Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5381‬یکشنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 22 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دکتراحمدی‌نژاد‪:‬‬

‫نگین‬ ‫دکتر اکبر شهرباف دروازه‌ای‬ ‫مجری طرح موسسه صنایع اقیانوسی مکران‬

‫تا از گردنه عدالت عبور نکنیم‬ ‫حقیقت انسانی حاکم نمی‌شود‬

‫پل ارتباطی ایران‬ ‫با قطب صنعتی جهان‬

‫براي نخستين بار بين سال‌هاي‬ ‫‪ 1974‬تا ‪ 1978‬پژوهش��گران‬ ‫ايال��ت هاوايي با دسترس��ي به اعم��اق آب‌هاي‬ ‫كشورشان و اس��تفاده از منابعي كه در آن موجود‬ ‫اس��ت توانس��تند به صنعت كش��ور امريكا رونق‬ ‫بخشند و پس از آن نيز كشورهايي از جمله ژاپن‪،‬‬ ‫چين‪ ،‬تاي��وان و‪ ...‬مجتمع‌هايي مش��ابه راه‌اندازي‬ ‫كردند كه با موفقيت همراه بود‪ .‬از دو سال قبل نيز‬ ‫پژوهشگران موسسه ملي اقيانوس‌شناسي كشور در‬ ‫اين خصوص مطالعاتي انجام دادند كه س��رانجام‬ ‫منطقه «جاسك» تا مرز پاكستان كه منطقه «مكران»‬ ‫نام دارد را برای این موضوع شناسايي كردند‪.‬‬

‫عدالت اين نيست که تنها عده قليلي از فرصت‌ها و امکانات بهره‌مند باشند و اکثريت دست خالي‬ ‫بمانند بلکه آن‌هايي که زبان و صداي بلندي نيز ندارند هم در نظر گرفته شوند‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫بانوی طالیی پارالمپیکی بعد از دریافت جایزه اسپورت آکورد‪:‬‬

‫ناامیدی در بین مردم ایران‬ ‫جایی ندارد‬

‫بانوان ايراني وقتي با حجاب در ميادين حاضر مي‌شوند از ديد كسي پنهان نمي‌مانند‪ ،‬وظيفه خودم‬ ‫مي‌دانم براي كشورم افتخارآفريني و بيشترين تالش را كنم‬ ‫صفحه ‪30‬‬ ‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Sunday 2 June. 2013 No. 5381 2000 RIs‬‬

‫صفحه ‪11‬‬

‫یادداشت‬

‫رضا راسخ‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‬

‫نقداقتصادی‬ ‫به صداقت نیاز دارد‬

‫اي کاش رياضي��ات وارد‬ ‫عرصه سياس��ت مي‌شد تا به‬ ‫طور دقيق و ش��فاف اثبات شود افراد حقيقي‬ ‫و حقوقي چق��در در ادعاها و صحبت‌هاي خود‬ ‫کارآمد و صادق هس��تند يا در مسير توهم گام‬ ‫بر مي‌دارند؟‬ ‫مدتي اس��ت برخي افراد حقيق��ي و حقوقي با‬ ‫تکيه بر روش‌هاي علم نم��ا و مباني توهم‌هاي‬ ‫اقتصادي و سياسي و نوستالژي قدرت و ثروت‬ ‫تالش مي‌کنند ايران اس�لامي‌را فقط در درون‬ ‫خانواده‌ه��اي خ��ود ببينند و هرگ��ز توجهي به‬ ‫واقعيت ملت و ايران اسالمي‌ندارند‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬

‫از دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری گزارش می‌دهد‬

‫اقتصــاد‬ ‫در ایستگاه انتخابات‬

‫حداد عادل‪ :‬راه‌‌حل‌هايي مبتني بر قواعد علم اقتصاد و شرايط اقتصادي ارائه شود‬ ‫جلیلی‪ 11 :‬هزار ميليارد از مطالبات بانکی دست ‪ 23‬نفر است‬ ‫عارف‪ :‬سهام عدالت موجب بي‌صاحب شدن بنگاه‌هاي اقتصادي شده است‬ ‫غرضی‪ :‬تورم را به صفر درصد مي‌رسانم‪ ،‬گشت ارشاد هم جزيي از تورم است‬

‫چهره روز‬

‫نماینده اسبق اصالح‌طلب مجلس شورای اسالمی‪:‬‬

‫‌در دیدار اخیر هاشمی‪ ،‬دوستان مشارکتی‬ ‫و مؤتلفه‌ای کنار هم نشسته بودند‬ ‫صفحه ‪3‬‬

‫گفت‌وگو با محسن شریفیان‪ ،‬سرپرست گروه لیان بوشهر‬

‫جایگاه فراموش شده‬ ‫موسیقی محلی‬

‫‪16‬‬

‫درگیری خونین پلیس با معترضان‬ ‫در استانبول‬

‫برخورد ش��ديد پليس با تجمع مخالفان تخريب يك پارك عمومي در ميدان تقس��يم‬ ‫استانبول‪ ،‬اعتراض صلح‌آميز را تبديل به تظاهراتي ضد دولتي كرد كه به ساير شهرهاي‬ ‫تركيه نيز كشيده شد‬

‫عفو بين‌الملل‪ ،‬وزارت خارجه امريكا و اتحاديه اروپا اقدام‌هاي خش��ونت‌آميز‬ ‫عليه معترضان در ترکیه را به‌شدت محكوم كردند‬ ‫صفحه ‪31‬‬

‫قالیباف‪ :‬قيمت ارز را در كشور تثبيت مي‌كنم‬ ‫رضایی‪ :‬امروز نه تنها سپاه بلكه كل دولت بايد پايش را از اقتصاد بيرون بكشد‬ ‫روحانی‪ :‬نرخ تورم حدود ‪ 30‬درصد است‪ ،‬كدام كشور منطقه اين ميزان تورم دارد؟‬ ‫والیتی‪ :‬عدم وجود كاال باعث افزايش تورم مي‌شود‬ ‫صفحه ‪7‬‬

‫معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد جلیلی‪:‬‬

‫‌استفاده از لفظ <بهار> را‬ ‫انحرافمی‌دانیم‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫اعطای وام باالی ‪ 10‬میلیون تومان‬ ‫به زنان سرپرست خانوار‬ ‫مديركل توانمندس��ازي خانواده س��ازمان بهزيس��تي‪ 173 :‬هزار و ‪ 500‬خانواده زنان‬ ‫سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و وام ‪ 10‬ميليون تومان به‬ ‫باال بدون ضامن و وثيقه به واجدین شرایط پرداخت مي‌شود‬ ‫اي��ن طرح در ‪ 9‬اس��تان به صورت آزمايش��ي اجرا ش��ده و اف��راد وام گيرنده باالي‬ ‫‪ 99‬درصد وام مورد نظر را بازپرداخت كرده‌اند‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫علت کم‌کاری این روزهای استاد عبدالعلی دستغیب‬

‫‪32‬‬

‫استادی که اکنون‬ ‫تنـها کتـاب می‌خـواند‬


‫تصويب بيانيه جنبش عدم تعهد در حمايت از ايران‬ ‫نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصویب بیانیه جنبش غیرمتعهد‌ها‬ ‫در آژانس در حمایت از برنامه صلح‌آمیز هس��ته‌ای ایران خبر داد‪ .‬علی‌اصغر س��لطانیه‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬در جلس��ه س��فرای جنبش غیرمتعهد در آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتم��ی که عصر جمع��ه (‪10‬خرداد) در مقر آژانس برگزار ش��د‪ ،‬بیانی��ه جنبش عدم تعهد‬ ‫درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هس��ته‌ای ایران تصویب ش��د‪ .‬س��لطانیه گفت که این بیانیه‬ ‫در نشس��ت ش��ورای ح��کام که از روز دوش��نبه (‪ 13‬خ��رداد) به مدت یک هفت��ه آغاز به‬ ‫کار می‌کن��د‪ ،‬توس��ط وی که نماینده جنب��ش عدم تعهد در آژان��س بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫اس��ت با در دس��تور کار ق��رار گرفتن موض��وع ایران در این ش��ورا قرائت خواهد ش��د‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫نشست ‪ 3‬ساعته مجلس و دولت‬ ‫با شوراي نگهبان‬

‫س��خنگوي كميسيون تلفيق بودجه ‪ 92‬با اشاره به نشست سه‬ ‫س��اعته مجلس و دولت با شوراي نگهبان براي حل اختالف ميان‬ ‫دو ق��وه در زمينه اليحه بودجه اظهار داش��ت‪ :‬ش��وراي نگهبان با‬ ‫جمع‌بن��دي نهايي‪ ،‬نظر خود را طي چند روز آينده به مجلس ارائه‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬جعفر قادري در گفت‌وگو با فارس گفت‪ :‬در اين جلس��ه‬ ‫دول��ت اعتراضات خود را به نحوه بررس��ي و تصويب بودجه ‪ 92‬و‬ ‫تغييرات ايجاد شده در آن اعالم كرد‪ .‬وي يادآور شد‪ :‬هيات رئيسه‬ ‫مجلس مصر اس��ت كه طي روزهاي آتي بررس��ي اليحه بودجه در‬ ‫مجلس به اتمام برسد و ايرادات شوراي نگهبان برطرف شود‪.‬‬

‫محاسبات هسته‌اي ايران با انتخابات‬ ‫تغيير نمي‌كند‬

‫جای ک��ری گفت ک��ه انتظار‬ ‫ندارد انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫پیش روی ایران محاسبات تهران‬ ‫درب��اره برنامه هس��ته‌ای را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬خبرگزاری آسوش��یتدپرس‬ ‫گ��زارش داد‪ :‬جان کری‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه امریکا ک��ه در کنفرانس‬ ‫خبری مشترک با گیدو وستروله‪،‬‬ ‫همتای آلمانی‌اش صحبت می‌کرد گفت که «انتظار زیادی ندارم که‬ ‫این انتخابات تغییری در محاسبات بنیادین ایران ایجاد کند‪ ».‬کری‬ ‫گفت که امریکا به دنبال کردن راه‌حل مس��المت‌آمیز این مس��أله‬ ‫ادام��ه می‌دهد اما زمان روبه پایان اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫با این ادعا که «هر ماه که می‌گذرد مس��أله خطرناک‌تر می‌ش��ود»‬ ‫افزود‪ :‬واقعیت این است که رژیم صهیونیستی‌آنچه را برای دفاع از‬ ‫خودش نیاز باشد انجام می‌دهد!‬

‫امريكا ‪ ۸‬شركت پتروشيمي ايران را‬ ‫تحريم كرد‬

‫به گزارش خبرگزاري «رويترز» امريكا روز جمعه تحريم جديدي‬ ‫عليه ‪ 8‬ش��ركت پتروش��يمي ايراني وضع كرد‪ .‬امري��كا اين اقدام را‬ ‫در راس��تاي تحت فشار گذاش��تن ايران براي محدود كردن برنامه‬ ‫هسته‌اي خود اعالم كرد‪ .‬اين نخستين بار است كه واشنگتن‪ ،‬صنعت‬ ‫پتروشيمي ايران را تحريم مي‌كند و منبع گسترده‌اي از درآمدهاي‬ ‫خارجي ايران پس از نفت را هدف قرار داده اس��ت‪ .‬يكي از مقامات‬ ‫امريكايي گفت‪« :‬شركت‌ها بايد هر چه سريعتر به معامله محصوالت‬ ‫پتروشيمي با ايران پايان دهند‪ ».‬وي گفت كه ديپلمات‌هاي امريكايي‬ ‫در چند ماه گذشته با شركت‌هاي جهاني همكاري نزديكي داشته‌اند‬ ‫تا بتوانند تحريم‌هاي پتروشيمي عليه ايران را اعمال كنند‪.‬‬

‫آغاز مجدد سفر گردشگران ايراني به مصر‬

‫شريف ابراهيم‪ ،‬رئيس سازمان هواپيمايي كشوري مصر خبر داده كه‬ ‫گروه جديدي از گردشگران ايراني از طريق هواپيماي شركت هواپيمايي‬ ‫ممفيس مصر به شهر اسوان اين كشور رفته‌اند تا از آثار باستاني مصر‬ ‫بازديد كنند‪ .‬اين گروه متشكل از ‪ 134‬گردشگر ايراني است‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫يكشنبـه‬ ‫‪ 12‬خردادماه ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سعي مي‌كنيم نتيجه انتخابات را سريع‌تر اعالم كنيم‬ ‫مصطفي محمدنجار وزير كشور روزگذشته در جمع فرمانداران سراسر كشور گفت‪ :‬برابر قانون ما مجري‬ ‫قانون هستيم و نبايد در انتخابات دخالت و اعالم نظر داشته باشيم‪ .‬وزيركشور گفت‪ :‬بهره‌برداري از‬ ‫دستگاه‌هاي فرهنگي‪ ،‬فعال كردن رسانه‌ها و شبكه‌هاي محلي و ترغيب برنامه‌سازان براي ساخت برنامه‬ ‫دربارهانتخاباتوهمچنينبرنامهمنظمبااستاندارانبايددردستوركارقرارگيرد‪.‬محمدنجارتصريح‌كرد‪:‬‬ ‫فرمانداران پيش‌بيني‌هاي خود را از مشاركت مردم در انتخابات بيان كنند و ما به هشت نفر اول كه‬ ‫مشاركت بااليي در استانشان وجود داشته باشد پاداش خواهيم داد‪ .‬وي همچنين گفت‪ :‬ان‌شاءاهلل در‬ ‫ساعات آغازين روز جمعه ‪ 24‬خردادماه‪ ،‬ملت رشيد ايران در صفوف به هم فشرده در پاي صندوق‌هاي‬ ‫اخذ رأي حاضر مي‌شوند و سعي مي‌كنيم نتيجه انتخابات را سريع‌تر از قبل به سمع و نظر مردم برسانيم‪.‬‬

‫دکتر احمدي‌نژاد در مراسم افتتاح پروژه‌هاي عمراني و صنعتي استان چهار محال و بختياري‪:‬‬

‫تا از گردنـه عدالـت عبـور نكنيـم‬ ‫حقيقــت انسانــي حاكــم نمي‌شــود‬ ‫كسانـي كـه واردات كاال را نفـي مي‌كننـد‪ ،‬اقتصـاد نمي‌داننـد‬

‫‪ ë‬گروه سياسي‬ ‫رئيس‌جمهور با بيان اينکه ايران‬ ‫مي‌توان�د و بايد به س�رعت خود را‬ ‫به پيشرفته‌ترين کش�ورهاي جهان‬ ‫برساند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ايران مي‌تواند‬ ‫و بايد به الگوي پيش�رفت‪ ،‬اخالق و‬ ‫فرهنگ براي همه ملت‌ها تبديل شود‬ ‫و الزمه آن کار‪ ،‬تالش و همت است‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد روز گذشته‬ ‫در مراس��م افتتاح پروژه‌ه��اي عمراني و‬ ‫صنعتي اس��تان چهار محال و بختياري‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ش��ياطين از داخل و خارج‬ ‫به‌دليل آنکه نمي‌خواهند ايران پيشرفت‬ ‫کن��د‪ ،‬در برابر حرکت ملت مانع تراش��ي‬ ‫مي‌کنند ک��ه در مقابل آن باي��د با کار و‬ ‫تالش و البته پايبندي به عدالت به قله‌ها‬ ‫برسيم‪ .‬رئيس‌جمهور با بيان اينکه عدالت‬ ‫اکسيري است که انسانيت انسانها را شکوفا‬ ‫مي‌کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬عدالت يعني اينکه‬ ‫همه نقاط کش��ور فرصت يکساني براي‬ ‫پيشرفت و ش��کوفايي برخوردار باشند و‬ ‫بتوانند از امکانات و منابع طبيعي موجود‬ ‫بهره‌مند ش��وند‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد افزود‪:‬‬ ‫عدالت اين نيس��ت که تنه��ا عده قليلي‬ ‫از فرصت‌ها و امکانات بهره‌مند باش��ند و‬ ‫اکثريت دس��ت خالي بمانند‪ ،‬عدالت اين‬ ‫است که فقط زبان درازها و صدا بلندها به‬ ‫چشم نيايند بلکه آنهايي که زبان و صداي‬ ‫بلندي نيز ندارند هم در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور با بي��ان اينکه تحقق‬ ‫عدالت س��خت‌ترين مرحل��ه و گردنه‌اي‬ ‫است که اگر از آن عبور کنيم در سرازيري‬ ‫قرار خواهيم گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ترجمه عملي‬ ‫توحيد و عينيت توحيد در زندگي انسان‬ ‫عدالت است؛ اينکه در ‪ 7-8‬سال گذشته‬ ‫چندين برابر دوره‌هاي قبل کار و خدمت‬ ‫انجام شده به خاطر وجود نگاه عدالت مدار‬ ‫و وزش نس��يمي از عدالت اس��ت وگرنه‬ ‫درآمدها تفاوتي با گذشته نداشته است‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد با اش��اره به اينکه اگر‬ ‫همه عدالت حاکم ش��ود در آن صورت از‬ ‫فقر‪ ،‬تبعيض و تحقير اثري باقي نخواهد‬

‫بسيار مهم و اساسي کشور است؛ چرا که‬ ‫کشورمان در ‪ 60‬سال گذشته وارد‌كننده‬ ‫شير خشک بوده و شرکت‌هاي بين‌المللي‬ ‫توليد‌كننده اين کاال در مقاطع گوناگون‬ ‫به بهانه‌هاي مختل��ف محدوديت ايجاد‬ ‫مي‌کردند و ضرورت داش��ت که چنين‬ ‫کارخانه‌اي در ايران ساخته شود‪.‬‬

‫‪ 17‬هزار واحد مسكن مهر در كنار ‪ 8‬كيلومتر تونل‬

‫دكتر محمود احمدي‌نژاد‪ ،‬رئيس‌جمهور صبح ديروز با حضور در محل مجتمع‌هاي‬ ‫مس��كن مهر ش��هركرد‪ ،‬ضمن افتتاح اين مجتمع‌ها‪ 17650 ،‬واحد مسكن مهر در‬ ‫سراسر استان چهارمحال و بختياري افتتاح شد و در اختيار مالكان آن قرار گرفت‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد همچنين در حاشيه بازديد از مجتمع‌هاي مسكن مهر شهركرد‬ ‫تو‌گو پرداخت‪.‬‬ ‫با حضور در اجتماع شماري از اهالي اين محل از نزديك با آنان به گف ‌‬ ‫همچنين با حضور رئيس‌جمهور پروژه تونل دوم رخ در استان چهارمحال و بختياري به‬ ‫طول ‪ 8‬كيلومتر افتتاح شد و به بهره‌برداري رسيد‪ .‬دكتر احمدي‌نژاد با حضور در محل‬ ‫احداث تونل دوم رخ از بخش‌هايي از مسير احداث اين تونل بازديد كرد‪.‬‬ ‫اين تونل داراي ‪ 8‬كيلومتر طول و ‪ 11‬متر عرض اس��ت و تس��هيل در رفت و آمد‬ ‫خودروها‪ ،‬برطرف شدن ‪ 110‬نقطه حادثه‌خيز‪ ،‬كاهش زمان سفر‪ ،‬صرفه‌جويي در مصرف‬ ‫سوخت و تسهيل در ارتباط فالت مركزي با بنادر جنوب از جمله مهمترين مزيت‌هاي‬ ‫احداث آن اس��ت‪ .‬همچنين در جريان س��فر يك روزه دكتر احمدي‌نژاد به شهركرد‪،‬‬ ‫كارخانه شيرخشك نوزاد پگاه استان چهارمحال و بختياري به عنوان بزرگترين مجتمع‬ ‫توليد شيرخشك نوزاد خاورميانه افتتاح شد و به بهره‌برداري رسيد‪.‬‬ ‫ماند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬همه پيامبران الهي‬ ‫براي استقرار عدالت مبعوث شده‌اند و تا‬ ‫زماني که از گردن��ه عدالت عبور نکنيم‪،‬‬ ‫حقيقت انساني حاکم نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬ايران در بام عالم خواهد درخشيد‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد عدال��ت را باعث‬ ‫استقرار و پايداري يک حکومت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬ايمان دارم که ملت ايران با عشق‬

‫به خدا و اعتقاد به پيامبر و آل پيامبر(ص)‬ ‫و ام��ام عصر(ع��ج) و پايبندي به عدالت‬ ‫کش��ور را مي‌س��ازد و ايران در بام عالم‬ ‫خواهد درخشيد‪ .‬رئيس‌جمهور در بخش‬ ‫ديگ��ري از اظه��ارات خود با اش��اره به‬ ‫افتتاح پروژه‌ه��اي عمراني و صنعتي در‬ ‫استان چهار محال و بختياري به افتتاح‬ ‫کارخانه شيرخش��ک نوزاد اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ساخت اين کارخانه از پروژه‌هاي‬

‫‪ ë‬مس�کن مهر‪ ،‬قیمت زمی�ن را از‬ ‫هزینه مردم کم کرد‬ ‫رئيس‌جمهور با بيان اينکه کس��اني‬ ‫ک��ه واردات را نف��ي مي‌کنن��د‪ ،‬اقتصاد‬ ‫نمي‌دانند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقتصاد به‬ ‫معناي داد و س��تد است و آنچه در اين‬ ‫عرصه حائز اهميت مي‌باش��د آن اس��ت‬ ‫ک��ه حجم صادرات نس��بت ب��ه واردات‬ ‫افزايش يابد چراکه برخي کاالها اگر وارد‬ ‫نش��وند‪ ،‬آسيب زننده خواهند بود‪ .‬دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد در ادامه به افتتاح پروژه‌هاي‬ ‫مسکن مهر اش��اره کرد و گفت‪ :‬مسکن‬ ‫مهر با هدف جب��ران عقب ماندگي‌هاي‬ ‫‪ 60‬س��اله و به روز کردن مسکن به اجرا‬ ‫در آمد و اميدواريم روزي برس��د که هر‬ ‫خانواده ايراني يک خانه مناس��ب براي‬ ‫خود داشته باش��د‪ .‬رئيس‌جمهور افزود‪:‬‬ ‫بزرگترين ويژگي مس��کن مهر اين بود‬ ‫که قيمت زمين را از هزينه تمام ش��ده‬ ‫واحدهاي مسکوني حذف کرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬گفتم�ان احمدي‌ن�ژاد ماندگار و‬ ‫تمام نشدني است‬ ‫اس��تاندار چهار محال و بختياري نيز‬ ‫در ابت��داي اين مراس��م در س��خناني با‬ ‫اشاره به اقدام‌هاي دولت نهم و دهم براي‬ ‫پيشرفت و آباداني مناطق مختلف کشور‬ ‫از جمله اس��تان چهار محال و بختياري‬ ‫گفت‪ :‬امروز گفتمان و فرهنگ و ش��يوه‬ ‫دولتمداري دکتر احمدي‌نژاد به تئوري‬ ‫وي��ژه‌اي در دولتم��داري تبديل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪ :‬احمدي‌نژاد‬ ‫و گفتمان او ماندگار و تمام نشدني است‬ ‫هر چند که به ظاهر دولتش تمام شود‪.‬‬

‫گزارش خبری‬ ‫معاون اول رئيس جمهور خبر داد‬

‫مخالفت دكتر احمدي‌نژاد با پاسخگويي‬ ‫به اظهارات تبليغاتي و غير‌واقعي انتخاباتي‬

‫‪ ë‬گروه سياسي‬ ‫معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مخالفت‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد با پاسخگويي به برخي اظهارات‬ ‫نس��نجيده و خالف واقع كانديداهاي انتخاباتي‬ ‫رياس��ت جمهوري‪ ،‬تصري��ح كرد‪ :‬آق��اي دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد معتقدند گواه و شاهد عملكرد دولت‪،‬‬ ‫مردم هس��تند و نيازي به دفاع از عملكرد دولت‬ ‫بين مردم نيست‪ .‬محمدرضا رحيمي روز گذشته‬ ‫در مراس��م بهره‌ب��رداري از ‪ 284‬پروژه عمراني و خدماتي اس��تان اردبيل با بيان‬ ‫اين‌كه شنيدن و مرور آمار و ارقام اين تعداد پروژه امروز براي خيلي‌ها عادي شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اين روزها در گرما گرم تبليغات انتخاباتي هستيم و برخي اظهارات را‬ ‫مي‌شنويم كه يا از روي بي‌انصافي است يا ناشي از عدم اطالع دقيق‪.‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬در يكي از جلس��ات هيات دولت اين بحث مطرح بود كه به‬ ‫اظه��ارات خالف واقع درباره عملكرد دولت پاس��خ داده ش��ود اما وقتي آقاي دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد وارد جلسه شد و ازاين بحث مطلع شدند‪ ،‬تاكيد كردند كه نبايد چنين‬ ‫كاري صورت گيرد و بايد اجازه داد همه كام ً‬ ‫ال آزادانه اظهار نظر كنند‪،‬چرا كه شاهد و‬ ‫گواه عملكرد دولت عموم ملت هستند‪.‬‬ ‫‪ ë‬عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم باعث افزايش سطح توقعات مردم شده‬ ‫است‬ ‫رحيمي با اشاره به اين‌كه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم باعث افزايش سطح‬ ‫توقعات مردم از عملكرد دولت شده است‪ ،‬تصريح كرد‪:‬مردم از دولت بعدي انتظار‬ ‫دارند كه همانند اين دولت به ميان مردم رفته و كاس��تي و خمودي را نخواهند‬ ‫پذيرفت و البته به نظرم اين كار بسيار سختي است كه دولت‌هاي آينده بخواهند‬ ‫آمار و كيفيت خدمات اين دولت را پشت سر بگذارند‪ .‬معاون اول رئيس جمهور‬ ‫تاكيد كرد‪ :‬البته نمي‌توان گفت افرادي در س��طح كانديداهاي انتخاباتي رياست‬ ‫جمهوري دروغ مي‌گويند بلكه سخناني كه آنان درباره عملكرد دولت مي‌گويند و‬ ‫بعضاً دقيق نيست‪ ،‬ناشي از آن است كه ايشان در بطن كار قرار ندارند و شرايط‬ ‫را آن گونه كه بايد درك نكرده‌اند‪ .‬معاون اول رئيس جمهور اظهار داش��ت‪ :‬همه‬ ‫آناني كه تبليغ مي‌كنند و براي رسيدن به رياست جمهوري تالش مي‌كنند بايد‬ ‫بدانند كه اگر سخنان و اقداماتشان براي كسب رضاي خدا نباشد فايده‌اي نخواهد‬ ‫داشت و بركت ندارد و اگر سخني غير از واقعيت بگويند حتماً پس از رسيدن به‬ ‫مسئوليت از پاسخگويي به آن عاجز خواهند ماند؛ پس الزم است هرچه مي‌گويند‬ ‫براي رضاي خدا باشد و دقت كنند كه بتوانند از عهده پاسخگويي به آن بر بيايند‪.‬‬ ‫معاون اول رئيس جمهور افزود‪ :‬در دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد اقدامات بزرگ و‬ ‫ارجمندي صورت گرفت اما صادقانه بايد گفت كه اگر افرادي چون آقاي نيكزاد در‬ ‫كنار آقاي احمدي‌نژاد نبودند چنين نهضتي از خدمتگزاري شكل نمي‌گرفت‪.‬‬ ‫گفتني است روز گذشته و در جريان سفر يك‌روزه محمدرضا رحيمي‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئيس جمهور‪ ،‬سالن جديد مستقبلين فرودگاه اردبيل‪ ،‬تقاطع غير‌همسطح‬ ‫نمين در محور اردبيل ‪ -‬آستارا و پروژه تله‌مترينگ آبرساني اردبيل به بهره‌برداري‬ ‫رس��يد‪ .‬همچنين با حضور معاون اول رئيس جمهور ‪ 2500‬واحد مس��كن مهر‬ ‫استان اردبيل به‌طور رسمي افتتاح و در اختيار مالكان قرار گرفت‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫سعيد يوسفي پور‬

‫صحنه‌اي به نفع عاليجناب‬

‫اول) بعد از ظهر روز جمعه گذشته كه نمايش قابل تأمل صدا و‬ ‫سيما به نام ( مناظرات انتخاباتي ‪ 8‬كانديداي رياست جمهوري!) را‬ ‫مالحظه كردم جداي از انتقادات جدي كه به واسطه مكانيزم برگزاري‬ ‫اين جلس��ات به ذهن متبادر مي‌ش��ود نكاتي برايم قطعي شد كه از‬ ‫محتواي سخنان ‪ 8‬نامزد محترم استنباط مي‌گردد؛ همگي ‪ 8‬نامزد‬ ‫فعلي انتخابات رياست جمهوري فارغ از تفاوت‌هاي ظاهري و تعلقات‬ ‫گروهي در چند مورد سياسي‪ ،‬كام ً‬ ‫ال مشترك و يكسان هستند‪:‬‬ ‫الف) همگي آقايان همزمان با مطرح كردن برنامه‌هاي انتخاباتي‬ ‫خ��ود‪ ،‬عالقه وي‍ژه‌اي به نق��د و تخريب دولت دارن��د و يا در برابر‬ ‫نقدهاي وارد ش��ده ب��ه دولت از س��وي ديگر كانديداها س��كوت‬ ‫ين‍ژاد‪ ،‬فصل مش��ترك‬ ‫مي‌كنند‪ .‬پس انتقاد از عملكرد دولت احمد ‌‬ ‫همگي نامزدها اس��ت كه به راحتي و با بررس��ي مواضع يك هفته‬ ‫اخير آنها قابل اثبات مي‌باشد‪.‬‬ ‫ب) هي��چ كدام از نامزدهاي محت��رم فعلي و حتي جناب آقاي‬ ‫جليلي كه با پشتوانه تمسك به گفتمان دولت در صحنه انتخابات‬ ‫حضور دارد عالقه‌اي به نقد جريان پر نفوذ و پر طمطراق مخالفان‬ ‫دولت در طي ‪ 8‬س��ال گذشته از خود نش��ان نداده و به هيچ وجه‬ ‫وارد اين فضا نمي‌شوند‪ .‬هيچ كس اشاره‌اي به فشارها و حمالت تند‬ ‫ساليان اخير عليه دولت احمدي‌نژاد نمي‌كند و عالقه‌اي به بحث در‬ ‫اين خصوص ندارد‪ .‬اين دومين فصل مشترك كانديداهاي محترم‬ ‫انتخابات رياست جمهوري سال ‪ 92‬است‪.‬‬ ‫ج) استفاده شجاعانه و حماسي از شاخصه‌هاي گفتمان انقالب‬ ‫اسالمي در ادبيات و گفتار ‪ 8‬نامزد انتخاباتي يا اص ً‬ ‫ال وجود ندارد يا‬ ‫به قدري كم رنگ‪ ،‬محافظه كارانه و ديپلمات مآبانه است كه با ذات‬ ‫گفتمان انقالب اسالمي هيچ ارتباطي پيدا نمي‌كند‪.‬‬ ‫دوم) بر اس��اس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها‪ ،‬جناب هاشمي‬ ‫رفس��نجاني اخيراً در ديدار يكي از مس��ئوالن گفته‪« :‬از اينكه مرا‬ ‫ردصالحيت كردند ناراحت نيستم!»‬ ‫به نظر مي‌رس��د اين جمله هاشمي‪ ،‬كام ً‬ ‫ال قرين به صحت است‪.‬‬ ‫چرا كه نوع رفتار و گفتار ايشان پس از اتفاق عجيب رد صالحيتش‪،‬‬ ‫به خوبي حاكي از همين حقيقت اس��ت كه رئيس مجمع تشخيص‬ ‫مصلحت نظام به هيچ وجه از تصميم شوراي نگهبان ناراحت كه نشده‬ ‫هيچ‪ ،‬بلكه خوشحال نيز هست‪ .‬به نظر مي‌رسد هاشمي‪ ،‬امروز و به‬ ‫واسطه اين تصميم به ‪ 3‬دستاورد مهم و حياتي نايل شده است‪:‬‬ ‫الف) جناب هاش��مي به واس��طه عدم اح��راز صالحيت خود و‬ ‫س��كوت در براب��ر اين امر به نوعي از جاي��گاه مظلوم‌نمايي عجيب‬ ‫دس��ت پيدا كرده كه اتفاقاً در ميان طيف‌هاي مختلف سياسيون و‬ ‫خواص با اس��تقبال روبه‌رو شده است‪ .‬اين نكته زماني حائز اهميت‬ ‫مي‌شود كه به ياد آوريم فائزه هاشمي در سال ‪ ،91‬شش ماه حبس‬ ‫را تحمل كرد و مهدي هاش��مي نيز هفته‌ها در بازداشت موقت به‬ ‫سر برد‪ .‬امروز هاشمي وجهه آسيب‌ديده خود به واسطه مواضعش‬ ‫در فتن��ه ‪ 88‬را به خوبي ترميم كرده و جايگاه مناس��بي در ميان‬ ‫سياسيون و برخي مذهبيون فراهم نموده است‪.‬‬ ‫ب) نامزد ش��دن هاشمي در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري‬ ‫كمك ش��اياني به برخي تصميم‌گيران كرد تا نام��زد مد نظر دولت را‬ ‫راحت‌تر از ميدان حذف كنند‪ .‬بدين صورت تصميم‌گيرندگان به واسطه‬ ‫حضور هاشمي در صحنه و رد صالحيت وي‪ ،‬امروز مدعي هستند فتنه‬ ‫و انح��راف را همزمان از ميدان رقابت خارج و جلوي معضالت امنيتي‬ ‫انتخابات آينده را گرفته‌اند‪ .‬اين در حالي اس��ت كه هاش��مي در عين‬ ‫عدم احراز صالحيت خود‪ ،‬همچنان بر جايگاه مهم و استراتژيك مجمع‬ ‫تشخيص مصلحت نظام تكيه زده و نامزد حداكثري مد نظرش را نيز‬ ‫در ميدان رقابت حفظ نموده است‪ .‬ضمن آنكه با سكوت و اتخاذ مواضع‬ ‫هوشمندانه در خصوص برخورد شوراي نگهبان وجهه خود را بازسازي‬ ‫نموده و همزمان احمدي‌نژادي را كه هيچ گزينه‌اي در ميدان انتخابات‬ ‫ندارد به مقاومت در برابر تصميم شوراي نگهبان و قانون متهم مي‌كند!‬ ‫ج) هاشمي سال‌ها است ايده شوراي رهبري و شوراي فقهي را در‬ ‫حالي مطرح مي‌كند كه عملياتي شدن اين ايده‪ ،‬نياز به عقبه فكري و‬ ‫اجرايي دارد‪ .‬امروز هاشمي در حالي به واسطه رد صالحيتش در نظام‬ ‫جمهوري اسالمي تالش مي‌كند حمايت روحانيون سنتي را جذب كند‬ ‫كه مدت‌ها است تالش مي‌شود اين طيف در برابر روحانيت انقالبي قرار‬ ‫گيرد‪ .‬هرچند اين دسيسه با درايت حكيمانه امام خامنه‌اي (حفظه اهلل)‬ ‫تا به حال نقش بر آب ش��ده اس��ت اما هاشمي در بزنگاهي همچون‬ ‫اجراي ايده شوراي فقهي و رهبري به اين ظرفيت احتياج دارد‪.‬‬ ‫سوم) روزي كه احمدي‌نژاد در مناظره انتخاباتي با ميرحسين‬ ‫موسوي حقيقت صحنه انتخابات سال ‪ 88‬و آرايش ‪ 3‬در برابر ‪ 1‬را‬ ‫افشا نمود محاسبات جبهه مخالفين وي به هم ريخته و فضا تغيير‬ ‫كرد‪ .‬امروز اما ديگر احمدي نژادي در صحنه انتخابات وجود ندارد‬ ‫تا آرايش ‪ 8‬در برابر گفتمان دولت را افش��ا كند‪ .‬اما با يك حس��اب‬ ‫سرانگشتي در اين خصوص به نتايج جالبي مي‌رسيم‪:‬‬ ‫الف) آقايان روحاني‪ ،‬عارف و غرضي رس��ماً و اسماً حامي هاشمي‬ ‫رفسنجاني بوده و از گفتمان سازندگي و شخص وي حمايت مي‌كنند‪.‬‬ ‫ب) آقاي دكتر واليتي دوس��ت ديرينه جناب هاش��مي است و‬ ‫همان فردي مي‌باش��د كه س��ال ‪ 84‬به نفع هاشمي رفسنجاني از‬ ‫صحنه انتخابات كناره‌گيري كرد‪ .‬او امروز نيز در س��طر به س��طر‬ ‫س��خنان انتخاباتي خود از هاش��مي و دولت وي به نيكي ياد كرده‬ ‫و حت��ي ادبياتي همچون «ل��زوم صلح با جهان» كه تكرار گفتمان‬ ‫اين روزهاي هاشمي رفسنجاني اس��ت را تكرار مي‌نمايد‪ .‬اتفاقاتي‬ ‫همچون حمايت رسمي حزب موتلفه از واليتي نيز قرائني است كه‬ ‫نزديكي آقاي دكتر به رئيس مجمع را بيشتر هويدا مي‌نمايد‪.‬‬ ‫ج) س��ردار قاليباف رس��ماً خود را يك «تكنوكرات» مي‌داند و‬ ‫از «تكنوكراس��ي» دفاع مي‌كند‪ .‬او در نطق انتخاباتي اخير خود در‬ ‫شبكه ‪ 2‬سيما‪ ،‬مدل سازندگي دولت هاشمي را مدلي موفق ارزيابي‬ ‫نمود و كيس��ت كه نداند اين مدل همان مدل توس��عه كارگزاراني‬ ‫است كه رهبر انقالب به واسطه مضرات آن حتي با استفاده از واژه‬ ‫«توسعه» مخالفت و واژه «پيشرفت» را جايگزين آن نمودند‪.‬‬ ‫د) محسن رضايي در سال‌هاي جنگ با هاشمي رفسنجاني هماهنگي‬ ‫ويژه‌اي داش��ته و سال‌هاست كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام‬ ‫است‪ .‬او هرچند هميشه ژست مخالفت با هاشمي مي‌گيرد اما در عمل‬ ‫هيچ گاه وارد فضاي منازعه با رئيس خود نشده است‪.‬‬ ‫ي) حداد عادل و س��عيد جليلي هرچند در ظاهر و در گفتمان‪،‬‬ ‫متعلق به اردوگاه مخالفان هاشمي هستند اما طي يك هفته گذشته‬ ‫نه سخني عليه هاشمي گفته‌اند و نه دفاع جانانه‌اي از دولت و گفتمان‬ ‫دولت كرده‌اند‪ .‬اين آقايان ظاهراًاحساس مي‌كنند بايد در اين خصوص‬ ‫سكوت كرده و موضعي خنثي اتخاذ نمايند‪ .‬امروز صحنه انتخابات‪،‬‬ ‫توسط فردي طراحي شده كه هرچند خود به صورت عيان در اين‬ ‫ميدان حاضر نيست اما بيش از ‪ 6‬نامزد از نظر گفتماني و شخصي به‬ ‫نوعي حامي وي محسوب مي‌شوند‪ .‬نكته مهم اما اينكه در اين ميدان‬ ‫ين‍ژادي كه واقعيت صحنه را افش��ا كند به شدت‬ ‫جاي خالي احمد ‌‬ ‫احساس مي‌شود‪ .‬اما اگر احمدي‌نژاد نيست خداي او هست كه فرمود‪:‬‬ ‫«و مكرو و مكراهلل و اهلل خير الماكرين‪»...‬‬


‫سفر هيات ‪ 14‬نفره نمايندگان مخالف و موافق سوريه به تهران‬ ‫س��فير ايران در س��وريه از حضور هيات ‪ 14‬نفره نمايندگان احزاب مخالف و موافق سوريه در‬ ‫ته��ران خبر داد و گفت‪ :‬اعضاي اين كميته براي ارائه گزارش آخرين اقدامات انجام ش��ده‬ ‫و همچنين آماده‌س��ازي براي مش��اركت در نشست ژنو به تهران سفر مي‌كنند و در اين سفر با‬ ‫مقامات و مس��ئوالن كش��ورمان ديدار و گفت‌وگو خواهند كرد‪.‬محمدرضا رئوف شيباني اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در پايان نشست احزاب مخالف و موافق دولت سوريه كه ‪ 9‬ماه پيش با ميزباني تهران و‬ ‫با حضور بيش از ‪ 140‬شخصيت سياسي و حزب فعال در داخل سوريه به عنوان معارضان داخلي‬ ‫سوري برگزار شد توافق شد كميته‌اي براي پيگيري مصوبات نشست شكل گيرد‪ .‬اين كميته بنا به‬ ‫مسئوليتش در طول اين مدت‪ ،‬رايزني‌هايي را با طرف‌هاي مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي انجام داد‪.‬‬

‫در دیدار اخیر هاشمی‪ ،‬دوستان مشارکتی‬ ‫و مؤتلفه ای کنارهم نشسته بودند‬

‫استفاده از لفظ «بهار» را انحراف مي‌دانيم‬

‫خب�ر ديگر اي�ن كه علي‬ ‫باقري رئيس ستاد انتخاباتي سعيد‬ ‫جليل��ي در نشس��ت خب��ري روز‬ ‫گذشته خود در پاسخ به اين سوال‬ ‫كه آي��ا جليلي كاندي��داي دولت‬ ‫اس��ت يا نه؟ گفت‪ :‬س��ابقه نظري‬ ‫جليلي در تاليفاتش‌نشان مي‌دهد‬ ‫كه نمي‌توان هيچ ترديدي به التزام‬ ‫عملي وي نس��بت به مقام معظم رهبري وارد دانست‪ .‬باقري گفت‪:‬‬ ‫ما الفاظ ديگر از جمله «بهار» را كه برخي به كار مي‌برند انحراف‬ ‫مي‌دانيم كه اين انحراف يا از عدم آگاهي نس��بت به جامعيت دين‬ ‫و اسالم سياسي است و يا ناخود‌آگاه صورت گرفته است‪ ،‬از اين رو‬ ‫هر ش��ائبه‌اي كه ذره‌اي انحراف از گفتمان انقالب اس�لامي در آن‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬نفي مي‌شود و قابل پذيرش نيست‪ ،‬جليلي نيز‬ ‫اين موضوع را در اعتقاد خود نشان داده است‪.‬وي افزود‪ :‬جليلي نه‬ ‫بديل دارد نه بدل و مش��ي وي در عرصه‌هاي مختلف با خيلي‌هاي‬ ‫ديگر قابل مقايسه نيست و دقت و نگاه با موضع گيري‌هاي وي در‬ ‫شرايط حساس نشان دهنده گفتمان انقالبي مبتني بر روايت رهبر‬ ‫معظم انقالب است‪.‬‬ ‫رئيس س��تاد انتخاباتي جليلي در ادامه نشس��ت خبري درباره‬ ‫پيش��نهاد صدا وسيما درخصوص مناظره هس��ته‌اي گفت‪ :‬صدا و‬ ‫سيما به تازگي پيشنهادي در اين خصوص به ما داده است اگر اين‬ ‫مناظره صورت گيرد براي روشن شدن ذهنيت مردم مناسب است‬ ‫ولي قطعاً جليلي در اين مناظره شركت نمي‌كند‪ ،‬اگر برگزاري آن‬ ‫جدي شود احتماالً من به‌عنوان نماينده وي شركت مي‌كنم‪.‬‬

‫ادبيات احمدي‌نژاد هنوز برد دارد‬

‫شنيديم كه محمدرضا باهنر‪ ،‬در گفت‌وگو با خانه ملت درباره‬ ‫آرايش سياسي انتخابات رياست جمهوري و هشت نامزد حاضر در‬ ‫رقابت سياسي پيش رو به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخت و در پاسخ‬ ‫به پرسش ديگري مبني به اين‌كه سال ‪ ۸۴‬قاليباف در نظرسنجي‌ها‬ ‫رتبه دوم را داش��ت اما در انتخابات نفر چهارم ش��د‪ ،‬آيا اين تجربه‬ ‫مي‌تواند براي او تكرار ش��ود؟ گفت‪ :‬در عالم سياست هيچ چيز غير‬ ‫قابل تصور نيس��ت و هرگونه احتمالي وج��ود دارد‪ ،‬اما اگر بخواهد‬ ‫اي��ن گونه اتفاقات رخ بدهد بايد منتظر ادبياتي مثل احمدي‌نژاد يا‬ ‫ش��بيه او در اين رقابت‌ها باشيم‪ .‬باهنر همچنين در پاسخ به اين‌كه‬ ‫آيا جليلي مي‌تواند اين ادبيات را داشته باشد؟ اضافه كرد‪ :‬خير‪ .‬خود‬ ‫احمدي‌ن��ژاد هم نمي‌تواند اين كار را بكن��د!وي ادامه داد‪ :‬گاهي در‬ ‫جامعه ش��ايعاتي به وجود مي‌آيد مبني بر اين‌كه جليلي از س��وي‬ ‫مس��ئوالن عالي رتبه نظام پشتيباني مي‌شود كه اين هم حداقل به‬ ‫صورت شفاف و روشن از سوي رهبري تكذيب شد‪ ،‬بنابراين اين نوع‬ ‫سونامي رأي هم ايجاد نخواهد شد و از طرف ديگربايد بگويم جليلي‬ ‫بدون تكيه به اين نوع توهمات كه از سوي مقامات باال مورد حمايت‬ ‫است بايد يك ادبياتي به كار ببرد كه نمي‌دانيم آن چيست؛ اگر چه‬ ‫نمي‌توان گفت برد ادبيات احمدي‌نژاد صفر اس��ت اما ديگر توانايي‬ ‫ايجاد سونامي رأي را ندارد‪.‬‬

‫جليلي همان راه برادرم را مي‌رود‬ ‫همه مراقب باشند !‬

‫دس�ت آخر اين ك�ه برادر‬ ‫رئيس‌جمه��ور در گفت‌وگو با مهر‬ ‫گفته‪ :‬بنده به نفع وحدت نيروهاي‬ ‫انق�لاب از نام��زدي انتخاب��ات‬ ‫جمهوري انصراف دادم و اين اقدام‬ ‫من به نفع كس��ي نبوده است‪.‬وي‬ ‫افزود‪ :‬در متن انصرافم كه خطاب‬ ‫به شوراي نگهبان نوشته بودم‪ ،‬نام‬ ‫كسي را نبردم اما آن زمان فضا به گونه‌اي بود كه اخبار كذبي مبني‬ ‫بر انصراف بنده به نفع آقاي جليلي منتش��ر شد‪ .‬داود احمدي‌نژاد‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر من آقاي جليلي هم��ان راه احمدي‌نژاد را مي‌رود و‬ ‫همگي بايد مراقب باش��ند و براي پيروزي آقاي واليتي تمام تالش‬ ‫خود را به كار ببندند‪.‬‬ ‫ب��رادر دكت��ر احمدي‌نژاد چن��دي پيش با حضور در نشس��ت‬ ‫انتخاباتي حاميان واليتي در مسجد انصار شهرك محالتي حمايت‬ ‫تلويحي خود از واليتي را با ذكر ويژگي‌هاي ش��خصيتي‌اش اعالم‬ ‫كرده بود‪.‬وي از نزديكي به واليت و برخورداري از پختگي بيش��تر‬ ‫نسبت به س��اير كانديداها به عنوان داليل حمايتش از واليتي ياد‬ ‫كرد‪.‬انتقاد داوود احمدي‌نژاد از سعيد جليلي به وضوح نشان دهنده‬ ‫اين واقعيت است كه مخالفت وي با رئيس‌جمهور برخالف ادعايش‬ ‫به دليل حضور مهندس مشايي و آنچه وي از آن به عنوان جريان‬ ‫انحرافي ياد مي‌كرد نبوده اس��ت‪ ،‬بلكه ظاهراً وي به دنبال مقاصد‬ ‫ديگري است!‬

‫گروه سياسي‬

‫سیاست‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش تحليلي‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫خب�ر اول اين ك�ه محم��د محمدرضايي نماينده اس��بق‬ ‫اصالح‌طلب مجلس شوراي اسالمي در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬از رايزني‬ ‫خود و س��تاد مشترك اقوام ايراني با عارف براي كناره‌گيري وي به‬ ‫نف��ع روحاني خبر داد و گفت‪ :‬آقاي ع��ارف برنامه‌هاي خوبي ارائه‬ ‫دادند كه مورد پس��ند ما نيز اس��ت اما بايد اين واقعيت را پذيرفت‬ ‫كه س��اختار قدرت در ايران به گونه‌اي است كه آقاي روحاني بهتر‬ ‫مي‌تواند اهداف اصالح‌طلبان را به پيش ببرد‪.‬اين نماينده دور ششم‬ ‫مجل��س‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما تجربه تلخ برخوردهاي نس��نجيده افراطي و‬ ‫خام مجلس شش��م را با آقاي هاشمي ش��اهد بوديم كه امروز همه‬ ‫پشيمانند‪ .‬دوستان اصالح‌طلب ما گويا حاضر نيستند از تجارب تلخ‬ ‫گذش��ته درس بگيرند‪ .‬امروز نيز با تعصبات و تعلقات حزبي و كور‬ ‫مي‌خواهند تجارب شكست انتخابات سال ‪ 88‬را دوباره تكرار كنند‪.‬‬ ‫محمدرضاي��ي گفت‪ :‬بنا داريم از ط��رف نمايندگان و نخبگان اقوام‬ ‫و اهل س��نت ايران خدمت جناب آقاي عارف برس��يم و ايش��ان را‬ ‫مج��اب به كناره‌گيري به نفع آقاي روحاني كنيم‪ ،‬چرا كه معتقديم‬ ‫با تجميع برنامه اين دو كانديدا و حضور ايش��ان در س��مت معاون‬ ‫اولي دولت تدبير و اميد آقاي روحاني‪ ،‬به نفع كشور و اصالح‌طلبان‬ ‫اس��ت‪.‬وي در پاسخ به اين پرسش مبني بر اين‌كه آقاي روحاني كه‬ ‫خود را اصالح‌طلب نمي‌داند پس چگونه مي‌خواهيد از وي حمايت‬ ‫كنيد‪ ،‬گفت‪ :‬مگر آقاي هاش��مي كه مورد اقب��ال اصالح‌طلبان قرار‬ ‫گرفت صرفاً اصالح‌طلب بود‪ .‬ايشان هم شخصيتي فراجناحي بودند؛‬ ‫جالب آن‌كه در آخرين ديدارش��ان ما از اين‌كه دوستان مشاركتي و‬ ‫موتلفه‌اي كنار هم نشسته بودند خوشحال بوديم!‬

‫‪3‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫تداوم تفكر انقالبي احمدي‌نژاد يك ضرورت است‬ ‫امام جمعه س��ميرم گفت‪ :‬ادامه يافتن تفكر انقالبي و ش��جاعانه احمدي‌نژاد يك ضرورت‬ ‫براي دولت آينده منتخب مردم است‪.‬حجت‌االس�لام والمس��لمين سيد حبيب‌اهلل موسوي‬ ‫در خطبه‌هاي نماز جمعه س��ميرم تصريح كرد‪ :‬موضعگيري‌ها و سخنان بي‌نظير احمدي‌نژاد‬ ‫پايه‌هاي اس��تبداد غرب و امريكا را به لرزه در آورد‪.‬وي با اش��اره به سخنراني‌هاي ساالنه‬ ‫رئيس جمهوري در سازمان ملل متحد اضافه كرد‪ :‬آرمان و هدف انقالب اسالمي ايران با اين‬ ‫سخنراني‌ها بار ديگر در دنيا مطرح و شنيده شد‪.‬وي با بيان اين‌كه حرف‌هاي بحق و روشن ملت‬ ‫ايران از زبان احمدي‌نژاد در سازمان ملل جاري شد افزود‪ :‬تجربه ثابت كرده است ذره‌اي‬ ‫عقب نش��يني در برابر غربي‌ها باعث طمع ورزي ش��ده و آنان را يك قدم به جلو مي‌كشاند‪.‬‬

‫از صحنه انتخابات يازدهم‬

‫مـدل ‪ 6 +2‬طــراحی كيست‬

‫«آق��اي هاش��مي به نوع��ي نماينده‬ ‫كانديداهاي مرحل��ه اول در مرحله دوم‬ ‫انتخابات س��ال ‪ 84‬بود‪ ،‬يعني هاش��مي‬ ‫تبل��ور همه آنها ب��ود‪ .‬ام��ا احمدي‌نژاد‬ ‫ش��خص ديگري بود! آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫به مرحله دوم رس��يده بود‪ .‬اين حقيقت‬ ‫بيانگر اين بود كه مردم اميدي به تغيير‬ ‫نداشتند‪ ،‬در بين همه گزينه‌ها فقط يك‬ ‫اميد وجود داشت و آن احمدي‌نژاد بود!‬ ‫طرف مقابل هم هيچ اميدي به گزينه‌هاي‬ ‫ديگر غير از هاشمي نداشت‪ ،‬چرا كه آنها‬ ‫همه‪ ،‬همان هاشمي بودند!»‬ ‫امروز و با نگاهي به آرايش سياس��ي‬ ‫‪ 8‬نامزد موج��ود در انتخاب��ات يازدهم‬ ‫رياست جمهوري همان صحنه انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 84‬را كه دكتر غالمحسين الهام‬ ‫آن را پيش‌تر‪ ،‬ترسيم كرده بود‪ ،‬مي‌توان‬ ‫مش��اهده كرد‪ ،‬البته با اندكي تغييرات‪،‬‬ ‫چرا كه ديگر ن��ه احمدي‌نژاد در صحنه‬ ‫وجود دارد و نه شخصي كه اين گفتمان‬ ‫را نمايندگي كند!‬ ‫ش��واهد ام��ر نش��ان مي‌ده��د اكبر‬ ‫هاش��مي رفس��نجاني از اول ه��م قصد‬ ‫حض��ور ب��ه عن��وان نام��زد يازدهمين‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري را نداش��ته‬ ‫است‪ ،‬اما همان‌طور كه فرزند كوچكش‬ ‫ياسر تاكيد مي‌كند‪« :‬قطعاً در ذهن پدر‪،‬‬ ‫كنار كشيدن از عرصه سياسي‪ ،‬تحريم‪،‬‬ ‫دوري يا بي‌تاثي��ري در انتخابات جايي‬ ‫ندارد‪ ،‬چرا كه پدرم انقالب را فرزند خود‬ ‫مي‌داند!»‬ ‫همسر رفس��نجاني (عفت مرعشي)‬ ‫كه نقش مهم��ي در تصميم‌گيري‌هاي‬ ‫سياسي اين خانواده دارد! نیز در حاشيه‬ ‫آخري��ن دادگاه برگ��زار ش��ده مه��دي‬ ‫هاشمي‪ ،‬يعني قبل از ثبت‌نام نامزدهاي‬ ‫رياس��ت جمهوري يازده��م به صراحت‬ ‫تو‌گ��و ب��ا باش��گاه خبرن��گاران‬ ‫در گف ‌‬ ‫مي‌گويد‪« :‬ح��اج آقا به‌ط��ور قطع وارد‬ ‫عرصه انتخابات نخواهند شد» وي تاكيد‬ ‫مي‌كن��د‪« :‬انتخاباتي وجود ندارد و اص ً‬ ‫ال‬ ‫مگر براي اين‌ها كاري دارد كه رأي ما را‬ ‫همانند دوره قبل عوض كنند!»‬ ‫عباس عبدي از تحليلگران سياس��ي‬ ‫اصالح‌طل��ب نزدي��ك به هاش��مي هم‬ ‫خاطرنش��ان مي‌كند‪« :‬هاشمي مترصد‬ ‫اين است كه ببيند وضعيت نامزد دولت‬ ‫چه مي‌شود‪».‬‬ ‫اما نكته قابل تامل چگونگي حضور و‬ ‫تاثيرگذاري در انتخابات پيش‌رو است‪.‬‬ ‫اكبر هاش��مي رفس��نجاني كه پس‬ ‫از پاي��ان دوران رياس��ت جمهوري‌اش‬ ‫همواره يكي از معترضان اصلي انتخابات‬ ‫برگزار شده بوده است‪ ،‬چه آن زمان كه‬ ‫در رقابت‌هاي سال ‪ 84‬گفت گله خود را‬ ‫به پيشگاه الهي مي‌برم و چه در انتخابات‬ ‫‪ 88‬و در پ��ي نامه‌نگاري بدون س�لام و‬ ‫والسالم به رهبري تا عدم پذيرش نتيجه‬ ‫آراي مردمي! اين‌بار آرام و ساكت است!‬ ‫و در برابر اتفاقي كه به قول علي عسگري‬ ‫بزرگترين رد‌صالحي��ت پس از پيروزي‬ ‫انقالب بوده اس��ت‪ ،‬نه تنها درخواستي‬ ‫نمي‌كند‪ ،‬بلكه به سياس��ت سكوت روي‬ ‫مي‌آورد و جنبش نامه‌نگاري‌ها براي وي‬ ‫هم تنها به زهرا مصطفوي‪ ،‬علي مطهري‬ ‫و حسن خميني ختم مي‌شود!‬ ‫هاشمي بيش از هر زمان ديگري‬ ‫خوشحال است!‬ ‫اس��حاق جهانگي��ري ك��ه رياس��ت‬ ‫س��تادهاي هاش��مي را عه��ده‌دار بود‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬آيت‌اهلل به نظر شوراي نگهبان‬ ‫«هيچ اعتراضي!» نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وي تاكيد مي‌كند هاشمي رفسنجاني‬ ‫ب��ر «قانون‌م��داري» و «اخالق‌مداري»‬ ‫تاكيد دارد! تيمور علي عس��گري معاون‬ ‫پارلمان��ي مرك��ز اس��تراتژيك مجم��ع‬ ‫تش��خيص مصلح��ت نظام ب��ا تاكيد بر‬ ‫اين نكته كه هاشمي به تصميم شوراي‬ ‫نگهب��ان اعتراض نخواه��د كرد‪ ،‬تصريح‬ ‫مي‌كند‪« :‬آيت‌اهلل هاش��مي بيشتر از هر‬ ‫زمان ديگري بشاشيت دارد و سرزنده و‬ ‫خوشحال است!»‬ ‫وي با اظهار اميدواري نسبت به حكم‬ ‫حكومتي رهبر معظم انقالب خاطرنشان‬ ‫مي‌كند‪« :‬اگر آقاي هاش��مي در عرصه‬ ‫انتخابات حضور داشته باشد با سرزندگي‬ ‫و نش��اط پاي او خواهيم ايستاد‪ ،‬در غير‬ ‫اين صورت انتخابات را از نام هاشمي به‬ ‫گزينه مورد نظر ايشان معطوف خواهيم‬ ‫كرد و نخواهيم گذاشت موج حاصل آمده‬ ‫از حضور آقاي هاشمي تحليل رود!»‬ ‫هاشمی ش�رایط به وجود آمده را‬ ‫کامال مطلوب می داند‬ ‫علي اكب��ر جوانفكر‪ ،‬در تحليل رفتار‬

‫کمترين هزينه حذف گزينه دولت‬ ‫بازگشت جريان هاشمي به رأس دولت است‬

‫دکتر عبدالرضا داوري‪ ،‬مدير مسئول روزنامه شهروند ضمن‬ ‫تحليل آخرين وضع انتخابات رياس��ت جمهوري ‪ 24‬خرداد‬ ‫مي‌گويد‪ :‬حذف گزینه دولت از گردونه رقابت انتخابات رياست‬ ‫جمهوري‪ ،‬فرصت بي‌بديلي در اختيار جريان هاشمي قرار داد تا‬ ‫پروژه «هاشمي ‪ »2‬را با محوريت حسن روحاني کليد بزند‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه در پروژه «هاشمي ‪ »2‬از حسن روحاني‬ ‫خواسته شده ميان سختي معيش��ت مردم و سياست خارجي ارتباط برقرار کرده و‬ ‫انتخابات رياست جمهوري را به رفراندوم تغيير سياست خارجي تبديل کند تا بر موج‬ ‫برآمده از معادله «تحريم‪-‬تورم» سوار شده و کار انتخابات را در همان مرحله اول به‬ ‫پايان برد‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪ :‬پروژه «هاشمي ‪ »2‬طي چند روز آينده با حمايت هاشمي‬ ‫و خاتم��ي از حس��ن روحاني و انصراف محمدرضا عارف به نف��ع او در ازاي واگذاري‬ ‫منصب معاون اولي دولت بعدي‪ ،‬وارد فاز جديدي خواهد ش��د‪ .‬مديرمسئول روزنامه‬ ‫شهروند مي‌افزايد‪ :‬متأسفانه هيچ يک از کانديداهاي مقبول شوراي نگهبان‪ ،‬توانايي‬ ‫مقابله با موج پروژه «هاشمي ‪ »2‬که طي روزهاي آتي بلند مي‌شود را ندارند‪ .‬داوري‬ ‫با اشاره به سياست انتخاباتي جليلي تصريح مي‌كند‪ :‬کمپين انتخاباتي سعيد جليلي‬ ‫با تحليلي غلط و بدون توجه به گذشت زماني ‪ 8‬ساله و فارغ از تحوالت عميقي که‬ ‫طي دو دوره رياست جمهوري اخير در محيط داخلي و خارجي کشورمان روي داده‬ ‫است‪ ،‬تالش دارد تا با تصويرسازي «احمدي‌نژاد ‪ »84‬از سعيد جليلي به رقابت‌هاي‬ ‫انتخاباتي وارد ش��ود و همين بي‌توجهي به محيط واقعي رقابت‪ ،‬پاش��نه آشيل اين‬ ‫جري��ان خواهد بود‪ .‬وي با بيان اين‌كه «احمدي‌ن��ژاد ‪ »84‬چهره‌اي مردمي خارج از‬ ‫مناسبات حقيقي قدرت بود که توانست در برابر «هاشمي رفسنجاني» که در آن زمان‬ ‫به عنوان نماد اقتدار در جامعه شناخته مي‌شد قرار گيرد و همين دوگانه مردم‪-‬اقتدار‬ ‫بود که حماسه سوم تير ‪ 84‬را رقم زد‪ .‬سعيد جليلي به هيچ عنوان نخواهد توانست‬ ‫دوقطبي ‪ 84‬را در برابر حس��ن روحاني ايجاد کند چون امروز مردم ايران نمي‌توانند‬ ‫سعيد جليلي را به دليل حضور در رأس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مسئول‬ ‫ارشد پرونده‌هاي امنيتي کش��ور‪ ،‬فردي خارج از مناسبات حقيقي قدرت بشناسند‬ ‫حال آن‌که حس��ن روحاني ‪ 8‬سال از عرصه رسمي قدرت دور بوده و با ردصالحيت‬ ‫هاش��مي هم دور بودن او از قدرت باور پذيرتر ش��ده اس��ت‪ .‬وي تاكيد مي‌كند‪ :‬به‬ ‫همين دليل اعتقاد دارم کمپين انتخاباتي سعيد جليلي‪ ،‬کام ً‬ ‫ال در پازل مطلوب پروژه‬ ‫«هاشمي ‪ »2‬قرار گرفته است‪ ،‬چون به دليل جايگاه حاکميتي سعيد جليلي‪ ،‬کمپين‬ ‫انتخاباتي او به جاي حرکت به سمت سوم تير ‪ 84‬و ارائه بديل احمدي‌نژاد‪ ،‬به سمت‬ ‫دوم خ��رداد ‪ 76‬و ارائه بديل ناطق نوري حرکت مي‌کند! عبدالرضا داوري مي‌افزايد‪:‬‬ ‫ساير کانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان يعني قاليباف‪ ،‬واليتي‪ ،‬رضايي و غرضي‬ ‫هم تضاد بنيادي با گفتارهاي انتخاباتي حسن روحاني ندارند با اين تفاوت که حسن‬ ‫روحاني به دليل حمايت سياسي و لجستيک از سوي شبکه وسيع هاشمي رفسنجاني‬ ‫و ايفاي نقش «هاشمي ‪ »2‬در عرصه‌اي بدون رقيب جدي‪ ،‬دست برتر را در برابر همه‬ ‫آنان خواهد داش��ت‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬با اين مقدمه‌اي که عرض کردم معتقدم کمترين‬ ‫هزينه حذف گزينه دولت بازگشت جريان هاشمي به رأس دولت است‪.‬‬

‫اين دوره هاش��مي مي‌گويد‪« :‬س��رعت‬ ‫عم��ل آق��اي هاش��مي رفس��نجاني در‬ ‫جم��ع‌آوري س��تادهاي تبليغاتي‌اش و‬ ‫ع��دم ارائه درخواس��ت ب��ه رهبر معظم‬ ‫براي اس��تفاده از حكم حكومتي‪ ،‬نشان‬ ‫مي‌دهد كه وي شرايط به وجود آمده را‬ ‫كام ً‬ ‫ال مطلوب خود مي‌داند‪ ،‬زيرا با وضع‬ ‫موجود او به هدف اصلي‌اش يعني حذف‬ ‫مشايي و گفتمان احمدي‌نژاد كه همان‬ ‫گفتمان انقالب اسالمي مي‌باشد‪ ،‬رسيده‬ ‫اس��ت‪ ».‬وي خاطرنشان مي‌كند‪« :‬هنوز‬ ‫همه م��ردم به ياد دارند كه در انتخابات‬ ‫سال ‪ 88‬آقاي هاشمي خواستار رياست‬ ‫جمهوري هر فرد ديگ��ري به جز دكتر‬ ‫احمدي‌ن��ژاد ب��ود و او اينك خواس��ته‬ ‫ديرين��ه خود را (ح��ذف احمدي‌نژاد به‬ ‫هر قيمتي) را با تصميم شوراي نگهبان‬ ‫محقق شده مي‌بيند‪».‬‬ ‫وي در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه آيا‬ ‫معتقديد هاشمي از عدم احراز صالحيت‬ ‫خود خش��نود اس��ت؟ تصريح مي‌كند‪:‬‬ ‫«دقيقاً همين طور اس��ت‪ .‬او مي‌داند كه‬ ‫در رقاب��ت با آقاي مش��ايي بازنده اصلي‬ ‫خواهد ب��ود و براي هميش��ه از صحنه‬ ‫قدرت كن��ار زده خواهد ش��د‪ .‬او حاضر‬ ‫به پذيرش خطر رقابت با گفتمان دكتر‬ ‫احمدي‌ن��ژاد نيس��ت و از همين رو نظر‬ ‫شوراي نگهبان را درخصوص عدم احراز‬ ‫صالحيتش پذيرفته اس��ت زيرا در اين‬ ‫صورت هم وارد رقابت با آقاي مش��ايي‬ ‫نش��ده و هم با عدم درخواس��ت از مقام‬ ‫معظم رهبري به زعم خ��ود راه را براي‬ ‫ورود آقاي مش��ايي به صحنه انتخابات‬ ‫مسدود كرده است‪».‬‬ ‫جوانفك��ر درب��اره اين‌كه چ��را فكر‬ ‫مي‌كنيد ش��رايط به وجود آمده مطلوب‬ ‫آقاي رفسنجاني اس��ت‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪:‬‬ ‫«كام ً‬ ‫ال روش��ن اس��ت اس��تراتژي آقاي‬ ‫هاشمي طي هشت سال گذشته انتقام‬

‫گرفتن از آقاي احمدي‌نژاد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫او فك��ر مي‌كند كه دكت��ر احمدي‌نژاد‬ ‫عملكرد دولت‌هاي سازندگي و اصالحات‬ ‫را با ارائه آمارهاي خيره‌كننده از آباداني‬ ‫و پيشرفت‌هاي ش��گرف زير سؤال برده‬ ‫اس��ت‪ .‬اينك با تصميم شوراي نگهبان‬ ‫او ه��دف خ��ود يعني ح��ذف گفتمان‬ ‫احمدي‌نژاد را محقق شده مي‌بيند و بر‬ ‫اين باور است كه با كنار رفتن از صحنه‬ ‫انتخاب��ات‪ ،‬فرصت ورود مش��ايي نيز از‬ ‫دس��ت مي‌رود‪ .‬او با برخي از نامزدهاي‬ ‫مط��رح تايي��د صالحيت ش��ده‪ ،‬قرابت‬ ‫خاصي دارد و از ناحيه هيچ كدام از اين‬ ‫‪ 8‬نفر‪ ،‬احساس نگراني ندارد‪».‬‬ ‫‪ ،6+2‬تركيب�ي ك�ه هاش�مي را‬ ‫نگران نمي‌كند‬ ‫با نگاهي ب��ه گفتمان و عقبه فكري‪،‬‬ ‫سياس��ي و عملي ‪ 8‬نام��زد فعلي عرصه‬ ‫يازدهم انتخابات رياس��ت جمهوري‪ ،‬به‬ ‫وضوح مشاهده خواهيم كرد كه ‪ 6‬نفر از‬ ‫حاضرين بي‌واسطه يا با واسطه از قرابت‬ ‫فك��ري و نظري بااليي با ش��خص اكبر‬ ‫هاشمي رفسنجاني برخوردارند و ‪ 2‬نفر‬ ‫ديگر به رغم فاصله ظاهری‪ ،‬اما موضعي‬ ‫منفعالنه در برابر او داش��ته‌اند‪ .‬حس��ن‬ ‫روحان��ي‪ ،‬محم��د رضا ع��ارف و محمد‬ ‫غرضي‪ ،‬س��ه تني هس��تند كه با افتخار‬ ‫اين قرابت و نزديك��ي را فرياد مي‌كنند‬ ‫و بر طبل ادامه سياس��ت‌هاي هاش��مي‬ ‫مي‌كوبند‪.‬‬ ‫حس��ن روحان��ي كه رياس��ت مركز‬ ‫تحقيق��ات مجمع تش��خيص مصلحت‬ ‫نظام را عهده‌دار اس��ت غي��ر از آن‌كه با‬ ‫همراهي دو نفر از فرزندان هاش��مي در‬ ‫صحنه انتخابات اعالم حضور كرد و دائماً‬ ‫از تاكيد هاشمي براي ماندن در انتخابات‬ ‫مي‌گوي��د‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪ :‬همه مخالفان‬ ‫افراط به من رأي مي‌دهند!‬

‫وي ب��ا بي��ان اين‌كه ب��ا اصولگرايان‬ ‫معتدل هيچ مش��كلي ن��دارد‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫بن��ده ب��ا اصولگرايان دوس��ت ب��وده و‬ ‫هستم!‬ ‫محمد رضا عارف مع��اون اول دولت‬ ‫اصالح��ات از ديگ��ر نزديكان هاش��مي‬ ‫است‪ .‬وي پيشتر تاكيد كرده بود كه اگر‬ ‫هاش��مي به صحنه بيايد‪ ،‬در دقيقه ‪93‬‬ ‫هم باش��د‪ ،‬به نفع وي كنار مي‌رود! حاال‬ ‫نیز زمزمه‌هايي مبني بر كناره گيري وي‬ ‫به نفع روحاني به گوش مي‌رسد‪ .‬محمد‬ ‫محمدرضايي‪ ،‬رئيس س��تاد مش��ترك‬ ‫انتخابات��ي اقوام ايران��ي مي‌گويد‪ :‬آقاي‬ ‫عارف برنامه‌هاي خوبي ارائه داد كه مورد‬ ‫پس��ند ما نيز هست اما بايد اين واقعيت‬ ‫را پذيرفت كه س��اختار قدرت در ايران‬ ‫به گونه‌اي اس��ت كه آقاي روحاني بهتر‬ ‫مي‌توان��د اه��داف اصالح‌طلبان را پيش‬ ‫ببرد!‬ ‫محمد غرضي ‪ 72‬ساله نيز وزارتخانه‬ ‫پس��ت و تلگ��راف دول��ت هاش��مي را‬ ‫عهده‌دار بوده اس��ت و همانند هاش��مي‬ ‫در طرح ش��عارها و برنامه‌هاي انتخاباتي‬ ‫خود‪ ،‬سياست سياه‌نمايي صرف از اوضاع‬ ‫را س��رلوحه قرار داده اس��ت‪ .‬علي اكبر‬ ‫واليتي‪ ،‬از ديگر وزراي دولت س��ازندگي‬ ‫بوده كه در س��ال ‪ 84‬به نفع هاش��مي‬ ‫از عرص��ه رقابت‌ها كناره‌گي��ري كرد و‬ ‫در تفس��يري ديگر در س��ال ‪ 92‬به نفع‬ ‫وي در ميدان رقابت‌ها حاضر ش��د! وي‬ ‫بارها تاكيد كرده هاش��مي را رأس فتنه‬ ‫نمي‌دان��د و تاكيد مي‌كند ك��ه‪« :‬هيچ‬ ‫گاه نگفته‌ام هاش��مي در فتنه ‪ 88‬نقش‬ ‫داشته است‪».‬‬ ‫محس��ن رضاي��ي‪ ،‬دبي��ر مجم��ع‬ ‫تش��خيص مصلحت نظام كه رياستش‬ ‫را اكبر هاش��مي رفس��نجاني عهده‌دار‬ ‫اس��ت‪ ،‬همواره دبير جلساتي بوده كه به‬ ‫رياست هاشمي رفسنجاني تشكيل شده‬ ‫است‪ .‬س��ابقه همكاري محسن رضايي‬ ‫با هاش��مي تنها به مجمع تشخيص باز‬ ‫نمي‌گردد! وي در دوران ‪ 8‬س��ال جنگ‬ ‫تحميلي جز در مواردي اندك از قرابت و‬ ‫نزديكي بسياري با وي و سياست‌هايش‬ ‫برخوردار بود‪ .‬محس��ن رضايي نيز مانند‬ ‫‪ 7‬كانديداي ديگر براي حضور در عرصه‬ ‫رقابت‌ها خود را به سالح انتقاد و تخريب‬ ‫دولت مس��لح ك��رده اس��ت‪ .‬محمدباقر‬ ‫قاليباف ه��ر چند خيلي دوس��ت دارد‬ ‫كه به مثابه هاشمي‪ ،‬فراجناحي تعريف‬ ‫ش��ود و خود را متعلق ب��ه هيچ كدام از‬ ‫اردوگاه‌هاي سياس��ي نداند‪ ،‬اما ش��يوه‬ ‫عملكرد و گفتمانش چيزي نيس��ت كه‬ ‫بخواهد بر آن سرپوش بگذارد و آن را با‬ ‫واژه‌ها تزئين كند‪ .‬وي همين چند وقت‬ ‫پيش ب��ود كه در يك��ي از همايش‌هاي‬ ‫ش��هرداري ته��ران با تاكيد هميش��گي‬ ‫خود ب��ر تعابيري مانن��د «عقالنيت» و‬ ‫«اعتدال»‌‪ ،‬تكنوكرات بودن را پذيرفته و‬ ‫تاكيد كرده بود‪« :‬ممكن است كه بگويند‬ ‫قاليباف‪ ،‬انسان تكنوكراتي است كه بايد‬ ‫بگوييم تكنوكرات بودن چيز بدي نيست‬ ‫و به معناي استفاده درست از ابزار خوب‬ ‫و مدرن اس��ت كه براي پياده‌سازي يك‬ ‫آ‌رم��ان و يك عقل متصل به وحي الهي‬ ‫استفاده مي‌شود‪ ».‬البته سردار در ابتداي‬ ‫ورود هاشمي و قبل از رد صالحيت وي‪،‬‬ ‫كمي ژس��ت هاشمي‌ستيزي گرفت كه‬ ‫بالفاصله با حذف هاشمي‪ ،‬اين ژست نيز‬ ‫فروكش كرد!‬ ‫هــرچنــ��د س��ـــعيد جليلـ��ي و‬ ‫غالمعلي حدادعادل در سويي قرار دارند‬ ‫كه فاصله‌ش��ان با هاشمي زياد است‪ ،‬اما‬ ‫اين سبب نمي‌شود كه اين دو را در تقابل‬ ‫با هاشمي و سياس��ت‌ها و برنامه‌هايش‬ ‫ارزياب��ي كنيم‪ .‬وحي��د جليل��ي‪ ،‬برادر‬ ‫س��عيد جليلي تاكيد مي‌كند كه سعيد‬ ‫در س��ال ‪ 84‬به احمدي‌نژاد رأي نداده و‬ ‫علي باقري‪ ،‬رئيس ستاد جليلي مي‌گويد‪:‬‬ ‫جليلي نه بديل دارد و نه بدل! مشي وي‬ ‫در عرصه‌هاي مختلف با خيلي‌هاي ديگر‬ ‫قابل مقايسه نيست!‬ ‫غالمعلي حدادعادل نيز همواره به مرد‬ ‫آرام و معتدل! عرصه سياس��ت معروف‬ ‫ب��وده و در اين رقابت‌ه��ا با موضعگيري‬ ‫منفعالنه سعي كرده تا در جايگاه حامي‬ ‫دولت و رئيس آن قرار نگيرد‪.‬‬ ‫***‬ ‫اين روزها حفظ فاصله از احمدي‌نژاد‬ ‫و گفتم��ان وي‪ ،‬يكي از سياس��ت‌هايي‬ ‫اس��ت كه نامزدهاي حاضر به جد آن را‬ ‫دنبال مي‌كنند تا از هرگونه شائبه‌اي در‬ ‫اين حوزه مصون بمانند‪.‬‬ ‫آرايش ‪ 6+2‬نامزدهاي يازدهم نشان‬ ‫مي‌دهد كه اين سياست جنبه عملي به‬ ‫خود گرفته و در ميدان رقابت كانديداها‬ ‫نتيجه ‪ 8‬به هيچ به نفع هاشمي در حال‬ ‫پيش رفتن است!‬

‫شیپورچی‬

‫مسابقه محله‬

‫سالم بینندگان و خوانندگان عزیز؛‬ ‫با سری جدید برنامه مسابقه محله در‬ ‫خدمتیم‪.‬‬ ‫چن��د ش��رکت کنن��ده داری��م که‬ ‫ق��راره ب��ه س��ؤاالت م��ا پاس��خ بدن‪.‬‬ ‫شرکت‌کنندگان عزیز دستاشون روی‬ ‫زنگ باش��ه و هرک��س زودتر زنگ زد‪،‬‬ ‫جواب سؤال رو بده‪.‬‬ ‫ضمن��اً می‌تونی��د به ش��یوه از کی‬ ‫بپرسم هم عمل کنید‪.‬‬ ‫اسم لیونل مس�ی‪ ،‬بازیکن تیم‬ ‫بارسلون چیه؟‬ ‫زنگ اول‪ :‬سؤال شما اشتباهه‬ ‫زن�گ دوم‪ :‬ش��ما انتظ��ار داری��د ت��و ای��ن زم��ان کوت��اه‬ ‫ب��ه س��ؤالی س��خت ج��واب بدهي��م‪ .‬ب��ه ش��عور م��ا توهی��ن‬ ‫می‌کنید!‬ ‫زنگ سوم‪ :‬یه راهنمایی کوچیک کنید لطفاً‪.‬‬ ‫* در این قسمت از برنامه هر یک از عزیزان شرکت کننده که‬ ‫بتونن ‪ 6‬بار سریع و پشت سرهم بگن‪ :‬دوغ گازدار دوغ گازدار‪ ،‬به‬ ‫مرحله بعد صعود می‌کنن‪.‬‬ ‫* در این قس��مت از برنامه کاردس��تی‌هاتون رو با موضوعاتی‬ ‫مثل تورم‪ ،‬اش��تغال و‪ ...‬به مردم نشون بدید‪ .‬هر کی کاردستیش‬ ‫بهتر بود‪ ،‬به مرحله بعد می‌ره!‬ ‫یک عکس نشونتون می‌دیم در موردش توضیح بدید‪( .‬مجری‬ ‫عکس رو نشون می‌ده)‬ ‫زن�گ اول‪ :‬متاس��فانه بر اثر سیاس��ت‌های غل��ط اقتصادی‪،‬‬ ‫پاترول‌ه��ای چین��ی! به‌صورت بی‌رویه وارد مملکت ش��ده و من‬ ‫جلوی این کار رو می‌گیرم!‬ ‫زن�گ دوم‪ :‬به ش��عور م��ا توهین می‌کنید؟ یعن��ی من فرق‬ ‫ماکزیم��ا با پرادو رو نمی‌دونم‪ .‬من اص� ً‬ ‫لا قهر می‌کنم و دیگه تو‬ ‫برنامه‌هاتون نمیام‪ .‬من اص ً‬ ‫ال نظری ندارم‪.‬‬ ‫میزان هزینه تبلیغات انتخاباتي چقدر است؟‬ ‫چن��د نفر از حضار‪ :‬ببخش��ید زنگ ما خراب ش��ده و صداش‬ ‫درنمیاد‪ .‬بی زحمت س��ؤال بعدی! زنگ به این س��ؤاالت انحرافی‬ ‫حساسه!‬ ‫نکته‪ :‬در پی برگزاری این مس��ابقه‪ ،‬برنام��ه خنده بازار برای‬ ‫همیشه تعطیل شد!‬

‫گزیده اخبار‬

‫هدف برخي خبرسازي‌ها‪ ،‬نااميد کردن‬ ‫مردم است‬

‫دبيرخان��ه جنبش عدم تعهد ‪ ،‬خبرس��ازي‌هاي خ�لاف واقع و‬ ‫دروغين عليه مهندس رحيم‌مش��ايي با عنوان «جمع‌آوري تومار و‬ ‫افسردگي به خاطر رد صالحيت» را تکذيب کرد‪.‬‬ ‫در اين تكذيبيه آمده است‪:‬‬ ‫در پي خبرس��ازي‌هاي خالف واقع و دروغين عليه جناب آقاي‬ ‫مهندس رحيم مش��ايي با عنوان «جمع‌آوري تومار و افسردگي به‬ ‫خاطر رد صالحيت» به اطالع مي‌رساند که اين خبر از اساس کذب‬ ‫محض مي‌باشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه عده‌اي ب��دون واهمه از پيگرد قضاي��ي و قانوني‪ ،‬در‬ ‫چند س��ال گذش��ته اخبار دروغ و تهمت‌هاي نا‌روايي را به صورت‬ ‫س��ازماندهي شده و هدفمند عليه دولت مطرح و به ويژه ظلم هاي‬ ‫زي��ادي علي��ه مهندس رحيم‌مش��ايي تحميل کردند ت��ا آنها را از‬ ‫مسئوليت اصلي خود يعني خدمتگزاري صادقانه به مردم و تالش‬ ‫براي اعتالي کشور غافل کنند که خوشبختانه دولتمردان هيچ‌گاه‬ ‫اسير اين سناريوپردازي‌ها نش��ده و بدون توجه به خبرسازي‌هاي‬ ‫دروغين با نش��اط و اميد مسير انجام مس��ئوليت اصلي خود را در‬ ‫پيش گرفته و خم به ابرو نياوردند‪.‬‬ ‫بي ترديد عامالن انتش��ار اينگونه اخبار سراس��ر کذب ‪ ،‬بخوبي‬ ‫مي‌دانند که با دروغ‌پردازي و توليد اخبار ساختگي هرگز نمي‌توانند‬ ‫در عزم و اراده دولتمردان و عاشقاني چون مهندس مشايي که در‬ ‫خدمت‌رس��اني صادقانه و بي‌منت به ملت فهيم و انقالبي پيش��تاز‬ ‫هستند‪ ،‬خللي ايجاد کنند‪.‬‬ ‫دبيرخان��ه جنبش عدم تعهد در پايان تكذيبي��ه خود با تاکيد‬ ‫مجدد بر کذب محض بودن خبر مذکور براي چندمين بار همگان‬ ‫را ب��ه رعايت اخالق و رفتار اس�لامي دعوت مي‌کند و بر اين نکته‬ ‫تاکيد دارد هدف اصلي کساني که اينگونه خبرسازي‌هاي دروغين‬ ‫را منتشر مي‌کنند نااميد کردن خيل عظيم مردمي است که هنوز‬ ‫به درست شدن شرايط اميدوار هستند‪.‬‬

‫نشست تهران در مورد سوريه‪ ،‬نقش‬ ‫مهمي درپايان خشونت‌ها خواهد داشت‬

‫عدنان محمود‪ ،‬س��فیر س��وریه در تهران در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫درباره آخرین تحوالت بحران سوریه گفت‪ :‬کشورهای غربی تالش‬ ‫می‌کنند تا تالش‌های مس��المت‌آمیز دیگر کشورها را برای حل و‬ ‫فصل بحران سوریه ناکام بگذارند‪.‬‬ ‫این به ضرر منافع مردم س��وریه و کشورهای منطقه است؛ چرا‬ ‫که برخی کشورها مانند ایران‪ ،‬روسیه و چین خواهان حل و فصل‬ ‫مسالمت‌آمیز بحران سوریه هستند‪.‬‬ ‫وی درباره تالش‌های جمهوری اس�لامی ایران برای حل بحران‬ ‫سوریه تاکید کرد‪ :‬ایران از زمان وقوع بحران در سوریه نقش مثبتی‬ ‫ایفا کرده و تالش‌های این کش��ور همواره سازنده بوده است‪ .‬تهران‬ ‫همیشه تالش می‌کند تا از امنیت و ثبات موجود در سوریه از طریق‬ ‫انجام گفت‌وگوهای فراگیر ملی و راه‌حل‌های سیاسی در این کشور‬ ‫که نظام دمشق آنها را پیگیری می‌کند‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫محمود درباره نشس��ت بین‌المللی دوس��تان س��وریه در تهران‬ ‫که روز چهارش��نبه با حضور بیش از ‪ 40‬کش��ور برگزار شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این نشس��ت نقش مهمی در ادامه تالش‌ها برای دس��تیابی به‬ ‫راهکار سیاسی در خصوص مسأله سوریه از طریق پایان بخشیدن‬ ‫به خشونت‌ها و برگزاری مذاکرات ملی بدون پیش شرط به رهبری‬ ‫نظام سوریه دارد‪.‬‬ ‫س��فیر سوریه در تهران با اش��اره به کنفرانس ژنو ‪ 2‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫نشست تهران درست مدتی پیش از برگزاری نشست ژنو‪ 2‬برپا شد‬ ‫و تالش کرد تا در سایه همکاری‌های اخیر روسیه و امریکا و نزدیکی‬ ‫این دو کشور در خصوص سوریه شرایط را برای حل و فصل بحران‬ ‫این کش��ور فراهم کند‪ .‬نظام سوریه نیز از این همکاری‌ها استقبال‬ ‫کرده است‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫اعطاي وام ‪ 10‬ميليون توماني به زنان سرپرست خانوار‬ ‫مديركل توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي با بيان اين‌كه ‪ 173‬هزار و ‪ 500‬خانواده‬ ‫زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬وظيفه سازمان‪ ،‬حمايت از‬ ‫خانواده‌ها و زنان سرپرست خانوار نيازمند است‪ .‬فريبا بريماني با بيان اين‌كه طرح خدمات مالي‬ ‫خرد از سه سال پيش به صورت پايلوت در ‪ 9‬استان كشور اجرا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به گروه‌هاي‬ ‫همياري كه پتانسيل مددجو شدن را دارند در قالب گروه و بدون ضامن و وثيقه وام اعطا مي‌شود‪.‬‬ ‫بريماني با بيان اين‌كه اين وام در سه مرحله و از ‪ 10‬ميليون تومان به باال به اين گروه‌ها پرداخت‬ ‫مي‌شود‪ ،‬گفت‌‪ 180:‬گروه فعال در اين زمينه وجود دارد و اين افراد باالي‪ 99‬درصد وام مورد نظر را‬ ‫بازپرداخت كرده‌اند و اميدواريم بتوانيم اين برنامه را به صورت ملي در سراسر كشور پيش ببريم‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫ریتالین‪ ،‬بدون نسخه ممنوع!‬

‫مدیرکل درمان ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر گفته كه در دس��ترس‬ ‫ب��ودن داروه��ای درم��ان اعتیاد‬ ‫موض��وع اختالف‌نظری اس��ت که‬ ‫بین کارشناس��ان نظام سالمت و‬ ‫برخی کلینیک‌داران درمان اعتیاد‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما فروش ریتالین در‬ ‫داروخانه‌ها باید ممنوع شود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر صابری زفرقندی درباره در دس��ترس بودن داروهای‬ ‫درمان اعتیاد مانند ریتالین در جامعه تاكيد كرده كه معتقديم یکی‬ ‫از ابزارهای پیشگیری از سوء‌مصرف مواد مخدر پیشگیری محیطی‬ ‫است و نباید این داروها به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬وی گفته‬ ‫كه اساس اصلی پیشگیری محیطی‪ ،‬مقابله با شبکه‌های توزیع مواد‬ ‫مخدر است و این که این مواد به راحتی در دسترس مردم نباشند‪.‬‬

‫افزایش یک‌سال به دوره تحصیلی هنرستانی‌ها‬

‫مع��اون آموزش متوس��طه وزیر آموزش و پ��رورش با بیان این‬ ‫که ‪ 2‬نوع مدرس��ه در قالب عناوین دبس��تان و دبیرستان در کشور‬ ‫خواهیم داش��ت‪ ،‬اع�لام كرده كه به دوره تحصیلی هنرس��تانی‌ها‪،‬‬ ‫یک س��ال اضافه شده است‪ .‬ابراهیم سحرخیز همچنين از دانشگاه‬ ‫فرهنگیان به عنوان حلقه پژوهش��ی میان صف و س��تاد آموزش و‬ ‫پرورش نام برده و بر پاس��خگویی این دانشگاه به سؤاالت پژوهشی‬ ‫حوزه‌های مختلف نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد‪.‬‬

‫تمدید مهلت تفحص از دانشگاه آزاد‬

‫یک نماین��ده مجلس از تمدید‬ ‫مهلت تحقیق و تفحص از دانشگاه‬ ‫آزاد خبر داد‪ .‬رض��ا صابری درباره‬ ‫آخرین وضعیت تفحص از دانشگاه‬ ‫آزاد‪ ،‬گفت��ه كه تاکن��ون اطالعات‬ ‫گس��ترده‌ای با همکاری مدیریت‬ ‫دانش��گاه آزاد در زمینه پیش��برد‬ ‫تفحص به دس��ت آمده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که بخش‌های زيادي از تفحص در حال تدوین گزارش‬ ‫است‪ ،‬توضيح داده كه این بخش‌ها در اختیار هیات رئیسه مجلس‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ ،‬اما اگر به جامعیت نظر برسیم‪ ،‬مدت تفحص تا‬ ‫‪ 6‬ماه آینده تمدید خواهد شد‪ .‬سخنگوی کمیته تفحص از دانشگاه‬ ‫آزاد‪ ،‬یادآور شده كه آخرین مهلت تفحص از دانشگاه آزاد‪ ،‬پایان تیر‬ ‫س��ال جاری بود‪ ،‬اما با اجازه هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫این مدت تا آذر امسال تمدید می‌شود‪.‬‬

‫خبـر کوتاه‬ ‫آخرين آمار دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي‬ ‫مدير دفترگسترش وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري آخرين آمار‬ ‫دانش��گاه‌هاي تك‌جنسيتي كش��ور را اعالم كرد‪ .‬ابوالفضل حسني‬ ‫ب��ا بيان اين‌كه در دانش��گاه‌هاي دولتي تاكن��ون ‪ 15‬مجوز قطعي‬ ‫تك‌جنس��يتي صادر شده است‪ ،‬گفت‪ 4 :‬دانشگاه هم مجوز اصولي‬ ‫درياف��ت كردند‪ .‬وي اظهار كرد‪ :‬تعداد دانش��گاه‌هاي غيرانتفاعي و‬ ‫غيردولتي تك جنسيتي كه تاكنون از دفتر گسترش آموزش عالي‬ ‫مجوز گرفته‌اند‪ 10 ،‬مورد است‪.‬‬

‫ثبت‌نام اينترنتي آموزش‌هاي ضمن خدمت فرهنگيان‬ ‫رئي��س مركز آم��وزش نيروي‬ ‫انس��اني آم��وزش و پ��رورش از‬ ‫راه‌ان��دازي و آغ��از به كار س��امانه‬ ‫جامع مديريت آموزش و يادگيري‬ ‫فرهنگي��ان كش��ور ب��ه آدرس‬ ‫‪ www.ltms.medu.ir‬خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اي��ن س��امانه ب��ا هدف‬ ‫«آموزش گويا و ارتقاي سطح علمي‬ ‫و مهارت‌هاي علمي و توانمندي فرهنگيان» راه‌اندازي ش��ده است‪.‬‬ ‫اسداهلل اس��دي گرمارودي گفت‪ :‬با طراحي اين سامانه‪ ،‬فرهنگيان‬ ‫بر اس��اس نيازهايي كه مركز آموزش نيروي انساني اعالم مي‌كند‪،‬‬ ‫مي‌توانند در كالس‌هاي ضمن خدمت كه در اين سامانه برنامه‌ريزي‬ ‫مي‌شود‪ ،‬شركت كنند و همه فرايند ثبت‌نام‪ ،‬آموزش‌هاي كوتاه مدت‬ ‫و اعالم نتايج به شكل اينترنتي انجام مي‌شود‪.‬‬

‫پرداخت معوقات پزشكان عمومي‬ ‫برنامه پزشك خانواده‬ ‫معاون ستاد كشوري برنامه پزشك خانواده از پرداخت مطالبات‬ ‫و معوقات پزشكان عمومي زير پوشش برنامه پزشك خانواده خبر‬ ‫داد‪ .‬دكتر مغيثي فرهنگ‌سازي و اطالع‌رساني به مردم را مهمترين‬ ‫اصل در اجراي برنامه پزش��ك خانواده عنوان و اظهار كرد‪ :‬هدف از‬ ‫اين برنامه سالمت محور بودن عالوه بر درمان محوري است‪.‬‬

‫بهره‌مندي خانواده‌ها از مزاياي پورتال اوقات فراغت‬

‫‪ 15‬روز مانده تا ثبت جهاني كاخ گلستان و ميمند‬ ‫‪ 2‬پرونده «مجموعه فرهنگي ‪ -‬تاريخي كاخ گلستان» و «روستاي‬ ‫تاريخي دست‌كند ميمند» در سي‌وهفتمين اجالس كميته ميراث‬ ‫جهاني يونسكو از ‪ 26‬خرداد تا ‪ 6‬تير در كامبوج برگزار مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫پرونده‌ها پس از بررسي در اجالس و تاييد كارشناسان يونسكو‪ ،‬در‬ ‫فهرس��ت ميراث جهاني به ثبت مي‌رسند و با اين اتفاق‪ ،‬تعداد آثار‬ ‫جهاني ايران به ‪ 17‬اثر مي‌رسد‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آغاز اجراي نسخه ‪ 02‬اصالح شده در ‪ 8‬استان جديد‬ ‫رئيس س��تاد اجرايي برنامه پزش��ک خانواده و نظام ارجاع از آغاز اجراي نسخه ‪ 02‬اصالح‬ ‫ش��ده در ‪ 8‬اس��تان جديد خبر داد و گفت‪ :‬به ازاي هر فرد تحت پوش��ش تا س��قف ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 250‬تومان س��رانه براي پزش��کان خانواده در نظر گرفته شده است‪ .‬دکتر مسعود صالحي از‬ ‫کامل ش��دن اقدام‌هاي مقدماتي براي اجراي برنامه پزش��ک خانواده در ‪ 8‬اس��تان سيستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬خراس��ان جنوبي‪ ،‬ي��زد‪ ،‬قزوين‪ ،‬اردبي��ل‪ ،‬آذربايجان ش��رقي‪ ،‬آذربايجان غربي و‬ ‫خوزس��تان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬اکنون برنامه در اين اس��تان‌ها به مرحله‌اي رس��يده که بايد با‬ ‫پزش��کان قرارداد منعقد و کار آغاز ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬مقدمات اجراي برنامه پزش��ک خانواده‬ ‫در اي��ن ‪ 8‬اس��تان از چن��د ماه قبل آغاز ش��ده و اکنون ف��رم قرارداد بيمه‌ها موجود اس��ت‪.‬‬

‫قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست به مصوبه مبهم مجلس واکنش نشان داد‬

‫رأی به نابــودی محـیط زیست‬

‫با این ح��ال خبرگزاری خانه ملت در‬ ‫خبری‪ ،‬مصوبه مجل��س را بدون عبارت‬ ‫«در حریم ش��هرها و روس��تاها» منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬بنابراین مجلسی‌ها در جریان‬ ‫بررس��ی بندهای الحاقی ب��ه ماده واحده‬ ‫بودجه سال ‪ 92‬کل کشور بار دیگر با بند‬ ‫الحاقی ‪ 63‬الیحه بودجه موافقت کردند‪،‬‬ ‫اما این بار عبارت «خارج از حریم شهرها‬ ‫و روستاها» را از آن حذف کردند‪.‬‬

‫امیـر گـودرزی‬ ‫گـــــروه جامعــه‬ ‫مصوبه مجلس این ب��ار واکنش قائم‬ ‫مق��ام س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫را به دنبال داش��ت تا جاي��ي كه وي به‬ ‫صراحت عنوان ك��رد كه مصوبه مجلس‬ ‫مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی‬ ‫و مناب��ع طبیعی به کارب��ری صنعتی یا‬ ‫سایر کاربری‌ها‪ ،‬نابودی محیط زیست را‬ ‫رقم می‌زند‪ .‬علی‌محمد ش��اعری معتقد‬ ‫اس��ت ای��ن مصوبه تیر خ�لاص بر پیکر‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی کشور است‬ ‫و به اين مهم اشاره مي‌كند كه در گذشته‬ ‫باید مجوز تغییر کاربری اراضی از س��وي‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شد‪ ،‬اما‬ ‫با تصوی��ب این قانون‪ ،‬واحدهای صنعتی‬ ‫بدون هماهنگی با وزارت کشاورزی مجاز‬ ‫به تغییر کاربری اراضی هستند که نابودی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��ابه ای��ن تصمیم‌ها در‬ ‫گذش��ته هم وجود داشت که همان‌گونه‬ ‫ک��ه می‌بینیم‪ ،‬نتیجه آن چیزی جز روند‬ ‫تخریب منابع طبیعی محیط زیست نبود‪.‬‬ ‫به اعتقاد شاعری‪ ،‬به دنبال تغییر کاربری‬ ‫اراضی کش��اورزی‪ ،‬روند فرسایش خاک‬ ‫ش��دت گرفته و منابع آب کش��ور نابود‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر اين پدیده بیابان‌زایی‬ ‫هم شدت می‌گیرد‪ .‬البته این تنها موضع‬ ‫ش��اعری نیس��ت‪ ،‬چرا كه چندی پیش‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم‬ ‫گفت��ه بود‪ :‬مصوبه جدید مجلس‬ ‫به‬ ‫ب��رای تغییر کارب��ری زمین‌ه��ا موجب‬ ‫افزای��ش زمین‌خواری می‌ش��ود بنابراین‬ ‫م��ا به ش��ورای نگهبان نامه نوش��تیم تا‬

‫جلوی این مصوب��ه را بگیرد‪ .‬محمدجواد‬ ‫محمدی‌زاده در حاشیه برگزاری نخستین‬ ‫همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی که‬ ‫در سالن همایش سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته بودجه سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیست افزایش خوبی پیدا می‌کرد اما در‬ ‫سال ‪ 92‬بودجه کل کشور انقباضی است‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی پیشنهادات‬ ‫ارائه شده ما در کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫شورای اسالمی با موافقت مواجه نشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مصوب�ه مجل�س سوءاس�تفاده‬ ‫زمین خواران را به دنبال دارد‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن که نگ��ران مصوبه‬ ‫مجل��س در زمینه تغییر کاربری زمین‌ها‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر می‌رسد با این‬ ‫مصوبه امکان سوء اس��تفاده برخی افراد‬ ‫مانند زمین‌خواران افزایش یابد‪ .‬البته پس‬ ‫از واکنش‌ه��ای فعاالن محیط زیس��ت و‬ ‫مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬

‫مجلس��ی‌ها مصوبه خود را اندکی تغییر‬ ‫دادند که البت��ه فایده‌ای به حال طبیعت‬ ‫نداش��ت‪ .‬پ��س از آن ک��ه مجلس��ی‌ها‬ ‫بندی الحاق��ی را در الیحه بودجه ‪ 92‬به‬ ‫تصویب رساندند که به دنبال آن‪ ،‬احداث‬ ‫واحدهای تولیدی در اراضی ملی را بی‌نیاز‬ ‫از اخ��ذ مجوز تغیی��ر کارب��ری می‌کرد‪،‬‬ ‫نماین��دگان مردم این بند را دوباره تغییر‬ ‫دادند و عبارت «خارج از حریم ش��هرها و‬ ‫روستاها» را از آن حذف کردند‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس در نشس��ت علنی روز یکش��نبه‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهشت‪ ،‬در جریان بررسی بخش‬ ‫درآمدی الیحه بودجه با الحاق بند ‪ ۶۳‬به‬ ‫این الیحه موافقت کردند‪ .‬این بند عبارت‬ ‫ب��ود از‪« :‬احداث گلخانه‌ه��ا‪ ،‬دامداری‌ها‪،‬‬ ‫مرغداری‌ه��ا‪ ،‬م��زارع پ��رورش ماه��ی و‬ ‫واحدهای تولیدی کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در‬ ‫اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و‬ ‫مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی‬ ‫استان‌ها‪ ،‬نیاز به تغییر کاربری ندارد‪».‬‬

‫‪ ë‬ابهام در بندهای مصوبه مجلس‬ ‫در حال حاضر این بند به این صورت در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ 92‬آمده است‪« :‬احداث‬ ‫گلخانه‌ه��ا‪ ،‬دامداری‌ه��ا‪ ،‬مرغداری‌ه��ا‪،‬‬ ‫م��زارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی‬ ‫کش��اورزی و صنعت��ی و معدنی با رعایت‬ ‫ضوابط زیس��ت محیطی در اراضی مورد‬ ‫موافقت س��ازمان‌های جهاد کش��اورزی‬ ‫استان‌ها‪ ،‬نیاز به تغییر کاربری ندارد‪».‬‬ ‫هنوز مش��خص نیس��ت که منظور از‬ ‫«اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد‬ ‫کش��اورزی استان‌ها» چیس��ت و حذف‬ ‫عبارت «خارج از حریم شهرها و روستاها»‬ ‫چ��ه تغییری در این مصوب��ه ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا که عموماً اراض��ی ملی یا در‬ ‫اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا‬ ‫در اختیار سازمان محیط زیست است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در حریم‌های شهری‬ ‫و روستایی‪ ،‬بيش��تر پارک‌های جنگلی و‬ ‫گاه مناطق حفاظت ش��ده قرار دارند که‬ ‫مدیریت آن‌ها به شهرداری‌ها و دهداری‌ها‬ ‫واگذار نشده است‪ .‬بنابراین حذف عبارت‬ ‫«خارج از حریم شهرها و روستاها» عم ً‬ ‫ال‬ ‫دامنهٔ زمین‌هایی که نیاز به تغییر کاربری‬ ‫ندارند را افزایش داده و این زمین‌ها را هم‬ ‫شامل می‌شوند‪.‬‬

‫ارائه درخواست متقاضيان نقل و انتقال دانشجويي از ‪ 16‬خرداد‬

‫معاون دانش��جويي دانش��گاه آزاد اسالمي از آغاز‬ ‫ثبت‌نام متقاضيان نقل و انتقال از پنجشنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬مهلت ثبت‌نام انتقالي تا ‪ 16‬تير ‪92‬‬ ‫ادامه دارد‪ .‬به گزارش خبرنگار  ‪ ،‬ايروان مسعودي‬ ‫اصل در نشست خبري با بيان اين‌كه در حال حاضر به‬ ‫جز استان‌هاي تهران و البرز در همه استان‌ها شرايط‬ ‫نقل و انتقاالت براساس آيين‌نامه فراهم است‪ ،‬اظهار‬ ‫كرد‪ :‬بر اين اس��اس رعايت ج��دول همترازي الزامي‬ ‫ندارد و دانشجويان مي‌توانند در واحدهاي غيرهمتراز‬ ‫بحث مهماني خود را پيگيري كنند‪ .‬به گفته وي به‬ ‫واحدهاي دانش��گاه آزاد هم اختيار كامل داده شده‬ ‫است تا دانش��جويان بتوانند براي نقل و انتقاالت به‬ ‫واحد مبدأ مراجعه كرده و در همان جا مسائل نقل و‬ ‫انتقاالت را پيگيري كنند‪.‬‬ ‫مسعودي اصل با بيان اين‌كه خانواده‌هاي ايثارگران‬

‫و اف��راد داراي بيماري‌ه��اي خاص‬ ‫و همچنين فرزن��دان اعضاي هيات‬ ‫علمي دانش��گاه‌ها مش��مول نقل و‬ ‫انتقال استان تهران و البرز مي‌شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته در ح��ال حاضر تعريف‬ ‫قانوني از بيماران خاص نيس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بيماران تاالسمي‪ ،‬هموفيلي‪ ،‬پيوند‬ ‫كليوي‪ ،‬ام اس و برخي س��رطان‌ها‬ ‫ش��امل اين آيين‌نامه مي‌ش��وند و بيم��اران ديگر نيز‬ ‫مي‌توانند از طريق كميته پزش��كي بررسي كنند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه اگر در شهرس��تاني بيماري وجود داشته‬ ‫باش��د كه امكان درمان وي در آن شهرس��تان نباشد‬ ‫كميسيون پزشكي تشخيص مي‌دهد كه اين دانشجو‬ ‫در نزديك‌ترين مكان به تحصيل ادامه دهد‪.‬‬ ‫معاون دانش��جويي دانشگاه آزاد گفت‪ :‬افرادي كه‬

‫دو ترم معدل باالي ‪ 17‬داشته باشند‬ ‫هم مشمول اين آيين‌نامه هستند و‬ ‫كس��اني كه در دوره مهماني موقت‬ ‫خ��ود در طول دو ت��رم معدل باالي‬ ‫‪ 14‬داشته باشند‪ ،‬مي‌توانند مهمان‬ ‫دائم ش��وند‪ .‬وي افزود‪ :‬اين آيين‌نامه‬ ‫براي مديران سياس��ي يعني سفرا‪،‬‬ ‫وزرا‪ ،‬نمايندگان مجلس و همسران‬ ‫و فرزندانشان هم امكانپذير است‪.‬‬ ‫مس��عودي اصل درباره تع��داد متقاضيان انتقال‬ ‫يا مهماني اظهار كرد‪ :‬در نيمس��ال اول و دوم س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ 40‬تا ‪ 50‬هزار درخواس��ت داشتيم‬ ‫و پيش‌بين��ي مي‌كنيم امس��ال هم ‪ 65‬ت��ا ‪ 70‬هزار‬ ‫دانشجوي متقاضي استفاده از شرايط نقل و انتقاالت‬ ‫را داشته باشيم‪.‬‬

‫‪ 51‬درصد حوادث ناشي از كار مربوط به كارگران ساختماني‬

‫مديركل بازرس��ي وزارت تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي‬ ‫از كاهش ‪ 21/7‬درصدي حوادث ناش��ي از كار خبر داد‬ ‫و گفت‪ 51 :‬درصد حوادث ناش��ي از كار مربوط به حوزه‬ ‫س��اختمان اس��ت‪ .‬محمد اصابتي درباره تهديداتي كه‬ ‫ايمني و سالمت كارگران را به مخاطره مي‌اندازد؛ افزود‪:‬‬ ‫نزديك به ‪ 85‬درصد حوادثی که در محیط‌های کار اتفاق‬ ‫می‌افتد مربوط به عوامل انسانی است که فقط به کارگر‬ ‫مربوط نمی‌شود ‪ ،‬بلکه بعد نظارت‪‌،‬آموزش و به‌کارگیری‬

‫وس��ایل و تجهیزات نیز در آن دخیل اس��ت‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬بر اساس آخرین اطالعات و آمار موجود در جهان‬ ‫در سال ‪ 2008‬حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 320‬هزار حادثه منجر‬ ‫به فوت داش��تیم که ‪ 320‬هزار م��ورد حوادث مرگبار و‬ ‫‪ 2‬میلیون مورد مربوط به بیماری‌های شغلی بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر کل س��ازمان بازرسی وزارت تعاون‪ ،‬كار و‬ ‫رفاه اجتماعی ‪ 24‬درصد بیماری‌های ش��غلی مربوط به‬ ‫بیماری‌های خونی بوده است که از این میزان ‪ 910‬هزار‬

‫راه‌اندازي‬ ‫مراكز حامي كودك‬ ‫و خانواده‬ ‫مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي از‬ ‫راه‌اندازي مراكز حامي كودك و خانواده در ‪ 5‬استان كشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬طي سال گذشته بيش از ‪ 30‬هزار نفر به ‪ 163‬مركز‬ ‫مداخل��ه در بحران به منظور كاهش ط�لاق مراجعه كردند كه‬ ‫بيشتر آن‌ها منجر به سازش شد‪.‬‬ ‫ولي‌اهلل نصر با اشاره به برنامه‌هاي اورژانس اجتماعي سازمان‬ ‫بهزيس��تي گفت‪ :‬مراكز مداخله در بحران‪ ،‬خدمات س��يار‪ ،‬خط‬ ‫‪ ،123‬پايگاه‌هاي خدمات اجتماعي و غيره از جمله خدماتي است‬ ‫كه دفتر امور آس��يب ديدگان ارائه مي‌كن��د‪ .‬وي افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 163‬مركز مداخله در بحران در سراس��ر كش��ور فعال است كه سال‬ ‫گذشته به ‪ 30‬هزار و ‪ 247‬نفر خدمات ارائه كرده است و همچنين با افزايش‬ ‫‪ 100‬دس��تگاه خودروي اورژانس اجتماعي تعداد خودروها به ‪ 300‬دستگاه‬ ‫افزايش يافت كه توانستيم به ‪ 61‬هزار و ‪ 591‬مورد خدمات ارائه دهيم‪.‬‬ ‫نصر با اش��اره به ‪ 110‬پايگاه خدمات اجتماعي موجود در سراسر كشور‬ ‫گف��ت‪ :‬اين پايگاه‌ها در محالت مختلف به متقاضي��ان خدمات الزم را ارائه‬ ‫مي‌دهد كه س��ال گذش��ته هم ‪ 290‬هزار و ‪ 586‬مورد مراجعه به پايگاه‌ها‬ ‫داشته‌ايم كه در نهايت ‪ 30‬هزار و ‪ 759‬پرونده تشكيل شد‪.‬‬

‫به زیستن‬

‫مديركل طرح‌ه��اي ملي وزارت‬ ‫ورزش و جوانان از انجام ‪ 70‬درصد‬ ‫فعاليت‌ه��اي مربوط ب��ه راه‌اندازي‬ ‫پورتال اوقات فراغت جوانان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬امكانات پورتال اوقات فراغت‬ ‫در حال تكميل است و احتمال دارد‬ ‫تا اوايل تابستان به بهره‌برداري برسد‪.‬‬ ‫وحيد موسي‌زاده با اشاره به اين‌كه‬ ‫قرار است دستگاه‌هاي مربوطه‪ ،‬برنامه‌هاي آينده خود را روي پورتال‬ ‫اوقات فراغت قرار دهند‪ ،‬افزود‪ :‬امكانات پورتال اوقات فراغت در حال‬ ‫تكميل است و با توجه به اين‌كه متعلق به همه فصول سال است‪ ،‬هر‬ ‫بخش از آن به مرور تكميل و راه‌اندازي مي‌شود‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫يكشنبـه‬ ‫‪ 12‬خردادماه ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫نفر جزو کس��انی بودند که تحت تاثي��ر عوامل زیان‌آور‬ ‫محیط کار قرار گرفته‌اند‪ .‬اصابتی با بیان اینکه ‪ 52‬درصد‬ ‫حوادث ناش��ي از كار بین س��اعت ‪ 7‬صبح ت��ا ‪ 2‬بعد از‬ ‫ظهر رخ می‌ده��د‪ ،‬افزود‪ 39 :‬درصد از علل بروز حوادث‬ ‫حین کار به ع��دم نظارت برمی‌گردد و س��هل‌انگاری و‬ ‫بی‌احتیاطی ‪ 23‬درصد را به خود اختصاص داده اس��ت‪،‬‬ ‫اما نباید فراموش کرد که لغزیدن و سقوط در محیط‌های‬ ‫کاری ‪ 31‬درصد عوامل حادثه‌ساز را شامل می‌شود‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫پول اضافي از پزشكان متخلف پس گرفته‬ ‫و توجيه مي‌شوند!‬

‫وزي��ر بهداش��ت در واكن��ش‬ ‫ب��ه موض��وع زيرمي��زي مي‌گويد‬ ‫ب��راي برخ��ورد ب��ا اي��ن پدي��ده‬ ‫اقدام��ات س��نگين‪ ،‬چش��مگير و‬ ‫اميدواركننده‌اي در وزارت بهداشت‬ ‫و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شروع‬ ‫ش��د‪ .‬حس��ن طريقت‌منفرد البته‬ ‫علت اين موضوع را اين‌گونه عنوان‬ ‫مي‌كند كه قانون اجازه برخورد جدي به وزارت بهداشت نداده و به‬ ‫همين دليل هم هست كه او از پيشنهاد اصالح قانون در اين زمينه‬ ‫به نمايندگان مجلس خبر داده است‪.‬‬ ‫او همچنين گفته كه «پزش��كان متخلف كه به حقوق خود قانع‬ ‫نيستند و به قوانين بي‌توجهي مي‌كنند‪ ،‬يكي يكي فراخوانده مي‌شوند‬ ‫و ضمن اين‌كه پول اضافه از آن‌ها پس گرفته مي‌شود‪ ،‬با راهنمايي‬ ‫توجيه مي‌شوند كه مس��ير قانوني را طي كنند‪ ».‬طريقت‌منفرد در‬ ‫پاسخ به اين پرسش كه چرا با پزشكان متخلف برخورد قانوني جدي‬ ‫نمي‌شود از اين موضوع گاليه كرده و مي‌گويد‪ :‬آن جور برخوردهاي‬ ‫قهري‪ ،‬مس��ير قانوني مي‌خواه��د و در زمان حاض��ر‪ ،‬قانون چنين‬ ‫اجازه‌اي به وزارت بهداش��ت نداده اس��ت و ما فقط از طريق دادگاه‬ ‫مي‌توانيم اين مس��ير را طي كنيم‪ .‬البته پيش‌نويس اصالح قانون را‬ ‫به نمايندگان مجلس داده‌ايم تا با اصالح قانون و افزايش اختيارات‬ ‫وزارت بهداشت بتوانيم بهتر منافع مردم را تامين كنيم‪.‬‬

‫چشم‌پوشي از تحريم‌هاي غيرانساني‬ ‫براي توجيه عملكرد!‬

‫تحريم‌هاي ضدبشري غرب به‬ ‫ويژه در حوزه دارو و سالمت مردم‬ ‫به گونه‌اي اس��ت كه صداي برخي‬ ‫مجامع بين‌المللي را هم در آورده‬ ‫و تحري��م دارو درخص��وص ايران‬ ‫را ضدقواني��ن حقوق بش��ر عنوان‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫اين تحريم‌ها كه جان و سالمت‬ ‫مردم را به خطر انداخته تا به حال مورد بحث و بررسي بسياري از‬ ‫محافل قرار گرفته و همه بر اين امر اذعان دارند كه اكثر مشكالت از‬ ‫جمله افزايش قيمت دارو و تجهيزات پزشكي در داخل كشور ناشي‬ ‫از همين تحريم‌هاي غيرقانوني غرب است‪.‬‬ ‫ب��ا اين حال وزير س��ابق بهداش��ت و درمان يعن��ي خانم دكتر‬ ‫دس��تجردي ب��راي توجي��ه عملكرد خود حاضر اس��ت از زش��تي‬ ‫تحريم‌هاي غيرقانوني و غيرانساني چشم بپوشد و به جاي آن خاك‬ ‫بر صورت مسئوالن دولت بپاشد‪ .‬مرضيه وحيد دستجردي كه حاال‬ ‫چند هفته‌اي است به عنوان رئيس شوراي راهبردي سالمت و رفاه‬ ‫مركز پژوهش‌هاي مجلس مش��غول به كار اس��ت گفته «‪ ۹۰‬درصد‬ ‫مشكالت حوزه سالمت ضعف مديريتي است و آقايان نبايد آن را به‬ ‫گردن تحريم‌ها بيندازند‪ ،‬رئيس‌جمهور آينده بايد حوزه سالمت را در‬ ‫اولويت برنامه قرار دهد‪».‬‬ ‫خانم دكتر! اين را هم اضافه كرده كه «رئيس‌جمهور آينده بايد‬ ‫عاقل باشد و حوزه سالمت جز اولويت‌هاي كاري او قرار گيرد‪».‬‬

‫تک خبـر‬

‫جلوگیری از خروج دانشجويان علوم پزشکي‬

‫رئيس مرکز خدمات آموزش��ي وزارت بهداشت از سياست‌هاي‬ ‫جدي��د اين وزارتخانه در نحوه انتقال دانش��جويان به کش��ور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از امس��ال با توسعه واحدهاي بين‌الملل‪ ،‬جلوي خروج‬ ‫دانشجويان به خارج از کشور را مي‌گيريم‪.‬‬ ‫س��ليمان احمدي درباره سياست‌هاي جديد انتقال دانشجويان‬ ‫به داخل کش��ور افزود‪ :‬همه سياست‌هاي اتخاذ شده براي تسهيل‬ ‫در رون��د تحصيل اين دانش��جويان اس��ت و به اين علت توس��عه‬ ‫دانش��گاه‌هاي بين‌المللي را در دستور کار قرار داده‌ايم به شكلي که‬ ‫هم‌اکنون ‪ 23‬واحد بين‌المللي در حال فعاليت هستند‪.‬‬ ‫رئيس مرکز خدمات آموزش��ي وزارت بهداشت افزود‪ :‬براي اين‬ ‫کار ظرفيت‌هاي شعبه‌هاي بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را‬ ‫افزايش خواهيم داد تا پذيرش‌ها بيشتر شود؛ چرا که در حال حاضر‬ ‫مش��کل دالر براي تامين اين دانشجويان در خارج از کشور مطرح‬ ‫است و مي‌توانيم از اين ظرفيت در کشور استفاده کنيم‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫افزايش ‪ 40‬درصدي توليد كلزا‬ ‫مع��اون وزير جهاد كش��اورزي از برداش��ت بي��ش از ‪ 110‬هزار تن كلزا خب��ر داد‪ .‬ناصر‬ ‫گفت‪ :‬س��طح زير كش��ت كلزا در س��الجاري معادل ‪ 124‬هزار‬ ‫توكلي در گفت‌وگو با‬ ‫هكتار اس��ت كه تاكنون محصول ‪ 60‬هزار هكتار آن برداش��ت ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وي‬ ‫س��طح زير كش��ت كلزا در س��الجاري و نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ‪ 44‬هزار هكتار‬ ‫افزايش يافته اس��ت‪ .‬معاون وزير جهاد كش��اورزي گفت‪ :‬انتظار مي‌رود در سالجاري توليد‬ ‫كل��زا در مجموع به ‪ 200‬هزار تن برس��د كه مي‌تواند گامي در جهت كاهش وابس��تگي به‬ ‫دانه‌هاي روغني باشد‪ .‬گفتني است وابستگي كشور به واردات روغن خام در حد ‪ 85‬درصد‬ ‫اس��ت كه اين امر موجب ش��ده رقم بااليي ارز براي واردات دانه‌هاي روغني هزينه شود‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫‪ 1392/60‬دالر‬ ‫‪ 1245400‬ریال‬ ‫‪ 24780‬ریال‬ ‫‪ 32209‬ریال‬ ‫‪ 37667‬ریال‬ ‫‪ 6747‬ریال‬ ‫‪44945‬‬ ‫‪15115‬‬ ‫‪8348‬‬ ‫‪13774‬‬ ‫‪3455‬‬

