Page 1

‫سال نوزدهم شماره ‪ 5366‬چهارشنبه ‪ 25‬ارديبهشت ‪ 4 1392‬رجب ‪ 32 1434‬صفحه ‪ 200‬تومان‬

‫بزرگداشت‬

‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫دکتر رحیمی پس از افتتاح بزرگترین بیمارستان توانبخشی تأکید کرد‬

‫توجه به طب سنتی در کنار‬ ‫توسعه مراکز درمانی پیشرفته و نوین‬

‫بیمارستان فوق تخصصی نورافشار به عنوان بزرگترین بیمارستان توانبخشی خاورمیانه می تواند به‬ ‫‪ 2/5‬میلیون ورزشکار خدمات ارائه دهد‬ ‫صفحه های ‪ 3‬و ‪4‬‬

‫سخنگوی شورای نگهبان‪:‬‬

‫از نامزدهایی که در تأیید صالحیتشان‬ ‫تردید داریم‪ ،‬برنامه می خواهیم‬

‫اگر شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد كه نظر اولش اشتباه بوده از اشتباهش برمي‌گردد و این‬ ‫فشار تلقي نمی شود و ما البي به مفهومي كه در سياست وجود دارد‪ ،‬نداريم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2411200075790001‬‬

‫)‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran‬‬ ‫‪Wednesday 15 May. 2013 No. 5366‬‬

‫همه برنامه‌هايي كه در هفته ميراث فرهنگي در تهران‬ ‫برگزار مي‌شود‪ ،‬به صورت همزمان و مناسب با شعار آن‬ ‫روز در همه شهرستان‌ها اجرا مي‌شود‬ ‫روز س��وم هفت��ه میراث فرهنگ��ی بازدي��د از موزه‌ها‬ ‫رايگان اس��ت و كارگاه‌هاي آموزش��ي براي خانواده‌ها‬

‫صفحه ‪13‬‬

‫صفحه ‪16‬‬

‫ادعایی دیگر به ادعاهای ذوالنور اضافه شد‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫فروش خاک کشاورزی ایران‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج فارس‬

‫از ‪ 2‬س��ال پيش خاك حاصلخيز كش��اورزي ايران در قالب محموله‌هاي شن‪،‬‬ ‫ماس��ه و مواد كاني صادر مي‌ش��ود تا قانون ممنوعيت صدور خاك كش��اورزي را‬ ‫دور بزنند‬

‫ایران‬

‫انتقاد شورای شهر از تخلف شهرداری تهران‬ ‫در واردات كاغذ‬

‫نايب رئيس ش��وراي شهر تهران از اقدام يك موسسه وابسته به شهرداري‬ ‫تهران براي واردات كاغذ انتقاد كرد و گفت‪ :‬در روزهاي برگزاري نمايش��گاه‬ ‫كتاب‪ ،‬ناشران و اتحاديه كاغذ به شدت از اقدام اين تعاوني گاليه‌مند بودند‪.‬‬ ‫حسن بيادي در پانصد و چهل و هشتمين جلسه علني شوراي شهر تهران در‬ ‫تذكري به شهرداري اعالم كرد‪ :‬تعاوني شهرياران يك قرارداد خارجي براي كاغذ‬ ‫منعقد و بيش از ‪ 30‬ميليارد تومان پول نيز دريافت كرده است اما تاكنون كاغذي‬ ‫وارد نشده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬لوگوي شهرداري تهران پاي نامه‌هاي اين تعاوني‬ ‫وجود دارد و اتحاديه كاغذفروشان از ما تقاضا كرده كه جلوي اين اقدام تعاوني‬ ‫ش��هرياران را بگيريم‪ .‬بيادي با بيان اين‌كه اين تعاوني به اس��م بخش خصوصي‬ ‫فعالي��ت مي‌كند‪ ،‬در عين حال گفت‌‪ :‬اعض��اي هيات مديره اين قبيل تعاوني‌ها‬ ‫را ش��هرداري تهران تعيين مي‌كند‪ .‬بنابراين چگونه مي‌توان آن‌ها را جزو بخش‬ ‫خصوصي به حساب آورد‪ .‬بايد به اين قبيل تخلفات رسيدگي شود و شوراي شهر‬ ‫از بعد نظارتي خود موظف اس��ت كه به اين موضوع رسيدگي كند‪ .‬نايب رئيس‬ ‫شوراي شهر تهران اعالم كرد كه مدارك تخلف اين تعاوني را به قاليباف شهردار‬ ‫تهران و معاون مالي و اداري وي ارائه كرده و منتظر رس��يدگي است‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ايام نمايشگاه كتاب هركس كه با بنده برخورد مي‌كرد‪ ،‬از ماجراي واردات‬ ‫كاغذ گاليه‌مند بود و از ما مي‌خواس��ت به اين اقدام تعاوني شهرياران رسيدگي‬ ‫كنيم‪ .‬معصومه آباد عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران نيز‬ ‫خواستار ارائه گزارشي در اين خصوص از سوي شهرداري تهران شد اما با وجود‬ ‫اين‌كه حس��ين محمد پورزرندي معاون مالي و اداري شهردار در جلسه حضور‬ ‫داشت‪ ،‬در اين باره سكوت كرد و به اين ترتيب بايد از جلسات آينده شوراي شهر‬ ‫منتظر شنيدن توضيحات شهرداري در اين باره باشيم‪.‬‬

‫كماي آتش‌نشان فداكار در نجات دختر ‪ 8‬ساله‬

‫آتش‌نشان فداكار هنگام نجات‬ ‫جان دختربچه ‪ 8‬ساله در خانه پر از‬ ‫آتش و دود به كما فرو‌رفت‪.‬‬ ‫اين حادثه ديروز در جريان مهار‬ ‫آتش‌س��وزي خانه‌اي و گرفتار شدن‬ ‫يك مادر و دو بچه‌اش در ساختمان‬ ‫‪ 10‬طبقه در ش��هرك شهيد باقري‬ ‫رخ داد‪ .‬آتش‌نشانان در صحنه حادثه‬ ‫با به‌كارگي��ري تجهي��زات‪ ،‬خود را‬ ‫به طبقه دهم رس��اندند و در همين‬ ‫لحظه مادر و يكي از بچه‌هايش از خانه خارج ش��ده و دختر ‪ 8‬س��اله خانواده در‬ ‫ميان دود و آتش گرفتار ماند‪ .‬يكي از آتش‌نشانان به نام «اميد عباسي»‪ 38 ،‬ساله‬ ‫براي نجات دختربچه گرفتار در دود و آتش و انتقال وي به خارج از س��اختمان‪،‬‬ ‫در اقدامي فداكارانه تجهيزات تنفس��ي و ماس��ك خود را برداشته و روي صورت‬ ‫دختربچه قرار داد و وي را از ساختمان خارج كرد كه در اين عمليات متاسفانه ريه‬ ‫اين آتش‌نشان فداكار به دليل تنفس دود غليط دچار آسيب و وي بيهوش شده‬ ‫است‪ .‬آتش‌نشان اميد عباسي به بيمارستان انتقال يافت و طبق اعالم پزشكان در‬ ‫حالت كما به سر مي‌برد‪ .‬پزشكان عمليات اكسيژن‌رساني به اين آتش‌نشان فداكار‬ ‫را انجام دادند و تا زمان مخابره گزارش اميد عباسي هنوز به هوش نيامده است‪.‬‬

‫دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پرورش از تصويب جدول مواد درس��ي و‬ ‫س��اعات درس هفتگي دانش‌آموزان پايه «اول متوسطه اول» (اول راهنمايي)‬ ‫خبر داد‪ .‬مهدي نويد ادهم گفت‌‪ :‬بر اين اساس دانش‌آموزان اين پايه ‪ 30‬ساعت‬ ‫در پنج روز هفته آموزش خواهند داش��ت‪ .‬دبير كل ش��وراي عالي آموزش و‬ ‫پرورش همچنين گفت‪ :‬از مهر سال جاري روزانه ‪ 30‬دقيقه به ساعات آموزش‬ ‫هفتگي همه دانش‌آموزان مقاطع ابتدايي‪ ،‬راهنمايي و متوسطه اضافه مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته نويد ادهم‪ ،‬مدارس از مهرماه موظفند برنامه هفتگي و ساعات آموزشي‬ ‫خود را براساس طرح جديد ارائه كنند‪.‬‬

‫صفحه ‪4‬‬

‫ردصالحیت شدگان ممکن است‬ ‫مشکل داشته باشند و خود ندانند!‬

‫صفحه ‪29‬‬

‫حاشیه سازی‬

‫پيش‌بيني شده است‬ ‫نش��ان ش��يخ بهايي در دولت به تصويب رس��يد كه در‬ ‫روز هفتم به بزرگان عرصه ميراث فرهنگي‪ ،‬گردشگري و‬ ‫صنايع دستي كشور اعطا خواهد شد‬

‫رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای تهران‪:‬‬

‫اعضای ائتالف ‪2+1‬‬ ‫به نفع جلیلی کنار نمی روند!‬

‫‪18‬‬

‫برنامه هفتگي پايه اول متوسطه اول‬

‫‪ ë‬فردوس��ي تاييد ايزدي را ب��راي تمامي‬ ‫ابناي بش��ر ممكن و ميسر مي‌شمارد كه هر‬ ‫آن كس جوانمردي پيشه كند و عدل‌گستري‬ ‫‌نمايد و داد بس��تاند و در زي آن امنيت را‬ ‫براي انس��ان‌ها برقرار س��ازد مي‌تواند از‬ ‫تفضالت الهي بهره‌مند و فرهمند گردد‬

‫بهجشن های میراث فرهنگی نزنید‬ ‫عضو علی البدل هیأت عالی اجرایی انتخابات‪:‬‬

‫صفحه ‪3‬‬

‫‪ ë‬موض��وع اخ�لاق در اثر‬ ‫باشكوه ش��اهنامه متأثر از‬ ‫جنبه‌ه��اي سلحش��وري و پهلواني اس��ت و‬ ‫آبش��خور آن تفكر ن��اب ايراني و در ادوار‬ ‫بعد انديشه سترگ و توحيدي اسالم است‬

‫شاهنامهمتنياستاسطوره‌اي‬ ‫و حماس��ي كه سرچش��مه‌اي‬ ‫جوش��ان و پايان‌ناپذير براي سينماگران است‬ ‫و در مي��ان رزمنامه‌هاي جهان مانند «ايلياد» و‬ ‫«اوديسه» هومر و اسطوره‌هاي ژرمني و انگليسي‬ ‫بيشترين و ساختاري‌ترين پيوند را با هنر نمايش‬ ‫و از آن مي��ان س��ينما دارد‪ .‬س��اختار و منطق‬ ‫سينماي پيشتاز و پيش��رو در سراسر جهان كه‬ ‫هزاران هزار بيننده دارد‪ ،‬اس��طوره‌اي است و‬ ‫فيلم‌هايي كه اس��طوره‌هاي كهن را نشان دهند‪،‬‬ ‫پربيننده‌ترين در سراس��ر جهان هس��تند مانند‬ ‫«ارباب حلقه‌ها»‬

‫انگ سیــاسی‬

‫مس��عود علويان صدر‪ :‬هفته ميراث فرهنگي هر س��ال‬ ‫باش��كوه برگزار مي‌ش��ود و امس��ال نيز با ابهت و جالل‬ ‫بيشتري آغاز خواهد شد تا با ثبت ميراث معنوي رديف‬ ‫موسيقي ايراني‪ ،‬نواي آهنگين موسيقي ايراني در خاطره‬ ‫جهانيان نيز ماندگار شود‬

‫تماس احمدی نژاد‬ ‫با هاشمی و خاتمی‬ ‫برای تعویق انتخابات!‬

‫مضامین انسانی‬ ‫با کـالم توحیـدی‬

‫جنبه هایسینمایی‬ ‫شاهنامـه‬

‫معاون سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪:‬‬

‫چهره روز‬

‫مدال طالی جهانی مخترعان‬ ‫به دستان این مادر‬ ‫شکل گرفت‬

‫‪6260757900013‬‬

‫‪2000 RIs‬‬

‫هوشنگ شکری‬ ‫گروه دین و اندیشه‬

‫دیدگاه‬ ‫میرجالل الدین کزازی‬ ‫استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی‬

‫صفحه ‪8‬‬

‫رقابت ایران و امریکا‬ ‫در تولید سیمان‬

‫كارگردان «كاله پهلوي» در گفت‌وگو با‬

‫سيمان ايران به ‪ 24‬كشور صادر مي‌شود و با صدور ‪ 20‬ميليون تني آن تا پايان‬ ‫س��ال ‪ ،2013‬ايران جاي امريكا را در توليد س��يمان پس از چين و هندوس��تان‬ ‫خواهد گرفت‬ ‫صفحه ‪8‬‬

‫سیاست خارجی‬ ‫وزیر خارجه ایران‪:‬‬

‫حکومت و معارضان سوریه از تجزیه این کشور جلوگیری کنند‬

‫وزير امور خارجه كشورمان در گفت‌وگو با روزنامه‬ ‫فرامنطقه‌ای «الحیات»‪ ،‬در حاشیه نشست کنفرانس‬ ‫سران کشورهای اس�لامی درباره بحران مالی که در‬ ‫جده برگزار شده بود تأکید کرد‪ ،‬تقسیم سوریه مردود‬ ‫اس��ت زیرا این مسأله سبب می‌ش��ود که بحران این‬ ‫کشور به کشورهای منطقه سرایت کند‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬اگر هرگونه خأل سیاسی در سوریه‬ ‫ایجاد شود یا اینکه س��وریه تجزیه شود‪ ،‬بحران این‬ ‫کش��ور به همه منطقه س��رایت می کند و مشکالت‬ ‫کشورهای منطقه را دو چندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تأکی��د کرد که حکومت س��وریه و معارضان‬ ‫باید بر س��ر میز مذاکره بنشینند و در مورد تشکیل‬ ‫حکومت انتقالی و انتخابات بر اس��اس قانون اساسی‬ ‫گفت‌وگ��و کنند‪ .‬وزی��ر خارجه ایران یادآور ش��د که‬ ‫آینده مردم سوریه باید به دست خودشان تعیین شود‬

‫و این یکی از اصول بین المللی است که هر ملتی حق‬ ‫تعیین سرنوشت آینده خود را دارد و امکان ندارد که‬ ‫تصمیم گیرندگان خارج از کشور آینده ملتی بزرگ و‬ ‫صاحب تاریخ مانند ملت سوریه را تعیین کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به توافق مسکو و واشنگتن‬ ‫برای برگزاری نشستی درباره سوریه این گام را مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران امیدوار‬ ‫اس��ت که توافق امریکا و روسیه درباره پرونده سوریه‬ ‫به برون رفتی سیاسی برای این پرونده منجر شود‪.‬‬ ‫صالح��ی افزود‪ :‬ایران از زمان آغاز بحران س��وریه‬ ‫تاکنون اعالم کرده که موافق با راهکار سیاسی بدون‬ ‫دخالت طرف های خارجی برای بحران سوریه است‬ ‫و معتقد است که هنوز حاکمیت دمشق پابرجاست‬ ‫و مردم نیز خواس��ته‌هایی دارند و باید مانند هر ملت‬ ‫دیگری از آزادی بهره‌مند شود و اکنون زمان گفت‌وگو‬

‫فرا رسیده است‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه ای��ران با اش��اره به وج��ود پاره‌ای‬ ‫اختالف نظرها با ریاض گفت‪ :‬موضع ایران و عربستان‬ ‫در برخ��ی پرونده‌ها متفاوت اس��ت و ما با «س��عود‬ ‫الفیصل» وزیر خارجه عربس��تان بیش از دو س��اعت‬ ‫بحث و تبادل نظر کردیم و روابط دو کشور و تحوالت‬ ‫منطقه را بررسی کردیم‪.‬‬ ‫صالح��ی این گفت‌وگوها را تعیین کننده خواند و‬ ‫افزود‪ :‬توافق کردیم تا به صورت پیوس��ته در ارتباط‬ ‫باشیم و بر بخش‌های مثبت این روابط تأکید کنیم تا‬ ‫منطقه را در شرایط خطرناکی قرار ندهیم‪.‬‬ ‫وی یادآور شد که با توجه به تفاوت مواضع ریاض‬ ‫و ته��ران تالش خواهیم کرد که ب��ه مذاکرات ادامه‬ ‫دهیم و توافقی امنیتی بین ایران و عربس��تان وجود‬ ‫دارد که باید آن را فعال کنیم‪.‬‬

‫معاون رئيس‌جمهور‪:‬‬

‫رسيدگي به نامه‌هاي مردمي توسط دكتر احمدي‌نژاد بي‌سابقه است‬

‫معاون توس��عه مديريت و سرمايه‬ ‫انس��اني رئي��س جمهور در مراس��م‬ ‫افتتاحيه ششمين كنفرانس ملي نظام‬ ‫اداري الكترونيك در دانشگاه صنعتي‬ ‫اميركبير‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اين‌كه خيل‬ ‫عظي��م كاركنان دول��ت عالقه‌مند به‬ ‫نظ��ام اداري پاك و س��الم هس��تند و‬ ‫مجموعه امين��ي از كاركنان در دولت‬ ‫خدمت مي‌كنند‪ ،‬نظام اداري كش��ور‬ ‫مطلوب و رضايت بخش نيست‪.‬‬ ‫غالمحسين الهام افزود‪ :‬قصد ايجاد‬

‫ش��ائبه ندارم ولي منكر فس��اد اداري‬ ‫نيز نمي‌شوم زيرا فس��اد اداري اندك‬ ‫در نظام اداري كش��ور‪ ،‬پاكي كاركنان‬ ‫دولت را زير س��وال مي‌ب��رد كه البته‬ ‫مبارزه با فس��اد اداري نبايد خدشه‌اي‬ ‫به پاكي كاركنان دولت باشد‪.‬‬ ‫الهام ادامه داد‪ :‬فس��اد اداري سبب‬ ‫بدنام��ي در عرص��ه بين‌المللي و مانع‬ ‫از س��رمايه گذاري‌ه��اي بين‌الملل��ي‬ ‫مي‌ش��ود بنابراين در يك نظام اداري‬ ‫فاس��د يك سرمايه‌گذار نمي‌داند براي‬

‫كارگردان «كاله پهلوي» در گفت‌وگو با‬

‫خوشحالم که فیلمم خیلی ها را به اظهارنظر واداشت‬

‫تاكن��ون ‪ 30‬قس��مت از س��ريال «كاله پهل��وي» به كارگرداني و نويس��ندگي‬ ‫سيدضياالدين دري و تهيه‌كنندگي محمدرضا تخت كشيان روي آنتن شبكه يك‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬اين سريال داستان جواني تازه از فرنگ برگشته به نام فرخ باستاني را‬ ‫روايت مي‌كند كه در زمان كش��ف حجاب‪ ،‬فرماندار شهر سامان شده است و تا به‬ ‫حال با حرف و حديث‌هاي بس��ياري همراه بود‪ .‬س��يدضياالدين دري روز گذشته‬ ‫مهمان روزنامه ايران بود و با صبر و حوصله پاسخگوي سواالت ما شد‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫اين سوال كه آيا معتقد است اين سريال درخصوص حجاب جرياني را به راه انداخته‬ ‫است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬اين سريال از زماني كه طرح اوليه آن نگاشته شد تا مرحله ساخت و‬ ‫پخش با واكنش‌ها و عكس‌العمل‌هاي گسترده‌اي مواجه بود‪ .‬ما با هجمه رسانه‌ها و‬ ‫فرقه های مختلف مواجه هستيم‪ .‬دري ادامه داد‪‌:‬مخاطبان كودك و نوجوان هم تحت‬ ‫تاثير رسانه‌ها هستند‪ ،‬اما ما در رقابت با اين شبكه‌ها دچار بحران هستيم‪ ،‬علي‌رغم اين‬ ‫موضوع رسانه‌هاي بيگانه «كاله پهلوي» مخاطب خودش را پيدا كرده است‪ .‬خوشحالم‬ ‫كه «كاله پهلوي» خيلي را به فكر فرو برده و به اظهارنظر واداشته است‪.‬‬ ‫آنچه خوانديد‪ ،‬بخش��ي از گفت‌وگوي ما با اين هنرمند بود‪ .‬به‌زودي مشروح اين‬ ‫مصاحبه منتشر خواهد شد‪.‬‬

‫سرمايه‌گذاري در كشور بايد چه كاري‬ ‫انج��ام ده��د و به دليل در دس��ترس‬ ‫نبودن امور اداري‪ ،‬واسطه‌ها و قارچ‌هاي‬ ‫مسموم در اين نظام رشد مي‌كنند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مديريت و سرمايه‬ ‫انس��اني رئيس جمهور‪ ،‬دولت دهم را‬ ‫بي‌سابقه‌ترين دوره تاريخي در كشور‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اين‌ك��ه نامه‌ه��اي‬ ‫بسياري در س��فرهاي استاني به‌طور‬ ‫شخصي توسط رئيس جمهور دستور‬ ‫مستقيم داده شود‪ ،‬بي‌سابقه است ولي‬

‫بخش عمده‌اي از اين مس��ئله مربوط‬ ‫ب��ه اين اس��ت كه نظام اداري كش��ور‬ ‫توانمند‪ ،‬س��الم و پاسخگو نيست زيرا‬ ‫در اين صورت نبايد انرژي مدير كالن‬ ‫كشور صرف كارهاي كوچك شود‪.‬‬ ‫الهام ادامه داد‪ :‬اگر سيس��تم اداري‬ ‫شفاف باشد نبايد اين اشكاالت وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬وي افزود‪ :‬در يك نظام‬ ‫اداري نامطلوب كرامت انس��اني نيز از‬ ‫بين مي‌رود كه اين مسئله خالف دين‬ ‫و قانون اساسي است‪.‬‬

‫خوشحالم که فیلمم خیلی ها را‬ ‫‪1‬‬ ‫به اظهارنظر واداشت‬ ‫سفر چهارم هيات دولت به استان لرستان‬ ‫به زمان ديگري موكول شد‬

‫چهارمين سفر استاني هيات دولت به استان لرستان به دليل شرايط نامساعد‬ ‫جوي و پرهيز از ايجاد مش��كل براي مردم عزيز استان به زمان ديگر موكول شد‪.‬‬ ‫مركز روابط عمومي دفتر رئيس جمهور ضمن تشكر صميمانه از مردم خونگرم و‬ ‫صميمي استان لرس��تان براي آمادگي جهت استقبال از خدمتگزاران خود اعالم‬ ‫كرد كه اين سفر در نخستين فرصت مناسب و به زودي صورت خواهد گرفت‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫دولت احمدی نژاد ارزش‌هاي انقالب را به جهان صادر كرد‬ ‫ماموستا مصطفي محمودي با بيان اين‌كه دولت دهم احياگر انقالب اسالمي است‪ ،‬گفت‪ :‬به حق مي‌توان‬

‫گفت دولت نهم و دهم ارزش‌هاي انقالب را به جهان صادر كرده است‪.‬امام جمعه پيرانشهر به ايرنا‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اين‌كه برخي از دولت‌هاي گذش��ته در صدور انقالب اشكال تراشي مي‌كردند و‬ ‫موانع اين اتفاق را فراهم كرده بودند‪ ،‬دولت دهم توانست ارزش‌هاي انقالبي و اسالمي ايران‬ ‫را نه تنها به خاورميانه بلكه به ديگر كشورها و ديگر قاره‌ها صادر كند‪ .‬وي اظهاركرد‪ :‬چنانكه‬ ‫امروزه بيداري اس�لامي به ديگر كش��ورها راه يافته و افراد و گروه‌هاي بس��ياري را به حركت‬ ‫و پويايي واداش��ته است‪ .‬امام جمعه پيرانشهر گفت‪ :‬دولت دهم توانست با گفتمان عدالت‪ ،‬جمهوري‬

‫اس�لامي را الگ��وي ايده‌آل ملت‌ه��اي مظلوم ق��رار داده و حقانيت اين انقالب را به دنيا نش��ان دهد‪.‬‬

‫گزیده اخبار‬ ‫آیت‌اهلل زنجانی دارفانی را وداع گفت‬ ‫آیت‌اهلل زنجانی كه در روزهاي اخير در بستر بيماري به سر مي‌برد‬ ‫س��حرگاه ديروز و در سالروز ش��هادت امام هادی (ع) به ملکوت اعلی‬ ‫پیوس��ت‪.‬آیت‌اهلل س��ید عزالدین زنجانی از علمای برجسته مشهد و از‬ ‫ش��اگردان عالمه طباطبای��ی و آیت‌اهلل العظمی بروجردی محس��وب‬ ‫می‌شدند که در سال‌های اخیر همواره استادان و جوانان بی‌شماری با‬ ‫حضور پای منبر ایشان از بیانات وی استفاده می‌کردند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫در استان زنجان‪ 5 ،‬روز عزای عمومی اعالم شد‪.‬‬

‫وجود ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬شعبه براي انتخابات‬ ‫رياست جمهوري در شهر تهران‬ ‫س��عيد احمدي شهركي رئيس ستاد انتخابات شهرستان تهران به‬ ‫ايسنا گفت‪ :‬در چهارمين دوره انتخابات شوراها در حوزه انتخابيه تهران‪،‬‬ ‫ري و شميرانات باالي ‪ 4‬هزار شعبه و تعداد صندوق‌ها نيز باالي هشت‬ ‫هزار صندوق خواهد بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬همچنين در بحث انتخابات رياس��ت جمهوري در شهر‬ ‫تهران تعداد ش��عب نزديك به ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬شعبه و تعداد صندوق‌ها‬ ‫نيز حدود ‪ 7‬هزار صندوق خواهد بود‪.‬‬ ‫وي تاكيد كرد‪ :‬در بحث انتخابات رياست جمهوري‪ ،‬ري و شميرانات‬ ‫هر كدام مستقل خواهد بود‪.‬‬

‫آغاز مرحله دیگری از بررسی پرونده فساد‬ ‫بزرگ مالی‬ ‫رئي��س كل گم��رك اي��ران از‬ ‫بازبين��ي كلي��ه پرونده‌هاي گمركي‬ ‫اميرمنص��ور آريا و اعالم نتايج آن به‬ ‫دادستاني كل كشور خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عباس معمارنژاد‬ ‫گف��ت‪ :‬طبق قان��ون‪ ،‬ب��ه رقمي كه‬ ‫توسط گمرك به عنوان تخلف اعالم‬ ‫ش��ده طرف مقابل مي‌تواند اعتراض‬ ‫كند و اين اعتراض در كميسيون گمركي و كميسيون تجديدنظر مورد‬ ‫بررسي قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هيچكس از گمرك در ارتباط با پرونده اميرمنصور آريا‬ ‫و تخلفات اين گروه از س��وي دادستاني و قوه قضاييه به دادگاه احضار‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نخس��تين بار محس��ني اژه‌اي س��خنگوي قوه قضايي��ه از دريافت‬ ‫گزارش��اتي از گمرك درباره پرونده فس��اد بزرگ مال��ی خبر داده بود‪.‬‬ ‫بررس��ي آمار اس��تخراجي از ‪ 10‬گمرك اجرايي كشور نشان مي‌دهد‬ ‫تعداد ‪ 1872‬فقره اظهارنامه گروه امير منصور آريا و شركت‌هاي تابعه‬ ‫در سال هاي ‪ 87‬تا ‪ 90‬به بانك‌هاي عامل ارسال شده است‪.‬‬

‫رویداد‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خدمات گسترده دولت های نهم و دهم در لرستان بي‌سابقه است‬ ‫خدمات گسترده دولت نهم و دهم در اجراي طرح‌هاي بزرگ و زيرساختي با هزاران ميليارد‬ ‫ريال سرمايه گذاري‪ ،‬در تاريخ اين استان بي‌سابقه است‪.‬حبيب‌اهلل دهمرده استاندار لرستان‬ ‫گفت‪ :‬فراهم شدن زمينه س��اخت پتروشيمي كوهدشت‪ ،‬پيشرفت عالي طرح‌هاي عمراني و‬ ‫زيرساختي مهر ماندگار و كسب موفقيت‌هاي بزرگ در استان در توسعه بخش كشاورزي از‬ ‫جمله اقدام‌ها در راستاي رشد و تعالي لرستان است‪ .‬وي كسب عنوان برتر كشور در ستاد‬ ‫توسعه بخش كشاورزي و دريافت ‪ 400‬ميليارد ريال تسهيالت اضافي به عنوان تشويق دولت را‬ ‫ديگر موفقيت مديريت اجرايي لرستان عنوان كرد و گفت‪ :‬طرح آزاد راه خرم آباد‪ -‬اراك و خط‬ ‫راه آهن دورود‪ -‬خرم آباد‪ -‬انديمشك‪ ،‬از جمله طرح‌هاي مهم در دست اجرای لرستان است‪.‬‬

‫وزير كشور خبر داد‬

‫تصويب شيوه‌نامه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري‬ ‫گروه سياسي‬ ‫شيوه‌نامهتبليغاتنامزدهاييازدهمين‬ ‫دوره انتخابات رياست‌جمهوري در هيأت‬ ‫اجراي��ي مركزي انتخابات تصويب ش��د‪.‬‬ ‫مصطفي محمد نجار‪ ،‬رئيس هيأت اجرايي‬ ‫مركزي انتخابات پس از س��ومين جلسه‬ ‫اين هيأت گفت‪ :‬در اين جلسه شيوه‌نامه‬ ‫و دستورالعمل تبليغات نامزدها كه مربوط‬ ‫به موضوع محتواي برنامه‌هاي تهيه شده‬ ‫در صدا و س��يما و امكان��ات دولتي براي‬ ‫نامزدهاست به تصويب رسيد‪.‬‬ ‫وزير كش��ور در ادامه گفت‪ :‬بخشي از‬

‫اين ش��يوه‌نامه مربوط به امكانات دولتي‬ ‫اس��ت كه بايد به شكل عادالنه و برابر در‬ ‫اختيار نامزدهاي رياس��ت جمهوري قرار‬

‫بگيرد كه مفاد و بخشي از اصالحات اين‬ ‫شيوه‌نامه پس از بررسي در جلسه هيأت‬ ‫اجراي��ي مركزي انتخابات تصويب ش��د‪.‬‬ ‫رئيس هيأت اجرايي مرك��زي انتخابات‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬بر الت��زام داوطلب��ان نامزدي‬ ‫يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري‬ ‫و هوادارانشان به قانون تاكيد كرد‪ :‬كساني‬ ‫كه مي‌خواهند نامزد رياس��ت‌جمهوري‬ ‫ش��وند بايد بيش از همه به قانون ملتزم‬ ‫باشند‪ .‬وي از داوطلبان نامزدي انتخابات‬ ‫رياست جمهوري خواست پيش از زمان‬ ‫قانون��ي تبليغات انتخابات��ي از هر كاري‬ ‫كه ش��ائبه تبليغ��ات دارد بپرهيزند و در‬

‫زم��ان قانوني‪ ،‬ب��ه نحو احس��ن فعاليت‬ ‫تبليغاتي كنند تا مردم بتوانند مقايس��ه‬ ‫و انتخاب كنند‪ ،‬به‌وي��ژه آن‌كه تبليغات‬ ‫براي ارتقاي ش��ور انتخاباتي الزم اس��ت‪.‬‬ ‫وزير كش��ور با اش��اره ب��ه اين‌كه «طبق‬ ‫قانون‪ ،‬اسامي داوطلبان نامزدي انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري به شوراي نگهبان ارسال‬ ‫شده و اين شورا در حال بررسي صالحيت‬ ‫آنان اس��ت»‪ ،‬يادآور شد‪ :‬پنج روز فرصت‬ ‫بررس��ي صالحي��ت داوطلب��ان نامزدي‬ ‫انتخابات رياس��ت‌جمهوري می باش��د و‬ ‫ممكن است مدت بررسي صالحيت آنان‬ ‫پنج روز ديگر نيز تمديد شود‪.‬‬

‫سخنگوي شوراي نگهبان‪:‬‬

‫از نامزدهایي که در تأیید صالحیت شان تردید داریم‪ ،‬برنامه می خواهیم‬ ‫عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در‬ ‫خصوص روند بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري گفت‪ :‬بر اساس اصل ‪ ۱۱۵‬قانون‬ ‫اساس��ي‪ ،‬رجل سياس��ي ش��خصيت‌هاي برجسته‬ ‫مذهبي و سياسي‌اي هستند كه از ويژگي‌هاي بارز‬ ‫مذهبي و سياس��ي برخوردارن��د‪ .‬از بين اين رجال‬ ‫مذهبي و سياسي كه شرايط ديگري از جمله اين‌كه‬ ‫مدير‪ ،‬مدبر‪ ،‬اعتقاد و ايمان به مباني نظام جمهوري‬ ‫اسالمي ايران داشته باشد‪ ،‬انتخاب مي‌شود‪.‬‬ ‫كدخداي��ي به نح��وه اطالع‌رس��اني احراز‬ ‫ي‬ ‫صالحيت‌‌ها پرداخت و گفت‪ :‬اس��امي كسان ‌‬ ‫كه واجد ش��رايط ش��ناخته ش��ده‌اند‪ ،‬توسط‬ ‫شوراي نگهبان به وزارت كشور ارسال مي‌شود‬ ‫و وزارت كش��ور به داوطلب��ان اعالم مي‌كند و‬ ‫بعدها در رس��انه‌ها نيز منتش��ر خواهد ش��د‬ ‫و صالحيت كس��اني كه احراز نش��د ‌ه است را‬ ‫ش��وراي نگهبان نفياً و اثباتاً بر اس��اس قانون‬

‫هي��چ اعالمي نخواهد ك��رد و به اين مس��أله ورود‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال‬ ‫كه آيا واقعاً البي‌ها و فش��ارهاي سياسي تاثيري بر‬ ‫روند تصميم‌گيري شوراي نگهبان دارد يا نه؟ گفت‪:‬‬ ‫فش��ار اگر به مفهوم اين باشد كه شوراي نگهبان را‬ ‫از مس��ير قانوني‌اش منحرف كند‪ ،‬اين گونه نيست‬ ‫و هيچ وقت ش��وراي نگهبان تابع فشار و زور نبوده‬

‫اما گاهي اوقات رايزني‌هاي مشورتي وجود دارد كه‬ ‫مث ً‬ ‫ال در احراز صالحيت‌ها كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اگ��ر اعض��اي ش��وراي نگهب��ان به‬ ‫اين نتيجه برس��ند كه نظر اولشان اش��تباه بوده از‬ ‫اشتباهش��ان برمي‌گردند اما اين را نمي‌توان فش��ار‬ ‫تلق��ي كرد و م��ا البي به مفهومي كه در سياس��ت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نداريم‪.‬‬ ‫سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به پرسشي‬ ‫مبن��ي ب��ر اين‌ك��ه امس��ال در روند بررس��ي‬ ‫صالحيت‌ها تغييري ايجاد شده است يا خير‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اين زمينه پيش��نهاداتي داشتيم‬ ‫كه خوش��بختانه در هيات مركزي مورد تاييد‬ ‫ق��رار گرفت ك��ه از برخي نامزده��ا كه درباره‬ ‫ت كنيم و‬ ‫صالحيت آن‌ها ترديد داري��م‪ ،‬دعو ‌‬ ‫تو‌گويي با‬ ‫برنامه‌هاي آن‌ه��ا را بخواهيم و گف ‌‬ ‫آن‌ها داش��ته باش��يم تا بتواني ‌م به يك نتيجه‬ ‫قطعي برسيم‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫عبدالنبي مالح‌زاده‬ ‫حقوقدان‬

‫سعه‌صدر اعضاي شوراي نگهبان‬

‫يك��ي از ويژگي‌ه��اي يازدهمين دوره‬ ‫انتخابات رياس��ت جمهوري ثبت‌نام همه‬ ‫س�لايق در اي��ن دوره اس��ت‪ .‬يعني در‬ ‫اين دوره چهره‌هاي سياس��ي مطرح در‬ ‫كن��ار مديران ميان��ي دولت‌هاي قبلي و‬ ‫افراد نيمه سرش��ناس و معمولي ثبت‌نام‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬ ‫مي‌توان گفت افراد مختلف با س�لايق‬ ‫متف��اوت براي پرش��ورتر س��اختن انتخابات به صحن��ه‌آمده‌اند و اين‬ ‫نش��ان‌دهنده اهميت موضوع است‪ .‬شوراي محترم نگهبان نيز با توجه‬ ‫به ويژگي‌هاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پاسداري از‬ ‫قانون اساسي وظيفه مهم و خطيري به عهده دارد‪.‬‬ ‫یکی از وظایف شوراي نگهبان نظارت بر تمام انتخابات كشور است‪.‬‬ ‫ش��وراي نگهبان صالحيت همه كانديداهايي كه براي ش��ركت در هر‬ ‫انتخاباتي بجز انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا را در وزارت كشور‬ ‫ثبت‌نام مي‌كنند بررس��ي نموده و پس از آن اجازه شركت در انتخابات‬ ‫را به آن كانديدا می دهد‪.‬‬ ‫البته موضوع بررسي صالحيت كانديداهاي رياست جمهوري مسأله‬ ‫مهم و سرنوشت‌س��از محس��وب مي‌ش��ود و وظيفه فقها و حقوقدانان‬ ‫محترم ش��وراي نگهبان در بررسي صالحيت نامزدها را كه تعدادي از‬ ‫آنان از موقعيت‌هاي سياس��ي و ويژه‌اي برخوردار هس��تند‪ ،‬سنگين‌تر‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫اعضاي محترم ش��ورا بايد با س��عه‌صدر و دقت و نظارت كامل و به‬ ‫دور از غوغاس��االري جريان‌هاي سياسي‪ ،‬س��خنراني‌هاي كانديداها و‬ ‫طرفداران آن‌ها‪ ،‬جوس��ازي و حاش��يه‌پردازي كه معم��والً در هر دوره‬ ‫از انتخابات توس��ط عده‌اي براي داغ‌تر كردن تنور انتخابات له يا عليه‬ ‫كانديداها كارسازي مي‌شود‪ ،‬بررسي خود را انجام دهند و تصميم‌گيري‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫در حقيقت گام اول خلق حماس��ه سياس��ي با ثبت‌ن��ام كانديداها‬ ‫برداش��ته ش��د و گام دوم اين حماسه نيز در ش��وراي نگهبان در حال‬ ‫تحقق اس��ت و مردم انقالبي اين مرز و بوم به ش��ورا چش��م دوخته‌اند‬ ‫ت��ا از نتايج بررس��ي صالحيت كانديداهاي يازدهمي��ن دوره انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري اطالع يابند‪.‬‬ ‫اين ماموريت خطير مي‌تواند اعتبار‪ ،‬آبرو و موقعيت و جايگاه اعضاي‬ ‫ش��ورا را با عملكرد دقيق و منطبق برقانون تقوي��ت نمايد‪ .‬كانديداها‬ ‫نيز بايد خويش��تن‌دار باش��ند و از مطرح‌كردن مس��ائل غيرضروري و‬ ‫بي‌پايه و اساس و بدون سند كه ممكن است دستمايه بيگانگان و افراد‬ ‫ضدانقالب و فرصت‌طلب قرار گيرد‪ ،‬اجتناب كنند‪.‬‬


‫‪3‬‬

‫پدافند هوایی تهدیدات موجود در منطقه را بی‌اثر خواهد کرد‬ ‫فرمان��ده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) با حضور در منطقه پدافندی جنوب غرب‬ ‫از مواضع و س��امانه‌های پدافندی و یگان‌های عملیاتی ماهش��هر‪ ،‬بهبه��ان‪ ،‬دزفول و اهواز‬ ‫بازدید به عمل آورد‪ .‬امير سرتيپ فرزاد اسماعیلی ضمن اظهار رضایت از وضعیت آمادگی‬ ‫سامانه‌های پدافند هوایی گفت‪ :‬با امید و فضل الهی و با وجود نیروهای متعهد و متخصص‪،‬‬ ‫در مس��یری قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم تمامی نیازمندی‌های پدافندی خود را در کش��ور‬ ‫تامین کنیم‪ .‬وي افزود‪ :‬بالندگی و رش��د چش��مگیر تجهیزات و س��امانه‌های پدافند هوایی‬ ‫نس��بت ب��ه دوران دفاع مقدس قابل قیاس نیس��ت و در حال حاض��ر تخصص‪ ،‬قابلیت‌ها و‬ ‫ظرفی��ت های موج��ود در پدافند هوایی تهدیدات موجود در منطق��ه را بی‌اثر خواهد کرد‪.‬‬

‫انصراف قطعی ‪ 6‬داوطلب انتخابات‬ ‫ریاستجمهوری‬ ‫ ‬

‫ادعایی دیگر به ادعاهای ذوالنور اضافه شد‬

‫خبر ديگر اين كه جانش��ين‬ ‫س��ابق نماينده ولي فقيه در س��پاه‬ ‫پاسداران و کاندیدای ناکام نمایندگی‬ ‫مجلس از شهر قم با بيان اين‌كه آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد پيچيده عمل مي‌كند و‬ ‫اعمال و رفتار ايشان قابل پيش‌بيني‬ ‫نيس��ت و هر روز ممكن اس��ت كار‬ ‫جديدي از ايش��ان س��ر زند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احمدي‌نژاد با خاتمي و هاش��مي براي به عقب افتادن انتخابات تماس‬ ‫گرفته است! حجت‌االسالم ذوالنور مرخصي گرفتن رئيس‌جمهور براي‬ ‫حضور در مراس��م ثبت‌نام مشايي و اس��تفاده از حقوق شهروند عادي‬ ‫را توجيه خواند و گفت‪ :‬س��وال اين جا اس��ت كه آيا همه ش��هروندان‬ ‫مي‌توانند همراه با كانديداي مورد نظرشان وارد ستاد انتخابات شده و‬ ‫ي كنند؟ وي در حالي كه‬ ‫هنگام ثبت نام نامزد مورد عالقه‌شان سخنران ‌‬ ‫بر تاييد صالحيت هاش��مي از سوي شوراي نگهبان تاكيد كرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر اصولگرايان به وحدت برس��ند هاش��مي نمي‌تواند پيروز انتخابات‬ ‫باش��د چرا كه پاك نش��دن لكه فتنه ‪ 88‬از دامان وي به عنوان يكي از‬ ‫نكات منفي وي است‪ .‬ذوالنور در قسمتي ديگر از سخنانش با اشاره به‬ ‫عالقه هاش��مي به مباني اقتصاد غرب بيان داش��ت‪ :‬هاشمي ذره‌اي به‬ ‫اقتصاد يارانه‌اي اعتقادي ندارد بلكه معتقد است براي رسيدن به الگوي‬ ‫كش��ورهايي چون مالزي‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬بايد شماري از مردم ناگزير زير اين‬ ‫چرخ گذار اقتصادي له شوند چرا كه براساس مدل اقتصاد غربي عدالت‬ ‫اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي معنايي ندارد‪.‬‬

‫تناقض‌گويي يك نماينده مجلس درباره‬ ‫سوال از رئيس‌جمهوري‬

‫ش�نيديم ك�ه عضو كميس��يون‬ ‫امنيت ملي مجلس ش��وراي اسالمي‬ ‫ب��ا بيان اين‌كه عدم كفايت سياس��ي‬ ‫احمدي‌نژاد براي مجلس روشن شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به اقدام‌ه��اي احمدي‌نژاد در‬ ‫حمايت از مش��ايي اشاره كرد و گفت‪:‬‬ ‫ام��ا اگر از اين قبي��ل اقدام‌ها بخواهد‬ ‫در آينده انجام ش��ود‪ ،‬مجلس برخورد‬ ‫اساسي‪ ،‬جدي و قانوني خواهد كرد‪ .‬عوض حيدرپور نماينده مردم شهرضا‬ ‫در عي��ن حال افزود‪ :‬مجلس در برخ��ورد با اين‌گونه رفتارها قانوني ندارد‪.‬‬ ‫وي اظهار داش��ت‪ :‬ما مي‌توانيم تنها نس��بت به اقدام‌ه��اي غيرقانوني (!)‬ ‫رئيس‌جمهور نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه ارسال كنيم‪ .‬اين عضو كميسيون‬ ‫امنيت ملي مجلس با رد سخن خود در تناقضي آشكار افزود‪ :‬فكر مي‌كنم‬ ‫در اين شرايط كه در آستانه انتخابات هستيم حقيقتاً وقت مجلس اجازه‬ ‫سوال از رئيس‌جمهور براي بررسي عدم كفايت سياسي را نمي‌دهد‪.‬‬

‫صهيونيست‌ها هم ادعاي‬ ‫گروهك تروريستي منافقين را رد كردند‬

‫با خبر شديم كه سفير سابق رژيم صهيونيستي در آلمان ادعاي‬ ‫گروهك تروريستي منافقين درخصوص اقدام ايران در انفجار سال گذشته‬ ‫سفارتخانه اين رژيم در هند را بي‌اساس خواند‪ .‬اين مقام صهيونيست گفته‬ ‫كه از سال ‪ 2008‬حزب‌اهلل لبنان و ايران هيچ اقدامي عليه ما نكرده‌اند‪ .‬در‬ ‫بهمن‌‌ماه سال ‪ 1390‬انفجاري در محل سفارتخانه رژيم صهيونيستي در‬ ‫دهلي نو به وقوع پيوست‪ .‬پس از اين اتفاق سازمان منافقين با برجسته‬ ‫کردن اين حادثه‪ ،‬عوامل اجرايي آن را منتس��ب به جمهوري اسالمي و‬ ‫حزب اهلل لبنان دانست و مدعي شد که سازمان‌هاي بين‌المللي بايستي‬ ‫بابت اين اقدام‪ ،‬جمهوري اسالمي و حزب اهلل لبنان را مجازات کنند‪ .‬اين‬ ‫ادعا به سرعت توسط جمهوري اسالمي ايران و حزب‌اهلل لبنان تکذيب‬ ‫شد‪ .‬حال اين ديپلمات صهيونيس��ت با موضعگيري خود در اين رابطه‬ ‫هرگونه دخالت جمهوري اس�لامي و حزب اهلل لبن��ان را در انفجارهاي‬ ‫بهمن‌‌ماه دو س��ال گذشته رسماً رد کرده اس��ت‪ .‬خاطرنشان مي‌شود‪،‬‬ ‫گروهک تروريستي منافقين روابط گسترده اطالعاتي با اين رژيم نامشروع‬ ‫دارد که بارزترين آن همکاري در ترور دانشمندان هسته‌اي است‪.‬‬

‫هاشمي همان هاشمي دولت پنجم و ششم‬ ‫است با توان کمتر‬

‫دس�ت آخر اين ك�ه نماينده‬ ‫تهران در مجلس شوراي اسالمي با‬ ‫بيان اينکه بهترين نمونه براي ارزيابي‬ ‫کارنامه کاري هاش��مي رفسنجاني‬ ‫ارزيابي هشت سال رياست‌جمهوري‬ ‫وي است گفت‪ :‬هاشمي سازندگي در‬ ‫کشور را به گونه‌اي آغاز کرد که دفاع‬ ‫از سرمايه‌داري بود که شکاف طبقاتي‬ ‫و در نهايت نارضايتي عمومي را به دنبال داشت و راهپيمايي‌هاي مشهد‪،‬‬ ‫شيراز و‪ ...‬از اين قبيل است‪ .‬حسين نجابت با اشاره به تورم ‪ 48‬درصدي‬ ‫در دوره رياس��ت‌جمهوري هاش��مي افزود‪ :‬هاشمي در اين دوره همان‬ ‫هاشمي دوره پنجم و ششم رياست‌جمهوري است‪ ،‬البته با توان کمتر‪،‬‬ ‫در آن زم��ان با فکري جوانتر و اي ‌ده‌اي نوتر بود اما در ش��رايط کنوني‬ ‫ديگر ايده جديد و تواني نيست‪ .‬وي خاطرنشان کرد‪ :‬آقاي هاشمي که‬ ‫مي‌گويد در دوره رياست‌جمهوري خود مشکل اشتغال را مرتفع کرده‬ ‫است‪ ،‬بايد به نارضايتي اقشار مستضعفان در دوره رياست‌جمهوري خود‬ ‫توجه کند و از سوي ديگر برخي مفاسد در ميان قشر ثروتمند جامعه‬ ‫در دوره دولت سازندگي اتفاق افتاد‪.‬‬

‫افتتاح بزرگ ترین بيمارستان توانبخشي خاورمیانه‬ ‫مع��اون اول رئيس‌جمه��ور بيمارس��تان نورافش��ار‪ ،‬نخس��تين و بزرگتري��ن بيمارس��تان‬ ‫ف��وق تخصصي توانبخش��ي خاورميانه را افتت��اح کرد‪ .‬محمدرضا رحيمي روز گذش��ته پس‬ ‫از افتتاح بيمارس��تان نورافش��ار از بخش‌هاي مختلف اين مركز درماني بازديد كرده و با‬ ‫توضيحات مسئوالن و دس��ت اندركاران از جزييات ساخت و فعاليت اين بيمارستان آگاه‬ ‫شد‪ .‬معاون اول رئيس‌جمهور در مراسم افتتاح اين بيمارستان با اشاره به اهميت طب سنتي‬ ‫و طب اسالمي‪ ،‬گفت‪ :‬بايد در کنار توسعه بيمارستانها و مراکز درماني پيشرفته و نوين‪ ،‬به طب‬ ‫اس�لامي و سنتي هم توجه داشته باشيم و در اين مسير دانشجويان‪ ،‬پزشکان و پژوهشگران‬ ‫اين عرصه مي‌توانند کمک‌هاي ش��اياني در رس��يدن به اهداف مورد نظر داش��ته باش��ند‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اصالح طلبــان و حامیان هاشمی‬ ‫از تقابـل تا تعامـل‬

‫دیگه چه خبر؟‬

‫خبر اول اين كه سيدصولت مرتضوي‪ ،‬معاون سياسي وزير كشور‬ ‫و دبير هيات اجرايي مركزي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري‬ ‫ساز و كار قانوني انصراف داوطلبين انتخابات رياست جمهوري را تبيين‬ ‫كرد‪ .‬مرتضوي با اعالم انصراف قطعي ‪ 6‬داوطلب ثبت‌نام شده انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري از جمله دو مقام ارش��د اجرايي تا عصر روز گذشته‬ ‫بيست و چهارم ارديبهشت ماه‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬به موجب تبصره ذيل‬ ‫ماده ‪ 55‬قانون انتخابات رياست جمهوري‪ ،‬هر يك از داوطلبان انتخابات‬ ‫رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً يا‬ ‫از طريق نماينده تام‌االختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به‬ ‫وزارت كشور اعالم نمايند‪.‬‬ ‫دبير ستاد انتخابات كشور‪ ،‬محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور‬ ‫و صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي را از جمله ‪ 6‬داوطلبي عنوان‬ ‫كرد ك��ه تا عصر ديروز رس��ماً انصراف خ��ود از داوطلبي انتخابات‬ ‫رياست جمهوري را اعالم كرده‌اند‪.‬‬

‫سیاست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫مرداد م��اه س��ال ‪ 1368‬رهبر فرزانه‬ ‫انق�لاب در مراس��م س��خنراني حك��م‬ ‫تنفيذرئي��س جمهور وق��ت فرمودند‪ :‬در‬ ‫مس��ائل داخلي‪،‬س��ازندگي‪ ،‬رف��اه و رفع‬ ‫مشكالت و ايجاد س��ازندگي‪ ،‬تنها هدف‬ ‫نبايد باشد بلكه در مسائل داخلي‪ ،‬تامين‬ ‫عدال��ت اجتماع��ي و امني��ت عمومي و‬ ‫رعايت طبقات ضعيف و محروم يك ركن‬ ‫اصلي است‪.‬‬ ‫جري��ان دوم خ��رداد‪ ،‬ك��ه بارقه‌هاي‬ ‫فكري آن از س��الهاي ‪ 72‬و ‪ 73‬ش��كل‬ ‫گرفت��ه ب��ود را باي��د جري��ان تقابل با‬ ‫دولت سازندگي هاش��مي ارزيابي كرد‬ ‫كه س��ال ‪ 76‬در تضاد با ليدر نخستين‬ ‫دولت هشت ساله جمهوري اسالمي‪ ،‬به‬ ‫كرسي رياس��ت جمهوري رس��يد‪.‬‬ ‫جري��ان دوم خرداد‪ ،‬خاتم��ي را نه به‬ ‫چش��م وزير دولت هاشمي‪ ،‬كه به عنوان‬ ‫نامزد اصالح‌طلب در برابر راس��ت سنتي‬ ‫روي كار آورد‪.‬نگرش��ي كه در س��ال ‪76‬‬ ‫ش��كل گرفت را بايد تفك��ري مخالف در‬ ‫تمام��ي عرصه‌هاي سياس��ي‪ ،‬اقتصادي‪،‬‬ ‫فرهنگ��ي و اجتماعي دولت س��ازندگي‬ ‫دانس��ت ك��ه در برخورد با انديش��ه‌هاي‬ ‫مافياي��ي در عرصه‌ه��اي گوناگ��ون و‬ ‫رانتخوارانه شكل گرفته بود‪.‬‬ ‫اما حاال چه شده است كه ليدر سابق‬ ‫راس��ت س��نتي‪ ،‬در ‪ 80‬س��الگي پوست‬ ‫انداخت��ه و برخ��ي از دوم خردادي‌هاي‬ ‫دي��روز از او ب��ه عنوان كاندي��داي مورد‬ ‫حمايت جريان اصالح‌طلب ياد مي‌كنند؟!‬ ‫آسيب‌شناس��ي اين روند تحوالت را بايد‬ ‫از ابعاد مختلف مورد نقد و بررس��ي قرار‬ ‫داد‪.‬در فضاي اجرا‪ ،‬دولت هاشمي را بايد‬ ‫دولتي تكنوكرات به شمار آورد كه مديران‬ ‫حلقه ب��ه گوش��ش را به س��رمايهداران‬ ‫سالهاي بعد بدل كرد‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ساختار سرمايه دارانه دولت هاشمي‬ ‫بيش��تر اقتصادي بود تا سياس��ي؛ براي‬ ‫همين‪ ،‬طبقه مديران آن دوره به سرعت‬ ‫توانس��تند با استفاده از رانت‌هاي موجود‬ ‫به س��رمايه‌هاي كالن برس��ند و عوام و‬ ‫طبقه دور از دولت هم طعم فقر را با تمام‬ ‫وجودشان بچشند‪.‬‬ ‫شكاف اقتصادي در آن دوره به وجود‬ ‫آمد‪.‬ت��ا جايي ك��ه مديران ارش��د دولت‬ ‫س��ازندگي بي‌محابا از داش��تن ش��هري‬ ‫طبقه به طبقه س��خن به زبان مي‌آوردند‬ ‫و معيارشان براي ماندن در فالن شهر را‬ ‫دارا بودن حداقل دستمزد باال مي‌ديدند‬ ‫و آن را الزم��ه ورود ب��ه ش��هر روياي��ي‬ ‫خود ق��رار داده بودن��د و حتي در همان‬ ‫ش��هر نيز مناط��ق را طبقه بندي ش��ده‬ ‫قلم��داد مي‌كردند تا به درس��تي ديدگاه‬ ‫نادرست‌ش��ان نسبت به مردم نشان داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اما س��اختار دول��ت خاتم��ي را بايد‬ ‫ساختاري با گرايش‌های رادیکال سياسي‬ ‫دانس��ت كه تقريباً هيچ تناسبي با دولت‬ ‫هاش��مي نداش��ت‪ .‬براي همين است كه‬

‫امام جمعه سردش��ت ادامه داد‪ :‬عدالتي‬ ‫كه محور اساس��ي برنامه دولت نهم و دهم‬ ‫قرار گرفت توانست مردم را به حقوق اصلي‬ ‫خود برس��اند‪ .‬مال س�لام امینی س��فرهاي‬ ‫استاني دولت را نماد واقعي عدالت محوري‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬حضور يافتن در دورترين‬ ‫نقاط كشور و نشستن پاي صحبت طبقات‬ ‫فقي��ر جامعه و مهمت��ر از همه مش��اهده‬ ‫كاس��تي‌ها و كمبوده��ا و برنامه‌ريزي براي‬ ‫حل اين مش��كالت رهاورد بزرگ سفرهاي‬ ‫استاني دولت است‪.‬‬ ‫ام��ام جمع��ه سردش��ت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫دستاوردهاي دولت خدمتگزار در عرصه‌هاي‬ ‫عمراني‪ ،‬سياسي‪ ،‬اقتصادي و در عرصه جهاني‬ ‫و بين‌المللي بس��يار ف��راوان و حيرت انگيز‬ ‫است و برخي از آنها در مقايسه با دولت‌هاي‬ ‫گذش��ته از برجس��تگي و كيفيت و وسعت‬ ‫فراواني برخوردار است‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪:‬‬ ‫سفرهاي اس��تاني دولت نمود واقعي اجراي‬ ‫عدالت در روس��تاها و مناطق محروم اس��ت‬ ‫و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در س��ايه‬ ‫بركات همين سفرهاي استاني محقق شد‪.‬‬

‫معاون عربي و آفريقاي وزير امور خارجه‪:‬‬

‫اوباما نمي تواند‬ ‫به‌جاي مردم سوريه‬ ‫تصميم بگيرد‬ ‫دادهايم كه تاكتيك حمايت از تروريسم در‬ ‫سوريه و ارسال سالح به اين كشور‪ ،‬منطقه را‬ ‫براي همه ناامن خواهد كرد‪.‬‬ ‫اميرعبداللهيان گف��ت‪ :‬اياالت متحده و‬ ‫انگليس خطاه��اي راهبردي متعددي را در‬ ‫منطقه و از جمله س��وريه مرتكب شدهاند‬ ‫و مس��ئول كش��تار مردم س��وريه قلمداد‬ ‫ميشوند‪.‬‬ ‫معاون عربي و آفريقاي وزارت امورخارجه‬ ‫كش��ورمان توج��ه اخير امري��كا و غرب به‬ ‫ضرورت اتخاذ راهكار سياس��ي در سوريه را‬ ‫ديرهنگام اما مه��م خواند و اضافه نمود كه‬ ‫امريكا بايد دس��ت از مواضع متعارض خود‬ ‫در قبال تحوالت منطقه و از جمله در قبال‬ ‫سوريه و بحرين بردارد‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫شيپورچي قب ً‬ ‫ال پيش‌بيني كرده بود‬ ‫كه اول كار تعداد كانديداها خيلي زياده‬ ‫ولي هر چ��ه به زمان ثبت ن��ام نزديك‬ ‫مي‌ش��يم از تعداد كانديداها كم مي‌شه‬ ‫و ضمنا ائتالف‌ها به اختالف‌ها تبديل‬ ‫مي‌ش��ه!‪ .‬مث ً‬ ‫ال جالبه ك��ه ‪ 5‬نفر دور هم‬ ‫جمع مي‌شن كه ائتالف تشكيل بدن اما‬ ‫روز ثبت نام هر ‪ 5‬تاشون ميان ثبت نام‬ ‫مي‌كنن! البته يه منبع موثق ناش��ناس به من گفت كه‪ :‬اينايي كه‬ ‫با هم ائتالف مي‌كنن اولش فكر مي‌كردن كه ش��ايد قراره ‪ 5‬نفر با‬ ‫هم بش��ن رئيس جمهور؛ ولي وقتي فهميدن فقط يك نفر مي‌تونه‬ ‫رئيسجمهور بشه سريعاً معامله رو فسخ كردن‪.‬‬ ‫توصيه مي‌كنم هميشه مواضع برخی سياسيون رو در طول روز‬ ‫‪ 2‬بار بپرس��يد‪ .‬مث ً‬ ‫ال بعضي‌ها هستن كه صبح يه موضع مي‌گيرن و‬ ‫شب يه موضع ديگه‪.‬‬ ‫بعد از اتمام ثبت نام مش��خص ش��د كه برخ��ی كانديداها كه‬ ‫احس��اس تكليف كرده بودن؛ چون ديدن تكليفشون خيلي سخته‬ ‫مجبور شدن تكاليف رو رها كنن و كنار بكشن‪ .‬البته نظرسنجي‌ها‬ ‫نشون مي‌ده كه مردم قراره تكليف خيلي‌هاي ديگه رو هم مشخص‬ ‫كنن!‬ ‫در حالي‌كه همه دارن فشار ميارن كه یه مهندس رد صالحيت‬ ‫بش��ه‪ ،‬يه عده نابغه سياسي هم پيش��نهاد دادن كه طرفداران اين‬ ‫جري��ان ح��ق رأي دادن ندارن‪ .‬يكي از اي��ن نوابغ هم توصيه كرده‬ ‫كنار صندوق رأي‌گيري چند نفر بش��ينن و نگاه كنن ببينن مردم‬ ‫ب��ه كي رأي م��ي‌دن‪ .‬اگه به اون مهن��دس رأي دادن همونجا برگه‬ ‫رو پاره كنن‪.‬‬ ‫يه ش��خصيتي كه چند ماهه به‌خاطر حاضر نش��دن در محل‬ ‫كارش و مش��غول بودن به كارهاي انتخابات��ي‪ ،‬آدرس محل كارش‬ ‫هم يادش رفته‪ ،‬در ادامه روند حرف‌هاي كيلويي و دروغ‌هاي بدون‬ ‫كنتور اعالم كرد‪ :‬یه مهندس تخلفات مالي چندميليون يورويي انجام‬ ‫داده كه اگه خدا بخواد سعي مي‌كنم براش مدركي پيدا كنم يا اگه‬ ‫نشد مجبورم مدرك‌سازي كنم!‬ ‫يك اس��تاد رياضي اعالم كرد‪ 2+1 :‬برابر است با صفر‪ .‬نامبرده‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫(‪1 < )7+8(+)1+5( +)2+1‬‬ ‫نتيجه اخالقي‪ :‬چو رايت نيست حرف آهسته‌تر زن!‬ ‫ ‬

‫ايران منتظر پاسخ سازنده ‪ 5 +1‬است‬

‫اجراي قانون هدفمندي‬ ‫سرمایه داری را از چهره‬ ‫کشور پاك کرد‬

‫معاون وزير خارجه در پاس��خ به سوالي‬ ‫مبني بر اينكه اوباما تاييد كرده كه گروه‌هاي‬ ‫مرتبط با القاعده در س��وريه حضور دارند و‬ ‫امريكا و انگليس براي رس��يدن به س��وريه‬ ‫بدون بشار اسد تالش مي كنند اظهار داشت‪:‬‬ ‫اوباما نمي تواند به‌جاي مردم فهيم س��وريه‬ ‫براي آينده اين كشور تصميم بگيرد‪.‬‬ ‫اشتباه اوباما اين است كه از آغاز مداخله‬ ‫در سوريه از كناره‌گيري رئيس‌جمهور قانوني‬ ‫س��وريه س��خن گفت و اين موضوعي است‬ ‫كه ربطي به رئيس جمه��ور امريكا ندارد و‬ ‫مردم س��وريه در زماني مناسب و در روندي‬ ‫دموكراتيك و انتخاباتي در باره آن تصميم‬ ‫خواهندگرفت‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬م��ا بارها به امريكا هش��دار‬

‫ ‬

‫از ائتـــالف‌ها‬ ‫چــه خبر؟‬

‫سخنگوي جديد وزارت امور خارجه در نخستين نشست خبري‪:‬‬

‫امام‌جمعهسردشت‪:‬‬

‫مالسالم اميني با قدرداني از تالش‌هاي‬ ‫دول��ت گف��ت‪ :‬عدالت مح��وري دولت نهم‬ ‫و دهم اش��رافيگري را از چهره كشور پاك‬ ‫كرد‪.‬‬ ‫ام��ام جمعه سردش��ت ب��ه ايرنا گفت‪:‬‬ ‫عدالتي كه محور اساسي برنامه‌هاي دولت‬ ‫نهم و دهم قرار گرفت توانست چهره كشور‬ ‫را از سرمايه‌داري به جاي مانده از دولت‌هاي‬ ‫پيشين نيز پاك سازد‪.‬‬ ‫وي توزيع س��هام عدال��ت‪ ،‬هدفمندي‬ ‫يارانه‌ها‪ ،‬مسكن مهر‪ ،‬توزيع تسهيالت بانكي‬ ‫در رده‌ه��اي پايين جامع��ه‪ ،‬توزيع عادالنه‬ ‫مناب��ع دولتي‪ ،‬گس��ترش قرض الحس��نه‪،‬‬ ‫بهسازي و نوسازي مسكن و بافت روستايي‪،‬‬ ‫خريد نقدي محصوالت كش��اورزي‪ ،‬توسعه‬ ‫تامي��ن اجتماعي روس��تايي‪ ،‬كپرزدايي در‬ ‫كشور‪ ،‬گسترش ش��بكه گازرساني‪ ،‬هدايت‬ ‫تس��هيالت يارانه‌اي به س��مت كشاورزي و‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬افزايش خانه‌هاي بهداشت‬ ‫و اجراي طرح پزش��ك خان��واده را از جمله‬ ‫اقدام‌ه��اي ارزنده دولت نه��م و دهم براي‬ ‫تحقق عدالت محوري عنوان كرد‪.‬‬

‫س��طح بحث و جدل‌هاي دانش��گاهي و‬ ‫خياباني در اين دوره به شدت باال گرفت‬ ‫و به قول رئيس دولت اصالحات هر ‪ 9‬روز‬ ‫بحران سياسي جديدي به استقبال دولتش‬ ‫آمد‪ .‬س��رآمد جريانات و بحران‌هاي دولت‬ ‫سازندگي را نيز بايد به وجود آوردن انديشه‬ ‫عاليجن��اب س��رخ پ��وش و عاليجنابان‬ ‫خاكس��تري قلمداد نمود ك��ه اوج تقابل‬ ‫در دولتهاي اصالحات و س��ازندگي را به‬ ‫خوبي نمايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫فض��اي امنيت��ي و خودکامگی دولت‬ ‫س��ازندگي نيز در جاي خود چالش‌هاي‬ ‫بسيار عميق در شريانهاي فكري را تداعي‬ ‫مي‌بخشد‪ .‬ورود تفكرات تماميت خواهانه‬ ‫امنيتي كه از گشت‌هاي كميته آن دوره‬ ‫با پاترول‌هاي مركاوا گونه در سطح شهر‬ ‫رخ نشان داد را بايد يكي از نمونه‌هاي بارز‬ ‫دسيسه‌هاي پنهاني در مختصات ساختار‬ ‫دفاعي و امنيتي كشور بر شمرد‪.‬‬ ‫در مقوله فرهنگ نيز بايد گفت ساختار‬ ‫فرهنگي دولت هاش��مي را بايد بر اساس‬ ‫ساختار اقتصادي سرمايهدارانه‌اش تبيين‬ ‫كرد‪ .‬در آن دوره ه��ر چند حال و هواي‬

‫جنگ هنوز در جامعه احس��اس مي‌شد‪،‬‬ ‫اما داراها آداب و رسوم و سنت‌هاي خاص‬ ‫خود را در جمعش��ان بازتوليد مي‌كردند‪.‬‬ ‫آدابي كه ريش��ه در تفكرات ليبراليستي‬ ‫مرس��وم دنياي تجدد طلب‪ ،‬ه��ر روز در‬ ‫رنگ و لعابي جديد‌تر به پرواز در مي‌آمد‪.‬‬ ‫اين امر تا جايي خود را نش��ان داد كه‬ ‫حتي عده‌اي اندك كه سرمايه‌هاي كالن‬ ‫داش��تند خود را از طبقه متوسط جامعه‬ ‫به‌طور كامل جدا كرده و به دنبال فرصتي‬ ‫بودند تا بتوانند فضاي فئوداليته را مجدداً‬ ‫احي��ا نماين��د‪ .‬به عب��ارت ديگر فرهنگ‬ ‫دوره هاشمي‪ ،‬فرهنگي سرمايه‌دارانه بود‬ ‫اما در دوره خاتم��ي بحث‌هاي فرهنگي‬ ‫به توده مردم كش��يده ش��د و بسياري از‬ ‫س��اختارهاي فرهنگي قبلي‪ ،‬انتقادهاي‬ ‫تن��دي به خود دي��د؛ هم س��اختارهاي‬ ‫فرهنگ��ي داراه��ا و هم نداره��ا‪ .‬فرهنگ‬ ‫جريان��ي كه در دوم خرداد‪ ،‬خاتمي از آن‬ ‫بر آمد را بايد فرهنگي ليبرال دانست كه‬ ‫بر اساس ارزشهاي ترجمه‌اي و وارداتي از‬ ‫نو چيده شده بود‪.‬‬ ‫فرهن��گ هاش��مي و فرهنگ خاتمي‬ ‫تناس��بي با هم نداشتند‪ .‬با اين همه حاال‬ ‫س��ران جري��ان اصالح‌طلب ك��ه زماني‬ ‫شمشير را براي دولت هاشمي از رو بسته‬ ‫بودند ب��ه طرفداران بي‌چ��ون و چرايش‬ ‫تبديل ش��ده ت��ا جايي كه ب��ه اصطالح‬ ‫دوشات‌هاي بي‌بي‌س��ي فارسي را به نام‬ ‫زوج هاشمي – خاتمي زده است‪ .‬زوجي‬ ‫كه بعد از طالق اوليه دوباره به فكر حلقه‬ ‫(ازدواج فكري)افتاده‌ان��د‪ .‬حلق��ه‌اي ك��ه‬ ‫ناميم��ون بودنش از هم‌اكنون چش��مها‬ ‫را آزار مي‌ده��د و نويد ب��ه وجود آوردن‬ ‫روياي شهر‌هاي طبقاتي را در اذهان زنده‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪29‬‬

‫شیپورچی‬

‫گروه سياسي‬ ‫نخستين نشست مطبوعاتي سيدعباس عراقچي‬ ‫س��خنگوي جديد وزارت امور خارجه روز گذشته‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬عراقچ��ي در ابتداي نشس��ت خود با‬ ‫خبرن��گاران پس از انتصاب به اين س��مت‪ ،‬ضمن‬ ‫تبريک ماه رجب و تسليت شهادت امام هادي(ع)‬ ‫گفت‪ :‬جاي توفيق اس��ت اين مسئوليت در غياب‬ ‫آقاي مهمانپرست به بنده واگذار شد‪.‬‬ ‫وي ابراز اميدواري کرد که ارتباطات گس��ترده‬ ‫با رس��انه‌ها در روشنگري بيشتر سياست خارجي‬ ‫ايران موثر باش��د‪ .‬عراقچي از خدمات و تالش‌هاي‬ ‫سه سال و نيم مهمانپرست در اين سمت قدرداني‬ ‫کرد و گفت‪‌:‬ايش��ان به اين جمع‌بندي رس��يد که‬ ‫براساس وظيفه شهروندي خود در انتخابات رياست‬ ‫جمهوري ثبت‌نام کند‪.‬‬ ‫سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي‬ ‫درخص��وص ديدار دو جانبه جليلي و اش��تون که‬ ‫قرار اس��ت امروز در اس��تانبول برگزار شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اميدواريم اين مشورت‌هاي نمايندگان گروه ‪ 5+1‬كه‬ ‫تا االن طول کشيده از زاويه و ديد خوشبينانه باشد‪.‬‬ ‫اميدواريم پاسخي که خانم اشتون امروز در مالقات‬ ‫دو جانبه با آقاي جليلي ارائه مي‌دهد‪ ،‬سازنده باشد‬ ‫و منتظر هستيم پاسخ ايشان را بشنويم‪.‬‬

‫س��وريه هر روز گس��ترده‌تر و روش��ن‌تر مي‌شود‪،‬‬ ‫خوش��حاليم‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬پيش��نهاد مصر براي‬ ‫احياي اين نشس��ت چهارجانبه از سوي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران مورد استقبال قرار گرفته و ما براي‬ ‫پيشبرد آن آماده هستيم‪.‬‬

‫وي اف��زود‪ :‬اميدواري��م برخ��ورد س��ازنده‌اي با‬ ‫پيش��نهادات ايران صورت گرفته باش��د‪ .‬عراقچي‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬براي همكاري در مورد ايمني نيروگاه‬ ‫بوش��هر در چارچ��وب موافقتنام��ه پادماني كه در‬ ‫حيطه وظايف آژانس و آمانو قرار مي‌گيرد‪ ،‬آمادگي‬ ‫داريم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نيروگاه بوش��هر بع��د از زلزله اخير‬ ‫آزماي��ش بس��يار خوب��ي را پ��س داد‪ .‬م��ا تم��ام‬ ‫اس��تانداردهاي ايمني و پروتکل‌ها را اجرا و به کار‬ ‫گرفتي��م و براي همه اس��تانداردها تاييديه آژانس‬ ‫وجود دارد‪ .‬سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي درباره‬ ‫نشست چهارجانبه ايران‪ ،‬ترکيه‪ ،‬عربستان و مصر‬ ‫درخصوص موضوع سوريه نيز اظهار داشت‪ :‬از اينکه‬ ‫ل سياسي براي موضوع‬ ‫افق‌هاي رس��يدن به راه‌ح ‌‬

‫آخرين وضعيت پرونده باقر اسدي‬ ‫عراقچ��ي دربار ‌ه آخري��ن اخبار پرون��ده «باقر‬ ‫اسدي» يکي از ديپلمات‌هاي وزارت امور خارجه که‬ ‫چندي پيش در ايران بازداشت شد‪ ،‬گفت‪ :‬منتظر‬ ‫هستيم نتيجه بررسي دستگاه‌هاي امنيتي زودتر به‬ ‫سرانجام برسد و اعالم شود‪.‬‬ ‫واكن�ش اي�ران درخص�وص انفجار ش�هر‬ ‫ريحانلي‬ ‫س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان در‬ ‫پاسخ به سوالي درخصوص انفجار در شهر ريحانلي‬ ‫ضمن محکوم کردن مجدد اين حادثه و با قدرداني‬ ‫از موضع سوريه در محکوميت اين اقدام تروريستي‬ ‫از دولت‌ه��اي س��وريه و ترکيه خواس��ت تا قبل از‬ ‫مش��خص ش��دن ابعاد کامل اين حادثه از هرگونه‬ ‫جمعبن��دي و تصميم‌گيري ش��تابزده خودداري‬ ‫کنند‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫اختصاص ‪ 3‬هزار ميليارد ريال به وام ازدواج‬ ‫وزير ورزش و جوانان از تخصيص اعتبار ‪ 300‬ميليارد توماني به بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج‬ ‫به مابقي متقاضيان خبر داد و گفت‪ :‬دولت همچنين براي كمك به جوانان ‪ 50‬ميليارد تومان اعتبار‬ ‫براي وديعه مسكن جوانان تصويب كرده است‪ .‬محمد عباسي در حاشيه اختتاميه بخش جوان و‬ ‫كارآفريني جشنواره حضرت علي اكبر(ع) افزود‪ :‬با توجه به اتمام اعتبارات بانكها براي پرداخت وام‬ ‫ازدواج ‪ ،‬در هيات دولت تصويب شد كه براي جبران مابه‌التفاوت منابع بانك‌ها ‪ 300‬ميليارد تومان‬ ‫به آن‌ها پرداخت شود تا ديگر بهانه‌اي براي پرداخت‌نكردن وام ازدواج نداشته باشند‪ .‬وي همچنين‬ ‫از اختصاص اعتباري ويژه براي مس��كن جوانان خبر داد و گفت‪ :‬در جلسه هيات دولت‪ ،‬مبلغ ‪50‬‬ ‫ميليارد تومان هم براي پرداخت وديعه مسكن جوانان تصويب شده است‪.‬‬

‫کوتاه از جامعه‬

‫ماشین امضا در خبرگزاری مهر!‬

‫در روزهای گذش��ته خبرگزاری مهر‪ ،‬خبری مبنی بر امضای یک‬ ‫نامه از س��وی بی��ش از ‪7‬هزار حقوقدان به ش��ورای نگهبان برای رد‬ ‫صالحیت مشایی منتشر کرد‪.‬‬ ‫هرچند تاکنون علیرغم درخواست‌های مکرر رسانه‌ها اسامی این‬ ‫هفت هزار نفر منتشر نشده است اما گویا پیگیری‌های خبرگزاری ایرنا‬ ‫ثابت کرده اص ً‬ ‫ال ‪7‬هزار حقوقدان وجود ندارند که بخواهند این نامه را‬ ‫امضاکنند‪.‬‬ ‫به فرض که چند حقوقدان هم به دفاع از این نامه برخیزند؛ اما چه‬ ‫کسی می‌فهمد که بقیه این حقوقدان‌ها چه کسانی هستند‪ .‬از این‌رو‬ ‫تنها انتشار اسامی این حقوقدان‌ها می‌تواند چاره مشکل باشد‪.‬‬ ‫با این حال روز گذش��ته خبرگزاری ایرنا نوشت‪« :‬وقتی خبرنگار‬ ‫ایرنا برای دریافت اسامی حقوقدانان خیالی آن نامه سرگشاده معروف‬ ‫که تیتر اول روزنامه کیهان نیز شده است به خبرگزاری مهر رفت و از‬ ‫آنان خواست تا اسامی حقوقدانان یاد شده را در اختیارش بگذارند؛ با‬ ‫پاسخ‌های واهی‪ ،‬غیرحرفه‌ای و عوامانه مواجه شد‪».‬‬ ‫مس��ئوالن خبر آن خبرگزاری در کمال احترام‪ ،‬هیچ اسمی را در‬ ‫اختیار ایرنا قرار ندادند و گفتند‪« :‬با حفظ امانت و تعهدی که به افراد‬ ‫یاد شده داریم‪ ،‬اس��امی را در اختیارتان نمی‌توانیم قرار دهیم! اصرار‬ ‫نکنید! نمی‌توانیم‪ .‬آنان خود خواسته‌اند نام‌شان محفوظ بماند!»‬

‫تعويض كارت‌هاي پايان خدمت از سال ‪70‬‬

‫جانشين سازمان وظيفه عمومي‬ ‫ناج��ا گفته كه همه كس��اني كه از‬ ‫سال ‪ 70‬به بعد خدمت وظيفه آنها‬ ‫به اتمام رسيده‪ ،‬مي‌توانند از ابتداي‬ ‫خرداد نس��بت به تعوي��ض كارت‬ ‫اقدام كنند‪ .‬به گفته سردار ابراهيم‬ ‫كريمي‪ ،‬صدور كارت‌هاي هوشمند‬ ‫س��ازمان وظيفه عموم��ي و صدور‬ ‫كارت الكتروني��ك براي معافيت از دي س��ال ‪ 90‬و صدور كارت‌هاي‬ ‫پايان خدمت از مهر سال گذشته آغاز شده است‪.‬‬

‫«ماندگار» شدن مدارس ‪ 50‬ساله‬

‫عضو شوراي عالي آموزش و پرورش گفته كه طرح مدارس ماندگار‬ ‫براي مدارس با قدمت ‪ 50‬س��ال به باال در كش��ور در حال اجراست‪.‬‬ ‫منوچهر قاس��م‌زاده توضيح داده كه مدارس با قدمت ‪ 50‬سال به باال‬ ‫در ‪ 3‬محور نيروي انس��اني‪ ،‬فضا و تجهيزات و طرح و برنامه درسي و‬ ‫در صورت كسب شرايط ماندگار به‌عنوان مدرسه ماندگار به تصويب‬ ‫شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫جامـعـه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫ارائه خدمات توانبخشي به ‪ 2/5‬ميليون ورزشكار‬ ‫با راه‌اندازي بيمارس��تان فوق تخصصي نور افش��ار به عنوان نخس��تين و بزرگترين بيمارستان‬ ‫فوق‌تخصصي توانبخشي خاورميانه ‪ 2/5‬ميليون ورزشكار آسيب ديده مي‌توانند به اين بيمارستان‬ ‫مراجعه كرده و از اين پس ديگر نيازی به مراجعه آن‌ها به خارج كشور نيست‪ .‬ابوالحسن فقيه در‬ ‫مراسم افتتاح این بیمارستان گفت‪:‬حركت نياز اصلي جامعه بشري است و هر اختاللي در آن موجب‬ ‫مي‌شود تا بسياري از نيازهاي افراد برآورده نشود‪،‬لذا همكاري براي پيشگيري‪ ،‬درمان و اختالالت‬ ‫حركتي جزو اولويت‌هاي جوامع پيشرفته است‪ .‬وي اختالالت حركتي را مهمترين علت غيبت از‬ ‫محل كار عنوان و اظهار كرد‪ :‬همچنين نيمي از بيماري‌هاي مزمن به اختالالت حركتي اختصاص‬ ‫دارد كه به همين علت ايجاد يك مركز فوق تخصصي در كشور ضروري به نظر مي‌رسيد‪.‬‬

‫معاون ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري خبر داد‬

‫اعطای نشان شیخ بهایی در هفته میراث فرهنگی‬ ‫انگ سیاسی به جشن های میراث فرهنگی نزنید‬

‫گروه جامعه‬ ‫چند روز پيش گزارش��ي در چاپ‬ ‫ش��د كه مبناي آن سياسي نبودن جشن‬ ‫باش��كوهي بود ك��ه ماه‌ها قب��ل از برگزار‬ ‫شدن مورد هجمه و برخوردهاي سياسي‬ ‫ع��ده‌اي كه ب��ه گروه‌هاي خاص وابس��ته‬ ‫هس��تند‪ ،‬قرار گرفته بود‪ .‬موضوع جش��ن‬ ‫پاسداشت مفاخر ايران‌زمين به‌ويژه حكيم‬ ‫نامي كشور ابوالقاسم فردوسي بود كه قرار‬ ‫بود در مراس��م باشكوهي در استاديوم ‪12‬‬ ‫هزار نفري آزادي گرامي داش��ته ش��ده و‬ ‫بهانه‌اي براي تقدير از پيشكسوتان عرصه‬ ‫موس��يقي و ثبت جهاني رديف موسيقي‬ ‫ايران از س��وی س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری بش��ود‪ .‬اما با‬ ‫شيطنت‌هاي رس��انه‌اي عده‌اي خاص اين‬ ‫جش��ن هم همچ��ون مراس��م «تجليل از‬ ‫خادمان سفرهاي نوروزي» به حاشيه رفت‬ ‫تا انگ سياست‌زدگي دامن مفاخرمان را هم‬ ‫بگيرد‪ ،‬با اين وجود ديروز نيز معاون ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري در‬ ‫نشس��تي كه ب��ه بهانه آغ��از هفته ميراث‬ ‫فرهنگي برگزار شده بود‪ ،‬تاكيد كرد عده‌اي‬

‫بدخواه درصدد هستند‬ ‫تا اين جشن را سياسي‬ ‫ك��رده و از ارزش آن‬ ‫بكاهن��د‪ ،‬در حالي كه‬ ‫هفته ميراث فرهنگي‬ ‫هر سال با جشن‌هاي‬ ‫باشكوه آغاز مي‌شود و‬ ‫وظيفه ميراث فرهنگي‬ ‫هم اجراي برنامه‌هاي‬ ‫ش��اد و متن��وع در‬ ‫اي��ن هفته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار ‪،‬‬ ‫مسعود علويان صدر‪ ،‬معاون ميراث فرهنگي‬ ‫سازمـــان ميراث فرهنگي‪ ،‬گردشگري و‬ ‫صنايع دس��تي با تشريح برنامه‌هاي هفته‬ ‫مي��راث فرهنگي گف��ت‪ :‬برنامه‌هاي هفته‬ ‫ميراث فرهنگي هر س��ال باش��كوه برگزار‬ ‫مي‌ش��ود و امس��ال نيز با ابه��ت و جالل‬ ‫بيشتري آغاز خواهد شد تا با ثبت ميراث‬ ‫معنوي رديف موسيقي ايراني كه همه ابزار‬ ‫و آالت موس��يقي را همراه خود دارد‪ ،‬نواي‬ ‫آهنگين موسيقي ايراني در خاطره جهانيان‬ ‫ني��ز ماندگار ش��ود‪ .‬وي حضور س��فيران‬ ‫كش��ورهاي مختلف‪ ،‬ش��ركت هنرمندان‬

‫موس��يقي از كش��ور‬ ‫تاجيكس��تان‪ ،‬تجليل‬ ‫از ش��اهنامه‌پژوهان‪،‬‬ ‫اساتيدموسيقي‪،‬نقاالن‬ ‫و ش��اهنامه‌خوانان را‬ ‫از جمل��ه برنامه‌هايي‬ ‫دانس��ت ك��ه در اين‬ ‫جشن برپا مي‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون مي��راث‬ ‫فرهنگي كشور افزود‪:‬‬ ‫هم��ه برنامه‌هاي��ي‬ ‫ك��ه در هفت��ه ميراث‬ ‫فرهنگ��ي در ته��ران برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫صورت همزمان و مناس��ب با شعار آن روز‬ ‫در همه شهرستان‌ها اجرا مي‌شود و در اين‬ ‫هفته همه استان‌ها در تهران شب فرهنگي‬ ‫دارند‪ .‬علويان صدر با اش��اره به اين‌كه روز‬ ‫س��وم هفته ميراث فرهنگي اختصاص به‬ ‫خان��واده و مي��راث فرهنگ��ي دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اين روز بازديد از موزه‌ها رايگان اس��ت‬ ‫و كارگاه‌هاي آموزش��ي ب��راي خانواده‌ها‬ ‫پيش‌بيني ش��ده اس��ت ك��ه از جمله آن‬ ‫كارگاه آموزشي ميراث من براي خانواده در‬ ‫سعدآباد‪ ،‬كارآگاه آموزشي شاهنامه‌خواني‪،‬‬

‫مرمت سفال‪ ،‬چاپ سنتي‪ ،‬باستان‌شناسان‬ ‫كوچك‪ ،‬حكاكي به خ��ط ميخي‪ ،‬برپايي‬ ‫نمايشگاه كتاب در حوزه ميراث فرهنگي‬ ‫و نمايشگاه پوشاك در سعدآباد است‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬براي نخس��تين بار قرار است برنامه‬ ‫ش��ب موزه‌ها را با عنوان م��وزه و آب اجرا‬ ‫كنيم ك��ه اين برنامه با محوريت تقدس و‬ ‫پاكي آب بوده و محتواي ش��اد و مفرحي‬ ‫دارد‪ .‬وي وعده داد كه بزرگترين موزه‌هاي‬ ‫منطقه‌اي در خراسان رضوي و بوشهر كه‬ ‫از بي‌نظيرترين موزه‌هاي كش��ور است هم‬ ‫تا پايان دولت دهم افتتاح مي‌شود‪ .‬علويان‬ ‫صدر افتخارآميزتري��ن و پربارترين روز از‬ ‫روزهاي هفته ميراث فرهنگي را روز هفتم‬ ‫با عنوان ميراث فرهنگي و توس��عه كشور‬ ‫اعالم و اظهار كرد‪ :‬با تالش‌هاي س��ازمان‬ ‫مي��راث فرهنگ��ي‪ ،‬گردش��گري و صنايع‬ ‫دس��تي و با توجه رئيس جمهوري‪ ،‬نشان‬ ‫ش��يخ بهايي در دولت به تصويب رس��يد‬ ‫ك��ه در اين روز به ب��زرگان عرصه ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬گردشگري و صنايع دستي كشور‬ ‫اعطا خواهد شد‪ .‬در اين هفته همچنين از‬ ‫‪ 25‬پ��روژه در بخش پايگاه‌ه��اي جهاني‬ ‫بهره‌برداري مي‌شود‪.‬‬

‫آغاز برنامه پزشك خانواده در ‪ 8‬استان‬ ‫رئيس ستاد برنامه كش��وري پزشك خانواده‪ ،‬از آغاز‬ ‫انعقاد قرارداد بيمه‌ها با پزش��كان خانواده در ‪ 10‬استان‬ ‫و ‪ 17‬دانش��گاه و دانش��كده علوم پزش��كي كشور از روز‬ ‫گذشته خبر داد‪ .‬دكتر مسعود صالحي گفت‪ :‬در جلسه‌اي‬ ‫با حضور وزراي تعاون‪ ،‬كار و رفاه اجتماعي و بهداش��ت‬ ‫و معاون��ان و مديران اين وزارتخانه‪ ،‬مقرر ش��د از ديروز‬ ‫بيمه‌ه��ا فرم‌هاي قرارداد خود با پزش��كان خانواده را به‬

‫اس��تان‌ها فرس��تاده و كار انعقاد قرارداد و ابالغ همزمان‬ ‫ش��يوه نامه جديد اجرايي برنامه پزشك خانواده در اين‬ ‫استان‌ها انجام شود‪ .‬وي افزود‪ :‬اين استان‌ها شامل فارس‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬آذربايجان غربي و شرقي‪ ،‬اردبيل‪ ،‬سيستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬يزد‪ ،‬قزوين و خراسان جنوبي است‪.‬‬ ‫صالح��ي از اج��راي برنامه‌ه��اي فرهنگس��ازي و‬ ‫اطالع‌رساني و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مربوطه‬

‫همزمان با اجراي برنامه اين استان‌ها و همچنين تامين‬ ‫كمبود احتمالي پزشكان خانواده در برخي استان‌ها خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬براي اجراي كامل برنامه پزشك خانواده در‬ ‫س��ال‌جاري ‪ 2027‬ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال‬ ‫‪ 92‬از سوي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به تصويب‬ ‫رس��يده اس��ت كه بايد به تصويب نمايندگان در صحن‬ ‫علني هم برسد‪.‬‬

‫روی خط خبر‬

‫زالي‪ :‬نامه رياستم مسير عادي خودش را‬ ‫طی مي‌کند‬

‫عليرض��ا زال��ي‪ ،‬رئي��س پيروز‬ ‫سازمان نظام پزشکي که دو هفته‬ ‫پي��ش ب��راي اين س��مت انتخاب‬ ‫شد روز گذش��ته اظهارات جالبي‬ ‫را مط��رح ک��رد‪ .‬در حال��ي ک��ه‬ ‫رئيس‌جمه��ور هش��دار داده ب��ود‬ ‫که اگ��ر در رون��د رد صالحيت‌ها‬ ‫احقاق حق درخصوص افرادي که‬ ‫غيرقانوني رد صالحيت ش��ده‌اند صورت نگيرد انتخابات از نظر وي‬ ‫باطل است‪ ،‬حاال شاهد نتايج آن هستيم که با گذشت چند هفته از‬ ‫انتخاب زالي‪ ،‬تاکنون خبري مبني بر اينکه دکتر احمدي‌نژاد حکم‬ ‫وي را امضا کرده‪ ،‬منتشر نشده است‪ .‬با اين حال عليرضا زالي که با‬ ‫حداقل آرا به عنوان رئيس س��ازمان نظام پزشکي انتخاب شده روز‬ ‫گذشته گفته است که «برخالف اظهارنظرهايي که پيرامون تاخير‬ ‫امضاي حکم و ارس��ال سه‌‌باره آن به دفتر رياست جمهوري مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اين نامه مسير عادي و طبيعي خود را طي مي‌کند‪».‬‬ ‫وي اين نکته را هم اضافه کرده اس��ت که «قطعاً هرگونه تاخير‬ ‫در امضاي حکم رياست سازمان نظام پزشکي مي‌تواند در پيشبرد‬ ‫اين برنامه‌ها خلل ايجاد کند‪».‬‬

‫خدمات ارزان دندانپزشکي در ايران‬

‫خنده‌دار‌ت��ر از اين ديگر ممكن‬ ‫نيس��ت‪ .‬در حالي كه همه آمارها‬ ‫حاك��ي از خ��راب ب��ودن وض��ع‬ ‫سالمت دندان‌هاي ايرانيان است و‬ ‫مهمترين علت آن هم گران‌بودن‬ ‫هزينه‌هاي دندانپزشكي در كشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬رئيس هيات مديره انجمن‬ ‫دندانپزشکي ايران گفته كه هزينه‬ ‫خدمات دندانپزشکي در ايران بسيار ارزان است‪.‬‬ ‫البته طبيعي است كه بيژن اخوان آذري فقط به صنف خودشان‬ ‫نگريس��ته و اين اظهارنظ��ر را ارائه كرده؛ چرا ك��ه گفته ما لوازم و‬ ‫تجهي��زات دندانپزش��کي را گران‌ت��ر از اروپا و امري��كا مي‌خريم و‬ ‫‪ 2/5‬برابر ارزان‌تر از بيماران ويزيت مي‌گيريم‪.‬‬ ‫خطاب به صنف زحمتكش دندانپزش��ك بايد گفت كه هر چند‬ ‫آن ها هم بايد به فكر هزينه‌هاي مطب و تجهيزات خود باشند‪ ،‬اما‬ ‫ايراني‌ها تا همين حاال هم به اندازه كافي دندان‌هاي خود را از دست‬ ‫داده‌اند‪ ،‬رحم كنيد!‬


‫‪5‬‬

‫پیش بینی های قيمت جهانی طال در روز‌هاي آينده‬ ‫بر اساس پيش‌بيني ‪ 44‬درصد از شركت كنندگان در نظر سنجي سايت كيتكو قيمت طال در‬ ‫بازار‌هاي جهاني اين هفته كاهش پيدا خواهد كرد‪ .‬شركت‌كنندگان در آمارگيري اين هفته‬ ‫سايت كيتكو در رابطه با مسير قيمت طال در روزهاي آينده گمانه زني كردند‪.‬تعداد ‪ 25‬نفر‬ ‫در اين آمارگيري شركت كرده‌اند كه اكثريت آنان به گزينه كاهش قيمت طال در بازار‌هاي‬ ‫جهاني رأي داده‌اند‪ .‬بر اين اساس ‪ 11‬نفر از شركت كنندگان گزينه «كاهش قيمت طال» را‬ ‫انتخاب كرده‌اند تا اين گزينه با ‪ 44‬درصد مجموع آرا در صدر انتخاب پيش‌بيني قيمت طال‬ ‫در اين هفته قرار گيرد‪ .‬از سوي ديگر ‪ 32‬درصد بر اين باور هستند كه قيمت طال در مسير‬ ‫صعودي گام بر خواهد داشت‪ 24 .‬درصد هم اعتقاد دارند كه قيمت طال تغيير نخواهد كرد‪.‬‬

‫طال‬ ‫صرافی‬

‫بورس‬

‫صادرات ‪ 2/4‬ميليارد دالري‬ ‫در نخس��تين ماه سال ‪ 1392‬صادرات غيرنفتي ايران با احتساب ميعانات گازي با کاهش‬ ‫‪ 11/1‬درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل به دو ميليارد و ‪ 497‬ميليون دالر رسيد‪.‬‬ ‫براس��اس تازه‌ترين آمار گمرک ايران در فروردين امس��ال وزن صادرات غيرنفتي کشور‬ ‫ني��ز با اف��ت ‪ 9/1‬درصدي به پنج ميليون و ‪ 706‬هزار تن رس��يد‪ .‬به صورت تفکيک ش��ده‬ ‫در فروردي��ن ‪ 1392‬ص��ادرات ميعانات گازي با افزاي��ش ‪ 17/7‬درصدي به ‪ 542‬ميليون‬ ‫دالر رس��يد‪ .‬صادرات محصوالت پتروش��يمي هم ب��ا کاهش ‪ 26/2‬درص��دي بالغ بر ‪717‬‬ ‫ميليون دالر ش��د‪ .‬ضمن اينکه صادرات ساير کاالها که شامل محصوالتي مانند کشاورزي‪،‬‬ ‫صنعتي و معدني مي‌ش��ود با کاهش ‪ 10‬درصدي به يک ميليارد و ‪ 238‬ميليون دالر رس��يد‪.‬‬

‫اقتصاد روز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نشست اوپك گازی‬

‫نبض جهانی‬ ‫اونس‬ ‫‪ 18‬عیار(گرم)‬ ‫دالر‬ ‫یورو‬ ‫پوند‬ ‫درهم‬ ‫شاخص‬ ‫داوجونز‬ ‫داکس‬ ‫نیکی‬ ‫نزدک‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪ 1425‬دالر‬ ‫‪ 1230400‬ریال‬ ‫‪ 24768‬ریال‬ ‫‪ 32237‬ریال‬ ‫‪ 37937‬ریال‬ ‫‪ 6743‬ریال‬ ‫‪44129‬‬ ‫‪15091‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪14758‬‬ ‫‪3438‬‬

‫بازتاب‬

‫قانون اتاق ايران نيازمند بازنگري است‬

‫مس�كو ‪ -‬سیدرضا س��جادی سفیر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در روسیه از سفر‬ ‫محمود احمدی‌نژاد رئیس‌‌جمهوری ایران‬ ‫به مسكو برای شركت در دومین نشست‬ ‫بین‌المللی مجمع كشورهای صادركننده‬ ‫گاز خبر داد‪ .‬س��جادی روز سه‌ش��نبه در‬ ‫گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬سفر‬ ‫دو روزه رئیس‌‌جمهوری ایران برای شركت‬ ‫در دومی��ن نشس��ت بین‌الملل��ی مجمع‬ ‫كشورهای صادركننده گاز ‪ 11‬تیرماه آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬سفیر ایران درباره تركیب هیات‬ ‫همراه رئیس‌‌جمهوری ایران در س��فر به‬ ‫مسكو نیز گفت‪ :‬هنوز جزییات سفر به طور‬ ‫دقیق مشخص نش��ده است و در روزهای‬ ‫آتی معلوم خواهد شد‪.‬‬ ‫سجادی در ارتباط با احتمال برگزاری‬ ‫مذاكرات دوجانب��ه میان رئیس‌‌جمهوری‬ ‫ای��ران و مقام‌های ارش��د روس نیز اضافه‬ ‫كرد‪ :‬رایزنی در این زمینه جریان دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به روابط خوب‬ ‫و دوستانه مس��كو و تهران ابراز امیدواری‬ ‫كرد سفر آتی رئیس‌‌جمهوری ایران برای‬ ‫شركتدردومیننشستبین‌المللیمجمع‬ ‫كش��ورهای صادركننده گاز به توس��عه و‬

‫تعمیق هر چه بیشتر روابط دو كشور منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬سفیر ایران در روسیه همچنین در‬ ‫پاسخ به این پرسش كه آیا احمدی نژاد با‬ ‫سران روسیه درباره تحوالت جاری منطقه‬ ‫به ویژه س��وریه نیز گفت‌وگو خواهد كرد‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬با توجه به باقی بودن زمان‬ ‫تا آغاز س��فر رئیس‌‌جمهوری ایران هنوز‬ ‫در این ب��اره نمی‌توان به طور مش��خص‬ ‫اظهارنظ��ر كرد‪« .‬لئونید بوخانوفس��كی»‬ ‫دبیركل مجمع كشورهای صادركننده گاز‪،‬‬

‫اسفندماه سال گذشته اعالم كرد دومین‬ ‫نشست این مجمع ماه‌های آینده در مسكو‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬بوخانوفسكی گفت‪ :‬این‬ ‫نشس��ت در كرملین به ریاست والدیمیر‬ ‫پوتین رئیس‌‌جمهوری روسیه و با حضور‬ ‫روس��ای جمهوری و نخس��ت وزیران ‪13‬‬ ‫عضو مجمع كش��ورهای صادركننده گاز‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬دستور جلسه‬ ‫مجمع آماده شده و در این نشست‪ ،‬اوضاع‬ ‫كنونی صنع��ت گاز‪ ،‬وضع اقتصاد جهانی‬

‫و نقش رو به رش��د گاز طبیعی در موازنه‬ ‫انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نخستین نشس��ت مجمع كشورهای‬ ‫صادركننده گاز ‪ 15‬نوامبر سال ‪ 2011‬در‬ ‫دوحه پایتخت قطر برگزار شد‪.‬‬ ‫الجزایر‪ ،‬بولیوی‪ ،‬ونزوئ�لا‪ ،‬مصر‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫قط��ر‪ ،‬لیبی‪ ،‬نیجریه‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترینیداد و‬ ‫توباگو‪ ،‬گینه استوایی‪ ،‬عمان و امارات متحده‬ ‫عربی اعض��ای اصلی مجمع كش��ورهای‬ ‫صادركننده گاز و قزاقس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬هلند‬ ‫و نروژ نیز كشورهای ناظر مجمع هستند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد تشكیل س��ازمان كش��ورهای‬ ‫صادركننده گاز (اوپك گازی) نخس��تین‬ ‫بار س��ال ‪ 1385‬توس��ط حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اس�لامی در‬ ‫دی��دار دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی وقت‬ ‫روس��یه با معظم له مطرح شد‪ .‬كشورهای‬ ‫صادركنن��ده گاز بیش از ‪ 73‬درصد ذخایر‬ ‫گازی جه��ان را در اختیار دارند و بیش از‬ ‫‪ 60‬درصد صادرات گاز در جهان توس��ط‬ ‫این كشورها از طریق خطوط لوله و نیز گاز‬ ‫مایع شده صورت می‌گیرد كه در این میان‬ ‫ایران و روس��یه بیش از ‪ 40‬درصد ذخایر‬ ‫گازی در جهان را در اختیار دارند‪.‬‬

‫روابط عمومي پتروپارس‪ ،‬برترين روابط عمومي كشور‬ ‫روابطعموميواموربين‌المللشركتپتروپارسدر‬ ‫هشتمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي‌هاي‬ ‫كشور در ميان ‪ 150‬روابط عمومي دولتي و غيردولتي‬ ‫رتبه اول را به خود اختصاص داد‪.‬هشتمين جشنواره‬ ‫ملي انتش��ارات روابط عمومي با شركت ‪ 150‬روابط‬ ‫عمومي از س��ازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در سالن‬ ‫همايش‌ه��اي كتابخانه ملي ايران روزهاي هفدهم و‬ ‫هجدهم ارديبهشت ماه جاري در تهران برگزار شد‪.‬اين‬ ‫جشنواره با هدف انتخاب و معرفي الگوي مناسب در‬ ‫حوزه انتشارات و آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر‬ ‫در روابط عمومي در پنج بخش كلي برگزار گرديد كه‬ ‫آثار روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروپارس‬ ‫با كس��ب مقام اول در بخش‌هاي «چند رسانه‌اي»‪،‬‬ ‫«نشريه الكترونيك» و «كتاب» عنوان برترين روابط‬ ‫عمومي كشور را از آن خود كرد‪.‬براساس اين گزارش‪،‬‬ ‫در مي��ان هزار و‪ 800‬اثر راه يافته به اين جش��نواره‪،‬‬ ‫روابط عمومي‌هاي كان��ون پرورش فكري كودكان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬بانك مركزي‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫و درمان‪ ،‬صدا و س��يما‪ ،‬سازمان اوقاف و امور خيريه‪،‬‬ ‫س��ازمان ثبت احوال كشور و بانك كشاورزي بعد از‬ ‫روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروپارس به‬ ‫ترتيب رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫مهندس سيدهادي ميرباقري مدير روابط عمومي‬ ‫و امور بين‌الملل ش��ركت پتروپارس در حاشيه اين‬ ‫مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت‪ :‬دريافت‬ ‫اين جايزه نتيجه تالش و همدل��ي و كارگروهي در‬ ‫مجموعه رواب��ط عمومي و امور بين‌الملل ش��ركت‬ ‫پتروپارس از بدو تاسيس تاكنون بوده است‪.‬‬ ‫وي ضمن تقدير از حمايت مديرعامل ش��ركت و‬ ‫زحمات ديگر مديران و همكاران سابق و فعلي روابط‬

‫عمومي‪ ،‬با اشاره به اين كه حفظ اين جايگاه با توجه‬ ‫به وجود روابط عمومي‌هاي قوي در كش��ور سخت و‬ ‫مشكل است‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬بايد در راستاي حفظ‬ ‫اين جايگاه از تم��ام ظرفيت‌هاي موجود بهره‌گيري‬ ‫نماييم‪.‬ميرباقري با اشاره به موضوع انتشارات در روابط‬ ‫عمومي و تاكيد بر جايگاه رسانه‌ها در افكار عمومي‬ ‫تصري��ح كرد‪ :‬دانش توليد پيام‪ ،‬ش��يوه‌هاي انتش��ار‬ ‫محتوا‪ ،‬استفاده از كانال‌هاي ارتباطي و برقراري ارتباط‬ ‫دوسويه ميان سازمان و مخاطبان از مهم‌ترين وظايف‬ ‫يك روابط عمومي به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫مدي��ر رواب��ط عمومي و امور بين‌الملل ش��ركت‬ ‫پتروپارس افزود‪ :‬امروزه روابط عمومي را معمار نظام‬ ‫ارتباط��ات با مخاطب��ان داخلي و خارجي س��ازمان‬ ‫مي‌دانند‪ ،‬بنابراين كسي كه در يك روابط عمومي به‬ ‫عنوان كارگزار‪ ،‬كارش��ناس و كارمند و مدير فعاليت‬ ‫مي‌كند‪ ،‬بايد عالوه بر ش��ناخت رسانه و كاركردهاي‬ ‫آن‪ ،‬از توانايي دسترس��ي‪ ،‬تجزيه و تحليل‪ ،‬ارزيابي و‬ ‫نشر پيام‌ها برخوردار بوده و بتواند پيام‌هاي مخاطبان‬ ‫ب��رون و درون س��ازمان را به درس��تي ارزيابي كند‪.‬‬ ‫ميرباق��ري با بيان اين كه ش��ركت پتروپارس امروز‬ ‫در خ��ط مقدم جبهه اقتصادي گام برمي‌دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رس��الت روابط عمومي‌ها در سال حماسه سياسي و‬ ‫حماسه اقتصادي‪ ،‬استفاده بهينه از رسانه‌ها براي بيان‬ ‫همه تالش‌هايي اس��ت كه صادقانه و خالصانه در راه‬ ‫اعتالي كشور اسالمي‌مان در حال انجام است‪.‬گفتني‬ ‫است در مراسم اختتاميه اين جشنواره دكتر عزيزي‪،‬‬ ‫رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس‪ ،‬سيدش��هاب‬ ‫سيدمحس��ني‪ ،‬رئي��س انجمن متخصص��ان روابط‬ ‫عموم��ي و مهدي باقريان‪ ،‬رئيس موسس��ه كارگزار‬ ‫روابط عمومي حضور داشتند‪.‬‬

‫مخابرات‬

‫رئي��س دبيرخان��ه ش��وراي‬ ‫نظارت بازرگان��ي‪ ،‬صنايع‪ ،‬معادن‬ ‫و كش��اورزي ايران گف��ت‪ :‬قانون‬ ‫ات��اق به واس��طه خأل وج��ودي و‬ ‫ساختاري قانون و نامتناسب بودن‬ ‫با اقتضائات و روند خصوصي‌سازي‪،‬‬ ‫نيازمند بازنگري است‪.‬‬ ‫به گزارش روز سه‌ش��نبه ايرنا‪،‬‬ ‫فرداد امير اس��كندري اف��زود‪ :‬در زمان حاضر اصناف و كس��به به‬ ‫واسطه تعريف ساختار تشكيالتي در بدنه دولت‪ ،‬قوانين و مقررات‬ ‫مترق��ي وجود دارند و روابط اعض��ا و اتحاديه‌ها و نظام نظارتي در‬ ‫چارچوبي روش��ن و اطمينان بخش براي اركان و خود اعضا تعريف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي اظهار كرد‪ :‬از س��وي ديگر آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون اتاق‬ ‫اعم از سازوكارهاي ايجاد تشكل‌ها‪ ،‬برخوردهاي انضباطي با اعضا و‬ ‫عملكرد مالي مقوله‌اي حائز اهميت است كه با توجه به منابع اتاق‬ ‫به شكل وجوه عمومي از محل منابع سه در هزار ماليـاتي و يا منابع‬ ‫موضوع ماده ‪ 77‬قانون برنامه پنجـم وصولي از اعضاي اتاق‪ ،‬ضرورت‬ ‫رسيــدگي و حسابرسي را ايجـاب مي‌كند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬آنچه كه در ارتباط با رس��يدگي به عملكرد مالي‬ ‫در قانون فعلي پيش‌بيني شده به طور صرف در حد تنظيم و تفريغ‬ ‫بودجه است كه كارايي الزم را ندارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت دفتر امور هماهنگي امور مجامع و شوراهاي وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت در بخش ديگري از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫حسابرسي مالي و حسابرسي عملكرد‪ ،‬راهكار مناسبي است كه از‬ ‫ديدگاه نظارتي و هم از نظر اعضا و ذينفعان اتاق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪،‬‬ ‫معادن و كشاورزي ايران امري مهم تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫اميراس��كندري افزود‪ :‬در حال حاضر ش��وراي عالي نظارت ركن‬ ‫نظارتي و سياس��تگذاري اس��ت كه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود‬ ‫در قان��ون فعلي‪ ،‬تصويب عملكرد مي‌تواند به منزله مفاصا حس��اب‬ ‫هيات رئيسه در قبال اعضا و مراجع نظارتي و حاكميتي در ارتباط‬ ‫ب��ا وجوه اختصاصي و عمومي در اختيار آن نهاد باش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ايرنا از شبكه اطالع‌رساني توليد وتجارت ايران (شاتا)‪ ،‬وي گفت‪ :‬در‬ ‫نظام‌هاي توسعه يافته تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي اجزا و عناصر‬ ‫شبكه تصميم‌سازي عقالني هستند كه انتظارات و توقعات گروه‌هاي‬ ‫خاص را در يك چارچوب نظام‌مند نمايندگي مي‌كنند‪ ،‬به طوري كه‬ ‫دولت وظيفه نمايندگي همه گروه‌هاي اجتماعي و صيانت از حقوق‬ ‫همه آحاد جامعه و حفظ حريم منافع اجتماعي را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫رئي��س دبيرخانه ش��وراي نظ��ارت بازرگاني اي��ران اظهاركرد‪:‬‬ ‫همچني��ن در س��ال‌هاي اخي��ر متعاق��ب تصويب قان��ون اجراي‬ ‫سياست‌هاي اصل ‪ 44‬قانون اساسي فعاليت‌هاي تصديگري دولت‬ ‫كاه��ش يافت و واگ��ذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي از يكس��و و‬ ‫توانمندسازي تشكل‌هاي خصوصي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي‬ ‫و تعري��ف نق��ش موثر براي آن‌ها در نظ��ام تصميم‌گيري و تنظيم‬ ‫قوانين و مقررات از س��وي ديگر سرعت بيشتري گرفت‪ .‬سرپرست‬ ‫دفتر امور هماهنگي امور مجامع و شوراهاي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت تصريح كرد‪ :‬ساختارهاي دولت براي ايفاي نقش نظارت و‬ ‫حفظ حريم منافع اجتماعي كمتر متحول شده و كماكان مبتني بر‬ ‫اعمال حاكميت توأم با تصديگري است‪.‬‬

