Iran 5376 1392-03-06

Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5376‬دوشنبه ‪ 6‬خرداد ‪ 16 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان‪:‬‬

‫جوان ایرانی‬

‫منشور کوروش‬ ‫وحیانی و اخالقی است‬

‫هدی بی غم‬ ‫جوان نمونه کارآفرین‬

‫هیچ جا میز را‬ ‫پیشکشنمی کنند‬ ‫از تمس��خر دوس��تان و‬ ‫فامي��ل ت��ا س��نگ‌اندازي‬ ‫برخي مسئوالن كه نه‌تنها حمايت نمي‌كردند‬ ‫بلك��ه كار را ب��ه تأخي��ر مي‌انداختن��د‪ .‬ولي‬ ‫ب��ا حماي��ت مادرم توانس��تم مش��كالت را‬ ‫پشت سر بگذارم‬ ‫هيچ جا ميز خالي نيست كه فارغ‌التحصيل‬ ‫شدي آن را به تو پيشكش كنند‪ .‬من نه پارتي‬ ‫داش��تم نه پول زيادي‪ .‬فق��ط با فكر و تالش‬ ‫و تحم��ل س��ختي‌ها توانس��تم كاري را كه‬ ‫مي‌خواه��م انجام دهم و ب��راي ديگران هم‬ ‫اشتغالزايي كنم‬

‫آيت‌اهلل عباسعلي سليماني‪ :‬وجود روحيه افراط و تفريط باعث شده برخي اقدامات خوب دولت‬ ‫ناديده گرفته شود و يا حتي به‌طور غيرمنصفانه مورد انتقاد قرار گيرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬

‫رئیس بانک مرکزی خبر داد‬

‫کاهش ‪ 57‬درصدی بدهی خارجی‬ ‫در شرایط تحریم‬

‫بهمني‪ :‬تورم تنها ناشي از نقدينگي نيست‪ ،‬بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا‪ ،‬افزايش هزينه‌ها‬ ‫و دستمزدها است‪ ،‬تحريم‌ها نيز موثر بوده است‬ ‫صفحه ‪6‬‬

‫‪2411200075790001‬‬

‫‪6260757900013‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Monday 27 May. 2013 No. 5376 2000 RIs‬‬

‫صفحه ‪12‬‬

‫سرمقاله‬

‫حجت االسالم شریف زاده‬ ‫استاد حوزه و دانشگاه‬

‫گفتمان بهار‬ ‫گفتمان امیدواری‬

‫بسم‌اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سالم بر شیرزن کربال که در‬ ‫صحنه برترین مصیبت‌ها فرمود‪« :‬جز زیبایی‬ ‫ندیدم‪».‬‬ ‫برادران و خواهران گرامی پیوسته از تکلیف‬ ‫و وظیفه ام��روز حامیان دولت پرس��یدند به‬ ‫اختص��ار به پاس��خ این پرس��ش اش��اره‌ای‬ ‫خواهم کرد‪ .‬از زینب کبری(س) آغاز کردم‬ ‫تا نخس��تین تکلیف را که تکلی��ف دل من و‬ ‫شماست‪ ،‬از کالم حضرتش اتخاذ کنیم‪ .‬من به‬ ‫دو سنخ تکلیف اشاره می‌کنم‪ -1 :‬تکلیف دل‬ ‫که اصل و اساس است؛ ‪ -2‬تکلیف رفتار‪.‬‬ ‫ادامه در همین صفحه‬

‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه ملی بزرگراه ارتباطی فیبر نوری ایران ـ اروپا‪:‬‬

‫تاریخ‬

‫صنعت نفت ایران‬ ‫‪ 105‬ساله شد‬

‫صنعت نفت ایران فردا پنجم خرداد ماه رسم ًا وارد‬ ‫یکصد و پنجمین سال حیات خود می‌شود که در این‬ ‫بین با وجود تاخیر و عقب ماندگی در بخش باالدستی‪،‬‬ ‫ایران در بخش میان دس��ت و پایین دستی صنعت‬ ‫نفت یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین زنجیره‌های‬ ‫پاالیش‪ ،‬انتقال‪ ،‬توزیع و صادرات فرآورده نفتی‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی خاورمیانه را در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ 105‬سال از زمانی که برای نخستین بار نفت ایران‬ ‫در عمق ‪ 338‬متری س��طح زمین از چاه شماره یک‬ ‫مسجدس��لیمان فوران کرد و نقطه عطفی شد برای‬ ‫تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران می‌گذرد‪.‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬

‫تماشاخانه‬ ‫علو‪ ،‬رشیدی‪ ،‬نصیریان و مشایخی تقدیر شدند‬

‫فصلی برای دیده شدن‬ ‫اهالی تئاتر‬

‫از نگاه های کوته بیـن‬ ‫باید عبـورکرد‬ ‫برخـی چـون خودشـان کوچـک هستنـد ملـت را هـم کوچـک می پندارنـد‬

‫دكت��ر احمدي‌ن��ژاد‪ :‬ام��روز باي��د در ه��ر ش��رايطي‬ ‫برداش��ته‌هاي خود به خصوص در زمينه ارتباطات تكيه‬ ‫كنيم؛ چرا كه ايران در مسير طبيعي ارتباطات قرار دارد‬ ‫و البته برخ��ي نگاه هاي مح��دود و كوته بيني‌هايي در اين‬

‫زمينه وجود دارد كه بايد از آن عبور كرد‬ ‫اين‌كه چنين فكر ش��ود كه با مح��دود كردن ارتباطات‬ ‫مي‌ت��وان آدمها را حفظ كرد‪ ،‬حرف غلطي اس��ت‪ .‬اين‌كه‬ ‫فردي هراس داشته باشد كه آمدن هر موجي او را با خود‬

‫رهبری در بین نامزدها‬ ‫فع ً‬ ‫ال به کسی تمایل ندارند‬

‫جلیلی را با احمدی نژاد‬ ‫مقایسه نکنید‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫از ترفند جدید سودجویان گزارش می دهد‬

‫‪32‬‬

‫حراج سؤاالت امتحانات نهایی‬ ‫جلوی مدرسه‬

‫رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش‪ :‬سؤاالت امتحانات نهايي با تشريفات ويژه در اختيار‬ ‫مسئول سنجش و حراست استان‌ها قرار مي‌گيرد و نيم‌ساعت قبل از شروع امتحان باز مي‌شود‬ ‫صفحه ‪4‬‬

‫سرمقاله‬ ‫ادامه از همین صفحه‬ ‫حضرت زینب(س) تکلیف دل را مش��خص کرد؛‬ ‫ایشان فرمود‪« :‬ما رأیت اال جمیال»؛ جز زیبایی ندیدم‪.‬‬ ‫این گفتار از این موضوع حکایت می‌کند که اهل حق‬ ‫نگاهی زیرپوستی و عمیق دارند؛ یعنی زیر پوست وقایع‬ ‫را می‌بینند و نگاه سطحی ندارند‪ .‬شما پیوسته از امید‬ ‫و امیدواری سخن گفتید و سوال کردید که امید داشته‬ ‫باشیم یا خیر؛ من می‌خواهم به صراحت خدمت شما‬ ‫عرض کنم که امید را بر اخبار پی‌ریزی نکنید‪ .‬زمانی که‬ ‫امید را بر اخبار بنا کنیم‪ ،‬پیوسته منتظریم خبری درباره‬ ‫تایید صالحیت بشنویم و به هر فردی که می‌رسیم‪ ،‬از‬ ‫خبری می‌پرسیم‪ .‬ما باید امیدمان را بر مبانی اعتقادی‬ ‫و اساس و اصل باورهایمان بنا کنیم‪ .‬پی‌ریزی امید بر‬ ‫ظاهر واقعه کربال نبود‪ ،‬ظاهر واقعه که مصیبت بریده‬ ‫شدن گلوی سیدالشهدا(ع) و به زمین افتادن امام حق‬ ‫بود‪ ،‬امید حضرت زینب(س) نه بر سطح و ظاهر؛ بلکه‬ ‫بر زیر پوست و عمق این واقعه پی‌ریزی شده بود‪ .‬همان‬ ‫عمقی که نجات اسالم وابسته به آن بود‪ .‬حال باید دید‬ ‫که زیرپوست واقعه ما چیست‪.‬‬ ‫جناب مهندس مشایی و دکتر احمدی‌نژاد فرمودند‬ ‫در رس��یدن به واژه بهار‪ ،‬لطف خدا شامل حال ما شد‪.‬‬ ‫گفتمان بهار آن مبنا و اصلی است که ما باید امید خود‬ ‫را بر آن پی‌ریزی کنیم‪ .‬بنده دو شب پیش در کنار دکتر‬ ‫از ایشان پرسیدم‪ :‬آیا فرجی می‌شود؟ ایشان فرمودند‪:‬‬ ‫فرج‪ ،‬فرج حجت خداس��ت و اینها همه بهانه اس��ت‪.‬‬ ‫گفتمان بهار باید درک شود‪ .‬جناب آقای احمدی‌نژاد‬ ‫ای��ن واژه را بازخوانی کردن��د‪ .‬بازخوانی‪ ،‬معنا‪ ،‬هدف و‬ ‫انگیزه دارد‪ .‬ممکن است گفته شود که صحبت درباره‬ ‫امام زمان(عج) و انتظار بسیار بوده و هست و فرمایش‬ ‫رئیس جمهور حرف جدیدی نیست اما با کمی دقت‬ ‫متوجه می‌شوید که بین گفتمان بهار با سخن گفتن‬ ‫دیگران از انتظار تفاوت عمیقی وجود دارد‪ .‬این همان‬ ‫مبنایی است که باید امیدمان را بر آن پی‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫در تفکر دکتر احمدی‌نژاد و مهندس مشایی فرآیند‬ ‫جهان رو به روش��نایی اس��ت‪ .‬زمانی جناب مهندس‬ ‫ن ف��رد که ظاهراً نماینده‬ ‫مش��ایی به بنده فرمود‪ :‬فال ‌‬

‫تفکر جماعت پایداری است‪ ،‬وقتی درباره سیر جهان‬ ‫و مهدویت بحث می‌کردیم‪ ،‬می‌گفت دنیا رو به تاریکی‬ ‫می‌رود؛ یعنی فرآیند دنیا رو به تاریکی است و مردم و‬ ‫همه امور هر روز بد و بدتر می‌ش��وند‪ .‬جناب مهندس‬ ‫می‌گفت به او گفتم‪ :‬اگر همه بد و بدتر می‌شوند‪ ،‬چه‬ ‫کس��ی امام زمان(عج) را می‌خواهد و چه کس��ی این‬ ‫حضرت را خواهد خواست؟! اگر همه بد شوند و کسی‬ ‫امام زمان(عج) را نخواهد‪ ،‬ایشان برای چه ظهور کنند؟‬ ‫علت غیبت حضرت مهدی(عج) این بوده اس��ت که‬ ‫مردم شایس��تگی ایشان را نداشتند؛ حال اگر حرکت‬ ‫جهان رو به بدتر ش��دن باشد و مردم پیوسته سقوط‬ ‫کنند‪ ،‬علت غیبت تشدید‪ ،‬تحکیم و تثبیت می‌شود؛ در‬ ‫این‌صورت حضرت(عج) برای چه باید ظهور کند؟!‬ ‫گفتمان بهار‪ ،‬تفکر حرکت جهان رو به روش��نایی‬ ‫است‪ .‬آن کس��ی که باور داشته باشد فرآیند حرکت‬ ‫جهان رو به روش��نایی است‪ ،‬امیدوار می‌شود و هرچه‬ ‫که رخ دهد امید خود را از دست نمی‌دهد‪ .‬این معنای‬ ‫صحبت آن ش��ب دکت��ر احمدی‌نژاد اس��ت که بهار‬ ‫شکس��ت نخواهد خورد و در ذات آن شکست وجود‬ ‫ندارد‪ .‬پیش از بیان توصیه رفتاری‪ ،‬باید نسبت به قلب‬ ‫شما توصیه کنم؛ توصیه دکتر احمدی‌نژاد و مهندس‬ ‫مشایی نسبت به قلب شما این است که امیدتان را بر‬ ‫خب��ر پی‌ریزی نکنید؛ بلکه مبنای آن را گفتمان بهار‬ ‫قرار دهید و امیدتان را بر همان مبنا بنا کنید‪.‬‬ ‫گفتمان بهار همان گفتمان انقالب اسالمی است؛‬ ‫اما می‌خواهم خدمت شما نکته‌ای را تذکر دهم؛ چون‬ ‫س��وال شد که آیا تفاوتی میان گفتمان ما با گفتمان‬ ‫انقالب اسالمی وجود دارد یا خیر‪ .‬آیا مذهب جعفری‬ ‫با دین محمدی(ص) تفاوتی دارد یا خیر؟‬ ‫ما معتقدیم مذهب جعف��ری همان تفکر و دین‬ ‫رس��ول خدا(ص) است؛ اما ممکن است این پرسش‬ ‫مطرح ش��ود که پس چرا این نام مطرح می‌ش��ود؟‬ ‫دوس��تان بدانید هر نام نوین و اندیشه واالیی که به‬ ‫وج��ود می‌آید‪ ،‬در گذر زمان توس��ط برخی مدعیان‬ ‫اهل نفاق مصادره می‌شود‪ .‬شنیدید مهندس مشایی‬ ‫در بحث پایان اس�لام‌گرایی چه گفت؟ ایشان گفت‪:‬‬

‫خواهد برد بايد در خودش شك كند‬ ‫انس��ان براي احاطه بر جهان و هس��تي نيازمند دانش و‬ ‫ارتباطات است چنان که اگر ارتباطات گسترش يابد انسان‬ ‫مي‌تواند هر زمان به همه جا دسترسي داشته باشد‬

‫گزارش‬

‫صفحه ‪2‬‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫از اقدامات دولت برای بازار رمضان‬

‫برپایی ‪ 400‬نمایشگاه‬ ‫طرح ضیافت با تخفیف ‪ 20‬درصد‬

‫معاون بازرگاني داخلي‪ :‬ميزان ذخاير كاالهاي استراتژيك بسيار مناسب است و قيمت‬ ‫كاالهاي اساسي در ماه مبارك رمضان ثابت خواهد ماند‬ ‫صفحه ‪7‬‬

‫گفتمــان بهــار‪ ،‬گفتمــان امیــدواری‬

‫کدام اسالم؟ اسالمی که مصادره شده است؟ وهابیون‬ ‫می‌گویند‪ :‬اسالم‪ .‬سلفی‌گری می‌گوید‪ :‬اسالم‪ ،‬پیش از‬ ‫بروز و ظهور امام صادق(ع) هم همه می‌گفتند اسالم‪.‬‬ ‫اس�لامی صحیح‪ ،‬یعنی مذهب جعفری چگونه باید‬ ‫معرفی ش��ود؟ یعنی در میان قرائت‌های گوناگون از‬ ‫اسالم‪ ،‬قرائت صحیح‪ ،‬قرائت جعفربن محمد(ع) است‪.‬‬ ‫در طی ‪ 35‬سالی که از عمر گفتمان انقالب اسالمی‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬چه بس��یار مدعیانی که تالش کرده‌اند با‬ ‫قرائت خوی��ش از راه امام خمینی(ره)‪ ،‬این گفتمان‬ ‫را ب��ه نفع خویش مصادره کنن��د؛ آیا تعداد آنها کم‬ ‫بودن��د؟! امروز از گفتمان بهار س��خن می‌گوییم که‬ ‫قرائتی صحیح از گفتمان انقالب اسالمی است؛ چون‬ ‫ام��ام(ره) انقالبی را ایجاد کرد ک��ه آرمان و غایت او‬ ‫مهدی(ع��ج) بود و گفتمانی را مطرح نمود که رو به‬ ‫روشنایی داش��ت و حرکت جهان را رو به روشنایی‬ ‫می‌دید نه رو به تاریکی‪ .‬دقت کنید اگر گفتمان بهار‬ ‫را درک و به خوبی باور نکنیم‪ ،‬مبنایی برای امیدواری‬ ‫نداریم‪ .‬تکلیف دل ما امیدواری اس��ت؛ اما امیدواری‬ ‫باید بر مبنا اس��توار شود نه بر خبر‪ .‬آن مبنا گفتمان‬ ‫بهار اس��ت‪ .‬این همان عنایتی است که جناب دکتر‬ ‫احمدی‌نژاد و مهندس مشایی گفتند شامل حال ما‬ ‫شد‪ .‬این دو بزرگوار فرمودند‪ :‬خدا به ما لطف کرد که‬ ‫واژه بهار را در گویشمان قرار داد و به ذهنمان آورد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که تکلیف رفتار چیست و چه‬ ‫باید بکنیم؟ تکلیف دل باالتر از تکلیف رفتار است؛ اگر‬ ‫دلی امیدوار نداشته باشیم‪ ،‬حرکت ادامه پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫اگر می‌خواهید حرکت را ادامه بدهید‪ ،‬باید بهاری شوید‪.‬‬ ‫توصیه موکد جناب آقای احمدی‌نژاد و مهندس مشایی‬ ‫این است که بهاری بشویم‪ .‬بهاری شدن به معنای آن‬ ‫اس��ت که گفتمان بهار را باور کنیم‪ .‬باید این گفتمان‬ ‫در وجودمان شکل بگیرد‪ .‬گفتمان بهار همان حکایت‬ ‫زینب کبری (س) اس��ت‪« :‬ما رأی��ت اال جمیال»؛ جز‬ ‫زیبایی چیزی ندی��دم؛ اما چه باید بکنیم؟ در موضوع‬ ‫رفتار چه تکلیفی داریم؟ تکلیف ما والیتمداری است‪.‬‬ ‫اتفاقاً والیتمداری هم از آن واژگانی اس��ت که ‪ 35‬سال‬ ‫از عمرش می‌گذرد و توسط برخی از مدعیان مصادره‬

‫با حجت اله شکیبا‬ ‫ در گفت وگوی‬ ‫پیشکسوت نقاشی مطرح شد‬

‫ش��ده اس��ت و به همی��ن دلیل باید تبیین ش��ود که‬ ‫والیتمداری چیس��ت؟ رهبر معظم انقالب حفظه‌اهلل‬ ‫جناب آقای احمدی‌نژاد را معیاری نسبی برای انتخاب‬ ‫س��اختند‪ .‬معنای این حرف چیست؟ ایشان فرمودند‪:‬‬ ‫دولت بعدی باید همه نقاط مثبت این دولت را داشته‬ ‫باش��د و از نقاط ضعف آن به دور باش��د‪ .‬در مصاحبه با‬ ‫یک��ی از روزنامه‌ها (نام آن روزنامه را به یاد نمی‌آورم) از‬ ‫من سوال شد‪ :‬این مسأله مگر در دولت‌های قبلی صادق‬ ‫نبوده اس��ت که آقا در این برهه از زمان این موضوع را‬ ‫بیان فرمودند؟ گفتند‪ :‬حتماً صادق بوده است‪ .‬در اصل‬ ‫حکم عقل است که دولت بعدی باید بهتر از دولت قبلی‬ ‫باشد و گام بعدی باید بهتر از قبلی باشد؛ اما این حکم‬ ‫مطلق است و مقید و زمانمند نیست‪ .‬تاکید و تصریح‬ ‫آقا بر این حکم عقل‪ ،‬درباره دولت احمدی‌نژاد به معنای‬ ‫این است که من گفتمان احمدی‌نژاد را می‌خواهم؛ به‬ ‫عبارت دیگر منظور ایشان این است که من این گفتمان‬ ‫را می‌پسندم‪ .‬بنابراین باید معیار رهبری را برای مردم‬ ‫بازگ��و و تبیین کنید‪ .‬زمان چندان��ی از بیان این کالم‬ ‫نگذش��ته (حدود دو ماه بیشتر نیس��ت که ایشان این‬ ‫موض��وع را بیان فرمودند) و بنابر این فرمایش ایش��ان‬ ‫هنوز تازه است‪ .‬مطالبه معقول مطالبه‌ای است که معیار‬ ‫رهبر معظم انقالب را جویا شود‪ .‬ایشان گفتمان دکتر‬ ‫احمدی‌ن��ژاد را می‌خواهد؛ چون فرمودند دولت بعدی‬ ‫باید همه نقاط مثبت دولت احمدی‌نژاد را داشته باشد‪.‬‬ ‫چه نقاطی از نگاه ایش��ان مثبت است؟ برای پاسخ به‬ ‫این پرسش باید به فرمایش‌های معظم‌له مراجعه کرد‪.‬‬ ‫احیای ارزش‌های انقالب‪ ،‬احیای گفتم��ان امام(ره) و‬ ‫آنچه ما از حضرت امام(ره) آموختیم‪ ،‬همه در فرمایش‬ ‫مقام معظم رهبری نسبت به این دولت است‪ .‬البته این‬ ‫در بحث ارزش‌هاست‪ .‬ایشان درباره خدمات بسیار دولت‬ ‫سخن گفته‌اند؛ مسکن مهر‪ ،‬سهام عدالت‪ ،‬هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها و‪ ...‬در س��خنان ایشان نقاط مثبت دولت آقای‬ ‫احمدی‌ن��ژاد به ش��مار آمده‌اند‪ .‬مق��ام معظم رهبری‬ ‫تک‌تک این نقاط مثبت را برشمرده و سپس فرموده‌اند‪:‬‬ ‫دولت بعدی باید نقاط مثبت این دولت را داشته باشد؛‬ ‫یعنی احمدی‌نژاد معیار است‪ .‬حاال چرا می‌گوییم تبیین‬

‫‪25‬‬

‫دنیـای وارونـه رنـگ ها‬ ‫بـر بـوم تـاریخ‬

‫کنید؟ چون تبیین مهم است‪ .‬اگر نفس کالم رهبر را در‬ ‫این زمینه تبیین کنید‪ ،‬مسائل بسیاری روشن می‌شود‪.‬‬ ‫در برابر آنچه رهبر فرموده است‪ ،‬می‌بینید گفتمانی قرار‬ ‫گرفته است که از هشت سال پیش می‌گوید‪ :‬هر کسی‬ ‫اداره دولت را در دست بگیرد‪ ،‬جز آقای احمدی‌نژاد‪ .‬این‬ ‫موضوع در کالم آقای هاشمی مطرح است که هرکسی‬ ‫باش��د جز احمدی‌نژاد‪ .‬ایشان از هشت سال پیش این‬ ‫گفتمان را مط��رح کرده و امروز هم هن��وز دارد آن را‬ ‫ادامه می‌دهد‪ .‬با توجه به همین حساس��یت امروز باید‬ ‫پرس��ید‪ :‬احمدی‌نژاد کیست؟ یعنی احمدی‌نژاد امروز‬ ‫کیس��ت؟ خودش گفت‪ :‬احمدی‌نژاد مش��ایی است و‬ ‫مشایی احمدی‌نژاد؛ پس طبق گویش آقای هاشمی‪ ،‬هر‬ ‫کسی باشد جز احمدی‌نژاد یعنی امروز هر کسی باشد‬ ‫جز مشایی‪ .‬من می‌خواهم گفتمان رهبری برای مردم‬ ‫تبیین ش��ود‪ .‬گفتمان رهبری این است‪ :‬من گفتمان‬ ‫احمدی‌نژاد را می‌خواهم؛ چون فرمودند‪ :‬دولت بعدی‬ ‫باید همه نقاط مثبت این دولت را داشته باشد‪ .‬گفتمان‬ ‫مقابل رهبری که بعداً می‌گویند‪ :‬من والیتمدار‪ ،‬چنین‬ ‫و چنان و تس��لیم امر رهبریم‪ ،‬برخالف واقعیت است‪،‬‬ ‫مصادره واژه والیتمداری است؛ زیرا می‌گوید‪ :‬هرکسی‬ ‫باشد جز احمدی‌نژاد؛ یعنی هرکسی باشد جز کسی که‬ ‫بخواه��د خط احمدی‌نژاد را ادامه بدهد‪ .‬این موضوع را‬ ‫باید برای مردم تبیین کرد؛ شما نیز همین کار را انجام‬ ‫دهید و آن را تبلیغ کنید‪ .‬تبیین این فرمایش فعالیتی‬ ‫نیست که ما را دچار معضل سیاسی و امنیتی کند؛ چون‬ ‫کالم رهبری است که تبیین می‌شود و در نقطه مقابل‬ ‫همه حرکت‌ها برای این است که چنین اتفاقی نیفتد‪.‬‬ ‫می‌خواهم نکته آخر را خدمت‌تان عرض کنم؛ برای این‬ ‫منظور که گفتمان احمدی‌نژاد فراموش ش��ود تالشی‬ ‫ه��م صورت می‌گیرد؛ این تالش برای انتس��اب برخی‬ ‫از تایید صالحیت شدگان به جناب دکتر احمدی‌نژاد‬ ‫است‪ .‬من می‌خواهم این موضوع را هم تبیین کنید که‬ ‫چنین انتسابی باطل است‪ .‬تفکر هیچ فردی از این جمع‬ ‫احراز صالحیت شده با تفکر احمدی‌نژاد تناسب ندارد‪.‬‬ ‫این حرکت غلطی است برای آرام کردن حامیان دولت‬ ‫جن��اب احمدی‌نژاد‪ .‬جن��اب احمدی‌نژاد چند حرکت‬

‫کردند‪ .‬پیش از این حرف‌ها این خط خوانده شده بود‪.‬‬ ‫بسیاری پرسیدند‪ :‬چرا آقای احمدی‌نژاد با آقای مشایی‬ ‫وارد ستاد شدند؟ این سؤال را از آقای احمدی‌نژاد هم‬ ‫کردند‪ .‬س��یل حمله‌ها و هجمه‌ها به ایش��ان را شاهد‬ ‫بودی��د‪ .‬نمی‌خواهم زیاد صحبت کن��م و قصدم فقط‬ ‫آش��کار شدن این نکته اس��ت که تکلیفی را هم برای‬ ‫ما معین می‌کند‪ .‬آن روز اش��اره کردم که در پس پرده‬ ‫آمدن جناب آقای احمدی‌نژاد با آقای مشایی حرف‌های‬ ‫ناگفته است‪ .‬حرف‌های ناگفته‌ای برای باطل کردن یک‬ ‫فکر نادرس��ت یا یک توطئه‪ .‬توطئ��ه چه بود که آقای‬ ‫احمدی‌نژاد با این حرکت باطل��ش کرد؟ پیش از این‬ ‫حرف‌ها ولوله افتاده بود که اگر آقای احمدی‌نژاد چوب‬ ‫خشک هم بگذارد‪ ،‬مردم به آن رأی می‌دهند‪ .‬می‌دانید‬ ‫معنای این حرف چیست و با چه هدفی گفته می‌شد؟‬ ‫هدف از بیان آن دوست داشتن آقای احمدی‌نژاد نبود؛‬ ‫بلکه ه��دف این بود که فرد مورد نظ��ر احمدی‌نژاد و‬ ‫کسی که ایش��ان تفکرش را منحصر در او می‌بیند در‬ ‫دید حامیان رئیس‌جمهوری مبهم شود‪ .‬عده بسیاری‬ ‫ب��رای نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت‌نام‬ ‫کردند‪ .‬اما پرسش این است که چرا بسیاری از آنها که‬ ‫با آقای احمدی‌نژاد بودند‪ ،‬ای��ن کار را انجام دادند؟ در‬ ‫آن روز هم همین تالش ادامه داش��ت تا فرد خاصی را‬ ‫س‬ ‫به دکتر احمدی‌نژاد نس��بت دهند؛ از همین رو رئی ‌‬ ‫جمهور آمد تا خط بطالنی بر این توطئه بکشد و نشان‬ ‫دهد که نظرشان منحصراًبر جناب آقای اسفندیار رحیم‬ ‫مشایی است و هیچ فردی جز ایشان نمی‌تواند گفتمان‬ ‫بهار را ادامه دهد‪ .‬آمدن ایشان ایثار بود‪ ،‬اما برای خنثی‬ ‫کردن توطئه یاد ش��ده ضرورت داشت‪ .‬متاسفانه اآلن‬ ‫نیز بعضی‌ها دوباره دارند این توطئه را ادامه می‌دهند و‬ ‫برخی از جماعت احراز صالحیت شده را به احمدی‌نژاد‬ ‫نسبت می‌دهند‪ .‬آنچه مهم است‪ ،‬تشریح نادرست بودن‬ ‫این نسبت اس��ت که نه خالف امنیت است نه خالف‬ ‫سیاست‪ .‬نظر آقای احمدی‌نژاد منحصر در آقای مشایی‬ ‫است نه شخص دیگر؛ یعنی شخص دیگری خودش را‬ ‫به احمدی‌نژاد متصل نکند‪ .‬اشتباه نکنید گفتمان بهاری‬ ‫فقط در آقای اسفندیار رحیم مشایی منحصر است‪.‬‬


‫حمالت به زائران ایرانی در چارچوب تفرقه بین مسلمین‬ ‫سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تروريستي عليه زائران ايراني عتبات عاليات در عراق‬ ‫که به شهادت و مجروح شدن تعدادي از آنان منجر شد را به‌شدت محکوم کرد‪ .‬سيدعباس عراقچي‬ ‫ضمن هشدار نسبت به ابعاد توطئه جاري براي ايجاد تفرقه بين فرق مذهبي در جهان اسالم افزود‪:‬‬ ‫بي‌ترديد گسترش حمالت عليه زائران بيگناه ايراني عتبات عاليات جزيي از برنامه‌هاي طراحي شده‬ ‫در چارچوب اين توطئه خطرناک اس��ت‪ .‬سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ياد‌آوري‬ ‫مسئوليت دولت عراق در تامين امنيت جان زوار عتبات عاليات‪ ،‬بار ديگر از دولت اين کشور خواست‬ ‫که تدابير جدي‌تري براي حفاظت از جان زائران ايراني به کار گيرد‪ .‬عراقچي همچنين به خانواده‬ ‫کشته شدگان تسليت و براي مجروحان اين اقدام تروريستي از خداوند متعال سالمت آرزو کرد‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬

‫سفر رئیس جمهور به استان بوشهر‬

‫رئيس جمهور روز سه‌ش��نبه به استان بوشهر سفر مي‌كند‪ .‬قرار‬ ‫است در این سفر چندين طرح بزرگ عمراني افتتاح شود‪.‬‬ ‫بهره‌برداري از بيمارس��تان شهيد گنجي برازجان‪ ،‬بهره‌برداري‬ ‫از كش��تي افراماكس در شركت دريايي صدرا از سفارشات كشور‬ ‫ونزوئال‪ ،‬افتتاح نيروگاه گناوه و چند طرح بزرگ و كوچك ديگر در‬ ‫برنامه سفر احمدي‌نژاد به بوشهر گنجانده شده است‪.‬‬

‫ایران‪ ،‬نه سر جنگ دارد‬ ‫و نه اجازه تجاوز می دهد‬

‫سردار احمد وحیدی در حاشیه‬ ‫مراسم تحویل انبوه سکوی پرتاب‬ ‫(النچر) موشک‌های دوربرد زمین‬ ‫به زمین توس��ط س��ازمان صنایع‬ ‫هوافض��ای وزارت دفاع به نیروی‬ ‫هوافضای س��پاه‪ ،‬طی سخنانی با‬ ‫پاسداشت حماسه فتح خرمشهر و‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهدای‬ ‫عملیات پی��روز بیت‌المقدس گفت‪ :‬تحویل انبوه س��کوی پرتاب‬ ‫عالوه بر اینکه تجلی اقتدار و خودکفایی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در طراحی و ساخت این سامانه راهبردی به شمار می‌رود‪ ،‬نشانگر‬ ‫ق��درت و حجم باالی آتش موش��کی نیروهای مس��لح جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران اس��ت که در ش��رایط تهدید قادرند با حجم انبوه‬ ‫موشک‪ ،‬بطور همزمان دشمن متخاصم را درهم کوبند‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬ایران اس�لامی با هیچ‌کس س��ر جنگ ندارد و‬ ‫آغازکنن��ده هیچ جنگ و درگیری نخواهد ب��ود‪ ،‬اما به هیچ‌کس‬ ‫نی��ز اجازه تج��اوز و اق��دام خصمان��ه را نخواهد داد و ب��ا اقتدار‬ ‫خص��م متجاوز را درهم کوبی��ده‪ ،‬آنان را از اقدام خود پش��یمان‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬

‫هيچ قدرتي توان صدمه زدن به ايران را ندارد‬

‫فرمانده هوافضاي سپاه گفت‪ :‬امروز در بهترين شرايط بازدارندگي‬ ‫نظامي ق��رار داريم و هيچ قدرتي در جهان توان مقابله و صدمه به‬ ‫ايران اسالمي را ندارد‪.‬‬ ‫س��ردار اميرعلي حاج��ي‌زاده فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬در حاشيه مراسم تحويل انبوه سكوهاي پرتاب موشك‌هاي‬ ‫دوربرد زمين به زمين به سپاه اظهار داشت‪ :‬امروز در بهترين شرايط‬ ‫بازدارندگي نظامي قرار داريم و هيچ قدرتي در جهان توان مقابله با‬ ‫ايران اسالمي و صدمه به كشورمان را ندارد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سیاست پاکستان درباره خط لوله صلح تغییر نمی کند‬ ‫وزير امور خارجه پاكستان گفت‪ :‬تغيير دولت تاثيري بر سياست خارجي موجود اين كشور و پروژ‌ه‬ ‫خط لول ‌ه گاز ايران – پاكستان نخواهد داشت‪ .‬روزنامه «نيشن» با اشاره به اين خبر افزود‪ :‬اكنون‬ ‫جليل عباس گيالني‪ ،‬وزير امور خارجه پاكستان نيز پيش‌بيني مي‌كند تا آنجا كه مسأله به خط‬ ‫لوله گاز ايران مربوط مي‌شود‪ ،‬چيزي تغيير نخواهد كرد‪ .‬روزنامه «بيزينس ريكورد» نیز گزارش‬ ‫داد‪ :‬عليرضا حقيقيان‪ ،‬سفير ايران در پاكستان روز شنبه با نواز شريف‪ ،‬رهبر حزب «مسلم ليگ‬ ‫ش��اخه‌نواز» در محل اقامت وي ديدار و درباره مسائل مهم گوناگون در آستانه تشكیل دولت‬ ‫منتخب جديد «مس��لم ليگ – نواز» مذاكره كرد‪.‬در طول اين ديدار‪ ،‬ش��رايط منطقه‌اي‪ ،‬روابط‬ ‫پاكستان–ايران‪،‬پروژهخطلولهگازپاكستان–ايرانوديگرموضوعاتموردتبادلنظرقرارگرفت‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح پروژه‌ملی بزرگراه ارتباطی فیبرنوری ایران ‪ -‬اروپا‪:‬‬

‫از نگاه های محدود وکوته بین درباره ارتباطات باید عبورکرد‬ ‫برخی چون خودشان کوچک هستند ملت را هم کوچک می پندارند‬

‫گروه سياسي‬ ‫رئيس جمهور با تاكيد بر داشته‌هاي‬ ‫سرزميني خود و امكانات بومي در مسير‬ ‫پيش��رفت و رس��يدن به مرزهاي دانش‬ ‫گفت‪ :‬بايد در هر شرايطي بر داشته‌هاي‬ ‫خود تكيه كنيم چرا كه ايس��تادن روي‬ ‫اين موضوع موجب شكس��ت ناپذيري و‬ ‫پيشتازي ملت ايران خواهد بود‪.‬‬ ‫دكتر محمود احمدي‌نژاد ظهر ديروز‬ ‫(يكش��نبه) در مراس��م افتتاح پروژه‌هاي‬ ‫مل��ي زيرس��اخت ارتباط��ات و فناوري‬ ‫اطالعات كشور با تسليت شهادت حضرت‬ ‫زينب(س) به ملت ايران و جامعه بشري‬ ‫ارتباطات و اطالعات را مسأله اصلي انسان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬خدا انسان را خلق كرده‬ ‫تا به باالترين مراتب انس��اني دسترس��ي‬ ‫پيدا كند و براي اين منظور استعدادهاي‬ ‫بزرگ��ي در نهاد انس��ان ق��رار داده و از او‬ ‫خواس��ته كه با تالش و البته بهره‌گيري‬ ‫از پيام آوران الهي همه اس��تعدادها را در‬ ‫وجود خود شكوفا كرده و به قدري خود را‬ ‫ارتقا دهد كه آينه تجلي خدا روي زمين‬ ‫باشد‪.‬رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد‪ :‬انسان‬ ‫بايد تمام صفات و اسماء الهي را در وجود‬ ‫خود متجلي كند و به قدري بزرگ شود‬ ‫كه بر تمام هس��تي احاطه يافته و آن را‬ ‫تحت اراده خود درآورد‪.‬‬ ‫انسان نيازمند به دانش و ارتباطات‬ ‫است‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد خاطرنش��ان كرد‪:‬‬ ‫ويژگي‌هاي انس��اني انسان زماني فرصت‬ ‫ب��روز و ظه��ور پيدا مي‌كند كه با س��اير‬ ‫انس��انها ارتباط برقرار كند اگر ارتباط با‬ ‫انسان نباشد مفهوم انسان آشكار نمي‌شود‬

‫افتتاح پروژه‌هاي ملي زيرساخت ارتباطات‬

‫دکتر محمود احمدي‌نژاد صبح ديروز ‪ -‬يکشنبه ‪ -‬با حضور در محل شرکت‬ ‫ارتباطات زيرساخت‪ ،‬پروژه‌هاي ملي بزرگراه ارتباطي فيبر نوري ايران ‪ -‬اروپا‬ ‫‪ ،EPEG‬پروژه ‪ 5‬هزار کيلومتر شبکه فيبر نوري و سوئيچ ‪ VOIP‬بين‌الملل‬ ‫را از طريق ارتباط زنده تلويزيوني با استان‌هاي گيالن و سيستان و بلوچستان‬ ‫افتت�اح کرد‪ .‬پروژه ملي بزرگراه ارتباطي فيبر نوري ايران ‪ -‬اروپا ‪ EPEG‬به‬ ‫طول ‪ 8‬هزار کيلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپايي‪،‬‬ ‫روس�يه و پ�س از گذر از کش�ورمان از بندر جاس�ک به بندر ب�اراکاي عمان‬ ‫متصل مي‌گردد‪ .‬با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سال ‪ 1391‬شبکه فيبرنوري‬ ‫زيرساخت کشور به ميزان ‪ 5‬هزار کيلومتر توسعه يافت و وسعت آن به بيش‬ ‫از ‪ 53‬هزار کيلومتر رسيد‪.‬‬ ‫س�اماندهي ارتباطات بين‌الملل کش�ور‪ ،‬افزايش ضريب پايداري و امنيت‬ ‫ارتباط�ات ‪ VOIP‬بين‌الملل کش�ور‪ ،‬جلوگي�ري از ترانزي�ت ترافيک وارده‬ ‫بين‌الملل غيرمجاز‪ ،‬کاهش هزينه ارتباطات بين‌الملل کشور‪ ،‬افزايش کيفيت‬ ‫سرويس ارتباطات ‪ VOIP‬بين‌الملل کشور از مزاياي اين پروژه است‪.‬‬

‫همه ارزش‌ه��اي انس��ان در ارتباط بين‬ ‫انسان‌ها با ساير انسان‌ها متجلي مي‌شود‪.‬‬

‫رئيس‌جمهور علم و دانش را بستر ديگر‬ ‫تحقق هدف اصلي از خلقت انسان دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬ه��ر چق��در ارتباطات‬ ‫گسترده‌تر و دانش انسان انبوه‌تر‬ ‫باش��د فرصت ش��كوفايي انسان‬ ‫مهياتر خواهد بود‪ .‬انس��ان براي‬ ‫احاطه بر جهان و هستي نيازمند‬ ‫دانش و ارتباطات است چنانچه‬ ‫اگ��ر ارتباط��ات گس��ترش يابد‬ ‫انسان مي‌تواند هر زمان به همه‬ ‫جا دسترسي داشته باشد‪ .‬شبكه‬ ‫اطالعاتي و ارتباطاتي تمام دانش‬ ‫بشري را در يك لحظه به دانش‬ ‫امروز انسان پيوند مي‌زند‪.‬‬ ‫ارتقاي شبكه‌هاي ارتباطي‬ ‫وي با تاكيد بر ضرورت حركت‬ ‫ب��ه س��مت ارتقاي ش��بكه‌هاي‬ ‫ارتباطاتي گف��ت‪ :‬اين‌كه چنين‬ ‫فكر ش��ود كه با مح��دود كردن‬ ‫ارتباطات مي‌توان آدمها را حفظ‬ ‫كرد‪ ،‬حرف غلطي اس��ت‪ .‬انسان‬ ‫در ارتب��اط و دريافت و پرداخت‬ ‫اطالعات بزرگ مي‌ش��ود اين‌كه‬ ‫فردي هراس داش��ته باش��د كه‬ ‫آم��دن ه��ر موج��ي او را با خود‬ ‫خواهد برد بايد در خودش شك‬ ‫كند‪ .‬كدام انديشه مي‌تواند برتر‬ ‫از انديش��ه اله��ي و كدام منطق‬ ‫مي‌توان��د باالت��ر از منط��ق ناب‬ ‫انساني باشد كه امروز ملت ايران‬ ‫از آن برخوردار است‪.‬‬ ‫رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫احكام الهي از جمله عدالت و پاكي‬ ‫در جامعه فرهيخته‪ ،‬انديشمند و‬ ‫رش��د يافته امكان اجرا دارد و در‬ ‫دوره جاهلي اصوالً امكان اجراي‬ ‫عدالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫عبور از نگاه‌هاي محدود‬ ‫دكتر احمدي‌نژاد گفت‪ :‬امروز‬ ‫بايد در هر شرايطي بر داشته‌هاي‬ ‫خ��ود ب��ه خص��وص در زمينه‬

‫ارتباط��ات تكيه كنيم؛ چ��را كه ايران در‬ ‫مسير طبيعي ارتباطات قرار دارد و البته‬ ‫برخي نگاههاي محدود و كوته بيني‌هايي‬ ‫در اي��ن زمينه وج��ود دارد كه بايد از آن‬ ‫عبور كرد؛ چرا كه حركت در اين مس��ير‬ ‫نه تنها موجب مي‌ش��ود كه سرمايه‌هاي‬ ‫جهان به س��مت ايران سرازير شود بلكه‬ ‫موج��ب تقوي��ت امنيت كش��ورمان نيز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئيس‌جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬از‬ ‫آنجايي كه ايراني‌ها ملتي برون‌گرا هستند‬ ‫و در هر جاي دنيا آثار فرهنگي از خود به‬ ‫جاي گذاشته‌اند‪ ،‬لذا هر چقدر ارتباطات‬ ‫گسترش يابد به نفع فرهنگ ملت ايران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مديريت و كشورداري در ايران‬ ‫وي افزود‪ :‬متاسفانه برخي‌ها به دليل‬ ‫اين‌كه خودشان كوچك هستند ملت را‬ ‫كوچك مي‌پندارند در حالي كه ايراني‌ها‬ ‫فرات��ر از تعصبات قومي و نژادي حقيقت‬ ‫دين را دريافت كرده و پاي آن ايستادگي‬ ‫كردند و در مقاطعي اش��غالگران را هضم‬ ‫ك��رده و فرهن��گ خود را ب��ه آنان غالب‬ ‫كردند‪.‬البته طرح اين مطالب يك احساس‬ ‫ناسيوناليستي نيست بلكه يك نعمت الهي‬ ‫است‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد خاطرنش��ان كرد‪:‬‬ ‫مديريت و كشورداري در ايران بايد با نگاه‬ ‫تاريخي‪ ،‬جهاني‪ ،‬فرا حزب��ي و فرا نژادي‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫توصيه به مسئوالن دستگاه‌ها‬ ‫رئيس‌جمهورمجموعهوزارتارتباطات‬ ‫و فناوري اطالعات را مجموعه‌اي خودباور‬ ‫و متخصص دانس��ت كه كارهاي بزرگي‬ ‫انج��ام دادند و با قدرداني از مس��ئوالن و‬ ‫تالش��گران اين وزارتخانه اق��دام آن‌ها را‬ ‫در راه ان��دازي پروژه‌هاي ملي ارتباطاتي‪،‬‬ ‫ب��زرگ و ارزش��مند دانس��ت و از آن��ان‬ ‫خواس��ت ظرفيت اين پروژه‌ها را هر چه‬ ‫بيشتر ارتقا دهند‪.‬‬ ‫دكتر احمدي‌ن��ژاد در پايان اظهارات‬ ‫خود با تاكيد بر اين‌كه هيچ دس��تگاهي‬ ‫حق دخال��ت در تغيير و تبديل وضعيت‬ ‫كاركن��ان را ندارد‪ ،‬به مس��ئوالن وزارت‬ ‫ارتباط��ات توصيه كرد در س��ازماندهي‬ ‫نيروي انس��اني خود نيز پيش��تاز بوده و‬ ‫در تبدي��ل وضعيت نيروي انس��اني گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫تفاهم ملي و انتخابات آزاد‬ ‫رئيس‌جمه��ور همچني��ن در جريان‬ ‫افتتاح پروژه ‪ VOIP‬در تماسي با سفير‬ ‫جمهوري اسالمي ايران در سوريه گفت‪:‬‬ ‫بعضي از ماهها در س��ال وج��ود دارد كه‬ ‫مهم و تاريخ س��از هس��تند كه از جمله‬ ‫اين ماهها خرداد‪ ،‬است و اتفاقاتي كه در‬ ‫خرداد ماه رخ داده اتفاقاتي بوده كه حتي‬ ‫در سطح جهاني نيز تاثيرگذار بوده است‪.‬‬ ‫حركت امام راحل از نيمه خرداد آغاز شد‬ ‫و ايشان در نيمه خرداد نيز به آسمان پر‬ ‫كشيدند‪ .‬خرمشهر كه نقطه عطف تقابل‬ ‫ملت ايران با اس��تكبار بود در خرداد آزاد‬ ‫شد و به آغوش ملت بازگشت و همينطور‬ ‫جنوب لبن��ان در خرداد به نفع ملت اين‬ ‫كشور به پيروزي رسيد‪.‬‬ ‫دكت��ر احمدي‌نژاد خاطرنش��ان كرد‪:‬‬ ‫پيام ح��وادث خرداد راه روش��ن آينده و‬ ‫راه ساختن جهاني عاري از ظلم و ستم و‬ ‫استكبار و سرشار از مهرباني و كرامت براي‬ ‫همه انسان‌هاست‪.‬رئيس‌جمهور همچنين‬ ‫با اشاره به اوضاع سوريه اظهار اميدواري‬ ‫كرد با تفاهم ملي و انتخابات آزاد و احترام‬ ‫به حقوق مردم و كنار گذاش��تن س�لاح‬ ‫در س��وريه امنيت‪ ،‬آرامش‪ ،‬همبستگي و‬ ‫يكپارچگي و بازسازي سوريه آغاز شود‪.‬‬

‫دیدگاه‬ ‫محمد سليماني‬ ‫نماينده مردم تهران‪ ،‬ري‪ ،‬شميرانات و اسالمشهر‬ ‫در مجلس شوراي اسالمي‬

‫ناهار فله ای مجلس‬

‫چهارش��نبه اول خردادم��اه ‪1392‬‬ ‫س��اعت ‪ 13:45‬ب��راي ص��رف ناهار به‬ ‫رستوران مخصوص نمايندگان در مجلس‬ ‫شوراي اسالمي رفتم‪ .‬غذاي چهارشنبه‌ها‬ ‫چلوكباب يا جوجه كباب اس��ت‪ .‬شيوه‬ ‫ارائه غذا به صورت فله‌اي است طوري كه‬ ‫هر كس هر مقدار که خواست بر مي‌دارد‪.‬‬ ‫جوجه كباب و ماست و سوپ و دلستر به‬ ‫اندازه خودم برداشتم و طبق معمول به انتهاي سمت چپ رستوران‬ ‫رفتم و روي ميزي تنها در كنار پنجره بزرگ شيش��ه‌اي نشس��تم‪.‬‬ ‫فضاي سبزپش��ت شيشه و روشني گرفته ش��ده از آفتاب عالم تاب‬ ‫صفايي به اي��ن محل مي‌دهد‪ .‬ولي از آنجا كه مجلس همه چيزش‬ ‫عجيب است اين محل معموالً خلوت و آرامبخش است‪ .‬لقمه چهارم‬ ‫يا پنجم را داشتم مي‌گذاشتم در دهان كه كارگري براي تميز كردن‬ ‫ميز آمد‪ .‬ميز خيلي بزرگ اس��ت و در وس��ط ميز شيشه‌هاي روغن‬ ‫زيتون‪ ،‬س��ركه‪ ،‬آبليمو‪ ،‬نمك‪ ،‬سماق‪ ،‬فلفل‪ ،‬دستمال كاغذي‪ ،‬نان و‬ ‫تعدادي ليوان قرار دارد‪ .‬كارگر خدوم با آرامي ظرف باقيمانده غذايي‬ ‫را برداش��ت و نشان داد كه پر از كباب و برنج بود و حداقل يك نفر‬ ‫گرسنه را س��ير مي‌كرد‪ .‬آهي كشيد و گفت‪« :‬اسراف را ببينيد»‪ .‬با‬ ‫حالت نارضايتي ظرف را در سطل آشغال تكانيد و گفت‪« :‬من بيش‬ ‫از پنج روز اس��ت نتوانس��ته‌ام براي زن و بچه‌ام گوشت بخرم»‪ .‬ولي‬ ‫اينجا در اين رس��توران اين‌گونه به نعمت خدا بي‌حرمتي مي‌شود‪.‬‬ ‫گفت��م آيا اين چنين موردي كه غذا اين همه اضافه در ظرف بماند‬ ‫شايع است‪ .‬گفت‪« :‬فراوان»‪.‬‬ ‫ديدم خيلي دل آزرده است‪ ،‬با او همدردي كردم و گفتم البته همه‬ ‫اين طور نيستند‪ .‬معترض بود كه چرا افراد غذا را كمتر بر نمي‌دارند و‬ ‫اگر كم آوردند دوباره بروند بردارند‪ .‬گفتم اص ً‬ ‫ال اين نوع سيستم ارائه‬ ‫غذا اشكال دارد‪ .‬در چهره اين كارگر خدوم و صادق نوعي معصوميت‬ ‫ديدم‪ .‬ش��يوه تربيت و غذا خوري خودشان در خانه و شيوه تربيتي‬ ‫پدر و مادرش را توضيح داد و افتخار مي‌كرد كه هيچگاه نس��بت به‬ ‫نعمات الهي بي‌توجهي نكرده است و همواره شكرگزار بوده است و‬ ‫قانع‪ .‬احساس كردم روح بلندي دارد و جاذب‪ .‬درصدد برآمدم برايش‬ ‫توضيح دهم كه همه مسئوالن كشور مسرف نيستند‪ .‬چند داستان‬ ‫از وزارت چهارس��اله خودم در دولت نه��م و خصوصاً در ميزباني از‬ ‫نمايندگان مجلس تعريف كردم‪ .‬ديدم در مقابل دغدغه و نگراني اين‬ ‫كارگر ش��ريف كم مي‌آورم‪ .‬مجدد چهره خدوم و مخلص او را نگاه‬ ‫كردم‪ ،‬احساس شرم بيشتري به من دست داد‪ .‬از يك طرف شيفته‬ ‫روح قانع و بلند او ش��دم و از طرفي جمله‌اش مبني بر اين‌كه بيش‬ ‫از پنج روز اس��ت نتوانس��ته‌ام براي زن و بچه‌ام گوشت بخرم زجرم‬ ‫م��ي‌داد‪ .‬به ياد دولت نهم افتادم كه هم��ه‌اش قناعت بود و نوكري‬ ‫كردن مردم‪ ،‬خبري از اين همه اسراف نبود و خدا هم بركت مي‌داد‪.‬‬ ‫اين كارگر عزيز جمله آخر را چنين گفت «اسراف بركت را مي‌گيرد‬ ‫و از بين مي‌برد» و رفت‪ .‬من ماندم و آرزوي فضاي دولت نهم‪ .‬لقمه‌ها‬ ‫را عين زهر مار قورت مي‌دادم‪ ،‬و از ترس اين‌كه در بش��قابم چيزي‬ ‫باقي نماند مجبور ش��دم همه را بخورم‪ ،‬ولي ماست را كه در بسته‬ ‫بود به سر جايش برگرداندم‪ .‬خدايا مسئول ايجاد اين صحنه‌ها و اين‬ ‫وضعيت كيست؟ آيا در بودجه سال ‪ 1392‬كسي به فكر چاره‌جويي‬ ‫است؟ چگونه مي‌خواهيم جواب دهيم؟ ترسيدم موضوع را به هيات‬ ‫رئيسه مجلس گزارش كنم وهمين يك خرده آبرو را هم ببرند‪ .‬گفتم‬ ‫به مردم گزارش كنم بهتر است‪.‬‬

‫خبر‬

‫عضو مجلس خبرگان رهبري‪:‬‬ ‫منشور کوروش وحیانی و اخالقی است‬

‫عضو مجلس خبرگان رهبري و نماينده ولي فقيه در سيستان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬وجود روحيه افراط و تفريط در كشور باعث شده‬ ‫است برخي اقدامات خوب دولت ناديده گرفته شده و يا حتي به‌طور‬ ‫غيرمنصفانه مورد انتقاد قرار گيرد‪.‬آيت‌اهلل عباسعلي سليماني شنبه‬ ‫ش��ب در نشستي با معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي و گردش��گري كش��ور در زاهدان گفت‪ :‬توجه به پيش��ينه‬ ‫تاريخي يك اصل قرآني است و نبايد دولت را به خاطر پرداختن به‬ ‫تاريخ كهن ملت ايران كه ريشه عميقي دارد مورد شماتت و انتقاد‬ ‫ق��رار داد‪ .‬عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكي��د بر اين كه تاريخ‬ ‫ايران را بايد از ديدگاه ديني مورد بررسي قرار داد‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬عالمه‬ ‫طباطبايي در تفس��ير الميزان با پرداختن به سوره كهف ذوالقرنين‬ ‫را به كوروش تش��بيه كرده اس��ت‪ .‬آيت‌اهلل س��ليماني افزود‪ :‬وقتي‬ ‫تفسير قيم الميزان پيشينه تاريخي ملت را اين گونه مطرح مي‌كند‬ ‫و ذوالقرني��ن را به يك تعبير كوروش بزرگ مي‌داند و از ديگر س��و‬ ‫منشوري هم كه از كوروش باقي مانده يك منشور اخالقي و وحياني‬ ‫اس��ت‪ ،‬بايد پيش��ينه تاريخي ملت ما را مورد توجه بيشتر قرار داد‪.‬‬ ‫امام جمعه زاهدان تصريح كرد‪ :‬متاسفانه برخي از علماي بزرگواري‬ ‫كه تا ديروز دول��ت آقاي احمدي‌نژاد را با تمام وجود مورد حمايت‬ ‫قرار مي‌دادند اكنون مس��أله طرح يك سري از سرمايه‌هاي ملي را‬ ‫ضدارزش‌هاي ديني مطرح مي‌كنند كه اين خود نوعي افراط است‪.‬‬

‫افزايش سفرهاي سياحتي و زيارتي‬ ‫افغان‌ها به ايران‬

‫نزديک به ‪ 20‬هزار زائر و جهانگرد افغان در سه سال گذشته با‬ ‫همکاري بخش فرهنگي سرکنسولگري جمهوري اسالمي ايران در‬ ‫غرب افغانستان به ايران سفر کرده‌اند‪.‬‬ ‫محمد‌عليرضواني‌نژاد‪ ،‬مسئولفرهنگيسرکنسولگريجمهوري‬ ‫اسالمي ايران در غرب افغانستان با اعالم اين مطلب گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ 1389‬همزمان با سالروز جانگداز ارتحال حضرت امام خميني(ره)‬ ‫که برنامه‌هاي کارواني سرکنس��ولگري آغاز ش��د‪ ،‬تاکنون بيش از‬ ‫‪19‬هزار نفر از مردم هرات‪ ،‬غور و فراه در قالب ‪519‬کاروان سياحتي‬ ‫زيارتي به ايران اعزام ش��ده‌اند‪ .‬وي اف��زود‪ :‬برنامه اعزام مردم غرب‬ ‫افغانس��تان پس از درخواس��ت‌هاي مکرر آن‌ها مبني بر شرکت در‬ ‫مراس��م مذهبي و ديدار از اماکن تاريخي و زيارتي ايران آغاز شده‬ ‫اس��ت که تاکنون از روند خوبي برخوردار بوده اس��ت‪ .‬رضواني‌نژاد‬ ‫همچنين اظه��ار کرد که در اين اواخر تقاضاهاي مردم براي ايجاد‬ ‫کاروان‌ها افزايش پيدا کرده که اين بيانگر موفقيت اين برنامه است‪.‬‬ ‫برخي از کساني که در اين کاروان‌ها شرکت دارند معتقدند که اين‬ ‫برنامه تا حد زيادي رضايت مردم افغانس��تان را در بر داشته و مانع‬ ‫سفرهاي غيرقانوني به ايران شده است‪.‬‬


‫بررسی صالحیت‌ها براساس عملکرد‪6‬ساله شورای شهر‬ ‫رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در نشست خبري با خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬حال افراد مالك عمل است ما قصد وقت‌كشي نداريم و هركس اعتراض دارد مي‌تواند‬ ‫اقدام كند‪ .‬بررس��ي‌هاي ما براساس عملكرد ‪ 6‬ساله اعضاي فعلي شوراي شهر بوده است‪.‬‬ ‫كوليوند افزود‪ :‬سخنراني‌ها تا موضعگيري‌هاي افراد كانديدا و پايبندي آن‌ها به نظام و قانون‬ ‫اساسي و صالحيت‌ها تاثير دارد‪ .‬التزام عملي بايد در عملكرد شخص مشخص باشد‪ .‬شايد‬ ‫شخصي موضعگيري‌هاي مختلفي داشته باشد ولي عملكرد فرد بايد متناسب با دين اسالم باشد‪.‬‬ ‫به گفته وي از ‪ 300‬هزار و ‪ 165‬ثبت‌نام‌كننده ‪ 8‬هزار و ‪ 450‬نفر رد صالحيت ش��دند ولي‬ ‫در دوره قبل��ي ‪ 247‬ه��زار نفر ثب��ت نام كردند و ‪ 10‬هزار و ‪ 743‬نفر رد صالحيت ش��دند‪.‬‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫غیبت ‪107‬نماینده در رأی‌گیری بودجه‪92‬‬

‫خبر اول این که نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از برخی‬ ‫نمایندگان به دلیل ش��ركت نكردن در رأی‌گیری‌های رسیدگی به‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۲‬كل كش��ور گفت‪ :‬مجل��س را تعطیل كنید و‬ ‫اسامی نمایندگانی كه رأی نمی‌دهند را اعالم كنید تا در این زمینه‬ ‫آسیب‌شناسی انجام شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬الله افتخاری» در جلسه‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس پیشنهادی را مطرح كرد اما ‪ ۱۰۷‬نفر از‬ ‫نمایندگان در رأی‌گیری این پیشنهاد شركت نكردند و پیشنهاد این‬ ‫نماینده زن مجلس نهم به تصویب نرسید‪« .‬كمال علیپور» نماینده‬ ‫مردم قائم‌ش��هر در مجلس نیز در تذكری آیین‌نامه‌ای اظهارداشت‪:‬‬ ‫متاسفانه در دو پیشنهاد گذشته یك بار ‪ ۹۷‬نفر و بار دیگر ‪ ۱۰۷‬نفر‬ ‫در رأی‌گیری ش��ركت نكردند‪ .‬باید توجه كرد كه این الیحه بودجه‬ ‫برای برنامه‌ریزی یكساله كشور در حال تدوین است‪.‬‬

‫سوال برانگیز بودن چند <احراز صالحیت>‬ ‫و <عدم احراز صالحیت>‬

‫دس�ت آخر اینک�ه محمدرضا‬ ‫باهنر‪ ،‬نایب رئیس مجلس با اش��اره‬ ‫به دیدار آیت‌اهلل مهدوی کنی و علی‬ ‫الریجانیباآیت‌اهلل‌هاشمیرفسنجانی‬ ‫یک روز قبل از اعالم نتایج بررس��ی‬ ‫صالحیت‌ها از سوی شورای نگهبان‪،‬‬ ‫تایی��د صالحیت س��عید جلیلی در‬ ‫کنار ع��دم اح��راز صالحیت محمد‬ ‫سعیدی‌کیا را سوال‌برانگیز خواند‪ .‬وی در تحلیل شرایط انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری قبل و بعد از ثبت‌نام و پس از اعالم اسامی افراد احراز صالحیت‬ ‫شده تصریح کرده‪ :‬اگرچه آقای غرضی جزو افرادی است که دو دوره وزیر‬ ‫بوده و خدماتی هم به انقالب داشته اما تایید صالحیت وی و قرار گرفتنش‬ ‫در بین ‪ 8‬کاندیدای نهایی کمی غیرمترقبه بود و کسی فکر نمی‌کرد که‬ ‫ویجزوکاندیداهاینهاییانتخاباتریاستجمهوریباشد‪.‬باهنرکهخود‬ ‫یکی از کاندیداهای احتمالی بود که در نهایت از کاندیداتوری منصرف شد‪،‬‬ ‫با تاکید بر این که با کاندیداتوری آقای جلیلی در آخر ساعات ثبت‌نام چند‬ ‫شبهه در کشور شکل گرفت‪ ،‬گفته‪ :‬پس از این که او ثبت‌نام کرد‪ ،‬بعضی‌ها‬ ‫عبارتی به ذهن‌شان رسید که شاید جلیلی منتخب نظام و مسئوالن است‬ ‫اما رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی‌شان تکلیف همه را مشخص‬ ‫کردند و اعالم کردند که ایشان هم یک رأی بیشتر ندارد و تا زمانی که‬ ‫آن را در صندوق‌های رأی نیندازند‪ ،‬هیچ کس متوجه آن نخواهد شد‪ .‬وی‬ ‫همچنين خاطرنشان كرده‪ :‬بنده خبر دارم که دستورالعملی برای سپاه‬ ‫و بس��یج از سوی رهبر معظم انقالب فرستاده شده که این دو نهاد را از‬ ‫فعالیت سازمانی برای یک کاندیدای خاص منع کرده‌اند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪3‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شكست امريکا در ايجاد کشوري جايگزين براي منافقين‬ ‫پي��ت جون��ز‪ ،‬معاون وزي��ر امور خارج��ه امريکا در امور خ��اور نزديک گفت ک��ه با وجود‬ ‫تالش‌هاي واش��نگتن در قانع س��ازي س��ران اي��ن گروهک ب��ه هم��کاري در روند خروج‬ ‫اعض��ا‪ ،‬آنه��ا تنها به تع��داد مح��دودي از اعضاي‌ش��ان اجازه خ��روج دادن��د‪ .‬در همین‬ ‫خص��وص روزنام�� ‌ه امريکاي��ي لس‌آنجلس تايمز هم نوش��ت با وجود اعالم ش��روع خروج‬ ‫برخي اعضاي گروهک تروريس��تي منافقين به کش��ورهاي اروپايي‪ ،‬تالش‌هاي وزارت امور‬ ‫خارج��ه امري��کا در ايجاد کش��وري جايگزين براي اين گروهک با شکس��ت روبه‌رو ش��د‪.‬‬ ‫لس‌آنجل��س تايم��ز در ادامه به نقل از يک مقام مس��ئول در وزارت ام��ور خارجه امريکا‬ ‫نوشت که س��رکردگان گروهک تروريستي منافقين در تسريع روند خروج همکاري نکردند‪.‬‬

‫از ائتالفي كه نتيجه نهايي را مرحله به مرحله به تعويق انداخت‬

‫گزينه نهايي ائتالف؛ شايد بعد از انتخابات‬

‫ائتالف‌ه��اي اصولگرايانه در اي��ن دوره از‬ ‫انتخابات س��رانجامي نداش��ت؛ همچنان كه‬ ‫ائتالف‪ 5‬نفره در هنگام ثبت‌نام‌ها از هم پاشيد‪،‬‬ ‫ائتالف سه نفره هم كه تكليف نهايي را مرحله‬ ‫به مرحله به تعويق مي‌انداخت عم ً‬ ‫ال بي‌نتيجه‬ ‫ماند تا آنجا كه ديروز حس��ين مظفر‪ ،‬رئیس‬ ‫ستاد اين ائتالف با گالیه از ادامه بالتكلیفی و‬ ‫به تأخیر انداختن معرفی فرد واجد شرایط تا‬ ‫بعد از مناظره‌های صدا وسیما از سمت خود‬ ‫استعفا داد‪ .‬استعفاي مظفر در حالي صورت‬ ‫گرفت كه پيش از این‪ ،‬طی حکمی از سوی‬ ‫محمدباقر قالیباف به سمت ریاست ستاد وي‬ ‫برای انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده‬ ‫بود و همين موجب ش��د تا سخنگوی ستاد‬ ‫انتخاباتی قالیباف در توجيه اين استعفا بگويد‪:‬‬ ‫س��تاد ائتالف س��ه‌گانه تعطیل نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫ماموریت آن در مرحله اول انجام شده و رئیس‬ ‫این ستاد و اعضای محترم آن در فرایند اتحاد‬ ‫و حمایت از کاندیدای نهایی مسئولیت‌های‬ ‫جدیدی برعهده می‌گیرند‪.‬‬ ‫ي�ك معن�ي جديد ب�راي «ب�ه نفع‬ ‫هيچكس كنار نمي‌رود»‬ ‫پرویز اسماعیلی جو جلسات ستاد ائتالف‬ ‫را توام با جدیت‪ ،‬دوس��تی و محبت ارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬وی همچني��ن در توجيه مواضع ديگر‬ ‫اعضاي ائتالف س��ه‌گانه‪ ،‬جم�لات «تا آخر‬ ‫هستم» و «به نفع هیچکس کنار نمی‌روم» را‬ ‫اين‌طور معنا كرده كه اعضای یک ائتالف به‬ ‫نفع ائتالف و اهداف مشترک آن کنار می‌روند‬ ‫و نه به نفع اشخاص! هرچند اعضاي ائتالف‬ ‫سه‌گانه از همان ابتدا صرفاً حضور در صحنه‬ ‫و تبليغات را در سر داشتند و كنار رفتن آنها‬ ‫به نفع يكديگر محتمل بود و تصور مي‌كردند‬ ‫با كنار رفتنشان به نفع ديگري‪ ،‬آراي تضمين‬ ‫شده‌اي را به سبد راي كانديداي ديگر منتقل‬ ‫مي‌كنند؛ ام��ا معادالت آنها با ورود س��عيد‬ ‫جليلي تا ح��دود زيادي بر هم ريخت‪ .‬اعالم‬ ‫خبر حمايت احتمالي ائتالف از سعيد جليلي‬ ‫آن هم از سوي علي‌اكبر واليتي و همچنين‬

‫س��الک مي‌گويد‪ :‬براس��اس اخبار دریافتی‬ ‫خروج��ی ائتالف ‪ 2+1‬ت��ا پایان هفته جاری‬ ‫مشخص می‌ش��ود و کارگروه جامعتین نیز‬ ‫به سمت تعیین مصادیق ائتالف ‪ 2+1‬پیش‬ ‫می‌رود؛ اگر آقای��ان حداد‪ ،‬والیتی و قالیباف‬ ‫به جمع‌بندي نهايي نرس��ند هزینه‌هایی بر‬ ‫جریان اصولگرا مترتب خواهد بود‪.‬‬

‫پاسخ مثبت حداد عادل به اين سوال كه آيا‬ ‫احتم��ال كناره‌گيري او به نفع جليلي وجود‬ ‫دارد؛ معادالت عضو سوم ائتالف كه سوداي‬ ‫پاس��تور را در س��ر مي‌پروراند بر هم زد و به‬ ‫همين دلي��ل قاليباف ك��ه در فروردين ماه‬ ‫گفته ب��ود خروج از ائتالف بي‌ديني اس��ت؛‬ ‫بع��د از اين اتفاق��ات‪ ،‬موض��وع «ائتالف» را‬ ‫صورت مسأله‌اي پاك شده دانست‪ .‬در همين‬ ‫حال نادر قاضی‌پ��ور‪ ،‬از حاميان قاليباف در‬ ‫مجلس با بيان اينكه قالیباف ‪ ،‬عضو ائتالف‬ ‫‪ 2+1‬بیش��ترین آرا در می��ان اصولگرایان را‬ ‫دارد‪ ،‬حداد ع��ادل‪ ،‬عضو دیگر این ائتالف را‬ ‫ب��ه تالش برای از بین ب��ردن«‪ » 2+1‬متهم‬ ‫می‌کند و می‌گوید که وی نباید فردی خارج‬ ‫از ائت�لاف را مطرح کند زیرا این کار مصداق‬ ‫خیانت در امانت است‪.‬‬ ‫رقاب�ت ب�راي پاس�تور‪ ،‬غوغ�ا در‬ ‫بهارستان‬ ‫تزل��زل در مواض��ع و تش��تت آرا در اين‬ ‫اتئالف سه نفره اما بار ديگر صحنه‌اي براي‬ ‫بروز اختالفات چند ماهه دو فراكسيون تحت‬ ‫مديري��ت حداد عادل و الريجاني در مجلس‬ ‫هم ش��د‪ .‬از يك سو علي الريجاني در جمع‬ ‫همفكران��ش در مجلس تاكي��د مي‌كند كه‬ ‫فراکسیون رهروان واليت فراكسيوني وزین در‬ ‫مجلس است که موضعگیری‌هایش در کشور‬ ‫سرنوشت ساز است و البته تاكيد مي‌كند كه‬

‫بهتر است از کاندیدای خاصی حمایت نشود‬ ‫و مصداقی فراکسیون ورود پیدا نکند؛ حمایت‬ ‫از موض��ع کل��ی انتخابات بهتری��ن رویکرد‬ ‫از س��وی فراکسیون اس��ت و از سوي ديگر‬ ‫اعضاي اين فراكس��يون با موضعگيري‌هاي‬ ‫صريح عليه حداد عادل‪ ،‬به حمايت از قاليباف‬ ‫مي‌پردازن��د‪ .‬ديروز اعضاي اين فراكس��يون‬ ‫با اين پيش��نهاد كه با هر ‪ 8‬كانديدا جلس��ه‬ ‫داشته باشند مخالفت كردند و در نهايت قرار‬ ‫ش��د تا قالیباف و والیتی در روزهاي آينده‬ ‫مهمان اين فراكس��يون باشند‪ .‬در اين ميان‬ ‫اما موسی پورموس��وی مشاور ارشد قالیباف‬ ‫با اشاره به اینکه این نامزد انتخابات مجلس‬ ‫از سوی طیف‌ها و گروه‌های مختلف جامعه‬ ‫مورد حمایت قرار گرفته اس��ت‪ ،‬تكليف اين‬ ‫فراكسيون را در واقع روشن كرده و مي‌گويد‪:‬‬ ‫‪ 150‬نماینده مجلس از قالیباف اعالم حمایت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬شايد آرماني‌ترين موضع آن نكته‌اي‬ ‫باش��د كه جواد هروي ديگر عضو فراکسیون‬ ‫رهروان والیت به آن اشاره كرده و مي‌گويد‪:‬‬ ‫ای��ن احتمال وجود دارد ک��ه ائتالف ‪ 2+1‬با‬ ‫جلیلی یک گروه چهارگانه‌ای تشکیل دهند‬ ‫ک��ه از میان خود یک نف��ر را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫در همي��ن حال گرچ��ه زمزمه‌هايي از كنار‬ ‫كش��يدن حداد عادل به نفع س��عيد جليلي‬ ‫مطرح مي‌شود اما فراکسیون تحت مديريت‬ ‫وي‪ ،‬هنوز در حمايت از جليلي به جمع‌بندي‬ ‫نرسيده‌اند‪ .‬در اين زمينه حجت‌االسالم احمد‬

‫ايستگاه پاياني؛ جامعتين يا انتخابات‬ ‫ديروز اما خبرها حكاي��ت از برنامه‌ريزي‬ ‫هلل‬ ‫ائت�لاف پیش��رفت براي دي��دار ب��ا آیت‌ا ‌‬ ‫مهدوی‌کنی داش��ت‪ .‬در حالي منابع خبري‬ ‫نزدي��ك به حداد ع��ادل از اي��ن ديدار خبر‬ ‫مي‌دهند كه پيش از اين گفته مي‌ش��ود به‬ ‫علت مخالف��ت یکی از اعض��ای ائتالف اين‬ ‫ديدار انجام نمي‌شود‪ .‬در همين حال واليتي‬ ‫گویا ديگر پرونده مشورت با بزرگان را بسته‬ ‫چرا كه تاكيد مي‌كند براي مش��خص شدن‬ ‫كانديداي نهاي��ي ائتالف به دي��دار آيت‌اهلل‬ ‫مه��دوي كني نمي‌روند بلك��ه مي‌روند تا از‬ ‫رهنمودهاي ايش��ان بهره‌ببرند‪ .‬با اين حال‬ ‫رج��وع به جامعتين از دي��دگاه برخي ديگر‬ ‫از اصولگرايان معناي ديگ��ري دارد و گمان‬ ‫مي‌كنند مي‌توان��د فصل‌الخطابي بر تمامي‬ ‫اي��ن اختالفات در ائتالف باش��د‪ .‬عالءالدين‬ ‫بروجردي مي‌گويد‪ :‬از ابتدا والیتی اعالم کرده‬ ‫بود که حض��ور در صحنه و تبلیغات را برای‬ ‫ایجاد شور انتخاباتی در مردم ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫وي برخ�لاف واليتي مي‌گويد‪ :‬در این مدت‬ ‫تشکل‌های مختلف اصولگرا و جامعتین نیز‬ ‫اظه��ار نظ��ر می‌کنند و نکات م��د نظر آنها‬ ‫می‌تواند فصل‌الخطاب در این ائتالف باش��د‪.‬‬ ‫گرچه براي برخي‪ ،‬رجوع به جامعتين ممكن‬ ‫است ايستگاه‌پاياني اين اختالفات باشد اما‬ ‫دور از ذهن نيست كه ائتالف سه نفره‌اي كه‬ ‫تا به حال و مرحله به مرحله‪ ،‬تعيين تكليفش‬ ‫به تعوي��ق افتاده‪ ،‬اين بار گزينه نهايي‌اش به‬ ‫بعد از ‪ 24‬خرداد موكول شود تا براي هميشه‬ ‫معناي ائتالف در سپهر گفتمان اصولگرايي‬ ‫معنايي تازه به خود بگيرد‪.‬‬

‫شیپورچی‬

‫اخبار روز اول تبلیغات‬ ‫ریاست جمهوری‬

‫در پ��ی حض��ور ج��دی یک��ی از‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫در برنامه تلویزیونی عده بسیار زیادی‬ ‫از مردم ایران از فرط عالقه به ایش��ان‬ ‫ب��ه تماش��ای فین��ال مس��ابقات جام‬ ‫باش��گاه‌های اروپا پرداختند و نامبرده‬ ‫مجبور شد به مربیان ‪ 2‬تیم دورتموند‬ ‫و بای��رن مونیخ اعت��راض کند که چرا‬ ‫ب��ازی فینال را وس��ط برنامه تبلیغاتی‬ ‫من گذاشتی؟!‬ ‫يك کاندیداي انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری ه��م در گفت‌وگو با ش��یپورچی اعالم ک��رد‪ :‬جریان‬ ‫انحراف��ی قصد دارد با عدم معرفی کاندیدا در انتخابات؛ باعث کم‬ ‫رونق ش��دن انتخابات ش��ود‪ .‬وی پیش از این اعالم کرده بود که‬ ‫جریان انحرافی قصد دارد با معرفی کاندیدا باعث کم رونق شدن‬ ‫انتخابات ش��ود! وی اعالم کرد‪ :‬هم مخالف حضور و هم مخالف‬ ‫عدم حضور این جریان در انتخابات هستم!‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صورت عدم حضور این جریان‪ ،‬هر اتفاقی که‬ ‫بیفته می‌ندازیم گردن این جریان همیشه متهم!‬ ‫یک کاندیداي ديگر ریاست جمهوری هم اعالم کرد‪ :‬دولت‬ ‫م��ن ضد تورم اس��ت و اگه م��ردم به من رأی بدن ت��ورم تغییر‬ ‫می‌کن��ه‪ .‬وی با ارائه ی��ک فرمول علمی توضیح داد‪ :‬مث ً‬ ‫ال اگه من‬ ‫رأی پایی��ن بی��ارم‪ ،‬تورم می‌ره ب��اال و اگه رأی ب��اال بیارم‪ ،‬تورم‬ ‫می‌ره پایین‪.‬‬

‫خبر‬

‫رئيس‌جمهور اسبق لبنان به تهران‬ ‫سفر مي‌کند‬

‫ش��بکه الميادين اعالم کرد که اميل لحود رئيس‌جمهور اسبق‬ ‫لبنان امروز براي مش��ارکت در کنفرانس دوستان سوريه در تهران‬ ‫به ايران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نشست دوستان س��وریه ‪ 8‬خرداد ماه در تهران برگزار می‌شود‬ ‫که در واقع این نشست تالشي از سوي ايران براي کمک به راه حل‬ ‫سياس��ي در مورد بحران س��وريه اس��ت‪ .‬هدف کنفرانس دوستان‬ ‫سوريه در تهران مشورت‌هاي بين‌المللي براي حل بحران سوريه و‬ ‫بررسي راهکارهاي موجود اعالم شده است‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫تخصيص يك ميليارد تومان براي كاشت حلزون‬ ‫كاشت حلزون شنوايي و توانمند كردن كودكان ناشنوا به منظور ارتباط آنها با محيط اطراف‪،‬‬ ‫از جمله اقدامات سازمان بهزيستي است كه به منظور به صفر رساندن پشت نوبتي‌ها در دستور‬ ‫كار خود قرار داده است‪ .‬يحيي سخنگويي‪ ،‬معاون توانبخشي سازمان بهزيستي در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار در اين باره گفت‪ :‬خوشبختانه با تخصيص يك ميليارد تومان اعتبار در زمينه كاشت‬ ‫حلزون‪ ،‬اين س��ازمان براي بازگشت شنوايي كودكان پش��ت نوبتي اقدامات اساسي را آغاز‬ ‫كرده است‪ .‬وي افزود‪ :‬با تخصيص اين ميزان اعتبار براي كاشت حلزون به سازمان بهزيستي‪،‬‬ ‫هزينه درمان ‪ 335‬كودك پشت نوبتي پرداخت مي‌شود‪ .‬وي اظهار داشت‪ :‬در واقع با پرداخت‬ ‫هزينه به اين تعداد كودك پشت نوبتي‪ ،‬شمار پشت نوبتي‌هاي حلزون در كشور به صفر رسيد‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫محدوديت در محل طواف زائران در مکه‬

‫این روزه��ا با توجه ب��ه برنامه‬ ‫توس��عه مس��جدالحرام و پ��روژه‬ ‫گس��ترش مط��اف و تخریبی که‬ ‫برای این منظور انجام ش��ده است‪،‬‬ ‫انجام طواف از طبقات دوم و س��وم‬ ‫مسجد امکان‌پذیر نيست و بنابراين‬ ‫جمعیت طواف‌کنندگان در صحن‬ ‫اصلی مس��جدالحرام رو به افزايش‬ ‫اس��ت‪ .‬به علت همين پیشروی‌ها که از پش��ت مقام ابراهیم برای‬ ‫گس��ترش مطاف صورت گرفته اس��ت‪ ،‬همه زائ��ران باید در طبقه‬ ‫همکف مسجد طواف کنند و در واقع محل طواف براي آن‌ها محدود‬ ‫شده است‪ .‬البته سعودی‌ها بنا دارند بخشی از کمبود شبستان‌هایی‬ ‫که از نتیجه تخریب «باب الفتح» و اطراف آن حاصل شده است را با‬ ‫افزودن فضای خالی پشتی جبران کنند‪.‬‬

‫تكميل ‪ ۹۸‬درصد ظرفیت كاروان‌های تمتع‬ ‫معاون حج و عمره س��ازمان حج و زیارت از تكمیل ظرفیت ‪۹۸‬‬ ‫درصد كاروان‌های حج تمتع س��ال ‪ ۹۲‬خب��ر داد‪ .‬غالمرضا رضایی‬ ‫افزود‪ :‬هم اكنون حدود ‪ 2‬هزار ظرفیت خالی در سراسر كشور وجود‬ ‫دارد كه به احتمال زیاد در روزهای آینده تكمیل می‌شود‪ .‬البته برای‬ ‫تكمیل این ظرفیت نیازی به فراخوان اولویت های جدید نیست‪.‬‬

‫جوانان برتر در اولویت استخدام دستگاه‌ها‬

‫دبیر پنجمین جشنواره حضرت‬ ‫عل��ی اکب��ر(ع) از تش��کیل بانک‬ ‫اطالعاتی جوانان توانمند از سوي‬ ‫وزارت عل��وم خب��ر داده و گفته با‬ ‫این رویکرد در اولویت استخدامی‬ ‫دس��تگاه‌ها جایگاهی برای جوانان‬ ‫برتر تعیین می‌شود‪ .‬محمد صادق‬ ‫اکب��ری اظهار امي��دواري كرده با‬ ‫قولی که وزارت علوم درباره تشکیل بانک اطالعاتی جوانان توانمند‬ ‫داده‪ ،‬بعد از برگزاری این جش��نواره‪ ،‬جوانان مورد توجه بیشتری از‬ ‫سوی دستگاه‌ها قرار گیرند‪.‬‬

‫پذیرش دانشجوی زبان چینی‬ ‫در دانشگاه عالمه‬

‫‪ ۳۱‬هزار معتاد متجاهر در مراکز درمان اعتیاد‬

‫مع��اون کاه��ش تقاضا و توس��عه‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با‬ ‫مواد مخدر از پذیرش بیش از ‪ 31‬هزار‬ ‫معتاد متجاه��ر در ‪ 17‬مرکز نگهداری‬ ‫و درمان و کاهش آس��یب کشور در ‪2‬‬ ‫سا ‌ل گذشته خبر داده و گفته بر اساس‬ ‫گزارش‌های آماری شوراهای هماهنگی‬ ‫مبارزه با مواد مخدر اس��تان‌ها در سال‬ ‫‪ ۱۷ ،91‬هزار و ‪ ۴۲۲‬نفر از افراد دارای شرایط نگهداری در ‪ 17‬مرکز نگهداری‬ ‫درمان و کاهش آس��یب کشور پذیرش شده‌اند‪ .‬بابک دین‌پرست افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 90‬هم ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹۰۳‬نفر زير پوشش اين مراکز قرار گرفتند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از ترفند جدید سودجویان گزارش می‌دهد‬

‫حراج سؤاالت امتحان نهایی جلوی مدرسه‬

‫گروه جامعه‬

‫دانش‌آموزان پايه‌هاي پيش‌دانشگاهي‬ ‫و س��وم متوس��طه اين روزه��ا در حال‬ ‫گذراندن امتحانات نهايي خود هس��تند‪،‬‬ ‫امتحانات��ي ك��ه حاال ديگر نم��ره آن در‬ ‫دس��تيابي آن‌ها به صندلي دانشگاه‌هاي‬ ‫كشور تاثيرگذار اس��ت و همين موضوع‬ ‫هم دستاويزي ش��ده براي آن دسته كه‬ ‫از ه��ر فرصتي بهانه‌اي مي‌تراش��ند تا به‬ ‫قول مع��روف پولي به جي��ب بزنند و از‬ ‫آب گل‌آلود ماهي بگيرن��د‪ .‬در بحبوحه‬ ‫روزه��اي پراضطراب امتحانات نهايي كه‬ ‫هميش��ه ش��نيدن نام آن لرزه ب��ر اندام‬ ‫ه��ر دانش‌آموز درگير با اين نوع امتحان‬ ‫مي‌ان��دازد‪ ،‬مقول��ه «ف��روش س��واالت‬ ‫امتحانات نهايي» اس��ت که به طور قطع‬ ‫بر اي��ن اضطراب مي‌افزايد؛ موضوعي كه‬ ‫بخشي از دانش‌آموزان درگير با امتحانات‬ ‫نهايي و مشتريان خريد اين سواالت آن‬ ‫را امكانپذير و مس��ئوالن وزارت آموزش‬ ‫و پ��رورش آن را ناممكن اعالم مي‌كنند‬ ‫و به دانش‌آم��وزان و خانواده‌ها اطمينان‬ ‫خاطر مي‌دهند كه امكان دس��تيابي به‬ ‫س��واالت امتحانات نهايي قبل از آزمون‬ ‫كذب است‪.‬‬ ‫قیم�ت س�واالت امتح�ان نهایی‬ ‫چند؟!‬ ‫ب��ه گفت��ه تع��دادي از دانش‌آموزان‪،‬‬ ‫قضيه از آنج��ا آب مي‌خورد كه روز قبل‬ ‫از امتحان كس��ي يا كس��اني كه مدعي‬ ‫می‌شوند مي‌توانند به سواالت دسترسي‬ ‫داشته باشند از مشتريان خود كه همان‬ ‫دانش‌آموزان هس��تند مبالغي را مطالبه‬ ‫و دريافت مي‌كنند ك��ه البته اين ميزان‬ ‫بس��ته به تعداد سواالت و نوع امتحان تا‬ ‫‪ 800‬هزار تومان متغير است‪.‬‬

‫ظاه��راً گاهي نيز اي��ن مبالغ نجومي‬ ‫بي��ن دانش‌آموزان يك كالس تقس��يم‬ ‫مي‌ش��ود و با توجه ب��ه اين‌كه در چنين‬ ‫شرايطي سهم پرداختي هر نفر ‪20-30‬‬ ‫هزار تومان مي‌شود‪ ،‬پس آن‌ها حاضرند‬ ‫چنين ريسكي را بكنند‪.‬‬ ‫فروشندگان سوال جلوی مدرسه‬ ‫کاسبی می‌کنند‬ ‫صب��ح روز امتحان��ات مدعي��ان ب��ا‬ ‫دانش‌آم��وزان خري��دار س��واالت مقابل‬ ‫مدرس��ه قرار مي‌گذارن��د و چند دقيقه‬ ‫قبل از شروع امتحان در واقع سواالت در‬ ‫دسترس آن‌ها قرار دارد‪ .‬به گفته شاهدان‬ ‫صداي بلند «فروش س��وال امتحان» در‬ ‫مقابل برخي مدارس آنچنان جلب توجه‬ ‫مي‌كند كه انگش��ت تعجب هر رهگذري‬ ‫به دهان مي‌ماند‪.‬‬ ‫برخ��ي از دانش‌آموزان كه خواس��ته‬ ‫و نخواس��ته در دام فروش��ندگان كذايي‬ ‫س��واالت امتحان��ات نهاي��ي مي‌افتن��د‬ ‫مي‌گويند بعضي از سواالت درست از آب‬ ‫درآم��ده بود و بعضي ديگر كام ً‬ ‫ال دروغ و‬ ‫در واقع فريبي بيش نبوده است‪.‬‬

‫ب�ا فروش�ندگان س�وال برخورد‬ ‫نمی‌شود‬ ‫ب��ه هر حال ه��ر چه كه باش��د‪ ،‬اين‬ ‫اس��ت ك��ه به ظاهر س��ال گذش��ته هم‬ ‫چنين ادعايي از سوي سودجويان مطرح‬ ‫ش��ده و مس��ئوالن هم در جري��ان اين‬ ‫دادوستدها و ادعاها قرار گرفتند‪ ،‬اما اين‬ ‫كه چرا برخوردي صورت نگرفت‪ ،‬سوالي‬ ‫بي‌پاس��خ است و امس��ال چنين حرف و‬ ‫حديث‌هايي ش��نيده و ديده ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫ظاهراً هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته و‬ ‫فقط ذهن بسياري از دانش‌آموزان را كه‬ ‫در اين دوره حس��اس احتياج به آرامش‬ ‫خاطر بيش��تري دارند‪ ،‬مغش��وش كرده‬ ‫است‪ .‬راجع به صحت و سقم اين ادعاها‬ ‫و اينكه آيا اساس��اً امكان دارد با توجه به‬ ‫امنيتي كه براي امتحانات نهايي در نظر‬ ‫گرفته شده‪ ،‬قبل از آزمون به آن‌ها دست‬ ‫پي��دا ك��رد از عبداالمير عرف��ي‪ ،‬رئيس‬ ‫مركز س��نجش وزارت آموزش و پرورش‬ ‫پرس‌وجو كرديم‪.‬‬ ‫وي درب��اره فرايند انتقال س��واالت به‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫حوزه‌ه��اي امتحان��ي ب��ه‬ ‫س��واالت امتحانات نهايي در قالب ‪ CD‬و‬

‫نرم‌افزار با تش��ريفات قانوني ويژه چند روز‬ ‫قبل از امتحان در اختيار مسئول سنجش‬ ‫و حراست اس��تان‌ها قرار مي‌گيرد‪ .‬به اين‬ ‫ش��كل ك��ه س��واالت در اختيار مس��ئول‬ ‫سنجش اس��تان و روند سواالت در اختيار‬ ‫مسئول حراست استان و دوباره با تشريفات‬ ‫قانون��ي س��واالت و رمز آن‌ه��ا در اختيار‬ ‫مس��ئول سنجش و حراس��ت مناطق قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬شب قبل از امتحان هم با حضور‬ ‫حداقل ‪ 4-5‬نفر از كارشناسان و مسئوالن‬ ‫حراست‪ ،‬سنجش و تكثير منطقه‪ ،‬سواالت‬ ‫باز ش��ده و به تي��راژ مورد نظ��ر تكثير و‬ ‫بس��ته‌بندي ش��ده و ب��ه ح��وزه امتحاني‬ ‫فرستاده مي‌شود‪ .‬بنابراين نيم‌ساعت قبل‬ ‫از شروع امتحان در مدارس حوزه امتحان‬ ‫نهايي سواالت در حضور رئيس حوزه اجرا‬ ‫و ناظر باز مي‌شود‪.‬‬ ‫عرفي توضيح مي‌دهد‪ :‬جاي باز شدن‬ ‫پاكت سواالت هم مشخص است و روي‬ ‫آن بايد امضا شود كه چه كسي و در چه‬ ‫ساعتي پاكت را باز كرده است‪.‬‬

‫امکان دسترس�ی به نسخه اصلی‬ ‫سواالت وجود ندارد‬ ‫در پايان امتحان هم پاسخنامه‌ها در‬ ‫پاكت‌ها قرار مي‌گيرد با امضا و مهر و موم‬ ‫به حوزه‌هاي تصحيح مي‌رود‪ 3 .‬س��اعت‬ ‫پ��س از آغاز امتحان هم كليد س��واالت‬ ‫روي سايت قرار مي‌گيرد‪ .‬بنابراين به هيچ‬ ‫وجه امكان دس��تيابي به سواالت قبل از‬ ‫آزمون وجود ندارد و ادعاي دستيابي به‬ ‫سواالت و فروش آن‌ها تكذيب مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بر اين كه آموزش و پرورش‬ ‫آمادگي دريافت مستندات در اين زمينه‬ ‫را دارد‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪ :‬اگر چنين ادعايي‬ ‫ثابت شود ما در مورد امتحانات نهايي كه‬ ‫س��واالت آن لو رفته باشد قطعاً تصميم‬ ‫جديدي خواهيم گرفت‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫يك درصد بودجه سازمان‌ها‬ ‫باالخره به زنان رسيد!‬

‫در حال��ي ك��ه چن��دي پي��ش‬ ‫پروين هدايتي‪ ،‬معاون سرمايه‌هاي‬ ‫اجتماعي مرکز امور زنان و خانواده‬ ‫رياست جمهوري اعالم كرده بود كه‬ ‫مجلس‌نشين‌ها (كميسيون تلفيق)‬ ‫ب��ا اختصاص يك درص��د از بودجه‬ ‫دس��تگاه‌ها به امور زن��ان مخالفت‬ ‫كرده و در همان لحظات نخس��ت‬ ‫هم با اعتراض شديد همكاران خود البته در فراكسيون زنان مجلس‬ ‫روبه‌رو ش��ده بودند‪ ،‬اما حاال خبرها حاكي از آن است كه نمايندگان‬ ‫مجل��س از موض��ع خود كوتاه آمده و راضي ش��ده‌اند تا دس��تگاه‌ها‬ ‫ي��ك درصد از بودج��ه خود را به امور زنان ك��ه هم‌اكنون نزديك به‬ ‫نيمي از افراد جامعه را تش��كيل مي‌دهند‪ ،‬اختصاص دهند‪ .‬براساس‬ ‫مصوبه مجلس‪ ،‬دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا يک درصد از اعتبارات‬ ‫هزين��ه‌اي خود را در امور مربوط به زنان‪ ،‬خانواده و جوانان دس��تگاه‬ ‫متبوع خود هزينه کنند‪.‬‬

‫انتقاد از توهين رسانه ملي به لباس‌هاي محلي‬

‫البته كه تصوير اش��رار با لباس‬ ‫محل��ي در ذه��ن بس��ياري از ما‬ ‫نقش بسته است و شايد به همين‬ ‫علت باش��د كه امروز صداي رئيس‬ ‫سازمان ميراث فرهنگي درآمده و‬ ‫انتقاد خود را روانه س��ازمان صدا و‬ ‫س��يما كرده كه چرا وقتي رس��انه‬ ‫ملي مي‌خواهد اشرار را نشان دهد‪،‬‬ ‫افرادي را با لباس سيستاني نمايش مي‌دهد‪ .‬محمد شريف ملک‌زاده‬ ‫كه خود در اعتراض به عملكرد رس��انه مل��ي در همايش يک روزه‬ ‫گردشگري اقوام ايراني در شهر سوخته با سربند هموطنان سيستاني‬ ‫حاضر ش��ده بود گفته كه با وجود اين‌که مردم اين استان هميشه‬ ‫حماسه‌ساز بودند‪ ،‬اما متأسفانه زماني که رسان ‌ه ملي مي‌خواهد اشرار‬ ‫را نشان دهد‪ ،‬افرادي را با لباس سيستاني نشان مي‌دهد در حالي که‬ ‫لباس سيستان هويت دارد‪ .‬محمدشريف ملک‌زاده البته به اين مهم‬ ‫اش��اره كرده كه لباس‌هايي که مردم ايران‌زمين مي‌پوشند‪ ،‬خاص و‬ ‫بيانگر هويت اين ملت است و به اين مهم اشاره كرده كه در خارج از‬ ‫کشور موسيقي‌هاي پاپ و رقص‌هاي عجيب و غريب برگزار مي‌شود‬ ‫در حال��ي که در هر نقطه از ايران‪ ،‬حرکات موزون بيانگر هويت هر‬ ‫منطقه و حضور ايراني‌ها در هم ‌ه عرصه‌ها است‪.‬‬

‫محیط زیست‬ ‫هالل‌احمر‬

‫مديركل دفتر آموزش‌هاي عالي غيردولتي وزارت علوم گفت‪338 :‬‬ ‫موسس��ه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ب��ا حضور ‪ 392‬هزار و‬ ‫‪ 984‬دانش��جو و ‪ 3‬هزار و ‪ 913‬نفر هیات علمی تمام وقت در کشور‬ ‫فعالی��ت می‌كنند‪ .‬دكتر غالمعلي نادري افزود‪ :‬تاكنون ‪ 10‬موسس��ه‬ ‫آموزش عالي به س��طح دانش��گاه ارتقا يافته و با نام دانشگاه فعاليت‬ ‫مي‌كنند‪ 209 ،‬موسسه آموزش عالي غيردولتي و غير انتفاعي داراي‬ ‫هيات امنا بوده و ‪ 57‬موسسه هم درحال ايجاد هيات امنا هستند‪.‬‬

‫مدی��رکل س��اماندهی ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت‪ :‬مش��کل تامین اعتبار‬ ‫وام ازدواج جوان��ان ت��ا حد امکان حل ش��ده اس��ت و زوج‌های جوانی که در س��ال ‪ 90‬و‬ ‫‪ 91‬ب��رای دریاف��ت وام ازدواج ثبت‌ن��ام کرده‌ان��د‪ ،‬ب��ه نوب��ت وام‌ه��ای آنه��ا پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حس��ین معتمدنیا اف��زود‪ :‬زوج‌های جوانی که در س��ال ‪ 90‬و ‪ 91‬ب��رای دریافت‬ ‫وام ازدواج ثبت‌ن��ام کرده‌ان��د‪ ،‬ه��م اکن��ون وام‌های آنه��ا در حال پرداخت اس��ت و تا‬ ‫ح��د امکان مش��کل بودج��ه و تامین اعتبار ب��رای وام ازدواج جوانان حل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیش��تر مش��کل پرداخت‌ه��ای وام ازدواج در شهرس��تان‌ها ب��ود ک��ه‬ ‫دیگ��ر در اي��ن زمينه مش��کل خاص��ی وجود ن��دارد و پرداخت‌ه��ا در حال انجام اس��ت‪.‬‬

‫جامـعـه‬

‫زیارت‬

‫فعاليت ‪ 338‬موسسه آموزش عالی‬ ‫غیردولتی‬

‫حل مشکل تامین اعتبار وام ازدواج جوانان‬

‫سالمت‬

‫رئیس دانش��گاه عالمه طباطبایی با اعالم راه‌اندازی رش��ته زبان‬ ‫چینی در این دانش��گاه گفت‪ :‬امس��ال برای نخس��تین بار دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی رشته زبان چینی را در مقطع کارشناسی راه‌اندازی‬ ‫کرد و از بهمن در این رشته دانشجو مي‌پذیرد‪ .‬صدرالدین شریعتی با‬ ‫بیان اینکه برای برگزاری این دوره از اساتید چینی هم کمک گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬سال گذشته هم رشته زبان روسی در دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی راه‌اندازی شد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫تامین داروی ‪ 30‬هزار بیمار‬ ‫سرطانی و ام‪ .‬اس‬

‫بازسازي مزار‬ ‫حجــربـن‌عــدي‬

‫رئی��س س��ازمان داوطلب��ان جمعی��ت‬ ‫هالل‌احم��ر از درم��ان ‪ 30‬ه��زار بیم��ار‬ ‫صعب‌العالج در طرح ملی حامیان س�لامت‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫فرحناز رافع گفت‪ :‬این بیماران با مراجعه‬ ‫به ش��عبه‌های مختلف جمعی��ت هالل‌احمر‬ ‫و خانه‌ه��ای داوطلب مي‌توانن��د از خدمات‬ ‫سازمان داوطلبان بهره‌مند شوند و همچنین‬ ‫افراد خیر با شرکت در طرح حامیان سالمت‬ ‫و پرکردن ف��رم مربوطه می‌توانند حمايت از‬ ‫یک بیمار را بر عهده بگيرند‪.‬‬ ‫به گفته وی ارائ��ه خدمت بموقع‪ ،‬تأمین‬ ‫داروهای خاص و رسیدگی به ارباب رجوع از‬ ‫اولویت‌های هالل‌احمر است‪.‬‬

‫مزار حجرب��ن عدي‌(ع) ك��ه مدتي پيش‬ ‫مورد تعرض دش��منان اس�لام ق��رار گرفت‪،‬‬ ‫به‌زودي از سوي ستاد بازسازي عتبات عاليات‬ ‫ايران بازسازي مي‌شود‪ .‬رئيس ستاد بازسازي‬ ‫عتب��ات عاليات با بيان اي��ن مطلب گفت‪ :‬در‬ ‫آس��تانه برگزاري مراس��م رونماي��ي از ضريح‬ ‫حضرت مس��لم‌(ع) بوديم ك��ه مرقد حجربن‬ ‫عدي‌(ع) م��ورد تعرض قرار گرفت و به دنبال‬ ‫آن تقاضاهاي زيادي براي بازسازي و ساخت‬ ‫ضريح براي آن بزرگوار به ستاد بازسازي عتبات‬ ‫عاليات ارسال شد‪ .‬حسن پالرك درباره ارسال‬ ‫حرم حضرت مس��لم‌(ع) به عراق اظهار كرد‪:‬‬ ‫ممكن است حرم حضرت مسلم‌(ع) بيشتر از‬ ‫‪ 10‬روز مهمان شهروندان تهراني باشد‪.‬‬

‫‌(ع)‬

‫طرح ‪ 2‬ماهه سنجش‬ ‫سالمـت کالس اولی‌هـا‬ ‫رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی‬ ‫گفت‪ :‬طرح س��نجش س�لامت جسمانی و‬ ‫آمادگ��ی تحصیلی کالس اولی‌ه��ا به مدت‬ ‫‪ 2‬م��اه اجرا مي‌ش��ود‪ .‬نام��دار عبدالهیان با‬ ‫اش��اره به این ک��ه اجرای طرح س��نجش از‬ ‫ابتداي خ��رداد در ‪ 887‬پایگاه س��نجش در‬ ‫‪ 821‬ش��هر و ‪ 16‬هزار و ‪ 38‬روستا آغاز شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود یک میلیون و ‪250‬‬ ‫ه��زار دانش‌آموز زير پوش��ش اين طرح قرار‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬خانواده‌ها با مراجعه‬ ‫به پایگاه‌های سنجش سالمت دانش‌آموزان‪،‬‬ ‫پس از انجام معاینات شناس��نامه س�لامت‬ ‫فرزن��د خود را دریافت ک��رده و با ارائه آن به‬ ‫موسسه ثبت‌نام قطعی انجام می‌شود‪.‬‬

‫محمدي‌زاده‪ :‬مصوبه مجلس به زمين‌خواري‬ ‫دامن مي‌زند‬

‫رئي��س س��ازمان حفـــاظ��ت‬ ‫محيط‌زيس��ت ب��ه مصوب��ه اخي��ر‬ ‫مجلس درخص��وص کاهش بودجه‬ ‫محیط‌زیست واکنش نش��ان داد و‬ ‫گفت نگران اجازه تغيير كاربري‌هايي‬ ‫هستيم كه مجلس آن را مصوب كرده‬ ‫است؛ اين موضوع موجب گسترش‬ ‫زمين خواري و سوء‌استفاده از منابع‬ ‫محمدجواد محمدي‌زاده‬ ‫طبيعي مي‌ش��ود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫در حاشيه مراس��م افتتاحيه همايش بيوتكنولوژي محيط زيست در‬ ‫پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار كرد‪ :‬مصوبه اخير مجلس فضا را براي‬ ‫زمين‌خواران تسهيل كرده است‪ .‬در اين زمينه نامه‌اي به نمايندگان و‬ ‫رئيس مجلس نوشتيم و منتظر پاسخ هستيم‪.‬‬ ‫البته گاليه وي به مجلس به همين جا ختم نشد و افزود‪ :‬انتظار‬ ‫م��ا از نمايندگان مجل��س اين بود كه بودجه محيط زيس��ت را با‬ ‫توج��ه به در اولويت بودن آن كم نكنند‪.‬اين موضوع را هم پيگيري‬ ‫خواهي��م كرد‪ .‬وي با بيان اين‌كه مصوبه دولت براي خودروس��ازان‬ ‫به منظور ارتقاي س��طح استاندارد محصوالتشان تمديد نمي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروهاي با عمر بيش از ‪ 50‬سال به شرط دارا بودن برگه‬ ‫معاينه فني اجازه تردد در سطح شهر دارند‪ .‬رئيس سازمان حفاظت‬ ‫محيط‌زيست درباره صدور مجوز تردد براي خودروهاي با عمر بيش‬ ‫از ‪ 50‬سال بيان كرد‪ :‬اين موضوع در مورد خودروهاي خاصي است‬ ‫كه محل نگهداري آن‌ها بايد در موزه باشد‪ .‬وي با بيان اين‌كه تردد‬ ‫اين دسته از خودروها به شرط دارا بودن گواهي معاينه فني است‪،‬‬ ‫اذعان كرد‪ :‬اين دس��ته از وس��ايل نقليه نبايد در سطح شهر تردد‬ ‫كنند‪ ،‬بلكه بايد در موزه‌ها نگهداري ش��وند به همين منظور قطعاً‬ ‫سازمان اين موضوع را پيگيري خواهد كرد‪.‬‬

‫دانشگاه‬

‫افزايش ‪ 50‬درصدي پذيرش در آزمون‬ ‫ارشد دانشگاه آزاد‬

‫رئي��س مركز آزمون دانش��گاه آزاد از آغاز توزي��ع كارت آزمون‬ ‫كارشناس��ي ارشد اين دانشگاه خبر داد و گفت‪ :‬آزمون كارشناسي‬ ‫ارشد ناپيوسته سال ‪ ۹۲‬دانشگاه آزاد در روزهاي ‪ ۱۰ ،۹‬و ‪ ۱۱‬خرداد‬ ‫ماه در ‪ ۲۶‬حوزه امتحاني سراسر كشور برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫دكتر ناصر اقبالي با بيان اينكه كارت‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار‬ ‫داوطلبان آزمون كارشناسي ارش��د دانشگاه آزاد اسالمي از طريق‬ ‫س��ايت مركز آزم��ون ب��ه نش��اني ‪ www.azmoon.org‬توزيع‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬كارت ورود به جلسه آزمون حاوي اطالعات‬ ‫فردي و مشخصات شناسنامه‌اي است كه در صورت وجود مشكل‬ ‫مي‌توانن��د به باجه رف��ع نقص مراجعه كنند‪.‬در ته��ران باجه ويژه‬ ‫خواهران در دانش��كده مديريت تهران جنوب و باجه ويژه برادران‬ ‫ه��م در واحد علوم تحقيقات تهران مس��تقر اس��ت‪ .‬رئيس مركز‬ ‫آزمون دانش��گاه آزاد گفت‪ :‬با توجه ب��ه افزايش ‪ 50‬درصدي تعداد‬ ‫رشته‌محل‌هاي آزمون كارشناس��ي ارشد امسال‪ ،‬ظرفيت پذيرش‬ ‫دانشجو هم به حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر افزايش يافته است‪ .‬به گفته وي‬ ‫معدل در گزينش نهاي��ي داوطلبان تأثيري ندارد‪ ،‬ضمن آنكه‪10 ،‬‬ ‫درصد ظرفيت پذيرش آزمون ارش��د به پذيرش دوره بدون آزمون‬ ‫تعلق دارد‪ .‬رئيس مركز آزمون از پذيرش ‪ 70‬هزار نفر در اين دوره از‬ ‫آزمون خبر داد و افزود‪ :‬حدود ‪ 600‬هزار نفر در اين آزمون شركت‬ ‫كرده‌اند كه از اين تعداد ‪ 57‬درصد را مردان تشكيل مي‌دهند‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫افزايش ‪ 2600‬مگاواتي پيك مصرف برق‬ ‫ميزان مصرف برق كش��ور (ش��نبه ‪ 4‬خردادماه ‪ )92‬در مقايس��ه با روز مشابه سال گذشته‬ ‫بي��ش از ‪ 2‬ه��زار و ‪ 600‬م��گاوات افزايش يافت‪ .‬دي��روز اوج مصرف ب��رق ‪ 35‬هزار و‬ ‫‪ 333‬مگاوات به ثبت رس��يد در حالي كه اوج مصرف برق كش��ور در روز مش��ابه پارس��ال‬ ‫‪ 32‬ه��زار و ‪ 675‬م��گاوات گزارش ش��ده بود‪ .‬يادآور مي‌ش��ود روز گذش��ته اوج مصرف‬ ‫برق كش��ور در مقايس��ه با روز مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ 2‬ه��زار و ‪ 658‬م��گاوات افزايش‬ ‫ياف��ت ضمن اين‌ك��ه ميزان ذخي��ره نيروگاه‌هاي كش��ور به ش��ش ه��زار و ‪ 109‬مگاوات‬ ‫رس��يد‪ .‬براس��اس اين گزارش صنايع كش��ور در روز گذش��ته س��ه هزار و ‪ 131‬مگاوات‬ ‫ب��رق مص��رف كردن��د كه اي��ن مي��زان كمت��ر از ‪ 10‬درصد برق مصرفي كش��ور اس��ت‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫مبادله ‪ 1624‬مگاوات برق با كشورهاي همسايه‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مي��زان مبادالت ب��رون مرزي برق ايران با كش��ورهاي همس��ايه (ش��نبه ‪ 4‬خردادماه‬ ‫‪ )92‬ب��ه ي��ك ه��زار و ‪ 624‬م��گاوات رس��يد‪ .‬مجم��وع ميزان ص��ادرات ب��رق ايران‬ ‫ب��ه كش��ورهاي افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬پاكس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و تركي��ه در روز ش��نبه‬ ‫يك‌ه��زار و ‪ 220‬م��گاوات و مجم��وع واردات ب��رق از كش��ورهاي ارمنس��تان و‬ ‫تركمنس��تان به ميزان ‪ 404‬مگاوات ثبت ش��د‪ .‬براس��اس گزارش پايگاه اطالع رساني‬ ‫وزارت ني��رو‪ ،‬همچني��ن تراز مبادله برق ايران با كش��ورهاي همس��ايه روز گذش��ته به‬ ‫مثبت ‪ 816‬مگاوات رس��يد‪ .‬جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ارمنستان‪ ،‬پاكستان‪،‬‬ ‫تركمنس��تان‪ ،‬تركي��ه‪ ،‬جمهوري آذربايجان‪ ،‬عراق و افغانس��تان ان��رژي مبادله مي‌كند‪.‬‬

‫صنعت نفت ‪ 105‬ساله شد‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 1386‬دالر‬ ‫‪ 1258100‬ریال‬ ‫‪ 24776‬ریال‬ ‫‪ 32042‬ریال‬ ‫‪ 37477‬ریال‬ ‫‪ 67450‬ریال‬ ‫‪43910‬‬ ‫‪15303‬‬ ‫‪8305‬‬ ‫‪14612‬‬ ‫‪3459‬‬

‫مصوبه‬ ‫ابراز نگراني كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهوري‬

‫انسداد در اداره كشور و بي‌نظمي مالي‬ ‫نتايج بررسي اليحه بودجه توسط مجلس‬ ‫كارشــناس��ــان معـاونــ��ت‬ ‫برنامه‌ري��زي و نظ��ارت راهبردي‬ ‫رئي��س جمه��وري ضم��ن ابراز‬ ‫نگران��ي از رون��د بررس��ي اليحه‬ ‫بودجه در مجلس شوراي اسالمي‬ ‫اعالم كردند‪ :‬دغدغه مردم صبور‬ ‫اي��ران‪ ،‬انس��داد در اداره كش��ور‪،‬‬ ‫بي‌نظمي مالي‪ ،‬حذف راهكارهاي‬ ‫مقابله و عبور از تحريم‌ها است‪.‬‬ ‫اين كارشناس��ان با انتشار يادداشتي در سايت رسمي معاونت‬ ‫برنام��ه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري افزودند‪ :‬حذف‬ ‫بنده��اي بودج��ه‌اي‪ ،‬افزودن بنده��اي غيربودج��ه‌اي‪ ،‬تغييرات‬ ‫اساس��ي در درآمدها و به تبع آن ايجاد هزينه‪ ،‬حذف مواردي كه‬ ‫مي‌توانست به بازگش��ت پول بيت‌المال از طريق دريافت اقساط‬ ‫معوق��ه و افزايش كفايت س��رمايه بانك‌ه��ا بينجامد‪ ،‬محروميت‬ ‫كشور از مبالغ مربوط به فاينانس‌ها و‪ ...‬از نكاتي است كه در يك‬ ‫تحليل اجمالي تحرك و رشد اقتصادي را با مانع مواجه مي‌كند‪.‬‬ ‫صاحب‌نظران تاكيد كردند كه افزايش‌هاي انجام ش��ده درمنابع‬ ‫عمومي بودجه با هيچ منطق كارشناس��انه قابل پذيرش نيست و‬ ‫از سويي اجرايي نمي‌باشد‪.‬‬ ‫در اين يادداش��ت به گفت‌وگوي معاون برنامه‌ريزي و نظارت‬ ‫راهبردي رئيس‌جمهور (بهروز مرادي) با رئيس كميسيون تلفيق‬ ‫مجلس(حجت‌االس�لام مصباحي مقدم) اشاره شده و آمده است‪:‬‬ ‫موض��وع تهاتر در اين گفت‌و‌گ��و قابل توجه بود‪ .‬براس��اس ادله‬ ‫موج��ود با ح��ذف كلمه تهاتر نه تنها دس��ت دولت به‌طور كامل‬ ‫بسته خواهد ش��د‪ ،‬بلكه ‪ 45‬هزار و ‪ 500‬ميليارد بدهي به دولت‬ ‫اضافه‌ش��د و اين س��رانجامي جز برهم ريختن نظ��م در اجراي‬ ‫كارهاي جاري كشور را در پي نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مردم ش��ريف ايران منتظر اجراي وعده‌اي هستند كه رئيس‬ ‫محت��رم كميس��يون تلفيق با تفس��ير قانون مص��وب مجلس در‬ ‫مقابل س��وال دول��ت با اين مضم��ون كه آيا دول��ت مي‌تواند به‬ ‫تمامي طلبكاران اعم از ايثارگران‪ ،‬بازنشس��تگان‪ ،‬خانواده ش��هدا‬ ‫و پيمانكاران‪ ،‬س��هام كارخانه‌ها‪ ،‬نيروگاه ها و پااليشگاه ها بدهد؟‬ ‫پاس��خ مثبت رئيس كميسيون تلفيق مطالبه آينده جامعه ايران‬ ‫براي دريافت بدهي‌هاي خود مي‌باشد‪.‬‬

‫صنعت‬ ‫با تغيير اليحه بودجه در مجلس‬

‫سازمان گسترش و نوسازي صنايع‬ ‫ايران با عدم تامين منابع مواجه مي‌شود‬

‫حذف يك��ي از بندهاي اليحه‬ ‫بودج��ه در مجل��س ش��وراي‬ ‫اس�لامي‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازي صنايع ايران (ايدرو) را با‬ ‫مشكل تامين منابع مالي در سال‬ ‫جاري مواجه مي‌كند‪.‬‬ ‫در اليحه بودجه س��ال ‪1392‬‬ ‫كل كشور‪،‬مقرر شده بود به‌منظور‬ ‫سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور‪ ،‬به سازمان‌هاي گسترش‬ ‫و نوس��ازي ايران (ايدرو)‪ ،‬سازمان توسعه صنعتي و معدني ايران‬ ‫(ايميدرو) و ش��ركت‌هاي ش��هرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك‬ ‫اي��ران اجازه داده ش��ود با بخ��ش خصوصي و تعاوني تا س��قف‬ ‫‪49‬درصد در قالب شخص حقوقي مشاركت كنند و از اين طريق‬ ‫از تس��هيالت ارزي و ريالي صندوق توس��عه ملي مش��ابه و ساير‬ ‫شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني استفاده كنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومي معاون��ت برنامه ري��زي و نظارت‬ ‫راهبردي‪،‬ح��ذف اين بند در كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي‪،‬اين س��ازمان‌هاي توس��عه‌اي را از دسترس��ي به منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملي محروم مي‌كند ك��ه نتيجه اين محروميت‬ ‫موجب مش��كل تامين منابع مالي و س��رمايه گذاري در مناطق‬ ‫محروم كشور مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن مصوب��ه مجلس س��دي در راه انجام وظايف توس��عه‌اي‬ ‫سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محسوب مي‌شود‪.‬‬

‫اسکناس‬

‫ثبات نرخ مبادالتي ارزها در روز جاري‬

‫ن��رخ هر دالر امريكا در مركز مبادالت ارزي‪ ۲۴ ،‬هزار و ‪۷۷۶‬‬ ‫ريال‪ ،‬هر پوند ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۷۷‬ريال و هر يورو نيز ‪ ۳۲‬هزار و ‪۴۲‬‬ ‫ريال تعيين شده است‪.‬‬ ‫بانك مركزي روز گذش��ته نرخ هر فرانك سوئيس را ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۴‬ريال‪ ،‬كرون سوئد را سه هزار و ‪ ۷۳۱‬ريال‪ ،‬يوان چين را‬ ‫چه��ار هزار و ‪ ۴۱‬ريال‪ ،‬روپي��ه هند را ‪ ۴۴۴‬ريال‪ ،‬نرخ هر يكصد‬ ‫ي��ن ژاپن را ‪ ۲۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ريال و هر يكهزار وون كره جنوبي‬ ‫را ‪ ۲۲‬هزار ريال اعالم كرد‪ .‬نرخ هر لير تركيه نيز ازس��وي بانك‬ ‫مركزي در مركز مبادالت ارزي‪ ۱۳ ،‬هزار و ‪ ۴۱۷‬ريال و هر روبل‬ ‫روس��يه ‪ ۷۹۱‬ريال تعيين شده است‪ .‬مركز مبادالت روز گذشته‬ ‫نرخ ريال قطر را ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۵‬ريال تعيين كرد‪.‬‬