‫گزیده‬

‫آرد و نان گران نمي‌شود‬

‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران با تاکید ب��ر اینک��ه آرد و نان‬ ‫گران نمی‌ش��ود‪ ،‬از رشد ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫در خرید تضمینی گندم سال جاری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫عباس قبادی اظهار داشت‪ :‬تاکنون‬ ‫یک میلی��ون و ‪ 50‬ه��زار تن گندم‬ ‫توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران از‬ ‫کشاورزان ایرانی به نرخ تضمینی خریداری شده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته با رشد ‪ 17‬درصدی مواجه است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش‬ ‫پیدا می‌کند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم ‪720‬‬ ‫تومان است و با توجه به جایزه پاکی گندم که می‌دهیم هرکیلوگرم ‪727‬‬ ‫تومانمی‌شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬هیچ برنامه‌ای برای افزایش‬ ‫قیمت خرید تضمینی گندم نداریم و قیمت آرد نیز با قیمت سال گذشته‬ ‫بین ‪ 540‬تا ‪ 590‬تومان عرضه می‌کنیم و بنایی برای افزایش قیمت آرد‬ ‫هم وجود ندارد‪ .‬با توجه به ذخایر گندمی که وجود دارد‪ ،‬فع ً‬ ‫ال هیچ برنامه‌ای‬ ‫برای افزایش قیمت آرد و نان در دستور کار نداریم‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬در دو ماهه اول سال جاری‪ 500 ،‬هزار تن گندم با ارز‬ ‫مرجع ‪ 1226‬تومانی وارد کشور شده است‪ ،‬اما به دنبال آن هستیم تا روند‬ ‫واردات کشور ُکند شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت‪ :‬تا به امروز ‪ 750‬میلیارد‬ ‫تومان پول کشاورزان را به صورت ساعتی بابت خرید تضمینی گندم به‬ ‫حسابشان واریز کرده‌ایم‪ .‬با توجه به مساعدت رئیس جمهور‪ ،‬تا این لحظه‬ ‫مش��کلی در پرداخت پول کشاورزان نداشته‌ایم‪ ،‬اما انتظار داریم سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در تأمین مالی‬ ‫خرید تضمینی گندم ما را یاری کنند تا به مشکل برنخوریم‪.‬‬

‫کشاورزی‬

‫سالمت و بهداشت میوه‌های قاچاق‬ ‫مورد تایید نیست‬

‫در حال��ی ک��ه رئی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و س��بزیجات از‬ ‫توزی��ع میوه‌ه��ای قاچاق خ��ارج از‬ ‫میادی��ن می��وه و تره‌بار خب��ر داده‬ ‫است‪ ،‬رئیس س��ازمان حفظ نباتات‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬س�لامت و بهداش��ت‬ ‫محموله‌های کشاورزی که به صورت‬ ‫قاچاق وارد کش��ور شده باشد‪ ،‬مورد‬

‫تایید این سازمان نیست‪.‬‬ ‫هفته گذشته حسین مهاجران از توزیع میوه‌هایی قاچاق از جمله‬ ‫زنجبیل‪ ،‬پرتقال‪ ،‬شلیل‪ ،‬ش��برنگ‪ ،‬نارگیل‪ ،‬آناناس و انگور مشکی در‬ ‫خارج از میادین میوه و تره‌بار خبر داد که رضا فتوحی رئیس سازمان‬ ‫حفظ نباتات‪ ،‬گفت‪ :‬ورود این محموله‌ها بسیار محدود است اما سالمت‬ ‫آن‌ها از نظر عاری بودن از آفات و بیما‌ری‌ها مورد تایید سازمان حفظ‬ ‫نباتات نیست‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬هیچ محمول ‌ه کش��اورزی نباید بدون هماهنگی و‬ ‫تایید دستگاه‌های ذیربط همچون سازمان حفظ نباتات به کشور وارد‬ ‫شود چراکه در این صورت سازمان نمی‌تواند بابت سالمت و بهداشت‬ ‫این محصوالت به مصرف‌کنندگان اطمینان بدهد‪.‬‬ ‫فتوحی افزود‪ :‬براس��اس قانون هر محمول ‌ه کشاورزی که قرار است‬ ‫وارد ش��ود باید طبق مقررات و اس��تاندارد‌های کشور مقصد‪ ،‬گواهی‬ ‫بهداش��ت دریاف��ت کند تا کش��ور واردکننده از نبود آف��ات و امراض‬ ‫احتمالی در محمول ‌ه دریافتی اطمینان حاصل کند‪.‬‬

‫واگذاری‬

‫مخابرات در آستانه لغو واگذاری‬

‫پرداخت ‪ 4‬ميليارد تومان از مطالبات چایکاران‬ ‫رئي��س س��ازمان چاي ش��مال كش��ور اع�لام ك��رد‪ :‬تاكن��ون مبل��غ ‪ 4‬ميليارد توم��ان از‬ ‫خري��د برگ س��بز چ��اي به چايكاران پرداخت ش��ده اس��ت و در صورت پرداخت س��هم‬ ‫كارخانج��ات‪ ،‬مابقي نيز به‌زودي پرداخت خواهد ش��د‪ .‬علي مح��رر افزود‪ :‬از ابتداي فصل‬ ‫برداش��ت تاكن��ون‪37 ،‬هزارتن برگ س��بز چاي با مبل��غ ‪ 29‬ميليارد توم��ان از چايكاران‬ ‫خريداري ش��ده اس��ت‪ .‬وي اظهارك��رد‪ :‬طبق توافق حاصله بايس��تي ابت��دا كارخانجات‬ ‫س��هم خود را بابت خريد برگ س��بز چاي پرداخت و پس ازآن س��ازمان چاي نس��بت به‬ ‫واري��ز س��هم خود اقدام كنند‪ .‬به گفت��ه وي‪ ،‬هم‌اكنون هر كيلوگرم برگ س��بز چاي درجه‬ ‫ي��ك مبل��غ ‪ 900‬توم��ان و درجه دو با مبل��غ ‪ 500‬تومان از چايكاران خريداري مي‌ش��ود‪.‬‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بررسي‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫عضو ش��ورای رقابت گفت‪ :‬در پی ش��کایت س��هامداران مخابرات‬ ‫به نحوه واگذاری‌‪ ،‬ش��ورای تجدیدنظر ش��ورای رقاب��ت با مخالفت با‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۱۰۰‬درصدی مخابرات‪ ،‬حکم به لغو واگذاری داده اس��ت‬ ‫اما آیا ش��ورای تجدیدنظ��ر وجاهت قانونی نفی رای ش��ورای رقابت‬ ‫را دارد؟‬ ‫در آخرین جلس��ه ش��ورای رقابت موضوعی در خصوص پذیرش‬ ‫اعتراض به واگذاری مخابرات در ش��ورای تجدید نظر ش��ورای رقابت‬ ‫مطرح ش��د و مقرر شده شورای رقابت سریعاً در مورد واگذاری بلوک‬ ‫‪ 1+50‬درصدی شرکت مخابرات ایران رای دهد‪.‬‬ ‫محمدعلی مددی عضو ناظر مجلس ش��ورای اس�لامی در شورای‬ ‫رقاب��ت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس در‬ ‫توضیح این موضوع اظهار داشت‪ :‬شرکت مخابرات در سال ‪ 88‬واگذار‬ ‫ش��د که در مورد نحوه واگذاری این ش��رکت اشکاالتی به وجود آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری س��هامداران‬ ‫قبلی آن در شورای تجدیدنظر شورای رقابت طرح شکایت کردند‪.‬‬ ‫م��ددی گفت‪ :‬صحبت بر س��ر این اس��ت که ای��ن واگذاری حتی‬ ‫در کش��ورهای اروپایی نیز جواب نداده اس��ت؛ تنها در امریکا که این‬ ‫واگذاری انجام ش��ده‪ ،‬دیگر آن را پس نگرفته‌اند‪ ،‬اما در ایران نیز این‬ ‫اش��کال مطرح ش��ده که نباید ‪ 100‬درصد این شرکت واگذار می‌شد‬ ‫بلکه باید نیمه دولتی می‌شد‪.‬‬ ‫ناظر مجلس ش��ورای اس�لامی در ش��ورای رقابت افزود‪ :‬شورای‬ ‫تجدیدنظر ش��ورای رقابت نیز با این دلیل که این ش��رکت باید نیمه‬ ‫ی می‌شد‪ ،‬حکم بر لغو این واگذاری داده است‪.‬‬ ‫دولت ‌‬

‫تلفن همــراه در بازار ارزان شــد‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫از صب��ح روز گذش��ته قيم��ت ان��واع‬ ‫تلفن‌هم��راه در بازار كاه��ش يافت‪ .‬گفته‬ ‫ش��ده يكي از داليل اصلي كه افت قيمت‬ ‫گوش��ي‌هاي وارداتي را س��بب ش��ده لغو‬ ‫تحريم فروش موبايل و كامپيوتر به ايران‬ ‫است‪ .‬مسأله ديگر كه قيمت تلفن همراه‬ ‫را كاهش داده‪ ،‬ثبات نرخ ارز است‪.‬‬ ‫گش��تي در بازار موبايل نشان داد كه‬ ‫فروش��ندگان ب��ر ادامه كاه��ش قيمت‌ها‬ ‫پيش‌بيني دارن��د و معتقدند اگر واردات‬ ‫رس��مي بدون مشكل باش��د و تحريم‌ها‬ ‫برداش��ته شود‪ ،‬قيمت تلفن همراه باز هم‬ ‫روند نزولي خواهد داشت‪.‬‬ ‫افت قيمت تلفن همراه‪ ،‬در اكثر برند‌ها‬ ‫رخ داده و بازار در شرايط آرامي است‪.‬‬ ‫فعاالن بازار مي‌گويند‪ :‬خريد و فروش‬ ‫گوش��ي‌هاي تلفن همراه ب��ه دليل گران‬ ‫شدن ارز به يكباره باالرفت و قدرت خريد‬ ‫م��ردم كاهش يافت‪ .‬پ��س از آن‌كه مردم‬ ‫با قيمت‌هاي جديد آش��نا شدند به مرور‬ ‫وضعيت بازار بهبود يافت اما اين امر دليل‬ ‫بر رونق بازار نيست‪.‬‬ ‫آن‌ها با بيان اين‌كه قيمت گوشي‌هاي‬ ‫تلف��ن هم��راه در كش��ورهاي ديگ��ر در‬ ‫مقايس��ه با ايران پايين‌تر است‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫قيمت گوش��ي در ايران بس��يار باال است‬ ‫و حال ارزان ش��دن قيمت‌ها دليل بر آن‬ ‫نيس��ت كه نرخ‌ه��ا مورد نظ��ر خريداران‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫فعاالن ب��ازار معتقدند به مرور زمان و‬ ‫لغو تحريم‌ها قيمت انواع گوشي‌ها كاهش‬ ‫بيشتري خواهد يافت و گوشي‌هاي چيني‬ ‫از بازار حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫يك��ي از فروش��ندگان تلفن‌هم��راه‬ ‫گف��ت‪ :‬از زماني‌ك��ه‬ ‫ب��ه خبرن��گار‬ ‫قيمت گوش��ي در بازار افزايش پيدا كرد‬ ‫واردكنندگان به سمت خريد گوشي‌هاي‬ ‫چين��ي رفتن��د و اكن��ون ب��ازار توس��ط‬ ‫گوش��ي‌هاي كشور ياد ش��ده اشباع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لغو تحریم‌ها فقط به دلیل انتخابات‬ ‫ام��ا درباره لغ��و تحريم‌ه��ا ديدگاه‌هاي‬

‫متعددي وجود دارد و گفته شده لغو تحري ‌م‬ ‫كامپيوتر و تلفن همراه وعده‌اي اس��ت كه‬ ‫به گفت��ه نماينده امريكا در گ��روه ‪ 5+1‬از‬ ‫‪ ۹‬خردادماه اجرايي ش��ده است؛ بازاري كه‬ ‫اكن��ون نيز مملو از كاالهاي تحريم ش��ده‬ ‫اس��ت و مصرف‌كنندگان ايراني از خدمات‬ ‫پس از فروش اين شركت‌ها بي‌بهره‌اند‪.‬‬ ‫وندی شرمن‪ ،‬معاون وزير امور خارجه‬ ‫امري��كا در آخر هفته جاري از لغو تحريم‌‬ ‫ف��روش تلفن هم��راه و كامپيوتر به ايران‬ ‫خب��ر داد و گفت كه امري��كا در پي رفع‬ ‫موانع ف��روش مواد غذايي و دارو به ايران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رمن كه به نمايندگي از امريكا در‬ ‫گروه ‪ 5+1‬با ايران مذاكره مي‌كند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجوز كلی برای لغ��و اين تحريم‌ها صادر‬ ‫ش��ده اس��ت و راه ب��رای ف��روش قانونی‬ ‫وسايل ارتباطی به ايران باز مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪« :‬اين تصميم را گرفتيم‬ ‫ت��ا تحريم‌ه��ا مانعی ب��رای اس��تفاده از‬ ‫تكنول��وژی هايی كه مردم ب��رای ارتباط‬ ‫بهتر و س��ريعتر به آن‌ها نياز دارند‪ ،‬ايجاد‬ ‫نكند‪ .‬اين موضوع هم ش��امل سخت افزار‬ ‫مي‌شود و هم شامل نرم افزار»‪.‬‬ ‫دول�ت آمری�کا عالق�ه‌ای ب�ه قطع‬ ‫ارتباط ندارد‬ ‫اين مقام امريكايي گفت‪ :‬دولت امريكا‬ ‫س��ه س��ال پيش ه��م تع��دادي از اقالم‬ ‫و ن��رم افزاره��اي ارتباطي را از ش��مول‬

‫تحريم‌ها خارج ك��رده بود و اوباما متعهد‬ ‫اس��ت كه جلوي ايجاد يك «پرده آهنين‬ ‫ارتباط��ي»دور اي��ران را بگي��رد و دولت‬ ‫اوبام��ا هيچ عالق��ه ای ندارد ك��ه ارتباط‬ ‫مردم اي��ران با هم و با خ��ارج محدود يا‬ ‫قطع ش��ود‪ .‬اين اظهارات مقام امريكايي‬ ‫در حالي بيان ش��ده كه اي��ران انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري را پيش رو دارد و اين‬ ‫عامل ش��ائبه اهداف سياس��ي پشت پرده‬ ‫اين خبر را بسيار محتمل مي‌كند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر در واقعيت بازار فناوري‬ ‫اطالعات ايران‪ ،‬هم‌اكنون تحريم‌ها مانعي‬ ‫در ورود كااله��ا ب��ه بازار ايران نيس��تند؛‬ ‫فعاالن و دس��ت ان��دركاران ب��زرگ اين‬ ‫بازار همواره عنوان كرده‌اند كه هميش��ه‬ ‫راه‌هاي��ي براي ورود كاال ب��ه ايران وجود‬ ‫دارد؛ مخصوصا از طريق كشورهاي عربي‪،‬‬ ‫ام��ا در نتيجه اعم��ال تحريم‌ها‪ ،‬كاالها با‬ ‫واسطه و در نتيجه با افزايش قيمت وارد‬ ‫بازار مي‌ش��وند كه در صورتي كه مقامات‬ ‫امريكايي ب��ه وعده‌اي ك��ه داده‌اند عمل‬ ‫كنند‪ ،‬كاه��ش قيمت در اجناس وارداتی‬ ‫به ايران اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫همچنين در صورت برداش��ته ش��دن‬ ‫واقع��ي تحريم فن��اوري‪ ،‬خدم��ات پس‬ ‫از ف��روش و ورود قطعات اين ش��ركت‌ها‬ ‫كه س��هم قابل توجه��ي در كاالهاي بازار‬ ‫مصرفي فناوري اطالعات دارند تسهيل و‬ ‫بهبود مي‌يابد‪.‬‬ ‫عالوه بر اين س��وي ديگر تحريم‌هاي‬

‫فناوري اطالعات ايران متوجه خود امريكا‬ ‫بوده اس��ت؛ ب��راي مثال فروش��گاه‌هاي‬ ‫امريكاي��ي ن��رم افزاره��اي گ��وگل براي‬ ‫سيستم عامل اندرويد‪ ،‬نرم افزارهاي جاوا‪،‬‬ ‫فروشگاه نرم افزارهاي اپل (كه در دوره‌اي‬ ‫باز و در دوره‌اي بسته بود) و به مشتري‌ها‬ ‫در سراس��ر دنيا محصول مي‌فروش��ند‪ ،‬از‬ ‫بازار ايران محروم بودند؛ زيرا به ايراني‌ها‬ ‫اج��ازه خري��د از اي��ن فروش��گاه‌ها داده‬ ‫نمي‌ش��د كه ضرر مستقيم اين ممنوعيت‬ ‫براي اين شركت‌هاي امريكايي است و با‬ ‫لغو تحريم پاي شركت‌هاي بزرگ فناوري‬ ‫امريكا نيز به بازار ‪ 70‬ميليون نفري ايران‬ ‫باز مي‌شود‪.‬‬

‫لغو تحریم‌ها بی‌اثر است‬ ‫پي��روز مجتهدزاده اس��تاد دانش��گاه‬ ‫و كارش��ناس مس��ائل بين‌المل��ل گفت‪:‬‬ ‫«اينك��ه امري��كا در اي��ن بره��ه زماني و‬ ‫در آس��تانه انتخابات ايران اق��دام به لغو‬ ‫برخي تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران‬ ‫مي‌كند نشان دادن هويج در كنار چماقي‬ ‫است كه پيشتر نشان داده بود‪».‬‬ ‫وي ادامه داد‪« :‬اينكه شرمن دليل اين‬ ‫تصميم دولت امريكا را كمك به تس��هيل‬ ‫ارتباطات ش��هروندان ايراني با يكديگر و‬ ‫جهان خارج عن��وان مي‌كند تعارف‌هايي‬ ‫اس��ت كه فق��ط براي دل خ��وش كردن‬ ‫اسرائيل صورت مي‌گيرد‪».‬‬ ‫وي اف��زود‪« :‬يعني امري��كا قصد دارد‬ ‫هدف خود از روي خوش نش��ان دادن به‬ ‫ايران را مس��أله س��هولت ارتباطات مردم‬ ‫ايران عنوان كند تا اس��رائيل گمان نكند‬ ‫مش��كالت حل شده اس��ت؛ وگرنه امريكا‬ ‫اذع��ان دارد ك��ه مردم اي��ران در منطقه‬ ‫خاورميانه از نظر دسترس��ي به اينترنت و‬ ‫وس��ايل ارتباطي در رتبه اول قرار دارند و‬ ‫حتي از اين نظر با كشورهاي اروپايي قابل‬ ‫قياس هستند‪ ».‬وي تاكيد كرد‪« :‬لذا من‬ ‫فك��ر نمي‌كنم لغو تحري��م فروش موبايل‬ ‫و كامپيوت��ر به ايران تأثي��ري در افزايش‬ ‫س��هولت ارتباط مردم با هم داشته باشد‬ ‫و اي��ن دلي��ل تنها براي دلخ��وش كردن‬ ‫اسرائيل بيان شده است‪».‬‬

‫هـــوای بورس ابری شـــد‬ ‫بازار ديروز باراني ش��د و ش��اخص كه در هفته ماقبل‬ ‫به كانال ‪ 45‬هزار واحدي بازگش��ته بود دوباره در مسير‬ ‫نزول��ي قرار گف��ت و با افت ‪ 217‬واحدي ب��ه ‪ 44‬هزار و‬ ‫‪ 945‬واحد رسيد‪.‬‬ ‫از مهم‌ترين عواملي كه افت ش��اخص‬ ‫به گزارش‬ ‫بورس را به دنب��ال آوردند مي‌توان به افزايش‬ ‫ن��رخ خ��وراك پتروش��يمي‌ها و تصويب بهره‬ ‫مالكانه معادن اشاره كرد‪.‬‬ ‫با اين اتفاقات بود كه ش��اخص بورس پس‬ ‫از رش��د يك هفته‌اي دوباره در مس��ير نزولي‬ ‫قرار گرفت و در اين روند هلدينگ پتروشيمي‬ ‫خليج فارس پااليش نفت اصفهان‪ ،‬گس��ترش‬ ‫نفت و گاز پارسيان‪ ،‬سرمايه گذاري غدير‪ ،‬ملي‬ ‫مس‪ ،‬س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي و‬ ‫مپنا بيشترين تاثير را داشتند‪.‬‬ ‫از سوي ديگر نمادهاي بانك صادرات ‪ ،‬نفت‬ ‫بهران و فوالد مباركه از جمله نمادهايي بودند‬ ‫كه با تاثيرگذاري مثبت بر شاخص بورس مانع‬

‫دادگستري تيم تعيين‬ ‫قيمت شير تشکیل داد‬ ‫معاون وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهاختالفنظرهاییکهبینتولیدکنندگان‬ ‫و سازمان حمایت بر سر افزایش قیمت شیر خام‬ ‫وجود دارد قرار شده که وزیر دادگستری به عنوان‬ ‫حکم مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫حسن رادمرد‪ ،‬درباره احتمال افزایش قیمت‬ ‫شیرخاماظهارکرد‪:‬تولیدکنندگانپیشنهادهایی‬ ‫برای افزایش قیمت شیر خام داشتند که سازمان‬ ‫حمایت آن را نپذیرفت‪.‬‬ ‫رادمرد با بیان این‌که یک تیم کشف قیمت‬ ‫برای شیر خام از سوی وزارت دادگستری تشکیل‬ ‫ش��ده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همچنین تصمیم بر این‬ ‫شد که آخرین قیمتی که از سوی این تیم روی‬ ‫شیر خام با بار میکروبی که مدنظر ماست تعیین‬ ‫می‌ش��ود به عنوان قیمت نهایی شیر خام ابالغ‬ ‫شود‪ .‬به گفته معاون توس��عه بازرگانی داخلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫آخرین قیمت استخراج شده همان قیمت‌های‬ ‫سازمان حمایت اس��ت و هیچ افزایشی نداشته‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬قرار است طی هفته‌های آینده‬ ‫نظر کارشناسان گرفته شود و درباره قیمت شیر‬ ‫خام تصمیم‌گیری نهایی انجام شود‪.‬‬

‫از افت بيش از حد آن شدند‪.‬‬ ‫ن��زول ش��اخص بورس به زي��ر ‪ 45‬ه��زار واحدي در‬ ‫ش��رايطي روي داد ك��ه در س��اعت ابتداي��ي معامالت‪،‬‬ ‫ش��اخص بورس روند رو به جلويي داش��ت اما در نهايت‬ ‫پتروشيمي‌ها بر شاخص غلبه كردند و مانع از ادامه روند‬

‫خودروسازان‬ ‫در انتظار تسهيالت‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌س��ازی و نیرو‬ ‫محرکه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ادامه روند نزولی تولید خودرو در کش��ور به نفع‬ ‫مصرف‌کنندگان و خودروسازان نخواهد بود‪.‬‬ ‫کیومرث فروتنی اظهار کرد‪ :‬اردیبهشت ماه‬ ‫سال گذش��ته با توجه به نیاز صنعت خودرو به‬ ‫نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌س��ازان‪،‬‬ ‫تس��هیالتی به ارزش دو هزار میلیارد تومان در‬ ‫کارگروه حمایت از تولید به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان این‌که با گذشت بیش از یک سال‬ ‫از آن زمان تاکنون این تسهیالت پرداخت نشده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از دالیل این وضعیت‬ ‫ش��روطی اس��ت که بانک‌ها برای پرداخت این‬ ‫تسهیالت به خودروسازان گذاشته‌اند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این در حالی است که تامین نقدینگی صنعت‬ ‫خودرو از اهمیت باالیی برخوردار بوده و پرداخت‬ ‫این تسهیالت در شرایط فعلی کمک زیادی به‬ ‫پرداخ��ت مطالبات قطعه‌س��ازان و به دنبال آن‬ ‫افزایش تولید قطعه و خودرو در کش��ور خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی که این تس��هیالت‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬مطمئنا با روند صعودی تولید‬ ‫خودرو در کشور مواجه خواهیم بود‪.‬‬

‫صعودي شاخص شدند و در اين روند فارس با تاثير منفي‬ ‫‪ 103‬واحدي بيشترين نقش را داشت‪.‬‬ ‫نگاه��ي به جزئي��ات معامالت ص��ورت گرفته در روز‬ ‫گذش��ته حكاي��ت از اي��ن دارد كه نماده��اي حق تقدم‬ ‫تجارت الكترونيك پارس��يان‪ ،‬داروسازي جابربن حيان و‬ ‫داروسازي ابوريحان بيشترين افزايش قيمت‬ ‫را تجربه كردند‪.‬‬ ‫در اين ميان بيشترين كاهش قيمت سهام‬ ‫هم از آن نمادهاي حق تقدم س��رمايه‌گذاري‬ ‫مس��كن ش��مال‪ ،‬حق تقدم عمران و توسعه‬ ‫فارس و سرمايه‌گذاري بازنشستگي كاركنان‬ ‫بانك‌ها شد‪.‬‬ ‫در اين روز س��نگين ترين صف‌هاي خريد‬ ‫ب��راي نمادهاي پاكس��ان‪ ،‬س��يمان فارس و‬ ‫خوزستان و گلتاش تشكيل شد و سنگين‌ترين‬ ‫صف‌هاي فروش هم به ن��ام نمادهاي صنايع‬ ‫پتروشيمي خليج فارس‪ ،‬پااليش نفت اصفهان‬ ‫و گسترش نفت و گاز پارسيان شد‪.‬‬

‫ساماندهي مراكز تكثير‬ ‫ميگوي كشور‬ ‫در راس��تاي ارتقاي بهداش��تي مراكز تكثير‬ ‫ميگو‪ ،‬طرح ساماندهي در كشور اجرايي شد‪.‬‬ ‫مديركل دفتر بهداشت و مبارزه با بيماري‌هاي‬ ‫آبزيان س��ازمان دامپزشكي كش��ور با اعالم اين‬ ‫مطلبگفت‪:‬طرحساماندهيمراكزتكثيرميگوي‬ ‫كشور با صدور پروانه بهداشتي و استقرار مسئول‬ ‫بهداشتي در آن‌ها براي سال‌جاري اجرايي شد‪.‬‬ ‫كاظم عبدي افزود‪ :‬بر اين اساس‪ ،‬بهينه‌سازي‬ ‫مراكز تكثير بر اس��اس اصول بيوس��كيوريتي و‬ ‫اصالح ساختار (‪ )GMP‬و اصول بهداشتي انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬در راس��تاي اهداف‬ ‫س��ازماني و استمرار توليد بهداشتي و صادرات‪،‬‬ ‫اين ساماندهي در سال‌جاري در دستور كار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬عبدي ادامه داد‪ :‬در سال گذشته بيش از‬ ‫‪ 20‬مركز تكثير فعال و ‪ 302‬مزرعه تحت پوشش‬ ‫بهداشتي سازمان دامپزشكي قرار داشتند‪.‬‬ ‫عبدي در پايان گفت‪ :‬ميزان توليد ميگو در‬ ‫سال گذشته در مجموع ‪ 14‬هزار و ‪ 212‬تن بود‬ ‫كه ‪ 10‬هزار و ‪ 410‬تن آن به‌صورت پرورش��ي و‬ ‫س��ه‌هزار و ‪ 802‬تن به‌صورت صيد دريايي بوده‬ ‫است‪.‬‬

‫گزارش‬ ‫‪ 4‬درخواست توليدکنندگان از دولت يازدهم‬ ‫رئي��س انجم��ن صنف��ي‬ ‫توليدکنن��دگان لوازم خانگي ايران‬ ‫گفت‪ :‬اصالح نظ��ام بانکي‪ ،‬تدوين‬ ‫استراتژي براي هر بخش از صنعت‪،‬‬ ‫مديريت واردات و آزادسازي قيمت‬ ‫کاالها به‌طوري ک��ه قيمت کاالها‬ ‫تکليفي تعيين نش��ود از مهمترين‬ ‫درخواس��ت‌هاي توليدکنندگان از‬ ‫دولت يازدهم است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا دياني اف��زود‪ :‬حمايت از تولي��د و توليدکنندگان در‬ ‫شعار کانديداهاي رياس��ت جمهوري مطرح مي‌شود اما اين موضوع‬ ‫به صورت کلي است و جزئيات برنامه‌ها عنوان نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬توليدکنندگان از دولت آينده انتظارات متعددي‬ ‫دارند اما يکي از مهمترين درخواست‌ها که مي‌تواند باعث تحول در‬ ‫حوزه صنعت شود‪ ،‬اصالح نظام بانکي است‪ .‬يکي از شعارهاي رياست‬ ‫جمهوري در دولت نهم ساماندهي وضعيت پولي و بانکي بود‪ .‬در اين‬ ‫باره گام‌هاي موثري برداش��ته ش��د ولي اثرگ��ذاري آن در حد قابل‬ ‫قبولي نبود‪ .‬دياني گفت‪ :‬طي هشت سال اخير با مدنظر قرار داشتن‬ ‫تحول در سيستم بانکي‪ ،‬بانک‌هاي خصوصي متعددي شکل گرفت‪.‬‬ ‫اين امر مي‌توانس��ت فرصت خوبي براي توليدکنندگان باش��د که از‬ ‫پتانس��يل بانک‌ها اس��تفاده کنند اما عدم نظارت دقيق بر بانک‌هاي‬ ‫خصوصي باعث شد آن‌ها از اهداف ترسيم شده خود دور شوند‪ .‬وي‬ ‫توضي��ح داد‪ :‬اگر نظارت درس��ت و دقيقي بر فعاليت بانک‌ها صورت‬ ‫مي‌گرف��ت اين مجموعه‌ها رأس��اً وارد فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي‬ ‫نمي‌ش��دند و طبق چارچوب حرکت مي‌کردن��د؛ دليلي وجود ندارد‬ ‫ک��ه بانک‌ه��ا از ماهيت خود دور و به دنب��ال فعاليت‌هاي صنعتي و‬ ‫س��اختماني بروند‪ .‬يکي از داليلي که بانک‌ها اکنون مقروض هستند‬ ‫جدايي آن‌ها از فعاليت‌هاي تعريف شده است‪.‬‬ ‫ادامه مدیریت واردات‬ ‫رئي��س انجمن صنفي توليدکنندگان ل��وازم خانگي ايران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬دولت آينده بايد نظارت دقيقي بر سيس��تم بانکي داشته باشد‪.‬‬ ‫طب��ق قانون يک نفر نبايد اعضاي هيات مديره را تعيين کند اما در‬ ‫بانک‌ه��اي خصوصي ب��ه اين موضوع توجه نمي‌ش��ود‪ .‬در بانک‌هاي‬ ‫خصوصي هر فرد نبايد بيش از ‪ 10‬درصد سهام داشته باشد اما بعضاً‬ ‫افراد بيش از ‪ 50‬درصد سهامدار هستند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌که خألهاي نظارت��ي و قانوني بانک‌ها را مي‌توان‬ ‫با کمک دولت و نمايندگان مجلس برطرف کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مس��ائل‬ ‫بانکي به درس��تي مديريت ش��ود و اصالحات اساس��ي در اين حوزه‬ ‫ص��ورت گيرد قطعاً نرخ ت��ورم کاهش خواهد يافت‪ .‬زماني که پول و‬ ‫س��رمايه‌هاي بانکي به درستي هدايت و در صنايع مولد هزينه نشود‬ ‫جريان تورم تش��ديد مي‌ش��ود‪ ،‬لذا در رويکرد جديد‪ ،‬بانک‌ها بايد از‬ ‫فعاليت غيربانکي فاصله گيرند‪.‬‬ ‫دياني دومين درخواس��ت توليدکنن��دگان از دولت يازدهم را در‬ ‫تعريف اس��تراتژي براي هر بخش صنعت دانس��ت و اف��زود‪ :‬با يک‬ ‫برنامه و اس��تراتژي کل��ي نمي‌توان به توليد کش��ور کمک کرد‪ .‬هر‬ ‫بخش از صنعت برنامه خاص خود را مي‌طلبد‪ .‬صنايع خودرو‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫لوازم خانگي و غيره براي آنکه پيشرفت کنند بايد برنامه‌اي جداگانه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع اشتغالزا‬ ‫او ب��ا بيان اينکه کش��ور با ش��رايط جديد تحريم قص��د دارد از‬ ‫درآمده��اي نفت��ي فاصله گي��رد و به ص��ادرات غيرنفت��ي بپردازد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دولت جدي��د با حماي��ت از صنايع اش��تغالزا و‬ ‫صادرات‌گرا مي‌تواند به مرور زمان از اقتصاد تک محصولي جدا شود‪.‬‬ ‫رئي��س انجمن صنف��ي توليدکنندگان لوازم خانگي ايران س��ومين‬ ‫موض��وع را مديريت واردات اعالم و تصريح کرد‪ :‬مديريت واردات به‬ ‫منزله ممنوعيت واردات نيس��ت‪ .‬از دولت آينده مي‌خواهيم واردات‬ ‫را به‌گونه‌اي کنترل کند که کاالهاي مشابه ساخت داخل به صورت‬ ‫گس��ترده وارد و تبليغ نشوند‪ .‬متأس��فانه حجم واردات کاالهايي که‬ ‫مش��ابه آن در کشور توسط نيروي کار ايراني ساخته مي‌شود‪ ،‬بسيار‬ ‫زياد است‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬توليدکنندگان ب��راي آنکه به توليد برس��ند بايد از‬ ‫موانع بس��يار زي��ادي بگذرند اما واردکنندگان ب��ا کم‌اظهاري مرتب‬ ‫فرار قانوني هم دارند‪ .‬البته از س��ال گذش��ته گام‌هاي خوبي در اين‬ ‫باره برداش��ته ش��د اما بايد چنين مقوله‌اي با جديت بيشتري دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬چهارمين موضوع درخواست توليدکنندگان از دولت يازدهم‬ ‫آزادسازي قيمت‌ها بود‪ .‬دياني در اين باره گفت‪ :‬آزادسازي قيمت‌ها‬ ‫و تکليفي نبودن آن البته با نظارت دولت مي‌تواند به توليدکنندگان‬ ‫کمک کند‪ .‬قيمت کاالها را عرضه و تقاضا بايد مشخص کند‪ .‬قيمت‬ ‫تحميل��ي از س��وي دولت س��بب لطمه دي��دن کارخانه‌هاي داخلي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬


‫‪6‬‬

‫ورود چك‌هاي استاندارد به ساختار بانكي‬ ‫مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی خبر داد‪ :‬به نظر مي‌آيد بحث استاندارد‌کردن چک‌ها از‬ ‫شهریورماه به بعد در بانک‌ها اجرایی شود ولی قول ما در این زمینه از ابتدای سال آینده است‪ .‬ناصر‬ ‫حکیمی با بیان این‌که یکی از ایرادات فعلی چک‌ها استاندارد نبودن آن‌ها است‪ ،‬گفت‪ :‬چک‌ها در‬ ‫حال حاضر توسط بانک‌ها در اندازه‌ها‪ ،‬رنگ‌ها و طرح‌های مختلف صادر می‌شود‪ ،‬بر این اساس‬ ‫چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانک‌ها به افراد داده می‌شود‪ .‬وی استفاده از‬ ‫شاخص‌های امنیتی در چک‪ ،‬کاغذ و چاپ آن را از ویژگی‌های این چک‌ها اعالم کرده و گفت‪:‬‬ ‫با چک‌های جدید‪ ،‬رد و بدل غیر ضروری چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستان‌ها از بین‬ ‫می‌رود و زمان پردازش الکترونیک چک‌ها در حوزه یک شهر یا استان به‪24‬ساعت کاهش می‌یابد‪.‬‬

‫توسعه‬

‫راه اندازی صندوق سرمايه‌گذاري دي ‪8‬‬

‫رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و‬ ‫کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با‬ ‫بیان این‌که ثبات در شاخص‌های‬ ‫اقتصاد کالن ب��ه فعاالن اقتصادی‬ ‫قدرت پیش‌بین��ی می‌دهد گفت‪:‬‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در‬ ‫بازارهای بی‌ثبات وارد نمی‌شوند‪.‬‬ ‫بهروز علیشیری افزود‪ :‬هر چند‬ ‫باال رفتن قیمت ارز در ایران به س��ود بس��یاری از س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی فعال در اقتصاد کش��ور تمام شد اما آنچه بیش از هر چیز‬ ‫مهم اس��ت ایجاد ثبات در ش��اخص‌های اقتصاد کالن است که به‬ ‫ورود هر چه بیشتر سرمایه به اقتصاد کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی درباره زمان افتتاح صندوق توسعه سرمایه‌گذاری اعضای گروه‬ ‫دی ‪ 8‬نیز گفت‪ :‬در جلسه اعضای این گروه در تهران چارچوب‌های‬ ‫اصلی این صندوق تصویب شد و طرح آن برای دریافت نظرات اعضا‬ ‫به دبیرخانه ارسال شده که منتظر نظر اعضاست‪.‬‬ ‫مع��اون وزير اقتصاد افزود‪ :‬امكان راه‌اندازی این صندوق تا پایان‬ ‫‪ 2013‬وج��ود دارد و حت��ی اگر این صندوق با حضور چند عضو از‬ ‫گروه آغاز به کار کند این طرح را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬

‫عملکرد‬

‫صورت‌های مالی بانک مرکزی نهایی شد‬

‫مع��اون مالی و اداری بانک مرکزی از نهایی ش��دن صورت‌های‬ ‫مالی س��ال گذشته این بانک خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بهم��ن مس��گرها با اش��اره به‬ ‫برگ��زاری مجم��ع بان��ک مرکزی‬ ‫در آین��د ‌ه نزدیک‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫صورت‌ه��ای مالی بان��ک مرکزی‬ ‫مربوط به سال ‪ 1391‬بست ‌ه شده و‬ ‫آماد ‌ه ارائه به رئیس جمهور است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هر زم��ان که هماهنگی‌های الزم ب��ا رئیس‌جمهور‬ ‫برای حضور در مجمع انجام ش��ود‪ ،‬آمادگی الزم برای برگزاری آن‬ ‫وجود دارد‪.‬برپایه این گزارش‪ ،‬مجمع عمومی ساالنه بانک مرکزی‬ ‫با حضور رئیس جمهور‪ ،‬ارکان و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی‬ ‫برگ��زار و طی آن عالوه بر تراز نامه بانک مرکزی‪ ،‬گزارش عملکرد‬ ‫ساالنه این بانک نیز ارائه می‌شود‪.‬‬

‫روند‬

‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی تناژ بارگیری راه‌آهن‬

‫معاون بهره‌برداری راه‌آهن گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تحق��ق برنامه‌‌های امس��ال‬ ‫آم��وزش ‪ 353‬لکوموتیوران و ‪415‬‬ ‫رئیس قط��ار باری در دس��تور کار‬ ‫است‪.‬غضنفر فوالدی اظهار داشت‪:‬‬ ‫آنچه به عنوان وظایف عملکردی با‬ ‫توجه به منشور کاری ‪ 92‬در حوزه‬ ‫بهره‌برداری و سیر و حرکت ضرورت‬ ‫دارد این اس��ت که امسال برای افزایش ظرفیت ‪ 21‬درصدی در تناژ‬ ‫بارگیری نسبت به سال ‪ 91‬برنامه‌ریزی کردیم که پیرو آن باید میزان‬ ‫بارگیری از ‪ 34/3‬میلیون تن در سال ‪ 91‬به ‪ 41/5‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ 92‬برسد‪.‬به گفته وی‪ ،‬این میزان رشد به معنای رشد ‪ 15‬درصدی در‬ ‫مقیاس تن کیلومتر است‪.‬معاون برنامه‌ریزی و سیر و حرکت راه‌آهن‬ ‫افزود‪ :‬از کل ‪ 41/5‬میلیون تن بار برنامه‌ریزی ش��ده‪ 27 ،‬میلیون تن‬ ‫ب��رای بار داخلی و ‪ 8/8‬میلیون تن به بار صادراتی و ‪ 3/8‬میلیون تن‬ ‫بار وارداتی و حدود ‪ 2‬میلیون تن بار ترانزیت اختصاص دارد‪.‬فوالدی‬ ‫با بیان این‌که براس��اس برنامه‌ریزی انجام ش��ده متوسط سیر روزانه‬ ‫‪ 651‬کیلومتر خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای تحقق این برنامه نیازمند‬ ‫ابزارهای��ی نظی��ر ‪22‬هزار و ‪ 386‬واگن باری خواهی��م بود که از این‬ ‫تعداد‪19‬هزار و ‪ 652‬واگن برای جابه‌جایی بار داخلی و ‪ 2466‬واگن‬ ‫‪ CIS‬برای جابه‌جایی بار تزانزیت و صادرات اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و س��یر و حرکت راه‌آهن تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫برای تحقق این هدف نیازمند ‪ 295‬لکوموتیو در بخش باری و ‪183‬‬ ‫لکوموتیو در بخش مسافری هستیم‪.‬‬

‫ساماندهی‬

‫اتصال روزانه ‪ 5‬روستای جدید به شبکه گاز‬

‫مع��اون وزی��ر نف��ت از امضای‬ ‫بزرگترین قرارداد گازرسانی صنعت‬ ‫گاز به منظور اتصال برخی روستاها‬ ‫به شبکه ملی گاز خبر داد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای س��ال‌جاری تاکنون‬ ‫به طور متوسط روزانه چهار تا پنج‬ ‫روستای جدید به شبکه گاز متصل‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫ج��واد اوجی گفت‪ :‬امضای این قرارداد با پیمانکاران‪ ،‬مهندس��ان‬ ‫مشاور و س��ازندگان ایرانی عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای‬ ‫جدید در استان‌های سراسر کشور آغاز شده است‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی گاز ایران حجم این قرارداد گازی را حدود دو هزار و ‪ 300‬میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد و افزود‪ :‬عالوه بر گازرس��انی به روس��تاها امس��ال‬ ‫عملیات گازرس��انی به ‪ 60‬شهر جدید هم در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬معاون وزیر نفت با بیان این‌که از ابتدای سال‌جاری تاکنون روند‬ ‫گازرسانی به روستاهای کشور شتاب بیشتری گرفته است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون ‪ 14‬هزار و ‪ 350‬روستا در سراسر کشور از نعمت گاز‬ ‫طبیعی بهره‌مند هستند‪.‬این مقام مسئول در خصوص تامین منابع‬ ‫مالی طرح‌های جدید گازرس��انی به روس��تاها توضیح داد‪ :‬با مصوبه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‌وامی‌حدود س��ه هزار میلیارد تومان برای‬ ‫گازرسانی به روستاها و شهرهای جدید کشور اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫اوجی با بیان این‌ک��ه عالوه بر مصوبه مجلس از محل منابع داخلی‬ ‫شرکت ملی گاز هم برای گازرسانی به روستاها استفاده خواهد شد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه زمان بندی تا اواس��ط سال آینده طرح‬ ‫گازرسانی به ‪ 4‬هزار و ‪ 500‬روستای جدید به پایان می‌رسد‪.‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫فاز اول‌بندر شهيد بهشتي در آستانه بهره‌برداري‬ ‫مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از اتمام فاز نخست طرح توسعه‌بندر شهيد بهشتي در چابهار‬ ‫تا پايان تير ماه امسال خبر داد‪ .‬سيدعطاء‌اهلل صدر در حاشيه بازديد از روند اجراي طرح توسعه‌بندر‬ ‫شهيد بهشتي‪ ،‬به موقعيت استراتژيك اين بندر اشاره كرد و گفت‪ :‬اين بندر در جنوب شرقي ايران‪،‬‬ ‫كناردريايعمانونزديكاقيانوسهندتنهابندراقيانوسيجمهورياسالميايرانمحسوبمي‌شود‬ ‫كه با برخورداري از موقعيت ممتاز اقتصادي دروازه توسعه محور شرق كشور است‪ .‬معاون وزير راه‬ ‫و شهرسازي با بيان اين‌كه با بهره برداري از فاز نخست طرح توسعه‌بندر شهيد بهشتي ظرفيت اين‬ ‫بندر از ‪ 2‬ميليون تن به ‪ 6‬ميليون تن در سال افزايش مي‌يابد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬براي توسعه‌بندر شهيد‬ ‫بهشتي در مجموع ‪ 342‬ميليون دالر از سوي سازمان بنادر و دريانوردي سرمايه‌گذاري مي‌شود‪.‬‬

‫از شفاف‌سازي برخي چالش هاي اقتصادي‬

‫هدفمندی در تورم‪ 10 ،‬درصد نقش داشت‬ ‫علــی شــریفی نیستانی‬ ‫گـــــروه اقتصادی‬

‫آسيب‌شناسيچالشهاياقتصادي‬ ‫مي‌تواند مس�يري روش�ن و شفاف را‬ ‫براي تداوم توس�عه پاي�دار اقتصادي‬ ‫پيش‌رو قرار دهد‪ .‬بر اين اساس با توجه‬ ‫به اهميت مسأله مذكور در ساماندهي‬ ‫شرايط آحاد ملت‪ ،‬فرصتي کوتاه پيش‬ ‫آمد تا با دكتر مهدي زريباف اس�تاد‬ ‫دانشگاه و اقتصاددان پيرامون مسأله‬ ‫مذكور گفت‌وگويي انجام دهيم كه در‬ ‫پيمي‌خوانيد‪:‬‬ ‫درخص�وص ض�رورت اج�راي‬ ‫هدفمندس�ازي يارانه‌ها در ساختار‬ ‫اقتصادي كشورمان چه نظري داريد؟‬ ‫باي��د در نظ��ر داش��ت اج��راي قان��ون‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها نقطه عطفي در آغاز‬ ‫س��اماندهي برخي چالش‌ه��اي اقتصادي‬ ‫كشورمانبهشمارمي‌آيد‪.‬همچنينبراساس‬ ‫سياست عمومي اين حركت‪ ،‬تغيير قيمت‬ ‫(واقعي‌س��ازي) و معقول س��اختن مصرف‬ ‫حامل‌هاي انرژي با در نظر گرفتن گسترش‬ ‫عدالت از جمله اه��داف اوليه اجراي قانون‬ ‫هدفمندسازييارانه‌هابود‪.‬‬ ‫ارزيابي شما از واريز نقدي يارانه‌به‬ ‫حساب مردم در مسير توسعه عدالت‬ ‫اقتصادي چيست؟‬ ‫زماني كه بحث نق��دي كردن يارانه‌ها‬ ‫يعني واريز مستقيم پول به حساب مردم‬ ‫ص��ورت گرف��ت در رون��د اج��راي قانون‬ ‫هدفمندس��ازي يارانه‌ها تغييراتي حاصل‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه به پارامترهاي تاثيرگذار در‬ ‫امور اقتص��ادي‪ ،‬زماني كه حجم بااليي از‬ ‫نقدينگي در سطح جامعه تزريق مي‌شود‪،‬‬ ‫بايد شاهد تغييراتي در اين زمينه بود‪.‬‬

‫ذك��ر اي��ن مس��أله قابل توجه اس��ت‬ ‫ك��ه اقتصاد كش��ور ما به لحاظ ش��رايط‬ ‫روان��ي نس��بت ب��ه افزاي��ش نقدينگي‪،‬‬ ‫عكس‌العمل‌هاي ب��ه طور معمول جالبي‬ ‫نش��ان نمي‌دهد‪ .‬همچنين سياست واريز‬ ‫نق��دي يارانه‌ها آثار و ع��وارض فرهنگي‪-‬‬ ‫غيرفرهنگي هم به دنبال داشت چرا كه در‬ ‫برخي زمينه‌ها‪ ،‬افراد در خانواده‌ها به دنبال‬ ‫اي��ن بودند كه با دريافت يارانه‌ها كاالهاي‬ ‫غيرضروري خود را تامين كنند‪.‬با توجه به‬ ‫اين مسائل از طرف ديگر يك نوع چالش‬ ‫در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد شد‬ ‫و كار مضاع��ف به وج��ود آورد و آن نقش‬ ‫بانك‌ها بود‪ .‬ذكر اين نكته ضروري اس��ت‬ ‫كه بانك‌ها در تورم به وجود آمده حاصل‬ ‫از گردش نقدينگي نقش برجسته‌اي دارند‬ ‫و كمتر كسي به اين موضوع توجه مي‌كند‪.‬‬ ‫چنين مس��ائلي زحمات انجام شده و آثار‬ ‫عدالتي اين حركت تاريخي در كشورمان‬ ‫را بسيار مخدوش كرد‪.‬‬ ‫ب�ه نظر ش�ما مس�ائل تحري�م در وجود‬ ‫نابساماني‌هاي اقتصادي چه نقشي داشتند؟‬ ‫باي��د پذيرفت كه يك فش��ار از داخل‬

‫(مباح��ث تورم��ي) و يك فش��ار از خارج‬ ‫(مباح��ث تحريم) در كنار هم توانس��تند‬ ‫نابس��اماني‌هايي را در مس��ير اداره ام��ور‬ ‫اقتص��ادي كش��ورمان ايج��اد كنن��د كه‬ ‫حداقل اثر آن افزايش س��ختي معيش��ت‬ ‫براي اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير جامعه‬ ‫بويژه قش��ري كه فقط حقوق ثابت دارند‪،‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البت��ه اين ب��دان مفهوم نيس��ت كه‬ ‫مسئوالن امر نس��بت به آثار و پيامدهاي‬ ‫مسأله مذكور بي‌اطالع بودند‪ ،‬بر اين اساس‬ ‫اعم��ال تدابير عملياتي براي س��اماندهي‬ ‫پارامترهاي معيش��تي مردم در ش��رايط‬ ‫كنوني حاكي از توجه به اين مسأله است‪.‬‬ ‫با توجه به اين روند در مواردي هم اقش��ار‬ ‫مرفه‪ ،‬فرصت‌طلب و سودجو‪ ،‬منتفع شدند‬ ‫كه اين مسأله نيز در مسير گسترش عدالت‬ ‫هدفمندسازي يارانه‌ها نيز چالش‌هايي را‬ ‫به وجود آورد‪.‬‬ ‫ب��ر اين اس��اس در وقوع مس��ائلي كه‬ ‫مطرح شد اگرچه بخشي از عوامل مربوط‬ ‫به ناآگاهي بود اما بخش عمده آن را بايد‬ ‫ناش��ي از فشارها و محدوديت‌هاي تحريم‬ ‫دانست‪.‬‬

‫براي برون رفت از افزايش نقدينگي‬ ‫در مسير هدفمندسازي چه تدابيري‬ ‫بايد لحاظ شود؟‬ ‫بنده معتقدم براي جلوگيري از عوامل‬ ‫پمپاژ نقدينگي ناش��ي از پرداخت نقدي‬ ‫يارانه در جامعه اعمال راهكارهاي ديگري‬ ‫امكانپذي��ر بود‪.‬به عنوان مث��ال انجام اين‬ ‫حركت (پرداخت نق��دي يارانه) به‌صورت‬ ‫حمايت‌هاي غيرنقدي ن��ه صرفاً كااليي‪،‬‬ ‫مي‌توانست مدنظر مسئوالن قرار گيرد‪ .‬به‬ ‫هر حال دولت در شرايط كنوني بسياري از‬ ‫خدم��ات را به صورت پولي انجام مي‌دهد‪،‬‬ ‫بر اين اس��اس مي‌توانس��ت يك��ي از اين‬ ‫خدمات را محاس��به كند و ساالنه يكي از‬ ‫اين خدمات را براي خانواده‌ها مجاني ارائه‬ ‫دهد‪ .‬انجام چني��ن رويه‌اي خيلي بهتر از‬ ‫ش��رايطي بود كه ماهانه رقم بااليي از پول‬ ‫ب��ه ارزش حدود ‪ 50‬تا ‪ 60‬ه��زار ميليارد‬ ‫تومان به جامعه تزريق شود‪.‬بايد پذيرفت‬ ‫در اين زمينه چرخ��ش اين حجم پول از‬ ‫طريق واس��طه‌هاي مالي و بانك‌ها‪ ،‬خلق‬ ‫پول و ايجاد ت��ورم‪ ،‬قابل پيش‌بيني بود و‬ ‫بايد همه مسئوالن امر در مجلس و دولت‬ ‫به اين مس��أله توجه مي‌كردند‪.‬از آنجا كه‬ ‫بس��ياري‪ ،‬آثار تورمي موجود در جامعه را‬ ‫ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها‬ ‫مي‌دانند‪ ،‬بايد در اين زمينه آناليزهاي دقيق‬ ‫اقتصادي صورت گيرد‪.‬البته در برآوردهاي‬ ‫اوليه براساس آمار رسمي تورم حدود ‪30‬‬ ‫درصدي شرايط كنوني‪ ،‬حدود يك‌سوم آن‬ ‫مربوط به مباحث هدفمندسازي و مابقي‬ ‫مربوط به محدوديت آثار تحريم اعالم شده‬ ‫اس��ت‪.‬اگر فرض بگيريم حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫از تورم كنوني ناش��ي از هدفمندس��ازي‬ ‫يارانه‌هاس��ت‪ ،‬مي‌توان با تغيي��ر در روش‬ ‫پرداخ��ت نقدي يارانه‌ها به مردم و كاهش‬ ‫رشد نقدينگي‪ ،‬بخشي از آثار تورم موجود‬ ‫را كاهش داد‪.‬‬

‫امضای تفاهمنامه همکاری فوالد مبارکه اصفهان و اقتصاد نوین‬

‫توليد فوالد مباركه به ‪ 7/7‬ميليون تن خواهد رسيد‬

‫در راس��تاي حماسه‌س��ازي در بخش اقتصاد‪،‬‬ ‫نخستين بانک خصوصي کشور و بزرگترين مجتمع‬ ‫صنعتي کش��ور تفاهمنامه همکاري امضا کردند‪.‬‬ ‫براساس اين تفاهمنامه سطح همکاري‌هاي متقابل‬ ‫بانک اقتصادنوين با مجتمع فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گس��ترش خواهد يافت و بانک اقتصادنوين نسبت‬ ‫ب��ه تامين مناب��ع مالي مورد ني��از اين مجتمع در‬ ‫بخش‌هاي مختلف اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مراس��م امضاي تفاهمنام��ه همکاري بانک‬ ‫اقتصادنوي��ن و مجتم��ع فوالد مبارک��ه اصفهان‪،‬‬ ‫محمدهاشم بت‌شکن مديرعامل بانک اقتصادنوين‬ ‫گفت‪ :‬در همين راستـا مذاکرات فشرده و طوالني با‬ ‫واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي کشور در دستور‬ ‫کار واحده��اي مرتبط بانک ق��رار گرفته که براي‬ ‫نخستين گام اجرايـي توافقات الزم براي همکاري‬ ‫مش��ترک در قال��ب انعقاد تفاهمنام��ه بين بانک‬ ‫اقتصادنوين و مجتمع صنعتي فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫و شرکت‌هاي زير مجموعه فراهم شد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اين‌که بر اساس اين تفاهمنامه‬ ‫بان��ک اقتصادنوين بخش��ي از خدمات م��ورد نياز‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه اصفهان را تامين خواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬پيشازانعقاداينتفاهمنامههمکاري‪،‬مجتمع‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان به عنوان مش��تري بانکداري‬

‫ش��رکتي از خدمات بانک اقتصادنوين بهره مي‌برد‬ ‫که با انعقاد اين تفاهمنام��ه خدمات متنوع بانک‬ ‫اقتصادنوين از جمله اعطاي تسهيالت‪ ،‬اختصاص‬ ‫خطوط اعتباري‪ ،‬گشايش اعتبارات اسنادي‪ ،‬تامين‬ ‫منابع مالي و صدور ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي با‬ ‫سرعت بيشتري به اين شرکت ارائه خواهد شد‪.‬وي‬ ‫با اش��اره به اين‌که به ازاي افزايش هر تن محصول‬ ‫فوالدي يک فرصت ش��غلي مس��تقيم و سه و نيم‬ ‫فرصت شغلي غيرمستقيم در کشور ايجاد مي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجتمع ف��والد مبارکه اصفهان فرصت‌هاي‬ ‫اش��تغالزايي پايداري مطلوبي در اين استان ايجاد‬ ‫کرده که با توسعه اين شرکت فرصت‌هاي شغلي نيز‬ ‫در اين مجتمع افــزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫مسعود س��ميعي‌نژاد مديرعامل مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان نيز در اين مراس��م طي س��خناني‬ ‫ضمن تش��ريح آخري��ن وضعيت اين ش��رکت به‬ ‫عنوان بزرگترين واحد صنعتي کشور گفت‪ :‬مجتمع‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترين فوالدساز‬ ‫خاورميانه س��االنه بيش از ‪ 4/2‬ميلي��ون تن انواع‬ ‫محص��والت فوالدي توليد مي‌کند که طبق برنامه‬ ‫اين ميزان به بيش از ‪ 7/7‬ميليون تن خواهد رسيد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه فوالد از ش��اخص‌هاي توسعه‬ ‫کشورها به شمار مي‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬مقام ايران در توليد‬

‫تمدید مهلت راه اندازی سامانه فروشگاهی‬ ‫مع��اون س��ازمان امور ماليات��ي با بيان‬ ‫اين‌كه ب��راي اس��تفاده داروخان��ه‌داران از‬ ‫س��امانه فروش هيچ‌گون��ه تكليفي فراتر از‬ ‫قانون نكرده‌ايم‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از سامانه‬ ‫فروشگاهي كه يك شيوه نگهداري حساب‬ ‫است‪ ،‬هيچ ارتباطي با اخذ ماليات ندارد‪.‬‬ ‫عليرض��ا طاري‌بخ��ش گف��ت‪ :‬زم��ان‬ ‫راه‌ان��دازي و اع�لام اس��تفاده از س��امانه‬ ‫فروشگاهي براي ‪ 10‬صنف مشمول قانون تا‬ ‫پايان خرداد ماه تمديد شده است‪ .‬طاري‌بخش ادامه داد‪ :‬همچنين داروخانه‌داران‬ ‫برعكس ساير اصناف از سال‌هاي گذشته از نوعي صندوق مكانيزه فروش استفاده‬ ‫مي‌كردند‪ ،‬اما ويژگي‌هاي اين سامانه را نداشته و الزم است خود را تطبيق دهند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬آن‌ها معتقدند مورد خطاب حكم مقرر در ماده ‪ 121‬برنامه پنجم‬ ‫نيس��تند‪ ،‬در صورتي ك��ه در آن حكم اين گروه از نظر قانون صاحبان مش��اغل‬ ‫تلقي مي‌ش��وند و عالوه بر آن سازمان مالياتي بنا بر اختيار حاصل از اين حكم و‬ ‫ماده ‪ 169‬قانون ماليات‌هاي مس��تقيم‪ ،‬مؤديان را براي كاربرد وسايل و روش‌ها‪،‬‬ ‫صورتحس��اب‌ها و فرم‌ها فراخوان مي‌كند و اصناف مكلف به اجراي اين تكاليف‬ ‫هستند‪.‬معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين‌كه براي استفاده داروخانه‌داران از‬ ‫سامانه فروش هيچ‌گونه تكليفي فراتر از قانون نكرده‌ايم‪ ،‬گفت‪ :‬فقط خواسته‌ايم از‬ ‫نرم‌افزاري استفاده كنند كه قابليت صدور فاكتور و ثبت خريد و فروش و نگهداري‬ ‫موجودي نقد و كاال را داشته باشد و هزينه‌هاي واحد شغلي را ثبت كند‪.‬‬ ‫طاري‌بخش تصريح كرد‪ :‬بر اس��اس حكم قان��ون برنامه پنجم در صورتي كه‬ ‫اصناف مشمول قانون تا پايان خرداد اين تكليف را انجام ندهند‪ ،‬از معافيت پايه‬ ‫‪ 10‬ميليون توماني امسال محروم خواهند شد‪.‬‬

‫فوالد دو رتبه ارتقا يافته که س��هم عمده‌اي از اين‬ ‫ميزان را مجتمع فوالد مبارکه اصفهان محقق کرده‬ ‫که اميدوارم اين روند در آينده نيز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫سميعي‌نژاد در ادامه با اشاره اين‌که نظام بانکي در‬ ‫بسترس��ازي توسعه مجتمع فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نقش تعيين کنن��ده‌اي ايفا مي‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در اين‬ ‫راستا مجتمع فوالد مبارکه اصفهان توانسته با تعامل‬ ‫سازنده با صنعت بانکي کشور اين شرايط را به نحو‬ ‫احسن فراهم کند‪.‬‬ ‫مديرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان به نقش‬ ‫موثر بانک اقتصادنوين در توس��عه صنايع مختلف‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬اقتصادنوين طي سال‌هاي‬ ‫گذش��ته نقش موثري در توس��عه صنايع مختلف‬ ‫داش��ته که اين روش مي تواند به عنوان الگو مورد‬ ‫استفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫وي مش��تري م��داري را اولوي��ت اصلي بانک‬ ‫اقتصادنوي��ن دانس��ت و گفت‪ :‬انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه اصفهان و بانک اقتصادنوين‬ ‫سرعت توسعه اين مجتمع را بيش از پيش تسريع‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در ادامه اين مراسم که عالوه بر مديران‬ ‫عامل‪ ،‬مديران ارشد دو شرکت نيز حضور داشتند‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاري بان��ک اقتصادنوين و مجتمع‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان به امضا رسيد‪.‬‬

‫تدبیر‬

‫برگ های برنده در مقابله با تحريم پتروشيمي‬

‫مع��اون وزير نفت با اش��اره به‬ ‫تحريم‌ه��اي غيرقانون��ي صنعت‬ ‫پتروش��ـــيمي توس��ــط وزارت‬ ‫خزانه‌داري امريكا‪ ،‬از بومي‌سازي‬ ‫‪ 25‬كاتاليست و ‪ 8‬دانش فني در‬ ‫زمان تحريم پتروشيمي خبر داد‬ ‫و اع�لام كرد‪ :‬با وج��ود تحريم‌ها‬ ‫حتي صادرات پتروشيمي ايران به‬ ‫اروپا هم متوقف نشده است‪.‬‬ ‫عبدالحس��ين بيات در واكنش به تحريم‌هاي غير قانوني وزارت‬ ‫خزانه‌داري امريكا گفت‪ :‬صنعت پتروش��يمي چندين سال است كه‬ ‫با تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو اس��ت و در دو سال گذشته تاكنون‬ ‫با وجود ش��دت گرفتن تحريم‌ها صادرات محصوالت پتروشيمي و‬ ‫فرآورده‌هاي پليمري ايران متوقف نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزير نفت با اعالم اين‌كه هم‌اكنون ايران به هش��ت دانش‬ ‫فني بومي و ملي پركاربرد در صنايع پتروشيمي دست يافته است‪،‬‬ ‫تصريح ك��رد‪ :‬همچنين پس از افزايش تحريم كاتاليس��ت تاكنون‬ ‫كاتاليس��ت های مورد نياز صنايع مختلف پتروش��يميايي توس��ط‬ ‫متخصصان داخلي طراحي‪ ،‬توليد و به بازار داخلي به صورت عمده‬ ‫عرضه ش��ده اس��ت‪.‬مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي با‬ ‫يادآوري اين‌كه هم‌اكنون راهكارهاي مقابله با تحريم پتروشيمي در‬ ‫دو فاز تامين كاال‪ ،‬تجهيزات‪ ،‬قطعات يدكي‪ ،‬مواد شيميايي افزودني‬ ‫و كاتاليست‌ها و صادرات پتروشيمي با تامين كشتي و بيمه را خنثي‬ ‫كرده‌ايم‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬بطور یقین تحريم ه��اي جديد امريكا هم‬ ‫تأثيري در توسعه صنعت پتروشيمي ايران نخواهد داشت‪.‬اين مقام‬ ‫مس��ئول با بيان اين‌كه در حال حاضر محصوالت پتروشيمي ايران‬ ‫به بيش از ‪ 65‬كشور جهان در پنج قاره صادر مي‌شود‪ ،‬بيان كرد‪ :‬از‬ ‫دو سال گذشته هم متنوع‌سازي بازارهاي هدف صادرات پتروشيمي‬ ‫در دس��تور كار ايران قرار گرفته اس��ت‪.‬وي كيفي��ت و تنوع باالي‬ ‫محصوالت پتروش��يمي و فرآورده‌هاي پليم��ري را برگ های برنده‬ ‫اي��ران براي حضور پايدار در بازار جهاني پتروش��يمي عنوان كرد و‬ ‫افزود‪ :‬با وجود اعمال شديدترين تحريم‌ها هم‌اكنون حتي كشورهاي‬ ‫اروپايي هم خريدار محصوالت پتروشيميايي ايران هستند‪.‬‬ ‫بيات با اش��اره به صادرات نزديك ب��ه ‪ ١٦‬ميليون تن محصول‬ ‫پتروش��يمي با ارزش تقريبي حدود ‪ ١٢‬ميليارد دالر در س��ال ‪،91‬‬ ‫تبيين كرد‪ :‬با بازاريابي گسترده براي فروش محصوالت پتروشيمي‬ ‫و اتخ��اذ راهكارهاي جدي��د هم‌اكنون هيچ گون��ه محدوديتي در‬ ‫صادرات محصوالت پتروش��يمي نداريم‪.‬معاون وزير نفت همچنين‬ ‫از تحري��م به عن��وان فرصتي طاليي براي توس��عه صنايع تكميلي‬ ‫پتروشيمي ياد كرد‪.‬‬


‫‪7‬‬

‫تاکید کاندیداها بر اجرای طرح‌های تحول اقتصادی‬ ‫غالمعل��ي ح��داد ع��ادل كاندي��داي يازدهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت جمه��وري در‬ ‫وي��ژه برنام��ه انتخاباتي ‪ 30‬دقيقه‌اي «با دوربين» در ش��بكه يك س��يما اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫باي��د در اقتصاد‪ ،‬سياس��ت‌هاي كلي اص��ل ‪ 44‬را رعايت كنيم و ب��ه بخش خصوصي كه‬ ‫بخ��ش مهمي در اقتصاد اس��ت توج��ه و انضباط مال��ي را در اقتصاد رعاي��ت كنيم‪ .‬وي‬ ‫ب��ا تاكي��د بر اج��راي صحيح قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه‌ها و پرداخت س��هام عدالت‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬ب��راي مب��ارزه با مفاس��د اقتصادي‪ ،‬الزم اس��ت مديري��ت اقتصادي‬ ‫دول��ت را اص�لاح كني��م‪ .‬حداد عادل اظهار داش��ت‪ :‬س��هميه‌بندي بنزين ك��ه امروز از‬ ‫افتخارات دولت و نظام اس��ت يادگار مجلس هفتم بود و بنده نيز در آن س��هم داش��تم‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫يكشنبـه‬ ‫‪ 12‬خردادماه ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫پرونده اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نامزدها نسخه شفابخشي براي اقتصاد كشور تجويز نكردند‬ ‫اين دوره از انتخابات رياست جمهوري كه همه چيز آن با دوره‌هاي قبل تفاوت دارد در اجراي‬ ‫مناظره‌ها نيز متفاوت بود‪.‬حداقل مناظره ‪ 8‬كانديدا كم رونق‌تر از آني بود كه انتظارش مي‌رفت‪.‬‬ ‫به هر حال مناظره با س��ؤاالت مختلف در حوزه اقتصاد برگزار ش��د ولي كانديداها نتوانس��تند‬ ‫حرف و نسخه راهگشايي را براي مواجهه با مشكالت اقتصادي ارائه دهند‪ .‬شايد باز هم شكل‬ ‫برگزاري مناظره عامل اين نقيصه بود و شايد هم كانديداها راهكار ويژه‌اي براي برون رفت از‬ ‫معضالت اقتصادي ندارند‪ .‬مردم قضاوت خواهند كرد كه چه كس��ي و يا كدام جريان مي‌تواند‬ ‫اقتصاد بيمار كش��ور را درمان كند‪ .‬اما آنچه درمحتوای س��خنان کاندیداها مش��هود بود تاکید‬ ‫همگانی آنان بر ادامه اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر‪ ،‬هدفمندی یارانه‌ها و تحول بانکی بود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫سعيد جليلي و مطالبات معوق بانكي‬

‫غالمعلي‬ ‫حداد عادل‪:‬‬ ‫راه‌حل‌هايي‬ ‫مبتني بر قواعد‬ ‫علم اقتصاد‬

‫حداد عادل در يكي از س��خنراني‌هاي خود با اعالم‬ ‫اين‌كه س��ه راه براي حل مشكالت اقتصادي در كشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بايد يك تيم متنوع از نظر تخصص‬ ‫كن��ار رئيس‌جمهور باش��د كه راه‌‌حل‌هاي��ي مبتني بر‬ ‫قواعد علم اقتصاد و شرايط اقتصادي كشور ارائه دهد‪.‬‬ ‫البته تنوع نظرات در حوزه اقتصاد در سال‌هاي گذشته‬ ‫و در دولت‌هاي مختلف همواره وجود داشته‪ ،‬اما آنچه‬ ‫محل اش��كال است اين‌كه منظور از قواعد علم اقتصاد‬ ‫كه آقاي حداد عادل نيز به آن اشاره كرده‌اند چيست؟‬ ‫آيا اقتصاد غربي و سرمايه‌داري مدنظر است؟‬ ‫آي��ا ليبراليس��م اقتص��ادي بايد مرجع باش��د؟ آيا‬ ‫كانون‌هاي ق��درت و ثروت در كش��ور اجازه مي‌دهند‬ ‫مبن��اي اقتصادي كش��ور برخ�لاف منافع آنه��ا تغيير‬ ‫كند؟‬ ‫س��اده ترين مثال اين ماجرا بحث نرخ سود بانكي‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر افزايش نرخ سود بانكي را هيچ‬ ‫مبن��اي علم��ي و هيچ مكت��ب اقتص��ادي قابل قبول‬ ‫نمي‌داند‪ ،‬اما متأس��فانه تحت لواي بانكداري اس�لامي‬ ‫در كش��ور بر افزايش آن اصرار مي‌ش��ود‪ .‬مقام معظم‬ ‫رهب��ري در صحبت‌هاي اخير خود در اجالس بيداري‬ ‫اسالمي با اشاره به تمدن درخشان اسالمي به خالصي‬ ‫از اقتص��اد مبتني بر ويژه خواري و ربا و تكاثر اش��اره‬ ‫كردن��د‪ ،‬ام��ا كم نيس��تند اف��رادي كه مدع��ي دانش‬ ‫اقتصادي هس��تند و بر طبل افزايش نرخ س��ود بانكي‬ ‫مي‌كوبند‪ .‬حال بايد از آقاي حداد عادل پرسيد در برابر‬ ‫خواسته‌هاي ويژه خواران و سودجويان كه در بسياري‬ ‫از موارد به ظواهر علمي بزك شده است با كدام معيار‬ ‫به ارزيابي مي‌پردازند؟‬

‫محمدغرضي‪:‬‬ ‫تورم را به صفر‬ ‫درصد مي‌رسانم‬ ‫گشت ارشاد هم‬ ‫جزئي از تورم‬ ‫است!‬

‫محم��د غرضي به گفته خ��ودش در ش��رايطي وارد‬ ‫انتخابات شده اس��ت كه نه تيم دارد‪ ،‬نه پول و نه برنامه‪.‬‬ ‫غرضي گفته است اگر ‪ 55‬ميليون نفر به من رأي بدهند‬ ‫دولت ضدتورم مي‌سازم‪ .‬اين در حالي است تعداد واجدين‬ ‫شرايط شركت در انتخابات يازدهم رياست جمهوري كمي‬ ‫بيشتر از ‪ 50‬ميليون نفر اعالم شده است! البته غرضي در‬ ‫حالي از تورم صفر درصد سخن گفته كه هيچ راهكاري را‬ ‫براي اجرايي ش��دن آن ارائه نكرده است‪ .‬نكته قابل توجه‬ ‫آن‌كه تورم صفر درصد از نظر رياضي شايد مفهوم داشته‬ ‫باشد اما در علم اقتصاد معنايي ندارد چرا كه ثابت ماندن‬ ‫همه چيز در هر ش��رايطي امكانپذير نيست‪ .‬الزم به ذكر‬ ‫اس��ت وزير اقتصاد ژاپن چندي پيش از برنامه چند ساله‬ ‫اين كش��ور براي دو رقمي شدن نرخ تورم و ايجاد تحرك‬ ‫و تغيير در فضاي اقتصادي كش��ورش س��خن گفته بود‪.‬‬ ‫ش��ايد منظور محمد غرضي براي بهانه كردن تورم صفر‬ ‫درصد حذف گش��ت ارشاد باشد‪ ،‬چرا ايشان گشت ارشاد‬ ‫را هم جزيي از تورم مي‌داند‪ .‬بنابراين با صفر ش��دن تورم‬ ‫گش��ت ارشاد نيز حذف مي‌ش��ود‪ .‬اين نامزد انتخابات در‬ ‫حالي اينگونه مواضع خود را بيان مي‌كند كه رئيس‌جمهور‬ ‫چندين بار با صراحت نسبت به اشكالت روش‌هايي چون‬ ‫گشت ارش��اد در حوزه مسائل مذهبي و فرهنگي سخن‬ ‫گفته اس��ت و البت��ه به دليل صراحتش در پاس��داري از‬ ‫حقوق مردم با بدترين تهمت‌ها مواجه شده است‪.‬‬

‫حسن روحاني‪:‬‬ ‫كدام كشور منطقه اين‬ ‫ميزان تورم دارد؟‬

‫سعيد جليلي در جلس��ه هم انديشي خود با‬ ‫نخبگان اقتصادي گفته است‪ :‬بنده در صدا و سيما‬ ‫نيز بحثي را تحت عن��وان معوقات بانكي مطرح‬ ‫كردم كه در واقع متعلق به بيت‌المال اس��ت و ‪70‬‬ ‫ه��زار ميليارد آن رفت��ه و ‪ 11‬هزار ميلياردش نيز‬ ‫دست ‪ 23‬نفر است و با بررسي‌هايي كه بنده انجام‬ ‫دادم متوجه شدم كه آنها در كار توليد هم نيستند‬ ‫و در داللي و كارهاي تجاري حضور دارند‪.‬‬ ‫ظاهراً ايش��ان از ماجراي ليس��ت ‪ 300‬نفره‬ ‫ك��ه از طرف رئيس‌جمهور در اختيار قوه قضاييه‬ ‫قرار داده شد و اسامي بدهكاران بزرگ بانكي در‬ ‫آن درج ش��ده بود بي‌خبرند‪ .‬آقاي رئيس‌جمهور‬ ‫مدت‌هاس��ت اين ليس��ت را به قوه قضاييه ارائه‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬لكن بع��د از واكنش س��خنگوي قوه‬ ‫قضايي��ه مبني بر ع��دم دريافت اين ليس��ت و‬ ‫پاس��خ دفتر رئيس‌جمهور اعالم شد افرادي كه‬ ‫در اين ليس��ت به آنها اش��اره شده ش��ماري از‬ ‫توليدكنندگان هستند‪ .‬متأس��فانه دستگاه‌هاي‬ ‫نظارتي مس��ئول‪ ،‬علي‌رغم پيگيري‌هاي متعدد‬ ‫رئيس‌جمه��ور محترم اقدامي ب��راي وصول اين‬ ‫مطالبات انجام نداده‌اند‪ .‬در حالي كه مردم از اين‬ ‫موضع رئيس‌جمهور و پيگيري‌هاي ايشان حمايت‬ ‫مي‌كردند‪ ،‬بسياري از افراد و گروه‌هاي سياسي از‬

‫گزارش‬

‫همراهي با دولت جه��ت وصول مطالبات معوق‬ ‫خودداري كردند‪ ،‬اما سعيد جليلي تازه بعد از اين‬ ‫همه ماجرا متوجه اين موضوع ش��ده و مي‌گويد‬ ‫بنده بررس��ي كردم و ديدم كه آنها در كار توليد‬ ‫نيس��تند‪ .‬همچنين پورمحمدي رئيس سازمان‬ ‫بازرسي كل كش��ور نيز در پاسخ به اين پرسش‬ ‫خبرن��گار خبرآنالين ك��ه آق��اي احمدي‌نژاد از‬ ‫ليست ‪ 300‬نفره متخلفان چندبار حرف زده‌اند‪،‬‬ ‫واقعاً چنين ليستي از متخلفان وجود دارد؟ گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬نه‪ .‬بعضي موارد خيلي تخلفات كوچك‬ ‫اس��ت‪ .‬بدهكاران بانكي هستند اما پرونده فساد‬ ‫كه گفته مي‌ش��ود پرونده‌اي اس��ت كه كسي با‬ ‫توطئه‪ ،‬رش��وه‪ ،‬اقدامات خالف و در حجم بزرگ‬ ‫و سازماندهي شده كاري كرده است وگرنه كسي‬ ‫كه با استفاده از فرصت سرمايه‌گذاري يك قطعه‬ ‫زميني را با يك مبلغي گرفته است‪ ،‬نمي‌شود ما‬ ‫اين را به عنوان مفس��د اقتصادي معرفي كنيم‪،‬‬ ‫نهايتاً متخلف اس��ت‪ .‬يك كسي وام گرفته حاال‬ ‫ن��دارد پس بدهد‪ .‬وام بزرگ هم هس��ت‪ .‬باز هم‬ ‫نمي‌شود به او گفت مفسد اقتصادي‪ .‬از اين جهت‬ ‫ما در بازار كلي بدهكار داريم كه بدهي‌هاي بزرگ‬ ‫هم دارند‪ .‬متخلف هم هستند‪ .‬بعضاً قب ً‬ ‫ال داشتند‬ ‫بدهند اما االن ش��ايد ندارن��د‪ .‬نمي‌توانيم به آنها‬

‫رضا راسخ‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫محسنرضايي‪:‬‬ ‫امروز نه تنها‬ ‫سپاه بلكه كل‬ ‫دولت بايد پايش‬ ‫را از اقتصاد‬ ‫بكشدبيرون!‬ ‫مفسد اقتصادي بگوييم»! ! ! با اين وضعيت بايد‬ ‫گفت فقط مردم عادي اگر در پرداخت بدهي‌هاي‬ ‫بانكي خود با تاخير اقدام كنند به‌عنوان متخلف‬ ‫و مفس��د شناسايي مي‌ش��وند و برخي آقايان به‬ ‫قول آقاي پورمحم��دي االن ندارند كه پرداخت‬ ‫كنند! البته در خبرها آمده بود ليست بدهكاران‬ ‫بانكي با بدهي ب��االي ‪ 10‬ميليارد از طرف بانك‬ ‫مركزي براي قوه قضاييه ارس��ال شده كه شامل‬ ‫‪ 822‬نفر است‪.‬‬

‫از ديدگاه‌هاي اقتصادي نامزدهاي انتخابات (‪)1‬‬

‫اقتصاد در ايستگاه انتخابات‬ ‫با شروع تبليغات نامزدهاي‬ ‫انتخابات رياست جمهوري اظهارنظرها‬ ‫پيرامون مسائل روز كشور و همچنين نقد فضاي‬ ‫اقتصادي افزايش يافته است‪ .‬آنچه در ميان همه نامزدها‬ ‫مشترك است اين‌كه همگي مدعي‌اند برنامه مفصلي دارند و تنها‬ ‫برنامه‌هاي خود را راهگشاي شرايط فعلي مي‌دانند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ايرنا‪ ،‬با شروع تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست‬ ‫جمهوري‪ ،‬اظهار نظرها پيرامون مسائل رايج كشور و راه حل‌هاي آن افزايش‬ ‫يافته است‪ .‬در اين ميان برخي نامزدها سعي مي‌كنند با تاكيد بر اين عبارت كه‬ ‫برنامه مفصلي دارند به مخاطب اين‌گونه القا كنند كه برنامه‌هاي وسيعي براي‬ ‫رفع مشكالت موجود تدوين شده است اما تاكنون راه حل جديدي در ارتباط‬ ‫با موضوعات روز ارائه نشده است‪ .‬حرف‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي نامزدها تقريباً‬ ‫شبيه به هم است‪ ،‬مهار تورم‪ ،‬رفع محروميت‪ ،‬تامين اشتغال و تداوم توسعه‬ ‫از جمله محورهايي است كه در برنامه همه نامزدها ديده مي‌شود‪ ،‬البته در‬ ‫دوره‌هاي گذشته انتخابات نيز همين محورها مطرح بوده است اما آنچه مهم‬ ‫است اين‌كه راهكار نامزدها براي تحقق عناويني چون مهار تورم‪،‬‬ ‫تامين اشتغال و‪ ...‬چيست؟ در ادامه به برخي از اظهارنظرهاي‬ ‫اقتصادي هشت نامزد فعلي انتخابات رياست‬ ‫جمهوري يازدهم اشاره مي‌كنيم‪:‬‬

‫محمدرضاعارف‪:‬‬ ‫سهام عدالت‬ ‫بامكانيزمي‌كه‬ ‫دولت انجام داد‬ ‫موجببي‌صاحب‬ ‫شدنبنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي شد!‬

‫محمدباقر قاليباف‪ :‬قيمت ارز را در كشور تثبيت مي‌كنم!‬ ‫بحث ارز و قيمت دالر از مواردي اس��ت كه‬ ‫بيش��تر نامزدهاي انتخابات به آن اشاره كرده‌اند‬ ‫لك��ن تاكنون هي��چ نامزدي ط��رح عملياتي و‬ ‫مش��خصي براي اي��ن كار ارائه نكرده اس��ت و‬ ‫قيمت��ي را ني��ز براي تثبي��ت ن��رخ دالر اعالم‬ ‫نكرده‌اند‪ .‬تقريباً همه نامزدها به‌صورت ش��عاري‬ ‫ب��ه تثبيت نرخ ارز اش��اره كرده‌ان��د‪ .‬اما به نظر‬ ‫مي‌رسد اگر نامزدها عزم جدي براي تثبيت نرخ‬ ‫ارز دارند بايد ابتدا داليل بي‌ثباتي آن در س��ال‬ ‫گذشته و فاصله گرفتن قيمت ارز در بازار با ارز‬ ‫مرجع را بررسي كنند‪.‬‬ ‫آبانماه س��ال ‪ 90‬بود كه ش��هرداري تهران‬ ‫به بهان��ه تصرف باغ قله��ك و همچنين قطع‬ ‫بيش از ‪ 300‬درخت قديمي در مقام ش��كايت‬ ‫از سفارت انگليس برآمد‪ .‬اين در حالي بود كه‬ ‫شهرداري در شب تاسوعا و عاشوراي حسيني‬ ‫و در زمانيك��ه مردم در حال ع��زاداري بودند‬ ‫اقدام به سوزاندن درختان جنگل لويزان كرد و‬ ‫در مقابل اعتراضات مردم و كارشناسان اينگونه‬ ‫توجي��ه كرد كه «اين نوع درختان نقش��ي در‬ ‫كاهش آلودگي هوا ايفا نمي‌كنند»! اما همين‬ ‫ش��هرداري ب��ه بهانه قطع درخت��ان قديمي و‬ ‫تص��رف باغ قلهك از يك طرف و ورود پابرهنه‬ ‫برخي سياس��يون به اين ماجراي مهندس��ي‬ ‫شده توسط دشمن‪ ،‬ماجرايي را در كشور رقم‬ ‫زدند كه زمينه اصل��ي ايجاد فتنه اقتصادي را‬ ‫در كش��ور فراه��م كرد‪ .‬يك ماه پ��س از ورود‬

‫ش��هرداري به اين دام طراحي ش��ده توس��ط‬ ‫انگليسي‌ها‪ ،‬ماجراي اش��غال سفارت انگليس‬ ‫رق��م خورد‪ .‬در اي��ن ماجرا با سوءاس��تفاده از‬ ‫احساسات دانشجويي و وارد شدن عواملي غير‬ ‫دانشجو به ميان دانشجويان‪ ،‬سفارت انگليس‬ ‫در اقدامي كه در ظاهر خودجوش نش��ان داده‬ ‫مي‌شد اشغال شد‪ .‬نكته جالب آن‌كه خبرگزاري‬ ‫فارس به نقل از رئيس مجلس‪ ،‬اقدام به اشغال‬ ‫س��فارت انگليس را خش��م برخاس��ته از چند‬ ‫دهه اقدامات خصمانه آن‌ها در ايران دانست و‬ ‫اشغال‌كنندگان را جمعي از مردم و دانشجويان‬ ‫معرف��ي كرد‪ ،‬اما به اين‌كه چرا خش��م انقالبي‬ ‫مردم از چند دهه اقدامات خصمانه انگليسي‌ها‬ ‫در اي��ن مقط��ع از زم��ان و بدين ش��كل بروز‬ ‫يافت��ه اظهارنظري نكرد‪ .‬جالب‌تر آن‌كه رئيس‬ ‫مجلس‪ ،‬مردم و دانش��جوياني را كه در س��ال‬ ‫‪ 89‬براي مخالفت با وقف اموال دانش��گاه آزاد‬ ‫جلوي مجلس تجمع كرده بودند‪ ،‬مشتي اراذل‬ ‫و اوب��اش‪ ،‬دريده گو و ده��ن لق ناميد! پس از‬ ‫اي��ن اتف��اق در فاصله زماني كمت��ر از يك‌ماه‬ ‫ن��رخ ارز در بازار آزاد از م��رز ‪ 1300‬تومان به‬ ‫‪ 1700‬تومان رس��يد و پس از آن نيز با فش��ار‬ ‫انگليس��ي‌ها در نهاده��اي بين‌المللي و اعمال‬ ‫تحريم‌ه��اي مال��ي جديد عليه كش��ورمان با‬ ‫رشدي سريع در اسفندماه سال ‪ 90‬بازار شاهد‬ ‫دالر دو هزار توماني بود‪ .‬حاال پس از گذش��ت‬ ‫بيش از يك‌س��ال از اين ماجرا س��ردار رمضان‬

‫حسن روحاني در برنامه تلويزيوني خود با اعالم اين‌كه تورم كشور حدود ‪ 30‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬كدام كشور‬ ‫منطقه تورمي در حد تورم كشور ما دارد‪ .‬البته ايشان ظاهراً فراموش كرده‌اند كه در دولت هاشمي رفسنجاني‬ ‫تورم در مرز ‪ 50‬درصد قرار گرفت و آن زمان هم در منطقه هيچ كش��وري چنين نرخ تورمي نداشت‪ .‬چنين‬ ‫مقايسه‌اي از طرف كسي كه مدعي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي و سياست خارجي است‪ ،‬بعيد است‪ .‬مقايسه‬ ‫كشورمان با كشورهاي منطقه بايد با در نظر گرفتن اين نكته باشد كه شرايط كشورها چگونه است و ما در چه‬ ‫جايگاهي قرار داريم‪ .‬آيا استقالل و آزادي موجود در كشور ما با كشورهاي منطقه قابل مقايسه است؟ دولت‬ ‫منكر وجود اشتباه و اشكال در مديريت اقتصادي خود نيست اما امثال آقاي روحاني بهتر از ديگران مي‌دانند كه‬ ‫در سال‌هاي اخير فشارهاي بيروني بيشترين تاثير منفي را بر اقتصاد كشور داشته است‪ .‬وقتي كشور ما در رأس‬ ‫جبهه مقاومت عليه استكبار جهاني و صهيونيسم غاصب قرار دارد و در مقابل كشورهاي منطقه در دامن امريكا و‬ ‫رژيم صهيونيستي قرار دارند و براي خوشايند كشورهاي غربي حتي جان و مال و ناموس مردم خود را نيز ناديده‬ ‫مي‌گيرند‪ ،‬مقايسه شرايط اقتصادي و پارامترهاي اين كشورها با كشورمان كام ً‬ ‫ال نادرست و نوعي فريب افكار‬ ‫عمومي محسوب مي‌شود‪ .‬قطعاً اگر كشور ما نيز همچون عربستان سعودي‪ ،‬قطر و‪ ...‬در جهت اهداف كشورهاي‬ ‫سلطه گر غربي حركت كند و در موارد موردنظر غربي‌ها هماهنگ عمل كند‪ ،‬كما اين‌كه در برخي دولت‌هاي‬ ‫گذش��ته اين اتفاق افتاد‪ ،‬آنگاه آقاي روحاني خواهند ديد كه در كش��ور ما نيز نرخ تورم متاثر از فضاي داخلي‬ ‫اقتصاد كشور‪ ،‬به اندازه متوسط كشورهاي منطقه است نه بيشتر‪ .‬البته به نظر مي‌رسد تجربه ايشان در دولت‬ ‫اصالحات و در ارتباط با پرونده هسته‌اي كشورمان در آن زمان در ارائه چنين نظراتي بي‌تاثير نبوده است‪.‬‬

‫شريف مس��ئول روابط عمومي سپاه پاسداران‬ ‫و همچنين اخيراً س��ردار احمدي مقدم اعالم‬ ‫كرده‌اند اين ماجرا دامي از سوي امريكا و رژيم‬ ‫صهيونيستي بوده است‪ .‬جالب‌تر آن‌كه همين‬ ‫آقايان دولت را به دليل مخالفتش با اين ماجرا‬ ‫و عملك��رد ناص��واب آقايان به انح��راف متهم‬ ‫مي‌كردن��د اما ح��اال از دام دش��منان صحبت‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬به نظر مي‌رس��د بهتر اس��ت آقاي‬ ‫قاليباف ابتدا در مورد اين‌كه عملكرد ايش��ان‬ ‫چگونه به اقتصاد كش��ور و بي‌ثبات��ي نرخ ارز‬ ‫منجر شد توضيحاتي ارائه كنند و پس از آن به‬ ‫ارائه طرح خود براي بازگشت آرامش به اقتصاد‬ ‫طي دو سال و تثبيت نرخ ارز بپردازند‪.‬‬

‫علي‌اكبر‬ ‫واليتي‪ :‬عدم‬ ‫وجود كاال‬ ‫باعث افزايش‬ ‫تورم مي‌شود‬

‫محس رضاي��ي در مصاحبه با يكي از س��ايت‌هاي‬ ‫خبري ضمن بيان برخي ديدگاه‌هاي خود به اين نكته‬ ‫اشاره كرده است كه پس از جنگ مانند االن پيمانكار‬ ‫و كارفرماي��ي وجود نداش��ت و يك خ�لأ بزرگ وجود‬ ‫داشت اما االن نه تنها سپاه بلكه كل دولت بايد پايش‬ ‫را از اقتصاد بكشد بيرون‪ .‬اما وي در ادامه‪ ،‬خروج سپاه‬ ‫از اقتصاد را منوط به خروج دولت كرده و گفته اس��ت‪:‬‬ ‫اگر س��پاه از اقتصاد پايش را بيرون بكش��د ولي دولت‬ ‫در اقتصاد بماند‪ ،‬اين با سياس��ت‌هاي اصل ‪ 44‬منافات‬ ‫دارد! وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه‬ ‫اولويت شما براي خارج كردن دولت و سپاه از اقتصاد‬ ‫كدام است؟ در پاسخي متناقض گفته است هيچكدام‪،‬‬ ‫اولويت من مردم هستند!‬ ‫اين اظه��ارات محس��ن رضاي��ي در حالي صورت‬ ‫مي‌گيرد كه آقاي رئيس‌جمهور طي سال‌هاي گذشته‬ ‫نس��بت به مداخله برخي نهادها در مس��ائل كش��ور و‬ ‫آزادي عمل آنها در واردات برخي كاالها و اس��تفاده از‬ ‫برخي امتيازات در اين زمينه گفتند كه با واكنش‌هاي‬ ‫غيرمنطق��ي افراد و گروه‌هاي وابس��ته ب��ه اين نهادها‬ ‫مواجه ش��د و البت��ه طبق معمول آقايان هم س��كوت‬ ‫كرده بودند و دولت را به انحراف و سوء مديريت متهم‬ ‫مي‌كردند‪ .‬اما حاال در فضاي انتخابات آن هم با تناقض‬ ‫و در لفافه مي‌گويند كه بايد س��پاه پايش را از اقتصاد‬ ‫بيرون بكشد‪ ،‬اين را هم تازه منوط به اين مي‌كنند كه‬ ‫دولت هم از اقتصاد بيرون برود!‬

‫طرح سهام عدالت يكي از مردمي‌ترين طرح‌هايي است‬ ‫كه در كشور به اجرا درآمده است‪ .‬پس از هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫كه ‪ 70‬ميليون نفر را دربر مي‌گيرد‪ ،‬اين سهم با شموليت‬ ‫بيش از ‪ 45‬ميليون نفر رتبه دوم را دارد‪ .‬اما هميشه مخالفان‬ ‫دولت و بهتر بگوييم مخالفان عدالت در كشور با اين طرح‬ ‫مخالفت كرده‌اند‪ .‬واگذاري سهام عدالت كه طبق قانون افراد‬ ‫واجد دريافت آن تعيين ش��ده و روال واگذاري نيز مطابق‬ ‫با قانون بوده اس��ت توسط دولت در جهت تسهيل فرآيند‬ ‫واگذاري ثروت كشور به مردم و پياده‌سازي اصل ‪ 44‬صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬اين در حالي اس��ت كه واگذاري‌هاي صورت‬ ‫گرفت��ه در اصل ‪ 44‬در دولت‌هاي گذش��ته به‌گونه‌اي بود‬ ‫كه نه تنها چيزي از آن نصيب مردم نشد بلكه بسياري از‬ ‫آن‌ها به جيب اطرافيان دولت‌هاي قبلي رفت و متاس��فانه‬ ‫امروز حتي نامي از آن شركت‌ها و بنگاه‌ها باقي نمانده است‬ ‫چرا كه كارگران آن‌ها اخراج و زمين‌هاي كارخانه‌هايش��ان‬ ‫به برج‌س��ازي اختصاص يافت‪ .‬نمي‌دان��م چرا آن زمان كه‬ ‫واگذاري‌ه��ا بدون توجه به قانون و ب��ا رابطه بازي صورت‬ ‫مي‌گرفت و منجر به نابودي آن شركت‌ها و كارخانه‌ها گرديد‬ ‫كسي صبحت از بي‌صاحب شدن آن اموال و كارخانه‌ها نكرد‬ ‫و صداي اعتراض كارگرانش را نشنيد‪ .‬اما حاال كه بخشي از‬ ‫اين كارخانه‌ها در قالب س��هام عدالت و به‌صورت قانوني به‬ ‫مردم واگذار شده است گفته مي‌شود كه بنگاه‌ها بي‌صاحب‬ ‫شدند‪ .‬آیا واقعاً در نگاه آقاي عارف مردم اينقدر حقير ديده‬ ‫مي‌ش��وند كه حاال كه با همت دولت‪ ،‬مردم صاحب ثروت‬ ‫كشور شده‌اند ايشان مي‌گويد بنگاه‌هاي كشور بي‌صاحب‬ ‫شده است؟ در پاسخ به ايشان بايد گفت اتفاقاً تازه حق به‬ ‫حقدار رسيده است‪ .‬برخي بنگاه‌ها از دست برخي حلقه‌ها‬ ‫و افراد س��ودجو و منفعت‌طلب خارج ش��ده و تازه صاحب‬ ‫پيدا كرده است‪.‬‬

‫عل��ي اكبر واليتي در يكي از برنامه‌هاي تبليغاتي خود گفته اس��ت‪:‬‬ ‫متأسفانه اآلن كاال در بازار به اندازه كافي موجود نيست چرا كه نقدينگي‬ ‫زياد است! البته آنچه در بازارها مشاهده مي‌شود اين است كه كاال به اندازه‬ ‫كافي وجود دارد‪ .‬حتي پس از افزايش قيمت دالر در بازار گمان مي‌رفت‬ ‫كه كاالهاي خارجي كمتر در بازار ديده شوند اما همچنان اين كاالها نيز‬ ‫در بازار موجود اس��ت‪ .‬لكن با افزايش قيمت دالر و س��رايت اين افزايش‬ ‫قيمت به بازارهاي كااليي‪ ،‬قيمت كاالها نيز افزايش داشته است و در حال‬ ‫حاضر به دليل افزايش قيمت‪ ،‬بخشي از مصرف‌كنندگان قادر به خريد اين‬ ‫كاالها با قيمت‌هاي فعلي نيستند‪ .‬عدم توانايي مردم در خريد اين كاالها از‬ ‫بازار خود گواه اين نكته است كه نقدينگي مردم پايين است و توان تامين‬ ‫اين كاالها با قيمت‌هاي فعلي را ندارند‪ .‬پس نه كاال كم است نه نقدينگي‬ ‫زياد است‪ ،‬اما معلوم نيست با اين حال چرا آقاي واليتي نقدينگي زياد را‬ ‫دليل عدم وجود كاال عنوان كرده اس��ت‪ .‬البته ايشان افرادي را به‌عنوان‬ ‫تيم اقتصادي و همكار در برنامه‌هاي خود معرفي كرده‌اند كه احتماالً اين‬ ‫نظرات دقيق علمي با توجه به مشاوره‌هاي همان تيم ارائه شده است‪.‬‬

‫نقد اقتصادي‬ ‫به صداقت نياز دارد‬

‫اي کاش رياضيات وارد عرصه سياس��ت‬ ‫مي‌شد تا به طور دقيق و شفاف اثبات شود‬ ‫اف��راد حقيقي و حقوقي چق��در در ادعاها و‬ ‫صحبت‌هاي خود کارآمد و صادق هستند يا‬ ‫در مسير توهم گام بر مي‌دارند؟‬ ‫مدت��ي اس��ت برخ��ي اف��راد حقيقي و‬ ‫حقوق��ي ب��ا تکيه بر روش‌ه��اي علم نما و‬ ‫مبان��ي توهم‌ه��اي اقتصادي و سياس��ي و‬ ‫نوس��تالژي قدرت و ثروت تالش مي‌کنند‬ ‫ايران اس�لامي‌را فقط در درون خانواده‌هاي خود ببينند و هرگز توجهي‬ ‫به واقعيت ملت و ايران اس�لامي‌ندارند‪ .‬آن‌ها در وقف اقتصادي کشور به‬ ‫نفع خانواده خود ناکام ماندند و حاال به دنبال وقف سياسي هستند اما با‬ ‫بصيرت ديني مردم مواجه هستند و بازهم شکست خواهند خورد‪.‬‬ ‫توه��م ايام انتخابات باز هم آن‌ها را ذوق زده کرده اس��ت و از برخي‬ ‫مش��کالت اقتصادي در جامعه که رفع آن‌ها در اولويت دولت هم است‪،‬‬ ‫س��وء اس��تفاده و س��وء تحليل مي‌کنند و همچنان فراتر از رس��انه‌هاي‬ ‫دش��منان نظام و با کاذب نمايي‌ها و س��ياه نمايي‌ها مي‌خواهند از کاه‬ ‫کوه بسازند‪.‬‬ ‫در ماه‌هاي اخير‪ ،‬باز هم مدل‌هاي دوران انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫و تالش‌هاي گروه‌هاي مرئي و نامرئي براي تخريب نظام و دولت در حال‬ ‫رونمايي اس��ت و همه افراد حقيقي و حقوقي که مغلوب «شکسته شدن‬ ‫محدوده‌هاي ممنوعه ثروت‪ ،‬قدرت و تصميم‌س��ازي» شده‌اند خواسته يا‬ ‫ناخواسته‪ ،‬آگاهانه يا ناآگاهانه در تور رسانه‌هاي بيگانه افتاده‌اند و گاهي‬ ‫هم پرشتاب‌تر از آن‌ها‪.‬‬ ‫به هرحال راه و‌آمار درست يک واقعيت ثابت است اما ارقام غيرواقعي‬ ‫بي نهايت اس��ت‪ ،‬يعني کساني که تش��کيک در عملکرد دولت مي‌کنند‬ ‫مي‌توانند به بي‌نهايت ابزار و روش نادرس��ت متمسک شوند‪ ،‬اما هر قدر‬ ‫تالش کنند اوج بي‌هنري است‪.‬‬ ‫تش��کيک و ايجاد ترديد‪ ،‬هنر کس��اني اس��ت که در خود تواني براي‬ ‫َعرض��ه و عريضه و ُعرضه ندارند و هس��تي خودش��ان را در نفي و انکار‬ ‫ديگران جست‌وجو مي‌کنند‪.‬‬ ‫«آم��ار» همان رواي��ت رقومي‌ و ع��ددي از واقعيت‌ه��اي جامعه در‬ ‫عرصه‌هاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و ديگر پديده‌هاس��ت که ش��فاف‌ترين و‬ ‫دقيق‌ترين معيار را براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫اهميت آمار در کشورهايي که براي توسعه اقتصادي و گذر از مراحل‬ ‫توس��عه نيافتگي يا عبور از توس��عه ناقص‪ ،‬تالش مي‌کنند‪ ،‬بيشتر است‬ ‫و مناب��ع محدود در مقاب��ل نيازهاي نامحدود ايج��اب مي‌کند که دقت‬ ‫در تخصيص منابع و هوش��مندي در ارزيابي دس��تاوردها و نتايج‪ ،‬بيشتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در س��الي که حماسه اقتصادي نامگذاري شده است به نظر مي‌رسد‬ ‫مطمئن‌ترين کار تکيه بر آمار و ارقام در برنامه‌ريزي‌ها و ارزيابي‌هاست‪.‬‬ ‫انتظار از کارشناس��ان و دلس��وزان نظام جمهوري اسالمي‌ايران اين‬ ‫اس��ت که ب��ا تحليل‌هاي دقيق و درس��ت اعم از واقعيت‌هاي درس��ت و‬ ‫موفقيت‌ها و مشکالت به تقويت تالش‌ها و اثربخشي آن‌ها کمک کنند‪.‬‬ ‫هنر کارشناسي در اين است اگر مشکلي را مي‌بيند با تبيين دقيق و‬ ‫درست‪ ،‬راه حل اقتصادي و اجتماعي هم براي آن ارائه کند‪ ،‬در غير اين‬ ‫صورت بيشتر به «قصه‌هاي شب سياه» شبيه خواهد بود‪.‬‬ ‫آيا هنر دولت در عبور از تحريم قاطع و همه جانبه دش��منان س��بب‬ ‫نش��ده اس��ت که نرخ تورم چندصد درصدي هدفگذاري شده دشمنان‬ ‫خارجي و داخلي به ‪ 30‬درصد برسد؟‬ ‫اقتصاد ايران در هش��ت سال اخير با تالش فرزندان اين سرزمين و با‬ ‫ب��اور کامل بر اين‌که حتي يکي از مديران در ايران هم وارداتي نيس��ت‪،‬‬ ‫روند خوب و موفقي را داشته است‪.‬‬ ‫ط��رح بزرگ تحول اقتص��ادي‪ ،‬براين��د بهينه و ن��کات ايجابي همه‬ ‫تالش‌ه��اي نظري نامزدهاي رياس��ت جمهوري اس��ت ام��ا دولت مورد‬ ‫هجمه قرار دارد‪.‬‬ ‫اي��ن موفقيت‌ها در حالي اس��ت که نظام اقتص��اد جهاني با حداکثر‬ ‫مشکالت و نارسايي‌هاي تاريخي و اجتماعي روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫اما اقتصاد کشورمان به اعتراف همه مراجع بين‌المللي از جمله بانک‬ ‫جهاني و صندوق بين‌المللي پول‪ ،‬در بيشتر عرصه‌ها رشد چند برابري‬ ‫ثبت کرده است‪.‬‬ ‫معيار اي��ن موفقيت‪ ،‬همان محصوالت مراکز آماري کش��ور از جمله‬ ‫مرکز آمار ايران‪ ،‬بانک مرکزي‪ ،‬نهادها و موسسه‌هاي آمار و کميت سنج‬ ‫است که در همه کشورها مورد احترام است‪.‬‬ ‫اگر اين آمارها و دس��تاوردها را نپذيريم‪،‬پس چگونه مي‌خواهيم براي‬ ‫آينده برنامه‌ريزي کنيم‪.‬‬ ‫کس��اني که آماره��اي عملکرد دول��ت احمدي‌‌ن��ژاد را کاذب نمايي‬ ‫مي‌کنند ‪ )1‬نش��ان مي‌دهند خودش��ان چندين س��ال به م��ردم دروغ‬ ‫گفته‌اند ‪ )2‬در دوران مديريت خود براساس «مباني کذب» برنامه‌ريزي‬ ‫و تالش‌ه��ا را ارزيابي و کارنامه صادر کرده‌اند ‪ )3‬آمار اقتصادي در همه‬ ‫جاي ايران قابل مش��اهده اس��ت اما معلوم نيست چگونه توسعه سياسي‬ ‫کذايي و نداش��ته خ��ود را ارزيابي و معرفي مي‌کردن��د ‪ )4‬دولت نهم و‬ ‫دهم وارث ميلياردها دالر بدهي مانده از دوران موس��وم به س��ازندگي و‬ ‫پيش فروش‌هاي نفت خام در دوران موس��وم ب��ه اصالحات بوده اما يک‬ ‫ري��ال هم ملت ايران را بدهکار نکرده اس��ت ‪ )5‬فرق کاهش ‪ 30‬ميليارد‬ ‫دالري بدهي خارجي را با ‪ 70‬ميليارد دالر بدهي دوران خود نمي‌دانند‬ ‫و درک نمي‌کنن��د ‪ )6‬صندوق توس��عه ملي با بي��ش از ‪ 50‬ميليارد دالر‬ ‫بدهي را اصال نشنيده‌اند که تحقق آن شبيه يک معجزه است ‪ )7‬ايراني‬ ‫محور کردن اجراي طرح‌هاي عمراني را نمي‌توانند تحليل کنند و‪...‬‬ ‫البته کس��اني با پشتوانه دروغ بافي و دروغ سازي و «لشکر کاذبين»‬ ‫وارد عرصه مي‌شوند‪ ،‬ابتدا گذشته خود را زير سوال مي‌برند؟؟؟‬ ‫اما دول��ت احمدي‌نژاد فقط دولت يک فرد نيس��ت بلکه دولت يک‬ ‫انديش��ه و آن هم انديش��ه يک ملت با حافظه قوي تاريخي و انباش��ت‬ ‫گسترده دانش سياسي و اجتماعي است؛ اين گفتمان هم آمده است که‬ ‫بماند نه با يک فرد بلکه با انديشه و هوشياري يک ملت‪.‬‬ ‫ايران هميشه سرفراز بوده و خواهد بود اما فقط به نام ملت نه به نام‬ ‫يک يا چند نفر؛ ملت ايران ابرقدرت اس��ت به نام خود ؛ نظام جمهوري‬ ‫اسالمي‌مال همه مردم ايران اسالمي‌ است نه چند نفر و ‪...‬‬ ‫مردم ايران اس�لامي‌ مي‌دانند مخالفان دول��ت به جاي تقويت طرح‬ ‫پرداخت نق��دي يارانه‌ها‪ ،‬طرح رياضت اقتصادی را تحميل خواهند کرد‬ ‫اگر فرصت پيدا کنند‪ ،‬اما ملت ايران اين اجازه را نخواهد داد‪.‬‬ ‫البته اين را هم بايد گفت ايران هنوز گلس��تان نش��ده اس��ت‪ ،‬هنوز‬ ‫ظرفيت‌هاي زيادي براي توس��عه و پيشرفت دارد و در بخش‌هاي توليد‬ ‫و توزيع و مصرف مشکالت و نارسايي‌هاي جدي وجود دارد و دولت هم‬ ‫براي همه آن‌ها برنامه دارد مانند طرح بزرگ تحول اقتصادي‪.‬‬ ‫اما انکار خودکفايي در «توليد س��يمان و گندم و دستاوردهاي قانون‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها» انکار بديهيات اس��ت و هن��ر افراد غافل و متجاهل‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود همان کس��اني که گرفتار «جهل مرک��ب نامرئي»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ملت ايران مي‌دانند که دولت احمدي نژاد‪،‬دستاوردهاي بي‌سابقه اي‬ ‫دارد ک��ه همه آن‌ها براي نخس��تين بار اتفاق افتاده اس��ت و اميدواريم‬ ‫فرص��ت کافي براي معرفي آن‌ها فراهم ش��ود مانن��د تحقق ‪ 150‬درصد‬ ‫صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم و‪...‬‬ ‫احي��اي فضيلت‌هاي اقتصاد مانند قرض‌الحس��نه‪ ،‬س��اماندهي نظام‬ ‫قرض‌الحس��نه‪ ،‬توس��عه بخش تعاون و خصوصي‌س��ازي ش��فاف همراه‬ ‫با کش��ف قيمت‌هاي واقعي در بازار س��رمايه‪ ،‬تبيين و توس��عه عدالت‬ ‫اقتصادي و توس��عه منطقه اي‪ ،‬افزايش نرخ رش��د و توسعه اقتصادي به‬ ‫رغم رکود اقتصادي غرب و ش��رق‪ ،‬طرح مسکن‌مهر و قانون هدفمندي‬ ‫يارانه‌ه��ا و طرح برگ تحول اقتصادي‪ ،‬جلوگيري از تش��ديد نرخ تورم و‬ ‫کاهش نرخ بيکاري‪ ،‬توجه کامل به اقتصاد اس�لامي‪ ،‬بن بس��ت تئوريک‬ ‫اقتصاددانان داخلي‪ ،‬فراخون اقتصاددانان و متخصصان اقتصاد اس�لامي‪،‬‬ ‫طرح سفرهاي استاني‪ ،‬توسعه بنگاه‌هاي زودبازده و مبارزه با نافرماني‌ها‬ ‫در بازار پول و سرمايه‪.‬‬


‫راه‌اندازي سيستم معامالت بازار پايه فرابورس به‌زودي‬ ‫مدي��ر پذيرش فرابورس از راه‌اندازي سيس��تم جديدي براي معامالت ب��ازار پايه فرابورس خبر‬ ‫داد ك��ه ب��ه زودي و پس از بررس��ي‌هاي فني آغاز به كار خواهد كرد‪ .‬وی با اش��اره به پذيرش ‪11‬‬ ‫ش��ركت جديد طي هفته گذش��ته در بازار پايه فرابورس‪ ،‬گفت‪ :‬در طول هفته گذش��ته ‪ 11‬شركت‬ ‫در بازار پايه پذيرش و درج نام ش��دند كه در اين ميان س��ه شركت مالي و اعتباري كوثر‪ ،‬مشانير و‬ ‫سرمايه‌گذاري كوه نور براي نخستين بار در بازار سرمايه درج شدند و مابقي شركت‌هاي اخراجي‬ ‫بورس اوراق بهادار هستند كه به بازار پايه فرابورس منتقل شده‌اند‪ .‬سيد مهدي علم الهدي افزود‪:‬‬ ‫طبق نظر سازمان بورس اوراق بهادار شركت‌هاي ساختمان اصفهان‪ ،‬سوليران‪ ،‬توليد سموم علف‌كش‪،‬‬ ‫مجتمع صنعتي آرتاويل تاير‪ ،‬گاز لوله‪ ،‬ايرانيت‪ ،‬آذريت و نئوپان ‪ 22‬بهمن به بازار پايه منتقل ش��د‪.‬‬

‫در اولی��ن هفته خرداد م��اه‪ ،‬در حالی‬ ‫بی��ش از ی��ک میلیون ت��ن ان��واع کاال با‬ ‫ارزش اف��زون بر ‪ 14‬ه��زار و ‪ 836‬میلیارد‬ ‫ریال در تاالره��ای محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی‪ ،‬فرآورده های نفتی و پتروشیمی‬ ‫و کش��اورزی ب��ورس کاالی ای��ران مورد‬ ‫معامله ق��رار گرفت که نس��بت به هفته‬ ‫قب��ل از آن به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب با رش��د اف��زون بر ‪ 202‬و‬ ‫‪ 105‬درص��دی مواج��ه ش��د‪ .‬معاون عملی��ات و نظارت ب��ورس کاالی‬ ‫ای��ران به مهمتری��ن رویداده��ا و فعالیت‌های هفته گذش��ته تاالرهای‬ ‫بورس کاالی ایران پرداخت و توضیح داد‪ :‬در معامالت روز س��ه ش��نبه‬ ‫‪ 7‬خرداد ماه‪ ،‬بورس کاالی ایران ش��اهد رک��ورد زدنی در آمار معامالت‬ ‫خود بود؛ به گونه‌ای که حجم و ارزش معامالت روزانه به ترتیب بیش از‬ ‫‪ 267‬هزار تن و حدود ‪ 5400‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫مهرزاد نامداری اظهار داشت‪ :‬در هفته گذشته تاالر محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی در حالی شاهد دادوستد بیش از ‪ 674‬هزار و ‪ 550‬تن انواع کاال با‬ ‫ارزش افزون بر ‪ 7871‬میلیارد ریال بود که نسبت به هفته قبل از آن رشد‬ ‫افزون بر ‪ 231‬درصدی حجم و ‪ 80‬درصدی ارزش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هفت��ه قب��ل‪ ،‬بی��ش از ‪ 366‬هزار تن ان��واع محصول‬ ‫فوالدی با ارزش بیش از ‪ 6160‬میلیارد ریال در حالی به فروش رس��ید‬ ‫که روز چهارش��نبه ‪ 8‬خرداد ماه‪ ،‬ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی در‬ ‫معامالت شمش فوالدی ش��اهد تقاضای قابل توجهی توسط خریداران‬ ‫که تولیدکنندگان مقاطع نوردی هستند‪ ،‬شده بود‪ .‬وی اظهار داشت ‪ :‬این‬ ‫متقاضیان تمایل باالیی به خرید از خود نشان دادند که کاهش چشمگیر‬ ‫واردات فوالد از ابتدای سال تاکنون عامل اصلی این تقاضا است‪.‬‬ ‫معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران در ادامه گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫فوالدی در این هفته نس��بت به هفته ماقبل‪ ،‬به لحاظ حجم و ارزش‪ ،‬به‬ ‫ترتیب با رشد ‪ 109‬و ‪ 102‬درصدی مواجه شد‪.‬‬ ‫نام��داری به کاهش قیمت برخی از محص��والت صنعتی و معدنی و‬ ‫فرآورده های نفتی و پتروشیمی اشاره و بیان کرد ‪ :‬در این هفته گروه مس‬ ‫و همچنی��ن بخش قابل توجهی از محصوالت گروه فرآورده‌های نفتی و‬ ‫پتروشیمی بورس کاال شاهد کاهش قیمت ‪ 3‬تا ‪ 23‬درصدی بود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در هفته منتهی ب��ه ‪ 9‬خرداد تاالر محصوالت‬ ‫صنعتی و معدنی شاهد دادوستد ‪ 300‬هزار تن سنگ آهن با ارزش بیش‬ ‫از ‪ 587‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬از دیگر کاالهای داد و ستد شده در این‬ ‫تاالر در طول هفته گذشته می توان به معامله ‪ 4430‬تن انواع محصول‬ ‫م��س‪ 3200،‬تن انواع محصول آلومینیوم‪ 700،‬ت��ن کک‪ 100،‬تن انواع‬ ‫محصول روی و ‪ 6‬کیلوگرم طال اشاره کرد‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫موافقت با معامالت گواهی سپرده حج در بازار سرمایه‬ ‫کمیت��ه تخصصی فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار در جلس��ه اخیر خ��ود‪ ،‬با معامالت‬ ‫گواهی س��پرده حج در بازار سرمایه با تاکید بر مالحظات فرهنگی موافقت کرد‪ .‬کارشناس‬ ‫مالی اس�لامی س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬نوبت‌های طوالنی حج و عمره موجب‬ ‫رونق گرفتن هرچه بیش��تر بازار س��یاه خرید و فروش فیش‌های حج و عمره ش��ده است که‬ ‫می‌توان از تبادل این حجم سرمایه با قیمت‌های ناعادالنه برای متقاضیان به عنوان بازاری‬ ‫مغایر با اصول اقتصاد اس�لامی یاد کرد‪ .‬محمد پیره اظهار داش��ت‪ :‬امکان خرید و فروش‬ ‫فیش‌های حج و عمره در <فرابورس> راه‌حل مناسبی یرای جمع‌آوری وجوه و انسجام بخشی‬ ‫و هدفمندی معامالت آن در چارچوب گواهی حق اس��تفاده از س��پرده حج و عمره اس��ت‪.‬‬

‫از روزهای سبز تاالر گزارش می دهد‬

‫رینگ نقره‌ای‬

‫رشد ‪ 202‬درصدی حجم معامالت‬ ‫در بورس کاال‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬

‫ویژه‬

‫‪ 5‬درصـد بــازدهـی در ‪ 5‬روز‬

‫يك هفته معامالتي ديگر با ‪ 5‬روز مثبت‬ ‫پياپ��ي در تاالر شيش��ه‌اي به پايان رس��يد‬ ‫روزهايي كه در آن ش��اخص بورس عالوه بر‬ ‫عبور دوب��اره از ركوردهاي تاريخي اش افت‬ ‫هفته ماقبل خود را جبران كرد‪.‬‬ ‫در اي��ن ‪ 5‬روز كاري‬ ‫به گ��زارش‬ ‫دماس��نج بورس ته��ران صعودهاي تاريخي‬ ‫را به ثبت مي‌رس��اند به طوري كه در اولين‬ ‫روز كاري بي��ش از ‪ 700‬واحد رش��د كرد و‬ ‫اين صعود پي در پي شاخص بورس موجب‬ ‫شد نماگر بورس تهران در پايان هفته بر مدار‬ ‫‪45‬هزار واحدي كه آخرين ركورد تاريخي‌اش‬ ‫ب��ود پرچم زد‪ .‬اين گ��زارش از روند حركتي‬ ‫شاخص بورس در هفته‌اي كه گذشت نشان‬ ‫مي‌دهد دماس��نج بورس تهران كه حركت‬ ‫خود را از رقم ‪ 42‬هزار و ‪ 777‬واحدي شروع‬ ‫ك��رده بود در پايان هفته ب��ه رقم ‪ 45‬هزار و‬ ‫‪ 162‬واحد رس��يد و اين اتفاق با رشد ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 385‬واحدي شاخص بورس به ثبت رسيد‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس نماگر بورس تهران كه در‬ ‫اين ‪ 15‬س��اعت معامالتي بازده��ي بالغ بر‬ ‫‪ 5/58‬درصدي را به ثبت رسانده بود بازدهي‬ ‫كلي‌اش از ابتداي سال از ‪ 18‬درصد عبور كرد‬ ‫و به ‪ 18/7‬درصد رسيد‪.‬‬ ‫بازده بیش از ‪ 5‬درصدی‬ ‫بازده بيش از ‪ 5‬درصدي بورس تهران در‬ ‫هفته گذشته در حالي روي داد كه نماگر تاالر‬ ‫شيشه‌اي از ابتداي سال رشدي بالغ بر ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ 131‬واح��د را تجربه كرده اس��ت و از رقم‬ ‫‪ 38‬هزار و ‪ 408‬واحد به رقم ‪ 45‬هزار و ‪162‬‬ ‫واحد افزايش يافته است‪.‬‬ ‫ص بورس تهران پس‬ ‫بر اين اس��اس شاخ ‌‬ ‫از مدت‌ه��ا كاهش در هفت��ه اول خرداد ماه‬ ‫به مس��ير صعودي خود برگشت و با افزايش‬ ‫قيمت‌ها به كانال اصلي خود يعني ‪ 45‬هزار‬ ‫واحد رسيد‪.‬‬

‫شاخص بورس تهران پس از مدت‌ها نزول‬ ‫از ابتداي هفته گذشته روند صعودي خود را‬ ‫آغاز كرد و موفق به بازپس‌گيري كانال‌هاي‬ ‫‪ 44 ،43‬و ‪ 45‬هزار واحدي شد‪.‬‬ ‫در كنار رشدي كه شاخص بورس در اين‬ ‫هفته به ثبت رساند ديگر نماگرها هم بر مدار‬ ‫صعودي قرار داش��تند به طوري كه شاخص‬ ‫قيمت و سود نقدي با رشد حدود ‪ 6‬درصدي‬ ‫به ‪ 183‬هزار و ‪ 744‬واحد رس��يد‪ .‬ش��اخص‬ ‫س��هام ش��ناور آزاد و بازارهاي اول و دوم هم‬ ‫در مدت زمان مذك��ور بر مدار صعودي قرار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫چرا بورس رونق گرفت‬ ‫بررس��ي مهم‌ترين دالئ��ل تأثيرگذار در‬ ‫رش��د ش��اخص بورس حكايت از اي��ن دارد‬ ‫كه آرامش سياس��ي‪ ،‬ركود در ساير بازارها و‬ ‫انتشار گزارش‌هاي مطلوب شركت‌ها موجب‬ ‫ش��د تا توجه سرمايه گذاران به بازار سرمايه‬ ‫جلب شده و شاخص بورس تهران با جبران‬ ‫افت‌هاي س��نگين ارديبهش��ت ماه‪ ،‬بازدهي‬ ‫‪ 18/7‬درصدي را نصيب سهامداران كند‪.‬‬