‫مسكو میزبان رئیس‌‌جمهوری ایران می‌شود‬

‫تحريم‌ها‬ ‫مشكلی ايجاد نکرده است‬ ‫مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران گفت‪:‬‬ ‫تحريم‌ها براي ارائه خدمات تلفن ثابت مشكل‬ ‫ايجاد كرده و توسعه خدمات تلفن ثابت را سه‬ ‫تا چهار ماه به تاخير انداخته است‪ .‬با اين وجود‬ ‫نگراني زيادي از ناحيه تحريم‌ها نداريم‪ .‬مظفر‬ ‫پوررنجبر افزود‪ :‬پيشنهادهاي خود را در زمينه‬ ‫تغيير س��اختار تعرفه به مراجع تصميم‌گير‬ ‫ارائه كرده‌ايم و تقاضاي افزايش آبونمان را نيز‬ ‫داده‌ايم‪ .‬پوررنجبر تعرفه‌هاي باالي تلفن ثابت‬ ‫و همراه و به خصوص افزايش تعرفه‌ها در سال‬ ‫گذشته و امسال را از موارد نارضايتي مشتريان‬ ‫مخابرات عنوان كرد و گفت‪ :‬با شما هم عقيده‬ ‫نيس��تم‪ ،‬زيرا هزينه‌هاي مخابراتي در س��بد‬ ‫خانوار ايراني عدد بااليي نيست‪ .‬وي افزود‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ 1381‬تاكنون‪ ،‬قيمت خدمات در اكثر‬ ‫بخش‌ها ‪ 300‬تا ‪ 400‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪ ،‬در حالي كه در مخابرات رشد اندكي را‬ ‫شاهد بوديم و قيمت خدمات مخابراتي تغيير‬ ‫فاحشي با ‪ 10‬سال گذشته ندارد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫اجالس پيگيري كميته اقتصادي سازمان‬ ‫همكاري اسالمي در تركيه آغاز شد‬

‫آنكارا ‪ -‬بيست و نهمين اجالس كميته‬ ‫پيگيري كميت��ه دائم��ي همكاري‌هاي‬ ‫اقتص��ادي و بازرگاني س��ازمان همكاري‬ ‫اسالمي (كمس��ك) با حضور نمايندگان‬ ‫جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي عضو‬ ‫روز گذشته در آنكارا پايتخت تركيه آغاز‬ ‫شد‪.‬به گزارش ايرنا‪ ،‬در آغاز اين اجالس دو‬ ‫روزه پيام‌هاي عبداهلل گل رئيس جمهوري‬ ‫تركيه و رئيس دائمي كمس��ك و اكمل‌الدين احسان اوغلو دبيركل‬ ‫سازمان همكاري اسالمي قرائت شد‪ .‬جودت يلماز وزير توسعه و وزير‬ ‫مسئول تركيه در امور كمس��ك نيز در مراسم گشايش اين اجالس‬ ‫س��خنراني كرد‪ .‬محمد صباغ زياراني رئيس اداره كل نظارت بر وام‌ها‬ ‫و تسهيالت خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و‬ ‫فني وزارت اقتصاد و دارايي جمهوري اسالمي ايران در اجالس آنكارا‬ ‫شركت كرده است‪ .‬بررسي راهكارهاي جذب سرمايه خارجي توسط‬ ‫كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي‪ ،‬بهبود ساختار و بستر توليد‬ ‫در كش��ورهاي اس�لامي‪ ،‬كمك به افزايش و تنوع تولي��د و رهايي از‬ ‫وابستگي كشورها به صادرات مواد خام و كشاورزي از جمله محورهاي‬ ‫دستور كار اجالس آنكارا اعالم شده است‪ .‬كميته پيگيري قرار است‬ ‫آخرين وضعيت فرايند اجرايي طرح‌هايي كه در دستور كار كمسك‬ ‫قرار دارد را بررس��ي و پيش‌نويس دس��تور كار نشس��ت آتي وزيران‬ ‫كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي را آماده كند‪.‬‬ ‫اين نشست قرار است آبان ماه در استانبول تركيه برگزار شود‪ .‬در‬ ‫اجالس كميته پيگيري نمايندگان كشورهاي تركيه‪ ،‬ايران‪ ،‬عربستان‬ ‫سعودي‪ ،‬فلسطين‪ ،‬سنگال‪ ،‬قطر‪ ،‬مالي‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬پاكستان‪ ،‬كويت‪،‬‬ ‫كام��رون‪ ،‬عراق‪ ،‬مالزي و نمايندگاني از دبيرخانه س��ازمان همكاري‬ ‫اسالمي‪ ،‬موسس��ات و نهادهاي وابسته به اين سازمان شركت دارند‪.‬‬ ‫بيست و هشتمين نشست كمسك آبان ماه سال گذشته در استانبول‬ ‫برگزار شد و ايران با هياتي به سرپرستي بهروز عليشيري معاون وزير‬ ‫امور اقتصادي جمهوري اس�لامي ايران در نشست‌هاي كارشناسان‬ ‫ارش��د و نشست وزيران كمس��ك حضور مؤثر داشت‪ .‬كميته دائمي‬ ‫همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني سازمان همكاري اسالمي موسوم به‬ ‫«كميته كمسك» يكي از كميته‌هاي تخصصي اين سازمان در سال‬ ‫‪ 1981‬و با تصويب اجالس س��ران بنيان نهاده و رياس��ت و ميزباني‬ ‫جلسات آن به كشور تركيه واگذار شد‪ .‬كمسك در سال‪ 1984‬ميالدي‬ ‫با هدف توسعه و ايجاد هماهنگي در همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري‬ ‫چندجانبه بين كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري اسالمي به طور‬ ‫رسمي آغاز به كار كرد‪.‬‬

‫خبر‬

‫معافیت پاالیشگاه‌های خوراک آزاد‬ ‫از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی‬

‫مع��اون بودجه معاون��ت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس‬ ‫جمهور گفت‌‪ :‬پاالیشگاه‌های خصوصی با دریافت خوراک به قیمت‬ ‫آزاد‪ ،‬سهم ‪۲۶‬درصدی صندوق توسعه ملی نمی‌پردازند‪.‬‬ ‫رحی��م ممبین��ی گف��ت‪ :‬در م��ورد پاالیش��گاه‌ها و مجتمع‌های‬ ‫پتروشیمی بخش غیردولتی که از خوراک داخلی استفاده می‌کنند‪،‬‬ ‫اگر قیمت این خوراک براساس ‪ 95‬درصد فوب خلیج فارس (قیمت‬ ‫حامل انرژی روی عرشه کشتی در خلیج فارس) باشد و این خوراک‬ ‫تبدیل به فرآورده ش��ده و س��پس صادر ش��ود‪ ،‬نیازی نیست که ‪26‬‬ ‫درصد سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود‪.‬‬ ‫معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬اما اگر پاالیش��گاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی از خوراک نفت‬ ‫خام به نرخ ‪ 17‬دالر در هر بشکه استفاده کنند‪ ،‬چون این قیمت در‬ ‫واقع‌یک نرخ یارانه‌دار است‪ ،‬به طور قطع هنگام صادرات فرآورده باید‬ ‫سهم ‪ 26‬درصد صندوق توسعه ملی را بپردازند‪.‬‬


‫‪ 51‬درصد سهام سرخابي ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود‬ ‫نماين��دگان مجل��س دیروز ب��ا واگذاري ‪ ۴۹‬درصد از س��هام باش��گاه‌هاي ورزش��ي‬ ‫دولت��ي همچ��ون پرس��پوليس و اس��تقالل ب��ه ه��واداران و ‪ ۵۱‬درصد از اين س��هام‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصي موافق��ت كردن��د‪ .‬نمايندگان در نشس��ت علني دی��روز مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي در جريان بررس��ي بخش درآمدي اليحه بودجه سال ‪ ۹۲‬كل كشور‬ ‫ب��ا الح��اق ريزج��زء ‪ ۸۷‬و ‪ ۸۸‬از جزء ‪ ۲‬به‌بن��د ‪ ۱۳‬اليحه بودجه موافق��ت كردند‪ .‬بر‬ ‫اين اس��اس س��هام باش��گاه‌هاي ورزش��ي دولتي از جمله باش��گاه‌هاي پرس��پوليس و‬ ‫اس��تقالل از طري��ق بورس به بخ��ش خصوصي و تعاوني واگذار ش��د به نحوي كه ‪۴۹‬‬ ‫درص��د از آن ب��ه ه��واداران و ‪ ۵۱‬درصد از آن به بخش خصوصي واگذار مي‌ش��ود‪.‬‬

‫در راس��تاي الكتروني��ك كردن‬ ‫فراين��د معام�لات در ب��ورس كاال‪،‬‬ ‫توس��عه صنعت كارگ��زاري و عدم‬ ‫وابس��تگي فيزيكي كارگ��زاران به‬ ‫ساختمان مركزي بورس كاال‪ ،‬شبكه‬ ‫ارتباطي ش��هري و كشوري بورس‬ ‫كاال ب��ا هم��كاري وزارت ارتباطات‬ ‫و فناوري اطالعات به عنوان زير مجموعه كس��ب و كار ش��بكه ملي‬ ‫اطالعات راه‌اندازي شد‪.‬‬ ‫رض��ا باقري اصل مدي��ر ‪ ICT‬اين بورس با اعالم خبر فوق گفت‪:‬‬ ‫يكي از مهمترين دغدغه‌هاي بورس كاالي ايران توسعه زيرساخت‌هاي‬ ‫الكترونيك و مكانيزه كردن كليه فرايندهاي قبل از معامالت‪ ،‬هنگام‬ ‫معامالت و پس از معامالت است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬يك��ي ديگر از داليل��ي كه ضرورت راه‌اندازي ش��بكه‬ ‫ارتباطي شهري و كشوري بورس كاال را تاييد مي‌كرد‪ ،‬فضاي فيزيكي‬ ‫محدود س��اختمان ب��ورس كاالي اي��ران بود كه به واس��طه همين‬ ‫محدوديت‪ ،‬توسعه ش��ركت‌هاي كارگزاري و نيز واحدهاي عملياتي‬ ‫بورس غيرممكن شده بود‪.‬‬

‫توصیه‬

‫مزيت حضور شركت‌ها در بورس‬

‫مديرعامل شركت س��رمايه گذاري سبحان گفت‪ :‬پذيرش سهام‬ ‫ش��ركت‌ها در بازار س��رمايه موجب تعيين قيمت منصفانه دارايي‌ها‪،‬‬ ‫كسب بازده مناسب و پوشش نسبي در مقابل تورم براي سهامداران‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫بابك اس��ماعيلي در خصوص مزيت‌هاي حضور شركت‌ها در بازار‬ ‫سرمايه گفت‪ :‬كاهش ريسك سرمايه گذاري به دليل ارتقاي شفافيت‬ ‫و نقد ش��وندگي باال به دليل وجود بازار منس��جم از ديگر مزيت‌هاي‬ ‫حضور شركت‌ها در بازار سرمايه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رونق بازار گفت‪ :‬اين شركت سود خالص خود را در‬ ‫س��ال مالي پايان شهريور ‪ 91‬در حالي به بيش از ‪ 102‬ميليارد ريال‬ ‫رسانده‌اند كه در مدت زمان مشابه سال قبل همين رقم ‪ 65‬ميليارد‬ ‫ريال بوده است‪.‬‬ ‫به گفته اس��ماعیلی تمركز س��رمايه گذاري‌هاي شركت در گروه‬ ‫صنايع پتروشيمي‪ ،‬پااليشگاهي و معدني هاست كه اين موضوع باعث‬ ‫شده اس��ت سود و زيان حاصل از فروش س��رمايه گذاري‌ها از ‪100‬‬ ‫ميليارد ريال زيان به ‪ 43‬ميليارد ريال سود افزايش پيدا كند‪.‬‬

‫بازار سرمایه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫شركت‌ها سود نقدي كمتري در مجامع تقسيم كنند‬ ‫رئيس سازمان بورس از انتشار اسناد اوراق خزانه اسالمي و به كارگيري ابزار اختيار معامله در‬ ‫بورس تهران خبر داد و به شركت‌هاي بورسي توصيه كرد سود نقدي كمتري در مجامع تقسيم كنند‪.‬‬ ‫علي صالح آبادي در خصوص سياست تقسيم سود شركت‌ها در زمان مجامع گفت‪ :‬به سهامداران‬ ‫و مديران شركت‌ها توصيه مي‌كنيم سود كمتري به صورت نقدي در مجامع تقسيم كنند زيرا اين‬ ‫موضوع به نفع شركت بوده و نقدينگي صرف توسعه شركت و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي آن مي‌شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬عالوه بر اين ش��ركت‌ها مي‌توانند به جاي تقس��يم س��ود نقدي افزايش س��رمايه‬ ‫داشته باشند كه اين يك نوع تامين مالي است‪ ،‬ضمن اين‌كه سهامداران نيز عالقه‌مندند در‬ ‫جريان افزايش س��رمايه در ازاي پول نقد‪ ،‬سهام دريافت كنند و در بازار به فروش برسانند‪.‬‬

‫با نسخه جديد مجلس براي پااليشگاه‌ها و معدني‌ها‬

‫روی رینگ‬

‫راه‌اندازي شبكه ارتباطي بورس كاال‬

‫‪6‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫گروه اقتصاد‬ ‫پاسخ منفي بازار به گرانفروشي تامين‬ ‫اجتماع��ي ب��ا معلق ماندن عرضه س��هام‬ ‫تاپيكو (شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز‬ ‫پتروشيمي)؛ايناتفاقياستكهروزگذشته‬ ‫ب��ا ابطال معامله يكي ديگر از س��هم‌هاي‬ ‫بزرگ بورس روي داد تا سهامداران خرد به‬ ‫حقوقي‌ها اثبات كنند تنها در شرايط قيمت‬ ‫عادالنه حاضر به خريد سهم هستند‪.‬‬ ‫با اين اتفاق در پي عرضه اوليه ‪ 5‬درصد‬ ‫از سهام تاپيكو در جريان معامالت روز قبل‬ ‫س��هامداران نسبت به قيمت ‪ 330‬توماني‬ ‫پيشنهادي تامين اجتماعي واكنش منفي‬ ‫نشان دادند و با معامله كمتر از ‪ 50‬درصد‬ ‫از سهام عرضه شده اين معامله انجام نشد‪،‬‬ ‫چراكه بازهم گرانفروشي كار دست اهالي‬ ‫بورس تهران داد و س��همي كه پيش‌بيني‬ ‫مي‌شد با استقبال گسترده حاضران تاالر‬ ‫روبه‌رو ش��ود‪ ،‬بدون خري��دار ماند‪ .‬نگاهي‬ ‫دقيق‌تر به جزييات معامالت صورت گرفته‬ ‫در س��هام تاپيكو نشان از اين دارد كه طي‬ ‫مبادالت روز قبل بالغ بر ‪5‬درصد از س��هام‬ ‫ش��ركت نفت و گاز پتروشيمي كه متعلق‬ ‫به شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي‬ ‫است‪ ،‬روي ميز فروش حاضر شد‪.‬‬ ‫تفاوت قیمت ‪ 50‬تومانی‬ ‫از همان ابتداي معامالت س��هامداران‬ ‫قيم��ت ‪ 270‬تومان��ي را براي اين س��هم‬ ‫ارزشمند مي‌دانستند اما قيمتي كه از سوي‬ ‫سهامدار عمده براي خريد سهم پيشنهاد‬ ‫شد بالغ بر ‪ 330‬تومان بود؛ قيمتي كه به‬ ‫كام س��هامداران خوش نيامد و در نهايت‬ ‫ه��م معامله جوش نخ��ورد‪ .‬به اين ترتيب‬ ‫و با بي‌ميلي س��هامداران نسبت به خريد‬ ‫اين س��هم تامين اجتماعي تا ‪ 320‬تومان‬ ‫هم قيمتش را پايين آورد اما بازهم تفاوت‬ ‫بين قيمت خريدار و فروش��نده‪ ،‬رقمي در‬ ‫ح��دود ‪ 50‬تومان بود به طوري كه همين‬

‫مجلس بازار را به هم ریخت‬

‫امر موجب ش��د س��هامداران بدون اين‌كه‬ ‫اقبالي نس��بت به خريد اين س��هم نشان‬ ‫دهن��د از معامل��ه كنار بكش��ند‪ .‬اما آنچه‬ ‫موجب ش��د س��هام تاپيكو بدون خريدار‬ ‫بماند و سهامداران تمايلي نسبت به خريد‬ ‫اين سهم نداشته باشند موضوعي است كه‬ ‫مديرعامل اين شركت نسبت به آن واكنش‬ ‫نشان داد و دليل عمده را طرح مجلسي‌ها‬ ‫براي الزام پااليش��گاه‌ها نسبت به پرداخت‬ ‫س��هم ‪26‬درصدي درآمد خود به صندوق‬ ‫توس��عه ملي دانس��ت‪ .‬مرتضی زرین‌گل‬ ‫مديرعاملتاپيكوگفت‪:‬مصوبهاخیرمجلس‬ ‫مبنی بر الزام پاالیشگاه‌ها به پرداخت سهم‬ ‫‪26‬درصدی درآمد خود به صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬تاثیر بسزایی در عرضه ما داشت‪.‬‬ ‫وی نبود شناخت کافی سرمایه‌گذاران و‬ ‫فعاالن بازار سرمایه از مزیت‌های تاپیکو را‬ ‫یکی دیگر از دالیل معامله نشدن سهام این‬ ‫شرکت در بورس تهران اعالم کرد‪.‬زرین‌گل‬ ‫اظهار داشت‪ :‬معتقدم باید اطالع‌رسانی الزم‬ ‫در مورد ویژگی‌های تاپیکو صورت گیرد تا‬ ‫سرمایه‌گذاران بیشتر با پتانسیل‌های این‬ ‫شرکت آشنا شوند‪ .‬مدیر عامل تاپیکو درباره‬ ‫زمان عرضه دوباره سهام این شرکت گفت‪:‬‬ ‫تالش خواهیم کرد در هماهنگی‌های الزم‬ ‫با مس��ئوالن ذیربط‪ ،‬هر چه س��ریعتر این‬ ‫عرضه دوباره صورت گیرد‪.‬‬

‫شوک‌های بزرگ در یک روز‬ ‫نگاهي به آنچه در جريان معامالت روز‬ ‫گذش��ته بورس ته��ران روي داد همچون‬ ‫چند ش��وك بزرگ به س��هامداران خرد و‬ ‫كالن تاالر بود چراكه در اين روز از يك سو‬ ‫سهمي كه تصور مي‌شد حتي يكه دانه‌اش‬ ‫ه��م روي ميز نماند‪ .‬به ق��ول معروف بيخ‬ ‫ريش صاحبش ماندگار شد و از سوي ديگر‬ ‫با شوكي كه از ناحيه خبر مربوط به سهم‬ ‫‪ 26‬درصدي پااليش��گاه ه��ا در واريز پول‬ ‫به صندوق توس��عه ملي و اعالم پرداخت‬ ‫‪40‬درصد حقوق مالكانه توسط معدني‌ها‬ ‫به بازار آمد‪ ،‬شاخص براي روند نزولي خود‬ ‫سراز پا نمي شناخت به طوري كه در پايان‬ ‫معامالت دماس��نج بورس ته��ران با افتي‬ ‫معادل ‪ 770‬واحد دوباره به قعر رفت‪.‬‬ ‫حق�وق س�هام‌داران نقط�ه ک�ور‬ ‫مجلس‬ ‫اينطور كه مشخص است سكان داران‬ ‫خانه هرمي شكل مجلس در مصوباتشان‬ ‫هيچنگاهيبهسهامدارانخردوكالنبورس‬ ‫ندارند چراكه تنگ ش��دن شريان‌ها براي‬ ‫شركت‌ها به معني زيان ديدن سهامداران‬ ‫خرد و كالني است كه سرمايه‌هاي خود را‬ ‫به بازار سرمايه آورده‌اند‪.‬‬ ‫اين گونه عملكرد در تصميم‌گيري‌هاي‬

‫جدول شاخص‬ ‫مجلس ك��ه مهم‌ترين نه��اد قانونگذاري‬ ‫كش��ور مي‌باش��د‪ ،‬باع��ث س��ردرگمي‪،‬‬ ‫نارضايتي و ع��دم اعتماد س��هامداران و‬ ‫فعاالن بازار به اخبار منتش��ره از آن نهاد‬ ‫مهم قانونگذاري شده به طوري كه حتي‬ ‫با وجود اين كه موسي‌الرضا ثروتي گفت‬ ‫اغلب شركت‌هاي پااليشگاهي حاضر در‬ ‫بورس تحت تاثير مصوب��ه ديروز و امروز‬ ‫مجلس نيستند‪ ،‬در نهايت بازار تحت تاثير‬ ‫اخبار و شايعات قرار گرفته كه به كاهش‬ ‫حج��م و ارزش معامالت ب��ه تعداد ‪549‬‬ ‫واحد منجر شد‪.‬‬ ‫ب��ه اين ترتيب با آنچه در بورس تهران‬ ‫در روز گذش��ته روي داد‪ ،‬شاخص بورس‬ ‫‪ 770‬واح��د از رقم��ي را ك��ه در حدود ‪2‬‬ ‫روز معامالتي رش��د مي كرد طي يك روز‬ ‫از دس��ت داد ب��ه طوری ک��ه نماگر تاالر‬ ‫شيشه‌اي به ‪44‬هزار و ‪ 129‬واحد رسيد‪ .‬بر‬ ‫این اساس و با ادامه داشتن اين جو منفي‬ ‫در بورس تهران به نظر مي‌رس��د ش��رايط‬ ‫حاكم ب��ر بازار س��رمايه در روز جاري هم‬ ‫ادامه دار باش��د و بازهم سهامداران نظاره‬ ‫گر از دس��ت رفتن سودي باشند كه گفته‬ ‫مي‌شد حبابي نيست!‬ ‫بي‌رمقي س��هامداران در خريد س��هام‬ ‫و تمايل بيش��تر آنها به فروش سهامشان‬ ‫اتفاقي بود كه صف هاي فروش را در تاالر‬ ‫شيشه اي سنگين كرد به طوري كه در اين‬ ‫روز پس از گذش��ت ‪ 17‬روز پياپي مثبت‬ ‫براي سهام هلدينگ خليج فارس و تجربه‬ ‫صف هاي خريد ميليوني اين نماد پرطرفدار‬ ‫بورس به جمع نمادهاي منفي پيوست و‬ ‫اين بار صف فروش سنگين را تجربه كرد‪،‬‬ ‫هرچند که در پای��ان بازار این صف جمع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫البته فارس در روز گذشته براي اهالي‬ ‫بورس تهران سنگ تمام گذاشت به طوري‬ ‫ك��ه عالوه ب��ر صف فروش ش��اخص را به‬ ‫تنهايي ‪ 181‬واحد پائين آورد به تعبير بهتر‬ ‫جبران رشد هاي پياپيش را يك روزه كرد‪.‬‬

‫عنوان شاخص‬

‫مقدار‬

‫تغییر‬

‫درصد‬

‫كل‬

‫‪۴۴۱۲۹‬‬

‫(‪)۸۳۴.۳‬‬

‫(‪)۱.۸۶‬‬

‫‪ ۳۰‬شركت بزرگ‬

‫‪۲۱۸۱‬‬

‫(‪)۴۱.۹‬‬

‫(‪)۱.۸۸‬‬

‫آزاد شناور‬

‫‪۵۰۳۳۱‬‬

‫(‪)۸۸۳‬‬

‫(‪)۱.۷۲‬‬

‫بازار اول‬

‫‪۳۳۴۱۱.۵‬‬

‫(‪)۵۷۱.۲‬‬

‫(‪)۱.۶۸‬‬

‫بازار دوم‬

‫‪۸۲۰۴۲‬‬

‫(‪)۱۸۵۸.۹‬‬

‫(‪)۲.۲۲‬‬

‫صنعت‬

‫‪۳۸۴۷۹.۵‬‬

‫(‪)۸۳۵.۵‬‬

‫(‪)۲.۱۳‬‬

‫بیشترین افزایش قیمت‬ ‫نام کامل شرکت‬ ‫ي آتي ‌ه دماوند(واتي)‬ ‫سرماي ‌ه گذار ‌‬

‫آخرین درصد‬ ‫حجم‬ ‫قیمت تغییر‬ ‫‪۲۴.۴۶ ۳,۳۷۹ ۱۱,۲۷۴,۱۴۸‬‬

‫ي تكسرام‌(كترامح)‬ ‫ي كاش ‌‬ ‫ح ‪ .‬توليد ‌‬

‫‪۳۲۶,۸۶۱‬‬

‫‪۴۱۶‬‬

‫سيمان‌اصفهان‌(سصفها)‬

‫‪۶۱,۰۰۰‬‬

‫‪۱۱,۶۳۳‬‬

‫‪۴‬‬

‫‪۵,۲۶۶‬‬

‫‪۳.۹۹‬‬

‫سيمان‌خاش‌(سخاش)‬

‫سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)‬

‫ت پارس‌(شپارس)‬ ‫ي محصوال ‌‬ ‫ن الملل ‌‬ ‫بي ‌‬ ‫نطبس‌(كطبس)‬ ‫گنگي ‌‬ ‫زغال‌سن ‌‬ ‫ن تهران‌(ستران)‬ ‫سيما ‌‬ ‫توليدي‌مهرام‌(غمهرا)‬

‫ي ايران‌(فسرب)‬ ‫ي سرب‌ورو ‌‬ ‫مل ‌‬

‫‪۲۸۴,۱۳۰‬‬

‫‪۴,۴۴۸‬‬

‫‪۱۱۲,۰۰۰‬‬

‫‪۵,۶۲۷‬‬

‫‪۷۵,۱۵۲‬‬

‫‪۳,۵۸۲‬‬

‫‪۱۰۷,۵۴۷‬‬

‫‪۳,۵۲۷ ۴,۴۸۷,۸۰۰‬‬ ‫‪۳۷۱,۹۶۰‬‬

‫‪۳,۷۹۰‬‬

‫‪۲,۲۴۸ ۱,۷۹۶,۶۲۹‬‬

‫‪۷.۷۷‬‬ ‫‪۴‬‬

‫‪۳.۹۹‬‬

‫‪۳.۹۸‬‬

‫‪۳.۸۹‬‬

‫‪۳.۸۱‬‬

‫‪۳.۷۹‬‬

‫بیشترین کاهش قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫قیمت‬

‫درصد‬ ‫تغییر‬

‫نام کامل شرکت‬

‫حجم‬

‫ح ‪ .‬عمران‌وتوسعه‌فارس‌(ثفارسح)‬

‫‪۱۳,۳۵۱‬‬

‫ح ‪ .‬لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌(فلولهح)‬

‫‪)۷.۸۲( ۱,۰۲۵ ۲۵۲,۸۴۴‬‬

‫ح ‪ .‬كشت‌وصنعت‌پياذر(غاذرح)‬

‫ح ‪ .‬معدني و صنعتي گل گهر(كگلح)‬ ‫پااليش نفت تبريز(شبريز)‬

‫‪۲۴۳‬‬

‫(‪)۷.۹۵‬‬

‫‪)۶.۸۳( ۱,۵۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰‬‬ ‫‪۶,۸۰۸ ۲۰۱,۸۶۰‬‬

‫(‪)۴‬‬

‫‪۱۸,۶۴۹ ۲,۳۵۶,۵۴۴‬‬

‫(‪)۴‬‬

‫پااليش نفت اصفهان(شپنا)‬

‫‪۲۵,۶۴۶ ۳,۷۳۷,۵۷۸‬‬

‫(‪)۴‬‬

‫توسع ‌ه صناي ‌ع بهشهر(هلدينگ وبشهر)‬

‫‪۲,۱۳۸ ۱,۶۳۹,۱۷۴‬‬

‫ت پارس‌(شنفت)‬ ‫نف ‌‬

‫صنايع‌جوشكاب‌يزد(بكاب)‬

‫گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان)‬

‫‪۱۰,۰۳۴ ۲۳۵,۸۷۶‬‬ ‫‪۸۵,۸۳۵‬‬

‫‪۲,۴۹۸‬‬

‫‪۸,۵۳۱ ۲,۸۴۳,۱۰۰‬‬

‫(‪)۴‬‬ ‫(‪)۴‬‬

‫(‪)۴‬‬

‫(‪)۴‬‬


‫سامان ‌ه پرداخت الکترونیک در آستانه راه‌اندازي‬ ‫مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی خبر داد‪ :‬ساماندهی پرداخت‌های ریز را در دستور‬ ‫کارقرار داریم‪ .‬ناصر حکیمی با اعالم این خبر افزود‪ :‬بحث ساماندهی پرداخت‌های ریز‪ ،‬زیر ‪10‬‬ ‫هزار یا‪ 20‬هزار تومان را در برنامه داریم که تحت عنوان کیف پول الکترونیک شناخته می‌شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان این‌که زیرساخت‌های سامان ‌ه پرداخت الکترونیک تا یک یا دو ماه دیگر آماده می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این مقوله‪ ،‬کیف پول تلفن همراه‪ ،‬کیف پول‌هایی که در قالب کارت‌های هوشمند ارائه خواهد شد‬ ‫و هم اعتباراتی که به صورت شبکه‌ای قابل استفاده است گنجانده می‌شود‪ .‬حکیمی افزود‪ :‬این سامانه‬ ‫می‌تواندتسهیالتیرابرایکسانیکهدراینترنتخرید‌هایجزییدارندبدوناستفاده از کارت بانکی‬ ‫فراهم کند که ریس��ک اس��تفاده از کارت بانکی در فضای مجازی به حداقل خود می‌رسد‪.‬‬

‫چشم انداز‬

‫سير صعودي تولید ناخالص داخلی ایران‬

‫واحد اطالعات اکونومیس��ت در‬ ‫تازه‌ترین گ��زارش خود پیش‌بینی‬ ‫کرد که تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫تا سال ‪ 1396‬دو برابر می‌شود‪.‬‬ ‫واح��د اطالع��ات اکونومیس��ت‬ ‫در گزارش م��اه آوریل ‪ 2013‬خود‬ ‫تولید ناخالص داخلی ایران در سال‬ ‫گذش��ته را ‪ 478‬میلی��ارد و ‪400‬‬ ‫میلی��ون دالر برآورد و پیش‌بینی کرد این میزان در س��ال جاری به‬ ‫‪ 553‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر خواهد رسید که ‪ 75‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫میلیون دالر افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫آمارها حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور معادل ‪ 618‬میلی��ارد و ‪ 700‬میلی��ون دالر خواهد بود که از‬ ‫افزایش ‪ 65‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالری برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنين انتظار می‌رود در سال ‪ 1394‬تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫با افزایش ‪ 82‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون دالری مواجه ش��ده و به ‪701‬‬ ‫میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫البته به اعتقاد اکونومیست تداوم روند صعودی منجر به ثبت رقم‬ ‫‪ 803‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر برای تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫در سال ‪ 1395‬خواهد شد‪ .‬برپايه اين گزارش انتظار می‌رود در سال‬ ‫‪ 1396‬رق��م ‪ 925‬میلیارد و ‪ 900‬میلی��ون دالر برای تولید ناخالص‬ ‫داخلی ایران به ثبت برسد که اين ميزان نسبت به سال جاری افزایش‬ ‫حدود دو برابری نشان می‌دهد‪.‬‬

‫صندوق توسعه ملي در كنار ‪ 10‬صندوق‬ ‫برتر جهان‬

‫در دیدار رئیس هیات عامل صندوق توس��عه ملی با محمد احمد‬ ‫کیس��وله س��فیر اوگاندا در تهران زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫صندوق توسعه ملی ایران در پروژه‌های پربازده دارای مزیت اقتصادی‬ ‫در اوگاندا بررس��ی شد‪ .‬محمدرضا فرزین در این زمينه به ظرفیت‪‎‬ها‬ ‫و توانایی‪‎‬های بالقوه اوگاندا در زمینه‪‎‬های کش��اورزی و صنایع غذایی‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬امکان سرمایه‪‎‬گذاری مشترک صندوق توسعه‬ ‫ملی ایران در پروژه‌های اقتصادی پربازده اوگاندا وجود دارد‪.‬‬ ‫فرزین گفت‪ :‬تعام�لات خوبی با تمام نهادهای بین‌المللی پولی و‬ ‫مالی برقرار کردیم که کمک کرده تا رتبه ش��فافیت صندوق توسعه‬ ‫ملي از ‪ 61‬به ‪ 32‬برسد همچنين در آینده نزدیک نيز اين صندوق جزو‬ ‫‪ 10‬صندوق برتر جهان از لحاظ شفافیت خواهد بود که نشان‌دهنده‬ ‫اقتدار اقتصادي جمهوري اسالمي ايران در سطح جهان است‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫پیشرفت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫معرفي ‪ 600‬ميليون يورو پروژه ريلي به صندوق توسعه‬ ‫تامي��ن منابع‪ ،‬جرياني س��يال و تابع طرح‌هاي توس��عه اس��ت‪ .‬بر اين اس��اس اس��تفاده‬ ‫از پتانس��يل‌هاي موج��ود در تامين اعتبار همواره در دس��تور كار ق��رار دارد‪.‬عبدالعلي‬ ‫صاحب‌محم��دي مديرعامل راه‌آهن از راه‌اندازي صندوق توس��عه مل��ي‪ ،‬به عنوان يك‬ ‫پتانس��يل قاب��ل توجه در تامي��ن اعتبار پروژه‌هاي عمراني توس��ط بخ��ش خصوصي ياد‬ ‫كرد‪ .‬معاون وزير راه و شهرس��ازي اظهار داش��ت‪ :‬اگرچه تاكنون بيش از ‪ 600‬ميليون‬ ‫ي��ورو پروژه توس��عه ريلي به صندوق توس��عه ملي معرفي ش��ده اس��ت ام��ا از اين بين‬ ‫‪ 300‬ت��ا ‪ 400‬ميليون يورو به بانك‌هاي عامل معرفي ش��ده‌اند‪ .‬بر اين اس��اس افزايش‬ ‫مش��اركت بانك‌ها مي‌تواند تس��ريع‌كننده اه��داف مدنظر در اين زمينه به ش��مار آيد‪.‬‬

‫ارگان‌هاي دريايي براي توسعه دريا محور همچنان گام برمي‌دارند‬

‫بنادر ايران در مسير توسعه و رقابت‬

‫مناطق ساحلي به رشد اقتصادي و ايجاد‬ ‫اش��تغال در مناطق ساحلي كمك خواهد‬ ‫كرد‪.‬‬

‫علی شریفی نیستانی‬ ‫گروه اقتصادی‬

‫وج��ود بيش از ‪ 5‬هزار و ‪ 800‬كيلومتر‬ ‫ن��وار س��احلي در كش��ورمان موقعي��ت‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران در سطح منطقه‬ ‫و جهان را قابل توجه ساخته است كه در‬ ‫صورت اس��تفاده مطلوب از اين پتانسيل‬ ‫در ح��وزه فعاليت‌ه��اي دريايي – بندري‬ ‫مي‌توان به گون��ه‌اي گام‌هاي جدي براي‬ ‫كاهش و يا قطع وابس��تگي به درآمدهاي‬ ‫نفتي در روند توسعه اقتصادي كشورمان‬ ‫برداش��ت‪.‬با توجه ب��ه اين مس��أله‪ ،‬مقام‬ ‫معظم رهبري در بيانات متعددي همواره‬ ‫عملياتي‌س��ازي «توس��عه دري��ا محور»‬ ‫را ب��ه عنوان يك ش��اخص قابل توجه در‬ ‫روند توس��عه اقتصادي كش��ورمان مورد‬ ‫تاكيد ق��رار دادند‪ .‬همچنين در راس��تاي‬ ‫تحقق س��خنان معظم‌له ‪ ،‬طي چند سال‬ ‫گذش��ته فعاليت‌ها قاب��ل توجهي در اين‬ ‫زمينه انجام ش��ده است‪ .‬البته براي جامه‬ ‫عمل پوشيدن به ديدگاه هوشمندانه مقام‬ ‫معظم رهبري بايد فعاليت‌هاي كنوني در‬ ‫افزايش تعام��ل دولت با بخش خصوصي‪،‬‬ ‫حداقل دوچندان شود‪ .‬همچنين در مسير‬ ‫توس��عه پايدار اقتصادي با عملياتي شدن‬ ‫توس��عه دريامحور بايد زمينه‌اي مطلوب‬ ‫براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري بخش‬ ‫خصوصي در توس��عه فعاليت‌هاي بندري‬ ‫‌– دريايي به وجود آيد‪.‬‬ ‫‪ 4‬هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‬ ‫روز گذش��ته‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫بيست و يكمين همايش ارگان‌هاي دريايي‬ ‫با حضور جمعي از مسئوالن دولتي و فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصي ح��وزه دريايي – بندري‬ ‫آغاز به كار ك��رد‪ .‬برپايه اين گزارش‪ ،‬یکی‬ ‫از مهمتری��ن موضوعات امروز کش��ورمان‬

‫بحث توسعه بنادر و سرمایه‌گذاری در این‬ ‫حوزه در کنار نجات ناوگان ملی دريايي از‬ ‫وضعیت تحریم‌ها را ش��اید بتوان محوری‬ ‫ترین موضوع قابل بررسی در این همایش‬ ‫ذکر کرد که به‌ط��ور يقين به آن پرداخته‬ ‫خواهد شد‪.‬اين مسأله در حالي مطرح است‬ ‫كه طي چند س��ال گذش��ته بن��ا به گفته‬ ‫مس��ئوالن ارش��د دریایی بی��ش از ‪ 4‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سرمایه در بنادر ایران جذب‬ ‫ش��ده اس��ت که با بهره‌برداري پروژه‌هاي‬ ‫مدنظ��ر تاكنون حركتي نوين در توس��عه‬ ‫بنادر كشورمان به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫اعتماد و باور به توان داخل‬ ‫اگرچ��ه ب��ا نگاه��ي ب��ه مجموع��ه‬ ‫فعاليت‌ه��اي بن��ادر منطق��ه در ح��وزه‬ ‫خليج‌فارس‪‌،‬ب��ه گونه‌اي روندي پرش��تاب‬ ‫در توس��عه اين بنادر مش��اهده مي‌ش��ود‬ ‫ام��ا با حداكثر اس��تفاده از ت��وان داخل و‬ ‫مجموعه‌هاي فع��ال داخلي در حوزه امور‬ ‫بنادر مي‌توان زمينه‌هاي مناسب افزايش‬ ‫جذب س��رمايه‌گذاري در بنادر كشورمان‬ ‫را به‌وجود آورد‪‌.‬چرا كه موقعيت جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران حداق��ل در منطقه خليج‬

‫هميش��گي فارس ب��ه گونه‌اي اس��ت كه‬ ‫مي‌تواند در حوزه فعاليت بنادر‪ ،‬به عنوان‬ ‫هاب منطقه قرار گي��رد‪.‬در مجموع براي‬ ‫تحق��ق اين دي��دگاه ‪،‬اعتماد و ب��اور توان‬ ‫داخل با تمركز اس��تفاده از مجموعه‌هاي‬ ‫توانمند داخلي در امور بنادر و استفاده از‬ ‫تجارب جهاني‪ ،‬ضرورتي غيرقابل انكار در‬ ‫اين روند به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫ تغيير س�اختار اقتصادي مناطق‬ ‫ساحلي‬ ‫مديرعامل س��ازمان بنادر و دريانوردي‬ ‫خواس��تار تغيير رويكرد ش��بكه بانكي در‬ ‫ارائه تسهيالت به بخش دريايي كشور شد‬ ‫و گفت‪ :‬شبكه بانكي بايد با درك عميق از‬ ‫صنعت حم��ل و نقل دريايي با اين بخش‬ ‫تعامل داش��ته باش��د و تس��هيالت ارزان‬ ‫قيم��ت در اختيار اين بخش ق��رار دهد‪.‬‬ ‫سيد عطااهلل صدر در مراسم افتتاح بيست‬ ‫و يكمي��ن هماي��ش ارگان‌ه��اي دريايي‬ ‫اظه��ار داش��ت‪ :‬بس��ياري از كارخانجات‬ ‫كشتي‌سازي به دليل عدم امكان استفاده‬ ‫از تسهيالت بانكي متوفف شده است اين‬ ‫در حالي اس��ت كه توسعه اين صنايع در‬

‫آمادگی برای بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‬ ‫بزرگ‌تري��ن پورت اپراتور كش��ورمان از‬ ‫آمادگی برای س��رمایه‌گذاری ‪ 300‬میلیون‬ ‫دالری ب��راي تامی��ن تجهي��زات ف��از دوم‬ ‫بندر ش��هید رجایی خبر داد‪.‬احمد صادقی‬ ‫گرم��ارودی؛ مدی��ر برنامه‌ریزی و توس��عه‬ ‫تایدوات��ر خاورمیان��ه و (بزرگ‌ترين پورت‬ ‫اپرات��ور بنادر ايران) در حاش��یه بیس��ت و‬ ‫یکمین همایش ارگان‌های دریایی در گفت‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫و گ��و با خبرنگار‬ ‫همگام با شعار توس��عه دریا محور که طی‬ ‫سال‌های اخیر مطرح ش��د‪ ،‬بیش از ‪2255‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال از منابع خ��ود را به صورت‬ ‫مس��تقیم در حوزه دریایی و بندری کشور‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده اس��ت‪ .‬وی در تشريح‬ ‫این س��رمایه‌گذاری گفت‪ :‬به منظور تامین‬ ‫تجهی��زات فاز دوم بندر ش��هید رجایی که‬ ‫سال گذشته با حضور رئیس جمهور محترم‬ ‫یال غربی و شرقی آن افتتاح شد‪ ،‬تایدواتر در‬ ‫مکاتبات صورت گرفته با مسئوالن بلند پایه‬ ‫دولت‪ ،‬از آمادگی خود برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪ 300‬میلیون دالری در این فاز خبر داد‪.‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬برای عملیاتی ش��دن فاز دوم بندر‬ ‫شهید رجایی و رسیدن ظرفیت این بندر‬ ‫ب��ه بیش از ‪ 6‬میلیون ت��ی ای یو کانتینر‬ ‫الزم اس��ت ‪ 18‬دس��تگاه گنتری کرین و‬ ‫‪ 40‬دستگاه ریچ اس��تاکر خریداری شود‬ ‫ک��ه اين پ��ورت اپراتور با توج��ه به منابع‬ ‫مالی داخل��ی و خارجی خود با طرف‌های‬ ‫خارج��ی مذاکراتی انجام داد‪ ،‬همچنين با‬ ‫اتخاذ تمهیداتی بدون نیاز به انتظار زمان‬ ‫(حدود دو س��ال) برای ساخت تجهیزات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬در مدت زمان کوتاهی اقدام به‬ ‫واردات آنها خواهد کرد‪.‬‬

‫گزارش‬

‫موفقیت دولت در ذخيره‌سازي‬ ‫كاالهاي اساسي‬

‫وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گفت‪:‬‬ ‫اقدامي كه از س��ال گذش��ته آغاز ش��د‬ ‫و به‌ط��ور نس��بي موفقيت‌آمي��ز ب��ود‬ ‫ذخيره‌س��ازي مطمئن در حوزه‌كاالهاي‬ ‫اساس��ي ب��ود‪ ،‬هم‌اكن��ون ه��م هم��ان‬ ‫ذخيره‌سازي و سياست‌ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬س��خنگوي اقتصادي‬ ‫دولت‪ ،‬درباره وضعيت نرخ تورم و نقدينگي‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سال گذشته دو تكانه ارزي داشتيم كه اين تكانه‌هاي ارزي‬ ‫در كنار يكديگر تنگناهايي براي برخي اقالم به همراه داشتند؛ به دليل‬ ‫مشكل نقل و انتقال وجوه ارزي به طور ويژه در برخي حوزه‌هاي كااليي‬ ‫دچار مش��كل ش��ديم‪ .‬وي افزود‪ :‬اقدامي كه از سال گذشته آغاز شد و‬ ‫به طور نسبي موفقيت‌آميز بود ذخيره‌سازي مطمئن در حوزه كاالهاي‬ ‫اساس��ي بود‪ ،‬هم‌اكنون هم همان ذخيره‌سازي و سياست‌ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫حسيني با تاكيد براين‌كه تالش دولت عمدتاً تامين اقالم اساسي مورد‬ ‫نياز مردم است‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬يك اطمينان و اولويت در تامين ارز داشتيم‬ ‫و اين كار انجام شده و مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اين‌كه تركيب تامين مال��ي دولت و كاهش اجباري‬ ‫صادرات در حوزه نفت دو كار عمده‌اي است كه در دستور كار دولت‬ ‫ق��رار دارد گف��ت‪ :‬با افزايش صادرات غيرنفت��ي كاهش درآمد نفتي‬ ‫داريم و از س��وي ديگر با تغيير تركيب درآمدها و تقويت حوزه‌هايي‬ ‫چون ماليات‪ ،‬جلوگيري از فرار مالياتي به س��مت شيوه تامين مالي‬ ‫غيرتورمي مي‌رويم‪ .‬حس��يني همچنين در پاسخ به اين سوال كه با‬ ‫توجه به اتمام عمر دولت دهم وي با عنوان وزير اقتصاد چه آرزويي‬ ‫دارد كه هنوز برآورده نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬طبيعي است كه مدير اجرايي‬ ‫با آرزو زندگي نمي‌كند بلكه يك مدير اجرايي با برنامه‌ها و تالش‌هاي‬ ‫خود كار مي‌كند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اما بنده به عنوان يك شهروند ايراني‬ ‫آرزو دارم م��ردم ايران در باالترين س��طوح م��ادي و معنوي زندگي‬ ‫كنند؛ البته در خيلي از حوزه‌ها هنوز كسري وجود دارد يكي از اين‬ ‫موارد تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي است‪ .‬وزير اقتصاد همچنين‬ ‫درباره وضعيت نرخ طال در بازارهاي جهاني و تأثير آن در بازار داخلي‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬در شرايط فعلي بازارهاي جهاني كه اين روزها شاهد‬ ‫آن هستيم به راحتي مي‌توانيم روند رو به كاهش نرخ طال را مشاهده‬ ‫كنيم‪ .‬وزير اقتصاد در ادامه شيوه اصالح قيمت حامل‌هاي انرژي در‬ ‫ايران را برخالف ساير كشورها كه رياضت اجتماعي را در دستور كار‬ ‫خود قرار داده بودند‪ ،‬پذيرش اجتماعي دانست و گفت‪ :‬اگر بخواهيم‬ ‫ف��از دوم هدفمندي يارانه‌ها را اج��را كنيم جدا از پذيرش اجتماعي‬ ‫نمي‌توانيم گامي برداريم‪.‬‬


‫روند قیمت آهن در بازار کاهشی است‬ ‫رئی��س اتحادی��ه آهن گف��ت‪ :‬قیمت آهن ط��ی چند روز گذش��ته روند نزولی داش��ته و‬ ‫دلی��ل آن ه��م افزای��ش عرض��ه و کاهش تقاضاس��ت‪ .‬محم��د آزاد در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که دلی��ل کاه��ش قیمت آه��ن در بازار چیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬کاه��ش قیمت آهن‬ ‫در ب��ازار ب��ه دلی��ل کاهش تقاض��ا و افزای��ش عرضه اس��ت‪ .‬بنابراین اگ��ر عرضه و‬ ‫تقاض��ا متعادل باش��د قیمت‌ها متع��ادل می‌ماند و اگر برعکس ش��ود قیمت آهن روند‬ ‫صع��ودی به خود می‌گیرد‪ .‬نمی‌ت��وان افزایش قیمتی برای آهن‌آالت متصور ش��د چون‬ ‫عرض��ه بیش��تر از تقاضاس��ت‪ .‬وي با بی��ان این‌که ب��ازار آهن راکد اس��ت و قیمت‌ها‬ ‫ی��ک مق��دار رو به پایین اس��ت گفت‪:‬رون��د نزولی قیمت آه��ن در ب��ازار ادامه دارد‪.‬‬

‫گزیده‬

‫رقابت ایران و امریکا در تولید سیمان‬

‫نشریه گلوبال سمنت (‪Global‬‬ ‫‪ )Cement‬اعالم کرد‪ :‬سیمان ایران‬ ‫به ‪ 24‬کش��ور جهان صادر می‌شود‬ ‫و پیش‌بینی می‌ش��ود تا پایان سال‬ ‫‪ 2013‬صادرات سیمان ایران به ‪18‬‬ ‫تا ‪ 20‬میلیون تن برسد و جای امریکا‬ ‫را در جایگاه سوم تولید سیمان پس‬ ‫از چین و هندوستان بگیرد‪.‬‬ ‫این نشریه گزارش داده است صادرات سیمان ایران در سال گذشته‬ ‫‪ 13/65‬میلیون تن بوده که ‪ 11/85‬میلیون تن آن را سیمان پورتلند‬ ‫و ‪ 1/79‬میلیون تن آن را کلینکر تشکیل داده است‪ .‬همچنین در این‬ ‫نشریه آمده اس��ت به‌رغم تحریم‌های پیچیده بین‌المللی علیه ایران‪،‬‬ ‫صادرات سیمان پورتلند این کشور در سال ‪ 2012‬میالدی نسبت به‬ ‫سال ‪ 2011‬حدود ‪ 30‬درصد افزایش داشته است‪ .‬عراق‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬کویت‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬سومالی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬عمان‪ ،‬تانزانیا‪،‬‬ ‫عربستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬واتیکان‪ ،‬هند‪ ،‬سوازیلند و‬ ‫چین ‪ 24‬بازار صادراتی صنعت سیمان ایران در سال گذشته بودند‪.‬‬

‫تلنگر‬

‫هم كدسازي براي هر خط تلفن ثابت‬ ‫‪980‬تومان از جيب مردم خرج دارد!‬

‫مردم با پرداخت آبونمان ‪980‬‬ ‫توماني ضرري كه از هم‌كدس��ازي‬ ‫متوجه ش��ركت مخابرات خواهد‬ ‫شد را جبران مي‌كنند‪.‬‬ ‫پي��ش از اي��ن رئي��س هيات‬ ‫مديره ش��ركت مخابرات ايران در‬ ‫مجمع سهامداران شركت مخابرات‬ ‫كه هفته گذشته برگزار شده بود از‬ ‫هم‌كدس��ازي تمام تلفن‌هاي استان تهران خبر داده و عنوان كرده‬ ‫بود پس از اين هم‌كدس��ازي آبونم��ان جديدي به قبض‌هاي تلفن‬ ‫ثابت اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود هم‌كدس��ازي منجر به كاه��ش درآمد و ضرر‬ ‫مخابرات مي‌شود‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫تولید و تجارت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫كاهش ‪ 85‬درصدي ذخاير شيالتي خليج‌فارس‬ ‫نماينده سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) در ايران گفت‪ :‬در بررسي سال‌هاي ‪1975‬‬ ‫تا ‪ 2010‬مش��خص شد ذخاير شيالتي خليج‌فارس و درياي عمان ‪ 85‬درصد كاهش يافته است‪.‬‬ ‫نورالدي��ن مونا تصريح ك��رد‪ :‬بين س��ال‌هاي ‪ 1970‬تا ‪ 1990‬نيز ظرفيت برداش��ت محصوالت‬ ‫ش��يالتي در جه��ان هش��ت برابر رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬مونا اظهار ك��رد‪ :‬همچنين مش��اركت‬ ‫در زمين��ه تكنيك‌ه��اي صي��د و صي��ادي افزايش يافت��ه به ط��وري كه برداش��ت محصوالت‬ ‫صنای��ع ش��یالتی به ص��ورت فزاينده‌اي جهاني ش��د‪ .‬اين نماين��ده فائو در اي��ران تصريح كرد‪:‬‬ ‫تج��ارت بين‌الملل��ي محص��والت ش��يالتي در س��ال ‪ 1976‬از هش��ت ميلي��ون ت��ن ب��ا ارزش‬ ‫هش��ت ميلي��ارد دالر هم‌اكن��ون به ‪ 57‬ميليون ت��ن با ارزش ‪ 102‬ميليارد دالر رس��يده اس��ت‪.‬‬

‫از واقعیتی تلخ‬

‫فروش خاك کشاورزی ايران به كشورهاي عربي‬ ‫زهره افشار‬ ‫گـــــــروه اقتصاد‬ ‫فروش خاك كشاورزي ايران به كشورهاي‬ ‫قطر و امارات خبري اس��ت كه روز گذشته‬ ‫توسط س��خنگوي كميسيون كش��اورزي‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم شد‪.‬‬ ‫عباس پاپي‌زاده در پاس��خ به اين سوال‬ ‫كه ش��واهدي وجود دارد مبن��ي بر اين‌كه‬ ‫خاك كشاورزي ايران دراستان‌هاي بوشهر و‬ ‫هرمزگان به كش��ورهاي قطر و امارات صادر‬ ‫مي‌شود با صراحت اين موضوع را تاييد كرد‬ ‫و گفت‪ :‬اين موضوع درست است و متاسفانه‬ ‫اتف��اق افتاده و خاك حاصلخيز كش��اورزي‬ ‫كشور به اين كشورها صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬خاك حاصلخيز كش��اورزي‬ ‫ايران در قالب محموله‌هاي شن‪ ،‬ماسه و مواد‬ ‫كاني صادر مي‌ش��ود تا به نوعي قانون را هم‬ ‫دور زده باش��ند‪ .‬طبق قانون‪ ،‬صادرات خاك‬ ‫كش��اورزي ممنوع اس��ت اما صادرات شن‪،‬‬ ‫ماسه‪ ،‬سنگ و انواع كاني ممنوعيتي ندارد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس‬ ‫خ��اك زراعي مرغ��وب ندارند و حتي خاك‬ ‫باغچ��ه و گلخانه‌هاي خودش��ان را از خاك‬ ‫كشاورزي ساير كشورها تهيه مي‌كنند‪.‬‬ ‫وي تصريح كرد‪ :‬صادرات خاك كشاورزي‬ ‫بحث امنيت ملي است و اگر زماني خاك در‬ ‫مرزبندي‌ها مهم اس��ت و قلمرو و وضعيت‬ ‫جغرافيايي يك كش��ور را نشان مي‌دهد در‬ ‫ديگر س��و فروش خاك كشاورزي نيز دقيقا‬ ‫در همين راس��تا اس��ت‪ .‬پاپي‌زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫از س��وي ديگر به جاي اين‌كه در كشورمان‬ ‫کاری کنیم تا كشورهاي منطقه خليج‌فارس‬ ‫بازار مناسبي براي محصوالت كشاورزي باشد‬ ‫با ف��روش خاك كش��اورزي آن‌ها را تقويت‬ ‫كرده و به همان نسبت كشاورزي كشورمان‬ ‫را تضعيف مي‌كنيم‪ .‬وي افزود‪ :‬موضوع فروش‬

‫خاك كشاورزي به كشورهاي عربي بارها در‬ ‫مجلس هم تذكر داده شده است‪.‬‬ ‫نماينده مردم دزفول در مجلس تصريح‬ ‫كرد‪ :‬اگر موضوع فروش خاك كش��اورزي را‬ ‫ناديده بگيريم نرخ ارز‪ ،‬توليد و ساير بحث‌هاي‬ ‫اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫ف��روش خ��اك كش��اورزي اي��ران ب��ه‬ ‫كشورهاي عربي‪ ،‬اتفاقي نيست كه به تازگي‬ ‫رخ داده باشد بلكه متاسفانه حقيقت تلخي‬ ‫اس��ت كه از دو سال گذشته همچنان با آن‬ ‫مواجه هستيم‪ .‬در آن زمان‪ ،‬ابتدا خبر فروش‬ ‫خاك ايران به قطر از سوي رسانه‌هاي عربي‬ ‫روي خروجي‌ها رفت و بعدها س��فير ايران‬ ‫در دوح��ه از ورود ‪ 5‬هزار تن خاك ايران به‬ ‫قطر خبر داد‪ .‬گويا قطر قصد داشت با واردات‬ ‫خاك از كشورهاي همسايه به‌ويژه ايران به‬ ‫حاصلخيزي خاكش بيفزايد‪ .‬آن‌ها می‌گویند‬ ‫ایران بهترین و ارزان‌ترین خاک را دراختیار‬ ‫ما قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در ابت��دا مس��ئوالن وزارت‬ ‫جهادكشاورزي از پاسخ‌گويي به اين مسأله‬ ‫خودداري مي‌كردند ولي چيزي نپاييد كه با‬ ‫خبررساني عرب‌ها مسئوالن اين وزارتخانه‬ ‫‌‌‬

‫نيز مجبور به صحه گذاش��تن بر اين مسأل ‌ه‬ ‫شدند‪ .‬البته آن‌ها مخالفت خود را با صادرات‬ ‫خاك كش��اورزي اعالم كردند‪ .‬ماجرا از اين‬ ‫ق��رار بود كه اس��تاندار وقت خوزس��تان در‬ ‫تفاهمنامه‌اي اقدام به صادرات خاك حاصل‬ ‫از اليروبي رودخانه بهمنشير كرده بود‪.‬‬ ‫ص�ادرات خ�اک ف�رآوری ش�ده‬ ‫می‌تواند بررسی شود‬ ‫معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي‬ ‫گفت‪ :‬در دو سال قبل‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫كه موضوع صادرات خاك اليروبي بهمنشير‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬وزارت جهادكشاورزي صراحتاً‬ ‫اعالم كرد صادرات خاك كش��اورزي ممنوع‬ ‫است و اين وزارتخانه همچنان بر اين صحبت‬ ‫خود تاكيد دارد و هيچ عذر و بهانه‌اي در اين‬ ‫خصوص پذيرفته نيست‪.‬‬ ‫س��جادي ام��ا اعالم كرد خب��ري مبني‬ ‫بر ف��روش خاك كش��اورزي در قالب ديگر‬ ‫خاك‌ها ازجمله خاک کانی یا ش��ن و ماسه‬ ‫ندارد‪ .‬سجادي در همين حال گفت‪ :‬صادرات‬ ‫خ��اك كش��اورزي به‌صورت غي��ر فله‌اي و‬ ‫فرآوري شده كه مي‌تواند ضمن ايجاد ارزش‬ ‫افزوده اشتغالزايي داشته باشد مي‌تواند مورد‬ ‫بررسي قرار گيرد‪.‬‬ ‫فروش خاك ايران به كش��ورهاي عربي‬ ‫و ب��راي حاصلخي��زي كش��اورزي آن‌ها يا‬ ‫س��اخت جزايري همچون «پالم آيلند» در‬ ‫سواحل جنوبي خليج‌فارس و كشور امارات‬ ‫در حالي مطرح مي‌ش��ود كه كشور ما براي‬ ‫توسعه كش��اورزي با محدوديت منابع اوليه‬ ‫از جمله خاك و آب روبه رواس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تنها چيزي حدود ‪ 18‬ميليون هكتار‬ ‫از اراضي كش��ور به‌دلي��ل محدوديت منابع‬ ‫آب و خاك قابليت كش��اورزي دارد و گفته‬ ‫مي‌شود حتي افزايش ‪ 2‬ميليون هكتاري آن‬ ‫با وجود سرمايه‌گذاري باال به عوامل زيادي‬ ‫بستگي دارد‪.‬‬ ‫توس��عه بخش كشاورزي نيازمند عوامل‬ ‫و منابعي اس��ت كه مهم‌تري��ن آن‌ها منابع‬ ‫آب‪ ،‬خ��اك‪ ،‬منابع و ذخاير ژنتيك (گياهي‪،‬‬ ‫جانوري و نهاده‌هاي توليد) اس��ت اما شكي‬ ‫وجود ندارد آب و خاك مهم‌ترين اين عوامل‬ ‫هس��تند تا جايي كه بسياري از كارشناسان‬ ‫بخش كشاورزي بر اين باورند در هر كشوري‬ ‫كه منابع آب و خاك محدودي داشته باشد‬ ‫توسعه بخش كشاورزي آن در سطح كالن‬ ‫فاقد توجيه اقتصادي است‪.‬‬

‫خاك سرمايه ملي است‪ ،‬نبايد صادر‬ ‫شود‬ ‫خبر صادرات خاك كشاورزي از ايران به‬ ‫كشورهاي عربي موضوعي بود كه ديروز براي‬ ‫تاييد يا تكذيبش به سراغ معاون آبخيزداري‬ ‫سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخيزداري رفتيم‪.‬‬ ‫پرويز گرشاسبي هرچند نه اين موضوع را‬ ‫تأييد و نه تكذيب كرد اما اين قول را داد كه‬ ‫موضوع را پيگيري مي‌كند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خاك به‌عنوان يك سرمايه ملي‬ ‫متعلق به بيت‌المال است و نبايد به هيچ‌عنوان‬ ‫حتي يك سانتيمتر مكعب آن صادر شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه مصوب��ه ممنوعيت‬ ‫صادرات‌خاك كش��اورزي در قان��ون برنامه‬ ‫چه��ارم گفت‪ :‬در اين قان��ون به صراحت بر‬ ‫ممنوعيت صادرات خاك كش��اورزي تاكيد‬ ‫ش��ده و آمده ك��ه صادرات يكس��ري اقالم‬ ‫ازجمله خاك كشاورزي حتماً نياز به مجوز‬ ‫وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت از‬ ‫محيط‌زيستدارد‪.‬‬ ‫وي همچنين در خصوص صادرات خاك‬ ‫اليروب��ي رودخانه بهمن‌ش��ير در دو س��ال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬در آن زمان نامه‌اي مبني بر‬ ‫درخواست استاندار وقت خوزستان به دست‬ ‫ما رسيد و ما به‌دليل ابهاماتي كه درنامه وجود‬ ‫داشت گفتيم براي انجام اين صادرات آن‌ها‬ ‫بايدمجوز وزارت ني��رو را بگيرند‪ .‬وي گفت‪:‬‬ ‫سازمان امور اراضي در آن‌زمان نيز نسبت به‬ ‫عواقب اين مسأله هشدار داد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان كرد‪ :‬حتي اگر يك وجب‬ ‫از خاك كشور به خارج صادر شود بايد آن را‬ ‫برگرداند‪ .‬وي در پاسخ به اين نقد منتقدين‬ ‫كه مي‌گويند به‌دليل عدم مديريت مسئوالن‬ ‫كش��اورزي‪ ،‬اي��ران داراي يك��ي از باالترين‬ ‫فرس��ايش‌هاي خ��اك دنيا اس��ت اين‌گونه‬ ‫توضيح داد‪ :‬هرچند فرسايش خاك دركشور‬ ‫ما ‪ 1/5‬برابر ميانگين جهاني است ولي به هيچ‬ ‫عنوان قبول ندارم باالترين فرسايش خاك را‬ ‫داريم ضمن اين‌كه مي‌توان با مستندات اين‬ ‫را ثاب��ت كنم‪ .‬به‌گفته وي فرس��ايش خاك‬ ‫كش��ور ما ‪ 16/7‬تن در هكتار در سال است‬ ‫كه به جرأت مي‌توان گفت ‪ 8/9‬تن در هكتار‬ ‫آن ربطي به مديريت انساني ندارد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ايران كش��ور گرم و خش��كي‬ ‫اس��ت كه ميانگين ارتف��اع آن از دريا هزار و‬ ‫‪ 250‬متر است كه جزو كشورهاي مرتفع به‬ ‫ش��مار مي‌رويم و همين ساختار خاك ما را‬ ‫فرسايش‌پذيرمي‌كند‪.‬‬ ‫گرشاسبيتاكيدكرد‪:‬دقيقاًبهدليلهمين‬ ‫واقعيت ما كشوري هستيم كه بايد بيشتر به‬ ‫حفاظت از مناب��ع آب و خاك بپردازيم زيرا‬ ‫براي تش��كيل هر سانتيمتر خاك در جهان‬ ‫بين ‪ 300‬تا ‪ 700‬سال زمان نياز است كه ما‬ ‫هم از اين قاعده مستثني نيستيم‪.‬‬ ‫او در عين‌ح��ال به برنامه‌هاي س��ازمان‬ ‫جنگل‌ه��ا براي حفاظت از خ��اك از جمله‬ ‫آبخي��زداري در س��طح ‪ 2/8‬ميليون هكتار‪،‬‬ ‫مرتع��داري در س��طح ‪ 7‬ميلي��ون هكتار و‬ ‫بيابانزدايي در سطح ‪ 2/5‬ميليون هكتار اشاره‬ ‫كرد و گفت‪ :‬در هرجاي كش��ور كه عمليات‬ ‫آبخيزداري انجام شده فرسايش خاك به ‪5‬‬ ‫تن در هكتار كاهش يافته است‪.‬‬

‫فائو پيشنهاد کرد‬

‫حشرات‪ ،‬غذاي آينده‬ ‫مردم جهان‬ ‫سازمان خواروبار و کشاورزي ملل‬ ‫متحد (فائو) پيشنهاد کرد‪ :‬حشراتي‬ ‫مانند سوسک‪ ،‬کرم و زنبور به عنوان‬ ‫يک منبع غذاي��ي مکمل به منظور‬ ‫مبارزه با گرسنگي در سراسر جهان‬ ‫مورد استفاده قرار گيرند‪.‬‬ ‫اوا موللر مدير اقتصاد جنگل فائو‪،‬‬ ‫حشرات را منبع غذايي فراواني خواند‬ ‫که دربردارنده منبع ارزش��مندي از‬ ‫پروتئين و مواد معدني هستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وي‪ ،‬دو ميليارد نفر که‬ ‫يک‌س��وم از جمعيت جهان را تش��کيل مي‌دهند‪ ،‬در حال حاضر حشرات را‬ ‫مي‌خورند زيرا آن‌ها غذاي خوشمزه و مغذي هستند‪.‬‬ ‫گابري��ل تچانگو‪ ،‬وزير جنگلداري گابن ني��ز در يک کنفرانس مطبوعاتي‬ ‫اظهار کرد مصرف حشرات بخشي از زندگي روزانه کشورش است‪.‬‬ ‫براس��اس تحقيقات فائو که با همکاري دانشگاه واگنينگن در هلند انجام‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬حش��رات در حدود ‪ 10‬درصد از پروتئين حيواني که توس��ط‬ ‫جمعيت جهان مصرف مي‌ش��وند‪ ،‬سهم دارند و پرورش آن‌ها يکي از راه‌هاي‬ ‫پرداختن به مشکل تغذيه و امنيت غذا است‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ 1900‬گونه حش��ره در سراس��ر جهان ب��ه عنوان غذا مصرف‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬با اين‌همه‌نويس��ندگان اي��ن تحقيقات تصدي��ق کرده‌اند انزجار‬ ‫مصرف‌کننده يکي از بزرگ‌ترين موانع پذيرش حش��رات به عنوان يک منبع‬ ‫غذايي سرشار از پروتئين در کشورهاي غربي است‪.‬‬ ‫گزارش فائو پيش��نهاد کرده صنعت غذا با عرضه حشرات در دستورهاي‬ ‫غذايي و منوي رستوران‌ها‪ ،‬به افزايش مقبوليت حشرات به عنوان غذا کمک‬ ‫کنند‪ .‬فائو همچنين خواس��تار استفاده بيشتر از حشرات در غذاي دام شده‬ ‫و نظارت ضعيف و عدم سرمايه‌گذاري را مانع رقابت پذيري حشرات با منابع‬ ‫سنتي خوراک دام عنوان کرده است‪.‬‬

‫گزارش‬

‫اگر جوجه ریزی کاهش یابد‬ ‫ذخایر را وارد بازار می‌کنیم‬

‫مع��اون بازرگاني داخلي وزير صنعت‬ ‫گفت‪ :‬ک��ره هيچ گون��ه افزايش قيمتي‬ ‫نباي��د در بازار داش��ته باش��د‪ .‬حس��ن‬ ‫رادمرد درخصوص کمبود کره در بازار و‬ ‫همچنين افزايش قيمت نسبي آن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از روز دوشنبه ترخيص کره‌هايي‬ ‫که در گمرک بوده است با ارز مرجع آغاز‬ ‫شده است‪ .‬وي افزود‪ :‬بر اين اساس کره‬ ‫نبايد هيچ گونه افزايش قيمتي در بازار داشته باشد چراکه به اندازه‬ ‫کافي کره در کش��ور موجود اس��ت و در حال حمل به کارخانجات‬ ‫اس��ت‪ .‬وي در واکنش به اين س��وال که کره‌هاي وارداتي مدتي در‬ ‫گمرک بوده و هزينه انبارداري و دموراژ دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع در‬ ‫حال پيگيري اس��ت و اميدواريم بتوانيم اي��ن هزينه‌ها را به نحوي‬ ‫جبران کنيم‪.‬‬

‫تنظيم بازار مرغ با ذخيره‌سازي توليد داخلي‬ ‫معاون توس��عه بازرگان��ي داخلي وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که سیاست ش��ما درقبال احتمال کاهش‬ ‫جوجه‌ری��زی قبل از ماه مبارک رمضان چیس��ت گفت‪ :‬بنا داریم از‬ ‫ذخیره سازی قبلی استفاده کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کف قيمت خريد‬ ‫مرغ ذخيره‌س��ازي ‪ 5300‬تومان است‪ .‬رادمرد افزود‪ :‬تامين و توزيع‬ ‫نهاده‌هاي دامي براي توليد گوش��ت مرغ س��اماندهي ش��ده است و‬ ‫خوش��بختانه قيمتها در بازار نظم خوب��ي دارد‪ .‬معاون وزير صنعت‬ ‫همچنين از برنامه‌ريزي براي تنظيم بازار به‌ويژه در ماه مبارک رمضان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬رويکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حمايت از‬ ‫توليد داخلي است‪ .‬رادمرد در باره تامين شکر و روغن هم گفت‪ :‬قرار‬ ‫شد ش��کر به ميزان نياز در اختيار واحدهاي توليدي و صنعتي قرار‬ ‫گيرد و پول آن بعداً از اتحاديه‌هاي صنفي دريافت شود‪ .‬معاون وزير‬ ‫صنعت تصريح کرد‪ :‬برخي واحدهاي صنفي مانند قنادان‪ ،‬نقدينگي‬ ‫کمتري براي خريد ش��کر دارند که قرار اس��ت پس از تهيه و فروش‬ ‫هزين��ه آن را پرداخت کنند‪ .‬رادمرد گفت‪ :‬در مورد س��اير کاالهاي‬ ‫اساسي مانند روغن هم به طور مرتب نشستهاي کارگروه تنظيم بازار‬ ‫برگزار مي‌شود و هيچ مشکلي از لحاظ تامين و توزيع نداريم‪.‬‬

‫بازار‬

‫آغاز توزيع ‪ 300‬هزار تن شکر‬

‫توزيع ‪ 300‬هزار تن شکر به واحد‌هاي صنفي‪ ،‬صنعتي و توليدي‬ ‫با نرخ مصوب قبلي ادامه دارد‪.‬‬ ‫علي پورکاوه‪ ،‬مديرکل تامين و توزيع کاالي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با بيان اين مطلب گفت‪ :‬از اين ميزان تاکنون نزديک به ‪220‬‬ ‫هزار تن توزيع شده است‪ .‬قرار است براساس اين برنامه نياز واحد‌هاي‬ ‫صنفي‪ ،‬صنعتي و توليدي در سه هفته تامين شود‪ .‬به گفته مدير کل‬ ‫تامين و توزيع کاالي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متقاضيان شکر‬ ‫مي‌توانند به س��ازمان‌هاي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها مراجعه‬ ‫کرده و شکر مورد نياز خود را تهيه کنند‪.‬‬ ‫وي در پاس��خ به اين س��وال که شکر با چه نرخي توزيع مي‌شود‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬نرخ توزيع اين ‪ 300‬هزار تن شکر همان نرخ مصوب‬ ‫است و سازمان حمايت بر روند توزيع آن بررسي و کنترل دارد‪ .‬عرض ‌ه‬ ‫شکر بيش از قيمت مصوب تخلف است و با آن برخورد مي‌شود‪.‬‬

‫ادامه ركود در بازار خودرو‬

‫رئيس اتحاديه نمايش��گاه‌داران‬ ‫خودرو گفت‪ :‬رکود بازار خودرو به‬ ‫ویژه در حوزه خودروهای وارداتی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫حس��ن زماني افش��ار ب��ا بیان‬ ‫این‌که هفته گذشته با اعالم قیمت‬ ‫رسمی خودروهای داخلی نرخ این‬ ‫محص��والت در بازار آزاد بین پنج تا‬ ‫‪ 10‬درصد دیگر کاهش یافت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بیشترین میزان کاهش‬ ‫در خودروی پژو ‪ 206‬رخ داده اس��ت‪ .‬زمانی افشار ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد‪ .‬البته طبق‬ ‫یک عرف عمومی مصرف‌کنندگان ایرانی معموالً از خرید کاالهایی که‬ ‫قیمت آن‌ها در حال کاهش است خودداری می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طبق همین عرف در صورت صعودی شدن قیمت خودروهای داخلی‬ ‫در بازار خرید این محصوالت از س��وی مردم به ویژه با هدف فروش‬ ‫مجدد و کس��ب سود آغاز خواهد شد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران‬ ‫و فروشندگان خودروي کشور افزود‪ :‬البته پیش‌بینی ما این است که‬ ‫جهت کلی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی همچنان نزولی خواهد‬ ‫بود مگر آن‌که اتفاق دیگری در این حوزه رخ دهد‪‌ .‬مش��خص شدن‬ ‫قیمت دیگر خودروهای داخلی از جمله تندر ‪ 90‬تاثیر مثبتی بر رونق‬ ‫خرید و فروش این محصوالت خواهد داشت‪.‬‬

‫گرانفروشی و نبود برچسب قیمت‬ ‫در صدر تخلفات صنفی‬

‫معاون بازرسی شورای اصناف با بیان این‌که گرانفروشی‪ ،‬نصب‬ ‫نکردن برچسب قیمت و ارائه نکردن برگه فروش در صدر تخلفات‬ ‫صنف��ی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه بیش از ‪ 3‬هزار بازرس��ی صنفی در‬ ‫شهر تهران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رضا کرمی عرضه نامطلوب کاال و همچنین کم فروشی یا فروش‬ ‫کااله��ای همراه و نداش��تن خدمات پس از ف��روش را در رده‌های‬ ‫بع��دی تخلف صنفی برش��مرد و افزود‪ :‬دیگر م��وارد مانند عرضه‬ ‫نامطل��وب کاال و همچنین کم فروش��ی یا فروش کاالهای همراه و‬ ‫نداش��تن خدمات پس از فروش در رده‌ه��ای بعدی تخلف صنفی‬ ‫است‪ .‬وی از ش��هروندان خواست موقع خرید برگه فروش دریافت‬ ‫کنن��د تا در صورت تخلف بتوانند حقوق خود را پس بگیرند‪.‬کرمی‬ ‫با بیان این‌که حداکثر ‪ 20‬دقیقه پس از تماس شهروندان با سامانه‬ ‫‪ 124‬گروه‌های بازرس��ی به محل شکایت اعزام می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که شهروندان برگه فروش داشته باشند در محل هم حقوق‬ ‫آنها از فروش��نده دریافت می‌ش��ود‪ .‬معاون بازرسی شورای اصناف‬ ‫همچنین از ‪ 480‬هزار مورد بازرسی صنفی در فروردین خبر داد و‬ ‫گفت‪ 24 :‬هزار پرونده تخلف (‪ 5‬درصد) هم تش��کیل شده است و‬ ‫این پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارس��ال و متناسب با نوع تخلف‬ ‫تعیین جریمه می‌شود‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫جمعيت و رشد اقتصادي‬ ‫مشكل كشورهاي در حال توسعه‪ ،‬سرعت رشد جمعيت نيست بلكه كندي رشد اقتصادي است‪.‬‬ ‫آنچه مانع اين رشد است نه افزايش جمعيت است و نه كمبود سرمايه‪ ،‬بلكه شيوه تفكر‪ ،‬ارزش‌ها و‬ ‫عاداتي است كه مانع به‌وجود آمدن نظام اقتصادي – اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي‌گردد‪.‬‬ ‫آنها كه افزايش جمعيت را به عنوان يك مصيبت بزرگ افشا مي‌كنند در واقع ناخواسته بزرگ‌ترين‬ ‫پيروزي بشريت‪ ،‬يعني پيروزي انسان بر مرگ را مورد سوال قرار مي‌دهند‪ .‬علت افزايش جمعيت در‬ ‫حقيقت ناشي از كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان و افزايش طول عمر بزرگساالن است‪ .‬بيش‬ ‫از دو برابر شدن ميانگين عمر انسان در كمتر از يك قرن روي كره زمين شايد بزرگ‌ترين دستاورد‬ ‫انساني تمدن جديد پيشرفته و به‌طور كلي تمدن بشري است‪.‬‬

‫ابر اقتصاد‬

‫چين و هند در اقتصاد جهان‬

‫س��رعت تغييرات اقتصادي در‬ ‫چين و هند كه ‪ ۴۰‬درصد جمعيت‬ ‫جه��ان را در خود ج��اي داده‌اند‪،‬‬ ‫نفسگير است‪ .‬اصالحات اقتصادي‬ ‫از دو ده��ه قب��ل در چين ش��روع‬ ‫ش��د و به جايي رس��يد كه رش��د‬ ‫اقتصادي اين كش��ور تنها در طول‬ ‫دهه گذش��ته با ‪ ۲‬برابر افزايش به‬ ‫ميانگين ‪ ۵/ ۹‬درصدي رس��يده اس��ت‪ .‬نش��انه‌هاي رشد اقتصادي‬ ‫در جاي جاي اين كش��ور پهناور قابل مشاهده است‪ .‬در مورد هند‬ ‫دگرگون��ي اقتصادي در مرحله‌اي ابتدايي‌تر به‌س��ر مي‌برد چرا كه‬ ‫درآمد ساالنه هر فرد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر است‪ ،‬در حالي كه اين رقم‬ ‫در چين ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالر است ولي رشد اقتصادي هند در حال‬ ‫ش��تاب است و طبق پيش‌بيني دويچه بانك آلمان‪ ،‬اقتصاد هند در‬ ‫اثر رشد نيروي كار بر چين پيشي گرفته است و در ‪ ۱۵‬سال آينده‬ ‫بيشترين رشد را در ميان كشورهاي جهان خواهد داشت‪.‬‬

‫غول های گرسنه‬

‫مصرف‌کنندگان بزرگ‬

‫اي��ن دو كش��ور همزم��ان ب��ا‬ ‫تبديل شدن به اقتصادهاي مطرح‬ ‫جهان‪ ،‬ب��ه مصرف‌كنندگان منابع‬ ‫و آلوده‌كنن��دگان محيط زيس��ت‬ ‫عمده جهان نيز تبديل مي‌ش��وند‬ ‫ول��ي افزايش قيم��ت نفت و ديگر‬ ‫كاالها در دو س��ال گذشته نشانگر‬ ‫محدوديت منابع دنيا اس��ت‪ .‬اين‬ ‫مناب��ع حتي براي تامين نيازهاي رو به افزايش كش��ورهاي از قبل‬ ‫صنعتي شده نيز دچار مش��كل‌اند‪ .‬در اين شرايط حتي فقيرترين‬ ‫ملت‌هاي دنيا از خيزش اقتصادي چين و هند متاثر شده‌اند‪.‬‬ ‫چين و هند از لحاظ ش��رايط محيطي فراروي رش��د نسبت به‬ ‫دوران توس��عه‌اي كه امريكا و اروپا طي كرده‌اند در شرايط دشواري‬ ‫قرار دارند‪ ،‬زيرا اين كش��ورها با كمبود آب سالم‪ ،‬تاثيرات اقتصادي‬ ‫زيس��ت محيط‌هاي آس��يب ديده‪ ،‬تغييرات س��ريع آب و هوايي و‬ ‫كمبود منابع انرژي روبه‌رويند‪.‬‬

‫اقتصاد توليدی‬

‫اقتصاد مبتني بر توليد‬

‫اقتص��اد مبتني بر توليد چين به اين كش��ور اج��ازه داده تا به‬ ‫مصرف‌كنن��ده‌اي جهاني تبديل ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬چين ‪۲۶‬‬ ‫درص��د فوالدجهان‪ ۳۲ ،‬درصد برن��ج‪ ۳۷ ،‬درصد پنبه و ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫س��يمان دنيا را مصرف كرد‪ .‬مقداري از اين مواد خام صرف توليد‬ ‫كاالهاي صادراتي به ديگر نقاط دنيا مي‌شود ولي مقدار زيادي از آن‬ ‫صرف ساخت زيربناها‪ ،‬كارخانه‌ها‪ ،‬جاده‌ها و ساختمان‌هايي در چين‬ ‫مي‌شود كه افق اقتصادي اين كشور را دگرگون مي‌سازند‪ .‬در ميان‬ ‫كشورهاي دنيا فقط مصرف امريكا است كه از لحاظ زيست‌محيطي‬ ‫و سالمت جوامع موجود در زمين اثر مخرب‌تري از چين دارد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫منابع طبيعی س��یاره زمين محدود‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه اين معن��ي كه اگ��ر به طور‬ ‫پيوس��ته از آن‌ها استفاده كنيم نهايتاً به‬ ‫پايان خواهد رسيد‪ .‬اين مشاهده بنيادين‬ ‫را نمي‌توان انكار كرد‪ ،‬اما شيوه‌ای ديگر‬ ‫براي نگاه به اين مس��أله وجود دارد که‬ ‫ب��ا ارزيابي رف��اه افراد ارتباط بیش��تری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫منابع طبيع��ي پايان‌پذير و غيرقابل‬ ‫بازتوليد در صورتي كه بر حس��ب نقش‬ ‫بالقوه‌ش��ان در رف��اه آت��ی اندازه‌گيري‬ ‫ش��وند‪ ،‬مي‌تواند عم ً‬ ‫ال هر س��اله افزايش‬ ‫يابد و شايد هيچ‌گاه به مرز اتمام نزديك‬ ‫نش��ود‪ ،‬اما اي��ن امر چگون��ه امكان‌پذير‬ ‫اس��ت؟ پاسخ اين پرس��ش در اين نكته‬ ‫نهفته اس��ت ك��ه همان پيش��رفت‌های‬ ‫تكنولوژي��ك ك��ه ب��ه رش��د فوق‌العاده‬ ‫اس��تانداردهای زندگ��ی از زمان انقالب‬ ‫صنعتي تا به حال منجر ش��ده‪ ،‬به طور‬ ‫پيوس��ته مق��دار موثر مناب��ع طبيعي را‬ ‫گسترش مي‌دهد‪.‬‬ ‫مص��رف منابع طبيع��ي در جهان تا‬ ‫س��ال ‪ 2050‬به بي��ش از ‪ 140‬ميليارد‬ ‫تن خواهد رس��يد‪ .‬كميت��ه ويژه محيط‬ ‫زيس��ت س��ازمان ملل تاكيد ك��رد اگر‬ ‫كش��ورهاي مختل��ف جهان ب��ه دنبال‬ ‫يافتن راهكارهايي براي كاهش استفاده‬ ‫از منابع طبيعي نباش��ند ميزان مصرف‬ ‫منابع طبيعي مثل سوخت‌هاي فسيلي‬ ‫و درختان جنگلي طي س��ال‌هاي آينده‬ ‫به شدت افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش با توجه به افزايش‬ ‫جمعيت جه��ان به بيش از ‪ 9/3‬ميليارد‬ ‫نفر تا س��ال ‪ 2050‬و افزايش چشمگير‬ ‫رش��د و رونق اقتصادي كش��ورهاي در‬ ‫حال توس��عه و نوظهور مي��زان مصرف‬ ‫مناب��ع طبيعي طي دهه‌ه��اي آينده به‬ ‫شدت افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫ب��ر اين اس��اس كش��ورهاي مختلف‬ ‫توسعه يافته و در حال توسعه جهان بايد‬ ‫به دنبال يافتن راهكارهايي براي كاهش‬ ‫ميزان مصرف منابع طبيعي در سال‌هاي‬ ‫آينده باشند‪.‬‬ ‫ميزان رش��د مصرف مناب��ع طبيعي‬ ‫در جهان به مرز انفجار رس��يده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اين گ��زارش مي��زان مصرف‬ ‫جهاني منابع طبيعي از شش ميليارد تن‬ ‫در س��ال ‪ 1900‬به بيش از ‪ 49‬ميليارد‬ ‫تن در سال ‪ 2000‬رسيده است‪.‬‬ ‫از زم��ان انقالب صنعتي به اين س��و‬ ‫تقاض��اي جهاني براي انرژي و مواد خام‬ ‫ب��ا س��رعت خارق‌العاده‌اي رش��د يافته‬

‫در گذشته‌اي نه چندان دور بشر يك زندگي مسالمت‌آميز و متعادل را در كنار محيط زيست تجربه‬ ‫مي‌كرد‪ ،‬با گذشت زمان‪ ،‬رشد جمعيت نياز به توليد انبوه كاالها و خدمات را ايجاب كرد‪ ،‬همزمان با رشد‬ ‫جمعيت پيش��رفت علم وفناوري منجر به تحول و انقالبي گسترده در زندگي بشر شد و فراگرد توسعه‬ ‫محيطي را به دنبال داشت كه مخالفت شديد گروه‌هاي پشتيبان محيط زيست را برانگيخت‪ ،‬دراين ميان‬ ‫بحث توسعه پايدار نقطه عطفي بود كه كارشناسان محيط زيست و اقتصاددانان و سياستمداران را كه‬ ‫تاكنون در دو جبهه مقابل قرار داشتند به كنار هم آورده و توجه آن‌ها را به سوي منافع مشتركي كه از‬ ‫آن‌ها غافل بودند جلب كرد‪ .‬بديهي است بشر براي تامين نيازهاي خود ناگزير به استفاده از منابع طبيعي‬ ‫است كه اين افزايش بي رويه جمعيت از بين رفتن زود هنگام منابع را دربرخواهد داشت‪.‬‬

‫از میزان مصرف منابع طبیعی‬

‫چراغ راه‬

‫اس��ت‪ .‬يك ناظ��ر معتبر چني��ن برآورد‬ ‫ك��رده كه بش��ر ط��ي قرن گذش��ته در‬ ‫مقايسه با مجموع تمام قرن‌هاي قبل از‬ ‫آن‪ ،‬آلومينيوم‪ ،‬مس‪ ،‬آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬سنگ‬ ‫فس��فات‪ ،‬الماس‪ ،‬س��ولفور‪ ،‬زغال‌سنگ‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز طبيعي و حتي ش��ن و ماس��ه‬ ‫بيش��تري مصـــــــ��رف كرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��رعت مص��رف بش��ر از اي��ن مناب��ع‬ ‫همچنان رو به افزايش است‪ ،‬به گونه‌اي‬ ‫كه امروزه دنيا تقريباً تمامي مواد معدني‬ ‫را با نرخ‌هاي بي‌سابقه‌اي توليد و مصرف‬ ‫مي‌كند‪.‬‬ ‫رش��د سريع صنعتي ش��دن جهان و‬ ‫رش��د فزاينده جمعيت به بحران منابع‬ ‫طبيع��ي دامن خواهد زد‪ .‬ب��ا ادامه روند‬ ‫موج��ود مي��زان مصرف جهان��ي منابع‬ ‫طبيعي تا س��ال ‪ 2050‬به بيش از ‪140‬‬ ‫ميليارد تن خواهد رسيد‪.‬‬

‫بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منابع‬ ‫دنیا‬ ‫با مش��اهده نم��ودار گرافیک��ی باال‬ ‫می‌توانیم بزرگ‌تری��ن مصرف‌کنندگان‬ ‫منابع دنیا را بشناس��یم‪ .‬امریکا‪ ،‬روسیه‬ ‫و چین در ص��در مصرف‌کنندگان منابع‬ ‫دنی��ا قرار دارند‪ .‬نکته جالب اینجاس��ت‬ ‫که کش��ور ما ک��ه دارای مق��ام دوم در‬ ‫زمین��ه ذخای��ر گاز دنیاس��ت‪ ،‬در میان‬ ‫مصرف‌کنندگان گاز دنیا در رتبه س��وم‬ ‫قرار دارد!‬ ‫اندونزی و ویتنام هم گرچه کشورهای‬ ‫کوچکی هس��تند ام��ا در زمینه مصرف‬ ‫برنج در کنار چین و هند قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫اما آيا دنياي صنعتي سيري‌ناپذير واقعاً‬ ‫در حال اتمام س��ريع مناب��ع طبيعي ما‬ ‫است؟‬ ‫آشكار اس��ت كه داده‌هاي مربوط به‬

‫صدها درخت در جاهایی که نباید‬ ‫قطع می‌شود‬

‫ذخاير نش��ان نمي‌دهند آي��ا يك منبع‬ ‫رو به پايان اس��ت يا خير‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫شاخص ديگري از ميزان كميابي منابع‬ ‫وجود دارد كه بيشتر مي‌توان بر آن اتكا‬ ‫كرد‪ .‬اين شاخص قيمت منابع است‪.‬‬ ‫اگ��ر تقاضا براي ي��ك منبع در حال‬ ‫كاهش نباش��د و انحرافاتي مثل دخالت‬ ‫دول��ت يا كارتل‌ه��اي بين‌المللي قيمت‬ ‫آن را دستخوش بحران نساخته باشند‪،‬‬ ‫آن��گاه قيمت آن منبع ب��ا كاهش مقدار‬ ‫باقيمانده آن افزايش پيدا مي‌كند‪ .‬از اين‬ ‫رو هرگونه افزايش قيمتي را مي‌توان این‬ ‫گونه تفسیر کرد كه منبع مزبور در حال‬ ‫كمياب‌تر شدن است‪ .‬از سوي ديگر اگر‬ ‫قيمت يك منبع عمال به طور پيوسته و‬ ‫ب��دون دخالت نظارتی كاهش پيدا كند‪،‬‬ ‫بسيار بعيد اس��ت كه مقدار موثر آن رو‬ ‫به كاهش باشد‪.‬‬

‫اسراف باالتر از حدجهانی‬

‫سرمايه‌گذاري دولت بر مردم‬

‫انرژي آينده‬

‫اثر رشد جمعیت بر منابع طبیعی‬

‫نقش منابع طبیعی در اقتصاد جهان‬

‫اعتماد‬ ‫موفقيت‌هاي اقتصادي چي��ن و هند تنها مبتني بر وفور منابع‬ ‫طبيعي آن‌ها نيست‪ ،‬بلكه در اصل به خاطر چند دهه سرمايه‌گذاري‬ ‫دولت‌هاي اين كش��ورها بر مردم خود اس��ت‪ .‬اين س��رمايه‌گذاري‬ ‫به‌وي��ژه در دوره آم��وزش عالي صورت گرفته اس��ت‪ .‬هر دوي اين‬ ‫كش��ورها دانش��گاه‌هاي بزرگي دارند كه ساالنه حدود نيم ميليون‬ ‫دانشمند و مهندس از آن‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند‪ .‬در حالي كه در‬ ‫امريكا ساالنه ‪ ۶۰‬هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ التحصيل مي‌شوند‪.‬‬

‫منابع‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫نسبت‬ ‫ايران ‪ 3‬برابر جهان‬

‫برق‬

‫آب‬

‫منطقه‬ ‫ايران‬ ‫جهان‬

‫ايران ‪ 2‬برابر ميانگين جهان‬

‫نسبت‬

‫نسبت‬

‫سرانه مصرف روزانه (ليرت)‬

‫منطقه‬

‫نسبت‬

‫ايران ‪ 6‬برابر ميانگين جهاني‬

‫‪90‬‬ ‫‪15‬‬

‫ايران‬ ‫جهان‬

‫ايران ‪ 3‬برابر ميانگين جهاني‬

‫سرانه مصرف ساالنه (کيلووات(‬

‫‪2500‬‬ ‫‪800‬‬

‫بنزين‬

‫سرانه مصرف روزانه (ليتر)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬

‫منطقه‬ ‫ايران‬ ‫جهان‬

‫گاز‬ ‫سرانه مصرف ساالنه(مترمكعب)‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪600‬‬

‫منطقه‬ ‫ايران‬ ‫جهان‬

‫انتخاب منبع تامين انرژي براي آينده‬

‫مصرف ان��رژي در چين و هند‬ ‫تاكنون به‌ط��ور عجيبي در زمينه‬ ‫مصرف برق و سوخت‌هاي مايع از‬ ‫بقيه كشورها كمتر بوده است‪ .‬براي‬ ‫مثال مصرف سرانه اين سوخت‌ها‬ ‫در دو كش��ور مذكور در مقايسه با‬ ‫ژاپن كمتر از يك دهم بوده است‪.‬‬ ‫درحال��ي كه ژاپن خود‪ ،‬در مصرف‬ ‫انرژي به صرفه‌جويي و مصرف كم معروف است ولي در عوض اين‬ ‫دو كشور به‌طور گسترده به مصرف زغال‌سنگ و سوخت‌هاي جامد‬ ‫ديگر مثل چوب و پس��ماندهاي كشاورزي مي‌پردازند تا حدي كه‬ ‫زغال‌سنگ به تنهايي دو سوم انرژي چين و نيمي از انرژي هند را‬ ‫تامين مي‌كند‪.‬‬ ‫نكته مهم در اينجاست كه توليد برق دو كشور مورد بحث توسط‬ ‫زغال سنگ پاسخگوي نيازهاي آن‌ها نيست و روي آوردن بسياري‬ ‫ش��ركت‌ها به مولدهاي برق ش��خصي باعث افزايش تقاضاي نفت‬ ‫گرديده اس��ت‪ .‬در هند يعني جايي كه مصرف سرانه برق كمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مصرف چيني‌ها اس��ت‪ ،‬تقاضاي افزايش توليد انرژي در‬ ‫سال‌هاي اخير رشد باالي ‪ ۱۰‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫در كش��ور هند ‪ ۴۴‬درصد مردم به شبكه سراسري برق متصل‬ ‫نيستند و دولت مركزي كه متصدي بخش انرژي است‪ ،‬تحت فشار‬ ‫شديدي براي گسترش خدمات خود در اين بخش است‪.‬‬ ‫با توجه به موارد باال مي‌توان دريافت افزايش وابس��تگي چين و‬ ‫هن��د به نفت تا چه حد مخاطرات اقتصادي و امنيتي براي اين دو‬ ‫كش��ور دارد‪ ،‬به‌ويژه كه عمده نفت مصرفي اين دو كشور از منطقه‬ ‫بحران خيز خاورميانه تامين مي‌ش��ود‪ .‬در همين راستا دولت‌هاي‬ ‫چين و هند مدتي است كه در مناطق دورافتاده دنيا مثل سيبري‬ ‫و سودان سرمايه‌گذاري‌هاي كالني انجام داده‌اند‪.‬‬

‫راهكارهاي مقابله با مصرف بيش از حد منابع طبيعي‬ ‫گاهي ما انس��ان‌ها ب��ا كارهاي نادرس��ت‌مان حيات‬ ‫نس��ل‌هاي بعد را تهدي��د مي‌كنيم‪ .‬يك��ي از مهمترين‬ ‫آن‌ها اس��تفاده بيش از حد منابع طبيعي است‪ .‬منابعي‬ ‫نظير س��وخت‌هاي فسيلي كه در چرخه انرژي استفاده‬ ‫مي‌ش��وند و مقدار آن براي نس��ل‌هاي آين��ده ناكافي و‬ ‫نگران كننده است و اين نگراني با توجه به تجديدناپذير‬ ‫بودنش��ان فقط در صورتي مي‌تواند برطرف شود كه ما‬ ‫براي اس��تفاده بهينه اين منابع ت�لاش كنيم؛ از طرفي‬ ‫منابع تجديدپذيري چون جن��گل‪ ،‬آب و‪ ...‬نيز به‬ ‫دليل زمان‌بر بودن بازه تجديد و محدود بودن آن‬ ‫نياز به صرفه‌جويي و مراقبت دارند‪.‬‬ ‫در مورد منابع تجديدناپذير مسأله مهمي كه بايد‬ ‫مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين منابع چگونه‬ ‫استخراج شوند كه بهره‌برداري آن‌ها به حد نازل پايين‬ ‫بيايد يا در چه دوره زماني مورد بهره‌برداري قرار بگيرد‬ ‫و چطور توازن بين ذخاير موجود و بهره‌برداري براي‬ ‫يك مدت طوالني حفظ شود‪.‬‬ ‫در اين راستا انجام اقدام‌هایي چون‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائ��ه برنامه‌هاي آموزش��ي در رابطه با كاهش‬ ‫مصرف س��وخت از طرق مختل��ف مانند آموزش‪،‬‬ ‫تعمير و نگهداري خودروه��ا‪ ،‬الگوهاي رانندگي و‬

‫عوام��ل موثر بر ميزان مصرف س��وخت خودرو و همين‬ ‫طور فرهنگسازي استفاده از وسايل نقليه همگاني‬ ‫‪ -2‬انرژي‌هاي تجديدپذير كه هم‌اكنون در نقاط مختلف‬ ‫دنيا از آن‌ها اس��تفاده مي‌شود از جمله انرژي خورشيد‪،‬‬ ‫ب��اد‪ ،‬انرژي گرمايي اقيانوس‌ها‪ ،‬انرژي امواج آب و انرژي‬ ‫جزر و مد اقيانوس‌ها‪ ،‬بيوگاز (س��وخت حاصل از تجزيه‬ ‫ميكروبي ماده آلي در غياب اكسيژن _ بيوگاز سوختي‬ ‫پاكيزه است كه مي‌شود از آن براي پخت و پز‪،‬گرم كردن‬

‫فضا و آب‪ ،‬روشنايي و حتي فراهم آوردن توان مكانيكي‬ ‫در ماشين آالت كش��اورزي و‪ ...‬استفاده کرد ) را شامل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬اس��تفاده از انرژي‌ه��ا را درجاي خ��ود و به مقدار‬ ‫الزم براي خود مجاز بدانيم‪ .‬انرژي‌هاي خانگي از قبيل‪:‬‬ ‫مصرف گاز‪ ،‬روشنايي‪ ،‬حرارتي‪ ،‬الكتريكي‪ ،‬مكانيكي و‪...‬‬ ‫الزم و حياتي است‪.‬‬ ‫از طرفي با اين كه جنگل‌ها جزء منابع تجديد پذير‬ ‫است اما باز هم در امر بهره‌برداري و توليد كاغذ و‬ ‫صنايع چوبي‪ ،‬نياز به استفاده درست و بهينه دارند؛‬ ‫چرا كه يك درخت حدوداً ‪ 25‬سال زمان نياز دارد‬ ‫ت��ا به مرحله بهره‌برداري برس��د و در اين موضوع‬ ‫مي‌توان با فرهنگس��ازي براي بازيافت و اس��تفاده‬ ‫از م��واد بازيافت��ي تا ‪ 80‬درص��د در مصرف منابع‬ ‫طبيعي صرفه‌جويي كرد‪ .‬منابع آب‌هاي زيرزميني‬ ‫يك��ي ديگر از منابع طبيعي محدود جهان اس��ت‬ ‫كه با تغيير در ش��يوه آبياري از س��نتي به مدرن‪،‬‬ ‫جلوگي��ري از ورود آالينده‌ها و فاضالب صنعتي‪،‬‬ ‫كشاورزي‪ ،‬خانگي و‪ ...‬مي‌توانيم آن را حفظ كنيم‪.‬‬ ‫همه اينها مسائلي است كه نمي‌توان در مورد منابع‬ ‫طبيعي از آن‌ها غفلت كرد‪.‬‬

‫مق��ام معظم رهبري در خصوص منابع‬ ‫فرمودند‪ :‬انسان اقتصادي غرب‪ ،‬رفتار بسيار‬ ‫نامناسبي را با موهبت‌هاي الهي در طبيعت‬ ‫داش��ته و ردپاي غير قابل دفاعي را از خود‬ ‫برجاي گذاشته است‪.‬‬ ‫همان‌طور كه مق��ام معظم رهبري نيز‬ ‫تاكيد فرموده‌اند‪ ،‬عامل اصلي تخريب محيط‬ ‫زيست در سطح دنيا‪ ،‬قدرت‌هاي استكباري‬ ‫هستند كه در استفاده از سالح‌هاي شيميايي‪ ،‬آزمايش سالح‌هاي اتمي و‬ ‫توليد سالح به هيچ حد و مرز و اصول انساني پايبند نيستند‪ .‬توليد بخش‬ ‫عظيمي از گازهاي گلخانه‌‌اي نيز در كشورهاي صنعتي اتفاق مي‌افتد كه‬ ‫سبب تخريب اليه ازن شده است‪.‬‬ ‫امروزه يكي از داليل اصلي توجه جهاني به بحث پايداري در توسعه‪،‬‬ ‫تخريب بي‌رويه محيط زيس��ت و منابع طبيعي در پرتو آموزه‌هاي نظام‬ ‫سرمايه‌داري مبتني بر حداكثرسازي سود است‪ .‬اكنون ديگر اعتماد بشر‬ ‫نس��بت به قدرت فناوري و دانش خود متزلزل شده است؛ از اين روست‬ ‫كه در رفتار با طبيعت محتاط‌تر شده و در تكاپوي تدوين اخالق محيط‬ ‫زيستي برآمده است‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه بررس��ي متون اسالمي نش��ان‌دهنده غني‬ ‫بودن اين متون از دستورات و قواعد مواجهه صحيح و به دور از هرگونه‬ ‫افراط و تفريط با محيط زيست است ولي غفلت محققان اسالمي سبب‬ ‫شده است غربي‌ها كه خود عامل اصلي تخريب محيط زيست به شمار‬ ‫مي‌آيند‪ ،‬داعيه‌دار تدوين و معرفي اخالق محيط‌زيس��ت شوند و حتي‬ ‫در آثار خود‪ ،‬دين را به عنوان محرك و مش��وق انسان (به منزله خليفه‬ ‫خدا روي زمين) در تخريب طبيعت معرفي كنند‪ .‬ايشان معتقدند‪ :‬اسالم‬ ‫انسان را به آباد ساختن زمين براي ايجاد حيات طيبه موظف كرده است‬ ‫كه البته اين اقدام بايد در چارچوب حدود الهي انجام شود‪.‬‬ ‫ايشان به درستي بر عدالت بين نسلي اشاره و تاكيد كرده‌اند كه بشر‪،‬‬ ‫امانتدار اين نعمت الهي (طبيعت) براي نس��ل‌هاي بعدي بوده و منتفع‬ ‫شدن وي از طبيعت نبايد منجر به تخريب محيط زيست شود‪.‬‬ ‫در هفت��ه منابع طبیعی و روز درختکاری‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی دو اصله نهال غ��رس کردند‪.‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمی سپس در سخنانی‪ ،‬گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه‬ ‫بشری مایه برکت و آبادانی خواندند و با اشاره به سفارش اسالم به کاشت‬ ‫و نگهداری درختان و همچنین جلوگیری از قطع آن خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫گالیه‌ای که از مس��ئوالن مرتبط با موضوع درخت و درختکاری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این است که گاهی صدها درخت در جاهایی که نباید قطع بشوند‪،‬‬ ‫قطع می‌شوند‪.‬‬

‫گزارش‬

‫تبخیر منابع زیرزمینی‬

‫ریحانه مسعودی‬ ‫دکترای منابع طبیعی‬

‫در گزارش‌ه��اي متع��ددی که‬ ‫تاکنون ارائه ش��ده مهم‌ترین اهداف‬ ‫احداث دریاچ��ه مصنوعی چیتگر ‪،‬‬ ‫تغذیه س��فره‌های آب زیرزمینی و‬ ‫تلطیف آب و هوا عنوان شده است‪.‬‬ ‫حال این موضوع که دریاچه چیتگر‬ ‫با مساحت ‪ 120‬هکتار سطح آبگیر‬ ‫چقدر می‌تواند موثر واقع شود خود‬ ‫جای تأمل و بررسی دارد!‬ ‫سوالی که مطرح می‌شود این است که خاک فشرده شده دریاچه‬ ‫با دیواره‌های س��یمانی حاشیه‪ ،‬چگونه می‌خواهد باعث افزایش سطح‬ ‫آب زیرزمینی ش��ود و در چ��ه دوره زمانی این مهم امکانپذیر خواهد‬ ‫ب��ود!؟ ای��ن هدف به چه بهایی به دس��ت می‌آید؟ ب��ه قیمت کاهش‬ ‫س��طح آب زیرزمینی سفره‌های دیگر! یا خشک شدن قسمتی از باغ‬ ‫گیاه‌شناسی! مس��ئوالن ذی ربط الزم است به این نکته توجه داشته‬ ‫باش��ند که هر تغییری در طبیعت بی‌ج��واب نخواهد ماند و مطمئناً‬ ‫یکسری بازخورد‌هایی را به دنبال خواهد داشت که می‌توانند مثبت یا‬ ‫منفی باشند‪ .‬به نظر می‌رسد احداث این دریاچه فاقد مطالعات جامع‬ ‫علمی می‌باش��د یا هدف اصلی چیز دیگری بوده و به طور کل تغییر‬ ‫کرده است‪ .‬اثرات بلندمدت این گونه تصمیم‌گیری‌های سریع و بدون‬ ‫پش��توانه علمی‪ ،‬در آینده می‌تواند هزینه‌های زیادی را در بر داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آبگیری مجدد در تابستان عامل خشکی اراضی‬ ‫از جمل��ه عکس‌العمل‌های��ی که‬ ‫می‌توان پیش‌بینی كرد این است که‬ ‫حجم تبخیر آب در تابستان از ‪120‬‬ ‫هکتار وسعت آبگیر این دریاچه بسیار‬ ‫زیاد می باش��د و مطمئناً مسئوالن‬ ‫مجبور به آبگی��ری مجدد در فصل‬ ‫کمبود آب می‌ش��وند ک��ه این خود‬ ‫سبب آسیب بیشتر به مناطق پایین‬ ‫دست رودخانه کن و اراضی کشاورزان مي‌شود‪ .‬بسته به این که آبگیری‬ ‫مجدد در چه زمانی صورت گیرد‪ ،‬ممکن است به اراضی کشاورزی که‬ ‫وابسته به آب رودخانه کن هستند لطمات جبران ناپذیری وارد شود و‬ ‫آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫راکد شدن آب دریاچه‬ ‫مکان مناسبی برای زندگی حشرات‬ ‫موضوع مهم دیگری که می‌توان‬ ‫به آن اش��اره كرد این اس��ت که در‬ ‫احداث چنین دریاچه‌ای با این حجم‬ ‫تا چه حد از فناوری‌های جدیدی که‬ ‫سایر کشورها برای سالم نگه داشتن‬ ‫آب در طول زمان استفاده می‌کنند‪،‬‬ ‫بهره‌گیری ش��ده اس��ت! ایــــــن‬ ‫امر از آن جهت حایز اهمیت اس��ت‬ ‫که آب راکدی با چنین حجمی‪ ،‬مکان مناسبی برای زندگی جانوران‬ ‫مختلف نظیر حش��رات‪ ،‬ماهی‌ها‪ ،‬پرندگان و‪ ...‬می‌باش��د و در صورتی‬ ‫که چرخه زیــــــــستی مناس��بی وجود نداشته باشد‪ ،‬این مسأله‬ ‫ه��م برای طبیعت و هم برای س��اکنان مناطق اطراف و گردش��گران‬ ‫مشکل‌س��از می‌ش��ود‪ .‬بی‌ش��ک‪ ،‬احداث این دریاچه می‌تواند اثرات‬ ‫پیش‌بینی نش��ده بسیاری را روی جامعه گیاهی و جانوری منطقه و‬ ‫سفره آبخوان داشته باشد‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫بهبود وضعیت زندگی در ونزوئال‬ ‫در ونزوئالی امروز حدود ‪ 20‬میلیون نفر (دو س��وم جمعیت کش��ور) از برنامه‌های ضدفقر‬ ‫چاوز اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬به گزارش یونس��کو بیس��وادی تقریب ًا به صفر رسده است‪ ،‬بیش از‬ ‫دو میلیون سالمند از مقرری دوران پیری استفاده می‌کنند‪ ،‬در طول ‪ ۱۴‬سال گذشته میزان‬ ‫نابرابری ‪ ۵۴‬درصد و فقر ‪ ۴۴‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬تا قبل از حکومت چاوز برای هر‬ ‫‪ 10‬هزار نفر ‪ ۱٨‬پزشک وجود داشت و االن این میزان به ‪ ۵٨‬پزشک رسیده است‪ ،‬میزان‬ ‫م��رگ و می��ر کودکان ‪ ۲۵‬در هزار در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬به ‪ ۱۲‬در هزار تا س��ال ‪ ۲۰۱۰‬کاهش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ ،‬آموزش از مهدکودک تا دانش��گاه هم اینک در ونزوئ�لا رایگان بوده و‬ ‫این کش��ور در منطقه به لحاظ نسبت دانش��جویان رتبه دوم و در جهان رتبه پنجم را دارد‪.‬‬

‫بیوگرافی‬

‫چاوز؛ از تولد تا قدرت‬

‫در ‪ 28‬جوالی ‪ 1954‬در منطقه‬ ‫روستایی «سابانتا» در غرب ونزوئال‬ ‫به دنیا آمد‪ .‬والدین او‪ ،‬معلم مدرسه‬ ‫بودند‪ .‬وي دومین فرزند خانواده در‬ ‫بین ش��ش برادرش بود‪ .‬هوگو در‬ ‫مدرس��ه دولتی تحصیل کرد و در‬ ‫سال ‪ 1971‬به عنوان دانشجو وارد‬ ‫دانشکده افسری ونزوئال شد‪ .‬قبل‬ ‫از به عهده گرفتن منصب دولتی‪ ،‬به عنوان یک سرباز چترباز و معلم‬ ‫تاریخ در دانشکده افسری مشغول به کار شد‪.‬‬ ‫وی در ‪ 6‬دس��امبر ‪ 1998‬ب��ه عنوان کاندی��دای اصالح طلب و‬ ‫جوان ترین رئیس جمهور کش��ورش با به دست آوردن ‪ 56‬درصد‬ ‫آرا انتخاب ش��د و در ‪ 2‬فوریه ‪ 1999‬پست ریاست جمهوری را به‬ ‫عهده گرفت‪ .‬با تصویب یک قانون جدید مدت ریاس��ت جمهوری‬ ‫در ونزوئال را از پنج س��ال به شش سال افزایش داد‪ .‬هوگو ائتالفی‬ ‫با کش��ور کوبا ایجاد کرد و با افزایش قدرت‪ ،‬تبديل به مشهورترین‬ ‫رهب��ر چپ‌گراي نیمکره غربی ش��د‪ .‬وی به کش��ورهای هم‌پیمان‬ ‫ونزوئال کمک می‌کرد و با ایجاد برنامه‌های اجتماعی حمایت مردم‬ ‫فقیر کشورش را به دست آورده بود‪ .‬وی مجدداً در سال‌های ‪2006‬‬ ‫و ‪ 2012‬در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد‪.‬‬ ‫چ��اوز هم��واره خ��ود را به عنوان یک فرد سیاس��ی ب��ه اثبات‬ ‫رس��اند‪ .‬قب��ل از ابتال به بیماری س��رطان‪ ،‬تقریباً ه��ر روز با لباس‬ ‫قرمز ارتش��ی‌اش در تلویزیون حاضر می‌شد و ساعت‌ها برای مردم‬ ‫کشورش صحبت می‌کرد‪.‬‬ ‫چاوز ثروت عظیم نفتی کش��ورش را ص��رف اجرای برنامه‌های‬ ‫اجتماعی ازجمله بازارهای مواد غذایی دولتی‪ ،‬طرح مسکن عمومی‪،‬‬ ‫کلینیک‌های درمان رایگان و برنامه‌های آموزشی می‌کرد‪ .‬در دوره‬ ‫ریاس��ت جمهوری چاوز‪ ،‬افزایش درآمدهای نفتی کش��ور ونزوئال‬ ‫بی‌سابقه بود و میزان فقر کاهش یافت‪.‬‬ ‫چ��اوز در ماه ژوئن ‪ 2011‬در کش��ور کوب��ا تحت عمل جراحی‬ ‫قرار گرفت تا تومور به اندازه توپ بیس��بال که در ناحیه لگنی وی‬ ‫وج��ود داش��ت را دربیاورند‪ ،‬اما با وجود جراحی‪ ،‬ش��یمی‌درمانی و‬ ‫پرتودرمانی‌های متعدد‪ ،‬مجدداً بعد از ‪ 18‬ماه س��رطان در وی عود‬ ‫کرد كه باعث مرگش شد‪.‬‬ ‫وی خود را یک انقالبی و ناجی افراد فقیر می‌دانس��ت‪ .‬چاوز در‬ ‫عرصه جهانی هم چهره ش��ناخته شده‌ای بود‪ .‬در سخنرانی ‪2006‬‬ ‫خود در مجمع عمومی‌سازمان ملل‪ ،‬رئیس جمهور امریکا «جورج‬ ‫بوش» را شیطان خواند‪.‬‬