‫سایه روشن‌های نفت ایران در یک نگاه‬ ‫صنعت نفت ایران فردا پنجم خرداد ماه رسماً وارد یکصد‬ ‫و پنجمین سال حیات خود می‌شود که در این بین با وجود‬ ‫تاخیر و عقب ماندگی در بخش باالدستی‪ ،‬ایران در بخش‬ ‫میان دست و پایین دستی صنعت نفت یکی از بزرگ‌ترین و‬ ‫پیشرفته‌ترین زنجیره‌های پاالیش‪ ،‬انتقال‪ ،‬توزیع و صادرات‬ ‫فرآورده نفتی‪ ،‬گاز و پتروشیمی خاورمیانه را در اختیار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 105‬س��ال از زمانی که برای نخس��تین بار نفت ایران‬ ‫در عم��ق ‪ 338‬متری س��طح زمی��ن از چاه ش��ماره یک‬ ‫مسجدس��لیمان فوران کرد و نقطه عطفی شد برای تاریخ‬ ‫سیاسی و اقتصادی ایران می‌گذرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس به دنب��ال واگذاری امتیاز اس��تخراج و‬ ‫بهره‌برداری از نفت به «ویلیام ناکس دارس��ی» انگلیسی و‬ ‫پس از پنج س��ال جست‌وجو‪ ،‬کشورمان و البته خاورمیانه‬ ‫در پنجم خرداد ‪ 1287‬خورش��یدی گرمی طالی سیاه را‬ ‫لمس کرد‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 60‬ساله امتیاز نفت‬ ‫امتیاز استخراج‪ ،‬بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در‬ ‫سراسر ایران (به جز پنج استان آذربایجان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گرگان و خراسان) به مدت ‪ 60‬سال در سال ‪ 1280‬میالدی‬ ‫و در دوره حکومت مظفرالدین ش��اه قاجار به دارسی داده‬ ‫و متعهد ش��ده بود که از عواید حاصله ‪ 16‬درصد به عنوان‬ ‫حق‌االمتیاز و ‪ 20‬هزار لیره نیز به صورت نقد به عنوان سهم‬ ‫ایران‪ ،‬به دولت بپردازد‪.‬‬ ‫پس از کشف نفت از این چاه که با وسایل ساده و ابتدایی‬ ‫آن زمان در س��ازند آسماری حفر شده بود‪ ،‬بهره‌برداری از‬ ‫آن از سال ‪ 1290‬با تولید روزانه ‪ 500‬بشکه نفت آغاز شد‪.‬‬ ‫پس از آن نیز به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در س��ال‬ ‫‪ ،1306‬آغاجاری (‪ ،)1315‬گچس��اران و پازنان (‪ )1316‬و‬ ‫نفت سفید (‪ )1317‬کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار‬ ‫غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی اللی (‪ ،)1327‬اهواز‬ ‫(‪ ،)1337‬بینک (‪ ،)1338‬بی‌بی‌حکیم��ه (‪ ،)1340‬مارون‬ ‫و کرنج (‪ ،)1342‬پارس��ی و رگس��فید (‪ )1343‬کشف و به‬ ‫بهره‌برداریرسیدند‪.‬‬ ‫از سال‏‌های اولیه تولید نفت ایران‪ ،‬چشم طمع بیگانگان‬ ‫به دنبال استثمار منابع زیرزمینی کشور بوده و آنان در هر‬

‫ی کردند‪.‬‬ ‫فرصتی به گرفتن امتیازهای گوناگون نفتی اقدام م ‌‬ ‫پس از لغو امتیاز نفتی دارسی بین ایران و انگلستان‪ ،‬قرارداد‬ ‫الحاقی گس ‪ -‬گلشاییان به منظور کشف و استخراج نفت از‬ ‫سوی شرکت‌های نفتی انگلیسی منعقد شد‪.‬‬ ‫قراردادی که در مرحله ارائه به مجلس برای تصویب با‬ ‫مقاومت عده‏ای از نمایندگان و علما به ویژه آیت هَّ‬ ‫‏الل کاشانی‬ ‫روب��ه رو و در نهایت پس از فراز و فرودهایی منجر به ملی‬ ‫شدن صنعت نفت ایران در ‪ 29‬اسفند ‪ 1329‬شد‪ .‬درحالی‬ ‫که تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه‬ ‫ایرانی در تمام مناطق نفتخیز و ادارات شرکت نفت از ‪ 30‬نفر‬ ‫تجاوز نمی‌کرد‪ ،‬ملی شدن صنعت نفت نقطه آغاز برای بومی‬ ‫شدن این صنعت تخصصی شد‪.‬‬ ‫به طوری که تا قبل از پیروزی انقالب اس�لامی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران تنها کار توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی‬ ‫و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و همچنین مسئولیت‬ ‫تامین‪ ،‬نگهداری و اداره خدمات پش��تیبانی تولید را تحت‬ ‫عنوان «خدمات غیرصنعتی» به عهده داشت‪.‬‬ ‫تولید ‪ 6‬میلیون بشکه نفت‬ ‫در این راس��تا می��زان تولید نفت خ��ام در دوره‌های‬

‫مختلف بس��یار متفاوت بوده اس��ت‪ .‬در حالی که میزان‬ ‫تولید طالی س��یاه در سال‌های پیش از انقالب به بیش‬ ‫از ‪ 6‬میلیون بش��که در روز نیز رس��یده بود‪ ،‬این رقم در‬ ‫س��ال‌های جنگ تحمیلی به کمتر از سه میلیون بشکه‬ ‫در روز رسید‪.‬‬ ‫تحریم نفت فرصت طالیی افزایش تولید گاز‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬همزمان با ‪ 105‬ساله شدن صنعت نفت‪،‬‬ ‫تحریم‌های خصمانه و هوشمندانه غرب محدودیت‌های‬ ‫متعددی برای توسعه میادین و صادرات نفت و گاز ایران‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ ،‬برخی از تحریم های درونی هم به‬ ‫پاشنه آشیل توسعه تمام عیار لوکوموتیو توسعه اقتصاد‬ ‫کشور در بخش باالدستی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ایران دارای ‪ 22‬میدان مشترک نفت‬ ‫و گاز با کش��ورهای مختلف همسایه بوده به طوری که‬ ‫ب��ا عراق ‪ 8‬میدان‪ ،‬عربس��تان ‪ 5‬میدان‪ ،‬قطر ‪ 3‬میدان‪،‬‬ ‫ام��ارات ‪ 4‬میدان و عمان و ترکمنس��تان هر کدام یک‬ ‫میدان مش��ترک وج��ود دارد که به اس��تثنای ‪ 3‬تا ‪4‬‬ ‫میدان در س��ایر میادین مشترک نفت و گاز از رقبای‬ ‫عربی عقب مانده‌ایم‪.‬‬

‫جزييات کاهش شديد گازرساني به نيروگاه‌ها‬

‫احتمال از سرگيري واردات گازوئيل‬ ‫همزمان با اوج‌گيري تدريجي مصرف گاز نيروگاه‌ها‬ ‫ت��ا مرز ‪ 240‬ميليون مترمکع��ب در روز و در صورت‬ ‫ادام��ه کاهش ‪ 100‬تا ‪ 110‬ميليون مترمکعبي توليد‬ ‫گاز در بخش باالدس��تي‪ ،‬احتمال از سرگيري واردات‬ ‫گازوئيل در فصل تابستان قوت مي‌گيرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬مص��رف گازوئي��ل از ابتداي‬ ‫س��ال‌جاري تاکنون به صورت افس��ار گس��يخته‌اي‬ ‫افزايش يافته است به‌طوري‌که وزارت نفت در آخرين‬ ‫گزارش رسمي خود با اشاره به مصرف متوسط روزانه‬ ‫‪ 100‬ميليون ليتر اعالم کرده اس��ت‪ :‬در هفته پاياني‬ ‫ارديبهشت‌ماه بيش از ‪ 700‬ميليون ليتر گازوئيل در‬ ‫کشور مصرف شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر به‌طور متوس��ط روزانه ‪ 94‬ميليون‬ ‫ليتر گازوئيل در پااليش��گاه‌هاي نفت توليد مي‌شود‬ ‫و مابق��ي مازاد مص��رف از محل تولي��د مجتمع‌هاي‬ ‫پتروشيمي و ذخاير استراتژيک برداشت مي‌شود‪.‬‬ ‫در شرايط فعلي نيروگاه‌ها بزرگترين مصرف کننده‬ ‫گازوئيل کشور هستند و آمارهاي منتشر شده توسط‬ ‫ش��رکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نشان مي‌دهد‬ ‫از ابتداي س��ال‌جاري تاکنون به‌طور ميانگين روزانه‬ ‫مص��رف گازوئي��ل ‪ 142‬درصد و مص��رف نفت کوره‬ ‫نيروگاه‌ها حدود ‪ 55‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫پيگيري‌ها نشان مي‌دهد افت توليد گاز در بخش‬ ‫باالدستي مهمترين عامل در افزايش بي‌سابقه مصرف‬ ‫س��وخت مايع در نيروگاه‌هاي برق است‪ ،‬به طوري‌که‬ ‫هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ‪ 260‬ميليون‬ ‫مترمکع��ب گاز از ح��وزه پارس جنوبي توليد ش��ده‬ ‫و برنام��ه تولي��د گاز در مناطق مرک��زي هم حدود‬ ‫‪230‬ميليون مترمکعب است‪.‬‬ ‫از اين‌رو متوسط توليد گاز در مناطق مرکزي ايران‬ ‫حدود ‪ 80‬ميليون مترمکعب در روز و در حوزه پارس‬ ‫جنوب��ي روزانه حدود ‪ 25‬ت��ا ‪ 30‬ميليون مترمکعب‬ ‫در مقايس��ه با پيک توليد گاز زمس��تان سال گذشته‬

‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫افزاي�ش مص�رف گاز نيروگاه‌ه�ا ‪ 2‬براب�ر‬ ‫مي‌شود‬ ‫غالمرضا مهرداد در گفت‌وگو با مهر درباره آخرين‬ ‫وضعيت مصرف سوخت مايع و گاز طبيعي نيروگاه‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال حاضر به‌طور متوس��ط روزانه معادل‬ ‫‪ 180‬ميلي��ون مترمکعب گاز طبيع��ي در نيروگاه‌ها‬ ‫مصرف مي‌شود‪.‬‬ ‫مدير‌کل دفتر پشتيباني فني توليد توانير با اعالم‬ ‫اين‌که از اين ميزان در ارديبهشت‌ماه به‌طور متوسط‬ ‫روزانه ‪ 90‬تا ‪ 100‬ميليون مترمکعب گاز به نيروگاه‌ها‬ ‫تحويل ش��ده اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬مابقي انرژي مورد‬ ‫نياز نيروگاه‌ها از طريق س��وخت مايع شامل تحويل‬ ‫گازوئيل و نفت کوره جبران شده است‪.‬‬ ‫اين مقام مس��ئول با يادآوري اين‌که در ش��رايط‬ ‫فعلي روزانه ‪ 80‬ميليون ليتر س��وخت مايع ش��امل‬ ‫‪ 50‬ميلي��ون ليتر گازوئيل و ‪ 25‬تا ‪ 30‬ميليون ليتر‬ ‫نفت کوره تحويل نيروگاه‌ها مي‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫همچنين هم‌اکنون ‪ 74‬درص��د ذخاير نفت کوره و‬ ‫‪ 53‬درصد ذخاي��ر گازوئيل نيروگاه‌ها کامل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌که با فرارسيدن تابستان و اوج‌گيري‬ ‫مصرف برق در نيروگاه‌ها‪ ،‬متوسط مصرف واحدهاي‬ ‫نيروگاهي به مع��ادل ‪ 240‬ميليون مترمکعب در روز‬ ‫افزايش مي‌يابد‪ ،‬تاكيد کرد‪ :‬بر اين اس��اس از ابتداي‬ ‫سال‌جاري ميزان تحويل گاز در مقايسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 10‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬ ‫مهرداد با تاكيد ب��ر اين‌که نگراني از بابت تحويل‬ ‫نفت کوره به نيروگاه‌ها در فصل تابستان وجود ندارد‪،‬‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬اما در صورت ادام��ه کاهش تحويل گاز‬ ‫طبيعي بايد گازوئيل بيش��تري به نيروگاه‌ها تحويل‬ ‫ش��ود که در غير اين صورت وضعي��ت نگران کننده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫احتمال از سرگيري واردات گازوئيل‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬توليد گاز ايران در بخش باالدستي‬ ‫در مدت سه سال گذشته تاکنون هيچگونه افزايشي‬ ‫نيافت��ه اس��ت‪ ،‬با اي��ن وجود ب��ا تولي��د گازوئيل در‬ ‫مجتمع‌هاي پتروشيمي و افزايش ظرفيت پااليش و‬ ‫ذخيره‌سازي گاز در خطوط لوله تاحدودي خأل عدم‬ ‫افزايش توليد گاز در کشور کامل شده است‪.‬‬ ‫مهدي جمش��يدي دانا مدير هماهنگي و نظارت‬ ‫بر توليد ش��رکت گاز هم اخي��راً از ثبت رکورد توليد‬ ‫‪١٦١‬ميليارد مترمکعب گاز در س��ال ‪ ٩١‬خبر داده و‬ ‫گفته است‪ :‬توليد گاز در کشور از سال ‪ ٨٨‬تاکنون با‬ ‫وجود اين‌که هيچ پااليشگاهي اضافه نشده‪ 8 ،‬درصد‬ ‫افزايش يافته است‪.‬‬ ‫س��ال گذشته حدود ‪ 2/3‬ميليارد ليتر گازوئيل در‬ ‫مجتمع‌هاي پتروشيمي و ‪ 5/8‬ميليارد مترمکعب گاز‬ ‫ترش در دو پااليشگاه فجرجم و بيدبلند شيرين‌سازي‬ ‫ش��ده اس��ت که عم ً‬ ‫ال معادل هش��ت ميلي��ارد خأل‬ ‫عدم افزايش توليد گاز در بخش باالدستي را پر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوي ديگر با توجه به اين‌که به‌زودي تعميرات‬ ‫اساس��ي و دوره‌اي برخي از مجتمع‌هاي پتروشيمي‬ ‫گازوئيل‌ساز و پااليشگاه‌هاي گاز آغاز مي‌شود‪ ،‬به‌طور‬ ‫تدريج��ي تقاضا براي مص��رف گاز طبيعي به‌ويژه در‬ ‫بخش نيروگاهي افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫در اي��ن صورت ب��ا توجه به افزاي��ش مصرف گاز‬ ‫نيروگاه‌ه��ا تا مرز ‪ 240‬ميليون مترمکعب‪ ،‬چنانچه تا‬ ‫پيش از فرا رسيدن فصل پيک مصرف برق‪ ،‬توليد گاز‬ ‫در بخش باالدستي افزايش نيابد‪ ،‬احتمال از سرگيري‬ ‫واردات گازوئيل بيش از گذشته قوت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بايد ب��ه اين موضوع هم تاكيد کرد که با توجه به‬ ‫روند پيش��رفت اجرايي فازهاي پارس جنوبي تا پايان‬ ‫س��ال‌جاري امکان راه اندازي حتي يک فاز استاندارد‬ ‫ش��امل پااليش��گاه‪ ،‬خط لول��ه‪ ،‬چاه‌ه��اي دريايي و‬ ‫سکوهاي فراساحلي وجود ندارد‪.‬‬

‫مدير توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي‪:‬‬

‫‪ ‌40‬درصد كاالهاي وارداتي از مواد خام پتروشيمي ایران توليد شده است‬ ‫مدير توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي از برگزاري‬ ‫همايشي بين‌المللي‪ ،‬به‌منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي‬ ‫و خارجي در بخش صنايع پايين دس��تي پتروشيمي‪ ،‬در‬ ‫تيرماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫محمد ضياء در گفت‌وگو با ايس��نا عنوان كرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ظرفيت توليد صنايع تكميلي پتروشيمي در كشور‬ ‫‪ 60‬ميليون تن است و اين در حالي است كه از اين ظرفيت‬ ‫فقط ‪ 11‬ميليون تن محصول پتروش��يمي توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين با جذب سرمايه‌گذار و توسعه صنايع پايين دستي‬ ‫پتروشيمي مي‌توان ظرفيت توليد را افزايش داد و انبوهي‬

‫از اشتغال را در كشور ايجاد كرد‪ .‬وي بيان كرد‪ 40 :‬درصد‬ ‫از كاالهاي وارداتي كش��ور از مواد خام پتروشيمي‌هاي ما‬ ‫توليد ش��د ‌ه اس��ت يعني در صنعت پتروشيمي كشور ما‬ ‫خام فروش��ي زيادي صورت مي‌گيرد‪ .‬مدير توسعه صنايع‬ ‫پايين دستي پتروشيمي كشور ادامه داد‪ :‬با توسعه صنايع‬ ‫پايين دستي كشور از خام فروشي جلوگيري مي‌شود و با‬ ‫توليدكاالها از اين مواد خام‪ ،‬بازار توليد و عرضه محصوالت‬ ‫تكميلي پتروشيمي را در دست خواهيم گرفت‪ .‬ضياء اظهار‬ ‫كرد‪ :‬با ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي ارزش افزوده‬ ‫و اشتغال زيادي ايجاد مي‌شود به طوري كه ميزان اشتغال‬

‫حاصل از ايجاد اين صنايع پايين دس��تي حداقل پنج برابر‬ ‫صنايع باالدستي است‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬اقتصاد مقاومتي‪،‬‬ ‫ايجاد اش��تغال و جلوگيري از خام فروش��ي‪ ،‬با حركت به‬ ‫سوي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي تحقق مي‌يابد‪.‬‬ ‫مدير توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي كشور يادآور‬ ‫شد اكنون يك مدل جديد توسعه صنعت پتروشيمي را با‬ ‫الگوبرداري از كش��ورهاي خارجي و بومي‌سازي‪ ،‬در كشور‬ ‫پياده كرديم‪ .‬اين مدل تحت عنوان «شهرك‌هاي تخصصي‬ ‫ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي»‪ ،‬براي نخستين‌بار‬ ‫در كشور پياده و اجرا مي‌شود‪.‬‬

‫گزارش‬

‫بالتكليف ماندن واحدهاي توليدي‬ ‫با تغييرات گسترده بودجه‌اي‬

‫معاون��ت برنامه‌ري��زي و‬ ‫نظارت راهبردي رئيس جمهور‬ ‫اع�لام ك��رد‪ :‬ب��ا تغييراتي كه‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي در‬ ‫اليح��ه بودجه ‪ 92‬اعمال كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بس��ياري از واحدهاي‬ ‫توليدي كش��ور كه با مش��كل‬ ‫س��رمايه در گردش مواجهند‪،‬‬ ‫بالتكليف خواهند ماند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاري مهر‪ ،‬معاون��ت برنامه‌ري��زي و نظارت‬ ‫راهبردي رئيس‌جمهور گ��زارش داد‪ :‬پيش از اين در اليحه بودجه‬ ‫‪ 92‬مقرر ش��ده بود به بانك مركزي جمهوري اس�لامي اجازه داده‬ ‫شود معادل سه ميليارد و ‪ 500‬ميليون دالر نزد بانك‌هاي تخصصي‪،‬‬ ‫س��پرده‌گذاري كند تا مبلغ ياد ش��ده با رعايت قوانين و مقررات از‬ ‫س��وي بانك‌هاي عامل با معرفي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت جهاد كشاورزي در قالب تامين سرمايه در گردش واحدهاي‬ ‫توليدي بخش غيردولتي اعطا شود ولي با حذف عبارت سرمايه در‬ ‫گ��ردش از اين بند اليحه‪ ،‬تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي‬ ‫كشور كه مشكل اصلي آن‌ها س��رمايه در گردش است‪ ،‬بالتكليف‬ ‫مي‌ماند‪.‬‬ ‫اين معاونت همچنين در مورد تغييرات اعمال ش��ده در اليحه‬ ‫بودجه سال ‪ 1392‬كل كشور در كميسيون تلفيق مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي در زمينه بخش��ش جريمه‌هاي مالياتي اعمال نظر كرد‪.‬‬ ‫بخش��ش جريمه‌هاي مالياتي بايد در چارچ��وب ماده(‪ )191‬قانون‬ ‫ماليات‌هاي مس��تقيم اعمال ش��ود و بنابراين‪ ،‬اي��ن معاونت با بند‬ ‫الحاقي كه تكليف گذاشته‪ ،‬مخالف است‪.‬‬ ‫در واق��ع م��اده(‪ )191‬اي��ن موضوع را به تش��خيص س��ازمان‬ ‫امورمالياتي گذاشته و يادآور مي‌شود براي كاهش وابستگي بودجه‬ ‫به نفت نمي‌توان به اين سادگي معافيت‌هاي تكليفي را از ياد برد‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬مجموعه معافيت‌هاي موجود باعث ش��ده سهم قابل‬ ‫توجهي از اقتصاد از پرداخت ماليات معاف شوند كه عم ً‬ ‫ال نقشي در‬ ‫افزايش بهره‌وري آن‌ها نداشته و اين متن خالف قانون برنامه پنجم‬ ‫مبني بر ممنوعيت هر نوع تخفيف جديد مالياتي است‪.‬‬

‫مجلس‬

‫سوت پايان تصميمات يارانه‌اي مجلس‬

‫در جريان بررسي اليحه بودجه سال ‪ 92‬كل كشور در مجلس‪،‬‬ ‫نماين��دگان بندهاي مربوط به ميزان ارقام هدفمندي در بودجه را‬ ‫مصوب كرده و اين بخش را به پايان رساندند‪.‬‬ ‫بر اس��اس تصميم نماين��دگان مجلس‌‪ ،‬درآم��د دولت از محل‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها براي سال‌جاري ‪ 50‬هزار ميليارد تومان خواهد‬ ‫بود و ميزان يارانه نقدي پرداختي به مردم تغييري نخواهد كرد‪.‬‬ ‫طبق مصوبه مجلس‪ ،‬از درآمد ‪ 50‬هزار ميليارد توماني هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها‪ 41 ،‬هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم‪،‬‬ ‫چهار هزار ميليارد تومان براي بخش توليد و سهم دولت و پنج هزار‬ ‫ميليارد تومان براي حوزه سالمت هزينه خواهد شد‪.‬‬ ‫در حالي كه كميسيون تلفيق بودجه از ‪ 50‬هزار ميليارد تومان‪،‬‬ ‫‪ 22‬ه��زار و ‪ 500‬ميليارد تومان را براي يارانه نقدي در نظر گرفته‬ ‫بود كه موجب كاهش ميزان يارانه نقدي يا حذف برخي دهك‌ها از‬ ‫دريافت يارانه مي‌شد‪ ،‬اما با توصيه رئيس مجلس‪ ،‬كميسيون تلفيق‬ ‫ميزان پرداخت��ي يارانه نقدي را به ‪ 41‬هزار ميليارد تومان افزايش‬ ‫داد تا يارانه نقدي ‪ 45‬هزار و ‪ 500‬توماني مردم كاهش پيدا نكند‪.‬‬ ‫البته معاون بودجه معاون��ت برنامه‌ريزي ضمن مخالفت با اين‬ ‫مصوبه در جلسه ديروز به نمايندگان مجلس گفت‪ :‬از درآمد ‪50‬هزار‬ ‫ميلياردي در نظر گرفته شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫در سال ‪ 92‬عم ً‬ ‫ال بين ‪ 38‬هزار ميليارد تومان تا حداكثر ‪ 38‬هزار و‬ ‫‪ 500‬ميليارد تومان موجود است و اگر بخواهيم بقيه درآمد در نظر‬ ‫گرفته وجود خارجي پيدا كند‪ ،‬بايد حامل‌هاي انرژي را گران كنيم‬ ‫كه فكر نمي‌كنم دولت بخواهد به خاطر ‪ 10‬هزار ميليارد تومان يك‬ ‫شوك قيمتي وارد بازار كند‪.‬‬ ‫نمايندگان در تصويب بخش هزينه‌اي هدفمندي يارانه‌ها مصوب‬ ‫كردن��د‪ :‬در اجراي اين بند‪ ،‬اختصاص و پرداخت هرگونه وجه براي‬ ‫اجراي قانون هدفمندي غير از وجوه حاصل از محل اصالح قيمت‬ ‫حامل‌هاي انرژي و س��اير كاالها و خدمات و يارانه‌هاي موضوع اين‬ ‫قانون‪ ،‬ممنوع است‪ .‬همچنين رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون‬ ‫براي ‪ 12‬ماه است و از ارقام هزينه‌اي به‌طور ماهانه بايد يك‌دوازدهم‬ ‫ي رديف‌ها ممنوع است‪.‬‬ ‫تخصيص و هزينه شود و جابه‌جاي ‌‬


‫بالتكليفي در ساخت بنادر كوچك‬ ‫معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی از پیش‌بینی ‪ 1200‬میلیارد تومانی بودجه امس��ال این‬ ‫س��ازمان خبر داد و گفت‪ 100 :‬میلیارد تومان برای س��اخت ‪ 20‬بندر کوچک چندمنظوره‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا امامی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی خود مجری س��اخت بنادر کوچک چندمنظوره بوده اس��ت و ‪ 40‬بندر را ساخته‬ ‫و تحویل مجموعه بنادر داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز در قانون مش��خص نشده امسال چه کسی‬ ‫مجری س��اخت ‪ 20‬بندر کوچک چندمنظوره خواهد بود‪ .‬معاون برنامه‌ریزی ‪ ،‬اداری و مالی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬معاونت نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری باید برای‬ ‫مشخص کردن مجری ساخت دیگر بنادر چند منظوره کشور در سال ‪ 92‬تصمیم‌گیری کند‪.‬‬

‫سازندگی‬

‫‪ 41‬هزار كيلومتر راهسازي در مراحل اجرايي‬

‫وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در ش��رايط كنون��ي‪2500‬‬ ‫کیلومت��ر آزادراه‪ 8500 ،‬کیلومتر‬ ‫بزرگ��راه‪ 12 ،‬ه��زار کیلومت��ر راه‬ ‫اصل��ی و فرع��ی‪ 8500 ،‬کیلومتر‬ ‫راه‪‎‬آه��ن و ‪ 10‬ه��زار کیلومتر راه‬ ‫روس��تایی مراحل اجرايي ساخت‬ ‫را مي‌گذرانند‪ .‬علي نيكزاد با اعالم‬ ‫اين مطلب گفت‪ :‬طی هشت سال گذشته ‪ 57‬هزار و ‪ 600‬کیلومتر‬ ‫انواع راه احداث ش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬ابتدای دولت نهم یک‬ ‫‪‎‬میلیون و ‪ 600‬هزار واحد مس��کونی در کش��ور کم داش��تیم که با‬ ‫سرشماری س��ال ‪ 90‬مشخص شد ‪ 21‬میلیون و ‪ 200‬هزار خانوار‬ ‫در ‪ 21‬میلیون و ‪ 600‬هزار واحد مسکونی زندگی می‪‎‬کنند و ‪400‬‬ ‫هزار واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوارها بیشتر است‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی گفت‪ :‬دو میلیون و ‪ 120‬هزار واحد روستایی در دولت‬ ‫نهم و دهم احداث ش��ده که از این تعداد یک میلیون و ‪ 520‬هزار‬ ‫واحد افتتاح شده است‪.‬‬

‫آغاز‬

‫تعیین تكليف قطعه ‪ 2‬و ‪ 3‬تهران – شمال‬

‫مديرعامل ش��رکت س��اخت و‬ ‫توس��عه زيربناهاي حم��ل و نقل‬ ‫كش��ور گفت‪ :‬به‌زودي کلنگ‌زني‬ ‫اجــــ��راي قطع��ات دو و س��ه‬ ‫آزاد‌راه ته��ران‪ -‬ش��مال با حضور‬ ‫رئيس‌جمهور انجام ش��ده و پروژه‬ ‫توسط قرارگاه خاتم‌االنبيا عملياتي‬ ‫مي‌شود‪ .‬احمد صادقي با اعالم اين‬ ‫خبر اظهار داشت‪ :‬اين مسير آزادراهي از سال ‪ 76‬تا سال ‪ 89‬تنها‬ ‫‪ 64‬درصد پيش��رفت فيزيکي داشت اما از سال ‪ 90‬با پيگيري‌هاي‬ ‫خاص و اختصاص اعتبار‪ ،‬هر سال ‪ 17‬درصد پيشرفت فيزيکي دارد‪.‬‬ ‫صادقي ادامه داد‪ :‬در طول ‪ 14‬س��ال‪ ،‬ساالنه تنها ‪ 86‬ميليارد ريال‬ ‫به اين پروژه اختصاص مي‌يافت اما طي دوسال اخير ‪ 463‬ميليارد‬ ‫ريال اعتبار به اين پروژه اختصاص يافت‪ .‬معاون وزير راه و شهرسازي‬ ‫اضافه کرد‪ :‬منطقه يك اين آزادراه از تهران تا شهرس��تانک توسط‬ ‫پيمان��کار چيني و در قالب فاينانس در حال اجراس��ت‪ ،‬همچنين‬ ‫احداث تونل‌هاي اين قطعه ‪ 23‬کيلومتري به پايان رس��يده است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با بيان‬ ‫اين‌که در شرايط كنوني ساخت پل‌ها در قطعه يک اين آزادراه در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قرار ش��ده است اين قطعه تا پايان امسال‬ ‫مورد بهره‌برداري قرار گيرد‪.‬‬

‫توسعه‬

‫رشد ‪ 10/8‬درصدي ترانزيت طي دو ماه‬

‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازي‬ ‫گفت‪ :‬در فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫ل ‪ 2‬میلی��ون و ‪ 234‬هزار و‬ ‫امس��ا ‌‬ ‫‪ 160‬ت��ن کاالی ترانزیتی از ایران‬ ‫عبور کرد‪ .‬شهریار افندی‌زاده اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬بر اين اس��اس نسبت به‬ ‫مدت مشابه س��ال گذشته ‪10/8‬‬ ‫درصد رش��د حاصل شد‪ .‬نماینده‬ ‫ویژه دولت در امر ترانزیت درباره کش��ورهایی که در رابطه با عبور‬ ‫ترانزیت از ایران طی ‪ 2‬ماه اخیر اقدام کردند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین کاال‬ ‫از مبدأ عراق به کشور امارات‪ ،‬پس از آن از ترکیه به ترکمنستان و‬ ‫سپس امارات به سمت عراق بوده است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ‪ 2‬ماهه ابتدایی امسال حدود ‪ 93‬کشور مبدأ کاالهای‬ ‫خود را از مسیر ایران ترانزیت کردند و کاالهای ترانزیتی که از ایران‬ ‫عبور کرد ‌ه است به مقصد ‪ 51‬کشور بوده است‪.‬‬

‫قانونمندی‬

‫الزام بنگاه‌داران براي حضور در سامانه‬ ‫يكپارچه امالك‬

‫معاون نوس��ازی تح��ول اداری‬ ‫معاونت توسعه و مدیریت سرمایه‬ ‫انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد‪ :‬تا‬ ‫هنگامی که چانه‌زنی‪ ،‬عدم شفافیت‬ ‫اطالعات و ارتباط مستقیم خریدار‬ ‫و فروش��نده در بنگاه‌ه��ای امالک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬پرداخت وجه بیش از‬ ‫تعرفه‌ه��ای مقرر نیز وجود خواهد‬ ‫داشت‪ .‬احمد بزرگیان افزود‪ :‬تا وقتی که داللی‌ها و همچنین نبود‬ ‫اطالعات صحیح و شفاف ادامه داشته باشد در این میان تنها عده‌ای‬ ‫کارچاق‌کن و واس��طه‌گر هستند كه در اين روند با استفاده از رانت‬ ‫اطالعاتی پول‌های کالنی را به دست می‌آورند و این اجحافی بزرگ‬ ‫در حق دیگران است‪.‬‬ ‫بزرگیان همچنین با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه امالک در‬ ‫کشور در راس��تای شفاف‌سازی اطالعات گفت‪ :‬در صورتی که این‬ ‫سامانه به‌طور کامل در کشور اجرا و محقق شود تمام جابه‌جایی‌ها‬ ‫در بخش امالک و آنچه در مالکیت قرار داشته و سند‌دار هستند در‬ ‫این سامانه ثبت خواهد شد که در نهایت به شفاف‌سازی اطالعات‬ ‫خواهد انجامید‪ .‬البته این در حالی است که این سامانه در استان‌های‬ ‫پایلوت اجرا شده و در پنج استان دیگر نیز در حال راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫معاون نوس��ازی تحول اداری معاونت توس��عه و مدیریت س��رمایه‬ ‫انسانی رئیس‌جمهور با اعالم این‌که بیش از ‪ 250‬میلیون مبادله و‬ ‫معامله در امالک و بخش‌های مرتبط با آن در سال انجام می‌شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬براین اس��اس در صورت مدیریت مناسب سامانه امالک‬ ‫و قرار‌گرفت��ن هرگونه اطالعات مربوط ب��ه این حوزه اعم از خرید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬اجاره‪ ،‬استعالم‪ ،‬پایانه کار‪ ،‬عوارض‪ ،‬حتی اشتراک آب و برق‬ ‫مربوط به ملک در این س��امانه کمک بزرگی به فروشنده و خریدار‬ ‫بوده که مانع از ورود بیش از حد دالالن و واسطه‌گران و همچنین‬ ‫اخذ وجه غیرقانونی خواهد شد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اعالم تعرفه واردات ‪ 8‬كاالي اساسي‬ ‫گم��رك اي��ران در بخش��نامه‌اي ب��ه گم��ركات كش��ور‪ ،‬تعرف��ه واردات هش��ت كاالي‬ ‫اساس��ي را اع�لام و اب�لاغ كرد‪.‬گم��رك اي��ران در بخش��نامه‌اي ب��ه گمركات كش��ور‬ ‫اع�لام ك��رد‪ :‬حق��وق ورودي صنع��ت كااله��اي اساس��ي ب��ه ش��رح ذي��ل خواه��د بود‪:‬‬ ‫برپايه اين‌گزارش تعرفه واردات برنج ‪ 12‬درصد‪ ،‬واردات شكر خام ‪ 2‬درصد‪ ،‬واردات شير‬ ‫خشك صنعتي ‪ 2‬درصد‪ ،‬با مجوز بازرگاني داخلي وزارت صنعت‪ ،‬واردات ذرت دامي يك‬ ‫درصد‪ ،‬واردات جو يك درصد‪ ،‬واردات گندم يك درصد‪ ،‬واردات گوشت قرمز يك درصد و‬ ‫واردات گوشت مرغ يك درصد‪ ،‬با مجوز بازرگاني داخلي وزارت صنعت خواهد بود‪.‬بر پایه‬ ‫این گزارش ترخیص کاالهای مذکور از این پس با تعرفه اعالم شده صورت خواهد گرفت‪.‬‬

‫رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نبود دليلي براي افزايش قيمت‌هاخبر داد‬

‫كاهش ‪ 57‬درصدي بدهي خارجي در شرايط تحريم‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫بررسي سياس�ت‌هاي پولي و ارزي‬ ‫و اقدام�ات انج�ام ش�ده در تعديل‬ ‫آثار تحريم و در ش�رايط كنوني كه‬ ‫مس�ائل تحريم س�عي ب�ر آن دارد‬ ‫محدوديت‌هاي�ي را ب�راي ت�داوم‬ ‫توسعه اقتصادي كشورمان به‌وجود‬ ‫بياورد‪ ،‬يكي از مس�ائلي اس�ت كه‬ ‫مدنظر مسئوالن است‪ .‬بر اين اساس‬ ‫روز گذشته ‪ 23‬همايش پولي و ارزي‬ ‫بان�ك مرك�زي با حضور مس�ئوالن‬ ‫ارشد نظام پولي – بانكي كشورمان‬ ‫آغاز به كار كرد‪.‬‬

‫تداوم كاهش رشد نقدينگي‬ ‫رئيس كل بانك مرك��زي در همايش‬ ‫مذكور با بيان اين‌كه نقدينگي كش��ور به‬ ‫‪ 464‬ه��زار ميليارد تومان رس��يده گفت‪:‬‬ ‫نس��بت منابع به مصارف در سال گذشته‬ ‫‪ 99/7‬درصد بوده اس��ت‪ .‬محمود بهمني‬ ‫با تاكيد بر اين‌كه س��ال ‪ 91‬را با س��ختي‬ ‫و دشواري پشت سر گذاشتيم اما در عين‬ ‫حال با كسب تجربه ارزشمند همراه بود‪،‬‬ ‫بيان داشت‪ :‬نقاط آسيب‌پذير اقتصاد كشور‬ ‫در اين ش��رايط نمايان شد و فرصتي شد‬ ‫تا با ديدي عميق به چالش‌هاي اقتصادي‬ ‫ن��گاه كني��م‪ .‬وي نقدينگ��ي موج��ود در‬ ‫کش��ور را ‪ 3/8‬درصد دانست و تاكيد کرد‪:‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��د نقدينگي در کش��ور‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد باش��د‪ .‬البته در اين روند‬ ‫با فروختن ‪ 9‬ميليون س��که و واگذاري ‪5‬‬ ‫ميليون آن در حال حاضر‪ ،‬انتشار اوراق ‪4‬‬ ‫هزار ميليارد ريالي مش��ارکت و همچنين‬ ‫کاهش بدهکاري حساب جاري بانک‌ها با‬ ‫هم��کاري آن‌ها و کاه��ش آن به ‪ 95‬هزار‬ ‫ميلي��ارد ريال در مجم��وع مهار و کنترل‬ ‫نقدينگي صورت گرفت‪ .‬بهمني با اش��اره‬ ‫به نرخ تورم ‪ 30/5‬درصدي کشور تصريح‬

‫کرد‪ :‬متناس��ب با نقدينگي‪ ،‬تورم نيز مهار‬ ‫ش��ده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد‬ ‫اس��ت و به‌طور تقريب��ي برابر با نقدينگي‬ ‫موجود در جامعه محس��وب مي‌شود‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ 2 :‬هزار ميليارد ريال کاهش نقدينگي‬ ‫داشتيم که ‪ 1/9‬درصد نقدينگي نسبت به‬ ‫اسفند کاهش يافته و همچنين نسبت به‬ ‫فروردين ‪ 2‬درصد کاهش نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫گراني‌ها ناش��ي از گرانفروشي بوده و هنوز‬ ‫کاالهاي درخواس��تي امس��ال با ن��رخ ارز‬ ‫مبادالتي وارد کشور نشده است‪ .‬بهمني از‬ ‫کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بدهي‌هاي خارجي از ‪ 17/3‬ميليارد دالر در‬ ‫سال ‪ 90‬به ‪ 7/2‬ميليارد دالر در پايان سال‬ ‫‪ 91‬رسيده اس��ت که این میزان برابر ‪57‬‬ ‫درصد کاهش نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫تورم ناشي از نقدينگي نيست‬ ‫بهمني با اشاره به اين‌که تورم تنها ناشي‬ ‫از نقدينگي در جامعه نيست‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا‪ ،‬افزايش‬ ‫هزينه‌ها و دس��تمزدها اس��ت‪ ،‬همچنين‬ ‫اين مباحث موجب کاهش توليد و عرضه‬ ‫کاال مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم‬ ‫محسوب مي‌شود‪ .‬وي تاكيد کرد‪ :‬تحريم‌ها‬ ‫نيز موثر بوده و همچنين انتظارات تورمي‬ ‫‪ 14/5‬درص��دي از ديگر مش��کالت تورم‬ ‫موجود در جامعه اس��ت‪ .‬رئيس کل بانک‬ ‫مرکزي با تاكيد بر اينکه تمام ارز پرداختي‬ ‫س��ال ‪ 91‬براس��اس ن��رخ ارز مرجع بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬دليلي وجود ندارد‬ ‫که افزايش قيمت‌ها ص��ورت گيرد و اين‬

‫معرفي مديران متخلف بانكي‬ ‫برپايه اي��ن گزارش‪ ،‬رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی درباره نرخ تورم گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم در‬ ‫نظر گرفته ش��د كه بر اين اساس از ابتدای‬ ‫س��ال تا پایان فروردین ماه ح��دود ‪2‬هزار‬ ‫میلیارد ریال نقدینگی کاه��ش پیدا کرد‪.‬‬ ‫بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش‬ ‫ساالنه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع‬ ‫خبرنگاراندرخصوصاعالماسامی‪ 10‬مدیر‬ ‫متخلف بانکی اظهار کرد‪ :‬این‌دفعه اسامی‬ ‫آن‌ها را اعالم نکردیم که البته آن‌ها از مدیران‬ ‫و موسسات و بانک‌ها بودند و از هیات عامل‬ ‫موسسات مالی و اعتباری و مدیران میانی‬ ‫نیز تخلفاتی انجام ش��ده بود که در صورت‬

‫دلیلی برای کمبود کاال وجود ندارد‬ ‫ب��ا توج��ه به اظه��ار نظر‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی‬ ‫مبنی ب��ر تخصیص ارز کافی‬ ‫برای کاالهای اساس��ی باید‬ ‫در نظ��ر داش��ت ک��ه حدود‬ ‫‪7‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر‬ ‫طی دو ماه گذشته ارز به بازار‬ ‫تزریق شد‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش دلیلی‬ ‫برای کمبود کاال نخواهد بود‬ ‫مگ��ر این‌که عوام��ل دیگری‬ ‫مانن��د نگران��ی از مواجهه با‬

‫کمبود کاال و مواد اولیه موجب بروز مشکل شود‪.‬‬ ‫البته در این روند اخبار منتشره مبنی بر تداوم واردات خودروی لوکس با ارز‬ ‫مرجع تکذیب و اعالم ش��د که از ‪ 6‬ماهه دوم سال گذشته‪ ،‬واردات خودرو با ارز‬ ‫مرجع صورت نگرفته و از این پس هم به هیچ وجه نخواهیم داشت‪.‬‬

‫خنثي‌سازي تحريم‌ها‪ ،‬در گرو حمايت از توليد‬

‫مع��اون اقتص��ادي‬ ‫بانك مرك��زي راهكار‬ ‫حماي��ت از تولي��د را‬ ‫خنثي‌سازي تحريم‌ها‬ ‫اع�لام ك��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫براي كنترل نقدينگي‬ ‫بان��ك مرك��زي بايد با‬ ‫سپرده‌هاي ويژه‪ ،‬تنظيم‬ ‫پرتفوي بانك مركزي‪،‬‬ ‫فروش اوراق مشاركت‬ ‫و پي��ش فروش س��كه‬ ‫بتواند ب��ازار را كنترل‬ ‫كند‪ .‬اصغر ابوالحسني‬ ‫با اشاره به اين‌كه نرخ تورم از سال ‪ 84‬روندي نزولي داشت و از شهريور‪89‬‬ ‫كه با نخستين محدوديت‌هاي برخي كشورهاي عربي مواجه شديم نوسانات‬ ‫نرخ ارز آغاز شد‪ .‬از سال ‪ 89‬نيز كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شد با‬ ‫افزايش شاخص بهاي توليد كننده مواجه شديم‪.‬‬ ‫معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد توليدات پتروش��يمي گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 9‬ماهه نخست س��ال ‪ 91‬توليدات پتروشيمي نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ 90‬معادل ‪ 30/7‬ميليون تن كاهش يافته است‪ ،‬همچنين صنايعي كه به‬ ‫ارز وابس��ته بودند با كاهش توليد مواجه ش��دند و در صورتي كه با كاهش‬ ‫سرمايه‌گذاري مواجه شويم آثار آن را در توليد مشاهده مي‌كنيم‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬بحث ساختمان نيز با رشد مواجه بوده است به‌طوري كه‬ ‫پروانه‌هاي صادر شده در سال ‪ 91‬نسبت به ‪ 90‬بيش از ‪ 90‬درصد‪ ،‬در سطح‬ ‫زيربنا ‪ 15‬درصد و سطح متوسط ‪ 5/4‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬ ‫اين مقام مس��ئول در بانك مركزي ادامه داد‪ :‬س��رمايه‌گذاري در بخش‬ ‫مسكن در سال گذشته نسبت به سال ‪ 90‬معادل ‪ 37/8‬درصد رشد داشته‪،‬‬ ‫اين رقم در شهرهاي بزرگ ‪ 45‬درصد رشد داشته و در ساير شهرها ‪20/4‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬وي با بيان اين كه در بخ��ش وارداتي زماني كه نرخ ارز‬ ‫افزايش مي‌يابد سطح سفارشات هم با مشكل مواجه مي‌شود كه در نهايت‬ ‫موجب كاهش واردات مي‌گردد در مورد تأثير افزايش قيمت ارز با صادرات‬ ‫هم گفت‪ :‬گرچه صادرات غيرنفتي توان جبران درآمدهاي ارزي را ندارد كه‬ ‫به نظر مي‌آيد در سال‌جاري بتواند جايگزين درآمدهای نفت شود‪.‬‬

‫تکرار‪ ،‬اسامی آن‌ها را اعالم می‌کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی با بیان این‌که بانک مرکزی‬ ‫در تالش است تا به جای افزایش نرخ سود‬ ‫بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افزایش نرخ س��ود آثاری روی بخش‬ ‫تولید دارد ولی اگر مجبور شویم‪ ،‬این نرخ را‬ ‫نیز تغییر می‌دهیم‪ .‬وی با بیان این‌که برای‬ ‫کاهش نرخ ت��ورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آثار نقدینگی در پایان سال گذشته‬ ‫وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کش��د تا‬ ‫بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم‪ .‬بهمنی در‬ ‫مورد افزایش قیمت‌ها و با بیان این‌که هیچ‬ ‫دلیلی برای افزایش قیمت‌ها نیست‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کاالهایی که با نرخ مرجع وارد ش��ده‬ ‫دلیل��ی ندارد با نرخ مبادله‌ای به فروش رود‬ ‫كه این مصداق گرانفروشی است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر اين اس��اس ارز مرجع به قوت خود‬ ‫باقی است و به کاالهای اساسی تخصیص‬ ‫می‌یابد و از سویی مرکز مبادالت همچنان‬ ‫ب��ه فعالیت خود ادامه می‌دهد و براس��اس‬ ‫برنامه‌ریزی‌هاییکهصورتگرفتهاگربتوانیم‬ ‫باکلیهصادرکنندگانبهتوافقبرسیمتمامی‬ ‫ارز آن‌ها به مرکز مبادالت خواهد آمد‪.‬‬

‫‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ارز جدید دارویی‬ ‫همچنين در اين زمينه رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی از تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫دارویی در هفته گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫بهمنی اظه��ار داش��ت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫نس��بت به سال گذشته ارز بیشتری برای‬ ‫دارو تخصیص داده و در این خصوص جای‬ ‫نگرانی نیست‪ .‬وی این مطلب را در واکنش‬ ‫به برخی ادعاها مبنی بر مش��کل کمبود‬ ‫مواد اولیه دارویی و داروهای بیماری‌های‬ ‫خاص بیان کرد و افزود‪ :‬بر همین اس��اس‬ ‫به شرکت‌های داروساز توصیه مي‌شود که‬ ‫بدون هیچ‌گونه نگرانی از مواد اولیه دارویی‬ ‫استفاده و داروهای خود را عرضه کنند‪.‬‬

‫رشد ‪ 20‬درصدي صادرات غيرنفتي‬ ‫کاه��ش درآمدهاي ارزي‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات نفت و‬ ‫ميعانات سبب کاهش عرضه‬ ‫ارز ش��د كه اين امر به دنبال‬ ‫محدودي��ت در نقل و انتقال‌‪،‬‬ ‫تبدي��ل و تاخي��ر در وصول‬ ‫درآمدهاي نفتي تشديد شد‪.‬‬ ‫برپای��ه ای��ن گ��زارش‬ ‫س��ال‌هاي ‪ 2012‬و ‪2013‬‬ ‫ميالدي س��ال‌هايي است که‬ ‫کندي رش��د اقتصاد جهاني‬ ‫در آن ادام��ه دارد و بهترين‬ ‫عملکرد و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي تجاري ايران يعني چين و هند ثبت‬ ‫شده است‪ .‬همچنین در حوزه صادرات غير نفتي در مجموع‪ ،‬رشد ‪ 20‬درصد برای‬ ‫کشورمان به وجود آمد‪ .‬البت ‌ه هرچند با کندي و عدم شفافيت در چرخه ورود آن‬ ‫با چرخه تجاري مواجه بوديم ليکن فشار کاهش درآمدهاي نفتي تعديل شد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫‪ 41/3‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی‬ ‫سال‌هاي ‪ 2012‬و ‪ 2013‬ميالدي‬ ‫س��ال‌هايي اس��ت كه كندي رش��د‬ ‫اقتصاد جهان��ي در آن ادام��ه دارد و‬ ‫بهتري��ن عملك��رد و پيش‌بيني‌هاي‬ ‫رش��د براي ش��ركاي تج��اري ايران‪،‬‬ ‫يعني چين و هند ثبت ش��ده است‪.‬‬ ‫سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور‬ ‫اقتص��ادي و دارايي روز گذش��ته در‬ ‫بیست و سومین همایش ساالنه سیاس��ت‌های پولی و ارزی با اشاره به‬ ‫تكانه‌هاي ارزي بهمن ‪ 90‬و ش��هريور ‪ 91‬گفت‪ :‬نبايد از نظر دور داشت‬ ‫ك��ه به دنبال همين تكانه‌هاي ارزي‪ ،‬رقابت‌مندي و صادرات محصوالت‬ ‫كش��اورزي‪ ،‬معدني‪ ،‬خدمات‪ ،‬گردشگري و صنايع غير وابسته به واردات‬ ‫افزايش ياف��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬واردات كل به رغم افزاي��ش واردات كاالهاي‬ ‫اساسي براي تقويت ذخاير مربوط كاهش يافت و سبب شد كه سرانجام‬ ‫در مقابل ‪ 53‬ميليارد دالر واردات‪ ،‬صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات‬ ‫گازي به ‪ 41/3‬ميليارد دالر برس��د‪ ،‬البته در واقع مابه‌التفاوت يا كسري‬ ‫صادرات غير نفتي با واردات كل از بيش از ‪ 18‬ميليارد دالر در سال ‪90‬‬ ‫به ‪ 12‬ميليارد دالر در س��ال ‪ 91‬تقليل يابد؛ اين امر يك بهبود در تراز‬ ‫تجاري محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ 30/8‬درصد کنترل رشد نقدینگی‬ ‫وزي��ر امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه تالش بانك مركزي براي‬ ‫پيشگيري و خنثي‌سازي اثر افزايش خالص دارايي خارجي بر پايه پولي‬ ‫مضاعف ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اين امر به‌ويژه با ف��روش ارزهاي حاصل از نفت در‬ ‫ماه‌هاي پايان سال توس��ط بانك مركزي در مركز مبادله بسيار كارساز‬ ‫بود و بانك مركزي بر كاهش اضافه برداشت بانك‌ها همت گذارد‪ ،‬البته‬ ‫بانك‌ها از طرق مختلف براي كاهش اضافه برداشت‌ها تالش كردند و بانك‬ ‫مركزي به فروش اوراق مشاركت اقدام و بخشي از نقدينگي را جمع‌آوري‬ ‫كرد كه ماحصل همه اين تالش‌ها كنترل رشد نقدينگي درحدود ‪30/8‬‬ ‫بود كه اگرچه باالست ولي چنانچه آن را با سال‌هايي كه تكانه‌هاي ارزي‬ ‫مشابه داشتيم مقايسه كنيم قابل قبول است‪.‬‬ ‫افزایش قدرت جذب گردشگری‬ ‫سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با اشاره به بخش خدمات گفت‪:‬‬ ‫براس��اس آمار گمرك آمار س��فرهاي خارجي ايرانيان از ‪ 21/7‬ميليون‬ ‫نفر در س��ال ‪ 90‬با ‪ 3/4‬ميليون نفر كاهش به ‪ 18/3‬ميليون نفر رسيده‬ ‫است و گراني ارز سبب شد كه قدرت جذب گردشگري داخلي افزايش‬ ‫و جايگزين گردشگري و سفر به خارج از هموطنان شود‪ .‬وي تاكيد كرد‪:‬‬ ‫به هر حال به رغم همه تالش‌ها برايند بروز تكانه‌هاي ارزي و ساختارها‬ ‫و پتانسيل‌هاي تورمي آن شد كه تورم حدود ‪ 30‬درصد محقق شود كه‬ ‫عدد بااليي اس��ت و به ويژه به دليل نرخ‌هاي باالتر رشد قيمت در حوزه‬ ‫كاالها و نيازهاي اساسي فش��ار بيشتري را براي طبقات آسيب‌پذير به‬ ‫دنبال داشت‪.‬‬ ‫تدوین بسته مشترک ارزی سه جانبه‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بس��ته سیاستی مشترک بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد تکانه‌های ارزی خبر داد و گفت‪ :‬طراحی‬ ‫سیاست‌های مقابله با س��فته بازی برای حفظ ارزش پول ملی ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬سیدش��مس‌الدین حسینی ديروز در حاش��یه بیست و سومین‬ ‫همایش س��االنه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در مورد‬ ‫برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته بعد از‬ ‫چندین تکانه ارزی بانک مرکزی‪ ،‬معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‬ ‫رئیس جمهور و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطالعه مشترکی انجام‬ ‫دادند و بسته سیاستی را بر این اساس تدوین کردند‪ .‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ادامه داد‪ :‬مهمترین عاملی که در پیشگیری تورم و شتاب آن باید‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬مقاوم سازی بازار ارز و جلوگیری از تکانه‌های ارزی از طریق‬ ‫مرکز مبادالت ارزی اس��ت‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد‪ :‬بحث‬ ‫مربوط به خنثی‌سازی اثرات افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و‬ ‫نقدینگی در کنار سیاست تنظیم بازار و ذخیره سازی کاالهای خاص از‬ ‫راهکارهای جلوگیری از تورم است‪ .‬همچنین در مجموع عملکرد اقتصاد‬ ‫ایران با توجه به همه محدودیت‌های خارجی عملکرد قابل قبولی است‪.‬‬


‫اعتبار ‪ 900‬ميليون توماني به خوشه‌هاي صنعتي‬ ‫مع��اون وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از اختصاص اعتب��اري بي��ن ‪ 900‬ميليون تا يک‬ ‫ميليارد تومان به خوش��ه‌هاي صنعتي خبر داد‪ .‬فخراللـه مواليي اظهار کرد‪ :‬تا پايان س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ 20‬پروان��ه براي خوش��ه‌هاي صنعتي ص��ادر کردي��م و در دو ماه آين��ده نيز‪20 ،‬‬ ‫پروانه ديگر صادر خواهد ش��د‪ .‬وي با بيان اين‌كه ايجاد برند مش��ترک و صادرات تحت‬ ‫عن��وان برندها‪ ،‬در بعضي خوش��ه‌هاي صنعتي کش��ور صورت گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عامالن‬ ‫خوش��ه‌ها بايد يکديگر را بشناس��ند و هم‌افزايي بيش��تري داش��ته باش��ند لذا با قانونمند‬ ‫ش��دن فعاليت خوش��ه‌هاي صنعتي آن‌ها از حالت س��نتي خارج و به صورت صنعتي فعال‬ ‫مي‌ش��وند که منج��ر به افزاي��ش توليدات و ص��ادرات آن‌ها و ايجاد اش��تغال مي‌ش��ود‪.‬‬

‫رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان‬ ‫گفت‪ :‬وام ‪ 50‬میلیون تومانی ساخت‬ ‫مس��کن به نام مالک است و مالکان‬ ‫می‌توانند پس از دریافت این وام به‬ ‫سازنده وکالت دهند و خانه خود را‬ ‫به صورت مشارکتی بسازند‪.‬‬ ‫ای��رج رهب��ر توضی��ح داد‪ :‬ب��ا‬ ‫پیشنهادات اعالم شده به وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در نهایت اواخر هفته گذشته مصوب ‌ه شورای عالی مسکن‬ ‫مبنی بر افزایش مبلغ وام ساخت به ‪ 50‬میلیون تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پیش��نهاد را مدتی پیش به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اعالم کردیم تا دهک‌های نسبتاً توانمند نیز بتوانند از تسهیالت مسکن‬ ‫بهر ‌ه ببرند‪ .‬رئیس کانون سراس��ری انبوه‌س��ازان با بیان این‌که اقشار‬ ‫متوسط جامعه از مسکن مهر بهره می‌برند‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای پیشنهاد‬ ‫تسهیالت ‪ 50‬تا ‪ 100‬میلیون تومانی در بخش مسکن درنهایت مبلغ‬ ‫وام ساخت مسکن به ‪ 50‬میلیون تومان مصوب شد‪.‬‬ ‫رهبر افزایش مبلغ وام س��اخت مس��کن را به نفع مالکان عنوان و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای مش��ارکت در ارائه این وام در حال توافق با بانک‌های‬ ‫دولت��ی هس��تیم چراکه بانک‌ه��ای دولتی باید س��پرده‌های مردم را‬ ‫جه��ت سیاس��ت‌های دولت ب��ه کار گیرند‪ .‬رئیس کانون سراس��ری‬ ‫انبوه‌س��ازان دربار ‌ه بازپرداخت وام ساخت مسکن گفت‪ :‬پس از پایان‬ ‫زمان مش��ارکت یا همان دوره ساخت که حدود یک تا دو سال است‪،‬‬ ‫‪40‬میلیون تومان از ‪ 50‬میلیون تومان با سود دوران مشارکت می‌تواند‬ ‫به خریدار منتقل ش��ود‪ .‬به گفته رهبر‪ ،‬این طرح برای آن دس��ته از‬ ‫متقاضیان مسکن اس��ت که قصد خرید خانه دارند اما آورده‌شان کم‬ ‫است‪ .‬وی معتقد است‪ :‬در صورتی که بانک‌ها محدودیتی برای اعطای‬ ‫این تسهیالت به متقاضیان نداشته باشند‪ ،‬طرح ساخت و ساز و تولید‬ ‫مس��کن رونق می‌گیرد‪ .‬رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان افزود‪ :‬وام‬ ‫س��اخت ‪ 50‬میلیون تومانی مسکن بیشتر در شهرهای متوسط خود‬ ‫را نش��ان می‌دهد و این بدین معنی نیست که در کالن‌شهرها تاثیری‬ ‫ندارد اما بیشتر برای متقاضیانی است که برای خرید خانه کسری مبلغ‬ ‫دارند‪ .‬افزايش س��قف وام ساخت مس��كن به جاي افزايش وام خريد‬ ‫مس��كن يكي از سياستهايي است كه دولت طي چند ساله اخير و با‬ ‫هدف افزايش عرضه مس��كن در پيش گرفته است ‪ .‬اين اقدام نه تنها‬ ‫مي تواند انگيزه انبوه س��ازان را براي ساخت و ساز افزايش دهد بلكه‬ ‫مي‌تواند توان خريد مس��كن را براي متقاضيان اصلي خريد واحدهاي‬ ‫مسكوني را باال ببرد ‪.‬‬ ‫بدين ترتيب در كنار افزايش عرضه مسكن كه مي‌تواند به تعديل‬ ‫قيمت مس��كن كمك كند س��وداگران نيز مي بايست اين بازار را رها‬ ‫كنند‪.‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مديرعامل شهر جديد هشتگرد گفت‪ :‬تنها ‪ 500‬واحد مسكن مهر در هشتگرد باقي مانده و ثبت‌نام‬ ‫براي متقاضيان انجام مي‌ش��ود‪ .‬غالمي با بيان اين‌كه ‪ 10‬هزار واحد مس��كن مهر در ش��هر جديد‬ ‫هش��تگرد آماده تحويل به متقاضيان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ت��ا ‪ 45‬روز آينده ‪ 10‬هزار واحد مس��كن مهر‬ ‫ديگ��ر آماده واگذاري به متقاضيان مي‌ش��ود‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬تا آبان ماه ‪ 50‬هزار واحد مس��كن‬ ‫مهر در هش��تگرد به بهره‌برداري مي‌رس��د‪ .‬وی تصريح كرد‪ :‬ثبت نام در هش��تگرد پس از حذف‬ ‫متقاض��ي كه آورده خ��ود را واريز نك��رده صورت مي‌گيرد‪ .‬وي در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬س��ايت‬ ‫ثبت نام در ش��هر جديد هش��تگرد براي متقاضيان باز اس��ت‪ .‬مديرعامل ش��هر جديد هش��تگرد‬ ‫در ادامه توضيح داد‪ :‬قيمت هر واحد مس��كن مهر در هش��تگرد بين ‪ 8‬تا ‪ 25‬ميليون تومان اس��ت‪.‬‬

‫از اقدامات دولت برای بازار رمضان گزارش می‌دهد‬

‫گزیده‬

‫شرایط وام ساخت ‪ 50‬میلیون تومانی‬

‫‪7‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫آغاز ثبت نام محدود «مسكن‌مهر» در هشتگرد‬

‫برگزاری ‪ 400‬نمایشگاه طرح ضیافت با تخفیف ‪ 20‬درصد‬ ‫كاالهاي اساسي براي ماه مبارك رمضان تامين شده است‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫از دو ماه ديگر ماه مبارک رمضان آغاز‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬ولی معموال م��ردم براي خريد‬ ‫كاالهاي اساس��ي این ماه مب��ارک‪ ،‬از ماه‬ ‫آینده اق��دام مي‌كنند‪ .‬بدين جهت دولت‬ ‫از اواس��ط ارديبهشت‌ماه كار ذخيره‌سازي‬ ‫كاال‌هاي اساسي را انجام مي‌دهد تا مشكلي‬ ‫در زمان اوج مصرف ايجاد نشود‪.‬‬ ‫سال گذشته بازار ضمن روبه‌رو شدن با‬ ‫كمبود مرغ شاهد افزايش‌هاي مقطعي نيز‬ ‫در حوزه مرغ و گوشت بود‪ .‬در آن زمان با‬ ‫ذخيره‌س��ازي و واردات مرغ و گوشت بازار‬ ‫كنترل ش��د‪ .‬حال با تجربه س��ال گذشته‬ ‫دولت اقدام به ذخيره‌سازي گسترده كرده‬ ‫تا قيمت‌ها ثبات داشته باشد و كمبود كاال‬ ‫باعث ورود واس��طه‌ها در سطح بازار نشود‪.‬‬ ‫از سويي با برپايي نمايشگاه طرح ضيافت‬ ‫ش��هروندان مي‌توانند با ‪‌20‬درصد تخفيف‬ ‫كاال‌هاي اساسي را خريداري كنند‪.‬‬ ‫حس��ن راد‌مرد معاون بازرگاني داخلي‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اين باره‬ ‫به خبرنگار ما گفت‪ :‬قيمت كاالهاي اساسي‬ ‫در ماه مبارك رمضان ثابت خواهد ماند و‬ ‫هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه مي��زان ذخاير‬ ‫كاالهاي استراتژيك بسيار مناسب است و‬ ‫كمبودي در اين بخش وجود ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬برنج و روغ��ن در انبارها و‬ ‫سردخانه‌ها وجود دارد‪ .‬بدين جهت مردم‬ ‫مي‌توانند هر زمان كه خواستند نسبت به‬ ‫خريد اقدام كنند‪.‬‬ ‫معاون بازرگاني داخل��ي وزير صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در ادامه از برگزاري ‪400‬‬ ‫نمايشگاه طرح ضيافت در راستاي تنظيم‬ ‫بازار م��اه مبارك رمضان با ‪ 18‬تا ‪ 20‬هزار‬

‫کاهش ‪ 10‬درصدی قیمت روغن‬ ‫معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬به دستور دولت‪،‬‬ ‫براي کاالهاي اساس��ي و کاالهاي راهبردي ارز مرجع تخصيص خواهد يافت و درحال‬ ‫حاضر شرکت بازرگاني دولتي ايران و شرکت پشتيباني امور دام کاالهاي اساسي مورد‬ ‫نياز کش��ور را وارد کش��ور مي‌کنند‪ .‬رادمرد درباره راه‌حل براي قيمت برخي کاالها که‬ ‫به بهانه حذف ارز مرجع افزايش قيمت يافتند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬کنترل و پايش بازار در‬ ‫ح��ال حاضر بيش از هر زم��ان ديگري بايد مورد توجه قرار گي��رد تا با افزايش کاذب‬ ‫قيمت‌ها مواجه نش��ويم‪ .‬وي همچنين يادآور شد‪ :‬قيمت روغن در اين روزها با کاهش‬ ‫‪ 10‬درصدي مواجه شده است و در حال حاضر ‪ 70‬درصد واردات روغن با ارز مرجع و‬ ‫حدود ‪ 30‬درصد ارز مبادله‌اي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫غرف��ه و تخفيف ‪ 20‬درص��دي خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬نمايش��گاه‌هاي طرح ضيافت در ‪10‬‬ ‫روز كاري كه زمان آن را ش��وراي كنترل‬ ‫و نظارت اس��تان‌ها تعيين مي‌كند‪ ،‬برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي با تاكيد بر اين‌كه برگزاري‬ ‫اين نمايش��گاه با توجه به اس��تقبال مردم‬ ‫قابل تمديد است‪ ،‬افزود‪ :‬بخشنامه برگزاري‬

‫اين نمايش��گاه‌ها به س��ازمان‪ ،‬اس��تان‌ها‬ ‫و اصناف ابالغ ش��ده و ب��ا توجه به اين‌كه‬ ‫بخشي از غرف به صورت رايگان در اختيار‬ ‫عرضه‌كنن��دگان و توليد‌كنن��دگان ق��رار‬ ‫مي‌گيرد لذا تخفيف كاالهاي عرضه شده‬ ‫تا ‪ 20‬درصد است‪.‬‬ ‫وي تصري��ح كرد‪ :‬توافقات��ي با اتحاديه‬ ‫قنادان صورت گرفته تا ش��يريني و زولبيا‬ ‫و باميه با قيمت مص��وب در اختيار مردم‬ ‫قرار گيرد‪ .‬همچنين توافقنامه‌اي با انجمن‬ ‫خرما براي عرضه مستقيم خرما نيز صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫رادمرد گفت‪ :‬در اين نمايش��گاه ‪100‬‬ ‫هزار تن ش��كر‪ 100 ،‬هزار تن روغن‪20 ،‬‬ ‫هزار تن گوشت قرمز‪ 25 ،‬هزار تن مرغ از‬ ‫توليد داخلي و بيش��تر از آن از ساير منابع‬ ‫و همچنين تخم‌مرغ به‌اندازه و نياز كشور‬ ‫توزيع خواهد شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬واحدهاي صنفي عرضه‌كننده‬ ‫كاالهاي اساس��ي نيز در ايام برگزاري اين‬ ‫نمايش��گاه‌ها فروش فوق‌الع��اده خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬

‫تامي�ن م�رغ م�ورد نياز ب�راي ماه‬ ‫رمضان‬ ‫حس��ين مقدم‌نيا مديرعام��ل اتحاديه‬ ‫سراس��ري مرغداران نيز گفت‪ :‬اگر هزينه‬ ‫مرغ��داران بيش��تر نش��ود و نهاده‌ه��اي‬ ‫مرغداران را بموق��ع تحويل دهند‪ ،‬قيمت‬ ‫مرغ ثابت مي‌ماند‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ ب��ه اين‌ك��ه قيمت مرغ‬ ‫كيلوي��ي ‪ 4800‬تومان يك م��اه پيش به‬ ‫‪ 5700‬تومان كه خواس��ته مرغداران بود‪،‬‬ ‫رسيده آيا در آستانه ماه مبارك رمضان از‬ ‫ميزان فعلي نيز فراتر مي‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬قيمت‬ ‫فعل��ي مطلوب مرغداران ب��وده و ادامه آن‬ ‫ضرري براي مرغداران نخواهد داش��ت اما‬ ‫در صورتي افزايش قيم��ت وجود نخواهد‬ ‫داش��ت كه نهاده مرغداران با قيمت فعلي‬ ‫و به موقع تحويل داده ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫تم��ام این اوصاف مرغ موردنیاز مردم برای‬ ‫ماه مبارک رمضان تامین شده است‪.‬‬ ‫پيش�نهاد قيمت ‪ 4‬هزارتومان براي‬ ‫مرغ زنده‬ ‫مقدم‌نيا در م��ورد تعيين قيمت كف و‬ ‫س��قف براي مرغ گفت‪ :‬استان‌هاي كشور‬ ‫قيمت مرغ زن��ده كيلويي ‪ 4‬هزار تومان را‬ ‫پيشنهاد داده‌اند اما بايد با حضور مسئوالن‬ ‫وزارت جه��اد‪ ،‬صنع��ت و مرغداران به يك‬ ‫جمع‌بندي برس��يم تا در ستاد تنظيم بازار‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬ب��ه گفته مقدم‌ني��ا در حال‬ ‫حاضر قيمت م��رغ زنده كيلوي��ي ‪ 3‬هزار‬ ‫و‪ 800‬و كش��تار در ب��ازار كيلويي ‪ 5‬هزار‬ ‫و‪ 700‬تومان است‪.‬‬ ‫توقف صادرات مرغ به دليل خواست ‌ه‬ ‫كشورهاي مقصد‬ ‫از مقدم‌ني��ا در خصوص ص��ادرات مرغ‬ ‫سؤال شد و او گفت‪ :‬بعد از عيد ‪ 2‬هزار تن‬ ‫صادرات مرغ انجام شده است اما كشورهاي‬ ‫مقصد خواس��ته‌هايي در م��ورد كيفيت و‬ ‫بس��ته‌بندي دارند كه باي��د با رعايت آنچه‬ ‫آن‌ها مي‌گويند ساماندهي و صادرات انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته مقدم‌نيا ماهان��ه ‪ 700‬تا ‪800‬‬ ‫تن ظرفيت صادرات مرغ در كش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬وي همچني��ن در زمين��ه تامين نياز‬ ‫مرغداران در اي��ام ماه‌رمضان گفت‪ :‬ماهانه‬ ‫‪ 150‬ه��زار تن مرغ توليد مي‌ش��ود و ‪60‬‬ ‫هزار تن ذخيره‌س��ازي انجام شده و روند‬ ‫ي نسبت به هفته‌هاي پيش بهتر‬ ‫جوجه‌ريز ‌‬ ‫شده كه همه اين‌ها حاكي از عدم نگراني از‬ ‫تامين مرغ در ماه رمضان است‪.‬‬

‫راه ارتباطي ارزان ايران ‪ -‬اروپا‬ ‫مديرعامل شركت ارتباطات زير ساخت گفت‪ :‬گشايش سه طرح ملي‬ ‫زيرس��اخت ارتباطي نشان مي‌دهد كه تحریم‌ها نتوانسته ايران را از توسعه‬ ‫زير ساخت‌هاي ارتباطي باز دارد‪.‬‬ ‫محمود خسروي در مراسم گشايش سه طرح ملي زيرساخت ارتباطات‬ ‫و فن��اوري اطالعات با حضور رئيس‌جمهوري افزود‪ :‬كار كردن در ش��رايط‬ ‫عادي راحت اس��ت اما در شرايطي كه همه كشورهاي استكباري به دنبال‬ ‫من��زوي كردن ايران هس��تند‪ ،‬راه ان��دازي يك بزرگ��راه ارتباطي و تامين‬ ‫تجهيزات آن كاري دشواري و توام با ريسك است‪ .‬وي افزود‪‌:‬با بهره‌برداري‬ ‫از بزرگ��راه ارتباطي اي��ران ‪ -‬اروپا‪ ،‬يك راه ارتباط��ي ارزان و امن را به دنيا‬ ‫عرضه كرده‌ايم‪ .‬خسروي سپس به تشريح طرح شبكه فيبر نوري پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬دولت الكترونيك‪ ،‬تجارت الكترونيك و تمام خدمات الكترونيك نياز‬ ‫به زيرساخت‌هاي امن و مطمئن دارد و ايجاد پنج هزار كيلومتر شبكه فيبر‬ ‫نوري براي اين منظور صورت گرفته است‪ .‬وي افزود‪ :‬پيش از اين كارهاي‬ ‫زيادي انجام ش��ده و نزديك ‪ 48‬هزار كيلومتر فيبر نوري در كشور كشيده‬ ‫ش��ده اما ايجاد اين پنج هزار كيلومتر جديد به دليل عبور از مناطق صعب‬ ‫العبور مانند گردنه حيران‌كار سختي بود كه با موفقيت به پايان رسيد‪.‬‬

‫افزايش ‪ 17‬برابري صادرات گندم آلمان به ايران‬ ‫اداره آمار آلم��ان اعالم كرد‪ :‬ب‌ا صادرات‬ ‫گندم اين كشور به ايران طي ‪ 9‬ماه ابتدايي‬ ‫اعم��ال تحريم‌ه��اي اتحاديه اروپا ش��اهد‬ ‫افزايش ‪ 17/25‬برابري بوده است‪.‬‬ ‫اداره آمار آلمان اعالم كرد‪ :‬اين كشور در‬ ‫مارس ‪ 2013‬معادل ‪ 63‬هزار تن گندم به‬ ‫ايران صادر كرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين آمار‪ ،‬مجم��وع صادرات‬ ‫گندم آلمان به ايران در بازه زماني جوالي‬ ‫‪ 2012‬تا م��ارس ‪ 2013‬يعن��ي از ابتداي‬ ‫اعم��ال تحريم از س��وي اتحادي��ه اروپا به‬ ‫‪ 1/087‬ميليون تن رسيده است‪.‬‬ ‫آلمان در مدت جوالي ‪ 2011‬تا مارس‬ ‫‪ ،2012‬تنه��ا ‪ 63‬هزار تن گن��دم به ايران‬ ‫صادر كرده بود‪.‬‬ ‫اي��ن ميزان در مدت ج��والي ‪ 2012‬تا‬ ‫مارس ‪ 2013‬نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از آن ‪ 17/25‬برابر شده است‪.‬‬ ‫اين كشور اروپايي در فوريه سال جاري‬

‫ميالدي ‪ 119‬ه��زار و ‪ 653‬تن گندم و در‬ ‫ژانويه ‪ 125‬هزار و ‪ 577‬تن گندم به ايران‬ ‫صادر كرده است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گ��زارش‪ ،‬تحريم‌ه��اي غرب‬ ‫محموله‌ه��اي مواد غذايي را هدف نگرفته‪،‬‬ ‫اما قوانين مالي تحريم‌ها‪ ،‬استفاده از سيستم‬ ‫بانك��داري جهان��ي را براي ش��ركت‌هاي‬ ‫ايراني مس��دود كرده و اين امر مانع انجام‬ ‫پرداخت‌ه��اي مواد غذايي وارداتي به ايران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬يك تاجر غله گفت‪ :‬به نظر‬ ‫مي‌رس��د واردات گندم ايران كاهش يافته‬ ‫چراكه اين كشور در انتظار مشخص شدن‬ ‫ق توليد داخلي خود اس��ت و به‬ ‫ميزان دقي ‌‬ ‫نظر مي‌رسد كه اين توليد افزايشي باشد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اما من انتظار خريد بيش��تر‬ ‫غله از س��وي ايران را دارم و گفته مي‌شود‬ ‫كه يك ش��ركت تجاري چندمليتي‪ ،‬گندم‬ ‫زي��ادي از آلمان براي تحويل در ماه آوريل‬ ‫به ايران خريداري كرده است‪.‬‬

‫تلنگر‬

‫انتقاد از برنامه راهبردي صنعت‬

‫معاون سازمان ملي استاندارد با‬ ‫انتقاد شديد از نحوه تدوين برنامه‬ ‫راهبردي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬در اين برنامه توجه چنداني‬ ‫به مباحث مربوط به اس��تاندارد و‬ ‫ارتقاي كيفي��ت توليدات صنعتي‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بهادر كاظمي با اشاره به اين‌كه‬ ‫قانونگ��ذار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را مكل��ف كرده رديف‬ ‫بودجه‌اي را براي بح��ث ارتقاي كيفيت واحدهاي صنعتي در نظر‬ ‫بگيرد‪ ،‬گفت‪ :‬اين رديف بودجه مطلقاً در نظر گرفته نشده و وزارت‬ ‫صنعت بيشتر به فكر تامين نيازهاي كوتاه‌مدت واحدهاي توليدي‬ ‫مانند سرمايه در گردش بوده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اين‌كه در قانون ارتقاي كيفيت خودرو و س��اير‬ ‫توليدات صنعتي وظايف و تكاليف وزارت صنعت مش��خص ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه راهبردي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه‬ ‫سياس��تگذاري كيفيت دو صفحه بيش��تر وجود ندارد‪ .‬يك صفحه‬ ‫آن داراي جدول��ي بدون تاريخ و برنام��ه بوده كه مربوط به ارتقاي‬ ‫كيفيت واحدهاي توليدي است و صفحه ديگر به معرفي استاندارد و‬ ‫كيفيت پرداخته كه در آن از آمار سال‌هاي ‪ 1383‬و ‪ 1384‬سازمان‬ ‫استاندارد استفاده شده است‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر اجراي استاندارد و سيستم‌هاي كيفيت سازمان‬ ‫ملي اس��تاندارد درباره اين‌ك��ه تدوين كنن��دگان برنامه راهبردي‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مدعي هس��تند با هم��ه صاحبنظران و‬ ‫كارشناس��ان در فرايند تدوين اين برنامه مش��ورت كرده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان استاندارد برنامه خود را در اين زمينه ارائه داد و حتي بعد از‬ ‫انتشار پيش‌نويس اوليه براي ارائه مشورت‌هاي بيشتر درباره حوزه‬ ‫استاندارد و كيفيت اعالم آمادگي كرديم اما ديگر خبري نشد!‬ ‫كاظم��ي اظهار ك��رد‪ :‬به‌طور كلي طرح موض��وع تدوين برنامه‬ ‫راهبردي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در چنين زماني اش��كال داشت‪.‬‬ ‫مگر مي‌شود در شش ماهه آخر دولت برنامه بلندمدت نوشت؟ اين‬ ‫برنامه بايد در س��ال‌هاي ‪ 84-85‬نوشته مي‌شد‪ .‬گذاشتند در شش‬ ‫ماهه آخر دولت برنامه توس��عه صنعتي را نوش��تند‪ .‬بنابراين دولت‬ ‫بعدي بيايد حتي آن‌را ورق هم نمي‌زند!‬

‫خبر‬

‫اوراق فیزیکی ثبت سفارش حذف شد‬

‫بر اس��اس اعالم س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬از ‪ 4‬خردادماه اوراق‬ ‫فیزیکی ثبت س��فارش حذف و مراتب به صورت بسته الکترونیک‬ ‫واردات ب��ه گم��رکات اجرای��ی کش��ور و بانک‌های عامل ارس��ال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت در بخش��نامه‌ای اعالم کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫هماهنگی‌ها و توافقات صورت پذیرفته مابین این وزارتخانه و بانک‬ ‫مرکزی و گمرک و در راس��تای الکترونیک نمودن مراحل واردات‬ ‫و ص��ادرات کاال و جلوگیری از رف��ت و آمد مکرر متقاضیان‪ ،‬اوراق‬ ‫فیزیکی ثبت س��فارش حذف و مراتب به صورت بسته الکترونیک‬ ‫واردات ب��ه گم��رکات اجرای��ی کش��ور و بانک‌های عامل ارس��ال‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫مجوز واردات ميوه صادر نشده است‬

‫مدي��ركل دفت��ر حماي��ت از‬ ‫سرمايه‌گذاري كارآفريني و توسعه‬ ‫تجارت كشاورزي گفت‪ :‬از ابتداي‬ ‫ممنوعيت واردات ميوه خارجي به‬ ‫كش��ور تاكنون هيچ گونه مجوزي‬ ‫براي واردات ميوه از س��وي وزارت‬ ‫جهاد كشاورزي صادر نشده است‪.‬‬ ‫اس��ماعيل عباس‌پ��ور درب��اره‬ ‫برخ��ي اظهارات مبني بر واردات ميوه‌هاي خارجي در بازار با وجود‬ ‫ممنوعيت افزود‪ :‬وزارت جهاد كش��اورزي از نيمه دوم سال گذشته‬ ‫تاكنون هي��چ مجوزي براي واردات انواع ميوه صادر نكرده اس��ت‪.‬‬ ‫وي اظهارك��رد‪ :‬تنها مج��وز واردات براي ميوه موز صادر مي‌ش��ود‬ ‫كه ممنوعيتي در اين خصوص وجود ندارد‪ .‬اين مقام مس��ئول در‬ ‫م��ورد اين‌كه برخي مي‌گويند در زمان حاض��ر انواع ميوه از جمله‬ ‫پرتق��ال‪ ،‬گالبي‪ ،‬آناناس‪ ،‬نارگيل‪ ،‬زنجبيل و انگ��ور در بازار مصرف‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬اظهار بي‌اطالعي كرد‪ .‬عباس‌پ��ور افزود‪ :‬بايد نحوه‬ ‫ورود اي��ن نوع ميوه‌ها را از نهاده��اي ذيربط چون گمرك و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت كه ورود و ثبت سفارشات را برعهده دارند‪،‬‬ ‫پيگيري كرد‪.‬‬

‫تخصیص ارز مرجع برای واردات کره‬

‫دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به تخصیص ارز مرجع به واردات‬ ‫کره‌گفت‪ :‬براس��اس مصوبه مجلس تا پایان س��ال ‪ 92‬ارز مرجع به‬ ‫کاالهای اساسی اختصاص پيدا مي‌كند‪.‬‬ ‫رضا باکری در پاس��خ ب��ه این‌که گفته می‌ش��ود ارز مرجع برای‬ ‫ترخیص ‪ 22‬هزار تن کره انبار ش��ده در گمرک اختصاص نمی‌یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اختصاص ارز مرجع انجام شده و کارهای اداری برای ترخیص‬ ‫آنها انجام می‌شود‪ .‬وي افزود‪ :‬طی چند روز گذشته ‪2‬هزار تن کره از‬ ‫‪ 22‬هزار تن موجود نیز با اختصاص ارز مرجع ترخیص شده است‪.‬‬ ‫باکری گفت‪ :‬در زمینه تخصیص ارز مرجع به کره‪ ،‬وزارت صنعت‬ ‫هم نامه‌ای در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است‪ .‬وی‬ ‫درباره نحوه اقدام برای ترخیص کره از گمرک گفت‪ :‬کارخانه‌داران با‬ ‫ارائه اسناد دایر بر موجودی کاال در گمرک به وزارت صنعت مراجعه‬ ‫می‌کنند و بعد از تأیید به شرکت بازرگانی دولتی که براساس مصوبه‬ ‫مجل��س و تدابیر ویژه اقتصادی تنها دارنده ارز مرجع اس��ت معرفی‬ ‫می‌شوند و بعد از تخصیص ارز مرجع اقدام به ترخیص کاال می‌شود‪.‬‬

‫معادن دولتی یك‌سوم ارزش تولیدات را دارند‬

‫معاون س��ازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور گفت‪:‬‬ ‫معادن دولتی با سهم ‪ ۲‬درصدی‪ ۳۵ ،‬درصد ارزش مجموع تولیدات‬ ‫معدنی را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫بهروز برنا اظهار داشت‪ :‬بیش از پنج هزار معدن فعال در كشور‬ ‫وج��ود دارد كه ‪ ۸۸‬درص��د آن در اختیار بخ��ش خصوصی و ‪۱۰‬‬ ‫درصد از آن تعاونی‌ه��ا و ‪ ۲‬درصد نیز در اختیار بخش دولتی قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان این‌كه در كشور حدود ‪ ۷۰‬نوع ماده معدنی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته میزان مواد معدنی استخراج شده به ‪۳۹۱‬‬ ‫میلیون تن رسید‪.‬‬


‫هلدینگ سیمانی‌ها پا به بورس می‌گذارد‬ ‫با تغییر و تحوالت جدید پیش آمده در صنعت س��یمان‪ ،‬امیدها نس��بت به چشم انداز شرکت‌های‬ ‫فع��ال در ای��ن گروه بیش از پیش بارور ش��ده‪ ،‬حال آن‌که زمزمه‌هایی نیز مبن��ی بر ورود هلدینگ‬ ‫ش��رکت‌های س��یمانی به بورس طی س��ال جاری به گوش می‌رس��د‪ .‬در همین ارتباط مدیر عامل‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر مقدمات ورود «سیدکو»‬ ‫به بورس در حال انجام اس��ت و امیدواریم طی س��ال جاری و در آین��ده‌ای نزدیک این هلدینگ‬ ‫س��یمانی نیز پا به بازار س��رمایه بگذارد‪ .‬اس��فندیار س��االروند گفت‪ :‬انتظار برای رشد سودآوری‬ ‫ش��رکت‌های فعال در این صنعت‪ ،‬انتظاری بدیهی و بجاس��ت؛ چراکه به راحتی با مقایس��ه ارزش‬ ‫فعلی و ارزش جایگزینی ش��رکت‌های س��یمانی می‌توان متوجه اختالف فاحش میان آن‌ها ش��د‪.‬‬

‫قيم��ت مواد اوليه براي توليد محصوالت ش��ركت نورد و توليد‬ ‫قطعات فوالدي همچون آهن قراضه طي س��ال گذشته در حالي با‬ ‫رش��د قابل توجهی همراه بوده كه در مقابل نرخ فروش محصوالت‬ ‫اين شركت طي دوره مذكور به ميزان اندكي افزايش يافته است‪.‬‬ ‫مدير مالي ش��ركت ن��ورد و توليد قطعات ف��والدي با بيان اين‬ ‫مطلب در ارزيابي عملكرد ‪ 12‬ماهه سال مالي منتهي به اسفندماه‬ ‫‪ 91‬عنوان كرد‪ :‬همراه با اجراي طرح‌هاي عمراني مسكن مهر طي‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬ميلگرد به عنوان يكي از نهاده‌هاي ساخت با رشد‬ ‫تقاضا مواجه شد كه در پي آن بهاي آهن قراضه نيز افزايش يافت‪.‬‬ ‫صادق شهرستاني افزود‪ :‬در مقابل نرخ فروش محصوالت توليدي‬ ‫«فنورد» تابع قيمت‌هاي اعالم شده از سوي شركت فوالد است‪ ،‬از‬ ‫اين رو در مقابل رش��د بهاي مواد اوليه افزايش مهمی در ارتباط با‬ ‫نرخ فروش مشاهده نش��ده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬افزايش بهاي مواد‬ ‫اوليه در مقابل رشد ناچيز نرخ فروش موجب بروز موانعي در روند‬ ‫توليد محصوالت شده‪ ،‬بطوري كه در بازه‌اي كوتاه‌مدت ميزان توليد‬ ‫با افت همراه شده است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫‪ 90‬قــدم تا ‪ 44‬هــزار واحــد‬

‫تعديل ‪ 59‬درصدي ‪« EPS‬سبهان»‬

‫عملكرد مناسب «فنورد» با وجود رشد مواد اوليه‬

‫بازار سرمایه‬

‫از ابت��دای س��ال‌جاری ت��ا نیم��ه اردیبهش��ت‌ماه س��ازمان خصوصی‌س��ازی بی��ش از ‪ 60‬هزار‬ ‫میلی��ارد ری��ال س��هام را ب��ه بخش‌ه��ای غیردولت��ی و نهاده��ای عمومی واگ��ذار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی‌سازی در آخرین گزارش آماری خود از واگذاری ‪ 60‬هزار میلیارد ریال سهام به‬ ‫بخش غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون از ابتدای سال جاری تا ‪ 15‬اردیبهشت‌ماه‬ ‫خبر داد‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت در مدت مورد بررس��ی بیش از ‪ 58‬هزار میلیارد ریال از طریق‬ ‫بخش غیردولتی و یک هزار میلیارد ریال از طریق نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون‪ ،‬واگذار‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین در بررس��ی واگذاری س��هام در بازارهای عرضه نیز در این مدت ‪ 36‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به صورت بلوکی و ‪ 23‬هزار میلیارد ریال به صورت تدریجی وارد بازار سهام شده‌اند‪.‬‬

‫بورس دوباره به دوران رکورد شکنی بازگشت‬

‫شرکت‌ها‬ ‫مصوب��ه جدي��د انجمن صنفي‬ ‫كارفرماي��ان صنعت س��يمان در‬ ‫خصوص افزايش قيمت س��يمان‪،‬‬ ‫پيش‌بيني س��ود هر سهم شركت‬ ‫س��يمان بهبه��ان را ‪ 59‬درص��د‬ ‫افزايش داد‪.‬‬ ‫ش��ركت س��يمان بهبه��ان در‬ ‫جديدترين پيش‌بيني حسابرسي نش��ده سود هر سهم سال مالي‬ ‫‪ 92‬را با س��رمايه ‪ 55‬ميليارد ريال‪ ،‬مبلغ ‪ 6‬هزار و ‪ 905‬ريال اعالم‬ ‫كرده اس��ت‪« .‬سبهان» پيش‌بيني س��ود هر سهم سال مالي ‪ 92‬را‬ ‫در ‪ 7‬اس��فند ‪ 91‬مبلغ ‪ 4‬هزار و ‪ 476‬ريال اعالم كرده و در تاريخ‬ ‫‪ 25‬ارديبهش��ت ‪ 92‬مبلغ ‪ 4‬هزار و ‪ 434‬ريال اعالم كرده است كه‬ ‫بعد از مصوبه انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در خصوص‬ ‫افزايش قيمت س��يمان اين مبلغ به ‪ 6‬ه��زار و ‪ 905‬ريال افزايش‬ ‫پيدا كرده است‪.‬‬ ‫«س��بهان» پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي ‪ 91‬را با سرمايه‬ ‫‪ 55‬ميليارد ريال در نخستين پيش‌بيني مبلغ ‪3‬هزار و ‪ 495‬ريال و‬ ‫در آخرين پيش‌بيني مبلغ ‪ 6‬هزار و ‪ 20‬ريال اعالم كرده كه مطابق‬ ‫صورت‌هاي مالي حسابرس��ي ش��ده مبلغ ‪6‬هزار و‪ 21‬ريال محقق‬ ‫شده است‪ .‬آخرين پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي ‪ 92‬شركت‬ ‫سيمان بهبهان در مقايسه با سود محقق شده اين شركت در سال‬ ‫قبل افزايش ‪ 15‬درصدي را نشان مي‌دهد‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫واگذاری‪60‬هزار میلیارد ریال سهم در ‪ 1/5‬ماه‬

‫مثبت بازار ني��ز اين‌گونه توضيح داد‪:‬‬ ‫بازار س��هام همگام با تورم در جامعه‬ ‫رشد نکرده است و قيمت اکثر سهام‬ ‫ب��ا ارزش واقعي آن فاصله داش��ته و‬ ‫کمتر است‪ .‬به همين دليل پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود بازار جاي رش��د بيش��تري‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫بورس تهران در حالي معامالت روز‬ ‫گذش��ته خود را پايان داد که در اين‬ ‫روز هم سهامداران را با رشد شاخص‬ ‫بورس شگفت‌زده کرد چراکه در اين‬ ‫روز پ��س از پ��رواز ‪ 700‬واح��دي در‬ ‫نخستين روز معامالتي هفته صعودي‬ ‫معادل ‪ 425‬واحد را به ثبت رساند و‬ ‫به ‪ 43‬هزار و ‪ 910‬واحد رس��يد و در‬ ‫‪ 90‬قدم��ي ‪ 44‬هزار واحد قرار گرفت‬ ‫به طوري که پيش‌بيني مي‌ش��ود اگر‬ ‫اي��ن روند در بورس ته��ران ادامه دار‬ ‫باشد ش��اخص کل در روزهاي آينده‬ ‫دوباره قل��ه ‪ 44‬و ‪ 45‬هزار واحدي را‬ ‫پس خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن روز‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫شاخص کل با رشدي که تجربه کرد‬ ‫بازدهي بورس را براي س��هامداران به‬ ‫‪ 15‬درصد رساند‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش در روزي که‬ ‫گذش��ت ديگر متغيرها هم در بورس‬ ‫تهران بر مدار صعودي قرار داش��تند‬ ‫به‌طوري که ش��اخص صنعت و بازار‬ ‫دوم رشدي معادل ‪ 407‬واحد و هزار‬ ‫و ‪ 75‬واحد را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫همچنين در اين روز ‪ 242‬ميليارد‬ ‫و ‪ 421‬ميليون س��هم به ارزش ‪912‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ 578‬ميلي��ون ريال مورد‬ ‫معامل��ه ق��رار گرف��ت و ارزش ب��ازار‬ ‫س��رمايه به ‪ 212‬هزار ميليارد تومان‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫بورس هنوز جای رشد دارد‬ ‫در همين خص��وص و عوامل موثر‬ ‫بر رش��د ش��اخص بورس محمدعلي‬ ‫احمدزاده اص��ل مديرعامل هلدينگ‬ ‫صنعتي اميراظهار داشت‪ :‬بازار سهام‬

‫همگام با تورم در جامعه رش��د نکرده‬ ‫اس��ت و قيمت اکثر س��هام با ارزش‬ ‫واقعي آن فاصله داشته و کمتر است‪.‬‬ ‫ب��ه همين دليل پيش‌بيني مي‌ش��ود‬ ‫بازار ج��اي رش��د بيش��تري خواهد‬ ‫داش��ت‪.‬مديرعامل هلدينگ صنعتي‬ ‫امي��د درخصوص صعود ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫پ��س از انتش��ار اخبار مثب��ت و رفع‬ ‫برخي نگراني‌ها در حوزه شرکت‌هاي‬ ‫معدني و پااليشگاهي‪ ،‬سهام اين گروه‬ ‫در بازار مورد توجه قرار گرفت و شايد‬ ‫بتوان بخش��ي از رش��د شاخص را اثر‬ ‫افزايش قيمت اين نمادها دانست‪.‬‬ ‫پتانس�یل باالی بورسی‌ها برای‬ ‫سودآوری‬ ‫وي همچنين در پاس��خ به س��ؤال‬ ‫خبرنگار ما در اين رابطه که ش��رايط‬ ‫بازار و وضعيت سودآوري شرکت‌هاي‬ ‫بورس��ي چگونه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بازار‬ ‫س��هام پتانس��يل بااليي براي رش��د‬ ‫دارد؛ چراکه ظرف يکي دو سال اخير‬ ‫نتوانس��ته اس��ت خودش را ب��ا تورم‬ ‫موجود در جامعه تطبيق دهد‪.‬‬

‫احمدزاده معتقد است شرکت‌هاي‬ ‫گروه‌ه��اي معدن��ي‪ ،‬پااليش��گاه‌ها و‬ ‫پتروش��يمي‌ها و ساير گروه‌هايي مثل‬ ‫سيماني‌ها‪ ،‬صنايع غذايي و الستيک‬ ‫و پالس��تيک ک��ه اخيراً م��ورد توجه‬ ‫س��رمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند نش��ان‬ ‫مي‌دهد که بخش��ي از پتانسيل رشد‬ ‫بازار‪ ،‬آزاد شده است اما هنوز جا براي‬ ‫رشد وجود دارد‪.‬‬ ‫اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره‬ ‫ب��ه گزارش‌هاي مناس��ب ش��رکت‌ها‬ ‫براي بودجه س��ال‌جاري و همچنين‬ ‫برگ��زاري مجامع س��االنه گفت‪ :‬اکثر‬ ‫شرکت‌هاي بورس��ي شرايط مطلوبي‬ ‫دارند و پتانسيل بااليي براي رشد در‬ ‫سهام شرکت‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته وي بازار سهام هنوز بخش‬ ‫قابل توجهي از اين پتانسيل‌هاي بالقوه‬ ‫را بالفعل نکرده است‪ ،‬به همين دليل‬ ‫چش��م‌انداز مثبتي تا پايان سال براي‬ ‫بازار سرمايه پيش‌بيني مي‌شود‪.‬‬ ‫چشم‌انداز مثبت تاالر‬ ‫وي درخص��وص دليل چش��م‌انداز‬

‫سهم نمادها در رشد شاخص‬ ‫نگاهي به نقش نمادهاي تاثيرگذار‬ ‫در رش��د ش��اخص بورس نش��ان از‬ ‫اين دارد که نماده��اي پااليش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬گسترش نفت و گاز پارسيان‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري غدير‪ ،‬سرمايه‌گذاري‬ ‫صندوق بازنشستگي و مپنا بيشترين‬ ‫تاثي��ر مثبت را بر ش��اخص بورس بر‬ ‫جاي گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود اي��ن گل گه��ر پس از‬ ‫گذش��ت ي��ک روز از حض��ور دوباره‬ ‫در تاالر شيش��ه‌اي و رش��دي که در‬ ‫روز اول تجرب��ه کرد در روز گذش��ته‬ ‫دوب��اره منف��ي ش��د و ش��اخص را‬ ‫پايين آورد‪.‬‬ ‫با بررسي جزييات معامالت صورت‬ ‫گرفته در روز قبل هم حکايت از اين‬ ‫دارد که نمادهاي سيمان شمال‪ ،‬قند‬ ‫مرودشت و س��يمان خاش بيشترين‬ ‫افزاي��ش قيمت و نمادهاي حق تقدم‬ ‫توليدي کاشي تکسرام‪ ،‬سرمايه‌گذاري‬ ‫پرديس و ماشين‌سازي اراک بيشترين‬ ‫کاهش قيمت را شاهد بودند‪.‬‬ ‫در اي��ن روز س��نگين تري��ن‬ ‫صف‌هاي خريد براي نمادهاي صنايع‬ ‫پتروش��يمي خليج‌فارس‪ ،‬پاکس��ان و‬ ‫توليد مواد اوليه دارو پخش تش��کيل‬ ‫ش��د و نمادهاي خدمات انفورماتيک‪،‬‬ ‫مگس��ال و توليد محور خودرو شاهد‬ ‫تشکيل سنگين‌ترين صف‌هاي فروش‬ ‫بودند‪.‬‬

‫ویژه‬

‫بيشترين و كمترين ‪ P/E‬ها‬

‫آخرين وضعيت نسبت قيمت به درآمد (‪ )P/E‬شرکت‌هاي بورسي‬ ‫نشان مي‌دهد اين متغير مهم بورسي در حال حاضر ‪ 5/6‬مرتبه بوده و‬ ‫اين ميزان وجود هرگونه حبابي در کليت بازار را رد مي‌کند‪.‬‬ ‫به اين ترتيب در بين ‪ 35‬صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران‪،‬‬ ‫هشا صنعت متوس��ط قيمت به درآمدي کمتر از پنج مرتبه داشته و‬ ‫نس��بت قيمت به درآمد چهار صنعت بيش از ‪ 10‬مرتبه است‪ .‬در اين‬ ‫ميان از بين صنايع بورس��ي صنعت منسوجات ميانگين ‪ P/E‬معادل‬ ‫‪ 3/7‬مرتبه دارد که پايين‌ترين ميزان ‪ P/E‬در ميان ‪ 35‬صنعت بورسي‬ ‫اس��ت اما در مقابل صنعت س��اخت راديو و تلويزيون باالترين ميزان‬ ‫‪ P/E‬را در اختيار داش��ته و با ‪ 536‬مرتبه در رتبه اول قرار دارد‪ .‬پس‬ ‫از صنعت منسوجات‪ ،‬بانک‌ها با ‪ 4/14‬مرتبه‪ ،‬مخابرات با ‪ 4/19‬مرتبه‪،‬‬ ‫ساير واسطه‌گري‌هاي مالي با ‪ 4/40‬مرتبه‪ ،‬شرکت‌هاي چند رشته‌اي‬ ‫صنعتي با ‪ 4/41‬مرتبه‪ ،‬کاش��ي و س��راميک با ‪ 4/61‬مرتبه‪،‬استخراج‬ ‫نفت و گاز با ‪ 4/69‬مرتبه‪ ،‬انبوه‌س��ازي امالک با ‪ 4/73‬مرتبه کمترين‬ ‫نسبت‌هاي ‪ P/E‬را ميان ساير صنايع بورسي دارا هستند‪.‬‬ ‫در عين حال عالوه بر صنعت س��اخت راديو و تلويزيون و دباغي‪،‬‬ ‫محصوالت چوب��ي با ‪ 13/10‬مرتبه‪،‬حمل و نقل ب��ا ‪ 11/9‬مرتبه‪،‬قند‬ ‫و ش��کر با ‪ 9/9‬مرتبه و س��اخت محصوالت فلزي با ‪ 8/1‬مرتبه داراي‬ ‫بيشترين نسبت ‪ P/E‬در ميان صنايع بورسي هستند‪.‬‬

‫جدول شاخص‬ ‫مقدار‬

‫تغییر‬

‫درصد‬

‫عنوان شاخص‬ ‫كل‬

‫‪۴۳۹۱۰.۸‬‬

‫‪۴۲۵.۶‬‬

‫‪۰.۹۸‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۱۶۵.۱‬‬

‫‪۱۸.۷‬‬

‫‪۰.۸۷‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۰۳۳۱.۱‬‬

‫‪۴۹۷‬‬

‫‪۱‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۳۵۰۰.۶‬‬

‫‪۲۶۵.۶‬‬

‫‪۰.۸‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۰۳۴۳.۹‬‬

‫‪۱۰۷۵.۶‬‬

‫‪۱.۳۶‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۸۲۴۲‬‬

‫‪۴۰۷.۵‬‬

‫‪۱.۰۸‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت‬

‫حجم‬

‫نشمال‌(سشمال)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۹۳۷,۷۳۱‬‬

‫آخرین درصد‬ ‫قیمت تغییر‬ ‫‪۴۲.۸۴ ۲,۶۹۴‬‬

‫سيمان‌خاش‌(سخاش)‬

‫‪۸۷۶,۳۰۸‬‬

‫‪۲۹.۳۴ ۴,۷۳۴‬‬

‫نبهبهان‌(سبهان)‬ ‫سيما ‌‬

‫‪۲۳.۲۱ ۳۵,۱۳۴ ۳۸۴,۳۵۸‬‬

‫‪۳۰.۱۴ ۱۹,۴۵۰ ۲۸۳,۶۳۶‬‬

‫قندمرودشت‌(قمرو)‬

‫قند نيشابور(قنيشا)‬

‫ارزش معامالت فرابورس‬ ‫از ‪ 50‬هزار میلیارد ریال گذشت‬

‫از ابتدای س��ال جاری تاکنون در مجموع ‪ 7‬میلیارد س��هم و اوراق به‬ ‫ارزش ‪ 50‬هزار و ‪ 794‬میلیارد ریال در بازار‌های فرابورس معامله شد‪.‬‬ ‫در حالی که از ابتدای س��ال جاری تاکنون ‪ 7‬میلیارد س��هم و اوراق به‬ ‫ارزش ‪ 50‬ه��زار و ‪ 794‬میلی��ارد ریال در بازار‌های فرابورس معامله ش��د؛‬ ‫در پایان مبادالت دیروز‪ ،‬س��رمایه‌گذاران ‪ 48‬میلیون س��هم و اوراق را در‬ ‫‪15‬ه��زار و ‪439‬نوبت به ارزش ‪ 526‬میلیارد ریال جابه‌جا کردند‪ .‬در میان‬ ‫ش��رکت‌های فرابورسی اگرچه نماد معامالتی شرکت پتروشیمی خراسان‪،‬‬ ‫به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه‪ ،‬در پایان معامالت متوقف‬ ‫ش��د؛ اما با معامله بیش از ‪13‬میلیون سهم بیشترین حجم معامالت را به‬ ‫خود اختصاص داد و هر س��هم با رشد ‪ 1/6‬درصدی‪ ،‬قیمت ‪ 7916‬ریال را‬ ‫در سیس��تم معامالت ثبت کرد‪.‬از س��وی دیگر بیمه میهن کمترین حجم‬ ‫معامالت را داشت‪ ،‬هر چند قیمت هر سهم این شرکت بیمه‌ای هم با رشد‬ ‫‪ 2/2‬درصدی روبه‌رو بود و به نرخ ‪1120‬ریال رسید‪.‬‬ ‫این در حالی است که پخش البرز‪ ،‬پاالیش نفت تهران‪ ،‬شیراز‪ ،‬سبحان‬ ‫دارو‪ ،‬سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان‪ ،‬پتروشیمی مارون و نفت‬ ‫ایرانول بیشترین رش��د قیمت را نسبت به سایر شرکت‌ها کسب کردند و‬ ‫سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق بیشترین کاهش قیمت را داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ب��ازار ابزارهای نوین مالی که هر برگ��ه آن به ارزش یک‬ ‫میلیون ریال خرید و فروش می‌شود‪ ،‬بیشترین حجم معامالت را به ترتیب‪،‬‬ ‫س��ه نماد گواهی س��پرده انصار‪42‬هزارو ‪440‬برگه‪ ،‬اجاره جوپار ‪ 33‬هزار و‬ ‫‪300‬برگه‪ ،‬مشارکت بوتان ‪11‬هزارو ‪ 800‬برگه داشتند‪.‬‬

‫توقف معامالت ‪ 71‬شركت در بورس تهران‬ ‫در حال حاضر نماد معامالتي ‪ 71‬شركت‬ ‫در بورس تهران غيرقابل معامله بوده و سهام‬ ‫اين ش��ركت به داليل مختلف مورد معامله‬ ‫قرار نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫با نزديك شدن به فصل مجامع شركت‌ها‬ ‫روند رف��ت و آمد نمادها به ب��ورس تهران‬ ‫ش��دت گرفته اس��ت به‌طوري كه در حال‬ ‫حاضر نمادهاي ‪ 71‬شركت غيرقابل معامله‬ ‫ش��ده و نمادهاي مطرحي مورد توقف نهاد‬ ‫ناظر بازار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به اين ترتيب ع�لاوه بر توقف نمادهاي‬ ‫پتروش��يمي‪ ،‬س��يماني و دارويي در بورس‬ ‫ته��ران نم��اد ليدر ب��ازار يعني پااليش��گاه‬ ‫بندرعب��اس از ‪ 29‬ارديبهش��ت ماه تاكنون‬ ‫متوق��ف اس��ت و به‌رغ��م شفاف‌س��ازي‬ ‫مديرعام��ل ش��ركت در خص��وص تعديل‬ ‫‪ 50‬درصدي سود س��ال ‪ ،91‬هنوز اقدامي‬ ‫براي بازگش��ايي نماد آن از س��وي سازمان‬ ‫بورس انجام نشده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر اين نماد‪ ،‬س��هام پااليش��گاه‬ ‫تبريز از اول خردادماه به دليل تعديل سود‬ ‫هر س��هم در بورس تهران غيرقابل معامله‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اين در حالي اس��ت كه عالوه‬ ‫بر نمادهاي مطرح ب��ورس‪ 8 ،‬نماد دارويي‬ ‫همچون دارويي داروسازي ابوريحان‪،‬جابربن‬ ‫حيان‪ ،‬زهراوري‪ ،‬س��ينا‪ ،‬فارابي‪ ،‬كيميدارو‪،‬‬ ‫داروسازي اكسير و دارويي لقمان به داليلي‬ ‫همچون برگزاري مجمع س��االنه و تعديل‬

‫پيش‌بيني هر سهم متوقف است‪.‬‬ ‫همچنين نماد ش��ش ش��ركت سيماني‬ ‫همچ��ون ش��ركت س��يمان آرت��ا اردبيل‪،‬‬ ‫بهبهان‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬شمال‪،‬كارون و مازندران‬ ‫ك��ه اين روزها ب��ا افزايش قيمت س��يمان‬ ‫مورد توجه بازار سرمايه قرار گرفته است به‬ ‫داليلي همچون تعديل پيش‌بيني هر سهم‬ ‫و برگ��زاري مجمع ع��ادي غيرقابل معامله‬ ‫است‪ .‬عالوه بر اين از بين صنعت پرطرفدار‬ ‫پتروش��يمي نمادهايي همچون پتروشيمي‬ ‫شازند‪ ،‬پتروشيمي كرمانش��اه‪ ،‬پتروشيمي‬ ‫پرديس‪ ،‬فارابي و فن��اوران به داليلي چون‬ ‫برگزاري مجمع و تعديل درآمد هر س��هم‬ ‫بسته هس��تند‪ .‬همچنين نماد پررنگ‌ترين‬ ‫ش��ركت اي��ن صنع��ت يعني پتروش��يمي‬ ‫اصفهان از تيرماه ‪ 91‬به دليل آنچه برگزاري‬ ‫مجمع ساالنه ذكر شده مورد توقف سازمان‬ ‫بورس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در بي��ن نماده��اي تازه متوقف ش��ده‬ ‫بازار‪ ،‬نمادهايي هم هس��تند كه چند سال‬ ‫است متوقف هس��تند و هيچ اقدامي براي‬ ‫بازگش��ايي يا حذف آن‌ه��ا از بورس تهران‬ ‫صورت نمي‌گيرد به‌طوري كه نماد شركت‬ ‫كف از س��ال ‪ ،89‬ماش��ين‌آالت صنعتي و‬ ‫تول��ي پ��رس از س��ال ‪ 90‬و ش��ركت اصل‬ ‫چه��ل و چهاري آلومينيوم اي��ران و پارس‬ ‫الكتريك از سال ‪ 91‬به دليل تعديل درآمد‬ ‫هر سهم متوقف شده‌اند‪.‬‬

‫‪۵۵۹,۱۵۴‬‬

‫‪۵,۷۱۸‬‬

‫‪۲۶.۷‬‬

‫يسينا(دسينا)‬ ‫داروساز ‌‬

‫‪۲۱.۶ ۱۰,۵۲۱ ۲۴۵,۷۴۲‬‬

‫شايران‌(غبهنوش)‬ ‫بهنو ‌‬

‫‪۱۷.۹۱ ۶,۲۳۶‬‬

‫‪۲۱.۰۷ ۱,۷۸۱ ۲,۵۳۲,۳۱۹‬‬

‫آبسال‌(البسا)‬

‫‪۳۶۷,۹۷۸‬‬ ‫‪۲,۳۵۰‬‬

‫نخزر(سخزر)‬ ‫سيما ‌‬

‫ح ‪ .‬كشت‌وصنعت‌پياذر(غاذرح)‬

‫‪۱۲.۱۳ ۲,۷۲۷‬‬

‫‪۱,۶۹۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۷.۹۸‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت‬

‫حجم‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫‪۴,۶۷۳‬‬

‫درصد‬ ‫تغییر‬

‫آخرین‬ ‫قیمت‬

‫(‪)۷.۷۹‬‬

‫‪۴۲۶‬‬

‫سرمايه گذاري پرديس(پرديس)‬

‫‪)۳.۳۳( ۱,۳۰۵ ۵۱۳,۶۶۸‬‬

‫گ ورنا)‬ ‫ي رنا(هلدين ‌‬ ‫سرمايه‌گذار ‌‬

‫(‪)۲.۵۸‬‬

‫ي اراك‌(فاراك)‬ ‫ن ساز ‌‬ ‫ماشي ‌‬

‫‪۲,۷۸۱ ۱,۸۷۳,۹۴۸‬‬

‫(‪)۳.۱‬‬

‫‪۳,۱۰۵ ۱۷۹,۸۰۸‬‬

‫(‪)۲.۳‬‬

‫‪۷۱۷ ۱,۵۹۶,۱۴۳‬‬

‫داده‌پردازي‌ايران‌(مداران)‬

‫ي پارس‌(شدوص)‬ ‫دود ‌ه صنعت ‌‬

‫‪)۲.۲۵( ۱۱,۳۰۷ ۶۸۷,۸۹۳‬‬

‫نبافق‌(كبافق)‬ ‫معاد ‌‬

‫‪)۲.۰۶( ۱۴,۶۳۱ ۱۴۴,۸۶۹‬‬

‫‪۱۶۲,۸۲۱‬‬

‫رينگ‌سازي‌مشهد(خرينگ)‬ ‫پالسكوكار(پالسك)‬

‫‪۷۸۴‬‬

‫(‪)۲.۲۴‬‬

‫‪)۲.۰۱( ۱,۴۱۳ ۱۶۰,۶۵۵‬‬

‫‪)۱.۵۹( ۱۵,۰۳۹ ۱۹۹,۰۳۵‬‬

‫خدمات‌انفورماتيك‌(رانفور)‬

‫بیشترین تقاضا‬ ‫قیمت‬ ‫خرید‬

‫نام کامل شرکت‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)‬

‫‪۳۶۶,۰۳۵ ۳۹,۰۱۴,۶۵۸ ۹,۳۸۲‬‬

‫پاكسان‌(شپاكسا)‬

‫‪۱۴۱,۳۱۵ ۲۶,۶۷۸,۴۰۰ ۵,۲۹۷‬‬

‫پااليشنفتاصفهان(شپنا)‬ ‫گلتاش‌(شگل)‬ ‫صناي ‌ع آذرآب‌(فاذر)‬

‫‪۱,۵۱۷,۳۷۶ ۲۶,۴۵۶‬‬

‫‪۴۰,۱۴۳‬‬

‫‪۲,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۵‬‬

‫‪۳۳,۴۲۰‬‬

‫‪۶,۹۲۶,۳۹۶‬‬

‫‪۲۷,۳۸۶‬‬

‫‪۳,۹۵۴‬‬

‫‪۱۳,۰۲۴,۴۷۰ ۱,۶۵۹‬‬

‫‪۲۱,۶۰۷‬‬

‫‪۵,۲۶۷,۰۵۵‬‬

‫‪۲۱,۱۱۰‬‬

‫سرمايه‌گذاريصنايعپتروشيمي‌(وپترو)‬

‫‪۱,۳۵۵,۹۱۳ ۱۵,۴۷۲‬‬

‫‪۲۰,۹۷۸‬‬

‫گروه دارويي سبحان(دسبحا)‬

‫‪۳,۴۶۳‬‬

‫‪۴,۷۷۲,۶۱۹‬‬

‫‪۱۶,۵۲۷‬‬

‫ش (هلدينگ وپخش)‬ ‫داروپخ ‌‬

‫‪۸,۰۷۹‬‬

‫‪۲,۰۰۳,۰۹۵‬‬

‫‪۱۶,۱۸۳‬‬

‫‪۴,۰۰۸‬‬

‫سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي(وصندوق)‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌(دتماد)‬

‫بیشترین عرضه‬ ‫نام کامل شرکت‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌(رانفور)‬