‫ابهامات سهامداران‬ ‫با اين وجود نبايد از ايجاد برخي ابهامات‬ ‫در بورس تهران چشم پوشيد؛ ابهاماتي كه با‬ ‫تصويب بهره مالكانه در معادن تقويت ش��د‪.‬‬ ‫البته در ميان شرايط براي پتروشيمي‌ها هم‬ ‫كه درگير افزايش قيمت خوراكشان هستند‬ ‫هم چندان مطلوب نبود‪.‬‬ ‫ب��ا اتفاقات��ي ك��ه ب��راي معدني‌ه��ا و‬ ‫پتروش��يمي‌ها‪ ،‬دو صنع��ت سرش��ناس و‬ ‫پرتقاض��اي ب��ورس روي داد در هفته‌اي كه‬ ‫گذش��ت دو صنع��ت س��يمان و دارو پس‬ ‫از مدت‌ه��ا كاهش با افزايش تقاضا و رش��د‬ ‫قيمت مواجه ش��ده و از انزوا خارج شدند‪ .‬بر‬ ‫اين اس��اس صنعت سيمان به دليل افزايش‬ ‫نرخ‌هاي فروش داخل و صنعت دارو به دليل‬ ‫افزايش قيمت دارو با رشد قابل توجه و اقبال‬ ‫سهامداران مواجه شده است‪.‬‬ ‫پربازدهترینهای تاالر‬ ‫در اين ميان بررس��ي بيشترين بازدهي‬ ‫صنايع در هفته گذشته حكايت از اين دارد كه‬ ‫صنعت الستيك و پالستيك با كسب بازدهي‬ ‫مثب��ت ‪ 26/88‬درصدي طي معامالت هفته‬ ‫جاري توانست عنوان پر بازده‌ترين صنعت را‬ ‫در ميان صنايع مختلف از آن خود كند‪.‬‬ ‫پس از آن دو صنعت سيمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫و نيز م��واد دارويي به ترتيب بازدهي مثبت‬ ‫بيش از ‪ 24‬و ‪ 17‬درصدي را به دست آوردند‬ ‫و در جايگاه دوم و سوم پر بازده‌ترين صنايع‬ ‫قرارگرفتند‪.‬‬ ‫اما در مقابل صنعت س��اير حمل و نقل‬ ‫در رقابت با س��اير صنايع در كسب بازدهي‬ ‫مثبت جا ماند و بازدهي منفي ‪ 5/14‬درصدي‬ ‫را محقق كرد و بدي��ن ترتيب به عنوان كم‬ ‫بازده‌ترين صنعت اين هفته مطرح شد‪ .‬بعد‬ ‫از آن صنايع وس��ايل ارتباط��ي و نيز فني و‬ ‫مهندس��ي به ترتيب با تحقق بازدهي منفي‬ ‫‪ 1/41‬و ‪ 1/22‬درصدي رتبه دوم و س��وم كم‬

‫سهام عدالت با ‪ 50‬ميليون نفر کامل مي‌شود‬

‫بازده‌ترين صنايع را به دست آوردند‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات موجود شركت سيمان‬ ‫آرتا اردبيل بازدهي مثبت ‪ 232/86‬درصدي را‬ ‫كسب كرد و عنوان پر بازده‌ترين سهم بورسي‬ ‫طي معامالت اين هفته را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬در پي آن ش��ركت‌هاي درخشان تهران‬ ‫و كارخانج��ات داروپخش به ترتيب با تحقق‬ ‫بازدهي مثبت بيش از ‪ 82‬و ‪ 53‬درصدي در‬ ‫جايگاه‌هاي بعدي پر بازده‌ترين سهام بورس‬ ‫قرارگرفتند‪.‬‬ ‫حال آن‌كه شركت صنعتي روان فن آور‬ ‫بازدهي منفي ‪ 18/56‬درصدي را به دس��ت‬ ‫آورد و در رتبه كم بازده‌ترين س��هم بورسي‬ ‫طي معامالت هفته جاري جاي گرفت‪ .‬بعد از‬ ‫آن نيز دو شركت گسترش تجارت و سرمايه‬ ‫ايرانيان و نيز رينگ‌سازي مشهد به ترتيب با‬ ‫تحقق بازدهي منفي بيش از ‪ 10‬و ‪ 4‬درصدي‬ ‫رتبه دوم و س��وم كم ب��ازده ترين‌ها به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اي��ن گ��زارش‪ ،‬س��هام بانك‬ ‫خاورميانه‪،‬شركتپتروشيمياميركبيروبانك‬ ‫حكمت ايرانيان عنوان نقد شونده‌ترين سهام‬ ‫بورس را از آن خود كردند و در مقابل شركت‬ ‫سازه پويش‪ ،‬روز دارو و سيمان دشتستان در‬ ‫انتهاي جدول رتبه‌بندي شركت‌ها از نظر رتبه‬ ‫نقد شوندگي جاي گرفتند‪.‬‬ ‫اين هفت��ه معامالت تاالر شيش��ه‌اي در‬ ‫حالي به كار خود خاتمه داد كه ‪ 258‬نماد با‬ ‫كسب بازدهي مثبت‪ ،‬شش نماد بدون كسب‬ ‫بازدهي مثبت يا منفي و مابقي نمادها يعني‬ ‫‪ 42‬نماد با تحقق بازدهي منفي همراه شدند‪.‬‬ ‫نگاهي به جزئيات معامالت صورت گرفته‬ ‫در هفته گذشته حكايت از اين دارد كه طي‬ ‫هفته مذكور ‪ 47‬هزار و ‪ 393‬كد معامالتي با‬ ‫جابه جايي بالغ بر يك ميليارد و ‪672‬ميليون‬ ‫س��هم طي ‪ 214‬ه��زار و ‪ 317‬دفعه معامله‪،‬‬ ‫حج��م معامالت��ي ب��ه ارزش هفت ه��زار و‬ ‫‪ 314‬ميلي��ارد ريال را رق��م زدند و در ميان‬ ‫تمام ش��ركت‌هاي فعال طي معامالت هفته‬ ‫جاري‪ ،‬سهام شركت سرمايه گذاري ملت با‬ ‫جابه‌جايي ‪ 122‬ميليون و ‪ 971‬هزار س��هم‬ ‫به عنوان پر گردش‌ترين س��هم بازار و سهام‬ ‫شركت سازه پويش به عنوان كم گردش‌ترين‬ ‫سهم انتخاب شد‪.‬‬ ‫جزئيات عملكرد بورس تهران در هفته اول‬ ‫خرداد نشان مي‌دهد طي پنج روز معامالتي‬ ‫هفت��ه ارزش و حج��م معام�لات با كاهش‬ ‫‪ 94‬و ‪ 87‬درصدي مواجه ش��ده و تنها هزار‬ ‫و ‪377‬ميليون سهم به ارزش ‪ 5495‬ميليارد‬ ‫ريال در ‪ 156‬هزار و ‪ 504‬دفعه مورد معامله‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در هفته گذشته معامالت اوراق مشاركت‬ ‫با كاه��ش ‪ 79‬درصدي مواجه ش��د و هيچ‬ ‫معامل��ه‌اي روي اختيار معامله و قرارداد آتي‬ ‫سهام انجام نشد‪.‬‬

‫پاكسان‌(شپاكسا)‬ ‫سيمان‌فارس‌وخوزستان(سفارس)‬

‫جدول شاخص‬ ‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغییر‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۴۹۴۵.۱‬‬

‫(‪)۲۱۷.۱‬‬

‫(‪)۰.۴۸‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۱۸۸.۲‬‬

‫(‪)۱۲.۷‬‬

‫(‪)۰.۵۸‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۱۳۶۵.۴‬‬

‫(‪)۱۱۷.۵‬‬

‫(‪)۰.۲۳‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۳۹۴۹.۳‬‬

‫(‪)۶۳.۴‬‬

‫(‪)۰.۱۹‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۳۹۴۵.۸‬‬

‫(‪)۹۱۲.۷‬‬

‫(‪)۱.۰۸‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۹۰۹۸.۴‬‬

‫(‪)۲۷۵.۵‬‬

‫(‪)۰.۷‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ح‪.‬تجارتالكترونيكپارسيان(رتاپح)‬

‫‪۱۳۹,۱۷۱‬‬

‫آخرين درصد‬ ‫قيمت تغيير‬ ‫‪۴۴۶.۶ ۵,۴۶۶‬‬

‫يجابربن‌حيان‌(دجابر)‬ ‫داروساز ‌‬

‫‪۳۱۳,۲۳۶‬‬

‫‪۲۸.۱‬‬

‫يابوريحان‌(دابور)‬ ‫داروساز ‌‬ ‫ن ايران‌(چكارن)‬ ‫كارت ‌‬

‫ي ايران‌(كروي)‬ ‫ن رو ‌‬ ‫توسع ‌ه معاد ‌‬ ‫تبهران‌(شبهرن)‬ ‫نف ‌‬

‫‪۲۵,۴۳۶‬‬

‫‪۶۴,۵۲۹‬‬

‫‪۳۰.۹۷ ۸,۳۹۸‬‬ ‫‪۳,۳۱۴‬‬

‫‪۲۴.۴۴ ۲,۷۷۵‬‬

‫‪۱۰.۳۲ ۲,۰۱۰ ۳,۱۸۳,۶۹۱‬‬

‫‪۷.۹۷ ۲۰,۱۵۶ ۱,۰۵۵,۲۵۹‬‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫‪۱,۳۴۹,۰۳۶‬‬

‫‪۴۴۵‬‬

‫نبجنورد(سبجنو)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۳۱۳,۶۰۰‬‬

‫‪۳,۰۴۲‬‬

‫ي فارابي‌(دفارا)‬ ‫داروساز ‌‬ ‫داملران‌(ددام)‬

‫‪۵۰,۹۸۹‬‬

‫‪۲۸,۳۲۰‬‬

‫‪۷.۲۳‬‬

‫‪۹,۸۰۳‬‬

‫‪۴.۸۳‬‬

‫‪۱۳,۰۰۲‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۴‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫معاون س��ازمان خصوصي‌سازي با اعالم اين‌که کارگران ساختماني‬ ‫تا ‪ 15‬ارديبهش��ت براي تکميل فرم سهام عدالت فرصت دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با تکميل اين مرحله در مجموع ‪ 50‬ميليون نفر مشمول سهام عدالت‬ ‫مي‌شوند و اين طرح نهايي و کامل خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدتبار گفت‪ :‬توزيع سهام عدالت کارگران ساختماني از شهريور‬ ‫پارسال آغاز شده است و حدود سه ميليون و ‪ 200‬هزار نفر کارگر فصلي‬ ‫برآورد شده‌اند که پس از پايش اطالعات و بررسي و همپوشاني بخشي از‬ ‫کارگران‪ ،‬در نهايت دو ميليون و ‪ 329‬هزار و ‪ 300‬کارگر ساختماني براي‬ ‫دريافت س��هام عدالت شناسايي شدند‪ .‬وي افزود‪ :‬با پايان اين مرحله از‬ ‫توزيع سهام عدالت و همچنين نتايج ‪ 18‬مرحله گذشته‪ ،‬طرح واگذاري‬ ‫سهام عدالت هم به مرحله اتمام مي‌رسد‪.‬‬ ‫معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت‪ :‬از سال ‪ 85‬تاکنون ‪ 41‬ميليون و‬ ‫‪ 920‬هزار نفر مشمول دريافت سهام عدالت شدند که با تکميل کارگران‬ ‫ساختماني (حدود ‪ 8‬ميليون نفر با اعضاي خانواده‌ها) به ‪‌50‬ميليون نفر‬ ‫مي‌رس��د و حدود ‪ 65‬درصد از جمعيت کشور مشمول نهايي دريافت‬ ‫س��هام عدالت مي‌ش��وند‪ .‬وي افزود‪ :‬از ‪ 62‬شرکتي که سهام آن‌ها براي‬ ‫طرح س��هام عدالت واگذار شده است‪ 33 ،‬شرکت در بورس حضور دارد‬ ‫و از بهترين‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي محس��وب مي‌ش��ود که هلدينگ‬ ‫خليج‌فارس يکي از اين شرکت‌هاست‪.‬‬ ‫محمدتب��ار گفت‪ :‬پس از اين مرحله ديگر براي طرح توزيع س��هام‬ ‫عدالت نام‌نويسي نخواهد شد و اين طرح پايان خواهد يافت‪.‬‬ ‫محمد تبار با بيان اين‌که ارزش اين سهام متناسب با رشد شاخص‌هاي‬ ‫بورس افزايش مي‌يابد و اقساط آنها از طريق سود سهام پرداخت مي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بخشي از قيمت سهام از اين طريق پرداخت شده و پس از‬ ‫تکميل طرح درخصوص حضور اين سهام در بورس يا فرابورس و خريد‬ ‫و فروش آن تصميم‌گيري خواهد شد‪.‬‬

‫قیمت‬ ‫خرید‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵ ۲۶,۶۷۸,۴۰۰ ۵,۲۹۷‬‬ ‫‪۳۹,۵۵۷,۸۳۶ ۲,۳۱۹‬‬

‫‪۹۱,۷۳۴‬‬

‫نام کامل شرکت (نماد)‬

‫حجم‬

‫ح ‪ .‬عمران‌وتوسعه‌فارس‌(ثفارسح)‬

‫‪۵۱۹,۰۰۶‬‬

‫الميران‌(فالمي)‬

‫شيش ‌ههمدان‌(كهمدا)‬ ‫شكرشاهرود(قشكر)‬

‫ي اسوه‌(داسوه)‬ ‫داروساز ‌‬

‫گلتاش‌(شگل)‬

‫‪۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۵‬‬

‫‪۳۳,۴۲۰‬‬

‫سيمان‌سپاهان‌(سپاها)‬

‫‪۱۵,۹۶۱,۹۳۵ ۲,۰۵۶‬‬

‫‪۳۲,۸۱۷‬‬

‫تپارس‌(شنفت)‬ ‫نف ‌‬

‫‪۲,۲۲۰,۰۷۱ ۱۱,۵۲۸‬‬

‫‪۲۵,۵۹۲‬‬

‫پااليشنفتاصفهان(شپنا)‬

‫سيمان‌غرب‌(سغرب)‬

‫‪۳,۱۵۳,۰۳۷‬‬

‫‪۲۲,۰۹۹‬‬

‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا)‬

‫‪۷,۰۰۹‬‬

‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌(وصندوق)‬ ‫صنايع‌شيميايي‌سينا(شسينا)‬

‫گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان)‬

‫آخرين‬ ‫قيمت‬ ‫‪۳۱۴‬‬

‫درصد‬ ‫تغيير‬ ‫(‪)۷.۱‬‬

‫‪۳۶,۴۳۲‬‬

‫‪)۳.۹۹( ۲,۴۸۰‬‬

‫‪۴۰,۱۵۵‬‬

‫‪)۳.۹۶( ۷,۴۶۶‬‬

‫‪)۳.۹۸( ۳,۳۳۲ ۳۱۷,۱۰۸‬‬ ‫‪)۳.۷۸( ۱۴,۲۳۷ ۹۹,۷۴۵‬‬

‫‪)۳.۷۶( ۴,۲۴۷ ۷,۲۱۷,۰۴۱‬‬ ‫‪۳۷,۴۷۹‬‬

‫‪)۳.۷۳( ۴,۸۴۹‬‬

‫‪)۳.۶۹( ۲۵,۳۴۶ ۳,۶۰۸,۸۲۷‬‬ ‫‪)۳.۶۶( ۸,۵۲۰ ۶,۲۹۰,۱۸۲‬‬ ‫‪)۳.۶۵( ۳,۵۶۰ ۲۵۹,۴۵۲‬‬


‫‪9‬‬

‫هدفمندييارانه‌ها‪،‬برتريپذيرشاجتماعيبررياضتاقتصادي‬ ‫وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي كش��ورمان در جمع مديران بانك توس��عه اس�لامي در‬ ‫تاجيكس��تان گفت‪ :‬درس بزرگي كه از هدفمندي يارانه‌ها در ايران گرفتيم اين اس��ت كه‬ ‫چنين برنامه بزرگ اصالحي از مسير پذيرش اجتماعي موفق مي‌شود و اين رويكرد بي‌ترديد‬ ‫بر ش��يوه رياضت اقتصادي برتري دارد‪.‬سيدشمس‌الدين حسيني در سي و هشتمين اجالس‬ ‫مجمع عمومي بانك توس��عه اسالمي در شهر دوش��نبه پايتخت تاجيكستان افزود‪ :‬براساس‬ ‫برآوردها‪ ،‬صرفه‌جويي‌هاي ناش��ي از هدفمند‌سازي يارانه‌ها در كشور ما طي دو سال حدود‬ ‫‪ ۳۰‬ميلي��ارد دالر بوده اس��ت‪.‬وزير امور اقتص��ادي و دارايي تصريح كرد‪ :‬در س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫نخس��تين مرحله سياس��ت هدفمندي يارانه‌ها در بخش غذا و انرژي با موفقيت اجرا شد‪.‬‬

‫سياست تعديل دولت سازندگي‬

‫تقلید‬

‫آسيب نظريات اقتصادي غربي براي كشور ما‬

‫نظام اقتص��ادي غرب بر مبناي‬ ‫س��ود صرف شكل گرفته و شخص‬ ‫محور اس��ت و اخ�لاق و ارزش‌ها‬ ‫در آن جايگاه��ي ن��دارد‪ .‬در نظام‬ ‫س��رمايه‌داري‪ ،‬س��رمايه‌گذاري‪،‬‬ ‫توليد‪ ،‬توزيع‪ ،‬درآمد‪ ،‬قيمت‌گذاري‬ ‫و عرضه م��واد و خدمات توس��ط‬ ‫تصميم‌گيري‌هاي شخصي در يك‬ ‫اقتصاد بازار تعيين مي‌ش��ود‪ .‬مش��خصه بارز نظام سرمايه‌داري اين‬ ‫اس��ت كه توليد كاال در درجه اول براي كسب سود اقتصادي انجام‬ ‫مي‌گيرد و نه لزوماً رفع نيازهاي انسان‌ها‪.‬‬ ‫نتيج��ه اصل منفعت محوري در نظام‌هاي اقتصادي غربي‪ ،‬نظام‬ ‫توزيع غير متوازن و ناعادالنه اس��ت؛ چون سيس��تم توزيع درآمد‬ ‫از مالكي��ت ابزار توليد و انگيزه‌هاي اقتصادي متاثر اس��ت‪ ،‬در اين‬ ‫نظام‌ها س��ود به سمت سرمايه‌هاي كالن سرازير مي‌شود و در اين‬ ‫رقابت كسب سود بيشينه پيروز خواهد بود‪.‬‬ ‫توزيع ناكارآمد و ناعادالنه پول و قدرت‪ ،‬گرايش به انحصارطلبي‪،‬‬ ‫امپرياليس��م و ش��كل‌هاي مختلف اس��تثمار و پديده‌هايي مانند از‬ ‫خود‌بيگانگ��ي فرهنگ��ي‪ ،‬نابراب��ري‪ ،‬بيكاري و بي‌ثبات��ي اقتصادي‬ ‫همگ��ي از پيامده��اي ورود تئوري‌هاي اقتصادي غربي به كش��ور‬ ‫هستند كه بايد بشدت از آن پرهيز كرد‪.‬‬ ‫كش��وري ب��ا ويژگي‌هاي ايران چ��ون نظام س��لطه حاكم را به‬ ‫چالش مي‌كشد با دشمني و ايجاد محدوديت‌هاي آن‌ها نيز روبه‌رو‬ ‫مي‌شود و بايد خود را براي مقابله با دشواري‌ها آماده كند‪ .‬صبر بر‬ ‫مشكالت و تحمل بحران‌ها دقيقاً ويژگي اقتصاد مقاومتي است كه‬ ‫سرمايه داري از آن محروم است؛ چون بر محور سود شخصي شكل‬ ‫گرفته است‪.‬بايد هوشيار بود كه اگر كشور ما به اصول و شيوه‌هاي‬ ‫اقتصاد سرمايه داري مبتال شود هزينه سنگيني را پرداخت خواهد‬ ‫ك��رد و ارزش‌ها كم رنگ مي‌ش��وند‪ ،‬بنابراين حف��ظ فاصله با اين‬ ‫نظام‌ها ضروري است‪.‬‬

‫جایگزینی‬

‫نسبت سياست تعديل دولت سازندگي‬ ‫با اقتصاد مقاومتي‬

‫در اين دوره «آزادسازي اقتصادي» و‬ ‫«خصوصي سازي» در قالب سياست‬ ‫تعديل اقتص��ادي‪ ،‬جايگزين الگوي‬ ‫اقتص��ادي دور‌ه قبل ش��د‪ ،‬بنابراين‬ ‫استرات‍ژي مشاركت گروه‌هاي خارجي‬ ‫در بخش خصوصي و دولتي به عنوان‬ ‫الگويمناسبيبرايبهبودمدلاقتصاد‬ ‫اي��ران مطرح گردي��د و مجموعه‌اي‬ ‫از مديران و سياست‌گذاران اقتصادي‪ ،‬كه عموماً در دانشگاه‌هاي اياالت‬ ‫متحده امريكا تحصيل كرده و داراي گرايش‌هاي ليبرالي در حوز‌ه اقتصاد‬ ‫بودند‪ ،‬وارد كابينه شدند‪.‬‬ ‫خصوصي‌س��ازي بيش از هزار واحد اقتصادي دولتي‪ ،‬كه در سال‬ ‫‪ 1372‬آغاز ش��ده بود‪ ،‬بعد از يك س��ال به خاطر فس��اد گسترده و‬ ‫بي‌برنامگي عم ً‬ ‫ال به حالت تعليق درآمد‪ .‬انبوه‌سازي و خريد و فروش‬ ‫واحدهاي مسكوني و تجارت خارجي از توليد كاال و خدمات آسان‌تر‬ ‫بود و سود بيشتري نيز داشت‪ .‬مؤسسات نيمه‌دولتي‪ ،‬كه توسط داير ‌ه‬ ‫محدودي از افراد نزديك به دولت هدايت مي‌شدند‪ ،‬بخش عمده‌اي از‬ ‫جريان توليد و تجارت خارجي را به‌دست گرفتند كه در اكثر موارد‪،‬‬ ‫برند ‌ه رقابت نابرابري با افراد مستقل بودند‪.‬‬ ‫در مجموع دولت سازندگي سياس��ت‌هاي تعديل اقتصادي را در‬ ‫پيش گرفت و روش‌هايي مانند آزادسازي قيمت ارز يا برخي از كاالها‬ ‫و خدمات‪ ،‬خصوصي‌س��ازي‪ ،‬كوچك‌سازي دولت‪ ،‬كاهش تعرفه‌هاي‬ ‫بازرگاني و يا حذف يارانه‌ها را در پيش گرفت كه باعث فشار مضاعف‬ ‫پس از جنگ بر مردم شد‪.‬پيگيري سياست‌هاي ليبرالي و كم رنگ‌شدن‬ ‫عدالت اجتماعي و افزايش فساد و شكاف ميان طبقات اجتماعي باعث‬ ‫ش��د تا شرايط اقتصادي كشور به طور روزافزون از آرمان‌هاي انقالبي‬ ‫و اسالمي فاصله بگيرد‪.‬به اين ترتيب ميزان وابستگي كشور به خارج‬ ‫افزاي��ش يافت با اي��ن توجيه كه درهاي باز اقتصادي الزمه توس��عه‬ ‫است‪.‬ش��ايد اگر دولت‌هاي پيش��ين به رهنمودهاي رهبري مبني بر‬ ‫خودكفايي و كاهش وابس��تگي و عدالت اجتماعي بيشتر توجه كرده‬ ‫بودند‪ ،‬امروز بخش اعظمي از مشكالت پيش نمي‌آمد‪.‬‬

‫ماهیت اقتصاد مقاومتی‬

‫پرونده اقتصادی‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اقتصاد مقاومتی ماهیت ًا اقتصادی مردمی اس��ت‪ .‬اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های‬ ‫م��وازی در اقتص��اد مقاومتی كنیم‪ ،‬هیچ لزومی ندارد این نهادس��ازی را دولت انجام دهد‪،‬‬ ‫بلكه ضروری است مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانتخوارها به اقتصاد جلوگیری‬ ‫كنند‪ .‬االن كه بحث تحریم‌ها و مشكالت مبادل ‌ه پول مطرح است‪ ،‬نهادهای اقتصادی مردمی‬ ‫و س��ازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بس��یار پررنگ و تعیین‌كننده‌ای داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫لقم ‌ه حرام مانند یك ویروس كشنده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و عملكرد‬ ‫افراد را به‌كلی نابود می‌كند‪ ،‬لذا یكی از اهداف اساسی ما باید این باشد كه مسیر لقمه‌های‬ ‫حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان بررسی و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله كنيم‪.‬‬

‫مقایسه ریاضت اقتصادی با اقتصاد مقاومتی‬

‫شکاف‬ ‫دول��ت س��ازندگي ب��ا در‬ ‫پيش‌گرفتن سياست تعديل‪ ،‬ضمن‬ ‫دور ش��دن از آرمان‌ه��اي انقالب‬ ‫و ايجاد ش��كاف اجتماعي‪ ،‬ميزان‬ ‫تأثيرپذيري كشور را باال برد‪.‬‬ ‫حضرت ام��ام(ره) مي‪‎‬فرمودند‬ ‫م��ا در ابتداي راه مبارزه هس��تيم‪.‬‬ ‫امروز جامعه ما به بطن اين مبارزه‬ ‫رسيده كه حوزه اقتصادي آن‪ ،‬مبارزه با سلطه غرب است و اقتصاد‬ ‫مقاومتي مسير پيروزي‪.‬‬ ‫در تم��ام جوامع نظام‌هاي اجتماع��ي و اقتصادي تابعي از نظام‬ ‫سياس��ي هس��تند و در بط��ن آن حركت مي‌كنند؛ بر اين اس��اس‬ ‫راهبرده��ا و اهداف نظام اقتصادي متناس��ب ب��ا ايدئولوژي و نظام‬ ‫سياسي آن كشور مشخص مي‌شود و بايد اين طور باشد‪.‬‬ ‫همان طور كه كش��ورهاي غرب��ي آزادي بي‌حد و رويه را مالك‬ ‫عمل اجتماعيش��ان قرار دادند‪ ،‬طبيعي است كه در حوزه اقتصادي‬ ‫نيز همين مس��ير را پيگيري كنند و فردمح��وري در مقابل منافع‬ ‫جمعي و ارزش‌ها نهادينه شود‪.‬‬ ‫كش��ور ما هم از اين قاعده مس��تثني نيس��ت و باي��د در حوزه‬ ‫اقتص��ادي نيز به روح كلي حاكم بر نظام سياس��ي پايبند باش��د‪،‬‬ ‫ل��ذا اقتصاد مقاومتي طرح مي‌ش��ود ك��ه متاثر از روش اس�لام و‬ ‫ش��رايط ويژه كش��ور است و راه اس�لام را در توزيع ثروت‪ ،‬صيانت‬ ‫از عدال��ت اجتماع��ي‪ ،‬حفظ حقوق مردم و تقس��يم مالكيت هدف‬ ‫قرار مي‌دهد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي‬

‫مولفه‌هاي رياضت اقتصادي‬ ‫‪1‬‬

‫كاهش مستقيم حقوق‌ها‬

‫عدم كاهش درآمدها بلكه افزايش درآمدها‪« :‬هدفمند كردن يارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملي است‪ :‬كه اين‌ها مي‌تواند هم رونق ايجاد كند‪ -‬در توليد‪ ،‬در اشتغال‪ -‬و هم‬ ‫موجب رفاه شود»‬

‫‪2‬‬

‫كاهش غيرمستقيم حقوق‌ها از راه افزايش ماليات‬

‫عدم افزايش ماليات؛ بلكه كاهش ماليات بنگاه‌هاي توليدي‬

‫‪3‬‬

‫كاهش و حذف برخي از خدمات عمومي‬

‫عدم كاهش خدمات عمومي‪ ،‬بلكه افزايش خدمات عمومي مانند طرح پزشك خانواده و‪...‬‬

‫‪4‬‬

‫كم‌مصرف كردن به دليل فقر و نداري و از سر ناچاري‬

‫‪5‬‬

‫روي آوردن مردم به كاالهاي خارجي به ويژه چيني به دليل‬ ‫قيمت پايين آن‬

‫«مسأله مديريت مصرف‪ ،‬يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير‪ ،‬هم دستگاه‌هاي دولتي‪ ،‬هم دستگاه‌هاي غيردولتي‪ ،‬هم آحاد مردم و‬ ‫خانواده‌ها بايد به اين مسأله توجه كنند؛ كه اين واقعًا جهاد است‪ .‬انسان مي‌تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد في سبيل‌اهلل را دارد‪».‬‬

‫‪6‬‬

‫حذف فرصت‌هاي شغلي‬

‫‪7‬‬

‫افزايش ناامني اقتصادي‪ ،‬كاهش توليد و سرمايه‌گذاري و‬ ‫فرار سرمايه‌ها‬

‫‪8‬‬

‫كاهش بودجه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري و در نتيجه طوالني شدن‬ ‫«استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات‪ :‬از زمان بايد حداكثر استفاده بشود‪ .‬طرح‌هايي كه سال‌هاي متمادي طول مي‌كشيد‪ ،‬امروز خوشبختانه با فاصله كمتري انسان مي‌بيند كه فالن كارخانه‬ ‫مدت‌زمان مورد نياز براي بهره‌برداري و برگشت سرمايه‌هاي هزينه‬ ‫در ظرف دوسال‪ ،‬در ظرف هجده ماه به بهره‌برداري رسيد‪ ...‬تصميم‌هاي خلق‌الساعه و تغيير مقررات‪ ،‬جزو ضربه‌هايي است كه به اقتصاد مقاومتي وارد مي‌شود و به مقاومت ملت ضربه مي‌زند‪».‬‬ ‫شده در طرح‌ها و ناگزيري دولت در تصميم‌هاي مقطعي و خلق‌الساعه‬

‫از توليد داخلي استفاده كنيم؛ اين را همه دستگاه‌هاي دولتي توجه داشته باشند‪ .‬دستگاه‌هاي حاكميتي‪ ،‬مربوط به قواي سه‌گانه سعي كنند هيچ توليد غيرايراني را مصرف نكنند؛ ‪ ...‬خود‬ ‫مردم راه مصرف كاالهاي خارجي را ببندند‪.‬‬

‫عدم حذف فرصت‌هاي شغلي بلكه افزايش آن‪« :‬دليل دوم ما كه امروز كار برايمان مهم است‪ ،‬كارآفريني مهم است‪ ،‬اين است كه ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم‪ .‬دشمني‬ ‫وجود دارد در دنيا كه مي‌خواهد با فشار اقتصادي و با تحريم و با اين كارهايي كه شماها مي‌دانيد‪ ،‬سلطه اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور‪ ...‬ما بايد يك اقتصاد مقاومتي واقعي در‬ ‫كشور به وجود بياوريم‪ .‬امروز كارآفريني معنايش اين است‪».‬‬ ‫افزايش امنيت اقتصادي‪ ،‬توليد‪ ،‬جذب سرمايه گذاري حتي رشد سرمايه‌گذاري خارجي‬

‫‪9‬‬

‫حركت دولتي‌سازي شركت‌هاي ورشكسته از طريق خريد‬ ‫سهام افراد مانند حركت عجيبي كه در جريان بحران‬ ‫اقتصادي امريكا رخ داد‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫افزايش ناامني اجتماعي و جنبش‌هاي اعتراضي‬

‫‪11‬‬

‫وابستگي به استقراض و وام‌هاي ربوي از بانك‌هاي خارجي‬

‫«كاهش وابستگي به نفت يكي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است‪ .‬اين وابستگي‪ ،‬ميراث شوم صدساله ماست‪».‬‬

‫‪12‬‬

‫بي‌ثباتي سياسي و مخدوش شدن استقالل و اقتدار كشور‬

‫‪13‬‬

‫عاليمي كه تاكنون از اجراي طرح اقتصاد رياضتي در يونان‬ ‫گزارش مي‌شود‪ ،‬موفقيت چنداني را نشان نمي‌دهد‪.‬‬

‫«يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاي دشمن – از جمله در مقابل همين تحريم‌ها و از اين چيزها‪ -‬مقاومت مديرانه بكند‪ ،‬نه فقط اين حربه كُند خواهد شد‪،‬‬ ‫بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهايي ديگر وجود نخواهد داشت‪».‬‬

‫عدم دولتي‌سازي بلكه خصوصي‌سازي اقتصاد‪« :‬اقتصاد مقاومتي الزاماتي دارد‪ .‬مردمي كردن اقتصاد‪ ،‬جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است‪ .‬اين سياست‌هاي اصل ‪ 44‬كه اعالم شد‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫يك تحول به وجود بياورد‪ ،‬و اين كار بايد انجام بگيرد‪».‬‬ ‫«اقتصاد مقاومتي تحريم بنزين را خنثي كرد‪ ...‬هدفمند كردن يارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملي است‪ ،‬كه اين‌ها مي‌تواند هم رونق ايجاد كند‪ -‬در توليد‪ ،‬در اشتغال – و هم‬ ‫موجب رفاه شود؛ اين‌ها مايه رشد توليد كشور‪ ،‬رشد اقتصادي كشور‪ ،‬مايه اقتدار يك كشور است‪ .‬با رشد توليد‪ ،‬يك كشور در دنيا اقتدار حقيقي و آبروي بين‌المللي پيدا مي‌كند‪».‬‬

‫«به نظر ما طرح‌هاي «اقتصاد مقاومتي» جواب مي‌دهد‪ .‬همين مسأله سهميه‌بندي بنزين كه اشاره كردند‪ ،‬جواب داد‪ .‬اگر چنانچه بنزين سهميه بندي نمي‌شد‪ ،‬امروز مصرف بنزين ما از صد‬ ‫ميليون ليتر در روز باالتر مي‌رفت ‪ ...‬تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتي تحريم بنزين را خنثي كرد‪».‬‬

‫گروه اقتصادی‬ ‫رياضت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي دو واژه‌اي هستند‬ ‫كه يكي پس از فروپاش�ي اقتصاد در اروپا و ديگري‬ ‫بعد از تحميل تحريم‌هاي شديد اقتصادي غرب عليه‬ ‫ايران به وجود آمد‪.‬‬ ‫تعریف ریاضت اقتصادی‬ ‫ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها‬ ‫برای کاهش هزینه‌ها و رفع کس��ری بودجه‪ ،‬به کاهش یا‬ ‫حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی‌دست می‌زنند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح که به منظور مقابله با کس��ری بودجه توس��ط‬ ‫برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان‬ ‫مالیات و افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی‬ ‫می‌انجامد‪ .‬این که بر اقتصاد و شرایط بحران‌زده‌اش ریاضت‬ ‫و سختی تحمیل ش��ود در ظاهر اص ً‬ ‫ال کار خوشایندی به‬ ‫نظر نمی‌رس��د‪ ،‬اما می‌تواند به بازیاب��ی درازمدت اقتصاد‬ ‫کمک کند‪.‬بنابراین اگرچه اقتصاد ایران ش��اید ناچار شود‬ ‫در دراز مدت به سیاس��ت‌های ریاضت��ی روی بیاورد‪ ،‬اما‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و ریاضت اقتص��ادی دو مفهوم جداگانه‬ ‫و مستقل اس��ت که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬

‫اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که اقتصاد مقاومتی‬ ‫همان ریاضت اقتصادی در حال گسترش در غرب و فضای‬ ‫اقتصاد کاپیتالیستی است‪ .‬بنابراین برای نشان دادن تفاوت‬ ‫ش��رایط اقتصادی ایران و غرب و عظم��ت تدبیر دیرپای‬ ‫امام خامنه‌ای در برابر دس��تپاچگی و بی‌تدبیری طراحان‬ ‫اقتصادی غرب‪ ،‬نکات کوتاهی تقدیم می‌شود‪.‬‬ ‫الف‪ .‬ریاضت اقتصادی یا اقتصاد ریاضتی‪ :‬ابتدا این‌که بین‬ ‫ریاضت اقتصادی (‪ )Austerity plan‬و اقتصاد ریاضتی‬ ‫تفاوت است‪ .‬در ریاضت اقتصادی‪ ،‬مردم سختی اقتصادی‬ ‫تحمل می‌کنند و چه بسا اقتصاد هم بهبودی نیابد؛ مثل‬ ‫آنچه در یونان اتفاق افتاده است اما اگر هوشمندی به خرج‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬به جای واردکردن سختی به مردم‪ ،‬متفکران‬ ‫ریاضت می‌کوش��ند برنامه‌های اقتصادی‌ای طراحی کنند‬ ‫که هم به مردم فشار نیاورد و هم اقتصاد بهبود یابد‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال اقتصاد ریاضتی ویژگی‌هایی دارد که به برخی از آن‬ ‫ویژگی‌های اصلی اشاره می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬ش��رایط رویش طرح ریاضت اقتصادی‪ :‬در ش��رایط‬

‫کس��ری بودج��ه‪ ،‬بحران اقتصادی و ش��یب تند س��قوط‬ ‫شاخص‌های اقتصادی‪.‬‬ ‫‪ .2‬ه��دف طرح ریاضت اقتص��ادی‪ :‬کاهش هزینه‌های‬ ‫خود و جبران کسری بودجه‪.‬‬ ‫صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی‪ ،‬یک اقتصاد‬ ‫مقاومتی فعال و پویاس��ت نه یک اقتصاد منفعل و بس��ته‬ ‫چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیش��رفت و کوشش در‬ ‫مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین مس��ئوالن و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه‬ ‫رسیدنبهاقتصادپویادرداماقتصادبستهوخودمحورنیفتند‪.‬‬ ‫در واق��ع هدف در اقتص��اد مقاومتی آن اس��ت که بر‬ ‫فش��ارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم‬ ‫که سد راه پیشرفت جامعه است‪ ،‬غلبه کرد‪.‬‬ ‫نق��ل قول‌ه��ای مس��تقیمی‌که در بخ��ش مولفه‌های‬ ‫«اقتص��اد مقاومتی» در جدول باال آمده اس��ت‪ ،‬از بیانات‬ ‫امام خامنه‌ای در پایگاه مجازی دفتر حفظ و نشر آثار امام‬ ‫خامنه‌ای است‪.‬‬

‫بررسی جایگاه کاالی ایرانی در خانواده‌ها‬

‫نقش زن ایرانی در اقتصاد ملی‬

‫نقش مستقیم و غیر مستقیم بانوان در‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫در ارتباط با اشتغال وبا تربیت فرزندان خالق‪،‬‬ ‫پرتوان و فراهم نمودن محیطی مس��اعد در خانه‬ ‫برای همسر و فرزندان بطور غیر مستقیم در تولید‬ ‫ملی و حمای��ت از آن نقش آفرینی می‌نمایند‪ .‬از‬ ‫آنجا ک��ه در خانواده‌های ایرانی عم� ً‬ ‫لا بانوان در‬ ‫مباحثی چون خرید و تهیه س��بد خانوار دخیل‬ ‫هستند لذا اگر این موارد را خوب مدیریت کنند‬

‫مجتبی محمدی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫تحقق اقتصاد مقاومتی‬

‫برای شناخت بس��ترها و زمینه‌های‬ ‫تحقق اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬ابت��دا باید به‬ ‫آسیب‌شناس��ی اقتصاد كشور و موانع و‬ ‫نیازمندی‌های تحق��ق اقتصاد مقاومتی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫نخستين نیاز این است كه مركزیت و‬ ‫محوریتی برای فعالیت در عرص ‌ه اقتصاد‬ ‫مقاومتی داشته باشیم‪ ،‬فعاالن این عرصه‬ ‫باید بتوانند اطالعات و دس��تاوردهای خود را در جایی به اشتراك‬ ‫بگذارند‪ .‬فرماندهی هوشمند و متمركزی برای هدایت فعالیت‌های‬ ‫این حوزه و شناس��ایی و آموزش نیروهای مس��تعد و مناسب برای‬ ‫فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه الزم است‪.‬‬ ‫نیاز دوم آن اس��ت كه فعالیت در عرص ‌ه اقتصاد مقاومتی نیاز به‬ ‫رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری‬ ‫آمارهای دقیق و‌روزآمد دارد‪ .‬ضمناً برای این‌كه به این دو برسیم‪،‬‬ ‫به ش��اخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری‬ ‫اقتصادمان را براساس آنها شناسایی كنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا‬ ‫چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت كند و این سد اقتصادی‬ ‫چه میزان فشار را می‌تواند تحمل كند؟ اقتصاد غربی برای خودش‬ ‫شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی‬ ‫خودمان نیاز داریم؛ كاری كه از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید‪.‬‬ ‫بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمای ‌ه معنوی افراد و‬ ‫جامعه استوار است‪ .‬بدون معنویت و سالمت معنوی‪ ،‬مقاومت شكننده‬ ‫است‪ .‬مثال مهم اقتصادی در این زمینه‪ ،‬پرهیز از لقم ‌ه حرام است‪ .‬لقم ‌ه‬ ‫حرام هر الگویی را كه از شیو‌ه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه‬ ‫بدهید‪ ،‬بی‌اس��تفاده و بی‌فایده می‌كند‪ .‬كسی كه شكمش از حرام پر‬ ‫باشد‪ ،‬پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد‪ .‬لقم ‌ه حرام مانند‬ ‫یك ویروس كش��نده و خطرناك است كه ایمنی دستگاه تشخیص و‬ ‫عملكرد افراد را به‌كلی نابود می‌كند‪ ،‬لذا یكی از اهداف اساسی ما باید‬ ‫این باشد كه مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد كشورمان‬ ‫بررسی و سپس با كانون‌های آن به‌شدت مقابله كنيم‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما اوج گرفته‬ ‫توجه بیشتر به شرکت‌های دانش بنیان بیش از گذشته محسوس‬ ‫اس��ت‪ .‬همان‌طور ک��ه از تمهیدات‪ ،‬بیانات و منوی��ات مقام معظم‬ ‫رهب��ری نیز برمی‌آید‪ ،‬رکن موفقیت امروز کش��ور در گرو توجه به‬ ‫اقتص��اد تولیدی به خصوص با رویک��رد توجه به تولید دانش‌بنیان‬ ‫و فاصله گرفتن از خام فروش��ی با توجه به تکمیل حلقه‌های ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیشتر از منابع اولیه ارزشمند خدادادی مانند نفت و‬ ‫گاز و‪ ...‬در کش��ور است‪ .‬و ان‌ش��اء‌اهلل با توجه به پتانسیل ارزشمند‬ ‫نیروی جوان تحصیلکرده و پرنشاط و در سایه سیاستگذاری دقیق‬ ‫و هدفمند کشور به این وسیله از خطرات و تهاجمات کنونی دشمن‬ ‫سربلند بیرون خواهد آمد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫رياضت اقتصادي يا مشوق‌های پولي‬

‫مفهوم اقتصاد مقاومتی‬ ‫اقتصاد مقاومتي يعني تش��خيص حوزه‌هاي فش��ار یا‬ ‫در ش��رایط کنونی تحریم و متعاقباً تالش براي کنترل و‬ ‫بي‌اثر کردن و در ش��رايط آرماني تبديل چنين فشارهايي‬ ‫ب��ه فرصت ‪ ،‬ک��ه قطعاً باور و مش��ارکت همگاني و اعمال‬ ‫مديريت‌هاي عقاليي و مدبرانه پيش ش��رط و الزام چنين‬ ‫موضوعي اس��ت‪ .‬اقتص��اد مقاومتي کاهش وابس��تگي‌ها‬ ‫و تاکي��د روي مزيت‌ه��اي تولي��د داخل و ت�لاش براي‬ ‫خوداتکايي است‪.‬‬ ‫صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی‪ ،‬یک اقتصاد‬ ‫مقاومتی فعال و پویاس��ت نه یک اقتصاد منفعل و بس��ته‬ ‫چنان که مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در‬ ‫مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین مس��ئوالن و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه‬ ‫رسیدنبهاقتصادپویادرداماقتصادبستهوخودمحورنیفتند‪.‬‬ ‫در واق��ع هدف در اقتص��اد مقاومتی آن اس��ت که بر‬ ‫فش��ارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم‬ ‫که سد راه پیشرفت جامعه است‪ ،‬غلبه کرد‪.‬‬

‫جایگزینی مصنوعات داخلی در س��بد خانواده‌ها از‬ ‫کارهای بسیار پسندیده‌ای است که بازیگر نقش اول آن‬ ‫بانوان می‌باشند‪ .‬این امر موجب پویایی و رونق اقتصاد‬ ‫ملی ‪ ،‬ارتقاي کیفیت‪ ،‬ایجاد رقابت در محصول تولیدی‪،‬‬ ‫فعال ش��دن کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل ش��ده و‬ ‫نیمه تعطیل‪ ،‬اش��تغال جویندگان کار و به کار گیری‬ ‫مجدد کارگران بیکار ش��ده را به دنبال خواهد داش��ت‬ ‫واز ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی‪ ،‬دزدی‪ ،‬اعتیاد‪،‬‬ ‫طالق و‪...‬کاسته خواهد شد‪ .‬با چنین رویکردی‪ ،‬جامعه‬ ‫در مسیر بالندگی‪ ،‬پویایی و شکوفایی گام برداشته و در‬ ‫بعد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز حمایت از تولید ملی با‬ ‫طالیه داری بانوان ؛ عزت‪ ،‬اقتدار و س��ربلندی کشور را‬ ‫موجب خواهد شد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫به اعتباری در راستای حمایت از تولید ملی مشارکت‬ ‫خواهند داشت‪ .‬بنابراین فرهنگ استفاده از تولیدات نیاز‬ ‫به آموزش دارد و به موازات مباحث تغییر فرهنگ باید‬ ‫کیفیت کاالی تولید ش��ده جدی گرفته شود تا بخش‬ ‫عظیمی از آحاد جامعه با درگیر شدن در مقول ‌ه تولید و‬ ‫کار آفرینی عالوه بر حمایت غیرمستقیم‪ ،‬بدون واسطه‬ ‫وارد میدان شوند‪.‬‬ ‫به طور مثال در بخش روس��تایی شاهد آن هستیم‬ ‫که بانوان ایرانی در کنار تربیت فرزند و رسیدگی به امور‬ ‫خانواده در پرورش دام‪ ،‬طیور و تولید فرآورده‌های لبنی‬ ‫و محصوالت کش��اورزی ولو در قالب سنتی از حامیان‬ ‫اصلی عرصه اقتصاد مقاومتی و پیش��رفت تولید ملی‬ ‫می‌باشند‪ .‬بانوان ایرانی همچنین عالوه بر ایفای نقش‬

‫در جامعه و عرصه های اجتماعی تولید ملی می‌توانند با‬ ‫ایجاد مشاغل خانگی از قبیل قالیبافی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و‪ ...‬در بالندگی اقتصاد کشور سهیم باشند‪.‬‬

‫خری�د و مص�رف کاالی ایرانی ضامن پویایی‬ ‫تولید ملی‬ ‫زنان نقش بی بدیلی در مدیریت و هدایت راهبری‬ ‫اقتصاد خانواده با خرید و مصرف بهین ‌ه کاالی ساخت‬ ‫داخل دارند و در کنار آن با گنجین ‌ه قناعت و صرفه‌جویی‬ ‫مانع از تجمل گرایی و مصرف گرایی می‌شوند‪.‬‬ ‫بانوان برای حمایت از هر آنچه نش��ان از کاالی‬ ‫ایرانی دارد باید دس��ت به تحری��م کاالی خارجی‬ ‫که مش��ابه ایرانی آن وجود دارد‪ ،‬بز‌نند همان گونه‬ ‫ک��ه در جه��اد ملی « تحری��م تنباکو » حتی‬ ‫زن��ان درباری که تا آن زم��ان در اجرای اوامر‬ ‫ولی نعمت خود چون و چرا نداش��تند‪ ،‬در قبال‬ ‫فتوای پیش��وای مذهبی شان‪ ،‬حضرت آیت اهلل‬ ‫العظمی میرزای شیرازی‪ ،‬در حرمسرا‪ ،‬قلیان‌ها‬ ‫را شکس��تند و در برابر س��لطان‪ ،‬علم مخالفت‬ ‫برافراش��تند تا جایی که دولت ناچار شد امتیاز‬ ‫توتون و تنباکو را لغو نماید‪ .‬بدین ترتیب زنان در‬ ‫این نهضت و جهاد دینی‪ ،‬بلوغ و رشد اجتماعی‬ ‫خویش را به منص ‌ه ظهور رساندند‪.‬‬

‫اگرچه سال گذشته مقامات صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات‬ ‫سیاست‌های رياضت اقتصادي براي كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف‬ ‫و دچار مش��كل اظهاراتي بيان كردند‪ ،‬اما در عمل هنوز بر اتخاذ اين‬ ‫سیاست‌ها در مورد كشورهاي دچار بحران اصرار دارند‪ .‬احتماالً اوج بروز‬ ‫اين اختالفات در جلسه بهاره صندوق بین‌المللی پول خواهد بود كه در‬ ‫ماه آوريل در واشنگتن برگزار خواهد شد‪ .‬همانند چند سال گذشته‪،‬‬ ‫محور اصلي بحث‪ ،‬بحران اقتصادي جهاني و مشكالت اقتصادي حوزه‬ ‫يورو خواهد بود‪ .‬در اين جلسه مقامات اقتصادي كشورها به دو دسته‬ ‫تقسيم می‌شوند؛ اول گروهي كه به شدت تحت تاثير نظريات اقتصادي‬ ‫كينز پس از بحران بزرگ قرار دارند و اعتقاد دارند نه‌تنها سیاست‌های‬ ‫رياضت اقتصادي بايد حذف شود بلكه سیاست‌های پولي انبساطي و در‬ ‫مواردي استفاده از مشوق‌های مالي نيز براي رسيدن كشورهاي دچار‬ ‫مشكل اروپایی به رشد مورد نياز است‪ .‬دسته‌اي ديگر كه بيشتر شامل‬ ‫مقامات اقتصادي و سياسي كشورهاي قدرتمندتر شمال اروپا از جمله‬ ‫آلمان است‪ ،‬اعتقاد دارند انضباط مالي و بودجه متوازن مهم‌ترین عامل‬ ‫براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار است و در واقع رشد اقتصادي را كه‬ ‫با سیاست‌های پولي انبساطي حاصل شود‪ ،‬مضر و كوتاه‏مدت می‌دانند‪.‬‬ ‫کريستين الگارد در سخناني در نيويورك در اين باره گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫سطح بدهی‌های بعضي از كشورهاي اروپایی‪ ،‬راهي جز اعمال انضباط‬ ‫مال��ي براي آنها وجود ندارد اما کاهش‌ها به منظور اعمال اين انضباط‬ ‫لزوماً نباید ناگهاني‪ ،‬بیرحمانه و يا شديد باشد‪ .‬می‌توان توازني بين ميزان‬ ‫كاهش مورد نياز و مقداري كه براي كشور با توجه به سطح اقتصادش‬ ‫قابل تحمل است‪ ،‬برقرار كرد‪ .‬پيش‌بینی جديد صندوق بین‌المللی پول‬ ‫درباره رشد اقتصادي‪ ،‬اگرچه تغيير اساسي در تصویر موجود نمی‌دهد‪،‬‬ ‫اما كشورها را به سه دسته تقسيم كرده است؛ تقسيم‌بندي‌اي كه خانم‬ ‫الگارد به آن جهان سه‌سرعته می‌گوید‪.‬‬

‫ریاضت اقتصادی عامل رکود اقتصادی‬ ‫دسته اول كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور مثل هند‬ ‫و چين هستند كه به رشد اقتصاد با شتاب باال ادامه خواهند داد‪ .‬دسته‬ ‫دوم بعضي از كشورهای توسعه‌يافته از جمله اياالت متحده هستند كه‬ ‫اگرچه رشد باالیی نخواهند داشت اما در حال بازيابي قدرت سابق خود‬ ‫هستند‪ .‬اما مشكل عمده دسته سوم هستند‪ ،‬كشورهایی كه همچنان از‬ ‫ركود رنج می‌برند مانند ژاپن كه البته اخیراً تالش‌هایی را براي استفاده‬ ‫از محرک‌های پولي و مالي آغاز كرده است‪ .‬در اين ميان بازنده واقعي‬ ‫اروپاس��ت كه همچنان در اكثر بخش‌های خ��ود درگير افزايش نرخ‬ ‫بيكاري است و طبق آمار در حال ورود به ركودي مجدد است و هيچ‬ ‫اجماع اقتصادي يا حتي سياسي براي نحوه مقابله و برون‌رفت از اين‬ ‫وضعيت در ميان كش��ورهاي آن وجود ندارد‪ .‬بسياري از كارشناسان‬ ‫اقتصادي‪ ،‬سیاست‌های رياضت اقتصادي را مسبب اصلي اين كاهش‬ ‫رش��د و احتمال وقوع مجدد ركود می‌دانند و اعتقاد دارند با وضعيت‬ ‫موجود اقتصادهاي ضعیف‌تر اروپا كه اکثراً جزو كشورهاي بلوك شرق‬ ‫سابق محسوب می‌شوندهيچ‌گاهنخواهند توانست تواناییرقابتيخودرا‬ ‫باز‌يابند‪ .‬اين عده از كارشناسان اعتقاد دارند صندوق بین‌المللی پول در‬ ‫اين باره تنها مالحظات اقتصادي را در نظر نمی‌گیرد‪ .‬سيمون جانسون‬ ‫يكي از كارشناسان ارشد سابق صندوق در اين باره می‌گوید ‪« :‬وقتي‬ ‫شما به عملكرد صندوق بین‌المللی پول نگاه می‌کنید‪ ،‬نمی‌توانید آن را‬ ‫يك سازمان تكنوكرات كه صرفاً تصمیم‌های از نظر اقتصادي درست‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬ببينيد‪ .‬اين صندوق اگرچه ماهيت اقتصادي دارد اما در يك‬ ‫محيط سياسي مشغول به كار است و نمی‌تواند کام ً‬ ‫ال مخالف تصميمات‬ ‫سهامداران عمده خود رفتار كند‪».‬‬


‫‪10‬‬

‫انواع هواپيماي توليدي‬ ‫از بدو تاسيس امبرائر بيش از ‪ 25‬مدل هواپيما از انواع سمپاش‪ ،‬جت‌هاي شخصي‪ ،‬جت‌هاي تجاري‬ ‫و نظامي توليد نموده اس��ت كه عبارتند از‪ :‬جت‌هاي ش��خصي با نام‌هاي ‪ 100( phenom‬و ‪،)300‬‬ ‫‪ lineage1000 ، )450,500,600,650(legacy‬كه جزو جت‌هاي شخصي لوكس هستند‪ .‬جت‌هاي‬ ‫تج��اري هم با نام ‪ 120-EMB‬و امبرائرهاي م��دل ‪190 ،175 ،170 ،145 XR ،145 ،140 ،135‬‬ ‫و ‪ 195‬ارائه مي‌ش��وند‪ .‬در حوزه نظامي هم از توليدات اين ش��ركت مي‌توان به ‪145MP، super‬‬ ‫‪ C -390 ،Tucano‬و امبرائر ‪ 145-AEW‬و ‪ 145 - multi intel‬اشاره كرد همچنين چند مدل‬ ‫هم هواپيماي سمپاشي جزو توليدات اين شرکت مي باشد‪ .‬البته در بين تمام محصوالت توليدي يك‬ ‫ش��ركت بعضي از مدل‌ها به اصطالح بهتر از مدل‌هاي ديگر درمی‌آیند و بيشتر به فروش مي‌روند‪.‬‬

‫پیشرفت‬

‫محصول پيشرو امبرائر‬

‫ش��ركت امبرائ��ر همزم��ان ب��ا‬ ‫آغ��از چهلمين س��ال فعاليت خود‬ ‫و در جري��ان برپاي��ي هفتمي��ن‬ ‫نمايش��گاه صنايع هواي��ي و دفاعي‬ ‫امريكاي��ي التين ك��ه در تاريخ ‪14‬‬ ‫ت��ا ‪ 17‬آوريل در ش��هر ريودوژانيرو‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬پيم��ان مش��تركي با‬ ‫ني��روي هواي��ي برزي��ل ب��ه امض��ا‬ ‫رس��اند ك��ه براس��اس آن ب��ه تولي��د ي��ك هواپيم��اي‬ ‫حمل و نقل نظامي جديد موسوم به ‪ 390-KC‬خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح توليد هواپيم��اي ‪ 390-KC‬نقطه عطف جديد در همكاري‬ ‫اس��تراتژيك تاريخي ميان امبرائ��ر و نيروي هوايي برزيل محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬با توسعه و س��اخت هواپيماي جديد ‪ 390-KC‬محصولي‬ ‫كارآمد در دو نقش باري و سوخت‌رسان به خدمت نيروي هوايي برزيل‬ ‫اضافه خواهد شد و به احتمال فراوان در آينده نزديك به يك محصول‬ ‫صادراتي موفق هم براي امبرائر و هم براي برزيل تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫همکاری با دیگر کشورها‬ ‫حتي مشاركت كشورهاي ديگر در برنامه توليد اين هواپيما تحت‬ ‫نظارت نيروي هوايي برزيل مدنظر قرار گرفته و پيش‌بيني مي‌ش��ود‬ ‫هواپيماي مذكور در سال ‪ 2015‬وارد خدمت شود‪.‬‬ ‫از نظر مس��ئوالن امبرائر‪ ،‬با اجراي ط��رح ‪ 390-KC‬به دو هدف‬ ‫مهم مي‌توان نائل شد؛ نخست آن‌كه در كوتاه مدت مي‌توان به ايجاد‬ ‫اش��تغال پرداخت و در بلند مدت نيز مي‌توان از پتانسيل توليد انواع‬ ‫مدل‌هاي صادراتي اين هواپيما و ارزش مالي آنها بهره‌مند شد‪.‬‬ ‫مطالعات اوليه در ارتب��اط با هواپيماي حمل و نقل نظامي «امبرائر‬ ‫‪ »390-KC‬حدود دو س��ال پيش و در زمان برگزاري نمايشگاه صنايع‬ ‫هوايي و دفاعي امريكاي التين در سال ‪ 2007‬به اتمام رسيد‪ .‬بر اين اساس‬ ‫مقرر شد اين هواپيماي جت داراي يك محفظه بار مجهز به سطح شيب‬ ‫دار در قسمت عقب براي حمل و نقل طيف وسيعي از انواع محموله‌هاي‬ ‫بار شامل خودروهاي زرهي چرخ دار مجهز شود و همچنين از مدرن‌ترين‬ ‫و پيشرفته‌ترين سيس��تم‌هاي جا به جايي و پرتاب محموله‌هاي بار در‬ ‫آن اس��تفاده مي‌كند‪ .‬البته طراحي محفظه ب��ار اين هواپيما به گونه‌اي‬ ‫صورت گرفته تا امكان انجام مأموريت‌هاي مختلف پزش��كي نيز توسط‬ ‫آن وجود داشته باشد‪.‬به گفته رئيس امبرائر‪ ،‬هواپيماي ‪ 390-KC‬داراي‬ ‫سامانه هدايت الكتريكي بوده كه با كاهش حجم كار خلبان به افزايش‬ ‫ايمني پرواز كمك كرده و امكان بهره‌برداري از آن را در باندهاي كوتاه و‬ ‫نامناسب ميسر مي‌سازد‪ .‬اين هواپيما همچنين به سيستم سوختگيري‬ ‫هوايي مجهز خواهد ش��د كه با به‌كاري‌گيري آن هم مي‌تواند س��وخت‬ ‫مورد نياز خود را در هنگام پرواز دريافت كند و هم مي‌تواند به عنوان يك‬ ‫هواپيماي سوخت رسان مورد استفاده قرار گيرد‪ »390-KC« .‬با توان‬ ‫حمل بيش از ‪ 19‬تن بار مفيد س��نگين‌ترين هواپيمايي خواهد بود كه‬ ‫تا به‌حال توسط امبرائر ساخته شده است‪ .‬بدين ترتيب محصول جديد‬ ‫امبرائر در جايگاهي مابين دو هواپيماي آلنيا ‪ 27J-C‬مجهز به دو موتور‬ ‫توربو پراپ با توان حمل ‪ 11/5‬تن بار مفيد و هواپيماي مشهور الكهيد‬ ‫مارتين ‪ 130J-c‬هركولس با توان حمل ‪ 21/7‬تن بار مفيد قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬طبق برآورد مسئوالن امبرائر‪ ،‬بازار بالقوه‌اي براي اين نوع هواپيما‬ ‫در سرتاسر جهان وجود دارد‪ ،‬به‌ويژه براي جانشيني مدل‌هاي قديمي‌تر‬ ‫كه طي ‪ 10‬سال آينده به پايان عمر مفيدشان رسيد‪.‬‬ ‫ويژگي‌هاي عمومي‪:‬‬ ‫خدمه‪2 :‬‬ ‫ب��ار مفيد‪ 19:‬تن ‪ -‬طول‪ 33/91 :‬مت��ر ‪ -‬بال‪ 35/06 :‬متر‪ -‬ارتفاع‪:‬‬ ‫‪ 10/26‬متر ‪ -‬وزن بارگذاري شده‪ 74/0 :‬تن ‪ -‬حداكثر وزن برخاست‪:‬‬ ‫‪ 81/0‬ت��ن ‪ -‬موتور‪ × 2 :‬توربوف��ن‪ 129-120 ،‬كيلونيوتن ‪ -‬حداكثر‬ ‫س��رعت‪ 0/8 :‬ماخ ‪ -‬ب��رد‪ 1320 :‬كيلومتر ‪ -‬محدوده گش��ت‪3370 :‬‬ ‫كيلومتر ‪ -‬سقف پرواز‪ 10973 :‬متر‬

‫تکنولوژی‬

‫فعالیت‌های نظامی‬

‫از می��ان فعالیت‌ه��ای نظام��ی‬ ‫امبرائ��ر اصلی‌تری��ن تولی��دات این‬ ‫کمپانی در طول ‪ 30‬سال گذشته به‬ ‫شرح زیرند‪:‬‬ ‫ جنگنده سبک ‪ AMX‬که به‬‫همراه کمپانی آلنیای ایتالیا طراحی‬ ‫و ساخته شده است‬ ‫‪ -‬س��ری هواپیماهای آموزش��ی‬

‫توکانو ‪EMB-312‬‬ ‫مورد اول که با وجود آنکه جزو معدود طراحی‌های مشترک موفق‬ ‫در جهان اس��ت‪ ،‬تنها برای مصرف داخل طراحی و ساخته شده بود و‬ ‫تنها ‪ 56‬فروند از آن به نیروی هوایی برزیل تحویل داده شد‪.‬‬ ‫اما در مقابل در هواپیمای آموزشی توکانو در دهه ‪ 80‬و ‪ 90‬توانست‬ ‫بیش از ‪ 500‬فروند س��فارش از کش��ورهای دیگر دریافت کند‪ .‬با این‬ ‫وجود حیات این هواپیما در حال حاضر تنها وابس��ته سفارشاتی است‬ ‫که از نیروی هوایی برزیل دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫اما مش��کلی که این روند در بر دارد آن است که بازار دفاعی داخل‬ ‫چندان گس��ترده و نیازمند به نظر نمی‌رس��د‪ .‬دولت این کشور بیشتر‬ ‫به دنبال دریافت گواهینامه‌هايی همچون ‪ FX‬اس��ت که به کمک آن‬ ‫بتواند برنامه‌های پیشین خود برای ارتقای ‪ 5-F‬امریکا را دنبال نماید‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تنها ‪ 25‬فروند از هواپیماه��ای ‪ ALX‬به کلمبیا صادر‬ ‫شده‌اند‪ .‬فعالیت‌های اخیر این کمپانی در زمینه نظامی با دریافت یک‬ ‫س��فارش از نیروهای هوایی و دریایی امریکا در سال ‪ 2004‬همراه بود‬ ‫که در س��ال ‪ 2006‬لغو شد‪ .‬این قرارداد که ‪ 3‬میلیارد دالر ارزش برای‬ ‫این کمپانی به همراه داشت‪ ،‬نتوانست به شکلی که ممکن بود مقامات‬ ‫طرفین را ارضا کند‪.‬‬ ‫پ��س از آن هواپیماه��ای ‪ ERJ-145‬و ‪ ERJ-135‬برای مقاصد‬ ‫نظام��ی به کار گرفته ش��دند‪ ،‬اما به عنوان فعالیت‌ه��ای صرفاً نظامی‬ ‫نمی‌توان به آنها اش��اره كرد‪ .‬تا آنک��ه هواپیمای ‪ C-390‬در نیروهای‬ ‫نظامی برزیل حاضر ش��ود‪ .‬این هواپیمای متوسط اندازه که بیشتر به‬ ‫منظور ترابری نظامی بهره‌برداری می‌ش��ود با سیستم سیمی کنترل‬ ‫ش��ده و از دو موت��ور توربوفن بهره می‌برد‪ .‬ای��ن هواپیما را می‌توان به‬ ‫عن��وان نمون��ه میانی بی��ن‪ C-27‬کمپانی آلنیای ایتالی��ا و‪C-130‬‬ ‫الکهیدمارتین امریکا در نظر گرفت‪.‬‬ ‫با وجود آنکه این هواپیما دارای طراحی مناسبی بوده و حتی مورد‬ ‫توجه برخی از مراکز امریکایی نیز قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اما انتظار بازار و‬ ‫بخش اقتصادی را تامین نکرده‪ ،‬به شکلی که قرار است از این هواپیما‬ ‫تنها ‪ 30‬فروند در س��ال تولید ش��ود‪ .‬قیمت حدودی این هواپیما ‪50‬‬ ‫میلیون دالر تعیین شده و از سال ‪ 2012‬به بازار آمده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫حضور جهاني‬

‫اقتصاد بین‌الملل‬ ‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫دفتر مركزي ش��ركت چند‌مليتي امبرائر در برزيل اس��ت كه شعباتي در امريكا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگليس‪،‬‬ ‫پرتغال‪ ،‬چين و سنگاپور دارد‪ .‬حضور جهاني اين شركت به‌خاطر مراكز ساخت سرويس‌دهي‪ ،‬حمايت‬ ‫از مشتري و مراكز و دفاتر توزيع و فروش است‪ .‬جت‌هاي تجاري شخصي لوكس دفتر مركزي آن‌ها‬ ‫در ‪ Melbourne‬ايالت فلوريداي امريكا است كه خطوط مونتاژ مدل ‪ Phenom‬آنجا انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين مركز مهندسي و تكنولوژي هواپيماي مدل ‪ Phenom‬در امريكا مي‌باشد‪ .‬در حالي كه ساخت‬ ‫جت‌هاي ‪ Legacy، Lineage‬و ‪ Phenom‬و همچنين طراحي و توسعه و حمايت از مشتري آن‌ها‬ ‫در س��ن خوزه و ديگر جاهاي برزيل مي‌باش��د‪ .‬پراكندگي دفاتر امبرائر در سطح دنيا نشان مي‌دهد‬ ‫كه اين شركت برنامه‌ريزي وسيعي در آينده نزديك جهت رقابت با شركت‌هاي مختلف دنيا دارد‪.‬‬

‫از اقتصاد هوانوردی برزیل‬

‫امبــرائر نـماد اقتصــاد هــوایی‬ ‫آرتین قایقران‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫شركت امبرائر كه امروز باعث غرور برزيل‬ ‫در جهان ش��ده اس��ت پايه و اساس آن به‬ ‫قرن ‪ 18‬ميالدي برمي‌گردد‪ .‬آلبرتو سانتوز‬ ‫دومون��ت پدر هوانوردي برزيل نخس��تين‬ ‫كس��ي اس��ت كه يك پرواز كنترل شده با‬ ‫يك چرخ هوايي موتوردار انجام داد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1901‬برنده جايزه دل المارته براي خلباني‬ ‫به دور برج ايفل به مدت نيم س��اعت شد‪.‬‬ ‫سه سال بعد برادران رايت در امريكا موفق‬ ‫به پرواز ش��دند‪ .‬تالش‌هاي آلبرتو سانتوز و‬ ‫پيگيري ديگ��ران به خصوص ژنرال نيروي‬ ‫هوايي برزيل به نام كاس��يميرو مونته نگرو‬ ‫فيلهو باعث ايجاد مركز فني هوافضا در دهه‬ ‫‪ 50‬ميالدي شد كه امروز دپارتمان علوم و‬ ‫تكنولوژي فضايي ناميده مي‌شود‪ .‬اين مركز‬ ‫امروز با دانشگاه ‪ MIT‬امريكا ارتباط نزديك‬ ‫و تنگاتنگي دارد‪ .‬دي��دگاه اين ژنرال باعث‬ ‫توسعه صنعت مدرن هوانوردي برزيل شد‪.‬‬ ‫در ميان پيشكس��وتان امبرائر يك سرگرد‬ ‫نيروي هوايي اصالح‌طلب ب��ه نام اوزيرس‬ ‫س��يلوا در س��ال ‪ 1969‬ش��ركت امبرائر را‬ ‫پايه‌گذاري كرد‪ .‬با توجه به اين توضيحات‬ ‫مي‌توان فهميد امبرائر از ريش��ه و اسلوب‬ ‫عميقي در زمينه هوانوردي برخوردار است‪.‬‬ ‫س�ومین تولیدکنن�ده هواپیم�ای‬ ‫تجاری دنیا‬ ‫به ط��وري كه در حال حاضر س��ومين‬ ‫توليدكننده بزرگ هواپيماهاي تجاري دنيا‬ ‫بعد از بوئينگ و ايرباس به ش��مار مي‌رود‪.‬‬ ‫امبرائر در طول بيش از ‪ 40‬سال فعاليت خود‬ ‫بيش از ‪ 5000‬فروند هواپيما به مش��تريان‬ ‫خود فروخته كه در بيش از ‪ 90‬كشور دنيا‬ ‫در حال پروازند‪ .‬موفقيت چشمگير امبرائر‬

‫با صادرات هواپيماهاي جت تجاري از سال‬ ‫‪ 2000‬شروع شد‪.‬‬ ‫در اين س��ال لگاس��ي معرفي شد كه‬ ‫روي پلتف��رم جت ‪ 135-ERJ‬س��اخته‬ ‫ش��د‪ .‬ظرفي��ت اي��ن هواپيم��ا ‪ 37‬نف��ر‬ ‫مي‌باش��د‪ .‬در س��ال ‪ 2005‬دو طرح زيبا‬ ‫و م��درن از جت‌هاي تجاري ‪phenom‬‬ ‫‪ 30 ,100‬به بازار عرضه شد كه با استقبال‬ ‫روب��ه‌رو ش��دند و س��پس ج��ت تجاري‬ ‫‪ lineage 1000‬ك��ه در ن��وع خ��ود از‬ ‫طراحي مدرن و زيبايي برخوردار اس��ت‬ ‫را تولي��د نم��ود‪ .‬امروزه با بي��ش از يك‬ ‫دهه ورود ب��ه توليد هواپيماهاي تجاري‬ ‫بيش از ‪ 500‬جت تجاري در ‪ 50‬كش��ور‬ ‫دنيا پرواز مي‌كنند‪ .‬امبرائر تاكنون برنده‬ ‫جايزه‌ه��اي زي��ادي در زمينه طراحي و‬ ‫نوآوري از موسس��ات معروف دنيا ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال مجل��ه ‪Robb‬‬ ‫‪ ،Report‬هواپيماهاي ‪100 phenom‬‬ ‫و ‪ 300‬به ترتيب جزو بهترين بهترين‌ها‬ ‫در طبقه‌بندي تجاري كالس سبك سال‬ ‫‪ 2012‬ق��رار داده اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر اين‬ ‫جايزه‌هاي بسياري از مراكز و موسسات‬

‫شماري از مشتريان‬

‫روزبه راوندی‬ ‫گروه اقتصادی‬ ‫افزاي��ش سفارش��ات امبرائ��ر و تماي��ل روزافزون‬ ‫ش��ركت‌هاي هواپيمايي ب��راي خري��د جت‌هاي اين‬ ‫ش��ركت بيانگر كارآيي و محبوبيت اين هواپيماها در‬ ‫ميان شركت‌هاي هواپيمايي است‪« .‬شركت هواپيمايي‬ ‫‪ Be Fly‬بريتاني��ا‪ ،‬كه بزرگ‌ترين ش��ركت پروازهاي‬ ‫داخلي اين كشور به شمار مي‌رود‪ ،‬بزرگ‌ترين ناوگان‬ ‫هواپيماه��اي ‪ Embraer‬را در اختيار دارد‪ .‬آنها اخيراً‬ ‫بررسي‌هايي در مورد جت ‪ E 175‬امبرائر انجام دادند‬ ‫و به اين نتيجه رسيدند كه جت مذكور بهترين گزينه‬ ‫براي پروازهاي منطقه‌اي است‪.‬‬ ‫هواپيماهاي امبرائر س��ري ‪ Jet-E‬ش��امل ‪ 4‬مدل‬ ‫‪ E190 ،E175 ،E170‬و ‪ E195‬ب��ا ظرفي��ت ‪ 70‬تا‬ ‫‪ 120‬نفره اس��ت و از زمان ‪ 2004‬كه نخستين نمونه‬ ‫از اي��ن خانواده وارد ناوگان هوايي ش��ده تا كنون اين‬ ‫شركت ‪ 850‬فروند از آنها را به بيش از ‪ 60‬خط هوايي‬ ‫در ‪ 42‬كش��ور تحويل داده اس��ت‪ .‬هم چنين مجموع‬ ‫سفارشات خريد اين هواپيما تا كنون به ‪ 1063‬فروند‬ ‫رس��يده است‪ .‬اين هواپيما به دليل ويژگي‌هاي فني و‬ ‫عملياتي بس��يار مورد توجه خطوط هوايي ارزان‬ ‫قيمت است‪.‬شايان ذكر است نيروي هوايي برزيل‬ ‫هواپيماي ترابري ‪ EMB120 ،C390‬برازيليا‪،‬‬ ‫‪ ERJ145‬و لگاس��ي ‪ 600‬را مورد بهره‌برداري‬ ‫قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫همچنين قرارداد فروش دو فروند جت امبرائر‬ ‫‪ 190‬به ني��روي هوايي برزي��ل در ژوئن ‪2008‬‬ ‫به امضا رس��يد كه تحويل ني��روي هوايي برزيل‬ ‫ش��ده است‪ .‬جنگنده سبك ‪ AMX‬كه با وجود‬ ‫آن‌كه جزو معدود طراحي‌هاي مشترك موفق در‬ ‫جهان(آلنياي ايتاليا و امبرائر) اس��ت‪ ،‬تنها براي‬ ‫مصرف داخل طراحي و س��اخته شده بود و تنها‬ ‫‪ 56‬فروند از آن ب��ه نيروي هوايي برزيل تحويل‬ ‫داده شد‪.‬اما در مقابل هواپيماي آموزشي توكانو‬ ‫در ده��ه ‪ 80‬و ‪ 90‬توانس��ت بيش از ‪ 500‬فروند‬ ‫سفارش از كشورهاي ديگر دريافت كند‪.‬‬ ‫گ��روه هواپيمايي متحد اوكراي��ن ‪ 2‬فروند از‬ ‫سفارش ‪ 5‬فروندي هواپيماي امبرائر ‪ E190‬خود‬ ‫را طي مراسمي در محل شركت امبرائر در برزيل‬

‫ش��ركت امبرائر در گزارش س��االنه خ��ود اعالم كرد‬ ‫مجموع سفارش‌هاي اين شركت در سال ‪ 2012‬با ‪6/46‬‬ ‫درصد افزايش نسبت به س��ال ‪ 2011‬به ‪ 6/18‬ميليارد‬ ‫دالر رسيده است‪.‬‬ ‫همچنين س��ود عملياتي اين ش��ركت (بدون كسر‬ ‫ماليات) در سال‌جاري با افزايشي ‪ 2‬برابري‪ 612 ،‬ميليون‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫ش��ركت امبرائر همچنين در س��ه ماهه چهارم سال‬ ‫‪ 2012‬نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ‪ 91/8‬ميليون‬

‫معتب��ر صنعت��ي در زمين��ه طراح��ي و‬ ‫ن��وآوري اين ن��وع از هواپيماها كس��ب‬ ‫نموده‌ان��د‪ .‬همچنين طراح��ي و نوآوري‬ ‫در هواپيماه��اي لگاس��ي ‪ 500 ،450‬و‬ ‫‪ ERJ145‬جايزه‌ه��اي زي��ادي كس��ب‬ ‫كرده‌اند‪ .‬در حال حاضر امبرائر توانس��ته‬ ‫در مدت زمان حضور حدود ‪ 10‬سال در‬ ‫بازار‪ 20 ،‬درصد سهم فروش هواپيماهاي‬ ‫تجاري را به دست آورد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬برن��ده انتخ��اب‬ ‫‪ Flying magazines Editor‬براي‬ ‫محصول ‪ phenom 300‬شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ lineage 1000 2011‬جايزه بهترين‬ ‫بهترين‌ها را از ‪ hurun report‬دريافت‬ ‫نمود‪ .‬در س��ال ‪ 2012‬همي��ن جايزه را‬ ‫محصول توليدي لگاس��ي ‪ 650‬دريافت‬ ‫نم��ود‪ .‬تمام افتخ��ارات فوق مرهون يك‬ ‫برنامه‌ريزي همه‌جانبه و استفاده درست‬ ‫از اف��راد در جايگاه‌هاي خود اس��ت كه‬ ‫به چنين دس��تاوردي رس��يده است‪ .‬به‬ ‫ط��وري كه در س��طح كالس متوس��ط‬ ‫هواپيماهاي تجاري ج��زو بهترين‌ها در‬ ‫دنيا مي‌باشد‪.‬‬

‫تحوي��ل گرفت‪ .‬اين هواپيماها توس��ط خطوط هوايي‬ ‫دنيپروآويا و آئروسوئيت كه از اعضاي گروه هواپيمايي‬ ‫متح��د اوكراين اس��ت مورد اس��تفاده ق��رار خواهند‬ ‫گرف��ت‪ .‬اين خطوط هوايي كه عمدتاً ش��بكه حمل و‬ ‫نقل منطقه‌اي بين‌المللي از مبدأ اوكراين را پوش��ش‬ ‫مي‌دهند قرار اس��ت ‪ 3‬فروند ديگ��ر امبرائر ‪ E190‬را‬ ‫ت��ا پايان س��ال تحويل بگيرند و از اي��ن هواپيماها در‬ ‫مس��يرهاي اروپا‪ ،‬خاورميانه و كش��ورهاي مش��ترك‬ ‫المنافع استفاده كنند‪.‬‬ ‫اين تحويل در حال��ي صورت مي‌گيرد كه اوكراين‬ ‫س��ازنده هواپيماهاي آنوتونف ‪ An-148‬و‪An-158‬‬ ‫اس��ت كه در رده هواپيماي امبرائر ‪ E190‬قرار دارند و‬ ‫گروه هواپيماسازي اوكراين خريد هواپيماهاي امبرائر را‬ ‫به آنتونف بومي ترجيح داده است‪ .‬به لحاظ قيمتي نيز‬ ‫امبرائر ‪ E190‬در حدود ‪ 30‬درصد گرانتر از نمونه‌هاي‬ ‫اوكراين��ي هم رده خود اس��ت‪ .‬در اين ميان با رقابتي‬ ‫ش��دن بازار هواپيماهاي جت منطقه‌اي و هواپيماهاي‬ ‫باريك پيكر با فناوري‌هاي پيش��رفته‪ ،‬خطوط هوايي‬ ‫تماي��ل چنداني براي به خدم��ت گرفتن هواپيماهاي‬ ‫آنتونف كه از تكنولوژي ساخت قديمي برخوردارند از‬ ‫خود نشان نمي‌دهند‪.‬‬

‫افزایش سفارشات‬ ‫با مقايسه سفارش��ات و تعداد هواپيماهاي تحويل‬ ‫داده ش��ده امبرائ��ر ‪ E190‬و آنتونف‌ه��اي ‪An-148‬‬ ‫و ‪ An-158‬مي‌توان��د دريافت ك��ه خطوط هوايي در‬ ‫سراسر جهان و حتي در كش��ورهاي اوكراين‪ ،‬روسيه‬ ‫و كش��ورهاي مش��ترك المنافع و بلوك شرق تمايل‬ ‫چنداني نيز در به خدمت گرفتن آنتونف از خود نشان‬ ‫نمي‌دهن��د و در ناوگان هواپيماهاي منطقه‌اي خود از‬ ‫س��اير هواپيماها مانند امبرائر استفاده مي‌كنند‪ .‬تعداد‬ ‫كل سفارش��ات امبرائر در جه��ان ‪ 552‬فروند هواپيما‬ ‫ب��ا امكان اف��زودن ‪ 344‬فروند ديگر اس��ت و مجموع‬ ‫سفارش��ات آنتونف‌هاي مدل‪ An-148‬و ‪An-158‬‬ ‫معادل ‪ 136‬فروند است كه از اين تعداد ‪ 104‬سفارش‬ ‫متعلق به روسيه و اوكراين است‪.‬‬ ‫ناوگان فعلي خطوط هوايي دنيپرآويا ش��امل ‪20‬‬ ‫فروند جت امبرائر ‪ ERJ145‬اس��ت و بر اس��اس اين‬ ‫ق��رارداد ‪ 5‬فرون��د امبرائر ديگر به اين ن��اوگان افزوده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت هواپيمايي لوفت هان��زا يكي از‬ ‫مش��تريان بزرگ امبرائر به ش��مار مي‌رود كه در سال‬ ‫‪ 2007‬نيز ‪ 30‬فروند امبرائر ‪ 190‬و ‪ 195‬به اين شركت‬ ‫هواپيماسازي برزيلي سفارش داده بود‪.‬‬ ‫آلمان و كشورهاي اروپاي شرقي از مشتريان‬ ‫اصلي امبرائر هس��تند‪ ،‬تصميم لوفت هانزا براي‬ ‫خريد هواپيماهاي امبرائر بيانگر انعطاف پذيري‪،‬‬ ‫قابليت‪ ،‬ايمني و زيبايي هواپيماهاي امبراير است‪.‬‬ ‫جدي��داً هم لوفت هانزا هش��ت فروند هواپيمای‬ ‫امبراير‪ 195‬خريداري كرد ‪ .‬شركت بوئينگ هم‬ ‫چند فروند از جت‌هاي اين ش��ركت را خريداري‬ ‫كرده است‪ .‬كشورهاي آفريقايي از جمله كنيا از‬ ‫مشتريان عمده شركت امبراير هستند‬ ‫از ديگر موارد نيز مي‌توان به‬ ‫ س��فارش ‪ 25‬فرون��د هواپيم��اي م��دل‬‫‪ E190‬و ‪ 5‬فرون��د ‪ E175‬توس��ط ش��ركت‬ ‫‪Air Lease‬‬ ‫ ق��رارداد ‪ 2‬فروند مدل ‪ E190‬با خطوط‬‫هوايي ‪ Astana Air‬قزاقستان‬ ‫ ق��رارداد خري��د ‪ 20‬فرون��د جت امبرائر‬‫مدل ‪ E190‬با حق خريد ‪ 10‬فروند ديگر توسط‬ ‫خط��وط هواي��ي ‪ Air Sirwijiaya‬جاكارت��ا‬ ‫اندونزي اشاره داشت‪.‬‬

‫برآورد سود دو سال اخير‬ ‫دالر كاهش سود داشته و سود خالص آن به ‪ 123‬ميليون‬ ‫دالر رسيده است‪ .‬اما در همين مدت سفارش‌هاي ثبت‬ ‫شده است شركت ‪ 1/9‬ميليارد دالر با سود عملياتي ‪228‬‬ ‫ميليون دالر اعالم ش��ده است‪ .‬امبرائر در سه ماهه آخر‬ ‫سال‌جاري ‪ 23‬فروند هواپيماي جت تجاري و ‪ 53‬فروند‬ ‫هواپيماي جت با كاربردهاي ديگر تحويل داده است‪.‬‬ ‫سود نهايي امبرائر در سال ‪ 2012‬معادل ‪ 9/9‬درصد‬ ‫بوده اس��ت كه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده اين سود‬ ‫‪ 9‬تا ‪ 9/5‬درصد برآورد شده بود‪.‬‬

‫اولوي�ت باال ب�راي س�رويس‌دهي‬ ‫و خدمات به مشتريان‬ ‫براي اين كار امبرائر ‪ 200‬ميليون دالر در‬ ‫مكان‌هاي مختلف دنيا جهت سرويس‌دهي‬ ‫و خدمات به مش��تريان خود سرمايه‌گذاري‬ ‫كرده است كه ‪ 24‬ساعته آماده خدمت‌رساني‬ ‫به مراجعان خود هس��تند‪ .‬اين مراكز و دفاتر‬ ‫در امري��كا‪ ،‬انگليس‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬پرتغال‪ ،‬چين‬ ‫و س��نگاپور با دفت��ر مركزي در س��ن‌خوزه‬ ‫دوس‌كامپوس برزيل اس��ت‪ .‬در سال ‪2008‬‬ ‫با يك س��رمايه‌گذاري ‪ 50‬ميلي��ون دالري‬ ‫مرك��ز مونت��اژ ‪ Phenom 100‬ب��ه امريكا‬ ‫انتقال داده شد و يك مركز تحقيق و توسعه‬ ‫براي جت‌هاي تجاري و جت‌هاي خصوصي‬ ‫با هزينه ‪ 26‬ميليون دالر در س��ال ‪ 2012‬در‬ ‫امريكاتاسيسنمود‪.‬امبرائردرزمينهتكنولوژي‬ ‫و ايمني س��رمايه‌گذاري س��نگيني در سال‬ ‫‪ 2002‬كرد و نخس��تين شركت هواپيمايي‬ ‫اس��ت كه مدرك ‪ ISO 14001‬را دريافت‬ ‫نموده است‪ .‬از مهم‌ترين كارهاي اين شركت‬ ‫عظيم‪ ،‬سرمايه‌گذاري روي بچه‌ها و جذب و‬ ‫راهنمايي بچه‌هاي با‌استعداد است تا در آينده‬ ‫از آن‌ها به عنوان همكاران جديد در شركت‬ ‫امبرائر اس��تفاده كند‪ ،‬به همين منظور يك‬ ‫موسسه آموزشي و تحقيقاتي به نام‪ IEEP‬در‬ ‫سال‪ 2001‬تاسيس نموده است‪ .‬اين موسسه‬ ‫يك دبيرس��تان خاصي اس��ت كه بهترين‬ ‫دانش‌آم��وزان را گزينش مي‌كند و در س��ال‬ ‫اول ‪ 600‬نفر از بهترين‌هاي برزيل را گزينش‬ ‫نمود كه به صورت ‪ 10 Full-time‬س��اعت‬ ‫در روز دانش‌آموزان در آنجا هستند‪ .‬با توجه‬ ‫به اين توضيحات يكي از مراكز صنعتي موفق‬ ‫برزيل‪ ،‬امبرائر است كه باعث ايجاد كار براي‬ ‫بسياري از متخصصان كشور در محيطي پويا‬ ‫و منبع درآمدي مناسب و مطمئن براي برزيل‬ ‫و پرآوازه كردن اين كش��ور امريكاي جنوبي‬ ‫شده است‪.‬‬

‫مجموع هواپيماهاي تحويل داده شده اين شركت در‬ ‫سال ‪ 2012‬شامل ‪ 106‬فروند هواپيماي جت تجاري و‬ ‫‪ 99‬فروند هواپيماي جت با كاربردهاي ديگر است‪.‬‬ ‫س��ود خال��ص اين ش��ركت در س��ال ‪ 2011‬معادل‬ ‫‪ 2/1‬درص��د ب��وده ك��ه اي��ن رق��م در س��ال ‪ 2012‬به‬ ‫‪ 5/6‬درص��د افزاي��ش يافت��ه اس��ت‪ .‬در پاي��ان س��ال‬ ‫‪ 2012‬مجم��وع حج��م س��فارش‌هاي باق��ي مان��ده‬ ‫امبرائ��ر براي تحوي��ل در آينده ب��ه ‪ 12/5‬ميليارد دالر‬ ‫رسيده است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫رامتین راوندی‬ ‫کارشناس ارشد فنی و ا قتصادی‬

‫رشد امبرائر‬ ‫در سايه برنامه‌ريزي دقيق و مدون‬

‫از دو ده��ه پي��ش برزيل ب��ه تدريج‬ ‫ول��ي پيوس��ته مراحل رش��د وترقي را‬ ‫طي نم��وده ب��ه ط��وري ك��ه از زمان‬ ‫رياست جمهوري لوال داسيلوا‪ ،‬اين روند‬ ‫ش��تاب زيادي گرفته است و به يكي از‬ ‫كشورهاي مطرح و تاثيرگذار منطقه‌اي‬ ‫و حتي جهاني تبديل ش��ده است‪ ،‬اين‬ ‫تاثيرگذاري ب��ه دنبال رش��د اقتصاد و‬ ‫صنعت برزيل در دهه اخير است‪ .‬بالطبع برنامه‌ريزي مدون و دقيق‬ ‫كوتاه مدت‪ ،‬ميان مدت و بلندمدت چنين اقبالي را براي برزيل رقم‬ ‫زده است‪ .‬اين برنامه‌ريزي دقيق باعث فراهم آوردن بستري مناسب‬ ‫و بدون تنش در محيط‌هاي دانش��گاهي‪ ،‬صنعتي و اقتصادي شده‬ ‫به طوري كه افراد با صالحيت‪ ،‬خالق و هوش��مند كه فقط به فكر‬ ‫منافع فردي نيستند به عنوان مديران اجرايي در بدنه شركت‌هاي‬ ‫صنعتي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬دانش��گاه‌ها و كانون‌هاي توليد علم قرار بگيرند‬ ‫كه نتيجه آن دستاوردهاي چشمگير اين كشور پهناور و زيباست‪.‬‬ ‫در حال حاضر این كشور با آن مشكالت عظيم قبلي جزو ششمين‬ ‫اقتصاد برتر دنيا است‪ .‬يكي از افتخارات اين كشور داشتن سومين‬ ‫شركت توليدكننده هواپيما با نام امبرائر در دنيا است‪ .‬امبرائر حدود‬ ‫دو دهه است كه رقيبي جدي براي هواپيماهاي تجاري در كالس‬ ‫متوس��ط از نظر تعداد و همچنين جت‌هاي تج��اري لوكس براي‬ ‫ديگر شركت‌هاي هواپيمايي دنيا درآمده است‪ .‬توليدات اين شركت‬ ‫توانس��ته بخش بزرگي از بازار دنيا در زمينه توليدات فوق‌الذكر را‬ ‫به دست آورد‪.‬‬ ‫با توجه به اين‌كه اين شركت ‪ 25‬مدل هواپيما از انواع جت‌هاي‬ ‫تجاري‪ ،‬جت‌هاي شخصي‪ ،‬هواپيماي نظامي و حتي سمپاش براي‬ ‫مصارف كش��اورزي توليد مي‌كند و از نظر كيفيت در سطح بااليي‬ ‫قرار داشته و س��رويس‌دهي مطلوبي در دنيا بابت محصوالت خود‬ ‫ارائه مي‌دهد بيش از ‪ 90‬كش��ور دنيا س��فارش‌هايي به اين شركت‬ ‫داده‌اند به طوري كه در طول بيش از ‪ 40‬سال فعاليت خود‪ ،‬بيش‬ ‫از ‪5‬هزار فروند از انواع هواپيماهاي توليدي خود را به فروش رسانده‬ ‫است‪ .‬شركت هوايي ‪ Plybe‬انگلستان براي پوشش خطوط هوايي‬ ‫منطقه‌اي خود بزرگترين ناوگان هواپيماهاي امبرائر را دارد‪ .‬به نظر‬ ‫نگارنده با توجه به روابط خوب و مناسب با كشور برزيل و نداشتن‬ ‫روحيه اس��تعماري اين كشور و همچنين داشتن ثبات اقتصادي و‬ ‫سطح باالي صنعتي اين كشور و نيز تحريم ايران مي‌توان مقدمات‬ ‫ورود جت‌هاي تجاري اين شركت بخصوص مدل‌هاي ‪،ERJ 175‬‬ ‫‪ ERJ 195 ،ERJ 190‬ك��ه ظرفيت ‪ 70‬تا ‪ 120‬نفر دارند را براي‬ ‫خطوط هوايي داخلي و حتي منطقه‌اي ايران فراهم نمود‪ .‬مدل‌هاي‬ ‫نامبرده مدرن بوده و بازار كالس��ي متوس��ط هواي��ي را تقريباً در‬ ‫اختي��ار دارند‪ .‬در ص��ورت ورود اين ن��وع از هواپيماها بعد از چند‬ ‫دهه مردم ايران مي‌توانند تجربه س��فر ب��ا هواپيماهاي نو و مدرن‬ ‫را تجربه كنند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫موتور جت‬

‫موت��ور جت نوعي موتور‬ ‫اس��ت که از ش��تاب دادن‬ ‫و تخليه ش��اره ب��راي ايجاد‬ ‫پيش‌رانش برپايه قانون سوم‬ ‫نيوتن استفاده مي‌کند‪.‬‬ ‫با اين تعريف گس��ترده‬ ‫موتورهايي مانند توربوجت‬ ‫و توربوفن و رم‌جت و موتور‬ ‫موشک‪ ،‬گونه‌اي موتور جت به‌شمار مي‌روند‪ .‬ولي معموالً منظور از‬ ‫موتور جت توربيني است که با بيرون‌دادن گاز داغ براي پيشرانش‬ ‫به‌کار مي‌رود‪.‬‬ ‫اصول پايه کارکرد اين نوع موتورها تقريباً س��اده اس��ت‪ ،‬هوا از‬ ‫طريق يک مجراي ورودي به بخش کمپرس��ور وارد شده و متراکم‬ ‫مي‌شود‪ ،‬سپس هواي متراکم وارد محفظه احتراق شده و با اضافه‬ ‫شدن سوخت مشتعل مي‌شود‪ .‬گرماي ناشي از احتراق مخلوط هوا‬ ‫و سوخت باعث منبسط شدن و جريان يافتن آن به سمت انتهاي‬ ‫موتور مي‌گردد‪ ،‬اين جريان منبس��ط ش��ونده از ميان يک س��ري‬ ‫پره‌هاي توربين عبور مي‌کند که از طريق يک ش��فت به کمپرسور‬ ‫متصل شده‌اند‪ .‬هواي منبسط شده توربين را به گردش درمي‌آورد‬ ‫که در نتيجه باعث به حرکت در آمدن کمپرسور نيز مي‌شوند‪.‬‬ ‫زماني که هواي منبس��ط شونده بخش توربين را نيز پشت سر‬ ‫گذاشت با سرعتي بسيار بيشتر از زماني که وارد موتور شده از آن‬ ‫خارج مي‌ش��ود که اين تفاوت سرعت بين هواي ورودي و خروجي‬ ‫ران��ش مورد ني��از را ايجاد مي‌کند‪ .‬در واق��ع موتورهاي توربو جت‬ ‫شتاب بسيار زيادي به حجم کمي از هوا مي‌دهند‪.‬‬ ‫انواع موتورجت‬ ‫موتورهاي جت داراي چند دسته اساسي مي‌باشند‪:‬‬ ‫توربوفن ‪Fan Turbo‬‬ ‫توربوجت ‪Jet Turbo‬‬ ‫توربوپراپ ‪Prop Turbo‬‬ ‫پالس جت ‪Jet Pulse‬‬ ‫رم جت ‪Jet Ram‬‬ ‫توربو رم جت ‪Jet Ram Turbo‬‬ ‫اسکرم جت ‪Jet Scram‬‬ ‫توربوشفت ‪Shaft Turbo‬‬ ‫موتورهايي که از اصول کار موتورجت بهره مي‌برند ولي پيشرانش در‬ ‫آن‌ها با ملخ انجام مي‌گيرد توربوپراپ نام دارند و نوع خاصي از موتور جت \‬ ‫به‌شمار مي‌روند که در ادامه فقط به شرح این نوع موتور می پردازیم‪.‬‬ ‫موتورهاي توربوپراپ ‪Prop Turbo‬‬ ‫موتوره��اي توربو پراپ‪ ،‬در حقيقت از ني��روي ملخ براي توليد‬ ‫تراس��ت استفاده مي‌کنند و تنها وجه جت بودن آنها‪ ،‬توليد نيروي‬ ‫الزم براي اين چرخش توسط موتور جت است‪ .‬طرز کار موتورهاي‬ ‫توربوپ��راپ مانند موتورهاي جت توربيني ديگر اس��ت و تنها وجه‬ ‫تمايز آنها اين اس��ت که نيروي توليد توس��ط توربين بيشتر صرف‬ ‫چرخاندن ملخ مي‌ش��ود تا کمپرس��ور‪ ،‬به همين دليل براي توليد‬ ‫نيروي بيش��تر‪ ،‬تغييراتي هم در توربين موتورهاي توربوپراپ داده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در اين موتورها حدود ‪ 90‬درصد از تراس��ت توسط ملخ‬ ‫فراهم مي‌شود‪.‬‬


‫تــــوليد بـــرق از باكتري‬ ‫محققان یک نوع باکتری تولیدکننده برق را به ش��کلی مهندس��ی کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از گاز‬ ‫هیدروژن به عنوان تنها هادی الکترون و دی اکسید کربن به عنوان تنها منبع کربن خود‪ ،‬انرژی تولید‬ ‫کن��د‪ .‬آمی��ت کومار یکی از مجری��ان این طرح گفت‪ :‬این مطالعات نخس��تین نتایج تولید برق فقط بر‬ ‫اساس هیدروژن را نشان می‌دهد‪.‬در این پژوهش کومار و همکارانش ‪،‬این باکتری را به بوته آزمایش‬ ‫گذاش��تند که توانایی تولید برق با استفاده از ترکیبات کربن آلی با یک الکترود گرافیتی مانند اکسید‬ ‫آه��ن ی��ا طال به عنوان تنها گیرنده الکترون دارد‪ .‬محققان یک گونه از این باکتری را در پیل س��وختی‬ ‫میکروبی که به کربن آلی برای رشد نیاز نداشت‪ ،‬به صورت ژنتیکی مهندسی کردند‪ .‬این باکتری سازگار‬ ‫شده‪ ،‬جریان الکتریکی را در پیل‌های سوختی میکروبی با گاز هیدروژن به عنوان تنها هادی تولید کرد‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تشخيص هوشمند چـــاله‌هاي خيــــاباني‬ ‫يكي از مهمترين مشكالتي كه بسياري از موتورسواران و دوچرخه‌سواران با آن روبه‌رو بوده و سالمت‬ ‫آن‌ها را تهديد مي‌كند‪ ،‬چاله‌هاي خيابان است كه باعث بروز حادثه‌هاي هولناك مي‌شود‪ ،‬به همين‬ ‫خاطر گروهي از مبتكران و طراحان براي حفظ امنيت بيشتر اين افراد دستگاهي را طراحي كرده‌اند‬ ‫كه مي‌تواند در تشخيص چاله‌هاي خيابان كمك بسزايي كند‪ .‬اين دستگاه که مجهز به یک چراغ ال ای‬ ‫دی است‪ ،‬در مقابل دوچرخه يا موتور نصب شده و روي زمين يك صفحه مشبك را به نمايش در‌مي‌آورد‪.‬‬ ‫يكي از سازندگان اين دستگاه مي‌گويد‪ :‬در سطوح صاف ‪،‬يك جدول كامل بدون مشكل به نمايش‬ ‫در مي‌آيد‪ ،‬اما با رسيدن به سنگ يا چاله تغييراتي در شكل جدول ايجاد مي‌شود كه چشم قابليت‬ ‫مش��اهده و كنترل آن را دارد و دوچرخه‌س��وار متوجه مي‌شود كه در مس��ير‪ ،‬چاله‌اي وجود دارد‪.‬‬

‫گفت‌وگو‬

‫اختراعي براي نجات‬ ‫محيط زيست‬

‫یادداشت‬

‫دس��تگاه فلوتاس��يون يون��ي‪،‬‬ ‫دس��تگاهي ب��ا قابلي��ت تصفيه و‬ ‫حذف فلزات س��نگين موجود در‬ ‫پساب‌هاي صنعتي‪ ،‬به دست يك‬ ‫دانش��جوي مبتكر ايراني ساخته‬ ‫شد‪ .‬با اين ابداع مايع تصفيه شده‬ ‫به خط توليد بازگش��ته و يا بدون‬ ‫نگراني از آاليندگي‪ ،‬وارد طبيعت‬

‫مي‌شود‪.‬‬ ‫فاطمه‌س��ادات حس��ينيان – ط��راح و س��ازنده اي��ن دس��تگاه‬ ‫– ب��ا اش��اره ب��ه اين‌ك��ه پس��اب‌هاي صنعت��ي ح��اوي مق��دار‬ ‫بس��يار زيادي از عناصر س��نگين هس��تند‪ ،‬توضيح داد‪ :‬س��لول‬ ‫فلوتاس��يون يوني با اس��تفاده همزمان از روش‌هاي ش��يميايي‪،‬‬ ‫فيزيك��ي و مكانيك��ي مي‌توان��د از ورود اي��ن عناص��ر به محيط‬ ‫زيس��ت جلوگي��ري و زمين��ه اس��تفاده دوب��اره از فل��زات را‬ ‫فراهم كند‪ .‬اين دانشجوي مهندسي معدن دانشگاه صنعتي امير‬ ‫كبير گفت‪ :‬روش فلوتاس��يون يوني كه در صنايع كشور به ندرت‬ ‫از آن اس��تفاده مي‌شود عناصر سنگين را كه به صورت يون‌هايي‬ ‫در مايع پس��اب محلول هس��تند با بازدهي بس��يار بااليي از آن‬ ‫جدا مي‌كند‪.‬‬ ‫‪ ë‬فرايند جداسازي فلزات در فلوتاسيون يوني‬ ‫حس��ينيان درباره فرآين��د تصفيه در اي��ن روش توضيح داد‪:‬‬ ‫س��لول فلوتاسيون از يك ستون تش��كيل شده است كه پساب و‬ ‫يك ماده گازي مانند هوا وارد آن مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وي با افزودن برخي مواد ش��يميايي به پساب‪ ،‬يون‌ها‬ ‫خاصيت آبراني (نداشتن تمايل براي باقي ماندن در محيط مايع)‬ ‫پيدا كرده و جذب حباب‌هاي فاز گازي مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين حباب‌ها به س��طح مايع حركت مي‌كنند و به اين ترتيب‬ ‫يون‌ها را به خارج از محيط پساب مي‌رانند‪.‬‬ ‫حباب‌ه��ا در اين روش به وس��يله صفح��ات خاصي در پايين‬ ‫ستون ايجاد مي‌شوند و با خروج از مايع و حمل يون‌هاي فلزات‪،‬‬ ‫آن‌ه��ا را در كفي كه ب��ر روي مايع ايجاد مي‌ش��ود‪ ،‬جمع‌آوري‬ ‫مي‌كنن��د‪ .‬اين كف قابل بازيابي و فلزات س��نگين موجود در آن‬ ‫قابل استفاده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طراح اين دس��تگاه ك��ه در مقياس آزمايش��گاهي‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬تمامي روابط اجزاي مختلف دستگاه‪ ،‬ارتفاع‪،‬‬ ‫حجم و نس��بت اندازه‌هاي مختلف آن بهينه‌س��ازي شده است تا‬ ‫باالترين بازدهي را داشته باشد‪.‬‬

‫طبیعت‬

‫‪ ë‬دكتر افراسياب دهلوي‬ ‫گیاهان‪ ،‬اصلی‌تری��ن و مهم‌ترین منابع‬ ‫تجدیدشونده جهان هستند که عالوه‌بر‬ ‫غ��ذای آدم��ی و حیوان��ات‪ ،‬نیازه��ای‬ ‫غیرتغذی��ه‌ای‪ ،‬ش��یمیایی و صنعت��ی‬ ‫ه��م توس��ط آنه��ا تأمین می ش��ود‪ .‬از‬ ‫آنج��ا كه گياه��ان کاربردهاي مختلفي‬ ‫در روش‌ه��ای مهندس��ی ژنتی��ک و‬ ‫ژنتیک‌مولکولی دارند‪ ،‬پژوهش��گران در‬ ‫زمينه كشاورزي‪ ،‬بيش��ترين تحقيقات‬ ‫خود را در اين خصوص معطوف كرده‌اند‪.‬‬ ‫آنها در آخرين دست از يافته‌هايشان به‬ ‫اين نتيجه رس��يده‌اند كه با بهره‌گيري‬ ‫از روش‌هاي مهندسي ژنتيك‪ ،‬مي‌توان‬ ‫س��وخت توليد كرد‪ .‬به همين خاطر از‬ ‫آنجا كه يكي از منابع س��وختي كش��ور‬ ‫نفت اس��ت و از سويي ديگر منابع نفتي‬ ‫نيز غير تجديدش��ونده هستند‪ ،‬جا دارد‬ ‫كه براي استفاده از انرژي نسل‌هاي آينده‬ ‫كش��ور‪ ،‬به توليد س��وخت از روش‌هاي‬ ‫مختلف توجه زيادتري شود‪ .‬در اين راستا‬ ‫نيز مي‌توان از انرژي‌هاي تجديدش��ونده‬ ‫همانند باد‪ ،‬خورش��يد و جزر و مد درياها‬ ‫و گياهان استفاده كرد‪ .‬اين موارد مي‌تواند‬ ‫موضوع پايان‌نامه‌هاي دانش��جويان دوره‬ ‫دكترا نيز قرار گيرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تغيي��ر در رنگدانه‌ه��اي ب��رگ‬ ‫كاج ب��راي مي��زان تربانتي��ن (صم��غ‬ ‫درخ��ت كاج) ك��ه دانش��گاه فلوريداي‬ ‫امري��كا تحقيق��ات وس��يعي را در اين‬ ‫زمينه ش��روع كرده و مبل��غ ‪ 6‬ميليارد‬ ‫دالر ني��ز بدي��ن منظ��ور اختص��اص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬افزايش سرعت رشد گياهان‪.‬‬ ‫‪ -3‬استفاده از نوعي علوفه سازگار با‬ ‫آب و هواي كانادا و شرق امريكا‬ ‫‪ -4‬توليد سوخت مستقيم و تهيه اتانول‬ ‫به جاي توليد كربوهيدرات و تبديل آن به‬ ‫اتانول و كوتاه كردن سيكل سوخت‪.‬‬

‫حمیده گودرزی‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫بات�لاش پژوهش��گران و محقق��ان موسس��ه مل��ي‬ ‫اقيانوس‌شناسي‪ ،‬جنوب شرق كشور به قطب صنعتي جهان‬ ‫مي‌پيوندد‪.‬‬ ‫دكتر اكبر شهرباف دروازه‌اي در گفت‌وگوي اختصاصي با‬ ‫ضمن اعالم اين خبر گفت‪ :‬در صورت اجرايي شدن اين‬ ‫طرح شاهد پيشرفت چشمگير در صنعت كشور خواهيم بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬براي نخس��تين بار بين سال‌هاي ‪ 1974‬تا ‪1978‬‬ ‫پژوهش��گران ايالت هاوايي با دسترس��ي به اعماق آب‌هاي‬ ‫كشورش��ان و اس��تفاده از منابعي كه در آن موجود اس��ت‬ ‫توانس��تند به صنعت كشور امريكا رونق بخشند و پس از آن‬ ‫نيز كشورهايي از جمله ژاپن‪ ،‬چين‪ ،‬تايوان و‪ ...‬مجتمع‌هايي‬ ‫مش��ابه راه‌اندازي كردند كه با موفقيت همراه بود‪ .‬از دو سال‬ ‫قبل نيز پژوهشگران موسس��ه ملي اقيانوس‌شناسي كشور‬ ‫در اين خصوص مطالعاتي انجام دادند كه س��رانجام منطقه‬ ‫«جاسك» تا مرز پاكس��تان كه منطقه «مكران» نام دارد را‬ ‫به عنوان بهترين منطقه براي مطالعات و اجرايي شدن اين‬ ‫طرح شناسايي كردند‪ .‬اين در حالي است كه از چند ماه قبل‪،‬‬ ‫تحقيق��ات مقدماتي اين طرح به پايان رس��يده و هم‌اكنون‬

‫نيز در حال تحقيقات ميداني در منطقه هس��تيم و به‌زودي‬ ‫عمليات اجراي��ي در اين منطقه به عن��وان مجتمع صنايع‬ ‫اقيانوسي مكران آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ ë‬دسترسي به عمق هزار متري دريا‬ ‫مجري طرح موسس��ه صنايع اقيانوسي مكران در ادامه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬براي اطمينان از اين‌كه منطقه مكران‪ ،‬همان‬ ‫منطقه‌اي است كه انتظارش را داريم بايد تحقيقات ويژه‌اي‬ ‫در اين باره انجام دهيم‪ .‬به همين خاطر در نخس��تين گام‪،‬‬ ‫پژوهشگران به بررسي كيفيت فيزيكي و شيمیايي آب‌هايي‬ ‫كه پيرامون كش��ور وج��ود دارد می‌پردازند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫منطق��ه «مكران» به عنوان بهترين منطقه انتخاب ش��ده‬ ‫اس��ت چرا كه اگر به فاصله كمي از ساحل اين منطقه دور‬ ‫ش��ويم به عمق بيش از هزار متري دسترسي پيدا خواهيم‬ ‫كرد‪ .‬اما نكته ديگري كه حائز اهميت اس��ت موضوع دماي‬ ‫آب اس��ت و پژوهشگران بايد بررس��ي كنند دماي هر اليه‬ ‫از آب چقدر اس��ت‪ ،‬البته براس��اس نخستين اطالعاتي كه‬ ‫داريم احتمال مي‌دهيم‪ ،‬در عمق هزار متري‪ ،‬دماي آب به‬ ‫‪ 12‬درجه سانتيگراد برسد كه اين درجه سرما نيز مي‌تواند‬ ‫براي مولد‌هاي برودتي بسيار مورد استفاده قرار گيرد‪ ،‬البته‬ ‫ناگفته نماند براي راه‌اندازي اين مجتمع به غير از دماي آب‪،‬‬ ‫كيفيت‪ ،‬مواد مغذي و آلوده نبودن به باكتري و ميكروب و‬

‫روشن کردن اتاق‬ ‫با کاغذ دیواری‬

‫نوآوری‬

‫دانش ایرانی‬

‫ارتعاش��ات محيطي ف��راوان‪ ،‬دماي‬ ‫متغير و نيز نداش��تن‌دسترسي آسان‬ ‫به مخازن س��وخت در پااليش��گاه‌ها و‬ ‫جايگاه‌هاي عرضه سوخت‪ ،‬اندازه‌گيري‬ ‫كيفيت سوخت را دشوار مي‌كند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر اهميت ف��راوان اين‬ ‫موض��وع در مش��تري‌مداري‪ ،‬حفاظت‬ ‫از محيط‌زيس��ت‪ ،‬كاه��ش آلودگ��ي‬ ‫هوا‪ ،‬جلوگي��ري از تقلب‪ ،‬كاركرد بهينه موت��ور خودرو و كاهش‬ ‫اس��تهالك و زيان‌هاي اقتصادي ديگر از جمله مواردي بودند كه‬ ‫نياز به ساخت يك دستگاه حسگر را ضروري مي‌كرد‪.‬‬ ‫به همين منظور س��اخت دس��تگاه تس��ت اندازه‌گيري درصد‬ ‫ناخالصي بنزين و يا گازوئيل بر اس��اس اندازه‌گيري ويسكوزيته‬ ‫(گرانروي) س��وخت و با هدف تعيين ميزان خلوص فرآورده‌هاي‬ ‫نفتي س��بك ‪،‬از سوي يكي از شركت‌هاي دانش‌بنيان در شهرك‬ ‫علمي و تحقيقاتي اصفهان آغاز شد‪.‬‬ ‫اين دس��تگاه در واقع يك نوع ويس��كومتر آنالين بر اس��اس‬ ‫خاصيت س��ينماتيكي س��يال است‪ ،‬در اين دس��تگاه سيال ابتدا‬ ‫س��وخت توسط يك پمپ اوليه از درون مخزن به داخل محفظه‬ ‫مبدل حرارتي دس��تگاه كش��يده ش��ده و با كاهش تدريجي دما‬ ‫روبه‌رو مي‌‌شود‪.‬‬ ‫س��وخت در دماي پايين حاصل ش��ده به درون مخزن دماي‬ ‫ثابت دس��تگاه وارد مي‌ش��ود و بخارهاي اين محفظه نيز توسط‬ ‫كانيستر جذب مي‌‌ش��ود تا از خطرات احتمالي جلوگيري كند و‬ ‫با اندازه‌گيري ويس��كوزيته سيال مورد نظر و مقايسه با داده‌هاي‬ ‫تجربي به دس��ت آم��ده از نمونه‌هاي اس��تاندارد درصد خلوص‬ ‫سوخت اندازه‌گيري مي‌شود‪.‬‬ ‫اين دس��تگاه قابليت استفاده در شرايط آب و هوايي متفاوت‬ ‫را دارد‪ .‬از جمل��ه مزاياي آن‪ ،‬حفظ دقت ب��دون تأثير پذيري از‬ ‫ارتعاش��ات محيطي‪ ،‬ام��كان ارتباط لحظه‌اي (آنالي��ن) با مراكز‬ ‫كنترل مديريت توزيع س��وخت در نقاط مختلف كش��ور‪ ،‬امكان‬ ‫اس��تخراج اطالعات كيفيت سوخت به صورت لحظه‌اي‪ ،‬رفع نياز‬ ‫به نمونه‌برداري مقطعي و خطاي كاربري و دقت باالتر نسبت به‬ ‫نمونه‌برداري‌هاي رايج و حذف خطاي فردي است‪.‬‬

‫مجتمع «مكران» پل ارتباطي ايران با قطب صنعتي جهان‬

‫محقق��ان ي��ك ش��ركت طراح��ي‬ ‫دكوراس��يون در لن��دن موف��ق به‬ ‫تولي��د ي��ك ن��وع كاغذ دي��واري‬ ‫ش��دند كه فضاي خانه را بدون اس��تفاده از المپ اضافه روش��ن‬ ‫مي‌كند‪ .‬نور توليد ش��ده توس��ط اين كاغذ دي��واري‪ ،‬از المپ‌هاي‬ ‫ال‌اي دي اس��ت ك��ه درون آن تعبي��ه ش��ده اس��ت‪.‬طول عم��ر‬ ‫هري��ك از المپ‌ه��ا‪ ،‬ح��دود ‪ 50‬هزار س��اعت اس��ت‪ .‬طرح‌هاي‬ ‫اصل��ي اين كاغد دي��واري از فرهن��گ مايا الهام گرفته اس��ت‪.‬‬

‫گردشگری‬

‫درخت جن��رال ش��رمن نام يك‬ ‫س��كوياي غول‌پيك��ر اس��ت‪ .‬اين‬ ‫درخت بلندترين س��كويا است و‬ ‫ارتفاع آن ‪ 84/8‬متر است‪ .‬حجم تنه اين درخت حدود ‪ 1487‬متر‬ ‫مكعب برآورد شده است و اين ويژگي‪ ،‬جنرال شرمن را به بزرگترين‬ ‫ارگانيسم زنده غير‌جنسي بر حسب حجم در دنيا تبديل كرده است‪.‬‬ ‫س��ن تقريبي اين درخت ‪ 2300‬تا ‪ 2700‬س��ال برآورد مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫اين درخت در پارك ملي س��كويا در ايالت كاليفرنيا قرار دارد‪.‬‬

‫دكتر محمود شيخ زين‌الدين‬ ‫رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان‬

‫درصد كاني‌هاي موجود در آب دريا بسيار مهم است‪.‬‬ ‫‪ ë‬موارد استفاده از مجتمع صنايع اقيانوسي‬ ‫دكتر ش��هرباف در باره م��وارد اس��تفاده از اين مجتمع‬ ‫صنعتي نيز گفت‪ :‬درصورتي كه به بهترين درجه كيفيت آب‬ ‫دسترسي پيدا كنيم‪ ،‬مي‌توانيم از آن نوعي آب معدني توليد‬ ‫كنيم كه بسيار گرانقيمت است‪ ،‬چرا كه طبق تحقيقات انجام‬ ‫شده‪ ،‬اين آب تركيباتش مشابه خون است و بخش وسيعي از‬ ‫آن به جاي آن‌كه دفع بشود جذب بدن مي‌شود‪ .‬به گفته وي‪،‬‬ ‫اين در حالي است كه هرليتر از اين آب در كشورهاي مختلف‬ ‫حدود ‪ 4/5‬دالربه فروش مي‌رس��د‪ .‬همچنين از پس��اب آب‬ ‫شيرين‌كن و اضافه آبي كه از دريا استخراج مي‌شود به منظور‬ ‫پرورش گياهان شوردوست استفاده مي‌شود‪ .‬وي افزود‪ :‬البته‬ ‫اگر در اين منطقه‪ ،‬آبي با اين كيفيت به‌دست نياوريم به غير از‬ ‫توليد آب معدني ‪ ،‬مي‌توانيم از اين مجتمع براي آبزي‌پروري‬ ‫از جمله توليد مرواريد‪ ،‬انواع ماهي‌ها و‪ ...‬استفاده كنيم‪ ،‬چرا‬ ‫كه در حوضچه‌هاي مصنوعي كه ماهي و‪ ...‬پرورش مي‌دهند‬ ‫خطر از بين رفتن ماهي‌ه��ا به دليل وجود باكتري‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬يك��ي ديگر از مزاياي اين طرح نيز اس��تفاده آن برای‬ ‫پ��رورش گياهان به منظور تولي��د دارو‪ ،‬خوراك‌هاي دامي و‬ ‫انساني‪ ،‬امكان توليد زيست توده (توليد سوخت)‪ ،‬مواد آرايشي‬ ‫و بهداشتي و كشاورزي است‪.‬‬

‫دلهره‬ ‫در آسمان‬

‫چ��رخ فلك موس��وم ب��ه «جيغ زن‬ ‫آس��مان» در تگ��زاس‪ ،‬ب��ه عنوان‬ ‫دلهره‌آورترين چرخ فلك گش��ايش‬ ‫یافت‪ .‬اين چرخ فلك تا رسيدن به ارتفاع ‪ ۱۲۱‬متر از زمين با سرعت‬ ‫‪ ۵۶‬كيلومتربرساعتدورخودمي‌گردد‪ .‬درهربارسواري‪ ۲۴‬نفرمي‌توانند‬ ‫تجربه اين جيغ زدن‌هاي ممتد را داشته باشند‪ .‬در اين تاب كه به اندازه‬ ‫برج ‪ ۴۰‬طبقه ارتفاع دارد‪ ،‬اگر جرأت باز نگهداش��تن چشمان خود را‬ ‫داشته باشيد‪ ،‬با سرعت ‪ ۵۶‬كيلومتر بر ساعت دور خود خواهيد چرخيد‪.‬‬

‫تکنولوژی‬

‫درخت‬ ‫غول‌پيكر‬

‫مهندسي ژنتيك و توليد‬ ‫سوخت از گياهان‬

‫سنجش درصد ناخالصي بنزين‬ ‫با دستگاه ايراني‬

‫ساختقطعات ایستگاه‬ ‫فضايي‪،‬خارجاززمين‬

‫دانشمندان ناس��ا قصد دارند يك‬ ‫چاپگر س��ه بعدي را به ايستگاهي‬ ‫فضايي ارس��ال كنند كه قرار است‬ ‫قطعات مورد نياز اين ايستگاه براي نخستين بار در خارج از زمين‬ ‫ساخته شود‪ .‬هم‌اكنون شرکت «ساخت فضا» با همکاري مرکز پرواز‬ ‫فضايي مارش��ال ناسا روي اين چاپگر سه بعدي كار مي‌کنند‪ .‬هدف‬ ‫از اي��ن طرح‪ ،‬ارائه ظرفيت س��اخت قطعات در خ��ارج از زمين و‬ ‫فراهم‌آوري زمينه براي اکتشافات بيشتر در منظومه شمسي است‪.‬‬