‫چاوزیسم‬

‫چپ گرا‬

‫علت گرایش به دولت های چپ‬ ‫در آمریکای التین‬

‫ش��یوه حکومتی دولت‌های چپگرایی همچون ونزوئال‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫آرژانتی��ن‪ ،‬ونزوئال و کوبا در میان دیگر کش��ورهای منطقه رواج‬ ‫یافت��ه و تالش مي‌ش��ود با مبارزه با اخت�لاف طبقاتی و نابرابری‬ ‫اجتماعی و رش��د اقتصادی‪ ،‬از نفوذ و سلطه غربگرایان بر قدرت‬ ‫و ثروت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ب��ا کمی تامل و مش��اهده نمودار رش��د اقتصادی ارائه ش��ده‬ ‫توس��ط کمیسیون اقتصادی امريكای التین‪ ،‬مي‌توان دریافت که‬ ‫نتیجه عملکرد کشورهای چپگرا در سال ‪ ،2013‬از بهبود اوضاع‬ ‫اقتصادی و کاهش فقر خبر خواهد داد‪.‬‬ ‫به علت رفاهی که دولت های چپ برای مردم امریکای التین‬ ‫به ارمغان آورده گرایش مردم طبقه فقیر و متوس��ط به س��مت‬ ‫آنها زیاد شده است‪.‬‬

‫آمریکای التین از نگاه آمار‬

‫جهاد اقتصادی‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گزارش‬

‫به گزارش کمیسیون اقتصادی منطقه‪ ،‬در این میان کشورهایی نیز شاهد رشدی باالتر از تخمین‌ها‬ ‫بودند‪ .‬بنا بر آمار‌های منتشر شده‪ ،‬پاراگوئه با ‪ 10‬درصد‪ ،‬پاناما با ‪ 8‬درصد و پرو و‌هائیتی با ‪6‬‬ ‫درصد در مقام‌های اول تا سوم دوی ماراتن رشد اقتصادی منطقه امريكای التین و کارائیب قرار‬ ‫دارند‪ .‬همچنین مکزیک با ‪ 3/5‬درصد‪ ،‬بولیوی با ‪ 5/2‬درصد‪ ،‬السالوادور با ‪ 1/6‬درصد‪ ،‬نیکاراگوئه‬ ‫ب��ا ‪ 5/2‬درصد‪ ،‬کلمبیا با ‪ 4/5‬درصد‪ ،‬اروگوئه با ‪ 3/8‬و ونزوئال با ‪ 5/6‬درصد‪ ،‬رش��د بیش��تری‬ ‫داشتند‪.‬به طور کلی باید گفت که در تقسیم‌بندی منطقه امريكای التین به جنوبی‪ ،‬مرکزی و کارائیب‪،‬‬ ‫امريكای جنوبی از رش��دی ‪ 2/5‬درصدی‪ ،‬امريكای مرکزی (ش��امل مکزیک‪ ،‬کوبا‪‌،‬هائیتی و جمهوری‬ ‫دومینیکن) از رش��دی ‪ 4/3‬درصدی و منطقه کارائیب از ‪ 0/9‬درصد رش��د اقتصادی برخوردار بودند‪.‬‬

‫از مردی ماندگار‬

‫چـاوز؛ مردی فراتر از امريكا‬

‫چ��اوز را بايد يكي از تاثيرگذارترين رهبران جهان در قاره‬ ‫امريكا به حساب آورد به طوري كه مرگ او هم از اين اهميت‬ ‫نخواهدكاست‪.‬‬ ‫چاوز دارای مزیت و ویژگی‌هاي بود که رقبای وی نداشتند‪.‬‬ ‫توانمندی و ارتباط با مردم و این که چگونه دست روی نکات‬ ‫و مسائلی بگذارد که بتواند افکار عمومی را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫به طور قطع و یقین این مزیتی بود که وی داشت‪ .‬اگر بخواهم‬ ‫منصفانه به کارنامه چاوز نگاه کنیم‪ ،‬مش��اهده مي‌ش��ود که‬ ‫حکومت‌ها در ونزوئال و به طور کلی در امريكای التین بیش از‬ ‫‪ 6‬ماه دوام نمی‌آوردند‪ .‬به این معنی که منطقه امريكای التین‬ ‫پیش از آقای چاوز‪ ،‬از نوعی بی‌ثباتی رنج می‌برد و متاسفانه این‬ ‫بی‌ثباتی تبدیل به فرهنگ سیاسی غالب در امريكای التین‬ ‫ش��ده بود‪ .‬به نظر مي‌رس��د اولین میراثی که چاوز از خود بر‬ ‫جای گذاشته اس��ت‪ ،‬پایان دادن و از بین بردن این بی‌ثباتی‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر این می‌توان چاوز را پایه‌گذار همگرایی سیاسی‬ ‫در امريكای التین دانس��ت‪ .‬همین همگرایی سیاسی به یک‬ ‫هژمونی حاکم در منطقه امريكای التین تبدیل شد‪ .‬چاوز به‬ ‫خاطر شهامت در ابراز استقالل دولت‌های امريكای التین در‬ ‫یادها خواهد ماند‪ ،‬وی در پی بهبود شرایط زندگی کسانی در‬ ‫ونزوئال بود که فراموش و به حاشیه رانده شده بودند‪.‬‬

‫میراث چاوز‬

‫با وجود مرگ چ��اوز‌‪ ،‬ونزوئال همچنان در روند همگرایی‬ ‫امريكای التین نقش هدایت کننده‌ای دارد چرا که این میراث‬ ‫اصلی به جامانده از چاوز است‪.‬مردم ونزوئال اکنون برای حفظ‬ ‫و تداوم میراث چاوز مسئول هستند‪.‬‬ ‫در واقع چاوز محصول یک شرایط تاریخی در یک محیط‬ ‫ژئوپلتیک است که انباشت مطالبات اکثریت توده‌های مردمی‬ ‫که در حاش��یه قرار داشته و صدای آنان به گوش نمی‌رسید‪،‬‬ ‫الزام زایش آن را ایجاب کرده بود‪ .‬چاوز سردمدار جریانی بود‬ ‫که می‌خواس��ت این اکثریت ‪ ٨۰‬درصدی مردم که همیشه‬ ‫توس��ط الیگارشی حاکم بر کش��ور نادیده گرفته و به عنوان‬ ‫«حاشیه» از حقوق انس��انی و شهروندی برخوردار نبودند به‬ ‫«متن» آورده و به عنوان آلترناتیو تحوالت و تغییرات جدید‪،‬‬ ‫جایگاه آنان را در هرم قدرت تثبیت کند‪ .‬نقش وی در بسیج‬ ‫کش��ورهای امريكای التین در چارچوب «انقالب بولیواری»‬ ‫و پیمان سیاس��ی‪ -‬اقتصادی «آلبا» که توانست این منطقه‬ ‫همیشه محروم از استقالل و توزیع مناسب ثروت‌های ملی را‬ ‫به سمت یک نظام استقالل‌محور و عدالت اجتماعی رهنمون‬

‫کند‪ ،‬به‌زعم دوستان و دشمنانش غیرقابل انکار است‪.‬‬

‫نفت برای مردم‬

‫این که دولت چاوز از درآمدهای نفتی در جهت رفاه اکثریت‬ ‫قاطع مردم ونزوئال استفاده کرد و موجب کاهش اساسی فقر‬ ‫و تقویت طبقه متوسط کشور شود نه یک پوپولیسم ریاکارانه‬ ‫که بدون شک یک «فضیلت» بزرگ بوده است‪ .‬کسانی که از‬ ‫درآمدهای سرشار نفتی در جهت تحقق سیاست‌های ضدفقر‬ ‫وی انتقاد می‌کنند ظاه��راً فراموش کرده‌اند که یک دوجین‬ ‫کش��ور نفتی وجود دارد که این ثروت مل��ی را حیف و میل‬ ‫کرده و در جیب ش��رکت‌های چندملیتی و الیگارشی حاکم‬ ‫سرازیرمی‌کنند‪.‬‬

‫شرکت‌های این کشور را به داخل مرزها بازگرداند‪.‬‬ ‫او همچنین ب��رای فراهم کردن ش��رایط بهتری‬ ‫برای مس��کن ملت ونزوئال تالش کرد‪ .‬چاوز در برابر‬ ‫به مردم ونزوئال ق��درت داد و در‬ ‫امپریالیسم‬ ‫ش��رایط مس��اوی بدون‬ ‫ترس و بدون س��لب‬ ‫ح��ق اظهارنظر از‬ ‫مردمش ب��ا آن‌ها‬ ‫صحبت کرد‪.‬‬

‫مرد مردمی‬

‫چاوز پوپولیس��ت نبود‪ ،‬او رئيس جمه��وری مردمی بود‪.‬‬ ‫ارجاع واژه پوپولیس��ت به مردم برمی‌گردد و واقعیت‬ ‫کسانی که از این واژه استفاده می‌کنند‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت خود را از مردم یا برابر با آنها نمی‌دانند‬ ‫و هرگز کمکی به مردم نمی‌کنند‪ ،‬بلکه با‬ ‫سوء استفاده از آنها‪ ،‬از نردبان قدرت باال‬ ‫می‌روند تا به ریاست جمهوری یا مقام‬ ‫دیگری برس��ند ولی در مورد چاوز این‬ ‫ط��ور نبود‪ ،‬او با ملت همراه بود‪ .‬محله‬ ‫به محله‪ ،‬کش��ور را گشته بود تا مردم‬ ‫را بشناسد و حقیقت ملت را متحول‬ ‫کن��د‪ .‬م��ردم نردبان ق��درت او برای‬ ‫رسیدن به ریاست جمهوری نبودند‪.‬‬ ‫چیزی که چاوز را به قدرت رساند‪،‬‬ ‫مبارزه دائمی وی در جست‌وجوی‬ ‫خودمختاری و اس��تقالل ونزوئال‬ ‫و دیگر ملت‌ه��ای امريكای التین‬ ‫بود‪ .‬چاوز نردب��ان ملت بود تا مردم‬ ‫به قدرت برسند‪.‬‬ ‫محبوبی��ت چاوز ب��ه این دلی��ل بود که‬ ‫وی خود را وقف قش��ر نیازمند جامعه و بهبود شرایط‬ ‫زندگی‪ ،‬س�لامت‪ ،‬مسکن‪ ،‬آموزش و وضع اقتصادی آنها‬ ‫کرد و اقدامات وی برای نیل به این هدف نه فقط ونزوئال‬ ‫بلکه کل امريكای التین را شامل می‌شد‪ .‬چاوز بی‌سوادی‬ ‫را در کشورش ریشه‌کن کرد‪ ،‬نفت ونزوئال را به دست ملت و‬

‫بازتاب‬

‫اقتصاد ونزوئال‬ ‫حاال خیلی از تحلیلگران در مس��ائل سیاس��ی کمتر مي‌توانند‬ ‫ب��ه چاوز ایراد بگیرند‪ ،‬اما مس��أله اقتصاد اختالفی‌ترین مس��أله در‬ ‫تفسیر عملکرد چاوز است‪ .‬سوسیالیست‌های دنیا علی‌رغم پذیرش‬ ‫برخ��ی ایرادها‪ ،‬عملکرد او را خیلی خوب توصیف مي‌کنند‪ ،‬این که‬ ‫‪ 70‬درصد فقر سال ‪ 1996‬به‌شدت کاهش یافته و وضعیت اقتصادی‬ ‫برابر ش��اخص‌هایی مانند میزان مرگ و میر‪ ،‬افزایش دس��تمزدها‪،‬‬ ‫برنامه اجتماعی بس��یار قوی بهبود یافته شکی نیست اما نوع نگاه‬ ‫متفاوت به نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی است‪.‬‬ ‫چاوز با عملگرایی خاص خود واقعاً نفت را برس��ر س��فره‌های‬ ‫مردم آورد‪ .‬این کار حتی با استفاده از وام‌های چینی هم صورت‬ ‫گرفت��ه اما این که این روند چه آس��یب‌هایی ب��ر اقتصاد ونزوئال‬ ‫آورده ی��ا بعداً م��ي‌آورد‪ ،‬تردیدهایی وجود دارد‪ ،‬اگر قرار باش��د‬ ‫مقایس��ه‌ای بین سیس��تم اقتصادی او با سلفش کارلوس آندرس‬ ‫پرز صورت گیرد‪ ،‬دو جهتگیری کام ً‬ ‫ال متفاوت اس��ت‪ .‬پرز نگاهی‬ ‫کام ً‬ ‫ال لیبرالی با جهتگیری بازار آزاد و خصوصی‌س��ازی گسترده‬ ‫داش��ت که نهایتاً به رکود ش��دید اقتصادی هم��راه با نارضایتی‬ ‫اجتماع��ی منجر ش��د ک��ه آن مولفه‌ها همراه با فس��اد و ناتوانی‬ ‫احزاب سنتی ش��رایط را برای تغییرات فراهم آورد و جهتگیری‬ ‫بع��دی چاوز برعکس اقدامات پرز بود‪ .‬به هرحال پرز به هر دلیل‬ ‫اقدام��ات اقتصادی موفقیت‌آمیزی نداش��ت که ملت به س��مت‬ ‫شعارهای جدید کشیده شد‪.‬‬ ‫اما نکته‌ای که واضح اس��ت طبقه فقیر‪ ،‬محروم و به حاش��یه‬ ‫رانده ش��ده یا طرد ش��ده ونزوئال در دوره چاوز به متن برگشت‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر این که در سیاس��ت دارای هویت ش��د‪ ،‬در اقتصاد هم‬ ‫به بهره رس��ید‪ .‬حاال اگر وضعیت دوحزبی با سیستم فاسدی که‬ ‫ثروت را مدام با پیمان موسوم به پانتوفیخیستا بین خود تقسیم‬ ‫مي‌کرد استمرار داشت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال منافع درآمد نفت بین مردم تقسیم‬ ‫نمی‌ش��د‪،‬کجا تقس��یم مي‌ش��د؟ بین الیگارش‌های فاسد و بعداً‬ ‫ونزوئال توسعه مي‌یافت؟ اما آندرس پرز که با اقتصاد لیبرالی هم‬ ‫پیوند با نهادهای مالی چندجانبه که موفق نش��د‪ .‬شاید از منظر‬ ‫اقتصاد دو ش��کل هزینه کرد درآمد نفتی محکوم و ناپسند باشد‬ ‫ام��ا ادبیاتی که چ��اوز در فرایندهای اقتص��ادی پیش گرفته‪ ،‬به‬ ‫هرحال یک طبق��ه بزرگ محروم را صاحب ثروت هرچند جزئی‬ ‫ک��رده‪ .‬در ونزوئال هم چاوز به دلی��ل اهمیتی که برای فقرزدایی‬ ‫فوری قائل بود‪ ،‬ترجیح داد پول نفت صرف رفاه اجتماعي شود‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫دوران قبل و بعد از چاوز هرگز قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫بورس کاراکاس در بهترین و مطمئن‌ترین موقعیت‬ ‫بوده و ضمانتنامه‌های ونزوئال در میان بهترین اوراق‬ ‫قرضه اقتصادهای در حال ظهور قرار گیرد‪.‬‬ ‫«چاوز امروز از ونزوئال و امريكای التین فراتر رفته‬ ‫و جایگاه جهانی یافته اس��ت‪« ».‬او مرد اما اسطوره‬ ‫شد‪ .‬چاوز به یک اسطوره انقالبی در امريكای التین‬ ‫تبدیل شده است‪>.‬‬ ‫چاوز دستاورد‌های بسیاری در حوزه داخلی برای‬ ‫کشور ونزوئال به ارمغان آورد از جمله ریشه‌کن کردن‬ ‫بی‌س��وادی‪ ،‬بازگردان��دن نفت ونزوئال ب��ه مردم این‬ ‫کشور‪ ،‬ملی کردن شرکت‌های بی‌شماری که توسط‬ ‫کش��ور خارجی اداره مي‌ش��دند و فراهم کردن شرایط‬ ‫مناسب‌تر برای مسکن هزاران نفر بی‌خانمان به‌خصوص‬ ‫برای بی‌بضاعت‌ترین م��ردم ونزوئال‪ .‬وی کیفیت زندگی‬ ‫مردم کشورش را بهبود بخشید که البته در این مورد نیز‬ ‫منظور همان قشر فقیر و بی بضاعت ونزوئال است‪.‬‬ ‫در حوزه خارجی نیز چاوز حامی ملت‌های زیادی در‬ ‫دنیا و به‌خصوص در امريكای التین بود‪ .‬وی بورسیه‌های‬ ‫تحصیل��ی را به دانش‌آم��وزان با توان اقتص��ادی پایین‬ ‫اختصاص داد و کمپین‌های حمایتی مختلفی درخصوص‬

‫دستاوردهای چاوز‬

‫س�لامت بین‌المللی ایجاد کرد که از دس��تاورد‌های آن‬ ‫مي‌توان به عمل جراحی معجزه اش��اره کرد‪ ،‬عملی که‬ ‫باعث شد مردم بسیاری از امريكای التین دید چشم‌های‬ ‫خود را دوباره به دست بیاورند‪.‬‬ ‫ط��ی ه��ر دو زلزل��ه‌ای که در الس��الوادور در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬اتفاق افتاد‪ ،‬چاوز دس��تور س��اخت خانه‌هایی را‬ ‫برای آس��یب‌دیده‌ترین قسمت‌های شهر کوماساگوا داد‪.‬‬ ‫همچنین در این زمینه‪ ،‬دس��تور ساخت خانه‌هایی را در‬ ‫قسمت‌های دیگر این کش��ور داد که در واقع با حمایت‬ ‫ونزوئال آباد شده بودند؛ طبق این دستور‪ ،‬در این مناطق‬

‫خانه‌ه��ا به صورت رایگان در اختیار س��اکنانش قرار‬ ‫مي‌گرفت‪ .‬همچنین چاوز در شرایط مساوی با امريكا‬ ‫مذاکره کرد و به این ترتیب ملت ونزوئال و دیگر ملل‬ ‫امريكای التین را محترم شمرد‪ .‬وی با نگاه جدیدی‬ ‫ب��ر مذاک��رات و همکاری‌های بین اعض��ای اوپک یا‬ ‫«سازمان» کش��ورهای صادرکننده نفت نگریست و‬ ‫اتحاد ت��ازه‌ای بین ونزوئال و کش��ور‌های عضو ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬چ��اوز همچنین بین کش��ور‌های غیرمتعهد و‬ ‫علیه ابر قدرت‌ها همبستگی ایجاد کرد‪ .‬او از پایه‌گذاران‬ ‫س��ازمان آلبا (اتحادیه‌های بولیواری ب��رای ملت‌های‬ ‫امريكای التین) و همچنین سالک (جامعه کشور‌های‬ ‫امريكای التین و منطقه کارائیب) بود‪.‬‬ ‫مرگ چاوز برای امريكای التین بسیار سخت خواهد‬ ‫بود و به خواسته‌های وی درباره آزادی و زندگی با عزت‬ ‫این مردم آسیب خواهد زد ولی به لطف آموزه‌های رئيس‬ ‫جمهور‪ ،‬مردم مي‌دانند چ��ه راهی را ادامه دهند‪ ،‬از چه‬ ‫طریق��ی دنباله این راه را بگیرن��د و پیرو چه چیز و چه‬ ‫کسانی باش��ند‪ .‬به نظر نمي‌رسدکه انقالب در سال‌های‬ ‫آینده دچار تغییرات قابل توجهی ش��ود ولی بسیاری از‬ ‫مس��ائل مجدداً با تغییرات زمان و نیاز‌ها و خواسته‌های‬ ‫مردم تطبیق پیدا مي‌کنند‪.‬‬

‫تکیــه بر اقتصاد مردم محور‬

‫بسیاری از منتقدان چاوز برای کم اهمیت نشان‬ ‫دادن تغییرات بزرگ و ساختاری که چاوز در ونزوئال‬ ‫و امريكای التین ایجاد کرد‪ ،‬به صورت هیس��تریک‬ ‫بر درآمدهای نفتی این کش��ور تاکید کرده و هزینه‬ ‫ک��ردن این درآمدها برای اقش��ار فقیر و حاش��یه‌ای‬ ‫جامعه را نوعی پوپولیس��م ریاکارانه و ریخت و پاش‬ ‫بیهوده به حس��اب مي‌آورند‪ .‬به زع��م این عده‪ ،‬پول‬ ‫نفت در دست دولت همیش��ه یک سم مهلک برای‬ ‫اقتصاد کش��ور بوده و ظاهراً این پول مي‌بایس��ت به‬ ‫کیس��ه بخش خصوصی حواله ش��ود ت��ا این که در‬ ‫بهترین حالت بعدها این الیگارش��ی مالی بخشی از‬ ‫آن را ب��ه صورت مالیات به حس��اب ملی واریز کند‪.‬‬ ‫این منتقدان بیشترین حمله‌ای که به چاوز مي‌کنند‬ ‫ب��ه خاطر ملی کردن صنعت نفت کش��ور بود که در‬ ‫ایران قب ً‬ ‫ال توس��ط محمد مصدق انج��ام گرفته و در‬ ‫ونزوئال هن��وز این حیطه حیاط خلوت کش��ورهای‬ ‫چندملیت��ی بود و چاوز ب��ا ورود به این حیطه قانون‬ ‫مقدس س��رمایه‌داری جهان��ی را نقض کرد‪.‬‬ ‫این ع��ده از نقش نفت در قب��ل از چاوز در‬ ‫اقتصاد ونزوئال هیچ سخنی نمی‌گویند و این‬ ‫که این کشور در دوره زمامداری دیکتاتوری‬ ‫کارلوس آندرس پرز‪ ،‬ب��ا صادرات بی رویه و‬ ‫خالف سهمیه‌بندی اوپک سقوط قیمت نفت‬ ‫به زی��ر ‪ 10‬دالر را به ارمغ��ان آورد که بعداً‬ ‫چاوز با همکاری با دیگر اعضای اوپک به این‬ ‫حاتم بخشی به الیگارشی مالی و کشورهای‬ ‫پیشرفته صنعتی پایان داد‪ .‬چاوز از پول نفت‬

‫نه در ی��ک اقتصاد صدقه‌ای که بنا ب��ه اذعان حتی‬ ‫منتقدان وی در ترس��یم یک اقتصاد ضدفقر و دولت‬ ‫رفاه به صورت بنیادین استفاده کرد و بخشش‌هایی‬ ‫که به دیگر کش��ورهای فقیر امري��كای التین نیز از‬ ‫این بابت انجام داد‪ ،‬همگي در جهت انساندوستانه و‬ ‫صلح‌طلبانه بوده است‪.‬‬

‫بعضي از اقدامات مهم چاوز‬ ‫‪ é‬در س��ال ‪ 65 ،1999‬درص��د جمعیت کارگر‪،‬‬ ‫حداقل حق��وق را دریافت می‌کرد‪ .‬در س��ال ‪2012‬‬ ‫تنه��ا ‪ 21/1‬درصد کارگرها حداقل حقوق را دریافت‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫‪ é‬آدم‌های بالغ که هیچ‌وق��ت کار نکرده‌اند‪ ،‬بعد‬ ‫از رسیدن به یک س��ن مشخص‪ 60 ،‬درصد حداقل‬ ‫حقوق کارگری را دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ é‬زن��ان فاقد بنیه کار و افراد از کار افتاد ‌ه جامعه‬ ‫رقم��ی معادل ‪ 80‬درصد حداق��ل حقوق کارگری را‬

‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ é‬کار کارگری به ‪ 6‬س��اعت در روز و ‪ 36‬ساعت‬ ‫در هفته کاهش یافته است‪ ،‬بدون این که از حقوق‌ها‬ ‫چیزی کسر بشود‪.‬‬ ‫‪ é‬بدهی کش��ور از ‪ 45‬درصد کل تولید ناخالص‬ ‫ملی در س��ال ‪ 1998‬به ‪ 20‬درصد در س��ال ‪2011‬‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬ونزوئال از بدهی‌های خود به بانک‬ ‫جهانی و بنیاد بین‌المللی پول‪ ،‬خالصی یافته است‪.‬‬ ‫‪ é‬در سال ‪ ،2012‬نرخ رشد جمعیت ‪ 5/5‬درصد‬ ‫است‌‪ ،‬یکی از باالترین نرخ‌ها در کل جهان‪.‬‬ ‫‪ é‬میانگی��ن تولید ناخالص ملی از ‪ 4‬هزار و ‪100‬‬ ‫دالر در سال ‪ 1999‬به ‪ 10‬هزار و ‪ 810‬دالر در سال‬ ‫‪ 2011‬رسیده است‪.‬‬ ‫‪ é‬به گ��زارش برنامه‌های جهانی خوش��حالی در‬ ‫س��ال ‪ ،2012‬ونزوئال دومین کش��ور خوش��حال در‬ ‫امريكای التین بعد از کاس��تاریکا اس��ت‪ ،‬این کشور‬ ‫جایگاه نوزدهم در دنیا را دارد‪ ،‬حتی باالتر از آلمان و‬ ‫اسپانیا ایستاده است‪.‬‬ ‫‪ é‬ونزوئال بیش��تر از امريكا از کشورهای‬ ‫ح��وز ‌ه امري��كای التی��ن حمای��ت می‌کند‪.‬‬ ‫چاوز ‪ 8‬میلی��ارد و ‪ 800‬میلیون دالر قرض‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری اورژانس��ی و کم��ک به این‬ ‫کشورها کرده اس��ت‪ ،‬دولت بوش ‪ 3‬میلیارد‬ ‫دالر به این کشورها کمک کرده بود‪.‬‬ ‫‪ é‬ونزوئال دارای نخس��تين ماهوار ‌ه خود‬ ‫ش��د‪ .‬کل کشور پوش��ش اینترنت و تلفن را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫آلبا‬

‫رامتین راوندی‬ ‫گــروه اقــتصادی‬

‫«اتحادیهآلبا»مخففاسپانیاییسازمانی‬ ‫ب��رای همكاری‌های اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی ب��ه معنای «اتحاد بولیواری برای‬ ‫مردم امریكای ما»‪ ،‬در تاریخ ‪ 14‬دس��امبر‬ ‫سال ‪ 2004‬با توافق رئیس جمهور ونزوئال‪،‬‬ ‫هوگو چاوز و فیدل كاسترو رئيس جمهور‬ ‫س��ابق كوبا و به منظور مقابله با استیالی‬ ‫ایاالت متحده و منطقه تجارت آزاد امریكا‬ ‫در‌هاوانا پایتخت كوبا تشكیل شد‪ .‬سپس در سال ‪ 2006‬بولیوی‪2007 ،‬‬ ‫نیكاراگوئه و در سال ‪ 2008‬هندوراس به این گروه پیوستند‪.‬‬ ‫آلبا هم اینك عالوه بر ونزوئال‪ ،‬كوبا‪ ،‬بولیوی‪ ،‬نیكاراگوئه و هندوراس؛‬ ‫كش��ورهای اكوادور‪ ،‬دومنیكا‪ ،‬آنتیگوا و باربودا و س��ان ویس��نته و الس‬ ‫گرانادین��اس را در عضویت خود دارد‪ .‬همچنین‌هائیتی‪ ،‬اروگوئه و ایران‬ ‫نیز از اعضای ناظر این سازمان به شمار مي‌روند‪.‬‬ ‫تشكیل دولت‌های چپگرا در امریكای التین در یك دهه گذشته باعث‬ ‫تغییرات عمیقی در ساختارهای داخلی و منطقه‌ای امریكای جنوبی شده‬ ‫اس��ت‪.‬در شرایطی كه نظام س��رمایه‌داری با بحران روبه‌رو است‪ ،‬یكی از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی اعمال شده توسط این كشورها استفاده از‬ ‫سیس��تم پول مجازی «سوكره» است كه به وسیله آن توانستند خود را‬ ‫از دام صن��دوق بین‌المللي پول و بانك جهانی رهانیده و موجب كاهش‬ ‫وابستگی به دالر شوند‪.‬‬ ‫از نخس��تين كاربرد این واحد پول مش��ترك در فوریه ‪ 2010‬كه‬ ‫كوبا پول محموله برنج وارداتی از ونزوئال به ارزش ‪ 1/9‬میلیون سوكره‬ ‫(‪ 2/37‬میلیون دالر) را با واحد پول س��وكره پرداخت نمود تا اكنون‬ ‫كه طبق گزارش‌های اقتصادی منتش��ر شده در سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫تبادالت تجاری با س��وكره در س��ال ‪ 2012‬به بی��ش از ‪ 280‬درصد‬ ‫رس��یده است‪ ،‬همگی نش��ان از عالقه‌مندی اعضای آلبا به ایجاد یك‬ ‫نظام منصفانه تجاری دارد‪.‬‬ ‫سوکره (واحد پول آلبا) جایگزینی برای هژمونی دالر‬ ‫خبرگزاری رسمی ونزوئال «آ‪.‬و‪.‬ن» در گزارش اقتصادی خود از منطقه‬ ‫امریكای التین در پایان سال ‪ ،2012‬به نقل از رودولفو سانز‪ -‬دبیر اجرایی‬ ‫سازمان آلبا‪ -‬نوشت‪ :‬در سال جاری میالدی‪ 2/135 ،‬معامله اقتصادی با‬ ‫واحد پول (س��وكره) صورت گرفته ك��ه ارزش این تبادالت تجاری بین‬ ‫كشورهای عضو اتحادیه آلبا (‪ )ALBA‬معادل ‪ 700‬میلیون دالر گزارش‬ ‫ش��ده است كه در مقایسه با حجم مبادالت تجاری كشورهای عضو آلبا‬ ‫در سال ‪ 2011‬كه حدود ‪ 216‬میلیون سوكره (حدود ‪ 270‬میلیون دالر)‬ ‫بود‪ ،‬از رش��د ‪ 280‬درصدی خبر مي‌دهد‪.‬دبیر آلبا همچنین گزارش داد‬ ‫كه تجارت از طریق سوكره‪ ،‬به عنوان یك مكانیسم‪ ،‬جایگزین مناسبی‬ ‫برای هژمونی دالر بوده و همچنین به نفع اقتصاد كشورهای دیگر ازجمله‬ ‫روسیه‪ ،‬بالروس و چین است كه امكان تجارت متقابل با پول ملی را به‬ ‫آن‌ها مي‌دهد‪.‬‬ ‫س��انز در ادام��ه افزود كه در س��ه ماه اول س��ال ‪ ،2013‬اجالس‬ ‫دوازدهم آلبا با هدف پیش��برد اس��تراتژی‌های جدید در جهت ایجاد‬ ‫مناطق اقتصادی و تولیدی در كشورهای عضو بلوك منطقه‌ای برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابر آمار منتشر شده در اكتبر سال جاری توسط دبیر‬ ‫اجرایی ش��ورای پول سوكره ادومار تبار‪ ،‬در سال گذشته میالدی‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪ 431‬معامله‪ 216 ،‬میلیون سوكره (‪ 245‬میلیون دالر) نقل و‬ ‫انتقال پولی صورت گرفته است‪ .‬این ارقام نشان مي‌دهد كه تبادالت‬ ‫تجاری بین كش��ورهای متحد آلبا در س��ال ‪ 2012‬نس��بت به سال‬ ‫‪ 285 ،2011‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬در هفتمین جلسه سران‬ ‫آلب��ا در س��ال ‪ 2009‬میالدی كه در‌هاوانا پایتخت كوبا برگزار ش��د‪،‬‬ ‫موافقتنامه ایجاد پول واحد به نام س��وكره (‪ )sucre‬به امضا رسید تا‬ ‫جایگزین دالر امریكا در مبادالت تجاری اعضا باشد‪.‬‬ ‫به گفته هوگو چ��اوز‪ ،‬رئيس جمهور ونزوئال‪ ،‬هدف از ایجاد این پول‬ ‫واحد‪ ،‬تش��كیل یك نظام منصفانه تج��اری و تالش در جهت همگرایی‬ ‫اقتص��ادی منطقه‌ای بر پایه توجه به رفاه اجتماعی و اقتصاد تعاونی بود‬ ‫كه با موافقت كوبا به مرحله عمل نزدیك شد و این كشور طی توافقی با‬ ‫ونزوئال‪ ،‬پول محموله برنج وارداتی از ونزوئال را با س��وكره پرداخت نمود‪.‬‬ ‫این واحد ارزی مجازی‪ ،‬اما قابل ش��مارش كه معادل ‪ 1/25‬دالر اس��ت‪،‬‬ ‫از یك س��و مخفف كلمات «نظام واحد تنظیم پرداخت‌های منطقه‌ای»‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگر نام خانوادگی قهرمان ملی و اس��تقالل اكوادور‪،‬‬ ‫آنتونیو خوزه د س��وكره كه اوایل قرن نوزدهم میالدی در كنار سیمون‬ ‫بولیوار‪ ،‬قهرمان ونزوئالیی برای استقالل این كشور از اسپانیا مبارزه كرد‬ ‫را یدك مي‌كشد‪.‬‬

‫مرکوسور‬

‫اتحاديه گمركي در امريكاي جنوبي‬

‫مرکوس��ور در م��اه مارس‬ ‫‪ 1991‬ب��ا امض��ای پیم��ان‬ ‫آسونس��یون در پایتخ��ت‬ ‫پاراگوئ��ه می��ان کش��ورهای‬ ‫جمه��وری ف��درال برزی��ل‪،‬‬ ‫جمهوری آرژانتین‪ ،‬جمهوری‬ ‫پاراگوئ��ه و جمهوری اروگوئه‬ ‫پایه‌گ��ذاری ش��د‪ .‬ه��دف از‬ ‫تاس��یس ای��ن نهاد‪ ،‬دس��تیابی ب��ه یکپارچگی اقتص��ادی میان‬ ‫کش��ورهای امض��ا کننده پیم��ان از طری��ق ایجاد جری��ان آزاد‬ ‫کاال و خدم��ات در میان اعضا‪ ،‬تعیین تعرفه مش��ترک خارجی‪،‬‬ ‫قبول سیاست‌های مش��ترک بازرگانی و هماهنگی سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی کالن و منطقه‌ای و نیز ترویج و تش��ویق تجارت میان‬ ‫اعضا با آرمان تشکیل دادن یک بازار مشترک اقتصادی گسترده‬ ‫و فراگیر در قاره امريكای جنوبی بوده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر مرکوس��ور پنج عضو اصل��ی دارد که آخرین‬ ‫آن ونزوئالس��ت که در س��ال ‪ 2005‬به عضویت کامل س��ازمان‬ ‫پذیرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬امری که پس از یک دهه تالش و فعالیت‬ ‫برای این کش��ور حاصل آمد‪ .‬این منطقه تجارت آزاد را مي‌توان‬ ‫بخ��ش عمده و اصلی امريكای جنوبی به‌ویژه در زمینه اقتصادی‬ ‫به شمار آورد‪.‬‬ ‫امريكا كه در س��ال‌هاي اخير بس��ياري از مناف��ع خود را در‬ ‫امريكاي التين از دست داده‪ ،‬با ايجاد بحران‌هاي داخلي و تقابل‬ ‫مرزي ميان كش��ورهاي منطقه براي رس��يدن به اهدافش تالش‬ ‫مي‌كند‪ .‬كش��ورهاي امريكاي التين كه مقابله با امريكا را اساس‬ ‫طرح‌هاي خود مي‌دانند برآنند تا با تشكيل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي‬ ‫نظي��ر اتحاديه ملت‌هاي امريكاي التي��ن‪ ،‬ضمن حفظ وحدت و‬ ‫يكپارچگي خود به مقابله فراگير با واشنگتن ادامه دهند‪.‬‬


‫تولد مورخ پزشكي ايران‬ ‫‪ 110‬س��ال قبل درچنین روزی محمود نجم‌آبادي‪ ،‬مورخ پزشكي در تهران و در خانواده‌اي‬ ‫عالم‪ ،‬ديده به جهان گش��ود‪ .‬وي در مدرسه شركت گلستان و ايران و آلمان تحصيل كرد و‬ ‫س��پس به دارالفنون و دارالمعلمين رفت‪ .‬پس از فارغ‌التحصيلي از مدرس��ه طب مدتي در‬ ‫قوچان و سبزوار به طبابت پرداخت‪ .‬بعد هم به تهران آمده و در انستيتو پاستور مشغول به‬ ‫كار شد‪.‬وي رئيس بيمارستان‌هاي نجات و لقمان‌الدوله بود و سال‌ها مسئوليت نايب رئيسي‬ ‫انجمن بين‌المللي تاريخ طب در پاريس را نيز بر عهده داشت‪ .‬تاسيس ماهنامه جهان پزشكي‬ ‫و تاليف آثار متعددي از جمله اصول بهداشت‪ ،‬تعاليم پزشكي صد ساله فرانسويان در ايران‪،‬‬ ‫رس��اله وجوديه و‪ ...‬از خدمات ارزنده نجم‌آبادي در طول زندگي پرافتخارش بود‪ .‬وي سال‬ ‫‪ 1378‬به عنوان يكي از مفاخر ايران زمين معرفي شد و یک سال بعد دیده از جهان فرو بست‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫نور ال‌اي‌دي‪ ،‬دشمن چشم‬ ‫براس��اس تحقيقات انجام شده از سوی محققان اسپانيايي نورهاي ال‌اي‌دي سطوح بااليي‬ ‫از تشعش��ع در نوار آبي ش��عاع نور رنگين كمان اس��ت كه طي زمان مي‌تواند به ش��بكيه‬ ‫صدمه بزند‪.‬دكتر س��ليا س��انچز راموس‪ ،‬به عنوان محقق دانش��گاه كامپلوتنسه در مادريد‬ ‫اظهار داشت كه شبكيه يك بافت بسيار حساس است كه چشم را پوشانده و هرگز دوباره‬ ‫رش��د نمي‌كن��د و زماني كه صدمه ببيند‪ ،‬نمي‌توان آن را تعويض كرد‪.‬ش��بكيه‌هاي آس��يب‬ ‫ديده به‌زودي به يك وضعيت اپيدمي تبديل مي‌ش��ود و علت اصلي آن اس��تفاده گس��ترده‬ ‫از رايانه‪ ،‬تلفن‌هاي همراه‪ ،‬نمايش��گرهاي تلويزيون و حتي چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي و‬ ‫چراغ‌هاي خياباني است كه به تدريج ال اي دي‌ها جايگزين آنها شده‌اند‪.‬باید توجه داشت‬ ‫چشم‌ها براي نگاه مستقيم به نور طراحي نشده‌اند‪ ،‬آنها براي ديدن با نور طراحي شده‌اند‪.‬‬

‫بیشتر بدانید‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫درمان ناباروري مردان با سلول‌هاي بنيادي‬

‫فرناز قلعه دار‬ ‫گــروه دانستنی‌ها‬ ‫امروزه درمان بيماري‌ها با استفاده‬ ‫از سلول‌هاي بنيادي اميدهاي تازه‌اي‬ ‫را در علم پزشكي ايجاد كرده است‪.‬‬ ‫خوشبختانهدركشورمانيزتحقيقات‬ ‫در اين زمينه با پيشرفت‌هاي قابل‬ ‫توجهي همراه بوده اس��ت و برخي‬ ‫از بيماري‌ها ك��ه درمان‌پذير نبوده‬ ‫يا نتايج رضايتبخش��ي نداش��ته با‬ ‫استفاده از اين روش قابل بهبود شده است‪ .‬يكي از بيماري‌هاي بسيار‬ ‫مهمي كه برخي افراد را درگير كرده‪ ،‬ناباروري اس��ت‪ .‬از اين‌رو امروزه‬ ‫پزشكان و محققان بسياري تالش‌هاي خود را براي درمان اين بيماري‬ ‫با استفاده از سلول‌هاي بنيادي به كار گرفته‌اند‪.‬دكتر منصوره موحدين‪،‬‬ ‫استاد دانش��گاه تربيت مدرس و عضو هيات مديره انجمن باروري و‬ ‫ناباروري ك��ه تحقيقات جدي خود را در زمينه س��لول‌هاي بنيادي‬ ‫اسپرماتوگونيا ادامه مي‌دهد‪ ،‬دراین باره اظهار داشت‪ :‬تحقيقات ما در‬ ‫زمينه سلول‌هاي بنيادي «اسپرماتوگونيا» روي حيوانات آزمايشگاهي‬ ‫به نتيجه رس��يده و در حال حاضر اين آزمايش‌ها روي مردان نابارور‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در اين تحقیق ما سلول‌هاي بنيادي را‬ ‫از بيض��ه فرد جدا كرده و در محيط كش��ت تكثير مي‌دهيم‪ .‬پس از‬ ‫آن‌كه درصد خالص��ي آن را افزايش داديم‪ ،‬وارد فاز جديد كارآزمايي‬ ‫باليني مي‌شويم‪ ،‬يعني مرحله‌اي كه اين سلول‌ها را دوباره به بدن فرد‬ ‫برگردانده و پيوند مي‌زنيم‪.‬دكتر موحدين تصريح كرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مشكل اين تحقيق نگهداري طوالني‌مدت اسپرم فريز شده است‪ .‬يعني‬ ‫وقتي ما اسپرم‌ها را در دماي منفي ‪ 196‬درجه فريز مي‌كنيم زماني‬ ‫كه آن‌ها را بر‌مي‌گردانيم تنها ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد اسپرم ها قابل استفاده‬ ‫هستند‪ .‬در حالي كه تالش بر اين است كه تا ‪ 90‬درصد آنها را زنده و‬ ‫قابل پيوند برگردانيم‪.‬عضو هيات مديره انجمن باروري و ناباروري كشور‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬موضوع ديگري كه در حال تحقيق روي آن هس��تيم‪،‬‬ ‫ساخت يك نوع تركيب گياهي است كه به عنوان يك آنتي‌اكسيدان‬ ‫روي گونه آزاد اكسيژن عمل مي‌كند‪ ،‬چرا كه مي‌دانيم راديكال‌هاي‬ ‫آزاد اكس��يژن خود به عنوان يك مانع در باروري محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين با ساخت اين داروي گياهي هم مي‌توان بخشي از آسيب‌ها‬ ‫را در محيط كشت و فريز اسپرم حمايت كرد و هم به درمان ناباروري‬ ‫مردانه و زنانه كمك كرد‪.‬‬ ‫دكتر موحدين در پايان افزود‪ :‬تمام اين تحقيقات و تالش‌ها به اين‬ ‫علت است كه به زوج‌هاي نابارور كمك كرده و همتاي ساير كشورهاي‬ ‫پيشرفته دنيا بتوانيم در درمان اين بيماري قدم‌هاي موثري برداريم و‬ ‫با توليد سلول‌هاي زاينده اين مشكل را برطرف نماييم‪.‬‬

‫سحابيچيست‬

‫پياده‌هــا به هــوش‬

‫پی��اده‌روی به عن��وان نخس��تين و کم‌هزینه‌ترین‬ ‫شکل جابه‌جایی‪ ،‬یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های‬ ‫لو‌نقل درون‌ش��هری به ش��مار می‌آی��د‪ .‬حتی در‬ ‫حم ‌‬ ‫س��فرهایی كه با وس��ایل نقلیه موتوری انجام می‌شود‪،‬‬ ‫فاصله مقصد تا محل پاركین��گ به صورت پیاده انجام‬ ‫مي‌شود‪ .‬به این ترتیب پیاده‌روی بخشی از همه سفرها‬ ‫را با خود درگیر می‌کند و همه افراد حداقل در قسمتی‬ ‫از طول سفر خود پیاده‌روی مي‌كنند‪.‬امروزه تصادف‌هاي‬ ‫عابران پیاده با وسايط نقلیه موتوری‪ ،‬يكي از چالش‌هاي‬ ‫اصلی حوزه سالمت است‪ .‬در اتحاديه اروپا بيش از ‪ 7‬هزار‬ ‫عابر پياده و ‪ 2‬هزار دوچرخه‌س��وار هر سال در تصادف‌ها‬ ‫كشته و چندصد هزار نفر نيز مجروح مي‌شوند‪ .‬در فرانسه‬ ‫تلفات عابران پياده براي هر ‪ 100‬تصادف جاده‌اي مرگبار‪،‬‬ ‫‪ 12‬نفر و در انگلستان ‪ 32‬نفر است‪.‬‬ ‫بیش از یک سوم از ‪ 1/2‬میلیون مرگ و ‪ 10‬میلیون‬ ‫صدم��ه در س��ال در جه��ان که به عل��ت تصادف‌هاي‬ ‫ترافیکی رخ داده نيز مربوط به عابران پیاده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در کالنشهرهای کشور ما نیز حدود‬

‫دکتر علیرضا اسماعیلی‬

‫عضو مركز تحقيقات ارتقاي ايمني‬ ‫و پيشگيري از مصدوميت‌های دانشگاه شهيد بهشتي‬

‫‪ 50‬درصد از کش��ته‌های حوادث رانندگی عابران پیاده‬ ‫هستند‪.‬با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون‬ ‫ترافیک در خیابان‌ها در یک سده اخیر در مقابل فواید‬ ‫اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت‬ ‫جابه‌جایی کاال و مس��افر‪ ،‬متاس��فانه بر تعداد و شدت‬ ‫تصادفات ترافیکی افزوده شده و خسارات جانی و مالی‬ ‫ناشی از تصادفات‪ ،‬بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل‬ ‫مي‌کند‪ .‬از این رو‪ ،‬عابران پیاده به عنوان آسیب‌پذیرترین‬ ‫گروه‌ها محسوب مي‌گردند که در معرض خطرات زیادی‬ ‫هستند؛ زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابر پیاده تقریباً‬ ‫به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به جرح یا مرگ عابر پیاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬حمل و نقل پایدار ش��هری به‬ ‫عنوان نیاز مبرم جوامع کنونی مورد توجه متخصصین‬ ‫ش��هری قرار گرفته اس��ت‪ .‬حم��ل و نقل پای��دار با در‬ ‫نظرگرفتن منافع اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و محیطی نقش‬ ‫محوری در ارتباطات شهرهای کنونی ایفا مي‌کند‪.‬‬ ‫پی��اده‌روی ه��م ب��ه لح��اظ فیزیکی ک��ه قابلیت‬ ‫انعطاف‌پذیری و هماهنگی بسیار باالتری با مسیر دارد‬

‫و هم از نظ��ر روانی امکان‬ ‫ارتباط با محیط بیرونی را‬ ‫فراهم مي‌نماید‪ ،‬بر استفاده‬ ‫از وسایل نقلیه برتری دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طورکلی‪ ،‬ویژگی‌ها‬ ‫و نیازه��ای اصل��ی عابران‬ ‫پیاده را مي‌توان به دو گروه‬ ‫فیزیک��ی که ب��ه مباحث‬ ‫جسمی و ابعاد کمی انسان مربوط مي‌شود و روانی که‬ ‫جنبه‌های کیفی و ادراکی را مورد بررسی قرار مي‌دهد‪،‬‬ ‫تقس��یم‌بندی نمود‪ .‬همچنین عابران پیاده برحس��ب‬ ‫س��نین مختلف دارای ویژگی‌های رفت��اری متفاوتی‬ ‫مي‌باشند که باید مدنظر برنامه‌ریزان امور شهری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬دو هدف آشکار براي پياده‌روي در يک شهر وجود‬ ‫دارد؛ نخست براي حمل و نقل به منظور دسترسي به‬ ‫يک مقصد بخصوص‪ .‬دوم‪ :‬براي تفريح در جهت نظاره‬ ‫کردن چش��م‌اندازهاي جالب ي��ا ورزش کردن‪ .‬اين دو‬ ‫هدف مي‌توانند باهم تلفيق شوند‪.‬‬

‫شايد وقتي به آس��مان بي‌كران نگاه‬ ‫مي‌كنيد‪،‬عالقه‌مندبهكشفرموزيباشيد‬ ‫كه در آن نهفته اس��ت‪ .‬ما در اينجا شمارا‬ ‫با برخي از اين رموز آشنا مي‌كنيم‪ .‬يكي‬ ‫از موضوع‌هايي كه شايد تاكنون نشنيده‬ ‫باشيد‪ ،‬سحابي است‪ .‬به‌طور كلي سحابي‬ ‫به ابر عظيمي از غبار‪ ،‬گاز و پالسما گفته‬ ‫مي‌ش��ود كه در فضاهاي ميان‌ستاره‌اي‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬به عبارتي ساده‌تر سحابي‌ها محل تولد ستاره‌ها هستند و‬ ‫بر پايه نحوه درخشاني‌شان به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند‪.‬‬ ‫يكي از اين سحابي‌ها‪ ،‬سحابي گسترده نام دارد‪ .‬اين سحابي بر اثر‬ ‫نور ستارگان نزديك به آن مي‌درخشد‪.‬‬ ‫دومين سحابي نيز گسيلشي يا نشري‪ ،‬نام دارد كه داراي خطوط‬ ‫گسيلشي هستند كه از خود آن‌ها تابيده مي‌شود‪.‬‬ ‫سومين س��حابي نيز منطقه اچ‪ )H II( ۲‬و سحابي‌هاي سياره‌اي‬ ‫هستند‪.‬چهارمين سحابي كه بازتابي گفته مي‌شود‪ ،‬نورشان از بازتابش‬ ‫نور ستارگان نزديك پديد آمده‌است‪.‬‬ ‫پنجمين سحابي سياره‌نما‌ها هستند كه از پوسته‌هاي فشرده گاز‬ ‫تشكيل شده و در پيرامون يك ستاره مرده قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫همچنين ششمين سحابي انكساري اس��ت كه ذرات غبار نور را‬ ‫منعكس نمي‌كنند‪ ،‬بلكه متواري مي‌كنند‪ .‬از اين رو نور قرمز مي‌تواند‬ ‫آسانتر از نور آبي از ابر غبار بگذرد‪ .‬در اين زمان نور آبي بيشتر پراكنده‬ ‫مي‌شود كه اين امر موجب آبي شدن آن ابر مي‌شود‪ .‬گفتني است كه‬ ‫علت آبي بودن رنگ آسمان نيز همين است‪.‬‬ ‫هفتمين س��حابي نيز تاريك و بي‌نور است‪ .‬اين سحابي‌ها زماني‬ ‫آشكار مي‌شوند كه جلوي ديگر ستارگان يا سحابي‌ها را بگيرند‪.‬‬ ‫هشتمين سحابي نيز خارج كهكشاني است‪ .‬اين سحابي توده‌هاي‬ ‫عظيم و پيوس��ته گازي ندارد‪ ،‬بلكه مجموعه‌اي از س��تارگان شبيه‬ ‫ستارگان كهكشان است‪ .‬رصدهاي انجام شده نشان مي‌دهد خاصيت‬ ‫طيفي نوري كه از اين سحابي‌ها صادر مي‌شود‪ ،‬بسيار شبيه به نوري‬ ‫است كه از خورشيد خارج مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين درجه حرارت متناظر‬ ‫با چنين صدور نوري نمي‌تواند با درجه حرارت س��طحي خورش��يد‬ ‫اختالف فراوان داشته باشد و اين درجه حرارت بايد به چند هزار درجه‬ ‫برسد‪ .‬اگر اين سحابي‌ها واقعاً توده‌هاي غول پيكر گاز پيوسته‌اي بودند‬ ‫كه درجه حرارت سطحي آن‌ها همان درجه حرارت سطحي خورشيد‬ ‫بود‪ ،‬ناچار مي‌بايستي نوري كه از آن‌ها صادر مي‌شود با وسعت سطح‬ ‫يعني با مربع يكي از ابعاد آن‌ها متناسب باشد‪.‬‬


‫باسواد كردن هر بي‌سواد‪400،‬هزار تومان آب مي‌خورد‬ ‫براي باس��واد كردن هرفرد بيس��واد ‪ 4‬ميليون ريال الزم اس��ت‪ ،‬اما اين پايان كار نيست‪.‬‬ ‫هر فرد بي‌س��واد وقتي وارد دوره سوادآموزي مي‌ش��ود‪ 2 ،‬مرحله ديگر را هم بايد طي كند‬ ‫كه اولي دوره انتقال اس��ت و ‪ 6‬ميليون ريال در اين دوره براي هر فرد س��واد آموز هزينه‬ ‫مي‌ش��ود‪.‬دوره دوم دوره تحكيم سواد با ‪450‬هزار ريال هزينه است‪.‬به گفته رئيس سازمان‬ ‫س��وادآموزي سال گذشته ‪ 2400‬ميليارد ريال اعتبار در حوزه سوادآموزي در كشور هزينه‬ ‫شده وامسال نيز همين ميزان اعتبار به اين بخش اختصاص يافته است‪ .‬علي باقرزاده گفته‬ ‫است براساس سرشماري سال ‪ 90‬بيش از ‪ 92‬درصد از جمعيت گروه سني ‪ 10‬تا ‪ 49‬سال‬ ‫باسواد هس��تند و ‪ 6/8‬درصد نيز اظهار بي‌سوادي كرده‌اند‪ .‬بيش از ‪ 15‬درصد از جمعيت‬ ‫باالي ‪ 10‬سال كشور هم خود را بي‌سواد معرفي كرده‌اند‪.‬‬

‫تخته سیاه‬

‫تأثیريونيفورم مدرسه بر اعتماد به نفس‬

‫محمد جعفری‬ ‫گروه جامعه‬

‫يونيفورم مدرسه مزاياي بسياري به همراه دارد‪ .‬امروزه مدارس بسياري‬ ‫در سراسر دنيا دانش‌آموزان خود را ملزم به پوشيدن يونيفورم مي‌كنند‪.‬‬ ‫يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يونيفورم تاثيري اس��ت كه مي‌تواند‬ ‫روي سالمت ذهني و روحي دانش‌آموزان داشته باشد‪ .‬تحقيقات نشان‬ ‫مي‌دهد لباس فرم مدارس به ايجاد محيطي امن‌تر براي دانش‌آموزان‬ ‫كمك مي‌كند‪ .‬با پوش��يدن يونيفورم دزدي و رفتار خشونت‌آميز در‬ ‫ميان دانش‌آموزان كه بعضاً به علت وجود تفاوت فاحش در ش��كل و‬ ‫قيمت لباس‌ها ديده مي‌شود‪،‬كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫دانش‌آموزاني كه برخاس��ته از طبقه محروم جامعه هس��تند هرگز قادر‬ ‫به خريد لباس‌هاي زيبا‬ ‫و گرانقيمت نيس��تند و‬ ‫بديهي اس��ت ب��ا ديدن‬ ‫همسن و س��ــال‌هاي‬ ‫خ��ود در لبــاس‌ه��اي‬ ‫گرانقيم��ت احس��اس‬ ‫خوبي نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫يونيف��ورم تفاوت‌ه��اي‬ ‫اجتماعي‪ -‬اقتصادي در‬ ‫ميــ��ان دانش‌آم��وزان‬ ‫را به حداقل مي‌رس��اند‪.‬‬ ‫دانش‌آموزان كمتر درگير ن��وع‪ ،‬رنگ و قيمت لباس خود خواهند بود و‬ ‫به‌جاي آن به تميز بودن و مرتب بودن لباس خود مي‌انديش��ند‪ .‬بعضي‬ ‫بچه‌ها در صورت نداش��تن لب��اس مارك‌دار و گرانقيمت ممكن اس��ت‬ ‫احساس خجالت و شرمندگي كنند كه بدون شك منجر به كاهش اعتماد‬ ‫به نفس آنها در فعاليت‌هاي كالس درس خواهد ش��د‪ .‬يكي از بارزترين‬ ‫خصوصيات بچه‌ها مسخره كردن و دست انداختن همديگر است كه اغلب‬ ‫در مدارس ديده مي‌شود‪ .‬پوشيدن يونيفورم يك دست احتمال وقوع اين‬ ‫رفتار ناپسند را براي بچه‌هاي محروم از بين مي‌برد‪ .‬تحقيقات نشان داده‬ ‫است اين احساس در سنين باالتر به ميزان چشم‌گيري كاهش مي‌يابد‪،‬‬ ‫لذا در دوره‌هاي دبيرستان و دانشگاه نياز به لباس فرم احساس نمي‌شود‪.‬‬ ‫در برخی مدارس نیز دیده می‌شود بچه‌ها با پوشیدن لباس‌های همرنگ‬ ‫و همشكل گروه‌هايي را درست مي‌كنند و رفتارهاي ناشايست از آنها سر‬ ‫مي‌زند كه وجود لباس فرم از تش��كيل چنين گروه‌هايي نيز جلوگيري‬ ‫مي‌كند‪ .‬ايجاد محيط امن باعث ارتقاي سطح اعتماد به نفس دانش‌آموزان‬ ‫و معلم‌ها و همينطور كاركنان مدرسه مي‌شود‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫آموزش‬

‫فصل تـــابس��تان براي نس��ل دانش‌آموز به‌گونه‌اي مترادف‬ ‫است با فصل «اوقات‌فراغت»‪.‬‬ ‫اوقات فراغت يعني همان ساعت‌هايي كه هيچ برنامه مشخصي‬ ‫براي آن تعريف نشده است‪ .‬سال‌هاست كه با پايان سال تحصيلي‬ ‫مس��ئوالن نويد آغاز غني سازي اوقات‌فراغت را مي‌دهند و براي‬ ‫آن برنامه‌هاي بلندبااليي ليست مي‌كنند‪ ،‬ولي واقعيت اين است‬ ‫كه قبل از آن كه برنامه‌هايي از اين دست به ثمر بنشيند بايد از‬ ‫نيازها‪ ،‬عاليق و ساليق بچه‌ها آگاهي پيدا كرد‪.‬‬ ‫متأس��فانه سال‌هاست‬ ‫كه نه‌تنها مدرس��ه كه‬ ‫خانواده هم هرآنچه را‬ ‫كه مواف��ق طبع خود‬ ‫اس��ت ب��راي بچه‌ه��ا‬ ‫مي‌خواه��د و گاه��ي‬ ‫آن ق��در برنامه‌ه��اي‬ ‫تابس��تــاني فش��رده‬ ‫مي‌شود كه حتي كسي‬ ‫كه با تدبير و عالقه هم‬ ‫با آن روبه‌رو مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫كمترين بازدهي به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬آيا گذشت آن زمان‌هايي‬ ‫كه برنامه تابستان به قول معروف بچه مدرسه ای ها به ويژه پسرها‪،‬‬ ‫ايستادن دم دكان بود و يادگرفتن فوت و فن يك حرفه‪ .‬گاهي اين‬ ‫حرفه‪ ،‬حرفه آبا و اجدادي بود كه بايد مي‌آموختند و گاهي نيز بايد‬ ‫نزد دوست و همسايه و فاميل شاگردي مي‌كردند‪ .‬اين كار چند فايده‬ ‫داشت‪ ،‬يكي اين كه كاري ياد مي‌گرفتند كه در آينده منبع درآمد‬ ‫باشد‪ ،‬ضمن اينكه وقت‌شان به بطالت نمي‌گذشت و يكي هم اين كه‬ ‫مهارت‌هاي زندگي را البه‌الي اين شاگردي كردن‌ها فرامي‌گرفتند‪.‬‬ ‫نگوييم دوره و زمانه عوض شد‪ .‬ما هم به مهارت‌آموزي بچه‌هايمان‬ ‫نياز داري��م و هم به توانمندي آن‌ها كه از عهده زندگي خودش��ان‬ ‫بربيايند‪ ،‬شايد فقط كمي شكل و شمايل كسب اين مهارت‌ها تغيير‬ ‫كرده باشد‪ ،‬ولي اصل قضيه همان است كه بود‪.‬‬

‫زنگ آخر‬

‫تو بهتر از آني كه فكر مي‌كني‬

‫چق��در به خودتان و توانايي‌هاي‌تان اعتم��اد داريد؟ نكند از آن‬ ‫دس��ته افرادي هستيد كه خودشان را دس��ت‌كم مي‌گيرند و فكر‬ ‫مي‌كنند نه مي‌توانند تاثيرگذار باش��ند‪ ،‬نه قابليتي دارند و در كل‬ ‫مأيوسند؟‬ ‫براي اين كه باور كنيد ش��ما هم مثل هر كس ديگري يك فرد‬ ‫خاص با ويژگي‌هاي منحصر به فرد هس��تيد‪ ،‬راه‌هاي زيادي وجود‬ ‫دارد‪ .‬يكي از اين راه‌ها تهيه فهرستي از كارهاي خوبي است كه طي‬ ‫چند سال گذشته انجام داده‌ايد‪ .‬كار خوب يعني كاري كه با انجام‬ ‫آن روي فردي تاثير مثبت گذاش��ته‌ايد يا به كسي كمك كرده‌ايد‪،‬‬ ‫يا نتيجه خوبي عايد ش��ما يا كس ديگري ش��ده اس��ت‪ ،‬يا موجب‬ ‫خوشحالي كسي شده‌ايد‪ ،‬يا از اتفاق بدي جلوگيري كرده‌ايد و ‪...‬‬ ‫‪ 7-8‬كار خوب را روي صفحه‌اي بنويس��يد و آن را قاب بگيريد‪.‬‬ ‫حاال مي‌بينيد كلي دليل براي افتخار به خودتان داريد‪.‬‬

‫نقش آگاهي بخشي دانش‌آموزان به خانواده‌ها در زمينه حفظ سالمتي و پيشگيري از آسيب‌هاي‬ ‫اجتماعي در حدي است كه كاركرد آموزش و پرورش در تأثيرگذاري و فرهنگ‌سازي قوي‌تر از‬ ‫ساير دستگاه‌ها ارزيابي مي‌شود‪ .‬از همين روست كه معاون تربيت‌بدني و سالمت وزير آموزش‬ ‫و پ��رورش اعالم كرده وظيف��ه اين معاونت توجه ويژه به س�لامت ‪ 12/5‬ميليون دانش‌آموز‬ ‫اس��ت‪ .‬اين دانش‌آموزان‪ ،‬سفيران ما در جامعه براي اطالع‌رساني و آگاهي‌بخشي در داخل‬ ‫خانواده‌ها براي حفظ س�لامتي و پيش��گيري از آسيب‌هاي اجتماعي هستند‪.‬كيومرث هاشمي‬ ‫گفته است‪ :‬همه نهادها‪ ،‬سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به نوعي براي تحقق بهينه فعاليت‌هاي خود‬ ‫از آموزش و پرورش كمك مي‌گيرند‪ ،‬از اين رو س��ر منشأ فرهنگ‌سازي و انجام فعاليت‌هاي‬ ‫مثبت و پوياي اجتماعي به آموزش و پرورش بر مي‌گردد‪.‬‬

‫یادداشت روز‬

‫چيدمان كالس‌ها امکان آموزشكار گروهينمی‌دهد‬

‫محسن غالمی‬ ‫گروه جامعه‬

‫تحمل سالیق‬ ‫نیازمندفرهنگسازی‬

‫شهناز سلطاني‬ ‫گـــــــروه جامعه‬ ‫مي‌گوين��د م��ا ايراني‌ها چن��دان با‬ ‫كار گروه��ي ميانه خوب��ي نداريم و در‬ ‫فعاليت‌ه��اي انف��رادي موفق‌ت��ر عمل‬ ‫مي‌كنيم‪ .‬مصداق بارز آن هم در فعاليت‬ ‫و رشته‌هاي مختلف ورزشي است‪ ،‬آنچه‬ ‫ش��واهد نش��ان مي‌دهد‪ ،‬اين اس��ت كه‬ ‫ورزشكاران رشته‌هاي ورزشي انفرادي ما‬ ‫در عرصه‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي‬ ‫به قول معروف خوش مي‌درخش��ند‪ ،‬اما‬ ‫اغلب عكس آن در رش��ته‌هاي گروهي‬ ‫رخ مي‌دهد‪.‬‬ ‫واقعيت اين اس��ت ك��ه كار گروهي‬ ‫ملزوم��ات خاص خ��ود را دارد كه بايد‬ ‫فراهم ش��ود ت��ا اين مهم اتف��اق بيفتد‪.‬‬ ‫بي‌ش��ك يكي از اي��ن ملزومات آموزش‬ ‫اس��ت‪ .‬مي‌داني��م مهمترين س��نين در‬ ‫يادگي��ري و درون��ي ك��ردن آموخته‌ها‬ ‫دوران مدرس��ه ب��ه وي��ژه دوره ابتدايي‬ ‫اس��ت كه در آن بچه‌ها آمادگي بيشتر‬ ‫براي پذيرش آن چه به آن‌ها مي‌آموزيم‬ ‫دارند‪ .‬اما متاس��فانه يا ما به درستي در‬ ‫مدرس��ه به اين مقول��ه مهم بي‌توجهيم‬ ‫ي��ا اينكه آموزش مي‌دهي��م‪ ،‬اما اصولي‬ ‫و حس��اب شده نيست‪ ،‬چرا كه خروجي‬ ‫اين آموزش‌ها ثمربخش نيست‪.‬‬ ‫چيدمان غلط اجازه نمي‌دهد‬ ‫رضا اكبرزاده‪،‬كارش��ناس آموزش��ي‬ ‫درب��اره چن��د و چون آم��وزش مهارت‬ ‫كارگروهي در مدرس��ه به دانش‌آموزان‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬همان‌ط��ور ك��ه‬ ‫ب��ه‬ ‫مي‌داني��م بهترين نوع آم��وزش همان‬ ‫شيوه‌اي اس��ت كه به طور غيرمستقيم‬ ‫و در اص��ل آموزش واقع��ي البه‌الي آن‬ ‫ارائه شود‪ .‬اين روش به ويژه در پايه‌هاي‬

‫تحصيلي ابتدايي مدرسه بيشتر كاربرد‬ ‫دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال با بازي و س��رگرمي به بچه‌ها‬ ‫بياموزيم كه در كارگروهي چگونه كارها‬ ‫را بين خودش��ان تقسيم كنند و از خود‬ ‫بچه‌ها هم در اين باره نظرخواهي كنيم‬ ‫و عالقه‌مندي آن‌ه��ا را در نظر بگيريم‪.‬‬ ‫ش��ايد ي��اددادن كارگروه��ي ب��ه طور‬ ‫مشخص و واضح در آموزش ديده نشود‬ ‫كه البته در زمين��ه اين نوع آموزش ها‬ ‫ما موفق عمل نكرده‌ايم‪ ،‬ولي اين را هم‬ ‫نمي‌توان گفت كه كام ً‬ ‫ال نس��بت به آن‬ ‫بي‌توجهي شده است‪.‬‬ ‫به گفته وي متاس��فانه ما هر چه به‬ ‫مقاط��ع تحصيلي باالت��ر مي‌رويم چون‬ ‫حجم كتاب‌هاي درسي بيشتر مي‌شود‪،‬‬ ‫كم توجهي نس��بت به اي��ن مقوله هم‬ ‫بيشتر مي‌شود‪ .‬به اين دليل كه معلم و‬ ‫دانش‌آموز را مجبور كرده‌ايم كه فقط به‬ ‫آموزش و محفوظات كتاب‌هاي درس��ي‬ ‫آن هم در زمان محدود اكتفا كنند‪ ،‬چرا‬ ‫كه نوع ارزش��يابي ما ه��م در چنددهه‬ ‫گذشته براساس همين محفوظات بوده‬

‫راه‌هايي براي كاهش ترس از امتحان‬

‫صحرا محمدي‬ ‫گروه جامعه‬

‫توجه ويژه به سالمت ‪12/5‬ميليون دانش‌آموز‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫زنگ اول‬

‫اصل قضيه همان است كه بود‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2013‬‬

‫نشان دهيد تالش فرزندتان‬ ‫مهم‌تر از نمره خوب است‬ ‫ش��ايد يك��ي از تجربه‌ه��اي‬ ‫دله��ره‌آور در ط��ول زندگ��ي هر‬ ‫ك��س «روز امتحان» باش��د‪ .‬همه‬ ‫ما دلش��وره‌اي را كه شب امتحان‬ ‫و وقت��ي ك��ه برگه س��واالت را به‌‬ ‫دستمان مي‌دادند تجربه كرده‌ايم‪.‬‬ ‫آيا از خود پرس��يده‌ايد كه علت‬ ‫ترس از امتحان چيست؟ آيا راه‌حلي‬ ‫براي رفع اين دلشوره پيدا كرده‌ايد‬ ‫كه به فرزندانتان توصيه كنيد؟‬ ‫علت اين ترس از نظر بسياري‬ ‫دانش‌آم��وزان فك��ر ك��ردن ب��ه‬ ‫نتيج��ه‌اي اس��ت ك��ه از امتحان‬ ‫به دس��ت خواهند آورد‪ .‬بس��ياري‬ ‫از دانش‌آم��وزان ب��ه مح��ض اين‬ ‫ك��ه برگ��ه س��واالت را به دس��ت‬ ‫مي‌گيرند‪ ،‬از اي��ن كه چه نمره‌اي‬ ‫را خواهن��د گرفت دچار دلش��وره‬ ‫و ت��رس مي‌ش��وند‪ .‬مي‌تواني��د به‬ ‫فرزندت��ان كمك كني��د تا عوامل‬ ‫ايجاد ترس از امتحان را بررس��ي‬ ‫كن��د‪ .‬از او بخواهي��د خ��ودش را‬ ‫در موقعيت يك امتحان مش��كل‬ ‫قرار ده��د و عوامل��ي را كه باعث‬ ‫ايجاد ترس مي‌ش��ود‪ ،‬عنوان كند؛‬ ‫مطمئن باش��يد به مواردي مانند‬ ‫ت��رس از فراموش‌ك��ردن مطالب‪،‬‬ ‫انتظار نمره خوب از س��وي پدر و‬ ‫مادر‪ ،‬سختگيري معلم‪ ،‬گنگ‌بودن‬ ‫س��واالت و نداش��تن خودباوري و‬ ‫اعتماد به نفس مي‌رسيد‪.‬‬ ‫زمان��ي كه از بيش��تر علت‌هاي‬ ‫ترس از امتحان در فرزندتان آگاه‬ ‫ش��ديد مي‌تواني��د با كم��ي دقت‬ ‫و انديش��ه‪ ،‬اين عوام��ل را كاهش‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫ب��راي ش��روع باي��د محي��ط‬ ‫آرام و دور از تش��نجي را ب��راي‬ ‫درس‌خواندن فراهم كنيد‪ .‬هر چه‬ ‫فرزندتان تمركز بيش��تري داشته‬ ‫باش��د مطالب بيش��تر در ذهن او‬ ‫باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫سعي كنيد برنامه دقيقي براي‬ ‫خواب و اس��تراحت او اجرا كنيد‪.‬‬ ‫خواب كافي و اس��تراحت مي‌تواند‬ ‫در يادگيري به او كمك كند‪ .‬اين‬ ‫كه بعض��ي از دانش‌آم��وزان براي‬ ‫مطالع��ه بيش��تر‪ ،‬خواب خ��ود را‬ ‫كم مي‌كنند يا اص� ً‬ ‫لا نمي‌خوابند‬

‫روش نادرس��تي اس��ت‪ .‬اي��ن كار‬ ‫باعث خس��تگي ذهن و در نتيجه‬ ‫فراموش��ي بيش��تر مطالب خوانده‬ ‫ش��ده مي‌ش��ود‪.‬البته اگر كمي از‬ ‫زمان خواب كم شود‪ ،‬مفيد خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬ام��ا اف��راط در آن س��ودي‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��راي تغذي��ه ني��ز باي��د فكر‬ ‫مناس��بي كرد؛ چه زياده‌روي شود‬ ‫چه بي‌توجهي ب��ه تغذيه‪ ،‬به ضرر‬ ‫دانش‌آموز خواهد بود‪.‬‬ ‫به فرزندتان ي��ادآوري كنيد با‬ ‫كمي درايت مي‌تواند س��واالتي را‬ ‫ك��ه احتمال مطرح شدنش��ان در‬ ‫امتحان اس��ت حدس بزند تا آن‌ها‬ ‫را بيش��تر بخواند‪ .‬براي اين كار‪ ،‬او‬ ‫مي‌تواند سراغ س��واالت سال‌هاي‬ ‫گذشته برود يا مطالبي را كه معلم‬ ‫بيش��تر روي آن‌ه��ا تاكي��د كرده‬ ‫مطالعه كند‪.‬‬ ‫ب��ه او گوش��زد كني��د ش��ب‬ ‫امتحان برنامه‌هاي هيجاني مانند‬ ‫مسابقات ورزش��ي را تماشا نكند‪.‬‬ ‫اگر فرزندت��ان از امتحان روز قبل‬ ‫راض��ي نيس��ت از او بخواهید فكر‬ ‫ك��ردن به آن را ب��ه زمان ديگري‬ ‫موك��ول كند و تاكي��د كنيد براي‬ ‫ت�لاش او ارزش قائلي��د‪ ،‬نه براي‬ ‫نتيجه امتح��ان‪ .‬اين موضوع به او‬ ‫آرامش خواهد داد‪.‬‬ ‫به فرزندتان توصيه كنيد هميشه‬ ‫به نكته‌هاي مثبت خود فكر كند‪ .‬با‬ ‫اس��تفاده از جمالت تشويقي او را‬ ‫ترغيب كنيد ت��ا پس از مطالعه به‬ ‫خودش اميدوار باشد‪.‬‬ ‫ب��راي روز امتحان‪ ،‬او بايد س��ر‬ ‫وق��ت و قبل از ش��روع امتحان در‬ ‫محل حاض��ر ش��ود‪ .‬مي‌توانيد به‬ ‫نكات��ي مث��ل همراه‌داش��تن تمام‬ ‫وس��ايل الزم توج��ه كني��د‪ .‬ب��ه‬ ‫فرزندت��ان توصيه كني��د زماني را‬ ‫كه براي پاسخگويي مشخص شده‬ ‫به‌خاطر داشته باشد و اگر سواالت‬ ‫را زودتر پاس��خ داده حتماً دوباره‬ ‫آن‌ها را مرور كند‪.‬‬ ‫مطمئن باشيد اگر به فرزندتان‬ ‫كمك كني��د تا به اين موارد عمل‬ ‫كند‪،‬ت��رس او از امتح��ان كمت��ر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬

‫ضرورت زندگ��ي اجتماعي مي‌طلبد‬ ‫جواني كه تازه دوران نوجواني را سپري‬ ‫كرده و به دانشگاه وارد شده است‪ ،‬بتواند‬ ‫اصول زندگي جمعي و تحمل ساليق و‬ ‫ارتباط با فرهنگ‌هاي مختلف را تجربه‬ ‫كند‪ .‬اين امر نيازمند آموزش و آشنايي‬ ‫جوانان با اصول زندگي اجتماعي است‪.‬‬ ‫زندگي در خوابگاه‌هاي دانشجويي مي‌تواند انگيزه آموزش زندگي‬ ‫اجتماع��ي را در افراد باال ببرد‪ .‬زندگ��ي در خوابگاه مي‌تواند زمينه‬ ‫ش��ناخت فرهنگ و آداب و رسوم مختلف را براي افراد فراهم كند‪.‬‬ ‫بس��ياري از افراد در همان بدو ورود به خوابگاه‌ها‪ ،‬س��از ناسازگاري‬ ‫مي‌زنند و با ساير هم‌اتاقي‌ها به مشكل بر مي‌خورند‪.‬‬ ‫تحمل ساليق و رفتار ديگران هنري است كه برخي از جوانان به‬ ‫داليلي تا زمان ورود به جامعه آشنايي كافي با آن ندارند‪.‬‬ ‫اين درحالي است كه پذیرش ساليق مختلف و توان همزيستي‬ ‫با سايرين براي داشتن زندگي موفق الزم است‪.‬‬ ‫اما متأسفانه بسياري از ما ياد نگرفته‌ايم كه آستانه تحمل خود‬ ‫را باال ببريم‪ ،‬ديگران را همان‌طور كه هستند‪ ،‬بپذيريم و با يكديگر‬ ‫كن��ار بياييم‪ .‬ازجمله داليل اين امر‪ ،‬آم��وزش نديدن در خانواده و‬ ‫مدرسه است‪ .‬ما اغلب در يك فضاي بسته تربيت شده‌ايم‪.‬‬ ‫اين امر باعث مي‌شود كه در زندگي اجتماعي به مشكل برخوريم‬ ‫و نتوانيم با اجتماع ارتب��اط برقرار كنيم‪.‬خانواده در اين ميان نقش‬ ‫اساسي دارد‪ .‬خانواده‌ها مي‌توانند به فرزندانشان ياد بدهند كه زندگي‬ ‫اجتماعي نيازهايي دارد كه نخستين گام آن پذيرش ساليق ديگران‬ ‫است‪.‬ش��ناخت آداب و رس��وم و فرهنگ‌هاي مختلف الزمه زندگي‬ ‫اجتماعي است‪.‬خوابگاه‪ ،‬همچنين فرصتي است تا دانشجويانی كه از‬ ‫مناطق مختلف گردهم مي‌آيند با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مختلف‬ ‫آشنا شوند و احترام به ساير فرهنگ‌ها را بياموزند‪.‬‬ ‫ريش��ه اين مشكل را كه دانش��جويي نتواند با ساير همساالن و‬ ‫دانش��جويان ارتباط برقرار كند و از لح��اظ فرهنگي‪ ،‬اجتماعي به‬ ‫مش��كل بربخورد‪ ،‬باي��د در خود فرد نيز جس��ت‌وجو كرد‪ .‬اين كه‬ ‫ظرفيت و آستانه تحمل فرد در مقابل ديگران تا چه حد است‪.‬‬ ‫جاي خالي برنامه‌هايي با هدف فرهنگسازي براي تحمل ساليق‬ ‫مختلف در ميان دانش‌آموزان و دانشجويان حس مي‌شود؛ چيزي كه‬ ‫نقش اساسي در زندگي خوابگاهي و زندگي اجتماعي افراد دارد‪.‬‬

‫روبه‌رو مي‌شوند‪.‬‬

‫و حتي ورود به آموزش عالي و دستيابي‬ ‫ب��ه ش��غل بهتر ني��ز منوط به داش��تن‬ ‫م��درك دانش��گاهي بوده اس��ت‪ .‬پس‬ ‫دانش‌آموزان چ��اره‌اي جز اين نديده‌اند‬ ‫كه خود را در چارچوبي محبوس كنند‬ ‫تا بلكه خوب از عهده امتحانات بربيايند‪.‬‬ ‫همه اين عوامل دست به دست هم داده‬ ‫تا اگر آموزشي هم در سال‌هاي پايين‌تر‬ ‫ارائه ش��ده كم‌كم در پايه‌هاي باالتر به‬ ‫فراموشي سپرده شود‪.‬‬ ‫اكبرزاده معتقد است‪ :‬سازوكاري كه ما‬ ‫در نظام آموزش��ي خود چيده‌ايم چندان‬ ‫مناسب ارائه آموزش‌هاي گروهي نيست‪.‬‬ ‫نه فضاي فيزيكي مدرس��ه‪ ،‬نه امكانات و‬ ‫تجهيزات مدرسه و نه تالش كساني كه در‬ ‫جاي��گاه معلم و مربي بايد متولي آموزش‬ ‫باش��ند به خاطر اين ن��وع چيدمان غلط‬ ‫پاس��خگوي نياز ما نيست درحالي كه در‬ ‫نظام‌هاي آموزشي پيشرفته يكي از اصول‬ ‫مهم در آموزش همين آموزش كار‌گروهي‬ ‫اس��ت و مص��داق آن را در ميادين علمي‬ ‫و ورزش��ي مي‌بينيم كه غالباً با موفقيت‬

‫نبايد از اين مس��أله غافل ش��ويم كه‬ ‫حتي به فرض اگر بچه‌ه��ا در اين زمينه‬ ‫در مدرسه و از كودكي خوب آموزش داده‬ ‫شوند‪ ،‬اما خانواده و جامعه با آن‌ها همسو‬ ‫نباشند‪ ،‬به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد‪.‬‬ ‫چه بس��ا بچه‌ها با تناقض روبه‌رو شوند و‬ ‫اساس��اً آم��وزش آن‌ها نه‌فق��ط مثمرثمر‬ ‫نباشد كه نتيجه عكس هم بدهد‪ ،‬بنابراين‬ ‫همه عوامل دخيل در نحوه يادگيري بايد‬ ‫مورد توجه ق��رار گيرند‪ .‬به اين معني كه‬ ‫دس��تگاه‌هاي ذيربط و رسانه‌هاي جمعي‬ ‫هم براي آموزش و فرهنگس��ازي در اين‬ ‫زمينه وارد عمل شوند‪ .‬در غير اين صورت‬ ‫نمي‌ت��وان اميدوار بود ك��ه آموزش فقط‬ ‫در مدارس دس��ت‌كم به اين زودي پاسخ‬ ‫دهد‪ .‬بس��ياري از كارهاي بزرگ علمي و‬ ‫تحقيقاتي كه در سطح دنيا انجام گرفته و‬ ‫كمك شاياني به بشر كرده است قطعاً به‬ ‫مدد فعاليت‌هاي گروهي شكل گرفته‌اند‬ ‫نه به وسیله يك فرد‪.‬‬ ‫‪5366‬‬

‫یک جدول با دو شرح‬

‫جدول روزنامه دارای دو «ش�رح عادی و ویژه» اس�ت‪ .‬در صورت تمایل به حل دو ش�رح ابتدا یکی از شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک‬ ‫کردن جواب شرح اول‪ ،‬به حل شرح دوم بپردازید‪.‬‬ ‫جدول عادي‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -1‬از پرندگان بي‌پ��رواز ‪ -‬آواره‪،‬‬ ‫دربه‌در‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -2‬رهاورد زلزله ‪ -‬شيريني پيچي‬ ‫‪4‬‬ ‫ داراي عزم و اراده‬‫‪ -3‬ك��ج ش��ده ‪ -‬ص��داي‬ ‫‪5‬‬ ‫هشدار‌دهنده – شهري در استان‬ ‫‪6‬‬ ‫آذربايجان شرقي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -4‬مخترع ماش��ين بخار ‪ -‬سفيد‬ ‫آذري ‪ -‬كبوتر صحرايي ‪ -‬اما‬ ‫‪8‬‬ ‫دايره‬ ‫‪ -5‬سنگريزه ‪ -‬سياهي ميان‬ ‫‪9‬‬ ‫چشم ‪ -‬بازدارنده‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬بي‌دين ‪ -‬انگور خشك شده ‪-‬‬ ‫حرف همراهي‬ ‫‪11‬‬ ‫‌اي‬ ‫ه‬ ‫جزير‬ ‫كش��وري‬ ‫‪ -7‬واژگون ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫در آسيا ‪ -‬حلقوم‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -8‬راهنمايي كردن ‪ -‬فلز مرتجع‬ ‫ نام دو استخوان باالي سينه‬‫‪14‬‬ ‫نقش‬ ‫‪ -9‬كلم��ه آرزو ‪ -‬نوش��ته و‬ ‫‪15‬‬ ‫كرده شده ‪ -‬شريف‌تر‪ ،‬واالتر‬ ‫‪ -10‬ض��د خير ‪ -‬ب��ه معني بخت‬ ‫كردار ‪ -‬ساكنان محل‬ ‫ ترس و بيم‬‫‪ -9‬ك��ودك بي‌پدر ‪ -‬برنامه كودك ‪-‬‬ ‫شاعران‬ ‫از‬ ‫‬‫‌شكل‬ ‫ي‬ ‫چتر‬ ‫‪ -11‬رستني‬ ‫حرف فقدان‬ ‫معروف سده شش ‪ -‬گياه نيشكر‬ ‫‪ -10‬نوازن��ده ‪ -‬كوبن��ده خانگ��ي ‪-‬‬ ‫‪ -12‬درجه حرارت ‪ -‬هيزم ‪ -‬رمق‌آخر پسوند شباهت‬ ‫ شهر روشنايي‬‫‪ -11‬م��ادر عرب ‪ -‬فيل باس��تاني –‬ ‫‪ -13‬ياريگر ‪ -‬نصب‌كننده ‪ -‬ديدن‬ ‫شهري در افغانستان‬ ‫‪ -14‬اداره‌كننده ‪ -‬مس��افر سرزمين‬ ‫‪ -12‬گماشتن ‪ -‬س��ايه ‪ -‬سنگ‌انداز‬ ‫عجايب ‪ -‬وحشت‬ ‫ ماه محبت‬‫‪ -15‬نوعي فن كه با نيروي الكتريكي‬ ‫‪ -13‬طبق قانون اساس��ي اس��تقرار‬ ‫و معم��والً به صورت نصب ش��ده در‬ ‫س��قف اتاق‌ها م��ورد اس��تفاده قرار هرگونه پاي��گاه نظام��ي خارجي در‬ ‫كشور ‪ ...‬است ‪ -‬طرح و صورت كار و‬ ‫مي‌گيرد ‪ -‬رب‌النوع زيبايي‬ ‫عمل پيش‌بيني شده ‪ -‬زدني نارفيق‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -14‬آرزوه��ا ‪ -‬يقي��ن‪ ،‬عقيده ‪ -‬تازه‬ ‫‪ -1‬تهديد كردن‬ ‫داماد‬ ‫‪ -2‬ه��ر ‪ 10‬ري��ال ‪ -‬گردن��ه ك��وه ‪-‬‬ ‫‪ -15‬ضرب‌المثل��ي با مفه��وم بدون‬ ‫پناهگاه‬ ‫پول كاري انجام نمي‌شود‬ ‫‪ -3‬پرچ��م ‪ -‬نان كاغ��ذي ‪ -‬گياهي‬ ‫طبي‬ ‫حل جدول عادی شماره ‪5365‬‬ ‫در‬ ‫آسيا‬ ‫زيرين‬ ‫س��نگ‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫كش��اكش ده��ر ‪ -‬نق��اش ‪1‬‬ ‫ا ش ي‬ ‫ح و ض ن ق‬ ‫ه ن گ ر ي‬ ‫ا‬ ‫م ي م ي ك‬ ‫م ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫مدعي رس��ـالت ‪ -‬بيماري ‪ 2‬ل‬ ‫‪3‬‬ ‫و ش‬ ‫س ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫و س‬ ‫و ي ر‬ ‫ عضو تنفس‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س س ت ي‬ ‫ت ز‬ ‫د ت‬ ‫‪ 4‬م‬ ‫‬‫س��گي‬ ‫بيم��اري‬ ‫‪-5‬‬ ‫ب‬ ‫م ي د‬ ‫ا‬ ‫ي م ي‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪ 5‬ي‬ ‫دودكش ‪ -‬خاك صنعتي‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ع ك ا س‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س و‬ ‫‪ 6‬ن‬ ‫ت ت‬ ‫ز ن ي ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪ -6‬ص��داي بهانه‌جوي��ي ‪ 7 -‬ي‬ ‫ل ي غ‬ ‫ي ر‬ ‫ب ر ك‬ ‫ع‬ ‫‪ 8‬م م ن و‬ ‫گذش��ته دور ‪ -‬برگزي��ده‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن ق ل ي‬ ‫ت ق ر ي ب ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫منتخب‬ ‫ب‬ ‫ج ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫د ي د‬ ‫ل‬ ‫‪ 10‬ا‬ ‫د ت‬ ‫م ت ن ف ر‬ ‫ا‬ ‫ع ن ق‬ ‫‪ -7‬تكــــ��ه‌كالم خان��م ‪ 11‬خ‬ ‫س ر ك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه س ت ي‬ ‫‪ 12‬ت و ن‬ ‫شگفت‌زده ‪ -‬كيفر ‪ -‬ميدان‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل ب ل‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت و‬ ‫ن‬ ‫‪ 13‬ل س ا‬ ‫جنگ‬ ‫ي ر‬ ‫س ا‬ ‫ك ن گ ر‬ ‫ر‬ ‫ن ص ا‬ ‫‪ 14‬ا‬ ‫ت خ ت ي‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪ -8‬كش��ور اروپايي ‪ -‬كار و ‪ 15‬ف ي ر‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11 10‬‬

‫جدول ويژه‬

‫كشوري در شمال اروپا‬ ‫‪ -9‬س��رافكندگي‪ ،‬خ��واري ‪-‬‬ ‫سمي مهلك ‪ -‬نوعي طالق‬ ‫‪ -10‬لنگ��ه بار ‪ -‬كت بافتني –‬ ‫شهري در استان خوزستان‬ ‫‪ -11‬فرش��ته شب اول قبر ‪ -‬از‬ ‫قواي سه‌گانه ‪ -‬بله روسي‬ ‫‪ -12‬دري��غ ‪ -‬وجود ن��دارد ‪-‬‬ ‫شكوفه انگور ‪ -‬دارايي‬ ‫‪ -13‬زور – ش��هري در استان‬ ‫سيس��تان و بلوچس��تان ‪-‬‬ ‫پيروي‬ ‫‪ -14‬ش��عري آهنگي��ن كه در‬ ‫مراسم سوگواري مي‌خوانند ‪-‬‬ ‫بافنده ‪ -‬زيرا‬ ‫‪ -15‬نرمي استخوان ‪ -‬فالح‬ ‫عمودي‪:‬‬ ‫‪ -1‬رمان��ي نوش��ته كريس وير‬ ‫(‪ )2012‬از انتشارات پانتئون‬ ‫افقي‪:‬‬ ‫‪ -2‬براي بيماران قلبي مضر است ‪-‬‬ ‫‪ -1‬رنگي كه از تركيب سياه‪ ،‬سرخ و‬ ‫اداي عهد ‪ -‬شبه‌جزيره مصر‬ ‫زرد به دست مي‌آيد ‪ -‬فلزشناسي‬ ‫‪ -3‬بيابان ‪ -‬شامي ‪ -‬گسترده شده‬ ‫‪ -2‬روزه گرفتن ‪ -‬بي‌غيرت ‪ -‬پرنده‬ ‫‪ -4‬تم��ام‪ ،‬كل ‪ -‬معتمدان ‪ -‬نژاد و‬ ‫كلنگ‬ ‫تيره ‪ -‬پيام آسماني‬ ‫‪ -3‬عدد ترتيبي ‪ -‬ماهر ‪ -‬محفل‬ ‫‪ -5‬پولدوس��ت ‪ -‬خانه‌ه��ا ‪ -‬كاله‬ ‫‪ -4‬خطاب بي‌ادب ‪ -‬باالي فرنگي ‪-‬‬ ‫فرنگي‬ ‫عضو تفنگ ‪ -‬نرخ‬ ‫‪ -6‬تي��ر پيكان��دار ‪ -‬مركز چك ‪-‬‬ ‫‪ -5‬از خواه��ران برونته ‪ -‬پي بردن‬ ‫پشت‌سر هم‬ ‫ سقف ريخته‬‫‪ -7‬دريا ‪ -‬ش��يريني بچ��ه ‪ -‬نوبت‬ ‫‪ -6‬ن��ادر ‪ -‬واحد س��نجش ش��دت‬ ‫نمايش فيلم‬ ‫جريان برق ‪ -‬عدد ورزشي‬ ‫‪ -8‬عدس ‪ -‬قرض ‪ -‬خندان لب‬ ‫‪ -7‬پارچه صاف و براق ‪ -‬ضد عفوني‬ ‫‪ -9‬باران يخي ‪ -‬همس��ر گزيدن ‪-‬‬ ‫كننده ‪ -‬غزال‬ ‫حرف نفي‬ ‫‪ -8‬از ش��هرهاي غرب��ي و مرك��ز‬ ‫‪ -10‬فركانس ‪ -‬رونده ‪ -‬شب برات‬ ‫استاني در ايران ‪ -‬درخت عشاق ‪-‬‬ ‫‪ -11‬دش��من س��خت ‪ -‬بر و بازوي‬ ‫ستبر ‪ -‬خانه ساحلي‬ ‫حل جدول ويژه شماره ‪5365‬‬ ‫‪ -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬آماس ‪ -‬نش��انه اسم‬ ‫ا پ و ت و‬ ‫‪ 1‬م‬ ‫م ا ه ي خ و ر ك مصدر ‪ -‬باط��ل‪ ،‬ضايع ‪-‬‬ ‫‪ 23‬ون وي زش اه ر ج ال مس اه م د دل ار اس از نوعي لباس‬ ‫ا ر و م س م ي ‪ -13‬كارگ��ر ‪ -‬ش��ركت‬ ‫‪4‬‬ ‫ع د‬ ‫ا ك‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن و‬ ‫ا‬ ‫و ن‬ ‫ز ا ر ي ي خودروس��ازي روس��يه‬ ‫‪ 76‬وي ب ام دب ا ري وس ن اس يك ون ك ج نش ن ‪ -‬اژده��اي زيرزمين��ي‬ ‫ر ي ز و م شهرهاي بزرگ‬ ‫‪8‬‬ ‫پ س ت‬ ‫ق ل ي م‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫خ ش ا‬ ‫چ ك‬ ‫ع ي ا ن ‪ -14‬ش��بنم ‪ -‬از جن��س‬ ‫ا‬ ‫ر س ت ن ي‬ ‫ا ك س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪ 10‬ا‬ ‫د ا و ر ي ب ر آهن ‪ -‬بخشاينده و عادل‬ ‫ا‬ ‫و ل‬ ‫د‬ ‫‪ 11‬ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ف ي ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪ 12‬ز‬ ‫م ا ه ‪ -15‬بـــازيگ��ر س��ريال‬ ‫‪ 13‬ا ر د ن ت ر م ه ش ا ه ر گ بـه‌يــادماندن��ي ف��رار از‬ ‫ر ب ا‬ ‫م‬ ‫ا ت‬ ‫چ ن‬ ‫ا س ت‬ ‫‪ 14‬ر ي‬ ‫گ ل ا ي د ر زندان‬ ‫ر ل ب و س ه‬ ‫‪ 15‬ك ا‬


‫‪13‬‬

‫روح تـوحيـدی‬ ‫موافقم كه از «فردوس��ی» تجليل شود‪ ،‬ش��اهنامه تحليل شود و حكمت فردوسی استخراج‬ ‫گ��ردد تا هم��ه بدانند ك��ه اين حكمت‪ ،‬اس�لامی اس��ت يا غيراس�لامی‪ .‬اگر كس��ي به‬ ‫ش��اهنامه ن��گاه كند‪ ،‬خواهد ديد كه ي��ك جريان گاهي باريك و پنهان و گاهي وس��يع‪ ،‬از‬ ‫روح توحي��د‪ ،‬توكل‪ ،‬اعتم��اد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاس��ر‬ ‫ش��اهنامه جاری اس��ت‪ .‬اين را می‌شود اس��تخراج كرد‪ ،‬ديد و فهميد‪ .‬مخصوص ًا بعضی از‬ ‫ش��خصيت‌های شاهنامه خيلی برجسته هستند كه اين‌ها را بايد شناخت و استخراج كرد‪.‬‬ ‫(بيانات ‪)81/11/8‬‬

‫يادمان‬ ‫دلسوخته‌اي از اقليم‬ ‫بارقه‌هاي الهي‬

‫پيشخوان‬

‫زن‬

‫سيماي زندگي در دين و اسطوره‬

‫‪ ë‬دكتر ابوالفضل خوش‌منش‬ ‫‪ ë‬انتش�ارات دانش�گاه ادي�ان و‬ ‫مذاهب‬ ‫نگرش قرآن و متون مقدس به نقش‬ ‫زن‪ ،‬حاوي رهنمود‌هايي مهم و متفاوت‬ ‫از برداشت‌هايي است که اديان آسماني و‬ ‫اسالم را تبعيض‌گر و مردگرا مي‌شمارند‪.‬‬ ‫کتاب «زن‪ ،‬س��يماي زندگي در دين و‬ ‫اسطوره» با نقد اين عقيده‪ ،‬ديدگاه‌هاي‬ ‫حقيقي اس�لام را آش��کار مي‌سازد‪ .‬اين‬ ‫کتاب مي‌کوش��د زن و سيماي او را در‬ ‫ام��ر زاي��ش و رويش انس��ان از ديدگاه‬ ‫قرآن کريم‪ ،‬متون مقدس و اسطوره‌هاي‬ ‫بشري بررسي کند‪.‬‬ ‫تاثير اس��طوره بر ادبي��ات يک ملت‬ ‫روش��ن اس��ت و بررسي اس��طوره‌هاي‬ ‫يک مل��ت‪ ،‬بدون توجه ب��ه ادبيات قوم‬ ‫امکان‌پذي��ر نيس��ت‪ .‬از همي��ن رو‪ ،‬اين‬ ‫کتاب ورودي ب��ه وادي ادب نيز خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مؤلف اي��ن اثر قصد دارد با اس��تناد‬ ‫ب��ه برخي ترجمه‌هاي قرآني و تفاس��ير‬ ‫به‌ويژه تفسير الميزان‪ ،‬حقيقت پژوهش‬ ‫خود را در هفت فصل تبيين کند‪ .‬سخن‬ ‫از زن‪ ،‬خوان��ش تطبيقي‪ ،‬آيينه آيين‌ها‪،‬‬ ‫بيان سوره‌ها‪ ،‬سخن اس��طوره‌ها‪ ،‬آيينه‬ ‫ادب و آيينه زبان‪ ،‬فصول اين کتابند‪.‬‬

‫بهره‌مـند از حكـمت الهـي‬ ‫عالمه حس��ن حس��ن‌زاده آملي درباره بهره فردوس��ي از حكمت الهي در سرايش شاهنامه‬ ‫بيان داش��ته اس��ت‪« :‬جناب حكيم ابوالقاس��م فردوس��ي در حقيقت حظ وافر بلكه نصيب‬ ‫اوفر دارد‪ .‬مطالب ايش��ان هرچند به صورت حماس��ه و سلحش��وري و جنگاوري و دالوري‬ ‫اس��ت اما در اثناي گفتارش جا‌به‌جا نكاتي بس��يار بلند و مطالبي خيلي شريف عنوان كرده‬ ‫اس��ت؛ به‌طور مثال وقتي درباره ضحاك و فريدون س��خن مي‌گويد كه چه زيبا هم مي‌گويد‪:‬‬ ‫فريـــ��دون فـــ��رخ فرش��تـه نب��ود‪ /‬ز مش��ـــك و ز عنب��ر سرش��ته نب��ود‬ ‫ب��ه داد و ده��ش ياف��ت اي��ن نيكوي��ي‪ /‬ت��و داد و ده��ش ك��ن فري��دون توي��ي‬ ‫مصاحبه مردادماه ‪1363‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خــــدا در‬

‫شــــــــــــاهنامه‬

‫دکتر کلثوم غضنفری‬ ‫استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران‬

‫زنده ی��اد الهي قمش��ه‌اي در ديوان‬ ‫اشعارش ش��رح حال خود را اين چنين‬ ‫به نظم آورده است‪:‬‬ ‫‌نام و در عشق‬ ‫ع ‌و مهدي ‌‌‬ ‫الهي‌طب ‌‬ ‫لقب گرديد محي الدين مقرر‬ ‫پدر دانشوري بد بوالحسن نام‬ ‫چو شيخ خارقان جانش منور‬ ‫مرح��وم آي��ت‌اهلل الهي قمش��ه‌اي‬ ‫مفس��ر و مترجم ق��رآن كريم در عصر‬ ‫ما‪ ،‬شخصيتي ش��اخص و ممتاز است‪.‬‬ ‫وي نخس��تين كسي اس��ت كه روش‬ ‫جديدي در ترجمه و تفس��ير قرآن به‬ ‫كار گرف��ت و ب��راي اولين بار برخالف‬ ‫ع��ادت تحت اللفظي قدم��ا‪ ،‬قرآن را به‬ ‫ص��ورت س��ليس و روان ترجمه كرد‪،‬‬ ‫بدون آنكه دخل و تصرفي در اصل معنا‬ ‫شود تفس��يرش را با بيان ساده و قابل‬ ‫فهمي ارائه داد‪.‬‬ ‫نقل ش��ده اس��ت مرح��وم آیت‌اهلل‬ ‫بروج��ردی که در تفس��یر ق��رآن تبحر‬ ‫خاصی داش��تند ترجمه و تفسیر قرآن‬ ‫مرحوم آیت اهلل الهی قمشه‌ای را بسیار‬ ‫پس��ندیده و احترام می‌گذاش��تند و در‬ ‫مقام مقایسه با دیگر تفاسیر قرآن چنین‬ ‫فرم��وده بودند‪« :‬اص ً‬ ‫ال هیچ ترجمه‌ای را‬ ‫با ترجمه آقای الهی قمش��ه‌ای مقایسه‬ ‫نکنید کاری که ایش��ان کردند بس��یار‬ ‫فوق العاده است‪».‬‬ ‫از زن��ده یاد آیت‌اهلل الهی قمش��ه‌ای‬ ‫کت��اب ارزنده‌ای با عنوان «مش��اهدات‬ ‫العارفین فی احوال الس��الکین الی اهلل»‬ ‫باقی مانده اس��ت که تاکن��ون به چاپ‬ ‫نرس��یده وي این کت��اب را با خط خود‬ ‫نوش��ته و به امضا و مهر خویش ممهور‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫از ديگ��ر تأليفات مرحوم قمش��ه‌اي‪:‬‬ ‫ترجمه قرآن کری��م‪ ،‬حکمت الهی عام‬ ‫و خاص‪ ،‬ش��رح فصوص الحک��م فارابی‬ ‫و دیوان حکیم الهی است‪.‬س��رانجام در‬ ‫حالي ک��ه آن حکيم نام��دار به اصالح‬ ‫خالصه‌التفاس��ير خود مش��غول بود در‬ ‫چني��ن روزي چه��ره در نق��اب خاك‬ ‫كشيد‪.‬‬

‫حکمت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫خدا یکی از مفاهیمی اس�ت ک�ه بارها با نام‌ها و‬ ‫صفت‌های گوناگونی در همه بخش‌های شاهنامه‪،‬‬ ‫ذکر ش�ده اس�ت‪ .‬از نام‌ه�ای به کار برده ش�ده‬ ‫برای مفهوم خدا در ش�اهنامه می‌توان از یزدان‪،‬‬ ‫کیهان‌خدیو‪ ،‬دادار‪ ،‬جهان‌آفرین‪ ،‬اورمزد‪ ،‬دادگر‪،‬‬ ‫داور‪ ،‬جهان�دار پروردگار‪ ،‬ک�ردگار جهان و ایزد‬ ‫که بیشتر از نام‌های رایج خداوند در روایت‌های‬ ‫ایرانی اسالمی هستند‪ ،‬نام برد‪.‬‬ ‫«دادار» یک��ی از نام‌های خداوند اس��ت که در ادب‬ ‫زرتشتی رایج است و استفاده از آن برای مفهوم خداوند‬ ‫در فارس��ی نو هم ادامه یافته اس��ت‪ .‬در ش��اهنامه این‬ ‫اصطالح چندین بار مورد استفاده قرار گرفته است‪ ،‬شاعر‬ ‫گاه مستقیماً آن را به خود زرتشت نسبت می‌دهد‪:‬‬ ‫ب��ه دادار زردش��ت و دین بهی‪ /‬به ن��وش آذر و آذر‬ ‫فرهی‬ ‫ّ‬ ‫در خالل همه مطالب شاهنامه در مورد مفهوم خدا‪،‬‬ ‫مهم‌ترین و قابل تمایزترین نکته اعتقاد شاعر به یک خدا‬ ‫و توحید اوست‪ .‬بیشتر توضیح‌ها و توصیف‌های شاعر در‬

‫مورد مفهوم خداوند از باورهای مش��ترک میان دو دین‬ ‫اس�لام و زرتشتیت است و شاعر حتی در چندین مورد‬ ‫باورهای زرتش��تی و اس�لامی را در مورد این مفهوم به‬ ‫هم آمیخته و تعدادی از آیات قرآنی را از زبان شاهان و‬ ‫پهلوانان زرتشتی شاهنامه ذکر می‌کند‪.‬‬ ‫در موارد زیادی در دوره‌های گوناگون اس��اطیری و‬ ‫تاریخی در ش��اهنامه ذکر شده است که تنها یک خدا‬ ‫وجود دارد و او هیچ شریکی ندارد‪:‬‬ ‫به پیروزی دادگر یک خـــــدای‪ /‬س��ر جادوان اندر‬ ‫آرم به خــاک‬ ‫هم��ه جفت و همتا یزدان یکی‌س��ت‪ /‬جز از بندگی‬ ‫کردنت راه نیست!‬ ‫خدا از هر چیزی آگاه اس��ت و نیازی به زن و فرزند‬ ‫ندارد‪:‬‬ ‫ک��ه هس��ت او ز فرزن��د و زن بی‌نیاز‪ /‬ب��ه نزدیک او‬ ‫آشکارست راز!‬ ‫او جاودانی‪ ،‬ابدی و بیکران است‪:‬‬ ‫همان بی‌کران از جهان ایزدست‪ /‬کز او تاب‌گیری به‬ ‫دانش بد است!‬ ‫او صاحب و خالق جان و خرد است‪:‬‬ ‫ب��ه نام خداون��د جان و خ��رد‪ /‬کزین برتر اندیش��ه‬ ‫برنگذرد‬

‫در شاهنامه خداوند خالق است‪ .‬خالق انسان‪ ،‬جهان‪،‬‬ ‫آس��مان‪ ،‬زمین‪ ،‬ش��ب و روز‪ ،‬ماه‪ ،‬زهره‪ ،‬کیوان‪ ،‬آفتاب‪،‬‬ ‫کوه‌ها‪ ،‬س��یاره‌ها‪ ،‬دریاها‪ ،‬مهربانی‪ ،‬خوبی‪ ،‬فره و زیبایی‪،‬‬ ‫ق��درت و زور‪ ،‬ش��ادی و نیرو‪ ،‬زمان و م��کان که هم او‬ ‫مس��تقل از همه آنهاس��ت‪ .‬او افزاینده دانش و راستی و‬ ‫کاهنده کاستی و نقص است‪ .‬در جهان دیگر خدا رهبر‬ ‫اس��ت و او رهاننده ستمدیدگان اس��ت‪ .‬هر آنچه را که‬ ‫خداوند بخواهد‪ ،‬همان خواهد شد‪:‬‬ ‫کس از خواس��ت یزدان نیابد رها‪ /‬اگر چه ش��ود در‬ ‫َدم اَژ َدها‬ ‫او خالق خوبی ها و نیکی هاست‪:‬‬ ‫همه نیکویی‌ها ز یزدان‌شناس!‪ُ /‬و زو دار تا زنده‌باشی‪،‬‬ ‫سپاس!‬ ‫به یزدان‌گرای و به یزدان‌گشای‪ /‬که دارنده اوی ا‌ست‬ ‫و نیکی‌فزای!‬ ‫در ش��اهنامه نیکی دهش یکی از صفت های یزدان‬ ‫اس��ت که در هر دو دین زرتشت و اسالم از صفت های‬ ‫خداست‪:‬‬ ‫به نیروی یزدان نیکـــــ��ی دهش‪ /‬از این کــــوه‬ ‫آتش نیابم تپش‬ ‫بر آرم من این راه ایش��ان ب��ه رای‪ /‬به نیروی نیکی‬ ‫دهش یک خدای!‬

‫اندیشه‬ ‫پاسداري از شرافت حرفه‌اي‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫دكتر محمدمهدي فرقاني‬ ‫استاد ارتباطات دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبايي‬

‫جدای از توضیحات یاد شده درباره مفهوم خدا که از‬ ‫اشتراک‌های اسالم و زرتشتیت است‪ ،‬در این اثر حماسی‬ ‫توصیف‌های دیگری در مورد خداوند وجود دارد که تنها‬ ‫با اعتقاد اسالمی سازگار است‪.‬‬ ‫در دین زرتش��تی با توجه به ای��ن نکته که خداوند‬ ‫(اهورام��زدا) تنها خالق همه خوبی‌ها و نیکی‌ها اس��ت‪،‬‬ ‫برخی از این توصیف‌ها به اهریمن نسبت داده شده‌اند‪.‬‬ ‫این توصیف‌های فردوسی درباره مفهوم خداوند باید‬ ‫به خاطر اعتقادهای اس�لامی خ��ود او و باور به توحید‬ ‫باشد‪.‬‬

‫«اخالق عرفاني» از ديدگاه حكيم طوس‬

‫هوشنگ شکری‬ ‫گروه دین و اندیشه‬

‫مضامين انساني با كالم توحيدي‬

‫اثر س��ترگ حکیم نام آش��نا‪ ،‬فردوس��ی توس��ی همانند روح بلند‬ ‫سراینده‌اش عمیق و ژرف و در عین حال حاوی مفاهیم عالیه انسانی و‬ ‫اندیشه خداجویی و خداپرستی است‪.‬‬ ‫شاهنامه که رخدادهای پیشینیان این سرزمین کهن را داستان‌گونه‬ ‫ب��ه تصویر می‌کش��د‪ ،‬در خ�لال بیان اس��طوره‌وار و نق��ل دالوری‌ها و‬ ‫سلحش��وری‌های آباي این خاک پرگه��ر مبانی اخالقی و عرفانی را نیز‬ ‫یادآور شده به شیوه نغز و در عین حال ژرف و استواری تبیین می‌نماید‪.‬‬ ‫اندیش��ه فردوسی در ش��اهنامه که حول محور پهلوانی می‌چرخد و از‬ ‫منظ��ر یک پهلوان آزاده به دنیا و عقبی می‌نگرد‪ ،‬اخالق و عرفان او نیز‬ ‫در نتیجه همین نگرش و همسو با آن است‪ .‬اما پهلوان در اذهان ایرانی‬ ‫و به معنی حقیقی آن نه تنها انس��ان سلحشور و کامل از حیث مراتب‬ ‫رزمی و جنگی اس��ت بلکه کامل سلحشوری اس��ت که گام در طریق‬ ‫عرفان نهاده و به مدد سلوک پرده‌های ظلمانی را کنار زده و از‬ ‫هفت‌خوان مراتب نفس به همت مردانه و راهنمای کاملی چون‬ ‫سیمرغ گذر می‌کند‪.‬‬ ‫از این رو اس��ت که فردوسی عرفان نابی را در زوایای زندگی‬ ‫پهلوان��ان بیان کرده و آن را در لحظات بی‌ش��ماری از صفحات‬ ‫شاهنامه روایت کرده و نیز اینچنین است موضوع اخالق در این‬ ‫اثر باش��کوه که آن نیز متاثر از جنبه‌های سلحشوری و پهلوانی‬ ‫است و آبشخور آن تفکر ناب ایرانی و در ادوار بعد اندیشه سترگ‬ ‫و توحیدی اسالم است‪.‬‬ ‫اما فه��م این اندیش��ه فردوس��ی و حکمت ناب ش��اهنامه‬ ‫جس��ت‌وجوی زیادی را طلب نمی‌کند چه ابیات آغازین اثر به‬ ‫خوب��ی منش عرفان��ی و تفکر پهلوانی حکیم ط��وس را بیان و‬ ‫حکمت ایرانی اسالمی را متجلی می‌نماید‪.‬‬ ‫به نام خداوند جان و خرد‪ /‬کزین برتر اندیشه بر نگذرد‬ ‫خداوند نام و خداوند جای‪ /‬خداوند روزی ده رهنمای‬ ‫ابیات بعدی این اشعار نیز به زیبایی و استحکام هرچه بیشتر‬ ‫معنی و راه و رس��م بندگ��ی به درگاه حق تعال��ی را به تصویر‬ ‫می‌کشد‪.‬‬ ‫س��تودن نداند کس او را چو هست‪ /‬میان بندگی را ببایدت‬ ‫بست‪...‬‬ ‫به هس��تیش باید که خس��تو ش��وی‪ /‬ز گفتار بی کار یکسو‬ ‫شوی‬ ‫پرستنده باشی و جوینده راه‪ /‬به فرمان‌ها ژرف کردن نگاه‬ ‫و نیز افق فکری فردوس��ی که اندیشه یک مسلمان متعهد و‬ ‫واقعی را بیان می‌دارد‪ ،‬در ابیات زیر به خوبی نمایان است‪.‬‬ ‫چو خواهی که یابی ز هر بد رها‪ /‬سر اندر نیاری به دام بال‬ ‫بوی در دو گیتی ز بد رستگار‪ /‬نکونام باشی بر کردگار‬ ‫به گفتار پیغمبرت راه جوی‪ /‬دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی‬ ‫و همچنین پیروی از ساحت والیت امیرالمومنین علی(ع) را‬

