNF. Celem systemu rekompensat jest dodatkowe zabezpieczenie aktywów inwestorów przechowywanych na rachunkach oraz zrekompensowanie wartości utraconych papierów wartościowych i praw majątkowych przysługujących inwestorom z tytułu świadczonych usług. System zapewnia inwestorom wypłatę środków pieniężnych, zgromadzonych przez nich na rachunkach, do wysokości określonej ustawą, w przypadku ogłoszenia upadłości firmy (np. domu maklerskiego) prowadzącej rachunek. Jest to rozwiązanie zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej. Środki zasilające fundusz pochodzą od domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, które wnoszą coroczną opłatę. Uczestnictwo w systemie tych podmiotów jest obowiązkowe.

Zyski z inwestycji kapitałowych osiągane przez krajowe osoby fizyczne są opodatkowane jednolitą stawką podatkową w wysokości 19%. Taka sama stawka obowiązuje w odniesieniu do zysków uzyskiwanych z powyższego tytułu przez osoby prawne. Inwestorzy zagraniczni podlegają zasadniczo tym samym przepisom co inwestorzy krajowi, przy czym ich obowiązek podatkowy regulowany jest dodatkowo odpowiednimi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tymi umowami dochody inwestorów zagranicznych z tytułu transakcji na giełdzie w Polsce podlegają opodatkowaniu w kraju zamieszkania (siedziby). Warunkiem jest jednak przedstawienie przez inwestora zagranicznego certyfikatu rezydencji, inaczej jego dochód zostanie opodatkowany w Polsce (według stawki 19%).

139


Rocznik Giełdowy 2013

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa „O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm.). Konieczne jest także zapoznanie się z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym oraz regulacjami giełdowymi, w tym z Regulaminem Giełdy, który określa m.in. warunki i tryb dopuszczania i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz opłaty dla emitentów związane z notowaniami na GPW. Poniżej przedstawione zostały kroki, jakie powinna przedsięwziąć spółka, która zamierza wejść na rynek regulowany GPW.  Emitentem akcji notowanych na giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na giełdę dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną, bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.  Następny krok stanowi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ewentualnej nowej emisji, dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym.  Konsekwencją decyzji w sprawie ubiegania się spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest konieczność sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z następującymi podmiotami:

140

  biegłym rewidentem, który zbada sprawozdania finansowe spółki i przekształci je tak, aby sprawozdania z poszczególnych lat były porównywalne,  biurem maklerskim, które będzie pełnić funkcję oferującego akcje spółki w ofercie publicznej. W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradcy prawnego oraz finansowego. Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych. Przed ofertą publiczną spółka może również podpisać umowę z subemitentem inwestycyjnym i/lub usługowym, co zabezpieczy emisję przed ewentualnym niepowodzeniem  Kolejny etap stanowi złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja, po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę, podejmuje decyzję w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego.  Następnie przeprowadzana jest oferta publiczna. W okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją możliwy jest na giełdzie obrót PDA. o zakończeniu oferty, spółka składa  P wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji – PDA, którymi obrót jest możliwy pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją) – na rynek podstawowy lub równoległy. Do wniosku należy dołączyć między innymi zatwierdzony prospekt emisyjny.  Po podjęciu przez KDPW decyzji w sprawie rejestracji, spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie papierów


Główny Rynek GPW

do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdo-

wej, na której nastąpi pierwsze notowanie (debiut spółki).

Wybrane warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: – sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, – zbywalność akcji nie jest ograniczona, – w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, – kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna wynosić co najmniej równowartość w złotych 15.000.000 EUR (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić 12.000.000 EUR), – w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: – 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz – 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. – akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Emitent zobowiązany jest do przekazania Giełdzie wraz z wnioskiem o dopuszczenie tzw. Opinii Firmy Inwestycyjnej odnośnie do spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym lub równoległym. Akcje mogą być dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym, o ile dodatkowo spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.05.2010 r. tj.: – wniosek o dopuszczenie obejmuje wszystkie akcje tego samego rodzaju, – w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR (akcje mogą być dopuszczone pomimo niespełnienia tego warunku, o ile Zarząd Giełdy uzna, że liczba akcji objętych wnioskiem, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku podstawowym uzyska wielkość zapewniającą płynność); – emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.

Rozpoznając wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę:  sytuację finansową emitenta i jej progno-

zę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,  perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,  doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

 warunki, na jakich emitowane były papie-

ry wartościowe i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, określonymi we wspólnych uchwałach Rady i Zarządu Giełdy,  bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy na przygotowanym przez Giełdę formularzu. Uchwałę w kwestii dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy jest obowiązany podjąć w terminie 14 dni od daty złożenia na Giełdzie kompletnego wniosku.

141


RocznikGiełdowy Giełdowy2009 2013 Rocznik Rocznik Giełdowy 2009

Rodowód spółek giełdowych* Rodowód spółek giełdowych*

1995

Mieszana forma własności

1995

1996

Elektrobudowa Kęty Elektrobudowa Oława Kęty Oława

Energoaparatura Energomontaż-Płd. Poligrafia Stomil Sanok Unibud Unimil ZREW

Wchodzące w skład grup kapitałowych

1996

1997

Bank Handlowy Świecie Bank Handlowy (Mondi Świecie) Świecie Hutmen (Mondi Świecie) Impexmetal Hutmen Impexmetal

KGHM Kruszwica Orbis PBK Polar Wrocław WKSM

Oferty Skarbu Państwa

1997

Efekt

AmerBank (DZPOLSKA) AmerBank Kable BFK (DZPOLSKA) (Elektrim Kable) Kable BFK Remak (Elektrim Kable) Remak

Kredyt Bank

KPBP-BICK (BICK) MostostalKPBP-BICK Mostostal-Gdańsk Mostostal -Gdańsk

Animex Animex BWR (DBPBC) (DBPBC) Animex PBR PBR BWR (DBPBC) Pekpol Pekpol PBR (Arksteel) Petrobank Pekpol (Pointgroup) (LG Petro Bank) Petrobank Petrobank Warta (LG Petro (LG Petro Bank) Bank) Warta Warta Bank

Kredyt Bank

ESPEBEPE Drosed ESPEBEPE Indykpol Drosed KrakChemia Indykpol (Alma) KrakChemia Mostostal-Zabrze (Alma) Novita Mostostal-Zabrze Prochem Novita Prochem

Dom-Plast Optimus Dom-Plast (GrupaOnet) Optimus PPABank (BNPPL) (GrupaOnet) (Fortis Bank) PPABank (Fortis Bank)

Beton Stal Budimex Beton Stal ElektromontażBudimex -Export ElektromontażJutrzenka -Export (COLIAN) Jutrzenka

ComputerLand (Sygnity) ComputerLand Farm Food (Sygnity) Zasada Centrum Farm Food Zasada Centrum

-Gdańsk

Komunalny Bank (Nordea Bank) Komunalny Paged (Nordea Bank) Polisa Paged Polisa

Boryszew Chemiskór Boryszew Boryszew (4Media) Chemiskór Lubawa (4Media) ŁDA Lubawa PPWK ŁDA Relpol PPWK (MIT) Relpol Amica Wronki

IGROUP Echo IGROUP Forte Echo Kompap Forte Ocean Kompap PLI Ocean (Nomi) PLI (Nomi) Ampli

Budimex Poznań BOŚ Centrostal Gdańsk Budimex Poznań BOŚ Elektromontaż Centrostal Gdańsk (Cogna) -Warszawa (Stormm) Elektromontaż -Warszawa (Stormm)

Apator Amica Wronki Biurosystem Apator (I&Bsystem) Biurosystem (I&Bsystem)

Atlantis Ampli Bauma (ULMA) Atlantis Best Bauma (ULMA) Best

Pekabex Skotan

Efekt

Bielbaw Ferrum Bielbaw Grajewo Ferrum Izolacja (Icopal) Grajewo Izolacja (Icopal)

(Calatrava) PKN

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie. 1999

122

1998

122

1997 cd.

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

142 Rok

Rodowód spółek giełdowych* (cd.)

BPH (BANKBPH) Bank Gdański Bytom BPH (BANKBPH) Górażdże Bytom Polfa Kutno Górażdże Stomil Olsztyn Polfa Kutno Stomil Olsztyn

Brok Elpo (Masters) GPRD Mostostal-Kr. Mostostal-Sdl. (POLIMEXMS) Pozmeat

Prywatne o państwowym rodowodzie

Mieszko Strzelec (Advanced Distribution Solutions)

Prywatne od początku

1994

Mostostal-Warszawa Mostostal-Warszawa

(Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal)

1994

BSK Agros Holding Dębica BSK Jelfa Dębica Polifarb-Wrocław Jelfa Rafako Polifarb-Wrocław Rolimpex Rafako (Provimi-Rolimpex) Rolimpex Stalexport (Provimi-Rolimpex) Stalexport Bank Gdański

BIG (Millennium) BIG Universal (Millennium) Universal

Agora Caspol (Fon) Clif Comarch CSS Farmacol Leta LTL Mitex Orfe Pażur

Lentex PEPEES Polifarb Dębica Ropczyce Viscoplast ZEW

Spółki parterowe programu NFI

1993

Spółki parterowe Spółki programu NFI parterowe programu NFI

Centrozap Pemug Polnord Naftobudowa Instal Kraków Projprzem Pollena Ewa KZWM

1993

Prywatne od początku Prywatne od początku

TUP

1992

Prywatne o państwowym Prywatne o rodowodzie państwowym rodowodzie

Garbarnia Brzeg Garbarnia Brzeg (Alchemia) Łukbut LZPS Protektor LZPS Protektor (Protektor) Milmet Milmet Morliny Morliny Polna Polna PonarPonar-Wadowice -Wadowice Sanwil Sanwil Stomil Stomil Bełchatów Bełchatów Wafapomp Wafapomp Wistil Wistil

1992

Elektrim BRE Irena Elektrim MostostalIrena -Export MostostalOkocim -Export Okocim Polifarb-Cieszyn PolifarbSokołów -Cieszyn WBK (BZWBK) Sokołów Vistula WBK (BZWBK) Vistula Agros Holding

Mieszana forma własności Mieszana forma własności

AMS AS Motors (Triton Development) Apexim Bakoma Compensa Euro Bud Inwest Gant Howell Groclin Medicinies (PGF) Murawski Holding Muza Pia Piasecki Prokom Softbank (Asseco Poland) Suwary TIM Wilbo Seafood

1991

Wchodzące w skład grup Wchodzące kapitałowych w skład grup kapitałowych

Cersanit Elzab Energopol Famot Pleszew Hydrobudowa-Gdańsk Hydrobudowa-Śląsk Hydrotor Jarosław Koło Mostostal-Płock Permedia Wawel WFM Oborniki

1991

Oferty Skarbu Oferty Państwa Skarbu Exbud Państwa Kable Exbud Krosno Kable Próchnik Krosno Swarzędz Próchnik Tonsil Swarzędz Wedel Tonsil Wólczanka Wedel Żywiec Wólczanka Żywiec BRE

Budopol Wrocław Bank Delia Częstochowa Ekodrob Energomontaż-Płn. Instal Lublin Manometry Odlewnie Polskie ZEG

Rok

Elektrociepłownia-Będzin Kopex Mennica Państwowa Bank Pekao Telekomunikacja Polska

Rok


Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

2000 Elektrociepłownia-Będzin Kopex Mennica Państwowa Bank Pekao Telekomunikacja Polska

1998

PKN

1999

Kogeneracja

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Prywatne o państwowym rodowodzie

Prywatne od początku

Spółki parterowe programu NFI

Energoaparatura Energomontaż-Płd. Poligrafia Stomil Sanok Unibud Unimil ZREW

Brok Elpo (Masters) GPRD Mostostal-Kr. Mostostal-Sdl. (POLIMEXMS) Pozmeat

Mieszko Strzelec (Advanced Distribution Solutions)

Lentex PEPEES Polifarb Dębica Ropczyce Viscoplast ZEW

Budopol Wrocław Bank Delia Częstochowa Ekodrob Energomontaż-Płn. Instal Lublin (AWBUD) Manometry Odlewnie Polskie ZEG

Cersanit (Rovese) Elzab Energopol Famot Pleszew Hydrobudowa-Gdańsk Hydrobudowa-Śląsk Hydrotor Jarosław Koło Mostostal-Płock Permedia Wawel WFM Oborniki

AMS AS Motors (Triton Development) Apexim Bakoma Compensa Euro Bud Inwest Gant Howell Groclin Medicinies (PGF)(PELION) Medicinies (PGF) Murawski Holding Muza Pia Piasecki Prokom Softbank (Asseco Poland) Suwary TIM Wilbo Seafood

Garbarnia Brzeg Garbarnia Brzeg (Alchemia) Łukbut LZPS Protektor LZPS Protektor (Protektor) Milmet Milmet Morliny Morliny Polna Polna PonarPonar-Wadowice -Wadowice (KCI) Sanwil Sanwil Stomil Stomil Bełchatów Bełchatów Wafapomp Wafapomp Wistil Wistil

Centrozap (Ideon) Pemug Polnord Naftobudowa Instal Kraków Projprzem Pollena Ewa KZWM

Agora Caspol (Fon) Clif Comarch CSS Farmacol Leta LTL Mitex Orfe Pażur Prosper StGroup TU Europa Ster-Projekt (ABG Ster-Projekt) Szeptel (MNI ) Pekabex Skotan

EFL Krakbrokers Macrosoft (Macrologic)

Fasing

TUP

Mieszana forma własności

Stalprofil Beef-San (PBS FINANSE) MPEC Wrocław (Fortum Wrocław) 1998

1997 cd.

Rodowód spółek giełdowych* (cd.)

Prywatne Spółki własności państwowym od początku parterowe w skład grup Rokkapitałowych Oferty Wchodzące rodowodzie Mieszana forma Prywatne o programu Prywatne Spółki NFI własności państwowym od początku parterowe Skarbu w skład grup KGHM Energoaparatura Mieszko Państwa kapitałowych Brok rodowodzie Lentex programu Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES KGHM Energoaparatura Brok Mieszko Lentex Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dębica Kruszwica Energomontaż-Płd. Elpo (Masters) Strzelec PEPEES PBK Stomil Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce 1997 Orbis Poligrafia GPRD (Advanced Polifarb Dę Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast cd. PBK Stomil Sanok Mostostal-Kr. Distribution Ropczyce WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW Polar Wrocław Unibud Mostostal-Sdl. Solutions) Viscoplast ZREW Pozmeat WKSM Unimil (POLIMEXMS) ZEW Garbarnia Brzeg Elektrociepłownia- Budopol Wrocław BankZREW Cersanit AMS Pozmeat Garbarnia Brzeg (Alchemia) -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors Garbarnia Elektrociepłownia- Budopol Wrocław Bank Cersanit AMS Garbarnia Łukbut Kopex Ekodrob Energopol (Triton (Alchemia -Będzin Delia Częstochowa Elzab AS Motors (Alchemia) LZPS Protektor Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Protektor Łukbut Kopex Ekodrob Energopol (Triton (Protektor) Państwowa Instal Lublin HydrobudowaApexim Milmet LZPS Prot Mennica Energomontaż-Płn. Famot Pleszew Development) LZPS Prote Milmet Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Morliny (Protektor) Państwowa Instal Lublin HydrobudowaApexim Milmet Morliny Telekomunikacja Odlewnie Polskie HydrobudowaCompensa Polna Milmet Bank Pekao Manometry -Gdańsk Bakoma Morliny Polna Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest PonarMorliny Telekomunikacja Odlewnie Polskie HydrobudowaCompensa Polna PonarHydrotor Gant -Wadowice Polna Polska ZEG -Śląsk Euro Bud Inwest Ponar-Wadowice Jarosław Howell Sanwil Ponar1998 Hydrotor Gant -Wado Sanwil Koło Groclin Stomil -Wado Jarosław Howell Sanwil Stomil Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Bełchatów Sanwil Koło Groclin Stomil Bełchatów Permedia Murawski Holding Wafapomp Stomil Mostostal-Płock Medicinies (PGF) Bełch Wafapomp Wawel Muza Wistil Bełch Permedia Murawski Holding Wafapomp Wistil WFM Oborniki Pia Piasecki Wafapom Wawel Muza Wistil Prokom Wistil WFM Oborniki Pia Piasecki Softbank Prokom (Asseco Poland) Softbank Suwary (Asseco Poland) TIM Suwary Wilbo Seafood TIM (Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal) Wilbo Seafood PKN TUP Centrozap Agora Pekabex (Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal)

Rodowód giełdowych* (cd.)o Wchodzącespółek Mieszana forma Prywatne

KGHM Kruszwica Orbis PBK Polar Wrocław WKSM

Oferty Skarbu Państwa

1997 cd. Oferty Skarbu Państwa

Rok

Rok

Rodowód spółek giełdowych* (cd.)

Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

(Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal)

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie.

123

143


RocznikGiełdowy Giełdowy2009 2013 Rocznik

Rodowód spółek giełdowych* (cd.) Rok

Oferty Skarbu Państwa

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Mieszana forma własności

Prywatne o państwowym rodowodzie

Spółki parterowe programu NFI

Netia Simple Talex Wandalex PUE (ZPUE)

2000 cd.

Getin.pl (Getin) Elkop Hoga.pl (Wasko) LPP MCI Managment Tras Tychy (Trion)(KB Dom) Interia.pl Gki

2001

Optimus (CDRED)

Eldorado (Emperia) Telmax (Spin) Kruk Emax

BACA

Duda Hoop (Kofola) Impel Redan Śnieżka

2002

2003

WSiP PKOBP

2004

Prywatne od początku

Globe Trade Centre TVN

Borsodchem RT. FAM - Technika Odlewnicza Pekaes MOL

ATM Grupa Dwory (Synthos) Plastbox Betacom DGA Techmex Inter Cars JC Auto Artman Hygienika SM Media (Mediatel) Broker FM Ceramika Nowa Gala Elstar Oils PBG Capital Partners Comp Rzeszów (Assecopol) ATM Swissmed Torfarm (Neuca) Koelner CCC Praterm Polcolorit Ivax Corporation BMP Aktiengesellschaft Drozapol-Profil Eurofaktor (Gremisltn)

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie. 144

124


Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie.

Budopol Wrocław Bank Delia Częstochowa Ekodrob Energomontaż-Płn. Instal Lublin Manometry Odlewnie Polskie ZEG

Elektrociepłownia-Będzin Kopex Mennica Państwowa Bank Pekao Telekomunikacja Polska

Interferie

CEZ

North Coast Famur Cash Flow Sfinks Eurofilms (Ergis) Bankier.pl Pamapol Mispol Gino Rossi Intersport Polska eCard Inwest Consulting (Investcon) Action Qumak-Sekom Astarta Holding Hyperion One-2-One Unima 2000 AB Euromark Polska Asseco Slovakia Dom Development Netmedia Multimedia Polska HTL Strefa Fota Żurawie Wieżowe (Gastelzur) (HERKULES) Cinema City Bakalland Arteria Monnari Trade CEDC LSI Software Pegas Nonwovens Eurotel

125

145

Pekabex Skotan

Ambra Śrubex (Alterco) AmRest Holdings Śrubex Atlanta Poland Comp Decora EMC Instytut Medyczny Eurocash Graal IDM (DM IDM) Jago Lena Lighting PC Guard PEP SkyEurope Spray Tell Teta Toora Poland Travelplanet.pl Variant

(Yawal) (Alpras) Yawal System (Yawal)

Barlinek Opoczno Polmos Lublin Zetkama ZTS Ząbkowice-Erg (Erg)

Agora Caspol (Fon) Clif Comarch

Prywatne od początku

Centrozap Pemug Polnord Naftobudowa

2005 Prywatne o państwowym rodowodzie

TUP

Mieszana forma własności

PKN

Bioton Novitus

Garbarnia Brzeg Garbarnia Brzeg (Alchemia) Łukbut LZPS Protektor LZPS Protektor (Protektor) Milmet Milmet Morliny Morliny Polna Polna PonarPonar-Wadowice -Wadowice Sanwil Sanwil Stomil Stomil Bełchatów Bełchatów Wafapomp Wafapomp Wistil Wistil

Lentex PEPEES Polifarb Dębica Ropczyce Viscoplast ZEW

Spółki parterowe programu NFI

Ciech Lotos PGNiG Police Polmos Białystok Puławy Zelmer

AMS AS Motors (Triton Development) Apexim Bakoma Compensa Euro Bud Inwest Gant Howell Groclin Medicinies (PGF) Murawski Holding Muza Pia Piasecki Prokom Softbank (Asseco Poland) Suwary TIM Wilbo Seafood

Mieszko Strzelec (Advanced Distribution Solutions)

Prywatne od początku

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Cersanit Elzab Energopol Famot Pleszew Hydrobudowa-Gdańsk Hydrobudowa-Śląsk Hydrotor Jarosław Koło Mostostal-Płock Permedia Wawel WFM Oborniki

Brok Elpo (Masters) GPRD Mostostal-Kr. Mostostal-Sdl. (POLIMEXMS) Pozmeat

Prywatne o państwowym rodowodzie

Oferty Skarbu Państwa

1998

1997 cd.

Energoaparatura Energomontaż-Płd. Poligrafia Stomil Sanok Unibud Unimil ZREW

KGHM Kruszwica Orbis PBK Polar Wrocław WKSM

Mieszana forma własności

Wchodzące w skład grup kapitałowych

2006

Oferty Skarbu Państwa

Ruch

Rok

Rok

Rodowód spółek giełdowych* (cd.)

Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

Rodowód spółek giełdowych* (cd.) Spółki parterowe programu NFI


RocznikGiełdowy Giełdowy2009 2013 Rocznik

Rodowód spółek giełdowych* (cd.) Rok

Oferty Skarbu Państwa

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Mieszana forma własności

Asseco Business Solutions Elektrotim Hydrobudowa Włocławek (Hydrobudowa Polska) Krakchemia LC Corp MOJ Noble Bank Bank (Getinoble) Petrolinvest Pol-Aqua

2007

Prywatne o państwowym rodowodzie

Prywatne od początku

Spółki parterowe programu NFI

Krakowska Fabryka Armatur Bipromet Rafamet Resbud POL-MOT Warfama Zastal

ABM Solid Izolacja-Jarocin Automotive KPPD Components Mewa Europe Orzeł Biały Arcus Orzeł ASBISc Enterprises Radpol B3System ZUK Stąporków Bomi ZNTK w Łapach Budvar Centrum City Interactive Complex CP Energia DROP Europejski Fundusz Hipoteczny Energoinstal Erbud ES-SYSTEM Gadu-Gadu Grupa Finansowa Premium (PRAGMAFA) Ventus (Hawe) Helio Immoeast Integer.pl INTROL Infovide-Matrix J.W.Construction KAREN NOTEBOOK (CCENERGY) Kernel Holding Grupa Kolastyna (MIRACULUM) Komputrronik Konsorcjum Stali KREDYT INKASO Magellan Makarony Polskie Makrum Mercor Nepentes NTT System Olympic Entertainment Group Oponeo.pl Orco Property Group P.A. Nova Plaza Centers PolRest Prima Moda Procad Pronox Technology Quantum Software Rainbow Tours Reinhold Polska Ronson Europe

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie. 146

126


Główny Rynek Główny Rynek GPW GPW

Rodowód spółek giełdowych* (cd.) Rok

Oferty Skarbu Państwa

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Mieszana forma własności

Prywatne o państwowym rodowodzie

Prywatne od początku

Spółki parterowe programu NFI

Seco/Warwick Seko PTA Group (Silvano) Pani Teresa Medica TelForceOne UniCredit Italiano Warimpex Wielton Wola Info

2007 cd.

Zakłady Azotowe w Tarnowie Enea

Chemoservis-Dwory

Trakcja Polska Unibep Zremb-Chojnice Centrozap

2008

Atlas Estates IZNS Iława (Kania) Optopol Technology ZM Herman (IF Capital) Skyline Investment Power Media Wojas Hardex (Libra) Selena FM Belvedere K2 Internet Cyfrowy Polsat CAM MEDIA SKOK New World Resources Drewex Grupa Kościuszko (Poljadło) Pozbud T&R Marvipol Sonel PZ Cormay AD. Drągowski Atrem M.W. Trade Mirbud Anti (Greeneco)

Bogdankapodano nazwy Assecosee * W nawiasach spółek, pod jakimi były ostatnio notowane Centklima lub są notowane obecnie PGE

2009

PZU TAURONPE GPW 2010

KOV ABCDATA

DSS

Bumech Vindexus Aplisens Ipopema Delko Arctic Patentus Pccinter Intakus EKOHOLD FASTFIN FERRO BERLING PRAGMA LSTCAPITA RANKPRO TESGAS HARPER OTMUCHOW ZUE

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie. 147

127


RocznikGiełdowy Giełdowy2009 2013 Rocznik

Rodowód spółek giełdowych* (cd.) Rok

Oferty Skarbu Państwa

Wchodzące w skład grup kapitałowych

Mieszana forma własności

Asseco Business Solutions Elektrotim Hydrobudowa Włocławek (Hydrobudowa Polska) Krakchemia LC Corp MOJ Noble Bank Petrolinvest Pol-Aqua

2010 cd.

BGZ JSW

IZOSTAL IDEATFI OPENFIN PBOANIOLA JHMDEV ZAMET PGODLEW

2007

2011

BOWIM

2012

GETINOBLE INTERAOLT CZTOREBKA

Prywatne o państwowym rodowodzie Krakowska Fabryka Armatur Bipromet Rafamet Resbud POL-MOT Warfama Zastal

Prywatne od początku

Spółki parterowe programu NFI

ABM Solid OPTEAM

Izolacja-Jarocin KPPD Mewa Orzeł Biały Orzeł Radpol ZUK Stąporków ZNTK w Łapach

INTERBUD Automotive POLMED Components KREC Europe EDINVEST Arcus FORTUNA ASBISc ROBYG Enterprises B3System AGROTON Bomi TRANSPOL Budvar Centrum 4FUNMEDIA PTI Interactive City MIKILAND Complex VOTUM CP Energia CELTIC DROP EKOEXPORT Europejski Fundusz EUCO Hipoteczny SADOVAY Energoinstal BSCDRUK Erbud WADEX ES-SYSTEM INPRO Gadu-Gadu MEGARON Grupa Finansowa AVIASG

ESTAR Premium EUIMPLANT Ventus (Hawe) QUERCUS Helio KINOPOL Immoeast ADVGRUPA Integer.pl BENEFIT LIBET INTROL MILKILAND Infovide-Matrix KSGAGRO J.W.Construction NEWWORLDR (NEWWORLDN) KAREN NOTEBOOK KRUK Kernel Holding NOVAKBM Grupa Kolastyna ENELMED Komputrronik WESTA OVOSTAR Stali Konsorcjum AGROWILL KREDYT INKASO DMWDM Magellan PRESCO Makarony Polskie COALENERG Makrum ACAUTOGAZ Mercor TOYA Nepentes IQPARTNERS NTT System SOPHARMA Olympic Entertainment Group EUROHOLD NOKAUT Oponeo.pl VANTAGE Orco Property Group KRKANova P.A. SOLAR Plaza Centers MOBRUK PolRest WORKSERV Prima Moda MEXPOLSKA Procad ATMSI Pronox Technology PCCEXOL KDMSHIPNG Quantum Software TATRY Tours Rainbow VOXEL Polska Reinhold EXILLONEurope Ronson ZEPAK ALIOR

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie

* W nawiasach podano nazwy spółek, pod jakimi były ostatnio notowane lub są notowane obecnie. 148

126


Główny Rynek GPW

Programy Firm Partnerskich W celu ułatwienia spółce znalezienia odpowiednich partnerów, którzy wspomogą ją w drodze do notowań, Giełda realizuje dwa Programy Firm Partnerskich GPW: dla MSP oraz Liderzy Rynku Pierwotnego. Celem Programów jest wsparcie krajowych podmiotów poszukujących taniego finansowania na rynku publicznym przy współpracy z podmiotami mającymi doświadczenia we wprowadzaniu spółek z sektora MSP na giełdę. Spółki mają do wyboru Firmy Partnerskie pogrupowane w 4 kategoriach: biura maklerskie, biegli rewidenci, doradcy prawni oraz doradcy finansowi. Działania GPW związane z pozyskiwaniem emitentów zagranicznych realizowane są w ramach Programu WSE IPO Partner

Firmy Partnerskie GPW dla MSP

Znakiem promocyjnym Firmy Partnerskiej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw mogą posługiwać się firmy inwestycyjne, prawnicze, audytorskie oraz firmy doradztwa finansowego, które wykazały się udziałem w minimum dwóch pierwszych ofertach publicznych (IPO) o wartości do 100 mln zł, gdzie koszt pozyskania kapitału przez emitenta (koszt generowany przez obsługę firmy inwestycyjnej i innych firm doradczych) nie przekroczył 5% wartości emisji, a oferty te zostały wprowadzone na Główny Rynek GPW.

Lista firm uczestniczących w programie Firmy Partnerskie GPW dla MSP (stan na luty 2013 r.) 

Biura maklerskie

Biegli rewidenci

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. www.bmbndnord.pl

PKF Consult Sp. z o.o. www.pkfconsult.com.pl

Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A. www.brebrokers.com.pl

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. www.doradca.lublin.pl

Dom Maklerski Capital Partners S.A. www.dmcp.com.pl Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl NOBLE Securities S.A. www.noblesecurities.p Trigon Dom Maklerski S.A. www.trigon.pl

GRUPA FINANS-SERVIS www.doradca.lublin.pl Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. www.kpfk.pl Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. www.moorestephens.gda.pl POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. www.polinwest-audit.pl 149


Rocznik Giełdowy 2013

AdAc Sp. z o.o. www.adac.pl BDO Sp. z o.o. www.bdo.pl Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. S.k. www.grantthornton.pl REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. www.rewit.com.pl ECA AUXILIUM S.A. www.auxilium.com.pl DGA Audyt Sp. z o.o. www.dga.pl/audyt LEX-FIN Sp. z o.o. www.audyt.com.pl

White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k www.whitecase.pl Tomasik, Pakosiewicz i Wspólnicy s.k. www.tpw.net.pl Łuczyński i Wspólnicy sp.k. Kancelaria Prawnicza www.liwlegal.pl 

Doradcy finansowi

Dom Maklerski BZ WBK S.A. www.dmbzwbk.pl IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. www.idmsa.pl

Baker Tilly Poland Audit Sp. z o.o. www.bakertillypoland.eu

GoAdvisers S.A. zmieniona nazwa na Letus Capital S.A. www.goadvisers.com

4Audyt Sp. z o.o. www.4aAudyt.pl

BRE Corporate Finance S.A. www.bcf.pl

Kancelarie prawne

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni www.kancelaria-csw.pl

Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k. www.ddpp.com.pl TP Invest Sp. z o.o. www.tpinvest.pl

Łatała i Wspólnicy spółka komandytowa www.latala.com.pl

INVESTcon GROUP S.A. www.investcongroup.pl

Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni www.wierzbowski.com

M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. www.mm-dg.pl

GIDE LOYRETTE NOUEL Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Spółka Komandytowa www.gide.com Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni www.forystek.pl Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa www.oles.com.pl Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Spółka Komandytowa www.weil.com WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr www.wkw.pl Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza Sp. K. www.msag.pl

150

DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. www.dfp.pl CC Group Sp. z o.o. www.ccgroup.com.pl Navigator Capital S.A. www.navigatorcapital.pl ProfesCapital Sp. z o.o. www.profescapital.pl Capital One Advisers Sp. z o.o. www.capitalone.pl


Główny Rynek GPW

Giełdowe Firmy Partnerskie – Liderzy Rynku Pierwotnego

Program adresowany jest do firm inwestycyjnych, prawniczych, audytorskich oraz firm doradztwa finansowego działających na rynku pierwotnym. Istotą tego programu

jest udzielone przez GPW upoważnienie do posługiwania się przez firmy kwalifikujące się do uczestnictwa w programie znakiem promocyjnym Firmy Partnerskiej GPW – Lidera Rynku Pierwotnego. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie w branym pod uwagę dwuletnim okresie, co najmniej 5 pierwszych ofert publicznych o łącznej wartości co najmniej 300 mln PLN, przy czym do wartości tej dolicza się wartość nowych emisji spółek już notowanych na GPW, w których uczestniczyła firma. Tym samym marka Lidera Rynku Pierwotnego rozciąga się na rynek kolejnych ofert publicznych spółek giełdowych.

Lista firm uczestniczących w programie Firmy Partnerskie – Liderzy rynku pierwotnego (stan na luty 2013) 

Doradcy prawni

BDO Sp. z o.o. www.bdo.pl Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. S.k. www.grantthornton.pl Ernst & Young Audit Sp. z o.o. www.ey.com/pl PKF Consult Sp. z o.o. www.pkfconsult.pl Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. www.kpfk.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. www.pwc.com/pl

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. www.bdm.pkobp.pl UniCredit CA IB Polska SA www.ca-ib.pl Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl Dom Maklerski IDM S.A. www.idmsa.pl DM BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl IPOPEMA Securities www.ipopema.pl

 Biura maklerskie Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa www.oles.com.pl Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni www.wierzbowski.com Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Spółka Komandytowa www.weil.com 

Biegli rewidenci

151


Rocznik Giełdowy 2013

Program WSE IPO Partner

biorstw zainteresowanych wprowadzaniem emitowanych instrumentów finansowych na rynki prowadzone przez GPW. W roku 2012 do programu WSE IPO Partner przystąpiły następujące podmioty:

Warszawska giełda aktywnie realizuje koncepcję utworzenia w Warszawie ośrodka obrotu papierami udziałowymi i dłużnymi, których emitentami są spółki zagraniczne, zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej. Efektem tych działań są nie tylko debiuty spółek zagranicznych, lecz także rosnące zainteresowanie polskim rynkiem ze strony zagranicznych podmiotów prowadzących działalność maklerską (zgodnie z przepisami kraju siedziby) lub inną, podobną działalność w zakresie usług inwestycyjnych i finansowych. Ich rola, jako podmiotów wspomagających Giełdę w działaniach akwizycyjnych i promocyjnych, znalazła wyraz w programie Giełdy WSE IPO Partner, który jest realizowany od połowy listopada 2006 r. Program dostarcza wymiernych korzyści zarówno Giełdzie, jak i jej WSE IPO Partnerom. GPW pozyskuje aktywne wsparcie ze strony podmiotów działających na rynkach zagranicznych w zakresie działań promujących giełdę warszawską oraz działań mających na celu selekcję firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału na jej parkiecie. Firma, z którą Giełda podpisze umowę o współpracy oraz której zostanie przyznany tytuł “WSE IPO Partner”, może posługiwać się tym tytułem w swojej działalności. W ramach umowy IPO Partner otrzymuje specjalne logo, które może wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności akwizycyjnej, a także uzyskuje możliwość umieszczania w swoich materiałach informacji o byciu autoryzowanym partnerem GPW. Giełda wspiera swoich partnerów udzielając wszelkich niezbędnych konsultacji w ramach działań podejmowanych w związku z realizacją umowy o współpracy, a także zapewnia możliwość udziału w organizowanych przez siebie imprezach mających na celu pozyskiwanie przedsię152

Asters Law Firm LLC z Ukrainy   G roup of Companies Pro Capital LLC z Ukrainy  Foyil Securities New Europe LLC z Ukrainy  UAB FMI Orion Securities z Litwy  Euro Partners z Izraela Na koniec stycznia 2012 r. w programie WSE IPO Partner uczestniczyło 28 podmiotów z 13 krajów.


Główny Rynek GPW

Lista firm uczestniczących w programie WSE IPO PARTNER (stan na luty 2013) Altera Finance z Ukrainy www.altera-finance.com

Balkan Advisory Company IP EAD z Bułgarii www.bac.bg

Sokrat Capital z Ukrainy www.sokrat.kiev.ua

Kreston GCG z Ukrainy www.kreston-gcg.com

Financial and Analytical Group Pro-Consulting Ltd. Z Ukrainy www.pro-consulting.com.ua

Marfin CLR (Financial Services) Ltd z Cypru www.marfinbank.com.cy

Millennium Capital LLC z Ukrainy www.mcapital.com.ua Uniter Investment Company CJSC z Białorusi www.uniter.by Concorde Capital LLC z Ukrainy www.concorde.com.ua INFIN Financial Services JSC z Turcji www.infin.com.tr Priorbank JSC z Ukrainy www.priorbank.by

Asters Law Firm LLC z Ukrainy www.asterslaw.com Group of Companies Pro Capital LLC z Ukrainy www.procapital.com.ua Euro Partners Ltd. z Izraela www.europartners.co.il UAB FMI Orion Securities z Litwy www.orion.lt Foyil Securities New Europe LLC z Ukrainy www.foyil.com

Cyrrus a.s. z Republiki Czeskiej www.cyrrus.cz Renaissance Securities LTD z Cypru www.rencap.com Wedbush Morgan Securities Inc. z USA www.wedbush.com Guardian Trust Securities SA z Grecji www.guardiantrust.gr Silkroutefinancial z WIelkiej Brytanii www.silroutefinancial.com Belinvestbank z Białorusi www.belinvestbank.by InterCapital Securities Ltd z Chorwacji www.intercapital.hr Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Niemiec www.bblow.com CJSC Investment Financial Company Art-Capital z Ukrainy www.company.art-capital.com.ua AB Finansta Corporate Finance z Litwy www.finansta.it Investment Capital Ukraine LLC z Ukrainy www.icu.ua Joint Stock Company Savings Bank Belarusbank z Białorusi www.belarusbank.by

153


Rocznik Giełdowy 2013

Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW podejmowana jest przez Zarząd Giełdy.

Wszystkie kategorie podmiotów mogą działać w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi. Zarząd Giełdy określa szczegółowy zakres działalności prowadzonej przez członka giełdy.

Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Na koniec 2012 r. status członka giełdy posiadało 60 podmiotów, w tym 31 z siedzibą na terenie Polski oraz 29 członków giełdy prowadzących działalność bezpośrednio z zagranicy (z Austrii, Czech, Cypru, Bułgarii, Francji, Niemiec, Szwecji, Holandii, Węgier, Rumunii, Litwy i Wielkiej Brytanii).

 firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta,  zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  inny podmiot będący uczestnikiem KDPW, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny,  inny podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

154

W 2012 roku 2 podmioty zagraniczne oraz 1 krajowy podmiot zostały dopuszczone do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy:  Dom Inwestycyjny XELION Sp. z o.o.  Wedbush Europe Ltd.  ING Bank N.V.


Główny Rynek GPW

 Lista krajowych członków Giełdy (stan na 31 grudnia 2012 r.)

 Lista zagranicznych członków Giełdy (stan na koniec 2012 r.)

1. ALIOR BANK S.A. 2. BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 3. BANK BPH S.A. 4. BANK DNB NORD POLSKA S.A. 5. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A 6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 7. CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. 8. COPERNICUS SECURITIES S.A. 9. DB SECURITIES S.A. 10. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. 11. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. 12. DOM MAKLERSKI IDM S.A. 13. DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. 14. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. 15. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. 16. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 17. DOM MAKLERSKI BDM S.A. 18. ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 19. ING SECURITIES S.A. 20. IPOPEMA SECURITIES S.A. 21. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE 22. MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. 23. NOBLE SECURITIES SA 24. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. 25. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 26. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. 27. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. 28. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA 29. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 30. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. 31. DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

1. CONCORDE SECURITIES LTD. 2. CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD. 3. CYRRUS AS 4. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5. HSBC BANK PLC 6. IP INTERCAPITAL MARKETS AD 7. J.P. MORGAN SECURITIES LTD. 8. LIQUIDNET EUROPE LIMITED 9. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 11. NEONET SECURITIES AB 12. NOMURA INTERNATIONAL PLC 13. RAIFFEISEN CENTROBANK AG 14. RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED 15. SOCIETE GENERALE SA 16. UBS LIMITED 17. UNICREDIT BANK AG 18. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS 19. DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LIMITED 20. EQUILOR INVESTMENT LTD 21. UAB FMI ORION SECURITIES 22. VTB CAPITAL PLC 23. BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC 24. CARPATICA INVEST SA 25. FIO BANKA AS 26. SIB (CYPRUS) LIMITED 27. WEDBUSH EUROPE LTD 28. ING BANK N.V. 29. BT SECURITIES S.A.

155


Rocznik Giełdowy 2013

Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (maklerów giełdowych) upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich. Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia GPW osób nadzorujących pracę maklerów giełdowych (maklerzy nadzorujący).

Animatorzy Celem działania animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. Na GPW prowadzą działalność dwie kategorie animatorów: animator rynku i animator emitenta. Animatorem rynku jest członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z GPW zobowiąże się do dokonywania na własny rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego. Animator rynku wykonuje swoje zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami określonymi w umowie. Umowa o animowanie określa w szczególności warunki animowania, jakie musi wypełniać animator rynku wobec danego instrumentu finansowego. Animator rynku niebędący członkiem giełdy wykonuje czynności za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Giełda może zawrzeć umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z wieloma podmiotami w stosunku do danego instrumentu finansowego. Animator rynku może wykonywać swoje zadania zarówno dla instrumentu finansowego notowanego w systemie notowań ciągłych, jak i w systemie kursu jednolitego. Na koniec 2012 r. 23 członków giełdy (18 krajowych i 5 zagranicznych) pełniło zadania animatora rynku na Głównym Rynku GPW. Lista animatorów rynku (stan na 31 grudnia 2012 r.) COPERNICUS SECURITIES S.A. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.

156

DOM MAKLERSKI BDM S.A. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. DOM MAKLERSKI IDM S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. NOBLE SECURITIES S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. ALIOR BANK S.A. BRE BANK S.A. RAIFFEISEN CENTROBANK AG SOCIETE GENERALE SA UNICREDIT BANK AG WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED Animatorem emitenta może zostać członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z emitentem danego instrumentu finansowego zobowiąże się do wspomagania płynności tego instrumentu. Animator emitenta niebędący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Emitenci, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności mogą przystąpić do Programu Wspierania Płynności. W ramach przystąpienia do ww. programu emitent danego instrumentu finansowego zobowiązany jest m.in. do zawarcia umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta, na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki właściwe dla animatorów rynku. Na koniec 2012 r. 22 członków giełdy pełniło zadania animatora emitenta na Głównym Rynku GPW (19 krajowych i 3 zagranicznych).


Główny Rynek GPW

Lista animatorów emitenta (stan na 31 grudnia 2012 r.) BANK DNB NORD S.A. COPERNICUS SECURITIES S.A. DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A. DOM MAKLERSKI BDM S.A. DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A. DOM MAKLERSKI IDM S.A. KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. NOBLE SECURITIES S.A. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. UNICREDIT CAIB POLAND S.A. NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ALIOR BANK S.A. RAIFFEISEN CENTROBANK AG WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, AS UAB FMI ORION SECURITIES

Od lutego 2012 r. giełda prowadzi Program SuperAnimator TOP7, którego celem jest zwiększenie płynności spółek, które w rankingu indeksu WIG20 zajęły pozycje od pierwszej do siódmej. Program jest kontynuacją Konkursu SuperAnimator TOP7, którego 3 edycje odbyły się w latach 2010-2011.

157


Rocznik Giełdowy 2013

Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. – rynek kasowy Lp. Członek giełdy

Akcje i PDA transakcje sesyjne (mln zł)

(%)

Obligacje

transakcje transakcje sesyjne pakietowe (mln zł)

(%)

(mln zł)

transakcje pakietowe

(%) (mln zł)

(%)

1 DM BH

45 833,84

12,22 1 542,45

5,03

421,83

20,65

1,26

2,91

2 CSSELTD

39 230,18

10,46 1 608,37

5,25

---

---

---

---

3 IPOPEMA

31 263,42

8,33 5 038,65

16,44

23,30

1,14

---

---

4 PKO BP

29 188,32

7,78 6 098,34

19,90

577,05

28,25

27,24

62,90

5 DM BZ WBK

27 543,53

7,34

943,45

3,08

358,27

17,54

---

---

6 Unicredit Group**

24 187,74

6,45 2 291,22

7,47

202,75

9,93

0,00

0,00

UNICRCAIB

11 003,43

2,93 1 958,19

6,39

181,32

8,88

---

---

CDM PEKAO

10 206,20

2,72

328,74

1,07

14,30

0,70

---

---

DM PEKAO

2 879,35

0,77

4,29

0,01

---

---

---

---

98,76

0,03

---

---

---

---

---

---

UNICREDIT BANK AG 7 ING SECUR

21 697,30

5,78 1 442,70

4,71

73,07

3,58

---

---

8 DI BRE Banku

19 246,89

5,13

728,53

2,38

41,87

2,05

0,23

0,53

9 KBC SECURITIES

15 421,90

4,11

74,44

0,24

28,40

1,39

6,77

15,63

10 WOOD

14 514,36

3,87

744,28

2,43

0,40

0,02

---

---

11 DB SECUR.

12 994,39

3,46

685,53

2,24

33,48

1,64

---

---

12 BESI

11 933,94

3,18

106,71

0,35

---

---

---

---

13 DM BOŚ SA

7 723,82

2,06

105,86

0,35

6,60

0,32

6,47

14,94

14 GOLDMAN

7 101,25

1,89 2 153,31

7,03

---

---

---

---

15 ERSTE

6 896,56

1,84 4 868,43

15,88

62,74

3,07

---

---

16 UBS

6 395,47

1,70

1,85

0,01

---

---

---

---

17 MILL DM

4 143,50

1,10

127,95

0,42

150,76

7,38

1,04

2,40

18 JPMORGAN

3 771,98

1,01

---

---

---

---

---

---

19 ALIOR BM

3 735,05

1,00

175,42

0,57

5,77

0,28

0,10

0,23

20 SOCIETE

3 575,03

0,95

---

---

---

---

---

---

21 NEONET

3 377,48

0,90

---

---

---

---

---

---

22 DM BPS

3 124,72

0,83

582,05

1,90

5,95

0,29

---

---

23 MERRILL

3 063,98

0,82

---

---

---

---

---

---

24 TRIGON

2 894,92

0,77

181,82

0,59

10,16

0,50

---

---

25 HSBC

2 868,69

0,76

187,87

0,61

---

---

---

---

26 BDM SA

2 668,62

0,71

18,31

0,06

10,74

0,53

0,21

0,48

27 RAIFFEISEN

2 618,41

0,70

---

---

---

---

---

---

28 IDMSA

2 597,87

0,69

579,31

1,89

1,68

0,08

---

---

29 NOMURA

2 139,44

0,57

---

---

---

---

---

---

158


Główny Rynek GPW

Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. – rynek kasowy (cd.) Lp. Członek giełdy

Akcje i PDA transakcje sesyjne

Obligacje

transakcje transakcje sesyjne pakietowe

transakcje pakietowe

(mln zł)

(%)

(mln zł)

(%)

(mln zł)

30 NOBLE

1 992,83

0,53

54,21

0,18

0,48

0,02

---

---

31 BNP PARIBAS

1 967,93

0,52

---

---

---

---

---

---

32 MORGAN

1 638,90

0,44

---

---

---

---

---

---

33 XTB

1 610,83

0,43

---

---

0,34

0,02

---

---

34 BPH

1 393,73

0,37

3,89

0,01

0,98

0,05

---

---

35 OPERA

900,77

0,24

1,99

0,01

---

---

---

---

36 BGŻ SA

853,55

0,23

0,87

---

10,02

0,49

---

---

37 AMERBROKERS

753,82

0,20

7,08

0,02

7,46

0,37

---

---

38 COPERNICUS

494,54

0,13

11,84

0,04

---

---

---

---

39 DNB NORD

399,92

0,11

32,39

0,11

8,21

0,40

---

---

40 CONCORDE

355,54

0,09

---

---

---

---

---

---

41 EQUILOR

336,39

0,09

---

---

---

---

---

---

42 VTB CAPITAL

266,58

0,07

---

---

---

---

---

---

43 RAIFFEISEN BANK POLSKA

211,90

0,06

0,30

---

0,04

---

---

---

44 DRAGON

124,64

0,03

7,18

0,02

---

---

---

---

25,20

0,01

---

---

---

---

---

---

46 FIO Banka

9,96

---

---

---

---

---

---

---

47 ORION

5,62

---

---

---

---

---

---

---

48 SIB (CYPRUS)

4,94

---

---

---

---

---

---

---

49 CYRRUS

3,86

---

---

---

---

---

---

---

50 BT SECURITIES SA

3,09

---

---

---

---

---

---

---

51 NWAI DM

1,31

---

---

---

---

---

---

---

52 FIO

1,00

---

---

---

---

---

---

---

53 RENAISSANCE

0,45

---

---

---

---

---

---

---

54 INTERCAPITAL

0,22

---

---

---

---

---

---

---

55 CARPATICA

0,11

---

---

---

---

---

---

---

---

---

243,36

0,79

---

---

---

---

45 XELION

56 LIQUIDNET Razem*

(%) (mln zł)

375 110,24 100,00 30 650,01 100,00 2 042,36 100,00

(%)

43,31 100,00

159


Rocznik Giełdowy 2013

Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. – rynek terminowy Lp. Członek giełdy

Kontrakty terminowe transakcje sesyjne

(kontrakty)

Opcje

transakcje transakcje sesyjne pakietowe

(%) (kontrakty)

transakcje pakietowe

(%)

(opcje)

(%) (opcje)

(%) 24,36

1 DI BRE Banku

3 195 848

15,65

96 926

12,75

222 733

16,38 17 200

2 DM BOŚ SA

3 019 603

14,78

---

---

296 786

21,82

---

---

3 DM BZ WBK

2 425 236

11,87

11 628

1,53

245 426

18,04

---

---

4 Unicredit Group

1 773 785

8,69

187 354

24,64

121 013

8,90

9 300

13,17

CDM PEKAO

869 133

4,26

---

---

15 445

1,14

---

---

UNICREDIT BANK AG

489 216

2,40

187 354

24,64

84 745

6,23

9 300

13,17

DM PEKAO

294 683

1,44

---

---

20 823

1,53

---

---

UNICRCAIB

120 753

0,59

---

---

---

---

---

---

5 NOBLE

1 595 618

7,81

---

---

7 918

0,58

---

---

6 ERSTE

1 421 893

6,96

289 668

38,09

1 715

0,13 15 600

22,10

7 KBC SECURITIES

1 316 164

6,44

22 800

3,00

278

8 PKO BP

772 896

3,78

26 352

3,47

128 004

9 ING SECUR

695 365

3,40

---

---

9 636

0,71

---

---

10 CSSELTD

621 738

3,04

---

---

---

---

---

---

11 ALIOR BM

561 947

2,75

---

---

23 730

1,74

---

---

12 BDM SA

449 126

2,20

---

---

5 351

0,39

---

---

13 DB SECUR.

318 884

1,56

41 388

5,44

9 478

0,70

3 300

4,67

14 DM BH

314 412

1,54

49 320

6,49

3 183

0,23

8 300

11,76

15 IDMSA

248 200

1,22

---

---

52 904

3,89

---

---

16 BPH

205 795

1,01

---

---

8 052

0,59

---

---

17 DM BPS

197 836

0,97

---

---

4 877

0,36

---

---

18 IPOPEMA

186 152

0,91

34 960

4,60

55

---

---

---

19 MILL DM

166 524

0,82

---

---

3 200

0,24

---

---

20 TRIGON

160 909

0,79

---

---

17 878

1,31

---

---

21 AMERBROKERS

159 336

0,78

---

---

1 070

0,08

---

---

22 SOCIETE

141 515

0,69

---

---

3 250

0,24

---

---

23 XTB

121 569

0,60

---

---

140 361

10,32

---

---

24 BGŻ SA

98 770

0,48

---

---

3 082

0,23

---

---

25 OPERA

78 044

0,38

---

---

3 941

0,29

600

0,85

26 RAIFFEISEN

62 740

0,31

---

---

43 952

3,23

---

---

27 DNB NORD

62 487

0,31

---

---

1 325

0,10

---

---

28 RAIFFEISEN BANK POLSKA

21 533

0,11

---

---

696

0,05

---

---

160

0,02

---

---

9,41 16 300

23,09


Główny Rynek GPW

Udział członków giełdy w obrotach giełdowych w 2012 r. – rynek terminowy (cd.) Lp. Członek giełdy

Kontrakty terminowe transakcje sesyjne

(kontrakty) 29 XELION

Opcje

transakcje transakcje sesyjne pakietowe

(%) (kontrakty)

(%)

(opcje)

transakcje pakietowe

(%) (opcje)

(%)

18 598

0,09

---

---

---

---

---

---

30 BESI

8 159

0,04

---

---

---

---

---

---

31 WOOD

3 628

0,02

---

---

234

0,02

---

---

32 CONCORDE

---

---

---

---

---

---

---

---

33 JPMORGAN

---

---

---

---

---

---

---

---

34 MORGAN

---

---

---

---

---

---

---

---

35 HSBC

---

---

---

---

---

---

---

---

36 CYRRUS

---

---

---

---

---

---

---

---

37 NEONET

---

---

---

---

---

---

---

---

38 FIO

---

---

---

---

---

---

---

---

39 GOLDMAN

---

---

---

---

---

---

---

---

40 MERRILL

---

---

---

---

---

---

---

---

41 LIQUIDNET

---

---

---

---

---

---

---

---

42 UBS

---

---

---

---

---

---

---

---

43 RENAISSANCE

---

---

---

---

---

---

---

---

44 NOMURA

---

---

---

---

---

---

---

---

45 INTERCAPITAL

---

---

---

---

---

---

---

---

46 DRAGON

---

---

---

---

---

---

---

---

47 EQUILOR

---

---

---

---

---

---

---

---

48 BNP PARIBAS

---

---

---

---

---

---

---

---

49 ORION

---

---

---

---

---

---

---

---

50 BT SECURITIES SA

---

---

---

---

---

---

---

---

51 VTB CAPITAL

---

---

---

---

---

---

---

---

52 SIB (CYPRUS)

---

---

---

---

---

---

---

---

53 FIO Banka

---

---

---

---

---

---

---

---

54 CARPATICA

---

---

---

---

---

---

---

---

55 NWAI DM

---

---

---

---

---

---

---

---

56 COPERNICUS

---

---

---

---

---

---

---

---

Razem

20 424 310 100,00

760 396 100,00

1 360 128 100,00

70 600 100,00

161


Rocznik Giełdowy 2013

Organizacja obrotu giełdowego Rok 2012 był ostatnim pełnym rokiem działania systemu transakcyjnego Warset, który funkcjonował na GPW od 2000 r. 15 kwietnia 2013 r. rozpocznie działanie nowy system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform). Główne spośród opisanych poniżej

cech systemu Warset pozostają aktualne także dla systemu UTP. Najważniejsze z punktu widzenia inwestorów różnice funkcjonalne między Warsetem a UTP zostały opisane na stronach 171-173.

Instrumenty Instrumentyfinansowe finansowei isystemy systemynotowań notowań

NOTOWANIA JEDNOLITE

NOTOWANIA CIĄGŁE

AKCJE (PDA) PRAWA POBORU

OBLIGACJE

INSTRUMENTY POCHODNE

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

ETF-y

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

WARRANTY

162

TRANSAKCJE PAKIETOWE


Główny Rynek GPW

Zasady obrotu w systemie WARSET Zawieranie transakcji Inwestor, który zamierza dokonać transakcji na giełdzie warszawskiej, musi posiadać rachunek inwestycyjny w firmie inwestycyjnej (np. domu maklerskim) będącej członkiem giełdy. Członek giełdy, któremu klient zlecił dokonanie transakcji giełdowej, odpowiada za prawidłowe wykonanie zlecenia. Transakcje zawierane są na giełdzie warszawskiej w następujących systemach notowań:  notowania ciągłe,  notowania jednolite z dwukrotnym określeniem kursu w ciągu dnia. Ponadto, dla bardzo dużych pakietów instrumentów finansowych możliwe jest dokonywanie transakcji pakietowych w czasie sesji oraz poza nią.

Zlecenia Inwestor najczęściej składa zlecenie przez Internet lub telefonicznie w oddziale członka giełdy, w którym ma rachunek inwestycyjny. Następnie jest ono przekazywane do centrali członka giełdy. Stamtąd trafia za pomocą systemu informatycznego do maklera giełdowego, który wprowadza je do systemu komputerowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z roku na rok coraz powszechniejszym sposobem składania zleceń przez inwestorów jest Internet. Dzięki zintegrowaniu systemów informatycznych członków giełdy z systemem giełdowym składanie zleceń drogą internetową jest szybkie i bezpieczne. Inwestor składając zlecenie określa:  stronę/rodzaj oferty (kupno, sprzedaż),  limit ceny lub rodzaj zlecenia bez limitu ceny,  termin ważności zlecenia,  n azwę instrumentu finansowego, który chce kupić/sprzedać,

 liczbę instrumentów finansowych (wolumen),  dodatkowe warunki wykonania zlecenia.

Typy zleceń

System giełdowy WARSET daje możliwość korzystania z wielu różnego rodzaju zleceń giełdowych pozwalających na stosowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do celów i potrzeb inwestorów w konkretnych sytuacjach. Zasadniczy podział zleceń stosowanych w obrocie giełdowym uwzględnia dwa ich podstawowe rodzaje:  zlecenia z limitem ceny,  zlecenia bez limitu. Zlecenia z limitem ceny W zleceniach tych inwestor dokładnie określa kurs (zwany inaczej limitem ceny), po jakim chce kupić lub sprzedać dany walor. W zleceniu kupna określony przez inwestora limit, to maksymalny kurs, po którym jest skłonny kupić dany instrument, natomiast w zleceniu sprzedaży, określony limit, to kurs minimalny, po którym inwestor godzi się sprzedać dany instrument. Należy pamiętać, że:  w zleceniach na akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, jednostki indeksowe i warranty limit podawany jest w złotych,  w zleceniach na obligacje limit podawany jest w procentach wartości nominalnej,  w zleceniach na kontrakty terminowe limit określany jest w punktach (kontrakty terminowe na indeksy), w złotych (kontrakty terminowe na kursy walut i akcji),  w zleceniach na opcje indeksowe limit ceny podaje się w punktach. Zlecenia bez limitu ceny Zlecenia bez limitu są przeznaczone dla inwestorów, którzy nie chcą długo czekać na realizację zlecenia i ważniejsze jest dla nich 163


Rocznik Giełdowy 2013

to, że w ogóle dokonają transakcji, niż to, po jakiej cenie to zrobią. Zleceń bez limitu ceny (PKC, PCR, PCRO) nie można składać na opcje, prawa poboru i warranty. W przypadku innych instrumentów zlecenia bez limitu nie są przyjmowane na pierwszą sesję na której notowany jest dany instrument z wyłączeniem nowych serii kontraktów terminowych na indeksy, kursy walut i kursy akcji. Zlecenia po cenie rynkowej – PCR mogą być wprowadzane na giełdę wyłącznie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Wykonywane są one po cenie zgłoszonego wcześniej, najlepszego zlecenia przeciwstawnego. Nie zrealizowana część zlecenia po cenie rynkowej staje się zleceniem z limitem równym kursowi, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia po cenie rynkowej na otwarcie – PCRO mogą być przekazywane na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku. Są one realizowane odpowiednio po kursie otwarcia, po kursie zamknięcia, po kursie jednolitym lub po kursie określonym w wyniku równoważenia. Zlecenia po każdej cenie – PKC mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiemfazy interwencji i fazy dogrywki. Zlecenia te złożone w trakcie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie, na notowania jednolite oraz w okresie równoważenia rynku podlegają realizacji odpowiednio po kursie: otwarcia, zamknięcia, kursie jednolitym lub kursie określonym w wyniku równoważenia rynku. Dodatkowe warunki wykonania zleceń W zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania – Wmin należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której inwestor nie zgadza się na realizację dyspozycji. Zlecenia zawierające warunek wielkości ujawnianej – WUJ jest realizowane stopniowo. Składający je określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli 164

wielkość ujawnianej jednorazowo liczby instrumentów finansowych (musi ona wynosić minimum 100 walorów). Zlecenia z limitem aktywacji – LimAkt nie pojawiają się natychmiast po wprowadzeniu ich do systemu, lecz ujawniają się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągnął poziom określony przez inwestora. Muszą więc one zawierać oprócz limitu, przy którym staje się ono aktywne, również limit realizacji lub dyspozycję jego realizacji po każdej cenie.

Terminy ważności zleceń Zlecenia maklerskie mogą mieć termin ważności określony w formie konkretnej daty lub oznaczony w jeden z następujących sposobów: do końca sesji giełdowej, ważność domyślna, do pierwszego wykonania albo wykonaj lub anuluj. Zlecenie oznaczone symbolem ważność domyślna DOM ważne jest bezterminowo. Zlecenie ważne do pierwszego wykonania WiN obowiązuje do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu i może być zrealizowane częściowo. W takim wypadku niezrealizowana część traci ważność. Zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj WuA ważne jest do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu, ale wyłącznie w całości. Jeśli jest to niemożliwe, zlecenie traci ważność.

Notowania w systemie ciągłym Zanim nastąpi sesja, zlecenia są przyjmowane w fazie zwanej przed otwarciem, w trakcie której nie są one realizowane, zaś określany jest teoretyczny kurs otwarcia. Po zakończeniu tej fazy wyznaczany jest kurs otwarcia (wg procedury fixingu) i realizowane są zlecenia złożone w jej trakcie. Od tego momentu rozpoczynają się notowania ciągłe i możliwe jest składanie zleceń kupna i sprzedaży. W trak-


Główny Rynek GPW

cie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na Giełdę są realizowane na bieżąco, pod warunkiem zgodności cen, lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują na pojawienie się ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umożliwiających zawarcie transakcji. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety:  cena,  czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy oczekują dwa zlecenia z identyczną ceną, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na Giełdę wcześniej. W celu uniknięcia przypadkowości w kształtowaniu się kursów instrumentów finansowych w końcówce notowań ciągłych, zakończenie sesji następuje także przy zastosowaniu fixingu. Po ogłoszeniu ustalonego w ten sposób kursu zamknięcia, następuje 5-minutowa dogrywka. Wszystkie transakcje podczas dogrywki zawierane są po kursie zamknięcia dla danego papieru. W systemie ciągłym notowane są akcje najbardziej płynnych spółek oraz wszystkie obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe, ETF-y i warranty. Także prawa do akcji i prawa poboru notowane są w systemie ciągłym, wtedy, gdy akcje, których dotyczą notowane są lub mają być notowane w tym systemie. Niezależnie od systemu notowań, jednostką transakcyjną jest zawsze jeden instrument finansowy.

Kurs jednolity określany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz nie zawierających tego limitu. Z chwilą ogłoszenia kursu jednolitego staje się on ceną, po której zawierane są transakcje giełdowe. Określając wartość kursu jednolitego system kieruje się następującymi zasadami:  maksymalizacji wolumenu obrotu,  minimalizacji różnicy między liczbą instrumentów w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna, możliwych do zrealizowania po określonym kursie,  minimalizacji różnicy między kursem określanym i kursem odniesienia. Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się składanie dodatkowych zleceń kupna i sprzedaży z limitem równym określonemu kursowi jednolitemu, czyli następuje faza dogrywki. W przypadku notowań jednolitych z dwoma fixingami procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia.

Notowania w systemie kursu jednolitego (fixing) Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań. Pierwszą fazą sesji jest faza zwana przed otwarciem, w trakcie której do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, jednak nie są zawierane żadne transakcje. Jest natomiast wyliczany i publikowany teoretyczny kurs papieru wartościowego.

165


Rocznik Giełdowy 2013

Harmonogram sesji giełdowej Notowania ciągłe – rynek kasowy

8.00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00

Określenie kursu na otwarciu (Fixing)

Notowania ciągłe

17.20 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17.30 17.35

Określenie kursu na zamknięciu (Fixing) Dogrywka

Notowania ciągłe – rynek terminowy

8.00 8.30

Przyjmowanie zleceń na otwarcie Określenie kursu na otwarciu (Fixing)

Notowania ciągłe

17.20 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17.30

Określenie kursu na zamknięciu (Fixing) Dogrywka

17.35

166


Główny Rynek GPW

Notowania jednolite z dwoma fixingami 8.00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 11.00

Otwarcie (określenie kursu jednolitego) Dogrywka

11.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 15.00

Otwarcie (określenie kursu jednolitego)

Dogrywka

15.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji 17.35

167


Rocznik Giełdowy 2013

Od 15 kwietnia 2013 r. obowiązuje poniższy, skrócony harmonogram sesji. Harmonogram ma charakter czasowy i będzie obowiązywał do końca 2013 r.

Harmonogram sesji giełdowej (tymczasowy) Notowania ciągłe – rynek kasowy

8.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00

Określenie kursu na otwarciu (Fixing)

Notowania ciągłe

16.50 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17.00 17.05

Określenie kursu na zamknięciu (Fixing) Dogrywka

Notowania ciągłe – rynek terminowy

8.30 8.45

Przyjmowanie zleceń na otwarcie Określenie kursu na otwarciu (Fixing)

Notowania ciągłe

16.50 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17.00

Określenie kursu na zamknięciu (Fixing) Dogrywka

17.05

168


Główny Rynek GPW

Notowania jednolite z dwoma fixingami 8.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 11.00

Otwarcie (określenie kursu jednolitego) Dogrywka

11.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 15.00

Otwarcie (określenie kursu jednolitego)

Dogrywka

15.30 Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji 17.05

Ograniczenia wahań kursu W każdym z systemów notowań obowiązują ograniczenia zmian ceny instrumentów finansowych w stosunku do kursu odniesienia. W notowaniach ciągłych kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i dla kursu zamknięcia jest kurs otwarcia wyznaczony w trakcie otwarcia lub w trakcie równoważenia na otwarciu. W przypadku braku kursu otwarcia kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia. W notowaniach jednolitych kursem odniesienia jest ostatni kurs jednolity danego instrumentu.

Notowania ciągłe – widełki dynamiczne Akcje WIG20

±3,5%

Akcje mWIG40

±4,5%

Pozostałe akcje

±6,5%

Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane

Widełki określane każdorazowo przez Zarząd Giełdy, najpóźniej w przeddzień pierwszego dnia notowań

±6,5% 1)

Kontrakty terminowe na WIG20

±25 pkt

Kontrakty terminowe na mWIG40

±30 pkt

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na obligacje

1)

±2 pkt proc.