‫تازه های علم‬

‫غـــول‌هایکهکشــــان‬ ‫‪ ë‬بزرگترین سیارک‬ ‫«سرس» بزرگ‌ترين سيارکي است که تاکنون‬ ‫شناسايي ش��ده‪ .‬اين سيارک ‪ asteroid‬در حدود‬ ‫‪ 600‬مايل (به بزرگي کاليفرنيا) قطر دارد‪ .‬س��رس‬ ‫آنقدر عظيم است که نيروي گرانشي‌اش آن را وادار‬ ‫به داش��تن ش��کلي کروي نموده و همچنين لقب‬ ‫«سياره کوتوله» به آن داده شده است‪ .‬اين سيارک‬ ‫ش��امل ‪ 25‬درصد از جرم کمربند سيارک‌ها است‪.‬‬ ‫اگر شما کليه اجرام موجود در کمربند سيارک‌ها را‬ ‫در کنار يکديگر جمع کنيد‪ ،‬جسم حاصله تنها ‪2/5‬‬ ‫برابر از سرس بزرگتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬بزرگترين سياره‬ ‫س��ياره ‪ TRES4‬که در صورت فلکي هرکول‬ ‫واق��ع ش��ده ‪ ،‬داراي قطري ‪ 70‬درص��د بزرگتر از‬ ‫سياره مشتري اس��ت‪ ،‬اگرچه جرم آن ‪ 80‬درصد‬ ‫از مش��تري کمتر اس��ت‪ .‬اين بزرگترين سياره‌اي‬

‫بهبود زخم‬ ‫با درمانگر الکترونیک‬

‫دانشمندان امريكايي با ساخت يك قطعه الكترونيك كه‬ ‫در بدن حل مي‌شود‪ ،‬گام مهمي در درمان زخم‌ها برداشته‌اند‪.‬‬ ‫اين دستگاه نوعي ابزار ايده‌آل قابل كنترل از راه دور است كه‬ ‫داخل زخم شروع به انتشار گرماي كشنده باكتري مي‌كند؛‬ ‫اين شيوه نوعي حرارت درماني است كه براي نابودي حتي‬ ‫مقاوم‌ترين ميكروب‌ها نيز به كار مي‌رود‪ .‬سيستم گرمايش‬ ‫الكترونيك حل مي‌شود و اجزاي زيست‌سازگارش به بخشي‬ ‫از بدن فرد زخمي تبديل مي‌شود‪ .‬دانشمندان هم‌اكنون در‬ ‫حال آزمايش مدار الكترونيك طراحي‌شده در بدن حيوانات‬ ‫هستند‪ .‬نقش‌هايي كه براي اين مدار در نظر گرفته شده‌اند‪،‬‬ ‫شامل تحريك عصب و رشد استخوان‪ ،‬كمك به التيام زخم‌ها‪،‬‬ ‫ك است؛ در هر‬ ‫تحويل دارو و عمل‌كردن به عنوان آنتي‌بيوتي ‌‬ ‫حالت‪ ،‬اين ابزار فق��ط در چارچوب زماني فرايند التيام زخم‬ ‫عمل مي‌كند‪ .‬مدار جديد روي ابريشم فوق نازك قرار گرفته‬ ‫و به فركانس‌هاي راديويي واكنش نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫اس��ت که تاکنون شناس��ايي کرده ایم‪ .‬يافته‌هاي‬ ‫علمي جديد نش��ان مي‌دهد که در ظاهر س��ياره‬ ‫فراخورش��يدي ‪ 17b-WASP‬حتي از س��ياره‬ ‫‪ TRES4‬نيز بزرگتر اس��ت‪ .‬با وجود اينکه شعاع‬ ‫آن دو برابر سياره مشتري است‪ ،‬تنها نيمي از جرم‬ ‫مشتري را داراس��ت‪ .‬اين حتي آن را در درجه‌اي‬ ‫سبک‌تر از سياره ‪TRES4‬قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬بزرگترين ستاره‬ ‫‪ VY Canis Majoris‬بزرگترين ستاره‌اي‬ ‫اس��ت (در قط��ر) که تاکنون شناس��ايي ش��ده‬ ‫است‪ .‬اين س��تاره از خانواده ستارگان مشهور به‬ ‫«غول‌هاي قرمز» است‪ .‬قطر اين ستاره ‪ 2000‬بار‬ ‫بزرگ‌تر از خورش��يد است و براي پرسرعت‌ترين‬ ‫اتومبي��ل جه��ان ‪ 2600‬س��ال زمان نياز اس��ت‬ ‫ت��ا دور آن را يکب��ار بپیماید‪ .‬اگر ش��ما س��تاره‬ ‫‪ VY Canis Majoris‬را جايگزين خورش��يد‬

‫پنجره دانش‬

‫تشخيصبيماريباتلفنهمراه‬

‫منظومه شمس��ي کنید‪ .‬شعاع آن از سياره زحل‬ ‫عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬بزرگترين کهکشان‬ ‫ي��ک ابرکهکش��ان‪ ،‬کهکش��اني اس��ت که با‬ ‫بسياري از کهکشان‌هاي ديگر ادغام شده و آن‌ها‬ ‫در مرکز خوش��ه کهکشاني واقع شده‌اند‪ .‬تاکنون‬ ‫بزرگترين نمونه‌اي که شناس��ايي ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫براساس توافق‌ها ابرکهکشان ‪ IC1101‬است‪.‬‬ ‫اندازه آن ‪ 6‬ميليون س��ال نوري مي‌باش��د و‬ ‫اين در حاليس��ت که کهکشان راه شيري داراي‬ ‫ان��دازه‌اي تنه��ا مع��ادل ‪100‬هزار س��ال نوري‬ ‫اس��ت‪( .‬يعني اگر با س��رعت ن��ور حرکت کنید‪،‬‬ ‫زماني معادل ‪ 100‬هزار س��ال طول مي‌کش��د تا‬ ‫از يک س��مت کهکشان‪ ،‬به س��مت ديگر برويد)‬ ‫‪ ،IC1101‬تقريب��اً ‪ 60‬براب��ر از کهکش��ان م��ا‬ ‫بزرگتر است‪.‬‬

‫درنزدیکیجزیرهجیندودرکره‌جنوبی‪ 2‬باردرسالبهمدتیکساعتآبدریاعقب‌نشینی‬ ‫کردهومسیری‪ 3‬کیلومتریباعرض‪ 40‬مترخشکیدروسطدریاایجادمی‌شود‪.‬‬

‫رکوردزني‬ ‫در رسيدن به فضا‬

‫فضاپيماي سايوز با سه خدمه جديد ايستگاه فضايي‬ ‫بين‌المللي که به فضا پرتاب ش��ده بود‪ ،‬در کمتر از شش‬ ‫ساعت به ايستگاه رسيد‪.‬‬ ‫موش��ک سايوز روز سه ش��نبه ‪ 28‬مه‌ساعت ‪20:31‬‬ ‫دقيق��ه به وقت گرينويچ (‪ 01:01‬بامداد چهارش��نبه به‬ ‫وقت تهران) از پايگاه فضايي بايکنور قزاقس��تان به فضا‬ ‫پرتاب شد‪.‬‬ ‫«فئ��ودور يورچيخين» کيهان ن��ورد روس به همراه‬ ‫«کارن نيب��رگ» و «ل��وکا پارميتانو» از ناس��ا و آژانس‬ ‫فضايي اروپا سه خدمه جديد ايستگاه فضايي بين‌المللي‬ ‫را تشکيل مي‌دهند که در يک رکوردشکني تازه در مدت‬ ‫زمان پنج ساعت و ‪ 40‬دقيقه به ايستگاه رسيدند‪.‬‬ ‫اين س��ه فضانورد جديد به س��ه فضانورد مستقر در‬ ‫ايستگاه ملحق شده و شش ماه در ايستگاه فضايي اقامت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬

‫محقق��ان دانش��گاه ايلينوي��ز امريكا‬ ‫موفق به طراحي نرم افزاري ش��دند كه‬ ‫تلفن همراه را به يك آزمايشگاه كوچك‬ ‫تبديل مي‌كند‪.‬‬ ‫تلفن‌ه��اي هوش��مند ع�لاوه ب��ر‬ ‫قابليت‌هاي عادي مانند مكالمه‪ ،‬دريافت‬ ‫و ارس��ال پيام‪ ،‬گشت و‌گذار در اينترنت‪،‬‬ ‫ديدن فيلم و گوش دادن به موس��يقي‪،‬‬ ‫ب��ازي و مطالعه كتاب‌ه��اي الكترونيك‬ ‫كاربردهاي ديگري نيز دارند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬از تلفن هوشمند براي‬ ‫كنت��رل آني امنيت منزل يا محل كار از‬ ‫راه دور‪ ،‬بررس��ي سيس��تم‌هاي اطفاي‬ ‫حريق و زنگ خطر استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬يك نرم افزار تلفن‬ ‫هوش��مند وارد بازار شد كه قادر به باز و‬ ‫بس��ته كردن در منزل و پنجره‌ها از راه‬ ‫دور بود‪.‬‬ ‫چن��دي قبل ي��ك نرم اف��زار ديگر‬ ‫وارد بازار ش��د كه تلفن هوشمند را به‬ ‫يك ايس��تگاه هواشناسي همراه تبديل‬ ‫مي‌كرد‪ .‬اما يك نرم افزار جديد توسط‬ ‫محقق��ان دانش��گاه ايلينوي��ز طراحي‬ ‫ش��ده اس��ت كه تلفن همراه را به يك‬ ‫آزمايش��گاه مينياتوري تبديل مي‌كند‪.‬‬ ‫اين آزمايشگاه كوچك قادر به تشخيص‬ ‫انواع سموم‪ ،‬پروتئين‪ ،‬باكتري‪ ،‬ويروس‬ ‫و ديگر موجودات ذره‌بيني است‪.‬‬ ‫عملكرد اين آزمايشگاه با استفاده از‬ ‫دوربين داخلي و حس��گرهاي آن انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اي��ن طرح فقط روي‬ ‫گوشي‌هاي آيفون انجام شده است‪.‬‬ ‫محققان بر اي��ن باورند كه با تكميل‬ ‫اين طرح مي‌توان از آن براي تش��خيص‬ ‫ان��واع آلودگي‌هاي آب و زمين و نقش��ه‬ ‫پخش انواع پاتوژن‌ها استفاده كرد‪.‬‬ ‫ام��كان تش��خيص ف��وري برخ��ي‬ ‫بيماري‌ها و شناسايي ‪ DNA‬نيز توسط‬ ‫اين برنامه پيش‌بيني شده است‪.‬‬


‫رشـته خـلباني در دانشـگاه جـامع عـلمي كاربـردي‬ ‫به‌زودي مي‌توانيم شاهد دوره آموزش خلباني در دانشگاه جامع علمي كاربردي باشيم؛ اين دانشگاه‬ ‫با ش��عار «هر رش��ته‌اي را كه منجر به ايجاد ش��غل‌ش��ود‪ ،‬راه‌اندازي مي‌كنيم‪ ».‬اقدام به جذب‬ ‫دانش��جو در رشته خلباني كرده است‪ .‬دكتر رجبعلي برزويي‪ ،‬معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي‬ ‫كاربردي گفته اس��ت‪ :‬تاكنون سازمان هواپيمايي كشور هيچ درخواستي براي همكاري با دانشگاه‬ ‫علمي كاربردي مبني بر تشكيل دوره آموزش خلباني نداده است‪ ،‬اما اين دانشگاه آمادگي تربيت‬ ‫نيروهاي انساني براي شغل‌هايي را دارد كه از سوي مراكز قانوني كشور تاييد مي‌شود‪ .‬به گفته وي‬ ‫دانشگاه جامع علمي كاربردي‪ ،‬ظرفيت الزم را براي تربيت دانشجو در رشته خلباني دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫آن‌كه در حال حاضر اين دانشگاه تنها در رشته‌هاي تعمير و نگهداري هواپيما دانشجو مي‌پذيرد‪.‬‬

‫اسالمي شدن دانشگاه‌ها كليد خورد‬

‫عن��وان «اس�لامی ش��دن‬ ‫دانش��گاه‌ها» را بارها شنیده‌ايم‬ ‫و تاكن��ون ه��ر ك��دام از م��ا‬ ‫برداش��ت‌هاي متفاوت��ي از این‬ ‫موضوعداشته‌ايم‪.‬‬ ‫ط��ي س��ال‌هاي اخي��ر‬ ‫انتقاده��اي بس��ياري درب��اره‬ ‫اسالمی نبودن فضای دانشگاه‌ها‬ ‫بيان مي‌شد؛ اظهارنظرهايي كه‬ ‫نشان مي‌داد تعريف واحدي از‬ ‫دانشگاه اسالمي‪ ،‬هم به لحاظ ظاهری و هم از لحاظ محتوايي و دروس‪،‬‬ ‫وجود نداشت‪ .‬تا اين كه پس از سال‌ها بحث و بررسي‌هاي مختلف‪ ،‬سند‬ ‫دانشگاه اس�لامي به تصويب اعضای شورای اسالمی شدن دانشگاه‌ها و‬ ‫مراکز آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و برای تصویب نهایی‬ ‫به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شد‪ .‬مهم‌ترین فعالیت این شورا‪،‬‬ ‫تعریف اصول عمومی و اختصاصی دانش��گاه اسالمی و تدوین سندی با‬ ‫‪ 6‬محور «اس��تاد»‪« ،‬دانشجو» ‪« ،‬نظام برنامه‌ریزی فرهنگی»‪« ،‬متون و‬ ‫برنامه‌ریزی درسی»‪« ،‬نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی» و «مدیریت‬ ‫برای پیشبرد فرآیند اس�لامی کردن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاد‬ ‫ فراهم آوردن زمينه‌هاي مس��اعد قانون��ي و اجرايي براي جذب و‬‫گزينش استادان شايسته از نظر علم‪ ،‬ايمان‌‪ ،‬تقوا‌‪ ،‬تعهد و آگاهي‬ ‫ ارتقاي س��طح دانش و معرفت ديني‪ ،‬سياسي و اجتماعي استادان‬‫متناسب با رشته تخصصي‪ ،‬عاليق و تجارب آنان‪.‬‬ ‫ قانونمند كردن فعاليت‌هاي سياسي و فرهنگي استادان به منظور‬‫فراهم آوردن محيطي سالم‪ ،‬آزاد و مطمئن براي بحث و گفت‌وگو‬ ‫ نظارت و ارزيابي مستمر علمي اعضاي هيات علمي‪.‬‬‫دانشجو‬ ‫ ارتقاي سطح بينش اسالمي و اعتقادي دانش‌آموزان براي ورود به‬‫آموزش عالي با توجه به پيوستگي و تالزم ميان نظام آموزش عالي با نظام‬ ‫آموزش و پرورش‪.‬‬ ‫ گسترش و تقويت ايمان و اعتقاد اسالمي‌‪ ،‬تهذيب و تزكيه نفس و‬‫اعتالي عقالني و علمي دانشجويان‪.‬‬ ‫ تقويت روحيه آرمانگرايي‪ ،‬كمال‌جويي‪ ،‬نقادي‪ ،‬مش��اركت‌جويي‪،‬‬‫حقيقت‌جويي و تقويت احساس مسئوليت اجتماعي دانشجويان‪.‬‬ ‫ي و معيشتي دانشجويان به منظور فراهم‬ ‫ حل مش��كالت اجتماع ‌‬‫آوردن بستر الزم براي فعاليت‌هاي علمي‪ ،‬و فرهنگي‪.‬‬ ‫نظام برنامه‌ريزي فرهنگي‬ ‫ احي��ا‪ ،‬حف��ظ و ترويج فرهنگ اس�لامي در محيط‌هاي علمي با‬‫استفاده از روش‌هاي كارآمد و هماهنگ با محيط‌هاي علمي‪.‬‬ ‫ توجه به مباني اس�لامي در تدوين نظام برنامه‌ريزي فرهنگي به‬‫منظور تحقق آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقالب اسالمي‪.‬‬ ‫ زمينه‌س��ازي به منظور ايجاد توانايي بح��ث و گفت‌وگو و نقد و‬‫ارزيابي ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها‪.‬‬ ‫متون و برنامه‌ريزي درسي‬ ‫ طراحي نظام آموزشي‪ ،‬تدوين متون و برنامه‌هاي درسي در تمامي‬‫ش��اخه‌هاي علوم بر اس��اس جهان‌بيني الهي و پژوهش در پديده‌هاي‬ ‫هستي به منظور شناخت و شناساندن آيات الهي در جهان‪.‬‬ ‫ توجه به هماهنگي و همس��ويي علم و دين در طراحي و تدوين‬‫برنامه‌ها و متون درسي‪.‬‬ ‫ طراح��ي و تدوين متون و برنامه‌هاي درس��ي بر اس��اس مباني‬‫اسالمي به‌ويژه در رشته‌هاي علوم انساني‬ ‫نظام برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشي‬ ‫ اصالح و تدوين نظام برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشي با توجه به‬‫نيازهاي جامعه و تحوالت روزافزون علوم‪ ،‬با تاكيد بر گسترش مرزهاي‬ ‫دانش و بر اساس مباني اسالمي‪.‬‬ ‫ توجه ويژه به اهميت رشته علوم انساني در تربيت و انسان‌سازي‬‫و تاثيرات مثب��ت و منفي آنها در تحوالت فرهنگي با عنايت به وجود‬ ‫قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فراوان در كشور‪.‬‬ ‫ افزايش انعطاف‌پذيري به منظور پاسخگويي به نيازها و تحوالت‬‫علمي و اجتماعي‪.‬‬ ‫مديريت‬ ‫ توج��ه و تاكيد بر تقوي��ت ارزش‌هاي اس�لامي و انقالبي‪ ،‬تعهد‬‫اجتماعي‪ ،‬زمان‌شناسي‪ ،‬قانونمندي‪ ،‬تفاهم و احتراز از خودمحوري در‬ ‫طراحي و هدايت نظام مديريتي‪.‬‬ ‫ اعتماد به مديران و ايجاد زمينه‌هاي ضروري اس��تقالل عمل در‬‫حوزه‌هاي مديريتي براي افزايش توان رقابت سالم و رشد پيشرفت‪.‬‬ ‫اصول عمومي دانشگاه‌ها‬ ‫اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تأثير بنيادي و قطعي آن در اداره‬ ‫صحيح جامعه و تامين رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن‪.‬‬ ‫ اهميت داشتن فكر و انديشه و وجود آزادي براي تحقيق و نقد و‬‫بررسي آرا و نظريات گوناگون‪.‬‬ ‫ داشتن پيوند با واقعيت‌هاي جامعه و توجه به جنبه‌هاي علمي و‬‫كاربردي انديشه‌هاي نظري‪.‬‬ ‫ داش��تن آگاهي از مسائل و مباحث فكري و اجتماعي در عرصه‬‫سياس��ي جامعه و مشاركت در صحنه زندگي اجتماعي و ايفاي نقش‬ ‫درآن‪.‬‬ ‫ شناخت سنت‌ها و مفاهيم اخالقي‪ ،‬ارزشي و فرهنگي جامعه‪.‬‬‫اصول اختصاصي دانشگاه اسالمي‬ ‫دانشگاه اس�لامي دانشگاهي اس��ت كه در آن‪ ،‬بينش توحيدي بر‬ ‫تمامي ش��ئون دانشگاه و تفكر و انديشه دانشگاهيان حاكميت دارد و‬ ‫عل��م آموزي به منزله يك عبادت در جهت ايجاد و تقويت اين نگرش‬ ‫ايفاي نقش مي‌كند‪.‬‬ ‫دانش��گاه اس�لامي دانش��گاهي اس��ت ك��ه در آن محيط��ي‬ ‫سرش��ار از معنوي��ت و م��كارم اخالق��ي ب��ه منظ��ور رش��د و تعالي‬ ‫ف��ردي و تربي��ت صحي��ح تزكي��ه و تعليم نف��وس ايجاد مي‌ش��ود‬ ‫و حي��ات و ش��خصيت معن��وي و اخالق��ي اف��راد اعت�لا مي‌ياب��د‪.‬‬ ‫دانش��گاه اسالمي دانش��گاهي اس��ت كه در آن‪ ،‬افراد در پرتو معارف‬ ‫اسالمي با احساس تعهد و مسئوليت نسبت به رشد و تعالي جامعه و‬ ‫تحقق اهداف و ارزش‌هاي اسالمي در فعاليت‌هاي اجتماعي مشاركت‬ ‫مي‌جويند‪.‬‬

‫آموزش‬

‫موفقيت نظام فناوري‪ ،‬راضي‌كننده است‪ ،‬قانع كننده نيست‬ ‫رش��د علمي كش��ور‪ ،‬در دولت‌هاي نهم و دهم‪ ،‬به‌رغم تمام مشكالت و س��نگ اندازي‌ها‪ ،‬بر كسي‬ ‫پوشيده نيست‪ .‬اجراي طرح‌هاي كالن ملي‪ ،‬تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه‪ ،‬تدوين آيين‌نامه‬ ‫ارتقاي سطح علمي اساتيد به نفع پژوهشگران‪ ،‬اجراي طرح دكتراي پژوهش محور در دانشگاه‌ها‪،‬‬ ‫تدوين نقشه جامع علمي كشور و همچنين افزايش اعتبارات تكليفي‪ ،‬از جمله اقدامات دولت در‬ ‫زمينه آموزش عالي بوده اس��ت‪ .‬معاون پژوهش و فناوري وزير علوم‪ ،‬در اين باره گفته اس��ت‪ :‬از‬ ‫موفقيت‌هاي نظام فناوري راضي هس��تيم ولي قانع نيس��تيم‪ .‬اگر اغتشاشات مديريتي نبود‪ ،‬شتاب‬ ‫بيشتري در پيشرفت داشتيم‪ .‬به‌گفته دكتر مهدي‌نژاد نوري‪ ،‬براساس اسناد باالدستي‪ ،‬كشور بايد در‬ ‫سال ‪ 1404‬به مقام اول علمي در منطقه دست مي‌يافت كه در حال حاضر اين امر محقق شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بهره‌وری کشورهای مبدأ از دانش مهاجران نخبه‬

‫از سر خط‬ ‫با تصویب نهایی سند دانشگاه اسالمی‬

‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫یادداشت روز‬

‫مهاجرت مغزها مي‌تواند به فرصت تبديل شود‬

‫جهان��ي ش��دن فرهنگ و اقتص��اد و در‬ ‫حالي كه با يك كليك‪ ،‬مي‌توان با دنياي‬ ‫اطراف ارتباط برقرار كرد‪ ،‬ش��ايد عبارت‬ ‫ف��رار مغزها ديگر اين معنا را از دس��ت‬ ‫داده باش��د‪ .‬به عبارت ديگ��ر‪ ،‬مهاجرت‬ ‫مغزه��ا‪ ،‬مي‌توان��د دس��تاوردهايي براي‬ ‫كش��ور مبدأ هم داشته باش��د؛ به گفته‬ ‫كارشناسان‪ ،‬اين پديده هم فرصت است‬ ‫و هم تهديد‪.‬‬ ‫ضرورت نگاه درست به نخبگان‬ ‫ام��روزه‪ ،‬مرزه��اي عل��م را نمي‌توان‬ ‫بست و به دانش بومي كفايت كرد‪ .‬عصر‬ ‫حاض��ر مي‌طلبد كه در راس��تاي توليد‬ ‫علم و رشد و توسعه كشورها‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫و نخبگان در سراس��ر جه��ان با هم در‬ ‫ارتباط باش��ند و در كارهاي پژوهشي با‬ ‫يكديگ��ر همكاري كنند‪ .‬كش��ور ما نيز‪،‬‬ ‫تا سال‌ها ش��اهد مهاجرت نخبگان بوده‬ ‫اس��ت به طوري‌كه تا س��ال‌ها‪ ،‬ايران در‬ ‫رتبه نخست مهاجرت مغزها قرار داشت‪،‬‬ ‫ام��ا آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين‬ ‫اس��ت كه پديده مهاج��رت نخبگان‪ ،‬به‬

‫و‬ ‫علم بهتر است يا ثروت‬

‫پايی��ن اين دانش��جویان و تنها بر‬ ‫اساس دریافت ده‌ها میلیون تومان‬ ‫پول ص��ورت مي‌گيرد‪ .‬با اين همه‬ ‫و با وج��ود ص��دور بیانیه‌هايي از‬ ‫سوی دانش��جویان‪ ،‬این مصوبه در‬ ‫مجلس هشتم ش��کل قانونی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬اي��ن روي��ه ادام��ه يافت به‬ ‫گونه‌اي كه در كنكور كارشناس��ي‬ ‫ارش��د امس��ال‪ ،‬ظرفیت‌ه��ای‬ ‫ش��هریه‌پرداز در دانشگاه‌های برتر‬ ‫دولتی‪ ،‬در بسیاری از کدرشته‌ها‪،‬‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای رای��گان پیش��ی‬ ‫گرفته است‪ .‬افزايش ظرفيت‌هاي‬ ‫پول��ي در دانش��گاه‌هاي كش��ور‬ ‫دركنار افزايش ش��هريه‌ها‪ ،‬بيشتر‬ ‫از اين نظر نگران‌كننده اس��ت كه‬ ‫مي‌توان��د ب��ر ذهني��ت داوطلبان‬ ‫ورود ب��ه دانش��گاه در زمينه لزوم‬ ‫مطالع��ه و اندوخته علم��ي تاثير‬ ‫نامطل��وب بگذارد‪ ،‬ب��ا اين ادله كه‬ ‫مي‌توان ب��دون زحم��ت و تنها با‬ ‫صرف پول به دانشگاه رفت‪ .‬از اين‬ ‫موضوع چني��ن برمي‌آيد كه نظام‬ ‫آموزشي از نظام پژوهش محور به‬ ‫پول محور در حال تغيير است‪.‬‬

‫خبر اینکه ‪...‬‬

‫آغـازفـعاليتتــعاونيخـوابگاه‌داران‬ ‫از مــهرماه‬ ‫از مهرماه سال‌جاري شاهد آغاز فعاليت‬ ‫تعاونيخوابگاه‌دارانغيردولتيكشورخواهيم‬ ‫ب��ود‪ .‬در حال حاضر ‪ 303‬تعاوني در اتحاديه‬ ‫خوابگاه‌داران غيردولتي عضو هس��تند‪ .‬يك‬ ‫سوم از اين خوابگاه‌داران مجوز دارند و مابقي‬ ‫در مرحله كسب و دريافت مجوز هستند‪.‬‬ ‫عليرضا شوكتي‪ ،‬عضو هيات مديره تعاوني‬ ‫خوابگاه‌داران غيردولتي كشور‪ ،‬درباره شرايط‬ ‫اعطاي مج��وز به خواب��گاه‌داران غيردولتي‪،‬‬ ‫گفته اس��ت كه اين خواب��گاه‌داران عالوه بر‬

‫اين‌كه بايد مكاني با اس��تانداردهاي الزم را‬ ‫تهيه كنند‪ ،‬بايد داراي مدرك دانش��گاهي و‬ ‫س��واد علمي كافي و همچنين حداقل پنج‬ ‫سال سابقه كار باشند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬هنوز درباره نرخ اجاره‌بهاي‬ ‫خوابگاه‌ه��اي غيردولت��ي‪ ،‬تصميم‌گي��ري‬ ‫قطعي ص��ورت نگرفته اس��ت‪ ،‬اما هزينه‌اي‬ ‫كه از دانش��جو براي خوابگاه‌هاي غيردولتي‬ ‫اخذ مي‌ش��ود‪ ،‬بين ‪ 85‬ت��ا ‪ 150‬هزار تومان‬ ‫در ماه است‪.‬‬

‫فصل‪ ،‬فصل امتحانات است‪ ،‬آن هم زودتر‬ ‫از موعد مقرر هميشگي‪ ،‬چرا كه انتخابات در‬ ‫پيش است‪.‬‬ ‫تو ‪ ،‬كت��اب امتحان��ي‌ات را خوانده‌اي و‬ ‫خود را به دانشگاه مي‌رساني و دنبال شماره‬ ‫صندلي‌ات مي‌گردي و آن را در راهروي يكي‬ ‫از طبقات‪ ،‬نزديك راه‌پله مي‌يابي؛ جايي كه‬ ‫تو‌آمد است! ورقه سؤاالت پخش‬ ‫محل رف ‌‬ ‫مي‌ش��ود و شروع امتحان را اعالم مي‌كنند و تو با اين‌كه اضطراب داري‪،‬‬ ‫تالش مي‌كني تمركز كني تا به سؤاالت پاسخ دهي‪ ،‬اما نمي‌تواني؛ نور فضا‬ ‫كم است‪ .‬آن را ناديده مي‌گيري و همين‌كه از نو حواست را جمع مي‌كني‪،‬‬ ‫ناگهان صداي پايي را مي‌ش��نوي كه دوان‌دوان از پله‌ها باال مي‌آيد‪ .‬يكي‬ ‫دير به امتحان رس��يده است و با التماس از مسئوالن دانشگاه مي‌خواهد‬ ‫كه اجازه بدهند امتحان بدهد! صداي پاي او‪ ،‬پرسش‌هايش درباره شماره‬ ‫تو‌آمدند تا‬ ‫صندل��ي‌اش از مراقبين و صداي كفش مراقبين ك��ه در رف ‌‬ ‫صندل��ي او را پيدا كنند و‪ ...‬تمركز تو را به هم مي‌زند و يادت مي‌رود كه‬ ‫چه مي‌خواستي بنويسي!‬ ‫اين قصه‌اي تكراري در اغلب دانشگاه‌ها است و اغلب دانشجويان آن را‬ ‫به انحاي مختلف تجربه كرده‌اند‪ .‬دانشجويان‪ ،‬اغلب‪ ،‬قبل از آزمون و حين‬ ‫امتحان اضطراب دارند‪ .‬اين مي‌تواند بر نحوه پاسخگويي به سؤاالت امتحان‬ ‫و نتيجه آن تاثير منفي بگذارد‪ .‬بنابراين نبود محيطي آرام‪ ،‬اضطراب دانشجو‬ ‫را افزاي��ش مي‌دهد‪ .‬چينش صندلي‌ها در راهروها‪ ،‬نبود نور كافي‪ ،‬وجود‬ ‫س ‌رو‌صدا‪ ،‬نبود وسایل سرمايشی و گرمايشی مناسب و‪ ...‬همه عواملي است‬ ‫كه مي‌تواند بر اضطراب دانشجو بيفزايد و تمركز او را در طول امتحان بر‬ ‫هم بزند و اگر حتي دانشجو مطالعه كافي داشته و از دانش الزم برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬شايد تحت تاثير اين عوامل‪ ،‬نتواند با تمركز كامل به سؤاالت پاسخ‬ ‫دهد‪ .‬بي‌توجهي به ش��رايط برگزاري امتحانات‪ ،‬اتفاقي است كه در طول‬ ‫امتحانات در اغلب دانش��گاه‌هاي كشور رخ مي‌دهد‪ ،‬چرا كه غالباً شرايط‬ ‫استاندارد براي امتحان دادن دانشجويان مهيا نيست‪ .‬فراهم نشدن شرايط‬ ‫استاندارد‪ ،‬دقت دانشجو را در پاسخ دادن به سؤاالت پايين مي‌آورد‪.‬‬ ‫محيط آرام‪ ،‬نبود صداي مزاحم‪ ،‬سرمايش و گرمايش مناسب و حتي‬ ‫رنگ ديوارها‪ ،‬نقش مهمي در باال رفتن تمركز دانش��جو دارد‪ .‬الزم است‬ ‫مسئوالن برگزار‌كننده امتحانات در دانشگاه‌ها به شرايط محل برگزاري‬ ‫جلسات امتحان دقت داشته باش��ند‪ .‬درست است كه شرايط استاندارد‬ ‫در محيط‌هاي دانشگاهي كامل نيست‪ ،‬اما مي‌توان با ايجاد شرايط بهتر‪،‬‬ ‫دانشجويان را در افزايش تمركز و كاهش اضطراب ياري داد‪.‬‬

‫سیر نزولی مهاجرت نخبگان‬ ‫آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد‪ ،‬تمايز‬ ‫مي��ان فرار مغزها و تب��ادل علمي ميان‬ ‫كشورها به واسطه مهاجرت مغزهاست‪.‬‬ ‫ايران‪ ،‬س��ال‌ها درگير مس��أله مهاجرت‬ ‫مغزه��ا بوده‪ ،‬اما اين رويه در س��ال‌هاي‬ ‫اخير با اقداماتي كه صورت گرفته‪ ،‬سير‬ ‫نزولي پيدا كرده اس��ت‪ .‬تشكيل شوراي‬ ‫عالي امور ايرانيان خارج از كش��ور كه به‬ ‫عنوان پش��توانه‌اي براي ايرانيان بيرون‬ ‫از مرزهاي كش��ور به ش��مار مي‌آيد‪ ،‬از‬ ‫جمل��ه اقدام‌هاي دولت نهم و دهم بوده‬ ‫است‪ .‬تبديل مهاجرت نخبگان به خارج‬ ‫از كش��ور به يك فرص��ت‪ ،‬از اهداف آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫نيروي انساني متخصص‪ ،‬از مهم‌ترين‬ ‫ش��اخص‌هاي توس��عه‌يافتگي كشورها‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ .‬عامل نيروي انساني‬ ‫متخصص و ماهر‪ ،‬تنها س��رمايه‌اي است‬ ‫كه نمي‌توان با پول ارزش آن را سنجيد‪.‬‬ ‫هر چند خروج نخبگان في‌نفس��ه محل‬ ‫اش��كال نيس��ت‪ ،‬اما قطع ارتب��اط و به‬ ‫دس��ت فراموشي س��پردن آن‌ها كه هم‬ ‫داراي س��رمايه علمي‌ان��د و ه��م ت��وان‬ ‫تولي��د ث��روت را دارن��د‪ ،‬محل اش��كال‬ ‫است‪.‬‬

‫خودي خود‪ ،‬امري ناپسند نيست‪ ،‬بلكه‪،‬‬ ‫نگاه درست به آن و بهره‌گيري شايسته‬ ‫ي نخبگاني ك��ه دانش خود را‬ ‫از تواناي�� ‌‬ ‫در كش��ورهاي مقصد‪ ،‬تكميل كرده‌اند‪،‬‬ ‫مي‌تواند دس��تاوردها و مناف��ع فراواني‬ ‫براي كشور مبدأ در پي داشته باشد‪.‬‬ ‫دكتر حسن مسلمي نائيني‪ ،‬مدير كل‬ ‫بورس و امور دانشجويان خارج كشور در‬ ‫اي��ن ب��اره مي‌گويد‪ :‬درح��ال حاضر‪ ،‬در‬ ‫راستاي تربيت نيروي انساني متخصص‬ ‫در زمينه‌هاي مورد نياز كشور‪ ،‬هر سال‪،‬‬ ‫تعدادي دانشجو از ميان نخبگان علمي‬ ‫براي تحصي��ل در دانش��گاه‌هاي معتبر‬ ‫خارجي از س��وي وزارت علوم‪ ،‬بورس��يه‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬اين افراد پ��س از طي دوران‬ ‫تحصيل و كسب دانش روز به كشور باز‬ ‫مي‌گردند و تخصص و توانمندي ش��ان‬ ‫را در بخش‌هاي مورد نياز در كش��ور به‬ ‫كار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫تحصیل بیش از ‪ 80‬هزار دانشجو‬ ‫در خارج‬ ‫به گفته وي‪ ،‬به طور متوس��ط ساالنه‬

‫‪5381‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫شهريار شهابي‬ ‫ديگر براي پاسخ دادن به اين‬ ‫سؤال كه علم بهتر است يا ثروت‪،‬‬ ‫نيازي نيس��ت زي��اد فكر كنيم و‬ ‫حرف دل‌مان را در استدالل‌هاي‬ ‫فلس��في گ��م كني��م‪ .‬در نظ��ام‬ ‫آموزشي كشور‪ ،‬اقداماتي صورت‬ ‫گرفته كه مي‌توانيد دانش��گاه‌تان‬ ‫را ب��ا توج��ه ب��ه وزن جيب‌تان‬ ‫انتخ��اب كني��د و راحت‌تر از قبل‬ ‫دانش��جو ش��ويد! دانش��گاه آزاد‪،‬‬ ‫شبانه‪ ،‬غيرانتفاعي‪ ،‬پيام نور‪.‬‬ ‫ح��اال چندس��الي اس��ت ك��ه‬ ‫دانش��گاه‌هاي برتر دولتي با عنوان‬ ‫دانش��گاه بين‌المللي نيز به ش��مار‬ ‫دانش��گاه‌ها اضاف��ه ش��ده‌اند و از‬ ‫داوطلبان ايراني‪ ،‬با هزينه سنگين‪،‬‬ ‫دانشجو مي‌پذيرند‪ .‬دانشگاه‌هايي كه‬ ‫با وجود دانش��جويان داخلي‪ ،‬عنوان‬ ‫بين‌المللي آن كمي س��ؤال‌برانگيز‬ ‫است!‬ ‫ج��ذب دانش��جويان پول��ي از‬ ‫س��وي دانش��گاه‌هاي برت��ر مثل‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫شهید بهش��تی‪ ،‬صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫مازن��دران‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪،‬‬ ‫رازی کرمانش��اه‪ ،‬سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬خوارزم��ی‪ ،‬ارومی��ه‬ ‫و غي��ره ب��ا اعت��راض گس��ترده‬ ‫دانش��جویان عادي اين دانشگاه‌ها‬ ‫در ش��هرهای مختلف مواجه شده‬ ‫اس��ت چراكه پذیرش دانش��جوی‬ ‫پولی‪ ،‬ب��دون توجه ب��ه رتبه‌های‬

‫ماراتن امتحانات‬ ‫در فضاهايي كه استاندارد نيست‬

‫‪ 200‬دانشجو بورسيه خارج مي‌شوند‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر نيز بيش از ‪ 400‬دانشجوي‬ ‫بورس��يه در خ��ارج از كش��ور در ح��ال‬ ‫تحصيل هس��تند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ 80‬هزار دانش��جوي ايران��ي در خارج از‬ ‫كشور تحصيل مي‌كنند كه بيشتر آن‌ها‬ ‫از نخبگان دانش��گاه‌هاي كشور هستند‬ ‫و مي‌توانن��د پ��س از پاي��ان تحصيل به‬ ‫كش��ور برگردن��د و در توس��عه كش��ور‬ ‫سهيم باشند‪.‬‬

‫مــــحسن غــالمی‬ ‫گـــــــروهجـــامـعه‬ ‫در مواجه��ه با واژه «مغز» هركس��ي‬ ‫تصوري دارد‪ ،‬يكي به ياد س��رزنش‌هاي‬ ‫دوران كودك��ي‌اش مي‌افتد‪ ،‬يكي به ياد‬ ‫ريزش موي��ش مي‌افت��د و يكي‪ ،‬هوس‬ ‫رفتن به س��اندويچي و ميل كردن يك‬ ‫س��اندويچ مغز می‌کند! اما تصور مغز به‬ ‫عنوان يك كاالي تجاري‪ ،‬شايد به ذهن‬ ‫كمتر كس��ي خطور كند‪ .‬بيانش‪ ،‬حس‬ ‫كنجكاوي را برمي‌انگيزد! اما با توجه به‬ ‫وقاي��ع قرن بيس��تم و همچنين با كمي‬ ‫تأ ّمل درباره تقسيم بندي جهان به فقير‬ ‫و غن��ي‪ ،‬جه��ان اولي و جهان س��ومي‪،‬‬ ‫توسعه يافته و توسعه نيافته‪ ،‬اين پديده‬ ‫را درخواهيم يافت‪.‬‬ ‫فرار مغزها‪ ،‬عبارتي اس��ت كه منظور‬ ‫م��ا را از مغ��ز به عن��وان كاالي تجاري‪،‬‬ ‫روشن‌تر مي‌كند‪ .‬هرچند حاال ديگر فرار‬ ‫مغزها‪ ،‬مفهوم مذموم گذش��ته را ندارد‬ ‫و بيش��تر با عنوان مهاج��رت به منظور‬ ‫تبادل دانش مطرح مي‌شود‪.‬‬ ‫كارشناس��ان‪ ،‬فرار مغزها را نوع نوين‬ ‫و به روز ش��ده ب��رده‌داري مي‌دانند‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬مهاجرت خودخواس��ته نخبگان‬ ‫به كش��ورهاي توس��عه يافته‪ ،‬هم باعث‬ ‫خروج س��رمايه‌هاي انس��اني و از دست‬ ‫رفت��ن فرصت‌ه��اي توس��عه اقتصادي‬ ‫در کش��ورهاي مب��دا مي‌ش��ود و ه��م‪،‬‬ ‫حاصل س��رمايه‌هاي هنگفتي كه صرف‬ ‫آم��وزش اين نخبگان ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫راي��گان در اختي��ار كش��ورهاي مقصد‬ ‫ق��رار مي‌گي��رد‪ .‬در عصر حاض��ر‪ ،‬اما‪ ،‬با‬ ‫گس��ترش ارتباطات‪ ،‬انفج��ار اطالعات‪،‬‬ ‫ح��ذف مرزه��اي طبيعي و ق��راردادي‪،‬‬

‫سوسن صادقي‬ ‫گـــروه جـــامـعه‬

‫‪1‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يكي از چاش��ني‌هاي ايراني كه‬ ‫در هر نقطه ازكش��ورمان به سبك‬ ‫خاص��ي تهيه مي‌ش��ود‪ -‬وق��ار و‬ ‫سنگيني‬ ‫‪ -2‬س��رود و نغم��ه‪ -‬از مراح��ل‬ ‫زراعت‪ -‬جو دوسر‬ ‫‪ -3‬پس��تي و فرومايگ��ي‪ -‬ديگر‪-‬‬ ‫گياهي با سه برگچه كه به مصرف‬ ‫چهارپايان مي‌رسد‬ ‫‪ -4‬پسوند ش��باهت‪ -‬حرف تنفر‪-‬‬ ‫دانش‌ها‪ -‬پررو‪ ،‬پيگير‬ ‫‪ -5‬عل��م پزش��كي‪ -‬پوس��ت تيره‬ ‫شده‪ -‬پاك و پاكيزه‬ ‫‪ -6‬بزرگ ده‪ -‬ورم‪ ،‬برآمدگي‪ -‬ادات‬ ‫تشبيه‬ ‫‪ -7‬حزب هيتلر‪ -‬از رنگ‌ها‪ -‬چاك‬ ‫دو كوه‬ ‫‪ -8‬كف��ش الس��تيكي‪ -‬ظ��رف‬ ‫پلوخوري‪ -‬آرام خودماني‬ ‫‪ -9‬هر وسيله موسيقي‪ -‬مرتب كردن‪-‬‬ ‫وسيع و پهناور‬ ‫‪ -10‬ميوه نيك��و‪ -‬امپراتور ديوانه روم‬ ‫باستان‪ -‬كارگاه‪ ،‬داالن‬ ‫‪ -11‬روحان��ي زردش��تي‪ -‬از قطعات‬ ‫خودرو‪ -‬ضد خشك‬ ‫‪ -12‬اشاره به فرد نامعلوم‪ -‬سخن نغز‬ ‫و آموزن��ده‪ -‬قورباغه درختي‪ -‬جد قوم‬ ‫عاد‬ ‫‪ -13‬ش��اگرد مغازه‪ -‬لباس بي‌آستر‪-‬‬ ‫سردسير‬ ‫‪ -14‬آكن��ده و پر‪ -‬پارچه ابريش��مي‬ ‫رنگين‪ -‬پروردگار‬ ‫‪ -15‬عط��ر ش��يريني‪ -‬آخرين ش��اه‬ ‫ساساني‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬دس��تگاهي برق��ي در‬ ‫آش��پزخانه‪ -‬از غذاه��اي‬ ‫ايراني‬ ‫‪ -2‬دندان‌هاي نيش‪ -‬باخبر‪-‬‬ ‫ويرگول‬ ‫‪ -3‬متحرك‪ ،‬س��يركننده‪-‬‬ ‫بيماري تتانس‪ -‬عرصه نبرد‬ ‫‪ -4‬تمام‪ ،‬كل‪ -‬جانش��ين‪-‬‬ ‫ضد كهنه‪ -‬اما‬ ‫‪ -5‬پ��در خليل‌اهلل‪ -‬س��ياه‬ ‫زخم‪ -‬گالبي‬ ‫‪ -6‬چهره‪ -‬عضو آجيل‪ -‬پدر‬ ‫شعر فارسي‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ -7‬سرآغاز شكست‪ -‬شهري در استان‬ ‫سيستان و بلوچستان‪ -‬گدايي‬ ‫‪ -8‬رواج دادن‪ -‬يار رامين‪ -‬داالن‬ ‫‪ -9‬حش��ره س��مي‪ -‬كن��دي و نبودن‬ ‫شتاب‪ -‬زمان بي‌پايان‬ ‫‪ -10‬پول��ي كه هن��گام ديدن عروس‬ ‫بدهند‪ -‬تكنولوژي جديد‪ -‬گندم‬ ‫‪ -11‬ام الخبائث‪ -‬جمع مزيت‪ -‬رنگي‬ ‫براي فرش‬ ‫‪ -12‬خ��وراك س��فر‪ -‬قل��ب ق��رآن‪-‬‬ ‫دگرگوني و تغيير‪ -‬خاطر‬ ‫‪ -13‬جامه‌ها‪ -‬بش��قاب بزرگ‪ -‬مسافر‬ ‫سرزمين عجايب‬ ‫‪ -14‬پش��يمان‪ -‬ض��د گرما‪ -‬وس��يله‬ ‫توزين‬ ‫‪ -15‬گردشگاه‪ -‬خوشامد‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5380‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫ا‬

‫پ‬

‫ا‬

‫ن‬

‫د‬

‫ي‬

‫س‬

‫ا‬

‫‪2‬‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ن‬

‫‪3‬‬

‫م‬

‫ي‬

‫ك‬

‫ر‬

‫‪4‬‬

‫ي‬

‫ا‬

‫س‬

‫‪5‬‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫د‬

‫ه‬

‫خ‬

‫م‬

‫ر‬

‫ي‬

‫ج‬

‫ه‬

‫ن‬

‫ب‬

‫ي‬

‫ت‬

‫ا‬

‫ه‬

‫ل‬

‫گ‬

‫و‬

‫ا‬

‫گ‬

‫ي‬

‫ر‬

‫ي‬

‫ه‬

‫ل‬

‫و‬

‫م‬

‫ق‬

‫ا‬

‫و‬

‫م‬

‫ت‬

‫ا‬

‫ي‬

‫م‬

‫ن‬

‫ر‬

‫ب‬ ‫ك‬

‫ا‬

‫س‬

‫ك‬

‫ا‬

‫س‬

‫ل‬

‫ا‬

‫و‬

‫‪7‬‬

‫خ‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ك‬

‫د‬

‫ر‬

‫‪8‬‬

‫ا‬

‫ب‬

‫گ‬

‫ي‬

‫‪9‬‬

‫ر‬

‫ك‬

‫ن‬

‫‪10‬‬

‫پ‬

‫ي‬

‫‪11‬‬

‫و‬

‫‪ 12‬س‬

‫و‬

‫ر‬

‫ف‬

‫س‬

‫ح‬

‫م‬

‫چ‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫ر‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ق‬

‫ر‬

‫م‬

‫ا‬

‫ه‬

‫‪13‬‬

‫ت‬

‫ي‬

‫ن‬

‫ا‬

‫‪14‬‬

‫ا‬

‫ل‬

‫ا‬

‫ل‬

‫ه‬

‫‪15‬‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ز‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ز‬

‫ر‬

‫م‬

‫و‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫‪2‬‬

‫ل‬

‫ي‬

‫ي‬

‫م‬

‫‪3‬‬

‫ي‬

‫ز‬

‫د‬

‫‪4‬‬

‫ك‬

‫‪5‬‬

‫ا‬

‫ك‬ ‫س‬

‫م‬

‫‪6‬‬

‫ر‬

‫ه‬

‫ي‬

‫‪7‬‬

‫م‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ل‬

‫‪8‬‬

‫ع‬

‫س‬

‫ل‬

‫ي‬

‫‪9‬‬

‫ا‬

‫ر‬

‫س‬

‫ط‬

‫و‬

‫ت‬

‫ح‬

‫ي‬

‫ر‬

‫م‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ش‬

‫د‬

‫ه‬

‫د‬

‫ب‬

‫ا‬

‫ر‬

‫و‬

‫ك‬

‫د‬

‫ي‬

‫ل‬

‫و‬

‫‪1‬‬

‫س‬ ‫و‬

‫ش‬

‫‪10‬‬ ‫ج‬

‫ت‬

‫‪11‬‬

‫و‬

‫ب‬

‫‪12‬‬

‫و‬

‫ر‬

‫ا‬

‫خ‬

‫‪13‬‬

‫ا‬

‫م‬

‫ن‬

‫ا‬

‫‪14‬‬

‫ت‬

‫ن‬

‫ب‬

‫ل‬

‫‪15‬‬

‫خ‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬ ‫‪ -10‬چارق‪ -‬پاك سازي گياهان‬ ‫هرز‪ -‬تنبلي‪ ،‬سستي‬ ‫‪ -11‬لق��ب ش��يطان‪ -‬كج��رو‪-‬‬ ‫تذكره‬ ‫‪ -12‬حدي��ث معروف نبوي‪ -‬وي‬ ‫جمهوري خلق چين را در س��ال‬ ‫‪ 1949‬بني��ان گذاش��ت‪ -‬لق��ب‬ ‫فرگوسن‪ -‬آتش‬ ‫‪ -13‬نوعي پرنده‪ -‬كلك‪ -‬پارچه يا‬ ‫فرشي كه جلو در مي‌اندازند‬ ‫‪ -14‬مخ��زن كاال‪ -‬سردس��ته‪-‬‬ ‫موش خرما‬ ‫‪ -15‬پرنده ترازو‪ -‬نوعي هواپيماي‬ ‫جنگنده‬

‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬م�لاج‪ -‬باش��گاه فوتب��ال‬ ‫تركيه‌اي‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -2‬آخر چيزي‪ -‬پدر م��رده‪ -‬گونه‌اي‬ ‫‪ -1‬ش��اخه‌اي از دان��ش مكاني��ك‬ ‫از فيات‬ ‫كالسيك‪ -‬نادر‬ ‫‪ -3‬آبگي��ر‪ -‬ادا ك��ردن پيم��ان‪ -‬زن‬ ‫‪ -2‬بيرم‪ -‬نام دخترانه‪ -‬آقاي فرانسوي‬ ‫ديرنشين‬ ‫‪ -3‬جوانمرگ‪ -‬دري��غ خوردن‪ -‬نيك‬ ‫‪ -4‬ضمير جمع مخاط��ب‪ -‬اتاق كار‪-‬‬ ‫نگريستن‬ ‫‪ -4‬خون بها‪ -‬هنوز آدم نشده!‪ -‬جلب سوسن كبود‪ -‬كالم تأسف‬ ‫‪ -5‬موزيك نظامي‪ -‬نوع��ي زيرانداز‪-‬‬ ‫كننده‪ -‬از الفباي فارسي‬ ‫‪ -5‬ضمير متصل دوم ش��خص مفرد‪ -‬رود فرانسه‬ ‫‪ -6‬س��ايه‪ -‬هميش��ه‪ -‬از مصال��ح‬ ‫علم آموختن‪ -‬كناره دريا‬ ‫ساختماني‬ ‫‪ -6‬نام مردانه‪ -‬عدد دورقمي‪ -‬كتف‬ ‫‪ -7‬علم نجوم‪ -‬تمام شده‪ -‬درياچه‌اي ‪ -7‬حج��ت و دلي��ل‪ -‬آن كه رس��م و‬ ‫رسومي را از بين ببرد‪ 92 -‬سانتيمتر‬ ‫در جنوب سوئد‬ ‫‪ -8‬گشت و گذار‪ -‬گيج عاميانه‪ -‬نسبت ‪ -8‬پافش��اري و يكدندگ��ي‪ -‬ح��رف‬ ‫زن و شوهر به هم‬ ‫خوردني‪ -‬حصير‬ ‫‪ -9‬امر به آمدن‪ -‬پول كاغذي‪ -‬مونس ‪ -9‬رسم مغولي‪ -‬نوعي گردگير يا ابزار‬ ‫نظافت ژاپني‪ -‬درويشي‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5380‬‬ ‫‪ -10‬حكم��ت نظ��ري‪-‬‬ ‫‪ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬بيماري چيني‪ -‬نور كم‬ ‫و ن ش ي ت‬ ‫ب ر‬ ‫ا س ي ك‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ژ‬ ‫ن و ك ا ر ‪ -11‬ردپ��اي آب‪ -‬كاس��ه‬ ‫ب و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ك ا و ش بزرگ‪ -‬ساز سيمي‬ ‫و‬ ‫ي ه‬ ‫م س ب ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه ن‬ ‫ا‬ ‫و س ع ت ش ‪ -12‬م��اه مي�لادي‪ -‬بل��ه‬ ‫ر س ت ي‬ ‫د‬ ‫ل ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م ش م‬ ‫د ي آذري‪ -‬مركز مالديو‪ -‬عقايد‬ ‫جن نق اي هن ت ا خك ات رت ا دم و كس لت ري ‪-13‬قراول‪ -‬هوو‪ -‬پنبه زن‬ ‫ر و ا ن ‪ -14‬اش��اره‪ -‬قوري بزرگ‪-‬‬ ‫ج ي ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ ا‬ ‫ن ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫د ش‬ ‫غيربليغ‬ ‫خ س‬ ‫ب د ي ه ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م ن‬ ‫ن‬ ‫ك و ر ‪ -15‬حرارت سنج‪ -‬اندامكي‬ ‫م ن‬ ‫ن د ب ه‬ ‫ا س‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ن ي ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫گ ا ن د ي در بيش��تر ياخته‌ه��اي‬ ‫ن گ ر ش‬ ‫س ت ي غ‬ ‫ف ب ك‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و ل و د ر و م يوكاريوتي‬ ‫ر ت‬ ‫ا‬ ‫ا س ت و‬


‫آن ســـوي واقعيت‬ ‫صنع��ت تبليغات يكي از پديده‌هاي اثرگذار جوامع امروزي اس��ت و در حوزه‌ها و رش��ته‌هاي‬ ‫علم��ي مختل��ف م��ورد بحث ق��رار مي‌گيرد‪ .‬دكتر س��يد حمي��د موالن��ا در مقاله «آن س��وي‬ ‫تبليغ��ات بازرگاني جهان��ي» درباره تبليغات و نق��د آن مي‌گويد‪ :‬س��ازوكارهاي حاكم بر بازار‬ ‫تبلیغ��ات و گس��ترش بي‌حد و حص��ر آن به‪‎‬ويژه از طري��ق قالب‌هاي جديدي چ��ون اينترنت‪،‬‬ ‫چالش‌ه��اي بس��ياري را در نظام‌ه��اي ارزش��ي و فرهنگ��ي كش��ورهاي مختل��ف به‌خصوص‬ ‫كش��ورهاي در حال توس��عه به‪‎‬وجود آورده اس��ت‪ .‬تبليغ��ات‪ ،‬امروزه تهديدي ب��راي «فضاي‬ ‫عمومي» در اين كش��ورها محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬مطالعه انتقادي وضعیت ايران نش��ان مي‌دهد‪،‬‬ ‫ج��اي خالي قوانين و سياس��ت‌هاي كنترل��ي و بازدارنده در اين زمينه كام ً‬ ‫ال مش��هود اس��ت‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫تقرب به خدا‬

‫هوشنگ شکری‬ ‫گروه دین و اندیشه‬

‫قرب حق از آم��ال و آرزوهای تمامی‬ ‫موح��دان عالم و نیل و رس��یدن به دامن‬ ‫مطل��وب و ت�لاش های عرف��ا و حکمای‬ ‫اس�لام در کس��ب فضایل و صبر بر انواع‬ ‫ش��داید و تهذیب نفس و عمل به اصول‬ ‫و ف��روع دین و احکام الهی اس��ت که در‬ ‫قرآن س��بیل اهلل مکرر ذکر شده است و‬ ‫سیره حضرت ختمی مآب(ص) و حضرات‬ ‫ائمه اطهار(ع) همان طریقی است جهت‬ ‫وص��ول به قرب الهی ک��ه عارف و حکیم‬ ‫الهی اس�لامی و ش��یعی را به سوی جان‬ ‫جانان س��وق و هدایت فرموده تا روزنه‌ای‬ ‫از سمت و سوی حضرت احدیت به سوی‬ ‫بنده گش��وده شود و نور هدایت بر روح و‬ ‫جان وی ساطع و همان نور او را به سوی‬ ‫حض��رت نوراالنوار رهنم��ون فرماید تا به‬ ‫قرب حق رسد‪.‬‬ ‫اما تقرب الهی ميس��ر نخواهد شد مگر‬ ‫پوین��دگان ح��ق در مراقبه خ��رد و کالن‬ ‫اعمال و کردار خود معطوف به سوی جانان‬ ‫و توجه به خداوند نمایند‪ ،‬لذا عرفا و حکما‬ ‫ی��اد و ذکر خدا را یکی از ابزارهای مهم در‬ ‫رس��یدن به قرب حقیقی حضرت احدیت‬ ‫می دانن��د و توجه تام ب��ه حضرت معبود‬ ‫سبب می‌شود تا حکیم و عارف راستین در‬ ‫دریای بیکران مهرپاش حضرت جانان غرقه‬ ‫گشته و نفس اماره و لوامه را مبدل به نفس‬ ‫مطمئن��ه نماید و در اصطالح عرفا فنا فی‬ ‫اهلل گردد و شش جهت وجود همی خواند‬ ‫که هست و نیست جز او وحده ال‌اله اال هو‪.‬‬

‫زينب جباري‬ ‫گروه دين و انديشه‬

‫نگاهنـــــزدیک‬ ‫بحث درب�اره قرآن و‬ ‫فرهنگ زمانه‪ ،‬اگر نه‬ ‫از زمان نزول قرآن‪ ،‬اما‬ ‫از يكي دو قرن اخير‪،‬‬ ‫از جمل�ه مباحث مهم‬ ‫در پژوهش‌هاي قرآني‬ ‫اس�ت‪ .‬مهم‌ترين ام�ري كه بي�ش از هر چيز‬ ‫موجب پيدايش مباحثي در‌باره فرهنگ زمانه‬ ‫و ق�رآن ش�ده‪ ،‬پرداختن اين كتاب آس�ماني‬ ‫به فرهنگ اس�ت‪ .‬هيچ كس نمي‌تواند حضور‬ ‫مؤلفه‌هاي متعدد و مختلف فرهنگ معاصران‬ ‫ن�زول قرآن را انكار كن�د و اين كتاب مقدس‬ ‫را بيگانه از مجموعه دانش‌ها‪ ،‬بينش‌ها‪ ،‬آداب‪،‬‬ ‫رس�وم‪ ،‬باورها‪ ،‬و رفتارهاي موج�ود در ميان‬ ‫مردمان دوران جاهليت بداند‪.‬‬ ‫پژوهش�گاه حوزه و دانشگاه به تازگي كتابي با‬ ‫عنوان«ق�رآن و فرهنگ زمانه» منتش�ر كرده‬ ‫است با توجه به اين‌كه اين روزها ايران ميزبان‬ ‫سي‌امين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم‬ ‫است‪ ،‬در خصوص بررسي اهميت ارتباط «قرآن‬ ‫و فرهنگ زمانه» با «دكتر حيدر علي رستمي»‬ ‫نويسنده كتاب به گفت‌و گو نشسته‌ايم كه نتيج ‌ه‬ ‫آن پيش روي شما است‪.‬‬ ‫جن�اب دكتر رس�تمي چ�ه نيازي ب�ه برقراري‬ ‫ارتباط بين مفاهيم ق�رآن و فرهنگ زمانه وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫در هر جامعه‌اي مس��ائل اجتماعي وجود دارند كه‬ ‫اين مسائل چالش‌هايي را به دنبال دارد‪ ،‬قرآن با توجه‬ ‫به اين كه به تمام جنبه‌هاي زندگي انسان نگاه عميقي‬ ‫دارد مي‌توان��د با دي��دي كلي بدون در نظر داش��تن‬ ‫ويژگي خ��اص فرهنگ��ي‪ ،‬به حل مس��ائل اجتماعي‬ ‫بپردازد‪ .‬و مجموعه مؤلفه‌هاي آن را با يك حكم كلي‬ ‫مورد داوري قرار‌دهد به همين دليل همواره بايد براي‬ ‫مطابقت مفاهيم قرآني و فرهنگ رو ِز جامعه تالش��ي‬ ‫مضاعف انجام داد‪.‬‬ ‫آيا براي پرداختن به فرهنگ زمانه‪ ،‬در اسلام‬ ‫برنامه‌اي از پيش طراحي شده وجود دارد؟‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫انســان ناراضي امروز‬ ‫رسانه‌ها در دنياي امروز تا جايي پيش رفته‌اند كه به افكار و باورهاي ما جهت مي‌دهند‪ .‬آن‌ها واقعيات‬ ‫را آن‌گونه كه مي‌خواهند مهندسي مي‌كنند‪ .‬انسان امروز اولويت‌بندي ذهني و اعتقادي خود را از‬ ‫رسانه مي‌گيرد و معيارهاي خود را با معيارهاي رسانه‌اي هماهنگ مي‌كند‪ .‬دكتر باقر ساروخاني در‬ ‫مقاله «نگاهي به فرهنگ و رسانه» مي گويد‪ :‬رسانه با قدرت نفوذپذیری خود‪ ،‬پوسته نهادهای اجتماعی‬ ‫خاصه خانواده را می‌شکافد و بدون اختیار اعضا‪ ،‬وارد زندگی آنها می‌گردد‪ .‬این پیام‌ها باعث تغییر در‬ ‫نگرش آنان می‌گردد و در صورتی که نتوان مدیریتی بر آن اعمال کرد‪ ،‬آن چنان سطح انتظار انسان‬ ‫را تغییر می‌دهد که میزان رضایتمندی او را از زندگی دستخوش تالطم می‌کند‪ .‬تحت تأثیر بمباران‬ ‫اطالعاتی انسان راضی و سعادتمند دیروز به فرد ناراضی امروز تبدیل می‌شود و در خأل رها می‌شود‪.‬‬

‫بررسي ارتباط ميان «قرآن» و «فرهنگ زمانه»‬

‫ردپاي زندگــي‬

‫به يقي��ن‪ ،‬ق��رآن در پرداختن به فرهن��گ زمانه‬ ‫اهدافي را دنبال مي‌ك��رده كه بدون پرداختن به آن‪،‬‬ ‫اهدافش محقق نمي‌شده است كه نقل و نقد فرهنگ‬ ‫جاهلي در قرآن مجيد در راس��تاي اهداف نزول اين‬

‫كتاب آسماني بوده و هيچ اشكالي در پرداختن قرآن‬ ‫به فرهنگ زمانه از اين نظر در كار نيست و بر عكس‬ ‫اگر اش��كالي قابل تصور باشد‪ ،‬آن اشكال از نپرداختن‬ ‫قرآن به فرهنگ زمانه پديد خواهد آمد‪.‬‬

‫قرآن چگونه بر بخش‌هاي مختلف فرهنگ تاثير‬ ‫مي‌گذارد؟‬ ‫يكي از مهمترين مباحثي كه در نس��بت ميان قرآن و‬ ‫فرهنگ زمانه مطرح مي‌شود اثرگذاري قرآن بر بخش‌هاي‬ ‫مختلف فرهنگ زمانه اس��ت ك��ه در واقع امري غير قابل‬ ‫انكار اس��ت‪ .‬در حقيقت ن��زول ق��رآن بزرگترين رخداد‬ ‫اثرگذار در زندگي مردمان معاصر بعثت پيامبر اسالم(ص)‬ ‫ب��وده كه تمام��ي ابعاد زندگي آنان‪ ،‬اع��م از ابعاد مادي و‬ ‫معن��وي‪ ،‬فردي و اجتماعي‪ ،‬دين��ي و غير ديني را به‌طور‬ ‫مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير خود قرار داده است‪.‬‬ ‫اي�ن اثر‌گذاري در جامعه امروزي چگونه تعريف‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫در م��ورد اثرگ��ذاري فرهن��گ زمانه بر تفس��یر قرآن‬ ‫ديدگاه‌هاي متعدد و مختلفي وجود دارد‪ .‬ديدگاه‌هايي كه‬ ‫گاه از ط��رح يك نظر علمي و منطقي قابل بررس��ي فروتر‬ ‫مي‌ش��ود و نماد و نم��ود تعصب و افراطي‌گ��ري غير قابل‬ ‫پذيرش مي‌گ��ردد‪ .‬از اين رو ديدگاه اثرگذاري بخش ديني‬ ‫ِ‬ ‫نصرانيت‬ ‫فرهنگ زمانه در شكل يهوديت و يا مسيحيت و يا‬ ‫خود در هم ‌ه آيات قرآن به هيچ وجه پذيرفتني نيست و با‬ ‫اشكال‌هاي اساسي مواجه است؛ همچنان كه ديدگاه تاثير‬ ‫بخ��ش ديني فرهنگ زمانه در برخي آيات قرآن نيز همين‬ ‫سرنوشت را دارد‪.‬‬ ‫احكام موجود در قرآن چگونه مي‌تواند با جامعه‬ ‫امروزي كه فاصله‌اي عمي�ق از جامعه زمان نزول‬ ‫قرآن دارد مطابقت پيدا كند؟‬ ‫ق��رآن مجي��د كتابي فراهم آمده به دس��ت بش��ر و‬ ‫منقط��ع از وحي الهي نيس��ت تا تاثي��ر فرهنگ زمان و‬ ‫مكان تدوينش بر آن مسلم و قطعي باشد‪ .‬احكام موجود‬ ‫و مط��رح در قرآن كريم‪ ،‬احكامي بري��ده و جدا افتاده و‬ ‫بدون ارتباط با هم نيستند تا از مطالعه يك يا چند حكم‬ ‫آن بت��وان از اثرپذير بودن آن‌ها از فرهنگ زمانه س��خن‬ ‫كتاب محكم‪،‬‬ ‫گفت‪ ،‬بلكه مجموعه احكا ِم موجود در اين ِ‬ ‫در ارتباط با يكديگر معنا و جايگاه واقعي خود را خواهد‬ ‫ياف��ت‪ .‬مطابقت آيات قرآن و فرهن��گ روزمره جوامع از‬ ‫تش��ريع متقن و مطابق با واقع و بدون عيب و‬ ‫معجزات و‬ ‫ِ‬ ‫نقص الهي به حساب خواهد آمد‪ .‬تصور ارتباط اثرپذيرانه‬ ‫قرآن با فرهنگ زمانه از س��وي برخي مستش��رقان و نيز‬ ‫مس��لمانان‪ ،‬اين تصور نادرست را براي آنان در پي داشته‬ ‫كه قرآن به فرهنگ زمان و مكان نزولش وابس��ته ش��ده‬ ‫و از آن غير قابل انفكاك اس��ت‪ ،‬بنابراين با سپري شدن‬ ‫زمان دوام آن فرهنگ و يا با عبور از مكان آن‪ ،‬س��خن از‬ ‫ِ‬ ‫معارف وابس��ته‬ ‫جاودانگي و جهاني بودن قرآن در بخش‬ ‫به فرهنگ زمانه اش‪ ،‬بي‌معنا خواهد بود در حالي كه اين‬ ‫سخن گزافي بيش نيست‪.‬‬

‫درنگ‬ ‫شيعه و رسالت غيبت‬

‫شيخ مفيد مي‌گويد‪ :‬عالي‌ترين نظام‬ ‫سياس��ي در عالم خاکي‪ ،‬نظام سياسي‬ ‫پيامبر(ص) بوده اس��ت و پس از ايشان‪،‬‬ ‫امام عادل در ش��خص حضرت علي(ع)‬ ‫تجلي پيدا کرده است‪ .‬ولي پس از ظهور‬ ‫و غص��ب حکومت به وس��يله امويان و‬ ‫عباس��يان‪ ،‬نظام سياسي مطلوب شيعه‬ ‫تحقق پيدا نکرده اس��ت‪ .‬پرسش��ي که‬ ‫فرا روي ش��يخ مفيد قرار مي‌گيرد اين‬ ‫اس��ت که تکليف نظام سياسي شيعيان‬ ‫در عصر غيبت چه مي‌شود؟‬ ‫ش��يخ بيان مي‌دارد‪ ،‬در زمان غيبت‬ ‫از چن��د راه بايد نظام سياس��ي و نظم‬ ‫اجتماعي شيعيان سامان بگيرد‪ .‬يا اين‬ ‫که ش��يعيان از طريق تقي��ه و مدارا با‬ ‫سالطين کش��ورهاي اس�لامي تعامل‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬همان گونه که در زمان‬ ‫حکوم��ت امويان و عباس��يان اين‌گونه‬ ‫بوده اس��ت و يا اين که ام��کان رجوع‬ ‫ب��ه حاکمان ع��ادل و م��أذون از طرف‬ ‫امام(ع��ج) وج��ود داش��ته باش��د و در‬ ‫اين ص��ورت‪ ،‬فقهاي جامع الش��رايط‪،‬‬ ‫متولي ام��ور خواهن��د بود‪ .‬براس��اس‬ ‫آراي ش��يخ مفي��د‪ ،‬تمام��ي اختيارات‬ ‫امام زمان(عج) به حاکمان عادل مأذون‬ ‫تفوي��ض خواهد ش��د‪ .‬ش��يخ در کتاب‬ ‫«المس��ائل الجارودي��ه» اذعان مي‌كند‬ ‫که مش��روعيت حکومت اس�لامي در‬ ‫عصر غيبت‪ ،‬در گرو س��پردن رياس��ت‬ ‫به کسي اس��ت که عادل‪ ،‬عالم‪ ،‬عاقل‪،‬‬ ‫کامل و زاهد باشد‪.‬‬


‫نماد مديريت و مهرباني‬ ‫ش��هيد اقارب‌پرس��ت‪ ،‬معاون عملياتي لش��كر اهواز و بس��يار مهربان و خوش برخورد بود‪.‬‬ ‫ب��ا ه��ر كس صحبت مي‌ك��رد‪ ،‬خاطره خوب��ي از خود به جا مي‌گذاش��ت‪ .‬م��ردم اهواز به‬ ‫او خيل��ي عالق��ه داش��تند‪.‬اقارب پرس��ت در جزي��ره مجنون كه دش��من آتش ش��ديدي‬ ‫مي‌ريخ��ت و تلف��ات زي��ادي از ما مي‌گرفت‪ ،‬در بررس��ي اس��تحكامات رزمندگان خودي‬ ‫متوج��ه ش��د كه بچه‌ه��ا فقط با تعدادي گوني س��نگر س��اخته‌اند كه در مقايس��ه با حجم‬ ‫آتش دش��من هي��چ عملكردي ندارد‪ .‬فورا ابت��كار به خرج داده‪ ،‬دس��تور داد تعداد زيادي ‬ ‫بل��وك س��يماني به جزي��ره بياورند و بالفاصله س��نگر‌هاي بتوني س��اخته و تع��داد تلفات‬ ‫كمتر ش��د و توان مقابله رزمن��دگان در مقابل گلوله‌هاي توپ و مواد ش��يميايي باال رفت‪.‬‬

‫پایداری‬

‫ناتواني دشمن در برابر فرمانده مريواني‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شهيدحسن مدني‌فر متولد‪ 1334‬درشهرمريواندر رژيم شاهنشاهيدرشهربانيخدمت می‌کرد‪.‬‬ ‫وي يكي از بنيانگذاران س��ازمان پيش��مرگان كرد بود كه تا آخرين لحظه ش��هادت لباس‬ ‫مق��دس پيش��مرگ را بر تن داش��ت‪.‬او ب��ا آن‌كه بارها زخمي مي‌ش��د اما ف��ورًا به ميدان‬ ‫نب��رد در قالب فرمانده‌اي توانا برمي‌گش��ت‪ .‬او چنان ش��جاع و بر كار مبارزه مس��لط بود‬ ‫ك��ه ض��د انقالب توان درگير ش��دن رو در رو با او را نداش��ت و در هر عملياتي كه حضور‬ ‫داش��ت دش��من را صددرصد شكس��ت مي‌داد تا اين‌كه در ‪ 1360/6/23‬هنگام ماموريت‬ ‫بر اثر انفجار مين كاش��ته ش��ده از سوي دش��منان و ضد‌انقالبيون به ش��هادت رسيد و در‬ ‫مريوان كه به دس��ت خود و همرزمانش آن را پاكس��ازي كرده بودند به خاك سپرده شد‪.‬‬

‫پيرامون مبارزات سردار بي‌بي‌مريم بختياري و فرزندش شيرعلي مردون‬

‫خاکریز‬

‫خنده با بچه‌هاي خط‬

‫‪14‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫يوسف کشفي آزاد‬

‫صبح روز عملي��ات والفجر‪10‬‬ ‫در منطق��ه حلبچه همه حس��ابي‬ ‫خس��ته بودند‪ ،‬روحي ‌ه مناسبي در‬ ‫چه��ره بچه‌ه��ا ديده نمي‌ش��د از‬ ‫طرفي حدود ‪100‬اس��ير عراقي را‬ ‫پش��ت خط براي انتقال به پش��ت‬ ‫جبهه به صف كرده بوديم‪.‬‬ ‫براي اين‌كه انبس��اط خاطري‬ ‫در بچه‌ه��ا پيدا ش��ود و روحيه‌هاي گرفته آنه��ا از آن حالت خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬جلوي اسيران عراقي ايس��تادم و شروع به شعار دادن كردم‬ ‫و بيچاره‌ه��ا هنوز‪ ،‬ل��ب باز نكرده از ترس ش��روع به ش��عار دادن‬ ‫مي‌كردند‪ .‬مشتم را باال بردم و فرياد زدم‪« :‬صدام جارو برقيه» و اونا‬ ‫هم جواب مي‌دادند‪ .‬فرمانده گروهان برادر قرباني كنارم ايستاده بود‬ ‫و مي‌خنديد‪ .‬منم شيطونيم گل كرد و براي نشاط رزمنده‌ها فرياد‬ ‫زدم‪« :‬الموت لقرباني»‬ ‫اس��يران عراقي ش��عارم را جواب مي‌دادند‪ .‬بچه‌هاي خط همه‬ ‫از خنده روده بر ش��ده بودند و قرباني هم دس��تش را تكان مي‌داد‬ ‫كه يعني ش��عار ندهيد! او مي‌گفت‪ :‬قرباني من هستم «انا قرباني»‬ ‫و اس��يران عراق��ي هم كه متوجه ش��وخي من ش��ده بودند رو به‬ ‫برادر قرباني كردند و دس��تان خ��ود را تكان مي‌دادند و مي‌گفتند‪:‬‬ ‫«الموت‌الموت» يعني ما اشتباه كرديم‪.‬‬

‫انجام وظيفه‬ ‫به او گفتم‪ :‬آقاي صادقي ش��ما‬ ‫در اورژان��س بمانيد بيش��تر مفيد‬ ‫خواهيد بود تا به دنبال نيروها وارد‬ ‫عمليات شويد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اتفاقاً اگ��ر در عمليات‬ ‫بتوانم باالي س��ر مج��روح حاضر‬ ‫ش��وم‪ ،‬بهتر مي‌توانم انجام وظيفه‬ ‫کنم‪ .‬به هر حال اسم دكتر سياوش‬ ‫صادق��ي را نيز در فهرس��ت امدادگران عمليات نوش��تم‪ ،‬عمليات‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫بعد از مدتي خبر اسارت پرستاري را که به کمک دکتر آمده بود‬ ‫ش��نيدم و مدتي بعد نيز با چشماني اشکبار در فهرست امدادگران‬ ‫عمليات جلوي اسم دکتر صادقي نوشتم‪ :‬شهيد‪.‬‬

‫دشمنـــان ما چه بيچــاره‌‌‌اند‬ ‫محمد مطلق‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫«م��و ل��ر بليط خ��وروم هف س��ال‬ ‫چوپون��م‪َ /‬گر زني��م و قرقره مو مش��ق‬ ‫ندون��م‪ /‬شمش��ير عليم��ردون ط�لاي‬ ‫بي‌غ��ش‪ /‬ز زمي��ن برچ ازنه و آس��مون‬ ‫تش‪ »...‬من لري هس��تم ك��ه نان بلوط‬ ‫مي‌خورم و هفت سال است كه چوپانم‪.‬‬ ‫هرچ��ه كني من مش��ق نظام��ي تو را‬ ‫نمي‌آموزم‪ .‬شمش��ير عليم��ردان طالي‬ ‫بي‌غش��ي است كه در زمين برق مي‌زند‬ ‫و در آسمان آتش مي‌شود‪.‬‬ ‫تي��ر م��ن‪ ،‬تفنگ م��ن‪ ،‬س��پاهيانم‬ ‫كجاين��د؟ راه را ب��راي م��ادر و خواهر‬ ‫داغ��دارم ب��از كني��د خود را به جس��د‬ ‫من برسانند‪ .‬دش��منانم پس از من چه‬ ‫بيچاره‌‌‌‌‌‌‌ان��د! چون اين س��واران‪ ،‬برادران‬ ‫«چهارلنگ» و «هفت لنگ» ما هستند‪.‬‬ ‫همچون كالغ پر مي‌كشم تا تهران‪ ،‬اسم‬ ‫شاه را پاك مي‌كنم و نام شاه عليمردان‬ ‫را مي‌نويسم‪.‬‬ ‫فرزند سردار بي‌بي‬ ‫ش��يرعلي مردان فرزن��د بي‌بي مريم‬ ‫بختياري – س��ردار بي‌بي‪ -‬رئيس ايل‬ ‫چهار لنگ بود كه با اشغالگران انگليسي‬ ‫و روس��ي و نيز ب��ا اس��تبداد رضاخاني‬ ‫جنگي��د و در نهايت در س��ال ‪ 1313‬با‬ ‫وجود امان نامه‌اي كه رضا ش��اه براي او‬ ‫ص��ادر كرده ب��ود‪ ،‬در برابر جوخه اعدام‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بي بي‌مريم بختياري مادر ش��يرعلي‬ ‫م��ردان از جمله زنان روش��ن انديش و‬ ‫آزاديخواه عصر مش��روطه بود كه عليه‬

‫ویترین‬

‫برگزاري نخستين کنگره ملي‬ ‫‪ ۱۷۰۰۰‬شهيد ترور‬

‫نخستين «کنگره ملي ‪۱۷۰۰۰‬‬ ‫ش��هيد ترور کشور» ش��هريورماه‬ ‫س��ال‌جاري در مرکز همايش‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي صداوس��يما برگ��زار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن کنگ��ره ب��ا هدف‬ ‫ايران‬ ‫بررس��ي پرونده تروريسم در ِ‬ ‫پ��س از انقالب اس�لامي و تجليل‬ ‫از خانواده‌ه��اي معظ��م ش��هداي‬ ‫ترور کشور‪ ،‬همزمان با روز ملي مبارزه با تروريسم و سالگرد حادثه‬ ‫تروريس��تي انفجار دفتر نخست‌وزيري و شهادت شهيدان رجايي و‬ ‫باهنر‪ ،‬در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫همچنين قرار است در اين کنگره با حضور متفکرين و پژوهشگران‬ ‫داخلي و خارجي و همکاري انديشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها‪ ،‬از مقاالت‬ ‫ل آيد‪.‬‬ ‫برگزيده در بخش فراخوان مقاالت تجليل به عم ‌‬

‫نشر‬

‫انتشار خاطرات سردار گرجی‌زاده‬

‫کتاب «زندان الرش��ید» شامل‬ ‫خاط��رات س��ردار عل��ی اصغ��ر‬ ‫گرجی‌زاده‪ ،‬رئیس س��تاد قرارگاه‬ ‫سپاه ششم به کوشش محمدمهدی‬ ‫بهداروند برای انتشار به سوره مهر‬ ‫سپرده شد‪.‬محمدمهدی بهداروند‬ ‫درباره این اثر اظهار داشت‪« :‬زندان‬ ‫الرش��ید» ش��امل خاطرات سردار‬ ‫علی‌اصغر گرجی‌زاده‪ ،‬رئیس س��تاد قرارگاه س��پاه ششم است که‬ ‫فرمانده��ی جزایر مجن��ون را به عهده داش��ت و در تاریخ ‪67/4/4‬‬ ‫در آخرین ماه‌های جنگ تحمیلی با سقوط قرارگاه‪ ،‬هدف هلی‌برد‬ ‫عراقی‌ها قرار گرفت‪.‬این نویس��نده اضافه کرد‪ :‬او به همراه س��ردار‬ ‫علی هاشمی موفق می‌شود به نیزارهای جزیره مجنون بگریزد‪ ،‬ولی‬ ‫کمی بعد علی هاشمی شهید می‌شود و سردار گرجی‌زاده هم پس‬ ‫از ‪ 30‬ساعت مخفی شدن به اسارت عراقی‌ها درمی‌آید‪.‬‬ ‫بهداروند افزود‪ :‬سردار گرجی‌زاده‪ ،‬مدت چهارماه فرماندهی خود بر‬ ‫قرارگاه سپاه ششم را از عراقی‌ها مخفی می‌کنند و بعد از چهارماه لو‬ ‫می‌رود‪ .‬بعد از لو رفتن‪ ،‬مورد بدترین ش��کنجه‌ها قرار می‌گیرد و او را‬ ‫به زندان الرشید که مخوف‌ترین زندان عراقی‌ها بوده منتقل می‌کنند‬ ‫و ‪ 8‬س��ال اس��ارت خود را در این زندان به سر می‌برد‪.‬نویسنده کتاب‬ ‫«گمش��ده من» این کتاب را سراس��ر حادثه و هیجان توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اگر عراقی‌ها همان ابتدا می‌فهمیدند که او فرمانده سپاه ششم‬ ‫بوده‪ ،‬صددرصد او را اعدام می‌کردند و تنها به دلیل پایان یافتن جنگ و‬ ‫قبول قطعنامه از اعدام او منصرف شدند‪ ،‬ولی ایشان شکنجه‌های زیادی‬ ‫را متحمل می‌شود که در این کتاب بازگو شده است‪ .‬سردار گرجی‌زاده‬ ‫در زندان الرشید با مرحوم ابوترابی آشنا می‌شود و با ژنرال‌های زیادی‬ ‫از عراق ارتباط برقرار می‌کنند‪.‬به گفته نویس��نده‪ ،‬شروع خاطرات این‬ ‫کتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است که با محوریت حوادث‬ ‫زندان الرشید ادامه می‌یابد و همزمان با روز آزادی سردار گرجی زاده به‬ ‫پایان می‌رسد‪ .‬محمدمهدی بهداروند با اشاره به اهمیت کتاب «زندان‬ ‫الرشید» گفت‪ :‬مرتضی سرهنگی بعد از مطالعه این کتاب تاکید داشت‬ ‫که از بین تمام کتاب‌هایی که از ابتدا تا االن درباره جنگ تحمیلی کار‬ ‫کردم این یکی منحصر به فرد است‪.‬‬

‫سردار بی بی مریم‬

‫اس��تبداد محمدعلي ش��اهي جنگيد و‬ ‫در تصرف تهران نقش��ي ويژه ايفا كرد‪.‬‬ ‫بي‌بي در سال‪ 1253‬خورشيدي به دنيا‬ ‫آمد‪ 9 .‬س��اله بود كه پدرش حسينقلي‬ ‫خ��ان ايلخاني ب��ه دس��تور ناصرالدين‬ ‫ش��اه اعدام ش��د‪ ،‬مصيبتي كه س��ال‌ها‬ ‫بعد بر س��ر ش��وي‌اش ‪ -‬پدر ش��يرعلي‬ ‫مردون‪ -‬آوار ش��د‪ .‬در واقع او تا س��ال‬ ‫‪ 1316‬كه بدرود حيات‌گفت مي‌بايست‬ ‫نظاره‌گر اعدام پدر‪ ،‬همس��ر و فرزندش‬ ‫باشد‪ .‬دو سال پيش از انقالب مشروطه‬ ‫زين العابدين مراغه‌اي در «سياحتنامه‬ ‫ابراهي��م بي��ك» از زبان يوس��ف عمو‬ ‫نوش��ت‪«:‬همه‌چيز هس��ت‪ ،‬چيزي كه‬ ‫نيست قانون است‪ ،‬نظم ندارد‪ ،‬از اين‌رو‬ ‫وظيفه احدي از حاكم و محكوم رعيت‬ ‫و صاحب منصب معلوم نيست‪ ،‬و بدين‬ ‫س��بب مكتب ن��دارد‪ ،‬مالي��ات ندارد‪،‬‬ ‫رش��وت دارد‪ ،‬اس��تبداد دارد‪ ،‬اجحاف‬

‫شیرعلی مردان‬

‫دارد‪ ،‬ش��هرها خراب مان��ده‪ ،‬صحراها‬ ‫لم‌ي��زرع مانده‪ ،‬آب‌ها گنديده‪ ،‬از تعفن‬ ‫آب‌ه��ا از كوچ��ه گذر كردن مش��كل‬ ‫اس��ت‪ ،‬گداي��ان وزير گش��ته‪ ،‬وزيران‬ ‫گ��دا ش��ده‪ ،‬كار در دس��ت غير اهلش‬ ‫افتاده‪ ،‬قاپان قاپان است‪ ،‬چاپان چاپان‬ ‫اس��ت‪ »...‬در چنين اوضاع نابس��اماني‬ ‫كه از س��وي اس��تبداد داخلي تحميل‬ ‫مي‌شد و جنگ و قحطسالي ساختگي‬ ‫و كش��اكش قدرتي كه از بيرون كشور‬ ‫را م��ورد تاخ��ت و ت��از قرار م��ي‌داد‪،‬‬ ‫ش��يرزني چون بي‌بي قيام كرد؛ از يك‬ ‫س��و جنگجويان بختي��اري را به ياري‬ ‫دالوران تنگستان مي‌فرستد‪ ،‬از سويي‬ ‫با ارتش روس و انگليس مي‌جنگد و از‬ ‫سوي ديگر با استبداد داخلي‪.‬‬ ‫اين ش��يرزن پي��ش از فت��ح تهران‬ ‫مخفيانه وارد پايتخت ش��د و در ميدان‬ ‫بهارس��تان س��نگر گرفت و ب��ا قزاق‌ها‬

‫جنگي��د‪ .‬او حتي در اين هن��گام نيز از‬ ‫وضعيت نابسامان اجتماعي غافل نبود‪.‬‬ ‫آنچه وي در خاطرات خود نوشته گويي‬ ‫هماني اس��ت كه زين‌العابدين مراغه‌اي‬ ‫در س��ياحتنامه ابراهي��م بيك نوش��ته‬ ‫اس��ت‪« :‬مغ��ازه‌اي در خياب��ان الله زار‬ ‫ديدم‪ ،‬درون يك مغازه چارقد فروش��ي‬ ‫خيلي اش��ياء ط�لا و جواهر زي��ر آيينه‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬به صاحب مغازه گفتم‪:‬‬ ‫اينه��ا مال فروش اس��ت؟ ج��واب داد‪:‬‬ ‫خي��ر خانم اينه��ا را خانم‌ها گرو چارقد‬ ‫تور گذاشته‌اند‪ .‬دنيايي افسوس خوردم؛‬ ‫آنچ��ه پول در مملكت بود عوض همين‬ ‫چيزها و امثال همين چيزها به خارجه‬ ‫رفت‪ .‬حاال جواهري كه دارند بايد عوض‬ ‫پارچه تور بدهند»‬ ‫شيرعلي مردون‬ ‫عليم��ردان خ��ان در س��ال ‪۱۳۰۷‬‬ ‫جمعيت��ي ب��ه ن��ام «هي��ات اجتماعيه‬ ‫بختياري» تشكيل داد سپس راه جنوب‬ ‫به ش��مال بختياري را با انفجار پل شالو‬ ‫بست و آماده حمله شد‪.‬‬ ‫دولت رضا ش��اه وحش��ت زده از اين‬ ‫قيام‪ ،‬س��ركوب را به تيمسار شاه بختي‬ ‫س��پرد‪.‬عليمردان خان و يارانش بعد از‬ ‫يك س��ال درگيري و جن��گ پارتيزاني‬ ‫با وس��اطت بعض��ي از خوانين و گرفتن‬ ‫امان نامه تسليم و به تهران انتقال يافت‬ ‫و عاقبت در در براب��ر جوخه اعدام قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫او اج��ازه نداد چش��مانش را ببندند‪.‬‬ ‫پي��ش از فرمان آتش فري��اد زد «زنده‬ ‫باد اي��ران زنده ب��اد آزادي» و با بارش‬ ‫گلوله‌‌ها صدایش ت��ا ابد در ایران زمین‬ ‫طنین انداز ماند‪.‬‬

‫رزمنده‌اي با رفتارهاي انساني‬ ‫حسین جهانگیری‬ ‫محمد‪ -‬كه پس��ر يك��ي از مس��ئوالن وقت بود‪-‬‬ ‫با وج��ودي كه پدرش فرد مهمي ب��ود هيچ گاه زير‬ ‫س��ايه نام پدر حرفي نزد و حركتي نك��رد و اگر چه‬ ‫ن��ام فاميل��ش او را از بقیه متمايز مي‌ك��رد اما رفتار‪،‬‬ ‫منش و روحيه منحصر به فردي كه داش��ت به اضافه‬ ‫چهر‌گش��اده و خوش��رويي او بزرگترين مشخصه‌اش‬ ‫به‌حساب مي‌آمد‪.‬‬ ‫او كه از داش��تن نعمت مادر محروم بود و درخانه‬ ‫ن��زد پدر و مادر بزرگش زندگي مي‌كرد باوجود كمي‬ ‫س��ن نس��بت به پدر و خانواده خود بسيار مهربان و‬ ‫مالحظ��ه كار بود و بارها وقتي با او به منزلش��ان در‬ ‫خياب��ان فرهنگ اميريه مي‌رفتم‪ ،‬مي‌ديدم كه چطور‬ ‫براي راحتي و آسايش خانواده‌اش كار مي‌‌كند و امور‬ ‫خانه را با كمك مادربزرگش اداره مي‌كند‪ .‬محمد واقعاً‬ ‫يك استثنا بود و من نمي‌خواهم تعاريف كليشه‌اي را‬ ‫كه نسبت به جوانان وارسته آن دوران نوشته و گفته‬ ‫مي‌شود بياورم‪.‬‬ ‫با محمد به‌صورتي كام ً‬ ‫ال اتفاقي آش��نا شدم‪ .‬او‪ -‬اگر‬ ‫حافظه‌ام اشتباه نكند‪ -‬يك يا دو كالس از من پايين‌تر‬ ‫بود و من در كالس چهارم دبيرستان درس مي‌خواندم‪.‬‬ ‫روزي در حياط مدرسه قدم مي‌زدم‪ .‬كنار درختي رسيدم‬ ‫باالي سر محمد كه كتاب رياضي يكي از دوستانش را‬ ‫به دست گرفته بود و درباره حل مسأله‌اي بحث مي‌كرد‬ ‫آن‌ها را نمي‌شناختم و بي‌دليل شروع كردم به دخالت در‬ ‫بحث‌شان و كمك به حل مسأله‪.‬‬ ‫دوس��ت محمد كمي ناراحت شد اما او بدون‬ ‫اين‌كه سر سوزني عكس‌العمل منفي نشان دهد با‬ ‫خوشرويي طوري برخورد كرد كه دوستش خيال‬ ‫كرد من از قبل با محمد دوس��ت بودم‪ .‬دوستش‬ ‫پس‌از حل مسأله از من تشكر كرد اما من از رفتار‬ ‫محمد متعجب شدم و بعداً خصوصي ب ‌ه او گفتم‬ ‫كه رفتارش خيلي انساني بود و من هم اص ً‬ ‫ال قصد‬ ‫دخالت نداش��تم‪ .‬او بار ديگر مرا متعجب كرد و‬ ‫گفت‪ :‬شما خيلي كمك كردي به حل مسأله‪ .‬ما‬ ‫همه انسانيم و اگر مثل انسان با هم برخورد نكنيم‬

‫وضع اجتماعي مان از اين كه هست آشفته‌تر مي‌شود‪.‬‬ ‫به همين سادگي ما با هم دوست شديم‪ .‬بعد‌از آن بود‬ ‫كه فهميدم محمد را بچه‌ه��اي زيادي از همكالس و‬ ‫غير همكالس‪ ،‬معلم و ناظم و حتي مدير سختگيرمان‬ ‫دوس��ت دارند و براي��ش احترام وي��ژه‌اي قائلند‪ .‬همه‬ ‫مي‌گفتند او را دوست داريم چون روحيه عجيبي دارد‬ ‫اما به آن تظاهر نمي‌كند‪ .‬مدرسه ما به‌خاطر موقعيت‬ ‫مكاني پربود از فرزندان مسئوالن‌كش��ور از هر رده‌اي‬ ‫اما محمد و يكي دو نفر ديگر اس��تثنا بودند‪ .‬بعضي از‬ ‫بچه‌ه��ا ويژگي‌هاي جالبي از محم��د بيان مي‌كردند‬ ‫اما م��ن آن‌ها را در محمد نديده ب��ودم چون او اداي‬ ‫هيچ صفت نيكي را در نمي‌آورد و يك انس��ان عادي‬ ‫مي‌نمود‪ .‬من حتي نمي‌دانستم محمد با وجود اين‌كه‬ ‫از من دو س��ه س��ال كوچك‌تر اس��ت دو برابر من در‬ ‫ت زيادي از خودنشان‬ ‫جبهه‌ها حضور داشته و شجاع ‌‬ ‫داده است‪ .‬روزي محمد با دوستي كنار ديوار مدرسه‬ ‫ايس��تاده بود‪ .‬تعدادي بستني خريدم‪ ،‬به سمت آن‌ها‬ ‫رفتم و بس��تني‌ها را تعارف كردم‪ .‬دوستش گرفت اما‬ ‫محم��د تعارف مرا رد كرد‪ .‬گفتم من اين بس��تني را‬ ‫براي تو گرفتم چون ديدم لبهايت خشك شده‪ ،‬دستم‬ ‫را بر نگردان‪ .‬محمد بس��تني را گرفت‪ ،‬رو به آس��مان‬ ‫كرد‪ ،‬لبهايش لحظاتي جنبيد‪ ،‬بسم‌اهلل‌گفت و شروع به‬ ‫خوردن كرد‪ .‬اين حركت محمد خيلي به من برخورد‬ ‫ام��ا اهميت ندادم‪ .‬در ط��ول چند هفته بعد محمد را‬ ‫ديگر در حياط مدرسه نمي‌ديدم‪.‬‬ ‫از مدير پرسيدم‪ ،‬گفت اجازه گرفت و رفت جبهه‪،‬‬

‫خيلي غصه دارشدم‪ ،‬گفتم آقا دلم براي او تنگ شده‪.‬‬ ‫مدير گفت من هم فكرم نس��بت به او مغشوش است‬ ‫و كم��ي نگرانم اما فك��رش را نكن‪ .‬چندي بعد مدير‬ ‫مدرسه صدايم كرد و در حالي كه نمي‌توانست جلوي‬ ‫اشكش را بگيرد خبر شهادت محمد را داد‪ .‬از تشييع‬ ‫پرسيدم‪ ،‬گفت نتوانس��ته‌اند پيكرش را عقب بياورند‬ ‫و در منطقه مانده همان هفته مراس��مي در مدرسه‬ ‫گرفتند‪ .‬دوس��تي كه از همه به محمد نزديك‌تر بود‬ ‫و اطالعات زيادي درباره او داش��ت و آن روز من براي‬ ‫او و محمد بس��تني خريده بودم براي بيان شخصيت‬ ‫محمد پشت ميكروفن آمد و در خالل خوبي‌هايي كه‬ ‫از محمد ديده بود گفت محم��د در اكثر روزها روزه‬ ‫مي‌گرفت و معتقد بود كه روزه انسان را به شخصيت‬ ‫انس��اني و دوري از خودخواهي‌ها نزديك‌تر مي‌كند‪.‬‬ ‫او س��پس ما‌جراي بس��تني را تعريف كرد كه محمد‬ ‫به‌خاطر نشكس��تن دل دوستي ديگر (يعني من) در‬ ‫وس��ط روز روزه‌اش را با بستني افطار كرده بود و بعداً‬ ‫به او گفته بود كه اص ً‬ ‫ال نمي‌توانستم دست فالني را رد‬ ‫كنم و بستني را از او نگيرم و دلش را بشكنم‪.‬‬ ‫او هنگام گرفتن بستني موقعي كه سر به آسمان بلند‬ ‫كرده بود استغفار كرده بود از افطار بي‌موقع روزه‪.‬‬ ‫حدود ‪ 16‬سال بعد كه تفحصي‌ها پيكر محمد را به‬ ‫تهران آوردند بي‌اختيار همانطور كه پشت فرمان ماشين‬ ‫گريه مي‌كردم به سمت مسجد ارك راه افتادم‪.‬‬ ‫از دور چش��مم به پدر محم��د افتاد كه جلوي در‬ ‫ورودي ايس��تاده بود و آرام اش��ك مي‌ريخت‪ ،‬پا‌هايم‬ ‫سست ش��د‪ .‬چهره محمد جلوي چشمم آمد‪.‬‬ ‫هم او كه به انس��ان و رفتارهاي انساني احترام‬ ‫مي‌گذاش��ت‪ .‬فكر كردم چرا من بايد جلو بروم‪،‬‬ ‫تس��ليت بگويم و خود را به پدر محمد تحميل‬ ‫كنم‪ .‬اگر او مرا شناخت و خاطرات روزهايي راكه‬ ‫با پس��رش در خانه آن‌ه��ا درس مي‌خوانديم يا‬ ‫رفت و آمدهايمان را به ياد آورد و دلش سوخت‬ ‫با وجودي كه بغض گلويم مي‌خواست بتركد و‬ ‫دلم مي‌خواس��ت در مجلس محمد بنش��ينم و‬ ‫اش��ك بريزم‪ ،‬برگشتم‪ ،‬س��وار ماشين شدم و تا‬ ‫آخر مجلس درماشين گريه كردم‪.‬‬

‫نشر شاهد ‪ 48‬اثر تازه در حوزه دفاع در نوبت چاپ دارد‬ ‫انتش��ارات شاهد ‪ 90‬عنوان کتاب در حوزه‌های دفاع‬ ‫مقدس و انقالب اسالمی زیر چاپ دارد که از این تعداد‬ ‫‪ 48‬اثر تازه‌نش��ر اس��ت‪ .‬تعداد قابل توجهی از این آثار تا‬ ‫هفته دفاع مقدس منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫مديرکل انتش��ارات و اطالع‌رسانی بنياد شهيد و امور‬ ‫ايثارگران از زیر چاپ بودن ‪ 90‬عنوان کتاب در حوزه‌های‬ ‫دفاع مقدس و انقالب اس�لامی از سوی نشر شاهد خبر‬ ‫داد و گفت‪ 48 :‬عنوان کتاب این مجموعه‪ ،‬تازه‌نشر است‪.‬‬ ‫محمدعلی فقیه درباره آثار تازه‌نش��ر انتش��ارات ش��اهد‬

‫توضیح داد‪ 23 :‬اثر مس��تند‪ 13 ،‬اثر در حوزه وصیتنامه‬ ‫و ‪ 10‬اثر کتاب‌های پژوهش��ی اس��ت‪ .‬وی با بیان این‌که‬ ‫کتاب سیره‌نویسی شهید آیت‌اهلل اشرفی اصفهانی اکنون‬ ‫زیر چاپ اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه گزیده‌موضوعی‬ ‫وصیتنامه ش��هدا این‌بار‪ ،‬آث��اری را درباره والیت فقیه و‬ ‫امام زمان(عج) در دست انتشار داریم‪ .‬وصیتنامه شهیدان‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد هم با انتشار مجلد اخیر آن‬ ‫کامل می‌شود‪.‬‬ ‫مديرکل انتش��ارات و اطالع‌رساني بنياد شهيد و امور‬

‫ايثارگران همچنی��ن از زیر چاپ بودن پنج اثر در حوزه‬ ‫ک��ودک خب��ر داد و اف��زود‪ :‬در حوزه خاط��ره و یادنامه‬ ‫شهیدان ‪ 9‬اثر در نوبت چاپ قرار گرفت ‌ه است‪ .‬همچنین‬ ‫زندگینامه‌هایی درباره ش��هیدان لطیف رنجبری و زهره‬ ‫بنیانیان هم مراحل انتشار را سپری می‌کند‪.‬‬ ‫فقیه در پایان با اش��اره به زیرچ��اپ بودن مجموعه‬ ‫پژوهش��ی اعالم شهدای ‪ 10‬اس��تان از سوی نشر شاهد‬ ‫گفت‪ :‬انتظار می‌رود تعداد بس��یاری از این آثار تا هفته‬ ‫دفاع مقدس منتشر شود‪.‬‬

‫راوی‬ ‫احمد ايزدي‬ ‫براساس خاطره‌اي از عباس ايرانمنش‬

‫اتفاق خارق‌العاده‬

‫قطع ‌ه باالي گلزار ش��هداي کرمان‬ ‫کم‌کم دارد ش��کل مي‌گي��رد‪ .‬قبرهاي‬ ‫ت��ازه و چن��د قبر جديد‪ ،‬ک��ه از پيش‬ ‫آماده شده‌اند تا پذيراي شهدا باشند‪.‬‬ ‫نيمه‌ش��ب اس��ت‪ .‬اي��ن چن��د نفر‬ ‫دارند البه‌الي قبور ش��هدا مي‌چرخند‪.‬‬ ‫محمدحس��ين عدالت‌خواه جانش��ين‬ ‫گردان ‪ 411‬لش��کر ‪ 41‬ث��اراهلل‪ ،‬کنار‬ ‫قبرهاي تازه حفر ش��ده که مي‌رس��د‪ ،‬مي‌ايس��تد و کنار يکي از‬ ‫قبرها مي‌نشيند‪ .‬بعد مي‌رود توي قبر‪ ،‬مي‌خوابد و مي‌گويد‪« :‬من‬ ‫ش��هيد مي‌ش��وم و توي اين قبر دفنم‌ مي‌کنن��د‪ ».‬بين خنده و‬ ‫ش��وخي رزمنده‌ها‪ ،‬يکي از محمد‌حس��ين عکس مي‌گيرد‪ .‬چند‬ ‫روز بعد‪ ،‬عکس چاپ مي‌ش��ود و محمد‌حس��ين آن را با خود به‬ ‫خانه مي‌برد‪ .‬همان موقع‪ ،‬يکي از بس��تگانش سر‌مي‌رسد و وقتي‬ ‫محمدحس��ين را مي‌بيند که دارد عکس را نش��ان بقيه مي‌دهد‬ ‫و مي‌گويد من ش��هيد مي‌ش��وم‪ ،‬عکس را مي‌گي��رد و پاره پاره‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫مدتي بعد‪ ،‬در سال ‪ ،1367‬محمدحسين به شهادت مي‌رسد و‬ ‫پيکر مطهرش همراه با يازده شهيد ديگر عمليات بيت‌المقدس ‪7‬‬ ‫به کرمان بر‌مي‌گردد‪ .‬قرار بود يکي از شهدا به شهرستان ديگري‬ ‫منتقل ش��ود و بقيه‌ شهدا که يکي‌شان محمدحسين است‪ ،‬توي‬ ‫گلزار شهداي کرمان دفن شود‪ .‬براي همين يازده قبري را که از‬ ‫قبل آماده کرده‌اند‪ ،‬براي دفن شهدا مهيا مي‌كنند‪.‬‬ ‫گلزار ش��هدا خيلي ش��لوغ اس��ت‪ .‬وقتي کار دفن ساير شهدا‬ ‫تمام مي‌ش��ود‪ ،‬پيکر محمدحسين را به محوطه منتقل مي‌کنند‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬خانواده‌ ش��هيدي که قرار بود به شهرس��تان برود‪،‬‬ ‫از تصميم‌اش منصرف مي‌ش��ود و او را در گلزار ش��هداي کرمان‬ ‫دفن مي‌کند‪.‬‬ ‫حاال ‪ 11‬قبر پُر شد‌ه و محمدحسين روي دست اطرافيانش مانده‪...‬‬ ‫خيلي زود‪ ،‬در جايي ديگر که با س��اير شهداي تازه دفن شده‬ ‫فاصله دارد‪ ،‬قبري مهيا مي‌کنند و محمدحس��ين دفن مي‌شود‪.‬‬ ‫چند روز بعد‪ ،‬وقتي دوس��تانش از عمليات بر‌مي‌گردند و از علت‬ ‫جدايي محمدحس��ين و س��اير ش��هدايي که همزمان با او دفن‬ ‫ش��ده‌اند مي‌پرس��ند‪ ،‬با تعجب مي‌بينند او در هم��ان قبري که‬ ‫خودش پيش از شهادت گفته بود‪ ،‬دفن شده‪.‬‬ ‫ش��هادت‪ :‬روز عرف��ه س��ال ‪ ،1367‬عملي��ات بيت‌المقدس‪،7‬‬ ‫شلمچه‪.‬‬

‫پدافند‬ ‫مرخصي‌ها لغو و آماده‌باش اعالم شد‬

‫خاطره‌اي از حميد پارسا‬

‫نادعل��ي‪ ،‬مهرم��اه ‪ 64‬ب��ود‬ ‫كـه با اعزام ب��ه گـردان حضرت‬ ‫عل��ي اكبر(ع) آمد‪ .‬از اوايل بهمن‬ ‫‪ 64‬به مرخصي نرفته بود‪ .‬نادعلي‬ ‫ت��وي گروه��ان ما بود و ش��هيد‬ ‫كش��ميري مسئول دسته‌اش بود‪.‬‬ ‫او آرپي جي زن بود و در عمليات‬ ‫ام‌الرصاص(جزي��ره‌اي روب��ه‌روي‬ ‫خرمشهر كه در عمليات والفجر‪ 8‬لشكر ‪ 10‬سيدالشهدا(ع) در آن‬ ‫عمليات انجام داد كه به عمليات ام‌الرصاص مشهورش��د) مردونه‬ ‫جنگيد و بعد هم گردان علي اكبر(ع) وارد فاو شد‪.‬‬ ‫چند مرحله عمليات كرديم و بعد ماموريت خط پدافندي بين‬ ‫ج��اده البحار و كارخانه نمك به گردان داده ش��د‪ .‬خط پدافندي‬ ‫هم پركار بود چنانكه هر دقيقه و ساعتش يك عمليات بود‪ .‬توي‬ ‫همه اين درگيري‌ها نادعلي حضور داشت‪.‬‬ ‫بعد از عيد قرار شد خط پدافندي رو تحويل يك گردان ديگه بدهيم‬ ‫و بچه‌ها كه چهار ماه مرخصي نرفته بودند به مرخصي بروند‪ .‬بنابراين‪5‬‬ ‫ارديبهشت بود كه از فاو عقب اومديم‪ .‬ديدم نادعلي خيلي ابراز خوشحالي‬ ‫مي‌كنه‪ .‬پرسيدم‪ :‬نادعلي دلت براي خونه خيلي تنگ شده؟ نادعلي با‬ ‫خوش��حالي سرش رو جلو آورد گفت‪ :‬هفته ديگه خدا مي‌خواد به من‬ ‫يه فرزند عطا كنه‪ .‬براي همين خوش��حالم‪ .‬با نادعلي مشغول صحبت‬ ‫بوديم كه مقابل حسينيه شلوغ شد و يكي صدا زد برادرها! مرخصي‌ها‬ ‫لغو؛ آماده باش اعالم ش��ده‪ .‬من دويدم و خبرگرفتم و خبر اين بود كه‬ ‫دش��من در جاده فكه پيشروي كرده و به سوي انديمشك در حركت‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ 13‬ارديبهش��ت ‪ 65‬گردان علي اكبر وارد عمليات شد و‬ ‫رفتيم به جنگ تيپ زرهي دشمن‪ .‬بعثي‌ها آتش سنگيني ريختند و‬ ‫در گيرودار آتشباري دشمن‪ ،‬نادعلي به شهادت رسيد‪.‬‬

‫عملیات‬

‫نوجوان امدادگر‬

‫ب��ا آغ��از حم�لات ش��يميايي‬ ‫ع��راق علي��ه اي��ران و مجروحيت‬ ‫و به شهادت رس��يدن بسياري از‬ ‫رزمندگان‪ ،‬به عنوان گروه مراقبت‌‬ ‫وي��ژه از مجروح��ان عمليات‌هاي‬ ‫آزادســازي مهران و «كربالي ‪»4‬‬ ‫به استاديوم آزادي تهران آمديم‪.‬‬ ‫در اس��تاديوم تعداد بسياري از‬ ‫مجروحان را ديدم‪ .‬برخي از پرس��تاران و پزش��كان براي آن كه‬ ‫اين مجروحان از نظر روحي آس��يب نبينند از ماس��ك اس��تفاده‬ ‫نمي‌كردند‪ .‬من هم يكي از آن‌ها بودم‪ .‬عوامل ش��يميايي محيط‬ ‫را آلوده كرده بود و برخي از همين پرس��تاران و پزش��كان كه از‬ ‫ماسك اس��تفاده نمي‌كردند ريه‌هايشان آس��يب ديد‪ .‬اگرچه آن‬ ‫زمان اين آس��يب‌ها نمايان نبود اما با گذشت چند سال كم‌كم با‬ ‫بروز مشكالت ريوي خود را نشان داد‪.‬‬ ‫ب��ه صراحت مي‌ت��وان گفت كه تنها دليل حضور بس��ياري از‬ ‫پزشكان و پرستاران و امدادگران در جبهه و تحمل شرايط دشوار‬ ‫جنگي‪ ،‬عش��ق بود چرا كه در مدتي كه در منطقه حضور داشتم‪،‬‬ ‫پزش��كاني را مي‌ديدم كه هيچ ضرورتي به حضورشان در منطقه‬ ‫نب��ود و به راحتي مي‌توانس��تند در تهران بمانن��د اما به منطقه‬ ‫جنگي مي‌آمدند و خدمت مي‌كردند‪.‬‬


‫معمــــار مرمت بنـــا‌هاي تـــاريخي‬ ‫حسينشيخزين‌الدينمتولد‪ ۱۳۲۰‬درتهرانودانشآموختهكارشناسيارشدرشتهمعماريازدانشکده‬ ‫هنرهای زيبای دانشگاه تهران است که آغاز فعاليت حرفه‌ای‌اش به عنوان مهندس مشاور‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬بودهاست‪.‬بهسازیومرمتبناهایتاريخیومجموعههایصنعتیدرسال‌هاي‪ ۱۳۴۶‬تا‪۱۳۸۵‬از‬ ‫جملهفعاليت‌هاياينمعمارتوانمندمحسوبمي‌شود‪ .‬شيخزين‌الدينازهمانسالكهدررشتهمعماري‬ ‫از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد به کار حرفه‌اي و مطالعاتی پرداخت‪.‬‬ ‫اي��ن هنرمند معمار بر اين عقيده اس��ت که بخش‌هايي از هن��ر‪ ،‬مانند معماري که تنها در خالقيت‬ ‫ص��رف خالصه نمي‌ش��ود و آثار آن بي‌واس��طه در ش��رايط اجتماعي‪ ،‬اقتص��ادي و فرهنگي جوامع‬ ‫موث��ر مي‌افت��د‪ ،‬درواق��ع تاثي��ر مس��تقيم خالقي��ت در گ��ذران امور جامع��ه به حس��اب مي‌آيد‪.‬‬

‫ترین‬

‫بزرگترين خانه خشتي جهان در ايران‬

‫خان��ه «ح��اج آق��ا عل��ي» با‬ ‫زيربنايي بيش از ‪ 7‬هزار متر مربع‬ ‫و ب��ا معماري زيب��ا و ايراني يکي‬ ‫از بزرگترين و زيباترين خانه‌هاي‬ ‫خشتي و س��نتي جهان به شمار‬ ‫مي‌آيد که از س��وي حاج آقا علي‬ ‫معروف به زعيم اهلل رفس��نجاني‬ ‫(بزرگترين تاجر ايراني آن دوره)‬ ‫در سال ‪ 1136‬هجري خورشيدي بنا شده است‪.‬‬ ‫اي��ن خانه در روس��تاي قاس��م آب��اد – رفس��نجان در فاصله‬ ‫‪ 6‬کيلومتري ش��هر رفس��نجان قرار دارد‪ .‬خانه ح��اج آقا علي در‬ ‫س��ابق به خانه وقفي هم ش��هرت داشته اس��ت‪ .‬اين خانه داراي‬ ‫‪ 12000‬متر مربع مساحت و ‪ 7000‬متر مربع زير بنا است‪.‬‬ ‫اي��ن مجموعه نمونه‌اي زيبا و باش��کوه از معماري عصر قاجار‬ ‫اس��ت که در ‪ 5‬کيلومتري جنوب شرقي رفسنجان و در روستاي‬ ‫قاس��م آباد واقع ش��ده و مش��تمل بر ‪ 8‬قس��مت بازار‪ ،‬آب انبار‪،‬‬ ‫مس��جد‪ ،‬کاروانسرا‪ ،‬حمام‪ ،‬حس��ينيه و يخدان است که هر يک‬ ‫کاربري خاصي داشته‌اند‪.‬‬

‫‪ ë‬بنایی با قدمت ‪ 130‬سال‬ ‫قدم��ت اي��ن بن��ا نزدي��ك به‬ ‫‪ 130‬س��ال اس��ت‪ .‬در س��اخت‬ ‫خانه ياد ش��ده اصول و شيوه‌هاي‬ ‫معم��اري ايران��ي ب��ه کار گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در هماهنگي با اقليم‬ ‫منطقه و با وجود گرماي نس��بتاً‬ ‫زياد‪ ،‬خش��کي هوا‪ ،‬بادهاي متغير‬ ‫و وجود ش��ن‌هاي روان بنا حالتي‬ ‫درونگرا داش��ته و با ديوار چينه‌اي نس��بتاً بلندي محصور ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دروازه‌ رفيع و با عظمت ورودي اين خانه باشکوه است و‬ ‫داخل خانه از قسمت‌هاي مختلفي شکل گرفته است‪.‬‬ ‫دو هش��تی بزرگ و چندهش��تی کوچک ب��رای بخش بندی‬ ‫فضاها در نظر گرفته ش��ده که نخس��تین هش��تی بزرگ به زبان‬ ‫امروز اتاق انتظار مراجعان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلي قرينه‌س��ازي و‪ 2‬حفظ تق��ارن از اصولي بوده‬ ‫که مد نظر معمار س��اختمان قرار گرفته اس��ت‪ .‬خانه داراي ‪86‬‬ ‫ات��اق (هفت دري‪ ،‬پنج دري‪ ،‬س��ه دري و پس��تو) بوده که در ‪4‬‬ ‫بخش اصلي ساختمان حوضخانه‪ ،‬شاه نشين‪ ،‬پاييزي و زمستاني‬ ‫ساخته شده‌اند‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معمــــارشيشــــه‌اي‬ ‫هادي تهراني متولد سال ‪ 1334‬تهران است‪ .‬او مدت ‪ 6‬سال در ايران زندگي کرد‪ ،‬سپس در سال ‪۱۹۶۰‬‬ ‫به همراه خانواده‌اش به آلمان رفت‪ .‬پس از گذراندن دوران دبيرستان‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۷۷‬تحصيالت خود‬ ‫را در رشته معماري در دانشگاه صنعتي (براونشوايک) آغاز کرد و تا سال‪ ۱۹۸۴‬در اين رشته به تحصيل‬ ‫پرداخت‪ .‬پس از آن مدتي در مدرس ‌ه عالي (آخن) تدريس کرد و همزمان روي پروژه‌هاي معماري کار‬ ‫مي‌کرد‪ .‬او استعداد و خالقيت فراواني در اين رشته از خود نشان مي‌داد‪ .‬امروزه طرح‌ها و پروژه‌هاي‬ ‫بديع و باشکوه تهراني نه فقط در شهرهاي آلمان از جمله مونيخ‪ ،‬کلن‪ ،‬فرانکفورت و هامبورگ و برلين بلکه‬ ‫در بسياري از شهرهاي توريستي دنيا از جمله دبي‪ ،‬مسکو‪ ،‬استانبول و رم به چشم مي‌‌خورد‪ .‬يکي از عوامل‬ ‫کليدي در موفقيت تهراني‪ ،‬استفاده فراوان از شيشه است که در نمای ساختمان هایش به کار رفته است‪.‬‬

‫نگاهي به شهر پله‌اي اورامانات‬

‫شهرزيگـــوراتيکـــردستان‬

‫‌ترخينه‪ ،‬آويشن‪‌،‬پسته كوهي و گياهان‬ ‫معطر كوهستاني را هم فراموش نكنيد‪.‬‬ ‫گيوه هم كه س��وغات ويژه كردستان از‬ ‫جمله اورامان اس��ت‪ .‬قيم��ت گيوه‌هاي‬ ‫اورام��ان حدود ‪100‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫کالنه هم ناني محلي اس��ت که سبزي‬ ‫دارد و در روغن س��رخ مي‌شود و بسيار‬ ‫لذيذ است‪ .‬خوردن آن را حتماً از دست‬ ‫ندهيد‪.‬‬

‫‪ ë‬مرجان حاجي رحيمي‬

‫اورامان يکي از زيباترين ش��هرهاي‬ ‫کردستان به ش��مار مي‌رود که در بهار‬ ‫و تابس��تان طبيعت زيباي��ي دارد و آب‬ ‫و ه��واي کوهس��تاني‌اش‪ ،‬گردش��گران‬ ‫بيشتري را به سوي خود جذب مي‌کند‪.‬‬ ‫اورام��ان ح��دود ‪ 2‬س��ال اس��ت که از‬ ‫روستا به شهر تبديل شده‪ ،‬اما معماري‬ ‫«اورامان تخت» همچون اغلب شهرهاي‬ ‫استان زيباي كردس��تان‪ ،‬يك معماري‬ ‫همگون با اقليم كوهس��تاني و به شكل‬ ‫پله‌اي يا زيگوراتي اس��ت‪ ،‬به اين ترتيب‬ ‫كه مثل ماس��وله س��قف خانه‌هاي اين‬ ‫ش��هر نيز حياط خانه‌هاي پايين دست‬ ‫اس��ت‪ .‬اهالي اين ش��هر خانه‌هايش��ان‬ ‫را روي پي��چ كوهس��تان س��اخته‌اند با‬ ‫مصالحي از س��نگ و به شكل معماري‬ ‫«خشكه چين» به اين معنا كه آن‌ها در‬ ‫س��اخت خانه‌هاي سنگي از هيچ مالتي‬ ‫اس��تفاده نمي‌كنند و بين س��نگ‌هاي‬ ‫بزرگ را با خرده س��نگ پ��ر مي‌كنند‪.‬‬ ‫مردم��ان اورامان اگ��ر بخواهند خانه‌اي‬ ‫جديد بس��ازند بايد دل كوه را بشكافند‬ ‫و س��نگ‌هاي آن را خرد كنند و سپس‬ ‫از همان سنگ‌هاي خرد شده خانه خود‬ ‫را برپ��ا كنند‪ .‬باز ماندن بين س��نگ‌ها‬ ‫موجب مي‌ش��ود گياهان خودرو البالي‬ ‫سنگ‌ها رش��د كنند و نماي زيبايي به‬ ‫شهر بدهند‪ .‬هرچند در حال حاضر برای‬ ‫خانه‌هايي كه به تازگي در حال ساخت‬ ‫است‪ ،‬ديگر از سنگ استفاده نمي‌كنند‬ ‫و نماي ساختمانشان با سنگ‌های مرمر‬ ‫و گرانيت پوشانده مي‌شود‪ .‬تقريباً همه‬ ‫خانه‌هاي��ي هم كه با مصالح س��نگ در‬ ‫حال ساخت هستند يا به تازگي ساخته‬ ‫ش��ده‌اند ديگر از خش��كه چين��ي بهره‬