‫بدین سان به تصویر می‌کشد‪.‬‬ ‫بر این زادم و هم بر این بگذرم‪ /‬چنان دان که خاک پی حیدرم‬ ‫حکیم فردوسی در فحوای شاهنامه و هر کجا که توانسته است‪ ،‬چه‬ ‫از زب��ان پهلوانان و چه از زبان خویش مبانی اخالقی و عرفانی را مطرح‬ ‫و دعوت به فراگیری آن نموده است‪ .‬اصل اساسی که در این اثر مطرح‬ ‫گردیده و پیاپی بدان تصریح شده است‪ ،‬این است که انسان خردمند و‬ ‫نیکوکار همواره باید به یاد خداوند باشد و در غم و شادی نماز به درگاه‬ ‫حضرت��ش آورد و در تمامی حاالت از یاد و نام او غفلت نورزد از این رو‬ ‫در سراسر شاهنامه بسیار به این مفهوم برمی‌خوریم که‪« :‬همی آفرین‬ ‫خوان��د بر ک��ردگار» یا «ز یزدان نیکی دهش ک��رد یاد» یا «تهمتن به‬ ‫یزدان نیایش گرفت»‬ ‫اخالق فردوس��ی نیز بر همین ش��یوه اس��ت و گرامی داشتن داد و‬ ‫دهش و تاکید بر گسترش آن در جوامع و نیز بیان ویژگی‌های دادگری‬ ‫و دهش نش��ان از ارزش واالی اخالق از منظر پهلوانی و جوانمردی در‬ ‫شاهنامه است‪ .‬از این روست که در داستان فریدون‪ ،‬فرهمندی انسان‌ها‬

‫گنجینه‬

‫پدر علم ارتباطات ايران‬

‫دكتر سيدرضا نقيب السادات‬ ‫استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي‬

‫ضم��ن گراميداش��ت نخس��تين روز از هفته ارتباطات‪ ،‬شايس��ته اس��ت‬ ‫ي��ادي كني��م از پ��در ارتباط��ات اي��ران‪« ،‬دكتر كاظ��م معتمدن��ژاد» به‬ ‫عن��وان بنيانگذار علم ارتباط��ات در ايران كه تالش واف��ري انجام داد‬ ‫و ب��راي اكثر ش��اخه‌هاي ارتباط��ات به عنوان يك حوزه و س��امان علمي‬ ‫ش��رح و تفس��ير نوش��ت‪ .‬همچنين پيش��نهادهايي را براي تبديل شدن آن‬ ‫به عنوان يك رش��ته تحصيل��ي ارائه داد‪ .‬در واقع دكت��ر معتمدنژاد يك‬ ‫ح��وزه دانش��ي و نظري مطرح در دنيا را به برنامه درس��ي دانش��گاه‌هاي‬ ‫كش��ور وارد كرد؛ س��رفصل‌هايي كه در ح��ال حاضر در مجموعه آموزش عالي كش��ور ذيل عنوان‬ ‫علم ارتباطات آورده مي‌ش��ود‪ ،‬عمدت ًا محصول زحمات وي اس��ت كه به تب��ع آن وي را بنيانگذار‬ ‫ارتباط��ات كش��ور و حوزه آكادميك روزنامه‌ن��گاري در ايران مي‌دانند‪ .‬از كارشناس��ي تا دكتری‬ ‫در محض��ر دكتر معتمدنژاد كس��ب علم ك��رده‌ام‪ ،‬ويژگي بارز اخالقي وي را پ��ركاري‪ ،‬بردباري و‬ ‫عالقه‌مندي به دانش��جويانش مي‌دانم‪ .‬وي در برخورد با دانش��جويان همواره مش��ي‌اي عالمانه و‬ ‫رفتاري صبورانه دارد‪ .‬شايس��ته اس��ت كه جامعه علمي تا زماني كه مفاخر علمي و بزرگاني چون‬ ‫دكت��ر معتمدنژاد هس��تند و تالش علم��ي مي‌كنند‪ ،‬از وي تقدير و قدردان��ي كنند‪ .‬يك معلم و يك‬ ‫محقق انتظار زيادي ندارد‪ ،‬الزم نيس��ت كه قدرداني پر ش��اخ و برگ باش��د تنها ذكر و يادي از‬ ‫اين بزرگان و شناس��اندن مقام علمي‌ش��ان به جامعه‪ ،‬مي‌تواند پاسداش��تي از زحمات‌ش��ان باشد‪.‬‬

‫را از راه داد و دهش نمودن دانسته و می‌سراید‪:‬‬ ‫فریدون فرخ فرشته نبود‪ /‬ز مشک و ز عنبر سرشته نبود‬ ‫به داد و دهش یافت این نیکویی‪ /‬تو داد و دهش کن فریدون تویی‬ ‫و این منزلت (یعنی تایید ایزدی) را برای تمامی ابناي بش��ر ممکن‬ ‫و میسر می‌شمارد که هرآن کس جوانمری پیشه کند و عدل گستری‬ ‫نماید و داد بستاند و امنیت را برای انسان‌ها در زی آن برقرار سازد (این‬ ‫امر نه تنها در جامعه بلکه باید در نفس انسان نیز پیاده گردد‪ ،‬یعنی به‬ ‫نفس خود دادگر باشد (به داد خویش برسد) و تفکر تیره و ظلمانی را از‬ ‫خود دور) می‌تواند از تفضالت الهی بهره‌مند و فرهمند گردد‪ .‬این عمل‬ ‫نیز طبق س��نت ش��اهنامه و البته حقیقت نفس‌االمری موضوع فقط با‬ ‫عنایت یزدان ممکن است و آدمی هرقدر تالش نماید‪ ،‬باید فضل الهی‬ ‫شامل حالش شود تا پیروز و فرهمند شود‪ .‬نیز اگر انسان در هر مقامی‬ ‫از فرمان ایزدی س��ر بپیچد و انانیت و نفس پرستی را داخل در اعمال‬ ‫خویش نماید‪ ،‬تفضالت الهی از وی دور شده به بند شیطان مبتال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نمونه بارز این امر جمشید ش��اه‌کیانی است که در نتیجه انانیت‬ ‫وی‪ ،‬هزار س��ال تیرگی و ظلمت ضحاکیان س��ایه بر سر ایرانی‬ ‫می‌اندازد؛ نتیجه‌گیری فردوسی از این داستان این‌گونه است‪.‬‬ ‫منی چون به پیوست با کردگار‪ /‬شکست اندر آورد و برگشت‬ ‫کار‬ ‫دنیا و مافیها نیز در نظر س��راینده ابیات شاهنامه چیزی جز‬ ‫بازی و بازیچه نیس��ت و سرای سپنج است که فکر ابدی ماندن‬ ‫در آن‪ ،‬راه ضاللت پیش گرفتن است و انسان برای جاودانه شدن‬ ‫باید نام نیک از خود به یادگار گذارد‪.‬‬ ‫همی نام ماند نه کام‪ /‬بینداز نام و بر افراز کام‬ ‫شرق شناس ش��هیر‌‪ ،‬هانری ماس��ه درباره اخالق و عرفان‬ ‫فردوس��ی در کتاب «فردوسی و حماسه ملی» نکته نغزی بیان‬ ‫می‌دارد و آن این اس��ت‪« :‬به نظر فردوسی اگر خرد با ایمان به‬ ‫(‪)1‬‬ ‫خدا توأم باشد‪ ،‬اخالق انسانی را پایه‌گذاری می‌کند»‬ ‫همچنی��ن رضازاده ش��فق به ط��ور کلی درب��اره اخالقیات‬ ‫شاهنامه می‌نویسد‪[« :‬فردوسی] اخالق فردی و اجتماعی را از‬ ‫نیکی و ش��جاعت و بزرگ منشی و میهن دوستی و خداپرستی‬ ‫و راه و رس��م کشورداری و عدالت‌گستری و مردم‌پروری [را] به‬ ‫(‪)2‬‬ ‫فصاحتی بی نظیر بیان کرده است‪».‬‬ ‫در کل این نامورنامه که ‪ 30‬سال و اندی روح و جسم حکیم‬ ‫ابوالقاس��م فردوس��ی را متوجه خویش نموده اس��ت‪ ،‬از جمله‬ ‫پرافتخارترین نمونه‌ه��ای ادبیات ایران زمین اس��ت که افزون‬ ‫بر فصاحت و ش��یوایی و رس��ایی کالم مضامین بلند انس��انی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اخالقی و تاریخ اس�لاف این م��رز و بوم را به تصویر‬ ‫کشیده است‪.‬‬ ‫پی‌نوشت‌ها‪:‬‬

‫‪ -1‬فردوس��ی و حماسه ملی‪‌،‬هانری ماسه‪ ،‬ترجمه مهدی روشن‌ضمیر‪،‬‬ ‫دانشگاه تبریز‪1350 ،‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ ادبیات ایران‪ ،‬دکتر رضازاده شفق‪ ،‬انتشارات امیرکبیر‪1341 ،‬‬

‫وقتی ک��ه درباره اخ�لاق حرفه‌ای‬ ‫به طور کل��ی صحبت می‌کنی��م‪ ،‬باید‬ ‫این پدی��ده را محصول تحوالت دوران‬ ‫صنعتی ش��دن اروپا دانس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫از نیم��ه دوم ق��رن ‪ 19‬ب��ه بع��د عصر‬ ‫روزنامه‌ن��گاری آرمانی به س��ر می‌آید‬ ‫و وارد دوران روزنامه‌ن��گاری تج��اری‬ ‫و خب��ری می‌ش��ويم‪ .‬در ای��ن دوره‬ ‫روزنامه‌ن��گاری تبدی��ل به یک ش��غل‬ ‫می‌ش��ود و ن��ه صرفاً ی��ک کار ذوقی و‬ ‫عالقه ش��خصی و توج��ه روزنامه‌ها به‬ ‫طور عم��ده منوط به خبر و آگهی‌های‬ ‫بازرگانی است‪.‬‬ ‫هدف از خبر در عصر روزنامه‌نگاری‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬جذب بیش��تر آگهی اس��ت‪.‬‬ ‫در چني��ن حالت��ي وقت��ی می‌خواهیم‬ ‫انتش��ار یک روزنامه استمرار یابد‪ ،‬باید‬ ‫روزنامه‌نگاران ثابت داش��ته باشیم که‬ ‫زندگی و سرنوشت‌شان را به این حرفه‬ ‫پیوند زده باش��ند‪ .‬این اف��راد باید هم‬ ‫آموزش تخصص��ی ببینند و هم اصول‬ ‫و چارچوب‌ه��ای اخ�لاق حرف��ه‌اي را‬ ‫رعایت کنند تا هم از طریق شغل‌ش��ان‬ ‫به حقوق دیگران تعدی نکنند و هم از‬ ‫حقوق خود پاسداری کنند‪.‬‬ ‫دو کارک��رد اخ�لاق حرف��ه‌اي در‬ ‫رس��انه‪ ،‬پاسداری از ش��رافت حرفه‌اي‬ ‫روزنامه‌نگار و پاسداری از حقوق مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬روزنامه‌ن��گار به دلی��ل این که‬ ‫قل��م و اطالع��ات دارد‪ ،‬نباید به حقوق‬ ‫و حریم عمومی تج��اوز کند به همین‬ ‫خاطر در اوایل قرن بیس��تم چارچوبی‬ ‫ب��رای فعالی��ت روزنامه‌ن��گاران ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬حقوق و مسئولیت روزنامه‌نگاران‬ ‫باید ب��ا هم برابری کنن��د‪ .‬حقوقی که‬ ‫روزنامه‌نگاران از آن برخوردار هستند‪،‬‬ ‫آزادی قلم‪ ،‬بیان‪ ،‬جس��ت‌وجو‪ ،‬کسب و‬ ‫جمع‌آوری اطالعات و انتشار اطالعات‪،‬‬ ‫دسترس��ی به منابع‪ ،‬عدم افشای منابع‬ ‫خبری و حق برخورداری از حمایت‌های‬ ‫قانونی در ش��رایطی که جرمی مرتکب‬ ‫نشده‌اند‪ ،‬از جمله حقوق روزنامه‌نگاران‬ ‫و اصحاب رسانه تلقي مي‌شود‪.‬‬ ‫مس��ئولیت‌های روزنامه‌ن��گاران در‬ ‫قبال حقوقی که دارا هستند‪ ،‬خودداری‬ ‫از ای��راد دروغ‪ ،‬توهین‪ ،‬تهم��ت‪ ،‬افترا‪،‬‬ ‫برچس��ب زدن ب��ه دیگ��ران و ورود به‬ ‫حری��م خصوصی اف��راد‪ ،‬همچنین بده‬ ‫بس��تان با منابع خبری و پاداش مادی‬ ‫گرفت��ن از منابع خب��ری برای چاپ یا‬ ‫عدم چاپ اس��ت‪ .‬امانتداری و صداقت‪،‬‬ ‫بی��ان حقیقت و دف��اع از حقوق مردم‬ ‫و رعای��ت اص��ول اخالق��ی بخش��ی از‬ ‫مجموعه مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران‬ ‫است‪ .‬این اصول در بسیاری از کشور‌ها‬ ‫ی��ا به صورت م��دون و مصوب درآمده‬ ‫یا به معن��ای پذیرش درونی و وجدانی‬ ‫این حق اس��ت‪ .‬در اوایل قرن بیس��تم‬ ‫انجمن‌ه��ای روزنامه‌ن��گاری میث��اق‬ ‫اخالق حرف��ه‌اي را وضع كردند‪ ،‬براين‬ ‫اس��اس شورای عالی رس��انه بر اجرای‬ ‫این اخالق مخصوص��اً بر آزادی بیان و‬ ‫رفتار روزنامه‌نگاران نظارت مي‌كنند تا‬ ‫از اخالق حرفه‌ای‌ش��ان تخطی نکنند‪.‬‬ ‫در غير اي��ن صورت مجازات به صورت‬ ‫محرومیت از کار‪ ،‬لغ��و کارت حرفه‌اي‬ ‫و‪ ...‬محك��وم مي‌ش��وند و اگ��ر تخلفات‬ ‫بزرگ‌تری باش��د‪ ،‬ش��اکی باید به قوه‬ ‫قضایی��ه ب��رود و مج��ازات را از آنج��ا‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ران نه چیزی ب��ه عنوان‬ ‫حقوق روزنامه‌ن��گاری داریم و نه اجرا‬ ‫می‌ش��ود؛ ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫مورد مسئولیت‌ها به دلیل عدم تصویب‬ ‫میثاق اخ�لاق حرفه‌اي و ع��دم تعهد‬ ‫روزنامه‌ن��گاران ب��ه این میثاق بیش��تر‬ ‫سختگیری می‌شود‪ .‬اصول اخالقی که‬ ‫در ادبیات روزنامه‌نگاری به کد اخالقی‬ ‫مشهور اس��ت‪ ،‬به حرفه روزنامه‌نگاری‬ ‫ش��أن و منزلت می‌ده��د‪ .‬اين اصول از‬ ‫انحرافاتی که ش��أن حرفه را خدشه‌دار‬ ‫می‌س��ازد‪ ،‬پاسداری می‌کند بنابراين از‬ ‫روزنامه‌نگار نباید انتظار پایبندی به این‬ ‫اص��ول یا حق را داش��ت در صورتی‌که‬ ‫حقوق‌شان در جامعه رعایت نمی‌شود‪.‬‬


‫استقبال باغ‌موزه دفاع مقدس از فعاليت‌هاي فرهنگي‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت مي‌تواند به عنوان يك قرارگاه فرهنگي در راستاي ترويج‬ ‫فرهنگ مقاومت گام‌هاي بزرگي بردارد و اين مجموعه از هرگونه فعاليت‌هاي مرتبط با ترويج فرهنگ‬ ‫مقاومت استقبال مي‌كند‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬سردار خضرايي مديرعامل باغ موزه دفاع مقدس با بيان‬ ‫اين مطلب گفت‪ :‬مجموعه باغ موزه دفاع مقدس در راستاي ترويج فرهنگ مقاومت آماده همكاري با‬ ‫تمامي نهادها‪،‬سازمان‌ها و انجمن‌هاي مردم نهاد است و در اين مسير مي‌توان با داشتن روحيه دوران‬ ‫هشت سال دفاع مقدس بر هرگونه مشكالت و محدوديت‌هاي احتمالي فائق آمد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬باغ‬ ‫موزه از چاپ كتاب در ژانر دفاع مقدس‪،‬برگزاري مراس��م شعرخواني‪،‬خاطره‌گويي و داستان دفاع‬ ‫مقدس و هرگونه فعاليت‌هايي از اين قبيل كه به ترويج فرهنگ مقاومت كمك كند‪ ،‬استقبال مي‌كند‪.‬‬

‫ویترین‬

‫پرفروش‌هاي جنگ‬

‫مجموع��ه دو جل��دي «رون��د‬ ‫جن��گ ايران و عراق» و كتاب‌هاي‬ ‫«نب��رد طريق‌الق��دس» و «پاوه»‬ ‫آث��ار پرف��روش انتش��ارات مركز‬ ‫اس��ناد و تحقيقات دف��اع مقدس‬ ‫تو‌شش��مين نمايش��گاه‬ ‫در بيس ‌‬ ‫بين‌المللي كتاب تهران است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاری کتاب‪،‬‬ ‫مسئول غرفه مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس گفت‪ :‬اين مركز با‬ ‫‪ 120‬عنوان اثر پژوهشي در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران حضور‬ ‫يافته است كه از اين ميان‪ ،‬سه عنوان كتاب پرفروش‌تر بوده‌است‪.‬‬ ‫محمد به��روزي از كتاب‌هاي «نبرد طريق‌الق��دس»‪« ،‬پاوه» و‬ ‫«رون��د جنگ ايران و عراق» به عنوان پرفروش‌ترين آثار اين مركز‬ ‫ياد كرد و افزود‪ :‬اين كتاب‌ها از تازه‌هاي نشر انتشارات مركز اسناد‬ ‫و تحقيقات دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه با بيان اين‌كه كتاب‌هاي انتش��ارات مرزوبوم هم‬ ‫در همين غرفه ارائه مي‌شود از پرفروش بودن كتاب «قدرت طبقه‬ ‫متوس��ط س��نتي در ايران» اثر حجر اردستاني در نمايشگاه كتاب‬ ‫تهران خب��ر داد و افزود‪ :‬آثار اين غرفه ب��ا ‪ 20‬درصد تخفيف ارائه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫«روند جنگ ايران و عراق» نوشته حسين عاليي مجموعه‌اي دو‬ ‫جلدي اس��ت كه نگاه تحليلي به وقايع نظامي دوران دفاع مقدس‬ ‫دارد‪ .‬اين كتاب ‪ 17‬ارديبهش��ت‌ماه جاري در سراي اصلي اهل قلم‬ ‫نمايشگاه كتاب رونمايي شد‪.‬‬

‫زندگينامه‌‌ای که كتاب مي‌شود‬

‫يك نويس��نده دف��اع مقدس‪،‬‬ ‫ن��گارش كتاب��ي درب��اره زندگي‬ ‫شهيد امير سرلشكر «علي محمد‬ ‫رسولي» را آغاز كرده است‪.‬‬ ‫محم��د بداق��ي گف��ت‪< :‬نبرد‬ ‫فرام��وش ش��ده> عن��وان رواي��ت‬ ‫زندگي شهيد امير سرلشكر رسولي‬ ‫از فرماندهان شجاع نيروي زميني‬ ‫ارتش است كه در قالبي داستاني‪ ،‬زندگي وي را بازگو مي‌كند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬ش��هيد رس��ولي از جمله فرماندهان دالور و غيور‬ ‫ارتش است كه در آخرين روزهاي جنگ در تاريخ ‪ 31‬تير سال ‪67‬‬ ‫به فيض شهادت نائل آمد‪ .‬اين نويسنده مهمترين ويژگي اين اثر را‬ ‫آزادي در نگارش و نزديكي ادبيات آن به فرهنگ عامه عنوان كرد‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫پایداری‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫وجود ‪ 2‬هزار زيارتگاه دفاع مقدس در كردستان‬ ‫مديركل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس كردستان از وجود ‪ 2‬هزار نقطه يادماني‬ ‫و رزمگاه شهدا در اين استان خبر داد‪ .‬محمدرضا شرفبياني در شوراي ترويج فرهنگ ايثار‬ ‫و ش��هادت استان كردستان در سنندج گفت‌‪ :‬فرهنگ‌سازي در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و‬ ‫ش��هادت با توجه به جغرافياي جنگ و س��اماندهي يادمان شهدا و رزمگاه‌هاي استان بايد‬ ‫به صورت جدي مورد توجه مس��ئوالن اس��تان قرار بگيرد‪ .‬وي با بيان اين‌كه ظرفيت‌هاي‬ ‫بس��يار خوبي براي پرداختن به بحث ترويج فرهنگ ايثار و ش��هادت در استان وجود دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‌‪ :‬يادمان‌ه��اي زيادي از دوران دفاع مقدس در كردس��تان بجا مان��ده اما در زمينه‬ ‫ايجاد زيرس��اخت‌هاي الزم براي حضور زائران اقدامات قابل توجهي انجام نش��ده است‪.‬‬

‫برگي از زندگي شهيد نواب صفوي‬

‫مــــرد آســـــمـــاني‬ ‫اسالم» را تشكيل داد‪ .‬ترور وابستگان استعماري مانند احمد‬ ‫كسروي‪ ،‬عبدالحسين هژير‪ ،‬علي رزم‏آرا و حسين عالء از جمله‬ ‫فعاليت‏‌هاي سياسي اين جمعيت است‪.‬‬

‫س��يد مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۳‬در خان��واده‌اي روحان��ي و اصيل و در خانه محقري در‬ ‫خاني آباد تهران قدم به عرصه وجود گذاشت‪ .‬پس از درگذشت‬ ‫پدرش زير نظر عمويش بزرگ شد‪ .‬نواب نام خانوادگي مادرش‬ ‫مبارزه با حكومت دكتر مصدق‬ ‫بود كه خودش آن را برگزيد‪.‬‬ ‫سيدمجتبي در ‪ 7‬سالگي وارد دبستان حكيم نظامي شد و‬ ‫شهيد نواب صفوي همچنين با حكومت دكتر مصدق به‬ ‫سپس در مدرسه صنعتي آلماني‌ها به تحصيل ادامه داد‪ .‬وی خاطر عدم عمل به احكام اس�لامي به مخالفت برخاست و به‬ ‫همزمان در يكي از مساجد خاني‌آباد نو به فراگيري دروس ديني همين جهت در ايام نخست‌وزيري مصدق‪ ،‬دستگير شد و به‬ ‫نيز مشغول شد‪ .‬در‪ 1322‬سيدمجتبي به استخدام شركت نفت زندان افتاد و تا سقوط حكومت مصدق در زندان بود‪.‬‬ ‫درآمد و پس از مدت كوتاهي به آبادان منتقل شد‪ .‬مدتي بعد‬ ‫س��رانجام نواب صفوي به همراه سه نفر از همرزمانش به‬ ‫برخورد شديدي از سوي يكي از متخصصين انگليسي شركت نام‏هاي خليل طهماس��بي‪ ،‬مظفر علي ذوالقدر و سيدمحمد‬ ‫نفت با يكي از كارگ��ران صورت گرفت كه به دنبال آن‪ ،‬نواب واحدي در بيدادگاه رژيم مخلوع پهلوي محكوم و در صبحگاه‬ ‫كارگ��ران را به اعتراض و اجراي قصاص دعوت كرد‪ .‬با دخالت ‪ ۲۷‬دي ‪ ۱۳۳۴‬شمسي تيرباران شد و به خيل شهدا پيوست‪.‬‬ ‫پليس و نيروهاي نظامي‪ ،‬اعتراضات سركوب شد‪ .‬نواب نيز فرار بدي��ن ترتيب پرونده ‪10‬س��ال فعاليت سياس��ي و اجتماعي‬ ‫كرده و شبانه به وسيله قايق از آبادان به سوي بصره و سپس جمعيت فداييان اسالم بسته شد و جنايت ديگري در پرونده‬ ‫نجف روانه شد‪ .‬پس از ورود به نجف اشرف‪ ،‬بدون كوچكترين سياه خاندان پهلوي ثبت شد‪.‬‬ ‫درنگي به فراگيري مقدمات پرداخت‬ ‫و در مدرسه «قوام» نجف اقامت گزيد‬ ‫و از همان روزهاي نخس��ت‪ ،‬دوستي‬ ‫و رابطه نزديك��ي با عالمه اميني كه‬ ‫در يك��ي از حجره‌هاي فوقاني‬ ‫اي بشر راست بگو و به‬ ‫مدرس��ه‪ ،‬كتابخانه‌اي تاسيس‬ ‫خداي عزيزت وفادار‬ ‫ك��رده و در ح��ال تالي��ف اثر‬ ‫باش‪.‬‬ ‫مش��هور خود ـ الغدي��ر ـ بود‪،‬‬ ‫به خود آي و ببين اگر‬ ‫برقرار كرد‪ .‬همچنين براي امرار‬ ‫معاش به ساخت و فروش عطر‬ ‫آني خدا با تو بي‌وفايي‬ ‫روي آورد‪ .‬او در آنجا تحصيالت‬ ‫مي‌كرد چه مي‌شد و چه‬ ‫ديني خود را ادامه داد‪.‬‬ ‫تشكيل جمعيت فداييان‬ ‫اسالم‬ ‫ن��واب صفوي پس از چهار‬ ‫سال اقامت در نجف به دستور‬ ‫آيت‏اهلل سيدابوالحسن اصفهاني براي‬ ‫مبارزه با كج‌روي‏‌ها و كج‌انديش��ي‌ها‬ ‫به اي��ران آمد و «جمعي��ت فداييان‬

‫مي‌شدي؟‬ ‫اگر عظمت‪ ،‬آسايش‪،‬‬ ‫همه چيز وهمه چيز را‬ ‫مي‌خواهي راست بگو و‬ ‫به خداي عزيزت وفادار‬ ‫باش‪...‬‬ ‫شهيد نواب صفوي‬

‫ماجراي نبش قبر شهيد نواب صفوي‬ ‫پيكر شهيد نواب صفوي ابتدا در روستاي مسگرآباد (واقع در‬ ‫هلل مرعشي‬ ‫شرق تهران) تدفين شد اما بعداً با اجازه مرحوم آيت‌ا ‌‬ ‫نجفي و با اقامه مجدد نماز ميت توسط اين مرجع عاليقدر‪ ،‬به قم‬ ‫منتقل و در قبرستان وادي‌السالم اين شهر خاكسپاري شد‪.‬‬ ‫***‬

‫حضرت آيت‌اهلل خامنه‌اي نخستين ديدار با شهيد سيد‬ ‫مجتبي نواب صفوي را جزو روزهاي فراموش نشدني زندگي‬ ‫خود دانس��ته و فرمودند‪ :‬نخس��تين‬ ‫جرقه‌هاي انگيزش انقالب‬ ‫اسالمي به وسيله نواب‬ ‫در من ب��ه وجود آمد‬ ‫و هي��چ ش��كي ندارم‬ ‫ك��ه نخس��تين آتش‬ ‫را در دل م��ا ن��واب‬ ‫روشن كرد‪.‬‬

‫نگاه‬ ‫جهانگیرخسروشاهی‬ ‫کارشناس ادبیات دفاع مقدس‬

‫خاکریز جنگ نرم‬

‫همان‌گونه که دف��اع مقدس خاکریز‬ ‫ما در یک جنگ سخت بود‪ ،‬ادبیات دفاع‬ ‫مق��دس ه��م خاکریز ما در ی��ک تهاجم‬ ‫فرهنگ��ی و جنگ ن��رم اس��ت و نباید با‬ ‫نگاه‌ها و رویکردهای س��طحی آرام آرام از‬ ‫بین برود‪ .‬بايد بين رمان‌هایی که صادقانه‬ ‫درباره دفاع مقدس نوش��ته می‌ش��وند و‬ ‫رمان‌هایی که درباره جنگ تحميلی سیاه‌نمایی می‌کنند‪ ،‬تفكيك قائل‬ ‫شد و همچنين باید سیر تحوالت رمان دفاع مقدس را مدنظر داشت‬ ‫و دورنمای این ژانر ادبی را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫در زمینه رم��ان دفاع مقدس باید به موضوعات��ی مانند دورنمای‬ ‫ادبیات داس��تانی دفاع مقدس‪ ،‬ضرورت پرداختن ب��ه رمان این ژانر‪،‬‬ ‫چگونگی پرداختن به موضوع دفاع مقدس در قالب داستان‪ ،‬جابه‌جایی‬ ‫مخاطبان داستان دفاع مقدس از مخاطب سنتی به مخاطب امروزی‪،‬‬ ‫جابه‌جایی نویسندگان این ژانر از کسانی که شاهد دفاع مقدس بوده‬ ‫و کس��انی که آن دوران را درک نکرده‌اند‪ ،‬آسیب‌ها و موانع موجود در‬ ‫پرداختن به این نوع ادبیات‪ ،‬لزوم تحول در ش��یوه نگارش داستان‌ها‪،‬‬ ‫رویکرد‌های نهادهای هنری کش��ور به موضوع دف��اع مقدس و ده‌ها‬ ‫موضوع دیگر اندیشید و آن‌ها را مورد واکاوی قرار داد‪.‬‬ ‫ام��روز عده‌ای به دنبال رکوردش��کنی در تعداد چ��اپ برخی آثار‬ ‫هس��تند چون به جای این‌که تعداد چاپ یک کتاب را به ‪ 50‬یا ‪100‬‬ ‫عدد برسانیم نمی‌آییم همان کتاب را با تیراژ باال چاپ کنیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال تیراژ‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 500‬را به تیراژ ‪ 30‬هزار نسخه تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫برخی از کتاب‌ها را به تعداد ‪ 100‬نسخه چاپ می‌کنیم تا بتوانیم‬ ‫از آن رونمایی کنیم و گزارش کارمان را ارتقا دهیم‪ .‬در عوض با نگاهی‬ ‫پژوهشی سواالت و مشکالتی که در زمینه ادبیات دفاع مقدس وجود‬ ‫دارد را بررس��ی کرده و راه چاره بیندیشیم‪ .‬برای رسیدن به دورنمای‬ ‫مثبت و روش��ن درخصوص ادبی��ات دفاع مق��دس پرداختن به این‬ ‫س��واالت ضروری است‪ .‬به نظر می‌رسد ادبیات داستانی دفاع مقدس‬ ‫نیازمند یک تحول اساسی است؛ مث ً‬ ‫ال می‌توان وقایع رخ داده در جنگ‬ ‫تحمیلی را از نگاه افس��ران و س��ربازان عراقی روایت کرد و ابعادی که‬ ‫تاکنون مورد پرداخت قرار نگرفته را روشن کرد‪.‬‬ ‫عده‌ای بدون آن‌که در داستان‌نویس��ی کالس��یک تسلطی داشته‬ ‫باشند بدون هیچ پژوهشی با تکنیک‌های به قول خودشان پست‌مدرن‬ ‫یا سیال ذهن یا با شکستن عناصر داستانی و عناصر زمانی در داستان‬ ‫آثاری خلق می‌کنند که با روح دفاع مقدس و مستندات تاریخی فاصله‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫ســفيد چـاه‪ ،‬مخـــوف‌تـرين گـــورستان ايـران‬ ‫بقعه و گورستان تاريخي سفيد چاه در امتداد مسير توسكا چشمه با فاصله ‪ ۴۳‬كيلومتری مازندران‬ ‫واقع شده است‪،‬قبرستاني كه با سنگ‌هاي عمودي خاكستري و حكاكي‌هاي عجيب و غريب‪ ،‬عنوان‬ ‫نخستين قبرستان مس��لمانان ايران را با خود يدك مي‌كشد بنا بر روايت‌ها‪ ،‬در روستاي سفيدچاه‬ ‫مازندران رسم بوده است سنگ قبر مردگان را بر اساس شغل آنها حكاكي مي‌كردند‪ ،‬در حالي كه پس‬ ‫از مرگ آخرين بازماند‌ه سنگتراشان و حكاكان مصيب‌محله‪ ،‬عمر حكاكي روي سنگ‌ها نيز به پايان‬ ‫رسيده و درگذشتگان جديد روستا‪ ،‬با سنگ‌هاي امروزي دفن مي‌شوند‪ .‬آرامگاه ملك بادله حاكم شمال‬ ‫در اين گورستان قرار دارد و همچنین ابراهيم‪ ،‬منصور و عبدالرحمن سه فرزند امام موسي‌بن جعفر(ع)‬ ‫و چند تن از سادات مرعشي كه روزگاري در آمل حكومت مي‌كردند هم در سفيدچاه مدفون شده‌اند‪.‬‬

‫دریچه گردشگری‬

‫گل‌فشان‌ها‬ ‫جاذبه ناشناخته طبيعت‌گردي‬ ‫گل‌فش��ان‌ها از جاذبه‌ه��اي‬ ‫ك��م نظي��ر گردش��گري اس��تان‬ ‫گلس��تان هس��تند ك��ه باوج��ود‬ ‫زيب��ا و پرجاذبه بودن‪ ،‬ناش��ناخته‬ ‫مانده‌اند و گردش��گران را به خود‬ ‫فرا مي‌خوانند‪.‬‬ ‫ن ب��ا نام‌ه��اي‬ ‫س��ه گل‌فش��ا ‌‬ ‫گميشان‪ ،‬قارنيارق و نفتليجه در گلستان وجود دارد كه مكان‌هاي‬ ‫زيبايي براي طبيعت‌گردي است‪.‬‬ ‫اين پديده‌ها از زيباترين پديده‌هاي طبيعي به اشكال مخروط‌هاي‬ ‫كوچك آتشفشاني از جنس گل يا ماسه هستند كه ابعاد آنها از چند‬ ‫سانتيمتر تا چند متر متغير است‪.‬‬ ‫به نظر مي‌آيد قسمت مركزي آن از جنس ماسه و بخش خارجي‬ ‫آن از جنس گل باش��د‪ ،‬در اين آتشفش��ان‌ها‪ ،‬تزري��ق مواد گلي و‬ ‫ماسه‌اي از زير به داخل شكاف و به همراه آب صورت مي‌گيرد و به‬ ‫مواد گلي كه از شكاف خارج مي‌شود‪ ،‬روانه گلي مي‌گويند‪.‬‬ ‫گلفش��ان «قارنيارق» در شرق گميشان‪« ،‬نفتليجه» در شمال‬ ‫شرق گميشان و «اينچه» در كنار تاالب اينچه برون گل‌فشان‌هاي‬ ‫معروف استان گلستان هس��تند و همگي با خروج گاز‪ ،‬آب حاوي‬ ‫كلريد سديم و موادنفتي آروماتيكي فعال هستند‪.‬‬ ‫ن قارنيارق‬ ‫گل‌فشا ‌‬ ‫ن قارنيارق معروف به قارنيارق در ‪ 18‬كيلومتري شمال‬ ‫گل‌فشا ‌‬ ‫غرب شهرستان آقال و درحاشيه شرقي روستاي سقرتپه قرار دارد‪.‬‬ ‫علت نامگذاري آن به قارنيارق به اين علت اس��ت كه در گويش‬ ‫تركمن��ي قارن به معني ش��كم و ي��ارق به معني پاره اس��ت‪ ،‬اين‬ ‫ن به ش��كم پاره يا جايي كه شكم زمين ش��كافته و پاره‬ ‫گل‌فش��ا ‌‬ ‫ن قارنيارق به شكل يك برجستگي‬ ‫شده معروف اس��ت‪ .‬گل‌فش��ا ‌‬ ‫حلق��وي (مخروط گل فش��ان) به قطر بيرون��ي حداكثر‪ 700‬متر‬ ‫اس��ت و ي��ك فروافتادگي در داخ��ل اين حلقه ب��ه عمق تقريبي‬ ‫ن را در گذشته تشكيل‬ ‫‪ 10-15‬متر وجود دارد كه درياچه گل‌فشا ‌‬ ‫مي‌داده است‪.‬‬

‫وقتي از «فالوده شيراز» هم مي‌شود‬ ‫«برند» ساخت‬

‫ش��نيدن حرف‌هاي‬ ‫وزير گردشگري مالزي‬ ‫ش��ايد ب��راي خيلي‌ها‬ ‫ج��ذاب و البته عجيب‬ ‫باش��د‪ ،‬زماني كه او در‬ ‫س��فر خود به شيراز از‬ ‫برندي پرده برداش��ت‬ ‫كه براي ما اهالي ايران‬ ‫بيشتر حكم يك خوردني خوشمزه و گوارا را داشت‪.‬‬ ‫«فالوده معروف ش��يراز» هم��ان معجون چهار فص��ل آن قدر‬ ‫دل وزي��ر گردش��گري مالزي را ربوده بود ك��ه او به صراحت اعالم‬ ‫ك��رد كه اگر فقط همي��ن يك قلم جنس كه البته ش��ما بخوانيد‬ ‫«پيش��اني خوراكي‌ه��اي دلرباي ش��يراز» را داش��ت از آن برندي‬ ‫مي‌س��اخت كه گردش��گري مال��زي را بي��ش از اين كه هس��ت‪،‬‬ ‫متحول مي‌كرد‪.‬‬ ‫و ام��ا ب��راي آن‌هايي ك��ه نمي‌دانن��د بايد گفت مال��زي فقط‬ ‫كش��ور توريس��ت‌پذيري اس��ت كه تقريباً چندي��ن برابر جمعيت‬ ‫كش��ورش‪ ،‬گردش��گر دارد و اي��ن ب��راي ماي��ي كه ش��روع فصل‬ ‫گردش��گرپذيريمان اس��ت‪ ،‬تجرب��ه خوبي خواهد ب��ود كه بدانيم‬ ‫چگون��ه از حداقل‌ترين‌هايمان‪ ،‬ترين صنعت پولس��از دنيا را از آن‬ ‫خودمان کنيم‪.‬‬ ‫«برندس��ازي» در ح��ال حاض��ر يك��ي از ويژگي‌ه��اي اصل��ي‬ ‫صنعت پردرآمد گردش��گري در دنيا اس��ت ك��ه در ايران برخالف‬ ‫پرجاذب�� ‌ه بودن��ش آنچنان ك��ه بايد ج��دي گرفته نش��ده و اين‬ ‫حتم��اً ب��راي ما يك نقط��ه ضعف محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬در حالي‬ ‫ك��ه ما مي‌توانيم ب��ه قول اين وزي��ر گردش��گري پرطرفدار حتي‬ ‫از ش��يرين‌ترين جاذب��ه كش��ورمان‪ ،‬كام همه گردش��گران دنيا را‬ ‫شيرين كنيم‪.‬‬

‫قديمي‌تري��ن دروازه ب��ازي چ��وگان جه��ان در مي��دان نق��ش جه��ان واق��ع ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬كارشناس��ان اروپاي��ي س��ال‌ها قبل با س��فر ب��ه اصفه��ان و نقش��ه‌برداري‬ ‫از اي��ن مي��دان‪ ،‬دو زمي��ن چ��وگان راه‌ان��دازي كردن��د كه ح��اال ه��ر دوي آن‌ها‬ ‫در ردي��ف اس��تانداردترين و معروف‌تري��ن زمين‌ه��اي ورزش��ي اي��ن رش��ته قرار‬ ‫دارن��د‪ ،‬تا جايي كه بس��ياري چوگان و پيش��رفت اين رش��ته را مدي��ون زيبايي‌هاي‬ ‫اي��ن زمي��ن مي‌دانن��د‪ ،‬جال��ب اين‌كه ش��اه در زم��ان صفوي��ه از باالي عال��ي قاپو‬ ‫ب��ازي چ��وگان را رهب��ري مي‌ك��رد‪ ،‬اكنون ام��ا از ميدان چ��وگان آن زم��ان فقط‬ ‫س��تون‌هاي دروازه باق��ي مان��ده و زمي��ن خاكي آن هم تبديل به چمن ش��ده اس��ت‪.‬‬

‫با احمد محيط طباطبايي درباره گردشگری‪ ،‬غذا و هویت ايراني‬

‫(بخش نخست)‬

‫سفره ايراني يكي از ‪ 3‬سفره مطرح دنيا‬ ‫حــمیده امینی فــرد‬ ‫گـــــــروهجــامـــــعه‬ ‫براي ما كه ش��غلمان مصاحبه كردن با‬ ‫آدم‌هاي مهم و گاهي هم معمولي اس��ت‪،‬‬ ‫وقت‌هايي مي‌رسد كه آنقدر درگير تكرارو‬ ‫كليش��ه‌ها مي‌ش��ويم كه دلمان براي يك‬ ‫مصاحبه دلچس��ب و گوارا تنگ مي‌شود‪،‬‬ ‫اي��ن مصاحب��ه البته ربطي نه ب��ه آن آدم‬ ‫ك��ه به حرف‌هايي دارد ك��ه در ميان انبوه‬ ‫كلمات سفارشي و غير سفارشي گم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حرفهاي احمد محيط طباطبايي‪،‬‬ ‫كارش��ناس ارش��د گردش��گري درب��اره‬ ‫گردش��گري‪،‬غذا و البته ربطش به هويت‬ ‫ايران��ي آنق��در ش��نيدني‪ ،‬ناب و دوس��ت‬ ‫داش��تني اس��ت كه گاهي يادم��ان مي‌رود‬ ‫كجاي زمان ايستاده‌ايم و دلمان مي‌خواهد به‬ ‫همان روزهاي گذشته‌اي برگرديم كه طعم‬ ‫قورمه سبزي مادر جانمان را با هيچ چيز اين‬ ‫غذاهاي فست فودي عوض نمي‌كرديم‪.‬‬ ‫آق�ای طباطباي�ي! با وج�ود اينكه‬ ‫ش�ما معتقديد س�فره ايران�ي يكي‬ ‫از س�ه سفره اصلي دنياس�ت‪ ،‬اما به‬ ‫نظر مي‌رس�د آنچنان كه بايد س�فره‬ ‫ايراني در دنيا شناخته شده نيست يا‬ ‫حداقل مردم جهان آن را به اين اسم‬ ‫نمي‌شناسند‪ ،‬علت چيست؟‬ ‫اين موضوع برمي‌گ��ردد به موقعيت و‬ ‫جايگاه فرهنگ ايراني در دنيا‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫فرهن��گ ايراني‪ ،‬فرهنگ مظلومي اس��ت‪.‬‬ ‫به‌ويژه در دو قرن نوزدهم تا بيستم‪ ،‬تغيير‬ ‫و تحوالت سياس��ي و اجتماعي جهان به‬ ‫دنب��ال حذف فرهنگ ايران��ي از موقعيت‬ ‫تاريخي خودش بوده اس��ت‪ ،‬به اين معني‬ ‫كه بسياري از پديده‌هاي مادي و غيرمادي‬ ‫متاث��ر از ايران��ي را از او تفكيك كرده و به‬

‫صورت مستقل و جدا نگاه مي‌كند‪ ،‬اشاره‬ ‫ك��ردم آنچه غذا يا منوي غ��ذا در هرات و‬ ‫بل��خ در بخارا و ايروان و حتي باكو و بغداد‬ ‫مش��اهده مي‌كنيم به نوعي متاثر از سفره‬ ‫ايران بوده اس��ت مثل باغ ايراني كه همه‬ ‫باغات ش��مال آفريق��ا و هند ت��ا باغ‌هاي‬ ‫الحمرا همه تحت تاثير باغ ايراني س��اخته‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اما ما اين تقس��يم‌بندي‌ها را‬ ‫در بع��د جهاني و تقس��يمات محرز كمتر‬ ‫مشاهده مي‌‌كنيم‪ .‬به عبارتي يك موردي‬ ‫كه ش��ناخته ش��ده نيس��ت يعن��ي آنچه‬ ‫ك��ه مي‌خ��ورد «ايران��ي» باش��د را به نام‬ ‫«ايراني» نمي‌شناسند‬ ‫و اي��ن درواقع از حذف‬ ‫موقعي��ت سياس��ي –‬ ‫اجتماع��ي اي��ران در‬ ‫ق��رون معاصر ناش��ي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ش�ما فرموديد كه‬ ‫هر اقليمي ش�رايط‬ ‫خ�اص خ�ودش را‬ ‫براي غ�ذا دارد‪ ،‬آيا‬ ‫مي‌ت�وان گفت مث ً‬ ‫ال‬ ‫خصوصيت اخالقي‬

‫مردم ه�ر منطق�ه‌اي در طبخ غذاي‬ ‫آن‌ه�ا ه�م تأثيرگ�ذار اس�ت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫مردمي كه براي پخت يك نوع آش ‪10‬‬ ‫ساعت زمان مي‌گذارند مردمي صبور‬ ‫و شكيبا هستند‪ .‬اصوالً آيا اين موارد‬ ‫با هم ارتباط فرهنگي دارند؟‬ ‫مسلماً عش��ايري كه در حركتند سعي‬ ‫مي‌كنند از ويژگي‌هاي غذايي س��ريع‌تري‬ ‫هم اس��تفاده كنند برعكس خانواده‌اي كه‬ ‫شهرنش��ين هس��تند آب و هواهاي خاص‬ ‫هم قطعاً تأثير خودش��ان را دارند‪ ،‬اما يك‬ ‫نكته مهم در غذاهاي ايراني وجود دارد كه‬ ‫نبايد از آن به سادگي‬ ‫گذش��ت و آن ه��م‬ ‫«تعادل» است‪ .‬يعني‬ ‫هميش��ه بايد طعم و‬ ‫م��واد در غذاي ايراني‬ ‫با هم به تعادل برسند‪،‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال كباب چربي كه‬ ‫مي‌خوريم حتماً بايد‬ ‫با س��ماق ميل ش��ود‬ ‫ت��ا چرب��ي آن خنثي‬ ‫ش��ود يا ماست كه با‬ ‫نعناع خورده مي‌شود‬

‫تا سردي آن را بگيرد‪ ،‬در حقيقت هميشه‬ ‫بي��ن مزاج چهارگانه در قديم نقطه تعادل‬ ‫ايجاد مي‌شده است‪ .‬پس غذايي كه به يك‬ ‫سمت رفته مشخصاً ايراني نيست و متعلق‬ ‫به نقطه ديگري است‪.‬‬ ‫چ��را ك��ه غ��ذاي ايران��ي بهتري��ن و‬ ‫سالم‌ترين غذاي دنياست‪ ،‬چون اگر ايراني‬ ‫بخوريد به نقطه تعادل مي‌رسيد‪ ،‬آن كنجد‬ ‫و خشخاشي كه زده مي‌شود‪ ،‬همه و همه‬ ‫نمونه‌هايي از اين تعادل است‪.‬‬ ‫گردشگران چگونه می‌توانند با غذای‬ ‫مناطق مختلف ارتباط برقرار کنند؟‬ ‫اآلن وقت��ي مي‌گوين��د من��وي غذاي‬ ‫ش��مال در ذهن ش��ما چه چي��زي نقش‬ ‫مي‌بندد‪ .‬به طور حتم يك عده بندرنشين‬ ‫كه رو به درياي شمال زندگي مي‌كنند‪ ،‬در‬ ‫حالي كه اين تصوير واقعي نيست و مردم‬ ‫شمال در كنار دريا‪ ،‬اما پشت به دريا زندگي‬ ‫مي‌كنند‪ .‬پس اين فرهنگ تاريخي باستاني‬ ‫است كه تأثيرش را روي غذا مي‌گذارد‪ ،‬از‬ ‫شما مي‌پرسم چه تعداد ازغذاهاي شمالي‬ ‫با ماهي درس��ت مي‌شود؟ خيلي كم‪ ،‬من‬ ‫فك��ر مي‌كنم آن‌ها به ان��دازه ما در تهران‬ ‫ماه��ي مي‌خورند‪ ،‬درواق��ع غذاهايي مثل‬ ‫ميرزاقاس��مي‪ ،‬باقالي قات��وق‪ ،‬مرغ ترش و‬ ‫كته كباب همه غذاهاي متعلق به جنگل‬ ‫و كوهستانند‪.‬‬ ‫در حالي كه ش��ما اين رفتار را درغذاي‬ ‫بوش��هري‌ها نمي‌بينيد‪ ،‬چرا ك��ه آن‌ها در‬ ‫س��واحل خليج‌فارس و رو به دريا زندگي‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬اما چقدر مديريت ما متوجه اين‬ ‫ويژگي استان‌هاس��ت‪ ،‬اگر در افسانه‌هاي‬ ‫اس��تان گيالن هم دقت كنيد ‪ ،‬فقط يك‬ ‫اسطوره متعلق به درياست‪.‬‬ ‫يا مث ً‬ ‫ال در ش��مال چون رطوبت وجود‬ ‫دارد س��ير ح��رف اول را مي‌زند به خاطر‬ ‫همين تعادل زيس��تي‪ ،‬اما در تهران همه‬ ‫چيز به گونه‌اي ديگر مث ً‬ ‫ال ملس است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫هانيه نكويي‬ ‫گــروهجــامــــعه‬

‫فرهنگ ایرانی‬ ‫مبلغ غذاهای متفاوت‬

‫وقتي راجع به اي��ران و ايراني صحبت‬ ‫مي‌كنيم بالطبع به هويت ايراني مي‌پردازيم‬ ‫و هوي��ت يا شناس��نامه ايراني يكس��ري‬ ‫شاخصه‌ها يا مميزه‌هايي دارد كه ايراني را‬ ‫از غيرخ��ودش جدا مي‌كند‪ .‬البته در اينجا‬ ‫بح��ث ما اين نيس��ت كه ايران كجاس��ت‬ ‫ي��ا ايراني كيس��ت بلك��ه درواق��ع به اين‬ ‫مي‌پردازيم كه نش��انه‌هاي ايراني بودن در‬ ‫دنيا در طول تاريخ تا به امروز چه بوده اس��ت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ايراني نگاه شاعرانه‬ ‫و رندان��ه ب��ه جهان دارد كه او را از ديگر اق��وام متمايز مي‌كند‪ .‬يكي از‬ ‫مش��خصه‌هاي تمدن و فرهنگ ايراني كه قدمت طوالني هم دارد اين‬ ‫اس��ت كه به جاي كميت به كيفيت مي‌پ��ردازد و البته اين نگاه كيفي‬ ‫به زندگي را در فضاي معماري و س��اير نتايج مادي به جا مانده از اين‬ ‫فرهنگ به خوبي مشاهده مي‌‌كنيم‪ .‬يكي از اين پديده‌ها غذاست‪.‬‬ ‫طول مدت و نگاه خاص موجب ش��ده كه غذا و سفره‪ ،‬ايراني را بسيار‬ ‫مش��خص و متمايز از س��اير اقوام و فرهنگ‌‌ها بس��ازد‪ .‬تا مثل بسياري از‬ ‫پديده‌هاي ديگر همچون باغ يا موسيقي‪ ،‬سفره ايراني نيز يكي از چند سفره‬ ‫شاخص جهان به شمار آيد‪ .‬شايد بتوانيم دنياي متمدن كهن را از زاويه سفره‬ ‫به ‪ 3‬بخش مشخص و مهم تقسيم كنيم‪ ،‬نخست سفره خاوري يا چيني كه‬ ‫منو يا سفره ژاپني‪ ،‬هندوچين و همه اينها به نوعي متاثر از آن است‪ ،‬دوم‬ ‫سفره مديترانه‌اي يا اروپايي كه شاخص اصلي آن فرانسوي است يا نوع ديگر‬ ‫منوهاي اتريش‪ ،‬اسپانيا و ‪ ...‬كه در زير رده‌هاي آن قرار مي‌گيرند و سوم سفره‬ ‫ايراني است كه مي‌توانيم سفره عربي يعني آنچه كه در منوي غذاي عراق و‬ ‫شام يافت مي‌شود و حتي تا حدودي منوي عثماني و تركيه‌اي امروز را هم‬ ‫به نوعي متاثر و پيوسته از آن بدانيم‪.‬‬ ‫خب وقتي ما به سفره چيني نگاه مي‌كنيم همه اجزاي تشكيل‌دهنده‬ ‫غذا با آنچه كه ميل مي‌شود به خوبي مشخص و متمايز است كه معلوم‬ ‫مي‌كند اين غذا از چه چيزي تش��كيل و از چه ادويه‌ها و عطرهايي در‬ ‫پخت آن استفاده شده است‪ .‬از طرفي زماني كه به سفره اروپايي نگاهي‬ ‫مي‌اندازيم‪ ،‬مي‌بينيم كه همين مشخصه‌ها تا حدود زيادي تكرار شده‪،‬‬ ‫اما در اين فرهنگ مديترانه‌اي س��س‌ها و تشكيل‌دهنده‌هاي مزه غذا از‬ ‫پيچيدگي و به عبارتي كيفيت باالتري برخوردار هس��تند‪ ،‬اما در سفره‬ ‫ايراني‪ ،‬زماني يك آشپز موفق است و مي‌تواند خود را مسلط و به عنوان‬ ‫ي��ك طباخ عالي معرف��ي كند كه وقتي غذا را جل��وي ما قرار مي‌دهد‬ ‫نتوانيم تشخيص دهيم كه اين غذا از چه موادي پخته شده و به عبارتي‬ ‫تركيب اصلي آن چيست‪.‬‬

‫میراث خبر‬ ‫تحفه ایتالیا‬

‫مزه گردشگری‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫موزه زنده‬

‫ن گوبكلجه‬ ‫گل‌فشا ‌‬ ‫ن در شمال تپه گوبكلجه و در حاشيه شرقي جاده‬ ‫اين گل‌فش��ا ‌‬ ‫صوفيكم واقع ش��ده اس��ت كه به صورت پن��ج چاله كوچك برون‬ ‫مخ��روط با قط��ر تقريبي ‪ 2‬متر در مجاورت ه��م و در يك امتداد‬ ‫مش��اهده مي‌شود و در چاله‌هاي ياد ش��ده آب گل آلود به صورت‬ ‫ممتد در حال جوشش است‪.‬‬ ‫گوبكلجه در گويش تركمني به معني ناف كوچك اس��ت‪ ،‬جاده‬ ‫ن‬ ‫صوفيكم ‪ -‬اينچه برون از جاده‌هاي مرزي اس��ت و اين گل‌فش��ا ‌‬ ‫فاصله كمي تا مرز تركمنستان دارد‪ .‬به اعتقاد كارشناسان و اهالي‬ ‫بومي‪ ،‬گل‌فش��ان‌ها از نظر خواص درماني داراي اهميت هستند و‬ ‫بسياري از اين جاذبه‌هاي طبيعي ناشناخته مانده‌اند‪.‬‬ ‫س��فرهاي نوروزي فرصت مناسبي براي تورگرداني و سفر براي‬ ‫ش��ناخت اين جاذبه‌هاي ناشناخته است تا با معرفي اين جاذبه‌ها‪،‬‬ ‫ميزان گردشگر و مدت اقامت آن در گلستان كه به نگارستان ايران‬ ‫معروف است‪ ،‬بيشتر شود‪.‬‬

‫زيـباتـرين زمین چوگان جهان در ميدان نقش جهان‬

‫سفر رايگان براي بازخواني تاريخ‬

‫سلیمان و ماهی‬

‫ن اينچه‬ ‫گل‌فشا ‌‬ ‫ن در ‪ 26‬كيلومتري ش��مال آق ق�لا در مجاورت‬ ‫اين گل‌فش��ا ‌‬ ‫درياچه‌اي به همين ن��ام كه در بعضي منابع از آن به عنوان تاالب‬ ‫ياد شده است‪ ،‬قرار دارد‪ .‬درياچه اينچه در سمت راست مسير جاده‬ ‫آق قال به اينچه برون واقع شده است‪ ،‬بلندي ميانگين آن از سطح‬ ‫دريا ‪ 7‬متر و گستردگي در حدود ‪ 200‬هكتار است‪.‬‬ ‫بخش ش��مالي درياچه را شوره‌زار تش��كيل مي‌دهد و آب‌هاي‬ ‫ناش��ي از طغيان رودخان��ه اترك و هرزآب‌ه��اي موضعي‪ ،‬نمك‌ها‬ ‫را در خ��ود ح��ل كرده‌ان��د و پ��س از ورود به درياچ��ه باعث باال‬ ‫رفتن ش��وراب آن مي‌شود‪.‬اين گل فش��ان‪ ،‬به اين دليل در مواقع‬ ‫ك��م آبي قش��ر س��فيدي از نم��ك در كناره‌ه��ا و بس��تر آن قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬

‫میراث‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫غــذای ایتالیایی‬ ‫با ســــــینما آمد‬

‫منوي بلوچستان‬ ‫از منوهای غذایی جالب است‬

‫فلسفه خوردن سبزي پلو‬ ‫و ماهي شب عيد‬

‫س��ينماي دهه ‪ 50‬و ‪ 60‬ميالدي غذاهای زیادی را‬ ‫وارد منوهای غذاهای ایرانی کرد‪.‬‬ ‫در حقيق��ت فيلم‌هاي نئورئاليس��تي كه از ايتاليا به‬ ‫ايران مي‌آمد‪ ،‬عالوه بر آن جنبه هنري كه داشت مردم‬ ‫ما را با اس��امي اسپاگتي‪ ،‬پيتزا و پاستا هم آشنا كرد و‬ ‫كم‌كم مردم ما عالقه‌مند ش��دند تا اين غذاها را تست‬ ‫كنند‪ ،‬بر اين اس��اس نخس��تين پيتزافروشي تهران در‬ ‫س��ال ‪ 47‬افتتاح و اينها يك به يك وارد منوي غذاهاي‬ ‫ما شد‪ ،‬بنابراين سينما خيلي مؤثر است‪.‬‬ ‫غذا هم جزيي از ميراث فرهنگي و بخشي از هويت‬ ‫ملي اين مملكت است و بايد در همه فيلم‌ها و برنامه‌ها‬ ‫به شكل زيرپوستي مطرح شود‪.‬‬

‫براي من منوي بلوچس��تان از همه جا جالب‌تر بود‪.‬‬ ‫بلوچ‌ها از گوش��ت به صورت قورمه اس��تفاده كرده و به‬ ‫وفور هم در غذاهايشان از شير استفاده مي‌كنند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اين ظرف‌هاي س��فالي خاصي دارند كه كافي اس��ت‬ ‫به همين ش��كل به دنيا معرفي شود تا ببينيد با آن چه‬ ‫برخوردي مي‌شود‪ ،‬چون يك پديده زندگي ‪ 6‬هزار ساله‬ ‫است كه هنوز اين آدم‌ها به سنت ‪ 5 ،4‬هزار سال پيش‬ ‫در زندگي‌شان رفتار مي‌كنند‪.‬‬ ‫ما به اي��ن مي‌گوييم «موزه زنده»‪ .‬مي‌خواهم بگويم‬ ‫جاي جاي مملكت ما ويژگي‌ها و شاخص‌هايي دارد كه‬ ‫قابل تامل و ديدني اس��ت‪ .‬مراسم و آيين‌هاي سنتي ما‬ ‫هم به همين شكل هستند‪.‬‬

‫هر چيزي ش��كل نمادين خود را در فرهنگ ما دارد‬ ‫و از باوره��ای قدیمی ما نش��أت می‌گیرد مانند خوردن‬ ‫س��بزی پلو و ماهی در شب عید‪ .‬ماهی داستان حضرت‬ ‫س��لیمان را روایت می‌کند که حضرت سلیمان انگشتر‬ ‫خود را در شکم ماهی پیدا کرد‪ .‬پس ما ماهی می‌خوریم‬ ‫به امید اینکه حقیقت را بیشتر درک کنیم‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين خوردن این غذا در آس��تانه س��ال نو‬ ‫بهانه‌ای اس��ت تا این سال را با انرژی و انگیزه بیشتری‬ ‫آغاز کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ب��زرگان و گذش��تگان در زم��ان س��ال‬ ‫تحویل باید اجاق خانه روش��ن باش��د و دود از دودکش‬ ‫بیرون بیاید‪.‬‬

‫عکس روز‬

‫فالفل‌فروشی‌های اهواز‬

‫از گذش��ته و اتفاق��ات فق��ط‬ ‫ش��نيديم و خوانديم‪،‬كمت��ر‬ ‫پيش‌آمده با دي��دن آنچه متعلق‬ ‫به گذش��ته ب��وده از ي��ك تصوير‬ ‫ذهني به واقعيت برسيم‪ ،‬در حالي‬ ‫كه موزه و اش��يايي ك��ه در آنجا‬ ‫نگهداري مي‌ش��ود‪ ،‬بهترين ابزار‬ ‫براي تصوير بخشيدن به تصورات‬ ‫ذهني اس��ت‪ .‬اگر به دنبال اين هس��تيد كه سري به گذشته‌هاي‬ ‫دور بزني��د‪ ،‬فرص��ت ‪ 27‬و ‪ 28‬ارديبهش��ت كه بازدي��د از موزه‌ها‬ ‫رايگان است را از دست ندهيد‪.‬‬ ‫كميت��ه بين‌الملل��ي موزه‌ه��ا (ايك��وم) در س��ال ‪ ،1977‬روز‬ ‫‪ 18‬م��اه مه‌مي�لادي براب��ر ب��ا ‪ 28‬ارديبهش��ت را ب��ه ن��ام روز‬ ‫جهان��ي موزه‌ها نامگ��ذاري كرد‪ ،‬براس��اس تعريف ايك��وم‪ ،‬موزه‬ ‫م��كان گ��ردآوري‪ ،‬نگه��داري‪ ،‬مطالع��ه‪ ،‬بررس��ي و ب��ه نمايش‬ ‫گذاش��تن نعمت‌ه��اي فرهنگي ي��ا طبيعي به منظ��ور آموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و ارزش دادن ب��ه اي��ن مجموعه‌ه��ا و ل��ذت ب��ردن از‬ ‫آن‌ها است‪.‬‬

‫نمايش ‪ 40‬اثر نگارگري‬ ‫براي نخستين بار در موزه رضا عباسي‬ ‫م��وزه رض��ا عباس��ي از جمله‬ ‫موزه‌هايي است كه در آن مي‌توان‬ ‫آثاري از هزاره دوم پيش از ميالد تا‬ ‫اوايل قرن بيستم يعني پايان دوره‬ ‫قاجار را مشاهده كرد‪ ،‬اين موزه كه‬ ‫به نام يكي از نقاشان دوره صفويه‬ ‫است آثار نگارگري و خطاطي را به‬ ‫نمايش مي‌گذارد‪.‬‬ ‫قرار است در هفته ميراث فرهنگي براي نخستين بار نمايشگاهي‬ ‫ب��ا بيش از ‪ 40‬اثر نگارگ��ري مربوط به مكتب تيموري و صفوي از‬ ‫‪ 25‬ارديبهش��ت ماه تا ‪ 15‬خرداد در محل اين موزه برپا شود‪ ،‬اين‬ ‫آثار براي نخس��تين بار از مخزن موزه بيرون آمده و در معرض ديد‬ ‫عموم قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫افزايش خالقيت هنرمندان‬ ‫با مهر اصالت يونسكو‬ ‫‪ 16‬اث��ر از هنره��اي س��نتي و‬ ‫دس��تي استان كرمانش��اه در سال‬ ‫گذشته نشان ملي دريافت كرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 12‬اثر از صنايع دستي‬ ‫اي��ن اس��تان داراي مه��ر اصالت‬ ‫جهاني يونس��كو و داراي يك لوح‬ ‫تقدير است‪.‬‬ ‫مه��ر اصالت يونس��كو فرصتي‬ ‫فراهم مي‌كند تا جامعه جهاني به خريد صنايع دستي ايران سوق‬ ‫پيدا كنند و به تعيين اس��تانداردهاي جهاني از طريق الگوبرداري‬ ‫از صنايع دس��تي ايران دس��ت پيدا كنند‪ .‬مهر اصالت يونس��كو به‬ ‫خلق آثاري مطابق با معيارهاي زيس��ت‌محيطي‪ ،‬افزايش خالقيت‬ ‫بي��ن هنرمندان و تعريف درس��ت از حق و حقوق مصرف كننده و‬ ‫توليدكننده كمك مي‌كند‪.‬‬


‫قدمعلی سرامی‬ ‫از چهره‌های مطرح در زمینه شاهنامه‌پژوهی به قدمعلی سرامی می‌توان اشاره کرد‪ .‬او افزون‬ ‫بر ش��اهنامه‌پژوهی در عرصه‌های مختلف همچون پژوهش‪ ،‬نویسندگی‪ ،‬ترجمه و مطبوعات‬ ‫مش��غول فعالیت اس��ت‪ .‬وی در سال ‪ 22‬در شهر رامهرمز به دنیا آمد و دکترای خود را در‬ ‫زمینه زبان و ادب پارسی دریافت کرد‪ .‬از سرامی تا به امروز کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی در‬ ‫زمینه‌های گوناگون پژوهشی‪ ،‬مجموعه شعر‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬ترجمه‪ ،‬نمایشنامه و‪ ...‬منتشر‬ ‫ش��ده و در دسترس عالقه‌مندان قرار گرفته اس��ت‪< .‬از رنگ گل تا رنج خار> مشهورترین‬ ‫پژوهش اوس��ت و «ش��یرین‌تر از پرواز» یکی از نوشته‌های این ادب پژوه کشورمان است‬ ‫ک��ه پیش از این به صورت تئاتر عروس��کی در تئاتر ش��هر به اج��رای عمومی درآمده بود‪.‬‬

‫کتاب‬

‫‪ 15‬قصه گزیده از شاهنامه فردوسی‬ ‫با ای��ن که «‪ 15‬قص��ه گزیده از‬ ‫ش��اهنامه فردوس��ی» اثری نیست‬ ‫که به تازگی منتش��ر ش��ده باش��د‬ ‫اما معرف��ی آن در روز بزرگداش��ت‬ ‫فردوس��ی خالی از لطف نیست‪ .‬در‬ ‫این کتاب به کوشش حسین فتاحی‬ ‫تالش شده منتخبی از چند داستان‬ ‫شاهکار بزرگ فردوسی به نثری روان‬ ‫بازگردانده شود‪ .‬از ویژگی‌های بارز این اثر می‌توان به تالش فتاحی برای‬ ‫حفظ روح‪ ،‬فضا و حس اصلی داستان‌های شاهنامه اشاره کرد‪ .‬فتاحی در‬ ‫مقدمه این کتاب این طور نوشته‪ :‬این انتخاب و برگردان در حکم واسطه‬ ‫اس��ت تا نوجوانان و جوانان و بزرگترهایی که با شاهنامه انس و الفتی‬ ‫ندارند با این اثر بزرگ آشنا شوند و این کتاب روزنه‌ای باشد به جهان‬ ‫شگفت انگیز‪.‬گفتنی است که «‪ 15‬قصه گزیده از شاهنامه فردوسی» به‬ ‫کوشش حسین فتاحی و با همکاری نشر قدیانی در اختیار عالقه‌مندان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫آلبوم‬

‫«سیمرغ» همایون‬

‫آلبومی که امروز به شما معرفی‬ ‫خواهیم کرد؛ «س��یمرغ» نام دارد‪.‬‬ ‫اثری ک��ه موس��یقی آن را حمید‬ ‫متبس��م و آوازش را ه��م همای��ون‬ ‫ش��جریان برعهده داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ترانه‌ه��ای این آلبوم که بر اس��اس‬ ‫داستان سام شاهنامه ساخته شده‬ ‫«دیباچ��ه»‪« ،‬زادن زال»‪« ،‬س��ام‬ ‫و زال»‪« ،‬س��یمرغ و زال»‪« ،‬بازگش��ت زال»‪« ،‬رودابه و زال» نام دارد‪.‬‬ ‫آلبوم صوتی «سیمرغ» که پیش از این در بازار موسیقی کشور عرضه‬ ‫شده بود با اجرای ارکستر سیمرغ توسط کمپانی معروف «سلستیال‬ ‫هارمونی» (‪ )celestial harmonies‬تا اواخر تابس��تان سال جاری‬ ‫منتشر خواهد شد‪ .‬این شرکت که از قدیمی‌ترین شرکت‌های ارائه آثار‬ ‫موسیقی جهانی است پیش از این سه آلبوم «غیژک کولی» (حمید‬ ‫متبس��م‪ /‬همایون شجریان‪ /‬گروه دس��تان)‪« ،‬خورشید آرزو» (سعید‬ ‫فرج پوری‪ /‬همایون ش��جریان‪ /‬گروه دس��تان) و «به نام گل س��رخ»‬ ‫(حمید متبسم‪ /‬ساالر عقیلی‪ /‬گروه دستان) را منتشر کرده است‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫ریتم کلمه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫فريدون جنيدي‬ ‫در عرصه شاهنامه‌پژوهي‪ ،‬فريدون جنيدي را مي‌توان يكي از چهره‌هاي شناخته شده به شمار‬ ‫آورد‪ .‬اديبي كه افزون بر شاهنامه‌پژوهي و برگزاري انجمن‌هاي شاهنامه خواني در زمينه هايي‬ ‫همچون پژوهش فرهنگ و زبان‌هاي باستاني و نگارش كتاب نيز مشغول فعاليت است‪ .‬جنيدي‬ ‫در سال ‪ 1318‬در نيشابور ديده به جهان گشود‪ .‬او سال‌هاست كه در دانشگاه‌هاي مختلف‬ ‫كشور از جمله دانشگاه‌هاي صنعتي شريف‪ ،‬تهران و كرمان مشغول تدريس به عالقه‌مندان‬ ‫است‪ .‬اين استاد زبان و ادب فارسي سال ‪ ۵۸‬بنیاد نیشابور را بنیان نهاد و هم اکنون نيز سرپرستی‬ ‫بنیاد نیشابور و نشر بلخ را بر عهده دارد‪<.‬ویرایش شاهنامه> «نامه پهلوانی» و مجموعه ‪ 11‬جلدي‬ ‫«داستان‌های رستم پهلوان» برخي از آثاري هستند كه از او در بازار كتاب به چشم مي‌خورد‪.‬‬

‫به بهانه روز بزرگداشت خالق شاهنامه‬

‫فردوسی و سازمان جهانی یونسکو‬ ‫یاسر موحدفرد‬ ‫دبیرکل بنیاد فردوسی‬ ‫در فراین��د برگزی��دن‬ ‫برتری��ن چهره‌ه��ای‬ ‫اثرگذار ایران‪ ،‬سنجه‌ها‬ ‫و معیارهای��ی وج��ود‬ ‫دارد که به عنوان یک‬ ‫پیش��نهاد می‌ت��وان از‬ ‫رهیافت‌های آزموده یونسکو برای ثبت‬ ‫مفاخ��ر و رویدادهای فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫علمی بهره گرفت‪.‬‬ ‫نخس��ت این‌ک��ه در رص��دی در پایگاه‬ ‫رسمی یونسکو تنها چهره‌ای که از میان‬ ‫مفاخ��ر ایرانی به گونه‌های متفاوت از او‬ ‫یاد شده‪ ،‬فردوسی بزرگ است در حالی‬ ‫که ی��ا از چهره‌های دیگر یادی نش��ده‬ ‫یا به نام دیگر کش��ورها به ثبت رسمی‬ ‫رس��یده‌اند که این نیز یک نشانه است‬ ‫که بر س��ر این ش��خصیت‌ها در س��طح‬ ‫جهان��ی اختالف نظرهای��ی وجود دارد‬ ‫در حالی که فردوس��ی‪ ،‬چهره‌ای نام‌آور‬ ‫جهانی به شمار می‌آید و اثر سترگ‌اش‬ ‫دانش��نامه‌ای جهانی اس��ت که تاکنون‬ ‫منازعه‌ای بر سر ایرانی بودن او به وجود‬ ‫نیامده است‪.‬‬ ‫دوم این‌که غیر از برپایی «جشن‌های‬ ‫جهانی فردوس��ی» همزمان با بازسازی‬ ‫آرام��گاه فردوس��ی در س��ال ‪1313‬‬ ‫خورشيدي راه‌اندازی «بنیاد شاهنامه»‬ ‫در س��ال ‪ 1972‬مي�لادي در ای��ران به‬ ‫سرپرستی اس��تاد مجتبی مینوی انجام‬ ‫پذیرفت و پژوهش‌ه��ای دامنه‌داری در‬ ‫زمینه شاهنامه‌پژوهی در کشور آغازید؛‬ ‫گرچ��ه عمق تاثی��ر ش��اهنامه در ادب‬ ‫فارسی و تقلیدهای فراوان از شاهنامه در‬ ‫ایران و جهان‪ ،‬حماسی‌نامه‌های دیگری‬

‫جشن هزاره شاهنامه از سوی ایران در یونسکو‬

‫را از هم��ان هنگامه پیدایی ش��اهنامه‬ ‫حکیم توس ش��کل داد ب��ه گونه‌ای که‬ ‫حتي می‌توان س��عدی‪ ،‬حافظ‪ ،‬مولوی و‬ ‫نظامی را از شاهنامه‌پژوهان تاریخ ایران‬ ‫به شمار آورد‪.‬در س��ال ‪ 1977‬ميالدي‬ ‫نیز «جش��نواره توس» برای بزرگداشت‬ ‫فردوس��ی در ایران آغ��از به کار کرد اما‬ ‫با انجام چنین رویدادهایی باز همچنان‬ ‫به پیشنهاد رسمی ایران در سال ‪1990‬‬ ‫ميالدي «گرامیداشت جهانی فردوسی»‬ ‫در یونسکو به تصویب رسید‪.‬‬ ‫پ��س از چندی و در نب��ود نهادهای‬ ‫پیش��ین در ای��ران از اس��فند ‪1384‬‬ ‫خورش��يدي «بنیاد فردوسی» به عنوان‬ ‫نه��ادی فرهنگ��ی و مردم��ی ب��ا مجوز‬ ‫رس��می س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و‬ ‫گردشگری پایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫س��وم این‌که به جز موارد یاد ش��ده‬ ‫در یونس��کو «ش��اهنامه بایسنقری» در‬ ‫فهرس��ت حافظه جهانی در سال ‪2006‬‬ ‫ميالدي به ثبت رس��یده و از دیگر س��و‬ ‫«هزاره خورشیدی سرایش شاهنامه» از‬

‫س��وی بنیاد فردوسی و به نمایندگی از‬ ‫ایران در فهرس��ت رویدادهای فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری و علمی یونس��کو در دوس��االنه‬ ‫‪ 2010-2011‬مي�لادي به ثبت جهانی‬ ‫رس��ید و برنامه‌های دامنه‌گس��تری در‬ ‫سراس��ر گیتی برپا ش��د که برای کمتر‬ ‫چهره‌ای از مفاخر جهانی تاکنون برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چه��ارم این‌که در فهرس��ت میراث‬ ‫معنوی جهانی یونس��کو نیز «آیین‌های‬ ‫پهلوانی و و زورخانه‌ای» در سال ‪2010‬‬ ‫ميالدي به کوش��ش فدراسیون پهلوانی‬ ‫ایران و نیز «هنر نقالی» در سال ‪2011‬‬ ‫ميالدي با همکاری پژوهش��گاه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بنیاد فردوس��ی‪ ،‬خانه تئاتر و‬ ‫مرکز هنرهای نمایش��ی به ثبت جهانی‬ ‫رسیده که بی‌تردید یکی از ویژگی این‬ ‫دو آیی��ن و هنر ایران��ی تاثیرپذیری از‬ ‫شاهنامه فردوسی است‪.‬‬ ‫پنج��م این‌ک��ه رخ‌نمایی ش��اهنامه‬ ‫فردوس��ی پس از حسدورزی‌های ‪200‬‬ ‫س��اله (به س��ند تاری��خ و نابودس��ازی‬

‫نسخه‌های گوناگون شاهنامه در سراسر‬ ‫گیتی) به گونه‌ای اس��ت که تنها نسخه‬ ‫نزدیک به ش��اهنامه‪ ،‬نس��خه کتابخانه‬ ‫موزه فلورانس اس��ت ک��ه در چند دهه‬ ‫اخیر یافت ش��ده و با اصل اثر فردوسی‬ ‫نزدیک به ‪ 200‬سال فاصله زمانی دارد‪.‬‬ ‫با وج��ود این پروفس��ور چارل��ز ملویل‬ ‫در پ��روژه‌ای پژوهش��ی ‪ 730‬نس��خه‬ ‫مش��هور از ش��اهنامه را در دانش��گاه‬ ‫کمبری��ج نس��خه‌برداری و گ��ردآوری‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫شش��م این‌که کوشش‌های ‪ 30‬ساله‬ ‫استادان هم‌روزگارمان از زنده‌یادان بهار‪،‬‬ ‫مینوی‪ ،‬عزیز اهلل جوینی و ایرج افشار و‬ ‫نیز اس��تادان دکتر جالل خالقی‌مطلق‪،‬‬ ‫دکت��ر فری��دون جنی��دی‪ ،‬دکت��ر‬ ‫الل‌الدی��ن کزازی و دکتر قدمعلی‬ ‫میرج ‌‬ ‫سرامی که جملگی بر سر نسخه‌شناسی‪،‬‬ ‫تصحیح و ویرایش ش��اهنامه فردوسی‪،‬‬ ‫عم��ر گرانمایه صرف نمودن��د‪ ،‬باید در‬ ‫س��نجش بزرگمردی همچون فردوسی‬ ‫اثرگذار باشد‪ .‬در پایان باید گفت به باور‬ ‫بسیاری از خاورشناسان‪ ،‬ایران‌شناسان‬ ‫و استادان زبان پارسی در سراسر گیتی‪،‬‬ ‫برتری��ن فرزن��د برومن��د ای��ران زمین‪،‬‬ ‫فردوس��ی توس��ی اس��ت؛ بزرگم��ردی‬ ‫که ن��ه تنها ایران و ایران��ی بلکه بخش‬ ‫بزرگ��ی از فرهنگ و تم��دن جهانی به‬ ‫او مديون‌ان��د؛ او که ب��ه تنهایی درفش‬ ‫زب��ان پارس��ی و تاری��خ ایران باس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬پرچمدار ‪‌10‬هزار ساله فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و تمدن جهان��ی با رکن قرار دادن‬ ‫جهانش��اهی (امپراتوری) ایران بزرگ و‬ ‫کشورهای متمدن سه قاره آسیا‪ ،‬اروپا و‬ ‫آفریقاست‪.‬فردوسی بزرگ تنها نگاهبان‬ ‫تمدن ایرانی و پیوند دهنده آن با تمدن‬ ‫دوره اسالمی است‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫ميرجالل‌الدين كزازي‬ ‫برگرفته از سخنراني دکتر كزازي در سراي اهل قلم‬

‫جنبه‌هاي سينمايي شاهنامه‬

‫س��ينما در ادب پارس��ي ب��ه گمان‬ ‫زمينه‌اي اس��ت نوپديد‪ .‬ش��ايد در نگاه‬ ‫نخستين شگفتي‌آور‪ .‬پنداشته مي‌شود‬ ‫كه سينما هنر روزگار نو است و چندان‬ ‫پيوندي با هنرهاي كهن نمي‌تواند داشته‬ ‫باشد‪ .‬آيا متني مانند شاهنامه كه بدون‬ ‫هيچ گمان و گزاف��ه بزرگترين رزمنامه‬ ‫جه��ان اس��ت‪ ،‬مي‌توان��د آن آمادگي و‬ ‫شايستگي را داشته باشد كه به فيلم برگردانده شود؟ اين پرسشي‬ ‫است بنيادين در روزگار ما‪.‬‬ ‫اين روزگار ويژگي‌ها و بايس��تگي‌هايي دارد كه م��ا را از روزگاران‬ ‫پيشين جدا مي‌دارد‪ .‬هنرهايي كه در گذشته فراوان به كار مي‌آمدند‪.‬‬ ‫فر و شكوه را نداشته باشد‪ .‬در مقابل هنرهاي‬ ‫در اين روزگار شايد آن ّ‬ ‫ديگري كه برآمده از آن روزگار اس��ت ولي با هنجارها و س��اختارهاي‬ ‫روزگار نو مي‌سازد‪ ،‬امروز كاربردي بيشتر دارد‪ .‬يكي از اين هنرها سينما‬ ‫است‪ ،‬هنري كه برآمده از اين روزگار است‪ .‬تنها هنري است برجسته‪،‬‬ ‫فراگير و پركاربرد كه هيچ پيشينه‌اي در روزگار كهن ندارد‪ .‬هنر سينما‬ ‫از دل ابزارس��ازي و فناوري‌هايي كه روزگار ما را از روزگار گذشته جدا‬ ‫مي‌كند و باز‌مي‌شناساند‪ ،‬برآمده است‪.‬‬ ‫ما امروز مي‌گوييم روزگار اس��طوره ديري اس��ت سرآمده است‪.‬‬ ‫م��ا چونان مردماني ك��ه در روزگار خرد و دانايي به س��ر مي‌بريم‪،‬‬ ‫اسطوره‌اي به جهان نمي‌نگريم‪.‬‬ ‫اما نكته نغز اين اس��ت كه ساختار و منطق سينمايي پيشتاز و‬ ‫پيشرو در سراسر جهان هزاران هزار بيننده دارد‪ ،‬منطق و ساختار‬ ‫اسطوره‌اي است‪ .‬فيلم‌هايي كه اسطوره‌هاي كهن را نشان مي‌دهد‬ ‫يا از منطق اس��طوره‌اي پيروي مي‌كنند‪ ،‬پربيننده‌ترين فيلم‌ها در‬ ‫سراسر جهان هستند‪ .‬فيلم‌هايي مانند ارباب حلقه‌ها‪.‬‬ ‫به هر روي نوآيين‌تر هنر‪ ،‬كهن‌س��وترين هنر نيز هست‪ .‬پس بر‬ ‫اين پايه پيوندهايي در ميانه هنر س��ينما با هنرهاي كهن مي‌توان‬ ‫يافت و آن پيوندهاي س��اختاري و سرش��تي است‪ .‬شاهنامه متني‬ ‫است اسطوره‌اي و حماسي‪ -‬حتي در بخش‌هاي تاريخي نيز بيگانه‬ ‫با حماس��ه اسطوره نيست‪ .‬پس متني مانند شاهنامه سرچشمه‌اي‬ ‫اس��ت جوش��ان‪ ،‬پايان‌ناپذير براي س��ينماگراني ك��ه مي‌خواهند‬ ‫اس��طوره‌هاي كهن را به فيلم درآورند‪ .‬از ديگرسو من مي‌گويم كه‬ ‫شاهنامه در ميان رزمنامه‌هاي جهان مانند ايلياد و اوديسه هومر و‬ ‫اسطوره‌هاي ژرمني و انگليسي بيشترين و ساختاري‌ترين پيوند را‬ ‫با هنر نمايش و از آن ميان سينما دارد‪.‬‬


‫زیست شهر‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫درخواست يك مخترع از مسئوالن‬

‫ارقام ‪ 1‬تا ‪ 9‬را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها‪ ،‬ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك ‪ 3‬در ‪ 3‬يكبار ديده شود‬

‫‪8 4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8 3 7 6 5‬‬ ‫‪7 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4 3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3 8‬‬

‫‪4 6 3‬‬

‫‪6 8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5 8 6 7 4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7 3 6 5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5 4‬‬ ‫‪8 3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪2 3 8‬‬

‫‪5 6 3‬‬ ‫‪8 4‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4 5‬‬

‫‪6 3 8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 5 4‬‬

‫‪4 5 6‬‬

‫‪3 8 4 7 5 6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3 7 4‬‬

‫‪6 8 5 7 2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 7 3 4‬‬

‫‪7 6 5 4‬‬

‫‪6 7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 7‬‬

‫‪4 8 3 7 5‬‬

‫‪6 7 3 8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5 6 3 2‬‬

‫‪4 8 7 5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 6 7 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 5 3 2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4 7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6 5 4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪3 7‬‬

‫‪4 8 6 7‬‬

‫سخت‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2 3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫شهر «گوی‌یو» در كشور چین كه به شهر زباله‌های الکترونیک ملقب شده است‪.‬‬ ‫هزاران نفر از ساكنان این شهر با دریافت زباله‌های الکترونیک و بازیافت آنها‪ ،‬روزگار می‌گذرانند‪.‬‬

‫‪6 3 8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5 8 4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7 3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫متوسط‬

‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6 7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3 5 8 6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8 6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫آسان‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6 5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫اطالعات موجود نش��ان مي‌دهد‬ ‫هر ف��رد تهران��ي به‌طور متوس��ط‬ ‫س��االنه ش��ش برابر وزن خود زباله‬ ‫توليد مي‌كند‪ .‬همين اطالعات نشان‬ ‫مي‌دهد متوسط س��رانه زباله توليد‬ ‫ش��ده در شهر تهران ‪ 320‬كيلوگرم‬ ‫و ارزش روزانه زباله توليد ش��ده در‬ ‫ش��هر تهران ‪ 1800‬ميلي��ون ريال‬ ‫اس��ت‪ .‬س��رانه توليد روزانه زباله در‬ ‫جهان ‪ 250‬تا ‪ 300‬گرم اس��ت كه‬ ‫در ايران ‪ 600‬گرم و در شمال تهران‬ ‫‪1200‬گرم است‪.‬‬ ‫س��رانه توليد زبال��ه در مناطق‬ ‫مختلف ش��هر تهران طي يك دوره‬ ‫يك س��اله ب��ه ازاي هر نف��ر از ‪21‬‬ ‫كيلوگرم تا ‪ 883‬كيلوگرم نوس��ان‬ ‫داشته است‪ .‬به‌طور كلي در مناطق‬ ‫مركزي ش��هر ته��ران‪ ،‬ب��ه ويژه در‬ ‫منطقه ‪ 20‬كه فعاليت عمده تجاري‬ ‫در آن ص��ورت مي‌گي��رد‪ ،‬باالترين‬ ‫توليد زباله را دارا است‪ .‬آمارها نشان‬ ‫مي‌ده��د در مناطق تجاري ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬زباله بيشتري توليد مي‌شود‬ ‫كه ميزان زباله ارزشمند آن نيز باال‬ ‫است‪ .‬در مناطق شرقي تهران‪ ،‬توليد‬ ‫زباله ارزشمند كمتر است‪ .‬توليد زباله‬ ‫ارزش��مند در مناطق مركزي شهر‬ ‫تهران‪ ،‬به دليل فعاليت‌هاي تجاري‪،‬‬ ‫بيش��تر اس��ت‪ .‬زباله‌هاي حاصل از‬ ‫فعاليت بسته بندي تجاري در اين‬ ‫مناطق بيش��تر و ارزشمندتر است‪.‬‬ ‫ميزان توليد پس��ماندهاي جامد در‬

‫مناطق شهري تهران طي سال‌هاي‬ ‫‪ 1380‬تا ‪ 1385‬رش��دي نزديك به‬ ‫‪ 1/1‬درصد داشته است‪ .‬زباله توليد‬ ‫ش��ده در شمال ش��هر تهران طبق‬ ‫مطالعات انجام شده حداقل دو برابر‬ ‫ميانگين آن در سطح كشور و چهار‬ ‫برابر اس��تاندارد جهاني است‪ .‬تعداد‬ ‫دفعات جم��ع‌آوري زباله در ش��هر‬ ‫تهران دو تا س��ه بار در روز است كه‬ ‫اين مقدار در كشورهاي جهان ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬بار در هفته است‪ .‬اطالعات موجود‬ ‫نشان مي‌دهد در سال ‪ 1385‬سرانه‬ ‫توليد زباله ارزشمند در شهر تهران‬ ‫از ‪ 4‬ت��ا ‪ 238‬كيلوگرم در نوس��ان‬ ‫بوده است‪ .‬تحليل شيوه‌هاي زندگي‬ ‫خانوارهاي ساكن بر حسب مناطق‬ ‫شهرداري مي‌تواند علت‌هاي توليد‬ ‫زباله را تفسير كند‪ .‬همچنين ميزان‬ ‫توليد زباله بستگي به الگوي مصرف‬ ‫مواد غذايي و آشاميدني بسته بندي‬ ‫ش��ده‪ ،‬دارد‪ .‬با توجه به ب��اال بودن‬ ‫نسبت اس��تفاده از دستگاه حرارت‬ ‫مرك��زي در مناطق ش��مالي تهران‬ ‫در مقايس��ه با مناطق جنوبي شهر‪،‬‬ ‫تهيه س��وخت براي مناطق شمالي‬ ‫آس��ان‌تر از ساكنين مناطق جنوبي‬ ‫شهر است‪ .‬با توجه به اين كه به‌طور‬ ‫معمول ميزان مصرف نيز در مناطق‬ ‫شمالي شهر بيش از مناطق جنوبي‬ ‫است‪ ،‬بنابراين ميزان توليد زباله در‬ ‫مناطق شمال شهر بيشتر از مناطق‬ ‫جنوب شهر است‪.‬‬

‫جدول سودوکو‬

‫‪9‬‬

‫زباله باالی شهر‪ ،‬زباله پايين شهر‬

‫‪1407‬‬

‫‪4 5‬‬

‫هستند‪.‬‬ ‫امروزه زباله‌هاي الكترونيك به عنوان س��ريع‌ترين منابع توليد‬ ‫زباله در اتحاديه اروپا هستند‪.‬‬ ‫پيشرفت تكنولوژي و توليد محصوالت و تجهيزات الكترونيك‬ ‫و به س��بب آن تنوع‌طلبي انسان‌ها براي اس��تفاده از آنها از يك‬ ‫س��و و عمر كوتاه اين تجهيزات از س��وي ديگر باعث شده بحث‬ ‫زباله‌هاي الكترونيك به يكي از مشكالت زيست محيطي در كره‬ ‫زمین تبديل شود‪.‬‬ ‫برخي از كش��ورهاي پيش��رفته براي حل اي��ن معضل بزرگ‬ ‫قوانين خاص��ي را تصويب كرده‌اند به‌طوري ك��ه توليدكنندگان‬ ‫را موظ��ف به شناس��ايي و بازيافت محصوالت توليد ش��ده خود‬ ‫كرده‌اند‪.‬‬ ‫براساس گزارش رسمي سازمان ملل متحد‪ ،‬ساالنه بين‪ 20‬تا‬ ‫‪ 50‬ميليون تن زباله الكترونيك دفع مي‌ش��ود كه اياالت متحده‬ ‫امريكا بزرگترين توليد كننده اين نوع زباله‌ها در جهان به ش��مار‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫براس��اس قوانين جهاني كنوانس��يون زباله‌هاي الكترونيك و‬ ‫الكتريك (‪ ،)WEE‬بازيافت زباله‌هاي الكترونيك به ازاي هر نفر‬ ‫به ميزان چهار كيلوگرم الزامي است‪.‬‬ ‫ب��ه موجب اين قان��ون‪ ،‬توليدكنن��دگان وس��ايل الكترونيك‬ ‫و الكتري��ك موظف هس��تند بودجه طرح‌ه��اي بازيافت را تامين‬ ‫كنن��د و نمايندگي‌ه��اي فروش و فروش��ندگان نيز بايد خدمات‬ ‫بازپس‌گيري اين وسايل را در اختيار مشتريان قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنين طبق قرارداد مصوب ‪ 1989‬ميالدي از سوي سازمان‬ ‫مل��ل متحد‪ ،‬ب��راي كنترل زباله‌هاي خطرناك كه از كش��ورهاي‬ ‫ثروتمند به كش��ورهاي فقير وارد مي‌ش��ود‪ ،‬هر كشوري مي‌تواند‬ ‫به‌صورت يك‌جانبه واردات اين زباله‌ها را ممنوع و صادركنندگان‬ ‫نيز قبل از فرس��تادن زباله بايد موافقت كش��ور مقصد را كس��ب‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه كشور امريكا كه مهم‌ترين منبع توليد‬ ‫زباله ديجيتال و س��مي محسوب مي‌ش��ود‪ ،‬هرگز اين قرارداد را‬ ‫امضا نكرد و كش��ورهايي مانند چين نيز به خاطر كس��ب درآمد‪،‬‬ ‫مق��دار زي��ادي از اي��ن ضايع��ات را وارد مي‌كنن��د به‌طوري كه‬ ‫هم‌اكنون ‪۷۰‬درصد رايانه‌ها و موبايل‌هاي جهان در چين بازيافت‬ ‫مي‌شود!‬ ‫طبق يك تحقيق انجام ش��ده گفته مي‌ش��ود براي س��اخت‬ ‫ي��ك مانيتور س��اده عالوه ب��ر مواد اولي��ه مورد ني��از در حدود‬ ‫‪۲۴۰‬كيلوگرم سوخت‪ ۲۲ ،‬كيلوگرم مواد شيميايي و ‪ ۱۵۰۰‬ليتر‬ ‫آب نياز اس��ت و با توجه به اين مس��أله به نظر مي‌رسد استفاده‬ ‫مجدد از وس��ايل رايانه‌اي مي‌تواند تا حد زيادي در مصرف مواد‬ ‫طبيعي صرفه‌جويي به وجود آورد‪.‬‬

‫‪ ë‬مافیای زباله را هم بستند‬ ‫اين مخترع از عدم حمايت مس��ئوالن‬ ‫گاليه دارد و مي‌گويد‪ :‬س��ازمان بازيافت‬ ‫ش��هرداري ته��ران از مخترع��ان ب��راي‬ ‫همكاري دع��وت كرده بود‪ .‬م��ن رفتم و‬ ‫اص ً‬ ‫ال مجال اين ك��ه بتوانم اختراعم را به‬ ‫اثبات برسانم‪ ،‬ندادند‪.‬من از آنها خواستم‬ ‫يك كيس��ه زباله در اختي��ارم قرار دهند‬

‫‪2‬‬

‫ز بـا له‌هـــــ��ا ي‬ ‫الكترونيك كه به آن‬ ‫‪ e-waste‬مي‌گوينـد‬ ‫ب��ه مجموع��ه‌اي از‬ ‫قطعات سخت‌افزاري‬ ‫رايانه‌ها‪ ،‬تلفن همراه‪،‬‬ ‫اجزاي برخي وس��ايل‬ ‫مانن��د مايكرووي��و و‬ ‫ما شين  لبا سش��ويي‬ ‫گفت��ه مي‌ش��ود ك��ه‬ ‫غيرقاب��ل اس��تفاده‬

‫‪ ë‬راهی برای کاهش مصرف سوخت‬ ‫اين مخت��رع درباره اختراعات ديگرش‬ ‫هم توضيح مي‌دهد‪ :‬همه كار‌ها با مسائل‬ ‫زيست محيطي ارتباط مستقيم دارد‪.‬براي‬ ‫توليد هر چيزي محيط را آلوده مي‌كنيم‪.‬‬ ‫همه ماش��ين‌ها آلودگي زيس��ت محيطي‬ ‫دارند ت��ا محصولي را تحوي��ل ما دهند و‬ ‫ب��ه اي��ن مي‌گوييم بي‌نظمي سيس��تمي‪.‬‬ ‫بنا بر اين هر قدر بي‌نظمي سيس��تمي را‬ ‫كمتر كنيم محيط زيست بهتري خواهيم‬ ‫داش��ت‪ .‬وي ادامه مي‌ده��د‪ :‬اگر موتوري‬ ‫بسازيم كه با سوخت كمتر همان راندمان‬ ‫را داش��ته باش��د‪ ،‬بي‌نظمي سيس��تمي را‬ ‫كم كرده‌ايم‪.‬از اي��ن رو اختراعي دارم كه‬

‫بس��ياري از اتفاق��ات مه��م جامعه‬ ‫امروزي از طريق فرهنگ‌س��ازي انجام‬ ‫مي‌گي��رد چرا كه كار فرهنگي بس��يار‬ ‫ارزش��مند است و اثرگذاري بهتري نيز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در راس��تاي همي��ن ن��وع اقدامات‬ ‫فرهنگ��ي ط��رح ملي آم��وزش حفظ‬ ‫محيط‌زيست در مشهد مقدس برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ‪ ،‬اين طرح با همكاري سازمان حفاظت محيط‬ ‫زيس��ت وزارت آموزش و پرورش‪ ،‬س��ازمان يونسكو و بانك ملت‬ ‫ص��ورت گرفت‪ .‬همچنين ‪ 7‬منطقه آم��وزش و پرورش و بيش از‬ ‫‪ 200‬مدرس��ه و ‪ 27000‬دانش‌آموز در مس��ابقاتي در اين زمينه‬ ‫شركت كردند‪.‬‬ ‫بنابراي��ن گزارش تابرج��ا ويرتانن رئيس منطقه‌اي س��ازمان‬ ‫يونس��كو در اي��ران در مراس��م ط��رح مل��ي آم��وزش حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت‪ ،‬گفت‪ 35 :‬سال پيش سازمان ملل تصميم گرفت‬ ‫برنامه‌اي براي حفظ محيط زيس��ت ش��روع كند‪ .‬از همان زمان‬ ‫ه��م قرار بود اصول و روش‌هاي كار مدون باش��د و از ‪ 10‬س��ال‬ ‫پيش س��ازمان ملل برنامه حفاظت پايدار را ش��روع كرد كه سال‬ ‫‪ 2014‬پايان مي‌يابد‪ .‬خطر بسيار شديدي محيط زيست را تهديد‬ ‫مي‌كند و همه ما بايد تالش كنيم كه آن را حفظ كنيم‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬زكريا يازرلو معاون آموزش و پژوهش‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در اين مراس��م گفت‪ :‬كاركرد‬ ‫آم��وزش حفاظت از محيط زيس��ت در دو معنا ش��كل مي‌گيرد؛‬ ‫ابتدا ايجاد گس��ترش سرمايه فرهنگي اس��ت‪ .‬در دنيا ثابت شده‬ ‫كه حفاظت از محيط زيس��ت يك توليد عمومي است نه اين كه‬ ‫فقط وظيفه دولت‌ها باشد بلكه آن‌ها بستري را ايجاد مي‌كنند تا‬ ‫حفاظت از محيط زيست صورت گيرد‪.‬‬ ‫دوم ايجاد پيشينه‌س��ازي سرمايه فرهنگي است يعني آگاهي‬ ‫عموم مردم نس��بت به اين موضوع بيشتر ش��ود‪ .‬بايد به موضوع‬ ‫حفاظت از محيط زيست عالقه‌مند باشيم و ديگران را هم به اين‬ ‫موضوع عالقه‌مند كنيم‪ .‬ضمناً بايد تفكر پيشينه‌س��ازي سرمايه‬ ‫فرهنگي عملي شود‪.‬‬

‫‪7 8‬‬

‫زباله‌هاي خطرساز یا سودآور‬

‫زباله اگر معضل اول ش�هرهاي بزرگ‬ ‫نباش�د‪ ،‬دومي اس�ت‪ .‬تنها در تهران‬ ‫روزانه ‪ 7‬هزار تن زباله توليد مي‌شود‬ ‫ك�ه گاه�ي اين آم�ار به ‪ 11‬ه�زار تن‬ ‫مي‌رس�د‪.‬همين آم�ار كافي اس�ت تا‬ ‫نشان دهد موضوع زباله جدي است!‬ ‫سيد مهدي موسوي نژاديان مخترعي‬ ‫است كه راهي براي تبديل سريع زباله به‬ ‫كمپوست يافته است‪.‬‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫او درب��اره كار خود ب��ه‬ ‫م��ا مجموعه‌اي دانش بنيان هس��تيم كه‬ ‫روي انرژي‌ه��اي بني��ادي كار مي‌كنيم و‬ ‫به آنزيمي دس��ت يافته‌ايم كه مي‌ش��ود‬ ‫زباله را خيلي س��ريع تجزيه كرد و فرايند‬ ‫گنديدگ��ي را به‌طور مش��خصي باال برد‪،‬‬ ‫به‌ط��وري كه در ‪ 48‬س��اعت كمپوس��ت‬ ‫(تبدي��ل زبال��ه ب��ه ك��ود ب��ا روش‌هاي‬ ‫بيولوژيك) درست مي‌كنيم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وي اگر اي��ن روش متداول‬ ‫شود هر شهروند در آپارتمانش با سطلي‬ ‫كوچك يا حتي يك كيس��ه پالس��تيك‬ ‫مي‌تواند زباله خود را به كمپوست تبديل‬ ‫كند‪.‬فقط كافي است پودري را روي زباله‬ ‫ريخته و در سطل را ببندد‪.‬‬

‫مصرف سوخت را ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 30‬درصد كم مي‌كند‪.‬‬ ‫بــ��ه گـفتــــ��ه‬ ‫موس��ويان‌نژاد‪ ،‬اي��ن‬ ‫اخت��راع پودر گياهي‬ ‫غيرقاب��ل اش��تعال‬ ‫اس��ت ك��ه قب��ل از‬ ‫هواك��ش موت��ور‬ ‫خودرو ريخته مي‌شود‬ ‫و از ه��واي ورودي‬ ‫ب��ه موتور ان��رژي متولد‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين محصول به‬ ‫كش��ور‌هاي تركي��ه و عراق‬ ‫ص��ادر ش��ده و ص��ادرات آن‬ ‫گسترده‌تر هم خواهد شد‪.‬با اين‬ ‫محصول بي‌نظمي سيستمي نه‬ ‫تنها به صفر رس��يده بلكه ‪20‬‬ ‫درصد هم به سمت نظم كامل‬ ‫سوق داده شده است‪.‬‬ ‫اين پ��ودر همچنین تا ‪ 3‬هزار‬ ‫كيلومتر پيمايش دوام دارد‪.‬‬ ‫اي��ن مخت��رع ان��رژي ب��ا‬ ‫اختراعاتش انرژي را در كس��ري‬ ‫از ثانيه متولد كرده اس��ت‪ :‬از هر‬ ‫چيز مي‌توانيم ان��رژي بگيريم‪ .‬از‬ ‫گي��اه آزوال كه گونه‌اي مهاجم در‬ ‫تاالب انزلي اس��ت گرفت��ه تا كاه‬ ‫توانس��ته‌ايم انرژي توليد كنيم و‬ ‫اين اساس اختراعات من است‪.‬‬ ‫وي تاكيد مي‌كند‪ :‬تحريم‌ها ما‬ ‫را ق��وي ك��رده و ايرانيان هر روز‬ ‫مي‌توانند دس��تاورد علمي جديد‬ ‫را به جهانيان نشان دهند‪.‬‬ ‫موس��ويان‌نژاد از مس��ئوالن‬ ‫تنه��ا ي��ك درخواس��ت دارد‪ :‬مرا‬ ‫با ي��ك س��طل زبال��ه چن��د روز‬ ‫تنها بگذاريد‪.‬‬

‫‪2 3 7‬‬

‫آرمانشهر‬

‫امير گودرزي‬ ‫گروه جامعه‬

‫ك��ه آنها در اي��ن حد هم نتوانس��تند به‬ ‫من اعتماد كنند‪ .‬وي در توضيح بيش��تر‬ ‫اختراع��ش مي‌گويد‪ :‬اين پ��ودر وارد اتم‬ ‫زباله مي‌ش��ود‪ ،‬آن را هضم كرده و تجزيه‬ ‫و تخري��ب مي‌كند تا جايي ك��ه به مواد‬ ‫آل��ي و معدني قابل جذب ب��راي گياهان‬ ‫تبديل مي‌ش��ود‪.‬در واقع زباله به طبيعت‬ ‫باز گردانده مي‌شود و عالوه بر درآمدزايي‬ ‫مي‌توان محيط‌زيست را نجات داد‪.‬‬ ‫موس��ويان‌نژاد در خص��وص اهمي��ت‬ ‫زباله مي‌گويد‪ :‬زباله س��رمايه اس��ت‪ ،‬اگر‬ ‫بتواني��م از آن درس��ت اس��تفاده كنيم‪.‬‬ ‫ش��ايد اهميت زباله را تنه��ا زباله دزدان‬ ‫مي‌دانن��د و از اين راه ث��روت هنگفتي به‬ ‫دست مي‌آورند‪ .‬مافياي زباله خيلي بزرگ‬ ‫اس��ت‪.‬آن‌ها نمي‌گذارند اختراع رواج پيدا‬ ‫كند‪ ،‬چون ضرر مي‌كنند‪ .‬اگر مس��ئوالن‬ ‫اهمي��ت زبال��ه را بدانن��د از اي��ن گون��ه‬ ‫اختراعات حمايت مي‌كنند‪ .‬همچنين اگر‬ ‫نگاه زيس��ت محيطي هم داش��ته باشند‪،‬‬ ‫نمي‌گذارند زباله محيط زندگي ش��ان را‬ ‫نابود و مسموم كند‪.‬‬

‫فراگيري حفظ محيط‌زيست‬ ‫از طريق فرهنگ‬

‫‪6‬‬

‫مدی��ر کل دفت��ر ارزیابی زیس��ت محیطی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست از اجرای نظام مدیریت سبز در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ت��ورج همتی با اش��اره به اینکه کاهش اعتب��ارات هزینه‌ای و‬ ‫اعمال سیاس��ت‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست در‬ ‫ماده ‪ 190‬قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است‪ ‌،‬گفت‪ :‬اين‬ ‫براساس کلیه دستگاه‌های اجرایی‪ ،‬مؤسسات و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی موظف به اجرای برنامه مدیریت سبز می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این برنامه مدیریتی شامل مدیریت مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬آب‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و مدیریت پسماند است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ارزیابی زیس��ت محیطی گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫آیین‌نام��ه اجرایی م��اده ‪ 190‬مصوب هیأت وزی��ران و مطابق با‬ ‫ماده ‪ 4‬این آيین‌نامه ش��اخص‌های مدیریت سبز توسط سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت با هماهنگی کلیه دستگاه‌های اجرایی و‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی و ادارات کل حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫استان‌ها در حال تدوین و نهایی شدن است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پ��س از ابالغ ای��ن آیین‌نامه‪ ،‬دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی موظف هس��تند‪ ،‬شاخص‌های اعالم شده را محاسبه و در‬ ‫چارچوب ش��اخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متبوع خود‬ ‫لحاظ كنند‪.‬‬

‫مرا با يك سطل زباله تنها بگذارید!‬

‫مریم رضازاده‬ ‫گروه جامعه‬

‫‪1‬‬

‫اجرایی شدن نظام مدیریت سبز در کشور‬

‫گزارش روز‬

‫‪4‬‬

‫محیط زیست‬

‫دریچه‬

‫روش تجزيه بيولوژيك روش��ي است كه براي بازيافت زباله‌هاي الكترونيك مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬در اين روش از ميكروارگانيسم‌ها براي بازيافت فلزات سنگين استفاده مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫روش در مقايس��ه با روش‌هاي ديگر‪ ،‬عالوه بر كمتر بودن هزينه‪ ،‬آلودگي‌هاي ش��يميايي حاصل‬ ‫از بازيافت زباله‌هاي الكترونيك را نيز به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد‪ .‬اين مواد بر پايه‬ ‫تركيبات گياهي به دست مي‌آيد که به راحتي قابل تجزيه است و از سوختن آن گازهاي سمي‬ ‫توليد نمی شود‪ .‬محققان اميدوارند با استفاده از موادي كه قابليت تجزيه زيستي دارند‪ ،‬بتوانند‬ ‫تجهيزات الكترونيك جديدي را به بازار عرضه كنند كه از سويي به سادگي در چرخه‌هاي طبيعي‬ ‫بازيافت شود و از سويي ديگر فاقد پيامدهاي نامطلوب ناشي از بازيافت زباله‌هاي الكترونيك باشد‪.‬‬

‫‪5 8‬‬

‫اگر بتوان به راهكارهاي زيست محيطي مناسبي در بازيافت زباله‌هاي الكترونيك به دست آورد‪،‬‬ ‫مي‌توان گفت كه همين زباله‌ها منبع ارزشمندي براي توليد مواد خام ثانويه به شمار مي‌روند‪ .‬بايد‬ ‫به اين نكته نيز توجه داشت كه عدم توجه به زباله‌هاي الكترونيك مي‌تواند عامل اصلي سرطان‌ها‬ ‫باشد‪ .‬تحوالت سريع فناوري‪ ،‬كاهش هزينه‌هاي اوليه توليد و در نتيجه از رده خارج شدن بسياري‬ ‫از تجهيزات الكترونيك س��بب افزايش مشكالت ناشي از تجمع زباله‌هاي الكترونيك در سطح‬ ‫كره زمین شده است‪ .‬هرچند كه زباله‌هاي الكترونيك تنها ‪ 2‬درصد از حجم كل زباله‌ها را تشكيل‬ ‫مي‌دهد اما اين حجم ناچيز حاوي مواد سمي است و با توجه به اين‌كه ساالنه ‪ 30‬تا ‪ 50‬ميليون تن‬ ‫زباله الكترونيك در جهان توليد مي‌شود‪ ،‬بايد اين معضل به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫فنـاوري در خدمـت فنـاوري‬

‫‪9‬‬

‫زبـاله‌هاي الكترونيـكي عامـل ثروت يا بيـماري‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬


‫باالتر از بهشــت‬ ‫امیر علی بیانی ‪ -‬چقدر خوب است كه از آسمان روي زمين آم ‌ده‌اي تا يك عمر عاشقي را به‬ ‫من بياموزي‪ ،‬به درد دل‌هايم گوش بسپاري و هميشه مرا مدهوش عطر گل‌هاي مريم دستانت‬ ‫كني‪ .‬چه چيز بيشتر از اين بخواهم كه هميشه خنده‌ات را ببينم‪ .‬با تو شمعداني‌ها رنگ ديگري‬ ‫دارند‪ ،‬با تو بوي باران ناب‌ترين عطر دنيا مي‌شود‪ .‬دنيا را با تو دوست دارم با تو كه دلم براي‬ ‫شنيدن قصه‌ها و الاليي‌هايت لك زده است با تو كه در كنارت به وسعت اقيانوس‌ها مي‌شوم‪.‬‬ ‫م��را ببخش اگر دل نازكت را رنجانده‌ام و ببخش اگر نگاه مهربانت را بي‌پاس��خ گذاش��تم‪.‬‬ ‫خدا نياورد روزي را كه تو را غمگين ببينم‪ .‬چگونه اينها را نگويم وقتي خدا هم بهش��تش را‬ ‫ارزاني تو كرده اس��ت‪ .‬خدايا باالتر از بهش��تت هم هست؟‌براي زير پاي مادرم مي خواهم‪.‬‬