Kontrakty terminowe na waluty Opcje na indeksy i akcje Jednostki indeksowe

±3,5% ±0,4 pkt proc. ±4 zł połowa wartości widełek statycznych, ±5 zł

169


Rocznik Giełdowy 2013

Notowania ciągłe – widełki statyczne Instrument

Kurs odniesienia na otwarcie

Dopuszczalna zmiana kursu na otwarciu

Dopuszczalna zmiana kursu w trakcie sesji - w przypadku, gdy kurs w trakcie otwarcia został określony*

Akcje

Kurs zamknięcia

±10% od kursu zamknięcia

±10% od kursu otwarcia

Kontrakty terminowe na indeksy

Dzienny kurs rozliczeniowy

±5% od dziennego kursu rozliczeniowego

±5% od kursu otwarcia

Kontrakty terminowe na kursy walut

Dzienny kurs rozliczeniowy

±3% od dziennego kursu rozliczeniowego

±3% od kursu otwarcia

Kontrakty terminowe na akcje

Dzienny kurs rozliczeniowy

±5% od dziennego kursu rozliczeniowego

±5% od kursu otwarcia

Obligacje

Kurs zamknięcia

±3 punkty procentowe od kursu zamknięcia

±3 punkty procentowe od kursu otwarcia

Produkty strukturyzowane

Kurs zamknięcia

±40,0% (lub ±100 punktów) od kursu zamknięcia

±40,0% (lub ±100 punktów) od kursu otwarcia

Certyfikaty inwestycyjne

Kurs zamknięcia

±10% od kursu zamknięcia

±10% od kursu otwarcia

Prawa do akcji

Kurs zamknięcia

±10% od kursu zamknięcia

±10% od kursu otwarcia

Prawa poboru

Kurs zamknięcia

±100% od kursu zamknięcia

±100% od kursu otwarcia

Jednostki indeksowe z uwzględnieniem ofert na zamknięciu

Kurs zamknięcia

±5% od kursu zamknięcia

±5% od kursu zamknięcia

Opcje na indeksy

Kurs teoretyczny

5% (wyrażone w zł) ze średniej z ostatnich 20 kursów zamknięcia instrumentu bazowego w poprzednim miesiącu - od kursu teoretycznego

5% (wyrażone w zł) ze średniej z ostatnich 20 kursów zamknięcia instrumentu bazowego (w poprzednim miesiącu) - od kursu otwarcia

* W przypadku, gdy w trakcie otwarcia kurs nie został określony, dopuszczalna zmiana kursu liczona jest w stosunku do kursu zamknięcia (dziennego kursu rozliczeniowego, kursu teoretycznego).

Notowania jednolite – widełki statyczne Instrument Akcje, prawa do akcji Produkty strukturyzowane Prawa poboru

170

Dopuszczalna zmiana kursów na fixingu ±10% od kursu odniesienia na ostatnim fixingu (z możliwością rozszerzenia do 21%) ±3 punkty procentowe od kursu odniesienia na ostatnim fixingu ±100% od kursu odniesienia na ostatnim fixingu (z możliwością rozszerzenia)


Główny Rynek GPW

Rozliczenie i rozrachunek transakcji giełdowych Klient Członka Giełdy rozliczenie finansowe i w papierach wartościowych klienta członka giełdy

Klient depozytariusza

zlecenie

zlecenie

zlecenie

Członkowie Giełdy

zlecenie

Giełda Papierów Wartościowych

Zdalny Członek Giełdy (ZCG)

zawarcie transakcji

zlecenie

transfer operacji rozliczeniowych

rozliczenie finansowe i w papierach wartościowych klienta depozytariusza

Depozytariusz

wyciągi z kart umów wyliczenie wstępnej pozycji rozliczeniowej

przygotowanie kart umów

Klient wyliczenie wstępnej pozycji rozliczeniowej członka giełdy

Członek Giełdy instrukcje rozliczeniowe (rozliczenie posttransakcyjne)

Krajowy Depozyt KDPW/ Papierów KDPW_CCP Wartościowych

przekazanie zleceń płatniczych obciążających rachunki płatników

instrukcje rozliczeniowe (rozliczenie posttransakcyjne)

Przygotowanie do rozliczeń finansowych i w pap. wartościowych Korekty rozliczeń z powodu braku środków pieniężnych

Rozrachunek finansowy

wyliczenie pozycji do rozrachunku

wyliczenie wstępnej pozycji rozliczeniowej

Rozrachunek w papierach wartościowych

przekazanie zleceń płatniczych, uznających rachunki płatników

Bank rozliczeniowy rozrachunek pieniężny w banku rozliczeniowym

wyciągi z kont depozytowych

Uczestnicy Depozytu Banki - płatnicy

Uczestnicy Depozytu

wyciągi z rachunków bankowych

Stan na 31.12.2012 r. Źródło: KDPW 171


Rocznik Giełdowy 2013

Główny Rynek GPW

Schemat systemu WARSET Schematarchitektury architektury systemu WARSET

Komisja Nadzoru Finansowego Dystrybutorzy informacji

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Członkowie Giełdy Instalacja zdalna

Satelitarny System Dystrybucji Informacji Giełdowych Operacje rozliczeniowe

WAN

Członkowie Giełdy Instalacja lokalna

Sieć Informatyczna Członka Giełdy

TANDEM Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

... Inwestorzy

Instytucje

Członek Giełdy Instalacja lokalna

Osoby fizyczne

Transakcje pakietowe

Transakcje pakietowe

Transakcje na duże duże Transakcje pakietowe pakietowe to to transakcje transakcje na pakiety instrumentów finansowych (w tym pakiety instrumentów finansowych (w tym także na instrumenty pochodne). także na instrumenty pochodne).

Transakcje te są zawierane najczęściej pomiędzy dużymi inwestorami, przedpoich Transakcje te są zawierane którzy najczęściej zawarciem uzgodnili już ich wszystkie szczemiędzy dużymi inwestorami, którzy przed ich góły (wielkość, kurs, termin rozliczenia).

Regulamin Giełdy precyzuje warunki zawarRegulamin Giełdy precyzuje warunkiminimalzawarcia transakcji pakietowej, określając cia wartość transakcji pakietowej, określającróżnicę mininą pakietu i maksymalną między ceną wpakietu transakcji pakietowejróżnia kurmalną wartość i maksymalną sem danegoceną papieru na sesji giełdowej. cę między w transakcji pakietowej, a kursem danego papieru na sesji giełdowej.

zawarciem uzgodnili już ich wszystkie szczegóły (wielkość, kurs, termin rozliczenia).

172 149


Główny Rynek GPW

Nowy system transakcyjny UTP System transakcyjny UTP (Universal Tarding Platform), który rozpoczyna funkcjonowanie 15 kwietnia 2013 r., to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej giełdzie. W porównaniu z dotychczasowym systemem, UTP jest znacznie szybszy, bardziej wydajny i ma zdecydowanie większą przepustowość, co w praktyce oznacza możliwość obsługi wielokrotnie większej liczby zleceń (20 tys. zleceń na sekundę vs. niewiele ponad 300 w systemie Warset).

biura maklerskie strategia ta będzie możliwa do wykorzystania także przez inwestorów indywidualnych. Choć handel algorytmiczny był możliwy także do tej pory, to dzięki UTP będzie mógł się odbywać na znacznie większą skalę. Inwestorzy, którzy nie zdecydują się aktywnie uczestniczyć w handlu algorytmicznym także mogą się spodziewać korzyści z tak wygenerowanego obrotu: większej płynności, mniejszych spreadów, a w konsekwencji niższych kosztów transakcyjnych.

Dzięki UTP polski rynek kapitałowy będzie funkcjonował w oparciu o system spełniający najwyższe światowe standardy, gwarantujący organizację obrotu zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami. Dołączając do wykorzystujących system UTP giełd w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, czy Amsterdamie, GPW wpisuje się w sieć najnowocześniejszych globalnych rynków kapitałowych.

Nowy system transakcyjny UTP, choć nie wprowadza rewolucyjnych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu, daje inwestorom nowe możliwości. Przedstawia je tabela na następnej stronie.

UTP jest milowym krokiem w dziedzinie technologii, ale nie wprowadza rewolucyjnych zmian w dotychczasowych zasadach obrotu. Oferuje inwestorom szerszą paletę funkcjonalności, nowe rodzaje i typy ważności zleceń, a także umożliwia notowanie instrumentów w nowym segmencie rynku SAR (System Animatora Rynku) dedykowanym instrumentom, dla których kluczową rolę odgrywa animator (np. warrantom i produktom strukturyzowanym). Dzięki nowemu systemowi transakcyjnemu polski rynek otwiera się na nowe kategorie inwestorów, w tym duże, globalne firmy inwestycyjne stosujące techniki handlu algorytmicznego. Handel algorytmiczny to zawieranie transakcji przy pomocy specjalnie zbudowanych systemów wykorzystujących różnego rodzaju formuły. Generalnie jest to funkcjonalność przeznaczona dla profesjonalnych, instytucjonalnych inwestorów, ale za sprawą algorytmów tworzonych przez 173


Rocznik Giełdowy 2013

Różnice pomiędzy systemami Warset i UTP Warset

UTP

Zlecenie Peg

Brak

Peg: • Limit zlecenia PEG automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit, dzięki czemu zwiększa się możliwość realizacji zlecenia. • Podczas składania zlecenia Peg inwestor ma możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu: - maksymalnego dla zleceń kupna - minimalnego dla zleceń sprzedaży, co ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tego poziomu.

Zmiany w dotychczasowych rodzajach zleceń

Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) • Zlecenie musi być zrealizowane w całości. • Ma najwyższy priorytet realizacji. • Można je składać w fazach przed otwarciem. przed zamknięciem oraz notowań ciągłych w fazie przed otwarciem zlecenia PKC biorą udział w wyznaczaniu TKO. - PKC niezrealizowane na otwarciu powoduje uruchomienie równoważenia na otwarciu. - PKC niezrealizowane w czasie notowań ciągłych uruchamia równoważenie w czasie sesji (zawsze z przyjęciem tego zlecenia do arkusza). - PKC niezrealizowane na zamknięciu – następuje ogłoszenie kursu nietransakcyjnego lub przyjęcie za kurs zamknięcia kursu ostatniej transakcji z notowań ciągłych.

Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie): • Zlecenie może być zrealizowane częściowo. • Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR. • Można je składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych. • Jest realizowane z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza i może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach; składający je nie ma możliwości kontroli kursu realizacji. • Część zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszu nadal jako PKC. • W czasie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy w arkuszu nie ma innych zleceń.

PCR (Po Cenie Rynkowej) Zlecenie realizowane po najlepszym limicie zlecenia znajdującego się w arkuszu zleceń • Zlecenie można składać wyłącznie w czasie notowań ciągłych. • Realizuje najlepszą ofertę z drugiej strony rynku. • Niezrealizowana część zlecenia PCR pozostaje w arkuszu z limitem równym kursowi transakcji.

Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) • Zlecenie zastępuje dotychczasowe zlecenia PCR oraz PCRO i przyjmuje zmieniony sposób realizacji. • Można je składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem oraz podczas notowań ciągłych. • Ma taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC. • Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, instrument jest zawieszany (standardowo). • Jeśli w czasie składania zlecenia PCR w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, zlecenie jest odrzucane. • Zlecenia PCR składane w fazie dogrywki są również odrzucane.

PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie) Zlecenie po najlepszej cenie, jaka jest dostępna na rynku na otwarcie. • Zlecenie można składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem i w czasie równoważeń. Bierze udział w wyznaczaniu TKO. Jest realizowane po kursie wynikającym z otwarcia/równoważenia. • Zlecenia PCRO mają lepszy priorytet realizacji niż zlecenia z limitem równym kursowi otwarcia/ zamknięcia. • Niezrealizowana część zlecenia PCRO przechodzi do następnej fazy z limitem równym ostatniej transakcji.

Nowe typy ważności zleceń

174

WNF Ważne na najbliższy fixing

Brak

Zlecenie WNF (Ważne na Najbliższy Fixing) • Zlecenie jest przyjmowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu). • Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. • Wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. • Realizacja WNF następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia. do systemu transakcyjnego.


Główny Rynek GPW

Warset

UTP

WNZ Ważne na zamknięcie

Brak

Zlecenie WNZ (Ważne na zamknięcie sesji) • Jest przyjmowane w czasie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie. • Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. • Wszystkie zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji. • Realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.

WDC Ważne do czasu określonego przez składającego zlecenie

Brak

WDC • Zlecenia z ważnością WDC pozostają w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie; czas można określić z dokładnością do jednej sekundy. • Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego.

Sposób aktywacji zleceń Stop w fazie przed otwarciem

TKO aktywuje zlecenia Stop. Aktywne zlecenia STOP biorą udział w wyznaczaniu TKO. Aktywne zlecenia STOP są realizowane na otwarciu.

W fazie przed otwarciem zlecenia Stop nie są brane pod uwagę przy wyznaczaniu teoretycznego kursu otwarcia oraz teoretycznego wolumenu otwarcia, ani też nie są uwzględniane przy zawieraniu transakcji na samym otwarciu.

Zasady obsługi zleceń WUJ w fazach przed otwarciem i przed zamknięciem

Teoretyczny wolumen otwarcia obejmuje cały wolumen zlecenia WUJ.

Teoretyczny wolumen otwarcia uwzględnia jedynie wolumen ujawniany

Zasady przeprowadzania dogrywki

Zawieranie transakcji w trakcie dogrywki możliwe jedynie w przypadku, gdy w danym dniu wyznaczony zostanie kurs zamknięcia (notowania ciągłe) lub gdy określono kurs fixingowy (notowania w systemie kursu jednolitego).

Transakcje w fazie dogrywki w danym dniu można zawierać po ostatnim znanym kursie transakcyjnym zarówno w systemie notowań ciągłych jaki i kursu jednolitego.

System animatora rynku

Brak analogicznego systemu notowań w systemie WARSET.

System animatora rynku (SAR) • System przeznaczony do notowania instrumentów, dla których będzie istniał obowiązek posiadania animatora (np. instrumenty strukturyzowane, warranty). • W systemie dany instrument może mieć tylko jednego animatora. • Brak kwotowania przez animatora powoduje zawieszenie możliwości zawierania transakcji. • Brak statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursu (rolę tę spełniają oferty kupna i sprzedaży animatora).

175


Rocznik Giełdowy 2013

Dystrybucja informacji giełdowych Powszechny dostęp do danych giełdowych jest możliwy przede wszystkim za sprawą Internetu.

Serwisy komercyjne Usługi oferowane przez Giełdę za pośrednictwem dystrybutorów informacji Odbiorcami płatnych serwisów giełdowych są profesjonalni dystrybutorzy informacji, jak np. agencje informacyjne, ale także domy maklerskie, banki internetowe, portale internetowe, firmy programistyczne itp. Dystrybutorzy oferują dane giełdowe swoim klientom w kraju i zagranicą: domom maklerskim, bankom i innym instytucjom rynku finansowego oraz inwestorom indywidualnym. Każdy dystrybutor może zakupić, na takich samych warunkach, oferowane przez Giełdę serwisy czasu rzeczywistego: Serwis A - rynek kasowy GPW - oferty i transakcje, Serwis B - instrumenty pochodne - oferty i transakcje, Serwis I - indeksy giełdowe, Serwis C - informacje statystyczne. Serwis D - NewConnect Serwis E - instrumenty dłużne notowane na GPW i BondSpot Giełda pobiera od dystrybutorów stałe opłaty roczne. Firmy dołączone bezpośrednio do systemu giełdowego wnoszą opłatę techniczną i dystrybucyjną, zaś tzw. poddystrybutorzy (firmy pobierające dane giełdowe za pośrednictwem innego dystrybutora) - tylko opłatę dystrybucyjną. W przypadku danych przekazywanych przez dystrybutorów abonentom w czasie rzeczywistym (czyli nie więcej niż 15 minut od chwili udostępnienia ich przez GPW), Giełda pobiera od dystrybutorów opłaty za każdego użytkownika danych (abonenta). Zgodnie z umową podpisywaną przez dystrybutorów, dane giełdowe przekazywane do abonentów w czasie rzeczywistym nie mogą być bez zgody Giełdy rozpowszechnia176

ne dalej, o ile nie zostaną opóźnione o przynajmniej 15 minut (informacje opóźnione nie podlegają opłatom giełdowym i mogą być swobodnie dystrybuowane - np. na ogólnie dostępnych stronach internetowych). Wśród dystrybutorów, którzy zawarli umowy z Giełdą, znajdują się renomowane agencje informacyjne (Thomson Reuters, Bloomberg, Polska Agencja Prasowa, Interactive Data, SIX Telekurs), polskie i zagraniczne domy maklerskie (DM BZWBK, DM BPH, CDM Pekao, ING Securities, DM BOŚ, DI BRE, DM Millennium, BDM PKO BP), banki internetowe (m-Bank, Multibank), największe polskie portale internetowe (ogólne: Onet, Wirtualna Polska, Interia oraz specjalistyczne jak Bankier.pl i Parkiet. pl), firmy programistyczne (Statica). Inwestorzy chętnie korzystają także z możliwości, jakie daje telefonia komórkowa. Serwisy komercyjne oferują użytkownikom telefonów komórkowych dostęp do pełnego zakresu danych giełdowych, opcję „alarmów cenowych” lub otrzymywania notowań papierów wchodzących w skład określonego portfela inwestycyjnego.


Główny Rynek GPW

Lista dystrybutorów danych giełdowych (stan na koniec lutego 2013 r.) Alior Bank S.A. www.aliorbank.pl Bank BPH Biuro Maklerskie www.bm.bph.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Biuro Maklerskie www.bgz.pl Dom Maklerski BDM S.A. www.bdm.com.pl Biuro Maklerskie Banku DnBNord Polska S.A. www.bmdnbnord.pl Bloomberg LP www.bloomberg.com BRE Bank S.A. – mBank www.brebank.pl Brokerjet Bank AG www.brokerjet.at CAIT Sp. z o.o. www.cait.com.pl Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. www.cdmpekao.com.pl Deutsche Bank PBC SA www.deutsche-bank-pbc.pl Dom Inwestycyjny BRE Banku SA www.brebank.pl Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. www.xelion.pl Dom Maklerski AMERBROKERS S.A. www.amerbrokers.pl/ Dom Maklerski Banku BPS S.A. www.dmbps.pl/ Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. www.dmbh.pl Dom Maklerski BOŚ www.bossa.pl Dom Maklerski BZ WBK S.A. dmbzwbk.pl Dom Maklerski IDM S.A. www.idmsa.pl Dom Maklerski PKO BP S.A. www.dm.pkobp.pl Factiva www.factiva.com FactSet Research System Inc. www.factset.com Fidelity Investments www.fidelity.com Fidessa plc www.fidessa.com Financial WEB S.A. www.finweb.pl Fio banka, a.s. www.fio.sk Grupa Onet.pl S.A. www.onet.pl

Grupa TRINITY www.grupatrinity.pl INFRONT AS www.infront.as ING Securities S.A. www.ingsecurities.pl Interactive Data www.KBCmakler.pl INTERIA. PL S.A. www.interia.pl KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce www.kbcmakler.pl Liquidnet Europe Limited www.liquidnet.com Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl NeoNet Securities S.A. www.neonet.biz NOBLE Securities S.A. www.noblesecurities,pl Notoria Serwis SA www.notoria,pl NYSE Technologies SAS technologies-salesteam-emea@nyx.com Polska Agencja Prasowa S.A. www.pap.com.pl Polski Terminal Finansowy Sp. z o.o. www.terminalfinansowy.pl Presspublica Sp. z o.o. www.rp.pl Raiffeisen Bank Polska www.raiffeisen.pl Reuters Limited www.reuters.com Thomson Reuters (Markets)Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce www.thomsonreuters.com Saxo Bank A/S www.saxobank.com SIX Financial Information Ltd. www.six-telekurs.com SNL Financial LC www.snl.com Statica www.statica.pl SunGard Financial Systems (France) SAS www.gltrade.com TRIGON Dom Maklerski SA www.trigon.pl UBS AG www.ubs.com Vwd. Vereingte Wirtschaftsdienste AG www.vwd.com

177


Rocznik Giełdowy 2013

Usługi oferowane bezpośrednio przez Giełdę Serwisy internetowe GPW

Oprócz serwisów komercyjnych Giełda udostępnia informacje giełdowe poprzez ogólnie dostępne, bezpłatne serwisy internetowe. www.gpw.pl Na stronie internetowej GPW udostępniane są bieżące komunikaty oraz uchwały Zarządu i Rady Giełdy. Dane o notowaniach publikowane są na bieżąco, z 15-minutowym opóźnieniem w czasie sesji. Wyjątkiem są wartości indeksu WIG20, które podawane są w czasie rzeczywistym. Strona zawiera również obszerne rozdziały o statystyce i indeksach giełdowych, o organizacji, funkcjonowaniu i historii Giełdy, regulacje prawne, opis systemów notowań i notowanych instrumentów, listy notowanych spółek, członków Giełdy, dystrybutorów informacji oraz elektroniczne wersje wydawnictw giełdowych i newsletterów dostępnych również poprzez subskrypcję. Informacje zawarte na tej stronie są dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim. www.newconnect.pl Strona internetowa rynku NewConnect zawiera notowania, bieżące komunikaty, regulacje prawne, statystyki oraz listy notowanych spółek, Autoryzowanych Doradców, Członków Rynku i dystrybutorów informacji. Strona jest w wersji polskiej, angielskiej oraz rosyjskiej. www.gpwcatalyst.pl Portal uruchomiony wraz z powstaniem rynku instrumentów dłużnych Catalyst. Zawiera informacje m.in. o autoryzowanych i notowanych instrumentach, dane rynkowe, notowania, materiały edukacyjne dla inwestorów, informacje dla potencjalnych emitentów, dokumenty i raporty emitentów oraz regulacje dotyczące rynku Catalyst. Strona dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. www.gpwinfostrefa.pl Serwis jest skierowany do inwestorów poszukujących specjalistycznych informacji dotyczących notowanych spółek oraz informacji z Europy Środkowo-Wschodniej. Serwis publikuje komunikaty spółek oraz materiały z zakresu komunikacji korporacyjnej. Jest kanałem dystrybucji komunikatów GPW, KDPW i KNF oraz analiz i opinii rynkowych 178

opracowywanych przez dziennikarzy Redakcji Ekonomicznej PAP. Serwis publikowany jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. www.wseinternational.eu Serwis internetowy poświęcony spółkom zagranicznym notowanym na GPW. Zawiera raporty spółek, materiały edukacyjne dla potencjalnych Emitentów. Serwis w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej. www.corp-gov.gpw.pl Serwis internetowy w całości poświęcony zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Na stronie znajdują się materiały dotyczące wdrażania zasad dobrych praktyk oraz informacje o bieżących wydarzeniach podejmowanych przez Giełdę. Strona służy także jako narzędzie komunikacji między Giełdą a spółkami. Publikowana jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. www.respectindex.pl Serwis propaguje indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index oraz działania GPW związane z odpowiedzialnością społeczną notowanych spółek. Serwis w polskiej i angielskiej wersji językowej. www.gpwmedia.pl Serwis informacyjny prowadzony przez WSE Infoengine SA, spółkę zależną GPW. Publikuje transmisje z debiutów na rynkach GPW, relacje z walnych zgromadzeń i konferencji, zamieszcza wyniki finansowe, raporty spółek i publikuje analizy. W 2012 r. użytkownikom systemów Apple iOS (iPhone, iPad) oraz Android GPW udostępniła aplikację z danymi giełdowymi na urządzenia mobilne. Dzięki tej aplikacji właściciele takich urządzeń mogą śledzić notowania, podstawowe statystyki i bieżące informacje z Głównego Rynku, rynków NewConnect i Catalyst. GPW od lat posiada wersję mobilną głównej strony udostępnioną pod adresem m.gpw. pl., co oznacza możliwość obserwacji na telefonach notowań, wskaźników, komunikatów, uchwał itp. Wprowadzenie dodatkowej aplikacji dla użytkowników urządzeń mobilnych jeszcze bardziej ułatwiło inwestorom dostęp do informacji giełdowych.


Główny Rynek GPW

Lista spółek notowanych na Głównym Rynku GPW (stan na koniec 2012 r.)

ADVADIS [ADS] ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SA www.ads-sa.com.pl

06MAGNA [06N] NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA www.magnapolonia. com.pl 08OCTAVA [08N] NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA www.octava.com.pl 4FUNMEDIA [4FM] 4FUN MEDIA SA www.4funmedia.pl ABCDATA [ABC] ABC DATA SA www.abcdata.com.pl ABMSOLID [ABM] ABM SOLID SA www.abmsolid.eu ABPL [ABE] AB SA www.ab.pl ACAUTOGAZ [ACG] AC SA www.ac.com.pl ACE [ACE] AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA www.acegroup.lu ACTION [ACT] ACTION SA www.action.pl

ADVGRUPA [ADV] GRUPA ADV SA www.grupa-adv.pl AGORA [AGO] AGORA SA www.agora.pl AGROTON [AGT] AGROTON PUBLIC LIMITED www.agroton.lg.ua AGROWILL [AWG] AGROWILL GROUP AB www.agrowill.lt ALCHEMIA [ALC] ALCHEMIA SA www.alchemiasa.pl ALIOR [ALR] Alior Bank SA www.aliorbank.pl ALMA [ALM] ALMA MARKET SA www.almamarket.pl ALTERCO [ALT] ALTERCO SA www.alterco.eu AMBRA [AMB] AMBRA SA www.ambra.com.pl AMICA [AMC] AMICA WRONKI SA www.amica.com.pl AMPLI [APL] AMPLI SA www.ampli.com.pl

AMREST [EAT] AMREST HOLDINGS SE www.amrest.eu APATOR [APT] APATOR SA www.apator.torun.pl APLISENS [APN] APLISENS SA www.aplisens.pl ARCTIC [ATC] ARCTIC PAPER SA www.arcticpaper.com ARCUS [ARC] ARCUS SA www.arcus.pl ARMATURA [ARM] KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SA www.kfa.pl ARTERIA [ARR] ARTERIA SA www.arteria.pl ASBIS [ASB] ASBISC ENTERPRISES PLC www.asbis.com ASSECOBS [ABS] ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA www.assecobs.pl ASSECOPOL [ACP] ASSECO POLAND SA www.asseco.pl ASSECOSEE [ASE] ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA www.asseco-see.com ASSECOSLO [ACS] ASSECO CENTRAL EUROPE SA www.asseco.sk

ASTARTA [AST] ASTARTA HOLDING N.V. www.astartakiev.com ATLANTAPL [ATP] ATLANTA POLAND SA www.atlantapoland. com.pl ATLANTIS [ATS] ATLANTIS SA www.atlantis-sa.pl ATLASEST [ATL] ATLAS ESTATES LIMITED www.atlasestates.com ATM [ATM] ATM SA www.atm.com.pl ATMGRUPA [ATG] ATM GRUPA SA www.atmgrupa.pl ATMSI [ASI] ATM Systemy Informatyczne SA www.atm-si.com.pl ATREM [ATR] ATREM SA www.atrem.pl AVIASG [ASG] AVIA SOLUTION GROUP AB www.aviasg.com AWBUD [AWB] AWBUD SA www.awbud.pl AZOTYTARNOW [ATT] ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE MOŚCICACH SA www.azoty.tarnow.pl B3SYSTEM [B3S] B3SYSTEM SA www.b3system.pl 179


Rocznik Giełdowy 2013

BAKALLAND [BAK] BAKALLAND SA www.bakalland.pl

BIOTON [BIO] BIOTON SA www.bioton.pl

BANKBPH [BPH] BANK BPH SA www.bph.pl

BIPROMET [BPM] BIPROMET SA www.bipromet.com.pl

BARLINEK [BRK] BARLINEK SA www.barlinek.com.pl

BLACKLION [BLI] BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA www.blacklion.com.pl

BBICAPNFI [BBC] BBI CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA www.bbicapital.pl BBIDEVNFI [BBD] BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA www.bbidevelopment.pl BBIZENNFI [BBZ] BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA www.bbizeneris.pl BEDZIN [BDZ] ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA www.ecb.com.pl BENEFIT [BFT] BENEFIT SYSTEMS SA www.benefitsystems. pl BERLING [BRG] BERLING SA www.berling.pl BEST [BST] BEST SA www.best.com.pl BETACOM [BCM] BETACOM SA www.betacom.com.pl BGZ [BGZ] BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA www.bgz.pl

180

BUDOPOL [BDL] BUDOPOL-WROCŁAW SA www.budopol.wroc.pl BUDVARCEN [BDV] BUDVAR CENTRUM SA www.budvar.pl BUMECH [BMC] BUMECH SA www.bumech.pl

BMPAG [BMP] BMP AKTIENGESELLSCHAFT www.bmp.com

BYTOM [BTM] ZAKŁADY ODZIEŻOWE BYTOM SA www.bytom.com.pl

BNPPL [BNP] BNP PARIBAS BANK POLSKA SA www.bnpparibas.pl

BZWBK [BZW] BANK ZACHODNI WBK SA www.bzwbk.pl

BOGDANKA [LWB] LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA www.lw.com.pl; www. bogdanka.eu

CALATRAVA [CTC] CALATRAVA CAPITAL SA www.calatravacapital.pl

BOMI [BMI] BOMI SA www.bomi.pl BORYSZEW [BRS] BORYSZEW SA www.boryszew.com.pl BOS [BOS] BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA www.bosbank.pl BOWIM [BOW] BOWIM SA www.bowim.pl BRE [BRE] BRE BANK SA www.brebank.com.pl BSCDRUK [BSC] BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA www.bsc-packaging.com BUDIMEX [BDX] BUDIMEX SA www.budimex.com.pl

CAMMEDIA [CAM] CAM MEDIA SA www.cammedia.pl CAPITAL [CPA] CAPITAL PARTNERS SA www.c-p.pl

CEDC [CDC] CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION www.cedc.com CELTIC [CPD] CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA www.celtic.pl CEZ [CEZ] CEZ AS www.cez.cz CHEMOS [CHS] CHEMOSERVISDWORY SA www.chemoservis.pl CIECH [CIE] CIECH SA www.ciech.com CITYINTER [CIA] CITY INTERACTIVE SA www.city-interactive. com COALENERG [CLE] COAL ENERGY SA www.coalenergy.com. ua COGNOR [COG] COGNOR SA www.cognor.pl

CASHFLOW [CFL] CASH FLOW SA www.cashflow.com.pl

COLIAN [COL] COLIAN SA www.jutrzenka.com.pl

CCC [CCC] NG2 SA www.ng2.com.pl

COMARCH [CMR] COMARCH SA www.comarch.pl

CCENERGY [CCE] CLEAN&CARBON ENERGY SA www.ccenergy.pl

COMP [CMP] COMP SA www.comp.com.pl

CCIINT [CCI] CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. www.cinemacity.nl CDRED [CDR] CD PROJEKT RED SA www.optimus.pl

COMPLEX [CMX] COMPLEX SA www.complexmetal. com.pl CORMAY [CRM] PZ CORMAY SA www.cormay.pl


Główny Rynek GPW

CYFRPLSAT [CPS] CYFROWY POLSAT SA www.cyfrowypolsat.pl CZTOREBKA-PDA [CZTA] CZERWONA TOREBKA SA www.czerwonatorebka.pl DEBICA [DBC] FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA www.debica.com.pl

DUDA [DUD] POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SA www.pkmduda.pl DUON [DUO] Grupa Kapitałowa DUON www.duon.pl ECARD [ECD] ECARD SA www.ecard.pl

DECORA [DCR] DECORA SA www.decora.pl

ECHO [ECH] ECHO INVESTMENT SA www.echo-inv.com.pl

DELKO [DEL] DELKO SA www.delko.com.pl

EDINIVEST [EDI] ED INVEST SA www.edinvest.pl

DGA [DGA] DGA SA www.dga.com.pl

EFEKT [EFK] KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA www.efektsa.pl

DMWDM [WDM] DOM MAKLERSKI WDM SA www.wdmsa.pl DOMDEV [DOM] DOM DEVELOPMENT SA www. domdevelopment. com.pl

EFH [EFH] EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA www.efh.com.pl EKO [EKO] EKO HOLDING SA www.eko.pl

DRAGOWSKI [ADD] AD. DRĄGOWSKI SA www.dragowski.pl

EKOEXPORT [EEX] EKO EXPORT SA www.ekoexport.pl

DREWEX [DRE] DREWEX SA www.drewex.com

ELBUDOWA [ELB] ELEKTROBUDOWA SA www.elbudowa.com.pl

DROP [DRP] DROP SA www.drop-sa.pl

ELEKTROTI [ELT] ELEKTROTIM SA www.elektrotim.pl

DROZAPOL [DPL] DROZAPOL-PROFIL SA www.drozapol.pl

ELKOP [EKP] PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP SA www.elkop.pl

DSS [DSS] DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SA www.dss.pl

ELZAB [ELZ] ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA www.elzab.com.pl

ESTAR [EST] ESTAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. www.e-star.hu

EMCINSMED [EMC] EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA www.emc-sa.pl

EUCO [EUC] EUROPESJKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA www.euco.pl

EMPERIA [EMP] EMPERIA HOLDING SA www.emperia.pl ENAP [ENP] ENERGOAPARATURA SA www.enap.com.pl ENEA [ENA] ENEA SA www.enea.pl ENELMED [ENE] CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. SA www.enel.pl ENERGOINS [ENI] ENERGOINSTAL SA www.energoinstal.pl ENERGOPLD [EPD] ENERGOMONTAŻPOŁUDNIE SA www.energomontaz.pl ENERGOPOL [EPL] ENERGOPOL POŁUDNIE SA www. energopolpoludnie.eu ERBUD [ERB] ERBUD SA www.erbud.pl ERG [ERG] ERG SA www.erg.com.pl ERGIS [EEF] ERGIS-EUROFILMS SA www.ergis-eurofilms.eu ESSYSTEM [ESS] ES-SYSTEM SA www.essystem.pl

EUIMPLANT [EUI] EUROIMPLANT SA www.euroimplant. com.pl EUROCASH [EUR] EUROCASH SA www.eurocash.com.pl EUROHOLD [EHG] EUROHOLD BULGARIA AD www.eurohold.bg EUROMARK [EMK] EUROMARK POLSKA SA www.euromark.pl EUROTEL [ETL] EUROTEL SA www.eurotel.pl EXILLON [EXL] Exillon Energy SA www.exillonenergy.pl FAM [FAM] FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA www.famgk.com.pl FAMUR [FMF] FABRYKA MASZYN FAMUR SA www.famur.com.pl FARMACOL [FCL] FARMACOL SA www.farmacol.com.pl FASING [FSG] FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA www.fasing.pl 181


Rocznik Giełdowy 2013

FASTFIN [FFI] FAST FINANCE SA www.fastfinance.pl FERRO [FRO] FERRO SA www.ferro.pl FERRUM [FER] FERRUM SA www.ferrum.com.pl FON [FON] FON SA www.fon-sa.pl FORTE [FTE] FABRYKI MEBLI FORTE SA www.forte.com.pl FORTUNA [FEG] FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. www.fortuna-group.eu FOTA [FOT] FOTA SA www.fota.pl GANT [GNT] GANT DEVELOPMENT SA www.gant.pl GETIN [GTN] GETIN HOLDING SA www.getin.pl GETINOBLE [GNB] GETIN NOBLE BANK SA www.getinnoblebank. pl

GRAJEWO [GRJ] PFLEIDERER GRAJEWO SA www.pfleiderer.pl GREENECO [GET] Greeneco TECHNOLOGY SA www.green-eco.net GREMISLTN [GRS] GREMI MEDIA SA www.eurofaktor.pl GROCLIN [GCN] INTER GROCLIN AUTO SA www.groclin.com.pl GTC [GTC] GLOBE TRADE CENTRE SA www.gtc.com.pl HANDLOWY [BHW] BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA www.citihandlowy.pl HARPER [HRP] HARPER HYGIENICS SA www.cleanic.pl HAWE [HWE] HAWE SA www.hawesa.pl HBPOLSKA [HBP] HYDROBUDOWA POLSKA SA www.hbp-sa.pl HELIO [HEL] HELIO SA www.helio.pl

GINOROSSI [GRI] GINO ROSSI SA www.gino-rossi.com

HERKULES [HRS] HERKULES SA www.herkule-polska.pl

GPW [GPW] GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA www.gpw.pl

HUTMEN [HTM] HUTMEN SA www.hutmen.pl

GRAAL [GRL] GRAAL SA www.graal.pl

182

HYDROTOR [HDR] PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA www.hydrotor.com.pl HYGIENIKA [HGN]

HYGIENIKA SA www.hygienika.pl HYPERION [HYP] HYPERION SA www.hyperion.pl IDEATFI [IDA] IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA www.idea.tfi.pl IDEON [IDE] IDEON SA www.ideon.eu IDMSA [IDM] DOM MAKLERSKI IDMSA SA www.idmsa.pl IGROUP [IGR] INTERNET GROUP SA www.igroup.pl IFCAPITAL [IFC] IF CAPITAL SA www.ifcapital.pl IMCOMPANY [IMC] INDUSTRIAL MILK COMPANY SA www.imcmilk.com.ua IMPEL [IPL] IMPEL SA www.impel.pl IMPEXMET [IPX] IMPEXMETAL SA www.impexmetal. com.pl INDYKPOL [IND] INDYKPOL SA www.indykpol.com.pl INGBSK [BSK] ING BANK ŚLĄSKI SA www.ing.pl INPRO [INP] INPRO SA www.inpro.com.pl

INSTALKRK [INK] INSTAL KRAKÓW SA www.instalkrakow.pl INTAKUS [ITK] INTAKUS SA www.intakus.pl INTEGERPL [ITG] INTEGER.PL SA www.integer.pl INTERAOLT [IRL] INTER RAO Lietuva AB www.interrao.lt/pol INTERBUD [ITB] INTERBUD-LUBLIN SA www.interbud.com.pl INTERCARS [CAR] INTER CARS SA www.intercars.com.pl INTERFERI [INF] INTERFERIE SA www.interferie.pl INTERSPPL [IPO] INTERSPORT POLSKA SA www.intersport.pl INTROL [INL] INTROL SA www.introlsa.pl INWESTCON [INC] INWESTCON GROUP SA www.ic.poznan.pl IPOPEMA [IPE] IPOPEMA SECURITIES SA www.ipopema.pl IQP [IQP] IQ PARTNERS SA www.iqpartners.pl IVMX [IMX] INFOVIDE-MATRIX SA www.infovidematrix.pl KANIA [KAN] Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA www.zpmkania.com.pl


Główny Rynek GPW

IZOLACJA [IZO] IZOLACJA-JAROCIN SA www.izolacja-jarocin.pl

KGHM [KGH] KGHM POLSKA MIEDŹ SA www.kghm.pl

IZOSTAL [IZS] IZOSTAL SA www.izostal.com.pl JHMDEV [JHM] JHM DEVELOPMENT SA www. jhmdevelopment.pl JSW [JSW] JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA www. jsw.pl JUPITER [JPR] JUPITER NFI SA www.jupiter-nfi.pl JWCONSTR [JWC] J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA www.jwconstruction. com.pl K2INTERNT [K2I] K2 INTERNET SA www.k2.pl KBDOM [KBD] KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA www.kbdom.eu KCI [KCI] KCI SA www.kci.pl KDMSHIPNG Grupa kapitałowa KDM Shipping www.kdmshipping. com/pl KERNEL [KER] KERNEL HOLDING SA www.kernel.ua KETY [KTY] GRUPA KĘTY SA www.gk-kety.com.pl

KRAKCHEM [KCH] KRAKCHEMIA SA www.krakchemia.pl

LIBRA [LBC] Libra Capital S.A www.libracapital.pl

KINOPOL [KPL] KINO POLSKA TV SA www.kinopolska.pl

KREC [KRC] KRYNICKI RECYKLING SA www.krynicki.pl

LOTOS [LTS] GRUPA LOTOS SA www.lotos.pl

KOELNER [KLR] KOELNER SA www.koelner.pl

KREDYTB [KRB] KREDYT BANK SA www.kredytbank.pl

KOFOLA [KFL] KOFOLA SA www.kofola.pl

KREDYTIN [KRI] KREDYT INKASO SA www.kredytinkaso.pl

KOGENERA [KGN] ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA www.kogeneracja. com.pl

KREZUS [KZS] NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA www.nfikrezus.pl

KOMPAP [KMP] PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SA www.kompap.pl KOMPUTRON [KOM] KOMPUTRONIK SA www.komputronik.pl KONSSTALI [KST] KONSORCJUM STALI SA www.konsorcjumstali. com.pl

LPP [LPP] LPP SA www.lpp.com.pl LSISOFT [LSI] LSI SOFTWARE SA www.lsisoftware.pl LSTCAPITA [LST] LST CAPITAL SA www.lstcapital.pl LUBAWA [LBW] LUBAWA SA www.lubawa.com.pl

KRKA [KRK] Krka, d. d. www.krkapolska.pl

MAGELLAN [MAG] MAGELLAN SA www.magellan.pl

KRUK [KRU] KRUK SA www.kruksa.pl

MAKARONPL [MAK] MAKARONY POLSKIE SA www.makarony.pl

KRUSZWICA [KSW] ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA www.ztkruszwica.pl KSGAGRO [KSG] KSG AGRO SA www.ksgagro.com

MAKRUM [MKM] MAKRUM SA www.makrum.pl MARVIPOL [MVP] MARVIPOL SA www.marvipol.pl

KOPEX [KPX] KOPEX SA www.kopex.com.pl

LCCORP [LCC] LC CORP SA www.lcc.pl

MCI [MCI] MCI MANAGEMENT SA www.mci.pl

KOV [KOV] KULCZYK OIL VENTURES INC. www.kulczykoil.com

LENA [LEN] LENA LIGHTING SA www.lenalighting.pl

MCLOGIC [MCL] MACROLOGIC SA www.macrosoft.pl

LENTEX [LTX] ZAKŁADY LENTEX SA www.lentex.com.pl

MEDIATEL [MTL] MEDIATEL SA www.mediatel.pl

LIBET [LBT] LIBET SA www.libet.pl

MEGARON [MEG] MEGARON SA www.megaron.com.pl

KPPD [KPD] KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA www.kppd.pl

183


Rocznik Giełdowy 2013

MENNICA [MNC] MENNICA POLSKA SA www.mennica.com.pl

NEUCA [NEU] NEUCA SA www.neuca.pl

OPENFIN [OPF] OPEN FINANCE SA www.open.pl

MOJ [MOJ] MOJ SA www.moj.com.pl

NEWWORLDR [NWR] NEWWORLD RESOURCES PLC www.nwrgroup.eu

OPONEO [OPN] OPONEO.PL SA www.oponeo.pl

MEXPOLSKA [MEX] Mex Polska SA www.mexpolska.pl

MOL [MOL] MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG www.mol.hu

NFIEMF [EMF] NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SA www.emf.pl

MIDAS [MDS] NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA www.midasnfi.pl

MONNARI [MON] MONNARI TRADE SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ www.monnari.com.pl

NOKAUT [NOK] Grupa Nokaut SA www.nokaut.pl

MIESZKO [MSO] ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA www.mieszko.com.pl

MOSTALEXP [MSX] MOSTOSTAL EXPORT SA www.mostostal-export. com.pl

MERCOR [MCR] MERCOR SA www.mercor.com.pl MEWA [MEW] MEWA SA www.mewa.com.pl

MILKILAND [MLK] MILKILAND N.V. www.milkiland.com MILLENNIUM [MIL] BANK MILLENNIUM SA www.bankmillennium.pl MIRACULUM [MIR] MIRACULUM SA www.miraculum.pl MIRBUD [MRB] MIRBUD SA www.mirbud.com.pl MISPOL [MIP] MISPOL SA www.mispol.com.pl MIT [MIT] MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SA www.ppwk.pl MNI [MNI] MNI SA www.mni.pl

MOBRUK [MBR] GRUPA KAPITAŁOWA MO-BRUK SA www.mobruk.pl

MOSTALPLC [MSP] MOSTOSTAL PŁOCK SA www.mostostal-plock. com.pl MOSTALWAR [MSW] MOSTOSTAL WARSZAWA SA www.mostostal.waw.pl MOSTALZAB [MSZ] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA www.mostostal.zabrze.pl MUZA [MZA] MUZA SA www.muza.com.pl MWTRADE [MWT] M.W. TRADE SA www.mwtrade.pl NETIA [NET] NETIA SA www.netia.pl NETMEDIA [NEM] NETMEDIA SA www.netmedia.com.pl

NORDEABP [NDA] NORDEA BANK POLSKA SA www.nordeabank.pl NORTCOAST [NCT] NORTH COAST SA www.northcoast.com.pl NOVAKBM [KBM] NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. www.nkbm.si NOVITA [NVT] NOVITA SA www.novita.com.pl NOWAGALA [CNG] CERAMIKA NOWA GALA SA www.nowa-gala.com.pl NTTSYSTEM [NTT] NTT SYSTEM SA www.ntt.com.pl ODLEWNIE [ODL] ODLEWNIE POLSKIE SA www.odlewniepolskie.pl OLYMPIC [OEG] OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS www.oc.eu ONE2ONE [O2O] ONE-2-ONE SA www.one-2-one.pl

184

OPTEAM [OPM] OPTEAM SA www.opteam.pl ORBIS [ORB] ORBIS SA www.orbis.pl ORCOGROUP [OPG] ORCO PROPERTY GROUP SA www.orcogroup.com ORZBIALY [OBL] ORZEŁ BIAŁY SA www.orzel-bialy.com.pl OTMUCHOW [OTM] ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA www.zpcotmuchow. com.pl OVOSTAR [OVO] OVOSTAR UNION N.V. www.ovostar.ua PAGED [PGD] PAGED SA www.paged.pl PAMAPOL [PMP] PAMAPOL SA www.pamapol.com.pl PANOVA [NVA] P.A. NOVA SA www.pa-nova.com.pl PATENTUS [PAT] PATENTUS SA www.patentus.pl PBG [PBG] PBG SA www.pbg-sa.pl PBOANIOLA [PBO] PBO ANIOŁA SA www.pboaniola.pl


Główny Rynek GPW

PBSFINANSE [PBF] PBS FINANSE SA www.beefsan.com.pl

PETROLINV [OIL] PETROLINVEST SA www.petrolinvest.pl

PCCEXOL [PCX] PCC Exol SA www.pcc-exol.eu

PGE [PGE] PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA www.pgesa.pl

PCCINTER [PCI] PCC INTERMODAL SA www.pccintermodal.pl PCGUARD [PCG] PC GUARD SA www.pcguard.pl PEGAS [PGS] PEGAS NONWOVENS SA www.pegas.cz PEKAES [PEK] PEKAES SA www.pekaes.com.pl PEKAO [PEO] BANK POLSKA KASA OPIEKI SA www.pekao.com.pl PELION [PEL] PELION SA www.pelion.eu PEMUG [PMG] PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA www.pemug.com.pl PEP [PEP] POLISH ENERGY PARTNERS SA www.pepsa.com.pl PEPEES [PPS] PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA www.pepees.pl PERMEDIA [PMD] ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA www.permedia.pl

PGNIG [PGN] POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA www.pgnig.pl PGODLEW [PGO] POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA www.pgo-sa.com.pl PKNORLEN [PKN] POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA www.orlen.pl PKOBP [PKO] POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA www.pkobp.pl PLASTBOX [PLX] PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA www.plast-box.com PLAZACNTR [PLZ] PLAZA CENTERS N.V. www.plazacenters.com POINTGROUP [PGM] PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA www.point-group.pl POLAQUA [PQA] PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA www.pol-aqua.com.pl POLCOLORIT [PLT] POLCOLORIT SA www.polcolorit.pl

POLICE [PCE] ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA www.zchpolice.com POLIMEXMS [PXM] POLIMEX - MOSTOSTAL SA www.polimex-mostostal.pl POLJADLO [PLJ] POLSKIE JADŁO SA www.polskiejadlo.com.pl POLLENAE [PLE] FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SA www.pollenaewa.com.pl POLMED [POM] POLMED SA www.polmed.pl POLNA [PLA] ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA www.polna.com.pl POLNORD [PND] POLNORD SA www.polnord.pl POZBUD [POZ] POZBUD T&R SA www.pozbud.pl

PROCHNIK [PRC] PRÓCHNIK SA www.prochnik.com.pl PROJPRZEM [PJP] PROJPRZEM SA www.projprzem.com PROTEKTOR [PRT] LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA www.protektorsa.pl PTI [PTI] POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SA www.ptisa.pl PULAWY [ZAP] ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA www.zapulawy.pl PWRMEDIA [PWM] POWER MEDIA SA www.power.com.pl PZU [PZU] POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA www.pzu.pl

PRAGMAFA [PRF] PRAGMA FAKTORING SA www.grupafinansowa.pl

QUANTUM [QNT] QUANTUM SOFTWARE SA www.quantum-software. com

PRAGMAINK [PRI] PRAGMA INKASO SA www.pragmainkaso.pl

QUERCUS [QRS] QUERCUS TFI SA www.quercustfi.pl

PRESCO [PRE] P.R.E.S.C.O. GROUP SA www.presco.pl

QUMAKSEK [QSM] QUMAK - SEKOM SA www.qumak.pl

PRIMAMODA [PMA] PRIMA MODA SA www.primamoda.com.pl

RADPOL [RDL] RADPOL SA www.radpol.com.pl

PROCAD [PRD] PROCAD SA www.procad.pl

RAFAKO [RFK] RAFAKO SA www.rafako.com.pl

PROCHEM [PRM] PROCHEM SA www.prochem.com.pl

RAFAMET [RAF] FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA www.rafamet.com.pl 185


Rocznik Giełdowy 2013

RAINBOW [RBW] RAINBOW TOURS SA www.rainbowtours.pl

REDAN [RDN] REDAN SA www.redan.com.pl

SADOVAYA [SGR] SADOVAYA GROUP SA www.sadovayagroup. com SANOK [SNK] SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA www.stomilsanok. com.pl

REGNON [REG] REGNON SA www.regnon.com

SANWIL [SNW] SANWIL HOLDING SA www.sanwil.com

REINHOLD [RHD] REINHOLD POLSKA A.B. www.reinholdpolska. com

SECOGROUP [SWG] SECO/WARWICK SA www.secowarwick. com.pl

RANKPROGR [RNK] RANK PROGRESS SA www.rankprogress.pl

RELPOL [RLP] RELPOL SA www.relpol.com.pl REMAK [RMK] PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA www.remak.com.pl

SEKO [SEK] SEKO SA www.rybki-seko.pl SELENAFM [SEL] SELENA FM SA www.selenafm.com SFINKS [SFS] SFINKS POLSKA SA www.sfinks.pl

SNIEZKA [SKA] FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA www.sniezka.pl SOBIESKI [BVD] BELVEDERE SA www.belvedere.fr

TALEX [TLX] TALEX SA www.talex.pl

SOLAR [SOL] Solar Company S.A www.solar-company. com.pl

TAURONPE [TPE] TAURON POLSKA ENERGIA SA www.tauron-pe.pl

SONEL [SON] SONEL SA www.sonel.pl

TELL [TEL] TELL SA www.tell.pl

SOPHARMA [SPH] SOPHARMA AD www.sopharma.bg

TERESA [TER] PANI TERESA-MEDICA SA www.pani-teresa. com.pl

STALEXP [STX] STALEXPORT AUTOSTRADY SA www.stalexportautostrady.pl

TATRY [TMR] Tatry mountain resorts a.s. www.tmr.sk

TESGAS [TSG] TESGAS SA www.tesgas.pl

STALPROD [STP] STALPRODUKT SA www.stalprodukt.pl

TFONE [TFO] TELFORCEONE SA www.telforceone.com

STALPROFI [STF] STALPROFIL SA www.stalprofil.com.pl

TIM [TIM] TIM SA www.tim.pl

STAPORKOW [ZUK] ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA www.zuk.com.pl

TOYA [TOA] TOYA SA www.toya.pl

RESBUD [RES] RESBUD SA www.resbud.pl

SILVANO [SFG] AS SILVANO FASHION GROUP www.silvanofashion.com

ROBYG [ROB] ROBYG SA www.robyg.com.pl

SIMPLE [SME] SIMPLE SA www.simple.com.pl

RONSON [RON] RONSON EUROPE N.V. www.ronson.pl

SKOK [SKO] TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SA www.tfskok.pl

SUWARY [SUW] SUWARY SA www.suwary.com.pl

TPSA [TPS] TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA www.tp.pl; www. tp-ir.pl

SWISSMED [SWD] SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA www.swissmed.pl

TRAKCJA [TRK] TRAKCJA POLSKA SA www.trakcjapolska. com

SKOTAN [SKT] SKOTAN SA www.skotansa.pl

SYGNITY [SGN] SYGNITY SA www.sygnity.pl

TRANSPOL [TRN] TRANS POLONIA SA www.transpolonia.pl

SKYLINE [SKL] SKYLINE INVESTMENT SA www.skyline.com.pl

SYNTHOS [SNS] SYNTHOS SA www.synthosgroup. com

TRAVELPL [TVL] TRAVELPLANET.PL SA www.travelplanet.pl

ROPCZYCE [RPC] ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA www.ropczyce.com.pl ROVESE [RSE] ROVSE SA www.rovse.com RUBICON [RBC] RUBICON PARTNERS NFI SA www.rpnfi.pl 186


Główny Rynek GPW

TRITON [TRI] TRITON DEVELOPMENT SA www. tritondevelopment.pl

VOXEL [VOX] VOXEL SA www.voxel.pl

YAWAL [YWL] YAWAL SA www.yawal.com

TUP [TUP] TUP SA www.tup.com.pl

WADEX [WAX] PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SA www.wadex.pl

ZAMET [ZMT] ZAMET INDUSTRY SA www.zamet-industry. com.pl

TVN [TVN] TVN SA www.tvn.pl

WANDALEX [WDX] WANDALEX SA www.wandalex.pl

ULMA [ULM] ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA www.ulma-c.pl

URSUS [URS] URSUS SA www.ursus.com.pl

UNIBEP [UNI] UNIBEP SA www.unibep.pl UNICREDIT [UCG] UNICREDIT S.P.A www.unicreditgroup. eu UNIMA [U2K] UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA www.unima2000. com.pl VANTAGE [VTG] VANTAGE DEVELOPMENT SA www.vantage-sa.pl VARIANT [VRT] VARIANT SA www.variant.pl VINDEXUS [VIN] GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA www.gpm-vindexus.pl VISTULA [VST] VISTULA GROUP SA www.vistula.com.pl VOTUM-PDA [VOTA] VOTUM SA www.votum-sa.pl

WARIMPEX [WXF] WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG www.warimpex.com WASKO [WAS] WASKO SA www.wasko.pl WAWEL [WWL] WAWEL SA www.wawel.com.pl WESTAISIC [WES] WESTA ISIC SA www.westa.com.ua WIELTON [WLT] WIELTON SA www.wielton.com.pl WIKANA [WIK] WIKANA SA www.wikana.pl

ZASTAL [ZST] ZASTAL SA www.zastal.pl ZELMER [ZLR] ZELMER SA www.zelmer.pl ZEPAK [ZEP] ZE PAK SA www.zepak.com.pl ZETKAMA [ZKA] ZETKAMA SA www.zetkama.com.pl ZPUE [PUE] ZPUE SA www.zpue.pl ZREMB [ZRE] ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB - CHOJNICE SA www.zremb-ch.com.pl ZUE [ZUE] ZUE SA www.grupazue.pl ZYWIEC [ZWC] GRUPA ŻYWIEC SA www.grupazywiec.pl

WILBO [WLB] WILBO SA www.wilbo.com.pl WISTIL [WST] WISTIL SA www.wistil.pl WOJAS [WOJ] WOJAS SA www.wojas.com.pl WORKSERV [WSE] WORK SERVICE SA www.workservice.pl

187


RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH


Główny Rynek GPW

Rynek instrumentów pochodnych Spośród instrumentów pochodnych na warszawskiej giełdzie notowane są kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami wyniósł 11,3 mln szt. Rynek pochodnych GPW jest jedynym tak dobrze rozwiniętym rynkiem instrumentów pochodnych wśród giełd Europy Środkowej i Wschodniej. Na koniec grudnia 2012 r. liczba zarejestrowanych NIK-ów (czyli indywidualnych numerów każdego inwestora) wynosiła 81 818. Liczba Otwartych Pozycji (LOP) na koniec 2012 r. wyniosła 147,9 tys. sztuk. Wszystkie instrumenty pochodne notowane są w systemie notowań ciągłych. Handel odbywa się w godz. 8.30–17.30. Na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing, podobnie jak w przypadku innych instrumentów notowanych w systemie ciągłym. Po fixingu na zamknięciu następuje 5-minutowa dogrywka (17.30-17.35). Giełda umożliwia również zawieranie transakcji pakietowych na instrumentach pochodnych (kontraktach terminowych oraz opcjach). Transakcja pakietowa może być zawarta po kursie zawierającym się wewnątrz ograniczeń wahań kursów obowiązujących na rynku centralnym. Giełda określa minimalny dopuszczalny wolumen transakcji pakietowej. Giełda, jako organizator obrotu, opracowuje standard obrotu dla każdego z instrumentów pochodnych, czyli jego szczegółową charakterystykę, która określa m.in. sposób wyliczania wartości instrumentu, pierwszy i ostatni dzień obrotu, itp. Procedury rozliczania, ewidencjonowania oraz wysokość depozytu zabezpieczającego określa KDPW_CCP pełniący rolę izby rozrachunkowej. Dla zapewnienia płynności obrotu instrumentami pochodnymi, niektórzy członkowie Giełdy pełnią funkcję animatora rynku. Oznacza to, że na podstawie zawartej z GPW umowy są

oni zobowiązani do umieszczania w arkuszu własnych zleceń kupna i sprzedaży. W notowaniach instrumentów pochodnych obowiązują ograniczenia wahań kursów dynamiczne oraz statyczne określane w stosunku do kursu odniesienia.

Ważne wydarzenia na rynku instrumentów pochodnych w 2012 r.  Do obrotu wprowadzone zostały nowe klasy kontraktów terminowych na akcje. W obrocie pojawiły się kontrakty na akcje 4 nowych spółek: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Boryszew SA, Kulczyk Oil Ventures Inc. oraz Synthos SA. Na dzień 1 stycznia 2013 r. w ofercie GPW znajdowały się kontrakty na akcje 22 spółek.  Na rynku opcji na indeks WIG20 funkcję animatora objął BRE Bank. Łącznie płynność obrotu opcjami podtrzymuje sześciu animatorów; cztery podmioty krajowe i dwa zagraniczne. Zwiększenie liczby animatorów w ostatnich dwóch latach istotnie zwiększyło płynność w tym segmencie rynku.  D okonano zmiany w standardzie opcji na indeks WIG20, polegającej na zwiększeniu ilości opcji o najbliższym terminie wygaśnięcia.  Zmianie uległ standard wszystkich notowanych kontraktów walutowych. Zmiana dotyczyła jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu), która została dziesięciokrotnie pomniejszona. Wg nowych zasad na jeden kontrakt terminowy przypada 1.000 jednostek danej waluty (USD, EUR, lub CHF) zamiast 10.000 przed zmianą.

191


Rocznik Giełdowy 2013

Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mWIG40, na kursy walut – dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na akcje spółek. Łącznie na koniec roku w obrocie znajdowało się 91 serii kontraktów, o 12 więcej niż rok wcześniej. Jak w ostatnich latach, największe obroty były generowane na kontraktach indeksowych. Skala obrotu tymi kontraktami pozwala porównywać naszą giełdę z innymi, rozwiniętymi rynkami Europy, bowiem pod względem wolumenu obrotu kontraktami indeksowymi GPW już kolejny rok z rzędu zajęła 4. miejsce w Europie. Nadal najbardziej popularnym wśród inwestorów instrumentem pochodnym są kontrakty terminowe na indeks WIG20. Wolumen obrotu tymi instrumentami wyniósł 9,1 mln kontraktów. Średni miesięczny wolumen obrotu w 2012 r. wyniósł 756 tys. kontraktów, natomiast najwyższy miesięczny wolumen, który wyniósł 1,02 mln kontraktów zanotowano w czerwcu 2012 roku. Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec 2012 roku wyniosła 89,9 tys. szt., natomiast na koniec lutego 2012 r. zanotowano największą wartość tego wskaźnika liczoną na koniec miesiąca w liczbie 132,1 tys. szt. Kontrakty na WIG20 zajęły 8. pozycję pod względem wolumenu obrotów wśród kontraktów na indeksy akcyjne w Europie. W 2012 r. kontynuowano proces poszerzania oferty w zakresie kontraktów terminowych na akcje. Do obrotu wprowadzono kontrakty na akcje czterech nowych spółek: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Boryszew SA, Kulczyk Oil Ventures Inc., Synthos SA, w efekcie czego na koniec roku w ofercie GPW znajdowały się kontrakty na akcje dwudziestu dwóch spółek. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje wyniósł 540,3 tys. kontraktów. Średni miesięczny wolumen wyniósł 45 tys. kontraktów, natomiast najwyższy miesięczny wolumen, który wyniósł 63,8 tys. kontraktów zanotowano w październiku 2012 roku. Liczba otwartych pozycji na kontraktach na akcje na koniec 2012 r. wyniosła 8,2 tys. 192

kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Wolumen obrotu kontraktów walutowych wyniósł w 2012 roku 960,9 tys. kontraktów. Średni miesięczny wolumen obrotu tymi instrumentami wyniósł 80 tys. kontraktów, natomiast najwyższy miesięczny wolumen w 2012 roku odnotowano we wrześniu, kiedy to wolumen obrotu wyniósł 112,5 tys. kontraktów. Liczba otwartych pozycji na koniec 2012 roku wyniosła 24,1 tys. Najwyższy poziom tego wskaźnika w 2012 roku odnotowany został w listopadzie i wyniósł 27 tys. Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w 2012 roku był kontrakt na kurs USD/ PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 821,8 tys. kontraktów co stanowiło 85,5% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi. Największe obroty kontraktami terminowymi generowane są przede wszystkim przez krajowych inwestorów indywidualnych, których udział w 2012 roku wyniósł 47%.


Główny Rynek GPW

Wybrane elementy standardu kontraktów terminowych na indeksy Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr, gdzie: F – rodzaj instrumentu XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (W20, W40) k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określany przez Giełdę) rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Mnożnik

10 zł

Wartość kontraktu

Mnożnik * kurs kontraktu

Jednostka notowania

Punkty indeksowe

Miesiące wykonania kontraktów

Dla kontraktów na WIG20 cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Dla kontraktów na mWIG40 trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania

Dzień wygaśnięcia

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu (WIG20, mWIG40) w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich

193


Rocznik Giełdowy 2013

Wybrane elementy standardu kontraktów terminowych na kursy walut Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr, gdzie: F – rodzaj instrumentu XYZ – oznaczenie waluty, której kurs jest instrumentem bazowym (EUR, USD, CHF) k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określany przez Giełdę) rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Jednostka transakcyjna (wielkość kontraktu)

1 000 EUR, 1 000 USD lub 1 000 CHF

Miesiące wykonania kontraktów

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjnyprzypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Dzień wygaśnięcia

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Kurs średni EUR, USD lub CHF ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia kontraktu przemnożony przez 100. Określany jest z dokładnością do 0,01 PLN (za 100 EUR, 100 USD lub 100 CHF)

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy (w przeliczeniu na 1 EUR, 1 USD lub 1 CHF) pomnożony przez wielkość kontraktu

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich

Kalendarz obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20 oraz na kursy walut

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień grudzień

194


Główny Rynek GPW

Wybrane elementy standardu kontraktów terminowych na akcje Nazwa skrócona kontraktu

FXYZkrr, gdzie: F – rodzaj instrumentu XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określany przez Giełdę) rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania

Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt

100 lub 1 000

Jednostka notowania

W złotych polskich (za jedną akcję)

Wartość kontraktu

Kurs kontraktu pomnożony przez liczbę akcji przypadającą na jeden kontrakt

Miesiące wykonania kontraktów

Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania

Dzień wygaśnięcia

Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich(po ostatnim dniu obrotu)

Kalendarz obrotu kontraktami terminowymi na indeks mWIG40 oraz na akcje

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

marzec czerwiec wrzesień grudzień marzec czerwiec wrzesień

195


Rocznik Giełdowy 2013

Statystyka obrotu kontraktami terminowymi 2012 Notowania ciągłe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku) Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Wolumen ogółem Liczba transakcji

207 477 833 240 10 212 41 013 12 196 122 749 91 8 959 380 198 596 2012

Notowania ciągłe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaźnik płynności (%) Liczba serii (na koniec roku) Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Wolumen ogółem Liczba transakcji

196

353 124 1 406 869 14 280 56 891 17 487 115 275 79

330 472 1 306 212 13 614 53 809 14 413 124 504 55

2008

254 550 303 423 1 010 119 1 208 857 13 225 12 085 52 480 48 148 16 916 15 785 110 199 73 475 37 40

8 541 10 177 4 134 329 405 395 461 199 552 620 786 405 Kontrakty terminowe na WIG20 2011 2010 2009

3 325 148 690 308 2008

198 406 796 811 8 697 34 927 10 014 89 858 132,8 4

338 257 1 347 638 13 313 53 040 14 786 104 924 176,2 4

8 959 380 198 596

8 535 10 177 4 119 329 205 395 461 199 022 619 786 403 Kontrakty terminowe na mWIG40 2011 2010 2009

3 303 143 520 304

2012 Notowania ciągłe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaźnik płynności (%) Liczba serii (na koniec roku) Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Wolumen ogółem Liczba transakcji

Kontrakty terminowe (ogółem) 2011 2010 2009

323 673 1 279 340 13 086 51 724 13 026 114 019 212,9 4

246 656 297 577 978 794 1 185 565 12 567 11 600 49 871 46 214 15 172 14 497 101 122 68 334 198,5 237,6 4 4

2008

335 1 346 14 56 49 564 1,5 3

767 3 057 29 116 94 530 2,4 3

834 3 297 33 130 108 801 3,5 3

580 2 302 30 120 100 898 3,5 3

646 2 572 25 101 88 446 4,1 3

-------

6 200 1

-------

-------

-------


Główny Rynek GPW

Statystyka obrotu kontraktami terminowymi (cd.) 2012 Notowania ciągłe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaźnik płynności (%) Liczba serii (na koniec roku) Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Wolumen ogółem Liczba transakcji

3 336 13 396 540 2 170 1 252 8 197 2,2 66 -------

Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku)

2012 190 765 28 114 24 2 642 6

Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku)

2012 770 3 093 111 11 445 116 8 583 6

Wartość obrotu ogółem (mln zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (tys. zł) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku) Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł) Wolumen ogółem Liczba transakcji

Kontrakty terminowe na akcje 2011 2010 2009

2012 4 439 17 828 822 3300 742 12 905 6

7 453 29 695 738 2 939 2 053 6 545 3,9 54

1 435 5 693 466 1 848 1 179 6 315 1,5 18

1 574 6 272 326 1 301 921 2 626 1,6 18

------------------Kontrakty terminowe na CHF 2011 2010 2009 2 540 232 280 1 111 10 120 916 73 8 9 291 30 37 208 20 25 813 597 201 6 6 4 Kontrakty terminowe na EUR 2011 2010 2009 926 910 2 607 3 689 3 595 10 346 22 23 59 87 89 236 59 59 167 1068 639 957 6 6 4 Kontrakty terminowe na USD 2011 2010 2009 3 180 2 716 2 992 12 671 10 735 11 874 104 89 93 416 351 368 287 258 273 1 395 713 706 6 6 4

21 5 170 4

15 530 2

-------

-------

-------

2 108 8 331 375 1 484 942 7 735 1,5 30

2008

-------

2008 140 2 224 6 90 49 153 4 2008 1 036 4 126 29 114 41 1 082 4 2008 2 437 9 708 98 391 220 833 4

* Kontrakty terminowe na CHF notowane są od 30.09.2008. 197


Rocznik Giełdowy 2013

Opcje na WIG20 Na koniec 2012 r. w obrocie znajdowało się 120 serii opcji (wszystkie na indeks WIG20). Wolumen obrotu tymi instrumentami wyniósł 715,4 tys. szt. Liczba otwartych pozycji na koniec 2012 r. wyniosła 14,5 tys. Opcje na WIG20 zajęły w 2012 r. 13. pozycję pod względem wolumenu obrotów wśród opcji na indeksy akcyjne w Europie. Na giełdzie notowane są opcje o europejskim stylu wykonania, co oznacza, że prawo do ich wykonania przysługuje wyłącznie w dniu wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych handel opcjami wspomagany jest przez animatorów rynku, którzy na podstawie zawartej z GPW

umowy są zobowiązani do umieszczania w arkuszu własnych zleceń kupna i sprzedaży. Kursem odniesienia dla opcji jest kurs teoretyczny wyznaczany z modelu wyceny Black-Scholes’a. Z uwagi na charakter instrumentu depozyty zabezpieczające są wnoszone wyłącznie przez wystawców opcji (otwierających pozycje krótkie). Nabywcy opcji nie wnoszą depozytów zabezpieczających.