‫قیمت‬ ‫فروش‬

‫‪۱۴,۶۷۱‬‬

‫حجم‬

‫ارزش‬ ‫(میلیونریال)‬

‫‪۲۴۹,۵۸۷‬‬

‫‪۳,۶۶۱‬‬

‫فيبرايران‌(چفيبر)‬

‫‪۳,۴۷۹‬‬

‫‪۲۵۰,۹۲۹‬‬

‫‪۸۷۲‬‬

‫يمگسال‌(زمگسا)‬ ‫يودامپرور ‌‬ ‫كشاورز ‌‬

‫‪۲۲,۸۵۸‬‬

‫‪۳۴,۲۳۳‬‬

‫‪۷۸۲‬‬

‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا)‬

‫‪۳,۵۴۳‬‬

‫‪۲۱۴,۰۱۵‬‬

‫‪۷۵۸‬‬

‫توليدمحورخودرو(خمحور)‬

‫‪۱,۵۱۲‬‬

‫‪۴۷۵,۹۹۳‬‬

‫‪۷۱۹‬‬

‫ي رازك‌(درازك)‬ ‫داروي ‌‬

‫‪۲۴,۳۰۸‬‬

‫‪۲۰,۰۰۰‬‬

‫‪۴۸۶‬‬

‫يتكسرام‌(كترامح)‬ ‫يكاش ‌‬ ‫توليد ‌‬

‫‪۴۲۶‬‬

‫‪۹۵۶,۵۶۷‬‬

‫‪۴۰۷‬‬

‫قندمرودشت‌(قمرو)‬

‫‪۱۹,۷۵۰‬‬

‫‪۱۸,۲۹۳‬‬

‫‪۳۶۱‬‬

‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا)‬

‫‪۳,۵۴۵‬‬

‫‪۱۰۰,۳۷۰‬‬

‫‪۳۵۵‬‬

‫ي ايران‌(تپمپي)‬ ‫پ ساز ‌‬ ‫پم ‌‬

‫‪۳,۵۰۰‬‬

‫‪۱۰۰,۰۰۰‬‬

‫‪۳۵۰‬‬


‫‪9‬‬

‫فرهنگ صادرات‬ ‫ما بايد در بخش صادرات قبل از هر چيز فرهنگ آن را در كشور ايجاد كنيم و اين امري‬ ‫نيس��ت كه يك روزه اتفاق بيفتد‪ .‬متاس��فانه فرهنگ صادرات در مسئوالن و مردم و مهمتر‬ ‫از همه در بين صادركنندگان در س��طح بس��يار نازلي قرار دارد و اين يكي از مشكل‌‌ترين و‬ ‫مصيبت‌بارترين گرفتاري‌هاي ما در توسعه صادرات غيرنفتي است‪ .‬مسئوالن نبايد به صادرات‬ ‫ن س��خت و كاهش درآمدهاي‬ ‫به‌عن��وان يك حركت ارزآور صرف ًا براي اس��تفاده در دورا ‌‬ ‫حاصل از نفت خام توجه كنند و همچنين به صادركنندگان نبايد به چش��م س��ودجوياني كه‬ ‫يكروزه مي‌خواهند ره صد ساله را طي كنند ببينديشند و نگاه كنند‪ .‬صادركنندگان ما نيز نبايد‬ ‫به صادرات به‌عنوان يك امر مقطعي بپردازند بلكه بايد آن را يك كار مس��تمر بشناس��ند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫سبقت‬

‫راهکار‬

‫عوامل موثر در صادرات‬ ‫در بخ��ش صادرات يكس��ري‬ ‫عوام��ل مختل��ف تأثيرگذارند كه‬ ‫به‌اجمال عبارتند از‪:‬‬ ‫عوامل اقتصادي‬ ‫اين گ��روه از عوام��ل به‌عنوان‬ ‫اصلي‌تري��ن عوامل تأثيرگ��ذار بر‬ ‫صادرات به‌صورت مس��تقل در هر‬ ‫محيط‪ ،‬كشور صادركننده و كشور هدف (واردكننده) عمل مي‌كند‪.‬‬ ‫عوامل فني و علمي‬ ‫با توجه به رقابتي ش��دن بازاره��اي بين‌المللي‪ ،‬امروزه عوامل‬ ‫علم��ي و فني از نقش تعيين كننده در موفقيت يا شكس��ت در‬ ‫صادرات برخ��وردار گرديده‌اند‪ .‬مصداق‌هاي اين گروه عبارتند از‪:‬‬ ‫تكنولوژي توليد محصوالت‪ ،‬نيروي كار ماهر‪ ،‬مديريت متخصص‪،‬‬ ‫تجهيزات پيش��رفته توليد و بسته‌بندي‪ ،‬تس��هيالت مجهز براي‬ ‫حمل و نقل محصوالت‪.‬‬ ‫عوامل اجتماعي و فرهنگي‬ ‫ام��روزه نقش موثري در ش��كل‌گيري تجارت بين‌المللي پيدا‬ ‫كرده به‌طوري‌كه مس��تق ً‬ ‫ال مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرند‪،‬‬ ‫م��واردي نظير الگ��وي مصرف‪ ،‬ارزش فرهنگ��ي و مذهبي‪ ،‬نرخ‬ ‫جمعي��ت و فرهن��گ عمومي در اين امر‪ ،‬تأثيرگ��ذار در صادرات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‌ عوامل حقوقي و سياسي‬ ‫عوامل سياس��ي نظير ثبات سياسي كشور‪ ،‬سياست خارجي‬ ‫دولت‌هاي وارد كننده و صادركننده‪ ،‬نظام اداري كشور‪ ،‬عوامل‬ ‫حقوقي نظير چارچوب نظام حقوقي كشورها‪ ،‬قوانين و مقررات‬ ‫داخلي و تعهدات بين‌المللي‪.‬‬ ‫در ادامه مواردي به‌عنوان پيشنهاد و راهكار جهت شكوفايي‬ ‫و توس��عه و رون��ق صادرات كش��ور (صادرات غيرنفت��ي)‪ ،‬ارائه‬ ‫مي‌گردد‪ .‬به اميد آنكه مورد توجه و استفاده واقع گردد‪:‬‬ ‫جهت رونق بخشيدن به بخش صادرات غيرنفتي بايد روابط‬ ‫سياسي و اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي جهان را توسعه داد‪.‬‬ ‫شكي نيست كه دستيابي به يك اقتصاد پويا و مبتني بر گردش‬ ‫صحيح كاال و خدمات با پش��توانه سياس��ت‌ها و خط‌مشي‌هاي‬ ‫اصول��ي پولي و مالي و نهايتا‌ً حصول به رونق اقتصادي از طريق‬ ‫ص��ادرات كاال و خدمات‪ ،‬امكان‌پذي��ر نخواهد بود مگر با اتكا بر‬ ‫تبيين سياست خارجي كاال و مبتني بر منافع ملي تعريف شده‬ ‫و اصل احت��رام متقابل‪ ،‬همچنين عضويت در س��ازمان جهاني‬ ‫تجارت (‪ )WTO‬كه باعث هماهنگي با سياست‌هاي تجاري در‬ ‫عرصه بين‌المللي‪ ،‬خصوصاً در زمينه قيمت‌گذاري دقيق كاالها‬ ‫و خدمات مي‌شود‪.‬‬ ‫با حذف تعرفه‌هاي گمركي و تقليل موانع وارداتي‪ ،‬با در نظر‬ ‫گرفتن مزيت‌هاي نس��بي كه در كش��ورهايي مانند ايران وجود‬ ‫دارد يعني پايين بودن هزينه عوامل توليد بستر مناسب‌تري در‬ ‫جهت توسعه صادرات پايدار ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫عامل مهم ديگر در توسعه صادرات‪ ،‬ترويج فرهنگ صادرات‬ ‫در جامعه اس��ت‪ .‬دير زماني است كه جامعه توليدي و خدماتي‬ ‫در كش��ور ما با فرهنگ مصرف و الگوي جانش��يني واردات خو‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫اگر بنا را بر توسعه صادرات نهاده‌ايم‪ ،‬ناگزير از ترويج فرهنگ‬ ‫صادرات هستیم؛ امري كه نيازمند عزم ملي و همه‌جانبه است و‬ ‫در نظر گرفتن آموزش اجباري نيز بسيار مفيد خواهد بود‪.‬‬ ‫بديه��ي اس��ت كه موفقي��ت راهكاره��اي ص��ادرات رابطه‬ ‫مس��تقيمي با فراگيري يافته‌هايي دارد كه پيش��اپيش توس��ط‬ ‫صادركنن��دگان موفق در س��طح بين‌المللي تجربه ش��ده‌اند و‬ ‫به‌كارگيري تجربيات به‌دس��ت آمده طي س��ال‌هاي متمادي و‬ ‫مقاطع مختلف‪ ،‬آن‌ها را به ش��كل قوانين و راهكارهاي عملي و‬ ‫كاربردي درآورده است‪.‬‬

‫قالی ایرانی سرزمین ابریشم‬

‫‪91/12/17‬‬ ‫رئی��س مرکز ملی فرش ایران گفت‪ :‬صادرات فرش در ‪ 10‬ماهه س��ال ‪ 400 ، 91‬میلیون‬ ‫دالر بوده و نس��بت به س��ال گذش��ته که ‪ 560‬میلی��ون دالر صادرات داش��ته‌ایم‪ ،‬باید در‬ ‫دو ماه پایانی به این عدد برس��یم‪.‬علیخانی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ج��اری حجم صادرات به‬ ‫چی��ن را ب��ه عنوان ب��ازار جدید افزایش دادی��م‪ ،‬همچنین صادرات به برزی��ل و آفریقای‬ ‫جنوبی داش��تیم و با توجه به این‌که دنیا از فرش ما به عنوان کاالی هنری قوی ش��ناخت‬ ‫دارد‪ ،‬اث��ر تحریم‌ه��ا در این ح��وزه ضعیف بوده و ما نیز به دنبال بازارهای جدید هس��تیم‪.‬‬ ‫وی به دالیل خروج بافنده‌های فرش از این صنعت و هنر اشاره کرد و گفت‪ :‬درآمد پایین یکی از‬ ‫این دالیل است و معتقدیم ‪ 50‬درصد درآمد حاصل از فرش باید به بافنده‌ها اختصاص یابد‪.‬‬

‫نفت و انرژی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫از روند اجرای برنامه‌های اول تا چهارم توسعه‬

‫اهميتصــادراتغيــرنفتي‬

‫سبقت صادرات غیر نفتی از واردات‌‬ ‫نخستین بار در ایران‬ ‫در فروردین‌م��اه ‪2‬میلی��ارد و‬ ‫‪497‬میلی��ون دالر ان��واع کاال با‬ ‫میعانات گازی و بدون نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫تجارت چمدانی به سایر کشورها‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫مجم��وع واردات ای��ران در‬ ‫فروردی��ن‌ ه��م ‪2‬میلی��ارد و‬ ‫‪37‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬صادرات غیرنفتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نخستین بار از واردات فراتر رفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از روابط‌ عمومی‬ ‫گم��رک ایران‪ ،‬در فروردین‌ماه ‪2‬میلیارد و ‪497‬میلیون دالر انواع‬ ‫کاال با میعانات گازی و بدون نفت‪ ،‬گاز و تجارت چمدانی به سایر‬ ‫کشورها صادر شده است‪.‬‬ ‫مجموع واردات ایران در فروردین‌ هم ‪ 2‬میلیارد و ‪37‬میلیون‬ ‫دالر ب��وده اس��ت‪ .‬در این م��دت صادرات غیرنفت��ی ‪11‬درصد و‬ ‫واردات ‪ 40‬درصد در مقایس��ه با فروردین پارس��ال کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عمده کاالهای وارداتی به ترتیب شامل کنجاله سویا به ارزش‬ ‫‪ 202‬میلی��ون دالر‪ ،‬گن��دم به ارزش ‪184‬میلی��ون دالر‪ ،‬برنج به‬ ‫ارزش ‪131‬میلیون دالر‪ ،‬ش��کر ‪ 51‬میلیون دالر و کک به ارزش‬ ‫‪37‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫عمده کاالهای صادراتی نیز به ترتیب به متانول‪ ،‬س��نگ آهن‬ ‫و بوتان مایع شده اختصاص دارد‪.‬‬ ‫عمده کاالهای وارداتی کش��ورمان به ترتیب از امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و س��وئیس وارد شده و عمده کاالهای‬ ‫صادرات��ی نیز به ترتیب ب��ه چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ام��ارات متحده عربی‪،‬‬ ‫افغانستان و هند صادر شده است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 28‬مه ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫شكي نيست كشوري كه اقتصاد آن حول‬ ‫مح��ور تك محصولي بچرخ��د‪ ،‬در تحوالت‬ ‫اقتصادي بيش��تر در معرض خطر بوده و در‬ ‫اين بحران‌ها و تحوالت ضربه‌پذيرتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬از اي��ن رو توجه به صادرات غيرنفتي و‬ ‫توسعه آن در بخش‌هايي نظير صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫كش��اورزي و خدمات مي‌تواند كشورمان را‬ ‫در جريان تح��والت و بحران‌هاي مختلف و‬ ‫ابت�لا به بيماري اقتص��ادي نجات دهد چرا‬ ‫كه وابس��تگي درآمدهاي نفتي در بسياري‬ ‫از كش��ورها همچون شمش��ير دولبه عمل‬ ‫مي‌كند‪ .‬اتكا به درآمدهاي نفتي و تداوم اين‬ ‫رويكرد در برنامه اول و دوم توس��عه موجب‬ ‫ناپايداري در بهبود ش��اخص‌ها و نوسان در‬ ‫رشد اقتصادي گرديد‪ .‬به گونه‌اي كه كاهش‬ ‫قيمت نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد‬ ‫دولت‪ ،‬بسياري از سياس��ت‌ها و برنامه‌هاي‬ ‫پيش‌بيني شده در لوايح برنامه‌هاي توسعه‬ ‫را تحت‌الش��عاع ق��رار داد و در نقطه مقابل‬ ‫افزايش درآمدهاي نفتي در س��ال ‌‪78-79‬‬ ‫دولت را با يك درآمد مازاد بيش از ‪ 7‬ميليارد‬ ‫دالري در س��ال مواجه كرد‪.‬در راستاي اجراي‬ ‫برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه از سال ‪ 68‬تا ‪88‬‬ ‫هرساله يك هدفي براي ميزان صادرات غيرنفتي‬ ‫تعيين مي‌شد كه پايان سال ميزان درصد تحقق‬ ‫آناهدافمشخص‌كنندهعملكرددولتدرحوزه‬ ‫صادرات غيرنفتي در آن سال بود‪.‬‬ ‫تحقق ‪ 166‬درصدیاهدافدرسال‪88‬‬ ‫بررسي مقادير در نمودار باال نكات مهمي‬ ‫را به ما نش��ان مي‌دهد‪.‬در برنامه اول مقدار‬ ‫‪ 17834‬ميليون دالر براي صادرات غيرنفتي‬ ‫هدف‌گذاري گرديده بود كه فقط ‪ 66‬درصد‬ ‫آن محقق گرديد‪.‬‬ ‫در برنامه دوم مقدار ‪ 26404‬ميليون دالر‬

‫هدف گذاري گرديد كه به طور كامل تحقق‬ ‫نيافت و ‪ 58‬درصد آن محقق شد‪.‬‬ ‫در برنامه سوم مقدار ‪ 28200‬ميليون دالر‬ ‫هدف‌گذاري شده بود كه ‪ 92‬درصد آن تحقق‬ ‫يافت‪ .‬هدف‌گذاري برنامه چهارم در س��ال ‪84‬‬ ‫تا ‪ 88‬ب��راي صادرات غيرنفت��ي ناگهان با دو‬ ‫برابر افزايش نسبت به هدفگذاري برنامه سوم‬ ‫در حد ‪ 52/8‬ميليارد دالر‪ ،‬تعيين ش��ده است‬ ‫كه علي‌رغم چنين جهش��ي در اهداف برنامه‬ ‫چهارم مي‌توان مشاهده كرد كه بدون احتساب‬ ‫ميعانات گازي درصد تحقق اهداف در سال ‪84‬‬ ‫برابر ‪129‬درصد‪ ،‬در سال ‪ 85‬برابر ‪137‬درصد‪،‬‬ ‫در سال ‪ 86‬برابر ‪145‬درصد و در سال ‪ 87‬برابر‬ ‫‪157‬درصد و در سال ‪ 88‬برابر ‪166‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬اين موضوع حاكي از اين است كه دولت‬ ‫نهم با تدبير عالي خود و حمايت از توليد ملي‬ ‫گامي بلند در راس��تاي تحقق برنامه توسعه و‬ ‫همچنين قطع كردن وابستگي اقتصاد ايران‬ ‫به نفت را برداشت‪ .‬باتوجه به خطرات حاصل‬ ‫از اقتصاد تك‌محصولي ش��كي نيس��ت كه‬ ‫ص��ادرات غيرنفتي بايد به عنوان يك موتور‬

‫توس��عه مورد اس��تفاده قرار گيرد و فارغ از‬ ‫هر موض��وع ديگر به عنوان پايگاه اساس��ي‬ ‫در اقتصاد كشور تعريف گردد‪ .‬در اين راستا‬ ‫الزم است نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط بيش‬ ‫از گذشته با يكديگر همكاري كنند‪ .‬در پايان‬ ‫اميد اس��ت فعاليت صادرات غيرنفتي كشور‬ ‫رشد چش��مگير خود را حفظ كرده و كشور‬ ‫را از حالت اقتصاد تك محصولي درآورد‪ .‬به‬ ‫اميد روزي كه فروش طالي س��ياه براي ما‬ ‫ضرورت نداش��ته باشد و بتوانيم براي تأمين‬ ‫درآمدهاي ارزي كش��ور به اقتصاد غيرنفتي‬ ‫تكيه كنيم‪.‬‬ ‫برنام�ه ‪ 59‬ميلي�ارد دالري صادرات‬ ‫غير نفتي در سال ‪92‬‬ ‫مع��اون كل س��ازمان توس��عه تج��ارت‬ ‫هدفگذاري صادرات غيرنفتي كش��ور را در‬ ‫سال جاري رسيدن به رقم ‪ 59‬ميليارد دالر‬ ‫اعالم كرد و گفت‪ :‬اميدواريم امس��ال هدف‬ ‫براب��ري واردات در مقابل ص��ادرات محقق‬ ‫شود‪.‬‬

‫كيومرث فتح‌اهلل كرمانشاهي با اشاره به‬ ‫اين‌كه امس��ال در سال س��وم برنامه پنجم‬ ‫توسعه قرار داريم‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق شعار حماسه‬ ‫اقتصادي در گ��رو تحقق برنامه ‪ 59‬ميليارد‬ ‫دالري ص��ادرات غيرنفتي در س��ال جاري‬ ‫اس��ت كه اگر اين هدف محقق ش��ود زودتر‬ ‫از پايان برنامه پنجم به هدف بزرگتر برابري‬ ‫واردات در مقابل صادرات غيرنفتي دس��ت‬ ‫پيدا مي‌كنيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در ص��ورت تحقق هدف فوق‬ ‫مي‌توانيم كل ارز م��ورد نياز براي واردات را‬ ‫از محل صادرات غيرنفتي تامين كنيم و ارز‬ ‫صادرات نفت فقط در بخش زيرس��اخت‌ها‬ ‫مورد استفاده قرار بگيرد و وارد مصرف روزانه‬ ‫كشور نشود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اين‌كه توسعه اقتصادي كشور‬ ‫بدون توسعه توليد صادرات گرا ممكن نيست‪،‬‬ ‫اظهار كرد‪ :‬امس��ال باي��د واردات در خدمت‬ ‫توليد و توليد در خدمت صادرات غيرنفتي و‬ ‫رونق فضاي كس��ب و كار قرار بگيرد‪ .‬معاون‬ ‫كل سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر اين‌كه‬ ‫حماي��ت از توليد ملي در ح��ال حاضر بيش‬ ‫از هر زم��ان ديگري نياز ب��ه هماهنگي بين‬ ‫دستگاه‌هاي دولتي مرتبط دارد‪ ،‬گفت‪ :‬رونق‬ ‫صادرات غيرنفت��ي در نهايت باع��ث ارتقاي‬ ‫كيفيت و ايجاد اش��تغال و ارزآوري در كشور‬ ‫مي‌شود‪ .‬كرمانشاهي با اشاره به اين‌كه ارزش‬ ‫اف��زوده توليد بايد هنگام صادرات مورد توجه‬ ‫ق��رار بگي��رد‪ ،‬عنوان ك��رد‪ :‬امس��ال صادرات‬ ‫محص��والت دانش بنيان و با ارزش افزوده باال‬ ‫در اولويت قرار گرفته است‪ .‬به گفته اين مقام‬ ‫مسئول صادرات غيرنفتي كشور تا پايان برنامه‬ ‫پنجم توسعه بايد به رقم ‪ 89‬ميليارد دالر برسد‬ ‫و در ‪11‬ماهه سال ‪ 1391‬نيز صادرات غيرنفتي‬ ‫به حدود ‪ 38‬ميليارد دالر رسيد كه پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود مجم��وع ص��ادرات غيرنفت��ي در‬ ‫س��ال قبل از م��رز ‪ 40‬ميليارد دالر گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬

‫صنایع دستی‬

‫نقش صنايع دستي در صادرات غيرنفتي‬

‫معاون س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری می گوید‪ :‬صادرات‬ ‫صنایع دستی در سال گذشته نسبت به صادرات فرش بیشتر بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ 10‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته میزان ارزآوری صادرات صنایع‬ ‫دستی به جز فرش ‪ 711‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫سهم صنایع دستی از تولید ناخالص ملی باالتر از سهم خودرو است‬ ‫معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور‬ ‫همچنین گفت‪ :‬س��هم صنایع دس��تی از تولید ناخالص ملی باالتر از سهم خودرو‬ ‫است‪ .‬او می‌گوید‪ :‬در حال حاضر سهم صنایع دستی کشور از تولید ناخالص ملی‬ ‫(‪ 2/9 )GDP‬درصد است که این میزان در صنایع خودروسازی ‪ 1/7‬درصد است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت صادرات صنايع دس��تي ايران در سال ‪ 89‬حدود ‪ 330‬ميليون دالر‬ ‫و در س��ال ‪ 90‬اين رقم به ‪ 500‬ميليون دالر رس��يد و در س��ال ‪ 91‬به رقم ‪711‬‬ ‫ميليون دالر افزايش يافت‪.‬‬

‫هماهنگي و همراهي تيم اقتصادي دولت در‬ ‫سال ‪91‬‬ ‫غضنفري ادامه داد‪ :‬تيم اقتصادي دولت با مديريت‬ ‫رئيس‌جمهور‪ ،‬هماهنگي و همراهي خوبي را به‬ ‫منصه ظهور رساند‪ ،‬بانک مرکزي‪ ،‬وزارتخانه‌هاي‬ ‫اقتصاد‪ ،‬جهاد کشاورزي و دادگستري و همچنين‬ ‫س��ازمان صداوس��يما‪ ،‬در آن ش��رايط تعامل و‬ ‫همکاري خ��ود را افزايش دادن��د‪ .‬وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزاري جلسات هفتگي مديريت‬ ‫ارز (هر دوشنبه) به رياست دکتر احمدي‌نژاد را‬ ‫م��ورد توجه ق��رار داد و گفت‪ :‬تصميمات خوبي‬ ‫دراين جلسات اتخاذ ش��د که در مدت کوتاهي‬

‫سياس�ت‌هاي خارجي به نفع اقتصاد کشور‬ ‫تمام شد‬ ‫غضنفري در ادامه سخنان خود درباره سياست‌هاي‬ ‫تجارت خارجي در سال گذشته عنوان کرد‪ :‬تصميمات‬ ‫تجارت خارجي کش��ور در سال ‪ 91‬به نفع اقتصادي‬ ‫تمام شد که درپي مقاومتي شدن بود‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬محدوديت‬ ‫و بعض��اً ممنوعيت در واردات و صادرات ش��کل‌دهي‬ ‫مرکز مبادالت ارزي در س��اختمان ثبت سفارش اين‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬کاهش ‪ 50‬درصد تعرفه از جمله اقدامات‬ ‫س��ال گذش��ته بود‪ .‬وي درباره برخي مسائل قبل از‬ ‫ادغ��ام در حوزه تجارت خارجي اظهار کرد‪ :‬هرگاه که‬ ‫در نظر داشتيم براي ورود به موضوع سازمان جهاني‬ ‫تجارت و يا موافقتنامه‌هاي تعرفه‌هاي ترجيحي‪ ،‬تعرفه‬ ‫را کاهش دهيم چالش‌هاي بسياري در تيم اقتصادي‬ ‫دولت به‌وج��ود مي‌آمد‪ .‬غضنفري گفت‪ :‬اين درحالي‬ ‫است که سال گذش��ته و پس از ادغام‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫ت��ا ‪ 50‬درصد کاهش يافت و دراين خصوص هيچگاه‬ ‫ش��اهد چنين وفاقي ميان دس��تگاه‌ها نبوده‌ايم‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬البته همزمان با کاهش تعرفه‌ها‪ ،‬قيمت ارز براي‬ ‫محاس��به تعرفه و عوارض دو برابر شده‪ ،‬ارز مبادله‌اي‬ ‫براي محاسبه در نظرگرفته شد اما از سويي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران که تا پيش از اين به عنوان کشوري با‬

‫مبارزه با اقتصاد وابسته به یک محصول‬

‫تج��ارت خارج��ي كش��ور در طول‬ ‫تاري��خ معاصر مبتني بر نفت و ناش��ي‬ ‫از درآمده��اي نفت��ي ب��وده و س��هم‬ ‫صادرات غيرنفت��ي در تجارت و توليد‬ ‫ناخالص ملي ناچيز بوده اس��ت اما در‬ ‫دو ده��ه اخير ب��ا اج��راي برنامه‌هاي‬ ‫توس��عه در چه��ار مرحل��ه ‪ 5‬س��اله و‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي انج��ام ش��ده در‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬كش��اورزي و خدم��ات و جهت‌گيري عمومي و‬ ‫اجماع بر ضرورت توس��عه صادرات غيرنفتي‪ ،‬تغييراتي را در اين‬ ‫حوزه شاهد هستيم‪ .‬صادرات تنها يك واژه نيست بلكه پيامدهاي‬ ‫بزرگ و گس��ترده‌اي از نظر توسعه كشور‪ ،‬ارتقاي رفاه اجتماعي‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬رونق اقتصادي و همچني��ن باعث باالرفتن قدرت ملي‬ ‫كشور در ميان ساير كشورها مي‌شود‪.‬‬ ‫در اي��ن ميان ص��ادرات غيرنفتي از اهمي��ت بااليي برخوردار‬ ‫اس��ت زيرا ص��ادرات غيرنفتي مس��ير اصلي كاهش وابس��تگي‬ ‫درآمدهاي ارزي كش��ور به فروش نفت‌خام اس��ت كه توسعه آن‬ ‫مي‌تواند آورده‌هاي جديدي را براي ديپلماسي كشور ايجاد نمايد‬ ‫و به نوعي به تعدد ابزارهاي سياست خارجي منجر شود‪.‬‬ ‫به طور كلي يكي از مهم‌ترين مش��كالت كش��ورهاي در حال‬ ‫توس��عه و جهان س��وم‪ ،‬تك محصولي بودن و وابس��تگي اقتصاد‬ ‫آن‌ها به صدور موادخام و اوليه است كه آثاري منفي در ساختار‬ ‫اقتصادي‪ ،‬سياس��ي‪ ،‬اجتماعي و حتي فرهنگي بر جاي گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از آنجاي��ي كه بخش بزرگي از درآمدهاي ارزي اين كش��ورها‬ ‫فقط با صدور يك يا چند قلم موادخام و اوليه به دس��ت مي‌آيد‬ ‫در برابر ناماليمات و فش��ارهاي خارجي ساختاري بسيار ضعيف‬ ‫و شكننده قرار دارند‪.‬‬ ‫در چنين ش��رايطي هرگونه نوس��ان غيرع��ادي كه در قيمت‬ ‫اين كاال يا كاالهاي محدودي كه منابع اصلي درآمد اين كش��ور‬ ‫را تش��كيل مي‌ده��د به وجود آي��د‪ ،‬آثار پردامنه‌اي بر س��اختار‬ ‫اقتصادي‪ ،‬سياس��ي‪ ،‬اجتماع��ي و حتي فرهنگ��ي آن‌ها بر جاي‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫كش��ور ما ب��ه علت افزايش ش��ديد جمعي��ت‪ ،‬كاهش ذخاير‬ ‫نفت��ي و تنزل تدريجي بازده چاه‌ها و باالرفتن هزينه اس��تخراج‬ ‫و همچنين اعمال تحريم‌هاي ش��ديد از سوي بعضي قدرت‌هاي‬ ‫غربي‪ ،‬راهي جز تاكيد بيشتر بر صادرات غيرنفتي در پيش ندارد‬ ‫كه خوش��بختانه دولت خدمتگزار رقم ص��ادرات غيرنفتي ايران‬ ‫در س��ال ‪ 1383‬كه ‪ 7537‬ميليون دالر ب��ود را به رقم ‪41340‬‬ ‫ميليون دالر در پايان س��ال ‪ 91‬رس��اند كه اي��ن يعني در طول‬ ‫دولت‌ه��اي نهم و ده��م رقم صادرات غيرنفت��ي ايران چيزي در‬ ‫حدود ‪ 5/5‬برابر شده اس��ت و اخيراً در فروردين ‪ 92‬براي اولين‬ ‫بار صادرات غيرنفتي از واردات پيش��ي گرفت و در صورت ادامه‬ ‫همين روند اقتصاد ما بعد از س��ال‌ها از زير سايه نفت در مي‌آيد‬ ‫و اين پاس��خي كوبنده از س��وي كش��ور و دولتمردان ما در برابر‬ ‫تحريم‌ه��اي ب��ه اصطالح فلج‌كننده خواهد ب��ود و اين كار جز با‬ ‫تالش‌هاي دولت نهم و دهم به تحقق نمي‌پيوست‪.‬‬

‫صادرات مجدد‬

‫عبور از تنگه تحريم‌ها با صادرات غيرنفتي‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به نامگذاري‬ ‫س��ال‌جاري با نام س��ال حماسه سياس��ي و حماسه‬ ‫اقتصادي از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي گفت‪:‬‬ ‫خانواده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آماده است تا وظيفه‬ ‫ديني و شرعي خود را به خوبي ادامه دهد‪ .‬غضنفري‬ ‫ب��ا قدرداني از رهبر معظم انقالب اس�لامي به دليل‬ ‫نامگذاري سال ‪ 90‬با نام توليد ملي‪ ،‬حمايت از کار و‬ ‫سرمايه ايراني گفت‪ :‬اين سال به درستي و هوشمندانه‬ ‫نامگذاري ش��د و ايشان امس��ال نيز فرمودند که بايد‬ ‫اهداف سال توليد ملي تدوام داشته باشد‪ ،‬اين موضوع‬ ‫فرصت بي‌نظيري براي ماست که توجه همه مسئوالن‬ ‫را به حوزه توليد معطوف کنيم‪ .‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درادامه با بيان اين جمله که سال ‪ 91‬سال خيلي‬ ‫خاصي بود‪ ،‬گفت‪ :‬در اين س��ال همه دشمنان خارجي‬ ‫و معاندان در داخل با همه لش��کر خ��ود حمله کرده‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزي کردند و انتظارداشتند که بتوانند به اهداف‬ ‫خود دست يابند‪ .‬درسال گذشته مرکز مختصات اقتصاد‬ ‫کش��ور از ارز ‪ 1200‬توماني ب��ه ‪ 2500‬نقل مکان کرد‪،‬‬ ‫به تدريج کاالها و مناس��بات تحرک جديدي پيدا کرد‪،‬‬ ‫طبيعي است که اين نرخ ارز شوک‌هاي خاص و نوسانات‬ ‫خاص قيمتي خود را برجاي گذارد‪.‬‬

‫مجتبی محمدی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی‬

‫گزارش‬

‫در گفت وگو با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررسی شد‬

‫آثار آن بر اقتصاد مشخص شد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تعرفه باال ش��ناخته و سرزنش مي‌شد‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫تعرفه‌هاي خود را کاهش داده است‪.‬‬ ‫نزديکي رقم صادرات با واردات‬ ‫وي س��پس گفت‪ :‬ميزان صادرات غيرنفتي کشور‬ ‫درس��ال ‪ 91‬ماهانه ‪ 5/3‬ميليارد دالربود که در مقابل‬ ‫هر ماه ‪ 5/4‬ميليارد دالرکاال به کش��ور وارد مي‌ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه بياني اين نس��بت با در نظر گرفت��ن ‪ 40‬ميليارد‬ ‫دالرص��ادرات و ‪ 54‬ميلي��ارد دالر واردات محاس��به‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬درحال‬ ‫حاض��ر فاصله ص��ادرات با واردات بس��يار به يکديگر‬ ‫نزديک ش��ده و بيش از گذش��ته اين احساس وجود‬ ‫دارد ک��ه اين کار را مي‌توان تم��ام کرد به نحوي که‬ ‫حوزه تجارت خارجي سراغ بانک مرکزي نرود‪.‬‬ ‫«سرانجام نرخ ارز به هر قيمتي که ارز در دستگاه‬ ‫مقتضي��ات ارزي افزايش يا کاهش پيدا کند‪ ،‬در يک‬ ‫عدد مي‌ايس��تد‪ ،‬اقتصاد مس��ير خود را م��ي‌رود‪ ،‬اما‬ ‫اميدواريم در نقطه‌اي بايستند که ما در وزارت صنعت‬ ‫به سراغ بانک مرکزي نرويم‪».‬‬ ‫غضنفري با اشاره به اين‌که برخي توليدکنندگان‬ ‫مي‌گويند که بايد خودمان ص��ادرات و واردات‌مان را‬ ‫در س��ال ‪ 92‬برابر کنيم‪ ،‬گفت‪ :‬چند نمونه از اين نوع‬ ‫داشته باشيم از وابستگي به نفت قطعاً خارج خواهيم‬ ‫ش��د‪ .‬به گفت��ه وي‪ ،‬درآمد ناش��ي از نفت بايد صرف‬ ‫توسعه و عمران کشور شود‪.‬‬ ‫افزايش صادرات صنعتي و کاهش واردات‬ ‫کاالهاي مصرفي‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بيان اين‌که اتفاقات‬ ‫خوب��ي در حوزه اولويت‌بندي کااله��ا اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اين موضوع به نحوي بود که مصرف کاالهاي‬ ‫مصرفي کاهش ياف��ت‪ ،‬صادرات کاالهاي صنعتي‬ ‫افزايش يافته و جلوي خام فروشي گرفته شد‪.‬‬

‫صادرات مجدد به فعاليتي گفته‬ ‫می‌ش��ود كه براس��اس آن كااليي‬ ‫از كش��ورهاي خارجي و يا س��اير‬ ‫مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌قصد‬ ‫صادرات به س��اير نق��اط جهان به‬ ‫يك��ي از مناطق وارد و بدون تغيير‬ ‫ماهيت و ب��ا ايج��اد ارزش افزوده‬ ‫محدود نظير بسته‌بندي‪ ،‬مونتاژ ساده‪ ،‬پردازش مختصر‪ ،‬جداسازي‪،‬‬ ‫درجه‌بندي‪ ،‬تركيب‪ ،‬نصب عاليم و برچسب گذاري به خارج از كشور‬ ‫صادر مي‌گردد‪ .‬در بين كشورهاي دنيا سنگاپور‪ ،‬منطقه اداري ويژه‬ ‫هنگ‌كنگ و در مقياس كوچك‌تر امير نشين دبي به‌عنوان سه قطب‬ ‫مهم صادرات مجدد مطرح هستند‪.‬‬ ‫واردكنن�دگان زعف�ران اي�ران‪ ،‬مبدأ ص�ادرات مجدد‬ ‫هستند!‬ ‫بيش‌ترين حج��م زعفران ايران به‌كش��ورهاي امارات متحده‬ ‫عرب��ي‪ ،‬تركيه و اس��پانيا صادر مي‌ش��ود‪ .‬اين مش��تريان زعفران‬ ‫ايراني از جمله كش��ورهايي هستند كه پس از واردات زعفران از‬ ‫ايران به مبدأ تازه‌اي براي صادرات زعفران تبديل مي‌شوند و اين‬ ‫محصول را به اسم كشور خودشان عرضه مي‌كنند‪.‬‬ ‫براس��اس برآوردها از مجموع اراضي زير كشت زعفران در ‪18‬‬ ‫اس��تان كشور بين ‪ 200‬تا ‪ 225‬تن محصول به دست مي‌آيد كه‬ ‫از اين ميزان ‪ 25‬درصد در داخل كشور مصرف شده و ‪‌75‬درصد‬ ‫به خارج صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به مطالب فوق‌اين سؤال مطرح می‌شود كه بسته‌بندي‬ ‫ش��يك و تميز زعفران نيازمند تكنول��وژي پيچيده و دانش‌فني‬ ‫بااليي است؟!‬

‫از نگاه اعداد‬ ‫‌ ‪ 1016760‬ميليون دالر‬ ‫صادرات نفتي ‪1338-1389‬‬ ‫‌ ‪ 127867/3‬ميليون دالر‬ ‫صادرات غيرنفتي ‪1338-1389‬‬ ‫‌ ‪ 49369/7‬ميليون دالر‬ ‫صادرات پتروشيمي ‪1356-1389‬‬ ‫‪ 1193959‬ميليون دالر‬ ‫جمع كل درآمدهاي ارزي سال‌هاي ‪1338-1389‬‬


‫‪10‬‬

‫واردات خودروهاي هندي‬ ‫در ش��رايطي كه چندي پيش مقام‌هاي هندي از توافق‌هايي ب��راي صادرات قطعه و خودرو به‬ ‫ايران خبر داده بودند اما برخي كارشناس��ان داخلي اين محصوالت را داراي سطح كيفي الزم‬ ‫براي واردات به كشور نمي‌دانند‪ .‬شهرام آزادي‪ ،‬عضو هيات علمي گروه خودرو دانشگاه خواجه‬ ‫نصيرالدين طوسي در اين باره گفت‪ :‬خودروهاي هندي كيفيت پاييني داشته و واردات آن‌ها به‬ ‫صالح كشور نيست‪ .‬صنعت خودروي هند اگرچه در بخش خودروهاي الكتريك و نانو دستاوردهايي‬ ‫داش��ته اما در رابطه با توليد خودروهاي معمولي صنعتي عقب مانده اس��ت‪ .‬وي با بيان اين‌كه‬ ‫خودروهاي هندي از قيمت پاييني برخوردار هستند‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬كيفيت خودروهاي هندي‬ ‫پایين اس��ت و حتي پايين‌تر از برخي خودروهاي قديمي در حال توليد در داخل كش��ور اس��ت‪.‬‬

‫بازار‬

‫حذف برخي از برندهاي خودرو از بازار‬

‫ب��ا ممنوعي��ت واردات خودروها‬ ‫با حج��م بيش از ‪ 2500‬سي‌س��ي‪،‬‬ ‫برخ��ي از برندها ديگر امكان حضور‬ ‫در بازار ايران را ندارند‪.‬‬ ‫حمي��د صافدل رئيس س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت با بي��ان اين مطلب‬ ‫گف��ت‪ :‬برنده��ای مختلف��ی ک��ه‬ ‫هم‌اکن��ون در بازار خ��ودروی ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬دامنه متنوعی از خودروها با حجم موتور ‪ 1800‬سی سی و‬ ‫‪ 3000‬سی سی به باال را تولید می‌کنند و بنابراین تالش خواهند کرد‬ ‫که خودروهای س��ازگار با قوانین ایران را روانه بازار کش��ور کنند‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬از آنجا که خودروهای با حجم موتور باالی ‪ 2500‬سی سی‪ ،‬در‬ ‫زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری باال تشخیص‬ ‫داده شده است و از سوی دیگر‪ ،‬به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از‬ ‫ذخایر ارزی نیز در سیاست‌های تجاری لحاظ شده باشد‪ ،‬این تصمیم‬ ‫اتخاذ شده است‪ .‬به گفته صافدل‪ ،‬تقریباً در بین تمامی برندهایی که تا‬ ‫پیش از این مصوبه نیز در بازار ایران حضور داشتند‪ ،‬گستره وسیعی از‬ ‫خودروها با حجم موتور متنوع تولید می‌شود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬اگر بنا‬ ‫باشد یک تعداد از این خودروها که باالی ‪ 2500‬سی‌سی حجم موتور‬ ‫داشته و مخاطبان کمی نیز در بازار به خود اختصاص می‌دهند‪ ،‬برای‬ ‫دوره‌ای مش��مول محدودیت یا ممنوعیت در واردات شوند‪ ،‬به معنای‬ ‫حذف مابقی خودروهای آن برند تلقی نمی‌شود‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت تمرکز تولید در برخی از برندهای خودروسازی در دنیا‪،‬‬ ‫روی یک یا دو نمونه تولید کاالی لوکس باشد که اگرچه این تعداد از‬ ‫خودروها در واردات به ایران‪ ،‬عدد قابل توجهی نیست ولی با توجه به‬ ‫حساس��یت‌های اجتماعی و نیز ضرورت نگاه به مدیریت ارزی کشور‪،‬‬ ‫واردات آنها ممنوع شده است‪.‬‬

‫‪ 17‬خودروی دیگر مجوز ورود به ایران را گرفتند‬ ‫سازمان توسعه تجارت مجوز واردات ‪ 17‬خودروی سواری دیگر را‬ ‫در س��ال ‪ 92‬صادر کرد‪ .‬با این حس��اب تعداد کل خودروهای سواری‬ ‫ک��ه تاکنون توانس��ته‌اند مجوز ورود ب��ه ایران را به دس��ت آورند به‬ ‫‪42‬مدل خودرو رس��ید‪ .‬سازمان توسعه تجارت چندی پیش فهرست‬ ‫‪25‬خودروی س��واری مجاز برای واردات در س��ال ‪ 1392‬را اعالم کرد‬ ‫که به تازگی ‪17‬خودروی جدید به این فهرس��ت اضافه ش��ده است‪.‬‬ ‫‪17‬خودروی جدید مجاز برای واردات شامل محصوالتی از شرکت‌های‬ ‫هیوندایی (‪ 2‬خ��ودرو)‪( ABT ،‬یک خودرو)‪ ،‬آلفا رومئو (دو خودرو)‪،‬‬ ‫ام‌جی (یک خودرو)‪ ،‬س��انگ یانگ (یک خودرو)‪ ،‬تویوتا (یک خودرو)‪،‬‬ ‫جیلی (یک خودرو)‪ ،‬رنو (‪ 6‬خودرو) و کیا (دو خودرو) می‌شوند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫واردات ‪ 3‬هزار خودروي آلماني‬

‫‪92/2/31‬‬ ‫‪ 4‬برند بنز‪ ،‬بي‌ام‌و‪ ،‬پورشه و فولكس واگن باالترين سهم از واردات خودروهاي آلماني به كشور را‬ ‫داشته‌اند به‌گونه‌اي كه فقط در سال ‪ 91‬و با ممنوعیت واردات خودروهاي لوكس از اواخر مهرماه‬ ‫‪ 3‬هزار خودرو از محصوالت كشور ياد شده‪ ،‬وارد ايران شد‪ ،‬طبق آخرين آمارها‪ 2041 ،‬خودرو بنز‬ ‫به ارزش ‪ 13/01‬ميليون دالر‪ 602 ،‬دستگاه بي‌ام‌و به ارزش ‪ 29/7‬ميليون دالر‪ 518 ،‬دستگاه پورشه‬ ‫به ارزش ‪ 60/7‬ميليون دالر و ‪ 21‬دستگاه فولكس واگن به ارزش ‪ 779‬هزار دالر وارد كشورمان‬ ‫شده است‪ .‬سال گذشته دو خودروي آلماني يعني مرسدس بنز ‪ S500L‬رنگ مشكي مدل ‪،2012‬‬ ‫پورشه پانامرا توربو رنگ سفيد ساخت ‪ 2012‬مدل ‪ 2013‬و پورشه هشت سيلندر سفيد ‪ 2012‬پانامرا‬ ‫توربو عناوين اول تا سوم گران‌قيمت‌ترين خودروهاي وارداتي به ايران را به خود اختصاص دادند‪.‬‬

‫از بازاري كه حساب و كتابي ندارد‬

‫واردات خودرو دست چه كساني است‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫س��ال گذش��ته واردات خودرو با حجم‬ ‫موتور بيش از ‪ 2500‬سي‌سي ممنوع شد و‬ ‫در حقيقت اينگونه خودروها در ليست دهم‬ ‫اقالم ممنوعه قرار گرفتند‪ .‬در اين راستا بنا‬ ‫ش��د هر زمان كه شرايط ارزي كشور بهبود‬ ‫پيدا كرد واردات خودرو با حجم موتور بيش‬ ‫از ‪ 2500‬سي‌سي آزاد شود‪ .‬تاكنون به دليل‬ ‫نوع اولويت‌بندي‌هايي كه وجود دارد كاالهاي‬ ‫ليس��ت دهم اجازه ورود به كشور را ندارند‪،‬‬ ‫لذا با توقف واردات خودروهاي لوكس هيچ‬ ‫فردي انتظار ترخيص خودروهاي خاص را‬ ‫ندارد‪ ،‬به‌خص��وص خودروهايي كه مصرف‬ ‫سوخت آن‌ها بسيار باالست اما در شبكه‌هاي‬ ‫خارجي فارسي‌زبان‪ ،‬اينگونه تبليغ مي‌شود‬ ‫كه «ه��ر خودرويي كه ش��ما بخواهيد‪ ،‬در‬ ‫مدت كوتاهي به دستتان مي‌رسد‪ >.‬با دیدن‬ ‫چنين تبليغ��ي تصور كرديم خ��ودرو بايد‬ ‫حجم موتور كمتر از ‪ 2500‬سي‌سي داشته‬ ‫باش��د و اگر باالتر از آن باش��د قطعاً پالك‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬از اين‌رو با شركت ياد شده در‬ ‫يكي از كشورهاي همسايه تماس گرفتيم و‬ ‫جزئيات واردات خودروهاي خارجي را جويا‬ ‫ش��ديم‪ .‬يكي از مديران فروش خودروهاي‬ ‫وارداتي به خبرنگار گفت‪ :‬هر خودرويي‬ ‫كه ش��ما پسند كنيد ما مي‌توانيم در مدت‬ ‫كوت��اه حداكث��ر ‪ 30‬روز ترخي��ص كنيم و‬ ‫امكان پالك كردن آن بدون مش��كل وجود‬ ‫دارد‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬هرنوع خودرو و اين‌كه‬ ‫س��اخت هر كشوري باش��د واردات آن آزاد‬ ‫اس��ت و حتي مقوله حجم موتور خللي در‬ ‫سيستم ترخيص خودرو ايجاد نخواهد كرد‪.‬‬ ‫از او پرس��يديم كه واردات خودروهاي بيش‬ ‫از ‪ 2500‬سي‌س��ي به ايران ممنوع است و‬ ‫نمي‌ت��وان آن را ترخيص و ش��ماره‌گذاري‬ ‫كرد‪ .‬در جواب ش��نيديم كه اين قانون براي‬ ‫ديگران است و واردات خودرو با حجم بيش‬

‫از ‪ 2500‬سي‌سي براي شركت‪ ...‬آزاد است‪.‬‬ ‫وي اطمينان داد‪ :‬خودروهاي خارجي كه در‬ ‫زم��ره كاالهاي لوكس قرار گرفتند با پالك‬ ‫تحويل مشتريان مي‌شود‪.‬‬ ‫خودروهای نجومی‬ ‫هر چن��د قيمت‌هاي اعالمي از س��وي‬ ‫شركت واردكننده خودرو به كشورمان بسيار‬ ‫باال بود ولي افرادي كه متقاضي خودروهاي‬ ‫لوك��س هس��تند حاضرن��د باب��ت اينگونه‬ ‫خودروها‪ ،‬قیمت‌هاي نجومي پرداخت كنند‪.‬‬ ‫نكته جال��ب در گفت‌وگو با مدير فروش‬ ‫شركت واردكننده خودرو آن بود كه آن‌ها به‬ ‫قوانين كشور و ممنوعيت‌هايي كه وضع شده‬ ‫بهاي��ي نمي‌دهند و با اس��تفاده از رانت‌هاي‬ ‫خاص اقدام به واردات مي‌كنند‪.‬‬ ‫براين اس��اس بايد يادآور شد كه گروهي‬ ‫خاص ام��كان واردات خودروهاي لوكس را‬ ‫دارند و با دور زدن قانون خودروهايي را وارد‬ ‫كش��ور مي‌كنند كه ارزبري زيادي دارند‪ .‬در‬ ‫كنار اين موضوع خودروهايي كه به صورت‬ ‫قانوني وارد كش��ور مي‌شوند توسط ‪ 2‬الي ‪3‬‬ ‫مجموعه اس��ت و در اي��ن چرخه هيچ فرد‬

‫ديگري نمي‌تواند ورود كند در اين باره علي‬ ‫خاكساري عضو هيأت عملي دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبايي گف��ت‪ :‬در حال حاض��ر واردات‬ ‫خودرو به کش��ور در انحص��ار چند خانواده‬ ‫خاص است‪ .‬متاس��فانه سیا‌ستگذاری‌ها و‬ ‫ش��روط وضع ش��ده برای واردات خودرو به‬ ‫کش��ور‪ ،‬واردات این محص��ول را در انحصار‬ ‫چن��د خانواده خاص درآورده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان این‌که این موضوع موجب شده قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی در بازار به صورت مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم از سوی چند واردکننده اصلی‬ ‫تعیین شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این میان‬ ‫آنچه اهمیتی نداشته و از بین می‌رود حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگاناست‪.‬‬ ‫واردات انحصاری‬ ‫عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبای��ی ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکن��ون ح��دود‬ ‫‪ 80‬درص��د بازار خ��ودرو در اختیار دو برند‬ ‫خودروسازی اس��ت که این خودروها نیز از‬ ‫سوی یک خانواده وارد می‌شوند‪ .‬همچنین‬ ‫محص��والت دو برن��د دیگر هم نیز توس��ط‬ ‫خانواده دیگری وارد می‌شود‪ .‬وی افزود‪‌:‬این‬

‫در حالی است که باید سیاست‌گذاری واردات‬ ‫خودرو به‌گونه‌ای صورت گیرد که هر کسی‬ ‫هر خودرویی که دلش خواست را بتواند وارد‬ ‫کند در آن صورت هیچ واردکننده‌ای نخواهد‬ ‫توانست محصوالت وارداتی را به نرخ دلخواه‬ ‫عرضه کند‪.‬‬ ‫خاکس��اری با بیان این‌که ریشه انحصار‬ ‫ش��کل گرفته در واردات خودرو به عملکرد‬ ‫سیاس��ت‌گذاران این صنع��ت و همچنین‬ ‫خودروس��ازان داخلی بازمی‌گ��ردد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‌‪ :‬واردکنندگان تاجرند و به دنبال س��ود‬ ‫حداکث��ری هس��تند اما س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان بای��د‬ ‫حافظ منافع مردم باش��ند‪ .‬جمشيد پژويان‬ ‫رئيس ش��وراي رقابت هم در اين باره گفت‪:‬‬ ‫قيم��ت خودروه��اي وارداتي باي��د تعيين‬ ‫ش��ود تا به ص��ورت دلخواهي قيمت‌گذاري‬ ‫ص��ورت نگي��رد‪ .‬وي با بي��ان اين‌كه دولت‬ ‫قص��د دارد بر قيم��ت و رون��د خودروهاي‬ ‫وارداتي نظارت‌هاي س��ختگيرانه‌اي داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬پرداختن به خودروهاي‬ ‫داخلي و حل مشكالت آن‌ها باعث شد تا از‬ ‫موضوع خودروهاي خارجي دور بمانيم‪ .‬لذا‬ ‫حداكثر تا دو ماه آينده وضعيت قيمت‌گذاري‬ ‫خودروهاي وارداتي تعيين خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد ياوري از اس��اتيد دانش��گاه نيز در‬ ‫اذعان داشت‪ :‬بايد‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫مشخص ش��ود كه واردات خودرو دست چه‬ ‫كس��اني اس��ت؟ چرا آن‌ها از قانون تبعيت‬ ‫نمي‌كنند؟ زماني كه در ماهواره تبليغ واردات‬ ‫خودروهاي لوكس به ايران مي‌ش��ود بايد با‬ ‫آن برخورده��اي الزم ص��ورت گيرد و مانع‬ ‫از قانون‌شكني ش��د‪ .‬وي افزود‪ :‬خودروهاي‬ ‫وارداتي از مرزهاي كشور با مجوز چه افرادي‬ ‫ترخيص و ش��ماره‌گذاري مي‌شوند؟ بر اين‬ ‫اساس به گونه‌اي بايد وضعيت اصالح شود تا‬ ‫افراد خاص سبب بر هم زدن بازار نشوند‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫رضا محمدي‬ ‫کارشناس اقتصادی‬

‫واردكنندگان خودرو‬ ‫سودهاي میلیاردی مي‌برند‬

‫واردات خودرو‌ه��اي لوكس س��ال‬ ‫گذش��ته متوقف ش��د‪ ،‬اما اين توقف و‬ ‫ممنوعيت ب��راي گروه‌هاي خاص نبود‪.‬‬ ‫طبق آمار گمرك در سال ‪ 44 ،91‬هزار‬ ‫دستگاه خودروي س��واري وارد كشور‬ ‫شده كه هر برند سهم قابل توجهي در‬ ‫بازار داشته است‪.‬‬ ‫س��ال جاري ني��ز رون��د واردات با‬ ‫چالش��ي مواجه نش��ده و همچنان افراد خاص به موضوع واردات‬ ‫ان��واع خودروه��ا مي‌پردازند‪ .‬خودروهايي وارد ايران مي‌ش��ود كه‬ ‫طبق قانون حجم موتورش��ان بيش‌از ‪ 2500‬سي سي است و اين‬ ‫خودروه��ا با ارزبري ب��اال‪ ،‬هيچگونه خدمات پ��س‌از فروش را به‬ ‫مشتريان خود نمي‌دهد‪ .‬طي سال‌هاي اخير واردكنندگان خاص‬ ‫خودرو س��ودهاي كالني بردند و از آن‌جا كه مي‌توانستند بازار را‬ ‫به دس��ت گيرن��د و انحصار اين بخش را حف��ظ كنند قيمت‌ها را‬ ‫تصاعدي باال بردند‪ .‬در مقطع فعلي نيز ش��ركت‌هايي در كشور و‬ ‫خارج از ايران فعالند كه آن‌ها در زمينه واردات انواع خودرو فعال‬ ‫هستند‪ .‬شركت‌ها با تبليغات گسترده‪ ،‬بازار خودروهاي خارجي را‬ ‫از آن خود كردند‪ .‬بر اين اس��اس خودروهايي مي‌توانند وارد ايران‬ ‫شوند كه جزو پر مصرف‌ها هستند‪.‬‬ ‫اين ش��ركت‌ها ب��ا البي‌هايي كه ب��ا برخي از بخش‌ه��ا دارند‬ ‫هرگونه خودرو را ترخيص و وارد خاك ايران مي‌كنند‪ ،‬البته دايره‬ ‫واردكنندگان خودرو بسيار محدود است و ساليان متمادي است‬ ‫كه اين افراد در زمينه واردات خودرو اقدام مي‌كنند‪.‬‬ ‫از اي��ن رو معتقدم براي جلوگيري از فعاليت چنين‌گروه‌هايي‬ ‫همان‌گون��ه كه رياس��ت‌جمهوري اعالم كرد بهتر اس��ت واردات‬ ‫خودرو آزاد ش��ود ت��ا ضمن ح��ذف س��ودجويان در اين بخش‪،‬‬ ‫قيمت‌ها كاهش پيدا كند و خودروسازان داخلي نسبت به رقباي‬ ‫خود فعاليت‌ش��ان را گسترش دهند و خودرو‌هايي توليد شود كه‬ ‫توان رقابت با برندهاي خارجي از حيث كيفيت و قيمت را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت خودرو با حجم موتور بيش از ‪ 2500‬سي‌س��ي‬ ‫وارد كشور نشود‪ ،‬شركت‌هاي مختلف هم نبايد اجازه چنين كاري‬ ‫را داشته باشند زيرا اين امر تنها رانت براي برخي‌ها ايجاد مي‌كند‬ ‫و از س��ويي واردكنن��دگان خ��ودرو با قيمت‌هاي باال‪ ،‬س��ودهاي‬ ‫ميلياردي کسب می کنند‪.‬‬


‫رنگ جادويي‬ ‫محقق��ان ب��ه تازگي رنگ وي��ژه‌اي س��اخته‌اند كه هر س��طحي را به وايت‌ب��رد تبديل مي‌كند‪.‬‬ ‫وايت‌برد‪ ،‬وسیله‌ای است که معموال در کالس‌های درس‪ ،‬آزمایشگاه‌ها و ادارات یافت می‌شود‬ ‫اما گاهی سطح برخی از وایت بردها به اندازه‌ای نیست تا بتوان همه مطالب مورد نظر را روی‬ ‫آن نوش��ت‪ .‬محققان با هدف رفع این محدودیت‪ ،‬موفق به ابداع گونه‌ای رنگ موسوم به رنگ‬ ‫ایده‌آل شدند که با کمک آن می‌توان هر سطحی را به یک وایت برد وسیع تبدیل کرد‪ .‬به محض‬ ‫این که رنگ خش��ک شود‪ ،‬می‌توان با ماژیک‌های وایت‌برد موجود در بازار به راحتی روی آن‬ ‫نوشت و در صورت نیاز با تکه پارچه‌ای نرم و لطیف آن را پاک کرد‪ .‬ابداع‌کنندگان این نوع‬ ‫رنگ می‌گویند با این شیوه می‌توان از هر سطحی از قبیل یخچال‪ ،‬میز تحریر و‪ ...‬وایت‌برد ساخت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫ساخت استاديوم با كمك ربات‌ها‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫يك ش��ركت معروف امريكايي با طراحي ربات‌هايي كه قادر به س��اخت استاديوم المپيك‬ ‫و پاكس��ازي مس��يرها از مواد منفجره اس��ت‪ ،‬كمك بزرگي به دولت برزي��ل خواهد كرد‪.‬‬ ‫دول��ت برزي��ل ‪ 7/2‬ميلي��ون دالر ب��راي س��اخت ای��ن ربات‌ه��ا هزين��ه ک��رده اس��ت‪.‬‬ ‫فرانک ويلس��ون‪ ،‬مدير ارش��د و مديرعامل ش��رکت س��ازنده اين ربات‌ها گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫آي‌رب��ات توس��عه بين‌الملل��ي خ��ود را ادام��ه مي‌ده��د و برزي��ل ي��ک بازار مه��م براي‬ ‫ماش��ين‌هاي غيرانس��اني اي��ن ش��رکت اس��ت‪ .‬وي اف��زود‪ :‬ش��رکت آي‌ربات ب��ه ارائه‬ ‫فناوري‌ه��اي ب��ه روز رباتيک به کش��ور برزيل افتخ��ار مي‌کند تا اين کش��ور بتواند براي‬ ‫مراس��م مختل��ف و پراهميت��ي چون ج��ام جهان��ي ‪ 2014‬و المپي��ک ‪ 2016‬آماده ش��ود‪.‬‬

‫بیشتر بدانیم‬

‫رکوردها‬

‫مراقب زمين باشيم‬

‫بزرگ‌ترين سياره بدون ميدان مغناطيسي‬

‫برخ�لاف زمين‪ ،‬زه��ره ميدان‬ ‫مغناطيس��ي ن��دارد و اين موضوع‬ ‫به بادهاي فضاي��ي اجازه مي‌دهد‬ ‫تا محتويات خود را به سطح زهره‬ ‫بكوبند و اتمس��فر زه��ره هم آنها‬ ‫را جمع و نگه��داري مي‌كند‪ .‬اين‬ ‫محتويات با اتمسفر زهره واكنش‬ ‫نشان داده و به شعاع ‪ 2×1024‬اتم‬ ‫هيدروژن در هر ثانيه به فضا پخش مي‌شوند‪.‬‬

‫اغل��ب افراد نس��بت ب��ه اثرات‬ ‫مخ��رب فعاليت‌ه��اي روزانه خود‬ ‫بر محيط زيس��ت آگاهي دارند اما‬ ‫همچنان به اين رفتار زيانبار خود‬ ‫ادام��ه مي‌دهن��د در حال��ي كه با‬ ‫كمي تغيير در برخي از عادت‌هاي‬ ‫اش��تباه مي‌توان تاثير مثبت آن را‬ ‫در زمینه حفاظت از محيط‌زيست‬ ‫به راحتي مشاهده كرد‪.‬‬ ‫در اين مطلب به تعدادي از اين عادات اشتباه كه به زمين آسيب‬ ‫مي‌رسانند دقت كنيد‪.‬‬

‫س��ياره‌هايي كه از زمين با چشم غيرمس��لح قابل‌مشاهده‌اند‪،‬‬ ‫مش��تري‪ ،‬مريخ‪ ،‬عطارد‪ ،‬زحل و زهره هس��تند كه زهره با حداكثر‬ ‫بزرگنمايي ‪ 4/4‬از همه سيارات روشن‌تر است‪ .‬علت اين امر‪ ،‬بازتاب‬ ‫‪ 80‬درصد نور خورش��يد توس��ط ابرهايي اس��ت كه سطح زهره را‬ ‫پوشانده‌اند‪.‬‬

‫روشن گذاشتن مداوم نمايشگر رايانه‬

‫روشن‌ترين سياره‌اي كه قابل ديدن است‬

‫نكات مهم درباره اندرويد‬

‫بيشترين باران اسيدي در منظومه شمسي‬

‫حجم زياد ابرهاي روشن بازتابگر‬ ‫سطح زهره كه از ديدن سطح خود‬ ‫سياره جلوگيري مي‌كند‪ ،‬منجر به‬ ‫ايجاد تش��كيل اليه‌اي به قطر ‪48‬‬ ‫تا ‪ 58‬كيلومتر از اسيد سولفوريك‬ ‫در اطراف آن مي‌ش��ود‪ .‬باران‌هاي‬ ‫خالصي از اسيد سولفوريك همواره‬ ‫بر زهره مي‌بارند اما هرگز به سطح‬ ‫زهره نمي‌رسند‪ .‬در سطح مرتفعي به اندازه حدود ‪ 30‬كيلومتر باران‬ ‫باريده شده‪ ،‬تبخير مي‌شود و به چرخه ابرهاي زهره برمي‌گردد‪.‬‬

‫امروزه گوشی‌های تلفن همراه دیگر فقط برای تماس‬ ‫تلفنی یا ارسال پیامک مورد استفاده قرار نمي‌گيرند زيرا‬ ‫امکانات زیادی وارد این گوشی‌ها شده كه آشنایی با آنها‬ ‫یکی از نکات مهم قبل از خرید گوشي است‪.‬‬ ‫یکیازویژگی‌هایاغلبگوشی‌هایجدیدیاهوشمند‪،‬‬ ‫نوع سیستم عامل آنها است‪ .‬این سیستم عامل تعیین‬ ‫می‌کند که چه نرم‌افزارهایی می‌تواند روی آن نصب شود‬ ‫و به دنبال آن صاحب گوشی چه امکاناتی دریافت خواهد‬ ‫کرد‪ ..‬سیس��تم عامل اندروید به دلیل تنوع بسیار باالی‬ ‫نرم‌اف��زاری اکنون در میان مهم‌ترین گزینه‌های موجود‬ ‫قرار دارد‪ .‬اگر به تازگی یک گوشی تلفن همراه مجهز به‬ ‫سیستم عامل اندروید خریداری کرده‌اید‪ ،‬خواهید دید که‬ ‫استفاده از نرم‌افزارهای اندروید چندان هم ساده نیست و‬ ‫احتیاج به اطالعات اوليه دارد‪.‬‬

‫دورترين كهكشان كوتوله‬

‫در ‪ 18‬ژانويه ‪ 2008‬ستاره‌شناس��ان با اس��تفاده از تلس��كوپ‬ ‫‪ Keekll‬در هاوايي امريكا پس از مطالعه و بررسي فراوان‪ ،‬كهكشان‬ ‫كوتوله‌اي را كشف كردند كه به دور كهكشان بيضوي با فاصله ‪10‬‬ ‫ميليارد سال نوري مي‌چرخد‪ .‬اين كشف با روشي كه شامل بزرگ‬ ‫كردن نيروي جاذبه اس��ت‪ ،‬انجام شد‪ .‬به طوري كه جرم كهكشان‬ ‫نزديك‌تر را منحرف مي‌كنند و نور كهكش��ان پش��ت آن كه دورتر‬ ‫است را بزرگ‌تر مي‌كنند‪.‬‬

‫رام (‪ )ROM‬چیست؟‬ ‫زمانی که از رام صحبت می‌شود‪ ،‬منظور نسخه‌های‬ ‫تغییر یافته اندروید است‪ .‬به عنوان مثال کاربران ایرانی‬ ‫برای پشتیبانی از زبان فارسی یکی از نسخه‌های اندروید‬

‫شگفتی‌ها‬

‫«کريس��تين آدام» اهل آلمان‬ ‫در س��ن ‪ 4‬س��الگي توانس��ت‬ ‫دوچرخه‌سواري را ياد بگيرد‪ ،‬پس‬ ‫از آن در س��ال ‪ 1970‬ويولن نوازي را نيز فراگرفت سپس تصميم‬ ‫گرفت اين دو حرفه را با روش��ي خاص به هم پيوند بزند‪ .‬او از دهه‬ ‫هفتاد تا به حال رکورد دوچرخه‌س��واري برعک��س با ويولن را در‬ ‫اختيار دارد‪ .‬او در مدت ‪ 5‬ساعت و ‪ 9‬دقيقه توانست ‪ 60‬کيلومتر را‬ ‫در حالي که ويولن مي‌نواخت‪ ،‬برعکس دوچرخه‌سواری کند‪.‬‬

‫دانش فضایی‬

‫‌يافته‌هاي تازه‬ ‫از ميدان‌هاي مغناطيسي‬ ‫اخترفيزيكي‬

‫دانش��مندان از ق��رن هجده��م‬ ‫مي‌دانس��تند خورش��يد به‌طور منظم و‬ ‫در يك دوره ‪ 11‬س��اله ش��اهد افزايش‬ ‫و كاه��ش فعالي��ت مي‌ش��ود‪ ،‬اما هرگز‬ ‫نتوانس��ته بودن��د چگونگي ايج��اد اين‬ ‫چرخه را توضيح دهند‪.‬‬ ‫در عصر اطالعات ش��ناخت فعاليت‬ ‫مغناطيس��ي خورش��يد اهميت زيادي‬ ‫يافت؛ چ��را كه تغييرات آن موجب بروز‬ ‫پدي��ده «آب و ه��واي فضايي» از جمله‬ ‫شعله‌ها و فوران تاجي خورشيد مي‌شد‪.‬‬ ‫فرايندي ك��ه مي‌تواند ب��ه ماهواره‌ها و‬ ‫فضانوردان ايس��تگاه بين‌المللي فضايي‬ ‫آسيب وارد كرده و شبكه‌هاي برق روي‬ ‫زمين را قطع كند‪ .‬دانشمندان دانشگاه‬ ‫لي��دز و ش��يكاگو به تازگي از س��ا ‌زو‌كار‬ ‫مهم در توليد ميدان‌هاي مغناطيس��ي‬ ‫اخترفيزيكي پرده برداشتند‪.‬‬ ‫اين س��ازوكار كه به آن دينامو گفته‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اثر شكست جنبش و حركت‬ ‫توده گاز يونيزه ش��ده موسوم به پالسما‬ ‫كه خورش��يد را شكل داده است در نظر‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬پروفس��ور اس��تيو توبياس‪ ،‬از‬ ‫دانشكده رياضي دانشگاه ليدز و از مجريان‬ ‫اي��ن طرح گفت‪ :‬اين س��ازوكار مي‌تواند‬ ‫براي توصيف ديگ��ر اجرام اخترفيزيكي‬ ‫چرخان با ميدانهاي مغناطيس��ي بزرگ‬ ‫مقياس مانند كهكشان‌ها استفاده شود‪.‬‬ ‫پروفس��ور فاس��تو كاتانو از دانشگاه‬ ‫ش��يكاگو نيز گف��ت‪ :‬دس��تيابي به اين‬ ‫حقيق��ت ‪ 50‬س��ال طول كش��يد و ابر‬ ‫رايانه‌ه��اي بزرگ چگونگ��ي پيچيدگي‬ ‫فرايند دينامو را نشان دادند‪.‬‬ ‫وج��ود اين لكه‌ه��ا روي خورش��يد‬ ‫از قرنها پيش شناس��ايي ش��ده بود اما‬ ‫تحليل‌هاي بيشتر پس از ابداع تلسكوپ‬ ‫در قرن ‪ 16‬توسط گاليله انجام شد‪.‬‬

‫زمین‌شناسی‬

‫‌دوچرخه‌سواري‬ ‫با ويولن‬

‫را تغیی��ر داده‌اند که این نس��خه هم با عنوان رام مطرح‬ ‫می‌شود‪ .‬برخی برنامه‌نویسان زمانی که نسخه جدیدی‬ ‫از اندروید منتشر می‌شود آن را برای گوشی‌های مختلف‬ ‫تغییر می‌دهند‪ .‬البته بايد بدانيد رام‌های تغییر یافته مورد‬ ‫تایید گوگل و سازندگان گوشی نیستند و به همین دلیل‬ ‫گوگل در صورت شناس��ایی یک رام غی��ر از رام اصلی‪،‬‬ ‫امکان دسترس��ی به نرم‌افزارهای مارک��ت را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ضمن این که گوش��ی از ش��رایط ضمانت و گارانتی نیز‬ ‫خارج می‌شود‪.‬‬

‫روت (‪ )ROOT‬چیست؟‬ ‫در گوش��ی‌های تلفن همراه چندین س��طح حافظه‬ ‫وجود دارد‪ . .‬یک س��طح از حافظه محل نصب سیستم‬ ‫عامل‪ ،‬کرنل‌ها‪ ،‬س��رویس‌ها و برخی موارد مهم است‪ .‬به‬ ‫این سطح از حافظه روت یا ریشه (‪ )Root‬گفته می‌شود‪.‬‬ ‫دسترسی به این سطح برای کاربران و نرم‌افزارها ممنوع‬ ‫است زیرا خطا در این قسمت می‌تواند باعث از کار افتادن‬ ‫گوش��ی ش��ود‪ .‬ویروس‌ها و جاس��وس‌ها نیز در صورت‬ ‫دسترسی به این قسمت می‌توانند اطالعات مهم سیستم‬

‫‌وقتی زمين‬ ‫كوه يخ بود‬

‫محقق��ان با مطالع��ه صخره‌ها‬ ‫و س��نگ‌ها توانس��ته‌اند دوره‌های‬ ‫زمین‌شناسی ‌و آب و هوایی زمین‬ ‫را پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬دوره پالوزوییک به این علت از دوره‌های مهم‬ ‫زمین‌شناسی محسوب می‌ش��ود که در این دوره زمین به صورت‬ ‫کوه یخ متراکم بوده و با افزایش میزان دی‌اکس��یدکربن هوا سبب‬ ‫گرم شدن زمین و پایان عصر طوالنی مدت یخبندان شد‪.‬‬

‫احوال کهکشان در خرداد‬

‫دنياي س��تارگان همواره با تحوالت عجيبي روبه‌رو‬ ‫اس��ت كه اين تغييرات براي عالقه‌مندان به كهكش��ان‬ ‫هميشه جذابيت‌هاي خاص خودش را داشته است‪ .‬در‬ ‫اين مطلب نگاهي خواهيم داشت به اتفاقاتي كه در خرداد‬ ‫امسال آسمان را تحت تاثير قرار خواهد داد‪ .‬اميراهلل ماني‪،‬‬ ‫کارشناس نجوم در اين باره عنوان کرد‪ :‬نخستين رويداد‬ ‫خرداد مربوط به مقارنه سياره عطارد و زهره بود که سوم‬ ‫خرداد س��اعت ‪ 21:06‬در افق غربي آسمان رويت شد و‬ ‫ناظران زميني آن‌ها را به صورت دو شي نوراني با چشم‬ ‫غيرمسلح رصد کردند‪.‬‬

‫سياره گريزپا و خواهر زمين در کنار هم‬ ‫سياره گريزپاي عطارد که به نام تير نيز شناخته شده‬ ‫است با خواهر زمين در منظومه شمسي که زهره نام دارد‬ ‫روز شش��م خرداد در قسمت غربي آسمان با هم مقارنه‬ ‫خواهند داش��ت زماني که دو جرم کيهاني با فاصله‌اي‬ ‫مشخص و تقريباً نزديک در آسمان طوري قرار مي‌گيرند‬ ‫که ناظران زميني مي‌توانند آنها را رصد کنند مي‌گويند‬ ‫بين اين دو جرم مقارنه رخ داده است‪ .‬ساعت دقيق اين‬

‫پنجره دانش‬

‫مقارنه ‪ 20:35‬شامگاه همان شب است‪.‬‬

‫خواهر زمين و غول منظومه شمسي‬ ‫در مقارنه بعدي که س��اعت ‪ 21:08‬ش��امگاه ششم‬ ‫خرداد صورت مي‌گيرد س��ياره مشتري به ديدار سياره‬ ‫زهره خواهد رفت‪ .‬سياره زهره گرم‌ترين سياره منظومه‬ ‫شمس��ي اس��ت و با وجود اينکه نس��بت به عط��ارد از‬ ‫خورش��يد دورتر است به دليل وجود‌جوي غليظ دماي‬ ‫سطح اين کره بسيار باال است‪ .‬اين مقارنه بسيار زيبا در‬ ‫افق غربي آسمان با چشم غيرمسلح براي ما قابل رويت‬ ‫است‪ .‬سياره عطارد که سريع‌ترين سياره در حال حرکت‬ ‫در منظومه شمسي است ‪ 30‬خرداد دوباره با سياره زهره‬ ‫در کنار هم قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫انقالب تابستاني مهمترين پديده خرداد‬ ‫پديده بسيار مهم خرداد که انقالب تابستاني خواهد‬ ‫بود روز ‪ 31‬خرداد رخ مي‌دهد که در اين زمان خورشيد‬ ‫در بيشترين ارتفاع خود در دايره البروج قرار مي‌گيرد و‬ ‫ما از فرداي آن وارد فصل تابستان مي‌شويم‪.‬‬ ‫نام اين حشره <هايمانوبيس کورونيتس> و‬ ‫يکي از زيباترين حشرات در جهان است‬

‫را منتش��ر کنند‪ .‬اما گاهی اوقات ب��رای نصب یا اجرای‬ ‫برخی نرم‌افزارها الزم است که به این قسمت دسترسی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬پس باید این دسترسی آزاد شود که به این‬ ‫کار روت کردن گفته می‌شود‪ .‬گوشی‌هایی که دسترسی‬ ‫روت در آنها آزاد ش��ده اس��ت‪ ،‬از شرایط ضمانت خارج‬ ‫می‌شوند‪ .‬البته پیشنهاد ما این است که در صورت امکان‬ ‫از روت کردن تلفن همراه‌تان پرهیز کنید‪.‬‬ ‫نصب برنامه‌ها روی کارت حافظه‬ ‫نرم‌افزارهای اندروید روی حافظه داخلی گوشی نصب‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬این فضا برای گوش��ی‌های مختلف می‌تواند‬ ‫متفاوت باشد‪ .‬یکی از راه‌حل‌های جایگزین‪ ،‬نصب برنامه‬ ‫در کارت حافظه اس��ت که برای این کار باید تنظیمات‬ ‫گوش��ی تغییر پیدا کن��د‪ .‬یکی از راه‌حل‌ها اس��تفاده از‬ ‫نرم‌افزارهای خاص اس��ت‪ .‬راه دیگر تغییر رام گوشی به‬ ‫نسخه‌هایی است که از کارت حافظه پشتیبانی می‌کنند‬ ‫یک راه دیگر نیز انجام تغییرات در فایل تنظیمات گوشی‬ ‫است‪ .‬این ‪ 3‬راه‌حل هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند‬ ‫و البته برای هر ‪ 3‬مورد باید گوشی روت شود‪.‬‬

‫شايد ش��نيده باشيد روشن نگه داشتن نمايش��گر و قرار دادن‬ ‫رايان��ه در حال��ت آماده به کار‪ ،‬به جاي خام��وش کردن کامل آن‪،‬‬ ‫انرژي کمتري را مصرف مي‌کند اما اگر بيشتر از ‪ ۲۰‬دقيقه از رايانه‬ ‫خود اس��تفاده نمي‌کنيد‪ ،‬الاقل صفحه نمايشگر را خاموش کنيد و‬ ‫به خاطر داشته باشيد که حتي محافظ‌هاي صفحه نمايش نيز برق‬ ‫مصرف مي‌کنند‪.‬‬

‫دور ريختن کارتريج چاپگرها‬

‫شارژ مجدد کارتريج چاپگرها مي‌تواند به لحاظ مالي مقرون به‬ ‫صرفه باش��د‪ .‬آمارها نشان مي‌دهد که فقط ‪ ۵‬درصد از ‪ ۶۰‬ميليون‬ ‫کارتريج جوهري چاپگرهايي که ساالنه در کانادا به فروش مي‌رسد‪،‬‬ ‫بازيافت مي‌ش��ود‪ .‬به عالوه براي ساخت هر کارتريج تقريباً از ‪۷۸‬‬ ‫گرم نفت غيرقابل بازيافت استفاده مي‌شود‪ .‬بنابراين با شارژ مجدد‬ ‫اين کارتريج‌ها به جاي دور ريختن آن‌ها مي‌توانيد از آلودگي بيشتر‬ ‫محيط زيست بکاهيد‪.‬‬

‫استفاده از محصوالت چوبي بامبو‬

‫اگرچه بامبو با توجه به خاصيت آنتي باکتريال و رش��د س��ريع‪،‬‬ ‫يک جايگزين سازگار با طبيعت براي چوب و محصوالت چوبي به‬ ‫حساب مي‌آيد اما حقيقت امر به همين جذابيت نيست چرا که در‬ ‫مراحل رشد اين گياه از آفت‌کش‌ها و مواد شيميايي مضر استفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به عالوه افزايش تقاضاها نس��بت به استفاده از اين گياه‬ ‫س��بب خواهد شد که کشاورزان کشت محصوالت کشاورزي بومي‬ ‫خود را که براي محيط زيست مفيدتر هستند‪ ،‬به دست فراموشي‬ ‫بسپارند‪.‬‬


‫خلبان و چوپان‬ ‫امير گودرزي ‪ -‬خلبان جوان خيلي خوش‌شانس بود كه پس از سقوط نمرد و خوش شانس‌تر‬ ‫اين كه مرد چوپان به دادش رس��يد‪.‬او روزها بيرون از كلبه چوپان زير آفتاب مي‌نشس��ت‬ ‫تا پاي شكس��ته‌اش خوب شود تا بتواند به هر وسيله‌اي شده خود را به زادگاهش برساند‪.‬‬ ‫او ي��ك روز م��رد چوپان را زير نظر گرفته بود و مي‌ديد بز‌ها را با س��وت صدا مي‌كند‪،‬هر‬ ‫وقت اراده مي‌كند بز‌ها به سمتش مي‌آيند‪ ،‬گله را در يك چشم بر هم زدن از اين ور به آن‬ ‫ور مي‌ب��رد و صد‌ها بز را مانند يك گربه خانگي كنترل مي‌كند‪.‬اين ش��د كه راز اين كار را‬ ‫از او پرسيد‪.‬مرد چوپان گفت‪ :‬هزاران فن بود در بز چراني ‪ /‬هواپيما كه نيست‌تر‌تر براني!‬

‫صبوري‪ ،‬صفتي است كه ستوده مي‌شود‪« :‬خدا با صابران است‪».‬‬ ‫ب��ه گنج مي‌ماند‪« :‬گنج صبر‪ ،‬اختيار لقمان اس��ت ‪ /‬هر كه را صبر‬ ‫نيست‪ ،‬حكمت نيست» [سعدي]‪ .‬اما چرا اكثر جوانان چندان بهره‌اي‬ ‫از اين گنج ندارند؟ چرا فكر مي‌كنند مي‌توانند تند‪ ،‬سريع و آسان به‬ ‫خواس��ته‌هاي شان برسند و نه با صبوري به دنبال تحقق اهدافشان‬ ‫مي‌روند و نه با صبوري عواقب عجله شان را تحمل مي‌كنند تا اوضاع‬ ‫را سرو سامان دهند؟‬ ‫دكتر باقري‌‪ ،‬روانشناس‪ ،‬در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد‪« :‬همه‬ ‫جوانان كم صبر نيستند‪ .‬بسياري از جوانان بسيار صبورانه براي تحقق‬ ‫اهداف خود تالش مي‌كنند‪ .‬ا ّما طبيعي اس��ت كه در مقايسه با افراد‬ ‫ميانسال يا سالمند‪ ،‬جوانان از صبر كمتري برخوردارند‪ .‬دليل آن هم‬ ‫اين است كه صبر‪ ،‬محصول مجموعه پيچيده‌اي از كاركردهاي رواني‬ ‫مثل انگيزش‪ ،‬هيجان و قدرت تنظيم هيجانات‪ ،‬ادراك‪ ،‬تفكر‪ ،‬كنترل‬ ‫ارادي و همانند اين‌هاست‪ .‬اين كاركردها در طول دوران رشد شكل‬ ‫مي‌گيرند و با افزايش تجربه و افزايش س��ن كامل‌تر مي‌شوند‪ .‬براي‬ ‫مثال در خانواده‌اي كه فرزندان يادگرفته‌اند كه سريع خواسته‌هايشان‬ ‫پاس��خ داده ش��ود و ناكامي را بندرت تجربه كرده‌اند‪ ،‬طبيعي است‬ ‫كه آس��تانه تحمل ناكامي بسيار پايين مي‌آيد‪ ،‬زود حوصله‌شان سر‬ ‫مي‌رود‪ ،‬حال هر كاري را ندارند و زود خس��ته مي‌شوند‪ .‬پس يكي از‬ ‫عوامل تاثيرگذار بر آستانه پايين تحمل ناكامي‪ ،‬والديني هستند كه‬ ‫فكر مي‌كنند اگر همه چيز براي فرزندان مهيا باشد‪ ،‬فرزندان موفق‪،‬‬ ‫كوشا و عالقه‌مندي تربيت خواهند كرد‪».‬‬ ‫عامل مهم ديگر‪ ،‬از نظر اين روانشناس‪ ،‬رسانه‌ها هستند‪« :‬ترويج‬ ‫فرهن��گ مصرف و ارزش‌هاي ما ّدي و نگاه ابزاري به انس��ان موجب‬ ‫مي‌ش��ود كه الگوي ارزش‌هاي واال و كش��ف رس��الت ب��راي بودن و‬ ‫حيات فردي‪ ،‬جاي خود را به س��رعت‪ ،‬لذت‪ ،‬استفاده از فرصت‌ها و‬ ‫همانند اين‌ها بدهد‪ ».‬به عقيده او‪ ،‬مهم‌ترين پيامد اين شتاب زدگي‪،‬‬ ‫سطحي‌گرايي است‪ .‬س��طحي‌گرايي يعني نداشتن عالقه و حوصله‬ ‫براي هم توليد و هم مصرف كاالهاي فرهنگي و علمي فاخر‪ .‬به جاي‬ ‫آن‪ ،‬فرهنگ بازاري و اخ�لاق بزن برويي ترويج مي‌يابد و به نمودها‬ ‫و جلوه‌ها توجه مي‌ش��ود‪ ،‬نه به بودها‪ .‬نتيجه اين امر‪ ،‬پوچي‪ ،‬كاهش‬ ‫توان خودگردان��ي و خودتعيين گري و گرايش فزاينده به پيروي از‬ ‫امواج اجتماعي مانند مدها‪ ،‬فرقه‌ها و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫پس‪ ،‬جوان��ان چه كارهايي بايد انجام دهند تا براي رس��يدن به‬ ‫اهدافش��ان صبوري پيشه كنند؟ پاسخ دكتر باقري به اين سوال اين‬ ‫اس��ت‪« :‬بايد ابتدا خود را از ش��تاب جمعي نجات داد و هر كس در‬ ‫آرامش‪ ،‬مسير كام ً‬ ‫ال شخصي خود را كشف كند‪ .‬طبيعي است كه اين‬ ‫فرايند بدون تغيير رويه كلي جامعه و به ويژه نهاد خانواده و رسانه‌ها‬ ‫براي جوانان ما‪ ،‬دشوارتر خواهد بود‪».‬‬

‫مزرع�ه‌ای ب�رای کش�ت گیاهان‬ ‫دارویی اجاره کردید و کم کم کارخانه‬ ‫عرقیــات راه انــداختید‪ .‬کس�ی از‬ ‫خانواده‌تان مزرعه داشت یا کشاورزی‬ ‫می‌کرد که سراغ این کار رفتید؟‬ ‫ن��ه‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‪ .‬هيچ ك��دام در اين كار نبودند‬ ‫و اين فقط خواس��ته خودم بود‪ .‬من دختری‬ ‫پران��رژي‌ هس��تم و دوس��ت دارم كه مفيد‬ ‫باش��م‪ .‬به همين دليل دوست داشتم كاري‬ ‫انجام دهم و فكر كردم كه چرا از رش��ته‌اي‬ ‫كه در آن تحصيل كردم استفاده نكنم‪.‬‬ ‫خانواده‌تان موافق اين كار بودند؟‬ ‫ال‪ .‬صددرصد مخال��ف بودند‪ .‬اص ً‬ ‫ن��ه اص ً‬ ‫ال‬ ‫دلش��ان نمي‌خواس��ت كه دخترش��ان برود‬ ‫س��ر مزرعه كار كند‪ .‬خوشبختانه بعدها كه‬ ‫ديدند مصر هس��تم موافقت كردند‪ .‬در اين‬ ‫ميان مادرم بيشتر حامي‌ام بود و تاكنون مرا‬ ‫تنها نگذاشته است‪.‬‬ ‫كار را از كي و چگونه شروع كردي؟‬ ‫از س��ال ‪ 86‬ش��روع كردم‪ .‬يك زمين ‪2‬‬ ‫هكت��اري را اج��اره كردم و بع��د تخم كدو‬ ‫پوست كاغذي كاش��تم ولي عرقگيري را از‬ ‫سال ‪ 88‬آغاز كردم‪.‬‬ ‫سرمايه‌ اوليه‌ات چه قدر بود؟‬ ‫‪ 600‬هزار تومان!‬ ‫م��ن حامي مالي نداش��تم‪ .‬تلفن‌همراه و‬ ‫دس��تبند طالي��م را فروخت��م و هزينه مواد‬ ‫اولي��ه و لوازم م��ورد نيازم را تهي��ه كرده و‬ ‫كار را ش��روع كردم‪ .‬اگر هم از كس��ي پولي‬ ‫گرفت��ه‌ام‪ ،‬قرضي بوده كه پس داده‌ام‪ ،‬يا وام‬ ‫گرفته‌ام‪.‬‬ ‫بعد چه كردي؟‬ ‫تصمي��م گرفتم چند محص��ول ديگر را‬ ‫آزمايش كن��م‪ .‬ببينم ج��واب مي‌دهد يا نه‬ ‫كه خوش��بختانه اين‌گونه ش��د‪ .‬بعد به فكر‬ ‫ف��رآوري آن‌ها افتادم و ب��ا خريد يك ديگ‬

‫‪:‬‬

‫روزهای نارنجی‬

‫«هدي بي‌غم» ‪ 26‬ساله‪ ،‬اهل فرخ‌شهر استان چهار محال‬ ‫و بختياري اس�ت كه در جش�نواره حضرت علي‌اكبر(ع)‪،‬‬ ‫بخش جوان كارآفرين‪ ،‬جزو ‪ 12‬نفر برتر كل كشور‪ ،‬انتخاب‬ ‫شده اس�ت‪ .‬او كه ليسانس باغباني و كش�اورزي دارد‪ ،‬نه‬ ‫س�رمايه‌دار بوده‪ ،‬نه حامي داشته‪ ،‬نه حتي رش�ته دانشگاهي‌اش را از روي‬ ‫عالقه انتخاب كرده ‪ -‬رشته باغباني و كشاورزي‪ ،‬پيشنهاد سازمان سنجش‬ ‫بوده‪ -‬و نه مثل فاميلي‌اش «بي‌غم» است‪ ،‬فقط با تالش و جديت و به خواسته‬ ‫خودش و اصرارش بر ادامه كار‪ ،‬حاال به ايستگاه موفقيت رسيده و البته را ‌ه‬ ‫درازي در پيش رو دارد‪ .‬گفت‌وگوي‌مان را بخوانيد‪.‬‬ ‫كوچك ش��روع كردم ب��ه عرقگيري گياهان‬ ‫دارويي‪.‬‬ ‫فروش عرقيات خوب بود؟‬ ‫بله چون با كيفيت بود‪ ،‬خيلي اس��تقبال‬ ‫شد‪ .‬س��ود خوبي هم به دس��ت آوردم‪ .‬بعد‬ ‫تصميم گرفتم كار را توسعه دهم‪ ،‬از اين‌رو‪،‬‬ ‫ضمن كش��ت نمونه گياهان كه آيا در خاك‬ ‫چهارمحال و بختياري جواب مي‌دهد يا نه‪،‬‬ ‫مزرعه را به ‪ 5‬هكتار رس��اندم و كار گرفت‪.‬‬

‫به مانند فرار خرگوش از چنگال گرگ‬

‫گاهي به خودت بگو که چه آدم ماهی هستی‬

‫ش��ما می‌توانید از ناامیدی ش��ادی‬ ‫بس��ازید‪ .‬باور کنی��د‪ .‬امتحانش مجانی‬ ‫است!‬ ‫بی‌تردید نیروهای بیرونی در شادی‬ ‫و ان��دوه انس��ان تاثیر دارن��د‪ ،‬ولی نکته‬ ‫مهم این اس��ت که شما شخصاً چگونه‬ ‫به آنها پاس��خ بدهی��د‪ .‬من از یک چیز‬ ‫‪ 100‬درص��د مطمئن��م و آن ای��ن که‬ ‫بدبختی‪ ،‬عاشق آن است که با او همراهی و همدردی کنید‪ ،‬یعنی‬ ‫آدم بدبخت دلش می‌خواهد ش��ما هم بدبخت باش��ید! آنها از خدا‬ ‫می‌خواهند کس��ی همراهی‌ش��ان کند‪ .‬بس��یار خب‪ ،‬برای این که‬ ‫بتوانید چنین همراهی باشید‪ ،‬باید چند انتخاب کنید‪ .‬یک انتخا‌ب‬ ‫‌هم این است که خودتان را انتخاب کنید‪ .‬منظورم چیست؟ یعنی‬ ‫این که خودتان را به هر چیزی و هر کس��ی ترجیح بدهید؟ یعنی‬ ‫که گرفتار خودبینی و خودخواهی شوید؟ قطعاً نه‪ ،‬ولی الزم است‬ ‫که دس��ت از نفرت و تحقیر خود بردارید‪ .‬دستتان را بیندازید دور‬ ‫گردن‌ت��ان و بگویید‪« :‬هیچ می‌دانی که چقدر آدم ماهی هس��تی؟‬ ‫ش��اید موهایت ریخته باشد و کچل شده باشی‪ ،‬ولی باز هم خوبی‪،‬‬ ‫باز هم دار و ندار من تویی‪».‬‬ ‫بای��د با ضعف‌هایتان آش��تی کنید‪ .‬خودتان آنها را س��اخته‌اید‪.‬‬ ‫چندان بزرگ هم نیستند‪ ،‬فقط جزء کوچکی از خود شما هستند‪.‬‬ ‫باید خودتان را تحویل بگیرید‪ .‬مطمئنم کس��انی که زندگی‌شان را‬ ‫می‌بازند و کس��انی که زندگی نمی‌کنند‪ ،‬اساساً کسانی هستند که‬ ‫عزت نفس ندارند و به خودشان احترام نمی‌گذارند‪.‬‬ ‫می‌خواهمرویاینحرفتکیهکنمکه‪:‬شمامعجزهخلقتهستید‪.‬‬ ‫حتی اگر کسی به شما نگوید که چه موجود یگانه و منحصر به‬ ‫فردی هستید‪ ،‬اثر انگشتتان این را به شما خواهد گفت!‬ ‫عزت و ش��وکت خود را حفظ کنید‪ .‬هیچ کس در دنیا جز خود‬ ‫شما نمی‌تواند شما را تحقیر کند‪ .‬ممکن است دیگران شما را هرجور‬ ‫که دل‌شان می‌خواهد ببینند‪ ،‬اما این شما هستید که می‌دانید که‬ ‫هستید و بگویید‪« :‬اگر همه دنیای اطراف من هم ویران شود‪ ،‬من‬ ‫باقی مانده‌ام‪ ».‬باور کنید که بسیار باارزش هستید‪.‬‬ ‫هر یک از ما برای خودمان یک تاریخ هستیم‪ .‬دنیای ذهنی همه‬ ‫ما با هم فرق می‌کند و هر یک از ما سرگذش��ت خاص خودمان را‬ ‫داریم‪ ،‬اما یک چیز در همه ما مشترک است‪ .‬ما همه انسان هستیم‬ ‫و انس��ان یعنی بی‌نهایت‪ ،‬یعنی ادامه پی��دا کردن‪ .‬پس همانی که‬ ‫هستید باشید و سرافرازانه هم باشید‪.‬‬

‫‪5376‬‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫علي‌رضايي حسين‌آباد‬

‫مي‌خواه��م بازي كبدي را ب��راي مخاطبان گرامي‬ ‫توصي��ف كنم اما قبل از مكتوب ك��ردن الزم مي‌دانم‬ ‫خ��ودم را به عنوان خبرنويس تازه معرفي كنم‪ .‬همين‬ ‫امروز و ديروز بود كه از طرف س��ردبير احضار و براي‬ ‫ارائه وصف بازي كبدي مأمور شدم‪.‬‬ ‫بر آن شدم نزد دوستم برای پيشنهاد بازي كبدي‬ ‫بروم چرا كه او ورزش��كار معروف ووش��و است! به راه‬ ‫افتادم و بعد از مختصري پياده‌روي رس��يدم‪ ،‬زنگ در‬ ‫را زدم و وارد منزل و مهمان او شدم‪.‬‬ ‫گوي��ا مثل اينك��ه ذهن م��را می خوان��د فهمید‬ ‫موضوعي هس��ت كه من بش��دت درص��دد كتمان آن‬ ‫هستم‪ .‬س��ؤال كرد موضوع چيس��ت؟ سكوت‪ ،‬بيشتر‬ ‫از اي��ن جايز نبود‪ ،‬بالفاصله جوابش را با س��ؤال دادم‪:‬‬ ‫«بازي كبدي را بلدي؟» جواب داد‪« :‬پسر‪ ،‬ما خودمان‬ ‫دس��ت و پا شكسته اين ورزش هس��تيم‪ ».‬خوشحالي‬ ‫زايدالوصفي به س��راغم آمد با هيجاني كه نصيبم شده‬ ‫بود حرف��ش را قطع كردم و گفتم‪« :‬همين االن بازي‬ ‫كنيم؟» دوس��تم گفت آرامش داش��ته باش ‪ 2‬ساعت‬ ‫مانده به تمرين ووشو‪ .‬بعد از اتمام تمرين‪ ،‬كبدي بازي‬ ‫مي‌كنيم‪.‬‬ ‫ش��روع به چاخان ك��ردم و گفتم روي بنده به عنوان‬ ‫امتيازآورترين بازيكن حساب كنيد‪ .‬از خودم در حد الليگا‬ ‫و حتي بيش��تر تعريف كردم آنقدر كه احساس كردم به‬ ‫خاطر بلوف‌هاي من موهايش دارد سفيد مي‌شود‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫ببخش��يد سردرد دارم‪ .‬ساكت ش��دم‪ .‬زمان بازي كبدي‬ ‫فرا‌رسيد‪ .‬قرار شد دو تايم ‪ 20‬دقيقه‌اي بازي كنيم‪ .‬به دو‬ ‫گروه هفت نفره تقسيم شديم و زمين بازي را نيز قانوني‬ ‫خط‌كشي كرديم البته خط‌كشي داشت‪ ،‬ما از سر اشتياق‬ ‫خط‌ها را پررنگ‌تر كرديم‪.‬‬ ‫ب��ا هم به رقابت پرداختيم‪ .‬اوج هيجان بازي زماني‬ ‫بود كه مهاجم ما با ص��داي «كبدي» وارد زمين آنها‬ ‫مي‌ش��د و هفت نفر حريف وادار به احاطه او مي‌شدند‪.‬‬ ‫بعضي از مهاجمان ما از دست حريفان رها مي‌شدند و‬ ‫امتياز كسب مي‌كردند و بعضي‌ها نيز گرفتار مي‌شدند‬ ‫و امتيازهاي تيم را به حريف واگذار مي‌كردند‪.‬‬ ‫فكر نمي‌كردم ش��نيدن كبدي‪ ،‬آنقدر جالب باشد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه تيم ما خيلي از تيم حريف سرتر و باالتر‬ ‫بود و اكثر نفرات ما يكي پس از ديگري كس��ب امتياز‬ ‫مي‌كرد‪ .‬نوبت دوستم رسيد و مهاجم شد و حمله كرد‬ ‫و چنان از دس��ت حريفان تيم مقابل گريخت كه بهت‬ ‫و حيرت حاضرين را به عينه مشاهده كردم‪.‬‬ ‫ش��ايد ب��اور نكني��د او همانن��د خرگوش��ي كه از‬ ‫چنگ گرگ فرار كند از دس��ت حريفان فرار كرد‪( .‬به‬ ‫دوس��تان و خودم جسارت نشود؛ ضرب‌المثل‌ها جهت‬ ‫رس��ايي متن و توصيف هيجان اس��تفاده مي‌شود‪ ).‬و‬ ‫خوشبختانه امتياز گرفت‪.‬‬ ‫بعد از دوس��تم نوبت من بود‪ .‬تصميم گرفتم حمله‬

‫ديگر ديگ كوچ��ك جوابگ��وي كارم نبود‪.‬‬ ‫تصميم گرفتم ديگ بزرگتر بخرم و در كنار‬ ‫آن ه��م دنبال گرفتن مجوزهاي بهداش��تي‬ ‫بودم كه با گرفتن مجوزها‪ ،‬كارگاه س��وله‌اي‬ ‫اج��اره ك��ردم و كارم را تبدي��ل ب��ه كارگاه‬ ‫نيمه‌صنعتي كردم‪.‬‬ ‫االن تع�داد گياهاني ك�ه عرقگيري‬ ‫مي‌كنند چند نوع است؟‬ ‫‪ 54‬ن��وع كه ‪ 10‬ت��اي آن‌ه��ا را در داخل‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫گزارش از بازي كبدي‬

‫لئوبوسکالیا‬ ‫ترجمه‪ :‬مونا قائمی‬

‫مزرعه مي‌كاريم‪ ،‬مقداري را از بازار مي‌خريم و‬ ‫‪ 15 ،10‬نفر هم در فصل گياهان‪ ،‬گياهچيني از‬ ‫طبيعت مي‌كنند و ما از آن‌ها نقدي مي‌خريم‪.‬‬ ‫پس آن همه زحمت و اصرار نتيجه داد‬ ‫بل��ه‪ .‬كاره��ا روي غلت��ك افت��اده و االن‬ ‫مي‌توانم شب راحت سرم را روي بالش بگذارم‬ ‫و بخوابم‪.‬‬ ‫در اين مسير خيلي سختي كشيدي؟‬ ‫ت��ا دلت بخواهد‪ .‬از تمس��خر دوس��تان‪،‬‬ ‫فاميل و مردم ش��هر تا س��نگ‌اندازي برخي‬ ‫مس��ئوالن كه نه‌تنه��ا حماي��ت نمي‌كردند‬ ‫بلك��ه كار را به تأخي��ر مي‌انداختند‪ .‬ولي با‬ ‫حمايت مادرم توانس��تم مش��كالت را پشت‬ ‫سر بگذارم! گاهي مي‌شد شب‌ها تا ديروقت‬ ‫كار مي‌كردم و حتي خان��ه نمي‌آمدم‪ .‬براي‬ ‫رس��يدن به اين نقطه دشواري‌هاي بسياري‬ ‫را تحمل كردم‪.‬‬ ‫شد تو را به جايي برسانند كه اشكت‬ ‫درآيد؟‬ ‫تا دلت بخواهد اش��كم را درآوردند‪ .‬خيلي‬ ‫اذيت شدم‪.‬‬ ‫«هدي بي‌غم» اكن�ون يك الگو براي‬ ‫جوانان شده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬آن‌هاي��ي هم ك��ه مخال��ف بودند از‬ ‫خانواده تا مسئولين‪ ،‬موافق هستند‪ .‬حاال همه‬ ‫مرا مي‌شناس��ند و به عنوان يك الگو معرفي‬ ‫مي‌شوم‪.‬‬ ‫حاال آرزوي «هدي بي‌غم» چيست؟‬ ‫اينكه به سوددهي برسم‪.‬‬ ‫بعضي از جوان‌هاي امروز منتظرند كه‬ ‫كار برايش�ان ايجاد شود‪ ،‬به قولي كار و‬ ‫موفقيت‪ ،‬از آسمان بيفتد جلوي پايشان‬ ‫توصيه‌ات به آن‌ها چيست؟‬ ‫هيچ جا ميز خالي نيست كه فارغ‌التحصيل‬ ‫شدي آن را به تو پيشكش كنند‪ .‬من نه پارتي‬ ‫داش��تم نه پول زيادي‪ .‬فقط ب��ا فكر و تالش‬ ‫و تحم��ل س��ختي‌ها توانس��تم كاري را ك��ه‬ ‫مي‌خواه��م انج��ام دهم و ب��راي ديگران هم‬ ‫اشتغالزايي كنم‪.‬‬

‫اشاره‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫كنم‪ ،‬اما مي‌خواهم قبل از ش��رح حمله بگويم بنده به‬ ‫چوبي كه دو طرف آن سوخته باشد و كسي نتواند آن‬ ‫را بردارد تبديل ش��دم‪ .‬چرا كه تي��م خودي به خاطر‬ ‫ادعاهاي��م مراقب كوچكترين حركاتم بودند و حريفان‬ ‫ب��ه خاط��ر امتيازاتي كه از دس��ت داده بودند مترصد‬ ‫تالفي همه شكست‌هايشان در طول زندگي‌شان‪.‬‬ ‫به تيم حريف كه نگاه كردم احس��اس خوف جاي‬ ‫هيجانم را گرفت‪ .‬دنبال بهانه بودند‪.‬‬ ‫آب دهانم را به زحمت قورت دادم و بازي را شروع‬ ‫كردم‪ .‬چنان «كبدي»‌اي فرياد زدم مثل اينكه صداي‬ ‫رعد و برق پيچيد و چنان حركت كردم كه نزديك بود‬ ‫زيراندازها از زمين كنده شوند‪.‬‬ ‫ش��روع‪ ،‬برخ�لاف تص��ور هم��ه از جمل��ه خودم‬ ‫توفان��ي بود‪ ،‬اما همين كه وارد زمين حريف ش��دم و‬ ‫قب��ل از اينكه بدانم به كدام س��مت باي��د بروم و چه‬ ‫كس��ي را بزنم و چط��وري و از كدام جه��ت در بروم‬ ‫و اص ً‬ ‫ال س��مت خودمان كدام س��مت است‪ ،‬چشمتان‬ ‫روز بد نبيند‪ ،‬مثل مهر رؤس��اي عصباني مرا بر زمين‬ ‫كوباندند و زمين بازي را با من حكاكي كردند‪ .‬آس��مان‬ ‫جلوي چشمانم به بلورهاي توخالي تبديل شد‪ .‬با دست‬ ‫به دوستم اشاره كردم كه اگر يك ليوان آب به من بدهيد‬ ‫شاهكار كرده‌ايد‪ .‬ليوان آب را به من خوراندند‪.‬‬ ‫بگذريم‪ ،‬عجب بازي‌اي بود‪.‬‬ ‫همان زوي خودمان‬ ‫بازي كبدي چيزي شبيه عسل است‪ .‬با يادآوري اين‬ ‫نكته كه در مثل مناقش��ه نيست‪ ،‬اگر يكبار آن را انجام‬ ‫دهيد مثل زنبور به آن مي‌چسبيد‪ .‬مي‌گويند تاريخچه‬ ‫اين ورزش به ‪ 4000‬سال قبل بازمي‌گردد ‪.‬ظاهراً كبدي‬ ‫مخفف «كي بودي» فارسي است‪ .‬بعضي وقت‌ها زو هم‬ ‫به كار مي‌برند‪ .‬در كشورهاي مختلف هر كدام اصطالح‬ ‫خاص��ي را به كار مي‌برند‪ .‬هنگام ب��ازي‪ ،‬كبدي يا زو را‬ ‫بايد همانند ش��ب يلدا بلند و طوالني گفت‪ .‬بايد كبدي‬ ‫را تا نفس داريد ادامه بدهيد چرا كه اگر صدا قطع شود‬ ‫به سرنوش��ت زنبور بدون عسل دچار مي‌شويد‪ .‬خالصه‬ ‫مي‌بازيد‪ .‬اين بازي در دو وقت ‪ 20‬دقيقه‌‌اي با ‪ 5‬دقيقه‬ ‫زمان اس��تراحت انجام مي‌شود‪ .‬هيچ وسيله‌اي هم الزم‬ ‫نيس��ت به جز تعدادي بازيكن خ��وش نفس و چابك‪.‬‬ ‫اصلش اين اس��ت كه هر تيم ‪12‬بازيكن داش��ته باشد‪،‬‬ ‫‪ 7‬نفر اصلي و ‪ 5‬نفر ذخيره‪ .‬اما حتي اگر تعداد شما به‬ ‫انگشتان دو دست هم نرسيد و حتي اگر تعدادتان فرد‬ ‫هم بود‪ ،‬باز هم مي‌توانيد بازي كنيد حاال يك تيم يكي‬ ‫بيشتر داشت اشكالي ندارد اين قبيل مشكالت با توافق‬ ‫حل مي‌شود‪ .‬به تجربه‌اش مي‌ارزد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوعي س��بزي از نوع س��ير و‬ ‫پياز‪ -‬مقسوم عليه‬ ‫‪3‬‬ ‫حزبي‪-‬‬ ‫اعالميه‬ ‫‪ -2‬آب ويرانگ��ر‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرح دهنده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬آت��ش مازني‪ -‬افسانه‌س��را‪ -‬از‬ ‫‪6‬‬ ‫پرداختني‌هاي واجب در راه خدا‪-‬‬ ‫مرزبان‬ ‫‪7‬‬ ‫ميوه‬ ‫آدرس‪-‬‬ ‫درآمد‪-‬‬ ‫ضد‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -5‬يار هوي!‪ -‬مقيم‪ -‬گفت‌وگوي‬ ‫‪9‬‬ ‫دوستانه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬مهت��ر ق��وم‪ -‬صفت بهش��ت‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شبكه تلويزيوني‬ ‫بزرگداشت‪-‬‬ ‫و‬ ‫احترام‬ ‫‪ -7‬يازده!‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫استراليا‬ ‫مركز‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -8‬كش��ور دو تك��ه‪ -‬پس��وند‬ ‫‪14‬‬ ‫شباهت‪ -‬گيسو‪ -‬كلمه تنبيه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -9‬نوع��ي س��از ب��ادي‪ -‬رغبت‪،‬‬ ‫تمايل‪ -‬نخستين نت‬ ‫حرف تنفر‬ ‫‪ -10‬دس��تاويز‪ ،‬بهان��ه‪ -‬اليه‪ ،‬طبقه‪-‬‬ ‫‪ -9‬كش��تي مخصوص ب��راي حركت‬ ‫شب زنده داري كردن‬ ‫مي��ان ي��خ و درياي منجم��د‪ -‬بال و‬ ‫صف��ت‬ ‫اس��تــثنا‪-‬‬ ‫‪ -11‬حــ��رف‬ ‫زيرك‪ -‬قسمتي از سوره‌هاي قرآن‬ ‫سيب‌زميني!‪ -‬همراه هرج مي‌آيد‬ ‫‪ -10‬با فالن آيد‪ -‬پوشاك سر‪ -‬نشان‬ ‫‪ -12‬ادات تشبيه‪ -‬فرشته محبت‪ -‬با افتخار‬ ‫خير و بركت‬ ‫‪ -11‬ميزان عمر‪ -‬ب��ه اندازه‪ -‬زمزمه‬ ‫جديد‪،‬‬ ‫عــ��زا‪-‬‬ ‫مــ��رزي‪-‬‬ ‫‪ -13‬رود‬ ‫كننده‬ ‫امروزي‪ -‬پژمرده‬ ‫‪ -12‬ريه‪ -‬واحد نظامي‪ -‬سياه زخم‬ ‫‪ -14‬مفص��ل بي��ن ران و س��اق پا‪ -13 -‬گاو تبتي‪ -‬گياه اليافي‪ -‬سنگ‪-‬‬ ‫اجداد‪ -‬ناراحت نيست‬ ‫مخفف شاد‬ ‫‪ -14‬كج‪ ،‬خميده‪ -‬اختياري‪ -‬س��خن‬ ‫‪ -15‬منحصر به فرد‪ -‬سناريو‬ ‫و حرف‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزم��ون‪ -‬تيم فوتب��ال پرطرفدار ‪ -15‬از بزرگتري��ن جوام��ع حديثي‬ ‫ش��يعه به زبان عرب��ي تأليف عالمه‬ ‫تبريزي در ليگ برتر ايران‬ ‫‪ -2‬بيخ و بن‪ -‬مددكار‪ -‬مركز استان مجلسي‪ -‬قرن‬ ‫مركزي‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5375‬‬ ‫‪ -3‬دانه خوش��بو‪ -‬خوشا‪-‬‬ ‫چ ل و ك ب ا ب‬ ‫ر س ا ي ي‬ ‫‪ 1‬پ ا‬ ‫غذاي خرگوش‪ -‬مدرك‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س م ي ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪ -4‬مملك��ت‌داري‪ -‬وادار‬ ‫ا ج‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن ك ا ت‬ ‫و م‬ ‫‪ 3‬ر ي ز‬ ‫شده‪ -‬حرف شگفتي‬ ‫‪4‬‬ ‫م ت‬ ‫ا‬ ‫د ي‬ ‫س ر‬ ‫ل ك‬ ‫ا ش ك‬ ‫‪ -5‬مرد خداش��ناس‪ -‬اتاق‬ ‫‪5‬‬ ‫ا ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت ا ل‬ ‫ا ن‬ ‫ت ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا س ل‬ ‫‪ 6‬ل‬ ‫قطار‪ -‬قلب قرآن‬ ‫ر‬ ‫ف ا‬ ‫و ش ك ن‬ ‫ن ا‬ ‫‪ 7‬م ج م ل‬ ‫‪ -6‬آج��ر نصف��ه‪ -‬حوال��ه‬ ‫ي ا س و ج‬ ‫ا ش‬ ‫ر‬ ‫‪ 8‬پ ا ي ي ز‬ ‫و چ��ك‪ -‬نوع��ي خمي��ر‬ ‫ب ا ل ش‬ ‫م ن گ و ل ه‬ ‫‪ 9‬ي و ن‬ ‫چسبناك‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫غ م ب ا‬ ‫ك ي و ي‬ ‫‪ 10‬ك ه‬ ‫‪11‬‬ ‫ا خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م د‬ ‫ا‬ ‫ب ر ن ز‬ ‫‪ -7‬ايس��تگاه قطار‪ -‬تخت‬ ‫ش م ش‬ ‫م ن‬ ‫ي ا س ي‬ ‫‪ 12‬د ب ي‬ ‫حكومتي‪ -‬برتري‪ ،‬غلبه‬ ‫ي ا ب‬ ‫ك م‬ ‫و س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪ 13‬ا ن ت ن‬ ‫‌ها‪-‬‬ ‫ي‬ ‫‪ -8‬پ��ول س��ــاموراي‬ ‫‪14‬‬ ‫ت و ن ل‬ ‫ن ب و ت‬ ‫ر ي ا س ت‬ ‫ر خ ت ي‬ ‫د‬ ‫پ ا‬ ‫ر گ‬ ‫خوابيده‪ -‬جالب و جذاب‪ 15 -‬ت ن ب ب ز‬ ‫‪2‬‬

‫عکس تزیینی است‬

‫پي‌نوشت‪:‬‬ ‫احتم��االً يكي دو نفر از كارشناس��ان‬ ‫يا مس��ئوالن در پاتوق ما حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بخش��ي از حرف‌ه��ا و درددل‌ه��ا و‬ ‫پيش��نهادها و انتقادهايي ك��ه در پاتوق‬ ‫مطرح مي‌ش��ود در صفحه ج��وان چاپ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اين پاتوق مخصوص جوانان ‪ 18‬تا ‪29‬‬ ‫ساله است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سوسن صادقی‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫‌مي‌گويند كار نكرده را نبرند به كار‬ ‫‌ به اضافه اينكه اينجا مي‌گويم‬ ‫بازي نكرده را نبريد به بازي‪.‬‬

‫پاتوق داريد؟ منظورم جايي است كه‬ ‫با دوس��تانتان جمع ش��ويد و گپ بزنيد؛‬ ‫يك ج��ور پاتوق فرهنگي‪ .‬جايي كه مثل‬ ‫پارك نباشد‪ ،‬مثل قهوه‌خانه نباشد‪ ،‬صف‬ ‫سينما و تئاتر نباشد‪ ،‬كنار پياده‌رو نباشد‪،‬‬ ‫مثل كافي‌شاپ هم نباشد‪ .‬همه اين موارد‬ ‫كاربري خاص خودشان را دارند‪.‬‬ ‫واقعي��ت اين اس��ت كه اص� ً‬ ‫لا پاتوق‬ ‫فرهنگي ب��راي جوانان تعريف نش��ده يا‬ ‫اگر هم هست درس��ت و حسابي معرفي‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬ما هم مثل خيلي از شما‪،‬‬ ‫جايي براي گپ زدن سراغ نداريم‪ .‬جايي‬ ‫كه مجبور نباش��يم براي ساعتي دور هم‬ ‫بودن پول زياد خرج كنيم يا دلشوره اين‬ ‫را داش��ته باشيم كه بعد از مدتي بگويند‬ ‫كه بروي يا هي غ��ر نزنند كه صداي‌تان‬ ‫باال رفته‪ .‬براي همين هم تصميم گرفتيم‬ ‫يك پاتوق توي روزنامه دست و پا كنيم‪.‬‬ ‫اگ��ر دوس��ت داريد ب��ه پاتوق ما س��ري‬ ‫بزني��د‪ ،‬كافي اس��ت هر هفت��ه نظرات و‬ ‫پيش��نهادهايتان را درب��اره موضوعي كه‬ ‫اعالم مي‌كني��م‪ ،‬تا آخر هفته به پس��ت‬ ‫الكترونيكي ‪Iranejtemaei@gmail.‬‬ ‫‪ com‬يا نشاني دفتر روزنامه ارسال كنيد‪.‬‬ ‫ذكر نام و ش��ماره تلفن‌ت��ان را فراموش‬ ‫نكنيد‪ .‬اج��ازه دهيد موض��وع پاتوق اين‬ ‫هفته همين «نب��ود پاتوق فرهنگي براي‬ ‫جوانان» باشد‪.‬‬ ‫اگر موضوع‌هاي ديگري براي گفت‌وگو‬ ‫و گپ مدنظرتان اس��ت با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ 84711366‬به ما اطالع دهيد‪.‬‬

‫تغيي��ر ش��رايط زندگي‪ ،‬رس��يدن از موقعيتي به موقعي��ت بهتر‪ ،‬زندگي ك��ردن آنچنان كه‬ ‫لياقتش را داري‪ ...‬مي‌تواني يكي از كس��اني باش��ي كه مس��ير زندگي‌ش��ان را تغيير دادند‬ ‫و ب��ه يك��ي از چهره‌هاي موفق تبديل ش��دند‪.‬اگر از آنان بپرس��ي ب��راي موفقيت چه بايد‬ ‫ك��رد‪ ،‬احتماالً اين اصول در بين توصيه‌هايش��ان خواهد بود‪ .‬هدفگ��ذاري‪ ،‬ثبات قدم براي‬ ‫رس��يدن به هدف‪ ،‬از دس��ت ندادن وقت‪ ،‬صداقت در كار‪ ،‬كس��ب مهارت‪ ،‬فرار نكردن از‬ ‫مش��كالت‪ ،‬اتكا به نقاط قوتي كه داريد‪ ،‬پذيرفتن ضعف‌ها و رفع آنها و خواهند گفت‪« :‬همه‬ ‫مي‌توانند پرواز كنند‪ ».‬حاال‪ ،‬نوبت توس��ت‪ .‬اگر قصد پرواز داري‪ ،‬دس��ت دس��ت نكن‪ ،‬بپر‪.‬‬

