Рекомендації для бажаючих створити молодіжну раду у малій громаді.

Page 1


02

КОНТЕКСТ

" Жоднихрі шеньдлямолоді-безмолоді " . Європейсь к ах арт і яу ч аст імолодінарег і ональ номут амі сцевому рі вні .

Украї нсь кадержавау2018роціз находит ь сяут рансформаці йномупроцесіт а з апровадженніреформ.Одні єю і знайбі ль шихреформ-єадмі ні ст рат ивнареформа, якапокликанаоб’ єднуват ималісі ль сь кіпоселеннядляз бі ль шенняї хспроможност і . Такіг ромадипі дпадают ьпі дз аконУкраї нипромі сцевесамоврядуванняімают ь широкіможливост іт аавт ономі ю,ві дпові дноіві дпові даль ні ст ьз адержавнуполі т ику, вт омучислімолоді жну. Волинсь каобласт ьз апланоммаємат ипонад70новихг ромад.Кожнаг ромадав правісамавирі шуват ипит аннясвог оврядуванняіроз поді лубюджет у,ст рукт ури виконавчихорг ані в. Мі ні ст ерст ворег і ональ ног ороз вит кут аМі ні ст ерст вомолодіт аспорт увпроцесі наданнярекомендаці йдлят акихадмі ні ст рат ивниходиницьщодореалі з аці ї держаноїмолоді жноїполі т ики,прот ецейпроцесформуєт ь сявз алежност іві д пот ребкожноїг ромадиінаданиймоментнеі снуєт иповоїст рукт уриробот из і молоддю вОТГ.Кожнаг ромадасамавирі шує,якпрацюват и якіст рукт урні пі дроз ді липередбачит иусвоємувиконавчомуапарат і . Прові вшианалі з5найбі ль шихг ромадВолині :Зимні всь ка,Княг инині всь ка, Смі динсь ка,Лит овез ь кат аУст илуз ь каОТГ-миді йшливисновку,щомолоді жна полі т иканепредст авленанамі сцевомурі внініпраці вником,ніслужбою чи молоді жнимцент ром.Част ковоціфункці їможут ьвиконуват ипраці вникикуль т уричи осві т и,прот енась ог однії мт акіі нст рукці їненадані .Убі ль шост іг ромадУкраї ни т акажсит уаці я–молоді жнаполі т икаібез посередні йконт актмі сцевоївладиі з молоддю ві дсут ні й. Заві дсут ност іт акихможливост еймиспост ері г аємоз начнийві дт і кмолодіувеликі мі ст а( 24% з аі нформаці єю управлі нняст ат ист икиВолинсь коїОДА)т анасез оннучи пост і йнуробот уз акордон( 17%) .Молоділюди,щоз алишилисяусвої хг ромадах, ведут ьнеакт ивнийспосі бжит т я( з авласнимопит уванням60% молодіі зОТГні коли небралиучаст ьуг ромадсь кихакці ях)т аневі дчувают ьсвою приналежні ст ьдо г ромади,нег от овібрат иві дпові даль ні ст ьз аї їдолю. Великаі мові рні ст ьвт ому,щореформадецент ралі з аці їнеможебут иуспі шною у раз іві дсут ност іді євоїмоделімолоді жноїполі т икиімолоді жноїробот и. Власненаш проектіпропонуєвирі шеннявищеописанихпроблем 2 01 81 9 черезнапрацюванняефект ивнихмоделейз аснуваннят аді яль ност і Молоді жнихРадвОТГ.

М а д

у мк!


03

ФОРМАТ:ЯКВСЕВІ ДБУВАЛОСЬ

Захі дпроходивві дпові днодопринципі втехнолог і їВі дкритог опростору. Технолог і яВі дкрит ог оПрост ору–цепрост ий,уні версаль нийт аефект ивниймет од проведеннянарад,з борі в,конференці йт аз уст рі чейдляг рупкі ль кі ст ю ві д7до кі ль кохт исячучасникі в.Тривалі ст ьВі дкрит ог оПрост оруможебут иві д4г одиндо кі ль кохдні в.Цю т ехнолог і юз аст осовуют ьзрі з ною мет ою –вирі шення управлі нсь ких,навчаль нихчит ворчихз авдань ,обг оворенняпевнихпит ань , вирі шенняпроблемчиприйнят т ярі шень .Хочучасникамит акихз уст рі чейчаст оє людирі з ніз аспеці алі з аці єю,пог лядомнаобранупроблемут ат емперамент ом, Ві дкрит ийпрост і рнадаєможливі ст ьвсі мприйнят иучаст ьуобг овореннірі з них аспект і вспі ль ноїакт уаль ноїдлявсі хучасникі вт емит аупроцесіприйнят т ярі шень . Часі«т ерит орі я»уВі дкрит омуПрост оріст рукт урованіт акимчином,щолюдисамі орг ані з овуют ьсвою робот у,обг оворення,навчаннячипланування.Коженз учасникі вВі дкрит ог оПрост орупрацюєсаменадт имиз авданнями,якідлянь ог оє ці кавимит аакт уаль нимиіз аяківі нг от овийнест иві дпові даль ні ст ь .Восновіць ог о мет одулежит ьз дат ні ст ьлюдейдосамоорг ані з аці ї . Трохиі сторі ї Першийз ахі дуформат іВі дкрит ог оПрост оруві дбувсяу1985році ,пі дчасТрет ь ог о мі жнародног осимпоз і умузорг ані з аці йноїт рансформаці їуМонт ере( шт ат Калі форні я,США) .Ві дт одімет одз аст осовувавсяврі з номані т нихорг ані з аці яхз широког оспект рупит аньупонад80краї нах. Наприклад,з адопомог ою т ехнолог і їві дкрит ог опрост оруулі т акобуді вні йкомпані ї " Бої нг "булороз робленопринциповоновуконст рукці ю дверейлі т ака,надякою передт имбез успі шнобилисяконст рукт ориорг ані з аці ї ;американсь кийконцерн т елефонног оз в' яз куАТ&Тз адужекорот кийчасроз робивпроектпаві ль йонудля Олі мпі йсь кихі г ор1996р.вАт лант і ;акці онернет оварист во" Ні мець каз алі з ниця" ( " ДойчеБанАҐ" )спланувалапроцесз лит т язі ншимпі дприємст вомт ранспорт ног о обслуг овування.ві дпові даль ні ст ьз аз мі стз аходупокладенанайог оучасникі в.У корпорат ивномуформат і .ВПвикорист овуют ьз окремайдляпроведенняз аг аль но орг ані з аці йнихст рат ег і чнихсесі йчидлявирі шенняконкрет нихбі з несз авдань .В Украї ніВі дкрит ийПрост і рз аст осовуєт ь сявжепонад10рокі в