Wybrane elementy standardu opcji na indeks WIG20 Nazwa skrócona opcji

OW20krccc, gdzie: O – rodzaj instrumentu k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określany przez Giełdę) r – ostatnia cyfra roku wygaśnięcia ccc – oznaczenie kursu wykonania

Mnożnik

10 zł za punkt indeksowy

Wartość opcji

Kurs opcji przemnożony przez mnożnik

Jednostka notowania

Punkty indeksowe

Miesiące wygaśnięcia

Cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Ostatni dzień obrotu

Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia

Ostatni dzień obrotu

Ten sam dzień co dzień wygaśnięcia

Kurs wykonania

Wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty rozliczenia

Cena wykonania

Kurs wykonania przemnożony przez mnożnik

Kurs rozliczeniowy

Kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości

Cena rozliczeniowa

Kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich

198


Główny Rynek GPW

Statystyka obrotu opcjami Opcje 2012

2011

2010

2009

2008

15 672

21 819

13 653

7 878

8 261

62,94

86,93

53,97

31,27

32,92

179,47

276,72

158,31

192,09

231,59

680 064

832 106

546 842

Średni wolumen na sesję

2 731

3 315

2 161

1 586

1 296

Liczba transakcji na sesję

650

789

688

590

485

14 462

17 517

43 583

20 850

6 925

10,49

11,37

8,98

6,34

6,60

120

122

106

110

138

597

1 743

3 234

512

34

10,45

29,70

50,85

9,05

1,08

35 300

65 695

128 270

21 940

1 380

99

175

430

65

3

Notowania ciągłe Wartość obrotu ogółem (mln zł)* Średni obrót na sesję (mln zł) Wartość obrotu wg premii (mln zł) Wolumen ogółem (tys. szt.)

Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaźnik płynnosci (%) Liczba serii (na koniec roku)

399 708 325 203

Transkacje pakietowe Wartość obrotu ogółem (mln zł)* Wartość obrotu wg premii (mln zł) Wolumen Liczba transakcji

* Wartość obrotu wg kursu zamknięcia instrumentu bazowego.

199


Rocznik Giełdowy 2013

MiniWIG20 – jednostki indeksowe Nabycie jednostki indeksowej odpowiada inwestycji w portfel akcji 20 spółek wchodzących w skład tego indeksu. Wartość jednej jednostki indeksowej jest wyrażana w złotych i stanowi 1/10 wartości indeksu WIG20. Jednostki indeksowe umożliwiają osiąganie zysku zarówno tym, którzy prognozują wzrost indeksu (zajęcie pozycji długiej, czyli zakup jednostki), jak i tym, którzy mają odmienne przewidywania (zajęcie pozycji krótkiej, czyli sprzedaż jednostki).

Jednostka indeksowa jest instrumentem finansowym, który reprezentuje wszystkie akcje tworzące dany indeks. W sensie oczekiwanej stopy zwrotu, instrument ten jest równoważny nabyciu przez inwestora portfela akcji indeksu, bez konieczności zakupu poszczególnych akcji wchodzących w skład tego indeksu. Dla jednostek indeksowych notowanych na giełdzie warszawskiej indeksem bazowym jest WIG20, odzwierciedlający zmiany cen 20 największych spółek giełdowych.

Statystyka obrotu jednostkami indeksowymi Wartość obrotu ogółem (tys. zł) Średni obrót na sesję (tys. zł) Wolumen ogółem (szt.) Średni wolumen na sesję Liczba transakcji na sesję Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku)

2012

2011

2010

2009

2008

6 439

13 043

8 938

8 187

8 730

26

52

35

32

35

28 610

50 040

36 240

42 161

36 327

115

199

143

167

145

7

7

9

12

7

10 665

12 385

13 281

13 125

8 823

1

1

1

1

1

Wybrane elementy standardu jednostek indeksowych na indeks WIG20 Nazwa skrócona jednostki indeksowej MW20 Instrument bazowy

Indeks WIG20

Mnożnik

0,1 zł

Wartość jednostki indeksowej

Mnożnik * wartość instrumentu bazowego

Jednostka notowania Ostatni dzień obrotu

W złotych polskich za jednostkę indeksową Przedostatni dzień sesyjny przypadający w grudniu 2025 r. W sytuacji szczególnej Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej Dzień w którym po raz ostatni zostaje ustalony kurs rozliczeniowy. Pierwszy dzień sesyjny po ostatnim dniu obrotu Ustalany: a) w trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia. Jeżeli ten dzień nie jest dniem sesyjnym, kurs rozliczeniowy ustalany jest w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia; b) w dniu wygaśnięcia. Kursem rozliczeniowym jest średnia arytmetyczna wyliczana ze wszystkich wartości indeksu WIG20 z ostatniej godziny fazy notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości, pomnożona przez mnożnik.

Dzień wygaśnięcia

Kurs rozliczeniowy

Cena rozliczeniowa 200

Równa wartości kursu rozliczeniowego


Główny Rynek GPW

Prawa przysługujące właścicielom jednostek Kwota rozliczenia

Właścicielowi przysługuje prawo wykonania jednostki indeksowej i otrzymania od wystawcy jednostki zapłaty kwoty rozliczenia ustalonej w pierwszym dniu sesyjnym po wykonaniu jednostki indeksowej Równoważna cenie rozliczeniowej jednostki indeksowej

Z asady wykonania jednostki indeksowej

Określone przez KDPW_CCP. W wyniku wykonania posiadacz jednostki otrzymuje kwotę rozliczenia.

Dzień wykonania

Dzień rozliczenia

Dzień w którym posiadacz jednostki wykona swoje prawo lub dzień sesyjny poprzedzający dzień wygaśnięcia, w przypadku gdy jednostka nie zostanie wykonana wcześniej. Wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia - do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia (włącznie). Jeżeli: a) dzień poprzedzający trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w ostatnim dniu sesyjnym przypadającym przed tym dniem; b) trzeci piątek marca, czerwca, września lub grudnia nie jest dniem sesyjnym, wykonanie może nastąpić w dniu sesyjnym poprzedzającym ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem marca, czerwca, września lub grudnia. Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich

 epozyt zabezpieczający D wnoszony przez inwestora

Wnoszony jest wyłącznie przez inwestorów otwierających krótkie pozycje. Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.

201


Rynek NewConnect

Informacje o rynku NewConnect NewConnect jest rynkiem opartym na alternatywnym systemie obrotu, zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek ruszył 30 sierpnia 2007 r., dołączając do innych tego typu europejskich platform, takich jak AIM w Londynie, czy First North w ramach skandynawskiej grupy OMX. Uruchomienie rynku NewConnect sprawiło, że dla wielu spółek, które nie spełniają kryteriów dopuszczeniowych rynku regulowanego realnym stał się debiut na rynku publicznym. NewConnect jest rynkiem m.in. dla spółek:  zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak i firm z ugruntowaną pozycją na rynku,  poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych,  o potencjalnie dużej dynamice wzrostu, również reprezentujące sektory innowacyjne  które NewConnect traktują jako etap w drodze na Główny Rynek GPW.

Droga na NewConnect Podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z wprowadzeniem akcji do alternatywnego systemu obrotu (ASO) na rynku NewConnect jest Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Emitentem akcji notowanych na rynku NewConnect może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną. Nie oznacza to zamknięcia drogi na NewConnect dla przedsiębiorstw posiadających inną formę prawną. W tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną, bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa. Ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu musi być poprzedzone zawarciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, który odpowiada za proces wprowadzenia spółki na NewConnect, a następnie współdziałanie z emitentem w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Spółka może pozyskać kapitał w drodze oferty prywatnej (skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów) lub oferty publicznej (analogicznie jak na rynku regulowanym). Debiut na NewConnect w drodze oferty prywatnej (oferta zamknięta, kierowana wyłączenie do nie więcej niż 99 inwestorów):  uchwała walnego zgromadzenia o ofercie prywatnej i wprowadzeniu akcji do obrotu na NewConnect,  złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji, rejestracja akcji w KDPW,  złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect (załącznikiem jest m.in. zatwierdzony przez AD dokument informacyjny),  GPW w ciągu 7 dni roboczych podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu (po uchwale o wprowadzeniu dokument informacyjny jest publikowany na stronie internetowej NewConnect),  umowa z animatorem  debiut spółki na rynku NewConnect. Debiut na NewConnect w drodze oferty publicznej:  uchwała walnego zgromadzenia o ofercie publicznej i wprowadzeniu akcji do obrotu na NewConnect,  wybór domu maklerskiego i doradców,  sporządzenie odpowiedniego publicznego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego),  z atwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego (prospekt lub memorandum) przez Komisję Nadzoru Finansowego  złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji, rejestracja akcji w KDPW,  złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect (załącznikiem jest m.in. zatwierdzony przez KNF prospekt lub memorandum),  GPW w ciągu 7 dni roboczych podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu 205


Rocznik Giełdowy 2013

(po uchwale o wprowadzeniu dokument informacyjny jest publikowany na stronie internetowej NewConnect),  umowa z animatorem,  debiut spółki na rynku NewConnect.

Segmenty rynku NewConnect Segment NewConnect Lead W ramach rynku NewConnect funkcjonuje segment grupujący spółki charakteryzujące się wysokim potencjałem przejścia na Główny Rynek GPW, noszący nazwę NewConnect Lead. Segment wyróżnia liderów rynku, promuje ich i wskazuje inwestorom spółki mające potencjał rozwoju, aby znaleźć się na rynku regulowanym. Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie jakościowej i ilościowej. Analiza jakościowa polega na weryfikacji, czy emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz weryfikacji, czy emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy. Do segmentu mogą trafić tylko spółki spełniające następujące kryteria:  średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5 mln euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,  średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5 000 złotych na dzień obrotu,  transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,  średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność nie przekraczała 15%.  akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych 206

Zakwalifikowanie spółek do segmentu NC Lead skutkuje szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy i odrębną prezentacją spółek w wynikach notowań. Weryfikacja listy spółek w segmencie NC Lead przeprowadzana jest raz na kwartał, Segment NewConnect High Liquidity Risk (NC HLR) Segment NC HLR obejmuje spółki, które uznawane są za spółki o podwyższonym poziomie ryzyka płynności. Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie wskaźników rynkowych spółek za okres ostatnich 3 miesięcy. Kryterium zakwalifikowania spółki do segmentu HLR jest średnia wartość akcji w wolnym obrocie, która w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1 mln złotych, Zakwalifikowanie spółek do segmentu High Liquidity Risk skutkuje wykreśleniem ich akcji z list uczestników indeksów rynku NewConnect, szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy i odrębną prezentacją spółek w wynikach notowań. Weryfikacja listy spółek w segmencie NC HLR przeprowadzana jest raz na kwartał. Segment NewConnect Super High Liquidity Risk (NC SHLR) Segment NC SHLR obejmuje spółki, które uznawane są za spółki o podwyższonym poziomie ryzyka płynności, które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu, a w ich przypadku nastąpiła upadłość lub likwidacja majątku. Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie wskaźników rynkowych spółek za okres ostatnich 3 miesięcy takich jak:  średnia wartość akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 1 mln złotych,  ś redni kurs akcji emitenta był niższy niż 10 groszy lub jego średnia zmienność przekraczała 10%, lub  ogłoszono upadłość emitenta, lub  nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta. Zakwalifikowanie spółek do segmentu NC SHLR skutkuje wykreśleniem ich akcji z list uczestników indeksów rynku NewConnect, szczególnym oznaczaniem w serwisach informacyjnych giełdy, odrębną prezentacją spó-


Rynek NewConnect

łek w wynikach notowań, przeniesieniem akcji spółek do systemu notowań jednolitych. We-

ryfikacja listy spółek w segmencie NC SHLR przeprowadzana jest raz na kwartał.

Rok 2012 na rynku NewConnect Rok 2012 oznaczał kontynuację rozwoju NewConnect. Rynek odnotował 89 debiutów, zajmując pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów wśród rynków regulowanych i alternatywnych objętych raportem PwC IPO Watch Europe w 2012 r. Przy 429 notowanych spółkach (w tym 8 zagranicznych) kapitalizacja rynku NewConnect osiągnęła na koniec 2012 r. wartość 11,1 mld zł i była wyższa o 30% w stosunku do wartości z końca roku 2011. W 2012 r. obroty na rynku NewConnect wyniosły 1 303 mln zł i były o 33,4% niższe niż w 2011 r. Liczba transakcji w 2012 r. wyniosła 773,8 tys. i była niższa o 28,6%. Jednocześnie, według badania przeprowadzonego przez Giełdę, jak w poprzednich latach największy udział w obrotach na NewConnect mieli inwestorzy indywidualni (73%). Udział krajowych instytucji wynosił 17%, zaś inwestorów zagranicznych 10%. W roku 2012 GPW podjęła działania, których celem jest zapewnienie wyższego stopnia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu na rynku NewConnect. W czerwcu 2012 r. zostały wprowadzone nowe regulacje rozszerzające obowiązki informacyjne spółek oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie. Podwyższono również wymagania wobec Autory-

zowanych Doradców w kwestii szerszego dzielenia się z inwestorami wiedzą i opinią o prowadzonej przez spółki działalności, a w stosunku do firm, których działalność może budzić wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu – wprowadzono specjalny obowiązek raportowania. Dodatkowo wdrożono nowy system segmentacji rynku – oprócz segmentu NC Lead wprowadzono także kategorie spółek odzwierciedlających ryzyko niskiej płynności: NC High Liquidity Risk (spółki o kapitalizacji w wolnym obrocie poniżej 1 mln zł) i NC Super High Liquidity Risk (dla akcji z segmentu HLR o średnim kursie poniżej 0,10 zł lub zmienności powyżej 10 proc.). Ostatnie zmiany dotyczące rynku NewConnect obowiązują od 1 marca 2013 r. Wśród nich jest wprowadzenie kryterium w zakresie minimalnego rozproszenia akcji odnoszące się do spółek wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy. Dodatkowo emitentom rynku NewConnect przedłużono do 3 lat okres obowiązkowej współpracy z Autoryzowanym Doradcą (AD) oraz podwyższono limit kar nakładanych na AD i spółki niewywiązujące się ze swoich obowiązków.

207


Rocznik Giełdowy 2013

Nowe spółki na rynku NewConnect w 2012 r. Lp, Spółka

Cena

Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA)

Zmiana kursu od

emisyjna

data kurs akcji (PDA) na koniec roku

oferty pierwszego notowania

(zł)

(zł)

(zł)

1 UBOATLINE

1,00

3.01

0,73

0,95

-5,00

30,14

2 IMS

1,60

4.01

1,07

0,69

-56,88

-35,51

3 SFD

0,14

9.01

0,23

0,24

71,43

4,35

4 SLR

11,50

16.01

17,25

18,20

58,26

5,51

5 TILIA

40,00

17.01

53,00

125,00

212,50

135,85

3,00

19.01

3,90

3,65

21,67

-6,41

6 QUART 7 JANTAR

0,88

31.01

0,65

0,08

-90,91

-87,69

8 5THAVENUE

1,70

1.02

1,70

1,28

-24,71

-24,71

9 MBFACTORY

2,00

2.02

2,40

0,42

-79,00

-82,50

10 M10

0,10

6.02

0,15

0,07

-30,00

-53,33

11 FACHOWCY

1,32

15.02

1,63

0,13

-90,15

-92,02

12 PARTNER

0,14

16.02

0,11

0,11

-21,43

0,00

13 KOPAHAUS

0,70

17.02

0,95

1,20

71,43

26,32

14 PLAYMAKER

0,22

23.02

0,38

0,06

-72,73

-84,21

15 ADUMA

12,00

24.02

14,77

13,83

15,25

-6,36

16 MODECOM

20,00

28.02

16,50

14,00

-30,00

-15,15

17 IMMOFUND

0,35

9.03

0,44

0,14

-60,00

-68,18

18 OPTIZENLB

6,00

13.03

4,80

0,66

-89,00

-86,25

19 FARM51

6,40

14.03

3,78

3,88

-39,38

2,65

20 MODE

1,02

16.03

1,05

1,00

-1,96

-4,76

21 EDISON

1,30

30.03

1,95

3,20

146,15

64,10

1,00

3.04

1,69

1,69

69,00

0,00

23 AUTOSPA

22 IU

10,97

12.04

8,36

6,50

-40,75

-22,25

24 TWIGONET

3,45

13.04

3,68

3,27

-5,22

-11,14

25 LESNERUNO

1,00

23.04

1,13

1,06

6,00

-6,19

26 EONET

11,31

25.04

18,90

11,07

-2,12

-41,43

27 APOLLO

2,00

26.04

1,76

0,07

-96,50

-96,02

10,00

11.05

10,55

5,00

-50,00

-52,61

28 GMK 29 UNITED

0,99

14.05

0,99

0,56

-43,43

-43,43

30 CLOUD

1,20

18.05

1,86

2,20

83,33

18,28

11,00

22.05

14,60

13,00

18,18

-10,96

31 FORPOSTA 32 KKHERBAL

1,20

24.05

2,16

0,81

-32,50

-62,50

33 EKOKOGEN

0,77

25.05

0,80

0,64

-16,88

-20,00

34 INDEXMEDI

3,10

28.05

3,29

3,46

11,61

5,17

35 TRICEPS

2,20

4.06

2,72

2,20

0,00

-19,12

36 ALEJA

0,10

6.06

0,15

0,47

370,00

213,33

208


Rynek NewConnect

Nowe spółki na rynku NewConnect w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka

Cena

Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA)

Zmiana kursu od

emisyjna

data kurs akcji (PDA) na koniec roku

oferty pierwszego notowania

(zł) 37 VGROUP 38 VIVID

(zł)

(zł)

11,00

8.06

14,00

13,58

23,45

-3,00

0,34

11.06

0,30

0,69

102,94

130,00

39 VENTURION

0,70

12.06

1,25

0,13

-81,43

-89,60

40 KME

0,10

13.06

0,10

0,03

-70,00

-70,00

41 INVENTI

0,54

15.06

0,69

0,89

64,81

28,99

42 OEM

1,00

15.06

1,52

0,53

-47,00

-65,13

43 AEDES

1,42

18.06

1,90

0,60

-57,75

-68,42

44 REKLAPL

0,13

19.06

0,10

0,04

-69,23

-60,00

45 YOURIMAGE

0,65

20.06

0,70

0,42

-35,38

-40,00

46 ADMASSIVE

7,00

21.06

7,80

14,85

112,14

90,38

47 VELTO

0,60

25.06

0,39

0,17

-71,67

-56,41

48 GOLDWYN

0,45

26.06

0,75

0,32

-28,89

-57,33

49 LSTECHHOM

1,25

27.06

1,10

1,14

-8,80

3,64

50 GONTYNIEC

20,00

4.07

21,94

21,80

9,00

-0,64

2,00

5.07

3,00

9,52

376,00

217,33

51 BAUMAL 52 ELEMENTAL

1,57

12.07

2,35

2,50

59,24

6,38

53 COLEOS

1,00

17.07

1,45

2,00

100,00

37,93

54 MOSTALWRO

1,00

18.07

1,42

2,30

130,00

61,97

55 ESPEROTIA

0,45

19.07

0,41

0,12

-73,33

-70,73

56 PILAB

2,00

20.07

3,60

9,40

370,00

161,11

57 FLYPL

0,50

27.07

0,90

2,63

426,00

192,22

58 ELKOPNRG

1,56

27.07

2,67

31,40

1 912,82

1 076,03

59 PLANETSOF

2,00

7.08

2,00

1,20

-40,00

-40,00

60 MADKOM

0,20

9.08

0,27

0,16

-20,00

-40,74

61 MERIT

2,00

22.08

2,80

0,34

-83,00

-87,86

62 LASERMED

1,15

29.08

1,30

1,29

12,17

-0,77

63 STERGAMES

0,60

30.08

1,08

0,56

-6,67

-48,15

64 PRYMUS

2,60

31.08

3,10

1,70

-34,62

-45,16

65 SFKPOLKAP

4,50

31.08

3,80

2,89

-35,78

-23,95

66 EBC

2,00

4.09

1,83

1,08

-46,00

-40,98

67 REVITUM

3,00

5.09

2,20

1,00

-66,67

-54,55

68 PRESTO-PDA

0,15

13.09

0,31

0,20

33,33

-35,48

69 BIOFACTOR

2,20

19.09

2,39

2,20

0,00

-7,95

70 TERMOREX

0,10

24.09

0,15

8,00

7 900,00

5 233,33

71 UNIMOTGAZ

2,85

26.09

3,00

3,00

5,26

0,00

72 ICPGROUP

2,35

27.09

3,39

2,80

19,15

-17,40 209


Rocznik Giełdowy 2013

Nowe spółki na rynku NewConnect w 2012 r. (cd.) Lp, Spółka

Cena

Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA)

Zmiana kursu od

emisyjna

data kurs akcji (PDA) na koniec roku

oferty pierwszego notowania

(zł)

(zł)

(zł)

73 WAKEPARK

0,58

28.09

0,25

0,18

-68,97

-28,00

74 ARTBIZNES

1,00

2.10

1,39

1,03

3,00

-25,90

75 TECHMADEX

26,00

4.10

27,95

26,80

3,08

-4,11

76 IBCPOLSKA

5,25

25.10

6,09

3,81

-27,43

-37,44

77 MGAMES

2,00

26.10

2,00

0,31

-84,50

-84,50

78 BBCONSULT

3,00

22.11

3,44

3,77

25,67

9,59

7,00

28.11

7,64

6,90

-1,43

-9,69

80 FHDOM

79 JRINVEST

10,00

29.11

12,40

18,50

85,00

49,19

81 ORPHEE

8,90

3.12

9,78

9,47

6,40

-3,17

82 MGMSYS

1,60

4.12

2,40

1,23

-23,13

-48,75

83 ARI-PDA

0,50

5.12

0,90

0,36

-28,00

-60,00

84 BIOMASS

0,10

7.12

0,18

1,10

1 000,00

511,11

10,00

14.12

10,05

8,99

-10,10

-10,55

0,90

17.12

1,64

1,22

35,56

-25,61

10,00

20.12

14,87

11,00

10,00

-26,03

85 PROLOG 86 EXAMOBILE 87 BRASTER 88 TERMOEXP

4,70

21.12

4,00

3,20

-31,91

-20,00

89 CCS

1,20

28.12

1,20

1,20

0,00

0,00

* Kurs odniesienia z dnia debiutu, jeśli ceny emisyjnej nie ustalono.

Wykluczenia spółek z obrotu na NewConnect w 2012 r. Lp. Spółka 1

AVTECH

2

MOBRUK

Data zawieszenia 16.11.11

Powód wykluczenia

02.01.12

Nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w ASO oraz bezpieczeństwo obrotu

24.04.12

Przeniesienie na Główny Rynek

3

TMSBROKER

30.08.12

Zniesienie dematerializacji akcji

4

GREENTECH

01.10.12

Bezpieczeństwo obrotu

5

F24

01.10.12

Bezpieczeństwo obrotu

6

TONSILAC

01.10.12

Bezpieczeństwo obrotu

7

IQMEDICA

19.10.12

Nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w ASO

8

VOXEL

22.10.12

Przeniesienie na Główny Rynek

9

SERENITY

Nieprzestrzeganie zasad i przepi30.10.12 sów obowiązujących w ASO

10

OPTONET

210

29.05.12

Data ostatniego notowania

11.09.12

19.12.12

Nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w ASO


Rynek NewConnect

Zmiany wartości nominalnej akcji na NewConnect w 2012 r. Data notowania przed podziałem/ scaleniem

Lp. Spółka

Data notowania po podziale/ scaleniu

Stosunek podziału

Podziały 1

POLNOCNR

27.04

30.04

1:2

2

HOTBLOK

22.05

23.05

1:5

3

AITON

17.09

18.09

1:10

4

ELKOPNRG

26.10

29.10

1:500

Scalenia 1

ATSENERGY

27.04

30.04

1:50

2

VENO

18.05

21.05

1:155

3

PCZ

11.06

12.06

1:100

4

CERABUD

28.08

29.08

1:100

5

KUPIEC

24.09

25.09

1:10

6

ALEJA

20.11

21.11

1:10

7

LUG

23.11

26.11

1:25

Zmiany nazw spółek na NewConnect w 2012 r. Lp.

Stara nazwa

Stary skrót

Nowa nazwa

Nowy skrót

Data zmiany

1

FRESH24

F24

F24

F24

5.01

2

EENERGO

EEN

EASTSIDE

ESC

16.02

3

PINOTCARO

PCR

WEGLOPEX

WPX

10.04

4

TELECOMMD

TCM

OPTIZENLB

OPT

9.05

5

INDEXCOP

ICI

IDH

IDH

9.05

6

PRTRADE

PTR

INVICO

IVC

16.05

7

ZAKUPY

ZAK

B2BPARTNER

B2B

26.07

8

GOADVISER

GOA

LETUS

LET

27.08

9

LEGALSTRM

LEG

PREMETINV

PMI

27.08

10

BIOMEDINV

BMV

ASTORIA

ACL

28.08

11

NOVAINV

NOV

DIGATE

DGT

28.08

12

HMSG

HMS

APIS

ASA

30.08

13

VICTORIA

VIC

01CYBATON

01C

30.08

14

ADMUSIC

AMU

ADVERTIGO

AVE

31.08

15

APACHEQ

APQ

VENTURION

VIF

7.09 211


Rocznik Giełdowy 2013

Lp.

Stara nazwa

Stary skrót

Nowa nazwa

Nowy skrót

Data zmiany

16

MWTENIS

MWS

SILVACG

SCG

11.09

17

AUXILIUM

AUX

ECAUXILUM

ECA

11.09

18

GUARDIER

GRD

APOLLO

APC

25.09

19

DRKENDY

DRK

BOA

BOA

18.10

20

BABY

BAB

GOLDWYN

GCL

5.11

21

KINOMANIA

KIN

IMMOFUND

IMF

20.11

22

MICROTECH

MIC

CUBEITG

CTG

14.12

23

4STUDIO

4ST

JANTAR

JAN

17.12

24

PHOTON

PHO

PHOENIX

PHO

28.12

Obroty akcjami oraz prawami do akcji (PDA) w 2012 r. (mln zł) Akcje i PDA

Razem

Notowania ciągłe

Notowania jednolite

Transakcje pakietowe

Inne

69,6

0,0

6,3

---

75,9

luty

167,0

0,5

12,4

---

179,9

marzec

192,7

1,9

29,2

---

223,9

kwiecień

118,4

0,3

14,0

114,1

246,7

maj

72,7

0,2

11,0

---

83,9

czerwiec

54,4

0,0

22,9

---

77,4

lipiec

49,6

0,2

4,2

---

53,9

sierpień

86,4

0,3

10,2

---

96,8

wrzesień

74,4

0,2

10,0

---

84,5

październik

78,2

1,8

3,9

---

83,8

listopad

101,4

1,4

16,6

---

119,4

grudzień

67,9

1,4

21,5

---

90,8

1 132,6

8,3

162,0

114,1

1 416,9

styczeń

Razem

212


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

(mln zł)

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu (%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

(mln zł)

1 ZWG

ZWG

208,9

19,07 342,42

400 522

264

801

0,1

1

2 PSWCAPITA

PCA

37,7

3,45 111,43

215 252

75

396

3 ATONHT

ATO

27,5

2,51

95,35

61 270

55

288

4 INVENTI

IVT

16,7

1,52 983,01

141 133

98

379

5 NICOGAMES

NGS

15,8

1,45 139,39 1 027 717

42

896

6 DIGATE

DGT

15,5

1,42 603,64

345 279

50

291

7 INVISTA

INV

15,3

1,40 210,23

110 585

18

86

0,7

4

8 MDEVELOP

MDE

15,1

1,38 381,47

300 725

44

280

9 FACHOWCY

FAV

14,2

1,30 912,84

207 731

65

326

10 PARTNER

PRN

13,8

1,26 772,77

478 000

51

232

11 LESNERUNO

LES

13,2

1,21 368,54

67 096

47

170

1,5

4

12 PPG

PPG

13,0

1,18

3,26

81 050

23

102

13 MEDICALG

MDG

12,4

1,13

8,20

899

13

102

0,2

2

14 VENO

VEN

12,2

1,11 3024,87

440 131

47

525

0,2

1

15 PREMETINV

PMI

11,9

1,08 570,58

229 148

36

179

16 ONICO

ONC

11,6

1,06

52,11

1 879

13

74

0,5

2

17 MGAMES

MGS

11,4

1,04 161,09

584 916

213

610

18 BRIJU

BRI

11,3

1,03

32,68

3 252

2

37

19 OPENNET

OPE

11,2

1,02 812,13

22 700

42

184

20 DTP

DTP

11,2

1,02

26,79

5 278

2

11

35,6

13

21 GOLDWYN

GCL

10,4

0,95 1057,88

165 822

89

297

22 VOXEL

VOX

10,0

0,91

11,56

3 536

16

72

0,8

3

23 MABION

MAB

9,5

0,87

33,99

2 593

15

101

24 SERENITY

SRT

9,3

0,85

94,36

708 003

28

667

25 TMSBROKER

TMS

8,8

0,80

63,89

958

2

21

3,2

1

26 GENERGY

GNR

8,7

0,80

44,25

136 927

28

187

3,1

8

27 HURTIMEX

HRT

8,5

0,78 214,89

64 426

30

199

28 VEDIA

VED

8,1

0,74

57,20

48 735

23

156

29 FLUID

FLD

8,1

0,74 228,87

66 835

25

102

0,1

1

30 PLASMA

PSM

7,7

0,70

70,03

2 611

7

48

0,7

2

31 AERFINANC

AER

7,6

0,70 287,90

89 365

31

192

32 DEPEND

DEP

7,6

0,69 295,00

97 567

37

208 213


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

33 11BIT

11B

7,1

0,65

59,54

2 745

20

189

34 PLATIGE

PLI

6,4

0,59

16,86

775

2

30

35 SYNEKTIK

SNT

6,4

0,58

11,55

1 944

9

73

36 SILVACG

SCG

6,2

0,57 422,39

64 546

27

159

37 DENTAMDC

DAM

6,1

0,56

12,55

282 383

8

304

38 FUTURIS

FUT

6,1

0,56

60,20

377 802

10

146

39 GKSKAT

GKS

6,0

0,55 141,82

60 807

28

132

40 TROMEDIA

TRO

5,8

0,53

57,12

28 283

10

57

41 LUG

LUG

5,6

0,51 478,68

138 386

11

231

42 SMSKREDYT

SMS

5,5

0,50

70,66

9 081

15

105

43 SCOPAK

SCO

5,2

0,48

36,44

6 659

0

30

44 DAAH

DAH

5,2

0,47

6,32

2 577

9

58

45 PRYMUS

PRS

5,1

0,47

30,78

33 874

13

82

46 C2A

C2A

5,0

0,45 105,04

173 397

19

122

(mln zł)

4,3

7

3,8

4

0,5

3

0,7

7

0,5

3

1,0

2

47 WBAY

WBY

5,0

0,45 151,77

168 670

21

223

48 PROGRES

PRG

4,8

0,44

7,35

1 011

4

37

49 TERMOREX

TRR

4,8

0,44

5,41

51 608

18

88

50 AZTEC

AZC

4,8

0,43

28,00

3 512

14

133

51 IGORIA

IGT

4,7

0,43 187,90

75 464

18

118

52 INTERNITY

INT

4,6

0,42

12,32

3 772

2

26

0,5

1

53 ATCCARGO

ATA

4,6

0,42

25,04

3 248

4

34

0,2

1

54 MARKA

MRK

4,6

0,42

31,11

1 727

4

26

0,3

1

55 SOBET

SOB

4,4

0,40 158,35

88 633

13

98 0,1

1

6,7

9

0,5

4

56 FONECO

FNE

4,3

0,39

36,78

131 786

12

136

57 BLACKPOIN

BPN

4,3

0,39

18,63

8 229

13

81

58 ESOTIQ

EAH

4,3

0,39

63,80

587

3

27

59 M10

M10

4,2

0,39 132,82

106 255

16

113

60 BGE

BGE

4,2

0,39 386,86

30 315

14

116

61 I3D

I3D

4,2

0,38

17,73

5 965

14

99

62 WINDMOBIL

WMO

4,1

0,37

23,54

3 092

10

56

63 PGSSOFT

PSW

4,0

0,37

16,68

9 843

10

55

0,1

1

64 KOPAHAUS

KOP

3,9

0,36

26,51

13 651

2

17

8,9

11

214


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

65 ORPHEE

ORP

3,8

0,35

2,99

23 048

65

214

66 TPH

TPH

3,8

0,35

4,94

5 829

7

44

67 MTC

MTC

3,7

0,33 355,46

98 716

20

140

68 PLANETSOF

PSF

3,6

0,33 232,31

23 465

22

108

69 ATSENERGY

ATE

3,6

0,33 207,05

153 726

20

475

70 PROXYAD

PXY

3,6

0,33 228,06

107 896

14

113

71 ORZLOPONY

ORL

3,5

0,32

38,27

5 785

10

94

72 ADASTRA

ADA

3,4

0,31 315,34

6 857

15

92

73 STOCKINFO

STC

3,4

0,31 191,70

28 575

29

131

74 ELEMENTAL

EMT

3,3

0,30

4,71

11 249

12

55

75 SZAR

SZR

3,2

0,29

84,23

101 478

15

233

76 MAKORA

MRA

3,2

0,29

38,55

66 418

14

107

77 DEMOLEN

DEM

3,1

0,28

22,68

1 602

7

57

78 DASE

DFG

3,1

0,28 199,06

24 203

15

98

(mln zł) 0,9

1

0,6

3

0,1

1

0,5

2

0,5

3

79 EGB

EGB

3,1

0,28

15,41

5 460

5

37

80 URLOPYPL

URL

3,1

0,28

17,65

297 731

11

378

81 REKLAPL

RPL

3,1

0,28 500,10

322 558

19

140

82 BROADGATE

BDG

2,9

0,27

30,47

4 786

12

102

83 FARM51

F51

2,8

0,26

71,91

4 044

13

117

84 BLOOBER

BLO

2,8

0,26

17,54

938

7

73

85 TELIANI

TLV

2,7

0,25

81,52

18 727

16

171

86 FOREVEREN

FOR

2,7

0,25

30,84

6 685

13

78

87 RUNICOM

RUN

2,7

0,25

23,02

3 861

7

90

88 STERGAMES

SGM

2,7

0,24

49,10

30 168

52

206

89 COOLMARK

CLM

2,7

0,24

94,76

19 027

5

36

90 CSY

CSY

2,6

0,24

25,92

6 693

7

51

0,3

1

91 TELESTR

TLS

2,6

0,24

13,82

843

2

21

2,7

7

92 BALTICON

BLT

2,6

0,23

49,73

50 926

12

183

93 BIOERG

BER

2,6

0,23

45,54

12 534

12

115

0,8

3

94 DXD

DXD

2,5

0,23 208,52

15 732

14

82

95 AGROLIGA

AGL

2,4

0,22

11,80

146

6

65

96 RAJDY4X4

4X4

2,4

0,22

68,65

5 169

14

96 215


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

97 GCINVEST

GCI

2,4

0,22

3,84

3 858

2

11

98 SSI

SSI

2,4

0,22

15,77

54 793

10

236

99 HOTBLOK

HOT

2,4

0,22

44,74

125 787

12

89

100 EDISON

EDN

2,4

0,22

66,59

5 158

10

37

101 NOVIAN

NVN

2,4

0,21

12,22

861 686

7

526

102 LZMO

LZM

2,3

0,21

13,89

4 482

3

19

103 GRAPHIC

GRP

2,3

0,21 208,51

4 928

5

45

104 ARTEFE

ART

2,2

0,20

46,66

149 922

7

285

105 COMPRESS

COM

2,2

0,20

96,22

19 321

6

64

106 SCANMEDMM

SCM

2,2

0,20

17,05

3 483

7

55

107 JANTAR

JAN

2,2

0,20 176,21

43 720

13

151

108 PHOENIX

PHO

2,2

0,20

9,86

9 107

7

89

109 BPC

BPC

2,1

0,19

55,82

93 038

9

83

110 BIOMAXIMA

BMX

2,1

0,19

26,28

1 300

7

111 RCUNION

RCU

2,0

0,19

35,37

9 299

112 ROTOPINO

ROT

2,0

0,18

40,73

3 306

113 ACREO

ACR

1,9

0,18

66,32

114 RSY

RSY

1,9

0,18

115 GPFCAUSA

GPF

1,9

0,18

116 TABLEO

TAB

117 5THAVENUE

(mln zł)

0,2

1

0,5

1

66

1,6

5

5

90

0,5

3

2

55

6,1

3

4 395

9

87

21,53

3 199

5

41

44,95

265 155

7

300

1,9

0,17 137,58

3 868

6

35

5AH

1,9

0,17

6,78

5 318

4

41

0,2

1

118 IQMEDICA

IQM

1,9

0,17

78,32

7 716

8

81

119 IMMOFUND

IMF

1,9

0,17

58,58

33 809

12

56

120 REMEDIS

REM

1,9

0,17

91,54

25 537

11

118

121 APIS

ASA

1,8

0,17 172,93

171 799

10

203

122 EKOPOL

EGH

1,8

0,17

38,05

2 119

3

41

123 NANOTEL

NAN

1,8

0,17 142,44

4 062

8

81

124 STEMCELLS

SCS

1,8

0,17

22,40

4 440

9

52

125 01CYBATON

01C

1,8

0,16

75,21

155 439

7

297

126 BIOMEDLUB

BML

1,7

0,16

36,27

1 223

5

36

15,5

7

127 ASTORIA

ACL

1,7

0,15

10,04

94 846

6

95

128 ECAUXILUM

ECA

1,7

0,15

27,67

2 543

8

79

0,4

2

216


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

129 BALTONA

BAL

1,7

0,15

2,15

972

5

19

130 GRODNO

GRN

1,6

0,15

30,63

2 829

3

33

131 FORPOSTA

FPO

1,6

0,15

26,74

928

1

25

132 FLYPL

FLY

1,6

0,15

2,81

5 603

21

133

133 GRJAGUAR

GJA

1,6

0,15 186,66

3 073

7

62

134 EPIGON

EPI

1,6

0,14

33,31

41 141

4

135

135 IPODS

IOD

1,6

0,14

65,67

3 165

10

118

136 OEM

OEM

1,6

0,14 319,43

11 908

20

113

137 SPC

SPC

1,6

0,14

46,93

30 042

8

73

138 WEEDO

WDO

1,6

0,14

37,70

2 733

10

75

139 PLAYMAKER

PMK

1,5

0,14

55,19

43 274

11

125

140 LUXIMA

LUX

1,5

0,13

49,94

38 071

5

52

141 YELLOWHAT

YEL

1,5

0,13 168,73

60 986

6

83

142 LIBERTY

LTG

1,5

0,13 144,93

42 848

9

99

143 POLNOCNR

PNR

1,5

0,13

46,48

8 177

9

118

144 BUDUS

BDS

1,4

0,13

49,18

14 433

8

66

145 INNOGENE

IGN

1,4

0,13

20,36

1 899

5

50

146 SMOKESHOP

SMK

1,4

0,13

37,93

4 982

9

129

147 UBOATLINE

UBT

1,4

0,13

64,82

6 801

8

73

148 DFP

DFP

1,4

0,13

87,69

26 740

8

101

149 EMCAPITAL

ECP

1,4

0,13

27,74

9 025

4

41

150 BLUETAX

BTG

1,4

0,12

66,32

198 691

5

256

151 BAUMAL

BAU

1,3

0,12

83,70

1 757

6

68

(mln zł)

0,6

2

4,7

11

152 KUPIEC

KPC

1,3

0,12 577,70

31 109

8

95

153 PPRICE

PPR

1,3

0,12

53,05

42 768

7

64

154 COPERNIC

CRS

1,3

0,12

1,75

43

0

13

1,5

1

155 LETUS

LET

1,3

0,12

42,06

13 714

8

106

0,1

1

156 PHARMENA

PHR

1,3

0,12

1,62

409

1

27

157 ROBINSON

RBS

1,3

0,12

50,00

653

5

47

158 CWPE

CWP

1,3

0,12

92,03

11 088

8

82

159 TERRA

TRA

1,2

0,11

46,34

2 925

8

65

160 VENTUREIN

VTI

1,2

0,11

44,70

12 279

6

80 217


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

(mln zł)

161 CUBEITG

CTG

1,2

0,11

6,24

3 358

4

50

0,9

4

0,5

3

0,2

1

0,4

2

162 GLOBALTR

GTR

1,2

0,11

59,90

14 682

7

59

163 LANGLOO

LAN

1,2

0,11

67,54

49 157

6

77

164 MBPARTNER

MBP

1,2

0,11

60,85

41 543

7

143

165 DIRECTES

DES

1,1

0,10

45,41

10 475

5

54

166 MGMSYS

MGM

1,1

0,10

54,79

27 584

98

312

167 KKHERBAL

KKH

1,1

0,10

40,29

5 580

14

91

168 SARE

SAR

1,1

0,10

13,79

1 067

2

34

169 SFD

SFD

1,1

0,10

28,51

31 399

3

20

170 KOMFORTKM

KKM

1,1

0,10 238,35

101 464

4

102

171 VISION

VIV

1,1

0,10

33,40

137 481

5

336

172 AQUAPOZ

AQA

1,1

0,10

20,45

521

3

41

173 GENOMED

GEN

1,1

0,10

75,47

310

1

13

174 ECOTECH

ECO

1,1

0,10 108,61

4 060

3

30

175 DRUKPAK

DRU

1,1

0,10

2,04

261

1

16

0,4

1

176 BIOGENED

BGD

1,0

0,09

5,05

103

3

37

1,6

2

177 INTWORKS

IWS

1,0

0,09 101,44

5 948

8

90

178 GRUPAREC

GRC

1,0

0,09

18,74

284

2

42

179 HORTICO

HOR

1,0

0,09

5,18

2 325

3

42

180 INBOOK

INB

1,0

0,09

21,64

5 266

6

66

0,2

2

0,9

1

181 VIVID

VVD

1,0

0,09

6,64

17 867

13

83

182 DOMENOMAN

DOA

1,0

0,09

39,39

6 443

3

27

183 INPOINT

IPT

1,0

0,09

13,62

2 704

4

31

184 NEMEX

NMX

1,0

0,09 149,14

38 527

8

81

185 STARKDEV

STR

1,0

0,09

11,29

299 804

7

407

186 EKANCELAR

EKA

1,0

0,09

5,13

1 459

4

39

187 EMMERSON

EMM

1,0

0,09

22,42

13 721

4

65

188 KOMPLEKS

KMS

0,9

0,09 117,64

6 387

5

73

189 MEW

MSA

0,9

0,08

7,86

766

4

42

190 SELVITA

SLV

0,9

0,08

3,92

948

3

43

191 WESTREAL

WRE

0,9

0,08

38,03

3 704

4

26

192 ADUMA

ADU

0,9

0,08

12,69

322

2

21

218


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

193 MAXIMUS

MAX

0,9

0,08

94,48

22 910

5

130

(mln zł)

2,7

11

2,4

5

1,6

1

2,0

2

194 OPTIZENLB

OPT

0,9

0,08

26,51

5 054

5

66

195 EUROSNACK

ECK

0,9

0,08

48,42

8 064

2

30

196 ORIONINV

ORN

0,9

0,08

2,61

113

3

21

197 EXDEBT

EXD

0,9

0,08

84,72

12 959

4

55

198 MOSTALWRO

MWO

0,9

0,08

1,16

4 146

6

27

199 VELTO

VEL

0,9

0,08

65,92

42 595

8

40

200 KLON

KLN

0,8

0,08

29,69

7 107

6

90

201 VIAGUARA

VGR

0,8

0,08

42,62

119 625

4

188

202 SEVENET

SEV

0,8

0,07

13,98

3 748

4

48

203 ERS

ERS

0,8

0,07

56,51

5 287

5

56

204 MOTORICUS

MTR

0,8

0,07

46,36

5 660

6

96

205 TRICEPS

TRC

0,8

0,07

22,52

1 239

11

49

206 APOLONIA

APO

0,8

0,07

43,76

12 741

5

50

207 MAKOLAB

MLB

0,8

0,07

41,52

2 626

3

43

208 PARTEX

PAR

0,8

0,07 191,21

86 192

4

59

209 STIGROUP

STI

0,8

0,07

31,46

18 956

6

77

210 HEFAL

HEF

0,8

0,07

27,84

4 477

6

90

0,4

2

211 POLMAN

PLM

0,8

0,07

23,49

11 667

2

25

0,4

2

212 TAMEX

TOS

0,8

0,07

3,09

2 413

1

12

213 XSYSTEM

XSM

0,8

0,07 203,35

3 267

5

55

214 DIGITAL

DGL

0,8

0,07

11,93

5 434

3

83

215 FITEN

FTN

0,8

0,07

1,93

958

2

15

0,1

1

216 PCZ

PCZ

0,8

0,07

34,53

5 481

5

71

217 POLFA

PLF

0,7

0,07

90,93

1 562

4

43

218 SUNTECH

SUN

0,7

0,07

17,82

7 830

3

75

219 CCTOOLS

CCT

0,7

0,07

18,87

3 524

4

56

220 INCANA

ICA

0,7

0,07

18,60

5 472

2

38

221 MAGNIFICO

MGF

0,7

0,07

31,94

4 868

5

69

222 FINHOUSE

FIN

0,7

0,07

57,14

2 553

3

41

223 RUCHCHORZ

RCW

0,7

0,07

6,38

2 314

7

75

0,4

3

224 STARFIT

SFI

0,7

0,07

33,63

839

4

50 219


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

225 ABSINVEST

AIN

0,7

0,06

5,47

10 763

3

88

226 AITON

AIT

0,7

0,06

22,97

335

3

33

227 ARTNEWMED

ANM

0,7

0,06

29,69

11 936

5

64

228 INFOSYS

IFS

0,7

0,06

5,16

851

3

36

229 AUTOSPA

ASP

0,7

0,06

29,11

515

4

40

230 MODECOM

MOD

0,7

0,06 153,43

297

5

47

231 OPTONET

OTN

0,7

0,06

79,27

7 585

4

40

232 CLOUD

CLD

0,7

0,06

10,12

2 155

2

13

233 VIDIS

VDS

0,7

0,06

12,92

1 772

3

33

234 SLR

SLR

0,7

0,06

2,82

169

1

14

235 SMT

SMT

0,7

0,06

2,11

205

2

33

236 T2INVEST

T2I

0,7

0,06

11,66

2 881

3

47

237 EMPORIUM

EMR

0,6

0,06

40,43

6 442

3

28

238 GALVO

GAL

0,6

0,06

68,45

3 479

2

37

239 GEOINVENT

GEO

0,6

0,06

34,58

25 708

4

85

240 ICPD

ICD

0,6

0,06

23,77

5 740

3

47

241 KCSP

KCS

0,6

0,06

60,22

5 654

5

64

242 CERABUD

CER

0,6

0,06 3454,21

86 470

7

226

243 EPICTURES

EAP

0,6

0,06

40,17

2 240

5

59

244 EASTSIDE

ESC

0,6

0,05

15,72

107 095

4

141

245 INWAZJAPC

IPC

0,6

0,05

69,71

26 779

4

53

246 DANKS

DNS

0,6

0,05

8,59

1 579

2

42

247 TAXUSFUND

TXF

0,6

0,05

26,03

8 489

5

56

248 TONSILAC

TAC

0,6

0,05

85,33

99 579

5

131

249 ABEONET

ABO

0,6

0,05

59,93

1 444

2

62

250 GWARANT

GWR

0,6

0,05

77,46

878

4

251 FABRFORMY

FFO

0,6

0,05

24,11

4 557

252 NFPL

NFP

0,6

0,05

6,28

253 BGSENERGY

BGS

0,6

0,05

1,66

254 EZO

EZO

0,6

0,05

255 GOLAB

GOL

0,6

256 INTELIWIS

ITL

0,6

220

(mln zł)

7,7

20

0,9

3

0,2

1

0,1

1

0,1

1

40

11,6

7

3

71

0,8

1

1 241

3

40

0,8

3

1 011

1

21

3,41

320

2

50

0,05

52,83

7 703

3

37

0,05

7,96

2 002

4

75


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

257 MERA

MER

0,6

0,05

5,47

1 109

4

114

258 SFKPOLKAP

SFK

0,5

0,05

10,84

1 784

9

79

259 XPLUS

XPL

0,5

0,05

19,76

13 096

3

53

260 BINARY

BHX

0,5

0,05

9,71

1 059

3

64

261 IMS

IMS

0,5

0,05

1,46

1 944

3

29

262 BIOMAX

BIM

0,5

0,05

9,24

1 484

5

51

263 INWESTPL

INW

0,5

0,05

14,83

4 684

2

28

264 M4B

M4B

0,5

0,05

27,87

4 724

2

38

265 PILAB

PIL

0,5

0,05

19,65

981

2

40

266 ALKAL

ALK

0,5

0,04

5,26

749

3

41

267 WDBBU

WDB

0,5

0,04

11,94

6 142

3

49

268 POSITIVE

POS

0,5

0,04

13,39

1 998

1

47

269 WIERZYCL

WRL

0,5

0,04

23,42

24 743

3

79

270 ADMASSIVE

AMG

0,5

0,04

18,66

391

5

42

271 DORADCY24

D24

0,5

0,04

9,34

140 271

3

369

272 IDH

IDH

0,5

0,04

3,94

126 570

5

205

273 PREMFOOD

PFR

0,5

0,04

7,66

1 737

3

30

274 ZOC

ZOC

0,5

0,04

22,17

1 699

4

35

275 ELKOPNRG

ENR

0,5

0,04

0,00

1

1

8

276 AKCEPTFIN

AFC

0,5

0,04

37,52

1 507

1

18

277 READGENE

RDG

0,5

0,04

14,14

848

3

52

278 COMPERIA

CPL

0,4

0,04

7,55

74

1

35

279 COLEOS

CLO

0,4

0,04

0,74

2 401

4

24

280 IPOSA

ISA

0,4

0,04

21,16

7 742

5

94

281 SURFLAND

SSK

0,4

0,04

15,50

1 613

3

64

282 LSTECHHOM

LSH

0,4

0,04

2,30

2 998

8

81

283 MINOX

MNX

0,4

0,04

6,42

3 731

2

58

284 QUART

QRT

0,4

0,04

6,00

461

1

20

285 STANUSCH

STT

0,4

0,04

85,02

843

3

48

286 APS

APS

0,4

0,04

10,05

766

2

32

287 INVESTREM

ITX

0,4

0,04

48,28

7 271

2

45

288 MALKOWSKI

MMA

0,4

0,04

6,65

2 146

2

54

(mln zł)

0,2

1

1,6

3

0,1

1

221


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

289 HYDRAPRES

HPS

0,4

0,04

2,78

4 018

2

33

290 INVICO

IVC

0,4

0,04

5,30

797

1

20

291 IU

IUS

0,4

0,04

55,02

1 331

4

40

292 MILKPOL

MLP

0,4

0,04

6,15

2 929

2

42

293 MARSOFT

MAR

0,4

0,03

48,40

5 690

3

72

294 S4E

S4E

0,4

0,03

3,83

259

1

43

295 ALEJA

ALS

0,4

0,03 202,29

36 260

11

100

296 GONTYNIEC

BRO

0,4

0,03

1,42

136

2

30

297 SAKANA

SKN

0,4

0,03

13,48

3 646

2

80

298 WIDOKEN

WDK

0,4

0,03

39,07

1 427

1

25

299 EKIOSK

EKS

0,4

0,03

26,16

7 289

3

54

300 ESKIMOS

ESK

0,4

0,03

15,64

2 919

3

52

301 NOTORIA

NTS

0,4

0,03

38,27

351

1

14

302 APOLLO

APC

0,3

0,03 112,62

10 996

5

57

303 EMUZYKA

EMU

0,3

0,03

4,67

1 410

1

35

304 TILIA

TIL

0,3

0,03

5,29

22

2

33

305 8FORMULA

8FO

0,3

0,03

24,26

974

2

34

306 B2BPARTNER

B2B

0,3

0,03

6,08

3 562

1

58

307 BOA

BOA

0,3

0,03

51,61

4 345

3

31

308 EBC

EBC

0,3

0,03

7,59

2 846

6

63

309 EMONT

ELM

0,3

0,03

11,67

3 045

1

43

310 ESPEROTIA

EEI

0,3

0,03

7,85

15 247

3

32

311 MEDIANPOL

MDN

0,3

0,03

57,31

6 191

2

29

312 VENTURION

VIF

0,3

0,03

45,34

4 453

8

56

313 EFICOM

EFI

0,3

0,03

19,65

2 446

3

47

314 EONET

EON

0,3

0,03

1,00

121

2

38

315 MOBINI

MOB

0,3

0,03

41,80

671

2

28

316 MORIZON

MZN

0,3

0,03

1,81

796

1

13

317 STOPKLA

STK

0,3

0,03

5,46

499

2

44

318 WEGLOPEX

WPX

0,3

0,03

8,64

6 795

4

48

319 ALDA

ALD

0,3

0,03

41,57

1 078

3

40

320 ALUMAST

ALU

0,3

0,03

13,17

1 845

2

55

222

(mln zł)

0,2

1

0,4

2

2,2

4

0,1

1


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

321 CALESCO

CLS

0,3

0,03

92,74

832

1

32

322 WASPOL

WAP

0,3

0,03

11,95

1 430

2

40

323 NAVIMORIN

NIN

0,3

0,03

2,29

246

2

29

324 NWAI

NWA

0,3

0,03

3,07

142

1

24

325 MODE

MOE

0,3

0,03

5,05

1 522

3

41

326 TELEMEDPL

TMP

0,3

0,03

4,33

268

2

39

327 VERBICOM

VRB

0,3

0,03

7,40

1 093

3

52

328 EASYCALL

ECL

0,3

0,02

12,14

591

1

38

329 GRUPAHRC

HRC

0,3

0,02

48,48

1 947

1

44

330 MERIT

MEI

0,3

0,02

23,46

4 361

5

44

331 PREFABET

PBB

0,3

0,02

1,78

63

0

9

332 VCP

VCP

0,3

0,02

37,71

720

2

59

333 DEKTRA

DKR

0,3

0,02

3,17

77

1

26

334 FHDOM

FHD

0,3

0,02

0,61

959

10

32

335 SYMBIO

SYM

0,3

0,02

9,97

525

2

59

336 ABAK

ABK

0,3

0,02

5,43

543

1

22

337 ANALIZY

AOL

0,3

0,02

27,71

98

1

26

338 BRASTER

BRA

0,3

0,02

0,88

5 412

17

93

339 BUDOSTAL5

BL5

0,3

0,02

31,94

7 634

2

32

340 DOMLEK

DLK

0,3

0,02

25,67

41

1

28

341 EUROTAX

ETX

0,3

0,02

1,16

232

1

38

342 JDB

JDB

0,3

0,02

14,00

13 832

2

69

343 LAURENPES

LPS

0,3

0,02

26,28

22 689

2

80

344 POLTRONIC

PTN

0,3

0,02

68,86

1 444

1

12

345 ISIAG

ISG

0,2

0,02

4,20

842

2

25

346 MONTUHOLD

MTH

0,2

0,02

26,66

321

2

65

347 AEDES

AED

0,2

0,02

40,51

3 913

4

48

348 VENITI

VNT

0,2

0,02

5,65

276

1

28

349 YURECO

YCO

0,2

0,02

3,22

819

2

36

350 ASSETUS

ASS

0,2

0,02

1,20

108

3

45

351 BLIRT

BLR

0,2

0,02

6,41

441

1

30

352 MOMO

MOM

0,2

0,02

21,98

3 531

2

46

(mln zł)

0,6

4

3,9

7

0,5

3

0,5

1

223


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

353 AGROMA

AGM

0,2

0,02

6,43

2 145

1

76

354 EKOBOX

EBX

0,2

0,02

4,26

313

2

26

355 MADKOM

MAD

0,2

0,02

2,09

8 948

6

61

356 MOBRUK

MBR

0,2

0,02

0,60

27

1

10

357 SITE

STE

0,2

0,02

8,90

8 762

2

70

358 UNIMOTGAZ

UGZ

0,2

0,02

2,87

1 123

6

46

359 ARTBIZNES

ABI

0,2

0,02

1,57

2 613

5

31

360 BBCONSULT

BBA

0,2

0,02

1,61

2 469

10

69

361 MBFACTORY

MBF

0,2

0,02

27,12

3 336

9

73

362 SUNEX

SNX

0,2

0,02

7,08

3 444

2

41

363 BIOMASS

BEP

0,2

0,02

4,73

16 367

17

101

364 CODEMEDIA

COD

0,2

0,02

12,26

25

1

18

365 ACARTUS

ACA

0,2

0,02

32,15

3 227

2

34

366 MAXIPIZZA

MXP

0,2

0,02

27,72

2 903

1

54

367 MEDIACAP

MCP

0,2

0,02

6,97

1 914

2

55

368 EXAMOBILE

EXA

0,2

0,02

7,34

15 203

44

170

369 IZOBLOK

IZB

0,2

0,02

1,53

25

1

13

370 EKOKOGEN

EKG

0,2

0,01

24,96

1 554

1

42

371 GREMPCO

GRM

0,2

0,01

11,83

1 341

2

46

372 INDEXMEDI

INX

0,2

0,01

16,34

329

2

47

373 ASTRO

ASR

0,2

0,01

0,59

235

2

71

374 LASERMED

LSR

0,2

0,01

2,11

1 344

3

35

375 LOKATYBUD

LBD

0,2

0,01

22,73

1 710

1

36

376 PFH

PFH

0,2

0,01

1,41

79

2

15

377 SWISSPSM

SWP

0,2

0,01

2,50

409

1

32

378 TECHMADEX

TDX

0,2

0,01

1,00

97

3

35

379 AQUABB

AQU

0,1

0,01

0,12

57

1

36

380 FININT

FIP

0,1

0,01

12,84

340

1

31

381 IBCPOLSKA

IBC

0,1

0,01

4,91

584

4

45

382 VGROUP

VGS

0,1

0,01

1,88

102

0

24

383 BPI

BPI

0,1

0,01

9,37

1 592

1

28

384 MINERAL

MND

0,1

0,01

2,75

637

0

16

224

(mln zł)

0,1

1

0,7

6

0,4

1


Rynek NewConnect

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

385 MPLVERBUM

VER

0,1

0,01

11,80

685

2

35

386 ORGANIC

ORG

0,1

0,01

0,72

90

1

28

387 POLSKIHR

PLH

0,1

0,01

3,28

1 548

2

51

388 RODAN

ROD

0,1

0,01

1,07

480

1

22

389 TAXNET

TXN

0,1

0,01

18,36

393

1

16

390 AIRMARKET

AIR

0,1

0,01

6,11

406

2

51

391 KME

KME

0,1

0,01

64,53

28 133

4

59

392 PAKADEMIA

PAK

0,1

0,01 1295,31

10 574

2

43

393 GMK

GMK

0,1

0,01

1,43

93

1

11

394 IAI

IAI

0,1

0,01

11,15

294

1

41

395 JRINVEST

JRI

0,1

0,01

1,07

939

3

25

396 WAKEPARK

WPK

0,1

0,01

10,58

6 454

8

58

397 BLUMERANG

BLU

0,1

0,01

1,08

417

1

35

398 CASPAR

CSR

0,1

0,01

1,66

10

0

17

399 ADMIRAL

ADM

0,1

0,01

2,50

447

0

23

400 BIOFACTOR

BFC

0,1

0,01

1,99

548

3

19

401 F24

F24

0,1

0,01

5,38

6 598

1

31

402 GREENENER

GRE

0,1

0,01

23,93

1 810

1

41

403 ONERAY

ORI

0,1

0,01

3,34

5 106

1

33

404 SEKA

SEA

0,1

0,01

0,67

54

1

26

405 ADVERTIGO

AVE

0,1

0,01

5,86

2 059

1

20

406 REVITUM

REV

0,1

0,01

6,13

496

2

25

407 SYNKRET

SYN

0,1

0,01

0,29

32

1

24

408 WERTHHOLZ

WHH

0,1

0,01

0,46

854

1

16

409 WODKAN

WOD

0,1

0,01

0,25

51

0

17

410 YOURIMAGE

YOU

0,1

0,01

5,97

931

2

17

411 GOTFI

GTF

0,1

0,01

0,49

32

1

31

412 KORBANK

KOR

0,1

0,01

3,00

233

1

37

413 MPAY

MPY

0,1

0,01

0,71

1 273

0

21

414 GPPI

GPP

0,1

0,01

10,35

862

0

33

415 PROLOG

PRL

0,1

0,01

0,60

748

7

45

416 DOBRANASZA

DNA

0,1

0,00

2,28

54

0

6

(mln zł)

0,2

2

225


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

(mln zł)

(%)

(%)

Transakcje sesyjne

Transakcje pakietowe

Średni Średnia Średnia wolumen liczba liczba obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję (akcje)

Wartość Liczba obrotów transakcji

417 GREENTECH

GRT

0,1

0,00

31,33

8 168

1

68

418 RICHTER

RMS

0,1

0,00

1,27

147

1

34

419 APLINTER

API

0,0

0,00

0,32

51

0

20

420 DYWILAN

DYW

0,0

0,00

0,36

39

1

26

421 FMOZAROW

FMO

0,0

0,00

8,73

10 076

2

21

422 MMCPL

MMC

0,0

0,00

1,66

72

0

10

423 MONDAY

MDV

0,0

0,00

0,98

29

0

9

424 ROVITA

ROV

0,0

0,00

2,32

339

0

29

425 CFBPS

CFB

0,0

0,00

0,04

13

1

9

426 DOMEXBUD

DMX

0,0

0,00

3,94

65

0

20

427 DOMZDROW

DMZ

0,0

0,00

2,37

49

1

25

428 ICMVISION

ICM

0,0

0,00

0,70

57

0

7

429 KBJ

KBJ

0,0

0,00

0,21

13

0

9

430 RELIGADEV

REL

0,0

0,00

8,54

9 218

1

21

431 ICPGROUP

ICP

0,0

0,00

0,18

120

1

18

432 ROCCA

RCA

0,0

0,00

0,09

36

1

21

433 TELESTO

TLO

0,0

0,00

0,23

5

0

13

434 TERMOEXP

TME

0,0

0,00

0,15

509

4

43

435 TWIGONET

TWI

0,0

0,00

0,22

19

0

2

436 AVTECH

AAE

0,0

0,00

0,00

0

0

437 CCS

CCS

0,0

0,00

0,02

2 900

7

226

86

(mln zł)