‫حاال شب‌ها سرم را راحت روي بالش مي‌گذارم‬

‫پاتوق‬

‫در پاتوق فرهنگي ايران‬ ‫گپ بزنيم‬

‫آموزش‬

‫حاال نوبت توست؛ پرواز كن‬

‫«هدي بي‌غم» جوان نمونه كارآفرين در گفت‌وگو با‬

‫از اين پنجره‬

‫صبوري كه نباشد اخالق «بزن برويي»‬ ‫حاكم مي‌شود‬

‫‪12‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫بازيك��ن س��ابق رئ��ال مادريد‪-‬‬ ‫جرب‬ ‫‪ -9‬وجاهت‪ -‬از مراكز اس��تاني‪-‬‬ ‫تكبر‬ ‫‪ -10‬نداش��تن ت��رس و بي��م‪-‬‬ ‫عظمت‪ -‬بخش اصلي و آهنگين‬ ‫اپرا‬ ‫‪ -11‬اله��ه خورش��يد‪ -‬از صفات‬ ‫باريتعالي‪ -‬الفت‬ ‫‪ -12‬دش��من س��خت‪ -‬جم��ع‬ ‫مكتب‪ -‬نام‌ها‬ ‫‪ -13‬نغمه‪ -‬توشه سفر‪ -‬سنگين‪-‬‬ ‫قورباغه درختي‬ ‫‪ -14‬خ��اك متب��رك‪ -‬ش��اه‪-‬‬ ‫صندوقچه‬ ‫‪ -15‬س��ازمان تربيتي‪ ،‬علمي و‬ ‫فرهنگ��ي س��ازمان ملل متحد‪-‬‬ ‫فندق استراليايي‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫هم‬ ‫متي��ن‪-‬‬ ‫و‬ ‫باتجرب��ه‬ ‫ش��خص‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ -1‬كم دلي‪ -‬اپرت مشهوري از اسكار‬ ‫وزن‬ ‫اشتراوس‬ ‫‪ -2‬درن��ده جنگل��ي‪ -‬هواپيم��اي ‪ -2‬حوض كوچك‪ -‬قوه رشد‪ -‬رياكار‬ ‫مسافري‪ -‬پلكان زين‬ ‫‪ -3‬علوفه‌اي مخصوص گاو‪ -‬بوي بد‪-‬‬ ‫تندي‬ ‫فرود‪-‬‬ ‫مقابل‬ ‫‪ -3‬مخفف نه از‪-‬‬ ‫نژاد‪ -‬پسر عرب‬ ‫ديگر‬ ‫و تيزي‪ -‬سوي‬ ‫‪ -4‬آماده كردن‪ -‬پيشوا‪ -‬چك‬ ‫صفحه‬ ‫دادن‪-‬‬ ‫هس��تي‬ ‫‪ -4‬دلواپس‪-‬‬ ‫‪ -5‬تيره و تار‪ -‬وبگاه‪ -‬دهان‬ ‫اينترنتي‬ ‫‪ -6‬ش��هري در روسيه‪ -‬سرباز نيروي‬ ‫حرف‬ ‫محب��ت‪-‬‬ ‫اليموت‪-‬‬ ‫ق��وت‬ ‫‪-5‬‬ ‫دريايي‪ -‬باالپوش خانم‌ها‬ ‫ابجد‬ ‫الفباي‬ ‫هجدهم‬ ‫‪ -7‬ش��كاف باريك‪ -‬خوراك كفش‪-‬‬ ‫‪ -6‬از وس��ايل آش��پزي‪ -‬خوابي��ده‪ -‬سرانجام‬ ‫بيان‬ ‫‪ -8‬خم��ره بزرگ‪ -‬دينداري‪ -‬ويران‪-‬‬ ‫الكتروسكوپ‬ ‫‌ها‪-‬‬ ‫ه‬ ‫خان‬ ‫وسيله‪-‬‬ ‫به‬ ‫‪-7‬‬ ‫نام جمشيد‬ ‫خزرج‪-‬‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫‌اي‬ ‫ه‬ ‫قبيل‬ ‫پيروان‪-‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪ -9‬آيين‌ها‪ -‬گرو گذارنده‪ -‬سائل‬ ‫‪ -10‬س��د ش��ده‪ -‬نم��ره‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5375‬‬ ‫ممتاز‪ -‬شهر صنعتي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م ن و ز ي‬ ‫‪ 1‬گ ر د م و ل ر‬ ‫‪ -11‬خط كش رس��م‪ -‬كم‬ ‫ت ح ك ي م‬ ‫ج ا م د‬ ‫‪ 2‬ر ه ر و‬ ‫م ع ا ش ل ا ر و ج��رأت‪ -‬منطقه‌اي ييالقي‬ ‫و ر ي‬ ‫‪ 3‬ي ا‬ ‫ي ق ر در كرج‬ ‫د ر ي غ‬ ‫ه ش‬ ‫‪ 4‬ك ي ن‬ ‫ف ن د ك‬ ‫ا ل ه‬ ‫ن و‬ ‫‪ 5‬ا ي‬ ‫‪ -12‬گـــري��ه پرصــ��دا‪-‬‬ ‫ه ت ا ك‬ ‫د و د ل ي‬ ‫‪ 6‬س‬ ‫ا و دورويي‪ -‬معشوق‬ ‫ه و ي‬ ‫ه ي‬ ‫ا‬ ‫ه م ر‬ ‫ر و‬ ‫‪ 7‬پ ا‬ ‫م س ا ي ل ‪ -13‬بـــ��وم‪ -‬پان��دول‪-‬‬ ‫و ج د‬ ‫‪ 8‬ا ي ل ا ت‬ ‫ل و ز ه كش��يدن‪ -‬عم��ل نف��س‬ ‫ن ا ي ل و ن‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫‪ 9‬ر‬ ‫ا ك و ن‬ ‫ر‬ ‫گ ي ت ي‬ ‫‪ 10‬ف م‬ ‫ل كشيدن‬ ‫‪11‬‬ ‫ب ي د ل‬ ‫ن ي ل ب ك ك م ‪ -14‬دوا‪ -‬نوع��ي ياق��وت‪-‬‬ ‫د ي و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا ل ه‬ ‫ه‬ ‫‪ 12‬ز ر ي‬ ‫ب ر ا و و نام گاگارين‬ ‫ر‬ ‫ف ش ا‬ ‫‪ 13‬ر و ن د‬ ‫ا ن ت ن ‪ -15‬اث��ر محم��د عوفي‪-‬‬ ‫ا ن‬ ‫ك ر‬ ‫ا م ن‬ ‫‪ 14‬ن ا‬ ‫ه و ر‬ ‫‪ 15‬گ ل م ا‬ ‫ن و ا ك ش و ت سؤال كردن از مكان‬


‫قلمــرو علـم‬ ‫گ افشين>‬ ‫ط نهاوند تا مر ‌‬ ‫ن از سقو ‌‬ ‫ن ايرا ‌‬ ‫دكتر عبدالحس��ين زرين‌كوب در كتاب <داس��تا ‌‬ ‫ش تجاوز نكرد‌ه‬ ‫ن و شتران ‌‬ ‫ل او هرگز از جوالنگا ‌ه اسبا ‌‬ ‫ن فكر و عم ‌‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اين‌‌نژاد برتر ك ‌ه ميدا ‌‬ ‫ي از موالي (ايرانيان‌)‬ ‫ت ب ‌ه كل ‌‬ ‫ش افتاد نمي‌توانس ‌‬ ‫ي ك ‌ه ب ‌ه دست ‌‬ ‫ي وسيع ‌‬ ‫ي ادار‌ه كشورها ‌‬ ‫بود‪ ،‬برا ‌‬ ‫ي‬ ‫ك خليف ‌ه امو ‌‬ ‫ت ك ‌ه ي ‌‬ ‫ث نيس ‌‬ ‫ن كرد‪ .‬عب ‌‬ ‫ي را اذعا ‌‬ ‫ي موال ‌‬ ‫صرف‌نظر كند‪ .‬ناچار دير يا زود برتر ‌‬ ‫ت‬ ‫ل حكوم ‌‬ ‫ت دارم‌‪ ،‬هزار سا ‌‬ ‫ن ايراني‌ها شگف ‌‬ ‫ف را بگويد‌‪ « :‬از اي ‌‬ ‫ت معرو ‌‬ ‫ن عبار ‌‬ ‫مجبور شد اي ‌‬ ‫ي از آنها بي‌نياز‬ ‫م و لحظه‌ا ‌‬ ‫ت كردي ‌‬ ‫ل حكوم ‌‬ ‫ج نبودند و ما صد سا ‌‬ ‫ي ب ‌ه ما محتا ‌‬ ‫كردند و ساعت ‌‬ ‫ت ببينند‪،‬‬ ‫ي حكوم ‌‬ ‫ي را در رأس كارها ‌‬ ‫ن موال ‌‬ ‫ي ك ‌ه نمي‌توانستند اي ‌‬ ‫نشديم‌‪ ».‬اما باوجو ‌د كسان ‌‬ ‫ت آوردند‪.‬‬ ‫ي خود ب ‌ه دس ‌‬ ‫ي برا ‌‬ ‫م جايگا ‌ه شايسته‌ا ‌‬ ‫ن و عل ‌‬ ‫ن در قلمرو دي ‌‬ ‫ت ك ‌ه ايرانيا ‌‬ ‫ي نگذش ‌‬ ‫دير ‌‬

‫پیشخوان‬

‫‪13‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫رسـالت نخبگـان‬ ‫به عقیده آیت اهلل جوادی آملی رسالت حوزويان و دانشگاهيان از اين فرمايش امام‌صادق(ع)‬ ‫آش��کار مي‌شود‪ :‬خداوند رحمت کند مرداني را که چراغ و پرچم (نشان) [هدايت] هستند‪.‬‬ ‫اين اس��ت که چراغ راه مردم باش��يد؛ زيرا در اين صورت ش��يعه نه تنها خود به بيراهه‬ ‫نمي‌رود‪ ،‬بلکه راه را هم به ديگران نشان مي‌دهد‪.‬خداي سبحان به رسولش مي‌فرمايد‪ :‬شما‬ ‫را چراغ روش��ن روش��نگر قرار داديم‪ .‬امام صادق(ع) همين وصف را براي شيعيانش ذکر‬ ‫کرده که شيعه ما چراغ امت است‪ .‬منتهي حضرت رسول اهلل(ص) سراج منير است براي‬ ‫کل جهان جن و ملک در طول تاريخ‪ .‬چون انسان کامل معلم همه هست‪ .‬ما هم که شيعيان‬ ‫او هس��تيم در حوزه خود‪ ،‬به اندازه هس��تي‌مان مي‌توانيم يک منطقه وسيعي را روشن کنيم‪.‬‬

‫بررسي< نقش مردم در حكومت‌داري> در گفت‌وگو با عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران‬

‫جــامعه‌پــذيريسيــاسي‬

‫بيداري اسالمي‬

‫مالحظات ايراني و غربي‬

‫هم�ان طور ك�ه اش�اره كرديد‪ ،‬مش�اركت‬ ‫سياس�ي دغدغه نخبگان نيز هس�ت؛ نخبگان‬ ‫م�ا چگونه مي‌توانند در اي�ن زمينه موثر واقع‬ ‫شوند؟‬ ‫نخبگان به عنوان يك تسهیل‌کننده و ترغيب‌گر‬ ‫مش��اركت سياسي هستند‪ .‬نخبگان ما در عرصه‌های‬ ‫گوناگ��ون سیاس��ي‪ -‬اجتماع��ی نبايد دچ��ار انفعال‬ ‫باش��ند؛ بايد در صحنه حضور فعال داش��ته باشند و‬ ‫مباحث را با مردم در میان بگذارند‪.‬‬

‫آذين آقاجاني‬ ‫گـــروه دين و انديشه‬

‫نگاهنـــــزدیک‬

‫ویراستار علمی‪ :‬دکتر اصغر افتخاری‬ ‫(ع)‬ ‫انتشارات دانشگاه امام صادق‬

‫بررسي تحليلي تاريخ تحول جوامع‬ ‫بش��ري حکاي��ت از آن دارد که مکتب‬ ‫اس�لام به‌دليل اصالت ذاتي و حقانيتي‬ ‫که از ناحيه ش��ارع ب��راي آن قرار داده‬ ‫شده‌اس��ت‪ ،‬پيوسته مورد اقبال و توجه‬ ‫عقول س��ليم و قلوب پاک بوده‌است‪ .‬با‬ ‫اي��ن‌ حال‪ ،‬در گرانمايه نزد مس��لمانان‬ ‫چن��ان ک��ه شايس��ته و بايس��ته بوده‪،‬‬ ‫پاس داش��ته نش��ده و لذا شاهد برخي‬ ‫از غفلت‌ه��ا‪ ،‬انحراف‌ه��ا ي��ا جهالت‌ها‬ ‫در موض��وع التزام به اصول اس�لامي و‬ ‫دعوت به آن بوده‌ايم‪.‬‬ ‫آنچ��ه اي��ن وضعي��ت نامطل��وب را‬ ‫نق��د و اصالح کرده لط��ف الهي و اراده‬ ‫مردان و زنان مؤمني بوده که توانس��ته‬ ‫خيزش‌هاي رهايي‌بخش و نهضت‌هاي‬ ‫اصالحي را با هدف بازگش��ت به اسالم‬ ‫پديد‌آورد‪ .‬بيداري‌ اس�لامي را مي‌توان‬ ‫نظري��ه‌اي جام��ع و کارب��ردي در اين‬ ‫زمينه ارزيابي کرد که دو س��احت نظر‬ ‫و عمل را در حيات انس��ان تحت تأثير‬ ‫قرار داده‌است‪ .‬اثر حاضر دربردارنده ‪9‬‬ ‫عنوان مقاله علمي است که در قالب دو‬ ‫بخش اصلي سازماندهي شده است‪.‬‬

‫امروز كه در جامعه‬ ‫ایـــران اسالمی‬ ‫ش�ــاهد تجل�ی‬ ‫حـماسی انتخابات‬ ‫یازده�م ریاس�ت‬ ‫جمهوری هستيم‪،‬‬ ‫مش�اركت سياس�ي ام�ري مهم به ش�مار‬ ‫مي‌رود‪ .‬به باور اندیش�مندان‪ ،‬اين موضوع‬ ‫ف�رع بر مس�أله نظام سياس�ي و توس�عه‬ ‫سیاس�ی اس�ت و در واقع يكي از نتايج و‬ ‫برايندهاي جامعه‌‌پذيري سياس�ي اس�ت؛‬ ‫به‌طوري كه اگر جامعه‌پذيري سياس�ي در‬ ‫جامعه‌اي به خوبي اعمال شده باشد‪ ،‬قطع ًا‬ ‫بخش عظيمي از بحث مش�اركت سياسي‬ ‫حل شده اس�ت‪ .‬اين گفته عليرضا كالنتر‬ ‫مهرج�ردي‪ ،‬دانش�جوي مقط�ع دكت�راي‬ ‫جامعه‌شناس�ي سياسي اس�ت‪ .‬وي عضو‬ ‫هيات علمي جهاد دانش�گاهي دانش�گاه‬ ‫ته�ران اس�ت‪ .‬گفت‌وگ�وي ما ب�ا عليرضا‬ ‫كالنتر مهرجردي از نظرتان مي‌گذرد‪.‬‬

‫جناب كالنتر! تعريف مش�اركت سياس�ي از‬ ‫نگاه جامعه‌شناسي چيست؟‬ ‫مقام معظم رهبری سال جاری را سال «حماسه‬ ‫سیاس��ی و حماس��ه اقتصادی» نامگذاری كردند که‬ ‫در این میان مسأله مشارکت مردمی و افزایش بیش‬ ‫از گذش��ته حضور مردم در صحن��ه از جمله الزامات‬ ‫تحقق این مهم است‪.‬‬

‫در این ميان‪ ،‬نقش رسانه‌ها چیست؟‬ ‫رس��انه‌ها هم ب��ه عنوان یک��ی از مصادیق جامعه‬ ‫مدن��ي و هم به عن��وان حلقه‌هاي مرج��ع در بحث‬ ‫مش��اركت سياس��ي جايگاه ويژه‌اي دارن��د؛ به بياني‬ ‫ديگر مردم به رس��انه‌ها به عنوان يك��ي از نيروهاي‬ ‫مرجع نگاه مي‌كنند‪.‬‬

‫اگر بخواهیم تعریفی از مش��ارکت سیاس��ی ارائه‬ ‫دهيم‪ ،‬شرايط و طبيعت زندگي سياسي موجب شده‬ ‫است كه همواره دو گروه فرمانروايان و فرمانبرداران‬ ‫(مردم) در جامعه حضور داش��ته باش��ند‪ .‬مش��اركت‬ ‫سياس��ي تركيبی اس��ت كه دخالت م��ردم در امور‬ ‫سياس��ي يعني حكومت��داري را معن��ا مي‌كند‪ .‬این‬ ‫موض��وع در پی فرايند اجتماعي ش��دن انس��ان‌ها و‬ ‫دخالت در امور مديريت سياسي كشورها وارد ادبيات‬ ‫سياس��ي نظريه‌پردازان علم سياس��ت شد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬مشاركت سياسي مجموعه فعاليت‌هايي است‬ ‫كه شهروندان با هدف تاثيرگذاري مستقيم از انتخاب‬ ‫افراد حكومت‌كنن��ده و اعمال آنان انجام مي‌دهند و‬ ‫يكي از مس��ائل روز جامعه‌شناسي سياسي است كه‬ ‫در دوره معاص��ر مطمح نظر انديش��مندان بس��ياري‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مش��ارکت سیاس��ی نه تنه��ا در جامعه‬ ‫ايران اهميت دارد و دغدغه سياستگذاران‪ ‌،‬نخبگان‪‌،‬‬ ‫انديشمندان و محافل علمي و دانشگاهي است‪ ،‬بلكه‬

‫همواره مورد توجه جهانيان هم بوده است‪.‬‬ ‫به نظر شما چگونه مي‌توان افراد يك جامعه‬ ‫را براي مشاركت سياسي ترغيب كرد؟‬ ‫در نظام جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬مش��ارکت آحاد‬ ‫جامعه در مسائل سیاسی به عنوان حق و تکلیف معرفی‬ ‫شده چرا که اسالم‪ ،‬دینی کامل و دارای نظام‌های متعدد‬ ‫اس��ت که از مهم‌ترین نظامات آن توجه به امر سیاسی‬ ‫اس��ت‪ .‬در پاسخ به این س��وال‪ ،‬تالش براي اداره کشور‬ ‫به شكل مشاركتي يا به بياني حاكميت مردمی پاسخ‬ ‫مناسبي است كه مي‌تواند افزايش مشاركت سياسي را‬ ‫به همراه داش��ته باشد؛ لذا هرچه نظام‌های سیاسی در‬ ‫توجه به این امر اهتمام بیشتری نشان دهند‪ ،‬فرایند اداره‬ ‫جامعه روان‌تر و انگیزه عمل اجتماعی باالتر می‌رود‪ .‬از‬ ‫سوي دیگر ترغيب مردم براي مشاركت سياسي منجر‬ ‫ب��ه تقویت حضور پررنگ‌تر نهاده��ای مردمی در اداره‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬

‫در جامعه ما مش�اركت سياسي چگونه است‬ ‫و چه تفاوتي با س�اير كشورها در آن احساس‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫همان گونه که مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند‪،‬‬ ‫در نظام جمهوری اسالمی ایران حضور پرشور مردم در‬ ‫انتخابات و س��ایر عرصه‌های سیاسی‪ ،‬مصونیت‌بخش و‬ ‫تضمین‌کننده اس��تمرار و پیشرفت کشور با عنایت به‬ ‫آموزه‌های دینی است‪ .‬در آيه ‪ 38‬سوره مباركه شوري‬ ‫و در آيه ‪ 159‬سوره مباركه آل عمران بحث مشاركت به‬ ‫صورت جدي مطرح شده است و گفته شده كه حاكمان‬ ‫جامعه دين��ي موظفند م��ردم را در امر تصميم‌گيري‬ ‫ش��ريك كرده و ساليق آنان را نيز مدنظر قرار دهند‪ .‬به‬ ‫عالوه از اتفاقات مهم جامعه ما‪ ،‬رخداد انقالب اسالمي‬ ‫بوده اس��ت؛ نظامي كه در سايه اين انقالب تولد يافت‬ ‫نظام مردم‌س��االري ديني بود‌‪ .‬اين نظام با رد الگوهای‬ ‫ش��رقی و غربی‪ ،‬برنام��ه‌ای مدون و مبتن��ی بر مبانی‬ ‫دینی جهت افزايش مش��اركت سياس��ي داشته که در‬ ‫قالب برگزاری بیش از ‪ 34‬دوره انتخابات در طول عمر‬ ‫‪ 34‬ساله تبلور یافته است‪.‬‬

‫درنگ‬

‫ذات انسان آزادي است‬ ‫منوچهر صانعي دره‌بيدي‬

‫استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي‬

‫آزادي متضاي��ف آگاه��ي اس��ت‪.‬‬ ‫موجود آگاه نس��بت به پيرامون خود‬ ‫مي‌داند چگونه بايد موضع‌گيري كند‬ ‫و متناس��ب با اين دانس��تن تصميم‬ ‫مي‌گيرد و عمل مي‌كند‪ .‬اين خاصيت‬ ‫تصميم‌گيري آگاهان��ه در جمادات و‬ ‫نباتات و حيوانات مادون انسان ديده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬رفتار حاك��ي از انطباق با‬ ‫محي��ط حيوان��ات نمي‌توان��د آزادانه‬ ‫باش��د‪ .‬اين رفتارها را مي‌توان غريزي‬ ‫يا مكانيكي يا طبيعي ناميد‪ ،‬زيرا كل‬ ‫رفتارهاي حيوان��ات چنان يكنواخت‬ ‫است كه نش��اني از تصميم و انتخاب‬ ‫آزادان��ه در آن‌ها نيس��ت‪ .‬ب��ه عبارت‬ ‫ديگر‪ ،‬حيوانات در زندگي خود بر سر‬ ‫دوراه��ي قرار نمي‌گيرند تا يكي از آن‬ ‫دو راه را برگزينن��د‪ .‬اين خاصيت «بر‬ ‫س��ر دوراهي قرار گرفت��ن» فقط در‬ ‫زندگي و تصميم‌هاي انسان مشاهده‬ ‫مي‌شود‪ .‬پس در ميان موجودات اين‬ ‫جهان فقط انس��ان «آزاد» اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرف ديگر بر سر دوراهي قرار گرفتن‪،‬‬ ‫تصميم‌گيري و س��نجش و محاسبه‬ ‫ب��راي تعيين يك��ي از دو راه پيش رو‬ ‫حاكي از نقص و كاس��تي و نارس��ايي‬ ‫و ناتمامي در آگاهي موجودي اس��ت‬ ‫كه بر س��ر دوراهي قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از اي��ن جهت در ي��ك موجود كامل‪،‬‬ ‫مطل��ق و داراي علم و ق��درت تام يا‬ ‫به زبان ق��رآن موجود علي��م و قدير‬ ‫ف��رض تصميم‌گي��ري و س��نجش و‬ ‫محاسبه(لوازم آزادي) مردود و آزادي‪،‬‬ ‫در مورد او بي‌معني است‪ .‬پس آزادي‬ ‫مخص��وص ذات انس��ان و موجوديت‬ ‫انسان برابر آزادي است‪ .‬به عبارت ديگر‌‪،‬‬ ‫انسان‪ ،‬آزادي و آزادي‪ ،‬انسان است‪.‬‬


‫من محـمد دره‌گـرگـي هستم‬ ‫هميشه تالش داشت تا افراد فريب خورده و مظلوم را به نحوي با مسائل مختلف منطقه در‬ ‫كردستان آشنا کند و راه حقيقت را به آن‌ها نشان دهد‪ .‬سردار شهيد «محمد بروجردي» بعد از‬ ‫چندين جلسه نصيحت و گفت‌وگويي که با يکي از همين افراد داشت‪ ،‬باعث شد که آن فرد از‬ ‫مسيري كه رفته بود برگردد‪ .‬بعد از آشنا شدن به مسائل و روشن شدن چهره حقيقت براي او‪ ،‬اين‬ ‫تواب با اين جمالت از شهيد بروجردي تشکر کرد‪ :‬تو روح مرا به کالبد مرده من بازگرداندي‪.‬‬ ‫من در عين کفر‪ ،‬تو را ديدم و شناختم‪ .‬تو خيلي راحت و سبک با من برخورد کردي‪ ،‬مي‌خواهم‬ ‫بدانم کيس��تي؟ بروجردي با تبسمي دلنش��ين در جوابش گفت‪ :‬من «محمد دره‌گرگي» هستم‬ ‫خيلي‌ها به من مي‌گويند «ميرزا محمد»‪ .‬در روستاي دره گرگ هم به دنيا آمده‌ام؛ همين و بس!‬

‫ویترین‬

‫تجديد چاپ ‪ 18‬اثر‬ ‫با موضوع آزادسازي خرمشهر‬

‫انتش��ارات س��وره مهر ‪ 18‬اثر‬ ‫را با موضوع آزادس��ازي خرمشهر‬ ‫باز انتشار كرد‪ .‬از آثار منتشر شده‬ ‫در اي��ن زمينه مي‌ت��وان به كتاب‬ ‫«اسير كوچك» خاطرات شفاهي‬ ‫غالمرضا رض��ازاده ب��ا مصاحبه و‬ ‫تدوين حسين نيري اشاره كرد كه‬ ‫چاپ پنجم آن موجود است‪.‬‬ ‫كتاب‌هاي «آتش و خون در خرمش��هر» خاطرات سرهنگ دوم‬ ‫ستاد خالد س��لمان محمود و «گردان گم شده» خاطرات سرگرد‬ ‫عراقي عزالدين مانع نيز توسط محمد نبي ابراهيمي ترجمه شده و‬ ‫به چاپ سوم رسيده است‪.‬‬ ‫«آخرين شب در خرمشهر» خاطرات سرهنگ عراقي كامل جابر‬ ‫با ترجمه فاتن سبز پوش به چاپ سوم رسيده است‪ .‬از اين مترجم‬ ‫همچنين اثري با عنوان «من در شلمچه بودم» خاطرات سرهنگ‬ ‫عراقي ثامر عبداهلل براي چهارمين بار به چاپ رسيده است‪.‬‬ ‫«اعترافات» كتاب ديگري با موضوع آزادس��ازي خرمشهر است‬ ‫كه به خاطرات سرهنگ عراقي عبدالعزيز قادر السامرايي مي‌پردازد‪.‬‬ ‫«خرمشهر در آتش» نيز خاطرات سرهنگ عراقي رضا الصيري است‬ ‫كه اين آثار توسط عبدالرسول رضاگاه ترجمه شده و چهارمين چاپ‬ ‫را پشت سر گذاشته اس��ت‪ .‬همچنين چاپ ششم «در كوچه‌هاي‬ ‫خرمش��هر» به كوش��ش مريم شانكي منتشر شده اس��ت‪« .‬آزادي‬ ‫خرمشهر» از آثار شاخص س��وره مهر است كه به خاطرات سپهبد‬ ‫ش��هيد علي صياد ش��يرازي پرداخته و س��عيد فخرزاده مصاحبه و‬ ‫احمد دهقان تدوين آن را بر عهده داش��ته‌اند و براي سومين بار به‬ ‫چاپ رسيده اس��ت‪ .‬كتاب «توفان سرخ» خاطرات سرهنگ عراقي‬ ‫عبدالعظيم الش��كرچي با ترجمه عبدالرسول رضاگاه‪ ،‬به چاپ سوم‬ ‫رسيده است‪ .‬چاپ چهارم «هم مرز با آتش» خاطرات حميد قبادي‬ ‫نيز به بازار كتاب عرضه ش��ده اس��ت‪« .‬پاييز ‪ »59‬كتاب خاطرات‬ ‫زهره س��توده با مصاحبه سيده اعظم حس��يني و ناهيد سلماني و‬ ‫تدوين و نگارش سيده رقيه ابوالقاسمي به چاپ هفتم رسيده است‪.‬‬ ‫«خرمشهر خانه رو به آفتاب»گفت‌وگو با صديقه زماني‪ ،‬همسر سردار‬ ‫شهيد سيد عبدالرضا موسوي است كه براي سومين بار چاپ شد‪.‬‬ ‫«به داد ما برسيد» عنوان كتاب ديگري است كه به ناگفته‌هاي‬ ‫نامه تاريخي علي شمخاني‪ ،‬فرمانده وقت سپاه خوزستان مي‌پردازد‬ ‫و چ��اپ س��وم آن موجود اس��ت‪ .‬چاپ س��وم «بزرگمرد كوچك»‬ ‫خاطرات ش��فاهي قنبر علي بهارستان با مصاحبه و تدوين حسين‬ ‫نيري نيز توسط سوره مهر عرضه شده است‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫سـردار چـزابه‬ ‫ش��هيد «عليرضا ماهيني» در س��ا ل ‪ 1335‬در يكي از محالت جنوبي بوشهر در خانواده‌اي‬ ‫متدين و مذهبي چش��م به جهان گش��ود‪ .‬وي پس از گذراندن دوران تحصيل‪ ،‬موفق به اخذ‬ ‫ديپلم فني از دبيرستان حاج جاسم بوشهري شد‪ .‬از آنجا كه داراي باالترين معدل دبيرستان‬ ‫در سطح شهر بود‪،‬بدون كنكور در دانشگاه علم و صنعت تهران پذيرفته شد‪ .‬او با آغاز جنگ‬ ‫تحميلي به جبهه‌هاي نبرد شتافت و به علت رشادتها و شجاعت‌هايي كه از خود نشان داد به‬ ‫رده‌هاي باالي فرماندهي ارتقا يافت و توسط شهيد چمران به فرماندهي گردان‌هاي مجرب‬ ‫عملياتي در ستاد جنگ هاي نامنظم‪ ،‬انتخاب شد‪ .‬وي همچنين در تنگه چزابه با تمام نفرات‬ ‫در برابر سيل بنيان بر افكن گارد ملي عراق‪ ،‬مردانه و تا پاي جان ايستاد و به شهادت رسيد‪.‬‬

‫مروري بر زندگي و مبارزات شهيد رئيسعلي دلواري‬

‫تنـگسـتان; خاطره تلـخ بیگانـگان‬ ‫فاطمه كشاورزي‬ ‫گــروه فرهنگ و هنر‬ ‫روايت رئيسعلي دلواري حكايت مردي‬ ‫از ديار غيرتمندان جنوب است كه سلطه‬ ‫اجنب��ي را ت��اب نياورد و براي اس��تقالل‬ ‫وطنش اس��تعمار را به خاك ذلت كشاند‪.‬‬ ‫مردي كه در پاس��خ به تهديد انگليسي‌ها‬ ‫با اين مضمون ك��ه چنانچه بر ضد دولت‬ ‫انگلس��تان قي��ام و اقدام كني��د‪ ،‬مبادرت‬ ‫ب��ه جن��گ مي‌كني��م و در اي��ن صورت‬ ‫خانه‌هايتان وي��ران و نخل‌هايتان را قطع‬ ‫خواهي��م كرد‪ .‬پاس��خ نوش��ت‪« :‬خانه ما‬ ‫كوه‌است و انهدام و تخريب آن‌ها خارج از‬ ‫حيطه قدرت و امكان امپراتوري بريتانياي‬ ‫كبير اس��ت‪ .‬بديهي اس��ت كه در صورت‬ ‫اقدام آن دولت ب��ه جنگ با ما‪ ،‬تا آخرين‬ ‫حد امكان مقاومت خواهيم كرد»‪.‬‬ ‫اي��ن مب��ارز جنوبي در س��ال ‪۱۲۶۱‬‬ ‫هجري شمس��ي برابر با ‪ ۱۸۸۲‬ميالدي و‬ ‫‪ ۱۲۹۹‬هجري قمري در روس��تاي دلوار‬ ‫از تواب��ع تنگس��تان متولد ش��د‪ .‬مادرش‬ ‫ش��هين و پ��درش زاير محم��د از طايفه‬ ‫ممس��ني‌ها‪،‬كدخداي دلوار بود كه بعدها‬ ‫لقب «معين‌االس�لام» به او داده ش��د‪ .‬با‬ ‫آغ��از نهضت مش��روطيت‪ ،‬رئيس��علي در‬ ‫حالي كه ‪ ۲۴‬سال بيشتر نداشت از جمله‬ ‫پيشگامان مشروطه‌خواه در جنوب كشور‬ ‫شد و همكاري نزديكي با محافل انقالبي و‬ ‫عناصر مشروطه‌طلب در بوشهر‪ ،‬تنگستان‬ ‫و دشتي آغاز كرد‪.‬‬ ‫مبارزات مش��روطه‌خواهي رئيسعلي با‬ ‫همراهي ديگر مشروطه خواهان‪ ،‬بوشهر را‬ ‫از حاكميت استبداد محمدعلي شاه قاجار‬ ‫خ��ارج كرد ت��ا آنجا كه در س��ال ‪۱۲۸۷‬‬ ‫هجري شمس��ي به درخواس��ت مالعلي‬ ‫تنگستاني و س��يد مرتضي مجتهداهرمي‬

‫كه مخالف استبداد محمد علي شاه قاجار‬ ‫بودند‪ ،‬رئيس��علي بوشهر را تصرف كرد و‬ ‫حدود ‪ ۹‬ماه شهر را در كنترل داشت‪.‬‬ ‫‪ ë‬جنگ جهاني اول و حكم جهاديه‬ ‫در آغ��از جن��گ جهاني اول در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۱۴‬ق��واي روس از ش��مال و نيروهاي‬ ‫انگلس��تان از جنوب‪ ،‬اي��ران را در معرض‬ ‫هجوم ق��رار دادند و كش��تي‌هاي جنگي‬ ‫انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند‬ ‫و نيروه��اي اش��غالگر در ‪ ۱۷‬م��رداد ماه‬ ‫‪ ۱۲۹۴‬به صورت تدريجي اش��غال بوشهر‬ ‫و نواحي ساحلي اطراف را در دستور كار‬ ‫خود قرار دادند‪.‬‬ ‫يك روز پس از اشغال بوشهر‪ 14 ،‬نفر‬ ‫از ساكنان ش��هر عليه اشغالگران اعتراض‬ ‫كردن��د‪ ،‬ولي چون درپي جدال و اس��لحه‬ ‫نبودند دس��تگير و به هندوس��تان تبعيد‬ ‫شدند‪ .‬به دنبال كس��ب تكليف رئيسعلي‬ ‫از علما‪ ،‬حكم جهاديه علماي نجف توسط‬ ‫شيخ محمدحس��ين برازجاني به انضمام‬ ‫حكم خود ش��يخ به رئيس��علي ابالغ شد‬ ‫و رئيس��علي همراه دوستش خالو حسين‬

‫دشتي در اوايل ماه رمضان ‪ ۱۳۳۳‬قمري‬ ‫در عمارت حاج سيد محمدرضا كازروني‪،‬‬ ‫پ��س از مذاكرات��ي ب��ا وي آمادگي خود‬ ‫را ب��راي دف��اع از بوش��هر و جلوگيري از‬ ‫پيشروي نيروهاي انگليسي اعالم كرد‪.‬‬ ‫‪ ë‬نبرد جانانه دلوار‬ ‫نيروهاي انگليسي همزمان با حمله به‬ ‫بوشهر قصد تصرف ناحيه دلوار را داشتند‪.‬‬ ‫دل��وار محلي بود كه پي��ش از آن چندبار‬ ‫س��ربازان انگليس��ي به آنجا تجاوز كرده‬ ‫بودند‪ ،‬اما طعم شكس��ت را در اين ناحيه‬ ‫چشيده بودند‪.‬‬ ‫رئيسعلي دلواري و شيخ حسين خان‬ ‫چ��اه كوتاهي و زايرخضرخ��ان اهرمي از‬ ‫اي��ن وقايع آگاه و در مق��ام دفاع از وطن‬ ‫ب��ر آمدند‪ .‬قي��ام دليران تنگس��تان عليه‬ ‫اش��غالگران آغاز ش��د و نيروهاي متجاوز‬ ‫انگليس��ي كه حدود ‪ 5‬هزار نفر بودند در‬ ‫دام دليرمردان تنگستاني گرفتار آمدند و‬ ‫تعداد بي ش��ماري از متج��اوزان در اين‬ ‫حمله كشته شدند‪.‬‬ ‫زمان��ي كه مقامات انگليس��ي تصميم‬

‫قطعي درباره اشغال بوشهر و پيشروي به‬ ‫س��وي شيراز را داشتند به منظور تطميع‬ ‫رئيس��علي‪2 ،‬نفر از متابع��ان حيدرخان‬ ‫حي��ات داودي را به دلوار فرس��تادند تا‬ ‫موافقت او را با پياده شدن قواي انگليس‬ ‫در كرانه خليج فارس و حركت به س��وي‬ ‫شيراز جلب كنند‪.‬‬ ‫نمايندگان حيدرخ��ان ضمن مالقات‬ ‫با رئيسعلي متذكر ش��دند كه چنانچه او‬ ‫از قي��ام علي��ه قواي اش��غالگر صرف نظر‬ ‫كند‪ ،‬مقامات انگليس��ي ‪ 40‬هزارپوند به‬ ‫او خواهند پرداخت و رئيس��علي در پاسخ‬ ‫ب��ه آنان متذكر ش��د‪« :‬چگون��ه مي‌توانم‬ ‫بي‌طرف��ي اختي��ار كن��م در حال��ي كه‬ ‫استقالل ايران در معرض خطر جدي قرار‬ ‫گرفته است»‪.‬‬ ‫‪ ë‬تن�گك صف�ر س�كوي پ�رواز‬ ‫رئيسعلي‬ ‫جن��گ مي��ان دلي��ران تنگس��تان به‬ ‫رهبري رئيس��علي از يك سو و نيروهاي‬ ‫بريتانيا و خوانين متحد آنان از سوي ديگر‬ ‫به‌طور پياپي و پراكنده تا شهريور ‪۱۲۹۴‬‬ ‫هجري شمسي ادامه يافت و انگليسي‌ها‬ ‫نتوانستند بر رئيس��علي و يارانش برتري‬ ‫يابند‪.‬‬ ‫تا اين‌ك��ه با توطئه آن‌ها رئيس��علي‬ ‫در محل��ي به نام «تن��گك صفر» هنگام‬ ‫ش��بيخون به قواي بريتانيا توسط فردي‬ ‫اجير ش��ده از پش��ت س��ر ه��دف گلوله‬ ‫قرار گرفت و در س��ن ‪ ۳۳‬س��الگي شهيد‬ ‫شد‪ .‬تاريخ اين ش��بيخون و شهيد شدن‬ ‫رئيسعلي دلواري در همه منابع‪ ،‬شب ‪۲۳‬‬ ‫ش��وال ‪ ۱۳۳۳‬قمري برابر با ‪ ۳‬س��پتامبر‬ ‫‪ ۱۹۱۵‬مي�لادي نق��ل شده‌اس��ت كه بر‬ ‫اين اس��اس اين روز با ‪ ۱۱‬شهريور ‪۱۲۹۴‬‬ ‫هجري شمسي مطابقت مي‌كند‪.‬‬

‫راوی‬

‫اينجا مسأله ماندن‬ ‫و شهادت است‬ ‫«اينجا مس��أله ماندن و ش��هادت‬ ‫اس��ت‪ .‬خارج از شهادت چيز ديگري‬ ‫اينجا نيس��ت ه��ر ك��س مي‌خواهد‬ ‫برود‪.‬‬ ‫من به عنوان مسئول سپاه مي‌گويم‬ ‫اگر مي‌خواهيد برويد‪ ،‬مي‌توانيد‪ ،‬هيچ‬ ‫اجباري در كار نيست‪.‬‬ ‫تنه��ا كس��ي مي‌تواند بجنگ��د و مقاومت كن��د كه تكليف‬ ‫خود را با خدا حل كرده باش��د‪ .‬اگ��ر مي‌خواهيد بمانيد‪ ،‬فقط‬ ‫باي��د با همان انگيزه‌اي كه ياران حس��ين(ع) در كربال ماندند‪،‬‬ ‫بمانيد‪»...‬‬ ‫انگار همين ديروز بود كه محمدجهان آرا تمام بچه‌ها را جمع‬ ‫كرد و اين مطالب را گفت‪.‬‬ ‫روزه��اي اول هجوم رژيم بعثي عراق به خرمش��هر بود و حاال‬ ‫بع��د از س��ي و يك��ي دو روز مقاومت‪ ،‬از آن جم��ع‪ ،‬خيلي‌ها به‬ ‫شهادت رس��يدند‪ .‬آنهايي هم كه سقوط خرمش��هر را ديدند در‬ ‫آزادسازي خرمشهر پر كشيدند‪ .‬آن روز محمد جهان آرا به چهره‬ ‫تك تك بچه‌ها نگاه كرد‪.‬‬ ‫رضا دش��تي‪ ،‬صاحب عبودزاده‪ ،‬محمد نوراني‪ ،‬علي هاشميان‪،‬‬ ‫پرويز عرب‪ ،‬برادران رحيمي‪ ،‬احمد ش��وش‪ ،‬سيد صالح موسوي‪،‬‬ ‫مهدي رفيعي‪ ،‬حس��ين حورس��ي‪ ،‬حمود ربيعي‪ ،‬ف��رزاد مرادي‪،‬‬ ‫اسماعيل خس��روي‪ ،‬مهدي آلبوغبيش��ي‪ ،‬جمهور ثاني‌زاده‪ ،‬نادر‬ ‫توبيخي‪ ،‬وهاب و عادل خاطري و‪....‬‬ ‫و ام��روز از بي��ن آن جمع ف��رزاد مرادي‪ ،‬پروي��ز عرب‪ ،‬علي‬ ‫هاش��ميان‪ ،‬نادر توبيجي‪ ،‬احمد ش��وش‪ ،‬مهدي آلبوغبيش��ي و‬ ‫ديگران شهيد شدند‪.‬‬ ‫آن روز بع��د از اتمام حرف‌هاي محمد جهان آرا‪ ،‬صداي گريه‬ ‫بچه‌ها در اتاق پيچيد‪ ،‬ابتدا صداي گريه دو سه نفر‪ ،‬و بعد ناگهان‬ ‫صداي گريس��تن جمع بلند ش��د‪ .‬از آن جمع حتي يك نفر هم‬ ‫حاضر به رفتن نش��د‪ ،‬همه ماندند تا در حد توان به تكليف شان‬ ‫عمل كنند‪.‬‬ ‫محمدجهان آرا ش��هادت تك تك بچه‌ها را ديد و خودش هم‬ ‫در مهر ماه س��ال بعد‪ ،‬قبل از آزاد‌س��ازي خرمش��هر به شهادت‬ ‫رس��يد‪ .‬از بين آن بچه‌ها‪ ،‬س��يد صالح موسوي و محمد نوراني و‬ ‫چند نفر ديگر هنوز زنده هستند‪.‬‬ ‫برگرفته از دست نوشته‌هاي « الهام رحماني»‬


‫‪15‬‬

‫ناظــر ويژه در معمــــاري‬ ‫منوچهر مزيني سال ‪ 1313‬در شهر ساري چشم به جهان گشود‪ ،‬او دانش آموخته کارشناسي ارشد‬ ‫معماري از دانش��گاه تهران‪ ،‬دارنده مدرک عاليه درجه مهندس��ي در معماري از دانشگاه‌اي‌اي تي‬ ‫در ش��يکاگو و دکتراي شهرس��ازي از دانش��گاه فني مونيخ و از برجسته‌ترين صاحبنظران در زمينه‬ ‫مباحث شهرس��ازي و معماري به‌ويژه با نگاه برنامه‌ريزي ش��هري بوده و مطالعات بس��ياري را در‬ ‫اين زمينه انجام داده اس��ت‪ .‬همچنين دکتر مزيني به علت تس��لط بر زبان‌هاي انگليس��ي‪ ،‬آلماني‪،‬‬ ‫فرانس��ه و عربي‪ ،‬ترجمه کتابهاي ارزشمندي را با موضوع شهرس��ازي و معماري از خود به يادگار‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬مقاالتي در باب ش��هر و شهرس��ازي تاريخ و هن��ر معماري از جمل��ه آثار تأليفي‬ ‫باارزش اين معمار محس��وب مي‌شوند‪ .‬دکتر منوچهر مزيني در سال ‪‌1381‬دار فاني را وداع گفت‪.‬‬

‫ترین شهر‬

‫بزرگترين شهرسنگي مخروبه شرق ايران‬ ‫قلعه ش��اه دژ نهبن��دان با بيش‬ ‫از یک هزار و ‪ 500‬س��ال قدمت به‬ ‫عنوان بزرگترين شهر سنگي مخروبه‬ ‫ايران‪ ،‬اين روزها پذيراي بسياري از‬ ‫گردشگران است‪.‬‬ ‫قلعه ش��اه دژ نهبندان در ارتفاع‬ ‫یک هزارو ‪40‬متري از سطح درياي‬ ‫آزاد‪،‬در فضاي وسيع قله كوهي منفرد كه از اطراف به دشت‌هاي باز و‬ ‫وسيع اشراف دارد‪ ،‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫يكي از ويژ گي‌هاي اين اثر موقعيت استراتژيك وسوق الجيشي آن‬ ‫است‪ ،‬به‌طوري كه در نقطه‌اي قرار گرفته كه در چهار راهي مسيرهاي‬ ‫كاروان‌رو تاريخي در ‪ 3‬مسير سيستان‪ ،‬بلوچستان‪ ،‬كرمان و قهستان‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫در فاصله حدود ‪ 5‬كيلومتري غرب قلعه ش��هر تاريخي نهبندان و‬ ‫حدود يك كيلومتري ش��مال آن‪ ،‬روستاي خوانشرف يا خوشاره قرار‬ ‫گرفته است كه اين موقعيت ويژه موجب شده همواره مورد توجه ويژه‬ ‫حاكمان باشد‪.‬‬ ‫اي��ن قلعه ك��ه در اواخر دوران ق��درت اس��ماعيليان از اوايل قرن‬ ‫هفتم ه‪.‬ق در اختيار آنان قرار داشته را مي‌توان حد نهايي وآخرين دژ‬ ‫اين فرقه در جنوب قهستان دانست‪.‬‬ ‫وجه تسميه قلعه‬ ‫در مورد وجه تس��ميه اين قلعه البته اخت�لاف نظر وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫گفت��ه عوام نام اين قلعه ش��اه دزد بوده و صاح��ب آن‌را فردي به نام‬ ‫«ش��اه دزد» مي‌دانند كه معاصر با زال پدر رس��تم بود و حتي زال را‬ ‫خراج‌گذار خود مي‌كند‪ ،‬تا اين كه رستم در جنگي بر او غلبه مي‌كند‪.‬‬ ‫در پژوهش‌ه��اي ميراث فرهنگي از اين قلعه به نام ش��اه دژ نام برده‬ ‫ش��ده اس��ت ؛ چرا كه نام اين قلعه را همانند ديگر قلعه‌هاي مش��هور‬ ‫اسماعيليه ذكر كرده‌اند‪.‬‬

‫قن��ات قصب��ه گناباد به عن��وان يكي از پديده‌هاي ش��گفت انگيز‬ ‫دست ساخته انسان در طول تاريخ و نمادي از همنوايي بشر با طبيعت‬ ‫توجه بسياري از مورخان و پژوهشگران را به خود جلب كرده است‪.‬‬ ‫اي��ن قنات از ميانه اراضي كوي ش��رقي گناباد از محلي معروف به‬ ‫«برج علي ضامن» در داخل رس��وب‌هاي ريزدانه آغاز شده و از هفت‬ ‫كانال متصل به هم شكل گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس آخرين مطالعات طول اين قن��ات ‪ 33‬هزار و ‪ 113‬متر‪،‬‬ ‫تعداد چاه‌هاي آن متجاوز از ‪ 470‬حلقه و عمق مادر چاه آن نيز حدوداً‬ ‫‪ 280‬تا ‪ 300‬متر اس��ت‪ .‬ناصرخسرو قبادياني نخستين كسي بود كه‬ ‫در س��فرنامه‌اش به توصيف اين قنات پرداخته و عمق چاه آن را ‪700‬‬ ‫گز و طول آن را ‪ 4‬فرس��نگ ذكر كرده و آن را نيز به كيخسرو نسبت‬ ‫داده است‪ .‬ظاهر‌اً وي از كنار طوالني‌ترين رشته انشعابي اين قنات به‬ ‫نام دوالب نو عبور كرده اس��ت‪ .‬فض��اي داخلي قنات داراي كانال‌ها و‬ ‫تونل‌هاي اعجاب انگيزي اس��ت كه با بررسي‌هاي انجام يافته روي آن‬ ‫حفره‌هايي مش��خص شده‪ ،‬ظاهراً اين قسمت‌ها براي قرار دادن چراغ‬ ‫پيه‌سوز و وسايل روشنايي به كار مي‌رفته است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ميزان آبدهي اين قنات ‪ 150‬ليتر در ثانيه اس��ت‪.‬‬ ‫اين پديده نادر در حال حاضر از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور‬ ‫در دس��ت مطالعه بوده که به‌زودي با اجرايي شدن مطالعات به مکان‬ ‫توريستي بسيار جذاب و ديدني تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫قطعه سفال‌هاي پراكنده در اطراف دهانه چاه‌ها حاكي از اين است‬ ‫كه رش��ته قصب��ه در واقع كانال اوليه اصلي قن��ات گناباد بوده كه در‬ ‫زمان هخامنش��يان حفر ش��ده و در پي آن رشته‌هاي ديگر در مواقع‬ ‫خشكسالي ايجاد شده است‪.‬‬

‫پیشنهادسفر‬

‫پاوه‪ ،‬بهــشت گردشــگری غرب‬

‫فرزاد نويدي‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫پاوه ش��هري ب��ا ‪ 3‬هزار س��ال قدمت در‬ ‫‪‌120‬كيلومتري ش��مال غربي كرمانشاه و‬ ‫در مرز ايران و عراق قرار دارد‪.‬‬ ‫براي س��فر ب��ه اي��ن منطق��ه بايد از‬ ‫كرمانشاه وارد درواز ‌ه اورامانات يعني شهر‬ ‫روانسر شد و با گذشتن از دشت‌ها‪ ،‬كوه‌ها‬ ‫و دره‌ها و پشت‌سر گذاشتن غار قوري‌قلعه‬ ‫و چندين روس��تاي ب��زرگ و كوچك به‬ ‫شهر پاوه رسيد‪.‬‬ ‫پ��اوه از طري��ق «نوس��ود» و بازارچه‬ ‫«شوش��مي» با كش��ور ع��راق در ارتباط‬ ‫اس��ت و از طري��ق ش��هر «نودش��ه» و‬ ‫«گردن��ه ژاالن��ه» ب��ه منطقه مري��وان و‬ ‫س��روآباد در اس��تان كردس��تان متصل‬ ‫مي‌ش��ود ك��ه از اي��ن مس��ير به‌عن��وان‬ ‫بهش��ت گردش��گري غ��رب كش��ور‬ ‫نام مي‌برند‪.‬‬ ‫روس��تاهاي ش��گفت‌انگيز شمش��ير‪،‬‬ ‫خانق��اه و هجيج با معم��اري بومي و زيبا‬ ‫بر فراز تپه‌ها و در دل دره‌ها هر گردشگر‬ ‫را در بدو ورود به اين شهرس��تان مسحور‬ ‫خود مي‌كند‪.‬‬

‫زبان مردم پاوه‬ ‫زب��ان مردم پاوه كردي اس��ت و اغلب‬ ‫به‌گويش «هورامي» صحبت مي‌كنند‪.‬‬ ‫آبشار زيباي قه‌لوز‬ ‫«نوس��ود» يك��ي از ش��هرهاي زيباي‬ ‫شهرستان پاوه است كه در ‪‌40‬كيلومتري‬ ‫اي��ن شهرس��تان ق��رار دارد؛ محل‌ه��اي‬ ‫تفريحي همچون داالني يكي از مهم‌ترين‬ ‫جاذبه‌ه��اي منطقه اورامانات محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود و دشت اس��پريز‪ ،‬حوضه الره و‬ ‫بازارچه مرزي نيز از ديگر جاذبه‌هاي اين‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫آبش��ار زيباي «قه‌لوز» در اين منطقه‬ ‫قرار دارد و رودخانه سيروان از بخش رزاب‬ ‫به دره‌هاي اين بخش سرازير مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��راي دي��دن باينگان‪ ،‬يك��ي ديگر از‬ ‫شهرهاي زيبا و ديدني پاوه بايد ‪35‬كيلومتر‬ ‫مسير را طي كرد‪ .‬طبيعت زيباي منطقه با‬ ‫صفا و صميميت مردم درآميخته و فضاي‬ ‫دلنواز و دلنش��يني را فراهم كرده است‪،‬‬ ‫از جمل��ه نقاط ديدني باينگان مي‌توان از‬ ‫كنده‌كاري «ميگوره» در دل كوه يا «غار‬ ‫حس��ين» نام برد كه از سوی شخصي به‬

‫مزه بی‌نظیر‬

‫قديمي‌ترين قنات دنيا در دل کوير‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫س��يدعليرضا قهاري متولد ‪ 1329‬ش��يراز است‪ .‬او مدرك كارشناسي ارش��د معماري از دانشكده‬ ‫هنرهاي زيباي دانش��گاه تهران‪ ،‬مدرك كارشناس��ي ارشد شهرسازي (طراحي شهري) از دانشكده‬ ‫هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و مدرك دوره مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي را اخذ‬ ‫کرده است‪ .‬قهاري‪ ،‬عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران‪ ،‬عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬عضو جامعه مهندسان معمار ايران‪ ،‬عضو موسس و هيات امناي انجمن مفاخر معماري ايران‬ ‫و عضو هيات رئيسه انجمن صنفي انبوه سازان مسكن نیز بوده است‪ .‬وي در تهيه و طراحي ضوابط و‬ ‫مقررات شهري‪ ،‬طرح‌هاي جامع و تفصيلي و تاريخ شفاهي معماري و شهرسازي معاصر ايران دست‬ ‫داشته است‪ .‬قهاري همچنين دبير نخستين همايش معماري صنعتي ايران در سال ‪ 1380‬بوده است‪.‬‬

‫همين نام ساخته شده است‪.‬‬ ‫اين مجموعه داراي ‪ 9‬اتاق در دل كوه‬ ‫است‌كه تعدادي از آن‌ها به يكديگر متصل‬ ‫هس��تند‪ ،‬همچنين غار سنگي حسين به‬ ‫«فرهاد دوم» شهرت پيدا كرده و يكي از‬ ‫جاذبه‌هاي ديدني منطقه است‪.‬‬ ‫نودشه مأمن هنرمندان گيوه كش‬ ‫نودشه را مأمن هنرمندان گيوه كشي‬ ‫مي‌دانن��د كه ‪ 50‬كيلومتر ب��ا پاوه فاصله‬ ‫دارد‪ .‬هنرمن��دان با س��ختي و مش��قت‬ ‫گيوه‌هاي��ي زيبا‪ ،‬س��بك و راحت را تهيه‬ ‫مي‌كنند‪ .‬نودش��ه در مي��ان باغات گردو‬ ‫محصور شده كه طبيعت جالب و ديدني‬ ‫و مردمان مهرب��ان و مهمان نواز آن وجه‬ ‫خاصي به اين شهر بخشيده‌اند‪ .‬غار زيباي‬ ‫دش��اش نيز در اين منطقه ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روستاهاي هدف گردشگري پاوه‬ ‫از روس��تاهاي ه��دف گردش��گري‬ ‫شهرستان پاوه مي‌توان به روستاي هجيج‬ ‫ك��ه در ‪ 25‬كيلومتري نوس��ود قرار دارد‪،‬‬ ‫اشاره كرد‪.‬‬ ‫روستاي خانقاه كه از قدمت و پيشينه‬

‫تاريخي برخوردار اس��ت در ‪ 2‬كيلومتري‬ ‫جن��وب غربي پاوه و مقابل كوه آتش��گاه‬ ‫قرار دارد‪ .‬اين روستا داراي درختان ميوه‬ ‫زيادي است كه باغ‌ها منظره بسيار زيبا و‬ ‫ديدني را به وجود آورده است‪.‬‬ ‫روس��تاي «شمش��ير» ه��م يك��ي از‬ ‫زيبا‌تري��ن روس��تاهاي منطق��ه پ��اوه و‬ ‫اورامان��ات اس��ت ك��ه در ‪ 10‬كيلومتري‬ ‫جنوب ش��رقي پاوه بر مسير جاده اصلي‬ ‫كرمانشاه‪ -‬پاوه واقع ش��ده است‪ .‬در اين‬ ‫روس��تا به علت نزديكي به شاهو‪ ،‬منظره‬ ‫باغات اين روستا و ارتفاعات شاهو جذاب‬ ‫و ديدني است‪.‬‬ ‫صنايع دستي هنرمندان پاوه‬ ‫شهر نودشه و روستاي هجيج يكي از‬ ‫مراكز عمده توليد گيوه اس��ت‪ .‬نمد مالي‬ ‫و س��اخت زيرانداز و پوشش‌هاي نمدين‬ ‫خصوصاً توليد نوعي پوش��ش مخصوص‬ ‫مردان به نام «فرنجي» در منطقه اورامان‬ ‫رايج اس��ت‪ .‬موج بافي يا جواليي‪ ،‬سجاده‬ ‫بافي (برمال)‪ ،‬رش��ك بافي‪ ،‬س��بد بافي‪،‬‬ ‫پشم ريس��ي‪ ،‬قاليبافي و خراطي از ديگر‬ ‫هنرهاي سنتي مردم باذوق و سليقه اين‬ ‫سرزمين است‪.‬‬

‫یادگار پاوه‬

‫موقعيت اقتصادي‪:‬‬ ‫قلعه ش��اه دژ به ابعاد ‪ 370-250‬متر ط��ول و عرض و حدود ‪53‬‬ ‫هزار و ‪ 272‬متر مربع مساحت به عنوان بزرگترين و وسيع‌ترين قلعه‬ ‫كوهستاني شرق ايران و يكي از بزرگترين قلعه‌هاي كوهستاني ايران‪،‬‬ ‫يكي از منابع بالقوه اقتصادي در منطقه به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫اهمي��ت تاريخي و معماري‪ ،‬موقعيت مناس��ب و نزديكي به مركز‬ ‫ش��هر‪ ،‬دسترسي آس��ان و قرار گرفتن در مسير اصلي ترانزيتي شرق‬ ‫كشور از مزيت‌هاي اين اثر تاريخي است‪.‬‬ ‫بناي ياد ش��ده با شماره ‪ 1934‬در فهرست آثارملي كشور به ثبت‬ ‫رسيده است‪.‬‬

‫فاخـــر معمـــــاري ايران‬

‫بازراچه مرزی‬

‫ويژگي‌هاي معماري‬ ‫قلعه تاريخي ش��اهدژ به نوعي مجتمعي بزرگ از عناصر و اجزاي‬ ‫معماري مختلف با كاركردهاي گوناگون بوده كه در كنار يكديگر قرار‬ ‫گرفته‌است‪ .‬وجود بعضي عناصر همچون گذرها و كوچه‌ها‪،‬آب انبارها‬ ‫و ارگ در كنار اتاقك‌هاي متعدد و متنوع نش��ان دهنده اين است كه‬ ‫در حقيقت اين محل كاركردي شبيه پادگان بزرگ نظامي داشته كه‬ ‫براي مدت طوالني مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اجزاي تش��كيل دهنده اين اثر متنوع ب��وده و داراي كاركردهاي‬ ‫گوناگون مانند دفاعي‪ ،‬مس��كوني‪ ،‬حكومت��ي‪ ،‬خدماتي و عام المنفعه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نخستين عنصر معماري كه هنگام ورود به قلعه به چشم مي‌خورد‪،‬‬ ‫باروي آن است كه به همراه برج‌ها كاركرد دفاعي داشته و دور تا دور‬ ‫قلعه وجود دارد‪ .‬به طوري كه بيشتر مصالح مورد استفاده در ساخت‬ ‫بارو قطعات س��نگي اس��ت كه از محل به‌دس��ت آمده‪ ،‬كيفيت بارو و‬ ‫ميزان اس��تحكام و دقتي كه در س��اخت آن مي‌شده در قسمت‌هاي‬ ‫مختلف قلعه متفاوت اس��ت‪ ،‬براین اس��اس در نقاطي كه دسترسي و‬ ‫امكان نفوذ به قلعه آس��انتر بوده‪ ،‬باروها مستحكم‌تر ساخته شده‌اند تا‬ ‫ديوارهاي دفاعي مناسبي در مقابل تهاجم باشند‪ ،‬اما در قسمت‌هايي‬ ‫كه به علت ش��رايط طبيعي (كوه) امكان نفوذ از آن قس��مت‌ها وجود‬ ‫نداشته‪ ،‬زياد به بارو توجهي نشده است‪.‬‬ ‫در كن��ار بارو‌ها‪ ،‬عنصر مهم ديگري ك��ه در تكميل جنبه دفاعي‬ ‫قلعه نقش داش��ته‪ ،‬برج‌ها است‪.‬معماري ايراني اين قلعه بسيار زبانزد‬ ‫است چرا كه سنگ‌هايي در اين قلعه ديده مي‌شود كه بدون ساروج و‬ ‫هيچ‌گونه مالتي ديوارهاي اين قلعه را تشكيل مي‌دهد‪.‬‬ ‫آب آشاميدني اين قلعه و دژ نظامي از طريق آبادي‌هاي اطراف كه‬ ‫كارگران آن را به ارتفاع هزار و ‪ 400‬متري آن منتقل مي‌كردند تامين‬ ‫مي‌ش��ده و در زمان بارندگي و فصل س��رما ني��ز از طريق جمع‌آوري‬ ‫آب باران بوده اس��ت‪.‬قلعه س��نگي نهبندان مي‌تواند همان شهر «نه»‬ ‫باش��د كه با پالن دايره‌اي ش��كل خود بيانگر مجتمع‌سازي مسكوني‬ ‫در دوره پيش از اس�لام است‪ .‬سفال‌هاي پراكنده بر سطح محوطه و‬ ‫آواره��اي قلعه از نظر فرم و تزيينات به كار رفته‪ ،‬مويد قدمت قلعه تا‬ ‫دوره صفويه است‪.‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫چي‌بخوريم؟‬

‫چي‌بخريم؟‬

‫كجا برویم؟‬

‫از خوراكي‌ه��اي محلي اين ش��هر ه��م بايد دوخوا‬ ‫(آش‌دوغ)‪ ،‬شه‌له مين (آش شلغم)‪ ،‬دويينه (ترخينه)‪،‬‬ ‫گيت��ه مه ژ گه (نان گردويي)‪ ،‬كه النه (نان مخصوص‬ ‫ب��ا پي��از و روغن حيوان��ي) و نه رمه في��س (يك نوع‬ ‫نان كه با مغز گردو درس��ت مي‌ش��ود) ن��ام برد كه با‬ ‫گياهان خودرو كوهي پخت مي‌شود و عطر و بو و مزه‬ ‫منحصر به فردي دارد‪.‬‬ ‫ش��یرینی های این خط��ه هم البته زبان��زد عام و‬ ‫خاص است‪ ،‬نان محلی هورامی ‪ ،‬حلوا‪ ،‬کلوچه نانیه و‬ ‫قیماخی از جمله شیرینی های محلی پاوه و هورامان‬ ‫اس��ت که تا مزه آنها را نچشید ‪ ،‬خوشمزگی بی نظیر‬ ‫آن باورتان نمی شود‪.‬‬

‫پاوه و اورامانات از مراكز مهم صنايع دستي استان‬ ‫كرمانش��اه به‌ش��مار مي‌آيد‪ .‬از همه مهم‌تر مي‌توان به‬ ‫گيوه كش��ي‪ ،‬گيوه‌بافي و ش��ال باف��ي در اين منطقه‬ ‫اشاره كرد كه از معروفيت خاصي برخورداراست‪.‬‬ ‫براي س��وغاتي‌هم مي‌ت��وان به محص��والت باغي‪،‬‬ ‫كشاورزي و لبني ش��امل توت‪ ،‬انار‪ ،‬انجير‪ ،‬انگور ديم‪،‬‬ ‫رب‌انار‪ ،‬س��قز كردي‪ ،‬روغن حيواني و كش��ك اش��اره‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫اما اگر دلتان می خواهد س��وغاتی را از این ش��هر‬ ‫به یادگار ببرید که تا س��الیان س��ال خاطره روزهای‬ ‫خ��وش پاوه را برایتان زنده کن��د حتما خرید گیوه را‬ ‫از دس��ت ندهید‪ .‬بی شک این س��وغاتی ماندگارترین‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫تا دو س��ال قبل خانه معلم و مدارس‪ ،‬محل اقامت‬ ‫گردش��گران در پاوه بود‪ ،‬اما هم‌اكنون هتل ‪ 3‬ستاره ارم‬ ‫هم در ش��هر پاوه ميزبان گردشگران است و گردشگران‬ ‫مي‌توانند با آس��ودگي در اين ش��هر اقام��ت كنند و از‬ ‫زيبايي‌هاي اين منطقه لذت ببرند‪.‬‬ ‫در ش��هر پاوه يك موزه مردم‌شناس��ي داير است كه‬ ‫عالقه‌مندان مي‌توانند در روزهاي غير تعطيل از ساعت‬ ‫‪ 7‬و ‪‌30‬دقيق��ه ت��ا ‪ 14‬و ‪‌30‬دقيقه از اين م��وزه كه در‬ ‫خيابان امام شافعي‪ ،‬روبه‌روي فرمانداري واقع شده است‬ ‫ديدن كنند‪.‬بازارچه مرزي كه در ورودي پاوه واقع شده‬ ‫مكان عرضه محصوالتي اس��ت كه از طري��ق مرز وارد‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اين بازارچه نيز هر روز پذيراي خيل عظيمي‬ ‫از گردشگران است‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫بهار طبیعت در گیالن‬

‫یادداشت روز‬ ‫سیامک علیزاده‬ ‫استاد دانشگاه و پژوهشگر‬

‫موزه‌ها پیام‌آور تاریخ و تمدن‬ ‫موزه‌ه��ا مجموعه‌ه��ای گوناگ��ون‬ ‫و متع��ددی دارن��د مثل مجس��مه‌های‬ ‫سنگی‪ ،‬اش��یای فلزی‪ ،‬اش��یای چوبی‪،‬‬ ‫دست‌نوشته‌ها‪ ،‬اشیای س��فالی و گلی‪،‬‬ ‫شیشه‪ ،‬تابلوهای نقاشی‪ ،‬کارهای هنری‪،‬‬ ‫تزئینی و دیگر اش��یا و آث��ار هنری که‬ ‫متعلق به دوران باستان یا دوره معاصر‬ ‫است‪ ،‬اما اهمیت این گونه آفرینش‌های‬ ‫هنری از آن روس��ت که پی��ام آور دوره‌های مختلف تاریخ و تمدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن آثار نه فق��ط به علت جنبه‌های زیبایی شناس��ی‪ ،‬بلکه به‬ ‫دليل نقش��ی که در پیشبرد دانش بش��ری دارند‪ ،‬از ارزش واالیی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬چرا كه این آثار به جا مانده‪ ،‬در هر حال موجب مطالعه‬ ‫و پیشرفت بشر مي‌شوند‪.‬‬ ‫امروز مجموعه‌هایی از اش��یاي معاصر و گذشته نه چندان دور‬ ‫هم که مکمل اس��ناد تاریخي بش��رند‪ ،‬در مکانی به نام «موزه» به‬ ‫نمایش گذاش��ته می‌شوند‪ .‬موزه‌ها این مدارک ارزشمند را در خود‬ ‫جا می‌دهند و مدیران موزه‌ها‪ ،‬موزه‌داران و حفاظت‌گران‪ ،‬مس��ئول‬ ‫مراقبت و نگهداری از آن‌ها هستند‪ .‬اشیاي موزه‌ای از نظر شکل و‬ ‫جنس متنوع‌اند‪ ،‬ولی از س��وي عوامل محیطی و انسانی در معرض‬ ‫خطر و زوال قرار دارند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از چنین صدماتی‪ ،‬به‌ويژه وقتی که آثار در موزه‬ ‫است‪ ،‬چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان از زوال تدریجی یا ناگهانی آثار‬ ‫جلوگیری کرد؟ بس��یاری بر ای��ن گمانند که کار حفظ و نگهداری‬ ‫اش��یاي هنری و تاریخی پس از استقرار در موزه پایان یافته است‪.‬‬ ‫البته اگرچه با قرار گرفتن اش��ياي تاريخي در موزه‌ها‪ ،‬آسیب‌های‬ ‫آن‌ها به حداقل‌رسيده یا به تأخیر می‌افتد‪ ،‬اما بیشتر خسارت های‬ ‫آثار موزه‌ای ناش��ی از اهمال‪ ،‬بی‌دقتی‪ ،‬یا فقدان امکانات استاندارد‬ ‫و نیروهای متخصص است‪ ،‬اين مسأله هم البته در همه جاي دنيا‬ ‫صادق است و مي‌توان گفت موزه‌های ایران نیز از این امر مستثنی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اقلیم و نوع آب و هوای ایران در كنار پراکندگی موزه‌ها‬ ‫در نقاط مختلف کش��ور‪ ،‬فقدان منابع مالی‪ ،‬به کارگیری كاركنان‬ ‫غيرمتخصص و نبود برنامه‌هاي جذاب همگی موجب آسیب رسیدن‬ ‫به آثار تاريخي موجود در موزه‌هاي كشور و در نتیجه عقب ماندگی‬ ‫فرهنگی خواهد شد‪ .‬موزه‌ها برای حفظ و نمایش بهتر آثارشان باید‬ ‫از یک س��ری ضوابط ويژه که به آن «اس��تانداردهای موزه» گفته‬ ‫می‌شود‪ ،‬پیروی کنند‪.‬‬ ‫ه��ر موزه پس از تأس��یس‪ ،‬بای��د دارای امکان��ات و برنامه‌های‬ ‫مش��خص و شفاف باش��د‪ .‬این کار جزو وظایف متولیان مربوطه و‬ ‫با توج��ه به مجموعه قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬معاه��دات و ضوابط داخلی‬ ‫و بین‌المللی اس��ت‪ .‬براي مثال در ماده ‪ 3‬وظایف س��ازمان ميراث‬ ‫فرهنگي در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب‬ ‫در س��ال ‪ ،1364‬نگهداری آثار از جمله وظایفی اس��ت که سازمان‬ ‫مس��تقیماً در آن‌ه��ا دخیل اس��ت‪ .‬در ماده ‪ 26‬از قان��ون مدنی و‬ ‫همچنین قانون حفظ آثار ملی مصوب ‪ 12‬آبان ماه ‪ 1319‬شمسی‬ ‫و قانون الحاق ماده ‪ 127‬مکرر به قانون مجازات عمومی ایران نیز به‬ ‫بحث نگهداری از آثار ملی اشاره شده است‪.‬‬ ‫در زمینه قوانین بین‌المللی که ایران هم عضو آن‌هاست‪ ،‬می‌توان‬ ‫به کنوانس��یون منعقد در پاریس در سال‪ 1970‬مربوط به سازمان‬ ‫یونسکو و قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ ‪ 1954‬الهه‬ ‫اش��اره كرد‪ .‬همچنین ب��ا توجه به عضویت ایران در س��ازمان‌های‬ ‫بین‌المللی مث��ل «ایکوم» و «ایکروم» وظایف اصلی و لزوم توجه‬ ‫و اهمی��ت به آثار تاريخي براي رس��یدن به بهترین ش��یوه کام ً‬ ‫ال‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬

‫میراث ماندگار‬

‫جلوه معماری اسالمی‬ ‫در مسجد آقا بزرگ کاشان‬ ‫فروغ صالحي شهرابي‬ ‫مس��جد آقا بزرگ‬ ‫كاش��ان يك��ي از‬ ‫زيباترين مساجد ايران‬ ‫و در زمره بهترين آثار‬ ‫معم��اري اس�لامي به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫معم��اري خ��اص‬ ‫اين بن��ا ك��ه در دوره‬ ‫قاجاريه س��اخته شده‬ ‫همس��ازي كاملي با اقليم كاش��ان دارد و طرح و نقش��ه بسيار جالب‬ ‫توجه آن با فرم معماري گودال باغچه و تفكيك مس��جد و مدرس��ه‬ ‫در طبق��ات مختلف آن همراه با فضاس��ازي‌هاي خالقان��ه‪ ،‬نماهايي‬ ‫زيبا‪،‬منظم‪ ،‬رفيع و با ش��كوه جلوه خاصي را ايجادکرده كه در مساجد‬ ‫ديگر كمتر نظير آن را مي‌بينيم‪ .‬بنيانگذار اين بناي عظيم حاج محمد‬ ‫تق��ي خانبان بوده كه آن را ب��راي نماز جماعت و محل درس و بحث‬ ‫دام��اد خود‪ ،‬حاج مالمهدي نراقي دوم ملق��ب به آقا بزرگ بنا نهاده‬ ‫اس��ت‪ .‬مسجد داراي س��ردر زيبايي است كه س��قف آن با مقرنس و‬ ‫نقاش��ي تزيين ش��ده و ديوارهاي جلو خان ورودي مس��جد از كتيبه‬ ‫باالي سردر تا كف تختگاه‌هاي طرفين درگاه با كاشي‌هاي هفت رنگ‬ ‫پوشيده و زينت داده شده‌است‪ .‬صحن وسيع مسجد به صورت گودال‬ ‫باغچه و در دو طبقه س��اخته شده اس��ت‪ .‬طبقه پايين كه همطراز با‬ ‫حوض و باغچه‌هاس��ت‪ ،‬اختصاص به مدرس��ه داشته و در ‪ 3‬طرف آن‬ ‫دوازده حج��ره با راهروهاي جداگانه همراه با ي��ك مدرس بزرگتر از‬ ‫حجرات در وس��ط اضالع و چند انبار در گوش��ه‌ها ساخته شده است‪.‬‬ ‫در سمت شمال آن سرداب بزرگ مدرسه قرار داشته و روي آن و در‬ ‫طرازي حدوداً يك متر باالتر از سطح حياط گودال باغچه‪ ،‬يكي از سه‬ ‫شبس��تان مسجد با طاق چش��مه‌هاي متعدد و زيبا ساخته شده‪،‬اين‬ ‫شبستان ظاهراً چندين سال پيش از ساخت مسجد و مدرسه بنا شده‬ ‫و تركيب فعلي مس��جد در حقيقت حاصل گس��ترش آن است‪ .‬بناي‬ ‫اوليه گنبد خانه و شبستان تابستاني از چهار طرف باز بوده ولي بعدها‬ ‫در س��مت غربي آن شبستان وسيعي بنا شده كه درگذشته به‌وسيله‬ ‫سه درگاه بزرگ با پنجره چوبي مشبك و ارسي به محوطه گنبد خانه‬ ‫مربوط بوده است‪.‬‬


‫شاعري ازكوچه باغ‌هاي نيشابور‬ ‫س��بك شعر گفتنش نيمايي است‪ .‬از شاعران و اس��تادان فعال در زبان و ادب فارسي است كه تخلص‬ ‫«م‪ .‬سرش��ک» را براي خود برگزيده‪ .‬محمد رضا شفيعي كدكني با اين كه هرگز به دبستان و دبیرستان‬ ‫نرف��ت ول��ي از همان آغ��از کودکی نزد پدر خ��ود و مرحوم ادیب نیش��ابوری دوم ب��ه فراگیری زبان‬ ‫و ادبی��ات عرب پرداخت تا جايي كه در هفت س��الگی تمام الفیه ابن مال��ک را از حفظ بود و فقه‪ ،‬کالم‬ ‫و اصول را در نزد آیت‌اهلل ش��یخ هاش��م قزوینی فرا گرفت‪ .‬پس از مرگ ش��یخ هاشم قزوینی تا آخرین‬ ‫مراح��ل درس خ��ارج فقه را ن��زد آیت‌اهلل میالنی خواند‪ .‬او م��درک دکترای خود را در رش��ته زبان و‬ ‫ادبیات فارس��ی از دانشگاه تهران گرفت‪ .‬شفيعي كدكني از س��ال ‪ ۱۳۴۸‬تا به امروز در دانشگاه تهران‬ ‫مشغول تدريس است‪ .‬وي از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث شاعر خراسانی به شمار می‌رود‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫«نج��ات فرزن��د از تفكر منفي»‬ ‫نوش��ته «دكتر تامار چنس��كي» به‬ ‫ترجم��ه «فرناز ف��رود» عنوان يكي‬ ‫از تازه‌تري��ن آث��اري اس��ت ك��ه در‬ ‫حوزه علوم روانشناس��ي و تربيتي از‬ ‫سوي انتش��ارات صابرين در اختيار‬ ‫عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دكتر چنسكي در اين كتاب ضمن‬ ‫بررس��ي داليل زيربنايي نگرش‌هاي‬ ‫منفي كودكان‪ ،‬راهبردهاي بي‌ش��ماري را براي كمك به مادران‪ ،‬پدران‬ ‫و فرزندان به منظور مديريت افكار منفي‪ ،‬ايجاد خوش��بيني و تثبيت و‬ ‫انعطاف‌پذيري عاطفي ارائه مي‌دهد‪.‬‬ ‫او در اين كتاب نش��ان مي‌دهد چگونه مي‌توان با واداش��تن كودك‬ ‫به تفكر دقيق درباره مش��كل و به اندازه واقعي بازگردان��دن آن‪ ،‬او را از‬ ‫نوميدي‪ ،‬شكست و سرخوردگي حفظ كرد‪ .‬كتاب «نجات فرزند از تفكر‬ ‫منفي» ابزار مورد نياز پدران‪ ،‬مادران‪ ،‬سرپرس��تان و متخصصان باليني‬ ‫را براي آس��وده كردن كودكان از بار عواطف منفي و س��اختن ذهنيت‬ ‫مثبت و متكي به نفس ارائه مي‌دهد تا در مسير آينده‌اي شاد و روشن‬ ‫به حركت درآيند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت كه اين كتاب با قيمت ‪ 12‬هزار تومان از س��وي نشر‬ ‫صابرين در دسترس عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫دار قالی‬

‫آلب��وم «دار قالی» اث��ری از گروه‬ ‫موسیقی «راز شب» به گونه‌ای دیگر‬ ‫به موس��یقی مردمی سرک کشید‌ه‬ ‫است و از سوی انتشارات آواخورشید‬ ‫روانه بازار موسیقی شد‪.‬‬ ‫اگر به موسیقی راک ایرانی عالق ‌ه‬ ‫دارید‪ ،‬می‌توانی��د ‪ ۱۱‬قطعه باکالم و‬ ‫ب��دون کالم این آلب��وم را که همگی‬ ‫توس��ط رامین بهنا تنظیم شده‌اند‪ ،‬بشنوید‪ .‬در این اثر رامین بهنا (پیانو‬ ‫و سین‌تی سایزر)‪ ،‬شهروز خواجه موالیی (درامز)‪ ،‬آرش سبحانی (گیتار‬ ‫الکتریک و آکوس��تیک)‪ ،‬هومن جاوید و ف��رزام رحیمی (آواز)‪ ،‬همایون‬ ‫نصیری (پرکاشن)‪ ،‬اردوان انزابی‌پور (گیتار باس) و‪ ...‬هنرنمایی کرده‌اند‪.‬‬ ‫در بروشور این آلبوم توسط خالق اثر نوشته شده است‪ :‬راز شب چون رمز‬ ‫عبوری بود برای آنان که به دنبال گونه‌ای دیگر از موس��یقی مردمی به‬ ‫همه جا سرک می‌کشیدند‪.‬‬ ‫کنس��رت اول گروه «راز ش��ب» در دی‌ماه ‪ 1380‬در س��الن میالد‬ ‫نمایش��گاه تهران صفحه‌ای از تاریخ موسیقی صحنه‌ای ایران را ورق زد‪.‬‬ ‫اعضای گروه که از راه‌های مختلف به «راز ش��ب» رس��یده بودند‪ ،‬همه‬ ‫ارادتی به راک داشتند‪ ،‬در حینی که به دنبال بومی کردن آن و آوردنش‬ ‫به میان همفکران و همنسالن خود نیز بودند‪.‬‬

‫خواننده اركستر ملي ايران‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تازه‌های نشــــــر‬

‫نجات فرزند از تفكر منفي‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫تصانيف قديمي را از كودكي با عالقه فراوان مي‌خواند‪ ،‬با موسيقي اصيل ايراني رشد كرد و از سال‬ ‫‪ ۱۳۶۳‬به‌طور جدي به فراگيري رديف آوازي‪ ،‬تلفيق شعر و موسيقي‪ ،‬بينش و زيبايي شناسي در آواز‬ ‫ايران پرداخت‪ .‬عليرضا قرباني كه ابتداي راه هنر را با قرائت قرآن آغاز كرده‪ ،‬تاكنون در بسياري‬ ‫از فستيوال‌هاي مهم موسيقي در نقاط مختلف دنيا به اجراي برنامه پرداخته كه حاصل برخي از اين‬ ‫اجراها به صورت لوح فشرده در اروپا انتشار يافته است‪ .‬از سال‪ ۱۳۷۸‬خوانندگي اركستر ملي ايران را‬ ‫برعهده داشت و مجموعه تلويزيوني شب دهم‪ ،‬روشن‌تر از خاموشي‪ ،‬مدار صفر درجه و‪ ...‬از جمله كارهاي‬ ‫گوش‌آشنا و محبوب وي براي مردم است‪ .‬اشتياق‪ ،‬فصل باران‪ ،‬خشت و خاك‪ ،‬سوگواران خموش‪،‬‬ ‫سمفوني موالنا‪ ،‬قاف عشق‪ ،‬حريق خزان و هم آواز پرستوهاي آه از جمله آلبوم‌هاي شنيدني وي است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫از زبان يك موزيسين‬

‫پايان‌نامه‌هايموسيقيدرانباريخاكمي‌خورد‬

‫مينا عبدي‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬

‫يكي از بزرگترين مش��كالت موس��يقي آكادميك‪،‬‬ ‫فاصل��ه گرفتن هنرمندان پس از جدا ش��دن از فضاي‬ ‫دانشگاه است‪« .‬مرتضي شيركوهي» برگزيده سه دوره‬ ‫متوالي جشنواره موس��يقي فجر در رشته آهنگسازي‬ ‫كالسيك كه تا به امروز آلبوم‌هايي از جمله «آكادميك»‬ ‫و «آرتيمان» از او منتشر شده درباره علت فقدان انتشار‬ ‫پرتعداد آثار آكادميك و جدا شدن هنرمندان از فضاي‬ ‫علمي موسيقي با ما سخن گفت‪.‬‬ ‫مش�كالت عمده آثار آكادميك در كشورمان‬ ‫چيست؟‬ ‫به‌ط��ور كلي ارائ��ه آثار آكادميك در كش��ورمان با‬ ‫مشكالتي مواجه است و كمتر منتشر مي‌شود به‌طوري‬ ‫كه تعداد آن‌ها در طول يك س��ال به تعداد انگش��تان‬ ‫يك دس��ت هم نمي‌رس��د و تنها چند شركت هستند‬ ‫كه اين آثار را منتش��ر مي‌كنند‪ .‬از س��وي ديگر حتي‬ ‫بخش��ي از اين آثار تنها نام يك س��بك موسيقايي را‬ ‫يدك مي‌كش��ند‪ ،‬از پس عنوان يك گونه موسيقايي‪،‬‬ ‫همان آثار تكراري را به مخاطب عرضه مي‌كنند و شايد‬ ‫نش��ان شركت منتشر كننده است كه نگاه مخاطب را‬ ‫به اثر جلب مي‌كند!‬ ‫ام��ا آن دس��ته از آثار كه توس��ط موزيس��ين‌هاي‬ ‫آكادميك به شكل حرفه‌اي ساخته شده‌اند و مي‌توان‬ ‫آن‌ه��ا را ش��نيد و در مورد آن‌ها فكر كرد بس��يار كم‬ ‫تعداد هستند‪.‬‬ ‫چرا اين آثار تا بدين حد كم تعدادند؟‬ ‫دو موض��وع در اين رابطه وج��ود دارد‪ .‬يا اين آثار‬ ‫توليد نمي‌ش��وند يا به‌طور كلي ارائه نمي‌شوند‪ .‬البته‬ ‫من فكر مي‌كنم اين آثار س��اخته مي‌ش��وند؛ اما نه پر‬ ‫تعداد‪ .‬اگر تمام دانشجويان موسيقي حتي يك اثر در‬ ‫س��ال توليد كنند تعداد آثار دانش��جويي به عدد قابل‬ ‫توجهي مي‌رس��د‪ .‬اگر حتي تعداد دانشجويان مقطع‬ ‫كارشناس��ي ارش��د را در نظر بگيريم؛ بايد بگوييم كه‬ ‫تنه��ا از دو دانش��گاه هنر و تهران‪ ،‬هر س��اله چندين‬ ‫فارغ التحصيل وارد بازار حرفه‌اي موس��يقي مي‌شوند‬ ‫و بالطبع هر ك��دام يك اثر را به عنوان پايان‌نامه ارائه‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬پس آثار آكادميكي كه تا حدي قابل قبول‬ ‫باشد ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫اگ�ر فرض كني�م اين دانش�جويان در همان‬ ‫مقطع زماني قادر به انتش�ار آثار خود نباشند‬ ‫چه راهي براي معرفي آن‌ها باقي مي‌ماند؟‬ ‫در چند س��ال اخي��ر خوش��بختانه پايان‌نامه‌هاي‬ ‫دانشجويي نيز به قضاوت گذاشته مي‌شوند‪ .‬اين موضوع‬

‫س��بب مي‌شود نام اين هنرمندان شنيده شود‪ .‬اما اين‬ ‫آثار تنها در آيين پاياني جشنواره فجر مورد تقدير قرار‬ ‫مي‌گيرند و هرگز مخاط��ب قطعه‌اي هر چند كوتاه از‬ ‫آن را نمي‌ش��نود تا مردم بتوانند آن را بشنوند و علت‬ ‫گزينش آن را ب��ه عنوان اثر منتخب درك كنند‪ .‬پس‬ ‫عم ً‬ ‫ال تنها نامي از اين افراد شنيده مي‌شود و بالطبع آن‬ ‫نام از ذهن پاك مي‌شود! حتي اگر مردم را نيز در اين‬ ‫چرخه ناديده بگيريم بايد بگوييم هنرمندان حق دارند‬ ‫بدانند كه اثرش��ان در ميان چه مجموعه‌اي از آثار‪ ،‬رد‬ ‫يا تاييد شده‪ .‬به هر حال بايد به ياد داشته باشيم كه‬ ‫هنرمند اثرش را براي ش��نيده شدن مي‌سازد؛ نه براي‬ ‫انبار ش��دن در يك كمد! چراكه اثري كه ساخته شود‪،‬‬ ‫اما ارائه نشود اص ً‬ ‫ال ساخته نشده!‬ ‫چرا اين آثار به مخاطب ارائه نمي‌ش�وند و در‬ ‫صورت ارائه مورد اس�تقبال تعداد محدودي از‬ ‫مخاطبان قرار مي‌گيرند؟‬ ‫به ب��اور من علت عدم ارائه اي��ن آثار بازدهي مالي‬ ‫اس��ت‪ .‬اين آثار بازدهي مالي ب��راي صاحب اثر ندارند‪.‬‬ ‫به اين سبب كه ميزان فروش آن‌ها بسيار پايين است‬ ‫و وقتي ميزان فروش آن‌ها پايين باش��د س��ودي عايد‬ ‫صاحب اثر نمي‌شود‪ .‬به هر روي يك اثر پس از انتشار‪،‬‬ ‫بايد قادر باش��د‪ ،‬سرمايه ش��ركت منتشر كننده‌اش را‬ ‫ب��دان باز گرداند و بعد اگر باز هم مورد اس��تقبال قرار‬ ‫گرفت س��ودي را متوجه صاحب اثر و ناش��ر سازد‪ ،‬اما‬ ‫اين آثار فروش قابل توجهي ندارند‪ .‬اگر هنرمند خيلي‬ ‫خوش شانس باشد ناشر به هنگام انتشار از او هزينه‌اي‬ ‫را درياف��ت نمي‌كند‪ .‬اما يك هنرمند بايد هزينه ضبط‬

‫اثرش را خود متحمل ش��ود به همين سبب است كه‬ ‫هنرمند به هر ش��كلي كه اثرش را منتشر كند باز هم‬ ‫متضرر مي‌ش��ود‪ .‬ش��ايد همين امر سبب مي‌شود كه‬ ‫پايان نامه‌هاي س��اخته شده توسط دانشجويان هرگز‬ ‫منتشر نش��ود‪ ،‬چرا كه اين آثار با مخاطبان محدودي‬ ‫ارتباط برقرار مي‌كنند‪.‬‬ ‫اثر ي��ك هنرمند در ارتباط ب��ا مخاطب خود معنا‬ ‫مي‌يابد‪ .‬هرچه تعداد مخاطبانش بيشتر باشد هنرمند‬ ‫مورد تشويق قرار مي‌گيرد و به ساخت اثر بيشتر ترغيب‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وقتي اثري آكادميك در قالب يك كنسرت‬ ‫ارائه مي‌ش��ود نزديك به نيمي از بازديدكنندگان‪ ،‬تنها‬ ‫براي گذراندن وقت به كنس��رت آمده‌اند و از نيم ديگر‬ ‫شماري نيز براي محكوم كردن هنرمند‪ .‬پس عم ً‬ ‫ال به‬ ‫هنرمن��د انرژي نمي‌دهند‪ .‬به يقين اگر هنرمند نتواند‬ ‫مخاطب خود را تحت تأثير ق��رار دهد از او هم انرژي‬ ‫درياف��ت نمي‌كند و در نتيجه از س��اخت اثر منصرف‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫مشكل ديگر ضبط‪ ،‬توليد و نشر اثر است‪ .‬اگر اثري‬ ‫براي دو يا س��ه ساز نوشته شده باشد مي‌توان اميدوار‬ ‫بود كه با چند ميليون هزينه قابل ضبط باش��د‪ .‬اما اگر‬ ‫ب��راي گروهي چون گروه كر‪ ،‬يا اركس��تر س��مفونيك‬ ‫نوشته شده باشد عم ً‬ ‫ال در ايران قابل ضبط نيست‪ .‬تنها‬ ‫تخمين اين هزينه كافيست تا هنرمند از اجرا منصرف‬ ‫شود‪ .‬حال اگر كسي موفق به ضبط اين اثر شود ناشران‬ ‫چندان رغبتي به انتش��ار اثرش ندارند‪ .‬با اين ش��رايط‬ ‫فهم اين كه چرا آثار آكادميك منتش��ر نمي‌ش��ود كار‬ ‫چندان دشواري نيست!‬

‫کتاب‬

‫پيش‌روي‬

‫رمان «پيش‌روي» اث��ر «اي‪ .‬ال‪.‬‬ ‫داكترو»‪ ،‬نويس��نده‌اي ك��ه در ايران‬ ‫با نام دكتروف ش��ناخته شده است‬ ‫ب��ه تازگي به ترجم��ه امير احمدي‬ ‫آريان منتش��ر ش��ده و در دسترس‬ ‫عالقه‌مندان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در اين رمان تاري��خ و ادبيات در‬ ‫كنار هم قرار مي‌گيرند و داس��تاني‬ ‫را خلق مي‌كنند كه در آن مي‌توان تاثير جنگ را بر زندگي انس��ان‌ها‬ ‫ديد‪ .‬اين اثر به تازگي در ايران ترجمه شده و در دسترس عالقه‌مندان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬داكترو در اين رمان از زاويه ديد خود روايتگر وقايع‬ ‫جنگ‌هاي داخلي امريكاس��ت؛ موضوعي كه نويس��ندگان زيادي در‬ ‫س��ال‌هاي اخير هم آن را دس��تمايه نگارش رماني ادبي ق��رار داده‌اند‪.‬‬ ‫رمان «پيش‌روي» داس��تان مرگ‪ ،‬ويراني و هرج و مرج است كه ُمهر‬ ‫اختصاصي داكترو بر آن نشسته است‪ .‬اين نويسنده در داستانش از افراد‬ ‫حقيقي نام مي‌برد و از مكان‌هايي براي س��اخت فضاي داستاني بهره‬ ‫مي‌گيرد كه در واقع وجود دارند‪.‬‬ ‫وي تخيل خود را بر پايه اين حقايق استوار مي‌كند و اين‌گونه رمان‬ ‫«پيش‌روي» خلق مي‌شود‪ .‬وقايع اين رمان در اواخر سال ‪ 1864‬و اوايل‬ ‫‪ 1865‬ميالدي روي مي‌دهد‪ .‬رمان با پايان يافتن جنگ به انتها مي‌رسد‬ ‫و آنچه بر جا مانده جز بوي باروت و خون نيست‪ .‬رمان «پيش‌روي» با‬ ‫ترجمه امير احمدي به قيمت بهاي ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان از سوي «نشر‬ ‫زاوش» منتشر شده است‪.‬‬

‫ساز‬

‫دايره‬

‫دایره از سازهاي كوبه‌اي موسيقي‬ ‫و متشكل اس��ت از حلقه‌اي چوبي‬ ‫ب��ه عرض ‪ 5‬تا ‪ 7‬س��انتيمتر و قطر‬ ‫دايره‌اي از ‪ 25‬تا ‪ 40‬سانتيمتر كه بر‬ ‫يكي از سطوح جنبي دايره‌اي شكل‬ ‫آن پوس��ت كشيده شده و در جدار‬ ‫داخلي س��از حدود ‪ 40‬حلقه فلزي‬ ‫كوچك به فواصل مس��اوي آويزان‬ ‫ش��ده است‪ .‬در يكي از نقاط جدار چوبي س��وراخي است كه نوازنده‬ ‫انگشت شست دس��ت راست را در آن داخل مي‌كند و به اين وسيله‬ ‫ساز را نگه مي‌دارد و با بقيه انگشتان هر دو دست بر پوست مي‌كوبد‬ ‫و در عين حال س��از را كمي س��ريع‌تر حركت مي‌دهد تا حلقه‌هاي‬ ‫كوچك داخلي‪ ،‬همراه با صداي كوبيدن انگشتان صوتي زنگ‌وار نيز‬ ‫حاصل كنند‪ .‬هيچ يك از اصوات ساز حائز ارتفاع معين نيستند‪ .‬اين‬ ‫ساز بيشتر شهري است تا محلي‪ .‬این ساز‪ ،‬شبیه دف است و تفاوت‬ ‫این دو در آن است که دف‪ ،‬معموالً دارای زنجیرهای کوچکی است که‬ ‫به دیواره چوبین آن نصب شده‪ ،‬همچنین دایره از دف کوچک‌تر است‬ ‫و در مجموع این خصوصیات صدای این دو را متفاوت می‌کند‪ .‬دایره‬ ‫غیر از ایران در کشورهایی همچون افغانستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و نواحی اویغورنشین چین رواج دارد‪.‬‬

‫شاعري كه محدود به قالب نيست‬

‫شوك مجله لوموند‬ ‫اواي��ل دهه ‪ 70‬گروهي متاثر از گروه عارف و كارهاي پرويز مش��كاتيان به‬ ‫نام دستان تشكيل شد كه حميد متبسم و محمدعلي كياني‌نژاد آن‌را تاسيس‬ ‫كردند‪ .‬حميد متبس��م نخستين آموزش‌هاي موسيقي را از پدرش در نيشابور‬ ‫فراگرفت و بعد از آمدن به تهران در هنرس��تان موسيقي نزد اساتيد بنام اين‬ ‫حوزه با رديف نوازي و نوازندگي تار و سه تار آشنا شد‪ .‬آلبوم «بامداد» تجربه‌اي‬ ‫متفاوت در آهنگس��ازي و تنظيم به ش��مار مي‌رفت و با آواز بيژن كامكار نام‬ ‫متبس��م را به عنوان آهنگس��ازي خوش ذوق به جامعه موس��يقي شناساند‪.‬‬ ‫متبسم به همراه گروه دستان كنسرت‌هاي متعددي را در خارج و داخل ايران‬ ‫اجرا كردند كه مهمترين آن اجراهاي متعدد با شهرام ناظري بود‪ .‬آلبوم شوريده‬ ‫كه حاصل اجراي گروه دستان با پريسا بود عنوان شوك از مجله لوموند و جايزه‬ ‫بهترين موسيقي سال ‪ 2003‬از وزارت فرهنگ فرانسه را نصيب گروه دستان‬ ‫و متبسم كرد‪.‬‬

‫با اين كه شايد سن و سالش به اندازه برخي از شاعران پيشكسوت كشورمان‬ ‫نباشد اما خود را مادران شاعران معاصر مي‌داند‪ .‬غزل تاجبخش متولد سال ‪21‬‬ ‫در بروجرد است‪.‬‬ ‫ش��اعري كه عالوه بر س��رودن شعر‪ ،‬رمان هم مي‌نويسد و از ‪ 32‬سال قبل‬ ‫انجمن ادبي غزل را تشكيل داده است‪ .‬تاجبخش سال‌ها در آموزش و پرورش‬ ‫به عنوان دبير ادبيات مش��غول تدريس بوده و رمان‌هاي «آدمك»‪« ،‬دوس��ت‬ ‫ناديده»‪« ،‬بر بال‌هاي پرواز» و مجموعه اشعار «مامون‪ -‬غزل باران‌هاي سنگي»‬ ‫و «شبدرهاي چهار برگ» از آثار او هستند‪ .‬تاجبخش همچنين انتشاركتاب‬ ‫«قلم‌ها و سايه‌ها» را كه پژوهش و نگرشي در زندگي حضرت زهرا است‬ ‫و نيز کتاب «زن‪ ،‬شعر وانديشه» را در كارنامه ادبی خود دارد‪ .‬اشعار او گاهی‬ ‫در قالب غزل وگاهی در قالب نیمایی و سپید است؛ به طوري كه بارها گفته كه‬ ‫خود را محكوم به سرودن در یك قالب نمی‌داند‪.‬‬

‫صداهايي در تار تكنولوژي‬

‫زهرا الجوردي‌نيا‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫زماني صداي خواننده و ساز نوازنده هر‬ ‫دو از اهمي��ت بااليي برخ��وردار بود اما در‬ ‫سبك‌هاي امروزي با نرم‌افزارهاي پيشرفته‬ ‫كامپیوتري كه مي‌تواند صداي خواننده و‬ ‫س��از را اصالح كن��د و تغيير دهد اهميت‬ ‫صدا و به‌ويژه س��از در حال كمرنگ شدن‬ ‫اس��ت مگر در اجراهاي زن��ده كه به دليل‬ ‫ارتباط مستقيم اين امكان وجود ندارد‪.‬‬ ‫حميد غالمعلي خواننده پاپ كالسيك‬ ‫گفت‪ :‬جايگاه خواننده‬ ‫در اين باره به‬ ‫و نوازنده در موس��يقي حال حاضر نسبت‬ ‫به گذشته تفاوت‌هاي بسياري كرده است‪.‬‬ ‫پيش از اين ساز يك نوازنده در شنيدني‌تر‬ ‫ش��دن يك قطعه مي‌توانست تاثير داشته‬ ‫باش��د و به همين دليل م��ردم نوازندگان‬ ‫توانا از جمله ش��هناز‪ ،‬ياحقي‪ ،‬كسايي و‪...‬‬ ‫را مي‌ش��ناختند اما اكنون با اس��تفاده از‬ ‫كامپيوت��ر و نرم‌افزارهايي كه صداي س��از‬ ‫را تقليد مي‌كنند نوازنده‌ها كمتر شناخته‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬كساني كه شايد توانايي‌شان در‬ ‫حد هنرمندان قديم ما باشد‪.‬‬ ‫اين آهنگس��از ب��ا بيان اين‌ك��ه امروزه‬

‫از كامپيوتر براي توليد موس��يقي استفاده‬ ‫مي‌شود‪ ،‬در خصوص اقدامات وزارت ارشاد‬ ‫براي عدم انتش��ار اين گونه آلبوم‌ها اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬با نرم‌افزارهاي جدي��د تغيير در‬ ‫آكوردها و زيرصداها براحتي قابل تشخيص‬ ‫نيست و ‪ 2‬سال پيش كه امكان تشخيص‬ ‫آن وج��ود داش��ت ني��ز اقدام��ي صورت‬ ‫نمي‌گرف��ت‪ .‬بهترين راه‌حل برخورد با اين‬ ‫اقدامات نيز فرس��تادن يك ناظر ضبط در‬ ‫استوديوهاست كه امكانپذير نيست‪ ،‬البته‬ ‫مي‌توان حد و مرز تعيين كرد‪.‬‬ ‫غالمعل��ي ادامه داد‪ :‬در خصوص ميزان‬ ‫اهمي��ت كار خوانن��ده و نوازن��ده در يك‬ ‫اجراي زنده نيز شايد بتوان گفت خواننده‬ ‫ي��ك قطعه نق��ش اساس��ي‌تري دارد چرا‬ ‫كه اش��تباه نوازن��ده و جابه‌جايي نت را به‬ ‫جز اهل فن كس��ي متوجه نمي‌ش��ود اما‬ ‫اشتباه خواننده بسيار آشكارتر است و يك‬

‫اين ره كه مي‌روند به تركستان است‬

‫حكايت تقليد ص��داي خوانندگان در‬ ‫دوره‌اي از س��وي مسئوالن دفتر موسيقي‬ ‫صدا و سيما آغاز شد و آن‌ها با اين حمايت‬ ‫از صداهاي جديد ولي گوش آش��نا سعي‬ ‫داشتند خوانندگان لس‌آنجلسي را كمرنگ‬ ‫كنند و به مردم بگويند خواننده‌هاي پاپ‬ ‫داخل ايران نيز كمتر از آن‌ها نيستند و در‬ ‫اين دوران بود كه خشايار اعتمادي‪ ،‬حسين‬ ‫زمان و‪ ...‬روي كار آمدند‪ .‬البته اين حركت تا اندازه‌اي موثر واقع شد كه‬ ‫به دليل بي‌برنامگي در ادامه راه از پيش��رفت بازماند چرا كه از يك سو‬ ‫رسانه‌ها‌ي مختلف در واكنش به اين حركت اعتراض كردند كه چرا بايد‬ ‫در موس��يقي نشانه‌سازي كنيم و با تداعي خوانندگان لس‌آنجلسي به‬ ‫موسيقي خود اعتبار دهيم در حالي كه خودمان مي‌توانيم توليدكننده‬ ‫و مبدع باش��يم و از س��وي ديگر مردم آن‌ها را نپذيرفتند و بس��ياري‬ ‫ب��ه دليل عالقه‌مندي به صداهاي اصلي به همان س��مت گرايش پيدا‬ ‫كرده‌اند چرا كه مردم مايل نيستند تقليدي از صداي مورد عالقه‌شان را‬ ‫بشنوند و به عبارت ديگر مي‌خواهند صدا را با امضاي اصلي‌اش داشته‬ ‫باشند بنابراين از خوانندگان جديد روي مي‌گردانند‪.‬‬ ‫تقليد در خوانندگي حتي در موس��يقي سنتي ما نيز ريشه دوانده‬ ‫و در مرحله اول به پايه‌ها و اس��اس موسيقي سنتي لطمه مي‌زند و در‬ ‫مرحله دوم موس��يقي پاپ ايراني را مورد اصابت قرار مي‌دهد و اين در‬ ‫حالي است كه امثال رضا صادقي و محسن چاووشي را در موسيقي پاپ‬ ‫ايراني داريم که به اين ژانر جان مي‌دهند و كپي‌سازي‌ها مانع رسيدن‬ ‫پاپ به مقصد با شرط سالمت مي‌شود‪.‬‬ ‫براي جلوگيري از رخ دادن اين مشكل نيز مراكز فرهنگي كه وظيفه‬ ‫كشف استعدادهاي جوان را دارند بايد صدا و توانايي جوانان را بشناسند‬ ‫و آن‌ها را از تقليد دور كنند‪ .‬ما در تاريخ موس��يقي ايران خوانندگاني‬ ‫مانند بنان را داريم كه با وجود اين‌كه وي ‪ 2‬دانگ صدا داش��ت اما در‬ ‫همان صداي بم كار كرد‪ .‬اين در حالي اس��ت كه بنان اگر مي‌خواست‬ ‫صدايش اوج بگيرد و مانند اديب و ظلي بخواند ديگر بنان نبود و به اين‬ ‫درجه هنري و محبوبيت در كارش و در ميان مردم دس��ت نمي‌يافت‪.‬‬ ‫جوانان ما نيز بايد با توجه به شيوه بزرگان اين عرصه توانايي‌هاي خود‬ ‫را ش��ناخته و آن را بپذيرند و در جاي خودشان عمل كنند و از تقليد‬ ‫بپرهيزند‪ .‬از اين رو در پاپ هم بهتر است براساس اله‌مان‌هاي موسيقي‬ ‫ايراني عمل ش��ود چرا كه برخي خوانندگان به جايگاه مطلوبي دست‬ ‫پي��دا مي‌كنند اما همه نمي‌توانند مقبوليت بااليي كس��ب كنند و به‬ ‫سرعت خود را از دست مي‌دهند‪ .‬كورش يغمايي و فرهاد مهراد نيز از‬ ‫جمله هنرمنداني بودند كه پاي ژانر پاپ «موسيقي» ايران امضا زدند و‬ ‫شهناز نوازندگي تار را‪ .‬اما اين‌ها تكرارناپذير هستند‪ .‬نوازنده از ابزار براي‬ ‫هنرنمايي استفاده مي‌كند و شيوه كاربرد آن صداهاي متفاوتي را ايجاد‬ ‫مي‌كند و اين خارج از عهده هر نوازنده‌اي است اما آواز راحت‌تر تقليد‬ ‫مي‌شود‪ .‬از اين‌رو هنرمند بايد به اين مسأله توجه ويژه‌اي داشته باشد‬ ‫تا پس از ورود به عرصه هنر بعد از چند آهنگ از ميدان خارج نش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اينكه تهيه‌كنندگان هم بايد مجاب شوند از خواننده‌اي كه مشابه‬ ‫هنرمندان ديگر مي‌خواند حمايت نكنند‪.‬‬ ‫در مجموع آنچه به اين آشفتگي‌ها دامن مي‌زند نبود سياستگذاري‬ ‫و نظ��ارت صحيح بر موس��يقي اس��ت‪ .‬وزارت ارش��اد كه مس��ئوليت‬ ‫سياس��تگذاري را در اين زمين��ه برعهده دارد با تغيي��ر مديريت‌ها از‬ ‫برنامه‌هاي متغيري حمايت مي‌كند و از آنجايي كه مس��ئوالن وزارت‬ ‫م��دام درگي��ر رونمايي از جش��نواره و كارهايي از اين قبيل هس��تند‬ ‫نمي‌توانند وظيفه و رسالت اصلي خود را به انجام برسانند‪.‬‬ ‫اين مس��أله از يك س��و به خواننده صدمه مي‌زند چرا كه باطنش‬ ‫را هوي��دا نك��رده و صداي ديگ��ري را كه با خودش تجان��س ندارد به‬ ‫مردم ارائه مي‌دهد و از س��وي ديگر مردم وي را نمي‌پذيرند و موجب‬ ‫بي‌اعتمادي آن‌ها به خواننده مي‌شود‪ .‬امروز تكنيك و صدا باال رفته اما‬ ‫خلق ملودي و محتوا كم شده و گوش ما نيز با نسل امروز متفاوت است‬ ‫و با شناخت اندك در مدارس و دانشگاه نمي‌توانيم باور جوانان را نسبت‬ ‫به توانايي‌هاي خود شكل دهيم و سرانجام چون خواننده خودش نيست‬ ‫حمايت مردم را نيز به دس��ت نمي‌آورد و بعد از نبود حمايت مادي و‬ ‫معنوي از س��وي نهادها و مردم گاليه‌مند مي‌شود‪ .‬در حالي كه بايد با‬ ‫تقويت باورهاي هنرمندان جوان آن‌ها را از تقليد دور كنيم‪.‬‬

‫چند کلمه قصه‬ ‫حكمت !‬

‫نگاهي به جايگاه خواننده و نوازنده در موسيقي امروز‬ ‫ش��نونده ب��ه نح��وه توليد ص��دا توجه‬ ‫نمي‌كند‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬كمتر كسي به اين‬ ‫توجه مي‌كند كه صدا با س��از آكوستيك‬ ‫توليد ش��ده يا كامپيوت��ر و در حالي كه‬ ‫برخي نرم‌افزارها مي‌توانند فالش صدا را‬ ‫بگيرند و رنگ صدا را عوض كنند‪ ،‬نوازنده‬ ‫اهميت كمتري نسبت به خواننده دارد و‬ ‫نوازندگان كمتر شناخته مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌ك��ه در كارهاي جديد‬ ‫نوازنده در درجه دوم و س��وم اهميت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تاكيد كرد‪ :‬شنونده به تك‌تك سازها‬ ‫اهميت نمي‌دهد و تا زماني كه اجراي زنده‬ ‫يك گ��روه را نبيند‪ ،‬متوجه نح��وه ايجاد‬ ‫يك صدا نمي‌ش��ود و به دليل استفاده باال‬ ‫از كامپيوت��ر بس��ياري از نوازنده‌ها كم‌كار‬ ‫ش��ده‌اند و فقط در اجراه��اي زنده حضور‬ ‫دارند‪ ،‬ضمن اين‌كه قشر جوان ما نيز سبك‬ ‫خاصي از موس��يقي را مي‌پسندد كه تنها‬ ‫ريتم و ش��عر در آن اهميت دارد و خيلي‬ ‫خوب بودن مهم نيست و خيلي بد نبودن‬ ‫كافي است‪ .‬البته در اين ميان نيز هستند‬ ‫كساني كه صداي واقعي و اصيل سازهايي‬ ‫مثل ني‪ ،‬كمانچه و‪ ...‬را به موسيقي جديد‬ ‫ترجي��ح مي‌دهن��د‪ .‬خواننده س��بك پاپ‬ ‫كالسيك با بيان اين كه در آلبوم‌ها بيشتر‬

‫رضا مهدوي‬ ‫پژوهشگر موسیقی و آهنگساز‬

‫مخاطب عادي هم نسبت به آن واكنش‬ ‫نشان مي‌دهد‪ .‬ضمن اين كه نام خواننده‬ ‫ب��ه عنوان امض��ا در ذيل يك اث��ر آورده‬ ‫مي‌شود در حالي نام نوازنده هميشه ذكر‬ ‫نمي‌شود‪ .‬وي درباره بازار موسيقي كشور‬ ‫نيز خاطرنش��ان كرد‪ :‬گاه اقدامات خوبي‬ ‫در موسيقي صورت مي‌گيرد اما در حال‬ ‫حاضر اوضاع موس��يقي نابس��امان است‬ ‫و در گوش��ه‌اي از آن موسيقي زيرزميني‬ ‫وجود دارد كه نوازندگان و خوانندگان آن‬ ‫بعضاً توانايي بااليي دارند و كارهاي خوبي‬ ‫ارائه مي‌كنند اما برخي ديگر با موس��يقي‬ ‫و شعرش��ان به اين هنر ضرب��ه مي‌زنند و‬ ‫اسم س��بك‌هاي مختلف غربي را روي آن‬ ‫مي‌گذارند‪.‬‬ ‫غالمعل��ي ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه اي��ن‬ ‫روزها به ش��عر هم كمتر اهميت مي‌دهند‬ ‫و ش��اعران ما يا كم‌كار شده‌اند و يا مبالغ‬ ‫بااليي را براي ترانه‌ها درخواست مي‌كنند‬ ‫ك��ه اين در نهايت مش��كالتي را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬از طرف��ي دانل��ود ك��ردن قطع��ات‬ ‫زحمات يك هنرمند را در چند دقيقه هدر‬ ‫مي‌دهد و از سوي ديگر گرايش جوانان به‬ ‫موسيقي‌هاي نازل و بي‌كيفيت باعث شده‬ ‫تنوع در بازار موسيقي كاهش يابد‪.‬‬

‫روزي عارف پيري با مريدانش از كنار قصر پادشاه گذر مي‌كرد‪.‬‬ ‫شاه كه در ايوان كاخش مشغول به تماشا بود‪ ،‬او را ديد و به سرعت‬ ‫به نگهبانانش دستور داد تا استاد پير را به قصر آورند‪.‬‬ ‫عارف به حضور شاه شرفياب شد‪ .‬شاه ضمن تشكر از او خواست كه‬ ‫نكته‌اي آموزنده به ش��اهزاده جوان بياموزد مگر در آينده او تاثيرگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬استاد دستش را به داخل كيس��ه فرو برد و سه عروسك از آن‬ ‫بيرون آورد و به ش��اهزاده عرضه نمود و گفت‪« :‬بيا اينان دوس��تان تو‬ ‫هس��تند‪ ،‬اوقاتت را با آنها سپري كن‪ ».‬شاهزاده با تمسخر گفت‪« :‬من‬ ‫كه دختر نيستم با عروسك بازي كنم!»‬ ‫عارف نخس��تين عروس��ك را برداش��ته و تكه نخ��ي را از يكي از‬ ‫گوش‌هاي آن عبور داد كه بالفاصله از گوش ديگر خارج ش��د‪ .‬سپس‬ ‫دومين عروسك را برداشته و اين‌بار تكه نخ از گوش عروسك داخل و‬ ‫از دهانش خارج شد‪ .‬او سومين عروسك را امتحان نمود‪.‬‬ ‫تكه نخ در حالي كه در گوش عروس��ك پيش مي‌رفت‪ ،‬از هيچ يك‬ ‫از دو عضو يادشده خارج نشد‪.‬‬ ‫اس��تاد بالفاصله گفت‪« :‬جناب ش��اهزاده‪ ،‬اينان همگي دوستانت‬ ‫هستند‪ ،‬اولي كه اصال به حرف‌هايت توجهي نداشته‪ ،‬دومي هر سخني‬ ‫را كه از تو شنيده‪ ،‬همه جا بازگو خواهد كرد و سومي دوستي است كه‬ ‫همواره بر آنچه ش��نيده لب فرو بسته‪ ».‬شاهزاده فرياد شادي سر داده‬ ‫و گفت‪ « :‬پس بهترين دوس��تم همين نوع سومي است و من هم او را‬ ‫مشاور امورات كشورداري خواهم نمود‪».‬‬ ‫عارف پاسخ داد‪« :‬نه‪ ».‬و بالفاصله عروسك چهارم را از كيسه خارج‬ ‫نمود و آن را به ش��اهزاده داد و گفت‪« :‬اين دوس��تي است كه بايد به‬ ‫دنبالش بگردي‪ ».‬شاهزاده تكه نخ را برگرفت و امتحان نمود‪.‬‬ ‫با تعجب ديد كه نخ همانند عروسك اول از گوش ديگر اين عروسك‬ ‫نيز خارج شد‪ ،‬گفت‪« :‬استاد اين‌كه نشد!»‬ ‫عارف پير پاسخ داد‪« :‬حال مجدداً امتحان كن‪».‬‬ ‫براي بار دوم تكه نخ از دهان عروسك خارج شد‪.‬‬ ‫شاهزاده براي بار سوم نيز امتحان كرد و تكه نخ در داخل عروسك‬ ‫باقي ماند‪ .‬استاد رو به شاهزاده كرد و گفت‪« :‬شخصي شايسته دوستي‬ ‫و مش��ورت توس��ت كه بداند كي حرف بزند‪ ،‬چه موقع به حرف‌هايت‬ ‫توجهي نكند و كي ساكت بماند‪».‬‬


‫زیست شهر‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فاصله معنادار تهران تا رسيدن به معماري و شهرسازي محيط زيستي‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪8 6 3 7 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6 7 8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 5 8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 6 3‬‬

‫‪5 7 8 4‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪2 3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3 4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 4 7‬‬

‫‪8 6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7 6 8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8 7 3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5 7 3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7 5 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7 8 6‬‬

‫‪3 5 8‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪8 3 5‬‬

‫‪4 7 6 5 8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5 3 4‬‬

‫‪5 4 6 3 7‬‬

‫‪2 3 7‬‬

‫‪4 5 3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪5 4 7‬‬

‫‪8 6 4 3 7 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 8 7 4‬‬

‫‪5 3 7 8 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 3 5 7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5 8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7 6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 4 8‬‬