бі ль шез апосиланням

ht t p: / / opens pace. wor ks

М а д

2 01 81 9

у мк!


04

ПРИНЦИПИВІ ДКРИТОГО ПРОСТОРУ

-Всіхтоприйшли,саметі ,хтомалиприйти. . . . . . наг адуєучасникам,щої мнепот рі бенг оловаправлі ннят аще100осі бдлят ог о, щобдосяг нут иці лі ;дляць ог опот рі бнолишет і ,хт от урбуют ь сяабопі клуют ь сяпро рез уль т ат -Всепочинаєтьсятоді ,колимаєпочатися… …наг адуєучасникам,що" духт акреат ивні ст ьнемают ьробочог ог рафі ку" -Все,щові дбувається,самете,щомаєві дбуватись… …наг адуєучасникам,щовсе,щові дбуваєт ь сяєреаль ниміжодніскарг ит а пересмикуваннянеможут ьз мі нит ицю сит уаці ю.Приймі т ьцю сит уаці ют а спробуйт еот римат имаксималь нукорист ьвпот очні йреаль ност і -Всеві дбуваєтьсятам,демаєві дбуватися… …наг адуєучасникам,щопрост і рєусюдит аз авжди.Будьласка,будь т есві домі ць ог о -Якщокі нець,токі нець.Якщонекі нець,то–некі нець… …наг адуєучасникам,щомині колинез можемоувит исобіскі ль кичасунам пот рі бнодлявирі шеннят ог очиі ншог оз авданняабоз авершеннят і єїчиі ншої роз мови.Непоспі шайт ет ому,щоуваснадискусі йносесі юз аплановано30хвилин. Вирі шуйт ез авдання!

КОМАНДАФАСИЛІ ТАТОРІ В ТарасТимчук,нез алежнийконсуль т ант , фасилі т ат ор( Киї в) )

МихайлоВойт ович,нез алежнийконсуль т ант , документ ат ор( Луць к)

Коливі дкритийпрості р— доречнатехнолог і я? Гарі сонОуен,авт орт ех нолог і їВі дк рит ог опрост ору,пояснює,щойог о пі дх і днайк ращепрацює,к олидот риманіт ак ік рит ері їщодопит ання,як е виносит ь сянаобг оворенняпі дч асВП: •Реаль напроблема,як услі двирі шит и. •Ск ладні ст ьз авдань ,як іслі двик онат и,аборез уль т ат і в,як ихслі ддосяг т и. •Рі з номані т т яз алуч енихуч асник і в,необх і днихдлявирі шенняпит ання. •Реаль нийабопот енці йнийк онфлі к твз нач енні ,щолюдисправдіпі к луют ь ся процент раль непит ання/ мет уві дк рит ог опрост ору. •Термі нові ст ьвз нач енні ,щоді ят ислі дбулощевч ора.

М а д

2 01 81 9

у мк!


05

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

Протяг омпершихдвохдні вучасникиВі дкритог опросторузаявилипонад20тем.Впі дсумкуцевилилосьу16 обг овореньвмалихг рупах,результатиякихіуві йшливцейзві т( сумі жнітемиучасникимог лиоб’ єднувати) .