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

TERMOREX

7900

8587,61

0,15

8,5

8

ELKOPNRG

1918,77

2088,38

1111,00

15700,00

31,40

BIOMASS

1000,00

1094,69

0,15

1,20

1,10

430

474,44

0,67

5,65

4,77

ZWG FLYPL

426

470,23

0,75

10,70

2,63

BAUMAL

376,00

416,01

3,00

13,56

9,52

GOLDWYN

273,33

304,44

0,13

2,80

0,32 0,35

PREMETINV TILIA PGSSOFT MOMO

250

280,09

0,07

0,6

212,5

238,75

37

125

125

204,45

230,07

0,86

2,69

2,58 0,36

200

225

0,11

0,40

187,5

211,79

0,23

0,95

0,69

MEDICALG

158,82

180,57

24,10

76,99

66,00

BGE

157,73

179,42

0,03

2,99

2,50

EDISON

146,15

166,87

1,55

3,49

3,20

130

149,34

1,27

2,33

2,30

INVISTA

122,22

141,08

0,25

0,81

0,60

KUPIEC

118,57

137,66

0,07

1,76

1,53

RAJDY4X4

114,93

133,04

0,68

5,28

1,09

ADMASSIVE

112,14

129,96

4,40

16,10

14,85

HORTICO

106,86

124,3

1,02

2,48

2,11

100

116,83

1,30

2,00

2,00

NFPL

88,52

104,38

1,10

2,57

2,30

PCZ

85,98

101,7

0,17

52,00

49,92

85

100,54

10,60

19,78

18,50

CLOUD

83,33

98,71

1,55

3,46

2,20

HURTIMEX

71,43

86,11

0,17

0,78

0,36

KOPAHAUS

71,43

85,8

0,76

1,53

1,20

SFD

71,43

85,8

0,11

0,25

0,24

PILAB

70,91

85,27

3,01

9,99

9,40

69

83,22

1,22

2,60

1,69

GRUPAHRC

66,07

79,96

0,48

0,90

0,83

TROMEDIA

65,75

79,67

0,3

1,38

1,21

NANOTEL

65,69

79,59

1,25

2,78

2,27

INVENTI

64,81

78,58

0,15

2,75

0,89

TPH

64,62

78,46

1,09

3,6

2,14

POLMAN

63,16

76,98

0,18

0,38

0,31

EMCAPITAL

61,02

74,55

0,34

1,35

0,95

PLASMA

59,45

72,85

6,00

16,50

14,00

ELEMENTAL

59,24

72,6

1,85

3,36

2,50

VIVID

MOSTALWRO

COLEOS

FHDOM

IU

227


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 228

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

ROTOPINO

58,71

72,07

1,43

3,5

2,46

IAI

58,12

71,39

1,05

2,26

1,85

GOLAB

55,56

68,38

0,08

0,70

0,28

TELESTR

54,91

67,93

9,45

15

14,5

WODKAN

53,51

66,41

4,57

7,98

6,75

50

62,58

0,54

4,90

1,68

AGROLIGA

49,36

61,91

40,01

90,00

82,00

POLFA

48,76

61,24

0,88

6,30

1,80

S4E

48,31

60,77

4,39

7,99

7

WINDMOBIL

47,89

60,31

3,69

6,5

6,3

SILVACG

46,15

58,5

0,1

0,91

0,19

EUROSNACK

45,45

57,7

0,28

0,74

0,48

AITON

45,16

57,35

1,81

22,00

1,97

DTP

44,26

56,38

5,15

8,90

8,80

MAKOLAB

43,15

55,18

0,75

1,68

1,35

MABION

42,72

54,71

10,50

18,70

15,00

ORIONINV

41,05

52,89

13,12

48,00

27,50

ANALIZY

37,97

49,56

8,50

12,50

12,00

SEVENET

37,65

49,27

0,55

1,28

1,17

DEPEND

36,36

47,79

0,15

0,56

0,30

EXAMOBILE

35,56

46,91

1,17

2,21

1,22

VERBICOM

33,95

45,21

0,5

1,48

1,29

DANKS

33,41

44,64

1,08

1,84

1,30

AERFINANC

33,33

44,63

0,16

0,63

0,28

NAVIMORIN

33,26

44,44

3,80

6,30

5,73

BRIJU

32,11

43,21

10,00

16,50

14,40

ADMIRAL

32,00

43,11

0,51

0,99

0,99

XSYSTEM

31,46

42,52

0,61

1,6

0,86

DOMEXBUD

30,43

41,36

1,00

1,89

1,50

ACREO

30,23

41,15

1,11

3,28

1,68

INVICO

29,05

39,9

1,48

2,70

1,91

GRODNO

26,21

36,8

1,28

3,87

3,04

BBCONSULT

25,67

36,23

2,80

3,94

3,77

PREMFOOD

25,53

36,09

0,7

2,39

1,18

MOBINI

WEGLOPEX

25

35,54

0,12

0,36

0,25

COMPERIA

22,12

32,37

14,80

36,00

19,05

WEEDO

21,73

31,95

0,51

6,2

2,48

QUART

21,67

31,89

3

5,57

3,65

SCANMEDMM

21,21

31,4

1,5

4,2

3,2

MPAY

20,83

31,12

0,17

0,29

0,29


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

LUG

20,65

30,64

0,12

3,96

3,61

CFBPS

20,00

30,08

5,00

5,80

5,40

MINOX

19,51

29,63

0,35

0,66

0,49

FITEN

18,46

28,4

1,95

5,40

2,31

ADUMA

15,25

24,93

8,59

17,70

13,83

15

24,68

0,7

1,35

0,92

BPI

14,29

23,99

0,16

0,55

0,40

TAXUSFUND

13,64

23,29

0,15

0,49

0,25

EPIGON

13,33

22,65

0,12

0,20

0,17

EKOPOL

12,96

22,44

2,26

4,40

2,85

CUBEITG

12,9

22,41

0,92

2,00

1,40

DIGATE

12,5

22,1

0,04

0,48

0,18

KKHERBAL

12,5

21,96

0,52

8,40

0,81

LASERMED

12,17

21,58

1,02

1,70

1,29

LESNERUNO

12,16

21,61

0,22

2,68

1,06

INDEXMEDI

11,61

20,99

2,72

4,11

3,46

SMT

11,11

20,44

10,85

15,6

13,5

YELLOWHAT

11,11

20,1

0,05

0,16

0,1

GCINVEST

10,78

20,1

1,54

2,99

2,98

EFICOM

10,71

20,03

0,30

0,97

0,62

BRASTER

10,00

19,24

10,64

14,88

11,00

MARSOFT

WIDOKEN

9,09

18,27

0,17

0,41

0,24

GONTYNIEC

9

18,16

18,01

22,50

21,80

8FORMULA

8,70

17,81

0,85

2,07

1,00

GWARANT

8,64

17,77

1,47

3,60

3,05

ISIAG

7,42

16,46

0,80

2,00

1,29

6,4

15,34

8,92

11,56

9,47

COMPRESS

6,25

15,03

0,30

0,75

0,34

INTELIWIS

6,25

15,19

0,60

1,70

0,85

HYDRAPRES

5,28

14,13

0,32

0,48

0,37

UNIMOTGAZ

5,26

14,1

2,3

3,34

3

EKOBOX

5,08

13,91

2,30

3,42

2,87

CSY

4,95

13,76

0,94

2,20

1,91

PLATIGE

4,71

13,51

28,00

40,00

34,45

SWISSPSM

4,29

13,06

0,95

2,07

1,7

KORBANK

3,91

12,63

0,89

1,58

1,33

ORPHEE

FININT

3,5

12,2

0,92

2,77

2,30

TECHMADEX

3,08

11,74

23,18

30

26,8

ARTBIZNES

3,00

11,66

0,80

2,40

1,03

INFOSYS

2,61

11,23

1,81

5,70

4,33 229


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

230

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

NOTORIA

2,27

10,86

2,82

5,00

4,50

ICPGROUP

2,19

10,77

2,80

2,80

2,80

INBOOK

1,35

9,91

0,55

0,94

0,75

BGSENERGY

1,31

9,82

1,91

2,49

2,32

PFH

1,14

9,64

5,81

9,30

7,99

DEKTRA

0,87

9,34

10,30

16,81

12,46

GOTFI

0,74

9,2

7,31

11,40

8,21

BALTICON

0,00

8,50

0,11

0,27

0,13

BIOFACTOR

0,00

8,39

2,12

2,45

2,20

CCS

0,00

8,39

1,20

1,20

1,20

GKSKAT

0

8,32

0,15

0,90

0,26

GPPI

0

8,39

0,17

0,43

0,30

LANGLOO

0

8,29

0,05

0,18

0,08

MAXIMUS

0

8,46

0,10

0,22

0,12

ONERAY

0

8,85

0,04

0,09

0,05

PARTNER

0

8,43

0,07

0,30

0,11

TRICEPS

0

8,39

1,51

16,38

2,2

ASSETUS

-0,57

7,78

1,04

19,30

8,00

DRUKPAK

-0,77

7,57

13,50

19,40

15,50

TAXNET

-1,4

6,89

0,9

1,75

1,41

JRINVEST

-1,43

6,85

4,93

8,30

6,90

MODE

-1,96

6,28

0,75

1,20

1,00

EONET

-2,12

6,1

8,00

34,80

11,07

SURFLAND

-2,13

6,11

0,76

1,5

0,92

BIOMAXIMA

-2,78

5,39

5,01

9,50

6,30

MERA

-2,99

5,16

1,74

2,78

1,95

GREMPCO

-3,39

4,72

0,34

0,72

0,57

ESKIMOS

0,41

-4,18

3,89

0,36

0,68

UBOATLINE

-5

3

0,53

1,05

0,95

TWIGONET

-5,22

2,75

3,27

3,7

3,27

AKCEPTFIN

-5,71

2,23

0,95

1,30

0,99

SYNEKTIK

-5,77

2,14

9,46

17

13,39

ALEJA

-6,00

2,12

0,03

0,69

0,47

KOMPLEKS

-6,04

1,87

0,27

1,10

0,95

STERGAMES

-6,67

1,18

0,46

4,22

0,56

DOMLEK

-7,45

0,33

19,01

32,69

24,48

SUNEX

-7,69

0

0,16

0,36

0,24

SMSKREDYT

-8,09

-0,36

1,05

4,14

1,25

LSTECHHOM

-8,8

-1,13

0,76

1,45

1,14


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

GEOINVENT

-9,09

-1,61

0,07

0,15

0,10

DYWILAN

-9,32

-1,7

3,99

4,45

3,99

RUNICOM

-9,68

-2,09

1,3

4,35

2,8

TABLEO

-9,91

-2,33

1,2

3

2

GALVO

-9,92

-2,37

0,54

1,90

1,09

-10,00

-2,44

1,10

2,02

1,35

CALESCO PROLOG

-10,1

-2,55

8,99

10,09

8,99

FORPOSTA

-10,34

-2,81

10,51

14,35

13,00

MALKOWSKI

-10,38

-2,83

0,40

1,40

0,95

ADASTRA

-10,84

-3,35

0,88

9,95

2,55

ERS

-10,91

-3,37

0,36

0,90

0,49

DOMZDROW

-11,33

-3,89

1,10

1,50

1,33

VGROUP

-11,82

-4,41

12,5

16,34

13,58

AQUABB

-11,97

-4,58

8,00

12,50

9,60

YURECO

-12,2

-4,81

0,77

1,5

1,08

EUROTAX

-12,23

-4,86

3,04

6,24

3,89

11BIT

-12,24

-4,87

8,21

14,47

8,60

CODEMEDIA

-12,48

-5,13

20,00

37,99

28,30

IZOBLOK

-12,66

-5,33

18,31

35,70

20,00

ACARTUS

-13,04

-5,76

0,11

0,31

0,20

IGORIA

-13,33

-6,18

0,12

0,53

0,13

BOA

-14,29

-7,07

0,12

0,72

0,30

AIRMARKET

-15,60

-8,51

0,74

1,90

0,92

ESOTIQ

-15,94

-8,88

22,00

40,00

26,90

SMOKESHOP

-16,22

-9,13

0,53

1,93

0,62

ABAK

-16,49

-9,47

1,05

2,08

1,57

01CYBATON

-16,67

-9,56

0,03

0,07

0,05

APIS

-16,67

-9,56

0,03

0,07

0,05

TELEMEDPL

-16,67

-9,67

2,1

6,26

2,3

AZTEC

-16,82

-9,83

3,40

8,46

5,39

KCSP

-16,83

-9,83

0,24

0,65

0,57

ORZLOPONY

-16,83

-9,84

1,40

3,18

1,68

EKOKOGEN

-16,88

-9,87

0,54

0,84

0,64

PROGRES

-16,88

-9,89

10

32

13,3

SAKANA

-17,95

-11,1

0,24

0,6

0,32

FINHOUSE

-18,33

-11,48

0,60

1,77

0,98

POLTRONIC

-18,89

-12,07

0,50

1,06

0,73

SARE

-19,41

-12,64

2,43

5,45

2,45

ALKAL

-19,64

-12,89

1,96

5,00

2,25

231


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

232

VEDIA

(zł)

(EUR)

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(zł)

(zł)

-19,7

-12,92

0,4

1

0,53

-20,00

-13,25

0,22

0,34

0,24

-20

-13,25

0,12

0,34

0,16

SEKA

-20,75

-14,09

5,9

8,1

6,01

SLR

-20,84

-14,18

15,22

21,8

18,2

EMUZYKA

-20,95

-14,3

0,77

1,26

0,83

INWESTPL

-21,05

-14,42

0,20

0,73

0,30

MEDIACAP

-21,05

-14,48

0,28

0,79

0,45

RODAN

-21,05

-14,41

0,85

1,59

0,9

MORIZON

-21,58

-14,99

1,15

2,00

1,49

POLSKIHR

-21,62

-15,04

0,23

0,49

0,29

VENTUREIN

-21,62

-15,04

0,24

0,58

0,29

BIOMEDLUB

-21,71

-15,13

4,22

9,00

4,94

IPOSA

-21,74

-15,16

0,12

0,32

0,18

READGENE

-22,27

-15,74

1

3,1

1,71

T2INVEST

-22,61

-16,13

0,48

1,75

0,89

SYNKRET

-23,02

-16,56

6,97

20,35

9,93

MGMSYS

-23,13

-16,67

1,17

4,69

1,23

WERTHHOLZ

-23,26

-16,84

0,3

0,46

0,33

BIOERG

-24,39

-18,04

0,56

1,17

0,62

RCUNION

-24,39

-18,06

0,62

1,48

0,93

MOTORICUS

-24,56

-18,28

0,29

0,95

0,43

MARKA

-24,57

-18,23

5,60

17,00

7,43

XPLUS

-24,7

-18,31

0,1

0,26

0,11

5THAVENUE

-24,71

-18,39

0,95

1,87

1,28

FMOZAROW

-25

-18,7

0,26

0,69

0,45

TELESTO

-25

-18,7

4

7,2

4,5

-25,09

-18,79

0,85

4,40

2,00

ABSINVEST MADKOM

EKANCELAR EMONT

-25,4

-19,07

0,35

0,65

0,47

SUNTECH

-25,58

-19,4

0,22

0,55

0,32

ORGANIC

-25,75

-19,52

4,05

9,00

5,94

EGB

-26

-19,78

1,51

3,45

1,88

MEW

-26,94

-20,8

2,90

6,30

4,15

IBCPOLSKA

-27,43

-21,33

3,65

7,60

3,81

ECAUXILUM

-28,02

-21,98

1,91

3,47

2,25

MPLVERBUM

-29,25

-23,29

0,46

1,25

0,75

-29,8

-23,9

1,06

1,51

1,06

-29,85

-23,96

1,30

4,78

2,35

-30

-23,89

0,05

0,38

0,07

ROCCA INNOGENE M10


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

MODECOM

(zł)

(EUR)

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(zł)

(zł)

-30

-24,12

6,40

20,90

14,00

CASPAR

-30,23

-24,36

27,91

66,00

27,91

WDBBU

-30,43

-24,59

0,15

0,51

0,32

BLUMERANG

-30,97

-25,18

0,70

1,20

0,78

INTERNITY

-31,05

-25,25

3,80

7,00

3,99

TERMOEXP

-31,91

-26,19

3,2

5,5

3,2

GENOMED

-32,16

-26,46

11,92

22,80

13,50

VIDIS

-32,56

-26,89

0,9

2,3

1,45

IPODS

-32,66

-27,01

0,86

4,80

1,34

INPOINT

-32,89

-27,26

0,73

2,50

1,02

ARTEFE

-33,33

-27,94

0,03

0,08

0,04

BLUETAX

-33,33

-27,94

0,02

0,04

0,02

PAKADEMIA

-33,33

-27,82

0,03

4,04

4,00

SITE

-33,33

-27,94

0,05

0,15

0,06

STARKDEV

-33,33

-26,47

0,01

0,03

0,01

PSWCAPITA

-33,62

-28,07

0,46

1,07

0,5

MEDIANPOL

-34,15

-28,56

0,18

0,49

0,27

POLNOCNR

-34,29

-28,77

0,43

2,09

0,46

ASTRO

-34,56

-29,06

1,81

3,99

2,48

PRYMUS

-34,62

-29,13

1,45

3,88

1,7

-34,8

-29,2

0,09

0,39

0,14

WIERZYCL

-35,19

-29,74

0,04

0,13

0,07

YOURIMAGE

-35,38

-29,96

0,35

0,81

0,42

BLIRT

-35,52

-30,09

1,00

3,50

1,87

MMCPL

-35,76

-30,35

1,99

3,00

2,21

SFKPOLKAP

-35,78

-30,38

2,72

4,62

2,89

FLUID

-36,51

-31,14

0,22

1,35

0,40

PPG

-36,51

-31,14

0,33

0,72

0,40

EKIOSK

-36,84

-31,4

0,12

0,26

0,12

EPICTURES

-36,91

-31,6

0,51

2,14

0,94

-37,5

-32,32

0,07

0,21

0,10 0,28

SPC

PPRICE M4B

-37,78

-32,58

0,25

0,68

ROBINSON

-38,5

-33,33

4,5

12,3

6,15

PREFABET

-38,59

-33,44

15

29,4

19,65

ROVITA

-39,02

-33,84

0,19

0,44

0,25

ICMVISION

-39,09

-33,97

1,20

1,93

1,20

SSI

-39,13

-33,97

0,1

0,26

0,14

ONICO

-39,17

-34,06

8,80

37,40

11,06

CWPE

-39,29

-34,23

0,20

0,73

0,34

233


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

234

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

FARM51

-39,38

-34,28

2,43

5,79

3,88

STEMCELLS

-39,39

-34,31

0,72

4,05

1,2

MILKPOL

-39,76

-34,69

0,27

0,89

0,48

KME

-40

-34,51

0,03

0,06

0,03

PLANETSOF

-40

-34,96

0,90

2,64

1,20

URLOPYPL

-40

-34,51

0,03

0,05

0,03

KLON

-40,38

-35,34

0,23

0,69

0,31

AUTOSPA

-40,75

-35,77

4,81

10,70

6,50

NWAI

-40,93

-35,97

4,45

17,85

8,27

STANUSCH

-40,95

-36

1

2,94

1,24

ATCCARGO

-41,35

-36,42

3,50

7,70

4,34

APS

-41,62

-36,72

1,61

3,90

2,18

DASE

-41,89

-37,01

0,20

0,90

0,43

KBJ

-42,26

-37,41

3,57

7,59

4,29

DFP

-42,86

-37,89

0,10

0,33

0,12

JDB

-42,86

-37,97

0,04

0,11

0,04

-43,1

-38,31

0,27

0,98

0,33

COPERNIC

-43,23

-38,46

93,00

150,00

93,00

MAXIPIZZA

-43,33

-38,59

0,15

0,35

0,17

STOCKINFO

-43,43

-38,69

0,28

2,7

0,56

DOMENOMAN

-43,56

-38,83

0,30

1,21

0,57

SZAR

-43,75

-38,95

0,07

0,22

0,09

ADVERTIGO

-44,00

-39,22

0,10

0,24

0,14

BALTONA

-44,16

-39,47

5,28

9,25

5,50

ARTNEWMED

-44,19

-39,53

0,08

0,43

0,24

BLACKPOIN

-44,79

-40,15

1,30

4,44

1,49

FABRFORMY

-44,93

-40,27

0,30

0,84

0,38

B2BPARTNER

-45,00

-40,40

0,21

0,54

0,22

RSY

-45,39

-40,8

0,93

4,79

2,25

MINERAL

-45,45

-40,87

0,49

0,98

0,54

DIGITAL

-45,59

-41,04

0,33

0,79

0,37

VENITI

-45,98

-41,44

1,92

6,39

2,89

-46

-41,45

0,91

2,35

1,08

-46,59

-42,07

0,24

1,10

0,47

TELIANI

EBC MAGNIFICO OEM

-47

-42,54

0,34

4,40

0,53

-47,26

-42,83

8,38

22,35

10,97

ECOTECH

-48

-43,64

0,45

1,60

0,65

MAKORA

-48

-43,64

0,08

0,33

0,13

RUCHCHORZ

-48

-43,64

0,63

2,09

0,91

GRUPAREC


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%) (zł)

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

SELVITA

(EUR)

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(zł)

(zł)

-49,07

-44,79

2,28

5,5

2,74

EASTSIDE

-50

-45,96

0,01

0,04

0,02

FUTURIS

-50

-45,86

0,03

0,10

0,04

GMK

-50

-45,8

5,00

11,00

5,00

NOVIAN

-50

-44,44

0,01

0,02

0,01

REMEDIS

-50

-45,81

0,18

0,45

0,2

VISION

-50

-46,15

0,01

0,05

0,02

ATSENERGY

-50,13

-46,04

0,01

0,83

0,17

ABEONET

-50,46

-46,30

0,58

2,40

0,74

STARFIT

-51,93

-47,89

1,7

7

2

PHOENIX

-52,05

-48,03

0,36

1,74

0,70

MONTUHOLD

-52,55

-48,57

1,60

7,50

2,60

I3D

-52,87

-48,9

1,39

5,21

1,52

PROXYAD

-53,33

-49,31

0,05

0,44

0,07

MBPARTNER

-53,85

-50

0,05

0,19

0,06

AGROMA

-54,17

-50,32

0,22

0,57

0,22

BIOMAX

-54,18

-50,34

0,63

2,98

1,15

NICOGAMES

-54,55

-50,6

0,02

0,11

0,05

NEMEX

-54,68

-50,96

0,05

0,17

0,06

EZO

-55,54

-51,81

3,59

11,87

3,97

SCOPAK

-56,13

-52,44

1,82

4,75

2,04

WBAY

-56,25

-52,49

0,05

0,34

0,07

INCANA

-56,36

-52,69

0,21

0,69

0,24

IMS

-56,88

-53,27

0,69

1,88

0,69

DAAH AQUAPOZ ALUMAST LUXIMA AEDES LZMO MBFACTORY INTWORKS ASTORIA IMMOFUND LIBERTY DOBRANASZA TERRA GREENENER RICHTER

-57,38 -57,50 -57,89 -58,18 -58,33 -59,34 -59,62 -59,7 -60,00 -60 -60 -60,77 -61,75 -62,5 -62,8

-53,8 -53,93 -54,36 -54,77 -54,82 -55,93 -56,22 -56,33 -56,51 -56,57 -56,64 -57,47 -58,54 -59,3 -59,68

4,60 4,77 0,33 0,05 0,30 1,46 0,30 0,27 0,04 0,09 0,04 1,96 0,57 0,07 0,65

18,00 23,50 1,32 0,35 1,30 6,10 1,23 2,30 0,15 0,55 0,30 7,45 3,4 0,30 2,25

6,99 9,60 0,48 0,08 0,60 2,48 0,42 0,54 0,05 0,14 0,04 2,14 0,83 0,09 0,77

235


Rocznik Giełdowy 2013

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

236

HOTBLOK CCTOOLS BINARY FONECO DEMOLEN EASYCALL HEFAL DORADCY24 GPFCAUSA KOMFORTKM LAURENPES REVITUM SYMBIO BIOGENED LOKATYBUD STOPKLA BLOOBER MTC WAKEPARK REKLAPL FOREVEREN ATONHT STIGROUP DXD DENTAMDC VELTO PLAYMAKER ESPEROTIA ZOC IDH PHARMENA VIAGUARA LETUS EXDEBT COOLMARK INVESTREM APOLONIA GRJAGUAR OPENNET

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

-62,96 -63,33 -63,57 -63,64 -64,34 -64,58 -65,81 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -67,07 -67,31 -67,39 -68,02 -68,15 -68,97 -68,97 -69,23 -69,48 -69,78 -70,37 -70,91 -71,43 -71,67 -72,73 -73,33 -74,23 -75 -75 -75 -76,56 -76,67 -76,92 -76,92 -77,14 -77,14 -77,44

-59,93 -60,25 -60,51 -60,64 -61,34 -61,61 -62,93 -63,24 -63,24 -63,97 -63,73 -63,87 -64,31 -64,56 -64,65 -65,34 -65,47 -66,36 -66,34 -66,67 -66,92 -67,24 -67,92 -68,48 -69,09 -69,29 -70,48 -71,05 -72,06 -72,53 -72,9 -72,53 -74,6 -74,67 -75 -75,04 -75,25 -75,22 -75,55

0,02 0,40 0,70 0,06 4,00 0,70 0,37 0,01 0,01 0,01 0,02 0,96 1,2 17,00 0,14 1,26 3,60 0,07 0,15 0,03 0,57 0,47 0,04 0,20 0,03 0,07 0,05 0,11 0,4 0,01 6,09 0,01 0,14 0,07 0,12 0,06 0,06 0,67 0,45

0,75 2,28 5,38 0,23 15,00 3,00 1,28 0,03 0,05 0,15 0,10 3,8 4,4 70,00 0,57 5,03 21,90 0,31 0,61 0,15 2,50 4,08 0,36 1,69 0,14 0,6 0,45 0,45 2,65 0,04 27,00 0,06 0,69 0,66 1,14 0,31 0,57 8,50 15,00

0,04 0,44 1,96 0,08 4,60 0,85 0,40 0,01 0,01 0,04 0,03 1 1,35 17,00 0,15 1,5 6,53 0,09 0,18 0,04 0,65 0,55 0,08 0,21 0,04 0,17 0,06 0,12 0,5 0,01 6,16 0,01 0,15 0,14 0,15 0,06 0,08 0,83 2,03


Rynek NewConnect

Stopy zwrotu z akcji w 2012 r. na NewConnect (cd.) Lp. Spółka

Stopa zwrotu od początku roku (%)

394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

BROADGATE GENERGY FACHOWCY EMMERSON VENTURION PARTEX MERIT VCP MGAMES APLINTER WESTREAL SOBET ICPD ALDA TAMEX MONDAY C2A CERABUD MDEVELOP DIRECTES GRAPHIC OPTIZENLB BPC JANTAR RELIGADEV GLOBALTR VENO POSITIVE WASPOL APOLLO EMPORIUM BUDUS

Kursy akcji min.

maks.

koniec roku

(zł)

(EUR)

(zł)

(zł)

(zł)

-78,18 -78,41 -78,69 -81,16 -81,43 -81,82 -83 -83,53 -84,5 -85,48 -86,04 -86,32 -86,47 -86,79 -87,29 -88,02 -88,24 -88,40 -88,46 -88,57 -88,83 -89 -90,00 -90,91 -91,67 -91,95 -92,36 -94,44 -95 -96,50 -97,66 -99,39

-76,35 -76,61 -76,9 -79,58 -79,87 -80,21 -81,58 -82,15 -83,19 -84,26 -84,87 -85,17 -85,35 -85,68 -86,22 -87,01 -87,27 -87,44 -87,51 -87,63 -87,89 -88,07 -89,13 -90,16 -90,81 -91,27 -91,72 -93,98 -94,58 -96,20 -97,46 -99,34

0,65 0,15 0,11 0,13 0,12 0,02 0,28 0,44 0,22 0,80 0,36 0,08 0,16 0,51 0,8 1,61 0,03 0,01 0,04 0,06 0,65 0,36 0,04 0,07 0,01 0,06 0,01 0,11 0,18 0,04 0,05 0,07

3,86 0,89 1,24 0,75 2,16 0,20 3,20 3,45 2,50 6,60 4,39 1,05 1,70 7,55 6,47 21,17 0,85 1,65 1,09 0,87 18,00 6,00 0,50 0,88 0,13 1,26 1,76 2,40 4 3,00 2,00 20,50

0,84 0,19 0,13 0,13 0,13 0,03 0,34 0,56 0,31 0,80 0,67 0,13 0,23 0,70 0,82 2,55 0,04 0,60 0,06 0,08 1,34 0,66 0,05 0,08 0,01 0,07 0,71 0,11 0,18 0,07 0,05 0,10

237


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje o największych stopach zwrotu w kolejnych miesiącach w 2012 r. na NewConnect Miesiące.

Akcje

Stopa zwrotu (%) (zł)

(EUR)

Styczeń

NOVAINV

143,75

154,97

Luty

MDEVELOP

181,25

189,36

Marzec

MWTENIS

208,33

208,68

Kwiecień

EONET

109,55

109,02

Maj

CLOUD

143,33

131,33

Czerwiec

ATSENERGY

209,63

218,06

Lipiec

FLYPL

266,00

279,71

Sierpień

ELKOPNRG

421,32

416,00

Wrzesień

BGE

364,71

372,91

2857,14

2844,71

230,00

232,02

1000,00

1006,56

Październik

TERMOREX

Listopad

CWPE

Grudzień

BIOMASS

Kalendarz wypłat dywidend przez spółki z NewConnect w 2012 r. Lp. Spółka

Data WZA

Data ustalenia prawa do dywidendy

Wartość dywidendy na akcję (zł)*

1

ONICO

5.03

20.03

4,40

2

SPC

16.03

15.06

0,02

3

I3D

28.03

28.06

0,18

4

DANKS

30.03

26.06

0,26

5

DEKTRA

11.04

27.04

1,50

6

APS

9.05

24.05

0,14

7

PHARMENA

14.05

14.06

0,05

8

PGSSOFT

14.05

31.05

0,11

9

CODEMEDIA

15.05

25.06

1,37

10 ORIONINV

22.05

22.08

1,62

11 WODKAN

25.05

23.07

0,14

12 COPERNIC

28.05

8.06

3,00

13 EUROTAX

29.05

11.06

0,56

14 BLACKPOIN

4.06

18.06

0,25

15 GWARANT

12.06

25.07

0,30

16 TMSBROKER

12.06

26.06

0,30

17 AQUABB

14.06

28.06

0,18

18 AITON

15.06

28.06

0,74

19 GRUPAHRC

19.06

2.07

0,01

20 SEKA

19.06

29.06

0,10

21 ANALIZY

20.06

29.06

0,40

22 WIERZYCL

21.06

5.07

0,01

238


Rynek NewConnect

Kalendarz wypłat dywidend przez spółki z NewConnect w 2012 r. (cd.) Data WZA

Data ustalenia prawa do dywidendy

Wartość dywidendy na akcję (zł)*

23 HYDRAPRES

21.06

20.09

0,01

24 EKOBOX

23.06

9.08

0,30

25 EGB

27.06

6.07

0,10

26 ECAUXILUM

27.06

6.07

0,25

27 EKOPOL

27.06

23.08

0,02

28 INTERNITY

28.06

10.07

0,18

29 ESKIMOS

28.06

16.07

0,03

30 MAKOLAB

29.06

16.07

0,03

31 MILKPOL

29.06

10.07

0,03

32 KOMPLEKS

29.06

16.07

0,03

33 LUG

29.06

28.09

0,01

34 ISIAG

29.06

9.07

0,04

35 PCZ

29.06

31.07

0,10

36 XSYSTEM

30.06

16.07

0,03

37 STARFIT

30.06

25.07

0,10

38 VERBICOM

12.07

1.08

0,01

39 XPLUS

31.07

31.08

0,02

40 GRODNO

27.09

5.11

0,03

Lp. Spółka

* Dla spółek zagranicznych, wartość dywidendy przeliczona po średnim kursie NBP z dnia ustalenia prawa do dywidendy. Akcje i PDA o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. Wartość Wolumen Data obrotu obrotu sesji (mln zł) (mln akcji)

Lp. Akcje

1 ZWG

24.02

9,03

4,90

14 ZWG

14.03

4,26

1,71

2 DTP

22.08

8,10

0,91

15 ZWG

23.03

4,07

1,67

3 ZWG

12.03

7,56

3,44

16 ZWG

17.02

3,98

2,90

4 ZWG

09.03

6,81

3,35

17 ZWG

27.02

3,87

2,14

5 ZWG

23.02

6,45

4,35

18 ZWG

19.04

3,82

1,65

6 ZWG

02.03

6,41

3,60

19 PRYMUS

20.12

3,74

2,11

7 ZWG

13.03

5,60

2,29

20 ZWG

16.03

3,65

1,55

8 ZWG

17.04

5,48

2,55

21 ZWG

30.03

3,44

1,44

9 ZWG

08.03

5,37

2,86

22 ZWG

28.03

3,31

1,41

10 ZWG

18.04

4,67

1,93

23 ZWG

26.04

3,08

1,26

11 SCOPAK

22.08

4,61

1,44

24 ZWG

26.03

3,00

1,21

12 BRIJU

18.12

4,60

0,34

25 BRIJU

28.08

2,94

0,20

13 ZWG

15.03

4,31

1,81

26 ZWG

20.02

2,87

2,10

Lp. Akcje

Wartość Wolumen Data obrotu obrotu sesji (mln zł) (mln akcji)

239


Rocznik Giełdowy 2013

Akcje i PDA o największych sesyjnych obrotach w 2012 r. (cd.) Lp. Akcje

Wartość Wolumen Data obrotu obrotu sesji (mln zł) (mln akcji)

Lp. Akcje

Wartość Wolumen Data obrotu obrotu sesji (mln zł) (mln akcji)

27 ZWG

20.04

2,81

1,27

64 PARTNER

16.11

1,57

8,11

28 KOPAHAUS

22.08

2,73

1,96

65 ZWG

22.03

1,53

0,62

29 ZWG

06.03

2,70

1,57

66 PSWCAPITA

30.01

1,49

1,78

30 FACHOWCY

18.05

2,68

7,02

67 ZWG

20.03

1,49

0,65

31 PLATIGE

23.08

2,56

0,07

68 MARKA

16.02

1,47

0,13

32 ZWG

21.02

2,45

1,75

69 PPG

25.04

1,46

2,15

33 ZWG

07.03

2,45

1,41

70 ZWG

07.09

1,43

0,37

34 TERMOREX

02.10

2,40

2,40

71 ZWG

10.05

1,42

0,63

35 ZWG

21.03

2,31

0,97

72 FORPOSTA

13.09

1,42

0,11

36 FACHOWCY-PDA

02.03

2,31

3,04

73 ZWG

11.04

1,41

0,70

37 ZWG

24.04

2,23

0,97

74 ZWG

16.05

1,38

0,63

38 ZWG

02.05

2,18

0,92

75 FACHOWCY-PDA

17.02

1,38

0,96

39 GCINVEST

23.08

2,17

0,87

76 MEDICALG

12.03

1,37

0,02

40 ZWG

05.03

2,13

1,19

77 ZWG

11.05

1,36

0,63

41 PPG

24.04

2,12

3,14

78 INVENTI

09.11

1,36

3,26

42 ZWG

16.02

1,93

1,54

79 INVENTI

14.11

1,36

1,13

43 ZWG

30.04

1,90

0,81

80 ZWG

27.04

1,34

0,57

44 ALEJA-PDA

14.06

1,89

12,12

81 INVENTI

20.11

1,33

0,83

45 ZWG

19.03

1,88

0,83

82 MDEVELOP

29.03

1,32

4,64

46 ESOTIQ

28.03

1,86

0,06

83 DTP

18.06

1,30

0,17

47 ATONHT

03.04

1,82

0,48

84 ALEJA-PDA

28.06

1,28

9,84

48 ZWG

15.02

1,81

1,61

85 ZWG

27.03

1,28

0,53

49 INTERNITY

23.08

1,80

0,41

86 INVISTA

30.01

1,26

2,86

50 ZWG

17.05

1,79

0,80

87 FACHOWCY-PDA

27.02

1,25

1,25

51 ZWG

23.04

1,78

0,80

88 COPERNIC

30.08

1,24

0,01

52 ZWG

02.04

1,77

0,73

89 ORPHEE

03.12

1,23

0,12

53 FACHOWCY

03.04

1,72

1,57

90 ZWG

02.08

1,22

0,49

54 PPG

23.04

1,71

2,57

91 HURTIMEX

20.01

1,22

2,02

55 ZWG

29.03

1,69

0,74

92 11BIT

04.07

1,22

0,13

56 ZWG

13.08

1,67

0,59

93 INVENTI

12.11

1,18

1,79

57 FACHOWCY-PDA

24.02

1,66

1,45

94 PPG

20.04

1,18

1,82

58 ZWG

05.04

1,63

0,72

95 ZWG

14.09

1,18

0,28

59 MGAMES

14.11

1,63

2,31

96 ZWG

03.04

1,17

0,49

60 NICOGAMES

16.10

1,63

18,42

97 FACHOWCY-PDA

15.02

1,17

0,65

61 ZWG

10.04

1,61

0,72

98 FUTURIS

28.02

1,17

19,11

62 PLASMA

07.12

1,60

0,11

99 INVENTI

13.11

1,14

1,36

63 ZWG

25.04

1,59

0,65

100 ZWG

16.08

1,13

0,34

240


Rynek NewConnect

Prawa do akcji (PDA) według wartości obrotów w 2012 r. Lp. Spółka

Skrót

Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Wartość obrotów

(mln zł)

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu (%)

Średni Średnia Średnia Wartość Liczba wolumen liczba liczba obrotów transakcji obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję

(%)

(akcje)

(mln zł)

17,0 37,33%1690,33%

602 769

203

534

-

-

1

FACHOWCY-PDA FAVA

2

ALEJA-PDA

ALSA

8,9 19,52% 822,93%

878 410

60

255

-

-

3

PRESTO-PDA

PSTA

5,8 12,73% 510,46%

279 704

39

123

-

-

4

ARI-PDA

ARIA

2,5

5,54% 408,22%

279 497

156

461

-

-

5

MBFACTORY-PDA MBFA

2,0

4,40% 679,71%

10 095

26

127

-

-

6

NICOGAMES-PDA NGSA

1,8

3,91% 74,71%

975 105

44

205

-

-

7

WEEDO-PDA

WDOA

0,9

2,00% 198,09%

8 946

18

102

-

-

8

DXD-PDA

DXDA

0,8

1,85% 63,28%

12 203

10

62

-

-

9

KME-PDA

KMEA

0,8

1,71% 208,02%

238 679

28

143

-

-

10 INWAZJAPC-PDA IPCA

0,7

1,52% 49,61%

38 848

6

41

-

-

11 SLR-PDA

SLRA

0,7

1,49% 47,86%

1 126

16

80

-

-

12 PILAB-PDA

PILA

0,6

1,34% 76,64%

5 748

22

108

-

-

13 KKHERBAL-PDA

KKHA

0,5

1,19% 166,31%

8 046

21

119

-

-

14 STARFIT-PDA

SFIA

0,4

0,86% 22,03%

3 029

17

76

-

-

15 PARTNER-PDA

PRNA

0,4

0,81% 25,77%

134 474

18

90

-

-

16 SPC-PDA

SPCA

0,3

0,75% 46,46%

12 335

3

27

-

-

17 VIVID-PDA

VVDA

0,3

0,64% 12,91%

24 693

7

60

-

-

18 OPTONET-PDA

OTNA

0,2

0,40% 113,87%

12 653

9

81

-

-

19 FOREVEREN-PDA FORA

0,2

0,37%

3,42%

6 288

10

57

-

-

20 ICPGROUP-PDA

0,1

0,31% 23,26%

1 124

5

41

-

-

21 MEDIANPOL-PDA MDNA

0,1

0,29% 27,99%

4 402

5

39

-

-

22 FORPOSTA-PDA

FPOA

0,1

0,22%

1,62%

335

3

32

-

-

23 ZWG-PDA

ZWGA

0,1

0,18%

2,45%

9 795

18

83

-

-

24 FMOZAROW-PDA FMOA

0,1

0,15% 11,11%

706

1

20

-

-

25 PINOTCARO-PDA PCRA

0,1

0,11%

1,07%

1 609

3

33

-

-

26 ALDA-PDA

ALDA

0,0

0,07%

3,54%

133

3

26

-

-

27 DXD-PDA

DXDA

0,0

0,07% 12,65%

1 840

8

49

-

-

30 RELIGADEV-PDA

RELA

0,0

0,07%

2,20%

3 732

2

45

-

-

29 AEDES-PDA

AEDA

0,0

0,04%

2,10%

572

2

22

-

-

ICPA

241


Rocznik Giełdowy 2013

Prawa do akcji (PDA) według wartości obrotów w 2012 r. (cd.) Lp. Spółka

Skrót

Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Wartość obrotów

Udział Roczny w wskaźnik obrotach obrotu

Średni Średnia Średnia Wartość Liczba wolumen liczba liczba obrotów transakcji obrotu na transakcji zleceń sesję na sesję na sesję

(mln zł)

(%)

(%)

(akcje)

(mln zł)

30 SYNKRET-PDA

SYNA

0,0

0,04%

1,19%

224

5

22

-

-

31 VENITI-PDA

VNTA

0,0

0,04%

5,10%

282

2

27

-

-

32 VGROUP-PDA

VGSA

0,0

0,04%

0,35%

34

1

29

-

-

33 F24-PDA

F24A

0,0

0,02%

0,55%

5 227

2

25

-

-

34 ALUMAST-PDA

ALUA

0,0

0,00%

0,04%

43

0

21

-

-

35 BLIRT-PDA

BLRA

0,0

0,00%

0,00%

0

0

16

-

-

36 EASTSIDE-PDA

ESCA

0,0

0,00%

0,01%

92

0

4

-

-

37 EUROSNACK-PDA ECKA

0,0

0,00%

0,61%

400

0

5

-

-

38 POSITIVE-PDA

POSA

0,0

0,00%

0,08%

179

0

24

-

-

39 VENO-PDA

VENA

0,0

0,00%

0,06%

9 620

1

39

-

-

242


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

36 250 000,00

1 809,60

16,75

4,37

154,4

0,3

2 TERMOREX

113 000 000,00

904,00

8,37

73,52

x

---

3 ELKOPNRG

16 250 000,00

510,25

4,72

269,40

x

---

4 DTP

35 714 000,00

314,28

2,91

3,92

37,7

---

5 ELEMENTAL

103 163 727,00

257,91

2,39

2,28

20,0

---

6 PPG

Spółki krajowe 1 PCZ

619 034 378,00

247,61

2,29

0,72

19,3

---

7 MEDICALG

3 421 926,00

225,85

2,09

3,16

37,3

---

8 BIOMEDLUB

38 560 410,00

190,49

1,76

3,90

654,6

---

9 MOSTALWRO

74 540 776,00

171,44

1,59

3,86

30,7

---

28 080 000,00

133,94

1,24

14,73

47,8

---

10 ZWG 11 TILIA

1 000 000,00

125,00

1,16

18,41

x

---

12 AQUABB

12 986 996,00

124,68

1,15

0,36

14,1

1,9

13 PLATIGE

3 182 857,00

109,65

1,01

4,97

x

---

41 545 000

109,26

1,01

28,49

x

---

1 155 056

107,42

0,99

2,46

17

3,1

14 FLYPL 15 COPERNIC 16 CUBEITG

76 704 477

107,39

0,99

1,08

x

---

17 MABION*

6 900 000,00

103,50

0,96

4,87

x

---

18 GCINVEST

32 438 184

96,67

0,89

0,83

3,4

---

19 SCOPAK

47 350 000

96,59

0,89

2,46

x

---

6 682 000,00

89,47

0,83

6,02

x

---

21 BRIJU

5 978 260

86,09

0,80

3,97

18,8

---

22 DAAH

10 903 697

76,22

0,71

2,91

60,9

---

23 COLEOS

37 000 000

74,00

0,68

11,73

x

---

5 369 577

72,49

0,67

5,37

15,4

---

27 641 405,00

71,31

0,66

9,99

x

4,3

20 SYNEKTIK*

24 SMT 25 PGSSOFT 26 DRUKPAK

4 171 472

64,66

0,60

1,60

15

---

27 KOPAHAUS

52 495 000,00

62,99

0,58

5,95

16,1

---

28 TPH

29 400 000,00

62,92

0,58

1,44

8,6

---

6 600 000,00

62,83

0,58

5,92

4,9

---

29 BAUMAL 30 BALTONA

11 256 577

61,91

0,57

2,80

x

---

31 STOCKINFO

108 870 000,00

60,97

0,56

287,58

x

---

32 PROGRES*

4 440 000,00

59,05

0,55

2,08

3,6

---

33 WEGLOPEX

230 000 000,00

57,50

0,53

2,34

x

---

243


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

34 SYNKRET 35 FHDOM

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

5 620 242,00

55,81

0,52

17,13

x

---

3 000 000

55,50

0,51

5,78

x

---

26 700 000

53,40

0,49

5,65

25,1

---

37 CASPAR

1 841 577,00

51,40

0,48

5,51

x

---

38 BIOMAX

44 560 000,00

51,24

0,47

3,97

x

---

3 341 895

48,46

0,45

3,80

12,9

---

40 EMCAPITAL

50 000 000,00

47,50

0,44

5,00

x

---

41 INVISTA

78 971 946,00

47,38

0,44

1,47

x

---

42 CODEMEDIA

1 669 385,00

47,24

0,44

2,32

11,0

4,6

43 ESOTIQ*

1 754 000,00

47,18

0,44

1,90

12,7

---

44 QUART

12 830 000,00

46,83

0,43

1,68

21,3

---

45 WINDMOBIL

7 292 245

45,94

0,43

4,20

18

---

46 CFBPS

8 363 508

45,16

0,42

2,70

30,9

---

47 PHARMENA

7 036 042,00

43,34

0,40

2,52

37,4

0,7

48 PFH

5 408 325,00

43,21

0,40

2,49

68,8

---

36 EKANCELAR

39 TELESTR*

49 BALTICON

310 500 000

40,37

0,37

0,98

46,9

---

162 332 280,00

38,96

0,36

1,94

53,1

---

51 ADMIRAL

38 075 060,00

37,69

0,35

3,10

26,8

---

52 GRODNO

12 300 000,00

37,39

0,35

1,54

11,5

1,0

11 500 000

36,80

0,34

0,89

44

---

50 SUNEX

53 SCANMEDMM 54 01CYBATON

717 332 160,00

35,87

0,33

1,10

x

---

55 AUTOSPA

5 408 679

35,16

0,33

3,61

x

---

56 WODKAN

5 118 675,00

34,55

0,32

0,16

31,7

2,1

57 INTERNITY*

8 330 000,00

33,24

0,31

2,40

8,0

4,5

11 675 685,00

32,69

0,30

6,49

x

---

14 100 000

32,57

0,30

1,29

16,2

---

1 788 000

32,54

0,30

5,37

22,9

---

60 000 000,00

30,00

0,28

0,52

x

28,9

1 082 312,00

29,76

0,28

1,29

20,5

5,9

12 767 308,00

29,36

0,27

3,46

13,6

---

58 RUNICOM 59 FITEN 60 SLR 61 PSWCAPITA 62 ORIONINV 63 NFPL 64 TECHMADEX

1 074 700

28,80

0,27

2,84

x

---

10 463 566,00

28,67

0,27

3,99

x

---

66 ATCCARGO

6 500 000,00

28,21

0,26

2,62

x

---

67 PLASMA

2 000 000,00

28,00

0,26

1,53

7,3

---

65 SELVITA

244


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

68 BRASTER 69 JRINVEST

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

2 472 291

27,20

0,25

2,93

x

---

3 900 000,00

26,91

0,25

1,25

7,7

---

13 751 572,00

26,27

0,24

1,14

28,1

---

71 LUG

7 198 570,00

25,99

0,24

0,68

6,5

6,9

72 COMPERIA

1 357 084,00

25,85

0,24

7,71

14,8

---

73 GONTYNIEC

1 178 600,00

25,69

0,24

2,24

16,2

---

74 DOMLEK

1 040 013,00

25,46

0,24

8,92

909,3

---

75 EKOBOX

8 826 000,00

25,33

0,23

2,24

12,7

10,5

76 ORGANIC

4 182 326,00

24,84

0,23

1,72

x

---

77 ROTOPINO

10 000 000,00

24,60

0,23

2,04

28,5

---

9 900 000

24,55

0,23

1364,00

x

---

70 INVICO

78 ASTRO 79 EGB

13 054 000,00

24,54

0,23

0,63

4,9

5,3

80 DENTAMDC

611 713 655,00

24,47

0,23

27,96

x

---

81 5THAVENUE

19 060 000

24,40

0,23

2,42

105,2

---

4 000 000,00

24,04

0,22

0,94

10,8

1,7

83 WIDOKEN

25 909 133,00

23,84

0,22

0,84

x

---

84 HORTICO

11 184 090,00

23,60

0,22

1,71

16,3

---

85 IMS

33 115 036,00

22,85

0,21

2,51

19,0

---

86 EONET

2 059 379

22,80

0,21

2,17

x

---

87 BIOGENED

1 311 555

22,30

0,21

0,88

13,4

---

88 LZMO

8 930 000,00

22,15

0,21

1,19

x

---

89 DYWILAN

5 284 000,00

21,08

0,20

5,73

x

---

90 INVENTI

23 232 000,00

20,68

0,19

4,97

135,1

---

91 READGENE

11 790 010,00

20,16

0,19

5,25

x

---

1 350 000

20,05

0,19

5,50

16,9

---

93 AITON

10 122 730

19,94

0,18

3,39

19,2

3,8

94 MERA

10 092 500,00

19,68

0,18

0,36

5,4

---

95 EUROTAX

5 000 000,00

19,45

0,18

8,20

12,1

14,4

96 BIOMAXIMA

3 040 000,00

19,15

0,18

2,34

22,5

---

97 11BIT

2 217 199,00

19,07

0,18

3,11

18,0

---

98 CCS

15 891 000,00

19,07

0,18

2,20

x

---

99 LSTECHHOM

16 700 000,00

19,04

0,18

4,78

x

---

1 454 546

18,91

0,18

4,17

x

---

15 000 000,00

18,75

0,17

2,77

10,5

---

82 SEKA

92 ADMASSIVE

100 FORPOSTA 101 SMSKREDYT*

245


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

102 EPIGON

108 750 000

18,49

0,17

1,96

5,8

---

103 AZTEC

3 414 667

18,41

0,17

1,62

18

---

104 VGROUP

1 341 000,00

18,21

0,17

4,21

41,7

---

105 ASSETUS

2 250 000,00

18,00

0,17

31,25

x

---

106 GENOMED

1 321 301,00

17,84

0,17

4,25

x

---

107 INFOSYS

4 107 076,00

17,78

0,16

2,22

12,7

---

108 IDH

1 760 777 268,00

17,61

0,16

0,22

x

---

109 NOVIAN

1 756 161 332,00

17,56

0,16

0,27

x

---

92 000 000,00

17,48

0,16

0,44

9,1

---

111 VIVID

25 300 000

17,46

0,16

3,92

70,7

---

112 WERTHHOLZ

52 800 000

17,42

0,16

1,31

x

---

6 951 233,00

17,38

0,16

15,96

x

---

876 627,00

17,23

0,16

0,61

2,7

---

115 MARKA

2 314 286,00

17,20

0,16

1,30

10,5

---

116 PRYMUS

10 000 000,00

17,00

0,16

1,48

6,8

---

117 MINOX

34 526 451,00

16,92

0,16

0,47

1,6

---

4 257 777,00

16,90

0,16

2,25

x

---

119 ADUMA

1 206 251

16,68

0,15

4,79

34,8

---

120 IZOBLOK

828 700,00

16,57

0,15

0,94

23,1

---

121 MODECOM

1 180 284,00

16,52

0,15

1,04

10,7

---

122 TROMEDIA

13 650 000,00

16,52

0,15

0,95

6,7

---

15 000 000

16,50

0,15

11,89

x

---

124 BLACKPOIN

11 000 000,00

16,39

0,15

0,67

4,9

17,1

125 MORIZON

10 948 520,00

16,31

0,15

5,76

x

---

126 TAMEX

19 450 000,00

15,95

0,15

1,14

x

---

110 GENERGY

113 BGE 114 PREFABET

118 EZO

123 BIOMASS

127 ANALIZY

1 320 000

15,84

0,15

5,55

15,5

3,3

128 NAVIMORIN

2 727 050,00

15,63

0,14

1,22

x

---

129 NWAI

1 851 500,00

15,31

0,14

2,12

12,6

---

16 790 701,00

15,28

0,14

57,88

x

---

131 GWARANT

5 000 000,00

15,25

0,14

3,23

8,2

9,8

132 ONICO

1 375 000,00

15,21

0,14

2,53

7,0

39,8

133 ASTORIA

302 077 132

15,10

0,14

0,52

x

---

134 GRUPAREC

1 376 671,00

15,10

0,14

1,08

x

---

135 IAI

8 156 235,00

15,09

0,14

6,11

x

---

130 RUCHCHORZ

246


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

136 ICPGROUP

5 337 468,00

14,94

0,14

8,28

16,6

---

137 FARM51

3 760 000,00

14,59

0,14

5,23

x

---

138 ADASTRA

5 576 932,00

14,22

0,13

91,16

x

---

139 I3D

9 290 000,00

14,12

0,13

3,52

x

10,9

24 612 300,00

14,03

0,13

0,43

66,5

---

141 SPC

100 000 000

14,00

0,13

1,21

14,1

2,5

142 BBCONSULT

3 675 000,00

13,85

0,13

3,06

x

---

143 PILAB

1 470 000,00

13,82

0,13

14,33

x

---

144 DEKTRA

1 104 000,00

13,76

0,13

3,25

10,5

12,0

145 CSY

7 200 000,00

13,75

0,13

1,68

16,4

---

146 GOTFI

1 640 000,00

13,46

0,12

4,07

22,2

---

147 TELEMEDPL

5 800 000

13,34

0,12

6,10

43,6

---

148 HYDRAPRES

35 934 992,00

13,30

0,12

0,75

7,7

2,7

149 ORZLOPONY

7 878 888,00

13,24

0,12

1,15

x

---

150 ECAUXILUM

5 881 000

13,23

0,12

0,93

x

11,1

140 GREMPCO

151 SFKPOLKAP

4 550 000,00

13,15

0,12

0,74

11,0

---

1 300 000 000,00

13,00

0,12

0,80

x

---

153 MPAY

44 800 000,00

12,99

0,12

1,91

x

---

154 RCUNION

13 840 209,00

12,87

0,12

1,79

x

---

420 000 000

12,60

0,12

0,94

x

---

152 STARKDEV

155 URLOPYPL 156 ALKAL

5 547 620,00

12,48

0,12

1,25

7,9

---

88 500 000,00

12,39

0,11

0,92

4,8

---

158 INNOGENE

5 202 522,00

12,23

0,11

11,47

x

---

159 S4E

1 737 171,00

12,16

0,11

1,06

4,0

---

49 000 000,00

11,76

0,11

0,79

29,0

---

157 SSI

160 ABSINVEST 161 APS

5 296 839

11,55

0,11

1,17

5,9

6,4

3 012 244,00

11,48

0,11

2,81

x

---

21 213 393,00

11,24

0,10

1,24

47,2

---

8 689 996,00

11,21

0,10

2,08

21,1

0,8

10 345 000,00

10,97

0,10

6,90

x

---

166 DEMOLEN

2 350 000,00

10,81

0,10

1,02

x

---

167 POLMAN

34 730 250,00

10,77

0,10

1,31

8,0

---

168 SFD

44 480 000,00

10,68

0,10

0,97

x

---

2 521 093,00

10,46

0,10

3,39

x

---

162 IBCPOLSKA 163 VEDIA 164 VERBICOM 165 ROCCA

169 MEW

247


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

10 000 000

10,30

0,10

3,01

x

---

171 RODAN

11 162 810,00

10,05

0,09

0,59

53,4

---

172 ATONHT*

18 202 056,00

10,01

0,09

0,57

x

---

173 NICOGAMES

197 987 341,00

9,90

0,09

0,79

x

---

174 SZAR

110 000 000,00

9,90

0,09

0,60

7,0

---

175 APIS

195 845 000,00

9,79

0,09

1,10

x

---

176 UNIMOTGAZ

3 203 797,00

9,61

0,09

0,68

7,1

---

177 MAKOLAB

7 074 730,00

9,55

0,09

2,01

8,6

2,2

26 000 000,00

9,36

0,09

3,16

x

---

24 485 020

9,30

0,09

1,04

20

---

180 PROLOG

1 000 000,00

8,99

0,08

3,03

x

---

181 RAJDY4X4

8 144 695,00

8,88

0,08

1,28

x

---

182 ROBINSON

1 444 642,00

8,88

0,08

1,77

29,9

---

183 FLUID

21 996 040,00

8,80

0,08

0,36

6,5

---

184 ISIAG

6 800 000,00

8,77

0,08

2,11

8,9

3,1

170 ARTBIZNES

178 MOMO 179 FABRFORMY

185 FONECO

109 000 000,00

8,72

0,08

0,43

x

---

186 BLOOBER

1 330 789

8,69

0,08

1,18

26,9

---

187 ESKIMOS

20 667 197

8,47

0,08

0,61

13,8

7,3

188 ECOTECH

12 930 687,00

8,40

0,08

0,54

x

---

189 AQUAPOZ

870 000

8,35

0,08

0,72

5

---

3 700 000,00

8,33

0,08

2,60

93,5

---

5 412 537

8,12

0,08

1,10

x

---

192 BLIRT

4 286 347,00

8,02

0,07

2,66

x

---

193 EASTSIDE

398 038 617

7,96

0,07

0,44

32,5

---

194 STEMCELLS

6 636 500,00

7,96

0,07

3,20

x

---

195 REMEDIS

39 126 666,00

7,83

0,07

2,02

x

---

196 SEVENET

6 676 533

7,81

0,07

0,75

10,7

---

197 MALKOWSKI

8 040 400,00

7,64

0,07

0,58

36,7

---

198 MBPARTNER

126 226 025,00

7,57

0,07

0,38

x

---

199 IU

4 445 000,00

7,51

0,07

4,83

19,5

---

200 BLUMERANG

190 RSY 191 DOMEXBUD

9 600 000,00

7,49

0,07

0,54

2,2

---

201 EKOPOL

2 594 532

7,39

0,07

0,87

x

0,9

202 XPLUS

66 883 012

7,36

0,07

2,10

x

18,1

183 221 537

7,33

0,07

0,47

x

---

203 FUTURIS

248


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

204 CLOUD

3 300 000,00

7,26

0,07

10,87

x

---

205 GRUPAHRC

8 500 000,00

7,06

0,07

5,12

47,7

1,2

206 EUROSNACK

14 668 508,00

7,04

0,07

4,49

x

---

207 SWISSPSM

4 070 895

6,92

0,06

2,50

x

---

208 MOTORICUS

16 040 000,00

6,90

0,06

0,71

22,2

---

209 LASERMED

5 342 874,00

6,89

0,06

42,81

x

---

210 YURECO

6 323 526,00

6,83

0,06

2,42

189,7

---

211 KUPIEC

4 414 609,00

6,75

0,06

0,96

11,7

---

212 DOMZDROW

5 042 332,00

6,71

0,06

0,00

x

---

213 PREMFOOD

5 650 001,00

6,67

0,06

6,97

7,4

---

214 LOKATYBUD

44 276 975,00

6,64

0,06

0,51

x

---

215 MADKOM

41 490 000,00

6,64

0,06

1,99

x

---

3 376 321

6,62

0,06

2,20

35,6

---

1 540 792,00

6,61

0,06

2,44

x

---

60 000 000,00

6,60

0,06

0,99

32,4

---

216 BINARY 217 KBJ 218 PARTNER 219 KORBANK

4 936 620,00

6,57

0,06

1,54

9,5

---

20 930 000,00

6,49

0,06

0,38

20,0

---

221 EMUZYKA

7 516 666,00

6,24

0,06

1,84

5,7

---

222 XSYSTEM

7 200 000

6,19

0,06

1,33

57,3

3,3

6 502 000,00

6,18

0,06

0,85

10,2

---

220 KLON

223 UBOATLINE 224 CERABUD

10 275 938

6,17

0,06

1,02

x

---

225 INPOINT

6 025 334,00

6,15

0,06

3,54

x

---

226 KOMPLEKS

6 362 000,00

6,04

0,06

0,61

9,4

3,2

227 DANKS

4 577 057,00

5,95

0,06

2,03

4,9

20,0

228 MODE

5 913 218,00

5,91

0,05

11,26

57,4

---

229 MAKORA

44 900 000,00

5,84

0,05

1,56

x

---

230 MILKPOL

11 853 500,00

5,69

0,05

1,01

70,2

6,3

231 BMMEDICAL

3 140 000

5,65

0,05

1,93

x

---

232 EKOKOGEN

8 820 000

5,64

0,05

5,08

x

---

233 T2INVEST

6 150 000

5,47

0,05

0,27

x

---

234 TAXNET 235 SARE 236 TABLEO 237 INTELIWIS

3 857 765

5,44

0,05

1,31

34,4

---

2 215 500,00

5,43

0,05

1,86

13,9

---

2 700 000

5,40

0,05

2,01

x

---

6 258 915,00

5,32

0,05

5,90

x

---

249


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

238 BIOERG

8 500 000

5,27

0,05

4,26

239,5

---

2 584 000,00

5,25

0,05

0,41

655,7

---

16 364 400

5,24

0,05

1,18

4,1

---

241 POLTRONIC

7 158 000,00

5,23

0,05

1,17

10,0

---

242 GMK

1 040 100,00

5,20

0,05

11,18

x

---

74 311 006

5,20

0,05

0,51

6

14,3

239 OPENNET 240 WDBBU

243 WIERZYCL 244 SUNTECH

15 940 000

5,10

0,05

2,24

x

---

11 134 880,00

5,01

0,05

1,82

16,0

---

250 000 000,00

5,00

0,05

0,29

x

---

247 AKCEPTFIN

5 000 000

4,95

0,05

0,68

6,5

---

248 VIDIS

3 414 131

4,95

0,05

0,89

117,9

---

3 588 527,00

4,81

0,04

2,14

x

---

7 332 235

4,77

0,04

14,80

x

---

251 MGAMES

15 250 000,00

4,73

0,04

2,36

x

---

252 DIGITAL

12 650 027,00

4,68

0,04

0,55

37,1

---

253 EDISON

1 451 567

4,65

0,04

5,26

x

---

254 INBOOK

6 097 830,00

4,57

0,04

4,39

x

---

255 INDEXMEDI

1 300 000,00

4,50

0,04

1,86

x

---

256 NOTORIA

1 000 000,00

4,50

0,04

2,21

x

---

257 GALVO

4 000 000,00

4,36

0,04

0,48

7,7

---

258 SOBET

245 MEDIACAP 246 VISION

249 GRAPHIC 250 FOREVEREN

32 962 500,00

4,29

0,04

0,38

x

---

259 BIOFACTOR

1 902 000,00

4,18

0,04

1,17

119,6

---

260 ADVERTIGO

29 750 000,00

4,17

0,04

1,11

595,0

---

261 DIGATE

23 131 925,00

4,16

0,04

0,21

x

---

262 MOBINI

2 461 250,00

4,13

0,04

3,98

x

---

263 GKSKAT

15 823 735,00

4,11

0,04

2,09

x

---

264 YELLOWHAT

41 000 000,00

4,10

0,04

0,98

x

---

101 250 000

4,05

0,04

1,11

7,9

---

266 VENTURION

30 945 000

4,02

0,04

1,46

x

---

267 WESTREAL

6 000 000

4,02

0,04

0,28

3,1

---

7 000 000,00

3,99

0,04

6,25

x

---

1 792 500

3,94

0,04

7,22

x

---

30 145 179

3,92

0,04

0,15

x

---

1 580 000

3,92

0,04

0,00

x

---

265 ARTEFE

268 KCSP 269 TRICEPS 270 EMMERSON 271 WEEDO

250


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

2 490 000,00

3,91

0,04

1,97

x

---

273 INVESTREM

64 750 000,00

3,89

0,04

0,41

1,2

---

274 OPTIZENLB

5 799 419,00

3,83

0,04

1,48

x

---

275 LESNERUNO

3 600 000,00

3,82

0,04

3,46

x

---

10 465 315,00

3,77

0,03

2,42

7,4

---

373 985 665

3,74

0,03

2,81

x

---

278 POLSKIHR

12 757 242,00

3,70

0,03

3,09

x

---

279 CALESCO

2 723 471

3,68

0,03

2,74

44,3

---

280 WBAY

52 500 000,00

3,68

0,03

0,28

x

---

281 VENO

5 140 706

3,65

0,03

0,25

x

---

282 PLANETSOF

3 000 000,00

3,60

0,03

3,73

6,7

---

283 PREMETINV

272 ABAK

276 HURTIMEX 277 DORADCY24

10 000 001,00

3,50

0,03

9,00

x

---

284 MGMSYS

2 821 500,00

3,47

0,03

4,76

13,2

---

285 DEPEND

11 485 000,00

3,45

0,03

1,89

x

---

286 ROVITA

13 637 600,00

3,41

0,03

0,96

x

---

287 STOPKLA

2 275 246,00

3,41

0,03

1,67

x

---

288 AEDES

5 651 430

3,39

0,03

0,69

3

---

289 DOBRANASZA

1 585 000

3,39

0,03

1695,95

x

---

28 123 985

3,37

0,03

1,00

x

---

6 307 000,00

3,34

0,03

3,65

25,7

---

290 ESPEROTIA 291 OEM 292 B2BPARTNER

15 090 000,00

3,32

0,03

0,61

x

---

293 BROADGATE

3 941 715

3,31

0,03

0,22

3,3

---

294 STARFIT

1 653 000

3,31

0,03

2,33

11,1

4,2

295 TERMOEXP

1 035 342,00

3,31

0,03

2,42

8,5

---

296 EBC

3 000 000,00

3,24

0,03

1,08

x

---

297 VENITI

1 116 000

3,23

0,03

6,14

x

---

298 AGROMA

14 600 000

3,21

0,03

0,87

x

---

299 APLINTER

3 973 600

3,18

0,03

9,81

x

---

18 487 040

3,14

0,03

0,28

8,7

---

301 MINERAL

5 769 988,00

3,12

0,03

1,09

9,5

---

302 SURFLAND

3 361 166,00

3,09

0,03

1,05

x

---

303 EMONT

6 500 000,00

3,06

0,03

0,66

6,9

---

304 FININT

1 320 062

3,04

0,03

50,60

x

---

305 GOLAB

10 752 000,00

3,01

0,03

1,45

8,6

---

300 ATSENERGY

251


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

306 GREENENER

33 340 000,00

3,00

0,03

1,33

x

---

307 POLNOCNR

6 380 000,00

2,93

0,03

0,32

4,7

---

5 100 000

2,86

0,03

5,60

x

---

70 000 000,00

2,80

0,03

0,38

x

---

1 650 000

2,77

0,03

2,91

13,7

---

6 120 250,00

2,75

0,03

1,62

x

---

308 STERGAMES 309 HOTBLOK 310 ACREO 311 FMOZAROW 312 DOMENOMAN

4 770 000

2,72

0,03

0,99

x

---

1 200 000,00

2,72

0,03

1,79

5,9

---

66 850 000

2,67

0,02

0,23

8

---

315 EFICOM

4 300 000

2,67

0,02

0,61

x

---

316 TELESTO

590 000,00

2,66

0,02

2,23

2,7

---

317 INCANA

10 976 800,00

2,63

0,02

0,55

67,5

---

318 LUXIMA

32 800 000,00

2,62

0,02

0,59

x

---

319 PPRICE

26 000 001,00

2,60

0,02

3,29

x

---

320 HEFAL

6 210 953,00

2,48

0,02

0,47

x

---

321 EXDEBT

17 448 942

2,44

0,02

0,32

x

---

322 ARTNEWMED

10 008 514

2,40

0,02

0,00

x

---

323 BUDOSTAL5

17 061 000

2,39

0,02

0,00

x

---

324 MEDIANPOL

8 865 170,00

2,39

0,02

0,61

x

---

325 MMCPL

1 073 513,00

2,37

0,02

1,91

6,4

---

313 NANOTEL 314 C2A

326 INWESTPL

7 863 087,00

2,36

0,02

0,77

3,7

---

327 POSITIVE

20 785 612,00

2,29

0,02

0,00

x

---

328 MAXIMUS

18 750 000,00

2,25

0,02

0,90

54,9

---

329 RICHTER

2 900 000,00

2,23

0,02

0,00

x

---

330 CWPE

6 510 000,00

2,21

0,02

1,07

x

---

331 EKIOSK 332 SAKANA 333 ERS 334 CCTOOLS 335 SMOKESHOP 336 TAXUSFUND 337 BPC 338 DASE 339 MONDAY

252

18 090 000

2,17

0,02

1,47

x

---

6 733 000,00

2,15

0,02

0,95

9,1

---

4 318 600

2,12

0,02

1,42

x

---

4 650 000,00

2,05

0,02

2,20

28,8

---

3 270 500

2,03

0,02

2,82

42,2

---

8 118 950,00

2,03

0,02

1,07

x

---

40 338 000,00

2,02

0,02

0,31

x

---

4 687 500

2,02

0,02

0,94

3

---

788 485,00

2,01

0,02

0,08

x

---


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

100 000 000

2,00

0,02

1,82

x

---

341 LAURENPES

66 500 000,00

2,00

0,02

1,57

9,2

---

342 VENTUREIN

6 840 000

1,98

0,02

0,53

1,1

---

343 SYMBIO

1 431 323,00

1,93

0,02

0,57

16,2

---

344 ONERAY

38 098 319,00

1,90

0,02

0,56

x

---

345 TELIANI

5 720 000

1,89

0,02

3,58

x

---

340 BLUETAX

346 JDB

47 000 000,00

1,88

0,02

0,36

10,2

---

347 STANUSCH

1 497 005

1,86

0,02

2,40

x

---

348 GEOINVENT

18 512 500,00

1,85

0,02

1,33

x

---

349 MPLVERBUM

2 444 444,00

1,83

0,02

0,59

18,9

---

350 M4B

6 400 000,00

1,79

0,02

0,71

5,7

---

351 ZOC

3 588 500,00

1,79

0,02

1,36

51,3

---

352 MAGNIFICO

3 794 593,00

1,78

0,02

1,28

x

---

353 EXAMOBILE

1 450 000

1,77

0,02

5,74

x

---

354 KKHERBAL

2 179 000,00

1,76

0,02

3,46

27,2

---

355 ALUMAST

3 652 094

1,75

0,02

0,00

x

---

356 SILVACG

9 190 303

1,75

0,02

0,10

x

---

357 YOURIMAGE

4 170 000

1,75

0,02

2,64

67,4

---

358 IPODS

1 300 000,00

1,74

0,02

0,44

1,0

---

359 GPPI

5 775 000,00

1,73

0,02

0,47

x

---

360 LANGLOO

21 594 748,00

1,73

0,02

0,79

x

---

172 202 995,00

1,72

0,02

0,53

2,4

---

362 BPI

4 283 500,00

1,71

0,02

0,61

x

---

363 COMPRESS

5 000 000,00

1,70

0,02

1,53

28,8

---

364 AIRMARKET

1 777 251,00

1,64

0,02

13,86

x

---

361 GPFCAUSA

365 IPOSA

9 110 000,00

1,64

0,02

0,54

1,0

---

366 IMMOFUND

11 600 000,00

1,62

0,01

2,22

x

---

367 REKLAPL

40 000 000,00

1,60

0,01

0,49

x

---

1 650 000

1,55

0,01

0,55

18,5

---

22 139 718,00

1,55

0,01

0,69

x

---

368 EPICTURES 369 PROXYAD 370 ACARTUS 371 SITE 372 VELTO 373 JANTAR

7 499 000

1,50

0,01

1,13

25,9

---

24 509 564,00

1,47

0,01

0,22

5,3

---

8 400 000

1,43

0,01

0,47

x

---

17 681 820,00

1,41

0,01

3,31

x

---

253


Rocznik Giełdowy 2013

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

374 APOLLO

20 000 000

1,40

0,01

0,74

x

---

11 697 000,00

1,40

0,01

0,42

x

---

10 561 185

1,37

0,01

0,25

x

---

377 VCP

2 449 148,00

1,37

0,01

0,62

x

---

378 LETUS

8 890 000,00

1,33

0,01

0,25

x

---

379 8FORMULA

1 300 000,00

1,30

0,01

1,27

x

---

375 DFP 376 FACHOWCY

380 IGORIA

10 000 001,00

1,30

0,01

4,92

x

---

381 MARSOFT

5 427 563,00

1,30

0,01

0,78

x

---

382 TERRA

1 571 700,00

1,30

0,01

0,85

7,3

---

383 REVITUM

1 293 500,00

1,29

0,01

4,13

x

---

16 002 400

1,28

0,01

0,08

x

---

384 STIGROUP 385 M10

18 000 001,00

1,26

0,01

1,11

x

---

386 GLOBALTR

17 253 333

1,21

0,01

0,20

1,3

---

387 MDEVELOP

19 629 400,00

1,18

0,01

1,17

x

---

388 MTC

12 800 000,00

1,15

0,01

0,09

x

---

389 ALEJA

2 350 000,00

1,10

0,01

0,48

x

---

390 FINHOUSE

1 112 500

1,09

0,01

3,26

47,4

---

391 EASYCALL

1 211 300,00

1,03

0,01

0,96

x

---

392 GOLDWYN

3 209 610,00

1,03

0,01

1,61

x

---

393 GRJAGUAR

1 213 823,00

1,01

0,01

0,55

37,3

---

394 PLAYMAKER

16 622 567,00

1,00

0,01

1,59

x

---

93 770 000

0,94

0,01

0,17

x

---

5 179 840

0,93

0,01

0,30

x

---

4 320 000,00

0,91

0,01

0,35

x

---

226 845,00

0,91

0,01

0,00

x

---

395 VIAGUARA 396 WASPOL 397 DXD 398 PAKADEMIA 399 ABEONET

1 200 000

0,89

0,01

1,53

x

---

4 857 588,00

0,83

0,01

0,50

x

---

13 630 000,00

0,82

0,01

1,09

x

---

402 ALDA

1 123 600,00

0,79

0,01

0,84

19,7

---

403 INTWORKS

1 460 000,00

0,79

0,01

2,35

131,4

---

19 700 000,00

0,79

0,01

0,27

x

---

300 000,00

0,78

0,01

0,00

x

---

406 COOLMARK

5 000 000

0,75

0,01

2,26

x

---

407 BUDUS

7 371 763

0,74

0,01

0,05

x

---

400 MAXIPIZZA 401 NEMEX

404 LIBERTY 405 MONTUHOLD

254


Rynek NewConnect

Spółki według wartości rynkowej (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp. Spółka

Liczba akcji (szt,)

Wartość rynkowa (mln zł)

Udział w rynku (%)

C/WK

C/Z

Stopa dywidendy (%)

24 360 020,00

0,73

0,01

0,28

x

---

409 WAKEPARK

3 781 000,00

0,68

0,01

1,07

x

---

410 MBFACTORY

1 550 000,00

0,65

0,01

15,50

x

---

411 KOMFORTKM

15 980 000,00

0,64

0,01

14,20

x

---

2 096 186

0,63

0,01

1,01

x

---

413 RELIGADEV

63 440 940,00

0,63

0,01

0,12

x

---

414 APOLONIA

7 250 000,00

0,58

0,01

0,46

x

---

415 MERIT

1 654 500,00

0,56

0,01

1,38

x

---

416 DIRECTES

5 743 083,00

0,46

0,00

0,05

x

---

417 PARTEX

11 224 313,00

0,34

0,00

0,82

x

---

418 INWAZJAPC

30 698 500,00

0,31

0,00

0,00

x

---

408 KME

412 BOA

419 EMPORIUM

3 967 712

Spólki krajowe razem:

0,20

0,00

0,00

x

---

10 804,74

100,00

2,06

x

0,6

Spólki zagraniczne 1 ORPHEE

16 600 000,00

157,20

55,59

0,00

x

---

2 TWIGONET

13 021 554,00

42,58

15,06

6,93

x

---

15 209 000,00

35,28

12,48

1,73

7,3

---

307 560,00

25,22

8,92

0,70

1,7

---

23 000 000,00

16,10

5,69

0,00

x

---

6 AERFINANC

9 129 059,00

2,56

0,91

0,88

1,1

---

7 ICMVISION

2 031 500,00

2,44

0,86

7,57

x

---

8 ICPD

6 011 476,00

1,38

0,49

0,08

x

---

282,76

100,00

4,19

x

---

3 BGSENERGY 4 AGROLIGA 5 PHOENIX

Spółki zagraniczne razem:

* Spółki należące do segmentu NewConnect Lead.