‫نمي‌گيرن��د و از مالت براي چس��باندن‬ ‫سنگ‌ها به هم اس��تفاده مي‌كنند‪ .‬اين‬ ‫در حالي اس��ت ك��ه «اورام��ان تخت»‬ ‫روي يك منطق��ه زلزله‌خيز قرار دارد و‬ ‫س��اخت خانه به شكل «خشكه چيني»‬ ‫كه پيشينيان از آن بهره مي‌گرفتند‪‌،‬به‬ ‫شكلي اين خانه‌ها را مقابل زلزله مقاوم‬ ‫كرده بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬کردهاي مهمان‌نواز‬ ‫كردها مردماني مهربان و مهمان‌نواز‬ ‫هس��تند‪ .‬طبيع��ت كوهس��تاني روحيه‬ ‫آن‌ها را صبور و مقاوم كرده است‪ .‬آن‌ها‬ ‫ه��ركاري از دستش��ان برمي‌آي��د براي‬ ‫مهمانانش��ان انجام مي‌دهن��د‪ .‬مردمان‬ ‫«اورامان تخت» هم با آن‌كه شهرش��ان‬ ‫هن��وز از نظر داش��تن زيرس��اخت‌هاي‬ ‫گردشگري فقير است اما هر كمكي كه‬ ‫از دستش��ان برمي‌آيد براي گردشگراني‬ ‫ك��ه مهمان شهرش��ان ش��ده‌اند‪‌،‬انجام‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬در «اورام��ان تخ��ت» هنوز‬ ‫هيچ س��رويس بهداشتي عمومي وجود‬

‫ن��دارد و حت��ي در مزار پيرش��اليار كه‬ ‫موج��ب ورود گردش��گران زي��ادي در‬ ‫ماه‌ه��اي ارديبهش��ت و بهم��ن به اين‬ ‫شهر مي‌شود‪ ،‬فقط ‪ 2‬چشمه بهداشتي‬ ‫وجود دارد كه به هيچ وجه پاس��خگوي‬ ‫خيل عظيم گردشگراني كه به اين شهر‬ ‫راهي مي‌ش��وند‪‌،‬نيس��ت‪« .‬پيرشاليار»‬ ‫يک مراسم سنتي براساس باور مردمان‬ ‫اورامان است که ساالنه ‪ 2‬بار در ماه‌هاي‬ ‫ارديبهشت و بهمن برگزار مي‌شود و هر‬ ‫سال تعداد زيادي گردشگر براي ديدن‬ ‫اين مراس��م به اين ش��هر سفر مي‌کنند‬ ‫و مي‌توان آن را فرصتي مناس��ب براي‬ ‫افزايش درآمدهاي شهر عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬گردنبندهای معطر میخک‬ ‫اگر ب��ه اورامان تخت س��فر كرديد‪،‬‬ ‫مي‌تواني��د گردنبندهاي معطري بخريد‬ ‫كه با گياه ميخك درست شده يا اين‌كه‬ ‫موج باف��ي بخريد‪ .‬ان��واع حصيربافي و‬ ‫همي��ن ط��ور محصوالت چوب��ي نيز از‬ ‫ديگر سوغاتي‌هاي اين شهر است‪ .‬عسل‪،‬‬

‫‪ ë‬اقامت در خانه‌های بومی‬ ‫اقامت در «اورامان تخت» اين روزها‬ ‫با وجود خانه‌هاي بومي كه به مسافران‬ ‫اجاره داده مي‌ش��ود‪ ،‬خيلي راحت‌تر از‬ ‫گذشته شده است‪ .‬اقامت در اين خانه‌ها‬ ‫از شبي ‪ 50‬هزار تومان شروع و به ‪200‬‬ ‫هزار تومان مي‌رس��د‪ .‬اين تفاوت قيمت‬ ‫هم بس��تگي به تعداد نف��رات دارد‪ .‬در‬ ‫اورامان هتلي هم به نام هتل «هورامان»‬ ‫وج��ود دارد كه تنها رس��توران عمومي‬ ‫شهر اس��ت و غذاهاي خوشمزه‌اي دارد‬ ‫كه البته محلي نيستند‪.‬‬ ‫‪ ë‬مسیری مارپیچ در دل کوه‬ ‫مس��ير رس��يدن ب��ه اورام��ان تخت‬ ‫مسيري مارپيچ در دل كوهستان است‪.‬‬ ‫اگر از تهران بخواهيد راهي ش��ويد بايد‬ ‫به س��نندج برويد‪‌،‬از آنجا جاده مريوان‬ ‫را پي��ش رو بگيريد و بعد راهي اورامان‬ ‫تخت شويد‪ .‬اگر بهار سفر كنيد در طول‬ ‫مس��ير دامنه‌هاي پهناور كوهستان‌هاي‬ ‫سرس��خت كردس��تان را ك��ه همگ��ي‬ ‫سبزپوش هستند مي‌بينيد‪ .‬يادتان باشد‬ ‫ب��راي بچه‌هايي كه در روس��تاهاي در‬ ‫طول مسير زندگي مي‌كنند دست تكان‬ ‫دهيد‪ .‬اين ش��هر از تهران ‪ 681‬كيلومتر‬ ‫فاصله دارد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫الهام تقی زاده سیگارودی‬ ‫گروه جامعه‬

‫موزه‌ها و طرح جامع گردشگري‬ ‫م��وزه از جمل��ه اماكن��ي اس��ت ك��ه‬ ‫بيش��تر گردش��گران داخلي و خارجي در‬ ‫وهله نخس��ت آن را ب��راي ديدن انتخاب‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫موزه‌ه��ا با توج��ه به جلب گردش��گر‬ ‫كاركردهاي متنوعي دارند و در حال حاضر‬ ‫گردشگران زيادي با هدف بازديد از موزه‌ها‬ ‫س��فر مي‌كنند‪ .‬از همين‌رو كارشناسان و‬ ‫برنامه‌ريزان گردشگري جهان‪ ،‬برنامه‌ها و تبليغات خاص و درازمدتي در‬ ‫مورد موزه‌هاي كشورشان را با هدف جذب گردشگر در دستور كار خود‬ ‫قرار داده‌اند‪.‬به گفته كارشناسان در كشور ما موزه‌هاي فراواني وجود دارد‬ ‫كه مي‌تواند يكي از اركان مهم گردشگري محسوب شود‪ ،‬اما آيا از آنها به‬ ‫شكلي که بتواند گردشگران را جذب کند‪ ،‬كام ً‬ ‫ال بهره‌برداري مي‌شود؟‬ ‫در بسياري از كشورها موزه‌ها نقش اصلي در نشان دادن فرهنگ و تاريخ‬ ‫كش��ور دارند ولي در كش��ور ما حتي بعضي از اين موزه‌ها در دسترس‬ ‫مردم قرار نمي‌گيرند و فقط افراد خاص از برخي ارگان‌ها حق ديدن آن‬ ‫را دارند‪ .‬در كش��وري مانند آلمان نزديك به ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬موزه وجود‬ ‫دارد ي��ا در مالزي موزه اس��باب‌بازي وجود دارد و يكي از اماكن ديدني‬ ‫حتي براي مردم مالزي به شمار مي‌آيد‪ .‬گاهي نمايشگاه‌هاي موقتي هم‬ ‫در اين موزه برپا مي‌شود كه موضوع‌شان بيشتر در مورد سنت‌هاي اقوام‬ ‫مختلف ساكن مالزي است و مي‌توان گفت كاركرد بسياري از اين موزه‌ها‬ ‫معرفي هنرهاي دس��تي و معماري و تاريخي اين كشور به گردشگران‬ ‫است‪.‬از سویی موزه فقط مكاني براي ترغيب يا جلب گردشگر نيست و‬ ‫اف��رادي كه به اين مكان مراجعه مي‌كنند‪ ،‬بايد اطالعات كافي در مورد‬ ‫مكان يا اشيايي كه در آن نگهداري مي‌شود هم كسب كنند‪.‬‬ ‫يكي از مش��كالت مهم و اساسي در كشور ما اين است كه برنامه‌ها‬ ‫و گاه��ي فضاي موزه‌ه��ا منطبق با فعاليت‌هاي گردش��گري و عاليق‬ ‫گردشگران نيست گاهي نيز آنقدر عميق و گسترده مي‌شود كه موزه‌ها‪،‬‬ ‫اهداف گردشگري را از كاركردهاي خود حذف مي‌كنند‪.‬‬ ‫از ديگر عواملي كه مي‌تواند در جلب گردشگر موثر باشد‪ ،‬كارشناساني‬ ‫هس��تند كه بتوانند در حوزه موزه‌داري هويت و فرهنگ كشورمان را‬ ‫به خوبي انتقال دهند‪ ،‬همچنين تبليغات كافي‪ ،‬منابع سرمايه‌گذاري‪،‬‬ ‫داشتن منابع مالي مناسب‪ ،‬تقويت و ايجاد روابط بين‌المللي نيز از ديگر‬ ‫عواملي اس��ت كه مي‌تواند بر رونق گردشگري بيفزايد‪ .‬همچنين اين‬ ‫عوامل و تدوين طرح جامع گردشگري براي موزه‌ها در كشور مي‌تواند‬ ‫گام موثري براي اعتالي گردشگري باشد‪.‬‬


‫‪16‬‬

‫خالق قصه‌هايي كه ماندگار شد‬ ‫«قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب» مهدي آذريزدي را بي اغراق مي‌توان بخشي از خاطرات‬ ‫خوبي دانست كه براي بسياري از بچه‌هاي ديروز باقي مانده است‪ .‬نويسنده‌اي كه چند سالي از‬ ‫درگذش��ت او مي‌گذرد‪ ،‬اما آثارش هنوز از جمله كتاب‌هاي شاخص كودك و نوجوان به شمار‬ ‫مي‌آيند‪ .‬سال ‪ 1300‬ديده به جهان گشود و سال ‪ 1388‬هم زندگي را ترك كرد‪ .‬به واسطه انتشار‬ ‫داستان‌هاي ماندگارش جوايز مختلفي را از آن خود ساخت‪ .‬جوايزي كه از جمله آنها مي‌توان به‬ ‫جايزه‌اي از سوی «سازمان جهانی یونسکو» اشاره كرد‪ .‬سال ‪ ۷۹‬از او به سبب نگارش داستان‌های‬ ‫قرآنی و دینی با عنوان «خادم قرآن» تقدير شد‪ .‬پس از درگذشت اين نويسنده نامدار ادبيات‬ ‫كودك و نوجوان‪ ،‬در شهر یزد با همکاری اداره پست آن شهر تمبر یادبودی از آذريزدي منتشر شد‪.‬‬

‫تازه های نشــــــر‬

‫گذرگاه‬

‫رمان گذرگاه‪ ،‬اثر «كورمك مك‬ ‫كارتي» با ترجمه كاوه ميرعباسي‪،‬‬ ‫جل��د دوم از مجموعه «س��ه‌گانه‬ ‫م��رزي» اس��ت ك��ه حوادثش در‬ ‫ميانه قرن بيستم‪ ،‬بين مرز امريكا‬ ‫و مكزيك روي مي‌دهند‪.‬‬ ‫«س��ه‌گانه م��رزي» وس��ترني‬ ‫مدرن و ش��به فلس��في است كه‬ ‫حوادث آن در ميانه قرن بيستم‪ ،‬بين مرز امريكا و مكزيك‪ ،‬به وقوع‬ ‫مي‌پيوندند‪ .‬نكته متمايز كنن��ده اين اثر با ديگر رمان‌هايي در اين‬ ‫ژانر‪ ،‬شخصيت‌هاي آن اس��ت؛ افرادي كه مانند ديگر آثار وسترن‪،‬‬ ‫مرداني با تجربه و ميانس��ال نيس��تند‪ .‬در اين داستان‌‌ها نوجواناني‬ ‫نقش دارند كه در كنار معصوميت‌شان دنبال آرزوهاي خود مي‌روند‬ ‫و از مرزهايي گذر مي‌كنند‪.‬‬ ‫رمان‌هاي «همه اسب‌هاي زيبا» و «گذرگاه»‪ ،‬دو جلد نخست اين‬ ‫س��ه‌گانه‪ ،‬آثاري كام ً‬ ‫ال مستقل و بي‌ارتباط با يكديگرند‪« .‬گذرگاه»‪،‬‬ ‫حلقه دوم از «س��ه‌گانه مرزي» تاريخچ��ه امريكاي بعد از جنگ از‬ ‫زاويه ديد شخصيت‌هاي كم سن و سالش است‪.‬‬ ‫مك كارتي در ميان چنين داس��تاني‪ ،‬چگونگي كم رنگ شدن‬ ‫زندگي س��نتي را در غرب نش��ان مي‌دهد و خشونت آشناي غرب‬ ‫وحشي را در شخصيت‌هايي قانون‌شكن متبلور مي‌كند‪.‬‬ ‫رم��ان «گ��ذرگاه» اثر «كورم��ك مك كارتي» ب��ا ترجمه كاوه‬ ‫ميرعباس��ي با قيمت ‪ 21‬هزار تومان از س��وي «كتاب نش��ر نيكا»‬ ‫منتشر شده و در دسترس عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫قصه آفاق‬

‫آلبوم قص��ه آفاق به خوانندگي‬ ‫سبحان مهدي‌پور و تار محمدامين‬ ‫اكبرپور و تنبك ايرج طباطبايي در‬ ‫قالب موس��يقي رديف دستگاهي‬ ‫ايران از سوي انتشارات آواي باربد‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫اي��ن مجموعه ش��امل قطعاتي‬ ‫چون پيش درآمد‪‌،‬ساز و آواز روي‬ ‫غزلي از ابتهاج‪ ،‬ضربي حجاز‪ ،‬ادامه‌س��از و آواز و ورود به بيات راجع‬ ‫و اوج‪ ،‬چهارپاره ضربي روي غزل بيدل دهلوي‪‌،‬ساز و آواز سيخي و‬ ‫دوبيت��ي خواني‪ ،‬تصنيف از کفم رها از عارف قزويني و رنگ درويش‬ ‫خان مي‌ش��ود‪ .‬فره��اد فخرالديني درباره ص��داي مهدي‌پور گفته‪:‬‬ ‫«صداي دلنش��يني دارد و نغمات رديف موسيقي ايران را با حس و‬ ‫حال خوبي مي‌خواند‪ .‬براي او آينده درخشان پيش‌بيني مي‌كنم و‪»...‬‬ ‫مجيد درخشاني نيز در يادداشتي آورده‪« :‬با توجه به اينکه موسيقي‬ ‫ما از قديم بر پايه تک صدايي يعني همان‌ساز و آواز قرار داشته اين‬ ‫مجموعه اثري است زيبا با تلفيقي متناسب و متوازن از‌ساز و آواز از‬ ‫يک سو و همدلي و همگني شعر و موسيقي از سوي ديگر‪»...‬‬

‫ویترین‬

‫خورشيد از پشت خيزران‬

‫نوبتي هم كه باشد نوبت معرفي‬ ‫كتاب احمد عزيزي يكي از شاعران‬ ‫كشورمان اس��ت كه از چند سال‬ ‫قبل تا به امروز در بس��تر بيماري‬ ‫به س��ر مي‌برد‪« .‬خورشيد از پشت‬ ‫خيزران» تازه‌ترين كتابي است كه‬ ‫از عزي��زي چندی پيش چاپ دوم‬ ‫آن وارد بازار كتاب شد‪.‬‬ ‫اين اثر مجموعه مراثي و روايت ادبي واقعه كربال است‪ .‬در بخش‬ ‫آغازين كتاب با عنوان س��ورۀ يحيي شكوه‌هاي «حسين بن علي»‬ ‫با نثري زيبا به رشته تحرير در آمده است‪ .‬اين مجموعه با يك نثر‬ ‫ادبي و ‪ 27‬قطعه شعر مذهبي با عناويني از جمله يادگار «حيدر»‪،‬‬ ‫«الله داغ»‪« ،‬سلطان عشق»‪« ،‬شعله در دامان»‪« ،‬جان عشاق» و‪...‬‬ ‫بخش‌هاي اين كتاب را تشكيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫همچنين قطعاتي با عنوان نوحه ‪ 2 ،1‬و ‪ 3‬در دستگاه‌هاي ماهور‪،‬‬ ‫سه گاه و شور‪ ،‬زيبايي و تازگي خاصي به اين مجموعه شعري داده‬ ‫اس��ت‪ .‬چاپ دوم اين اثر ب��ا قيمت ‪ 2‬هزار و‪ 800‬تومان از س��وي‬ ‫انتش��ارات س��روش منتشر ش��ده و در اختيار عالقه‌مندان به شعر‬ ‫آييني قرار گرفته است‪.‬‬

‫ساز‬

‫ساكسيفـون‬

‫ساکسيفون‪ ،‬س��ازی بادی و از‬ ‫خان��واده کالرینت‌ه��ا و از جنس‬ ‫فلز است که یک قمیش دارد‪ .‬این‬ ‫ساز را آدولف ساکس در سال‌های‬ ‫‪ ۱۸۴۰‬اخت��راع ک��رد و ب��ه نام او‬ ‫ساکسيفون نام گرفت‪ .‬ساکسيفون‬ ‫انواعی مانند ساکسيفون سوپرانو‪،‬‬ ‫ساکسيفون آلتو و ساکسيفون تنور‬ ‫دارد که تفاوت آنها در دامنه صدایی آنهاس��ت‪ .‬اگرچه این س��از در‬ ‫اصل برای ارکس��تر و دس��ته موزیک نظامی تهیه شد ولی امروزه‬ ‫بیشتر در موسیقی جاز و مردم‌پسند به کار می‌رود‪ .‬ساکسیفون جزو‬ ‫سازهای ارکستر سمفونیک نيست‪ .‬برخی از ساکسيفون‌های رایج‬ ‫عبارتند از ساکس��وفون سی بمل در سه نوع سوپرانو‪ ،‬تنور و باس‪،‬‬ ‫ساکسيفون می بمل (ساکسوفون باریتون)‪.‬‬ ‫در ساکس��يفون هم مثل دیگر س��ازهای ب��ادی بین تکنیک و‬ ‫تنفس تاثیر مس��تقیمی وجود دارد‪ .‬بیشتر طرفداران ساکسيفون‬ ‫هم سیاهپوستان بودند که به پرنفس بودن شهرت دارند و هر يك‬ ‫جادویی جدید به صدای آن اضافه می‌کردند و نامشان را در تاریخ‬ ‫نوازندگان ساکسيفون جاودانه کردند؛ مثل چارلی پارکر‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫چنــگ زريـن آذر‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫بي��ش از ‪ 100‬اثر آهنگس��ازي كرده و در کش��ورهاي متعدد و با خوانن��دگان مختلفي به اجراي‬ ‫کنس��رت پرداخت��ه و در جش��نواره کانبرا ‪ 2000‬در اس��تراليا مق��ام آورده‪ ،‬از طرف يونس��کو با‬ ‫ارکس��تر سمفونيک پاريس به اجراي کنس��رت پرداخته و به دعوت دولت ژاپن همراه با ‪6‬بانوي‬ ‫هنرمن��د (در زمينه‌هاي مختل��ف) با هدف تبادل فرهنگي بين بانوان ايران و ژاپن س��فر کرده و به‬ ‫اجراي برنامه پرداخته اس��ت‪ .‬آذر هاش��مي بيش از ‪ 30‬س��ال اس��ت که به تدريس‌س��از سنتور‬ ‫مش��غول اس��ت و در نوزدهمي��ن جش��نواره فجر موفق ب��ه دريافت چنگ زرين ش��ده و در س��ال‬ ‫‪1385‬موفق به اخذ درجه يک هنري (دکترا) از وزارت ارش��اد ش��د‪ .‬هاشمي در حال حاضر مدير‬ ‫مدرس��ه هنر و ادبيات (موسيقي) س��ازمان صدا و سيما و بازرس هيات مديره خانه موسيقي است‪.‬‬

‫جایگاه فراموش شده موسیقی محلی‬ ‫مينا عبدي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ وهنر‬ ‫مايلم در آغاز از ويژگي‌هاي منحصر به‬ ‫فرد موسيقي نواحي سخن بگوييد‪.‬‬ ‫موسيقي نواحي در ارتباط با جغرافيايي‬ ‫خاص ش��کل مي‌گيرد‪ ،‬گون��ه‌اي که مردم‬ ‫ب��ا آن زندگي مي‌کنند و در غالب لحظات‬ ‫اعم از ش��ادي‪ ،‬سرور‪ ،‬جنگ‪ ،‬غم‪ ،‬عزا‪ ،‬فراغ‬ ‫و تمامي احساس��ت با آن‌ها همراه اس��ت‪.‬‬ ‫به همين سبب موس��يقي فولکلور بيانگر‬ ‫شاخصه‌هاي جغرافيايي‪ ،‬مشخصه‌هاي زبان‬ ‫گفتاري‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬سنت‌ها و حتي تاريخ يک‬ ‫منطقهاست‪.‬‬ ‫‪ ë‬چرا موس�يقي نواحي ام�روز مورد‬ ‫اقبال مردم نيست؟‬ ‫اين حقيقت که موسيقي نواحي‪ ،‬امروز‬ ‫چندان که در گذش��ته ش��اهد آن بوديم‪،‬‬ ‫مورد اقبال نيس��ت؛ داليل متعددي دارد‪.‬‬ ‫اما مش��کل اصلي اين‌جاست که موسيقي‬ ‫نواحي ايران به درس��تي و به کمال معرفي‬ ‫نشده‌است‪ .‬پيش از هر قضاوتي بايد پرسيد؛‬ ‫چه امکاناتي در اختيار گروه‌هاي موسيقي‬ ‫نواحي قرار گرفته که ح��ال به عدم اقبال‬ ‫مردم صح��ه بگذاريم؟ آيا گروه‌هاي محلي‬ ‫اجازه برگزاري کنس��رت در نقاط مختلف‬ ‫ايران را داش��ته‌اند؟ پاس��خ ه��ر دوي اين‬ ‫ي اس��ت‪ .‬تنها اتف��اق حايز‬ ‫س��واالت منف ‌‬ ‫اهميت در عرصه موسيقي نواحي در ايران‪،‬‬ ‫جشنواره‌‌اي اس��ت که هر از چندگاهي در‬ ‫تهران برگزار مي‌شود که البته آن‌هم آخرين‬ ‫بار با شش سال وقفه اجرا شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬مي‌توان با حل مشکالت جشنواره‬ ‫موس�يقي نواح�ي انتظار بازگش�ت‬ ‫اين‌گون�ه موس�يقايي را به ش�رايط‬ ‫آرماني داشت؟‬ ‫البته تنها مش��کل اين هنر‪ ،‬جشنواره‬ ‫نيست‪ .‬فارغ از برگزاري جشنواره موسيقي‬

‫اشــــــاره‬ ‫«محس�ن ش�ريفيان» سرپرس�ت گروه ليان بوش�هر‪ ،‬يک�ي از معدود‬ ‫ي است‪ .‬اين‬ ‫گروه‌هاي موس�يقي محلي فعال در عرصه ملي و بين‌الملل ‌‬ ‫گروه تاکنون بارها در جش�نواره‌هاي موس�يقي سراس�ر جهان شرکت‬ ‫کرده اس�ت‪ .‬شريفيان از خانواده‌اي هم‌پيوند با موسيقي محلي بوشهر‬ ‫برآمده و علي رغم مش�کالت بي‌شمار‪ ،‬شانزده‌س�ال متوالي به عنوان‬ ‫سرپرست يک گروه موسيقي محلي به فعاليت پرداخته‌است‪ .‬شريفيان‬ ‫درباره علل کمرنگ شدن موسيقي محلي به سواالت ما پاسخ داد‪.‬‬ ‫نواحي‪ ،‬نغمه‌هاي فولکلور از توجه رسانه ملي‬ ‫به عنوان بزرگ‌ترين عامل جذب مخاطبان‬ ‫به يک هنر دور مانده است‪ .‬سوال مهم اين‬ ‫است که آيا رسانه ملي آن‌گونه که شايسته‬ ‫اين هنر اصيل اس��ت؛ به موسيقي محلي‬ ‫پرداخته و آيا هرگز براي معرفي آن گامي‬ ‫برداشته است؟ در واقع شايد سوال مهم‌تر‬ ‫اين باشد که چگونه امکان معرفي موسيقي‬ ‫نواحي ايران در رسانه ملي فراهم خواهد شد؛‬ ‫در حالي که حتي امکان نمايش سازها در‬ ‫اين رسانه وجود ندارد؟ حتي به فرض آن‌که‬ ‫خواننده نمايش داده شود؛ مي‌توان انتظار‬ ‫داشت بدون حضور نوازنده‌ها شناخت و در‬ ‫پي آن رغبت به موس��يقي فولکلور حاصل‬ ‫شود؟ در ش��رايطي که حتي مجوز اجراي‬

‫يک گروه محل��ي در همان منطقه فراهم‬ ‫نيست چگونه مي‌توان انتظار اقبال عمومي‬ ‫را داش��ت؟ اتفاقاً به نظر من اگر موسيقي‬ ‫محلي آزاد باش��د؛ مورد استقبال هم قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬به ه��ر روي مي‌توان گفت؛ عدم‬ ‫توازن امکانات و انتظارات در اين ميان شبهه‬ ‫عدم اقبال مخاطبان را به وجود مي‌آورد‪.‬‬ ‫‪ ë‬ب�ا اين وج�ود مي‌توان جش�نواره‬ ‫موس�يقي نواح�ي را معي�اري براي‬ ‫سنجش اين‌گونه موسيقايي و اقبال به‬ ‫آن دانست؟‬ ‫موس��يقي بومي ايران به تهران خالصه‬ ‫نمي‌شود که اقبال مردم پايتخت را مالک‬ ‫سنجش مقبوليت موس��يقي فولکلور قرار‬

‫دهيم‪ .‬از س��وي ديگر جش��نواره موسيقي‬ ‫بومي هر از چندگاهي گروه‌هاي موسيقايي‬ ‫را گ��رد هم مي‌آورد‪ .‬ام��ا در اين ميان يک‬ ‫نکت��ه وجود دارد و آن صالحيت گروه‌هاي‬ ‫حاضر نسبت به ساير گروه‌هاي موسيقي آن‬ ‫ناحيه‪ ،‬امکانات آن‌ها و تبليغاتشان است! اين‬ ‫حقيقت که گروه‌ها بر چه مبنا و براس��اس‬ ‫کدام معيار انتخاب مي‌ش��وند و آيا برگزار‬ ‫کنندگان بنابر کارنامه فرهنگي خود براي‬ ‫اين کار انتخاب ش��ده‌اند ياخير‪ ،‬س��واالت‬ ‫هميش��گي درباره برگزاري يک جشنواره‬ ‫اس��ت و البته متأسفانه وقتي متوليان يک‬ ‫جشنواره درباره اين‌گونه موسيقايي سخن‬ ‫مي‌گويند؛ بر اين موضوع صحه مي‌گذارند‬ ‫که اط�لاع چنداني درب��اره آن ندارند‪ .‬اما‬ ‫يکي ديگر از مشکالت جشنواره موسيقي‬ ‫نواحي عدم توجه کافي به جوانتر‌ها است‪.‬‬ ‫چرا در جشنواره‌ها جوانان مورد تقدير قرار‬ ‫نمي‌گيرند؟ مگر نه اين که موسيقي محلي‬ ‫اي��ران در عين قدم��ت و اصالت يک گونه‬ ‫موس��يقايي جوان و شاداب است و تمامي‬ ‫گروه‌هاي فعال موس��يقي نواح��ي از بدنه‬ ‫جوان جامعه هستند‪ .‬هميشه در جشنواره‬ ‫موس��يقي نواحي ايران افرادي مورد تقدير‬ ‫قرار مي‌گيرند که به س��بب کهولت سن‪،‬‬ ‫حتي توان به دست گرفتن‌ساز را هم ندارند!‬ ‫موضوعي که اين شبهه را به وجود مي‌آورد‬ ‫که موس��يقي نواحي ايران يک موس��يقي‬ ‫ي اس��ت ک��ه حتي در اين‬ ‫خموده و قديم ‌‬ ‫ص��ورت نيز بايد از آن ب��ه کمال حفاظت‬ ‫کنيم‪ .‬به نظر مي‌رسد گاه فراموش مي‌کنيم‬ ‫که يک موسيقي همچون يک بناي تاريخي‬ ‫ت است‪.‬‬ ‫از نظر فرهنگي حايز اهمي ‌‬ ‫همي��ن موضوع‌ه��اي‌ريز و درش��ت از‬ ‫مخاطب��ان موس��يقي فولکل��ور مي‌کاهد‪.‬‬ ‫اگر تمام اين عوام��ل را يکجا گرد آوريم و‬ ‫وقفه شش ساله جشنواره را بدان بيفزاييم؛‬ ‫اين موضوع که چرا در س��الن‌هاي اجراي‬ ‫جشنواره موسيقي نواحي ايران؛ تنها چهار‬ ‫صندلي پر است! قابل درك مي‌باشد‪.‬‬

‫نگاهي به رمان«پريباد» نوشته محمدعلي علومي‬

‫رمان نو با درونـمايه قصـه‌هاي عاميـانه‬ ‫علي‌اهلل سليمي‬ ‫نویسنده و پژوهشگر ادبیات‬ ‫رمان«پريباد» نوشته محمدعلي علومي اثر قابل تأملي‬ ‫در بخ��ش رمان‌هاي جديد با رويكرد جدي به قصه‌هاي‬ ‫عاميانه و افسانه‌هاي كهن است‪ .‬اين رمان در بيستمين‬ ‫دوره جاي��زه كت��اب فصل كه چندي پيش در س��نندج‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬به عنوان اث��ر برگزيده در بخش داس��تان‬ ‫ايراني انتخاب شد و همزمان در محافل ادبي مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬نويس��نده پريباد‪ ،‬محمدعل��ي علومي كه از‬ ‫نويس��ندگان فعال و پر كار در س��ال‌هاي اخير محسوب‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬فارغ‌التحصيل رش��ته علوم سياسي دانشكده‬ ‫حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است‪ .‬او در ابتداي‬ ‫كتاب‪ ،‬اثر خود را پيش��كش كرده است به استادان بي‌نام‬ ‫و نش��ان هنر قصه گويي در فرهنگ مردم‪ .‬داس��تان اين‬ ‫رمان درباره شهري به نام پريباد است كه ناگهان در يك‬ ‫ش��ب ناپديد شده‌است‪ .‬راوي اين داستان در همان ابتدا‬ ‫اين‌گونه آورده است‪«:‬هيچ قصه‌گويي نديده بودم كه قصه‬ ‫پريباد را كام ً‬ ‫ال بداند‪ .‬ش��هري بوده انگار به نام پريباد كه‬ ‫يك شب محو مي‌شود و يا توفان آن را مي‌برد و شايد‬ ‫برعكس (راوي‌ها‪ ،‬در اين مورد دچار تضادهايي شديد‬ ‫بودند) توفان شهري را مي‌آورد به نام پريباد‪.‬‬

‫نويس��نده به هنرمندان و نويسندگان ايراني است كه در‬ ‫آثارش��ان فرهنگ ايراني را به نمايش دربياورند و شكل‬ ‫گرفتن مباني انديش��ه در هنگامه تض��اد دنياي قديم با‬ ‫جديد را واكاوي كنند‪ ،‬چرا كه علومي در اين اثر موضوع‬ ‫تض��اد ميان دنياي قديم و جديد را مطرح مي‌كند‪ .‬او در‬ ‫اين باره گفته است‪ ،‬تضاد ميان دنياي قديم و جديد باعث‬ ‫شكل‌گيري فلسفه و هنر شده است‪ .‬در تاريخ هم وقتي‬ ‫بش��ر از گله‌داري و كوه‌نش��يني بيرون آمد و شهرهايي‬ ‫مانند آتن و‌پكن ساخته شد‪ ،‬انبوه حكيمان‪ ،‬نويسندگان‬ ‫و فيلسوفان پا به عرصه گذاشتند‪ .‬همچنان‌كه فيلسوفاني‬ ‫مانند كارل ياس��پرس هنوز معتقدند كه بنيان فلسفه بر‬ ‫آراي فيلس��وفان قديم متكي است و هنوز فلسفه جديد‬ ‫كاري نكرده و حرفي تازه نزده است‌؛ در حالي كه مناديان‬ ‫نظري دنياي جديد مانند مونتس��كيو‪ ،‬ژان‌ژاك روس��و و‬ ‫ديگران هر كدام تحليلي از جهان جديد دارند‪.‬‬ ‫‪ ë‬تضادی بین جهان جدید و قدیم‬ ‫درباره موضوع تضاد‌‪ ،‬در نس��بت با فضاي داس��تاني‬ ‫رمان پريباد هم مي‌ش��ود گف��ت در اين رمان تضاد بين‬

‫‪ ë‬ماجرایی حیرت انگیز از شهر پریباد‬ ‫در ادامه داس��تان‪ ،‬ش��خصيت«پير ويس»‪ ،‬راوي‬ ‫داس��تان‪ ،‬ماجراهاي��ي حيرت‌انگيز از ش��هر پريباد‬ ‫حكايت مي‌كند؛ ماجراهاي عجيب و غريب كه آن‌ها‬ ‫را از پدرش و او از پدر خود و او هم از پدر خود يعني‬ ‫مهرك‪ ،‬پسر ميرزا فرجاد شنيده است‪ .‬همسرش هم‬ ‫هرچه را درباره پريباد و مردمش و ماجراهاي شهر از‬ ‫پدر و مادر و پدربزرگ‌هايش شنيده‪ ،‬تعريف مي‌كند‪.‬‬ ‫رمان پريباد كه روايتي اسطوره‌اي درباره شهري است‬ ‫ي‬ ‫كه يك ش��به نابود شده است‪ ،‬به نوعي توصيه ادب ‌‬

‫شاعر ميدان‌هاي جنگ‬ ‫در س��ال‌هايي كه اي��ران درگير جنگ تحميلي با عراق ب��ود بارها و بارها به‬ ‫مناطق مختلف جنگي رفت؛ شعر گفت و جنگيد‪ .‬تا جايي كه مي‌توان رد پاي اين‬ ‫حضور عاش��قانه‌اش را در جاي جاي اغلب سروده هايش ديد‪ .‬حسين اسرافيلي‬ ‫متولد ‪ 1330‬در تبريز اس��ت‪ .‬از جمله فعاليت‌هاي فرهنگي اين ش��اعر انقالبي‬ ‫مي‌توان به «مس��ئوليت فرهنگي نشريه پيام انقالب (‪ 60‬تا ‪« ،»)69‬عضويت در‬ ‫ش��وراي ش��عر بنياد حفظ آثار دفاع مقدس»‪« ،‬عضويت در ش��وراي شعر وزارت‬ ‫ارشاد» و «عضويت در شوراي شعر سازمان صدا و سيما» اشاره كرد‪.‬‬ ‫اس��رافيلي س��ال ‪ 66‬در زمره شاعران برگزيده وزارت ارشاد و سال ‪ 78‬نيز به‬ ‫عنوان يكي از ش��اعران برگزيده ‪ 20‬سال انقالب مورد تقدير قرار گرفت‪ .‬از ميان‬ ‫آثار او «تولد در ميدان» اثر برگزيده دفاع مقدس در يك دوره ‪ 10‬س��اله بوده و‬ ‫از ديگر آثار او هم مي‌توان به آتش در خيمه‌ها (مجموعه ش��عر عاش��ورايي)‪ ،‬در‬ ‫س��ايه ذوالفقار (مجموعه ش��عر دفاع مقدس)‪ ،‬عبور از صاعقه‪ ،‬آئينه و سنگ و‪...‬‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬

‫جهان قدي��م و جديد با ورود جهان جدي��د به ايران در‬ ‫ش��هر فرضي پريباد ش��كل مي‌گيرد‪ .‬در ايران هم مانند‬ ‫بس��ياري از كشورهاي ش��رقي مانند هند‪ ،‬چين و غيره‪،‬‬ ‫به دليل اس��تبداد حاكمان‪ ،‬مباني عيني‪ ،‬ذهني و نظري‬ ‫دنياي جديد نتوانس��ت وارد ش��ود و اين روند در تاريخ‬ ‫قبل‌تر از ‪ 50‬سال اخير ايران با خشونت طي شده است‪.‬‬ ‫در داس��تان پريباد جداي از اسامي روايت اصلي قصه به‬ ‫اسامي اي از اساطير ملي اشاره مي‌شود كه باعث يادآوري‬ ‫آنان و قصه‌هاي مربوط به آنان مي‌شود؛ قصه‌هايي كه در‬ ‫هر كدام درس و حكمتي نهفته اس��ت‪ .‬داس��تان روايت‬ ‫روايت‌ه��اي ي��ك ماجراي كلي اس��ت ك��ه در دل خود‬ ‫ماجراهاي كوچكتر ديگري دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬روايتی نزدیک به نقالی‬ ‫نوع روايت و فضا‌س��ازي و س��اختار داس��تان نزديك‬ ‫ب��ه نقالي اس��ت و از پرده‌اي به پ��رده ديگر مي‌چرخد و‬ ‫ب��ا بازگويي هر ك��دام از ماجراها‪ ٬‬از فل��ش بك و فلش‬ ‫فورواردهايي استفاده مي‌شود‪ .‬در بيشتر ماجراها ما آخر‬ ‫آن را مي‌داني��م و كنجكاو مي‌ش��ويم چرايي و چگونگي‬ ‫ماجرا را دريابيم كه همين باعث كش��ش و جذابيت‬ ‫روايت‌ها مي‌ش��ود‪ .‬نويسنده با اس��تفاده از مفاهيم و‬ ‫فضاي قصه‌هاي قديمي برش��ي از قسمت‌هاي تاريخ‬ ‫معاص��ر را بيان كرده اس��ت‪ .‬چگونگ��ي ورود ظواهر‬ ‫مدرنيت��ه و رواج غي��ر اصولي و نابراب��ر آن درمقابل‬ ‫س��نت و كم‌رنگ ك��ردن فرهنگ بومي قس��متي از‬ ‫داستان هست‪ .‬پيام كلي داستان پريباد اين است كه‬ ‫مردانگي‪ ،‬جوانمردي ومعرفت مرام پهلوانان و اسطوره‬ ‫هاس��ت كه بايد ترويج و شناخته شود تا با تكرار آن‬ ‫پيشينه محكم فرهنگ بومي خودمان را حفظ كرده‬ ‫و براي جوانان الگوسازي كنيم‪ .‬داستان پريباد در اين‬ ‫امر مهم به خوبي ايفاي نقش كرده و رسالت خود را‬ ‫انجام داده است‪ .‬رمان پريباد در ‪ 544‬صفحه از سوي‬ ‫نشر آموت در تهران چاپ و منتشر شده است‪.‬‬

‫زخمه‌هاي تازه سه‌تار‬ ‫آموزش سه‌تار را از ‪ 7‬سالگي نزد دايي خود‪ ،‬زنده‌ياد پرويز مشكاتيان آغاز كرد و‬ ‫جزو چهره‌هاي اصلي گروه عارف در كنار دايي‌اش فعاليت مي‌كرد و در كنار سازهاي‬ ‫پرحجم گروه عارف توانست تشخصي ويژه به ظرفيت‌هاي اين ساز بدهد‪.‬‬ ‫بهداد بابايي نوازنده س��ه‌تار‪ ،‬نواپرداز‪ ،‬رديفدان و مدرس موسيقي از آموزش‌هاي‬ ‫محم��د فيروزي و زي��د‌اهلل طلوعي نيز بهره برد و نكته‌ها و ظرايف ج��واب آواز را از‬ ‫ش��جريان آموخت‪ .‬برخي از تكنيك‌ها و زخمه‌هايي كه او بر سه‌تار مي‌نوازد حاصل‬ ‫خالقيت او در اين س��از اس��ت به نحوي كه مي‌توان او را نوازنده‌اي صاحب س��بك‬ ‫در س��ه‌تار نوازي به حس��اب آورد‪ .‬بابايي از چند سال قبل به پژوهشي تطبيقي در‬ ‫رديف‌هاي موسيقي سنتي ايران دست يازيد و با خوانندگاني چون شجريان‪ ،‬ناظري‪،‬‬ ‫بسطامي‪ ،‬مختاباد‪ ،‬نوربخش و جهاندار به عنوان تكنواز سه‌تار و جواب آواز همراهي‬ ‫داش��ت‪ .‬درك بابايي از ادبيات و زبان فارس��ي و‌آشنايي عميقش با شعر كهن و نو و‬ ‫نيز تحصيالت آكادميك در اين زمينه وي را در فهم پيچيدگي‌ها و ظرايف موسيقي‬ ‫سنتي ايران مدد رسانده است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫دكتر نيما تجبر‬ ‫پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي‬

‫مشكل قديمي دانشكده‌هاي ادبيات‬ ‫همان گونه كه در يادداش��ت ديروز‬ ‫اشاره شد افرادي كه به عنوان نخستين‬ ‫استادان رشته زبان و ادبيات فارسي در‬ ‫دانش��گاه تهران انتخاب شدند اغلب در‬ ‫زمره نوابغ اين رشته جاي مي‌گرفتند و‬ ‫به همين دليل سيالبس‌ها و طرح‌هايي‬ ‫را ب��راي تدريس در دانش��گاه‌ها در نظر‬ ‫گرفتند كه مناس��ب دانشجويان عادي‬ ‫نبود‪ .‬روندي كه هنوز هم در دانش��كده‌هاي ادبيات اصالح نش��ده‬ ‫است‪ .‬طرح‌هايي كه دربردارنده هزار سال ادبيات فارسي بود‪.‬‬ ‫ش��ايد فرض آن اس��تادان اين بوده كه با ارائه اين مواد درسي‬ ‫كلي مي‌توان دانشجوياني را همچون آنچه خود بودند تربيت كرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه هنوز بعد از گذشت هشتاد س��ال از راه‌اندازي نخستين‬ ‫رش��ته زبان و ادبيات فارس��ي‪ ،‬باز هم هيچ گراي��ش بندي در اين‬ ‫رشته نداريم‪.‬‬ ‫س��والي كه در اين ميان مطرح مي‌ش��ود اين اس��ت كه چطور‬ ‫مي‌ت��وان از ي��ك دانش��جو انتظار داش��ت ك��ه حاصل تم��ام اين‬ ‫هزار س��ال را فرا بگيرد! اين مس��أله را مي‌ت��وان يكي از مهم‌ترين‬ ‫مش��كالت بر سر پيش��رفت آكادميك اين رش��ته در دانشگاه‌هاي‬ ‫كش��ور دانست‪ .‬آموزش اين رش��ته هنوز به شكل كلي و بدون در‬ ‫نظر گرفتن تقس��يم بندي‌هاي صحيح صورت مي‌گيرد و تا زماني‬ ‫كه س��يالبس‌هاي درس��ي اين رش��ته تغيير نيابد و شاهد گرايش‬ ‫بندي‌هاي متعدد در آن نباش��يم نمي‌توان انتظاري بيش از اين از‬ ‫اين فضاي دانشگاهي كلي نگر داشت‪.‬‬ ‫اين كه ما هنوز بعد از گذش��ت هش��تاد س��ال از راه‌اندازي يك‬ ‫رش��ته درآن گرايش بندي نداريم؛ اتفاق خوبي نيست‪ .‬شما حتي‬ ‫اگر از افراد عادي هم بپرسيد به شما خواهند گفت نمي‌توان از يك‬ ‫دانش��جو در زماني برابر با چهار سال كارشناسي انتظار داشت كه‬ ‫طبق عنوان رشته‌اي كه در آن درس مي‌خواند به ادبيات هزار ساله‬ ‫كشورمان احاطه پيدا كند‪.‬‬ ‫در صورتي كه اگر به عنوان نمونه رشته زبان و ادبيات فارسي در‬ ‫دانشگاه‌ها به شاخه‌هاي جزء تري همچون ادبيات تطبيقي‪ ،‬سبك‬ ‫هندي‪ ،‬ادبيات غنايي و‪ ...‬تقسيم شود ما در انتها با فارغ التحصيالن‬ ‫متخصصي روبه‌رو خواهيم شد‪ .‬درس��ت برعكس روزگار فعلي كه‬ ‫دانشجويان اين رشته در نهايت به كلياتي از زبان و ادبيات فارسي‬ ‫دسترسي پيدا خواهند كرد‪ .‬مشكلي كه ما هنوز در راستاي آموزش‬ ‫زب��ان و ادبيات كش��ورمان چ��اره‌اي براي آن نينديش��يده ايم‪ ،‬در‬ ‫بسياري از كشورهاي ديگر حل شده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه اگر س��ري به دانش��گاه‌هاي ادبيات در امريكاي‬ ‫التين كه داستان نويسي آن شهرت جهاني پيدا كرده بزنيد با فارغ‬ ‫التحصيالني روبه‌رو خواهيد ش��د كه هر يك از آن‌ها در نهايت به‬ ‫زبان و ادبيات كشورش��ان در طول يك دهه اش��راف پيدا كرده‌اند‪.‬‬ ‫درس��ت برعكس وضعيت دانش��كده‌هاي ادبيات ما كه دانشجويان‬ ‫را ب��ا موضوعات كلي در اين رش��ته روبه‌رو مي‌كنند‪ .‬از مثال‌ها كه‬ ‫بگذري��م تمام حرف من و ديگر همكارانم اين اس��ت كه‌اي كاش‬ ‫متوليان آموزشي فكري براي حال نحوه تدريس و بقاي اين رشته‬ ‫در دانشگاه‌هاي كشور بينديشند‪.‬‬

‫چکامه‬

‫عيار جوانمرد‬

‫در سرحد اس��كندريه والي اي‬ ‫بود حسام‌الدين نام‪ .‬شبي از شب‌ها‬ ‫در مس��ند بزرگي نشسته بود كه‬ ‫مردي از سپاهيان به نزد او درآمد و‬ ‫به او گفت‪« :‬ايها الوالي‪ ،‬من امشب‬ ‫بدين ش��هر داخل شدم و در فالن‬ ‫كاروانس��را فرود آمدم و پاس��ي از‬ ‫شب را در آنجا بخفتم‪ .‬چون بيدار‬ ‫ش��دم ديدم كه بدره‌اي كه دو هزار دينار در او بود از خورجين من‬ ‫گم شده‪ ».‬والي سرهنگان را فرمود كه هر كس به كاروانسرا اندر بود‬ ‫حاضر آوردند و ايشان را تا بامداد به زندان بفرستاد‪.‬‬ ‫چون بامداد ش��د از زندانش��ان به در آورد و مرد س��پاهي را نيز‬ ‫بخواس��ت و همي خواست كه ايش��ان را عقوبت كند‪ .‬ناگاه مردي‬ ‫صفها ش��كافته پيش آم��د و در پيش والي بايس��تاد و گفت‪« :‬ايها‬ ‫االمير‪ ،‬اين مردم را رها كن كه ايشان مظلومانند و مال اين سپاهي‬ ‫را من برده‌ام و بدره او همين است كه از خورجين به در آورده‌ام‪».‬‬ ‫پس بدره از آستين درآورد و در پيش والي و آن مرد سپاهي بنهاد‪.‬‬ ‫وال��ي به آن مرد گفت‪« :‬مال خود بگير ك��ه تو را به مردمان ديگر‬ ‫راهي نيست‪ ».‬حاضران آن مرد را رها كردند‪ .‬پس از آن مرد گفت‪:‬‬ ‫«ايها االمي��ر‪ ،‬اين‌كه بدره را خود به نزد تو آوردم عياري نبود بلكه‬ ‫عياري اين اس��ت كه اين بدره را دوباره از اين مرد سپاهي بربايم‪».‬‬ ‫وال��ي گفت‪« :‬اي عيار‪ ،‬چه كردي و بدره را چگونه ربودي؟» گفت‪:‬‬ ‫«ايها االمير‪ ،‬من در مصر به بازار صيرفيان ايستاده بودم كه اين مرد‬ ‫اين زرها را صرافي كرده به ميان بنهاد‪.‬‬ ‫م��ن كوچه به كوچه از پي او روان ش��دم و به دزديدن اين مال‬ ‫راهي نيافتم‪ .‬پس از آن اين مرد س��وار ش��ده سفر كرد‪ .‬من از پي‬ ‫او ش��هر به شهر همي گشتم و در گرفتن اين مال حيلت‌ها به كار‬ ‫مي‌بردم ولي به گرفتن اين مال راهي نيافتم‪.‬‬ ‫چ��ون او بدين ش��هر درآمد من نيز از پ��ي او درآمدم‪ .‬چون به‬ ‫كاروانس��را فرود آمد من نيز در پهل��وي او جاي گرفتم و به انتظار‬ ‫او بودم تا اين‌كه بخوابيد و نفير خواب از او بش��نيدم‪ .‬نرمك نرمك‬ ‫به س��وي او رفته خورجين را ب��ا اين كارد بريده‪ ،‬بدره بدين منوال‬ ‫بگرفتم‪ .‬عیار س��پس و دس��ت برده‪ ،‬بدره از پيش والي و س��پاهي‬ ‫بگرفت و به يك سو رفت‪.‬‬ ‫مردم او را مي‌ديدند و گمان مي‌كردند كه مي‌خواهد به ايش��ان‬ ‫بنمايد كه بدره را از خورجين چگونه گرفته است كه ناگاه او بدويد‬ ‫و خ��ود را به برك��ه آب بينداخت‪ .‬والي بانگ بر خادمان زد كه او را‬ ‫بگيري��د‪ .‬خادمان برفتند و رخت‌ها نكنده به بركه اندر ش��دند ولي‬ ‫آن مرد عيار از پي كار خود رفته بود‪ .‬او را بس��ي تفتيش كردند و‬ ‫نيافتند‪ .‬آن گاه والي به مرد س��پاهي گفت‪« :‬تو را به مردم دس��تي‬ ‫نماند كه ستمکار خود را بش��ناختي و مال خود را به دست آورده‬ ‫نتوانستي نگاهداش��تن‪ ».‬پس سپاهي برخاس��ته محزون برفت و‬ ‫مردمان از دست او خالص شدند‪.‬‬ ‫برگرفته از مجموعه داستان‌های هزار و یک شب‬


‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 8 6‬‬

‫‪8 4 7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 3 6 7 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 6 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 3 6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 7 5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 7 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3 5 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 8 7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3 4‬‬

‫‪6 7 3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 5 7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 7 4‬‬

‫‪2 3 4‬‬

‫‪5 4 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3 4‬‬

‫‪4 5 6 7 3 8‬‬

‫‪6 7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8 6 5 7‬‬

‫‪3 5 6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪5 8 7‬‬

‫‪2 3 5 7 8‬‬ ‫‪2 3 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3 8 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 3 2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 7 4 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 4 6 7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫سخت‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6 7 5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 3 4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫متوسط‬

‫‪5 7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8 4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 5 3 7‬‬

‫مع��اون دفت��ر زیس��تگاه‌ها و امور‬ ‫مناط��ق س��ازمان حفاظ��ت محیط‬ ‫زیست گفت‪ :‬در صورت مسدود شدن‬ ‫جریان‌های رودخانه‌ای‪ ،‬ساالنه شاهد‬ ‫كاه��ش ‪ ۱۲۰‬س��انتیمتری (ه��زار و‬ ‫‪ 200‬میلیمتر) از عمق دریاچه ارومیه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مسعود باقرزاده كریمی با اشاره به‬ ‫میزان تبخیر این حوضه آبی در خطر‬ ‫نابودی افزود‪ :‬با توجه به وضعیت كنونی‬ ‫دریاچ��ه ارومیه‪ ،‬حف��ظ جریان‌های‬ ‫زیست محیطی رودخانه‌ها برای بقای‬ ‫آن دریاچه امری حیاتی است‪.‬‬ ‫وی تاكی��د كرد‪ :‬البت��ه با توجه به‬ ‫خشكس��الی‌های پیاپی ك��ه رخ داده‪،‬‬ ‫متاس��فانه این كاهش شدیدتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬باقرزاده كریمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫این در حالی است كه متوسط تبخیر‬ ‫در حوضه دریاچه ارومیه حدود هزار و‬ ‫‪ 500‬میلیمتر در سال است و متوسط‬ ‫میزان بارش در این حوضه حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیمتر اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬مس��احت‬ ‫دریاچه ارومیه در شرایط پرآبی نزدیك‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬هزار هكتار و حوضه آبریز آن‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیون هكتار است‪.‬‬ ‫مع��اون دفت��ر زیس��تگاه‌ها و امور‬ ‫مناط��ق س��ازمان حفاظ��ت محیط‬ ‫زیس��ت گفت‪ :‬متاس��فانه در سنوات‬ ‫گذشته احداث سدهای متعددی روی‬ ‫رودخانه‌های باالدستی دریاچه ارومیه‬ ‫مانع ورود حداق��ل جریان آب به این‬ ‫دریاچه شده كه این مسأله به جریان‬ ‫زیست محیطی آن آسیب وارد كرده‬ ‫است‪ .‬به گفته باقرزاده كریمی‪ ،‬براساس‬ ‫برآوردهای كارشناس��ان دستگاه‌های‬ ‫مسئول‪ ،‬میزان نیاز دریاچه ارومیه به‬ ‫منابع آبی باالدست حدود ‪ ۳/۱‬میلیارد‬ ‫مترمكعب در سال است كه متاسفانه‬

‫این حجم در س��ال‌های گذش��ته به‬ ‫دریاچ��ه نرس��یده اس��ت‪ .‬وی اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬بخش عظیم��ی از آب مهار‬ ‫شده در پشت سدهای حوضه دریاچه‬ ‫ارومیه (ح��دود ‪ ۸۵‬درصد) به بخش‬ ‫كش��اورزی اختصاص یافته و این در‬ ‫حالی است كه بازار اقتصادی و فرآیند‬ ‫تولید محصوالت كشاورزی تا این حد‬ ‫توسعه نیافته است‪.‬‬ ‫باق��رزاده كریمی گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫حی��ات دریاچ��ه ارومیه وابس��ته به‬ ‫میزان آب ورودی رودخانه‌های حوزه‬ ‫آبریز آن اس��ت كه متاس��فانه احداث‬ ‫س��دهای متع��دد روی رودخانه‌های‬ ‫حوضه دریاچه ارومی��ه‪ ،‬ورود جریان‬ ‫آب به ای��ن دریاچه را مختل و پدیده‬ ‫خشك شدن آن را تشدید كرده است‪.‬‬ ‫دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران و‬ ‫در اس��تان آذربایجان غربی واقع شده‬ ‫‌است‪ .‬این دریاچه بزرگ‌ترین دریاچه‬ ‫ب شور‬ ‫داخلی ایران و دومین دریاچه آ ‌‬ ‫دنیا است‪.‬‬ ‫كارشناسانعلتاصلیخشك‌شدن‬ ‫این دریاچه را نرسیدن آب مورد نیاز به‬ ‫این حوضه آب��ی می‌دانند كه احداث‬ ‫س��دهای متعددی روی رودخانه‌های‬ ‫باالدستی‪ ،‬نرسیدن حقابه مورد نیاز به‬ ‫آن و پدیده خشكس��الی علت كاهش‬ ‫آب ورودی به این حوضه آبی اس��ت‪،‬‬ ‫البته ب��رای نجات دریاچ��ه ارومیه از‬ ‫سوی سازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫سازمان‌هایبین‌المللیاقداماتاساسی‬ ‫ص��ورت گرفته ك��ه مدیریت صحیح‬ ‫منابع آبی‪ ،‬تامین حقابه آن از س��وی‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬بهسازی روش‌های آبیاری‬ ‫از سنتی به صنعتی توسط وزارت جهاد‬ ‫كشاورزی و آموزش همگانی برخی این‬ ‫اقدامات است‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 3‬‬

‫‪4 7 5 8 6 3 2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫آسان‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8 6 7 5 3 2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫هر سال ‪ ۱۲۰‬سانتیمتر از عمق‬ ‫دریاچه ارومیه كم می‌شود‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪1‬‬

‫معاون دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط زیست‪:‬‬

‫‪1422‬‬

‫‪4‬‬

‫تاالب‌ها ماوای پرندگان مهاجر‬ ‫تاالب‌ها از جمله زيستگاه‌هاي طبيعي‬ ‫و غني در اين اس��تان به شمار مي‌روند كه‬ ‫س��هم بس��ياري را از كل تاالب‌هاي كشور‬ ‫شامل مي‌شود‪ .‬تاالب‌هايي همچون تاالب‬

‫بیشه‌زارهایی سبز در دل‌خوزستان‬ ‫در اط��راف رودخانه‌ه��اي كرخ��ه و‬ ‫دز بيش��ه‌زارهايي وج��ود دارد ك��ه نماد‬ ‫جنگل‌هاي گرمس��يري اس��ت و مي‌تواند‬ ‫باع��ث تعجب هرش��خصي ش��ود كه فكر‬ ‫مي‌ك��رده فقط بيابان‌هاي خش��ك را در‬ ‫اي��ن مناطق مي‌تواند ش��اهد باش��د‪ .‬اين‬ ‫بيشه‌زارها كه زماني زيستگاه شير ايراني‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به صورت نوار باريكي در دو‬ ‫ط��رف رودخانه‌هاي دز و كرخه كش��يده‬ ‫ش��ده اس��ت ويكي از بهترين و زيباترين‬ ‫مناط��ق طبيعي ايران را ب��ه وجود آورده‬

‫‪1‬‬

‫خوزستان سرزمینی زرخیز‬ ‫يكي از اين سرمايه‌هاي بسيار مهم منابع‬ ‫آبي فراوان اس��ت‪ .‬شايد در وهله اول براي‬ ‫افرادي كه اين استان را نديده‌اند و يا چندان‬ ‫اطالعاتي از اين منطقه ندارند خوزس��تان‪،‬‬ ‫بياباني خشك و بدون آب و علف باشد ولي‬ ‫اين استان از حيث زمين و مرغوبيت خاك‬ ‫و حاصلخيزي‪ ،‬يك��ي از بهترين جلگه‌هاي‬ ‫ايران به ش��مار مي‌رود ك��ه گاهي به دليل‬ ‫ويژگي‌ه��اي آب و هواي��ي قابليت توليد ‪2‬‬ ‫ب��ار محصول در س��ال را دارد‪ .‬فراواني آب‪،‬‬

‫وسعت و باروري خاك و تنوع طبيعي‪ ،‬اين‬ ‫ديار را به جلگه‌اي زرخيز و پربركت تبديل‬ ‫نم��وده ك��ه در صورت اس��تفاده صحيح و‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي كشاورزي مكانيزه به تنهايي‬ ‫مي‌تواند كش��ور را به لح��اظ فرآورده‌هاي‬ ‫كشاورزي تأمين كند و آنچه تاكنون در اين‬ ‫استان به دست آمده با برخورداري از همان‬ ‫روش سنتي است كه اگر بهره‌گيري صحيح‬ ‫از اي��ن امر صورت گيرد مي‌تواند به تنهايي‬ ‫پاس��خگوي نياز كل كش��ور باش��د‪ .‬وجود‬ ‫رودخانه‌هاي بزرگ كارون‪ ،‬كرخه‪ ،‬جراحي‪،‬‬ ‫دز‪ ،‬اروند‪ ،‬هنديان‪ ،‬شاوور‪ ،‬بهمنشير‪ ،‬مارون‪،‬‬ ‫رود زرد‪ ،‬رود هنديج��ان و رودهاي متفاوت‬ ‫ديگ��ر منابع عظيم و ه��رز آب‌هايي كه در‬ ‫تمامي ايام سال دشت‌هاي حاصلخيز استان‬ ‫را بي‌استفاده مي‌گذارد منابعي هستند كه در‬ ‫كمتر استاني يافت مي‌شود و اين حاصلخيزي‬ ‫حاصل وجود اين رودخانه‌ها است‪.‬‬

‫هورالعظيم‪ ،‬ش��يمبار‪ ،‬بامدژ و ناصري جلوه‬ ‫خاصي را به س��يماي طبيعي اين اس��تان‬ ‫داده‌اند‪ .‬همچنين اي��ن تاالب‌ها مكان‌هاي‬ ‫مناسبي براي زمس��تان گذراني پرنده‌هاي‬ ‫مهاجري هس��تند كه هر س��اله خوزستان‬ ‫را براي اقامت در فصل س��رد سال انتخاب‬ ‫مي‌كنند‪ .‬از جمله اين پرندگان مي‌توان به‬ ‫انواع اردك‌ها‪ ،‬قوها‪ ،‬پليكان‌ها‪ ،‬فالمينگو‌ها‪،‬‬ ‫باكالن مارگردن‪ ،‬اكراس آفريقايي و‪ ..‬اشاره‬ ‫كرد‪ .‬همچنين اين تاالب‌ها محل زادآوري‬ ‫پرندگان كميابي مانند اردك مرمري است‪.‬‬

‫اس��ت كه هم‌ اكنون تح��ت عنوان پارك‬ ‫ملي كرخه و پارك ملي دز تحت حفاظت‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط‌زيس��ت استان‬ ‫خوزستان قرار دارد‪.‬‬ ‫وجود جنوبي‌ترين قسمت از رشته‌كوه‬ ‫زاگرس در ش��رق اين استان يكي ديگر از‬ ‫جاذبه‌هاي طبيعي اين اس��تان به ش��مار‬ ‫مي‌آيد‪ .‬جنگل‌هاي بلوط‪ ،‬كوهس��تان‌هاي‬ ‫مرتفع و وجود جانوراني همچون كل و بز‪،‬‬ ‫پلنگ ايراني و سنجاب ايراني در اين منطقه‬ ‫از خوزس��تان فرم ديگري از اين اس��تان را‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫تمدن كهن در اين استان مي‌تواند يكي‬ ‫ديگ��ر از ارزش‌ها و جاذبه‌هاي اين اس��تان‬ ‫به ش��مار رود‪ .‬چغازنبيل‪ ،‬ش��وش دانيال‪،‬‬ ‫آسياب‌ها‪ ،‬كانال‌ها و پل‌هاي قديمي در اين‬ ‫منطقه به نمادهاي اين استان مي‌افزايد‪.‬‬ ‫كش��اورزي‪ ،‬جاذبه‌هاي طبيعي‪ ،‬تمدن‬ ‫باستاني و كهن‪ ،‬جاذبه‌هاي تاريخي و از همه‬ ‫مهمتر مردمان خونگرم صفات گمشده‌اي از‬ ‫اين استان هستند كه مي‌توان با پرداختن‬ ‫هر چه بيشتر به اين موارد در كنار استخراج‬ ‫نفت و جنگ تحميلي كليدهاي شناسايي‬ ‫خوزستان باشند‪.‬‬

‫‪3 2 7 4‬‬

‫مديركل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي از تصويب‬ ‫و امض��اي برنام��ه مديريت يكپارچه تاالب‌ه��اي بين‌الملل قوريگل و‬ ‫قره‌قشالق در استان آذربايجان شرقي خبر داد‪.‬‬ ‫بيوك رئيس��ي اين دو تاالب را در زمره تاالب‌هاي اقماري درياچه‬ ‫اروميه و ثبت ش��ده در كنوانسيون جهاني حفاظت از تاالب‌ها (سايت‬ ‫رامس��ر) عنوان و تصريح كرد‪ :‬با بحران‌هاي ناش��ي از خشكسالي در‬ ‫س��ال‌هاي اخير كه منجر به كاهش ش��ديد آب درياچه اروميه شده‬ ‫بود‪ ،‬اثرات منفي بر اين تاالب‌ها نيز س��ايه انداخته كه خوشبختانه با‬ ‫مديريت فرابخشي در استان و همكاري سازمان‌هاي مسئول تاكنون از‬ ‫وقوع بحران در تاالب‌هاي استان پيشگيري شده است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به مفاد برنامه جامع مديريت يكپارچه بر تاالب‌هاي‬ ‫قوريگل و قره قشالق‪ ،‬افزود‪ :‬در اين سند وظايف سازمان‌هاي مختلف‬ ‫جهت برقراري نظام مديريت اكوسيستمي مبتني بر اصول مديريت به‬ ‫هم پيوسته منابع آب و خاك با مشاركت موثر تمامي گروه‌هاي ذيربط‬ ‫و جوامع محلي حوضه تاالب پيش‌بيني شده كه تحت پوشش شوراي‬ ‫منطقه‌اي مديريت حوضه آبريز درياچه اروميه فعاليت خواهند كرد‪.‬‬ ‫مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان آذربايجان شرقي‪ ،‬اعضاي‬ ‫كميته اجرايي محلي مديريت تاالب را متشكل از فرماندار‪ ،‬بخشدار و‬ ‫روساي ادارات محيط زيست‪ ،‬امور آب‪ ،‬جهاد كشاورزي‪ ،‬منابع طبيعي‪،‬‬ ‫شوراهاي اسالمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوضه تاالب عنوان كرد و‬ ‫افزود‪ :‬كميته اجرايي باالترين نقش را در پيشبرد اهداف برنامه و تحقق‬ ‫چشم‌انداز ‪ 25‬ساله تاالب خواهد داشت‪.‬‬

‫وقتي صحبت از خوزس��تان مي‌ش��ود‬ ‫اولين تصويري كه در ذهن هر ش��نونده‌اي‬ ‫نقش مي‌بندد جبهه‌هاي جنگ و بيابان‌هاي‬ ‫گرم و بي‌آب و علف اس��ت زیرا افرادي كه‬ ‫اي��ن تص��ور را دارند از جنگل‌ه��اي زيباي‬ ‫خوزستان و اين منطقه حاصلخيز و پر باران‬ ‫بي‌خبر هستند‪.‬‬ ‫اس��تان خوزستان با مساحت ‪64/057‬‬ ‫كيلومتر مرب��ع در جنوب غرب��ي ايران در‬ ‫جوار خليج فارس و اروندرود قرار دارد كه از‬ ‫اين حيث جزو استان‌هاي بزرگ كشورمان‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫خوزستان از استان‌هايي است كه در طول‬ ‫جنگ هش��ت ساله دچار آسيب و خسارت‬ ‫فراواني ش��د‪ .‬اش��غال طوالني‌مدت برخي‬ ‫مناطق استان‪ ،‬موش��ك‌باران دائمي برخي‬ ‫ش��هرها و حمالت هوايي و زميني همه و‬ ‫همه باعث آسيب‌هاي فراوان به سرمايه‌هاي‬ ‫طبيعي و انساني و زيرساخت‌هاي فرهنگي‪،‬‬ ‫اجتماع��ي و اقتص��ادي آن ش��دند ولي با‬ ‫وجود همه اين مشكالت و مصيبت‌ها براي‬ ‫اين اس��تان‪ ،‬خوزس��تان همچنان يكي از‬ ‫سرمايه‌هاي كشور به شمار مي‌رود‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫تصويب برنامه مديريت يكپارچه تاالب‬ ‫بين‌المللي قوريگل و قره قشالق‬

‫فرشاد اسكندري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫يكي از جاذبه‌هايي طبيعي منحصر‬ ‫به فرد كش��ورمان كه ش��ايد كمتر به‬ ‫آن پرداخته شده باش��د بيشه‌زارهاي‬ ‫دز و كرخه در استان خوزستان است‪.‬‬ ‫جنگل‌هاي��ي كه صحب��ت از آنها باعث‬ ‫تعجب كس��اني مي‌ش��ود كه اطالعات‬ ‫زي��ادي از اي��ن خطه از س��رزمين‌مان‬ ‫ندارن��د‪ .‬هم��واره صفت سرس��بزي و‬ ‫زيبايي را به اس��تان‌هاي ش��مالي كش��ور نس��بت مي‌دهيم‪ ،‬در‬ ‫صورتي كه قطعاً جنگل‌هاي كرخه و دز هم در زيبايي و س��بزي‬ ‫بي‌نظيرند‪.‬‬ ‫پارك‌هاي ملي دز و كرخه مناطقي هس��تند كه از س��ال‌هاي‬ ‫دور تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬اين نواره��اي باريك كه اط��راف دو رودخانه كرخه و دز‬ ‫قرار دارند زيس��تگاه مناس��بي را براي حي��ات وحش اين منطقه‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ .‬ش��ير ايراني روزگاري در اين بيش��ه‌زارها‬ ‫زندگي مي‌كرد ولي متأس��فانه امروزه فقط يادي از اين س��لطان‬ ‫جنگل باقي مانده است‪ .‬گوزن زرد ايراني از ديگر پستانداران اين‬ ‫منطقه است كه پس از رهايي از انقراض هم‌اكنون در سايت‌هاي‬ ‫تكثير و پرورش دز و كرخه نگهداري مي‌شوند تا در آينده در اين‬ ‫مناطق رهاس��ازي شوند‪ .‬گرگ‪ ،‬ش��غال‪ ،‬روباه‪ ،‬گراز‪ ،‬رودك عسل‬ ‫خوار‪ ،‬خدنگ بزرگ و خرگوش نيز از ديگر پستانداران اين مناطق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫زيس��تگاه‌هاي دز و كرخ��ه يك��ي از مهمتري��ن مكان‌ه��اي‬ ‫جوجه‌آوري پرندگاني هس��تند كه تعدادي از آن‌ها از شمال قاره‬ ‫آفريق��ا به اين مناط��ق مهاجرت مي‌كنند‪ .‬ميوه خور‪ ،‬گنجش��ك‬ ‫رودخانه‌اي‪ ،‬گنجش��ك گلو زرد و‪ ...‬از جمله اين پرندگان هستند‪.‬‬ ‫دراج ه��م پرنده‌اي حمايت ش��ده از خانواده ماكيان اس��ت كه از‬ ‫قديم جزو پرندگان مهم اين مناطق و استان خوزستان بوده است‪.‬‬ ‫ليكو‪ ،‬ديدومك‪ ،‬بلبل خرما و اردك مرمري تنها بخشي از پرندگان‬ ‫اين مناطق را شامل مي‌شوند‪.‬‬ ‫وجود ‪ 2‬رودخانه مهم در اين مناطق باعث ش��ده تنوع زيادي‬ ‫از آبزيان و دوزيستان در اين مناطق وجود داشته باشد‪ .‬الك‌پشت‬ ‫فراتي هم كه از گونه‌هاي كمياب در دنيا به شمار مي‌آيد را تنها‬ ‫در اين مناطق مي‌توان مشاهده كرد‪ .‬در مجموع اين دو منطقه با‬ ‫وجود قابليت‌هاي بسيار باالي گردشگري و توريستي جزو مناطقي‬ ‫هس��تند كه كمتر معرفي ش��ده‌اند و به علت دوري از پايتخت و‬ ‫عوامل ديگر همچنان در ذهن عموم ناشناخته مانده‌اند‪.‬‬

‫‪6 5 8‬‬

‫زیست بوم‬

‫جنوب سرسبزتر از شمال‬

‫‪6‬‬

‫س��رهنگ محمد دهرويه‪ ،‬فرمانده يگان حفاظ��ت منابع طبيعي‬ ‫اس��تان تهران از آغاز طرح تش��ديد مقابله با متجاوزان به اراضي ملي‬ ‫اين اس��تان خب��ر داد و گفت‌‪ :‬در ايام و مناس��بت‌هاي پيش رو يگان‬ ‫حفاظت منابع طبيعي استان تهران به صورت ويژه در آماده‌باش كامل‬ ‫خواه��د بود و ب��ا هرگونه تخريب و تص��رف غيرقانوني به اراضي ملي‬ ‫و همچنين با پديده زمين‌خواري به‌ش��دت برخورد مي‌ش��ود‪ .‬وي در‬ ‫افزود‪ :‬نظر به اين كه در آس��تانه بيست و چهارمين‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و همچنين انتخابات‬ ‫رياست جمهوري و ش��وراها قرار داريم‪ ،‬يگان حفاظت منابع طبيعي‬ ‫اس��تان تهران در قالب گش��ت‌هاي ويژه‌اي در اين ايام به حفاظت از‬ ‫اراضي ملي و عرصه‌ه��اي منابع طبيعي خواهد پرداخت‪ .‬دهرويه در‬ ‫ادام��ه اضافه كرد‪ :‬از آنجا كه عرصه‌هاي ملي از اهميت و ارزش بااليي‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬پيش��گيري از هرگونه تخري��ب و تصرف غيرمجاز و‬ ‫مقابله با زمين‌خواري به طور جدي در دستور كار اين يگان قرار دارد‬ ‫كه در ايام و مناس��بت‌هاي پيش رو اين رويكرد تش��ديد خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي اس��تان تهران با اشاره به اين كه‬ ‫اج��راي احكام قضايي و رفع تص��رف از اراضي ملي با قوت ادامه دارد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬براس��اس مصوبات اخير شوراي حفظ حقوق بيت‌المال‬ ‫استان تهران مقرر ش��ده هر هفته حداقل يكي از احكام قضايي اجرا‬ ‫و نس��بت به بازپس‌گيري اراضي ملي از متصرفان اقدام ش��ود‪ .‬وي از‬ ‫عموم مردم و دوستداران طبيعت خواست در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫تخريب و تص��رف غيرقانوني عرصه‌هاي منابع طبيع��ي موضوع را از‬ ‫طري��ق ش��ماره‌هاي ‪ 09696‬و ‪ 88441626‬در اختيار يگان حفاظت‬ ‫منابع طبيعي استان تهران قرار دهند‪.‬‬

‫فرشاد اسكندري‬ ‫کارشناس ارشد محیط زیست‬

‫‪9‬‬

‫طرح تشديد مقابله‬ ‫با متجاوزان به اراضي ملي‬

‫ذره‌بین‬

‫‪5 4 8‬‬

‫منابع طبیعی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خوزستان‪ ،‬بهشت ناشناخته‬

‫پیشرفت ‪ 50‬درصدی الیروبی تاالب انزلی‬

‫مدیــ��رکل حــفاظت‬ ‫محی��ط زیس��ت گی�لان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه دنب��ال اجرای‬ ‫پ��روژه مدیریت اکولوژیک‬ ‫ت��االب انزل��ی‪ ،‬عملی��ات‬ ‫الیروبی و برداشت رسوبات‬ ‫پهن��ه ت��االب بال��غ بر ‪۵۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪ .‬امیر عبدوس‬ ‫با بی��ان ای��ن ک��ه پایش‬ ‫اکولوژیک تاالب انزلی یکی‬ ‫از محورهای پروژه مدیریت تاالب انزلی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫در راس��تای اجرای این پروژه ایس��تگاه پایش آنالین تاالب انزلی در‬ ‫مصب تاالب احداث و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون ‪ ۹‬پارامتر فیزیکی و‬ ‫شیمیایی تاالب به صورت آنالین روی وب‌سایت این اداره کل نمایش‬ ‫داده می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی همه ‪ ۵‬پاس��گاه محیط‌بانی ت��االب انزلی مجهز به‬ ‫دوربین‌های پایش تاالب شدند‪ .‬عبدوس تاکید کرد‪ :‬تاکنون عملیات‬ ‫الیروبی و برداشت رسوبات پهنه تاالب انزلی بالغ بر ‪ 50‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته است در عین حال عملیات احداث تله رسوب‌گیر روی‬ ‫رودخانه پسیخان‪ ،‬احداث تله رسوب‌گیر روی رودخانه سیاه درویشان‬ ‫و احداث تله رسوب‌گیر روی رودخانه شیله سر با ‪ 90‬درصد پیشرفت‬ ‫رو به اتمام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬احیاي آبراهه‌های قدیمی و احداث آبراهه‌های جدید نیز‬ ‫با پیشرفت ‪ ۱۰۰‬درصدی به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل محیط زیس��ت گیالن ب��ا بیان این که پ��روژه مدیریت‬ ‫اکولوژیک تاالب انزلی با مش��ارکت آژان��س همکاری‌های بین‌المللی‬ ‫کشور ژاپن انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تدوین دستورالعمل اکوتوریسم‬ ‫در تاالب‪ ،‬تدوین دستورالعمل پایش تاالب‪ ،‬زون‌بندی تاالب‪ ،‬آموزش‬ ‫زیست محیطی ذینفعان و بهره‌برداران‪ ،‬توسعه نهادی (ایجاد تشکیالت‬ ‫و ستاد متشکل از تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل و بهره‌برداران‬ ‫و ذی‌نفعان ب��رای مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی) از دس��تاوردهای‬ ‫اجرای این پروژه بوده است‪.‬‬ ‫به گفته عبدوس‪ ،‬در ‪ ۲۶‬نقطه در تاالب به مدت ‪ ۱۶‬ماه نمونه‌برداری‬ ‫و آزمایشات پارامترهای فیزیکی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬بیولوژیکی‪ ،‬فلزات سنگین‬ ‫و سموم انجام شد همچنین تاکنون به‌روزرسانی مطالعات طرح جامع‬ ‫تاالب به طور ‪ 100‬درصد انجام شده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بررسی‬ ‫امکان پرورش کپور ماهیان‪ ،‬بررس��ی امکان پرورش ماهیان اقتصادی‬ ‫در اراضی حاشیه تاالب و مولدسازی ماهیان بومی تاالب انزلی از جمله‬ ‫پروژه‌های در دست اجرای این اداره کل است‪.‬‬

‫زیست شهر‬

‫‪1‬‬

‫تاالب‬

‫پ��ارك مل��ي گلس��تان ي��ا جن��گل گلس��تان منطق��ه حفاظت ش��ده‌اي در ش��رق اس��تان‬ ‫گلس��تان و غرب اس��تان خراس��ان ش��مالي اس��ت‪ .‬پارك گلس��تان‪ ،‬قديمي‌تري��ن پارك‬ ‫مل��ي ثب��ت ش��ده در كش��ور اي��ران و پناهگاه��ي كم‌نظير ب��راي حيات‌وحش اس��ت كه‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬گون��ه گياه��ي و ‪ ۳۰۲‬گون��ه جان��وري‪ ،‬از جمل��ه نيم��ي از گونه‌هاي پس��تانداران‬ ‫اي��ران را در ح��دود ‪ ۹۰۰‬كيلومت��ر مرب��ع مس��احت در خ��ود ج��اي داده اس��ت‪.‬‬ ‫اصلي‌ترين مسير ارتباطي شمال كشور و استان خراسان از اين جنگل مي‌گذرد‪ .‬اين جاده دقيق ًا در‬ ‫طوالني‌ترين و گودترين دره اين منطقه كوهستاني احداث شده است كه از روستاي تنگراه در غرب‬ ‫پارك ملي آغاز شده و تا روستاي دشت مماس با حد جنوبي پارك به سمت بجنورد امتداد مي‌يابد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫پارك ملي كوير‪ ،‬تنها پارك ملي در ايران اس��ت كه به گفته س��ازمان محيط‌زيست‬ ‫در آن هيچگون��ه س��كونتگاه انس��اني‪ ،‬معدن��ي و پروان��ه چ��راي دام وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫پ��ارك مل��ي كوير در گذش��ته يك��ي از بهتري��ن زيس��تگاه‌هاي گورخ��ر ايراني بود‬ ‫ول��ي اكنون نس��ل آن از ميان رفت��ه و از اوايل دهه ‪ ۱۳۶۰‬هي��چ گورخري در اين‬ ‫منطق��ه مش��اهده نشده‌اس��ت‪ .‬يوزپلنگ آس��يايي ديگر حيواني اس��ت كه نس��ل آن‬ ‫در اي��ن منطقه ب��ا خطر جدي روبه‌رو اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬دوربين‌ه��اي تله‌اي‬ ‫پ��روژه حفاظ��ت از ي��وز در دو نوب��ت ‪ ۸‬قطع��ه عكس از ‪ ۳‬ي��وز را در اي��ن منطقه‬ ‫ثب��ت كردن��د‪ .‬ای��ن اولین مش��اهده یوز در ای��ن منطقه پ��س از س��ال ‪ 1381‬بود‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫پارك ملي گلستان؛ قدیمی‌ترین پارک ثبت شده در کشور‬

‫‪3 7‬‬

‫پارك ملي كوير؛ زیستگاه یوزپلنگ آسیایی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬


‫شناسايي زنان موفق‬ ‫مینو مس��افر ‪ -‬معاش��رت با افراد موفق زمينه‌س��از رسيدن به موفقيت اس��ت‪ ،‬زيرا رفت و‬ ‫آم��د و هم‌صحبتي با اين افراد موجب مي‌ش��ود كه طرف مقابل احس��اس انرژي و ش��ادابي‬ ‫ك��رده و ب��ه دنبال آن به فك��ر ايجاد يك تحول و تغيي��ر بزرگ در زندگي‌اش باش��د‪ .‬با زنان‬ ‫ب دوس��تي و ه��م صحبتي را باز كني��د‪ .‬هرگز به اين‬ ‫موف��ق و فع��ال در زمينه‌هاي مختلف با ‌‬ ‫مس��أله فكر نكنيد كه از آن‌ها عقب‌تر هس��تيد و اين هم‌صحبتي و نزديك شدن باعث تحقير و‬ ‫كوچك ش��دن شما مي‌ش��ود‪ .‬اين‌گونه نگاه كنيد كه همه افراد با هم تفاوت‌هايي دارند و شما‬ ‫ب��راي تقويت و ايجاد ويژگي‌هايي كه فاقد آن هس��تيد بايد با صاحب��ان اين ويژگي‌ها مراوده‬ ‫و رفت و آمد داش��ته باش��يد تا هم انرژي الزم را كس��ب كنيد هم خالقيت‌تان تقويت ش��ود‪.‬‬

‫خط زندگي‬ ‫مهربانيبدونچشمداشت‬

‫آمارها نشان مي‌دهد افرادي كه تمايل‬ ‫دارند به ش��كل داوطلبانه و خيرخواهانه‬ ‫به ديگران كمك كنند ‪ 44‬درصد بيشتر‬ ‫از افرادي كه اين تمايل را از خود نشان‬ ‫نمي‌دهن��د و در برابر هر كاري تمايالت‬ ‫مادي دارند‪ ،‬عمر مي‌كنند‪.‬‬ ‫بررس��ي محقق��ان نش��ان مي‌ده��د‬ ‫آنتي‌بادي‌ه��اي بيش��تري در ب��دن اين‬ ‫اف��راد پس از احس��اس رضاي��ت دروني‬ ‫ترشح مي‌ش��ود‪ .‬تاثيرات زيست‌شناسي‬ ‫ش��فقت بر سيس��تم ايمني بدن‪ ،‬مغز و‬ ‫هورمون‌ها ب��ه عنوان آخرين نظريه‌هاي‬ ‫علمي در اين زمينه مطرح شده است‪.‬‬ ‫اگر تمايل داريد به عنوان يك زن اين‬ ‫احساس را در خود تقويت كنيد و عالوه بر‬ ‫كمك به ديگران‪ ،‬بر طول خط عمر خود‬ ‫نيز بيفزاييد از الك تنهايي و خودخوري‬ ‫بي��رون بياييد‪ .‬معن��اي واقع��ي زندگي‬ ‫را در كم��ك ب��ه ديگ��ران و فعاليت‌هاي‬ ‫خيرخواهان��ه و بدون چشمداش��ت پيدا‬ ‫كني��د‪ .‬مرور زندگ��ي اف��راد قديمي‌تر و‬ ‫نس��ل‌هاي گذشته حكايت ملموسي را از‬ ‫اين مس��أله پيش روي ق��رار مي‌دهد‪ .‬در‬ ‫گذش��ته افراد براي ش��اد كردن هم‪ ،‬به‬ ‫ديگ��ران كمك مي‌كردن��د و از فضاهاي‬ ‫منفع��ت طلبان��ه و س��ودجويانه فاصله‬ ‫بيش��تري داش��تند به همين علت خط‬ ‫عمري طوالني‌تر برايشان ترسيم مي‌شد‪.‬‬ ‫عطر مهرباني‌هاي بدون چشمداش��ت در‬ ‫مس��ير زندگي‪ ،‬باعث دست‌يافتن به عمر‬ ‫نوح مي شود‪.‬‬

‫ایراندخت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آرش محم��دی ‪ -‬باور نداش��تم روزي كه تو نباش��ي‪ ،‬روزي كه از تو دور باش��م‪ .‬با اين‌كه‬ ‫ب��ه همه چي��ز رس��يده‌ام ب��ا اين‌ك��ه روي بلندترين قله‌ه��ا ايس��تاده‌ام و مرز بي‌ني��ازي در‬ ‫ي��ك قدمي من اس��ت‪ ،‬با اين‌كه خود مادر ش��ده‌ام‪ ،‬با اين‌كه‪ ...‬باور نداش��تم ت��ا اين اندازه‬ ‫احس��اس تنهاي��ي كنم‪ .‬باور نداش��تم كه در اوج بي‌ني��ازي و با وجود اين‌ك��ه خيلي‌ها به من‬ ‫وابس��ته‌اند و تكي��ه‌گاه خيلي‌ها هس��تم‪ ،‬با اين‌كه س��تون خانواده‌اي ش��ده‌ام‪ ،‬هن��وز كه هنوز‬ ‫اس��ت ب��ه نف��س گرم تو‪ ،‬محتاج هس��تم‪ .‬ب��دون تو چش��مانم آن ف��روغ گذش��ته را ندارد و‬ ‫ضربان قلبم چنان به تنگنا مي‌افتد به اين باور رس��يده‌ام در هر س��ن و س��الي كه باش��م‪ ،‬نياز‬ ‫دارم در آس��تانه در خانه‌اي كه تو چش��م و چراغش هس��تي بايس��تم و بگويم‪ - :‬مادر سالم!‬

‫ذره‌بینیکجامعه‌شناسبرنقاطمثبتومنفیپیوستندخترانبهشبکه‌هایاجتماعی‬ ‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬

‫هما صدر‬

‫‪18‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مادر سالم‬

‫دل به دریا زدن‌هــای مجازی‬

‫حضور برخي دختران در شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان يك جزو جدايي‌ناپذير زندگي در قرن ‪ 21‬تعريف شده‬ ‫است‪ .‬در اين شبكه‌هاي اجتماعي و در فضاي مجازي به وجود آمده مي‌توان قبل از هر چيز در مورد شبكه مجازي‬ ‫فيس بوك صحبت كرد‪ .‬بيشترين مسأله‌اي كه در اين فضا دختران را تهدید مي‌كند دوستي‌ها و ارتباطاتي است‬ ‫كه ممكن اس��ت آنها را درگير فريب و نيرنگ كند‪ .‬اغلب جامعه‌شناس��ان با يك رويكرد علمي جامعه شناختي‬ ‫به آن نگاه مي‌كنند آن‌ها بر اين باورند انسان‌ها در اجتماع سعي مي‌كنند در جمع و گروه با نقابي كه به چهره‬ ‫كش��يده‌اند حاضر ش��وند و با آن چيزي كه در پشت صحنه وجود دارد‪ ،‬متفاوت هستند‪ .‬دكتر عاليه شكر بيگي‪،‬‬ ‫جامعه شناس و مدرس دانشگاه مي‌گويد‪ :‬به‌طور قطع تمام ارتباطاتي كه در شبكه‌هاي مجازي مانند فيس‌بوك‬ ‫شكل مي‌گيرد يك ارتباط كامل نيست زيرا بحث ارتباطات به دو مقوله كالمي و غيركالمي ختم مي‌شود كه هر‬ ‫يك داراي ويژگي‌هاي خاص خود است‪ .‬ارتباطات كالمي كامل‌ترين نوع رابطه به‌شمار مي‌رود و افراد مي‌توانند‬ ‫از كالم و حركات بدن استفاده كنند از سوي ديگر نوع ارتباطات حضوري‪ ،‬چهره به چهره نتايج مثبتي از ارتباط‬ ‫را بين دو فرد ايجاد مي‌كند‪ .‬اما ارتباطات در شبكه مجازي فيس بوك به صورت غير كالمي و‪...‬‬ ‫تعريف شده است كه بسياري از ويژگي‌هاي رفتاري افراد پوشيده مي‌ماند‪ .‬از اين‌رو نمي‌توان‬ ‫به اين شبكه‌هاي مجازي اعتماد كامل داشت‪ .‬دست اندركاران اين شبكه اهداف تجاري‬ ‫پنهاني را راه‌اندازي كرده‌اند و طبق آمارهاي به دست آمده اين شهر الكترونيك حدود‬ ‫يك ميليارد نفر كاربر دارد كه روزانه به جمعيتش افزوده مي‌شود‪.‬‬ ‫بریده از زمان و امکان‬ ‫اين جامعه‌شناس در ادامه مي‌افزايد‪ :‬با نگاهي دقيق‌تر‬ ‫مي‌ت��وان گفت‪ ،‬دختراني كه در اين فضاها به ارتباطات‬ ‫دوس��تانه مي‌پردازند‪ ،‬وارد فرهنگ جديدي مي‌شوند و‬ ‫نگرش آن‌ها براساس باورهاي جامعه‌اي كه در آن رشد‬ ‫كرده‌ان��د‪ ،‬نيس��ت‪ .‬در اين فضا دختران بري��ده از زمان‬ ‫و م��كان و ب��ا جامعه خود دچار تضاد ش��ده‌اند و نوعي‬ ‫گسس��ت و ش��كاف بين دختران با جامعه واقعي خود‬ ‫ايجاد مي‌شود‪ ،‬کما اين‌که براساس نتايج به دست آمده‬ ‫از تحقيقات چنين گسس��تي در ميان نسل‌هاي حاضر‬ ‫در خانواده پديدار ش��ده اس��ت‪ .‬دختران در اين فضاي‬ ‫مجازي هيچ عامل كنترل‌كننده‌اي را احساس نمي‌كنند‬ ‫و با مخاطبان بسياري در گروه‌هاي سني مختلف ارتباط‬ ‫برقرار مي‌كنند و در اين صفحات‪ ،‬عكس‌ها‪‌،‬يادداشت‌ها‬ ‫و كامنت‌هاي��ي را از مخاطبان نقاب��دار دريافت کرده و‬ ‫متقاب ً‬ ‫ال در صفحات ديگران پيام‌هاي مختلف مي‌گذارند‪،‬‬ ‫از اين‌رو چطور مي‌توان تصور داشت كه احتمال انحراف‬ ‫و فري��ب براي آنان در پيش نباش��د؟ هنوز براي حضور‬

‫صرفه‌جویی‬ ‫سالمت و آرامش را با هم پيدا كنيد‬

‫در ش��بكه اجتماعي فيس‌بوك در نظام آموزشي فرهنگ‌سازي صورت نگرفته اس��ت‪ .‬از اين‌رو دختران بدون داشتن‬ ‫اطالعات كافي و آموزش‌هاي الزم از سوي نظام آموزشي جامعه و خانواده و براساس ذهنيت خود وارد فضايي مي‌شوند‬ ‫كه انسان‌هاي زيادي با نقابي كه به چهره دارند در كمين چنين دختران ساده ومعصومي هستند تا آنان را فريب دهند‪.‬‬

‫مسيرهاي بي‌هدف‬ ‫تحقيقات نشان مي‌دهد برخي ازدواج‌هاي فيس بوكي منجر به طالق مي‌شود‪ .‬ارتباطاتي كه براي ازدواج برقرار‬ ‫شده است از نوع يك ارتباط كامل نبوده و بعد از تشكيل زندگي مشترك‪ ،‬شکل واقعي‌شان را نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫از اي��ن‌رو حض��ور آزاد و بدون كنترل در دنياي فيس‌بوك تاثيرات زيادي در فريب دختران دارد زيرا در اين فضا‬ ‫دختران دچار تغييرات ارزشي مي‌شوند‪.‬‬ ‫دكتر شكر بيگي مي‌گويد‪ :‬اما زماني كه دختران وارد شبكه‌هاي مجازي مي‌شوند و با فريب به ازدواج فيس‌بوكي‬ ‫عالقه‌مند مي‌شوند يعني در اصل از فرهنگ خود بريده و با فرهنگي خو مي‌گيرند كه آن را نمي‌شناسند‪ .‬دختران‬ ‫در درجه اول براي تفريح در اتاق‌هاي چت فيس‌بوك ممكن اس��ت حضور پيدا كرده و رابطه‌اي را آغاز كنند اما‬ ‫مدتي بعد دچار مشكالت روحي و رواني مي‌شوند‪ .‬وقتي در دنياي مجازي دچار فرد‌گرايي مي‌شوند با ارتباطات‬ ‫جديد و فرهنگ نو آشنا شده و ديگر زبان خانواده خود را درك نمي‌كنند در نتيجه دچار تنهايي مي‌شوند‬ ‫و در نهايت ممكن است به افسردگي مبتال شوند‪.‬‬ ‫اين مدرس دانش��گاه با اش��اره به اين‌كه دختران در فضاي في��س بوك دچار نوعي تخيل‬ ‫فرهنگي مي‌شوند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬نوعي فرهنگ جديد براي اين دختران خلق مي‌شود‪ ،‬كه هويت‬ ‫ديگري را براي‌شان معنا مي‌كند كه اين فرهنگ جديد نه در خانواده و نه در جامعه جايگاه‬ ‫ندارد‪ .‬اغلب اين دختران دچار دوگانگي در اس��تقالل و انديشه مي‌شوند که اين اتفاقات در‬ ‫كالنشهر‌ها بيشتر رخ مي‌دهد و اين مسأله را مي‌توان در پوشش دختران مشاهده كرد‪.‬‬ ‫از راهكارهاي اساس��ي مي‌توان به كنترل و نظارت‬ ‫عميق و دقيق خانواده‌ها اش��اره كرد‪ .‬در هرحال بايد‬ ‫اي��ن بحث را در نظر گرفت که خانواده ايراني در يک‬ ‫وضعيت جهاني قرار دارد و بي‌ترديد هم تاثير‌گذار است‬ ‫وهم تاثيرپذير‪ ،‬اما نداش��تن سواد رسانه‌اي ونداشتن‬ ‫آگاه��ي اجتماع��ي در بس��ياري از موارد زمينه‌س��از‬ ‫بسياري از مشکالت عاطفي و فردي و خانوادگي براي‬ ‫کاربران دختر ايراني اس��ت که در بس��ياري از موارد‬ ‫صدمات جبران‌ناپذيري را به بار مي‌آورد‪ .‬لذا به عنوان‬ ‫يک راهکار جدي و عملياتي‪ ،‬با تدريس چندين واحد‬ ‫درس��ي در مدارس و دبيرس��تان‌ها درباره شبکه‌هاي‬ ‫اجتماعي و مزايا و مضرات آن بايد به آگاه‌سازي نسل‬ ‫نوج��وان و جوان اين جامعه پرداخ��ت‪ .‬در اين ميان‬ ‫نفش خانواده بس��يار کارساز است و بي‌ترديد کنترل‬ ‫و نظارت والدين در بس��ياري موارد از آس��يب‌هاي به‬ ‫وجود آمده در ش��بکه اجتماعي فيس‌بوک جلوگيري‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬

‫سهیال نوری‬ ‫اگ��ر بتوان بخش��ي از م��واد غذايي‬ ‫مورد نياز را در منزل تهيه كرد عالوه بر‬ ‫اين‌كه س��الم‌تر هستند در هزينه‌ها نيز‬ ‫صرفه‌جويي مي‌شود‪ .‬كاشت سبزيجات‬ ‫و حبوب��ات در باغچه يا بالكن عالوه بر‬ ‫اي��ن دو نكته موجب ش��ادي و آرامش‬ ‫افراد مي‌شود‪.‬‬ ‫ابتكار زنانه‬ ‫اگ��ر گم��ان مي‌كني��د در آپارتمان‬ ‫فض��اي الزم ب��راي انج��ام اي��ن كار را‬ ‫نداري��د ب��ا ظرافت و س��ليقه‌اي كه در‬ ‫اكث��ر كارها به خرج مي‌دهيد از ظروف‬ ‫يا گلدان‌هاي مناس��ب ب��راي باغباني‬ ‫استفاده كنيد‪.‬‬ ‫حتي فضاي پش��ت پنجره با تعبيه‬ ‫گلداني مناسب براي كاشت سبزيجاتي‬ ‫مانند جعف��ري‪ ،‬آويش��ن و مريم گلي‬ ‫بسيار كارآمد است‪.‬‬ ‫ب��ا اي��ن كار ديگر ب��راي خريداري‬ ‫س��بزيجات مصرفي روزانه الزم نيست‬ ‫وقت‪ ،‬پول و انرژي مصرف كنيد‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت به عن��وان يك فرد‬ ‫مبت��دي اقدام به كاش��ت س��بزيجات‬ ‫كنيد از كاهو‪ ،‬اسفناج‪ ،‬فلفل‪ ،‬لوبيا سبز‬ ‫و گوجه گيالسي شروع كنيد‪.‬‬ ‫البت��ه فرام��وش نكنيد آنه��ا را در‬ ‫محلي قرار دهيد ك��ه نور آفتاب كافي‬ ‫دريافت كنن��د چراكه گياهان در طول‬ ‫روز به بيشتر از شش ساعت تابش نور‬ ‫خورشيد نياز دارند‪.‬‬


‫سيب معـــجزه زمين‬ ‫ب��ا خ��وردن ي��ک س��يب در روز تاثي��ر ش��گفت انگي��ز و چش��مگير آن را خواهي��د ديد‪.‬‬ ‫ب��ه تازگ��ي پژوهش��گران عل��وم تغذيه امري��كا گفته‌ان��د که خ��وردن يک س��يب در روز‬ ‫مي‌توان��د از ابت�لا به بيماري‌ه��اي قلب و عروق پيش��گيري کند‪ .‬محققان ب��ا مطالعه روي‬ ‫گروه��ي از افراد ميانس��ال س��الم دريافتند که خ��وردن روزانه يک عدد س��يب به مدت‬ ‫‪ 4‬هفت��ه‪ 40 ،‬درصد از س��طوح م��واد مرتبط با بروز س��ختي ش��ريان‌ها را کاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫سيب سرشار از آنتي‌اکسيدان‌هاي قوي است و مقدار فراواني ويتامين و مواد معدني دارد که‬ ‫موجبتقويتخونمي‌شود‪.‬سرکهسيبهممي‌تواندمانعازايجادسنگکليهشودودردهايمفاصل‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬همچنين پوست سيب با داشتن پکتين مي‌تواند مواد سمي را از بدن بيرون کند‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫هیچ كرمی نمی‌تواند چروك‌ها را از بین ببرد‬ ‫هي��چ كدام از كرم‌ه��اي ضد چروك بازار اثر دائمي ندارن��د و حتي مي‌توان گفت هيچ كرمي‬ ‫نمي‌تواند چروك‌ها را از بين ببرد‪.‬به گفته متخصصان پوست و مو‪ ،‬كرم‌هاي ضد چروك مي‌تواند‬ ‫به شكل موقت پوست را شاداب‌تر نشان دهد‪ .‬به تازگي تبليغاتي از كرم حلزون مي‌بينيم كه ادعا‬ ‫مي‌ش��ود ضد چروك اس��ت‪ .‬در اصل ترشحاتي كه حلزون در زمان آسيب صدفش ترشح و به‬ ‫وسيله آن صدف خود را بازسازي مي‌كند‪ ،‬شامل كالژن و آالنتوئين‪ ،‬االستين و آنتي‌بيوتيك‌هاي‬ ‫موضعي‪ ،‬ويتامين‌ها و اس��يد گليكوليك اس��ت اما در هيچ كدام از كرم‌هاي پزشكي و آرايشي‬ ‫موثر ادعا نش��ده كه كالژن وجود دارد‪ .‬كرم‌‌هاي ضد چروك بيش��تر حاوي اس��يدهاي ميوه و‬ ‫تركيبات ويتامين ‪ A‬و ‪ C‬هس��تند يعني تركيباتي كه در ش��ادابي و طراوت پوست نقش دارند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫دكتر مسعود كيمياگر‬ ‫متخصص تغذيه‬

‫از ام‌اس هيوال نسازيم‬

‫عوارض تاتو‬ ‫نکته روز‬

‫تندرستی‬ ‫صبحانه‌اي ايده‌آل‬ ‫صبحان��ه وعده غذاي��ي مهم در طول‬ ‫روز است كه موجب تمركز ذهني بيشتر‬ ‫و ايج��اد تفكري خالق در فرد مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫معم��والً بايد يك پنجم ان��رژي دريافتي‬ ‫روزانه با خوردن صبحانه تامين شود‪ .‬اگر‬ ‫يك زن بزرگس��ال به ‪ 1800‬كيلوكالري‬ ‫انرژي نيازمند است‪ ،‬بايد ‪ 350‬كيلوكالري‬ ‫و آقايي كه ب��ه ‪ 2500‬كيلوكالري انرژي‬ ‫نيازمند اس��ت‪ ،‬باي��د ‪ 650‬كيلوكالري از‬ ‫انرژي دريافت��ي‌اش را با خوردن صبحانه‬ ‫تامي��ن كند‪ .‬بهتر اس��ت صبحانه از چند‬ ‫گروه غذايي مختلف تشكيل شود تا همه‬ ‫مواد مورد نياز بدن جذب شود‪.‬‬ ‫ش��ير‪ ،‬پنير‪ ،‬عدس��ي و حتي آجيل از‬ ‫مناب��ع پروتئيني هس��تند و نان و غالت‪،‬‬ ‫ميوه‪ ،‬س��بزيجات‪ ،‬عس��ل و مربا از منابع‬ ‫تامين‌كننده كربوهيدرات‌هاي پيچيده و‬ ‫ساده‌اند كه براي صبحانه توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫ن��ان روغني يكي از نان‌هاي خوش��مزه و‬ ‫انرژي‌زا براي صبحانه اس��ت كه خوردن‬ ‫مقدار كم��ي از آن‪ ،‬انرژي مورد نياز بدن‬ ‫را كام ً‬ ‫ال تامين مي‌كند‪ .‬س��يب به تنهايي‬ ‫صبحانه كاملي اس��ت‪ .‬براي جلوگيري از‬ ‫ايجاد حالت تهوع‪ ،‬بهتر اس��ت چند تكه‬ ‫ن��ان و پنير و گ��ردو هم در كنار آن ميل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تخم م��رغ‪ ،‬منبع كامل��ي از پروتئين‬ ‫اس��ت و به هر ش��كل كه مصرف ش��ود‬ ‫(آب پ��ز‪ ،‬نيم��رو‪ ،‬پخته) مفيد اس��ت و‬ ‫ت��ا مدتي طوالن��ي كودكان را س��ير نگه‬ ‫م��ي‌دارد‪ .‬حلي��م گن��دم هم كه ب��ا گندم‬ ‫پوست‌كنده و گوشت قرمز يا گوشت مرغ‬ ‫تهيه مي‌شود‪ ،‬سرشار از انرژي است‪.‬‬ ‫از خوردن غذاهاي پرحجم و باقيمانده‬ ‫از ش��ب بپرهيزي��د‪ .‬قنده��اي س��اده و‬ ‫چربي‌‌ه��ا مانند مربا‪ ،‬ك��ره و خامه را كم‬ ‫مص��رف كنيد و سوس��يس و كالباس را‬ ‫كام ً‬ ‫ال حذف كنيد‪.‬‬

‫همقدم با گام های سست‬

‫درد در برابر بيماران ام‪‌.‬اس كم مي‌آورد‬ ‫مریم فرهمند‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫كوه‌ها امروز دلتنگ هس�تند كه ديگ�ر پاهاي او‬ ‫پيك�ر آن‌ها را لم�س نكرده و به قله نمي‌رس�ند!‬ ‫باورش س�خت اس�ت‪ ،‬اما هم‌اين بدن او‪ 20 ،‬سال‬ ‫قب�ل به تك‌ت�ك بافت‌ه�اي خود حمل�ه كرده و‬ ‫اكن�ون او را با يگانه همدم�ش يعني عصاهايش‬ ‫تنها گذاش�ته‌اند‪ .‬با همه اين‌ها او همچنان پشت‬ ‫ميز كارش نشسته و لبخند مي‌زند‪ .‬وقتي عصاهاي‬ ‫تكيه‌شده به ديوار را مي‌بيني‪ ،‬تازه باور مي‌كني با‬ ‫ام‪‌.‬اس درگير است‪.‬‬ ‫يحيي ‪ 20‬س��ال اس��ت با آنچه خود به آن آق��اي ام‪‌.‬اس‬ ‫مي‌گويد‪ ،‬دست و پنجه نرم مي‌كند‪ ،‬با اين حال آنقدر پرانژري و‬ ‫خنده‌رو است كه يك لحظه نمي‌تواني عمق درد و رنجي كه در‬ ‫اين‪ 20‬سال كشيده است را حس كني‪.‬‬ ‫قرار است از درد و بيماري و رنجي حرف بزند كه چندين‬ ‫و چند سال است رهايش نكرده است‪.‬‬ ‫‪ ë‬عصا هایم مرا تنها نمی گذارند‬ ‫مي‌گويد يك روز و دو روز نيس��ت كه با ام‪‌.‬اس آش��نا‬ ‫شده‪ .‬مهندس كشاورزي اس��ت‪ .‬آذر سال ‪ 72‬بود كه يك‬ ‫شب تب و لرز و دندان‌درد شديدي گرفت‪ .‬وقتي به پزشك‬ ‫مراجعه كرد‪ ،‬متوجه شد كه مشكل از دندان نيست‪ .‬چند‬ ‫روز بعد وقتي از خواب بيدار ش��د‪ ،‬احساس كرد يك طرف‬ ‫بدنش سوزن سوزن مي‌شود و چشم چپش تار مي‌بيند‪ ،‬اما‬ ‫مشكالت تحصيل و فوت پدر او را از بيماري غافل كرد‪ .‬در‬ ‫نهايت به اصرار خانواده ‪ 7‬پزشك را امتحان كرد‪ ،‬اما نتيجه‌اي‬ ‫نگرفت تا باالخره يكي از پزشكان با معاينه اوليه‪ ،‬بيماري او‬ ‫را تشخيص داد‪ .‬بعد از ام‌آر‌آي بيماري ام‪‌.‬اس تاييد شد‪ ،‬در‬ ‫حالي كه نه در خانواده كسي به اين بيماري مبتال بوده نه‬ ‫حتي اسمي از آن ش��نيده بود‪ .‬با اين حال بيماري‌اش در‬

‫مراحل اوليه با كورتون درماني كنترل مي‌شود‪ ،‬اما در همان‬ ‫س��ال‌هاي نخس��ت ابتال‪ ،‬روي به زنبوردرماني مي‌آورد كه‬ ‫متاسفانه او را ‪ 3‬روز به كما مي‌برد و بعد از آن قدرت حركت‬ ‫خود را كام ً‬ ‫ال از دست مي‌دهد‪ .‬پس از آن با شيمي‌درماني و‬ ‫فيزيوتراپي تا حدودي قدرت حركت به بدنش بر‌مي‌گردد و‬ ‫اكنون عصاهايش او را تنها نمي‌گذارند‪.‬‬

‫‪ ë‬توجه به هزینه‌های باالی دارو‬ ‫يحييمي‌گويدكوه‌هاشاهدمنهستندكهچطورباهمين‬ ‫پاها تا قله مي‌دويدم‪ ،‬اما اكنون با گذش��ت ‪20‬سال از ابتال به‬ ‫ام‪‌.‬اس ديگر حتي نمي‌توانم آرزويي داش��ته باشم‪.‬او از قيمت‬ ‫باالي داروها گاليه مي‌كند و مي‌گويد اگر خانواده‌اي وضع مالي‬ ‫خوبي هم داش��ته باشد‪ ،‬به سختي از پس هزينه‌هاي درمان‬ ‫ام‪‌.‬اس بر‌مي‌آيد‪ .‬به قول يحيي ام‪‌.‬اس مانند اثر انگشت است كه‬ ‫براي هر فردي ويژگي‌هاي خاصي دارد‪.‬‬ ‫‪ ë‬درد زیاد ام اس قابل توصیف نیست‬ ‫در اين ميان زني ‪ 51‬ساله از در وارد مي‌شود و روبه‌رويم‬ ‫مي‌نش��يند‪ .‬هيچ عالمتي از ام‪‌.‬اس در او نمي‌بينم‪ .‬سرحال‬ ‫اس��ت و به گفته خودش چند سالي اس��ت كه نه دارويي‬ ‫مصرف كرده و نه حمله‌اي داش��ته اس��ت‪ .‬آن‌ها كه ام‪‌.‬اس‬ ‫دارند‪ ،‬بي‌حركت شدن بدن خود را حمله ام‪‌.‬اس مي‌نامند‪.‬‬ ‫زن تازه‌وارد مي‌گويد در شروع‪ ،‬بيماري عالئمي داشته‬ ‫كه راجع به آن‌ها چيزي نمي‌دانس��ته اس��ت‪ ،‬ابتدا فكر‬ ‫مي‌كرده مش��كل ارتوپدي دارد و پزشك هم به او گفته‬ ‫بود بين مهره‌هاي گردنش فاصله افتاده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫خودش‪ ،‬درد زيادش قابل توصيف نيس��ت‪ .‬بعد از مدتي‬ ‫اين عالئم قطع مي‌شود و چون باردار بوده‪ ،‬پيگير دردها‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬از س��ال ‪ 77‬دوباره عالئم شروع مي‌شود‪ ،‬اما‬ ‫سال ‪ 81‬بيماري ام‪‌.‬اس با ام‌آر‌آي تشخيص داده مي‌شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه فرزندش سالم به دنيا آمده و هيچ عالئمي‬ ‫از بيم��اري هم ندارد‪ .‬او مي‌گويد كه خس��تگي و ضعف‬ ‫بدني تنها عالئمي از ام‪‌.‬اس اس��ت كه احساس مي‌كند‪.‬‬

‫روحيه خوبي دارد و اين را علت خوب‌ش��دنش مي‌داند‪،‬‬ ‫اما بيماري‌اش را نتيجه عاطفي بودن و حساسيت بيش‬ ‫از حد مي‌داند‪ .‬او مي‌گويد بيمار ام‪‌.‬اس نيازمند و محتاج‬ ‫نيست‪ ،‬اما نياز دارد جامعه بيشتر با بيماري او آشنا شود‬ ‫و بيماران را با شرايطي كه دارند‪ ،‬بپذيرد‪.‬در طول مدت‬ ‫صحبت با اين دو بيمار‪ ،‬دختري به صحبت‌هاي ما گوش‬ ‫مي‌دهد‪ .‬متولد سال ‪ 62‬است و وقتي مي‌گويد بسكتبال‬ ‫بازي مي‌كرده‪ ،‬ديگر قد بلندش برايم قابل درك مي‌شود‪.‬‬ ‫وقتي پشت كنكور بوده اس��ت‪ ،‬عالئم ام‪‌.‬اس را در خود‬ ‫مي‌بيند‪ ،‬اما خانواده اين عالئم را جدي نمي‌گيرند و فكر‬ ‫مي‌كنند اگ��ر مي‌گويد دوبين��ي دارد و بدنش بي‌حس‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬فقط براي جلب توجه اس��ت‪ .‬خود را دختري‬ ‫عصبي‪ ،‬حساس و عاطفي معرفي مي‌كند و معتقد است‬ ‫براي تحمل دردهاي ام‪‌.‬اس انتخاب شده است‪.‬‬ ‫او با بيشتر ش��دن عالئم بيماري به پزشكان مختلفي‬ ‫مراجعه مي‌كند كه به او مي‌گويند مس��تعد ابتال به ام‪‌.‬اس‬ ‫است‪ ،‬در حالي كه بيماري پيشرفت كرده است‪.‬‬ ‫او به طب س��نتي هم رو آورده اس��ت‪ .‬اما با پيش��روي‬ ‫بيماري‪ ،‬يك طرف بدنش فلج مي‌شود‪.‬‬ ‫با تشخيص بيماري‪ ،‬كورتون‌درماني مي‌شود و تا حدودي‬ ‫بهبود مي‌يابد و اكنون هم مرتب تحت درمان اس��ت‪.‬اينجا‬ ‫جامعه حمايت از بيماران ام‪‌.‬اس ايران است‪ .‬دوستان ديگري‬ ‫هم به ما مي‌پيوندند و از روزهاي سخت‌شان مي‌گويند‪ .‬اما‬ ‫آنقدر قوي و محكم از سختي حرف مي‌زنند كه درد به خود‬ ‫اجازه حضور نمي‌دهد‪.‬‬ ‫هرچه پيشتر مي‌رويم‪ ،‬صداي خنده‌ها بلندتر مي‌شود‪.‬‬ ‫در خندي��دن از آن‌ها كم مي‌آوري و به بزرگي روحش��ان‬ ‫غبطهمي‌خوري‪.‬‬ ‫درد‪ ،‬روح بيماران ام‪‌.‬اس را بزرگ كرده است‪ .‬نه نياز به‬ ‫ترح��م دارند و نه از ما كمك مالي مي‌خواهند‪ .‬فقط خوب‬ ‫است بدانيم شرايطي كه مي‌گذرانند‪ ،‬سخت‌تر از آن است‬ ‫كه بتوانند بي‌مهري‌هاي ما را هم تحمل كنند‪ .‬خوبي‌هايتان‬ ‫را از آن‌ها دريغ نكنيد‪.‬‬

‫تبدیل داروخانه‌ها به مراکز تخصصی سالمت‬

‫یکی از افق‌های آینده در داروسازی کشور‪ ،‬ایجاد کلینیک مراقبت‌های‬ ‫دارودرمانی است که در آن مسائل مربوط به نحوه مصرف‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬پایش‬ ‫درمان و مش��کالت ناش��ی از دارودرمانی بیماران سرپایی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‌های مکرر در س��ال‌های اخیر حاکی از آن اس��ت که بیماران پس‬ ‫از تش��خیص بیماری و ش��روع درمان‪ ،‬پایش‌های الزم درمانی را از دست‬ ‫می‌دهن��د و روند مراقب��ت از بیماران غالباً‪ ،‬یک روند ادامه‌دار نیس��ت‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬کلینیک‌های مراقبت‌ه��ای دارودرمانی با حضور‬ ‫داروس��ازان راه‌اندازی ش��ده اس��ت و داروس��ازان به منظور ارائه خدمات‬ ‫مش��اوره‌ای مرتبط با دارودرمانی بیماران آموزش می‌بینند تا مهارت‌های‬ ‫بالینی را کس��ب کرده و بتوانند در ارتقاي س�لامت آن‌ها و بهبود مصرف‬ ‫منطقی داروها نقش موثری ایفا كنند‪ .‬در این کلینیک‌ها بیمار در ارتباط‬ ‫با همه مش��کالت طبی و داروهایی که مصرف می‌کند‪ ،‬مورد ارزیابی قرار‬ ‫می‌گیرد و داروساز با بیمار و پزشک معالج وی براي رفع مشکل دارودرمانی‬ ‫بیمار همکاری می‌کند‪ .‬در این کلینیک‌ها بیماران پرونده داشته و از لحاظ‬ ‫درمانی پیگیری ش��ده و هم��ه توصیه‌ها و اقدام‌های ب��ه عمل آمده ثبت‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بنابراین یکی از فعالیت‌های داروس��ازان در آینده نزدیک‪ ،‬ارائه‬

‫افزايش بهره هوشي با مصرف يد‬ ‫محققان دريافته‌اند كه كمبود ي��د در دوران بارداري‬ ‫موج��ب پايين آمدن س��طح آي كي يو (بهره هوش��ي)‬ ‫كودك و كاه��ش توانايي‌هاي فكري او در هنگام رش��د‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اين تحقيق نش��ان مي‌دهد كودكاني كه مادرانش��ان‬ ‫در دوران بارداري مق��دار كمي يد مصرف كرده‌اند‪ ،‬بهره‬ ‫هوشي پايين‌تري نسبت‬ ‫به س��اير كودكان دارند‬ ‫و نم��رات آن‌ها در طول‬ ‫تحصيل كمتر از كودكان‬ ‫معمولي است‪.‬‬ ‫محققان به زنان باردار‬ ‫توصيه مي‌كنند با مصرف‬ ‫فرآورده‌هاي لبني‪ ،‬ماهي‬ ‫يا مكمل‌هاي مناس��ب‪،‬‬ ‫يد مورد نياز بدن خود را‬ ‫تامين كنند‪.‬‬

‫مراقبت‌های دارودرمانی به بیماران و س��رویس‌های مدیریت دارودرمانی‬ ‫خواهد بود‪ .‬برای تحقق بخش��یدن به این امر مهم‪ ،‬کلینیک مراقبت‌های‬ ‫دارودرمانی در یکی از داروخانه‌های آموزشی دانشکده داروسازی دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی ته��ران از مهر ‪ 91‬با حضور متخصصان داروس��ازی بالینی‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت‪ .‬در س��ال‌های اخیر با اعمال تغییراتی در‬ ‫زمینه آموزش دانش��جویان داروس��ازی تا حدودی س��عی شده است این‬ ‫خأل جبران ش��ود‪ ،‬اما هنوز نیازمند اصالحات و تغییرات اساسی در زمینه‬ ‫آموزش دانش��جویان هستیم تا بتوانیم آنها را بیش از پیش آماده كنيم‪ .‬از‬ ‫سويي‪ ،‬داروسازان بايد جایگاه خود را در برنامه پزشک خانواده بدانند و در‬ ‫ارتباط با ایفای نقش خود در این زمينه‪ ،‬قدم‌های الزم را بردارند‪ .‬متاسفانه‬ ‫در دس��تورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع‪ ،‬سؤال‌ها و ابهام‌های زیادی‬ ‫درباره با نقش داروس��از و داروخانه و جایگاه آن مطرح اس��ت که نیازمند‬ ‫همت داروسازان برای بازنگری در ایجاد جایگاه منطقی و به‌حق این رشته‬ ‫در این طرح ملی و سرنوشت‌ساز است‪ ،‬همچنین بايد با تامل بیشتر به این‬ ‫ط��رح نگاه کرد تا حلقه مفقوده خدمات دارویی در طرح پزش��ک خانواده‬ ‫بازیابی شود‪ .‬ایجاد جایگاه و تش��کیالت سازمانی مصوب برای داروسازان‬

‫بيماري ام اس يك بيماري پيش‌رونده‬ ‫است و درمان قطعي ندارد‪ .‬نقش اصلي‬ ‫درم��ان اي��ن بيم��اري را داروها بازي‬ ‫مي‌كنند اما تغذيه هم نقش مهمي در‬ ‫كاهش عوارض ناشي از ام اس دارد‪.‬‬ ‫تغذي��ه مناس��ب باع��ث مي‌ش��ود‬ ‫ع��وارض و مش��كالت اي��ن بيماري به‬ ‫تعويق بيفتد‪.‬‬ ‫درم��ان دارويي ام اس هم باي��د بتواند التهاب را كاهش دهد‪،‬‬ ‫از عوارض پيش��گيري و از پيش��رفت بيم��اري جلوگيري كند تا‬ ‫سيستم ايمني كه بر ضد بدن عمل مي‌كند‪ ،‬سركوب شود‪.‬‬ ‫عوارض داروهاي ام اس را مي‌توان به دو دس��ته تقسيم كرد‪.‬‬ ‫دسته اول داروهايي كه موجب افزايش اشتها و در نتيجه افزايش‬ ‫وزن مي‌ش��وند و داروهاي��ي كه بي‌اش��تهايي و كاه��ش وزن در‬ ‫پ��ي دارند‪ .‬معم��والً در بيماران مبتال ب��ه ام‌اس كمبود ويتامين‬ ‫‪( D‬استخوان‌س��از) پيش مي‌آيد ك��ه براي مبارزه با آن‪ ،‬وضعيت‬ ‫ويتامي��ن ‪ D‬بيمار بررس��ي مي‌ش��ود و در صورت ني��از‪ ،‬مكمل‬ ‫ويتامين ‪ D‬براي وي تجويز مي‌ش��ود‪.‬رژيم‌هايي كه حاوي اسيد‬ ‫چرب‪ ،‬امگا ‪ 3‬هس��تند هم مفيد اس��ت‪ .‬اين بخش از مواد غذايي‬ ‫ش��امل گردو‪ ،‬ماهي‪ ،‬روغن كانوال و مكمل‌ها هستند‪.‬در مواردي‬ ‫كه بيماري ام‌اس تشديد مي‌شود‪ ،‬ممكن است براي بيمار مشكل‬ ‫بل��ع پي��ش بيايد كه براي اين افراد رژيم ن��رم و پس از آن رژيم‬ ‫مايع تجويز مي‌ش��ود‪.‬برخي نيز مبتال ب��ه بي‌اختياري دفع ادرار‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬پس مصرف مايعات براي آن‌ها بايد در طول س��اعت‬ ‫بيداري تقس��يم شود و قبل از خواب هم نبايد مايعات بخورند‪ .‬از‬ ‫طرفي بايد توجه شود كه اگر مصرف مايعات در طول روز محدود‬ ‫ش��ود احتمال عفونت دستگاه ادراري وجود دارد‪ .‬به همين علت‬ ‫اكنون در سراس��ر دنيا استفاده از آب كرن‌بري (‪)Cran berry‬‬ ‫براي بيماران توصيه مي‌ش��ود و يك��ي از راه‌هاي درمان عوارض‬ ‫بيماري ام‌اس اس��ت‪ .‬چون از عفونت دس��تگاه ادراري جلوگيري‬ ‫مي‌كند و مايعات مورد نياز بدن را هم تامين مي‌كند‪.‬‬ ‫تع��دادي از بيم��اران هم ممكن اس��ت در مرحله پيش��رفت‬ ‫بيماري مبتال به يبوس��ت ش��وند‪ .‬براي اين اف��راد رژيم‌هايي كه‬ ‫فيبر بااليي دارند و در آن مواد غذايي مثل آلو و لواش��ك وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تجويز مي‌شود‪ .‬اين توصيه‌ها در رژيم غذايي بيماران مبتال‬ ‫به ام‌اس مي‌تواند ش��دت عوارض بيماري را كاهش دهد و تحمل‬ ‫عوارض را براي بيمار آسان‌تر كند‪.‬‬