1.Якпі двищитиактивні стьмолодівОТГ? І НІ ЦІ АТОРИ:Ві к т орі яМель нич ук ,Андрі йГолодз ю. КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: - Уг ромадахві дсут ніпрост оридляз уст рі чімолоді . - Ві дсут нікадридлямолоді жноїробот иабої хквалі фі каці йнийрі веньдуже низ ь кий. - Використ овуют ь сяз аст арі ліабонеді євіформит амет одиробот измолоддю. - Слабкаі нформаці йнапі дт римкамолоді жнихз аході в( орг ані з ат ориабоневмі ют ь абоі г норуют ьпот ребушироког оі нформуваннячерезсучасніканали) . - Бракполі т ичноїволі( роз умі нняпот реби)провадит исист емнумолоді жну полі т ику. КОМЕНТАРІ - Формавсучасномусві т ічаст оз умовлюєз мі ст .Молодьпот ребуєсучасних прост орі в( середовища)длят ог ощобз бират ись ,комуні куват и,працюват инад і ндиві дуаль нимичиспі ль нимипроект ами. - Залученнямолодідоспі ль ноїробот инаблаг ог ромади( приефект ивному і нформуванні )якнаслі докможеполег шит из амучені ст ьмолодідоприйнят т ярі шень усферімолоді жноїполі т ики( з анаявност іполі т ичноїволімі сцевоївлади) . 2.Які нформуватинаселення,заці кавитилюдейщододі яльностівг ромадіта Молоді жні йРаді ? І НІ ЦІ АТОРИ:Серг і йУжег ов,ОрестМик ит юк . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Рекомендованіканалиі нформуванні : - Соці аль німережі :I ns t agr am,Facebook. - Живеспі лкування( плі т ки) . - Дошкиог олошень . - ЗМІ( мі сцевіг аз ет ичи/ т аі нформаці йнібюлет ені ) . - ГрупивMas s engerт аVi ber . - КаналинаYout ube( пряміефі ри,ст рі ми,рекламаОТГт аМР) . - SMSроз силка - Масовіз аходи. КОМЕНТАРІ - Длямолодінаві т ьт акий,начебт осучаснийт аі нноваці йнийканаляк Facebookвжевважаєт ь сяз аст арі лимінеприйнят ним( щейт амбат ь кисидят ь ) . 2 0 1 81 9 - БезканалунаYout ubeт апрофі лю вI ns t agr am г одійсподі ват ись наширокеі нформуваннят их,комуз аразменше25рокі в. - Іпот рі бновраховуват и,щоіцешвидкоз мі нит ь сянаі щещось …

М а д

у мк!07

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

4.Якперетворитиклубнацентрмолоді ? І НІ ЦІ АТОРКА:ЛюдмилаКась ян. КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: - Пот рі бнімолоді жніпраці вники. - Длямолоді жнихпраці вникі впот рі бненормаль не,квалі фі коване,оплачуване навчання. - Ві дновит идові рувмолоді ,щот утщосьможеві дбуват исьці каве. - Залучит имолодьдоремонт ут аоблашт уванняпрост ору. - Залучит имолодьдоорг ані з аці їді яль ност іоновленог оцент ру. - Пот рі бенг нучкийг рафі кробот и. - Будиноккуль т урипот рі бнонаповнит ижит т ям. - Вивчит ипот ребивмолоді( з апит ат и,щої мбулобці каво) . - Терит орі ямаєбут иві ль ною ві далког олю. КОМЕНТАРІ - Думка,яканеуві йшлауфі наль нийпрот окол:можливоневарт о«нат яг уват исову наг лобус».Можливовиг і дні шеіді єві шест ворит из овсі мновийпрост і ране вкладат имі ль йони( єприкладивукраї нсь кихОТГ)уремонтклубу,вякийвсеодно ні хт оходит инез бираєт ь ся?Можливоцеякзодяг ом–уваснеможені чог о з ’ явит исяновог о,бовсез абит ост ариммот лохом? 5.Формитаметодиспі впрацімолодітаОТГ. І НІ ЦІ АТОРКА:Ок санаПі цик . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: - Запрошуват имолодихлюдейназ уст рі чізможливі ст ю почут иі ст орі їуспі ху праці вникі вОТГ,бі з несу,молоді . - Пої з дкидоі ншихг ромад. - Живеспі лкування. - Спі ль ніз аходи( т олокисвят а) . - Реалі з аці япроект і в( ОСМ +молодь ) . - Залученнямолодідоді яль ност іОМС( сесі ї ,з асі даннявиконкомі в,робот а депут ат сь кихкомі сі й) . - Комуні каці ячерезі нт ернет( чат изг оловою увиз наченідніт аг одини) . - Неформаль неспі лкування( чаювання,кавазг оловою г ромади,ранковаз арядка, кат аннянаковз анахт ощо) . - Деньсамоврядування( мешканціг ромадиуроліг оловит акері вникі вві дді лі в) . КОМЕНТАРІ -І дейт аможливост ейдлянеформаль ног оз алученнямолодихлюдей дороз вит куг ромадиєсот нііцейсписокможнароз ширюват ит а доповнюват имайжедонескі нченност і .Головне–г от овні ст ьт а роз умі нняпот ребит аког оз алучення.

М а д

2 01 81 9

у мк!