255


Rocznik Giełdowy 2013

Notowania praw poboru w 2012 r. na NewConnect Lp. ISIN

Instrument

Data ustalenia prawa poboru

Liczba praw za nową akcję

Daty notowania

1

PLMWTNS00036 MWTENIS-PP

22.11.2011

0,50

19.01.2012 - 23.01.2012

2

PLDDSA000036 DXD-PP

06.02.2012

1,00

07.03.2012 - 13.03.2012

3

PLHMSG000050 HMSG-PP

16.01.2012

4,31

02.04.2012 - 05.04.2012

4

PLEENRG00055 EASTSIDE-PP

01.02.2012

1,00

07.05.2012 - 07.05.2012

5

PLPARTX00036

12.07.2012

1,00

29.08.2012 - 11.09.2012

6

PLPHRMN00029 PHARMENA-PP

06.09.2012

8,00

10.09.2012 - 21.09.2012

7

PLBIOMD00058 ASTORIA-PP

17.12.2012

3,33

19.12.2012 - 08.01.2013

PARTEX-PP

Prawa poboru - podstawowe wskaźniki 2012

2011

2010

2009

2008

Liczba notowanych serii na koniec roku

1

1

0

0

0

Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

328

2 667

8 826

490

793

Średnie obroty na sesję (mln zł)

1,32

10,63

34,89

1,95

3,16

2

7

20

3

6

755

1 437

1 717

740

489

Prawa poboru

Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

256


Rynek NewConnect

Akcje i prawa do akcji – podstawowe wskaźniki 2012

2011

2010

2009

2008

NCIndex na koniec roku

33,26

41,62

63,44

49,70

38,19

NCXLifeSci na koniec roku

55,23

80,83

98,85

---

---

Stopa zwrotu z NCIndex (%)

-20,09

-34,39

27,65

30,14

-73,51

Stopa zwrotu z NCXLifeSci (%)

-31,67

-18,23

-1,15

---

---

Indeks

Spółki Liczba notowanych spółek na koniec roku

429

351

185

107

84

w tym spólek krajowych

421

344

182

105

83

w tym spólek zagranicznych

Kapitalizacja spółek na koniec roku (mln zł)

w tym spólek krajowych (mln zł)

w tym spólek zagranicznych (mln zł)

Średni wskaźnik C/Z* Średni wskaźnik C/WK* Stopa dywidendy (%)* Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

8

7

3

2

1

11 088

8 487

5 138

2 554

1 438

10 805

8 384

4 971

2 457

1 396

283

104

167

97

41

-357,6

57,5

120,8

x

25,0

3,93

5,98

10,59

18,05

3,44

0,6

0,4

0,4

0,2

0,1

1 303

1 955

1 847

581

420

5,2

7,8

7,3

2,3

1,7

Liczba transakcji na sesję

3 107

4 312

3 471

1 285

980

Średnia wartość transakcji (zł)

Średnie obroty na sesję (mln zł)

1 684

1 806

2 103

1 795

1 707

Wskaźnik obrotu (%)**

1,1

19,9

61,6

42,0

40,1

Liczba sesji w roku

249

251

253

252

251

Notowania ciągłe 408

350

184

107

84

Liczba transakcji na sesję

3 072

4 307

3 449

1 285

980

Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

1 133

1 858

1 743

540

413

Liczba notowanych spółek na koniec roku

21

1

1

0

0

Liczba transakcji na sesję

34

4

21

---

---

8

1

10

---

---

Liczba notowanych spółek na koniec roku

Notowania jednolite

Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo)

274

219

139

39

19

Średnia wartość transakcji (mln zł)

0,59

0,44

0,67

1,06

0,39

Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

162

96

93,5

41,5

7,5

* Wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek. ** Dla spółek krajowych. 257


Rocznik Giełdowy 2013

Inwestorzy Jeśli chodzi o strukturę inwestorów na rynku NewConnect, rok 2012 był kontynuacją trendu z 2011 r. Jak w poprzednim roku, w obrotach na tym rynku dominowali inwestorzy indywidualni. W całym roku udział osób fizycznych w obrotach wyniósł 73%.

Udział krajowych instytucji finansowych stanowił 17% i nadal główną rolę w tej grupie odgrywają prywatne firmy, które odpowiadają za ponad połowę obrotów. Z 3% do 10% zwiększyła się aktywność inwestorów zagranicznych.

Udział różnych grup inwestorów w obrotach na NewConnect (%) Inwestorzy

2012

2011

2010

2009

2008

Zagraniczni

10

3

2

2

2

Krajowi indywidualni

73

77

87

89

92

Krajowi instytucjonalni

17

20

11

9

6

Udział inwestorów w obrotach NewConnect w 2011 r. (akcje) Udział inwestorów w obrotach na NewConnect w 2012 r.

258

73%

Krajowi indywidualni

17%

Krajowi instytucjonalni

10%

Zagraniczni


Rynek NewConnect

Indeksy rynku NewConnect Na koniec 2012 r. Giełda obliczała na rynku NewConnect i podawała do publicznej wiadomości wartości dwóch indeksów: NCIndex oraz NCX Life Science.

NCIndex jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnianie są dochody z tytyłu dywidend i praw poboru. Wartości indeksu publikowane są w sposób ciągły od rozpoczęcia do zakończenia sesji co

5 minut. Wartość indeksu w dniu bazowym tj. 30 sierpnia 2007 r. wynosiła 100 pkt. Lista uczestników indeksu jest aktualizowana co kwartał, zaś udziały spółek w indeksie wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie, przy czym udziały największych spółek są ograniczane do 10%. W indeksie uczestniczą spółki nie zakwalifikowane do segmentów HRL oraz SHLR.

Indeks NCIndex w 2012 r.

55 50 43,83 (20.02)

45 40 35 30

32,53 (18.12) Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

25

259


Rocznik Giełdowy 2013

NCX Life Science jest indeksem, który swoim portfelem obejmuje akcje spółek z szeroko rozumianej dziedziny life science, w szczególności są to spółki, które w swojej działalności wykorzystują posiadane patenty w zakresie wiedzy o żywych organizmach. Wagi spółek w indeksie wynikają z ich wag w indeksie NCIndex i są aktualizowane co kwartał. Wartości indeksu podawane są trzy razy w ciągu dnia: o 11:15, 15:15 i po zamknięciu sesji. Indeks publikowany jest od 20 września 2010 r., wartość indeksu w dniu bazowym tj. 30 sierpnia 2010 r. wynosiła 100 pkt. W indeksie uczestniczą spółki nie zakwalifikowane do segmentów HRL oraz SHLR.

Indeks NC Life Science w 2012 r.

100 90 97,55 (8.02)

80 70 60

55,23 (28.12)

50

260

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

40


Rynek NewConnect

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Akcje

MEDICALG TERMOREX CUBEITG DTP ORPHEE FHDOM PFH BIOMEDLUB ELEMENTAL COPERNIC SYNEKTIK PROGRES MABION PLATIGE GCINVEST KOPAHAUS EKANCELAR ZWG TELESTR AQUABB BRASTER PPG DENTAMDC MOSTALWRO FLYPL ATCCARGO BRIJU TILIA GONTYNIEC PLASMA LUG COLEOS BALTONA BAUMAL DRUKPAK NOVIAN IDH ESOTIQ 11BIT PGSSOFT IMS NFPL

Kurs akcji (zł) 66,00 8,00 1,40 8,80 9,47 18,50 7,99 4,94 2,50 93,00 13,39 13,30 15,00 34,45 2,98 1,20 2,00 4,77 14,50 9,60 11,00 0,40 0,04 2,30 2,63 4,34 14,40 125,00 21,80 14,00 3,61 2,00 5,50 9,52 15,50 0,01 0,01 26,90 8,60 2,58 0,69 2,30

Liczba akcji w portfelu 1 700 000 11 008 000 50 792 000 7 326 000 6 600 000 2 500 000 5 408 000 8 560 000 14 900 000 390 000 2 431 000 2 252 000 1 900 000 766 000 8 680 000 20 555 000 12 000 000 4 758 000 1 414 000 2 041 000 1 640 000 42 697 000 391 228 000 6 313 000 5 473 000 3 311 000 978 000 112 000 612 000 894 000 3 408 000 6 100 000 2 175 000 1 200 000 721 000 1 083 832 000 1 073 059 000 397 000 1 227 000 3 907 000 14 571 000 4 367 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 112 200 000 88 064 000 71 108 800 64 468 800 62 502 000 46 250 000 43 209 920 42 286 400 37 250 000 36 270 000 32 551 090 29 951 600 28 500 000 26 388 700 25 866 400 24 666 000 24 000 000 22 695 660 20 503 000 19 593 600 18 040 000 17 078 800 15 649 120 14 519 900 14 393 990 14 369 740 14 083 200 14 000 000 13 341 600 12 516 000 12 302 880 12 200 000 11 962 500 11 424 000 11 175 500 10 838 320 10 730 590 10 679 300 10 552 200 10 080 060 10 053 990 10 044 100

Udział w NCIndex (%) 6,28 4,93 3,98 3,61 3,50 2,59 2,42 2,37 2,08 2,03 1,82 1,68 1,59 1,48 1,45 1,38 1,34 1,27 1,15 1,10 1,01 0,96 0,88 0,81 0,81 0,80 0,79 0,78 0,75 0,70 0,69 0,68 0,67 0,64 0,63 0,61 0,60 0,60 0,59 0,56 0,56 0,56 261


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 262

Akcje

PCZ PSWCAPITA NICOGAMES SCOPAK ONICO FITEN INTERNITY SELVITA BGSENERGY CFBPS WINDMOBIL INVISTA BIOMAXIMA JRINVEST TPH EMCAPITAL VEDIA PREFABET PHARMENA MERA ATONHT LZMO GRODNO TAMEX S4E ECAUXILUM FORPOSTA ORZLOPONY SMT CASPAR GENERGY INFOSYS VGROUP DAAH 5THAVENUE RUNICOM EKOBOX ADMASSIVE MINOX SSI NWAI HYDRAPRES

Kurs akcji (zł) 49,92 0,50 0,05 2,04 11,06 2,31 3,99 2,74 2,32 5,40 6,30 0,60 6,30 6,90 2,14 0,95 0,53 19,65 6,16 1,95 0,55 2,48 3,04 0,82 7,00 2,25 13,00 1,68 13,50 27,91 0,19 4,33 13,58 6,99 1,28 2,80 2,87 14,85 0,49 0,14 8,27 0,37

Liczba akcji w portfelu 197 000 18 900 000 187 987 000 4 550 000 825 000 3 924 000 2 241 000 3 221 000 3 750 000 1 613 000 1 373 000 13 704 000 1 280 000 1 160 000 3 649 000 8 100 000 13 991 000 363 000 1 146 000 3 599 000 12 534 000 2 731 000 2 212 000 7 412 000 860 000 2 644 000 455 000 3 365 000 414 000 199 000 28 694 000 1 261 000 401 000 774 000 4 209 000 1 891 000 1 826 000 350 000 10 608 000 36 465 000 614 000 13 367 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 9 834 240 9 450 000 9 399 350 9 282 000 9 124 500 9 064 440 8 941 590 8 825 540 8 700 000 8 710 200 8 649 900 8 222 400 8 064 000 8 004 000 7 808 860 7 695 000 7 415 230 7 132 950 7 059 360 7 018 050 6 893 700 6 772 880 6 724 480 6 077 840 6 020 000 5 949 000 5 915 000 5 653 200 5 589 000 5 554 090 5 451 860 5 460 130 5 445 580 5 410 260 5 387 520 5 294 800 5 240 620 5 197 500 5 197 920 5 105 100 5 077 780 4 945 790

Udział w NCIndex (%) 0,55 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28


Rynek NewConnect

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

BIOGENED ADUMA AITON WEGLOPEX PHOENIX IZOBLOK EONET WODKAN BIOMAX ORIONINV EZO ORGANIC AGROLIGA EGB INNOGENE APS GRUPAREC FARM51 MEW AZTEC COMPERIA EPIGON MARKA RCUNION PRYMUS VERBICOM EKOPOL SMSKREDYT POLMAN FUTURIS LSTECHHOM MAKORA CSY BLOOBER INVICO ABSINVEST TROMEDIA ASTORIA SCANMEDMM SLR BALTICON ARTBIZNES

Kurs akcji (zł) 17,00 13,83 1,97 0,25 0,70 20,00 11,07 6,75 1,15 27,50 3,97 5,94 82,00 1,88 2,35 2,18 10,97 3,88 4,15 5,39 19,05 0,17 7,43 0,93 1,70 1,29 2,85 1,25 0,31 0,04 1,14 0,13 1,91 6,53 1,91 0,24 1,21 0,05 3,20 18,20 0,13 1,03

Liczba akcji w portfelu 285 000 342 000 2 352 000 18 000 000 6 373 000 219 000 394 000 643 000 3 732 000 156 000 1 067 000 708 000 51 000 2 207 000 1 765 000 1 897 000 377 000 1 053 000 987 000 754 000 211 000 23 678 000 536 000 4 259 000 2 254 000 2 971 000 1 320 000 3 000 000 11 930 000 92 276 000 3 212 000 27 870 000 1 895 000 543 000 1 845 000 14 602 000 2 845 000 68 763 000 1 074 000 185 000 25 500 000 3 098 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 4 845 000 4 729 860 4 633 440 4 500 000 4 461 100 4 380 000 4 361 580 4 340 250 4 291 800 4 290 000 4 235 990 4 205 520 4 182 000 4 149 160 4 147 750 4 135 460 4 135 690 4 085 640 4 096 050 4 064 060 4 019 550 4 025 260 3 982 480 3 960 870 3 831 800 3 832 590 3 762 000 3 750 000 3 698 300 3 691 040 3 661 680 3 623 100 3 619 450 3 545 790 3 523 950 3 504 480 3 442 450 3 438 150 3 436 800 3 367 000 3 315 000 3 190 940

Udział w NCIndex (%) 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 263


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

SYNKRET SWISSPSM FLUID VENO TELEMEDPL VIVID BLACKPOIN SZAR AUTOSPA ADMIRAL 01CYBATON I3D READGENE STARKDEV ANALIZY BBCONSULT EUROTAX HORTICO MORIZON URLOPYPL DEMOLEN RSY INVENTI MAKOLAB VISION LUXIMA IBCPOLSKA TWIGONET EASTSIDE RUCHCHORZ MODECOM ROBINSON BIOERG HOTBLOK INPOINT MEDIACAP WIERZYCL WBAY FONECO CLOUD BLIRT GALVO

264

Kurs akcji (zł) 9,93 1,70 0,40 0,71 2,30 0,69 1,49 0,09 6,50 0,99 0,05 1,52 1,71 0,01 12,00 3,77 3,89 2,11 1,49 0,03 4,60 2,25 0,89 1,35 0,02 0,08 3,81 3,27 0,02 0,91 14,00 6,15 0,62 0,04 1,02 0,45 0,07 0,07 0,08 2,20 1,87 1,09

Liczba akcji w portfelu 316 000 1 771 000 7 300 000 4 041 000 1 228 000 4 098 000 1 810 000 30 000 000 409 000 2 675 000 52 456 000 1 699 000 1 494 000 251 681 000 203 000 644 000 625 000 1 147 000 1 599 000 78 228 000 493 000 1 004 000 2 482 000 1 575 000 102 500 000 24 679 000 512 000 583 000 93 496 000 2 069 000 133 000 297 000 2 918 000 45 266 000 1 763 000 3 951 000 25 067 000 24 750 000 20 949 000 756 000 872 000 1 500 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 3 137 880 3 010 700 2 920 000 2 869 110 2 824 400 2 827 620 2 696 900 2 700 000 2 658 500 2 648 250 2 622 800 2 582 480 2 554 740 2 516 810 2 436 000 2 427 880 2 431 250 2 420 170 2 382 510 2 346 840 2 267 800 2 259 000 2 208 980 2 126 250 2 050 000 1 974 320 1 950 720 1 906 410 1 869 920 1 882 790 1 862 000 1 826 550 1 809 160 1 810 640 1 798 260 1 777 950 1 754 690 1 732 500 1 675 920 1 663 200 1 630 640 1 635 000

Udział w NCIndex (%) 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09


Rynek NewConnect

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

GREMPCO APIS STEMCELLS DIGITAL NAVIMORIN FABRFORMY AQUAPOZ DORADCY24 ISIAG PREMETINV FOREVEREN MOMO YURECO CODEMEDIA OPENNET EMMERSON DEPEND GENOMED QUART PARTNER STOCKINFO EDISON SUNTECH KOMPLEKS DANKS EBC HURTIMEX KORBANK TABLEO DEKTRA EKOKOGEN EMUZYKA ICMVISION BLUMERANG TECHMADEX ALKAL EUROSNACK RODAN ARTEFE ASSETUS ATSENERGY PPRICE

Kurs akcji (zł) 0,57 0,05 1,20 0,37 5,73 0,38 9,60 0,01 1,29 0,35 0,65 0,36 1,08 28,30 2,03 0,13 0,30 13,50 3,65 0,11 0,56 3,20 0,32 0,95 1,30 1,08 0,36 1,33 2,00 12,46 0,64 0,83 1,20 0,78 26,80 2,25 0,48 0,90 0,04 8,00 0,17 0,10

Liczba akcji w portfelu 2 823 000 31 845 000 1 333 000 4 198 000 270 000 4 056 000 159 000 151 668 000 1 159 000 4 192 000 2 189 000 3 950 000 1 324 000 50 000 696 000 10 691 000 4 610 000 102 000 366 000 12 000 000 2 370 000 409 000 4 098 000 1 352 000 977 000 1 174 000 3 514 000 942 000 629 000 99 000 1 940 000 1 485 000 1 000 000 1 513 000 44 000 516 000 2 414 000 1 292 000 28 652 000 138 000 6 478 000 11 021 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 1 609 110 1 592 250 1 599 600 1 553 260 1 547 100 1 541 280 1 526 400 1 516 680 1 495 110 1 467 200 1 422 850 1 422 000 1 429 920 1 415 000 1 412 880 1 389 830 1 383 000 1 377 000 1 335 900 1 320 000 1 327 200 1 308 800 1 311 360 1 284 400 1 270 100 1 267 920 1 265 040 1 252 860 1 258 000 1 233 540 1 241 600 1 232 550 1 200 000 1 180 140 1 179 200 1 161 000 1 158 720 1 162 800 1 146 080 1 104 000 1 101 260 1 102 100

Udział w NCIndex (%) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 265


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

ADVERTIGO KKHERBAL SEKA GWARANT INBOOK INDEXMEDI HEFAL MBPARTNER SFKPOLKAP TRICEPS AKCEPTFIN DOMLEK POLNOCNR SOBET GPFCAUSA ICPD EKIOSK PROLOG DFP PILAB LETUS MGAMES SARE BROADGATE ROTOPINO TAXNET ALUMAST ERS XPLUS CCTOOLS BLUETAX KLON DOMZDROW ESPEROTIA FMOZAROW LASERMED PLANETSOF SILVACG ICPGROUP PROXYAD STERGAMES EXAMOBILE

266

Kurs akcji (zł) 0,14 0,81 6,01 3,05 0,75 3,46 0,40 0,06 2,89 2,20 0,99 24,48 0,46 0,13 0,01 0,23 0,12 8,99 0,12 9,40 0,15 0,31 2,45 0,84 2,46 1,41 0,48 0,49 0,11 0,44 0,02 0,31 1,33 0,12 0,45 1,29 1,20 0,19 2,80 0,07 0,56 1,22

Liczba akcji w portfelu 7 785 000 1 349 000 180 000 345 000 1 396 000 300 000 2 567 000 17 000 000 350 000 452 000 1 000 000 40 000 2 089 000 7 228 000 92 382 000 3 942 000 7 297 000 97 000 7 024 000 90 000 5 248 000 2 509 000 321 000 919 000 315 000 533 000 1 522 000 1 512 000 6 589 000 1 640 000 34 865 000 2 242 000 511 000 5 713 000 1 500 000 512 000 516 000 3 268 000 217 000 8 581 000 1 050 000 391 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 1 089 900 1 092 690 1 081 800 1 052 250 1 047 000 1 038 000 1 026 800 1 020 000 1 011 500 994 400 990 000 979 200 960 940 939 640 923 820 906 660 875 640 872 030 842 880 846 000 787 200 777 790 786 450 771 960 774 900 751 530 730 560 740 880 724 790 721 600 697 300 695 020 679 630 685 560 675 000 660 480 619 200 620 920 607 600 600 670 588 000 477 020

Udział w NCIndex (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03


Rynek NewConnect

Struktura portfela indeksu NCIndex (na koniec 2012 r.) (cd.) Lp.

Akcje

253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

BIOFACTOR EXDEBT MONDAY WAKEPARK ALEJA GLOBALTR MGMSYS XSYSTEM UNIMOTGAZ OEM REVITUM INVESTREM WASPOL GRAPHIC MERIT C2A BIOMASS MADKOM

Kurs akcji (zł) 2,20 0,14 2,55 0,18 0,47 0,07 1,23 0,86 3,00 0,53 1,00 0,06 0,18 1,34 0,34 0,04 1,10 0,16

Liczba akcji w portfelu 204 000 3 214 000 166 000 2 224 000 798 000 5 311 000 302 000 400 000 107 000 507 000 258 000 3 750 000 981 000 121 000 367 000 2 312 000 60 000 500 000

Wartość rynkowa pakietu (zł) 448 800 449 960 423 300 400 320 375 060 371 770 371 460 344 000 321 000 268 710 258 000 225 000 176 580 162 140 124 780 92 480 66 000 80 000

Udział w NCIndex (%) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

267


Rocznik Giełdowy 2013

Struktura portfela indeksu NCLifeScience (na koniec 2012 r.) Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kurs akcji

Akcje

Liczba akcji w portfelu

(zł) 4,94 15,00 11,00 2,74 6,30 6,16 17,00 1,71 1,87 1,20 13,50

BIOMEDLUB MABION BRASTER SELVITA BIOMAXIMA PHARMENA BIOGENED READGENE BLIRT STEMCELLS GENOMED

Wartość rynkowa Udział pakietu w NCLifeScience (zł) (%) 42 286 400 33,89 28 500 000 22,84 18 040 000 14,46 8 825 540 7,07 8 064 000 6,46 7 059 360 5,66 4 845 000 3,88 2 554 740 2,05 1 630 640 1,31 1 599 600 1,28 1 377 000 1,10

8 560 000 1 900 000 1 640 000 3 221 000 1 280 000 1 146 000 285 000 1 494 000 872 000 1 333 000 102 000

Wartości indeksów NCIndex i NCLifeScience w 2012 r. Sesja 30.12.11 2.01

NCIndex

NCLife Science

41,62

80,83

1.02

41,76

83,73

2.03

43,22

91,6

41,49

81,53

2.02

41,63

84,03

5.03

43,21

90,8

Sesja

NCIndex

NCLife Science

Sesja

NCIndex

NCLife Science

3.01

41,4

81,97

3.02

42,04

85,54

6.03

43,09

91,44

4.01

41,15

81,45

6.02

42,18

91,82

7.03

42,94

91,97

5.01

40,9

80,55

7.02

42,39

91,72

8.03

42,79

91,55

9.01

41

84,77

8.02

43,14

▲ 97,55

9.03

43,07

92,32

10.01

41,09

85,98

9.02

43,01

95,36

12.03

43,11

92,34

11.01

40,96

83,06

10.02

43,1

94,02

13.03

43,22

92,59

12.01

41,16

83,15

13.02

42,87

92,82

14.03

43,04

91,92

13.01

41,02

83,06

14.02

43,08

93,47

15.03

43,06

89,2

15.02

43,51

93,83

16.03

43,22

85,7

16.01

40,89

82,67

17.01

41,28

84,34

16.02

43,31

93,08

19.03

43,43

90,19

18.01

41,09

84,51

17.02

43,65

93,62

20.03

43,35

89,12

19.01

41,13

84,5

20.02

▲ 43,83

95,08

21.03

43,23

87,34

20.01

41,11

84,69

21.02

43,56

94,65

22.03

42,45

85,89

23.01

41,03

84,7

22.02

43,25

94,86

23.03

42,24

86,14

24.01

40,71

83,93

23.02

43,37

94,81

26.03

42,02

87,01

25.01

40,96

84,25

24.02

43,19

94,81

27.03

42,21

86,71

26.01

41,3

84,42

27.02

43,27

95,12

28.03

41,94

86,1

27.01

41,18

84,38

28.02

43,12

94,68

29.03

41,93

87,05

30.01

41,18

84,06

29.02

42,78

91,6

30.03

42,57

89,61

31.01

41,33

84,5

1.03

42,72

91,25

2.04

42,26

89,15

268


Rynek NewConnect

Wartości indeksów NCIndex i NCLifeScience w 2012 r. (cd.) Sesja

NCIndex

NCLife Science

Sesja

NCIndex

NCLife Science

Sesja

NCIndex

NCLife Science

3.04

42,41

88,98

31.05

37,58

79,33

25.07

34,02

73,13

4.04

42,32

88,35

1.06

37,37

78,27

26.07

33,85

72,34

5.04

42,37

88,46

4.06

37,06

77,93

27.07

33,98

73,2

10.04

41,82

87,96

5.06

36,59

77,88

30.07

33,98

71,71

11.04

41,91

86,56

6.06

36,69

78,26

31.07

33,9

70,98

12.04

41,85

85,33

8.06

36,87

78,46

1.08

34,15

71,85

13.04

41,73

85,21

11.06

36,83

79,14

2.08

33,76

71,51

16.04

41,29

84,65

12.06

36,82

80,29

3.08

34,09

72,82

17.04

41,54

84,47

13.06

36,78

79,88

6.08

34,29

71,49

18.04

41,42

81,78

14.06

36,74

79,6

7.08

34,29

71,85

19.04

41,37

81,99

15.06

36,56

79,39

8.08

34,23

72,28

20.04

40,85

83,68

18.06

36,42

78,97

9.08

34,87

69,31

23.04

40,19

82,1

19.06

36,53

78,18

10.08

34,69

68,85

24.04

40,46

83,82

20.06

36,65

78,49

13.08

34,71

68,75

25.04

40,44

84,32

21.06

36,68

77,76

14.08

34,4

68,31

26.04

40,2

83,89

22.06

36,83

78,38

16.08

34,58

68,14

27.04

40,25

84,46

25.06

36,67

78,8

17.08

34,7

68,5

30.04

40,72

83,52

26.06

36,27

76,43

20.08

34,53

67,01

2.05

40,91

83,18

27.06

36,53

77,05

21.08

34,23

66,4

4.05

40,98

83,37

28.06

36,32

76,7

22.08

34,38

65,54

7.05

40,51

83,5

29.06

36,7

76,46

23.08

34,65

66,7

8.05

40,47

82,93

2.07

36,38

76,38

24.08

34,39

67,35

9.05

40,12

82,84

3.07

36,24

76,93

27.08

34,44

67,71

10.05

40,16

81,44

4.07

35,94

77,36

28.08

34,19

66,81

11.05

40,06

82,14

5.07

35,87

76,08

29.08

33,96

65,76

14.05

40

85,86

6.07

35,92

76,31

30.08

34,24

66,68

15.05

39,55

84,46

9.07

35,62

75,68

31.08

34,55

69,38

16.05

39,43

84,35

10.07

35,5

75,32

3.09

34,64

69,44

17.05

38,89

82,78

11.07

35,35

75,47

4.09

34,78

75,13

18.05

38,74

82,39

12.07

34,97

75,24

5.09

34,5

74,84

21.05

38,69

81,01

13.07

34,9

76,42

6.09

34,39

74,79

22.05

38,65

81,64

16.07

35,06

74,92

7.09

34,27

75,09

23.05

38,52

81,32

17.07

35,04

76,7

10.09

34,21

72,88

24.05

38,09

80,09

18.07

34,83

75,94

11.09

34,21

73,07

25.05

37,77

78,4

19.07

34,88

74,89

12.09

34,25

70,96

28.05

37,76

79,85

20.07

34,74

73,99

13.09

34,55

71,05

29.05

37,71

79,49

23.07

33,94

74,06

14.09

35,03

70,82

30.05

37,69

77,17

24.07

34,3

75,09

17.09

35,13

69,66 269


Rocznik Giełdowy 2013

Wartości indeksów NCIndex i NCLifeScience w 2012 r. (cd.) Sesja

NCIndex

NCLife Science

Sesja

NCIndex

NCLife Science

Sesja

NCIndex

NCLife Science

18.09

35,21

70,26

22.10

34,78

62,75

26.11

33,41

60,47

19.09

35,01

70,29

23.10

34,71

62,91

27.11

33,48

60,19

20.09

34,83

69,91

24.10

34,7

63,29

28.11

33,36

60,91

21.09

34,82

69,76

25.10

34,7

64,51

29.11

33,18

62,3

24.09

34,7

69,5

26.10

34,41

63,81

30.11

33,45

59,73

25.09

34,52

68,73

29.10

34,78

64,69

3.12

33,34

59

26.09

34,76

69,22

30.10

34,54

64,77

4.12

33,39

59,67

27.09

34,72

69

31.10

35,24

65,42

5.12

33,19

58,83

28.09

34,7

68,19

2.11

34,93

65,35

6.12

33,22

58,28

1.10

34,32

67,39

5.11

34,7

62,73

7.12

33,47

57,59

2.10

34,38

65,83

6.11

34,62

62,53

10.12

33,4

57,59

3.10

34,31

65,81

7.11

34,14

60,6

11.12

33,44

57,3

4.10

34,24

66,03

8.11

34,07

60,5

12.12

33,19

56,7

5.10

34,34

66,62

9.11

34,16

60,15

13.12

32,93

56,39

8.10

34,48

65,97

12.11

34,27

60,05

14.12

32,91

56,37

9.10

34,53

66,06

13.11

34,21

59,67

17.12

32,69

56,63

10.10

34,53

64,99

14.11

34,42

60,94

18.12

▼ 32,53

55,33

11.10

34,82

65,54

15.11

34,1

61,85

19.12

32,55

55,89

12.10

34,8

65,25

16.11

33,77

60,54

20.12

32,54

55,56

15.10

34,77

64,8

19.11

33,71

58,78

21.12

32,72

56,17

16.10

34,78

63,04

20.11

33,71

59,21

27.12

33,06

56

17.10

34,77

63,14

21.11

33,59

59,53

28.12

33,26

▼ 55,23

18.10

34,54

63,32

22.11

33,61

60,76

19.10

34,59

64,02

23.11

33,65

60,79

▲ Najwyższa wartość indeksu w 2012 r. ▼ Najniższa wartość indeksu w 2012 r.

270


Rynek NewConnect

Zasady obrotu Na rynku NewConnect spółka może wybrać jeden z dwóch rynków:  r ynek kierowany zleceniami (z udziałem Animatora Rynku) lub  r ynek kierowany cenami (z udziałem Market Makera). Możliwe są notowania w systemie ciągłym lub jednolitym z dwoma fixingami. Na rynku kierowanym zleceniami działa Animator Rynku, którego rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie poziomu płynności akcjami danego emitenta. Z kolei na rynku kierowanym cenami działa Market Maker, którego zadaniem jest kwotowanie, czyli wystawianie oferty kupna-sprzedaży.

Jest on zawsze stroną każdej transakcji. Decyzję o wyborze systemu notowań podejmuje wyłącznie spółka, chociaż może być ona poprzedzona konsultacją z Autoryzowanym Doradcą. Na koniec 2012 r. wszystkie spółki na NewConnect notowane były na rynku kierowanym zleceniami. Harmonogram sesji jest taki, jak na Głównym Rynku GPW. Takie same jak na rynku regulowanym są rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji. Kurs notowanych instrumentów jest wyznaczany z dokładnością do jednego grosza, niezależnie od ceny.

Harmonogram sesji na rynku NewConnect Rynek kierowany zleceniami – notowania ciągłe godz. 8:00 – 9:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 9:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 9:00 – 17:20

Faza notowań ciągłych – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje są zawierane

godz. 17:20 – 17:30

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 17:30

Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia

godz. 17:30 – 17:35

Dogrywka

271


Rocznik Giełdowy 2013

Rynek kierowany zleceniami – notowania ciągłe1

1

godz. 8:00 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

11:00 – 11:30

Faza interwencji

godz. 11:30

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 11:30 – 17:20

Faza notowań ciągłych – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje są zawierane

godz. 17:20 – 17:30

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 17:30

Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia

godz. 17:30 – 17:35

Dogrywka

Harmonogram obowiązuje w dniu debiutu spółki na rynku NewConnect.

Rynek kierowany cenami – notowania ciągłe godz. 9:30 – 17:10

272

Faza notowań ciągłych – składanie zleceń przez Market Makerów (kwotowanie) – składanie zleceń przez pozostałych uczestników rynku – zawieranie transakcji


Rynek NewConnect

Rynek kierowany zleceniami – notowania jednolite godz. 8:00 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 11:00 – 11:30

Dogrywka

godz. 11:30 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

Rynek kierowany zleceniami – notowania jednolite2

2

godz. 8:00 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 11:00 – 11:30

Faza interwencji

godz. 11:30

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 11:30 – 12:00

Dogrywka

godz. 12:00 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

Harmonogram obowiązuje w dniu debiutu spółki na rynku NewConnect.

273


Rocznik Giełdowy 2013

 d 15 kwietnia 2013 r. obowiązuje poniższy, skrócony harmonogram sesji. Harmonogram O ma charakter czasowy i będzie obowiązywał do końca 2013 r. Notowania ciągłe godz. 8:30 – 9:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 9:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 9:00 – 16:50

Faza notowań ciągłych

godz. 16:50 – 17:00

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

godz. 17:00

Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

godz. 17:00 – 17:05

Dogrywka

Notowania jednolite godz. 8:30 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 11:00 – 11:30

Dogrywka

godz. 11:30 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:05

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

W pierwszym dniu notowania instrumentów finansowych, obrót tymi instrumentami odbywa się według następującego harmonogramu: Notowania ciągłe godz. 8:30 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 11:00 – 16:50

Faza notowań ciągłych

godz. 16:50 – 17:00

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

godz. 17:00

Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

godz. 17:00 – 17:05

Dogrywka

Notowania jednolite godz. 8:30 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 11:00 – 12:00

Dogrywka

godz. 12:00 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:05

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

274


Rynek NewConnect

Ograniczenia wahań kursu na rynku NewConnect Notowania ciągłe Instrument

Akcje Prawa do akcji Prawa poboru

Kurs odniesienia na otwarcie

Kurs zamknięcia

Dopuszczalna zmiana kursu na otwarcie

±20% od kursu zamknięcia (z możliwością rozszerzenia do 44%)

Dopuszczalna zmiana kursu w trakcie sesji – w przypadku, gdy kurs w trakcie otwarcia został określony* ±20% od kursu otwarcia (z możliwością rozszerzenia)

* W przypadku, gdy w trakcie otwarcia kurs nie został określony, dopuszczalna zmiana kursu liczona jest w stosunku do kursu zamknięcia. W dniu debiutu widełki dla kursu otwarcia dla akcji i praw do akcji wynoszą maksymalnie +/-50%, a dla kursu otwarcia wyznaczonego w trakcie równoważenia na otwarciu maksymalnie+/-100%.

Notowania jednolite Instrument Akcje Prawa do akcji Prawa poboru

Dopuszczalna zmiana kursów na fixingu* ±20% od kursu odniesienia na ostatnim fixingu (z możliwością rozszerzenia)

* W dniu debiutu widełki dla pierwszego kursu jednolitego dla akcji i praw do akcji wynoszą maksymalnie +/-50%, a za zgodą Organizatora ASO maksymalnie +/-100%.

275


Rocznik Giełdowy 2013

Członkowie rynku NewConnect Członkiem rynku NewConnect może być podmiot, który posiada status członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Aby uzyskać status członka rynku NewConnect członek giełdy powinien złożyć do GPW wniosek o określenie daty rozpoczęcia i zakresu działania na rynku NewConnect. Warunkiem rozpoczęcia działania jest przekazanie na GPW, najpóźniej na dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia działania, oświadczenia o przystąpie-

niu oraz dokonaniu wpłaty do funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych na ASO (prowadzonego przez KDPW) przez członka rynku lub inny podmiot, z którym członek rynku podpisał umowę o rozliczanie transakcji zawieranych na NewConnect. Członkami rynku NewConnect są krajowe domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne firmy inwestycyjne.

Lista członków rynku NewConnect (stan na koniec 2012 r.) Alior Bank SA www.aliorbank.pl Banco Espirito Santo de Investimento S.A. www.esinvestment.com Bank BPH SA www.bph.pl Bank DnB NORD Polska SA www.dnbnord.pl Bank Gospodarki Żywnościowej SA www.bgz.pl Bank Polska Kasa Opieki SA www.pekao.com.pl Centralny Dom Maklerski Pekao SA www.cdmpekao.com.pl Copernicus Securities SA www.copernicus.pl CYRRUS as * www.cyrrus.cz Concorde Securities S.A. * www.concordesecurities.hu DB Securities SA www.db.com Dom Inwestycyjny BRE Banku SA www.dibre.com.pl Dom Maklerski AmerBrokers SA www.amerbrokers.pl Dom Maklerski Banku BPS SA www.dmbps.pl Dom Maklerski Banku Handlowego SA www.dmbh.pl Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA www.bossa.pl Dom Maklerski BDM SA www.bdm.com.pl * zagraniczna firma inwestycyjna 276

Dom Maklerski BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl Dom Maklerski IDM SA www.idmsa.pl ERSTE Securities Polska SA www.esp.pl ING Securities SA w Warszawie www.ingsecurities.pl IP INTERCAPITAL MARKETS AD www.intercapital.bg/en IPOPEMA SECURITIES SA www.ipopema.pl KBC Securities NV (SA) Oddział w Polsce www.kbcmakler.pl Millennium Dom Maklerski SA www.millenniumdm.pl NOBLE Securities SA www.noblesecurities.pl NWAI Dom Maklerski www.nwai.pl OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. www.opera.pl Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA www.dm.pkobp.pl Raiffeisen Bank Polska SA www.raiffeisen.pl TRIGON Dom Maklerski SA www.trigon.pl UniCredit CAIB Poland SA www.ca-ib.com Wood & Company Financial Services as * www.wood.cz X- Trade Brokers Dom Maklerski SA www.xtb.pl Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.


Rynek NewConnect

Udział członków Giełdy w obrotach na NewConnect w 2012 r. Lp. Biura maklerskie

Wartość obrotów sesyjnych

Wartość obrotów pakietowych

(zł)

(%)

(zł)

(%)

1 DM BZ WBK

761 750 447,46

20,49

39 461 234,43

20,52

2 DI BRE Banku

560 208 044,65

15,07

37 531 091,84

19,52

3 DM BOŚ SA

401 812 579,95

10,81

17 905 045,92

9,31

4 PKO BP

384 485 314,30

10,34

6 962 732,80

3,62

5 CDM PEKAO

323 989 103,94

8,72

5 891 935,15

3,06

6 ALIOR BM

208 383 260,83

5,61

5 493 242,94

2,86

7 ING SECUR

138 086 170,97

3,72

3 533 479,40

1,84

8 DM PEKAO

132 964 843,34

3,58

4 515 045,80

2,35

9 BDM SA

114 487 927,03

3,08

1 183 786,80

0,62

10 DNB NORD

107 189 925,57

2,88

3 512 847,39

1,83

11 NOBLE

73 385 264,98

1,97

120 000,00

0,06

12 BPH

70 958 473,89

1,91

1 568 432,60

0,82

13 TRIGON

70 895 114,88

1,91

1 897 336,56

0,99

14 IDMSA

68 579 575,13

1,85

2 506 563,32

1,30

15 MILL DM

60 580 599,94

1,63

3 670 679,15

1,91

16 XTB

59 812 323,28

1,61

231 600,00

0,12

17 KBC SECURITIES

54 342 160,89

1,46

7 534 994,00

3,92

18 AMERBROKER

27 291 976,37

0,73

7 175 558,90

3,73

19 BGŻ SA

18 573 796,53

0,50

20 IPOPEMA

12 927 670,14

0,35

5 983 280,00

3,11

21 COPERNICUS

12 645 820,36

0,34

3 788 026,20

1,97

22 DM BH

12 580 790,97

0,34

9 638 750,00

5,01

23 DB SECUR.

190 485,00

0,10

2 052 670,10

1,07

407 000,00

0,21

7 589 996,70

3,95

11 930 801,90

0,32

24 BESI

7 173 928,54

0,19

25 DM BPS

6 340 953,86

0,17

26 CYRRUS

5 460 358,91

0,15

27 WOOD

4 286 823,42

0,12

28 ERSTE

2 048 014,37

0,06

29 UNICRCAIB

1 730 727,13

0,05

30 CONCORDE

1 307 447,67

0,04

742 884,10

0,02

11 938 543,04

6,21

4 680,00

0,00

0 00

0 00

52,54

0,00

0 00

0 00

31 OPERA 32 INTERCAPITAL 33 NWAI DM

277


Rocznik Giełdowy 2013

Animator Rynku/Market Maker W okresie notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect emitent wspierany jest przez firmę inwestycyjną występującą w roli animatora rynku. Animatorem rynku na NewConnect może zostać członek rynku lub inna firma inwestycyjna (w tym zagraniczna), która na podstawie umowy z GPW zobowiąże się do wspomagania płynności obrotu notowanymi tu instrumentami finansowymi. Po upływie 2 lat od dnia rozpoczęcia notowania danych instrumentów finansowych na rynku NewConnect, GPW może odstąpić od wymogu posiadania przez emitenta animatora rynku, o ile przemawia

za tym poziom płynności obrotu instrumentami tego emitenta. GPW może zobowiązać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej w przypadku gdy uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. Na koniec grudnia 2012 na NewConnect działało 15 Animatorów Rynku.

Lista animatorów rynku NewConnect (stan na 31 grudnia 2012 r.) Bank DnB NORD Polska SA www.dnbnord.pl Cyrrus, a.s.* www.cyrrus.cz Dom Maklerski Amerbrokers SA www.amerbrokers.pl Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA www.bossa.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA www.dm.pkobp.pl Copernicus Securities SA www.copernicus.pl NOBLE Securities SA www.noblesecurities.pl ALIOR Bank SA www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie

Dom Maklerski BZ WBK SA www.dmbzwbk.pl

Dom Maklerski Banku BPS SA www.dmbps.pl

Dom Maklerski IDM SA www.idmsa.pl

NWAI Dom Maklerski SA www.nwai.pl

Dom Maklerski TRIGON SA www.trigon.pl * Zagraniczna firma inwestycyjna.

278


Rynek NewConnect

Autoryzowani Doradcy na rynku NewConnect Każda firma zamierzająca zadebiutować na rynku NewConnect zobowiązana jest do podjęcia współpracy z Autoryzowanym Doradcą – firmą doradczą, której GPW udzieliła autoryzacji do działania w otoczeniu alternatywnego systemu obrotu. O wpis na listę Autoryzowanych Doradców na NewConnect mogą ubiegać się firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie lub firmy doradztwa finansowego, posiadające wiedzę i doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rynku kapitałowego oraz, począwszy od 2012 r., zatrudniające przynajmniej 2 osoby posiadające Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Certyfikat ten można uzyskać po zaliczeniu specjalistycznego egzaminu (organizowanego przez GPW), sprawdzającego wiedzę i praktyczną

znajomość przepisów regulujących alternatywny system obrotu. Rolą Autoryzowanego Doradcy jest kompleksowa obsługa emitenta w zakresie przygotowania do debiutu, w tym m.in.: badanie, czy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami alternatywnego systemu obrotu, zatwierdzenie dokumentu informacyjnego (stanowiące niejako poręczenie rzetelności spółki, którą doradca kieruje na rynek NewConnect) oraz, przez okres trzech lat od dnia debiutu, zapewnienie merytorycznego wsparcia w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. na listę Autoryzowanych Doradców na NewConnect wpisane były 93 podmioty.

Autoryzowani Doradcy NewConnect *Autoryzowani Doradcy zarówno NewConnect, jak i Catalyst.

4Capital sp. z o.o.* www.4-capital.pl ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o.* www.abistema.pl ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.acadia.pl Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy* www.kpr.pl Art Capital sp. z o.o. www.art-capital.pl Bank DnB NORD Polska SA* www.dnbnord.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej SA - Biuro Maklerskie* www.bgz.pl/biuro_maklerskie/ Bank Zachodni WBK SA* www.bzwbk.pl Bastion Dom Inwestycyjny sp. z o.o. www.bastiongroup.com BDO sp. z o.o. www.bdo.pl Beskidzkie Biuro Consultingowe SA* www.bbc-polska.com Best Capital sp. z o.o.* www.bestcapital.com Blue Tax Group SA* www.bluetax.pl 279


Rocznik Giełdowy 2013

BRE Corporate Finance SA* www.bcf.pl BTFG Audit sp. z o.o. www.bt-fg.com Capital City sp. z o.o.* www.capitalcity.pl Capital Kopernik SA* www.capitalkopernik.pl Capital One Advisers sp. z o.o.* www.capitalone.pl Carnelian Partners sp. z o.o. www.carnelian.pl CC Group sp. z o.o. www.ccgroup.com.pl Cellica sp. z o.o. www.cellica.pl Certus Capital SA www.certuscapital.pl Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. Radcowie Prawni* www.ck-legal.pl Capital Solutions ProAlfa sp. z o.o. www.cs-proalfa.pl Copernicus Securities SA www.copernicus.pl Corvus Corporate Finance sp. z o.o.* www.corvuscf.pl CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. www.cww.pl Dąbrowski Finance sp. z o.o.* www.dabrowskifinance.eu DFI sp. z o.o. www.dfi.com.pl Dom Inwestycyjny Investors SA* www.investors.pl Dom Inwestycyjny Taurus SA* www.dom-taurus.pl Dom Maklerski Banku BPS SA* www.dmbps.pl Dom Maklerski BDM SA* www.bdm.com.pl Dom Maklerski BOŚ SA* www.bossa.pl Dom Maklerski Capital Partners SA* www.dmcp.com.pl Dom Maklerski WDM SA* www.wdmsa.pl DSBJ Grupa Doradcza sp. z o.o.* www.dsbj.eu 280

EBC Solicitors SA* www.ebcsolicitors.pl ECA Auxilium SA www.auxilium.com.pl EFICOM SA www.eficom.pl Equity Advisors sp. z o.o.* www.equityadvisors.pl Equity Market Consulting Group sp. z o.o. www.emcg.pl ERSTE Securities Polska SA* www.esp.pl Fitz Roy sp. z o.o.* www.fitz-roy.pl Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.* www.GrantThornton.pl Grupa Gumułka - Audyt sp. z o.o.* www.gumulka.pl Grupa Trinity SA* www.grupatrinity.pl ICF sp. z o.o.* www.icfsa.pl IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. www.df.idmsa.pl Infinity8 SA* www.infinity8.pl Invest Concept sp. z o.o. www.investconcept.pl INVESTcon Group SA* www.investcongroup.pl IPO SA* www.ipo.pl IPO Doradztwo Strategiczne SA www.ipo.com.pl Jonak Doradztwo sp. z o.o.* www.jonaklaw.com Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy, Radcy Prawni* www.kancelaria-csw.pl Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k. www.czarny-budny.pl Kurek, Kościołek Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p. www.kkw.pl Lema Finance sp. z o.o.* www.lemacapital.pl Lewandowski Pyffel & Partners sp. z o.o.* www.lpip.pl


Rynek NewConnect

Łuczyński i Wspólnicy sp. k. www.liwlegal.pl M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.* www.mm-dg.pl Mercurius Financial Advisors sp. z o.o. sp. k. www.mfa.pl Metropolitan Capital Solutions sp. z o.o. S.K.A. www.metropolitancapital.pl Navigator Capital SA www.navigatorcapital.pl Nobilis Partners Polewczak Gładysz Grocholski sp. k. www.nobiliscounsels.com Noble Securities SA* www.noblesecurities.pl NWAI Dom Maklerski SA* www.nwai.pl O.M. Finance sp. z o.o.* www.omfin.pl OPERA Dom Maklerski sp. z o.o.* www.opera.pl PKF Consult sp. z o.o.* www.pkfpolska.pl PL Consulting sp. z o.o. www.pl-consulting.pl Platinium Investment sp. z o.o. www.platiniuminvest.com Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni www.mwlegal.pl PROFESCAPITAL sp. z o.o.* www.profescapital.pl Prometeia Capital sp. z o.o. www.prometeia.pl Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. (Chadbourne & Parke)* www.chadbourne.com Raiffeisenbank a.s. www.rb.cz Raiffeisen Investment Polska sp. z o.o. www.raiffeiseninvestment.com Rubicon Partners Corporate Finance SA* www.rubiconpartners.pl Runicom Corporate Finance sp. z o.o. sp. k.* www.runicomcf.pl SALWIX sp. z o.o.* www.salwix.pl Secus Asset Management SA* www.secus.pl

Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni sp. k.* www.smlegal.pl T&T Consulting sp. z o.o. www.ttconsulting.pl Tatar i Wspólnicy sp. k.* www.tatar.com.pl Top Consulting SA www.topconsult.pl Trigon Dom Maklerski SA* www.trigon.pl Valor Partners sp. z o.o.* www.valorpartners.pl Ventus Asset Management SA* www.ventusam.pl WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.* www.wdmsa.pl Wołoszański, Rożko i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych* www.wrplegal.pl Zarzecki, Lasota i Wspólnicy sp. z o.o.* www.zarzecki.pl

281


Rocznik Giełdowy 2013

Obowiązki informacyjne spółek Spółki notowane na rynku NewConnect mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości:  r aporty bieżące, zawierające informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach i planach, mających wpływ na ich sytuację rynkową lub na cenę instrumentów finansowych,  raporty okresowe o charakterze finansowym: - kwartalne, - r oczne, z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta. W porównaniu z rynkiem regulowanym, spółki z rynku Newconnect nie mają obowiązku publikowania raportów półrocznych, mają dłuższy termin na publikację raportu rocznego (6 miesięcy) oraz mniejszy zakres raportów kwartalnych. Do raportowania obowiązków przewidzianych Regulaminem ASO wykorzystywana jest Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – sy-

stem przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez spółki notowane na rynku NewConnect. System został stworzony i jest nadzorowany przez GPW. W trosce o jakość relacji spółek notowanych na NewConnect z inwestorami, a co za tym idzie o rozwój całego NewConnect, od 2009 r. na rynku obowiązują „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”. Zgodnie z nimi emitenci akcji notowanych na tym rynku są zobowiązani do publikacji, wraz z raportem rocznym, opisowego raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz raportów bieżących w sprawie naruszenia zasad dobrych praktyk. Szczegółowy wykaz, zakres oraz terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dostępnym na stronie www.newconnect.pl w części Regulacje.

Dystrybucja informacji z rynku NewConnect Każdy inwestor może na bieżąco obserwować notowania NewConnect za pośrednictwem strony internetowej www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. Dostęp do informacji z NewConnect jest także możliwy za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów serwisów giełdowych. Na koneic grudnia 2012 r. 39 firm oferuje swoim abonentom dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, w tym: 22 domy maklerskie, 7 agencji informacyjnych, 6 portali internetowych, 3 dostawców systemów IT oraz 1 bank. Zdecydowana większość spośród tych dystrybutorów oferuje dostęp do notowań giełdowych z NewConnect już od momentu uruchomienia rynku. 282

W chwili obecnej prawie wszyscy polscy dystrybutorzy (31 firm) oferują notowania z NewConnect. Ponadto notowania są oferowane przez 5 czołowych światowych agencji informacyjnych (Thomson Reuters, Bloomberg, Interactive Data, SIX Telekurs oraz VWD), Abonenci dystrybutorów mają łatwy dostęp do notowań giełdowych za pośrednictwem tych samych aplikacji, które wykorzystują do obserwacji notowań na Głównym Rynku GPW. Dostęp do notowań z NewConnect ma obecnie prawie 282 tys. abonentów, w tym ponad 277 tys. to inwestorzy polscy, a pozostali to inwestorzy zagraniczni.


Rynek NewConnect

 Lista dystrybutorów informacji (stan na koniec lutego 2013 r.) Banku DnB NORD Polska SA www.bmdnbnord.pl

Onet.pl www.onet.pl

Dom Maklerski BDM S.A. www.bdm.com.pl

BGŻ www.bgz.pl

Bankier.pl www.bankier.pl

FT Interactive Data www.interactivedata.com

CDM Pekao www.cdmpekao.com.pl

Bloomberg www.bloomberg.com

DM BPH www.bm.bph.pl

OPERA Dom Maklerski www.opera.pl

Interia.pl www.interia.pl

Alior Bank www.aliorbank.pl

Presspublica www.rp.pl

NOBLE Securities www.noblesecurities.pl

DM BZ WBK www.dmbzwbk.pl

DM Banku Handlowego www.dmbh.pl

DM BOŚ www.bossa.pl

VWD www.vwd.com

DM Amerbrokers www.amerbrokers.pl

Polski Terminal Finansowy www.terminalfinansowy.pl

Reuters www.reuters.com

Raiffeisen Bank Polska www.raiffeisen.pl

DM PKO BP www.dm.pkobp.pl

Deutsche Bank PBC www.deutsche-bank-pbc.pl

DM Trigon www.trigon.pl

Xignite www.xignite.com

DI BRE www.brebank.pl

Notoria Serwis www.ir.notoria.pl

ING Securities www.ingsecurities.pl Wirtualna Polska www.wp.pl Polska Agencja Prasowa www.pap.pl Telekurs www.six-telekurs.com Dom Maklerski IDM www.idmsa.pl Bonnier Business www.bonnier.pl mBank www.mbank.pl KBC Securities www.kbcmakler.pl

283


Rocznik Giełdowy 2013

Raporty ze spółek Dostęp do raportów emitentów możliwy jest poprzez system EBI. Podobnie jak w przypadku notowań, można się z nimi zapoznać za pośrednictwem strony internetowej www. newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. Dostęp do raportów EBI jest także możliwy za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów serwisów giełdowych. Na koniec grudnia 2012 r. 19 firmom udostępniano ww. raporty (wraz z dostępem do notowań w czasie rzeczywistym), w tym 18 firm to podmioty krajowe, a 1 zagraniczny (Reuters). Spółki notowane na rynku NewConnect zobowiązane są

publikować raporty bieżące, roczne zbadane i raporty kwartalne. Nie ma obowiązku badania ani przeglądania sprawozdań kwartalnych. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i na podstawie odrębnych przepisów jest zobowiązany do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekazuje również raporty skonsolidowane.

 Lista dystrybutorów raportów ze spółek (stan na koniec 2012 r.) DM Millennium www.millenniumdm.pl

CDM Pekso www.cdmpekao.com.pl

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska SA www.bmdnbnord.pl

Money.pl www.money.pl

Reuters www.reuters.com Presspublica www.rp.pl Interia.pl www.interia.pl Polska Agencja Prasowa www.pap.pl Bankier.pl www.bankier.pl Bonnier Business www.bonnier.pl NOBLE Securities www.noblesecurities.pl Onet.pl www.onet.pl

284

CAIT www.cait.com.pl XTB www.xtb.pl Grupa Trinity www.grupatrinity.pl Financial Web www.finweb.com WSEInfoEngine www.infoengine.pl Notoria Serwis www.notoria.pl DM BDM www.bdm.com.pl


Rynek NewConnect

Lista spółek notowanych na NewConnect (stan na koniec 2012 r.)