‫كاهش درد عضالت‬ ‫توصیه روز‬

‫براي تاتو كردن از سوزن‌هاي‬ ‫ويژه‌اي استفاده مي‌شود كه عالوه‬ ‫بر درد ف��راوان‪ ،‬خونريزي زيادي‬ ‫دارد‪ .‬پس از تاتو‪ ،‬رعايت نكردن‬ ‫بهداشت فردي مي‌تواند شخص‬ ‫را در مع��رض ابتال به بيماري‌ه��اي خطرناكي از جمله‬ ‫آلودگي‌هاي خوني‪ ،‬حساس��يت‌هاي پوس��تي و عفونت‬ ‫مح��ل تاتو قرار دهد‪ .‬همچنين تاتو به عنوان راهي براي‬ ‫انتقال بيماري‌هايي مانند هپاتيت ‪ B‬و س��رطان پوست‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬

‫عکس‪ /‬ابوالفضل نسایی‬

‫تهي��ه دارو ب��راي بيماري‬ ‫ام‪.‬اس بزرگتري��ن دغدغ��ه‬ ‫بيم��اران و پزش��كان اس��ت‪.‬‬ ‫افزاي��ش قيمت‌ه��ا‪ ،‬داروهاي‬ ‫ام‪.‬اس را بي‌نصيب نگذاش��ته‬ ‫و حت��ي قيمت بعض��ي از اين‬ ‫داروه��ا ‪ 4‬تا ‪ 5‬براب��ر افزايش‬ ‫داشته است‪ .‬تعدادي از داروها‬ ‫ه��م گاه كمياب و حتي ناياب‬ ‫مي‌ش��ود‪.‬يكي از بيماران مي‌گفت به علت نبود دارو در بازار‪ ،‬دوماه‬ ‫دارو مصرف نكرده و راهي بيمارستان شده است؛ اما تعدادي از اين‬ ‫داروها به همت داروس��ازان ايراني در كش��ور ساخته مي‌شود و به‬ ‫عقيده پزشكان جايگزين مناسبي براي داروهاي خارجي است‪.‬‬ ‫اين تصور غلط وجود دارد كه داروهاي ايراني اثر بخشي داروهاي‬ ‫مش��ابه خارجي را ندارند؛ اما قيمت مناسب داروهاي ساخت ايران‬ ‫علت آن نمي‌شود كه بي‌اثر باشد‪ .‬فقط ممكن است بعضي از داروها‬ ‫با بدن تعدادي از بيماران س��ازگار نباشد كه در آن صورت پزشك‬ ‫داروي ديگري را جايگزين مي‌كند‪.‬‬ ‫مژگان محس��ني‌نيا‪ ،‬مدير اجرايي انجمن ام‪.‬اس هم در اين باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بيماران نس��بت ب��ه داروها و مصرف آن‌ها آگاهي‬ ‫به‬ ‫دارند اما آگاهي آن‌ها در مورد اثر بخشي داروها كافي نيست‪ .‬اوايل‬ ‫كه داروهاي ايراني در كش��ور توليد ش��د مورد تاييد پزشكان نبود‬ ‫و امتحان خود را پس نداده بود؛ اما اكنون داروها براس��اس تجويز‬ ‫پزشك سازگار با بدن بيماران در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد‪ .‬داروهاي‬ ‫خارجي هم ممكن است با بدن بعضي بيماران سازگار نباشد و الزم‬ ‫باش��د بيمار فقط از داروهاي ايراني استفاده كند‪ .‬خوشبختانه اين‬ ‫داروها اثربخش��ي الزم را داشته است و با اطمينان مي‌توان آن‌ها را‬ ‫جايگزين داروهاي خارجي كرد‪.‬‬ ‫وي همچنين با اش��اره به اين‌كه تاكنون س��ن ابت�لا به ام‪.‬اس‬ ‫بين ‪ 17‬تا ‪ 30‬س��ال بوده است‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬متاسفانه ابتال به ام‪.‬اس‬ ‫در س��نين پايين هم افزايش يافته اس��ت و اين امر مي‌تواند زمينه‬ ‫تحقيق��ات درب��اره اين بيماري را در كش��ور فراهم كن��د‪ .‬ابتال به‬ ‫بيماري ام‪.‬اس در زنان ‪ 3‬برابر بيش��تر از مردان اس��ت و گاه پيش‬ ‫مي‌آي��د بعد از مبتال ش��دن ب��ه اين بيماري ش��اهد ازدواج مجدد‬ ‫يا طالق از س��وي همسرانش��ان هس��تند‪ .‬در حالي ك��ه اين گروه‬ ‫مي‌توانند زندگي عادي داش��ته باشند و فقط نيازمند توجه بيشتر‬ ‫از س��وي خان��واده هستند‪.‬محس��ني‌نيا مي‌گويد‪ :‬بيم��اري ام‪.‬اس‬ ‫به‌عنوان بيماري ترس��ناكي در بين مردم ش��ناخته ش��ده اس��ت؛‬ ‫اما حالت و ش��دت آن مانند ديابت با مص��رف مرتب داروها‪ ،‬قابل‬ ‫كنترل است‪.‬‬

‫رژيم غذايي مناسب ام اس‬

‫هنگام��ي كه گرفت��ار گرفتگي‬ ‫عضالنيمي‌شويد‪،‬مي‌توانيدبارعايت‬ ‫نكاتي‪،‬درد را كاهشدهيد‪.‬استراحت‬ ‫كوت��اه‌مدت گرفتگ��ي عضالت را‬ ‫كاهش مي‌دهد‪ .‬از انجام فعاليت‌هايي‬ ‫كه موجب گرفتگي مي‌شود‪ ،‬اجتناب كنيد‪.‬به صورت ماليم‬ ‫و به آرامي عضله‌اي را كه دچار گرفتگي ش��ده را در حالت‬ ‫كشش قرار دهيد و در همان موقعيت نگه‌داريد تا گرفتگي‬ ‫برطرف شود‪ .‬در صورت احساس درد و حساسيت در ناحيه‬ ‫آسيب‌ديده‪ ،‬از يخ استفاده كنيد‪.‬‬

‫تغذیه‬ ‫خیراهلل غالمی‬ ‫داروساز بالینی‬

‫در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آموزشی که از مسائل مورد تاکید انجمن‬ ‫داروس��ازان بالینی بوده هم در برنامه اعتباربخش��ی بیمارستان‌ها و مراکز‬ ‫درمانی مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی دیگر از پیش��نهادهای مطرح‬ ‫از س��وی انجمن داروس��ازی بالینی‪ ،‬امکان سنجش سطوح سرمی داروها‬ ‫(‪ )TDM‬در بخ��ش مراقبت‌ه��ای دارویی بیمارس��تان‌های آموزش��ی و‬ ‫بهینه‌س��ازی تجویز دارو بر اساس سطح س��رمی بود که اکنون در برخی‬ ‫بیمارستان‌ها و در مورد برخی داروها در حال انجام است‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد که همیش��ه اقتدار به دنبال قبول مسئولیت‪ ،‬انجام‬ ‫امور و پاسخگویی به وجود می‌آید‪ .‬داروساز در حلقه سالمت باید مسئولیت‬ ‫خود را قبول کرده‪ ،‬مس��ائل مربوط به مراقبت‌های دارویی را توسعه دهد‪.‬‬ ‫همچنین آماده پاس��خگویی به اقدامات خود باش��د‪ .‬به منظور تحقق این‬ ‫موارد بايد دانشکده‌های داروسازی نگاه خود را به آموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬ارتباط‬ ‫خ��ود با جامعه و دانش‌آموختگان تغییر اساس��ی دهن��د و در این زمينه‪،‬‬ ‫انجمن متخصصان داروسازی بالینی آمادگی کامل خود را برای همکاری‬ ‫با همه حوزه‌های نظام س�لامت که در برنامه پزشک خانواده نقش دارند‪،‬‬ ‫اعالم می‌کند‪.‬‬

‫نکته‬

‫ورزش براي كودك مبتال به آسم‬ ‫در فصل تابس��تان و همزمان با تعطیالت‪ ،‬ورزش برای کودکان اهميت زيادي پيدا مي‌كند اما کودکان‬ ‫ش تردید دارند‪.‬‬ ‫مبتال به آسم و خانواد ‌ه آن‌ها برای انجام ورز ‌‬ ‫متخصصان آلرژی‪ ،‬آسم و ایمونولوژی معتقدند اگر کودک مبتال به آسم تحت درمان باشد و از داروهای‬ ‫تجویز شده به شكل منظم استفاده کند‪ ،‬می‌تواند پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری کند؛ حتی به استخر رفته و‬ ‫شنا کند‪ .‬البته استفاده از استخر برای این دسته از کودکان شرط و شروطی دارد‪ .‬استخر باید استاندارد باشد‬ ‫یعنی میزان کلر مصرفی در آن در حد مجاز باش��د و از مواد محرک دیگری مثل وایتکس برای ضدعفونی‬ ‫کردن آب اس��تخر استفاده نشده باشد‪ ،‬همچنین استخر باید تهویه مناسبی داشته باشد چون کلر در هوا‬ ‫متصاعد می‌شود و می‌تواند برای افراد تحریک تنفسی ایجاد کند‪.‬‬ ‫اس��تخر روباز بهترین گزینه برای این دس��ته از کودکان اس��ت و اگر استخري سرپوشیده باشد‪ ،‬تهویه‬ ‫مناسب آن از اهميت بيشتري برخوردار است‪.‬‬ ‫شنا فقط برای کودکان آسمی تحت درمان مجاز است چون در غیر این صورت ممکن است حمله حاد‬ ‫آسم برای کودک رخ دهد یا اینکه عالئم مزمن آن تشدید شود‪.‬‬

‫با سردرد كودك چه كنيم‬ ‫سردرد می‌تواند موجب رنج زیادی در بچه‌های کوچک‬ ‫ش��ود‪ ،‬پدر و مادر هر کاری انجام مي‌دهن��د تا درد و رنج‬ ‫فرزندانشان کاهش یابد‪ .‬هنگامی که کودکمان دچار سردرد‬ ‫می‌شود چه كنيم؟‬ ‫محققان برای کاهش سردرد در کودکان توصیه می‌کنند‬ ‫آنها را در اتاقی تاریک‬ ‫و خن��ک بخوابانید‪،‬‬ ‫مطمئن ش��وید اتاق‬ ‫آرام و س��اکت باشد‪.‬‬ ‫روی چشم یا پیشانی‬ ‫ك��ودك پارچ��ه‌ای‬ ‫مرط��وب و س��رد‬ ‫بگذارید‪ .‬کمک کنید‬ ‫ت��ا در حالت آرامش‬ ‫ق��رار گی��رد و ب��ه‬ ‫صورت عمیق نفس‬ ‫بکشد‪.‬‬

‫م مصرف کنیم‬ ‫غذای سال ‌‬ ‫تغذیه‪ ،‬عامل اساسی در سالمت جسم‬ ‫و روان انس��ان‌ها اس��ت و رعای��ت نکاتي‬ ‫می‌تواند ما را در داشتن تغذیه‌ای سالم‌تر‬ ‫کمک کند‬ ‫ب��رای بهره‌من��دی از تغذیه‌ای صحیح‬ ‫بای��د ه��ر روز از همه گروه‌ه��ای غذایی‬ ‫(شامل نان و غالت‪ ،‬گوشت‌‪ ،‬لبنیات‪ ،‬میوه‌‪،‬‬ ‫س��بزی‌ها‪ ،‬گروه قند و چربی‌) به تعادل و‬ ‫تناسب استفاده کرد‪.‬‬ ‫نان مصرفی باید از آرد سبوس‌دار تهیه‬ ‫ش��ده باش��د و فرایند تخمیر که موجب‬ ‫بهبود کیفیت تغذیه‌ای آرد می‌شود نیز در‬ ‫آن رخ داده باشد‪ .‬در میان نان‌های سنتی‬ ‫ما‪ ،‬سنگک واجد این ویژگی‌ها است‪.‬‬ ‫حبوبات نقش مهمی در تامین بسیاری‬ ‫از نیازه��ای تغذی��ه‌ای انس��ان‪ ،‬از جمله‬ ‫پروتئی��ن‪ ،‬فیبرهای غذایی و بس��یاری از‬ ‫امالح مورد نیاز بدن از جمله آهن و روی‬ ‫دارد ‪.‬گوش��ت مصرفی بای��د بدون چربی‬ ‫باش��د‪ .‬مرغ نیز بهتر اس��ت بدون پوست‬ ‫طبخ و مصرف شود‪ .‬لبنیات مصرفی مانند‬ ‫شیر‪ ،‬ماس��ت و پنیر باید کم چرب باشد‪.‬‬ ‫بهتر است میوه‌ها و سبزی‌ها به شکل تازه‬ ‫و خام مصرف شوند‪.‬‬ ‫در صورتی که این امکان وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌توان از میوه‌ها و س��بزی‌های‬ ‫خش��ک یا پخته شده استفاده كرد‪ .‬سعي‬ ‫كنيم كه روغن مصرفی در طبخ غذا از نوع‬ ‫گیاهی مایع باشد‪.‬‬ ‫مغزه��ا و دانه‌ها مثل ب��ادام‪ ،‬فندق‪،‬‬ ‫گ��ردو‪ ،‬پس��ته و غي��ره‪ ،‬منابع��ی غنی از‬ ‫پروتئین‪ ،‬چربی‌های ضروری و بس��یاری‬ ‫از ام�لاح و ویتامین‌ها هس��تند و مصرف‬ ‫مرت��ب آن‌ها از نوع کم نم��ک و به مقدار‬ ‫کم‪ ،‬می‌توان��د نقش موثری در س�لامت‬ ‫انسان داشته باشد‪.‬مصرف نمک باید بسیار‬ ‫محدود ش��ود لذا بهتر اس��ت سر سفره از‬ ‫نمک استفاده نكنيم ‪.‬‬


‫‪20‬‬

‫پرداخت كمك هزينه وسايل توانبخشي به بازنشستگان‬ ‫صندوق بازنشس��تگي كشوري عالوه بر ارائه خدمات بس��تري درمان در قالب بيمه طاليي‬ ‫به بازنشس��تگان خدمات و تس��هيالت ديگري نيز به اين گروه از فرهيختگان جامعه ارائه‬ ‫مي‌كند‪ .‬به گفته حس��ن مس��افري مديركل فرهنگي‪ ،‬اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري‬ ‫در حال حاضر با توجه به اين‌كه اس��تفاده از عصا‪ ،‬عينك و س��معك جزو نيازهاي درماني و‬ ‫ضروري بازنشستگان محسوب مي‌شود اين صندوق با هدف كمك و حمايت از بازنشستگان‬ ‫كمك هزينه وس��ايل توانبخش��ي را صددرصد افزايش داده و سمعك نيز به عنوان خدمت‬ ‫جديد در بيمه طاليي ارائه مي‌ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬مي��زان كمك هزينه عصا به مبلغ ‪10‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬عين��ك ‪ 50‬هزار تومان و س��معك به مبلغ ‪ 150‬هزار تومان تعيين ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫صدای مردم‬ ‫س�تون صدای م�ردم با هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بیان مشکالت و مسائل بیمه ش�دگان ( کارگران‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولت‪،‬تعاون‌گران‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه اندازی‬ ‫ش�ده اس�ت و خوانندگان گرامی می‌توانند روزانه سؤاالت‬ ‫خود را در زمینه‌های اعالم شده از طریق شماره ‪88761720‬‬ ‫داخلی ‪ 365‬از ساعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مطرح کرده و در شماره‌های‬ ‫بعدی روزنامه پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫سابقه مديريت‬ ‫م�ن يكي از كاركنان دولت هس�تم و در چند ماه آينده‬ ‫بازنشس�ته خواهم ش�د‪ ،‬آيا احتساب س�ابقه مديريت با‬ ‫كارگزين�ي مح�ل خدمت من اس�ت؟ لطف� ًا در اين زمينه‬ ‫راهنمايي فرماييد؟‬ ‫اطالعات مربوط به بازنشستگي اعم از سابقه مديريت در احكام‬ ‫كارگزيني صادره از دس��تگاه‌هاي اجرايي موجود و روش محاسبه‬ ‫نيز بايد توس��ط كارگزيني آن دس��تگاه انجام و در نهايت اطالعات‬ ‫و م��دارك آن را ب��راي برقراري حقوق بازنشس��تگي به س��ازمان‬ ‫بازنشستگي كشوري ارسال شود‪.‬‬ ‫ساعت كاري‬ ‫لطف ًا بفرماييد مجموعه ساعات كاري يك كارگر در يك‬ ‫ماه چه ميزان بايد باشد‪.‬‬ ‫براساس قانون كار جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد‬ ‫از ‪ 176‬ساعت بيشتر شود‪.‬‬ ‫ذخيره مرخصي‬ ‫كارگران چه ميزان مرخصي خود را در س�ال مي‌توانند‬ ‫ذخيره كنند؟‬ ‫براس��اس قانون مدت مرخصي ‪‌30‬روز در سال است و هر كارگر‬ ‫بيشتر از ‪ 9‬روز مرخصي خود را نمي‌تواند در سال ذخيره كند‪.‬‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫كارگراني كه قراردادشان تا پايان سال به اتمام مي‌رسد‬ ‫آيا مشمول دريافت بيمه بيكاري مي‌شوند؟‬ ‫بله‪ ،‬اين افرد به ش��رط آنكه حداقل ‪ 6‬ماه سابقه بيمه‌پردازي در‬ ‫آخرين كارگاهي كه مشغول به كار بوده است داشته باشند مي‌تواند‬ ‫با مراجعه به اداره كل تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي و با ارائه مدارك‬ ‫الزم درخواست كتبي خود را مبني بر دريافت مقرري بيمه بيكاري‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬

‫رئيــ��س س��ـازمــان‬ ‫بهزيستي كشور در واكنش‬ ‫ب��ه فعالي��ت‌ خانه‌ه��اي‬ ‫سالمت ش��هرداري تهران‬ ‫با بيان اين‌ك��ه خانه‌هاي‬ ‫س�لامت معن��ي ن��دارد‪،‬‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬م��ا خانه‌هاي‬ ‫ارتق��اي توانمندس��ازي‬ ‫داري��م‪ .‬رويك��رد م��ا‬ ‫مجتمع‌هاي توانمندسازي‬ ‫ح��وزه معل��والن اس��ت‪.‬‬ ‫خانه‌هاي س�لامت در عرف سازمان بهزيستي‪ ،‬خانه‌هايي است كه‬ ‫براي كارهاي ويژه ديگري از آن‌ها استفاده مي‌كنيم‪.‬‬ ‫دكتر همايون هاش��مي با اش��اره به فعالیت‌های دیگر نهادها و‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی در زمینه خدمات‌دهی ی��ه جامعه معلوالن‬ ‫اضافه مي‌كند‪ :‬من فعاليت ش��هرداري در خدمات‌دهي به معلوالن‬ ‫را م��وازي‌كاري نمي‌دانم‪ .‬اتفاقاً ‪ 374‬كانون براي كالنش��هر تهران‬ ‫كم اس��ت‪ .‬آن‌ها بايد به فعاليتش��ان ادامه دهند‪ ،‬اما بايد با الگوي‬ ‫مناسب‌س��ازي و منطقي س��ازمان بهزيس��تي پيش بروند‪ .‬به هر‬ ‫حال بهزيس��تي متولي امور معلوالن است‪ .‬ما كلمه‌اي به نام خانه‬ ‫سالمت براي معلوالن نداريم‪ .‬آن‌ها مي‌توانند طبق الگوها و مراكز‬ ‫مورد تاييد ما برنامه‌ريزي كنند‪.‬‬

‫پاسخگویی به معلوالن‬ ‫وي در ادامه با بيان اين كه آن‌ها بايد بر اساس مدل‌ها و ضوابط‬ ‫اجرايي س��ازمان بهزيستي كار كنند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬بهزيستي مدلل به‬ ‫قانون و پاس��خگوي حوزه معلوالن اس��ت‪ .‬خانه‌هاي س�لامت هم‬ ‫مي‌توانند از م��ا در زمينه امور مربوط به معلوالن كمك بخواهند‪،‬‬ ‫ما هم حتماً به آن‌ها كمك خواهيم كرد‪ .‬رئيس سازمان بهزيستي‬ ‫با اش��اره به اصالحات در قانون جام��ع حمايت از حقوق معلوالن‬ ‫اظهارمي‌كن��د‪ :‬بهزيس��تي مبدع و پيش��نهاددهنده اوليه بازنگري‬ ‫قانون جامع است و مجري قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن‬ ‫نيز اس��ت و در اين ‪ 9‬س��الي كه از اجراي آن مي‌گذرد نقايص اين‬ ‫قانون را آسيب‌شناس��ي ك��رده و منطبق با اين آس��يب‌ها به تراز‬ ‫مثبت رس��يده اس��ت و با اصالح اين قانون‪ ،‬ش��رايط اجراي آن را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قانون جامع معلوالن‬ ‫هاش��مي ايرادات قانون جامع را عدم الزام دستگاه‌هاي مختلف‬ ‫به اج��راي آن مي‌دان��د و مي‌گويد‪ :‬در حال پيگيري اين مس��أله‬ ‫هستيم و با رأي نمايندگان و تصويب آن‪ ،‬بهزيستي با قدرت قانون‬ ‫را اج��را خواهد كرد و نگراني از اج��راي اين قانون نداريم‪ .‬رئيس‬ ‫س��ازمان بهزيستی با اش��اره به افزایش و رشد قابل‌توجه اعتبارات‬ ‫و بودجه این نهاد حمایتی درباره برنامه‌هاي س��ال‌جاري سازمان‬ ‫بهزيس��تي ني��ز توضيح مي‌دهد ب��ا توجه به لحاظ ك��ردن بودجه‬ ‫بيش از ‪ 1500‬ميليارد توماني به بهزيس��تي‪ ،‬امس��ال سال خوبي‬ ‫براي س��ازمان خواهد بود‪ .‬وي ادامه مي‌دهد‪ :‬بهزيستي از دو سال‬ ‫قبل نوس��ازي و برنامه‌هاي اثربخش با به��ره‌وري را طراحي كرده‌‬ ‫اس��ت كه توانمندسازي معلوالن‪ ،‬مس��كن‪ ،‬اشتغال و حمايت‌هاي‬ ‫اجتماعي به عنوان بس��ته كامل توانمندس��ازي از برنامه‌هاي آتي‬ ‫سازمان خواهد بود‪ .‬گفتنی است اقدامات انجام گرفته درسال‌های‬ ‫اخیر توس��ط س��ازمان بهزیس��تی برای دهک‌های پایین جامعه و‬ ‫اقش��ار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد باعث ش��ده تعداد زیادی از افراد و‬ ‫خانوارهای تحت‌پوشش این نهاد حمایتی خودکفا شده و از چرخه‬ ‫حمایت این سازمان خارج شوند‪.‬‬

‫‪ 230‬هزار نفر زیر پوشش بيمه گروه‌هاي خـاص‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫س��ازمان تامي��ن اجتماعي تاكنون بي��ش از ‪ 230‬هزار نفر از گروه‌ه��اي بيمه‌اي توافقي را‬ ‫تحت پوش��ش بيمه قرار داده اس��ت‪ .‬در اين نوع بيمه به مقوله اشتغال به كار و كارفرمايي‬ ‫با مسامحه بيشتري پرداخت شده و تعهدات و روش‌هاي ادامه بيمه از زاويه‌اي ديگر و با‬ ‫شرايط ويژه تعيين شده است‪ .‬براساس اين نگرش مراجع مسئول اين گروه‌هاي توافقي كه‬ ‫از آن به عنوان بيمه‌هاي خاص نام برده مي‌ش��ود به شكل كارگزار عهده‌دار مسئوليت‌هاي‬ ‫كارفرمايي آنان ش��ده و با ارسال ليس��ت پرداخت حق بيمه ماهانه‪ ،‬افراد مذكور را تحت‬ ‫پوش��ش حمايت‌هاي بيمه‌اي قرار مي‌دهند‪ .‬الزم به توضيح اس��ت هيچ يك از بيمه‌شدگان‬ ‫خاص با توجه به نرخ‌هاي پرداخت حق بيمه مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري نمي‌شوند‪.‬‬

‫مديركل امور فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد‬

‫شرايط بازنشستگي براي ‪12‬میلیون بيمـه‌شده‬ ‫سید حسین قاآنی‬ ‫گروه جامعه‬

‫سال محاسبه مي‌شود‪.‬‬

‫مدي��ركل ام��ور فن��ي مس��تمري‌هاي‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي‪ ،‬شرايط پرداخت‬ ‫مستمري‌هاي بازنشس��تگي‪ ،‬از‌كارافتادگي‬ ‫و بازماندگان تحت پوش��ش اين سازمان را‬ ‫اعالم كرد‪.‬‬ ‫تو‌گ��و با خبرنگار‬ ‫منصور آتش��ي در گف ‌‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بيش از ‪ 2‬ميليون‬ ‫و ‪ 300‬ه��زار نفر به عنوان مس��تمري‌بگير‬ ‫اصل��ي و بالغ بر ‪ 2‬ميلي��ون و ‪ 100‬هزار نفر‬ ‫مستمري‌بگير تبعي تحت پوشش سازمان‬ ‫تامين اجتماعي هستند و سازمان بر‌اساس‬ ‫تكاليف قانوني هر ماه در تاريخ مقرر نسبت‬ ‫به پرداخت مس��تمري بازنشس��تگي اقدام‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر بیش از‬ ‫‪12‬میلیون بیمه‌ش��ده زیرپوش��ش سازمان‬ ‫تامین اجتماعی هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم‌اينك‬ ‫ش��مار كثيري از افراد اعم از بيمه‌ش��دگان‬ ‫اجب��اري و يا اختياري براي تامين ش��رايط‬ ‫زندگي مناس��ب و برخ��ورداري از خدمات‬ ‫درماني و بيمه‌اي س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫هر م��اه با پرداخت حق بيمه تعيين ش��ده‬ ‫خود و خانواده‌ش��ان را زير چتر حمايت‌هاي‬ ‫كوتاه‌مدت و بلندمدت تامين اجتماعي قرار‬ ‫داده‌اند تا پس از پايان متعارف دوران اشتغال‬ ‫از مستمري بازنشستگي استفاده كنند‪.‬‬ ‫آتش��ي اظهار داش��ت‪ :‬يك��ي از انواع‬ ‫بازنشس��تگي مشمول كس��اني است كه‬ ‫‪ 30‬سال تمام س��ابقه پرداخت حق بيمه‬ ‫دارند و حداقل سن براي مردان ‪ 50‬سال‬ ‫و براي زنان ‪ 45‬س��ال اس��ت ك��ه به اين‬ ‫طريق پ��س از ارائه درخواس��ت برقراري‬ ‫مستمري بازنشستگي و تاييد فني سوابق‬ ‫بيمه‌اي بيمه شده از سوي سازمان تامين‬

‫نگاه‬

‫خانه‌هاي سالمت بي‌معني است‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫اجتماعي فرد مذكور بازنشسته مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 35‬سال حداکثر سابقه بیمه‌پردازی‬ ‫ب��ه گفته اين مقام‪ ،‬بر‌اس��اس م��اده ‪77‬‬ ‫قانون تامين اجتماعي حداكثر سابقه بيمه‬ ‫براي افراد ‪ 35‬س��ال اس��ت بنابراين كساني‬ ‫كه ‪35‬س��ال تمام سابقه پرداخت حق بيمه‬ ‫دارند‪ ،‬طبق قانون مي‌توانند بدون شرط سني‬ ‫بازنشسته شوند و از مستمري بازنشستگي‬ ‫به مدت ‪ 35‬روز حقوق برخوردار ش��وند كه‬ ‫هم‌اينك تعدادي از بيمه‌شدگان مشمول اين‬ ‫نوعبازنشستگيهستند‪.‬‬ ‫آتشي درباره بازنشستگي زنان بیمه‌شده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر‌اساس قانون تامين اجتماعي‬ ‫زنان بيمه شده شاغل در كارگاه‌هاي مشمول‬ ‫قانون كار با داشتن ‪ 42‬سال سن و ‪ 20‬سال‬ ‫س��ابقه پرداخت حق بيمه مي‌توانند با ‪20‬‬ ‫روز حقوق بازنشسته شوند و در حال حاضر‬ ‫ش��ماري از زنان شاغل از اين قانون استفاده‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫به گفته مديركل امور فني مستمري‌هاي‬

‫گزارش‬

‫س��ازمان تامين اجتماعي‪ ،‬گروهي ديگر از‬ ‫بيمه‌شدگان به ويژه شاغالني كه در مشاغل‬ ‫سخت و زيان‌آور كار مي‌كنند‪ ،‬طبق مصوبه‬ ‫هيات وزيران مي‌توانند با ‪ 20‬س��ال س��ابقه‬ ‫متوالي و يا ‪ 25‬س��ال س��ابقه متناوب بدون‬ ‫شرط س��ني بازنشسته ش��وند و از مزاياي‬ ‫بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت‬ ‫و زيان‌آور بهره‌مند گردند‪.‬‬ ‫البته بر‌اساس استفساريه‌اي كه به تاييد‬ ‫شوراي نگهبان رسيد و از سوي رئيس‌جمهور‬ ‫ابالغ شد‪ ،‬افرادي كه حداقل ‪ 20‬سال متوالي‬ ‫و ‪ 25‬س��ال متن��اوب در كارهاي س��خت و‬ ‫زيان‌آور (مخل سالمت) اشتغال داشته باشند‬ ‫مطاب��ق اصالحيه تبصره ‪ 2‬م��اده ‪ 76‬قانون‬ ‫تامي��ن اجتماعي مصوب مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي بايد حداقل ‪ 7300‬روز اشتغال در‬ ‫يك يا چند ش��غل زي��ان‌آور در يك يا چند‬ ‫كارگاه داشته باشند و توالي اشتغال به قوت‬ ‫خود باقي اس��ت‪ ،‬در ضمن هر س��ال سابقه‬ ‫پرداخت بيمه براي افرادي كه در مش��اغل‬ ‫سخت و زيان‌آور كار مي‌كنند‪ ،‬به ميزان ‪1/5‬‬

‫مدارک الزم برای برقراری مستمری‬ ‫بازنشستگی‬ ‫به گفته آتشي‪ ،‬افرادي كه داراي يكي از‬ ‫شرايط مذكور باشند‪ ،‬مي‌توانند با مراجعه به‬ ‫آخرين شعبه تامين اجتماعي وصول‌كننده‬ ‫ق بيمه و تحويل مدارك الزم اعم از ارائه‬ ‫ح‌‬ ‫اص��ل و تصوير كارت مل��ي‪ ،‬اصل و تصوير‬ ‫تمام صفحات شناسنامه‪ ،‬تقاضانامه كتبي‪،‬‬ ‫تكميل فرم جمع‌آوري سوابق و اعالم كتبي‬ ‫س��ازمان تامين اجتماعي مبن��ي بر واجد‬ ‫ش��رايط بودن بازنشستگي فرد بيمه شده‬ ‫درخواستبازنشستگيكنند‪.‬‬ ‫آتش��ی با بی��ان اینکه توج��ه به نحوه‬ ‫بیمه‌پردازی و جمع‌آوری سوابق بیمه برای‬ ‫بیمه شدگان اهمیت بس��زایی دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخ��ي اف��راد با ارائه ف��رم جمع‌آوري‬ ‫سوابق به سازمان به تصور اين‌كه ‪ 30‬سال‬ ‫كامل س��ابقه حق بيمه دارند‪ ،‬درخواست‬ ‫بازنشستگي مي‌كنند‪ ،‬اما بعضاً پس از مدتي‬ ‫با مراجعه به شعبه مربوطه متوجه مي‌شوند‬ ‫كه س��وابق بيمه‌پردازي آن‌ها كامل نبوده‬ ‫و شرايط احراز بازنشستگي ندارند‪ ،‬به اين‬ ‫افراد توصيه مي‌ش��ود حتماً اطالعات الزم‬ ‫از س��وابق بيمه‌اي خود را دريافت كنند و‬ ‫سپس اقدامات بعدي را انجام دهند تا كمتر‬ ‫با مش��كل مواجه شوند‪.‬آتشي درباره نحوه‬ ‫محاسبه مستمري بيمه‌شدگان شاغل در‬ ‫دو كارگاه يا بيشتر به صورت همزمان گفت‪:‬‬ ‫مطابق قان��ون تامين اجتماعي در صورتي‬ ‫كه بيمه ش��ده براي دو يا چند كارفرما كار‬ ‫كند‪ ،‬هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت‬ ‫مزد يا حقوقي ك��ه مي‌پردازند‪ ،‬حق بيمه‬ ‫سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر‬ ‫و به انضمام س��هم خود به سازمان تامين‬ ‫اجتماعي پرداخت كنند‪.‬‬

‫از چگونگی انتخاب شغل جوانان در کشور‬

‫مشکل بازار کار از آموزش و پرورش آغاز می شود‬ ‫رحمان احمدي‬ ‫گروه جامعه‬ ‫امروزه بيشتر جمعيت فعال ايران را جوانان ‪16‬‬ ‫تا ‪ 29‬س��ال تش��كيل مي‌دهند كه نقش زيادي در‬ ‫مشاركت اجتماعي دارند‪.‬‬ ‫وج��ود اي��ن ني��روي بالق��وه ك��ه اكث��ر آن‌ها‬ ‫تحصيلكرده نيز هستند‪ ،‬موجب شده نه تنها تقاضا‬ ‫براي اش��تغال در ميان اين گروه زياد باش��د بلكه‬ ‫بازار كار نيز با انباش��ت تقاضا براي كار مواجه شود‬ ‫هرچن��د عوامل مختلفي در ازدي��اد نيروي كار در‬ ‫بازار دخيل هس��تند‪ ،‬اما مهم‌ترين عامل را مي‌توان‬ ‫در نب��ود آموزش‌هاي الزم در دوران تحصيل‪ ،‬عدم‬ ‫تناسب رش��ته‌هاي تحصيلي با نياز بازار كار و نبود‬ ‫نهادهايي براي س��ازماندهي اشتغال و انتظار افراد‬ ‫براي دستيابي به شغل بهتر و‪ ...‬مشاهده كرد‪.‬‬ ‫اهمیت تحصیل در هنرستان‬ ‫يك کارشناس س��ازمان فني و حرفه‌اي در اين‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بزرگ‌ترين مش��كل‬ ‫باره به خبرنگار‬ ‫بازار كار ايران از آموزش و پرورش شروع مي‌شود‪،‬‬ ‫چرا كه ديپلم‌هاي مختلفي كه به دانش‌آموزان ارائه‬ ‫مي‌كند مطابق با ساليق آن‌ها نيست‪.‬‬ ‫فريب��ا دادگر مي‌افزايد‪ :‬م��دارس كار و دانش و‬ ‫هنرس��تان در انگيزه دادن به بچه‌ها‬ ‫خيلي موثر اس��ت‪ ،‬ام��ا آموزش‌هاي‬ ‫نظ��ري هيچ‌گونه كارب��ردي در بازار‬ ‫كار ايران ندارد‪ .‬كارشناسان معتقدند‬ ‫يك��ي از راه‌هاي��ي كه مي‌توان��د بازار‬ ‫كار ايران را به تعادل برس��اند عالقه‌‬ ‫جوانان به رشته‌هاي تحصيلي است‪،‬‬ ‫اين در حالي است كه بيشتر جوانان‬ ‫در زمان ورود به مدرس��ه يا دانشگاه‬ ‫با انگيزه وعالقه رشته تحصيلي خود‬ ‫را انتخاب نكرده و ناخواس��ته رش��ته‬ ‫تحصيل��ي خود را انتخ��اب مي‌كنند‪.‬‬ ‫دادگر معتقد است اگر شاخه‌هاي فني‬ ‫و حرفه‌اي با آموزش‌هاي دانش��گاهي‬ ‫متناسب مي‌شد و بچه‌ها رشته خود‬ ‫را با توج��ه به عالقه‌من��دي انتخاب‬ ‫مي‌كردند الاقل بعد از فارغ‌التحصيلي‬ ‫مي‌توانستند با يك حرفه آشنا باشند‬ ‫و كوچكتري��ن خالقيت را ب��ه بنگاه‬ ‫اقتصادي تبديل كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزايد‪ :‬آموزش‌هاي مهارتي‬ ‫زماني خوب اس��ت كه با استانداردها‬ ‫و اطالعات روز دنيا بازنويس��ي شده‬ ‫و بتوان��د در بازار كار مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گي��رد‪ .‬دادگ��ر مي‌گوي��د‪ :‬بايد‬ ‫ي��ك برنامه‌ري��زي دقيق در كش��ور‬ ‫ص��ورت بگيرد ك��ه جوان��ان بتوانند‬

‫آينده كارش��ان را خود انتخاب كنن��د‪ ،‬به عبارتي‬ ‫بعد از فارغ‌التحصيلي راهش��ان مشخص بشود كه‬ ‫مي‌خواهند‪ ،‬ادام��ه تحصيل بدهند يا وارد بازار كار‬ ‫بشوند‪.‬‬ ‫وي معتقد اس��ت‪ ،‬آم��وزش باي��د از آموزش و‬ ‫پرورش شروع ش��ود‪ ،‬دانشگاه‌ها و سازمان آموزش‬ ‫فن��ي و حرفه‌اي هم خيل��ي مي‌تواند در اين زمينه‬ ‫كمك كند‪.‬‬ ‫مربي س��ازمان فني و حرفه‌اي كشور مي‌گويد‪:‬‬ ‫م��دارس كار و دان��ش‪ ،‬آم��وزش و پ��رورش ب��ه‬ ‫صورت عملي و نظري اس��ت ولي آموزش��ي كه به‬ ‫دانش‌آموزان مي‌دهد اطالعاتي نيس��ت كه او را به‬ ‫س��وي اش��تغال راهنمايي كند‪ ،‬بنابراين آموزش‌ها‬ ‫بايد به گونه‌اي باشد كه وقتي كارآموز وارد محيط‬ ‫كار مي‌ش��ود‪ ،‬بتوان��د از آموخته‌هاي��ش به صورت‬ ‫كاربردي استفاده كنند‪.‬‬ ‫دادگر با اش��اره به اين‌كه نهاد يا س��ازمانی بايد‬ ‫باش��د كه بتواند آموزش‌ه��اي تكميلي براي جذب‬ ‫كارجويان به ب��ازار كار بدهد‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬س��ازمان‬ ‫فن��ي و حرفه‌اي در كارهاي عملي و مهارتي خيلي‬ ‫مي‌تواند به كارجويان كمك كند‪.‬‬ ‫دادگر مي‌گويد‪ :‬بايد نهادهايي تاس��يس بش��ود‬ ‫تا مي��ان مهارت‌هاي فن��ي و حرفه‌اي و ب��ازار كار‬ ‫تع��ادل ايجاد كند‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬باي��د نهادهايي‬

‫مث��ل بنگاه‌هاي اقتص��ادي در حوزه‌هاي صنعت و‬ ‫كش��اورزي و هنر پايه‌گذاري‌ش��ود كه كارجويان‬ ‫بتوانن��د از طري��ق آن اطالعات به‌دس��ت آورده و‬ ‫شغلي را شروع كنند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬نق��ش بخش خصوص��ي هم در‬ ‫اين زمينه خيلي موثر اس��ت به خاطر اين‌كه بخش‬ ‫دولت��ي در ي��ك س��طحي ظرفي��ت دارد و بخش‬ ‫خصوصي اگر اين مس��اله را پوشش دهد مسلماً از‬ ‫نظر درآمدي نيز خيلي تاثيرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫اي��ن كارش��ناس س��ازمان فني و حرف��ه‌اي در‬ ‫خص��وص عالقه‌ جوانان ب��ه كاره��اي مهارتي نيز‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در حال حاض��ر‪ ،‬آقايان و خانم‌ها به يك‬ ‫نس��بت به پيش مي‌روند وه��ر دو گروه وارد عرصه‬ ‫كار ش��ده‌اند‪ ،‬اگ��ر آمار كنك��ور سراس��ري را هم‬ ‫مش��اهده كنيد‪ ،‬تعداد خانم‌ها در بعضي رش��ته‌ها‬ ‫بيشتر از آقايان است‪.‬‬ ‫آموزش ه�ای تکمیلی ج�ذب کارجویان به‬ ‫بازار کار‬ ‫دادگر در پاسخ به اين سؤال كه چه رشته‌هايي‬ ‫در جامعه بيش��تر مورد توجه جوان��ان قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬براي عملي كردن اين قضيه بايد‬ ‫هر دو گروه آقايان و هم خانم‌ها را در نظر گرفت‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر سمت و سوي عالقه‌مندان به رشته‌هاي‬ ‫آي‌تي و كامپيوتر است و تعداد كمي‬ ‫افراد هستند كه معموالً در رشته‌هاي‬ ‫ديگر مي‌خواهند آموزش ببينند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬البته در اين مورد‬ ‫بايد رش��ته‌ها را ه��م در نظر گرفت‪،‬‬ ‫چون رش��ته‌هايي مثل هنر‪ ،‬خياطي‬ ‫و آش��پزي هم در آموزش��گاه‌ها آمار‬ ‫خيل��ي بااليي دارند ولي عالقه‌مندان‬ ‫به رش��ته «آي‌تي» از س��اير رشته‌ها‬ ‫بيشتر است‪.‬‬ ‫دادگر مي‌گويد‪ :‬البته بايد اش��اره‬ ‫ش��ود‪ ،‬تع��دادي از رش��ته‌هايي ك��ه‬ ‫قب ً‬ ‫ال در مراكز دولتي تاس��يس ش��ده‬ ‫ب��ود به مراكز خصوصي واگذار ش��د‪،‬‬ ‫عالقه‌مندان به اين رشته‌ها‪ ،‬اعتراض‬ ‫مي‌كردند كه چرا اين رش��ته‌ها را به‬ ‫بخ��ش خصوص��ي واگ��ذار كرده‌ايد‪،‬‬ ‫چ��ون خيل��ي هزينه‌ب��ر اس��ت‪ .‬وي‬ ‫در پاس��خ به اين س��ؤال كه در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬چه رشته‌هايي به لحاظ جذب‬ ‫با مشكل مواجه اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬به‬ ‫نظر من رش��ته زياد اهمي��ت ندارد‪،‬‬ ‫بلك��ه تخصص مهم اس��ت چ��را كه‬ ‫تنها چي��زي كه در ب��ازار كار ارزش‬ ‫دارد‪ ،‬تخص��ص اس��ت‪ ،‬اگر ف��رد در‬ ‫كارش تخصص داشته باشد‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫به‌راحتي جذب بازار كار شود‪.‬‬

‫تشکل‌ها‬

‫احتمال افزايش دستمزد كارگران‬ ‫به ‪ 547‬هزارتومان‬ ‫در صورت��ي ك��ه ارقام پيش��نهادي‬ ‫افزاي��ش ح��ق مس��كن و خواروب��ار‬ ‫كارگران در جلسه شوراي عالي كار از‬ ‫تصويب بگذرد كف دس��تمزد كارگران‬ ‫با احتس��اب ‪ 487‬هزار تومان به ‪547‬‬ ‫هزار تومان خواهد رسيد‪.‬‬ ‫رئي��س كان��ون عال��ي انجمن‌هاي‬ ‫صنف��ي كارگران كش��ور با بي��ان اين‬ ‫مطلب مي‌گويد‪ :‬نمايندگان كارگران در جلس��ه شوراي عالي كار‬ ‫پيشنهادات خود را مطرح كردند‪ ،‬دولت هم از قبل پيشنهاداتي را‬ ‫آماده كرده بود كه اعالم كرد و با اندكي باال و پايين شدن مورد‬ ‫پذيرش دولت و گ��روه كارگري قرار گرفت ولي گروه كارفرمايي‬ ‫اين پيشنهادات را نپذيرفت و نسبت به آن اعتراض كرد‪.‬‬ ‫غالمرضا خادمي‌زاده ادامه مي‌دهد‪ :‬در جلس��ه ش��وراي عالي‬ ‫كار مي��زان افزايش حق مس��كن كارگران از س��وي دولت ‪100‬‬ ‫درصد پيشنهاد شد‪ ،‬اما كارفرمايان درصد بسيار كمي را پيشنهاد‬ ‫كردند و كارگران هم معتقد بودند افزايش ‪ 100‬درصد براي حق‬ ‫مس��كني كه هم‌اكنون ‪ 10‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬رقم قابل توجهي‬ ‫نيس��ت و بيشتر از آن‌كه مشكل خانوارهاي كارگري را حل كند‪،‬‬ ‫جنبه شعاري دارد‪.‬‬ ‫خادم��ي‌زاده در مورد ميزان افزايش خواروب��ار نيز مي‌افزايد‪:‬‬ ‫پيش��نهاد گ��روه كارگري اختصاص س��بد كاالهاي اساس��ي به‬ ‫كارگ��ران بود ولي دول��ت رقم ‪ 50‬هزار تومان را پيش��نهاد كرد‬ ‫ك��ه مورد پذيرش گ��روه كارگ��ري و كارفرمايي ق��رار نگرفت و‬ ‫نمايندگان ما در شوراي عالي كار كماكان بر اختصاص سبد كاال‬ ‫به كارگران اصرار داشتند‪.‬‬ ‫به گفته وي در صورتي كه پيش��نهاد افزايش ‪ 10‬هزار توماني‬ ‫ح��ق مس��كن و افزايش ‪ 50‬ه��زار توماني خواروب��ار كارگران به‬ ‫تصويب شوراي عالي كار برسد‪ ،‬كف حقوق كارگران از ‪ 487‬هزار‬ ‫تومان به ‪ 547‬هزار تومان خواهد رسيد‪.‬‬ ‫رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور در عين‬ ‫حال با اش��اره به امضاي صورتجلسه ش��وراي عالي كار مي‌گويد‪:‬‬ ‫هر س��ه گروه كارگري‪ ،‬كارفرمايي و دولت اين صورتجلسه را به‬ ‫امضا رس��اندند ولي گروه كارفرمايي در زير صورتجلسه اعتراض‬ ‫خ��ود را مرقوم و اعالم كرد‪ ،‬البته ب��ه دليل آن‌كه وزير تا انتهاي‬ ‫جلس��ه حضور نداشتند مقرر ش��د تصميم‌گيري نهايي به جلسه‬ ‫آينده موكول شود‪.‬‬

‫مطالبات‬

‫موافقان افزايش مزد‪ ،‬اكثريت شوراي‬

‫عالي كار را در اختيار دارند‬

‫در حال��ي ك��ه جلس��ه وي��ژه‬ ‫ش��وراي عال��ي كار ب��ه منظ��ور‬ ‫افزايش حقوق مس��كن و خواروبار‬ ‫كارگ��ران در غيبت وزير كار بدون‬ ‫نتيجه مشخصي پايان يافت‪ ،‬عضو‬ ‫كارگري شوراي عالي كار با اشاره‬ ‫به ق��ول دولت مبني ب��ر افزايش‬ ‫مزاي��اي جانبي مزد معتقد اس��ت‬ ‫«موافق��ان افزايش مزد كارگران در جلس��ه ش��ورا در اكثريت قرار‬ ‫دارند»‪.‬‬ ‫نبود مشکل برای افزایش مزایای جانبی مزد‬ ‫محم��د احمدي با اش��اره به حضور ‪ 3‬عض��و كارگري و ‪ 5‬عضو‬ ‫دول��ت در ش��وراي عال��ي كار (ش��وراي تعيين م��زد) در اين باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با توجه به موافقت دولت براي افزايش حق مسكن و حق‬ ‫خوار و بار كارگران‪ ،‬به نظر نمي‌رس��د براي افزايش مزاياي جانبي‬ ‫مزد با مشكلي مواجه شويم‪.‬‬ ‫مطابق ماده ‪ ۱۶۷‬قانون كار‪ ،‬وزير تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي به‬ ‫عنوان رئيس شوراي عالي كار مشخص شده است‪ .‬همچنين دو نفر‬ ‫از افراد بصير و مطلع در مس��ائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد‬ ‫وي و تصويب هيات دولت‪ ،‬س��ه نفر از نمايندگان كارفرمايان و سه‬ ‫نفر از نمايندگان كارگران هم در اين شورا حضور دارند‪.‬‬ ‫اما ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تبصره‬ ‫س��ه ماده ‪ ۱۸‬قانون اصالح قوانين و مقررات موسس��ه استاندارد و‬ ‫تحقيقات صنعتي ايران‪ ،‬در سال ‪ 86‬موجب شده است ‪ ۲‬نفر ديگر‬ ‫از سوي دولت به اعضاي شوراي عالي كار اضافه شوند‪.‬‬ ‫رسمیت جلسات شورای عالی کار با ‪ 7‬نفر‬ ‫الزم به ذكر اس��ت در حالي كه ‪ ۱۱‬نفر عضو رسمي در شوراي‬ ‫عالي كار حضور دارند‪ ،‬جلس��ات اين شورا مطابق آيين‌نامه مصوب‬ ‫هيات دولت با ‪ ۷‬نفر رس��ميت مي‌يابد‪ .‬بنابراين موافقت يا مخالفت‬ ‫گروه كارفرمايي با افزايش حق مس��كن و ح��ق خواروبار كارگران‬ ‫ن��ه تنها تاثيرگذار نيس��ت بلك��ه حتي حضور نداش��تن ‪ ۳‬نماينده‬ ‫كارفرماي��ي در ش��ورا‪ ،‬تاثيري بر رس��ميت يافتن جلس��ه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گفته احمدي‪« ،‬جلس��ه ش��وراي عال��ي كار بدون رأي‌گيري‬ ‫تمام شد و به نتيجه مشخصي نرسيد زيرا مصلحت دولت آن است‬ ‫كه افزايش حق مس��كن و حق خوار و بار كارگران با موافقت گروه‬ ‫كارفرماي��ي صورت گيرد‪ ».‬اين فعال كارگ��ري تصريح كرد‪ :‬طرف‬ ‫كارگري در اين جلسه استدالل‌هاي خود براي افزايش حق مسكن‬ ‫و حق خوار و بار كارگران را مطرح كرد كه نتيجه‌اي در بر نداشت‬ ‫در حالي كه دولت با اين افزايش موافق اس��ت اما گروه كارفرمايي‬ ‫سرسختانه با آن مخالفت مي‌كند‪.‬‬ ‫وي در پايان مطرح شدن هرگونه رقمي براي افزايش مزد را در‬ ‫جلسه شوراي عالي كار تكذيب كرد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت اي��ن روزها بح��ث افزايش حق مس��كن و خواربار‬ ‫كارگ��ران به عنوان يكي از مطالبات جامعه كارگران مطرح اس��ت و‬ ‫در اين خصوص بس��ياري از كارگران انتظار دارند با توجه به وضعيت‬ ‫اقتصادي و نرخ ت��ورم در جامعه‪ ،‬كارفرمايان با اين موضوع مخالفت‬ ‫نك��رده و هم��راه با نمايندگان دولت به عنوان ديگر موافقان جلس��ه‬ ‫شوراي عالي كار زمينه اجراي بسته حمايتي كارگران را فراهم كنند‬ ‫تا از اين طريق بخشي از مشكالت اقتصادي بيش از ‪ 8‬ميليون كارگر‬ ‫مرتفع گردد‪.‬‬


‫سحابي‪ 3‬شاخه‌اي در فاصله ‪ 5000‬سال نوري‬

‫گروه ش��وك‪ :‬سازمان فضايي ناس��ا تصويري زيبا از سحابي سه ش��اخه‌اي در كهكشان منتشر كرده‬ ‫است كه ميزان گردو غبار اطراف يك هسته درخشان را به روشني نشان مي‌دهد‪ .‬ستاره جوان موجود در‬ ‫دل س��حابي با پراكندن هيدروژن از حفره مركزي به اطراف و فضاي بين كهكش��اني سحابي سه شاخه‌اي‬ ‫را به وجود آورده كه بس��يار زيباس��ت‪.‬اين تصوير به وسيله تلسكوپ فضايي هاوايي گرفته شده است‪.‬اين‬ ‫س��حابي به سحابي سه تكه‌اي نيز ش��هرت دارد كه در صور فلكي كمان واقع شده است‪ .‬اين سحابي شامل‬ ‫يك بخش بازتابي‪ ،‬يك س��حابي تاريك و يك س��حابي قرمز اس��ت‪ ،‬در دل س��حابي يك ستاره درخشان‬ ‫ق��رار گرفته كه به اطراف هي��دروژن‪ ،‬گوگرد‪ ،‬اتم‌هاي يونيزه و اكس��يژن يونيزه منتش��ر مي‌كند‪ .‬اين ابر‬ ‫حدود پنج هزار س��ال نوري با زمين فاصله دارد و رنگ س��حابي بر طيف قرمز و صورتي است‪.‬اين سحابي‬ ‫نخستين بار به وس��يله ستاره‌شناس فرانسوي شارل ميسه در س��ال ‪ 1764‬ميالدي مشاهده شده است‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫​‬ ‫‪​12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ماشين‌سواري ببر خسته‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬ببرخس��ته‌اي كه از راه رفتن دردش��ت‌هاي آفريقا خسته ش��ده بود روي سقف اتومبيل‬ ‫س��افاري پريد تا ماش��ين سواري كند‪.‬نام اين ببر سياتئو است و هشت سال س��ن دارد‪ .‬او آنچنان خسته بود‬ ‫كه با لم دادن بر پش��ت اتومبيل سافاري از الس��تيك زاپاس به جاي متكاي نرم استفاده مي‌كرد و گهگاهي‬ ‫نيز چش��م‌هاي خود را مي‌گش��ود و از مناظر اطراف لذت مي‌برد‪.‬راننده اتومبيل‪ ،‬جان وارتي نيز در اين باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ما در حال رانندگي بوديم كه ناگهان ببر خسته روي سقف ماشين پريد‪ .‬در طول رانندگي اين حيوان‬ ‫به‌خوب��ي چرت زد و از دي��دن مناظر اطرافش لذت برد‪.‬يكي از بوميان منطقه كه با اين ببر آش��نايي دارد و‬ ‫در منطقه حفاظت‌ش��ده اين حيوان را تحت نظر دارد در اين باره مي‌گويد‪ :‬اين حيوان از بچگي به اين منطقه‬ ‫حفاظت‌شده آورده شده و عاشق بازي كردن است‪.‬ما در پناهگاه حيات وحش ببرهاي زيادي داريم‪ .‬جمعيت‬ ‫ببرهاي كل جهان حدود ‪ 100‬هزار رأس برآورد شده است‪ .‬آن‌ها به‌خاطر پوست زيبايشان شكار مي‌شوند‪.‬‬

‫گروه ش�وك ‪ -‬حس�ين خاني‪ :‬هكر جواني كه در مدت كمتر از ‪ 8‬ماه حس�اب بانكي بيش از ‪ 100‬طعمه‌اش را در‬ ‫سراس�ر كشور هك كرده بود‪ ،‬داس�تان زندگي عجيبي دارد‪ .‬عمليات رديابي اين هكر جوان هنگامي در دستور‬ ‫كار پليس فتا ي مازندران قرار گرفت كه تعدادي زن و مرد از شهرهاي مختلف با مراجعه به ماموران اعالم كردند‬ ‫از مدتي پيش هر روز پول‌هايي از حسابشان بدون اطالع آن‌ها برداشت مي‌شود‪.‬‬

‫تحلیل شــوک‬ ‫جرم‌زايي مهاجرت‬ ‫امان‌اللـه قرائي مقدم آسيب‌شناس‬

‫بحث مهاج��رت از دو ديدگاه قابل بررس��ي‬ ‫اس��ت؛ نخس��ت مهاجرتي كه ب��ه عاملي براي‬ ‫رسيدن به پيش��رفت و موفقيت تفسير مي‌شود‪.‬‬ ‫جوامع توس��عه يافته جهان معمو ًال كشورهايي‬ ‫مهاجرپذير هستند‪.‬‬ ‫در دي��دگاه روانشناس��ان و جامعه‌شناس��ان‬ ‫برجس��ته‪ ،‬افراد مهاجر از ضريب هوشي بااليي‬ ‫برخوردار بوده و انس��ان‌هايي موقعيت‌س��نج و‬ ‫باهوش هستند‪ .‬ريس��ك‌پذيري‪ ،‬خطرپذيري‪،‬‬ ‫جن��ب و جوش باال و مه��ارت علمي و اجتماعي‬ ‫از خصوصي��ات اين افراد اس��ت‪ .‬اين دس��ته از‬ ‫مهاجران به س��رعت درمي‌يابن��د جامعه آن‌ها‬ ‫و محيط��ي ك��ه در آن زندگ��ي مي‌كنن��د توان‬ ‫نگهداري از آن‌ها و تأمين نيازهايش��ان را ندارد‪.‬‬ ‫آن‌ها ب��ا مهاجرت خود جامعه مقص��د را به اوج‬ ‫خود مي‌رسانند به عبارت ديگر مهاجراني از اين‬ ‫دس��ت كساني هس��تند كه دل به دريا مي‌زنند و‬ ‫جامع��ه را در زمينه‌ه��اي اقتص��ادي و علمي به‬ ‫سوي پيشرفت سوق مي‌دهند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر مي‌ت��وان مهاجرت را يكي از‬ ‫عوام��ل مؤثر در افزايش ميزان جرم و جنايت در‬ ‫جامعه دانست‪ .‬دس��ته دوم از مهاجران برخالف‬ ‫دسته اول به دليل عدم امكانات و شرايط ناگوار‬ ‫حاكم بر محيط زندگي‌ش��ان سرخورده شده‌اند‪،‬‬ ‫آن‌ها تحقير ش��ده برخالف دسته اول به سوي‬ ‫اعمال خالف قانون گرايش پيدا مي‌كنند‪.‬‬ ‫البت��ه گاه��ي نيز ش��رايط فرهنگي كش��ور‬ ‫مهاجرپذير باعث بروز جرم و بزه مي‌شود‪ .‬براي‬ ‫مثال ممكن اس��ت مهاجران از ط��رف افراد آن‬ ‫كشور مورد تحقير و تمسخر قرار گيرند يا قوميت‬ ‫و ملي��ت آن‌ها مورد تحقير ق��رار گيرد‪ ،‬در چنين‬ ‫ش��رايطي فرد تحريك شده عليه مردم و جامعه‬ ‫جرمي را مرتكب مي‌شود‪.‬‬ ‫نكته ديگر اين اس��ت كه تجانس گروهي و‬ ‫يكنواختي فرهنگي در جامعه با ورود مهاجران بر‬ ‫هم مي‌خورد و اي��ن خود زمينه بروز جرم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫از طرفي ترس از ش��ناخته شدن در اين افراد‬ ‫از بين مي‌رود و در نتيج��ه خودكنترلي در آن‌ها‬ ‫ضعيف مي‌ش��ود و آن‌ها به‌راحتي و بدون واهمه‬ ‫مي‌توانند دست به جنايت بزنند‪ .‬گاه ًا اين تصور‬ ‫ني��ز در مهاجران پيش مي‌آيد ك��ه مي‌توانند در‬ ‫صورت ارتكاب جرم قبل از كش��ف جرم توسط‬ ‫مراجع به كش��ور خودش��ان فرار كنند و در واقع‬ ‫كش��ور مهاجرپذي��ر ب��راي آن‌ه��ا پناهگاهي‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ .‬در واقع مهاجرت زمينه‌ساز‬ ‫بروز جرايمي خ��اص مانند قاچ��اق موادمخدر‬ ‫خواهد بود كه اين‌گونه جرايم نه تنها مشكالت‬ ‫اقتص��ادي براي جامعه بلك��ه زمينه بروز جرايم‬ ‫ديگري را براي جوانان جامعه ايجاد مي‌كند‪.‬‬

‫تو‌گـوي خــواندني شــوك با دزد اينتــرنتي ‪ 100‬حســاب بانكي‬ ‫گف ‌‬

‫جزئيات دزدي‌هاي‬ ‫ميليوني هكر ديپلم‌ردي‬

‫اين زنان و مردان گفت��ه بودند هر روز پول‌هايي‬ ‫از حس��اب آن‌ه��ا كم مي‌ش��ود‪ .‬آن ه��ا اوايل تصور‬ ‫مي‌كردند خودش��ان اين پول‌ها را برداشت كرده‌اند‬ ‫و از يادشان رفته است‪ ،‬ولي وقتي برداشت‌هاي پول‬ ‫از حساب پش��ت سر هم تكرار ش��د به بانك رفته و‬ ‫در اين باره اعتراض كرده‌اند‪ .‬بررس��ي گردش مالي‬ ‫حساب‌شان نش��ان داد كه برداشت‌ها از سوي بانك‬ ‫نبوده و خودش��ان برداش��ت را انجام داده‌اند و بانك‬ ‫حتي پرينت گردش مالي را در اختيارشان قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬يكي از اين مردان كه در ط��ول مدت زماني‬ ‫حدود يك ماه بيش از ‪ 200‬هزار تومان از حس��ابش‬ ‫برداش��ت ش��ده در اين باره به پليس گفت‪ :‬پرينت‬ ‫گردش مال��ي را چك كردم‪ ،‬برخي برداش��ت‌ها در‬ ‫س��اعاتي از روز انجام گرفته بود كه اطمينان داشتم‬ ‫در آن زمان‌ه��ا هيچ عمليات بانكي انجام نداده بودم‬ ‫بنا براين به ماجرا مش��كوك ش��ده و از پليس كمك‬ ‫خواس��تم‪ .‬پليس نيز با اعالم اين‌كه حساب بانكي‌ام‬ ‫هك ش��ده اس��ت خواس��تند رمز ورودي حسابم را‬ ‫تغيير داده و ديگر از پرداخت اينترنتي استفاده نكنم‬ ‫تا ويروس ارسالي هكر را از رايانه‌ام پاك كنم‪.‬‬ ‫بدي��ن ترتيب تحقيق��ات پليس ب��راي رديابي‬ ‫هكري آغاز ش��د كه مش��خص نبود در كدام ش��هر‬ ‫زندگي مي‌كند و چه مشخصاتي دارد‪.‬‬ ‫بررس��ي در فضاي مجازي براي دستگيري هكر‬ ‫ناشناس ادامه داشت تا اين‌كه ماموران با تله‌گذاري‬ ‫براي وي ش��رايطي را ب��ه وجود آوردن��د كه جوان‬ ‫ناشناس سعي در هك كردن حساب بانكي را داشت‬ ‫و از س��وي پليس فتاي مازندران به‌عنوان طعمه در‬ ‫نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫كارآگاه��ان پليس فضاي مجازي مازندران كه از‬ ‫اين عملي��ات به‌عنوان طرح قالب ماهي نام مي‌برند‬ ‫به محض وارد ش��دن هكر به دام‌ش��ان وي را تحت‬ ‫نظر قرار داده و مش��خصاتش را به دس��ت آوردند به‬ ‫گون��ه‌اي كه وي را در حالي ك��ه در خانه‌اش فارغ از‬ ‫هرگونه ترس��ي از شناسايي ش��دن پشت سيستم‬ ‫رايانه‌اي‌اش نشسته بود‪ ،‬به محاصره خود درآورده و‬ ‫بازداشت كردند‪.‬‬

‫تو‌گو با هكر جوان‬ ‫گف ‌‬

‫اين هكر كه حتي احتمال شناس�ايي ش�دنش را‬ ‫نمي‌داد پ�س از انتقال به مازن�دران جزييات اقدام‬ ‫تبهكاران�ه‌اش را بازگ�و كرده و با حك�م قضايي در‬ ‫زندان ساري است‪.‬‬ ‫خودت را معرفي كن؟‬ ‫سعيد هستم ‪ 23‬ساله‪.‬‬ ‫اهل كدام منطقه از كشور هستي؟‬ ‫استان البرز و شهر كرج‪.‬‬ ‫چرا بازداشت شدي؟‬ ‫به اتهام هك كردن اطالعات افراد مختلف‪.‬‬ ‫يعني چه كار كردي؟‬ ‫من از طريق اينترنت ويروس��ي را طراح��ي كرده و در‬ ‫فض��اي مجازي قرار داده بودم ك��ه هر‌كس روي آن كليك‬ ‫مي‌كرد همه اطالعات رايانه‌اش برايم كپي مي‌شد‪.‬‬ ‫مگر دارن�دگان رايانه از آنتي‌ويروس اس�تفاده‬ ‫نمي‌كردند؟‬ ‫ويروس طوري طراحي شده بود كه آنتي ويروس‌ها قادر‬ ‫به شناسايي آن نبودند‪.‬‬ ‫ويروس‌ها در چه قالبي بود؟‬ ‫در قالب موزيك‪ ،‬عكس‌هاي جالب‪ ،‬فايل‌هاي تصويري‬ ‫و حتي نوشتاري‪.‬‬ ‫خب با اين گفته شما كاربران اينترنت از اين پس‬ ‫نبايد هيچ كاري با رايانه خود انجام دهند؟‬ ‫نه اين‌طور نيس��ت‪ .‬فقط آن‌ها نبايد اقدام به بازكردن و‬ ‫دانلود فايل‌هاي مشكوك كنند‪.‬‬ ‫وقتي با چنين فايل‌هايي روبه‌رو شدند چه كاري‬ ‫انجام دهند؟‬ ‫به س��رعت آن را پ��اك كنند چون هر فايل ناشناس��ي‬ ‫ممكن است يك ويروس باشد‪.‬‬ ‫اين ويروس‌ها را خودت مي‌نوشتي؟‬ ‫نه برنامه آن را از طريق اينترنت خريده بودم و با آن قادر‬ ‫بودم ويروس‌ها را در فضاي مجازي بگذارم‪.‬‬ ‫وقتي طعمه فايلي را باز كند چه اتفاقي مي‌افتد؟‬ ‫از آن لحظ��ه ب��ه بعد هم��ه كارهايي ك��ه وي از طريق‬ ‫اينترن��ت انجام مي‌دهد يك كپ��ي از عملكرد آن براي من‬

‫ارس��ال مي‌ش��ود و من در جريان همه اقدام��ات وي قرار‬ ‫مي‌گيرم كه از جمله آن‌ها عمليات بانكي است كه طعمه‌ام‬ ‫در اينترنت خانگي‌اش انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫معم�والً هكر‌ها ب�راي دزدي‌ه�ا از طريق فضاي‬ ‫مجازي اقدام به پخش ويروس مي‌كنند؟‬ ‫نه‪ ،‬اين يكي از كارها اس��ت‪ .‬افراد سود جو مي‌توانند به‬ ‫آس��اني به‌ايميل‌ها و هرگونه اطالعاتي ك��ه فرد قرباني در‬ ‫رايانه خود قرار مي‌دهد دسترس��ي پيدا كنند و در صورتي‬ ‫كه بخواهند مي‌توانند از اين اطالعات سوء‌اس��تفاده‌هاي‬ ‫ديگري كنند‪.‬‬ ‫شما گفتيد كه اين برنامه را در اينترنت خريديد‪.‬‬ ‫كار با آن را چگونه ياد گرفتيد؟‬ ‫در دني��اي مجازي فروش خيلي چيزها ممكن اس��ت‪.‬‬ ‫نويس��ندگان اين برنامه‌ه��ا كه از آن‌ها به ن��ام كيالگر ياد‬ ‫مي‌شود فروش كارهاي خود را در اينترنت تبليغ مي‌كنند‬ ‫من نيز ابتدا از روي كنجكاوي براي خريد اقدام كرده بودم‪.‬‬ ‫به اين ترتيب كه پول درخواس��تي فروشنده را كه بين ‪30‬‬ ‫تا ‪ 50‬هزار تومان بود به حس��اب وي ريختم و وي برايم در‬ ‫نش��اني ايميلي كه باز كردم برنامه را ارس��ال كرد‪ .‬در اين‬ ‫برنامه ارسالي دستورالعمل كار با آن كه بسيار راحت است‬ ‫توضيح داده شده است و معموالً هر كس كه كمي در كار با‬ ‫اينترنت مهارت داشته باشد مي‌تواند با آن كار كند‪.‬‬ ‫مدرك تحصيلي شما چيست؟‬ ‫من ديپلم ردي هستم و نتوانستم وارد دانشگاه شوم‪.‬‬ ‫معموالً اين دام را در كدام قسمت از اينترنت قرار‬ ‫مي‌دادي؟‬ ‫كيالگر دامي اس��ت كه هكر مي‌تواند آن را در هر جايي‬ ‫قرار دهد‪ .‬فيس بوك‪ ،‬توييتر‪ ،‬چت‌روم‌ها و ك ً‬ ‫ال هر جايي كه‬ ‫امكان حضور تعداد بيشتري از كاربران در آنجا باشد‪.‬‬ ‫اين ويروس‌ها را با چه نامي مي‌فرستادي؟‬ ‫وقتي تبديل ب��ه عكس يا موزيك مي‌كردم براي برخي‬ ‫نام دختر انتخاب مي‌كردم و بعضي اوقات هم نام پسر‪.‬‬ ‫طعم�ه پ�س از آل�وده ش�دن سيس�تم‌هاي‬ ‫رايانه‌اي‌اش به اين ويروس چگونه مي‌تواند نس�بت‬ ‫به آن آگاهي پيدا كند؟‬

‫مرگ فداكارانه ‪ 4‬آتش‌نشان در حريق گسترده يك متل‬

‫شــوک سیاسی‬

‫گروه ش�وك‪ :‬چهار آتش‌نشان فداكار و جسور در‬ ‫ش گسترده سهمگين يك هتل‬ ‫جريان عمليات مهار آت ‌‬ ‫در هوستن امريكا جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫اي��ن حادث��ه اندكي پس از س��اعات ظه��ر جمعه‬ ‫‪10‬خرداد در اثر حادثه‌اي در رس��توران متل آغاز شد‬ ‫و به تدريج با سرايت آتش به ورزشگاه و طبقات بااليي‬ ‫ساختمان‪ ،‬تقريباً تمام طبقات را در بر گرفت‪.‬‬ ‫در ش��رايطي كه بي��ش از ‪ 150‬آتش‌نش��ان براي‬ ‫مه��ار اين آت��ش عظيم در مح��ل حاضر ش��د بودند‪،‬‬ ‫چهار آتش‌نش��ان كه براي نجات قرباني��ان احتمالي‬ ‫وارد س��اختمان ش��ده بودند در اثر ريزش سقف زير‬ ‫آوار مانده و س��ه نفرشان در دم جان سپردند و يك‬ ‫نفر از آنها نيز در بيمارس��تان جان خود را از دست‬ ‫داد‪ .‬ع�لاوه بر اين چهار آتش‌نش��ان ‪ 5‬مجروح نيز‬ ‫ب��ه بيمارس��تان انتق��ال يافتند كه ح��ال عمومي‬ ‫آن‌ها خوب عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش سازمان‬ ‫آتش‌نشاني هوستن اين تراژدي با مرگ ‪ 4‬مامور فداكار‬ ‫تلخ‌ترين فاجعه در تاريخ ‪ 118‬س��اله آتش‌نشاني اين‬ ‫شهر است‪ .‬شهردار اين ش��هر و مقامات پس از مهار ‪2‬‬ ‫س��اعته اين حريق مهيب اين مصيب��ت را به خانواده و‬ ‫دوس��تان اين آتش‌نشانان تسليت گفتند و با آنها ابراز‬ ‫هم��دردي كردند‪ .‬هنوز علت اصلي اين آتش‌س��وزي‬ ‫مشخص نشده اما كارشناسان پس از مهار اين حريق‪،‬‬ ‫از همان ساعات اوليه تحقيق و بررسي روي اين موضوع‬ ‫را آغاز كرده‌اند‪.‬‬

‫جسد زن جوان ربوده‌شده‌اي‬ ‫در جده پيدا شد‬

‫شاهزاده سعودي اتهام ربودن و قتل‬ ‫اين زن جوان را رد كرد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬جس��د يك زن ‪ 25‬ساله‬ ‫ك��ه در جده رب��وده ش��ده ب��ود در يكي از‬ ‫خيابان‌هاي اين شهر پيدا شد‪.‬‬ ‫به نوشته روزنامه‌هاي عربستان اين زن‬ ‫جوان را ب��ا زور و تهديد س��وار يك خودرو‬ ‫كرده و برده بودند‪ .‬در پي كش��ف جسد اين‬ ‫زن‪ ،‬ش��بكه‌هاي اجتماعي اين كشور اعالم‬ ‫كردن��د‪ :‬ش��اهزاده «خالد بن س��عد» قصد‬ ‫داش��ته اين زن را به داخل يك مركز خريد‬ ‫ببرد و با او صحبت كند‪ .‬اين شاهزاده شماره‬ ‫تلفن خ��ود را روي كاغذي نوش��ته و آن را‬ ‫ب��ه اين زن داده بود ام��ا زن جوان آن را پاره‬ ‫كرده و به گوشه‌اي پرت كرده بود‪ .‬شاهدان‬ ‫گفته‌اند‪ :‬نيروه��اي گارد امنيتي همراه اين‬ ‫شاهزاده پس از رفتار زن جوان او را با زور به‬ ‫داخل خودرو منتقل كرده‌اند كه بعد جسد‬ ‫نيمه‌عريان اي��ن زن در خيابان پيدا ش��ده‬ ‫است ولي ش��اهزاده خالد بن سعد هر گونه‬ ‫مشاركت در اين جرم را انكار كرده است‪.‬‬

‫بــاغ‌وحش عجيــب درچيــن‬ ‫گروه ش�وك‪:‬باغ‌وحش عجيب و غريب س��اخته ش��ده از‬ ‫كيف‌هاي دس��تي چيني در شهر مركزي ووهان چين گشايش‬ ‫ياف��ت‪ .‬به‌گزارش خبرگزاري ش��ينهوا‪ ،‬حيوانات اين باغ وحش‬ ‫برخ�لاف ديگر باغ‌وحش‌هاي جهان طبيعي و جاندار نيس��تند‬ ‫بلكه عروسك‌هايي هس��تند كه از تركيب كيف‌هاي دستي در‬ ‫شكل و اندازه‌هاي مختلف و رنگ‌هاي گوناگون ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫مجموع��ه حيوانات عروس��كي اين باغ‌وحش ‪ 23‬عدد اس��ت و‬ ‫تمامي آن‌ها از كيف‌هاي لوكس و شيك ساخته شده و به‌عنوان‬ ‫يك جاذبه توريستي براي گردشگران محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫جانوران پارچ��ه‌اي اين باغ‌وحش عجيب چيني با كيف‌هاي‬ ‫زيباي زنانه فرانس��وي س��اخته ش��ده‌اند و نام اين باغ‌وحش از‬ ‫مارك معروف پوشاك فرانسوي لوئي ويتون گرفته شده است‪.‬‬

‫اين ويروس سرعت سيستم را خيلي كند مي‌كند‪.‬‬ ‫وقت�ي حس�اب بانكي اف�راد را ه�ك مي‌كردي‬ ‫چگونه از آن‌ها استفاده مي‌كردي؟‬ ‫چوننمي‌خواستمزودمتوجهاينكارشوندازهرحساب‬ ‫روزانه مبلغ كمي برداشت مي‌كردم‪ .‬اغلب حساب‌ها را چك‬ ‫مي‌كردم و برداش��ت‌ها را زماني انج��ام مي‌دادم كه قرباني‬ ‫چند خريد انجام داده بود يا مبالغي از حساب‌هاي مختلف‬ ‫به حساب او واريز شده بود‪.‬‬ ‫در اي�ن مدت حس�اب بانك�ي چند نف�ر را هك‬ ‫كردي؟‬ ‫افراد زيادي به دام ويروس من افتادند ولي فكر مي‌كنم‬ ‫حدود ‪ 100‬حساب بانكي را هك كرده بودم‪.‬‬ ‫چه مدت بود اين كار را انجام مي‌دادي؟‬ ‫حدود ‪ 8‬ماه بود وارد اين بازي شده بودم‪.‬‬ ‫در اين مدت چه مبلغي توانستي از حساب مردم‬ ‫برداشت كني؟‬ ‫حدود ‪ 30‬ميليون تومان‪.‬‬ ‫با اين پول چه كار كردي؟‬ ‫باور كنيد اص ً‬ ‫ال متوجه نشدم كه پول را كجا خرج كردم‪.‬‬ ‫از قديم گفته‌اند باد آورده را باد مي‌برد‪.‬‬ ‫ش�ايع‌ترين فضايي كه اين ويروس را فرستادي‬ ‫كجا بود؟‬ ‫فكر مي‌كنم ياهو مسنجر بود كه ‪ 870‬هزار نفر از بخش‬ ‫بازي آنالين آن استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫وقتي حساب بانكي را هك مي‌كردي چه اتفاقي‬ ‫مي‌افتاد؟‬ ‫من وقتي هر حس��ابي را هك مي‌ك��ردم در قالب خريد‬ ‫ش��ارژ تلفن همراه از یکی از بانك ها موجودي حس��اب را‬ ‫چك مي‌كردم‪ .‬بعد بر اس��اس پولي كه به حس��اب قرباني‬ ‫واريز مي‌شد از آنجا برداشت مي‌كردم‪.‬‬ ‫حاال چ�را تمام حس�اب‌ها را از ای�ن بانك چك‬ ‫مي‌كردي؟‬ ‫اين بانك تنها بانكي است كه موجودي همه حساب‌ها‬ ‫را به شما ارائه مي‌دهد‪.‬‬ ‫خب اين پول‌ه�ا را چگونه برداش�ت مي‌كردي‪.‬‬

‫مي‌دانس�تي ك�ه اگر ب�ه حس�اب خ�ودت بريزي‬ ‫شناساييمي‌شوي؟‬ ‫بله‪ ،‬ب��ه همي��ن دلي��ل اغل��ب در قالب خريد ش��ارژ‬ ‫تلفن همراه اقدام مي‌كردم يا اين‌كه مبالغ را به حساب افراد‬ ‫ديگري واريز مي‌كردم‪.‬‬ ‫فكر مي‌كردي دستگير شوي؟‬ ‫بله‪ ،‬ولي تصورم بر اين بود كه حداقل چند س��الي طول‬ ‫مي‌كش��د تا پليس به من دسترسي پيدا كند‪ .‬پيش خودم‬ ‫مي‌گفتم كه من يكي از كاربران ميليوني اينترنت هس��تم‬ ‫امكان ندارد پليس به اين سرعت به من برسد‪.‬‬ ‫از ساير اطالعات قربانيان خودت چه استفاده‌اي‬ ‫مي‌كردي؟‬ ‫م��ن خيلي با آن‌ه��ا كاري نداش��تم‪.‬فقط گاهي اوقات‬ ‫ش��ماره تلفن‌هاي آن‌ها را هك كرده و از شماره تلفن آن‌ها‬ ‫به افراد ديگري كه مي‌خواستم اس‌ام‌اس مي‌دادم‪ .‬البته اين‬ ‫كار را براي سرگرمي انجام مي‌دادم‪ ،‬هدف خاصي نداشتم‪.‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال چطور شد كه به فكر خريد بدافزار اينترنتي‬ ‫افتاديد؟‬ ‫بيكار بودم‪ .‬از طرفي خيلي كنجكاو شده بودم كه چگونه‬ ‫رايانه يك نفر را هك مي‌كنند‪.‬‬ ‫اگر كساني بخواهند از اين خطرات در امان بمانند‬ ‫بايد چه كاري انجام دهند؟‬ ‫اوالً اين‌كه هنگام انجام عمليات بانكي در فضاي مجازي‬ ‫از صفحه كليد طراحي شده در نرم افزار خدمات اينترنتي‬ ‫بان��ك ‪ -‬كيبورد مجازي بانك ‪ -‬اس��تفاده كنند در مرحله‬ ‫بعدي هم هر چند روز يكبار رمز كارت‌هاي عابر بانك خود‬ ‫را تغيير دهند‪.‬‬ ‫وقتي دستگير شديد چه حسي داشتيد؟‬ ‫باورم نمي‌شد پليس فتا اينقدر قوي شده باشد‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا حت��ي اس‌ام اس‌هايي ك��ه در اين م��دت داده‬ ‫ب��ودم را داش��تند به طوري ك��ه حتي نتوانس��تم موضوع‬ ‫را ان��كار كن��م‪ .‬هم‌اكنون پش��يمانم و از كس��اني كه قصد‬ ‫ورود ب��ه اين عرص��ه را دارن��د خواهش مي‌كن��م اين كار‬ ‫را نكنن��د‪ ،‬چون عاقبت روزي به سرنوش��ت م��ن گرفتار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬

‫كوچولو‌هايي با موهايي پريشان‬

‫گروه شوك‪ :‬اين كوچولوهاي شگفت‌انگيز نه از مد چيزي مي‌دانند و‬ ‫نه ساعت‌ها در آرايشگاه زير دستگاه‌هاي آرايش نشسته‌اند تا موهايشان‬ ‫را درس��ت كنند‪ ،‬آن‌ه��ا از بدو تولد با اين موهاي جال��ب به دنيا آمده‌اند‪.‬‬ ‫مجموع��ه تصاوي��ر اين كودكان كه ه��ر كدام با عكس نوش��ت جالبي از‬ ‫پدر و مادرهايش��ان در س��ايت‌هاي مختلف گذاشته ش��ده با تالش يك‬ ‫پدر و م��ادر خوش ذوق در انگليس به آلبوم��ي ‪ 400‬تايي از جالب‌ترين‬

‫و ش��گفت‌انگيزترين تصاوير تبديل شده اس��ت‪ .‬نكته جالب اين‌كه تمام‬ ‫پدر و مادرهاي اين كودكان از ناتواني‌ش��ان در تغيير دادن حالت موهاي‬ ‫فرزندانش��ان نوش��ته‌اند و اين‌كه بچه‌ها هر جا مي‌روند پس از سؤال پيچ‬ ‫شدن‪ ،‬سوژه عكس‌هاي بسياري مي‌ش��وند‪ .‬اين آلبوم تصاوير بچه‌ها در‬ ‫س��ايت‌هاي مختلف اينترنتي گذاشته ش��ده و تا به حال هزاران بيننده‬ ‫داشته است‪.‬‬


‫حمله به يك توريست در منطقه فقیرنشين برزيل‬ ‫گروهشوك‪:‬يكتوريستآلمانيكهدرسفرتفريحي‌اشبهريودوژانيرويبرزيل‪،‬واردمنطقهفقيرنشينومركز‬ ‫فعاليتقاچاقچيانشدهبوددرجريانيكدرگيريباشليكچندگلولهافرادشرورمجروحشدوبهبيمارستانانتقال‬ ‫يافت‪.‬اينمردكهبهنامدانيلبنجامين‪25‬سالهشناساييشدهاست‪،‬طبقتحقيقاتپليسدرقالبيكگروهتوريستي‬ ‫وارد برزيل شده بود اما در زمان اين تيراندازي تنها با يكي از دوستانش همراه بود كه او نيز علت حضورشان در اين‬ ‫بخش از ريودوژانيرو را كنجكاوي مي‌داند‪.‬گزارش خشونت‌ها و تيراندازي‌هايي‪ ،‬آن هم در جريان آماده‌سازي اين‬ ‫كشور براي ميزباني رقابت‌هاي بزرگ ورزشي‪ ،‬نگراني‌هاي زيادي را در بين مسئوالن شهري به وجود آورده است‪.‬‬ ‫به گفته يكي از منتقدان سياست‌هاي اين كشور اينگونه حوادث ميزان فعاليت مسئوالن براي ايجاد آرامش را زير‬ ‫سوالمي‌برد‪.‬ريودوژانيروبهخاطرداشتنطبيعتزيبايشهرسالهگردشگرانبسياريرابهسويخودجلبمي‌كند‬ ‫اما معموالً محدوده حركتي اين افراد مشخص است و گروه‌هاي گردشگري در مناطق پرخطر حضور پيدا نمي‌كنند‪.‬‬

‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫جريان آب در زير ساختمان‬ ‫و بي‌توجهي مسئوالن‬ ‫ميرزاي��ي در تم��اس تلفن��ي با ش��وك‬ ‫گفته‪ :‬منزل ما در جاده س��اوه نرس��يده به‬ ‫رباط كريم در محدوده گلستان است‪ .‬سه روز‬ ‫پيش شاه‌لوله آب تركيد و ماموران سازمان‬ ‫آب اعزام ش��دند ولي فقط اطراف خانه را به‬ ‫ان��دازه يك مي��دان كندند و بع��د هم ديگر‬ ‫پيدايش��ان نش��د‪ .‬اآلن س��ه روز است كه‬ ‫آب به زير س��اختمان مي‌رود‪ .‬ماموران هم‬ ‫مي‌گويند س��ازمان آب حقوق م��ا را نداده‬ ‫و پول��ي نمي‌دهد ك��ه يك پم��پ بخريم و‬ ‫جلوي آب را بگيريم‪ .‬مي‌خواس��تم بپرس��م‬ ‫اگر ما خانه خراب شويم چه كسي پاسخگو‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫ناياب شدن داروي‬ ‫بيماران سرطاني‬ ‫خليلي‌نژاد از دامغ��ان در تماس تلفني با‬ ‫شوك گفته‪ :‬چند وقت است تمام داروخانه‌ها‬ ‫را براي يافت��ن قرص فلوتاميد كه مخصوص‬ ‫بيماران سرطاني است‪ ،‬زير پا گذاشتم اما اين‬ ‫دارو را نيافت��م‪ .‬حتي به داروخانه‌هاي تهران‬ ‫و س��امانه دارو هم س��رزدم اما نتوانستم اين‬ ‫ص را تهيه كنم‪ .‬از مسئوالن تقاضا مي‌كنم‬ ‫قر ‌‬ ‫به اين مشكالت مردم هم بينديشند و فكري‬ ‫به حال آن‌ها كنند‪.‬‬ ‫‪ 33‬ماه زندان با محاكمه غيابي‬ ‫ي��ك زندان��ي از اوين در تم��اس تلفني‬ ‫با ش��وك گفته ‪ 33‬ماه اس��ت ب��ا محاكمه‬ ‫غيابي به زندان آم��ده‌ام و به هرجا كه براي‬ ‫دادخواه��ي مراجعه ك��ردم نتيجه‌اي نداد‪.‬‬ ‫چرا هيچ‌كس ب��ه كار زندانيان رس��يدگي‬ ‫نمي‌كند؟‬

‫شـوك حادثه‬ ‫مرگ ‪ 2‬دختر خاله كوچك‬ ‫در كانال آب مينوشهر‬ ‫دو دخترخال��ه كوچ��ك مینوش��هری‬ ‫در کان��ال آب غرق ش��دند و ج��ان خود را‬ ‫از دس��ت دادند‪ .‬اين دو دختر ‪ 4‬و ‪ 8‬س��اله‬ ‫مینوش��هری در کان��ال آب کش��اورزی‬ ‫غرق شدند‪.‬‬ ‫این دو کودک که دخترخاله بودند هنگام‬ ‫بازی در کنار یکی از نهرهای مینوش��هر که‬ ‫بدون هیچ‌گونه م��رز و حصاری بوده در آب‬ ‫سقوط می‌کنند و غرق می‌شوند‪.‬‬ ‫کودک ‪ 4‬ساله که در حال دست و پا زدن‬ ‫بوده کودک ‪ 8‬ساله را متوجه خود كرده که‬ ‫وی برای نجات دخترخاله کوچکتر‪ ،‬خود را‬ ‫درون کانال آب می‌اندازد‪.‬‬ ‫بیش��تر از چند دقیقه طول نكشيده بود‬ ‫که ه��ر دو کودک ج��ان خود را از دس��ت‬ ‫دادند‪.‬‬

‫وبــــ شــــــوک‬ ‫درگيري و ضرب و شتم‬ ‫در جشن پايان سال‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬مهمان��ي پايان س��ال‬ ‫مهدكودكي در كليولن��د اوهايو با درگيري‬ ‫‪8‬نف��ر از مهمان��ان مراس��م به صحن��ه نزاع‬ ‫خونيني تبديل ش��د‪ .‬به گ��زارش پليس اين‬ ‫دعوا و زد و خورد با درگيري لفظي و س��پس‬ ‫فيزيكي دو نوجوان در بيرون از س��اختمان‬ ‫مهدك��ودك كلي��د خ��ورد و ب��ا دخال��ت‬ ‫خانواده‌هاي آن‌ها به صحنه جنگي تمام‌عيار‬ ‫بدل شد‪ .‬اين درگيري زماني شكلي جدي و‬ ‫ترس��ناك گرفت كه دو نفر از طرفين دعوا با‬ ‫برداشتن چكش و لوله به جان هم افتادند‪.‬‬ ‫با اين شرايط مس��ئوالن مهدكودك كه‬ ‫نگ��ران اين درگيري بودند ب��ا پليس تماس‬ ‫گرفتن��د و بعد از چند دقيق��ه اين درگيري‬ ‫با دخالت ماموران خاتم��ه يافت‪ .‬البته ‪8‬نفر‬ ‫از عوام��ل اي��ن دعوا ب��ه زن��دان افتادند‪ .‬به‬ ‫گفته ش��اهدان عيني‪ ،‬پليس براي مهار اين‬ ‫درگيري همه‌جانبه با ‪ 10‬خودرو گش��ت در‬ ‫محل حاضر شدند و پس از درگيري سخت با‬ ‫حاضران در نهايت توانس��تند آن‌ها را تسليم‬ ‫كرده و با خود به اداره پليس ببرند‪.‬‬

‫افشاي راز فـرار ماليـاتي‬ ‫رئيس يك شركت‬ ‫و ‪ 2‬كارمنـد حسابدار‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‪ :‬س��قوط دو هواپيماي آموزش پرواز در فونيكس امريكا‪ 4 ،‬كش��ته به همراه داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش پليس ايالتي فونيكس‪ ،‬اين حادثه جمعه گذش��ته در حين پروازهاي آموزش��ي رخ داده و در ميان‬ ‫كشته‌ش��دگان ‪ 2‬مربي پرواز ديده مي‌ش��وند‪.‬به گزارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬دو هواپيماي كوچك در حال‬ ‫گش��تزني در منطقه فونيكس بودند كه با يكديگر برخورد كردند‪ .‬هر هواپيما حامل ‪ 2‬سرنشين بود كه در‬ ‫مجموع هر ‪ 4‬سرنش��ين هواپيماها كشته شده‌اند‪.‬به گفته شاهدان حادثه هردو هواپيما با سرعت زيادي با‬ ‫يكديگر برخورد كرده‌اند‪.‬سخنگوي پليس منطقه در اين ارتباط گفت‪ :‬هيچكس در اين حادثه زنده نمانده‬ ‫اس��ت‪ .‬آتش‌نشانان و پليس در محل حادثه حاضر شدند اما تنها بقايايي از هواپيماهاي كوچك سوخته بر‬ ‫جاي مانده بود و ما س��عي كرديم تا اجس��اد قربانيان را از الشه هواپيماها خارج كنيم‪.‬انجمن ايمني حمل و‬ ‫نقل هوايي در حال بررسي علت حادثه است‪ .‬هنوز به درستي علت تصادف هواپيما مشخص نشده است‪.‬‬

‫كارشناسان شوك بررسي مي‌كنند‬

‫روي خط شـوك‬ ‫گروه شوك‪« :‬اين يك پيام به شماست‬ ‫س��ؤال نپرس‪ ،‬اين پيام را براي ‪ 7‬نفر ارسال‬ ‫كن‪ ،‬يك نفر در قزوين ارسال نكرد به بيماري‬ ‫سرطان مبتال شد و يك نفر در شيراز به ‪ 7‬نفر‬ ‫فرستاد و ‪ 20‬ميليون پول به حسابش آمد‪».‬‬ ‫ش��ما هم حتم��اً از اي��ن ن��وع پيامك‌ها‬ ‫ه��ر از گاهي درياف��ت مي‌كنيد‪ .‬ع��ده‌اي با‬ ‫توس��ل به اعتق��ادات مردم��ي پيامك‌هايي‬ ‫مي‌فرستند كه با ترس يا تشويق همراه است‪.‬‬ ‫ارس��ال‌كنندگان ناشناس س��عي مي‌كنند‬ ‫گيرنده پيامك را با ترس��اندن از عاقبت كار‬ ‫ب��ه اجراي دس��تور وادارند و اي��ن پيامك‌ها‬ ‫روزبه‌روز در حال افزايش است‪.‬‬ ‫اما ريشه اين پيامك‌ها از كجاست؟ چقدر‬ ‫واقعي��ت دارند چقدر خرافه هس��تند؟ و آيا‬ ‫براي شناس��ايي ارس��ال‌كنندگان اين گونه‬ ‫پيامك‌ها و برخورد با آن‌ها اقدامي مي‌ش��ود‬ ‫يا نه؟‬ ‫آغاز خرافه‌نويسي‬ ‫پيامك‌هايي كه امروز به اين شكل ارسال‬ ‫مي‌شوند ريشه تاريخي دارند و اگرچه زمان‬ ‫دقيق��ي براي آغاز اين گون��ه خرافه‌ها وجود‬ ‫ندارد ولي برخ��ي آن را به پيام‌هايي كه يك‬ ‫عده آدم متعصب منتش��ر مي‌كردند نسبت‬ ‫مي‌دهند‪ .‬احمد صداقت دوست‪ ،‬كارشناس‬ ‫الهي��ات در اين خص��وص مي‌گويد‪«‌:‬قبل از‬ ‫اين كه تلفن‌هاي همراه و سيس��تم پيامكي‬ ‫رونق پيدا كنن��د روش برگه‌نويس��ي رونق‬ ‫داش��ت‪ ،‬يعن��ي ع��ده‌اي روي برگه‌ه��ا يك‬ ‫ماجراي دروغين را مي‌نوش��تند و از گيرنده‬ ‫مي‌خواس��تند آن را پس از بازنويسي به چند‬ ‫نفر ارس��ال كند‪ ،‬معموالً اي��ن چرخه خيلي‬ ‫زود متوقف مي‌ش��د چرا كه اكثرا ً حوصله‌اي‬ ‫براي بازنويس��ي نداشتند و يا به اين خرافات‬ ‫اعتماد نمي‌كردند‪ .‬پس از رونق تلفن همراه‬ ‫و پيامك‌نويسي شكل اين خرافه تغيير يافت‬ ‫و به ش��كل جديد در گوشي‌هاي تلفن‌همراه‬ ‫جابه‌جا ش��د‪ ،‬طبعاً چ��ون ديگر ني��ازي به‬ ‫نوشتن مجدد آن نبود به همين دليل چرخه‬ ‫مورد نظر طوالني‌تر از قبل مي‌شد و مي‌شود‪،‬‬ ‫البته ش��كل جديدي هم وجود دارد‪ ،‬با رونق‬ ‫اينترنت و به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي‪ ،‬افراد‬ ‫اقدام��ات جديدي را انج��ام مي‌دهند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫از دوس��تان خود مي‌خواهن��د موضوعي را‬ ‫‪ shere‬كنند (به اشتراك بگذارند) يا اليك‬ ‫كنند (عالم��ت پس��نديدم را كليك كنند)‬ ‫اينها اش��كال جديدي اس��ت كه با پيشرفت‬ ‫فن��اوري ب��ه اين خراف��ه راه‌ه��اي جديدي‬ ‫بخشيده است‪».‬‬ ‫خرافه است‬ ‫چقدر مي‌توان به اي��ن پيامك‌ها اعتماد‬ ‫كرد؟ احمد صداقت دوست توضيح مي‌دهد‪:‬‬ ‫«همه علما و مراج��ع بزرگوار چنين اقدامي‬ ‫را ناش��ي از خرافات دانس��ته‌اند‪ .‬اگر مبناي‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫​‬ ‫‪​12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪ 4‬نفر در برخورد دو هواپيما در آسمان كشته شدند‬

‫خرافاتپيامكي‬

‫اقدامات ديني ما بر پاي��ه قرآن‪ ،‬آيات و روايات‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��ما متوجه خواهيد ش��د كه در هيچ‬ ‫كجاي مناب��ع ديني ما چنين چي��زي نيامده‪.‬‬ ‫ضمن اين‌كه نمي‌توان مدعي بود اگر فالن كار‬ ‫را بكنيد حتما فالن اتفاق براي شما رخ مي‌دهد‬ ‫يا فالن اتف��اق رخ نمي‌دهد يا فالن مجازات در‬ ‫انتظار شماس��ت يا فالن پاداشي را مي‌گيريد‪.‬‬ ‫دين برنام��ه و روش زندگي اس��ت و مجموعه‬ ‫فرامين��ي اس��ت كه از ش��ما ي��ك آدم خوب‬ ‫مي‌سازد‪ .‬در كنار اين برنامه و روش البته دعا و‬ ‫توس��ل وجود دارد‪ .‬ما در شرع اصلي داريم اگر‬ ‫دعايتان مستجاب نشد حتما منفعتي و سودي‬ ‫در آن اس��ت يعني چنين نيست كه حتم‌اً يك‬ ‫نذر يا يك دعا در نهايت به آن نتيجه‌اي كه شما‬ ‫مي‌خواهيد منجر شود‪».‬‬ ‫خوش‌بيني‪ ،‬بدبيني‪ ،‬واقع‌بيني‬ ‫وقتي چنين تصوري در مورد دعا وجود دارد‬ ‫و افراد مذهبي مي‌دانند هر دعايي مس��تجاب‬ ‫نمي‌ش��ود و اصوالً قرار نيس��ت حتماً دعاها به‬ ‫استجابت برسد پس چرا همچنان اين خرافات‬ ‫وجود دارد و رونق پيدا مي‌كند؟‬

‫رضا غياثي‪ ،‬جامعه‌ش��ناس در اين خصوص‬ ‫مي‌گويد‪« :‬اعضاي يك جامعه هميشه در يك‬ ‫س��طح نيستند‪ ،‬هس��تند كس��اني كه روحيه‬ ‫خوش باوري دارند و نس��بت به حواشي اطراف‬ ‫واكنش‌ه��اي مثب��ت نش��ان مي‌دهن��د‪ .‬اين‬ ‫محصول تفكر خاصي در جامعه است؛ تفكري‬ ‫كه مي‌خواهد نش��ان دهد دين ق��ادر به انجام‬ ‫امور ماورايي اس��ت‪ ،‬در واقع خرافه آن بخشي‬ ‫را ش��امل مي‌شود كه از دايره عقل خارج است‪.‬‬ ‫ترويج خرافه بين آن قش��ر صورت مي‌گيرد كه‬ ‫غالباً صاحب كمترين اطالعات هس��تند و زياد‬ ‫در مورد مس��ائل فكر نمي‌كنن��د‪ .‬اين بخش از‬ ‫جامعه منتظرند تا يك اتفاق ماورايي آن‌ها را به‬ ‫موفقيت برساند و در نتيجه به چنين اقداماتي‬ ‫اعتماد مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪‌:‬در بح��ث تروي��ج و انتش��ار‬ ‫پيامك‌ه��اي اين‌چنين��ي م��ا مي‌توانيم س��ه‬ ‫حال��ت خوش‌بين��ي‪ ،‬بدبين��ي و واقع‌بيني‌ را‬ ‫در نظ��ر بگيري��م‪ .‬خوش‌بين��ي اين اس��ت كه‬ ‫بگوييم جهالت عده‌اي از افراد منش��أ انتش��ار‬ ‫اي��ن پيامك‌هاس��ت‪ .‬بدبيني يعن��ي اين‌كه ما‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬رئيس ش��ركت خصوص��ي از كاركنانش‬ ‫شكايت كرد و خودش به خاطر فرار مالياتي تحت تعقيب قرار‬ ‫گرفت‪ .‬كاركنان شركت براي دفاع از خود مجبور شدند دست‬ ‫صاحب شركت را رو كرده و راز سر به مهر را فاش كنند‪.‬‬ ‫چندي پي��ش رئي��س ش��ركت خصوص��ي از كارمندان‬ ‫حسابداري به جرم سرنوش��ت نامعلوم ‪ 16‬چك شكايت كرد‬ ‫و آن دو را پاي ميز بازجويي كشاند‪.‬‬ ‫اين دو حس��ابدار ك��ه زن و مردي جوان��ي بودند وقتي در‬

‫‪ 5‬نفر در اين گردباد كشته شدند‬

‫گـردباد اوكالهـما اتومبيـل‌ها را به پـرواز درآورد‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬گردب��اد ديگ��ري در منطقه‬ ‫اوكالهماي امريكا باعث بروز خرابي‌هاي‬ ‫بيش��تر در اين منطقه شد به گزارش‬ ‫آسوش��يتدپرس‪ ،‬جمعه گذش��ته‬ ‫توف��ان و گردب��اد ش��ديدي در‬ ‫منطق��ه اوكالهما ج��ان ‪ 5‬نفر را‬ ‫گرفت و ‪ 50‬نف��ر را مجروح كرد‪.‬‬ ‫شدت گردباد و توفان به حدي بود‬ ‫كه برخ��ي از اتومبيل‌ها در بزرگراه‬ ‫در هوا به پرواز درآمده و سپس به زمين‬ ‫س��قوط كردند‪ .‬س��رعت باد ‪ 80‬تا ‪ 90‬مايل در‬ ‫س��اعت (‪ 144‬كيلومتر در ساعت) بود كه خرابي‌هايي‬ ‫در پي داش��ت‪ .‬حدود ‪ 54‬هزار نفر در منطقه اوكالهما‬ ‫در پي اين توفان و گردباد ش��ديد برقش��ان قطع شده‬ ‫و تع��داد زخميان حادثه را ‪ 50‬نفر اع�لام كرده‌اند‪ .‬به‬ ‫گزارش پليس بس��ياري از ماشين‌ها و كاميون‌ها بر اثر‬ ‫ش��دت توفان در بزرگراه هاي ايالتي واژگون شده‌اند و‬ ‫رانندگان بسياري در ميان آهن‌پاره‌ها به دام افتاده‌اند‪.‬‬ ‫اين گردباد پس از گردباد هفته گذشته رخ داده و هنوز‬ ‫مردم منطقه از نخس��تين گردباد در شوك بوده‌اند كه‬ ‫گرفتار گردباد اخير شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش پلي��س اوكالهما يك م��ادر و فرزند در‬

‫ميان كشته‌شدگان ديده مي‌ش��وند و ماموران پليس‬ ‫اجساد قربانيان را در بزرگراه‌ها و در داخل خودروهاي‬ ‫واژگون‌شده يافته‌اند‪ .‬در اين ايالت تمامي پروازها لغو‬ ‫شده و دو هزار مسافر به تونل‌هاي زيرزميني پناه برده‬ ‫بودند تا از توفان و گردباد در امان بمانند‪.‬‬ ‫س��خنگوي امدادگران منطقه در اي��ن باره گفت‪:‬‬ ‫باران ش��ديد به همراه تگرگ باعث ب��روز خرابي‌هاي‬ ‫ش��ديدي در منطقه ش��ده و ميزان آس��يب‌ها بسيار‬ ‫گسترده است‪.‬‬

‫دنبال ي��ك اتفاق توطئه‌آميز باش��يم ولي من‬ ‫قائل به واقع‌بيني هس��تم يعن��ي معتقدم اوالً‬ ‫منشأ بسياري (نه همه) از اين پيامك‌ها ايجاد‬ ‫فضاي فكري منفي نس��بت به معنويت است و‬ ‫در اي��ن راه جهالت برخي افراد ه��م به ترويج‬ ‫آن كمك مي‌كند‪ .‬چندي پيش در عربس��تان‬ ‫چنين اتفاقي رخ داد و بعدا ً معلوم ش��د پش��ت‬ ‫قضيه وهابي‌ه��ا قرار دارند كه ب��ا هدف ضربه‬ ‫زدن به تفكر ش��يعه اقدام به انتشار يك پيغام‬ ‫مي‌كنند‪ .‬درون كش��ور هم افرادي هستند كه‬ ‫به خرافه روي مي‌آورند و عامل اش��اعه چنين‬ ‫پيامك‌هايي مي‌ش��وند كه معموالً برخي زنان‬ ‫به خاطر روحيه محافظه‌كاري بيش��تر مردان‬ ‫تحت تاثير قرار مي‌گيرند و به انتش��ار آن اقدام‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫اقدام حقوقي‬ ‫ام��ا اگر بح��ث توطئه در ميان اس��ت و اگر‬ ‫عده‌اي در حال خدشه وارد آوردن به اعتقادات‬ ‫و باورهاي مردم هس��تند چگون��ه مي‌توان با‬ ‫آن‌ه��ا برخورد كرد و آيا قانون چنين راهكاري‬ ‫را در نظر دارد؟‬

‫برابر بازپرس دادسراي ش��ميرانات تهران قرار گرفتند اظهار‬ ‫بي‌گناه��ي كردند و گفتند ما هيچ‌گاه در امانتي كه دس��تمان‬ ‫بوده خيانت نكرده‌ايم و هميش��ه پول چك‌ها را بعد از وصول‬ ‫دس��تي به صاحب ش��ركت تحويل مي‌داديم ام��ا اين چك‌ها‬ ‫درهيچ جا ثبت نمي‌ش��د زي��را معامله‌اي كه اي��ن چك‌ها به‬ ‫خاطر آن‌ها كش��يده ش��ده بود نبايد در جايي ثبت مي‌ش��د و‬ ‫س��ندي مي‌داشت و اين كار به دستور صاحب شركت بود زيرا‬ ‫نمي‌خواست همه فروش شركت و درآمد آن موجود باشد تا از‬

‫شـوك نجات‬ ‫س��ما عزتي‪ ،‬حقوق��دان در اي��ن رابطه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اگر مشخص ش��ود اين اتفاقات بر‬ ‫مبناي توطئه صورت مي‌گي��رد مي‌توان از‬ ‫طريق مدعي‌العموم عليه ارس��ال‌كنندگان‬ ‫اين گون��ه پيامك‌ه��ا به عن��وان توهين به‬ ‫اعتقادات مردمي‪ ،‬تشويش اذهان عمومي و‬ ‫ترويج خرافات اعالم جرم كرد‪ .‬البته اين نوع‬ ‫جرايم با ش��كايت فردي به نتيجه نمي‌رسد‬ ‫بلك��ه حتماً باي��د از طري��ق مدعي‌العموم و‬ ‫جمع‌آوري مس��تندات و داليل الزم و كافي‬ ‫جهت ارائه در دادگاه صورت گيرد و طبيعي‬ ‫است كه اين اتفاق زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسي پليسي‬ ‫پليس فتا هنوز نيازي به بررسي موضوع‬ ‫به صورت كارشناسي نديده است‪ ،‬شايد اين‬ ‫موضوع به قدري عادي ش��ده كه اين پليس‬ ‫نيازي به بررس��ي آن نمي‌بيند‪ .‬از سرهنگ‬ ‫احمدرض��ا رس��تمي‪ ،‬رئيس پلي��س فتاي‬ ‫مازندران پرس��يدم آيا چني��ن پيامك‌هايي‬ ‫در اس��تان مازندران بيش��تر ديده مي‌شود‬ ‫و موردي براي بررس��ي آن وجود داش��ته و‬ ‫آيا پليس فتا رأس��اً وارد اي��ن كالهبرداري‬ ‫اينترنتي ش��ده اس��ت؟ س��رهنگ رستمي‬ ‫به ش��وك گف��ت‪« :‬تا ب��ه امروز ش��كايتي‬ ‫از درياف��ت چني��ن پيامك‌هاي��ي دريافت‬ ‫نش��ده و گزارش‌هايي ني��ز در اين خصوص‬ ‫دريافت نكرده‌ايم‪ .‬اما اگر احس��اس شود كه‬ ‫توطئه‌اي پش��ت اين پيامك‌ها وجود دارد يا‬ ‫كس��ي مي‌خواهد از اين طريق سودجويي و‬ ‫كالهب��رداري كند پليس فت��ا با قدرت وارد‬ ‫اي��ن پرونده مي‌ش��ود و موضوع را بررس��ي‬ ‫مي‌كند‪».‬‬ ‫وي اف��زود‪« :‬اگر ش��هروندان اطالعاتي‬ ‫دارن��د كه نش��ان مي‌دهد اي��ن پيامك‌ها با‬ ‫هدف‌هاي خاصي به ديگران ارسال مي‌شود‬ ‫مي‌توانند اطالعات خود را در اختيار پليس‬ ‫فتا قرار دهند ت��ا پيگيري‌هاي الزم صورت‬ ‫گيرد‪».‬‬ ‫مخابرات پيامك نمي‌فرستد‬ ‫در حال��ي كه ع��ده‌اي گم��ان مي‌كنند‬ ‫ارس��ال برخي از اين‌گونه پيامك‌ها از طريق‬ ‫رس��انه‌هاي مربوط به مخابرات و همراه اول‬ ‫ص��ورت مي‌گي��رد ولي كارش��ناس ‪0992‬‬ ‫همراه اول اين موضوع را رد مي‌كند‪.‬‬ ‫تماس‌ه��اي خبرنگار ش��وك ب��ا روابط‬ ‫عمومي جهت گرفتن پاس��خ دقيق از روابط‬ ‫عمومي همراه اول بي‌ثم��ر مي‌ماند‪ ،‬در اين‬ ‫ميان يكي از كارشناس��ان ‪ 0992‬همراه اول‬ ‫پس از بررس��ي‌هاي الزم مي‌گويد‪« :‬شركت‬ ‫همراه اول س��امانه‌اي براي ارسال اين‌گونه‬ ‫پيامك‌ها ندارد و قطعاً اين پيامك‌ها از مبدأ‬ ‫ش��ماره‌هاي شخصي به مش��تركان ارسال‬ ‫مي‌شود و اين مسأله از اختيار شركت همراه‬ ‫اول و مخابرات خارج است»‪.‬‬

‫اين طريق ماليات كمتري بپردازد‪ .‬اين زن و مرد درباره رسيد‬ ‫چك‌ها گفتند‪ :‬رئيس ش��ركت به هيچ ي��ك از كاركنان براي‬ ‫چك‌ها رسيد نمي‌دهد و اين روال شركت است و ما مي‌توانيم‬ ‫براي اين ادعا شاهدان زيادي بياوريم‪.‬‬ ‫بنا به اين گزارش وقتي رئيس ش��ركت دليلي براي اثبات‬ ‫بي‌گناه��ي‌اش ني��اورد‪ ،‬بازپ��رس پرونده دس��تور داد تا يك‬ ‫كارش��ناس مسائل مالي به اين ش��ركت اعزام شود و ماجراي‬ ‫فرار مالياتي مديرعامل را تحت بررسي قرار دهد‪.‬‬

‫نجات مادر باردار از مرگ‬ ‫حتمی در روستاي صعب‌العبور‬ ‫مادری ب��اردار كه در مناطق صعب‌العبور‬ ‫گرفتار شده بود از مرگ حتمی نجات يافت‪.‬‬ ‫این م��ادر که در زایمان هش��تم خود در‬ ‫ماه پنجم دچار س��قط جنین شده بود در اثر‬ ‫خونریزی شدید‪ ،‬فش��ار خون او افت کرده و‬ ‫به ‪ 6‬رسیده بود‪ .‬حضور به موقع و سریع کادر‬ ‫درمانی و امدادی از مرکز بهداش��ت دزفول‬ ‫و هالل احمر که توس��ط بالگ��رد‪ ،‬خود را به‬ ‫منطقه‌ای موسوم به س��رکوه مالح در ‪120‬‬ ‫کیلومتری شمال دزفول که از مناطق بسیار‬ ‫صعب‌العبور است‪ ،‬رس��اندند‪ ،‬موجب نجات‬ ‫این مادر باردار شد‪.‬‬ ‫تیم‌های درمانی‪ ،‬موف��ق به حفظ عالئم‬ ‫حیات��ی بیم��ار در بالگرد ش��دند و با تامین‬ ‫آمبوالن��س و آماده‌ب��اش کادر درمان��ی‬ ‫بیمارستان بزرگ دزفول بیمار به اتاق عمل‬ ‫برده ش��د و تحت عمل جراحی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر اس��اس آخرین اخب��ار واصل��ه حال وی‬ ‫رضایت‌بخش گزارش شده است‪.‬‬ ‫دکتر بیتا چاییده‪ ،‬رئیس مرکز بهداشت‬ ‫دزف��ول اظهار ک��رد‪ :‬مناط��ق صعب‌العبور‬ ‫دزفول که با توجه به وسعت بسیار زیاد‪ ،‬این‬ ‫منطقه را در کشور بی‌نظیر کرده است‪ ،‬بیش‬ ‫از نیمی از س��طح ش��هر را به خود اختصاص‬ ‫داده و جمعیت��ی بال��غ بر ‪ 6‬ه��زار نفر دارد و‬ ‫علی‌رغ��م زحم��ات ش��بانه‌روزی پرس��نل‬ ‫بهداش��ت و درمان به علت وجود مشکالت‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ام��کان خدمات‌رس��انی مطلوب‬ ‫بهداش��تی درمان��ی در این مناط��ق وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالتی مانند وسعت زیاد‬ ‫این منطقه و نبود جاده در بیشتر این مناطق‪،‬‬ ‫ن که بیش��تر جاده‌های موجود نیز‬ ‫ضمن ای ‌‬ ‫کم‌عرض و غیرایمن بوده و بهس��ازی آن‌ها‬ ‫با تاخیر انجام می‌شود و همچنین در بیشتر‬ ‫ای��ن مناطق امکان اس��تفاده از تلفن همراه‬ ‫وجود ن��دارد و ارتب��اط تلفنی ب��ا تیم‌های‬ ‫اعزام��ی به منطقه گاهی ت��ا یک هفته قطع‬ ‫است از مشکالت موجود در خدمات‌رسانی‬ ‫به مناطق صعب‌العبور دزفول است‪.‬‬

‫نجات جان يك شناگر‬ ‫در چابكسر‬ ‫جواني كه در س��واحل چابكس��ر گيالن‬ ‫در حال غرق ش��دن بود توس��ط امدادگران‬ ‫هالل‌احمر از مرگ حتمي نجات يافت‪.‬‬ ‫محمود مظف��ر رئيس س��ازمان امداد و‬ ‫نجات هالل‌احمر اظهار داش��ت‪ :‬س��اعت ‪6‬‬ ‫بعد از ظهر روز جمعه امدادگران ساحلي در‬ ‫منطقه چابكسر از ناپديد شدن يك شناگر با‬ ‫خبر شدند‪ .‬وي ادامه داد‪ 3 :‬امدادگر بالفاصله‬ ‫عمليات جست و جو در آبهاي ساحلي را آغاز‬ ‫كرده‪ ،‬پس از ‪ 30‬دقيقه موفق ش��دند جواني‬ ‫را كه به دليل عدم آش��نايي به فنون ش��نا و‬ ‫مواج شدن دريا به زير آب فرو رفته بود‪ ،‬زنده‬ ‫به ساحل انتقال دهند‪.‬‬ ‫مظفر با تاكي��د بر اين‌ك��ه امدادگران با‬ ‫انجام عمليات احيا اين مرد را از مرگ حتمي‬ ‫نجات دادند‪ ،‬افزود‪ :‬اين جوان بالفاصله براي‬ ‫ارائه خدمات درماني پيشرفته به بيمارستان‬ ‫منتقل شد‪.‬‬

‫حبس ابد براي شكنجه‌گر كودك آزار‬

‫جاني شيطان‌صفت دختركي را در ولز انگلستان ربوده و به قتل رسانده بود‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬در دادگاه جناي��ي ولز انگلس��تان‪،‬‬ ‫م��رد تبهكاري ك��ه دختركي به نام ايپري��ل جونز (يك‬ ‫پيش‌دبستاني ‪5‬س��اله) را ربوده و به قتل رسانده بود به‬ ‫حبس ابد محكوم شد‪.‬‬ ‫مارك بريجر‪ ،‬مرد ‪ 47‬ساله‌اي است كه سال گذشته‬ ‫ايپريل جونز را ربود و پس از آزار و ش��كنجه اين كودك‬ ‫‪ 5‬س��اله وي را به قتل رس��اند‪ .‬باوجود جست و جوهاي‬ ‫گس��ترده‌اي كه براي يافت��ن اثري از ايپري��ل كوچولو‬ ‫انجام گرفت‪ ،‬جس��د وي هرگز پيدا نش��د‪ .‬اين عمليات‬ ‫كه به مدت ‪ 6‬ماه ادامه داش��ت‪ ،‬به عنوان «بزرگ ترين»‬ ‫عمليات جست و جو در تاريخ پليسي‪ -‬جنايي انگلستان‬ ‫معروف شد‪.‬‬ ‫قاضي گريفي��ت ويليامز پس از برگزاري جلس��ات‬ ‫طوالني كه به مدت يك ماه ادامه داش��ت‪ ،‬س��رانجام با‬ ‫توجه به ش��واهد و م��دارك موجود در پرون��ده‪ ،‬بريجر‬ ‫‪47‬س��اله را به حبس ابد محكوم ك��رد‪ .‬اين قاتل بيرحم‬ ‫در گذش��ته به عنوان كارگر در كشتارگاه مشغول به كار‬ ‫بود و هنگام قرائت حكم توس��ط قاضي‪ ،‬با نگاهي سرد و‬ ‫عاري از هرگونه احس��اس و عاطفه در جايگاه مخصوص‬ ‫ايس��تاده بود‪ .‬زماني كه قاضي ويليامز از تمايل شيطاني‬ ‫متهم براي سوءاستفاده‌ها و شكنجه‌هاي خشونت‌آميز‬ ‫عليه كودكان معصوم و بي‌دفاع سخن گفت‪ ،‬بريجر تنها‬

‫سري تكان داد و سكوت كرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش دادس��تان‌ها‪ ،‬ايپريل‬ ‫كوچول��و‪ ،‬پائي��ز گذش��ته در حالي كه‬ ‫مشغول دوچرخه‌س��واري بود‪ ،‬توسط‬ ‫بريجر ربوده ش��د‪ .‬ش��كنجه‌گر ولز پس‬ ‫از آن كه دخترك را س��وار ماشين خود‬ ‫كرد‪ ،‬قرباني معصومش را به قتل رساند‪،‬‬ ‫جس��د وي را به نحو نامعلومي براي هميشه از بين برد تا‬ ‫آثار جنايت خونين و هولناك خود را پاك كند‪.‬‬ ‫به گزارش رس��انه‌هاي انگليس��ي‪ ،‬بريجر تا آخرين‬ ‫لحظه بر بي‌گناهي خود پافشاري و اتهامات خود را انكار‬ ‫مي‌كرد‪.‬‬ ‫اين گفته ش��يادانه در حالي از جان��ب متهم مطرح‬ ‫شد كه ش��واهد نشان مي‌داد دس��ت كم بخش‌هايي از‬ ‫جسد ايپريل كوچولو در شومينه خانه قاتل سوزانده و به‬ ‫خاكستر بدل شده است‪.‬‬ ‫مادر کودک که به همراه ش��وهرش در تمام جلسات‬ ‫دادگاه حاضر بود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز نخستين شبي كه ايپريل‬ ‫ب��ه خانه نيامد را ب��ه خوبي به ي��اد دارد و هرگز نخواهد‬ ‫توانس��ت اين كابوس هولناك را از خاطر ببرد‪ .‬اين زوج‬ ‫سوگوار كه از نزديك شاهد محكوم شدن قاتل دخترشان‬ ‫به حبس ابد بودند‪ ،‬پس از صدور حكم نهايي اعالم كردند‬