08

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

6.КлючовіпроблемимолодівОТГ. І НІ ЦІ АТ ОРКА: Ол енаКру к . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: - Пасивні ст ьмолоді . - Шкі дливіз вички. - Ві дсут ні ст ьспі ль нихі нт ересі в. - Ві дсут ні ст ьмі сцьдоз ві лля. - Ві дт і кмолодізг ромади. - Ві дсут ні ст ьробочихмі сць( низ ь кийрі веньоплат ипраці ) . - Вихованняст арою школою. - Неякі снашкі ль наосві т авг ромаді . - Немаєможливост ейдляособист і сног ороз вит ку. - Непороз умі нняпоколі нь . - Недові радовлади. - Пог анаеколог і я. - Залежні ст ь . Цеусіт іпит аннязякимимаєпрацюват имолоді жнарадараз омзмі сцевою владою. КОМЕНТАРІ - Пасивні ст ьмолоді .Якпі з ні шевст ановили–ценепасивні ст ьмолодіаневмі ння працюват измолоддю т аорг ані з овуват исправдіці кавідлямолодихлюдейз аходиз бокут их,хт оякправилоназ иває«пасивні ст ьмолоді »якпричинунеуспі хусвоєї робот и. - Ві дт і ккадрі в.Скорі шеневі дт і к,аві дсут ні ст ьбажанняповерт ат ись ,аджесам ві дт і к–явищескорі шепоз ит ивне,аджецез нання,досві д,конт акт и. - Ві дсут ні ст ьробочихмі сць .Скорі шеві дсут ні ст ьз наньпроспособиз аробі т кув сучасномусві т інеймові рноширокихможливост ей.Цеіві дсут ні ст ьпі дприємливост і т асамоз арадност іякнавичокз находит ирі шеннясвої хт ачужихпроблем( ат уті пі дприємницт во) .Проблеманевробочихмі сцяхавдомі нуванніст ароїпарадиг ми «школаі нст ит ут -робот а»,якась ог однівженерелевант на. - Зрешт ою всевпираєт ь сявнеякі сну( з аст арі лу)осві т у.ЯкщоМолоді жнаРада допоможевирі шит ипит аннясучасноїосві т идлямолоді ,хочабвроз рі з інавичок ефект ивност і ,г ромадянсь кихкомпет ент ност ей,навичокпі дприємливост і–цебуде величез нийвнесокуроз вит окг ромади.

М а д

2 01 81 9

у мк!


09

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

6.ЯкперенестиМКДО ( молоді жнийконсультативнодорадчийорг ан)зпаперу вреальні сть? І НІ ЦІ АТОРКА:АннаЧередні ч енк о. КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Якз робит иМРефект ивною: - Пот рі бналюдина( люди)якаг от овабрат инасебеві дпові даль ні ст ьз амолоді жну полі т икувг ромаді . - Пі дг от овленімолоді жніпраці вники. - Які снеплануванняз аході в. - Заходи–ценеосновнаді яль ні ст ьМР. - Навчаннячлені вМР. - Ті снавз аємоді яМРзосві т ні мит акуль т урнимиві дді лами. - Рег улярниймоні т оринг . - МР=ГО( якварі антуспі шноїмоделіорг ані з аці їт аді яль ност іМРвОТГ) . КОМЕНТАРІ - Тутвиникаєпит ання–акомувз аг аліпот рі бніт акі«паперові »МКДО?Якщоце і мі т аці яді яль ност і ,т обезді яль ност іцедужешвидкост анеусі мпомі т но.Аякщо хот і лиінез мог ли,т омабут ьварт ошукат ипричинуневдачі ,виправлят ипомилкиі роз починат изпочат ку. 7.Якефективнореалі зуватирі шеннямолоді жноїради? І НІ ЦІ АТОРКА:Ві к т орі яСливк а. КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Конт рользбокуМРчиз ареєст рованопроектрі шенняумі сцеві йраді ,подат и максимумі нформаці їт аарг умент і впроваг омі ст ьрі шення. Сценарі й1.Рі шенняприйнято. - МРможеконт ролюват ивиконаннярі шенняабобрат иучаст ьвйог ореалі з аці ївякост іпарт нера; - МРнеповиннаповні ст ю виконуват иробот упраці вникі вОМС; - урі шеннівказ уват иві дпові даль ног оз іст орониМРіз іст орониОМС; - чі т кекалендарнепланування( ! ) ,чі т кіст роки+з апаснаможливіриз ики; - володі ннячленамиМРосновамипроект ног оменеджмент у; - мот иваці явиконавці врі шенняМР; - чі т кобачит икі нцевийрез уль т атвпроваджуваног орі шення. Сценарі й2.Рі шеннянеприйнято. - Надат идодат ковіарг умент ичомуцевиг і днодлядепут ат і вт аг ромадивці лому; - доопрацюват ипроектрі шення; - просит иарг умент уват иві дмовуві ддепут ат і в; - показ ат икі нцевумет урі шення( кі ль кі сніт аякі сніпоказ ники) ; - якщові дмовилилишечерезбраккошт і в,з апуст ит ипошукджерелспі вфі нансування; - налаг одит ипост і йнуспі впрацю здепут ат ами( працюват изнимидосесі ї ) ; - з аручит исьпі дт римкою збокуг ромади( наприкладпі дписнілист и) . КОМЕНТАРІ Аі щеможназ і г рат из асвої миправилами.Асамез аг і т уват инанаст упнихвиборахмолодь ( інет і ль ки)прийт иіпрог олосуват из а«свої х»кандидат і взмолоді жноїспі ль нот ичи/ т аз ат их,хт о г от овийпі дт римуват иіг арант уват иреалі з аці ю молоді жнихі ні ці ат ив,якіпройшличерез Молоді жнуРаду.