11BIT [11BA] 11 BIT STUDIOS SA www.11bitstudios.pl

ADMASSIVE ADMASSIVE SA www.admassive.pl

AKCEPTFIN [AFC] AKCEPT FINANCE SA www.akceptfinance.pl

01CYBRATON [01C] 01 CYBATON SA www.01cyberaton.eu

ADMIRAL [ADM] ADMIRAL BOATS SA www.admiral-boats. com

ALDA-PDA [ALDA] ALDA SA www.alda.com.pl

5THAVENUE 5th Avenue Holding SA www.5avenueholding. com 11BIT [11BA] 11 BIT STUDIOS SA www.11bitstudios.pl 8FORMULA [8FO] FORMUŁA 8 SA www.formula8.pl ABAK [ABK] ABAK SA www.abak.com.pl ABEONET [ABO] ABEONET SA www.abeonet.pl

ADUMA [ADU] ADUMA SA www.aduma.pl ADVERTIGO [AVE] ADVERTIGO SA www.ad-music.pl ADVGRUPA [ADV] GRUPA ADV SA www.grupa-adv.pl AEDES [AED] AEDES SA www.aedes.pl AERFINANC [AER] AERFINANCE PLC www.aerfinance.com

ABSINVEST [AIN] ABS INVESTMENT SA www.absinvestment.pl

AGROLIGA [AGL] AGROLIGA GROUP PLC www.agroliga.com.ua

ACARTUS [ACA] ACARTUS SA www.acartus.pl

AGROMA [AGM] AGROMA SA www.agroma.pl

ACREO [ACR] ACREO SA www.acreo.pl

AIRMARKET [AIR] AIR MARKET SA www.airmarketsa. com

ADASTRA [ADA] AD ASTRA EEXECUTIVE CHARAKTER SA www.aam.com.pl

AITON [AIT] AITON CALDWELL SA www.aitoncaldwell.pl

ALEJA [ALS] ALEJA SAMOCHODOWA SA www.alejasamochodowa.pl

AQUABB [AQU] AQUA SA W BIELSKU-BIAŁEJ www.aqua.com.pl AQUAPOZ [AQA] AQUA SA www.aqua.poznan.pl AIR-PDA AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA www.arisa.com.p

ALKAL [ALKA] ALKAL SA www.alkal.pl

APIS [ASA] APIS SA www.apissa.pl

ALUMAST [ALU] ALUMAST SA www.alumast.eu

ARTBIZNES [ABI] Art & Business Magazine SA www.artbiznes.pl

ANALIZY [AOL] ANALIZY ONLINE SA www.analizy.pl APLINTER [API] A.PL INTERNET SA www.a.pl APOLLO [APC] APOLLO CAPITAL SA www. apollocapital.pl APOLONIA [APO] APOLONIA MEDICAL SA www.apoloniastudio. com APS-PDA [APSA] AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA www.aps.pl

ARTEFE [ART] ARTEFE SA www.artefe.com.pl ARTNEWMED [ANM] ART NEW MEDIA SA www.artnewmedia.pl ASSETUS [ASS] ASSETUS SA www.assetus.pl ASTORIA [ACL] ASTORIA CAPITAL SA www.biomedinvestors.pl ASTRO [ASR] ASTRO SA www.astroastro.pl 285


Rocznik Giełdowy 2013

ATCCARGO [ATA] ATC CARGO SA www.atc-cargo.pl ATONHT [ATO] ATON-HT SA www.aton.com.pl ATSENERGY [ATE] ATLANTIS ENERGY SA www.atlantis-energy. pl AUTOSPA [ASP] Auto-Spa Sp. z o.o. www.auto-spa.pl ECAUXILIUM [ECA] ECA AUXILIUM KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SA www.auxilium.com.pl AZTEC [AZC] AZTEC INTERNATIONAL SA www.aztec-international.eu B2BPARTNER [B2B] B2B PARTNER SA www.zakupy.com BALTICON [BLT] BALTICON SA www.balticon.pl BALTONA [BAL] PRZEDSIEBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA www.baltona.pl BAUMAL [BAU] BAUMAL GROUP SA www.baumal.pl BBCONSULT [BBA] Beskidzkie Biuro Consultingowe SA www. bbc-polska. com BGE [BGE] BGE SA www.bgesa.pl

286

BGSENERGY [BGS] BGS ENERGY PLUS A.S. www.bgs-energy.cz

BMMEDICAL [BMM] BM MEDICAL SA www.medical.pl

CCTOOLS [CCT] CALL CENTR TOOLS SA www.cctools.pl

BIOFACTOR [BFC] BIOFACTORY SA www.biofactory.pl

BOA [BOA] BOA SA www.boasa.com.pl

CERABUD [CER] CERABUD SA www.cerabud.pl

BINARY [BHX] BINARY HELIX SA www.binaryhelix.eu

BPC [BPC] BLACK PEARL CAPITAL SA www.blackpearlcapital.pl

CFBPS [CFB] CF BANKU BPS SA www.cfbps.pl

BIOERG [BER] BIOERG SA www.bioerg.pl BIOGENED [BGD] BIOGENED SA www.biogened.pl BIOMAS [BEP] BIOMASS ENERGY PROJECT SA www.bep-sa.pl BIOMAX [BIM] BIOMAX SA www.biomaxsa.pl BIOMAXIMA [BMX] BIOMAXIMA SA www.biomaxima.com BIOMEDLUB [BML] BIOMED-LUBLIN SA www.biomed.lublin. pl BLACKPOIN [BPN] BLACK POINT SA w.blackpoint.pl BLIRT [BLR] BLIRT SA www.blirt.pl BLOOBER [BLO] BLOOBER TEAM SA www.blooberteam. com BLUETAX [BTG] BLUE TAX GROUP SA www.bluetax.pl BLUMERANG [BLU] BLUMERANG INVESTORS SA www.blumerang.pl

BPI [BPI] BLU PRE IPO SA www.blupreipo.com. pl BRASTER [BRA] BRASTER SA www.braster.eu BRIJU [BRI] BRIJU SA www.briju.pl BROADGATE [BGD] BROAD GATE SA www.broadgate.pl BUDOSTAL5 [BL5] BUDOSTAL-5 SA w.budostal5.com.pl BUDUS [BDS] KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SA www.budus.com.pl C2A [C2A] CALL2ACTION SA www.call2action.pl CALESCO [CLS] CALESCO SA www.calesco.pl CASPAR [CSR] CASPAR ASSET MANAGEMENT SA CCS [CCS] CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA www.ccsonline.pl

CLOUD [CLD] CLOUD TECHNOLOGIES SA www.cloudtechnologies.pl CODEMEDIA [COD] CODEMEDIA SA www.codemedia.pl COLEOS [CLO] COLEOS SA www.coleos.pl COMPERIA [CPL] COMPERIA.PL SA www.comperia.pl COMPRESS [COM] COMPRESS SA www.compress.com. pl COOLMARK [CLM] COOL MARKETING SA www.coolmarketing.pl COPERNIC [CRS] COPERNICUS SECURITIES SA www.copernicus.pl CSY [CSY] CSY SA www.csy.ilawa.pl CUBEITG [CTG] CUBE.ITG SA www.cubeitg.pl CWPE [CWP] CENTRUM WSPIERIANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA www.cwpe.pl


Rynek NewConnect

DAAH [DAH] DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SA www.abbeyhouse.pl

DOMEXBUD [DMX] DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA www.domex-bud.pl

EGB [EGB] EGB INVESTMENTS SA www.egb.pl

DANKS [DNS] DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA www.danks.com.pl

DOMLEK [DML] DOM LEKARSKI SA www.domlekarski.pl

EKANCELAR [EKA] E-KANCELARIA GRUPA FINANSOWA SA www.e-kancelaria. com

DASE [DFG] DASE FINANCIAL GROUP SA www.dase.pl DEKTRA [DKR] DEKTRA SA www.dektra.pl DEMOLEN [DEM] DE MOLEN SA www.demolen.com. pl DENTAMDC – PDA [DAMA] DENT-A-MEDICAL SA www.dent-a-medical. com DEPEND [DEP] DEPEND SA www.depend.pl DFP [DFP] DFP DORADZTWO FINANSOWE SA www.dfp.pl DIGITAL [DGL] DIGITAL AVENUE SA www.digitalavenue.pl DIRECTES [DES] DIRECT ESERVICES SA www.direkt24.biz DOBRANASZA [DNA] DOBRA NASZA SA www.dobranasza.pl DOMENOMAN [DOA] DOMENOMANIA. PL SA www.domenomania. pl

DOMZDROW [DMZ] DOMZDROWIA.PL SA www.domzdrowia.pl DORADCY24 [D24] DORADCY24 SA www.doradcy24.pl DRUKPAK [DRU] KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE DRUK-PAK SA www.drukpak.pl DTP [DTP] DTP SA www.dtpartners.pl DYWILAN [DYW] DYWILAN SA www.dywilan.pl D&D [DXD] D&D SA www.d-d.com.pl EASTSIDE [ESC] EASTSIDECAPITOL SA www.eastsidecapital. eu EASYCALL [ECL] EASYCALL.PL SA www.easycall.pl EBC [EBC] EBC SOLICITORS SA www.ebcsolicitors.pl ECOTECH [ECO] ECOTECH POLSKA SA www.ecotech.com.pl EDISON [EDN] EDISON SA www.edison.pl EFICOM [EFI] EFICOM SA www.eficom.pl

EKIOSK [EKSA] E-KIOSK SA www.e-kiosk.pl EKOBOX [EBX] EKOBOX SA www.ekobox.pl EKOKOGEN [EKG] EKOKOGENERACJA SA www.ekokogeneracja.com EKOPOL [EGH] EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA www.eg.com.pl ELEMENTAL [EMT] ELEMENTAL HOLDING SA www.elemental-holding.pl ELKOPNRG [ENR] ELKOP ENERGY SA www.elkopenergy-sa.pl EMCAPITAL [ECP] EMMERSON CAPITAL SA www.emmersoncapital.pl

E-MUZYKA SA www.e-muzyka.pl EONET [EON] EO NETWORKS SA www.eo.pl EPICTURES - PDA [EAPA] EAST PICTURES SA www.eastpictures.pl EPIGON [EPI] EPIGON SA www.epigonsa.pl ERS [ERS] EUROSYSTEM SA www.eurosystem. com.pl ESKIMOS [ESK] ESKIMOS SA www.eskimossa.pl ESOTIQ [EAH] ESOTIQ&HENDERSON SA www.esotiqhenderson.com ESPEROTIA [EEI] ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SA www.esperotia.pl EUROSNACK [ECK] OSNACK SA www.eurosnack.pl EUROTAX [ETX] EURO-TAX.PL SA www.euro-tax.pl EXAMOBILE [EXA] EXAMOBILE SA www.examobile.com

EMMERSON [EMM] EMMERSON SA www.emmerson.pl

EXDEBT [EXD] EX-DEBT SA. www.exdebt.pl

EMONT [ELM] ELEKTROMONT SA www.elektromont.pl

EZO [EZO] EZO SA www.ezo-recycling.pl

EMPORIUM [EMR] EMPORIUM SA www.emporiumsa. com.pl

FABRFORMY [FFO] FABRYKA FORMY SA www.fabryka-formy.pl

EMUZYKA [EMU] 287


Rocznik Giełdowy 2013

FACHOWCY [FAV] FACHOWCY.PL VENTURES SA www.fachowcy.pl FARM51 [F51] THE FARM 51 GROUP SA www.thefarm51.com FHDOM [FHD] FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA www.funduszhipoteczny.pl FINHOUSE [FIN] FINHOUSE SA www.finhouse.pl FININT [FIP] FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA www.fipsa.pl FITEN [FIN] FITEN SA www.fiten.pl FLUID [FLD] FLUID SA www.fluid.pl FLYPL [FLY] FLY.PL SA www.fly.pl FMOZAROW-PDA [FMOA] FABRYKA MASZYN OŻARÓW SA www.fm-ozarow.pl FONECO [FNE] FON ECOLOGY SA www.fon-sa.pl FOREVEREN [FOR] FOREVER ENTERTAINMENT SA www.forever-entertainment.com FORPOSTA [FDO] FORPOSTA SA www.forposta.pl FUTURIS [FUT] FUTURIS SA www.futuris.com.pl

288

GALVO [GAL] GALVO SA www.galvo.com.pl GCINVEST [GCI] GC INVESTMENT SA www.gcinvest.pl GENERGY [GNR] GENESIS ENERGY SA www.divicom.pl GENOMED [GEN] GENOMED SA www.genomed.pl GEOINVENT [GEO] GEOINVENT SA www.geoinvent.com. pl GKSKAT [GKS] GKS GIEKSA KATOWICE SA www.gieksa.pl

GPPI [GPP] GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO SA www.gppi.pl GRAPHIC [GRP] GRAPHIC SA www.graphic.pl GREENENER [GRE] D.B.B. GREEN ENERGY SA www.dbbgreen.pl GREMPCO [GRM] GREMPCO SA www.grempco.com GRJAGUAR [GJA] GRUPA JAGUAR SA www.grupajaguar.pl GRODNO [GRN] GRODNO SA www.grodno.pl

GLOBAL [GTR] GLOBAL TRADE SA www.global-trade.pl

GRUPAHRC [HRC] GRUPA HRC SA www.hrc.com.pl

GMK [GMK] GRUPA MENNICE KRAJOWE SA www.gmksa.pl

GRUPAREC [GRC] GRUPA RECYKL SA www.gruparecykl.pl

GOLAB [GOL] GOLAB SA www.golabsa.pl GOLDWYN [GCL] GOLDWYN CAPITAL SA www.goldwyncapital. pl GONTYNIEC [BRO] BROWAR GONTYNIEC SA www. browarczarnkow.pl GOTFI [GTF] GO TFI SA www.gounited.pl GPFCAUSA –PDA [GPFA] GRUPA PRAWNO FINANSOWA CAUSA SA www.gpfcausa.pl

GWARANT [GWR] GWARANT AGENCJA OCHRONY SA www.gwarant.pl HEFAL [HEF] HEFAL SERWIS SA www.hefalserwis.pl; www.hefal.pl HORTICO [HOR] HORTICO SA www.hortico.pl HOTBLOK [HOT] HOTBLOK SA www.hotblok.pl HURTIMEX [HRT] HURTIMEX SA www.hurtimex.com. pl HYDRAPRES [HPS] HYDRAPRES SA www.hydrapres.pl

I3D [I3D] I3D SA www.isd.pl IAI [IAI] IAI SA www.iai-sa.com IBCPOLSKA [IBC] IBC POLSKA F&P SA www.grupaibc.pl ICMVISION [ICM] ICOM VSION HOLDING AS www.icomvision.com ICPGROUP [ICP] ICP GROUP SA www.icpgroup.pl ICPD [ICD] INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT www.icpd.bg IGORIA [IGT] IGORIA TRADE SA www.igoriatrade.com IMS [IMS] INTERNET MEDIA SERVICES SA www.ims.fm IMMOFUND [IMF] IMMOFUND SA www.immofundsa.pl INBOOK-PDA [INBA] INBOOK SA www.inbook.pl INCANA [ICA] INCANA SA www.incana.pl IDH [IDH] IDH SA www.indexcopernicus.com INDEXMEDI [INX] INDEXMEDICA SA www.indexmedica.pl INFOSYS [IFS] INFOSYSTEMS SA www.infosystems.pl


Rynek NewConnect

INNOGENE [IGN] INNO-GENE SA www.inno-gene.eu

IZOBLOK [IZB] IZO BLOK SA www.izo-blok.pl

INPOINT [IPT] IN POINT SA www.in-point.pl

JANTAR [JAN] JANTAR DEVELOPMENT SA www.jantardevelopment.pl

INTELIWIS [ITL] INTELIWISE SA www.inteliwise.com IU [IUS] INTERNET UNION SA www.internetunion.pl INTERNITY [INT] INTERNITY SA www.internitysa.pl INTWORKS [IWS] INTERNET WORKS SA www.internetworks.pl INVENTI [IVT] INVENTI SA www.inventi-power.pl INVESTREM [ITX] INVEST-REMEX SA www.investremex.pl INVICO [IVC] INVICO SA www.pragmatrade.pl INVISTA [INV] INVISTA SA www.invista.com.pl INWAZJA [IPC] INWAZJAPC SA www.inwazjapc.pl INWESTPL [INW] INWESTYCJE.PL SA www.inwestycje.pl IPO [ISAA] IPO SA www.ipo.pl IPODS [IOD] IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA www.ipo.com.pl ISIAG [ISG] INSTYTUT SZKOLEN I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA www.instytutsiag.pl

KORBANK [KOR] KORBANK SA www.korbank.pl www.investor.korbank.pl KUPIEC [KPC] KUPIEC SA www.kupiec.az.pl

JDB [JDB] JURAJSKI DB SA www.jdbsa.pl

LANGLOO [LAN] LANGLOO.COM SA www.langloo.com

JRINVEST [JRI] JR INVEST SA www.jrinvest.pl

LASERMED [LSR] LASER-MED SA www.laseroterapia. bydgoszcz.pl

KBJ [KBJ] KBJ SA www.kbj.com.pl KCSP [KCS] KCSP SA www.kcsp.pl KKHERBAL [KKH] K&K HERBAL POLAND SA www.kkpoland.pl KLON [KLN] KLON SA www.klon.net.pl KME[KME] KANCELARIA MEDIUS SA www. kancelariamedius.pl KOMFORTKM [KKM] KOMFORT-KLIMA SA www.komfort-klima.pl KOMPLEKS [KMS] GRUPA KONSULTINGOWO-INZYNIERYJNA KOMPLEKS SA www.kompleks.pl KOPAHAUS [KOP] KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA www.kopahaus-barlinek.pl

LAURENPES [LPS] LAUREN PESO POLSKA SA www.laurenpeso.pl PREMETINV [PMI] PRECIOUS METALS INVESTMENTS SA www.legalstream.pl LESNERUNO [LES] LEŚNE RUNO SA www.lesneruno.pl LETUS [LET] LETUS CAPITAL SA www.letuscapitalsa. com LIBERTY [LTG] LIBERTY GROUP SA. www.libertygroup.pl LOKATYBUD [LBD] LOKATY BUDOWLANE SA www.lokatybudowlane.pl LSTECHHOM [LSH] LS TECH HOMES SA www.lstechhomes. com LUG [LUG] LUG SA www.lug.com.pl LUXIMA [LUX] LUXIMA SA www.luxima.com.pl

LZMO [LZM] LZMO SA www,lzm.pl M4B [M4B] M4B SA www.m4b.pl M10 [M10] M10 SA www.m10sa.pl MABION [MAB] MABION SA www.mabion.eu MADKOM [MAD] MADKOM SA www.madkom.pl MAGNIFICO [MGF] MAGNIFICO SA www.magnifico.com. pl MAKOLAB [MLB] MAKOLAB SA www.makolab.com MAKORA [MRA] MAKORA SA www.makora.com MALKOWSKI [MMA] MAŁKOWSKIMARTECH SA www.malkowski.pl MARKA [MRK] MARKA SA www.markasa.pl MARSOFT [MAR] MARSOFT SA www.marsoftsa.pl MAXIMUS [MAX] MAXIMUS SA www.maximussa.pl MAXIPIZZA [MXP] MAXIPIZZA SA www.maxipizza.pl MBFACTORY [MBF] MOBILE FACTORY SA www.mobilefactory.pl MBPARTNER [MBP] MOBILE PARTNER SA www.mobilepartner.pl 289


Rocznik Giełdowy 2013

MDEVELOP [MDE] M DEVELOPMENT SA www.m-development.pl MEDIACAP [MCP] MEDIACAP SA www.emlab.pl MEDIANPOL-PDA [MDNA] MEDIAN POLSKA SA www.medianpolska.pl MEDICALG [MGD] MEDICALGORITHMICS www.medicalgorithmics.pl MERA [MER] MERA SCHODY SA www.mera.pl MERIT [MEI] MERIT INVEST SA www.meritinvest.pl MEW [MSA] MEW SA www.mewsa.pl MGAMES [MGS] MACRO GAMES SA www.macrogames.pl MGMSYS [MGM] MGM SA www.mgm.com.pl MILKPOL [MLP] MILKPOL SA www.milkpol.com.pl MINERAL [MND] MINERAL MIDRANGE SA www.mineralmidrange.com MINOX [MNX] MINOX SA www.minox.com.pl MMCPL [MMC] MM CONFERENCES SA www.mmcpolska.pl MOBINI [MOB] MOBINI SA www.mobini.pl 290

MODE [MOE] MODE SA www.mode360.eu

NEMEX [NMX] NEMEX SA www.nemex.pl

MODECOM [MOD] MODECOM SA www.modecom.pl

NFPL [NFP] NOWOCZESNA FIRMA SA www.nf.pl

MOMO [MOM] MOMO SA www.momo.com.pl MONDAY [MDV] MONDAY DEVELOPMENT SA www.mondaydevelopment.pl MONTUHOLD [MTH] MONTU HOLDING SA www.montu.pl MORIZON [MZN] MORIZON SA www.morizon.pl MOSTALWRO MOSTOSTAL WROCŁAW SA www.mostostal. wroclaw.pl MOTORICUS [MTR] MOTORICUS SA www.oponix.pl MPAY [MPY] MPAY SA www.mpay.pl MPLVERBUM [VER] MPL VERBUM SA www.verbum.com.pl MTC [MTC] MOTOR TRADE COMPANY SA www.mtcsa.pl MW TENIS SA www,mwtenis.pl NANOTEL [NAN] NANOTEL SA www.nanotel.pl NAVIMORIN [NIN] NAVIMOR-INVEST SA www.navimorinvest. eu

NICOGAMES [NGS] NICOLAS GAMES SA www.nicolasgames.pl NOTORIA [NTS] NOTORIA SERWIS SA www.notoria.pl DIGATE [DGT] DIGATE SA www.digate.pl NOVIAN [NVN] NOVIAN SA. www.novian.pl NWAI [NWA] NWAI DOM MAKLERSKI SA www.nwai.pl OEM [OEM] OSTATNIE MIEJSCA SA www.oemsa.pl ONERAY [ORI] ONERAY INVESTMENT SA www.oneray.pl ONICO [ONC] ONICO SA www.onico.pl OPENNET [OPE] OPEN-NET SA www.open.net.pl OPTIZENLB [OPT] OPTIZEN LABS SA www.optizenlabs.com ORGANIC [ORG] ORGANIC FARMA ZDROWIA SA www.organicmarket. pl

ORIONNV [ORN] ORION INVESTMENT SA www.orioninvestment.pl ORPHEE [ORP] ORPHEE SA www.orphee-medical. com ORZLOPONY [ORL] ORZEŁ SA www.salon-opon.com QUART [QRT] QUART DEVELOPMENT SA www.quart.com.pl PAKADEMIA [PAK] POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SA www.par.edu.pl PARTEX [PAR] PARTEX SA www.listwy.com PARTNER [PRN] PARTNER-NIERUCHOMOSCI SA www.partnernieruchomosci.com.pl PCZ [PCZ] PCZ SA www.pczsa.pl www.pcz,com.pl PFH [PFH] POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA www.pfh.pl PGSSOFT [PSW] PGS SOFTWARE SA www.pgs-soft.com PHARMENA [PHR] PHARMENA SA www.pharmena.com. pl PHOENIX [PHO] PHOENIX ENERGY A.S. www.phoenixnenergy.as


Rynek NewConnect

PILAB [PIL] PiLAB SA www.pilab.pl PLANETSOF [PSF] PLANET SOFT SA www.planetsoft.pl PLASMA [PSM] PLASMA SYSTEM SA www.plasmasystem. pl PLATIGE [PLI] PLATIGE IMAGE SA www.platige.com PLAYMAKER [PMK] PLAYMAKERS SA www.playmakers.tv POLMAN [PLM] POLMAN SA www.polman.pl POLNOCNR [PNR] PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA www.polnoc.pl POLSKIHR [PLHA] POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY SA www.polskihr.pl POLTRONIC [PTN] POLTRONIC SA www.poltronic.eu POSITIVE [POS] POSITIVE ADVISORY SA www.positiveadvisory.pl PPG [PPG] PLATINUM PROPERTIES GROUP SA www.ppgsa.pl PPRICE [PPR] POWER PRICE SA www.powerpricesa.pl PREFABET [PBB] PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA www.prefabet-bb. com.pl

PREMFOOD [PFR] PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA www.sushi77.com PRESTO-PDA [PSTA] PRESTO SA www.presto-kominy. pl PROGRES [PRG] PROGRES INVESTMENT SA www.progresinvestment.com PROLOG [PRL] PRO-LOG SA www.prolog.pl PROXYAD [PXY] PROXYAD SA www.proxyad.pl PRYMUS [PRS] PRYMUS SA www.prymussa.pl PSWCAPITA [PCA] PSW CAPITAL SA www.pswcapital.pl www.pswholding.pl RAJDY4X4 [4X4] RAJDY 4X4 SA www.rajdy 4x4.pl RCUNION [RCU] R&C UNION SA www.rcunion.pl READGENE [RDG] READ-GENE SA www.read-gene.com REKLAPL [RPL] PSA CAPITAL SA www.psacapital.com RELIGADEV-PDA [RELA] RELIGA DEVELOPMENT SA www.religa.com.pl REMEDIS [REM] REMEDIS SA www.remedis.eu

REVITUM [REV] REVITUM SA- CENTRUM DIAGNOSTYKI ORGANIZMU www.revitum.pl RICHTER [RMS] RICHTER MED SA www.richtermed.pl ROBINSON [RBS] ROBINSON EUROPE SA www.robinson.pl ROCCA [RCA] ROCCA SA www.rocca.pl RODAN [ROD] RODAN SYSTEMS SA www.rodan.pl ROTOPINO [ROT] ROTOPINO.PL SA www.marketo.com

SCOPAK [SCO] SCO-PAK SA www.scopak.com.pl SEKA [SEA] SEKA SA www.seka.pl SELVITA [SLV] SELVITA SA www.selvita.pl SEVENET [SEV] SEVENET SA www.sevenet.pl SFD [SFD] SFD SA www.sfdsa.pl SFKPOLKAP [SFK] SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA www.polkap.pl

ROVITA [ROV] ROVITA SA www.rovita.com.pl

SILVACG [SCG] SILVA CAPITAL GROUP SA www.mwtenis.pl

RSY [RSY] RSY SA www.rsy.ilawa.pl

SITE [STE] SITE SA www.site.pl

RUCHCHORZ [RCW] RUCH CHORZÓW SA www.ruchchorzow. com.pl

SLR [SLR] SOCIALIZER SA www.socializer.pl

RUNICOM [RUN] RUNICOM SA www.runicom.pl S4E [S4E] S4E SA www.s4e.pl SAKANA [SKN] SAKANA SA www.sakana.pl SARE [SAR] SARE SA www.saresa.pl SCANMEDMM [SCM] SCANMED MULTIMEDIS SA www.multidedis.pl

SMOKESHOP [SMKA] SMOKE SHOP SA www.smoke.pl SMSKREDYT [SMS] SMS KREDYT HOLDING SA www.smsholding.pl SMT [SMT] SMT SOFTWARE SA www.smtsoftware. com SOBET [SOB] SOBET SA www.sobet.pl SPC [SPC] SUPER PREMIUM CARS SA www.spcsa.pl 291


Rocznik Giełdowy 2013

SSI [SSI] SECURITY SYSTEM INTEGRATION SA www.ssisa.pl STANUSCH [STT] STANUSCH TECHNOLOGIES SA www.stanusch.com STARFIT-PDA [SFIA] STAR FITNESS SA www.star-fitness.pl STARKDEV [STR] STARK DEVELOPMENT SA www.starkdev.pl STEMCELLS [SCS] STEM CELLS SPIN SA www.stemcellsspin. com.pl STERGAMES [SGM] STERGAMES SA www.stergames.com STIGROUP [STI] STI GROUP SA www.stigroup.pl STOPKLA [STK] STOPKLATKA SA www.stopklatka-sa.pl SUNEX [SNX] SUNEX SA www.sunex.pl SUNTECH [SUN] SUNTECH SA www.suntech.pl SURFLAND [SSK] SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWESA www.ssk.com.pl SWISSPSM [SWP] SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SA www.swissmedpsm. pl SYMBIO [SYM] SYMBIO POLSKA SA www.symbio.pl

292

SYNEKTIK [SNT] SYNEKTIK SA www.synektik.com.pl

TERMOREX [TRR] TERMO-REX SA www.termo-rex.pl

VENITI [VNT] VENITI SA www.veniti.pl

SYNKRET [SYN] SYNKRET SA www.synkret.pl

TERRA [TRA] TERRA SA www.dom-produkcyjny-terra.pl

VENO [VEN] VENO SA www.veno-sa.pl

SZAR [SZR] SZAR SA www.szar.pl T2INVEST [T2I] T2 INVESTMENT SA www.t2investment.pl TABLEO [TAB] TABLEO SA www.tableo.pl TAMEX [TOS] TAMEX OBIEKTY SPOPRTOWE SA www.tamex.com.pl TAXNET [TXN] TEX-NET SA www.tex-net.pl TAXUSFUND [TXF] TAXUS FUND SA www.taxusfund.pl

TILIA [TIL] TILIA SA www.tilia.com.pl TPH _ PDA [TPH] TELE-POLSKA HOLDING SA www.tphsa.pl TRICEPS [TRC] TRICPES.PL SA www.hurt.triceps.pl TROMEDIA [TRO] TRO MEDIA SA www.tro.pl TWIGONET [TWI] TWIGONET EUROPE SA www.twigonet.com

VENTUREIN [VTI] VENTURE INCUBATOR SA www.ventureincubator.pl VENTURION [VIF] VENTURION INVESTMENT FUND SA www.vifsa.pl VERBICOM [VRB] VERBICOM SA www.verbicom.pl VGROUP [VGS] V GROUP SA www.v-group.pl VIAGUARA [VGR] VIAGUARA SA www.viaguara.com

UBOATLINE [UBT] UBOAT-LINE SA www.uboat.pl

VIDIS [VDS] VIDIS SA www.vidis.pl

UNIMOTGAZ UNIMOT GAZ SA www.unimotgaz.pl

VISION [VIV] VIRTUAL VISION SA www.virtualvision.pl

UNITED [UTD] UNITED SA www.unitedsa.pl

VIVID [VVD] VIVID SA www.vivid.pl

TELESTO [TLO] TELESTO SA www.telestosa.pl

URLOPYPL [URL] URLOPY.PL www.urlopy.pl

TELESTR [TLS] TELESTRADA SA www.telestrada.pl

VCP [VCP] VENTURE CAPITAL POLAND SA www.vcpoland.pl

WAKEPARK [WPK] WAKEPARK SA www.wakeparkwroclaw.pl

TECHMADEX [TDX] TECHMADEX SA www.techmadex.com TELEMEDPL [TMP] TELEMEDYCYNA POLSKA SA www.telemedycynapolska.pl

TELIANI [TLVA] TELIANI VALLEY POLSKA SA www.telianivalley.pl TERMOEXP [TME] TERMOEXPERT SA www.termoexpert. com.pl

WASPOL [WAP] WASPOL SA www.waspol.info.pl

VEDIA [VED] VEDIA SA www.vedia.pl

WBAY [WBY] WEALTH BAY SA www.wealthbay.pl

VELTO [VEL] VELTO SA www.velto.pl

WDBBU [WDB] WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA www.wdbsa.pl


Rynek NewConnect

WDMSA [WDM] WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI SA www.wdmsa.pl WEEDO-PDA [WDOA] WEEDO SA www.weedosa.pl WERTHHOLZ [WHH] WERTH-HOLZ SA www.werth-holz.pl

YURECO [YCO] YURECO SA www.rdi.pl ZOC [ZOC] ZOO CENTRUM SA www.zoo-centrum.pl ZWG [ZWG] ZWG SA www.zwg.com.pl

WESTREAL [WRE] WEST REAL ESTATE SA www.westrealestate. pl WEGLOPEX [WPX] WĘGLOPEX HOLDING SA www.pinotcaro.com WIDOKEN [WDK] WIDOK ENERGIA SA www.widokenergia.pl WIERZYCL [WRL] WIERZYCIEL SA www.wierzycielsa.pl WINDMOBIL [WMO] WIND MOBILE SA www.windmobile.pl WODKAN [WOD] WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SA www.wodkan.com.pl XPLUS [XPL] XPLUS SA www.xplus.pl XSYSTEM [XSM] XSYSTEM SA www.xsystem.pl YELLOWHAT [YEL] YELLOW HAT SA www.yellowhat.pl YOURIMAGE [YOU] YOUR IMAGE SA www.yourimage.pl 293


Rynek CATALYST

Informacje o rynku CATALYST Rynek instrumentów dłużnych Catalyst funkcjonuje od 30 września 2009 r. Jest to pierwszy zorganizowany rynek instrumentów dłużnych w Polsce. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek regulowany i ASO) oraz BondSpot SA (również rynek regularny i ASO). Catalyst przeznaczony jest dla obrotu obligacjami komunalnymi, korporacyjnymi, listami zastawnymi i innymi instrumentami o charakterze dłużnym. W ramach Catalyst na rynku regulowanym, notowane są również detaliczne obligacje Skarbu Państwa.

Intencją organizatorów rynku było stworzenie platformy ułatwiającej pozyskiwanie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa oraz umożliwiającej inwestowanie w tego typu papiery na efektywnym, bezpiecznym i transparentnym rynku publicznym. Architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do potrzeb różnych inwestorów – zarówno hurtowych, jak i detalicznych, instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Podstawy prawne funkcjonowania Catalyst Zasadnicze regulacje prawne stanowiące podstawę funkcjonowania Catalyst to:  ustawa o obligacjach,  ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych,  ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawowe zasady działania rynku, w tym m.in. zasady autoryzacji dłużnych instrumentów finansowych, reguły kierowania dłużnych instrumentów finansowych do obrotu we wszystkich segmentach rynku, zasady uczestniczenia w obrocie, obowiązki informacyjne emitentów i in. określa doku-

ment „Zasady działania Catalyst”. Regulacje szczegółowe dotyczące obrotu instrumentami dłużnymi na Catalyst zawierają:  Regulamin Giełdy,  Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego,  Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego,  Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym,  Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW,  Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. Regulacje obowiązujące na Catalyst w aktualnym brzmieniu dostępne są na stronie internetowej rynku (www.gpwcatalyst.pl).

297


Rocznik Giełdowy 2013

Rok 2012 na rynku CATALYST W roku 2012 utworzony 3 lata wcześniej rynek instrumentów dłużnych Catalyst odnotował istotny wzrost. Łącznie ze Skarbem Państwa, liczba emitentów na Catalyst na koniec 2012 r. wynosiła 156 (na koniec 2011 r – 100). Wśród emitentów znajdowało się 12 samorządów lokalnych oraz 121 przedsiębiorstw i 22 banki spółdzielcze. Na koniec 2012 r. na Catalyst notowanych było 325 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych, a dodatkowe 23 serie były autoryzowane. Średnie obroty na sesję wzrosły ponad dwukrotnie do 4,5 mln zł. Łączna wartość nominalna wszystkich instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst (nieskarbowych i skarbowych) na koniec 2012 r. wyniosła 567,3 mld zł w porównaniu do 531,6 mld zł w 2011 r. Wartość nominalna nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na tym rynku na koniec 2012 r. wyniosła 52,3 mld zł, co stanowi wzrost o 30,9% w porównaniu do końca 2011 r.

298


Rynek CATALYST

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

Obligacje korporacyjne 1 PLNFI0600028

06N0213

NFI MAGNA POLONIA

GPW ASO

BS ASO

2 PLADMBT00021 ADM1212 ADMIRAL BOATS

GPW ASO

3 PLAOWFK00027 AOW0214 AOW FAKTORING

GPW ASO

BS ASO

4 PLAOWFK00019 AOW0512 AOW FAKTORING

GPW ASO

BS ASO

5 PLARCHM00016 ARH0713 ARCHICOM

GPW ASO

BS ASO

6 PLNFI1200091

BBD0213 BBI DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

7 PLNFI1200109

BBD0214 BBI DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

8 PLNFI1200117

BBI0214

BBI DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

9 PLNFI1000079

BBZ0312

BBI ZENERIS

GPW ASO

BS ASO

10 PLNFI1000087

BBZ0712

BBI ZENERIS

GPW ASO

BS ASO

11 PL0000500039

BGK0213

Bank Gospodarstwa Krajowego

BS ASO

12 PL0000500047

BGK0215

Bank Gospodarstwa Krajowego

BS ASO

13 PL0000500054

BGK0514

Bank Gospodarstwa Krajowego

BS ASO

14 PL0000500088

BGK1016

Bank Gospodarstwa Krajowego

BS ASO

15 PLBDSTL00041

BL50313

BUDOSTAL-5

GPW ASO

16 PLBDSTL00033

BL50612

BUDOSTAL-5

GPW ASO

17 PLBDSTL00058

BL50613

BUDOSTAL-5

GPW ASO

18 PLBDSTL00074

BL50913

BUDOSTAL-5

GPW ASO

19 PLNFI0400056

BLI1213

BLACK LION NFI

GPW ASO

20 PLBOS0000050 BOB1213

BS ASO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

BS ASO

21 PLBOS0000068 BOC1213 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

BS ASO

22 PLBOS0000076 BOD0521 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

BS ASO

23 PLBOS0000084 BOE1014

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

GPW ASO

BS ASO

24 PLBOS0000092 BOF1014

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

GPW ASO

BS ASO

25 PLBPCZT00015

BPO0721

BANK POCZTOWY

GPW ASO

26 PLBSTII00012

BS20613

BEST II NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

27 PLBSTII00020

BS20614

BEST II NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

28 PLBSTNS00011 BS30212

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

29 PLBSTNS00060 BS30214

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

30 PLBSTNS00037 BS30513

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

31 PLBSTNS00078 BS30514

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

32 PLBSTNS00045 BS30813

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

33 PLBSTNS00029 BS31112

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

34 PLBSTNS00052 BS31113

BEST III NS FIZ

GPW ASO

BS ASO

299


Rocznik Giełdowy 2013

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

35 PLBEST000051

BST0512

BEST

GPW ASO

BS ASO

36 PLBEST000077

BST0513

BEST

GPW ASO

BS ASO

37 PLBEST000093

BST0514

BEST

GPW ASO

BS ASO

38 PLBEST000069

BST1112

BEST

GPW ASO

BS ASO

39 PLBEST000085

BST1113

BEST

GPW ASO

BS ASO

40 PLCDRL000019

CDL1014

CDRL

GPW ASO

41 PLEFH0000014

EFHOHA

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY

42 PL0000400099

EIB0526

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY GPW RR

43 PL0000400024

EIB0617

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY GPW RR

44 PLELECT00047

ELC0413

ELECTUS

BS RR

GPW ASO

45 PLERBUD00046 ERB0714

ERBUD

46 PLFSTFC00020

FAST FINANCE

GPW ASO

47 PLFERRO00040 FRO0416

FERRO

GPW ASO

48 PLFRRTM00018 FRR0514

FERRATUM CAPITAL POLAND

GPW ASO

49 PLGHLMC00016 GHE0714

GHELAMCO INVEST

BS ASO

50 PLGHLMC00024 GHI0714

GHELAMCO INVEST

BS ASO

51 PLNOBLE00033 GNB0618 GETIN NOBLE BANK

BS ASO

52 PLNOBLE00041 GNB0817 GETIN NOBLE BANK

BS ASO

53 PLNOBLE00058 GNB0917 GETIN NOBLE BANK

BS ASO

FFI0113

BS ASO BS ASO

54 PLNOBLE00074 GNB1017 GETIN NOBLE BANK

BS ASO

55 PLGANT000196 GND0312 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

56 PLGANT000204 GND0513 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

57 PLGANT000212 GND0612 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

58 PLNOBLE00066 GNO0917 GETIN NOBLE BANK

BS ASO

59 PLGANT000139 GNT0312 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

60 PLGANT000170 GNT0313 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

61 PLGANT000147 GNT0513 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

62 PLGANT000154 GNT0612 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

63 PLGANT000220 GNT0813 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

64 PLGANT000162 GNT0912 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

65 PLGANT000238 GNT1013

GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

BS ASO

66 PLGANT000188 GNT1212 GANT DEVELOPMENT

GPW ASO

67 PL0000500021

IDS1018

Bank Gospodarstwa Krajowego

GPW RR

BS RR

68 PL0000500070

IDS1022

Bank Gospodarstwa Krajowego

GPW RR

BS RR

69 PLIIF0000013

IIF0912

IIF

300

GPW ASO


Rynek CATALYST

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

70 PLIPFIP00025

IPF0615

IPF INVESTMENTS POLSKA

71 PL0000500013

IPS1014

Bank Gospodarstwa Krajowego

GPW RR

BS RR

72 PL0000500062

IWS0645 Bank Gospodarstwa Krajowego

GPW RR

BS RR

73 PLKRINK00063

KRI0414

KREDYT INKASO

BS ASO

74 PLKRINK00071

KRI0416

KREDYT INKASO

BS ASO

75 PLKRK0000085

KRU0115

KRUK

GPW ASO

76 PLKRK0000069

KRU0514

KRUK

GPW ASO

77 PLKRK0000093

KRU0712

KRUK

GPW ASO

78 PLKRK0000101

KRU0713

KRUK

GPW ASO

79 PLKRK0000077

KRU1114

KRUK

GPW ASO

80 PLLCCRP00033

LCC0414

LC CORP

BS ASO

BS ASO

81 PLMOBRK00039 MBR0814 MO-BRUK

GPW ASO

BS ASO

82 PLMCIMG00137 MCI0314

MCI MANAGEMENT

GPW ASO

BS ASO

83 PLMCIMG00129 MCI0613

MCI MANAGEMENT

GPW ASO

BS ASO

84 PLMCIMG00111 MCI0912

MCI MANAGEMENT

GPW ASO

BS ASO

85 PLMERA000027 MER0412 MERA S.A.

GPW ASO

86 PLMERA000035 MER0614 MERA S.A.

GPW ASO

87 PLMKDOM00010 MKD0713 MAK DOM

GPW ASO

88 PLMLMDP00049 MMP0416 MULTIMEDIA POLSKA

BS ASO BS ASO

89 PLMLMDP00031 MMP1115 MULTIMEDIA POLSKA

BS ASO

90 PLMEWSA00027 MSA0613 MEW

GPW ASO

91 PLMEWSA00035 MSA1013 MEW

GPW ASO

92 PLMRVPL00057 MVF1213 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

93 PLMRVPL00065 MVG1213 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

94 PLMRVPL00073 MVP0114 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

95 PLMRVPL00081 MVP0415 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

96 PLMRVPL00024 MVP0613 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

97 PLMRVPL00032 MVP0813 MARVIPOL

GPW ASO

BS ASO

98 PLNAVIG00015

NAV0213 NAVI GROUP

GPW ASO

99 PLNAVIG00023

NAV0812 NAVI GROUP

GPW ASO

100 PLNAVIG00031

NAV0912 NAVI GROUP

GPW ASO

101 PLNAVIG00049

NAV1212 NAVI GROUP

GPW ASO

BS ASO

102 PLMZCOR00019 ORK0312

ORGANIKA

GPW ASO

BS ASO

103 PLMZCOR00027 ORK0712

ORGANIKA

GPW ASO

BS ASO

104 PLORZL000068

ORZEŁ

GPW ASO

BS ASO

ORL0412

301


Rocznik Giełdowy 2013

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

105 PLORZL000100

Instrument Emitent

ORL0814

Rynek /¹

GPW ASO

ORZEŁ

BS ASO

106 PLOSHEE00018 OSH1012 OSHEE POLSKA

GPW ASO

107 PLPRMCM00014 PCM0312 PRIME CAR MANAGEMENT

GPW ASO

BS ASO

108 PLPRMCM00022 PCM0314 PRIME CAR MANAGEMENT

GPW ASO

BS ASO

109 PLPCCRK00019 PCR0613

PCC ROKITA

GPW RR

110 PLPCZ0000019

PCZ0514

PCZ

GPW ASO

111 XS0545031642

PKO1015

PKO Finance AB

GPW ASO

BS ASO

112 PLPLKMT00015 PLK0915

POLKOMTEL FINANCE AB (PUBL)

113 PLGFPRE00057

Pragma Faktoring

GPW ASO

114 PLPRGNK00033 PRI0912

PRAGMA INKASO

GPW ASO

115 PLPRGNK00041 PRI1212

PRAGMA INKASO

GPW ASO

116 PLPSPRT00018

PSG0512

POLSPORT GROUP

GPW ASO

117 PLNFI0500038

RBC0413

RUBICON PARTNERS NFI

GPW ASO

BS ASO

118 PLNFI0500046

RBC0912

RUBICON PARTNERS NFI

GPW ASO

BS ASO

PRF0413

BS ASO

119 PLREMDS00062 REM0112 REMEDIS

A

120 PLREMDS00096 REM0612 REMEDIS

A

121 PLREMDS00013 REM0712 REMEDIS

A

122 PLREMDS00104 REM0712BK1REMEDIS

A

123 PLRNSER00011 RNA0414 RONSON EUROPE

BS ASO

124 PLRNSER00029 RNB0414 RONSON EUROPE 125 PLRNKPR00030 RNK1213

BS ASO

GPW ASO

BS ASO

126 PLROBYG00073 ROB0415 ROBYG

GPW ASO

BS ASO

127 PLROBYG00040 ROB1013 ROBYG

GPW ASO

BS ASO

128 PLROBYG00057 ROB1113 ROBYG

GPW ASO

BS ASO

129 PLROBYG00065 ROB1213 ROBYG

GPW ASO

BS ASO

130 PLRDNST00035 ROD0813 RODAN SYSTEMS

GPW ASO

131 PLSCOPK00038 SCO0713

SCO-PAK

GPW ASO

132 PLSCOPK00046 SCO0813

SCO-PAK

GPW ASO

133 PLSCNDV00017 SDV0314

SCAN DEVELOPMENT

GPW ASO

134 PLMILOP00028

SIO1213

SIÓDEMKA

GPW ASO

RANK PROGRESS

BS ASO

135 PLSOLVC00018

SOL0412

SOLVECO

136 PLTRKPL00048

TRK1213

TRAKCJA - TILTRA POLSKA

GPW ASO

137 PLTRUST00010

TRU0614

TRUST

GPW ASO

138 PLVEDIA00037

VED0613

VEDIA

GPW ASO

139 PLWDKEN00042 WDK0112 WIDOK ENERGIA SP Z O. O.

302

BS ASO

GPW ASO

BS ASO


Rynek CATALYST

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

140 PLWDKEN00059 WDK0512 WIDOK ENERGIA SP Z O. O.

GPW ASO

141 PLWDENG00024 WDK0712 WIDOK ENERGIA SA

GPW ASO

142 PLELPO000099

WIK0713

WIKANA S.A.

BS ASO

143 AT0000A0PCA4 WXF0514 Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 144 PLZPS0000015

ZPS1212

BS ASO

ZPS KRZĘTLE

GPW ASO

BS-BBS DARŁOWO

GPW ASO

Obligacje spółdzielcze 1 PLBBSDR00012 BBS1225

2 PLBSPOM00010 BOM0221 BS OSTRÓW MAZOWIECKA

GPW ASO

3 PLBSPLS00013

BPL0421

BS PŁOŃSK

GPW ASO

4 PLBPS0000032

BPS0718

BPS WARSZAWA

GPW ASO

5 PLBPS0000024

BPS0720

BPS WARSZAWA

GPW ASO

6 PLBSPT000017

BPT0620

BS-HEXABANK

GPW ASO

7 PLBSBR000023 BRB0425 BS BIAŁA RAWSKA

GPW ASO

8 PLPBSC000016 BSC0620

BS-PBS CIECHANÓW

GPW ASO

9 PLPBSC000024 BSC0621

BS-PBS CIECHANÓW

GPW ASO

10 PLBSLIM00011

BSL0521

BS LIMANOWA

GPW ASO

11 PLBSPIA00017

BSP0620

BS PIASECZNO

GPW ASO

BS SKIERNIEWICE

GPW ASO

12 PLBSSKR00011 BSS0418 13 PLSBRIR00017

BSW0721 BS - SK BANK WOŁOMIN

14 PLESBSR00014 ESB0725

BS-ESBANK

GPW ASO GPW ASO

15 PLGBSBR00015 GBS0621 BS-GBS BANK BARLINEK

GPW ASO

16 PLMBSLM00013 MBS0720 BS-MBS ŁOMIANKI

GPW ASO

17 PLOKBS000017 OKB0520

BS-OK BANK KNURÓW

GPW ASO

18 PLPBS0000016

PBS0720

BS-PBS SANOK

GPW ASO

19 PLPBS0000024

PBS1021

BS-PBS SANOK

GPW ASO

20 PLPMBSZ00016 PMS0624 BS-PMBS ZABŁUDÓW

GPW ASO

21 PLKRBSP00017 SBK1020

BS-KBS KRAKÓW

GPW ASO

22 PLSBRS000016 SBR0325

BS-SBR SZEPIETOWO

GPW ASO

23 PLSBRS000024 SBR0725

BS-SBR SZEPIETOWO

GPW ASO

24 PLWAWBS00014 WBS0521 BS-WBS BANK WARSZAWA

BS ASO

GPW ASO

Obligacje komunalne 1 PL0012200016

BRZ1016

BRZESKO

2 PL0015200013

CHE0614

CHEŁM

GPW ASO A

303


Rocznik Giełdowy 2013

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

3 PL0015200021

CHE0714

CHEŁM

A

4 PL0015200039

CHE0814

CHEŁM

A

5 PL0016200012

JAR1213A POWIAT JAROSŁAWSKI

A

6 PL0016200020

JAR1213B POWIAT JAROSŁAWSKI

A

7 PL0016200038

JAR1213C POWIAT JAROSŁAWSKI

A

8 PL0016200046

JAR1214D POWIAT JAROSŁAWSKI

A

9 PL0016200053

JAR1214E POWIAT JAROSŁAWSKI

A

10 PL0016200061

JAR1214F POWIAT JAROSŁAWSKI

A

11 PL0013200015

KON0715 KONOPISKA

GPW ASO

12 PL0013200023

KON0916 KONOPISKA

GPW ASO

13 PL0005200023

KRN1212

GPW ASO

14 PL0014200022

OSW0914 OŚWIĘCIM

15 PL0006200014

PLZ0915

POŁCZYN ZDRÓJ

GPW ASO

16 PL0006200022

PLZ0916

POŁCZYN ZDRÓJ

GPW ASO

17 PL0006200030

PLZ0917

POŁCZYN ZDRÓJ

GPW ASO

18 PL0009200029

RAD0912 RADLIN

19 PL0001200035

RYB1117

RYBNIK

BS RR

20 PL0001200019

RYB1213

RYBNIK

BS RR

21 PL0001200027

RYB1214

RYBNIK

BS RR

22 PL0008200053

TCZ0817

TCZEW

23 PL0008200012

TCZ0913

TCZEW

A

24 PL0008200020

TCZ0914

TCZEW

A

25 PL0008200038

TCZ0915

TCZEW

A

26 PL0008200046

TCZ0916

TCZEW

A

27 PL0004200016

TUR0916

TUREK

A

28 PL0011200025

USM0212 USTRONIE MORSKIE

GPW ASO

29 PL0011200033

USM0213 USTRONIE MORSKIE

GPW ASO

30 PL0011200041

USM0314 USTRONIE MORSKIE

GPW ASO

31 PL0011200058

USM0315 USTRONIE MORSKIE

GPW ASO

32 PL0003200074

WAW0318 WARSZAWA

GPW RR

BS RR

33 PL0003200066

WAW0321 WARSZAWA

GPW RR

BS RR

34 PL0003200025

WAW0922 WARSZAWA

GPW RR

BS RR

35 PL0003200041

WAW1017 WARSZAWA

GPW RR

BS RR

36 PL0003200017

WAW1019 WARSZAWA

GPW RR

BS RR

37 PL0011300015

WSL0313 WODZISLAW SLASKI

GPW ASO

38 PL0011300023

WSL0314 WODZISLAW SLASKI

GPW ASO

304

KÓRNIK

A

GPW RR

GPW ASO


Rynek CATALYST

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

39 PL0007200013

ZAB0614

ZĄBKI

A

40 PL0007200021

ZAB0715

ZĄBKI

A

41 PL0007200039

ZAB0916

ZĄBKI

A

42 PL0010200026

ZAM1212 ZAMOŚĆ

GPW ASO

Obligacje Skarbu Państwa 1 PL0000102836

DS1013

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

2 PL0000103602

DS1015

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

3 PL0000104543

DS1017

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

4 PL0000105441

DS1019

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

5 PL0000106126

DS1020

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

6 PL0000106670

DS1021

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

7 PL0000103529

IZ0816

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

8 PL0000105359

IZ0823

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

9 PL0000105730

OK0112

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

10 PL0000106324

OK0113

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

11 PL0000106712

OK0114

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

12 PL0000105912

OK0712

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

13 PL0000106563

OK0713

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

14 PL0000106100

OK1012

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

15 PL0000104659

PS0412

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

16 PL0000105037

PS0413

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

17 PL0000105433

PS0414

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

18 PL0000105953

PS0415

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

19 PL0000106340

PS0416

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

20 PL0000106795

PS1016

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

21 PL0000105565

TZ0212

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

22 PL0000105995

TZ0213

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

23 PL0000106449

TZ0214

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

24 PL0000105664

TZ0512

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

25 PL0000106118

TZ0513

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

26 PL0000106555

TZ0514

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

27 PL0000105771

TZ0812

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

28 PL0000106225

TZ0813

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

29 PL0000106662

TZ0814

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

30 PL0000105904

TZ1112

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR 305


Rocznik Giełdowy 2013

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument Emitent

Rynek /¹

31 PL0000106332

TZ1113

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

32 PL0000106787

TZ1114

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

33 PL0000105391

WS0429

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

34 PL0000104857

WS0437

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

35 PL0000102646

WS0922

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

36 PL0000106480

WZ0115

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

37 PL0000104717

WZ0118

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

38 PL0000106068

WZ0121

SKARB PAŃSTWA

GPW RR

BS RR

Listy zastawne hipoteczne 1 PLBPHHP00010 BPHLZ01

PEKAO BANK HIPOTECZNY

BS RR

2 PLBPHHP00044 BPHLZ04

PEKAO BANK HIPOTECZNY

BS RR

3 PLRHNHP00151 BREHA08 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

4 PLRHNHP00169 BREHA09 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

5 PLRHNHP00177 BREHA10 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

6 PLRHNHP00185 BREHA11 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

7 PLRHNHP00193 BREHA12 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

8 PLRHNHP00219 BREHA13 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

9 PLRHNHP00227 BREHA14 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

10 PLRHNHP00235 BREHA15 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

11 PLRHNHP00243 BREHA16 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

12 PLRHNHP00250 BREHA17 BRE BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

13 PLRHNHP00144 BREHPA7 BRE BANK HIPOTECZNY

BS RR

14 PLBPHHP00069 PEK0321

PEKAO BANK HIPOTECZNY

BS RR

15 PLBPHHP00051 PEK1020

PEKAO BANK HIPOTECZNY

BS RR

16 PLBPHHP00077 PEOH203

PEKAO BANK HIPOTECZNY

GPW RR

BS RR

GPW RR

BS RR

Listy zastawne publiczne 1 PLRHNHP00201 BREPA05

BRE BANK HIPOTECZNY

2 PLRHNHP00045 BREPUA1 BRE BANK HIPOTECZNY

BS RR

3 PLRHNHP00052 BREPUA2 BRE BANK HIPOTECZNY

BS RR

4 PLRHNHP00110 BREPUA4 BRE BANK HIPOTECZNY

BS RR

¹ GPW RR – GPW Rynek Regulowany; GPW ASO – GPW Alternatywny System Obrotu;

/

BS RR – BondSpot Rynek Regulowany; BS ASO – BondSpot Alternatywny System Obrotu. A - autoryzowany (nienotowany).

306


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Obligacje korporacyjne 1 PLNFI0600028

06N0213

2013.02.22

stałe

PLN

10,00

1 000

6,59

2 PLADMBT00047

ADM0415

2015.04.16

zmienne

PLN

12,10

1 000

5,38

3 PLADMBT00039

ADM1013

2013.10.19

zmienne

PLN

11,83

1 000

3,08

4 PLADVPL00037

ADV1114

2014.11.16

zmienne

PLN

10,54

1 000

4,00

5 PLAKCFN00039

AFC0314

2014.03.23

stałe

PLN

11,20

1 000

3,44

6 PLALIOR00011

ALR0220

2020.02.14

zmienne

PLN

9,88

1 000

280,00

7 PLAOWFK00027

AOW0214

2014.02.28

stałe

PLN

10,20

100

10,00

8 PLARGPN00018

ARG0113

2013.01.16

stałe

PLN

13,80

10 000

0,25

9 PLARCHM00016

ARH0713

2013.07.22

stałe

PLN

10,10

1 000

21,35

10 PLNFI1200091

BBD0213

2013.02.22

zmienne

PLN

10,63

10 000

8,50

11 PLNFI1200109

BBD0214

2014.02.21

zmienne

PLN

11,13

10 000

26,50

12 PLNFI1200125

BBD0215

2015.02.23

zmienne

PLN

11,63

10 000

21,45

13 PLBBF0000013

BBF0615

2015.06.29

stałe

PLN

11,00

100

2,66

14 PLNFI1200117

BBI0214

2014.02.21

zmienne

PLN

11,13

10 000

5,00

15 PLNFI1200133

BBI0215

2015.02.23

zmienne

PLN

11,63

10 000

13,55

16 PLNFI1000103

BBZ0313

2013.03.08

stałe

PLN

12,65

1 000

15,00

17 PLNFI1000111

BBZ0613

2013.06.28

stałe

PLN

12,00

1 000

6,58

18 PLNFI1000095

BBZ1213

2013.12.18

zmienne

PLN

11,16

1 000

5,03

19 PL0000500039

BGK0213

2013.02.16

zmienne

PLN

5,51

1 000

1 000,00

20 PL0000500047

BGK0215

2015.02.16

zmienne

PLN

5,77

1 000

1 000,00

21 PL0000500054

BGK0514

2014.05.11

zmienne

PLN

5,13

1 000

1 000,00

22 PL0000500088

BGK1016

2016.10.05

zmienne

PLN

5,91

1 000

500,00

23 PLBDSTL00041

BL50313

2013.03.31

zmienne

PLN

11,82

100

2,26

24 PLBDSTL00058

BL50613

2013.06.30

zmienne

PLN

11,82

100

2,01

25 PLBDSTL00074

BL50913

2013.09.30

zmienne

PLN

12,32

100

5,00

26 PLBOS0000050

BOB1213

2013.12.02

zmienne

PLN

5,90

1 000

400,00

27 PLBOS0000076

BOD0521

2021.05.18

zmienne

PLN

7,48

10 000

100,00

28 PLBOS0000084

BOE1014

2014.10.04

zmienne

PLN

6,64

1 000

230,00

29 PLBOS0000092

BOF1014

2014.10.04

zmienne

PLN

6,39

1 000

150,10

30 PLBOS0000100

BOG0222

2022.02.28

zmienne

PLN

8,23

1 000

100,00

31 PLBOS0000118

BOH0215

2015.02.27

zmienne

PLN

6,52

1 000

185,00 307


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

32 PLBPCZT00023

BPO0714

2014.07.10

zmienne

PLN

6,85

10 000

200,00

33 PLBPCZT00015

BPO0721

2021.07.08

zmienne

PLN

8,90

10 000

47,34

34 PLBSTII00012

BS20613

2013.06.22

zmienne

PLN

8,85

1 000

28,00

35 PLBSTII00020

BS20614

2014.06.22

zmienne

PLN

11,05

1 000

30,00

36 PLBSTNS00060

BS30214

2014.02.28

zmienne

PLN

11,72

1 000

0,02

37 PLBSTNS00037

BS30513

2013.05.31

zmienne

PLN

10,82

1 000

8,00

38 PLBSTNS00078

BS30514

2014.05.31

zmienne

PLN

11,92

1 000

8,00

39 PLBSTNS00045

BS30813

2013.08.31

zmienne

PLN

11,02

1 000

0,01

40 PLBSTNS00052

BS31113

2013.11.30

zmienne

PLN

11,57

1 000

0,01

41 PLBEST000077

BST0513

2013.05.26

zmienne

PLN

12,10

1 000

10,00

42 PLBEST000093

BST0514

2014.05.26

zmienne

PLN

13,10

1 000

10,00

43 PLBEST000085

BST1113

2013.11.26

zmienne

PLN

12,60

1 000

5,00

44 PLBLTXG00028

BTG1113

2013.11.14

stałe

PLN

12,00

1 000

0,50

45 PLCPPRK00011

CAP0715

2015.07.09

zmienne

PLN

10,15

100

100,00

46 PLCDRL000019

CDL1014

2014.10.07

zmienne

PLN

10,44

1 000

9,58

47 PLNOVIN00053

DGT0414

2014.04.05

stałe

PLN

14,00

1 000

0,95

48 PLDEKPL00016

DKP0214

2014.02.17

zmienne

PLN

11,38

100

12,50

49 PLDMINM00016

DMM0914

2014.09.22

zmienne

PLN

12,06

1 000

5,26

50 PLDMINM00032

DMM1013

2013.10.09

zmienne

PLN

11,83

1 000

0,51

51 PLDMINM00024

DMM1014

2014.10.30

zmienne

PLN

11,88

1 000

0,37

52 PLDMDVL00038

DOM0217

2017.02.02

zmienne

PLN

8,64

10 000

120,00

53 PLDPTRP00010

DTP1114

2014.11.28

zmienne

PLN

11,36

1 000

13,40

54 PLESTPT00042

EAP0214

2014.02.26

stałe

PLN

14,00

1 000

0,52

55 PLESTPT00034

EAP1213

2013.12.20

stałe

PLN

14,00

1 000

0,74

56 PLECHPS00100

ECH0515

2015.05.18

zmienne

PLN

8,14 100 000

115,00

57 PLECISC00015

ECI0115

2015.01.27

zmienne

PLN

10,03

1 000

20,98

58 PLECISC00023

ECS0115

2015.01.27

zmienne

PLN

10,03

1 000

24,32

59 PLEFH0000014

EFHOHA

2013.12.04

zmienne

PLN

7,43

640

10,24

60 PL0000400099

EIB0526

2026.05.05 zerokuponowe

PLN

----

10 000

215,00

61 PL0000400024

EIB0617

2017.06.15 zerokuponowe

PLN

---- 100 000

275,00

62 PLEKGPF00052

EKA0413

2013.04.16

stałe

PLN

13,00

1 000

3,00

63 PLEKGPF00060

EKA0513

2013.05.11

stałe

PLN

13,00

1 000

1,60

308


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

64 PLEKGPF00045

EKA1213

2013.12.22

stałe

PLN

15,00

1 000

1,00

65 PLEKGPF00078

EKC0513

2013.05.31

stałe

PLN

13,00

1 000

1,00

66 PLEKGPF00086

EKK0513

2013.05.30

stałe

PLN

13,00

1 000

1,82

67 PLELECT00047

ELC0413

2013.04.22

zmienne

PLN

10,79

1 000

36,83

68 PLENERG00014

ENG1019

2019.10.18

zmienne

PLN

6,30

10 000

1 000,00

69 PLERBUD00046

ERB0714

2014.07.15

zmienne

PLN

8,57

1 000

50,00

70 PLFRMGR00023

F510914

2014.09.08

zmienne

PLN

13,43

100

1,08

71 PLFSTFC00020

FFI0113

2013.01.11

zmienne

PLN

11,66

1 000

11,27

72 PLFSTFC00038

FFI0315

2015.03.23

zmienne

PLN

12,46

1 000

30,00

73 PLFERRO00040

FRO0416

2016.04.04

zmienne

PLN

10,44

1 000

18,57

74 PLFRRTM00018

FRR0514

2014.05.23

zmienne

PLN

12,10

1 000

28,00

75 PLGCINV00037

GCI0414

2014.04.29

zmienne

PLN

11,25

1 000

17,50

76 PLGHLMC00032

GHE0415

2015.04.20

zmienne

PLN

10,79 100 000

132,50

77 PLGHLMC00016

GHE0714

2014.07.21

zmienne

PLN

10,15 100 000

150,00

78 PLGHLMC00040

GHI0415

2015.04.20

zmienne

PLN

10,79 100 000

4,60

79 PLGHLMC00024

GHI0714

2014.07.21

zmienne

PLN

10,15 100 000

50,00

80 PLNOBLE00082

GNB0218

2018.02.23

zmienne

PLN

8,88

1 000

241,64

81 PLNOBLE00090

GNB0318

2018.03.23

zmienne

PLN

8,51

1 000

160,00

82 PLNOBLE00108

GNB0418

2018.04.27

zmienne

PLN

8,30

1 000

40,00

83 PLGETBK00020

GNB0518

2018.05.23

zmienne

PLN

8,16

1 000

37,28

84 PLNOBLE00033

GNB0618

2018.06.29

zmienne

PLN

8,06 100 000

250,00

85 PLNOBLE00041

GNB0817

2017.08.10

zmienne

PLN

8,61 100 000

35,00

86 PLGETBK00046

GNB0819

2019.08.27

zmienne

PLN

8,67

1 000

172,03

87 PLNOBLE00058

GNB0917

2017.09.01

zmienne

PLN

8,53

1 000

50,00

88 PLGETBK00111

GNB0919

2019.09.26

zmienne

PLN

8,50

1 000

17,99

89 PLNOBLE00074

GNB1017

2017.10.17

zmienne

PLN

8,27

1 000

45,00

90 PLGETBK00129

GNB1019

2019.10.21

zmienne

PLN

8,35

1 000

40,00

91 PLGANT000204

GND0513

2013.05.06

zmienne

PLN

11,25

1 000

10,00

92 PLGETBK00038

GNF0618

2018.06.14

zmienne

PLN

7,79

1 000

40,00

93 PLNOBLE00066

GNO0917

2017.09.20

zmienne

PLN

8,43

1 000

20,00

94 PLGANT000170

GNT0313

2013.03.29

zmienne

PLN

8,95

1 000

26,00

95 PLGANT000253

GNT0314

2014.03.27

zmienne

PLN

10,45

100

20,80 309


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

96 PLGANT000147

GNT0513

2013.05.27

zmienne

PLN

9,07

1 000

1,10

97 PLGANT000246

GNT0613

2013.06.19

zmienne

PLN

10,83

1 000

21,00

98 PLGANT000220

GNT0813

2013.08.19

zmienne

PLN

10,90

1 000

10,00

99 PLGANT000261

GNT0814

2014.08.28

stałe

PLN

11,00

1 000

21,93

100 PLGANT000238

GNT1013

2013.10.25

zmienne

PLN

9,50

100

25,00

101 PLGPFCS00067

GPF0214

2014.02.23

stałe

PLN

15,00

1 000

0,42

102 PLGPW0000033

GPW0117

2017.01.02

zmienne

PLN

6,31

100

245,00

103 PLHGNKA00093

HGN0713

2013.07.31

zmienne

PLN

12,15

1 000

2,39

104 PLCNTZP00044

IDE0315

2015.03.02

zmienne

PLN

11,12

100

15,00

105 PL0000500021

IDS1018

2018.10.24

stałe

PLN

6,25

1 000 11 652,50

106 PL0000500070

IDS1022

2022.10.25

stałe

PLN

5,75

1 000

5 250,00

107 PLIIF0000021

IIF0114

2014.01.29

zmienne

PLN

11,95

1 000

5,29

108 PLINDOS00019

INS1214

2014.12.08

zmienne

PLN

10,37

1 000

8,00

109 PLECMNG00068

INV0615

2015.06.18

zmienne

PLN

11,26

1 000

3,87

110 PLIPFIP00025

IPF0615

2015.06.30

zmienne

PLN

12,44 100 000

200,00

111 PL0000500013

IPS1014

2014.10.24

stałe

PLN

5,75

1 000

6 893,00

112 PL0000500062

IWS0645

2045.06.25

stałe

PLN

6,00

1 000

1 000,00

113 PLJDNKA00013

JED0415

2015.04.04

zmienne

PLN

10,69

100

9,00

114 PLZPMHK00010

KAN0913

2013.09.27

zmienne

PLN

10,51

1 000

15,00

115 PLZPMHK00028

KAN1113

2013.11.07

zmienne

PLN

11,05

1 000

5,00

116 PLZPMHK00036

KAN1214

2014.12.04

zmienne

PLN

10,67

1 000

17,78

117 PLHOOP000069

KFL1213

2013.12.21

zmienne

PLN

7,86

1 000

3,08

118 PLHOOP000077

KFL1214

2014.12.21

zmienne

PLN

8,56

1 000

45,93

119 PLKLON000036

KLN1115

2015.11.18

zmienne

PLN

10,14

100

4,00

120 PLKRINK00113

KR20116

2016.01.02

zmienne

PLN

10,54

1 000

5,00

121 PLKRINK00105

KRI0116

2016.01.02

zmienne

PLN

10,64

1 000

35,00

122 PLKRINK00063

KRI0414

2014.04.04

zmienne

PLN

9,94

1 000

60,00

123 PLKRINK00071

KRI0416

2016.04.04

zmienne

PLN

10,94

1 000

15,00

124 PLKRINK00089

KRI0615

2015.06.08

zmienne

PLN

9,34

1 000

69,00

125 PLKRINK00121

KRI0916

2016.09.05

zmienne

PLN

10,71

1 000

30,00

126 PLKRINK00097

KRI1216

2016.12.08

zmienne

PLN

10,34

1 000

18,00

127 PLKRK0000085

KRU0115

2015.01.05

zmienne

PLN

9,90

1 000

17,00

310


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Lp. Kod ISIN

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Instrument

Data wykupu

128 PLKRK0000143

KRU0214

2014.02.04

zmienne

PLN

8,25

1 000

20,00

129 PLKRK0000176

KRU0316

2016.03.21

zmienne

PLN

8,59

1 000

120,00

130 PLKRK0000069

KRU0514

2014.05.25

zmienne

PLN

9,11

1 000

25,00

131 PLKRK0000101

KRU0713

2013.07.11

zmienne

PLN

8,21

1 000

11,00

132 PLKRK0000127

KRU0913

2013.09.06

zmienne

PLN

7,70

1 000

25,00

133 PLKRK0000135

KRU0914

2014.09.06

zmienne

PLN

8,90

1 000

35,00

134 PLKRK0000077

KRU1114

2014.11.25

zmienne

PLN

9,61

1 000

29,50

135 PLKRK0000192

KRU1116

2016.11.05

zmienne

PLN

9,35

1 000

30,00

136 PLKNCPT00012

KWS0313

2013.03.29

zmienne

PLN

10,71

1 000

8,00

137 PLFBRD000059

LBD1213

2013.12.15 zerokuponowe

PLN

----

1 000

5,50

138 PLLCCRP00033

LCC0414

2014.04.15

zmienne

PLN

8,88 100 000

100,00

139 PLLCCRP00041

LCC0515

2015.05.25

zmienne

PLN

8,40 100 000

65,00

140 PLLSTIA00034

LST0614

2014.06.12

stałe

PLN

11,50

1 000

0,69

141 PLMSTFR00016

MAS0215

2015.02.13

zmienne

PLN

9,65

1 000

0,80

142 PLMOBRK00039

MBR0814

2014.08.12

zmienne

PLN

10,14

1 000

50,00

143 PLMCIMG00137

MCI0314

2014.03.31

zmienne

PLN

8,95

1 000

35,35

144 PLMCIMG00129

MCI0613

2013.06.28

zmienne

PLN

9,89

1 000

27,45

145 PLMERA000035

MER0614

2014.06.17

zmienne

PLN

11,74

1 000

5,00

146 PLMERA000043

MER1213

2013.12.06

zmienne

PLN

12,49

100

2,50

147 PLKLSTN00033

MIR0513

2013.05.07

zmienne

PLN

13,51

1 000

4,78

148 PLMKDOM00010 MKD0713

2013.07.22

zmienne

PLN

10,65

1 000

23,28

149 PLMLMSK00014

MLX0414

2014.04.25

zmienne

PLN

11,09

1 000

12,91

150 PLMLMSK00022

MLX0714

2014.07.09

zmienne

PLN

11,90

1 000

4,70

151 PLMLMSK00030

MLX0813

2013.08.30

stałe

PLN

11,00

1 000

7,53

152 PLMLMDP00049 MMP0416

2016.04.29

zmienne

PLN

7,75

10 000

107,00

153 PLMLMDP00056 MMP0617

2017.06.06

zmienne

PLN

8,43

10 000

250,00

154 PLMLMDP00031 MMP1115

2015.11.30

zmienne

PLN

8,00 500 000

400,00

155 PLMINOX00036

MNX0414

2014.04.25

stałe

PLN

12,00

100

4,82

156 PLMARKA00030

MRK0214

2014.02.17

zmienne

PLN

13,13

1 000

14,11

157 PLMRTMB00018 MRT0520

2020.05.09

zmienne

PLN

10,70

10 000

26,38

158 PLMEWSA00027 MSA0613

2013.06.14

stałe

PLN

12,00

110

5,06

159 PLMEWSA00035 MSA1013

2013.10.11

stałe

PLN

12,50

100

2,36 311


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Lp. Kod ISIN

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Instrument

Data wykupu

160 PLMURPL00034

MUR0415

2015.04.27

zmienne

PLN

9,96

100

7,50

161 PLMURPL00042

MUR0515

2015.05.16

zmienne

PLN

9,86

100

7,50

162 PLMURPL00026

MUR0814

2014.08.22

zmienne

PLN

10,63

100

25,00

163 PLMRVPL00057

MVF1213

2013.12.06

stałe

PLN

9,45

100

30,00

164 PLMRVPL00065

MVG1213

2013.12.13

stałe

PLN

9,45

100

10,00

165 PLMRVPL00073

MVP0114

2014.01.04

stałe

PLN

9,45

100

20,00

166 PLMRVPL00081

MVP0415

2015.04.08

zmienne

PLN

10,80

100

39,06

167 PLMRVPL00024

MVP0613

2013.06.29

zmienne

PLN

7,94

1 000

39,40

168 PLMRVPL00032

MVP0813

2013.08.30

zmienne

PLN

10,41

1 000

14,45

169 PLMRVPL00099

MVP0914

2014.09.16

zmienne

PLN

8,58

1 000

30,79

170 PLNAVIG00015

NAV0213

2013.02.21

zmienne

PLN

14,64

1 000

2,00

171 PLNAVIG00064

NAV0314

2014.03.03

stałe

PLN

11,00

1 000

0,50

172 PLNAVIG00072

NAV1113

2013.11.15

zmienne

PLN

12,20

1 000

4,71

173 PLNAVIG00056

NAV1213

2013.12.02

zmienne

PLN

12,81

1 000

0,68

174 PLNETTL00018

NEL0414

2014.04.30

zmienne

PLN

12,75

1 000

1,26

175 PLNMV0000012

NMV0114

2014.01.20

zmienne

PLN

10,31

1 000

1,61

176 PLNRDCD00017

NOR0414

2014.04.14

zmienne

PLN

10,70

2 000

1,00

177 PLODRTS00025

ODR1114

2014.11.28

zmienne

PLN

8,62

1 000

60,00

178 PLMZCOR00035

ORK0314

2014.03.27

zmienne

PLN

12,46

1 000

35,00

179 PLORZL000100

ORL0814

2014.08.22

stałe

PLN

11,00

1 000

10,00

180 PLOSHEE00026

OSH0314

2014.03.26

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

181 PLODLZW00019

OZE0813

2013.08.29

zmienne

PLN

11,41

1 000

10,00

182 PLPNSKA00026

PAN0614

2014.06.30

stałe

PLN

11,00

1 000

25,00

183 PLPNSKA00018

PAN1214

2014.12.30

stałe

PLN

11,00

1 000

10,00

184 PLPWTRN00015

PAW0115

2015.01.12

zmienne

PLN

9,66

100

10,00

185 PLPCCRK00019

PCR0613

2013.06.14

stałe

PLN

9,00

100

15,00

186 PLPCCRK00027

PCR1014

2014.10.03

stałe

PLN

9,00

100

25,00

187 PLPCZ0000019

PCZ0514

2014.05.30

stałe

PLN

14,00

1 000

5,00

188 PLPCZ0000043

PCZ0615

2015.06.30

zmienne

PLN

10,94

1 000

8,00

189 PLPCZ0000068

PCZ1015

2015.10.31

stałe

PLN

11,00

1 000

13,00

190 PLPGNIG00063

PGN0617

2017.06.19

zmienne

PLN

5,43

10 000

2 500,00

191 PLPRINW00018

PIN0414

2014.04.04

zmienne

PLN

9,94

1 000

10,00

312


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Lp. Kod ISIN

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Instrument

Data wykupu

192 PLPRINW00026

PIN1014

2014.10.30

zmienne

PLN

9,75

1 000

10,00

193 PLPKN0000083

PKN0219

2019.02.27

zmienne

PLN

6,72 100 000

1 000,00

194 PLPKO0000081

PKO0922

2022.09.14

zmienne

PLN

6,60 100 000

1 600,70

195 XS0545031642

PKO1015

2015.10.21

stałe

EUR

3,73

50 000

800,00

196 PLPRESC00059

PRE0814

2014.08.23

zmienne

PLN

10,33

1 000

30,00

197 PLPRESC00042

PRE1213

2013.12.12

zmienne

PLN

9,31

1 000

30,00

198 PLGFPRE00057

PRF0413

2013.04.19

zmienne

PLN

9,30

1 000

25,00

199 PLGFPRE00065

PRF1214

2014.12.12

zmienne

PLN

8,81

1 000

15,00

200 PLPTIW000022

PTI0714

2014.07.30

zmienne

PLN

11,65

1 000

5,02

201 PLQLTDL00010

QLT0313

2013.03.29

stałe

PLN

11,00

1 000

0,80

202 PLNFI0500038

RBC0413

2013.04.27

zmienne

PLN

10,75

1 000

32,00

203 PLREDAN00050

RDN0113

2013.01.12

zmienne

PLN

9,67

100

6,00

204 PLREDAN00068

RDN0814

2014.08.23

zmienne

PLN

11,13

1 000

8,50

205 PLRLGDL00056

REL0214

2014.02.12

stałe

PLN

14,00

1 000

2,40

206 PLRLGDL00031

REL0913

2013.09.30

stałe

PLN

14,00

1 000

2,23

207 PLRLGDL00049

REL1113

2013.11.07

stałe

PLN

14,00

1 000

1,04

208 PLREMDS00146

REM0613

2013.06.27

stałe

PLN

10,00

1

2,96

209 PLREMDS00138

REM0713

2013.07.08

zmienne

PLN

----

1

4,00

210 PLREMDS00153

REM0813

2013.08.01

stałe

PLN

10,00

1

0,70

211 PLREMDS00179

REM0913

2013.09.01

zmienne

PLN

----

1

1,25

212 PLRNSER00011

RNA0414

2014.04.18

zmienne

PLN

9,05

10 000

51,34

213 PLRNSER00029

RNB0414

2014.04.18

zmienne

PLN

9,75

10 000

36,16

214 PLRNKPR00030

RNK1213

2013.12.09

zmienne

PLN

9,31

1 000

100,00

215 PLROBYG00073

ROB0415

2015.04.18

stałe

PLN

8,90

100

40,00

216 PLROBYG00081

ROB0615

2015.06.20

zmienne

PLN

7,98

100

20,00

217 PLROBYG00040

ROB1013

2013.10.01

stałe

PLN

8,90

100

60,00

218 PLROBYG00057

ROB1113

2013.11.16

stałe

PLN

8,35

100

20,00

219 PLROBYG00065

ROB1213

2013.12.02

stałe

PLN

8,90

100

22,75

220 PLRDNST00035

ROD0813

2013.08.05

zmienne

PLN

13,14

100

3,00

221 PLROBYG00099

ROG0615

2015.06.20

zmienne

PLN

8,98

100

10,00

222 PLSCOPK00038

SCO0713

2013.07.25

zmienne

PLN

12,16

1 000

22,98

223 PLSCOPK00046

SCO0813

2013.08.29

zmienne

PLN

12,12

1 000

6,54 313


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Lp. Kod ISIN

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Instrument

Data wykupu

224 PLCMPLD00156

SGN0313

2013.03.23

zmienne

PLN

225 PLMILOP00028

SIO1213

2013.12.06

zmienne

226 PLECOPL00036

TBR0713

2013.07.11

227 PLECOPL00028

TBR1013

228 PLTRKPL00048

9,96

Wartość emisji (mln zł)