‫سخت‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫مأموران گارد حفاظت محيط زيست‬ ‫استان همدان طي گش��ت و كنترل در‬ ‫منطقه «لش��گردر» شهرستان مالير به‬ ‫دو گروه از ش��كارچيان غيرمجاز مجهز‬ ‫به چهار دس��تگاه موتورسيكلت و شش‬ ‫قبضه س�لاح برخورد کردند كه مبادرت‬ ‫به شكار غيرمجاز يك رأس قوچ وحشي‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬ ‫مأموران نيز به منظور اجراي قوانين و‬ ‫مقررات شكار و صيد اقدام به تعقيب آنها‬ ‫کردند كه در نهايت موفق به دستگيري‬

‫يك نفر از متخلفان شدند‪.‬‬ ‫ام��ا برخ��ي از اهالي ن��اآگاه يكي از‬ ‫روستاهاي اطراف اس��تان مركزي‪ ،‬فرد‬ ‫دستگير شده را فراري دادند كه اين امر‬ ‫از س��وي حوزه قضايي شهرستان شازند‬ ‫از توابع اس��تان مرك��زي تحت پيگيري‬ ‫انتظامي و قضايي قرار دارد‪.‬‬ ‫گفتن��ي اس��ت در اي��ن حادثه يكي‬ ‫از محيط‌بان��ان شهرس��تان مالير مورد‬ ‫ضرب و ش��تم و جراحت قرار گرفته بود‬ ‫كه تحت درمان است‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 6 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5 7‬‬

‫شکار‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫متوسط‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫شكارچيان غيرمجاز‬ ‫باز هم حادثه‌ساز شدند‬

‫‪5 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3 8‬‬

‫‪7 4 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7 4 5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫آسان‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 6 3‬‬

‫٭ بایوم�س یا زیس�ت ت�وده (‪ )Biomass‬یك منبع‬ ‫تجدیدپذیر انرژی اس�ت كه از مواد زیس�تی به دس�ت‬ ‫می‌‌آید‪.‬‬

‫مدي��ركل دفت��ر حيات‌وحش‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫كش��ور با بيان اين‌كه ‪ 1136‬گونه‬ ‫جانوري در كشور زيست مي‌كنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر از گونه‌هاي يوزپلنگ‪،‬‬ ‫گور ايراني‪ ،‬خرس س��ياه و گوزن‬ ‫زرد حفاظت نشود‪ ،‬در آينده‌اي نه‬ ‫چن��دان دور ش��اهد انقراض آن‌ها‬ ‫خواهي��م ب��ود‪ .‬حس��ين محمدي‬ ‫خاطرنش��ان كرد‪ :‬غناي گونه‌هاي‬ ‫پس��تانداران اي��ران نبايد موجب‬ ‫غرور ش��ود چرا ك��ه از گونه‌هايي‬ ‫همچون شير ايراني و ببر مازندران‬ ‫امروز جز نامي باقي نمانده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬توجه به ارزش‌هاي‬ ‫متن��وع گونه‌ه��اي جان��وري در‬ ‫برنامه‌ه��اي توس��عه‪ ،‬ايجاد حس‬ ‫حمايت از حيات‌وحش در سطوح‬ ‫جامع��ه‪ ،‬جل��ب مش��اركت‌هاي‬ ‫مردم��ي در مديري��ت و حفاظت‬ ‫حيات‌وحش و انجام پژوهش‌هاي‬ ‫كاربردي از جمله اقداماتي اس��ت‬ ‫كه مي‌توان��د ش��رايط مطلوبي را‬ ‫براي پوياي��ي و پايداري گونه‌هاي‬ ‫جانوري كشورمان و زيستگاه‌هاي‬ ‫آن‌ها فراهم كند‪ .‬به گفته مديركل‬ ‫دفتر حيات‌وحش سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست‪ ،‬جلوگيري از تخريب‬ ‫زيس��تگاه‌ها‪ ،‬مديري��ت گونه‌هاي‬ ‫جان��وري‪ ،‬احي��اي زيس��تگاه‌ها و‬ ‫جمعي��ت آن‌ها از ديگ��ر اقدامات‬ ‫ب��ا اهميتي اس��ت كه باي��د براي‬ ‫حفاظت از ذخاير ژنتيكي كش��ور‬ ‫انجام گيرد‪.‬‬

‫محمدي همچنين با اش��اره به‬ ‫اقدام��ات انجام گرفت��ه در جهت‬ ‫تهيه اطلس مهره‌داران در پنج رده‬ ‫پستانداران‪ ،‬پرندگان‪ ،‬دوزيستان‪،‬‬ ‫ماهي��ان و خزندگان ب��ه دو زبان‬ ‫فارس��ي و انگليس��ي‪ ،‬اظهار كرد‪:‬‬ ‫تاكن��ون اقدامات چاپ و انتش��ار‬ ‫اطلس‌هاي پستانداران‪ ،‬پرندگان و‬ ‫ماهيان انجام ش��ده و تهيه اطلس‬ ‫دوزيس��تان و خزن��دگان ني��ز در‬ ‫مراحل پاياني به سر مي‌برد‪.‬‬ ‫وي همچنين با اش��اره به تهيه‌‬ ‫برنامه عم��ل حفاظت از ‪ 30‬گونه‬ ‫موجود در فهرست قرمز ‪،IUCN‬‬ ‫افزود‪ :‬ع�لاوه بر آن تهي��ه برنامه‬ ‫عمل حفاظت از گون��ه ماهي غار‬ ‫و س��مندر لرس��تان‪ ،‬تدوين طرح‬ ‫جامع حفاظ��ت از ‪ 10‬گونه ديگر‬ ‫نيز در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدي��ركل دفت��ر حيات‌وحش‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت‬ ‫گفت‪ :‬طرح جدي��د تملك دارايي‬ ‫ي��ا حفاظ��ت و احي��اي گونه‌هاي‌‬ ‫جانوري با تاكي��د بر گونه‌هاي در‬ ‫مع��رض خط��ر تهدي��د و انقراض‬ ‫كش��ور نيز تهيه و تصويب ش��ده‬ ‫است كه ش��امل پروژه شناسايي‪،‬‬ ‫بررسي‪ ،‬پيگيري‪ ،‬كنترل بيماري‌ها‬ ‫در حيات‌وحش و پروژه ديگري با‬ ‫عنوان شناسايي‪ ،‬حفاظت و احياي‬ ‫گونه‌ها مي‌ش��ود که اي��ن طرح با‬ ‫اعتبار ‪ 240‬ميليارد ريال در سال‬ ‫گذشته آغاز شده و اجراي آن ‪10‬‬ ‫سال ادامه خواهد يافت‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪9‬‬

‫مرجان‌ه��ا موجودات‬ ‫دریایی بسیار حساس‬ ‫و شكننده‌ای هستند‬ ‫و تحمل زیس��ت در‬ ‫آب‌ه��ای آل��وده‪ ،‬ب��ا‬ ‫دما و ك��دورت باال را‬ ‫ندارند اما آبسنگ‌های‬ ‫خلیج فارس منحصر‬ ‫به فرد هستند‪.‬‬ ‫آلودگی و كدورت‬ ‫در خلیج فارس بسیار باالست و دمای آب گاهی تا ‪ ۴۵‬درجه‬ ‫هم گزارش شده ولی مرجان‌های خلیج فارس در این شرایط‬ ‫با مقاومت به حیات خ��ود ادامه می‌دهند اما اگر آلودگی به‬ ‫همین روال پیش رود و انس��ان‌ها كمكی به مرجان‌ها نكنند‪،‬‬ ‫بدون ش��ك در آینده نه چندان دور این موجودات با ارزش‬ ‫دریایی نابود خواهند شد‪.‬‬ ‫هم‌اكن��ون مرجان‌ه��ای ش��اخه گوزنی ك��ه از مهم‌ترین‬ ‫گونه‌ه��ای آبس��نگ‌های مرجان��ی خلیج فارس هس��تند در‬ ‫مع��رض خطر ناب��ودی ق��رار گرفته‌اند كه اگ��ر تدابیری در‬ ‫راس��تای حفاظت از آن اتخاذ نشود‪ ،‬به‌زودی از بین خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫جلبك‌های��ی هم كه ب��ا مرجان‌ها همزیس��تی دارند‪ ،‬در‬ ‫مع��رض خطر ق��رار دارند و این ش��رایط موجب می‌ش��ود‬ ‫تا آبس��نگ‌های مرجانی با س��رعت و ش��دت بیش��تری به‬ ‫بیماری س��فید شدگی مبتال ش��وند و از بین بروند‪ .‬تاكنون‬ ‫حدود‪۵۰‬گونه آبس��نگ مرجانی در خلیج فارس شناس��ایی‬ ‫ش��ده كه عبور و مرور كش��تی‌های نفتكش و آتش‌س��وزی‬ ‫گاه‌ب��ه‌گاه نفتكش‌های عبوری‪ ،‬حیات آنها را با خطر نابودی‬ ‫مواجه كرده است‪.‬‬ ‫موضوع قابل تامل و بررس��ی این كه بس��یاری از چاه‌های‬ ‫نفت خلیج فارس درس��ت در مناطق مرجان��ی قرار دارند و‬ ‫س��ازمان‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام عملیات اكتش��اف‬ ‫بسیاری از مرجان‌ها را نابود می‌كنند‪.‬‬ ‫در حالی كه مرجان‌ها متنوع‌ترین اكوسیستم‌های دریایی‬ ‫هس��تند‪ ،‬تنوع آنها از نظر این كه جای��گاه زندگی ماهیان و‬ ‫دیگ��ر جانداران دریایی اس��ت‪ ،‬از اهمیت زی��ادی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬همچنین بایومس یا زیست توده (‪)Biomass‬٭ آنها‬ ‫با جنگل‌های گرمسیری مناطق دیگر برابری می‌كند‪.‬‬ ‫جنگل‌های مرجانی جزو مهم‌ترین مناطق دریایی هستند‬ ‫كه حیات بس��یاری از ماهیان به آنها وابس��ته است‪ ،‬بنابراین‬ ‫ناب��ودی آنها باعث می‌ش��ود ت��ا اقتصاد مردم ساحل‌نش��ین‬ ‫دچار اختالل ش��ود چرا كه روی شیالت تاثیر زیادی خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫باید با همكاری سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی‪،‬‬ ‫راهكارهای اصولی و علمی در این زمینه اتخاذ ش��ود تا روند‬ ‫تخریب و از بین رفتن آبسنگ‌های مرجانی متوقف یا حداقل‬ ‫از سرعت آن كاسته شود‪.‬‬

‫زيست ‪ 1136‬گونه جانوري در كشور‬

‫‪1417‬‬

‫‪7 3 4 5 8 6‬‬

‫‪ ë‬نسیم زارعی‬ ‫كارشناس بیولوژی دریا با گرایش جانوران دریایی‬

‫‪ ë‬افق‌هاي محيط زيستي پايتخت‬ ‫بس��ياري معتقدند كه اگر قرار است‬ ‫تهران بتواند ب��ه پيش فرض‌هاي مطرح‬ ‫ش��ده در سند ‪ 1404‬برس��د بايد روش‬ ‫«زيس��ت»اش را در بخش‌هاي مختلف‬ ‫متحول كند تا در اين كالنش��هر‪ ،‬توسعه‬ ‫شهري نه فقط همراه محيط زيست بلكه‬ ‫جزو و الزمه آن باشد‪ .‬در آخرين اجالس‬ ‫شهرداران كالنش��هرهاي آسيايي كه در‬ ‫تهران برگزار شد س��خنراني بسياري از‬

‫‪2‬‬

‫خطر در كمين مرجان‌ها‬

‫است‪ ،‬نش��ان مي‌دهد در الگوي جهاني‪،‬‬ ‫ه��ر گاه كنترل آالينده‌هاي هوا از طريق‬ ‫روش‌ه��اي ديگر ام��كان پذير نباش��د‪،‬‬ ‫معماري و شهرس��ازي مي‌تواند با تغيير‬ ‫در الگوی زندگي مردم و زيست آن‌ها در‬ ‫شهرها زمينه كاهش آلودگي‌ها و افزايش‬ ‫ضريب محيط زيس��تي ش��هر را فراهم‬ ‫كند‪ .‬امروزه از ت��ن دادن اين دو علم به‬ ‫محدوده‌ه��اي محيط زيس��تي به عنوان‬ ‫يكي از اصول مهم توس��عه ش��هري ياد‬ ‫مي‌ش��ود و در شهرهاي توسعه يافته آن‬ ‫را همسنگ «توسعه پايدار» مي‌دانند‪.‬‬

‫مهمان��ان به معرفي طرح‌هايي گذش��ت‬ ‫كه عالوه بر داش��تن مولفه‌هاي معماري‬ ‫سبز در توس��عه پايدار شهرها نيز نقش‬ ‫عمده‌اي دارند‪ .‬چنين س��ازه‌هاي شهري‬ ‫و عموم��ي در مقياس بوم��ي نه صرفاً به‬ ‫عنوان يك بن��ا بلكه جزيي از س��اختار‬ ‫تسهيل‌كننده ش��هر به حساب مي‌آيند‬ ‫ت��ا از طريق آن‌ها ش��هروندان بتوانند با‬ ‫كاهش مصرف انرژي‪ ،‬افزايش بهره‌وري و‬ ‫دوستي با طبيعت به صورت خودآگاهانه‬ ‫در حفظ منابع طبيعي ش��هر مشاركت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫اگرچه شايد اين گونه به نظر برسد كه‬ ‫معماري سبز نوعي حركت سرمايه‌داري‬ ‫از س��وي كش��ورهاي پيش��رفته جهان‬ ‫باش��د اما ترديدي نيس��ت ك��ه در حال‬ ‫حاضر اين كش��ورهاي در حال توسعه و‬ ‫خصوصاً آسيايي هستند كه در راه تحول‬ ‫شهرهايش��ان دس��ت به دامان معماري‬ ‫س��بز ش��ده‌اند‪ ،‬همان گونه كه بسياري‬ ‫از كارشناس��ان برج س��اخته ش��ده در‬ ‫ابوظبي را نخستين برج واقعاً سبز جهان‬ ‫مي‌دانند؛ برجي كه در همين نزديكي ما‬

‫‪ ë‬تهران و نمايش محيط زيست‬ ‫اين روزه��ا برای طرح‌ه��اي زيادي با‬ ‫پسوند «زيست محيطي» در تهران روبان‬ ‫بريده مي‌ش��ود! طرح‌هايي كه از يك سو‬ ‫با چالش جدي آب مواجهند و از س��وي‬ ‫ديگ��ر سرس��بزي مصنوعي براي ش��هر‬ ‫ايجاد مي‌كنند‪ .‬در نظر مردم اين طرح‌ها‬ ‫مثبت ارزيابي مي‌ش��ود‪ ،‬چرا كه اگر هيچ‬ ‫چيز نداشته باشند‪ ،‬الاقل براي اين مردم‬ ‫«بي‌تفريح» و «بي‌نشاط» تفرجگاه و محل‬ ‫تفريح ايجاد مي‌كنند اما واقعيت اين است‬ ‫كه نداشتن تفكر محيط زيستي آنچنان بر‬ ‫اين كالنشهر سايه افكنده كه عبور از آن‬ ‫جز با اجراي چنين طرح‌هايي قابل تصور‬ ‫نيس��ت اما به واقع درب��اره جايگاه تهران‬ ‫در حوزه معماري س��بز و توس��عه پايدار‬ ‫س��خن گفتن چندان كار آساني نيست‪.‬‬ ‫كارشناس��ان معتقدند چن��د دليل براي‬ ‫اين چالش هميش��گي وج��ود دارد؛ اول‬ ‫اين كه به لحاظ س��اختار قدرت سياسي‪،‬‬ ‫«مديريت واحد ش��هري» در اين ابرشهر‬ ‫به تعريف روش��ني نرس��يده و همچنان‬ ‫در مي��ان دو قطب ش��هرداري‪ -‬دولت در‬ ‫نوسان است به‌طوري كه مشخص نبودن‬ ‫مناب��ع اعتب��اري در حوزه حم��ل و نقل‬ ‫عمومي‪ ،‬هن��وز اصلي‌ترين دليل آلودگي‬ ‫پايتخت است‪ .‬از س��وي ديگر تعاريف و‬ ‫اس��تانداردهاي جهاني براي بررسي روند‬ ‫پايدار ش��دن توس��عه ش��هري در تهران‬ ‫چندان مصداق پذير نيست‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬

‫‪1‬‬

‫زیست دریایی‬

‫روزان��ه ده‌ها هزار مت��ر مكعب خاك‬ ‫از زي��ر پاي تهراني‌ها خارج می ش��ود تا‬ ‫به سرنوش��ت نامعلومي پيون��د بخورد‪.‬‬ ‫خاكي كه حت��ي اگر همه آن حاصلخيز‬ ‫هم نباش��د‪ ،‬با ارزش اس��ت و كشورهاي‬ ‫حاشيه خليج فارس براي آن سر و دست‬ ‫مي‌ش��كنند‪ .‬هفته‌گذش��ته س��خنگوي‬ ‫كميس��يون كش��اورزي مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي از صادرات خاك كش��اورزي ايران صحبت كرد كه س��ر و‬ ‫ص��داي زي��ادي به راه افتاد‪ .‬خاك اين قدر مهم اس��ت كه حتي اگر‬ ‫كام ً‬ ‫ال حاصلخيز هم نباش��د مي‌توان از آن استفاده‌هاي زيادي كرد‪.‬‬ ‫اگر س��رزمين ما مانند برخي كش��ورها خاك نداشت‪ ،‬اين را بيش‌تر‬ ‫احس��اس مي‌كرديم‪ .‬محاس��بات نش��ان مي‌دهد براي احداث مترو‬ ‫ل توحيد و تونل نيمه‌كاره نيايش‪ ،‬در مجموع بيش از ‪112‬‬ ‫تهران‪ ،‬تون ‌‬ ‫ميليون متر مكعب خاك تهران از دل زمين بيرون آورده ش��ده و به‬ ‫گفته مديران مترو بدون اس��تفاده در جن��وب كهريزك دور ريخته‬ ‫مي‌شود‪ .‬به صورت ميانگين روزانه در تهران ‪ 60‬متر تونل براي ايجاد‬ ‫خطوط مترو حفر مي‌ش��ود‪ ،‬با توجه ب��ه قطر ‪ 9‬متري اين تونل‌ها و‬ ‫براساس فرمول حجم استوانه در هر متر تونل ‪ 254‬متر مكعب خاك‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اين به‌معناي آن است كه در هر روز ‪ 15‬هزار و ‪ 240‬متر‬ ‫مكعب خاك از زير بستر تهران استخراج مي‌شود‪ .‬با اين حساب در ‪6‬‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 50‬ميليون متر مكعب خاك از بستر تهران براي‬ ‫حفر تونل بيرون آورده شده است‪ .‬استخراج خاك از بستر تهران فقط‬ ‫به تونل‌هاي مترو خالصه نمي‌شود‪ ،‬براي تونل پر حاشيه توحيد هم‬ ‫كه ‪‌30‬مت��ر عرض و ‪2‬هزار و ‪ 136‬متر طول دارد‪ ،‬در نهايت بيش از‬ ‫‪ 6‬ميليون متر مكعب خاك از دل تهران جابه‌جا شد‪ .‬تونل نيمه‌كاره‬ ‫نيايش كه با احتساب رمپ‌ها و مسيرهاي دسترسي‌اش ‪ 10‬كيلومتر‬ ‫طول و ‪ 24‬متر عرض دارد‪ ،‬نيز در پايان حفر ‪ 56‬ميليون و ‪ 800‬هزار‬ ‫متر مكعب خاك تهران را از بسترش خارج مي‌كند‪ .‬اگر چه مقداري‬ ‫از اين مجموعه خاك‌ها براي اس��تحكام بخش��ي كف تونل‌ها صرف‬ ‫مي‌ش��ود اما بخش اصلي و عمده خاك‌استخراج شده بايد به بيرون‬ ‫حمل شود‪ .‬هر كاميون به صورت ميانگين ‪ 10‬متر مكعب حجم دارد‬ ‫و تنها براي تخليه خاك‌هاي حاصل از حفر تونل‌هاي مترو در هر روز‬ ‫به تردد هزار و ‪ 524‬كاميون احتياج اس��ت‪ .‬ممكن است گفته شود‬ ‫خاكي كه از عمق زمين خارج مي‌شود حاصلخيز نيست‪ ،‬اما همين‬ ‫خاك از طال ارزشمندتر است; چرا که براي توليد يك سانتيمتر خاك‬ ‫به ‪ 500‬سال زمان نياز است‪ .‬دست‌كم مي‌توان از اين خاك به جاي‬ ‫خاك حاصلخيز براي مواردي مانند دفن زباله بهره‌گرفت‪.‬‬

‫و در يكي از كشورهاي منطقه واقع شده‬ ‫است يا شهر چيني در دامنه يانگ تسه‬ ‫كه قرار اس��ت به عنوان نخس��تين شهر‬ ‫سبز جهان در سال ‪ 2020‬به روي مردم‬ ‫گشوده شود‪.‬‬

‫احسان قدري حصاري‬ ‫گــروه جامعه‬ ‫تهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان‬ ‫زباله خاورميانه و بزرگ‌ترين شهر آلوده‬ ‫در ميان ديگر ش��هرهاي كشور و بخش‬ ‫اعظمي از كش��ورهاي آسياس��ت‪ .‬هنوز‬ ‫در اين ش��هر ميليوني‪ ،‬خانه‌ها با مصالح‬ ‫س��اختماني توليدي و صنعتي س��اخته‬ ‫مي‌شوند‪ .‬با وجود تالش مسئوالن‪ ،‬سرانه‬ ‫فضاي س��بز اين كالنش��هر به پاي رشد‬ ‫جمعيت و قد كش��يدن خانه‌ها و ساخت‬ ‫محله‌ها و شهرك‌هاي جديدش نمي‌رسد‬ ‫و هميش��ه عقبت��ر از آن با پايي لنگ در‬ ‫حركت اس��ت‪ .‬به همه اينها بيفزاييد كه‬ ‫تهران ش��هر انرژي‌محوري هم هس��ت‪،‬‬ ‫يك لحظه قطع برق��ش مي‌تواند فجايع‬ ‫بزرگ��ي بيافريند و اگر روزي به هر دليل‬ ‫انرژي‌ه��اي فس��يلي از اين ش��هر كنار‬ ‫گذاشته ش��وند‪ ،‬صنعت و اقتصادش در‬ ‫هم مي‌ريزد! چنين شهرهايي را شهرهاي‬ ‫غيرسبز يا به اصطالح غيرمحيط‌زيستي‬ ‫لقب مي‌دهند‪ ،‬ش��هرهايي ك��ه توانايي‬ ‫رس��يدن به معياره��اي توس��عه پايدار‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬اين در حالي اس��ت كه هنوز‬ ‫مس��ئوالن در انديش��ه آن هس��تند كه‬ ‫توس��عه پايدار با س��اخت خيابان‪ ،‬پل و‬ ‫تونل به دس��ت مي‌آيد‪ .‬سرنوشت چنين‬ ‫شهرهايي‪ ،‬وابس��تگي هر روز به صنعت‬ ‫اس��ت و نتيجه آن در فاصل��ه كوتاهي‪،‬‬ ‫آلودگي محيط زيست و هوا‪.‬‬ ‫اين موضوع كه معماران جهاني عصر‬ ‫حاضر همگي به دنبال گره زدن معماري‬ ‫و شهرس��ازي ب��ا عل��م محيط زيس��ت‬ ‫هس��تند و حتي به عن��وان مثال يكي از‬ ‫تاكيدات اصلي معماري چون رنزو پيانو‬ ‫نقش محيط زيس��ت در س��اخته هايش‬

‫خاك تـونل‌هاي مترو كجا مي‌رود؟‬

‫‪5 8 7 6‬‬

‫پايتخت تردد مي‌کنند‪.‬‬ ‫بررس��ي‌ها نش��ان مي‌دهد هر فروند هواپيما ک��ه در فرودگاه‬ ‫مهرآباد نشس��ت و برخاس��ت مي‌کند‪ ،‬به ان��دازه ‪ 3‬هزار خودرو‬ ‫آلودگي زيست محيطي ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫از آنجا كه روزانه ‪ 170‬س��ورتي پ��رواز از فرودگاه مهرآباد‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬پروازهاي اين ف��رودگاه روزانه حجم زيادي‬ ‫از آلودگي‌ه��اي زيس��ت محيطي را به ش��هر ته��ران تزريق‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫رئيس اس��بق سازمان هواپيمايي کشوري‪ ،‬فرودگاه مهرآباد را‬ ‫يکي از عوامل مهم آلودگي‌هاي صوتي و زيست محيطي مي‌داند‬ ‫و معتقد است‪ :‬بر اساس قوانين بين‌المللي‪ ،‬هيچ هواپيمايي نبايد‬ ‫به هنگام نشس��ت و برخاس��ت در فرودگاه براي مردم و ساکنين‬ ‫اطراف آن‪ ،‬آلودگي صوتي و مزاحمت ايجاد کند‪.‬‬ ‫حس��ين خانلري با بيان اي��ن مطلب که در دني��ا فرودگاه‌ها‬ ‫بيرون از ش��هر ساخته مي‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬در حدود ‪ 60‬سال قبل‬ ‫فرودگاه مهرآباد در حاشيه شهر تهران بنا شد اما همزمان با رشد‬ ‫سريع شهرنش��يني‪ ،‬حاال اين فرودگاه در داخل شهر قرار گرفته‬ ‫است که همين مس��أله مشکالت فراواني براي شهروندان ساکن‬ ‫در اطراف آن به وجود آورده است‪.‬‬ ‫وي بروز مش��کالت زيس��ت محيطي و س��اير معضالت‬ ‫ش��هري را از تبع��ات زيانب��ار فرودگاه مهرآباد دانس��ت که‬ ‫سالمت مردم ساکن اين محدوده را تهديد مي‌کند و معتقد‬ ‫است فرودگاه مهرآباد بايد هرچه سريعتر از پايتخت منتقل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هرچند اين درخواس��ت منطقي به نظر مي‌رس��د‪ ،‬اما بايد به‬ ‫اين نكته توجه كرد چگونه اس��ت همين فرد در زمان نشس��تن‬ ‫بر كرسي رياست س��ازمان هواپيمايي کشوري هيچ‌گاه حرفي از‬ ‫انتقال فرودگاه مهرآباد بر زبان نياورد؟‬

‫پايتـخت در تـب سبـز مي‌سـوزد‬

‫امير گودرزي‬ ‫گــروه جامعه‬

‫‪9‬‬

‫برخي كارشناس��ان‬ ‫محيط زيست معتقدند‬ ‫آلودگي‌هاي��ي ک��ه از‬ ‫پرواز هواپيماها متوجه‬ ‫س�لامت ش��هروندان‬ ‫تهران��ي ب��ه خصوص‬ ‫ساکنان منطقه مهرآباد‬ ‫است‪ ،‬به مراتب بيشتر‬ ‫از آلودگي خودروهايي‬ ‫است که در خيابان‌هاي‬

‫یادداشت روز‬

‫‪4‬‬

‫هشدار‬

‫فكري به حال انتقال‬ ‫فرودگاه مهرآباد كنيد‬

‫وقتي يك گونه در حال انقراض در محلي كه تا به حال ديده نشده است‪ ،‬به چشم مي‌خورد‬ ‫بهترين خبر براي محيط زيس��تي‌ها است‪.‬مس��ئول محيط طبيع��ي اداره كل حفاظت محيط‬ ‫زيست قم هم يكي از اين خبر‌هاي خوب را اعالم كرد‪« :‬كركس مصري از گونه های در خطر‬ ‫انقراض در سطح جهان و كشور است كه براي نخستين بار در قم مشاهده و ثبت رسمي شد‪».‬‬ ‫س��يد احم��د ش��فيعي داراب��ي گف��ت‪ :‬كرك��س مص��ري از گونه‌ه��اي در خط��ر انقراض‬ ‫در س��طح جه��ان ب��وده كه خوش��بختانه تع��داد مناس��بي از آن در س��طح اس��تان قم به‬ ‫ص��ورت دائم��ي در دو فص��ل زمس��تان و تابس��تان حض��ور دارن��د و گون��ه مذك��ور در‬ ‫دش��ت‌هاي مس��يله‪ ،‬كه��ك و گازران و س��اير مناط��ق اس��تان مش��اهده ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫قائم مقام سازمان حفاظت از محيط زيست معتقد است هوا خوب مي‌شود‪ .‬علي محمد شاعري‬ ‫دليل بهتر شدن وضعيت هواي تهران را بهبود وضعيت سوخت در پايتخت دانست و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس ميزان اندازه‌گيري آالينده‌ها‪ ،‬ميزان بنزن سوختي كه توزيع مي‌شود در سال گذشته‬ ‫حدود ‪ 5‬درصد بوده و اين ميزان امسال به ‪ 1/5‬درصد كاهش پيدا كرده است‪ .‬معاون محيط‬ ‫زيست انساني سازمان حفاظت از محيط زيست تصريح كرد‪ :‬همچنين در سال‌جاري ميزان‬ ‫آروماتيك‌هاي حلقوي موجود در سوخت از ‪ 70‬درصد به ‪ 30‬درصد كاهش پيدا كرده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به گوگرد موجود در سوخت توزيعي نيز اظهار داشت‪ :‬همچنين ميزان گوگرد‬ ‫س��وخت يورو ‪ 4‬در جايگاه‌هاي س��وخت از ‪ 7‬هزار ‪ ppm‬به زير ‪ ppm 100‬رس��يده است‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫كركـس مصـري در دشت های مسیله و کهک‬

‫‪2 3‬‬

‫آلـودگي هـوا كـم مي‌شـود‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬


‫ریسک‌هــــای بزرگ‬ ‫ش��ادی منتظری ‪ -‬اين مس��أله بس��يار حائز اهميت اس��ت كه حتي دختران غيرورزش��كار‬ ‫بتوانند شايس��تگي فيزيكي خود را توسعه داده و بدين ترتيب اعتمادبه‌نفس‌شان را باال ببرند‪.‬‬ ‫هم��كاري دختران با گروه‌هاي همس��االن در مدرس��ه آنان را براي رويارويي با ريس��ك‌هاي‬ ‫ب��زرگ آم��اده مي‌كن��د‪ .‬اي��ن امر يك ح��س ب��اور نكردني و نوعي احس��اس شايس��تگي در‬ ‫آن��ان ايج��اد مي‌كند‪ .‬دخت��ران را به اس��تفاده از ش��يوه‌هاي صحيح تغذيه‌اي تش��ويق كنيد‪.‬‬ ‫ب��ه دخترت��ان اج��ازه دهيد ب��ا برخ��ي نظ��رات مخالفت كن��د‪ .‬با اي��ن روش ي��اد مي‌گيرد‬ ‫در مقاب��ل برخ��ي از خواس��ته‌هاي نادرس��ت و تصميم‌گيري‌ه��اي اش��تباه مقاوم��ت كنن��د‪.‬‬ ‫اي��ن موض��وع به‌وي��ژه مهارت‌ه��اي ارتباط��ي را در دخت��ران خجالت��ي بهب��ود مي‌بخش��د‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫طراوت‬ ‫ماسك برنج و گشنيز‬

‫مهدیه شایگان‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬ ‫پرنیان فالح‬ ‫ش��اخه و برگ‌هاي گشنيز حاوي مواد‬ ‫مغذي مانند منيزيم و ويتامين ‪ A‬اس��ت‬ ‫كه براي مراقبت از پوس��ت ضروري است‪.‬‬ ‫گشنيز اثر خنك‌كننده داشته و همچنين‬ ‫خاصي��ت ضدالتهابي دارد‪ ،‬ع�لاوه بر آن‬ ‫برخي معتقدند گش��نيز به روش��ن شدن‬ ‫پوس��ت كمك مي‌كند و به علت خاصيت‬ ‫ضدالتهابي اين گياه در درمان پيري مؤثر‬ ‫است‪ .‬دستورالعمل ساده ماسك صورت با‬ ‫استفاده از گش��نيز تازه و انواع ديگر مواد‬ ‫پاك كننده‪ ،‬اليه‌بردار و از بين برنده سموم‬ ‫يك ماسك تسكين دهنده فوق‌العاده است‬ ‫كه براي انواع پوس��ت‌ها مناس��ب است‪،‬‬ ‫اما اين ماس��ك براي پوس��ت‌هاي قرمز و‬ ‫پوست افراد پير بسيار مناسب بوده و تاثير‬ ‫چشمگيري دارد‪.‬‬ ‫مواد الزم ماسك برنج و گشنيز تازه‬ ‫كمي گشنيز تازه (برگ و ساقه)‬ ‫دو قاشق غذاخوري ماست‬ ‫يك قاشق غذاخوري پودر نارگيل‬ ‫يك قاشق غذاخوري آرد برنج‬ ‫دو قاشق غذاخوري كائولين‬ ‫چهار قاشق غذاخوري ژل آلوئه‌ورا‬ ‫طرز تهيه‬ ‫گش��نيز و ماس��ت و ژل آلوئه‌ورا را در‬ ‫غذاس��از ريخت��ه و آن را يكدس��ت كنيد‬ ‫سپس پودر نارگيل‪ ،‬پودر برنج و كائولين‬ ‫را به آن بيفزايي��د و مخلوط حاصل را به‬ ‫پوست صورت بماليد‪.‬‬

‫رضايت از زندگي‬ ‫هنگامي كه در مورد ش��ادي و خوش��بختی صحب��ت مي‌كنيم بايد‬ ‫جنبه‌ه��اي رضايت از زندگ��ي را لحظه به لحظه مدنظ��ر قرار دهيم و‬ ‫بگوييم به طور كلي من از زندگي‌ام راضي هس��تم‪ .‬در حالي كه عده‌اي‬ ‫از زنان از ش��رايط فعلي خود ناراضي هستند و براي تغيير اين وضعيت‬ ‫و براي رس��يدن به آرزوهايشان تصور مي‌كنند بايد ثروت زيادي داشته‬ ‫ب توجه‬ ‫باش��ند تا بتوانند لحظات شادي را در زندگي تجربه كنند‪ .‬جال ‌‬ ‫اين اس��ت كه پول در هردو جنبه ش��ادي و ناراحتي تأثيرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫اغل��ب زنان تمايل دارند به اندازه‌اي پول داش��ته باش��ند ك��ه از رفاه و‬ ‫خوشبختي لذت ببرند‪ .‬تحقيقات نشان مي‌دهد رضايت زنان در زندگي‬ ‫با سطح درآمدشان در ارتباط است و اغلب لذت بردن از زندگي و كسب‬ ‫تجربيات زياد و كم‌استرس را با درآمد خود مي‌سنجند‪.‬‬

‫عالیه میرصادقی ‪ -‬گرد و غبار بر قاب آيينه اتاق نقش بسته بود‪ .‬چه آرام گرد كهنه آيينه را‬ ‫پاك مي‌كردي‪ ،‬مراقب بودي مبادا آيينه خش بردارد‪ .‬از نگاه آيينه معلوم بود سال‌هاست همدم‬ ‫تنهايي‌ات ش��ده است‪ .‬نگاهي عميق و پرمعنا به چروك‌هاي چهره‌ات و تارهاي سفيد موهايت‬ ‫انداختي‪ .‬قطره اشك گوشه چشمت را‌تر كرده بود‪ .‬ديدم چطور آلبوم روزهاي جواني‌ات را در‬ ‫آيينه ورق مي‌زدي‪ .‬پشت سرت ايستاده بودم‪ .‬صداي نفس‌هايم را كه شنيدي در آغوشت عاشقانه‬ ‫جاي گرفتم‪ .‬با لحني آرام گفتي «مدتي است حرف‌هاي نگفته‌ام را با تنهايي آيينه درد دل مي‌كنم‪».‬‬ ‫با اين‌كه تصور مي‌كني گرد پيري بر چهره‌ات نشسته است اما هنوز هم براي من جواني‪ .‬امروز‬ ‫سالروز تولد ‪ 50‬سالگي‌ات را جشن مي‌گيرم و قشنگ‌ترين شعر دنيا را در وصف تو مي‌سرايم‪.‬‬

‫را تغيير مي‌دهد و پول به طور مس��تقيم راه رس��يدن به ش��ادي براي‬ ‫آنها اس��ت‪ .‬جمع‌آوري اموال يكي از دستاوردهاي بزرگ برخي زنان به‬ ‫شمار مي‌رود و آنها براي افزايش سطح شادي به جمع كردن پول روي‬ ‫مي‌آورند‪ .‬آنها انتظار دارند هر اندازه پول‌شان افزايش پيدا كند در زندگي‬ ‫روزمره زودتر به آرمان‌ها و اهداف ش��ان برسند‪ .‬در حالي كه رسيدن به‬ ‫اين آرمان‌ها ممكن است خطرناك باشد زيرا بيش از حد خرج يا جمع‬ ‫كردن پول ممكن است در توانايي آنها اختالل ايجاد كند‪ .‬عده‌اي از زنان‬ ‫هر اندازه هم كه ثروتمند باشند احساس شادي و خوشبختی نمي‌‌كنند‬ ‫و اغلب تصور مي‌كنند خوشبختی را مي‌توان با پول خريداري كرد‪ .‬اگر‬ ‫در حال تالش براي رفع نيازهاي اوليه خود هستيد بهتر است كارهايي‬ ‫را مدنظر قرار دهيد تا به آينده‌اي امن دس��ت يابيد‪.‬برنامه‌ريزي شغلي‪،‬‬ ‫مالي و ‪ ...‬بهترين راه‌حل را ارائه می‌دهد‪.‬‬

‫اگر دوست دارید‬ ‫روزهای ابری را‬ ‫از آسمان زندگی کنار‬ ‫بزنید‪ ،‬بخوانید‬

‫بهترين چيزها در زندگي رايگان هس��تند‪ .‬اما پول چيزي اس��ت كه‬ ‫همه افراد به آن عالق ‌ه دارند‪ .‬عالقه به خريد‪ ،‬مسأله‌اي است كه در همه‬ ‫زنان به چش��م مي‌خورد و اغلب آن‌ها مي‌گويند «من خريد را دوس��ت‬ ‫دارم» ام��ا در اي��ن مورد ديدگاه‌هاي ضد و نقيضي ني��ز وجود دارد كه‬ ‫براي روان‌شناسان‪ ،‬فيلس��وفان و افراد عادي جاي بحث و بررسي دارد‪.‬‬ ‫با نگاه به زندگي افرادي كه دچار بيماري‌هاي رواني هستند درمي‌يابيم‬ ‫كه تنها مس��أله‌اي كه باعث ش��ادي آن‌ها مي‌شود و احساس مي‌كنند‬ ‫تمام نيازهايش��ان برآورد ش��ده پول است‪ .‬اين دس��ته از افراد شادي‪،‬‬ ‫احساسات مثبت‪ ،‬خوشبيني و صفات شخصيت سالم را در داشتن پول‬ ‫زياد مي‌دانند‪.‬‬ ‫محققان به اثرات ش��ادي و احساسات مثبت در داشتن پول و ثروت‬ ‫پرداخته‌اند‪ .‬آنچه اين زنان را خوشحال مي‌كند و باعث مي‌شود از زندگي‬ ‫لذت ببرند و به نوعي برايشان سرگرم‌كننده باشد پول زياد است‪ .‬آن‌ها‬ ‫عادت كرده‌اند با پول زندگي را مثبت بنگرند و تصور مي‌كنند اگر پول‬ ‫زيادي داش��ته باش��ند حتي از سيس��تم ايمني قوي‌تري نيز برخوردار‬ ‫خواهند بود و سالم‌تر هستند و هنگامي كه با بيماري مواجه مي‌شوند‪،‬‬ ‫خوشبين‌تر و شادتر به آن نگاه مي‌كنند و نتايج سالمت‌شان بهتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬اين گروه از زنان رمز سالم‌تر زيستن را در پول مي‌دانند‪.‬‬

‫قشـــنگ‌ترین شعـــر دنیا‬

‫خوشبختی‬ ‫خریدنی‬ ‫نیست‬ ‫اين س��وال قابل طرح اس��ت كه چه موقع براي دستيابي به شادي‪،‬‬ ‫سطح درآمد معنا پيدا مي‌كند؟‬ ‫اگر بتوان با هزينه‌هايي مثل مس��كن‪ ،‬غذا‪ ،‬پوش��اك و‪ ...‬مبارزه كرد‬ ‫رضايت از زندگي به دست مي‌آيد و خلق‌و خو تغيير پيدا مي‌كند و رنگ‬ ‫واقعي خوشبختی احساس مي‌شود‪.‬‬ ‫روان‌شناس��ان معتقدن��د زماني كه نيازهاي اوليه زنان تامين ش��ود‬ ‫احساس رضايت از زندگي را تجربه مي‌كنند‪ .‬در اين زمينه نيز مطالعات‬ ‫نش��ان مي‌دهد افراد فقي��ر كه از تامين نيازهاي اساس��ي خود محروم‬ ‫هستند شاد نیستند بنابراین بين شادي و ثروت رابطه وجود دارد‪.‬‬ ‫تاثير پول در زندگي‬ ‫برخ��ي از زنان بر اي��ن باورند كه پول‪ ،‬نگرش‪ ،‬راه زندگي و ش��ادي‬

‫ذخيره براي آينده‬ ‫تعيين ميزان صرفه‌جويي به ش��ما اين اجازه را مي‌دهد كه احساس‬ ‫امنيت داشته باشيد و در مواقع اضطراري و آينده با طرح يك پس‌انداز‬ ‫در كار و زندگي موفق عمل كنيد‪ .‬تمركز بر ايجاد روابط قوي با دوستان‬ ‫شادترين لحظات را رقم مي‌زند و ارتباط با خانواده و دوستان خوشبختي‬ ‫و شادي صد در صد را تعيين مي‌كند‪.‬‬ ‫مسلماً داشتن روابط خوب به شاد زيستن و احساس خوشبخت‌بودن‬ ‫بهتر كمك مي‌كند‪ .‬مقايس��ه كردن در برخي موارد آس��يب‌زا به شمار‬ ‫م��ي‌رود‪ .‬برخي زنان خود را با همس��ايگان‪ ،‬همكاران و دوس��تان خود‬ ‫مقايس��ه می‌كنند‪ .‬اين مقايس��ه‌هاي نابجا باعث مي‌شود آنان احساس‬ ‫حق��ارت و بي‌كفايتي كنند و انرژي خود را صرف تجربه‌اي نامناس��ب‬ ‫كنند‪ .‬در حالي كه بزرگ‌ترين لذت زندگي هزينه كم براي رس��يدن به‬ ‫همه چيز است‪ .‬در برخي اوقات هم ممکن است رسيدن به همه نكات‬ ‫مثبت رايگان باشد‪ .‬به طور مثال صرف وقت در طبيعت‪ ،‬گام برداشتن‬ ‫در مسيرهاي كاري و‪ ...‬بزرگ‌ترين شادي را به ارمغان مي‌آورد كه آن را‬ ‫نمي‌توان با پول خريداري كرد‪.‬‬ ‫ارمغان زندگي‬ ‫نمونه‌هايي از تجارب هستند كه به طور كلي ارزش پول خرج كردن‬ ‫را دارند و پيشرفت را به ارمغان مي‌آورند‪ .‬آموزش و پرورش‪ ،‬كارآفريني‪،‬‬ ‫درس و تحصيل از تجاربي هس��تند كه در جهت رشد و توسعه به زنان‬ ‫كمك مي‌كند‪ .‬خريدن يك هديه كوچك اما باارزش براي خود و ديگران‬ ‫باعث ش��ادي مي‌ش��ود‪ .‬كمك به مراكز خیریه باعث اتصال روابط بين‬ ‫فردي مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين بايد اين‌گونه تصور كرد كه ش��ادي و پول به‬ ‫يكديگر وابسته نيستند اگرچه مهم است كه چگونه بايد زندگي كرد اما‬ ‫با داشتن يك زندگي ساده هم مي‌توان خوشحال بود‪.‬‬ ‫ب��ودن و ماندن در كنار اعضاي يك خان��واده و لذت بردن از محيط‬ ‫اطراف بسيار معنادار‪ ،‬هدفمند و باارزش است‪.‬‬

‫صرفه‌جویی‬ ‫خرید به موقع‬

‫سهیال نوری‬ ‫معموالً بهترين زمان براي خريد مواد‬ ‫غذايي زماني است كه آن ماده غذايي در‬ ‫بازار به مي��زان زيادي وجود دارد چراكه‬ ‫از لحاظ قيمت ارزان‌تر است‪.‬‬ ‫در بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬سبزی‌های‬ ‫ب��رگ په��ن‪ ،‬مانن��د کل��م و كاه��و و‬ ‫سبزیجات ریشه‌دار مانند سیب زمینی و‬ ‫هویج در فصل زمس��تان بيشتر در بازار‬ ‫وج��ود دارد در حالي ك��ه در فصل بهار‬ ‫و تابستان س��بزي‌هايي مانند مارچوبه‪،‬‬ ‫س��بزی خردل و ميوه‌هاي��ي مثل توت‬ ‫فرنگی‪ ،‬گوجه سبز و ‪ ....‬در خانه‌ها بيشتر‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنين س��بزيجاتي مانند‬ ‫فلفل‪ ،‬گوجه فرنگی و ‪ ...‬در پاييز مهمان‬ ‫سفره‌هاست و برخي ديگر از مواد غذايي‬ ‫تقريباً در تمام فصول سال يافت مي‌شود‬ ‫اما باز هم خريد به اندازه و میزان مصرف‬ ‫است كه بايس��تي مورد توجه زنان قرار‬ ‫گيرد تا عالوه بر تامين مواد غذايي مورد‬ ‫نياز‪ ،‬صرفه‌جويي هم فراموش نشود‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین نکته‌های مربوط به‬ ‫خرید آن اس��ت که هر ماده غذایی را به‬ ‫ش��کل تازه و مطابق ب��ا فصل رویش آن‬ ‫مص��رف کرد زیرا عالوه ب��ر صرفه‌جویی‬ ‫در هزینه‌ه��ا و کاه��ش قیم��ت آن در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬ارزش غذایی آن م��اده به بهترین‬ ‫شکل ممکن حفظ شده و وارد بدن فرد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر دوس��ت دارید خانواده‌ای‬ ‫سالم و شاد داشته باشید به موقع خرید‬ ‫کنید و نقشی را که دارید به بهترین نحو‬ ‫ممکن ایفا کنید‪.‬‬


‫‪19‬‬

‫سیگاری‌ها ‪ 5‬سال پیرتر به نظر می‌رسند‬ ‫تحقيقات متخصصان نشان مي‌دهد فقط سرطان ریه یا بیماری‌های قلبی پیامدهای استعمال‬ ‫دخانیات نیست‪ ،‬بلکه مجموعه‌ای از مسائل و مشکالت بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد‬ ‫دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری‬ ‫بروز کند‪ .‬افراد سیگاری به طور متوسط ‪ 5‬سال پیرتر از افراد غیرسیگاری به نظر می‌رسند‪ .‬دود‬ ‫دخانیات‪ ،‬ترکیب پیچیده‌ای شامل بیش از ‪ 7‬هزار ماده شیمیایی است و در حال حاضر ساالنه‬ ‫حدود ‪ 5/4‬میلیون نفر در سطح جهان در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫مصرف دخانیات در ایران ساالنه موجب ‪ 70‬هزار مرگ می‌شود و روزانه بیش از ‪ 7‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه مصرف سیگار و بیش از‪ 3‬برابر آن هزینه درمان بیماری‌های مرتبط با آن در کشور می‌شود‪.‬‬

‫سالمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫چرا زنان بیشتر از مرد‌ان عمر می‌کنند؟‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫براس��اس نتایج یک مطالع��ه‪ ،‬یکی از علل طوالنی‌تر ب��ودن میانگین طول عمر زنان در مقایس��ه با‬ ‫مردان‪ ،‬کند بودن روند پیر شدن دستگاه ایمنی (سیستم دفاعی) بدن‌شان در مقایسه با مردان است‪.‬‬ ‫با ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن در طول زمان‪ ،‬احتمال ابتالی مردان به بیماری‌ها بیشتر و در نهایت‪ ،‬از‬ ‫طول عمرشان کاسته می‌شود‪ .‬دستگاه ایمنی از بدن در برابر ابتال به عفونت و سرطان محافظت می‌کند‬ ‫و عملکرد نامنظمش‪ ،‬زمینه‌ساز بروز بیماری است‪ .‬مطالعه‌ای در دانشگاه توکیو نشان می دهد تغییرات‬ ‫در شاخص‌های مختلف دستگاه ایمنی که با افزایش سن در ارتباط هستند‪ ،‬بین زنان و مردان متفاوت‬ ‫است‪ .‬یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن افراد‪ ،‬این شاخص‌ها در دستگاه ایمنی زنان کندتر از‬ ‫مردان کاهش می‌یابد‪ .‬این روند‪ ،‬همسو با این واقعیت است که طول عمر زنان بیشتر از مردان است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫تن سالم‬

‫مهندس رضا زاده دباغ‬ ‫مدير آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي‬ ‫معاونت غذا و داروي اهواز‬

‫موقعيت‌هاي اورژانسي براي بيماران ديابتي‬

‫اف��راد ديابت��ي در مواق��ع‬ ‫بحران چه اقداماتي بايد انجام‬ ‫دهند؟ اين سوال مهمي است‬ ‫كه پاسخ به آن مي‌تواند جان‬ ‫بس��ياري از اين بيماران را در‬ ‫مواقع بح��ران نجات دهد‪ .‬اگر‬ ‫اف��راد ديابت��ي دچ��ار حادثه‬ ‫ي��ا س��انحه ش��دند‪ ،‬بالفاصله‬ ‫خودش��ان را به امدادگران به‬ ‫عنوان فردي ديابتي معرفي كنند‪ .‬اين امر باعث مي‌شود امدادگران‬ ‫بهتر تصميم بگيرند كه اين بيمار ديابتي را به كجا منتقل كرده و‬ ‫تحت چه نوع درماني قرار دهند‪ .‬معرفي ش��ما به عنوان يك بيمار‬ ‫ديابتي كه ممكن است عوارضي مانند مشكالت قلبي يا تنفسي نيز‬ ‫داشته باشيد‪ ،‬شانس شما را در دريافت معالجات مناسب به مقدار‬ ‫زيادي افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫كم‌آبي‪ ،‬يكي ديگر از بحران‌هايي اس��ت ك��ه افراد ديابتي را به‬ ‫خطر مي‌اندازد‪ .‬در زمان كم‌آبي يك نگراني عمده ديابتي‌ها حالتي‬ ‫اس��ت كه به دنبال‌هايپرگليس��مي (قند خون باال) ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫هر زم��ان كه قند خون از مقدار طبيعي باالتر باش��د‪ ،‬بدن تالش‬ ‫مي‌كند با ترش��ح قند اضاف��ي به داخ��ل ادرار آن را دفع كند‪ .‬در‬ ‫اي��ن حالت مقدار زيادي آب نيز به ش��كل ادرار و به همراه قند از‬ ‫بدن دفع مي‌ش��ود كه مي‌تواند به مرور منجر به كم‌آبي شود‪ .‬تنها‬ ‫كمك��ي كه مي‌توان در اين زمان انج��ام داد‪ ،‬دادن مايعات به فرد‬ ‫ديابتي اس��ت‪ ،‬البت��ه اين مايعات نيز بايد كام ً‬ ‫ال‌بهداش��تي بوده و‬ ‫حاوي كربوهيدرات (قند) نباشد‪.‬‬ ‫اف��ت قند خ��ون (هيپو گليس��مي) يكي ديگ��ر از بحران‌هاي‬ ‫تهديدكننده ديابتي‌ها است كه ممكن است در افرادي كه داروهاي‬ ‫پايي��ن آورنده قند خون مصرف مي‌كنند‪ ،‬ب��ه وجود آيد‪ .‬يك فرد‬ ‫ديابتي بايد در صورت امكان هميش��ه مواد قندي به همراه داشته‬ ‫باشد تا بتواند در مواقع اورژانسي از آن استفاده كند‪.‬‬ ‫پيش��گيري از عفونت‌ها به‌خص��وص عفونت پاه��ا در افراد‬ ‫ديابتي بسيار مهم است‪ .‬احتمال بروز عفونت پا در افراد ديابتي‬ ‫به دليل وج��ود اختالل در اعصاب و عروق آنها و كاهش حس‬ ‫بيش��تر زياد است‪ .‬پس الزم اس��ت افراد ديابتي در هنگام بروز‬ ‫ح��وادث از راه رفتن بي‌م��ورد به‌خصوص در آب‌ها و محل‌هاي‬ ‫آلوده خ��ودداري كنند‪ .‬معاينه دقيق پاه��ا از نظر وجود زخم‪،‬‬ ‫تاول و بريدگي نيز بايد روزانه انجام شود و بروز هر كدام از اين‬ ‫عالئم عفونت (تورم‪ ،‬قرمزي پا و وجود ترش��ح از زخم) بايد به‬ ‫صورت اورژانسي درمان شود‪.‬‬

‫زندگي قارچ هادر پا‬ ‫نکته روز‬

‫سبک زندگی‬ ‫ت اجتماعي‬ ‫آموزش مهار ‌‬

‫به فرزندان‬

‫روانشناس��ان كودك معتقدند قبل از‬ ‫رس��يدن فرزندان به سن بلوغ‪ ،‬بايد آنها را‬ ‫به فراگيري مهارت‌ها و فعاليت اجتماعي‬ ‫خ��اص همچون يك رش��ته ورزش��ي يا‬ ‫موسيقي تش��ويق كنيم؛ چرا كه اين امر‬ ‫موجب مي‌ش��ود ت��ا انرژي زي��اد آنها در‬ ‫نوجواني از اين طريق تخليه شود‪.‬‬ ‫دكتر محمدرضا كوش��ش روانشناس‬ ‫كودك با اشاره به اين كه نوجواني دوراني‬ ‫اس��ت كه بل��وغ مهمترين مرحل��ه آن به‬ ‫ش��مار مي‌رود‪،‬مي گويد‪ :‬بالغ شدن انسان‬ ‫با تغييرات اخالقي و خلق و خويي فراواني‬ ‫همراه است‪ .‬به‌طوري كه هيجانات شديد‪،‬‬ ‫برانگيختگ��ي و عصباني��ت لحظ��ه‌اي‪ ،‬از‬ ‫خصايص عمده نوجوانان در سنين بلوغ به‬ ‫شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه كرد‪ :‬فرزن��دان در دوران‬ ‫نوجوان��ي خ��ود ب��ه همان س��رعت كه‬ ‫عصباني ش��ده به همان مي��زان نيز آرام‬ ‫مي‌شوند تا جايي كه به سرعت احساس‬ ‫پش��يماني ك��رده و حتي خ��ود را مورد‬ ‫ش��ماتت قرار مي‌دهند‪ ،‬رفت��ار نوجوانان‬ ‫در اين سن ممكن است خشن‪ ،‬گستاخ‬ ‫و بي‌ادبان��ه‪ ،‬غيرمنطب��ق ب��ا رفتارهاي‬ ‫اجتماع��ي و نامهربان به نظ��ر بيايد‪ ،‬اما‬ ‫بايد توجه داش��ت كه در عين حال خود‬ ‫خواهان توجه‪ ،‬محبت و مورد قبول واقع‬ ‫شدن از سوي اطرافيان هستند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه با تاكي��د بر لزوم آگاهي‬ ‫والدي��ن از تغييرات ش��گرف جس��مي و‬ ‫روان��ي فرزن��دان در دوران بل��وغ ي��ادآور‬ ‫ش��د‪ :‬به والدين توصيه مي‌ش��ود با توجه‬ ‫به ويژگي‌هاي رفت��اري كه مختص دوره‬ ‫نوجواني و س��نين بي��ن ‪ 12 ،10‬تا ‪ 18‬و‬ ‫‪ 19‬س��ال‪ ،‬مطرح شد و متناسب با ميزان‬ ‫شناخت خود از اين تغييرات‪ ،‬آموزش‌هاي‬ ‫الزم را كس��ب كرده تا بتوانند آگاهي‌هاي‬ ‫الزم را در اي��ن خص��وص ب��ه فرزند خود‬ ‫انتقال دهند‪.‬‬

‫مهارت <نه گفتن> نوجوانان‬ ‫سدي در برابر ترويج دخانيات‬ ‫خدیج�ه فری�دون محصلی ‪،‬‬ ‫فرزانه فرشاد‪ ،‬آناهیتا مدیری‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫اين س�وال ش�ايد اين روزها ب�ه دغدغه‬ ‫بسياري از دلسوزان سالمت افراد جامعه‬ ‫تبديل شده باش�د كه چرا صنايع دخاني‬ ‫نيازمند جذب جوانان و نوجوانان هستند؟‬ ‫صناي�ع دخاني ب�راي حفظ و بق�اي خود‬ ‫نيازمن�د مش�تريان و مصرف‌كنن�دگان‬ ‫جديدتري هس�تند تا بتوانن�د جايگزين‬ ‫كساني کنند كه به علت بیماری‌های ناشی‬ ‫از مص�رف دخانیات از دني�ا رفته يا مواد‬ ‫دخانی را ت�رك كرده‌اند و اين هدف فقط‬ ‫با جذب جوانان محقق مي‌شود‪.‬‬ ‫بسياري سيگار كشيدن را قبل از سن ‪ 18‬سالگي‬ ‫آغاز مي‌كنند و حتی در يك‌چهارم این افراد سن شروع‬ ‫استعمال دخانیات زیر ‪ 10‬سال است‪ .‬وقتی نخستین‬ ‫تجربه مصرف دخانیات در سن نوجوانی اتفاق می‌افتد‪،‬‬ ‫احتم��ال این که جوان به ی��ک مصرف کننده دائمی‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬به مراتب بیشتر از آن است که اقدام به‬ ‫ترک مواد دخانی كند یا دیگر س��یگار نکشد‪ .‬از همه‬ ‫مهم‌تر پاس��خ به اين سوال اس��ت كه چرا تبليغات و‬ ‫تحري��كات صنايع دخاني يك تهديد براي افراد جوان‬ ‫محسوب مي‌شود؟‬ ‫در جواب بايد گفت بيشترين هدف تبليغات صنايع‬ ‫دخاني معط��وف به جوانان اس��ت؛ چرا ك��ه احتمال‬

‫سيگاري شدن آنها بسيار زياد است‪ .‬صنايع دخاني به‬ ‫شکل فريبنده‌اي از محصوالت‌شان با كيفيت مطلوب‬ ‫س��خن مي‌گوين��د و در فعاليت‌ه��اي تبليغات��ي و در‬ ‫نهايت تجارت مرگبارشان از اصطالحات دروغين مانند‬ ‫انرژي جادويي و جاذبه‌هاي جنسي استفاده مي‌كنند‪.‬‬ ‫همچنين صنایع دخانی با تبليغات وسيع و همه‌جانبه‪،‬‬ ‫مصرف دخانيات را امري عادي و معمولي جلوه مي‌دهند‬ ‫و اي��ن گون��ه وانم��ود مي‌كنند كه مص��رف دخانيات‬ ‫هيچ تفاوتي با س��اير م��وادی که روزان��ه برای تامین‬ ‫نیازهای بدن مصرف می‌شود‪ ،‬ندارد‪ .‬اين تصور موجب‬ ‫مي‌شود جوانان آس��يب‌ها و خطرات مصرف دخانيات‬ ‫را باور نداش��ته باشند و خطرات وابستگي به نيكوتين‬ ‫و پيامدهاي ناگ��واري را كه مصرف دخانيات به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬دست‌کم بگيرند‪ .‬حال بايد پرسيد چرا‬ ‫نيازمند ممنوعيتي كامل در زمينه تبليغات‪ ،‬تحريكات‬ ‫و حمايت‌هاي مالي صنايع دخاني هستيم؟ جواب اين‬ ‫است كه ممنوعیت کامل تبلیغ‪ ،‬ترویج و حمایت مالی‬ ‫از دخانیات‪ ،‬می‌تواند موجب تش��ویق و افزایش انگیزه‬ ‫در مهارت <نه گفتن> به محصوالت دخانی شود‪ .‬تغییر‬ ‫نگ��رش در زمينه عواقب س��وء بهداش��تی محصوالت‬ ‫دخانی موجب جلوگیری از شروع استعمال دخانیات در‬ ‫جوانان و نوجوانان می‌شود‪.‬‬ ‫صناي��ع دخاني ميليون‌ها دالر در س��ال به منظور‬ ‫گسترش شبكه‌ها و زنجيره‌هاي فروش و جذب جوانان و‬ ‫نوجوانان هزينه مي‌كنند و آنها را با فيلم‌ها و سريال‌هاي‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬مجالت تبليغي در محيط‌‌هاي خودماني و‬ ‫محيط‌هاي سرگرمي و رويدادهاي ورزشي مورد هدف‬ ‫قرار مي‌دهن��د و به دام می‌اندازن��د‪ .‬صنايع دخانيات‬ ‫به ش��كل فزاينده‌اي از روش‌ها و شيوه‌هاي جديد به‬ ‫منظ��ور افزايش و باالبردن س��طح فروش محصوالت‬ ‫خود بهره مي‌گيرند‪ .‬تبليغات روي بيلبوردها‪ ،‬مجالت‬

‫و برنامه‌هاي اينترنت فقط يكي از روش‌هاي بازاريابي‬ ‫آنها است‪ .‬صنايع دخانياتي با نمایش محصوالت خود‬ ‫در فيلم‌ها و س��ريال‌هاي تلويزيوني‪ ،‬مدهاي جهاني و‬ ‫حمايت‌هاي مالي از رويدادهاي ورزش��ي‪ ،‬مس��ابقات‪،‬‬ ‫سرگرمي‌ها و كارهاي عوام‌پسند‪ ،‬براي جذب و حفظ‬ ‫مصرف كنندگان خود تالش می‌کنند‪ .‬يگانه راه از بين‬ ‫بردن و شكست زنجيره‌هاي فروش صنايع دخانياتي‬ ‫ممنوعي��ت كام��ل تبلیغ��ات اس��ت‪ .‬ای��ن صنایع به‬ ‫روش‌هاي متعدد‪ ،‬جوانان را مورد هدف قرار مي‌دهند‬ ‫و ب��ه همين علت ممنوعيت‌ه��اي جزئي و محدود به‬ ‫آنه��ا‪ ،‬اين اجازه را خواهد داد كه در صورت شكس��ت‬ ‫يك روش از شیوه‌های ديگر و جديدتري براي رسيدن‬ ‫به هدف‌شان استفاده كنند‪.‬‬ ‫بيش از ‪ 80‬درصد جوانان (‪ 1/8‬ميليارد نفر جوان‬ ‫‪ 10-24‬س��اله) در كشورهاي در حال توسعه زندگي‬ ‫مي‌كنند كه به‌شدت مورد توجه اهداف صنايع دخاني‬ ‫قرار دارند‪ .‬چهار پنجم جواناني كه در كش��ورهاي در‬ ‫حال توس��عه زندگي مي‌كنند‪ ،‬اظه��ار كرده‌اند كه در‬ ‫معرض تبليغات دخانيات قرار دارند‪.‬‬ ‫امروزه صنايع دخانياتي به شكل خاص‪ ،‬دختران و‬ ‫زنان جوان را با تبليغات‪ ،‬تشويق و تحریک به مصرف‬ ‫دخانیات مورد هدف قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫استراتژي‌هاي صنايع دخانياتي براي افزايش بازار‬ ‫فروش محصوالت خود معطوف به تش��ويق دختران‬ ‫و زنان جوان ش��ده اس��ت و تالش آنها ب��راي از بين‬ ‫بردن فرهنگ كشورهايي است كه زنان‌شان اعتقادي‬ ‫به مصرف س��يگار ندارند‪ .‬افزايش مصرف محصوالت‬ ‫دخاني در ميان دختران و زنان جوان و اپيدمي رو به‬ ‫گسترش آن از ناگوارترين اتفاق‌های جهاني است‪.‬‬ ‫دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات‬ ‫مرکز سالمت محیط و کار‬

‫افزودني ماده‌اي است كه به عمد يا غيرعمد به مواد غذايي‬ ‫اضافه مي‌ش��ود‪ .‬افزودني‌هايي كه به شكل غير عمد وارد مواد‬ ‫غذايي مي‌ش��ود‪ ،‬معموالً به ش��كل تصادف��ي در طول مراحل‬ ‫بس��ته بندي يا انبار كردن به مواد غذايي اضافه مي‌‌ش��وند‪ ،‬اما‬ ‫افزودني‌هايي كه به شكل عمدي به مواد غذايي اضافه مي‌شوند‪،‬‬ ‫براي ايجاد اثرات مطلوب در ماده غذايي به كار مي‌رود‪.‬‬ ‫مهندس محمد درويش‌نژاد‪ ،‬مدير داخلي آزمايشگاه كنترل‬ ‫كيفي مواد غذايي‪ ،‬آشاميدني‪ ،‬آرايشي و بهداشتي معاونت غذا‬ ‫و داروي دانش��گاه علوم پزشكي اهواز با بيان اين‌كه يك نمونه‬ ‫از افزودني‌هايي كه به ش��كل عمدي استفاده مي‌شود كلسيم‬ ‫ي ب��ه نان براي ممانعت از‬ ‫پروپيونات اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اين افزودن ‌‬ ‫رشد كپك و افزايش بقاي نان اضافه مي‌‌شود‪ .‬اين ماده به شكل‬ ‫طبيعي در پنير سوييسي وجود دارد و مقدار كلسيم پروپيونات‬ ‫موجود در اونس پنير سوييسي براي محافظت از كپك زدن ‪2‬‬ ‫قرص نان كفايت مي‌كند‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬بيش از ‪ 3‬هزار نوع ماده در فرايندهاي توليد‬ ‫مواد غذايي اس��تفاده مي‌‌شود كه همه اين‌ها فقط يك درصد‬

‫مصرف زياد برنج‪ ،‬سرطان زا است!‬ ‫محققان بهداشتي دانمارك مدعي شدند از آنجا كه‬ ‫برنج حاوي آرس��نيك غيرآلي است‪ ،‬مصرف زياد برنج‬ ‫مي‌توان��د خطر بروز س��رطان را در ف��رد افزايش دهد‪.‬‬ ‫اين محققان از والدين خواس��ته‌اند ت��ا از دادن روزانه‬ ‫نوش��يدني‌هاي برنجي يا‬ ‫ش��يربرنج و همچني��ن‬ ‫س��وفله برنج به كودكان‬ ‫به علت احتم��ال باالي‬ ‫ابتال به سرطان به شدت‬ ‫خودداري كنند‪.‬‬ ‫س��ازمان نظ��ارت بر‬ ‫محصوالت غذايي امريكا‬ ‫اع�لام ك��رده تحقيقات‬ ‫گس��ترده‌اي را ب��راي‬ ‫ميزان خطرن��اك بودن‬ ‫برنج در ابتال به سرطان‬ ‫آغاز كرده است‪.‬‬

‫راهکار تقويت تمرکز‬ ‫براي مغز انسان قابليت‌هاي‬ ‫گوناگوني در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اما سوال هميش��گي اين است‬ ‫که چطور مي‌ت��وان قابليت اين‬ ‫عضو اساسي و اصلي بدن را براي‬ ‫هر چه بيشتر و سريع‌تر عمل کردن‪ ،‬افزايش داد؟ در‬ ‫مقاله‌اي در نش��ريه «هافينگتون پست» چند راهکار‬ ‫ش��رح داده شده است‪ .‬از بخش منطقي مغزتان بهره‬ ‫ببريد؛ فهرست کارهاي روزانه را در ذهن خود مرتب‬ ‫کنيد؛ به خودتان زنگ تفريح بدهيد‪.‬‬

‫تغذیه‬

‫همه چیز دربـــاره افزودنی‌هــا‬ ‫وزن كل فراورده‌هاي غذايي را تشكيل مي‌دهند‪ .‬معمول‌ترين‬ ‫موادي كه به عنوان افزودني به كار مي‌روند شامل شكر‪ ،‬نمك‪،‬‬ ‫فلفل‪ ،‬خردل‪ ،‬شيره ذرت‪ ،‬اسيد سيتريك و جوش شيرين است‪.‬‬ ‫درويش‌نژاد با بيان اين‌كه اين افزودني‌ها ‪ 98‬درصد وزن همه‬ ‫افزودني‌ها را تشكيل مي‌دهند‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬افزودني‌هاي‬ ‫غذايي شامل عوامل رنگي‪ ،‬افزايش قابليت پذيرش محصول و‬ ‫جذابيت آن‪ ،‬عوامل معطر كننده‪ ،‬افزايش عطر و بو‪ ،‬مواد مغذي‪،‬‬ ‫بهبود ارزش تغذيه‌اي‪ ،‬امولس��يفايرها‪ ،‬پايدار كننده‌ها و حجم‬ ‫دهنده‌ها‪ ،‬دادن بافت و غلظت مطلوب اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به‬ ‫اين‌كه مباحث بسياري در زمينه سالمت افزودني‌هاي غذايي‬ ‫وجود دارند‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬ايمني اين مواد هنگامي تاييد مي‌شود كه‬ ‫در دوزهاي باال به حيوانات آزمايشگاهي خورانده‌‌شوند و اثري از‬ ‫سرطان‪ ،‬نقص در زايش‪ ،‬جراحت يا ساير آسيب‌ها در آن‌ها ديده‬ ‫نشود‪ .‬درويش‌نژاد افزود‪ :‬در برخي افزودني‌ها همچون ساخارين‪،‬‬ ‫رنگ‌هاي مصنوعي‪ ،‬نيترات سديم‪ ،‬آسه سولفام پتاسيم‪BHA،‬‬ ‫و‪ BHT‬هنگامي كه در مقادير باال به حيوانات آزمايش��گاهي‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬مواردي از سرطان مشاهده شده است‪ .‬وي با اشاره‬

‫در فرآیند تهی��ه روغن‌های نباتی‪،‬‬ ‫باقیمان��ده حالل م��ورد اس��تفاده در‬ ‫اس��تخراج روغ��ن یا یون نی��کل مورد‬ ‫اس��تفاده به عنوان کاتالی��زور فرآیند‬ ‫هیدروژناسیون روغن می‌تواند در دراز‬ ‫م��دت ایجاد اختالالتی کن��د‪ .‬حرارت‬ ‫دادن روغن بیشتر از دمای سرخ کردن‬ ‫موج��ب پلیمری��زه ش��دن و پیدایش‬ ‫آکرولئین می‌ش��ود که خود ترکیبی س��رطان‌زا است‪ .‬دود دادن‬ ‫مواد غذایی همچون گوشت و فرآورده‌های آن‪ ،‬برنج و غیره برای‬ ‫خش��ک کردن یا بهبود رنگ و طعم آنها اس��تفاده می‌شود‪ .‬دود‬ ‫حاوی بیش از ‪ 200‬ماده ش��یمیایی است که به ویژه در صورتی‬ ‫که از چوب نامناس��ب و دارای لیگنین زیاد حاصل ش��ده باش��د‬ ‫برای س�لامتی انس��ان مضر بوده و حتی ممکن است سرطان زا‬ ‫باشد و نوع چوب و روش دود دادن در میزان عوارض و اختالالت‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫پرتودهی مواد غذایی از اش��عه یونیزه حاصل از منابع مختلف‬ ‫همچ��ون کبال��ت ‪ 60‬و س��زیوم ‪ 137‬که برای س��الم س��ازی‬ ‫پاستوریزاس��یون‪ ،‬استریلیزاس��یون‪ ،‬انگل‌کش��ی و حشره زدایی‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از جوان��ه زدن و بهب��ود کیفیت گوش��ت اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬موجب اثرات مثبت و منفی در ماده غذایی می ش��ود‬ ‫غذا می‌تواند به علت حضور مواد خارجی زیان‌آور باش��د‪ ،‬لذا مواد‬ ‫خارجی در غذا یک نگرانی بهداش��تی محسوب می‌شود و ممکن‬ ‫است ایجاد خفگی‪ ،‬انسداد یا مسمومیت غذایی کند‪ .‬بسیار مهم‬ ‫اس��ت که تهیه‌کنندگان غذا سیس��تم‌های مناسب برای بررسی‬ ‫و آشکارس��ازی مواد خارجی و برطرف ک��ردن آنها را در اختیار‬ ‫داشته باش��ند و برای جلوگیری از ایجاد اتفاق‌هایی از این قبیل‬ ‫روش تهیه غذا را اصالح کنند‪ .‬هر ش��کایت مصرف‌کننده مربوط‬ ‫به حضور مواد خارجی در غذا باید جدی گرفته ش��ود و براساس‬ ‫قانون مواد خوردنی‪ ،‬آش��امیدنی‪ ،‬آرایشی و بهداشتی‪ ،‬وجود مواد‬ ‫خارجی در محصول پیگ��رد قانونی دارد‪ .‬از دیگر عوامل فیزیکی‬ ‫می‌توان به اشعه رادیو اکتیو که به ماده غذایی تابیده می‌شود یا‬ ‫در اث��ر انفجارات اتمی که روی آب‪ ،‬خاک‪ ،‬گیاهان و حیوانات اثر‬ ‫گذاشته و در بدن حیوانات و گیاهان تجمع یافته و ایجاد اختالل‬ ‫و س��رطان می‌کند یا تشکیل ترکیبات س��می ناشی از سوختن‬ ‫مواد غذایی مثل نان‪ ،‬بیسکویت‪ ،‬برنج‪ ،‬سیب‌زمینی اشاره کرد‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫دانش��مندان به اين نتيجه‬ ‫رسيده‌اند که نزديک به ‪200‬نوع‬ ‫ق��ارچ مختلف پاهاي م��ا را به‬ ‫عنوان يک مس��تعمره در آورده‬ ‫و روي آن زندگ��ي مي‌کنن��د‪.‬‬ ‫قارچ‌ها در تمام بدن ما زندگي مي‌کنند اما محبوب‌ترين‬ ‫نقطه‌هاي آن‌ها پاشنه‌هاي پاي ما‪ ،‬زير انگشت شست و‬ ‫بين پنجه‌ها هستند‪ .‬پيچيده‌ترين زندگي قارچي روي‬ ‫پاشنه پا است و محققان حدود ‪ 60‬نوع قارچ در انگشت‬ ‫شست پا و ‪ 40‬نوع در بين پنچه‌ها کشف کرده‌اند‪.‬‬

‫آلودگي در فرآوري موادغذايي‬

‫حسين عبدالعزيزي‬ ‫گروه جامعه‬ ‫به اين‌كه مقاديري كه موجب ايجاد خطر براي سالمتي انسان‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬معموالً خيلي بيش از مقدار اين افزودني‌ها در مواد‬ ‫غذايي اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بيشتر افزودني‌هايي كه خطرناك شمرده‬ ‫مي‌شوند در مقادير ‪ 100‬برابر كمتر از آنچه بتوانند خطر ايجاد‬ ‫كنند‪ ،‬به مواد غذايي افزوده مي‌شوند‪ .‬مواد غذايي كه تحت عنوان‬ ‫«بدون افزودني» برچسب خورده‌اند‪ ،‬لزوما سالم‌تر از مواد ديگر‬ ‫نيس��تند‪ ،‬اختالف بين دو محصول ممكن است شامل حاوي‬ ‫شكر و نمك بودن يكي و عاري بودن ديگري از اين‌ها باشد كه‬ ‫بهترين راه براي قضاوت درباره ارزش غذايي محصول خواندن‬ ‫دقيق مواد تشكيل دهنده آن است‪ .‬مهندس اعظم شمشيري‪،‬‬ ‫مسئول واحد اطالع‌رساني و رسيدگي به شكايات غذاي مديريت‬ ‫نظارت بر مواد غذايي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي‬ ‫اهواز در اين زمينه گفت‪ :‬به ياد داشته باشيد كه انتخاب غذاهاي‬ ‫گوناگون بهترين راه براي تضمین س�لامت رژيم غذايي است‬ ‫ك��ه مصرف مي‌كنيد و اين روش همچنين ش��ما را از اين‌كه‬ ‫در مع��رض اثرات منفي يك نوع افزودني به مدت طوالني قرار‬ ‫بگيريد‪ ،‬محافظت خواهد كرد‪.‬‬

‫نکته‬

‫پيشگيري طبيعي از سرطان پوست‬ ‫آمار نش��ان می‌دهد امروزه سرطان پوس��ت از رایج‌ترین انواع سرطان‌ها در میان مردم جهان است و‬ ‫متخصصان و محققان پزشکی مدتی است به دنبال تولید واکسنی برای حفاظت از پوست در برابر این‬ ‫بیماری مرگبار هس��تند اما آیا واقعا واکس��ن برای پیشگیری از س��رطان پوست راهکار موثری است یا‬ ‫روش‌های دیگری وجود دارد که می‌تواند افراد را از این بیماری مصون نگه دارد؟‬ ‫برخی پیش��نهادات س��الم و مفید که به حفاظت و حتی مبارزه با س��رطان پوس��ت کمک می‌کند‬ ‫اس��تفاده از رژیم‌غذایی مدیترانه‌ای است‪ .‬دنبال کردن یک رژیم‌غذایی مملو از سبزیجات شامل هویج‪،‬‬ ‫چغندر‪ ،‬کدو حلوایی‪ ،‬کلم بروکلی و استفاده از غالت سبوس‌دار‪ ،‬ماهی‪ ،‬آرد سبوس‌دار و روغن زیتون‪،‬‬ ‫مقاومت بدن را بیش از ‪ 50‬درصد در مقابل ابتال به س��رطان پوس��ت افزایش می‌دهد‪ .‬اس��تفاده از موم‬ ‫عس��ل‪ ،‬مصرف قهوه و چای سبز‪ ،‬اس��تفاده از روغن عصاره کندر‪ ،‬استفاده از جایگزین‌های طبیعی کرم‬ ‫ضدآفت��اب‪ ،‬خوردن انگور‪ ،‬دنبال کردن رویکرد و افکار مثبت در زندگی‪ ،‬یوگا و آگاهی از میزان آفتاب‬ ‫مورد نیاز بدن همه از جمله درمان‌هاي طبيعي اس��ت كه تحقيقات ثابت كرده در پيش��گيري از ابتال به‬ ‫سرطان پوست بسيار مفيد خواهند بود‪.‬‬

‫عالئم سرطان كبد را بدانيم‬ ‫مهمترين علل س��رطان هپاتيت‌هاي ويروسي از جمله‬ ‫مبتال به هپاتي��ت ‪ B‬و ‪ ،C‬همچنين مصرف الكل و چاقي‬ ‫مفرط است‪.‬پيش‌بيني شده اس��ت در آينده تعداد زيادي‬ ‫از موارد س��رطان كبد به علت بيم��اري كبد چرب ايجاد‬ ‫ش��ود‪.‬راه‌هاي جلوگيري از‬ ‫س��رطان‌هاي كبد تزريق‬ ‫واكس��ن هپاتيت ‪ ،B‬عدم‬ ‫اس��تفاده از م��واد مخدر‪،‬‬ ‫تغذيه مناس��ب با ورزش‬ ‫مس��تمر و جلوگي��ري از‬ ‫چاق��ي اس��ت‪.‬به وج��ود‬ ‫آم��دن توده يا احس��اس‬ ‫درد در سمت راست بدن‬ ‫از عاليم رايج سرطان كبد‬ ‫اوليه اس��ت كه اين عالئم‬ ‫بيماري به دليل تورم كبد‬ ‫ايجاد مي‌شوند‪.‬‬

‫قند‪ ،‬شيريني ترسناك‬

‫و فاجعه‌آميز‬

‫قند و ش��کر که از اجزای اساس��ی‬ ‫سبد غذایی ما ایرانیان به‌شمار می‌رود‪،‬‬ ‫به قدری مضر اس��ت که آن را در صدر‬ ‫زیان‌آورترین اقالم در رژیم غذایی عصر‬ ‫حاضر قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫نتای��ج ناگوار مصرف ب��ی رویه این‬ ‫چاش��نی‪‎‬های ش��یرین فقط به دیابت‬ ‫نوع ‪ 2‬ختم نمی‌ش��ود‪ .‬هر چند همین‬ ‫ی��ک پیامد دلیل را باید به اندازه کافی‬ ‫جدی تلقی ک��رد‪ ،‬اما مس��أله فراتر از‬ ‫اینهاست و تاثیرات مخرب قند و شکر‬ ‫بر س�لامت انس��ان را می‌ت��وان فاجعه‬ ‫بارتر دانس��ت‪ .‬زندگی بی کیفیت يكي‬ ‫از پيامده��اي ناگ��وار مص��رف بي‌رويه‬ ‫قند اس��ت‪ .‬اکثر چربی‌های تولید شده‬ ‫در کب��د به ص��ورت ذرات سرش��ار از‬ ‫ت��ری گلیس��یرید و کلس��ترول از آن‬ ‫خ��ارج می‌ش��ود‪ .‬اساس��اً ‪ 25‬درصد از‬ ‫کالری‌های حاصل از فراکتوز به میزان‬ ‫قابل توجه��ی چربی‌های خون را مورد‬ ‫آس��یب ق��رار می‌دهند و س��بب بروز‬ ‫مش��خصات سندرم متابولیک می‌شوند‬ ‫که نخس��تین گام اساس��ی به س��وی‬ ‫چاق��ی‪ ،‬بیماری‌ه��ای قلب��ی‪ ،‬دیابت و‬ ‫زندگی (کوتاه) بی‌کیفیت است‪.‬‬ ‫مقاومت در برابر انس��ولين يكي ديگر‬ ‫از پيامدهاي فاجعه‌آميز اس��تفاده از قند‬ ‫اس��ت‪ .‬کار اصلی انسولین‪ ،‬راندن گلوکز‬ ‫از جری��ان خون به درون سلول‌هاس��ت‪،‬‬ ‫اما وقتی ما از رژیم غذایی ناسالم پیروی‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬سلول‌ها تمایل دارند در مقابل‬ ‫اثرات انسولین از خودشان مقاومت نشان‬ ‫دهند‪ .‬به همین دلیل است که مقاومت‬ ‫در برابر انسولین سبب بروز میزان باالی‬ ‫انس��ولین در خون می‌ش��ود وقتی بدن‬ ‫نس��بت به انس��ولین مقاوم می‌شود‪ ،‬به‬ ‫مرور سلول‌های بتا در لوزالمعده آسیب‬ ‫می‌بینند و توانایی تولید انسولین کافی را‬ ‫از دست می‌دهند‪.‬‬


‫‪ 800‬هزار راننده زير چتر تامين اجتماعي‬ ‫يكي از گروه‌هايي كه با حمايت دولت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند رانندگان وسايل‬ ‫نقليه عمومي درون شهري و برون شهري است‪ .‬براساس گزارش ارائه شده در حال حاضر بيش از‬ ‫‪ 800‬هزار نفر از رانندگان زير چتر بيمه تامين اجتماعي قرار دارند و مشمول حمايت‌هاي كوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت اين س��ازمان اعم از بازنشستگي‪ ،‬از كارافتادگي‪ ،‬پيري‪ ،‬فوت و خدمات درماني هستند‪.‬‬ ‫گفتني است دولت از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيمي از حق بيمه اين افراد را مي‌پردازد‬ ‫به عبارتي از ‪ 27‬درصد حق بيمه ‪ 13/5‬درصد برعهده بيمه شده و ‪ 13/5‬درصد برعهده دولت است‪ .‬اين‬ ‫تسهيالتباهدفتعميموگسترشپوششبيمه‌ايبراياقشارمختلفجامعهارائهمي‌شود‪.‬الزمبهتوضيح‬ ‫است هم اينك بيش از ‪ 12‬ميليون نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش خدمات تامين اجتماعي هستند‪.‬‬

‫صدای مردم‬ ‫س�تون ص�دای مردم ب�ا هدف آش�نایی‪ ،‬اطالع رس�انی‌و‬ ‫بیان ‌مش�کالت و مس�ائل بیمه‌ش�دگان (کارگران‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولت‪،‬تعاون‌گران‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬مددجویان و ‪ )...‬راه‌اندازی‬ ‫ش�ده اس�ت و خوانندگان گرامی می‌توانند روزانه س�ؤاالت‬ ‫خود را در زمینه‌های اعالم شده از طریق شماره ‪84711365‬‬ ‫از ساعت ‪ 14‬تا ‪ 16‬مطرح کرده و در شماره‌های بعدی روزنامه‬ ‫پاسخ‌های خود را دریافت نمایند‪.‬‬

‫اشتغال به كار ساعتي در دستگاه‌هاي اجرايي‬ ‫آيا اش�تغال به كار س�اعتي در دس�تگاه‌هاي دولتي به‬ ‫عنوان سابقه خدمت دولتي قابل محاسبه است؟‬ ‫افرادي كه به صورت س��اعتي در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به‬ ‫فعاليت هستند در صورتي كه ساعات اشتغال به كار فرد در هر روز‬ ‫برابر ساعات اداري و تمام وقت بوده و حقوق دريافت كرده باشد به‬ ‫عنوان سابقه خدمت دولتي قابل محاسبه است‪.‬‬ ‫بيمه تكميلي افراد تحت تكفل‬ ‫آيا افراد تحت تكفل بازنشستگان زن (مشترك صندوق‬ ‫بازنشس�تگي كش�وري) همانند بازنشس�تگان مرد تحت‬ ‫پوشش بيمه تكميلي هستند؟‬ ‫بازنشس��تگان زن با پرداخت حق بيمه مقرر هشت دهم درصد‬ ‫حقوق هم خودش��ان و هم افرادي كه طب��ق ضوابط قانوني تحت‬ ‫تكفل آن‌ها قرار دارند تحت پوشش بيمه تكميلي درمان هستند‪.‬‬ ‫حق مسكن و خواربار‬ ‫در خبرها آمده اس�ت كه ميزان حق مس�كن و خواربار‬ ‫كارگران افزايش مي‌يابد لطف ًا بفرماييد درحال حاضر ميزان‬ ‫حق مسكن كارگران چقدر است؟‬ ‫براس��اس مصوبه هيأت وزيران در س��ال ‪ 84‬ميزان حق مسكن‬ ‫كارگران ‪ 10‬هزار تومان است اما بنا بر گفته وزيرتعاون‪ ،‬كار و رفاه‬ ‫اجتماعي قرار اس��ت ميزان حق مسكن افزايش يابد كه اين هفته‬ ‫در جلس��ه شوراي عالي كار مطرح خواهد شد هنوز ميزان افزايش‬ ‫حق مس��كن كارگران تعيين نشده اس��ت‪ .‬ميزان حق خواربار هم‬ ‫‪80‬تومان است‪.‬‬ ‫بن كارگري‬ ‫بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري‌ام‬ ‫و در ح�ال حاضر در كارگاهي مش�غول به كار هس�تم آيا‬ ‫بن‌كارگري به من تعلق مي‌گيرد؟‬ ‫اگر براس��اس قانون كار با كارفرما قرارداد منعقد كرده باش��يد‬ ‫مش��مول تمامي مقررات قانون كار و مقررات تيمي به اس��تثناي‬ ‫كمك هزينه عائله‌مندي بوده و بن كارگري نيز كه در حال حاضر‬ ‫ميزان آن ‪ 35‬هزار تومان است به شما تعلق مي‌گيرد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي به ‪ 2‬فرزند بيمه شده‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كم��ك هزين��ه عائله‌مندي از جمله خدماتي اس��ت كه در حال حاضر س��ازمان تامين اجتماعي به‬ ‫بيمه ش��دگان تحت پوش��ش خود ارائ��ه مي‌دهد‪ .‬براس��اس قانون كمك هزينه عائله‌من��دي تا دو‬ ‫فرزند بيمه ش��ده پرداخت مي‌ش��ود مشروط بر آن كه بيمه ش��ده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه‬ ‫‪ 720‬روز كار را داش��ته باش��د ضمن اينكه س��ن فرزندان بايد از ‪ 18‬س��ال كمتر باشد يا منحصرًا‬ ‫به تحصيل اش��تغال داش��ته باش��د و نكته ديگر آن ك��ه در اثر بيماري يا نق��ص عضو طبق گواهي‬ ‫كميسيون‌هاي پزش��كي قادر به كار نباش��د‪.‬همچنين ميزان كمك هزينه عائله‌مندي معادل ‪3‬برابر‬ ‫حداق��ل م��زد روزان��ه كارگر س��اده براي هر فرزن��د در هر ماه اس��ت‪.‬گفتني اس��ت كمك هزينه‬ ‫عائله‌مندي بخش��ي از خدمات ‪ 18‬گونه اين س��ازمان بزرگ بيمه‌اي كش��ور محس��وب مي‌ش��ود‪.‬‬

‫مديركل دفتر امور مهارت‌هاي پيشرفته سازمان فني و حرفه‌اي اعالم كرد‬

‫لزوم تغيير شرايط جذب نيرو در دستگاه‌هاي دولتي‬ ‫خان�م دكت�ر! لطف� ًا بفرماييد چرا‬ ‫در دهه‌هاي اخير بيش�تر جوانان به‬ ‫دنبال استخدام يا حضور در نهادهاي‬ ‫دولت�ي هس�تند و كمتر به س�راغ‬ ‫كارهاي فني و حرفه‌اي مي‌روند؟‬ ‫نظام اقتصادي و اجتماعي كشور طوري‬ ‫طراحي و چيدمان ش��ده كه بخش توليد‪،‬‬ ‫بخش قدرتمندي در كش��ور نيست چرا كه‬ ‫همه هزينه‌ها را خودش تامين مي‌كند و از‬ ‫حداكثر ظرفيت‌ها به بهترين نحو استفاده‬ ‫نمي‌كن��د بنابراين چ��ون هزينه‌هاي حوزه‬ ‫توليد زياد است و كارفرما هم نمي‌تواند همه‬ ‫هزينه‌ها را تامين كند‪ ،‬نيروها (كارگران) را‬ ‫با ش��رايط اقتصادي جامعه و دستمزدها را‬ ‫هم براساس حداقل حقوق مصوب قانون كار‬ ‫انتخاب مي‌كند‪ .‬از طرفي امنيت شغلي هم‬ ‫مطرح اس��ت و خ��ود كارفرما هم در بخش‬ ‫خصوصي از جهت امنيت ش��غلي مش��كل‬ ‫دارد لذا اگر هوشمندانه عمل نكند‪ ،‬ممكن‬ ‫است ورشكسته ش��ود اما در بخش دولتي‬ ‫برعك��س موارد فوق امنيت ش��غلي وجود‬ ‫دارد و معموالً دولت به هر شكلي كه شده‪،‬‬ ‫دستمزدها را همراه با مزايا پرداخت مي‌كند‬ ‫و كمت��ر به س��مت تعديل ني��رو مي‌رود‪.‬‬ ‫تف��اوت ديگري كه بايد به آن اش��اره كرد‪،‬‬ ‫‌درخصوص جذب نيرو در بخش خصوصي‬ ‫است چون كارفرماي اين بخش با پرداخت‬ ‫هزينه‪‌،‬انتظار دارد كه نيرو (كارگر) به طور‬ ‫تم��ام وقت در اختيار او بوده و كار كند در‬ ‫صورتي كه در سيس��تم دولت��ي پرداخت‬ ‫حقوق برمبناي عملكرد نيرو نيست چرا كه‬ ‫برخي از نيروها خوب كار مي‌كنند و برخي‬ ‫ديگ��ر عملكرد خوبي ندارند اما در مجموع‬ ‫دس��تمزد آنها پرداخت مي‌شود چون اكثر‬ ‫آنها قرارداد رس��مي دارند و اين يك مزيت‬ ‫است‪ .‬به طور كلي با توجه به امنيت شغلي‬ ‫ك��ه در دس��تگاه‌هاي دولتي وج��ود دارد‪،‬‬

‫بخش نخست‬

‫‪ ë‬رحمان احمدی‬ ‫گــــروه جامعه‬ ‫امروزه گرايش جوانان جوياي كار به‌خصوص فارغ‌التحصيالن دانشگاهي‬ ‫در كشور به مشاغل اداري و دولتي افزايش يافته و كارجويان در تالشند‬ ‫وارد حرف و مش�اغلي شوند كه دستمزد ثابت و ريسك‌پذيري كمتري‬ ‫داشته باشد‪ .‬اما در اين فرايند عوامل ديگري هم وجود دارد كه جوانان‬ ‫را به س�وي كارهاي اداري ترغيب مي‌كند‪ .‬نداش�تن سرمايه الزم براي‬ ‫ايجاد شغل‪ ،‬نبود مهارت‌هاي حرفه‌اي‪ ،‬ريسك‌پذير نبودن براي ورود به‬ ‫كارهاي مولد‪ ،‬كافي نبودن حمايت‌ها از كارآفريني‪ ،‬نبود امنيت شغلي‬ ‫در بخش خصوصي و‪ ...‬از جمله مواردي اس�ت كه جوانان جوياي كار را‬ ‫از ورود و فعاليت در بخش خصوصي باز مي‌دارد‪ .‬در اين زمينه با دكتر‬ ‫پوراندخت نيرومند‪ ،‬مديركل دفتر امور مهارت‌هاي پيش�رفته سازمان‬ ‫فني و حرفه‌اي كشور درخصوص علل گرايش جوانان به كارهاي دولتي‬ ‫به گفت‌وگو پرداختيم كه مي‌خوانيد‪.‬‬

‫بس��ياري از متقاضيان كار ترجيح مي‌دهند‬ ‫براي بهره‌مندي از مزايا و تس��هيالت به هر‬ ‫ش��كلي كه ش��ده‪ ،‬به لحاظ كاري زير چتر‬ ‫حمايت‌هاي دولت قرار بگيرند‪.‬‬

‫طب�ق برنامه پنجم توس�عه‪ ،‬دولت‬ ‫مكلف اس�ت ك�ه با كوچك‌س�ازي‪،‬‬ ‫حجم خود را كاهش داده و بيش�تر‬ ‫كارها را به بخ�ش خصوصي واگذار‬

‫كند‪ .‬ش�ما در اي�ن باره چ�ه نظري‬ ‫داريد؟‬ ‫تجربه نش��ان داده كه معموالً نيروها‬ ‫ب��ه جاي��ي گراي��ش پي��دا مي‌كنند كه‬ ‫صرفه اقتصادي داشته باشد‪ .‬به نظر من‪،‬‬ ‫دول��ت و همه دس��تگاه‌هاي اجرايي بايد‬ ‫سياس��ت‌هاي حمايتي را اجرا كنند و به‬ ‫نحوي كارها را با هم منس��جم نمايند كه‬ ‫در نهاي��ت امور اجرايي به س��وي بخش‬ ‫خصوص��ي هدايت ش��ود‪ ،‬ول��ي در حال‬ ‫حاضر در سيستم دولتي هنوز اين ظرفيت‬ ‫ايجاد نشده و افراد بر‌اساس شايستگي‌ها‬ ‫جذب نمي‌شوند و س��اختار بخش اداري‬ ‫به گونه‌اي نيس��ت كه از بخش خصوصي‬ ‫حمايت شود‪ .‬يك رويكرد ديگر هم هست‬ ‫كه خيل��ي افراد مي‌آين��د در بخش‌هاي‬ ‫دولتي جذب مي‌ش��وند تا از لحاظ بيمه‪،‬‬ ‫مزايا و تس��هيالت برخوردار ش��وند‪ ،‬ولي‬ ‫ان��رژي خ��ود را ص��رف كاره��اي دولتي‬ ‫نمي‌كنن��د‪ ،‬ب��ه عبارتي كاره��اي دولتي‬ ‫محلي ب��راي كارهاي بخ��ش خصوصي‬ ‫آن‌ها شده است و كارهاي خدماتي نظير‬ ‫مشاوره انجام مي‌دهند‪ ،‬بعد از ظهرها هم‬ ‫وقتي كارش��ان به پايان مي‌رسد‪ ،‬كارهاي‬ ‫بخش خصوصي‌شان را آغاز مي‌كنند‪.‬‬ ‫فك�ر نمي‌كنيد نداش�تن مهارت‪،‬‬ ‫مشكل بزرگي را براي متقاضيان كار‬ ‫و دولت ايجاد كرده است؟‬ ‫بله‪ ،‬زماني كه در معاونت برنامه‌ريزي و‬ ‫نظارت راهبردي رياست جمهوري فعاليت‬ ‫مي‌كردم‪ ،‬كارگروه ويژه‌اي را تعيين كردم‬ ‫تا كس��اني كه در سازمان فني و حرفه‌اي‬ ‫اس��تخدام مي‌ش��وند‪ ،‬حتماً مهارت‌هايي‬ ‫چون آشنايي با نرم‌افزار و گزارش‌نويسي‬ ‫را ياد بگيرند و در عين حال به فرايند كار‬ ‫هم نظارت مي‌كردم‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬

‫حمایت‬ ‫سمیه بهمنی‬ ‫گروه جامعه‬

‫خدمات درماني‬ ‫‪ 1400‬مركز پزشك خانواده‬

‫بهداشت و درمان در هر جامعه‌اي‬ ‫جزو نيازهاي اساسي مردم آن جامعه‬ ‫به شمار مي‌رود كه در صورت توجه‬ ‫به اين نياز‪ ،‬از بروز و گس��ترش فقر‬ ‫در جوامع جلوگيري خواهد شد‪ .‬به‬ ‫هرحال افرادي كه به لحاظ درماني‬ ‫و بهداش��تي توانايي الزم را نداشته‬ ‫باش��ند و درواقع از فقر سالمت رنج‬ ‫برند نخواهند توانست براي امرار معاش خود با جسم و روح ناسالم كار‬ ‫كنند‪.‬بنابراين نهاد حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) در راستاي‬ ‫ارائه خدمات درماني به افراد نيازمند از سال ‪ 76‬به عنوان يكي از چهار‬ ‫سازمان اصلي بيمه‌گر توانسته است در اين زمينه اقدامات مناسبي در‬ ‫جهت رفع نيازهاي درماني و بهداشتي اين قشر انجام دهد بطوري كه‬ ‫تاكن��ون با راه‌اندازي ‪ 11‬هزار مركز طرف قرارداد اين نهاد و همچنين‬ ‫هزار و ‪ 400‬مركز پزشك خانواده توانسته است به منظور ارائه خدمات‬ ‫درماني به اقشار نيازمند جامعه گام‌هاي اساسي بردارد‪.‬‬ ‫مديركل بهداش��ت‪ ،‬درمان و بيمه‌ه��اي اجتماعي كميته امداد در‬ ‫درباره خدمات كميته امداد امام خميني(ره)‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫در بحث بيمه‌هاي درمان گفت‪ :‬همان‌طور كه اين نهاد به عنوان يكي از‬ ‫چهار سازمان بيمه گر اصلي كار بيمه خدمات درماني را برعهده دارد از‬ ‫سال ‪ 76‬خدمات به مددجويان را در اين زمينه آغاز كرد‪.‬‬ ‫دكت��ر ناص��ر ايرواني منش اف��زود‪ :‬كميته امداد از س��ال ‪ 76‬طرح‬ ‫سطح‌بندي خدمات بر مبناي پزشك خانواده را براي مددجويان طراحي‬ ‫كرد که در حال اجراست و تاكنون نيز در اين زمينه اقدامات قابل توجهي‬ ‫انجام داده اس��ت‪.‬وي تصريح كرد‪ :‬طرح پزشك خانواده در حال حاضر‬ ‫در كميته امداد به عنوان يك مش��اور متخصص در زمينه موضوع‌هاي‬ ‫پزشكي هدايت‌هاي بسيار مطلوبي را براي درمان مددجويان در انتخاب‬ ‫مس��ير صحيح درمان ارائه داده است كه مددجو دچار سرگرداني براي‬ ‫درمان نخواهد ش��د‪.‬ايرواني‌منش به مديريت پرهزينه در طرح پزشك‬ ‫خانواده اشاره كرد و اظهارداشت‪ :‬همچنين از محل مديريت پرهزينه‌ها‬ ‫در اجراي طرح پزش��ك خانواده‪ ،‬اين نهاد توانس��ته اس��ت بسياري از‬ ‫خدمات را كه تاكنون س��اير س��ازمان‌هاي بيمه‌گر نتوانسته‌اند به افراد‬ ‫تحت پوش��ش ارائه دهند براي مددجويان طراحي و فراهم كند‪.‬وي با‬ ‫اش��اره به مراكز پزشك خانواده طرف قرارداد اين نهاد حمايتي گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر امداد داراي ‪ 11‬هزار مركز طرف قرارداد است كه هزار‬ ‫و ‪ 400‬مركز شامل پزشكان خانواده اين نهاد است‪.‬‬


‫كشف دهانه‌هاي آتشفشاني در سطح عطارد‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬س��فينه فضايي «مس��نجر» در تازه‌ترين كاوش خود در اطراف عطارد نماي نزديكي‬ ‫از دهانه‌هاي آتشفش��اني متعدد در س��طح اين س��ياره را براي مطالعات بيش��تر به زمين ارسال كرده‬ ‫اس��ت‪.‬اين تصاوير س��رنخ‌هاي خوبي براي كشف راز ش��كل‌گيري و فعاليت اين دهانه‌هاي آتشفشاني‬ ‫را فراه��م مي‌كند و از نكات جالب توجه اين حفره‌هاي عميق‪ ،‬قرار داش��تن حفره‌هاي متعدد كوچك در‬ ‫درون برخي از اين دهانه‌ها اس��ت‪.‬به گفته بس��ياري از دانشمندان بررس��ي حفره‌هاي زنجيره‌اي سمت‬ ‫راس��ت تصوير‪ ،‬در درازمدت علت تش��كيل و وجود حفره‌هاي كوچك داخل دهانه‌هاي آتشفش��اني را‬ ‫روش��ن خواهد كرد‪.‬البته ناس��ا اعالم كرده اس��ت اين تصاوير تنها اطالعات اوليه و موضوع تحقيقات را‬ ‫نش��ان مي‌دهد و براي كش��ف راز اصلي اين سياره دانش��مندان نياز به اطالعات تكميلي ديگري دارند‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پيامدهاي جرم شناختي‬ ‫بدقولي به زوج‌هاي جوان‬ ‫دكتر غالمرضا محمدنسل‬

‫*‬

‫*جرم‌شناس و استاد دانشگاه‬

‫گروه ش�وك‪ 15 :‬هزار نفر از دانش��جويان‬ ‫فيليپين��ي در حركت��ي باورنكردن��ي ‪ 15‬هزار‬ ‫فانوس را به نش��انه باال بردن آگاهي براي صلح‬ ‫جهاني روش��ن كردند‪ .‬در اين حركت نمادين‪،‬‬ ‫ح��دود‪ 15185‬فان��وس كاغ��ذي به آس��مان‬ ‫فرستاده شد و ركورد قبلي خود را با رقم ‪12740‬‬ ‫فانوس شكس��ت و در كتاب گينس ثبت ش��د‪.‬‬ ‫اين گروه خواهان پاي��ان دادن به درگيري‌هاي‬ ‫بين‌المللي و برقراري صلح در كل جهان شدند‪.‬‬ ‫هدف از اين گردهماي��ي‪ ،‬ترويج صلح جهاني و‬

‫گروه ش��وك‪‌:‬پس��ر ‪2‬س��اله كره‌اي به خاطر ابتال به بيماري آلرژيك خاصي مجبور اس��ت از طريق‬ ‫لول��ه‌اي ك��ه به مواد غذاي��ي موجود در كوله‌پش��تي‌اش وصل ش��ده اس��ت‪ ،‬چيزي بخورد‪.‬ب��ه گزارش‬ ‫رويت��رز‪ ،‬زاك كاليم ‪2‬س��اله به همراه خانواده‌اش س��اكن ويرجيني��اي امريكا اس��ت و زندگي عجيب و‬ ‫س��خت او بس��ياري از رس��انه‌ها را تحت تأثير قرار داده اس��ت‪ .‬مادر زاك مي‌گويد‪ :‬او به خاطر داش��تن‬ ‫نوع��ي بيماري ن��ادر به تم��ام م��واد غذايي آل��رژي دارد و س��لول‌هاي س��فيد خونش م��واد غذايي را‬ ‫به عنوان جس��م خارجي مي‌شناس��ند و ب��ه آن حمله مي‌كنن��د‪ ،‬بنابراين زاك مجبور اس��ت مواد غذايي‬ ‫الزم ب��راي بدن��ش را از طريق لوله‌اي كه پزش��كان به كوله‌پش��تي‌اش وصل كرده‌اند تامي��ن كند‪.‬مادر‬ ‫زاك اضافه مي‌كند‪ :‬هنگام نوش��يدن هر آش��اميدني‪ ،‬پوست بدنش خشك ش��ده و مي‌شكند و گاهي هم‬ ‫دچ��ار خونريزي مي‌ش��ود‪ .‬زاك زندگي س��ختي را مي‌گذراند و هنگام بلع غذا نيز دچار مش��كل اس��ت‪.‬‬

‫اسرار روستاي طلسم‬

‫تحليل شــوك‬

‫ام��روزه وضعيت اقتصادي و دش��واري‬ ‫اش��تغال در كن��ار ل��زوم ازدواج جوانان در‬ ‫سنين پايين‌تر‪ ،‬پارادوكس��ي را پيش روي‬ ‫خانواده‌ها و جوانان دختر و پس��ر قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از طرفي دي��ن مبين اس�لام جوانان را‬ ‫تش��ويق به ازدواج در دوران جواني كرده و‬ ‫آن��ان را از هرگونه نگراني درخصوص تامين‬ ‫معيش��ت خانواده برحذر داش��ته اس��ت و‬ ‫از س��وي ديگر وضعيت تحصيل و س��پس‬ ‫اشتغال‪ ،‬عم ً‬ ‫ال اين پايبندي به سنت اسالمي‬ ‫را در ميان جوانان با دش��واري مواجه كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چني��ن م��واردي حالت‌هايي به‬ ‫وجود مي‌آيد كه به آن اشاره مي‌كنيم‪.‬‬ ‫وضعيت اول اين است كه جوانان ابتدا به‬ ‫تحصيل و س��پس اشتغال پرداخته و پس از‬ ‫آن با چندين و چند سال تالش شبانه‌روزي‬ ‫بتوانند س��رپناهي ب��راي خود دس��ت و پا‬ ‫كنند و سپس به دنبال همسريابي و ازدواج‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫اين وضعيت ه��ر چند كه به زبان ممكن‬ ‫است بسيار س��هل و آسان بيايد اما واقعيت‬ ‫اين اس��ت كه گس��ترش چنين رويه‌اي به‬ ‫فس��ادهايي در جامعه دامن خواهد زد‪ .‬زيرا‬ ‫جوانان از سن بلوغ با غرايز مهمي مواجهند‬ ‫و برنام��ه ريزي ب��راي عبور از اي��ن بحران‬ ‫نيازمند همكاري والدين و مسئوالن است‪.‬‬ ‫وضعيت دوم اين اس��ت ك��ه خانواده‌ها‬ ‫عمل به دس��تورات اس�لامي را س��رلوحه‬ ‫امور ق��رار دهند و زمين��ه ازدواج جوانان را‬ ‫در س��نين پايين و هن��گام تحصيل فراهم‬ ‫س��ازند‪ .‬اين امر هر چند كه ش��ايد با منطق‬ ‫دنيوي و عقالنيت بش��ري قدري ريسك‌دار‬ ‫به نظر برس��د اما بايد در عمق باورهاي خود‬ ‫تجديدنظ��ر كنيم و ب��ه يادآوري��م كه اين‬ ‫خداوند روزي‌ر‌س��ان اس��ت كه معيشت ما‬ ‫و فرزن��دان و افراد تح��ت تكفلمان را فراهم‬ ‫مي‌كند و ما ابزاري بيش در اين راه نيستيم‪.‬‬ ‫در اين فرض توجه به چند نكته الزم اس��ت؛‬ ‫خانواده هر دو طرف دختر و پس��ر بايد همه‬ ‫تالش خود را براي حمايت از عروس و داماد‬ ‫جوانش��ان به كار برند و تفكرات سنتي غلط‬ ‫مبتني بر اين‌كه خانواده دختر مس��ئوليتي‬ ‫پس از ش��روع زندگي مش��ترك دخترشان‬ ‫ندارند و صرفاً بايد خانواده پس��ر به حمايت‬ ‫از آن‌ها بپردازن��د را به دور بيندازند و بدون‬ ‫تفاوت و تبعيض بين فرزندان دختر و پس��ر‬ ‫به حمايت از آن‌ها بپردازند‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت كه ترغيب و تش��ويق به‬ ‫ازدواج امري پس��نديده است اما استفاده از‬ ‫وع��ده وعيد و در واقع گ��ول زدن جوانان و‬ ‫خالي كردن پشت آنان پس از شروع زندگي‬ ‫مش��ترك‪ ،‬كاري غلط و ناجوانمردانه است‪.‬‬ ‫همچنين در رابطه با جوانان بايد خواسته‌ها‬ ‫و توقع��ات خود را با مقدورات والدين‌ش��ان‬ ‫هماهنگ كنن��د‪ .‬در برابر پ��دران و مادران‬ ‫ف��داكاري كه هم��ه اندوخته خ��ود را براي‬ ‫تش��كيل زندگي مش��ترك به فرزندانشان‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬فرزندان بايد ش��اكر باش��ند و با‬ ‫توقع��ات نابجا موجب نگران��ي و اندوهگين‬ ‫شدن والدين‌شان نشوند‪.‬‬ ‫زوج‌ه��اي جوان��ي كه با بدقول��ي و عدم‬ ‫حمايت خانواده‌هايش��ان روبه‌رو مي‌شوند‬ ‫با مش��كالت عديده روحي‪ ،‬رواني و جسمي‬ ‫مواجه مي‌شوند و در ابتداي زندگي مشترك‬ ‫روزگار تلخي را خواهند گذراند‪.‬‬ ‫نخس��تين پيام��د اي��ن كار تخري��ب‬ ‫ش��خصيت دختران يا پس��ران ج��وان نزد‬ ‫طرف مقابل اس��ت‪ .‬اثر دوم بروز اختالفات‬ ‫خانوادگ��ي در مي��ان زوجين جوان اس��ت‬ ‫كه در بس��ياري از موارد منج��ر به طالق يا‬ ‫مشكالت شديد مي‌ش��ود‪ .‬به نظر مي‌رسد‬ ‫چاره كار بس��يار آسان اس��ت و آن عمل به‬ ‫س��فارش امي��ر مومنان علي(ع) اس��ت كه‬ ‫فرمودن��د «از دادن قول��ي ك��ه از انجام آن‬ ‫ناتوانيد خودداري كنيد‪».‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪​6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫تغذيه به شيوه‌اي عجيب‬

‫گروه شوک‪ -‬شيرين مهاجري‪ :‬تپه‌اي در‬ ‫حاشيه شهر داالهوي كرمانشاه‪ ،‬از دل قرون و‬ ‫اعصار سر بر آورده كه داستان‌ها و افسانه‌هايي‬ ‫پر رمز‌و راز در سينه خود نهفته دارد و بر فراز‬ ‫اين تپه باستاني‪ ،‬دهي سر برآورده كه در تار و‬ ‫پود يك باور پرشگفت‪ ،‬يك طلسم بنيان گرفته‬ ‫است‪ ...‬روستاي طلسم!‬

‫مقبره شمس قمر در‪ 700‬متری روستا‬

‫اين نامي اس��ت كه اهالي روس��تا بر اين ده نهاده‌اند‬ ‫و آن‌ها با نقل داس��تان‌هايي مي‌گويند خاك روس��تاي‬ ‫طلسم اثر سحرآميز و جادويي دارد و دامنگير است‪.‬‬ ‫قديمي‌ترها نقل مي‌كنند تپه باستاني طلسم كه در‬ ‫وسط روستا قرار گرفته‪ ،‬در دل خود گنجينه‌اي سرشار‬ ‫از ط�لا و جواهر پنهان كرده اس��ت‪ .‬ريش‌س��فيدهاي‬ ‫سالخورده هم نقل مي‌كنند عده‌اي چندين سال پيش‬ ‫به طمع اين گنج عظيم به دل تپه زدند و ناپديد ش��دند‬ ‫چون طلسم تپه آن‌ها را اسيرخود كرده است‪.‬‬ ‫پا به روستاي طلسم مي‌گذاريم‪ ،‬روستايي كه در دامن‬ ‫دشتي سبز و وسيع گسترده شده و راز و رمزهاي زيادي‬ ‫از گذشته‌هاي دور در دل خود جاي داده است‪.‬‬ ‫تاكنون آثار گرانبه��ا و يادگارهاي زيادي از‬ ‫دوران مفرغ‪ ،‬عصر آهن و دوران اش��كاني‬ ‫از دل اين تپه تاريخي در وس��ط روستا‬ ‫به دس��ت آمده اس��ت و با اين‌كه در‬ ‫سال ‪ 1348‬به‌عنوان يك اثر ملي‬ ‫به ثبت رس��يده اما هنوز طلسم‬ ‫كاوش‌هاي باستان‌شناسي در‬ ‫آن نشكس��ته و كس��ي گوش‬ ‫به ش��نيدن رازه��اي اين تپه‬ ‫نسپرده است‪.‬‬ ‫ولي ما به روس��تاي طلس��م‬ ‫رفتيم تا از اهالي بپرسيم چرا نام‬ ‫روستايشان را طلسم گذاشته‌اند؟‬ ‫به‌س��راغ يك��ي از قديمي‌تر‌ه��ا‬ ‫مي‌رويم‪ .‬بيژن ملك‌نيازي كه ‪ 75‬سال‬ ‫دارد مي‌گويد‪ :‬نام روستا طلسم است چون‬ ‫خاكش آدم را اسير مي‌كند و وقتي به اينجا بيايي‬

‫طلسم مي‌شوي و ديگر نمي‌تواني بروي‪.‬‬ ‫اين روستايي س��الخورده مي‌گويد‪ :‬پدر و پدربزرگم‬ ‫ه��م اين داس��تان را نقل كرده‌اند‪ .‬اين روس��تا از ‪1400‬‬ ‫س��ال پيش داراي سكنه بوده اس��ت و بعضي از ساكنان‬ ‫روس��تاهاي اطراف دراين روس��تا زمين‌ه��اي زيادي‬ ‫داشتند‪ .‬من ‪ 50‬سال پيش آمدم كه يك‌شب در روستاي‬ ‫طلسم بمانم و به كار زمين‌ها رسيدگي كنم اما نيم‌قرن‬ ‫است كه در آن «يك ش��ب» مانده‌ام و ديگر نتوانسته‌ام‬ ‫برگردم‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪ :‬اين كه مي‌گويند خاك روس��تا دامنگير‬ ‫اس��ت حقيقت دارد اما حرف‌هايي كه درباره گنج طال و‬ ‫جواهر و جادوي آن‌ها مي‌زنند چندان روش��ن نيست و‬ ‫براي دست يافتن به آثار باستاني در دل تپ ‌ه طلسم بايد‬ ‫آن را حفاري كرد‪.‬‬ ‫خ��داداد متاع��ي يك��ي ديگ��ر از س��اكنان قديمي‬ ‫روستاس��ت‪ ،‬او نيز ‪ 45‬سال است كه در روستاي طلسم‬ ‫زندگي مي‌كند و مي‌گويد‪ :‬دامنگير بودن خاك روس��تا‬ ‫حقيقت دارد‪ .‬من باچشم خودم اين را ديده‌ام‪ ،‬اما درباره‬ ‫تپ��ه چيزي نمي‌دانم چون اص ً‬ ‫ال كس��ي تالش نكرده به‬ ‫درون سينه‌اش نفوذ كند‪.‬‬ ‫جالل صفري يك��ي ديگر از قديمي‌هاي روس��تا به‬ ‫خبرن��گار ش��وك گفت‪ :‬م��ن از خويش��اوندان قديمي‬ ‫ش��نيده‌ام كه هر ك��س به تپه نزديك ش��ود ديگر از آن‬ ‫جدا نمي‌ش��ود زيرا چيزي مثل يك تل��ه آن‌ها را به دام‬ ‫مي‌اندازد‪ ،‬در حال حاضر هم كس��ي براي اين كه صحت‬ ‫و س��قم اين قضيه را امتحان كند حاضر نيس��ت به آنجا‬ ‫برود‪.‬‬ ‫مقبره شمس قمر‬ ‫در فاصله ‪ 700‬متري روستا مقبره‌اي سنگي هست‬