М а д

2 01 81 9

у мк!1 1

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

10. Якийі нтернетсайтстворитищобві ндопомаг австворюватиді єві молоді жніради? І НІ ЦІ АТОР:Мих айлоВойт ович . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Мет а:«продат и»г ромадісамуі дею ст воренняМРт апопередит ириз ик«вст авляння палок»збокумі сцевоївлади. Завдякисайт умолодь : - маєді з нат ись ,щоможнареаль новпливат инароз вит окг ромади; - маєз роз умі т и,щороз вит окг ромади–цеці каво; - маєот римат июридичнуі нформаці ю пост воренню іді яль ност іМРупрост і йі з роз умі лі йформі ; - можеді з нат исьпроуспі шніпракт икиуі ншихг ромадах. Завдякисайт упредст авникимі сцевоївлади: - маєді з нат исьбез з аперечніарг умент ипрокорист ьві дМРдляОТГ; - можут ьпорахуват иварт і ст ьст вореннят апі дт римкиді яль ност іді євоїМР. КОМЕНТАРІ - Непог анобулобз і брат иперелі кпі дприємст в,уст анов,орг ані з аці й,нез алежних експерт і в,доякихможназ вернут исьз адопомог ою атпослуг ами,щост осуют ь ся ст вореннят ароз вит куМР.

М а д

2 01 81 9

у мк!


12

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

12. Можливості ,повноваженнятаобмеження,ризикиМР? І НІ ЦІ АТОРКА:Софі яРожок . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Можливост іт аповноваження: - уз г одженнярі шеньмі сцевоїрадищодопит ань ,якіст осуют ь сямолоді ; - внесенняпроект і врі шеньнапрофі ль нікомі сі ї ; - входженняг оловиМРдоскладувиконавчог окомі т ет умі сцевоїради; - надат ичленамМРст ат усрадникі вг оловиОТГ; - моні т орингді яль ност іОМС; - можливі ст ьбез перешкодног от аоперат ивног оот риманняконсуль т аці йт а роз ’ ясненьві дпраці вникі вт апосадовихосі бОМС; - без з аперечнеправоучаст іуроз робціт ареалі з аці їмі сцевоїмолоді жноїполі т ики; - фі нансуваннявит ратнафункці онуванняМРг ромадою. Обов’ яз ки: - публі чназ ві т ні ст ьМРкожні6мі сяці в; -з алученнямолодідоді яль ност іупроект ахт аакт ивност яхМР; - проведенняві дкрит ихслуханьдляот риманнядумкимолоді ; - рег улярнаді яль ні ст ь( з асі дання,плануваннят апроведенняз аході в) ; - публі чнийпланз асі даньМР; - опублі чненняусі хдокумент і в,щост алирез уль т ат омді яль ност іМР; - роз г лядз верненьдоМРучі т ковст ановленіст роки; - ві дпові дат из аз береженнянаданог оукорист уванняг ромадою майна; - проведенняз аході вдлямолоді( концерт и,фест ивалі ,навчання) . Обмеженнят ариз ики: - ві дсут ні ст ьабонедост ат ні ст ьфі нансуваннядляпродукт ивноїді яль ност і ; -з аполі т из овані ст ь ; - конфлі кт иі нт ересі в; - ві дсут ні ст ь( з ниження)мот иваці їучлені вМР; - ві дсут ні ст ьреаль ног овпливунамолоді жнуполі т икувОТГ( формаль ні ст ьМР) ; - низ ь кийрі веньнавичокчлені вМР; - нест ист емні ст ь ,ві дсут ні ст ьспадковост іуді яль ност івнаст упникі в.

М а д

2 01 81 9

у мк!


13

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

13. Якмолодьможевплинутинарі шеннявладивОТГ? І НІ ЦІ АТОРКА:Оль г аОх рі мч ук . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Молодьможе: - написат ипроектрі шення; - написат из верненнядог оловиОТГзпит аннямчиі деєю; -з і брат ипі дписинапі дт римкуяког осьпит ання; - брат иучаст ьуз асі данняхсесі й,виконкому,депут ат сь кихкомі сі й; - проводит испі ль ніз аходи,свят кування,реалі з овуват испі ль ніпроект и; - брат иучаст ьназ ві т іг оловиОТГ; - молодьможебалот уват исьумі сцевураду,напосадуг оловиОТГабопрацюват и вст рукт уріОМС–т обт ост ат ивладою щоббез посереднь овпливат инажит т я г ромади. КОМЕНТАРІ - Нась ог одніз аконодавст вомописанонемалоформучаст іт авпливуг ромадянна ді яль ні ст ьвладит ажит т яг ромади.ТомущобМРбуласправдіді євою т аефект ивною ї їфункці їмают ьбут ипов’ яз анізроз ’ ясненнямт ихможливост ейяківжеєі ст вореннямнових,якібезМРнеможливіабонадт оскладніувикорист анні . 14. Проблематранспортуваннямолодіуві ддаленихселах І НІ ЦІ АТОР:Ві к т орВавринюк . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Проблема:12сі лбезт ранспорт ног осполучення( Уст илуз ь каОТГ) . Рі шення: - Бюджет нефі нансування. - Онлайнз асі дання. - Терит орі аль нікомі сі ї . РЕКОМЕНДАЦІ Їт аКОМЕНТАРІ - Зцимпит аннямбудут ьст икат исьбаг ат оОТГвУкраї ні .Заждипот рі бнобуде робит ивибі рмі жт ранспорт омт аонлайні нст румент амиз алучення.Однейі ншемає своїнедолі кит апереваг и.Іпит аннянелишеуз алученнімолодідожит т яг ромади. Пит аннят акожуг арант уваннідост упудоі нст румент і ввпливу,публі чнихт амасових з аході в,ефект ивноїосві т ит ощо.