1 000

60,00

PLN

10,37 100 000

90,00

stałe

PLN

12,50

1 000

3,16

2013.10.11

stałe

PLN

12,00

100

1,86

TRK1213

2013.12.12

stałe

PLN

7,00

1 000

148,36

229 PLTRUST00010

TRU0614

2014.06.03

zmienne

PLN

9,25

1 000

22,00

230 PLTRUST00036

TRU1213

2013.12.15

zmienne

PLN

9,99

1 000

13,66

231 PLTRUST00028

TRU1214

2014.12.02

zmienne

PLN

9,50

1 000

16,00

232 PLUBTLN00020

UBT0914

2014.09.11

zmienne

PLN

13,93

1 000

0,65

233 PLVEDIA00037

VED0613

2013.06.03

stałe

PLN

11,50

1 000

4,00

234 PLVOXEL00022

VOX0614

2014.06.06

zmienne

PLN

9,93

1 000

12,00

235 PLWDENG00032

WDK0313

2013.03.15

zmienne

PLN

12,15

1 000

3,32

236 PLWDENG00040

WDK0513

2013.05.08

zmienne

PLN

12,00

1 000

5,28

237 PLWRTHL00024

WHH1214

2014.12.07

zmienne

PLN

10,63

100

5,00

238 PLELPO000099

WIK0713

2013.07.18

zmienne

PLN

11,41

1 000

26,25

239 PLWDRZW00019 WLO0613

2013.06.02

zmienne

PLN

11,52

1 000

21,00

240 PLWDRZW00027 WLO1214

2014.12.15

zmienne

PLN

9,79

100

9,50

241 PLWRKSR00035

WSE0513

2013.05.21

zmienne

PLN

10,14

1 000

7,56

242 PLWRKSR00043

WSE0613

2013.06.02

zmienne

PLN

10,00

1 000

10,50

243 PLWDSIP00017

WSP0917

2017.09.25

zmienne

PLN

9,20

10 000

151,80

244 AT0000A0PCA4

WXF0514

2014.05.06

stałe

PLN

8,50 250 000

66,25

Obligacje spółdzielcze 1 PLBBSDR00012

BBS1225

2025.12.24

zmienne

PLN

7,15

1 000

2,90

2 PLBSPOM00010

BOM0221

2021.02.11

zmienne

PLN

8,64

1 000

10,00

3 PLBSPLS00013

BPL0421

2021.04.15

zmienne

PLN

7,90

1 000

7,00

4 PLBSPLS00021

BPL0422

2022.04.27

zmienne

PLN

7,75

100

7,00

5 PLBPS0000032

BPS0718

2018.07.15

zmienne

PLN

8,17

1 000

100,00

6 PLBPS0000024

BPS0720

2020.07.12

zmienne

PLN

8,66

1 000

80,00

7 PLBPS0000040

BPS1122

2022.11.29

zmienne

PLN

8,30

100

85,20

8 PLBSPT000017

BPT0620

2020.06.11

zmienne

PLN

7,54

1 000

4,00

9 PLBSBR000023

BRB0425

2025.04.09

zmienne

PLN

8,42

1 000

10,00

314


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

10 PLPBSC000016

BSC0620

2020.06.18

zmienne

PLN

7,22

1 000

10,00

11 PLPBSC000024

BSC0621

2021.06.22

zmienne

PLN

7,15

1 000

8,00

12 PLPBSC000032

BSC0927

2027.09.14

zmienne

PLN

8,47

1 000

11,09

13 PLBSLIM00011

BSL0521

2021.05.13

zmienne

PLN

7,85

1 000

10,00

14 PLBSPIA00017

BSP0620

2020.06.25

zmienne

PLN

7,14

1 000

5,00

15 PLBSSKR00011

BSS0418

2018.04.01

zmienne

PLN

8,45

1 000

8,00

16 PLSBRIR00025

BSW0715

2015.07.30

zmienne

PLN

7,15

100

10,00

17 PLSBRIR00017

BSW0721

2021.07.08

zmienne

PLN

8,35

1 000

10,00

18 PLBSTCH00025

BTY0317

2017.03.27

zmienne

PLN

8,95

1 000

1,60

19 PLBSTCH00017

BTY1216

2016.12.15

zmienne

PLN

7,74

1 000

2,00

20 PLESBSR00014

ESB0725

2025.07.16

zmienne

PLN

8,17

1 000

5,00

21 PLGBSBR00015

GBS0621

2021.06.10

zmienne

PLN

7,17

1 000

10,00

22 PLKBSAK00014

KBS0518

2018.05.30

zmienne

PLN

8,02

100

6,00

23 PLMBSLM00013 MBS0720

2020.07.23

zmienne

PLN

8,36

1 000

6,00

24 PLOKBS000017

OKB0520

2020.05.28

zmienne

PLN

7,59

1 000

7,00

25 PLPBS0000016

PBS0720

2020.07.02

zmienne

PLN

9,14

1 000

25,00

26 PLPBS0000024

PBS1021

2021.10.06

zmienne

PLN

8,11

100

23,00

27 PLPMBSZ00016

PMS0624

2024.06.18

zmienne

PLN

7,22

1 000

5,00

28 PLKRBSP00017

SBK1020

2020.10.29

zmienne

PLN

8,75

1 000

20,69

29 PLSBRS000016

SBR0325

2025.03.12

zmienne

PLN

8,48

1 000

2,00

30 PLSBRS000024

SBR0725

2025.07.16

zmienne

PLN

8,67

1 000

5,00

2021.05.27

zmienne

PLN

7,80

1 000

7,00

31 PLWAWBS00014 WBS0521 Obligacje komunalne 1 PL0019200019

BRD1023

2023.10.19

zmienne

PLN

6,49

1 000

12,70

2 PL0012200016

BRZ1016

2016.10.19

zmienne

PLN

6,79

1 000

3,50

3 PL0015200013

CHE0614

2014.06.24

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

4 PL0015200021

CHE0714

2014.07.30

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

5 PL0015200039

CHE0814

2014.08.31

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

6 PL0017200011

ELG0319

2019.03.08

zmienne

PLN

5,83

1 000

5,00

7 PL0017200029

ELG0320

2020.03.08

zmienne

PLN

5,93

1 000

5,50

8 PL0017200037

ELG0321

2021.03.30

zmienne

PLN

6,09

100

9,00 315


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Lp. Kod ISIN

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Instrument

Data wykupu

9 PL0017200045

ELG0322

2022.03.30

zmienne

PLN

6,19

100

15,50

10 PL0017200052

ELG0523

2023.05.25

zmienne

PLN

5,90

100

15,50

11 PL0017200060

ELG0524

2024.05.25

zmienne

PLN

6,00

100

16,50

12 PL0017200078

ELG0625

2025.06.29

zmienne

PLN

6,64

100

18,00

13 PL0016200012

JAR1213A

2013.12.18

zmienne

PLN

----

1 000

1,00

14 PL0016200020

JAR1213B

2013.12.18

zmienne

PLN

----

1 000

1,00

15 PL0016200038

JAR1213C

2013.12.06

zmienne

PLN

----

1 000

0,50

16 PL0016200046

JAR1214D

2014.12.18

zmienne

PLN

----

1 000

1,00

17 PL0016200053

JAR1214E

2014.12.18

zmienne

PLN

----

1 000

1,00

18 PL0016200061

JAR1214F

2014.12.18

zmienne

PLN

----

1 000

0,50

19 PL0013200015

KON0715

2015.07.29

zmienne

PLN

7,15

1 000

0,55

20 PL0013200023

KON0916

2016.09.08

zmienne

PLN

6,98

1 000

2,20

21 PL0014200022

OSW0914

2014.09.06

zmienne

PLN

----

1 000

0,50

22 PL0006200014

PLZ0915

2015.09.07

zmienne

PLN

7,98

1 000

0,60

23 PL0006200022

PLZ0916

2016.09.07

zmienne

PLN

7,98

1 000

0,70

24 PL0006200030

PLZ0917

2017.09.07

zmienne

PLN

7,98

1 000

0,80

25 PL0001200035

RYB1117

2017.11.13

zmienne

PLN

4,86

1 000

40,50

26 PL0001200019

RYB1213

2013.12.30

zmienne

PLN

5,76

1 000

14,50

27 PL0001200027

RYB1214

2014.12.23

zmienne

PLN

5,81

1 000

18,50

28 PL0008200053

TCZ0817

2017.08.25

zmienne

PLN

5,91

1 000

2,00

29 PL0008200012

TCZ0913

2013.09.04

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

30 PL0008200020

TCZ0914

2014.09.04

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

31 PL0008200038

TCZ0915

2015.09.04

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

32 PL0008200046

TCZ0916

2016.09.04

zmienne

PLN

----

1 000

5,00

33 PL0004200016

TUR0916

2016.09.28

zmienne

PLN

----

1 000

2,80

34 PL0011200033

USM0213

2013.02.25

zmienne

PLN

6,60

1 000

0,80

35 PL0011200041

USM0314

2014.03.24

zmienne

PLN

6,17

1 000

0,80

36 PL0011200058

USM0315

2015.03.24

zmienne

PLN

6,17

1 000

0,30

37 PL0020200016

WAL1025

2025.10.08

zmienne

PLN

7,12

1 000

30,00

38 PL0020200024

WAL1027

2027.10.22

zmienne

PLN

6,98

1 000

27,00

39 PL0003200074

WAW0318

2018.03.29

stałe

PLN

6,48

1 000

300,00

40 PL0003200066

WAW0321

2021.03.18

stałe

PLN

6,64

1 000

300,00

316


Rynek CATALYST

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

41 PL0003200025

WAW0922

2022.09.23

stałe

PLN

6,45

1 000

600,00

42 PL0003200041

WAW1017

2017.10.25

stałe

PLN

5,35

1 000

300,00

43 PL0003200017

WAW1019

2019.10.25

stałe

PLN

6,70

1 000

600,00

44 PL0018200010

WCL1225

2025.12.20

zmienne

PLN

7,01

1 000

30,00

45 PL0011300015

WSL0313

2013.03.29

zmienne

PLN

6,94

1 000

2,00

46 PL0011300023

WSL0314

2014.03.29

zmienne

PLN

6,94

1 000

2,00

47 PL0007200013

ZAB0614

2014.06.10

zmienne

PLN

----

1 000

4,00

48 PL0007200021

ZAB0715

2015.07.23

zmienne

PLN

----

1 000

4,20

49 PL0007200039

ZAB0916

2016.09.23

zmienne

PLN

----

1 000

4,90

Obligacje Skarbu Państwa 1 PL0000102836

DS1013

2013.10.24

stałe

PLN

5,00

1 000 23 369,74

2 PL0000103602

DS1015

2015.10.24

stałe

PLN

6,25

1 000 27 133,64

3 PL0000104543

DS1017

2017.10.25

stałe

PLN

5,25

1 000 26 402,93

4 PL0000105441

DS1019

2019.10.25

stałe

PLN

5,50

1 000 25 921,53

5 PL0000106126

DS1020

2020.10.25

stałe

PLN

5,25

1 000 23 370,14

6 PL0000106670

DS1021

2021.10.25

stałe

PLN

5,75

1 000 21 848,43

7 PL0000107264

DS1023

2023.10.25

stałe

PLN

4,00

1 000

8 PL0000103529

IZ0816

2016.08.24 indeksowane

PLN

3,00

1 271 12 127,68

9 PL0000105359

IZ0823

2023.08.25 indeksowane

PLN

2,75

1 149

10 PL0000106324

OK0113

2013.01.25 zerokuponowe

PLN

----

1 000 10 001,26

11 PL0000106712

OK0114

2014.01.25 zerokuponowe

PLN

----

1 000 21 808,11

12 PL0000106563

OK0713

2013.07.25 zerokuponowe

PLN

----

1 000 13 392,62

13 PL0000107009

OK0714

2014.07.25 zerokuponowe

PLN

----

1 000 10 287,37

14 PL0000105037

PS0413

2013.04.25

stałe

PLN

5,25

1 000 20 520,96

15 PL0000105433

PS0414

2014.04.25

stałe

PLN

5,75

1 000 29 570,74

16 PL0000105953

PS0415

2015.04.25

stałe

PLN

5,50

1 000 29 324,00

17 PL0000106340

PS0416

2016.04.25

stałe

PLN

5,00

1 000 23 768,30

18 PL0000107058

PS0417

2017.04.25

stałe

PLN

4,75

1 000 20 098,07

19 PL0000107314

PS0418

2018.04.25

stałe

PLN

3,75

1 000

20 PL0000106795

PS1016

2016.10.25

stałe

PLN

4,75

1 000 23 481,92

21 PL0000105995

TZ0213

2013.02.01

zmienne

PLN

4,89

100

6 589,74

6 697,03

4 526,32

26,69 317


Rocznik Giełdowy 2013

Wartość emisji instrumentów notowanych na Catalyst (cd.) Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

22 PL0000106449

TZ0214

2014.02.01

zmienne

PLN

4,89

100

58,10

23 PL0000106894

TZ0215

2015.02.01

zmienne

PLN

5,15

100

70,64

24 PL0000106118

TZ0513

2013.05.02

zmienne

PLN

4,53

100

23,57

25 PL0000106555

TZ0514

2014.05.02

zmienne

PLN

4,53

100

57,50

26 PL0000106225

TZ0813

2013.08.01

zmienne

PLN

4,89

100

38,87

27 PL0000106662

TZ0814

2014.08.01

zmienne

PLN

4,89

100

97,36

28 PL0000106332

TZ1113

2013.11.02

zmienne

PLN

4,53

100

44,99

29 PL0000106787

TZ1114

2014.11.02

zmienne

PLN

4,53

100

76,90

30 PL0000105391

WS0429

2029.04.25

stałe

PLN

5,75

1 000

9 077,29

31 PL0000104857

WS0437

2037.04.25

stałe

PLN

5,00

1 000

1 387,20

32 PL0000102646

WS0922

2022.09.23

stałe

PLN

5,75

1 000 26 035,00

33 PL0000106480

WZ0115

2015.01.25

zmienne

PLN

5,15

1 000 22 422,33

34 PL0000106936

WZ0117

2017.01.25

zmienne

PLN

5,15

1 000 20 777,16

35 PL0000104717

WZ0118

2018.01.25

zmienne

PLN

5,15

1 000 26 971,64

36 PL0000106068

WZ0121

2021.01.25

zmienne

PLN

5,15

1 000 27 568,07

Listy zastawne hipoteczne 1 PLRHNHP00151

BREHA08

2013.04.29

zmienne

PLN

6,05

1 000

25,00

2 PLRHNHP00169

BREHA09

2014.04.28

zmienne

PLN

6,10

1 000

25,00

3 PLRHNHP00177

BREHA10

2014.07.28

zmienne

PLN

6,55

1 000

200,00

4 PLRHNHP00185

BREHA11

2015.09.28

zmienne

PLN

6,31

1 000

100,00

5 PLRHNHP00193

BREHA12

2014.11.28

zmienne

PLN

5,79

1 000

100,00

6 PLRHNHP00219

BREHA13

2016.04.20

zmienne

PLN

5,92

1 000

200,00

7 PLRHNHP00227

BREHA14

2015.05.15

zmienne

PLN

5,64

1 000

100,00

8 PLRHNHP00235

BREHA15

2017.06.16

zmienne

PLN

5,20

1 000

200,00

9 PLRHNHP00243

BREHA16

2015.07.07

zmienne

PLN

6,02

1 000

100,00

10 PLRHNHP00250

BREHA17

2013.10.21

zmienne

PLN

5,79

1 000

200,00

11 PLRHNHP00268

BREHA18

2017.04.20

zmienne

PLN

6,07

1 000

200,00

12 PLRHNHP00276

BREHA19

2018.06.15

zmienne

PLN

5,91

1 000

200,00

13 PLRHNHP00318

BREHA20

2016.11.15

zmienne

PLN

6,20

1 000

100,00

14 PLRHNHP00300

BREHE01

2017.10.19

zmienne

EUR

2,31

1 000

10,00

15 PLBPHHP00069

PEK0321

2021.03.14

zmienne

PLN

6,15

1 000

250,00

318


Rynek CATALYST

Cena Typ Waluta Oprocen­to­oprocentowania notowania wa­nie nominalna

Wartość emisji (mln zł)

Lp. Kod ISIN

Instrument

Data wykupu

16 PLBPHHP00051

PEK1020

2020.10.28

zmienne

PLN

5,75

1 000

100,00

17 PLBPHHP00077

PEOH203

2021.11.22

zmienne

PLN

5,73

1 000

150,00

18 PLBPHHP00085

PEOH204

2022.02.22

zmienne

PLN

6,43

1 000

150,00

19 PLBPHHP00093

PEOH205

2017.12.09

zmienne

PLN

5,67

1 000

150,00

20 PLBPHHP00101

PEOH206

2018.02.11

zmienne

EUR

2,12

1 000

10,00

Listy zastawne publiczne 1 PLRHNHP00201

BREPA05

2015.11.30

zmienne

PLN

5,73

1 000

100,00

2 PLRHNHP00284

BREPA06

2015.07.28

zmienne

PLN

6,45

1 000

100,00

3 PLRHNHP00292

BREPA07

2016.09.28

zmienne

PLN

6,74

1 000

150,00

4 PLRHNHP00110

BREPUA4

2013.09.20

zmienne

PLN

5,46

1 000

100,00

319


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

Obligacje korporacyjne 1 PL0000500021

IDS1018

GPW RR PLN 301 931

2 PL0000500070

IDS1022

GPW RR PLN 114 341

3 PLGPW0000033 GPW0117

127 327 781 92

GPW RR PLN 394 905 1 687

4 PLMOBRK00039 MBR0814 GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

40 309 128 544

9

12 990

119 828

22 250

483

22 822

2 365

8

2 442

5 PLGHLMC00032 GHE0415

BS ASO PLN

207

3

21 257

0

0

0

6 PLGANT000170 GNT0313

GPW ASO PLN

12 415

679

12 621

4 899

3

5 034

7 PLMCIMG00129 MCI0613

GPW ASO PLN

12 203

167

12 337

0

0

0

8 PLKRK0000069

KRU0514

GPW ASO PLN

11 737

151

12 059

0

0

0

9 PLNOBLE00082 GNB0218

GPW ASO PLN

9 993 1 329

10 213

0

0

0

10 PLMRVPL00081 MVP0415

GPW ASO PLN

91 082

510

8 977

0

0

0

11 PLKRK0000077

KRU1114

GPW ASO PLN

8 613

17

8 913

0

0

0

12 PLSCOPK00038

SCO0713

GPW ASO PLN

8 471

587

8 288

0

0

0

13 PLRNKPR00030 RNK1213

GPW ASO PLN

8 236

409

8 211 16 532

8

16 814

14 PLNFI0500038

RBC0413

GPW ASO PLN

7 413

144

7 427

0

0

0

15 PLGANT000204 GND0513

GPW ASO PLN

6 699

856

6 661

0

0

0

16 PLGHLMC00016 GHE0714

BS ASO PLN

66

13

6 525

3

1

299

17 PLNOBLE00033 GNB0618

BS ASO PLN

62

26

6 328

2

1

206

18 PLNOBLE00090 GNB0318

GPW ASO PLN

5 828

499

5 910

0

0

0

19 PLMRVPL00057 MVF1213

GPW ASO PLN

52 328

254

5 076

0

0

0

20 PLFERRO00040

FRO0416

GPW ASO PLN

4 634

150

4 860

8 084

3

8 462

21 PLROBYG00073 ROB0415

GPW ASO PLN

44 699

171

4 520 43 516

8

4 359

PGN0617

BS ASO PLN

440

9

4 476

0

0

0

23 PLODRTS00025 ODR1114

GPW ASO PLN

4 393

165

4 442

0

0

0

24 PLMKDOM00010 MKD0713

GPW ASO PLN

4 461

70

4 401

0

0

0

BS ASO PLN

43

21

4 355

0

0

0

GPW ASO PLN

4 234

583

4 262

0

0

0

27 PLMRTMB00018 MRT0520

BS ASO PLN

416

2

4 212

0

0

0

28 PLMCIMG00137 MCI0314

GPW ASO PLN

4 097

284

4 168

0

0

0

29 PLGANT000220 GNT0813

GPW ASO PLN

4 027

325

4 041

0

0

0

30 PLMLMDP00049 MMP0416

BS ASO PLN

392

12

3 972

0

0

0

31 PLPCCRK00019

GPW RR PLN

38 227

872

3 880

2 300

2

235

22 PLPGNIG00063

25 PLGHLMC00024 GHI0714 26 PLPCZ0000043

320

PCZ0615

PCR0613


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

32 PLKRK0000085

KRU0115

GPW ASO PLN

3 799

79

3 877

7 686

7

7 985

33 PLGFPRE00057

PRF0413

GPW ASO PLN

3 839

42

3 869

3 000

1

3 130

34 PLELPO000099

WIK0713

GPW ASO PLN

3 647

82

3 761

1 960

7

2 021

35 PLROBYG00040 ROB1013

GPW ASO PLN

35 405

215

3 547

0

0

0

36 PLNFI1200109

BBD0214

GPW ASO PLN

328

53

3 381

0

0

0

37 PLMRVPL00032 MVP0813

GPW ASO PLN

3 436

442

3 376

0

0

0

38 PLORZL000100

ORL0814

GPW ASO PLN

3 289

300

3 324

650

4

654

39 PLKRK0000101

KRU0713

GPW ASO PLN

3 128

93

3 238

4 299

2

4 354

40 PL0000500013

IPS1014

GPW RR PLN

2 951

69

3 103

0

0

0

41 PLNFI1200125

BBD0215

GPW ASO PLN

298

6

3 075

95

1

959

BS ASO PLN

6

5

2 974

10

2

5 143

PRF1214

GPW ASO PLN

2 721

303

2 793

0

0

0

44 PLZPMHK00010 KAN0913

GPW ASO PLN

2 677

378

2 717

0

0

0

45 PLPRMCM00014 PCM0312

GPW ASO PLN

22 778

138

2 390

0

0

0

46 PLNFI1200133

BBI0215

GPW ASO PLN

226

11

2 323

295

3

2 895

47 PLKRK0000135

KRU0914

GPW ASO PLN

2 267

10

2 313

7 100

4

7 124

48 PLMRVPL00024 MVP0613

GPW ASO PLN

2 264

339

2 263

0

0

0

49 PLARCHM00016 ARH0713

GPW ASO PLN

2 164

97

2 189

0

0

0

42 PLMLMDP00031 MMP1115 43 PLGFPRE00065

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

50 PLPKN0000083

PKN0219

BS ASO PLN

21

3

2 160

0

0

0

51 PLALIOR00011

ALR0220

BS ASO PLN

2 100

5

2 141

1 500

2

1 550

52 PLPRESC00042

PRE1213

GPW ASO PLN

2 080

134

2 130

0

0

0

53 PLNOBLE00108 GNB0418

GPW ASO PLN

1 906

204

1 938

0

0

0

54 PLCNTZP00044

IDE0315

GPW ASO PLN

18 559

56

1 880

0

0

0

55 PLGANT000162

GNT0912

GPW ASO PLN

1 834

341

1 849

0

0

0

56 PLIPFIP00025

IPF0615

BS ASO PLN

17

12

1 831

0

0

0

57 PLPCZ0000019

PCZ0514

GPW ASO PLN

1 712

469

1 799

0

0

0

58 PLBEST000085

BST1113

GPW ASO PLN

1 723

280

1 787

0

0

0

59 PLNFI1000095

BBZ1213

GPW ASO PLN

1 832

328

1 751

1 200

1

1 242

60 PLMLMDP00056 MMP0617 GPW ASO PLN

168

21

1 725

1 899

2

19 461

61 PLKLSTN00033

MIR0513

GPW ASO PLN

1 658

382

1 667

0

0

0

62 PLFRRTM00018 FRR0514

GPW ASO PLN

1 546

220

1 586 10 054

9

10 227

63 PLGETBK00046

GPW ASO PLN

1 513

167

1 545

0

0

GNB0819

0

321


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

64 PLBPCZT00023

BPO0714

GPW ASO PLN

150

18

1 530

0

0

0

65 PLSCOPK00046

SCO0813

GPW ASO PLN

1 462

194

1 423

500

1

489

66 PLBOS0000084 BOE1014

GPW ASO PLN

1 383

77

1 420 42 000

3

42 563

67 PLWRKSR00043 WSE0613 GPW ASO PLN

1 369

175

1 388

129

1

123

68 PLZPMHK00028 KAN1113

GPW ASO PLN

1 312

146

1 334

0

0

0

69 PLWDRZW00019 WLO0613 GPW ASO PLN

1 323

130

1 321

3 885

2

3 968

70 PLMLMSK00014 MLX0414

GPW ASO PLN

1 257

35

1 313

100

1

104

71 PLGANT000238 GNT1013

GPW ASO PLN

12 729

95

1 290

1 000

1

105

72 PLOSHEE00018

OSH1012

GPW ASO PLN

1 574

265

1 239

1 000

3

857

73 PLLCCRP00041

LCC0515

BS ASO PLN

12

1

1 215

0

0

0

74 PLROBYG00065 ROB1213

GPW ASO PLN

11 947

176

1 196

0

0

0

75 PLKRINK00105

KRI0116

GPW ASO PLN

1 126

124

1 175

0

0

0

76 PLNFI1200125

BBD0215

BS ASO PLN

110

1

1 169

0

0

0

77 PLPRESC00059

PRE0814

GPW ASO PLN

1 101

59

1 148

0

0

0

78 PLDPTRP00010

DTP1114

GPW ASO PLN

1 085

77

1 107

2 687

10

2 724

79 PLNFI0500046

RBC0912

GPW ASO PLN

1 181

199

1 105

1 500

1

1 539

80 PL0000500021

IDS1018

BS RR PLN

995

3

1 066

0

0

0

81 PLPRINW00018 PIN0414

GPW ASO PLN

1 031

133

1 059

0

0

0

82 PLEKGPF00037

EKA1112

GPW ASO PLN

1 041

283

1 057

0

0

0

83 PLKLON000036

KLN1115

GPW ASO PLN

10 349

25

1 050

0

0

0

84 PLWRTHL00024 WHH1214 GPW ASO PLN

10 371

188

1 043

0

0

0

GPW ASO EUR

20

9

1 026

0

0

0

86 PLMEWSA00035 MSA1013 GPW ASO PLN

9 958

331

1 015

0

0

0

85 XS0545031642

PKO1015

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

87 PLBOS0000076 BOD0521

BS ASO PLN

100

1

1 002

0

0

0

88 PLRDNST00035 ROD0813

GPW ASO PLN

9 963

302

983

0

0

0

89 PLPCCRK00027

PCR1014

GPW RR PLN

9 323

217

956

1 000

1

103

90 PLBEST000077

BST0513

GPW ASO PLN

918

136

949

0

0

0

91 PLMARKA00030 MRK0214

GPW ASO PLN

896

204

927

0

0

0

92 PLELECT00047

ELC0413

GPW ASO PLN

878

159

890

0

0

0

93 PLBEST000093

BST0514

GPW ASO PLN

825

126

866

800

1

845

94 PLESTPT00034

EAP1213

GPW ASO PLN

772

254

790

0

0

0

95 PLGCINV00037

GCI0414

GPW ASO PLN

767

137

785

0

0

0

322


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

96 PLAOWFK00027 AOW0214 GPW ASO PLN

7 675

97

778

0

0

0

97 PLGPW0000033 GPW0117

BS ASO PLN

7 526

2

771

0

0

0

98 PLGANT000188 GNT1212

GPW ASO PLN

754

88

757

0

0

0

99 PLKRK0000168

KRU1212

GPW ASO PLN

750

2

755

150

1

151

100 PLKRK0000143

KRU0214

GPW ASO PLN

740

8

743

2 874

3

3 005

101 PLKRINK00113

KR20116

GPW ASO PLN

705

104

729

0

0

0

102 PLECOPL00028

TBR1013

GPW ASO PLN

7 365

278

726

0

0

0

103 PLADMBT00039 ADM1013 GPW ASO PLN

706

140

720

0

0

0

104 PLADMBT00047 ADM0415 GPW ASO PLN

703

174

717

0

0

0

105 PLMRVPL00073 MVP0114

GPW ASO PLN

7 187

73

714

0

0

0

106 PLNOVIN00053

GPW ASO PLN

969

241

712

0

0

0

107 PLADMBT00021 ADM1212 GPW ASO PLN

700

141

711

0

0

0

108 PLMRVPL00065 MVG1213 GPW ASO PLN

7 193

66

700

0

0

0

109 PLREDAN00050 RDN0113

GPW ASO PLN

8 477

211

695

0

0

0

110 PLRLGDL00056

REL0214

GPW ASO PLN

704

134

679

0

0

0

111 PLGANT000261 GNT0814

GPW RR PLN

678

137

677

0

0

0

112 PLMINOX00036 MNX0414 GPW ASO PLN

6 600

123

666

0

0

0

DGT0414

113 PLPRGNK00041 PRI1212

GPW ASO PLN

639

82

664

0

0

0

114 PLCPPRK00011

CAP0715

GPW ASO PLN

6 241

133

648

0

0

0

115 PLCDRL000019

CDL1014

GPW ASO PLN

636

159

643

0

0

0

116 PLRLGDL00031

REL0913

GPW ASO PLN

629

195

626

0

0

0

117 PLLCCRP00033

LCC0414

BS ASO PLN

6

2

615

0

0

0

118 PLHGNKA00093 HGN0713

GPW ASO PLN

591

151

608

0

0

0

119 PLPCZ0000068

PCZ1015

GPW ASO PLN

592

118

594

0

0

0

120 PLTRUST00010

TRU0614

GPW ASO PLN

572

22

585

482

1

496

121 PLPRMCM00022 PCM0314

GPW ASO PLN

5 316

111

566

0

0

0

122 PL0000500039

BGK0213

BS ASO PLN

555

4

561

0

0

0

123 PLTRUST00028

TRU1214

GPW ASO PLN

535

10

557

0

0

0

124 PLGETBK00020

GNB0518

GPW ASO PLN

543

51

557

0

0

0

125 PLWDRZW00027 WLO1214 GPW ASO PLN

5 453

19

548

0

0

0

GPW ASO PLN

526

98

546

0

0

0

127 PLWRKSR00035 WSE0513 GPW ASO PLN

539

59

544

0

0

0

126 PLVEDIA00037

VED0613

323


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

128 PLAKCFN00039 AFC0314

GPW ASO PLN

518

47

536

0

0

0

129 PLGANT000147 GNT0513

GPW ASO PLN

522

98

513

0

0

0

130 PLZPMHK00036 KAN1214

GPW ASO PLN

497

57

504

0

0

0

131 PLZPS0000015

ZPS1212

GPW ASO PLN

481

112

483

0

0

0

132 PLNAVIG00015

NAV0213

GPW ASO PLN

469

125

478

0

0

0

133 PLJDNKA00013 JED0415

GPW ASO PLN

4 078

95

417

0

0

0

134 PLNAVIG00056

GPW ASO PLN

404

75

413

0

0

0

135 PLWDENG00032 WDK0313 GPW ASO PLN

405

62

412

0

0

0

136 PLMURPL00026 MUR0814 GPW ASO PLN

4 001

65

407

0

0

0

NAV1213

137 PLBEST000069

BST1112

GPW ASO PLN

396

47

406

200

1

208

138 PLNAVIG00072

NAV1113

GPW ASO PLN

393

62

398

0

0

0

139 PLINDOS00019

INS1214

GPW ASO PLN

376

29

391

3 300

5

3 362

140 PLIIF0000013

IIF0912

GPW ASO PLN

372

51

391

212

1

221

141 PLMERA000035 MER0614

GPW ASO PLN

364

69

383

1 461

1

1 479

142 PLGPFCS00067

GPF0214

GPW ASO PLN

402

99

372

0

0

0

143 PLDEKPL00016

DKP0214

GPW ASO PLN

3 533

58

360

0

0

0

144 PLBLTXG00028

BTG1113

GPW ASO PLN

358

80

359

0

0

0

145 PLFSTFC00020

FFI0113

GPW ASO PLN

344

56

357

0

0

0

146 PLWDENG00040 WDK0513 GPW ASO PLN

350

1

354

2 500

8

2 533

147 PLNFI1000079

BBZ0312

GPW ASO PLN

313

26

339

0

0

0

148 PLROBYG00057 ROB1113

GPW ASO PLN

3 176

52

318

0

0

0

149 PLPRINW00026 PIN1014

GPW ASO PLN

311

52

315

0

0

0

150 PLKRINK00063

KRI0414

BS ASO PLN

300

1

314

500

1

519

151 PLNETTL00018

NEL0414

GPW ASO PLN

310

85

312

0

0

0

152 PLMEWSA00027 MSA0613 GPW ASO PLN

2 709

121

307

0

0

0

153 PLDMINM00016 DMM0914 GPW ASO PLN

298

61

305

0

0

0

154 PLVOXEL00022

VOX0614

GPW ASO PLN

290

120

299

0

0

0

155 PLMZCOR00035 ORK0314

GPW ASO PLN

283

49

298

3 450

2

3 687

156 PLMRVPL00099 MVP0914

GPW ASO PLN

298

52

294

0

0

0

157 PLHOOP000077 KFL1214

GPW ASO PLN

257

21

263

5 847

4

6 061

158 PLQLTDL00010

QLT0313

GPW ASO PLN

243

36

243

0

0

0

159 PLESTPT00042

EAP0214

GPW ASO PLN

232

81

235

0

0

0

324


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

160 PLFSTFC00038

FFI0315

GPW ASO PLN

222

43

234

1 081

4

1 107

161 PLKRK0000176

KRU0316

GPW ASO PLN

224

28

232

0

0

0

162 PLMSTFR00016 MAS0215 GPW ASO PLN

211

48

215

0

0

0

163 PLEKGPF00060

EKA0513

GPW ASO PLN

210

52

214

0

0

0

164 PLBBF0000013

BBF0615

GPW ASO PLN

2 056

55

212

0

0

0

165 PLGANT000139 GNT0312

GPW ASO PLN

208

45

211

0

0

0

166 PLGANT000212 GND0612

GPW ASO PLN

205

20

210

0

0

0

167 PLMZCOR00019 ORK0312

GPW ASO PLN

206

34

207

0

0

0

168 PLPSPRT00018

PSG0512

GPW ASO PLN

200

47

203

0

0

0

169 PLBOS0000100 BOG0222

BS ASO PLN

200

2

201

0

0

0

170 PLPWTRN00015 PAW0115 GPW ASO PLN

1 876

33

193

4 780

1

486

171 PLFBRD000059

LBD1213

GPW ASO PLN

222

26

193

0

0

0

172 PLECMNG00068 INV0615

GPW ASO PLN

183

41

184

0

0

0

173 PLRLGDL00049

REL1113

GPW ASO PLN

164

24

163

0

0

0

174 PLECOPL00036

TBR0713

GPW ASO PLN

165

39

159

0

0

0

175 PLNAVIG00049

NAV1212

GPW ASO PLN

152

31

154

0

0

0

176 PLNAVIG00031

NAV0912

GPW ASO PLN

150

35

153

0

0

0

177 PLKNCPT00012

KWS0313 GPW ASO PLN

146

10

147

0

0

0

178 PLORZL000068

ORL0412

GPW ASO PLN

137

33

140

0

0

0

179 PLGETBK00111

GNB0919

GPW ASO PLN

136

8

138

0

0

0

180 PLMERA000043 MER1213

GPW ASO PLN

1 292

34

135

0

0

0

181 PLNFI1000103

BBZ0313

GPW ASO PLN

123

10

132

0

0

0

182 PLUBTLN00020 UBT0914

GPW ASO PLN

130

46

131

0

0

0

183 PLMZCOR00027 ORK0712

GPW ASO PLN

124

28

126

0

0

0

184 PLNFI1000087

BBZ0712

GPW ASO PLN

112

11

123

0

0

0

185 PLEKGPF00078

EKC0513

GPW ASO PLN

112

30

115

0

0

0

186 PLWDKEN00059 WDK0512 GPW ASO PLN

106

42

109

0

0

0

187 PLMILOP00028

SIO1213

BS ASO PLN

1

1

105

0

0

0

188 PLPKO0000081

PKO0922

BS ASO PLN

1

1

102

0

0

0

189 PLBOS0000068 BOC1213

BS ASO PLN

100

1

100

0

0

0

190 PLNFI0600028

06N0213

GPW ASO PLN

97

18

100

0

0

0

191 PLADVPL00037

ADV1114

GPW ASO PLN

93

11

97

0

0

0 325


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

192 PLPTIW000022

Instrument

PTI0714

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

GPW ASO PLN

90

9

94

0

0

0

193 PLMURPL00042 MUR0515 GPW ASO PLN

922

12

93

0

0

0

194 PLHOOP000085 KFO1214

GPW ASO PLN

82

4

85

0

0

0

195 PLECISC00023

ECS0115

GPW ASO PLN

78

14

80

3 200

6

3 233

196 PLBSTII00020

BS20614

GPW ASO PLN

74

12

79

0

0

0

197 PLREDAN00068 RDN0814

GPW ASO PLN

72

16

73

0

0

0

198 PLECISC00015

ECI0115

GPW ASO PLN

65

14

67

200

2

202

199 PLLSTIA00034

LST0614

GPW ASO PLN

65

22

67

0

0

0

200 PLKRK0000192

KRU1116

GPW ASO PLN

60

5

62

0

0

0

201 PLTRKPL00048

TRK1213

GPW ASO PLN

60

9

58

0

0

0

202 PLNAVIG00023

NAV0812

GPW ASO PLN

57

14

58

0

0

0

203 PLWDENG00024 WDK0712 GPW ASO PLN

56

7

57

0

0

0

204 PLAOWFK00019 AOW0512 GPW ASO PLN

536

25

55

0

0

0

205 PLDMINM00024 DMM1014 GPW ASO PLN

54

16

54

0

0

0

206 PLBPCZT00015

BPO0721

GPW ASO PLN

5

4

52

0

0

0

207 PLODLZW00019 OZE0813

GPW ASO PLN

45

8

45

0

0

0

208 PLPLPGR00044

PPG1012

GPW ASO PLN

44

7

45

0

0

0

209 PLKRK0000093

KRU0712

GPW ASO PLN

42

4

43

1 500

1

1 524

210 PLEKGPF00052

EKA0413

GPW ASO PLN

41

12

42

0

0

0

211 PLBOS0000092 BOF1014

GPW ASO PLN

39

5

40

0

0

0

212 PLFRMGR00023 F510914

GPW ASO PLN

371

20

39

0

0

0

213 PLGANT000253 GNT0314

GPW ASO PLN

382

11

38 80 000

2

8 016

214 PLKRINK00121

KRI0916

GPW ASO PLN

35

7

37

0

0

0

215 PLPRGNK00033 PRI0912

GPW ASO PLN

31

8

33

0

0

0

216 PLMLMSK00030 MLX0813

GPW ASO PLN

31

13

31

0

0

0

217 PLOSHEE00026

OSH0314

GPW ASO PLN

30

3

30

0

0

0

218 PLSCNDV00017 SDV0314

GPW ASO PLN

285

7

29

0

0

0

219 PLEKGPF00045

EKA1213

GPW ASO PLN

25

3

28

0

0

0

220 PLMERA000027 MER0412

GPW ASO PLN

264

11

27

0

0

0

221 PLEKGPF00086

EKK0513

GPW ASO PLN

22

6

23

0

0

0

222 PLBEST000051

BST0512

GPW ASO PLN

20

2

21

0

0

0

223 PLPNSKA00026 PAN0614

GPW ASO PLN

20

1

20

0

0

0

326


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

224 PLPNSKA00018 PAN1214

GPW ASO PLN

20

1

20

700

1

714

225 PLTRUST00036

TRU1213

GPW ASO PLN

19

2

19

0

0

0

226 PLKRK0000127

KRU0913

GPW ASO PLN

17

2

18

1 500

1

1 506

227 PLNFI0400056

BLI1213

GPW ASO PLN

146

2

15

0

0

0

228 PLBDSTL00041

BL50313

GPW ASO PLN

135

3

12

0

0

0

229 PLWDKEN00042 WDK0112 GPW ASO PLN

10

3

11

0

0

0

230 PLHOOP000069 KFL1213

GPW ASO PLN

10

1

11

0

0

0

231 PLNRDCD00017 NOR0414

GPW ASO PLN

5

1

10

0

0

0

232 PLBDSTL00033

BL50612

GPW ASO PLN

9

3

9

0

0

0

233 PLBDSTL00074

BL50913

GPW ASO PLN

103

7

8

0

0

0

234 PLBSTNS00052 BS31113

GPW ASO PLN

5

1

5

0

0

0

235 PLGANT000246 GNT0613

GPW ASO PLN

5

2

5

0

0

0

236 PLGETBK00129

GNB1019

GPW ASO PLN

4

2

4

0

0

0

237 PLKRK0000119

KRU0912

GPW ASO PLN

1

1

1

5 701

3

5 825

238 PLNFI0600028

06N0213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

239 PLAOWFK00027 AOW0214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

240 PLAOWFK00019 AOW0512

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

241 PLARCHM00016 ARH0713

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

242 PLNFI1200091

BBD0213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

243 PLNFI1200091

BBD0213

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

244 PLNFI1200109

BBD0214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

245 PLNFI1200117

BBI0214

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

246 PLNFI1200117

BBI0214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

247 PLNFI1200133

BBI0215

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

248 PLNFI1000079

BBZ0312

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

249 PLNFI1000111

BBZ0613

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

250 PLNFI1000087

BBZ0712

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

251 PL0000500047

BGK0215

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

252 PL0000500054

BGK0514

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

253 PL0000500088

BGK1016

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

254 PLBDSTL00058

BL50613

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

255 PLNFI0400056

BLI1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0 327


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

256 PLBOS0000050 BOB1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

257 PLBOS0000084 BOE1014

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

258 PLBOS0000092 BOF1014

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

259 PLBOS0000118 BOH0215

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

260 PLBSTII00012

BS20613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

261 PLBSTII00012

BS20613

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

262 PLBSTII00020

BS20614

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

263 PLBSTNS00011 BS30212

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

264 PLBSTNS00011 BS30212

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

265 PLBSTNS00060 BS30214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

266 PLBSTNS00060 BS30214

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

267 PLBSTNS00037 BS30513

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

268 PLBSTNS00037 BS30513

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

269 PLBSTNS00078 BS30514

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

270 PLBSTNS00078 BS30514

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

271 PLBSTNS00045 BS30813

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

272 PLBSTNS00045 BS30813

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

273 PLBSTNS00029 BS31112

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

274 PLBSTNS00029 BS31112

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

275 PLBSTNS00052 BS31113

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

276 PLBEST000051

BST0512

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

277 PLBEST000077

BST0513

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

278 PLBEST000093

BST0514

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

279 PLBEST000069

BST1112

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

280 PLBEST000085

BST1113

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

281 PLCPPRK00011

CAP0715

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

282 PLDEKPL00016

DKP0214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

284 PLDMINM00032 DMM1013 GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

285 PLDMDVL00038 DOM0217

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

286 PLDPTRP00010

DTP1114

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

287 PLECHPS00100

ECH0515

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

283 PLDMINM00016 DMM0914

328


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

288 PLEFH0000014

EFHOHA

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

289 PL0000400099

EIB0526

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

290 PL0000400024

EIB0617

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

291 PLENERG00014 ENG1019

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

292 PLERBUD00046 ERB0714

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

293 PLFSTFC00038

FFI0315

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

294 PLFERRO00040

FRO0416

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

295 PLGHLMC00040 GHI0415

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

296 PLNOBLE00041 GNB0817

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

297 PLNOBLE00058 GNB0917

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

298 PLNOBLE00074 GNB1017

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

299 PLGANT000196 GND0312

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

300 PLGANT000196 GND0312

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

301 PLGANT000204 GND0513

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

302 PLGANT000212 GND0612

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

303 PLGETBK00038

GNF0618

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

304 PLNOBLE00066 GNO0917

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

305 PLGANT000139 GNT0312

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

306 PLGANT000170 GNT0313

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

307 PLGANT000154 GNT0612

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

308 PLGANT000154 GNT0612

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

309 PLGANT000246 GNT0613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

310 PLGANT000220 GNT0813

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

311 PLGANT000162 GNT0912

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

312 PLGANT000238 GNT1013

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

313 PL0000500070

IDS1022

314 PLIIF0000021

IIF0114

315 PLIMPCN00037 IMC1112 316 PL0000500013

IPS1014

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

317 PL0000500062

IWS0645

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

318 PL0000500062

IWS0645

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

319 PLZPMHK00010 KAN0913

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0 329


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

320 PLZPMHK00028 KAN1113

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

321 PLZPMHK00036 KAN1214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

322 PLHOOP000069 KFL1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

323 PLHOOP000077 KFL1214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

324 PLHOOP000085 KFO1214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

325 PLKRK0000184

KN10316

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

326 PLKRINK00113

KR20116

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

327 PLKRINK00105

KRI0116

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

328 PLKRINK00071

KRI0416

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

329 PLKRINK00089

KRI0615

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

330 PLKRINK00121

KRI0916

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

331 PLKRINK00097

KRI1216

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

332 PLKRK0000150

KRU0612

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

333 PLKNCPT00012

KWS0313

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

334 PLFBRD000059

LBD1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

335 PLMOBRK00039 MBR0814

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

336 PLMCIMG00137 MCI0314

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

337 PLMCIMG00129 MCI0613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

338 PLMCIMG00111 MCI0912

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

339 PLMCIMG00111 MCI0912

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

340 PLMKDOM00010 MKD0713

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

341 PLMLMSK00014 MLX0414

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

342 PLMLMSK00022 MLX0714

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

343 PLMLMSK00030 MLX0813

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

344 PLMLMDP00056 MMP0617

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

345 PLMEWSA00027 MSA0613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

346 PLMURPL00034 MUR0415 GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

347 PLMURPL00034 MUR0415

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

348 PLMURPL00042 MUR0515

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

349 PLMURPL00026 MUR0814

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

350 PLMRVPL00057 MVF1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

351 PLMRVPL00065 MVG1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

330


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

352 PLMRVPL00073 MVP0114

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

353 PLMRVPL00081 MVP0415

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

354 PLMRVPL00024 MVP0613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

355 PLMRVPL00032 MVP0813

BS ASO PLN

0

0

0

400

1

402

356 PLMRVPL00099 MVP0914

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

358 PLNMV0000012 NMV0114 GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

359 PLODRTS00025 ODR1114

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

360 PLMZCOR00019 ORK0312

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

361 PLMZCOR00035 ORK0314

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

362 PLMZCOR00027 ORK0712

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

363 PLORZL000068

ORL0412

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

364 PLORZL000100

ORL0814

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

365 PLODLZW00019 OZE0813

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

366 PLPRMCM00014 PCM0312

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

367 PLPRMCM00022 PCM0314

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

368 PLPCZ0000043

PCZ0615

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

369 PLPCZ0000068

PCZ1015

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

370 XS0545031642

PKO1015

BS ASO EUR

0

0

0

0

0

0

371 PLPLKMT00015 PLK0915

BS ASO PLN

0

0

0

2 000

1

1 019 370

357 PLNAVIG00064

NAV0314

372 PLPLPGR00036

PPG0912

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

373 PLPRESC00059

PRE0814

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

374 PLPRESC00042

PRE1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

375 PLNFI0500038

RBC0413

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

376 PLNFI0500046

RBC0912

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

377 PLRNSER00011 RNA0414

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

378 PLRNSER00029 RNB0414

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

379 PLRNKPR00030 RNK1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

380 PLROBYG00073 ROB0415

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

381 PLROBYG00081 ROB0615

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

382 PLROBYG00081 ROB0615

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

383 PLROBYG00040 ROB1013

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0 331


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

384 PLROBYG00057 ROB1113

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

385 PLROBYG00065 ROB1213

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

386 PLROBYG00099 ROG0615

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

387 PLROBYG00099 ROG0615

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

388 PLSCNDV00017 SDV0314

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

389 PLCMPLD00156 SGN0313

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

390 PLSOLVC00018

SOL0412

GPW ASO PLN

0

0

0

0

0

0

391 PLTRUST00010

TRU0614

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

392 PLTRUST00028

TRU1214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

393 PLWRTHL00024 WHH1214

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

394 PLELPO000099

WIK0713

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

395 PLWDRZW00019 WLO0613

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

396 PLWDSIP00017 WSP0917

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

397 AT0000A0PCA4 WXF0514

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

Obligacje spółdzielcze 1 PLBPS0000032

BPS0718

GPW ASO PLN

40 377

744

41 002

0

0

0

2 PLPBS0000024

PBS1021

GPW ASO PLN 110 340

379

11 259

2 383

1

240

3 PLBSLIM00011

BSL0521

GPW ASO PLN

6 882

113

7 081

0

0

0

4 PLSBRIR00017

BSW0721 GPW ASO PLN

5 770

122

5 880

1 650

3

1 701

5 PLBSPOM00010 BOM0221 GPW ASO PLN

5 721

153

5 878

0

0

0

6 PLBSBR000023 BRB0425

GPW ASO PLN

5 554

112

5 708

244

2

247

7 PLPBS0000016

PBS0720

GPW ASO PLN

4 472

256

4 651

3 764

5

3 933

8 PLBSSKR00011 BSS0418

GPW ASO PLN

4 482

175

4 618

128

1

129

9 PLKRBSP00017 SBK1020

GPW ASO PLN

3 746

236

3 887

0

0

0

10 PLKBSAK00014 KBS0518

GPW ASO PLN

24 831

140

2 562

3 000

1

310

11 PLPBSC000024

GPW ASO PLN

2 396

155

2 426

568

1

582

12 PLWAWBS00014 WBS0521 GPW ASO PLN

1 830

77

1 874

0

0

0

13 PLBPS0000024

BPS0720

GPW ASO PLN

1 598

69

1 656

0

0

0

14 PLBPS0000040

BPS1122

GPW ASO PLN

10 272

73

1 038

0

0

0

15 PLMBSLM00013 MBS0720 GPW ASO PLN

1 004

21

1 017

500

2

514

855

48

863

0

0

0

16 PLBSPIA00017 332

BSC0621

BSP0620

GPW ASO PLN


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

17 PLSBRS000024 SBR0725

GPW ASO PLN

641

38

651

0

0

0

18 PLPBSC000016

BSC0620

GPW ASO PLN

560

10

564

0

0

0

19 PLSBRS000016 SBR0325

GPW ASO PLN

527

55

544

250

1

263

20 PLOKBS000017

OKB0520

GPW ASO PLN

534

8

534

0

0

0

21 PLBSPT000017

BPT0620

GPW ASO PLN

525

4

529

0

0

0

22 PLBSTCH00025 BTY0317

GPW ASO PLN

319

43

330

0

0

0

23 PLPMBSZ00016 PMS0624

GPW ASO PLN

309

35

314

0

0

0

24 PLBSPLS00021

BPL0422

GPW ASO PLN

1 085

6

113

0

0

0

25 PLSBRIR00025

BSW0715 GPW ASO PLN

1 036

4

105 29 000

2

2 968

26 PLBSTCH00017 BTY1216

GPW ASO PLN

50

7

51

0

0

0

27 PLGBSBR00015 GBS0621

GPW ASO PLN

38

6

39

0

0

0

28 PLBBSDR00012 BBS1225

GPW ASO PLN

10

1

10

0

0

0

29 PLPBSC000032

BSC0927

GPW ASO PLN

10

4

10

0

0

0

30 PLBSPLS00013

BPL0421

GPW ASO PLN

10

4

10

0

0

0

31 PLESBSR00014 ESB0725

GPW ASO PLN

8

4

8

1 230

3

1 265

BS ASO PLN

0

0

0

0

0

0

32 PLBPS0000032

BPS0718

Obligacje komunalne 1 PL0003200017

WAW1019

GPW RR PLN

2 526

76

2 771

0

0

0

2 PL0003200025

WAW0922

GPW RR PLN

2 439

55

2 602

0

0

0

3 PL0001200019

RYB1213

BS RR PLN

927

3

949

0

0

0

4 PL0003200041

WAW1017

GPW RR PLN

674

15

697

0

0

0

5 PL0011200041

USM0314 GPW ASO PLN

679

6

693

0

0

0

6 PL0013200023

KON0916

GPW ASO PLN

487

4

521

0

0

0

7 PL0005200023

KRN1212

GPW ASO PLN

492

3

509

0

0

0

8 PL0003200025

WAW0922

BS RR PLN

410

1

431

0

0

0

9 PL0003200074

WAW0318

GPW RR PLN

301

39

322

0

0

0

10 PL0011300023

WSL0314

GPW ASO PLN

281

4

288

0

0

0

11 PL0011300015

WSL0313

GPW ASO PLN

283

2

287

0

0

0

12 PL0003200041

WAW1017

BS RR PLN

152

1

153

0

0

0

13 PL0013200015

KON0715

GPW ASO PLN

122

24

128

0

0

0

14 PL0006200030

PLZ0917

GPW ASO PLN

100

19

109

0

0

0 333


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

15 PL0012200016

BRZ1016

GPW ASO PLN

76

2

81

0

0

0

16 PL0006200014

PLZ0915

GPW ASO PLN

66

5

70

0

0

0

17 PL0006200022

PLZ0916

GPW ASO PLN

62

3

67

0

0

0

18 PL0018200010

WCL1225

GPW RR PLN

50

3

54

0

0

0

19 PL0011200058

USM0315 GPW ASO PLN

31

4

32

0

0

0

20 PL0009200029

RAD0912

GPW RR PLN

23

1

23

0

0

0

21 PL0011200033

USM0213 GPW ASO PLN

14

1

14

0

0

0

22 PL0017200011

ELG0319

GPW RR PLN

10

1

10

0

0

0

23 PL0008200053

TCZ0817

GPW ASO PLN

8

4

8

0

0

0

24 PL0010200026

ZAM1212

GPW ASO PLN

6

2

6

0

0

0

25 PL0011200025

USM0212 GPW ASO PLN

6

1

6

0

0

0

26 PL0019200019

BRD1023

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

27 PL0019200019

BRD1023

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

28 PL0017200011

ELG0319

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

29 PL0017200029

ELG0320

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

30 PL0017200029

ELG0320

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

31 PL0017200037

ELG0321

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

32 PL0017200037

ELG0321

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

33 PL0017200045

ELG0322

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

34 PL0017200045

ELG0322

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

35 PL0017200052

ELG0523

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

36 PL0017200052

ELG0523

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

37 PL0017200060

ELG0524

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

38 PL0017200060

ELG0524

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

39 PL0017200078

ELG0625

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

40 PL0017200078

ELG0625

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

41 PL0001200035

RYB1117

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

42 PL0001200027

RYB1214

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

43 PL0020200016

WAL1025

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

44 PL0020200016

WAL1025

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

45 PL0020200024

WAL1027

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

46 PL0020200024

WAL1027

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

334

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

47 PL0003200074

WAW0318

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

48 PL0003200066

WAW0321

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

49 PL0003200066

WAW0321

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

50 PL0003200017

WAW1019

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

51 PL0018200010

WCL1225

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

Obligacje Skarbu Państwa 1 PL0000106712

OK0114

GPW RR PLN

72 123 1 580

67 122

200

1

185

2 PL0000106324

OK0113

GPW RR PLN

54 857

992

53 246

252

1

151

3 PL0000107009

OK0714

GPW RR PLN

46 856

584

43 514

0

0

0

4 PL0000106563

OK0713

GPW RR PLN

42 286 1 039

40 351

0

0

0

5 PL0000105912

OK0712

GPW RR PLN

38 200

500

37 703

0

0

0

6 PL0000106126

DS1020

GPW RR PLN

20 670

487

21 827

200

1

215

7 PL0000106068

WZ0121

GPW RR PLN

21 361

182

21 151

0

0

0

8 PL0000104717

WZ0118

GPW RR PLN

20 178

203

20 198

793

3

785

9 PL0000105441

DS1019

GPW RR PLN

18 304

131

20 022

0

0

0

10 PL0000105359

IZ0823

GPW RR PLN

14 885

28

17 636

0

0

0

11 PL0000105433

PS0414

GPW RR PLN

15 518

462

16 409

1 000

2

1 068

12 PL0000106670

DS1021

GPW RR PLN

12 260

100

13 482

850

2

877

13 PL0000106894

TZ0215

GPW RR PLN 112 621

355

11 390

0

0

0

14 PL0000105953

PS0415

GPW RR PLN

10 617

411

11 180

0

0

0

15 PL0000106100

OK1012

GPW RR PLN

10 323

278

10 129

0

0

0

16 PL0000103602

DS1015

GPW RR PLN

8 921

418

9 697

0

0

0

17 PL0000106662

TZ0814

GPW RR PLN

89 821

566

9 065

0

0

0

18 PL0000104543

DS1017

GPW RR PLN

8 302

260

8 815

0

0

0

19 PL0000102836

DS1013

GPW RR PLN

8 361

74

8 573

0

0

0

20 PL0000106787

TZ1114

GPW RR PLN

81 464

630

8 217

0

0

0

21 PL0000102646

WS0922

GPW RR PLN

7 183

168

7 747

500

2

518

22 PL0000106340

PS0416

GPW RR PLN

7 421

428

7 680

2 750

5

2 844

23 PL0000105730

OK0112

GPW RR PLN

6 091

58

6 082

400

1

400

24 PL0000107264

DS1023

GPW RR PLN

6 062

12

6 034

0

0

0

25 PL0000105391

WS0429

GPW RR PLN

5 272

29

5 747

0

0

0 335


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

26 PL0000104543

DS1017

BS RR PLN

5 543

5

5 670

0

0

0

27 PL0000106449

TZ0214

GPW RR PLN

47 312

283

4 764

0

0

0

28 PL0000106480

WZ0115

GPW RR PLN

4 553

116

4 594

0

0

0

29 PL0000106936

WZ0117

GPW RR PLN

3 966

71

3 977

0

0

0

30 PL0000106795

PS1016

GPW RR PLN

3 623

189

3 710

0

0

0

31 PL0000106712

OK0114

BS RR PLN

3 620

3

3 306

0

0

0

32 PL0000106126

DS1020

BS RR PLN

3 323

4

3 306

0

0

0

33 PL0000102836

DS1013

BS RR PLN

3 068

5

3 114

0

0

0

34 PL0000106555

TZ0514

GPW RR PLN

24 194

285

2 440

0

0

0

35 PL0000107058

PS0417

GPW RR PLN

2 202

31

2 299

0

0

0

36 PL0000106332

TZ1113

GPW RR PLN

22 089

207

2 227

0

0

0

37 PL0000105037

PS0413

GPW RR PLN

1 988

69

2 022

1 000

2

1 026

38 PL0000106225

TZ0813

GPW RR PLN

17 949

175

1 809

0

0

0

39 PL0000105995

TZ0213

GPW RR PLN

14 845

192

1 498

0

0

0

40 PL0000105441

DS1019

BS RR PLN

1 362

2

1 383

0

0

0

41 PL0000103602

DS1015

BS RR PLN

1 237

4

1 321

0

0

0

42 PL0000106118

TZ0513

GPW RR PLN

12 073

119

1 219

0

0

0

43 PL0000105904

TZ1112

GPW RR PLN

10 260

117

1 039

0

0

0

44 PL0000103529

IZ0816

GPW RR PLN

730

57

962

0

0

0

45 PL0000107009

OK0714

BS RR PLN

1 000

1

925

0

0

0

46 PL0000105664

TZ0512

GPW RR PLN

8 169

45

828

0

0

0

47 PL0000104857

WS0437

GPW RR PLN

747

86

786

0

0

0

48 PL0000106340

PS0416

BS RR PLN

709

3

733

0

0

0

49 PL0000105771

TZ0812

GPW RR PLN

7 066

85

712

0

0

0

50 PL0000106563

OK0713

BS RR PLN

384

2

368

0

0

0

51 PL0000105912

OK0712

BS RR PLN

334

1

331

0

0

0

52 PL0000107058

PS0417

BS RR PLN

215

1

219

0

0

0

53 PL0000106324

OK0113

BS RR PLN

200

1

192

0

0

0

54 PL0000104659

PS0412

GPW RR PLN

151

6

157

250

1

261

55 PL0000106449

TZ0214

BS RR PLN

1 450

1

146

0

0

0

56 PL0000102646

WS0922

BS RR PLN

120

1

124

0

0

0

57 PL0000105565

TZ0212

GPW RR PLN

1 043

15

106

0

0

0

336

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

58 PL0000106068

WZ0121

BS RR PLN

102

1

99

0

0

0

59 PL0000106670

DS1021

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

60 PL0000107264

DS1023

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

61 PL0000103529

IZ0816

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

62 PL0000105359

IZ0823

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

63 PL0000105730

OK0112

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

64 PL0000106100

OK1012

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

65 PL0000104659

PS0412

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

66 PL0000105037

PS0413

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

67 PL0000105433

PS0414

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

68 PL0000105953

PS0415

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

69 PL0000107314

PS0418

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

70 PL0000107314

PS0418

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

71 PL0000106795

PS1016

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

72 PL0000105565

TZ0212

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

73 PL0000105995

TZ0213

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

74 PL0000106894

TZ0215

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

75 PL0000105664

TZ0512

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

76 PL0000106118

TZ0513

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

77 PL0000106555

TZ0514

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

78 PL0000105771

TZ0812

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

79 PL0000106225

TZ0813

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

80 PL0000106662

TZ0814

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

81 PL0000105904

TZ1112

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

82 PL0000106332

TZ1113

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

83 PL0000106787

TZ1114

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

84 PL0000105391

WS0429

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

85 PL0000104857

WS0437

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

86 PL0000106480

WZ0115

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

87 PL0000106936

WZ0117

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

88 PL0000104717

WZ0118

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

337


Rocznik Giełdowy 2013

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

Listy zastawne hipoteczne 1 PLRHNHP00250 BREHA17

GPW RR PLN

84 297

6

84 675

0

0

0

2 PLRHNHP00268 BREHA18

GPW RR PLN

27 250

3

27 418 27 250

3

27 541

3 PLRHNHP00177 BREHA10

GPW RR PLN

23 000

1

23 499 23 000

1

23 606

4 PLRHNHP00193 BREHA12

GPW RR PLN

10 700

2

10 986

0

0

0

5 PLRHNHP00235 BREHA15

GPW RR PLN

1 000

1

1 001 49 000

2

49 028

6 PLBPHHP00085 PEOH204

GPW RR PLN

600

2

595

0

0

0

7 PLBPHHP00010 BPHLZ01

BS RR PLN

10

1

10

0

0

0

8 PLBPHHP00044 BPHLZ04

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

9 PLRHNHP00151 BREHA08

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

10 PLRHNHP00151 BREHA08

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

11 PLRHNHP00169 BREHA09

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

12 PLRHNHP00169 BREHA09

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

13 PLRHNHP00177 BREHA10

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

14 PLRHNHP00185 BREHA11

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

15 PLRHNHP00185 BREHA11

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

16 PLRHNHP00193 BREHA12

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

17 PLRHNHP00219 BREHA13

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

18 PLRHNHP00219 BREHA13

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

19 PLRHNHP00227 BREHA14

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

20 PLRHNHP00227 BREHA14

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

21 PLRHNHP00235 BREHA15

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

22 PLRHNHP00243 BREHA16

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

23 PLRHNHP00243 BREHA16

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

24 PLRHNHP00250 BREHA17

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

25 PLRHNHP00268 BREHA18

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

26 PLRHNHP00276 BREHA19

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

27 PLRHNHP00276 BREHA19

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

28 PLRHNHP00318 BREHA20

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

29 PLRHNHP00318 BREHA20

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

30 PLRHNHP00300 BREHE01

GPW RR EUR

0

0

0

0

0

0

31 PLRHNHP00300 BREHE01

BS RR EUR

0

0

0

0

0

0

338


Rynek CATALYST

Obroty instrumentami na Catalyst w 2012 r. (cd.) Lp. Kod ISIN

Instrument

Rynek

Waluta Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe noto- Wolumen Liczba Wartość Wolumen Liczba Wartość wania transobrotów transobrotów akcji (tys. PLN) akcji (tys. PLN)