‫خوش��حالند كه اين‬ ‫جاني ك��ودك‌آزار‪،‬‬ ‫ناچ��ار خواه��د بود‬ ‫تا پاي��ان عمرش را‬ ‫پش��ت ميله‌هاي زندان بگذراند و همان‬ ‫جا ني��ز خواهد مرد‪ .‬باوج��ود انكارهاي‬ ‫متهم‪ ،‬خبرهايي به نقل از منابع آگاه به‬ ‫بيرون از زندان منچستر درز كرد مبني بر اين كه بريجر‪،‬‬ ‫نزد يك كش��يش كاتوليك اقرار كرده بود احتماالً جسد‬ ‫ايپريل را مثله كرده و به كلي از بين برده است‪ .‬بازرسان‬ ‫دايره جنايي كشور ولز در جست‌وجوهاي‌شان موفق به‬ ‫كشف آلت قتاله‌اي شدند كه بريجر سعي كرده بود آن را‬ ‫نيز به همراه بقاياي جسد دخترك بسوزاند‪.‬‬ ‫همچنين تعداد بي‌شماري تصاوير غيراخالقي و هرزه‬ ‫نگارانه از كودكان در هارد رايانه شخصي قاتل حقه‌باز پيدا‬ ‫ش��د كه ثابت مي‌كند وي يك كودك‌آزار بالفطره است‬ ‫كه از سال ‪ 2009‬به بعد به‌طور مستمر در پي جمع‌آوري‬ ‫و تماشاي چنين تصاوير مش��مئزكننده و شنيعي بوده‬ ‫است‪ .‬به گزارش دادستان‌ها‪ ،‬اين شكنجه‌گر خونخوار در‬ ‫روز حادثه با طالق همسر چهارمش روبه‌رو شده بود‪ .‬وي‬ ‫سپس ايپريل كوچولو را ربود تا به خواسته‌هاي پليدش‬ ‫جامه عمل بپوشاند‪.‬‬


‫استفاده از تنباكو براي توليد سوخت پاك و ارزان‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬گروهي از دانش��مندان كاليفرنيا موفق ش��ده‌اند از بوته تنباكو يك ماده سوختي جالب‬ ‫به‌دست آورند‪.‬اين محققان با انجام آزمايش هاي فراوان روي بوته تنباكو و استخراج روغن آن اعالم‬ ‫كرده‌اند كه از اين س��وخت در هواپيماها‪ ،‬اتومبيل‌ها و كاميون‌ها به عنوان س��وخت مي‌توان اس��تفاده‬ ‫كرد‪ .‬اين س��وخت به عنوان س��وختي بهتر‪ ،‬ارزان‌تر و بدون آلودگي محيط زيس��ت شناخته شده است‪.‬‬ ‫يكي از پژوهش��گران اين پروژه به نام آناستازيوس مليس در اين ارتباط مي‌گويد‪ :‬ما در آزمايش هاي‬ ‫خود از عصاره چربي برگ تنباكو استفاده كرده‌ايم‪ .‬ما بخش‌هاي جذب چربي گياه مانند كلروفيل و ديگر‬ ‫تركيبات مربوط به آن را از بين برده‌ايم تا امكان ذخيره چربي در گياه افزايش يابد‪ .‬آژانس بين‌المللي‬ ‫انرژي تصميم دارد تا س��ال ‪ 2050‬ميالدي بيش از يك‌چهارم س��وخت حمل و نقل جهاني را به‌وسيله‬ ‫سوخت‌هايزيستيتامينكندواينكشفمي‌توانددانشمندانرابرايتحققچنينپروژه‌ايياريرساند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‪ :‬برخ��ورد هواپيماي كوچ��ك دونفره به س��قف آپارتمان��ي در ويرجيني��اي امريكا باعث‬ ‫مجروح ش��دن ‪ 6‬نفر شد‪.‬به‌گزارش آسوش��يتد پرس‪ ،‬حادثه در جمعه گذشته رخ داد و علت سقوط پايان‬ ‫يافتن س��وخت هواپيما بوده اس��ت‪.‬هنگام حادثه‪‌،‬اعض��اي خانواده به همراه ‪ 2‬فرزندش��ان در آپارتمان‬ ‫حضور داش��ته و خواب بوده‌اند‪.‬ويليام الرس��ون خلبان ‪ 61‬س��اله هواپيما خود نيز در اين حادثه به‌شدت‬ ‫مجروح ش��ده اس��ت‪ .‬مس��افر ديگر هواپيماي كوچك دچار جراحات جزيي ش��ده و در بيمارستان تحت‬ ‫نظر پزش��كان قرار گرفته اس��ت‪.‬بنابراين گزارش‪ ،‬پليس و آتش‌نش��انان س��ريع ًا در محل حادثه حاضر‬ ‫ش��ده و اقدام به كمك رس��اني به آس��يب‌ديدگان حادثه كردند‪.‬ديويد ونتورا‪ ،‬صاحبخانه به اخبار محلي‬ ‫گف��ت‪ :‬هنگام برخورد هواپيما همس��ر و دو فرزن��دم در خواب بودند‪ ،‬صداي برخورد به‌حدي ش��ديد بود‬ ‫كه همگي به‌ش��دت ترس��يده بودي��م بخش وس��يعي از آپارتم��ان براثر برخورد تخريب ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫اين دختربچه ايراني تاكنون ‪ 8‬بار عمل جراحي شده است‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬

‫شـــوک خارجي‬

‫روژان كوچولو در مدرسه انگليسي‬

‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينکه‪:‬رفتاره��اي‬ ‫خاص مهاجم ج��وان تيم ليگ برتري در‬ ‫يكي از خيابان‌هاي ش��مال ش��هر تهران‬ ‫باع��ث ظ��ن پلي��س ب��ه او و انتقالش به‬ ‫كالنتري شد‪.‬‬ ‫اين بازيك��ن كه نيمه‌هاي ش��ب در‬ ‫يكي از خيابان‌ه��اي خلوت توقف كرده‬ ‫و در اتومبيلش نشس��ته بود‪ ،‬باعث شك‬ ‫پليس گشت شد‪ .‬ماموران پليس گشت‬ ‫كه گويا هيچ ميانه‌اي با فوتبال نداشتند‪،‬‬ ‫بازيكن سرشناس تيم ملي را نشناختند‬ ‫و بعد از دريافت مدارك خودرو‪ ،‬مشغول‬ ‫تفتيش خودروي گرانقيمت اين س��تاره‬ ‫ش��دند‪.‬‬ ‫به درازا كش��يده ش��دن م��دت زمان‬ ‫تفتيش‪ ،‬باعث عصبانيت اين بازيكن شد‬ ‫و او ش��روع به اعتراض ب��ه نحوه برخورد‬ ‫ماموران گش��ت پلي��س ك��رد‪ .‬اين فرد‬ ‫ك��ه باور نمي‌كرد افس��ر و س��رباز پليس‬ ‫او را نش��ناخته‌اند و قص��د اذي��ت كردن‬ ‫او را دارن��د‪ ،‬عصبانيتش بيش��تر ش��ده و‬ ‫حرف‌هاي ناشايس��تي را به اين دو مأمور‬ ‫نسبت داد‪.‬‬ ‫افس��ر پليس هم كه از اي��ن برخورد‬ ‫زش��ت ناراحت ش��د‪ ،‬او را ب��ه كالنتري‬ ‫منتق��ل ك��رد‪ .‬البت��ه بازداش��ت او چند‬ ‫دقيقه‌اي بيشتر طول نكشيد و به محض‬ ‫شناختن اين بازيكن مطرح توسط ساير‬ ‫عوامل كالنتري‪ ،‬ماجرا ختم به خير شد‪.‬‬ ‫ش��اهدان مي‌گوين��د او ح��دود يك‬ ‫س��اعت در كالنتري مان��د تا عكس‌هاي‬ ‫ي��ادگاري عوام��ل و مراجع��ان اي��ن‬ ‫كالنت��ري با او تمام ش��ود‪ .‬نكته جالب‌تر‬ ‫اي��ن بازداش��ت‪ ،‬عكس‌هاي��ي ب��ود كه‬ ‫متهم��ان حاض��ر در كالنت��ري ب��ا اين‬ ‫س��تاره مي‌انداختن��د و تصاوير جالبي را‬ ‫در حافظ��ه دوربين‌ها به ثبت رس��اندند‬ ‫تصاوي��ري كه قول مي‌دهي��م به محض‬ ‫رس��يدن به دس��تمان‪ ،‬يك��ي از آن‌ها را‬ ‫برايتان منتشر كنيم‪.‬‬ ‫شوک ديگر اينکه‪:‬منابع موثق‬ ‫از گفت‌و‌گوي پش��ت پ��رده مدير عامل‬ ‫پرس��پوليس ب��ا س��تاره آبي‌پوش‌ها در‬ ‫رستوران هتل آزادي خبر مي‌دهند‪.‬‬ ‫اين منب��ع به خبرنگار ش��وك گفت‬ ‫ح��دود س��اعت ‪ 10‬پنجش��نبه ش��ب‬ ‫گذش��ته‪ ،‬محمد رويانيان به ديدار يكي‬ ‫از س��تاره‌هاي حال حاضر استقالل رفت‬ ‫كه در رستوران هتل منتظر وي نشسته‬ ‫ب��ود‪ .‬گويا مذاكره بين آق��اي مدير عامل‬ ‫و بازيك��ن تيم حريف‪ ،‬حدود دو س��اعت‬ ‫به طول انجاميد و خنده‌هاي مكرر آن‌ها‬ ‫نشان از نتايج مثبت اين نشست مي‌داد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر و از طري��ق مناب��ع‬ ‫ديگري در باش��گاه پرسپوليس شنيديم‬ ‫كه اي��ن مذاكره ش��بانه ب��ه توافق براي‬ ‫حضور بازيكن مورد اش��اره براي حضور‬ ‫در پرس��پوليس ختم ش��د و به احتمال‬ ‫ف��راوان‪ ،‬باي��د در روزهاي آت��ي منتظر‬ ‫ش��نيدن خبرهاي پر سر و صدايي از اين‬ ‫انتقال جنجالي باشيم‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫يكشنبه‬ ‫​‬ ‫‪12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫سقوط هواپيماي كوچك بر سقف خانه در ويرجينيا‬

‫روژان كوچولو كه براي درمان در انگليس به‌س��ر مي‌برد با آغاز س��ال تحصيلي پشت‬ ‫ميز كالس درس نشست‪.‬‬ ‫م��ژگان علمي‌پور مادر روژان كوچولو در اين‌خصوص گفت‪ :‬روژان از پنجش��نبه ‪19‬‬ ‫ارديبهشت‌ماه مصادف با ‪ 9‬مه‌‪ 2013‬ميالدي به مدرسه رفت‪.‬‬ ‫مادر روژان درب��اره وضعيت درماني کودکش با بيان اينکه روژان تاکنون در انگليس‬ ‫هش��ت بار عمل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دکتر کيلي ‪ -‬پزشک معالج روژان ‪ -‬در آخرين معاينه‬ ‫از انج��ام يک عمل براي بالن‌گذاري در مري در ماه اخير خبر داد و گفت بعد از اين عمل‬ ‫ب��ا دوربين و بالن وضعيت روژان را بررس��ي مي‌کنيم و بعد از ‪ 9‬ماه اگر جواب مناس��ب‬ ‫نگيريم؛ مجبوريم عمل اصلي که بس��يار خطرناک است و کمترين ريسک آن الل‌شدن‬ ‫براي هميشه اس��ت را انجام دهيم زيرا ماهيچه‌هايش بسيار‬ ‫روژان‬ ‫متورم شده‌اند‪.‬‬ ‫علمي‌پورب��ا بي��ان اين‌ک��ه قط��ر مري‬ ‫کودکش به ‪ 18‬سانتيمتر رسيده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬طبق گواهي که بيمارس��تان‬ ‫ب��ه وزارت بهداش��ت و درم��ان‬ ‫براي آزادش��دن وثيق��ه داده‪،‬‬ ‫طول درمان روژان را س��ال‌ها‬ ‫تعيي��ن کــــــــــ��رده‬ ‫ک��ه بخش��ي از ‪ 81‬هزارپوند‬ ‫کمک‌ه��اي مردم��ي ک��ه به‬ ‫حس��اب بيمارستان واريزشده‬ ‫ت��ا به ح��ال صرف اين هش��ت‬ ‫بار عمل ش��ده و مابق��ي هنوز در‬ ‫حساب بيمارس��تان مانده که صرف‬ ‫عمل‌ه��اي بعدي روژان خواهد ش��د و‬ ‫اميدوارم که با مش��کلي از لح��اظ هزينه در‬ ‫آينده رو به رو نشويم‪.‬‬

‫پدر سنگدل دختر شيرخواره‌اش را‬ ‫در فريزر گذاشت‬

‫مادر روژان گفت ‪ :‬پزش��ک روژان بعد از مداواي اصلي طول درمان را تا ‪ 18‬سالگي که‬ ‫پايان رشد جسمي روژان است عنوان کرده زيرا به دليل رشد قدي وي‪ ،‬معده که در حال‬ ‫حاضر در نزديکي گردن قرار دارد‪ ،‬پايين‌تر آمده و با کشيده‌ش��دن معده به سمت پايين‬ ‫گ مي‌شود‪ .‬بعد از‬ ‫آن قس��مت باالي معده که به ش��کل مري در آمده احتماالً دوباره تن ‌‬ ‫طول درمان اصلي و بازگش��ت به ايران شش ماه يک بار روژان بايد براي بررسي از ايران‬ ‫به انگليس باز گردد‪.‬‬ ‫روژان مث��ل بچه‌هاي ديگر غذا مي‌خورد اما هنوز با س��ختي غ��ذا مي‌خورد؛ چون‬ ‫انداز ‌ه گش��ادي مري به حد نرمال نرسيده‪ ،‬اما ديگر محدود به غذاي مخلوط‌کن و مايع‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫م��ادر با بيان اين‌که وزن روژان از‪ 11‬کيلوگرم ب��ه ‪ 14‬کيلو و ‪ 500‬گرم افزايش يافته‬ ‫و از لحاظ جس��مي قوي‌تر ش��ده و از لحاظ روحي با صالحديد دکتر به مدرسه مي‌رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روژان به خاطر روبه‌رويي با بچه‌هاي همسن و سال و رفتن به مدرسه بسيار شاد و‬ ‫با روحي ‌ه نسبت به سابق شده است‪ .‬اما دندان‌هاي او به علت خوردن مايعات‪ ،‬ويتامين‌ها‬ ‫و بيهوش��ي‌هاي باال داراي خرابي و عفونت است که با هماهنگي دو بيمارستان به‌زودي‬ ‫‪ 19‬دندان روژان در زير بيهوشي کشيده مي‌شود‪.‬‬ ‫م��ادر روژان از همه ايرانيان نوعدوس��ت که به روش‌هاي مختل��ف در اعزام روژان به‬ ‫انگليس براي درمان به وي کمک کرده‌اند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫روژان به دور از چش��م پدر و مادرش‪ ،‬باتري کنترل ضب��ط خودرو را بلعيد و به دليل‬ ‫سهل‌انگاري تيم پزشکي هشت مرتبه زير تيغ جراحان رفت‪.‬‬ ‫ي به دليل سوراخ‌ش��دن مري با اسيد باتري‪ ،‬تنها يک سانتيمتر از‬ ‫پس از چند جراح ‌‬ ‫مري وي باقي ماند‪ .‬پزش��کان براي زنده‌ماندن اين دختر مجبور شدند که معده وي را در‬ ‫ناحيه گلو قرار دهند تا بتواند حداقل‪ ،‬مايعات را مصرف کند‪ ،‬اما وي حتي از خوردن غذا‬ ‫ترس داش��ت و مادرش با سرنگ پنج ميليمتري مايعات به گلوي او مي‌ريخت‪ .‬تا اين‌که‬ ‫با کمک ايرانيان نوعدوست در سراس��ر جهان هزينه‌هاي درمان اين دختر تامين شد و‬ ‫روژان با خانواده‌اش در ‪ 6‬مردادماه س��ال ‪ 91‬براي اخذ ويزاي انگليس به ترکيه سفر کرد‬ ‫و پس از آن يکش��نبه ‪ 26‬شهريورماه همان‌سال براي انجام عمل جراحي و درمان راهي‬ ‫لندن شد تا خود را به تيغ جراحان خارجي بسپارد‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پدر ديوان��ه امريكايي براي‬ ‫پاي��ان دادن ب��ه گريه‌ه��اي بي‌ام��ان دختر ‪6‬‬ ‫هفته‌اي‌اش او را به مدت يك س��اعت در فريزر‬ ‫قرار داد تا در ه��واي يخبندان به خواب عميقي‬ ‫فرو ب��رود‪ .‬به گزارش پلي��س‪ ،‬تيلر جيمز دوش‬ ‫‪ 25‬س��اله كه با س��ابقه ش��رارت چندين بار به‬ ‫زندان افتاده است در صورت اثبات جرايمش به‬ ‫حبس ابد محكوم خواهد ش��د‪ .‬مادر اين كودك‬ ‫خردس��ال كه در روز حادثه ب��راي انجام كاري‬ ‫نوزادش را در خانه پيش پدر جوانش گذاش��ته‬ ‫بود وقتي در بازگش��ت متوجه غيبت كودكش‬ ‫ش��د در كمال ش��گفتي همس��رش را ديد كه‬ ‫كودك ن��وزادش را از داخل فري��زر درآورد‪.‬اين‬ ‫مرد حتي ب��ا وجودي كه ش��رايط وخيم دختر‬ ‫خردس��الش را مي‌دي��د اجازه نداد همس��رش‬ ‫با تلف��ن با اورژانس تماس بگي��رد‪ .‬به ناچار اين‬ ‫زن وحش��ت‌زده با بغل كردن دخترش به خانه‬ ‫همس��ايه رفت و از آنجا به پلي��س و امداد خبر‬ ‫داد‪.‬در حال حاضر اين دخت��ر كوچولو به دليل‬ ‫سرمازدگي شديد‪ ‌،‬شكستگي بازو‪ ،‬پا و جراحات‬ ‫و كبودي متعدد در س��ر و بدنش در بيمارستان‬ ‫تح��ت درمان قرار دارد اما به گفته پزش��كان به‬ ‫رغم جراح��ات فراوان خطر م��رگ اين كودك‬ ‫را تهدي��د نمي‌كند‪.‬در حال حاض��ر مرد بيرحم‬ ‫زندان بسر مي‌برد‪.‬همس��ر اين مرد هم در حال‬ ‫حاض��ر به جرم اهم��ال در نگه��داري كودك و‬ ‫تنها گذاش��تن او در خانه با پدر ديوانه‌اش تحت‬ ‫بازجويي قرار دارد اما هنوز معلوم نيست جرمي‬ ‫بر او وارد باشد‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪48‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫س�پاهيان ايران با چارپايان از گذارهايي در رود پرخروش‬ ‫هلمند گذشتند و به محل مناس�بي براي استراحت رسيدند‬ ‫كه «لش�كرگاه» نام گرفت‪ .‬چادرها را برافراش�تند و اسب‌ها و‬ ‫قاطرها را به چرا رها كردند تا پس از يك شبانه‌روز استراحت‪،‬‬ ‫روبهسويايالتقندهارحركتكنند‪.‬تنافرادقشونفرسودهو‬ ‫چهره‌هاشانازكمبودآذوقهورنجسفرتكيدهشدهبود‪.‬دنده‌هاي‬ ‫اسب‌هاينحيفدرزيرپوستچروكيده‌شانبرجستهمي‌نمودو‬ ‫الشه‌هايچارپايانيكهازتشنگيوگرسنگيتلفشدهبودنددر‬ ‫زيرآفتاببيابان‌هايخشكوبي‌آبوعلفمي‌گنديد‪.‬درباريان‬ ‫وخواجه‌سرايانخزانه‌دار كاخ ش�اهي‪ ،‬بيش از دو سوم بودجه‬ ‫تعيين شده شوراي دولتي براي تامين علوفه براي چارپايان و‬ ‫خريد مواد غذايي براي افراد قشون را حواله نكرده بودند تا از‬ ‫شكستسپاهمطمئنشوند‪.‬جنگجويانخستهتنوفرسوده‬ ‫جان با اين همه رنج راه و تحمل گرسنگي اميد داشتند با پشت‬ ‫سرگذاشتنقريه«لشكرگاه»بهروستاهايآبادوباغ‌هايخرم‬ ‫در ايالت قندهار خواهند رس�يد تا آب گواراي چشمه‌س�اران‬ ‫را بنوش�ند ‪ ،‬با بره‌هايي بريان از رمه‌هاي دهقانان س�فره‌هاي‬ ‫رنگينبگسترندودرسايه‌ساردرختاندرباغ‌هابرعلفزارهاي‬ ‫مرطوبوخنكدرازبكشند‪.‬‬

‫سيروس غلجايي‪ ،‬رهبر شورش��يان قندهار در برج‬ ‫ي حصار ش��هر به قامت كوتاهش ك��ش داد و از‬ ‫نگهبان ‌‬ ‫كنگره ديوار به قرارگاه س��پاهيان ايران س��رك كشيد‪.‬‬ ‫س��ربازان گرجي و ايراني را مي‌ديد كه بي‌خبر از هجوم‬ ‫مردان شورش��ي قندهار‪ ،‬به جان هم افتاده‌اند براي تكه‬ ‫ناني خش��كيده يا مش��تي گندم بو داده‪ ،‬نزاع خونيني‬ ‫براه انداخته‌اند‪ .‬در اين غافلگيري شورش��يان همچون‬ ‫طغيان سيالب از دروازه حصار قندهار به بيرون ريختند‬ ‫و در حالي كه س��واران و پيادگان هر يك شمش��يري يا‬ ‫چوب و داسي در دست داش��تند با غريو نعره و فرياد به‬ ‫طرف قرارگاه سپاهيان دولتي ايران تاختند‪ .‬در آغاز اين‬ ‫يورش‪ ،‬سربازاني كه غافلگير شده بودند و حتي فرصت‬ ‫پوشيدن لباس نداشتند گروه گروه از دم تيغ مهاجمان‬ ‫گذش��تند و به خاك وخون غلتيدن��د و گروهي نيز كه‬ ‫در خوابگاهها خس��ته و عصبي و گرس��نه دراز كشيده‬ ‫بودند با هجوم شورش��يان بر بستر خون افتادند و آنگاه‬ ‫پيكرهاي نيمه جانشان در خيمه‌ها و چادرهاي به آتش‬ ‫كشيده در ميان ش��عله‌هاي آتش سوختند‪ .‬در پي اين‬ ‫حمله منجنيق‌ها از داخل قلعه ش��هر و از پاي حصار به‬ ‫كار افتادن��د و باراني از س��نگ و گلوله هاي ش��عله‌ور را‬ ‫به سر سپاهيان دولتي فرو ريختند‪.‬جنگاوران گرجي و‬ ‫ايراني كه شمشير و نيزه و زوبين به چنگ آورده بودند به‬ ‫جنگ با شورش��يان مهاجم پرداختند و در معركه نبرد‪،‬‬ ‫صداي چكاچك شمشيرها و خنجرها‪ ،‬نعره مرداني كه‬ ‫با پيكري زخم��ي و خونين به خاك مي‌غلتيدند و غريو‬ ‫نعره شورش��يان مهاجم از هر طرف به گوش مي‌رسيد‪.‬‬ ‫در گرماگرم نبرد‪ ،‬اسبان رميده‌اي به چشم مي‌آمدند كه‬ ‫سوارانزخميرابهزمينمي‌افكندندوباچشمانيدريده‬ ‫از وحش��ت‪ ،‬در ميان كش��ته‌ها و زخمي‌ها به هر طرف‬

‫عمليات ‪ 200‬آتش‌نشان در ميان حريق كاروانسراي شاهرودي ها‬

‫مي‌دويدند و در اين سرگش��تگي‪ ،‬ش��يهه مي‌كشيدند‪.‬‬ ‫سربازاني كه در صحنه نبرد‪ ،‬با دست‌هاي خالي غافلگير‬ ‫ش��ده بودند در پي يافتن شمش��ير و خنجري يا سپر و‬ ‫نيزه‌اي ب��ه هر طرف مي‌دويدند و ن��اگاه از قفا يا روبه‌رو‬ ‫شمشيري بر س��ر يا شانه‌ش��ان فرو مي‌آمد و با پيكري‬ ‫خون فش��ان به زمين مي‌غلتيدند‪.‬در ميان شورش��يان‬ ‫قندهاري‪ ،‬مهاجماني از ازبك‌ها و تاتارها هم بودند كه با‬ ‫سپاه دولتي مي‌جنگيدند و به غنايمي دلخوش بودند‪.‬‬ ‫پهل��وان حيدر س��وار ب��ر ماديانش در ي��ك جناح‬ ‫پيش��اپيش دس��ته‌اي از س��پاهيان به قل��ب فوجي از‬ ‫مهاجمان هجوم برده ب��ود‪ ،‬در چرخش بازوي بلندش‪،‬‬ ‫در هر ضربتي كه با شمشيرش فرود مي‌آورد‪ ،‬سواري را‬ ‫بر خاك س��رنگون مي‌كرد و هر دم جنگاورانش را براي‬ ‫ادامه يورش به دشمن تهييج مي‌كرد و فرياد مي‌زد‪:‬‬ ‫ دالوران‪ ،‬مردانه بجنگيد‪ ،‬از دش��منان زبون ترسي‬‫به دل راه ندهيد‪ .‬برادران‪ ،‬پايداري كنيد‪ ،‬پيروزي در راه‬ ‫است اما نيمروز آغاز نش��ده بود كه ستون‌هاي پراكنده‬ ‫و شكس��ت‌خورده س��پاه ايران با كش��ته‌هاي بس��يار‬ ‫عقب‌نشيني را شروع كردند‪.‬‬ ‫پهل��وان حيدر پياپي شمش��ير خون‌آلودش را فرود‬ ‫مي‌آورد و با شكافي كه در ميان فوجي از دشمنان پديد‬ ‫آورده ب��ود پيش مي‌رفت‪ ،‬خون و ع��رق قاطي خاك از‬ ‫پيش��اني بلندش ميان ابروهايش راه مي‌جست و روي‬ ‫پلك‌هاي��ش جريان مي‌ياف��ت و چش��م‌هايش را تار و‬ ‫كدر مي‌كرد‪.‬وقتي چش��م به اط��راف گرداند پي برد در‬ ‫حلقه محاصره دش��منان تك و تنها مانده و س��پاهيان‬ ‫دسته‌دس��ته از برابر مهاجمان قندهاري مي‌گريزند‪ .‬با‬ ‫خشمي سوزان نعره كشيد‪:‬‬ ‫‪ -‬اي خيانتكاران زب��ون برگرديد به‌جاي زندگي در‬

‫محاکمهنوجوانشيطانپرست‬ ‫به اتهام ارتکاب قتل خانوادگي‬ ‫پسر نوجواني در افريقاي جنوبي اعضاي خانواده‌اش را با تبر قتل عام کرد‬

‫آتش‌س��وزي عص��ر جمع��ه در كاروانس��راي‬ ‫ش��اهرودي‌ها در بلوار مصالي مشهد با تالش ‪200‬‬ ‫آتش‌نشان خاموش شد‪.‬‬ ‫حس��ن جعفري رئيس آتش‌نش��انان مشهد اظهار‬ ‫كرد‪ :‬س��راي ش��اهرودي‌ها قدمت��ي ‪ 100‬س��اله دارد و‬ ‫بالكن‌هاي اين كاروانس��را كه داراي سقف‌هاي چوبي نيز بود‬ ‫در كمتر از چند دقيقه طعمه آتش ش��د و مغازه‌‌هاي اين كاروانسرا‬ ‫بين ‪ 50‬تا ‪ 100‬درصد تخريب شده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه در اين آتش‌س��وزي حدود ‪ 15‬انب��ار طعمه‬ ‫آتش‌س��وزي شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‌شدت آتش س��وزي از ‪ 30‬ايستگاه‬ ‫آتش‌نشاني مشهد ‪ 50‬خودرو به محل اعزام و با حدود ‪ 200‬آتش‌نشان‬ ‫خاموش ش��د‪.‬وي تصريح كرد‪ :‬هم‌اكنون كاوش ب��ا لودر در حال انجام‬

‫اس��ت و نيروهاي عملياتي سازمان تا پايان‬ ‫كاوش قطع��ي و برط��رف ش��دن خطر در‬ ‫محل حضور خواهند داشت‪.‬جعفري با بيان‬ ‫اين‌كه وسعت اين محدوده بيش از دو هكتار‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در اين محدوده سراي اردكانيان‬ ‫و س��راي نصي��رزاده وجود دارد كه همگي ش��امل‬ ‫مغازه‌هاي عمده فروش��ي وسايل پالستيك‪ ،‬كيف و كفش‬ ‫و چرم و مواد غذايي است كه متاسفانه در اكثر مغازه‌‌هاي اين كاروانسرا‬ ‫اصول ايمني رعايت نمي‌ش��ود‪ ،‬با اين‌كه مواد قابل اش��تعال همچون‬ ‫چسب و تينر نيز در محل وجود دارد‪.‬‬ ‫مديرعامل س��ازمان آتش‌نشاني شهرداري مش��هد بار ديگر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اين حادثه هيچ تلفات جاني نداشته است‪.‬‬

‫گروه ش�وک‪ :‬نوجوان ‪ 14‬س��اله‌اي که در اقدام��ي جنون‌آميز‪ ،‬اعضاي‬ ‫خانواده‌اش را به فجيع‌ترين شکل ممکن به قتل رسانده بود‪ ،‬به‌زودي در دادگاه‬ ‫ژوهانسبورگ محاکمه مي‌شود‪.‬اين نوجوان شيطان پرست با استفاده از تبر‪،‬‬ ‫اعضاي خانواده خود از جمله مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬پرستار بچه و مادربزرگش را‬ ‫به قتل رساند و سپس متواري شد‪ .‬در جريان اين جنايت خانوادگي هولناک‬ ‫که جمعه گذشته در شرق ژوهانس��بورگ‪ ،‬پايتخت افريقاي جنوبي رخ داد‪،‬‬ ‫ماموران پليس بالفاصله نوجوان فراري را تحت تعقيب قرار دادند و تنها چند‬ ‫س��اعت پس از ارتکاب جنايت توانس��تند وي را بازداشت و روانه زندان کنند‪.‬‬ ‫گزارش‌ها حاکي از آن است که مادربزرگ ‪ 58‬ساله و برادر ‪ 7‬ساله اين نوجوان‬ ‫سنگدل با وجود تالش پزشکان براي بازگرداندن دو قرباني به زندگي‪ ،‬بر تخت‬ ‫بيمارستان جان باختند‪ .‬جسد مادر ‪ 43‬ساله متهم نيز به همراه جنازه خواهر‬ ‫‪ 3‬ماهه وي جايي در مزارع اطراف محل سکونت‌ش��ان کشف و شناسايي شد‪.‬‬ ‫دو خواه��ر ‪ 8‬و ‪ 9‬س��اله نوجوان قاتل نيز‪ ،‬پس از مش��اهده قتل مادر و خواهر‬ ‫نوزادش��ان وحشت‌‌زده و هراس��ان به خانه همسايه‌هايشان گريختند‪.‬پليس‬ ‫ژوهانسبورگ هنوز درباره علت وقوع اين قتل خونين خانوادگي و انگيزه قاتل‬ ‫جزييات چنداني منتش��ر نکرده و هويت واقعي قاتل ‪ 14‬س��اله نيز همچنان‬ ‫در هاله‌اي از ابهام قرار دارد‪ .‬اين در حالي اس��ت که نش��ريات محلي به نقل از‬ ‫همس��ايگان خانواده قرباني گزارش داده‌اند قاتل ‪ 14‬س��اله‪ ،‬خانواده‌اش را به‬ ‫خاطر باورهاي خرافه و شيطان پرستانه به قتل رسانده است‪.‬به گفته مقامات‪،‬‬ ‫قرار اس��ت متهم به‌زودي در دادگاه حاضر شود و به احتمال فراوان با اتهامات‬ ‫بسيار سنگيني روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬

‫ذلت و شرمساري مردانه كشته شويد‪.‬‬ ‫خواس��ت راه بر فراريان ببندد كه ناگاه از پشت‪ ،‬نوك‬ ‫نيزه‌اي درپ��رواز بر گودي كمرش ف��رو رفت‪ ،‬لرزش بر‬ ‫اندام��ش نشس��ت و عرق س��ردي بر پيش��اني بلندش‬ ‫جوشيد و لب‌هايش به رعشه افتاد‪.‬‬ ‫صحنه نبرد در برابر چش��مانش به چرخش درآمده‬ ‫بود و چه��ره‌اش به زردي مي‌زد‪ .‬شمش��ير آغش��ته به‬ ‫خون از دستش رها شد و با سرماي چندش‌آوري كه به‬ ‫مهره‌هاي كمرش نفوذ كرده بود به پهلو خميد و از اسب‬ ‫بر زمين فرود آمد‪.‬ماديانش كه چند قدمي از پهلوان دور‬ ‫شده بود‪ ،‬ايس��تاد و به آرامي سر برگرداند و با چشماني‬ ‫آماسيده از درد و غم به پيكر خونين و خاك‌آلود سوارش‬ ‫خيره نگاه كرد كه لبخندي بر لب‌هايش ماس��يده بود و‬ ‫چشم از حيوان وفادارش برنمي‌داشت‪ .‬ماديان با گردن‬ ‫خميده به س��وي پهلوان رفت‪ ،‬پوزه سياه و مرطوبش را‬ ‫بر سينه او ماليد‪ ،‬زلف خاك‌آلود سوارش را كه با خيسي‬ ‫خ��ون به هم چس��بيده بود بوييد آنگاه س��ر بلند كرد و‬ ‫رو به دوردست‌ها ش��يهه غمگنانه‌اي كشيد‪ .‬دوباره سر‬ ‫به س��وي س��وار مجروحش گرداند و اش��ك در گوشه‬ ‫چش��مانش درخش��يد‪ .‬پهلوان‪ ،‬دس��ت خونينش را به‬ ‫يال‌هاي پريش��ان حيوان كش��يد و با ته‌مانده رمقي كه‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‌‪ -‬برو خاتون‪ ،‬از اينجا دور شو‪.‬‬ ‫ماديان در ترديد رفتن و ماندن خرناس‌كش��ان سر‬ ‫جنباند و سم بر زمين كشيد‪.‬‬ ‫‌‪ -‬خاتون‪ ...‬دخترجان از اينجا برو‪ ،‬تو را مي‌كشند‪.‬‬ ‫پهلوان آنگاه چش��م‌ها را بست و چانه‌اش كه خيس‬ ‫خون و خاك بود بر زمين خم ش��د‪ .‬اما اس��ب همچنان‬ ‫يك پايش را بر زمين مي‌كش��يد و ه��واي دل كندن از‬

‫س��وارش را نداش��ت‪ .‬در فاصله‌اي دور‪ ،‬س��ردار گرجي‬ ‫س��پاه هم هنگام دفاع از آخرين دسته گرجي‌هايي كه‬ ‫توان جنگيدن داشتند با فرود شمشيري بر فرق سرش‬ ‫كشته شده بود و سربازان بازمانده از گرجيان نيز پس از‬ ‫او در حمله جمعي شورش��يان به خاك افتاده بودند‪ .‬در‬ ‫كنار پيكر بيجان خس��روخان گرجي‪ ،‬جنازه يك راهب‬ ‫پير هم به چشم مي‌خورد كه در اين سفر جنگي هميشه‬ ‫در كنار او بود‪.‬‬ ‫***‬ ‫هن��گام غ��روب‪ ،‬چادره��ا و خيمه‌ه��اي فروافتاده‬ ‫همچنان مي‌س��وختند و دود سياهي آس��مان ميدان‬ ‫نبرد را پوشانده بود‪ .‬گاه باد تندي جان مي‌گرفت و خاك‬ ‫را به هوا مي‌تاراند و روي اجس��اد مردگان و الش��ه‌هاي‬ ‫چارپايان مي‌پاش��يد‪.‬پهلوان حيدر به آرامي چش��م باز‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬با خنكاي باد ش��امگاهي كه برگونه‌هاي خاك‬ ‫آلودش احساس مي‌كرد كم‌كم به هوش مي‌آمد‪.‬‬ ‫در فضاي تيره و آكن��ده‌از دود‪ ،‬يك گاري را مي‌ديد‬ ‫كه دو اس��ب س��فيد و س��ياه آن‌را با جير‌جير خش��ك‬ ‫چرخ‌هايش در ميان اجساد پراكنده مردگان با سستي‬ ‫و كاهلي به دنبال خود مي‌كش��يدند‪ .‬يك مرد به دنبال‬ ‫گاري پي��اده راه مي‌رف��ت و نگاه جوين��ده‌اش بر روي‬ ‫مردگان مي‌گش��ت‪ .‬گاه سر خم مي‌كرد و در جيب‌هاي‬ ‫مرده‌اي به وارس��ي مي‌پرداخت‪ .‬پهلوان درد شديدي را‬ ‫در پس س��رش كه در برخورد با قلوه‌س��نگ‌ها شكافته‬ ‫بود‪ ،‬احس��اس مي‌كرد و ترك لب‌هايش از شوري باد به‬ ‫سوزش افتاده بود‪.‬‬ ‫در دور دس��ت‪ ،‬ش��بح خاكس��تري ي��ك اس��ب به‬ ‫چشم‌مي‌خورد كه بر بلنداي تپه‌اي ايستاده بود و گويي‬ ‫در اميد سواري انتظار مي‌كشيد‪.‬‬

‫مادر چيني چهار كودك خود را فروخت‬

‫آرزو كيهان‬

‫گروه شوك‪ :‬يك زن نابيناي چيني كه چهار فرزند دختر و پسرش را طي چند سال اخير به فروش رسانده‬ ‫است اكنون دلخوش به نگهداري از تنها فرزند شيرخواره‌اش است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري ش��ينهوا‪ ،‬جوبدو چيرونگ زن چين��ي يكايك فرزندان خود را به دليل فقر به فروش‬ ‫رسانده است‪ .‬او در روستاي شيبي ميانيانگ در جنوب غربي استان سيچوان چين زندگي مي‌كند و تاكنون ‪3‬‬ ‫دختر و يك پسر خود را به فروش رسانده است‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد كه ش��وهرش هيچ‌وقت نتوانس��ته ش��غل ثابت و درستي داشته باش��د تا از پس هزينه‌هاي‬ ‫بارداري و مخارج زندگي نوزادانش برآيد‪ .‬جوبدو سعي دارد نشان دهد كه او در فروش كودكانش مقصر نبوده‬ ‫و چاره‌اي جز فروش بچه‌ها نداشته و بسيار نگران است كه مجبور شود اين‌بار آخرين و كوچكترين فرزند خود‬ ‫را هم به فروش برس��اند‪ .‬خانواده‌هاي فقير در چين مجبور هس��تند كودكان خود را بفروش��ند چرا كه از پس‬ ‫هزينه‌هاي خورد و خوراك و مدرسه‌شان برنمي‌آيند‪.‬او نخستين نوزاد پسر خود را در سال ‪ 1991‬ميالدي به‬ ‫دنيا آورد و دخترش در س��ال ‪ 2000‬متولد ش��د و هر دو آن‌ها نخستين كودكانش بود ‌ه كه فروخته شده‌اند‪ .‬او‬ ‫دخترش را به قيمت ‪ 2500‬يوآن فروخته و پسرش را با ‪ 3000‬يوآن چين به حراج گذشته است‪ .‬اين زن نابينا‬ ‫مي‌گويد در مجموع از فروش كودكانش مبلغ ‪ 10‬هزار يوان به‌دست آورده است‪.‬‬

‫زن نابيناي چيني كه چهار فرزند‬ ‫دختر و پسرش را طي چند سال اخير‬ ‫به فروش رسانده است‬


‫‪24‬‬

‫دزد سريالي به ‪ 50‬سال زندان محكوم شد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬پليس تگزاس موفق به دستگيري دزد سريالي شد كه سال‌هاست دست به سرقت‌هاي فراواني زده است‪.‬‬ ‫به گزارش پليس تگزاس‪ ،‬جمعه گذش��ته ويلي اس��ميت ‪ 43‬ساله كه يك دزد س��ابقه‌دار بود بعد از دزديدن گوشت دنده‬ ‫‌گاو به ارزش ‪ 35‬دالر به ‪ 50‬س��ال زندان محكوم شد‪ .‬گزارشات پليس حاكي است‪ ،‬ويلي‪ ،‬گوشت را از يك سوپرماركت‬ ‫دزديده اس��ت اما به خاطر داش��تن س��وابق كيفري در گذش��ته از جمله ضرب و ش��تم‪ ،‬در اختيار داش��تن كوكائين و‬ ‫‪ 9‬فقره س��رقت به ‪ 50‬س��ال زندان محكوم شده اس��ت‪.‬پليس مي‌گويد‪ :‬اين دزد سابقه‌دار تكه گوش��ت دنده‌دار را زير‬ ‫پيراه��ن خود پنهان كرده و در حال خارج ش��دن از س��وپرماركت بود كه يكي از كارمندان فروش��گاه متوجه س��رقت‬ ‫او مي‌ش��ود ولي اين س��ارق با چاقو اين كارمند را تهديد ب��ه مرگ كرده و به راحتي گريخته اس��ت‪.‬جي آرويچا معاون‬ ‫دادس��تان در اين ارتباط گفت‪ :‬اين حكم براي آن صادر ش��ده كه نش��ان دهد ش��هروندان اين شهر ادامه بي‌احترامي‬ ‫و بي‌اعتناي��ي به اموال م��ردم را تحمل نخواهند كرد‪.‬به نظر ما گذراندن ‪ 50‬س��ال زندان براي وي كافي بوده اس��ت‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫مرگنوعروس‬ ‫در سقوط مرمروز‬

‫گروه ش�وك‪ :‬نوعروس ‪ 22‬س��اله‌اي به‬ ‫طرز مرم��وزي از طبقه دوم س��اختماني در‬ ‫مشهد به پايين سقوط كرد و جان باخت‪.‬‬ ‫اين زن كه «زهرا» نام داش��ت س��اعت ‪4‬‬ ‫بعدازظهر پنجشنبه ‪ 9‬خردادماه امسال پس‬ ‫از دعوا با ش��وهرش دچار اين سانحه مرگبار‬ ‫شد‪.‬ماموران كالنتري ‪ 24‬مشهد باحضور در‬ ‫محل حادثه موض��وع را به بازپرس موحدي‬ ‫مخاب��ره كردند‪.‬كارآگاهان مب��ارزه با جرايم‬ ‫جنايي پلي��س آگاهي خراس��ان رضوي به‬ ‫دس��تور بازپرس‪ ،‬ش��وهر اين زن را دستگير‬ ‫كردند و تحقيقات از وي براي افشاي راز اين‬ ‫س��قوط مرگبار و چگونگي ماجرا ادامه دارد‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬در صحنه حادثه ديده شد‬ ‫كه نوعروس با سقوط روي يك وانت پيكان با‬ ‫سر به زمين خورد و جان باخت‪.‬‬

‫مرگ دلخراش يك كودك‬ ‫در استخر پر آب‬

‫گ�روه ش�وك‪ :‬پس��ر ‪ 15‬ماه��ه‌اي‬ ‫در كانكتي��كات امري��كا به‌خاط��ر غفل��ت‬ ‫پدربزرگ��ش در حال بازي در حياط خانه در‬ ‫اس��تخر پر از آب افتاد و به‌دليل خفگي جان‬ ‫خود را از دس��ت داد‪.‬اين حادثه در شرايطي‬ ‫ل‬ ‫رخ داد كه همه خانواده اين پس��ر يك‌س��ا ‌‬ ‫و چن��د ماهه براي تولد برادر كوچولوي او در‬ ‫بيمارستان بودند و او براي اين‌كه تنها نباشد‪،‬‬ ‫در خانه با پدربزرگ‌پيرش مانده بود‪.‬‬ ‫به‌گزارش پليس پدرب��زرگ اين كودك‬ ‫زماني متوجه مرگ نوه خردس��الش شد كه‬ ‫چندس��اعتي از غرق شدن اين پسر كوچولو‬ ‫گذش��ته و هيچ ك��س متوجه او نش��ده بود‪.‬‬ ‫اين پيرمرد بالفاصله باديدن جس��د با پليس‬ ‫تماس گرف��ت و بارس��يدن گروه‌هاي امداد‬ ‫مرگ اين پس��ر كوچولو اعالم شد‪.‬باوجودي‬ ‫علت اين حادث��ه ظاهرا ً اهم��ال پيرمرد در‬ ‫نگهداري از كودك و نبود حصارهاي محافظ‬ ‫در اطراف اس��تخر پرآب به نظر مي‌رس��د اما‬ ‫پليس همچنان با جديت اين حادثه تراژيك‬ ‫را مورد بررسي قرار داده است‪.‬‬

‫قتلپسرشناگر‬ ‫باگلولهپدرخشمگين‬

‫پسر با ش��ليك گلوله پدرش در خراسان‬ ‫شمالي به كام مرگ فرو رفت‪.‬‬ ‫این حادثه در یکی از روس��تاهای مانه و‬ ‫س��ملقان روی داد که بر اث��ر آن جوانی ‪26‬‬ ‫س��اله به خاطر اصابت گلوله از پای در‌آمد‪.‬‬ ‫بر اساس گفته ش��اهدان‪ ،‬این حادثه در پی‬ ‫درگی��ری پدر و پس��ر به خاطر مش��اجره و‬ ‫اختالف��ات مالی روی داده اس��ت و پدر نیز‬ ‫به خاطر قتل پس��رش دس��تگیر شد‪.‬پیکر‬ ‫این جوان که از ورزش��کاران ش��نا گربوده‬ ‫در بجنورد طی مراس��می تشییع و به خاک‬ ‫سپرده شد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫يكشنبه‬ ‫​‬ ‫‪12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پليسورامين دزدي‌هاي اشك‌آور‬ ‫يكي از دزدان فراري را‬ ‫تحتتعقيبدارد ‪ 2‬بچه محل شيشه‌اي‬ ‫گروه شوك‪ :‬چشمان پر از اشك‬ ‫مرد جوان رازي داشت؛ دزدان با‬ ‫اسپري به وي حمله كرده و‬ ‫دار و ندارش را به سرقت برده‬ ‫بودند‪.‬روز‪11‬ارديبهشت‌ماهامسال‬ ‫مرديدرحاليكهچشمانشقرمزو‬ ‫پر اشك بود پاي در كالنتري‬ ‫ورامين گذاشت و از ماجراي به دام‬ ‫افتادن خود به دست دو زورگير جوان‬ ‫خبرداد‪.‬كارگرجوانبهماموران‬ ‫گفت‪ :‬امروز صبح بهمحل كارم رفتم‬ ‫و در خيابان خلوت در منطقه خورين‬ ‫ورامين بودم كه دو پسر موتورسوار به‬ ‫سمت من آمدند و پس از پياده شدن‬ ‫با گاز اشك آور و چاقو به من حمله‬ ‫كردند‪.‬‬

‫يكي از زورگيران با اسپريي كه در دست داشت‬ ‫چش��مانم را هدف گرفت‪ ،‬ديگر جايي را نمي‌ديدم‬ ‫و از مردم كمك مي‌خواس��تم اما كس��ي صدايم را‬ ‫نمي‌ش��نيد و زورگير چاقوكش با تهديد كتم را كه‬ ‫داخل جيب‌هايش پول و مدارك بود از تنم درآورد‬ ‫و سوار بر موتور پا به فرار گذاشتند‪ .‬با ادعاي كارگر‬ ‫جوان‪ ،‬بازپرس خرازاني از ش��عبه س��وم دادسراي‬ ‫ورامين دستور داد تيمي از كارآگاهان اداره مبارزه‬ ‫با سرقت آگاهي ورامين براي رديابي اين دو زورگير‬ ‫جوان وارد عمل ش��وند‪ .‬كارآگاهان در گام نخست‬ ‫كارگر جوان را تحت بازجويي قرار دادند كه وي از به‬ ‫ياد داشتن چهره يكي از آن‌ها به پليس خبر داد‪.‬‬ ‫پليس در اين مرحله به كمك طعمه زورگيران‬ ‫توانست تصوير چهره‌نگاري «مرتضي» را به دست‬ ‫بياورد‪.‬كارآگاهان با به دست آمدن اين سرنخ تصوير‬ ‫تبهكار جوان را در اختيار ماموران گشت كالنتري‬ ‫ورامين گذاشتند تا اين كه توانستند مخفيگاه وي‬ ‫را در روستاي خورين رديابي كنند‪.‬‬ ‫كارآگاه��ان خيلي زود روز ‪ 5‬خردادماه مرتضي‬ ‫را در مخفيگاهش كه قصد داشت آنجا را ترك كند‬ ‫به دام انداختند‪.‬مرتضي ‪ 17‬ساله اصرار بر بيگناهي‬ ‫داشت و حتي زماني كه از سوي كارگر جوان طعمه‬ ‫تبهكاري‌شان تحت شناسايي قرار گرفت هيچ گونه‬ ‫زورگيري و دزدي را نپذيرفت‪.‬‬ ‫تبهكار ج��وان در بازجويي‌ه��ا ادعاي عجيبي‬ ‫داش��ت و به كارآگاهان گفت‪ :‬من در هيچ س��رقت‬ ‫و زورگيري نقش��ي نداش��تم اما زورگير جواني كه‬ ‫به اين مرد دس��تبرد زده را مي‌شناس��م‪.‬وي افزود‪:‬‬ ‫«مه��ران» يكي از بچه‌محل‌هايم��ان بوده و معتاد‬ ‫است و از وي ش��نيدم كه براي تأمين هزينه خريد‬ ‫مواد اقدام به زورگيري كرده و حتي يك‌بار به خاطر‬ ‫تبهكاري‌هايش به زندان افتاده اس��ت‪.‬با ادعاهاي‬ ‫زورگير جوان‪ ،‬مهران كه سابقه‌دار است شناسايي‬

‫متهم فراري‬

‫ش��د اما زماني كه كارآگاهان براي دستگيري وي‬ ‫وارد عمل ش��دند پي بردند زورگير جوان با اطالع‬ ‫از دستگيري همدس��تش پا به فرار گذاشته است‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬در حالي كه سرنخي از مخفيگاه‬ ‫زورگير فراري در دس��ت پليس نيس��ت‪ ،‬بازپرس‬ ‫خرازاني با تقاضاي چ��اپ عكس مرتضي و تبهكار‬ ‫فراري به نام مهران خواست كساني كه در دام آنان‬ ‫گرفتار شده و از مخفيگاه جوان فراري اطالع دارند‬ ‫به اداره مبارزه با س��رقت پلي��س آگاهي ورامين يا‬ ‫شعبه سوم دادسراي ورامين مراجعه كنند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو با ‪ 2‬متهم‬

‫مرتضي ‪ 17‬س��اله ادعا دارد كه تبهكار نيست و‬ ‫حتي گاز اشك‌آور را در دس��ت يكي از دوستانش‬ ‫ديده و خود را بي‌گناه مي‌داند‪.‬‬ ‫به چه جرمي دستگير شدي؟‬ ‫زورگيري اما من كاري نكردم‪.‬‬ ‫كار مي‌كني؟‬ ‫كارگر ساده هستم‪.‬‬

‫لو رفتن مخفيگاه‬ ‫قاتل فراري در تماس يك آشنا‬

‫گروه شوك‪ :‬فرار عامل يك جنايت خياباني در تماس‬ ‫يك آشنا و لو رفتن مخفيگاهش به خط پايان رسيد‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 2‬بعدازظهر ‪ 23‬بهمن ماه سال گذشته درگيري‬ ‫بي��ن ‪ 2‬جوان در بلوار اصلي تهرانس��ر ب��ه كالنتري ‪150‬‬ ‫گ��زارش ش��د و دقايقي بعد تيمي از پليس براي بررس��ي‬ ‫صحنه جنايت وارد عمل شد‪ .‬بررس��ي‌ها نشان داد جوان‬ ‫زخمي كه وضعيت بسيار بدي داشته به بيمارستان منتقل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با مراجعه تيم پليس به بيمارس��تان‪ ،‬پزش��كان اعالم‬ ‫كردند تالش‌هايش��ان ب��راي نجات اين ج��وان به نتيجه‬ ‫نرسيده است و وي به خاطر ش��دت جراحات و خونريزي‬ ‫تس��ليم مرگ شده اس��ت‪.‬با مخابره اين ماجرا به بازپرس‬ ‫قريش��ي‌زاده از ش��عبه دوم دادس��راي امور جنايي تهران‬ ‫وي ب��ه تيمي از اداره ‪ 10‬دس��تور داد تا رس��يدگي به اين‬ ‫پرونده را در دس��تور كارشان قرار دهد‪.‬در ادامه كارآگاهان‬ ‫تجسس‌هاي ميداني خود را آغاز كردند و بررسي‌هايشان‬ ‫نش��ان داد‪ ،‬قرباني كه داريوش و ‪ 32‬س��اله ب��ود با موتور‬ ‫درحال گذر بوده و عامل جنايت به نام كامران‪ 24 ،‬س��اله‬ ‫وي را صدا زده و داريوش نيز توقف كرده اس��ت و بين آنان‬ ‫دعوا رخ‌داده و كامران با چاقويي كه از زير لباس��ش بيرون‬ ‫كش��يده بود ضربه محكمي به پش��ت داريوش زده و سوار‬ ‫موتور پا به فرار گذاشته است‪.‬‬ ‫با گذش��ت چن��د روز از اين ماج��را كارآگاهان با تحت‬ ‫تعقيب ق��راردادن مخفيگاه و پاتوق‌ه��اي كامران متوجه‬ ‫شدند وي از تهران گريخته و كسي نيز از وي هيچ اطالعي‬ ‫ندارد‪.‬‬

‫سرنخ طاليي‬

‫اواخر ارديبهشت ماه سال جاري مرد ناشناسي با پليس‬ ‫تماس گرفت و ادعا كرد جوان‪ 24‬س��اله‌اي كه در تهرانس��ر‬ ‫مردي به نام داريوش را به قتل رس��انده اس��ت‪ ،‬مي‌شناسد‬ ‫و وي در خانه يكي از آش��نايانش در هش��تگرد مخفي شده‬ ‫اس��ت‪.‬بدين ترتيب تيم جنايي براي بررسي اين سرنخ مهم‬ ‫وارد عمل شد و با تعقيب و مراقبت مخفيگاه كامران دريافت‬ ‫كه وي آنجا پنهان ش��ده است و در ادامه با انجام يك عمليات‬ ‫ضربت��ي موفق به دس��تگيري وي ش��دند‪.‬كامران كه تصور‬ ‫نمي‌كرد پس از ‪ 3‬ماه دس��تگير ش��ود در بازجويي‌ها لب به‬ ‫اعتراف گش��ود و گفت‪ :‬داريوش به من بدهكار بود و حاضر به‬ ‫پرداخت آن نبود و از پيش با هم اختالف داش��تيم و وي پشت‬ ‫م��ن بدگويي كرده بود‪ .‬از دس��ت وي خيلي ناراحت بودم و آن‬ ‫روز ديدم وي با موتور از جلويم عبور كرد‪ ،‬صدايش كردم و وي‬ ‫دور زد و آمد و س��ر بدهي‌اش حرفمان شد و من با مشت و لگد‬ ‫به‌س��ويش حمله كردم و داريوش همراه با موتورش به زمين‬ ‫افتاد و ديدم وي دست به كمرش برد‪ ،‬فكر كردم كه مي‌خواهد‬ ‫چاقو بكش��د بنابراين از ترس باچاقو ضربه‌اي به وي زدم و فرار‬ ‫كردم‪.‬وي در ادامه افزود‪ :‬چند روزي در خانه بس��تگانم ماندم‬ ‫و هنگام��ي كه دريافتم داريوش در بيمارس��تان به كام مرگ‬ ‫رفته است به خانه يكي از بستگان نزديكم در هشتگرد رفتم و‬ ‫مي‌خواس��تم تا زماني كه آب‌ها از آسياب بيفتد آنجا بمانم كه‬ ‫نشد‪.‬بنابراين گزارش‪ ،‬كارآگاهان براي تكميل تحقيقاتشان‬ ‫قصد بازسازي صحنه جنايت توسط عامل جنايت را دارند و‬ ‫پس از پايان تحقيقات پرونده براي صدور كيفرخواس��ت در‬ ‫اختيار بازپرس جنايي قرار خواهد گرفت‪.‬‬

‫مهران را از كجا مي‌شناسي؟‬ ‫بچه محل هستيم و چون اعتياد دارد شنيدم كه‬ ‫زورگيري مي‌كند و آش��نايي‌مان زياد نيست فقط‬ ‫احوالپرسي داريم‪.‬‬ ‫گاز اشك‌آور را از كجا تهيه كردي؟‬ ‫من گاز اش��ك‌آور ندارم و حتي آن را در دس��ت‬ ‫نگرفت��م‪ ،‬فق��ط چند س��ال پيش دردس��ت يكي‬ ‫از دوس��تانم دي��دم و تا آن زمان نمي‌دانس��تم گاز‬ ‫اشك‌آور چيست؟!‬ ‫مي‌دان�ي عك�س‌ات در روزنامه‌ه�ا چ�اپ‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫اآلن فهميدم ولي اشكال ندارد چون من زورگير‬ ‫نيستم و مطمئنم‪.‬‬ ‫چطور دستگير شدي؟‬ ‫ساعت ‪ 5‬صبح بود كه قصد داشتم به سر كار بروم‬ ‫و حتي ظرف غذايم دس��تم بود كه سايه مأموران را‬ ‫روي سرم حس كردم و جلوي چشمان پدر و مادرم‬ ‫دستگير شدم‪.‬‬

‫اقدام شيطاني‬ ‫خواننده رستوران سرشناس كيش‬ ‫خوانن��ده یک��ی از رس��توران‌های‬ ‫سرشناس جزیره كيش به اتهام اغفال‬ ‫شيطاني يكي از زنان گردشگر دستگير‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ حس��ین دهکی رئيس‬ ‫پليس كيش در تش��ریح جزئیات این‬ ‫خبر گف��ت‪ :‬در پ��ی مراجع��ه یکی از‬ ‫مسافران و گردش��گران جزیره کیش‬ ‫ب��ه پليس و اع�لام ش��کایت از یکی از‬ ‫خوانندگان برنامه‌های موسیقی زنده‬ ‫رس��تورانی مبنی بر این که توسط وی‬ ‫اغفال شده اس��ت‪ ،‬بررسی موضوع در‬ ‫دس��تور کار ماموران قرار گرفت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه با تشکیل اکیپی از ماموران‬ ‫آگاهی خواننده را شناسایی و دستگیر‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪ :‬مرد جوان پس از تشکیل‬ ‫پرونده‪ ،‬تحویل مقامات قضایی ش��د و‬ ‫پرونده وی به همراه مدارک موجود به‬ ‫دادگاه کیفری استان هرمزگان ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دهک��ی ب��ه برخ��ی از اف��راد که با‬ ‫سوءاس��تفاده از موقعی��ت و جای��گاه‬ ‫خ��ود در س��طح جزیره کی��ش قصد‬ ‫اعمال خالف ش��ئون اس�لامی دارند‪،‬‬ ‫هشدارداد‪ :‬پلیس جزیره کیش به هیچ‬ ‫عن��وان اعمال خ�لاف منافی اخالق و‬ ‫عف��ت عمومی را برنمی‌تاب��د و با تمام‬

‫توان در مقابل این افراد ایس��تاده و در‬ ‫چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابر اع�لام پليس کی��ش‪ ،‬رئيس‬ ‫پلي��س ویژه کیش به کلی��ه دارندگان‬ ‫توره��ا و رس��توران‌های تفریح��ی‬ ‫همراه با موسیقی زنده هشدار داد که‬ ‫عملکردش��ان به صورت شبانه‌روزی‬ ‫زیر نظ��ر و رصد پلیس قرار داش��ته و‬ ‫همه ح��وادث و حواش��ی برنامه هاي‬ ‫آنه��ا در پرون��ده صاحبان ای��ن مراکز‬ ‫ضبط و به موقع‪ ،‬برخورد می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته رئي��س پليس ویژه کیش پلیس‬ ‫به مح��ض دریافت اخب��ار مردمی در‬ ‫خص��وص گروه ه��ا و افراد س��ودجو و‬ ‫متهم پس از محرزشدن تخلف‪ ،‬عالوه‬ ‫بر لغو مجوز فعالیت آن مراکز از طریق‬ ‫مقام‌قضایی نسبت به طرد این افراد از‬ ‫جزیره اقدام و در س��وابق کیفری آنان‬ ‫لحاظ نیز خواهد کرد‪.‬‬ ‫دهکی امنیت و آرامش شهروندان‬ ‫جزیره کیش را خط قرمز پلیس دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬نارضایتی ع��ده‌ای معدود از‬ ‫تش��دید برخ��ورد ب��ا ناهنجاری‌های‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬اع��م از امنی��ت اخالقی و‬ ‫جرائم راهنمای��ی و رانندگی خللی در‬ ‫عزم و اراده پلیس ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬

‫دختر ‪2‬ساله در بازي با اسلحه مادربزرگ كشته شد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬كودك ‪2‬س��اله‌اي در تگزاس امريكا در حين بازي با اسلحه مادربزرگش در اثر يك اشتباه به سمت‬ ‫صورت خود ش��ليك ك��رد و جان باخت‪.‬اين حادثه در ميانه‌هاي روز چهارش��نبه ‪ 8‬خرداد در ش��رايطي رخ داد كه‬ ‫مادربزرگ حواس‌پرت‪ ،‬اين كودك دوس��اله را براي پيداكردن آدامس و شكالت به مخفيگاه اسلحه‌اش فرستاده‬ ‫بود‪.‬به گزارش پليس عالوه بر اين دختر ‪2‬س��اله‪ ،‬برادر ‪ 5‬ساله و خواهر ‪10‬ماهه‌شان نيز در خانه مادربزرگ زندگي‬ ‫مي‌كردند در حالي كه اين خانه به دليل نداشتن قفل درست درها و پنجره‌ها به هيچ وجه مكان امني براي نگهداري‬ ‫كودكان نبود‪.‬در اين تيراندازي اشتباهي هيچ يك از افراد خانوادهغير از اين دختر كوچولو آسيب نديده و اين كودك‬ ‫نيز به دليل شدت جراحات در دم جان سپرده است‪.‬در حال حاضر خواهر و برادر اين دختر كوچولو به سازمان حمايت‬ ‫از كودكان فرستاده ش��ده‌اند و مادربزرگ آن‌ها نيز به دليل اهمال در نگهداري كودكان تحت بازجويي قرار دارد‪.‬‬

‫پليس در تعقيب راننده خودروي سمند است‬

‫ناگفته‌هايياز‬ ‫شليك‌هايمرگ‬ ‫در آتليه عكاسي‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬مرد تيرانداز در آتليه عكاسي كه زوجي را‬ ‫به رگبار بست و سپس خودزني كرد يك مامور پليس بود كه‬ ‫به انتقامجويي جنون‌آميز دست زده بود‪.‬‬ ‫در صحنه اين ش��ليك ها زن ‪ 27‬س��اله‌اي كش��ته شد‪،‬‬ ‫ش��وهرش تا يك قدمي مرگ پيش رفت و عامل جنايت نيز‬ ‫از پاي درآمد‪.‬ش��نبه ‪ 4‬خردادماه س��ال جاري انتقامجويي‬ ‫مس��لحانه‌اي در خيابان هشتم ش��رقي فاز يك انديشه رخ‬ ‫داد كه باوركردنش س��خت است‪ ،‬مرد جنايتكار يك پليس‬ ‫واقعي بود‪ .‬وقتي ش��ليك‌ها در آتليه عكاسي زوج جوان كه‬ ‫سوس��ن و هدايت – ‪ 27‬و ‪32‬س��اله – نام داشتند خاموش‬ ‫شد تجسس‌ها نشان داد مردي به نام پيمان كه مامور پليس‬ ‫است با اسلحه كالشينكف جنايت آفريده است‪.‬‬ ‫درحالي كه سوس��ن در همان صحنه جنايت كشته شده‬ ‫بود‪ ،‬عامل تيراندازي ‪ 4‬روز در بيمارستان ناجاي تهران تحت‬ ‫عمل جراحي قرار گرفت اما به خاطر صدمه‌اي كه با شليك به‬ ‫زير چانه و جمجمه وارد آمده بود وي نيز از پاي درآمد‪.‬‬ ‫هدايت‪ ،‬تنها زنده مانده اين انتقامجويي مس��لحانه است‬ ‫كه در بيمارستان بستري است و حالش رضايت‌بخش نيست‬ ‫و تيم پليس جنايي براي رازگش��ايي از اين قتل به تحقيقات‬ ‫ويژه‌اي دست زده است‪.‬‬ ‫اين بررسي‌هاي تخصصي نشان داد كه پيمان يك پليس‬ ‫بود و با زوج عكاس به واس��طه آش��نايي‌اش سرمايه گذاري‬ ‫مش��تركي داشته و س��ر ‪ 8‬ميليون تومان اختالف مالي‪ ،‬اين‬ ‫حادثه مرگبار بين آنان به وجود آمده است‪.‬‬ ‫همان طوري كه ش��اهدان تيراندازي همه شنيده بودند‬ ‫«پيم��ان» با عصبانيت مدام از ‪ 8‬ميليون پولش مي‌گفت كه‬ ‫زوج ع��كاس بايد به وي مي‌پرداختند و چون با ناس��زاگويي‬ ‫به سوسن و ش��وهرش از اين زن سيلي خورده بود به سمت‬ ‫خودروي سمند رفته‪ ،‬اسلحه كالش با قنداق تاشو را برداشته‬ ‫و زن و شوهر را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫جالب اين‌ك��ه در صحنه تيراندازي راننده س��مند كه از‬ ‫دوستان پيمان بود پا به فرار گذاشته و هنوز پليس نتوانسته‬ ‫وي را رديابي كند‪.‬‬ ‫منش��ي آتليه عكاسي كه هنوز اين صحنه را باور ندارد به‬ ‫تيم تحقي��ق گفت‪« :‬در مغازه بوديم كه پيمان داخل ش��د‪،‬‬ ‫بارها با هدايت و سوس��ن خانم دعوا كرده بود‪ .‬آن روز خيلي‬ ‫عصباني بود و با داد و فرياد خواست كيس كامپيوتر آتليه را با‬ ‫خود ببرد و از آنجا كه عكس‌هاي مشتريانمان داخل آن بود‬ ‫سوسن خانم و آقا هدايت ممانعت كردند‪.‬‬ ‫همزمان همسايه‌ها سر رسيدند و پيمان را از آتليه بيرون‬ ‫بردند‪ ،‬سوسن خانم نيز دنبال وي رفت و بعد اين تيراندازي‬ ‫رخ داد و همه صحنه‌ها را پسر ‪ 4‬ساله سوسن خانم ديد‪.‬‬

‫دستگيري‬ ‫متجاوز‪28‬ساله‬ ‫تبهكار وحشي‬ ‫پس از ربودن دختري‬ ‫عكس‌هايي از شكنجه‬ ‫او را در اينترنت‬ ‫نمايش داد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬پليس فلوريدا موفق به دس�تگيري‬ ‫تبهكار ‪ 28‬ساله‌اي شد كه دختر ‪ 15‬ساله‌اي را ربوده‬ ‫و خانواده‌اش را تهديد به قتل كرده بود‪.‬‬ ‫به گزارش پليس فلوريدا‪ ،‬جمعه گذشته تاواريس‬ ‫آدامز ‪ 28‬س�اله پ�س از آزار و اذيت دختر ‪ 15‬س�اله‬ ‫تصاوي�ري از صحن�ه ش�كنجه‌هاي او را در اينترنت‬ ‫منتش�ر س�اخته و پ�درش را تهديد به م�رگ كرده‬ ‫بود‪.‬پ�در اين دختر به پليس گفت�ه تصاوير دخترش‬ ‫به‌وسيله اين تبهكار وحش�ي برايش فرستاده شده‬ ‫كه قصد اخ�اذي از او و خانواده‌اش را داش�ته و آن‌ها‬ ‫را تهديد به مرگ كرده بود‪ .‬اين جوان ش�يطان صفت‬ ‫پس از دس�تگيري راهي زندان ش�د‪.‬پليس مي‌گويد‬ ‫اين متجاوز‪ ،‬با اتهاماتي چون پورنوگرافي‪ ،‬تهديد به‬ ‫مرگ‪ ،‬آزار و اذيت و شكنجه كودكان روبه‌روست‪.‬‬ ‫جان هدلي‪ ،‬از دادس�تاني منطق�ه در اين ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬متهم (تاواريس) جناياتي در ‪ 2‬س�ال گذش�ته‬ ‫انجام داده اس�ت‪.‬او عكس‌ه�اي آزار و اذيت دختر را‬ ‫به‌راحتي منتش�ر ك�رده و با آب�روي او و خانواده‌اش‬ ‫بازي كرده اس�ت‪.‬پليس فلوريدا گفت�ه متهم داراي‬ ‫س�وابق كيفري چون سرقت مس�لحانه‪ ،‬مقاومت در‬ ‫برابر بازداشت‪ ،‬رفتار آشوبگرانه و سرقت كارت‌هاي‬ ‫اعتباري اس�ت و اين سوابق پرونده وي را سنگين تر‬ ‫خواهد كرد‪.‬‬

‫اين مرد‬ ‫تيرانداز‬ ‫در آتليه‬ ‫عكاسي‬ ‫زوجي را‬ ‫به رگبار‬ ‫بست‬

‫نظريه پزشكي قانوني‬

‫متخصصان پزش��كي قانوني تهران پس از معاينه جسد‬ ‫«سوسن» در برابر كينه شديد مرد تيرانداز قرار گرفتند چرا‬ ‫كه وي با ش��ليك ‪ 22‬گلول��ه زن جوان را هدف ق��رار داده و‬ ‫كشته بود‪.‬‬ ‫سرنوشت پسر ‪ 4‬ساله‬

‫باجناق هدايت با ابراز تأسف از اين جنايت به شوك گفت‪:‬‬ ‫كوهيار ‪ 4‬س��اله است و روز تيراندازي در آتليه حضور داشت‬ ‫و همه صحنه را ديده است‪ ،‬كوهيار ديده كه چگونه مادرش‬ ‫كش��ته ش��ده و پدر تير خورده اس��ت‪ ،‬وي مشكالت شديد‬ ‫روحي و رواني پيدا كرده و همه نگران آينده اين پسر هستيم‬ ‫و اميدوارم هدايت بهبود پيدا كند تا بخش��ي از مش��كالت‬ ‫روحي بچه‌اش از بين برود‪.‬بنابراين گزارش؛ پليس باتوجه به‬ ‫مرگ مرد تيرانداز براي بررسي جزئيات اين اقدام جنون‌آميز‬ ‫در تعقيب راننده سمند است‪.‬‬

‫زن خشمگين به نامزدش روي‬ ‫تخت بيمارستان شليك كرد‬ ‫گ�روه ش�وک ‪:‬‬ ‫زن ديوانه‌اي از اهالي‬ ‫ايالــ��ت فلوريداي‬ ‫امريکا‪ ،‬نام��زدش را‬ ‫که در بيــمارستان‬ ‫بس��تري بود‪ ،‬هدف‬ ‫ش��ليک گلوله قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اي��ن زن ‪23‬‬ ‫ساله به آرامي وارد‬ ‫بخش��ي ش��د که‬ ‫همس��ر آينده اش‬ ‫در آنج��ا بس��تري‬ ‫ب��ود و ناگه��ان به‬ ‫س��وي وي آت��ش‬ ‫گشود‪ .‬قرباني اين حادثه جنون‌آميز که به علت ابتال‬ ‫به نارس��ايي کلي��وي در مرکز دياليزي‌هاي فلوريدا بس��تري‬ ‫بود‪ ،‬س��اعت ‪ 03:9‬صبح دوشنبه از ناحيه شکم هدف شليک‬ ‫گلوله قرار گرفت‪.‬ش��ميرا‌هارگروو‪ ،‬زن ‪ 23‬ساله اي است که به‬ ‫اتهام اقدام به قتل بالفاصله دستگير و روانه زندان شد‪ .‬جاسي‬ ‫کالرک‪ ،‬يک��ي از افراد حاضر در محل حادثه در اين باره گفت‪:‬‬ ‫«او وارد اتاق ش��د و مرد نگونبخ��ت را در حالي که روي تخت‬ ‫دياليز افتاده ب��ود‪ ،‬هدف گرفت‪ ».‬پليس اورالندو گزارش داده‬ ‫اس��ت ابتدا بين اين زوج بحث��ي در گرفته بود که بعد منجر به‬ ‫شليک جنون آميز‌هارگروو شد‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه پس از ش��نيده ش��دن صداي ش��ليک گلوله‪،‬‬ ‫کارکنان بيمارستان به کمک مرد بيمار شتافتند و زن هنگام‬ ‫انتقال از ايستگاه پليس به زندان شروع به معذرت خواهي کرد‬ ‫و گفت اش��تباه کرده و عاش��ق نامزدش است‪ .‬به گفته پليس‬ ‫فلوريدا‪‌،‬هارگروو‪ ،‬در حال حاضر‪ ،‬پشت ميله‌هاي زندان به سر‬ ‫مي برد و به زودي براي پاسخگويي به اتهامات خود در دادگاه‬ ‫حاضر خواهد شد‪.‬‬


‫متني از محمد چرمـشير روي صحنه مي‌آيد‬ ‫به‌زودي ش��اهد اجراي نمايش��ي از محمد چرمش��ير‪ ،‬نمايش��نامه نويس مط��رح خواهيم‬ ‫ب��ود‪ .‬اي��ن مت��ن مهر هفتم نام دارد و توس��ط رضا ح��داد در مرداد ماه ب��ه روي صحنه‬ ‫م��ي رود‪ .‬رض��ا حداد کارگ��ردان تئاتر درب��اره اين كار گفت��ه‪ :‬طبق توافق��ات به انجام‬ ‫رس��یده قرار ش��ده اس��ت در تابس��تان س��ال جاری یک اثر نمایش��ی را برای اجرا در‬ ‫ایرانش��هر کارگردان��ی کنم‪.‬ح��داد در ادامه اف��زود‪ :‬البت��ه تئاتری که در تابس��تان به‬ ‫صحن��ه م��ی‌رود در ابت��دا قرار بود ک��ه برگرفته از متن نمایش��نامه « ُمهر هفتم» نوش��ته‬ ‫محمد چرمش��یر باش��د که به دالیلی با متن آن موافقت نش��د و چرمش��یر هم‌اکنون در‬ ‫ح��ال نگارش یک نمایش��نامه دیگر اس��ت ک��ه مراحل پایانی را پش��ت س��ر می‌گذارد‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫گاليه‌های حسین پاکـدل را چه كسي مي‌شنود‬ ‫حسین پاکدل از نگارش نمایشنامه‌ای با اقتباس از داستان اسماعیل فصیح خبر داده‪ ،‬اما درباره‬ ‫اجرای نمایش قبلی‌اش «عشق و عالیجناب» گفته که قصد ندارد خود و همکارانش را سبک کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه ايس��نا گف��ت‪ :‬نام��ش «ی��ک صب��ح ناگه��ان» اس��ت و اقتباس��ی‬ ‫ا آزاد از داس��تان بلن� ِ‬ ‫کام�ل ً‬ ‫�د «طش��ت خ��ون» اث��ر اس��ماعیل فصی��ح اس��ت‬ ‫این هنرمند تئاتر که این روزها بیش��تر مش��غول نوش��تن و خواندن اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫روزها بهترین توفیق‪ ،‬کس� ِ‬ ‫�ب فرصت مطالعه اس��ت و گاهی نوش��تن و دوباره نوش��تن‪ .‬البته‬ ‫بگوی��م مطالعه صرف ًا خواندن کتاب و مجله نیس��ت‪ .‬خواندن نگاه‌ه��ا‪ ،‬گفتارها و کردارهای‬ ‫آدم‌ه��ا؛ دقیق ش��دن در اظه��ار نظرهای بعضی اش��خاص هم خودش هزار کتاب اس��ت‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آرش قادري از هوش سياه گفت‬

‫دیالوگ‬ ‫ش�كوهي‪ :‬اگه بچه‌هامون پسر بودن‪ ،‬ما ديگه مجبور نبوديم‬ ‫فرش و يخچال و تلويزيون و‪ ...‬بيفتيم توي بازار و خرت و پرت و‬ ‫چه مي‌دونم‪ ،‬تا خرخره بريم توي قرض‪.‬‬ ‫شوكت‪ :‬خب آدم بايد با آبرو برگزار كنه‪.‬‬ ‫ش�كوهي‪ :‬من��م همين��و مي‌گ��م‪ .‬اگه جه��از بچه‌ه��ا نبود‪،‬‬ ‫مي‌تونس��تيم قسط‌هاش��و بذاريم توي بانك و قلمبه كه ش��د‪ ،‬با‬ ‫همديگه يه سفر اروپا بريم‪ .‬پاريس‪ ،‬رم‪...‬‬ ‫ش�وكت‪[ :‬داغش تازه شده اس��ت] حاال پاريس و رم سرشو‬ ‫بخوره‪ .‬دوبي و ش��ارجه‌ام پيش��كش‪ .‬بگو يه سولقون! اآلن دوباره‬ ‫كه پاسپورتمو تمديد مي‌كنم و هيچي!‬ ‫ش�كوهي‪ :‬هم��ه‌ش تقصير من��ه‪ .‬يعني تقصي��ر منم نيس‪.‬‬ ‫(فكورانه مي‌نش��يند روي مبل) اگه يه قدري پامو از خط بيرون‬ ‫مي‌ذاشتم‪ ،‬امروزه روز واسه خودم دم و دستگاه و خب ديگه‪...‬‬ ‫نمايشنامه آميز قلمدون‬ ‫اكبر رادي‬

‫روی صحنه‬ ‫ردیف‬

‫نمایش‬

‫نویسنده‬

‫کارگردان‬

‫تاالر‬

‫ساعت‬

‫‪۱‬‬

‫پیکمولکسی‬

‫_‬

‫بنفشهاعرابی‬

‫کارگاهنمایش‬

‫‪19‬‬

‫‪۲‬‬

‫اینجاکجاست؟‬

‫نغمهثميني‬

‫شیوامسعودی‬

‫سایه‬

‫‪19‬‬

‫‪۳‬‬

‫دره گل زرد‬

‫مهدی حاصل پور‬

‫مهدی حاصل پور‬

‫قشقایی‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫‪۴‬‬

‫توی این خاطره‬

‫مهدینصیری‬

‫وحید نفر‬

‫خانهنمایش‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫‪۵‬‬

‫تکیه بر دیوار نمناک‬

‫غالمحسین دولت آبادی و‬ ‫آراز بارسقیان‬

‫غالمحسیندولت‬ ‫آبادی‬

‫مولوی‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫‪۶‬‬

‫شام با دوستان‬

‫دونالدمارگولیز‬

‫آیداکیخایی‬

‫ایرانشهر‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫‪۷‬‬

‫یرما‬

‫فدریکو گارسیا لورکا‬

‫علیرفیعی‬

‫استادسمندریان‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪۸‬‬

‫چکامهرستاخیز‬

‫آرتورمیلر‬

‫داوود دانشور‬

‫چهارسو‬

‫‪۱۹:۱۵‬‬

‫‪۹‬‬

‫مرد بالشی‬

‫مارتین مک دونا‬

‫محمدیعقوبی‬ ‫و آیدا کیخایی‬

‫ایرانشهر‬

‫‪۲۰:۳۰‬‬

‫‪۱۰‬‬

‫امیر ارسالن نامدار‬

‫مسعود ملک یاری‬

‫حسینچراغی‬

‫هنر‬

‫‪۱۸‬‬

‫‪۱۱‬‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫گیتا داوودی‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫‪۱۲‬‬

‫اگر سپیده سر زد‬

‫هادی حوری‬

‫سید جواد روشن‬

‫تماشاخانهماه‬

‫‪۱۸‬‬

‫‪۱۳‬‬

‫خانه سربی‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر اصلی‬

‫‪۲۰‬‬

‫‪۱۴‬‬

‫مرغ باران‬

‫پری صابری‬

‫پری صابری‬

‫تاالر وحدت‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫انيميشن‬

‫پخش ‪ 200‬دقيقه انيميشن‬ ‫با موضوع امام(ره) ‬

‫‪ 200‬دقيقه انيميش��ن با محوريت امام خمين��ي(ره) و در ايام‬ ‫رحلت آن بزرگوار از شبكه پويا پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫اين ش��بكه قصد دارد با به تصوير كش��يدن گوشه‌هاي مختلف‬ ‫زندگي اين مرد بزرگ در قالب انيميش��ن‪ ،‬كودكان را با شخصيت‬ ‫امام خميني (ره) آشنا كند‪.‬‬ ‫امام و كودك (جايزه)‪( ،‬مس��افرت)‪( ،‬نقاش��ي من)‪( ،‬پدر بزرگ‬ ‫خ��وب همه دنيا)‪ ،‬امام مهربان ما‪ ،‬نامه به آفت��اب‪ ،‬ايران ما و فيلم‬ ‫س��ينمايي پابه پاي آفتاب انيميشن‌هايي هستند كه قرار است در‬ ‫ايام رحلت امام خميني(ره) از شبكه پويا پخش شود‪.‬‬ ‫ام��ام و كودك كه در چهار قس��مت ‪ 15‬دقيقه‌اي به كارگرداني‬ ‫ابراهيم گرجي و تهي��ه كنندگي مركز پويانمايي صبا و هنرمندي‬ ‫بهمن عبدي بر روي بوم نقاش��ي توليد ش��ده اس��ت‪ ،‬به خاطرات‬ ‫ك��ودكان از امام خمين��ي (ره) مي‌پردازد و قرار اس��ت در روزهاي‬ ‫دوشنبه تا پنجشنبه از شبكه پويا پخش شود‪.‬‬

‫گیرنده‬

‫اين سريال را براساس تخيلم نوشتم‬ ‫مریم رضازاده‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫ح�دود دو دهه از فعاليت هنري آرش‬ ‫قادري مي‌گذرد اما شايد از مهمترين‬ ‫كاره�اي كارنام�ه او حض�ور در دو‬ ‫سريال دنباله‌دار تلويزيون كشورمان‬ ‫به عنوان نويس�نده باشد‪.‬او نويسنده‬ ‫ل هوش سياه است‬ ‫هر دو سري سريا ‌‬ ‫و نگارش س�ري س�وم عملي�ات ‪125‬‬ ‫نيز ك�ه به تازگي پخ�ش آن به پايان‬ ‫رسيده است بر عهده او بود‪ .‬با قادري‬ ‫درب�اره اين دو س�ريال كه ه�ر دو از‬ ‫ساخته‌هاي مس�عود آب‌پرور است به‬ ‫گفت‌وگو نشستيم‪.‬‬ ‫آقاي قادري شما نويسنده ‪ 2‬سريال‬ ‫دنبال�ه‌دار تلويزيون (هوش س�ياه و‬ ‫عمليات ‪ )125‬هستيد‪ .‬نگاه‌تان نسبت‬ ‫به چگونگي ج�ذب مخاطب اين نوع‬ ‫سريال‌ها چيست؟‬ ‫اصوالً سريال‌هايي كه دنباله‌دار هستند‪،‬‬ ‫كارهاي موفقي مي‌شوند البته اگر داستان‬ ‫جذاب و اجراي درس��تي داش��ته باش��ند‬ ‫مي‌توانند مخاطب را جذب كنند و معموالً‬ ‫ه��م از س��ريال‌هاي يك بخش��ي موفق‌تر‬ ‫هستند‪ .‬اين تجربه‌اي است كه در دنيا هم‬ ‫موفق عم��ل كرده اس��ت‪ ،‬اگرچه كارهاي‬ ‫دنبال��ه‌دار در ايران كمتر اتف��اق افتاده اما‬ ‫ب��ه تازگي م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫عمليات ‪ 125‬مش��خصاً نخس��تين سريال‬ ‫دنباله‌دار تلويزيون ايران بوده و در مجموع‬ ‫به نظرم اين روال در ايران جا افتاده و روند‬ ‫رو به جلويي دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اين‌كه اين س�ريال‌ها‬ ‫در ارتباط مستقيم با دو نهاد از جمله‬

‫پليس و آتش‌نش�اني ب�ود چه قدر در‬ ‫زمان ن�گارش فيلمنامه‌ه�ا تحقيق و‬ ‫پژوهش داشتيد؟‬ ‫در م��ورد عملي��ات ‪ 125‬باي��د بگويم‬ ‫آش��نايي من با مجموعه به واس��طه ديدن‬ ‫كام��ل فص��ل اول بود و فص��ل دوم را هم‬ ‫جس��ته گريخته تماش��ا ك��ردم‪ ،‬به همين‬ ‫دليل نسبتاً با فضاي سريال آشنايي داشتم‪.‬‬ ‫وقتي قرار شد فصل سوم را بنويسم هر دو‬ ‫فصل قبل��ي را دوباره ديدم ام��ا به عنوان‬ ‫نويس��نده‌اي كه قرار است داستان‌پردازي‬ ‫كن��د و تعهداتش را به مجموعه عمل كند‬ ‫قاعدتاً نياز به تحقيق گسترده‌تري داشتم‪.‬‬ ‫خوشبختانه آتش‌نشاني تهران هم همكاري‬ ‫خوبي داشت‪ .‬در زمان تحقيق هم مسئوالن‬ ‫آتش‌نشاني و شهرداري پاسخگوي سواالتم‬ ‫بودن��د و اطالع��ات خوب��ي را در اختيارم‬ ‫مي‌گذاش��تند‪ .‬اما هوش س��ياه در بس��تر‬ ‫جرايم سايبري و اينترنتي حركت مي‌كرد‪.‬‬ ‫اين نوع جرايم در ايران بس��يار نو هستند‬ ‫و پرونده‌هاي كم��ي از اتفاقات پيچيده در‬ ‫اين زمينه وجود دارد پس از نظر اس��تناد‬

‫بازي رامين فر‬

‫به پرونده‌هاي واقعي نمي‌توانس��ت كمك‬ ‫زيادي باش��د‪ .‬براي همين به تخيل خودم‬ ‫اس��تناد كردم و براي اين‌كه چنين اتفاقي‬ ‫درس��ت بيفتد از تكنيك فيلمنامه‌نويسي‬ ‫بدون س��يناپس اس��تفاده ك��ردم در اين‬ ‫شيوه نويس��نده به دنبال شخصيت اصلي‬ ‫داس��تان حركت مي‌كند تا اج��ازه دهد او‬ ‫تصميم بگي��رد و به همين دليل فيلمنامه‬ ‫در چارچوب س��يناپس محدود نمي‌شود و‬ ‫من هم به پرونده يا اتفاقي در دنياي واقعي‬ ‫استناد نكردم‪.‬‬ ‫داس�تان ش�ما قهرم�ان و‬ ‫ضدقهرم�ان دارد ك�ه در همي�ن حد‬ ‫هم مخاطب را جذب مي‌كند اما نكته‬ ‫بس�يار خوب توجه به اركان خانواده‬ ‫اس�ت كه در م�ورد قهرمان س�ريال‬ ‫ديده مي‌شود‪ .‬چطور به چنين ابعادي‬ ‫از قصه رسيديد؟‬ ‫اص��والً درام‌ه��اي حادث��ه مح��ور و با‬ ‫محوري��ت معمايي پليس��ي جاي��ي براي‬ ‫تحري��ف درام‌هاي خانوادگ��ي ندارد مگر‬

‫مطالعه كوشكي‬ ‫به گفته مهدی کوشکی‪،‬‬ ‫مطالع��ه و پژوهش بر روی‬ ‫نمای��ش «ریچ��ارد دوم»‬ ‫ادامه دارد و ای��ن اثر قطعاً‬ ‫س��ال ج��اری روی صحنه‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫نمایش «ریچارد دوم»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی مه��دی‬ ‫کوشکی که متقاضی حضور‬ ‫در جش��نواره فجر بود پس‬ ‫از بازبین��ی و عدم پذیرش آن در جش��نواره فجر‬ ‫قرار ش��د در نیمه نخست سال ‪ 92‬در تاالر حافظ‬ ‫اجرای عمومی ش��ود‪ .‬مهدی کوش��کی بیان کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون به همراه گروه بازیگری در حال تمرین‬ ‫نمایش هستیم‪.‬‬

‫ريما رامين فر را در تئاتر‬ ‫جدي��دي مي بيني��م‪ .‬اين‬ ‫نمايش «اينجا كجاس��ت»‬ ‫نام دارد‪ .‬ش��یوا مس��عودی‬ ‫كارگردان اين نمايش گفته‪:‬‬ ‫نمایش «اینجا کجاست؟»‬ ‫نوش��ته نغمه ثمین��ی را از‬ ‫‪ 19‬خردادماه در تاالر سایه‬ ‫مجموعه تئاترشهر به روی‬ ‫صحن��ه می‌برم‪.‬مس��عودی‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬این نمای��ش تک پرس��وناژ بوده و‬ ‫ریم��ا رامین‌فر در آن ایفای نق��ش می‌کند‪ ،‬متن‬ ‫اثر س��اعات انتظار زنی در ف��رودگاه برای دریافت‬ ‫چمدان��ش را روای��ت می‌کند که ه��م اکنون در‬ ‫مهاجرت از کشور خود به سر می‌برد‪.‬‬

‫اين كه خانواده افراد اصلي داستان درگير‬ ‫ماجراي اصلي هم بش��وند‪ .‬در بقيه موارد‬ ‫اي��ن خانواده‌ها براي داس��تان دس��ت و‬ ‫پاگير مي‌ش��وند و پرداختن به آن‌ها براي‬ ‫نويسنده ريسك بزرگي است اما به همان‬ ‫نس��بت تعريف خانواده به عن��وان محور‬ ‫اصل��ي جامعه انس��اني هميش��ه دغدغه‬ ‫من بوده اس��ت براي همين قهرمان‌هاي‬ ‫داس��تان‌هاي من در تمام كارهايم تعريف‬ ‫منطقي و درس��تي از خانواده دارند و ضد‬ ‫قهرمان‌هاي��م هميش��ه ريش��ه‌اي در يك‬ ‫خانواده نامتعارف دارند‪.‬‬ ‫از طرف ديگر ما هميش��ه در درام‌هاي‬ ‫پليسي به دنبال اسلحه‪ ،‬انفجار‪ ،‬بي‌خوابي‪،‬‬ ‫استرس‪ ،‬تنهايي‪ ،‬جرم و دروغ هستيم‪ .‬در‬ ‫چنين كاري هربار نويسنده بتواند پنجره‌اي‬ ‫رو به خانواده ب��از كند عم ً‬ ‫ال به مخاطبش‬ ‫ي��ادآوري كرده ك��ه مي‌توانيد ي��ك درام‬ ‫معمايي پليس��ي را ببينيد ك��ه در ‪1200‬‬ ‫دقيقه شايد به تعداد انگشتان دست اسلحه‬ ‫ببينند و حتي كمتر از آن صداي ش��ليك‬ ‫بشنويد‪ .‬اسم اين سريال معرفي مي‌كند كه‬ ‫با چه درامي روبه‌رو هس��تيد‪ .‬هوش سياه‬ ‫تلفيقي از هوش و سياهي است‪.‬‬ ‫ب��راي همين خان��واده در دل يك درام‬ ‫اكشن تعريف نمي‌شود‪ .‬پليس در اين درام‬ ‫نماد اصالح‌گر جامعه اس��ت پس بايد تمام‬ ‫اصول اخالقي را كه شايد آرمان هم باشند‬ ‫حداقل در خانواده خودش اجرا كند‪.‬‬ ‫راس�تي ش�يوه همكاري با آقاي‬ ‫آب‌پرور چطور بود؟‬ ‫خوش��بختانه پس از هزاران دقيقه كار‬ ‫مشترك رابطه فكري نزديكي پيدا كرديم‬ ‫و من هم بيش��تر مواقع سر صحنه حاضر‬ ‫مي‌ش��دم مگر در مواردي ك��ه درگير كار‬ ‫بودم‪.‬‬

‫سوژه برجی‬ ‫رض��ا برجی ک��ه چند‬ ‫روزی را ب��ه همراه گروهی‬ ‫‪ 100‬نف��ره از هنرمن��دان‬ ‫ایرانی در لبنان به س��ر برد‬ ‫از مواجهه همس��فرانش با‬ ‫مردم آن کش��ور و مس��أله‬ ‫مقاوم��ت عکاس��ی ک��رده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن مستندس��از‬ ‫درباره حاصل این سفر که‬ ‫به همراه جمعی ‪ 100‬نفره‬ ‫از هنرمندان ایرانی بوده اس��ت‪ ،‬گفته‪ :‬به دعوت‬ ‫حزب‌اهلل لبنان‪ ،‬وزارت ارشاد ‪ 100‬هنرمند فعال‬ ‫در عرصه‌های مختلف هنر را به مناسبت سالگرد‬ ‫عقب‌نش��ینی رژیم اشغالگر قدس از لبنان به این‬ ‫کشور برد‪.‬‬

‫مرگ تدريجي يك رؤيا‬

‫تنه��ا س��ريال كارنامه‬ ‫كاري فريدون جيراني در‬ ‫ح��ال بازپخش از ش��بكه‬ ‫آي‌فيل��م اس��ت‪ .‬در اي��ن‬ ‫س��ريال كه س��ال ‪ 87‬از‬ ‫شبكه دو روي آنتن رفت‬ ‫بازيگران��ي چون س��اميه‌‬ ‫لك‌‪ ،‬س��تاره اس��كندري‌‪،‬‬ ‫ل حكيم��ي‌‪ ،‬پوالد‬ ‫داني��ا ‌‬ ‫كيميايي‌‪ ،‬ش��يوا خنياگر‪ ،‬ناصر طهماس��ب‪ ،‬هوشنگ توكلي‪ ،‬آشا‬ ‫محرابي‪ ،‬فريدون محرابي‪ ،‬مهسا كرامتي و‪...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫مرگ تدريجي يك رؤيا با نويسندگي عليرضا محمودي و تهيه‬ ‫كنندگ��ي آرمان زرين كوب ا ‌ز اول خرداد س��اعت ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬دقيقه‬ ‫روي آنتن شبكه آي‌فيلم است‪.‬‬

‫هنرهاي تجسمي از ديگر هنرها تاثيرگذارتر است‬ ‫مدير مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد گفت‪:‬‬ ‫بخش مهم��ي از آثار در يادواره هن��ري بصيرت به‬ ‫هنرهاي تجس��مي اختصاص دارد زيرا اين شاخه از‬ ‫هنر بسيار تاثيرگذارتر از ديگر هنرهاست‪.‬‬ ‫علي اصغر اميرنيا درباره بخش تجسمي سومين‬ ‫يادواره هنري بصيرت كه نيمه دوم سال ‪ 92‬برگزار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تعداد رشته‪‎‬هاي هنري در‬ ‫بخش تجسمي افزايش يافته است‪ ،‬دوره گذشته ما‬ ‫در پنج رشته اين بخش را برگزار كرديم‪ ،‬اما در دوره‬

‫سوم اين رش��ته‪‎‬ها به ‪ 9‬رشته عكاسي‪ ،‬خوشنوسي‪،‬‬ ‫تصويرگري‪ ،‬كاريكاتور‪ ،‬نقاش��ي‪ ،‬طراحي‪ ،‬گرافيك‪،‬‬ ‫پوستر‪ ،‬س��فال‪ ،‬سراميك و حجم افزايش پيدا كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي كه با هنر آنالين گفت‌وگو مي‌كرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته شايد در اين دو بخش آخر به دليل اين‌كه‬ ‫خل��ق آثار به زمان بيش��تري ني��از دارد‪ ،‬كارها كم‬ ‫تعدادتر باشد اما مسلماً رشته‌هاي تجسمي در همه‬ ‫عرصه‌ها قابليت عرضه آثار و تاثيرگذاري دارد‪.‬‬ ‫اميرنيا درباره استان‌هاي شركت‌كننده در بخش‬

‫تجسمي يادواره بصيرت نيز اظهار كرد‪ :‬هنوز به‌طور‬ ‫دقيق مش��خص نيست كه دقيقاً كدام استان‏ها قرار‬ ‫است مس��ئوليت برگزاري هر يك از اين ‪ 9‬رشته را‬ ‫برعهده بگيرند‪ .‬به نظر شوراي سياستگذاري يادواره‪،‬‬ ‫بعض��ي از اس��تان‪‎‬ها براي برگزاري رش��ته‪‎‬هاي هنر‬ ‫خاصي گزينه‏هاي بهتري هستند اما مديران استاني‬ ‫به برگزاري رشته‌هاي ديگري تمايل دارد‪ ،‬به همين‬ ‫دليل پس از بررسي و صحبت دوباره فهرست نهايي‬ ‫استان‏هاي برگزاركننده اعالم خواهد شد‪.‬‬

‫تابلوی آخر‬

‫فراخوان ششمين جشنواره تجسمي فجر‬

‫دبيرشش��مين جشنواره‬ ‫هنره��اي تجس��مي فجر از‬ ‫برگزاري نشست‌هاي متعدد‬ ‫ب��ا هنرمندان‪ ،‬كارشناس��ان‬ ‫و ش��وراي سياس��تگذاري‬ ‫براي تعيي��ن محورهاي اين‬ ‫روي��داد هن��ري خب��ر داد و‬ ‫گفت‪:‬فراخوان اين جشنواره‬ ‫ت��ا پايان خرداد ماه منتش��ر‬ ‫تو‌گو با ايرنا افزود‪:‬‬ ‫مي‌ش��ود‪« .‬س��يد عباس ميرهاش��مي» در گف ‌‬ ‫كاره��اي مقدماتي جش��نواره براي تعيين موضوع��ات‪ ،‬محورها و‬ ‫جزييات ششمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي فجر انجام شده‬ ‫است كه بعد از نهايي شدن در قالب فراخوان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به پرسشي درباره تأخير انتشار فراخوان اين جشنواره‬ ‫در مقايسه با جشنواره‌هاي موسيقي و تئاتر فجر توضيح داد‪ :‬جشنواره‬ ‫تجسمي فجر يكي از گسترده‌ترين رويداد‌هاي هنري كشور است‪ ،‬چرا‬ ‫كه اين رقابت هر ساله در ‪ 11‬رشته متفاوت برگزار مي‌شود‪ ،‬بنابراين‬ ‫برنامه‌ريزي براي اين تعداد گرايش بسيار زمان بر است‪.‬‬

‫چهره روز‬

‫اجراي جدید مهرآوران‬

‫بازيگر باس��ابقه تئاتر از‬ ‫حضور خود به‌عنوان بازيگر‬ ‫ثابت شش اثر تئاتري مجزا‬ ‫ك��ه در قالب ي��ك رپرتوار‬ ‫نمايش��ي به ترتيب از اواخر‬ ‫خردادماه به صحنه مي‌رود‪،‬‬ ‫خبر داد‪ .‬عزت‌اهلل مهرآوران‬ ‫گفت��ه‪ :‬چندي پي��ش كار‬ ‫نگارش چند نمايش��نامه با‬ ‫عنوان «در» به قلم بهزاد صديقي به اتمام رس��يده است و مقرر شده‬ ‫اين آثار از اواخر خرداد ماه در قالب يك اثر رپرتوار آثار نمايش��ي در‬ ‫تاالر «ماه» ب��ا كارگرداني علي رحيمي به صحنه رود‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫حضور من به همراه فروغ قجراني به عنوان بازيگران ثابت اين ش��ش‬ ‫نمايشنامه در اين سلسله اجراها به اتمام رسيده و توسط علي رحيمي‬ ‫به عنوان كارگردان اين اثر مورد تاييد قرار گرفته شده است‪.‬‬

‫پنجره‬

‫نمایش مرد بالشی به کارگردانی محمد یعقوبی و آیدا کیخانی‬ ‫در تماشاخانه ایرانشهر در پی ارتباط گسترده با مخاطبان است‬

‫یادداشت‬ ‫عليرضا كاويان راد‬ ‫كارگردان انيميشن‬

‫تكنيك يوزپلنگ ‪45‬دقيقه‌اي‬ ‫هر كدام از قس��مت‌هاي انيميش��ن‬ ‫سه‌گانه «يوز» چهل و پنج دقيقه است‬ ‫و داستان مجزايي دارد‪ .‬يوز به سفارش‬ ‫مركز صبا كار ش��ده است‪ .‬اين سفارش‬ ‫هوشمندانه‌اي بوده و صبا در واقع با يك‬ ‫تير دو نش��ان زده‪ ،‬چرا كه اين موضوع‬ ‫مي‌تواند چند كاركرد داشته باشد‪ :‬يكي‬ ‫سرگرم كردن مخاطب با داستاني مهيج‬ ‫و بديع‪ .‬دوم انتقال مفاهيم آموزشي و اخالقي به‌طور غيرمستقيم و‬ ‫سوم آشنا كردن كودكان و البته بزرگساالن با يوزپلنگ ايراني كه‬ ‫به راستي مي‌توان آن را يك دارايي و ثروت بزرگ دانست‪ .‬اين كار‬ ‫قب ً‬ ‫ال س��ابقه نداشته و اميدوارم شروعي موفق باشد‪ .‬من از اين كه‬ ‫صبا پيشنهاد ساخت اين سه‌گانه را به من داده و موفق به ساخت‬ ‫اين فيلم شده‌ام خوشحالم‪.‬‬ ‫البت��ه وقتي مي‌گويم خودم در واقع بايد از يك تيم پانزده نفره‬ ‫از بهتري��ن هنرمندان بگويم كه از ابتداي س��اخت فيلم به مدت‬ ‫يك سال و نيم در كنار من بوده‌اند‪ .‬انيميشن يك كار تيمي است‬ ‫و م��ن هم به عنوان تهي��ه كننده و كارگردان يك گوش��ه كار را‬ ‫گرفته‌ام‪ .‬داستان اين سه‌گانه را علي مينايي نوشته كه بايد بگويم‬ ‫دس��تي پرتوان و ذهني خالق دارد‪ .‬يكي از قس��مت‌ها موضوعش‬ ‫زلزله اس��ت‪ .‬حيوانات زودتر خبردار شده‌اند مي‌آيند و به هر زور و‬ ‫كلكي ش��ده آدم‌ها را مطلع مي‌كنند‪ .‬در واقع نويسنده مي‌خواهد‬ ‫بگويد زنجيره و سلسله حيات به هم وابسته است‪.‬‬ ‫تكنيك كار دو بعدي و كالس��يك اس��ت‪ .‬تكنيكي كه به دليل‬ ‫سختي‪ ،‬كمتر كار مي‌شود‪ .‬اما به اعتقاد من با بيننده بيشتر ارتباط‬ ‫برقرار مي‌كند چون زياد به نرم افزار وابسته نيست و خب به نقاشي‬ ‫نزديك‌تر اس��ت‪ .‬به نظر من به سليقه ما ايراني‌ها نزديك‌تر است‪.‬‬ ‫حركت‌ها سعي ش��ده نرم و روان باشد و طراحي شخصيت‌ها هم‬ ‫با توجه به ابهت خود يوزپلنگ‌ها خوب از آب درآمده‪ .‬قبل از اين‬ ‫كه شروع به كار كنم نگران لوكيشن بودم و اين كه چون اغلب در‬ ‫منطقه خش��ك و كم درخت است‪ ،‬نكند يكنواخت و خسته‌كننده‬ ‫ش��ود اما وقتي به منطقه رفتم و از نزديك عكاسي كردم خوراك‬ ‫خوبي براي طراحان فضا و بك‌گراند آماده شد‪.‬‬ ‫به همراه دوستانم در انجمن يوز و انتشارات ايرانشناسي ‪ ،‬دوشب‬ ‫در پاسگاه‌هاي حيات وحش خراسان‪ ،‬خوابيدم‪ .‬از «كوشكي» يوز‬ ‫در اس��ارت و آهوان منطقه «جبير» عكاسي و فيلمبرداري كردم‬ ‫و البت��ه بچه‌ه��اي بي‌تكلف و بي‌ادعاي انجمن ي��وز ايراني هر چه‬ ‫اطالعات و فيلم داش��تند در اختيارم گذاش��تند‪ .‬ملودي موسيقي‬ ‫اين انيميشن براساس موسيقي مقامي منطقه خراسان شمالي كار‬ ‫ش��ده اس��ت كه البته با تركيب با موسيقي مدرن و امروزي خوب‬ ‫از آب درآمده‪ .‬ما مالك و صاحب حيات نيستيم بلكه جزيي از آن‬ ‫هستيم‪ .‬نابودي حيات وحش نابودي انسان است‪ .‬اميدوارم توانسته‬ ‫باشم سهم كوچكي در اين زمينه ادا كرده باشم‪.‬‬

‫صحنه جهان‬

‫طراحی «ساموئل بکت» از چارلی چاپلین‬ ‫و جیمز جویس حراج می‌شود‬

‫و‬ ‫دست‌نوش��ته‌ها‬ ‫طراحی‌های ساموئل بکت‪،‬‬ ‫نمایش��نامه‌نویس ب��زرگ‬ ‫ایرلندی به زودی در ساتبی‬ ‫لندن حراج می‌شود‪.‬‬ ‫دفترچ��ه‬ ‫ش��ش‬ ‫دس��تنویس متعل��ق ب��ه‬ ‫س��اموئل بکت ک��ه حاوی‬ ‫طراحی‌ه��ای ابتدایی این‬ ‫نویسند ‌ه برجسته از چارلی‬ ‫چاپلین‪ ،‬جیمز جویس و شخصیت‌های کتابش است‌‪ ،‬روز دهم ژوئن‬ ‫در شعبه لندن حراجی ساتبی به معرض فروش گذاشته می‌شوند‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش پیش‌بینی می‌ش��ود دستنوشته‌های خالق «در‬ ‫انتظار گ��ودو» به قیمت یک میلیون و ‪ 200‬ه��زار دالر خریداری‬ ‫ش��ود‪ .‬متن نخس��تين رمان «بک��ت»‪ ،‬حاشیه‌نویس��ی‌ها‌‪ ،‬طراحی‬ ‫کارتونی ش��خصیت‌هایی چون چارلی چاپلی��ن و جیمز جویس از‬ ‫جمله آثاری هستند که قرار است در حراجی ساتبی عرضه شوند‪.‬‬

‫ایستگاه شهرستان‬

‫مهلت ثبت نام استقرار گروه‌های نمایشی‬ ‫در یزد‬

‫‪ 20‬خرداد ماه آخرین زمان تحویل مدارک گروه‌های نمایشی به‬ ‫ارشاد‪ ،‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫اداره کل ارش��اد استان یزد اعالم کرد‪:‬گروه‌های نمایشی که در‬ ‫س��امانه طرح استقرار گروه‌ها ثبت نام کرده‌اند تا ‪ 20‬خرداد مهلت‬ ‫دارند پرونده و اصل مدارک خود را به این اداره کل تحویل دهند‪.‬‬ ‫همچنین گروه‌هایی که در این سامانه ثبت نام شده‌اند عالوه بر‬ ‫اینکه به عنوان گروه مجوزدار شناخته می‌شوند از حمایت‌های مالی‬ ‫نیز برخوردار خواهند بود‪.‬‬

‫شنیده ها‬

‫راه‌اندازي مركز دائمي راديو تئاتر‬

‫نخس��تين مركز دائمي راديو تئاتر با نام راديو تئاتر «حافظ» با‬ ‫مديريت ايوب آقاخاني راه‌اندازي مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��وب آقاخاني درباره راه‌ان��دازي اين مكان گفت��ه‪ :‬راديو تئاتر‬ ‫«حاف��ظ» در تاالر كوچك‌تري كه در كنار تاالر «حافظ» قرار دارد‪،‬‬ ‫راه‌اندازي خواهد ش��د؛ البت��ه در حال حاضر مش��غول تجهيز آن‬ ‫هستيم اما هنوز يكسري ريزه‌كاري‌ها باقي مانده تا اين سالن بتواند‬ ‫با كاربري اجراي عمومي راديو تئاتر‪ ،‬قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه بنياد رودكي با اشتياق از راه‌اندازي مكاني دائمي‬ ‫براي اجراي راديو تئاتر استقبال كرد و به همت اين بنياد از اين پس‬ ‫مكان دائمي براي اجراي عمومي راديو تئاتر خواهيم داشت‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫مهرشاد كارخاني آماده براي كار جديد‬ ‫مهرش��اد كارخان��ي عكاس ش��ناخته ش��ده س��ينما ك��ه چندس��الي اس��ت روبه‌كارگردان��ي آورده‪،‬‬ ‫آم��اده مي‌ش��ود ت��ا پنجمي��ن فيلم خ��ود را كلي��د بزند‪.‬اين كارگ��ردان ‪ 49‬س��اله فيل��م جديد خود‬ ‫«فري��اد خ��روس» را با تهيه كنندگي حس��ن ش��كوهي آغ��از خواهد ك��رد‪ .‬اين فيلم ق��رار بود نيمه‬ ‫دوم ارديبهش��ت‌م��اه كلي��د بخورد اما فع�ل ً‬ ‫ا عقب افت��اده و در زمان ديگري ش��روع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫كارخاني در اين فيلم داستان دو دوست را روايت مي‌كند كه در فرصتي محدود ناچارند طلب خود را وصول‬ ‫كنند و در اين مسير با مسائل خاصي روبه‌رو مي‌شوند‪.‬كارخاني در سال پيش هم «اكباتان» را در جشنواره‬ ‫فجر داشت كه هنوز فرصت نمايش عمومي پيدا نكرده است‪ .‬او فيلم‌هايي مانند «كوچه‌ملي»‪« ،‬ريسمان‬ ‫باز» و «گناه من» را هم در كارنامه دارد كه تقريب ًا همه آن‌ها در فضاي آثار اجتماعي ساخته شده‌اند‪.‬‬

‫اكران‬

‫فيلم مهرجويي با استقبال مواجه شد‬

‫همان‌گون��ه كه فيل��م «چه خوبه‬ ‫برگش��تي» آخري��ن س��اخته‬ ‫داري��وش مهرجوي��ي در مقط��ع‬ ‫پيش‌فروش‌هاي بليت آثار جشنواره‬ ‫فيلم فجر با اس��تقبال مواجه شد‪،‬‬ ‫در ‪ 2‬روز نخست اكران فيلم هم با‬ ‫فروش خوبي همراه بود‪.‬‬ ‫فيلم «چه خوبه برگشتي» كه‬ ‫يكي از متفاوت‌ترين آثار مهرجويي به شمار مي‌آيد اين روز در گروه‬ ‫س��ينمايي اس��تقالل و به جاي «ملكه» از محمدعلي باشه آهنگر‬ ‫روي پرده رفته و فع ً‬ ‫ال ‪ 20‬سينما را در تهران دارد‪ .‬فيلم «چه خوبه‬ ‫برگش��تي» در روز چهارشنبه ‪ 15‬ميليون و ‪ 200‬هزار تومان و در‬ ‫روز پنجشنبه با همين تعداد سينما ‪ 33‬ميليون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫فروش همراه بوده است‪ .‬بدين ترتيب پرفروش‌ترين فيلم سينماهاي‬ ‫تهران در اي��ن دو روز و نيز جمع��ه (‪ 10‬خردادماه) فيلم داريوش‬ ‫مهرجويي بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‌هاي رس��يده تا پاي��ان روز پنجش��نبه فيلم‬ ‫«رس��وايي» كه در صدر ج��دول پرفروش‌ترين آثار س��ال‪ 92‬قرار‬ ‫دارد ‪ 2‬ميليارد و ‪ 711‬ميليون تومان فروش داشته است‪ .‬اين فيلم‬ ‫همچنان ‪ 15‬س��الن س��ينما را در اختيار دارد و امروز وارد هفتاد و‬ ‫نهمين روز اكران خود شده است‪.‬‬ ‫فيلم «برف روي كاج‌ها» نخستين ساخته پيمان معادي در ميان‬ ‫‪ 8‬فيلم روي پرده در رديف سوم قرار دارد و با ‪ 10‬سينما و ‪ 37‬روز‬ ‫نمايش (تا پنجشنبه) ‪ 615‬ميليون تومان فروش كرده است‪.‬‬ ‫در رديف‌ه��اي بعدي فروش هم اي��ن فيلم‌ها قرار دارند‪« :‬تلفن‬ ‫همراه رئيس‌جمهور» س��اخته علي عطشاني با ‪ 21‬سالن و ‪16‬روز‬ ‫نمايش ‪ 207‬ميليون تومان‪« ،‬يكي براي همه» كار محمد آهنگراني‬ ‫ب��ا ‪ 13‬س��ينما و ‪ 16‬روز اك��ران ‪ 87‬ميليون توم��ان‪« ،‬ملكه» از‬ ‫محمدعلي باش��ه آهنگر با ‪ 30‬روز نمايش و ‪ 5‬س��الن ‪ 83‬ميليون‬ ‫تومان‪« ،‬بازنشس��ته‌ها» كار محس��ن ربيعي با ‪ 12‬سالن و ‪ 16‬روز‬ ‫نمايش ‪ 64‬ميليون تومان و «آقاي الف» با ‪ 3‬سينما (تك سانس) و‬ ‫‪ 23‬روز نمايش ‪ 37‬ميليون تومان‪.‬‬

‫معرفی کتاب‬

‫«صنعتي‌سازيسينمايايران»دريكپژوهش‬

‫كتاب «صنعتي‌س��ازي س��ينماي‬ ‫اي��ران» نوش��ته عليرض��ا اكبرپور‬ ‫اخي��راً منتش��ر ش��ده ك��ه در آن‬ ‫پيرامون اقتصاد س��ينما در ايران‬ ‫و ل��زوم صنعتي و س��ودآور كردن‬ ‫فيلم‌هاي ايراني مطالبي را مي‌توان‬ ‫مطالعه كرد‪.‬‬ ‫در اي��ن كت��اب نويس��نده در‬ ‫‪ 9‬فصل ب��ه بحث مورد نظر خود پرداخته اس��ت‪« .‬وضعيت فعلي‬ ‫سينماي ايران و شرايط توليد فيلم و همچنين جايگاه مخاطب در‬ ‫آن»‪« ،‬سانس��ور و عرصه مميزي آثار»‪« ،‬لزوم‪ ،‬ش��رايط و چگونگي‬ ‫خصوصي‌س��ازي در سينما و تلويزيون»‪ «،‬قاچاق فيلم در سينماي‬ ‫ايران»‪« ،‬اقتباس در سينماي ايران و علت‌هاي ضعف اين جريان»‬ ‫از فصل‌هاي اين كتاب است‪.‬‬ ‫«معم��اري س��الن‌هاي سينما»‪«،‬جش��نواره‌هاي س��ينمايي »‬ ‫و«نبود مديريت تخصصي در س��ينماي ايران» از بخش‌هاي ديگر‬ ‫«صنعتي‌سازي در سينماي ايران» است‪.‬‬ ‫نويسنده در فصل هشتم كتاب به اهميت سينما به عنوان يك‬ ‫رس��انه استراتژيك اش��اره كرده و جايگاه سياست در سينما را نيز‬ ‫مورد واكاوي قرار داده است‪.‬‬ ‫در نهاي��ت در فصل پاياني كتاب نيز به «تراس��ت س��ينمايي»‬ ‫به عنوان يك الگوي پايدار در مس��أله اقتصاد س��ينما اش��اره شده‬ ‫همچنين س��اختارهاي اقتصادي دو نظام قدرتمند توليد فيلم در‬ ‫جهان يعني هاليوود و باليوود معرفي و شرح شده است‪.‬‬ ‫«صنعتي‌سازي سينماي ايران» با عنوان فرعي «پژوهشي جامع‬ ‫پيرامون آسيب‌شناسي س��ينماي ايران» نوشته عليرضا اكبرپور با‬ ‫شمارگان هزار نسخه‪ 360 ،‬صفحه و بهاي ‪ 18‬هزار تومان از سوي‬ ‫انتشارات جمال هنر روانه كتابفروشي‌ها شده است‪.‬‬

‫فرش قرمز‬

‫دومين جشنواره فيلمنامه نويسي انقالب اسالمي‬

‫دومين دوره جش��نواره دوس��االنه‬ ‫فيلمنامه‌نويس��ي انقالب اسالمي‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫دومين دوره جشنواره دوساالنه‬ ‫مس��تقل فيلمنامه نويسي انقالب‬ ‫اس�لامي پس از اعالم فراخوان در‬ ‫آينده نزديك برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دوره نخس��ت اين جشنواره با‬ ‫استقبال چشمگير هنرمندان برگزار شد كه فيلمنامه‌هاي منتخب‬ ‫در قالب كتاب منتش��ر‪ ،‬و با آثار برگزيده قرارداد منعقد شد تا روند‬ ‫توليد آثار در حوزه سينماي انقالب اسالمي رونق و شتابي مناسب‬ ‫پيدا كند‪.‬‬ ‫فراخوان دومين دوره اين جشنواره همزمان با پنجاهمين سالگرد‬ ‫قيام پانزده خرداد منتشر خواهدشد و انتظار مي‌رود با اعالم فراخوان‬ ‫طرح‌ها و فيلمنامه‌هاي مرتبط با موضوع انقالب اسالمي همچون دوره‬ ‫اول به سوي دبيرخانه اين جشنواره ارسال شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه فقر توليد در حوزه س��ينماي انق�لاب بويژه در‬ ‫سال‌هاي اخير و همچنين با در نظر گرفتن جايگاه ممتاز فيلمنامه‬ ‫در شكل‌گيري آثار ارزشمند‪ ،‬اين جشنواره با استانداردهاي حرفه‌اي‬ ‫برگزار مي‌شود‪ .‬جشنواره دوساالنه مستقل فيلمنامه نويسي انقالب‬ ‫اسالمي در راستاي توجه به ابعاد مختلف انقالب اسالمي‪ ،‬معرفي‬ ‫ويژگي‌هاي ارزشمند اين قيام تاريخ ساز انساني‪ ،‬تالش براي حفظ‬ ‫ارزش‌هاي انقالب و معرفي آنها به نس��ل‌هاي مختلف و همچنين‬ ‫ترويج پيام انقالب اسالمي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫گفتني است فراخوان رسمي اين جشنواره بزودي منتشر خواهد‬ ‫شد‪ .‬برگزاري جشنواره مستقل فيلمنامه‌نويسي انقالب اسالمي را‬ ‫بنياد سينمايي فارابي به عهده دارد‪.‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫مجيد حاجي‌زاده در متل قو‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫مجيد حاجي‌زاده كه مدتي اس��ت در سينما كم كارتر بوده و بيشتر در تلويزيون مشغول به كار‬ ‫بوده است‪ ،‬پايان سال گذشته در فيلم «متل قو» بازي كرده كه در آخرين مراحل فني قرار دارد‪.‬‬ ‫حاجي‌زاده در اين فيلم نقش يكي از‪ 4‬جوان اصلي فيلم را بازي مي‌كند‪ .‬اين فيلم‌ساخته مسعود نوابي‬ ‫است و از بهمن تا اسفندماه آن را جلوي دوربين برد و سپس آن را به نازنين مفخم سپرد تا تدوين‬ ‫كند‪.‬مجيد حاجي‌زاده‪ ،‬يكي از دو بازيگر اصلي فيلم براي نخستين‌بار با مسعود نوابي همكاري مي‌‌كند‪ .‬او كه از‬ ‫شاگردان يك آموزشگاه بازيگري و نيز آموزشگاه فيلمنامه نويسي است‪ ،‬در سال‪ 77‬فرصت پيدا كرد تا در فيلم‬ ‫«دختريباكفش‌هايكتاني»ساختهرسولصدرعامليبهايفاينقشبپردازد‪.‬اوسپسدرآثاريمثل«سهراب»‪،‬‬ ‫«مارال»‪«،‬نامزدامريكاييمن»و‪...‬بازيكرد‪«.‬شيرينقناري‌بود»ازديگرفيلم‌هاياخيرحاجي‌زادهبهشمارمي‌آيد‪.‬‬