‫نکته‬ ‫ويتاميندي‬

‫مهدیهشایگان‬ ‫يافته‌ه��اي قاب��ل توج��ه در مورد‬ ‫زنان باردار و ميزان ويتامين ‪ D‬نش��ان‬ ‫مي‌دهد ميزان اي��ن ويتامين در خون‬ ‫زنان باردار موجب جلوگيري از چاقي‬ ‫در دوران كودكي مي‌شود‪.‬‬ ‫در دوران ب��ارداري ش��اخص توده‬ ‫چربي افزايش پيدا مي‌كند و كودكاني‬ ‫ك��ه س��طح ويتامي��ن‪ D‬مادرانش��ان‬ ‫در س��طح بي��ن ‪‌50‬ت��ا ‪ 75‬نانوم��ول‬ ‫اس��ت در مقايس��ه ب��ا كودكان��ي كه‬ ‫ويتامي��ن ‪ D‬مادران آن‌ه��ا در دوران‬ ‫ب��ارداري از اي��ن مي��زان كمت��ر بوده‬ ‫از س�لامت وزن��ي بهتري برخ��وردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از اي��ن رو س��طح ويتامي��ن ‪ D‬در‬ ‫كاه��ش توده چربي در م��ادران باردار‬ ‫تاثيرگذار اس��ت و ارتباط بين ويتامين‬ ‫‪ D‬و چربي‌ه��اي اضاف��ي در مراح��ل‬ ‫بع��دي زندگ��ي در بزرگس��االن مورد‬ ‫تاييد واقع شده است‪.‬‬ ‫سطح مناسب ويتامين ‪ D‬در خون‬ ‫در دوران بارداري باعث مي‌شود نوزادان‬ ‫آن‌ها با مشكالت كمتري متولد شوند‪.‬‬ ‫همچنين س��طح ويتامين ‪ D‬با آلرژي‬ ‫كمتر و عفونت‌هاي تنفس��ي و بندناف‬ ‫نوزادان در ارتباط است‪.‬‬ ‫زن��ان باردار براي حفظ ويتامين ‪D‬‬ ‫در حد ‪ 75‬ت��ا ‪ 100‬نانومول مي‌توانند‬ ‫از مكمل‌ه��اي ويتامي��ن ‪ D‬اس��تفاده‬ ‫كنند‪.‬‬

‫سهیال نوری‬ ‫گـــــــروه ایراندخت‬

‫س�خت اس�ت اگر خ�ودت را در لحظه‌اي‬ ‫تنهاتري�ن آدم روي زمين ببيني‪ ،‬س�خت‬ ‫است كه احساس كني بايد ادامه راهي پر‬ ‫از ف�راز و نش�يب را به تنهايي طي كني و‬ ‫به غير از خودت‪ ،‬س�ه نف�ر ديگر را هم به‬ ‫سالمت به مقصد برساني‪ .‬مرضيه زارعي‪،‬‬ ‫در روزهاي زيباي جواني‌اش‪ ،‬همراه زندگي‬ ‫خود را از دست داد و بدون هيچ تكيه‌گاهي‬ ‫تنها با توكل بر خدا‪ ،‬مسير سخت زندگي‬ ‫را در پي�ش گرف�ت‪ ،‬ام�روز سرمس�ت از‬ ‫موفقيت فرزندش‪ ،‬خود را خوشبخت‌ترين‬ ‫زن روي زمي�ن‌مي‌داند‪ .‬فرزند او با لحظه‬ ‫لحظه شكيبايي و مهرباني‪ ،‬مادر نه تنها در‬ ‫سال‌جاري به مسابقات اختراعات جهاني‬ ‫‪ 2013‬ژنو در رش�ته مكانيك خ�ودرو راه‬ ‫پيدا كرد‪ ،‬بلكه با كس�ب جايگاه نخست و‬ ‫مدال طالي مسابقات استقامت‪ ،‬پايداري و‬ ‫مهرباني چند ساله مادرش را ارج نهاد‪.‬‬ ‫تصميمي بزرگ‬ ‫‪35‬س��اله بود كه همراه زندگي‌اش را از دس��ت داد‪.‬‬ ‫ديگر باي��د به تنهايي فرزندان را ب��ه قله‌هاي موفقيت‬ ‫مي‌رس��اند‪ .‬از م��ادرش ش��كيبايي را ب��ه ارث برده بود‬ ‫مي‌دانست تنها استقامت او را در اين مسير دشوار ياري‬ ‫خواهد كرد‪ .‬تصميم بزرگي گرفته بود و به خودش قول‬ ‫داده بود با موفق شدن فرزندانش روي سختي و سياهي‬ ‫را سپيد كند‪.‬‬ ‫مرضيه زارعي مادر محسن ذوالقدر جوان آذربايجاني‬ ‫است كه در سال‌جاري عنوان نخست مسابقات جهاني‬ ‫مخترعان را در سوئيس از آن خود كرد‪.‬‬ ‫مي گويد‪ :‬آن زمان كه فهميدم روزگار در ايام جواني‬ ‫نيمه تاريكش را به من نش��ان داده اس��ت به خود قول‬ ‫دادم تحت هر ش��رايطي براي فرزندانم مفيد واقع شوم‬ ‫تا س��رافرازي آنها در آينده تمام خستگي‌ها را از دوشم‬ ‫بردارد‪ .‬محس��ن ذوالقدر هم كه اكنون سي و چهارمين‬ ‫سال زندگي‌اش را مي‌گذراند مي‌گويد‪ :‬در همان سالي كه‬

‫‪18‬‬

‫ایراندخت‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫آشـــتي با آرامـــش‬ ‫مین��و محمدی ‪ -‬س��كوت و آرامش را ب��ه قلب و روحت هديه كن‪ .‬درختان‪ ،‬گل‌ها‪ ،‬س��بزه‌ها‬ ‫و‪ ...‬همه در س��كوت و در آرامش رش��د پيدا ك��رده و بالندگي پيدا مي‌كنند‪ .‬به ش��ب نگاه كن‪،‬‬ ‫زيبايي شب و چشمك ستارگان از آن رو ماندگار است كه در سياهي شب و در سكوت‪ ،‬زيبايي‬ ‫خالق را به نمايش مي‌كش��د‪ .‬يادت باش��د سكوت تو نشانه تسليم شدن نيست‪ .‬يادت باشد روح‬ ‫بزرگ��ت را در تالط��م و هياهوي آدم‌ها و مش��كالت گم نكني‪ .‬يادت باش��د تم��ام چيزهايي كه‬ ‫بزرگ هس��تند و در زندگي تمثيل‌هايمان مي‌ش��وند‪ ،‬تمام آنچه به آن‌ها ن��گاه مي‌كنيم و قدرت‬ ‫مي‌گيريم‪ ،‬تمام آنچه آفريده ش��ده‌اند تا به ما انرژي ببخش��ند‪ ،‬همه در آرامش بالنده ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫مانند س��تارگان‪ ،‬خورش��يد و ماه زندگي كن‪ ،‬ب��راي لمس كردن روحت با آرامش آش��تي كن‪.‬‬

‫مدال طالی جهان به دستان این مادر توانا شکل گرفت‬

‫مهندسی روزهای سخت‬ ‫قرار بود براي آزمون كنكور آماده شوم تكيه گاه زندگي‌ام‬ ‫را ازدس��ت دادم و با پدرم كه مشوق روزهاي كودكي‌ام‬ ‫بود براي هميشه وداع كردم‪ .‬همين باعث شد كه در آن‬ ‫سال ادامه تحصيل را فراموش كرده و تنها دغدغه‌ام كار‬ ‫كردن و تامين مخارج خانواده باشد‪ .‬مرضيه زارعي ادامه‬ ‫داد‪ :‬مدتي كوتاه پس از فوت همس��رم مغازه‌اي را براي‬ ‫محسن رهن كردم تا بتواند از اين طريق به امرار معاش‬ ‫خانواده كمك كند او هم بي‌وقفه كار مي‌كرد و شب‌ها‬ ‫دي��ر وقت به خانه مي‌رس��يد‪ .‬من هم تا دير وقت بيدار‬ ‫مي‌ماندم و تنها به اين فكر مي‌كردم كه بايد محسن را‬ ‫از لحاظ روحي و رواني پشتيباني كنم تا روزهاي سخت‬ ‫زندگي را بدون مشكل و خأل سپري كند و با فكري آزاد‬ ‫براي آينده‌اش تالش كند‪.‬‬ ‫بيداري‌هاي شبانه‬ ‫در تنهايي‌هايم به سال‌هاي كودكي‌اش فكر مي‌كردم‬ ‫ك��ه براي دوچرخه‌اش چراغ وصل مي‌ك��رد و با ذوق و‬ ‫ش��وق بس��يار ركاب مي‌زد و خودش را به من و پدرش‬ ‫مي‌رس��اند تا نخستين كساني باش��يم كه او را تشويق‬ ‫مي‌كني��م‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬پدرش مي‌گف��ت مي‌دانم با‬ ‫اين اس��تعدادي كه دارد روزي مرد بزرگی خواهد شد‬ ‫ام��ا عمرش كفاف نداد كه آن روز را ببيند براي همين‬ ‫دلم مي‌خواست قدرت خالقيت محسن بي‌نتيجه نماند‬ ‫و كاري بهتر از دعا كردن براي موفقيتش از دس��تم بر‬ ‫نمي‌آمد‪.‬‬ ‫محس��ن ذوالقدر كه در كنار كار ب��ه مطالعات آزاد‬ ‫مي‌پرداخ��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬مادرم ب��ا انرژي مثبتي كه به‬ ‫من مي‌داد قوت قلبي مي‌ش��د براي اين‌كه احس��اس‬ ‫كنم هن��وز براي ادامه تحصيل دير نش��ده اس��ت و با‬ ‫پشتكار مي‌توانم به موفقيت برسم درست مانند دوران‬ ‫كودكي و نوجواني‌ام كه ش��ب‌هاي امتحان را با مادرم و‬ ‫مهرباني‌هايش به صبح مي‌رساندم‪.‬‬ ‫آنچنان با جديت به دنبال اختراعات جديد بودم كه‬ ‫در س��ال ‪ 1389‬هفت اختراع خود را در عرض سه ماه‬ ‫به ثبت رس��اندم و پس از آن نيز در س��ال ‪ 1390‬وارد‬

‫دانشگاه و در رشته مكانيك خودرو مشغول به تحصيل‬ ‫شدم‪.‬‬ ‫قله موفقيت‬ ‫پيش از ثبت اختراعاتش در كش��ور‪ ،‬طرح‬ ‫يكي از آنه��ا را براي كارخان��ه‌اي در آلمان‬ ‫فرس��تاد و با ارس��ال تقدير نامه‌اي از سوي‬ ‫آنه��ا‪ ،‬با اس��تقبال خوبي رو به رو ش��د اما‬ ‫حاض��ر به ادامه اين كار نش��د چراكه اين‬ ‫نصيحت مادرانه هميش��ه در گوش��ش‬ ‫طنين مي‌انداخت كه سعي كن براي‬ ‫كش��ورت افتخارآفرين باشي‪ .‬به‬ ‫همين دليل از سال ‪ 1389‬ضمن‬ ‫شركت در نمايشگاه مخترعين‬ ‫و نخب��گان و نمايش��گاه‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي پليس��ي‪ ،‬ايمني و‬ ‫امنيتي كش��ور‪ ،‬در سال ‪2012‬‬ ‫در مسابقاتي كه در كشور چين‬ ‫برگزار شده بود با اين كه به دليل‬ ‫مشكالت مالي موفق به حضور‬ ‫در مس��ابقه نش��د اما مدال برنز‬ ‫مسابقات را به دست آورد‪.‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬از طريق نمايندگي‬ ‫فدراسيونبين‌الملليمخترعين‬ ‫جهان متوجه برگزاري مسابقه‬ ‫اخير در ژنو س��وئيس ش��دم و‬ ‫با ارائه اختراع خ��ود در زمينه‬ ‫مكانيكوسيستم‌هايحفاظتي‪،‬‬ ‫ايمني و امنيتي به نمايش��گاه‬ ‫بين‌المللي تخصصي اختراعات‬ ‫‪ 2013‬ژن��و ك��ه فروردين ماه با‬ ‫حضور بيش از ‪ 40‬كشور معتبر‬ ‫جهان برگزار شد در يك چالش‬ ‫شش‌روزه مقام نخست و مدال طال را‬ ‫از آن خ��ود كردم‪ .‬مرضيه زارعي افزود‪:‬‬

‫آن زم��ان كه فهميدم نتيجه اين همه س��ال تنهايي و‬ ‫مشقت كسب مقام نخست مسابقات جهاني فرزندم شده‬ ‫است نخستين كاري كه به ذهنم رسيد شكرگزاري از‬ ‫خداوندي بود كه در تمام اين سالها پناه امن بي‌كسي‌ام‬ ‫بود‪ .‬خود را خوشبخت‌ترين زن دنيا مي‌دانستم و اشك‬ ‫شوق صورتم را پوشانده بود زيرا خوشحال بودم كه روح‬ ‫همسرم نيز شاد و آرام است‪.‬‬ ‫اين جوان آذربايجاني كه عضو فدراسيون بين‌المللي‬ ‫مخترعين جهان و ايران و آكادمي ملي روباتيك است‬ ‫م��دال طالي اختراع خود با عنوان سيس��تم مديريت‬ ‫الكتروني��ك قفل ترم��ز (‪ )EBLMS‬كه در كش��ور‬ ‫س��وئيس و با حضور افراد و شخصيت‌هاي برجسته‬ ‫علمي و رئيس فدراسيون بين‌المللي مخترعين‬ ‫جهان كسب كرد را به زلزله‌زدگان آذربايجان‬ ‫ش��رقي اهدا كرد زي��را هم��واره از مادرش‬ ‫ش��نيده بود كه اگر‬ ‫ب��ا خ��دا باش��ي‬ ‫انگار همه با تو‬ ‫هستند‪.‬‬

‫انرژي‌‬ ‫بمب انرژی‬

‫علي احساني‬ ‫طيف نور از هفت رنگ با انرژي‌هاي‬ ‫مختلف تش��كيل ش��ده اس��ت‪ .‬قرمز‪،‬‬ ‫نارنجي‪ ،‬زرد‪ ،‬سبز‪ ،‬آبي‪ ،‬نيلي و بنفش‪.‬‬ ‫هر رنگ با قسمت‌هاي متفاوتي از بدن‬ ‫در ارتب��اط ب��وده و از نظر احساس��ي‪،‬‬ ‫فيزيك��ي و ذهني تاثي��ري متفاوت بر‬ ‫انسان دارد‪.‬‬ ‫با آگاه��ي از چگونگي اين تاثيرات‪،‬‬ ‫از رنگ‌ه��ا براي افزايش س��طح انرژي‬ ‫فردي بهره گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫در ص��ورت پايي��ن ب��ودن ان��رژي‬ ‫صبحگاه��ي‪ ،‬آم��اده ش��دن ب��راي‬ ‫مالقات‌هاي ش��غلي و‪ ...‬قدرت رنگ‌ها‬ ‫كارگش��ا اس��ت‪ .‬تنها كافي است رنگ‬ ‫موثر جهت انجام فعاليت مش��خص را‬ ‫برگزيده و سپس سيستم بدن را با آن‬ ‫سوخت‌گيري كرد‪.‬‬ ‫نارنجي لذت و ش��ادي را با كارهاي‬ ‫روزمره همراه كرده و تمايل به زندگي‬ ‫را تقوي��ت مي‌كند‪ .‬اين رن��گ بهترين‬ ‫محرك احساسي اس��ت‪ ،‬با احساسات‬ ‫رابط��ه برق��رار ك��رده و در از مي��ان‬ ‫برداشتن موانع كمك مي‌كند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اين ح��س اس��تقالل و‬ ‫اجتماعي بودن را قوت مي‌بخش��د‪ .‬اين‬ ‫رنگ احساس اشتياق‪ ،‬شادي‪ ،‬پرانرژي‬ ‫ب��ودن و اطمينان به نف��س را به‌وجود‬ ‫مي‌آورد‪.‬‬


‫بزرگساالن کم ورزش مي‌كنند‬ ‫محققان دریافتند که یک چهارم بزرگساالن فقط یک ساعت در هفته را به راه رفتن اختصاص‬ ‫می‌دهند‪ .‬بر اساس نظرسنجی که در امریکا صورت گرفته است‪2 ،‬هزار بزرگسال در سراسر‬ ‫انگلیس در زمينه عادات پیاده‌روی خود ارزیابی و مش��خص ش��د كه ‪ 43‬درصد آنها کمتر از‬ ‫‪2‬ساعت در هفته پیاده‌روی مي‌كنند‪ .‬براساس دستورالعمل‌های دولت‪ ،‬هر فرد باید به صورت‬ ‫متوسط ‪ 150‬دقیقه در هر هفته پیاده‌روی کند‪‌.‬این تحقیقات نشان داد که دو سوم از بزرگساالن‬ ‫در انگلیس بیش از حد کم ورزش می‌کنند‪ .‬ورزش در بزرگساالن می‌تواند از بروز حمالت قلبی‬ ‫و مغزی پیشگیری کند افرادی که پیاده‌روی برنامه هر روز آنهاست عالوه بر سالمت جسمی از‬ ‫روحیه شاداب‌تری نسبت به کسانی که ترجیح می‌دهند همیشه استراحت کنند برخوردارند‪.‬‬

‫مديريت خانواده‬

‫يوسف حيدري‬ ‫گـــــــروه جامعه‬

‫اس��م قيمه محرم كه مي‌آيد دل همه ما غنج مي‌رود‬ ‫و آن موق��ع اس��ت كه همه براي قيمه امام‌حس��ين (ع)‬ ‫س��ر و كله مي‌ش��كنيم‪ .‬تا حاال از خود پرسيده‌ايد‪ ...‬چه‬ ‫س��ؤال خنده‌داري‪ ،‬معلوم است كه همه ما بارها از خود‬ ‫پرسيده‌ايم كه چرا قيمه امام حسين (ع) هميشه طعمي‬ ‫متفاوت‌تر از قيمه‌هاي همه ايام زندگي ما دارد‪ .‬نكته آن‬ ‫در عشق است‪.‬‬ ‫كس��ي منكر اين نمي‌شود غذايي كه با عشق درست‬ ‫نشود هر اندازه هم كه شكل و قيافه خوبي داشته باشد‪،‬‬ ‫اما در نهايت به دل نمي‌چسبد‪ ،‬اما غذايي كه در آن اكسير‬ ‫جادويي عشق دخيل باشد‪ ،‬يعني آشپز آن حين پختن‬ ‫با حسي سرشار از عالقه به آشپزي‪ ،‬عالقه به موادغذايي‪،‬‬ ‫عالقه به آن كسي كه براي او غذا را مي‌پزد يا هرآنچه از‬ ‫اين دس��ت غذا را آماده كرده باشد‪ ،‬اگر ظاهري دلچسب‬ ‫هم نداشته باشد‪ ،‬در نهايت دلنشين خواهد بود هرچند‬ ‫كه محال اس��ت چنين غذايي ظاهري خوب هم نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نتيجه آن كه هنر آشپزي با عشق رابطه‌اي مستقيم‬ ‫دارد و اين حقيقتي است كه شايد بسياري از ما با خوردن‬ ‫بس��ياري از غذاها آن را با همه وجود حس كرده و حتي‬ ‫گاه عكس آن هم برايمان اتفاق افتاده است‪ .‬وقتي عشق‬ ‫با هنر آشپزي درآميخته شود آشپز عاشق تالش مي‌كند‬ ‫از بهتري��ن مواد غذاي��ي و ادويه‌ج��ات در پخت آن غذا‬ ‫استفاده كند تا حس زيباي خود را به كسي كه به عشق‬ ‫او اي��ن غذا را طبخ مي‌كن��د اثبات كند‪ ،‬حال مي‌خواهد‬ ‫يك نفر يا چندين نفر در حد مش��تريان يك رس��توران‬ ‫باشد‪ .‬هنر آشپزي با پوست و خون ايراني‌ها عجين بوده‬ ‫و هس��ت و از قديم آش��پزي به عنوان هن��ر به دختران‬ ‫ايراني آموخته مي‌ش��د و حتي در همان زمان هم بودند‬ ‫مرداني از ايران‌زمين كه به علت عشق و عالقه به آشپزي‬ ‫به يادگيري اين هنر روي مي‌آوردند‪ .‬به هرحال آشپزي‬ ‫هنري است كه بايد با دل و جان به دنبال آن رفت و در‬ ‫اين ميان كس��اني هستند كه با فراگرفتن اين هنر آن را‬ ‫با علم روز تلفيق داده و اين هنر را به جواناني كه عاشق‬ ‫آشپزي هستند آموزش مي‌دهند‪.‬‬ ‫حميدرضا رنجبر هم از همان دسته آشپزهاي مورد‬ ‫بحث ماست‪ .‬آشپز ‪ 39‬ساله‌اي كه هر شب هنر آشپزي‬ ‫او در برنامه آش��پزخانه شماره ‪ 3‬هم به نمايش گذاشته‬

‫سبزي بخوريد‬ ‫و از نفخ رنج‬ ‫نبريد‬

‫مي‌ش��ود‪ .‬او كه از ‪ 16‬س��الگي در كنار پدر آش��پزي را‬ ‫فراگرف��ت‪ ،‬امروز همه زندگي‌اش را در آش��پزي خالصه‬ ‫كرده و حتي زمان فراغت از كار هم به آش��پزي و پخت‬ ‫غذاي جديد فكر مي‌كند‪ .‬او امروز ش��اگردان بسياري را‬ ‫آموزش مي‌دهد و هر شب پاي ثابت بسياري از سفره‌هاي‬ ‫ايراني است‪ .‬آش��پزي از ديدگاه او هنر استفاده كردن از‬ ‫ادويه و چاش��ني و مواد غذايي اس��ت و دستپخت يعني‬ ‫شناخت ادويه‌ها‪ ،‬چاشني‌ها و استفاده مناسب از آن‌ها در‬ ‫غذاها‪ .‬همه ما سريال آشپزباش��ي و غذاهاي لذيذ آن را‬ ‫به ياد داريم‪ .‬پاي حرف‌هاي حميدرضا رنجبر درباره اين‬ ‫س��ريال و نقشش در آن و در مجموع درباره هنر آشپزي‬ ‫در سفره ايراني نشسته‌ايم‪.‬‬ ‫آقاي رنجبر چطور شد كه به آشپزي عالقه‌مند‬ ‫شديد؟‬ ‫پدرم سرآش��پز هتل بود و در كن��ار آن تدريس هم‬ ‫مي‌كرد از ‪ 16‬س��الگي همراه او به محل كارش مي‌رفتم‬ ‫و اين‌گونه بود كه به آش��پزي عالقه‌مند ش��دم‪ .‬از اين‌كه‬ ‫مي‌ديدم با مواد غذايي و چاشني‌ها چه غذاهاي لذيذي‬ ‫طبخ مي‌ش��ود لذت مي‌بردم لذا تصميم گرفتم تا پخت‬ ‫همه غذاها را ياد بگيرم‪ .‬در كنار آش��پزي در دانشگاه هم‬ ‫تحصيل مي‌كردم و موفق ش��دم از كشورهاي فرانسه و‬ ‫تايلند هم مدرك آشپزي بگيرم‪ .‬در سريال آشپزباشي‬ ‫به‌عنوان بدل آقاي پرستويي انواع غذاهاي ايراني‬ ‫را درست كردم و از آنجا همكاري من با‬ ‫صدا و سيما آغاز شد‪ .‬امروز خوشحالم‬ ‫ك��ه مي‌توانم به بس��ياري از جوانان‬ ‫عالقه‌مند درس آشپزي بدهم‪.‬‬ ‫معموالً آش�پزها دس�ت‌پخت‬ ‫كمتر كس�ي را قبول دارند‪ .‬ش�ما‬ ‫دست‌پخت چه كسي را بيشتر قبول‬ ‫داريد؟‬ ‫ب��ه عل��ت‬ ‫مش��غله‌كاري‬ ‫زي��ادي ك��ه‬ ‫دارم كمتر‬

‫ويتامين‌هاي‬ ‫ضدپيري‬

‫تجویز‬

‫براي تشخيص عسل طبيعي از انواع‬ ‫تقلبي آن‪ ،‬روش‌ه��اي خانگي مختلفي‬ ‫وجود دارد كه توجه به آن‌ها مي‌تواند تا‬ ‫حد زيادي‪ ،‬به تشخيص عسل طبيعي از‬ ‫تقلبي كمك كند‪.‬‬ ‫يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي عس��ل‬ ‫طبيع��ي‪ ،‬آن اس��ت ك��ه در ظرفي كه‬ ‫هست‪ ،‬اليه‌اليه نمي‌ش��ود و وقتي يك‬ ‫قاش��ق از آن را روي يك تكه نان تُست‬ ‫مي‌ماليد‪ ،‬پس از پنج دقيقه‪ ،‬عس��ل‪ ،‬به‬ ‫اليه‌ه��اي نان‪ ،‬نفوذ نكرده و نان را نرم و‬ ‫خيس نمي‌كند‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬عس��ل طبيعي بايد بافتي‬ ‫نرم و منسجم داشته باشد؛ به اين معني‬ ‫ك��ه وقتي آن را با قاش��ق از ظرف‪ ،‬بلند‬ ‫مي‌كني��م‪ ،‬به‌نرم��ي‪ ،‬اما با انس��جام‪ ،‬به‬ ‫سمت پايين س��رازير شود‪ ،‬در حالي كه‬ ‫عس��ل‌هاي تقلبي‪ ،‬بافت خشني دارند و‬ ‫خالف اين‌كه به نظر‪ ،‬منسجم و فشرده‬ ‫مي‌آيند‪ ،‬وقتي آن‌ه��ا را بلند مي‌كنيد‪،‬‬ ‫سبك‪ ،‬به سمت پايين مي‌ريزند و كش‬ ‫ُ‬ ‫نمي‌آيند‪.‬‬ ‫راه ديگر آن اس��ت كه چند قطره از‬ ‫عسل را روي كاغذ بريزيد‪ .‬در صورتي كه‬ ‫اطراف آن قطره‪ ،‬رد پخش ش��دن مايع‬ ‫ديده شد‪ ،‬نش��ان‌دهنده ناخالصي عسل‬ ‫است‪.‬‬

‫توصیه روز‬

‫<مرغ> پای ثابت همه سفره‌ها‬

‫متخصصان رژي��م درماني تاكيد مي‌كنند ممكن اس��ت‬ ‫افرادي كه عادت به مصرف سبزي ندارند‪ ،‬احساس نفخ كنند‪،‬‬ ‫اما يادمان باش��د باكتري‌هاي موجود در روده وابسته به نوع‬ ‫رژيم غذايي است‪.‬‬ ‫اف��رادي كه با مصرف س��بزي دچار نفخ مي‌ش��وند براي‬ ‫اين‌كه جمعيت ميكروبي روده‌اي آن‌ها عوض شود و از نوعي‬ ‫باشد كه فيبر سبزي‌ها را جذب كند بايد برنامه غذايي منظم‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬اين افراد مي‌توانند از نصف واحد سبزي در‬ ‫وعده‌هاي اصلي و حتي در وعده صبحانه به شكل نان و پنير‬ ‫همراه با گوجه فرنگي و خيار اس��تفاده كنند و سپس سبزي‬ ‫را به يك سهم در هر وعده افزايش دهند كه مطمئناً با عادت‬ ‫دادن ذائقه خود به مصرف سبزي‪ ،‬از آن لذت خواهند برد‪.‬‬

‫در خانه آش��پزي مي‌كنم و همس��رم كه فارغ‌التحصيل‬ ‫هتلداري است‪ ،‬آشپزي مي‌كند‪ .‬البته دست‌پخت او خيلي‬ ‫خوب اس��ت‪ ،‬ام��ا در مواقعي كه مهمان ويژه‌اي داش��ته‬ ‫باشيم‪ ،‬من آشپزي مي‌كنم‪.‬‬ ‫آقاي رنجبر به نظر شما عشق و احساس چقدر‬ ‫در طع�م غذا تاثي�ر دارد؟ اين‌كه مي‌گويند پخت‬ ‫غذا با عالقه و عش�ق در طعم آن تاثيرگذار است‬ ‫را قبول داريد؟‬ ‫وقتي ما كسي را دوست داريم‪ ،‬هميشه سعي مي‌كنيم‬ ‫بهترين‌ها را براي او فراهم كنيم‪ .‬در آشپزي هم همين‌طور‬ ‫و تالش مي‌كني��م تا از بهترين موادغذايي‬ ‫يا بهترين چاش��ني‌ها‬ ‫اس��تفاده كني��م‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مث��ال‬ ‫قيمه محرمي كه‬ ‫خيلي از ما طعم‬ ‫لذيذ آن را فراموش‬ ‫نمي‌كنيم‪ ،‬با عشق‬ ‫طب��خ‬

‫ویتامین‬

‫عسل طبيعي را‬ ‫چگونه تشخيص دهيم‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫اگ��ر انس��ان هنگام غ��ذا خوردن هم��واره متوجه نعمت‌ه��اي خداوند باش��د و در ضمير‬ ‫س��پاس او را بگوي��د‪ ،‬غ��ذا ب��ه م��دت كافي جويده و با ترش��ح ب��زاق مخلوط مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫محقق��ان مي‌گوين��د مح��ور اساس��ي در ط��ب س��نتي خ��وب جوي��دن غذاس��ت و در‬ ‫احادي��ث ائم��ه اطه��ار(ع) آم��ده اس��ت ك��ه مع��ده كان��ون هم��ه بيماري‌هاس��ت‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا تاكي��د مي‌كنن��د اگ��ر انس��ان هن��گام خ��وردن غ��ذا «الحم��دهلل رب العالمين»‬ ‫را از قل��ب خ��ود بگذران��د‪ ،‬ب��ه بهت��ر جوي��ده ش��دن غ��ذا كم��ك خواه��د ك��رد‪.‬‬ ‫پزشكان تاكيد مي‌كنند اگر غذا تند خورده شود‪ ،‬كيموس معدي ناسالم از معده خارج مي‌شود‪.‬‬ ‫اين ماده حاوي سمومي است كه وارد مفاصل و موجب درد مفصلي مانند زانو درد مي‌شود‪.‬‬

‫بعضي ويتامين‌ها داراي خواص ضدپيري هس��تند كه نه‬ ‫فقط ظاهر پوس��ت را بهتر مي‌كنند‪ ،‬بلكه در حفظ س�لامت‬ ‫بدن نيز نقش دارند‪.‬‬ ‫با افزايش سن‪ ،‬پوست شادابي و استحكام خود را از دست‬ ‫مي‌ده��د و دچار چين و چروك مي‌ش��ود‪ ،‬ام��ا راهكارهاي‬ ‫ساده‌اي وجود دارد كه از طريق آن مي‌توان روند پيري پوست‬ ‫را به تاخير انداخت‪.‬‬ ‫مصرف ويتامين ‪A‬كه نوعي آنتي اكس��يدان است و آثار‬ ‫مخرب اكسيداس��يون را كه به‌وسيله راديكال‌هاي آزاد ايجاد‬ ‫مي‌ش��ود خنثي مي‌كند و نياس��ين (ويتامي��ن ‪)3-3‬كه در‬ ‫گوش��ت پرندگان‪ ،‬گوش��ت قرمز‪ ،‬ماهي‪ ،‬مغز ميوه و نان‌هاي‬ ‫غني شده يافت مي‌شود؛ بسيار موثر است‪.‬‬

‫به‌صورت مش��خص و اختصاصي به آن‌ها بگوييم‪« :‬با‬ ‫اسباب‌بازي‌هايتان با هم و به آرامي بازي كنيد‪».‬‬ ‫دستورهاي پرسش�ي‪ :‬در اين‌گونه دستورها از‬ ‫كودك س��ؤال مي‌ش��ود كه آيا دوس��ت دارد كه اين‬ ‫كار را انجام دهد؟ مث ً‬ ‫ال‪« ،‬آيا دوس��ت داري كه اتاقت‬ ‫را تمي��ز كني؟» كه ممكن اس��ت يك كودك لجباز‬ ‫به‌راحتي بگويد‪« :‬نه دوست ندارم‪».‬‬ ‫در اين‌گون��ه دس��تورها ما به بچه ح��ق انتخاب‬ ‫مي‌دهيم‪ .‬پس دور از انتظار نيس��ت كه او آن را انجام‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫دس�تورهايي ك�ه به دنبال�ش دليل و منطق‬ ‫آورده مي‌شود‬ ‫مانند «زود باش اتاقت را مرتب كن چون امش��ب‬ ‫مهمان داريم و از اين‌كه خانه نامرتب باش��د نگران و‬

‫مي‌شود‪ .‬كس��اني كه اين غذا را مي‌پزند‪ ،‬سعي مي‌كنند‬ ‫تا از بهترين مواد و چاشني‌ها استفاده كنند‪ ،‬چون تعلق‬ ‫خاطر به امام حس��ين‌(ع) دارند و به‌همين علت اين غذا‬ ‫بسيار لذيذ است‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما چه چي�زي در س�فره‌هاي ايراني‬ ‫فراموش شده است و چرا سنت‌هاي زيباي ايراني‬ ‫مث ً‬ ‫ال س�فره پهن ك�ردن اين روزها به فراموش�ي‬ ‫سپرده شده است؟‬ ‫اين روزها تنوع غذايي در س��فره‌هاي ايراني بس��يار‬ ‫كم‌رنگ شده است تا جايي كه در هر مهماني يا مجلسي‬ ‫مرغ پاي ثابت سفره شده است‪ ،‬در حالي كه ما تنوع بسيار‬ ‫زيادي در غذاهاي ايراني داريم‪ .‬از سويي به علت زندگي‬ ‫ماشيني امروز و شاغل بودن زنان‪ ،‬كمتر در خانه‌اي سفره‬ ‫پهن مي‌ش��ود‪ ،‬در حالي كه من معتقدم غذا خوردن سر‬ ‫سفره چندين برابر ميز غذاخوري لذت دارد‪.‬‬ ‫چه نكات كليدي در آشپزي اهميت دارد؟‬ ‫در مجموع از آب زياد و حرارت زياد در آش��پزي بايد‬ ‫دوري كرد‪ ،‬زيرا غيرقابل جبران هس��تند‪ .‬از همه مهمتر‬ ‫وقتي وضعيت روحي مناسبي نداشتيد‪ ،‬آشپزي نكنيد‪،‬‬ ‫زيرا انرژي منفي خود را به غذا منتقل مي‌كنيد‪ .‬از سويي‬ ‫تا حد ام��كان از مواد غذايي فريز‪ ،‬كمتر اس��تفاده‬ ‫كنيد‪.‬‬

‫بادی‌باالنس‬ ‫ورزشی برای‬ ‫همه نسل‌ها‬

‫بادي باالنس رش��ته ورزش��ي جدید و نوپ��ا و ترکیبی از‬ ‫ورزش‌ه��ای ریلکسیش��ن و انعطاف پذیری اس��ت كه برای‬ ‫تعادل ذهن و بدن و برقراری تعادل بین جس��م و روح بسيار‬ ‫مفيد اس��ت و در آن به فاکتورهای توان‪ ،‬قدرت‪ ،‬استقامت و‬ ‫انعطاف‌پذیری توجه می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا اهمیت یافتن روزبه‌روز ورزش به خصوص برای بانوان‬ ‫در اتفاقی خوب‪ ،‬ش��هر مش��هد شاهد گش��ایش اولین مرکز‬ ‫تخصصی بادی باالنس و نیز ورزش دوران بارداری در کشور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اين ورزش مناس��ب برای همه س��نین از س��المندان تا‬ ‫کودکان است و همچنین براي گروه‌های ویژه که شامل زنان‬ ‫باردار می‌شود‪ ،‬با توجه به حساسیت این دوره تمریناتی برای‬ ‫تقویت مادر وجود دارد‪.‬‬

‫روش صحيح دستور دادن به كودك‬ ‫يك��ي از ش��ايع‌ترين مش��كالت در بي��ن‬ ‫خانواده‌ه��ا‪ ،‬روش دس��تور دادن ب��ه كودك اس��ت‬ ‫به‌ط��وري كه ك��ودك آن را به‌خوب��ي درك كرده و‬ ‫اجرا كند‪.‬‬ ‫دس�تورهايي كه معموالً موثر واقع نمي‌شود‬ ‫داراي يكي از خصوصيات زير است‪:‬‬ ‫دستورهاي زنجيره‌اي‪ :‬دستورهايي هستند كه‬ ‫پشت سر هم به كودك داده مي‌شود و كودك توانايي‬ ‫به خاطر سپردن همه آن‌ها را ندارد‪ .‬بنابراين برخي از‬ ‫آن‌ها را فراموش كرده و انجام نمي‌دهد‪.‬‬ ‫مانند لباست را بپوش‪ ،‬دندانهايت را مسواك بزن‪،‬‬ ‫موهايت را شانه كن‪ ،‬بعد بيا صبحانه بخور‪.‬‬ ‫بهتر است اين دستورها را به بخش‌هاي كوچكتر‬ ‫تقس��يم ك��رده و هر ك��دام را به تنهاي��ي از كودك‬ ‫درخواست كرد‪.‬‬ ‫دستورهاي مبهم‪ :‬دستورهايي هستند كه براي‬ ‫كودك واضح و روش��ن نيستند و به‌خوبي نمي‌توانند‬ ‫منظور گوينده را منتقل كنند‪ .‬به‌عنوان مثال هنگامي‬ ‫كه ما انتظار داريم بچه‌ها بدون درگيري و خشونت با‬ ‫هم بازي كنند و دعوا نكنند ولي فقط به آن‌ها بگوييم‪:‬‬ ‫«بچه‌هاي خوبي باشيد»‪.‬‬ ‫كودك ممكن اس��ت نداند از او چه خواسته شده‬ ‫است و بايد چه كار كند كه از نظر والدين بچه خوبي‬ ‫باشد؟ اين دستورها مبهم هستند‪ ،‬بنابراين بهتر است‬

‫غذا بخوريد تا زيبا شويد‬

‫ورزش‬

‫نکته روز‬

‫زندگی‬

‫سپاس نعمت‌هاي خداوند هنگام خوردن غذا‬

‫یک آشپز باتجربه از هنری آمیخته با عشق می‌گوید‬

‫خساست يا قناعت؟‬ ‫مهران رهنما‬ ‫يكي از مباحث مهم در خانواده‌ها كه‬ ‫دغدغه برخي از خانواده‌ها نيز است‪ ،‬عدم‬ ‫تش��خيص مرز خساست و قناعت است‬ ‫كه برخ��ي مديران خانواده‌ه��ا به دليل‬ ‫عدم تشخيص مرز اين دو‪ ،‬دچار اختالف‬ ‫ش��ده كه منجر به اختالفات ديگري نيز‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫لذا در اين مقاله بر آن هستيم كه حد‬ ‫و مرز اين دو را تش��خيص داده و سپس‬ ‫به تبيين آن بپردازيم‪ ،‬براي تش��خيص‬ ‫و تمييز‪ ،‬نخس��ت بايد تعريف ش��ود كه‬ ‫به س��بب تعري��ف‪ ،‬تمييز ني��ز صورت‬ ‫مي‌پذيرد‪.‬‬ ‫در قناع��ت‪ ،‬ش��خص قانع را كس��ي‬ ‫معرفي مي‌كنند كه بيش از حد متعارف‬ ‫خرج نكند يعني به س��مت اسراف نرود‬ ‫ك��ه اين صف��ت نه‌تنه��ا مذم��وم دين‪،‬‬ ‫شريعت و اخالق نيست بلكه ستايش نيز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امي��ر مؤمن��ان علي عليه‌الس�لام در‬ ‫وصف آن فرمودند‪« :‬قناعت ثروتي است‬ ‫كه پايان نمي‌پذيرد و همچنين اين را از‬ ‫اوصاف اهل تقوي معرفي مي‌نمايد‪».‬‬ ‫در روايت آمده اس��ت كه امام صادق‬ ‫عليه‌الس�لام‪ ،‬مش��تي خاك برداشته و‬ ‫چنان مش��ت خود را بس��تند كه ذره‌اي‬ ‫خاك نريزد س��پس فرمودن��د‪ :‬اينگونه‬ ‫نباش��يد بار ديگر مشتي خاك برداشته‬ ‫و مش��ت خ��ود را كام� ً‬ ‫لا بازگذاش��تند‬ ‫ب��ه طوري ك��ه همه خاك‌ها ب��ر زمين‬ ‫ريختند‪ ،‬فرمودند‪ :‬اينگونه نيز نباش��يد‬ ‫بار سوم مشت خود را نيمه باز گذاشتند‬ ‫كه مقداري ريخت و مقداري باقي ماند‪،‬‬ ‫فرمودند‪ :‬اينگونه باشيد و اين معناي آيه‬ ‫شريفه است كه فرمود‪« :‬والذين اذا انفقوا‬ ‫لم يس��رفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك‬ ‫قواماً» (‪ 67‬فرقان) آنان كساني هستند‬ ‫(اوص��اف بندگان خداس��ت) كه هنگام‬ ‫انفاق اس��راف نكرده و بخ��ل هم نورزند‬ ‫بلكه ميانه‌رو باشند‪.‬‬ ‫آري! خداي متعال و حضرات معصوم‬ ‫عليهم‌السالم ما را از نعمات منع ننموده‬ ‫بلكه سفارش به استفاده درست و به جا‬ ‫از آن مي‌كنند‪ .‬كج فهمي و بدانديش��ي‬ ‫در دي��ن هم��واره ب��وده و از همين رو‬ ‫اس��ت كه برخي به دليل انديشه و فهم‬ ‫نادرست خود‪ ،‬اهل خانواده را از مصرف‬ ‫منع نموده و بر آن‌ها سخت مي‌گيرند و‬ ‫بر اين باورند كه با اين شيوه‪ ،‬راه رسيدن‬ ‫به بي‌ني��ازي را مي‌پيمايند كه هيچ‌گاه‬ ‫نيازمند به افراد ديگري نباشند اما از اين‬ ‫نكته غافلند كه اين ش��يوه نه تنها راه و‬ ‫شيوه درستي براي رسيدن به بي‌نيازي‬ ‫نيست بلكه شخص را فقيرتر و نيازمندتر‬ ‫از گذشته مي‌كند‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫عصباني مي‌ش��وم‪».‬در اين مثال ممكن است كودك‬ ‫دستور اصلي را فراموش كند‪ ،‬بنابراين بهتر است كه‬ ‫دس��تور به اين شكل باشد‪« :‬امش��ب مهمان داريم و‬ ‫خانه نامرتب من را نگران و عصباني مي‌كند پس لطفاً‬ ‫هر چه س��ريع‌تر وس��ايلت را جمع كن‪ ».‬يعني ابتدا‬ ‫توضيح داده بعد دستور مورد نظر گفته شود‪.‬‬ ‫روش دستور دادن موثر‬ ‫روش اجرا‬ ‫نزديك كودك برويد‪ ،‬تا حد چشم‌هاي كودك خم‬ ‫ش��ويد و با او تماس چشمي برقرار كنيد‪ .‬فاصله شما‬ ‫در زمان دس��تور دادن به اندازه فاصله يك دست باز‬ ‫باشد(يعني به فاصله ش��انه تا نوك انگشتان) و براي‬ ‫كودك به طور دقيق مشخص كنيد و بگوييد كه چه‬ ‫كار كند‪.‬‬

‫نكات مهم در زمان دستور دادن‬ ‫هر چه تعداد دس��تورها كمتر باشد‪ ،‬موثرتر است‬ ‫و كودك بهتر متوجه مي‌ش��ود و سريع‌تر آن را اجرا‬ ‫مي‌كند‪ .‬دس��توري كه به كودك داده مي‌ش��ود بايد‬ ‫مشخص‪ ،‬خاص و روشن باشد‪.‬‬ ‫دس��تورها بايد بيشتر به شكل مثبت باشند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫به جاي گفت��ن «بلند صحبت نك��ن» بگوييد «آرام‬ ‫صحب��ت كن»‪ .‬با ص��داي محكم و قاط��ع با كودك‬ ‫صحبت كرده و بگوييد كه چه كار بايد بكند‪ ،‬اما نبايد‬ ‫در كالمتان خش��ونت وجود داش��ته باشد‪ .‬به اطاعت‬ ‫از دس��تور‪ ،‬پاداش دهيد‪ .‬دستورها بايد در حد سن و‬ ‫فهم و توانايي‌هاي كودك باشد‪ .‬سعي كنيد دستورها‬ ‫با تهديد همراه نباش��ند و با لحن خوب و قاطع گفته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نكته‬ ‫اگر ك��ودك در ش��رايطي اس��ت ك��ه نمي‌تواند‬ ‫دس��تورهاي م��ا را انج��ام دهد‪ ،‬بهتر اس��ت به زمان‬ ‫ديگري موكول شود و اص ً‬ ‫ال درخواست نشود‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال كودك در حال ديدن كارتون مورد عالقه‌اش‬ ‫است و ما به او مي‌گوييم «بلند شو كتابهايت را مرتب‬ ‫كن‪».‬عدم رعايت دس��تور از طرف ك��ودك دليل بر‬ ‫لجبازي او نيس��ت‪ .‬احتم��ال دارد كه كودك متوجه‬ ‫منظور ش��ما نشده باشد‪ ،‬پس دس��تور خود را دوباره‬ ‫با توجه به روش‌هاي ذكر ش��ده براي او تكرار كنيد‪.‬‬ ‫مطمئن باشيد در صورت رعايت و تمرين موارد فوق‪،‬‬ ‫كودكتان دستورهاي شما را بهتر انجام خواهد داد‪.‬‬

‫آيا مي‌دانستيد كه با خوردن بعضي‬ ‫از مواد غذايي مي‌توانيد زيبايي خود را‬ ‫حفظ کنيد‪.‬‬ ‫بس��ياري اف��راد خواس��تار زيباي��ي‬ ‫هس��تند و پول‌ه��اي زي��ادي خ��رج‬ ‫مي‌كنند تا اين زيبايي را هميشه حفظ‬ ‫كنند‪ .‬ش��لوغي مطب پزش��كان جراح‬ ‫پالستيك بر اين موضوع تاكيد دارد كه‬ ‫ما ايراني‌ها هميشه به دنبال زيبا بودن‬ ‫و حفظ اي��ن زيبايي هس��تيم‪ .‬اما بايد‬ ‫بدانيد كه تغذيه نقش اساس��ي در زيبا‬ ‫ش��دن دارد‪ .‬براي اين‌كه زيبا شويد به‬ ‫اين نكات عمل كنيد‪.‬‬ ‫اگر مي‌خواهيد چشم‌هاي درخشان‬ ‫داش��ته باش��يد مي‌توانيد چاي س��بز‬ ‫بنوش��يد‪ .‬چ��اي س��بز ح��اوي ترکيب‬ ‫فوق‌العاده‌اي از آنتي‌اکس��يدان‌ها بوده‬ ‫که در سالمت چشم موثر است‪.‬‬ ‫ماه��ي قزل‌آال ه��م مي‌توان��د براي‬ ‫ي‬ ‫پوست ش��ما معجزه باش��د‪ .‬اين ماه ‌‬ ‫ح��اوي روغني غن��ي از چربي ضروري‬ ‫اس��ت ک��ه از پيري پوس��ت جلوگيري‬ ‫مي‌کند‪ .‬امگا ‪ 3‬موجود در ماهي قزل‌آال‬ ‫هم ب��ه حفظ قابليت ارتجاعي پوس��ت‬ ‫کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫از ديگ��ر مواد غذاي��ي تاثيرگذار در‬ ‫زيبايي‪ ،‬تخم‌مرغ است‪ .‬تخم‌مرغ مي‌تواند‬ ‫ب��راي موهاي ش��ما اث��ر فوق‌العاده‌اي‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اين م��اده غذايي چون‬ ‫مقدار زيادي پروتئين دارد‪ ،‬براي رش��د‬ ‫مو ضروري اس��ت‪ .‬خوردن تخم مرغ نه‬ ‫فقط براي موهاي شما خوب است بلكه‬ ‫می‌توانی��د به عنوان ماس��ک هم از آن‬ ‫استفاده کنيد‪.‬‬ ‫براي س�لامتي ناخن‌ه��اي خود هم‬ ‫مي‌توانيد کلم بخوريد‪ .‬کلم پيچ‪ ،‬مانند‬ ‫ساير سبزيجات س��بز و برگ‌دار‪ ،‬غني‬ ‫از آهن اس��ت‪ .‬اين ماده مغذي ضروري‬ ‫است‪ ،‬زيرا کمبود آهن در رژيم غذايي‪،‬‬ ‫ناخن‌ها را شکننده و بد شکل مي‌کند‪.‬‬ ‫از م��واد غذاي��ي ب��ا رن��گ قرمز که‬ ‫مي‌توان��د تاثي��رات مفيدي ب��راي بدن‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬مي‌توان به گوجه فرنگي‬ ‫اشاره کرد‪ .‬گوجه فرنگي حاوي ليکوپن‬ ‫است و مي‌تواند در برابر آفتاب سوختگي‬ ‫از شما محافظت کند‪.‬‬ ‫برنج قهوه‌اي ني��ز براي کاهش وزن‬ ‫موثر اس��ت‪ ،‬زيرا يک منب��ع کم چرب‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه عالوه‪ ،‬ب��ه علت ب��اال بودن‬ ‫فيبر در آن‪ ،‬به ش��ما احس��اس سيري‬ ‫مي‌دهد‪ .‬جويدن آدامس‌هاي بدون قند‬ ‫نيز مي‌تواند در س�لامت دندان‌ها موثر‬ ‫باشد‪.‬‬

‫بیشتر بدانیم‬ ‫كاهش خطر سكته مغزي‬

‫این روزها ش��نیدن خطر س��کته‌هاي‬ ‫مغ��زی و قلب��ی در بین س��نین مختلف‬ ‫خیلی شایع شده اس��ت‪ ،‬اما هر مشکلی‬ ‫راه‌حلی دارد‪.‬‬ ‫بر اساس بررسی‌های محققان سازمان‬ ‫جهانی س�لامت‪ ،‬میزان مناسب پتاسیم‬ ‫در بدن خطر س��کت ‌ه مغ��زی را به میزان‬ ‫‪ 24‬درص��د کاهش می‌ده��د‪ .‬از آنجایی‬ ‫که موز سرشار از پتاسیم است (هر ‪100‬‬ ‫گرم موز ‪ 413‬میلی گرم پتاس��یم دارد)‬ ‫مصرف منظ��م آن برای س�لامت عروق‬ ‫بس��یار مفید است‪ .‬موز سرشار از پتاسیم‬ ‫اس��ت و برای همین خطر س��کت ‌ه مغزی‬ ‫را کاه��ش می‌ده��د محقق��ان نتایج ‪33‬‬ ‫بررسی را گردآوری کرده و به این نتیجه‬ ‫رسیدند افزایش میزان دریافت پتاسیم در‬ ‫افراد بزرگسال فشار خون سیستولیک و‬ ‫دیاس��تولیک را کاهش می‌ده��د‪ ،‬بدون‬ ‫این ک��ه تأثیر منف��ی روی تجمع چربی‬ ‫خ��ون یا عملکرد کلیه‌ها داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫میزان دریافتی پتاس��یم برای بهره‌مندی‬ ‫از خ��واص آن بین ‪ 90‬تا ‪ 120‬میلی مول‬ ‫در روز تخمین زده ش��ده است‪ .‬محققان‬ ‫همچنین تاکید می‌کنند که مصرف زیاد‬ ‫پتاسیم (س��قف مصرف آن ‪ 3500‬میلی‬ ‫گرم در روز اس��ت) برای بیشتر مردم که‬ ‫عملکرد کلیوی نرمالی دارند‪ ،‬مفید است‬ ‫و می‌تواند موجب کنترل فشار خون باال و‬ ‫پیشگیری از خطر سکت ‌ه مغزی شود‪.‬‬


‫نحوه پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي به زنان بازنشسته‬ ‫در چ��ه ش��رايطي كم��ك هزين��ه عائله‌من��دي ب��ه زن��ان بازنشس��ته تعل��ق مي‌گي��رد؟‬ ‫مس��تمري‌بگيران زن بــــازنشس��ته و از كــ��ار افتــــــ��اده كل��ي در صــورت��ي از‬ ‫كم��ك هزين��ه عائله‌من��دي برخـــ��وردار مي‌ش��وند ك��ه داراي ش��رايط ذي��ل باش��ند‪.‬‬ ‫الف) همس��ر نداشته باش��ند يا شوهر حسب گواهي كميس��يون پزش��كي از كار افتاده‌‌كلي باشد‬ ‫و تحت تكفل همس��ر باش��د‪ .‬ب) داراي فرزند پسري باشند كه س��ن وي از ‪ 18‬سال بيشتر نباشد‬ ‫يا منحصرًا به تحصيل اش��تغال داش��ته يا به علت بيماري و نقص عضو طبق گواهي كميسيون‌هاي‬ ‫پزش��كي موضوع ماده ‪ 91‬قانون قادر به كار نباش��د و در مورد فرزندان دختر در صورتي كه داراي‬ ‫ش��وهر نبوده و اشتغال به كار نداش��ته باشند‪ .‬ج‌‪ -‬به تنهايي متكفل مخارج فرزندان مذكور باشند‪.‬‬

‫قوانین‬

‫شرایط تصدی مشاغل‬ ‫در دستگاه های دولتی‬

‫کارکنان دولت برای تصدی مشاغل اعم از تخصصی و عمومی‬ ‫در دستگاه‌های اجرایی می‌بایست شرایط ذیل را داشته باشند‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۷۰‬ش��رايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به‬ ‫تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل‪ ،‬از لحاظ معلومات‪،‬‬ ‫تحصيالت‪ ،‬تجربه‪ ،‬مهارت و دوره‌هاي آموزش��ي مورد نياز و عوامل موثر‬ ‫ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه‬ ‫مديريت تعيين می‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط‬ ‫مصوب الزامي است‪ .‬تبصره ‪ -۱‬شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در بيش‬ ‫از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل‬ ‫توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت برای اجرا به‬ ‫دستگاه‌هاي ذيربط ابالغ مي‌گردد‪ .‬تبصره‪ -۲‬دستگاه‌هاي اجرايي موظفند‬ ‫حداكثر ظرف مدت ‪ 3‬س��ال ش��رايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را‬ ‫به س��ازمان اعالم کنند‪ .‬در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط‬ ‫تصدي مش��اغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد‬ ‫نمايد تا تغيير ضوابط قبلي‪ ،‬شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۷۱‬س��مت‌هاي ذيل مديريت سياس��ي محس��وب شده و به‬ ‫عنوان مقام ش��ناخته مي‌ش��وند و امتياز ش��غلي مقامات مذكور در اين‬ ‫ماده به شرح زير تعيين مي‌‌شود‪ :‬الف‪ -‬روساي سه قوه (‪ )۱۸۰۰۰‬امتياز‪.‬‬ ‫ب‪ -‬معاون اول رئيس جمهور‪ ،‬نواب رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي و‬ ‫اعضاي ش��وراي نگهبان (‪ )۱۷۰۰۰‬امتي��از‪.‬ج‪ -‬وزرا‪ ،‬نمايندگان مجلس‬ ‫شوراي اسالمي و معاونين رئيس جمهور (‪ )۱۶۰۰۰‬امتياز‪.‬د‪ -‬استانداران و‬ ‫سفرا (‪ )۱۵۰۰۰‬امتياز‪.‬هـ – معاونين وزرا (‪ )۱۴۰۰۰‬امتياز‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬نخست‌وزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند (ب) اين‬ ‫ماده همطراز مي‌‌گردند و تعيين س��اير پست‌هاي همطراز به عهده هيات‬ ‫وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده‬ ‫رئيس مجلس خواهد بود‪ .‬تبص��ره ‪ -۲‬عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و‬ ‫امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده (‪ ))۶۶‬كه حقوق ثابت تلقي مي‌شود‬ ‫فوق‌العاده‌هاي ماده (‪ )۶۸‬اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬تبصره ‪ -۳‬مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست‬ ‫مديريت‌هاي سياس��ي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام‬ ‫در صورتي كه به س��مت پايين‌تري منصوب شوند‪ ،‬چنانچه حقوق ثابت و‬ ‫فوق‌العاده مس��تمر آن‌ها در مسئوليت جديد از (‪ ۸۰‬درصد) حقوق ثابت و‬ ‫فوق‌العاده مس��تمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا‬ ‫(‪ ۸۰‬درص��د) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود‪ .‬اين تفاوت تطبيق با‬ ‫ارتقاهاي بعدي (عوامل ش��غل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد‬ ‫و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز مالك عمل‬ ‫خواهد بود‪.‬تبصره ‪ -۴‬دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان‪ ،‬برخي از امتيازات‬ ‫قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل‬ ‫خاص ويژه مديريت حرفه‌اي يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫آتیه‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پرداخت حق بيمه از نخستين روز فعالیت كارگر‬ ‫براس��اس قان��ون‪ ،‬كارفرماي��ان چ��ه مس��ئوليتي در براب��ر كارگ��ران ب��راي‬ ‫ارس��ال ليس��ت و پرداخ��ت ح��ق بيم��ه ب��ه س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي دارن��د؟‬ ‫هي��چ ي��ك از ش��رايطي ك��ه قان��ون كار ب��ه عن��وان ش��رايط آزمايش��ي‬ ‫ي��ا ش��رايط پي��ش از ق��رارداد معي��ن ك��رده اس��ت‪ ،‬نـــاف��ي ي��ا برطرف‌كنن��ده‬ ‫مس��ئوليت كارفرم��ا ب��راي بيم��ه ك��ردن كارگران نيس��ت چرا ك��ه براس��اس قانون‪،‬‬ ‫كارفرم��ا مكل��ف اس��ت از نخس��تين روزي ك��ه ف��رد را ب��ه كار مي‌گي��رد حت��ي‬ ‫ب��دون عق��د ق��رارداد و حك��م‪ ،‬ليس��ت و ح��ق بيم��ه وي را ب��ه يك��ي از ش��عب‬ ‫س��ازمان تامي��ن اجتمــــاع��ي در سراس��ر كش��ــور ارس��ــال و پرداخ��ت كن��د‪.‬‬

‫مدير گروه پيشگيري از آسيب‌هاي نوپديد سازمان بهزیستی اعالم کرد‬

‫پيشگيري از آسيب‌هاي نوپديد با آموزش در مدارس‬ ‫سمیه بهمنی‬ ‫گروه جامعه‬ ‫آقای دکتر‍! ضمن تعريف آس�يب‌هاي‬ ‫نوپدي�د‪ ،‬بفرمايي�د كه اي�ن تعريف چه‬ ‫آسيب‌هايي در جامعه را شامل مي‌شود؟‬ ‫آس��يب‌هاي نوپديد اصطالحي است كه‬ ‫در واقع معادلي در زبان انگليسي ندارد و در‬ ‫ادبيات علوم اجتماعي در سطح جهان چنين‬ ‫اصطالحي نداريم‪ .‬این عب��ارت زمان كمي‬ ‫اس��ت كه در زبان فارس��ي رايج شده است‬ ‫و بيشتر‪ ،‬آس��يب‌هايي كه ناشي از استفاده‬ ‫شبكه‌هاي اجتماعي است را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫چ�ه چي�زي باعث ش�د ك�ه عنوان‬ ‫آسيب‌هاي نوپديد در جامعه به رسميت‬ ‫شناخته شود؟‬ ‫بروز برخي آسيب‌هاي غيرقابل انكار در‬ ‫بين افراد كه پيش از اين درگير آن نبودند‪،‬‬ ‫متخصصان و برنامه‌ريزان اجتماعي را برآن‬ ‫داش��ت كه مقوله آس��يب‌هاي نوپديد را به‬ ‫رسميت بشناسند و آن را به كار برند‪.‬‬ ‫تاكن�ون چ�ه اقدامات�ي ب�ه منظور‬ ‫شناسايي و پيشگيري از اين آسيب‌ها‬ ‫انجام شده است؟‬ ‫نخستين اقدامي كه در اين زمينه انجام‬ ‫شده است‪ ،‬برگزاري همايش در اسفند سال‬ ‫گذش��ته بود ك��ه از طريق آن توانس��تيم از‬ ‫نظرات و پيشنهادهاي بسياري از صاحبنظران‬ ‫اس��تفاده كنيم و در حال حاضر نيز در حال‬ ‫انجام كارهاي مطالعاتي در اين باره هستيم‪.‬‬ ‫معم�والً چ�ه آس�يب‌هايي در گروه‬ ‫آسيب‌هاي نو پديد جاي مي‌گيرد؟‬ ‫در اي��ن گروه از آس��يب‌هاي اجتماعي ‪،‬‬ ‫آسيب‌هاي ناشي از استفاده نادرست از فضاي‬ ‫مجازي و فناوري‌هاي جديد در جامعه جاي‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬مانند جعل هويت‪ ،‬ورود به حريم‬ ‫خصوصي اطالعات افراد‪ ،‬استفاده نادرست از‬ ‫تلفن‌همراه و ساير آسيب‌ها كه مربوط به اين‬ ‫فناوري‌ها است‪.‬‬

‫پيشرفت فناوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي مجازي‬ ‫روز به روز در بين افراد و در جوامع مختلف در حال گسترش است و با فراگير‬ ‫شدن آن نيز آسيب‌هاي متفاوتي در زمينه‌هاي ارتباطي و اجتماعي در حال‬ ‫افزايش است كه همه ناشي از بهره‌مند نبودن از آموزش در زمينه چگونگي‬ ‫اس�تفاده مناسب از اين فناوري‌هاي جديد اس�ت‪ .‬يكي از اين آسيب‌ها كه‬ ‫به تازگي در فرهنگ اجتماعی ايران با عنوان آسيب‌هاي نوپديد نام گرفته‬ ‫از جمله آسيب‌هاي ناشي از ندانستن و كم دانستن از چگونگي استفاده از‬ ‫اين علم نوين اس�ت‪.‬به هر حال در هر جامعه‌اي و در هر زمان ممكن اس�ت‬ ‫تغييرات اساس�ي اجتماعي در بين افراد ظهوركند كه نيازمند برنامه‌ريزي‪،‬‬ ‫آموزش و پيش�گيري از عواقب بعد از آن اس�ت‪.‬در هر حال اين آسيب‌هاي‬ ‫نوپديد به علت فراگيري آن‌ها مورد نقد و هشدار كارشناسان و صاحبنظران‬ ‫قرار گرفته اس�ت‪.‬به همين منظور نيز با دكتر مهرداد عربستاني‪ ،‬مديرگروه‬ ‫پيشگيري از آسيب‌هاي نوپديد سازمان بهزيستي درباره اقدامات اخير در‬ ‫زمینه پيشگيري از اين آسيب‌ها در جامعه به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫كار مطالعات�ي ب�راي پيش�گيري از‬ ‫اين آس�يب‌ها در چه مرحله‌اي اس�ت‬ ‫و ب�ا توجه به اين مطالعات تاكنون چه‬ ‫تصميم�ات و برنامه‌هايي در حوزه اين‬ ‫آسيب‌ها در نظر داريد؟‬ ‫ابتدا بايد بگويم كه كار مطالعاتي تقريباً‬ ‫در مراحل پاياني اس��ت و قرار اس��ت كه در‬

‫نخستين اقدام براي پيشگيري از آسيب‌هاي‬ ‫نوپديد آموزش را به صورت همگاني و ابتدا‬ ‫در س��طح مدارس آغاز كنيم‪ .‬البته تاكيد بر‬ ‫اين اس��ت كه آموزش در راس��تاي معرفي‬ ‫جنبه‌هاي مثب��ت اس��تفاده از فناوري‌هاي‬ ‫جديد مدنظر باشد‪.‬‬ ‫به اعتقاد شما چه چيزي موجب بروز‬

‫اين پديده در جامعه شده است؟‬ ‫ب��ه هرحال هر جامعه با ورود ابزار جديد‬ ‫با مش��كالتي روبه‌رو اس��ت ك��ه در زمينه‬ ‫آسيب‌هاي نوپديد نيز بايد گفت مهم‌ترين‬ ‫عامل��ي كه موجب ب��روز اين آس��يب‌ها در‬ ‫اجتماع مي‌شود نداشتن سواد ديجيتال بين‬ ‫افراد آن جامعه است كه بايد اين علم نيز در‬ ‫ميان ساير آموزش‌هاي همگاني جاي گيرد‬ ‫تا كمتر افراد در استفاده از فضاهاي مجازي‬ ‫دچار آسيب شوند‪.‬‬ ‫ماموريتانجامپيشگيريازآسيب‌هاي‬ ‫اجتماعي بر عهده كدام سازمان است و‬ ‫آيا ديگر دستگاه‌ها نيز مي‌توانند در اين‬ ‫زمينه مشاركت داشته باشند؟‬ ‫س��ازمان بهزيس��تي در پيش��گيري از‬ ‫آسيب‌هاي اجتماعي نقش دارد در اين زمينه‬ ‫هم ماموريت انجام اين اقدام را برعهده دارد و‬ ‫در حال حاضر نيز شريك‌هاي احتمالي براي‬ ‫ادامه راه مشخص نش��ده است‪ ،‬اما سازمان‬ ‫ديگ��ري كه در اين زمينه ايفاي نقش كرده‬ ‫پليس فضاي مجازي است‪.‬‬ ‫هدف اصل�ي از ايجاد چنين گروهي‬ ‫در سازمان بهزيستي چه بود؟‬ ‫در تم��ام برهه‌ه��اي زماني ب��ا تغييرات‬ ‫اجتماعي مختلف و س��پس چالش‌هاي بعد‬ ‫از آن روبه‌رو هس��تيم‪ ،‬بنابراي��ن در چنين‬ ‫ش��رايطي س��ازمان بهزيس��تي به‌منظ��ور‬ ‫جلوگيري از بروز آس��يب‌هاي جديد در اين‬ ‫زمينه چنين گروهي را تشكيل داد كه هدف‬ ‫اين گروه پيشگيري از آسيب‌هاي نوپديد در‬ ‫جامعه و همچنين كاهش ميزان اثرات منفي‬ ‫ناش��ي از اس��تفاده از فناوري هاي ارتباطي‬ ‫اس��ت‪ ،‬زيرا چنانچه افراد طريقه اس��تفاده‬ ‫مناس��ب از اين تكنولوژي را به‌خوبي رعايت‬ ‫نكنن��د گاه ممكن اس��ت ب��ا ورود به حريم‬ ‫خصوصي اطالعات اشخاص مختلف منجر به‬ ‫وقوع عواقب بعدي آن شوند كه اين عواقب‬ ‫حتي ممکن است منجر به خودكشي افراد‬ ‫نيز‌شود‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫ابوالحسن قورچیان‬ ‫معاون بیمه‌ای تإمین اجتماعی‬ ‫استان البرز‬

‫بيمه كارگران ساختماني‬ ‫به كام فرصت‌طلبان!‬

‫در چند س��ال اخي��ر س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي همگام با وظايف و ماموريت‌هاي‬ ‫قانوني خود زمينه بيمه ش��دن اقش��ار كم‬ ‫درآمد و آسيب‌پذير و همچنين گروه‌هاي‬ ‫خ��اص جامعه را فراهم كرده اس��ت اما در‬ ‫اين ميان بعضاً مشاهده مي‌شود برخي افراد‬ ‫سودجو و فرصت‌طلب در حركتي غيرقانوني‬ ‫براي اس��تفاده از كمك و مس��اعدت‌هاي‬ ‫دولتي كه به اقشار خاص بابت تسهيل بيمه پردازي آنان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده با اظهارات خالف واقع اقدام به انعقاد قرارداد بيمه در قالب بيمه‬ ‫كارگران ساختماني يا قاليبافان و‪ ...‬مي‌كند‪ .‬به عنوان مثال فردي كه در‬ ‫خواربارفروشي مشغول است به صرف اين‌كه قب ً‬ ‫ال مدتي را به عنوان كارگر‬ ‫ساختماني فعاليت داشته و كارت مهارت هم در همان زمان دريافت كرده‪،‬‬ ‫اما در حال حاضر كارگر ساختماني نيست لذا برخالف قانون و براي فرار‬ ‫از پرداخت واقعي حق بيمه كماكان با شرايط كارگران ساختماني بيمه‬ ‫واريز مي‌كند‪ .‬اين مس��أله كه متاسفانه در بسياري از استان‌هاي كشور‬ ‫توسط برخي از شاغالن حرف ديگر به عنوان يك رويه غلط اجرا مي‌شود‬ ‫عالوه بر اين‌كه موجب تضييع حقوق حقه و قانوني كارگران زحمتكش‬ ‫ساختماني خواهد شد‪ ،‬اين زمينه را براي فرصت‌طلبان ايجاد مي‌كند تا‬ ‫به صورت غيرقانوني از منافع و امكانات بيمه‌اي و درماني سازمان تامين‬ ‫اجتماعي اس��تفاده كنند‪ .‬در اين خصوص توجه اي��ن گروه از افراد را به‬ ‫نكات ذيل جلب مي‌كنم‪.‬‬ ‫نخست آنكه اگر چه خدمات سازمان شامل دفترچه درماني‪ ،‬هزينه‌هاي‬ ‫اروتز و پروتز‪ ،‬از كارافتادگي‪ ،‬بازنشستگي و فوت است‪ ،‬اما اكثريت قريب‬ ‫به اتفاق بيمه‌شدگان به اميد اين‌كه در زمان بازنشستگي‪ ،‬از كارافتادگي‬ ‫و فوت‪ ،‬خانواده آنان داراي امنيت اجتماعي باشند اقدام به بيمه پردازي‬ ‫مي‌كنند و سازمان تامين اجتماعي نيز به تبعيت از همه نظام‌هاي بيمه‌اي‬ ‫دنيا حق دارد كه درخصوص احراز اظهارات بيمه‌ش��دگان تحقيق كند و‬ ‫اگر در زمان تحقيق مش��خص شود اظهارات خالف واقعي صورت گرفته‬ ‫س��وابق خالف‪ ،‬حذف و بازماندگان فرد متوفي و يا ش��خصي كه به اميد‬ ‫بازنشس��تگي بوده امكان جبران خسارت وارده به خود را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دوم اين‌كه چون براي بيمه ش��دن اين اقش��ار خاص محدوديت ثبت‌نام‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بعضاً افراد با اين اقدام خود باعث مي‌شوند كه حقوق افراد عضو‬ ‫آن قشر خاص پايمال شود البته ناگفته نماند كه سازمان تامين اجتماعي‬ ‫بازرسي‌هاي خود را به طور مستمر و معمول داشته و دارد و نسبت به اين‬ ‫موارد برخوردهاي قانوني انجام مي‌دهد‪.‬‬


‫روز‬ ‫وک‬ ‫ش‬

‫‪21‬‬

‫حـوادث امـــروز‬ ‫چها ر​شـنــــــبـــــــــــه‬ ‫‪ 25‬ارديــبهشت‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجـــــــــ��ب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مـــــــــــــه ‪2013‬‬ ‫ســـــال نـــــوزدهـــــم‬ ‫ش��ـــــمــــــاره ‪5366‬‬

‫جلوه‌گري سحابي‬ ‫«گل كاغذي»‬ ‫در جهان كهكشاني‬

‫گروه ش�وك‪ :‬سحابي گل كاغذي كه‬ ‫به خاطر س��اختار زيبايش به چنين نامي‬ ‫معروف ش��ده در صور فلكي تك‌شاخ و در‬ ‫نزديكيانتهاييكابرمولكوليعظيم‌الجثه‬ ‫جلوه‌گ��ري مي‌كند‪.‬بنا ب��ر گزارش‌ها‪ ،‬اين‬ ‫سحابي كه در اخترشناسي «كالدول ‪»49‬‬ ‫ني��ز نام دارد‪ ،‬در همس��ايگي يك خوش��ه‬ ‫س��تاره‌اي باز معروف به نام «كالدول ‪»50‬‬ ‫قرار دارد و گاهي ديده مي‌ش��ود كه ابرهاي‬ ‫اين دو جرم كهكش��اني با يكديگر به شكل‬ ‫بسيار نزديكي تداخل پيدا مي‌كنند و دچار‬ ‫همپوشاني كيهاني مي‌شوند‪.‬‬ ‫ادامه در همين صفحه‬

‫پوشيدن لباس پليس براي‬ ‫تبهكاري‌هاي يك دزد‪24/‬‬ ‫س��قوط دكل ‪ 75‬متــ��ري​در‬ ‫پرند‪24/‬‬ ‫حمله وحشت‌آورنقـــابداران‬ ‫مسلح به طالفـــروشي‪24/‬‬

‫شماره شوک ‪422‬‬ ‫دانشجوياني كه روزي اعضاي مصنوعي خواهند ساخت‬ ‫برگه‌هاي اهداي عضو پس از مرگ را امضا كردند‬

‫ستايشاهدايعضودرحركتينمادين‬ ‫دانش�جويان دانشكده مهندسي پزشكي دانش�گاه اميركبير در حركتي نمادين به‬ ‫س�تايش اهداي عضو پرداختند‪ .‬در اين مراس�م تاكيد ش�د با وجود پيش�رفت علم در‬ ‫ساخت مصنوعي اعضاي بدن اگر فرهنگ اهداي عضو نهادينه شود به سمت بهترين‌ها‬ ‫خواهي�م رفت‪ .‬جال�ب اين‌كه همه دانش�جويان قرار اس�ت در زمينه س�اخت اعضاي‬ ‫مصنوعي بدن فارغ‌التحصيل شوند و خودشان باور ديگري دارند‪.‬‬

‫تحليل شــوك‬

‫امي�ر کوچولو هفتمین کودکی اس�ت ک�ه در این کانال‬ ‫قربانی ش�ده اس�ت او آن روز در جشن عروسي برادرش‬ ‫شرکتداشت‬

‫‪23‬‬

‫سواد رسانه اي‬ ‫كاهنده عوارض شبكه‌هاي‬ ‫ماهواره‌اي و اجتماعي‬

‫مخفيگاه ‪ 2‬پرستار‬ ‫ششلول‌بند‬ ‫درخانه زوج سالخورده‬

‫دكترجعفرباي‬

‫*‬

‫س��واد در گذش��ته‌هاي دور فق��ط ب��ه‬ ‫مهارت‌هاي خواندن و نوش��تن اطالق مي‌شد‬ ‫و بعدها حس��اب كردن و توانايي انجام حداقل‬ ‫‪4‬عمل اصلي رياضي نيز به آن اضافه ش��د‪ ،‬اما‬ ‫امروزه سواد‪ ،‬دامنه و عرصه بسيار وسيعي پيدا‬ ‫كرده اس��ت و به انواع و اقسام علوم متعدد كه‬ ‫كسب مهارت‌هاي آن‌ها از ضرورت‌هاي اصلي‬ ‫زندگي به حس��اب مي‌آيد مربوط مي‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫توس��عه دامنه تكنولوژي‪ ،‬رس��انه‌هاي نوين و‬ ‫پيش��رفت كمي و كيفي ابزارهاي آن ش��رايط‬ ‫خاص��ي پديد آورده اس��ت كه ب��ه عنوان يك‬ ‫ض��رورت اجتن��اب ناپذي��ر ب��راي مخاطبان‬ ‫محسوبمي‌شود‪.‬برخورداريازسوادرسانه‌اي‬ ‫شرايط مطلوبي را براي مخاطبان فراهم كرده‬ ‫استتا ازاليه‌هايسطحيپيام‌هايشبكه‌هاي‬ ‫متف��اوت ماهواره‌ها عبور كنن��د و تحت تاثير‬ ‫ش��گردهاي فريبنده پيام‌هاي پرزرق و برق با‬ ‫ان��واع تكنيك‌هاي پيچيده قرار نگيرد‪ .‬افراد به‬ ‫واس��طه مهارت كسب كرده مي‌توانند ديده‌ها‬ ‫و ش��نيده‌هاي خود را از رس��انه‌هاي مختلف‬ ‫مورد ارزيابي قرار دهن��د و پس از آن‪ ،‬قضاوت‬ ‫دقيق تري از محتواي پيام‌ها داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫فرد باس��واد رس��انه‌اي هيچ‌گاه اسير محتواي‬ ‫پيام‌هاي متنوع‪ ،‬س��ازمان يافت��ه و هدفمند‬ ‫رس��انه‌هاي نوين نمي‌ش��ود و خود را گرفتار‬ ‫فرم‌هاي فريبنده و جلوه‌هاي ويژه ش��يطاني‬ ‫نمي‌كن��د و تحت تاثير متون ب��ه ظاهر زيباي‬ ‫محتواي آن قرار نمي‌گيرد‪ .‬دوره‌هاي آموزشي‬ ‫توطئه شناسي را سپري كرده و خود را قرباني‬ ‫دسيسه‌هايدشمننمي‌كندوبراستيمي‌داند‬ ‫كه در پس هر پيام اين‌گونه رسانه‌ها چه اهداف‬ ‫تلخي نهفته شده اس��ت‪ .‬فرد باسواد رسانه‌اي‬ ‫اجازه نمي‌دهد با او چون طعمه عمل كنند‪ .‬او‬ ‫هيچ‌گاه لقمه دهان اجنبيان نمي‌شود و پيوند‬ ‫ديرين��ه‌اش با فرهنگ و تاريخ و تمدن اين مرز‬ ‫و بوم را نمي‌گسلد و در باتالق اخبار و اطالعات‬ ‫رسانه‌اي گرفتار نمي‌شود و در منجالب فساد‬ ‫ناشي از پيام‌هاي دروغين رسانه‌هاي به ظاهر‬ ‫متمدن س��رگردان فرو نم��ي‌رود‪ ،‬چراكه او به‬ ‫موج��ودي‪ ،‬بدل نش��ده كه نيازمن��د دريافت‬ ‫خ��وراك فرهنگي از بيگانگان ش��ود او اغواي‬ ‫رسانه‌اي را مي‌شناسد و القاي خبري را مي‌داند‬ ‫و از انواع ش��گردهاي همراه‌سازي مخاطب با‬ ‫جريان سازي‌هاي خاص مطلع است‪.‬او از انواع‬ ‫متعدد روش‌هاي تحت تاثير قرار دادن با خبر‬ ‫است‪ .‬برخي رس��انه‌ها‪ ،‬ديوهاي زشت سيرت‬ ‫هستند و مي‌دانند چگونه خود را زيبا و جذاب‬ ‫بنمايانند‪ ،‬ش��يوه‌هاي فريب اف��كار عمومي را‬ ‫خ��وب مي دانند و روش‌ه��اي گوناگوني براي‬ ‫راست جلوه دادن اخبار سراسر دروغين را بلد‬ ‫هستند‪ .‬رسانه اين اژدهاي هفت رنگ هرلحظه‬ ‫خود را به ش��كلي و هر آن به رنگي در مي‌آورد‬ ‫ت��ا بتواند مخاطبش را بي هيچ كم و كاس��تي‬ ‫تس��ليم كند‪ .‬هم او ك��ه امروزه هم��ه زواياي‬ ‫زندگي بش��ر را به سلطه خويش درآورده است‬ ‫همين رس��انه‌ها كه بدون جن��گ و خونريزي‬ ‫همه ابعاد بش��ري را هم در عرصه فردي و هم‬ ‫در حوزه‌ه��اي اجتماعي فت��ح كرده‌اند‪ .‬بدون‬ ‫شك امروزه رسانه حاكم بالمنازع همه هستي‬ ‫انسان‌ها هستند‪ .‬گويا اين رسانه‌ها همه عنان و‬ ‫اختيار انسان‌ها را به دست گرفته و تا مي‌توانند‬ ‫به هر رنگي كه دوس��ت دارند در مي‌آيند‪ .‬گويا‬ ‫فرزندان آدم چون موم اس��ير دستان نيرومند‬ ‫آنها هس��تند‪ .‬بي‌ترديد فرد بي‌سواد رسانه‌اي‬ ‫در چنبره قدرت رس��انه گرفتار ش��ده و چون‬ ‫ش��يئي بدون اراده به وسيله پيام‌هاي رسانه‌ها‬ ‫به اين سو و آن س��و در حركت است‪ .‬بي‌هدف‬ ‫و س��رگردان گرفتار خواسته‌هاي پايان ناپذير‬ ‫رسانه‌ها است‪ ،‬خنثي و بي‌تفاوت آماده پذيرش‬ ‫اجرايفرامينانواعرسانه‌هااست‪.‬اگرمانتوانيم‬ ‫آموزش‌هاي الزم را براي ارتقاي سواد رسانه‌اي‬ ‫به جوانانمان بدهيم يقيناً بايد شاهد به اسارت‬ ‫درآمدن و قرباني شدن آنان باشيم‪.‬‬ ‫*محققوكارشناسآسيب‌هاياجتماعي‬

‫كمين كانال‌هاي‬ ‫مرگ براي‬ ‫كودكان آباداني‬

‫‪22‬‬

‫بركه‌اي شگفت‌انگيز در دل بيابان چين‬ ‫گ�روه ش�وك‪ :‬وج��ود برك��ه‌اي‬ ‫ش��گفت‌انگيز در دل بياباني در چين باعث‬ ‫بهت بسياري از گردشگران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش رس��انه‌هاي محلي‪ ،‬اين بركه‬ ‫كه به هالل ماه ش��هرت دارد از ‪ 2‬هزار سال‬ ‫پي��ش تاكن��ون پابرجا ب��وده اما ب��ه دليل‬ ‫افزايش بيابان‌زاي��ي رفته‌رفته اطرافش به‬ ‫وسيله شن و ماسه پوشيده شده است‪.‬‬ ‫در نخس��تين نگاه اين نقطه در بيابان به‬ ‫نظر سرابي توهمي به نظر مي‌رسد در حالي‬ ‫كه وجود بركه و س��اختمان و س��بزه‌هاي‬ ‫اطراف��ش واقعي اس��ت‪ .‬دول��ت و مقامات‬ ‫چيني براي حفظ اين بركه قديمي شرايط‬ ‫را براي حفظ آن مهيا كرده‌اند تا اين قطعه‬ ‫تاريخي بازهم صحيح و س��الم برجاي خود‬ ‫باقي بماند‪.‬‬ ‫نام اين منطقه ‪ Dunguang‬است و در‬ ‫ش��مال غربي چين واقع شده است‪ .‬اطراف‬ ‫آن به وس��يله تپه‌هاي شني محاصره شده‬ ‫و منطقه خش��كي اس��ت كه هرسال مقدار‬ ‫باران آن كاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫اي��ن منطقه طي س��ال‌هاي گذش��ته‬ ‫ب��ه دليل كاهش چش��مگير مي��زان آب و‬ ‫حركت ش��ن و ماس��ه از بين رفته اس��ت و‬ ‫تنها نقطه ديدني آن درياچه (بركه) هاللي‬ ‫شكل اس��ت‪ .‬مقامات چيني اعالم كرده‌اند‬ ‫س��عي دارند هرطور ش��ده اين نقطه زيبا و‬ ‫شگفت‌انگيز را در دل بيابان همچنان حفظ‬ ‫كنند‪.‬‬

‫ادامه از همين صفحه‬ ‫پژوهش‌ه��اي محقق��ان نش��ان مي‌ده��د‬ ‫س��تاره‌هاي خوش��ه باز «كالدول ‪ »50‬اغلب از‬ ‫مواد ش��يميايي موجود در سحابي گل كاغذي‬ ‫به وج��ود آمده‌ان��د‪ ،‬بنابراين مي‌ت��وان به اين‬ ‫نتيجه دست يافت كه مواد سحابي گل كاغذي‬ ‫به نوعي به داخل خوش��ه ستاره‌اي كالدول ‪50‬‬ ‫سرريز مي‌كند و به طور پنهاني در فرايند توليد‬ ‫ستارگان جديد دخيل مي‌ش��ود‪ .‬دانشمندان‬ ‫ب��رآورد كرده‌اند اين خوش��ه س��تاره‌اي باز و‬ ‫س��حابي گل كاغ��ذي در فاصله ‪ 5200‬س��ال‬ ‫نوري زمين قرار گرفته‌اند‪ .‬اين درحالي اس��ت‬ ‫ك��ه اندازه‌گيري‌ه��اي پراكنده گاه��ي ميزان‬ ‫اي��ن فاصله را تا ‪ 4900‬س��ال نوري نيز كاهش‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬جرم اين س��حابي ‪ 10‬هزار برابر جرم‬ ‫منظومه شمسي برآورد شده است‪.‬‬ ‫پژوهش��ي كه در س��ال ‪ 2001‬با استفاده از‬ ‫داده‌هاي تلسكوپ فضايي چاندرا انجام گرفت‬ ‫از حضور ستارگاني جوان و بسيار داغ در هسته‬ ‫اين سحابي پرده‌برداري كرد‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ابراز احساسات تأثیرگذار بچه فیل به جسد مادرش‬ ‫گ�روه ش�وک‪ :‬بچ��ه فی��ل کوچولویی در‬ ‫جنگل‌‌ه��ای کنی��ا‪ ،‬پ��س از مرگ م��ادرش با‬ ‫چش��مانی غمبار در کنار جس��د این ماده فیل‬ ‫م��رده ماند و حت��ی در تاریکی ش��ب و با وجود‬ ‫حیوانات درن��ده حاضر به ت��رک پیکر بی‌جان‬ ‫مادر نش��د‪ .‬ای��ن بچه فیل که با رابطه عاش��قانه‬ ‫خود با مادرش توجه عکاس��ان زیادی را به خود‬ ‫جلب ک��رده بود‪ ،‬زمان��ی که متوج��ه به زمین‬ ‫افت��ادن مادرش و مردن او ش��د به کنارش رفت‬ ‫و با خرطوم��ش برای بیدار ک��ردن مادر تالش‬ ‫بس��یاری کرد‪ .‬این بچ��ه فیل حت��ی زمانی که‬ ‫اعضای گله پس از ادای احترام از اطراف جس��د‬ ‫فیل ماده پراکنده شدند باز هم از کنار‬ ‫آن ت��کان نخورد و با دور ش��دن‬ ‫گله نی��ز همانج��ا ماند‪ .‬این‬ ‫سوگواری تا پاسی از شب‬ ‫ادام��ه داش��ت و یکی از‬ ‫عکاسان که تحت تأثیر‬ ‫این عش��ق و عالقه قرار‬ ‫گرفته ب��ود‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫بچه فیل آنقدر به مادرش‬ ‫وابستگی نشان می‌داد که‬ ‫حتی وقتی حیوان��ات درنده‬ ‫برای تکه‌پاره کردن جسد نزدیک‬ ‫ش��دند با خرطوم خود روی بدن مادرش را‬ ‫پوش��اند تا مانع حمله حیوانات به پیکر بی جان‬ ‫ماده فیل شود‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال ش��نیده بودیم که فیل‌‌ه��ا موجودات با‬ ‫احساس��ی هس��تند اما هرگز فک��ر نمی‌کردیم‬ ‫وابستگی عاطفی آنها تا پای مرگ‌شان هم ادامه‬ ‫پیدا کند‪».‬‬

‫جلوه‌گري سحابي «گل كاغذي» در جهان كهكشاني‬

‫دو دزد شش�لول‌بند در نقش پرستار‬ ‫خانگي س�الخوردگان مخفي�گاه امني‬ ‫براي خود انتخاب كرده بودند‪.‬‬


‫‪ 2‬مرد و ‪ 4‬كودك در ميان شعله‌هاي آتش سوختند‬

‫گروه ش�وك‪ :‬آتش‌س��وزي در پنس��يلوانياي امريكا مرگ ‪ 4‬كودك و ‪ 2‬بزرگس��ال را به همراه داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش پليس‪ ،‬حادثه آتش‌سوزي يكشنبه گذشته در ‪ 90‬مايلي شمال غربي پنسيلوانيا رخ داده است‪ .‬قربانيان‬ ‫حادثه اريك براون ‪ 30‬س��اله و مرد ديگري به همراه ‪ 4‬فرزندش ( ‪ 2‬پس��ر و ‪ 2‬دختر) بودند‪ .‬علت آتش‌س��وزي‬ ‫هنوز مش��خص نشده اما ميزان حريق بس��يار گسترده بوده اس��ت و براي خاموش كردن حريق آتش‌نشانان‬ ‫پنسيلوانيا چندين ساعت س��رگرم تالش بوده‌اند و ماموران پليس و آتش‌نشانان اجساد سوخته قربانيان را از‬ ‫ميان شعله‌هاي آتش بيرون آورده‌اند‪ .‬در اين حادثه چند آتش‌نشان نيز زخمي شده‌اند‪ .‬حادثه آتش‌سوزي در‬ ‫نيمه‌هاي ش��ب هنگامي رخ داده كه همه اعضاي خانواده در خواب بوده‌اند‪ .‬رئيس آتش‌نشاني منطقه در اين‬ ‫ارتباط گفت‪ :‬به نظر مي‌رسد آتش از آشپزخانه شروع شده است‪ .‬هنوز به درستي نمي‌دانيم آتش‌سوزي عمدي‬ ‫به وجود آمده يا بر اثر تصادف بوده است‪.‬‬

‫روي خط شـوك‬ ‫س�تون «روی خط شوک» اختصاص به‬ ‫انعکاسنکته‌هاوگفته‌هایشماخوانندگان‬ ‫گرامی دارد‪ .‬درباره هر موضوع یا رویدادی‪،‬‬ ‫نظ�ر و پیش�نهادی داری�د‪ ،‬می‌توانید در‬ ‫تماس با تلفن‌های ‪ 88500100‬و ‪88500101‬‬ ‫با«شوک»درمیانبگذاریدتادراینستون‬ ‫منعکسشود‪.‬‬

‫* عدم حفاظ در خوابگاه‬ ‫‌‬ ‫دانشجويان دختر‬ ‫خانم ايزد دوس��ت دانش��جوي دانشگاه‬ ‫ته��ران در تماس با روي خط ش��وك گفته‪:‬‬ ‫خوابگاهم��ان كه واق��ع در انته��اي كارگر‬ ‫ش��مالي اس��ت به‌دليل اين كه حفاظ ندارد‬ ‫ناامن مي‌باشد‪ .‬از مسئوالن تقاضا دارم براي‬ ‫امنيت دانشجويان در خوابگاه بيشتر تالش‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫* درخواست رسيدگي به حكم يك‬ ‫‌‬ ‫زنداني‬ ‫يكي از زندانيان رجايي ش��هر در تماس‬ ‫تلفني با شوك گفته‪ :‬حدود ‪‌10‬ماه است كه‬ ‫بالتكلي��ف در زندان به س��ر مي‌برم و هنوز‬ ‫حكمي صادر نشده است‪ ،‬از مسئوالن تقاضا‬ ‫دارم براي دادن حكم اقدام كنند‪.‬‬ ‫* جمع‌آوري اراذل و اوباش‬ ‫‌‬ ‫در خاني‌آباد‬ ‫عباس��ي در تماس تلفني با شوك گفته‪:‬‬ ‫در منطقه خاني‌آب��اد‪ -‬مجتمع ‪ 22‬بهمن‪-‬‬ ‫تع��داد زيادي اراذل و اوب��اش و مواد فروش‬ ‫وج��ود دارد حتي چندين ب��ار صبح زود از‬ ‫دانش��جويان زورگي��ري كرده‌ان��د‪ .‬دراين‬ ‫خصوص ش��كايت هم كرديم ولي متاسفانه‬ ‫كس��ي پيگيري نكرده اس��ت‪ ،‬از مسئوالن‬ ‫تقاضا دارم امنيت را به محل بازگردانند و به‬ ‫جمع‌آوري اراذل و اوباش و موادفروشان در‬ ‫محل اقدام كنند‪.‬‬ ‫* اعتراض از عدم اجراي طرح‬ ‫‌‬ ‫ساخت ريل راه‌آهن‬ ‫گوهري در تماس تلفني با ش��وك گفته‪:‬‬ ‫ش��هرداري منطقه ‪ 17‬و ‪ 18‬به اجراي طرح‬ ‫س��اخت زيرگذر ريل راه‌آهن تهران‪ -‬تبريز‬ ‫پرداخته اس��ت ولي در منطقه شهرك سينا‬ ‫هنوز زيرگذر ريل براي قطارها نساخته‌اند‪،‬‬ ‫از مس��ئوالن تقاض��ا دارم در اين خصوص‬ ‫رسيدگي كنند‪.‬‬

‫شــوك آتشين‬ ‫آمار تكاندهنده‬ ‫مرگ‌هاي آتشين‬ ‫كمتري��ن آم��ار مرگ‌ه��اي ناش��ي از‬ ‫س��وختگي در ‪ 10‬سال گذشته در سال ‪91‬‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام س��ازمان پرش��كي‬ ‫قانوني‪ ،‬در س��ال گذش��ته ‪ 2‬هزار و ‪ 26‬نفر‬ ‫بر اثر س��وختگي در كش��ور جان خود را از‬ ‫دس��ت دادند كه از اين تعداد هزار و‪ 33‬زن‬ ‫و ‪ 993‬م��رد بودن��د‪ .‬اين آمار در ‪ 10‬س��ال‬ ‫گذش��ته كمترين ميزان مرگ‌هاي ناشي از‬ ‫سوختگي بود‪.‬‬ ‫آمار تلفات ناشي از س��وختگي در سال‬ ‫گذشته نسبت به سال قبل از آن ‪ 1/8‬درصد‬ ‫كاهش يافته و از ‪ 2‬هزار و ‪ 63‬فوتي در س��ال‬ ‫‪ 1390‬به ‪ 2‬هزار و ‪ 26‬فوتي در سال گذشته‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش در س��ال گذشته‬ ‫استان‌هاي تهران با ‪ ،231‬اصفهان با ‪ 225‬و‬ ‫خوزستان با ‪ 188‬مورد به ترتيب بيشترين‬ ‫آمار مرگ ناشي از س��وختگي را داشته‌اند‪،‬‬ ‫ضمن آن كه اس��تان اصفهان با ‪ 112‬مورد‬ ‫بيش��ترين تع��داد زن��ان فوت ش��ده بر اثر‬ ‫سوختگي را در سال گذشته داشت‪.‬‬ ‫اس��تان‌هاي چهارمحال و بختياري با ‪،4‬‬ ‫س��منان با ‪ 5‬و مركزي با ‪ 6‬م��ورد كمترين‬ ‫م��رگ ناش��ي از س��وختگي را در س��ال‬ ‫گذش��ته داش��ته‌اند‪ .‬در اين مدت اس��تان‬ ‫خراسان‌ش��مالي هي��چ مورد م��رگ بر اثر‬ ‫سوختگي نداشته است‪.‬‬ ‫در سال گذشته ماه‌هاي خرداد‪ ،‬فروردين‬ ‫و بهمن به ترتيب بيشترين آمار مرگ بر اثر‬ ‫سوختگي را در سال گذشته داشتند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آماره��اي موج��ود در ‪10‬‬ ‫س��ال گذشته مرگ ناش��ي از سوختگي در‬ ‫كش��ور همواره روند نزولي داشته و تنها در‬ ‫سال‌هاي ‪ 1387‬و ‪ 1389‬با افزايش اين آمار‬ ‫مواجه بوديم‪ .‬در ‪ 10‬سال گذشته بيشترين‬ ‫موارد مرگ ناش��ي از س��وختگي با ‪3036‬‬ ‫مورد در سال ‪ 1382‬و كمترين آن با ‪2026‬‬ ‫مورد در سال ‪ 1391‬ثبت شده است‪.‬‬

‫همراه با مراسم‬ ‫عقربه‌هاي ساعت به ‪ 12‬ظهر نزديك مي‌شود‬ ‫درس��ت زماني كه وقت ناهار و نماز دانش��جويان‬ ‫دانش��گاه اميركبير فرا مي‌رسد‪ ،‬شور و همهمه‌اي‬ ‫در محوط ‌ه دانشكده مهندسي پزشكي اميركبير‬ ‫برپا مي‌شود‪ .‬دس��ته‌اي از دانشجويان را مي‌بينيم‬ ‫كه همگي به طرف دانش��كده مهندسي پزشكي‬ ‫حركت مي‌كنند‪ .‬روي نماي بزرگي نوش��ته شده‬ ‫اس��ت‪« :‬دعوت دانش��جويان دانشكده مهندسي‬ ‫پزشكي اميركبير براي اهداي عضو دسته‌جمعي‬ ‫و نمادين» حس زيبايي كه دانش��جويان را به يك‬ ‫حركت نمادين جهت اهداي عضو دعوت مي‌كند‪.‬‬ ‫تعداد زيادي از دانشجويان را مي‌بيني كه مشغول‬ ‫پر كردن برگه‌هاي اهداي عضو هستند‪ ،‬سوالي كه‬ ‫مطرح مي‌ش��ود اين اس��ت كه‪« :‬چه زماني كارت‬ ‫اهداي عضو به دس��ت‌مان مي‌رسد؟ اين پرسش‬ ‫اكثر آنان است گويا براي داشتن كارت اهداي عضو‬ ‫و انجام كار خداپسندانه هيجان عجيبي دارند‪».‬‬ ‫احسان حميدي دانشجوي مهندسي پزشكي‬ ‫در حالي كه مشغول پركردن برگه اهداي عضو بود‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬من چند وقت پيش براي اين كار انساني‬ ‫اقدام كرده بودم ولي متاسفانه كارت اهداي عضو‬ ‫برايم صادر نش��ده بود دوب��اره مي‌خواهم برگه پر‬ ‫كنم تا بلكه كارت به دس��تم برسد‪ .‬او هدف از اين‬ ‫كارش را كمك به بيم��اران جامعه‌اش مي‌داند‪ .‬از‬ ‫احساس��ش مي‌گويد‪« :‬اگر روزي قرار باشد در زير‬ ‫خروارها خاك بخوابم دوس��ت دارم اعضاي بدنم‬ ‫به چند هموطن خودم زندگي دوباره ببخش��د تا‬ ‫يادگاري در اين دنيا باقي بگذارم‪».‬‬ ‫به اين بخشش انساني مي‌گويند‪:‬‬ ‫«تقديم با عشق!»‬ ‫از اين دانش��جو مي‌پرس��م‪ :‬آيا خانواده‌ات در‬ ‫جريان هستند؟ در پاس��خ مي‌گويد‪ :‬خانواده‌ام در‬ ‫جريان اين موضوع نيس��تند ولي اگر مطلع شوند‬ ‫قطعاً خودش��ان هم در اين طرح انس��اني شركت‬ ‫خواهند كرد‪ .‬اين دانش��جوي رش��ته مهندس��ي‬ ‫پزش��كي در ادامه گفت‌وگو به عدم فرهنگ‌سازي‬ ‫مناسب در اين زمينه اشاره مي‌كند‪« :‬بعد از مرگ‬ ‫بازيگر معروف« عسل بديعي»كه الحق رسانه‌هاي‬ ‫مكتوب به خوبي به اين جريان پرداختند و مراسم‬ ‫پررنگي را براي اين هنرپيشه بعد از اهداي اعضاي‬ ‫بدنش برگ��زار كردند تصميم گرفتم من هم براي‬ ‫كمك به هموطنانم از اين كار خير عقب نمانم‪».‬‬ ‫قلب‌هايي كه براي كمك به‬ ‫ديگران مي‌تپد‬ ‫صداي گفت‌وگوهاي پرنشاط دانشجويان كه با‬ ‫دوستانشان به سمت مكان برگزاري طرح مي‌روند‬ ‫از دور ش��نيده مي‌شود‪ .‬دانش��جويي به شوخي به‬ ‫دوس��تش مي‌گويد‪« :‬اگر بخواه��ي كارت اهداي‬ ‫عضو پركني نبايد س��يگار بكشي‪ ،‬گيرنده عضو را‬ ‫معت��اد مي‌كني» و دوس��تش در جواب مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ام��ا قول مي‌دهم وقتي كارت اه��داي عضو را پر‬ ‫كردم حتي لب به س��يگار نزنم» مادري كه از دور‬ ‫شاهد اين ش��ور و هيجان است‪ ،‬مي‌گويد‪« :‬هنوز‬ ‫هم قلب‌هاي مهرباني هس��تند كه براي كمك به‬ ‫ديگران مي‌تپند‪ ،‬هنوز هم مردم ما به شعر معروف‪:‬‬ ‫«بني‌آدم اعضاي يكديگرند‪-‬كه در آفرينش ز يك‬ ‫گوهرند» احت��رام مي‌گذارند هن��وز هم مي‌توان‬ ‫گفت دنياي صنعتي امروز مردم را از حال يكديگر‬ ‫غافل نكرده است‪.‬‬ ‫مائده رحمان‌طلب يكي ديگر از دانش��جويان‬ ‫دانش��كده مهندسي پزشكي اس��ت كه مي‌گويد‪:‬‬ ‫وقت��ي اعضاي بدنم پ��س از مرگ ب��ه درد خودم‬ ‫نمي‌خ��ورد چ��را آن را به ديگران نبخش��م‪ .‬من با‬ ‫تصميم قبلي و شوق و اشتياق به اين جا آمده‌ام و از‬ ‫مردم مي‌خواهم فقط به فكر خودمان نباشيم اگر‬ ‫مي‌توانيم به همنوع خودمان كمك كنيم چرا بايد‬

‫‪22‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫گروه ش�وك‪ :‬حمله دو مرد به يك فيل در تور آفريقا بس��ياري از گردش��گران را ش��وكه كرد‪ .‬به گزارش‬ ‫آسوش��تيدپرس‪ ،‬اين دو مرد در تور سياحتي اكتش��افي آفريقا در پارك ملي «كروگر» با داد و فرياد به سمت‬ ‫يك فيل حمله كردند و فيل كه از رفتار اين مردها ترس��يده بود براي لحظاتي پا به فرار گذاش��ت و در حركتي‬ ‫انتقامجويانه براي دفاع از خود به س��مت آن‌ها هجوم برد‪ .‬رفتار غيرعادي اين توريست‌هاي مست باعث شده‬ ‫بود كه جان ديگر توريست‌هاي گروه به خطر بيفتد‪ .‬درتصاوير و فيلم‌هاي گرفته شده به وسيله جهانگردان به‬ ‫ي از آن‌ها سعي مي‌كند با كمك دوست خود فيل بزرگ را عصباني كند‪ .‬بسياري از‬ ‫وضوح ديده مي‌شود كه يك ‌‬ ‫دوستداران محيط زيست پس از انتشار رفتار غيرعادي و وحشيانه دو مرد نسبت به اين‌گونه برخوردها اعتراض‬ ‫كرده‌اند‪ .‬در فيلم‪ ،‬فيل مورد آزار بسيار آشفته است و نمي‌داند چه واكنشي از خود نشان دهد‪.‬‬

‫دانشجوياني كه روزي اعضاي مصنوعي خواهند ساخت‬ ‫برگه‌هاي اهداي عضو پس از مرگ را امضا كردند‬

‫ستايشاهدايعضو درحركتينمادين‬ ‫گروه شوك‪ -‬فريبا خان احمدي‪ :‬دانشجويان دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه اميركبير در حركتي نمادين به ستايش‬ ‫اهداي عضو پرداختند‪ .‬در اين مراس�م تاكيد شد با وجود پيشرفت علم در ساخت مصنوعي اعضاي بدن اگر فرهنگ اهداي‬ ‫عضو نهادينه ش�ود به س�مت بهترين‌ها خواهيم رفت‪ .‬جالب اين‌كه همه دانشجويانی که قرار است در زمينه ساخت اعضاي‬ ‫مصنوعي بدن فارغ‌التحصيل شوند و خودشان باور ديگري دارند‪.‬‬

‫از آن دريغ كنيم؟! دانش��جويان از تبليغات كم در‬ ‫زمينه اهداي عضو در جامعه ناراضي بودند‪.‬‬ ‫رضا سعيدي كارشناس ارشد رشته مهندسي‬ ‫مكاني��ك مي‌گوي��د‪ :‬به نظر م��ن تبليغات جهت‬ ‫اهداي عضو و تشويق مردم به اين امر خداپسندانه‬ ‫بسيار كم است‪ ،‬كش��ور ما نياز به مراكزي دارد كه‬ ‫اين طرح را به طور گس��ترده در بس��تر جامعه جا‬ ‫بين��دازد و مردم را از اهمي��ت حياتي اهداي عضو‬ ‫آگاه كند‪ .‬يكي از دانش��جويان كه خودش را زهرا‬ ‫اميني‌پور دانشجوي س��ال سوم رشته مهندسي‬ ‫پزشكي معرفي مي‌كند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬چند سالي بود‬ ‫كه به صورت اينترنتي براي پركردن كارت اهداي‬ ‫عضو اقدام كرده بودم ولي موفق نمي‌ش��دم كارت‬ ‫دريافت كنم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به مرگ‌هاي مغزي مي‌گويد‪ :‬اين‬ ‫نوع مرگ آم��ار بااليي دارد به همين خاطر چقدر‬ ‫خوب اس��ت‪ .‬خانواده‌ها را ب��ا اهميت اهداي عضو‬ ‫بيشترآشناكنيم‪.‬‬ ‫خان��م اميني‌پور در ادامه به تاثير رس��انه‌ها در‬ ‫خصوص س��ريال‌هاي تلويزيوني اشاره مي‌كند و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬من براي نخس��تين بار وقتي سريالي در‬ ‫زمينه اه��داي عضو ديدم به قدري تاثير مثبت در‬ ‫من ايجاد كرد كه تصميم گرفتم كارت اهداي عضو‬ ‫پر كنم‪.‬‬

‫دکتر عاطفه سلوک بنيانگذار طرح نمادين اهداي عضو‬

‫ضرب و شتم گردشگر به خاطر نقض قانون‬ ‫گروه شوک‪ :‬یک افسر پلیس کالیفرنیا‪،‬‬ ‫به گردش��گر جوانی به خاطر فیلمبرداری از‬ ‫او در حی��ن انج��ام وظیفه هجوم ب��رد و این‬ ‫گردشگر را مضروب کرد‪.‬‬ ‫این گردش��گر ب��ه ن��ام آدام پرینگل در‬ ‫ساحل سن‌دیگو مشغول سیگار کشیدن بود‬ ‫که ناگهان افسر پلیسی به سمت او رفت تا به‬ ‫خاطر استعمال دخانیات در ساحل عمومی‬ ‫جریمه‌اش کند‪ .‬مردجوان آرام و خونسرد به‬ ‫کار خود ادامه داد و با آرامش شروع به پاسخ‬ ‫گفتن و طفره رفتن از درخواست پلیس کرد‪.‬‬ ‫در این حین او گوشی موبایلش را نیز درآورد‬ ‫و مش��غول فیلمبرداری از افس��ر و جدال دو‬ ‫نفره‌شان شد‪ .‬افس��ر پلیس ابتدا درخواست‬ ‫کرد تلف��ن همراهش را خام��وش کند اما با‬ ‫امتناع مرد جوان از این کار‪ ،‬با خشونت تمام‬ ‫گوشی را از دستش گرفت و او را با صورت روی‬ ‫زمین خواباند‪ .‬البته در تمام این مدت افس��ر‬ ‫پلیس متوجه فیلمبرداری گردشگر دیگری‬ ‫نش��ده بود و به این ترتی��ب جوان مضروب با‬ ‫سر و صورت خونین راهی زندان شد و پس از‬ ‫چندین ساعت معطلی پشت میله‌ها توانست‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​25‬ارديبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫حمله ‪ 2‬مرد به يك فيل در آفريقا‬

‫ج��واز آزادی‌اش را بگی��رد‪ .‬این جوان پس از‬ ‫آزادی تصاویر ضبط‌شده دوربین دوستانش‬ ‫را روی س��ایت‌های اینترنت��ی گذاش��ت و‬ ‫اعتراض بلند باالیی نسبت به عملکرد پلیس‬ ‫در زیر آن نوشت‪.‬‬

‫هنوز مراسم به پايان نرسيده كه به سراغ دكتر‬ ‫عاطفه س��لوك و همكارش مهندس بيتا دارابيان‬ ‫به عنوان طراحان اصلي اين طرح انساني مي‌رويم‬ ‫و با آن‌ها گفت‌وگو مي‌كنيم‪ .‬دكتر عاطفه سلوك‬ ‫جوان‌ترين اس��تاد دانش��كده مهندسي پزشكي‬ ‫دانش��گاه اميركبير و عضو هيات علمي مي‌گويد‪:‬‬ ‫گرايشتخصصيمنبيومتريالاست‪.‬متخصصان‬ ‫اين رش��ته موادي طراحي مي‌كنن��د كه به بدن‬ ‫كمك كند تا بافت‌هايي كه دچار مش��كل شدند‬ ‫عملكردش��ان بهبود ياب��د‪ .‬قطعاً اين كار بس��يار‬ ‫سختي اس��ت ولي اس��تفاده از بافت‌هاي زنده به‬ ‫عنوان جايگزين مناس��ب براي بهب��ود عملكرد‬ ‫اندام‌ها بسيار حايز اهميت است‪ .‬طبق آمار ساالنه‬ ‫‪ 12‬هزار مرگ مغزي در كشور ما اتفاق مي‌افتد كه‬ ‫تنها اعضاي بدن ‪ 800‬نفر از اين درگذشتگان اهدا‬ ‫مي‌شود‪ .‬چرا بايد اعضاي بدن بقيه مردگان خاك‬ ‫شود؟ آيا دانشگاه به عنوان پيشگام فرهنگ مثبت‬ ‫در جامعه مي‌تواند كمك كند تا آگاهي بيش��تري‬ ‫براي اهداي اعضا به وجود آيد؟ اين بود كه به همراه‬ ‫خانم مهن��دس بيتا دارابي��ان تصميم گرفتيم به‬ ‫عنوان نخستين دانش��گاه قطب مهندسي پليمر‬ ‫كشوردراينراهانساني– اجتماعيپيشقدمشويم‬ ‫و به مردم بگوييم هي��چ جايگزيني براي عملكرد‬ ‫بافت‌ه��اي آس��يب‌ديده بهتر از باف��ت طبيعي و‬

‫مهندس بيتا دارابيان همکار دکتر سلوک در اين طرح‬

‫پيوندينيست‪.‬‬ ‫دكتر سلوك در ادامه به رضايت از خانواده‌هاي‬ ‫داغدار جهت اهداي عضو اشاره كرد و گفت‪ :‬وقتي‬ ‫خان��واده داغدار بداند كه فرزن��دش از قبل كارت‬ ‫اهداي عضو پر كرده متوجه مي‌شود كه فرزندش‬ ‫يك باور قلبي به اين موضوع داش��ته است ولي در‬ ‫هر ص��ورت اجازه از خانواده و رضايت پدر و مادر با‬ ‫توجه به ارزش��ي كه دين اسالم به جايگاه والدين‬ ‫داده براي اهداي عضو ضروري است‪.‬‬ ‫دكترعاطفهسلوكعضوهياتعلميدانشكده‬ ‫مهندس��ي پزش��كي درباره احساسش نسبت به‬ ‫طراحي و اجراي اين برنامه مي‌گويد‪ :‬من احساس‬ ‫نمي‌كن��م قدم بزرگي در اين زمينه برداش��ته‌ايم‬ ‫فقط احس��اس مي‌كن��م كودكي ك��ه نمي‌تواند‬ ‫مث ً‬ ‫ال راحت نفس بكش��د اگر با دريافت عضو به او‬ ‫جاني دوباره ببخشيم كار بزرگي كر ‌ده‌ايم‪ .‬چقدر‬ ‫زيباست كه ‪ 800‬مورد اهداي عضو به ‪ 801‬مورد‬ ‫برسد و بگوييم قدمي براي بخشش نفسي دوباره‬ ‫به يك كودك برداشته شده است‪.‬‬ ‫اين استاد دانشگاه از مردم مي‌خواهد با مسأله‬ ‫اهداي عضو به صورت احساس��ي برخورد نكنند‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬شايد بهترين پيام آيه ‪ 33‬سوره‬ ‫مائده است كه خداوند در آن مي‌فرمايد‪ :‬با هر كس‬ ‫كه نفسي را نجات بخشد مانند اين است كه همه‬