М а д

2 01 81 9

у мк!


14

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

15. Ді єваМР–ці напитання? І НІ ЦІ АТ ОР: Мих айл оВойт ов ич . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Спробапорахуват иварт і ст ьМРдляОТГ. Ст ворення( мі сяць ) : - Техні кат аофі снівит рат и–22 000г рн. - Менеджер,профі ,ві дпові даль нийз аст ворення–14 000г рн. - Примі щення–4 000г рн. - Орг ані з аці яіпроведенняг ромадсь ког ообг оворення–5 000г рн. - Офі ці йневі дкрит т я–5 000г рн. РАЗОМ:50 000г рн. Функці онування( рі к) - Офі снівит рат и–12 000г рн. - Примі щення–36 000г рн. - Люди( 10члені вМРх40г рнх60г одиннамі сяцьх12мі с)–288 000г рн. - Навчання–120 000г рн. РАЗОМ:456 000г рн. РЕКОМЕНДАЦІ Їт аКОМЕНТАРІ - Зві сно,цифридужеприблиз ніівкожні йг ромадівонибудут ьсвої .Алепорядок вит рат( і нвест иці й)вроз вит окмолодівг ромадівиг лядаєці лкомприйнят ним.

М а д

2 01 81 9

у мк!


15

ТЕМИТАРЕЗУЛЬТАТИОБГОВОРЕНЬ

16. Навичкидляді євоїМР І НІ ЦІ АТОР:Мих айлоВойт ович . КЛЮЧОВІМОМЕНТИДИСКУСІ Їт аВІ ДКРИТТЯ: Прот яг омусь ог оз аходу,практ ичноувсі хдискусі йнихг рупахт акчиі накше учасникиві дкрит ог опрост орут оркалисьпит анняосві т и.Тобт осучаснаосві т авОТГ недаєнеобхі днихнавичокдлят ог ощобмолодьбуласві домою,ді євою т аакт ивно долучаласьдожит т яг ромади. - Публі чнівист упи. - Вмі нняз ароблят иг роші . - Пі дприємливі ст ь( яквмі нняз находит ивирі шеннясвої хт ачужихпроблемвновий спосі б) . - Вмі нняроз ст авлят ипрі орит ет и. - Планування. - Ефект ивнеуправлі ннясвої мчасом( т аймменеджмент ) . - Генеруванняі дей( креат ивні ст ь ) . - Особист і снийроз вит ок. - Лобі ювання. - Адвокаці я. - Управлі нняпроект ами. - Лі дерст во. - Фі нансоваг рамот ні ст ь . -І ноз емнімови. - Комуні кат ивнінавички. - Документ ообі гт адокумент оз навст во. - Крит ичнемислення. - Соці олог і я( вмі ннядослі джуват ит ароз умі т идумкуг ромади) . - Навичкавирі шенняскладнихз адач. - Дебат и. - Державнеуправлі ння. - Робот азмолоддю ( молоді жнийпраці вник) . - Вирі шенняконфлі кт і в. - Меді аг рамот ні ст ь . - Наполег ливі ст ь . - Ві дст оюваннявласнихправ. - Фандрайз инг . - Вмі нняорг ані з овуват илюдей. - Адмі ні ст рування. - Робот авкоманді . - Вмі нняподат исебе. КОМЕНТАРІ 31навичка,якісамімолоділюдиі дент ифі куют ьякнеобхі дні .Спект рпрост овражаючий. Посут і–цесучаснийз апитмолодоїлюдининат іосві т ніпослуг и,якії йнеобхі дніу доросломужит т ііякісучаснасист емаосві т инез абез печує.Мабут ьнайбі ль шийвикликт аполедляді яль ност імолоді жнихрадвОТГ.

М а д

2 01 81 9

у мк!