32 PLRHNHP00144 BREHPA7

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

33 PLBPHHP00069 PEK0321

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

34 PLBPHHP00051 PEK1020

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

35 PLBPHHP00077 PEOH203

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

36 PLBPHHP00077 PEOH203

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

37 PLBPHHP00085 PEOH204

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

38 PLBPHHP00093 PEOH205

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

39 PLBPHHP00093 PEOH205

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

40 PLBPHHP00101 PEOH206

BS RR EUR

0

0

0

0

0

0

41 PLBPHHP00101 PEOH206

GPW RR EUR

0

0

0

0

0

0

1 PLRHNHP00201 BREPA05

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

2 PLRHNHP00201 BREPA05

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

3 PLRHNHP00284 BREPA06

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

4 PLRHNHP00284 BREPA06

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

5 PLRHNHP00292 BREPA07

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

6 PLRHNHP00292 BREPA07

GPW RR PLN

0

0

0

0

0

0

7 PLRHNHP00045 BREPUA1

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

8 PLRHNHP00052 BREPUA2

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

9 PLRHNHP00110 BREPUA4

BS RR PLN

0

0

0

0

0

0

Listy zastawne publiczne

GPW RR - GPW Rynek Regulowany GPW ASO - GPW Alternatywny System Obrotu BS RR - BondSpot Rynek Regulowany BS ASO - BondSpot Alternatywny System Obrotu

339


Rocznik Giełdowy 2013

Obligacje na Catalyst – podstawowe wskaźniki* 2012

2011

2010

2009

153 334 1 517 6,09 170 35 855

98 226 1 191 4,74 119 39 747

48 120 1 466 5,80 95 61 202

12 60 1 464 5,81 95 61 334

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo) Średnia wartość transakcji (mln zł) Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

207 6,07 1 256

215 5,95 1 280

57 4,86 277

92 27,27 2 509

Giełda Papierów Wartościowych Notowania ciągłe Liczba emitentów na koniec roku Liczba notowanych obligacji na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

135 291 1 428 5,73 169 33 879

84 195 1 072 4,27 119 35 986

41 109 1 359 5,37 94 57 047

8 53 1 433 5,69 95 60 096

198 1,15 228

180 1,30 234

44 5,79 255

20 2,22 44

70 182 89 0,36 1 531 374

44 143 119 0,47 1 658 476

19 72 108 0,43 1 753 173

7 50 31 0,48 0 1 344 648

9 114,17 1 027

35 29,89 1 046

13 1,72 22

72 34,23 2 465

Ogółem Notowania ciągłe Liczba emitentów na koniec roku Liczba notowanych obligacji na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo) Średnia wartość transakcji (mln zł) Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

BondSpot Notowania ciągłe Liczba emitentów na koniec roku Liczba notowanych obligacji na koniec roku Wartość obrotów w całym roku (mln zł) Średnie obroty na sesję (mln zł) Liczba transakcji na sesję Średnia wartość transakcji (zł)

Transakcje pakietowe Liczba zawartych transakcji (pojedynczo) Średnia wartość transakcji (mln zł) Wartość obrotów w całym roku (mln zł)

* Bez obligacji autoryzowanych. 340


Rynek CATALYST

Listy zastawne na Catalyst - podstawowe wskaźniki 2012

2011

2010

2009

2

2

2

2

Ogółem Notowania ciągłe

Liczba emitentów na koniec roku

Liczba notowanych serii na koniec roku

Wartość obrotów w całym roku (zł)

Średnie obroty na sesję (zł)

Liczba transakcji na sesję

Średnia wartość transakcji (zł)

23

20

17

16

148 173 984

23 561 985

19 651 118

19 746

595 076

93 872

77 672

309

0

0

0

0

9 878 266

1 178 099

1 091 729

3 949

6

---

1

---

16 695 797

---

30 233 100

---

100 174 780

---

30 233 100

---

2

2

1

---

Transakcje pakietowe

Liczba zawartych transakcji

Średnia wartość transakcji (zł)

Wartość obrotów w całym roku (zł)

Giełda Papierów Wartościowych Notowania ciągłe

Liczba emitentów na koniec roku

Liczba notowanych serii na koniec roku

Wartość obrotów w całym roku (zł)

Średnie obroty na sesję (zł)

Liczba transakcji na sesję

Średnia wartość transakcji (zł)

21

12

6

---

148 173 984

261 766

0

---

595 076

1 043

0

---

0

0

0

---

9 878 266

87 255

0

---

6

---

---

---

Transakcje pakietowe

Liczba zawartych transakcji

Średnia wartość transakcji (zł)

Wartość obrotów w całym roku (zł)

16 695 797

---

---

---

100 174 780

---

---

---

2

2

2

2

BondSpot Notowania ciągłe

Liczba emitentów na koniec roku

Liczba notowanych serii na koniec roku

Wartość obrotów w całym roku (zł)

23

20

17

16

0

23 561 985

19 651 118

19 746

Średnie obroty na sesję (zł)

0

93 872

77 672

309

Liczba transakcji na sesję

0

0

0

0

0

1 178 099

1 091 729

3 949

---

---

1

---

Średnia wartość transakcji (zł) Transakcje pakietowe

Liczba zawartych transakcji

Średnia wartość transakcji (zł)

---

---

30 233 100

---

Wartość obrotów w całym roku (zł)

---

---

30 233 100

---

341


Rocznik Giełdowy 2013

Zasady obrotu na Catalyst Zasady obrotu na rynkach prowadzonych przez GPW W ramach rynku Catalyst emitent instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych, obligacji komunalnych, listów zastawnych i innych instrumentów o charakterze dłużnym) może wybrać jeden z dwóch rynków prowadzonych przez GPW: rynek regulowany lub rynek nieregulowany (ASO). Rynki te różnią się kryteriami dopuszczeniowymi, które musi spełniać dany instrument. Na rynku regulowanym notowania odbywają się tylko na rynku kierowanym zleceniami, natomiast na rynku nieregulowanym wyodrębnia się:  rynek kierowany zleceniami (z udziałem animatora rynku) lub  rynek kierowany cenami (z udziałem market makera). Na obu rynkach możliwe jest notowanie w systemie ciągłym lub jednolitym z dwoma fixingami. Na rynku kierowanym zleceniami działa

342

animator rynku, którego rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie płynności obrotu instrumentami danego emitenta. Z kolei na rynku kierowanym cenami działa market maker, którego zadaniem jest kwotowanie, czyli wystawianie oferty kupna – sprzedaży. Jest on zawsze jedną ze stron każdej transakcji. Decyzję o wyborze rynku i systemu notowań podejmuje wyłącznie emitent, o ile jego instrument dłużny spełnia kryteria dopuszczeniowe obowiązujące na danym rynku. Wszystkie instrumenty dłużne na Catalyst są obecnie notowane na rynku kierowanym zleceniami. Zasady działania rynku kierowanego zleceniami są na obu prowadzonych przez GPW rynkach identyczne. Harmonogramy sesji na rynku regulowanym i ASO są także identyczne. Takie same są rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji. Kurs notowanych istrumentów jest wyznaczany z dokładnością do 0,01 punktu procentowego, niezależnie od ceny.


Rynek CATALYST

Rynek regulowany GPW (RR GPW) Harmonogram sesji Rynek kierowany zleceniami – notowania ciągłe godz. 8:00 – 9:00 godz. 9:00 godz. 9:00 – 17:20 godz. 17:20 – 17:30 godz. 17:30 godz. 17:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia Faza notowań ciągłych – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje są zawierane Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

Rynek kierowany zleceniami – notowania jednolite godz. 8:00 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 11:00 – 11:30

Dogrywka

godz. 11:30 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

343


Rocznik Giełdowy 2013

Ograniczenia wahań kursu na rynku regulowanym Notowania ciągłe Instrument

Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Listy zastawne

Kurs odniesienia na otwarcie

Kurs zamknięcia

Dopuszczalna zmiana kursu na otwarcie

±3 punkty procentowe od kursu zamknięcia (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

Dopuszczalna zmiana kursu w trakcie sesji – w przypadku, gdy kurs w trakcie otwarcia został określony* ±3 punkty procentowe od kursu otwarcia (z możliwością rozszerzenia do +/-6 punktów procentowych)

* W przypadku, gdy w trakcie otwarcia, kurs nie został określony, dopuszczalna zmiana kursu liczona jest w stosunku do kursu zamknięcia. W czasie notowań ciągłych obowiązują dodatkowo widełki dynamiczne +/-2 punkty procentowe od kursu ostatniej transakcji.

Notowania jednolite Instrument Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Listy zastawne

Dopuszczalna zmiana kursów na fixingu ±3 punkty procentowe od kursu odniesienia na ostatnim fixingu (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

Rynek nieregulowany GPW (ASO GPW) Harmonogram sesji Rynek kierowany zleceniami – notowania ciągłe godz. 8:00 – 9:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 9:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 9:00 – 17:20

Faza notowań ciągłych – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje są zawierane

godz. 17:20 – 17:30

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 17:30

Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia

godz. 17:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

344


Rynek CATALYST

Rynek kierowany cenami – notowania ciągłe godz. 9:30 – 17:10

Faza notowań ciągłych – składanie zleceń przez Market Makerów (kwotowanie) – składanie zleceń przez pozostałych – zawieranie transakcji

Rynek kierowany zleceniami – notowania jednolite godz. 8:00 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 11:00 – 11:30

Dogrywka

godz. 11:30 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu) – zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:35

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie) – możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń – transakcje nie są zawierane

Ograniczenia wahań kursu na rynku nieregulowanym Notowania ciągłe Instrument Kurs odniesienia na otwarcie

Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Listy zastawne

Kurs zamknięcia

Dopuszczalna zmiana kursu na otwarcie

±3 punkty procentowe od kursu zamknięcia (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

Dopuszczalna zmiana kursu w trakcie sesji – w przypadku, gdy kurs w trakcie otwarcia został określony* ±3 punkty procentowe od kursu otwarcia (z możliwością rozszerzenia do +/-6 punktów procentowych)

* W przypadku, gdy w trakcie otwarcia kurs nie został określony, dopuszczalna zmiana kursu liczona jest w stosunku do kursu zamknięcia.

Notowania jednolite Instrument Obligacje korporacyjne Obligacje komunalne Listy zastawne

Dopuszczalna zmiana kursów na fixingu ±3 punkty procentowe od kursu odniesienia na ostatnim fixingu (z możliwością rozszerzenia do +/- 6 punktów procentowych)

345


Rocznik Giełdowy 2013

Od 15 kwietnia 2013 r. obowiązuje poniższy, skrócony harmonogram sesji. Harmonogram ma charakter czasowy i będzie obowiązywał do końca 2013 r.

Rynek regulowany GPW (RR GPW) i rynek nieregulowany GPW (ASO GPW) Notowania ciągłe godz. 8:30 – 9:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 9:00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 9:00 – 16:50

Faza notowań ciągłych

godz. 16:50 – 17:00

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

godz. 17:00

Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

godz. 17:00 – 17:05

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

Notowania jednolite godz. 8:30 – 11:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

godz. 11:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)

godz. 11:00 – 11:30

Dogrywka

godz. 11:30 – 15:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

godz. 15:00

Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)

godz. 15:00 – 15:30

Dogrywka

godz. 15:30 – 17:05

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

346


Rynek CATALYST

Zasady obrotu na rynkach BondSpot W ramach systemu CATALYST BondSpot prowadzi dwa rynki: Regulowany Rynek Pozagiełdowy (RRP) oraz Alternatywny System Obrotu (ASO). Podstawowym kryterium dopuszczeniowym dla rynków jest minimalna wartość nominalna emisji wynosząca 5 mln zł. Na obydwu rynkach prowadzonych przez BondSpot zasady obrotu są takie same. Notowania odbywają się w cyklu notowań ciągłych. Dodatkowo istnieje możliwość zawierania transakcji pakietowych oraz możliwość zawarcia transakcji do najlepszej oferty na rynku w ramach transakcji negocjowanej (RFQ) lub skierowanie zapytania do wybranego uczestnika rynku. Z założenia obydwa rynki prowadzone przez BondSpot są rynkami hurtowymi, tzn. możliwość złożenia oferty istnieje wówczas, gdy jej wartość wynosi co najmniej 100 tys. zł w wartości nominalnej. Jednak, z uwagi na historię rynku przed powstaniem Catalyst, notowane są także detaliczne instrumenty, dla których wartość 100 tys. nie jest wymagana. Cena instrumentów dłużnych w ofertach i transakcjach określana jest w procentach ich wartości nominalnej, która może być wyrażona w złotych lub innej walucie wymienialnej określonej przez BondSpot S.A. Kroki notowań na obydwu rynkach są takie same

i uzależnione są od nominału instrumentu. Dla instrumentu o nominale:  rmniejszym niż 100 zł, kroki notowań prezentuje się z dokładnością do 0,1 punktu procentowego,  co najmniej 100 zł do 10 000 zł, lecz z wyłączeniem 10 000 zł, prezentuje się z dokładnością do 0,01 punktu procentowego  co najmniej 10 000 zł prezentuje się z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego. Na obydwu rynkach nie ma ograniczeń wahań kursów. Oferty składane na rynki mają ważność do końca dnia obrotu i po zakończeniu obrotu są usuwane z systemu. Zlecenia klientów składane u uczestników rynków z dłuższym terminem wykonalności są możliwe pod warunkiem, że uczestnik zobowiąże się do powtórnego zamieszczania ofert na podstawie zleceń swoich klientów, aż do ich realizacji lub utraty ważności zleceń. W ramach składanych ofert możliwe jest wskazanie dodatkowych warunków  WAN wszystko albo nic – warunek pełnej wykonalności oferty,  RBZ realizuj bez zamieszczenia – realizacja całości lub części oferty. Oferta w części niezrealizowana zostaje usunięta z rynku Harmonogramy dnia obrotu na rynku regulowanym i ASO są identyczne. Takie same są rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji.

Rynek regulowany i nieregulowany BondSpot (RRP i ASO) Harmonogram sesji * godz. 8:30 – 9:00

Faza ofert animatorów

– możliwe jest składanie i usuwanie ofert animatorów – transakcje nie są zawierane

godz. 9:00 – 17:30

Faza notowań ciągłych

– możliwe jest składanie i usuwanie ofert w każdym typie uczestnictwa – transakcje są zawierane automatycznie

godz. 9:00 – 15:00

Faza transakcji PAK

– możliwe jest składanie i usuwanie informacji o warunkach transakcji pakietowej – transakcje są zawierane z poziomu nadzoru rynku

godz. 17:30

Zakończenie obrotu

– oferty tracą ważność i są usuwane z rynków – transakcje nie są zawierane

* Od 15 kwietnia 2013 r. sesje na rynkach prowadzonych przez BondSpot będą się rozpoczynać o godz 9.00 i kończyć o godz. 17.00. Zmiana harmonogramu ma charakter czasowy. 347


Rocznik Giełdowy 2013

Droga na Catalyst Z punktu widzenia emitenta różnice między segmentami Catalyst sprowadzają się przede wszystkim do różnic dotyczących kryteriów dopuszczenia (wprowadzenia) oraz zakresu obowiązków informacyjnych. Wprowadzenie instrumentów dłużnych na Catalyst może polegać na:  wprowadzeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu lub  uzyskaniu autoryzacji Catalyst.

Dopuszczenie/wprowadzenie emisji na Catalyst Skierowanie instrumentów do obrotu na rynku regulowanym Catalyst wymaga przygotowania prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF. Zasada ta nie dotyczy m.in. jednostek samorządu terytorialnego, które nawet w przypadku sprzedaży obligacji w drodze oferty publicznej nie muszą sporządzać prospektu, lecz dokument zawierający podstawowe informacje o emitencie i emisji, tzw. dokument informacyjny. Dokumentu informacyjnego wymaga także skierowanie instrumentów do obrotu na ASO. Zasady przygotowania go określają Załącznik nr 1 do Regulaminu ASO organizowanego przez Giełdę i Załącznik nr 1 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot.

348

Dla emitentów notowanych na jednym z giełdowych rynków akcji, GPW przewiduje skróconą procedurę wprowadzania instrumentów dłużnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Zamiast dokumentu informacyjnego w wersji podstawowej spółka sporządza jedynie notę informacyjną, której zawartość ogranicza się do podstawowych danych na temat emisji. W przypadku spółek, które są już notowane na rynku regulowanym wymagana jest jedynie publikacja raportu bieżącego na temat emisji dłużnych instrumentów finansowych, którego treść, określona w stosownym Rozporządzeniu Ministra Finansów, jest tożsama z wymaganą zawartością noty informacyjnej.

Autoryzacja Autoryzacja oznacza zarejestrowanie emisji w systemie informacyjnym Catalyst i realizację przez emitenta bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 1 do Zasad działania Catalyst. Sama autoryzacja nie oznacza dopuszczenia do obrotu na rynku zorganizowanym, natomiast niesie w sobie szereg korzyści dla emitenta polegających m.in. na zyskaniu efektu marketingowego oraz zwiększeniu wiarygodności i rozpoznawalności na rynku finansowym. Przyznanie autoryzacji następuje na podstawie złożonego przez emitenta wniosku wraz załącznikami, wśród których specjalnego przygotowania wymaga jedynie Raport o emitencie – krótkie zestawienie podstawowych informacji o emitencie i emisji.


Rynek CATALYST

Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem Catalyst może zostać firma inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna, instytucja kredytowa lub inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst. Dopuszczenie do działania na Catalyst obejmuje możliwość obrotu wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/ wprowadzonymi na Catalyst, na rachunek własny lub na rachunek klienta. Podmioty będące: członkiem Giełdy, członkiem lub uczestnikiem Regulowanego Rynku Pozagiełdowego BondSpot lub uczestnikiem Rynku Treasury BondSpot Poland, mogą być dopuszczone do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym GPW, z chwilą złożenia zawia-

domienia o zamiarze działania na danym rynku. Zamierzony zakres uczestnictwa powinien odpowiadać dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu. Dopuszczenie do działania na jednym z rynków regulowanych Catalyst (GPW lub Regulowanego Rynku Pozagiełdowego BondSpot) stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnych systemach obrotu Catalyst. Dopuszczenie do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do dopuszczenia do działania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot. Dopuszczenie do działania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi natomiast podstawę do dopuszczenia do działania na Regulowanym Rynku Pozagiełdowym BondSpot. Szczegółowe warunki dopuszczenia do działania na danym rynku oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć podmiot składający wniosek o dopuszczenie, określają przepisy regulaminu danego rynku oraz inne regulacje obowiązujące na tym rynku.

Animatorzy Rynku na ASO Catalyst Zgodnie z regulaminem alternatywnego systemu obrotu, instrumenty dłużne notowane w segmencie ASO Catalyst muszą posiadać ważne zobowiązanie Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku. Na koniec grudnia 2012 r. na Catalyst działało 12 Animatorów Rynku.

Copernicus Securities SA

Lista animatorów rynku na Catalyst (stan na 31 grudnia 2012 r.):

NWAI Dom Maklerski SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

ALIOR Bank SA

Dom Maklerski BDM SA Dom Maklerski IDM SA Dom Maklerski BZ WBK SA Dom Maklerski AmerBrokers SA Dom Maklerski Banku BPS SA Dom Maklerski BOŚ SA Opera Dom Maklerski Sp. z o.o.

NOBLE Securities SA

349


Rocznik Giełdowy 2013

Lista uczestników CATALYST w 2012 r. Lp. Nazwa

uczestnika Catalyst

Rynek Rynek Alternatywny Alternatywny regulowany regulowany System System Obrotu GPW BondSpot Obrotu prowadzony prowadzony przez przez GPW BondSpot

1 ALIOR BANK SA

2 BANK BPH SA

3 BANK DNB NORD POLSKA SA

4 BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA

5 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PEKAO)

6 DOM MAKLERSKI BDM SA

7 CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SA

8 COPERNICUS SECURITIES SA

9 DB SECURITIES SA

✔ ✔

✔ ✔

10 DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU SA

11 DOM MAKLERSKI AMERBROKERS SA

12 DOM MAKLERSKI BANKU BPS SA

13 DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO SA

14 DOM MAKLERSKI BOŚ SA

15 DOM MAKLERSKI BZ WBK SA

16 DOM MAKLERSKI IDM SA

17 TRIGON DOM MAKLERSKI SA

18 ERSTE SECURITIES POLSKA SA

19 ING SECURITIES SA

20 IPOPEMA SECURITIES SA

21 MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA

22 NOBLE SECURITIES S,A.

23 OPERA DOM MAKLERSKI SP.ZO.O.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 24 BANK POLSKI SA (PKO BP)

25 UNICREDIT CAIB POLAND SA

26 X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

KBC SECURITIES N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE BANCO ESPIRITO SANTO 28 DE INVESTIMENTO SA ODDZIAŁ W POLSCE 29 CONCORDE SECURITIES LTD 27

30

350

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES AS.

✔ ✔ ✔

✔ ✔


Rynek CATALYST

Lista uczestników CATALYST w 2012 r. (cd.) Lp. Nazwa

uczestnika Catalyst

Rynek Rynek Alternatywny Alternatywny regulowany regulowany System System Obrotu GPW BondSpot Obrotu prowadzony prowadzony przez przez GPW BondSpot

31 RAIFFEISEN CENTROBANK AG

32 RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

CREDIT SUISSE SECURITIES 33 (EUROPE) LTD.

34 JP MORGAN SECURITIES PLC

35 UNICREDIT BANK AG

36 SOCIETE GENERALE S.A.

37 HSBC BANK PLC

38 CYRRUS, A.S.

39 NEONET SECURITIES AB

40 FIO BANKA AS

41 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

42 MERILL LYNCH INTERNATIONAL

43 LIQUIDNET EUROPE LIMITED

44 UBS EUROPE LIMITED

45 NOMURA INTERNATIONAL plc

RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED

47 IP INTERCAPITAL MARKETS AD

48 EQUILOR INVESTMENT LTD.

46

49 DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LTD.

50 NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

MORGAN STANLEY & CO 51 INTERNATIONAL PLC

52 BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC

53 UAB FMI ORION SECURITIES

54 BT SECURITIES SA

55 VTB CAPITAL PLC

56 SIB (CYPRUS) LIMITED

57 CARPATICA INVEST S.A.

58 DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

59 WEDBUSH EUROPE LTD.

RAZEM

61

✔*)

✔*)

16

29

15

*) Societe Generale SA działa na rynkach BondSpot za pośrednictwem Societe Generale SA Oddział w Polsce.

351


Rocznik Giełdowy 2013

Udział uczestników Catalyst w obrotach na rynkach prowadzonych przez GPW w 2012 r. Lp. Uczestnik Catalyst

Obligacje Notowania ciągłe

Listy zastawne

Transakcje pakietowe

Notowania ciągłe

Transakcje pakietowe

(mln zł)

(%)

(mln zł)

(%)

(mln zł)

(%)

(mln zł)

(%)

1 PKO BP

641,91

22,48

46

10,10

1

0,34

---

---

2 DM BH

435,12

15,24

1

0,28

---

---

---

---

3 DM BZ WBK

406,92

14,25

5

1,12

13

4,39

---

---

4 CDM PEKAO

195,22

6,84

0

0,08

---

---

---

---

5 MILL DM

168,25

5,89

8

1,71

23,04

7,77

6 DI BRE Banku

145,92

5,11

93

20,46

209,1

70,56

200,35

100

7 DM BPS

129,58

4,54

28

6,09

---

---

---

---

8 IDMSA

118,00

4,13

38,42

8,42

---

---

---

---

9 NOBLE

88,60

3,10

36

7,95

---

---

---

---

10 ING SECUR

80,34

2,81

2

0,39

---

---

---

---

11 ERSTE

62,89

2,20

---

---

---

---

---

---

12 DM BOŚ SA

46,79

1,64

23

4,98

---

---

---

---

13 COPERNICUS

44,69

1,57

123

26,88

---

---

---

---

14 DB SECUR.

44,45

1,56

1,16

0,25

---

---

---

---

15 BDM SA

37,73

1,32

0

0,05

---

---

---

---

16 ALIOR BM

36,85

1,29

1

0,21

---

---

---

---

17 KBC SECURITIES

34,97

1,22

13

2,82

---

---

---

---

18 AMERBROKERS

25,36

0,89

9

1,91

9,99

3,37

---

---

19 IPOPEMA

23,30

0,82

13

2,78

40,22

13,57

---

---

20 TRIGON

19,07

0,67

2

0,42

---

---

---

---

21 DM PEKAO

18,60

0,65

---

---

---

---

---

---

22 BGŻ SA

11,66

0,41

---

---

---

---

---

---

23 UNICRCAIB

10,05

0,35

---

---

---

---

---

---

24 XTB

8,94

0,31

---

---

---

---

---

---

25 DNB NORD

8,77

0,31

0

0,05

---

---

---

---

26 BPH

4,76

0,17

---

---

---

---

---

---

27 NWAI DM

4,38

0,15

2

0,47

---

---

---

---

28 RAIFFEISEN BANK POLSKA

1,04

0,04

---

---

---

---

---

---

29 OPERA

0,49

0,02

12

2,59

---

---

---

---

30 WOOD

0,40

0,01

---

---

---

---

---

---

31 XELION

0,01

0,00

---

---

---

---

---

---

2 855,00

100,00

456,21

100,00

296,35

100,00

200,35

100,00

RAZEM*

352


Rynek CATALYST

Udział uczestników Catalyst w obrotach na rynkach prowadzonych przez BondSpot w 2012 r. Lp. Uczestnik Catalyst

1 UniCredit CAIB Poland S.A.

Wartość obrotu (mln zł)

Udział (%)

2 103,00

94,08

2 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

35,56

1,59

3 Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A.

28,30

1,27

4 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

19,56

0,88

5 Dom Maklerski BZ WBK S.A.

13,48

0,60

6 Copernicus Securities S.A.

13,38

0,60

7 Dom Maklerski Millennium S.A.

11,86

0,53

8 Opera Dom Maklerski Sp z o.o.

8,04

0,36

9 ING Securities Polska S.A. w Warszawie

1,24

0,06

10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

0,41

0,02

11 ERSTE Securities Polska S.A.

0,40

0,02

12 Bank PEKAO S.A. Biuro Maklerskie

0,21

0,01

13 Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

0,00

0,00

14 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

0,00

0,00

15 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

0,00

0,00

16 Bank PEKAO S.A.

0,00

0,00

17 Raiffeisen Bank Polska S.A.

0,00

0,00

18 Dom Inwestycyjny BRE Bank S.A.

0,00

0,00

19 Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

0,00

0,00

20 NWAI DM S.A.

0,00

0,00

21 TRIGON DM S.A.

0,00

0,00

22 NOBLE SECURITIES S.A.

0,00

0,00

2 235,44

100,00

RAZEM

353


Rocznik Giełdowy 2013

Autoryzowani Doradcy Catalyst W gronie Autoryzowanych Doradców na Catalyst znajdują się podmioty doradcze (firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie lub firmy doradztwa finansowego), posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie rynku kapitałowego oraz obsługi emisji instrumentów dłużnych – zarówno w odniesieniu do instrumentów korporacyjnych, jak i komunalnych lub spółdzielczych. Podobnie jak w przypadku rynku NewConnect, każda autoryzowana przez GPW firma doradcza, począwszy od 2012 r. ma obowiązek zatrudniania przynajmniej 2 osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. W odróżnieniu

od rynku NewConnect, na Catalyst emitent nie ma obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą, lecz wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonego doradcy jest wskazane, a czasem niezbędne. Według stanu na koniec 2012 r. na listę Autoryzowanych Doradców na Catalyst wpisanych było 59 podmiotów. Lista Autoryzowanych Doradców Catalyst znajduje się na stronie 276.

Program Catalyst Strategic Partner Celem programu Catalyst Strategic Partner jest wspólne propagowanie przez GPW i jej partnerów biznesowych możliwości inwestycyjnych związanych z rynkiem Catalyst oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych emitentów instrumentów dłużnych – przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem autoryzacji Catalyst lub wprowadzaniem instrumentów dłużnych do obrotu. Partner programu otrzymuje tytuł Catalyst Strategic Partner, który potwierdzony jest poprzez wydanie stosownego certyfikatu.

354

Na koniec grudnia 2012 r. tytuł Catalyst Strategic Partner posiadali:  Raiffeisen Bank Polska S.A.,  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,  Dom Maklerski Banku BPS S.A.


Rynek CATALYST

Obowiązki informacyjne emitentów Catalyst Wszyscy emitenci Catalyst objęci są obowiązkami informacyjnymi, jednakże ich zakres jest zróżnicowany i zależy od statusu emitenta i rynku, na którym są notowane jego instrumenty. Najmniejszym obowiązkom podlegają emitenci, którzy zdecydowali się jedynie na autoryzację emisji. Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych dla emitentów instrumentów wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu regulują:  Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, i  Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO prowadzonego przez BondSpot.

W ramach wypełniania obowiązków informacyjnych jednostki samorządu terytorialnego muszą przekazywać informacje bieżące oraz informacje okresowe w postaci rocznego sprawozdania z wykonanego budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast pozostali emitenci – informacje bieżące oraz raporty roczne i półroczne. W przypadku gdy akcje emitenta Catalyst są już wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, emitent wypełnia obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na tym rynku.

Dystrybucja informacji z rynku Catalyst Podobnie jak w przypadku Głównego Rynku GPW i rynku NewConnect, dystrybucją informacji z Catalyst zajmują się profesjonalni dystrybutorzy otrzymujący Informacje z rynku na podstawie umowy podpisanej z GPW. Wszyscy dystrybutorzy serwisów giełdowych udostępniają swoim klientom dane z wchodzących w skład Catalyst rynków organizowanych przez GPW. Dane

z rynków organizowanych przez BondSpot udostępniane są firmom Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs, PAP, BM Raiffeisen Bank Polska, Onet, Interia, Wirtualna Polska, Presspublica oraz Notoria Serwis. Ogólnie dostępnym źródłem informacji z Catalyst jest prowadzona przez Giełdę strona www.gpwcatalyst.pl

355


Rocznik Giełdowy 2013

Lista emitentów Catalyst (stan na koniec 2012 r.)  Emitenci obligacji komunalnych

 Emitenci obligacji korporacyjnych

Brzesko www.brzesko.pl

Admiral Boats www.admiral-boats.com

Chełm www.chelm.pl

AOW Faktoring www.aow.com.pl

Konopiska www.konopiska.pl

ARCHICOM www.archicom.pl

Kórnik www.kornik.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

Oświęcim www.um.oswiecim.pl Połczyn Zdrój www.polczyn-zdroj.pl Powiat jarosławski www.starostwo.jarosław.pl Radlin www.radlin.pl Rybnik www.rybnik.pl Tczew www.tczew.pl Turek www.miastoturek.pl Ustronie Morskie www.ustronie-morskie.pl Warszawa www.um.warszawa.pl Wodzisław Śląski www.wodzislaw-slaski.pl Zamość www.zamosc.um.gov.pl Ząbki www.zabki.pl

356

Bank Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl

Europejski Fundusz Hipoteczny www.efh.com.pl Europejski Bank Inwestycyjny www.eib.org FAST FINANCE S.A. www.fastfinance.pl FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. FERRO S.A. www.ferro.pl GANT Development www.gant.pl

Bank Pocztowy S.A. www.pocztowy.pl

Getin Noble Bank S.A. www.getinnoblebank.pl

BBI Development NFI www.bbidevelopment.pl

Ghelamco Invest www.ghelamco.be

BBI Zeneris NFI S.A. www.bbizeneris.pl

IIF S.A. www.iif.pl

BEST S.A. www.best.com.pl

IPF INVESTMENT POLSKA www.ipf.org.uk

BEST II NS FIZ www.tfibest.com.pl

Kredyt Inkaso S.A. www.kredytinkaso.pl

BEST III NS FIZ www.tfibest.com.pl

KRUK S.A. www.kruksa.pl

BLACK Lion NFI S.A. www.blacklion.com.pl

LC Corp S.A. www.lcc.pl

BUDOSTAL-5 S.A. www.budostal5.com.pl

MAK DOM www.makdom.pl

CDRL S.A. www.cdrl.pl

MARVIPOL S.A. www.marvipol.pl

Electus S.A. www.electus.pl

MCI Management www.mci.pl

Erbud S.A. www.erbud.pl

Mera S.A. www.mera.pl


Rynek CATALYST

MEW S.A. www.mew.pl

RONSON EUROPE www.rubiconpartners.pl

BS-BBS Darłowo www.bbsdarlowo.pl

Mo-BRUK S.A. www.mobruk.pl

Scan Development www.scandevelopment.pl

BS-ESBANK www.esbank.pl

Multimedia Polska S.A. www.multimedia.pl

SCO-PAK S.A. www.scopak.com.pl

BS-GBS BANK BARLINEK www.gbsbank.pl

NAVI GROUP S.A. www.navi-group.sa

Siódemka www.siodemka.com

BS-HEXABANK www.hexabank.pl

NFI Magna Polonia S.A. www.magnapolonia.com.pl

SOLVECO www.solveco.pl

BS-KBS Kraków www.kbsbank.com.pl

ORGANIKA www.organika.pl

TRAKCJA-Tiltra S.A. www.trakcja.com

BS-MBS Łomianki www.mbsbank.pl

ORZEŁ S.A. www.orzelsa.com; www. salon-opon.com

Trust S.A. www.trust.pl

BS-OK BANK Knurów www.okbank.pl

VEDIA S.A. www.vedia.pl

BS-PBS Ciechanów www.pbsciechanow.pl

PCC Rokita S.A. www.pcc.rokita.pl

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG www.warimpex.at

BS-PBS Sanok www.pbsbank.pl

PCZ S.A. www.pczsa.pl

Widok Energia S.A. www.widokenergia.pl

PKO Finance AB www.

Widok Energia Sp. z o.o. www.widokenergia.pl

POLKOMTEL FINANCE AB (PUBL) www.polkomtel.com

WIKANA S.A. www.wikana.pl

BS-WBS BANK WARSZAWA www.bank-wbs.pl

ZPS KRZĘTLE www.krzetle.pl

 Emitenci listów zastawnych

 Emitenci obligacji spółdzielczych

PEKAO Bank Hipoteczny www.pekaobh.pl

BPS Warszawa www.bankbps.pl

BRE Bank Hipoteczny www.rhb.com.pl

BS-SK Bank Wołomin www.sbrzr.pl

 Emitenci listów zastawnych publicznych

BS Biała Rawska www.bsbr.pl

BRE Bank Hipoteczny www.brehipoteczny.pl

BS Limanowa www.bs.limanowa.pl

 Emitenci obligacji Skarbu Państwa

BS Ostrów Mazowiecka www.bsostowmaz.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl

OSHEE POLSKA www.oshee.eu

POLSPORT GROUP www.pol-sport.com Pragma Factoring S.A. www.pragmafactoring.pl PRAGMA INKASO S.A. www.pragmainkaso.pl PRIME CAR MANAGEMENT www.masterlease.pl RANK PROGRESS S.A. www.rankprogress.pl REMEDIS www.remedis.eu ROBYG www.robyg.pl RODAN SYSTEMS S.P. www.rodan.pl RUBICON PARTNERS NFI www.ronson.pl

BS Piaseczno www.bspiaseczno.pl

BS-PMBS Zabłudów www.pmbank.pl BS-SBR Szepietowo www.sbrbank.pl

BS Płońsk www.bsplonsk.pl BS Skierniewice www.bsskierniewice.pl 357


Rynek POEE

Informacje o Rynku Energii GPW* W 2012 r. Rynek Energii GPW (RE GPW). umożliwiał obrót energią elektryczną na Rynku Dobowo–Godzinowym Energii Elektrycznej (REK GPW) oraz obrót produktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej (RTE GPW). REK GPW umożliwiał dokonywanie bieżących zakupów i sprzedaży energii elektrycznej z realizacją w krótkiej, 4-dniowej perspektywie czasowej. Jego głównym motorem był system kursu jednolitego (SKJ), uzupełniony systemem notowań ciągłych. Uczestnikom tego rynku udostępniony był szeroki wachlarz produktów w poszczególnych systemach notowań, w skład którego wchodziły standardowe produkty godzinowe oraz standardowe produkty blokowe typu baza i szczyt. RTE GPW umożliwiał zawieranie transakcji produktami terminowymi standardowymi na dostawę energii elektrycznej na okresy tygodniowe, kwartalne, miesięczne i roczne, w blokach godzinowych typu baza, szczyt i dolina, w systemie notowań ciągłych, przetargach organizowanych przez Giełdę lub na wniosek Uczestnika Obrotu. Rozliczanie transakcji zawartych na RTE GPW mogło być realizowane nie tylko z ustalonym limi-

tem ceny, ale również po cenach codziennie wyznaczanych na podstawie indeksów poDeeK generowanych na rynku REK GPW lub po cenach ustalonych na porannych notowaniach SKJ na rynku REK GPW. Rozliczanie i rozrachunek transakcji na RE GPW prowadziła Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (GIR KDPW). Rynek Energii GPW był miejscem zawierania transakcji dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii, tj. producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych. Obroty na Rynku Energii GPW w 2012 r. W 2012 r. obroty na poszczególnych rynkach przedstawiały się następująco:  REK GPW – 2 216 660 MWh,  RTE GPW – 5 204 784 MWh. Wielkości obrotów w poszczególnych miesiącach roku przedstawia wykres.

* Z dniem 1 kwietnia 2013 r. GPW zaprzestanie organizacji obrotu towarami giełdowymi, który zostanie przeniesiony na należącą do Grupy kapitałowej GPW Towarową Giełdę Energii.

359


Rocznik Giełdowy 2013

Wolumen obrotów na REK GPW i RTE GPW w 2011 r.

Wolumen obrotów na REK GPW i RTE GPW w 2012 r. (MWh)

5 000 000

RTE

4 000 000

REK

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uczestnicy rynku Na koniec grudnia 2012 r. dopuszczonymi do obrotu uczestnikami na Rynku Energii GPW było 30 podmiotów, w tym 2 domy maklerskie. Dodatkowo, poprzez domy maklerskie, w rynku odnotowano uczestnictwo 16 podmiotów. Lista uczestników RE GPW – stan na 31.12.2012 r.: 1. Alpiq Energy SE 2. Dom Maklerski BOŚ S.A. 3. EDF Energia Sp. z o.o. 4. EDF TRADING LIMITED 5. ELEKTRIM - VOLT S.A. 6. Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. 7. Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia Polska 8. ENEA Trading Sp. z o. o. 9. ENEA Wytwarzanie S.A. 10. Energa-Obrót S.A. 11. EXEN s.r.o. 12. Ezpada s.r.o. 13. FITEN S.A. 360

14. Ideon S.A. 15. Inter Energia S.A. 16. KOPEX S.A. 17. MEM METRO Group Energy Production& Management Sp. z o.o. 18. Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. 19. NOBLE Securities S.A. 20. PGE GiEK SA - Oddział Elektrownia Opole 21. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 22. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 23. PKP Energetyka S.A. 24. Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. 25. RWE Polska S.A. 26. Slovenske Elektrarne a.s. S.A. Oddział w Polsce 27. TAURON Polska Energia S.A. 28. Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. 29. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 30. ZOMAR S.A.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kalendarium GPW 1991-2012 Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 r. jako Giełda Kupiecka. Pierwsza sesja giełdowa miała miejsce 16 maja 1817 r. Sesje giełdowe odbywały się w godzinach 12.00 - 13.00. W XIX w. przedmiotem handlu na giełdzie warszawskiej były przede wszystkim weksle i obligacje. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. W 20-leciu międzywojennym giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Przerwa w działalności giełdy w Warszawie, spowodowana wojną, a następnie zmianą systemu gospodarczego, paradoksalnie umożliwiła Polsce utworzenie giełdy nowoczesnej, wykorzystującej wszystkie najlepsze osiągnięcia rozwiniętych giełd europejskich. 1990 16.10 podpisanie umowy o współpracy między Polską a Francją w celu uruchomienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 1991 12.04 podpisanie aktu założycielskiego spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 16.04 pierwsza sesja giełdowa; notowano spółki: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud; sesje odbywają się raz w tygodniu 16.07 wprowadzenie dodatkowej oferty specjalisty (dogrywki) 1.08 wprowadzenie komputerowego systemu rozliczeń 3.09 pierwszy numer biuletynu giełdowego Ceduła Giełdy Warszawskiej 3.12 przyjęcie GPW jako członka korespon-

denta do Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych – WFE (dawniej FIBV) 1992 9.01 wprowadzenie drugiej sesji giełdowej w tygodniu 28.01 instalacja pierwszych terminali giełdowych w biurach członków giełdy 23.04 obsługa sesji giełdowej przez system komputerowy IBM AS/400 15.06 rozpoczęcie notowań obligacji Skarbu Państwa w systemie ciągłym 1.09 pierwsze notowanie obligacji Skarbu Państwa w systemie kursu jednolitego 1993 4.01 wprowadzenie trzeciej sesji giełdowej w tygodniu 22.04 uruchomienie rynku równoległego 1.05 zmiana cyklu rozliczeń z T+5 na T+3 9.06 przeprowadzenie po raz pierwszy podziału wartości nominalnej akcji 5.07 komputeryzacja obsługi dogrywki, składanie zleceń na dogrywce z terminali giełdowych 15.07 rozpoczęcie przekazywania wyników notowań do telegazety 1994 10.02 pierwsze notowanie praw poboru z akcji notowanych na giełdzie 1.03 dokonanie pierwszego przydziału akcji nowej emisji w drodze publicznej subskrypcji 16.04 wprowadzenie indeksu cenowego WIG20 1.07 wprowadzenie czwartej sesji giełdowej w tygodniu 3.10 wprowadzenie piątej sesji giełdowej w tygodniu 10.10 przyjęcie GPW jako członka do Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych - WFE 7.11 wyodrębnienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 361


Rocznik Giełdowy 2013

1995 3.01 wprowadzenie indeksu rynku równoległego WIRR 25.01 pierwsze posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Nowego Systemu Giełdowego 20.04 rozpoczęcie notowań ciągłych z wyko­ rzystaniem komputera IBM AS/400 i terminali giełdowych 17.05 pierwsze publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji notowanych na GPW 18.12 wprowadzenie dogrywki dwustronnej 1996 6.05 kapitalizacja Giełdy osiąga 20 mld zł 8.07 wprowadzenie do notowań ciągłych akcji pierwszych pięciu spółek 15.07 rozpoczęcie notowań świadectw udziałowych NFI w systemie kursu jednolitego 12.08 rozpoczęcie notowań ciągłych świadectw udziałowych NFI 1.10 uruchomienie komercyjnego systemu dystrybucji danych giełdowych w czasie rzeczywistym 20.12 rozesłanie zapytania ofertowego o dostawę nowego systemu giełdowego 1997 3.02 rozpoczęcie publikacji indeksu WIG20 w czasie notowań ciągłych; tysięczna sesja na GPW 20.02 pierwsza spółka na rynku wolnym (Elpo) 21.05 setna spółka na GPW maj liczba rachunków inwestycyjnych przekracza 1 milion 12.06 pierwsze notowanie akcji 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych; 10.07 kapitalizacja Giełdy osiąga 40 mld zł 1998 16.01 uruchomienie rynku instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe na indeks WIG20 9.03 wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych warrantów 4.08 pierwsze notowanie praw do akcji (akcje BRE) 15.09 przyjęcie GPW jako członka afiliowanego IOSCO (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych)

362

21.09 rozpoczęcie podawania wartości indeksu średnich spółek MIDWIG 25.09 wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na kurs USD 28.12 ostatnie notowanie powszechnych świadectw udziałowych 1999 26.03 debiut subindeksów sektorowych maj ruszają pierwsze Szkoły Giełdowe, zorganizowane przez GPW kursy dla początkujących inwestorów 31.05 początek notowań kontraktów terminowych na kurs Euro 4.06 Giełda uzyskała status członka stowarzyszonego Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) 11.06 Kapitalizacja Giełdy przekroczyła 100 mld zł lipiec GPW podpisała dwa porozumienia o współpracy i wymianie informacji (Memorandum of Understanding) – z giełdą w Londynie (12 lipca) oraz z giełdą w Paryżu (16 lipca) 2000 luty początek udostępniania przez dystrybutorów serwisów giełdowych danych w czasie rzeczywistym w Internecie 5.04 pierwsze notowanie na giełdzie obligacji korporacyjnych (emitent: Clif SA) 28.04 utworzenie Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTech 19.05 wprowadzenie indeksu TechWIG Warszawskiego Indeksu Segmentu Innowacyjnych Technologii 25.05 wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych certyfikatów inwestycyjnych 8.06 oficjalne otwarcie nowej siedziby GPW – Centrum Giełdowego 1.08 rozpoczęcie notowań kontraktów terminowych na indeks TechWIG 17.11 wprowadzenie nowego systemu giełdowego WARSET 2001 22.01 wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych kontraktów terminowych na akcje spółek: TPSA, ELEKTRIM, PKN ORLEN 07.02 dwutysięczna sesja giełdowa 9.08 podpisanie porozumienia o współpracy z Narodową Giełdą Litewską


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

22.10 wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje kolejnych pięciu spółek: AGORA, KGHM, PEKAO, BRE i PROKOM 26.11 debiut jednostek indeksowych na indeks WIG20 (MiniWIG20) 2002 08.02 podpisanie z Euronext umowy o wzajemnym członkostwie 18.02 pierwsze notowanie kontraktów terminowych na indeks MIDWIG 25.04 pierwsze notowanie obligacji zamiennych na akcje (ComArch) IX podjęcie przez Radę i Zarząd Giełdy uchwał o wprowadzeniu Zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych (Corporate Governance) 2003 1.09 wprowadzenie dogrywki na zamknięcie notowań ciągłych 22.09 debiut opcji na indeks WIG20 14.10 debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW – Banku Austria Creditanstalt AG 22.12 rozpoczęcie publikacji indeksu spółek krajowych WIG-PL 2004 1.05 nowy podział rynków notowań na urzędowy i nieurzędowy 3.06 Giełda pełnoprawnym członkiem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) 15.12 przyjęcie przez Radę i Zarząd Giełdy dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” 2005 14.02 debiut kontraktów terminowych na obligacje skarbowe 11.07 rozpoczęcie działalności operacyjnej przez pierwszego zdalnego członka Giełdy (Fischer Partners Fondkommission AB) 17.10 debiut opcji na akcje 5 spółek 25.11 Forum Akcjonariat – pierwsze targi dla inwestorów indywidualnych 2006 23.02 wprowadzenie dodatkowego mechanizmu ograniczeń wahań kursów – tzw. widełki dynamiczne 17.08 debiut spółki Astarta Holding N.V.

(Ukraina – pierwszej firmy z rynków wschodnich) 1.09 wprowadzenie nowych kroków notowań 25.08 debiut giełdowy produktów strukturyzowanych (emitent Deutsche Bank z Londynu). 16.10 umożliwienie zawierania transakcji pakietowych na instrumentach pochodnych 25.10 debiut spółki CEZ na GPW – największej (w dniu debiutu) spółki Europy Środkowo-Wschodniej 15.11 podpisanie umowy z pierwszym uczestnikiem programu WSE IPO Partner – ukraińskim domem maklerskim E-volution Capital z Kijowa 2007 18-19.01 odbyła się pierwsza edycja Central & Eastern European Market Forum. Impreza przeznaczona jest dla inwestorów, spółek i innych instytucji związanych z rynkiem giełdowym. W ramach CEE Market Forum organizowane są spotkania ze specjalistami, spółkami, debaty publiczne z udziałem ekspertów a Polski i zagranicy. 5.02 n astąpiła denominacja wartości wszystkich subindeksów sektorowych 10 : 1. 16.03 zaczęły obowiązywać nowe zasady wyliczania i kwalifikacji spółek do indeksów giełdowych. Dotychczas obliczany indeks MIDWIG został zastąpiony przez mWIG40, zaś indeks WIRR przez indeks sWIG80. Portfele indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 wyznaczone są na podstawie jednego zestawienia uwzględniającego obroty za ostatnie 12 miesięcy oraz wartość rynkową. 1.04 nastąpiła zmiana segmentacji notowanych spółek. Od tego dnia akcje zostały zakwalifikowane do 3 segmentów: 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS. Do segmentu 5 PLUS kwalifikowane są akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 50 mln euro, do segmentu 50 PLUS o kapitalizacji od 50 do 250 mln euro, natomiast te, których wartość kapitalizacji przekracza 250 mln euro kwalifikowane są do segmentu 250 PLUS. 363


Rocznik Giełdowy 2013

9.05 ruszył nowy internetowy serwis informacyjny dostępny pod adresem www.GPWInfoStrefa.pl stworzony przez GPW i Polską Agencję Prasową. GPWInfoStrefa to ekonomiczny serwis informacyjny na temat polskich i zagranicznych spółek notowanych na GPW oraz rynków regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Serwis jest w całości ogólnodostępny, nieodpłatny i zawiera informacje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 30.08 wystartował NewConnect, nowy, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Pierwszymi spółkami, które zadebiutowały na rynku – w pierwszym dniu jego funkcjonowania, były: Digital Avenue, S4E, ViaGuara, Virtual Vision oraz Wrocławski Dom Maklerski. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym – w formule alternatywnego systemu obrotu. 12.10 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się akcjonariuszem giełdy walutowej i instrumentów pochodnych Sibex (Monetar Financiara si de Marfuri; Sibiu, Rumunia). Nastąpiło to wyniku wzięcia udziału w podwyższeniu kapitału akcyjnego giełdy w Sibiu i dokonania przez Zarząd Giełdy w Sibiu przydziału akcji na rzecz GPW odpowiadających 1,8% kapitału akcyjnego. 17.12 ruszył serwis internetowy www. wseinternational. eu poświęcony spółkom zagranicznym notowanym na GPW. Celem portalu jest umożliwienie inwestorom lepszego poznania zagranicznych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich inwestorów giełdowych – krajowych i zagranicznych, indywidualnych i profesjonalnych. Informacje są w dwóch językach – polskim i angielskim. 20.12 zadebiutowała na Giełdzie włoska spółka UniCredit, która jest największym bankiem w regionie Europy 364

Środkowo-Wschodniej. UniCredit jest największą spółką notowaną na GPW. 21.12 najwyższy w historii GPW obrót akcjami na sesji: 4,14 mld zł 2008 14.05 Giełda wprowadzila dwa nowe segmenty: MINUS 5 oraz LISTA ALERTÓW. Do segmentu MINUS 5 kwalifikowane są akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro, do segmentu LISTA ALERTÓW mogą zostać zakwalifikowane akcje spółek których kurs charakteryzuje się dużą zmiennością lub są w stanie upadłości. 25.06 otwarcie przedstawicielstwa GPW w stolicy Ukrainy – Kijowie. Przedstawicielstwo GPW pełni funkcję centrum informacyjnego dla potencjalnych emitentów oraz inwestorów ukraińskich, zainteresowanych pozyskaniem czy inwestowaniem kapitału na warszawskiej giełdzie. 10.07 sfinalizowanie transakcji nabycia przez GPW 25% akcji ukraińskiej giełdy INNEX. lipiec wprowadzenie Programu Wspierania Płynności. Program powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością. 1.09 zmiana w organizacji przebiegu sesji giełdowych. Od tego dnia sesje giełdowe na rynku akcji (notowania ciągłe) rozpoczynają się o godzinie 9.00, a na rynku instrumentów pochodnych o godz. 8.30. 2009 5.01 umożliwienie spółkom przekazywania raportów bieżących w trakcie sesji, czyli zniesienie „ciszy giełdowej”, w przypadku spółek notowanych w systemie notowań ciągłych trwającej dotychczas w godz. 8.30 – 16.30 luty GPW powołała Komitet ds. Rozwoju Rynku Obligacji, którego głównym zadaniem jest wspieranie procesu tworzenia i rozwoju zorganizowanego rynku papierów dłużnych. 23.02 podpisanie Memorandum o Współpracy z Białoruską Giełdą Walutowo-Kapitałową. Celem Memorandum


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

jest budowanie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego oraz działanie na rzecz współpracy rynków finansowych obu krajów 10.03 rozpoczęcie publikowania koncentracji pozycji na kontraktach terminowych 4.05 GPW rozpoczęła publikację dwóch nowych indeksów: WIG20short i WIG20lev. 11.09 GPW została większościowym udziałowcem spółki MTS-CeTO (obecnie BondSpot SA) obejmując dodatkowo 61,31% udziałów. Łącznie udział GPW wynosi 92,47%. 30.09 ruszył zorganizowany przez Giełdę i BondSpot rynek instrumentów dłużnych CATALYST. To pierwszy w Polsce zorganizowany rynek przeznaczony dla obligacji korporacyjnych, komunalnych, listów zastawnych i innych instrumentów dłużnych. 3.11 debiut akcji nowej emisji PKO BP o wartości 5,1 mld zł. 6.11 debiut akcji PGE o wartości 6 mld zł; pod względem wartości to drugi debiut w historii GPW i największy w roku 2009. 19.11 o g ł o s z e n i e R E S P E C T R a n k i n g u i publikacja RESPECT Indeksu. Wraz z partnerami zewnętrznymi, GPW podjęła inicjatywę zbadania społecznej odpowiedzialności w spółkach giełdowych – służącą podniesieniu jej poziomu i promocji idei w spółkach giełdowych. Efektem badania jest utworzenie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. 2010 11.01 Uruchomienie w ramach Catalyst rynku ASO prowadzonego przez BondSpot, wraz z którym rynek otrzymał docelową architekturę. 25.02 GPW uzyskała status „Recognised Stock Exchange” brytyjskiego Urzędu Skarbowego. 16.03 wprowadzenie na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead (NCLead). 12.05 debiut PZU S.A. Oferta publiczna tej spółki była największą ofertą w historii GPW.

1.07 Giełda udostępniła możliwość zawierania transakcji krótkiej sprzedaży według nowych zasad. Strategia ta ma istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności rynku poprzez zwiększenie jego efektywności. 12.07 ogłoszenie partnerstwa strategicznego NYSE Euronext i GPW. W ramach umowy GPW wdroży nowy system transakcyjny, który będzie się charakteryzował znacznie większą wydajnością i poszerzonym zakresem funkcjonalności. 20.09 początek publikacji indeksu Life Science na rynku NewConnect. Indeks obejmuje spółki związane z szeroko pojęta ochroną zdrowia. 22.09 debiut pierwszego funduszu typu ETF na GPW. Emitentem ETF-ów na WIG20 jest LYXOR Asset Management. 9.11 historyczny debiut GPW na własnym parkiecie. Oferta publiczna GPW cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem inwestorów: na akcje zapisało się ponad 323 tys. inwestorów indywidualnych, a zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wielokrotnie przewyższało pulę przeznaczoną dla tej grupy. 11.12 rozpoczął działalność poee Rynek Energii GPW. Rynek daje możliwość obrotu energią elektryczną na Rynku Dobowo-Godzinowym oraz zawierania transakcji z dłuższym terminem realizacji na rynku terminowym. 2011 3.01 od początku roku 2011 został wprowadzony nowy harmonogram sesji, zgodnie z którym sesje giełdowe zaczynają się o 8:30 (rynek terminowy) i 9:00 (rynek kasowy), a kończą o 17:30, czyli godzinę później niż dotychczas. 3.01 GPW rozpoczęła obliczanie indeksu WIGdiv, który obejmuje do 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 o najwyższych stopach dywidendy. Uczestnicy indeksu muszą także legitymować się regularną wypłatą dywidendy (co najmniej 3 razy w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych). WIGdiv jest indeksem dochodowym. 365


Rocznik Giełdowy 2013

16.02 wprowadzono indeks obligacji skarbowych Treasury BondSpot Poland (TBSP), który od tego dnia publikowany jest m.in. na stronach internetowych GPW i BondSpot. TBSP jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. 28.02 rozpoczęcie publikacji subindeksu sektorowego WIG-surowce 18.03 Kernel Holding został pierwszym emitentem z Ukrainy, który dołączył do indeksu największych i najpłynniejszych spółek WIG20. 16.04 GPW obchodziła 20-lecie istnienia. W ramach uroczystości rocznicowych odbyły się konferencje oraz Dzień Otwarty, w którym wzięła udział rekordowa liczba 10 tys. uczestników. 4.05 warszawska giełda rozpoczęła obliczanie i publikację indeksu narodowego WIG-Ukraine. Jest to pierwszy i jedyny indeks poza Ukrainą, w którego portfelu są wyłącznie spółki z tego kraju. Indeks WIG-Ukraine jest drugim indeksem narodowym obliczanym przez Giełdę i dołączył do publikowanego przez GPW od grudnia 2003 r. indeksu polskich spółek WIG-Poland. 31.05 na Głównym Rynku GPW zadebiutowały ETF-y LYXOR ETF DAX oraz LYXOR ETF S&P500. Emitentem jest spółka Multi Units Luxemburg. 6.07 debiut Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To największa oferta akcji przeprowadzona przez Skarb Państwa w roku 2011, czwarte co do wielkości IPO w historii GPW oraz czwarta największa oferta po 3 kwartałach 2011 r. w Europie. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. Na akcje spółki JSW zapisało się ok. 170 tys. Polaków. 21.07 zadebiutowały na GPW warranty i nowe serie certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG. W sumie jednego dnia na GPW przybyło 117 nowych instrumentów finansowych, w tym 90 warrantów opcyjnych i 27 certyfikatów strukturyzowanych (bonusowych i dyskontowych). 30.08 4. rocznica uruchomienia rynku NewConnect. Rocznica zbiegła się z debiutem 300. spółki na alternatywnym rynku akcji GPW. 366

30.09 minęły 2 lata od uruchomienia rynku Catalyst. Po 2 latach działalności na Catalyst notowanych było 185 serii obligacji komunalnych, korporacyjnych i spółdzielczych, o wartości 35 mld zł. Papiery dłużne wprowadziło na rynek 90 emitentów z Polski i zagranicy. 19.10 Rada Giełdy uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki, wyraziła zgodę na nabycie akcji Towarowej Giełdy Energii SA oraz uchwaliła zmiany w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” 2.11 poszerzenie oferty GPW o kontrakty terminowe na akcje kolejnych 4 spółek. 8.11 zawarcie umowy nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii SA. 22.11 na rynku Catalyst zadebiutowały pierwsze obligacje notowane w obcej walucie – euro obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski. 28.11 do obrotu zostały wprowadzone pierwsze kontrakty na akcje zagranicznej spółki - Kernel Holding. W obrocie giełdowym znajduje się w sumie osiemnaście kontraktów na akcje. 28.11 na Głównym Rynku GPW zadebiutowała pierwsza spółka z Bułgarii SOPHARMA AD. 1.12 GPW rozpoczęła obliczanie indeksu WIGPlus, który umożliwia śledzenie koniunktury w grupie najmniejszych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. 6.12 podjęcie uchwały o emisji obligacji GPW, rozpoczęcie procesu emisyjnego i złożenie prospektu emisyjnego. 15.12 wprowadzono do obrotu Certyfikaty TURBO - nowatorski na polskim rynku rodzaj instrumentów finansowych – lewarowane certyfikaty z knock–outem (barierą). Emitentem tych instrumentów jest Raiffeisen Centrobank AG. Do obrotu trafiło 31 serii certyfikatów lewarowanych opartych na kursach 10 instrumentów notowanych na GPW. 2012 4.01 GPW wprowadza do notowań na Catalyst I serię obligacji o wartości nominalnej 170 mln zł


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

20.02 na Catalyst debiutują obligacje GPW II serii sprzedane w transzy dla inwestorów indywidualnych o wartości 75 mln zł (II seria) 24.02 GPW przejmuje kontrolny pakiet akcji Towarowej Giełdy Energii o wartości blisko 180 mln zł 2.04 GPW umożliwia zawieranie transakcji za pośrednictwem zleceń „cross” 1.05 GPW wprowadza zmiany standardu kontraktów terminowych na kursy walut (USD, EUR i CHF) 21.05 GPW ogłasza istotne zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu i wprowadza nową segmentację w ramach rynku NewConnect 24.05 NYSE Technologies i GPW ogłaszają partnerstwo w zakresie sprzedaży danych rynkowych 30.05 GPW rozpoczyna obliczanie i publikację pierwszego indeksu regionalnego WIG-CEE 13.06 strona internetowa GPW zajmuje pierwsze miejsce w V. edycji konkursu „Złota Strona Emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 26.06 wchodzą w życie nowe regulacje rynku NewConnect stanowiące realizację reformy tego rynku 27.06 GPW ogłasza skład nowych segmentów na rynku NewConnect: High Liquidity Risk (HLR) i Super High Liquidity Risk (SHLR) 12.07 na rynku NewConnect notowane są akcje już 400 emitentów 27.08 GPW udostępnia użytkownikom systemów Apple iOS oraz Android aplikację mobilną 27.08 GPW, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator oraz Towarowa Giełda Energii podpisują umowę o współpracy 31.08 odbywa się piąta edycja konferencji NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress 31.08 piąta rocznica uruchomienia rynku NewConnect (413 notowanych spółek, w tym 7 zagranicznych, ponad 2,5 mld zł pozyskanego kapitału) 5.09 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii oraz Regulamin Giełdowej Izby Rozrachun-

kowej (rynek towarowy) prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych 12.09 na warszawskim parkiecie debiutuje 237 produktów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG 30.09 mijają 3 lata od uruchomienia Catalyst (147 emitentów, ponad 300 serii obligacji) 11.10 GAZ-SYSTEM SA podpisuje umowę o współpracy z Towarową Giełdą Energii SA istotną dla powstania giełdowego rynku gazu 26.11 warszawska giełda wprowadza zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 3.12 debiut 50. zagranicznej spółki na GPW 3.12 GPW rozpoczyna obliczanie i publikację indeksu WIG20TR uwzględniającego dochody z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru 14.12 na Głównym Rynku GPW debiutuje Alior Bank; IPO o wartości blisko 2,1 mld zł jest największą oferta prywatną w historii GPW 20.12 na parkiecie TGE startuje Giełda Gazu.

367


Rocznik Giełdowy 2013

Dodatkowe dni bez sesji w 2013 r. Giełda działa codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem następujących dni w 2013 r.: 1 stycznia (wtorek) 29 marca (piątek)  1 kwietnia (poniedziałek)  16 kwietnia (wtorek)  1 maja (środa)  3 maja (piątek)  30 maja (czwartek)  15 sierpnia (czwartek)  1 listopada (piątek)  11 listopada (poniedziałek)  24 grudnia (wtorek)  25 grudnia (środa)  26 grudnia (czwartek)  

368


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Adresy wybranych instytucji rynku kapitałowego

Adresy organizacji międzynarodowych

Izba Domów Maklerskich

Światowa Federacja Giełd (WFE) www.world-exchanges.org

www.idm.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych www.kdpw.pl

Narodowy Bank Polski

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) www.fese.eu

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) www.iosco.org

www.nbp.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl

Związek Maklerów i Doradców www.zmid.org.pl

369


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

Sekretariat

tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90

Zespół Promocji

tel. 22 537 79 57 fax 22 625 67 48 e-mail: marketing@gpw.pl

Telefony informacyjne dla spółek tel. 22 537 77 62 22 537 72 14 22 537 79 38 e-mail: emitenci@gpw.com.pl

Internet: Główny Rynek

NewConnect

Catalyst

E-mail: Główny Rynek

NewConnect

Catalyst

www.gpw.pl

gpw@gpw.pl

www.newconnect.pl

rynek@newconnect.pl

www.gpwcatalyst.pl

rynek@gpwcatalyst.pl


ISSN 1428-1171

Rocznik Giełdowy 2013  

Rocznik Giełdowy 2013 Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieRocznik Giełdowy 2011

Rocznik Giełdowy 2013  

Rocznik Giełdowy 2013 Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieRocznik Giełdowy 2011

Advertisement