‫دانشجويان دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه امير کبير در حال‬ ‫پر کردن کارتهاي اهداي عضو‬

‫جان‌ها را نجات بخشيده است‪.‬‬ ‫دكترسلوكمعتقداستدانشگاهودانشگاهيان‬ ‫پيشگامانايجادفرهنگمثبتدرجامعههستندو‬ ‫با اشاره به آرزوي حرفه‌اي خود مي‌گويد‪ :‬آرزو دارم‬ ‫رشتهبيومتريالبتوانددرايرانجايگاهواقعي‌اشرا‬ ‫پيدا كند‪ .‬اگرچه اين رشته به لطف رئيس دانشكده‬ ‫مهندسيپزشكيدكترتوصيهخواهوحمايت‌هاي‬ ‫ايشان از ايده‌ها و طرح‌ها و توجه به فكر جوان رشد‬ ‫خوبي داشته است‪.‬‬ ‫وي در پايان حرف‌هايش با گفتن ش��عري زيبا‬ ‫از خانواده‌ه��ا مي‌خواهد به پيغام اين ش��عر توجه‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫از جمادي مردم و نامي شدم‬ ‫از نما مردم به حيوان سرزدم‬ ‫از چه ترسم كي زمردن كم شدم‬ ‫نگاه علمي و منطقي به پيوند عضو‬ ‫بيت��ا دارابي��ان نماينده دكتر عاطفه س��لوك‬ ‫بنيانگذار طرح حركت نمادين اهداي عضو با نگاه‬ ‫علمي به اين مسأله پرداخت و ابراز كرد كار اساسي‬ ‫رشته بيومتريال اين اس��ت كه يا عضوي را دوباره‬ ‫از نو بس��ازيم يا اين‌كه كمك كنيم اندام آس��يب‬ ‫ديده عملكردش را دوباره بازيابي كند‪ .‬متخصصان‬ ‫مهندسي پزشكي به خصوص گرايش بيومتريال‬ ‫و مهندس��ي بافت بيش��تر روي اج��زاي زنده كار‬ ‫مي‌كنند‪ ،‬به طوري كه ب��ه بيمار كمك مي‌كنند‬ ‫توانايي‌اش را دوباره پيدا كند‪ .‬آنان تالش مي‌كنند‬ ‫يك عضو را دوباره بسازند ولي اين كار با مشكالت‬ ‫زيادي روبه‌رو اس��ت‪ .‬عدم پيشرفت تكنولوژي از‬ ‫يك طرف و هزينه‌هاي سرس��ام‌آور آن كه گاهي‬ ‫از چند ص��د ميليون دالر عب��ور مي‌كند از طرف‬ ‫ديگر مش��كالتي هستند كه در كل دنيا مطرح‌اند‪.‬‬ ‫بيشترين پيشرفت در اين زمينه تنها پيوند پوست‬ ‫مصنوعي بوده و هنوز هيچ ايده خاصي براي توليد‬ ‫كلي��ه‪ ،‬كبد و قلب و ريه وجود ندارد‪ .‬در كش��ور ما‬ ‫عالوه بر اين‌كه مواد الزم جهت توليد بافت‌ها بسيار‬ ‫كم اس��ت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال براي تهيه كلي��ه مصنوعي چند‬ ‫ميليون دالر هزينه الزم است عالوه بر آن مشكالت‬ ‫رگ‌زايي نيز بر مس��ائل ديگر دامن زده اس��ت‪ .‬به‬ ‫دليل اختالل در رگ‌زايي كه گاهي ممكن اس��ت‬ ‫پيش بيايد سلول ايجاد شده از بين مي‌رود و بافت‬ ‫نمي‌تواند ش��كل و عملكرد اصلي خودش را حفظ‬ ‫كند‪ .‬اين‌كه س��لول‌ها بتوانند به همان سلولي كه‬ ‫مورد نياز است تمايز يا بندكاري بس دشوار است‬ ‫در حالي كه فردي كه مرگ مغزي مي‌شود اعضاي‬ ‫بدنش زنده اس��ت ولي امكان برگشت به زندگي را‬ ‫ندارد به همين خاطر چه بهتر كه اين اعضا به جاي‬ ‫اين‌كه در زير خروارها خاك مدفون ش��ده و از بين‬ ‫برود به بيماران اهدا شود‪ .‬مردم بايد به اين آگاهي‬ ‫برس��ند كه اعضا بعد از مرگ مغزي زنده بوده ولي‬ ‫با توسل به علم نمي‌توانيم اين اعضا را توليد كنيم‪،‬‬ ‫بنابراين اهداي عضو يعني استفاده دوباره از نعمات‬ ‫خداوند است‪.‬‬ ‫بيتا دارابيان فردي است كه توانسته قدمي در‬ ‫زمينه رش��ته خودش بردارد و به همكاري استاد‬ ‫كوشاي خود به اجراي طرح بپردازد‪ .‬او مي‌گويد‪:‬‬ ‫دوس��ت دارم خانواده‌اي ب��ه خاطر بيماري يكي‬ ‫از اعضاي��ش از هم نپاش��د و پدر و م��ادر در كنار‬ ‫فرزندانش��ان دوباره سر سفره‌اي گرد هم آيند‪ .‬او‬ ‫درد بيم��اري پدر را با هم��ه قلب و روحش حس‬ ‫كرده اس��ت‪ .‬وقتي پدرش در بس��تر بيماري بود‬ ‫پي برد بهترين و نخس��تين نعمت خدا به انسان‬ ‫سالمتي اس��ت و بايد قدر آن را دانست او تا قبل‬ ‫از آن تنها نگاه كليش��ه‌اي به اين عبارت داش��ت‬ ‫ول��ي بعد از مريضي پدرش به اين نتيجه رس��يد‬ ‫س�لامتي نعمت ب��اارزش خدا اس��ت پس آن را‬ ‫از ديگ��ران دريغ نكنيم تا با هدي��ه نفس تازه به‬ ‫ديگران جاني دوباره بگيريم‪.‬‬

‫نهضت مبارزه با قلدری بچه‌‌های مدرسه‬

‫نجات پیرمرد از گودال مرگ‬

‫گروه ش�وک‪ :‬پس��ر ‪ 13‬س��اله امریکایی‬ ‫که مدتی بود به‌وس��یله همکالس��ی‌‌های خود‬ ‫تهدید می‌ش��د از ش��دت ناراحتی تصمیم به‬ ‫خودکشی گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پلی��س جورجی��ا‪ ،‬دوین برون‬ ‫‪ 13‬س��اله از ش��ش ماه قبل به هم��راه پدرش‬ ‫ب��ه جورجی��ا نقل م��کان کرده و در مدرس��ه‬ ‫اودشیلد مش��غول تحصیل شده بود‪ .‬اطالعات‬ ‫پلیس نشان می‌دهد که ش��اگردان مدرسه و‬ ‫همکالس��ی‌هایش با روش قلدران��ه بار‌ها او را‬ ‫تهدید کرده و کتک زده بودند و همین موضوع‬ ‫باعث شده بود که دوین هر روز صبح با وحشت‬ ‫به مدرس��ه برود و زندگی تل��خ و پردلهره‌ای را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫پ��در دوین پس از خودکش��ی پس��رش به‬ ‫مأموران پلیس گفت‪ :‬پسرم بار‌ها راجع به این‬ ‫تهدید‌ها با من صحبت ک��رده بود‪ ،‬اما من این‬ ‫موضوع را چندان ج��دی نگرفتم و تنها غریبه‬ ‫بودن او با مدرس��ه و همکالسی‌هایش را علت‬ ‫ناراحتی پس��رم می‌دانس��تم‪ .‬حتی یک روز از‬ ‫مدرسه بازگش��ت‪ ،‬تمام لباس‌هایش با غذای‬ ‫پاشیده شده به رویش کثیف شده بود‪.‬‬

‫گروه ش�وک‪ :‬ی��ک پیرمرد چینی‬ ‫هن��گام بازگش��ت ب��ه منزل��ش درون‬ ‫گودال��ی از لج��ن فرو رف��ت و مدت ‪4‬‬ ‫س��اعت با مرگ دست و پا زد‪ .‬چان الی‬ ‫‪ 62‬س��اله توسط آتش‌نش��انان چینی‬ ‫پس از ‪ 4‬س��اعت غوطه‌ور ب��ودن درون‬ ‫گودالی به عمق‪ 9‬متر به س��ختی از میان‬ ‫گل و الی و لجن نجات یافت‪ .‬این حادثه‬ ‫در جنوب چی��ن در منطقه نای جینگ‪،‬‬ ‫استان س��یچوان رخ داده و پیرمرد ‪62‬‬ ‫ساله با وجود ‪ 4‬س��اعت گیر افتادن در‬ ‫چنان وضعی به ش��کل معجزه‌آس��ایی‬ ‫نجات یافته است‪.‬‬ ‫پس��رم عاش��ق مب��ارزات رزمی ب��ود‪ ،‬اما‬ ‫هیچ‌وق��ت از آن در دعوا‌ه��ای خود اس��تفاده‬ ‫نمی‌کرد‪ .‬پسرم تحمل این همه فشار را نداشت‬ ‫و این موضوع بسیار دردآور است‪.‬‬ ‫بخاط��ر مرگ پس��رم در صفحه فیس‌بوک‬ ‫خود نهضتی به راه انداختم تا با هرگونه قلدری‬ ‫و زورگوی��ی مب��ارزه کنی��م و از طرف��داران و‬ ‫حامیان این عقیده خواستار کمک شده‌ایم‪.‬‬

‫شـــوک نجات‬ ‫نجات از مجازات مرگ‬ ‫قاتل زغالي‬ ‫صاحب يك قهوه‌خانه كه در جريان درگيري‬ ‫بر س��ر زغال قليان دس��ت به جنايت زده بود از‬ ‫مج��ازات م��رگ نجات ياف��ت‪ .‬در اي��ن جنايت‬ ‫حميدرضا ‪ 26‬س��اله ‪ 29‬ش��هريور س��ال ‪ 89‬در‬ ‫جريان يك درگيري در يافت آباد پسر جواني به‬ ‫نام علي را به قتل رسانده است‪ .‬درجلسه محاكمه‬ ‫حميدرضا در ش��عبه ‪ 113‬دادگاه كيفري استان‬ ‫تهران مشخص شد قاتل يك سابقه‌دار است و در‬ ‫جريان درگيري در برابر قهوه‌خانه‌اش مردي را به‬ ‫قتل رس��انده است‪ .‬جالب اين كه خانواده قرباني‬ ‫در جلس��ه محاكمه گفتند‪ :‬فع ً‬ ‫ال براي حميدرضا‬ ‫تقاضاي قصاص داريم تا در آينده در اين خصوص‬ ‫تصميم نهايي خود را بگيريم‪ .‬قاتل در دفاع از خود‬ ‫گفت‪ :‬من آبروي خانواده‌ام را برده‌ام و به خاطر اين‬ ‫جنايت نمي‌توانم به ص��ورت مادرم و خانواده‌اش‬ ‫نگاه كنم‪ .‬اگر قرباني يك بار جان سپرد من روزي‬ ‫صد بار مي‌ميرم و زنده مي‌شوم‪ .‬درگيري ما به‌طور‬ ‫ناخواسته رخ داد و من هيچ وقت نمي‌خواستم وي‬ ‫را بكشم‪ .‬با كلي دردسر يك قهوه‌خانه در شهرك‬ ‫وليعص��ر راه‌اندازي كرده بودم‪ .‬روز حادثه يكي از‬ ‫دوس��تان قرباني به قهوه‌خانه آمد و ناس��زاگويي‬ ‫كرد م��ن نيز وي را بيرون انداختم‪ .‬حوالي غروب‬ ‫قرباني و دوستش دوباره به قهوه‌خانه برگشتند و‬ ‫بر س��ر اين موضوع با يكديگر درگير شديم‪ .‬وي‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در جريان درگيري م��ن براي دفاع از‬ ‫خودم چاقويي برداش��تم كه ناگهان قرباني خود‬ ‫را به س��مت من پرتاب كرد و ناخواسته چاقو در‬ ‫سينه‌اش فرو رفت‪ .‬بعد نيز علي را به بيمارستان‬ ‫بردم كه متوجه ش��دم به خاطر شدت خونريزي‬ ‫جان س��پرده است‪ .‬اگر دوس��ت قرباني به خاطر‬ ‫نامناسب بودن زغال قليان ناسزاگويي نمي‌كرد‬ ‫هيچ وق��ت اين جنايت رخ نم��ي‌داد‪ .‬حميدرضا‬ ‫از س��وي پنج قاضي به قصاص نفس محكوم شد‬ ‫تا اين ك��ه خانواده قرباني از مج��ازات مرگ وي‬ ‫گذشت كردند و اين قاتل از جنبه عمومي جرم به‬ ‫زندان محكوم شد‪.‬‬

‫شـــوک مجازي‬ ‫نگرانی پلیس استرالیا‬ ‫از توزیع عکس‌های‬ ‫دانش‌آموزان در فیس‌بوک‬ ‫پلی��س اس��ترالیا از افزای��ش توزی��ع‬ ‫عکس‌ه��ای ش��خصی دانش‌آم��وزان در‬ ‫ش��بکه‌های اجتماعی اب��راز نگران��ی کرد‪.‬‬ ‫اسکای‌نیوز نوشت‪ :‬پلیس جنوب استرالیا در‬ ‫گزارشی از افزایش شکایات و نارضایتی‌های‬ ‫والدی��ن از توزی��ع عکس‌های نامناس��ب و‬ ‫غیراخالقی در رسانه‌های اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫پلیس اعالم کرده است این تصاویر که عموماً‬ ‫در تلفن‌هم��راه دانش‌آم��وزان یا فیس‌بوک‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از طبیعت جنس��ی آنان نش��أت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬گاهی دانش‌آم��وزان عکس‌هایی‬ ‫را از خودش��ان می‌گیرن��د و بالفاصل��ه روی‬ ‫اینترن��ت ق��رار می‌دهن��د یا ب��رای دیگران‬ ‫ارسال می‌کنند‪ .‬دس��ت به دست چرخیدن‬ ‫ای��ن تصاویر بین دانش‌آم��وزان نگرانی‌های‬ ‫عمده‌ای را برای پلیس به وجود آورده است‪.‬‬ ‫پلیس‪ ،‬انتشار و توزیع غیرقانونی این تصاویر‬ ‫را تجاوز به حقوق صاحب عکس می‌داند و از‬ ‫تمام والدین خواست درباره عواقب اجتماعی‬ ‫و قانونی این رفتارها با کودکانش��ان صحبت‬ ‫کنند‪.‬‬

‫چان الی که خود یک کشاورز بومی‬ ‫منطقه ب��وده پس از نج��ات در این باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬در راه بازگش��ت به خانه بودم‬ ‫ک��ه پایم درون گودال فرو رفت و در یک‬ ‫لحظه در لجن غوطه‌ور شدم‪.‬‬ ‫ه��ر چ��ه دس��ت و پ��ا م��ی‌زدم‬ ‫نمی‌توانستم خود را نجات دهم‪ .‬حدود‬ ‫‪ 4‬س��اعت در چنین وضعی بودم و هر از‬ ‫چند گاهی س��رم را از گل و الی بیرون‬ ‫می‌آوردم تا نفس بکشم‪ .‬احساس کردم‬ ‫که بزودی خواهم مرد ولی خیلی خوش‬ ‫شانس بودم که از این حادثه جان سالم‬ ‫بدر بردم‪.‬‬


‫پيرمرد ‪ 88‬ساله پير زن را با شليك گلوله كشت‬ ‫گروه شوك‌‪ :‬پيرمرد ‪ 88‬ساله امريكايي به جرم قتل يك پيرزن ‪ 80‬ساله بازداشت شد‪ .‬به‌گزارش پليس‬ ‫كاروليناي شمالي‪ ،‬دوشنبه گذشته‪ ،‬اين پيرمرد به‌نام چارلز ادوين ون در كاروليناي شمالي‪ ،‬با شليك گلوله‬ ‫ويويان شرونس (پيرزن ‪ 80‬ساله) را به قتل رسانده است‪ .‬اطالعات پليس نشان مي‌دهد كه اين زوج هم‌اتاقي‬ ‫بودند و يكشنبه گذشته هنگام بازگشت ازكليسا به‌خانه با يكديگر جروبحث لفظي كرده‌اند و پيرمرد (چارلز)‬ ‫كه كنترل خود را از دست داده به سمت زن شليك كرده و او را به قتل رسانده است‪ .‬اخبار حاكي است‪ ،‬چارلز‬ ‫(قاتل) هنگام بحث‪ ،‬تحت تأثير الكل بوده و بر رفتار خود كنترلي نداشته است‪ .‬جي‌هومان از پليس گاستون در‬ ‫اين ارتباط گفت‪ :‬اين دو هم‌اتاقي حدود ‪ 6‬سال بود كه با هم زندگي مي‌كردند‪ .‬ظاهرا ً مشكل حادي بين شان‬ ‫وجود نداشت‪ .‬پير مرد با اتهام قتل درجه اول روبه‌روست و به زودي دادگاهي خواهد شد‪.‬‬

‫شنــيده‌هاي شــوک‬ ‫صابر پیربرناش‬

‫ش�وک اول اينک�ه‪ :‬ش��نيديم‬ ‫دليل انصراف س��يد صالحي از حضور در‬ ‫تيم ملي‪ ،‬س��فر قريب الوق��وع او به چين‬ ‫و امض��اي ق��رارداد با يک باش��گاه چيني‬ ‫است و اين بازيکن از مشکالت خانوادگي‬ ‫به‌عن��وان بهانه‌اي براي اي��ن عدم حضور‬ ‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫اواي��ل هفت��ه ج��اري س��يدمهدي‬ ‫س��يدصالحي بع��د از مدت‌ها در ليس��ت‬ ‫دعوت ش��دگان به تيم ملي فوتبال براي‬ ‫حض��ور در رقابت‌ه��اي مقدمات��ي جام‬ ‫جهاني قرار گرفت‪ .‬اما در اقدامي عجيب‪،‬‬ ‫خبر از انصراف خود از حضور در تمرينات‬ ‫تي��م ملي داد و علت آن را هم مش��کالت‬ ‫شخصي عنوان کرد‪.‬‬ ‫او در تم��اس ب��ا مرب��ي تي��م مل��ي‪،‬‬ ‫مش��کالت خانوادگي را دليل عدم امکان‬ ‫حضورش عن��وان کرد و کروش هم اجازه‬ ‫ع��دم حضور اي��ن بازيکن را ص��ادر کرد‪.‬‬ ‫اما ش��نيده‌هاي م��ا حکاي��ت از اين دارد‬ ‫که مشکالت ش��خصي و خانوادگي سيد‬ ‫صالحي چيزي نيس��ت جز سفر به چين‬ ‫و نشس��تن پاي ق��رارداد با يک باش��گاه‬ ‫چيني !‬ ‫از م��ا نش��نيده بگيريد اما ش��نيديم‬ ‫س��يدصالحي با پيش��نهاد جالب توجهي‬ ‫از يک باش��گاه چيني مواجه ش��ده و طي‬ ‫روزه��اي آين��ده بايد براي عق��د قرارداد‬ ‫به چين ب��رود‪ .‬گويا همين مس��أله باعث‬ ‫ش��د که قيد حض��ور در اردوي تيم ملي‬ ‫را بزن��د‪ .‬البت��ه در تماس��ي که با س��يد‬ ‫صالحي داش��تيم‪ ،‬او اي��ن دليل را صحيح‬ ‫نمي‌دانست‪ .‬اما شواهد و شنيده‌ها‪ ،‬چيزي‬ ‫جز گفته‌هاي او را تاييد مي‌کند‪ .‬تنها چند‬ ‫روز زمان کافيس��ت تا صحت شنيده‌هاي‬ ‫ما و صحبت‌هاي صالحي مشخص شود‪.‬‬ ‫خالصه اينک��ه بايد گفت که او با بهانه‬ ‫مشکالت خانوادگي‪ ،‬سرمربي تيم ملي را‬ ‫تحت تأثير قرار داد تا اين سرپيچي‪ ،‬باعث‬ ‫غضب کروش و در نظر گرفتن تنبيه براي‬ ‫وي نشود‪.‬‬ ‫ش�وك ديگ�ر اين‌ك�ه‪ :‬مجله‬ ‫اينترنتي يک هنرمند سرش��ناس‪ ،‬باعث‬ ‫بروز دردسرهايي براي او شده است‪.‬‬ ‫ي��ک هنرمند چن��د وقتي اس��ت که‬ ‫اقدام به راه‌اندازي و انتش��ار بدون مجوز‬ ‫ي��ک مجله اينترنتي ک��رده مجله‌اي که‬ ‫ب��ه ص��ورت ماهانه ب��ه انتش��ار مطالب‬ ‫تخصصي مربوط به هن��ر و نيز مطالب به‬ ‫اصطالح خواندني ديگر مي‌کرد‪.‬‬ ‫البت��ه محت��واي بعض��ي مطالب اين‬ ‫ماهنامه اينترنتي ب��ه گونه‌اي بود که وي‬ ‫ترجي��ح مي‌داد ت��ا اس��مي از او در ميان‬ ‫ليست پديد آورندگان اين نشريه نباشد تا‬ ‫مشکلي براي ادامه حرفه اش پديد نيايد‪.‬‬ ‫اما اص��رار زياد وي ب��ه درج خبرهاي‬ ‫مربوط به خودش و انتش��ار مصاحبه‌هاي‬ ‫مکرر‪ ،‬باعث ش��د که مراجع رس��يدگي‪،‬‬ ‫ب��ه همکاري او براي انتش��ار اين ماهنامه‬ ‫اينترنتي مشکوک ش��ده و با پيگيري در‬ ‫اين زمينه متوجه اين موضوع شوند که او‬ ‫به کمک يکي از دوس��تان نزديکش‪ ،‬اين‬ ‫نش��ريه بدون مجوز را راه‌اندازي کرده‌اند‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت که مراج��ع ذيصالح‪ ،‬قصد‬ ‫پيگيري مس��أله از طريق سيستم قضايي‬ ‫و اعمال مجازات قانوني براي اين هنرمند‬ ‫متخلف را دارند‪.‬‬ ‫شوك آخر اين كه‪ :‬بعد از انتشار‬ ‫خب��ر درگيري مجيد صالحي با س��ارقان‬ ‫موتورسوار در س��تون شنيده‌هاي شوك‬ ‫روزنامه ‪ ،‬اين بازيگر محبوب س��ينما‬ ‫و تلويزيون كش��ورمان روز گذشته براي‬ ‫پيگيري اين خبر ب��ا دفتر روزنامه تماس‬ ‫گرفت��ه و جراحت صورتش در درگيري با‬ ‫سارقان را رد كرد‪.‬‬ ‫او ك��ه اصرار داش��ت هي��چ درگيري‬ ‫انجام نداده و جراحتي ‪ 7‬سانتيمتري نيز‬ ‫روي صورتش نقش نبس��ته است‪ ،‬بعد از‬ ‫شنيدن منبع اين خبر به واقع شوكه شد‬ ‫و در ادامه‪ ،‬ش��نيدني‌هاي ديگري از لطف‬ ‫همكاران مطبوعاتي‌م��ان را در پيگيري‬ ‫اين خبر به اطالعمان رس��اند كه همگي‬ ‫در تماس با وي اصرار داش��تند از روزنامه‬ ‫ش��كايت كند ام��ا اين هنرپيش��ه‬ ‫محب��وب نپذيرفته اس��ت‪ .‬ح��ال كه اين‬ ‫شنيده از سوي ش��خص او رد شده است‪،‬‬ ‫نگارش اين چند سطر و دعا براي سالمت‬ ‫هم��ه هنرمندان اين س��رزمين را وظيفه‬ ‫خود دانستيم‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​25‬ارديبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫کشف جسد نويسنده مكزيكي پس از يك سال‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬جس��د يك زن نويس��نده مكزيكي در آپارتمان مس��كوني‌اش پيدا ش��د و پزشكي قانوني‬ ‫نيومكزيكو اعالم كرد يك س��ال از مرگ اين معلم و نويس��نده ‪ 70‬س��اله به نام باربارا ساليناس ملقب به بابي‬ ‫مي‌گذرد‪ .‬كالبدش��كافي‌هاي انجام شده نشان داد يك سال پيش ساليناس به مرگ طبيعي در آپارتمان خود‬ ‫مرده است‪ ،‬اما چون او فردي تنها بوده كسي در اين مدت پي به مرگ او نبرده است‪ .‬تنها برادر وي پس از گذشت‬ ‫اين مدت درخواس��ت جست‌وجوي آپارتمانش را داد و پليس جس��دش را در آپارتمان تاريك كه پرده‌هايش‬ ‫كش��يده شده بود به شكل يك موميايي پيدا كرد‪ .‬ساليناس كه ش��ركت چاپ و نشر پينياتا را راه‌اندازي كرده‬ ‫بود سعي داشت در كتاب‌هاي خود فرهنگ كودكان امريكاي جنوبي را به مردم اين كشورها بشناساند‪ .‬لوپي‬ ‫پشو‪ ،‬برادر باربارا در پي بي‌خبري چندماهه از خواهرش از پليس خواهان جست‌وجوي آپارتمانش شده بود كه‬ ‫مأموران موفق به پيدا كردن جسد اين زن نويسنده شدند‪.‬‬

‫كمينكانال‌هايمرگبرايكودكانآباداني‬

‫شـــوک افيون‬ ‫انهدام ‪ 34‬باند تولیدکننده‬ ‫مواد مخدر در بیرجند‬

‫گروه شوك‪ :‬كانال‌هاي مرگ در كمين جان كودكان آباداني است و هشتمين بچه‬ ‫را نيز در خود بلعيد‪ .‬آخرين قرباني به طرز معجزه آسايي از مرگ حتمي نجات يافت‬ ‫اما انگار اين پايان چنين تراژدي​هاي تلخي نيست‪.‬‬ ‫‪ 19‬فروردي��ن م��اه س��ال‌جاري در بخش‬ ‫ش��وک روزنامه گزارشی از سقوط مرگبار‬ ‫هفتمی��ن ک��ودک آبادان��ی كه در آن مس��ير‬ ‫کودکی ‪ 8‬س��اله در روز عروس��ی ب��رادرش با‬ ‫س��قوط در فاضالب ب��دون درپوش جان خود‬ ‫را از دس��ت داده بود به چاپ رس��ید و س��عي‬ ‫ش��د هش��دار داده ش��ود اما روز دوش��نبه بار‬ ‫ديگر یکی دیگ��ر از چاه‌های فاضالب کودکی‬ ‫را بلعیدک��ه اگر اهالی محل ب��ه موقع وارد عمل‬ ‫نمی‌ش��دند این کودک خردس��ال نیز سرانجام‬ ‫امیر کوچولو برایش رقم می‌خورد‪ .‬در نخستین‬ ‫جلس��ه ش��ورای اداری ش��هر آبادان مهندس‬ ‫ایلخ��اص زاده فرمان��دار ویژه آب��ادان دراین‬ ‫ارتباط تأکید کرد‪ :‬هر سازمانی که مقصر است‬ ‫باید دیه این کودک ‪ 8‬س��اله را بپردازد‪ .‬درپی‬ ‫این اظهارنظر‪،‬شهردار آبادان گفت‪ :‬مرگ این‬ ‫کودک هیچگونه ارتباطی به ش��هرداری ندارد‬ ‫و تاکنون ما از طریق هیچ مقام قضایی محکوم‬ ‫نشده‌ایم وش��هرداری هیچ هزینه‌ای براي دیه‬ ‫به کس��ی پرداخ��ت نخواهد ک��رد‪ .‬همچنين‬ ‫مهن��دس قنبری رئی��س اداره آبفای آبادان به‬ ‫خبرنگار ش��وک گفت‪ :‬شهرستان آبادان ‪600‬‬ ‫کیلومتر ش��بکه فاضالب م��درن دارد که زیر‬ ‫مجموعه اداره آبفا اس��ت که ب��ه همین انداره‬ ‫نیزآب‌های سطحی در آبادان داریم که متولی‬

‫آن ش��هرداری است اما متأس��فانه شهرداری‬ ‫آبادان به دلیل زیباسازی کانال‌های روباز خود‬ ‫را پوش��انده است و مش��کالت زیادی برای ما و‬ ‫مردم به وجود آورده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط ما‬ ‫مجبوریم بعد از هر بارندگی فاضالب شهری را‬ ‫الیروبی کنیم که این عملیات هزینه هنگفتی‬ ‫را به این سازمان تحمیل می‌کند‪.‬‬ ‫مهن��دس قنب��ری درخص��وص نداش��تن‬ ‫در‌های فاض�لاب گفت از ‪ 6‬ماه گذش��ته تا‬ ‫کنون تعدادس��ه هزاردرپوش فاضالب‬ ‫توس��ط این ش��رکت س��اخته و نصب‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اما متأس��فانه در همین‬ ‫زمان نیزتعداد‪150‬ع��دداز در های‬ ‫چاه فاضالب به سرقت رفته است‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط همواره یک سوال ذهن‬ ‫ش��هروندان آبادان��ی را آزار می‌دهد‪،‬‬ ‫که ت��ا ک��ی ش��هروندان آبادان��ی باید‬ ‫ش��اهد بلعیدن عزیزانشان توسط چاه‌های‬ ‫فاضالب باشند ‪.‬‬ ‫چرا مسئولین برای جان شهروندان احساس‬ ‫مسئولیت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫بنا بر اين گزارش‪ ،‬امير ‪ 8‬س��اله روز عروسي‬ ‫برادرش كه روز پنجش��نبه ‪ 8‬فروردين ماه در‬ ‫منطق��ه ذوالفقاري آب��ادان وقتي س��ركوچه‬ ‫مشغول بازي بود داخل فاضالب افتاد و با وجود‬

‫امير کوچولو روز عروسي برادرش داخل‬ ‫کانالمرگافتاد‬

‫هشتمين کودک ازاين چاه نجات يافت‬

‫اقدامات آتش نشانان به كام مرگ فرو رفت‪.‬‬ ‫‪ 8‬ساعت طول كش��يد تا پيكر بی جان امير‬ ‫كوچولو از مجراي فاضالب بيرون كش��يده شد‬

‫و عروس��ي برادرش بهم خورد و همه را داغدار‬ ‫کرد‪.‬پدر اين پسربچه كه ناخداي كشتي است از‬ ‫مسئولين بخاطر سهل‌انگاري و بي‌تفاوت بودن‬

‫درخصوص باز بودن در فاضالب ش��كايت دارد‬ ‫و هنوز مدتي از آن نگذش��ته بود كه هشتمين‬ ‫پسر در فاضالب افتاد و اين روند ادامه دارد‪.‬‬

‫جانش��ین رئيس پليس بیرجند از انهدام‬ ‫‪ 34‬بان��د تولیدکننده مواد مخ��در خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در این ش��هر ‪ 4/5‬تن م��واد مخدر‬ ‫کشف شده است‪ .‬غالم‌رضا زاهدی‌پور افزود‪:‬‬ ‫تاکنون در حوزه استحفاظی این شهرستان‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 256‬نفر دستگیر شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این‌که ‪ 34‬بان��د تولیدکننده‬ ‫مواد مخدر متالش��ی ش��ده‌اند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در بیرجند و خوس��ف ‪ 4/5‬ت��ن مواد مخدر‬ ‫کشف شده است‪ .‬جانشین فرمانده انتظامی‬ ‫بیرجند تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذشته ‪114‬‬ ‫معتاد پرخطر دس��تگیر شده و تحت درمان‬ ‫هستند‪ .‬زاهدی‌پور با بیان این‌که اولویت ناجا‬ ‫در سال جاری برخورد با خرده‌فروشان مواد‬ ‫مخدر اس��ت‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬تقاضای بیش از‬ ‫‪ 50‬درص��د مردم از ناجا نی��ز همین موضوع‬ ‫است‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬طرح‌های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی در سال جاری در اولویت است که‬ ‫با همکاری بهزیستی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس مرک��ز مش��اوره دانش��گاه‬ ‫بیرجن��د نیز از دو واح��د درس تحت عنوان‬ ‫درس دان��ش خان��واده و جمعیت خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬یک قس��مت از این کت��اب مربوط به‬ ‫مهارت‌های زندگی است‪.‬‬ ‫نصرت رضایی اضافه کرد‪ :‬طرح س�لامت‬ ‫جس��م و روان برای تمامی دانشگاه‌ها ابالغ‬ ‫می‌شود که در این طرح افراد معتاد شناسایی‬ ‫و به مراکز ترک اعتیاد فراخوان می‌ش��وند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طرح ارتقاي تحصیلی گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن ط��رح یکس��ری کارگاه‌هایی برای‬ ‫پیشگیری از اعتیاد راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬

‫پاورقــي ـ قسمت ‪33‬‬

‫ن‬ ‫اصفها ​‬ ‫مويه​کن‬ ‫محـمـد بــلــوري‬

‫اش�اره‪ :‬يك�ي از غالمان كاخ ش�اهي‬ ‫در فض�اي تي�ره ش�يره كش�خانه در‬ ‫جست‌وجويجايمناسبيبراينشستن‬ ‫بود‪ ،‬پش�ت پرده يكي از چهره‌ها ايستاد‬ ‫و گ�وش به حرف‌هاي م�ردي داد كه براي‬ ‫پيرم�ردي درب�اره جابه‌جاي�ي جن�ازه‬ ‫دختر جواني در گورس�تان عمومي شهر‬ ‫داستان‌سرايي مي‌كرد‪ .‬روي سكويي در‬ ‫پايين حجره نشست و از الي پرده مردي‬ ‫را ديد كه با صورتي استخواني و تكيده در‬ ‫حال چرت زدن بود‪...‬‬

‫پيرمرد پرس��يد‪ :‬راس��ت مي‌گويي قنبرعلي؟ تو كه زن‬ ‫و بچه نداري؟ چطور ممكن اس��ت اين داس��تان را شنيده‬ ‫باشي؟ مرد صورت اس��تخواني كه با چشم‌هاي نيمه باز در‬ ‫حال چرت زدن بود چانه باريكش را از روي س��ينه‌اش بلند‬ ‫كرد و با صداي دورگه‌اي گفت‪:‬‬ ‫ چرا دوس��ت م��ن‪ ،‬زني داش��تم كه اس��مش بلقيس‬‫بود‪ ،‬توي همين قبرس��تان قديمي شهرمان‪ ،‬مرده شوري‬ ‫مي‌ك��رد‪ .‬زن خ��وب و مهرباني بود اما اجاق‌م��ان كور بود‪،‬‬ ‫بچه‌دار نمي‌ش��د‪ .‬خدا رحمتش كند‪ .‬بعد از مردنش بود كه‬ ‫به دربدري و فالكت افتادم‪.‬‬ ‫پيرمرد كه كنجكاو شنيدن ماجرا بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ها‪ ...‬م��ن خيال ك��ردم گفتي زنت زنده اس��ت‪ .‬خب‬‫داستان را برايم تعريف كن‪.‬‬ ‫م��رد ص��ورت اس��تخواني‪ ،‬دس��تي به موهاي س��رخ‬ ‫حنايي‌اش كشيد كه جابه‌جا گر شده و ريخته بود‪ .‬يك حبه‬ ‫معجون ترياك را كه پيرمرد كف دستش گذاشته بود توي‬ ‫دهانش انداخت‪ .‬پياله قهوه نيم خورده‌اش را سركش��يد و‬ ‫چش��م‌هايش در گودي حدقه درخشيد‪ .‬رو به پيرمرد كرد‬ ‫و گفت‪‌:‬‬ ‫در گوش��ه قبرس��تان آلونكي بود كه ت��وي آن زندگي‬ ‫مي‌كرديم‪ .‬شب كه به خانه آمدم ديدم بلقيس بشقاب‌هاي‬ ‫حلوا را روي تاقچه چيده و كيفش كوك اس��ت‪ .‬فكر كردم‬ ‫آن روز حتم��اً جن��ازه‌اي ب��راي كفن و دفن به قبرس��تان‬ ‫آورده‌اند ك��ه از خانواده ب��زرگان بوده‪ .‬پرس��يدم بلقيس‬ ‫امش��ب خيلي سرحال به نظر مي‌رس��ي! گفت چرا نباشم‪.‬‬ ‫امروز دخت��ر يكي از تاج��ران ش��هر را آورده بودند و يك‬ ‫س��كه نقره هم كف دستم گذاشتند اما نگذاشتند جنازه را‬

‫غس��ل و كفن كنم‪ .‬گفتند همه اين كارها را در منزل انجام‬ ‫داده‌اند؛ مرده فقط بايد دفن ش��ود اما قنبرعلي من از يك‬ ‫چيزسرگش��ته‌ام‪.‬‬ ‫پرس��يدم‪ :‬چرا خاتون من؟ بلقي��س گفت‪ :‬وقتي جنازه‬ ‫را از غس��الخانه بيرون مي‌بردم به خ��ودم گفتم اين دختر‬ ‫بيچاره كه در جواني مرده چه ش��كلي اس��ت‪ .‬وقتي شمد‬ ‫قلمكار روي جنازه را كنار كشيدم‪ ،‬خشكم زد‪.‬‬ ‫پرسيدم‪ :‬مگر توي تابوت چه ديدي خاتونم؟‬ ‫بلقيس گفت‪ ‌:‬جن��ازه همان دختر جوان��ي را ديدم كه‬ ‫دو روز پيش ب��ه خدمت‌تان آورده بودند‪ .‬همان دختر فقير‬ ‫بي‌كس و كار ب��ود كه مرده‌‌اش را توي محل��ه فقيرها پيدا‬ ‫كرده بودند‪ .‬من خودم غس��ل‌اش دادم و كفنش كردم و تو‬ ‫هم زير درخت مراد براي��ش قبر كندي و دفنش كردند اما‬ ‫چه دختر مه پاره‌اي بود؛ خوشگل با موهاي بلند و سياه كه‬ ‫به پري‌هاي شمايل مي‌مانست‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬بلقيس جان حتماً خياالتي شده‌اي چطور ممكن‬ ‫است جنازه يك دختر فقير سرراهي را از قبر در بياورند و دو‬ ‫روز بعد همان جنازه را يك خانواده اعيان شهر به قبرستان‬ ‫بياورند كه خاكش كنند‪ .‬حتماً دختر تاجر شهر شبيه آن‬ ‫دختر فقير بيچاره بوده كه من برايش قبر كندم‪.‬‬ ‫بلقيس قس��م خورد كه اشتباه نمي‌كند‪ ،‬گفت مطمئن‬ ‫اس��ت همان دختر فقير را از قبرش درآورد ‌ه و دوباره براي‬ ‫دفن به قبرستان آورده‌اند‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬خاتون من‪ ،‬ش��ايد دو خواه��ر دو قلو بوده‌اند كه‬ ‫يكي‌شان در كودكي گم‌ شده و به گدايي افتاده؟‬ ‫بلقي��س گف��ت‪ :‬اما اگ��ر دو خواه��ر دوقلو هم باش��ند‬ ‫نمي‌توانند هر دو يك خال سياه درست روي لب‌شان داشته‬

‫باشند‪ .‬رفته‌ام قبر زير درخت مراد را هم وارسي كرده‌ام‪ .‬قبر‬ ‫خاكش زير و رو ش��ده‪ .‬پيرمرد از تعجب به ابروهايش كش‬ ‫داد‪ ،‬با چهره‌اي انديشناك سر جنباند و گفت‪:‬‬ ‫ عجب اتفاقي قنبرعلي‪ .‬به فكر نيفتادي قبر دختر فقير‬‫را وارسي كني‪.‬‬ ‫چرا‪ .‬همان ش��ب از فك��ر و خيال خواب��م نمي‌برد‪ .‬در‬‫خروس��خوان سحر بلند شدم‪ ،‬رفتم زير درخت مراد‪ .‬شروع‬ ‫به كندن قبر كردم‪ .‬پيرمرد بهت زده سر خم كرد و پرسيد‪:‬‬ ‫چه ديدي قنبرعلي؟‬ ‫‌ آه دوس��ت من‪ .‬قبر خالي بود‪ .‬پيرمرد به واهمه افتاد‪.‬‬‫سر جلو برد و آهسته گفت‪:‬‬ ‫ قنبرعلي‪ ،‬حتماً جنايتي در كار بوده‪ ،‬چرا اين موضوع‬‫را به كالنتر نگفته‌اي؟‬ ‫مرد مفنگي از نشئگي شروع به خاراندن گودي گونه‌اش‬ ‫كرد و گفت‪:‬‬ ‫‌ من به اين فكر نبودم‪ .‬خانومم كه فوت كرد بار س��فرم‬‫را بستم و روانه روستايم شدم‪ .‬مي‌داني كه چند روزي است‬ ‫وارد اين شهر شده‌ام‪.‬‬ ‫ش��اه سلطان حسين‪ ،‬با جقه ش��اهي بر سر و شمشيري‬ ‫بر كمر‪ ،‬بر تخت نشس��ته بود ب��ا نگاهي غضبناك‪ ،‬بر چهره‬ ‫حاض��ران ك��ه در برابرش ايس��تاده بودند چش��م گرداند‪.‬‬ ‫حرف‌هاي عمه پدري‌اش مريم‌بيگ��م را به ياد مي‌آورد كه‬ ‫با اش��اره به هجوم دش��منان در جنوب و يورش افغانان در‬ ‫شرق كشور و تسخير هرات و قندهار گفته بود‪« :‬برادرزاده‬ ‫تاج��دارم بيم از آن دارم ك��ه بر اثر غفل��ت اعتمادالدوله و‬ ‫وزيران‪ ،‬دش��منان رو به پايتخت بتازند آيا مي‌خواهي من‬ ‫پيرزن را هم به اس��يري ببرن��د؟» مريم‌بيگم گفته بود‪ :‬من‬

‫فرار هاليوودي دو تبهكار انگليسي هنگام انتقال به دادگاه‬

‫هیوالی ترسناک ژاپني‬

‫گروه ش�وك‪ :‬فرار محيرالعقول ‪ 2‬تبهكار انگليسي‬ ‫از خودروي ون پليس منچستر هنگام انتقال به دادگاه‬ ‫باعث سرگرداني چند ساعته ماموران پليس اين منطقه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اي��ن دو تبه��كار حرفه‌اي و س��ابقه‌دار به نام‌هاي‬ ‫رايان مك دونالد و آنتوني اس��ميت ‪ 20‬ساله كه قرار‬ ‫بود با خ��ودروي پليس به جلس��ه دادگاه منچس��تر‬ ‫انتق��ال يابند‪ ،‬دس��ت ب��ه فرار ب��ه ش��يوه فيلم‌هاي‬ ‫هالي��وودي زدند‪ .‬اين ف��رار ناگهان��ي و غيرمنتظره‬ ‫باعث ش��د مقام��ات پلي��س س��الفورد چندين روز‬ ‫ب��راي يافتن دو تبهكار فراري در نقاط مختلف ش��هر‬ ‫س��رگردانش��وند‪.‬‬ ‫پس از چندين روز تعقيب و گريز‪ ،‬سرانجام ماموران‬ ‫پلي��س توانس��تند رد دو تبهكار ف��راري را پيدا كنند و‬ ‫آن‌ها را تحويل مس��ئوالن زندان مريسايد دهند‪ .‬هر دو‬ ‫زنداني‪ 13 ،‬آوريل ‪ 2013‬ميالدي در ديوانعالي منچستر‬ ‫حاضر ش��دند تا به اتهامات سنگين خود از جمله فرار از‬ ‫دست ماموران قانون پاسخ گويند‪ .‬گزارش‌هاي موجود‬ ‫در پرونده نش��ان مي‌دهد رايان و اس��ميت در رابطه با‬ ‫قتل‌هاي جداگانه دس��تگير ش��ده بودند و قرار بود در‬ ‫روز حادث��ه با هم به محل برگزاري جلس��ه دادرس��ي‬ ‫انتقال يابند‪.‬‬ ‫رايان م��ك دونالد متهم اس��ت كه در جريان‬

‫گروه ش�وک‪ :‬گروه��ی از محققان توانس��ته‌اند‬ ‫هیوالی عجیبی را در یکی از رودخانه‌‌های ژاپن بیابند‬ ‫که دارای دست‌‌هایی چون دست‌‌های انسان است‪.‬‬ ‫افس��انه‌‌های متداول در رابطه با این ماهی عجیب‪،‬‬ ‫ت��رس بومیان منطقه را از این هی��وال دوچندان کرده‬ ‫است‪ .‬برخی از مردم عقیده دارند که این ماهی عجیب‬ ‫و غریب با دس��ت‌‌ها و انگشتانی ش��بیه دست انسان‪،‬‬ ‫بچه‌‌ه��ای کوچک را ب��ه درون رودخانه می‌کش��اند و‬ ‫می‌بلعد‪ .‬جرمی وید‪ ،‬زیست‌شناس و کاشف این ماهی‬ ‫عجیب‪ ،‬آن را نوعی س��مندر ژاپنی نامیده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کاشف حیوانات برای در امان ماندن از آرواره‌‌های قوی‬ ‫این س��مندر دریایی دس��تکش‌‌هایی مقاوم به دست‬ ‫کرده تا بتواند مانع حرکات چابک آن شود‪ .‬او می‌گوید‬ ‫بومیان گم��ان می‌کنند این نوع ماه��ی با پنجه‌‌هایی‬ ‫ش��بیه دس��ت انس��ان سالهاس��ت به عنوان هیوالی‬ ‫دریایی در ای��ن نقطه زندگی می‌کند که به س��مندر‬ ‫دریایی معروف است‪ .‬این موجود عجیب برخالف دیگر‬ ‫سمندر‌ها در خشکی زندگی نمی‌کند و تنها گاهی سر‬ ‫خود را برای تنفس از آب بیرون می‌آورد‪ .‬سمندر‌های‬ ‫ژاپنی‪ ،‬س��لول‌های حسی قوی روی پوست خود دارند‬ ‫که ارتعاشات وارده درون آب را به خوبی حس می‌کنند‬ ‫و از دست شکارچیان می‌گریزند‪.‬‬ ‫آن‌ها هنگامی که احس��اس خط��ر می‌کنند ماده‬

‫حمل��ه‌اي مس��لحانه ب��ه ي��ك رس��توران محلي‬ ‫باعث مرگ صاحب رس��توران و سرآش��پز ش��ده‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫اس��ميت ني��ز به دليل همدس��تي و مش��اركت در‬ ‫چندين فقره دزدي مس��لحانه و ارت��كاب دو فقره قتل‬ ‫انتقامجويان��ه از مدت‌ه��ا قبل تحت تعقي��ب ماموران‬

‫پليس انگلستان بود‪.‬‬ ‫از زمان فرار اس��ميت و مك دونالد كه به ‪ 30‬آوريل‬ ‫س��ال ميالدي جاري باز مي‌گردد‪ ،‬حضور ش��بح گونه‬ ‫اين دو تبهكار خطرناك باعث ايجاد رعب و وحشت در‬ ‫ميان ساكنان س��الفورد و ساير مناطق منچستر بزرگ‬ ‫شده بود‪.‬‬

‫آمده‌ام از آشفتگي وضع مملكت‪ ،‬از بي‌لياقتي و حرص و آز‬ ‫وزير اعظم‪ ،‬درباريان و فرماندهان نظامي و تجاوز دشمنان‬ ‫به واليات مرزي بگويم تا چاره‌اي براي نجات كشور بكنيد‪.‬‬ ‫باخبر شده‌ام‪،‬دش��منان با كشتي‌هايش��ان در خليج‌فارس‬ ‫جوالن مي‌دهند‪ .‬اگر اقدام عاجلي نشود اين غارتگران بندر‬ ‫گمبرون و ديگر نقاط س��احلي در جنوب را تصرف خواهند‬ ‫كرد درحالي كه اعتمادالدوله و فرماندهان لش��كري دست‬ ‫روي دست گذاشته و حقايق را از شما پنهان مي‌كنند‪.‬‬ ‫شاه سلطان حسين گفته بود‪ :‬قرار شده بود اعتمادالدوله‬ ‫از مديران كمپاني‌هاي هلند و انگليس تقاضا كند در جنوب‬ ‫كش��تي‌هايي در اختيار م��ا بگذارند تا س��پاهيان ما براي‬ ‫سركوب یاغیان روانه شوند‪.‬‬ ‫مريم‌بيگ��م ب��ا لبخند تلخ��ي گفته ب��ود‪ :‬كمپاني‌هاي‬ ‫خارجي جواب رد داده‌اند‪ ،‬بهانه آورده‌اند كه كش��تي براي‬ ‫حمل س��پاه ندارند‪ .‬برادرزاده تاجدار بايد به عرض برسانم‬ ‫خط��ر هجوم دش��منان فق��ط مربوط به جن��وب مملكت‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫همانط��ور كه عرض كردم افغان‌ه��ا پس از قندهار حاال‬ ‫به فكر تس��خير واليت خراس��ان افتاده‌ان��د از طرف ديگر‬ ‫ازبكان تاتار هم با هجوم به خطه خراسان به قتل و غارت در‬ ‫دهات مشغول شده‌اند اگر اقدامي نشود‪ ،‬دشمنان فردا هم‬ ‫جسارت هجوم به پايتخت خواهند كرد‪.‬‬ ‫ش��اه سلطان حس��ين با عصبانيت‪ ،‬مشت روي زانويش‬ ‫كوبيده و گفته بود‪ :‬چه بايد كرد عمه جان؟‬ ‫مريم بيگم جواب داده بود‪ :‬خودتان بايد نظم و نسق امور‬ ‫لش��كري و كشوري را به دس��ت بگيريد اعليحضرت وگرنه‬ ‫كاري از پيش نمي‌رود‪.‬‬

‫شیری رنگی را از پوستش��ان ترشح می‌کنند که بوی‬ ‫فلفل مانندی دارد‪ .‬بس��یاری از آنها به دلیل از دس��ت‬ ‫رفت��ن زیستگاهش��ان از بین رفته‌اند‪ .‬س��مندر‌های‬ ‫ژاپنی دومین س��مندر‌های غول‌پیکر جهان محسوب‬ ‫می‌شوند که تا ‪ 5‬متر نیز رشد می‌کنند‪.‬‬


‫‪24‬‬

‫بازداشت برادران سوداگر مرگ‬

‫دو برادر شيش��ه‌اي در استان اصفهان با چهار كيلو و ‪ 500‬گرم مواد مخدر دستگير شدند‪ .‬سرهنگ حسين رضايي رئيس پليس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر اصفهان اظهار داشت‪ :‬ماموران در راستاي مبارزه جدي و قاطعانه با توزيع‌كنندگان مواد مخدر با اشراف كامل‬ ‫خود‪ ،‬دو برادر به نام‌هاي «س��عيد و حميد» كه در توزيع مواد مخدر فعاليت گسترده داشتند را شناسايي كردند‪ .‬وي با بيان اين‌كه‬ ‫اين دو برادر از توزيع‌كنندگان اصلي ماده مخدر صنعتي شيش��ه در اس��تان بودند كه اين ماده را با شگردهاي مختلف از استان‌هاي‬ ‫ديگر به اصفهان وارد مي‌كردند‪ ،‬گفت‪ :‬در اين خصوص اقدامات ويژه پليس��ي صورت گرفت و سرانجام زماني كه اين دو متهم قصد‬ ‫داشتند با خودروي سواري مزداي خود يك محموله سنگين شيشه را از استان‌هاي همجوار وارد اصفهان كنند دستگير شدند‪ .‬اين‬ ‫مقام مسئول عنوان داشت‪ :‬ماموران در بازرسي از اين خودرو مقدار چهار كيلو و ‪ 500‬گرم مواد مخدر صنعتي شيشه كه به صورت‬ ‫كام ً‬ ‫ال ماهرانه و در بسته‌هاي آماده توزيع در خودرو جاسازي شده بود را كشف كردند‪.‬‬

‫ازدواج قاتل در دوران فرار‬

‫افشای راز قاچاق درختان‬ ‫جنگلي در ايستگاه پليس‬ ‫راز قاچاق ‪ 875‬اصل��ه درخت در بخش‬ ‫سنگر رشت از سوي پليس فاش شد‪ .‬سردار‬ ‫ابراهيم قائد رحمت��ي رئيس پليس گيالن‬ ‫گف��ت‪ :‬كارآگاه��ان ب��ا دريافت گزارش��ي‬ ‫مبني ب��ر اين‌كه گروهي س��ودجو اقدام به‬ ‫قطع درختان جنگلي مي‌كنند‪ ،‬رس��يدگي‬ ‫ب��ه اي��ن موض��وع را در دس��تور كار خود‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫وي اظهارداشت‪ :‬كارآگاهان با تحقيقات‬ ‫نامحسوس پليسي از اين موضوع اطمينان‬ ‫حاصل و ب��ا هماهنگي كارشناس��ان منابع‬ ‫طبيع��ي در بازدی��د از اين مح��ل موفق به‬ ‫كشف ‪ 875‬اصله انواع چوب جنگلي شدند‬ ‫كه به ط��رز ماهرانه‌اي در زي��ر كاه و خاك‬ ‫پنهان شده بود‪ .‬س��ردار قائدي گفت‪ :‬متهم‬ ‫اي��ن پرونده دس��تگير و با تش��كيل پرونده‬ ‫براي س��ير مراحل قانوني ب��ه مقام قضايي‬ ‫معرفي شد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مخفيگاه‪ 2‬پرستارششلول‌بند‬ ‫درخانه زوج سالخورده‬

‫شــــوک ويژه‬ ‫عامل يك جنايت قديمي طی ‪ 12‬س��ال‬ ‫فرار ازدواج كردو صاحب بچه شد‪ .‬سيروس‬ ‫حيدري رئيس پليس فارس گفت‪12 :‬سال‬ ‫پيش مردي در شهر شيراز دست به جنايتي‬ ‫خونين زد‪ .‬بعد از اقدامات اطالعاتي وس��يع‬ ‫در اين مورد ماموران آگاهي پس از ‪12‬سال‬ ‫متوجه شدند قاتل به استان اردبيل متواري‬ ‫و در آنجا با تش��كيل خان��واده صاحب بچه‬ ‫نيز شده اس��ت‪ .‬خانه‌اش شناس��ايي شد و‬ ‫كارآگاهان با اعزام به اردبيل پس از چند روز‬ ‫تعقيب و گريز وي را به دام انداختند‪.‬‬ ‫اي��ن مقام مس��ئول در پاي��ان گفت‪ :‬در‬ ‫بازجويي ه��اي صورت گرفت��ه از قاتل وي‬ ‫انگيزه قتل را درگيري خياباني عنوان كرد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنب ​ه‬ ‫‪​25‬ارديبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫گروه شوك‪ :‬دو دزد ششلول‌بند در نقش پرستار خانگي سالخوردگان‬ ‫مخفيگاه امني براي خود انتخاب كرده بودند‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 2/30‬صب��ح ‪ 14‬ارديبهش��ت ماه‬ ‫مام��وران گش��ت كالنت��ري ‪ 163‬ولنجك در‬ ‫خيابان محموديه به دو عابر پياده كه به س��مت‬ ‫ب��االي ميدان در حال حركت بودند برخوردند و‬ ‫هنگامي كه قصد بازرسي آنها را داشتند‪ ،‬هر دو پا‬ ‫به فرار گذاشتند در تعقيب و گريز ماموران‪ ،‬يكي‬ ‫از فراري‌ها با تپانچه‌اي س��مت پليس برگشت‬ ‫و هنوز ش��ليك نك��رده بود كه با ش��ليك دقيق‬ ‫پلي��س از ناحي��ه پاي چپ هدف ق��رار گرفت و‬ ‫زمين‌گير شد‪.‬‬ ‫با توجه به مسلح بودن امير ‪ 38‬ساله بازپرس‬ ‫جمشيدي از شعبه ‪ 12‬دادس��راي امور جنايي‬ ‫ته��ران دس��تور داد تيم��ي از اداره يكم پليس‬ ‫آگاهي پ��رده از جزيي��ات اقدامات مس��لحانه‬ ‫آن��ان بردارند‪ .‬در بازجویی فاش ش��د كه امير با‬ ‫همدس��ت فراري‌اش كه احسان ‪ 24‬ساله است‬ ‫ب��ا تپانچه قصد زورگيري مس��لحانه در مناطق‬ ‫شمال تهران را داش��تند كه در شب دستگيري‬ ‫با ديدن ماموران ترس��يده و پا به فرار گذاشتند‪.‬‬ ‫جالب‌ترين بخش اين افشاگري مخفيگاه ‪ 2‬دزد‬ ‫مس��لح در خيابان دماوند بود‪ .‬امير و احسان در‬ ‫خانه زوج س��الخورده‌اي و در پوش��ش پرستار‬ ‫خانگي زندگي ك��رده و آنجا را ب��ه محلي براي‬ ‫مخفي شدن و نگهداري اسلحه و مهمات جنگي‬ ‫تبديل كرده بودند‪.‬‬ ‫كارآگاهان اط�لاع پيدا كردند كه احس��ان‬ ‫قصد دارد تا بار ديگر و در پوشش پرستار خانگي‬ ‫مخفيگاه��ي را براي خود تهيه كند كه اين خانه‬

‫واق��ع در خيابان اوس��تا شناس��ايي ش��د و روز‬ ‫‪23‬ارديبهشت ماه جوان فراري به دام افتاد‪.‬‬ ‫اي��ن در حال��ي بود ك��ه امير اصرار داش��ت‬ ‫هيچ سرقت مس��لحانه‌اي نداش��ت ‌ه اما احسان‬ ‫زورگيري‌هاي مسلحانه در ش��مال تهران را به‬ ‫گ��ردن گرفت و گف��ت‪« :‬من ب��راي كارگري به‬ ‫تهران آمدم و در ترمينال با امير آش��نا شدم؛ در‬ ‫ابتدا وي با طرح دوس��تي مرا فريب داد و با هم به‬ ‫غرب كش��ور رفته و در آنجا با دوس��تاني كه من‬ ‫داش��تم يك تپانچه با ‪ 100‬فشنگ خريديم و به‬ ‫تهران برگشتيم؛ پس از اين‌كه مخفيگاه امني در‬ ‫قالب پرستاري از سالخورده‌ها پيدا كرديم‪ ،‬سالح‬ ‫و مهمات خود را در خانه‌هايي كه استخدام شده‬ ‫بودي��م پنهان مي‌كرديم؛ م��ن و امير به مناطق‬ ‫باالي ش��هر ته��ران مث��ل ولنجك‪ ،‬ني��اوران‪،‬‬ ‫تجريش‪ ،‬زعفرانيه‪ ،‬دركه و دربند كه افراد پولدار‬ ‫زندگي مي‌كنند مراجعه و با شناسايي دختران و‬

‫سقوطدكل‪ 75‬متــري​درپرند‬ ‫باد و توفان ش��ديد باعث سقوط دكل ‪ 75‬متري‬ ‫از فراز برج مسكوني در شهرك «كوزو» شهر جديد‬ ‫پرند ش��د‪ .‬در اين حادثه كه روز دوشنبه رخ داد دكل‬ ‫‪ 75‬متري يك شركت ارائه‌دهنده خدمات اينترنت‬ ‫كه بر طبقه فوقاني يك ساختمان مسكوني ‪ 15‬طبقه‬ ‫نصب شده بود‪ ،‬به زمين س��قوط كرد و بر اثر اصابت‬ ‫قسمتي از دكل با س��يم‌هاي برق‪ ،‬انفجار مهيبي در‬ ‫منطق��ه رخ داد‪ .‬اين حادثه كه حوالي س��اعت ‪ 17‬و‬ ‫‪ 30‬دقيقه روز دوشنبه رخ داد‪ ،‬خوشبختانه خسارت‬ ‫جاني نداش��ت اما عالوه بر ترس و وحشت ساكنان و‬ ‫قطعي چند ساعته برق‪ ،‬به برخي واحدهاي مسكوني‬ ‫برج خس��اراتي وارد كرد‪ .‬بنا به گفته يكي از مديران‬ ‫س��اختمان‪ ،‬اين دكل به ص��ورت غيرقانوني و بدون‬ ‫مجوز روی اين س��اختمان نصب شده بود‪ .‬به دنبال‬ ‫س��قوط اين دكل‪ 75‬متري‪ ،‬تيم آتش‌نش��اني شهر‬ ‫جديد پرن��د در محل وقوع حادثه حض��ور يافتند و‬ ‫قس��متي از دكل كه يك س��ر آن روی بالكن طبقه‬ ‫چهارم يكي از واحدهاي مس��كوني افتاده بود و سر‬ ‫ديگر آن بر زمين قرار داشت را جابه‌جا و مهار كردند‬ ‫اما بدون آن كه دكل را به پايين منتقل كنند‪ ،‬منطقه‬ ‫را ترك كردند‪.‬‬

‫شـــــوک کوتاه‬ ‫دستگيري زن و مرد چاقوکش‬ ‫در نزديكي خانه نخست‌وزير انگليس‬

‫يك مرد كه با سوءاس��تفاده از اعتماد دوس��ت خود از حساب بانكي‌اش برداشت غير‌مجاز كرده بود در اراك دستگير شد‪.‬‬ ‫س��رگرد «مصطفي نوروزي» رئيس پليس فتاي اس��تان مركزي گفت‪ :‬ماموران در راستاي شكايت يكي از شهروندان در‬ ‫خصوص برداش��ت غير مجاز از حس��اب بانكي وي به‌صورت اينترنتي‪ ،‬اقدامات گس��ترده‌اي را آغاز كردند‪ .‬وي افزود‪ :‬با‬ ‫انجام تحقيقات فني و پليس��ي اين دزد اينترنتي در اراك شناس��ايي و با انجام عملياتي دستگير شد‪ .‬رئيس پليس فتاي‬ ‫استان مركزي ادامه داد‪ :‬در بازجويي‌هاي پليسي به برداشت غير مجاز به‌صورت اينترنتي از حساب شاكي اعتراف و اذعان‬ ‫داشت با شاكي دوست بوده و با سوء‌استفاده از اعتماد وي دست به اين کار زده است‪ .‬سرگرد نوروزي بيان داشت‪ :‬پليس فتا‬ ‫با هرگونه سوء‌استفاده مالي در فضاي مجازي عليه شهروندان به‌شدت برخورد مي‌كند‪.‬‬

‫شامـــگاه دوشنبه در آبـــادان رخ داد‬

‫حمله وحشت‌آور نقـــابداران مسلح‬ ‫به طالفـــروشي‬ ‫گروه ش�وك‪-‬علي رنجكش‪ :‬نقابداران مسلح به‬ ‫طالفروش��ي در آبادان حمله كردند و همه را به وحشت‬ ‫انداختند‪ .‬س��اعت ‪ 21:30‬دقيقه روز دوشنبه در منطقه‬ ‫احمدآباد آبادان صداي شكستن شيشه يك طال فروشي‬ ‫و تير اندازي‌هاي وحشتناك همه را شوكه كرد‪.‬‬ ‫چه��ار مرد نقابدار كه س��ه نفر از آنها داراي اس��لحه‬ ‫و يك نفر قمه داش��ت به طال فروش��ي حمله ور ش��دند‬ ‫و پدر ش��هريار كه صاحب مغازه روبه‌روي طال فروش��ي‬ ‫شهریار است با شنيدن صداي شكستن شيشه از مغازه‬ ‫خود بيرون آم��د و ديد كه چهار مرد درحال جمع‌آوري‬ ‫طالهاي مغازه هس��تند و از ترس فري��اد زد كه با بچه‌ام‬ ‫چه كرديد كه يكي از دزدان با قمه به طرف وي حمله‌ور‬ ‫ش��د كه از ترس به عقب برگش��ت و پس از چند دقيقه‬ ‫دزدان از محل متواري ش��دند و پس از آن ديد كه سر و‬ ‫صورت و دس��تان پس��رش غرق خون است اما شهريار‬ ‫به پدرش گفت كه مورد اصابت گلوله واقع نشده و روي‬

‫زمين دراز كش��يده بود تا گلوله‌ها ب��ه وي اصابت نكند‬ ‫و تنها از شكستن شيش��ه‌ها زخمي شده بود‪ .‬حاضرين‬ ‫مي‌گويند يك��ي از دزدان چندين بار با اس��لحه كالش‬ ‫اقدام به تيراندازي كرد و دزدان قصد داشتند به صندوق‬ ‫طالفروش��ي دس��تبرد بزنند كه به خاطر قفل شدن در‬ ‫مغازه موفق به اين كار نشدند‪.‬‬ ‫ماج��راي س��رقت اي��ن طال فروش��ي بي��ن جواهر‬ ‫فروش‌هاي آبادان رعب و وحش��ت زي��ادي ايجاد كرده‬ ‫اس��ت و اين حادثه در حال��ي اتفاق افتاد ك��ه به خاطر‬ ‫گرماي شديد در شهر آبادان همه مغازه‌ها از ساعت ‪ 7‬تا‬ ‫‪ 11‬شب مش��غول به كار هستند و ساعت رويداد حادثه‬ ‫يكي از شلوغ‌ترين ساعت‌هاي شبانه روز است‪.‬‬ ‫گفتني است در اماكن اصلي شهر آبادان پليس پياده‬ ‫به چش��م نمي‌خ��ورد و تنها خودروي گش��ت پليس را‬ ‫مش��اهده مي‌كنيم كه هر نيم س��اعت يك بار از مناطق‬ ‫اصلي شهر عبور مي‌كند‪.‬‬

‫پسران پولدار‪ ،‬آنها را در مكان‌هاي خلوت گير انداخته و پس از‬ ‫تهديد با اسلحه كمري و قمه‪ ،‬پول‪ ،‬گوشي‪ ،‬طال و ساعت آنها را‬ ‫دزديده و بالفاصله از محل فرار مي‌كرديم»‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش بازپرس پرونده با توجه به احتمال اقدامات‬ ‫مسلحانه ديگر اين دو تبهكار خواستار انتشار تصاوير آنان شد‬ ‫و از كس��اني كه در دام افتاده‌اند خواس��ت به اداره يكم پليس‬ ‫آگاهي تهران مراجعه كنند‪.‬‬

‫پوشيدنلباسپليسبرايتبهكاري‌هاييكدزد‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬لباس پليس كافي بود تا طعمه‌هاي‬ ‫يك مرد به وي اعتماد كنن��د و پاي در تله‌اش بگذارند‪.‬‬ ‫پس��ر تبهكار وقتي از سوي يك شكار قديمي در خيابان‬ ‫ديده ش��د تحت تعقي��ب و گريز خيابان��ي پليس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ 26‬فروردين‌م��اه س��ال‌جاري مردي ب��ا مراجعه به‬ ‫ماموران گشت كالنتري ‪ 152‬خاني‌آبادنو به آن‌ها گفت‪:‬‬ ‫دزد خودرويش را اتفاقي در عبدل‌آباد ديده است‪ .‬خيلي‬ ‫زود تيمي از ماموران كالنتري ‪ 152‬وارد عمل ش��دند و‬ ‫جوان ‪ 20‬ساله‌اي را كه با ديدن خودروي ماموران قصد‬ ‫فرار داش��ت تعقيب كردند‪ .‬تصادف دزد با خاور نيز وي‬ ‫را زمينگير نكرد و اي��ن مرد جوان با پاي پياده پا به فرار‬ ‫گذاشت تا اين‌كه به دام افتاد‪.‬‬ ‫وقت��ي خ��ودروي دزد تحت بازرس��ي ق��رار گرفت‬ ‫ماموران با لباس پليس‪ ،‬يك رشته دستبند و برگه‌هاي‬ ‫احكام روبه‌رو شدند كه نشان مي‌داد «مهدي» ‪ 20‬ساله‬ ‫پليس قالبي است‪.‬‬ ‫بدين ترتيب با دس��تور بازپرس ش��عبه ‪ 6‬دادسراي‬ ‫امور جنايي تهران ماموران اداره ‪ 5‬پليس آگاهي دست‬

‫ب��ه تحقيقات زدند و ابتدا به بازجوي��ي از مرد مالباخته‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬ساعت ‪ 9‬شب ‪ 25‬فروردين‌ماه در حالي كه‬ ‫داخل نمايشگاه فروش اتومبيل در رباط كريم نشسته و‬ ‫قصد فروش پژويم را داش��تم مرد جواني با لباس پليس‬ ‫وارد نمايش��گاه شد و پيش��نهاد خريد خودرو را داد‪ .‬در‬ ‫م��دت زمان كوتاهي كه در حال صحبت بر س��ر قيمت‬ ‫بوديم رفتار اين جوان به گونه‌اي بود كه اعتمادم را جلب‬ ‫كرد و به همين خاطر زماني كه درخواست كرد به بهانه‬ ‫امتحان خودرو با آن گش��تي در خيابان بزند‪ ،‬سوئيچ را‬ ‫به او داده و بدون آنكه خود سوار خودرو شوم به او اجازه‬ ‫دادم تا به تنهايي سوار خودرو شود‪ .‬دقايقي از رفتن اين‬ ‫جوان گذشت اما ديگر خبري از وي نشد و آن زمان بود‬ ‫كه متوجه شدم خودرو سرقت شده است‪.‬‬ ‫همزمان كارآگاهان پي بردند كه دزد جوان با همين‬ ‫روش به سرقت‌هاي زنجيره‌اي دست زده و وي در سال‬ ‫‪ 90‬نيز به خاطر س��رقت خودرو از سوي كالنتري ‪152‬‬ ‫تهران دستگير شده اس��ت‪ .‬يكي از طعمه‌هاي قديمي‬ ‫نيز به افس��ر بازجو گفت‪ :‬چند روز پي��ش مرد جواني با‬

‫شوهر حسود با کارد همسرش را كشت‬

‫مقابل چشمان فرزندانش رخ داده و حتي زمان‬ ‫قتل‪ ،‬پسر مقتول بارها از پدرش خواهش كرده‬ ‫كه مادرش را نكشد‪.‬‬ ‫قاتل (اندرو پارس��ونز) پس از دستگيري در‬ ‫بازجويي قتل همس��رش را انكار كرده اما تمام‬ ‫ش��واهد موجود‪ ،‬اتهام وي را تايي��د مي‌كند و‬ ‫آنچه حكم اندرو را قطعي‌تر كرده‪ ،‬شهادت پسر‬ ‫بزرگش است‪.‬‬

‫لباس پليس سوار بر يك موتورسيكلت به مغازه مراجعه‬ ‫كرد و گفت قصد فروش موتورس��يكلت را داشته اما در‬ ‫حال حاضر مدارك شناس��ايي آن را به همراه ندارد‪ .‬به‬ ‫خاطر احترام گذاش��تن به مامور پليس‪ ،‬موتورسيكلت‬ ‫را خري��دم و پ��س از پرداخت پول تعه��د داد مدارك را‬ ‫در كمتر از ‪ 24‬س��اعت برايم بياورد‪ ،‬فرداي آن روز اين‬ ‫م��رد باز به مغازه‌ام آمد و ب��ه بهانه آوردن مدارك موتور‬ ‫خواس��ت كه موتورس��يكلت را امانت بگيرد‪ .‬اين بار نيز‬ ‫ب��ه وي اعتماد ك��رده و موتورس��يكلت را در اختيارش‬ ‫گذاش��تم‪ ،‬غافل از اين‌كه وي پول موتور را به طور كامل‬ ‫گرفته و پس از گذش��ت چند س��اعت زمان��ي كه از وي‬ ‫خبري نش��د با شماره تلفن همراه داخل قولنامه تماس‬ ‫گرفتم اما كسي جوابگو نشد‪ .‬خيلي زود فهميدم موتور‬ ‫نيز دزدي بوده و من فريب يك پليس قالبي را خوردم‪.‬‬ ‫بنابراين گزارش‪ ،‬تجس��س‌ها نشان داد اين تبهكار با‬ ‫سوءاس��تفاده از لباس پليس و در حالي كه هيچ سمتي‬ ‫در ارگان‌ه��ا ندارد ب��ه فريب طعمه‌هاي��ش پرداخته و‬ ‫با ش��گردهاي خ��اص خ��ود ب��ه دزدي و كالهبرداري‬ ‫دست مي‌زد‪.‬‬

‫قتل هولناك ستاره مشتزني جهان به دست پرستار خونخوار‬ ‫گزارش منتشر ش��ده پليس نشان مي‌دهد‬ ‫زن و شوهر در پي اختالف خانوادگي و حسادت‬ ‫مرد جروبحث‌ش��ان باالگرفته و قات��ل با كارد‬ ‫آشپزخانه به جان زنش افتاده است‪.‬‬ ‫فرزن��دان پ��س از حمله پ��در ب��ا پليس و‬ ‫مرك��ز اورژانس تماس گرفته‌اند و درخواس��ت‬ ‫آمبوالنس براي مادرشان كرده‌اند‪.‬‬ ‫پارس��ونز در دفاع از خود اعالم‌كرده مدتي‬ ‫اس��ت به خيانت‌هاي همس��رش پي ب��رده و با‬ ‫پنهان‌كردن خود زي��ر تختخواب به تلفن‌هاي‬ ‫او گوش مي‌داده است‪.‬‬ ‫ميداندامور دادستان پرونده در اين ارتباط‬ ‫گفت‪ :‬قتل بسيار خشونت‌آميز بوده و در مقابل‬ ‫چشم كودكان رخ داده است‪.‬‬ ‫آنچه در اين پرونده جالب اس��ت دس��تگاه‬ ‫ضبط صوتي اس��ت‌كه مخفيانه در اتاق خواب‬ ‫پنه��ان ش��ده ب��ود و احتم��االً براي اس��تراق‬ ‫س��مع مكالمات تلفني زن مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مي‌گرفت و همين دستگاه تمامي ماجراي قتل‬ ‫را ضب��ط كرده كه به‌عنوان مدرك عليه قاتل از‬ ‫آن استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫گويا قاتل از شدت عصبانيت وجود دستگاه‬ ‫را فراموش كرده‌بود‪.‬‬

‫گروه شوك‪ :‬مرد ‪ 29‬س��اله انگليسي‬ ‫كه چندين س��ال به عنوان پرستار قهرمان‬ ‫س��ابق مشتزني انگلس��تان به وي خدمت‬ ‫كرده بود‪ ،‬س��رانجام س��ناريوي قتل وي را‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫به‌گزارش رس��انه‌هاي انگليس‪ ،‬توماس‬ ‫دانكلي‪ ،‬متهم ‪ 29‬س��اله‌اي اس��ت‌كه پس‬ ‫از به‌قتل رس��اندن ش��ون كامينز‪ ،‬س��تاره‬ ‫سال‌هاي دهه ‪ 1990‬ميالدي رشته بوكس‬ ‫در انگلس��تان و جهان‪ ،‬اقدام به مثله‌كردن‬ ‫جس��د وي كرده است‪ .‬دانكلي همچنين با‬ ‫به س��رقت بردن كارت اعتباري مش��تزن‬ ‫‪ 25‬ه��زار پوند از حس��اب بانكي وي خرج‬ ‫كرده و س��پس با خريد س��ه فريزر بقاياي‬ ‫جست قطعه قطعه شده كامينز را در آن‌ها‬ ‫جاسازي كرده است‪.‬‬ ‫در جريان جلس��ات دادرس��ي كه طي‬ ‫‪7‬روز برگزار شد‪ ،‬هيات منصفه‌اي متشكل‬ ‫از ‪ 7‬زن و ‪ 5‬م��رد‪ ،‬دانكلي را به جرم ارتكاب‬ ‫قتل درجه اول‪ ،‬سرقت‪ ،‬مثله كردن و پنهان‬ ‫س��اختن جسد قرباني و چندين فقره عمل‬ ‫مجرمان��ه ديگ��ر مجرم ش��ناخته و قاضي‬ ‫دادگاه‌ او را به حبس ابد محكوم كرد‪.‬‬

‫قاتل‬

‫گروه ش�وك‪ :‬پليس انگلس�تان زن و م�رد جواني را‬ ‫به اته�ام كتك‌كاري و چاقوكش�ي در ي�ك مهماني در‬ ‫نزديكي خان�ه ديويد كامرون نخس�ت وزي�ر انگليس‬ ‫بازداش�ت كرد‪ .‬به گزارش پليس لن�دن‪ ،‬مرد متهم ‪25‬‬ ‫س�اله و زن دس�تگير ش�ده ‪ 32‬ساله هس�تند كه طي‬ ‫درگيري با يك مرد ‪ 33‬س�اله به او چاقو زده و به شدت‬ ‫مجروحش كرده‌اند‪.‬‬ ‫در پي اي�ن حادثه پليس امنيتي ب�راي جلوگيري از‬ ‫حمالت احتمالي و حوادث ناگهاني اطراف منطقه محل‬ ‫سكونت نخست وزير را محاصره كرد‪.‬‬ ‫گروه ش�وك‪ :‬شوهر حس��ود انگليسي به‬ ‫اتهام قتل همسر خود با ضربات چاقو در مقابل‬ ‫چشمان فرزندانش دستگير شد‪.‬‬ ‫به‌گزارش پليس انگلس��تان‪ ،‬متهم پرونده‬ ‫اندرو پارسونز مرد ‪ 38‬ساله دوشنبه گذشته به‬ ‫جرم قتل همسر خود جيني ‪ 31‬ساله دستگير‬ ‫و راهي زندان شد‪.‬‬ ‫اطالع��ات پليس نش��ان مي‌ده��د قتل در‬

‫دزدي اينترنتي از حساب دوست‬

‫مقتول‬

‫كامينز كه طي س��ال‌هاي دهه ‪ 90‬به س��تاره بي‌چ��ون و چراي عرصه‬ ‫ورزش مش��تزني بدل شده بود‪ ،‬در سال ‪ 2004‬ميالدي در پي يك تصادف‬ ‫هولناك با يك دستگاه موتورسيكلت براي هميشه عليل و از كار افتاده شد‬ ‫و نياز داشت كسي به‌طور تمام وقت از وي مراقبت و نگهداري كند‬


‫مهمان و ميـزبان به ياد حكـيم تــوس‬ ‫پري صابري نامي به قدمت بيش از نيم قرن تالش مداوم در زمينه تئاتر ملي ايران است‪ .‬عمده‬ ‫عاليق او را ادب و آداب كالسيك شعر ايران شكل داده است و بر همين اساس مي‌توان او‬ ‫را كارگردان اصلي برداشت تئاتري از شعر به ويژه اشعار فردوسي در صحنه تئاتر دانست‪.‬‬ ‫او اين روزها تئاتر «مرغ و باران» را روي صحنه دارد و فردا پنجشنبه نيز در مراسمي كه‬ ‫به پاسداشت فردوسي برگزار مي‌شود‪ ،‬ميزبان ‪ 800‬تن از هنرمندان‪ ،‬شعرا‪ ،‬ادبا و اهل قلم‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين مراسم كه س��اعت ‪ 18/30‬در تاالر وحدت برگزار مي‌شود‪ ،‬ادبا قلمي را به‬ ‫پاس فعاليت اين بانوي شهير تئاتر در حوزه ادبيات به او اهدا مي‌كنند‪ .‬برنامه پاسداشت و‬ ‫قدرداني از پري صابري با اجراي نمايش مرغ و باران تا ساعت ‪ 21/30‬دقيقه ادامه مي‌يابد‪.‬‬

‫روی صحنه‬ ‫نمایش‬

‫نویسنده‬

‫کارگردان‬

‫تاالر‬

‫ساعت‬

‫خانه سربی‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫علی نرگس نژاد‬

‫تاالر اصلی‬

‫‪۲۰‬‬

‫گاهی یه تلفن‪...‬‬

‫شهرام احمدزاده‬

‫شهره سلطانی‬

‫نیاوران‬

‫‪۲۰:۳۰‬‬

‫مرغ باران‬

‫پری صابری‬

‫پری صابری‬

‫وحدت‬

‫‪۱۸:۳۰‬‬

‫مگافونیا‬

‫میالد حسینی‬

‫میالد حسینی‬

‫محراب‬

‫‪۱۹‬‬

‫هی تو‬

‫امید نیاز‬

‫امید نیاز‬

‫تاالر هنر‬

‫‪۱۸‬‬

‫خدای کشتار‬

‫یاسمینا رضا‬

‫علیرضا کوشک جاللی‬

‫نیاوران‬

‫‪۲۰‬‬

‫المپ‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫سیاوش پاکراه‬

‫حافظ‬

‫‪۲۰‬‬

‫اپرای مولوی‬

‫بهروز غریب‌پور‬

‫بهروز غریب‌پور‬

‫فردوسی‬

‫‪۱۹‬‬

‫سه گانه اورنگ‬

‫علیرضا نادری‪...‬‬

‫محمد حاتمی‬

‫استاد سمندریان‬

‫‪۱۹‬‬

‫قرارداد با مرگ‬

‫اسالومیر مروژک‬

‫داریوش مودبیان‬

‫استاد سمندریان‬

‫‪۲۱‬‬

‫باغ آلبالو‬

‫آنتوان چخوف‬

‫حسن معجونی‬

‫ایرانشهر‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫روز سیاوش‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫شکرخدا گودرزی‬

‫سنگلج‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫کابوس وقتی ‪...‬‬

‫میالد اکبرنژاد‬

‫میالد اکبرنژاد‬

‫کارگاه نمایش‬

‫‪۱۹‬‬

‫مرکب خوانی‪...‬‬

‫حمیدرضا نعیمی‬

‫محمودرضا رحیمی‬

‫قشقایی‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫دیگر کدام ‪...‬‬

‫محمد چرم شیر‬

‫عباس غفاری‬

‫سایه‬

‫‪۱۹:۳۰‬‬

‫راکب‬

‫جمشید خانیان‬

‫کوروش زارعی‬

‫چهارسو‬

‫‪۱۹‬‬

‫گيرنده‬

‫سال‌هاي دوراز خانه‬

‫در س��ال‌هاي جن��گ ب��ود كه‬ ‫«س��ال‌هاي دور از خانه» خيابان‌ها‬ ‫را خلوت مي‌ك��رد و مردم را حتي‬ ‫در موقع موش��ك باران پاي جعبه‬ ‫جادو مي‌نشاند‪.‬‬ ‫س��ال‌هاي دور از خانه داستان‬ ‫زندگي زني به نام اوش��ين بود كه‬ ‫سختي‌هاي زيادي براي رسيدن به‬ ‫زندگي خوب و موفقيت تحمل كرد‪.‬‬ ‫اين س��ريال چند كارگردان داشت و سه بازيگر هم ايفاگر دوران‬ ‫كودكي‪ ،‬ميانسالي و پيري اوشين بودند‪ .‬اين سريال محصول كشور‬ ‫ژاپ��ن اس��ت كه از ‪ ۴‬آوری��ل ‪ ۱۹۸۳‬تا‪ ۳۱‬مارس ‪ 1984‬از ش��بكه‬ ‫ان‌اچ‌کی پخش ش��د‪ .‬مريم ش��يرزاد گوينده نقش اوش��ين و سعيد‬ ‫مظفري گوينده نقش ريوزو همسر اوشين با اين سريال به چهره‌هاي‬ ‫شناخته شده‌اي تبديل شدند‪ .‬صداي گرم اين دوبلورها حس همذات‬ ‫پنداري مخاطب را برمي‌انگيخت‪ .‬اين س��ريال از ‪ 17‬ش��هريور روي‬ ‫آنتن شبكه تماشا است‪ .‬عالقه‌مندان سال‌هاي دور از خانه مي‌توانند‬ ‫هرشب اين مجموعه تلويزيوني را ساعت ‪ 22‬ببينند‪.‬‬

‫پرده آخر‬

‫كارگردان مشهور ايرلند درگذشت‬

‫ايرلند كه مهد نويسندگان شهيري از جمله جويس‪ ،‬ويليام فارسترو‪ ...‬‬ ‫است در زمينه تئاتر هم از قطب‌هاي اصلي دنياي انگليسي زبان است‬ ‫و سبك و مكتب خاصي را دنبال مي‌كند‪ .‬به تازگي دنخستينگ‬ ‫از مهمتري��ن كارگردانان تاريخ اين ديار از دنيا رفت‪ .‬دنخس��تينگ‬ ‫‪83‬س��اله كه از س��ال‌هاي ‪ 1953‬تا ‪ 1990‬با تئات��ر ملي ايرلند در‬ ‫ارتباط بود و كارگرداني و يا طراحي صحنه بيش از ‪ 100‬اثر نمايشي‬ ‫را بر عهده داشت‪ .‬كار مشهور وي به نام« عاشق پيشه دنياي غرب»‬ ‫مورد تحسين و تقدير بين‌المللي قرار گرفت‪.‬‬

‫تئاتر جهان‬

‫آخرين نمايشنامه تام استوپارد‬ ‫«تاماستوپارد»نمايشنامهنويس‬ ‫جهاني كه ‪ 75‬س��اله است اعالم‬ ‫كرده در حال نوش��تن نمايشنامه‬ ‫جديدي اس��ت كه ممكن اس��ت‬ ‫آخرين كار وي باش��د‪ ،‬زيرا به قول‬ ‫خودش س��لول‌هاي مغزم ميليون‬ ‫ميليون از بين مي‌روند‪.‬‬ ‫وي از اين‌ك��ه اي��ن كار آخرش‬ ‫باشد زياد مطمئن نيست‪ ،‬زيرا از نوشتن رقابتي متنفر است و اهميتي‬ ‫به آن نمي‌دهد‪ .‬تصور اين‌كه يكي از ش��اخص‌ترين و برجسته‌ترين‬ ‫نمايش��نامه نويس��ان انگليس از آخرين كار خود سخن براند براي‬ ‫بس��ياري از تئاتر دوستان‪ ،‬خبري تاسف آور است‪ .‬استوپارد نوشتن‬ ‫نمايش��نامه اوريجينال براي تئاتر را شغل اصلي خود مي‌نامد‪ ،‬وي‬ ‫كه از پرطرفدارترين نمايشنامه نويسان معاصر است‪ ،‬در ‪ 75‬سالگي‬ ‫ب��ا ‪ 4‬فرزند‪ 7 ،‬نوه و مس��ئوليت‌هاي متع��دد كاري از جمله رئيس‬ ‫كتابخانه لندن مشغله‌هاي بسياري دارد‪.‬‬

‫تماشاخانه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خـروس آقاخـاني در راه اسـت‬ ‫سعيد آقاخاني تجربيات خوبي را در زمينه نويسندگي‪ ،‬بازيگري و كارگرداني دارد‪ .‬او در حال‬ ‫ساخت جديدترين سريالش با نام خروس است‪ .‬اين سريال كمدي قرار است در حدود ‪26‬قسمت‬ ‫ايام ماه مبارك رمضان از شبكه دوم سيما روي آنتن رود و تيتراژ آن را سعيد آقاخاني خواهد‬ ‫ساخت‪ .‬بيش از ‪ 85‬درصد تدوين نيز توسط امين عبادي به پايان رسيده است و موسيقي سريال‬ ‫را رضا خس��روي مي‌سازد البته هنوز خواننده ترانه تيتراژ انتخاب نشده است‪ .‬حميد لواليي‪،‬‬ ‫جواد رضويان‪ ،‬يوس��ف تيموري‪ ،‬سپند امير س��ليماني‪ ،‬مليكا شريفي نيا‪ ،‬كريم اكبري مباركه‪،‬‬ ‫مرضيه صدرايي‪ ،‬عزت‌اهلل مهرآوران و‪ ...‬در اين سريال بازي مي‌كنند‪.‬زن بابا‪ ،‬خوش نشين‌ها‪،‬‬ ‫دزد و پليس‪ ،‬راه دررو و‪ ...‬از جمله كارهايي است كه آقاخاني آنها را كارگرداني كرده است‪.‬‬

‫بهـار تئـاتر بـاراني است‬

‫دیالوگ‬ ‫كراپ (منشي)‪ :‬تو در مي‌زدي؟‬ ‫آونه(سركارگر)‪:‬خودآقايرئيسكارخانهفرستادهبودندپيمن‪.‬‬ ‫كراپ‪ :‬مي‌دانم‪ .‬ولي االن وقت ندارند‪ .‬از من خواستند ‪...‬‬ ‫آونه‪ :‬از شما خواستند؟ از كي تا حاال ‪...‬؟‬ ‫كراپ‪ :‬خواستند به شما بگويم‪ ،‬اشكالي دارد؟ گفتند بگويم آن‬ ‫جلسات روزهاي شنبه‌تان را تعطيل كنيد‪ .‬برويد به كارتان برسيد‪.‬‬ ‫آونه‪ :‬يعني چه؟ مگر وقت آزادمان مال خودمان نيست؟‬ ‫كراپ‪ :‬گفته‌اند وقت آزاد‪ ،‬نگفته‌اند دوره بيفتي كارگرها را از كار‬ ‫بيكار كني‪ .‬شنبه پيش هم باز يك عده را دور خودت جمع كرده‌اي‬ ‫و راجع به ماش��ين‌آالت جديد معركه گرفت��ه‌اي‪ .‬اين كارها يعني‬ ‫چي؟ مث ً‬ ‫ال چي را مي‌خواهي ثابت كني‪.‬‬ ‫آونه‪ :‬من از منافع جامعه دفاع مي‌كنم!‬ ‫نمايشنامه ستون‌هاي جامعه‬ ‫هنريك ايبسن‬

‫‪25‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت‌ماه ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫ايليا آريايي‌نژاد‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‬ ‫دو مراس��م جش��ن‌هاي تئات��ر و‬ ‫ارديبهشت تئاتر ايران به روزهاي كنوني‬ ‫جوش و خروش��ي افزون بخشيده است‪.‬‬ ‫جش��ن‌هاي خانه تئاتر كه جنبه صنفي‬ ‫دارد‪ ،‬در كنار مراس��م ارديبهش��ت تئاتر‬ ‫ايران كه مراس��مي ادغامي با بزرگداشت‬ ‫روز جهاني تئاتر اس��ت‪ ،‬عمده مراس��م‬ ‫روزه��اي كنوني را ش��كل داده اس��ت‪.‬‬ ‫ارديبهشت تئاتر ايران تنها مراسمي است‬ ‫ك��ه در دل شهرس��تان‌ها و اقصي نقاط‬ ‫كشور برگزار مي‌شود و فلسفه برپايي آن‬ ‫تاكيد بر معرفي و ارج‌نهادن به چهره‌هاي‬ ‫فعال و پركار تئاتر سراسر كشورمان است‪.‬‬ ‫اين مراسم از ابتداي ارديبهشت‌ماه آغاز‬ ‫ش��ده و تا پايان اين ماه پرطراوت ادامه‬ ‫مي‌يابد‪ .‬عم��ده فعاالن ح��وزه هنرهاي‬ ‫نمايش��ي بر اين باورند كه ارديبهش��ت‬ ‫تئاتر حداقل در شهرستان‌هاي كشورمان‬ ‫جوابگو ب��وده و گاه گداري ب��ر تقدير و‬ ‫ارج‌نهادن بر چهره‌هايي انگشت گذاشته‪،‬‬ ‫كه همواره شايس��ته تقدير بوده‌اند‪ .‬زيرا‬ ‫يا نه كس��ي به س��راغ آن‌ها رفته‪ ،‬يا اين‬ ‫ك��ه در مع��رض فراموش��ي بوده‌اند‪ .‬چه‬ ‫بسا در همين استان‌ها و شهرستان‌هاي‬ ‫كشورمان‪ ،‬هنرمندان برجسته‌اي هستند‬ ‫كه براي تئاتر مرز و بوم زحمات فراواني‬ ‫كشيده‌اند‪ ،‬آدم‌هايي هستند كه في‌المثل‬ ‫‪ 40-50‬س��ال پيش از همين دانشكده‬ ‫هنرهاي دراماتيك (دانشگاه تهران) رشته‬ ‫تئاتر خوانده‌اند‪ ،‬اما بر خالف دوس��تان و‬ ‫همشهريان خود پايتخت‌نشين نشده‌اند‪،‬‬ ‫بلكه چمدان بازگش��ت بس��ته و به ديار‬ ‫خود برگش��ته‌اند و با اي��ن كار به غناي‬ ‫فرهنگي استان خود افزوده‌اند‪ ،‬بنابراين‬ ‫نه‌تنها وظيفه جشن‌هاي تئاتري است كه‬ ‫از جاي��گاه آنان تقدير كند‪ ،‬بلكه آن‌ها را‬

‫بايد به كل جامعه معرفي نمايد‪.‬‬ ‫در همي��ن زمين��ه در روزه��اي‬ ‫سپري‌شده هفته مراسم ارديبهشت تئاتر‬ ‫ايران در كردس��تان‪ ،‬ايالم و بندرعباس‬ ‫برگزار شد‪ .‬مراسم ارديبهشت‬ ‫تئاتر اي��ران در بندرعباس‬ ‫با آخرين لحظات نگارش‬ ‫اين متن همراه بود‪.‬‬ ‫بندرعب�اس بهار را‬ ‫جشن گرفت‬ ‫مـــراسـم‌جــش��ن‬ ‫اردیبهشت تئاتر ایران‬ ‫در بندرعب��اس ب��ا‬ ‫حــضورفـعاالن‬ ‫ح��وزه تئات��ر‬ ‫و ب��ه هم��ت‬ ‫انــجمن‌نـمای��ش‬ ‫استان هرمزگان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ایــن مــراس��م‬ ‫س��ــخنان‌مـدیــرکل‬ ‫گ و ارشـــاد‬ ‫فـــرهـن ‌‬ ‫هرم��زگان به صورت ارتب��اط تلفنی در‬ ‫س��الن پخش ش��د و در ادامه بیانی ‌ه روز‬ ‫جهانی تئاتر‪ ،‬بیانی��ه مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایش��ی و بیانیه مع��اون هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫توس��ط هنرمن��دان‬ ‫هرمزگانی در س��الن‬ ‫برای حاضران خوانده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت‌االس��ــالم‬ ‫حـــسین مـرشـدی‬ ‫مدی��رکل فرهنگ و‬ ‫ارش��اد هرمزگان در‬ ‫ارتب��اط تلفن��ی‪،‬‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫س��ال گذشته‬ ‫نما یند گا ن‬

‫تئات��ر هرم��زگان درخش��ش خوبی در‬ ‫جش��نواره‌های مل��ی داش��ته‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالی��ت انجمن نمایش اس��تان در نوع‬ ‫خ��ود قابل تقدیر اس��ت و به نوعی‬ ‫می‌توان تئاتر هرمزگان را ظرفیتی‬ ‫مناس��ب برای حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫به حساب آورد‪ ،‬چرا که این ظرفیت‬ ‫می‌توان��د زمین��ه آش��تی م��ردم و‬ ‫هنر نمای��ش را فراهم‬ ‫کند‪.‬حس��ین کریمی‬ ‫رئی��س انجمن نمایش‬ ‫هرمزگان نیز در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه طی یک‬ ‫س��ال اخی��ر انجمن‬ ‫نمای��ش س��عی در‬ ‫ایج��اد بالندگی این‬ ‫حوزه با استفاده‬ ‫از تمام��ی‬ ‫نظ��رات و‬ ‫سالیق داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫نمون��ه این س��عی و‬ ‫ت�لاش را می‌توان در‬ ‫برنام��ه امش��ب دید‪،‬‬ ‫چرا که هم��ان گونه‬ ‫که مش��اهده می‌شود‬ ‫در حالی س��الن پر و مملو از جمعیت‬ ‫اس��ت که بدون هیچ‬ ‫اطالع رسانی کتبی‪،‬‬ ‫ای��ن تع��داد فع��ال‬ ‫تئاتری در سالن گرد‬ ‫هم آمده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫افتخ��ارات اخی��ر و‬ ‫راهیابی آثار این استان‬ ‫ب��ه جش��نواره‌های‬ ‫مختلف نش��انگر‬ ‫پویای��ی حوزه‬ ‫تئاتر اس��ت‌‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬رویکرد‬

‫انجم��ن نمای��ش در س��ال‌جاری و بلند‬ ‫م��دت‪ ،‬حرکت به س��وی تقویت اجرای‬ ‫نمایش عمومی است‪.‬‬ ‫به گفته کریمی تداوم این حرکت به‬ ‫صورت یک سیاست کلی می‌تواند سبب‬ ‫آشتی مردم و به ویژه جوانان با نمایش و‬ ‫تئاتر شود‪ .‬اجرای موسیقی‪ ،‬اجرای زنده‬ ‫تکه‌هایی از نمایش‌های مطرح هرمزگانی‬ ‫راه یافت��ه به جش��نواره‌های ملی و اجرا‬ ‫ش��ده در بندرعباس توسط هنرمندان از‬ ‫دیگر برنامه های این جشن بود‪ .‬در پایان‬ ‫این جشن از فعاالن عرصه هنر و نمایش‬ ‫هرمزگان و همچنین فعاالن دارای عنوان‬ ‫و مقام ملی قدردانی شد‪.‬‬ ‫‪ ...‬و ارديبهشت ایالم‬ ‫همچنين جش��ن اردیبهش��ت تئاتر‬ ‫استان ایالم ‪ 22‬اردیبهشت ماه با تقدیر‬ ‫از فعاالن تئاتر استان برگزار شد‪.‬‬ ‫اج��رای نمای��ش ک��ودک «مس��افر‬ ‫کوچول��و» در ‪ 4‬بخ��ش‪ ،‬ی��ک قطع��ه‬ ‫موس��یقی محلی و یک قطعه موس��یقی‬ ‫فارسی توس��ط یکی از هنرمندان استان‬ ‫برای حاضران از برنامه‌هاي ارديبهش��ت‬ ‫تئاتر ايران در ايالم بود‪ .‬همچنين کارگاه‬ ‫آموزشی توسط منوچهر اکبرلو در حوزه‬ ‫نمایشنامه نویسی طی دو جلسه برگزار‬ ‫ش��د که با استقبال مخاطبان نیز مواجه‬ ‫ش��د و ش��رکت کنن��دگان درخواس��ت‬ ‫کرده‌اند این کارگاه در یک دوره ‪10‬روزه‬ ‫ادام��ه یاب��د‪ .‬در پایان مراس��م از صادق‬ ‫رس��تمی مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان‬ ‫ایالم برای برگزاری جش��نواره منطقه‌ای‬ ‫معلوالن در استان تقدیر و قدردانی شد‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ 5‬هنرمند فعال استان جالل‬ ‫حواس��ی‪ ،‬طاهره س��یدمحمدی و امین‬ ‫بازوند از ایالم‪ ،‬ماریا یوس��فی از دهلران‬ ‫و عبدالرض��ا محمدی از ای��وان قدردانی‬ ‫ش��ده و لوح تقدیر ب��ه همراه تندیس به‬ ‫این هنرمندان اهدا شد‪.‬‬

‫یادداشت تلویزیون‬ ‫مريم شيرزاد‬ ‫دوبلور‪ ،‬گوينده نقش كودكي و‬ ‫جواني اوشين‬

‫صداي اوشين‬

‫سال‌ها از پي هم مي‌گذرند‪ ،‬سال‌هاي‬ ‫دور از خانه تكرار مي‌ش��ود‪ .‬زماني كه‬ ‫نقش اوش��ين را گفتم ‪ 25‬ساله بودم و‬ ‫اكنون در پخش تكراري‌اش ‪ 50‬و چند‬ ‫ساله هستم‪.‬‬ ‫احم��د آقال��و‪ ،‬مهين بزرگ��ي‪ ،‬نيكو‬ ‫خردمن��د‪ ،‬آذر دانش‪ ،‬حس��ين باغي‪،‬‬ ‫خسرو ش��ايگان‪ ،‬حس��ين معمارزاده‪،‬‬ ‫فهيمه راس��تگار‪ ،‬احمد مندوب‌هاش��مي نيس��تند‪ ،‬اما يادشان و‬ ‫هنرش��ان در ذهن و خاطر ما جاري و ساري است و نيز اضافه بر‬ ‫اين‪ ،‬چند روز پيش به خانم ژاله علو جهت تبريك والدت حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت روز زن و مادر زنگ زدم تا تبريك‬ ‫بگويم‪ .‬با هم ياد روزهاي گذش��ته را مرور كرديم‪ .‬ايشان همچون‬ ‫گذش��ته مرا تاييد و تش��ويق كردند و من تنها توانستم به ايشان‬ ‫بگويم ممنون و مديون شما هستم كه براي من زحمات فراموش‬ ‫نش��دني كشيديد كه از نقش‌گويي كودك به نقش‌گويي جوان‌ها‬ ‫رس��يدم‪ .‬از خداوند بي‌نهايت ممنونم كه صدايي و احساس��ي در‬ ‫من تعبيه فرمود كه اكنون به واسطه آن با دوستداران هنر دوبله‬ ‫در ارتباطم و مورد مهرشان قرار مي‌گيرم‪.‬‬ ‫س��ر تعظيم فرود مي‌آورم براي جميع الطافي كه نصيبم شده‬ ‫است‪ ،‬ان‌شاءاهلل كه لياقت آن را داشته باشم‪.‬‬

‫گالری‬

‫فتومدیا در خاورمیانه‬

‫گالری هنر خاورمیانه روز جمعه ‪ 27‬اردیبهش��ت ماه پذیرای‬ ‫نمایشگاه گروهی فتومدیا از آثار ‪ 30‬هنرمند ایرانی است‪.‬‬ ‫ناصر پلنگی در مقدمه نمایش��گاه می‌نویسد‪ « :‬ایران و منطقه‬ ‫خاورمیانه درگیر بحران‌های تاریخی جدی قرار گرفته و حوادث‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬نظام��ی و اجتماع��ی در جغرافیای منطقه‬ ‫هنرهای��ی خل��ق نموده که از هوی��ت ویژه و منحص��ر به فردی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه به مدت ‪ 7‬روز تا جمعه س��وم خردادماه برای‬ ‫بازدی��د عموم باز خواه��د بود‪.‬گالری هن��ر خاورمیانه در خیابان‬ ‫آفریقا‪‌،‬خیابان تور‪‌،‬پالک ‪ 17‬طبقه اول واقع است‪.‬‬


‫‪26‬‬

‫دفاع مقدس از نگاه باشه آهنگر‬ ‫محمدعل��ي باش��ه آهنگ��ر «ملك��ه» را براي ي��ك فيل��م سه‌س��اعته نوش��ته و كارگرداني‬ ‫ك��رده اس��ت‪ ،‬ام��ا ب��ه ض��رورت ش��رايط س��ينماي اي��ران آن را كوت��اه كرده اس��ت‪.‬‬ ‫اين كارگردان كه در پنجمين تجربه فيلمسازي خود باز هم به سراغ مضامين دوران دفاع‬ ‫مقدس رفته اس��ت‪ ،‬تجربيات و تحقيقات خود را درباره يك ديده‌بان س��ال‌هاي آخر جنگ‬ ‫روي نگاتيو ثبت كرده است‪.‬او پيش‌تر در گفت‌وگويي اشاره كرد كه تمايل داشته فيلم را با‬ ‫داس��تان‌هاي فرعي آن‪ -‬كه از نگاه سياوش ديده‌بان‪ -‬مي‌گذرد در سه ساعت و حتي بيش‬ ‫از آن ارائه دهد‪ .‬باشه آهنگر كه متولد دزفول است در آثار قبلي خود نيمه گمشده‪ ،‬فرزند‬ ‫خ��اك و بيداري رؤياه��ا نيز به موضوعات دفاع مقدس يا تاثيرات جنگ پرداخته اس��ت‪.‬‬

‫نقد بازیگری‬

‫نگاهي به بازي‌هاي فيلم «ملكه»‬ ‫با هر متر و معياري «ملكه» يكي از‬ ‫برجسته‌ترينفيلم‌هايتوليدشدهايراني‬ ‫درسال‌هاياخيراست‪.‬توفيقاصليفيلم‬ ‫بي‌شك از آن كارگردان و تسلط عالي‌اش‬ ‫ب��ر این مديوم بوده كه توانس��ته تمام‬ ‫عوامل را از بين بهترين‌ها انتخاب كند‬ ‫و در جاي خودشان بچيند ولي راجع به‬ ‫فردفردعواملفيلممي‌توانمفصلگفت‬ ‫و نوشت‪ .‬در اينجا نگاه كوتاهي به بازي بازيگران اصلي فيلم داريم‪:‬‬ ‫ميالد كي‌مرام‪ :‬تمام فيلم حكايت خروج او از قالب يك جنگجوي‬ ‫حرف��ه‌اي و عروج��ش به مق��ام و منزلت يك رزمنده اس��ت‪ .‬كي‌مرام‬ ‫ويژگي‌هاي عمومي س��ن و س��ال نقش «س��ياوش» مثل كله‌شقي و‬ ‫تالش براي خودنمايي را با نشانه‌هاي فرديت خاص (زنده‌دلي و عشق‬ ‫ب��ه زنبورها) تلفيق كرده اس��ت و از ترس��يم اي��ن كاراكتر چيزي كم‬ ‫نمي‌گذارد‪ .‬ش��ايد ناشناخته‌بودن چهره او براي تماشاگر عام به توفيق‬ ‫عمومي فيلم كمكي نكند ولي قطعاً در باورپذيري «ملكه» در چارچوب‬ ‫زمان و مكان جنگ ياري مي‌رساند‪.‬‬ ‫حميدرضا آذرنگ‪ :‬بعد از توفيقش در گرفتن سيمرغ بلورين براي‬ ‫نقش «سيف‌اهلل» همه گفتند كه چقدر دير به سينما آمده ولي خوب‬ ‫آمده «س��يف‌اهلل» نمونه‌اي ناب از مردمان عادي‌اس��ت كه ناخواسته‬ ‫در كوران شرايط تحميل ش��ده به خانه و كاشانه‌شان ناچار مي‌شوند‬ ‫تبدل به جنگجويان تمام وقت ش��وند‪ .‬ظرفيت‌هاي چنين رزمندگاني‬ ‫به هر حال جايي سرريز مي‌كند و آشفتگي‌هاي درون را شكل بيروني‬ ‫مي‌دهد‪ .‬آذرنگ همچنين از «سيف‌اهلل» نماد تام و تمامي از مظلوميت‬ ‫رزمندگاني مي‌س��ازد كه هش��ت سال با دس��ت خالي مقابل ماشين‬ ‫جنگي دشمن ايستادند و سرفراز ماندند‪.‬‬ ‫مهدي سلطاني‪ :‬تمايز يك سرباز حرفه‌اي و كاربلد با جنگجويان‬ ‫ميليش��يا‪ ،‬وجه اصلي حضور سلطاني در «ملكه» است‪« .‬سرگرد» چه‬ ‫در جدال با شوريدگي‌هاي «سيف‌اهلل» و چه در تالش براي يافتن راز‬ ‫«سياوش»‪ :‬متانت و علم و زيركي يكي ارتشي را به نمايش مي‌گذارد‬ ‫ولي آس��يب‌پذيري او هم ب��ا ريختن مدام قطره در چش��م‌ها معرفي‬ ‫مي‌ش��وند و سرانجام نيز جان بر سر رفاقت مي‌دهد‪ .‬سلطاني در ميان‬ ‫هنر «آدم‌هاي شوريده»‪« ،‬ملكه» يك سكوي اطمينان است‪.‬‬ ‫هومن برق‌نورد‪ :‬حضوري كوتاه ولي موثر دارد‪ .‬آن هم در ش��مايلي‬ ‫كه بعيد است تماشاگران تلويزيوني او را بجا بياورند‪« .‬عيسي» به عنوان‬ ‫مسئول تسليحات فقط در آغاز و پايان فيلم ديده مي‌شود ولي برق‌نورد‬ ‫موفق مي‌شود تمام تناقضات دروني يك فرمانده مردمي را در وجود او زنده‬ ‫كند‪ .‬مردي كه تصميماتش زندگي و سرنوشت ديگران را رقم مي‌زند‪.‬‬ ‫مصطف�ي كيايي‪ :‬حضورش و صدايش كوتاه و لطيف اس��ت ولي‬ ‫اثرگذار؛ همچون نس��يمي جانبخش در وس��ط هنگامه جنگ و هرم‬ ‫گرما‪.‬‬

‫يك فيلم يك خاطره‬

‫صحنه‌اي كه ثبت نشد‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫برنامه آینده‬

‫«بازنشسته‌ها» در گروه قدس‬ ‫فيل��م «بازنشس��ته‌ها» ب��ه‬ ‫كارگردان��ي محس��ن ربيع��ي در‬ ‫گروه س��ينمايي قدس روي پرده‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫اي��ن فيلم كه دومين س��اخته‬ ‫ربيعي اس��ت پس از پايان اكران‬ ‫«زن م��رد زندگ��ي» در گ��روه‬ ‫س��ينمايي ق��دس ب��ه نماي��ش‬ ‫درمي‌آيد‪ .‬فيلم «بازنشس��ته‌ها» كه توليد سال ‪ 89‬است فضايي‬ ‫طنز دارد و داس��تان يك پيرمرد را رواي��ت مي‌كند كه رؤياهاي‬ ‫بزرگي در س��ر دارد‪ .‬فتحعلي اويس��ي‪ ،‬مريم اميرجاللي‪ ،‬يوسف‬ ‫صيادي‪ ،‬آرام جعفري‪ ،‬كاظم افرندنيا‪ ،‬خسرو اميرصادقي‪ ،‬مهدي‬ ‫احمدي و محمدامير صادقي بازيگران فيلم هستند‪.‬‬ ‫«بازنشسته‌ها» محصول شكوفا فيلم است و قرار بود خردادماه‬ ‫سال گذشته اكران شود كه به خرداد امسال موكول شده است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت «محسن ربيعي» پيش از اين «درباره زندگي»‬ ‫را كارگرداني كرده بود‪.‬‬

‫حسين عليزاده با داستان دفاع مقدس‬ ‫حسينعليزادهيكيازبزرگانياستكهدرفيلم«ملكه»بامحمدعليباشهآهنگرهمكاريكردهاست‪.‬‬ ‫اي��ن آهنگس��از در فيلم «ملك��ه» بارديگر فض��اي دوران دفاع مق��دس را در نت‌هاي خود‬ ‫متجلي كرده اس��ت‪ .‬او پيش از اين هم با س��ريال فاخر «در چش��م باد» س��اخته مس��عود‬ ‫جعف��ري جوزاني هم��كاري كرده بود ك��ه باز هم حماس��ه دفاع مق��دس را بازگو مي‌كرد‪.‬‬ ‫علي��زاده كه از تجربه كار با جوزاني به ش��يريني ياد كرده ب��ود‪ ،‬در «ملكه» هم فضاي فيلم‬ ‫را روي ملودي‌ه��ا و نواخت‌ه��ا به خوبي همس��و كرده بود‪ .‬اس��تاد حس��ين علي��زاده براي‬ ‫س��اخت موسيقي «ملكه» سيمرغ بهترين آهنگس��ازي را دريافت كرد‪ .‬يكي ديگر از آثار او‬ ‫در حوزه آهنگس��ازي فيلم «آس��مان زرد كم‌عمق» اس��ت كه ماه آين��ده روي پرده مي‌رود‪.‬‬