‫از نبود سينماي ويژه كودكان و نوجوانان‬

‫سينماي كودك در آرزوي اكران‬ ‫مهران ماندگار‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫س��ومين ماه س��ال‪ 92‬آغاز ش��ده و‬ ‫مدارس رو به تعطيلي مي‌روند‪ .‬تابس��تان‬ ‫در راه است و دانش‌آموزان فرصتي براي‬ ‫فراغت و رفتن به س��الن‌هاي سينما پيدا‬ ‫مي‌كنند؛ اما نگاهي ب��ه فيلم‌هاي اكران‬ ‫ش��ده از ابتداي س��ال جاري‪ ،‬فيلم‌هاي‬ ‫آين��ده و برنامه‌ه��اي جدي��د س��الن‌ها‬ ‫كوچكترين نش��انه‌اي از اكران فيلم‌هاي‬ ‫ويژه كودكان و نوجوانان ندارند‪.‬‬ ‫اگ��ر جمعيت ميليون��ي دانش‌آموزان‬ ‫را ب��ه هم��راه خانواده‌های آن‌ه��ا‪ -‬براي‬ ‫همراهي در س��الن س��ينما‪ -‬جمع‌بندي‬ ‫كني��م ب��ه رقم��ي ح��دود ‪ 20‬ميليون‬ ‫مخاطب خواهيم رس��يد‪ ،‬ام��ا ظاهر امر‬ ‫نشان مي‌دهد متوليان امر اهميتي براي‬ ‫اين مخاطب بالقوه سينما ندارند‪.‬‬ ‫سال ‪ 92‬بدون حتي يك فيلم‬ ‫در ش��رايطي كه س��ينماي اي��ران با‬ ‫كاه��ش تع��داد مخاط��ب روبروس��ت و‬ ‫مس��ئوالن مربوطه از مديران سينمايي‬ ‫تا مسئوالن شوراي صنفي نمايش و‪ ...‬از‬ ‫توجه به جلب نظر مخاطبان در قشرهاي‬ ‫مختلف س��خن مي‌گويند؛ امس��ال هيچ‬ ‫خبري از اكران فيلم‌هاي ويژه كودكان و‬ ‫نوجوانان نيست‪ .‬از ابتداي سال جاري ‪14‬‬ ‫فيلم روي پرده رفته‌اند كه البته هيچ كدام‬ ‫از اين عناوين در حوزه س��ينماي كودك‬ ‫و نوجوان مناسب سليقه اين قشر نيست‪.‬‬ ‫اما در سال گذشته (سال‪ )91‬مجموعاً ‪54‬‬ ‫فيلم روي پرده سينماهاي كشور رفته‌اند‬ ‫ك��ه از اين ميان ‪ 5‬فيلم در ژانر كودك و‬ ‫نوجوان قرار مي‌گي��رد‪ .‬جالب اين كه در‬

‫صدر جدول پرفروش‌ترين آثار سال «كاله‬ ‫قرمزي و بچه ننه» ساخته ايرج طهماسب‬ ‫قرار دارد كه ‪ 78‬روز اكران گرفته و حدود‬ ‫‪ 3‬ميلي��ارد و ‪315‬ميلي��ون توم��ان در‬ ‫تهران فروش داش��ته است‪ 4 .‬فيلم ديگر‬ ‫عبارتند از‪« :‬فيتيله و ماه‌پيش��وني» كار‬ ‫سيدجواد هاشمي‪« ،‬يك‌فراري از بگبو»‬ ‫از هاتف علیمردانی«سالم بر فرشتگان»‬ ‫س��اخته ف��رزاد اژدري و «همب��ازي» از‬ ‫غالمرض��ا رمضاني‪ .‬اين ‪ 4‬فيلم به ترتيب‬ ‫در رتبه‌ه��اي ‪ 43 ،29 ،25‬و ‪ 49‬ق��رار‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬هر چند كه عمده كارگردانان‬ ‫و تهيه‌كنندگان اين ‪ 4‬فيلم از ش��رايط و‬ ‫فضاي اكران ناراضي بوده‌اند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا رمضان��ي كارگ��ردان فيلم‬ ‫«همب��ازي» ه��م كه حدود ‪ 3‬س��ال در‬ ‫انتظار اك��ران فيلم خود ب��وده از پخش‬ ‫كننده فيلم (فارابي) ناراضي اس��ت و در‬ ‫اين باره به ما مي‌گويد‪« :‬اكران فيلم‌هاي‬ ‫ك��ودكان و نوجوان��ان دغدغ��ه مديران‬ ‫نيس��ت‪ ،‬يا حداقل در مورد فيلم من كه‬ ‫حتي بازيگران ستاره و فضاي جذاب هم‬ ‫دارد صدق نكرده است‪».‬‬

‫اك�ران فيل�م ب�راي ك�ودكان و‬ ‫نوجوانان دغدغه نيست‬ ‫ظاه��راً اكران فيل��م براي ك��ودكان و‬ ‫نوجوانان دغدغه اصلي مديران نيست‪ .‬چرا‬ ‫كه در سال‌هاي گذش��ته هم شاهد اكران‬ ‫منظم و برنامه‌ريزي مناسبي براي اين قشر‬ ‫در طول سال نبوده‌ايم‪ .‬به طور مثال در یک‬ ‫سال فقط «خاله‌سوسكه»‪« ،‬نخودي»‪« ،‬راز‬ ‫دشت تاران»‪« ،‬خروس بي‌محل»‪« ،‬كودك‬ ‫و فرشته» و «كالنتري غيرانتفاعي» اكران‬ ‫ش��ده كه در ميان ‪ 62‬فيل��م رقم ناچيزي‬ ‫(حدود ‪ 9‬درصد) را شامل مي‌شود‪ .‬اين رقم‬ ‫در مورد س��ال ‪ 91‬هم به ‪9‬درصد رس��يده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما همچنان رقم زيادي نيست‪ ،‬به‬ ‫خصوص آن كه اين آثار در چند سينماي‬ ‫محدود به نمايش درآمده‌اند‪ .‬يا زمان اكران‬ ‫آن‌ه��ا در بعضي موارد تنه��ا ‪ 3‬هفته بوده‬ ‫است‪ .‬در س��ال ‪ 88‬هم اساساً فيلمي براي‬ ‫كودكان و نوجوانان اكران نشده است‪.‬‬ ‫توليد فيلم‌هايي براي جش�نواره‬ ‫يا انبار‬ ‫در حال��ي ك��ه جش��نواره بين‌المللي‬

‫فيلم‌ه��اي كودكان و نوجوانان هر س��ال‬ ‫در كش��ور ما برگزار مي‌ش��ود و هر سال‬ ‫حدود ‪ 20‬فيلم داخلي و حدود ‪ 10‬فيلم‬ ‫خارجي در آن شركت دارند‪ ،‬اما متأسفانه‬ ‫هيچ‌كدام از آن‌ها يا در بهترين ش��رايط‬ ‫دو س��ه فيلم در س��ينماها ب��ه نمايش‬ ‫درمي‌آيند‪.‬البت��ه پس از برگ��زاري دوره‬ ‫بيست و ششم اين جشنواره در اصفهان‬ ‫هن��وز هيچ‌كدام از ‪ 13‬فيلم س��ينمايي‪،‬‬ ‫‪24‬فيلم بلند ويديويي و ‪ 13‬فيلم خارجي‬ ‫براي عموم به نماي��ش درنيامده‌اند‪ .‬اين‬ ‫درحالي اس��ت كه ده‌ها فيلم از دوره‌هاي‬ ‫قبلي جشنواره در انبارها باقي مانده‌اند و‬ ‫هنوز فرصت نمايش پيدا نكرده‌اند‪.‬‬ ‫راه حل نهايي‬ ‫مش��كل اك��ران فيلم‌هاي ك��ودكان و‬ ‫نوجوانان يك راه حل س��اده دارد و آن هم‬ ‫راه‌اندازي يك گروه سينمايي براي كودكان‬ ‫و نوجوانان است‪.‬اين تجربه را در ميانه دهه‬ ‫‪ 70‬ش��اهد بوديم‪ ،‬اما ب��ه داليل نامعلوم‬ ‫اين گروه – كه شامل تعدادي سينما در‬ ‫نقاط مختلف تهران بود‪ -‬فعاليت خود را‬ ‫متوقف و در گروه‌هاي ديگر ادغام ش��د‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر در سال‌هاي اخير سينما‬ ‫كانون و س��ينما فلسطين هم به نمايش‬ ‫آث��اري غير از فيلم‌هاي وي��ژه كودكان و‬ ‫نوجوانان پرداخته‌اند در حالي‌كه س��ينما‬ ‫كان��ون متعلق به كانون پ��رورش فكري‬ ‫كودكان و نوجوانان و س��ينما فلس��طين‬ ‫متعلق به آموزش و پرورش است‪.‬اميد است‬ ‫با آغاز تابستان حداقل چند سالن فيلم‌هاي‬ ‫ويژه كودكان و نوجوانان را اكران كنند تا هم‬ ‫بچه‌ها از فيلم‌هاي موردنظر خود استفاده‬ ‫كنند و هم تهيه‌كنندگان رغبت بيشتري‬ ‫به توليد آثار س��ينمايي ب��ا اين مضامين‬ ‫داشته باشند‪.‬‬

‫مسائل آپاراتچي‌هاي سينما در گزارش‬

‫ساكنان اتاق تاريك و نبود صنف واحد‬

‫زهرا نجفي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫در بدنه س��ينما مشاغل سينمايي زيادي وجود دارد كه‬ ‫با وجود تاثير در صنعت س��ينما ب��ه آن‌ها توجه كافي‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬يكي از اين حرفه‌ها‪ ،‬حرف��ه «آپاراتچي» در‬ ‫سالن‌هاي سينماست که مشکالت زیادی دارند‪ .‬فرصتي‬ ‫پيش آمد تا اين حرفه را مورد بررس��ي بيش��تري قرار‬ ‫دهيم‪.‬‬ ‫محمد علي‌پور‪ ،‬آپاراتچي ‪ 32‬ساله سينما عصر جديد‬ ‫اس��ت كه از ‪ 15‬سالگي در سالن‌هاي سينما كار كرده‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬من كس��اني را مي‌ش��ناختم كه سر همين‬ ‫دس��تگاه‌هاي آپارات انگش��تان دستش��ان را از دست‬ ‫داده‌اند؛ براي همين در گذش��ته باالي سر هر دستگاه‬ ‫آپارات حداقل دو سه نفر بودند تا وقتي كه يكي از آن‌ها‬ ‫خواب��ش گرفت‪ ،‬بعدي كار را انج��ام دهد‪ .‬براي همين‬ ‫س��ينمايي مثل عصر جديد كه سه سالن دارد‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ 9‬آپاراتچي داشت‪».‬‬ ‫البت��ه آپاراتچي‌ه��ا مس��ئول هماهنگ ك��ردن نور‬ ‫و صداي فيلم در س��الن س��ينما بودند اگر در كارشان‬ ‫تخصص و حساسيت الزم را نداشتند‪ ،‬فيلمي كه پخش‬ ‫مي‌شد هرگز به درستي براي مخاطب به نمايش‬ ‫در نمي‌آمد‪.‬‬ ‫اما بعد از توسعه فناوري سينما‪ ،‬دستگاه‌هاي‬ ‫جدي��دي آمدن��د كه ديگ��ر زغال��ي نبودند و با‬ ‫نيروي برق كار مي‌كردند‪ ،‬البته آنها نيز همانند‬ ‫دس��تگاه‌هاي قبلي نياز به سركش��ي و مراقبت‬ ‫داش��تند اما ديگ��ر نياز نب��ود آپاراتچي‌ها نور و‬ ‫ص��داي فيلم‌ها را چك كنند بلك��ه فقط بعد از‬ ‫بوبين ك��ردن حلقه فيلم‪ ،‬در پخ��ش اوليه نياز‬ ‫ب��ود تا فيلم را از اول تا آخر تماش��ا كنند و از‬ ‫درست پخش ش��دن آن مطمئن شوند‪ .‬محسن‬

‫آهنگر‪ ،‬آپاراتچي جوان س��الن يك س��ينما فلسطين‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��ينمايي كه سه س��الن و دو آپاراتچي دارد‬ ‫و آهنگر نزديك به ‪ 11،10‬س��ال اس��ت كه در آن كار‬ ‫مي‌كند‪.‬او درباره مشكالتي كه ممكن است در پخش‬ ‫ب��ه وجود آي��د مي‌گويد‪ «:‬اگر فيلم را درس��ت بوبين‬ ‫نكنيم‪ ،‬فيلم بي‌س��ر و ته نشان داده مي‌شود خصوصاً‬ ‫درايامجش��نواره‌هااينمش��كلبيش��تراس��ت‪».‬‬ ‫علي‌پور هم معتقد است با اين كه شغل آپاراتچي نياز‬ ‫به دوره خاصي ندارد‪ ،‬اما نياز به عالقه زياد دارد‪ .‬او مي‌گويد‪:‬‬ ‫«تا اين شغل را دوست نداشته باشي‪ ،‬نمي‌تواني انجامش‬ ‫بدهي براي اين كه هميشه در يك اتاق ‪ 12،10‬متري فاقد‬ ‫نور هستي و البته تنها‪» .‬‬ ‫حش��متي‪ ،‬آپاراتچي سالن ‪ 2‬س��ينما مركزي است‪،‬‬ ‫س��ينمايي كه ‪ 5‬س��الن دارد و در س��ال ‪ 42‬تاس��يس‬ ‫شده‪،‬البته او هم در ابتدا كنترلچي بوده و بعد آپاراتچي‬ ‫شده است‪ .‬او درادامه مي‌گويد‪ «:‬اين شغلي است كه بايد‬ ‫صب��ر و تحمل زيادي براي انجام دادنش داش��ته باش��ي‪،‬‬ ‫تحرك زيادي ندارد اما بايد از ‪ 8‬صبح تا ‪ 10‬شب در سينما‬ ‫باشي‪».‬‬ ‫از محس��ن آهنگر مي‌پرس��م آپاراتچي سينما بودن‬ ‫چ��ه جذابيتي برايش دارد؟ آهنگ��ر در جواب مي‌گويد‪:‬‬

‫قرار بود صنف‬ ‫داشته باشند‬

‫قرار بود اين صنف پس از بررسي و كسب‬ ‫مج��وز از هيأت رس��يدگي به‌ط��ور قانوني و‬ ‫مس��تقل فعاليت خود را آغاز كند‪ .‬براس��اس‬ ‫اساس��نامه جديد براي نخستين بار كاركنان‬ ‫و كارگران باالي ‪ 5‬س��ال س��ابقه فعاليت در‬ ‫س��الن‌هاي س��ينمايي سراسر كش��ور‪ ،‬طبق‬ ‫زمانبندي هيأت مديره مي‌توانند به عضويت‬ ‫اي��ن صنف درآمده و از تس��هيالت و امكانات‬ ‫رفاهي و معيشتي بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫و در خبره��ا آمده اس��ت ك��ه باتوجه به‬ ‫ضرورت عضويت كاركنان س��الن‌ها از جمله‬ ‫متصديان گيش��ه‪ ،‬عوامل فني و آپاراتچي‌ها‬ ‫و نيروهاي خدمات كه طي س��اليان متمادي‬ ‫همواره به رغم زحمات بسيار در حوزه سينما‪،‬‬ ‫هيچ‌گاه از امكانات صنفي برخوردار نبوده‌اند‪،‬‬ ‫اما هنوز هم خبر ديگري از تشكيل قطعي اين‬ ‫صنف داده نشده است‪.‬‬

‫«جذابيت اين شغل زماني است كه مردم به سينما بيايند‬ ‫وگرنه در حال حاضر كه فيلم‌ها خوب نيستند‪ ،‬جز خستگي‬ ‫چيزي ندارد‪».‬‬ ‫وقت��ي از او مي‌پرس��م ك��ه آي��ا فيلمي ب��وده تا در‬ ‫طول نمايش��ش چندين ب��ار آن را ببيني��د‪ ،‬مي‌خندد‬ ‫و مي‌گويد‪«:‬مارمول��ك را ه��ر ‪ 28‬روز در ش��ش نوبت‬ ‫تماشا كردم و «كاله قرمزي و سروناز» را خيلي دوست‬ ‫داشتم‪».‬اما حشمتي در جواب همين سؤال مي‌گويد‪«:‬هر‬ ‫فيلمي هم كه باشد بعد از چند بار نشان دادنش‪ ،‬تكراري‬ ‫مي‌شود و حوصله آدم سر مي‌رود‪».‬‬ ‫آپاراتچي سينما فلسطين در جواب اين سؤال كه نبودن‬ ‫صنف آپاراتچي‌ها در سينما چه مشكالتي برايش به همراه‬ ‫داشته مي‌گويد‪«:‬متأس��فانه ما هيچ پشتيبان و حمايتي‬ ‫نداريم‪ ،‬به عنوان مثال انجام اين كار بدون عينك و لباس‬ ‫مخصوص اشتباه است‪».‬‬ ‫حشمتي هم درباره نداشتن صنفي كه از حقوق‌شان‬ ‫دفاع كند‪ ،‬مي‌گويد‪ «:‬حقوق من به عنوان نيروي خدمات‬ ‫رد مي‌شود‪ .‬ما در جريان اين طور مسائل نيستيم و خبر‬ ‫نداريم چي به نفع ما هست و چي نيست‪.‬‬ ‫آپاراتچي سينما مركزي ادامه مي‌دهد‪« :‬حقوق ما طبق‬ ‫آن چيزي است كه وزارت كار تعيين كرده است‪.‬بيشترين‬ ‫س��ختي اين كار‪ ،‬س��اعات كاري زياد آن است‪ .‬اگر‬ ‫مرخصي بخواهي بگيري حتماً بايد جايگزين داشته‬ ‫باش��ي‪ ،‬اگر نداشته باشي مرخصي نمي‌تواني بروي؛‬ ‫تنها تعطيلي ما روزهاي عزاست‪».‬‬ ‫امس��ال ط��ي جلس��اتي‪ ،‬مديران س��الن‌هاي‬ ‫س��ينمايي ايران ازجمله صنوفي هستند كه پس‬ ‫از جلسات متعدد حقوقي وكارشناسي‪ ،‬اساسنامه‬ ‫جديد خود را با اساس��نامه نمونه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامي تطبيق داده و با امضاي هيأت‬ ‫موس��س به هيأت س��اماندهي صنوف سينمايي‬ ‫تحويل دادند‪.‬‬

‫‪ 320‬آپاراتچی‬ ‫فعال در کشور‬

‫آمار دقيق��ي هم از تع��داد آپاراتچي‌هاي‬ ‫س��ينما وجود ندارد‪ .‬اما محمد اشرفي رئيس‬ ‫انجم��ن س��ينماداران ب��ه ما مي‌گوي��د‪ «:‬ما‬ ‫حدود ‪ 320‬س��الن در كش��ور داريم كه اگر‬ ‫براي هر سالن‪ ،‬حداقل يك آپاراتچي حساب‬ ‫كني��د به همين تعداد س��الن‌ها ما آپاراتچي‬ ‫داريم‪».‬اشرفي درباره خبر تشكيل صنف براي‬ ‫آپاراتچي‌ها و ديگر كارمندان سينما مي‌گويد‪:‬‬ ‫«چون اين مجموعه جزو سينماداران هستند‬ ‫يعني از مدير گرفته ت��ا نيروهاي بخش‌هاي‬ ‫ديگر مثل خدم��ات‪ ،‬آپاراتچي‪،‬كنترلچي و‪...‬‬ ‫زير نظ��ر س��ينماداران و كارفرمايش��ان نيز‬ ‫س��ينماداران هس��تند‪ .‬بنابراين اگر هم قرار‬ ‫باشد صنفي تشكيل بشود بايد زير مجموعه‬ ‫انجمن سينماداران ايران باشد و خارج از آن‬ ‫اگر بخواهند صنفي تشكيل بدهند فكر نكنم‬ ‫قانوني باشد‪».‬‬

‫بالتكليف‌ها‬ ‫آزاده مختاري‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬

‫ابوالفضل جليلي ‪ :‬تمام عمر براي اكران‬ ‫فيلم‌هايم تالش خواهم كرد‬

‫ابوالفضل جليلي با «ميالد» در سال‬ ‫‪ 62‬وارد عرصه س��ينما شد‪ ،‬فيلمي كه‬ ‫هم فيلمنامه و كارگرداني آن را جليلي‬ ‫بر عهده داش��ت و پ��س از آن ‪ 14‬فيلم‬ ‫ديگر از جمله «به��ار»‪« ،‬رقص خاك»‪،‬‬ ‫«گل ي��ا پوچ»‪« ،‬يك داس��تان واقعي»‪،‬‬ ‫«دلب��ران» و‪ ...‬كه اغل��ب فيلمنامه‌هاي‬ ‫آن نيز نگاش��ته خود اين كارگردان بود‬ ‫ساخته است‪ .‬اين فيلمساز ‪ 15‬فيلم سينمايي ساخته است كه اكثر‬ ‫آنها در ايران موفق به اكران عمومي نشده‌اند‪ ،‬اما تلويزيون به دليل‬ ‫ن كه در س��اخت برخي فيلم‌هاي او مشاركت داشته‪ ،‬تعدادي از‬ ‫اي ‌‬ ‫آن‌ها را نمايش داده است‪.‬به بهانه بالتكليفي اكران آخرين ساخته‬ ‫تو‌گو با جليلي تماس گرفتيم‬ ‫س��ينمايي او ‪« ،‬حافظ»‪ ،‬برای گف ‌‬ ‫فيلمي كه بارها در جشنواره‌هاي خارج از ايران‪ ،‬همايش‌هاي حافظ‬ ‫و‪ ...‬ب��ه نمايش در آمده اس��ت‌‪ ،‬ولي رنگ اك��ران عمومي در پرده‬ ‫س��ينماهاي ايران آن را بر خود نديده اس��ت‪ .‬او درباره «حافظ» و‬ ‫دليل بالتكليفي اين فيلم كه در س��ال ‪ 85‬س��اخته شده به‬ ‫گفت‪ :‬محوريت فيلم «حافظ »زندگي اين شاعر بزرگ آوازه ايراني‬ ‫نيس��ت ولي از زاويه‌هاي مختلف به روايت زندگي اين ش��خصيت‬ ‫پرداخته است‪« .‬حافظ» تنها فيلمي نيست كه ساخته‌ام و در ايران‬ ‫اكران نشده است‪.‬وي اضافه كرد‪« :‬فقط اين فيلم نيست بلكه بيش‬ ‫از ‪ 10‬فيلم من مجوز اكران نگرفته است! به‌طور مثال فيلم «حافظ‬ ‫» مجوز اكران نگرفت زيرا مدعي شدند كه مضمون فيلم مشكل دارد‪،‬‬ ‫به پالن يا سكانسي معترض نبودند كه بشود حل و فصل يا اصالحش‬ ‫ك��رد‪ ،‬به كل فيلم ايراد گرفتند و ايراد هم به اصول مضموني در مورد‬ ‫زندگي «حافظ» اين شاعر نام آشناي ايراني برمي‌گشت‪ .‬اين در حالي‬ ‫بود كه فيلم بارها در مجامعي كه حافظ‌شناس��ان در آن تماشاگر آن‬ ‫بودند در خارج از ايران به نمايش درآمد و نه تنها اعتراضي برآن نبود‬ ‫بلکه هيچ نظر منفي وجود نداشت‪».‬جليلي تاكيد كرد‪« :‬هميشه سعي‬ ‫داشتم فيلم‌هايم مضاميني س��نگين داشته باشد تا فكر و انديشه‬ ‫تماش��اگر را بعد از اتمام آن معطوف س��كانس‌هاي فيلم و روايتش‬ ‫كند ولي حتي به من گفته ش��ده فيلمي بس��از كه ما مي‌خواهيم‬ ‫ب��ا اصولي كه ما تعيين كرده‌ايم و اگر خارج از آن بس��ازي‪ ،‬اكران‬ ‫نخواهد شد‪>.‬‬ ‫ابوالفضل جليلي در خاتم��ه گفت‪« :‬براي اكران فيلم‌هايم تمام‬ ‫عمر تالش خواهم كرد‪.‬‬

‫توليد‬

‫بازگشت مجيدي از آفريقا‬

‫فيلمب��رداري پروژه س��ينمايي‬ ‫«محمد(ص)» به كارگرداني مجيد‬ ‫مجيدي با ضبط چند صحنه باقي‬ ‫مان��ده از فيل��م در آفريقا به پايان‬ ‫رس��يد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومي‬ ‫ش��ركت ن��ور تاب��ان تهيه‌كننده و‬ ‫سرمايه‌گذار فيلم‪ ،‬صحنه‌هاي باقي‬ ‫مان��ده از جديدترين فيلم مجيدي‬ ‫طي چند روز گذش��ته در شهر بالبال آفريقا فيلمبرداري شد كه در‬ ‫اين صحنه‌ها صادق هاتفي در نقش ابرهه جلوي دوربين رفت‪.‬‬ ‫مجي��د مجيدي به همراه ديگر اعضاي گروه همچنين اس��كات‬ ‫اندرسون مدير جلوه‌هاي ويژه سينمايي هاليوود ديروز از آفريقا به‬ ‫تهران رسيدند‪.‬اين صحنه‌ها با رضايت صددرصدي مجيدي گرفته‬ ‫ش��ده و از جمله س��كانس‌هاي ماندگار فيلم محسوب مي‌شود كه‬ ‫فيلمبرداري آنها ‪ 5‬روز طول كشيد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش‪ ،‬فيلمب��رداري «محمد(ص)» در كرمان‪،‬‬ ‫عس��لويه‪ ،‬ش��هرك س��ينمايي نور در حوالي ش��هر قم و‪ ...‬صورت‬ ‫گرفته‌اس��ت‪ .‬در اين پروژه مذهبي‪ -‬تاريخي ك��ه با حضور عوامل‬ ‫حرفه‌اي و ش��اخص خارجي و داخلي ساخته شده است بازيگراني‬ ‫چون عليرضا ش��جاع‌نوري‪ ،‬مهدي پاكدل‪ ،‬محس��ن تنابنده‪ ،‬مينا‬ ‫ساداتي‪ ،‬ساره بيات‪ ،‬پانته‏‌آ مهدي‏‌نيا و‪ ...‬نقش‌آفريني مي‏‌كنند‪.‬‬ ‫داستان فيلم س��ينمايي «محمد(ص)» از دوران جاهليت و به‬ ‫هنگام تولد آخرين پيامبر خدا حضرت محمد(ص) آغاز شده و در‬ ‫‪ 12‬س��الگي ايشان در اولين س��فر به همراه عمويشان ابوطالب‪ ،‬به‬ ‫شام پس از رسيدن به صومعه بحيرا به پايان مي‌رسد‪.‬‬

‫تولید جهانی‬

‫اكران «پارك ژوراسيك ‪ »4‬عقب افتاد‬

‫کمپانی یونیورسال تاریخ اکران‬ ‫فیلم پرطرفدار «پارک ژوراس��یک‬ ‫‪ »4‬را به تعویق انداخت‪.‬‬ ‫قس��مت چه��ارم مجموع��ه‬ ‫فیلم‌های «پارک ژوراس��یک» که‬ ‫قرار بود از س��یزدهم ژوئن ‪2014‬‬ ‫اکران ش��ود‪ ،‬طبق تصمیم جدید‬ ‫کمپانی یونیورسال به زمان دیگری‬ ‫موکول ش��د‪ .‬یونیورس��ال علت تعویق تاریخ اک��ران فیلم «پارک‬ ‫ژوراس��یک ‪ »4‬را در اختیار داش��تن زمان کافی برای ارائه بهترین‬ ‫فیلم ممکن به مخاطبان و عالقه‌مندان عنوان کرد‪ .‬س��ه قس��مت‬ ‫قبلی مجموعه فیلم‌های «پارک ژوراسیک» بین سال‌های ‪ 1993‬تا‬ ‫‪ 2001‬در مجموع به فروش ‪ 1/9‬میلیارد دالر دست یافت‪ .‬قسمت‬ ‫جدید فیلم «پارک ژوراس��یک» را کارگردان جوان «کالین تروارو»‬ ‫ساخته است‌‪ ،‬در حالی که قسمت اول و دوم این فیلم به کارگردانی‬ ‫«استیون اسپیلبرگ»‪ ،‬کارگردان سرشناس هالیوود مقابل دوربین‬ ‫رفت‪ .‬هنوز خبری درباره بازیگران و حضور مجدد «جف گلدبلوم» و‬ ‫«ریچارد آتن‌بورو» در قسمت چهارم این فیلم گزارش نشده است‪.‬‬ ‫نخستين قسمت «پارک ژوراسیک» در سال ‪ 1993‬به سینما آمد‬ ‫و توانس��ت با شگفت‌زده کردن سینمادوستان به فروش جهانی ‪967‬‬ ‫میلیون دالر دست یابد و نام خود را به عنوان شانزدهمین فیلم پرفروش‬ ‫تاریخ سینمای امریکا ثبت کند‪ .‬دو قسمت نخست «پارک ژوراسیک»‬ ‫را اس��پیلبرگ کارگردانی کرد‪« .‬پارک ژوراس��یک ‪ »3‬که در جوالی‬ ‫‪ 2001‬اکران شد‪ ،‬توسط «جو جانستون» کارگردانی شد‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫مصوبه زيرزميني شوراي شهر ‪ 10‬سال بر زمين مانده!‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر تهران خواستار تدوین طرح تفصیلی ویژه کانال‌های‬ ‫مشترک تاسیساتی شده و آن را یکی از مصوبات ‪ 10‬سال بر زمین مانده شورای شهر دانست‪.‬‬ ‫حم��زه ش��کیب‪ :‬با توج��ه به اهمی��ت اس��تفاده از فضاهای زیرس��طحی در ته��ران افزود‪:‬‬ ‫اس��تفاده صحی��ح و کارآم��د از فضاه��ای زیرس��طحی فقط با توس��عه تونل‌های ش��هری‪،‬‬ ‫مت��رو‪ ،‬پارکینگ و فضاهای کار و فعالیت محقق نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه باید فض��ای ویژه‌ای برای‬ ‫قرار گرفتن تاسیس��ات زیرس��اختی مث��ل خط��وط آب‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و غیره پیش‌بینی ش��ود‪.‬‬ ‫ش��کیب با اش��اره به توس��عه بزرگراه‌ه��ا و معابر اصل��ی پایتخ��ت در دوره اخیر مدیریت‬ ‫ش��هری‪ ،‬از فقدان کانال مش��ترک تاسیس��اتی در این فضاهای جدید ش��هری انتقاد كرد‪.‬‬

‫بدون تیتر‬ ‫اس�تقرار يكهزار و ‪ 500‬پزش�ك در حرم امام راحل‪ .‬اين‬ ‫خبر را رض��ا دهقان‌پور‪ ،‬مدير مركز فوريت‌هاي پزش��كي اورژانس‬ ‫تهران اعالم كرد و گفت‪ :‬يكهزار و ‪ 500‬پزشك‪ ،‬پرستار و تكنيسين‬ ‫فوريت‌هاي پزشكي اورژانس تهران از يكشنبه شب تا روز ‪ 15‬خرداد‬ ‫در ح��رم مطهر امام راحل براي خدمت‌رس��اني به زائران مس��تقر‬ ‫مي‌شوند‪ .‬براي امدادرساني گس��ترده‌تر به زائران و تامين نيازهاي‬ ‫درماني آنان‪ 20 ،‬درمانگاه و چهار بيمارس��تان سيار نيز در اطراف‬ ‫حرم مستقر مي‌شود‪.‬‬ ‫آغ�از ط�رح مقابله با متج�اوزان به اراضي ملي اس�تان‬ ‫تهران‪ .‬محمد دهرويه‪ ،‬فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان‬ ‫تهران در اين باره گفت‪ :‬نظر به اين‌كه در آستانه انتخابات رياست‬ ‫جمهوري و شوراها قرار داريم‪ ،‬يگان حفاظت منابع طبيعي استان‬ ‫تهران در قالب گشت‌هاي ويژه‌اي در اين ايام به حفاظت از اراضي‬ ‫ملي و عرصه‌هاي منابع طبيعي مي‌پردازد‪ .‬پيش��گيري از هرگونه‬ ‫تخري��ب و تصرف غير مجاز و مقابله با زمين خواري به‌طور جدي‬ ‫در دستور كار اين يگان قرار دارد‪.‬‬ ‫برگ�زاري ‪ 6‬ه�زار نف�ر‪ -‬س�اعت دوره آموزش�ي براي‬ ‫مجريان انتخابات در استان‪ .‬مرتضي تمدن‪ ،‬استاندار تهران در‬ ‫اين باره گفت‌‪ :‬در آس��تانه برگزاري انتخابات‪ ،‬استان تهران به يك‬ ‫كارگاه آموزشي تبديل شده اس��ت چرا كه اعتقاد داريم برگزاري‬ ‫انتخابات س��الم و بي‌نقص‪ ،‬درگرو آموزش��هاي م��داوم به مجريان‬ ‫انتخابات است و اساساً فراهم كردن شرايط وقوع اين حماسه براي‬ ‫مجريان انتخابات يك تكليف محس��وب شده و برگزاري همزمان‬ ‫دو انتخابات مي‌تواند براي ساير كشورها يك مدل انتخاباتي باشد‪.‬‬ ‫آمادگي بيمارس�تان‌هاي تابعه اداره كل تامين اجتماعي‬ ‫در س�الروز ارتحال امام(ره)‪ .‬اين اداره كل اعالم كرده اس��ت‪ :‬به‬ ‫مناسبت گراميداشت ايام رحلت حضرت امام خميني(ره) طبق سنوات‬ ‫گذشته بيمارستانهاي اطراف حرم مطهر حضرت امام با آمادگي كامل‬ ‫به منظور ارائه خدمات درماني به سيل زائران و مشتاقان شركت كننده‬ ‫در مراسم بزرگداشت امام راحل خدمات‌رساني خواهند كرد‪ .‬در روز ‪14‬‬ ‫خرداد خدمات درماني اورژانسي و فوريت‌هاي پزشكي الزم به صورت‬ ‫كام ً‬ ‫ال رايگان خواهد بود‪.‬‬ ‫تحويل واحدهاي مسكوني واگذار شده به استان تهران‬ ‫درمناط�ق زلزل�ه زده آذربايجان تا پايان خ�رداد‪ .‬مرتضي‬ ‫معتمدي معاون بازس��ازي مسكن روستايي اداره كل بنياد مسكن‬ ‫انقالب اسالمي استان تهران گفت‪ :‬آسيبهاي وارده به منطقه زلزله‬ ‫زده «اهر» در آذربايجان شرقي ‪ 17‬هزار واحد مسكوني برآورد شد‬ ‫كه بخشي از اين مناطق آسيب ديده براي ترميم به ستاد بازسازي‬ ‫اس��تان تهران واگذار ش��د‪ .‬از تعداد واحدهاي ذكر شده حدود ‪16‬‬ ‫ه��زار واحد‪ ،‬احداثي و مابقي به تعميرات در س��طوح مختلف نياز‬ ‫داشت كه اكثر اين تعميرات در سال گذشته به اتمام رسيد‪.‬‬

‫نشست روز‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫به ازاي هر صندلي شورا ‪ 53‬نفر نامزد شدند‬ ‫رئی��س هی��ات نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات ش��ورای اس�لامی ش��هر و روس��تا اس��تان‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬تاکن��ون ه��زار و ‪ ۶۷۲‬نف��ر تایی��د صالحی��ت ش��ده‌اند و بدی��ن‬ ‫ترتی��ب ب��ه ازای ه��ر صندل��ی ش��ورای ش��هر ته��ران ‪ ۵۳‬نف��ر نام��زد وج��ود دارد‪.‬‬ ‫حس��ین ط�لا اف��زود‪ :‬نتیج��ه تایی��د صالحیت‌ه��ا ف��ردا ‪ 12‬خ��رداد نهاي��ي مي‌ش��ود و‬ ‫ت��ا ‪ 13‬خ��رداد جمع‌بندی‌ه��ای نهای��ی از س��وي فرمانداری‌ه��ا اع�لام خواه��د ش��د‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اعتراض کس��انی که نسبت به احکام اولیه ش��اكي بوده‌اند در هیات‬ ‫مرک��زی اعتراض��ات در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ‪ 13‬ت��ا ‪ 15‬خ��رداد فرمانداری‌ها‬ ‫و بخش��داری‌ها اس��امی نهایی را به وس��يله آگهی‌های رس��می و رس��انه‌ها اعالم می‌کنند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آيا نمي‌توان بافت شهري پايتخت را با هزينه كم‪ ،‬بازسازي كرد؟‬

‫پول‌هاي گمشده در نوسازي شهر تهران‬ ‫از سوء‌مديريت سازمان نوسازي شهرداري‬ ‫گفت‪ :‬ش��وراي ش��هر با اختص��اص ‪124‬‬ ‫ميليارد تومان براي جبران اين ضررها و به‬ ‫منظور پرداخت تعهدات شهرداري نسبت‬ ‫به مردم موافقت مي‌كند‪ ».‬چمران البته با‬ ‫پرده برداشتن از يكي ديگر از اقدامات بدون‬ ‫مجوز سازمان نوسازي ش��هرداري تهران‬ ‫اظهار ك��رد‪« :‬اين س��ازمان ‪ 230‬ميليارد‬ ‫تومان بدون مجوز و اطالع شوراي شهر‪ ،‬وام‬ ‫دريافت و اين موضوع را در فرايند تحقيق و‬ ‫تفحص پنهان كرده بود‪ ...‬سهل‌انگاري‌هاي‬ ‫سازمان نوسازي بايد بررسي حقوقي شود تا‬ ‫حقوق مردم پايمال نگردد‪».‬‬

‫مهدي جابري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫«مي‌توان با هزينه كم‪ ،‬كل بافت شهر‬ ‫تهران را بازس��ازي كرد» اين جمله رئيس‬ ‫جمهور بود كه روز جمعه در مراسم افتتاح‬ ‫‪ 10‬هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد‬ ‫پرند عنوان ش��د‪ .‬تاكيد رئيس جمهور بر‬ ‫«هزينه كم بازس��ازي ش��هر ته��ران» بار‬ ‫ديگر ذهن‌ها را متوجه حوزه نوسازي شهر‬ ‫تهران مي‌كند؛ حوزه‌اي كه در چند س��ال‬ ‫اخير بيشترين انتقادات كارشناسان و نيز‬ ‫اعضاي ش��وراي ش��هر تهران را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬سرنوشت نامعلوم بودجه‌هاي‬ ‫نوس��ازي پايتخت‪ ،‬ش��وراي اسالمي شهر‬ ‫تهران را واداش��ت تا در ارديبهشت ‪1390‬‬ ‫طرح تحقيق و تفحص از سازمان نوسازي‬ ‫شهرداري تهران را تصويب كند‪ .‬اين طرح‬ ‫شامل تحقيق و تفحص از سازمان نوسازي‬ ‫ش��هرداري در س��ال‌هاي ‪ 1384‬تا ‪1390‬‬ ‫بود‪ ،‬البته تخلفات مديريت شهري در حوزه‬ ‫نوس��ازي كار را تا جايي پيش برده بود كه‬ ‫برخي اعضاي ش��وراي شهر تهران مصمم‬ ‫به انحالل س��ازمان مربوطه در شهرداري‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫جایی برای پر شدن جیب برخی ها‬ ‫با اين حال نتيجه تحقيق و تفحص شورا‬ ‫از سازمان نوسازي‪ ،‬سرنوشت مبهم صدها‬ ‫ميليارد توم��ان بود كه پروين احمدي‌نژاد‬ ‫‪ ،‬آن را دس��ت‌كم‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫در گف ‌‬ ‫‪400‬ميليارد تومان اعالم كرد‪.‬‬ ‫وي گفت‪« :‬سازمان نوسازي با تشكيل‬ ‫دفاتر تسهيلگري و شركت‌هاي غير‌قانوني‬ ‫تبدي��ل به نه��ادي براي پر ك��ردن جيب‬ ‫عده‌اي افراد س��ودجو ش��ده اس��ت؛ بايد‬ ‫بساط اين دفاتر و شركت‌ها برچيده شود‪،‬‬

‫متاس��فانه در ح��وزه نوس��ازي بافت‌هاي‬ ‫فرس��وده هنوز فاصله زيادي با چشم‌انداز‬ ‫مورد نظر داريم‪».‬از س��وي ديگر اظهارات‬ ‫مديران سازمان نوسازي شهرداري تهران‬ ‫پ��س از تصويب ط��رح تحقيق و تفحص‬ ‫از اين س��ازمان‪ ،‬صداي اعت��راض اعضاي‬ ‫ش��وراي ش��هر را بلند كرد ت��ا جايي كه‬ ‫مهدي چمران‪ ،‬رئيس اين شورا در ‪ 19‬مهر‬ ‫‪ 1390‬اظهار كرد‪« :‬هرچه كوتاه مي‌آييم‪،‬‬ ‫مس��ئوالن سازمان نوس��ازي طور ديگري‬ ‫صحبت مي‌كنند‪ .‬من اعالم مي‌كنم رئيس‬ ‫سازمان نوسازي تخلف كرده است و تمامي‬ ‫ش��ركت‌هاي زيرمجموع��ه اين س��ازمان‬ ‫بايد منحل ش��وند و در ليس��ت سياه قرار‬ ‫بگيرند‪».‬رس��ول خادم رئيس كميسيون‬ ‫برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر تهران نيز‬ ‫تلويحاً سازمان نوسازي را به «تالش براي‬ ‫تاثيرگذاري بر پرونده تحقيق و تفحص از‬ ‫طريق اظهار‌نظرهاي شخصي» متهم كرد‪.‬‬ ‫همچني��ن حم��زه ش��كيب رئي��س‬ ‫كميسيون توس��عه و عمران شوراي شهر‬ ‫تهران‪ ،‬حوزه نوس��ازي پايتخت را ضررده‬ ‫اع�لام كرد و گفت‪« :‬نه تنها در نوس��ازي‬

‫بافت‌ه��اي فرس��وده ش��اهد س��وددهي‬ ‫نبوديم‪ ،‬بلكه ‪ 320‬ميليارد تومان هم ضرر‬ ‫كرده‌ايم‪ .‬درخواس��ت ما اين است‪ ،‬تمامي‬ ‫ش��ركت‌هاي نوس��ازي در مناطق تهران‬ ‫به مدت ‪ 2‬س��ال از همكاري با شهرداري‬ ‫منع شوند و تمامي مسئوليت‌هاي سازمان‬ ‫نوس��ازي از اين سازمان سلب و به مناطق‬ ‫‪ 22‬گانه ش��هرداري محول شود‪ .‬قرار بود‬ ‫اين شركت‌ها در بخش بافت‌هاي فرسوده‬ ‫سرمايه‌گذاري كنند كه اين اتفاق نيفتاد‪».‬‬ ‫تخلفات سیاسی و برنامه ای‬ ‫حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر‬ ‫نيز آبان ماه ‪ 1390‬تخلفات سازمان نوسازي‬ ‫ش��هرداري تهران را بيش از ‪330‬ميليارد‬ ‫تومان دانست و اظهار كرد‪« :‬اين تخلفات‬ ‫برنامه‌اي و سياستي بوده است‪».‬‬ ‫يك ماه پس از اين اظهارات‪ ،‬در آذر ‪90‬‬ ‫ابهامي ديگر در سازمان نوسازي شهرداري‬ ‫تهران فاش ش��د؛ مهدي چم��ران رئيس‬ ‫شوراي شهر در جلسه ‪ 424‬اين شورا و در‬ ‫جريان بررسي اليحه متمم بودجه سال ‪90‬‬ ‫شهرداري تهران با اشاره به ضررهاي ناشي‬

‫تصور می کردیم خصوصی هستند‬ ‫حمزه ش��كيب هم با انتقاد ش��ديد از‬ ‫عملكرد حوزه نوس��ازي شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫«وقت��ي مي‌گوييم در س��ازمان نوس��ازي‬ ‫حي��ف و ميل ش��ده اس��ت‪ ،‬در مقابل ما‬ ‫گارد مي‌گيرند؛‪ ...‬خس��ارت‌هايي از سوي‬ ‫س��ازمان نوس��ازي به بيت‌المال تحميل‬ ‫شده است‪ ...‬ما به عنوان نمايندگان مردم‬ ‫و ناظر بر عملكرد شهرداري‪ ،‬نبايد بدانيم‬ ‫اين پول‌ها چه ش��ده است؟ افرادي حيف‬ ‫و ميل كرده و موج��ب ضرر به مال مردم‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬حاال ما بايد ‪ 162‬ميليارد تومان‬ ‫ديگر براي جبران خسارت در اختيار آن‌ها‬ ‫قرار بدهيم! چه بسا در پس بدهكاري‌هاي‬ ‫اين س��ازمان‪ ،‬بدهي‌هاي ديگري باشد كه‬ ‫ما از آن بي‌خبريم‪ ...‬چرا براي شركت‌هايي‬ ‫كه ما تصور مي‌كرديم خصوصي هستند‪،‬‬ ‫بودجه در نظر مي‌گيريم؟ خودش��ان بايد‬ ‫بروند ريخت و پاش‌هايشان را جمع كنند‪...‬‬ ‫شهرونداني هستند كه سال‌ها از شهرداري‬ ‫طل��ب دارند‪ ...‬م��ن از مديران ش��هرداري‬ ‫مي‌پرسم اين چه سيستمي است كه شما‬ ‫داريد‪ ،‬گويا اص ً‬ ‫ال سيستمي وجود ندارد‪».‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫مريم جهان‌پناه‬

‫رشد قارچي كارواش‌هاي خياباني‬

‫پاش��يدن ناگهاني و غافلگيرانه آب‬ ‫در حاش��يه خيابان‌ها روي شهروندان‬ ‫موضوعي اس��ت كه ش��ايد ب��راي هر‬ ‫ش��هروندي پيش آمده باش��د‪ .‬شايد‬ ‫ش��ما هم بارها صب��ح اول وقت وقتي‬ ‫در حاشيه خيابان‌هاي شهر به انتظار‬ ‫تاكس��ي بوده‌ايد ناگهان با پاش��يدن‬ ‫آب و خيس ش��دن همه لباس‌هايتان‬ ‫نه‌فقط غافلگير ش��ده‌ايد‪ ،‬بلكه همه روز خود را با اين گرفتگي‬ ‫س��پري كرده‌ايد‪ .‬شستن خودرو در حاش��يه خيابان‌هاي شهر‬ ‫ب��راي برخي ش��هروندان به يك عادت تبديل ش��ده و اين امر‬ ‫نه‌فق��ط چهره ش��هر را نازيبا ك��رده‪ ،‬بلكه موج��ب نارضايتي‬ ‫ش��هروندان هم شده اس��ت‪ .‬آب حاصل از شست‌وشوي خودرو‬ ‫در حاش��يه خيابان‌ها همراه با كف جاري ش��ده در خيابان‌ها و‬ ‫در چاله‌هايي كه به وفور در گوشه و كنار شهر وجود دارد جمع‬ ‫ش��ده و همين موجب برهم ريختن نظم در تردد عابران پياده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬درواقع در برخي نقاط شهر‪ ،‬حاشيه خيابان‌ها تبديل‬ ‫به كارواش خياباني ش��ده و عده‌اي س��طل به دست در انتظار‬ ‫خودروهاي عبوري هس��تند كه با قيمتي نازل آن‌ها را با كف و‬ ‫مواد شوينده شست‌وشو دهند‪.‬‬ ‫حال م��دل خ��ودرو فرق��ي نمي‌كن��د‪ ،‬از پايين‌ترين مدل‬ ‫گرفته تا گران‌قيمت‌ترين آن‌ها‪ ،‬مش��تري اين خيابان‌شويي‌ها‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬البته اين اقدام به فرهنگ رانندگاني بر مي‌گردد كه‬ ‫ب��راي راحتي و خالص��ي از صف كارواش يا ش��ايد هزينه آن‪،‬‬ ‫مي‌خواهن��د نظافت خ��ودرو خود را در حاش��يه خيابان انجام‬ ‫دهند نه در محيطي مانند كارواش‪ .‬عده‌اي هم شس��تن خودرو‬ ‫را در مألعام و در محل تردد عابران به نوعي ش��غل و كاس��بي‬ ‫براي خ��ود تبديل كرده و از اين راه امرارمعاش مي‌كنند چون‬ ‫نه سرمايه مي‌خواهد و نه مكان و به يك دستمال و يك سطل‬ ‫خالصه مي‌ش��ود‪ .‬از سويي استقبال ش��هروندان موجب ترويج‬ ‫اين شغل كاذب هم ش��ده و در واقع كارواش خياباني در شهر‬ ‫رش��د قارچي پيدا كرده اس��ت‪ .‬به طور قطع نظارت بر عملكرد‬ ‫اين افراد كه به گونه‌اي موجب بر هم ريختن چهره شهر و عبور‬ ‫و مرور ش��هروندان ش��ده‌اند‪ ،‬امري الزم و ضروري است‪ .‬ضمن‬ ‫اين كه به نظر مي‌رسد آب جاري در جوي‌هاي خيابان‌ها براي‬ ‫اين كار مناس��ب نباش��د و گاه حتي نظافت خ��ودرو را از نظر‬ ‫بهداشتي با مشكل روبه‌رو مي‌كند‪.‬‬

‫ایستگاه‬

‫صدور سند مالكيت در شهرهاي‬ ‫زير ‪ 25‬هزار نفر‬

‫اجراي طرح ويژه ترافيكي از ‪ 13‬تا ‪ 16‬خرداد‬

‫رئي��س پلي��س راه��وار تهران‬ ‫اظهار كرد‪ :‬براي برگزاري مراس��م‬ ‫ارتحال امام از ‪ 45‬روز قبل جلسات‬ ‫دستگاه‌ها براي برنامه‌ريزي برگزار‬ ‫ش��د تا بتوانيم ميزبان ‪ 1/5‬ميليون‬ ‫زائ��ر مش��تاق باش��يم و براس��اس‬ ‫آماره��ا و ثبت‌نام‌ها امس��ال تعداد‬ ‫زائران نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫‪ 20‬درصد افزايش يافته است‪.‬به گزارش سردار حسين رحيمي‬ ‫در نشس��ت خبري با اش��اره به اقدامات پليس راهور براي برگزاري‬ ‫مراسم ارتحال امام (ره) و تمهيدات ترافيكي افزود‪ :‬در حوزه حمل‌و‬ ‫نقل و ترافيك نيز آمادگي پذيرايي از ‪ 50‬هزار اتوبوس و ميني‌بوس‬ ‫را در پاركينگ‌هاي ح��رم داريم‪.‬به گفته رئیس پلیس راهور تهران‬ ‫از صبح ‪ 13‬خرداد تا س��اعت ‪ 8‬صبح چهاردهم همه پارکینگ‌های‬ ‫ح��رم مطهر باز بوده و آماده پذیرش زائران اس��ت‪ .‬همچنین از ‪30‬‬ ‫کیلومتری تهران‪ ،‬بنرهای مس��یرنما برای کاروان‌های زائران نصب‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پیش‌بینی می‌کنيم در س��اعات پایانی روز سیزدهم و‬ ‫ساعت ابتدایی روز مراسم شاهد حجم زیاد تردد اتوبوس ها باشیم‪.‬‬ ‫وی از برقراری نظم و انضباط و تسهیل با مشاركت ‪ 20‬هزار نیروی‬ ‫پلیس خبر داد و افزود‪ :‬راهنمای مس��یر در مبادی ورودی تا اطراف‬ ‫حرم نصب ش��ده اس��ت و به رانن��دگان توصیه می‌کنی��م حتماً از‬ ‫راهنماهای در نظر گرفته ش��ده برای پیدا کردن مسیر و پارکینگ‬ ‫مورد نظ��ر اس��تفاده کنند‪.‬رحیمی با اعالم اینکه ممکن اس��ت در‬ ‫تعطیالت پیش رو بس��یاری از ش��هروندان قصد س��فر به شهرهای‬ ‫زیارتی را داش��ته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ترافیک و زوج و فرد روزهای‬ ‫‪ 15 ،14‬و ‪ 16‬خ��رداد اجرا نمی‌ش��ود‪.‬رئيس پليس راهور تهران با‬ ‫اش��اره به محدودیت‌های ترافيكي مراسم اظهار كرد‪ :‬از ساعت ‪17‬‬ ‫روز دوش��نبه ‪ 13‬خ��رداد تا پایان مراس��م و تخلی��ه پارکینگ‌های‬ ‫ده‌گان��ه هر گونه توقف در اتوبان خلیج‌فارس از پل حرم تا عوارضی‬ ‫در هر دو مس��یر ممنوع است و پلیس اجازه حضور دستفروشان را‬ ‫ه��م نمی ده��د‪ .‬همچنین محدودیت توقف در طول مس��یر عالمه‬ ‫عس��گری از میدان س��اعت تا پل حرم‪ ،‬بزرگراه صالح‌آباد حدفاصل‬ ‫پل عابر تا میدان ساعت در مسیر شمال به جنوب ممنوع است‪ ،‬به‬ ‫عالوه تردد از ش��ب قبل از برگزاری مراسم در پارکینگ شماره ‪10‬‬ ‫حرم ممنوع خواهد بود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫برپايي نمايشگاه «تجلي احكام‬ ‫ناب» براي مقابله با خرافات‬

‫فعاليت ‪ 600‬دانش‌آموز‬ ‫سفير مبارزه با دخانيات در ورامين‬

‫برگزاري جشنواره قرآني‬ ‫مهدهاي كودك بهزيستي ري‬

‫مس��ئول برگزاري نمايش��گاه تجلي اح��كام ناب‬ ‫گف��ت‪ :‬اين نمايش��گاه با هدف مقابله ب��ا خرافات در‬ ‫صحن مصالي حرم عبدالعظيم (ع) برپا ش��د‪.‬مهدي‬ ‫دش��تي‌نژاد افزود‪ :‬آش��نايي مردم و پاس��خگويي به‬ ‫سواالت آن‌ها در حوزه احكام از جمله اهداف برپايي‬ ‫اين نمايشگاه است‪.‬وي همچنین از نمایش‪110‬عكس‬ ‫و پوس��تر در اين نمايش��گاه با عنوان خرافه و احکام‬ ‫غلط خبر داد‪.‬‬

‫رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات جنوب شرق استان‬ ‫تهران گفت‪ 600 :‬دانش‌آموز به عنوان س��فیران مبارزه‬ ‫ب��ا دخانی��ات در ورامین فعالیت می کنن��د‪ .‬حمیدرضا‬ ‫شاهس��ون همزمان ب��ا هفته مبارزه با دخانی��ات افزود‪:‬‬ ‫طرح کشوری پیشگیری از استعمال دخانیات به شكل‬ ‫آزمايشي در مدارس ورامین آغاز شده است که در اجرای‬ ‫آن دانش‌آموزان به عنوان سفیران مبارزه با دخانیات اقدام‬ ‫به فرهنگ‌سازی مبارزه با مصرف مواد دخانی می‌کنند‪.‬‬

‫دبير شوراي فرهنگي بهزيستي شهرستان ري از برگزاري‬ ‫چهارمين جش��نواره قرآني مهدهاي كودك زير پوشش اين‬ ‫اداره خبر داد‪ .‬منيرالسادات رضوي‌پور افزود‪ :‬در اين جشنواره‬ ‫‪ 130‬كودك ‪ 4‬تا ‪ 6‬سال از ‪15‬مهد منطقه جنوب و شهرستان‬ ‫ري كه حافظ ‪ 7‬سوره كوچك قرآن يا بيشتر بودند در مجتمع‬ ‫‪ 22‬بهمن به رقابت پرداختند‪.‬وي اظهار كرد‪ :‬شركت‌كنندگان‬ ‫در اين جش��نواره به صورت گروهي و انفرادي در رشته‌هاي‬ ‫حفظ سوره‌هاي كوچك قرآن با هم رقابت می کنند‪.‬‬

‫تجهيز بيمارستان ‪ 12‬بهمن نيازمند اختصاص اعتبار‬

‫مديركل تامين اجتماعي استان تهران بر توسعه‬ ‫و تجهيز بيمارس��تان‌هاي استان تاكيد كرد و گفت‪:‬‬ ‫تجهيز و توس��عه بيمارس��تان ‪ 12‬بهم��ن در قدس‬ ‫نيازمند تخصيص اعتبارات است‪.‬سيدعلي جماليان‬ ‫با تاكيد بر لزوم توس��عه بيمارستان‌ها در شهرستان‬ ‫قدس‪،‬افزود‪ :‬با افزايش جمعيت اين شهرستان توسعه‬ ‫حوزه بهداشت و درمان نيز ضرورت بيشتري دارد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اعالم اي��ن كه يكي از مهمتري��ن اقدام‌ها‬ ‫براي سالمت جامعه‪ ،‬توسعه و تجهيز مراكز درماني و‬ ‫بهداشتي است‪ ،‬افزود‪ :‬اين مهم نيازمند اهتمام ويژه‬

‫مسئوالن است‪.‬جماليان به بيمارستان ‪12‬بهمن در‬ ‫شهرس��تان قدس اشاره و اظهار كرد‪ :‬اين بيمارستان‬

‫براي تجهيز و توسعه نيازمند ‪200‬ميليارد ريال اعتبار‬ ‫است‪.‬وي تاكيد كرد‪ :‬همه تالش خود را براي توسعه‬ ‫مراكز درماني اين شهرس��تان انجام داده و براساس‬ ‫اولويت‌ها و نيازها اقدام به تجهيز و توسعه اين گونه‬ ‫مراكز خواهيم كرد‪.‬فرماندار شهرس��تان قدس‪ ،‬ناصر‬ ‫آذریفر هم در اين نشس��ت بر توسعه مراكز درماني‬ ‫و بهداش��تي تاكيد كرد و گف��ت‪ :‬هم‌اكنون خدمات‬ ‫درماني در اين شهرستان مطلوب نيست و شهروندان‬ ‫در اين شهرستان از برخي خدمات درماني و بهداشتي‬ ‫محروم هستند‪.‬‬

‫نخس��تين مرحله صدور سند‬ ‫مالكيت در شهر‌هاي زير ‪ 25‬هزار‬ ‫نفر با حضور مسئوالن بنياد مسكن‬ ‫كشور در شهر وحيديه شهريار به‬ ‫اجرا گذاش��ته ش��د‪ .‬رئيس بنياد‬ ‫مسكن شهرستان ش��هريار گفت‪:‬‬ ‫اجراي طرح واگذاري س��ند مالكيت پس از ‪ 2‬س��ال كارشناسي و‬ ‫نقش��ه‌برداري آغاز شده اس��ت‪.‬محمد نگهبان مروي افزود‪ :‬تاكنون‬ ‫‪ 2500‬پرون��ده براي صدور س��ند مالكيت تش��كيل و ‪ 600‬س��ند‬ ‫مالكيت صادر ش��ده اس��ت‪.‬وي اظهار كرد‪ :‬امروز به صورت نمادين‬ ‫‪30‬س��ند مالكيت به خانواده معظم ش��هدا‪ ،‬جانب��ازان و گروه‌هاي‬ ‫مختلف مردم واگذار مي‌ش��ود‪.‬وي تاكيد كرد‪ :‬صدور سند مالكيت‪،‬‬ ‫تسهيل در دريافت مجوز ساخت از شهرداري‪ ،‬ضمانت بانكي و ديگر‬ ‫موارد را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬

‫پلمب ‪ 5‬كمپ ترك اعتياد غيرقانوني‬ ‫م‬ ‫در رباط‌‌كري ‌‬

‫رئيس اداره بهزيستي‌رباط كريم گفت‪ 5 :‬كمپ ترك اعتياد در‬ ‫ط كريم‪ ،‬پلمب شد‪.‬‬ ‫شهرستان ربا ‌‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬خدامعلي نوراني‌در جلسه كميته ساماندهي‬ ‫كمپ‌هاي شهرس��تان رب��اط‌كريم با تاكيد بر نح��وه فعاليت اين‬ ‫كمپ‌ه��ا اظه��ار كرد‪ :‬فعاليت اي��ن كمپ‌ها از حساس��يت بااليي‬ ‫برخوردار اس��ت لذا با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده فعاليت‬ ‫آنه��ا از اين پس به ش��كل دقيق و مس��تمر كنترل ش��ده و در‬ ‫صورت نداش��تن صالحي��ت‪ ،‬پلمب خواهند ش��د‪.‬وي افزود‪ :‬البته‬ ‫برخي س��ودجويان براي كس��ب درآمد و بدون حتي كوچك‌ترين‬ ‫اطالعاتي اق��دام به فعال كردن اين ن��وع كمپ‌ها مي‌كنند كه نه‬ ‫فقط كمكي به متقاضيان نكرده بلكه مشكالت بيشتري براي مردم‬ ‫ايجاد مي‌كنند‪.‬‬ ‫نوران��ي ب��ا بيان اين‌كه ب��ا اقدام‌ها و تمهي��دات صورت گرفته‬ ‫هم‌اكنون بر همه كمپ‌هاي اين شهرس��تان نظ��ارت دقيق وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ 10 :‬كمپ ترك اعتياد در شهرس��تان رباط كريم مجوز‬ ‫فعاليت دريافت كرده‌اند‪.‬‬


‫ممنوعيت تردد وسایل نقلیه در میدان نقش‌جهان‬ ‫گروه«ايران زمين» درصورت موافقت پیشنهاد پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی (ره) در شورای‌عالی‬ ‫ترافیک استان اصفهان‪،‬تردد وسایل نقلیه از اين میدان به طور کامل حذف و به خیابان‌های اطراف منتقل‬ ‫خواهد شد‪.‬مسعود بنده‌خدا مدیرترافیک شهری شهرداری اصفهان با اشاره به طرح سازمان حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهری شهرداری اصفهان درخصوص احیای بخشی از جاده تاریخی اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ 3 :‬طرح‬ ‫پیاده‌راه سازی خیابان چهار باغ عباسی حدفاصل میدان انقالب تا میدان امام حسین(ع)‪ ،‬پیاده‌راه‌سازی‬ ‫میدان امام (ره) حد فاصل خیابان سپه تا خیابان حافظ و پیاده‌راه سازی همزمان کل جاده تاریخی حدفاصل‬ ‫میدان انقالب تا خیابان حافظ به شورای عالی ترافیک استان ارائه شده است‪ 7.‬پارکینگ در خیابان‌های‬ ‫اطراف میدان ایجاد شده که رانندگان می‌توانند با توقف خودروهای خود در این پارکینگ‌ها‪ ،‬مابقی مسیر‬ ‫برای دسترسی به جاده تاریخی گردشگری چهارباغ عباسی و میدان امام(ره) را به صورت پیاده طی کنند‪.‬‬

‫چاي در استان‌های شمالی‬ ‫گروه ایران‌زمین كشاورزان چايكار‬ ‫اس��تان‌هاي شمالي كش��ور تاكنون ‪۳۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۱۰‬تن برگ سبز چاي برداشت‬ ‫كردند‪ .‬علي محرر رئيس س��ازمان چاي‬ ‫كشور تصريح كرد‪ :‬اين ميزان برگ سبز‬ ‫چاي از اول ارديبهشت تاكنون برداشت‬ ‫ش��ده كه ‪ 75‬درصد آن برگ سبز چاي‬ ‫درج��ه يك ب��وده اس��ت‪ .‬همچنين ‪۳۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۱۰‬تن برگ س��بز چ��اي‪ ،‬در‬ ‫كارخانه‌هاي چاي‌سازي به ‪ 8‬هزار و ‪۴۱۳‬‬ ‫تن چاي خشك تبديل شده است‪.‬‬

‫برگزاري جشن اتمام بازسازي‬ ‫مناطق زلزله‌زده ارسباران‬

‫گروه«اي��ران زمين»همزم��ان با ‪21‬‬ ‫مرداد س��الروز وقوع زلزل��ه در آذربايجان‬ ‫ش��رقي‪ ،‬جش��ن اتمام بازس��ازي مناطق‬ ‫زلزله‌زده شهرستان هريس برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫قربان محمدي مديركل بنيادمسكن‬ ‫آذربايجان‌ش��رقي اعالم كرد‪:‬براس��اس‬ ‫برنامه‌‌ري��زي و هماهنگي‌ه��اي صورت‬ ‫گرفت��ه تالش مي‌شود‪،‬س��اخت و س��از‬ ‫واحدهاي مسكوني تا نخستين سالگرد‬ ‫زلزله ارسباران به اتمام برسد‪ .‬هماهنگي‬ ‫الزم ب��ا مديران س��تادهاي معين فعال‬ ‫دراي��ن استان‪،‬مس��ئوالن اس��تاني و‬ ‫شهرس��تان‌هاي حادثه دي��ده به منظور‬ ‫ادامه رون��د بازس��ازي در مناطق انجام‬ ‫شده است‪.‬‬

‫آب و هوا‬

‫خسارت تگرگ و سيل به مزارع‬ ‫مشگين شهر و گرمي مغان‬

‫بارش شدید تگرگ و وقوع سیل به‬ ‫‪ 5‬هزار هکتار از مزارع و بخش وسیعی‬ ‫از باغ‌ه��ای می��وه از جمل��ه زردآلو در‬ ‫شهرستان مشگین شهر و گرمی مغان‬ ‫خسارت وارد کرد‪.‬شدت بارش تگرگ‬ ‫ب��ه حدی بود که در برخ��ی مناطق از‬ ‫جمله روس��تای قورت تپه ‪100‬درصد‬ ‫محصوالت باغی و ‪ 80‬درصد محصوالت‬ ‫زراعی از بین رفته است‪ .‬تاكنون میزان‬ ‫دقیق خس��ارت وارده اعالم نشده است‬ ‫و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫ب��رای ارزیاب��ی خس��ارت ب��ه مناطق‬ ‫آسیب‌دیده اعزام شدند‪.‬‬

‫ياسوج ‪ -‬مظفر عدالت نسب‬ ‫كهگيلوي�ه و بويراحمد اگر چه ي�ك درصد از‬ ‫خاك كشور را در بر مي‌گيرد‪ ،‬اما بخش زيادي از‬ ‫توانايي‌هاي زيست محيطي و اقتصادي را براي‬ ‫سرمايه‌گذاري و توليد در خود جاي داده است‪.‬‬ ‫وجود طبيعت مملو از گل و ش�كوفه‪ ،‬بهار‬ ‫مفرح مناطق گرمسيري و طبيعت سرحدي‬ ‫سرس�بز به ويژه درفصل تابس�تان بستر‬ ‫مطلوبي را براي حرفه شيرين توليد عسل‬ ‫در اي�ن اس�تان زيبا وچه�ار فصل فراهم‬ ‫كرده است‪.‬مناطق سرحدي مستعد توليد‬ ‫عس�ل شهرس�تان‌هاي بويراحمد و دنا از‬ ‫مهمتري�ن مناطق كهگيلوي�ه و بويراحمد‬ ‫اس�ت كه درفص�ل گرم�ا پذيراي ش�مار‬ ‫زيادي كندوی عس�ل بهره برداران بومي‬ ‫و حت�ي كندوه�اي مهمان از اس�تان‌هاي‬ ‫گرمسيري جنوب كشور است‪.‬‬

‫رونق حرفه زنبورداري‬ ‫‪ 40‬هزار باغ سرحدي و گرمسيري در اين منطقه‬ ‫وج��ود دارد ك��ه بررونق حرفه زنب��ور‌داري در كنار‬ ‫باغداري افزوده اس��ت‪ ،‬اگرچه پ��رورش زنبور براي‬ ‫كم��ك به پديده گرده افش��اني باغ‌ها نيز از اهميت‬ ‫خاصي برخوردار است‪.‬‬ ‫زنب��ورداري حرفه‌اي اس��ت كه در عي��ن نياز به‬ ‫س��رمايه‌گذاري ان��دك تولي��د خوبي را ني��ز براي‬ ‫فعاالن اين عرصه به همراه دارد‪ ،‬تا جايي كه برخي‬ ‫كش��اورزان هر كيلوگرم عسل مرغوب را ‪ 300‬هزار‬ ‫ريال به فروش مي‌رسانند‪ .‬از ديگر مزاياي اين حرفه‬ ‫ق��رار داش��تن آن در چرخ��ه تولي��د در كنار ديگر‬ ‫مشاغل كش��اورزي نظير دامداري‪ ،‬باغداري و ديگر‬ ‫مشاغل زيربخش كشاورزي است‪.‬‬

‫گشايشمرکز‬ ‫باستان‌شناسی در زاهدان‬ ‫همزمان با همایش ملی گردشگری اقوام‬ ‫درشهرسوختهسیستان‪،‬مرکزباستان‌‌شناسی‬ ‫جنوب شرق كشور در خانه شمسی زاهدان‬ ‫گشايش يافت‪.‬این مرکز با هدف ساماندهی‬ ‫امورمربوط به پژوهش‌های باستان شناختی‌‪،‬‬ ‫همکاری با محققان و دانش‌پژوهان رشته‌های‬ ‫مرتبطباباستان‌شناسیسيستان‌وبلوچستان‬ ‫و آموزش دانش��جویان راه‌اندازي ش��د‪ .‬خان ‌ه‬ ‫شمسی از بناهای قدیمی زاهدان است که در‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت‌ماه سال ‪ 80‬در فهرست آثار‬ ‫ملی کشور به ثبت رسید‪.‬‬

‫سیستان و بلوچستان‬

‫اداره كل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت‬ ‫اس��تان مركزی اع�لام كرد‪ ،‬ش��اخص‬ ‫آلودگ��ی هوای ش��هر اراك ب��ه ‪ 4‬برابر‬ ‫حد مجاز رس��یده اس��ت‪ .‬بر اساس اين‬ ‫گزارش‪ ،‬س��امانه پای��ش آلودگی هوای‬ ‫اس��تان مركزی‪ ،‬غلظت آالینده هایی با‬ ‫قطر ‪ 10‬میكرون در هوای اراك را ‪344‬‬ ‫میكروگرم بر متر مكعب ثبت كرده است‪.‬‬ ‫میانگین غلظت آالینده های موجود در‬ ‫هوای اراك در ش��بانه روز گذش��ته نیز‬ ‫‪ 119‬میكروگ��رم بر متر مكعب بوده كه‬ ‫بیانگر شرایط هشدار است‪.‬‬

‫حوادث احتمالي خس��ارت وارده ب��رآورد و به آنان‬ ‫پرداخت شود‪ .‬ارزش هر كيلوگرم عسل توليدي اين‬ ‫استان بين ‪ 180‬تا ‪ 300‬هزار ريال است‪.‬‬ ‫نعمت��ي با بيان اين كه برداش��ت عس��ل در اين‬ ‫استان امس��ال از اواخر خرداد ش��روع مي‌شود و تا‬ ‫پايان م��رداد ادامه دارد‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬بخش��ي از آن‬ ‫به كش��ورهاي ح��وزه خليج فارس صادر مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫‪ 25‬هزار خانوار در كهگيلويه و بويراحمد به ش��غل‬ ‫كندوداري مشغول هستند‪.‬‬

‫آخرين وضعيت نوسازي‬ ‫خانه‌هاي فرسوده كرمان‬ ‫تاكن��ون ‪ 2‬ه��زار و ‪ 242‬خانه در بافت‬ ‫فرس��وده اس��تان كرمان نوس��ازي شده و‬ ‫يك هزار و ‪700‬واحد مس��كوني نوس��ازي‬ ‫شده دربافت فرسوده اين استان نيز آماده‬ ‫گشايش است‪.‬‬ ‫مجي��د كيان‌پ��ور مديرعام��ل ش��ركت‬ ‫مادرتخصص��ي عمران و بهس��ازي ش��هري‬ ‫ايران با بيان اين كه بافت‌هاي فرس��وده يك‬ ‫فرصت طاليي براي جذب جمعيت ش��هري‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهاركرد‪ :‬بايد از اين فرصت مناسب‬ ‫براي نوس��ازي اس��تفاده كنيم ت��ا با تجهيز‬ ‫خدمات ش��هري زمينه ج��ذب جمعيت در‬ ‫بافت فرس��وده به‌طور گس��ترده فراهم شود؛‬ ‫از ابتداي روند اعطاي تس��هيالت نوس��ازي‬ ‫تاكنون در استان كرمان از مجموع ‪ 9‬هزار و‬ ‫‪ 114‬واحد تسهيالت اختصاص يافته‪ 5 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 796‬فقره به متقاضيان نوس��ازي پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬طرح توانمندسازي و ساماندهي‬ ‫سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي شهرهاي كرمان‪،‬‬ ‫رفسنجان و سيرجان تهيه و ابالغ شده است‪.‬‬

‫سرحدي مستعد براي سرمايه‌گذاري‬ ‫محم��د كيان��ي پرورش دهنده عس��ل ك��وه دنا‬ ‫در اين‌باره گفت‪ :‬از س��رمايه‌هاي مناطق س��رحدي‬ ‫كهگيلويه و بويراحمد طبيعت مستعد سرمايه‌گذاري‬ ‫و توليد آن است‪.‬‬ ‫وي كه داراي ‪ 200‬كندوی عس��ل اس��ت‪ ،‬بيان‬ ‫ك��رد‪ :‬هر كاري آموزش و ظرافت خاص خود را نياز‬ ‫دارد و از اين حرفه به لحاظ توليد آن خرسندم‪.‬‬ ‫كياني افزود‪ :‬از هر كندو ‪ 10‬كيلوگرم عسل توليد‬ ‫مي‌كنم كه از اين حيث به لحاظ توليد ش��يرين‌كام‬ ‫شده‌ام و در عين حال كام ديگران را از توليد عسل‬ ‫دنا به عنوان سوغات اين منطقه شيرين مي‌كنم‪.‬‬ ‫محمد نعمتي مدير امور طيور و زنبورداري سازمان‬

‫آمادگیاستقبالاز‬ ‫‪6‬میلیونمسافرتابستانی‬ ‫استان اردبیل با انديشيدن تمهیدات‬ ‫الزم و انج��ام مقدمات ض��روری ‪،‬خود را‬ ‫براي پذيرايي از ‪ 6‬میلیون مسافر تابستانی‬ ‫آماده مي‌كند‪.‬کاظم دبیر فرماندار اردبیل‬ ‫تصريح ك��رد‪ :‬مس��افرانی ک��ه وارد اين‬ ‫اس��تان می‌ش��وند حتی اگر مقصدشان‬ ‫شهرستان‌های دیگر هم باشد‪ ،‬از مرکز اين‬ ‫استان بازديد می‌کنند‪ ،‬بدین جهت باید‬ ‫در مرکز استان‪ ،‬خدمات و بسترهای الزم‬ ‫برای شناسایی استعدادهای گردشگری‬ ‫در اين منطقه ايجاد شود‪.‬‬

‫اردبیل‬

‫آلودگی هوای اراك به ‪ 4‬برابر‬ ‫حد مجاز رسید‬

‫تاریخ‬

‫كهگيلويه و بويراحمدمیزبان کندوهای جنوب کشور‬

‫گراميداشت ياد ياران‬ ‫دفاع‌مقدس در البرز‬ ‫هماي��ش بزرگ فرمانده��ان و رزمندگان‬ ‫البرز با عنوان ياد ياران در س��پاه ناحيه كرج‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬عباس خلفي دبير اين همايش‬ ‫اعالم كرد‪ :‬همه س��اله در ايام فتح خرمشهر‪،‬‬ ‫همرزمان ش��هدا در البرز گردهم مي‌آيند تا‬ ‫ضمن گراميداش��ت ياد دوستان شهيدشان‪،‬‬ ‫با آرمان‌ه��اي بنيانگذار جمهوري اس�لامي‬ ‫تجديد بيع��ت كنند‪.‬دراين مراس��م فرمانده‬ ‫سپاه امام حسن مجتبي(ع) البرز و امام جمعه‬ ‫شهرستان كرج سخنرانی کردند‪.‬‬

‫جهاد كش��اورزي كهگيلويه و بويراحمد نيز از فعاليت‬ ‫‪ 100‬هزار كندوی عسل در اين استان خبرداد و افزود‪:‬‬ ‫پرورش زنبور عس��ل‪ ،‬بخشي از فعاليت كشاورزان اين‬ ‫منطقه اس��ت و پيش‌بيني مي‌ش��ود امس��ال ‪ 700‬تن‬ ‫عسل در اين استان توليد شود‪.‬‬ ‫وي بي��ان كرد‪ :‬تابس��تان س��ال گذش��ته پديده‬ ‫گردوغبار موجب از بين رفتن ‪ 50‬درصد زنبورهاي‬ ‫اين استان شد ولي با تالش زنبورداران دوباره تعداد‬ ‫زيادي كندو احيا شد‪.‬‬ ‫لزوم بيمه كندوهاي عسل‬ ‫نعمتي از كندوداران خواس��ت‪ ،‬نس��بت به بيمه‬ ‫كندوه��اي خود اقدام كنند تا در صورت بروز برخي‬

‫جلوگیری از تلفات‬ ‫ماهیان گرمابی‬ ‫پرورش‌دهندگان ماهی با رعایت اصول‬ ‫صحیح بهداشتی و آماده‌سازی استخرهای‬ ‫پرورش��ی قبل از ش��روع دوره پرورش بايد‬ ‫از تلفات ماهی��ان گرمابی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫سهراب عاقبتی سرپرست دامپزشکی گیالن‬ ‫با بيان اين كه دامپزش��کی اين استان براي‬ ‫جلوگیری از تلفات ماهیان گرمابی در دوره‬ ‫پرورش نسبت به تشریح مراحل آماده سازی‬ ‫استخرهای پرورشی اقدام کرده گفت‪:‬تخلیه‬ ‫و پاکس��ازی استخرها از دیگر اقدامات براي‬ ‫جلوگیری ازتلفات ماهیان گرمابی است‪.‬‬

‫گیالن‬

‫براساس نقش��ه‌هاي پيش‌يابي سازمان‬ ‫هواشناس��ي‪ ،‬امروز (يكش��نبه) ع�لاوه بر‬ ‫نوار ش��مالي‪ ،‬در بخش‌هايي از ش��رق نيز‬ ‫بارش‌هاي پراكنده رخ مي‌دهد و دوشنبه‬ ‫ش در نواحي ذكر شده افزوده‬ ‫بر ميزان بار ‌‬ ‫مي‌شود‪ .‬شدت بارش در اين روز در شمال‬ ‫خراسان رضوي است‪ .‬ضمن اين‌كه در اين‬ ‫روز وزش باد در ش��مال شرق و دامنه‌هاي‬ ‫مرك��زي و ش��رقي الب��رز قاب��ل مالحظه‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬از طرفي در اي��ن مدت در‬ ‫برخي نقاط اس��تان‌هاي واق��ع در جنوب‬ ‫غرب و غرب كش��ور ه��م پديده باد و گرد‬ ‫و خاك پيش‌بيني مي‌شود‪ .‬همچنين امروز‬ ‫بخش‌هاي ش��رقي خليج‌فارس مواج است‬ ‫و ف��ردا روند افزايش نس��بي دما در غالب‬ ‫مناطق كشور پيش‌بيني مي‌شود‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عمليات برداش��ت و تحويل گندم كش��اورزان گلس��تان به مراكز‬ ‫گرگان‪ -‬خبرنگار‬ ‫خريد اين اس��تان ش��روع شد‪ .‬با توجه به سطح زيركشت ‪ ۳۵۷‬هزار هكتاري گندم در گلستان‪،‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود‪ ،‬يك ميليون و يك صد هزار تن محصول از مزارع اين استان برداشت شود كه‬ ‫رتبه برتر كش��وري در توليد اين محصول استراتژيك است‪ .‬فراهم شدن شرايط مساعد‌جوي به‬ ‫منظور برداشت گندم از سطح مزارع به‌ويژه در شرق اين استان‪ ،‬باعث شد‪ ،‬تا كشاورزان منطقه‬ ‫گنب��دكاووس نس��بت به اين امر اقدام كرده و محموله‌هاي خ��ود را تحويل مراكز خريد دهند‪.‬‬ ‫‪۷۰‬مركز خريد در بخش دولتي‪ ،‬تعاوني و خصوصي به منظور تحويل گندم در اين استان در نظر‬ ‫گرفته شده تا كشاورزان در تحويل محصول خود‪ ،‬با كوچك‌ترين مشكل احتمالي برخورد نكنند‪.‬‬ ‫دولت قيمت خريد محصول گندم كش��اورزان را امسال كيلويي ‪ ۷۲۰‬تومان تعيين كرده است‪.‬‬

‫پااليشگاه زنجان‬ ‫در‌آستانه‌كلنگزني‬ ‫بر اساس اعالم وزارت نفت‪،‬ساخت پااليشگاه‬ ‫در اس��تان زنجان نهايي شده و بزودي عمليات‬ ‫اجرايي آن ش��روع مي‏ش��ود‪ .‬محمد رئوفي‏نژاد‬ ‫استاندار زنجان با اعالم اين كه پااليشگاه نفت‬ ‫استان زنجان در قالب طرح مهر ماندگار ساخته‬ ‫مي‌شود‪ ،‬ابراز اميدواري كرد‪ ،‬اين طرح‏ها در زمان‬ ‫معين آماده بهره‪‎‬برداري شود‪.‬رئوفي‏نژاد با بيان‬ ‫اين كه ‪ 230‬طرح استان زنجان شامل طرح‏هاي‬ ‫اقتصادي مي‏شود‪ ،‬يادآور شد‪ :‬اين طرح‏ها ‪ 3‬هزار‬ ‫فرصت شغلي درمنطقه ايجاد مي‏كند‪.‬‬

‫نبود بسته‌بندي مناسب‬ ‫مع��اون ام��ور دام جهاد كش��اورزي كهگيلويه و‬ ‫بويراحمد نبود بس��ته‌بندي مناس��ب را از مهمترين‬ ‫موانع و مش��كالت توليد عس��ل در اين استان ذكر‬ ‫كرد و گفت‪ :‬عس��ل اين اس��تان از نظر كيفيت جزو‬ ‫بهترين عسل‌هاي كشور است‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬س��االنه ‪ ۶۰۰‬تن عس��ل مرغوب‬ ‫در مناط��ق سردس��يري و گرمس��يري كهگيلويه و‬ ‫بويراحمد توس��ط يك ه��زار و ‪ ۵۰۰‬زنبوردار توليد‬ ‫مي‌ش��ود كه ‪ ۲۲۰‬تن آن به خارج از اس��تان ارسال‬ ‫مي‌شود‪ .‬با اين حال با توجه به وجود شرايط اقليمي‪،‬‬ ‫مراتع و جنگل‌هاي فراوان و گياهان دارويي مختلف‬ ‫در اين اس��تان‪ ،‬ميزان عس��ل توليدي كم اس��ت و‬ ‫استان در اين زمينه رتبه ‪ ۱۵‬كشور را دارد‪.‬‬ ‫نعمتي بر ضرورت آموزش‌هاي بيش��تر در زمينه‬ ‫تولي��د عس��ل و همچنين توج��ه به بس��ته بندي‬ ‫محصول تاكيد كرد‪.‬‬ ‫كيهان ايماني رئيس اتحاديه زنبورداران اس��تان‬ ‫ه��م وجود دكل‌ه��اي مخابراتي در محل اس��تقرار‬ ‫كندوه��اي عس��ل را از ديگر مش��كالت زنبورداران‬ ‫عنوان كرد و گفت‪ :‬يك��ي از عوامل كاهش عملكرد‬ ‫كندوهاي توليد عس��ل‪ ،‬امواج راديويي و مخابراتي‬ ‫اين دكل‌هاس��ت كه باعث گم شدن راه زنبورها در‬ ‫مس��ير بازگشت به كندو شده اس��ت‪ .‬وي خواستار‬ ‫حمايت و رفع مشكالت توليدكنندگان عسل در اين‬ ‫استان از سوي مسئوالن مربوطه شد‪.‬‬

‫استقرار کندوها‬ ‫در نزدیکی منابع شهد‬ ‫کندوه��ا را باید در مناطقی قرار داد که‬ ‫زنبورها به منابع شهد طبیعی‪ ،‬عسلک و دانه‬ ‫گرده گیاهان دارای شرایط استاندارد و مواد‬ ‫غذاییموردنیازخوددسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫غفور عبداللهی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات دامی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از بازدارنده‌های مصنوعی‬ ‫ش��یمیایی زنبورها در زمان برداشت عسل‬ ‫ممنوع است‪ .‬سالمت و رفاه کندو و زنبورها‬ ‫باید با رعایت اصول بهداش��تی و عملیات‬ ‫مدیریتی مناسب تامین شود‪.‬‬

‫آذربایجان شرقی‬

‫بارندگي در شمال و گرد و خاك‬ ‫در غرب كشور‬

‫ایران زمین‬

‫خــــريد تضميني گنـــدم گلستـــان‬

‫‪ 100‬هزار كندوی عسل در اين منطقه فعال است‬

‫ایران در ایران‬ ‫برداشت ‪ ۳۶‬هزار تن برگ سبز‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫برداشت ‪ 2‬برابري‬ ‫عسل بهاره‬ ‫ب��ا پاي��ان مرحله نخس��ت برداش��ت‬ ‫عس��ل بهاره در چهارمح��ال و بختياري‬ ‫كه افزايش ‪ 2‬برابري در مقايس��ه با سال‬ ‫گذشته داش��ت‪ ،‬مرحله دوم برداشت آن‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫برزو هيبتي��ان‪ ،‬معاون بهبود توليدات‬ ‫دام��ي جهاد کش��اورزي چه��ار محال و‬ ‫بختياري از استقرار کندوهاي زنبور عسل‬ ‫در شهرستان‌هاي کوهرنگ و لردگان خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬در مرحله نخس��ت برداشت‬ ‫عسل بهاره ‪ 500‬تن عسل در اين استان‬ ‫برداشت شد‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد عس��ل توليدي اس��تان در‬ ‫اس��تان‌هاي همج��وار به‌وي��ژه اصفهان‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬ف��ارس و تهران ب��ه فروش‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬ ‫‪ 170‬هزار کندوي عسل در اين استان‬ ‫وجود دارد و هزار نفر به حرفه زنبورداري‬ ‫مش��غولند‪ .‬مرحله دوم برداش��ت عس��ل‬ ‫بهاره تا اواخر تيرماه ادامه دارد‪.‬‬

‫قول همکاری وزیر برای حل‬ ‫مشکالت شهرک جهاد‬

‫كاهش ‪ 19/2‬درصدي‬ ‫حوادث ناشي از كار‬

‫علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای‬ ‫حل مشکالت شهرک جهاد زاهدان قول‬ ‫همکاری داد‪ .‬نیکزاد در حاش��یه ديدار از‬ ‫شهرک جهاد زاهدان ‪ ،‬با اشاره به بازدید‬ ‫قبلی‌ خود از این ش��هرک ‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته این منطقه مش��کل شهرسازی‬ ‫داش��ت که این مش��کل حل شده است‪.‬‬ ‫در گام نخست مس��جد این شهرک باید‬ ‫کامل ش��ود و اعتباری ب��رای آن در نظر‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬

‫حوادث ناشي از كار در استان اصفهان سال‬ ‫گذشته ‪ 19/2‬درصد كاهش يافته است‪.‬‬ ‫علي س��ليمانپورمديركل پزش��كي قانوني‬ ‫اصفهان در مورد حوادث ناشي از كار اظهار كرد‪:‬‬ ‫بخش��ي از مراجعه‌كنندگان به پزشكي قانوني‬ ‫افرادي هس��تند كه بر اثر حوادث ناشي از كار‬ ‫مصدوم ش��ده و يا فوت كرده‌اند‪.‬سال گذشته‬ ‫‪ 143‬نفر در استان اصفهان بر اثر حوادث ناشي‬ ‫از كار جان خود را از دست دادند‪ ،‬در حالي كه‬ ‫اين رقم در سال قبل از آن ‪ 177‬نفر بود‪.‬‬

‫نمايش تاریخچه زندگی‬ ‫ارامنه در ایران‬

‫گروه ای�ران زمین تاریخچه زندگی‬ ‫ارامنه آذربایجان‌ش��رقی با ارائه اشیایی از‬ ‫دوره‌ه��ای مختلف تاریخی در قالب موزه‬ ‫ارامنه به نمایش درمی‌آید‪.‬‬ ‫تراب محمدی مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی وگردشگری آذربایجان‌شرقی‬ ‫با اش��اره به جلسات مش��ترک با نمایندگان‬ ‫شورای خلیفه‌گری اين استان برای راه‌اندازی‬ ‫این موزه اف��زود‪ :‬با توافق��ات صورت‌گرفته‪،‬‬ ‫مجموعه آثار تاریخ��ی ارامنه که تاکنون در‬ ‫داخل یکی از کلیس��اهای تبری��ز نگهداری‬ ‫می‌ش��د به مدرس��ه اس��دی تبریز منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬محمدی تصریح کرد‪ :‬اين مدرسه‬ ‫که از مدارس ارامنه به شمار می‌رود‪ ،‬با قدمت‬ ‫‪ 115‬س��اله از ابنیه تاریخی و قابل توجه اين‬ ‫استان محسوب می‌شود‪ .‬انواع کتب تاریخی‬ ‫ارامنه‪ ،‬صندلی اسقف‪ ،‬مبلمان قدیمی‪ ،‬اشیای‬ ‫متنوع فلزی و کاغذی‪ ،‬نقاشی‌های روی بوم و‬ ‫با رنگ و روغن از دوره‌های مختلف تاریخی‬ ‫بخشی از این آثار را تشکیل می‌دهد‪.‬اغلب این‬ ‫اشیا داشته‌های تاریخی و قدیمی خانواده‌های‬ ‫ارامنه اس��ت که ب��رای نمای��ش عمومی و‬ ‫موزه‌ای اهدا ش��د‌ه است‪ .‬براساس اعالم نظر‬ ‫کارشناسان‪ ،‬قدیمی‌ترین شیء این مجموعه‬ ‫‪ 500‬سال قدمت دارد‪.‬‬

‫پرده نقره‌ای‬ ‫راه‌اندازی دوباره‬ ‫تک سینمای طبس‬ ‫گروه«ايران زمين» س��ینما ستاره‬ ‫کویر طبس تنها سینماي اين شهرستان‪،‬‬ ‫دوباره راه‌اندازی می‌‌شود‪.‬‬ ‫س��ید عبدالرحیم رحیم��ی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی طبس اعالم کرد‪:‬‬ ‫طبس از معدود شهرس��تان‌های خراس��ان‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬چندي��ن س��ال اس��ت ک��ه دارای‬ ‫سینماس��ت‪ ،‬ام��ا به علل مختل��ف از جمله‬ ‫استهالک ساختمان و فرسوده شدن وسایل‬ ‫و امکانات داخلی تعطیل شده است‪ .‬با وجود‬ ‫مراجع��ه و معرفی دس��ت ك��م ‪ 5‬متقاضی‬ ‫جهت راه‌اندازی مجدد س��ینما به دلیل عدم‬ ‫ریسک‌پذیری و هزینه‌های بسیار باال و ناتواني‬ ‫در تامین هزینه‪ ،‬این امر محقق نش��ده بود‪.‬‬ ‫رحیمی با اشاره به الحاق طبس به خراسان‬ ‫جنوبی عنوان کرد‪ :‬پس از الحاق شهرستان‬ ‫یک��ی از مطالب��ات زیربنایی ما از خراس��ان‬ ‫جنوبی احیای س��ینما بوده است به همین‬ ‫منظور در سفر معاون هنری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به طبس و‬ ‫دیدار با شهردار طبس و بازدید از محل سینما‬ ‫مقرر شد‪ ،‬پس از بازدید کارشناسان معاونت‬ ‫سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪50‬‬ ‫درصد هزینه‌ها را به صورت بالعوض از سوي‬ ‫این وزارتخانه و با پیگیری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اسالمی خراس��ان جنوبی تامین و‬ ‫‪ 50‬درصد دیگر از طریق شهرداری طبس با‬ ‫همکاری بخش خصوصی تامین شود‪.‬‬

‫محیط زیست‬

‫تجهیز ‪ 5‬پاسگاه محیطبانی‬ ‫انزلی به دوربین‌های پایش‬

‫گروه«اي�ران زمين» ب��ه دنبال اجرای‬ ‫طرح مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی‪ ،‬عملیات‬ ‫الیروبی و برداش��ت رسوبات پهنه اين تاالب‬ ‫‪ 50‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫امیرعبدوس مدیرکل حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت گی�لان با بی��ان این ک��ه پایش‬ ‫اکولوژیک ت��االب انزلی یکی از محورهای‬ ‫طرح مدیریت اين تاالب محسوب می‌شود‬ ‫گفت‪ :‬در راستای اجرای این طرح‪ ،‬ایستگاه‬ ‫پایش آنالین تاالب انزلی در مصب تاالب‬ ‫راه‌ان��دازی ش��ده و هم اکن��ون ‪ ٩‬پارامتر‬ ‫فیزیک��ی و ش��یمیایی تاالب ب��ه صورت‬ ‫ب سایت این اداره‌کل نمایش‬ ‫آنالین روی و ‌‬ ‫داده می‌ش��ود‪ .‬گفتن��ي اس��ت‪ ،‬تمامی‪5‬‬ ‫پاس��گاه محیطبانی تاالب انزلی مجهز به‬ ‫دوربین‌های پایش تاالب شدند‪.‬‬


‫خلق حماسه سياسي «امنيت پايدار» را به دنبال خواهد داشت‬ ‫سردار سيدمسعود جزايري معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح با‬ ‫برشماري تحرکات و تالش‌هاي توطئه‌آميز دشمن در جلوگيري از رقم خوردن حماسه سياسي‬ ‫در عرصه انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬يکي از راهبردهاي دشمن‪،‬‬ ‫کاهش سطح مشارکت در انتخابات ايران و تبديل اين فرصت ارزشمند به تهديد است‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات و رأي آگاهانه و هوشمندانه آنان به کانديداي‬ ‫اصلح و سپردن زمام امور کشور به فردي اليق و توانمند و برخوردار از روحيه استکبارستيزي‬ ‫و ايستادگي در مقابل جبهه معاندان‪ ،‬مسلم ًا پشتوانه‌اي براي اقتدار و امنيت ملي و عاملي‬ ‫براي ناکامي راهبرد دشمن در توقف و اختالل روند پيشرفت و تعالي کشور‪ ،‬به شمار مي‌رود‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5381‬‬ ‫یکشنبـه‬ ‫‪ 12‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 22‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 2‬ژوئن ‪2013‬‬

‫انتخابات در جمهوري اسالمي بازنده ندارد‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫س��يدصولت مرتضوي دبير ستاد انتخابات كشور روزگذشته در نشست فرمانداران سراسر‬ ‫كش��ور ب��ا تاكيد بر اين‌كه «در اين برهه تاريخي‪ ،‬مهمترين رس��الت م��ا‪ ،‬تاكيد بر افزايش‬ ‫مشاركت است»‪ ،‬گفت‪ :‬مشاركت و حضور گسترده مردم يكي از راه‌هاي اندازه‌گيري رضايت‬ ‫مردم از كليت نظام است و براي مانور دشمن مي‌تواند بيت‌الغزلي محسوب شود و اگر ما‬ ‫دست به دست هم دهيم و از ظرفيت‌ها استفاده كنيم‪ ،‬مشاركت مردم گسترده خواهد شد‪.‬‬ ‫دبير ستاد انتخابات كشور اضافه كرد‪ :‬بايد به زبان مردم صحبت و در بين آنان حضور پيدا‬ ‫كرد‪ .‬مرتضوي خطاب به فرمانداران گفت‪ :‬دعوت شما و ما بايد صرف ًا دعوت به مشاركت باشد‬ ‫و نتيجه مسابقه انتخابات نيز برد ‪ -‬برد است‪ .‬انتخابات در جمهوري اسالمي بازنده ندارد‪.‬‬

‫نشست اقتصادي كانديداها را بررسي مي‌كند‬

‫خبر‬

‫فعالیت ستادهاي انتخاباتي پورمحمدي‬ ‫به نفع واليتي‬

‫به گزارش باشگاه خبرنگاران كليه‬ ‫س��تادهاي انتخاباتي حجت‌االسالم‬ ‫«پور‌محم��دي» رئي��س س��ازمان‬ ‫بازرس��ي كل كش��ور و عضو جامعه‬ ‫روحانيت مبارز ك��ه پيش از حضور‬ ‫ت جمهوري‬ ‫در عرصه انتخابات رياس ‌‬ ‫از اين صحنه كنار كشيد‪ ،‬در اختيار‬ ‫«علي‌اكبر واليتي» قرار گرفت‪.‬‬ ‫شايان ذكر است‪ ،‬در حال حاضر ستادهاي پورمحمدي ‪ 2‬روز است‬ ‫كه فعاليت‌ه��اي خود را براي علي‌اكبر واليتي نام��زد يازدهمين دوره‬ ‫انتخابات رياست‌جمهوري در عرصه انتخابات آغاز كرده است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت‪ ،‬پيش از اين حزب مؤتلفه اسالمي در بيانيه‌اي تمام‬ ‫ستاد‌هاي انتخاباتي خود را كه به منظور حمايت از «يحيي آل اسحاق»‬ ‫تشكيل شده بود‪ ،‬در اختيار علي‌اكبر واليتي قرار داد‪.‬‬

‫برگزاري كارناوال‌هاي انتخاباتي ممنوع‬ ‫است‬

‫س��ردار رحيمي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در‬ ‫نشس��ت خبري ديروز خود در پاسخ به س��والي در خصوص طرح‌هاي‬ ‫ترافيكي ويژه انتخابات گفت‪ :‬پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ‬ ‫در جهت رواني ترافيك پايتخت نسبت به اجراي طرح ويژه ترافيكي در‬ ‫اطراف ستادهاي اصلي نامزدهاي رياست جمهوري و متوليان برگزاري‬ ‫انتخابات ش��امل وزارت كشور و فرمانداري تهران‪ ،‬شهرري و شميرانات‬ ‫اقدام مي‌كند‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬برابر قانون برگزاري هرگونه كارناوال تبليغاتي ممنوع‬ ‫ب��وده و قطعاً پليس با هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد مي‌كند اما‬ ‫خوش��بختانه هيچ مش��كل خاصي كه مغاير ضوابط باشد در خصوص‬ ‫نامزدهاي رياست جمهوري در پايتخت گزارش نشده است‪.‬‬

‫نشست‌هاي جامعه مدرسين براي معرفي‬ ‫يك كانديدا ادامه دارد‬

‫عضو جامعه مدرسين حوزه علميه‬ ‫قم از تداوم جلسات اين جامعه براي‬ ‫تفاه��م و معرفي ي��ك كانديدا براي‬ ‫يازدهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري به عنوان مصداق خبر داد‪.‬‬ ‫آي��ت‌اهلل حس��ن ممدوح��ي روز‬ ‫گاذش��ته در گفت‌وگو با ايرنا افزود‪:‬‬ ‫مباحث جلس��ات جامع��ه همچنان‬ ‫ادامه دارد و اعضا هنوز به جمعبندي براي معرفي يك نفر نرسيده‌اند‪.‬‬

‫گاردين هم ادعاي حسن روحاني را رد كرد‬

‫روزنام��ه گاردي��ن چاپ انگليس ك��ه در مقاله‌اي به بررس��ي وضع‬ ‫نامزدهاي انتخاباتي رياست‌جمهوري ايران پرداخته است از فعاليت‌هاي‬ ‫هسته‌اي حسن روحاني طي سال‌هاي ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰۵‬پرده برداشت‪.‬‬ ‫روزنامه انگليس��ي گاردين در مقاله خود از حسن روحاني به‌عنوان‬ ‫اصالح‌طلب‌ترين نامزد اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري نام مي‌‌برد‬ ‫و در اعترافي جالب‪ ،‬يادآور مي‌‌ش��ود وي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ ۲۰۰۳‬ت��ا ‪ ۲۰۰۵‬تعليق كرده اس��ت‪« ،‬در ميان ‪ 3‬نامزد‬ ‫ي كه ش��ايد تمايالت اصالح‌طلبانه داش��ته باشد‪ ،‬حسن‬ ‫باقي‌‌مانده فرد ‌‬ ‫ي ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪۲۰۰۵‬‬ ‫ي است‪ .‬او مذاكره‌كننده ارشد ايران در سال‌ها ‌‬ ‫روحان ‌‬ ‫ي اورانيوم را تعليق كرد‪ .‬در آن برهه‪ ،‬ايران‬ ‫بود كه در آن زمان غني‌‌ساز ‌‬ ‫ي نزديك‬ ‫بيش از هميشه‪ ،‬از زمان انقالب سال ‪ ۱۳۵۷‬به توافق هسته‌ا ‌‬ ‫ي در داخل ش��ديدا ً با انتقاد روبه‌رو ش��د و او را متهم به‬ ‫ش��د اما روحان ‌‬ ‫فداكردن منافع كشور كردند‪».‬‬ ‫اين مقاله گاردين در حالي به چاپ رسيده است كه حسن روحاني‬ ‫نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت‌جمهوري در يكي از برنامه‌هاي‬ ‫تبليغي خود‪ ،‬تعليق فعاليت‌هاي هس��ته‌اي ايران در زمان مديريتش را‬ ‫دروغي بيش ندانسته بود‪.‬‬

‫ضرغامي ايرادات مناظره‌ها را پذيرفت‬

‫نماين��ده ش��وراي نظ��ارت در‬ ‫کميس��يون تبليغات انتخاباتي با‬ ‫بي��ان اينکه بعد از پاي��ان مناظره‬ ‫روز جمع��ه گفت‌وگوي مفصلي با‬ ‫رئيس سازمان صداو سيما داشتيم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ايرادات و اش��کاالت کار به‬ ‫آقاي ضرغامي گفته شد و قرار شد‬ ‫براي برنامه بعدي نظر نمايندگان‬

‫کانديداها گرفته شود‪.‬‬ ‫سيدرمضان شجاعي کياس��ري در گفت‌وگو با مهر‪ ،‬درخصوص‬ ‫ش��يوه برگزاري نخس��تين مناظره تلويزيوني ‪ 8‬کانديداي رياست‬ ‫جمهوري که جمعه ش��ب از ش��بکه اول س��يما پخش شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما به عنوان کميسيون تبليغات انتخاباتي نقشي در طراحي‬ ‫اين برنامه نداشتيم و حتي يک ساعت قبل از آغاز برنامه متوجه اين‬ ‫شيوه برگزاري شديم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اين در حالي است که مکررا ً درخواست کرده بوديم که‬ ‫به ما شيوه برگزاري را اعالم کنند حتي اسامي مجري‌ها را هم به ما‬ ‫نگفتند و ما از طريق پيامک متوجه شديم‪.‬‬ ‫نماينده ش��وراي نظ��ارت در کميس��يون تبليغ��ات انتخاباتي‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬زماني که آقاي ضرغامي براي کانديداها ش��يوه‬ ‫برگزاري مناظره‌ه��ا را توضيح داد متوجه روند برگزاري ش��ديم و‬ ‫همان زمان‪ ،‬کانديداها هم به اين شيوه اعتراض کردند‪.‬‬ ‫کياس��ري گفت‪ :‬پ��س از پايان مناظره‪ ،‬جلس��ه مفصلي با آقاي‬ ‫ضرغامي داش��تيم و ايرادات و اش��کاالت کار به وي گفته ش��د و از‬ ‫آقاي ضرغامي خواستيم تا تجديد نظري در برنامه بعدي مناظره‌ها‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬ما به لحاظ محتوايي نمي‌توانيم ورود پيدا کنيم و‬ ‫صرفاً درخصوص تبليغات نظارت داريم و ش��کل و ساختار برنامه‌ها‬ ‫مربوط به خود صداوس��يما اس��ت‪ .‬اما قرار ش��د صداوس��يما براي‬ ‫برنامه‌ه��اي بعدي نظر نمايندگان کانديداها را بگيرد‪ .‬البته اگر با ما‬ ‫هم مشورتي داشته باشند نظرات خود را به آنان ارائه خواهيم داد‪.‬‬ ‫نماينده ش��وراي نظ��ارت در کميس��يون تبليغ��ات انتخاباتي‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬يکي از مواردي که در گفت‌وگو با آقاي ضرغامي‬ ‫مطرح ش��د ايرادات بخش دوم مناظره بود‪ .‬اين شکل از مناظره که‬ ‫کانديدا بايد پاسخ بلي و خير بدهد مناسب نبود و تاكيد شد بايد به‬ ‫کانديدا فرصت داده مي‌شد تا استدالل و توضيح خود را بيان کند‪.‬‬ ‫همچنين خواسته شد تا در بخش تصاوير هم تغييراتي داده شود‪.‬‬ ‫کياسري گفت‪ :‬آقاي ضرغامي هم وجود اين ايرادات را پذيرفت‪.‬‬

‫مناظره ضد حماسه‬

‫گروه سياسي‬ ‫مناظره در لغت به معني با هم نظر كردن‪،‬‬ ‫يعني فكر كردن در حقيقت و ماهيت چيزي‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع به مجادله و نزاع با همديگر و‬ ‫بحث ب��ا يكديگر در حقيقت و ماهيت چيزي‬ ‫مناظ��ره گوين��د‪ .‬اين هم��ان مطالبه عمومي‬ ‫اس��ت كه مردم از اين ن��وع برنامه‌ها در صدا‬ ‫و س��يما دارند‪ .‬نخس��تين مناظ��ره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري يازدهم كه ‪ 4‬ساعت مردم‬ ‫را پاي تلويزيون نش��اند اگرچه در قسمت دوم‬ ‫لبخندهاي مكرر روي ل��ب مردم آورد اما اين‬ ‫خنده‌ه��ا كوتاه بود و اندك ان��دك مردم را به‬ ‫فكر فرو برد‪ .‬آيا اين مكانيزم برگزاري مناظره‬ ‫شايس��ته انتخابات رياس��ت جمه��وري بود؟‬ ‫آي��ا مناظره به معناي واقعي برگزار ش��د؟ آيا‬ ‫نامزده��اي انتخاباتي به غي��ر از انتقاد از وضع‬ ‫موجود برنامه و ايده‌اي هم داشتند كه در مورد‬ ‫آن بحث شود؟ آيا با اين نوع برنامه‌ريزي رسانه‬ ‫ملي‪ ،‬حماسه سياسي رقم مي‌خورد؟ و سؤاالت‬ ‫زي��اد ديگري كه مدام ذهن هر مخاطبي را به‬ ‫خود مش��غول مي‌كرد‪ .‬همين س��ؤاالت باعث‬ ‫ش��ده بيش از ‪ 90‬درصد شركت‌كنندگان در‬ ‫نظرسنجي خبرگزاري دانشجويان كه ‪ 20‬هزار‬ ‫نف��ر تا لحظه تنظيم اين خبر در آن ش��ركت‬ ‫كرده‌اند در پاس��خ به اين سؤال كه آيا شما با‬ ‫عملكرد صداوسيما در نحوه برگزاري مناظره ‪8‬‬ ‫نامزد رياست جمهوري موافقيد؟ جواب بدهند‪:‬‬ ‫«خير»‬ ‫نوعي مهندس�ي توهين‌آميز به شعور‬ ‫مردم در حال وقوع است‬ ‫البته نكته جال��ب مناظره‌ها مدل اعتراض‬ ‫خود نامزدها به اش��كاالت نح��وه برگزاري اين‬ ‫برنام��ه بود‪ ،‬تنها تعداد مع��دودي از نامزدها به‬ ‫برگ��زاري اين ن��وع مناظره اعت��راض كردند و‬ ‫اكثريت نامزدها با آرامش و بدون هيچ ناراحتي‬ ‫از مكانيزم برگزاري و ديگر ايرادات مناظره عبور‬ ‫كرده و نشان دادند عالقه‌مند هستند زمان به هر‬ ‫صورتي بگذرد! مجيد اميدي شهركي كارشناس‬ ‫رسانه‌اي و سياسي و مديرعامل خبرگزاري ايرنا‬ ‫تو‌گو با‬ ‫در گف ‌‬ ‫درب��اره مناظره اقتصادي‬ ‫نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري يازدهم‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬احساس مي‌شود برخي از ترس‬ ‫ايجاد يك رويه خاص يا ت��رس از آزادي عمل‬ ‫نامزده��اي انتخاباتي به مصلحت پناه مي‌برند‪.‬‬ ‫يعني يك نوع مهندس��ي در حال وقوع اس��ت‬ ‫كه بيشتر توهين به شعور مردم است‪ .‬شما اگر‬ ‫از مردم يك نظرسنجي كنيد شايد بهتر باشد‬ ‫تا از كس��اني كه در حوزه‌هاي رسانه‌اي فعاليت‬ ‫مي‌كنند و براي اين كه بفهميم به كجا مي‌رويم‬ ‫بهترين راه‪ ،‬مراجعه به مردم است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫نامزده�ا با پذيرش نوع مناظره س�طح‬ ‫رياست جمهوري را تنزل دادند‬ ‫مدير عامل خبرگ��زاري ايرنا تصريح كرد‪:‬‬ ‫ش��ايد برخي نظرات ما را برنتابند و احساس‬ ‫كنند كه بدبينانه است‪ .‬در حالي كه ما رقيب‬ ‫هيچ نهاد و دستگاه و رسانه‌اي نيستيم ولي نوع‬ ‫اتفاقي كه در اقدام صدا و سيما افتاد شايسته‬ ‫مردم ايران نبود‪ .‬امي��دي افزود‪ :‬پذيرش خود‬ ‫نامزدها هم خيلي مهم است‪ ،‬نامزدها با پذيرش‬ ‫اين نوع مناظره سطح نامزدي رياست‌جمهوري‬ ‫را به ش��دت تنزل دادند و متعاقب آن ش��أن‬ ‫مل��ت ايران كه م��ورد قض��اوت جهانيان قرار‬ ‫دارد و امروزه ب��ه فرموده مقام معظم رهبري‬ ‫تاثيرگذاري انتخابات ايران بين‌المللي است با‬ ‫چنين مناظره‌اي زير س��وال رفت‪ .‬وي با بيان‬ ‫اين‌كه اين نوع برنامه تلويزيوني محصور شده‬ ‫در گره‌هاي كوري بود كه به چشم نامزدها آمده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه مانور آقايان روي انتقاد از‬ ‫مسائل داخلي بود كه خود مردم مي‌دانند منشأ‬ ‫اين مانور چيس��ت؟ چرا كه مردم ما مسائل را‬ ‫دقيق بررس��ي و قضاوت مي‌كنن��د‪ .‬مردم در‬ ‫نظرس��نجي‌ها بيش��ترين اثرات فعلي اقتصاد‬ ‫كشور را از فشارهاي دشمنان دانسته‌اند البته‬ ‫مشكالت داخلي هم وجود دارد كه بخشي از‬ ‫آن‌ه��ا همراهي عده‌اي در داخل با دش��منان‬ ‫خارجي ملت ايران است‪.‬‬ ‫بيشتر مالحظه بود تا مناظره‬ ‫مديرعام��ل خبرگ��زاري ايرنا ب��ا تاكيد بر‬ ‫اين‌كه در اين ‪ 4‬س��اعت بيشتر مالحظه شد‬ ‫تا مناظره‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همه نامزدها مالحظه‬ ‫همديگر را مي‌كردند كه خداي ناكرده اتفاقي‬ ‫نيفتد كه فردي مورد چالش قرار گيرد‪ ،‬در اين‬ ‫‪ 4‬س��اعت راه حل يا ايده براي حل مشكالتي‬ ‫كه مطرح شد نديديم‪ .‬اميدي با اشاره به اين‌كه‬ ‫متاس��فانه نامزدها تمام شاخص‌هاي مثبت را‬ ‫تنها به قيمت به دست آوردن آراي بخشي از‬ ‫جامعه با بي‌انصافي به چالش كشيدند در حالي‬

‫كه هيچ برنامه و ايده‌‌اي هم ارائه نكردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در همي��ن حال نامزدها در اين برنامه در حق‬ ‫هم منصف بودند و كمتر به ايده‌هاي شخصي‪،‬‬ ‫گروهي‪ ،‬حزبي و برنامه‌هاي آتي پرداخته شد‪.‬‬ ‫انتقادات ‪ 8‬كانديداي رياست جمهوري‬ ‫به مناظره ها‬ ‫در اين ح��ال نظر كانديداه��اي انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري يازدهم هم قابل مالحظه‬ ‫است‪ ،‬حس��ن روحاني ضمن اين‌كه حضورش‬ ‫در مناظره‌ه��اي تلويزيون��ي بع��دي را منوط‬ ‫به تغيير ش��كل برگ��زاري آن نم��ود‌‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مناظره ديروز وسيله تمس��خر در رسانه‌هاي‬ ‫بيگانه شد و هش��ت كانديدا را زير سوال برد‪،‬‬ ‫«رس��ان ‌ه ميلي» بايد به «رسانه ملي» تبديل‬ ‫ش��ود‪ .‬غالمعلي حداد عادل نيز با بيان اين‌كه‬ ‫بايد متوجه نگراني صدا و سيما باشيم‪‌،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه نامزدها در اين مناظره در‌صدد‬ ‫تخريب يكديگر برنيامدند و مناظره در فضايي‬ ‫صميمي برگزار ش��د‪ .‬محمدرضا عارف هم كه‬ ‫هنگام اجراي برنامه ب��ه نوع برگزاري مناظره‬ ‫انتقاد جدي كرده بود‪‌،‬اظهار داشت‪ :‬بايد درباره‬ ‫نحوه برگ��زاري مناظره‌ها ضمن مش��ورت با‬ ‫نامزدها از ديدگاه‌هاي آن‌ها هم استفاده شود‪.‬‬ ‫س��عيد جليلي نيز تصريح ك��رد‪ :‬مناظره بايد‬ ‫به‌گونه‌اي باش��د كه مردم بتوانند در پايان آن‬ ‫به انتخاب اصلح برس��ند و اين مناظره‌ها بايد‬ ‫از نظر ش��كلي و س��اختاري بازنگري ش��ود‪.‬‬ ‫علي اكبر واليتي نيز ب��ا بيان اين‌كه بازنگري‬ ‫در س��اختار برنامه مي‌توان��د به انتخاب اصلح‬ ‫كمك كند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نامزدها فرصت بيشتري‬ ‫براي بيان ديدگاه هايش��ان داشته باشند بهتر‬ ‫است‪ .‬سيدمحمد غرضي نيز با بيان اين‌كه به‬ ‫لحاظ فني مناظ��ره خوب بود‪ ،‬مدت برگزاري‬ ‫مناظره را طوالني خواند وآن را موجب خسته‬ ‫شدن مخاطب دانست‪ .‬محمد باقر قاليباف بر‬ ‫تخصصي و جدي‌تر شدن بحث‌ها تاكيد كرد و‬ ‫گفت‪ :‬فضاي صميم��ي بر مناظره حاكم بود‪.‬‬

‫كار ائتالف ‪ 2+1‬به جاي باريك كشيد!‬

‫وي پيش��نهاد داد زمان اختصاص داده شده به‬ ‫نامزدها بيشتر شود‪ .‬محسن رضايي با بيان اين‌كه‬ ‫اين برنامه باعث شد تا حرف‌ها بريده بريده مطرح‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اين مناظره جس��ارت به‬ ‫ساحت ش��ريف مردم ايران بود و اگر اين‌طور‬ ‫باشد من شركت نمي‌كنم‪.‬‬ ‫ش�یوه مناظره موج�ب تحقیر نامزدها‬ ‫و به ضرر اقتدار ملی‬ ‫در همي��ن ح��ال برخ��ی از نماين��دگان‬ ‫مجلس هم به بيان نظرات خود درباره مناظره‬ ‫پرداختند‪ .‬احمد توكلي نماينده مردم تهران‬ ‫در مجلس ش��وراي اس�لامي در اي��ن باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اتخاذ روش‌هاي بچگانه متناس��ب‬ ‫با برنامه‌هاي تفريحي‪ ،‬خطايي اس��ت كه در‬ ‫كارنامه صدا و سيما ثبت شد‪ ،‬وي تصريح كرد‪:‬‬ ‫تعجب مي‌كنم چرا ‪ ۸‬نامزد رياست جمهوري‬ ‫با خروج از س��الن‪ ،‬وظيفه خود را در برابر اين‬ ‫رفتار نامناس��ب انج��ام ندادن��د! توكلي ادامه‬ ‫مي‌دهد‪ :‬ش��يوه مناظره به نوعي انتخاب شده‬ ‫بود كه موجب تحقير نامزدها و به ضرر اقتدار‬ ‫ملي و باعث كاهش س��رمايه اجتماعي ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين علي ايرانپ��ور نماينده مردم‬ ‫مباركه در مجلس گفت‪ :‬شيوه بله و خير جواب‬ ‫دادن نامزدهاي انتخابات در برنامه مناظره در‬ ‫ش��أن كانديداها و ملت اي��ران نبود و اختالف‬ ‫نظر كانديداها موجب پراكندگي بحث ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬البته جهت مثبت اين مناظره آش��نايي‬ ‫مردم ب��ا ديدگاه‌هاي كانديداه��اي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري بود‪.‬‬ ‫ش�يوه مناظرات تنور انتخابات را گرم‬ ‫نمي‌كند‬ ‫فوالدگر‪ ،‬رئيس كميسيون اصل ‪ 44‬مجلس‬ ‫نيز تصريح ك��رد‪ :‬اگر در بخش اول مناظره به‬ ‫كانديداها وقت بيشتري داد ‌ه‌مي‌شد‪ ،‬مفيدتر‬ ‫بود و بحث‌ها هم چالشي‌تر مي‌شد‪ ،‬همچنين‬ ‫سواالت تستي بخش دوم هم سواالت مناسبي‬ ‫نبودند و به جواب‌هاي تفصيلي نياز داشت‪.‬‬ ‫محمدحس��ن آصفري عضو كميس��يون‬ ‫امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد‬ ‫بر اين‌كه اين ش��يوه مناظ��رات تنور انتخابات‬ ‫را گرم نمي‌كند‪ ،‬گفت‪ :‬شيوه مناظراتي كه صدا‬ ‫و سيما برگزار كرد‪ ،‬آدم را ياد برنامه‌هاي تلويزيوني‬ ‫مرحوم منوچهر نوذري مي‌انداخت‪ ،‬مناظرات بدون‬ ‫كمك به مردم براي انتخاب نامزد خود‪ ،‬تنها وقت‬ ‫آنان را گرفت‪ .‬احمد بخشايش‪ ،‬نماينده مردم‬ ‫اردستان در مجلس نيز اظهار داشت‪ :‬اين شيوه‬ ‫مناظراتي كه صدا و س��يما براي كانديداها در‬ ‫نظر گرفته ش��ناخت كاملي از آن��ان به مردم‬ ‫ارائه نمي‌دهد و موجب حيرت بيش��تر مردم‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫از نظرات مردم در مورد مناظره نامزدهاي رياست جمهوري‪:‬‬

‫سرد و كسل كننده يا طنزگونه!‬

‫گروه سياسي‬ ‫با برگزاري نخس��تين جلس��ه مناظره ‪ 8‬نام��زد يازدهمين‬ ‫انتخابات رياست جمهوري و مطرح شدن برخي انتقادات نسبت‬ ‫به نحوه انجام اين مناظرات خبرنگار‬ ‫روز گذشته به ميان‬ ‫مردم رف��ت و از نظرات و انتقادات ش��هروندان در زمينه نحوه‬ ‫برگ��زاري مناظره‪ ،‬بحث‌هاي محتواي��ي نامزدها‪ ،‬ضعف و قوت‬ ‫برنامه‌ها و شعارهاي آنان سؤال پرسيد‪.‬‬ ‫حرف‌هايشان شعار است‬ ‫محمد كه ش��غل آزاد دارد در پاسخ به سؤال خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬رك بگويم‪ ،‬اين حرف‌ها را قبول ندارم‪ ،‬چون اين حرف‌ها‬ ‫شعار است و در همه زمان انتخابات حرف‌هاي قشنگي مي‌زنند‬ ‫و هم��ه را اميدوار مي‌كنند‪ ،‬اما وقتي رئيس‌جمهور مي‌ش��وند‬ ‫تمام حر