Page 1

ALERTAK

Gunehonenbi dezaz k en ger t aer enj ak i nar en gai neanegongoz ar a. Adi bi dezt r af i k oohar r ak .

TELEFONOAK

Her r i k oz er bi t z uenagenda et aor dut egi akdi t uz ue hemen.Publ i k oaknahi z pr i bat uakbi l dudi t ugu: Udal a,os as unar il ot ut ak oak , Komer t z i oak ,t aber nak , gr emi oak ,. . .

AGENDA

Gunehonet anher r i an ant ol at z endi r enek i men et adei al di eni ngur uk oak aur k i t uk oduz u.

ABI SUAEMAN

Mat x ur a,ar r i s k u,pr opos amenedoek ar penak egi t ek ok omuni k az i obi de z uz enaduz ue.

UDALALBI STEAK HERRIALBI STEAK Zal di bi ak oUdal ar enat ar i an www. z al di bi a. or gher r i at ar i an pl az ar at ut ak oal bi s t e her r i k ot al deekpl az ar at ur i k o guz t i akes k ur adi t uz ue. i nf or maz i oguz t i aes k ur a.

ZAPP

ERESERBAESKAERAK

Modus i npl ebez ai naz k ar r ean,udal ar et oaknahi zbi t ar t ek omat er i al en es k aer abur ut z ek oguneaduz uehau.

Zal di bi ak oUdal ak apl i k az i ober r i haus or t u dumugi k or r et ar ak o. Gar ai ber r i et ar aegok i t u et az al di bi t ar r on eguner ok oan t r es naer abi l gar r i a i z angodel ak oan

Des k ar gat u et apr obat u

ZaldibiAPP aplikazioaren esku orria  

Zaldibiako Udalak plazaraturiko APParen esku orria

ZaldibiAPP aplikazioaren esku orria  

Zaldibiako Udalak plazaraturiko APParen esku orria

Advertisement