Page 1

FOSTER

KAHN

PLESKOT

PORTFOLIO PIANO

SEMPER

ROHE

MLODZIKOVÁ

GROPIUS

PALLADIO

POELZIG

RIETVELD

TAUT

EIFFEL

GAUDI

ZUMTHOR

PLEÈNIK

TANGE

FANTA

WAGNER

GEHRY

AALTO

FUCHS

JANÁK

LOOS

WRIGHT

LE CORBUSIER


ŽANETA MLODZIKOVÁ DATUM NAROZENÍ: EMAIL:

16.12.1991 Zanda.Mlodzikova@gmail.com

VZDĚLÁNÍ 2011-... 2007-2011 2004-2011

Fakulta architektury ČVUT Praha Gymnázium L.Jaroše Holešov, ČR 3. ZŠ Družby Holešov, ČR

KROUŽKY A ZÁJMY 2011-... ZUŠ Štítného Praha - figurální kresba ak. mal. Jaromír Valečka 2008-2011 ZUŠ Zlín - výtvarný obor se zaměřením na architekturu ak. arch. Jan Čančík 1998-2011 ZUŠ Holešov - klavír 1995-2011 ZUŠ Holešov - výtvarný obor Jana Jakóbková DOVEDNOSTI JAZYKY: PC:

Čeština, Angličtina plynně, Němčina pasivně AutoCAD, GoogleSketchup + Artlantis studio, ArchiCAD, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Microsoft Office

O MNĚ


ŠKOLNÍ PROJEKTY


Galerie je situována na náměstí Jana Palacha poblíž Široké ulice. Toto místo je odpradávna spjaté s humanitními vědami a uměním, už v 1. století našeho letopočtu významnou zastávkou obchodníků putujících dále k jihu(dnes směrem k Vyšehradu) nebo na západ(směrem k dnešní Malé Straně). Hudbu i výtvarné umění zde reprezentuje Rudolfinum - budova z let 1876-1881 od Josefa Zítka a Josefa Schulze, spojující výstavní prostory a koncertní sály České filharmonie. Výtvarné umění dále zastupují Uměleckoprůmyslové muzeum (1897 - 1900) od Josefa Schulze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová (1884). Humanitní vědy představuje Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (1828-1829). Celé náměstí bylo inspirováno tvorbou architekta Gottfrieda Sempera a je z architektonického hlediska nedořešené. Toho si byli vědomi již architekti minulosti, proto bylo vypsáno několik soutěží na dořešení těchto prostor. Mou prvotní myšlenkou při návrhu bylo zachování jižní fasády Uměleckoprůmyslového muzea, se kterým parcela bezprostředně sousedí. Galerie nakloněním k této majestátně vyhlížející budově, ji ctí, neničí, nebourá, naopak umožňuje návštěvníkům sledovat ji z každého jejího podlaží. Budovy jsou si navzájem otevřeny. Tato otevření gradují propojením pomocí skleněného, téměř neviditelného tunelu vedoucího ze třetího nadzemního podlaží Galerie do druhého nadzemního podlaží Uměleckoprůmyslového muzea. Jako prvotní inspirační zdroj při návrhu hmoty jsem so zvolila optický hranol, zaujal mne lom světla a vše s tímto jevem spojené.