‫رقص شعله‌ها در جشنواره آتش‌بازي روسيه‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬گروه��ي از هنرمندان از‬ ‫سراسر جهان در جشنواره آتش‌بازي مينسك‬ ‫روسيه شركت كردند‪.‬‬ ‫به گزارش رويترز‪ ،‬در اين جشنواره ‪ 2‬روزه‬ ‫بسياري از هنرمندان براي ساعت‌ها با حركت‬ ‫دس��ت‌ها و پاهايش��ان توپ‌هاي ش��عله‌ور را‬ ‫به اي��ن طرف و آن طرف پرت��اب مي‌كردند و‬ ‫لحظات ديدني را براي تماش��اگران به وجود‬ ‫آوردن��د‪ .‬بي��ش از ‪ 70‬هنرمن��د از بالروس‪،‬‬ ‫اوكراين‪ ،‬روس��يه‪ ،‬ليتواني‪ ،‬لهستان و فرانسه‬ ‫در اين جشنواره ‪2‬روزه ش��ركت داشتند كه‬ ‫مهارت‌هاي خود را به نمايش گذاشتند‪.‬‬ ‫تصاوير گرفته‌ش��ده در اش��كال متفاوت‬ ‫حلقوي و چرخش��ي به وس��يله دوربين‌هاي‬ ‫مجهز گرفته ش��ده و جلوه بيش��تري به اين‬ ‫هماي��ش داده اس��ت‪ .‬هر هنرمن��د بايــــد‬ ‫براي در امان ماندن از ش��عله‌هاي آتش لباس‬ ‫مجه��زي بپوش��د ت��ا از جرقه‌هاي ناش��ي از‬

‫آتش‌بازي در امان باشد‪ .‬توپ‌هاي شعله‌ور با حركات ماهرانه هنرمندان به شكل تونل‌هاي درخشان‬ ‫و شعله‌ور هيجان اين جشنواره و جشن را دوچندان كرده بود‪ .‬بسياري از تماشاچيان از سراسر دنيا‬ ‫براي حضور در اين جشنواره دوروزه در مينسك جمع شده و هنرمندان را تشويق مي‌كردند‪.‬‬

‫تولد بچه پلنگ‌ها در باغ‌وحش تنسي‬ ‫گروه شوك‪ :‬تولد بچه پلنگ‌هاي بازيگوش‬ ‫در باغ وحش نشويل‪ ،‬تنسي مسئوالن باغ‌وحش‬ ‫راشگفت‌زدهكرد‪.‬پسازانتشارتصاويرياز‬ ‫اين بچه پلنگ‌ها چند هفته‌اي مسئوالن‬ ‫باغ وحش مي‌گويند چون توله‌ها بسيار‬ ‫آسيب‌پذير هس��تند بايد از تولدشان‬ ‫چند‌هفته‌اي مي‌گذش��ت تا نگهبانان‬ ‫بتوانند به آن‌ها نزديك شوند‪ .‬باغ‌وحش‬ ‫نشويل در حال حاضر داراي ‪20‬پلنگ بالغ‬ ‫و كمياب است و توله اين بچه پلنگ‌ها مي‌تواند‬ ‫بسيار اميدبخش باشد‪ .‬هر ‪ 3‬توله پلنگ در همان‬ ‫هفته‌هاي اول با نشان دادن دندان‌هاي كوچك‬ ‫و پنجه‌هاي تيزش��ان غريزه شكارچي‌گري خود‬ ‫را به وضوح نشان مي‌دهند‪ .‬مسئوالن باغ‌وحش‬ ‫مي‌گوين��د اين باغ‌وحش داراي ‪ 3‬س��ياهگوش‬ ‫نيز هست كه س��عي در پرورش آن‌ها دارند‪ .‬اين‬ ‫نوع پلنگ‌ها كه به‌خاطر رنگ پوستش��ان پلنگ‬ ‫ابر‌آلود نامگذاري شده‌اند جزو گونه‌‌هاي در خطر‬ ‫انقراض هستند‪ .‬پوس��ت آن‌ها داراي خال‌هاي‬

‫درش��ت اس��ت و جزو گونه متعلق به كوهپاي ‌ه هيماليا هستند كه بيشتر در جنوب شرق چين و آسياي‬ ‫جنوب ش��رقي يافت مي‌ش��وند‪ .‬اين گونه‌ها از پلنگ در ليس��ت قرمز «درخطر انق��راض» قرار دارند و‬ ‫جمعيت آن‌ها رفته‌رفته رو به كاهش نهاده و در حال حاضر در سراسر جهان به ‪ 10‬هزار رأس مي‌رسند‪.‬‬ ‫آن‌ها داراي پيوندي تكاملي بين گربه‌هاي بزرگ و گربه‌هاي كوچك هستند‪.‬‬

‫‪ 15‬هزار فانوس صلح در آسمان فيليپين‬ ‫به‌دس��ت آوردن ركوردي جدي��د بود و روي هر‬ ‫فانوس ش��عار صلح ثبت شده بود تا پيامي براي‬ ‫كل مردم دنيا باشد و مردم جهان اخالق معنوي‬ ‫خود را ارتقا دهند‪ .‬دكتر اميليانو برناردو كه يكي‬ ‫ازبرگزاركنندگاناينرويدادبودهاستمي‌گويد‪:‬‬ ‫هنگام��ي كه هر انس��اني درون خود احس��اس‬ ‫آرامش كند در محيط اطرافش نيز آرامش‌بخش‬

‫خواهد ب��ود و هي��چ درگيري بزرگ��ي در هيچ‬ ‫كجاي دنيا رخ نخواهد داد‪ .‬فانوس‌هاي روش��ن‬ ‫با پيام‌هاي درونش��ان آس��مان تاريك را روشن‬ ‫مي‌كنن��د همانطور كه صلح و آش��تي مي‌تواند‬ ‫روش��نگر جنگ و خونريزي باشد و با آن مقابله‬ ‫كند‪ .‬بيشتر شركت‌كنندگان داوطلبان دانشگاه‬ ‫فيليپيني ويزاياس ميگائ��و بوده‌اند‪ .‬اين بار اين‬ ‫گردهمايي ب��ا داوطلبين و ش��ركت‌كنندگان‬ ‫بيشتري همراه بود و ما توانستيم ركورد جهاني‬ ‫گينس را به‌دست آوريم‪.‬‬

‫كه به آن مقبره ش��مس‌قمر مي‌گوين��د و اين مكان هم‬ ‫يكي از نقاط عجيب و غريب روستاست‪.‬‬ ‫مقبره سقف ندارد و اهالي معتقدند هركس خواسته‬ ‫براي اين مقبره س��قف بگذارد به بال و مصيبت افتاده و‬ ‫گم وگور شده است‪.‬‬ ‫بيژن ملك‌نيازي مي‌گويد‪ :‬من اين را شنيده بودم اما‬ ‫وقتي پدرم تصميم گرفت براي اين مقبره سقف بگذارد‬ ‫به‌طور ناگهاني جانش را از دست داد و من به اين واقعيت‬ ‫پي بردم‪.‬‬ ‫به اعتقاد اين پير روس��تا‪ ،‬شمس‌قمر يكي از مومنان‬ ‫بوده كه كافران در كرند س��رش را از تنش جدا كردند و‬ ‫به اعتقاد مردم چون پيكرش س��رندارد آرامگاهش هم‬ ‫سقف نمي‌خواهد‪.‬‬ ‫جالل صف��ري يكي ديگر از اهالي روس��تا مي‌گويد‪:‬‬ ‫هيچ‌كس نتوانسته براي اين مقبره سر بگذارد‪ ،‬اما معاون‬ ‫ميراث فرهنگي كرمانشاه در اين باره چه نظري دارد؟‬ ‫عليرضا مرادي بيس��توني در اين باره به شوك گفت‪:‬‬ ‫روس��تاي طلسم روي تپه طلس��م قرار دارد كه اين تپه‬ ‫تاريخي متعلق به دوران اش��كاني است و آثاري از دوران‬ ‫قبل‌تر هم در اطراف آن كش��ف ش��ده اما به‌دليل وجود‬ ‫روستا به روي تپه امكان كاوش در آن نيست‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬قرار اس��ت اين روستا و ساكنانش به نقطه‬ ‫ديگري منتقل شوند تا كاوش‌هاي باستانشناسان روي‬ ‫اين تپه ارزشمند آغاز شود‪.‬‬ ‫وي سخنان اهالي روستا درباره طلسم و جادوي تپه‬ ‫را افس��انه دانس��ت و گفت‪ :‬اين تپه در حال حاضر تحت‬ ‫حفاظت سازمان ميراث فرهنگي استان قرار دارد‪ .‬خاك‬ ‫دامنگير‪ ،‬گنج طال و جواهرات طلسم شده و مقبره‌اي كه‬ ‫سقف نمي‌خواهد؛ اين رازها افسانه است يا حقيقت؟‬

‫بلندترين چرخ فلك دنيا ساخته شد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬بلندترين چرخ فلك دنيا با‬ ‫ارتفاع ‪ 400‬فوت (‪ 121‬متر) در تگزاس امريكا‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرگزاري‌ها‪،‬اينچرخفلكبرباالي‬ ‫برجبلــــــنديساختهشــــــدهكهباسرعت‬ ‫‪35‬مايلبرساعت(‪ 56‬كيلومتر بر ساعت) حركت‬ ‫مي‌كند‪ .‬س��ازندگان اين چرخ فلك مي‌گويند‪،‬‬ ‫بدون شك افرادي كه سوار آن مي‌شوند بايد‬ ‫هيچگونه بيماري قلبي نداشته باشند و از‬ ‫ارتفاع وحشت نكنند‪ .‬اين چرخ فلك در‬ ‫منطقه تفريحي آرلينگتون تگزاس به‬ ‫كار افتاده و در هر دور چرخش ‪ 24‬نفر‬ ‫را در كابين‌هاي خود جاي مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين چرخ فلك غول‌پيكر جهان روز‬ ‫شنبه گذش��ته طي مراسمي رونمايي‬ ‫ش��ده اس��ت و هـــــركس كه سوار اين‬ ‫چرخ فلك غول‌پيكر ش��ود مي‌تواند مناطقي‬ ‫چ��ون داالس‪ ،‬ف��ورت ورث و آرلينگتون را به‬ ‫روشني تماش��ا كند‪ .‬تصاوير گرفته‌شده نشان‬ ‫مي‌ده��د مردم��ي كه س��وار اين چ��رخ فلك‬ ‫غول‌پيكر ش��ده‌اند چطور از ارتفاع بسيار زياد‬ ‫آن هيجان زده هستند‪.‬‬ ‫اس��تيو مارتين‌دل رئيس پارك تفريحي‬ ‫در اي��ن ارتب��اط مي‌گويد‪ :‬س��واري بر اين‬ ‫چ��رخ فل��ك مرتفع ب��دون ش��ك تجربه‌اي‬ ‫منحصر به فرد است و تاكنون هيچ چرخ فلكي‬ ‫به اين بلندي ساخته نشده است‪ .‬حركت اين‬ ‫چرخ فل��ك دايره‌وار بوده و س��رعـــــت آن‬ ‫نس��بتاًزيادا س��ت ‪.‬‬

‫در سراس��ر ايالت متحده امريكا ‪ 7‬چرخ فلك غول‌پيكر وج��ود دارد كه بلندترين آن‌ها تاكنون‬ ‫چرخ فلك منطقه جورجيا با ‪ 242‬فوت بلندي بود اما چرخ فلك ساخته‌ش��ده جديد بدون ش��ك‬ ‫بلندترين آن‌هاست‪.‬‬


‫جست‌وجوي شبانه‌روزي براي يافتن خلبان هواپيما‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬يك هواپيمای مس��افربري كوچك بر فراز درياچه‌اي منفجر ش��د و در حالي كه شعله‬ ‫مي‌كش��يد درون آب افتاد‪.‬در سقوط اين هواپيماي مس��افربري در نيويورك امريكا دو نفر از مسافران در‬ ‫داخل درياچه جان س��پردند و امدادگران با همه جست‌وجوي شبانه نتوانستند خلبان ناپديد شده را پيدا‬ ‫كنند‪.‬اين هواپيماي كوچك ماموريت دريافت و ارس��ال تجهيزات پزش��كي را برعهده داشت كه در چند‬ ‫كيلومتري مقصد در درياچه‌اي سقوط كرد‪.‬پيش از تاريك شدن هوا‪ ،‬گروه‌هاي تفحص پليس جسد دو نفر‬ ‫از مس��افران را پيدا كردند اما از آنجا كه دماغه هواپيما در آب فرو رفت ‌ه بود‪ ،‬به دليل تاريكي هوا غواصان‬ ‫قادر به جست‌وجو در زير آب نبودند به ناچار اين بخش كار را به روز موكول كردند‪.‬به گزارش پليس هنوز‬ ‫هويت مسافران هواپيما مشخص نشده است‪ .‬لري كمرلين رئيس شركت هواپيماي شمال شرق نيويورك‬ ‫ضمن ابراز تاس��ف از اين حادثه دردناك‪ ،‬پيگيري س��ريع و دقيق اين حادثه را در دس��تور كار قرار داد‪.‬‬

‫تحويل ماشين بدون مدارك!‬ ‫احم��دي در تم��اس تلفني با ش��وك‬ ‫گفته‪ :‬مهرماه سال گذش��ته براي دريافت‬ ‫يك خودرو از شركت ايران خودرو ثبت‌نام‬ ‫ك��ردم و خ��ودروام را ب��ه تازگ��ي تحويل‬ ‫گرفتم اما هنوز مدارك ماش��ين را تحويل‬ ‫نداده‌اند و وقتي علت را جويا شديم گفتند‬ ‫كه هنوز با بيمه به توافق نرس��يده‌ايم ولي‬ ‫مگر مي‌ش��ود با ماش��ين ب��دون مدارك‬ ‫رفت و آمد كرد؟‬ ‫مصائب امتحانات بچه‌ها براي اوليا‬ ‫ميرزايي از اسالمش��هر در تماس تلفني‬ ‫با ش��وك گفته‪ :‬وقتي اولياي بچه‌ها‪ ،‬آن‌ها‬ ‫را ب��راي امتح��ان ب��ه مدرس��ه راهنمايي‬ ‫دختران��ه ش��هيد نظري مي‌برن��د مجبور‬ ‫هس��تند تا س��ر ظهر زير آفتاب بايس��تند‬ ‫زيرا مدير و مس��ئوالن مدرس��ه‪ ،‬اوليا را به‬ ‫داخل حياط راه نمي‌دهند‪ .‬درس��ت است‬ ‫كه قوانين مدرس��ه بايد اجرا ش��ود اما اين‬ ‫كار منافاتي با قوانين ندارد و جالب اس��ت‬ ‫ك��ه اولياي بچه‌ها نمي‌توانن��د وارد حياط‬ ‫ش��وند و در س��ايه منتظ��ر بچه‌هايش��ان‬ ‫باشند!‬ ‫تلفات زياد در زير پل زين‌الدين‬ ‫مومني در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫زير پل زين‌الدين به س��مت تهرانپارس هر‬ ‫روز تصادف مي‌ش��ود و ي��ك نفر زخمي يا‬ ‫كش��ته مي‌ش��ود اما هيچك��س پيگيري‬ ‫نمي‌كند و مش��كل اين مح��دوده برطرف‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬چرا ج��ان مردم ب��راي برخي‬ ‫مسئوالن اينقدر كم‌اهميت شده است؟‬ ‫درخواست يك زنداني براي‬ ‫رسيدگي به پرونده‬ ‫يكي از زندانيان زندان رجايي‌ش��هر در‬ ‫تماس تلفني با ش��وك گفته‪ :‬من ‪ 7‬س��ال‬ ‫اس��ت ك��ه در زندان به س��ر مي‌ب��رم اما با‬ ‫گذشت اين زمان طوالني هنوز به پرونده‌ام‬ ‫رسيدگي نشده و از مس��ئوالن تقاضا دارم‬ ‫كمي هم به حقوق زندانيان احترام بگذارند‬ ‫و ت��ا اين حد رس��يدگي ب��ه پرونده‌ها را به‬ ‫تعويق نيندازند‪.‬‬

‫شـوك مجازی‬ ‫سرقت ميلياردي اينترنتي‬ ‫براي خريد طال‬ ‫عامل برداش��ت ميليوني از حساب يك‬ ‫م��رد دزفولي كه ب��ا آن طال خري��ده بود‪،‬‬ ‫دستگير شد‪ .‬س��رهنگ نيكنام دراين باره‬ ‫گف��ت‪ :‬در پي ش��كايت م��ردي از دزفول‬ ‫مبني بر برداش��ت غيرمجاز يك ميليارد و‬ ‫‪ 480‬ميليون ريال از حساب وي‪ ،‬ماموران‬ ‫اقدامات خود را براي شناسايي عامالن آن‬ ‫آغاز كردند‪.‬‬ ‫رئيس پليس فتاي اس��تان البرز افزود‪:‬‬ ‫پس از بررس��ي‌هاي اوليه مش��خص ش��د‬ ‫پ��ول در ي��ك انتقال اينترنتي به حس��اب‬ ‫زني واريز ش��ده و وي اق��دام به خريد طال‬ ‫از طريق دس��تگاه کارت خ��وان از چندين‬ ‫طالفروش��ي واقع در شهر كرج كرده كه در‬ ‫اين خصوص تحقيق��ات الزم انجام و پس‬ ‫از بازبين��ي دوربين‌ه��اي موجود در مراكز‬ ‫خريد معلوم ش��د تمام برداشت‌ها توسط‬ ‫مرد صورت گرفته است‪.‬‬ ‫س��رهنگ نيكن��ام ادام��ه داد‪ :‬پس از‬ ‫اس��تعالم‌هاي ص��ورت گرفته س��رانجام‬ ‫صاحب كارت عابربانك شناسايي و به مقر‬ ‫پليس احضار شد كه وي ادعا كرد اطالعي‬ ‫از اين موض��وع ندارد و كارت عابربانك وي‬ ‫در اختيار همسرش است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اين‌ك��ه با هم��كاري وي‬ ‫مته��م اصل��ي شناس��ايي و دس��تگير‬ ‫ش��د‪ ،‬تصريح‌ك��رد‪ :‬مته��م پ��س از ديدن‬ ‫مس��تندات موجود به جرم خود اعتراف و‬ ‫اظهاركرد با همدس��تي يكي از دوستانش‬ ‫كه اطالعات حس��اب ش��اكي را در اختيار‬ ‫داش��ت اقدام به برداش��ت از حساب كرده‬ ‫است‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش��وك‌‪ :‬رفتارهاي غير اخالقي كش��يش ‪ 52‬س��اله امريكايي در كليس��اي نيوآرك نيوجرسي عليه‬ ‫كودكان خردس��ال‪ ،‬اس��تعفاي اجباري اين مقام مذهبي و مسئول ارش��د او را در پي داشت‪.‬مايكل فوگي حدود‬ ‫‪ 10‬س��ال پيش به‌دليل آزار و اذيت يك پسر خردس��ال پاي ميز محاكمه قرار گرفت ولي در آن زمان به‌دليل‬ ‫نبود ش��واهد كافي و با دخالت مقام ارش��د كليساي نيوآرك پرونده اين رس��وايي اخالقي با تعهدنامه‌اي مبني‬ ‫بر دورماندن كش��يش از تعليمات كودكان به بايگاني سپرده ش��د‪.‬اين تعهدنامه همچنان پابرجا بود و هرچند‬ ‫س��ال يك بار يكي از مقامات كليس��ا وظيفه نظ��ارت بر اجراي اي��ن تعهدنامه را برعه��ده مي‌گرفت‪ .‬در اين‬ ‫ميان يك كش��يش به دليل ناتواني در نظارت بر كار اين مرد چند س��ال پيش اس��تعفا كرد و حال با افش��اي‬ ‫فعاليت دوباره كش��يش فوگي در بخش كودكان‪ ،‬اين كش��يش ‪‌52‬س��اله و مقام ارش��د او نيز مجبور به استعفا‬ ‫ش��دند‪.‬حكم بركناري اين كشيش و مقام ارشد او توس��ط مقامات عاليرتبه مذهبي نيوآرك صادر شده است‪.‬‬

‫شگفتي‌هايي از دنياي عجيب رسم و رسوم در نقاط مختلف جهان‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط ش�وک» اختصاص‬ ‫ب�ه انع�کاس نکته‌ه�ا و گفته‌های ش�ما‬ ‫خوانندگانگرامیدارد‪.‬دربارههرموضوع‬ ‫یا روی�دادی‪ ،‬نظ�ر و پیش�نهادی دارید‪،‬‬ ‫می‌توانیددرتماسباتلفن‌های‪88500100‬‬ ‫و ‪ 88500101‬با «شوک» در میان بگذارید‬ ‫تا در این ستون منعکس شود‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪​6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫بركناري ‪ 2‬كشيش به‌دليل پيشينه سياه اخالقي‬

‫گروه ش�وك‪ -‬پرس�تو رفيع�ي‪ :‬حتماً‬ ‫ش��نيده‌ايد پوس��ت س��يب سرش��ار از فيبر و‬ ‫ويتامين اس��ت اما آيا ب��اور مي‌كنيد برخي‌ها‬ ‫معتقدند پوست سيب مي‌تواند حرف اول اسم‬ ‫همسر آينده‌تان را نشان دهد؟‬ ‫تعجب نكنيد از نظر اس��كاتلندي‌ها پوست‬ ‫سيب قابليت پيش��گويي دارد و جواناني كه به‬ ‫س��ن ازدواج مي‌رس��ند ازاين ش��يوه استفاده‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫آن‌ها ساعت ‪ ،12‬يك سيب كامل را پوست‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬س��پس پوست س��يب پيشگو را دور‬ ‫سرش��ان مي‌چرخانند‪ ،‬بعد با دست چپ به هوا‬ ‫پرتاب مي‌كنند و هنگامي كه پوس��ت سيب به‬ ‫زمين مي‌افتد با شكلي كه ايجاد مي‌كند حرف‬ ‫اول نام همسر آن‌ها را مشخص مي‌كند‪.‬‬ ‫بعد از تعيي��ن حرف اول نام همس��ر نوبت‬ ‫به پيش��گويي زندگي زناش��ويي مي‌رسد‪ .‬اكثر‬ ‫اسكاتلندي‌ها بر اين باورند با انداختن دوفندق‬ ‫در آت��ش مي‌توانن��د عاقب��ت زندگ��ي خود را‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫اگر فندق‌هايي كه درون آتش مي‌س��وزند‬ ‫آرام و بدون سر و صدا به خاكستر تبديل شوند‬ ‫از خوش��بختي جوان دم بخ��ت خبر مي‌دهند‬ ‫ولي اگر هنگام س��وختن صدايي مانند انفجار‬ ‫داشته باشند نش��انه خوبي نخواهد بود زيرا كه‬ ‫فرد بايد در انتظار عشقي پر فراز و نشيب باشد و‬ ‫براي دست‌يافتن به همسر ايده آلش به قول ما‬ ‫ايراني‌ها ازهفت‌خوان رستم بگذرد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانيد كه اين قبيل اعتقادات‬ ‫مختص اس��كاتلند يا منطقه خاصي نيس��ت‪.‬‬ ‫اعتقاداتي از اين دس��ت در اكثر نق��اط دنيا به‬ ‫چش��م مي‌خورد‪ .‬ش��ايد اين باوره��ا به خاطر‬ ‫مهاجرت انس��ان‌ها به نقاط مختل��ف در همه‬ ‫جهان منتقل شده باشد اما نوع ديدگاه انسان‌ها‬ ‫به زندگي و مس��أله ازدواج دلي��ل واقعي رواج‬ ‫اعتقاد و باورهاي خرافي است‪.‬‬ ‫يكي از رس��وم جالب پيدا كردن همسر در‬ ‫روسيه خيره شدن زنان به آينه است‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا براي��ن باورند كه اگر زم��ان طوالني‬ ‫به آينه خيره ش��وند مي‌توانند عكس ش��وهر‬ ‫آينده‌شان را در آينه ببينند‪ ،‬البته به مدت زمان‬ ‫نگاه كردن در آينه اشاره‌اي نشده و ممكن است‬ ‫آينه فرد را ساعت‌ها در برابر خود بنشاند طوري‬ ‫كه وي خسته ش��ده و دچار خطاي ديد شود و‬ ‫يك لحظه احس��اس كند شاهزاده قلبش را در‬ ‫آينه ديده‌است‪.‬‬ ‫روش ديگ��ري كه به روس‌ها كمك مي‌كند‬ ‫از خصوصيات اخالقي و اجتماعي همسر آينده‬ ‫خود مطلع ش��وند چيدن چهار بشقاب به دور‬ ‫ج��وان دم بخت اس��ت‪ .‬داخل هر ي��ك از اين‬ ‫بش��قاب‌ها نان‪ ،‬برس‪ ،‬حلقه و توتون مي‌گذارند‬ ‫و دختر جوان هم با چش��م‌هاي بس��ته يكي از‬ ‫بش��قاب‌ها را انتخاب مي‌كند تا بداند اخالق و‬ ‫موقعيت اجتماعي همس��رش در آينده چگونه‬ ‫خواهد بود و آيا مي‌تواند با وي با چنين وضعيتي‬ ‫زندگي‌كن��د يا همان روز آش��نايي بايد براي او‬ ‫خط و نشان بكشد‪.‬‬ ‫انتخاب بش��قاب ح��اوي ن��ان در فرهنگ‬ ‫روس‌ها به معناي ثروتمند بودن همس��ر آينده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برس به معناي س��اده بودن او خواهد بود و‬ ‫حلقه نشان دهنده همسري است كه به وضعيت‬ ‫ظاهري‌اش اهميت مي‌دهد و اين ممكن است‬ ‫براي برخي از خانم‌ها خوش��ايند نباش��د‪ .‬چه‬

‫پيشگويي‌هايخرافي‬ ‫براي عروس و دامادها‬

‫دليلي دارد كه مرد مدام در مقابل آينه باش��د و‬ ‫در اين پيشگويي توتون نيز از داشتن همسري‬ ‫سيگاري خبر مي‌دهد‪.‬‬ ‫رس��وخ اي��ن قبي��ل اعتق��ادات در زندگي‬ ‫انس��ان‌هاي سراس��ر جهان با وجود پيشرفت‬ ‫علمي اين س��ؤال را مطرح مي‌كن��د كه چرا و‬ ‫چگونه باورهاي غلط و خرافه گونه وارد آداب و‬ ‫رسوم برخي از جوامع بشري شده است؟‬ ‫اهميت زندگي زناشويي براي همه موضوع‬ ‫انكار ناپذيري اس��ت و انسان‌ها بر اين باورند كه‬ ‫براي خوشبخت شدن بايد همسر آينده‌شان را‬ ‫به درستي انتخاب كنند‪ .‬بنابراين هرگونه آداب‬ ‫و رس��ومي كه باعث تحكيم اين پيوند ش��ود از‬ ‫جاي��گاه ويژه و اهميت زيادي برخوردار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گاهي اوقات افراد براي دستيابي به زندگي‬ ‫سرشار از خوش��بختي به هر شيوه‌اي متوسل‬ ‫مي‌شوند به‌طوري كه حتي از نيروهاي ماورايي‬ ‫كم��ك مي‌جويند براي مثال گروهي از عروس‬ ‫و دامادهاي آلماني كه در مراس��م عقد با دست‬ ‫راست كنده درخت را اره مي‌كنند بر اين باورند‬ ‫نيروه��اي ماورايي مثبت باعث خواهند ش��د‬ ‫شريك زندگي شان براي هميشه در كنارشان‬ ‫باقي بماند و زندگي سرشار از خوشبختي را به‬ ‫آن‌ها هديه خواهد داد‪.‬‬ ‫اما در كش��ور خودمان اعتقادات جالب‌تري‬ ‫ن را‬ ‫وجود دارد كه ممكن اس��ت هركدام از ما آ ‌‬ ‫امتحان كرده باشيم يا در اطرافيان كسي را ديده‬ ‫باشيم كه به اين روش‌ها متوسل مي‌شوند‪.‬‬

‫رايج‌ترين و جالب‌ترين آن‌ها سبزه‌گره زدن‬ ‫در سيزده بدر است‪ ،‬سال ديگه خونه شوهر‪...‬‬ ‫يا اين‌كه دختر خانم شب عروسي‌اش هنگام‬ ‫ورود ب��ه خانه پاي همس��رش را لگد مي‌كند تا‬ ‫بتواند حرف اول و آخر را در زندگي بزند‪.‬‬ ‫مهمترين بخش ماجرا اين است كه چنين‬ ‫رفتاره��اي خرافه‌گون��ه در بي��ن همه طبقات‬ ‫جامعه حت��ي قش��ر تحصيلك��رده در جوامع‬ ‫توس��عه يافته هم وجود دارد‪ .‬فقط ش��كل اين‬ ‫رفتارها با هم تفاوت دارد كه ناشي از قالب‌هاي‬ ‫فرهنگي است‪.‬‬ ‫بنابراين نمي‌توان گفت كدام دسته از مردم‬ ‫در ازدواج بيش��تر پايبند خرافات هس��تند‪ .‬در‬ ‫اينجا سؤالي مطرح مي‌شود‪ :‬اگر واقعاً سبزه گره‬ ‫زدن يا خوردن غذاي عروس باعث بخت‌گشايي‬ ‫نمي‌ش��ود يا لگد‌كردن پ��اي آقا دام��اد باعث‬ ‫پي��روزي ع��روس خان��م در هم��ه مجادله‌ها‬ ‫نمي‌ش��ود پس چرا سال‌هاس��ت اين سنت‌ها‬ ‫درميان مردم وجود داشته و نسل‌به‌نسل منتقل‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫دكتر مجيد ابهري آسيب‌شناس بر اين باور‬ ‫اس��ت كه خرافات در همه مكاتب و كش��ورها‬ ‫چهره منحرف ش��ده باورهاي ديني و فرهنگي‬ ‫اس��ت‪ .‬همان‌طوري كه در غيبت اخبار واقعي‬ ‫و صحيح ش��ايعه متولد شده و رشد مي‌كند‪ ،‬از‬ ‫كمرنگ شدن فعاليت‌هاي فرهنگي‪ ،‬خرافات و‬ ‫شايعات جان مي‌گيرند و باورهاي اصيل را مورد‬ ‫تهديد قرار مي‌دهند‪.‬‬ ‫با‌توج��ه به اين‌كه حضور خرافات و باورهاي‬

‫تصميم شوك آور در فرانسه‬ ‫پليس فرانسه جست و جوي افراد گمشده را براي هميشه متوقف كرد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬مقامات فرانسوي اوايل اين هفته‬ ‫رس��ماً اعالم كردند پلي��س اين كش��ور از اين پس‬ ‫عملياتي براي جست و جوي افراد بزرگسالي كه گم‬ ‫يا ناپديد مي‌شوند‪ ،‬انجام نخواهد داد‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها به كس��اني كه قصد دارند به فرانس��ه‬ ‫س��فر كنند توصيه كرده‌اند اگر يكي از كس��ان شما‬ ‫بر حسب اتفاق در اين كشور گم يا ناپديد شد‪ ،‬نبايد‬ ‫انتظار داش��ته باش��يد پليس به س��راغ تان بيايد يا‬ ‫كوچك‌ترين قدمي براي پيدا كردن گمش��ده شما‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫مقامات پلي��س‪ ،‬اخيرا ً با انتش��ار ي��ك اعالميه‬ ‫جنجال برانگي��ز در پايگاه اينترنتي دولت فرانس��ه‬ ‫اع�لام كرده‌ان��د از اي��ن به بع��د پليس هي��چ گونه‬ ‫مس��ئوليتي در قبال پيدا كردن افراد بزرگسالي كه‬

‫به هر دليلي در اين كش��ور گم يا ناپديد مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫ندارد‪ .‬مقامات پليس تنها در دو حالت ممكن اس��ت‬ ‫براي انج��ام عمليات جس��ت‌وجوي فرد گمش��ده‬ ‫اقدام كنند؛ حالت نخس��ت اين است كه به شهادت‬ ‫اطرافيان‪ ،‬فرد گمش��ده قصد خودكش��ي داشته يا‬ ‫پيش‌تر اقدام به خودكش��ي كرده باش��د و در حالت‬ ‫دوم‪ ،‬چنانچ��ه ش��واهد و مدارك به درس��تي ثابت‬ ‫كنند كه فرد گمش��ده طبق نقشه‌اي از پيش تعيين‬ ‫شده توس��ط فرد يا افرادي ناشناس ربوده شده‪ ،‬آن‬ ‫وقت ممكن اس��ت اف��راد پليس وارد عمل ش��وند و‬ ‫جست و جوي فرد گمشده را آغاز كنند‪.‬‬ ‫براس��اس آمار يك آژان��س كارآگاهي خصوصي‬ ‫در شهر كن فرانسه‪ ،‬س��االنه نزديك به ‪ 15‬هزار نفر‬ ‫بي‌آن ك��ه كوچك‌ترين ردي از خود برجاي گذارند‪،‬‬

‫خرافي محدوده جغرافيايي نداش��ته و در همه‬ ‫كشورهاي دنيا باورهاي خرافي به‌نوعي وجود‬ ‫دارد‪ .‬در همي��ن اروپاي به‌ظاهر پيش��رفته‪ ،‬به‬ ‫چوب و تخته زدن و يا گاز گرفتن انگشتان‪ ،‬لگد‬ ‫نكردن قبور در ساعاتي از روز‪ ،‬آب داغ نريختن‬ ‫روي زمي��ن و باورهاي خرافي بس��يار ديگري‬ ‫وج��ود دارند و اين گونه باورها حتي در س��طح‬ ‫روشنفكران آن كشورها نيز ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫خراف��ات معم��والً نس��ل ب ‌ه نس��ل منتقل‬ ‫ش��ده و در صورت عدم مقابله ب��ا آن به صورت‬ ‫هنجارهاي ارزشي در جامعه نهادينه مي‌شود‪.‬‬ ‫ريش��ه خرافات از باورهاي دين��ي‪ ،‬فرهنگي و‬ ‫اجتماعي كه كام ً‬ ‫ال ش��فاف نشده يا واضح بيان‬ ‫نشده‌اند سرچشمه گرفته و نسل به‌نسل منتقل‬ ‫شده‌است‪.‬‬ ‫نيلوفر وليزاده روانش��ناس با اشاره به نقش‬ ‫مه��م و غير قابل انكار افراد بر س��ر نوشتش��ان‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬هر يك از افراد جامعه نقش بس��يار‬ ‫مهم و اساس��ي در زندگي خ��ود ايفا مي‌‌كنند و‬ ‫هرچند عوامل اجتماعي‪ ،‬اقتصادي و زيس��تي‬ ‫بر ميزان موفقيت و يا شكس��ت هر كسي تأثير‬ ‫مهم��ي دارند اما نمي‌توان از ميزان توانمندي و‬ ‫كنترل‌گري وي چشمپوشي كرد‪.‬‬ ‫متاسفانه برخي افراد از ميزان توانايي و نقش‬ ‫خود در سرنوشتش��ان آگاهي ندارند و اين امر‬ ‫باعث مي‌ش��ود آن‌ها هميشه به‌دنبال عوامل و‬ ‫داليلي براي توجيه اتفاقات زندگي‌شان باشند‬ ‫يا به‌دنبال عوامل ماوراء طبيعي براي رسيدن به‬ ‫آمال و آرزوهاي خود باشند‪.‬‬

‫در فرانس��ه گ��م مي‌ش��وند‪ .‬اين در حالي اس��ت كه‬ ‫هيچ گونه آماري در ارتباط با تعداد افراد گمشده‌اي‬ ‫كه بعدها پيدا مي‌ش��وند‪ ،‬در دس��ت نيست و به اين‬ ‫ترتي��ب مي‌توان گفت مش��خص نيس��ت عمليات‬ ‫جست وجوي افراد گمشده در فرانسه‪ ،‬پيش از اين تا‬ ‫چه اندازه موفقيت‌آميز بوده است‪.‬‬ ‫انتش��ار خب��ر توقف ت�لاش پليس ب��راي يافتن‬ ‫گمشدگان كه طي روزهاي اخير باعث به راه افتادن‬ ‫جنجال‌هاي فراوان در فرانس��ه ش��ده‪ ،‬واكنش‌هاي‬ ‫متعددي را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬ب��ه باور برخي‬ ‫افراد‪ ،‬چنين تصميمي فرصت ت��ازه‌اي را در اختيار‬ ‫آدم ربايان و تبهكاران قرار مي‌دهد‪ ،‬تا با خيال راحت‬ ‫طعمه‌هاي خود را ش��كار كنند و مقاصد شوم خود را‬ ‫به مرحله اجرا درآورند‪ ،‬بدون اين كه نگران باش��ند‬ ‫پليس كوچك‌ترين قدمي براي پيگيري سرنوش��ت‬ ‫فرد گمشده برخواهد داشت‪.‬‬ ‫از سوي ديگر شماري معتقدند‪ ،‬اين خانواده‌هاي‬ ‫افراد گمش��ده هستند كه هر روز بدون دريافت هيچ‬ ‫گونه پاسخي رنج مي‌برند‪ .‬حاال با بسته شدن آخرين‬ ‫مسير ياري و كمك به خانواده‌هايي كه عزيزان شان‬ ‫را گ��م كرده‌اند‪ ،‬آخرين روزنه اميد نيز از دس��ترس‬ ‫آن‌ها خارج مي‌ش��ود و اين خ��ود مي‌تواند منجر به‬ ‫شكل‌گيري عواقب جبران‌ناپذيري شود‪.‬‬

‫شـــوک سیاسی‬ ‫اما چرا جوانان در آس��تانه ازدواج به س��راغ‬ ‫رفتارهاي خرافي مي‌روند؟‬ ‫از آنجاي��ي ك��ه ازدواج مهم‌تري��ن رويداد‬ ‫زندگي هر انس��اني است و سرنوش��ت و آينده‬ ‫زندگي ف��رد را تحت تأثير ق��رار مي‌دهد پس‬ ‫وسواس درانتخاب همسر و استفاده از هر ترفند‬ ‫و دس��تاويزي براي انتخاب همس��ر ايده‌آل كه‬ ‫باعث خوشبختي شود امري طبيعي است‪.‬‬ ‫ام��ا اگر ش��رايط ازدواج در جامعه مش��كل‬ ‫ش��ود و فرد احس��اس كند تواناي��ي الزم براي‬ ‫رفع مش��كالت را ندارد يا موانع و محدوديت‌ها‬ ‫به قدري افزايش پيدا كرده باش��د كه ش��خص‬ ‫احس��اس كند هرچه ت�لاش كند ب��ه نتيجه‬ ‫مطلوب نخواهد رسيد‪ ،‬وي براي فرار از شكست‬ ‫و رسيدن به آمال و آرزوهايش از هر فرصتي كه‬ ‫در اختيارش قرار مي‌گيرد استفاده خواهد كرد‬ ‫حتي اگر اين فرصت‌ها رفتارهاي خرافه‌گونه و‬ ‫استمداد از نيروهاي ماورايي باشد‪.‬‬ ‫ويدرادامهگفت‪:‬البتهگاهينيزممكن‌است‬ ‫انسان‌ها رفتاري را انجام دهند و پس از آن اتفاق‬ ‫خوش��ايندي كه منتظرش بودند پيش‌آيد‪ .‬در‬ ‫اين هنگام تص��وري پيش مي‌آيد ك��ه رويداد‬ ‫خوشايند نتيجه رفتار آن‌ها است‪.‬‬ ‫ب��راي مثال ممكن اس��ت دخت��ري كه در‬ ‫آستانه ازدواج قرار داشته اتفاقي ازمابقي غذاي‬ ‫عروس خورده باشد و بعد از مدتي كوتاه ازدواج‬ ‫كرده باشد‪ .‬بازگو كردن اين ماجرا براي دوستان‬ ‫و اطرافي��ان و دهان‌به دهان منتقل ش��دن آن‬ ‫به‌راحتي اين‌اتفاق را به يك باور خرافي تبديل‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫اما آيا اين باورهاي خرافي مضر و خطرناك‬ ‫هستند و بايد با آن‌ها مقابله و مبارزه كرد؟ بهمن‬ ‫لطفي خواه رفتار ش��ناس در اين باره مي‌گويد‪:‬‬ ‫باورهاي خرافي ازاين دس��ت ريشه در باورهاي‬ ‫تاريخ��ي و س��نت‌هاي جوام��ع بش��ري دارد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن تا زماني كه اي��ن رفتارها بر زندگي و‬ ‫روابط اجتماعي افراد تأثير منفي نداشته باشند‬ ‫نيازي ب��ه مقابله و مبارزه با آن‌ها نيس��ت‪ .‬زيرا‬ ‫گاهي ديده ش��ده كه اين قبيل رفتارها اميد به‬ ‫زندگي و تالش براي رسيدن به هدف را در افراد‬ ‫زنده مي‌كن��د و گاهي حتي نقش آرام بخش را‬ ‫براي فرد ايفا مي‌كند‪.‬‬ ‫س��اده‌ترين مثال دراين مورد اس��پند دود‬ ‫كردن اس��ت‪ .‬برخي عقيده دارند كه براي رفع‬ ‫چشم‌زخم و بال بايداسپند دود كرد در حالي‌كه‬ ‫واقعيت اين است كه اسپند دود كردن تنها براي‬ ‫ضد‌عفون��ي كردن و از بين ب��ردن ويروس‌هاي‬ ‫محيط است‪.‬‬ ‫بس��يار ديده ش��ده كه اطرافي��ان ما پس از‬ ‫اسپند دود كردن با اعتقاد به نجات از چشم‌زخم‬ ‫به آرامش رسيده‌اند‪ .‬بنابراين نيازي نيست براي‬ ‫از بين بردن اين باورها حساسيت نشان دهيم و‬ ‫هزينه كنيم يا سعي كنيم در مقابلش بايستيم‪.‬‬ ‫البته اين بدان معنا نيس��ت كه در اين رابطه‬ ‫هيچ قدم��ي برنداريم‪ .‬رس��انه‌ها واف��راد زبده‬ ‫و خبره مي‌توانن��د با ارائ��ه برنامه‌ها وخدمات‬ ‫مشاوره‪ ،‬افراد جامعه را به‌سمت توانمندسازي‬ ‫هدايت كنند‪ .‬اف��راد جامعه باي��د بدانند براي‬ ‫دستيابي به اهدافش��ان از راهكارهاي صحيح‬ ‫استفاده كنند‪ .‬زيرا با آگاه‌سازي فرد ازتوانايي‌ها‬ ‫و نق��ش غيرقاب��ل ان��كار وي برسرنوش��ت و‬ ‫زندگي‌اش باوره��اي خرافي خ��ود به‌خود در‬ ‫جامعه كمرنگ‌تر شده و به مرور زمان به دست‬ ‫فراموشي سپرده مي‌شوند‪.‬‬

‫دستگيري پسر دستيار‬ ‫رئيس‌جمهور سابق امريكا‬ ‫به جرم قتل‬

‫گروه شوك‪ :‬پليس‬ ‫مريلند پس��ر دس��تيار‬ ‫رئيس‌جمهوري س��ابق‬ ‫كلود در كنار‬ ‫همسرشپساز‬ ‫امري��كا ج��ورج دبلي��و‬ ‫خروج از دادگاه‬ ‫ب��وش را به اته��ام قتل‬ ‫در سال ‪2005‬‬ ‫يك ج��وان ‪ 25‬س��اله‬ ‫بازداشت كرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پليس مريلند‪ ،‬متهم پرونده‬ ‫كلود الكساندر آلن تري‪20 ،‬ساله با ضربات‬ ‫تب��ر جواني ب��ه ن��ام فيليپ ه��اروي را در‬ ‫نزديكي خانه‌اش به قتل رس��انده اس��ت و‬ ‫پليس مي‌گويد هنوز عل��ت اصلي و انگيزه‬ ‫قاتل را در ارتكاب اين جنايت نمي‌داند‪.‬‬ ‫مام��وران پليس كلودالكس��اندر را روز‬ ‫جمع��ه گذش��ته در منطق��ه گايترزبرگ‬ ‫دستگير كرده‌اند‪.‬‬ ‫اطالع��ات پليس نش��ان مي‌دهد كلود‬ ‫در خان��ه پ��درش كه دس��تيار و مش��اور‬ ‫سياست‌هاي داخلي جورج بوش بود زندگي‬ ‫مي‌كرد‪ .‬متهم پس از دستگيري ادعا كرده‬ ‫كه مقتول ‪ 25‬س��اله قصد مزاحمت داشته‬ ‫و او براي دفاع از خود دس��ت ب��ه قتل زده‬ ‫اس��ت درحالي كه م��دارك پليس حاكي‬ ‫است اين دو از قبل يكديگر را مي شناختند‬ ‫و درگي��ري و حمل��ه در گاراژ خانه صورت‬ ‫گرفته و قاتل پس از كشتن قرباني جسدش‬ ‫را ‪ 75‬متر دورتر از خانه‌شان در يك منطقه‬ ‫جنگلي رها كرده است‪.‬‬ ‫يكي از همس��ايگان قاتل به پليس گفته‬ ‫اين جوان بازيكن موفق راگبي بوده و پس��ر‬ ‫آرامي به نظر مي‌رس��يده‪ .‬پ��در اين جوان‬ ‫هم كه داراي س��وابق كيفري است در سال‬ ‫‪ 2005‬به عنوان مشاور جورج بوش خدمت‬ ‫مي‌ك��رد‪ .‬اطالعات پليس نش��ان مي‌دهد‬ ‫كه اي��ن مرد در س��ال ‪ 2005‬مي�لادي از‬ ‫يك فروش��گاه دزدي كرده بود درحالي كه‬ ‫خود به عنوان يك مشاور حقوقي دستمزد‬ ‫‪160‬ه��زار دالري درياف��ت مي‌كند‪ .‬بوش‬ ‫(رئيس جمهوري سابق امريكا) در آن زمان‬ ‫پس از شنيدن خبر دزدي مشاورش شوكه‬ ‫ش��ده و ابراز نااميدي عميقي كرده بود‪ .‬در‬ ‫همان س��ال اين مشاور محكوم به پرداخت‬ ‫جريم��ه ‪ 500‬دالري و بازپرداخ��ت هزينه‬ ‫كاالي به س��رقت‌رفته به ارزش ‪ 850‬دالر‬ ‫و انجام ‪40‬ساعت كار در خدمات اجتماعي‬ ‫شد‪ .‬وي همچنين مجبور شد پس از سرقت‬ ‫از سمت خود استعفا كند‪.‬‬ ‫مام��وران و كارآگاه��ان پليس در حال‬ ‫بررسي بيشتر پرونده قتل پسر مشاور بوش‬ ‫هستند‪.‬‬

‫تيراندازي خونين مهاجمان در جشن دبيرستان ميشيگان‬ ‫‌ در اين حادثه مردان مسلح با شليك‌هاي پياپي يك دختر را كشته و ‪ 3‬نفر ديگر را زخمي كردند‬

‫گروه ش�وك‪ :‬تيران��دازي مرگبار چند ناش��ناس در‬ ‫ورودي دبيرستاني در ميش��يگان امريكا يك كشته و سه‬ ‫زخمي برجاي گذاشت‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش پليس‪ ،‬دراي��ن حادثه كه در آس��تانه روز‬ ‫جشن س��اليانه اين دبيرس��تان رخ داد‪ ،‬چند مرد مسلح‬ ‫در حالي آتش‌گلوله را به س��مت دانش‌آموزان وحش��ت‬ ‫زده گش��وده‌بودند كه بيش از صد نفر در آس��تانه ورودي‬ ‫ساختمان ايستاده بودند‪.‬‬ ‫در اين تيراندازي نوجوان ‪ 17‬ساله‌اي به‌نام تانكيشامك‬ ‫كينلي كش��ته شد و دو دختر ‪ 18‬و ‪ 19‬ساله و يك مرد ‪39‬‬ ‫ساله از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند‪.‬‬ ‫گرچه پليس با حضور دی��ر هنگام در محل تيراندازي‬ ‫موفق به دس��تگيري مهاجمان نش��د اما سخنگوي مركز‬ ‫امنيت پليس اعالم ك��رد مهاجمان بيش از ‪ 2‬نفر بوده‌اند‬ ‫و شواهد نش��ان مي‌دهد كه آن‌ها به احتمال زياد وابسته‬ ‫به گروه خالفكار شمال شرق ميشيگان هستند‪ .‬ماموران‬ ‫پليس با چهره‌نگاري نس��بي اين مهاجمان جس��ت و جو‬ ‫براي يافتن آن‌ها را آغاز كرده‌اند‪.‬‬ ‫ش��اهدان عيني مدعي هس��تند اين تيراندازي پس از‬ ‫درگيري لفظي مهاجمان با دانش‌آموزان آغاز ش��د البته‬ ‫كس��اني كه‌اندكي از محل دورتر بودند مي‌گويند در ابتدا‬

‫متوجه جدي بودن ماجرا نش��ده و از آنجا كه در آن محل‬ ‫جش��ن با شكوهي برپا بوده بسياري تصور كرده‌اند صداي‬ ‫گلوله‌ها به‌خاطر مراسم آتش‌بازي است‪.‬‬ ‫يك��ي از حاض��ران در مح��ل گف��ت‪« :‬آن روز ب��راي‬ ‫گش��ت‌وگذار به آن محل رفته بودم كه متوجه لباس‌هاي‬ ‫جالب و جش��ن مدرسه شدم‪ .‬كمي از محل دور شده بودم‬ ‫كه ناگهان صداي گلوله‌ها را ش��نيدم‪ .‬البته فكر كردم اين‬ ‫صداها مربوط به آتش‌بازي مدرسه است اما وقتي برگشتم‬ ‫و همهمه و اضطراب دانش‌آم��وزان را ديدم متوجه اتفاق‬ ‫بدي شدم و به همراه جمعيت پا به فرار گذاشتم‪.‬‬ ‫طبق آمار ارائه ش��ده از س��وي پليس ميش��يگان تنها‬ ‫قرباني اين حادثه بيستمين كشته در سال جاري ميالدي‬ ‫ش��هر س��اگيناي ميشيگان اس��ت و اين ش��هر ‪ 51‬هزار‬ ‫جمعيت دارد‪.‬‬


‫بندبازي دلهره‌آور ميان دو آسمانخراش در آلمان‬ ‫گروه ش��وك‪ :‬يك بندباز حرفه‌اي اتريش��ي براي ثبت يك ركورد جهاني بين دو آس��مانخراش بلند به ارتفاع‬ ‫‪ 607‬ف��وت (‪ 185‬متر) ب��ه بندبازي دله��ره‌آوري پرداخت‪.‬به گ��زارش رويترز‪ ،‬راينهارد كاليندل ‪ 32‬س��اله‬ ‫اتريش��ي در حركت��ي جديد روي طنابي ب��ه طول‪ 30‬متر بين دو آس��مانخراش در فرانكف��ورت بندبازي كرد‪.‬‬ ‫راينه��ارد در اين‌ب��اره مي‌گوي��د‪ :‬او س��عي داش��ته تا رك��ورد جهان��ي جدي��دي را در كتاب گين��س به ثبت‬ ‫برس��اند بس��ياري از تماش��اگران در طول هنرنماي��ي او با دله��ره و ترس نگران س��قوط راينه��ارد بوده‌اند‪.‬‬ ‫رك��ورد قبلي مرب��وط به گروهي بندباز فرانس��وي بود كه ‪ 2‬س��ال پي��ش در ارتفاع ‪ 120‬مت��ري بين برج‌هاي‬ ‫دوقل��وي مركوريالس در پاريس بندبازي كرده بودند‪.‬راينهارد گفت‪ :‬متاس��فانه هنگام بندبازي خطرناك من‬ ‫هيچ يك از نمايندگان فدراس��يون جهاني گينس در محل حضور نداش��تند تا ركورد جديد را به ثبت برسانند‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫شوک اول اينکه‪ :‬اصرار يكي از‬ ‫مربيان پايه براي آموزش صحيح يك فن‬ ‫به جوان كشتي گير‪ ،‬باعث ايجاد درگيري‬ ‫ميان استاد و شاگرد و نواخته شدن سيلي‬ ‫محكمي روي صورت مربي شد‪.‬‬ ‫گويا مربي دلس��وز كه اصرار داش��ت‬ ‫يك��ي از فنون ك��م كاربرد كش��تي را به‬ ‫شاگرد جوانش به درس��تي ياد دهد‪ ،‬بعد‬ ‫از چن��د بار تكرار جزييات اين فن‪ ،‬با فرياد‬ ‫س��ر ش��اگردش الفاظ بدي را به او نسبت‬ ‫مي‌دهد‪ .‬كشتي گير جوان هم كه مي‌بيند‬ ‫پيش چشم دوستانش كوچك شده است‪،‬‬ ‫به دفاع از خود مي‌پردازد و جواب مربي‌اش‬ ‫را با تندي مي‌دهد‪.‬‬ ‫ماج��را ب��ه همين جا ختم نمي‌ش��ود‬ ‫و عصباني��ت آقاي مربي‪ ،‬باعث مي‌ش��ود‬ ‫او ب��ا داد و فرياد‪ ،‬حكم به اخراج ش��اگرد‬ ‫تندخويش دهد و واكنش شاگرد جوان و‬ ‫بي‌تجربه نيز به اين اخراج‪ ،‬سيلي محكمي‬ ‫بود كه به گوش مرب��ي‌اش نواخت و همه‬ ‫كش��تي گيران و مربيان حاضر در س��الن‬ ‫را ش��وكه كرد‪.‬ش��اهدان اي��ن درگيري‬ ‫مي‌گوين��د اي��ن ف��رد‪ ،‬بع��د از زدن اين‬ ‫س��يلي‪ ،‬بالفاصله از مربي‌اش عذرخواهي‬ ‫و تقاض��اي بخش��ش كرد‪ .‬ام��ا اين جوان‬ ‫كه از كش��تي گيران آينده دار كشورمان‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬مورد عفو مربي‌اش‬ ‫ق��رار نگرف��ت و بعد از س��ال‌ها كار با يك‬ ‫مربي سرش��ناس‪ ،‬حال بايد ادامه فعاليت‬ ‫ورزشي‌اش را نزد مربي ديگري بگذراند‪.‬‬ ‫ش��نيده‌هاي م��ا حاكي از آن اس��ت‬ ‫مربي مضروب‪ ،‬در تماس با س��اير مربيان‬ ‫شهرش��ان‪ ،‬از آنها هم خواس��ته است اين‬ ‫كش��تي‌گير متخل��ف را ب��راي تمرين در‬ ‫باشگاه‌ش��ان نپذيرند‪ .‬با ش��رايط موجود‪،‬‬ ‫اش��تباه بزرگ اين كش��تي گير خطاكار‪،‬‬ ‫هزينه‌اي سنگين براي وي به دنبال داشته‬ ‫و او را براي ادامه حيات ورزشي‌اش‪ ،‬ناچار‬ ‫از مهاجرت به شهري ديگر خواهد كرد‪.‬‬ ‫شوك ديگر اين كه‪ :‬شنيده‌هاي‬ ‫ما حاكي از آن اس��ت فدراسيون فوتبال‪،‬‬ ‫هيچ نامه‌اي را پيش روي رحمتي و عقيلي‬ ‫قرار نداده و مت��ن اين نامه‌ها‪ ،‬تنها زاييده‬ ‫ذهن يك خبرنگار است‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته ب��ود ك��ه يك��ي از‬ ‫خبرگزاري‌ها اقدام به انتش��ار متن دو نامه‬ ‫كرد و مدعي شد فدراسيون فوتبال با تهيه‬ ‫اي��ن دو نامه‪ ،‬آن‌ها را پي��ش روي رحمتي‬ ‫و عقيل��ي ق��رار داده و از آن‌ه��ا خواس��ته‬ ‫اس��ت با امض��اي آن‌ه��ا‪ ،‬ش��رايط را براي‬ ‫بازگشت‌ش��ان به تيم مل��ي فراهم كنند و‬ ‫البته آن‌ها از امضاي آن خودداري كرده‌اند‪.‬‬ ‫اما ش��نيده‌هاي ما از منابع موثق حكايت‬ ‫از اي��ن موضوع دارد كه اصوالً فدراس��يون‬ ‫فوتب��ال چني��ن كاري را انجام ن��داده بود‬ ‫و اين دو ملي پوش ني��ز كذب بودن وجود‬ ‫چنين نام��ه‌اي را تاييد مي‌كنند‪ .‬گويا يك‬ ‫خبرنگار‪ ،‬با نوشتن متن اين نامه‌ها‪ ،‬آن را‬ ‫روي خروج��ي خبرگزاري قرار داده بود و‬ ‫البته اين مس��اله در آن زمان سر و صداي‬ ‫زيادي هم عليه مسئوالن فدراسيون برپا‬ ‫كرده بود‪.‬‬

‫كشف گردنبند‬ ‫الماس نشان در‬ ‫مسابقات شكار‬ ‫مار پيتون‬ ‫شكارچي‬ ‫پيتون‪،‬گردنبند‬ ‫الماس نشاني را‬ ‫كشف كرد‬

‫‪23‬‬

‫مرگ شوك‌آور دخترك كره‌اي در پاي ساختمان ‪ 10‬طبقه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫گروه شوك‌‪ :‬دختر ‪ 7‬ساله‌اي در حال خروج از آپارتمان محل سكونتش بود كه ناگهان مردي ‪‌40‬ساله‬ ‫خودش را از پنجره خانه‌اش به پايين پرتاب كرد و بر سر دخترك افتاد‪.‬اين مرد ‪ 40‬ساله كره‌اي با سابقه‬ ‫بيماري رواني كه به قصد خودكشي خودش را از پنجره خانه‌اش به پايين پرتاب كرده بود‪ ،‬دختر ‪ 7‬ساله‬ ‫همس��ايه‌اش را به كشتن داد‪.‬حادثه‪ ،‬عصر چهارش��نبه در پوسان كره جنوبي رخ داد و اين مرد ‪‌40‬ساله‬ ‫هم كه با نام «جانگ» معرفي ش��ده در همان واقعه جان باخت و جس��دش به پزشكي قانوني منتقل شد‪.‬‬ ‫دخترك ‪ 7‬ساله نيز كه پيكر نيمه‌جانش توسط ماموران اورژانس بالفاصله به بيمارستان منتقل شده بود‪،‬‬ ‫با وجود تالش پزشكان در جدال با مرگ ناكا ‌م ماند و اندكي بعد جان سپرد‪.‬ب ‌ه گزارش كانال تلويزيوني‬ ‫«آس��يا نيوز»‪ ،‬دخترك قرباني به هم��راه پدرش در حال خروج از آپارتمان محل سكونت‌ش��ان بودند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫دسيسه مرد برج‌ساز در بدهي ميلياردي‬

‫در شيراز صورت گرفت‬

‫تشييعپيكر‪ 7‬قربانيحادثهسايتبازيافت‬

‫گروه شوك‪ :‬مرد برج ساز وقتي نتوانست بدهي ميلياردي‌اش را بپردازد دست به اقدام عجيبي زد‬ ‫اين مرد بعد از دو سال با ادعاي اين كه هنگام‬ ‫تنظيم وكالت‌نام��ه قوه درك و تمييز نداش��ته‬ ‫چندين شاهد اجير و آن‌ها را براي شهادت در اين‬ ‫باره به دادگاه معرفي كرد‪.‬‬ ‫چندي پيش مردي پاي در دادس��راي الهيه‬ ‫گذاش��ت و با معرفي چند شاهد به قاضي گفت‪:‬‬ ‫حدود دو سال پيش به خاطر بيماري افسردگي‬ ‫در ش��رايط روحي مس��اعدي نبودم‪ .‬با پيشنهاد‬ ‫ش��ريك قديمي‌ام پذيرفتم تا با سند خانه‌ام وام‬ ‫چندصدميليوني بگيرم انگار ش��ريك س��ابقم از‬ ‫موقعيت من سوءاس��تفاده كرده و در دفترخانه‬ ‫تح��ت عنواني كه قصد دارد وام بگيرد از من امضا‬ ‫گرفته و س��ند آپارتمانم را به نام خودش انتقال‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اين مرد افزود‪ :‬من براي ادعاهايم شاهد دارم‬ ‫و سپس از چند مرد خواس��ت تا ماجرا را تعريف‬ ‫كنند و آنان نيز ادعاهاي وي را تاييد كردند تا اين‬ ‫كه بعد از مدتي كه پرونده در حال رسيدگي بود‬ ‫يكي از ش��هود نزد قاضي رفت و از شهادت دروغ‬ ‫خود پرده برداش��ت‪ .‬وي به قاضي پرونده گفت‪:‬‬ ‫مرد برج‌س��از به اميد اين كه ب��ا گرفتن آپارتمان‬ ‫پ��ول زيادي به ما پرداخت خواهد كرد‪ ،‬همه ما را‬ ‫فريب داده است‪.‬‬ ‫تحقيقات نش��ان مي‌داد اين مرد چند س��ال‬ ‫پيش به بهانه پرداخت س��ود مش��اركت از افراد‬ ‫زي��ادي پ��ول گرفته و چ��ون نتوانس��ته يكي از‬ ‫سنگين‌ترين بدهي‌هاي خودش را پرداخت كند‪،‬‬ ‫تصميم گرفته آپارتمان گرانقيمت خودش را در‬ ‫وكالت‌نامه‌اي به طلبكارش واگذار كند‪.‬‬ ‫با توجه به نتايج تحقيقات و بازگش��ت يكي از‬ ‫شاهدان‪ ،‬بازپرس قرارمنع تعقيب متهم را صادر‬ ‫مي‌كند‪ ،‬اما دادگاه جزايي تهران به خاطر اين كه‬ ‫تحقيقات كامل نيست و تنها يك شاهد برگشته‬

‫و بقيه ش��هادت داده‌اند قرار من��ع تعقيب را لغو‬ ‫مي‌كند‪ .‬در اين مرحله بازپرس پرونده تحقيقات‬ ‫گسترده‌اي را آغاز مي‌كند و سرانجام با استناد بر‬ ‫اين كه مرد برج‌ساز با اختيار خودش به دفترخانه‬ ‫رفته و وكالت انتقال س��ند آپارتم��ان را داده و از‬ ‫طرفي شهادت شهود به صورت يقين و مطمئن‬ ‫نيست و همچنين توسل به وسايل متقلبانه براي‬ ‫اقدام به كالهبرداري وجود ن��دارد‪ ،‬حكم برائت‬ ‫متهم را صادر كرد‪.‬‬ ‫تحليلحقوقي‬ ‫محمدرضا دهقاني سانيج كارشناس حقوقي‬ ‫درباره موضوع وكالت‌نامه‌ه��ا گفت‪ :‬وكالت‌نامه‬ ‫در دفاتر اسناد رس��مي به دو صورت بالعزل يا با‬ ‫حق عزل تنظيم مي‌شود كه در حدود اختيارات‬ ‫نيز وكالت مي‌تواند صرف��اً در امور كاري و اداري‬ ‫باشد يا مي‌تواند به صورت كامل يعني حق انتقال‬ ‫ي��ا خريد و ف��روش اموال موكل باش��د با عنايت‬ ‫بر اين‌ك��ه معموالً و بنا بر ع��رف در زمان تنظيم‬ ‫وكالت‌هاي بالع��زل مفاد وكالت‌نام��ه از طريق‬ ‫س��ردفتر يا دفتري��اب به موكل اع�لام و تفهيم‬ ‫مي‌شود پس عرف قضايي و همچنين مفاد قانون‬ ‫در اين خصوص چنين اس��ت كه مراجع قضايي‬ ‫به جز موارد ادعاي جع��ل درخصوص اين گونه‬ ‫اسناد ادعاهاي ديگري را نمي‌پذيرد زيرا وكالت‪،‬‬ ‫سندي رسمي است كه در حضور ماموران رسمي‬ ‫دولت تنظيم و امضا مي‌شود‪.‬‬ ‫بدي��ن ترتيب مردم و خصوصاً كس��اني كه به‬ ‫لحاظ مسائل ش��غلي به صورت مداوم در معرض‬ ‫تنظيم و امضاي اين گونه اس��ناد هس��تند بايد‬ ‫آگاه باش��ند ك��ه در وكالت‌هاي بالع��زل پس از‬ ‫امضا ديگر هيچ اقدام��ي درخصوص عزل وكيل‬ ‫يا ابط��ال وكالت‌نامه نمي‌توانند انجام دهند مگر‬

‫مراسمتشييعپيکردوآتش‌نشانشيرازيکهچهارشنبه‬ ‫در عملي��ات اطفاي حريق س��ايت بازياف��ت زباله به فيض‬ ‫شهادت رسيده‌اند برگزار شد‪.‬‬ ‫ن ش��هيد به نام‌هاي‬ ‫مراسم تش��ييع پيکر دو آتش‌نشا ‌‬ ‫«عباداللـ��ه ف��والدي» و «حس��ين‬ ‫بهروز» و پنج قربان��ي ديگر حادثه با‬ ‫حضور جمع کثيري از ش��هروندان‪،‬‬ ‫آتش‌نشانان و مسئوالن برگزار شد‪.‬‬ ‫در اين مراس��م ک��ه نمايندگاني‬ ‫از برخي آتش‌نش��اني‌هاي ش��هرها و‬ ‫استان‌هاي ديگر نيز حضور داشتند‪،‬‬ ‫ص��ادق عابدين��ي اس��تاندار فارس‪،‬‬ ‫شهردار ش��يراز به همراه معاونانشان‬ ‫حاضر بودند‪.‬‬ ‫همچنين در اين مراس��م پيامي از‬

‫اين‌كه اين موض��وع در مراج��ع قضايي صالحه‬ ‫مورد رس��يدگي قرار گرفته و حكم قضايي مبني‬ ‫بر ابط��ال وكالت‌نامه صادر ش��ود‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫درخصوص ادله اثبات شكايت كيفري قانونگذار‬ ‫مواردي مثل اقرار‪ ،‬سند‪ ،‬شهادت شهود‪ ،‬قرائن و‬ ‫عل��م قاضي را بيان كرده اس��ت كه مطابق منابع‬ ‫فقهي و ش��رعي شهادت شهود يكي از اعداد ادله‬ ‫براي اثبات ش��كايت كيفري ي��ا دعوي حقوقي‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ط��رف ديگر ب��ا توجه به اين‌ك��ه در برخي‬ ‫از افراد اعتقادات مذهبي پايه و ريش��ه محكمي‬ ‫ندارند‪ ،‬بس��ياري از افراد جامعه ب��ه اين موضوع‬ ‫اشراف كامل نداشته و عواقب دنيوي و اخروي آن‬ ‫را نمي‌دانند‪ .‬عواقب دني��وي آن‌كه همانا تعيين‬ ‫مجازات قانوني براي كس��ي اس��ت كه شهادت‬ ‫دروغ مي‌دهد و عواقب اخروي آن از زمره گناهان‬ ‫كبيره اس��ت‪ .‬متاسفانه به دليل عدم اطالع كافي‬ ‫افراد در بسياري از پرونده‌ها پيش آمده است كه‬ ‫ش��هود تحت تاثير القاهاي يكي از طرفين دعوا‬ ‫يا گاهي با وعده تطمي��ع‪ -‬پرداخت پول در ازاي‬ ‫انجام كاري‪ -‬يا از روي دلسوزي اقدام به شهادت‬ ‫دروغ مي‌كند‪.‬‬ ‫در بسياري از پرونده‌ها به محض آن‌‌كه قاضي‬ ‫پرونده م��وارد مج��ازات قانون��ي را درخصوص‬ ‫شهادت دروغ به ش��اهد تفهيم مي‌كند يا شاهد‬ ‫را ب��ه كالم‌اهلل مجيد س��وگند مي‌دهد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بالفاصله از اداي ش��هادت امتناع و جلسه دادگاه‬ ‫را ت��رك مي‌كند كه اين موض��وع مي‌تواند براي‬ ‫قضات رس��يدگي‌كننده قابل تام��ل و با اهميت‬ ‫باش��د تا خداي نكرده به دليل نداشتن اطالعات‬ ‫كافي و از روي دلس��وزي يا حتي تطميع و‪ ...‬افراد‬ ‫مبادرت به شهادت دروغ نكرده و به قولي آخرت‬ ‫خود را براي دنياي ديگران نفروشند‪.‬‬

‫س��وي وزير کشور قرائت شد و پس از آن پيکر اين دو شهيد‬ ‫از مقابل حرم حضرت سيدعالءالدين حسين(ع) به سمت‬ ‫دارالرحمه شيراز تشييع شد‪.‬‬ ‫روز چهارش��نبه اول خردادماه هفته گذشته در پي بروز‬ ‫آتش‌سوزي در س��ايت بازيافت زباله‬ ‫«برمش��ور» ش��يراز‪ 10 ،‬آتش‌نشان‬ ‫به محل حادثه اعزام ش��دند که حين‬ ‫انجام عملي��ات اطفا‪ ،‬زير پاي تعدادي‬ ‫از آتش‌نش��انان و کارمندان س��ايت‬ ‫خالي ش��ده و آنان زير قريب به ‪300‬‬ ‫ه��زار تن زبال��ه محبوس ش��دند که‬ ‫اجس��اد هفت نفر از مفقودش��دگان‬ ‫ازجمله دو آتش‌نش��ان ش��هيد‪ ،‬پس‬ ‫از گذش��ت حدود ‪ 60‬ساعت عمليات‬ ‫پيوسته کشف شد‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪43‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اشاره‪ :‬سپاهي با فرماندهي خسروخان‬ ‫گرجي‪ ،‬براي سركوب شورش�يان افغان در‬ ‫قنده�ار و بازپس‌گيري اين واليت متعلق به‬ ‫ايران‪ ،‬به س�وي افغانس�تان حركت كرد و با‬ ‫راهنمايي غلط يكي از اميران كه جاس�وس‬ ‫درباري�ان مخال�ف گرجي‌ها ب�ود از بياباني‬ ‫خشك و س�وزان س�ردرآورد‪ ،‬در حالي كه‬ ‫مخازن آب خالي ش�ده بود و س�پاهيان جز‬ ‫چند كيسه گندم و جو براي تغذيه نداشتند‪.‬‬ ‫مردان از خستگي و عطش از پاي مي‌افتادند‬ ‫و الش�ه‌هاي اس�ب‌ها همه‌جا پراكن�ده بود‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر به س�ردار س�پاه خبر داد كه‬ ‫فريب جاسوس دربار را خورده‌اند و در بيابان‬ ‫سرگردانشده‌اند‪...‬‬

‫خس��روخان گرجي سردار س��پاه كه از عصبانيت آرام‬ ‫و قرار نداش��ت‪ ،‬مش��ت بر تيرك وس��ط خيم��ه كوبيد و با‬ ‫چهره‌اي برافروخته به پهلوان حيدر و امير س��رخ‌مويي كه‬ ‫همراهش بود خيره ماند‪ .‬چش��مان آبي‌اش از حدقه بيرون‬ ‫زده بود و نفس در س��ينه‌اش تنگي مي‌كرد‪ .‬بر س��ر پهلوان‬ ‫هوار كشيد‪:‬‬ ‫ اي��ن درباري��ان زبون و حقير مگر غي��رت و تعصب به‬‫وطن‌ش��ان ندارن��د؟ مگر خ��ون ايراني در رگ‌هاي‌ش��ان‬ ‫نمي‌جوش��د؟ پس چطور حاضر مي‌ش��وند به س��رزمين‬ ‫مادري‌شان‪ ،‬به آب و خاك كشورشان خيانت كنند؟‬ ‫من و س��ربازانم كه گرجي هس��تيم‪ ،‬شمشير به‌دست‬ ‫گرفته‌ايم و جان بر كف داريم و حاضر شده‌ايم خون‌مان بر‬ ‫خاك غربت بريزد تا واليتي از ايران به دست دشمن نيفتد‬ ‫اما هموطنان شما به‌جاي اين‌كه همت به خرج بدهند و در‬ ‫راه وطن جانفشاني كنند‪...‬‬ ‫پهلوان حيدر حرف س��ردار گرجي را قطع كرد و گفت‪:‬‬ ‫مردان دلير ايراني در دفاع ازخاك وطن حماسه‌ساز هستند‬ ‫س��ردار‪ .‬اين دولتمردان هس��تند كه با دسيسه و نيرنگ و‬ ‫بي‌غيرتي‪ ،‬مملكت را به اين آشوب و بحران كشانده‌اند‪.‬‬ ‫دس��ت‌هاي خسروخان به رعش��ه افتاده بود و رگ‌هاي‬ ‫ورم كرده گردنش در زير پوس��ت به كب��ودي مي‌زد‪ .‬رو به‬ ‫پهلوان برگرداند و سعي كرد به آرامش برسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ‌-‬امير حيدر‪ ،‬از روزي كه س��پاه حرك��ت كرده تاكنون‬

‫گروه ش�وك‪ :‬يك ش��كارچي مارهاي پيتون درجريان رقابت هاي مربوط به شكار‬ ‫مارها در منطقه اورگليد فلوريدا‪ ،‬به جاي مار گردنبند الماس نش��ان عتيقه اي را از زير‬ ‫خاك بيرون كش��يد‪ .‬مارك روبينستين كه به همراه چند نفر ديگر در مسابقه نفسگير و‬ ‫هولناك ش��كار مارهاي پتون شركت كرده بود اين گردنبند قديمي و جالب را در اعماق‬ ‫خاك پيدا كرد‪.‬‬ ‫اين گردنبند طال كه با دانه هاي الماس و ياقوت تزيين شده است با تاييد كارشناسان‬ ‫در قرن ‪ 17‬ميالدي طراحي شده است‪.‬‬ ‫روبينستين كه با اين كشف بزرگ قيد شكار مار را زده بود معتقد است اين گردنبند‬ ‫به احتمال فراوان متعلق به يكي از مسافران هواپيماهاي سقوط كرده در اين محل است‬ ‫و قص��د دارد ابتدا دنبال صاحب آن بگردد و در صورت عدم موفقيت گردنبند باارزش را‬ ‫به كليس��اي كاتوليك ها تقديم كند‪.‬در منطقه اورگليد فلوريدا در سال ‪ 1972‬و ‪1996‬‬ ‫ميالدي دو هواپيما با حدود ‪ 100‬نفر مسافر در اين منطقه سقوط كرده‌اند كه متاسفانه‬ ‫هر دو سقوط با بيشترين تلفات همراه بوده است‪.‬اين منطقه از طرفي مأمن كشتي هاي‬ ‫به گل نشسته بسياري نيز هس��ت اما كارشناسان مدعي‌اند شكل و طراحي گردنبند با‬ ‫ماهيت و اصليت مسافران كشتي ها سازگار نيست‪.‬روبينستين قصد دارد اين گردنبند‬ ‫را به ميامي ببرد و در آنجا براي آينده‌اش فكر كند‪.‬‬

‫اين گردنبند‬ ‫از طال بوده و‬ ‫با دانه هاي‬ ‫الماس و ياقوت‬ ‫كبود آراسته‬ ‫شده است‬

‫هنوز از پش��تيباني خواجه‌هاي خزانه‌دار در فرستادن پول‬ ‫و آذوقه خبري نيست‪ .‬با اين سرگشتگي در بيابان‪ ،‬ذخيره‬ ‫آب‌مان هم ته كشيده‪ ،‬چه بايد كرد امير؟‬ ‫پهلوان حيدر گفت‪ :‬ما در حقيقت در بيابان ناشناخته‌اي‬ ‫گم ش��ده‌ايم‪ ،‬در صورتي ك��ه راه اصلي مان در آن س��وي‬ ‫كوهستان از س��ر زمين‌هاي خوش آب‌وهوا مي‌گذشت‪ ،‬به‬ ‫هر حال تا به مسير ش��ناخته شده‌اي نرسيم‪ ،‬از هر كمكي‬ ‫محروم خواهيم بود‪ .‬با بررس��ي‌هايي كه انجام داده‌ايم بايد‬ ‫كوه‌هاي شرقي را دور بزنيم تا به مسير اصلي آن برسيم‪.‬‬ ‫خس��رو خان گفت‪ :‬بس��يار خوب اما بيش از هر اقدامي‬ ‫بايد به فكر تهيه آب براي سپاهيان بود وگرنه تلفات زيادي‬ ‫خواهيم داشت‪.‬‬ ‫پهلوان چه بايد كرد؟‬ ‫امير س��رخ‌ موي ك��ه ص��ورت كك‌مكي و فرب��ه‌اش از‬ ‫هيجان به رن��گ هويج فرنگي درآمده بود‪ ،‬چندبار پلك‌هاي‬ ‫طاليي‌اش را به‌هم زد و گفت‪ :‬با اميران گرجي و ايراني تصميم‬ ‫گرفته‌ايم سواراني را به سمت شمال‪ ،‬شرق و غرب مان براي‬ ‫جست‌وجوي آب بفرس��تيم‪ ،‬قرارگذاشته‌ايم به هرسمت‬ ‫چند چابك‌س��وار حركت كنند و در هر س��مت به بركه يا‬ ‫چش��مه آبي برخوردند خبر بياورند تا مشك دارها را براي‬ ‫آوردن آب بفرس��تيم و به اين ترتيب سپاهيان را از تشنگي‬ ‫نجات مي دهيم‪.‬‬ ‫س��ردار گرجي گفت‪ :‬بس��يار فكر خوبي است‪ .‬سواران‬

‫همين حاال حركت كنند‪.‬‬ ‫**‌*‬ ‫‌‬ ‫چابك س��واراني ك��ه به س��وي دره‌اي در كوهس��تان‬ ‫ش��رقي براي جس��ت‌وجوي آب رفته بودند س��حرگاه روز‬ ‫بع��د با مش��ك‌هايي از آب به ق��رارگاه بياباني رس��يدند و‬ ‫فريادزنان مژده دادند‪ :‬بياييد آب بنوش��يد‪ .‬اي تشنه لبان‬ ‫مژده بر ش��ما باد‪ ،‬آب آورده‌ايم‪.‬ناگاه سپاهيان هياهوكنان‬ ‫به ميانه ميدان قرارگاه هجوم بردند‪ .‬هنگامه‌اي برپا ش��ده‬ ‫ب��ود و در غوغايي كه درمي‌گرفت‪ ،‬م��ردان با تهديد خنجر‬ ‫و شمش��ير و چماق به ج��ان هم مي‌افتادند و بر س��ر و تن‬ ‫افت��ادگان بر زمين پ��ا مي‌نهادند تا راهي ب��ه ميانه ميدان‬ ‫بجويند و مش��ك‌هاي آب را مي‌ديدي كه روي سر مردان‬ ‫به پرواز درمي‌آمد و دس��ت‌هايي براي به چنگ آوردن‌شان‬ ‫به آس��مان دراز مي‌ش��د‪ .‬پهلوان حيدر همراه با چند نفر از‬ ‫اميران مسلح به ميدانگاه دويد و با شليك هوايي گلوله‌اي‪،‬‬ ‫غوغا فرو نشست و سپاهيان در سكوت به غائله پايان دادند‬ ‫و نگاه‌ه��ا به اميران كه آماده ش��ليك بودن��د‪ ،‬خيره ماند‪.‬‬ ‫پهلوان حيدر فرياد زد‪:‬‬ ‫‌‪ -‬هركس به مش��ك‌هاي آب دست بزند سينه‌اش آماج‬ ‫گلوله‌هاي اميران خواهد ش��د‪ .‬گوش كني��د جنگاوران تا‬ ‫رس��يدن به يك آبادي باي��د آب را جيره‌بندي كنيم وگرنه‬ ‫ديري نخواهد گذشت كه از تشنگي يك به يك چون برگ‬ ‫خزان به زمين مي‌افتيد و اجس��ادتان در ميان الش��ه‌هاي‬

‫يك افسر زن‬ ‫دزد فروشگاه را‬ ‫آنقدر كتك زد‬ ‫تا كشت‬

‫اين افسر ابتدا با استفاده‬ ‫از اسپري فلفل و سپس با‬ ‫باتوم آنقدر مرد را زد تا او‬ ‫جان باخت‬

‫صحنه‌هاي ضرب و شتم يك سارق‬ ‫توسط پليس‪ ،‬افسر زن را پاي ميز‬ ‫محاكمهكشاند‬

‫بازجويي از افسر خشن در دستگيري يك سارق‬

‫گروه شوك‪ :‬تصاوير ويدئويي ضرب و شتم مرگبار سارق يك فروشگاه در ساكرامنتوي امريكا‬ ‫توسط يك مامور زن‪ ،‬اين پليس خطاكار را به پاي ميز محاكمه كشاند‪.‬‬ ‫در اين حادثه كه در پي گزارش يك سرقت مسلحانه در فروشگاهي بزرگ رخ داد‪ ،‬افسر زن در‬ ‫حالي كه قصد خلع س�لاح سارق را داشت ابتدا با اس��پري فلفل و سپس با باتوم به جان دزد افتاد‪.‬‬ ‫اين ضرب و ش��تم خشونت‌بار كه به طور كامل به وس��يله دوربين‌هاي مداربسته ضبط شده چند‬ ‫دقيقه‌اي طول كشيد و در نهايت با نيمه جان شدن سارق و دخالت ماموران ديگر به پايان رسيد و‬ ‫اين سارق كه مردي حدودا ً ‪ 40‬ساله بود به علت شدت جراحات در بيمارستان جان باخت‪.‬‬ ‫به گفته شاهدان حادثه اين مرد به قصد سرقت وارد فروشگاه شده بود كه در حال تهديد يكي‬ ‫از فروشندگان متوجه رسيدن پليس شد‪ ،‬او كه مي‌خواست از فروشگاه فرار كند وقتي پليس را سد‬ ‫راه خود ديد به سمت داخل فروشگاه بازگشته و قصد بستن در را داشت كه مامور زن با فشار آن را‬ ‫گشود و به جان او افتاد‪.‬در تمام مدت اين درگيري هيچ يك از افراد حاضر در محل جرأت دخالت‬ ‫نداشتند و پليس ساكرامنتو پس از اين اتفاق اعالم كرد رفتار خشونت‌بار افسر زن مورد بررسي قرار‬ ‫گرفته و فيلم‌هاي ويدئويي نيز ضميمه پرونده او شده است‪.‬‬

‫چهارپايان پهنه بيابان را مي‌پوشاند‪.‬‬ ‫آنگاه دستور داد مشك‌هاي آب را در انبار آذوقه قرارگاه‬ ‫روي ه��م بچينند و به تعداد نگهبانان مس��لح اطراف انبار‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫ظلمت ش��ب‪ ،‬چادر س��ياهي روي قرارگاه كشيده بود‬ ‫و مرغ ح��ق با آوازي غمناك در دوردس��ت مي‌خواند و باد‬ ‫صفيركشان از ميان ساقه‌هاي خشكيده علف‌ها مي‌گذشت‪.‬‬ ‫س��پاهيان از اول شب به خواب رفته بودند كه هنگام سحر‬ ‫چادرها را برچينند و هر چه كه داش��تند بار قاطرها كنند و‬ ‫به سوي دره‌اي در سمت شرق راه بيفتند تا به مسير تعيين‬ ‫شده در نقشه نظامي‌شان برسند‪.‬‬ ‫در پش��ت چادرها‪ ،‬مرد سياهپوش��ي كه ش��واليي را به‬ ‫صورتش پيچيده ب��ود‪ ،‬از ميان گودال��ي در بيابان تاريك‬ ‫سربلند كرد‪ .‬لبه ش��والي تيره‌را زير چشم‌هايش به پايين‬ ‫لغزاند و نگاهي به قرارگاه انداخت‪ .‬چشم به آسمان گرداند‬ ‫تا زماني را كه با يكي از اميران سپاه براي ديدارشان تعيين‬ ‫كرده بود با موقعيت زهره و ماه رصد كند‪ .‬آن‌‌گاه دو انگشت‬ ‫ب��ر دهان برد و آواز مرغ غم خ��ورك را تقليد كرد و منتظر‬ ‫مان��د‪ .‬از آخرين چادر در حاش��يه علفزار س��وخته مردي‬ ‫س��ياهپوش بيرون آمد‪ ،‬طره‌اي از موهاي س��رخ آتشين از‬ ‫زير ش��ب‌كالهي كه بر سر داش��ت بيرون آمده بود و در باد‬ ‫مي‌لرزيد‪ .‬امير س��رخ موي بود كه با ي��ك پيك افغان قرار‬ ‫ديدار داشت‪.‬‬

‫سيل در تگزاس رهگذران و اتومبيل‌ها را با خود برد‬

‫گروهشوك‪:‬بارشباران‌هايسيل‌آسادرمنطقهسن‌آنتونيويتگزاسدوكشته‬ ‫و ده‌ها زخمي به همراه داشت‪.‬به‌گزارش آسوشيتد‌پرس‪ ،‬يكشنبه گذشته حدود‬ ‫‪ 200‬نفر از مردم گرفتار ش��ده در س��يل خيابان منطقه س��ن‌آنتونيوي تگزاس‬ ‫به‌وس��يله امدادگران نجات يافتند در حالي كه اين س��يل مرگ دو زن را به همراه‬ ‫داشت‪.‬بنابهاينگزارشبسياريازخيابان‌هايمنطقهراآبفراگرفتهوعبورومرور‬ ‫رابرايساكناندشوارساختهاست‪.‬به‌گزارشپليسمنطقه‪،‬يكياززنانكشتهشده‬ ‫درون اتومبيلش ميان آب‌ها گرفتار شده بود كه با هجوم سيل جان سپرده است‪.‬‬ ‫زن ديگري كه قرباني دوم اين حادثه بود در منطقه غرب س��ن‌آنتونيو غرق شده‬ ‫اس��ت‪.‬هويت هيچ يك از قربانيان حادثه تاكنون فاش نشده است‪.‬امدادگران گفته‌اند تاكنون افراد زيادي را از‬ ‫ميان س��يالب‌ها بيرون كش��يده‌اند و به پناهگاه‌ها منتقل كرده‌اند‪ .‬مجروحين حادثه نيز پس از نجات از سيل‬ ‫خروشان به بيمارس��تان‌هاي اطراف سن‌آنتونيو منتقل ش��ده‌اند‪.‬مقامات اعالم كرده‌اند حدود ‪ 13‬هزار نفر از‬ ‫ساكنان سن آنتونيو با قطع برق در خاموشي به سر مي‌برند‪ .‬فرمانده تيم نجات مي‌گويد ده‌ها اتوبوس و اتومبيل‬ ‫در مي��ان س��يالب‌ها گير افتاده‌ان��د و بخش‌هايي از‬ ‫منطقه به دليل هجوم سيل كام ً‬ ‫ال تخريب شده است‪.‬‬ ‫جوليان كاسترو شهردار سن آنتونيو از مردم خواسته‬ ‫در ش��رايط فعلي درخانه‌هايش��ان بمانند‪ .‬او هشدار‬ ‫داده سيل سراسر منطقه جنوبي تگزاس را فرا گرفته‬ ‫و تيم‌هاي امدادرساني در حال نجات ساكنان مناطق‬ ‫سيل‌زده هستند‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه ك��رد هن��وز آم��ار دقيق��ي از ميزان‬ ‫خس��ارت‌هاي وارد در منطقه در دس��ترس نيست و‬ ‫در ح��ال حاضر اولويت در نجات جان حادثه‌ديدگان‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��ياري از بزرگراه‌ها صعب‌العبور ش��ده و‬ ‫بسياري از پروازها نيز لغو شده‌است‪.‬‬


‫تالش شبانه‌روزي پليس امريكا براي يافتن يك دختربچه گمشده‬ ‫گروه ش��وك‪ ‌:‬ماموران پليس مينه س��وتاي امريكا براي پيداكردن دختربچه ‪ 2‬س��اله‌اي در اطراف رودخانه «الك»‬ ‫اين ش��هر جس��ت‌وجوي گس��ترده‌اي را آغاز كرده‌اند‪.‬به‌گفته پليس اين دختربچه خردس��ال كه در حال بازي با ديگر‬ ‫ك��ودكان بود به‌طرز مرموزي ناپديد ش��ده و به احتمال زي��اد در زير آب و در ميان گل‌والي گير افتاده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به گس��تردگي منطقه و عمق رودخانه نيروهاي پليس با س��گ‌هاي جس��ت‌وجوگر در خش��كي و غواصان درآب سرگرم‬ ‫جس��ت‌وجو هستند اما هنوز نش��اني‌از اين كودك پيدا نشده اس��ت‪.‬خانواده اين دختر كوچولو هنگام گم‌شدن او چند‬ ‫متر دورتر چادري را برپا كرده و مش��غول اس��تراحت بودند‪ .‬پليس معتقد است طبق ش��واهد موجود نمي‌توان فرضيه‬ ‫آدم‌ربايي يا قتل را در مورد اين كودك مطرح كرد اما بااين حال تحقيقات تخصصي در اين زمينه هم انجام خواهد شد‪.‬‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫تيراندازيمرگباردرانديشه‬ ‫شهريار‬ ‫مردي در حمله‌اي مس��لحانه دس��ت به‬ ‫تيران��دازي مرگباري زد ك��ه در پي آن يك‬ ‫مرد ب��ه قتل رس��يد‪.‬اين مهاج��م با زخمي‬ ‫كردن مرد ديگري به سمت خودش شليك‬ ‫كرد تا به زندگي‌اش خاتمه دهد‪.‬عصر ش��نبه‬ ‫بر اثر تيراندازي مرموز يك مرد در شهر انديشه‬ ‫ش��هريار جنايتي خونين رقم خورد‪.‬سرهنگ‬ ‫پاس��دار ناصر اصالني «رئي��س پليس غرب‬ ‫اس��تان تهران» با اعالم اين خبر گفت‪ :‬ساعت‬ ‫‪ 5‬و ‪ 17‬دقيق��ه بعدازظهر ش��نبه‪ ،‬تيراندازي‬ ‫خونيني در فاز يك انديشه رخ داد كه باتوجه‬ ‫به حساسيت موضوع‪ ،‬اكيپ ويژه‌اي از ماموران‬ ‫كالنتري ‪ 12‬انديشه و پليس آگاهي در محل‬ ‫حادثه حضور يافتند‪.‬اين گزارش مي‌افزايد‪ :‬با‬ ‫حضور پليس در محل حادثه‪ ،‬مش��خص شد‬ ‫دقايقي قبل بر اثر اين تيراندازي مردي به قتل‬ ‫رسيد و مهاجم و زخمي ديگر به بيمارستاني‬ ‫در ش��هريار و تهران منتقل شدند‪.‬بنابر اين‬ ‫گزارش تحقيقات براي افشاي انگيزه مهاجم‬ ‫تيرانداز ادامه دارد‪.‬‬

‫ترانزيت افيون ‪ 2‬زن مقيم‬ ‫كانادا از فرودگاه مشهد‬ ‫مدير‌كل س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر‬ ‫از كش��ف چهار كيلو مواد مخ��در ترانزيتي‬ ‫توسط پليس فرودگاه مشهد خبر داد‪.‬سردار‬ ‫عليرضا اكبرش��اهي با اعالم اين خبر گفت‪:‬‬ ‫مقدار چهار كيلو و ‪ 150‬گرم مواد مخدر از نوع‬ ‫ترياك كه با شگرد قاچاقچيان و به‌طرز بسيار‬ ‫پيچيده و ماهرانه‌اي جاسازي شده بود‪ ،‬توسط‬ ‫پليس فرودگاه مشهد كشف شد‪.‬وي افزود‪ :‬در‬ ‫اي��ن ارتباط دو زن ايراني مقيم كانادا كه قصد‬ ‫داشتند با پرواز شركت هواپيمايي تركيش اير‬ ‫عازم استانبول و از آن‌جا مواد را به كشور كانادا‬ ‫انتقالدهند‪،‬دستگيرشدند‪.‬سرداراكبرشاهي‬ ‫در ادامه از هوش��ياري و دق��ت عمل ماموران‬ ‫پليس فرودگاه‌هاي كشور تشكر و اظهار كرد‪:‬‬ ‫فرودگاه‌هاي كش��ور به‌عنوان مرز‌هاي هوايي‬ ‫كش��ور از اهميت خاصي برخوردار هستند و‬ ‫براس��اس سياس��ت‌هاي مصوبه نظام در امر‬ ‫مب��ارزه با مواد مخدر با تجهي��ز فرودگاه‌هاي‬ ‫كشور به دس��تگاه‌هاي كنترلي پيشرفته‪ ،‬از‬ ‫هرگونه ورود و يا خروج مواد مخدر به‌شدت‬ ‫جلوگيري مي‌كنند‪.‬‬

‫وحشت دزد تحصيلكرده‬ ‫از زندان‬ ‫گروه شوك‪ :‬دزد تحصيلكرده از رفتن به زندان وحشت دارد و دنياي شيشه را عامل همه‬ ‫بدبختي‌هايش مي‌داند‪.‬اين پسر با دو هم پاتوقي‌اش به سرقت‌هاي متفاوت در تهران دست‬ ‫مي‌زد‪.‬ساعت ‪ 7‬صبح بيست و پنجم اسفندماه سال گذشته‪ ،‬ماموران كالنتري ‪ 129‬جامي در‬ ‫حال گشتزني در خيابان شيخ هادي به ‪ 3‬مرد كه رفتارهاي مرموزي داشتند مشكوك و براي‬ ‫بررسي‌هاي بيشتر به آنان نزديك شدند‪.‬‬ ‫وقت��ي پليس در حال بررس��ي مدارك آنان بود يك��ي از ماموران‬ ‫نظرش به كيف جيبي س��ياه رنگي كه كمي آن‌طرف‌تر و درون باغچه‬ ‫افتاده بود جلب ش��د و هنگامي كه كيف جيبي را تحت بازرسي قرار‬ ‫داد كارت خ��ودروي پژو و كارت س��وخت را كه متعلق به يك زن بود‬ ‫پيدا كرد‪.‬با به دس��ت آمدن اين مدارك‪ ،‬تيم تجس��س ‪ 3‬مرد را تحت‬ ‫بازرس��ي بدني قرار دادو پيچ‌گوشتي‪ ،‬انبردست و يك چاقو از آنان به‬ ‫دست آورد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اظهارات مردان مرموز كارآگاه��ان با رديابي از كارت‬ ‫س��وخت و كارت مالكيت خودرو موفق به شناس��ايي صاحب پژوي‬ ‫نقره‌اي رنگ شدند و وي را براي روشن شدن ماجرا به كالنتري دعوت‬ ‫كردند‪.‬صاحب خودرو كه زن جواني اس��ت با ادعاي اينكه خودرواش‬ ‫دزديده شده است به افسر تحقيق گفت‪ :‬من و همسرم در يك شركت‬ ‫داروس��ازي در حوالي س��ه راهي تهرانپارس كار مي‌كنيم‪ ،‬ساعت ‪2‬‬ ‫بعدازظهر كه كارم تمام ش��د ب��ه خيابان فرعي كن��ار اداره آمدم و با‬

‫ن را پايين و‬ ‫تعجب ديدم كه هيچ اثري از خودروام نيس��ت‪ .‬كل خيابا ‌‬ ‫باال رفتم ولي بايد با اين واقعيت كن��ار مي‌آمدم كه خودروام دزديده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه افزود‪ :‬از ش��انس ب��د كارت خودرو؛ بيم��ه و كارت‬ ‫س��وخت نيز داخل داش��بورد بود و پيش خودم احتمال مي‌دادم كه‬ ‫دزد يا دزدان با مداركي كه داخل خودرو جا گذاش��ته‌ام آن را خواهند‬ ‫فروخت‪.‬با مشخص شدن س��رقت خودرو اين زن فرضيه‌هاي پليس‬ ‫نش��ان داد كه مردان مرم��وز همان دزدان خودرو هس��تند و اين در‬ ‫حالي بود كه هي��چ يك دزدي را قبول نداش��تند و ادعاي بي‌گناهي‬ ‫مي‌كردند‪.‬‬ ‫بدين ترتيب تيم تجسس با رديابي سوابق هر ‪ 3‬مرد كه «وحيد»‪،‬‬ ‫«محمد» و «مجتبي» نام داش��تند دريافتند كه «وحيد» و «محمد»‬ ‫داراي چندين س��ابقه خريد و فروش اموال دزدي‪ ،‬س��رقت خودرو و‬ ‫خريد و فروش و مصرف مواد مخدر هستند و فقط «مجتبي» در بين‬

‫جسارت‪ 2‬مرد‬ ‫درزمينـگيريدزد‬ ‫مسلحبانك‬

‫آنان سابقه‌اي ندارد‪.‬‬ ‫براين اس��اس كارآگاهان «مجتبي» را تح��ت بازجويي فني قرار‬ ‫دادند و وي كه به ش��دت از زندان رفتن ترس داش��ت به پليس گفت‪:‬‬ ‫پس از گرفتن فوق‌ديپلم چند ماهي بيكار بودم و با يكي از دوس��تانم‬ ‫رفت و آمد بسياري داش��تيم‪ ،‬ناخواسته به سوي مصرف شيشه روي‬ ‫آوردم و پس از مدتي با «محمد» و «وحيد» كه به شيش��ه و هرويين‬ ‫اعتياد داش��تند آشنا شدم‪.‬وي در ادامه افزود‪ :‬يك ماه پيش «وحيد»‬ ‫به ما پيش��نهاد داد براي تامين هزينه مواد دست به دزدي بزنيم و من‬ ‫نيز كه تا آن زمان هيچ دزدي نكرده بودم و از آن بس��يار مي‌ترس��يدم‬ ‫نپذيرفتم ولي دو همدس��تم گفتند ك��ه در دزدي‌ها من وظيفه دارم‬ ‫مواظب اطرافم باشم و نقش به پا را داشته باشم‪ ،‬از روي ناچاري قبول‬ ‫كردم و در چندين سرقت از داخل خودرو همراهشان بودم‪« .‬وحيد»‬ ‫وظيفه فروش وس��ايل دزدي را نيز برعهده داشت و جاي آن براي ما‬ ‫شيشه مي‌آورد‪.‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬دزد مسلح بانك‬ ‫وقتي صداي آژير خطر را ش�نيد‬ ‫وحشتزده پا به فرار گذاشت‪.‬‬ ‫جسارت ‪ 2‬مشتري بانك كافي‬ ‫بود تا اين مرد طن��اب پيچ تحويل‬ ‫پليس داده شود‪.‬‬ ‫از س��اعت ‪ 14 ‌:20‬بعدازظه��ر‬ ‫ش��نبه چهارم خردادماه س��ال جاري‬ ‫دزد مس��لحي كه به بانك ش��عبه هرمزان‬ ‫حمل��ه ك��رده ب��ود تح��ت تحقيق وي��ژه پليس‬ ‫پايتخ��ت ق��رار گرف��ت‪ .‬وقت��ي ماموران‬ ‫كالنت��ري ‪ 134‬ش��هرك ق��دس خود‬ ‫را به‌اي��ن بانك رس��اندند‪ .‬مردي را با‬ ‫دس��ت‌وپاي طناب‌پي��چ ديدند كه‬ ‫روي صندل��ي‌اي نشس��ته بود‪.‬اين‬ ‫مرد ‪ 54‬س��اله كس��ي ج��ز همان‬ ‫دزد مس��لح نبود كه محمدرضا نام‬ ‫داشت و با وجود تهديد به تيراندازي‬ ‫در محاصره رهگذران و مشتريان بانك‬ ‫خلع‌سالح شده و به دام افتاده بود‪.‬با توجه‬ ‫به اين‌كه يك تپانچه با ‪ 10‬گلوله نزد دزد مسلح‬ ‫بود با دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران وي براي‬ ‫رازگش��ايي اقدامات خطرناكش در اختيار تيمي از اداره يكم‬ ‫پليس آگاهي ق��رار گرفت‪.‬كارآگاهان براي اين كه در جريان‬ ‫شگرد دزد تك روي بانك قرار بگيرند ابتدا سراغ رئيس شعبه‬ ‫بانك هرمزان رفتند‪ ،‬اين زن گفت‪ :‬در زمان س��رقت با صداي‬ ‫فرياد اين دزد متوجه حضور وي در بانك ش��ديم؛ وي پش��ت‬ ‫گيش��ه آمده و يك ساكت دستي س��بزرنگ روي ميز معاون‬

‫وي در رابطه با س��رقت پژوي نقره‌اي رنگ نيز گفت‪ :‬آن روز وحيد‬ ‫با ش��گردي خاص در پ��ژو را باز كرد و س��وييچ آن را يكس��ره كرد و‬ ‫با روش��ن ش��دن خودرو چرخي در اطراف تهران زدي��م و با توجه به‬ ‫مداركي كه داخل داش��بورد بود «وحيد» تصميم گرفت پس از چند‬ ‫روز آن را به يك مالخر در ش��وش بفروشد بنابراين خودروي دزدي را‬ ‫مقابل خانه‌شان در تهرانپارس گذاشت‪.‬با اعترافات دزد تحصيلكرده‪،‬‬ ‫مام��وران با راهنمايي وي به مقابل خانه وحيد رفتند و موفق ش��دند‬ ‫خودروي پژو را پيدا كنند و در بازرسي از خانه وي چندين ضبط‪ ،‬باند‬ ‫و الستيك سرقتي را كشف كردند‪ 2 .‬دزد ديگر كه راز دزدي‌هايشان‬ ‫را در مقاب��ل پليس فاش ش��ده ديدند به دزدي‌هاي ديگرش��ان هم‬ ‫اعتراف كردند‪.‬بنابراين گزارش با توجه به اعتراف ‪ 20‬س��رقت داخل‬ ‫خودرو توس��ط ‪ 3‬مرد تبهكار بازپرس پرونده به تيمي از پايگاه هشتم‬ ‫پليس آگاهي تهران ماموريت داد رسيدگي تخصصي به جرايم آنان را‬ ‫در دستور كار خود قرار دهد‪.‬‬

‫ش��عبه قرار داد و باتهديدكارمندان گفت‪« :‬هرچه پول داريد‬ ‫داخل س��اك بريزيد»؛ بالفاصله پدال آژير خطر رافشار دادم‬ ‫كه با به صدا درآمدن صداي آژير‪ ،‬دزد وحش��ت‌زده ش��د و با‬ ‫ترك س��اختمان پا به فرارگذاش��ت‪ .‬دو مرد از مشتريان بانك‬ ‫وقتي ديدند دزد ترس��و است وي را تعقيب كرده ودر پياده رو‬ ‫بدون اين‌كه گلوله‌اي ش��ليك شود وي را دستگير كردند و با‬ ‫انتقال به داخل بانك دس��ت و پايش را با طناب بسته و منتظر‬ ‫رسيدن پليس شدند‪.‬‬ ‫معاون ش��عبه بانك نيز گفت‪« :‬اين دزد وقتي وارد ش��عبه‬ ‫شد دستكش سفيد‪ ،‬كاله سرمه‌اي پوشيده و ماسك سفيد به‬ ‫صورت زده بود‪ .‬وي باتهديد اسلحه از من و همكاران خواست‬ ‫تا هرچ��ه پ��ول در اختيار داري��م برايش در داخل س��اكش‬ ‫بريزيم كه بعد از به صدا درآمدن دزدگير ش��عبه‪ ،‬وي ترسيد و‬ ‫گريخت‪.‬يكي از مرداني كه دزد را دستگير كرده است به افسر‬ ‫پرونده گفت‪ :‬ابتدا با تهديد اين دزد روي زمين دراز كشيديم‪،‬‬ ‫مي‌ش��نيديم كه تهديد مي‌كند و قصد سرقت مسلحانه دارد‪.‬‬ ‫در حالي ك��ه روي زمين خوابيده بودم‪ ،‬ناگهان صداي آژير به‬ ‫صدا درآمد و دزد به س��رعت از بانك خارج ش��د؛ من به همراه‬ ‫يكي ديگ��ر از مردان ب��ه تعقيب دزد رفته و وي را دس��تگير‬ ‫كرديم‪.‬دزد مسلح وقتي در برابر ادعاهاي شاهدان اين دزدي‬ ‫قرارگرفت و فيلم دوربين بانك را نيز تماش��ا كرد چاره‌اي جز‬ ‫اعتراف نديد و گفت‪ :‬من مي‌خواس��تم از بانك سرقت كنم اما‬ ‫باصداي آژير خطر وحش��ت به جانم افتاد و تصور مي‌كردم با‬ ‫توجه به اين‌كه تپانچه دارم اگر فراركنم كسي جرأت نمي‌كند‬ ‫من را تعقيب كند اما جسارت اين ‪ 2‬مرد ‪ ،‬من را گرفتار كرد‪.‬‬ ‫بنابراين گ��زارش با توجه ب��ه فرضيه‌ها مبن��ي بر اين‌كه‬ ‫«محمدرضا» س��رقت‌هاي مس��لحانه ديگري نيز انجام داده‬ ‫باشد‪ ،‬تحقيقات تخصصي ادامه دارد‪.‬‬

‫نقشه تيراندازي و بمب‌گذاري‬ ‫يك‌نوجوان در امريكا كشف شد‬

‫پايان فعاليت باند جعل‬ ‫بيمه‌نامه‌هايموتورسيكلت‬

‫اعض��اي ي��ک باند ک��ه اقدام ب��ه جعل‬ ‫بيمه‌نامه‌هاي موتورس��يکلت مي‌کردند‪ ،‬در‬ ‫اراک دس��تگير شدند‪.‬سرهنگ رضا احمدي‪،‬‬ ‫رئي��س پلي��س آگاهي اس��تان مرک��زي در‬ ‫تشريح جزييات اين خبر گفت‪ :‬درپي دريافت‬ ‫گزارش��اتي مبني بر اين که گروهي با گرفتن‬ ‫پول ناچيز از صاحبان موتورسيکلت‪ ،‬اقدام به‬ ‫صدور بيمه‌نامه مي‌کنند‌‪ ،‬اکيپي از کارآگاهان‬ ‫پليس‌آگاهي اس��تان مرکزي تحقيقات‌شان‬ ‫را آغاز کردن��د‪.‬وي با بيان اين‌که در تحقيقات‬ ‫اوليه کارآگاه��ان تع��دادي از بيمه‌نامه‌هاي‬ ‫جعلي را کش��ف کردند‪ ،‬اضافه‌ک��رد‪ :‬در ادامه‬ ‫تحقيقات عضو اصل��ي اين باند نيز از س��وي‬ ‫ماموران دستگير ش��د‪.‬احمدي اضافه‌کرد‪ :‬در‬ ‫بازجويي‌هايصورتگرفتهازويمشخصشد‬ ‫با همکاري دو دوس��تش‪ ،‬اقدام به جعل اسناد‬ ‫کردهاست‪.‬رئيسپليسآگاهياستانمرکزي‬ ‫ادامه‌داد‪ :‬ماموران در عملياتي از مخفيگاه اين‬ ‫باند بازرس��ي و تعداد ‪ 27‬مه��ر جعلي مربوط‬ ‫به ادارات دولتي‪ ،‬چندين ش��رکت بيمه‌اي و‬ ‫اسناد و مدارک دولتي جعلي را کشف کردند و‬ ‫عضو ديگر باند را نيز به دام انداختند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫م��ردي ك��ه زن جوي��اي كار را به قتل رس��انده بود با تايي��د حكم اعدامش در ي��ك قدمي چوبه دار ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫رضا ‪ 24‬س��اله متهم است ‪ 13‬مهرماه سال ‪ 89‬زن ‪ 35‬س��اله‌اي به‌نام فريبا را با اقدام سياهي به قتل رسانده است‪.‬‬ ‫مرد جنايتكار يك روز بعد از اين جنايت شناس��ايي و دس��تگير ش��د‪ .‬وي در جريان بازجويي‌ها ب��ا اعتراف به اين‬ ‫جنايت گفت‪ :‬روز حادثه مقابل مغازه‌ام ايس��تاده بودم كه قرباني سراغم آمد و آدرس جايي را پرسيد‪ ،‬بعد از دادن‬ ‫نشاني وي رفت و ‪ 40‬دقيقه بعد برگشت و از من خواست وي را به ميدان آزادي برسانم‪ ،‬من نيز او را سوار موتورم‬ ‫ك��ردم در مي��ان راه گفت دنبال كار در خانه مي‌گردد ب��ه همين خاطر فريبا را نزد يكي از دوس��تانم بردم كه دنبال‬ ‫كارگر بود اما وقتي به آنجا رسيديم متوجه شدم دوستم در خانه حضور ندارد‪ ،‬در آسانسور ناگهان نقشه‌اي شوم به‬ ‫ذهنم رس��يد و همين شد كه فريبا را كش��تم‪.‬پس از محاكمه رضا در شعبه ‪ 113‬دادگاه كيفري استان تهران قضات‬ ‫وي را به قصاص و ‪ 90‬ضربه ش�لاق محكوم كردند كه حكم مجازاتش در ش��عبه ‪ 13‬ديوان عالي كش��ور تاييد شد‪.‬‬

‫‪ 3‬شيشه‌اي به تبهكاري دست مي‌زدند‬

‫انفجاردرديگذوب‌آهن‬ ‫دربناب‬

‫انفج��ار دي��گ در يك��ي از كارخانه‌هاي‬ ‫ذوب‌آه��ن در بناب‪ ،‬ش��ش كارگ��ر را روانه‬ ‫بيمارس��تان كرد‪.‬حبي��ب حس��ينقلي‌زاده‬ ‫مس��ئول روابط‌عمومي اورژانس آذربايجان‬ ‫ش��رقي گفت‪ :‬اين حادثه در س��اعت ‪18‌:‌37‬‬ ‫عصر روز شنبه به‌اتاق فرمان اورژانس گزارش‬ ‫ش��د و در آن تكنيس��ين‌هاي پايگاه‌اورژانس‬ ‫بناب به محل حادثه اعزام ش��دند‪.‬وي گفت‪:‬‬ ‫به تش��خيص تكنيس��ين‌هاي اعزامي‪ ،‬شش‬ ‫‌مصدوم سانحه به بيمارس��تان بناب منتقل‬ ‫شدند و پس از اقدامات درماني‪ ،‬چهار مصدوم‬ ‫براي اقدامات ويژه تيم پزشكي به بيمارستان‬ ‫سيناي تبريز منتقل شدند‪.‬وي با بيان اين‌كه‬ ‫اگر ش��خصي دچار سوختگي ش��ديد شد در‬ ‫نخس��تينفرصتبا‪ 115‬تماسگرفتهشودبه‬ ‫ش��هروندان توصيه كرد‪ :‬اگر بدن كسي با آتش‬ ‫سوخته هرگز سعي نكنيد تا لباسش را از تنش‬ ‫دربياوريدبه‌خصوصدرموردلباس‌هاينايلوني‬ ‫كهباحرارت زياد به پوست مي‌چسبد‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنب ​ه‬ ‫‪6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫تاييد حكم اعدام قاتل يك زن‬

‫گرانت آلن آكورد ‪ 17‬ساله به جرم بمب‌گذاري‬ ‫در مدرسه‌اي در كلرادو بازداشت شد‬

‫گروه شوك‌‪ :‬جوان ‪ 17‬ساله امريكايي‬ ‫به جرم توطئه و طراحي نقشه بمب‌گذاري‬ ‫در يكي از م��دارس كلمباين در كلرادوي‬ ‫امريكا بازداشت شد‪.‬به‌گزارش پليس امنيتي كلرادو‪ ،‬شنبه گذشته اين‬ ‫جوان ‪ 17‬س��اله به‌نام گران��ت آلن آكورد در حالي‌ك��ه مأموران پليس‬ ‫مقدار زيادي مواد و دس��تگاه‌هاي منفجره در اتاق خوابش يافته بودند‪،‬‬ ‫بازداشت شد و پليس مي‌گويد هنوز انگيزه اين جوان براي بمب‌گذاري‬ ‫مشخص نشده است‪.‬جان هارولد سون از دادستاني شهر در اين ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬اين نوجوان براي منفجر كردن دبيرستان برنامه‌ريزي‌هاي الزم‬ ‫را انجام داده بود‪.‬آلن‌آكورد از اهالي شمال آلباني است و مأموران پليس‬

‫امنيتي پنجشنبه‌گذش��ته حدود ش��ش بمب دست‌س��از را در اتاق‬ ‫خواب خانه مادري او پيدا كرده‌اند‪ .‬كارشناسان همچنين يك برنامه‬ ‫دقيق انفجار و نموداري از مدرس��ه مورد نظر كه پس��ر ‪ 17‬ساله براي‬ ‫تيراندازي و بمب‌گذاري تهيه كرده بود‪ ،‬در اتاق او يافته‌‌اند‪ .‬اين طرح‬ ‫نوعي كپي برداري از مدل حمله انتحاري در سال ‪ 1999‬ميالدي در‬ ‫ليتلتون كلرادو اس��ت كه در آن حادثه ‪ 13‬نفر كشته و ‪ 21‬نفر زخمي‬ ‫ش��ده‌بودند‪.‬محققان پليس عالوه بر مواد منفجره يافت شده در اتاق‬ ‫پس��ر نوجوان در محل اقامت پدرش هم چند بمب لوله‌اي و تعدادي‬ ‫كوكتل‌مولوتف پيدا كرده‌اند‪.‬‬ ‫متهم به‌زودي به‌عنوان يك بزرگس��ال در دادگاه محاكمه خواهد‬ ‫شد كه با اتهاماتي چون اقدام به قتل‪ ،‬توليد سالح مخرب و در اختيار‬ ‫داشتن غير قانوني مواد منفجره با قصد نابودي روبه‌رو است‪.‬‬ ‫تحقيق��ات در حال انجام اس��ت تا انگيزه اين ج��وان براي قتل‌عام‬ ‫مشخص ش��ود اما نخس��تين فرضيه مربوط به عصباني بودن متهم از‬ ‫دست يك همكالسي يا يك معلم اس��ت‪ .‬يكي از افسران پليس گفت‪:‬‬ ‫پس‌از تماس تلفني يكي از دوستان آلن آكورد توانستيم نقشه شوم اين‬ ‫نوجوان متولد غرب آلباني را كش��ف كنيم و سريعاً وارد عمل شويم و او‬ ‫را بازداشت كنيم‪.‬‬ ‫تيم بازرس��ي واحد پلي��س در امور مواد منفجره ايال��ت اورگان در‬ ‫حركتي ضربتي تمام مواد منفجره را ضبط كردند‪.‬‬ ‫مأموران سرويس امنيتي چهار منطقه ونكوور‪ ،‬بندر پورتلند‪ ،‬اورگان‬ ‫و واشنگتن در اين عمليات حضور داشتند‪.‬‬

‫خرابي پل‬ ‫در ميسوري‬ ‫و تصادف قطار‬

‫حادثه عجيبي‬ ‫كه در ميسوري‬ ‫اتفاق افتاد‬

‫تصادف‬ ‫‪2‬قطارباعث‬ ‫سقوط پل شد‬

‫گروه ش�وك‪ :‬در حادثه‌اي عجيب و كم سابقه كه در‬ ‫ايالت ميس��وري رخ داد دو قطار از روب��ه‌رو به‌هم خوردند‬ ‫و پس از انحراف از مس��ير‪ ،‬در برخورد با س��تون‌هاي يك‬ ‫پ��ل‪ ،‬آن را از وس��ط به دو ني��م كردند ك��ه در اين حادثه‬ ‫هفت نفر مجروح ش��دند‪.‬اين واقعه ش��گفت‌آور روز شنبه‬ ‫گذشته در س��اعت ‪ 2‬بعدازظهر اتفاق افتاد و هنگام وقوع‬ ‫حادث��ه دو اتومبيل در حال عب��ور از روي پل بودند كه به‬