‫گفت‌وگو با «حميدرضا آذرنگ»؛ بازيگر فيلم «ملکه»‬

‫سينما به بازي تئاتري‌ها نياز دارد‬

‫«حميدرض�ا آذرنگ» يک�ي از آن‬ ‫تئاتري‌ه�اي دوآتش�ه اس�ت ک�ه‬ ‫بسياري از کساني که او را از نزديک‬ ‫مي‌شناس�ند‪ ،‬ب�ر صميمي�ت باطن‬ ‫او گواه�ي مي‌دهن�د؛ بازيگر خوش‬ ‫اخلاق و با آتيه‌اي که سال‌هاس�ت‬ ‫تواناي�ي خود را در تئات�ر به اثبات‬ ‫رس�انده اس�ت‪ .‬او در يکي‪ ،‬دو سال‬ ‫اخي�ر بازي‌ه�اي خوب�ي در آث�ار‬ ‫سينمايي شاخص داشته که «ملکه»‬ ‫يکي از آن فيلم‌هاس�ت‪ .‬اين بازيگر‬ ‫جوان‪« ،‬آس�مان زرد ک�م عمق» را‬ ‫نيز در نوبت اکران دارد و به تازگي‪،‬‬ ‫ب�ازي در فيلم «آخرين نف�ر» را به‬ ‫پايان رسانده است‪.‬‬ ‫ب�ه بهان�ه اك�ران فيلم «ملک�ه» با‬ ‫اين بازيگ�ر گفت‌وگ�و كرده‌ايم كه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آق�اي آذرنگ‪ ،‬با توج�ه به اينکه‬ ‫س�ال‌هاي زيادي مش�غول بازي در‬ ‫صحنه تئاتر هستيد‪ ،‬ظاهراً در مقابل‬ ‫پيش�نهادات س�ينمايي از خودتان‬ ‫مقاومت نشان‌داده‌ايد اما هم‌اکنون‬ ‫يکي‪ ،‬دو س�الي هست که در سينما‬ ‫پ�رکار ش�ديد‪ .‬دليل اي�ن موضوع‬ ‫چيست؟‬ ‫در اي��ن اتف��اق م��ن چن��دان مقصر‬ ‫نيستم‪ .‬قدري دوس��تان پيگيري کردند‬ ‫و م��ن هم در نهايت پذيرفت��م تا در اين‬ ‫آثار ب��ازي کنم‪ .‬خوش��بختانه اين روزها‬ ‫اهالي س��ينما تمايل بيشتري دارند تا با‬ ‫بچه‌هاي تئاتر همکاري داشته باشند‪ ،‬من‬ ‫ه��م با توجه به اينکه تئاتر در اين روزها‪،‬‬ ‫روزگار خوشي ندارد‪ ،‬بازي در اين فيلم‌ها‬ ‫را قبول کردم‪ .‬تئاتر روزگار خوشي ندارد‬ ‫ب��ه اين دليل که در تئاتر اين روزها نه به‬ ‫لحاظ ف��ردي و هنري‪ ،‬اعتبار چنداني به‬

‫هنرمن��دان مي‌دهند و نه به لحاظ مالي‪،‬‬ ‫اعتب��ار چنداني ب��راي هنرمندانش رقم‬ ‫نمي‌خورد و در نهايت‪ ،‬برخوردي درخور‬ ‫شأن هنرمندان صورت نمي‌گيرد و اينکه‬ ‫ما هم وظايفي در قب��ال خانواده‌هايمان‬ ‫داري��م ک��ه يک��ي از آنها‪ ،‬مقول��ه ارتزاق‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين سال‌ها پيشنهادات زيادي‬ ‫داشتم که در برابر خيلي‌هايشان مقاومت‬ ‫کردم چون دي��دم نمي‌توانم خدمتي به‬ ‫آن کار کنم يعن��ي حضور من نمي‌تواند‬ ‫منج��ر ب��ه ارتق��اي کيفي آن اثر ش��ود‬ ‫ول��ي در ميان پيش��نهادات زي��ادي که‬ ‫داش��تم‪ ،‬کارهاي��ي را انتخ��اب کردم که‬ ‫اميدوارم به واس��طه حضور در آن کارها‪،‬‬ ‫پي��ش خودم‪ ،‬مخاطب و پيش رس��التي‬ ‫که هميش��ه به گ��ردن دارم‪ ،‬احس��اس‬ ‫شرمندگي نکنم‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه سينما در ساليان‬ ‫اخير با هجمه ورود بازيگران تئاتري‬ ‫روبه‌رو شده ‪ -‬که البته شايد بيشترين‬ ‫دليلش به قول خود شما رفع نيازهاي‬ ‫مالي باشد – آيا خود شما با اين ورود‬ ‫تئاتري‌هابهسينماموافقيد؟‬ ‫ببينيد‪ ،‬من صحبت از بعد مالي قضيه‬ ‫کردم اما باور کنيد در پيش آمدن چنين‬ ‫جريان��ي که ش��ما به آن اش��اره کرديد‪،‬‬ ‫تنها اين مس��ئله دخيل نيست بلکه من‬ ‫حاض��رم به جرأت بگويم ک��ه تئاتري‌ها‬ ‫دارن��د خودش��ان را به س��ينما تحميل‬ ‫مي‌کنند‪ .‬به عبارت��ي تئاتري‌ها در حال‬ ‫به رخ کش��يدن بازي‌هاي خود به سينما‬ ‫هستند که اين نفس تئاتر است و به اين‬ ‫لح��اظ‪ ،‬تئاتري‌هايي که در حال فعاليت‬ ‫در سينما هستند‪ ،‬ديده مي‌شوند که اين‬ ‫حق آنهاست چرا که اين بچه‌ها از ريشه‬ ‫ش��روع کردن��د و رياضت‌هاي بس��ياري‬ ‫کش��يدند تا به امروز رسيدند و اين خود‬ ‫سينما اس��ت که احس��اس نياز کرده و‬

‫معتقدم س��ينما ي��ک س��ال‌هايي را در‬ ‫جهت بهره‌مندي از بضاعت‌هاي بچه‌هاي‬ ‫تئات��ر‪ ،‬از دس��ت داده اس��ت‪ .‬من هرگز‬ ‫نمي‌خواهم توانايي‌هاي مس��لم بچه‌هاي‬ ‫سينما را زير سوال ببرم بلكه تنها از تئاتر‬ ‫صحبت مي‌کنم چرا که اين‪ ،‬يک قاعده‬ ‫بين‌المللي است به طوري که تئاتر در‬ ‫همه جاي دنيا منبع بسيار قدرتمندي‬ ‫براي انديش��ه‌ها‪ ،‬توانايي کارگردان و‬ ‫بازيگران اس��ت و‬ ‫بنابراين هر کسي‬ ‫انتخاب‌ه��اي خ��ودش را دارد‬ ‫ک��ه در اين بين نه جاي کس��ي را‬ ‫تنگ مي‌کند و نه مي‌تواند مانع ديده‬ ‫ش��دن توانايي‌ه��اي ديگري ش��ود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه اين تحميل تئاتر به‬ ‫س��ينما در سال‌هاي اخير‪ ،‬بيشتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از کاره�اي جديدت�ان‬ ‫بگوييد‪.‬‬ ‫من به تازگي فيلم «آخرين‬ ‫نفر» را در ابوموس��ي به پايان‬ ‫رس��اندم‪ .‬تهيه‌كننده اين کار‬ ‫آقاي جواد نوروزبيگي است‬ ‫و کارگردان��ش ه��م آق��اي‬ ‫مهرداد موفق‪ .‬آقاي محمدرضا سکوت هم‬ ‫کار فيلمبرداري را به انجام رساندند‪ .‬قصه‬ ‫کار در مورد بچه‌هاي مدرس��ه راهنمايي‬ ‫ابوموسي است که من نقش معلم پرورشي‬ ‫را بازي مي‌کنم‪ .‬در اين يک ماهي که در‬ ‫ابوموس��ي حضور داشتم‪ ،‬تجربه بکري را‬ ‫به دس��ت آوردم‪ .‬فيلمنامه اين کار بدون‬ ‫غل و غش نوش��ته ش��ده ب��ود و من هم‬ ‫احساس صميميت بسيار با آن کردم‪ .‬من‬ ‫ش��خصيت اول بزرگسال کار بودم و تنها‬ ‫من به هم��راه آقاي فرزين پورمحبي که‬ ‫نقش ناظم را در اين فيلم بازي مي‌کردند‪،‬‬ ‫از تهران آم��ده بوديم و بقيه بازيگران‪ ،‬از‬

‫اس��تان‌هاي مج��اور مانن��د بوش��هر و‬ ‫هرمزگان انتخاب ش��ده بودند‪ .‬نخستين‬ ‫نمايش فيلم هم در جشنواره فيلم کودک‬ ‫خواه��د بود که اميدوارم اين س��ادگي و‬ ‫بي‌غل و غشي فيلم‪ ،‬هم در اين جشنواره‬ ‫و هم در جشنواره فيلم فجر ديده شود‪.‬‬ ‫و آرزويي داريد؟‬ ‫روزگار خوش��ي را براي تم��ام مردم‬ ‫س��رزمينم‪ ،‬روزگار پرلبخن��د و ک��م‬ ‫دغدغ��ه‌اي را ب��راي تم��ام هنرمن��دان‬ ‫س��رزمينم آرزومندم و امي��دوارم روزي‬ ‫برس��د که همه از روي صميميت به هم‬ ‫سالم کنيم و لبخندمان خالي از هرگونه‬ ‫غل و غشي باشد‪.‬‬

‫بررسي چهار دهه سينماي دفاع مقدس به بهانه اكران «ملكه»‪:‬‬

‫دوران بـــازگشت‬

‫زرين دست‪ ،‬فيلمبردار «ملكه»‬ ‫خاطره‌ام را با يك عذرخواهي‬ ‫آغاز مي‌كن��م‪ ،‬مع��ذرت خواهي‬ ‫از «محم��د علي باش��ه آهنگر»‪-‬‬ ‫كارگ��ردان فيل��م‪ ،‬آن ه��م براي‬ ‫نگرفت��ن تصوي��ري ك��ه او ديده‬ ‫بود ول��ي من نديدم و هر چه هم‬ ‫براي مشاهده اين تصوير صبوري‬ ‫ك��ردم تنه��ا عقربه‌هاي س��اعت‬ ‫كنار «اروندرود» گذر زمان را نش��انم دادند در نهايت نتوانستم‬ ‫تصويري را كه كارگردان فيلم تجربه ديدنش را داشته بود‪ ،‬ببينم‬ ‫و با دوربين ثبت كنم‪.‬‬ ‫ماجراي اين بدقولي ناخواسته از آنجا آغاز شد كه باشه‌آهنگر‬ ‫در مدت ‪ 70‬روزي در آبادان اقامت داش��ت تا در فضاي آن شهر‬ ‫فيلمنام��ه‪ ،‬ملكه را بنويس��د كه ق��رار بود ثبت‌كنن��ده تاريخي‬ ‫ن��ه چن��دان دور از وقايعي باش��د كه در آن ش��هر رخ داده بود‪،‬‬ ‫وقايع روزهاي جنگ‪ ،‬او موفق ش��ده بود روزي در كنار اروندكنار‬ ‫همزمان��ي غروب آفتاب و طل��وع ماه و انع��كاس آن بر آب‌هاي‬ ‫«ارون��د رود» را ببين��د كه ب��ه حتم صحنه دل انگي��ز و زيبايي‬ ‫ب��وده ولي صحنه‌اي كه او دي��ده بود من در مدت زمان اقامت‬ ‫تي��م تولي��د فيل��م در اروندكنار ندي��دم و با اين‌كه س��اعت‌ها‬ ‫وق��ت ب��راي ثبت اي��ن تصوير صرف كردم ش��اهد اي��ن صحنه‬ ‫نبودم‪.‬‬ ‫از اينج��ا مي‌خواهم از «باش��ه آهنگ��ر» عذرخواهي كنم كه‬ ‫آنچ��ه او مي‌خواس��ت سكانس��ي از صحنه‌ه��اي فيلمش باش��د‬ ‫نش��د كه بر نگاتي��و ثبت كنم ولي به حت��م او يكي از زيباترين‬ ‫تصاوي��ر زندگي��ش را آن روز و در آن س��اعت و دقايق و ثانيه‌ها‬ ‫ديده اس��ت كه من با تالش هم نتوانس��تم به آن زمان برس��م و‬ ‫تجربه او را تجربه كنم‪،‬ش��ايد مش��اهده آن تصوير هديه‌اي تنها‬ ‫براي او بود‪.‬‬

‫سینما‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫آذر ترودی‬ ‫گـــــــروه فرهنگ و هنر‬ ‫ژان��ر دفاع مقدس در س��ینمای ما ج��زو معدود‬ ‫گونه‌های سینمایی است که با توجه به بسترهای رخ‬ ‫داده در زم��ان جنگ تحمیلی و بر اس��اس ضرورت‬ ‫شکل گرفت‪ .‬طبعاً اوج چنین سینمایی در دهه ‪ 60‬و‬ ‫خصوصاً در نیمه ابتدایی آن بود‪.‬‬ ‫اگرچه اساس ساخت فیلم‌هایی با محوریت دفاع‬ ‫مقدس در سینمای ایران به سال ‪ 61‬باز می‌گردد اما‬ ‫در س��ال های قبل از ‪ 61‬نیز آثاری جسته و گریخته‬ ‫توانس��ته بودن��د صحنه‌هایی از جن��گ را به تصویر‬ ‫بکش��ند‪.‬البته با توجه به ش��روع ناگهانی جنگ‪ ،‬آن‬ ‫ه��م در فاصله‌ای چند ماهه پ��س از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬چون سینمای مدون آنچنانی وجود نداشت‪،‬‬ ‫ساخته ش��دن همین چند فیلم تا پیش از سال ‪61‬‬ ‫نیز نشان از دغدغه مندی عوامل آن و حساسیت این‬ ‫موضوع ملی و میهنی بوده است‪.‬مهمترین این فیلم‌ها‬ ‫که به نوعی نخس��تين فیلم دف��اع مقدس در تاریخ‬ ‫سینمای ایران به حساب می‌آید را جمشید حیدری‬ ‫تحت عنوان «مرز» ساخت‪.‬‬ ‫سینمای دفاع مقدس در دهه ‪60‬‬ ‫با س��اخت چند فیلم انگشت ش��مار از این‬ ‫دست‪ ،‬س��ینمای دفاع مقدس عم ً‬ ‫ال در گردونه‬ ‫ساخت مورد توجه کارگردانان و تهیه‌کنندگان‬ ‫قرار م��ی گیرد و به نوعی ب��ه ژانر مورد عالقه‬ ‫سینماگران و مردم تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫سینمای دفاع مقدس با این تولیدات که در‬ ‫سال ‪ 61‬بدان دست یافته بود‪ ،‬توانست قدم‌های‬ ‫بزرگ��ی در راه نش��ان دادن ح��وادث جنگ و‬

‫مجاهدت‌های رزمن��دگان بردارد‪ .‬همی��ن گام‌های‬ ‫بزرگ س��بب ش��د تا س��ال ‪ ،62‬س��ال پرباری برای‬ ‫سینمای دفاع مقدس باشد؛ سالی که عالوه بر تکثر‬ ‫تولیدات‪ ،‬بر کیفیت آثار سینمایی با این محوریت نیز‬ ‫افزوده شده بود‪.‬‬ ‫اما تمام این فیلم‌ها برای سینمای دفاع مقدس به‬ ‫گونه‌ای حکم آزمون و خطا را داشت چرا که در سال‬ ‫‪ 63‬سینماگری پا به عرصه ساخت این گونه گذاشت‬ ‫که جزو نامدارترین س��ینماگران ایرانی تا امروز لقب‬ ‫گرف��ت و نام او تا س��ال های س��ال ب��ه عنوان یکی‬ ‫ازپرافتخارترین کارگردانان س��ینمای جنگ خواهد‬ ‫درخشید‪ :‬رس��ول مالقلی پور در سال ‪ 63‬با ساخت‬ ‫«نینوا» نشان داد که کارگردان صاحب سبکی است‪.‬‬ ‫سینمای دفاع مقدس در دهه ‪70‬‬ ‫در ده��ه ‪ 70‬جنگ خاتمه یافته ب��ود و بنابراین‬ ‫نگاهی که این اتفاق بزرگ می شد‪ ،‬با اینکه برگرفته‬ ‫از فیلم‌های ‪ ،‬دهه ‪ 60‬بود اما می شد موجی از نوآوری‬ ‫را نیز در آن‌ها مشاهده نمود‪ .‬ضمن آنکه توفیق بزرگ‬ ‫این دهه‪ ،‬حضور کارگردانان تکنیکی تری در زمینه‬ ‫ساخت فیلم های دفاع مقدس بود‪.‬‬ ‫«ه��ور در آتش» از عزی��زاهلل حمیدنژاد نیز یکی‬

‫سینمای دفاع مقدس در دهه ‪80‬‬ ‫س��ینمای دفاع مقدس در دهه ‪ 80‬با رکودی‬ ‫چش��مگیر همراه ش��د‪.‬دلیل آن ه��م رغبت‬ ‫فیلمس��ازان به س��اخت درام های شهری و‬ ‫کمدی‌هایی بود که با توجه به تکنیکال شدن‬ ‫بحث های س��ینمایی در میان نویسندگان و‬ ‫کارگردانان و نگاه جهانی ای که به س��ینمای‬ ‫ای��ران می ش��د‪ ،‬در بی��ن جامعه س��ینمایی‬ ‫رواج یافت��ه بود‪.‬البته در این دهه بس��یاری از‬ ‫کارگردانان ارزش��ی نیز به ساخت فیلم هایی‬ ‫منطب��ق بر همان س��بک همیش��گی ش��ان‬ ‫پرداختند که مالقلی پور و حاتمی کیا از این‬ ‫دس��ت بودند‪.‬با این حال س��ینمای جنگ در‬ ‫دهه ‪ 80‬با آثاری بس��یار کمتر از دو دهه قبل‬ ‫به حیات خود ادامه داد‪.‬‬

‫دیگر از آن فیلم‌هایی بود که عالوه بر اس��تقبال قابل‬ ‫توجهی که مردم و منتق��دان از آن به عمل آوردند‪،‬‬ ‫کارگردان جدیدی را نیز به این سینما معرفی کرد‪.‬‬ ‫جواد ش��مقدری نیز به واس��طه س��اخت فیلمی‬ ‫در گون��ه دفاع مقدس به س��ینمای ای��ران معرفی‬ ‫شد‪ .‬ش��مقدری در س��ال ‪« 71‬بر بال فرشتگان» را‬ ‫کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫ام��ا در نیم��ه دوم دهه ‪ 70‬بود که س��اخت آثار‬ ‫س��ینمایی دفاع مقدس با تغییری همراه بود به این‬ ‫ترتی��ب که دوربی��ن از صحنه‌های جبهه و جنگ به‬ ‫اجتماع می آمد و انس��ان‌های پس از جنگ را نشان‬ ‫می داد‪.‬در غالب این فیلم‌ها‪ ،‬ش��خصیت‌های جنگ‬ ‫در جامع��ه امروز آن زمان نش��ان داده می ش��دند و‬ ‫تقابالتی که می‌بایست با محیط جدید برقرار كنند‪.‬‬ ‫از مهمترین فیلم‌هایی که می‌توان محصول این نوع‬ ‫نگاه دانس��ت‪ ،‬می توان به فیلم «آژانس شیش��ه‌ای»‬ ‫اشاره نمود که اگرچه یک ملودرام به حساب می‌آید‬ ‫اما حاج کاظم از نس��ل انس��ان های جنگ است که‬ ‫تمایالتی ارزش��ی نیز دارد‪« ،‬مردی از جنس بلور» و‬ ‫«مردی ش��بیه باران» ساخته‌های «سعید سهیلی»‬ ‫نیز از جمله آثار مهمی هستند که روایتگر انسان‌های‬ ‫زمان جنگ در روزگار کنونی به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫ام��ا مهمترین فیلمس��ازی ک��ه از نیمه دوم‬ ‫دهه ‪ ،70‬انس��ان های جن��گ را به عنوان زمینه‬ ‫داس��تان‌های خود قرار داد‪« ،‬رسول مالقلی پور»‬ ‫بود‪.‬او در س��ال ‪« ،77‬هیوا» را که یک عاش��قانه‬ ‫تلطیف شده بود س��اخت و پس از آن با ساخت‬ ‫«نسل سوخته»‪ ،‬به نوعی اعتراض انسان‌های زمان‬ ‫جنگ از اتفاق��ات رخ داده در جامعه را به تصویر‬ ‫کشاند‪ ،‬روندی که تا پایان عمر این فیلمساز ادامه‬ ‫پیدا کرد و فیلم به فیلم شدت گرفت‪.‬‬

‫سینمای دفاع مقدس در دهه ‪90‬‬ ‫آن نگاه جدیدی که به سینمای دفاع مقدس در‬ ‫اواخر دهه ‪ 90‬شده بود‪ ،‬این بار در دهه ‪ 90‬نیز‬ ‫برای این گونه خاص اتفاق افتاد‪ ،‬سینمایی که‬ ‫چندان ابهت روزهای آغازینش را‬ ‫نداش��ت‪ .‬در این س��ه‬ ‫سالی که از آغاز دهه ‪90‬‬ ‫شمسی می گذرد توانسته‬ ‫نمونه‌هایقابلتوجهیرابهمخاطبانش‬ ‫عرضه کند‪«.‬بوسیدن روی ماه» همایون‬ ‫اس��عدیان‪« ،‬راه نجات» راما قویدل‪« ،‬بزرگمرد‬ ‫کوچ��ک» ص��ادق دقیق��ی و «ض��د گلوله»‬ ‫مصطفی کیایی تنه��ا نمونه‌هایی از فیلم‌های‬ ‫مه��م دف��اع مق��دس در دهه ‪ 90‬تا ب��ه امروز‬ ‫به شمار می‌روند‪.‬‬

‫یادداشت روز‬ ‫اميرعلي نوروز شمسيان‬ ‫گروه فرهنگ وهنر‬

‫درباره «ملكه» کار محمدعلي باشه آهنگر‬

‫«مــلك��ه» را مــي‌ت��وان يك��ي از‬ ‫خوش‌س��اخت‌ترين آثار س��اخته شده در‬ ‫حوزه سينماي دفاع مقدس به شمار آورد‬ ‫كه توانسته با دستمايه قرار دادن سوژه‌اي‬ ‫جدي��د‪ ،‬بع��د ديگ��ري از پرداخت‌ه��اي‬ ‫مربوط به س��ينماي دفاع مقدس را نشان‬ ‫دهد‪.‬اساس��ا يكي از داليلي كه س��ينماي‬ ‫دف��اع مقدس ب��ه نوعي به تكرار رس��يده‬ ‫بود‪ ،‬پرداختن به س��وژه‌هايي كليش��ه‌اي نظير عمليات��ي بود كه ديگر‬ ‫نمي‌توانس��ت براي مخاطب تازگي داشته باش��د يا آدم‌هايي كه ديگر‬ ‫نتوانسته بودند وجوه تازه‌اي از رزمندگان را به تصوير بكشانند‪.‬در چنين‬ ‫ش��رايطي فيلم‌هايي كه موضوع‌هاي تازه تري را در دس��تور كار خود‬ ‫قرا مي‌دادند‪ ،‬توانس��تند با اقبال بيشتري همراه شوند‪ .‬فيلم‌هايي چون‬ ‫«روزهاي زندگي « و «ملكه» از اين دس��ت هستند‪.‬فيلم‌هايي كه نگاه‬ ‫جديدتري به داستان‌هايي دارند كه وقوع‌شان در جريان جنگ حتمي‬ ‫بوده و مخاطب به اين گمان نمي‌رس��د كه صرفاً در حال تماشاي يك‬ ‫درام سينمايي است‪.‬‬ ‫فيلم‌هايي كه توانسته‌اند روايتگر انسان‌هايي در جنگ باشند كه به واسطه‬ ‫شرايطبسيارويژه‌ايكهدارند‪،‬مي‌تواننددستبهفضاسازي‌هايمتعددبزنندو‬ ‫تعليق را به درستي در فيلم پياده كنند‪.‬ضمن آن‌كه در اين دو فيلم كه مي‌توان‬ ‫از آن ب��ه عنوان حيات مجدد گونه دفاع مقدس در س��ينماي ايران ياد كرد‪،‬‬ ‫مجموعه‌ايهدفمندازكنش‌هاورفتارهاييرامشاهدهكردكهبهنوعيصحنه‬ ‫جنگراازحالتذهنيتبهعينيتمبدلمي‌سازند‪.‬‬ ‫امتي��از ديگر فيلمي چون «ملكه» يا «روزهاي زندگي» آن اس��ت‬ ‫كه فرايند قهرمان‌س��ازي در اين فيلم‌ها بر اساس حوادث خرق عادت‬ ‫گون��ه‌اي كه در دنياي بيرون��ي محلي از اعراب ندارن��د‪ ،‬رخ نمي‌دهد‪.‬‬ ‫داس��تانك‌هاي پرتعداد به گونه‌اي در دل داس��تان رخ مي‌دهند كه در‬ ‫امتداد هس��ته اصلي داس��تاني نمود پيدا كرده و بيرون زدگي خاصي‬ ‫ندارند‪.‬در چنين روال ثابتي است كه كاراكترها ي اصلي با تقابالتي كه‬ ‫چندان هم پيچيده نيستند‪ ،‬با اين داستانك‌ها برخورد كرده و بنابراين‬ ‫فضاي داس��تاني در اين فيلم‌ها‪ ،‬ضمن آن‌كه حقيقي مي‌كند‪ ،‬مخاطب‬ ‫را نيز مشتاق به ادامه داس��تان نگه مي‌دارند‪.‬بنابراين قهرمان در فيلم‬ ‫«ملكه» را مي‌توان يك قهرمان حقيقي نام نهاد؛ قهرماني كه خواست‬ ‫تمام آثار سينمايي است اما آنچه در اين فيلم‌ها ديده مي‌شود‪ ،‬قهرماني‬ ‫نيست كه مخاطب بتواند با آن ارتباطي حقيقي برقرار نمايد‪.‬‬ ‫اتفاق خوش��ايند دهه ‪ 90‬سينماي دفاع مقدس با «روزهاي زندگي»‬ ‫كليد خورده و حاال با «ملكه» ادامه يافته است‪.‬اين يك حيات تازه و جديد‬ ‫براي سينمايي است كه مي‌خواهد بازگشتي باشكوه به دوران اوج خود چه‬ ‫به لحاظ تكثر و چه به لحاظ مفهومي دهه ‪ 60‬داشته باشد‪.‬‬

‫نگاه دوم‬ ‫سعيد فالح‬

‫اكران «ملكه» و ماجراي ديده نشدن‬ ‫فيلم‌هاي دفاع مقدس‬

‫اين روزها فيلم «ملكه» به عنوان‬ ‫نماينده شايس��ته‌اي براي س��ينماي‬ ‫دف��اع مق��دس در حال��ي آغازي��ن‬ ‫روزه��اي اكرانش را س��پري مي‌كند‬ ‫كه چندان نتوانسته گيشه‌اي پررونق‬ ‫را ب��راي خ��ود دس��ت و پ��ا كند‪.‬در‬ ‫اين‌ك��ه «ملكه» به لح��اظ فيلمنامه‬ ‫و س��اختارهاي اجراي��ي جزو يكي از‬ ‫خوش س��اخت‌ترين آثار اين گونه س��ينما در طي س��اليان اخير‬ ‫است جاي هيچ شكي نيست‪ ،‬فيلمي كه نامزد دريافت ‪ 14‬سيمرغ‬ ‫از جش��نواره فيلم فجر شده و توانس��ته جوايزي بين‌المللي را نيز‬ ‫از آن خ��ود نمايد ام��ا چرا بايد با چنين فروش پاييني دس��ت و‬ ‫پنجه نرم كند؟‬ ‫حاال ‪ 2‬س��ال از زمان س��اخت «ملكه» مي‌گ��ذرد؛ فيلمي كه‬ ‫س��وژه‌اي ملتهب ندارد كه بخواهد اسير مميزي شود اما اكرانش‬ ‫پس از پنج بار تغيير زمان‪ ،‬تا ارديبهش��ت ‪ 92‬طول مي‌كش��د و‬ ‫حت��ي يك هفته زودت��ر از آن چيزي كه اعالم مي‌ش��ود به روي‬ ‫پ��رده مي‌رود تا آمادگي‌ه��ا در جهت اكران باش��كوه‌تر اين فيلم‬ ‫به حداقل تنزل يابد‪.‬در س��ال‌هايي كه س��ينماي دفاع مقدس ما‬ ‫توليدات كمتري به نسبت سال‌هاي گذشته دارد‪ ،‬اين نوع حمايت‬ ‫از فيلم��ي كه در ملي‌ترين جش��نواره س��ينمايي‪ ،‬حائز افتخارات‬ ‫بسياري شده‪ ،‬سواالت بسياري را به وجود مي‌آورد‪.‬‬ ‫البته اگر نگاهمان را كمي به عقب‌تر معطوف كنيم در‌مي‌يابيم‬ ‫كه تا به امروز نيز بس��ياري از فيلم‌ه��اي دفاع مقدس كه از قضا‬ ‫س��وژه‌هايي ملتهب و خط قرمزي نداش��ته‌اند‪ ،‬ي��ا دچار مميزي‬ ‫شده‌اند و يا اص ً‬ ‫ال فرصت اكران نيافته‌اند‪.‬‬ ‫اين شرايط در حالي اس��ت كه همواره فيلم‌هاي دفاع مقدس‬ ‫يا در زمان‌هاي بدي به اكران مي‌رس��يدند و يا اكراني بسيار آرام‬ ‫را تجربه مي‌كردند و بنابراين گيشه چندان پررونقي نداشتند كه‬ ‫سرمايه‌گذاران و تهيه‌كنندگان اين گونه آثار بتوانند با پشتگرمي‬ ‫ب��ه آن فروش‌ها‪ ،‬در تدارك و تهيه اثر بع��دي خود در اين حوزه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جرياني كه اين روزها در حال وقوع است‪ ،‬به نوعي عكس اين‬ ‫ماجراست‪.‬بدين ترتيب كه فيلم‌هاي اين حوزه از زمان خوبي براي‬ ‫اكران بهره‌مند مي‌ش��وند اما به دليل حمايتي كه از آن‌ها به عمل‬ ‫نمي‌آي��د در واقع قربانيان اكران لقب مي‌گيرند؛ اين اتفاق س��ال‬ ‫گذشته براي فيلم «روزهاي زندگي» كه بازيگران محبوبي داشت‪،‬‬ ‫رخ داد و حاال امسال قرعه به نام «ملكه» افتاده است‪.‬‬ ‫در روزگاري ك��ه تهيه كنندگان س��ينماي جنگ از بس��ياري‬ ‫بي‌مهري‌هاي مس��ئوالن امر و تجهيزات و حمايت‌هاي مس��لمي‬ ‫كه در اختيار آن‌ها قرار نمي‌گيرد‪ ،‬ش��كايت دارند و به نوعي فيلم‬ ‫س��اختن در حوزه دفاع مقدس سخت‌تر از هر زمان ديگري شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اين ش��كل اكران نمي‌تواند كمكي به اين نوع س��ينماي‬ ‫ارزشي محسوب شود‪.‬‬ ‫در حالي كه اگر حمايت‌هاي حداقلي از اين گونه به عمل آيد‪،‬‬ ‫فيلم‌ه��اي اينچنيني مي‌توانند از فروش قاب��ل توجهي برخوردار‬ ‫گردند‪.‬تجرب��ه نش��ان داده كه فيلم‌هاي دفاع مق��دس كه از قضا‬ ‫ش��كلي كميك نداش��ته‌اند نيز توانس��ته‌اند با فروش بسيار باالي‬ ‫خود‪ ،‬عنوان پرفروش‌ترين فيلم‌هاي سال را از آن خود نمايند‪.‬‬ ‫فيلم‌هاي��ي مانند «عقاب‌ه��ا» و «كاني مان��گا» پرفروش‌ترين‬ ‫فيلم‌هاي اين گونه به حس��اب مي‌آيند در حالي كه اگر بخواهيم‬ ‫ميزان فروش باالي فيلم‌هاي ديگر حوزه دفاع مقدس را نيز مورد‬ ‫ارزيابي قرار دهيم به ليست بلند بااليي مي‌رسيم‪.‬‬


‫افزايش كرايه تاكسي در تهران غير قانوني است‬ ‫با وجود تاكيد اس��تاندار و فرماندار تهران بر غير قانوني بودن افزايش نرخ كرايه تاكس��ي‪ ،‬از روز‬ ‫ش��نبه كه اين مصوبه از سوي شوراي شهر ابالغ ش��د اما بازهم اعمال نرخ جديد و نجومي برخي‬ ‫رانندگان تاكسي مشهود است‪ .‬بنابراين عیسی فرهادی‪ ،‬فرماندار تهران روز گذشته بار ديگر اين‬ ‫اقدام را خالف قانون دانس��ت و گفت‌‪ :‬افزايش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی باید از مس��یر‬ ‫قانونی ابالغ و اعمال شود‪ .‬در صورت افزایش‌های غیر قانونی کرایه از طریق مراجع قانونی موضوع‬ ‫را پیگیری می‌کنیم‪ .‬فرهادی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه بعضی از تاکس��یرانان اقدام به‬ ‫افزایش خودس��ران ‌ه کرایه‌های حمل و نقل عمومی کرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان تاکسیرانی شهر تهران‬ ‫باید بازرس��ی و نظارت‌های الزم را انجام دهد‪ ،‬چراكه در قیمت س��وخت افزایش��ی نداش��ته‌ایم‪.‬‬

‫دوم اینکه‬ ‫كاهش صنايع آالينده از ‪ ۲۸۰‬به ‪ ۸۰‬مورد در سال‌جاري در‬ ‫تهران با هدف كاهش آلودگي هوا نکته‌ای اس��ت كه محمدرضا‬ ‫محمودي‪ ،‬معاون عمراني استاندار تهران از آن خبر مي‌دهد و مي‌گويد‪:‬‬ ‫اين صنايع يا سيستم‌هاي خود را تغيير دادند و ديگر باعث آلودگي هوا‬ ‫نمي‌شوند يا اين‌كه جمع‌آوري شده و به مكان‌هاي ديگر انتقال يافته‌اند‪.‬‬ ‫براين اس��اس روزهاي ناس��الم و خيلي ناسالم شهر تهران به حداقل‬ ‫رس��يده است‪ ،‬اين امر بيانگر ش��رايط آب و هواي خوب و روند مثبت‬ ‫مديريت آلودگي هواي تهران است‪.‬‬ ‫سوم اینکه‬ ‫بارندگي‌هاي اخير در اس�تان تهران ‪ ,‬باز بودن تمام‬ ‫جاده‌ه�اي ورودي و خروجي اس�تان تهران و نبود هيچ‬ ‫گونه مش�كلي‪ ،‬خبري است كه س��عيد اصغري اعاليي‪ ،‬مدير‬ ‫كل بحران اس��تانداري تهران اعالم كرد و گفت‪ ‌:‬هم‌اكنون تمام‬ ‫دستگاه‌هاي خدمت رسان در حال آماده باش و گروه‌هاي امداد‬ ‫و نج��ات در تهران و تمام شهرس��تان‌هاي اس��تان تهران آماده‬ ‫خدمت‌رساني هستند‪.‬‬ ‫چهارم اینکه‬ ‫ويزيت بيش از ‪2‬هزار نفر در روس�تاهاي اس�تان تهران‬ ‫به مناس�بت هفته جهاني صليب س�رخ و هالل احمر اقدام‬ ‫داوطلبان هالل احمر اس��تان تهران اس��ت‪ .‬علي ج��وادي‪ ،‬معاون‬ ‫امورداوطلب��ان هالل احمر اس��تان ته��ران در اين ب��اره گفت‌‪ :‬در‬ ‫اج��راي اين ط��رح خدمات درماني‪ ،‬بهداش��ت زن��ان و توزيع دارو‬ ‫توسط پزشكان داوطلب هالل احمر و كارشناسان مامايي عضو اين‬ ‫جمعيت به روستاييان ارائه شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پنجم اینکه‬ ‫انتقاد معاون سازمان مدیریت بحران تهران از ساخت‌وساز‬ ‫بی‌روی�ه در بس�تر رود‌دره‌ها‪ .‬مهندس صالح با اش��اره به بحران‬ ‫تغییرات آب و هوایی در جهان اظهار کرد‪ :‬این موضوع موجب افزایش‬ ‫حوادث طبیعی شده است‪ .‬ساخت‌وسازهای بی‌رویه در روددره فرحزاد‬ ‫و درکه جزو عوامل وقوع سیالب است‪ ،‬اين در حالي است كه تهران در‬ ‫رتبه هشتم آسیب‌پذیری وقوع سیالب قرار دارد‪.‬‬

‫پایتخت‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫مجري طرح‌هاي آبفاي استان تهران در گفت‌وگو با‬

‫بدون تیتر‬ ‫اول اینکه‬ ‫كشفوضبط‪8‬تختهپوستگربه‌ساناندرچرم‌فروشيتهران‬ ‫موضوعي اس��ت كه اس��ماعيل ميران‌زاده‪ ،‬فرمانده يگان حفاظت‬ ‫محيط زيس��ت اس��تان تهران از آن خبر داد و گفت‌‪ :‬از اين تعداد‬ ‫‪2‬تخته پوست پلنگ‌‪ 3 ،‬تخته پوست سياه‌گوش و همچنين ‪3‬تخته‬ ‫پوست روباه است‪ .‬اين تخته‌پوست‌هاي مربوط به جانداران كمياب‬ ‫و نادر از يك چرم‌‌فروشي واقع در تهران كشف و ضبط شد‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫امروز‪ ،‬آخرین مهلت اعتراض رد صالحیت‌شدگان شوراها‬ ‫حس��ين طال‪ ،‬رئیس هیات نظارت بر انتخابات ش��ورای استان تهران در گفت و گو با ايلنا ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز آخرین مهلت تحویل شكایت رد صالحیت‌شدگان هیات اجرایی انتخابات شوراها در استان‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬وي با بیان این مطلب كه از ‪ 41‬ش��هر اس��تان تهران تاكنون ‪ 111‬نفر از كسانی كه‬ ‫ت شدند‪ ،‬اعتراض كرده‌اند‪ ،‬افزود‌‪ :‬از این تعداد‬ ‫توسط هیات اجرایی انتخابات شوراها رد صالحی ‌‬ ‫‪ 90‬نفر متعلق به شورای شهر تهران بوده است‪ .‬رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای استان‬ ‫تهران با اشاره به اینكه نتایج بررسی نهایی تایید صالحیت‌های داوطلبان شوراهای شهر و روستا‪،‬‬ ‫‪12‬خرداد اعالم می‌شود‪ ،‬تاكید كرد‪ :‬هیات اجرایی هم‌اكنون در حال بررسی صالحیت افراد تایید‬ ‫ت اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ده توسط هیات اجرایی انتخابات ش��وراها هستند و نتیجه آن‌ها ‪ 28‬اردیبهش ‌‬

‫‪:‬‬

‫بزرگترين طرح جامع آب تهران در دولت دهم كليد خورد‬ ‫زهره رجب نيا‬ ‫گـــــــروهجــــامــعه‬ ‫موقعيت جغرافيایي كالنشهر پايتخت‬ ‫و قرار گرفتن در منطقه نيمه خشك ‬ ‫و وجود صنايع متعدد‪ ،‬لزوم بررس�ي‬ ‫نح�وه تامين آب ش�رب ب�ه جمعيت‬ ‫حاضر و نسل‌هاي آينده را دو چندان‬ ‫مي‌سازد‪.‬‬ ‫همه اين عوامل بهانه مناس��بي بود تا‬ ‫در طرح جامع تامين آب شرب شهر تهران‬ ‫كه تا افق سال ‪1410‬در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬انتقال و تصفيه آب از سد ماملو به‬ ‫ميزان ‪ 100‬ميليون مترمكعب در دس��تور‬ ‫كار ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران‬ ‫قرار بگيرد و ‪ 70‬درصد آن به شهر تهران‬ ‫و مابقي به سمت ورامين هدايت شود‪.‬‬ ‫توس�ـعه خط�وط آبــرس�انی‬ ‫به جنوب‌تهران‬ ‫اين گفته‌ها بخشي از مطالب مهندس‬ ‫رضا گـياه��ي‪ ،‬مش��اورعالي مديرعامل و‬ ‫مجري طرح‌هاي مهم آبفاي استان تهران‬ ‫اس��ت كه اظهار کرد‪:‬‬ ‫تو‌گو با‬ ‫در گف ‌‬ ‫در بخش نخست اجراي اين طرح ساخت‬ ‫س��د ماملو تا تصفيه‏خانه هفتم با دو خط‬ ‫لوله به طول ‪ 8/75‬كيلومتر و ظرفيت انتقال‬ ‫‪ 5‬مترمكعب برثانيه با پيشرفت صددرصد‬ ‫آغــاز شد و سپس قسمت نخست قطعه‬ ‫دوم از تصفيه خانه هفتم تا بزرگراه دولت‬ ‫آباد به طول ‪ 28‬كيلومتر با ظرفيت انتقال‬ ‫‪ 4‬مترمكعب برثانيه با پيشرفت صددرصد‬ ‫به پايان رسيد‪.‬‬ ‫وي درب��اره مابق��ي فعاليت‌ه��اي مهم‬ ‫آبفاي اس��تان تهران در طول ‪ 8‬س��ال اخير‬ ‫توضي��ح داد‪ :‬قس��مت دوم قطع��ه دوم از‬ ‫بزرگراه دولت‌آباد تا مخازن طرح در ش��رق‬

‫ته��ران ب��ه ط��ول ‪ 7‬كيلومتر ب��ا ظرفيت‬ ‫انتق��ال ‪4‬مترمكع��ب برثانيه و پيش��رفت‬ ‫‪ 51‬درص��دي در ح��ال اجراس��ت و قطعه‬ ‫س��وم خط كمربندي جنوب تهران به طول‬ ‫‪33‬كيلومتر و ظرفي��ت انتقال ‪4‬مترمكعب‬ ‫ب��ر ثاني��ه ب��ا پيش��رفت ‪ 14‬درص��دي‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫مشاورعالي مديرعامل و مجري طرح‌هاي‬ ‫مهم آبفاي اس��تان تهران همچنين ساخت‬ ‫مخ��زن واق��ع در ارتفاع يك ه��زار و ‪183‬‬ ‫متري شرق سه‌راه سيمان با حجم ‪ 90‬هزار‬ ‫مترمكعب با پيش��رفت و س��اخت مخزن‬ ‫واق��ع در ارتفاع يك هزارو ‪ 183‬متري غرب‬ ‫(تهرانسر) با حجم ‪ 180‬هزار مترمكعبي و‬ ‫ساخت مدول اول تصفيه‏خانه هفتم تهران با‬ ‫ظرفيت ‪ 2/5‬مترمكعب برثانيه با پيشرفت‬ ‫‪ 60‬درصدي را از ديگر فعاليت‌ها برشمرد كه‬ ‫آبفاي استان تهران براي مقابله با خشكسالي‬ ‫در پيش گرفت‪.‬‬ ‫گياهي ابراز اميدواري كرد‪ :‬با توجه به‬ ‫انتق��ال آب خام به ورودي ش��رقي تهران‪،‬‬ ‫با پاي��ان م��دول اول تصفيه‌خان��ه هفتم‬ ‫در تابس��تان س��ال ‪ 1392‬ش��اهد انتقال‬

‫آب تصفي��ه ش��ده س��د ماملو ب��ه تهران‬ ‫باشيم‪.‬‬ ‫وي همچنين با اشاره به كمبود منابع‬ ‫آب در اس��تان خاطرنشان كرد‪ :‬اين پديده‬ ‫شهر تهران را نيز مانند ديگر نقاط كشور‬ ‫تح��ت تاثير قرار داده اس��ت و ما ناچاريم‬ ‫براي عبور از اين مرحله مديريت آب را در‬ ‫دس��ت بگيريم‪ .‬وي تاكيد كرد‪ :‬از آنجايي‬ ‫ك��ه آب ته��ران عمدت��اً از منابع مختلفي‬ ‫مانند س��دها و چاه‏ها تامين مي‌شود‪ ،‬لذا‬ ‫ش��ركت آب و فاضالب تهران‪ ،‬براي مقابله‬ ‫با بحران‌هاي مختلف ناش��ي از كمبود آب‬ ‫در نقاط مختلف شهر‪ ،‬طرح جامع آبرساني‬ ‫ش��هر تهران مزين به نام حضرت قمر بني‬ ‫هاش��م(ع) را به عنوان ي��ك طرح مهم و‬ ‫حياتي مطرح و پيگيري مي‌كند‪.‬‬ ‫اتصال آب‌های شرب شهر تهران‬ ‫مش��اورعالي مديرعام��ل و مج��ري‬ ‫طرح‌هاي مهم آبفاي استان تهران در اين‬ ‫باره افزود‪ :‬در‏اين طرح مخازن اصلي شهر‬ ‫و تصفيه‏خانه‌ها كه هر يك به طور جداگانه‬ ‫در فرايند آبرساني فعال هستند‪ ،‬به يكديگر‬

‫متصل مي‌ش��وند و در نتيج��ه انتقال آب‬ ‫بي��ن نقاط مختلف ش��هر به‌طور يكپارچه‬ ‫امكانپذير مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اتص��ال مخازن ذخيره و س��رويس‬ ‫شرب شهر تهران و امكان بهره‌گيري از همه‬ ‫ظرفي��ت ذخيره‪ ،‬انتقال ثقلي آب به مخازن‬ ‫ذخي��ره و س��رويس‪ ،‬كاهش ب��رق مصرفي‬ ‫و هزينه‌ه��اي پمپاژ‪ ،‬امكان تعادل بخش��ي‬ ‫كيفيت آب بين مناطق شمال و جنوب شهر‬ ‫تهران‪ ،‬جا‌به‌جايي بين خطوط آبرس��اني به‬ ‫مخازن ذخيره و سرويس در راستاي پدافند‬ ‫غيرعامل مانن��د زلزله‪ ،‬حمالت‪ ،‬تعميرات و‬ ‫كاهش برداش��ت آب از منابع زيرزمين را از‬ ‫مزاياي اين طرح برشمرد‪.‬‬ ‫گياهي همچني��ن برنامه عملياتي‏اين‬ ‫طرح را شامل ‪ 124‬كيلومتر لوله‌گذاري در‬ ‫قطر‌هاي باال تا قطر ‪ 2300‬ميلي‌متر‪ ،‬شامل‬ ‫خطوط لوله غرب‪ ،‬شمال‌غرب‪ ،‬شمال‌شرق‪،‬‬ ‫جنوب‪ ،‬شرق و شمال و همچنين خط لوله‬ ‫آب خ��ام از تونل قوچ��ك و خطوط لوله‬ ‫ارتباطي بين خط لوله اصلي قديم و جديد‬ ‫جنوب تهران دانست‪.‬‬ ‫مش��اور عال��ي مديرعام��ل و مج��ري‬ ‫طرح‌هاي مهم آبفاي اس��تان تهران هزينه‬ ‫اجراي ‏اي��ن طرح را بالغ بر چهار هزار و‬ ‫‪ 870‬ميليارد ريال براي ساخت ‪ 6‬مخزن‬ ‫آب ب��ه حج��م كل ‪ 115000‬متر مكعب‪،‬‬ ‫حف��ر و تجهي��ز ‪ 60‬حلقه چاه و س��اخت‬ ‫‪4‬واحد ايس��تگاه پمپاژ با ظرفيت ‪ 5/1‬متر‬ ‫مكعب بر ثانيه عنوان كرد‪.‬‬ ‫وي تصريح ك��رد‪ :‬هم‌اكن��ون بيش از‬ ‫‪3‬كيلومت��ر لوله‌گ��ذاري اين ط��رح انجام‬ ‫ش��ده اس��ت و با توجه به اين‌كه پيمانكار‬ ‫و مشاور طرح انتخاب شده و فعاليت‌هاي‬ ‫الزم براي تهيه لوله و مصالح انجام ش��ده‬ ‫اين طرح تا سال ‪ 94‬به بهره‌برداري كامل‬ ‫برسد‪.‬‬

‫راه‌اندازي مجدد كارخانه شكر‬ ‫فيروزكوه‬

‫رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت‬ ‫شهرس��تان فيروزك��وه از فعاليت مجدد‬ ‫كارخانه شكر در اين شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫جواد سياح درگفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬اين كارخان��ه در حال حاضر با‬ ‫ظرفيت توليد ‪ 3‬هزارتن ش��كر تصفيه‬ ‫شده فعاليت خود را آغاز كرده است‪.‬‬ ‫س��ياح تصريح كرد‪ :‬كارخانه ش��كر‬ ‫فيروزك��وه پيش از اين غيرفعال بود اما‬ ‫اكنون با تزريق شكر خام به اين مجموعه‬ ‫درصدد تبديل شكر تصفيه شده است‪.‬‬ ‫رئيس اداره صنع��ت و معدن و تجارت‬ ‫فيروزكوه همچنين يادآور شد‪ :‬اين اقدام‬ ‫براي جلوگيري از افزايش قيمت جهاني‬ ‫ش��كر و تاثير آن بر قيمت‌هاي داخلي‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫توزيع كاالهاي طرح تنظيم بازار‬ ‫در فيروزكوه‬ ‫رئيس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فيروزك��وه از توزيع كااله��اي مصرفي‬ ‫طرح تنظيم بازار در اين شهرس��تان به‬ ‫مناسبت آغاز ماه رجب خبر داد‪.‬‬ ‫سياح همچنین در گفت‏وگو با فارس‬

‫ت‬ ‫اف��زود‪ :‬به اين منظور از ‪ 25‬ارديبهش�� ‌‬ ‫دو فروشگاه بزرگ سطح شهر فيروزكوه‬ ‫ب��ه عرضه كاالهاي تنظيم ب��ازاري اقدام‬ ‫مي‏كنند‪ .‬وي گفت‪ :‬شكر‪ ،‬برنج هندي و‬ ‫روغن‏هاي جامد و مايع اقالمي هستند كه‬ ‫در اين فروشگاه‏ها عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫س��ياح خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬توزي��ع‬ ‫اي��ن كاالها ب��ه م��دت ‪ 10‬روز در اين‬ ‫فروشگاه‏ها ادامه خواهد يافت‪.‬‬ ‫رئيس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان فيروزكوه همچنين با اشاره‬ ‫ب��ه در پيش بودن م��اه مبارك رمضان‬ ‫تصريح كرد‪ :‬با نمايشگاه «طرح ضيافت»‬ ‫در فيروزكوه به استقبال ماه مهماني خدا‬ ‫خواهيم رفت‪ .‬س��ياح تصريح كرد‪ :‬ارائه‬ ‫مايحت��اج ضروري م��ردم در اين ماه با‬ ‫قيمت‏هاي مناس��ب و تنظيم بازاري در‬ ‫دستور كار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئيس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان فيروزكوه گفت‪ :‬هـم‏اكنون در‬ ‫حال رايزني براي يافتن مكاني مناسب به‬ ‫منظور بــرپايي نمايشگاه و ارائه كاالها‬ ‫در راستاي اجراي اين طرح در فيروزكوه‬ ‫هستيم‪.‬‬

‫يادداشت‬ ‫فاطمه احمدزاده‬ ‫گـــروهجــامـعه‬

‫پله‌هاي سودجويي‬

‫تداعي اين موضوع بسيار دشوار است‬ ‫كه ش��هروندي از يك همن��وع و مليت‬ ‫خود به طرز غيرانس��اني سوء‌اس��تفاده‬ ‫كند‪ .‬شيوه بازار شايعه‪ ،‬در گراني برخي‬ ‫اق�لام مصرفي م��ردم موضوعي اس��ت‬ ‫كه اين روزها به يك ش��يوه جديد يك‬ ‫ش��به پولدار ش��دن مبدل ش��ده است‪.‬‬ ‫اين‌كه برخي با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و‬ ‫س��ودجويانه مرحله به مرحله در مدت زمان كمي يك شبه پولدار‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬اين روزها براي همه قابل لمس است‪.‬‬ ‫طرز يك ش�به به پول كالن رس�يدن‌‪ :‬پله نخست‪ ،‬شايعه‬ ‫انداختن در بين اذهان عمومي مبني بر گراني يك كاال‪ ،‬پله بعدي‬ ‫ممنوعيت فروش يا به كالم درست‌تر احتكار آن كاال و در نهايت با‬ ‫شيوع اين شايعه در بين مردم پله نهايي و آن فروش كاالي مورد‬ ‫نظر به قيمت كذايي كه ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابر قيمت واقعي آن كاالست‪ ،‬روش‬ ‫جديد سودجويان براي ناآرام كردن بازار است‪.‬‬ ‫بي ش��ك همه ش��هروندان تهراني اين روزها با اين شيوه آشنا‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬گراني روغن جامد‪ ،‬شكر‪ ،‬مرغ و گوش��ت و اخيراً كره از‬ ‫جمله كاالهايي بود كه از ابتداي س��ال با اين ترفند چند روزي به‬ ‫گران‌ترين قيمت ممكن به فروش رسيد و در اين زمینه تنها ضرر‬ ‫عايد مردم و س��ود آن عايد توزيع كنندگان و عرضه‌كنندگان اين‬ ‫كاالها ش��د‪ .‬به هر ترتيب با ش��روع گران كردن كاالها‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اس��تاني در اس��تانداري و بازرسي توانس��تند بازار را به حالت اول‬ ‫بازگردانند و با بسياري از احتكارها مقابله جدي كنند‪ .‬اما آنچه مهم‬ ‫به نظر مي‌رس��د اين كه چه مي‌شود برخي سودجويان اين‌گونه به‬ ‫جان مردم مي‌افتند و سعي و تالش دارند تا با اين اقدامات آرامش‬ ‫موجود را از مردم سلب كنند‪.‬‬ ‫اي��ن موض��وع در حالي رخ مي‌ده��د كه رهبر معظ��م انقالب‬ ‫امسال را با عنوان حماس��ه اقتصادي و حماسه سياسي نامگذاري‬ ‫كرده‌اند‪ ،‬بي‌ش��ك خلق حماس��ه در چارچوب بخشنامه و ابالغيه‬ ‫نمي‌گنجد‪.‬‬ ‫بدون ترديد با تالش مس��ئوالن مشكالت و معضالت معيشتي‬ ‫مردم رفع خواهد ش��د‪ ،‬اما به‌طور قطع همس��از نب��ودن برخي در‬ ‫اين عرصه حماس��ي‪ ،‬مشكالتي را بر سر راه مسئوالن ايجاد خواهد‬ ‫كرد‪ .‬بنابراين اگر برخي سودجويان اين روزها فكر خود را به جاي‬ ‫سوء‌استفاده از مردم به خلق حماسه‌اي ديگر معطوف كنند‪ ،‬ايران‬ ‫بيش از بيش سرفراز از اين عرصه نيز بيرون خواهد آمد‪.‬‬

‫چمدان‬

‫خانه دايــي جـان ناپلئـون‬ ‫به خـاك سپرده شد‬

‫ شهرام شهريار‬ ‫(ســـــفـرنـــويس)‬ ‫خان��ه اتحاديه دي��روز مرد و‬ ‫اعالمي��ه آن‪ ،‬ب��ر س��ردر خانه و‬ ‫روزنامه‌ها نصب و چاپ شد‪ ،‬خانه‬ ‫اتحادي��ه‪ ،‬خان��ه امين‌الس��لطان‪،‬‬ ‫خانه داي��ي جان ناپلئ��ون يا هر‬ ‫خانه ديگ��ر ك��ه مي‌خواهيد نام‬ ‫ببري��د‪ ،‬خان��ه‌اي ك��ه در زم��ان‬ ‫قاجار س��نگ بناي آن گذاش��ته‬ ‫شده بود‪ ،‬خانه‌اي كه در س��ال ‪ 1353‬محل فيلمبرداري سريال‬ ‫دايي‌ج��ان ناپلئون بود‪ ،‬خانه اتحاديه در س��ال ‪ 1371‬ثبت ملي‬ ‫ش��د و در نهايت در س��ال ‪ 1389‬ب��ا رأي دي��وان عدالت اداري‬ ‫از اين فهرس��ت خارج ش��د! ديروز ‪ 2/2‬س��هم از ‪ 30‬سهم خانه‬ ‫اتحادي��ه به ارزش ي��ك ميليارد و ‪ 70‬ميليون توم��ان به مزايده‬ ‫گذاشته شد‪ .‬اين مقدار سهم مساحتي معادل ‪ 590‬متر از ‪7982‬‬ ‫متر زمين اين خانه باغ است‪.‬‬ ‫خان��ه اتحادي��ه هويت غیرقاب��ل انكار خيابان الله زار اس��ت‪،‬‬ ‫خانه‌اي كه متعلق به محمد ابراهيم‪ ،‬آبدارچي و دواب (چارپادار)‬ ‫ناصرالدين ش��اه بود كه بعدها به امين‌الس��لطان ملقب شد و در‬ ‫الله‌زار تهران باغ‌هايي را خريداري و خانه‌اي نيز در آن س��اخت‬ ‫كه بعدها پس��ر دومش ميرزا علي اصغر خان امين‌الس��لطان كه‬ ‫صدراعظم (ناصرالدين ش��اه‪ ،‬مظفرالدين ش��اه و محمدشاه) بود‬ ‫در آن باغ س��اكن شد‪ ،‬امين‌السلطان دوم بعدها به صاحب جمع‪،‬‬ ‫امين‌المل��ك‪ ،‬اتابك اعظم ملقب ش��د كه پس از ترور به دس��ت‬ ‫عب��اس تبريزي قس��متي از باغ و خانه مورد اش��اره را در س��ال‬ ‫‪ 1295‬به رحيم اتحاديه تبريزي‪ ،‬مالك امالك جالليه (دانش��گاه‬ ‫تهران فعل��ي) فروخته و مابقي در طول زم��ان تبديل به مغازه‪،‬‬ ‫س��ينما و‪ ...‬ش��د و در نهايت خانه اتحاديه پ��س از مرگ رحيم‬ ‫اتحاديه در سال ‪1313‬به دست وراث آن افتاد كه در حال حاضر‬ ‫بابك اتحاديه نماينده وراث است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذكر اس��ت خان��ه و ب��اغ اتحاديه در س��ال ‪1353‬‬ ‫(پ��س از ‪3‬ماه مرمت)‌ ب��ه محل فيلمبرداري س��ريال دايي‌جان‬ ‫ناپلئ��ون (نوش��ته اي��رج پزش��كزاد) و كارگرداني ناص��ر تقوايي‬ ‫تبديل شد‪.‬‬ ‫پ��س از ثبت خانه و باغ اتحاديه در س��ال ‪ 1384‬قيمت ملك‬ ‫‪4‬ميليارد و ‪ 900‬ميليون تومان كارشناسي شد كه وراث اتحاديه‬ ‫ب��ا تخفي��ف ‪ 500‬ميليوني راض��ي به فروش ش��دند اما پول نقد‬ ‫مي‌خواس��تند‪ ،‬س��ازمان ميراث فرهنگي از اي��ن خريد منصرف‬ ‫و ش��هرداري تهران با خريد به صورت تهات��ري موافقت كرد اما‬ ‫مالكي��ن خانه و باغ اتحاديه خواس��تار پول نق��د بودند‪ .‬خالصه‬ ‫در نهاي��ت ام��ر مالكين به دنب��ال خروج ملك از فهرس��ت آثار‬ ‫ملي ش��دند كه با حكم دي��وان‌عدالت اداري موف��ق به اين كار‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ای��ن مل��ك درح��ال حاض��ر ح��دود ‪ 17‬ميلي��ارد توم��ان‬ ‫قيمت‌گ��ذاري ش��ده و بعيد اس��ت حتي ش��هرداري ني��ز آن را‬ ‫خري��داري كند البته چند باري روي تلكس خبرگزاري‌ها خبري‬ ‫مبن��ي بر تواف��ق با مالك جه��ت تبديل خانه و ب��اغ اتحاديه به‬ ‫دانش��كده س��ينما آمده بود ك��ه بعدها‪ ،‬خبر تكذيب ش��د‪ .‬الزم‬ ‫ب��ه ذكر اس��ت در توضيح��ات مزايده چنين قيد ش��ده اس��ت‪:‬‬ ‫«پاسخگويي به ادعاي احتمالي ميراث فرهنگي به عهده خريدار‬ ‫است»‪.‬‬


‫سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ژاپن در خوزستان‬ ‫فضاي س��رمايه‌گذاري براي بخش خصوصي ژاپن در خوزس��تان فراهم‬ ‫اهواز‪ -‬خبرنگار‬ ‫است‪ .‬سيد جعفر حجازي‪ ،‬اس��تاندار خوزستان در ديدار سفير كشور ژاپن در استانداري با اشاره‬ ‫به ظرفيت‌هاي خوزستان در بخش‌هاي اقتصادي‪ ،‬صنعتي و بازرگاني افزود‪ :‬وجود صنايع عظيم نفت‬ ‫و گاز در کنارسایر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی موقعيت ويژه‌اي نسبت به ساير‬ ‫اس��تان‌هاي كش��ور براي خوزستان به وجود آورده اس��ت‪ .‬كوجي هاندا‪ ،‬سفير ژاپن نيز با اشاره به‬ ‫اين كه در خوزستان فرصت‌هاي اقتصادي بسياري براي سرمايه‌گذاري وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به علت‬ ‫اهميت خوزس��تان براي كشور ايران‪ ،‬در ‪ 5‬ماه گذشته كه به عنوان سفير ژاپن وارد ایران شده‌ام‪،‬‬ ‫همواره ديدار از ظرفيت‌ها و استعدادهاي خوزستان در برنامه‌هاي اين سفارتخانه منظور شده بود‪.‬‬

‫نمایش��گاه‬ ‫گ�رگان ‪ -‬خبرنگار‬ ‫رادیوهای قدیمی‪ 26‬اردیبهشت در نگارخانه‬ ‫فرهنگی میرداماد گرگان برپا می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ 30‬رادیو کوچک و‬ ‫بزرگ قدیمی به‌مدت یک‌هفته به نمایش‬ ‫درخواهد آمد‪.‬ساعات بازدید از اين نمایشگاه‬ ‫صبح‌ها ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12‬ظهر و عصرها ‪ 17‬تا‬ ‫‪ 20‬اعالم شده است‪.‬‬

‫تبديل بندر شهيد رجايي‬ ‫به قطب صادرات مواد معدني‬

‫غبار صحرای عربستان‬ ‫و عراق در آسمان خوزستان‬ ‫اداره کل هواشناسی خوزستان اعالم‬ ‫كرد‪ :‬گرد و غبار کنونی اين استان ناشی از‬ ‫وزش باد در شمال عربستان و صحراهای‬ ‫عراق بوده و تا اواخر وقت امروز ماندگار‬ ‫است‪ .‬گرد و غبار موجود در استان غلیظ‬ ‫نیست ولی با افزایش سرعت باد ممکن‬ ‫است بخش‌های گسترده‌ای از اين استان‬ ‫را در برگی��رد‪ .‬احتمال رگبار پراکنده در‬ ‫ارتفاعات استان نیز برای امروز پیش‌بینی‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫وزش تن�د ب�اد ب�ا س�رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫كاشان‬ ‫عباس اسالمی‪ ،‬رئیس اداره هواشناسی کاشان نيز‬

‫خشكساليبهجنگل‌هاي‬ ‫بلوط آسیب زد‬ ‫ميزان خسارت وارده به جنگل‌هاي‬ ‫بلوط چهارمحال و بختياري بر اثرآفت‬ ‫خشكسالي و بارش برف سال گذشته‬ ‫‪ 10‬ميلي��ارد تومان ب��رآورد و تصويب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��تارفرهادي مدي��ركل بح��ران‬ ‫چهارمحال و بختياري دراين خصوص‬ ‫بيان داش��ت‪ :‬اي��ن عوام��ل ‪ 10‬هزار‬ ‫هكت��ار از جنگل‌هاي كهنس��ال بلوط‬ ‫اين اس��تان از جمله مناطق حفاظت‬ ‫ش��ده هلن‪،‬قلعه مدرس��ه و لردگان را‬ ‫نابود كرده است‪.‬‬

‫کهگیلویه و بویراحمد‬

‫براساس نقشه‌هاي پيشيابي سازمان‬ ‫هواشناس��ي‪ ،‬ام��روز چهارش��نبه در‬ ‫استان‌هاي كردس��تان‪ ،‬كرمانشاه‪ ،‬ايالم‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬همدان‪ ،‬مركزي‪ ،‬زنجان و قزوين‬ ‫و به تدريج از عصر امروز و فردا پنجشنبه‬ ‫عالوه ب��ر اي��ن مناطق در اس��تان‌هاي‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي‪‌،‬آذربايجان ش��رقي‪،‬‬ ‫اردبيل‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران و شمال سمنان به‬ ‫تناوب بارش موقتي باران ش��ديد گاهي‬ ‫با وزش باد لحظه‌اي ش��ديد‪ ،‬رعد و برق‬ ‫و تگرگ رخ مي‌دهد‪ .‬اين ش��رايط جوي‬ ‫مي‌تواند سبب آبگرفتگي معابر عمومي‬ ‫و ايج��اد خس��ارت در برخ��ي مناط��ق‬ ‫اس��تان‌هاي فوق ش��ود‪ .‬از طرفي‪ ،‬امروز‬ ‫ش��رق خليج‌فارس‪ ،‬تنگه هرمز و درياي‬ ‫عمان مواج اس��ت‪ .‬شايان ذكر است‪ ،‬در‬ ‫اين مدت افزايش دما و وزش باد گرم در‬ ‫سواحل شمالي دور از انتظار نيست‪.‬‬

‫صاعقه‪ ،‬جان جوان روانسری را گرفت‬ ‫ب��ه دنبال بارندگی‌ و وق��وع رعد و برق در مناطق‬ ‫مختلف روانس��ر‪ ،‬صاعقه‌جان یک نفر در روس��تای‬ ‫خرم‌آباد این شهرستان را گرفت‪.‬‬ ‫سرهنگ فرزاد اکبری‪ ،‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫روانسر در این‌باره گفت‪ :‬اين حادثه در ‪ 10‬كيلومتري‬ ‫ضلع شرقی پاس��گاه انتظامی حسن‌آباد رخ داد و بر‬ ‫اثر آن جوان ‪ 22‬س��اله اي به نام ارشاد کرمی‪ ،‬ساکن‬ ‫روستای خرم‌آباد روانس��ر كه برای تعلیف احشام به‬ ‫اطراف روستا رفته بود‪،‬قرباني اصابت صاعقه شد‪.‬‬

‫کاهش چشمگیر‬ ‫بیماری‌های دامی‬ ‫با کنترل و کاهش چشمگیر بیماری‌های‬ ‫دام��ی در آذربایجان‌ش��رقی ‪،‬درح��ال حاضر‬ ‫هیچ‌گونه بیماری صنعت دامپروری اين استان‬ ‫را تهدید نمی‌کند و سرمایه‌گذاران این بخش‬ ‫می‌توانند ب��ا اطمینان خاط��ر در این زمینه‬ ‫سرمایه‌گذاریکنند‪.‬‬ ‫به��رداد زندی��ه‪ ،‬مدی��ر کل دامپزش��کی‬ ‫آذربایجان‌ش��رقی ب��ا اش��اره به نق��ش موثر‬ ‫دامپزش��کی در توسعه اقتصادی بیان داشت‪:‬‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات ویژه‌ای در حمایت‬ ‫از تولی��د فرآورده‌ه��ای خام دام��ی در قالب‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت و حمایت در ج��ذب ایجاد‬ ‫اش��تغال امسال اتخاذ ش��ده که از برنامه‌های‬ ‫مهم دامپزش��کی استان است‪ .‬وی از تعطیلی‬ ‫کشتارگاه‌های سنتی غیربهداشتی دام و طیور‬ ‫در آذربایجان‌شرقی خبر داد و افزود‪ :‬تعطیلی‬ ‫کشتارگاه‌های سنتی غیربهداشتی دام و طیور‬ ‫و س��اماندهی مراکز جمع‌آوری ش��یر خام از‬ ‫برنامه‌های دامپزشکی استان است‪.‬‬

‫از وزش تند باد با س��رعت ‪ 100‬كيلومتر در س��اعت‬ ‫در اين شهرس��تان خب��ر داد و افزود‪ :‬توفان ش��دید‬ ‫هم��راه با گرد و خاک‪ ،‬موجب وارد آمدن خس��ارات‬ ‫س��نگینی ب��ه درختان‪ ،‬فض��ای س��بز و تجهیزات و‬ ‫امکانات ش��هری ش��د‪ .‬وی‪ ،‬توفان در کاشان را ناشی‬ ‫از فعالیت سامانه‌های کم‌فش��ار و پرفشار موجود در‬ ‫منطقه عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬تندباد اين شهرستان‬ ‫از بادهای موس��می بوده که از شمال کاشان وزیدن‬ ‫گرفته و هنوز آمار دقیقی از خس��ارات وارده ناشی از‬ ‫توفان منطقه اعالم نشده است‪ .‬اين توفان شدید ‪30‬‬ ‫دقیقه ادامه داش��ت و موجب قطع ب��رق در مناطق‬ ‫مختلف کاش��ان ش��د‪ .‬همچنین توفان ب��ه درختان‬ ‫‪400‬ساله فین کاشان آسیب زد‪.‬‬

‫بیش��تری برخوردار بوده و می‌تواند سبب آبگرفتگی‬ ‫معاب��ر عمومی در این مناطق ش��ود‪ .‬ای��ن اداره کل‬ ‫ب��ا اع�لام آماده‌باش به ش��وراهای مدیری��ت بحران‬ ‫شهرس��تان‌‌های استان از مردم خواسته موارد ایمنی‬ ‫را رعای��ت کنند‪ .‬از ابتدای این هفت��ه هوای ناپایدار‬ ‫همراه با وزش باد در اس��تان اردبیل حاکم اس��ت به‬ ‫طوری که ش��اهد بارش باران‪ ،‬تگرگ و وزش بادهای‬ ‫گرم در اين مدت در اس��تان هس��تيم‪ .‬این ناپایداری‬ ‫هوا در س��ایر شهرس��تان‌های اس��تان نیز محسوس‬ ‫بوده و در ش��هرهای ش��مالی وزش باد گرم س��بب‬ ‫ش��کل‌گیری پدیده حار منطقه‌ای ش��ده و در برخی‬ ‫از س��اعات رگباره��ای پراکنده از ش��دت بیش��تری‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬

‫تداوم بارش‌ها در اردبیل تا پایان هفته‬ ‫اداره کل مدیریت بحران اس��تان اردبیل با هشدار‬ ‫به کش��اورزان و باغداران اعالم کرد‪ ،‬تگرگ و رعد و‬ ‫ب��رق تا پایان هفته در اس��تان اردبیل تداوم می‌یابد‪.‬‬ ‫بارش تگرگ در برخی نقاط اس��تان اردبیل از شدت‬

‫پیرمردي‪ ،‬قرباني صاعقه در جنوب سمنان‬ ‫برخورد صاعقه با یك مرد سالخورده در نیكان‌شهر‬ ‫واق��ع در ‪ 5‬كیلومتری جنوب س��منان موجب فوت‬ ‫وی ش��د‪.‬این فرد پس از برخورد صاعقه بالفاصله به‬ ‫بیمارس��تان سمنان منتقل ش��د‪ ،‬اما به دليل شدت‬

‫تكميلطرح‌هاي‬ ‫نيمه‌تماماستانبوشهر‬ ‫در سفر يك روزه علي اكبر محرابيان‪،‬‬ ‫دس��تيار ويژه رئيس جمهور به اس��تان‬ ‫بوش��هر ‪250‬ميليارد ري��ال براي تكميل‬ ‫طرح‌ه��اي نيم��ه تم��ام مه��ر مان��دگار‬ ‫اختصاص يافت‪.‬‬ ‫فريدون حس��نوند‪ ،‬استاندار بوشهر با‬ ‫بي��ان اين كه بخش مهم��ي از طرح‌هاي‬ ‫مهر ماندگار در اين استان گشايش يافته‬ ‫اضافه كرد‪ :‬بخش اعظمي از ‪17‬هزار واحد‬ ‫مسكن مهر استان بوشهر به بهره‌برداري‬ ‫رس��يده و‪ 5‬هزار واحد ديگر نيز به زودي‬ ‫در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد‪.‬‬

‫بوشهر‬

‫ادامه بارش‌ها‬ ‫در غرب و شرق كشور‬

‫گروه«ايران زمين»‬ ‫به دنب��ال تغييرات ج��وي چند روز گذش��ته در‬ ‫بس��ياري از اس��تان ه��اي كش��ور‪،‬وزش تن��د باد و‬ ‫آبگرفتگي معابر مش��كالتي را براي مردم اين مناطق‬ ‫به وجود آورد و در تردد خودروهاي سبك و سنگين‬ ‫در خيابان‌هاي ش��هري و بين ش��هري اين استان‌ها‬ ‫دردسرس��از ش��د‪ .‬همچنين صاعقه منجر به مرگ ‪2‬‬ ‫نفر از هموطنانمان شد‪.‬‬ ‫براس��اس اين گ��زارش‪ ،‬بارش تگرگ ش��ديد در‬ ‫دومين ماه از فصل بهار همدان را س��فيدپوش کرد ‪.‬‬ ‫به علت بارش تگرگ دراين شهر خودروها از حركت‬ ‫بازايستادند و منجر به ترافيك در خيابان‌هاي همدان‬ ‫ش��د‪.‬بارش باران كه از ظهر دوش��نبه در اين منطقه‬ ‫شروع شده بود به تدريج به تگرگ شديد تبديل شد‬ ‫و عابران را غافلگير كرده و به اماكن امن كشاند‪.‬‬ ‫بارش تگرگ به اندازه فندق‬ ‫از طرف��ي‪ ،‬دان��ه هاي تگ��رگ كه به ان��دازه يك‬ ‫فندق ب��ود با برخورد روی خودروهاي پارك ش��ده‪،‬‬ ‫دزدگيره��اي آنه��ا را به ص��دا در آورد‪ .‬بارش تگرگ‬ ‫كه ‪ 10‬دقيقه طول کش��ید ‪،‬مانع ديد راننده‌ها شد و‬ ‫آبگرفتگي‌ خيابان هاي همدان را نيز در پي داشت‪.‬‬

‫ثبت ملی واقعه ‪ 30‬مهر همدان‬

‫جراح��ات وارده جان خود را از دس��ت داد‪.‬به دنبال‬ ‫تغییرات جوی‪ ،‬بیش��تر نقاط اس��تان سمنان شاهد‬ ‫رعد و برق و بارش‌های پراكنده همراه با وزش شدید‬ ‫باد اس��ت‪ .‬اداره کل دفتر مدیریت بحران استانداری‬ ‫سمنان نیزاعالم كرد‪،‬به دنبال تغییرات جوی نقاطی‬ ‫ازاي��ن اس��تان ش��اهد وزش توف��ان ش��دید بود که‬ ‫بیش��ترین آن با س��رعت ‪ 72‬کیلومتر در شهمیرزاد‬ ‫ثبت ش��د‪.‬وزش ش��دید باد همراه با ب��ارش پراکنده‬ ‫در نقاطی همراه با خس��ارت بود‪ .‬توف��ان مذکور در‬ ‫بخش‌های زیربنایی و کش��اورزی اس��تان خساراتی‬ ‫بر جای گذاش��ت که کارشناسان برای برآورد میزان‬ ‫زیان‌های وارده اعزام ش��ده‌اند‪ .‬اداره کل هواشناسی‬ ‫استان سمنان نیز اعالم کرد‪ :‬این توفان در شاهرود با‬ ‫سرعت ‪ 54‬کیلومتر و سمنان ‪ 25‬کیلومتر ثبت شده‬ ‫است‪.‬ش��رایط جوی این استان تا پایان اين هفته در‬ ‫س��اعات عصر همراه با وزش باد و بارش‌های پراکنده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫راه‌اندازی خطوط شبانه‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی قم‬ ‫ب��ه منظ��ور گس��ترش س��امانه خطوط‬ ‫شبانه اتوبوسرانی قم‪ ،‬در ‪ 6‬مسیر اصلی این‬ ‫ش��هر خطوط شبانه اتوبوس��رانی راه‌اندازی‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫س��عید امراله��ی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان‬ ‫اتوبوسرانی ش��هرداری قم با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬اتوبوس‌های مذکور از ساعت ‪ 22‬و ‪30‬‬ ‫دقیقه تا ساعت ‪ 5‬و ‪ 30‬دقیقه صبح روز بعد‬ ‫فع��ال بوده و به ارائه خدمات حمل و نقل به‬ ‫شهروندان می‌پردازد‪.‬‬

‫تمديد باز پرداخت‬ ‫وام كشاورزي‬ ‫مهلــ��ت بازپــرداخ��ت وام‌ه��اي‬ ‫كش��اورزي سيس��تان و بلوچس��تان‬ ‫تمديد شد‪.‬‬ ‫در نشس��ت كارگ��روه تخصص��ي‬ ‫خشكسالي‪ ،‬س��رمازدگي و مخاطرات‬ ‫كشاورزي سيس��تان و بلوچستان كه‬ ‫در زاه��دان برگزار ش��د‪ ،‬ب��ا تصويب‬ ‫اس��تمهال وام‌هاي بخش كشاورزي تا‬ ‫س��قف ‪ 100‬ميليون ري��ال موافقت و‬ ‫قرار شد‪ ،‬بازپرداخت اقساط تسهيالت‬ ‫دريافت ش��ده در بخش كشاورزي به‬ ‫مدت ‪ 5‬سال تمديد شود‪.‬‬

‫سیستان و بلوچستان‬

‫آب و هوا‬

‫گوناگون‬

‫وجود ‪ 2‬هزار اثر تاريخي‬ ‫شناسايي شده در اردبيل‬ ‫‪ 2‬هزار اثر تاريخي شناس��ايي شده در‬ ‫اس��تان اردبيل وجود دارد كه بخش��ي از‬ ‫آن‌ها به ثبت ملي و جهاني رسيده است‪.‬‬ ‫يحيي نقي‌زاده مديركل ميراث فرهنگي‪،‬‬ ‫صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل‬ ‫تاکی��د ك��رد‪ :‬از اي��ن ‪ 2‬هزار اث��ر تاريخي‬ ‫شناس��ايي ش��ده ‪ 800‬اثر از اين استان به‬ ‫ثبت ملي رسيده و يك اثر شامل بقعه شيخ‬ ‫صفي‌الدين اردبيلي در فهرست آثار جهاني‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫هشدار وقوع سيل در آذربايجان غربي‬ ‫اداره هواشناس��ی آذربایجان غرب��ی نيز با صدور‬ ‫اخطاریه‌ای درباره آبگرفتگی معابر و س��یالبی شدن‬ ‫رودخانه‌ه��اي اين اس��تان هش��دار داد‪ .‬بارندگی از‬ ‫‪ 3‬روز پیش در آذربایجان غربی ش��روع ش��ده و به‬ ‫طور متن��اوب تا آخر هفته ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در‬ ‫این مدت شهرس��تان‌های س��لماس‪ ،‬ماک��و‪ ،‬ارومیه‪،‬‬ ‫ش��اهین‌دژ‪ ،‬میاندوآب و نقده آسمانی بارانی خواهند‬ ‫داش��ت‪.‬در این مدت دم��ای هوای اس��تان نيز ‪ 2‬تا‬ ‫‪4‬درجه کاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫تعطی�ل م�دارس ابتدایی بروج�رد به علت‬ ‫گرد و غبار‬ ‫ب��ا توجه به افزایش ش��دت گرد و غب��ار و میزان‬ ‫آلودگی هوا‪ ،‬مدارس ابتدایی نوبت عصر شهرس��تان‬ ‫بروجرد ديروز سه ش��نبه تعطیل شد‪ .‬اداره حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت بروجرد‪ ،‬میزان آلودگ��ی هوا در این‬ ‫شهرس��تان را روز گذش��ته ‪ 13‬برابر حد اس��تاندارد‬ ‫اعالم كرد‪.‬‬

‫راه‌اندازی موزه سیار‬ ‫در‌کرمان‬ ‫موزه س��یار به مناس��بت هفته میراث‬ ‫فرهنگ��ی از امروز چهارش��نبه در کرمان‬ ‫‌‌راه‌اندازی مي‌شود‪.‬‬ ‫‌حسین شمس‌الدینی‪ ،‬مدیر‌کل میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان کرمان با اشاره ب ‌ه شروع هفته میراث‬ ‫فرهنگی ‪ ،‬تصریح کرد ‪‌:‬با توجه به اهمیت‬ ‫اين هفته برنامه‌های مهمی در اين خصوص‬ ‫تدارک دیده ش��ده اس��ت‪ .‬راه‌اندازی خانه‬ ‫باستان‌شناسی و موزه سیار و گشايش بانک‬ ‫س��فال از مهمترین برنامه‌های پیش‌بینی‬ ‫شده برای این هفته فرهنگی است‪.‬‬

‫کرمان‬

‫مجتمع‬ ‫بندرعباس ‪ -‬خبرنگار‬ ‫بندري شهيد رجايي به قطب صادرات مواد‬ ‫معدني كشور تبديل مي‌شود‪.‬‬ ‫سيد علي استيري‪ ،‬سرپرست اداره كل‬ ‫بنادر و دريانوردي هرمزگان تصريح كرد‪ :‬سال‬ ‫‪ 19 ،91‬ميليون تن انواع مواد معدني از اين‬ ‫مجتمع بندري به ساير بنادر دنيا صادر شد‬ ‫كه نسبت به سال ما قبل آن ‪ 90‬ميليون تن‬ ‫افزايش را در برداش��ت‪ .‬اين مواد معدني كه‬ ‫مازاد بر نياز بازار است‪،‬عالوه بر اشتغالزايي و‬ ‫درآمد زايي براي بنادركشورمان‪ ،‬نقش بنادر‬ ‫ايران را در زنجيره تامين كاال در خليج فارس‬ ‫دو چن��دان مي‌كن��د‪ .‬اس��تيري از صادرات‬ ‫يك‌ميليون و ‪ 600‬هزار تن مواد معدني در‬ ‫فروردين از بندر شهيد رجايي خبر داد‪.‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫خسـارات تـوفـان و سیـالب در ‪ 7‬اسـتان‬

‫شرایط جدید صدور پروانه‬ ‫بهره‌برداری چا ‌ه‬

‫برپايي نمایشگاه رادیوهای‬ ‫قدیمی در گرگان‬

‫ایران زمین‬

‫ظرفیت های موجود برای توسعه همکاری های دو جانبه تایلند و لرستان‬ ‫خرم آباد‪ -‬خبرنگار‬ ‫بررس��ی مي شود‪ .‬حبيب‌اهلل دهمرده‪ ،‬استاندار لرس��تان در ديدار با آدام ساک سریتانگوس‪ ،‬سفير‬ ‫تايلند به توانمندي‌هاي لرستان اشاره كرد و یادآور شد‪ :‬اين استان داراي ظرفيت‌هاي زيادي بوده‬ ‫و در زمينه‌هايي چون معادن‪ ،‬س��نگ‌هاي تزيینی‪ ،‬گردشگري‪ ،‬كشاورزي و دامپروري توانمند است‪.‬‬ ‫آدام س��اک سریتانگوس‪ ،‬سفیر تایلند نیز در اين ديدار لرستان را استاني بزرگ توصيف و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اين استان داراي معادن‪ ،‬زمين‌هاي حاصلخيز و محصوالت كشاورزي زيادي است‪.‬در اولين‬ ‫سفر خود به لرستان متوجه شدم اين استان آب فراوان و سدهاي بزرگي دارد و به واسط ‌ه سرسبزي‬ ‫ت مناسبي براي واردات و صادرات فراهم كرده است‪.‬‬ ‫و زمين‌هاي كشاورزي حاصلخيزش ظرفي ‌‬

‫صاعقه در روانسر و سمنان ‪ 2‬قربانی گرفت‬

‫ایران در ایران‬

‫از ای��ن پ��س‬ ‫اراک ‪ -‬خبرن�گار‬ ‫صدور پروانه بهره‌برداری چاه‌های فاقد پروانه‬ ‫در اس��تان مرکزی تنها منوط ب��ه اجرای‬ ‫مواردی همچ��ون برق‌دار ش��دن و اجرای‬ ‫سامانه آبیاری تحت فشار است‪.‬‬ ‫علیرضا نعیمی‪ ،‬سخنگوی ستاد تعیین‬ ‫تکلیف چاه‌ه��ای فاقد پروانه ش��رکت آب‬ ‫منطقه‌ای مرکزی در اين باره بيان داش��ت‪:‬‬ ‫توجه به نصب کنتورهوش��مند آب و برق‪،‬‬ ‫نصب منصوبات مجاز روی چاه‌ها و سرانجام‬ ‫در صورت تطبیق با شرایط مندرج در قانون‬ ‫و سایر مقررات‪ ،‬صدور پروانه بهره‌برداری نيز‬ ‫امکان‌پذیر خواهد بود‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫بررسی ظرفیت‌های توسعه همکاری دو جانبه تایلند و لرستان‬

‫بهره‌برداری از ‪ 50‬هزار‬ ‫واحد مسكن مهر مازندران‬ ‫‪ 50‬هزار واحد مسكن مهر از زمان فعالیت‬ ‫دولت‌ه��ای نهم و دهم تاكنون در مازندران به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪ .‬سیدعلی اكبر طاهایی‬ ‫استاندار مازندران در این باره گفت‪ :‬از سال ‪88‬‬ ‫تا نیمه نخست اردیبهشت امسال یكهزار و ‪760‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان مسكن‬ ‫مهر استان پرداخت ش��د‪ .‬وی با اشاره به این‬ ‫كه در س��فر چهارم هیات دول��ت به مازندران‬ ‫‪7‬هزار و ‪ 42‬واحد مسكن مهر در استان مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار گرفت‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪4‬هزار و ‪ 111‬واحد در ش��هرهای باالی‬ ‫‪ 25‬هزار نفر‪ ،‬یكهزار و ‪ 724‬واحد در شهرهای‬ ‫كمتر از ‪ 25‬هزار نفر و یكهزار و ‪ 207‬واحد نیز‬ ‫در بافت‌های فرسوده بود‪ .‬از مجموع اعتباراتی‬ ‫كه برای توس��عه شهرستان‌های تازه تاسیس‬ ‫سیمرغ و س��وادكوه شمالی اختصاص خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬برای تكمیل و بهره‌ب��رداری طرح‌های‬ ‫مسكن مهر در دست اقدام در این شهرستان‌ها‬ ‫نيز باید بهره‌گیری مطلوب شود‪.‬‬

‫افزايش ‪ 184‬درصدي طول‬ ‫آزادراه‌هاي خراسان رضوي‬

‫هرمزگان‪ ،‬قطب مهم تکثیر‬ ‫و پرورش میگو‬

‫طول آزادراه‌هاي خراسان رضوي در ‪ 8‬سال‬ ‫گذشته ‪ 184‬درصد افزايش يافته است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا قلن��در‪ ،‬قائ��م مق��ام وزير و‬ ‫مديركل راه و شهرس��ازي خراس��ان رضوي‬ ‫اعالم كرد‪ :‬عالوه بر افزايش چش��مگير طول‬ ‫آزادراه‌هاي استان از ‪ 39‬كيلومتردر سال ‪84‬‬ ‫به ‪111‬كيلومتر در سال ‪ ،92‬طول بزرگراه‌هاي‬ ‫اس��تان نيز در اين م��دت از ‪ 415‬كيلومتر با‬ ‫افزايش ‪ 128‬درصدي به ‪ 948‬كيلومتر رسيده‬ ‫است‪.‬‬

‫هرمزگان به عن��وان قطب مهم در صنعت‬ ‫تکثیر و پرورش میگو در کشور و منطقه مطرح‬ ‫است‪ .‬قدرت میرزاده‪ ،‬مدیرکل شیالت هرمزگان‬ ‫دراین خصوص خاطرنش��ان کرد‪ :‬اين استان با‬ ‫‪ 97‬مزرعه پ��رورش میگو و ‪ 9‬س��ایت درحال‬ ‫بهره‌برداری و ساخت پرورش میگو‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در صنعت پرورش میگو برعهده دارد‪ .‬این استان‬ ‫همچنین با دارا بودن ‪ 9‬مرکز اصلی تکثیر میگو‬ ‫در این زمینه توانسته است به جایگاهی مطلوب‬ ‫در بین سایر استان‌های کشور دست یابد‪.‬‬

‫واقعه ‪30‬مهر‬ ‫همدان ‪ -‬خبرنگار‬ ‫همدان در فهرست ملي كشور ثبت شد‪.‬‬ ‫بهرام توتونچیان معاون میراث فرهنگی‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنای ‌ع دستی و‬ ‫گردش��گری همدان اعالم كرد‪ :‬این واقعه‬ ‫ک��ه در اوای��ل انق�لاب‪ ،‬در تاریخ ‪ 30‬مهر‬ ‫در خیابان ش��هدای همدان برای مقابله با‬ ‫ظلم شاهنشاهی اتفاق افتاد‪ ،‬در پرونده‌ای‬ ‫برای ثبت ملی ارسال و در نهایت به ثبت‬ ‫ملی رس��ید‪ .‬توتونچیان به خالصه شرح‬ ‫این واقع��ه تاریخی پرداخ��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫این روز مردم همدان بیشتر دانشگاهیان‬ ‫و دانش‌آموزان در یک مسیر تجمع کردند‬ ‫و پس از محاصره از س��وی نیروهای شاه‪،‬‬ ‫خیل زیادی از مردم را به شهادت رساندند‬ ‫که به واقعه ‪ 30‬مهر مشهور شد و در ثبت‬ ‫ملی قرار گرفت‪.‬‬

‫برگزاري نمايشگاه عكس‬ ‫غارهاي ايران در زنجان‬ ‫س‬ ‫گروه«ايران زمين» نمايشگاه عك ‌‬ ‫غارهاي برتر اي��ران با رويكرد غار كتله‌خور‬ ‫از ‪ 24‬ت��ا ‪ 28‬اردیبهش��ت در زنجان برگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫جواد نظام‌دوست رئيس انجمن غارنوردان‬ ‫و غارشناس��ان ايران با اش��اره ب��ه اين كه‬ ‫نمايشگاهي نيز از عكس‌هاي برگزيده‪20‬غار‬ ‫برتر كش��ور در اس��تان زنجان برپا مي‌شود‬ ‫اضافه كرد‪ :‬اين نمايشگاه چهارمين نمايشگاه‬ ‫عكس ‪ 20‬غار برتر محس��وب مي‌شود كه‬ ‫رويكرد ويژه آن غار كتله‌خور است‪.‬‬

‫گفت وگو‬ ‫توسعه خطوط ریلی‬ ‫منتهی به مشهد‬

‫پريسا عظيمي با توسعه خطوط ریلی‬ ‫گرگان‪ -‬بجنورد و قطار سریع‌السیر تهران‪-‬‬ ‫مشهد‪ ،‬خطوط ریلی منتهی به شهر مشهد‬ ‫گسترشمي‌يابد‪.‬‬ ‫محمدرضا رئیس��ی‪ ،‬مديرعامل شركت‬ ‫عمران و مس��کن آس��تان قدس رضوی در‬ ‫ضمن اين كه خواس��تار‬ ‫گفت و گو با‬ ‫توس��ع ‌ه هرچه بيش��تر اين خطوط ش��د‪،‬‬ ‫حمل و نقل ریلی را از شاخصه‌‌های توسعه‬ ‫پایدار کشور دانست و افزود‪ :‬مذاکرات برای‬ ‫همکاری در خطوط ریلی منتهي به مشهد‬ ‫از جمله خطوط ریلی گ��رگان‪ -‬بجنورد و‬ ‫قطار سریع‌السیر تهران‪ -‬مشهد از اقدامات‬ ‫در دس��تور کار این شرکت است‪ .‬علي‌رغم‬ ‫تحريم‌هاي موجود‪،‬کشورهای خارجی براي‬ ‫تامين اعتبارات مالی طرح گرگان‪ -‬بجنورد‪،‬‬ ‫منتهي به مشهد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫رئیس��ی راه‌آه��ن قزوین ‪ -‬رش��ت را از‬ ‫طرح ه��ای عمران��ی این ش��رکت عنوان‬ ‫كرد و يادآورش��د‪ :‬اين طرح دارای اهمیت‬ ‫اس��تراتژیک اس��ت‪ ،‬چراكه خلیج‌فارس به‬ ‫دلیل وضعیت سیاسی حاکم براي تحویل‬ ‫ب��ار محدودیت دارد‪ ،‬ام��ا این خط به دلیل‬ ‫انتقال‌بار به داخل کشور از بندرانزلی در رفع‬ ‫تحریم‌ها تاثير بس��زايی خواهد داشت و تا‬ ‫پایان امسال به اتمام مي‌رسد‪.‬‬ ‫وي حض��ور در طرح راه‌آهن س��وریه را‬ ‫از دیگر اقدامات اين شركت عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ساخت پلي به طول يك‌هزارمتر روي‬ ‫رود فرات که اتص��ال راه‌آهن ایران به عراق‬ ‫و دمش��ق از ای��ن پل ص��ورت مي‌گيرد از‬ ‫افتخارات اين شركت است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت عمران و مس��کن‬ ‫آستان قدس رضوی طرح‌های خطوط ريلي‬ ‫همدان ‪ -‬سنندج‪ ،‬قزوین ‪ -‬رشت در منطقه‬ ‫رودب��ار‪ ،‬بزرگراه ش��یروان‪ -‬بجنورد‪ ،‬بخش‬ ‫کنارگذر شمالی بجنورد‪ ،‬فرودگاه بجنورد‪،‬‬ ‫بزرگراه سرخس ‪ -‬مشهد در منطقه سرخس‬ ‫و مشهد‪ -‬سرخس و مشهد‪ -‬بافق را از ديگر‬ ‫طرح‌هاي در دست اقدام عنوان كرد‪.‬‬ ‫رئیسی به پيشگامي آستان قدس رضوي‬ ‫در مش��اركت ساخت آزادراه اش��اره كرد و‬ ‫گفت‪ :‬آزادراه ش��هرك رضوی با صددرصد‬ ‫س��رمايه‌گذاري آس��تان قدس رض��وي از‬ ‫نخستين موارد ساخت مشاركتي آزادراه به‬ ‫شمار مي‌آيد‪.‬‬


‫‪29‬‬

‫زمينه مشاركت ايرانيان خارج از كشور در انتخابات فراهم می شود‬ ‫حس��ن قش��قاوی‪ ،‬معاون كنس��ولي وزارت امور خارجه و رئیس هیات نظارت بر انتخابات‬ ‫خارج از کش��ور‪ ،‬در جلس��ه مش��ترك هيات نظارت و اجرايي يازدهمي��ن دوره انتخابات‬ ‫رياس��ت جمهوري بر لزوم تمهید همه لوازم برای مش��ارکت گس��ترده هموطنان خارج از‬ ‫کشور در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬از همه‬ ‫کش��ورها انتظار می رود که در همکاری با نمایندگی‌های جمهوری اسالمی ایران در خارج‬ ‫از کش��ور‪ ،‬زمینه‌های الزم برای مشارکت هرچه بیش��تر ایرانیان مقیم خارج در انتخابات‬ ‫را فراه��م کنند‪ .‬یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬همزمان با داخل کش��ور در‬ ‫‪ 120‬کش��ور جه��ان و در بالغ بر ‪ 280‬ش��عبه اخ��ذ رأی در ‪ 5‬قاره جهان برگزار می‌ش��ود‪.‬‬

‫خبر‬ ‫تبليغات ناطق نوري و خاتمي براي هاشمي‬ ‫س��تاد‌هاي انتخاباتي هاش��مي در انتخابات رياس��ت جمهوري‬ ‫به‌زودي فعال خواهد ش��د‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬ستادهاي‬ ‫انتخاباتي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري به‌زودي فعال شده‬ ‫و «علي‌اكب��ر ناطق نوري» و «محمد خاتم��ي» براي تبليغ آيت‌اهلل‬ ‫هاش��مي به شهر‌هاي مختلف كش��ور رفته و به نفع وي سخنراني‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬ ‫در حالی‌که گفته می‌ش��د رياست س��تادهاي انتخاباتي بر عهده‬ ‫«علي مطهري» و «بيژن نام��دار زنگنه» خواهد بود‪ .‬اما جهانگيري‬ ‫رئيس ستاد هاشمي ش��ده است‪ .‬اسحاق جهانگيري در گفت‌وگو با‬ ‫فارس‪ ،‬انتصابش به سمت رياست ستاد هاشمي رفسنجاني را تاييد‬ ‫كرد‪ .‬علی مطهری نیز به عنوان سخنگوی ستاد هاشمي رفسنجاني‬ ‫معرفي شد‪.‬‬

‫اعضاي ‪ 2+1‬به نفع جليلي كنار نمي‌روند!‬ ‫در حال��ي ك��ه علي‌اكبر واليتي‬ ‫و غالمعل��ي حدادع��ادل دو تن از‬ ‫اعض��اي ائت�لاف ‪ 2+1‬گفته بودند‬ ‫كه امكان دارد روي گزينه س��عيد‬ ‫جليل��ي به توافق برس��ند و وي را‬ ‫به عنوان نتيجه ائتالف اعالم كنند‪،‬‬ ‫حسين مظفر‪ ،‬رئيس ستاد انتخابات‬ ‫ائت�لاف ‪ 2+1‬ب��ا تاكيد بر اينكه اعضاي ائتالف ب��ه نفع جليلي كنار‬ ‫نمي‌روند‪ ،‬گفته‪ :‬حكميت جامعتين به تنهايي مالك انتخاب گزينه‬ ‫نهايي ائتالف نيست‪ .‬وي خاطرنشان كرده كه اعضاي ائتالف به نفع‬ ‫جليلي كنار نمي‌روند‪ .‬پرويز اس��ماعيلي‪ ،‬سخنگوي ستاد انتخاباتي‬ ‫قاليباف نيز تاكيد كرده‪ :‬ائتالف سه‌گانه به نفع جليلي كنار نمي‌رود‪.‬‬ ‫عوض حيدرپور‪ ،‬نماينده مجلس نهم و عضو ارشد ستاد قاليباف‬ ‫كه ديروز در مجلس گفته بود‪ ،‬عدم كفايت سياسي احمدي‌نژاد براي‬ ‫مجلس محرز اس��ت تصريح كرده‪ :‬من به دليل اينكه به طور شفاف‬ ‫و واضح هميش��ه حرف‌هاي خود را بيان كرده‌ام در حال حاضر بيان‬ ‫مي‌كنم كه جليلي را در حد و قواره رياس��ت جمهوري نمي‌بينم! او‬ ‫رجل سياسي مذهبي نيست كه بتواند كشتي اداره كشور را برعهده‬ ‫بگيرد‪.‬‬

‫فروش كارت هديه انتخاباتي ممنوع‬ ‫با داغ‌تر ش��دن فضاي انتخابات‪ ،‬حراست يكي از بانك‌ها با ارسال‬ ‫نامه‌اي به شعب خود دخالت كارمندان خود در اين زمينه را ممنوع‬ ‫كرد‪ .‬از مهمترين بندهاي اين ابالغيه مي‌توان موارد زير را برشمرد‪.‬‬ ‫٭ از پذي��رش هر نوع تبليغات انتخاباتي در قالب كارت هديه كه‬ ‫در آن تصوير كانديدا‪ ،‬نشان انتخاباتي كانديدا‪ ،‬آدرس ستاد انتخاباتي‬ ‫و يا نام‪ ،‬اسامي و شعارهاي خاص با هدف تبليغات انتخاباتي سفارش‬ ‫داده مي‌شود‪ ،‬خودداري گردد‪.‬‬ ‫٭ متصديان امور بانكي و تحويلداران موظف‌اند اسكناس‌هايي كه‬ ‫روي آن‌ها شعار‪ ،‬نشان و يا عاليم انتخاباتي‪ ،‬مندرج و منقوش گرديده‬ ‫را از چرخه گردش پولي خارج نمايند‪.‬‬ ‫٭ امالك و اماكني كه متعلق به بانك بوده و يا در اختيار بانك قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در رهن يا اجاره كوتاه‌مدت ستادهاي انتخاباتي قرار نگيرد‪.‬‬ ‫٭ كاركنان حق استفاده از نمادهاي مربوط به كانديداهاي رياست‬ ‫جمهوري يا ش��وراهاي اسالمي در شعب و محيط‌هاي اداري وابسته‬ ‫به بانك را ندارند‪.‬‬

‫دولت‌هاي هاشمي و خاتمي هم كانديدا داشتند‬ ‫يك كانديداي احتمالي انتخابات‬ ‫رياست جمهوري با اشاره به موفقيت‬ ‫كشورهايي مانند تركيه و مالزي در‬ ‫اقتص��اد و توليد ادام��ه داد‪ :‬بايد در‬ ‫حالي كه از الگوي اسالمي ‪ -‬ايراني‬ ‫پيروي مي‌كنيم‪ ،‬از تجربه موفق اين‬ ‫كشورها نيز استفاده كنيم‪.‬‬ ‫منوچهر متكي خاطرنش��ان كرد‪ :‬در كشوري غيرمسلمان مانند‬ ‫ژاپن‪ ،‬نرخ بهره بانكي تنها يك درصد اس��ت و در اين ش��رايط است‬ ‫كه كار و توليد رونق مي‌يابد‪ ،‬نه در شرايطي كه نرخ سود بانكي ‪30‬‬ ‫درصد باشد‪.‬‬ ‫وي با بيان اين‌كه «در دولت‌هاي نهم و دهم كارهاي مثبت زيادي‬ ‫هم انجام شده است»‪ ،‬افزود‪ :‬بسياري از كارهايي كه در اين دو دولت‬ ‫انجام شد‪ ،‬براي نخستين بار بود؛ به عنوان مثال در همه دولت‌هاي‬ ‫بعد از انقالب تا نيمه س��ال ‪ 84‬ميزان توليد برق در كشور ‪ 36‬هزار‬ ‫م��گاوات بود و اين در حالي اس��ت ك��ه در دو دولت نهم و دهم اين‬ ‫ميزان به ‪ 70‬هزار مگاوات رسيد‪.‬‬ ‫همچني��ن اقدام‌هاي موث��ري نيز در بخش‌هاي راه‪ ،‬سدس��ازي‪،‬‬ ‫نيروگاه‌ها و موارد مش��ابه انجام شده و بايد كارهاي مثبت را گفت؛‬ ‫البته اشكاالتي هم وجود داشته است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه همراهي رئيس‌جمهور با يك��ي از كانديداها در‬ ‫هن��گام ثبت‌نام افزود‪ :‬اگر دولت‌هاي هاش��مي و خاتمي را بررس��ي‬ ‫كنيم متوجه مي‌شويم كه در پايان اين دولت‌ها نيز گزينه‌هايي براي‬ ‫انتخابات از س��وي دولت وجود داشت ولي در نهايت در هر دو دوره‪،‬‬ ‫رأي م��ردم موثر بود و كانديداي م��ورد نظر آن دولت‌ها رأي نياورد؛‬ ‫پس در نتيجه اگر كسي بگويد انتخابات آزاد نيست‪ ،‬حرف نادرستي‬ ‫زده است‪.‬‬

‫اصولگرايان‪ ،‬حاميان دولت و اصالح‌طلبان سه قطب‬ ‫انتخابات‬ ‫يک عضو جامعه روحانيت مبارز‬ ‫با بي��ان اينکه «دول��ت در جريان‬ ‫انتخاب��ات تا آخري��ن لحظه فعال‬ ‫خواهد بود»‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت در اين‬ ‫انتخابات کانديداهاي زيادي دارد و‬ ‫با ردصالحيت يک نفر‪ ،‬از شرکت در‬ ‫اين انتخابات منصرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمين حسين ابراهيمي در گفت‌وگو با ايسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در انتخابات پيش رو با س��ه قطب مواجهيم و اصولگراها‪،‬‬ ‫دولت و هواداران دولت و نيز اصالح‌طلبان که با پوش��ش هاشمي در‬ ‫اين دوره شرکت کرده‌اند‪ ،‬اين سه قطب را تشکيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫اي��ن عضو جامعه روحانيت مبارز ادام��ه داد‪ :‬اينکه رئيس‌جمهور‬ ‫براي معرفي يک نفر به وزارت کشور مي‌رود‪ ،‬به اين معناست که نه‬ ‫تنها يک نفر بلکه يک جريان براي دولت اهميت دارد‪.‬‬ ‫ابراهيم��ي در پاي��ان ابراز عقي��ده کرد‪ :‬وقت��ي رئيس‌جمهور در‬ ‫برنامه‌هاي مختلف پرچم کش��ور را به دست اطرافيانش مي‌دهد‪ ،‬به‬ ‫اين معنا اس��ت که مي‌خواهد بگويد ما هستيم و بعد از دولت دهم‪،‬‬ ‫دولت يازدهم نيز در دست ما خواهد بود‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫تا حماسه‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫تخریب کاندیداها خالف شرع و قانون است‬ ‫س��ید مرتض��ی بختی��اری وزی��ر دادگس��تری درب��اره اق��دام برخ��ی از کاندیداه��ای‬ ‫ریاست جمهوری مبنی بر افشاگری گفت‪ :‬چارچوب‌ها را قانون مشخص کرده و مقام معظم‬ ‫رهبری هم بارها به آن اش��اره کرده‌اند‪.‬وی افزود‪ :‬هرگونه تخریب در امر انتخابات نسبت‬ ‫ب��ه کاندیداهایی که ش��ورای نگهبان صالحیت آن‌ها را تأیید کرده اس��ت خالف ش��رع و‬ ‫خالف قانون اس��ت‪.‬وزیر دادگستری گفت‪ :‬دستگاه‌های نظارتی که متولی نظارت بر اجرای‬ ‫درس��ت قانون هس��تند باید نس��بت به نظارت بر کار کاندیداها تدبیر قانونی اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫بختیاری در پاس��خ به این سوال که آیا این‌گونه افشاگری‌ها و تخلفات می‌تواند در تصمیم‬ ‫ش��ورای نگهب��ان برای تأیید یا رد صالحی��ت کاندیداها تأثیر گذار باش��د یا خیر گفت‪ :‬به‬ ‫طور قطع ش��ورا می‌تواند این موضوعات را به عنوان بخش��ی از مالک‌های خود قرار دهد‪.‬‬

‫اهانت به دولت ناديده گرفتن حقوق ملت ايران است‬ ‫گروه سیاسی‬ ‫از زمان اتمام ثبت‌نام كانديداهاي رياست‬ ‫جمهوري يازدهم‪ ،‬ثبت‌نام مهندس مشايي‬ ‫همراهي دكتر احمدي‌نژاد به موضوعي جديد‬ ‫براي برخي رس��انه‌ها و اش��خاص در جهت‬ ‫تخريب و وارد كردن هجمه‌هاي سنگين به‬ ‫دولت تبديل شده است‪ .‬برخي اين همراهي‬ ‫كه نه در جايگاه رئيس‌جمهور بلكه به عنوان‬ ‫يك فرد ص��ورت گرفت را به صورت تخلف‬ ‫انتخابات��ي مطرح كرده و با اس��تفاده از آن‬ ‫به نس��بت به دولت و شخص رئيس‌جمهور‬ ‫هجمه‌هاي سنگين وارد كرده‌اند‪.‬‬ ‫در اي��ن زمينه عبدالرض��ا داوري‪ ،‬مدير‬ ‫مس��ئول ش��هروند در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫در ارزياب��ي و تحلي��ل خ��ود از اي��ن‬ ‫هجمه‌ه��اي صورت گرفته ب��ه دولت اظهار‬ ‫داش��ت‌‪ :‬از سال ‪ 84‬كه دولت نهم با رياست‬ ‫دكت��ر احمدي‌ن��ژاد ب��ر س��ر كار آمد همه‬ ‫جريان‌ها و نيروه��اي مخالف تالش كردند‬ ‫كه ب��ا وارد كردن هجمه‌ه��اي مختلف اين‬ ‫دولت تكرار نش��ود كه در س��ال ‪ 88‬شاهد‬ ‫بوديم كه چه فتنه‌هاي به پا ش��د و در واقع‬ ‫پ��رو ‌ژه‌اي را به عدم تكرار دول��ت راه‌اندازي‬ ‫كرده بودند‪ .‬داوري معتقد اس��ت كه مسير‬ ‫عدالت پر از س��ختي است اما بايد در مقابل‬ ‫اين فش��ارها مقاومت كرده و مسير عدالت‬ ‫دولت دهم ادامه يابد‪.‬‬ ‫اهانت به دولت ناديده گرفتن حقوق‬ ‫ملت ايران است‬ ‫همچني��ن مجي��د امي��دي ش��هركي‪،‬‬ ‫كارش��ناس مسائل سياس��ي نيز در همين‬ ‫زمينه اظهارداشت‪ :‬متأسفانه به دليل بعضي‬ ‫بداخالقي‌ها و آلودگي‌ها در فضاي سياسي‬ ‫كشور اظهارنظرهايي كه خيرخواهانه نبوده‪،‬‬ ‫باعث توهين به س��احت ملت شريف ايران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي با بيان اين كه اين اتفاق‌ها با نزديك‌تر‬ ‫شدن به زمان انتخابات بيشتر هم مي‌شود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬برخي از آقايان در س��خنان خود به‬

‫امنيت و آرام��ش مي‌پردازند اما در اعمال و‬ ‫رفتارش��ان خالف آن عمل مي‌كنند كه اين‬ ‫اعمال فضاي كش��ور را به جنجال و هياهو‬ ‫مي‌كشاند‪ .‬وي با بيان اين كه اين جنجال و‬ ‫هياهو به خاطر پوشاندن برخي از واقعيت‌ها‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هميشه كساني كه در عمل در‬ ‫حوزه‌هاي منطق ك��م آورده و در گفت‌وگو‬ ‫و تعامل چيزي براي گفتن ندارند به دنبال‬ ‫آلوده كردن فضا هس��تند‪ .‬وي معتقد است‪:‬‬ ‫كس��اني كه در اين چند روز اخير نسبت به‬ ‫دولت هجمه وارد كردند‪ .‬به دنبال آش��فته‬ ‫كردن فضاي جامعه هس��تند ت��ا بتوانند به‬ ‫اصطالح از آب گل‌آلودي كه خود درس��ت‬ ‫كردن��د ماه��ي گرفته و از آن ب��ه نفع خود‬ ‫استفاده كنند‪.‬‬ ‫شهركي با بيان اين كه امروز حركت‌هاي‬ ‫منس��جم و اتح��اد نانوش��ته‌اي را علي��ه‬ ‫خدمتگ��زاران م��ردم به خصوص ش��خص‬ ‫رئيس‌جمه��ور ش��اهد هس��تيم‪ ،‬تصري��ح‬ ‫كرد‪ :‬اخي��راً برخي با ايجاد هجمه نس��بت‬ ‫به رئيس قوه مجريه‪ ،‬به دنبال رس��يدن به‬ ‫اميال شخصي خود هس��تند اما نمي‌دانند‬ ‫اي��ن اهانت‌ها به رئي��س قوه‌مجريه‪ ،‬ناديده‬ ‫گرفتن حقوق ملت ايران است لذا اميدوارم‬ ‫ملت ش��ريف ايران با هم��ان درايتي كه در‬ ‫گذش��ته نش��ان دادند اين بار هم با كساني‬ ‫كه ب��ه دنبال جنج��ال و منافع ش��خصي‪،‬‬ ‫خود هس��تند برخ��ورد كنن��د‪ .‬وي تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬متاس��فانه برخي‌ها به دليل آنكه هيچ‬ ‫دستاويزي مظلوم‌تر از جايگاه واليت وجود‬ ‫ندارد جس��ارت‌هاي خود را از طريق هزینه‬