16

ht t p: / / yout hcounci l . com. ua

НАСТУПНІКРОКИ

УЧАСНИКИВІ ДКРИТОГОПРОСТОРУЗАПРОПОНУВАЛИРІ ШЕННЯ ( ПРОЕКТИ) ,ЯКІВИРІ ШУЮТЬТІЧИІ НШІПРОБЛЕМИНАШЛЯХУДО ЗАЛУЧЕННЯМОЛОДИХЛЮДЕЙ,ДОРЕАЛІ ЗАЦІ ЇМОЛОДІ ЖНИХ ПОЛІ ТИКУГРОМАДАХЧЕРЕЗФОРМУВАННЯДІ ЄВИХ МОЛОДІ ЖНИХРАД. Я–ді я Орг ані з аці япопередні хз уст рі чейзмолодимилюдь миуві ль номуформат ізмет ою виявленнялі дері вт авмот ивованихакт иві ст і в,якібудибг от овівпринципі з алучат исьдоформуваннямолоді жноїполі т икиуг ромаді . Ві дпові дальні стьпочинаєтьсязмене Сері ят рені нг і вдляформуваннят ароз вит кумі ні маль нонеобхі днихнавичоку г ромадсь коакт ивноїмолодідляст вореннят аз апускумолоді жноїрадиуг ромаді . Креативні ймолоді–креативнийпрості р Ст вореннясучасног опублі чног опрост ору,вякомумолодимлюдямбулоб комфорт нот аці кавопроводит ичас,вт омучислізмет ою формуваннят а просуваннявласноїдумкищодороз вит куг ромадиз аг аломімолодіз окрема. Насті льнаг ра«Молоді жнаРада» Роз робкакаст омі з ованоїверсі їнаст і ль ноїкооперат ивноїст рат ег і ї«Сві тГромад: Coopet i t i on»ві дТз ОВ«Сві тГромад»,ці льякоїформуваннят ароз вит окнавичок, якіз роблят ьмолодьуг ромадіді євою аМолоді жніРади–ефект ивними.Асаме йдет ь сяпро:крит ичнемислення,пі дприємливі ст ь ,ефект ивнікомуні каці ї , прийнят т яколект ивнихт аі ндиві дуаль нихрі шень ,лобі юваннят аадвокаці я, лі дерст во,планування,креат ивні ст ьт аробот авкомандіт ощо.Впоєднанніз онлайннавчанням,доз волит ьроз виват исьмолодимлюдямзнайві ддалені ших населенихпункт і в. Прог рамапі дтримкимі сцевихталанті в«Г олосГромади» Проектнаці ленийнат е,щобз аді ят ичерезучаст ьут ворчомуконкурсімолодих людейзусі хнаселенихпункт і вг ромади( з апропонованоучасникамиз Уст илуз ь коїОТГ,уякі й27населенихпункт і в)інадат иї м 81 9 можливі ст ьз апрез ент уват исебеіз аці кавит имуз икою т авокалом 201 якспособомсамореалі з аці ї .

М а д

у мк!


17

РЕКОМЕНДАЦІ Ї

допроцесі ворг ані заці їтазабезпеченняді яльності Молоді жнихРадвОТГзапі дсумкамиві дкритог о простору«ЯкМолоді жніРадиприОТГзабезпечать залученнятарозвитокмолоді ?»

1.МРмаємат исві йпрост і р.Зручнийт асучасний.Вт емниххолодних клубахчипот рі панихбі блі от екахдовг омолодьпрацюват инебуде. 2.Уг ромаді( мі сцеві йвладі )маєбут иконкрет налюдина,зві дпові дними професі йниминавичками,яканесеві дпові даль ні ст ьз ареалі з аці ю молоді жноїполі т икизбокуОМС. 3.Громадамвкрайпот рі бнілюди,яківмі ют ьпрацюват измолоддю.Без сучаснихмолоді жнихпраці вникі вз аходит акіз алищат ь сянуднимиа молодь" пасивною" .Фаховімолоді жніпраці вники-цет акожіві дновлення дові римолодихлюдейдовладиякт акої . 4.Громадамаєвз ят инасебефі нансовез абез печенняді яль ност іМРт а молоді жноїполі т икиз аг алом.Принаймнівчаст иніут риманнясучасног о молоді жног опрост орут аз абез печеннямолодінавчаннямт ихнавичок,без якихсь ог однінеможнароз раховуват инауспі шні ст ь . 5.МРбудез начноді єві шою пі сляофі ці йноїї їі нт ег раці ївпроцедури прийнят т ят ареалі з аці їрі шеньОМСусферімолоді жноїполі т ики. 6.Рекомендованакі ль кі ст ьчлені вМР: -напершікі ль карокі в-по1предст авниковіві дкожног онаселеног о пункт уОТГ+по1предст авниковіві дді ючихмолоді жнихГОт аВЗО. -вподаль шому( зрост омсубєкт ност івОТГ)кі ль кі ст ьможебут ивиз начено уабсолют нихчислах( наприклад1015осі б)аобраннячлені вМР переведенезт ерит орі аль ног опринципуз абез печенняпредст авницт вана компет ент ні сний. 7.Рекомендованийст роккаденці їскладуМР-2роки. 8.МРіОМСповиннівикорист овуват иві дпові днідочасут аці ль ової аудит олрі їі нформаці йніканалит аформи. • Соці аль німережі :I ns t agr am,Facebook. • Живеспі лкування( клуби) . • ГрупивMas s engerт аVi ber . • КаналинаYout ube( пряміефі ри,ст рі ми,рекламаОТГт аМР) .

М а д

2 01 81 9

у мк!