‫تهديدمسلحانه‬ ‫زنان به مرگ‬ ‫ش��رور خوش تیپی که با تپانچه زنان را تهدید به‬ ‫مرگ می‌کرد با شلیک پلیس دستگیر شد‪.‬‬ ‫چندی پيش گروه زیادی از اهالی شهرک ولیعصر‬ ‫و یافت آباد با مراجعه به دادس��رای ناحیه ‪ 18‬مدعی‬ ‫شدند مردي به نام سجاد که از اشرار سرشناس است‬ ‫آنها را تهدید کرده و پول زیادی از آنها گرفته است‪.‬‬ ‫در ادامه یکی از اهالی در ش��کایت خود به بازپرس‬ ‫پرونده گفت‪ :‬چندی پيش همس��رم در حال گذر در‬ ‫خیابان بود که این پس��ر ش��رور جلوی وي را گرفته و‬ ‫با تهدید به مرگ پول اخاذی کرده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫حساس��یت موضوع با دستور اجرای احکام دادسرا به‬ ‫کالنتری ‪ 153‬شهرک ولیعصر‪ ،‬دستگیری وي که به‬ ‫صورت غیابی محکوم به ‪6‬ماه حبس و شالق شده بود‬ ‫در دستور کار ماموران قرار گرفت‪.‬‬ ‫ماموران با زیر نظر گرفتن شبانه روزی پاتوق‌های‬ ‫این پس��ر ش��رور موفق شدند‪ ،‬س��رانجام ساعت ‪21‬‬ ‫يكم خرداد وي را در خیابان یاس��ر ش��هرک ولیعصر‬ ‫شناس��ایی کنند‪ .‬شرور خوش تیپ که متوجه حضور‬ ‫ماموران شده بود قصد فرار داشت که با اقدام به موقع‬ ‫پلیس دستگیر شد‪.‬‬ ‫س��رهنگ عل��ی کبودوند رئی��س کالنتری ‪153‬‬ ‫ش��هرک ولیعصر با اعالم این خبر گفت‪ :‬اين ش��رور‬ ‫با انتقال به کالنتری به ش��رارت‌ها و تهدید زنان برای‬ ‫اخاذی اعتراف کرد و برای تحقیقات بیشتر در اختیار‬ ‫پایگاه پنجم پلیس امنیت تهران قرار گرفت‪.‬‬

‫پايين س��قوط كردند اما گزارش‌ها حاكي است هيچ يك‬ ‫از مس��افران اتومبيل‌ها در اين حادثه صدمه‌اي نديده‌اند‪.‬‬ ‫حادثه در جنوب ش��رقي ايالت ميس��وري امريكا رخ داد و‬ ‫باعث مسدود شدن جاده براي ساعت‌ها شد‪.‬‬ ‫ش��دت برخورد قطارها به خاطر س��رعت باالي آن‌ها‬ ‫بسيار زياد بود و بسياري از واگن‌ها درهم شكسته شدند و‬ ‫پل هم به‌طور كل از وسط دو نيم شده است‪.‬‬ ‫اي��ن تص��ادف در بزرگراه پ��ل هوايي راك وي��و اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت كه پس از برخورد سوخت موجود در يكي از‬ ‫قطارها به بيرون ريخته كه باعث آتش‌سوزي شده است اما‬ ‫آتش‌نشانان توانسته‌اند آتش را مهار كنند‪.‬‬ ‫كريس��توفر مك كانترل ‪ 22‬س��اله كه هنگام حادثه با‬ ‫اتومبيلش از روي پل مي‌گذش��ت در اين‌ب��اره مي‌گويد‪:‬‬ ‫اتومبيلش هنگام تصادف براي لحظاتي به آس��مان پرتاب‬ ‫ش��ده و دوباره روي پل شكسته افتاده و كام ً‬ ‫ب ديده‬ ‫ال آسي ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬در اتومبيل من و همس��ر ‪ 19‬س��اله‌ام ويكتوريا و‬ ‫دوس��ت خانوادگي‌مان حضور داش��تيم كه هر دو آن‌ها از‬ ‫ناحيه مچ پا دچار آسيب شدند و ماموران آتش‌نشاني آن‌ها‬ ‫را به بيمارستان منتقل كردند‪.‬ريك والتر از پليس منطقه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬اين حادثه تنه��ا يك هفته پس از خروج قطار از‬ ‫ريل در كانكتي��كات رخ داده كه آن حادثه بيش از ‪ 70‬نفر‬ ‫زخمي داشته اس��ت‪ .‬علت اصلي تصادف دو قطار هنوز به‬ ‫درستي مشخص نشده اما كارشناسان اداره حمل و نقل و‬ ‫انجمن ايمني به همراه محققان در حال رسيدگي به علل‬ ‫اين حادثه هستند‪.‬‬


‫خسرو شهر از دوباره تئـــاتري شد‬ ‫بازيگر پيشكس��وت و سرش��ناس تئاتر ايران که به تازگی پروژه س��ینمایی «ش��هید چمران» را‬ ‫پش��ت سرگذاشته فعالیت در حوزه دفاع مقدس را با بازی در نمایش «گورکن» ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫وی درباره كارهاي جديدش گفته‪ :‬پس از اتمام بازی در فیلم سینمایی شهید چمران این بار در‬ ‫نمایش «گورکن» ک��ه موضوعی پیرامون دفاع مقدس دارد حضور دارم‪.‬وی در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫فیلم شهید چمران نقش یک معلم و شخصیت فرهنگی را بازی می‌کردم که اسیر نیروهای دکتر‬ ‫چمران شده و رابطه خوبی با وی برقرار می‌کند‪ .‬موضوع نمایش «گورکن» هم درباره انتظار یک‬ ‫خانواده برای مرگ مادری است که در بستر بیماری است و نذری دارد که می‌خواهد ادا کند و‬ ‫پس از آن بمیرد‪ .‬این زن پسری دارد که به او کمک می‌کند که من نقش این پسر را ایفا می‌کنم‪.‬‬

‫شبليسكي‪ :‬به چي داري مي‌خندي؟‬ ‫آنا پترونا‪ :‬داش��تم به آنچه تو گفتي فك��ر مي‌كردم‪ ...‬همان‬ ‫حرفي كه موقع صبحانه زدي‪ .‬يادت هست‪ ،‬دزد توبه‌كار‪ ،‬اسب‪...‬‬ ‫بقيه‌اش چي بود؟‬ ‫شبليسكي‪ :‬دزد توبه‌كار و اسبي كه مريض شده بود و خوب‬ ‫شده – آخر كار ‪ -‬همه‌شان يك اندازه ارزش دارند‪.‬‬ ‫آن�ا پترونا‪ :‬نمي‌توان��ي يك مضمون تنهات��ر هم كوك كني‬ ‫كه نيش��دار نباشد‪ .‬تو آدم بدطينتي هس��تي [جدي] از شوخي‬ ‫گذش��ته‪ ،‬كنت مي‌داني‪ ،‬تو واقعاً تلخ زب��ان و كينه‌توزي‪ .‬زندگي‬ ‫كردن با تو مالل‌آور و ناراحت‌كننده اس��ت‪ .‬دايم ش��كوه مي‌كني‬ ‫و غ��ر مي‌زن��ي؛ هر آدمي در نظر تو يا بي‌تربيت اس��ت يا اوباش‪.‬‬ ‫صاف و پوس��ت كنده بگو كنت‪ ،‬تا حاال هيچ حرف خوش��ايندي‬ ‫درباره كسي زده‌اي؟‬ ‫نمايشنامه ايوانف‬ ‫آنتوان چخوف‬

‫روی صحنه‬ ‫نویسنده‬

‫کارگردان‬

‫تاالر‬

‫امیر ارسالن نامدار‬

‫حسینچراغی‬

‫حسینچراغی‬

‫هنر‬

‫چهار صندوق شادی‬

‫ناصر آویژه‬

‫ناصر آویژه‬

‫هنر‬

‫اگر سپیده سر زد‬

‫هادی حوری‬

‫سید جواد روشن‬

‫تماشاخانهماه‬

‫خانه سربی‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر اصلی‬

‫گاهی یه تلفن‪...‬‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهرهسلطانی‬

‫نیاوران‬

‫مرغ باران‬

‫پری صابری‬

‫پری صابری‬

‫وحدت‬

‫مگافونیا‬

‫میالدحسینی‬

‫میالدحسینی‬

‫محراب‬

‫خدای کشتار‬

‫یاسمینارضا‬

‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫نیاوران‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫بهروزغریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫سه گانه اورنگ‬

‫علیرضا نادری و ‪...‬‬

‫محمدحاتمی‬

‫استادسمندریان‬

‫روز سیاوش‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫سنگلج‬

‫کابوس‪...‬‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫میالداکبرنژاد‬

‫کارگاهنمایش‬

‫مرکب‌خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضانعیمی‬

‫محمودرضارحیمی‬

‫قشقایی‬

‫دیگر کدام‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫زيرزمين‬

‫آرش عباسي‬

‫محمدمطهري‬

‫استادانتظامي‬

‫خانه برنارد آلبا‬

‫فدريكوگارسيالوركا‬

‫ميالد اخگر‬

‫استادانتظامي‬

‫تجسمی‬

‫پرتره ماهي‌هاي اعماق خليج فارس‬

‫نمايشگاه عكس رامين اردستاني‬ ‫با موضوع حيات وحش زير آب‌هاي‬ ‫خليج فارس با عن��وان «دل به دريا‬ ‫مي‌زنيم» از شنبه (‪ 4‬خرداد) افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رامين اردس��تاني به ايسنا گفت‪:‬‬ ‫حرف��ه اصل��ي م��ن در كن��ار انجام‬ ‫پروژه‌هاي صنعتي و مديريت‪ ،‬بحث‬ ‫تصويرب��رداري از فازه��اي دريايي‪ ،‬نفتي و گازي اس��ت‪ .‬از آنجايي كه‬ ‫هرروز در كنار آب فعاليت مي‌كنم‪ ،‬سعي كردم زيبايي خليج فارس را‬ ‫به مردم كش��ورم نشان دهم و با برگزاري اين نمايشگاه انگيزه‌اي براي‬ ‫جوان��ان عالقه‌مند به اين حرفه ايجاد كن��م‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬فعاليت‬ ‫فدراس��يون نجات غريق و غواصي در اين زمينه‪ ،‬نس��بت به گذش��ته‬ ‫قوي‌تر ش��ده و با تشكيل تيم عكاسي و ش��ركت در مسابقات جهاني‬ ‫عكس سعي كر ‌ده‌اند بيشتر به اين موضوع بپردازند‪ .‬اين هنرمند ادامه‬ ‫داد‪ :‬همه عكس‌هاي به نمايش گذاشته شده‪ ،‬از فضاي باز خليج فارس‬ ‫اس��ت و من به عنوان يك عكاس س��عي كرده‌ام تا گوش��ه كوچكي از‬ ‫بزرگي‪ ،‬زيبايي و عظمت آن را به تصوير بكش��م‪ .‬نمايشگاه عكس اين‬ ‫هنرمند از ‪ 4‬الي ‪13‬خردادماه در خانه هنرمندان داير است‪.‬‬

‫پالتو‬

‫«هفت طبقه» در خانه هنرمندان‬

‫نمایش «هفت طبقه» نوش��ته موریس پنیچ و کارگردانی آتوس��ا‬ ‫راس��تی و بهرام س��روری‌نژاد و کاری از گروه هن��ری فارس‪ ،‬مراحل‬ ‫نهايي تمرينات را طي مي‌كند و از ‪ 19‬خرداد ماه ساعت ‪ 18:30‬در‬ ‫خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌رود‪.‬در خالصه داستان این نمایش‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬ش��خصیت‌های هفت طبقه با اضطرابی فلسفی و بزرگ‬ ‫دست و پنجه نرم می‌کنند‪ ،‬اضطرابی که مختص دنیای تکنولوژی زده‬ ‫امروز است‪.‬در نمایش «هفت طبقه» بازیگرانی چون فرزین محدث‪،‬‬ ‫ناهید مسلمی‪ ،‬آرزو افشار‪ ،‬مجید علم بیگی‪ ،‬خیام وقار کاشانی‪ ،‬بهرام‬ ‫س��روری نژاد‪ ،‬صنم نکو اقبال‪ ،‬آتوسا راس��تی‪ ،‬ژاکلین آواره‪ ،‬علیرضا‬ ‫صالحی و هلیا جعفری به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬

‫آثار خوشنویسی علی‌اکبر پگاه منتشر شد‬ ‫کتاب «از دل به کاغذ» شامل آثار خوشنویسی علی‌اکبر پگاه منتشر شد‪ .‬کتاب «از دل به کاغذ»‬ ‫آثاری از خوشنویس��ی‌های علی‌اکبر پگاه در ‪ 124‬صفحه دربرگیرند‌ه آثار خو‌نویسی مشق‪ ،‬چلیپا‪،‬‬ ‫کتیبه‪ ،‬کتابت و نقاشیخط با یک‌صد تصویر در قطع سلطانی از سوی نشر سایه‌گستر منتشر شده‬ ‫است‪ .‬این کتاب به قیمت ‪ 50‬هزار تومان با مقدمه‌هایی از آیدین آغداشلو و بهاء‌الدین خرمشاهی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬در مقدم ‌ه آغداشلو بر این کتاب آمده اس��ت‪ :‬در طول نیم قرن گذشته شهرهای‬ ‫بزرگ ایران پایگاه‌هایی شدند برای حفظ و اشاع ‌ه سنت خوشنویسی گرانقدر ایرانی که در معرض‬ ‫توف��ان تهدیدکنند‌ه عصر مدرن‪ ،‬جهان‌بینی و تعریف جدید و متعارف و جایگزین ش��وند‌ه آن از‬ ‫«هنر» قرار گرفته بود‪ .‬هنرمندان و اساتید فروتن‪ ،‬سختکوش و صبور در این مراکز مستقر ماندند‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گفت‌وگوي‬

‫دیالوگ‬

‫نمایش‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫با حجت‌اهلل شكيبا پیشکسوت نقاشی‬

‫دنیــای وارونه رنگ‌ها بر بوم تــاریخ‬ ‫حميرا حيدريان – فاطمه كشاورزي‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫پله‌ها را با تأمل پشت سر مي‌گذارم و در‬ ‫خاطر دارم كه به قول سهراب سپهري نرم و‬ ‫آهسته گام بردارم تا مبادا ترك بردارد چيني‬ ‫نازك تنهايي هنرمندي كه قرار اس��ت امروز‬ ‫تو‌گو كنيم‪ .‬همراه با عكاس موسسه‬ ‫با او گف ‌‬ ‫و يكي از همكارانم كه او نيز ش��یفته نقاشي‬ ‫اس��ت‪ ،‬در گالري استاد حجت اهلل شكيبا را‬ ‫مي‌زنيم‪.‬ناگفته نماند كه اس��تاد ش��كيبا به‬ ‫اس��تاد ناديده‌اش (كمال الملك) اداي دين‬ ‫نيز كرد آنگاه كه همراه با عشق زنده ياد علي‬ ‫حاتمي تابلوهاي استاد كمال الملك از جمله‬ ‫تاالر آيينه فيلم كمال‌المل��ك را به زيبايي‬ ‫هرچه تمام‌تر همچون استادش نقش كرد تا‬ ‫جايشان خالي نباشد‪.‬‬ ‫ب�راي ورود به دنياي رنگ و بوم آثار‬ ‫ش�ما مخصوص� ًا رنگ‌ه�اي گرمي كه‬ ‫در تابلوه�اي ش�ما نمايان اس�ت و هر‬ ‫بيننده‌اي را مسحور مي‌كند‪ .‬شايد در‬ ‫ابتدا پرداخت�ن به نقش زن در آثارتان‬ ‫خالي از لطف نباشد‪.‬‬ ‫بيشتر مواقع اين سوال را از من مي‌پرسند‬ ‫و من نيز به ش��وخي مي‌گوي��م آيا اگر فقط‬ ‫مردان بودند نمي‌گفتيد چرا فقط مردان در‬ ‫تابلوهايتان حضور دارند‪ .‬هرهنرمندي براي ‬ ‫آث��ارش اي��ده‌اي دارد و باتوجه به علقه‌هاي‬ ‫شخصي‌اش دست به قلم مو مي‌برد يا زنان و‬ ‫مردان را در آثارش نقش مي‌كند‪ .‬به نظرم و‬ ‫همان‌طور كه در آثارم نمود دارد سعي كرده‌ام‬ ‫تا زنان را بيشتر به تصوير بكشم چون اعتقاد‬ ‫دارم كه تاكنون سهم زنان آن‌طور كه بايد و‬ ‫شايد ادا نشده است‪ .‬زنده ياد استاد صنعتي‬ ‫كه افتخار ش��اگردي وي را داشتم مي‌گفت‪:‬‬ ‫مرده شوي نقاشي را ببرند كه مرده شوي‌خانه‬

‫را مي‌كش��د‪ .‬من زياد با اين روي زندگي كه‬ ‫خون‪،‬كش��تن و مردن را نش��ان دهد آش��نا‬ ‫نيستم‪ .‬هر انساني به گونه‌اي به جامعه نگاه‬ ‫مي‌كند و رسالت من نيز اين است كه اگر در‬ ‫جامعه غم و دردي هست شادي و زيبايي‌ها را‬ ‫مشق كنم و انرژي به جامعه تزريق كنم‪ .‬موالنا‬ ‫هم از آنجا كه اخيراً روي آثارش كار مي‌كنم‬ ‫همين نگاه را داشته است و برداشتم از اشعار‬ ‫تو‌جوي‬ ‫موالنا اين اس��ت كه او نيز در جس ‌‬ ‫شادي‪ ،‬حركت و نشاط بوده است‪.‬‬ ‫در كارهايتان از هخامنش�يان گرفته‬ ‫تا ش�اهنامه گويا تصاوير شخصيت‌ها‬ ‫به گونه‌اي ترس�يم ش�ده است كه اين‬ ‫تصور را در بيننده القا مي‌كند كه قصد‬ ‫داشتيد پل ارتباطي بين نسل جديد و‬ ‫تاريخ اي�ران زمين برقرار كند اين‌طور‬ ‫نيست؟‬ ‫بله همين‌طور است‪ .‬اين تبي است كه در‬ ‫من به وجود آمده و من انگشت گذاشتم روي‬ ‫اجراي اين تفكراتم‪ ،‬البته ناگفته نماند كه اين‬ ‫كارها براي هنرجويان تازه كار مشكل است از‬ ‫اي��ن رو هنرجويان براي آغاز به كار عالوه بر‬ ‫مطالعه مي‌توانند از آثار موجود كپي بردارند‪.‬‬

‫زندگی هنرمند‬ ‫زندگ��ي هنرمن��د روال‬ ‫خود را دارد و هر اثر هنري‬ ‫رقم��ي خ��اص دارد اين‌كه‬ ‫درجايي بيان ش��وند به‌طور‬ ‫مثال تابلويي از شكيبا با رقم‬ ‫يك ميلي��ارد و‪200‬ميليون‬ ‫توم��ان خريداري ش��ده در‬ ‫صورتي ك��ه پي��ش از اين‬ ‫به��اي اين تابل��و در حدود‬ ‫‪10‬تا ‪20‬ميليون بوده‪ ،‬غيرممكن است مگر اين‌كه‬ ‫در پش��ت پرده داس��تان‌هاي خاص ديگري باشد‪.‬‬ ‫اين حراج‌ها و گاهي برپايي نمايشگاه‌ها متاسفانه‬ ‫نمايش��ي براي عده‌اي خاص است كه باد آورده و‬ ‫بدون كار و تالش به ثروتي رسيدند تا با خريد اين‬ ‫آثار به يكديگر فخر بفروشند‪.‬‬

‫كما اين‌كه من نيز براي نقش كردن آثار دوره‬ ‫هخامنشي مدتي در موزه ايران و باستان به‬ ‫نسخه‌برداري از مجسمه‌ها و ظروف پرداختم‬ ‫و ترفندهايي كه از استادم مقيمي تبريزي در‬ ‫دوره هنرستان آموختم نيز در زمينه نگارگري‬ ‫بسيار به ياري‌ام آمد‪.‬‬ ‫افزون براين موارد عالقه به تاريخ كه برايم‬ ‫بسيار شيرين است و آن را لمس مي‌كنم نيز‬ ‫از مواردي بود كه مرا به س��وي نقش كردن‬ ‫تاريخ سوق داد‪.‬‬ ‫در تاريخ س��هم زنان ناديده گرفته شده‬ ‫اس��ت و حتي در دوره هخامنش��ي بسيار از‬ ‫حضور زنان شعار داده شده اما كاري صورت‬ ‫نگرفت‪ ،‬م��ن ردپاها را پيدا و آن را تش��ديد‬ ‫كردم‪ .‬براي مثال درباره آرتميس (زن جنگجو‬ ‫در س��پاه خشايارشا) درتاريخ بسيار نام برده‬ ‫ش��ده اما تابلويي از اين زن تاكنون كشيده‬ ‫نشده است و جالب است بدانيد طبق آماري‬ ‫كه اعالم ش��ده اين زن در ي��ك دوره زماني‬ ‫مهمترين زن جهان شناخته شده است جايي‬ ‫كه نام زناني همچون دايانا‪،‬ژاندارك وكلوپاترا‬ ‫به چش��م مي‌خورد اين زن نام نخست را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬اما در منظر ايرانيان‬

‫سفرهای حرفه ای‬ ‫س��فرهاي زي��ادي ب��ه‬ ‫كش��ورهاي مختلف نداشتم‬ ‫اما در همان چند س��فري كه‬ ‫داشتم‪ ،‬استقبال بسيار خوب ‬ ‫ب��ود‪.‬در آن زمان ج��وان بودم‬ ‫و نمي‌دانس��تم چه شرايطي‬ ‫براي��م رق��م مي‌خ��ورد ولي‬ ‫اكن��ون درمي‌يابم ك��ه براي‬ ‫اين برنامه‌ها بايد مديري مدبر‬ ‫داشت چراكه من نمي‌توانستم گرداننده تبليغاتي خودم‬ ‫باش��م و بايد فردي كه تخصصي دراين كار دارد براي‬ ‫هنرمند برنامه‌ري��زي كند‪ .‬من حتي نمي‌دانم چگونه‬ ‫مي‌توان تابلو را تا دبي منتقل كرد‪.‬كار من نقاشي است‪،‬‬ ‫البته به تازگي براي خودم اين مس��ئوليت را برعهده‬ ‫فردي با تجربه سپردم كه هنردوست است‪.‬‬

‫شناخته شده نيست و تنها تصويري گنگ از‬ ‫اين زن در تاريخ آمده است‪.‬‬ ‫در كتاب (به كوروش)كه در قطع بزرگ به‬ ‫چاپ رسيده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫نيز به عنوان كتاب نفيس از آن تقدير كرده‬ ‫اس��ت تصوير ‪17‬زن ايراني را در آن كشيده‬ ‫وآنان را معرفي كردم و درحال حاضر با تصوير‬ ‫نگاري از اين زنان در اين كتاب به نوعي يك‬ ‫سند تهيه شده است‪.‬‬ ‫چه�ره ش�خصيت‌هايي ك�ه ب�ه‬ ‫تصويركش�يده‌ايد از كجا الهام گرفته‬ ‫شده است؟‬ ‫ذهنيت خودم بوده اس��ت زيرا سندي از‬ ‫آن زم��ان برجا نمانده البته من تالش كردم‬ ‫چهره زيبايي از آنان تصوير كنم‪.‬‬ ‫در آثار ش�ما بيشتر از رنگ‌هاي گرم‬ ‫اس�تفاده ش�ده در صورتي كه در حال‬ ‫حاضر در نقاش�ي‌هاي مدرن رنگ‌هاي‬ ‫س�رد جايگاه ويژه‌اي دارن�د‪ .‬برايمان‬ ‫كمي در اي�ن ب�اره و رنگ‌هايي كه در‬ ‫آثارتان نمود بيشتري دارد‪ ،‬بگوييد؟‬ ‫به رنگ قهوه‌اي ك��ه در واقع رنگ خاك‬ ‫سرزمينمان است‪،‬احساس خاصي دارم؛ البته‬ ‫به صورت ناخود آگاه رنگ آبي نيز دركارهاي‬ ‫جديدم بيشتر وارد تابلوها شده است‪.‬پيكاسو‬ ‫نيز دوره‌اي با نقاشي آبي رنگ دارد به منظور‬ ‫نش��ان دادن ناراحتي‌هاي��ش ول��ي من اين‬ ‫موضوع را به ناراحتي خصوصي خودم ارتباط‬ ‫نمي‌دهم‪ ،‬شايد پرواز بعد از گذراندن سني به‬ ‫سراغ من آمده و مي خواهم زمين و آسمان را‬ ‫به هم پيوند دهم و اكنون احس��اس مي‌كنم‬ ‫از داس��تان رئال روزمره رد شده‌ام و به موالنا‬ ‫رسيدم‪ ،‬اين موضوع با نقشه و برنامه از پيش‬ ‫تعيين شده نبوده بلكه مسيري بوده كه مرا با‬ ‫خود همراه و ناگزير دست به دامن رنگ آبي‬ ‫كرده است‪ .‬من در بسياري از آثارم ضمن كار‬ ‫آنچه دلخواهم بوده را يافتم‪.‬‬

‫جایگاه موزه‬ ‫موزه هنره��اي معاصر‬ ‫هنوز به جايگاه واقعي خود‬ ‫نرسيده و در همان پله‌هاي‬ ‫ابتدايي مانده اس��ت‪ ،‬بايد‬ ‫موزه‌اي در شأن هنر ايراني‬ ‫تاسيس شود تا زماني كه‬ ‫گردش��گر يا هنرمندي از‬ ‫خارج از كشور به اين ديار‬ ‫سفر مي‌كند به فرهنگ و‬ ‫تمدن واالي ايرانيان پي ببرد‪.‬‬ ‫موزه لوور پاريس نيز در ابتدا اتاقي كوچك بوده و‬ ‫اكنون به اين وسعت رسيده است و نامي براي خودش‬ ‫به يدك مي‌كش��د‪ .‬توس��عه موزه همواره می‌تواند بر‬ ‫معرفی آثار هنری تأثیربگذارد و به این ش��کل مکانی‬ ‫متناسب با نام فرهنگ ما شکل گیرد‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫علي زاهدي‬ ‫تهيه‌كننده برنامه تلويزيوني‬ ‫ويتامين ث‬

‫صبح زود با لهجه محاوره‬

‫فكر مي‌كنم ‪ 10‬س��الي ب��ود كه صبح‬ ‫زود ته��ران را نديده بودم‪ .‬چقدر جالب بود‬ ‫وقتي به گرو‌ه ما پيشنهاد شد كه ويژه‌برنامه‬ ‫صبح‌هاي شبكه را بسازيم‪.‬‬ ‫چند روز صبح زود از خونه اومديم بيرون‬ ‫تا ببينيم چه خبره‪ ،‬جالب بود‪ .‬بعضي جاها‬ ‫هيچ كس نبود‪ .‬بعضي جاها ديگه جا نبود‪.‬‬ ‫تصميم گرفتيم يك طرح متفاوت ارائه‬ ‫كنيم‪ .‬اول از اس��مش ش��روع كرديم‪ ،‬نزديك به ‪ 140‬تا اسم پيدا كرديم‬ ‫(توات��اق فكر م��ا ‪ 4‬تا دكتر‪ 2 ،‬تا مهندس‪ 5 ،‬تا ديپلم��ه‪ 2 ،‬تا زير ديپلم‬ ‫و يك نفر همه كاره وجود داره) باالخره به اس��م ويتامين ث رس��يديم‪.‬‬ ‫حاال برگرديم سر خط‪ ،‬قرار بود ادامه برنامه نيمروز را بسازيم‪ ،‬تقريباً همه‬ ‫كارهاش رو انجام داده بوديم كه از طرف مدير شبكه ‪ 3‬آقاي زين‌العابديني‬ ‫پيشنهاد ش��د‪ ،‬گروه ما زير نظر مديريت گروه اجتماعي (آقاي شريعت‬ ‫پناهي) برنامه صبحگاهي پر از نشاط و متفاوت بسازه‪.‬اولش همه شوكه‬ ‫شده بوديم‪ .‬قب ً‬ ‫ال همه ساعت‌هاي برنامه‌سازي رو تجربه كرده بوديم به جز‬ ‫صبح زود‪ .‬پيشنهاد يا شايد بهتر بگم‪ ،‬دستور جالبي بود‪.‬‬ ‫همه گروه شروع به حركت كرد‪ .‬افشين حسين‌خاني تازه به گروه ما‬ ‫اضافه شده بود نقشش بعداً معلوم شد‪( .‬كارگردان هنري)‬ ‫مثل هميشه‪ ،‬علي ضياء‪ ،‬پر از شور و نشاط‪ ،‬پر از هيجان‪ ،‬باعث شد‬ ‫كه انگيزه‌ها قوي‌تر بشه‪( .‬علي‪ ،‬فقط مجري نيست‪ ،‬براي من مثل برادر‬ ‫يا ش��ايد مثل پسر مي‌مونه)‪.‬خدا رو شكر‪ ،‬فضاي خوبي به وجود اومده‪.‬‬ ‫همه دوست دارن كار كنن‪ .‬مسائل مالي پروژه حل شده‪ ،‬قسط اول رو‬ ‫گرفتيم‪.‬كل گروه نگران انتخاب سوژه‌ها‪( ،‬از همه مهمتر خواب موندن)‬ ‫بودن نگران نرس��يدن دكور (خدا رو شكر‪ ،‬اين جور موقع‌ها پيمان قانع‬ ‫خوب كار مي‌كنه) ايوب جمش��يدي‪ ،‬مدير توليد ما‪ ،‬آيتم‌ها رو رسوند‪،‬‬ ‫گروه تدوين خوبي داريم (نيما توراني خوب گروه را سرپرستي مي‌كنه)‪.‬‬ ‫پيام صالحي‪ ،‬تيتراژ خوبي رو با ش��عري از مريم دلشاد آماده كرد‪ .‬الهه‬ ‫دهق��ان‪ ،‬بهترين مهمون‌ه��ا را برامون پيدا كرد (هن��وز هم اين كار رو‬ ‫مي‌كنه) برو بچه‌هاي بسيار خوب توليد‪ ،‬فني‪ ،‬ماكروويو و پخش شبكه‬ ‫سه هر كاري كه از دستشون براومد انجام دادن و انجام مي‌دن‪.‬‬ ‫قرار ش��د براي هر هفته‪ ،‬موضوعي را انتخاب كنيم‪ ،‬براساس موضوع‬ ‫مهمون‌ها را تعيين كنيم‪ .‬تو بخش اول قرار شد اول‪ ،‬مجري‪ ،‬خبر بخونه‬ ‫س��خت‌ترين كار‪ ،‬انتخاب خبره (طوري بايد عمل كنيم كه كسي نتونه‬ ‫اي��راد بگيره) اين كار رو خوب انج��ام داديم‪ ،‬هر چند نواقصي داره‪ .‬امين‬ ‫آذري‪ ،‬علي درخشان‪ ،‬خانم باقري‪ ،‬خانم شيرازي همه با هم جمع شدن‬ ‫تا گزارش‌هاي متفاوتي را تهيه كنند‪.‬يه روز ببر آورديم به برنامه‪ ،‬يه روز‬ ‫روب��اه و عقاب و ‪ ...‬هر كي منو ديد گفت‪ ،‬خودت مي‌دوني داري چي كار‬ ‫مي‌كني؟ بعد از ‪ 130‬برنامه گروه را دوباره دور هم جمع كردم پرسيدم‪،‬‬ ‫شما مي‌دونيد داريم چه كار مي‌كنيم؟ همه با هم گفتن داريم صبح‌ها رو‬ ‫شاد مي‌كنيم خدا كنه مردم شاد و اميدوار زندگي كنن‪.‬‬ ‫البه‌الي كار‪ ،‬دوس��تاي بس��يار خوبم‪ ،‬آرش ظلي پور‪ ،‬فرزاد حسني‪،‬‬ ‫محمدحسين اكبري‪ ،‬احسان عليخاني و خيلي‌هاي ديگر مرا ياري كردند‪.‬‬ ‫چقدر خوبه كه بتونيم گروهي كار كنيم‪ .‬كاري كه اگر مي‌ش��د تو همه‬ ‫جاي كشور جا بيفته‪ ،‬حتماً ايران گلستان مي‌شد (خيلي زودتر از اون كه‬ ‫فكرشو بكنيم) بعد از چند وقت تصميم گرفتيم پنجشنبه‌ها‪ ،‬تو برنامه‌مون‬ ‫يك مراسم ازدواج ساده را برگزار كنيم‪ .‬كار خيلي با حاليه‪ ،‬عروس و داماد‬ ‫با خانواد‌ه‌هاشون ميان‪ ،‬هنرمندان مختلف‪ ،‬خواننده‌ها و ‪ ...‬باور كنيد بعضي‬ ‫وقت‌ها استوديوي ما با تاالر عروسي اشتباه گرفته مي‌شه‪ .‬بعضي وقت‌ها‬ ‫فكر مي‌كنم بهتر بود مي‌رفتم مدير تاالر بشم‪.‬‬ ‫دوستان زيادي به برگزاري عروسي كمك مي‌كنن كه از همه مهمتر‬ ‫مدير محترم پخش ش��بكه سه آقاي شيعه اس��ت كه به همراه دوستان‬ ‫عزيزم در پخش به ما كمك بسياري كردند‪ ،‬از همه شون سپاسگزارم‪.‬‬ ‫حراست استوديوي گلستان‪ ،‬دوستاني هستن كه اگر نبودن‪ ،‬ويتامين‌ث‬ ‫هيچ وقت اوج نمي‌گرفت‪ .‬سمبل كمك و ياري اين دوستان هستن‪.‬‬ ‫مرتضي برهاني در واحد فني هر كاري از دستش براومد برام انجام داد‪.‬‬ ‫خدارو شكر كه دوستان خوبي دارم‪ .‬از برنامه‌سازي در تلويزيون‪ ،‬بهترين‬ ‫چيز برام دوستان زياديه كه دارم‪.‬‬

‫صحنه نو‬

‫برگزيدگان كارگاه نقاشي خرمشهر معرفي شدند‬ ‫پن��ج برگزيده شش��مين كارگاه نقاش��ي س��الروز‬ ‫آزادسازي خرمشهر از ميان ‪ 55‬شركت‌كننده انتخاب‬ ‫و معرفي شدند‪.‬‬ ‫در پايان شش��مين كارگاه نقاشي ششمين كارگاه‬ ‫نقاشي سالروز آزادسازي خرمشهر برگزيدگان از ميان‬ ‫‪ 55‬هنرمند ش��ركت كننده معرفي شدند و با حضور‬ ‫اصغ��ر اميرنيا؛ مدير كل هنرهاي تجس��مي و داوران‬ ‫كارگاه جوايز برگزيدگان اهدا شد‪.‬‬ ‫در اين كارگاه پروانه كارخانه‪ ،‬عبدالمجيد فراهاني‪،‬‬ ‫رس��ول نجاري‪ ،‬رضا منجزي و محمد مهدي انصاري‬ ‫برگزيده ش��دند و جوايز آن‌ها توس��ط اصغ��ر اميرنيا؛‬

‫مدير كل هنرهاي تجس��مي‪ ،‬احمد خليلي فرد؛ دبير‬ ‫كارگاه‪ ،‬اصغر كفشچيان مقدم‪ ،‬عبدالمجيد حسيني‌راد‬ ‫و غالمرضا قلي‌پور داوران كارگاه اهدا شد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش‪ ،‬اصغر اميرنيا؛ مدير كل هنرهاي‬ ‫تجسمي در مراس��م پاياني اين كارگاه گفت‪ :‬حماسه‬ ‫خرمش��هر يك حماسه تاريخي اس��ت و هنرمندان با‬ ‫توليد اثر درباره مقاومت و ايس��تادگي خرمش��هر اين‬ ‫حماسه را ماندگار مي‌كنند و ياد حماسه دفاع مقدس‬ ‫را زنده نگه مي‌دارند‪.‬‬ ‫حميد ش��اه آب��ادي؛ معاون ام��ور هنري وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامي در بازديد از اين كارگاه‬

‫گفت‪ :‬اين كارگاه نش��ان مي‌ده��د كه موضوع فتح‬ ‫خرمشهر همچنان براي جامعه هنري ما موضوعي‬ ‫جدي اس��ت‪ .‬فتح خرمش��هر يك موض��وع زميني‬ ‫نيس��ت بلكه امري اعتقادي است كه امروز توسط‬ ‫اين هنرمن��دان جوان و فرزندان ش��هدا به تصوير‬ ‫كشيده مي‌شود‪.‬‬ ‫ششمين كارگاه نقاشي سالروز آزادسازي خرمشهر‬ ‫با حضور ‪ 55‬هنرمند جوان با همكاري مركز هنرهاي‬ ‫تجس��مي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامي و موسسه توس��عه هنرهاي تجسمي معاصر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬

‫«نيم‌وجبي» به صحنه مي‌آيد‬

‫نماي��ش عروس��كي زن��ده «نيم‌وجبي» ب��ه كارگردان��ي امير‬ ‫مشهدي‌عباس ويژه كودكان و نوجوانان به صحنه مي‌رود‪.‬‬ ‫كارگ��ردان اين نمايش به ايس��نا گف��ت‪« :‬نيم‌وجبي» نمايش‬ ‫عروس��كي زنده براي كودكان و نوجوانان است كه قرار است بعد از‬ ‫ماه مبارك رمضان در تاالر هنر اجرا ش��ود‪ .‬او با بيان خالصه‌اي از‬ ‫داستان اين نمايش اظهار كرد‪ :‬داستان نمايش «نيم‌وجبي» درباره‬ ‫پدر و مادري است كه بچه‌اي خردسال دارند و روزي مشكلي براي‬ ‫مادر پيش مي‌آيد و پدر مجبور مي‌شود بچه را به تنهايي نگه دارد‬ ‫ك��ه در ادامه مس��ائلي پيش مي‌آيد‪ .‬مش��هدي‌عباس همچنين از‬ ‫نگارش نمايشنامه‌اي جديد خبر داد و بيان كرد‪ :‬نمايشنامه جديدم‬ ‫به نام «چارقد گلدار گلدونه خانم» با موضوع ش��ناخت شخصيت‬ ‫امام‌رضا(ع) براي كودكان نوش��ته شده است و در چند روز آينده از‬ ‫سوي مركز هنرهاي نمايشي آستان قدس رضوي منتشر مي‌شود‪.‬‬


‫چهره به خاطــــر «هانيه»‪...‬‬ ‫«هانيه توس��لي» مدارج پيشرفت در تئاتر را به س��رعت پيمود و وارد سينما شد؛ بدون شك سريال‬ ‫«ميوه ممنوعه» و بازي دش��وارش مقابل دوربين حس��ن فتحي در كنار بزرگان عرصه بازيگری ‪ ،‬نقش‬ ‫مهمي در تثبيت چهره‌اش نزد اكثريت بينندگان ايراني داشت‪«.‬توسلي» را نمي‌شود جزو ستاره‌هاي‬ ‫س��ينماي ايران به حس��اب آورد ولي كارنامه پربارش او را در جايگاه بازيگري توانا و فرهمند قرار‬ ‫مي‌دهد كه همواره از تكرار يك كليشه فرار كرده و به دنبال تجربه‌هاي تازه است‪ .‬نمونه‌اش «عصر‬ ‫روز دهم» كه هفته گذشته وارد شبكه نمايش خانگي شد‪ .‬در اين فيلم توسلي نقش دو خواهر دوقلو را‬ ‫بازي مي‌كند كه در دو جامعه مختلف با فرهنگ‌هاي متفاوت بزرگ شده‌اند‪ .‬دقت روي ظرافت‌هاي‬ ‫بازي او براي در آوردن تفاوت‌هاي اين دو نقش‪ ،‬بخشي از توانایي‌هاي بازيگري‌اش را آشكار مي‌كند‪.‬‬

‫کالسیک های ایرانی‬

‫به جذابيت سينما‪ ،‬به سنگيني سرب‬ ‫با وجود گذش��ت ربع قرن از‬ ‫ساخت و نمايش «سرب ‌» هنوز‬ ‫هم اين سومين ساخته پس از‬ ‫انقالب «مسعود كيميايي» جزو‬ ‫ديدني‌ترين و به ياد ماندني‌ترين‬ ‫آثار دهه ‪ 60‬به حساب مي‌آيد‪.‬‬ ‫اين فيلم حكايت حق‌طلبي و‬ ‫قيام يك نفره قهرمان هميشگي‬ ‫كيميايي اس��ت با اين تفاوت كه اين ب��ار او فقط براي اثبات‬ ‫وجود و اين‌كه به قول خودش بعد از يك عمر زندگي غيرقابل‬ ‫دفاع حاال «يك جور درست و حسابي كلكش كنده شود» به‬ ‫آب و آتش مي‌زند‪.‬‬ ‫مس��عود كيميايي نگاهي ويژه به س��ينما دارد‪ .‬او عشق به‬ ‫تصاوير متحرك را از س��ال‌هاي كودكي با تماشاي فيلم‌هاي‬ ‫وس��ترن‪ ،‬نوآر و جنگ��ي امريكايي آموخت��ه و در عين حال‬ ‫زندگ��ي در بطن اجتماعي پرتپ��ش دهه ‪ ،30‬آن هم در قلب‬ ‫ته��ران آن روز‪ ،‬دغدغه‌هاي سياس��ي و اجتماعي را با نگاه او‬ ‫عجين كرده‪.‬‬ ‫فيلم‌هاي او از دير باز داس��تان قهرماناني را بيان مي‌كردند‬ ‫كه به ته خط رس��يده‌اند ول��ي در آخرين پيچ گردنه زندگي‪،‬‬ ‫جانشان را به قول شاملوي بزرگ به تمامي پشتوانه رساترين‬ ‫فرياد «نه» به صاحبان قدرت و مسلط بر زمانه مي‌كنند‪.‬‬ ‫«سرب» در عين حال كه داعيه تحليل سياسي و ريشه‌يابي‬ ‫ماهيت «صهيونيس��م» از يك طرف و تحليل شرايط سياسي‬ ‫اجتماعي اي��ران در نيمه دوم دهه ‪ 20‬شمس��ي را دارد ولي‬ ‫ضمناً يك اداي دين درست و اساسي به «سينما» است‪.‬‬ ‫س��ينمايي ك��ه از حرك��ت و «اكت» و تصاوير چش��م‌نواز‬ ‫سرچش��مه مي‌گيرد و ظرفي مي‌ش��ود كه تم��ام مضامين را‬ ‫مي‌شود در آن ريخت‪.‬‬ ‫داس��تانش حكايت موازي دو سفر اس��ت‪ :‬يكي سفر زوج‬ ‫عاش��ق يهودي «دانيال و مونس» به س��وي ناكجا آبادي كه‬ ‫س��رزمين موعودش نام گذاشته‌اند و ديگري سفر اوديسه وار‬ ‫نوري خبرنگار القيدي كه بايد براي نجات جان برادر بزرگش‪،‬‬ ‫دانيال را پيدا كند و به جلسه دادگاه براي شهادت بكشاند‪ .‬هر‬ ‫سه اين‌ها در مسير اين سفر به مكاشفه‌اي در درون مي‌رسند‬ ‫و ب��ا غلب��ه بر نيروهاي ش��ر و البته مايه گذاش��تن از جان و‬ ‫احساس «آدم» بودن خودشان را به اثبات مي‌رسانند‪.‬‬ ‫«س��رب»‌هم در بي��ن آث��ار س��ازنده‌اش و ه��م در ميان‬ ‫محص��والت س��ينمايي نوي��ن ايران جاي��گاه واالي��ي دارد و‬ ‫خب��ر خ��وب آنكه ق��رار اس��ت ب��ه زودي در مجموع��ه آثار‬ ‫مس��عود كيمياي��ي توس��ط موسس��ه رس��انه‌هاي تصويري‬ ‫پخ��ش مجدد ش��ود‪ .‬همين جا از مس��ئوالن اين موسس��ه‬ ‫درخواس��ت مي‌كنيم ك��ه در پخش مجدد‪ ،‬س��كانس حذف‬ ‫ش��ده بچه‌ها مقابل سينما را به فيلم برگردانند‪ .‬سكانسي كه‬ ‫جان مايه فيلم را در خود دارد‪.‬‬

‫کالسیک های خارجی‬

‫روزگاري قصه‌اي مي‌گفت مردي‪...‬‬ ‫س��رجو لئونه در س��ينماي‬ ‫جه��ان از حد و م��رز قهرمان و‬ ‫اسطوره و امثال اين ها گذشته‬ ‫و به يكي از شمايل‌هاي سينما‬ ‫تبديل ش��ده كه سمت و سوي‬ ‫تازه‌اي به آن داده‌‌اند‪ .‬ميليون‌ها‬ ‫ميلي��ون بينن��ده در سراس��ر‬ ‫دنيا با تماش��اي وس��ترن‌هاي‬ ‫تجديدنظر‌طلبانه او عاش��ق سينما ش��ده‌اند و ايده‌هايش به‬ ‫شكل مستقيم و غيرمس��تقيم درصدها فيلم تكرار و نهادينه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«روزي روزگاري در امريكا» آخرين فيلم لئونه و محصول‬ ‫‪ 1983‬اس��ت ك��ه با حضور س��تارگاني مثل راب��رت دنيرو و‬ ‫اليزابت مك گاورن روي پرده آمد‪ .‬فيلم حماس��ه‌اي است در‬ ‫باب سينماي نوآر كه از محبوب‌ترين و پردامنه‌ترين ژانرهاي‬ ‫سينمايي است‪.‬‬ ‫البته در پس‌زمينه اين گرايش‪ ،‬لئونه با رويكرد هميشگي‌اش‬ ‫ن فرصت‌هاي‬ ‫كه عشق و نفرت توأم نسبت به امريكا ‪ -‬سرزمي ‌‬ ‫طاليي و تباهي‌هاي بزرگ ‪ -‬اس��ت‪ ،‬روايتي از ش��كل‌گيري‬ ‫گنگ‌ه��اي جنايتكار بين نوجوانان مهاجر يهودي و توس��عه‬ ‫آن‌ها در سال‌هاي بعد را نيز شكل مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين نكت��ه ظاهراً در زمان نمايش عموم��ي فيلم به مذاق‬ ‫صاحبان سينماها و كمپاني‌هاي پخش امريكايي خوش نيامد؛‬ ‫ط��وري كه با كوتاه كردن دلبخواهي‌ش��ان ‪ -‬در حد نيمي از‬ ‫فيل��م ‪ -‬عم ً‬ ‫ال باعث نابودي‌اش ش��دند ولي فيلم به س��رعت‬ ‫تبدي��ل به يك كالت پرطرفدار ش��د و نس��خه‌هاي ويديويي‬ ‫كامل آن‪ ،‬ضيافتي براي چش��م و گوش ميليون‌‌ها بيننده در‬ ‫چهار گوشه جهان به راه انداخت؛ همچنين «روزي روزگاري‬ ‫در امري��كا» موج جديدي از فيلم‌هاي ن��وآر را به راه انداخت‬ ‫ك��ه از نمونه‌هاي��ي مثل «باگزي مالون» تا «ديك تريس��ي»‬ ‫در همان دهه هش��تاد امريكا شروع مي‌ش��وند و دامنه‌اش تا‬ ‫كش��ور خودمان هم امتداد مي‌يابد‪«( .‬سرب» ساخته مسعود‬ ‫كيميايي)‬ ‫«روزي روزگاري در امريكا» چند سالي است كه با دوبله‌اي‬ ‫خوب و حداقل مميزي در ش��بكه نمايش خانگي كشورمان‬ ‫موجود است‪ ،‬اگرچه فيلم‌بين‌هاي حرفه‌اي حتماً نسخه‌هاي‬ ‫با كيفيت آن را به ز بان اصلي در آرشيو دارند ولي اين ارائه‪،‬‬ ‫فرصت خوبي اس��ت براي ساير سينمادوستان كه از تماشاي‬ ‫يكي از كالسيك‌هاي تاريخ سينما با كيفيتي قابل قبول لذت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫موسس��ه فانوس خي��ال عرضه‌كننده اين فيلم به ش��بكه‬ ‫نماي��ش خانگي‪ ،‬اهتم��ام قابل تحس��يني در دوبله و پخش‬ ‫كالس��يك‌هاي ج��ذاب س��ينمايي داش��ت كه متاس��فانه با‬ ‫اطالع‌رس��اني مناسب همراه نبود‪ .‬ش��ايد كم‌كاري سال‌هاي‬ ‫اخي��رش هم نتيجه بي‌اطالعي مخاطبان از چنين گنجينه‌ها‬ ‫و عدم اقبالشان باشد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫نیکالس در جست‌وجوی عدالت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ش��ايد خيلي‌ه��ا ندانن��د ك��ه «ني��كالس كي��ج» بازيگ��ر سرش��ناس هالي��وودي‪ ،‬ب��رادرزاده‬ ‫فرانس��يس ف��ورد كوپ��وال كارگ��ردان ب��زرگ سينماس��ت‪ .‬ظاهرًا كي��ج در س��ال‌هاي آغازين‬ ‫ورودش ب��ه س��ينما‪ ،‬نام خانوادگ��ي خود را تغيي��ر داد ت��ا توانايي‌هايش تحت‌الش��عاع روابط‬ ‫فاميل��ي ق��رار نگي��رد و به عب��ارت ديگر بتواند ش��هرت خود را ج��دا از خانواده كس��ب كند‪.‬‬ ‫فيلم «در جست‌وجوي عدالت» محصول سال ‪ 2011‬كه اخيرًا با بازي او در شبكه ويديويي كشور‬ ‫توزيع ش��ده‪ ،‬اكشن متفاوتي اس��ت با الهام از دغدغه‌هاي جديد اجتماعي و البته با تاثيرپذيري‬ ‫پررنگ از فيلم‌هاي ش��اخصي مثل «باش��گاه مش��تزني»‪ .‬راجر دونالدس��تون كارگردان اين فيلم‬ ‫جزو نام‌هاي ش��اخص هاليوود نيست ولي فيلمش بيننده را به كارهاي بعدي او اميدوار مي‌كند‪.‬‬

‫به بهانه استعفاي محمدرضا عباسيان از مديريت موسسه رسانه‌هاي تصويري‬

‫مديري كه رفت؛ حرف‌هايي كه ماند‬

‫استعفاي محمدرضا عباسيان از مديريت‬ ‫موسسه رسانه‌هاي تصويري از اتفاقات مهم‬ ‫در عرصه ش��بكه نمايش خانگي محسوب‬ ‫مي‌شود‪ .‬اهميت اين قضيه البته بيشتر به آن‬ ‫جهت است كه موسسه رسانه‌هاي تصويري‬ ‫نه تنها نخستين موسسه ويديو رسانه كشور‬ ‫به حساب مي‌آيد‪ ،‬بلكه به دليل قرار گرفتنش‬ ‫در زيرمجموعه معاونت س��ينمايي س��ابق‬ ‫و سازمان س��ينمايي فعلي جزو موسسات‬ ‫دولتي به شمار مي‌رود كه به صورت بالقوه‬ ‫در كنار س��اير موسس��ات ويديو رسانه در‬ ‫بخش خصوصي مي‌تواند دست باال را داشته‬ ‫باشد‪ .‬شايد اين مهم را كه موسسه رسانه‌هاي‬ ‫تصويري در دوران مديريت عباسيان چنين‬ ‫جايگاه��ي را نيافت و عم��ده فعاليت را به‬ ‫موسس��ات بخش خصوصي س��پرد‪ ،‬بتوان‬ ‫جزو نقاط قوت كار او دانس��ت‪ ،‬حركتي در‬ ‫راستاي كوچك كردن بخش‌هاي دولتي و‬ ‫تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي‪ ،‬اما همين‬ ‫ويژگي اگر شكل و شمايل كم‌كاري و خروج‬ ‫از وظايف تعريف شده را پيدا كند‪ ،‬مي‌تواند با‬ ‫تعابير ديگري مورد اشاره قرار گيرد‪.‬‬ ‫س��ال‌هاي افتخار‪ :‬موسس��ه رسانه‌هاي‬ ‫تصويري از اوايل دهه ‪ 70‬شمس��ي با هدف‬ ‫مبارزه با ش��بكه قاچاق فيلم‌هاي ويديويي‬ ‫تاسيس ش��د‪ .‬خوراك عمده اين موسسه را‬ ‫فيلم‌هاي س��ينمايي ايراني تامين مي‌كرد‬ ‫كه در زمان اكران خود به فروش مناس��بي‬ ‫دست پيدا نكرده و راهي انبارها شده بودند‪.‬‬ ‫فعاليت موسسه در طول دهه اول آن اگرچه‬ ‫در مقابله با ش��بكه توزيع قاچاق موفقيتي‬ ‫نداشت‪ ،‬ولي زمينه‌ساز آشتي اقشار متدين‬ ‫و خانواده‌هاي اصيل با سينماي ايران شد و‬ ‫خصوصاً در سال‌هايي كه تلويزيون ميانه‌اي‬ ‫با نمايش فيلم ايراني نداشت‪ ،‬فروشگاه‌هاي‬ ‫اين موسسه در شهرستان‌هاي فاقد سينما‬

‫تنها پايگاه عرضه فيلم‌هاي سينماي ايران‬ ‫به حس��اب مي‌آمد‪ .‬در مجموع فعاليت اين‬ ‫موسسه در سال‌هاي آغازين حكم پايه‌ريزي‬ ‫بناي رفيع رس��انه‌اي تازه را داش��ت و بعيد‬ ‫است كه بتوان گردش مالي موفقي برايش‬ ‫تعريف كرد‪.‬‬ ‫رقابت‪ :‬جهش ناگهاني س��ينماي كشور‬ ‫در نيم��ه دوم ده��ه ‪ 80‬ك��ه پ��س از چند‬ ‫س��ال ركود‪ ،‬گروه‌هاي زيادي را به س��مت‬ ‫سينماها مي‌كشاند‪ ،‬باعث شد كه شبكه‌هاي‬ ‫غير‌مجاز توزيع فيلم‌هاي روي پرده ش��كل‬ ‫بگيرند‪ .‬در كنار مبارزه فيزيكي با اين پديده‪،‬‬ ‫سياستگذاران دانستند كه بايد خون تازه‌اي‬ ‫در رگ‌هاي ش��بكه نماي��ش خانگي تزريق‬ ‫كنند تا تامين خوراك مورد نياز تماشاگران‬ ‫فيلم‌ه��اي قاچ��اق را بر‌عهده بگي��رد‪ .‬ورود‬ ‫فناوري‌هاي تازه و از جمله استفاده تدريجي‬ ‫از لوح‌ه��اي فش��رده ‪ VCD‬از جاذبه‌هاي‬ ‫جنبي اين رسانه بود كه در سال‌هاي همه‌گير‬ ‫شدن رايانه‌هاي شخصي‪ ،‬خوراك تصويري‬ ‫هم براي استفاده‌كنندگانش عرضه مي‌كرد‪.‬‬ ‫تحول‪ :‬موسس��ه رسانه‌هاي تصويري در‬ ‫زمان مديريت دكت��ر ابراهي��م داروغه‌زاده‬

‫«جادوگر شهر اوز»‬ ‫بچه‌ه��اي ايران��ي ‪ -‬و صد البته بزرگترهايش��ان ‪-‬‬ ‫مي‌توانند تجدي��د ديداري با يك��ي از فيلم‌هاي به‬ ‫يادماندني كودك و نوجوان در تاريخ سينما داشته‬ ‫باشند‪« .‬جادوگر ش��هر اوز ‌» ساخته ‪ 1939‬ويكتور‬ ‫فلمينگ بعد از ‪ 70‬سال از زمان ساخت هنوز يكي‬ ‫از فيلم‌هاي ديدني و تاثيرگذار اين ژانر به حس��اب‬ ‫مي‌آيد‪ .‬فيلم��ي كه فانتزي و آواز را با فضاي ش��اد‬ ‫كودكانه تلفيق كرده و نمونه‌اي از توفيق در ساخت و‬ ‫پرداخت براي ده‌ها و صدها فيلم بعد از خودش شد‪.‬‬

‫باني تح��ول همه‌جانبه‌اي در صنعت ويديو‬ ‫رس��انه كشور ش��د‪ .‬در وهله اول با تاسيس‬ ‫يك ش��ركت پخ��ش‪ ،‬فرصتي براب��ر براي‬ ‫تمام موسسات دولتي و خصوصی فعال در‬ ‫اين زمينه فراهم شد‪ .‬اما مهم‌ترين حركت‬ ‫كه بح��ث قاچاق فيلم‌هاي ايران��ي را براي‬ ‫مدت‌ها به حاشيه برد‪ ،‬افزايش تيراژ فيلم‌ها‬ ‫و كاهش بهاي خريد ب��ود‪ .‬اين اقدام كه به‬ ‫م��وازات هماهنگي‌هاي صنفي براي عرضه‬ ‫محصوالت فرهنگ��ي در تمامي پايانه‌هاي‬ ‫فروش (و نه فقط فروش��گاه‌هاي تخصصي)‬ ‫انجام شد‪ ،‬رسانه نمايش خانگي را به جايگاه‬ ‫سال‌هاي اوج كشاند و اقالم فرهنگي را وارد‬ ‫سبد كاالي خريد روزانه خانواده‌هاي ايراني‬ ‫كرد‪ .‬تيراژ فيلم‌ها از ‪ 5‬تا ‪ 15‬هزار نسخه به‬ ‫يكصد تا ‪ 500‬هزار و بيشتر رسيد و فروش‬ ‫رايت پخش ويديويي بدل به يكي از منابع‬ ‫تامين بودجه سينماي ايران گرديد‪.‬‬ ‫س��ال‌هاي اخير‪ :‬موسس��ه رس��انه‌هاي‬ ‫تصوي��ري ب��ا چني��ن كارنام��ه‌اي تحويل‬ ‫محمدرضا عباس��يان ش��د‪ .‬يك��ي از عمده‬ ‫توفيقات عباسيان در اين مسند‪ ،‬همان‌طور‬ ‫كه در مقدمه اش��اره كردي��م‪ ،‬آن بود كه با‬

‫احتراز از آمارسازي و افزودن بر كميت رزومه‬ ‫موسسه تحت امرش‪ ،‬جايگاه موسسه را در‬ ‫حد س��ازماني خط‌ش��كن و حامي ارزش‌ها‬ ‫نگاه داش��ت‪ .‬همچني��ن در آغاز مديريتش‬ ‫برنامه‌هايي را اعالم كرد نظير ارائه مجموعه‬ ‫آثار فيلمسازان شاخص در بسته‌هاي فاخر‪.‬‬ ‫وعده‌اي كه فق��ط در اوايل كار او با ارائه دو‬ ‫مجموعه تحق��ق پيدا ك��رد‪ :‬مجموعه آثار‬ ‫ابراهي��م حاتمي‌كيا و مجموعه ‪ 30‬س��ال‬ ‫سينماي پس از انقالب‪.‬‬ ‫حرف‌ه��ا و كارهاي مان��ده‪ :‬عمده‌ترين‬ ‫انتق��ادي ك��ه دس��ت‌اندركاران س��ينماي‬ ‫ايران متوجه عملكرد عباسيان در موسسه‬ ‫رسانه‌هايتصويريمي‌كنند‪،‬انحرافعملكرد‬ ‫موسس��ه در يكي دو س��ال اخير از اهداف‬ ‫زيربنايي‌اش و ورود به عرصه‌هايي است كه‬ ‫در اساسنامه آن نيامده‪ ،‬سرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫چند ميلياردي براي ساخت فيلم سينمايي‬ ‫(اقدامي كه در سال گذشته تقريباً به تمام‬ ‫زيرشاخه‌هايسازمانسينماييسرايتكرد)‬ ‫و همچنين تصدي‌گري برگزاري جشنواره‬ ‫بين‌المللي فيلم فجر و جشنواره‌هاي ديگر كه‬ ‫به قول يكي از تهيه‌كنندگان سينماي ايران‪،‬‬ ‫موسسه رس��انه‌هاي تصويري را در جايگاه‬ ‫رقابت با بنياد س��ينمايي فارابي ق��رار داد‪.‬‬ ‫البته اختالف سليقه مديريت بنياد با رياست‬ ‫س��ازمان سينمايي را ديگر همه مي‌دانند و‬ ‫بعيدنيستاختالفسليقه‌هاييكهعباسيان‬ ‫را به مداومت بر استعفا و برگشت به خانه‌اش‬ ‫در س��ينماي مس��تند واداش��ت‪ ،‬در اصل‬ ‫نارضايتي از تحميل شدن وظايف نهادهاي‬ ‫ديگر و به اصطالح‌موازي‌كاري بوده باشد‪.‬‬ ‫به هر حال ارزيابي مديريت چند س��اله‬ ‫عباسيان بر نخستين و باتجربه‌ترين موسسه‬ ‫ش��بكه نمايش خانگي كشور فرصتي است‬ ‫براي استمرار دستاوردهاي مثبت و احتراز‬ ‫از آسيب‌ها‪.‬‬

‫يك پوستر ديدني و جذاب‬ ‫سري دهم سريال «قلب يخي» با پوستر و طرح‬ ‫روي جلدي تماشايي به بازار آمد‪ .‬در حالي كه بيشتر‬ ‫موسسات توليد و پخش به مواد تبليغي محصوالتشان‬ ‫بها نمي‌دهند‪ ،‬موسس��ه تصوير دنياي هنر دست به‬ ‫كاري اساس��ي زده و با انتخ��اب گرافيك جذابي در‬ ‫پوستر جديدترين قسمت سريال به كار برده كه شايان‬ ‫تحس��ين است‪ .‬اين پوس��تر‪ ،‬نمونه‌اي درست از يك‬ ‫عامل جذب تماشاگر است كه از تمام ظرفيتش براي‬ ‫ترغيب مخاطب به تماشاي اين اثر ياري مي‌گيرد‪.‬‬

‫آيا شبكه نمايش خانگي از اطالع‌رساني بي‌نياز است؟‬

‫اين «ج»ها نشـــانه چيست؟‬

‫اگر مش��تري فيلم‌هايي باش��يد كه در فروشگاه‌ها‬ ‫و سوپرماركت‌ها عرضه مي‌ش��وند‪ ،‬احتماالً تا به حال‬ ‫توجهتان به درجه كيفي محصول جلب شده‌است؛ اين‬ ‫درجه كه براي تمام محصوالت در گوشه باالي سمت‬ ‫چ��پ جلد به صورت مورب چاپ مي‌ش��ود (تا جلوي‬ ‫چشم باش��د) معموالً از الف س��تاره‌دار يا ويژه شروع‬ ‫و ب��ه دال ختم مي‌ش��وند‪ .‬نمي‌دانيم چقدر به كيفيت‬ ‫محصولي كه تماش��ا مي‌كنيد بها مي‌دهيد ولي در هر‬ ‫صورت معموالً همه سعي مي‌كنند كاالي باكيفيت را‬ ‫مصرف كنند حاال چه روغن خوراكي باشد‪ ،‬چه اسباب‬ ‫بازي بچه‌ها و چه فيلم‪.‬‬ ‫اي��ن روزه��ا مرور محص��والت فرهنگ��ي كه روي‬ ‫پيشخوان يا داخل قفسه چرخان سوپرماركت‌ها چيده‬ ‫ش��ده‌اند كمي نگران كننده است‪ ،‬چون درجه كيفي‬ ‫درج شده روي اكثر اين فيلم‌ها «ج» است‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت ديگر اينه��ا محصوالتي هس��تند كه‬ ‫قبولي‌ش��ان در پيش��گاه مرجع ارزيابي ب��ا نمره‌هاي‬ ‫ناپلئوني بوده و اي بس��ا كه با ارفاق به همين حد هم‬ ‫رس��يده باش��ند؛ مي‌توانيد خودتان هم اين گزينه را‬ ‫آزمايش كنيد و شخصاً به فروشندگان مراجعه كنيد‪.‬‬ ‫خواهيد ديد كه به‌جز يكي دو فيلم ارزش مدار ايراني‪،‬‬ ‫غالب كارها با درجه «ج» عرضه شده‌اند و تازه در ميان‬ ‫«ب» ها هم اكثريت با انيميشن‌هاي خارجي است‪.‬‬ ‫پرس و جو در باب كم وكيف اين ارزش‌گذاري‬ ‫از فروش��ندگان بي‌فايده اس��ت‪ ،‬چون تخصصي‬ ‫در ارائه كاالي فرهنگ��ي ندارند و معموالً جواب‬ ‫درستي هم نمي‌توانند بدهند‪ .‬اكثراً به اين بسنده‬ ‫مي‌كنند كه بگوين��د «اينا الكيه» يا «الف يعني‬ ‫فيلم‌هاي مذهبي مثل سليمان» اما خريدار فهيم‬ ‫ضمناً مي‌تواند برداشت كند كه كيفيت مي‌تواند‬ ‫وجوه مختلف داشته باشد‪.‬‬ ‫در وجه رايج بين بينندگان فيلم‪« ،‬كيفيت»‬ ‫معناي��ي فني دارد و مصداق��ش مي‌تواند فرمت‬ ‫فيلمب��رداري فيلم باش��د‪ .‬فيلم‌هاي س��ينمايي‬ ‫كه روي نگاتيو ضبط مي‌ش��وند ب��ه دليل وفور‬ ‫رنگدانه‌هاي سازنده تصوير روي فيلم خام وضوح‬

‫تصويري خيلي بااليي دارند تا جايي كه سال‌هاس��ت‬ ‫فرمت‌هاي ديگر به دنبال رسيدن به وضوح آن هستند؛‬ ‫به عبارت��ي ديگر‪ ،‬كيفيت تصوير س��ينمايي (نگاتيو)‬ ‫يك استاندارد اس��ت‪ .‬تصويربرداري ويديويي با ضبط‬ ‫مغناطيسي روي نوار ويديو كيفيت بسيارپائيني دارد و‬ ‫مصداقش سريال‌ها و تله‌فيلم‌هاي تلويزيوني قديمي‌اند‬ ‫ك��ه اين روزه��ا به وف��ور از ش��بكه‌هاي «آي‌فيلم» و‬ ‫«تماش��ا» پخش مي‌ش��وند‪ .‬تصويرب��رداري ديجيتال‬ ‫حدميان��ه اي��ن دو اس��ت و روز به روز ه��م به وضوح‬ ‫نگاتيو نزديك‌تر مي‌ش��ود‪ .‬حاال اين وسط اتفاق‌هايي‬ ‫ه��م مي‌تواند بيفتد كه توان بالقوه هر فرمت را تعديل‬ ‫كند‪ .‬مث ً‬ ‫ال تصويربرداري ديجيتال ‪ HD‬اگر با لنزهاي‬ ‫معيوب يا غيراس��تاندارد انجام ش��ود حاصل كار مثل‬ ‫فيلمبرداري ويديويي خواهد ش��د ي��ا فرايند ضعيف‬ ‫تله س��ينما (تبديل فيلم به ن��وار ويديويي) مي‌تواند‬ ‫دم��اري از روزگار رن��گ و وض��وح نگاتي��و درآورد كه‬ ‫مسلمان نشنود كافر نبيند!‬ ‫هم��ه اين مثال‌ه��ا براي اي��ن بود ك��ه وجه فني‬ ‫ارزش‌گذاري بر كيفيت فيلم تشريح شود‪ .‬درجه «ج»‬ ‫مي‌تواند نمايانگر فيلمي باشد كه تصاويرش رنگ پريده‬ ‫و مات است و رنگ و لعاب چشمگيري ندارند‪.‬‬ ‫در عين حال اين درج��ه مي‌تواند گوياي وضعيت‬ ‫س��اخت يك فيلم هم باشد؛ مث ً‬ ‫ال فيلمي كم‌هزينه كه‬

‫در زمان كوتاه در يكي دو مكان داخلي و بيروني «پر»‬ ‫ش��ده در برابر فيلم��ي پرخرج با بازيگ��ران فراوان در‬ ‫لوكيشن‌هاي متعدد داخلي و خارجي و نماهاي فراوان‬ ‫ش��بانه (نيازمند نورپردازي سنگين) كه در طول يك‬ ‫سال فيلمبرداري و آماده شده‪.‬‬ ‫از ط��رف ديگر‪ ،‬درجه كيفي ممكن اس��ت ناظر به‬ ‫محتواي فيلم باش��د‪ ،‬هرچه باشد محتوا هم مي‌تواند‬ ‫ارزشگذاري شود ديگر! زماني در سينماي ايران فيلم‌ها‬ ‫درجه بندي مي‌شدند‪ .‬به فيلم‌هايي با مضمون انقالب‬ ‫و دفاع مقدس بي برو برگ��رد درجه «الف» مي‌دادند‪.‬‬ ‫فيلم‌ه��اي كارگردانان معروف قب��ل از انقالب همگي‬ ‫مش��مول درج��ه «ب» بودند و كاره��اي بفروش هم‬ ‫«ج» مي‌گرفتند‪ .‬درجه «د» هم البته وجود داش��ت و‬ ‫ب��ه آثار مبتذلي مي‌دادند كه ب��ه ضرب تغيير دوبله و‬ ‫فيلمبرداري و تدوين مجدد‪ ،‬اجازه اكران مي‌گرفتند و‬ ‫فقط مي‌آمدند تا تهيه كننده بالكل خانه خراب نشود و‬ ‫به راه راست برگردد‪.‬‬ ‫حاال مؤسسات محترم ويديو رسانه كشور خودشان‬ ‫را جاي مش��تريان ج��دي بگذارند؛ اين ارزش��گذاري‬ ‫كيفي بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ آيا فيلم‌هاي‬ ‫«ج» دار‪ ،‬كااله��اي بي‌ارزش‌ان��د كه فق��ط براي تلف‬ ‫كردن وقت بيننده توليد مي‌شوند يا نهاد ارزشگذار با‬ ‫عامه مردم اختالف سليقه دارند؟ در هر صورت چگونه‬ ‫مي‌شود توقع داشت مردم دست در جيب كنند و‬ ‫پول بابت محصولي بپردازند كه به صراحت رويش‬ ‫نوشته شده كه داراي حداقل استانداردهاست؟‬ ‫زماني حسين فرح‌بخش‪ ،‬تهيه كننده فيلم‌هاي‬ ‫عامه‌پس��ند در ي��ك مصاحب��ه راديويي تصريح‬ ‫كرد‪« :‬مؤسس��ات ويديو رسانه با توليد فيلم‌هاي‬ ‫ويديويي ضعيف به سينماي ايران لطمه مي‌زنند‬ ‫چون مخاطب فكر مي‌كند فيلم‌هاي روي اكران‬ ‫هم از قم��اش همين تولي��دات ويديويي‌اند و با‬ ‫س��ينما قهر مي‌كند‪ ».‬بايد گفت خدا پدر و مادر‬ ‫آن مؤسس��ه‌اي را بيامرزد كه روي جلد فيلمش‬ ‫نوشته‪« :‬اين محصول فقط براي عرضه در شبكه‬ ‫نمايش خانگي توليد شده است!»‬

‫یادداشت روز‬ ‫پيمان شوقي‬ ‫كارشناس رسانه‬

‫حلقه‌هاي مفقوده!‬ ‫يك��ي از خوبي‌هاي ش��بكه نمايش‬ ‫خانگي اين است كه به خيلي از فيلم‌هاي‬ ‫كم فروش فرصتي دوباره مي‌دهد تا به‬ ‫مخاطبان بالقوه خودشان معرفي شوند‪.‬‬ ‫داليل نفروختن فيلم‌ها در زمان اكران‬ ‫خيلي زيادند‪ .‬از ساختار ضعيف گرفته‬ ‫تا تبليغات غلط و گاه��ي حتي اكران‬ ‫در زمان‌ه��اي نامناس��ب و به اصطالح‬ ‫مرده‪ ،‬ولي بخش بزرگي از فيلم‌هاي فرهنگي هم هستند كه اصوالً‬ ‫براي مخاطبان انبوه ساخته نشده‌اند يا به عبارت ديگر از اول قرار‬ ‫بوده تماشاگرانش��ان را در طول زم��ان پيدا كنند نه فقط در يك‬ ‫مقطع يكي دو ماهه؛ به هرحال عرضه ش��دن همه اين فيلم‌ها در‬ ‫شبكه نمايش خانگي فرصت خيلي خوبي است كه گروه زيادي از‬ ‫تماشاگران به صورت اتفاقي آن‌ها را ببينند و هدف اصلي سازندگان‬ ‫فيلم‌ها برآورده شود‪.‬‬ ‫اما نكته اينجاس��ت كه در هزارتوي بي‌برنامگي و بي‌توجهي به‬ ‫فرصت‌هاي بازار‪ ،‬گاهي مي‌ش��ود كه همزمان چند محصول كم‬ ‫فروش سينمايي با هم وارد شبكه نمايش خانگي مي‌شوند‪ .‬تجربه‬ ‫نشان داده است هميشه وجود يك محصول پرمخاطب‪ ،‬محصولي‬ ‫كه گروهي بزرگ منتظر عرضه‌اش هستند به بازار رونق مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين گونه نيست كه يك فيلم پرفروش – چه در زمان اكران و چه‬ ‫هنگام عرضه ويديويي‪ -‬رقبايش را له كند و يكه‌تاز ميدان ش��ود‪،‬‬ ‫بلكه برعكس كاركرد محصوالت فرهنگي به گونه‌اي است كه تأثير‬ ‫احس��اس مثبت يك محصول‪ ،‬مخاطب را به امتحان محصوالت‬ ‫ديگ��ر ترغيب مي‌كند و عم ً‬ ‫ال باعث مي‌ش��ود فيلم‌هاي ديگر هم‬ ‫بفروشند‪ ،‬فيلم‌هاي جديد ايراني كه در هفته گذشته به بازار آمدند‬ ‫نمونه‌اي هس��تند از بي‌برنامگي و كارنابلدي عرضه‌كنندگانشان‪.‬‬ ‫قطع��اً اين عرضه‌كننده‌ها خ��وب مي‌دانند كه اين آث��ار در زمان‬ ‫اك��ران از توفيق مالي بي‌بهره بودند (مي‌گوييم قطعاً چون قيمت‬ ‫راي��ت ويديويي فيل��م را معموالً براس��اس فروش‌ش��ان تعيين‬ ‫مي‌كنن��د) آن وقت در يكي از زمان‌هاي طاليي رس��انه‪ ،‬هنگامي‬ ‫ك��ه نه فيلم‌ه��اي روي پرده فروش بااليي دارن��د و نه برنامه‌هاي‬ ‫تلويزي��ون چنگي ب��ه دل مي‌زنن��د‪ ،‬عرضه يك هفت��ه را با ارائه‬ ‫همزم��ان چند فيلم ضعيف پرمي‌كنند و فرصت را مي‌س��وزانند؛‬ ‫بايد با شاعر شيرين سخن همزبان شد كه فرمود‪ ،‬من از بيگانگان‬ ‫هرگزننالم‪!...‬‬

‫آثار برتر‬

‫آواتار‪ :‬ضرب شست تكنولوژي‬ ‫در زمان نمايش‬ ‫عمومي آواتار كه به‬ ‫قولي پرفروش‌ترين‬ ‫فيلم تاريخ س��ينما‬ ‫تا اين زمان هست‪،‬‬ ‫بعضي‌ه��ا آن را‬ ‫چنان س��تودند كه‬ ‫سينما را به دو دوره‬ ‫ماقب��ل و ما بعد آن‬ ‫تقس��يم كردن��د و‬ ‫گروهي ديگر هم با‬ ‫كنايه زدن به پيرنگ كليش��ه‌اي داستاني‌اش اثري كم ارزش‬ ‫تلقي‌اش كردن��د كه در رنگ و لعاب تكنولوژي ارائه ش��ده و‬ ‫حرف چنداني براي گفتن ندارد‪.‬‬ ‫ب��راي مخاطبان ايراني كه تماش��اگر نس��خه‌هاي قاچاق‬ ‫فيل��م – آن هم بعضاً با كيفي��ت به اصطالح پرده‌اي – بودند‪،‬‬ ‫درك ادعاهاي گروه اول دشوار مي‌نمود چون حرف‌هاي آنان‬ ‫مشخصاً به نحوه ارائه فيلم ربط داشت‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده فيل��م در يك جهان خيالي مي‌گذش��ت كه‬ ‫جيمز كامرون و لش��كر همراهانش در گروه توليد تمام آن را‬ ‫از عالم تخيل به روي پرده بازسازي كرده بودند؛ ضمن آن كه‬ ‫فيلم براي نمايش س��ه بعدي در فرمت آيمكس (پرده عظيم)‬ ‫چند س��الي معطل اختراع فناوري‌هاي تازه مانده بود‪ .‬بخش‬ ‫مهم��ي از تاثير فيلم روي مخاطبان حيرت‌زده‌اي كه دو برابر‬ ‫براي بليت پول داده‌اند و مسحور مقدمه نسبتاً طوالني فيلم –‬ ‫گش��ت و گذار سرباز در جنگل‌هاي سياره پاندورا – مي‌شوند‪،‬‬ ‫به همين دس��تاوردهاي تكنولوژيك مربوط مي‌شد كه عمدتاً‬ ‫به امكانات نمايش مربوط است‪.‬‬ ‫بنابراين ش��ايد دور از ذهن نباشد كه ادعا كنيم كساني كه‬ ‫فيل��م را با كيفيت بد و روي نمايش��گرهاي كوچك ديده‌اند‪،‬‬ ‫در واق��ع «آواتار» را نديده‌اند و فرايند تماشايش��ان چيزي در‬ ‫مايه‌هاي دس��ت كشيدن آدم‌هاي داستان معروف موالنا روي‬ ‫اعضا و جوارح آن فيل در تاريكي شب بوده است!‬ ‫ب��ه هر حال اين روزها نس��خه باكيفي��ت و دوبله فيلم در‬ ‫ش��بكه نمايش خانگي عرضه شده و كس��اني كه احياناً هنوز‬ ‫آن را نديده‌اند يا مايلند تجديد ديداري با آن داش��ته باش��ند‬ ‫مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند‪.‬‬ ‫نسخه شبكه خانگي البته هنوز مهمترين ويژگي فني آواتار‬ ‫يعني وجه س��ه بعدي آن را ندارد كه معلوم نيس��ت اصوالً با‬ ‫فناوري‌هاي موجود در ايران قابل ارائه هست يا نه‪ .‬ولي چون‬ ‫غالب مش��تريان هم از تلويزيون‌ها و امكانات پخش سه بعدي‬ ‫محرومند احتماالً كسي چيزي را از دست نخواهد داد‪.‬‬ ‫تنها حرفي كه مي‌ماند‪ ،‬گاليه از ارائه اين نس��خه با حدود‬ ‫سه چهار س��ال تاخير است و اين‌كه معلوم نيست «آواتاري»‬ ‫ك��ه در ش��بكه نمايش خانگي عرضه ش��ده اص��والً خواهاني‬ ‫داشته باش��د يا خير‪.‬باالخره هرچه باش��د يكي از داليل رويكرد‬ ‫مردم به خريد فيلم‌ها‪ ،‬همگامي با موج استقبال عمومي از آنهاست‪.‬‬ ‫مخصوصاً آثاري مثل «آواتار» كه جزو بيگ پروداكش��ن‌هاي تاريخ‬ ‫سينما بوده و با سر و صداي فراوان ساخته شده و به نمايش درآمده‬ ‫است‪ .‬طبيعي است كه اين فيلم‌ها به هرحال به عنوان آثار كالسيك‬ ‫يا تاريخي قابليت عرضه ويديويي خواهند داش��ت ولي شاید براي‬ ‫اطالق اين عنوان به «آواتار» هنوز كمي زود باشد‪.‬‬ ‫به هرحال ميزان استقبال از اين ارائه‪ ،‬ساز و كار استمرار چنين‬ ‫رويكردهايي را روشن مي‌كند‪.‬‬


‫‪27‬‬

‫سرانه فضاي سبز تهراني‌ها ‪ 21‬مترمربع است‬ ‫مدي��ركل منابع طبيعي اس��تان تهران با اعالم اين كه س��رانه فضاي س��بز در تهران هم‌اكنون‬ ‫‪ 21‬مترمرب��ع اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بايد تا پاي��ان برنامه پنجم توس��عه اين س��رانه ب��ه ‪ 30‬مترمربع‬ ‫افزاي��ش پي��دا كند‪ .‬غالمعباس عبدي‌نژاد به پانا افزود‪ :‬در بخش توس��عه فضاي س��بز با توجه‬ ‫به اقداماتي كه انجام مي‌دهيم رش��د مناسبي داشتيم‪ .‬با اس��تانداردي كه در تهران وجود دارد‬ ‫تمام برنامه‌ريزي اين اس��ت كه تا پايان برنامه پنجم س��رانه فضاي س��بز در ش��هر تهران را به‬ ‫‪ 30‬مترمربع برس��انيم‪ .‬وي با اش��اره به اقدامات انجام شده براي توسعه فضاي سبز خاطرنشان‬ ‫ك��رد‪ :‬در راس��تاي ارتقا و حفظ فضاي س��بز پايتخت برنامه‌ه��اي اجرايي در دس��تور كار قرار‬ ‫دارد ب��ه طوري كه مناطق حس��اس طبيع��ي را جزو برنام��ه اجرايي جنگل‌كاري ق��رار داديم‪.‬‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول اینکه‬ ‫افزایش ‪ 31/5‬درصدی کرایه‏های ش�هر تهران در پردیس‬ ‫قابل اجرا نیس�ت و نباید نزدیکی به پایتخت موجب تحمیل‬ ‫هزینه‏های بیش�تر به مردم ش�ود‪ .‬ایرج بیگدلو‪ ،‬فرماندار پردیس‬ ‫در مورد افزایش کرایه‏های تاکس��ی در بومهن و رودهن اظهار داشت‪:‬‬ ‫تاکسی‏داران شهر تهران مصوبات جدیدی در خصوص کرایه‏ها داشته‏اند‬ ‫و ‪ 30‬درصد افزایش کرایه را تصویب کرده‏اند‪ .‬وی درباره احتمال تداخل‬ ‫قیمت تهران با پردیس و شهرهای همجوار گفت‪ :‬مراحل افزایش کرایه‬ ‫که در شهر تهران صورت گرفته است‪ ،‬به خاطر کوتاهی فرجه زمانی‬ ‫بوده و براساس آنچه مقرر شده باید مسائل به دقت مورد بررسی قرار‬ ‫می‏گرفتهاست‪.‬‬ ‫دوم اینکه‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهریار از بازرسی ‪314‬‬ ‫واحد صنفی در قالب طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی‬ ‫در این شهرس�تان خبر داد و گف�ت‪ :‬در این زمینه ‪ 34‬واحد‬ ‫متخلف شناسایی شدند‪ .‬یوسف سبزی اظهار كرد‪ :‬همزمان با ماه‬ ‫رجب و نزدیکی به ماه مبارک رمضان‪ ،‬بازرس��ی از اصناف و نظارت بر‬ ‫قیمت ها در نقاط مختلف شهریار شدت گرفته است و تیمهای بازرسی‬ ‫با حضور در محل اصناف و امکان عرضه کاال و خدمات این شهرستان‬ ‫با متخلفان و گرانفروشان برخورد می کنند‪.‬‬ ‫سوم اینکه‬ ‫بخش ‪ ICU‬بیمارس�تان فیروزآبادی ش�هرری با حضور‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بهره‌برداری‬ ‫رس�ید‪ .‬رئیس بیمارس��تان فیروز آبادی در اين باره اظهار کرد‪ :‬اين‬ ‫بخش ش��امل ‪ 16‬تخت اس��ت که با بیش از ‪ 25‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬دکتر مهدی خورشیدی گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 10‬تخت بخش آی سی یو آماده خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد بخش ان آی سی یو‪ ،‬با ظرفیت پنج تخت و بخش‬ ‫آنژیوگرافیبیمارستانفیروزآبادیتا‪ 2‬ماهآیندهافتتاحشود‪.‬‬ ‫چهارم اینکه‬ ‫به گفته يوسف رشيدي‪ ،‬مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي‬ ‫تهران رسانه‌ها مي‌بايست در تمامي جوانب و عرصه‌ها پيگير موضوع‬ ‫آلودگي هوا باشند تا بلكه پيگيري‌هاي متعهدانه آن‌ها بتواند جايگزين‬ ‫اين سكوت نگران‌كننده شده و منشأ مصوبات موثر و اقدام‌هاي مفيدي‬ ‫در زمينه كاهش آلودگي هواي تهران و س��اير كالنش��هرها باشد‪ .‬وي‬ ‫با اش��اره به ضرورت توجه بيش از پيش مسئوالن اجرايي به موضوع‬ ‫آلودگي ه��واي تهران اظهار كرد‪ :‬اي��ن روزها كيفيت هواي تهران به‬ ‫واسطه شرايط مساعد‌جوي مطلوب است اما اين شرايط با كوچك‌ترين‬ ‫پايداري‌جوي به مخاطره افتاده و همچون آتش زير خاكستر مي‌تواند‬ ‫هر لحظه سالمت شهروندان را مورد تهديد قرار دهد‪.‬‬

‫استانشهر‬

‫پایتخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫همه مي‌خواهند در تهران بمانند‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اس��تاندار ته��ران درب��اره مقاوم��ت برخ��ي از وزارتخانه‌ها ب��راي خروج از ته��ران گفت‪:‬‬ ‫سياس��ت توس��عه مس��كن در تهران بايد عالمانه و هوشيارانه اجرا ش��ود‪ .‬مرتضي تمدن در‬ ‫گفت‌وگو با ايس��نا‪ ،‬درباره س��اخت و س��از برخي از س��اختمان‌هاي مربوط ب��ه وزارتخانه‌ها‬ ‫و ادارات دولتي از جمله وزارت مس��كن و شهرس��ازي كه برخالف توس��عه س��اخت و س��از‬ ‫در ته��ران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اين س��اختمان از قبل در ح��ال احداث بوده‪ ،‬اما ب��ه هر حال اين‬ ‫آس��يب‌ در ته��ران وجود دارد كه هم��ه مي‌خواهند در تهران بمانن��د‪ .‬وي تصريح كرد‪ :‬بايد‬ ‫سياس��ت‌ها را به س��متي مديريت كنيم كه افراد به خارج از تهران منتقل ش��وند و بر همين‬ ‫اس��اس بايد سياس��ت‌هاي مس��كن به گونه‌اي باش��د كه جمعيت را به اطراف تهران ببرد‪.‬‬

‫نامه‌نگاري‌هاي متعدد پيمانكاران با شهرداري تهران نتيجه نداشته است‬

‫ي برج ميالد به ‪ 149‬پيمــانكار‬ ‫بدهــ ‌‬

‫ي��ك ش��ركت فعال در ح��وزه داربس��ت همچنان‬ ‫‪ 12‬هزار و ‪ 100‬تومان از اين برج بس��تانكار اس��ت و‬ ‫ميزان بستانكاري فردي كه در رديف ‪ 148‬قرار دارد‪،‬‬ ‫‪ 29‬هزار و ‪ 500‬تومان است!‬

‫مهدي جابري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫برج ميالد به عنوان حاصل تالش چندين شهردار‪،‬‬ ‫مهرم��اه ‪( 1387‬چند ماه مانده به انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري سال ‪ )88‬و در شرايطي كه هنوز ‪ 20‬درصد‬ ‫از كاره��اي عمراني و س��اخت آن ناتم��ام مانده بود‪،‬‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫ه��ر چند بخش‌هاي ناتمام برج ب��ه مرور زمان در‬ ‫س��ال‌هاي اخير تكميل و ساخته شد‪ ،‬اما همچنان به‬ ‫پيمانكاران خود بدهكار است‪.‬‬ ‫اس��نادي كه از آخرين وضعي��ت پرداخت تعهدات‬ ‫بستانكاران برج ميالد از حساب بانك شهر در اختيار‬ ‫خبرنگار قرار گرفته است‪ ،‬به همراه نامه‌نگاري‌هاي‬ ‫بستانكاران با مديران شهرداري تهران‪ ،‬نشان مي‌دهد‬ ‫كه برج ميالد به ‪ 149‬پيمانكار بدهكار است‪.‬‬ ‫در اي��ن فهرس��ت نام ش��ركت‌ها و اف��راد مختلف‬ ‫در حوزه‌ه��اي حمل‌ونقل‪ ،‬ان��رژي‪ ،‬پاركينگ‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختماني‪ ،‬ب��رق‪ ،‬چ��اپ‪ ،‬بيم��ه تامي��ن اجتماعي‪،‬‬ ‫نقش��ه‌برداري‪ ،‬صنايع برودتي‪ ،‬كارگاه چوب‪ ،‬دوربين‬ ‫و سيس��تم‌هاي امنيتي‪ ،‬آهن‌آالت و حتي رستوران و‬ ‫گالري هنري وجود دارد‪.‬‬ ‫بيمه تامين اجتماعي مطابق اين فهرس��ت نزديك‬ ‫به يك ميليارد و ‪ 500‬ميليون تومان بابت برج ميالد‬ ‫بستانكار است‪.‬‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬بدهي اين برج بابت ماليات بر ارزش‬ ‫اف��زوده و عوارض خريد بي��ش از ‪ 875‬ميليون تومان‬ ‫و مالي��ات تكليف��ي كارگاه برج و مالي��ات حقوق اين‬ ‫كارگاه ب��ه ترتي��ب ‪ 779‬و ‪ 600‬ميلي��ون تومان ذكر‬ ‫شده است‪.‬‬

‫بس��تانكاري در رتبه دهم اين فهرس��ت ‪ 149‬عنواني‬ ‫ق��رار دارد‪ 235 ،‬ميلي��ون توم��ان از ب��رج مي�لاد‬ ‫بستانكار است‪.‬‬ ‫همچنين نام يك خانه س��المندان در اين فهرست‬ ‫مشاهده مي‌شود كه با ‪ 2‬ميليون تومان بستانكاري در‬ ‫رتبه ‪ 94‬اين فهرست قرار دارد‪.‬‬

‫بده�ي ب�ه موسس�ه نيك�وكاري و خان�ه‬ ‫سالمندان‬ ‫در بين اس��امي افراد و نام شركت‌هاي بستانكار برج‬ ‫ميالد نام يك موسسه نيكوكاري هم مشاهده مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن موسس��ه نيك��وكاري ك��ه از نظ��ر مي��زان‬

‫كمترين بدهي‪ 12 :‬هزار تومان!‬ ‫چه��ار بس��تانكار ب��رج ميالد ك��ه از نظ��ر ميزان‬ ‫بستانكاري در رتبه‌هاي ‪ 146‬تا ‪( 149‬انتهاي فهرست)‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬هر كدام كمتر از ‪ 100‬هزار تومان از برج‬ ‫ميالدي طلب دارند‪.‬‬

‫نامه‌نگاري با مديران ارشد شهرداري‬ ‫يك س��ال قب��ل در تاري��خ ‪ 13‬ارديبهش��ت ‪،91‬‬ ‫مديرعامل يكي از ش��ركت‌هاي اصل��ي پيمانكار برج‬ ‫مي�لاد در نامه‌اي خط��اب به مازيار حس��يني معاون‬ ‫عمراني ش��هردار تهران و رئيس هيأت مديره شركت‬ ‫يادمان سازه نوشت‪« :‬اقدامات اجرايي اين شركت در‬ ‫پروژه برج ميالد مدت‌هاست كه اتمام يافته‪ ...‬در حال‬ ‫حاض��ر با توجه ب��ه مراجعات مكرر و فش��ار بي‌حد و‬ ‫اندازه طلبكاران از يك س��ال و نيم گذش��ته تاكنون‬ ‫ك��ه در بعضي موارد مزاحم حضرتعالي نيز گرديده‌اند‬ ‫و ب��ا عنايت به تأخير بس��يار طوالن��ي پيش آمده در‬ ‫پرداخت‌هاي پروژه‪ ...‬خواهشمند است دستور فرماييد‬ ‫آخرين صورت وضعيت ارس��الي قراردادهاي ‪ 2781‬و‬ ‫‪ 2168‬در حس��اب‌ها اعمال گ��ردد و از محل بند الف‬ ‫نس��بت به پرداخت الباقي مطالبات پيمانكاران دست‬ ‫دوم‪ ،‬فروش��ندگان كاال و تجهيزات و پرس��نل پروژه‬ ‫براساس ليست پيوست اقدام فرمايند‪».‬‬ ‫در تاريخ ‪ 17‬بهمن ‪ 1391‬نيز مديرعامل ش��ركت‬ ‫مذكور در نامه‌اي به ش��ركت يادمان سازه (كارفرماي‬ ‫برج ميالد) فهرس��تي از بس��تانكاران برج ميالد ارائه‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫همچنين در ‪ 23‬ارديبهش��ت س��ال جاري نامه‌اي‬ ‫با امضاي ش��خص مذكور خطاب به شهردار تهران با‬ ‫موضوع «مطالبات پيمانكاران ج��زء و افراد مرتبط با‬ ‫پروژه برج ميالد» نوشته شده و در بخشي از آن آمده‬ ‫است‪« :‬مستدعي است براي حل مشكل دهها پيمانكار‬ ‫ج��زء‪ ،‬تأمين كنندگان مصالح و تجهيزات پروژه كه با‬ ‫تالش ش��بانه‌روزي خود در اتمام اي��ن نماد و افتخار‬ ‫ش��هر تهران نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي داشته‌اند‪...‬‬ ‫اقدام شود‪ ...‬شايان ذكر است برخي از اين پيمانكاران‬ ‫اقدام به طرح دعاوي در مراجع ذيربط نمودند‪».‬‬

‫فرهنگ شهر‬

‫بهره‌برداري از طرح‌هاي آب و فاضالب‬ ‫استان تهران‬

‫پروژه‌ه��اي آب و‬ ‫فاضالب استان تهران با‬ ‫حضور مقامات كش��وري‬ ‫و استاني به بهره‌برداري‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫به گــــ��زارش‬ ‫در اي��ن مراس��ـــــم‪،‬‬ ‫محمدرضا رحيمي معاون‬ ‫اول رئي��س جمه��ور با‬ ‫اشاره به ارزش ذاتي آب‬ ‫و دشواري‌هاي تامين آب در استان تهران اظهار داشت‪ :‬با نگاهي به‬ ‫آمار مصرف آب در كالنشهر تهران‪ ،‬به بزرگي و عظمت تالش‌هاي‬ ‫شركت آب و فاضالب استان تهران پي مي‌بريم‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬تامين و تصفيه آب براي نزديك به ‪ 14‬ميليون‬ ‫جمعيت استان تهران برگ زريني است كه در كارنامه وزارت نيرو‬ ‫مي‌درخشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه اين برنامه‪ ،‬مش��اور وزير نيرو با ارائه گزارش��ي درباره‬ ‫فعاليت‌ه��اي دولت‌هاي نهم و ده��م در حوزه آب و فاضالب گفت‪:‬‬ ‫بخش آبرس��اني شهري در س��ال ‪ 84‬از ‪ 98‬درصد به ‪ 99/2‬درصد‬ ‫پيشرفت داشته است و در بخش آبرساني روستايي از ‪ 25‬درصد به‬ ‫‪ 39‬درصد رسيده‌ايم‪.‬‬ ‫س��يد مهدي ثمره هاش��مي به طرح‌هاي مهم اجرا ش��ده در‬ ‫حوزه آب و فاضالب كش��ور اش��اره كرد و افزود‪ :‬تكميل عمليات‬ ‫اجرايي طرح آبرس��اني به ش��هرهاي حاشيه خليج فارس با طول‬ ‫‪ 827‬كيلومت��ر مربع‪ ،‬طرح آبرس��اني غدير ب��ا ‪ 750‬ميليون متر‬ ‫مكع��ب ظرفيت در س��ال‪ 400 ،‬ه��زار انش��عاب آب و ‪217‬هزار‬ ‫انشعاب فاضالب در مسكن مهر‪ ،‬ايجاد و بهره‌برداري از ‪ 44‬واحد‬ ‫تصفيه‌خان��ه جديد آب و ‪ 92‬واحد تصفيه‌خانه فاضالب و رش��د‬ ‫‪ 200‬درصدي آزمايش��گاه‌هاي آب و فاضالب از جمله طرح‌هاي‬ ‫مهم اين حوزه بوده است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور استفاده‬ ‫از منابع مال��ي غيردولتي را از اتفاقات مطلوب دولت دانس��ت و‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬دريافت ‪ 650‬ميليارد دالر وام از بانك جهاني براي‬ ‫اجراي فاضالب‪ ،‬كشور را از اين نظر در رتبه نخست در خاورميانه‬ ‫و ش��مال آفريق��ا قرار داده اس��ت و عالوه بر آن براي نخس��تين‬ ‫بار توانس��تيم ‪ 200‬ميليون يورو از بانك توس��عه اس�لامي براي‬ ‫اجراي طرح فاضالب روس��تاهاي اولوي��ت‌دار وام دريافت كنيم‪.‬‬ ‫ثمره هاش��مي با اش��اره به انعقاد قرارداد يك‌هزار ميليارد ريالي‬ ‫ب��ا بخش خصوص��ي گفت‪ :‬براي نخس��تين بار در دنياس��ت كه‬ ‫بخ��ش خصوصي به صورت غيرمتقابل ب��راي طرح‌هاي فاضالب‬ ‫سرمايه‌گذاري مي‌كند‪.‬‬ ‫وي همچنين درخصوص پيش��رفت ميزان جمعيت زيرپوشش‬ ‫فاضالب تهران گفت‪ :‬در سال‪ ،1387‬اين ميزان ‪ 18‬درصد بوده كه‬ ‫در ظرف ‪ 5‬سال به ‪ 51‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت اين طرح‌ها با اعتب��اري افزون بر ‪22‬هزار و ‪200‬‬ ‫ميليارد ريال به بهره‌برداري رسيد كه ‪ 4000‬كيلومتر خطوط انتقال‬ ‫آب‪ ،‬جمع‌آوري و دفع فاضالب در اس��تان تهران با اعتباري افزون‬ ‫بر ‪ 20‬هزار ميليارد ريال‪ ،‬تامين‪ ،‬ذخيره‪ ،‬انتقال و توزيع آب ش��رب‬ ‫مس��كن مهر پرند با اعتباري بيش از ‪ 1100‬ميليارد ريال‪ ،‬مخازن‬ ‫ذخيره آب در سطح استان تهران به ظرفيت ‪ 200‬هزار متر مكعب‬ ‫و ب��ا بيش از ‪ 400‬ميليارد ريال اعتبار‪ ،‬يكسان‌س��ازي كيفيت آب‬ ‫شمال و جنوب تهران با اجراي خطوط انتقال از تصفيه‌خانه‌هاي ‪2‬‬ ‫و ‪ 5‬تهران و نوسازي ايستگ‌اه‌هاي پمپاژ آب تهران با اعتباري بيش‬ ‫از ‪ 150‬ميليارد ريال را شامل مي‌شود‪.‬‬

‫برگزاری نمايشگاه نگارگري‬ ‫و پوشش‌هاي سنتي‬

‫نمايشگاه نگارگري و پوشش‌هاي سنتي در خانه فرهنگ‬ ‫عظيمي برگزار شد‪ .‬در اين نمايشگاه که در ادامه برنامه‌هاي‬ ‫حياط خلوت هنر در خانه فرهنگ عظيمي برپا شده است ‪26‬‬ ‫اثر شامل ‪ 16‬تابلو نگارگري در اندازه‌هاي مختلف و ‪ 10‬نمونه‬ ‫آثار مانتوهايي با طرح‌هاي جديد به نمايش گذاش��ته ش��ده‬ ‫است‪ .‬آثار نگارگري موجود در اين نمايشگاه از هنرمند معاصر‬ ‫اعظم سعيدي خو است و طرح‌هاي اسالمي ‪ -‬ايراني نيز از آثار‬ ‫فاطمه اصالني و آناهيتا تقي‌زاده انتخاب شده است‪.‬‬

‫احداث پايگاه‏هاي فرهنگي در جوار‬ ‫مزار شهداي گمنام استان تهران‬

‫مدي��رکل بني��اد حفظ آثار و نش��ر ارزش‏ه��اي دفاع‬ ‫مق��دس اس��تان تهران از س��اخت پايگاه‏ه��اي فرهنگي‬ ‫براي جذب جوانان در جوار مزار ش��هداي گمنام استان‬ ‫خبر داد‪ .‬س��ردار حس��ين زهي در مورد برنامه‏هاي بنياد‬ ‫حفظ آثار و نش��ر ارزش‏هاي دفاع مقدس در شرق تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اين منطقه گوش��ه‏اي از اس��تان تهران بوده‬ ‫که برنامه‏هاي آن ش��امل تمام برنامه‏ه��اي ابالغي براي‬ ‫کل کشور است‪.‬‬

‫افتتاح باشگاه ورزشی تیر و کمان‬ ‫اولیسز دماوند‬

‫باش��گاه ورزش��ی تیر و کمان اولیس��ز دماوند با حضور‬ ‫مس��ئوالن شهرستانی و شهری در س��الن ورزشی حضرت‬ ‫ولیعصر (عج) این شهر افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی انتظامی فرمانداری دماوند در حاشیه این‬ ‫مراس��م با اش��اره به اهمیت جایگاه ورزش و توس��عه آن در‬ ‫این شهرس��تان افزود‪ :‬ورزش تفریح سالمی است که باید با‬ ‫فراهم کردن امکانات الزم‪ ،‬به طور ویژه‪ ،‬به خصوص در بین‬ ‫جوانان رایج شود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫پريا خداقلي‌زاده‬ ‫گروه جامعه‬

‫تاريخ توليدي كه كش مي‌آيد‬ ‫زماني بود كه روي بعضي محصوالت‬ ‫روزانه مثل نان‌ها و شيريني‌هاي صنعتي‬ ‫تاري��خ تولي��د روز درج مي‌ش��د‪ .‬اي��ن‬ ‫محصوالت كه در اغلب سوپرماركت‌هاي‬ ‫محله‌ها توزيع مي‌ش��د‪ ،‬به تعداد كمي‬ ‫ه��رروز صب��ح مي‌آم��د و در ع��وض‬ ‫مشتريان هم خيال‌شان راحت بود ناني‬ ‫را خريداري مي‌كنند كه تولید همان روز‬ ‫اس��ت و مدت زيادي از توليد و بس��ته‌بندي آن نگذشته است‪ .‬اين‬ ‫موض��وع يعني به روز بودن محص��والت اين چنيني نه فقط باعث‬ ‫افزايش رغبت براي اس��تفاده از آنها مي‌ش��د كه حت��ي باال بودن‬ ‫قيمت يك بس��ته نان فقط به صرف بس��ته‌بندي و مارك محصول‬ ‫را ه��م كمي قابل تحمل‌تر مي‌كرد‪ .‬يعني مردم تصور مي‌كردند در‬ ‫ازاي پرداخ��ت هزينه زياد محصولي با كيفيت و با جوش ش��يرين‬ ‫استاندارد و البته توليد همان روز را خريداري مي‌كنند‪ .‬اما اين اتفاق‬ ‫ظرف چند ماه به كلي تغيير كرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر همين امروز براي خريد‬ ‫يك بس��ته نان صنعتي يك شركت معروف به سوپر ماركت برويد‪،‬‬ ‫زماني كه روي بس��ته را با دقت بخوانيد‪ ،‬مي‌بينيد كه تاريخ نوشته‬ ‫ش��ده در آن مث ً‬ ‫ال ‪ 92/3/11‬است در حالي كه امروز ‪ 92/3/6‬است‬ ‫و زماني كه علت اين عدم همخواني را از فروشنده بپرسيد‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهيد ش��د كه اين زمان قيد شده روي بسته تاريخ توليد نيست‬ ‫بلكه بهترين زمان مصرف است!‬ ‫يعني ش��ركت توليد كننده در يك اقدام عجيب به جاي آن‌كه‬ ‫طب��ق قانون اين حق را به مش��تري بدهد ك��ه از تاريخ توليد اين‬ ‫محصول مطلع ش��ود‪ ،‬به او بهترين زمان مص��رف اين محصول را‬ ‫پيشنهاد داده است‪ .‬خب معناي اين حركت چيست؟ خيلي واضح‬ ‫اس��ت كه باز موضوع تكراري منفعت طلبي و بي‌توجهي به حقوق‬ ‫مشتري مطرح می‌ش��ود‪ .‬يعني به جاي آن‌كه شركت توليدكننده‬ ‫خيلي صادقانه زمان توليد را روي محصول قيد كند و هر روز تعداد‬ ‫محدودي از توليدات خودش را به فروش��گاه‌ها عرضه كند ترجيح‬ ‫داده كه به جاي هر روز‪ ،‬هرچند روز يك بار محصولي را توزيع كند‬ ‫كه به گفته خودش��ان بهترين زمان مصرف آن ‪ 10‬روز است! نكته‬ ‫قابل توجه و تاس��ف بار اينجاست كه چرا شركت‌هاي توليدي كه‬ ‫سعي دارند يك فرهنگسازي جديد در مصرف ايجاد كنند به همين‬ ‫راحتي اعتبار و ايده‌هاي جديدي را كه به جذب مشتري مي‌انجامد‪،‬‬ ‫ناديده مي‌گيرند و با تاريخ‌هاي ساختگي براي خود اعتبار ساختگي‬ ‫مي‌خرند‪.‬‬


‫ممنوعيت خروج و توزيع چاي سنواتي از انبارهاي كشور‬ ‫خروج و توزيع هرگونه چاي س��نواتي براي اس��تفاده آش��امیدنی يا به‬ ‫رش��ت‪-‬خبرنگار‬ ‫هرعنوان ديگر از انبارهاي گيالن و خارج اين استان به مدت‪ 6‬ماه ممنوع شد‪.‬کیهان هاشم نیا‬ ‫استاندار گیالن و نماينده ويژه رئيس جمهوري در امور چاي در اين باره تصریح کرد‪ :‬ساماندهی‬ ‫امور صنعت چای از اهداف اساس��ی دولت اس��ت و در همین زمینه استاندار گیالن به عنوان‬ ‫نماینده ویژه رئیس جمهوري در زمینه چای منصوب شده است‪.‬هيات وزيران فروردين امسال بنا‬ ‫به پيشنهاد رئيس جمهوري و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون‬ ‫اساسي جمهوري اسالمي ايران استاندار گيالن را به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهوري در اتخاذ‬ ‫تصميمات اجرايي براي تقويت صنعت چاي ( ش��امل توليد و فرآوري و بازرگاني ) تعيين كرد‪.‬‬

‫ایران در ایران‬ ‫دریاچه کیو دائمی می‌شود‬ ‫با انتقال آب‬ ‫خرم‌آباد ‪ -‬خبرنگار‬ ‫چشمهگلستان‪،‬دریاچهکیوخرم‌آباددائمی‬ ‫می‌شود‪ .‬هرمز نصیری شهردار خرم‌آباد در‬ ‫مراسم کلنگ‌زنی طرح‪ ،‬انتقال آب چشمه‬ ‫گلس��تان به دریاچه کیو اين شهرس��تان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬دریاچه کیو چندسالی است که‬ ‫در برخی از فصول س��ال خشک می‌شود‪،‬‬ ‫اما با طرح انتقال آب چش��مه گلستان به‬ ‫اي��ن دریاچه فصلی‪ ،‬ای��ن دریاچه دائمی‬ ‫می‌شود‪ .‬برای اجرای اين طرح انتقال آب‪،‬‬ ‫یک میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومان از بخش‬ ‫اعتبارات جاری شهرداری خرم‌آباد در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در صورت تأمین اعتبار‬ ‫مورد نیاز ‪ ،‬طرح انتقال آب چشمه گلستان‬ ‫به دریاچه کیو ط��ی ‪ 6‬ماه به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬

‫ساخت بزرگترین موزه منطقه‬ ‫کویر کشور در یزد‬

‫بزرگترین موزه‬ ‫يزد‪ -‬خبرن�گار‬ ‫منطقه کویر کشور در استان یزد راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بهرام رضایی‪ ،‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگریاستان‬ ‫یزد تصريح كرد‪ :‬براس��اس برنامه چهارم‬ ‫توسعه ‪ 13‬موزه منطقه‌ای و تخصصی در‬ ‫کشور به تصویب رسید که موزه منطقه‌ای‬ ‫کوی��ر از جمل��ه آنهاس��ت و همزم��ان با‬ ‫سایرنقاط کشور در یزد ساخته و راه‌اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬موز‌ه منطقه‌ای‪ ،‬موزه‌ای فراتر‬ ‫از موزه‌های اس��تانی تعریف‌شده و اهداف‬ ‫موزه را در سطح وسیع‌تری دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫رضایی یادآورشد‪ :‬مطالعات توجیهی‪ ،‬فنی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و مطالعات‬ ‫طراح��ی فاز یک این موزه در س��ال های‬ ‫گذشته به پایان رسیده و اکنون عملیات‬ ‫اجرایی فاز اول شروع شده است‪.‬‬

‫به گ��زارش س��ازمان هواشناس��ي‪،‬‬ ‫س��امانه بارش��ی که هم‌اکنون در اروپا‬ ‫فعال اس��ت به کش��ورمان وارد شده و‬ ‫ت��ا پایان هفته در بیش��تر نق��اط ايران‬ ‫حکمفرم��ا خواه��د بود‪.‬براين اس��اس‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود‪ ،‬امروز دوش��نبه‬ ‫استان‌های ایالم‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬آذربایجان‬ ‫غربی و شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گیالن‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫الب��رز و همچنین تهران ش��اهد وزش‬ ‫باد و بارندگی به شکل پراکنده باشند‪.‬‬ ‫فردا نیز اين شرایط عالوه بر استان‌های‬ ‫یاد ش��ده ش��امل مازندران هم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از طرفي‪ ،‬نقش��ه‌های پیش‌یابی‬ ‫هواشناسی حاكي از آن است كه دمای‬ ‫هوا در ته��ران امروز افزای��ش مي‌یابد‬ ‫ب��ه طوری‌ک��ه دمای این کالنش��هر به‬ ‫‪ 32‬درج��ه س��انتیگراد نیز می‌رس��د‪.‬‬ ‫روزهاي سه‌ش��نبه و چهارشنبه دمای‬ ‫هوا در پایتخت با روند کاهش��ی همراه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫فضای سبز‬

‫صنایع دستی اردبیل در جست‌وجوی بازار‬ ‫اردبیل ‪ -‬ونوس بهنود‬ ‫وجود ‪ 30‬رشته صنایع دستی در استان اردبیل‬ ‫ظرفی�ت ممتازی ب�رای درآمدزای�ی و صادرات‬ ‫درون م�رزی و ب�رون مرزی اين اس�تان فراهم‬ ‫ک�رده‪ ،‬اما اين روزها به دلیل منس�وخ ش�دن و‬ ‫فراموشی تدریجی بسیاری از آنها‪ ،‬این ظرفیت‬ ‫مورد غفلت واقع شده است‪.‬‬ ‫اردبیل به دلیل موقعیت اقلیمی و تاریخی و همچنین‬ ‫قدمت تمدن ‪ 7‬هزار س��اله از تنوع در تولیدات دستی‬ ‫برخوردار اس��ت به طوری که صنایع دستی مربوط به‬ ‫شمالی ترین شهر آن در نوع‪ ،‬طرح و مواد اولیه متفاوت‬ ‫از جنوبی ترین ش��هر آن اس��ت‪ .‬دامن��ه این تغییرات‬ ‫موجب ش��ده این منطقه به عن��وان یکی از قطب‌های‬ ‫صنایع دس��تی کشور و مستعد توس��عه گردشگری با‬ ‫بهره‌گیری از آن باشد‪.‬‬ ‫احی�ای صنایع دس�تی‪ ،‬احی�ای فرهنگ یک‬ ‫منطقه‬ ‫کارشناسان معتقدند‪ ،‬از دالیل منسوخ شدن هنرهای‬ ‫دستی نبود برنامه مدون برای حفظ و احیای آن است‪.‬‬ ‫رامین رستم پور ‪،‬کارشناس صنایع دستی اعتقاد دارد‪،‬‬ ‫صنایع دستی بازگویی فرهنگ و پیشینه تاریخی و تعلقات‬ ‫عقیدتی مردمان یک جامعه اس��ت و از قالب یک ش��یء‬ ‫تزئینی خارج می شود‪ .‬به همین دلیل احیای صنایع دستی‬ ‫فقط حمایت از صنعتکار نبوده و به منزله احیای بخشی از‬ ‫فرهنگ و داشته های یک جامعه است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مطالعات نش��ان می‌دهد صنایع‬ ‫دس��تی از ابزارهای مطالعه تاریخ و مس��تند سازی آن‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬غفلت از پاسداش��ت این حوزه به‬ ‫معنی از دس��ت دادن بخش هایی از تاریخ یک منطقه‬ ‫خواهد بود ‪ .‬در حالی که کارشناس��ان احیای صنایع‬ ‫دستی را فرصتی برای حفظ مواریث فرهنگی و تاریخی‬ ‫می‌دانن��د‪ ،‬کاظم دبیر‪ ،‬فرمان��دار اردبیل نیز براین مهم‬ ‫تاکید دارد که صنایع دستی اين خطه با زندگی روزمره‬ ‫مردم در ارتباط است‪.‬‬ ‫دبیر با بیان این که وجه تمایز صنعت دست استان با‬ ‫سایر مناطق در تفننی و تزئینی نبودن آن است‪ ،‬اضافه‬

‫اختصاص‪105‬ميليارد‌ريال‬ ‫براي اشتغالزايي‬ ‫‪ 105‬ميلي��ارد ريال اعتبار امس��ال به‬ ‫طرح‌ه��اي اش��تغالزايي چهارمح��ال و‬ ‫بختياري اختصاص يافت‪.‬‬ ‫رس��ول ش��هركي‪ ،‬مدي��ر صن��دوق‬ ‫قرض‌الحسنه مهرامام رضا(ع) چهارمحال‬ ‫و بختياري با اعالم اين كه اين اعتبار در‬ ‫اختيار متقاضيان بدون كار اس��تان قرار‬ ‫مي‌گي��رد‪ ،‬گفت‪ :‬با اج��راي اين طرح‌ها‬ ‫براي يك هزار و ‪ 500‬نفر فرصت شغلي‬ ‫ايجاد مي‌شود‪.‬‬

‫چهارمحال و بختياري‬

‫تهران به ‪ 32‬درجه می رسد‬

‫گرد فراموشي بر پيشاني هنرهای دستي هزار‌ساله منطقه نشسته است‬

‫بازسازی‪ 44‬واحدمسکونی‬ ‫زلزله‌زدگان زهان‬ ‫‪ 44‬واحد بازسازی شده زلزله‌زدگان زهان‬ ‫خراسان جنوبی آماده واگذاری است ‪.‬‬ ‫آس��مانی مقدم‪ ،‬مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اس�لامی خراسان جنوبی با اشاره‬ ‫به تش��کیل پرونده بازس��ازی برای همه‬ ‫ای��ن واحدها‪ ،‬اعالم ک��رد‪ 340 :‬واحد در‬ ‫مرحله آرماتور بن��دی‪ 300 ،‬واحد اتمام‬ ‫فونداس��یون ‪ 125 ،‬واحد اجرای س��قف‪،‬‬ ‫‪ 160‬واح��د در مرحل��ه دی��وار چینی و‬ ‫بقی��ه در ح��ال طراحی نقش��ه‪ ،‬پی‌کنی‬ ‫و قالب‌بن��دی اس��ت‪.‬وی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫آوارب��رداری ‪ 138‬هزار و ‪ 500‬مترمکعب‬ ‫در مناط��ق زلزل��ه‌زده زه��ان‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫جانمایی س��اخت مسکن در این روستاها‬ ‫به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫آس��مانی مق��دم تاکید کرد‪ :‬مش��کل‬ ‫دریافت تسهیالت و وام‌های قرض‌الحسنه‬ ‫ب��رای بازس��ازی منازل روس��تابیان رفع‬ ‫شده است‪.‬‬

‫نادرترین گل جهان‬ ‫در الهیجان‬

‫در روس��تای قره درویش مشگین شهر و وجود تنها‬ ‫یک بازمانده در شهرس��تان اردبیل‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در صورت بی توجهی به منس��وخ ش��دن این هنر‪ ،‬تا‬ ‫‪ 15‬س��ال آینده اثری از آن باق��ی نمی‌ماند‪ .‬مخترع‬ ‫معرق نمد معتقد اس��ت‪ ،‬راه��کار احیای هنرهایی از‬ ‫این دس��ت توسعه کاربری آن است‪ .‬معرق نمد‪ ،‬نمد‬ ‫را از زیر انداز به دیوار کوب تبدیل کرده و اس��تقبال‬ ‫گسترده گردش��گران نش��ان می دهد اجرای برنامه‬ ‫های مناس��ب برای توس��عه هنرهای دس��تی نتایج‬ ‫مثبت��ی در ب��ر دارد‪.‬تغییر کارب��ری مختصر در هنر‬ ‫نمدمالی زمینه توس��عه ص��ادرات آن را فراهم کرده‬ ‫ک��ه انجام آن نیازمند حمایت دس��تگاه های اجرایی‬ ‫مرتبط است‪.‬‬