atelier Schleger GALERIE SVĚTLA letní semestr 2013 občanská stavba


SITUACE M 1:2000

Vltava

VYTV

ENO

VE

VÝUK

OVÉM

PROD

UKTU

SPOL

EČNO

AUTO

DESK

SPOL EČNO

STI AUTO DE

SK

STI

VÝUK OVÉM

OŘ ENO VE

PROD UKTU

VYTV

VYTV

PROD UKTU

OŘ ENO VE

VÝUK OVÉM

STI AUTO DE

SPOL EČNO SK

Letn á

M PR

OD

UK

TU

SP

OLE

ČN

OST

IA

UTO

DES

VE

OVÉ

ENO

UK

VYTV

AUTO DESK

K

STI

EČNO

SPOL

EN

O VE

UKTU

PROD

OVÉM

TV

VÝUK

VY

K

O VE

EN

TV

VY

UK OVÉ

Ma

OD

M PR

lá S

SP IA

OST

ČN

VY

SPOL

EČNO

AUTO

DESK

ěst

ské

nám

VY

TV

ěst

EN

OV

í

EV

ÝU

KO

MP

RO DU

KTU

OLE

ČN

OS

AU

TO

DE

SK

UK

OV

TI

VÝ VE OŘ

VY

TV

VY TV

VÝUK

VÝ UKOV ÉM

EN EV VÉ MP RO DU SP OLE ČN OS TI AU

R

MP

KO

ÝU

EV

OV

EN

TV

SK

DE

TO

AU

STI

EČNO

SK

DE

TO

VY

TI

OS

ČN

OLE

SP

DESK

AUTO

KTU

STI

EČNO

SPOL

KO

VYTV

ÝU

UKTU

OV

PROD

ENO VE

SP

EN O

VE

OVÉM

ENO

PROD

UKTU

VYTV

ÉM

PR O

SPOL

DU

EČNO STI

AUTO

DESK

STI

DE SK

UKTU

AU TO

rom

PROD

OS TI

OVÉM

ČN

Sta

VÝUK

OLE

VE

SP

ENO

KTU

Vyš ehra

d

K

DES VYTV

KTU

UKTU

ÉM

ENO

VYTV

VE

VÝUK OV

PROD

SPOL

DESK

AUTO

O VE

EN

TV

UTO

a

OD U

M PR

TU

UK

OD

OLE

UK O

OLE

SP

DE

UTO

IA

ČN OST

TU

UK

tran


GENIUS LOCI M 1:2000

Rudolfinum

Uměleckoprůmyslové muzeum

Náměstí Jana Palacha Filosofická fakulta UK

Vysoká škola uměleckoprůmyslová


VIZUALIZACE EXTERIERU


SCHEMATICKÝ POHLED JIŽNÍ V RÁMCI ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SCHEMATICKÝ POHLED ZÁPADNÍ V RÁMCI ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


VIZUALIZACE INTERIERU


VIZUALIZACE INTERIERU


ŘEZ M 1:300


PŮDORYS VSTUPNÍHO PODLAŽÍ M1:300


PŮDORYS SUTERÉNU M1:300

A

A

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


P女DORYS 2. NP M1:300


P女DORYS 3. NP M1:300


FOTOGRAFIE MODELU


Bytový dům se nachází na parcele mezi ulicemi Lomnického a Na Pankráci v blízkosti stanice metra C - Pražského povstání v Praze. V současnosti se zde nachází staveniště nové bytové zástavby. Při návrhu tohoto domu jsem ze zabývala především dvěmi kritérii. První z nich byl problém nesourodé zástavby na východní straně, která představuje vysoké administrační budovy s cca šesti až osmi nadzemními podlažími a bytovými domy s cca pěti až šesti nadzemními podlažími. Na západě se nacházejí vily z konce přelomu devatenáctého a dvacátého století. Naším úkolem v atelieru bylo vyřešit postupný přechod mezi těmito odlišnými hmotami. Dalším otazníkem při návrhu byl stoupající terén pod ůhlem cca 8° ze severozápadu na jihovýchod. Mým řešením se stal nástup do jednotlivých sekcí domu z různých výškových úrovní. V parteru jsou situovány prostory určené službám. Uvnitř domu se nachází zelené prostranství sloužící jako odpočinková a klidová zóna. Nacházejí se zde lavičky. Na některých střechách jsou umístěny terasy sloužící obyvatelům domu.

atelier Rothbauer BYTOVÝ DŮM PODOLÍ zimní semestr 2013 bytový dům


AU

TO

DE SK

SITUACE M 1:2000

VY

EN

O

VE

UK

OV

ÉM

PR

OD

UK

TU

SP

OL

NO

ST

IA

UT

OD

ES

K

VY TV OŘ

EN O

VE VÝ UK

OV ÉM

PR

OD

UK

TU

SP OL

EČ N

OS TI

TV

EN O

VY TV OŘ VE VÝ UK

OV ÉM

Po

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VY

O

EN

TV

DE SK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

TO

AU

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

TU

DU

OS TI

EČ N

SP OL

Pankrác VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

PR O

KT U

do

VE

ÉM

OV

UK

PR

O

DU K

K

ES

OD

UT

IA

ST

NO

OL

SP


GENIUS LOCI M 1:2000

Bytové domy Na Klikovce

Budova ČSOB

Vilová čtvrť

Administrativní budova Na Pankráci + metro Nové bytové domy Pod Děkankou

Panelové domy Atletický stadion Děkanka


VIZUALIZACE EXTERIERU


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

ŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

POHLED SEVERNÍ M1:500

POHLED VÝCHODNÍ M1:500


PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ M1:500

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


PŮDORYS SUTERÉNU M1:500

I AUTODESK

OLEČNOST ODUKTU SP

VYTVOŘENO

VE VÝUKOV

R

ÉM PRODUK

ÝUKOVÉM P

TU SPOLEČN

VE V VYTVOŘENO

OSTI AUTOD

ESK


VIZUALIZACE VNITROBLOKU


FOTOGRAFIE MODELU


Ve druhém semestru jsem navrhovala základnu ochránců přírody v Srbsku u Berouna. Jedná se o parcelu v přírodě, na okraji této malé vesnice. Na východě se nachází cca 35 metrů vysoká skála, která dnes slouží jako cvičná stěna pro horolezce a hasiče. Dříve se zde těžil vápenec. Okolí místa tvoří lesy, šumící řeka Berounka a skály. Je to takový malý ráj na zemi. Moje základna ochránců těsně sousedí se sklálou a vzniká zde nástup do domu z prvního i druhého nadzemního podlaží. Při pohledu z okna či terasy domu můžeme vidět okouzlující scenerie přírody a nerušeně ji na sebe nechat působit.