18

РЕКОМЕНДАЦІ Ї

9.Переваг идляОТГві днаявнеостіді євоїМР: Молоді жнарададляОТГце: -Оці нкареаль ноїсит уаці ївмолоді жномусередовищіг ромадизперших рук. -Формапарт нерст ваWi nWi n. -Сві домат аакт ивнамолодь . -Осві т ні ймайданчикдляроз вит кудемократ і ї . -Промоці яОТГ( впершучерг уз арахунокдост упут аакт ивност імолодих людейвсучаснихі нформаці йнихканалах) . -Соці аль нийлі фт . -Нові ,перспект ивніі деїдляроз вит куОТГ. -Новіформиучаст івуправлі нніг ромадою. -Середовищедляроз вит кумолоді . -Кадровийрез ервдлямуні ципаль нихорг ані вуправлі ння,осві т ні хт а куль т урнихуст анов,бі з несу. 10. Рекомендованіформироботизмолоддю: -Запрошуват имолодьназ уст рі чізможливі ст ю почут иі ст орі їуспі ху праці вникі вОТГ,бі з несу,і ншихмолодихуспі шнихлюдей. -Пої з дкидоі ншихг ромад( прог рамиобмі ні в) . -Живеспі лкування( дискусі йніклуби,і г рофі каці я,осві т ніт апросві т ниць кі парт исипат ивніз аходи) . -Максималь напарт исипаці явусі йді яль ност ідлямолоді( ні чог одлямолоді безмолоді ) . -Мі сцевіконкурсипроект і вт амолоді жнихі ні ці ат ив. -Залученнямолодідоді яль ност іОМС( сесі ї ,з асі даннявиконкомі в,робот а депут ат сь кихкомі сі й) . -Комуні каці ячерезі нт ернет( чат изг оловою увиз наченідніт аг одини) . -Неформаль неспі лкування( чаювання,кавазг оловою г ромади,ранкова з арядка,кат аннянаковз анахт ощо) . -Деньсамоврядування( мешканціг ромадиуроліг оловит акері вникі в ві дді лі в) . 1 1. КлючовіпроблемимолодівОТГзавизначеннямсамихмолодих людей: -Пасивні ст ьмолодічерезнедост ат ні йквалі фі каці йнийрі веньмолоді жних праці вникиі вабої хві дсут ні ст ь . -Шкі дливіз вички. -Ві дсут ні ст ьспі ль нихі нт ересі вабомайданчикі вдляпоявит авиявлення 2 01 81 9 т акихспі ль нихі нт ересі в. -Ві дсут ні ст ьсучаснихмі сцьдоз ві лля.

М а д

у мк!


19

РЕКОМЕНДАЦІ Ї

12. БажаніможливостітаповноваженняМРвОТГ: -уз г одженнярі шеньмі сцевоїрадищодопит ань ,якіст осуют ь сямолоді ; -внесенняпроект і врі шеньнапрофі ль нікомі сі ї ; -входженняг оловиМРдоскладувиконавчог окомі т ет умі сцевоїради; -надат ичленамМРст ат усрадникі вг оловиОТГ; -можливі ст ьбез перешкодног от аоперат ивног оот риманняконсуль т аці йт а роз ’ ясненьві дпраці вникі вт апосадовихосі бОМС; -без з аперечнеправоучаст іуроз робціт ареалі з аці їмі сцевоїмолоді жної полі т ики; -фі нансуваннявит ратнафункці онуванняМРг ромадою. 13. Перелі кнавичок,якихневистачає( потрі бнопосилити)молодими людьмидлятог ощобмолодьіМРвОТГбулиді євими: -Публі чнівист упи. -Вмі нняз ароблят иг роші . -Пі дприємливі ст ь( яквмі нняз находит ивирі шеннясвої хт ачужихпроблемв новийспосі б) . -Вмі нняроз ст авлят ипрі орит ет и. -Вмі нняплануват и. -Ефект ивнеуправлі ннясвої мчасом( т аймменеджмент ) . -Генеруванняі дей( креат ивні ст ь ) . -Можливост ідляособист і сног ороз вит оку( психоемоці йнінавички) . -Лобі ювання. -Адвокаці я. -Управлі нняпроект ами. -Лі дерст во. -Фі нансоваг рамот ні ст ь . -І ноз емнімови. -Комуні кат ивнінавички. -Документ ообі гт адокумент оз навст во. -Крит ичнемислення. -Соці олог і я( вмі ннядослі джуват ит ароз умі т идумкуг ромади) . -Навичкавирі шенняскладнихз адач. -Дебат и. -Державнеуправлі ння. -Робот азмолоддю ( молоді жнийпраці вник) . -Вирі шенняконфлі кт і в. -Меді аг рамот ні ст ь . -Наполег ливі ст ь . 2 01 81 9 -Ві дст оюваннявласнихправ. -Фандрайз инг . -Вмі нняорг ані з овуват илюдей.

М а д

у мк!


20

#МАЮ ДУМКУ КОМЕНТАРІТАВІ ДГУКИУЧАСНИКІ В ВІ ДКРИТОГО ПРОСТОРУ

АннаЧередні ченко 23липняпредст авник иНемі шаї всь к ог омолоді жног опарламент уАрт емЗаз ек ат а АннаЧередні ч енк овз ялиуч аст ьвпроек т і«Маю думк у,мет ою як ог оєст ворення ді євоїмоделіуч аст імолодівжит т іг ромадиналок аль номурі вні ,з ок ремавОТГ». Прот яг ом2хдні вврежиміві дк рит ог опрост орунашіпредст авник и,предст авник и Мі ні ст ерст вамолодіт аспорт у,Тернопі ль сь к оїмі сь к оїрадит а5ОТГВолинсь к ої област іпі дк ері вницт вомЗах араТк ач ук а,ТарасаТимч ук ат аМих айлаВойт ович а. Бу лонадз вич айноприємнопрацюват ивк оліосі б,як іді йсноз аці к авленів молоді жні йу ч аст і ,уроз вит к умолоді ,як іґ рунт овнот асві домопі дх одят ьдоцих пит ань . Уявляєт е,як ак і ль к і ст ьробот ипророблена? ! ) ) Крі мвиз нач енняпроблем,булоз апропонованониз к уварі ант і вї хвирі шення. Ащег раливлег ендарну#ГраСві т Громад Амипок изАрт емомпрацюємонадПоложеннямпроМолоді жнураду Немі шаєвог о!Ідужевдяч ніорг ані з ат орамз аі деїт анат х нення! #маюдумку

М а д

2 01 81 9

у мк!