‫کرد‪ :‬این موضوع سبب شده است صنایع دستی اردبیل‬ ‫با زندگی مردم ارتباط عمیق تری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ ،‬این مهم فرصتی ممتاز به صنایع‬ ‫دستی بومی این منطقه بخشیده تا بتواند با معرفی خود در‬ ‫سطح جهانی زمینه درآمدزایی گسترده را موجب شود‪.‬‬ ‫دبیر ب��ا تاکید به جایگاه صنایع دس��تی اردبیل در‬ ‫س��طح ملی و جهان��ی اضافه کرد‪ :‬ثبت مل��ی ‪ 800‬اثر‬ ‫فرهنگ��ی از ‪ 2‬ه��زار اثر تاریخی‪ ،‬فرهنگی و باس��تانی‬ ‫نش��انگر امتیاز ویژه این منطقه در صنعت گردشگري‬ ‫است‪ .‬با این وجود ضعف‌های عمده در اطالع‌رسانی آثار‬ ‫میراث فرهنگی مشاهده می‌شود که نیازمند برنامه‌ریزی‬ ‫و توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی است‪.‬‬ ‫صنعت دست‪ ،‬نیازمند توسعه کاربری‬ ‫با وجود این که صنایع دستی عالوه بر زیبایی ظاهری‬ ‫توانسته ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم برقرار کند‪ ،‬از‬ ‫جمله مشکالت توسعه آن کاهش تمایل به استفاده از‬

‫بیمه تکمیلی هنرمندان‬ ‫و خبرنگاران‬ ‫ب��ا پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارش��اد‬ ‫شوشتر تاکنون از مجموع هنرمندانی که‬ ‫در طرح بیمه هنرمندان ثبت‌نام و تکمیل‬ ‫پرونده کرده‌اند‪ ،‬فقط ‪ 30‬نفر مورد تأیید‬ ‫قرار گرفته‌اند‪.‬عل��ی بهرامی رئیس اداره‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی شوشتر اظهار‬ ‫ك��رد‪ :‬هنرمندانی که در این طرح واجد‬ ‫شرایط شناخته شده اند ‪ ،‬بعد از پرداخت‬ ‫یک سال حق بیمه می‌توانند از مزایای‬ ‫بیمه تکمیلی استفاده کنند‪.‬‬

‫خوزستان‬

‫آب و هوا‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تعهد كردس��تان در بحث اشتغالزايي در س��ال گذشته ‪ 50‬هزار و‬ ‫س��نندج‪-‬خبرنگار‬ ‫‪ 208‬فرصت ش��غلي بود كه به صورت ‪100‬درصدي محقق شد‪.‬مصطفي باغبانيان‪ ،‬مديركل‬ ‫تع��اون‪،‬كار و رفا ‌ه اجتماعي كردس��تان در اي��ن مورد گفت‪ :‬برخ��ي از مهمترين واحدهاي‬ ‫توليدي اش��تغالزاي اس��تان ش��امل كارخانه توليد محصوالت لبني س��نندج‪،‬كارخانه توليد‬ ‫روغن‌هاي آروماتيك و پايه س��نندج‪ ،‬كارخانه مكمل‌هاي غذايي طيور بيجار‪ ،‬كارخانه توليد‬ ‫پروفيل‌هاي پالس��تيكي س��نندج‪ ،‬كارخانه توليد لوله و اتصاالت پل��ي اتيلن آب و فاضالب‬ ‫دهگالن و كارخانه توليد آس��فالت سنندج اس��ت‪ .‬عالوه بر واحدهاي صنعتي برخي از اين‬ ‫ش��غل‌ها مربوط به پرداخت تس��هيالت مش��اغل خانگي‪ ،‬كش��اورزي و خوداشتغالي است‪.‬‬

‫فرصت های شغلي جدید‬ ‫با فعال شدن معادن‬ ‫با فعال‌س��ازي معادن اصفه��ان تا پايان‬ ‫برنامه پنجم توسعه‪ ۵۰۰،‬هزار فرصت شغلي‬ ‫در اين استان ايجاد مي‌شود‪.‬عليرضا همدانيان‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استاندار اصفهان‬ ‫اعالم كرد‪ :‬توجه به استخراج معادن مي‌تواند‬ ‫ص��ادرات ‪ ۵۰۰‬ميليون دالري تا پايان برنامه‬ ‫پنجم توسعه براي اين استان داشته باشد‪.‬وي‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان با ‪ ۶۰۱‬معدن فعال‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫و ب��ه لحاظ توليد انواع س��نگ تزييني‪ ،‬رتبه‬ ‫نخست كشور را در اختيار دارد‪.‬‬

‫صنایع دستی در زندگی روزمره به مانند گذشته است‪.‬‬ ‫علی محمد چابکی محقق هنر نمدمالی در اين باره‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قدمت چند هزار س��اله هن��ر نمد که در‬ ‫کتیبه های تخت جمش��ید به آن اش��اره شده‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده این محصول ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره‬ ‫روستاییان و عشایر داشته باشد‪.‬‬ ‫چابکی با بیان این که رطوبت گیری‪ ،‬تولید گرما در‬ ‫زمستان و خنکی در تابستان از جمله ویژگی های نمد‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این محصول به عنوان زیرانداز‪ ،‬تن پوش‬ ‫و حتی محافظ مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬با وجود اين‬ ‫ورود محصوالت مصنوعی مانند انواع فرش ماشینی که‬ ‫تهیه ساده تر و قیمت مناسب تری دارد‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫تمایل به استفاده از این محصول شده است‪.‬‬ ‫احتم�ال خاموش�ی هنر چن�د هزار س�اله تا‬ ‫‪ 15‬سال دیگر‬ ‫وی با تاکید بر فعال بودن تنها ‪ 3‬کارگاه نمدمالی‬

‫تعهد ‪ 67‬هزار و ‪685‬‬ ‫فرصت شغلي‬ ‫خراس��ان رضوي امس��ال ب��ه ايجاد‬ ‫‪ 67‬هزار و ‪ 685‬فرصت ش��غلي‪ ،‬متعهد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حس��ن موحديان فرماندار مش��هد‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬س��ال گذش��ته در حوزه‬ ‫اش��تغال ايجاد ‪ 57‬هزار و ‪ 117‬فرصت‬ ‫ش��غلي با كمك دس��تگاه‌هاي اجرايي‬ ‫محقق ش��د‪.‬فرماندار مش��هد از صدور‬ ‫‪ 6‬ه��زار و ‪ 646‬مجوز صادر ش��ده براي‬ ‫مشاغل خانگي خبر داد‪.‬‬

‫خراسان رضوي‬

‫تبری�ز‪ -‬خبرن�گار ‪ 320‬بن��اي‬ ‫تاريخ��ي آذربايجان ش��رقي در ‪ 5‬س��ال‬ ‫گذشته مرمت و بازسازي شده كه نشانگر‬ ‫رشد ‪ 500‬درصدي اعتبارات حوزه مرمت‬ ‫آثار تاريخي اين استان در اين مدت است‪.‬‬ ‫تراب محمدي‪ ،‬مديركل ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايعدستيوگردشگريآذربايجان‌شرقي‬ ‫اين استان را با توجه به وجود آثار تاريخي‬ ‫ارزشمند‪ ،‬طبيعت بكر و زيبا و توانمندي در‬ ‫رشته‌هايصنايعدستيوده‌هامزيتديگر‪،‬‬ ‫اس��تاني با قابليت‌هاي باالي گردشگري‬ ‫خواند و اضافه كرد‪ :‬خوش��بختانه در چند‬ ‫سال اخير با تمركز بر روي اين توانمندي‌ها‬ ‫و اختصاص اعتبارات خوب دولتي و جذب‬ ‫س��رمايه‌گذاران و مش��اركت‌هاي مردمي‬ ‫توانس��ته‌ايم آذربايجان‌ش��رقي را به يكي‬ ‫از قطب‌ه��اي مهم گردش��گري داخلي و‬ ‫خارجي ايران تبديل كنيم‪.‬‬

‫ایران زمین‬

‫تحقق ‪ 100‬درصدي اشتغالزايي در كردستان‬

‫ابطال مجوز معادن‬ ‫غيرفعال‬ ‫مع��ادن غيرفعال اس��تان همدان در‬ ‫صورت��ي كه در مهلت تعيين ش��ده‪ ،‬فعال‬ ‫نشوند و به بهره‌برداري نرسند‪ ،‬مجوزشان‬ ‫باطل مي‌شود‪.‬‬ ‫علي محمد آزاد استاندار همدان با اشاره‬ ‫به رفع مشكالت و موانع ارتقاي بهره وري‬ ‫و نيز فعال‌س��ازي معادن مسكوت بر لزوم‬ ‫تامين و در اختيار قرار دادن ماشين آالت‬ ‫و ابزار مورد نياز معادن در اين استان تاكيد‬ ‫كرد‪.‬‬

‫ضرورت توسعه سهم ‪ 30‬درصدی صادراتی‬ ‫درحالی که توانمندی صنایع دس��تی استان اردبیل‬ ‫ظرفيت صادراتی آن را اثبات می‌کند‪ ،‬اما سهم صادرات‬ ‫صنایع دستی اين استان از مجموع صادرات غیر نفتی‬ ‫آن تنها ‪ 30‬درصد است‪.‬‬ ‫علیرضا دباغ عبداللهی معاون صنایع دستی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در‬ ‫این خصوص گفت‪ 30 :‬درصد از صادرات غیر نفتی اين‬ ‫استان متعلق به صنایع دستی تولید بومی است‪.‬در سال‬ ‫گذش��ته از ‪ 10‬هزار دالر صادرات اس��تان‪ 3 ،‬هزار دالر‬ ‫اختصاص به صنایع دستی داشته است‪.‬‬ ‫برنام�ه‌ای برای حمای�ت از بازماندگان صنایع‬ ‫دستی نداریم‬ ‫معاون صنایع دستی میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان اردبيل در خصوص تس��هیالت‬ ‫حمایتی فعاالن و بازماندگان صنایع دستی اين استان‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬با وج��ود این که بیمه صنعتگ��ران برای‬ ‫تازه‌واردهاي این حوزه اجرا می‌شود‪ ،‬اما برنامه حمایتی‬ ‫برای بازماندگان نداریم‪.‬تنها حمایت از بازماندگان معرفی‬ ‫آنان به عنوان شخصیت فعال صنایع دستی و دریافت‬ ‫نشان و برخورداری از پاره‌ای امتیازات است‪.‬‬

‫گشایشطرحفرامرزان‬ ‫تا پايان دولت دهم‬ ‫طرح آبرساني به فرامرزان بستك با هدف‬ ‫توليد ‪ 1/4‬ميليون متر مكعب در س��ال و‬ ‫‪ 85‬درصد پيشرفت درحال اجراست كه‬ ‫تا پايان دولت دهم به بهره‌برداري مي‌رسد‪.‬‬ ‫حسين خادمي مديرعامل آب و فاضالب‬ ‫ش��هري هرمزگان در اين باره يادآورشد‪:‬‬ ‫طرح آبرساني به فرامرزان بستك قسمتي‬ ‫از طرح بازسازي تاسيسات و خط آبرساني‬ ‫به بندر لنگه است كه جزو طرح‌هاي مهر‬ ‫ماندگار قرار گرفته است‪.‬‬

‫الهیج�ان ‪ -‬خبرنگار سوس��ن‬ ‫چلچ��راغ ایس��تگاه گل و گی��اه زینتی‬ ‫الهیجان زودتر از رویشگاه‌های مختلف‬ ‫طبیعی به گلدهی نشس��ت‪.‬محمدتقی‬ ‫پاداش��ت‪ ،‬سرپرس��ت مرک��ز تحقیقات‬ ‫کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی گیالن با‬ ‫بيان اين كه این گل پرطرفدار به وسيله‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست اين استان‬ ‫به طور کامل محافظت می‌ش��ود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫سوس��ن چلچراغ از اواس��ط خرداد گل‬ ‫می‌ده��د و گل‌های آن تا نیمه‌تیر پایدار‬ ‫می‌ماند و مح��ل رویش آن در ایران‪ ،‬در‬ ‫قری��ه داماش در بخ��ش عمارلو از توابع‬ ‫رودبار اس��ت‪ .‬این گل ارزش و ش��هرت‬ ‫ملی و جهانی دارد و آسیب‌پذیر است به‬ ‫طوری که در صورت نابودی پرورش آن‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫پاداش��ت تصريح كرد‪ :‬پ��س از مدت‌ها‬ ‫بررس��ی و مطالعه روی این گیاه‪ ،‬اکنون‬ ‫گی��اه سوس��ن چلچراغ تولید ش��ده در‬ ‫ایستگاه تحقیقات کشاورزی گل و گیاه‬ ‫زینتی الهیجان ش��روع به گلدهی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن گل طرفداران زی��ادی دارد و مورد‬ ‫اس��تقبال بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫سوس��ن چلچراغ پرورشی در مقایسه با‬ ‫رویش��گاه طبیعی معموال ‪ 20‬روز زودتر‬ ‫گل می‌دهد‪.‬عالقه‌مندان می‌توانند هر روز‬ ‫برای بازدید از این ایستگاه به شهرستان‬ ‫الهیجان مقابل مقبره کاشف‌الس��لطنه‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬

‫محیط زیست‬ ‫هرمزگان‬

‫بازسازي و مرمت ‪ 320‬بناي‬ ‫تاريخي آذربايجان شرقي‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫راه‌اندازی ‪ 451‬هكتار‬ ‫فضاي گلخانه‌اي جديد‬ ‫‪ 451‬هكتار فضاي گلخانه‌اي جديد در‬ ‫آذربايجان غربي در دست ساخت است‪.‬‬ ‫مقصود قرباني‪ ،‬مع��اون بهبود توليدات‬ ‫گياهي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‬ ‫غربي با اش��اره به اي��ن كه فقط ‪ 25‬هكتار‬ ‫فضاي گلخانه‌اي در اين استان براي توليد‬ ‫محص��والت س��بزي و صيف��ي و گل‌هاي‬ ‫زينتي فعال اس��ت افزود‪ :‬براي توسعه اين‬ ‫فضا هم اكنون ‪ 451‬هكتار فضاي گلخانه‬ ‫در قالب ‪ 6‬هزار و ‪ 333‬قطعه در شهرهاي‬ ‫پيرانش��هر‪ ،‬نق��ده‪ ،‬مهاب��اد‪ ،‬اروميه‪ ،‬خوي‪،‬‬ ‫پلدشت‪ ،‬س��لماس‪ ،‬بوكان و مياندوآب در‬ ‫دست س��اخت است‪.‬وي با اش��اره به اين‬ ‫كه گلخانه‌هاي در دس��ت س��اخت بعد از‬ ‫اتمام ط��رح و ايجاد زيرس��اخت‌هاي الزم‬ ‫ب��ه فارغ‌التحصي�لان بخش كش��اورزي و‬ ‫كارآفرينان بخش خصوصي واگذار مي‌شود‬ ‫اظهار كرد‪ :‬هم اكنون ‪ 87‬واحد گلخانه‌اي با‬ ‫مساحت ‪ 25‬هكتار در استان فعال است‪.‬‬

‫ساخت‪ 400‬کیلومتر بزرگراه‬ ‫درسیستانوبلوچستان‬

‫افزايشيكميليونو‬ ‫‪200‬هزار متر مكعب آب سد ايالم‬

‫‪ 400‬کیلومتر بزرگراه در مسيرترانزیت و‬ ‫کریدور ش��مال و جنوب کشور در سیستان‬ ‫و بلوچستان در دست ساخت است‪.‬ابوالفضل‬ ‫باقرنیا‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و‬ ‫بلوچستان این بزرگراه‌ها را که عملیات اجرای‬ ‫آن‌ها از س��ال ‪ 86‬شروع شده است در مسیر‬ ‫زاهدان‪ -‬زابل ‪ ،‬زاهدان ‪ -‬بم و ایرانشهر ‪ -‬بم و‬ ‫خاش به بندرچابهار اعالم کرد و افزود‪ :‬سال‬ ‫گذشته برای اجرای این طرح ‪ 300‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبارصرف شده است‪.‬‬

‫در پ��ي بارش‌هاي هفته‏گذش��ته‪ ،‬يك‬ ‫ميليون و ‪ 200‬هزار متر مكعب به آب س��د‬ ‫ايالم افزوده شده است‪.‬‏بختيار نوروزي معاون‬ ‫حفاظت و بهره‌برداري شركت آب منطقه‌اي‬ ‫ايالم حجم آب درياچه این سد را ‪ 53‬ميليون‬ ‫و ‪ 200‬ه��زار مترمكعب اع�لام كرد و گفت‪:‬‬ ‫ميزان آب در مقايس��ه با س��ال گذشته كه‬ ‫‪ 43‬ميليون مترمكعب بود‪44 ،‬‏درصد اضافه‬ ‫ش��ده كه آب مصرفي يك ماه ش��هر ايالم و‬ ‫روستاهاي اقماري را تامين مي‌كند‏‪.‬‬

‫مشاهده پرنده شكاری الچین‬ ‫در منطقه هشترود‬

‫پرن��ده‬ ‫هش�ترود‪ -‬خبرن�گار‬ ‫ش��كاری الچین پ��س از ‪ ۴۰‬س��ال در‬ ‫منطق��ه هش��ترود مش��اهده و تثبیت‬ ‫زادآوری آن تایید شد‪.‬‬ ‫بی��وك رئیس��ی‪ ،‬مدی��ركل حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیست آذربایجان شرقی از مطالعه‬ ‫و بررس��ی وج��ود پرن��ده ن��ادر الچین‬ ‫در ‪2‬س��ال گذشته توس��ط كارشناسان‬ ‫حیات وحش اين استان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫آخری��ن مش��اهده الچین در ای��ران به‬ ‫سال ‪ ۵۴‬توسط <دریك اسكات>‪ ،‬مشاور‬ ‫پرنده‌شناس��ی وقت س��ازمان در جزایر‬ ‫سنگی دریاچه ارومیه گزارش شده بود‪.‬‬ ‫وی با بیان این ك��ه از آن تاریخ تاكنون‬ ‫هیچ گزارش��ی مبنی بر مشاهده پرنده‬ ‫یادش��ده در ایران ثبت نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫یادآوری كرد‪ :‬مش��اهده اخیر ارزشمند‬ ‫و س��ندی بر پایداری حفاظت از مناطق‬ ‫زیستی توسط این نهاد است‪.‬‬

‫نايبندان مأمن يوز آسيايي‬ ‫گروه ای�ران زمین منطقه حفاظت‬ ‫ش��ده نايبن��دان از بكر‌تري��ن مناط��ق‬ ‫زيس��ت محيطي جهان مأمن و پناهگاه‬ ‫يوز پلنگ آسيايي است‪.‬نايبندان طبس‬ ‫از يوز خاطره‌ه��ا دارد‪ ،‬منطقه‌اي كه در‬ ‫ش��رقي‌ترين حوزه پراكن��ش يوزپلنگ‬ ‫آسيايي در كشور قرار گرفته و جمعيت‬ ‫نس��بتاً خوبي از كل و بز‪ ،‬قوچ و ميش و‬ ‫جبير را كه طعمه‌هاي اصلي يوز است در‬ ‫خود جاي داده اما نايبندان فقط زيستگاه‬ ‫همين يگ گونه گوشتخوار نيست بلكه‬ ‫گربه ش��ني ني��ز كه وج��ودش فقط در‬ ‫‪3‬منطقه ايران به اثبات رس��يده‪،‬از ديگر‬ ‫ويژگي‌هاي ممتاز اين منطقه محسوب‬ ‫مي‌ش��ود‪.‬نايبندان با وس��عت يك و نيم‬ ‫ميليون هكتار وسيع‌ترين پناهگاه حيات‬ ‫وحش ايران اس��ت كه ب��ه دليل وجود‬ ‫زيس��تگاه‌هاي متنوع و كاروانس��راهاي‬ ‫قديمي درمسير جاده ابريشم از اهميت‬ ‫باالي��ي در بين مناطق اي��ران برخوردار‬ ‫اس��ت‪.‬پناهگاه حيات وح��ش نايبندان‬ ‫بدون شك از ناشناخته‌ترين و بكرترين‬ ‫زيس��تگاه‌هاي حيات وحش در كش��ور‬ ‫اس��ت كه خاطرات شنيدني از يوزپلنگ‬ ‫دارد‪.‬‬


‫هنوز در شوک حذف مشایی و هاشمی هستیم‬ ‫محمدج��واد حق‌ش��ناس از فع��االن ش��اخص اصالح‌طل��ب در گفت‌وگوي��ي ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه‬ ‫بهنظرمی‌رسدباحذفآقایانهاشمیورحیممشاییوکنارگذاشتهشدنمحترمانه لنکرانیوابوترابی فرد‪،‬‬ ‫انتخابات این دوره در یک چارچوب آرام وکمتر هیجانی و با رنگ و بوی اصولگرایانه قرار گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪:‬باحذفنامزدشاخصوموردحمایتآقایاحمدی‌نژاد‪،‬بهنظرمی‌رسدکهجلیلیدرجریاناصولگرا‬ ‫یکی از نامزدهای اصلی باشد و در کناریکی ازنامزدهای ائتالف‪ 2+1‬رقابت نهایی را سامان خواهد داد‪.‬‬ ‫حق‌شناس در پاسخ به اين سؤال كه با حذف مشایی و هاشمی انتخابات این دوره چقدر رقابتی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬حذف این دو چهره با توجه به این که پیش‌بینی می‌شد درصورت حضورمنجربه یک‬ ‫رقابت اصلی و حداکثری در فضای انتخابات شود‪ ،‬موجب پدید آمدن یک شوک غیر قابل پیش‌بینی شد‪.‬‬

‫نظر‬

‫جلیلی را با احمدی نژاد‬ ‫مقایسه نکنید‬

‫علي باقري‪ ،‬مع��اون بين‌‌الملل‬ ‫دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي و‬ ‫رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی‬ ‫در حاش��یه همایش بررسی برنامه‬ ‫هسته‌ای در پاسخ به سوال فارس‬ ‫در خص��وص س��فرهای انتخاباتی‬ ‫جلیلی گفت‪ :‬س��فرهای انتخاباتی‬ ‫وی از ای��ن هفت��ه آغ��از خواه��د‬ ‫شد‪.‬وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی پرسید آیا شما‬ ‫برای فعالیت در ستاد مرخصی گرفته‌اید یا خیر‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬بله بنده‬ ‫تا آخر خرداد مرخصی گرفته‌ام چرا که در غیر این صورت فعالیت‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫باقری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا گفتمان‬ ‫جلیلی همان گفتمان ‪ 84‬و ‪ 88‬احمدی‌نژاد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خیر‬ ‫آقای جلیلی گفتمان انقالب را دنبال می‌کند و در عرصه انتخابات‬ ‫بدل و بدیل ندارد از این رو او را با کسی مقایسه نکنید‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد انتخابات جلیلی از برگزاری نشست خبری سعید‬ ‫جلیلی به منظور تشریح ديدگاه‌هاي وي خبر داد‪.‬‬

‫روی طرح فدرال اقتصادی من‬ ‫‪20‬سال کار شده‬

‫نام��زد انتخاب��ات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا امکان��ات‬ ‫موج��ود در کش��ور می‌توان ‪500‬‬ ‫میلیون نفر را اداره کرد‪.‬‬ ‫محسن رضایی در جمع مردم‬ ‫مراغه اف��زود‪ :‬در فدرال اقتصادی‬ ‫که در دولت من اجرا خواهد ش��د‬ ‫ثروت‌ه��ای ملی و اعتب��ارات در‬ ‫قالب فدرال اقتصادی به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روی طرح من برای اجرای فدرال اقتصادی ‪ 20‬سال‬ ‫است که با بهره‌گیری از بهترین اقتصادهای دنیا کار شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬م��ا هم��ه چی��ز در کش��ور داری��م و‬ ‫مش��کل ما نح��وه مدیری��ت و توزیع یکس��ان ث��روت و امکانات‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫باید صاحب داش��ته باش��د و در شهرها و اس��تان‌ها باید ثروت به‬ ‫نسبت مساوی تقسیم ش��ود‪.‬نامزد انتخابات ریاست جمهوری در‬ ‫ادام��ه با بیان اینک��ه در دولت من ‪ 8‬مورد یاران��ه به مردم تعلق‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع تبدیلی‪ ،‬کش��اورزی مکانی��زه و آموزش‬ ‫بخش کشاورزی در دولت جزو این موارد هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نحوه کشاورزی در ایران افزود‪ :‬کشاورزی که ما‬ ‫داریم کشاورزی س��نتی و منسوخ شده است‪.‬رضایی از راه‌اندازی‬ ‫مسابقه کارآفرینی در کشور خبر داد و افزود‪ :‬در دولت ما هرکسی‬ ‫بیشتر تالش کند سهم بیشتری از درآمد و تولید کشور نصیبش‬ ‫می‌ش��ود‪.‬وی در خص��وص عملکرد وب س��ایت اینترنتی تابناک‬ ‫گفت‪ :‬این سایت صاحب امتیاز دارد و مدیر آن از دوستان هستند‬ ‫و این سایت هیچگاه به مردم آذربایجان توهین نکرده است‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فراكسيون اصولگرايان براي رياست مجلس كانديدا ندارد‬ ‫يك عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون اصولگرايان مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسه صبح‬ ‫روز گذش��ته اين فراكس��يون براي بررس��ي گزينه‌هاي هيات رئيس��ه مجلس گفت كه فراكسيون‬ ‫اصولگرايان براي رياست مجلس كانديدا نخواهد داشت‪.‬محمد صالح جوكار در گفت‌وگو با ايسنا‪،‬‬ ‫اظهار كرد‪ :‬در جلس��ه ش��وراي مركزي فراكس��يون اصولگرايان در مورد گزينه‌هاي هيات رئيسه‬ ‫بحث ش��د و براي كانديداهاي فراكس��يون اصولگرايان در هيات رئيسه رأي‌گيري صورت گرفت‪.‬‬ ‫در همين رابطه مهردادبذرپاش گفت كه اسامي كانديداهاي فراكسيون اصولگرايان براي انتخابات‬ ‫هيات رئيس��ه امروز اعالم خواهد شد‪.‬نمايندگان مجلس شوراي اسالمي سه‌شنبه (‪ 7‬خرداد) براي‬ ‫دومين بار در دوره نهم مجلس رئيس و هيات رئيسه مجلس را براي يك سال انتخاب خواهند كرد‪.‬‬

‫مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعالم کرد‬

‫اعالم زمان تبليغات انتخابات مياندوره‌اي مجلس و خبرگان‬ ‫مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور‬ ‫با بی��ان اینکه اس��امی تأيید صالحیت‬ ‫ش��دگان میاندوره‌ای مجلس ‪ 15‬خرداد‬ ‫و میان��دوره‌ای خبرگان هش��تم خرداد‬ ‫اعالم رس��می می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تبلیغات‬ ‫میاندوره‌ای مجلس ‪ 16‬خرداد و تبلیغات‬ ‫میاندوره‌اي خب��رگان رهبری ‪ 9‬خرداد‬ ‫آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫حسنعلی نوری در گفت‌وگو با مهر با‬ ‫اعالم زمان تبلیغات انتخابات میاندوره‌ای‬ ‫مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫تبلیغ��ات میان��دوره‌ای مجلس همزمان‬ ‫با تبلیغات انتخابات ش��وراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستا آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه اول هفت��ه‬ ‫اس��امی تأيید صالحیت‌شدگان از سوی‬ ‫هیات‌های نظارت به وزارت کشور برای‬ ‫اب�لاغ ب��ه داوطلب��ان اعالم ش��د افزود‪:‬‬ ‫از ام��روز داوطلبان رد صالحیت ش��ده‬ ‫می‌توانن��د ش��کایت خود را به ش��ورای‬ ‫نگهبان ارسال کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور‬

‫ب��ا بیان اینکه مهلت بررس��ی صالحیت‬ ‫داوطلب��ان میان��دوره‌ای مجل��س ‪12‬‬ ‫خردادماه پایان می‌یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��امی‬ ‫نهايی تأيید صالحیت‌شدگان ‪ 15‬خرداد‬ ‫از س��وی وزارت کش��ور اعالم عمومی و‬ ‫تبلیغ��ات آنان ب��ه م��دت ‪ 7‬روز از ‪16‬‬ ‫خرداد شروع خواهد شد‪.‬‬

‫رهبري در بين نامزدها‬ ‫فع ً‬ ‫ال به كسي تمايل ندارند‬ ‫ي��ک عضو ش��وراي مرکزي فراکس��يون‬ ‫رهروان با اشاره به جلسه صبح ديروز شوراي‬ ‫مرک��زي اين فراکس��يون كه ب��ا حضور علي‬ ‫الريجاني برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در اين جلس��ه‬ ‫اعضاي فراکسيون از آقاي الريجاني پرسيدند‬ ‫که ش��ما به عنوان ف��ردي که به مقام معظم‬ ‫رهبري دسترسي داريد آيا مي‌دانيد که ايشان‬ ‫به کانديداي خاصي متمايل هستند يا خير؟‬ ‫چون کانديداها در حال حاضر اعالم مي‌کنند‬ ‫که با نظر رهبري وارد صحنه شدند‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬در اين رابطه آقاي الريجاني گفت‬ ‫که خود از رهبري در اين رابطه سوال کردند که ايشان فرمودند نه تنها از کسي حمايت‬ ‫نمي‌کنند بلکه کسي را نيز منع نمي‌کنند و حتي در پيش خود فع ً‬ ‫ال به کسي تمايل‬ ‫ندارند‪ .‬هر کسي در اين ارتباط حرفي بزند مي‌خواهد از رهبري خرج کند که پسنديده‬ ‫نيست‪ .‬برومند با اشاره به سخنراني باهنر در اين جلسه تصريح كرد‪ :‬صحبت آقاي باهنر‬ ‫ناظر بر اين موضوع بود که نبايد فراکسيون قرباني مسائل زودگذر شود؛ چون مجلس بايد‬ ‫وجهه ماندگاري داشته باشد و نبايد آن را صرف کانديدايي کند که رأي مي‌آورد يا حتي‬ ‫رأي نمي‌آورد‪ .‬نماينده مردم پارس‌آباد همچنين اضافه کرد‪ :‬آقاي الريجاني در اين جلسه‬ ‫گفت که حمايت از کانديداي خاصي که رأي نياورد و يا رئيس‌جمهور شود در نهايت‬ ‫باعث مي‌شود که يکسري حرف و حديث‌ها پشت سر فراکسيون به وجود آيد‪ .‬لذا بهتر‬ ‫است که تصميم‌گيري کلي در مورد کانديداها در فراکسيون انجام شود‪.‬‬

‫نوري همچنین در مورد میاندوره‌ای‬ ‫چهارمی��ن دوره مجل��س خب��رگان‬ ‫رهب��ری تصری��ح ک��رد‪ :‬اس��امی تأيید‬ ‫صالحیت‌ش��دگان نهاي��ی ‪ 8‬خردادماه‬ ‫اعالم رسمی می‌شود و تبلیغات آنان نیز‬ ‫ب��ه م��دت ‪ 14‬روز از نهم آغ��از و تا ‪23‬‬ ‫خردادماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬

‫ساختار س�ازماني شبكه بازرسي‬ ‫انتخابات تصویب شد‬ ‫نخس��تين جلس��ه مس��ئوالن بازرسي‬ ‫انتخاب��ات با حض��ور مس��ئول پيگيري و‬ ‫هماهنگ��ي امور بازرس��ي در محل وزارت‬ ‫كشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه س��اختار س��ازماني‬ ‫شبكه بازرس��ي در سطح كشور نهايي‬ ‫گردی��د و م��ورد تصويب ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫حاج��ي‌زاده در اي��ن نشس��ت ضم��ن‬ ‫تشريح ساختار‌سازماني شبكه بازرسي‬ ‫انتخابات اظهار‌داشت‪ :‬بازرسي انتخابات‬ ‫در سه سطح بازرسي انتخابات استان‪،‬‬ ‫بازرسي انتخابات شهرستان و بازرسي‬ ‫انتخابات بخش فعاليت خواهد داشت‪.‬‬ ‫مس��ئول پيگي��ري‌و هماهنگ��ي امور‬ ‫بازرس��ي انتخابات رياست جمهوري و‬ ‫شوراهاي اسالمي شهر و روستا در اين‬ ‫جلسه از حضور بازرسان‪ ،‬سر بازرسان‬ ‫و همچني��ن بازرس��ان ن��ا محس��وس‬ ‫براي پوش��ش ‪66‬هزار شعبه اخذ رأي‬ ‫خبر داد‪.‬‬

‫غرضي‪ :‬با امريكا‬ ‫تعامل مي‌كنيم نه مذاكره!‬ ‫محمد غرضي نامزد انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري در نخس��تين برنامه تلويزيوني‪،‬‬ ‫تبليغاتي خود كه از ش��بكه جام جم سيما‬ ‫پخش ش��د درباره برنامه‌ه��اي خود گفت‪:‬‬ ‫برنامه كار فيزيكي اس��ت‪ ،‬صد كار فيزيكي‬ ‫انجام دهيم ولي تورم را مهار نكنيم انسجام‬ ‫سياسي كشور از بين مي‌رود لذا هيچ قول‬ ‫نامربوطي به مردم نمي‌ده��م‪.‬وي در ادامه‬ ‫تش��ريح برنامه‌هاي خود افزود‪ :‬برنامه‌هاي‬ ‫بلند مدت و كوتاه مدت و ميان مدت بايد مبناي استحكام داشته باشد لذا ارزش‬ ‫پول مردم نبايد تغيير كند اين تغيير تمامي اهداف را از بين مي‌برد‪ .‬من از ملت‬ ‫مي‌خواهم به من رأي ندهيد به روش رأي بدهيد‪.‬وي در پاس��خ به سوالي درباره‬ ‫مواضعش در مورد سياس��ت خارجي نيز خاطرنش��ان كرد‪ :‬ما عضو سازمان ملل‬ ‫متحد هستيم‪ .‬بر اساس قوانين سازمان ملل انرژي هسته‌اي حق مشروع ماست و‬ ‫به نظر من قضيه انرژي اتمي فني نيست قدرت‌هاي سياسي نمي‌توانند به ما ايراد‬ ‫بگيرند‪.‬وزير دولت سازندگي خطاب به امريكا تاكيد كرد‪ :‬شما هرچه فشار بياوريد‬ ‫ملت زير بار نمي‌رود ما باشما تعامل مي‌كنيم ولي مذاكره نمي‌كنيم‪ ،‬االن در مورد‬ ‫س��وريه با ش��ما تعامل مي‌كنيم اما مذاكره نه‪ ،‬كساني كه فكر مي‌كنند تعامل با‬ ‫امريكا مذاكره است اشتباه مي‌كنند‪.‬‬ ‫مردم خودشان مسئول تورم هستند!‬ ‫محمد غرضي‪ ،‬وزير پست و تلگراف‌هاشمي كه يكي از ‪ 8‬نامزد تاييد صالحيت‬ ‫شده توسط شوراي نگهبان مي‌باشد‪ ،‬گفته‪ :‬اگر مردم به دولتي رأي ندادند كه اين‬ ‫تورم را متوقف كند‪ ،‬مسئول خود مردم هستند! اگر ملت آمدند ‪ 55‬ميليون رأي‬ ‫دادند به اين كه دولت ضد تورم مي‌خواهيم‪ ،‬آن موقع مي‌توانند متوقع باشند! وي‬ ‫همچنين در پاسخ به سوالي درباره هدف اصلي كانديدا شدن خود تصريح كرد‪:‬‬ ‫من نزديك ‪ 60‬سال فعاليت سياسي كردم‪ 16 ،‬سال وزير بودم! لذا اگر ‪ 55‬ميليون‬ ‫با من هماهنگ باش��ند‪ ،‬روزانه اگر من را كنترل كنند‪ ،‬نه به خاطر شعار بلكه به‬ ‫خاطر تعهد مي‌توانم بسياري از مشكالت را حل كنم! غرضي در زمان وزارت خود‬ ‫نيز ش��عار ‪ 1=55‬را س��ر داد‪ .‬وي مدعي بود كه تعداد خط‌هاي تلفني كه در يك‬ ‫سال واگذار كرده‪ ،‬مساوي با ‪ 55‬سال بوده است‪.‬‬

‫خبر‬

‫والیتی میثاق نامه «راستی در گفتار» را امضا کرد‬

‫برخي از اعضاي جوانان آستان‬ ‫قدس رضوي ب��ا علي‌اكبر واليتي‬ ‫ديدار كردند ت��ا نام ‌ه امام رضا(ع)‬ ‫به حضرت عبدالعظيم حسني كه‬ ‫در آن توصيه‌هايي در باب راستي‬ ‫در گفت��ار و اداي امانت همچنين‬ ‫كنار گذاشتن ستيزه‌گويي و روي‬ ‫آوردن ب��ه يكديگر و همچنين در‬ ‫نيافتن با هم بودن را به امضاي اين نامزد انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫يازدهم برسانند‪.‬‬ ‫واليتي در ديدار با اين اعضا گفت‪ :‬اين كار‪ ،‬كار بس��يار مهمي‬ ‫اس��ت و حامل پيام بس��يار ارزشمندي اس��ت و بايد سرلوحه كار‬ ‫مس��ئوالن نه تنها در جمهوري اس�لامي‪ ،‬بلكه در كل كشورهاي‬ ‫اسالمي كه تصدي كار مسلمانان را بر عهده دارند‪ ،‬قرار بگيرد و هر‬ ‫كدام از ما نيز در هر مسئوليتي اين پيام مبارك را نصب‌العين خود‬ ‫ق��رار دهيم‪ .‬وي همچنين پس از امضاي اي��ن ميثاق‌نامه كه قرار‬ ‫اس��ت به موزه آستان قدس رضوي ارائه شود‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫در پاس��خ به اين س��ؤال كه اولويت ش��ما پس از برعهده گرفتن‬ ‫مسئوليت رياست جمهوري چيست‪ ،‬گفت‪ :‬بازگردانيدن و تقويت‬ ‫اعتماد بين دولت و ملت همچنين تالش جهت بهبودي مشكالت‬ ‫فوري مردم ش��ريف به خصوص در فضاي معيش��ت و بازس��ازي‬ ‫اقتصاد داخلي و روابط خارجي از جمله اين اولويت‌ها اس��ت‪ .‬وي‬ ‫در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي مشخص شدن كانديداي ائتالف‬ ‫به ديدار آيت‌اهلل مهدوي كني مي‌رويد‪ ،‬گفت‪ :‬خير‪ ،‬خدمت ايشان‬ ‫مي‌رويم تا از رهنمود ايش��ان بهره ببريم و آنچه مصلحت است به‬ ‫دست آيد و اص ً‬ ‫ال اين وظيفه ما است كه با بزرگان مشورت كنيم و‬ ‫آيت‌اهلل مهدوي كني از بزرگان ما محسوب مي‌شوند‪.‬‬

‫برخی نمایندگان برای قالیباف تبلیغ می کنند‬

‫عزت‌اهلل یوسفیان‌مال به ايسنا گفت‪ :‬اکثریت قریب به اتفاق اعضای‬ ‫فراکسیون رهروان والیت به آقای قالیباف گرایش دارند‪ .‬نماینده آمل‬ ‫با بیان اینکه برخی نمایندگان در حوزه انتخابیه خود برای قالیباف‬ ‫تبلیغ می‌کنند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬غیر از اعضای فراکسیون‌‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫هم به صورت جداگانه از آقای قالیباف اعالم حمایت کردند‪.‬‬

‫تکذیب توصیه خاتمی به عارف‬

‫دفتر س��یدمحمد خاتمی خبر‬ ‫کناره‌گیری عارف به سود روحانی‬ ‫را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دفت��ر‬ ‫س��یدمحمد خاتمی در پی انتشار‬ ‫خبری از س��وی یک پایگاه خبری‬ ‫مبنی بر کناره‌گیری عارف به نفع‬ ‫حجت‌‌االسالم حسن روحانی در پی‬ ‫رایزنی رئیس دولت اصالحات‪ ،‬این خبر را کذب محض دانست و تاکید‬ ‫کرد که هیچ توصیه‌ای از سوی سیدمحمد خاتمی به دکتر‌عارف برای‬ ‫کناره‌گیری از عرصه انتخابات انجام نشده است‪ .‬این دفتر همچنین‬ ‫تاکید کرده است که نظر سیدمحمد خاتمی درباره انتخابات ریاست‬ ‫جمه��وری طبق معمول از طریق اطالعیه دفتر و س��ایت رس��می‬ ‫سیدمحمد خاتمی منتشر و به اطالع عموم مردم خواهد رسید‪.‬‬

‫پیام تشکر متکی‬

‫منوچه��ر متكي با انتش��ار پيام‬ ‫تش��كر اظه��ار امي��دواري كرد كه‬ ‫حماس��ه سياس��ي مورد نظر رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمي با مشاركت‬ ‫گس��ترده مردم و انتخاب بهترين‪،‬‬ ‫تحقق يابد‪.‬‬ ‫منوچهر متكي در قس��متي از‬ ‫پيام خود آورده اس��ت‪ :‬از روزي كه‬ ‫تصميم به حضور در انتخابات رياس��ت جمهوري گرفتم از همدلي‬ ‫و همياري عزيزاني در اقشار مختلف ميهن اسالمي بهره بردم كه با‬ ‫احس��اس مسئوليتي دغدغه مدارانه تمام همت خود را براي معرفي‬ ‫اينجانب به كار برده‪ ،‬در حالي كه نامي از آن‌ها برده نمي‌شد‪.‬‬ ‫برخ��ود الزم مي‌دانم به پاس ادب از يكايك اين عزيزان تش��كر‬ ‫نمايم‪ .‬بي‌ترديد هريك از ما به وظيفه و رسالت خود عمل كرديم كه‬ ‫ان‌شاء‌اهلل در آستان حضرت دوست قبول افتد‪.‬‬ ‫اميدوارم حماسه سياسي مورد نظر رهبر معظم انقالب اسالمي با‬ ‫مشاركت گسترده مردم و انتخاب بهترين‪ ،‬تحقق يابد‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫ديدار وزير با واليباليست‌هاي ملي‌پوش‬ ‫تي��م مل��ي واليب��ال‪ ،‬خ��ود را براي حض��ور در لي��گ جهاني آم��اده مي‌کن��د و محمد‬ ‫عباس��ي صبح دي��روز با حضور در جمع ملي‌پوش��ان با آن‌ها ديدار کرد و در آس��تانه‬ ‫ش��رکت در رقابت‌ه��اي مهمي به نام ليگ جهاني س��رانجام پ��اداش صعود بازيکنان‬ ‫ب��ه ليگ جهان��ي را هم ب��ه آن‌ها پرداخت ک��رد‪ .‬پي��ش از اين ملي پوش��ان واليبال‬ ‫باره��ا از توجه نداش��تن مس��ئوالن و پرداخت نش��دن پاداش‌ها گاليه ک��رده بودند‬ ‫که عباس��ي ب��ا حضور در تمرين ب��ه تمام اين گاليه‌ه��ا پاي��ان داد‪ .‬وي در جمع ملي‬ ‫پوش��ان گف��ت‪ :‬واليب��ال اي��ران اکن��ون در اوج تاريخي خ��ود قرار دارد و والس��کو‬ ‫ب��ه عن��وان يک مربي ب��زرگ اين دوره تاريخ��ي را در خاطره‌ها نگه خواهد داش��ت‪.‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نيما و نوشاد از مرحله گروهي معاف شدند‬ ‫براي رقابت‌هاي تور جهاني تنيس روي ميز كرواسي كه از ‪ 16‬تا ‪ 19‬خرداد برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫‪ 215‬بازيك��ن از ‪ 30‬كش��ور جه��ان در دو بخ��ش مردان و زن��ان اعالم آمادگ��ي كرده‌اند كه‬ ‫در دو رده س��ني بزرگس��االن و زير ‪ 21‬س��ال به مص��اف هم مي‌روند‪ .‬تيم م��ردان ايران نيز با‬ ‫‪ 5‬بازيك��ن در اي��ن پيكاره��ا حض��ور خواهن��د يافت‪.‬محمدرضا اخالق پس��ند‪ ،‬نوش��اد و نيما‬ ‫عالمي��ان‪ ،‬پوري��ا عمراني و حميدرض��ا طاهرخاني با مربيگ��ري ابراهيم عليدخ��ت در زاگرب‬ ‫ب��ه مي��دان مي‌روند‪ .‬در س��يدگذاري مس��ابقات نوش��اد عالميان با ق��رار گرفتن در س��يد ‪3‬‬ ‫بزرگس��االن و نيما عالميان با داش��تن س��يد ‪ 8‬زير ‪ 21‬س��ال از حضور در رقابت‌هاي گروهي‬ ‫مع��اف هس��تند‪.‬اين رقابت‌ه��ا داراي رنكين��گ جهاني و ‪ 30‬ه��زار دالر جايزه نقدي اس��ت‪.‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫احمد شیرمحمد‬ ‫مدیر تیم‌های ملی سنگنوردی‬

‫باقریمعتمد‪:‬‬

‫تورنمنت با مسابقات جهانی فرق می‌کند‬

‫بیست و یکمین دوره رقابت‌های‬ ‫تکوان��دوی قهـــرمان��ی جه��ان‬ ‫‪ 25‬تیرما ‌ه ب��ه میزبانی مکزیک و‬ ‫در ش��هر پوئیا آغاز مي‌شود و تیم‬ ‫ملی كشورمان با ‪ 8‬هوگوپوش در‬ ‫این رقابت‌ها حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمد باقری معتمد دارنده مدال‬ ‫نقره المپیک ‪ 2012‬لندن که پیش‬ ‫از ای��ن با حضور در دو دوره مس��ابقات جهان��ی ‪ 2009‬دانمارک و‬ ‫‪ 2011‬کره جنوبی ‪ 2‬مدال طال و نقره جهانی را کس��ب کرده بود‬ ‫به دليل مصدوميت‪ ،‬حضور در سومین مسابقات جهانی را از دست‬ ‫داد‪.‬معتمد پس از بازگشت از المپیک لندن در دو مرحله پای خود‬ ‫را به تیغ جراحان سپرد‪.‬وي درباره وضعيت خود گفت‌وگويي انجام‬ ‫داده كه مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫هنوز در دوران نقاهت به‌سر مي‌بريد؟‬ ‫با توجه به اینکه حضور در مسابقات جهانی مکزیک را از دست‬ ‫دادم‪ ،‬تمرینات بدنسازی را به صورت جدی پیگیری می‌کنم‪ .‬تقریباً‬ ‫‪ 2‬هفته اس��ت که دویدن را شروع کرده‌ام و حتی ضربه در استخر‬ ‫را تمرین می‌کنم‪ .‬با تشخیص پزشکم می‌توانم یک ماه و نیم دیگر‬ ‫تکواندو را آغاز کنم‪.‬‬ ‫برنامه شما براي مسابقات ديگر چيست؟‬ ‫به صورت جدی تمریناتم را پیگیری می‌کنم تا در صورت حضور‬ ‫تکواندو در مسابقات ورد گیمز‪ ،‬کامبت گیمز‪ ،‬جام جهانی و ‪2014‬‬ ‫بازی‌های آسیایی اینچوان تیم ملی را همراهی کنم‪.‬‬ ‫آیا به اردوهای تیم ملی برای باال رفتن روحیه ملی‌پوشان‬ ‫سر زده‌ايد؟‬ ‫متاس��فانه تا به ام��روز فرصت نکردم در اردوها حضور داش��ته‬ ‫باشم‪ ،‬اما تلفنی با برخی از دوستان که رابطه نزدیکی دارم‪ ،‬صحبت‬ ‫می‌کنم‪ .‬دوست دارم در کنار اردونشینان حضور داشته باشم‪ ،‬اما در‬ ‫حال حاضر اختصاصی تمرین می‌کنم و حتماً تالش می‌کنم تا قبل‬ ‫از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی سری به اردوها بزنم‪.‬‬ ‫حضور تیم ملی در تورنمنت اسپانیا و تونس را چطور ديديد؟‬ ‫خوش��بختانه تیم ملی نتیجه بس��یار خوبی را با ترکیب تقریبا‬ ‫جوان در تورنمنت اسپانیا و تونس کسب کرد‪ .‬البته اردونشینان باید‬ ‫بدانند که شرایط تورنمنت با مسابقات جهانی خیلی فرق می‌کند‪.‬‬ ‫در جهانی حتما باید بیش��تر از این تالش کنن��د و این را نیز باید‬ ‫بدانند که برای کس��ب قهرمان��ی در جهانی نزدیک به ‪ 6‬بازی باید‬ ‫انجام دهند‪.‬‬

‫روي ابــرها‬ ‫باي��رن موني��خ‬ ‫وصال روحاني‬ ‫شنبه ش��ب با پايان‬ ‫گـــــــروه ورزشی‬ ‫دادن ب��ه صب��ري‬ ‫‪ 12‬ساله از نو قهرمان‬ ‫فوتبال باشگاه‌هاي اروپا شد‪ .‬با احتساب ‪ 3‬قهرماني متوالي‬ ‫نسل كالسيك قيصر فرانس بكن باوئر در سال‌هاي ‪1974‬‬ ‫تا ‪ 1976‬و تك عنوان اولي نس��ل اوليور كان و اش��تفان‬ ‫افن برگ در س��ال ‪ 2001‬اين پنجمين باري اس��ت كه‬ ‫مردان س��رخپوش باواريا قهرمان قاره سبز مي‌شوند‪ .‬اين‬ ‫در حالي اس��ت كه نسل‌هاي متعدد بايرن پنج بار هم در‬ ‫فص��ول ‪ 2010 ،99 ،87 ،1982‬و ‪ 2012‬به عنوان دومي‬ ‫در اروپا رسيده‌اند‪ .‬براي يوپ هاينكس ‪ 68‬ساله قهرماني‬ ‫امسال شيريني ويژه‌اي دارد و او از منظري خاص به تاريخ‬ ‫پيوس��ته زيرا حاال به چهارمين مردي تبديل ش��ده كه‬ ‫مهمترين جام باشگاهي جهان را با دو تيم متفاوت برده‬ ‫است‪ .‬مرتبه نخست با رئال مادريد در سال ‪ 98‬بود و اين‬ ‫نيز البد از بازي‌هاي عجيب روزگار است كه كهكشاني‌هاي‬ ‫مادري��د بعد از قطع همكاري با خوزه مورينيو‪ ،‬هاينكس‬ ‫را هم در فهرست كانديداهاي احراز سمت سرمربي خود‬ ‫قرار داده‌اند‪ .‬هاينكس مي‌توانست سال پيش هم با بايرن‬ ‫قهرمان اروپا شود اما اين تيم فينالي را كه از قضا در اليانز‬ ‫اره ناي مونيخ برگزار ش��د به رغ��م برتري ‪ 1-0‬تا دقيقه‬ ‫‪ 89‬در نهايت به چلس��ي واگذار ك��رد‪ .‬بايرن اين بار هم‬

‫پارا ورزش‬

‫افتخار‬

‫ورزش ایران‬

‫محجوب دست خالي ماند‬

‫تنها ج��ودوکار ایران در رقابت‌های‬ ‫مسترز روسیه با شکست در نخستين‬ ‫دی��دار خ��ود از دور مس��ابقات کن��ار‬ ‫رف��ت‪ .‬ج��واد محج��وب ک��ه چندی‬ ‫پیش با کس��ب مدال طالی آس��یا به‬ ‫رتبه ‪ 13‬رده‌بندی بهترین‌های جودو‬ ‫جهان صعود ک��رده و با این عنوان به‬ ‫رقابت‌های مسترز روسیه راه يافته بود‬ ‫در نخستين دیدار خود مقابل نماینده‬ ‫روسیه روی تاتامی رفت‪.‬‬ ‫وی در پیکار با س��رگئی سامئلوویچ‬ ‫نفر نهم رنکینگ جهانی ‪ 5‬دقیقه مبارزه‬ ‫کرد و در نهایت با یک امتیاز یوکو نتیجه‬ ‫را واگ��ذار کرد و از دور مس��ابقات کنار‬ ‫رفت‪.‬‬

‫شكي در قهرماني‌مان ندارم‬

‫خسوس كاندالس سرمربي اسپانيايي‬ ‫تيم ملي فوتسال ايران ديروز گفت‪ :‬هنوز‬ ‫قرارداد تازه خود را با فدراسيون فوتبال‬ ‫اي��ران منعقد نكرده اما اف��زود تداركات‬ ‫تيم ملي خوب پيش مي‌رود و او ش��ك‬ ‫ندارد ك��ه اين تيم در پيكارهاي تير ماه‬ ‫داخل سالن آسيا در كره جنوبي قهرمان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫در فينالي كام ‌ً‬ ‫ال آلماني روي لبه تيغ حركت مي‌كرد‪ .‬در‬ ‫مسابقه‌اي كه توازن آن هر لحظه به هم مي‌خورد و امكان‬ ‫شكست هر يك از دو تيم بايرن و دورتموند وجود داشت‪،‬‬ ‫در نهاي��ت آري ين روبن تير خالص را در دقيقه ‪ 89‬و با‬ ‫فراري انفرادي در قلب خط دفاعي دورتموند شلیک كرد‪.‬‬ ‫ضربه زميني او اين بار از سد معموالً آهنين رومن وايدن‬ ‫فلر عبور كرد اما مهاجم اس��بق چلسي و رئال مادريد در‬ ‫نيم��ه اول دو تك به تك ديگر را توي بدن و صورت اين‬ ‫دروازه‌بان دالور كوبيده بود‪ .‬فينال با شهامت شگفت‌انگيز‬ ‫زردهاي وست فالن در ويمبلي لندن شروع شد و آن‌ها در‬ ‫همان ‪ 25‬دقيقه اول سه چهار فرصت عالي را هدر دادند‪.‬‬ ‫بايرن در اواخر نيمه اول و در بيش��تر زمان‌هاي نيمه دوم‬ ‫بازي را در دس��ت گرفت و با گل دقيقه ‪ 60‬ماندزوكيچ و‬ ‫ب��ه واقع در پي پاس عالي روبن در ع��رض دروازه از تيم‬ ‫كلوپ پيش افتاد‪ .‬اما ضربه کاراته‌وار دانته مدافع برزيلي‬ ‫بايرن و پنالتي‌اي كه گوندوغان با استادي آن را در دقيقه‬ ‫‪ 68‬گل كرد بازي را به مدت ‪ 21‬دقيقه با نتيجه تساوي‬ ‫‪ 1-1‬نگه داشت‪.‬‬ ‫باي��رن كه يك ناي��ب قهرماني ديگ��ر را برنمي‌تابيد‬ ‫شوت‌هايي زد كه فقط پنجه‌های وايدن فلر مي‌توانست‬ ‫آن‌ها را از چارچوب بيرون بكشد اما فيزيك او هم جوابگوي‬ ‫نبوغ فني روبن و ريبه‌ري در دقايق آخر نشد‪ .‬اشك‌هاي‬ ‫دورتموند در شبي كه «گوتزه» (در برزخ دورتموندي بودن‬

‫مدال طال برای بانوي‬ ‫كاراته‌كاي ايران‬ ‫تی��م س��بک ش��وتوکان ‪JSKA‬‬ ‫ایـــ��ران در نخس��تیـــن روز‬ ‫رقابـــت‌ه��ای بین‌الملل��ی جام‬ ‫آزاد تفلی��س گـــرجس��تان با‬ ‫درخش��ش رعنا بهرامی به ی��ک مدال طال رس��ید‪ .‬در این دوره‬ ‫از رقابت‌ه��ا ‪ 330‬کاراته‌کا در رده‌های س��نی مختلف مردان و‬ ‫‪ 275‬کارات��ه‌کا در بخش بانوان حضور دارند‪ .‬بهرامی در کاتای‬ ‫دختران‪ ،‬رده س��نی ‪ 12‬تا ‪ 13‬س��ال با غلبه بر نماینده ارمنستان‬ ‫و ‪ 2‬کات��ارو از گرجس��تان موف��ق ب��ه کس��ب مدال طال ش��د‪.‬‬

‫اما در حال انتقال به بايرن) فقط از روي سكوها نظاره‌گر‬ ‫اتفاقاتش بود‪ ،‬خيلي‌ها را تحت‌تاثير قرار داد اما بايرن حاال‬ ‫مثل ليورپول ‪ 5‬جامي است و فقط ميالن ‪ 7‬جامي و رئال‬ ‫مادريد ‪ 9‬جامي را باالتر از خود مي‌بيند‪ .‬اين از بداقبالي و‬ ‫البته موقعيت ناشناسي پپ گوارديوال است كه قرار است‬ ‫تيم��ي را از هاينكس تحويل بگيرد كه اينچنين قهرمان‬ ‫اروپا شده و خاك بوندس‌ليگا را به توبره كشيده است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت كه او را براي س��اختن تش��كيالتي‬ ‫بارس��لوناوار به مونيخ آورده‌اند اما از حاال مي‌توان صداي‬ ‫كساني را شنيد كه مي‌گويند چرا مربي‌اي در مونيخ مصدر‬ ‫كار خواهد شد كه قادر به تكرار دستاوردهاي باورنكردني‬ ‫فصل ‪ 2012-2013‬نيست‪ .‬اين در حالي است كه هنوز‬ ‫جام سوم احتمالي بايرن‪ -‬حذفي آلمان‪ -‬كه در گرو نبرد‬ ‫شنبه‌ش��ب آينده با اشتوتگارت اس��ت براي هاينكس و‬ ‫مردانش مانده است و البته آن‌ها از همين حاال و بدون اين‬ ‫جام هم روي ابرها راه مي‌روند‪ .‬كلوپ اما همچنان تحسين‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬او مشتي جوان به ش��دت منضبط را بعد از دو‬ ‫قهرماني متوالي در ليگ آلم��ان نايب‌قهرمان اروپا كرده‬ ‫است و شايد اگر لوان دوفسكي و بالژي كوفسكي لهستاني‬ ‫و ماركو رويس آلماني پريشب قدري خوش‌اقبال‌تر و در‬ ‫كار خود دقيق‌تر بودند‪ ،‬حاال كلوپ به‌شدت پرشور (و ‪24‬‬ ‫سال جوان‌تر از هاينكس) به جاي سرمربي بايرن بر تارك‬ ‫فوتبال اروپا نشسته بود‪.‬‬

‫دل كندن از پرسپوليس‬ ‫سخت است‬ ‫علي كريمي كه «دي اس��ترادا»ي‬ ‫اس��لواكي و عجم��ان ام��ارات و‬ ‫دو س��ه تيم لي��گ برت��ري ايران‬ ‫(شامل فوالد خوزس��تان) خواهان‬ ‫وي ش��ده‌اند‪ ،‬ديروز گفت مايل اس��ت تا آخري��ن روز بازي‌اش در‬ ‫پرسپوليس بماند‪ .‬جادوگر سرخ‌هاي تهراني كه در واپسين روزهاي‬ ‫فصل گذش��ته اعالم بازنشستگي كرد و سپس پشيمان شد و اينك‬ ‫در تدارك بازگشت است‪ ،‬گفت منتظر تحوالت تازه در پرسپوليس‬ ‫و تعيي��ن تكليف خ��ود در دوره جديد زمامداري علي دايي اس��ت‪.‬‬

‫نقل و انتقاالت‬

‫رجب‌زاده‪ :‬همه دوست دارند ذوب آهن بماند‬

‫مهدي رجب زاده مهاجم نامدار ذوب‌آهن كه پيش��ينه بيش از ‪ 20‬بازي‬ ‫ملي را هم دارد ديروز مدعي شد تمامي ايراني‌ها دوست دارند اين تيم در ليگ‬ ‫برتر فوتبال ماندني و در اين راه در ديدار پلي‌اف با تيم سوم «ليگ‌يك» (كه‬ ‫هنوز مشخص نشده) برنده شود‪ .‬وي افزود‪« :‬ريشه‌دار بودن و سوابق ذوب‌آهن‬ ‫مواردي است كه اين اقبال عمومي را به سمت تيم ما شكل مي‌دهد‪».‬‬

‫حضورمبهم‬ ‫دارت‌بازان در كانادا‬ ‫احمد اس��دزاده رئي��س انجمن‬ ‫دارت ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاري‬ ‫مس��ابقات جهان��ي اي��ن رش��ته‬ ‫در اواخ��ر ش��هريورماه در‬ ‫كان��ادا گفت‪ :‬در صورتي كه كارش��كني صورت نگي��رد و ويزاي‬ ‫ورزشكاران صادر شود تيم ملي به مسابقات جهاني اعزام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬تاكنون چند بار به فدراس��يون جهان��ي نامه زديم كه‬ ‫دول��ت كانادا كارش��كني مي‌كند و فدراس��يون جهاني هم اعالم‬ ‫ك��رد مذاكراتي را با كانادا انجام داده تا مش��كالت حل ش��ود‪.‬‬

‫رسالت فدراسيون ورزش دانشگاهي چيست‬

‫يك برتري بر قطر داريم‬

‫كارل��وس كروش س��رمربي پرتغالي‬ ‫تيم ملي فوتبال اي��ران كه ديروز همراه‬ ‫با شاگردانش راهي امارات و از بعدازظهر‬ ‫در دوبي مس��تقر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬وقت آن‬ ‫رسيده است كه او و شاگردانش جوهره‬ ‫حقيقي خود را رو كنند‪.‬‬ ‫وي افزود‪« :‬نه ما و نه قطر از عوارض‬ ‫يك باخت احتمالي در مس��ابقه روز ‪14‬‬ ‫خردادماه جان سالم به در نخواهيم برد‬ ‫اما رجحان ما بر قطري‌ها اين اس��ت كه‬ ‫ما با يك تس��اوي هم اميد صعودمان را‬ ‫حفظ مي‌كنيم اما قطر بايد حتماً برنده‬ ‫شود و شايد همين مسأله كار ما را قدري‬ ‫آسان‌تر كند‪».‬‬

‫در مسابقات قهرماني آسيا كه در پارك‬ ‫مل��ت تهران برگزار ش��د غی��ر از ژاپن كه‬ ‫ش��ركت نكرده بود همه قدرت‌های آس��یا‬ ‫حضور داشتند‪.‬در رشته سرطناب انتظارات‬ ‫ما در هر دو بخش م��ردان و زنان برآورده‬ ‫نش��د‪ .‬در بخش س��رطناب بخش بانوان‪،‬‬ ‫بازیکن تیم مل��ی به خاطر کم‌تجربگی به‬ ‫فینال نرس��ید و در مس��ابقات س��رطناب‬ ‫مردان نیز روی مدال طال حساب باز کرده بودیم که ورزشکار تیم ملی‬ ‫به دلیل عدم حرکت‌خوانی صحیح آن را از دست داد‪ .‬در خصوص سطح‬ ‫کیفی اين دوره از مس��ابقات هم بايد گفت سطح رقابت‌ها باال بود چرا‬ ‫که غیر از تیم ژاپن بقیه قدرت‌های آسیا به تهران آمده بودند و تیم‌های‬ ‫کره‪ ،‬چین و قزاقس��تان برترین‌های خود را در این مس��ابقات به همراه‬ ‫داش��تند‪ .‬يكي ديگر از داليل حضور تيم‌هاي خوب جوایز دالری است‬ ‫که برای رقابت‌های قهرمانی آس��یا در نظر می‪‎‬گیرند و اين جوايز باعث‬ ‫می‌شود تا همه چهره‌های برتر در این مسابقات حضور داشته باشند و‬ ‫رقابت نزديك‌تر باشد‪ .‬البته ژاپنی‌ها مدعی شدند که به خاطر مشکالت‬ ‫مالی به تهران سفر نکردند‪.‬دوره قبلی این مسابقات در چین برگزار شده‬ ‫و تیم ملی كش��ورمان به چهار مدال نقره دست یافته بود‪ .‬در سفرهای‬ ‫ب��رون مرزی به خاطر بودجه محدودی ک��ه داریم نفرات کمتری را در‬ ‫س��فرهای خارجی به همراه داریم‪ ،‬اما این بار چ��ون میزبان بودیم دو‬ ‫برابر تیم‌های دیگر بازیکن داشتیم‪ .‬فدراسیون کوهنوردی و صعودهای‬ ‫ورزش��ی با مش��کالت مالی زیادی مواجه اس��ت و برگزاری مسابقات‬ ‫قهرمانی آس��یا هزینه‌های زیادی را به دنبال داش��ته برای همین دیگر‬ ‫بودجه برای حضور در مسابقات جهان و تورنمنت‌های بین‌المللی نداریم‬ ‫و بايد بگويم تا سال ‪ 2014‬تیم ملی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود‪.‬‬

‫بايــرن‬

‫خبر‬

‫س��ازمان واليبال معلوالن آسيا و‬ ‫اقيانوس��يه (‪ )AOCVD‬ب��راي‬ ‫تدريس دوره مربيگ��ري درجه دو‬ ‫بين‌الملل��ي از رضاي��ي و معمري‬ ‫دعوت به‌عمل آورد‪ .‬اين دوره آموزش��ي از ‪ 11‬تا ‪ 18‬خردادماه در‬ ‫کشور چين و شهر شانگهاي با حضور شرکت کنندگاني از کشورهاي‬ ‫آسيايي برگزار مي‌ش��ود‪ .‬رضايي‪ ،‬سرمربي تيم ملي واليبال نشسته‬ ‫به عنوان نايب رئيس س��ازمان آسيا و اقيانوسيه واليبال معلوالن و‬ ‫معمري به عنوان رئيس کميته مربيان اين س��ازمان فعال هستند‪.‬‬

‫كلوپ تحسين شد‬ ‫هاينكس به تاريخ پيوست‬

‫حاشیه‬

‫رضايي و معمري‬ ‫به چين مي‌روند‬

‫سرطناب‬ ‫انتظارات را برآورده نكرد‬

‫گروه ورزشی‬

‫دانشجـوي ورزشـكار يا ورزشـکار دانشجـو؟‬

‫بيس��ت‌وهفتمين يونيورسياد دانشجويان جهان تيرماه در شهر «كازان»‬ ‫روس��يه برگزار مي‌شود كه قرار است فدراسيون ورزش‌هاي دانشگاهي ايران‬ ‫ه��م در اي��ن رقابت‌ها در چند رش��ته وزنه‌برداري‪ ،‬كش��تي آزاد و فرنگي و‬ ‫تيراندازي تيم اعزام كند اما دوباره ايران از قافله عقب مانده است و در فاصله‬ ‫کوتاه باقی مانده تا رقابت‌ها‪ ،‬به س��راغ قهرمانان ملي‌پوش رفته است كه به‬ ‫دليل مدال‌آوري در آس��يا‪ ،‬جهان و المپيك بدون كنكور وارد دانش��گاه‌هاي‬ ‫تربيت‌بدني شده‌اند و كارت دانشجويي دارند‪.‬‬ ‫وقتي به جدول مدال‌آوران جهاني دانش��جويان كه در سايت فدراسيون‬ ‫آم��ده نگاهي بيندازيم‪ ،‬نش��ان مي‌دهد كه در س��ال‌هاي بي��ن ‪ 86‬تا ‪،90‬‬ ‫‪ 103‬نف��ر در اين رقابت‌هاي جهاني مدال گرفته‌اند كه اكثر آن‌ها ملي‌پوش‬ ‫بوده‌اند! در اين ليست نام ملي‌پوشاني چون احسان مهاجر شجاعي‪ ،‬محمد و‬ ‫محمود صميمي در رشته‌هاي دو و ميداني ‪ ،‬مه‌لقا جام‌بزرگ‪ ،‬الهه احمدي‬ ‫و ابراهي��م برخورداري و در رش��ته‌هاي تيراندازي‪ ،‬ويدا حليميان و انس��يه‬ ‫حاجي انزهايي در رش��ته تيراندازي با كمان‪ ،‬سعيد خسروي‌نژاد و مصطفي‬ ‫دليريان در جودو‪ ،‬حامد زيكساري‪ ،‬جاسم ويشگاهي و نادر جودت در كاراته‪،‬‬

‫تغيير زمان ديدار‬ ‫ايران و آلمان‬

‫باموافقتفدراسيون‬ ‫جهاني واليبال ساعت‬ ‫بازي اي��ران و آلمان در‬ ‫ليگ جهاني واليبال به‬ ‫ساعت ‪ 21‬تغيير كرد‪.‬با‬ ‫توجه به اين‌كه مسابقه‬ ‫اي��ران و آلمان در ليگ‬ ‫جهاني واليب��ال ‪ 21‬و‬ ‫‪ 22‬تيرماه مصادف با روز سوم و چهارم ماه مبارك‬ ‫رمضان برگزار مي‌شود‪ ،‬فدراسيون واليبال كشورمان‬ ‫از فدراسيون جهاني واليبال ‪ FIVB‬درخواست كرد‬ ‫تا س��اعت بازي اين دو تيم را به بعد از زمان افطار‬ ‫تغيير دهند كه فدراسيون جهاني واليبال هم با اين‬ ‫موضوع موافقت كرد‪ .‬ب��ه اين ترتيب آخرين بازي‬ ‫واليب��ال ايران در ليگ جهاني واليبال با تيم آلمان‬ ‫‪ 21‬و ‪ 22‬تيرماه در ساعت ‪ 21‬برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫محمد باقري معتمد‪ ،‬روح‌اهلل طالبي‪ ،‬يوس��ف كرم��ي‪ ،‬عليرضا نصر آزاداني‬ ‫در تكواندو‪‌،‬حبيب‌اهلل اخالقي‪ ،‬هاش��م‌زاده‪ ،‬ايماني در كش��تي و‪ ...‬به چش��م‬ ‫مي‌خورند كه دارنده مدال‌هاي آس��يايي و جهاني هستند و به همين سبب‬ ‫هم دانشجو شده‌اند‪ 4 .‬ميليون و ‪ 4‬هزار دانشجو در ورزش دانشگاهي مشغول‬ ‫به تحصيل هستند ولي اگر ملي‌پوشاني كه دانشجو شده‌اند را از ليست خارج‬ ‫كني��م‪ ،‬چقدر از اين تعداد باق��ي مي‌مانند ك��ه از ورزش دانش‌آموزي وارد‬

‫فالش بک‬

‫‪ 10‬سال پيش امير قلعه‌نويي در قالب يك مربي تازه‌كار و رسول خطيبي به‬ ‫عنوان مهاجم وقت سپاهان رو در رو ايستادند‪ .‬در فصل تازه آنها به عنوان‬ ‫سرمربيان استقالل و گسترش فوالد تبريز از نو مصاف خواهند داد‪.‬‬

‫ورزش دانشجويي شده و فرصت راه يافتن به تيم ملي دانشگاهي اعزامي به‬ ‫رقابت‌هاي جهاني را پيدا كرده باشند؟!‬ ‫به راستي رسالت فدراسيون ورزش‌هاي دانشگاهي چيست؟! آيا رسالت‬ ‫اين فدراس��يون‪ ،‬اعزام ورزشكاران ملي پوشي اس��ت كه طعم مدال‌ها را در‬ ‫رويدادهاي مهم خود چش��يده‌اند! آيا فقط سرمايه‌گذاري روي ملي‌پوشاني‬ ‫كه در فدراس��يون‌هاي خود در اردوها براي آن‌ها هزينه ش��ده است و آماده‬ ‫رقابت‌ها هستند‪ ،‬رس��الت اين فدراسيون است؟ پس اين فدراسيون بودجه‬ ‫خود را صرف چه چيزي مي‌كند؟! به گفته مجيد كاش��ف دانشيار دانشكده‬ ‫تربيت بدني ش��هيد رجايي‪ ،‬مس��ير حركت در ورزش دانشجويي برعكس‬ ‫شده اس��ت! فردي كه وارد دانشگاه مي‌شود بايد با انگيزه‌ها و تالشي بسيار‬ ‫مس��ير قهرماني را در دانش��گاه طي كند‪ .‬در خود دانشگاه تربيت شود و نه‬ ‫اين كه نزديك رقابت‌ها بهترين‌هاي باش��گاه‌ها و فدراسيون‌ها را گزينش و‬ ‫راهي مس��ابقه‌ها كنند! حال كه رسالت فدراس��يون ورزش‌هاي دانشگاهي‬ ‫اعزام ملي‌پوشان دانشجو به رقابت‌ها شده‪ ،‬تكليف ايجاد انگيزه براي كشاندن‬ ‫دانشجويان به ورزش همگاني در دانشگاه‌ها و وارد شدن به ورزش قهرماني‬ ‫و رسيدن به تيم ملي‌‪ ،‬چه مي‌شود؟! تاكنون چند دانشجوي ورزشكار مانند‬ ‫علي دايي به تيم ملي راه يافته‌اند؟!‬

‫پروين‪ :‬يك سر و گردن از‬ ‫تيم‌هاي عربي باالتريم‬

‫علي پـــروين‬ ‫ديروز گفت‪ :‬هنوز‬ ‫نمي‌فهم��د چــرا‬ ‫بازي دوستانه هفته‬ ‫پي��ش بــراي تيم‬ ‫مل��ي فوتب��ال در‬ ‫خاك عمان طراحي‬ ‫و اجرا شد و افزود‬ ‫شكست ‪ 3-1‬در اين مسابقه واقعه مضري‬ ‫براي تيم ملي بوده است‪ .‬سرخ‌ترين سرخ‬ ‫دنيا و سرش��ناس‌ترين عضو هيات مديره‬ ‫پرسپوليس افزود‪« :‬هنوز هم معتقدم كه ما‬ ‫يك سر و گردن از تيم‌هاي عربي باالتريم‬ ‫اما اي��ن را بايد دائماً در ميدان عمل ثابت‬ ‫كنيم‪ .‬آن‌ها براي غلبه بر ما دس��ت به هر‬ ‫كاري مي‌زنند‪».‬‬

‫ورزش جهان‬ ‫دوئل آقاي خاص و گوارديوال‬ ‫آنطور ك��ه ظواه��ر امر نش��ان مي‌دهد‬ ‫خوزه مورينيو و پپ گوارديوال رقباي بزرگ‬ ‫س��ال‌هاي اخير يك بار ديگر روز ‪ 8‬شهريور‬ ‫و اي��ن بار در پراگ با هم دوئل خواهند كرد‪.‬‬ ‫ماجرا از آن جا شكل مي‌گيرد كه بايرن مونيخ‬ ‫قهرمان جديد باشگاه‌هاي اروپا از هفته آينده‬ ‫به دس��ت گوارديوال سرمربي سابق بارسلونا‬ ‫مي‌افتد و چلس��ي هم كه «لي��گ اروپا» را‬ ‫برده به احتمال قوي فصل آينده توسط آقاي‬ ‫خاص رهبري خواهد شد‪.‬‬

‫ابقاي «اگه‌رو» در منچستر‬

‫س��رخيو اگه‌رو مهاج��م آرژانتيني تيم‬ ‫فوتبال منچسترس��يتي ديروز قراردادش را‬ ‫با اين باش��گاه متمول انگليس��ي كه تا سال‬ ‫‪ 2016‬اعتبار داش��ت براي يك س��ال ديگر‬ ‫تمديد كرد‪ .‬داماد س��ابق ديه‌گ��و مارادوناي‬ ‫افسانه‌اي در ‪ 87‬بازي رسمي براي آبي‌هاي‬ ‫شهر منچستر ‪ 47‬بار گلزني كرده است‪.‬‬


‫‪ 27‬كشته در حمله مائوئيست‌ها به حزب كنگره هند‬ ‫ش��به‌نظامیان مس��لح مائوئیس��ت در حمل��ه به کاروان��ی در اس��تان چاتیس��گار واقع در‬ ‫ش��رق هند‪ 27 ،‬نف��ر از جمله ‪ 12‬نماینده محلی کنگره را کش��ته و ‪ 12‬نف��ر دیگر را زخمی‬ ‫کردن��د‪ .‬ب��ه گزارش خبرگ��زاری نووس��تی‪ ،‬هنگامی ک��ه کاروانی متش��کل از ‪ 20‬خودرو‬ ‫رهب��ران محل��ی را جابه‌جا می‌کردند‪ 150 ،‬تا ‪ 200‬ش��به نظامی مائوئیس��ت به آنها حمله‬ ‫کردن��د‪ .‬زمان��ی که ش��به‌نظامیان ای��ن کاروان را مش��اهده کردند‪ ،‬بمب��ی را منفجر کرده‬ ‫و س��پس خودروها را به رگبار بس��تند‪ .‬در میان کشته‌ش��دگان این حمله ماهندرا کارما‪،‬‬ ‫یک��ی از رهب��ران کنگره در اس��تان چاتیس��گار نیز ق��رار دارد‪ .‬وی یک گروه ش��به نظامی‬ ‫ب��ا نام س��الوا ج��ودوم را ب��رای مبارزه ب��ا ش��به‌نظامیان مائوئیس��ت تش��کیل داده بود‪.‬‬

‫اخبار کوتاه‬

‫بررسی پرونده فساد مالي شاهزاده اسپانیایی‬

‫قاض��ي دادگاه اس��پانيا رون��د‬ ‫رسيدگي و تحقيقات درباره پرونده‬ ‫فس��اد پرنسس كريس��تينا‪ ،‬دختر‬ ‫پادشاه اين کشور را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫پرنسسکريستينا‪،‬دخترکوچک‬ ‫خوان کارلوس‪ ،‬پادش��اه اسپانيا در‬ ‫ارتباط با پرونده رس��وايي همسرش‬ ‫مبني بر فس��اد مال��ي‪ ،‬اختالس و‬ ‫سوءاستفاده از موقعيت‪ ،‬در مظان اتهام قرار گرفته است‪ .‬اين دادگاه‪ ،‬هفتم‬ ‫ماه مه‪ ،‬روند رسيدگي به پرونده اتهام کريستينا را به حال تعليق در آورد‬ ‫و اعالم کرد اسناد و مدارک کافي درباره دخالت دختر پادشاه اسپانيا در‬ ‫رابطه با اختالسي که همسرش به آن متهم است‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬

‫‪ 15‬كشته و زخمي در انفجار داغستان‬

‫در پی انفجار انتحاری در داغس��تان روس��یه یک نفر کشته و ‪14‬تن‬ ‫زخمی شدند‪ .‬عامل انتحاری یک زن بیوه بود که بعداً در بیمارستان و به‬ ‫دلیل شدت جراحات کشته شد‪ .‬این انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان‬ ‫وزارت کشور داغستان رخ داد‪.‬‬

‫محدوديت ‪ 2‬فرزند براي مسلمانان ميانمار‬

‫مقام‌هاي اس��تان غربي ميانمار‬ ‫قانون محدوديت داش��تن دو فرزند‬ ‫را ب��راي خانواده‌هاي مس��لمان اين‬ ‫منطقه اعم��ال کرده‌اند؛ اقدامي که‬ ‫براي بوداييان اعمال نشده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫اين قانون در پ��ي اتهامات و ادعاها‬ ‫مبني بر پاکسازي قوميتي در استان‬ ‫راخين واقع در غرب ميانمار و در پي خشونت‌هاي فرقه‌اي ميان مسلمانان‬ ‫و بوداييان اعمال ش��ده است‪ .‬سخنگوي اس��تان راخين ميانمار گفت‪:‬‬ ‫اين برنامه جديد به معناي جلوگيري از رش��د سريع جمعيت در جامعه‬ ‫مسلماناناست‪.‬‬

‫حمله سايبري به پايگاه‌هاي اينترنتي عربستان‬

‫چندين پايگاه اينترنتي رسمي عربستان مورد حمله هكرهاي سايبري‬ ‫قرار گرفت‪ .‬پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت اطالع‌رساني عربستان‪ ،‬االخباريه و‬ ‫همچنين كانال ورزشي الرياضيه‪ ،‬كانال يك و راديو قرآن و نيز پايگاه مركز‬ ‫فرهنگي ملك فهد از جمله پايگاه‌هاي هك شده است‪.‬‬

‫گزارش خبری‬

‫وحشت در پايتخت‌هاي اروپا‬ ‫حمله به نظامي فرانسوي در پاريس‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫شكايت اردوغان از رهبر حزب مخالف دولت تركيه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫وكالي مدافع رجب طيب اردوغان نخس��ت‌وزير تركيه در شكايتي به دادگاه خواستار يك‬ ‫ميليون لير ترك خسارت از كمال قليچداراوغلو رهبر حزب جمهوريخواه اين كشور شدند‪.‬‬ ‫كم��ال قليچداراوغلو رهبر بزرگترين حزب مخالف دولت تركيه در مجلس ملي اين كش��ور‬ ‫در س��خناني‪ ،‬رجب طيب اردوغان نخس��ت‌وزير تركيه را مس��ئول كشته ش��دن ‪ 51‬نفر در‬ ‫انفجارهاي ش��هر ريحانلي معرفي كرده ب��ود‪ .‬وكالي مدافع اردوغان با طرح اين دعوي به‬ ‫دادگاه خواس��تار جريمه يك ميليون ليري عليه رهبر ح��زب جمهوريخواه به منظور جبران‬ ‫خس��ارت معنوي وارد ش��ده بر وي ش��دند و قليچداراوغل��و را به تج��اوز از آزادي بيان‪،‬‬ ‫ناديده گرفتن منافع عمومي و ضايع كردن حقوق ش��خصي نخس��ت‌وزير تركيه متهم كردند‪.‬‬

‫سيد حسن نصراهلل‪:‬‬

‫حزب‌اهلل لبنان سوريه را تنها نمي‌گذارد‬ ‫دبي�ركل ح�زب‌اهلل لبن�ان ك�ه ب�ه‬ ‫مناسبت س�الگرد پيروزي مقاومت‬ ‫لبنان بر اشغالگران قدس سخنراني‬ ‫ك�رد‪ ،‬از جنگي تمام عيار از س�وي‬ ‫قدرت‌ه�اي س�لطه‌گر ب�ه رهب�ري‬ ‫امريكا و با مشاركت برخي رژيم‌هاي‬ ‫مرتجع عربي و تركيه عليه س�وريه‬ ‫س�خن گف�ت و درم�ورد خط�رات‬ ‫جريان تكفيري براي همه كشورهاي‬ ‫منطقه هشدار داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��بكه المنار‪ ،‬سيدحس��ن‬ ‫نصراهلل با اشاره به ناآرامي‌ها در طرابلس بيان‬ ‫ك��رد‪ :‬درگيري‌هاي طرابل��س به هر قيمتي‬ ‫باي��د متوقف ش��ود‪ .‬افقي ب��راي درگيري‌ها‬ ‫در طرابلس نيس��ت و ارت��ش لبنان ضامن‬ ‫وحدت اس��ت‪ .‬وي درخص��وص موضوعات‬ ‫داخل��ي گفت‪ :‬يا بايد انتخاب��ات را مطابق با‬ ‫قانون دهه ش��صت برگ��زار كرد يا به تمديد‬ ‫دوره پارلم��ان بپردازيم‪ .‬دبي��ركل حزب‌اهلل‬ ‫لبنان درمورد تحوالت س��وريه اظهار داشت‪:‬‬ ‫آنچه در س��وريه مي‌گذرد براي لبنان مهم و‬ ‫سرنوشت‌ساز است‪ .‬رهبران كنوني سوريه از‬ ‫ابتدا از گفت‌وگ��و و انجام اصالحات حمايت‬

‫مي‌كن��د و لبن��ان را وارد دوره اس��راييلي‌ها‬ ‫مي‌كند و فلسطين‪ ،‬مس��جد االقصي و غزه‬ ‫تباه مي‌شود‪.‬‬

‫كردند‪ ،‬اما مخالفان براس��اس برداش��ت‌هاي‬ ‫اش��تباه با آن مخالف��ت كردند‪.‬نصراهلل بيان‬ ‫كرد‪ :‬همه به خوبي مي‌دانند جريان تكفيري‪،‬‬ ‫گروههاي مسلح را در سوريه رهبري مي‌كند‬ ‫اما برخي كش��ورهاي عربي ش��رايط را براي‬ ‫ورود تكفيري‌ها به سوريه فراهم مي‌كنند تا‬ ‫هم از شر آن‌ها رها شوند و هم نظام سوريه را‬ ‫ساقط كنند‪ .‬وي افزود‪ :‬كساني كه در سوريه‬ ‫مي‌جنگند دنباله‌روهاي گروه موسوم به دولت‬

‫عراق اسالمي هستند‪ .‬تسلط جريان تكفيري‬ ‫در استانهاي سوري نزديك به لبنان خطري‬ ‫براي همه لبناني‌ها اعم از مسلمان و مسيحي‬ ‫اس��ت‪ .‬دبيركل حزب‌اهلل لبنان اظهار داشت‪:‬‬ ‫س��وريه پشتيبان مقاومت اس��ت و مقاومت‬ ‫نمي‌تواند دست بسته باقي بماند تا حامي آن‬ ‫از بين برود‪ ،‬اگر سوريه ساقط شود مقاومت‬ ‫به محاصره درمي‌آيد و اسراييل به لبنان وارد‬ ‫مي‌شود و شروط خود را بر لبناني‌ها تحميل‬

‫شليك ‪ 2‬موشك به ضاحيه جنوبي‬ ‫بيروت‬ ‫بر اثر اصابت دو موش��ك به دو نقطه در‬ ‫ضاحيه جنوبي بيروت پنج تن زخمي شدند‪.‬‬ ‫منابع امنيتي لبن��ان اعالم كردند كه دو‬ ‫موش��ك از نوع كاتيوشا بوده كه يكي به يك‬ ‫منزل مسكوني و ديگري به نزديكي كليساي‬ ‫مار مخاييل به يك نمايشگاه خودرو اصابت‬ ‫كرده است‪ .‬خبرگزاري ملي لبنان ادامه داد‪:‬‬ ‫سه تن از شهروندان سوري در بين زخمي‌ها‬ ‫هستند كه حال يكي از آن‌ها وخيم گزارش‬ ‫شده اس��ت‪ .‬منابع امنيتي اعالم كردند كه‬ ‫احتماالً دو موش��ك از يك��ي از اردوگاه‌هاي‬ ‫فلسطيني به ضاحيه جنوبي بيروت شليك‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در همين راستا نجيب ميقاتي‬ ‫نخست وزير دولت پيشبرد امور لبنان پرتاب‬ ‫اين دو موش��ك در ضاحيه را با هدف ايجاد‬ ‫ناامني و تالش براي انجام دادن واكنش‌هاي‬ ‫مشخصيدانست‪.‬‬

‫پرتغالي‌ها خواهان استعفاي دولت شدند‬ ‫هزاران نفر در پرتغال در اعتراض به سياست رياضتي دولت‬ ‫در ليسبون‪ ،‬پايتخت اين كش��ور تظاهرات كردند و خواهان‬ ‫استعفاي دولت پدرو پاسوس كوئيلو شدند‪.‬‬ ‫بناب��ر گزارش‌ها ش��ركت‌كنندگان در اي��ن تظاهرات با‬ ‫راهپيمايي به سمت كاخ رياست جمهوري در منطقه «بلم»‬ ‫استعفاي دولت را خواستار شدند‪.‬‬ ‫اين درحالي بود که تظاهرکنندگان از نزديک شدن به کاخ‬ ‫رياست جمهوري منع شدند و به جاي آن در نزديکي صومعه‬ ‫«جرونيموس» تجمع اعتراض‌آميز برپا کردند‪.‬‬

‫تظاهرکنندگان عليه تروئيکا‪ ،‬متشکل از صندوق بين‌المللي‬ ‫پول‪ ،‬بانک مرکزي اروپا و کميس��يون اروپا شعار سر دادند‪ .‬اين‬ ‫تظاهرات كه کنفدراسيون عمومي کارگران پرتغال بزرگترين‬ ‫اتحاديه کارگري پرتغال که‪ ۶۰۰‬هزار عضو دارد آن را سازماندهي‬ ‫کرده بود‪ .‬سومين تظاهرات مردمي پرتغال در يك ماه گذشته در‬ ‫اعتراضبهبرنامه‌هايرياضتيدولتاست‪.‬‬ ‫پرتغال در اوايل ماه مه برنامه جديد رياضتي ارائه داد که‬ ‫مطابق با آن سن بازنشستگي از ‪ ۶۵‬سال به ‪ ۶۶‬سال افزايش‬ ‫خواهد يافت و عالوه بر آن کارکنان بخش خدمات اجتماعي‬

‫بزرگترين اردوگاه القاعده به كنترل ارتش عراق درآمد‬ ‫هزاران نيروي نظام��ي عراقي عمليات‬ ‫گسترده‌اي را برضد اعضاي شبكه القاعده در‬ ‫استان االنبار در غرب اين كشور انجام دادند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري فرانسه‪ ،‬سپهبد علي‬ ‫غي��دان فرمانده نيروي زميني عراق گفت‪:‬‬ ‫عمليات گسترده امنيتي ارتش عراق كه ‪۲۰‬‬ ‫هزار نظامي در آن شركت دارند از شنبه و با‬ ‫هدف پيگرد اعضاي القاعده كه به آدم ربايي‬ ‫و تهديد نيروهاي امنيتي و شهروندان غير‬ ‫نظامي مبادرت مي‌كنند آغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫سپهبد غيدان توضيح داد اين عمليات كه‬ ‫فرماندهي عمليات «االنبار»‪« ،‬الجزيره» و‬ ‫ماموران پليس فدرال در آن مشاركت دارند‬ ‫و نيروي هواي��ي آن را حمايت مي‌كند در‬ ‫صحراي االنبار‪ ،‬وادي حوران‪ ،‬القائم‪ ،‬الكعره و‬ ‫مكرالذيب انجام مي‌شود‪.‬‬

‫به گفته اين مقام عراقي در اين عمليات‬ ‫بزرگترين اردوگاه‌هاي شبكه القاعده با نام‬ ‫اردوگاه «س��يف البحر» در صحراي االنبار‬ ‫ناب��ود و ش��ماري از اعضاي آن بازداش��ت‬ ‫شدند‪ .‬به گفته غيدان فرماندهي «عمليات‬ ‫الجزيره» براي جلوگي��ري از ورود اعضاي‬ ‫القاعده حضور نيروهاي خود را در مرزهاي‬ ‫عراق و سوريه افزايش داده است‪ .‬در همين‬ ‫راستا وزارت دفاع عراق در بيانيه‌اي از كشته‬ ‫شدن دو نفر از فرماندهان شبكه القاعده در‬ ‫شهر بيجي در استان صالح‌الدين خبر داد‪.‬‬ ‫عمليات نظامي گس��ترده نيروهاي ارتش‬ ‫عراق به دنبال اقدام گروه‌هاي تروريستي به‬ ‫كش��تن ‪ ۱۵‬نظامي ربوده شده ارتش عراق‬ ‫و نيز اقدام به كش��تن ‪ ۳‬غيرنظامي و مثله‬ ‫كردن اجساد آنان صورت گرفت‪.‬‬

‫گروه جهان‬ ‫س��ريال وحش��ت در تعطيالت‬ ‫آخر هفته پايتخت‌هاي اروپايي كه با‬ ‫قتل نظامي انگليسي در لندن به اوج‬ ‫رس��يده بود‪ ،‬با حمله به يك نظامي‬ ‫فرانس��وي در پاري��س ادامه يافت‪ .‬به‬ ‫گزارش آسوش��يتدپرس‪ ،‬يك سرباز‬ ‫ارتش فرانس��ه در يك منطقه پرتردد‬ ‫تجاري در نزديكي ش��هر پاريس از س��وي فردي ناشناس با چاقو هدف‬ ‫حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫دولت فرانس��ه اعالم كرده كه در تالش اس��ت مشخص كند آيا بين‬ ‫حمله به اين سرباز فرانسوي و قتل نظامي انگليسي در شهر لندن ارتباطي‬ ‫وجود دارد يا خير‪ .‬فرانسوا اوالند‪ ،‬رئيس‌جمهوري فرانسه اعالم كرد هويت‬ ‫فرد حمله‌كننده كه پس از حادثه فرار كرد هنوز نامعلوم اس��ت و نسبت‬ ‫به ش��تاب كردن در نتيجه‌گيري در خصوص اين حمله هشدار داد‪ .‬اين‬ ‫حمله در منطقه تجاري ال دفانس شهر پاريس صورت گرفت‪ .‬وزارت كشور‬ ‫فرانس��ه اعالم كرد اين حمله موجب به خطر افتادن زندگي اين س��رباز‬ ‫‪23‬ساله نشده است‪.‬‬

‫ادامه اعتراض اسراييلي‌ها به اوضاع اقتصادي‬

‫هشدار درباره خطر افزايش خشونت در آلمان‬ ‫هانس جرج ماسن‪ ،‬رئيس نهاد حمايت از قانون اساسي آلمان درباره‬ ‫افزايش خشونت گروه‌هاي افراطي در آلمان بخصوص در دوران مبارزات‬ ‫انتخاباتي هشدار داده و درگيري‌هاي بين اين گروه‌ها را خطر جديدي در‬ ‫كشورش ارزيابي كرد‪.‬‬ ‫هانس جرج ماسن اظهار داشت كه برلين همچنان پايتخت جاسوسي‬ ‫در اروپ��ا بوده و در هيچ يك از ش��هرهاي ديگر اي��ن اتحاديه تا اين حد‬ ‫جاسوس خارجي وجود ندارد‪ .‬وي در ادامه خاطرنشان كرد‪ :‬ما به صورت‬ ‫روزافزون فعاالني را در زمينه جاسوس��ي اقتصادي و حمالت الكترونيك‬ ‫در كش��ور مي‌بينيم و شاهد تالش‌هاي گس��ترده براي توليد سالح‌هاي‬ ‫كشتارجمعيهستيم‪.‬‬ ‫وي همچنين ضمن هش��دار درباره تشديد خش��ونت راست و چپ‬ ‫افراط��ي در آلم��ان گفت‪ :‬بار ديگر و بيش��تر از قبل خش��ونت‌هاي بين‬ ‫افراط‌گراها در آلمان زياد ش��ده اس��ت‪ .‬ريختن س��لفي‌ها به خيابان‌ها و‬ ‫اعتراض به مخالفان و حمالت آن‌ها به مخالفان‌ش��ان مسأله جديدي در‬ ‫كش��ور ماست‪ .‬اين هم مسأله جديدي اس��ت كه افراط‌گراها از يكديگر‬ ‫آموزش خشونت مي‌گيرند‪.‬‬

‫صده��ا اس��راييلي‬ ‫در اعت��راض ب��ه اوضاع‬ ‫نابس��امان اقتص��ادي‬ ‫در اراض��ي اش��غالي‬ ‫فلس��طينيان تظاهرات‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫بــــ��ه گــــزارش‬ ‫پرس ت��ي‌وي‪ ،‬نيروه��اي امنيت��ي رژي��م‬ ‫صهيونيستي براي متفرق كردن معترضان‬ ‫كه در مقابل محل سكونت بنيامين نتانياهو‬ ‫نخس��ت‌وزير و سيلوان ش��الوم وزير آب و‬ ‫ان��رژي اين رژيم در ت��ل آويو تجمع كرده‬ ‫بودند‪ ،‬به زور متوسل شدند‪.‬‬ ‫شركت‌كنندگان در اين تظاهرات عليه‬ ‫سياست‌هاي اقتصادي رژيم نتانياهو شعار‬ ‫س��ر مي‌دادن��د‪ .‬ش��ركت‌كنندگان در اين‬ ‫تظاهرات همچنين منزل اس��تانلي فيشر‪،‬‬

‫رئي��س بانك مرك��زي رژيم‬ ‫صهيونيستي را كه در صحنه‬ ‫حضور داشت‪ ،‬محاصره كردند‪.‬‬ ‫تظاهركنندگان خطاب به وي‬ ‫فري��اد مي‌زدند‪ « :‬پول‌هاي ما‬ ‫كجاست؟»‪.‬‬

‫رزمايش گسترده ارتش‬ ‫صهيونيس�تي‬ ‫ارتش رژيم صهيونيستي مانورهاي نظامي‬ ‫گس��ترده‌اي را در سرزمين‌هاي اشغالي به‬ ‫اج��را گذاش��ته و در آن جنگي همه‌جانبه‬ ‫و حمالت موش��كي گس��ترده به مناطق‬ ‫صهيونيست‌نشينراشبيه‌سازيمي‌كند‪.‬‬ ‫اي��ن مانور تحت عن��وان «هفته جبهه‬ ‫داخلي اس��راييل؛ جبهه‌اي محكم» از روز‬ ‫گذشته آغاز ش��ده و تا روز پنج‌شنبه ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫پيوستن‪ 200‬فرانسوي به معارضان سوري‬

‫طبق اعالم اداره كل امنيت خارجي و داخلي وزارت خارجه فرانس��ه‪،‬‬ ‫‪ 180‬تا ‪ 200‬فرانس��وي طي يك س��ال گذش��ته به منظور پيوستن به‬ ‫معارضان سوري‪ ،‬كشور را ترك كردند‪.‬‬ ‫روزنام��ه فرانس��وي «لو موند» با اش��اره به گ��زارش اداره كل امنيت‬ ‫خارجي و داخلي وزارت خارجه فرانس��ه‪ ،‬نوش��ت‪ ،‬اين سياه چاله مبارزه‬ ‫ضد تروريس��تي فرانسه اس��ت و پاريس از بازگش��ت اين افراد به كشور‬ ‫نگران است‪.‬‬ ‫لوموند با تاكيد بر ضرورت ايجاد ابزار قانوني مناس��ب‪ ،‬ارزيابي دقيق‬ ‫اليه‌هاي زيرين اين‌گونه فعاليت‌ها و ابعاد واقعي اين تهديد براي مقابله با‬ ‫خطرات احتمالي بازگشت اين افراد به فرانسه‪ ،‬افزود‪ :‬بسياري از اين افراد‬ ‫پس از بازگشت از سوريه‪ ،‬تحت نظارت تشكيالت اطالعاتي قرار مي‌گيرند‬ ‫كه نگران اقدام‌هاي تبليغاتي آن‌ها هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ي��ك مقام پليس‪ ،‬پيش‌بين��ي واكنش اف��رادي كه پس از‬ ‫همكاري با معارضان سوريه از درگيري‌هاي طوالني و پيچيده اين كشور‬ ‫باز مي‌گردند‪ ،‬دشوار است‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دو‌شنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫ارسال كمك‌هاي بين‌المللي به مصر مشروط شد‬ ‫جان ك��ري‪ ،‬وزير امور خارجه امريكا به مصر اعالم كرد براي دريافت كمك‌هاي نقدي‬ ‫بين‌المللي به انجام اصالحات اقتصادي بپردازد‪ ،‬چرا كه اين اقدامات براي دريافت كمك‌هاي‬ ‫بعدي از جانب كنگره امريكا ضرورت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري رويترز‪ ،‬جان كري‪ ،‬وزير امور خارجه امريكا به مدت يك ساعت در‬ ‫حاشيه نشست ‪ 50‬سالگی اتحاديه آفريقا با محمد مرسي‪ ،‬رئيس‌جمهوري مصر ديدار كرد‪.‬‬ ‫يكي از مقام‌هاي رسمي امريكا كه خواست نامش فاش نشود‪ ،‬گفت‪ :‬جان كري در اين ديدار‬ ‫تاكيد كرد اصالحات اقتصادي در مصر براي متقاعد كردن قانونگذاران امريكايي به منظور‬ ‫حمايت‌هاي آتي اقتصادي و مالي از مصر ضرورت دارند‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬وزير امور خارجه امريكا در جريان نخستين سفر خود به مصر به‬ ‫محمد مرسي گفت اياالت متحده در نخستين گام ‪ 190‬ميليون دالر از بسته ‪ 450‬ميليون‬ ‫دالري را كه متعهد شده بود‪ ،‬ارسال مي‌كند‪ ،‬البته اين اقدام به انجام تعهدات دولت قاهره‬ ‫براي انجام اصالحات اقتصادي بستگي دارد‪.‬‬

‫از اين پس به جاي ‪ ۳۵‬س��اعت کار در هفته بايد ‪ ۴۰‬ساعت‬ ‫در هفته کار کنند‪ .‬مطابق با سياست رياضتي جديد‪ ،‬حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار فرصت ش��غلي بخش خدمات اجتماعي از دس��ت‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫کشور پرتغال با بدترين رکود اقتصادي خود از دهه هفتاد‬ ‫تاکنون مواجه شده و پيش‌بيني می‌شود اقتصاد اين کشور در‬ ‫طول سال جاري به ميزان ‪ 2/3‬درصد منقبض شود‪ .‬همچنين‬ ‫پیش‌بیني می‌شود ميزان بيکاري پرتغال در طول سال جاري‬ ‫از ‪ ۱۸‬درصد هم فراتر رود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫محمد حسيني‬ ‫كارشناس مسائل خاورميانه‬

‫سوريه‪ ،‬سناريوهاي پيش رو‬

‫در روزهايي كه پيش روس��ت‪ ،‬كش��ور‬ ‫س��وريه ش��اهد تحقق تحوالت جديدي‬ ‫در رابط��ه با سرنوش��ت خ��ود در عرصه‬ ‫ديپلماتيك خواهد بود‪ .‬كشورهاي حامي‬ ‫دولت يا مخالفان سوريه همگي در تالشند‬ ‫تا با استفاده از واقعيت‌هاي ميداني سوريه‬ ‫ب��ه چانه زني بر س��ر آينده اين كش��ور و‬ ‫وضعيت حكمراني پس از توقف خشونت‌ها‬ ‫بپردازند‪ .‬براي كشورهاي غربي و اسراييل‪ ،‬موضوع اصلي حذف سوريه‬ ‫ب��ه عنوان يك��ي از حلقه‌هاي بس��يار مهم مقاوم��ت در منطقه و نيز‬ ‫جلوگيري از دس��تيابي سلفي‌ها به قدرت پس از سقوط احتمالي اسد‬ ‫است‪ ،‬اتفاقي كه در حال حاضر نيفتاده و چشم‌انداز تحقق سريع آن در‬ ‫كوتاه مدت نيز به چشم نمي‌خورد‪ .‬كشورها و گروه‌هاي حامي مقاومت‬ ‫نيز در وهله اول خواس��تار باقي ماندن س��وريه در اردوگاه كشورهاي‬ ‫مقاومت عليه رژيم صهيونيس��تي هستند‪ ،‬مسأله‌اي كه مورد خواست‬ ‫بخش عظيمي از مردم س��وريه نيز هس��ت‪ .‬اما هر دو طرف مي‌دانند‬ ‫كه مطالبات خود را بايد از طريق اراده مردم س��وريه به پيش ببرند و‬ ‫در نهايت اين مردم س��وريه هس��تند كه بايد با برگزاري يك انتخابات‬ ‫سراس��ري و طي يك فرايند سياس��ي و دموكراتيك سرنوشت خود و‬ ‫حكومت دلخواه خود را رقم زنند‪.‬‬ ‫در اين ميان كشورهايي كه فكر مي‌كنند ايجاد اصالحات سياسي‬ ‫وك ً‬ ‫ال پيگي��ري رون��د دموكراتيك مطالبات منجر به از دس��ت رفتن‬ ‫منافعش��ان در سوريه مي‌شود سنگ اندازي بيش��تري در برابر فرايند‬ ‫صل��ح مي‌نماين��د و اين خود موجبات بي‌ثباتي هر چه بيش��تر اوضاع‬ ‫س��وريه و منطقه را فراهم مي‌آورد‪ .‬اساس��اً امريكايي‌ها دنبال خشونت‬ ‫بيشتر در سوريه بوده و هستند چرا كه اين نزاع توان مقابله با اسراييل‬ ‫را از همه طرف‌هاي سوري و عربي خواهد گرفت‪ .‬اين بازي پيچيده‌اي‬ ‫بود كه از ابتدا توسط آن‌ها دنبال شد‪ .‬هنوز هم آن‌ها به دنبال فيصله‬ ‫دادن ماجرا نيستند اما ادامه روند خشونت نيز نمي‌تواند براي آن‌ها در‬ ‫درازمدت منافع كاملي به بار آورد چرا كه احتمال تسري خشونت‌ها به‬ ‫كشورهاي همسايه و نيز منطقه بسيار باالست ضمن اين‌كه موجبات‬ ‫گسترش تروريسم در خاورميانه و نيز جهان را افزايش مي‌دهد‪ ،‬چيزي‬ ‫كه مس��لم اس��ت این كه س��وريه ديگر به صورت يكپارچه در اختيار‬ ‫مخالفان تروريست و حاميان غربي آن‌ها قرار نخواهد گرفت‪ .‬مقاومت‬ ‫بي‌ش��ك يكي از بازيگران اصلي سوريه و نيز منطقه باقي خواهد ماند‪.‬‬ ‫هر چند تالش محور مقاومت در وهله اول حفظ تماميت ارضي سوريه‬ ‫و طي شدن يك فرايند سياسي براي رسيدن به راه حل است‪.‬‬


‫تحليل جديكار‬

‫نمایشنامه استاد‬

‫هما جدیکار‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و پژوهشگر می‌گوید‪:‬‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای برگ��زاری س��مینار تخصصی و‬ ‫کارگاه‌ه��ای آموزش��ی بازار تئاتر ک��ودک و نوجوان‬ ‫نش��ان‌دهند‌ه اهمیت نگاه علمی به این حوزه اس��ت‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرس��ندی از این که بازار فقط به ارائه‬ ‫محصوالتنمایشیاختصاصندارد‪،‬گفت‪:‬خوشبختانه‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای برگ��زاری س��مینار تخصصی و‬ ‫کارگاه‌های آموزشی اهمیت توجه به نگاه علمی به تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان را نشان می‌دهد و می‌تواند نقاط ضعف‬ ‫را برطرف و نقاط قوت را شناسایی و تقویت کند‪ .‬این‬ ‫استاد افزود‪ :‬گروه‌ها با تعامل می‌توانند بهتر و جدی‌تر‬ ‫در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعالیت داشته باشند‪.‬‬

‫نمایشنامه‌خوانی«سیددلبر»نوشتهمحموداستادمحمد‬ ‫و به کارگردانی امید محمدی و مهران خوشبین شنبه‬ ‫‪ 11‬خردادماه س��اعت ‪ 18‬به مناس��بت چهلمين روز‬ ‫درگذشت مرحوم سعدي افشار در سالن آمفی تئاتر‬ ‫فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود‪ .‬نقش‌خوانان این‬ ‫نمایشرضارضامندی‪،‬کریمقربانی‪،‬شاهینعالیی‌نژاد‪،‬‬ ‫هومن بنایی‪ ،‬کهبد تاراج‪ ،‬مهرنوش انصاری‪ ،‬ابراهیم‬ ‫نائیج‪ ،‬هادی عبدالمالکی‪ ،‬حبیب اسماعیل‌پور و فریبا‬ ‫بکلو هستند‪ .‬عالقه‌مندان برای شرکت در این برنامه‬ ‫می‌توانند به فرهنگس��رای اندیش��ه واقع در خیابان‬ ‫ش��ریعتی‪ ،‬نرسیده به پل سیدخندان‪ ،‬روبه‌روی باشگاه‬ ‫پیام‪،‬بوستانشهیدمنفردنیاکی(اندیشه)مراجعهكنند‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5376‬‬ ‫دوشنبـه‬ ‫‪ 6‬خرداد ‪1392‬‬ ‫‪ 16‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 27‬مه ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫نگین‬

‫حضور اهالي موسيقي در عرصه‬ ‫سينما و عكس آن يعني هنرمندان‬ ‫سينما و تلويزيون در موسيقي چند‬ ‫سالي است كه به شدت رواج يافته‬ ‫و يا از س��ر عشق به هنر ديگر و يا‬ ‫براي كسب شهرت بيشتر از سوي‬ ‫هنرمن��دان مورد توجه قرار گرفته‬ ‫كه گاه ب��ا هنرنمايي خوبي مواجه‬ ‫مي‌شويم و گاه گوش به صداهاي نه چندان دلچسب مي‌سپاريم‪.‬‬ ‫به گزارش هنرآنالين‪ ،‬چند روزي اس��ت كه نام و چهره سيروان‬ ‫خس��روي از خوانندگان و آهنگسازان بنام موس��يقي پاپ را روي‬ ‫آگهي‌هاي تبليغاتي مجموعه «رالي ايراني» همراه با ديگر بازيگران‬ ‫سينما مي‌بينيم‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬نوازنده گيتار گروه موسيقي آريان با فيلم «سام‬ ‫و نرگس» روي پرده نقره‌اي س��ينما حاضر شد و سيامك خواهاني‬ ‫نيز از ديگر اعضاي اين گروه با بازي در فيلم «سنتوري» در عرصه‬ ‫سينما حاضر شد‪.‬‬ ‫كارن همايونفر با بازي در فيلم «اس��ب حيوان نجيبي است» و‬ ‫رضا صادقي با فيلم‌«بي‌خداحافظي» حضور در سينما را تجربه كرد‪.‬‬ ‫بازيگران نيز عرصه موس��يقي را انتخاب كردند و مهران مديري كه‬ ‫در سال‌هاي اخير معموالً به عنوان خواننده در تيتراژ سريال هايش‬ ‫حضور داشت‪ ،‬فعاليت خود را در زمينه موسيقي در گروه داركوب‬ ‫به شكلي جدي‌تر ادامه داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا هدايتي ني��ز با آلب��وم «ماه مي‌خندد» بر س��ابقه‬ ‫موسيقايي خود افزود و امين حيايي آلبوم «باران» و شهاب حسيني‬ ‫آلبوم «رايا» را به بازار فرستادند‪.‬‬ ‫عالوه بر اين بازيگراني نيز با دكلمه خواني حضور در موسيقي را‬ ‫تجربه كردند كه از آن جمله مي‌توان به زنده‌ياد خسرو شكيبايي و‬ ‫زنده‌ياد حسين پناهي‪ ،‬نيكي كريمي و لعيا زنگنه اشاره كرد‪.‬‬ ‫با اين حال موفقيت يا عدم موفقيت ورود اهالي سينما به دنياي‬ ‫موسيقي و حضور اهالي موس��يقي در سينما‪ ،‬نكته‌اي است كه به‬ ‫سطح دانش هنري مردم كشورمان مرتبط مي‌شود و نحوه استقبال‬ ‫از آثار آنان مي‌تواند روشنگر راه پيش‌روي هنرمندان باشد‪.‬‬

‫«جهان‌آرا» با صداي سعيد شهروز‬

‫سعيد شهروز آهنگ «جهان آرا‬ ‫(خرمش��هر)» را با آهنگس��ازي و‬ ‫تنظيم مهرداد نصرتي براي پخش‬ ‫از رس��انه مل��ي اجرا ك��رد‪ .‬مركز‬ ‫موس��يقي و س��رود صداو س��يما‪،‬‬ ‫آهنگ «جهان آرا (خرمشهر)» را با‬ ‫آهنگسازي و تنظيم مهرداد نصرتي‬ ‫و شعري از عبدالحميد مقتدايي راد‬ ‫با صداي سعيد شهروز آماده پخش از رسانه‌ملي كرده‌است‪.‬‬

‫تئاتر‬

‫زندگي به روايت خنده و گريه‬

‫نمايش «زندگي به روايت خنده‬ ‫و گريه» داراي اپيزودهايي در قالب‬ ‫تئاتر كالس��يك و مدرن و فرصتي‬ ‫براي حضور مخاطب عام در سالن‬ ‫تئاتر است‪.‬‬ ‫اين نمايش يك اثر تلفيقي در‬ ‫قالب تئاتر كالسيك و پست‌مدرن‬ ‫است كه ‪ 4‬اپيزود دارد و ‪ 2‬اپيزود‬ ‫به صورت تئاتر كالس��يك و ‪ 2‬اپيزود به صورت تئاتر مدرن و با دو‬ ‫نمايش��نامه از نيل سايمون به نام‌هاي «پزش��ك نازنين» و «هتل‬ ‫پالزا» اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين نمايش تالش ش��ده ت��ا مخاطب عام نيز به تئاتر آمده و‬ ‫از ديدن اين نمايش لذت ببرد و هم مخاطب خاص تئاتر راضي از‬ ‫سالن خارج شود‪ .‬در اين تئاتر در عين خنداندن مخاطب به راحتي‬ ‫مي‌توان قوانين تئاتر كالسيك را مشاهده كرد‪ .‬اين نمايش تلفيقي‬ ‫از س��ينما و تئاتر است تا بتواند براي مخاطب عام جذابيت بصري‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫«زندگ��ي به روايت خنده و گريه» از اول خرداد تا اوايل تير ماه‬ ‫در تماشاخانه پارين هر روز ساعت ‪ 19‬روي صحنه مي‌رود‪ .‬در اين‬ ‫تئاتر بازيگراني چون مريم پيربند‪ ،‬محمدرضا انتظامي‪ ،‬غزل شريفي‪،‬‬ ‫حميد احمدي‪ ،‬راد پورجبار و شكوفه مقدم حضور دارند‪.‬‬

‫تاالر حافظ‬ ‫ميزبان گروه‌هاي نمايش استاني‬

‫گروه‌هاي نمايش اس��تاني از ‪ 8‬تا ‪ 10‬خرداد در قالب جشنواره‬ ‫تئاتر صاحبدالن در تاالر حافظ روي صحنه مي‌روند‪.‬‬ ‫در س��ومين جش��نواره تئاتر صاحبدالن چهارش��نبه ‪ 8‬خرداد‬ ‫نماي��ش «هفت دريا ش��بنمي» ب��ه كارگرداني رضا حس��يني از‬ ‫مشهد‪ ،‬پنجش��نبه ‪ 9‬خردادماه نمايش «روزي كه زمين نان شد»‬ ‫به كارگرداني محمد آري��ان از بجنورد و جمعه ‪ 10‬خرداد نمايش‬ ‫«هاجر(س)» به كارگرداني بهرام دوس��ت قرين از همدان در تاالر‬ ‫حافظ اجرا مي‌شوند‪.‬‬ ‫كلي��ه نمايش‌ها در دو نوبت‪ ،‬س��اعت ‪ 18:30‬و ‪ 20‬روي صحنه‬ ‫مي‌روند‪.‬‬ ‫آثار بخش صحنه‌اي سومين جشنواره تئاتر صاحبدالن نيز از ‪ 8‬تا‬ ‫‪ 11‬خردادماه سال‌جاري عالوه بر تاالر حافظ در تاالرهاي قشقايي‪،‬‬ ‫سايه و كارگاه نمايش مجموعه تئاترشهر اجرا خواهند شد‪.‬‬

‫بهنوش طباطبای��ی‪ ،‬بازیگر تئاتر و س��ينماي ايران‬ ‫می‌گوی��د هنرمندان بای��د طراح��ان مخصوص به‬ ‫خود داش��ته باش��ند زیرا که آن‌ها الگو هستند و در‬ ‫نوع پوش��ش نباید اش��تباه کنند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫همه ج��ای دنیا بازیگران طراحان مخصوصی دارند‬ ‫و حتی صاحب یک برند هس��تند تا به این واس��طه‬ ‫طرفداران‌شان بتوانند لباس‌های آن برند مخصوص‬ ‫را تهیه و اس��تفاده کنند‪ .‬طباطبایی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫ما با برندسازی مس��أله داریم در صورتی که بسیار‬ ‫طبیعی است کسی که به دلیل شغلش شهرت دارد و‬ ‫طرفداران خاص خود را نیز دارد‪ ،‬از این شهرت بهره‬ ‫ببرد و بتواند اتفاق ًا کارهای اقتصادی هم انجام بدهد‪.‬‬

‫گرافیس��ت و مدرس گرافیک و تایپوگرافی معتقد‬ ‫است‪ ،‬در بحث حمایت‌های دولتی از حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر تنها تزریق بودجه کافی نیس��ت و توجه باید‬ ‫در شکل کالن باشد‪ .‬مسعود نجابتی درباره توجه به‬ ‫هنرهای تجسمی از سوی رئیس جمهور آینده گفت‪:‬‬ ‫این که اساس�� ًا دولت در هر زمان��ی باید به مقوله‬ ‫فرهنگ و هنر توجه کند را از دهان همه شنیده‌ایم‬ ‫ام��ا باید بدانیم که این توجه باید در ش��کل کالن‬ ‫اتف��اق بیفت��د و البته تنه��ا تزریق بودج��ه به هنر‬ ‫کارساز نیس��ت‪ .‬این هنرمند ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫مدیریتی الزم اس��ت کس��انی در رأس امور هنری‬ ‫قرار گیرند که دارای تخصص در زمینه هنر باشند‪.‬‬