zan 2-Jeníček ZÁKLADNA OCHRÁNCŮ PŘÍRODY letní semestr 2012


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

SITUACE


FOTOGRAFIE MODELU


POHLED ZÁPADNÍ

POHLED JIŽNÍ


PŮDORYS PŘÍZEMÍ

PŮDORYS 2.NP


Meditační prostor “Poznej sám sebe” vznikl v rámci volného zadání ZANu v prvním semestru. Samotný nápad tvořit meditační prostor jsem si zvolila, protože mne vždy zajímala východní náboženství a jóga. V prvním semestru jsem si také musela zvykat na ruch velkoměsta, protože pocházím z malého městečka Holešova, nedaleko Zlína. Pro člověka zvyklého žít v blízkosti lesa, v místě, kde zná každý každého, je to velká změna. Sama jsem tedy v tuto dobu potřebovala najít takové meditační místo. Meditace ve východním náboženství znamená rozjímání, nacházení vnitřní cesty člověka sama k sobě, ke svému vlastnímu “JÁ”. Základní duchovní podstatou stavby je směřování k jednomu cíli. Je mnoho cest, ale všechny vedou do jednoho bodu a tím je sebepoznání. Prostředkem tohoto sebepoznání je meditace. Místo není blíže určeno, objekt je možné umístit na každé osamocné místo v přírodě, ať už v blízkosti lesa, rybníka aj. Samotné oddělné cesty objektu představují cesty duchovní a uvnitř, při zdárném dosažení cíle nacházíme osvícení, jak duchovní, tak reálné, přirozeným denním světlem. V tomto okamžiku již nic nebrání klidnému rozímání... Pozor však na slepé cestičky, které nás lákají pohledem na světlo. Zdání klame a může se stát, že dojdeme pouze do bodu, kdy se staneme pouhým pozorovatelem toho, co může být.

zan 1-Jeníček POZNEJ SÁM SEBE zimní semestr 2012 meditační prostor


KRESBY

Když díváš se z VRCHOLU po okolní K R A J I N Ě , je VÝHLED do všech stran nádherný. Zapomenuta je S V Í Z E L N Á C E S T A na vrchol. Kdo nevidí jenom to, co VIDÍ a SLYŠÍ i to, co NESLYŠÍ, ten snáze dochází k POZNÁNÍ. Někdy musím být TICHÝ, protože to je jediný způsob, jak znát o trochu lépe, jak MYSLET o trochu MOUDŘEJI, jak se stát trochu DOKONALEJŠÍM, jak si přivlastnit Boha trochu dříve. M E D I T U J uvnitř. Ponoř se dovnitř. Tvé vnitřní ÚSPĚCHY zdaleka předčí tvé vnější NEDOKONALOSTI.


PŮDORYS M 1:250

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


POHLED M 1:250


POHLED M 1:250


modelování VÝTVARNÁ TVORBA 3 zimní semestr 2013

Ve třetím semestru studia na FA ČVUT jsme se v rámci předmětu Výtvarná tvorba 3 - modelování zabývali návrhem pomníku významnému umělci nebo umělkyni. Vybrala jsem si paní architektku Evu Jiřičnou. Pomník jsem umístila na malém zeleném plácku mezi Fakultou stavební, VŠCHT, Národní technickou knihovnou a Katolickou teologickou fakultou UK v Dejvicích. Toto místo ve mne evokuje pocit kontaktu několika dobových diferenciací architektury a přírody. Použitým materiálem pro pomník je sklo, protože je to oblíbený pracovní materiál Umělkyně. Samotné dílo má působit velmi jemně a decentně, stejně jako její tvorba.


SKICY


FOTOGRAFIE MODELU


MALBY


STUDIE LEBKY


grafický design VÝTVARNÁ TVORBA 4 letní semestr 2013

V předmětu grafický design jsme se zabývali nejrůznějšími možnostmi zpracování textu - od psaní písma, přes kaligramy, monogram až po vytvoření portfolia svých vlastních prací.


KALIGRAM


ILUSTRAČNÍ GRAFIKA


VOLNÝ ČAS


KRESBA

Ve sv kreslí kresle V ma


FOTOGRAFOVÁNÍ


HOLL

KAHN

TEIGE

MACHONIN

HUBÁÈEK

NERVI

KRÁLÍÈEK

GILLAR

BÍLEK

PALLADIO

PERRET

GARNIER

GAHURA

HAAS

BOÈAN

SIZA

PROUVÉ

KARFÍK

BERG

SPEER

ŽANETA MLODZIKOVÁ - PORTFOLIO - ARCHITECTURE  

4 semesters at CTU Prague - Faculty of architecture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you