‫کردن از جایگاه والیت و رهبری فرزانه بيان‬ ‫كرده و اين حركت‌ها نوعي خيانت محسوب‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين كارشناس مسائل سياسي ابراز‬ ‫اميدواري كرد كه ان‌شاءاهلل در آينده شاهد‬ ‫تحوالتي خواهيم برد كه تمام اين آلودگي‌ها‬ ‫و دسيسه‌هاي بدخواهان داخلي و خارجي را‬ ‫از بين خواهد برد‪.‬‬ ‫برخ�ي ب�راي مط�رح ك�ردن خود‪،‬‬ ‫خدمتگ�زاران نظ�ام را زي�ر س�ؤال‬ ‫مي‌برند‬ ‫عباس اميري‌فر‪ ،‬رئيس شوراي فرهنگي‬ ‫رياست جمهوري در اين باره با اشاره به اين‬ ‫نكته ك��ه در چند دوره قبل اكثر رؤس��اي‬ ‫جمهور صراحت��اً از كانديداي خود حمايت‬ ‫ك��رده ان��د‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬اگر ب��ه حركت‬ ‫هاشمي درباره خاتمي دقت كنيم مي‌بينيم‬ ‫كه س��ال ‪ 76‬چگونه بحث تقلب را در نماز‬ ‫جمعه مطرح كرد و كام� ً‬ ‫لا به نفع خاتمی‬ ‫موضع گرفت كه بعدها هم ديديم در پاسخ‬ ‫ب��ه این حمای��ت نيروهاي كارگ��زاران وارد‬ ‫کابینه خاتمي شدند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬در زمان خاتمي هم شاهد‬ ‫بودي��م ك��ه وي به‌عن��وان رئيس‌جمهور از‬ ‫كانديداي مدنظر خود ك��ه معين بود دفاع‬ ‫كرده و صراحت��اً حمايت خود را اعالم كرد‪.‬‬ ‫اميري‌فر همچنين افزود‪ :‬در انتخابات ديگر‬ ‫هم خاتمي صراحتاً از موسوي دفاع كرد‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس مي‌بينیم اين روش در‬ ‫دوره‌هاي گذشته پياده شده است البته دكتر‬ ‫احمدي‌نژاد به عنوان يك فرد حمايت خود‬

‫را اعالم كرده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاكيد ب��ر اين موض��وع كه منع‬ ‫قانوني نداريم ك��ه رئيس جمهور نمي‌تواند‬ ‫از كانديداي خود دفاع كند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫فضاس��ازي رس��انه‌ها تعج��ب‌آور و اهانت و‬ ‫توهين به شخص دوم كشور حساب مي‌شود‬ ‫و اي��ن مس��أله در قانون مجازات اس�لامي‬ ‫آم��ده اس��ت‪ .‬اميري‌فر‪ ،‬ضمن ابراز تاس��ف‬ ‫از ايجاد اين هجمه‌هاي س��نگين به رئيس‬ ‫جمه��ور افزود‪ :‬اين هجمه‌ه��ا به رئيس قوه‬ ‫مجريه در حالي صورت گرفته است كه رهبر‬ ‫معظم انقالب بارها و بارها از رئيس جمهور‬ ‫مردم��ي و ساده‌زيس��ت‪ ،‬حماي��ت كرده و‬ ‫فرمودند كه حمايت من از دولت ويژه است‪.‬‬ ‫وي معتقد اس��ت كه بسياري از كساني‬ ‫كه با نظام مش��كل دارند و آن‌هايي كه جزو‬ ‫فتنه‌گران هس��تند با هم متحد ش��ده تا به‬ ‫س جمهور ضربه وارد كنند‪.‬‬ ‫رئي ‌‬ ‫اميري‌فر خاطرنش��ان كرد‪ :‬متاس��فم از‬ ‫اين‌كه هيچ كس��ي نيس��ت كه از اين‌گونه‬ ‫اهانت‌ه��ا جلوگي��ري ك��رده و تذك��ر دهد‬ ‫لذا اي��ن بي‌اخالقي‌ه��ا و بي‌تقوايي‌ها جاي‬ ‫تاس��ف دارد و اين اتفاقات خالف تاكيدات‬ ‫رهبر معظ��م انقالب مبني بر رعايت اخالق‬ ‫انتخاباتي و عدم تخريب همديگر است‪ .‬وي‬ ‫با اش��اره به اين نكته كه متاس��فانه برخي‬ ‫ك��ه خود را اصولگرا مي‌دانند هم دس��ت به‬ ‫چنين حركاتي زده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬اين اتفاقات‬ ‫زماني رخ داده است كه مقام معظم رهبري‬ ‫بر اين‌كه ني��از به خلق حماس��ه داريم نيز‬ ‫تاكيد داشتند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬حضرت امام(ره) فرمودند‬ ‫ك��ه ما مأمور ب��ه تكليفيم نه ب��ه نتيجه بر‬ ‫همي��ن اس��اس تكليف��ي كه مق��ام معظم‬ ‫رهبري فرمودند كه حماسه ايجاد كنيم بايد‬ ‫مورد نظر قرار گي��رد نه اين‌كه براي مطرح‬ ‫كردن خود‪ ،‬همه مس��ئوالن و خدمتگزاران‬ ‫را زي��ر س��وال ببرن��د و فحاش��ي كنند لذا‬ ‫اميدواري��م اي��ن افراد با توجه ب��ه تاكيدات‬ ‫مقام معظم رهبري در اين مدت باقي مانده‪،‬‬ ‫کام مردم را تلخ نكنند‪.‬‬

‫برخی هر اقدام دولت را تبليغاتي جلوه می دهند‬ ‫نماينده اردبيل گفت‪ :‬چطور مي‌توان‬ ‫اصولگرا ب��ود اما ب��ا رئيس‌جمهوري که‬ ‫تاکنون از اصول عدول نکرده‪ ،‬به مخالفت‬ ‫برخاست‪ .‬حجت‌االسالم حبيب برومند‪،‬‬ ‫نماينده پارس‌آباد و عضو مجمع روحانيت‬ ‫مجلس در گفت‌وگو با ‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫س��خنان رئيس‌جمهور مبني بر اين که‬

‫در روزها و س��اعات آخ��ر دولت به مانند‬ ‫نخستين س��اعات ش��روع دولت نهم در‬ ‫راس��تاي خدمت به مردم تالش خواهم‬ ‫کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شماري تالش دارند‬ ‫هر اقدام و فعاليت دولت را اقدام تبليغاتي‬ ‫جل��وه دهند‪ .‬وي با اش��اره ب��ه اين که‬ ‫سفرهاي استاني رئيس‌جمهور در راستاي‬

‫وظايف اوليه دولت صورت مي‌گيرد‪ ،‬بيان‬ ‫داش��ت‪ :‬شماري که متأس��فانه منتسب‬ ‫ب��ه جريان اصولگرايي نيز هس��تند براي‬ ‫بهره‌برداري در راس��تاي اهداف سياسي‬ ‫خود اقدام‌هاي دولت را زير س��وال برده و‬ ‫انگ تبليغاتي به آن مي‌چس��بانند‪ .‬عضو‬ ‫فراکس��يون روحانيت مجلس با اش��اره‬

‫به حضور کانديداه��اي متعدد در عرصه‬ ‫انتخابات‪ ،‬بيان داشت‪ :‬متأسفانه بسياري‬ ‫از اي��ن افراد آمدن‌ش��ان به عرصه رقابت‬ ‫انتخاباتي در سطح رياست جمهوري هيچ‬ ‫توجيه��ي ندارد و صرف ش��هرت‌طلبي و‬ ‫س��هم‌خواهي آنها را به اين وادي کشانده‬ ‫است‪.‬‬

‫رد صالحیت‌شدگان ممکن است مشکل‬ ‫داشته باشند و خود ندانند‬

‫كانديداها ازشوراي نگهبان‬ ‫تمكين كنند‬ ‫عضو مجلس خب��رگان رهبري گف��ت‪ :‬قانون‌گرايي‬ ‫و قانون‌پذيري اقتضا مي‌کن��د که همه کانديداها از نظر‬ ‫ش��وراي نگهبان تمکين کنند حتي اگر حکم و رأي اين‬ ‫شورا را نپسندند‪« .‬آيت‌اهلل حيدري» با تاكيد بر ضرورت‬ ‫تمکي��ن نامزدهاي انتخاباتي از نظرات ش��وراي نگهبان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هر کشوري قانون اساسي دارد و ما هم در کشورمان قانون اساسي‬ ‫داريم که يکي از اصول مس��لم قانون بحث نظارت همه جانبه ش��وراي نگهبان‬ ‫بر امر انتخابات در همه مراحل آن اس��ت‪ .‬عضو مجلس خبرگان رهبري گفت‪:‬‬ ‫قانون‌گرايي و قانون‌پذيري اقتضا مي‌کند که همه کانديداها از نظر شوراي نگهبان‬ ‫تمکين کنند حتي اگر حکم و رأي اين شورا را نپسندند‪ .‬وي با بيان اينکه اگر‬ ‫در کشوري قانون حاکم نباشد هرج و مرج ايجاد خواهد شد و بستر فتنه‌انگيزي‬ ‫مهيا مي‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬فتنه ‪ 88‬در نتيجه عدم التزام بعضي از افراد به قانون بود که‬ ‫خسارت‌هاي زيادي به مردم و کشور وارد کرد بنابراين عقل و شرع حکم مي‌کند‬ ‫تا همه به قانون اساسي و شوراي نگهبان تمکين کنند‪.‬‬

‫حس��ين طال رئيس هيات نظارت ب��ر انتخابات‬ ‫ش��وراي اس��تان ته��ران درب��اره رد صالحيت‌هاي‬ ‫داوطلبان عضويت درشوراهاي شهر و روستا گفت‪ :‬به‬ ‫تمامي كساني كه رد صالحيت شده‌اند اين موضوع‬ ‫و داليل آن ابالغ ش��ده و مي‌توانند در فرصت تعيين‬ ‫شده نسبت به آن اعتراض كنند‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در دوره‌هاي گذشته انتخابات شوراها اين‌گونه‬ ‫داوطلبان رد صالحيت نمي‌شدند و شاهد حضور افراد با نگاه‌هاي متفاوت بوديم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين‌كه در دوره‌هاي قبل چگونه افراد براي حضور در انتخابات شوراها برگزيده مي‌شدند‬ ‫خبر ندارم اما اجازه دهيد دستگاه‌هاي نظارتي اجرايي كه قانون پيش‌بيني كرده است‬ ‫كار خ��ود را انجام دهند‪ .‬اين نماينده مجلس درخصوص اين‌كه پارازيت و مش��كالت‬ ‫محيط‌زيس��تي مي‌تواند دليل رد صالحيت فردي باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ممكن اس��ت كس��ي‬ ‫براي س��ردرد به پزشك آمده باشد اما درد كليه هم داشته باشد‪ .‬او با شما درخصوص‬ ‫سردردش سخن مي‌گويد و سخني درباره درد كليه‌اش به ميان نمي‌آورد‪ .‬شايد خودش‬ ‫متوجه درد كليه‌اش نيست و ما به او درخصوص درد كليه‌اش مي‌گوييم‪.‬‬

‫بیانیه‬ ‫بیانیه ستاد تبلیغات دفاعی درباره انتخابات‬ ‫س��تاد تبلیغات دفاعی کش��ور بیانیه‌ای در خصوص انتخابات‬ ‫‪ 24‬خرداد صادر کرد‪.‬‬ ‫در این بیانیه با اش��اره به تمرکز دش��من برای تبدیل شور و‬ ‫نش��اط انقالبی جامعه به یاس و س��رخوردگی سیاس��ی‪ ،‬تصریح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ :‬از کاندیداهای محترم انتظار می‌رود در مناظره‌ها‬ ‫و برنامه‌ه��ای تبلیغات انتخاباتی خود به گون��ه‌ای عمل کنند تا‬ ‫امکان هرگونه سوءاس��تفاده دشمن سلب و نقطه امید بدخواهان‬ ‫ایران اس�لامی در دس��تاویز قراردادن اظهارات آنان برای هجمه‬ ‫رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه منافع کشور و نیروهای مسلح به یأس‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬

‫بيانيه حجت‌االسالم شريف‌زاده در واكنش‬ ‫به رد‌صالحيت در انتخابات شوراي شهر‬ ‫پس از اعالم نظ��ر هيات‌هاي‬ ‫نظ��ارت مبن��ي ب��ر رد‌صالحيت‬ ‫‪ 203‬نف��ر از داوطلب��ان انتخابات‬ ‫ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا‪،‬‬ ‫حجت‌االسالم شريف‌زاده‪ ،‬رئيس‬ ‫گ��روه مطالع��ات دين��ي مرك��ز‬ ‫مطالعات جهاني‌س��ازي با صدور‬ ‫نام��ه‌اي ب��ه عملكرد مس��ئوالن‬ ‫ذيربط انتقاد كرد‪ .‬متن نامه مديرمس��ئول روزنامه الوفاق به اين‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫بار ديگر هيات اجرايي و نظارت بر انتخابات صالحيت بسياري‬ ‫از ثبت‌نام‌كنندگان از جمله صالحيت مرا با اس��تناداتي عجيب و‬ ‫مضحك رد كرد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من هر نهاد نظارتي كه اس��تاد درس خارج حوزه كه‬ ‫سي‌س��ال به تدريس علوم ديني اشتغال داش��ته و دارد را بدون‬ ‫مدركي معتبر نامسلمان بخواند‪ ،‬فاقد عدالت و شايد فاقد مشاعر‬ ‫س��الم است‪ .‬اما اندكي از اعتبار مدرك نامسلماني خود بگويم آيا‬ ‫جاي تعجب نيس��ت كه تاكنون ب��راي هيچ يك از مواردي كه با‬ ‫اس��تناد به آن‌ها صالحيتم رد شده اس��ت‪ ،‬به هيچ مركز امنيتي‬ ‫و ب��ه وي��ژه دادگاه روحانيت احضار نش��ده‌ام و هيچ تذكري هم‬ ‫دريافت نكرده‌ام!‬ ‫مگر مي‌شود يك روحاني نامس��لمان و مخالف واليت فقيه و‬ ‫قانون اساسي را سالها به حال خود واگذارند كه در حوزه تدريس‬ ‫كند و مديريت حوزه مهمي مثل حوزه مروي را عهده‌دار باشد و‬ ‫به اندازه يك خط هم به او تذكر ندهند‪ .‬پس در مستندات سست‬ ‫و بي‌پايه‌اي كه به ش��ما ارائه ش��ده اس��ت‪ ،‬به جد ترديد كنيد و‬ ‫مراقب باشيد در شمار قاضيان اهل دوزخ قرار نگيريد كه قاضيان‬ ‫چهار دسته‌اند و فقط يك گروه از آن‌ها اهل نجات است و تصور‬ ‫نكنيد كه اين روايت ش��امل حال ش��ما نمي‌شود و فقط مربوط‬ ‫به قاضيان محاكم قضايي اس��ت؛ زيرا شما با داوري خويش حق‬ ‫مسلمي از حقوق اجتماعي من و امثال مرا پايمال مي‌سازيد‪.‬‬ ‫كسي كه شبهات جديد روشنفكر مآبان درباره واليت فقيه را‬ ‫پاس��خ گفته و نقد كرده اس��ت‪ ،‬غيرملتزم به واليت فقيه نيست‪.‬‬ ‫كس��ي كه بس��ياري از ش��اگردانش ملجأ ديني مردم هس��تند‪،‬‬ ‫نامسلمان نيست‪.‬‬ ‫تنه��ا ج��رم او دف��اع پيوس��ته و بي‌وقف��ه‌اش از ش��خصيت‬ ‫گرانمايه‌اي بوده كه س��ال‌ها بهتان‌هاي س��نگين به او زدند و از‬ ‫خدا نترس��يدند‪ .‬بله م��ن از برادر خردمند و اه��ل معرفتم دفاع‬ ‫كردم كه آينده روشني را براي ايران اسالمي در رياست او بر قوه‬ ‫مجريه پيش‌بيني مي‌كنم‪.‬‬ ‫او ك��ه براي آين��ده مردم عزيز و كريم ايران دل مي‌س��وزاند‪،‬‬ ‫درس��ت مي‌انديشد‪ ،‬درس��ت مي‌بيند و به افق‌هاي روشن آينده‬ ‫چش��م دوخته است‪ .‬اميد كه با رياس��تش نوري براي دوستان و‬ ‫دودي به چشم دشمنان شود‪».‬‬ ‫بر‌اس��اس اخبار رس��يده طي تم��اس تلفني‪ ،‬حجت‌االس�لام‬ ‫ش��ريف‌زاده عضو هي��ات مديره روزنامه ايران به دادس��راي ويژه‬ ‫روحانيت احضار شده است‪.‬‬

‫تأمل‬ ‫حضورهاشميبرايايجادشورانتخاباتيبسيارمفيداست!‬ ‫اس��داهلل بادامچيان با اش��اره به‬ ‫اين‌که اختيار حضور يا عدم حضور‬ ‫افراد در انتخابات با خود آن‌هاست‬ ‫و نمي‌شود کسي را اجبار به حضور‬ ‫يا ع��دم حضور ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬خود‬ ‫هاشمي بايد تشخيص بدهد که در‬ ‫انتخابات شرکت کند يا نه‪.‬‬ ‫به نظر م��ن حض��ور وي براي‬ ‫ايجاد شور انتخاباتي بسيار مفيد است‪.‬‬

‫کوهکن‪ :‬هاشمي رفسنجاني نبايد نامزد مي‌شد!‬

‫ادامه از صفحه ‪3‬‬

‫اصالح طلبان و حامیان هاشمی؛ از تقابل تا تعامل‬ ‫از طرفي اي��ن حاميان اصالح‌طلب‬ ‫هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬بر آن هستند تا‬ ‫با توجيه اين‌كه ايش��ان ديگر تفكرات‬ ‫گذش��ته‌اش را با خود يدك نمي‌كشد‬ ‫و تفكرات��ي به مرات��ب امروزي‌تر را در‬ ‫سر مي‌پروراند سعي در توجيه چرايي‬ ‫اع�لام حماي��ت از ايش��ان را بي‌محابا‬ ‫بر زبان جاري سازند‪.‬‬ ‫حال بايد از اين دوستان روشن انديش‬ ‫اين سوال را پرسيد كه چگونه ممكن است‬ ‫فردي در مرز ‪ 80‬سالگي بتواند تفكرات‬ ‫گذشته خود را به باد فراموشي بسپارد‬ ‫و خود را آماده به وجود آوردن جرياني‬ ‫تازه در كشور كند‪.‬‬ ‫مگر ام��كان دارد تفكرات پوس��ت‬ ‫انداخت��ه و قب� ً‬ ‫لا امتحان پ��س داده‬

‫نئوتكنوكراتيس��تي در كش��ور بتواند‬ ‫دروازه آرمانش��هر مدين��ه فاضله را باز‬ ‫نمايد‪ .‬اي��ن گونه نگاه كردن به فضاي‬ ‫سياسي براي افرادي كه هميشه خود‬ ‫را منتقدين راستين در جامعه مي‌دانند‬ ‫ج��ز عوام فريبي نتيج��ه ديگري را به‬ ‫همراه نخواهد داش��ت؛ چرا كه همگي‬ ‫خ��وب مي‌دانيم ك��ه ژنرال‌هاي پير و‬ ‫از رده خارج ش��ده دولت سازندگي به‬ ‫هيچ وج��ه اجازه عرض اندام كردن به‬ ‫تفكرات انتقادي را نخواهند داد‪.‬‬ ‫يك��ي از كانديداه��اي احتمال��ي‬ ‫رياس��ت جمهوري در جواب پرسش و‬ ‫پاسخ دانشجويي خود مي‌گويد‪ :‬قبولي‬ ‫كانديداتوري از سوي آقاي هاشمي به‬ ‫اعتقاد من يك نوع فداكاري اس��ت‪،‬ما‬

‫با هماهنگي مس��ير را ادامه مي‌دهيم‪،‬‬ ‫ولي در نهايت در روز رأي يك نفر از ما‬ ‫در ليست رأي خواهيم بود‪ .‬من و آقاي‬ ‫هاش��مي دو نفر هستيم كه در مسائل‬ ‫سياس��ي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬فقهي‪ ،‬سياس��ت‬ ‫خارجي و داخل��ي و فرهنگي‪ ،‬افكار و‬ ‫انديش��ه من به افكار و انديشه ايشان‬ ‫بسيار نزديك است‪.‬‬ ‫از طرفي ديگر‪ ،‬القاي اين مطلب كه‬ ‫حضور ایشان در انتخابات درچارچوب‬ ‫اس��تراتژي اصالح‌طلب��ان مي‌توان��د‬ ‫پتانسيل ورود مردم به عرصه انتخابات‬ ‫را ب��ه وجود آورد و همچنين يك عزم‬ ‫ملي را براي نجات كشور داشته باشد‬ ‫ني��ز كالمي گزاف اس��ت چ��را كه هر‬ ‫فردي كه در چارچوب نظام جمهوري‬

‫اس�لامي در رفت و آمد باشد به خوبي‬ ‫مي‌دان��د ك��ه پتانس��يل ورود م��ردم‬ ‫درعرصه‌ه��اي اجتماعي و به خصوص‬ ‫انتخابات به ميزان اقبال نش��ان دادن‬ ‫ايشان از گفتماني است كه كانديدا‌ها‬ ‫مطرح مي‌نمايند‪.‬‬ ‫تنها ي��ك س��وال در ذهن‌ها موج‬ ‫مي‌زند و آن هم اين پرس��ش است كه‬ ‫اصالح‌طلباني ك��ه روزي به مردم اين‬ ‫اميد را مي‌دادند كه بايد به مرور زمان‬ ‫وضعيت كش��ور را ب��ا اصالحات بهتر‬ ‫كرد‪،‬حال چه ش��ده اس��ت كه پرچم‬ ‫اصالحات را بر دس��تان فردي داده‌اند‬ ‫كه بنا به تحليل دوس��تان خودش��ان‬ ‫شكس��ت ايش��ان از س��وي مردم در‬ ‫انتخابات تقريباً قطعي به نظر مي‌رسد!‬

‫محس��ن کوهکن‪ ،‬رئيس واحد سياس��ي جبهه پيروان خط امام‬ ‫ي‬ ‫و رهبري در گفت‌وگو با تس��نيم در رابطه با کانديداتوري هاش��م ‌‬ ‫رفس��نجاني خاطرنش��ان کرد‪ :‬من در مجلس چه��ارم از منتقدان‬ ‫هاش��مي بودم به طوري که خود وي متوجه اين انتقادات شده بود‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬من اگر جاي هاشمي بودم به هيچ وجه در انتخابات‬ ‫نمي‌آمدم و به عنوان يک خيرخواه و نه دشمن مي‌گويم صالح نبود‬ ‫هاشمي بيايد‪.‬‬

‫هنوز معلوم نيست به نفع هاشمي کناره‌گيري کنم!‬ ‫کواکبيان کانديداي اصالح‌طلب‬ ‫يازدهمي��ن دوره انتخابات رياس��ت‬ ‫جمهوري با بيان اينکه هنوز مشخص‬ ‫نيست که به نفع هاشمي رفسنجاني‬ ‫کناره‌گيري کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬احتماالً در‬ ‫روزهاي آينده با آقاي هاشمي ديداري‬ ‫خواهم داش��ت‪ .‬مصطفي کواکبيان‬ ‫کانديداي حزب مردمساالري و جبهه اصالح‌طلبان در پاسخ به اين سوال‬ ‫که آيا به نفع آيت‌اهلل هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري‬ ‫کنار مي‌رويد يا نه پاسخ داد‪ :‬بايد جلسه حزب مردمساالري تشکيل و در‬ ‫اين جلسه نسبت به اين مسأله تصميم‌گيري شود؛ همان‌هايي که من را‬ ‫براي کانديداتوري فرستاده‌اند بايد تصميم بگيرند که من به نفع کسي‬ ‫کنار بروم يا نه‪.‬‬


‫‪30‬‬

‫درخـشش پينـگ‌پنگ بـازان ايـراني در پاریس‬ ‫‪ 2‬نماين��ده اي��ران در مس��ابقات تنيس روي مي��ز قهرماني جهان ك��ه در پاریس پایتخت‬ ‫فرانس��ه درحال پيگيري اس��ت با شکس��ت حريفان خود راهي مرحله س��وم ش��دند‪ .‬نیما‬ ‫عالمي��ان‪ ،‬مقاب��ل تريال پير از کان��ادا به ميدان رفت که در پايان با حس��اب ‪ 4‬بر صفر به‬ ‫برتري رس��يد و با اقتدار به مرحله س��وم صع��ود کرد‪ .‬مهران احدي ني��ز به مصاف خالد‬ ‫عص��ا از مصر رفت و توانس��ت ‪ 4‬بر يک پيروز ش��ود و به دور س��وم صع��ود کند‪ .‬همچنين‬ ‫محجوب��ه عمران��ي در رقابت��ي نزدي��ک ب��ا حريف��ي ونزوئاليي موفق ش��د اي��ن حريف را‬ ‫شکس��ت داده و از مرحل��ه مقدمات��ي صع��ود کند‪ .‬مري��م صامت نيز با پذيرش شکس��ت‬ ‫‪ 4‬ب��ر صف��ر مقابل نماينده گواتم��اال از صعود به مرحله بعد مس��ابقات انف��رادي بازماند‪.‬‬

‫ورزشـی‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫كلـوپ‪ :‬بايـرن نمي‌تواند ما را هم تحـقير كند‬ ‫يورگ��ن كل��وپ‪ ،‬س��رمربي پرش��ور بوروس��يا دورتمون��د‪ ،‬دي��روز اطمين��ان داد‬ ‫ك��ه حت��ي اگ��ر تيم��ش ‪ 4‬خردادم��اه در فين��ال لي��گ قهرمان��ان اروپ��ا تس��ليم‬ ‫ديگ��ر تي��م ژرم��ن‪ -‬باي��رن موني��خ‪ -‬ش��ود‪ ،‬فاصل��ه دو تي��م زي��اد نخواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪« :‬باي��رن در مس��ابقات اخي��رش يوونت��وس و س��پس بارس��لونا را تحقي��ر و‬ ‫خ��رد ك��رد اما ما هرگز اج��ازه نمي‌دهيم هم��ان كار را با م��ا هم كنند‪ .‬به چش��م ديدم‬ ‫ك��ه يوونتوس��ي‌ها و بارس��ايي‌ها از ف��رط ناراحت��ي حت��ي نمي‌توانس��تند راه خ��روج از‬ ‫زمي��ن را هم در پايان مس��ابقه پي��دا كنند اما آن قضي��ه براي ما تكرار نخواهد ش��د‪».‬‬

‫یادداشت‬

‫گفت‌وگوی ویژه‬

‫بهمن فروتن‬ ‫كارشناس و مربي فوتبال‬

‫توفيق‪ :‬مهدي و صمد چهره ماهان را‬ ‫عوض كردند‬

‫سرنوشت در دست خود ما نيست‬

‫مسابقات بسكتبال باشگاه‌هاي‬ ‫غرب آس�يا در ده�وك عراق‬ ‫در حالي پيگري مي‌ش�ود كه‬ ‫تيم‌هاي پتروش�يمي و ماهان‬ ‫به عنوان دو نماينده ايران در‬ ‫اين رقابت‌ه�ا حضور دارند‪ .‬با‬ ‫وجود اين‌كه پيش‌بيني مي‌شد‬ ‫فين�ال اين رقابت‌ه�ا بين دو‬ ‫نماينده كشورمان برگزار شود و شاهد فينالي تمام ايراني‬ ‫باشيم اما باتوجه به نتايجي كه تاكنون به‌دست آمده اين‬ ‫انتظار برآورده نش�ده اس�ت‪ .‬در كل ماهان هرچند كه در‬ ‫مصاف با پتروش�يمي مغلوب اين تيم ش�د ولي بازي‌هاي‬ ‫قدرتمندت�ري را از خود به نمايش گذاش�ت‪.‬علي توفيق‬ ‫س�رمربي تيم مل�ي نوجوانان بس�كتبال دراين‌باره گفت‬ ‫و گوي�ي ب�ا گ�روه ورزش روزنامه اي�ران انج�ام داده كه‬ ‫مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫رقابت‌هاي نمايندگان ايران را تا االن در جام باشگاه‌هاي‬ ‫غرب آسيا چطور ديده‌ايد؟‬ ‫فك��ر مي‌كن��م انتظ��اري ك��ه از پتروش��يمي ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌اي كه كرده بود‪ ،‬مي‌رفت برآورده نش��د اما ماهان‬ ‫با شكست ش��انفيل لبنان كه يكي از تيم‌هاي قدرتمند آسياست‬ ‫آماده‌تر و بهتر ظاهر ش��د‪ ،‬البت��ه ماهان از وجود مهره‌هاي قدري‬ ‫چ��ون صم��د نيكخواه بهرام��ي و مهدي كامراني به��ره مي‌برد و‬ ‫موفقيتش قابل پيش‌بيني بود‪.‬‬ ‫چرا ماهان با وجود بازيكنان قدرتمند و شكست شانفيل‬ ‫موفق به شكست پتروشيمي در اين رقابت‌ها نشد؟‬ ‫پتروش��يمي تيم بسيار توانمندي اس��ت كه با قهرماني در ليگ‬ ‫برتر اين موضوع را به اثبات رس��انده اس��ت‪.‬ليگ برتر در چند سال‬ ‫اخير پيشرفت زيادي داشته و قهرماني در آن كار بزرگي است‪.‬فصل‬ ‫گذشته هم ديديم كه رقابت‌ها چطور نزديك به هم پيگيري شد‪.‬‬ ‫آيا در اين برهه از زمان مي‌توان گفت بسكتبال ايران در‬ ‫حال پيشرفت است؟‬ ‫همين‌طور است‪.‬فدراس��يون در ‪ 2‬س��ال گذش��ته برنامه‌ريزي‬ ‫خوب��ي انجام داده كه در حال اجرايي ش��دن اس��ت و اين باعث‬ ‫پيشرفت اين رشته در كشور شده‪،‬از زماني كه بشيروويچ سكاندار‬ ‫تي��م ملي ش��ده مربيان همه رده‌ها را كنار هم ق��رار داده و آن‌ها‬ ‫هم��كاري تنگاتنگي با هم دارند كه اين يكي از عوامل پيش��رفت‬ ‫است‪.‬‬

‫امشب در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا شكل مي‌گيرد‬

‫حریف ناشناخته آبی ها‬

‫وصال روحاني‬ ‫گروه ورزش‬ ‫امشب در ادامه مسابقات رفت مرحله يك هشتم نهايي‬ ‫ليگ فوتبال قهرمانان آس��يا ‪ 4‬بازي ديگر انجام مي‌ش��ود و‬ ‫در مورد توجه‌ترين مسابقه براي ايراني‌ها‪ ،‬استقالل در دوبي‬ ‫روبه‌روي الشباب امارات مي‌ايستد‪ .‬ميرشاد ماجدي سرپرست‬ ‫آبي‌ها با دادن اين خبر خوش كه تمام اخطارهاي مرحله قبلي‬ ‫پاك ش��ده‪ ،‬تاکید کرده که استقالل مي‌تواند امشب با همه‬ ‫نفراتش روبه‌روي الشباب‪ ،‬این حریف مرموز اماراتی بايستد‪.‬‬ ‫امير قلعه‌نويي س��رمربي آبي‌ها هم تصريح كرده كه اعتقاد‬ ‫برخي كارشناسان در خصوص آسان و معمولي بودن الشباب‬ ‫صحت ندارد و برعكس‪ ،‬استقالل مقابل تيمي مي‌ايستد كه با‬ ‫سالح ناشناختگي و غافلگير كردن رقبا تا جمع ‪ 16‬تيم برتر‬ ‫ق��اره كهن پيش تاخته و مي‌تواند از اين هم فراتر برود و در‬ ‫نتيجه بايد مراقبش بود‪.‬‬

‫پاراورزش‬

‫کاندیدای روز‬

‫ورزش ایران‬

‫دوره‌هاي آموزش��ي طراحي و داوري‬ ‫سنگ نوردي آس��يا در حاشيه برگزاري‬ ‫بيس��ت و يکمي��ن دوره مس��ابقات‬ ‫س��نگ نوردي اي��ن ق��اره ‪ 28‬ت��ا ‪31‬‬ ‫ارديبهش��ت‌ماه درتهران برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫محم��د فهيمي مدي��ر امور بي��ن الملل‬ ‫فدراس��يون کوهن��وردي و صعود‌ه��اي‬ ‫ورزش��ي دراين‌باره گفت‪ :‬اين دوره‌ها در‬ ‫حاشيه بيس��ت ويکمين دوره مسابقات‬ ‫قهرماني آسيا درمحل برگزاري مسابقات‬ ‫(پارک ملت تهران) برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫كفاشيان‪ :‬عذرخواهي شفاهي‬ ‫كافي نيست‬ ‫علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال‬ ‫ايران ديروز متذكر شد عذرخواهي شفاهي‬ ‫سيد مهدي رحمتي و هادي عقيلي براي‬ ‫بازگشت‌ش��ان به تيم مل��ي فوتبال بعد از‬ ‫كش و قوس‌هاي اخيرش��ان با س��رمربي‬ ‫پرتغالي تيم ملي كافي نيست و آن‌ها بايد‬ ‫كتبي و در مصاحبه‌هايش��ان با رس��انه‌ها‬ ‫رسماً از اين بابت ابراز ندامت كنند‪.‬‬

‫معرفي سرمربي تيم ملي تنيس‬ ‫روي ميز ناشنوايان‬ ‫در حكمي از سوي كرم‌اهلل عليمرادي‬ ‫رئيس فدراسيون ورزش‪‎‬هاي ناشنوايان‪،‬‬ ‫بيم��اران خ��اص و پيوند اعض��ا‪ ،‬جميل‬ ‫لطف‌اهلل نس��بي به عنوان سرمربي تيم‬ ‫ملي تنيس روي ميز ناشنوايان منصوب‬ ‫شد‪ .‬نس��بي در عرصه مربيگري‪ ،‬هدايت‬ ‫تيم نوجوانان در پيكارهاي قهرماني آسيا‬ ‫در س��نگاپور و كسب مقام پنجم آسيا با‬ ‫اين تيم و مربيگري نوش��اد عالميان در‬ ‫چندين تورنمنت بين‌المللي را بر عهده‬ ‫داشته است‪.‬‬

‫‪ ë‬بي‌دل و دماغ‌ها!‬ ‫اين اعتقادي است كه مديران آبي‌ها هم كم و بيش‬ ‫دارند و نگراني‌شان بيش از آن كه بابت رقبا باشد‪ ،‬مرتبط‬ ‫با ب��ي‌دل و دماغ بودن ژنرال بع��د از كش و قوس‌هاي‬

‫اضافه شدن برانكو به‬ ‫كانديداهاي«سرخ»‬ ‫دي��روز گفت��ه ش��د ك��ه برانكو‬ ‫ايوانكووي��چ ه��م ب��ه ص��ف‬ ‫كانديداه��اي اح��راز پس��ت‬ ‫س��رمربيگري تي��م فوتب��ال‬ ‫پرسپوليس اضافه شده است‪ .‬پيشتر درخشان‪ ،‬مايلي‌كهن‪ ،‬دايي‬ ‫و كرانچار كانديداهاي عمده اين دست بودند اما حاال برانكو‬ ‫هم كه سرمربي سابق تيم ملي ايران است و اخيرًا از رهبري‬ ‫الومره امارات بركنار شده‪ ،‬به اين جمع پيوسته است هرچند‬ ‫او مش��كلي قديمي و حل نش��ده با اداره ماليات ايران دارد‪.‬‬

‫اردوی روز‬

‫رقابت‌هاي رکوردگيري تيم ملي‬ ‫دو و ميداني جانبازان و معلولين‬ ‫جهت انتخابي نفرات اعزامي به‬ ‫رقابت‌هاي جهاني فرانسه برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬علي‌اصغر هادي‌زاده گفت‪ 194 :‬ورزشکار براي حضور در‬ ‫اين برنامه اعالم آمادگي کردند‪ .‬وي افزود‪ :‬براساس حدنصابي‬ ‫که براي نفرات منتخب در نظر گرفتيم‪ ،‬يعني دستيابي به رکورد‬ ‫نفر چهارم پارالمپيک ‪ 13‬نفر براي شرکت در اردوهاي آمادگي‬ ‫تيم ملي جهت اعزام به رقابت‌هاي جهاني فرانسه انتخاب شدند‪.‬‬

‫‪ ë‬يكي از قاطع‌ترين‌ها‬ ‫آنچ��ه بر اظه��ارات آبي‌ها بايد افزود‪ ،‬اين اس��ت كه‬ ‫الشباب در مرحله گروهي پيكارها در شرايطي در دسته‬ ‫خود دوم و همراه با لخويا قطر راهي مرحله حذفي شد‬ ‫كه كمتر كسي اين توفيق را برايش پيش‌بيني مي‌كرد‪.‬‬ ‫اس��تقالل را بايد يك��ي از قاطع‌ترين صعودكننده‌ها در‬ ‫مرحله گروهي دانست‪ .‬اين تيم هر چند در تهران ‪1-0‬‬ ‫به اله�لال باخت اما در نهايت با ي��ك امتياز برتري بر‬ ‫همين رقيب ويژه عربستاني به عنوان سرگروه به مرحله‬ ‫بعدي رس��يد و العين امارات را ‪ 2‬بار برد و مقابل الريان‬ ‫قطر نيز از حداكثر ‪ 6‬امتياز ممكن به ‪ 4‬پوئن رسيد‪.‬‬

‫اخيرش با شماري از هواداران تيم و همچنين ناراحتي‬ ‫بازيكنان تيم بابت به تعویق افتادن بخشی از دستمزدهای‬ ‫آن ها در این فصل است‪.‬‬

‫‪ ë‬وقت همکاری مجدد‬ ‫قضاوت اين ديدار هم به تصميم ‪ AFC‬به داوراني از‬ ‫كره جنوبي به سركردگي كيم دونگ جيم سپرده شده‬ ‫است و اين فرصت مناسبي است تا آدم‌هاي پرانگيزه‌اي‬ ‫مثل سيدمهدي رحمتي با درخشش در ديدار امشب به‬ ‫كارلوس كروش هم نش��ان بدهند وقت فراموش كردن‬ ‫ي مجددشان در اردوي‬ ‫خطاهاي گذشته‌آن‌ها و همكار ‌‬ ‫ملي رسيده است‪ .‬برنامه ديدارهاي امشب ليگ قهرمانان‬ ‫آسيا (رفت يك هشتم نهايي)! سنترال كاست مارينرز‬ ‫استراليا با گوانگجو چين‪ ،‬كاشيوا ريسول ژاپن با چونبوك‬ ‫هيونداي كره جنوبي‪ ،‬الهالل عربس��تان با لخويا قطر و‬ ‫الشباب امارات با استقالل ايران‪.‬‬

‫برگزاري اردوي تيم ملي‬ ‫واليبال نشسته بانوان‬ ‫دومي��ن مرحل��ه تمرين��ات تي��م‬ ‫مل��ي واليب��ال نشس��ته بان��وان‬ ‫(بزرگس��االن) با دع��وت از ‪16‬‬ ‫ورزش��كار از ‪ 10‬اس��تان كشور‬ ‫در حال برگزاري است‪.‬فريبا سليماني‪ ،‬سرمربي تيم ملي واليبال‬ ‫نشسته بانوان دراين‌باره گفت‪ :‬از مرحله دوم تمرينات يك بدنساز‬ ‫در اختيار داريم و خوشبختانه تمرينات تيم ملي بانوان نسبت به‬ ‫گذشته بسيار تخصصي‌تر برگزار مي‌شود و اين مسأله باعث شده‬ ‫ورزش��كاران هم به صورت حرفه‌اي‌ت��ر تمرينات را دنبال كنند‪.‬‬

‫مستطیل سبز‬ ‫استقالل خوزستان در انتظار رأي كميته استيناف‬ ‫در پي اعالم اثبات تباني ش��هرداري تبريز و عودت داده شدن اين‬ ‫تيم به «ليگ يك» و تعيين محروميت دو ساله براي سرمربي آن (فراز‬ ‫كمالوند) غالمرضا بهروان رئيس ليگ دسته اول فوتبال گفت‪ :‬استقالل‬ ‫خوزستان مي‌تواند با استفاده از اين حكم به جاي شهرداري به ليگ‬ ‫برتر صعود كن��د‪ .‬منوط به اين كه حكم صادره كميته انضباطي در‬ ‫بازبيني موضوع توسط كميته استيناف تغيير نكند‪.‬‬

‫قرارداد روز‬

‫رکوردگيري تيم‌ملي‬ ‫جانبازان و معلولين‬

‫برگزاري دوره‌هاي داوري‬ ‫سنگ نوردي‬

‫تيم ملي فوتبال ايران متاسفانه اكنون‬ ‫در شرايطي قرار گرفته كه ديگر رفتن به‬ ‫جام جهاني ‪ 2014‬در دست خود اين تيم‬ ‫نيس��ت‪ .‬وقتي كار به محاسبات اما و اگر‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬شانس بيشترين نقش را بازي‬ ‫مي‌كند‪ .‬اين كه در نظر بگيريم ما در قطر‬ ‫بازي را ببريم‪ ،‬بعد ازبكس��تان ‪ 2‬بازي‌اش‬ ‫را ببازد‪ ،‬نش��ان مي‌دهد اوضاع به شرايط‬ ‫بسيار دشواري رسيده است‪ .‬هميشه مي‌گوييم براي اين كه تيمي به‬ ‫جام جهاني برود بايد بازي‌هاي خانگي‌اش را ببرد و در بازي‌هاي خارج‬ ‫خانه‌اش مساوي بگيرد اما تيم ملي فوتبال ايران نه‌تنها بازي خارج از‬ ‫خانه‌اش در لبنان را واگذار كرد بلكه در بازي خانگي‌اش برابر ازبكستان‬ ‫نيز باخت‪ .‬بعد از باخت برابر لبنان بايد در تهران اين را در ديداري ديگر‬ ‫جبران مي‌كرديم كه اين اتفاق هم نيفتاد‪ .‬در نتيجه تيم ملي ايران بايد‬ ‫همه امتيازهاي ‪ 3‬بازي را بگيرد و برنده باشد و در انتظار نتايج ساير‬ ‫تيم‌ها بنشيند‪ .‬اگر در قطر بازي را واگذار كنيم ديگر ريش و قيچي را‬ ‫به تيم ملي ازبكستان داده‌ايم و آن‌ها هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند و‬ ‫در اين ميان قطر و ازبكستان ممكن است هر كدامشان نياز به امتياز‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به هم بدهند‪ .‬از طرف ديگر كره‌جنوبي هم ‪ 3‬بازي دارد‬ ‫و وضعيت آن‌ها خوب اس��ت اما هنوز ايده‌آل نيس��ت و اين مجموعه‬ ‫حتي مي‌تواند به اصطالح سر تيم ملي را ببرد و اول‪ ،‬دوم و سومي را‬ ‫اين ‪ 3‬تيم بين خود تقس��يم كنند‪ .‬در كل بايد گفت شرايط ايران با‬ ‫باخت به لبنان سخت شد و با واگذاري بازي به ازبكستان سخت‌تر و‬ ‫حاال هر چقدر هم كه برنامه‌ريزي كنيم و مدعي شويم در فالن بازي‬ ‫بدشانس بوده‌ايم و داور بيهوده ما را اخراج كرده است‪ ،‬به واقع آب در‬ ‫هاونمي‌كوبيم‪.‬‬

‫توافقطاليي‌هاي‬ ‫اصفهان با كرانچار‬ ‫برخي مس��ئوالن سپاهان ديروز‬ ‫گفتن��د مذاكرات اين باش��گاه‬ ‫اصفهان��ي ب��ا زالتك��و كرانچار‬ ‫سرمربي موفق دو فصل گذشته‬ ‫اي��ن تيم به نتيجه رس��يده و دو طرف ب��راي تمديد قرارداد‬ ‫ب��ه مدت يك فص��ل ديگر به توافق رس��يده‌اند‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫س��رمربي سابق تيم‌هاي ملي كرواس��ي و مونته نگرو پنجشنبه‬ ‫ب��راي تعطيالت��ي دوهفت��ه‌اي به كش��ور زادگاهش ب��رود و‬ ‫س��پس براي ش��روع تداركات فصل تازه به اصفهان برگردد‪.‬‬

‫ورزش جهان‬

‫بنفيكا فني‌تر است اما روحيه ندارد‬

‫چلسي در پي دومين جام اروپايي متوالي‬

‫امشب فينال مسابقات فوتبال «ليگ‬ ‫اروپا» كه همان جام يوفاي س��ابق است‪،‬‬ ‫بين چلس��ي انگليس و بنفيكاي پرتغال‬ ‫در آمستردام هلند برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به نظر اس��ون گوران اريكسون مربي‬ ‫مش��هور س��وئدي كه پيش��ينه دو دوره‬ ‫هدايت سرخ‌هاي ليسبون را دارد‪ ،‬بنفيكا‬ ‫ب��ه لحاظ فني و فردي باالتر از چلس��ي‬ ‫است و هر چند آبي‌هاي لندن را به سبب‬ ‫داشتن نيمكتي باكيفيت‌تر و بهره‌گيري از‬ ‫توازن در اكثر جناح‌ها بايد شانس‌دار اول‬ ‫فتح ديدار امشب تلقي كرد اما بنفيكا نيز‬ ‫براي خود قدرتي اس��ت و درخشش‌اش‬ ‫در ادوار اخي��ر چمپيونز لي��گ اروپا هم‬ ‫نشانگر همين مسأله است‪.‬‬ ‫بنفيكا حتي س��ابقه فت��ح رقابت‌هاي‬ ‫چمپيونز ليگ را نيز دارد اما آن قهرماني‬

‫ايران ميزبان رقابت‌هاي‬ ‫ميني‌گلف آسيا‬

‫به سال‌هاي دور ‪ 1961‬و ‪ 62‬برمي‌گردد‬ ‫كه مسابقات نه ليگ قهرمانان بلكه جام‬ ‫قهرماني باشگاه‌هاي اروپا ناميده مي‌شد‪.‬‬ ‫اميد و تكيه بنفيكا اينك روي نفرات‬ ‫تكنيكي اين تيم و حركات غافلگيركننده‬ ‫آن‌ها است‪ .‬مرداني مثل ادوارد و سالويو‪،‬‬ ‫نيكوالس گايتان‪ ،‬اوالجان‪ ،‬نمانيا ماتيچ و‬ ‫البته پابلو ايمار كه آخري مس��ابقه بازي‬ ‫در والنس��يا را ه��م دارد‪ .‬مثلث تهاجمي‬ ‫اس��كار كاردوزو‪ ،‬ليم��ا و رودريگو هم در‬ ‫اين فصل مجموع��اً ‪ 71‬گل از ‪ 118‬گل‬ ‫زده بنفيكا را به نام خود نوشته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا اين ح��ال شكس��ت ‪ 2-1‬در برابر‬ ‫پورت��و در يكي از بزرگترين س��تيزهاي‬ ‫ليگ پرتغال در اين هفته كه كفه ترازو را‬ ‫در رقابت قهرماني به سود پورتو ساخت‪،‬‬ ‫شايد روحيه مردان بنفيكا را خراب كرده‬

‫گروه ورزش�ی ‪ -‬نشس��ت خبري فدراسيون گلف‬ ‫صبح ديروز در س��الن اجتماعات فدراسيون هندبال با‬ ‫حضور كيكاووس س��عيدي رئيس فدراس��يون و هري‬ ‫زرووس مدرس بين‌المللي مركز توس��عه جهاني گلف‬ ‫برگزار شد‪.‬س��عيدي با اش��اره به تالش‌هاي فدراسيون‬ ‫براي پيش��رفت اين رشته در كش��ور گفت‪ :‬ضعف‌ها و‬ ‫قوت‌ها را شناس��ايي كرده‌ايم و س��عي بر اس��تفاده از‬ ‫ظرفيت‌هاي موجود در كل كشور داريم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬بعد از ‪ 8‬سال غيبت با حضور در دو دوره‬ ‫رقابت‌ه��اي جهاني توانس��تيم رنكينگ خ��ود را ‪ 8‬پله‬ ‫ارتقا دهيم‪.‬سعيدي به ميزباني رقابت‌هاي ‪ 2014‬ميني‬ ‫گلف آس��يا اش��اره كرد و افزود‪ :‬ب��ا رايزني‌هاي صورت‬ ‫گرفته توانس��تيم اين ميزباني را كس��ب كنيم تا با اين‬ ‫حركت در پيشرفت اين رشته جذاب ورزشي در كشور‬ ‫گام موثري برداريم‪.‬‬

‫فالش بک‬

‫باش��د ولي ان��زو پرز هافب��ك آرژانتيني‬ ‫بنفيكا اي��ن نظريه را ه��م رد مي‌كند و‬ ‫مي‌گوي��د يارانش تلخي اي��ن رويداد را‬ ‫از ذه��ن زدوده‌ان��د و مي‌خواهند با غلبه‬ ‫بر چلس��ي آن ناكامي را جب��ران كنند‪.‬‬ ‫خورگه خس��وس سرمربي بنفيكا ادعايي‬ ‫با همين صراحت ندارد و مي‌گويد چون‬ ‫گل پيروزي پورتو در وقت تلف ش��ده به‬ ‫دس��ت آمد‪ ،‬او هنوز درد آن را در دلش‬ ‫حس مي‌كند‪ .‬آيا چلسي مي‌تواند از اين‬ ‫رويداد وس��يله‌اي به نفع خود براي فتح‬ ‫ديدار امش��ب بس��ازد؟ پيراهن آبي‌هاي‬ ‫لندن اين هفته در ليگ انگليس ‪ 2-1‬بر‬ ‫اس��تون ويال چيره شدند‪ .‬در اين مسابقه‬ ‫جان‌ تري مدافع وسط معروف و كاپيتان‬ ‫خود را به خاطر پيچ‌خوردگي مچ پايش‬ ‫از دست دادند و ادين هازارد بلژيكي نيز‬

‫اخراج مانچو از «من‌سيتي»‬

‫در اين مس��ابقه دچار كشيدگي ماهيچه‬ ‫ران ش��د و به نظر نمي‌رسد هيچ يك به‬ ‫نبرد امشب آمستردام برسند‪.‬‬ ‫ب��ا اين حال خوان ماتاي اس��پانيايي‬ ‫كه ش��ايد س��تاره چلس��ي در اين فصل‬ ‫بوده باشد‪ ،‬مي‌خواهد ديدار امشب را نيز‬ ‫به س��ود اين تيم پايان بخش��د تا باشگاه‬ ‫متمول رومن ابراموويچ بعد از فتح ليگ‬

‫حسين فركي هدايتگر موفق فصل گذشته نفت تهران و سرمربي كامياب امسال فوالد خوزستان ‪ 10‬سال‬ ‫پيش دستيار اول برانكو ايوانكوويچ سرمربي وقت تيم ملي و راهنماي بازیکنان در اردوي ملي بود‪.‬‬

‫روبرت��و مانچيني‪ ،‬س��رمربي ايتاليايي‬ ‫منچسترس��يتي به س��بب كسب نتايجي‬ ‫ضعيف در اين فصل و به‌ويژه شكست شنبه‬ ‫ش��ب اين تيم برابر تيم معمولي ويگان در‬ ‫فينال جام حذفي فوتبال انگليس ديروز از‬ ‫سمت خود بركنار شد‪ .‬در اخبار رسانه‌هاي‬ ‫انگليس از مانوئل پيگريني ش��يليايي كه‬ ‫اينك رهبر ماالگاي اسپانيا است‪ ،‬به عنوان‬ ‫كانديداي نخس��ت جايگزين��ي مانچو در‬ ‫«من‌سيتي» ياد شده است‪.‬‬ ‫قهرمانان اروپا در فصل گذشته جام دوم‬ ‫قاره را نيز ضميمه آن كند و رافا بنيتس‬ ‫كه گفته مي‌ش��ود در پايان فصل رفتني‬ ‫اس��ت‪ ،‬كارنامه مربيگري‌اش را در سايه‬ ‫حضور س��تاره‌هاي پردوامي مثل فرانك‬ ‫لمپارد كه زننده هر دو گل چلسي مقابل‬ ‫استون ويال بود‪ ،‬پربارتر سازد‪.‬‬

‫داوران ايراني در‬ ‫ليگ جهاني واليبال‬

‫فرهاد ش��اهميري و ابراهيم في��روزي تنها داوران‬ ‫ايراني در بيس��ت و چهارمين دوره مس��ابقات واليبال‬ ‫ليگ جهاني هستند‪.‬‬ ‫طبق اعالم برنامه اعالم ش��ده از س��وي فدراسيون‬ ‫بين‌المللي واليبال اين دو داور ايراني قضاوت‌هاي خود‬ ‫را به عن��وان داور اول و دوم در گروه ‪ C‬و براي ديدار‬ ‫تيم هلند برابر كره‌جنوبي و ژاپن انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫براين اساس شاهميري ديدار تيم‌هاي كره‌جنوبي و‬ ‫هلند و فيروزي هلند و ژاپن را قضاوت خواهند كرد‪.‬‬ ‫ش��اهمیری و فیروزی در دی��دار اول به عنوان داور‬ ‫اول و در دیدار دوم به عنوان داور دوم قضاوت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البته فیروزی زودتر از شاهمیری قضاوت های خود‬ ‫در لیگ جهان��ی را در روزهای ‪ 16‬و ‪ 18‬تیرماه انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬

‫«نيمار» در صدر پول‌سازها‬ ‫روز گذشته ‪ 10‬ورزشكار پول‌ساز دنيا‬ ‫براساس تحقيقات يورو اسپورت معرفي‬ ‫ش��دند و برخالف آنچه تصور مي‌ش��د‪،‬‬ ‫نيم��ار ج��وان و برزيل��ي باالت��ر از فوق‬ ‫س��تاره‌هاي اين ورزش‪ ،‬كريس رونالدو‬ ‫و ليونل مس��ي و همچني��ن روري مك‬ ‫ل��وري‪ ،‬غول تازه گلف و اوس��اين بولت‬ ‫مرد بي‌مهار «دو»هاي س��رعت در صدر‬ ‫جدول پول‌سازها قرار گرفت‪ .‬سباستين‬ ‫فت��ل‪ ،‬ج��وان اول اتومبيلران��ي در اين‬ ‫فهرست هفتم شده است‪.‬‬

‫مدير فني سن ژرمن‬ ‫در بيمارستان‬ ‫همزم��ان ب��ا جش��ن‌هاي نخس��تين‬ ‫قهرماني پاري س��ن‌ژرمن در ليگ فوتبال‬ ‫فرانسه از ‪ 1993‬به بعد كه با پيروزي اين‬ ‫هفته تيم پاريس��ي برابر ليون قطعي شد‪،‬‬ ‫لئوناردو‪ ،‬مدير فني برزيلي و معروف سن‬ ‫ژرمن در بيمارستاني در اين شهر بستري‬ ‫شد‪ .‬دليل اين رويداد احساس درد وي در‬ ‫قفس��ه س��ينه و حمله خفيف قلبي يا در‬ ‫خوش‌بينانه‌ترين حالت‪ ،‬باال رفتن فش��ار‬ ‫خ��ون وي و تاثي��ر آن روي قلب او عنوان‬ ‫شده است‪ .‬ناصر الخليفه‪ ،‬مالك ثروتمند و‬ ‫قطري سن ژرمن ديروز با تشكر از لئوناردو‪،‬‬ ‫گفت خطري وي را تهديد نمي‌كند‪.‬‬


‫تاکید پارلمان مصر بر اخراج سفیر رژیم صهیونیستی‬ ‫اعض��ای مجلس ش��ورای مصر در نخس��تين نشس��ت خود به رياس��ت دكتر احم��د فهمي‪ ،‬ضمن‬ ‫محكوم‌كردن جنايات اخير رژيم صهيونيستي عليه مسجداالقصي قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی با‬ ‫رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر این رژیم را از قاهره خواستار شدند‪ .‬به گزارش مركز اطالع‌رساني‬ ‫فلس��طين‪ ،‬اعضای این مجلس بر ضرورت قطع همکاری با رژیم صهیونیستی به ویژه لغو توافقنامه‬ ‫«کویز» و قطع رابطه با این رژیم در زمینه‌های کش��اورزی و اتخاذ موضع جدی و س��ازنده در قبال‬ ‫سیاس��ت‌های آن تاکید کردند‪ .‬در همين حال حاتم بجاتو‪ ،‬وزیر مجلس ش��ورای مصر‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫دولت اظهارات و نظرات اعضای این مجلس را قبول دارد و قاطعانه از آن حمایت می‌کند‪ ،‬زیرا‬ ‫اعض��ای این مجلس‪ ،‬نمایندگان ملت مصر به ش��مار می‌رون��د و از جانب آنها اظهارنظر می‌کنند‪.‬‬

‫گفت‌وگو‬ ‫در گفت‌وگوي‬

‫با دكتر بهرام اميراحمديان عنوان شد‬

‫ماشین تخریب القاعده در مرز ترکیه و سوریه‬ ‫زهرا كريمي‬ ‫گـــــــروهجــهـان‬ ‫همزم��ان ب��ا خ��روج پ‪.‬ك‪.‬ك‬ ‫از جن��وب تركيه‪ ،‬حوادث س��وريه‬ ‫و مداخله‌ه��اي دول��ت اردوغان در‬ ‫مناقش��ات اين كش��ور‪ ،‬انفجارهاي‬ ‫ريحانلي مي‌تواند معنايي گس��ترده‬

‫براي دولت تركيه داشته باشد‪.‬‬ ‫در همين رابطه با دكتر بهرام اميراحمديان كارش��ناس مسائل‬ ‫تركيه گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد‪.‬‬ ‫نق�ش تركيه در ح�وادث خاورميانه را بويژه در ارتباط با‬ ‫سوريه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟‬ ‫به نظر مي‌رس��د تركيه ب��راي تأثيرگ��ذاري در محيط داخل و‬ ‫پيرامون خود تصميم دارد كه در منطقه خاورميانه نقش فعال‌تري‬ ‫بخص��وص بعد از بهارعربي داش��ته باش��د‪ .‬چون تركي��ه به عنوان‬ ‫وارث امپراتوري عثماني در اين منطقه واقع ش��ده و مركز ثقل اين‬ ‫جريانات بوده بنابراين اهميت بيش��تري پيدا كرده است‪ .‬تركيه از‬ ‫آنجا كه در سياس��ت خارجي‌اش تعريف كرده كه بيش��تر در شرق‬ ‫نگرش داشته باشد براي خنثي كردن دوره‌اي كه به آن «انتظار در‬ ‫صف پيوستن به اتحاديه اروپا» گفته مي‌شد‪ ،‬نقش بيشتري بويژه‬ ‫در زمينه‌هاي اقتصادي از نظر مبادالت تجاري با كشورها و تبديل‬ ‫ش��دن به عنوان مركز ثقل انتقال انرژي منطقه ايفا كرده است‪ .‬از‬ ‫اين رو تركيه سياس��ت خارجي تقريباً فعال‌تري نسبت به گذشته‬ ‫به دست آورده به ويژه اين كه در پيرامون آن هم مسائلي در حال‬ ‫رخ دادن است‪.‬‬ ‫تح��والت منطقه كردس��تان عراق و تحوالت س��وريه و منطقه‬ ‫كردها در داخل تركيه هم نش��ان‌دهنده اين اس��ت كه تغييرات و‬ ‫تح��والت تاثير عميقي هم در محيط داخل��ي تركيه و هم محيط‬ ‫پيراموني تركيه به وجود آورده اس��ت‪ .‬از اين منظر تركيه سياست‬ ‫خارجي فعالي را ايفا مي‌كند تا بر س��ر مس��ائلي كه در پيرامونش‬ ‫اتفاق افتاده بويژه در همسايگي جنوب خود با سوريه فايق آيد‪.‬‬ ‫آنكارا پس از انفجارهاي ش�هر ريحانلي انگش�ت اتهام‬ ‫خود را به سوي سوريه گرفت‪ .‬آيا اين اتهام‌زني در راستاي‬ ‫سياست‌هاي تغييراتي است كه غرب خواهان اعمال آن‌ها‬ ‫در خاورميانه است؟‬ ‫اينكه در تركيه اين اتفاق در ريحانلي افتاد باعث تاس��ف است‪.‬‬ ‫تروريسم توسط هر شخص يا گروهي كه اتفاق بيفتد محكوم است‬ ‫اين‌كه به تعدادي انس��ان بي‌گناه و غيرنظامي در شهري مسكوني‬ ‫اعمال خشونت شود از سوي هر جرياني محكوم است ولي چون تا‬ ‫به حال اين انفجارها را كسي بر عهده نگرفته بنابراين هر كشوري‬ ‫س��عي دارد كه در راستاي منافع خود ديگري را متهم كند‪ .‬تركيه‬ ‫سوريه را متهم و همين طور سوريه تركيه را متهم مي‌كند ولي به‬ ‫نظر مي‌رسد كه اين كار نمي‌تواند توسط دولت تركيه صورت گرفته‬ ‫باش��د‪ .‬زيرا خيلي كار قوي‌اي اس��ت‪ .‬اما در مجموع‪ ،‬ضعف دولت‬ ‫تركيه را نشان مي‌دهد‪ .‬اين اقدام نمي‌تواند توسط سوريه نيز صورت‬ ‫گرفته باشد زيرا هيچگاه يك دولت‪ ،‬مردم كشور خود را كه در يك‬ ‫منطقه پناه گرفته‌اند نمي‌كشد‪ .‬اين كاري افراطي است و مي‌تواند‬ ‫عمدتاً توسط سلفي‌ها براي راديكال كردن جريان سوريه انجام شده‬ ‫باش��د ولي به هر حال تبعاتش به اين صورت اس��ت كه هم تركيه‬ ‫در مظان اتهام قرار مي‌گيرد و هم س��وري‌ها‪ .‬تركيه اعالم كرده كه‬ ‫‪ 9‬نفر از شهروندان ترك را در اين خصوص دستگير كرده است‪ .‬اين‬ ‫عمل جنايتكارانه و تروريستي بايد هم از طرف تركيه و هم سوريه‬ ‫و همچنين مجامع بين‌المللي محكوم شود‪.‬‬ ‫مردم محلي منطقه‌اي كه اين انفجارها در آنجا رخ داد به سمت‬ ‫پناهندگان سوري هجوم برده و به آن‌ها گفته‌اند كه وجود شما در‬ ‫منطقه سبب شده تا انفجارها صورت بگيرد و ناامني ايجاد شود‪.‬‬ ‫ط�رف ديگر اتهام‌ها در مورد انفجارهاي ش�هر ريحانلي‬ ‫گروه‌هاي مسلح كردها هستند‪ ،‬آيا سبك انفجارهاي انجام‬ ‫شده در ميان شبه نظاميان پ‌‪.‬ك‪.‬ك سابقه داشته است؟ و‬ ‫اص ً‬ ‫ال چرا پ‪.‬ك‪.‬ك در حالي كه وعده خروج داده بايد چنين‬ ‫انفجاري را انجام دهد؟‬ ‫اينكه گروه‌هاي مس��لح كرد اين كار را انجام داده باشند خيلي‬ ‫بعي��د به نظر مي‌رس��د‪ .‬چون كردها االن در ش��رايط حساس��ي با‬ ‫دول��ت مركزي تركيه هس��تند و به آن‌ها از ط��رف حزب كارگران‬ ‫كردس��تان تركيه دس��تور داده شده كه س�لاح را زمين بگذارند و‬ ‫عقب‌نشيني كنند‪ .‬بنابراين عاقالنه نيست كه اين كار توسط كردها‬ ‫صورت گرفته باش��د‪ .‬كردها هميش��ه در اتفاقات بزرگ براي اينكه‬ ‫خودنمايي و قدرت‌نمايي كنند‪ ،‬فوري مسئوليت انفجارها را بر عهده‬ ‫مي‌گرفتند ولي تا به حال درخصوص اتفاق اخير چنين کاری انجام‬ ‫نشده است و اين امكان هم وجود دارد كه تكذيب نكرده باشند‪ .‬ولي‬ ‫به اين مفهوم نيس��ت كه كار آن‌ها باشد‪ .‬كردها در شرايط تاريخي‬ ‫كنوني در جايگاهي نيستند كه بخواهند اين عمليات را انجام دهند‬ ‫چون منافعي را دنبال نمي‌كند بلكه موضوع را بدتر مي‌كند نه بهتر‪.‬‬ ‫بنابراين اينكه گفته مي‌ش��ود كردها اي��ن كار را انجام داده‌اند اين‬ ‫ش��ائبه درستي نيست و مطرح كردن اين مس��أله هم براي دولت‬ ‫تركيه تبعات سنگيني دارد و هم براي جريان كردها‪.‬‬ ‫آيا اي�ن انفجارها را مي‌توان در ارتباط با پررنگ‌ش�دن‬ ‫حضور القاعده و سلفي‌ها در تركيه تلقي كرد؟‬ ‫به تعبيري مي‌شود اين گفته را تاييد كرد‪ .‬شايد هدف آن بوده‬ ‫ك��ه تنش را بين دولت مركزي و مخالفان زياد كنند و جريان‌هاي‬ ‫خارج از س��اختار منطقه را وارد منطقه كنند‪ .‬احتمال اين كه اين‬ ‫انفجار توسط س��وري‌هاي القاعده صورت گرفته باشد‪ ،‬خيلي زياد‬ ‫است چون هم القاعده در عراق و هم در افغانستان و هم سلفي‌ها در‬ ‫سوريه نشان دادند كه به هيچ منطقي به جز منطق كور خودشان‬ ‫پايبند نيستند و كساني را كه با آن‌ها همفكر نيستند به خصوص‬ ‫شيعيان را در مسجد و در حال نماز خواندن ترور كرده و كشتار به‬ ‫راه مي‌اندازند و از اين موضوع ابايي ندارند‪.‬‬ ‫اتهام‌ها بيش��تر سلفي‌ها و القاعده را نش��انه رفته است زيرا اين‬ ‫تصور وجود دارد كه آن‌ها بخواهند با تشديد ناامني در زمينه تهاجم‬ ‫نظام��ي بين‌المللي يا تدابير ديگري كه بتواند حكومت س��وريه را‬ ‫سرنگون كند ‪ ،‬دست به اين گونه اعمال تروريستي بزنند‪.‬‬ ‫روس��يه و امريكا به اين باور رس��يده‌اند كه الزمه ايجاد ثبات در‬ ‫س��وريه براندازي نيست چون ترس از اين كه سلفي‌ها و القاعده در‬ ‫سوريه روي كار بيايند و جريانات خاورميانه را تحت تاثير قرار دهند‬ ‫وجود دارد و گزينه حمله خارجي به سوريه را تقريباً متوقف كرده‌اند‪.‬‬ ‫آن‌ها بنايشان بر اين است كه كنفرانس بين‌المللي برگزار كنند كه‬ ‫در آن كنفرانس‌ها تصميم‌گيري‌ها را عملي كنند و محمد مرس��ي‬ ‫رئيس‌جمهور مصر هم بر اساس طرح ابتكاري خواسته تا نمايندگاني‬ ‫از تركيه‪ ،‬ايران و مصر به سوريه بروند و گفت‌وگو كنند‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫جهان‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهار‌شنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫‪W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫عضو مسلمان مجلس اعيان انگليس مجبور به استعفا شد‬ ‫ل��رد احم��د كه به عنوان يك مس��لمان در مجلس اعيان انگليس حضور دارد ب��ه دليل اظهارات‬ ‫ضد يهودي مجبور به استعفا از نمايندگي در حزب كارگر اين كشور شد‪ .‬به گزارش آسوشيتدپرس‪،‬‬ ‫اقدام روزنامه تايمز در انتش��ار مطلبي مبني بر اين‌كه مدركي به زبان اردو در اختيار دارد كه در‬ ‫آن «لرد نظير احمد» اعالم كرده زنداني شدن وي در سال ‪ 2009‬ميالدي از سوي يهوديان ترتيب‬ ‫داده ش��ده بود‪ ،‬منجر به اس��تعفاي وي از حزب كارگر ش��د‪ .‬اين روزنامه مدعي اس��ت‪ ،‬لرد احمد‬ ‫س��ال ‪ 2009‬ميالدي به اتهام رانندگي خطرناك به زندان افتاده بود‪ .‬لرد احمد پاكس��تاني االصل‬ ‫اس��ت و اقدامات زيادي در حمايت از مس��لمانان انجام داده است‪ .‬براي مثال وي با «اسماعيل‬ ‫هني��ه» رئيس دولت حماس‪ ،‬ديدار داش��ته و حمايت خود را از مردم غزه نيز اعالم كرده اس��ت‪.‬‬

‫در يك حمله تروريستي ‪ 45‬نفر كشته يا زخمي شدند‬

‫بازگشت روزهاي آتش و خون به بنغازي‬

‫انفجار خ�ودروی بمبگذاری ش�ده در‬ ‫شهر بنغازی در ش�رق لیبی ‪ 15‬کشته‬ ‫و ‪ 30‬زخمی بر جای گذاش�ت‪ .‬شورای‬ ‫امنی�ت به ش�دت انفج�ار بنغ�ازی را‬ ‫محک�وم و ب�ر ل�زوم تعقی�ب و پیگرد‬ ‫عاملان این انفجار و محاکمه آن‌ها در‬ ‫مقابل دستگاه قضایی تاکید کرد‪ .‬اين‬ ‫انفجار در حالي رخ داد كه واش�نگتن‬ ‫ب�ه بهانه حمله به كنس�ولگري امريكا‬ ‫در ليبي نيروي نظامي بيش�تري را در‬ ‫محدوده اين كشور مستقر كرد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه العربیه‪ ،‬این انفجار در برابر‬ ‫یک بیمارستان در یکی از خیابان‌های مرکزی‬ ‫بنغ��ازی روی داد ك��ه بر اث��ر آن به چندین‬ ‫خودروی پارک شده در محل خساراتی وارد‬ ‫شد‪ .‬به دنبال این انفجار‪ ،‬رئیس ستاد مشترک‬ ‫ارتش لیبی ب��ه یگان‌هایی از نیروهای ارتش‬ ‫دستور داد در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر‬ ‫بنغازی مستقر شوند‪ .‬صدها تن در بنغازی نيز‬ ‫در اعتراض به ناامنی‌های اخیر در این ش��هر‬ ‫تظاهرات کرده و از دول��ت‪ ،‬پارلمان و ارتش‬ ‫لیبی خواستند به مسئولیت‌های خود در قبال‬ ‫نابسامانی اوضاع در کشور عمل كنند‪ .‬در پي‬ ‫انفجار در بنغازي دفتر نمايندگي سازمان ملل‬

‫در ليبي اين بمبگذاري را به‌ش��دت محكوم‬ ‫كرد‪ .‬در همين ارتباط علي زيدان‪ ،‬نخست‌وزير‬ ‫ليب��ي نيز در پي حمالت بنغازي و تظاهرات‬ ‫ش��هروندان اين شهر‪ ،‬به ش��كنندگي اوضاع‬ ‫امنيتي در ليبي اعتراف كرد و مردم اين كشور‬ ‫را به خويشتنداري فراخواند‪ .‬زيدان با اشاره به‬ ‫چالش‌هايي كه كش��ورش با آن روبه‌رو است‬ ‫گفت‪ :‬طرفداران نظام سابق ليبي يا گروه‌هاي‬ ‫خارجي همه با هدف اينكه ليبي نتواند پا برجا‬ ‫باشد كار مي‌كنند‪.‬‬

‫ارتش امريكا نيروهاي خود را به ليبي‬ ‫نزديك‌تر كرد‬ ‫واش��نگتن در پي حمله به كنس��ولگري‬ ‫امريكا در ليبي‪ ،‬نيروي نظامي بيش��تري را‬ ‫در محدوده‌اي نزديكتر به اين كش��ور شمال‬ ‫آفريقا مستقر كرد‪ .‬پنتاگون هدف از اين اقدام‬ ‫را حفاظت از نيروه��اي ديپلماتيك خود يا‬ ‫انتقال آنان‪ ،‬در صورت هرگونه تهديد احتمالي‬ ‫خواند‪ .‬جورج ليتل‪ ،‬س��خنگوي وزارت دفاع‬ ‫امريكا اعالم كرد‪« :‬براي هر گونه واكنش‪ ،‬در‬

‫صورت لزوم يا در صورت وخامت اوضاع يا در‬ ‫صورت دريافت درخواست‪ ،‬آماده شده‌ايم‪».‬‬ ‫گروه‌هاي شبه نظامي در ليبي هفته‌هاي‬ ‫اخير‪ ،‬ب��ر حركات و حمالت خ��ود افزوده و‬ ‫وزارتخانه‌ها و مراكز دولتي ليبي را نيز هدف‬ ‫قرار داده‌اند‪ .‬واش��نگتن كه بي��م آن دارد‪ ،‬با‬ ‫افزايش تنش در ليبي‪ ،‬ديپلمات‌هاي امريكايي‬ ‫در اين كشور آفريقاي شمالي بار ديگر هدف‬ ‫حمله قرار گيرند‪ ،‬بخشي از كاركنان سفارت‬ ‫خود در ليب��ي را از اين كش��ور خارج كرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما به نظر مي‌رسد با توجه به اوضاع‬ ‫امنيتي مجبور ش��ود براي خروج ديگر اتباع‬ ‫خود از ليبي از نيروي نظامي اس��تفاده كند‬ ‫چرا كه شبه نظاميان مسير ارتباطي برخي از‬ ‫فرودگاه‌ها را بسته‌اند‪.‬‬ ‫سخنگوي پنتاگون در اظهارات اخير خود‬ ‫همچنين از اس��تقرار نيروي نظامي بيشتر‬ ‫در پايگاه هوايي ناتو در س��يگونال در جزيره‬ ‫سيس��يل در ايتاليا خب��ر داد و گفت‪ ،‬برخي‬ ‫از اين نظاميان از پايگاهي در جنوب اسپانيا‬ ‫اعزام ش��ده‌اند؛ اخي��راً ‪ ۵۰۰‬نيروي تفنگدار‪،‬‬ ‫هواپيماهاي حمل و نقل نظامي و هواپيماي‬ ‫سوخت‌رس��اني مجدد در اين پايگاه استقرار‬ ‫يافته‌اند‪.‬‬

‫نشست ويژه وزراي خارجه عرب و تركيه درباره سوریه‬

‫بحران س��وريه يك بار ديگر وزراي خارجه كشورهاي عربي‬ ‫و تركيه را واداشت با برپايي نشستي ويژه كه اين بار در ابوظبي‬ ‫برگزار شد‪ ،‬طرح مداخله‌جويي‌هاي جديد در اين كشور را به بحث‬ ‫و بررسي گذارده بر تاثيرات آن بر ثبات منطقه تاكيد كنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پايگاه اينترنت��ي ايالف‪ ،‬وزي��ران امور خارجه‬ ‫عربستان‪ ،‬اردن‪ ،‬قطر‪ ،‬تركيه‪ ،‬امارات و مصر در نشستي با هدف‬ ‫بررسي اوضاع س��وريه از ديدگاه منطقه‌اي شركت كردند‪ .‬در‬ ‫ش��رايطي كه وزير امور خارجه تركيه نتايج اوليه اين حمالت‬ ‫را به اطالع س��اير وزيران رس��اند‪ ،‬وزراي كشورهاي عربي در‬ ‫نشس��ت خود در رياض‪ ،‬نسبت به خطر انتقال درگيري‌ها در‬

‫منطقه هش��دار دادند‪ .‬آن‌ها بر پايه نشس��ت دوستان سوريه‬ ‫كه در ‪ 20‬آوريل ‪ 2013‬در ش��هر اس��تانبول برگزار ش��د‪ ،‬به‬ ‫حل و فصل سياس��ي درگيري‌هاي خونين در س��وريه تاكيد‬ ‫كرده و با اتهام‌زني به نظام س��وريه دولت اين كش��ور را مانع‬ ‫تحقق حل و فصل سياس��ي بحران دانس��تند‪ .‬نشست وزراي‬ ‫خارجه كشورهاي عربي و تركيه درخصوص سوريه در حالي‬ ‫در ابوظبي برگزارش��د كه در واش��نگتن نيز ديويد كامرون و‬ ‫باراك اوباما‪ ،‬نخست‌وزير انگليس و رئيس‌جمهور امريكا در يك‬ ‫كنفرانس خبري مش��ترك‪ ،‬اعالم داشتند در ديدار با يكديگر‬ ‫مسائل روز سوريه را نيز بررسي كرده‌اند‪ .‬در اين نشست خبري‬

‫اعتراض حماس و جهاد اسالمي‬ ‫به مراودات مخفيانه تشكيالت خودگردان و تل‌آويو‬ ‫جنبش‌های حماس‬ ‫و جهاد اسالمی فلسطین‬ ‫دیدارهای محرمانه بین‬ ‫تش��کیالت خودگردان‬ ‫فلس��طین و مقام��ات‬ ‫صهیونیس��ت را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫«س��امی ابوزهری»‬ ‫سخنگوی حماس گفت‪ :‬دیدارهای «یاسر‬ ‫عبدربه» دبیرکل کمیته اجرایی س��ازمان‬ ‫آزاديبخش فلسطین با مقامات اسرايیل که‬ ‫خود وی آن را فاش کرد‪ ،‬نشان می‌دهد که‬ ‫تش��کیالت خودگردان به شراکت سیاسی‬

‫اعتماد ندارد و به سیاست‬ ‫هماهنگ��ی و ارتب��اط‬ ‫محرمانه با رژیم اش��غالگر‬ ‫برایامتیازدهی‌هایبیشتر‬ ‫به رژیم صهیونیستی ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ .‬دبيركل كميته‬ ‫اجراييسازمانآزاديبخش‬ ‫فلس��طين فاش کرد که‬ ‫اواخر سال ‪ 2010‬و اوایل ‪ 2011‬با «بنیامین‬ ‫نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و‬ ‫«اسحاق مولخو» مش��اور وی دیدار کرده و‬ ‫بن��ا به تصمیم نتانیاهو این دیدارها متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬

‫جاسوسي دولت امريكا از خبرگزاري آسوشيتدپرس‬

‫خبرگ��زاري آسوش��يتدپرس گزارش داد كه دولت امريكا در ي��ك دوره دو ماهه در‬ ‫سال گذش��ته ميالدي‪ ،‬تماس‌هاي تلفني خبرنگاران و دفاتر مربوط به اين خبرگزاري‬ ‫را كنترل و ضبط مي‌كرده اس��ت‪ .‬آسوش��يتدپرس اين اقدام دولت امريكا را يك «نفوذ‬ ‫بي‌اجازه گسترده و بي‌سابقه» به عمليات‌هاي جمع‌آوري خبر اعالم كرد‪« .‬گري پروت»‬ ‫مدير اجرايي خبرگزاري آسوشيتدپرس در نامه‌اي كه روي وب‌سايت خبري خود قرار‬ ‫داد اعالم كرد كه اين خبرگزاري جمعه گذشته با خبر شد كه وزارت دادگستري امريكا‪،‬‬ ‫اطالعات بيش از ‪ 20‬خط تلفني كه به نام آسوشيتدپرس و خبرنگاران اين خبرگزاري‬ ‫ثبت شده را به صورت مخفيانه ضبط كرده است‪.‬‬

‫ناپديد شدن ‪ 200‬مسلمان روهینگیا در میانمار‬ ‫یک قایق حامل ‪ 200‬مس��لمان آواره‬ ‫میانماری در س��واحل غربی این کش��ور‬ ‫ناپدید ش��د و خبری از سرنش��ینان آن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬سازمان‬ ‫ملل متحد اعالم کرد ک��ه اين قایق كه‬ ‫حامل ‪ 200‬مس��لمان روهینگیا بود در‬ ‫سواحل غرب میانمار به علت وقوع توفان‬

‫در دريا ناپدید ش��د‪ .‬بی��ش از ‪ 200‬هزار‬ ‫مس��لمانان روهینگیا در غرب میانمار به‬ ‫دنبال تحت خشونت قرار گرفتن از طرف‬ ‫اکثریت بودایی‪ ،‬آواره و سرگردان هستند‬ ‫و س��فر دریایی با اس��تفاده از قایق‌های‬ ‫فرس��وده برای پناه بردن به کش��ورهای‬ ‫دیگر در حال حاضر به امری عادی برای‬ ‫روهینگیا تبدیل شده است‪.‬‬

‫اوباما خبرداد‪ :‬دو كشور‪ ،‬متعهد شديم تالش‌هاي خود را براي‬ ‫تشديد فشارها بر دولت بشاراسد ادامه دهيم‪.‬‬

‫سقوط جنگنده تركيه در نزديكي مرز سوريه‬ ‫ارتش و رسانه‌هاي محلي تركيه اعالم كردند‪ ،‬جت جنگنده‬ ‫‪ F-16‬اين كشور در استان «عثمانيه» در نزديكي مرز سوريه‬ ‫سقوط كرد و خلبان آن كشته شد‪ .‬بخشي از الشه‌هاي هواپيما‬ ‫در منطقه «يارپوز» كوه‌هاي «آمانوس» پيدا شد‪ .‬تاكنون علت‬ ‫اين حادثه مشخص نشده است اما اين احتمال وجود دارد كه‬ ‫اين سانحه به دليل نقص فني رخ داده باشد‪.‬‬

‫اخبار کوتاه‬

‫ادامه اعتراضات عليه آل خليفه‬

‫س��اكنان منطقه ال��دراز در غرب ش��هر منام��ه در محكوميت‬ ‫ش��كنجه‌گري رژيم آل خليف��ه تظاهراتي را تح��ت عنوان «ملت‬ ‫جلوی شكنجه مقاومت مي‌كند»‪ ،‬برگزار كردند‪ .‬منطقه الدراز شاهد‬ ‫عمليات تعقيب نيروهاي امنيتي بحرين عليه شركت‌كنندگان در‬ ‫تظاهرات مسالمت‌آميزي بود ‪ .‬آل خليفه طي ‪ 3‬روز اخير ‪ 30‬نفر را‬ ‫بازداشت و به ‪ 32‬خانه يورش برده است‪.‬‬

‫برنامه‌ريزي امير قطر‬ ‫براي ترك قدرت در سال ‪2016‬‬

‫روزنام��ه «الوطن» ب��ه نقل از‬ ‫كتابي كه اخيراً در فرانس��ه چاپ‬ ‫و منتشر شده است‪ ،‬نوشت‪ :‬شيخ‬ ‫«حمدبن خليف��ه آل ثاني»‪ ،‬امير‬ ‫قطر تصميم گرفته اس��ت س��ال‬ ‫‪ 2016‬از ق��درت كناره‌گيري كند‪.‬‬ ‫الوطن به نق��ل از اين كتاب افزود‪:‬‬ ‫اين تصميم در حالي توس��ط امير‬ ‫قطر گرفته ش��ده كه «شيخه موزه المس��ند»‪ ،‬همسرش كه نفوذ‬ ‫بس��ياري روي او دارد‪ ،‬به اين تصميم معترض است‪ .‬در اين كتاب‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬امير قط��ر مي‌خواهد قدرت را به فرزندش ش��اهزاده‬ ‫«تميم» بدهد كه وليعهد اين كشور به شمار مي‌آيد‪.‬‬

‫‪ 2‬برادر در دولت اوباما‬

‫طب��ق اعالم مقامات امريكايي‪ ،‬كامرون كري كه در حال حاضر‬ ‫مش��اور اول ام��ور حقوقي وزارت بازرگاني اس��ت‪ ،‬ب��ه طور موقت‬ ‫سرپرستي اين وزارتخانه را به دست خواهد گرفت و جانشين ربكا‬ ‫بلنك‪ ،‬سرپرست پيشين وزارت بازرگاني امريكا خواهد شد‪ .‬وي برادر‬ ‫جان‌كري وزير خارجه امري��كا در دولت باراك اوباما رئيس‌جمهور‬ ‫امريكاست‪ .‬در طول تاريخ امريكا‪ ،‬جان اف كندي‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫اس��بق امريكا نيز در زمان رياست‌جمهوري‌اش رابرت كندي‪ ،‬برادر‬ ‫خود را به عنوان دادستان كل امريكا تعيين كرده بود‪.‬‬

‫سلفي‌هاي تونس تهديد به جنگ داخلي كردند‬

‫سيف‌الدين بن حسين‪ ،‬س��ركرده يك گروه «سلفي» تندرو در‬ ‫تون��س‪ ،‬با ادعاه��اي مذهبي‪ ،‬دولت ائتالفي اين كش��ور به رهبري‬ ‫ح��زب اس�لامگراي «النهضه» را تهديد كرد ك��ه در تونس جنگ‬ ‫داخلي به راه مي‌اندازد‪.‬‬


‫فيلم افخمي‬

‫بازي اماد‬

‫بهروز افخمي ت��ا ‪ 15‬روز ديگر‪ ،‬پيش‌توليد فيلم‬ ‫س��ينمايي جدي��دي را آغاز مي‌كن��د كه اوايل‬ ‫تابس��تان آن را كلي��د خواه��د زد‪.‬اي��ن فيل��م‬ ‫«آذر‪ ،‬ش��هدخت‪ ،‬پروي��ز و ديگ��ران» نام دارد‬ ‫و براس��اس رم��ان منتشرنش��ده‌اي از مرجان‬ ‫شيرمحمدي س��اخته مي‌ش��ود كه فيلمنامه آن‬ ‫را هم خود افخمي نوش��ته اس��ت‪.‬آخرين فيلم‬ ‫س��ينمايي افخم��ي‪« ،‬س��ن‌پترزبورگ»‪ ،‬كم��دي‬ ‫ب��ود؛ اما س��اخته جدي��د او‪ ،‬فيلم��ي اجتماعي‬ ‫اس��ت ك��ه به‌نوع��ي مي‌توان��د بازگش��ت اين‬ ‫كارگ��ردان ب��ه حال‌وه��واي ش��اخص‌ترين‬ ‫آث��ار خ��ود‪« ،‬ع��روس» و «ش��وكران»‪ ،‬باش��د‪.‬‬

‫كارگ��ردان و بازيگر تئاتر ايران س��واي اين‌كه‬ ‫نمايش��نامه‌اي را براي حضور در جشنواره تئاتر‬ ‫مقاومت در دست توليد دارد‪ ،‬در سريال مادرانه‬ ‫به كارگرداني جواد افشار بازي مي‌كند‪ .‬او همين‬ ‫روزه��اي اخير هم در فيلم «گل‌هاي كاغذي» به‬ ‫نويسندگي و كارگرداني محمد خراط‌زاده مقابل‬ ‫دوربين مي‌رفت‪ .‬زري اماد كه نزديك به دو دهه‬ ‫فعاليت‌هاي مستمري در تئاتر داشته‪ ،‬چندين جايزه‬ ‫بهترين بازيگري و كارگرداني را از جشنواره‌هاي‬ ‫مختلف تئاتر كس��ب كرده اس��ت‪ .‬او «آن سم‌ها‬ ‫سرگذش��تمان نبشت» را براس��اس نبرد رستم و‬ ‫سهراب در جشنواره فجرامسال به روي صحنه برد‪.‬‬

‫سال نوزدهم‬ ‫شماره ‪5366‬‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪1392‬‬ ‫‪ 4‬رجب ‪1434‬‬ ‫‪ 15‬مه ‪2013‬‬

‫فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬خبرگزاري جمهوري اسالمي‬ ‫نمابر‪88761254 :‬‬ ‫تلفن‪88761720 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88769074-5 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ـ خیابان خرمشهر‪ -‬شماره ‪208‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-5388 :‬‬ ‫امور مشترکین (آبونمان)‪:‬‬ ‫‪ 22222435-6‬و ‪22222438-9‬‬ ‫مؤسسه شهرستانها و توزیع‪2-22222171 :‬‬ ‫پیامک‪100018772 :‬‬

‫نگین‬

‫كتاب خاطرات زرار س��ليمان بيك با نام «نبرد من با ابليس» از كتاب‌هاي تاريخ معاصر كردس��تان و با ترجمه عرفان‬ ‫قانعي‌فرد از سوي نشر علم منتشر مي‌شود‪ .‬نوسينده درباره کتابش گفته‪ :‬آن‌چه من نوشته‌ام‪ ،‬واقعيت محض است و اگر من‬ ‫نمي‌نوشتم‪ ،‬افراد ديگري بودند که آن را مي‌نوشتند؛ چون براي تاريخ کرد و کردستان‪ ،‬دانستن آن تاريخ ضروري است‪.‬‬

‫نمایشگاه نقاشی و پوستر «امام و مردم»‬

‫نمایش��گاه «امام و مردم» در‬ ‫رشته‌های نقاشی و پوستر ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۳۱‬خردادماه به مناسبت سالگرد‬ ‫ارتحال حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫در فرهنگس��رای نی��اوران برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بنا بر اين گ��زارش‪ ،‬به‬ ‫مناس��بت پنجاهمی��ن س��الروز‬ ‫‪ 15‬خرداد نمایش��گاه نقاش��ی و‬ ‫پوس��تر «امام و مردم» برگزار می‌ش��ود و هنرمندان برای ش��رکت‬ ‫در این نمایش��گاه و ارس��ال آثار تا ‪ 3‬خردادماه می‌توانند در سایت‬ ‫‪ www.civa.ir‬ثبت‌نام کنند و تصویر اثر خود را ارس��ال کنند‪ .‬در‬ ‫رشته نقاشی هر هنرمند می‌تواند سه اثر و در رشته پوستر هر هنرمند‬ ‫می‌تواند پنج اثر را برای نمایش��گاه انتخاب و ارس��ال کند‪ .‬نمایشگاه‬ ‫«امام و مردم» از س��وی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه‬ ‫توسعه هنرهای تجس��می معاصر برگزار می‌شود و هنرمندان برای‬ ‫شرکت در جشنواره می‌توانند به س��ایت ‪ www.civa.ir‬یا نشانی‬ ‫خیابان کارگر شمالی‪ ،‬روبه‌روی پارک الله‪ ،‬کوچه صدوقی‪ ،‬شماره ‪17‬‬ ‫مراجعه کنند یا با شماره‌های ‪ 66946910-11‬تماس بگیرند‪.‬‬

‫سینما‬

‫اکران ابرهای ارغوانی‪ ،‬بی‌تابی بیتا و بشارت‬

‫مدیر ش��رکت پخش رس��انه‬ ‫فیلمس��ازان مول��ود از امض��ای‬ ‫قرارداد پخش سه فیلم «ابرهای‬ ‫ارغوان��ی»‪« ،‬بی‌تاب��ی بیت��ا» و‬ ‫«بشارت به یک ش��هروند هزاره‬ ‫سوم» خبر داد‪.‬‬ ‫حبیب اسماعیلی در اين باره‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال حاضر ق��رارداد‬ ‫پخش س��ه فیلم «ابرهای ارغوانی»‪« ،‬بی‌تابی بیتا» و «بش��ارت به‬ ‫یک شهروند هزاره سوم» با موسسه پخش رسانه فیلمسازان مولود‬ ‫منعقد ش��ده که اولویت ما «بی‌تابی بیتا» است‪ .‬وی افزود‪ :‬قرارداد‬ ‫اکران «بی‌تابی بیتا» بس��ته ش��ده و قرار است این فیلم نیمه دوم‬ ‫خردادماه روانه پرده سینماها شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالوه بر این س��ه فیلم‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره با فیلم‌های دیگری نیز هس��تیم که در صورت فراهم بودن‬ ‫شرایط قرارداد پخش آن‌ها را امضا خواهیم کرد‪.‬‬

‫یادداشت‬ ‫‌در همايش تاريخ مجلس‬ ‫و بزرگداشت آيت‌اهلل كاشاني انجام شد‬

‫گوهر‬

‫صائب تبريزي‬

‫بس که بد مي‌گذرد زندگي اهل جهان‬ ‫مردم از عمر چو سالي گذرد عيد کنند‬

‫آلبوم بي‌كالم «سفري تا روشنايي به آهنگسازي‬ ‫و نوازندگ��ي حميد بهروزي نيا اوايل تابس��تان‬ ‫منتش��ر مي‌ش��ود‪ .‬حميد بهروزي نيا‪ ،‬آهنگساز و‬ ‫نوازنده تار و سه تار گفته‪ :‬هم‌اكنون در تدارك و‬ ‫برنامه‌ريزي براي انتشار يك آلبوم هستم كه اين‬ ‫اثر موسيقايي اوايل تابستان روانه بازار موسيقي‬ ‫مي‌ش��ود‪.‬اين آهنگساز با اشاره به اين‌كه عنوان‬ ‫اين اثر «س��فري تا روشنايي» است‪ ،‬افزود‪ :‬اين‬ ‫اثر بي‌كالم اس��ت و آهنگسازي‪ ،‬تنظيم قطعات‬ ‫و نوازندگ��ي تار اين آلبوم ب��ه عهده خودم بوده‬ ‫است‪.‬همچنين يك قطعه از ساخته‌هاي همايون‬ ‫خرم با عنوان «كاروان» در اين اثر وجود دارد‪.‬‬

‫سپيده خداوردي در سريال «عصر پاييزي» كه‬ ‫قرار است بعد از ماه رمضان امسال روي آنتن‬ ‫برود‪ ،‬نقش يك خبرنگار را ايفا مي‌كند‪.‬سپيده‬ ‫خداوردي در همين باره به برنا گفته‪ :‬اين روزها‬ ‫مشغول فيلمبرداري سريال «عصر پاييزي»‪ ،‬به‬ ‫كارگرداني اصغر نعيمي و تهيه‌كنندگي جمال‬ ‫شيرمحمدي هس��تم‪.‬وي در ادامه افزود‪ :‬اين‬ ‫س��ريال به نويس��ندگي علي ميرميراني در ‪50‬‬ ‫قس��مت از شبكه يك سيما بعد از ماه مبارك‬ ‫رمضان پخش خواهد شد‪ .‬او توضيح داد‪ :‬قرار‬ ‫بود در ي��ك فيلم س��ينمايي و تله‌فيلم ديگر با‬ ‫اصغر نعيمي همكاري كنم كه بنا به داليلي نشد‪.‬‬

‫حكايات ايراني‬

‫ش��مس‌الدين مظفر روزي با ش��اگردان خود مي‌گفت‪ :‬تحصيل در كودكي مي‌بايد كرد‪ .‬هرچ��ه در كودكي به ياد گيرند‪،‬‬ ‫هرگز فراموش نشود‪ .‬من اين زمان‌‪ ،‬پنجاه سال باشد كه سوره فاتحه را ياد گرفته‌ام و با وجود اين‌كه هرگز نخوانده‌ام‬ ‫هنوز به ياد دارم‪.‬‬

‫بزرگداشت‬

‫گزارش‬

‫تلویزیون‬

‫از مراسم بزرگداشت حکیم توس‬

‫در زمان پخش ویژه‌برنامه‌های انتخاباتی‬

‫«هفت» و «دیروز‪،‬‬ ‫‌امروز‪ ،‬فردا»‬ ‫متوقف نمی‌شوند‬

‫شهرام ناظری برای فردوسی خواند‬ ‫شهرام ناظري براي مراس��م بزرگداشت فردوسي در‬ ‫تاالر فردوسي دانشگاه ادبيات حضور پيدا كرد‪.‬‬ ‫«ش��واليه آواز ايران» عهدي نانوش��ته با خود بس��ته‬ ‫است‪ .‬چند سالي است كه دوستداران شاهنامه در آستانه‬ ‫‪ 25‬ارديبهشت ‪ -‬روز بزرگداشت فردوسي ‪ -‬گوش دل به‬ ‫آواز اساطيري شهرام ناظري مي‌سپارند تا نشستي كه رنگ‬ ‫و بوي ادبي ‪ -‬حماس��ي دارد‪ ،‬چاش��ني موسيقي به خود‬ ‫بگيرد‪ .‬شامگاه دوش��نبه‪ ،‬تاالر فردوسي دانشكده ادبيات‬ ‫دانش��گاه تهران هنوز از هيجان صحبت‌ه��اي بدرالزمان‬ ‫قريب باز نايس��تاده بود كه در س��مت چپ سالن گشوده‬ ‫و ش��هرام ناظري وارد تاالر ش��د‪ .‬دانشجوياني كه در حال‬ ‫نشستن روي صندلي‌ها بودند بارديگر به احترام شواليه آواز‬ ‫ايران برخاستند و صداي تشويق‌ها براي لحظات طوالني‬ ‫فض��اي مراس��م را دربرگرفت‪ .‬اين مراس��م كه «همايش‬ ‫شاهنامه در ترازوي تاريخ» نام داشت‪ ،‬در پانل اول همايش‬ ‫عالوه‌بر دبير‪ ،‬احسان اشراقي سخنراني كرد و در پانل دوم‬ ‫هم زهره زرش��ناس درباره ديواره‌هاي پنجكنت با موضوع‬ ‫رس��تم؛ روزبه زرين‌كوب درباره شاهنامه به‌عنوان يك اثر‬ ‫حماسي نه يك اثر صرفاً تاريخي و عزير مهدي‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫هندي درباره مشابهت‌هاي ميان شاهنامه و راماين كه يكي‬ ‫از داستان‌هاي حماسي هندي است‪ ،‬صحبت كردند‪.‬‬

‫‪ ë‬تقدیر از ‪ 3‬پژوهشگر فردوسی‬

‫در بخش پاياني و پس از انجام سخنراني‌هايي كه همگي‬ ‫در مورد اهميت فردوس��ي و ش��اهنامه بود‪ ،‬دانشجويان‬ ‫دانش��كده ادبيات لوح‌هاي تقديري ب��ه بدرالزمان قريب‪،‬‬ ‫محمد دبيرسياقي و احسان اشراقي به پاس سال‌ها تالش‬ ‫براي معرفي و شناخت بهتر شاهنامه و ادبيات فارسي اهدا‬

‫كردند‪ .‬دانش��جويان كه براي حضور اين سه پيشكسوت‬ ‫از جاي برخاس��ته بودند‪ ،‬با قرارگرفت��ن بدرالزمان قريب‬ ‫سكوت كردند‪ .‬او كه ‪32‬سال از عمر خود را به تدريس در‬ ‫اين دانشكده پرداخته‪ ،‬بعد از دريافت اين لوح و قدرداني‬ ‫نسل جوان از وي خطاب به شركت‌كنندگان در همايش‬ ‫گفت‪« :‬خرد هميشه در زندگي مردم ايران وجود داشته‬ ‫است و در آيين‌هاي مانوي و زرتشتي مي‌توان آن را پيدا‬ ‫كرد‪ .‬فردوسي نيز از همين خردي صحبت كرده است كه‬ ‫در ذات مردم ايران هست‪».‬‬ ‫او همچنين به فعاليت‌هايي كه براي زبان فارسي انجام‬ ‫داده‪ ،‬اشاره كرد و افزود‪« :‬من سه دهه در دانشكده ادبيات‬ ‫تدريس كردم و دانه‌دانه واژه‌هاي ُسغدي را ترجمه كردم‪.‬‬ ‫حت��ي براي پيداكردن معني برخ��ي از اين واژه‌ها‪ ،‬روزها‬ ‫و هفته‌ه��ا وقت صرف كردم‪ .‬با اين حال خوش��حالم كه‬ ‫كار بزرگي براي دانشجويان انجام دادم‪ ».‬آنچه باعث شد‬ ‫هيجان دانش��جويان را‌برانگيزد و شوق بسياري به سالن‬ ‫بدهد‪ ،‬جمل��ه پاياني قريب بود‪« :‬هيچوق��ت در زندگي‪،‬‬ ‫تقديري كه شما دانش��جويان از من انجام داديد‪ ،‬به اين‬ ‫اندازه به من لذت نداد و از همه ش��ما متش��كرم» بعد از‬ ‫آن‪ ،‬درحالي‌كه قريب‪ ،‬دبيرسياقي و اشراقي درحال پايين‬ ‫آمدن از پله‌هاي سن بودند و صداي دست‌زدن‌هاي حضار‬ ‫درحال كم‌ش��دن بود‪ .‬ش��هرام ناظري با لباس يكدست‬ ‫مشكي خود وارد سالن شد و بسياري از كساني را كه در‬ ‫حال ترك سالن بودند‪ ،‬با بهت روبه‌رو كرد‪.‬‬ ‫برخي از دانشجويان درحالي‌كه باور نمي‌كردند شهرام‬ ‫ناظ��ري به اين مراس��م آمده اس��ت‪ ،‬از يكديگر در مورد‬ ‫صحت اين موضوع مي‌پرسيدند كه مجري برنامه حضور‬ ‫ناظري را به برنامه خوش��امد گفت و به دنبال آن صداي‬

‫دو برنامه تلویزیونی «هفت»‬ ‫و «دیروز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا» در زمان‬ ‫پخش ویژه برنامه‌های انتخاباتی‬ ‫همچنان روی آنتن می‌روند‪ .‬بنا‬ ‫بر اين گزارش‪ ،‬روز گذشته خبری از سوی روابط عمومی معاونت‬ ‫سیما منتشر شد که دکور ویژه برنامه‌های انتخاباتی تلویزیون در‬ ‫استودیو ش��ماره ‪ 11‬که دکورهای برنامه‌های «نود»‪« ،‬هفت» و‬ ‫«دیروز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا» نیز هست‪ ،‬ساخته خواهد شد‪ .‬از آنجایی که‬ ‫با پایان مسابقات لیگ برتر و جام حذفی‪ ،‬برنامه «نود» تا مدتی‬ ‫تعطیل اس��ت‪ ،‬در ادامه این ش��ائبه به وجود آمد که برنامه‌های‬ ‫«هف��ت» و «دیروز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا» نیز در مدت برگزاری انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری برای پخش ویژه برنامه‌های این رویداد برای‬ ‫مدتی متوقف باشند‪ .‬در حالی که طبق تصمیم مدیران سازمان‬ ‫صدا و س��یما‪ ،‬مقرر شده تا دکورهای این دو برنامه تلویزیونی از‬ ‫اس��تودیو شماره ‪ 11‬به استودیو ش��ماره ‪ 14‬منتقل شوند و این‬ ‫برنامه‌ها در این مدت نیز کمافی‌السابق روانه آنتن خواهند شد‪.‬‬

‫موسیقی‬

‫درخشش هنرمندان تبريزي در تاجيكستان‬ ‫دست‌زدن‌ها و تشويق‌ها بار ديگر آغاز شد‪ ،‬اما اين‌بار گويا‬ ‫تشويق‌ها قرار نبود پاياني داشته باشد تا اين‌كه از ناظري‬ ‫دعوت ش��د براي اجراي آهنگي كه درنظر گرفته است‪،‬‬ ‫روي صحنه بيايد‪.‬‬

‫نقاشی‬

‫عالقه‌مندم تاریخ این سرزمین را نقاشی کنم‬

‫لیال قندهاری‪ ،‬هنرمند نقاش با اشاره به آثارش که‬ ‫اخیراً در ارسباران روی دیوار رفته است‪ ،‬از عالقه‌اش‬ ‫درباره نقاشی بر مبنای تاریخ این سرزمین خبر داد‪.‬‬ ‫لیال قندهاری که نمایش��گاهی از نقاش��ی‌های او در‬ ‫فرهنگسرای ارس��باران برپا شده است‪ ،‬به برنا گفته‪:‬‬

‫س��بک من ترکیبی از مواد و کالژ (تکیه چس��بانی)‬ ‫اس��ت که از کاغذ‪ ،‬دکمه و پارچه اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که کالس‌های نقاش��ی را نزد اس��تاد‬ ‫اس��پهبدی گذرانده اس��ت‪ ،‬افزوده‪ :‬رشته تحصیلی‌ام‬ ‫زیست شناس��ی اس��ت و در این زمینه فعالیت‌های‬

‫‌«یتیم‌خانه ایران» را‬ ‫در ژانر اجتماعی‪ -‬سیاسی می‌سازم‬ ‫کارگردان فیل��م «قالده‌های ط�لا» برای فیلم‬ ‫جدید خود مضمونی اجتماعی‪ -‬سیاس��ی برگزیده‬ ‫است‪ .‬ابوالقاسم طالبی‪ ،‬کارگردان سینما و تلویزیون‪،‬‬ ‫درباره فیل��م جدید خود‪« ،‬یتیم‪‎‬خانه ایران»‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقیقات برای نگارش فیلمنامه این فیلم به پایان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬او که این فیلم را به تهیه‌کنندگی‬ ‫محمود رضوی جلوی دوربین خواهد برد‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از پایان تحقیقات‪ ،‬نگارش فیلمنامه را آغاز کرده‌ام؛‬ ‫ولی مشخص نیست که چه زمانی فیلمنامه کامل‬ ‫شود‪ .‬طالبی که ساخته قبلی او‪« ،‬قالده‌های طال»‪،‬‬ ‫با استقبال بس��یار زیادی روبه‌رو شد‪ ،‬بدون این که‬ ‫به داستان فیلم جدید خود اشاره کند‪ ،‬فقط گفت‪:‬‬ ‫«یتیم‌خانه ایران» فیلمی اجتماعی‪ -‬سیاسی است‪.‬‬ ‫این کارگردان که قرار بود س��ریال «آخرین ش��اه‪،‬‬ ‫آخرین دربار» را برای صدا و س��یما بسازد‪ ،‬درمورد‬ ‫این سریال نیز گفت‪ :‬تحقیقات این سریال را هم به‬ ‫پایان رسانده‌ام و یک گروه نویسنده براساس طرحی‬ ‫از خودم‪ ،‬در حال نوشتن این سریال هستند‪.‬‬

‫پخش صوتي مذاكرات مجلس هفدهم‬

‫چهارمي��ن دوره از هماي��ش‬ ‫تاري��خ مجل��س و بزرگداش��ت‬ ‫آيت‌اهلل كاشاني با عنوان بررسي‬ ‫ساختار و كاركرد مجلس شوراي‬ ‫ملي‪ ،‬بعداز ظهر ديروز سه‌شنبه‬ ‫در ت��االر م��درس س��اختمان‬ ‫مش��روطه موزه‌ مجلس شوراي‬ ‫اسالمي در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫دراين مراس��م كه با تجليل از مقام ش��امخ آيت‌اهلل كاش��اني‬ ‫هم��راه بود و خان��واده آيت‌اهلل كاش��اني و جمع��ي از چهره‌ها و‬ ‫استادان تاريخ معاصر نيز حضور داشتند‪ ،‬براي نخستين‌بارصداي‬ ‫منتشرنشده‌اي از آيت‌اهلل كاشاني از برجسته‌ترين اشخاص حاضر‬ ‫در دوره هفده��م مجل��س ش��وراي ملي و دكت��ر محمد مصدق‬ ‫نخست‌وزير وقت در جريان ملي شدن صنعت نفت‪ ،‬پخش‌شد‪.‬‬ ‫نقش آيت‌اهلل كاش��اني و مجلس در برابر اس��تعمار انگلستان‪،‬‬ ‫علل كش��مكش مصدق و مجلس هفدهم‪ ،‬شروع و انجام مجلس‬ ‫هفدهم بر اس��اس اسناد منتش��ر نشده آرش��يوهاي بريتانيايي‪،‬‬ ‫فعالي��ت مطبوعات در مجالس هفدهم و هجدهم ش��وراي ملي‪،‬‬ ‫انقطاع مش��روطيت و تكتازي س��لطنت از پايان مجلس هفدهم‪،‬‬ ‫نگاهي به فعاليت حقوق زنان در مجالس دوره هفدهم و هجدهم‪،‬‬ ‫علت و چگونگي طرح رفراندوم در دوره هفدهم مجلس ش��وراي‬ ‫ملي‪ ،‬چرايي اختالفات مص��دق و مجلس هفدهم‪ ،‬از انتخابات تا‬ ‫انحالل از جمله مقاالت ارس��ال ش��ده به دبيرخانه اين همايش‬ ‫ب��ود‪ .‬از جمله س��خنرانان اي��ن همايش دكت��ر الريجاني رئيس‬ ‫مجلس شوراي اسالمي‪،‬دكتر رجبي رئيس كتابخانه‪،‬موزه ومركز‬ ‫اس��ناد مجلس وتني چند ازپژوهش��گران و صاحبنظران بودند‬ ‫كه در خصوص مقام علمي‪ ،‬سياس��ي و مبارزات آيت‌اهلل كاشاني‬ ‫سخنراني كردند‪.‬‬ ‫همچنين در حاش��يه اين همايش نمايشگاهي با عنوان «گذر‬ ‫تاري��خ در پياده راه بهارس��تان» در پي��اده روي خيابان تاريخي‬ ‫بهارستان‪ ،‬از مقابل در مجلس شوراي ملي (ساختمان مشروطه)‬ ‫تا در ورودي كتابخانه‪ ،‬موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي‬ ‫برپا شد‪.‬اين نمايشگاه مجموعه عكسها و تصاوير كمتر ديده شده‬ ‫و منتش��ر نشده‌اي از مرحوم آيت‌اهلل س��يد ابوالقاسم كاشاني بود‬ ‫كه به هم��ت اداره كل روابط عمومي و بين‌الملل كتابخانه‪ ،‬موزه‬ ‫و مركز اس��ناد مجلس شوراي اس�لامي‪،‬بر پا شده است‪.‬برخي از‬ ‫تصاوير اين نمايشگاه‪ ،‬براي نخستين بار از مجموعه آرشيو اسناد‬ ‫مجلس و برخي هم از آلبوم خانوادگي آن مرحوم جمع‌آوري شده‬ ‫و در معرض ديد عالقه مندان به تاريخ معاصر ايران قرار گرفت‪.‬‬

‫چاپ‪ :‬افست‪ ،‬بانک ملی‪ ،‬چاپ‬ ‫همزمان اصفهان (چاپخانه رسانه برتر)‬ ‫تبريز (پيام رسانه آذر)‬ ‫و همدان (چاپخانه پيام رسانه)‬ ‫سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران‬ ‫دارنده گواهينامه ايزو ‪9001‬‬ ‫از شركت ‪:NISCERT‬‬ ‫تهران ـ خیابان خرمشهر ـ شماره ‪16‬‬ ‫تلفن‪88500601-4 :‬‬ ‫پذيرش سازمان آگهي‌ها‪1877 :‬‬

‫‪www.iran-newspaper.com‬‬ ‫‪e d i t o r i a l @ i r a n - n e w s p a p e r. c o m‬‬

‫پیشنهاد روز‬

‫نمایشگاه‬

‫اذان ظهر ‪13/01‬‬ ‫اذان مغرب ‪20/23‬‬ ‫نیمه شب شرعی ‪00/11‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪4/20‬‬ ‫طلوع آفتاب فردا ‪5/59‬‬

‫آلبوم بهروزي‌نيا‬

‫خبرنگاری خداوردي‬

‫زیادی داشته‌ام به همین دلیل سعی کردم تا رگه‌هایي‬ ‫از زیست شناسی را در نقاشی‌هایم نشان دهم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که به تاریخ ایران بس��یارعالقه‌مند‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زوده‪ :‬عالقه‌مندم تا در طرح‌ه��ای آینده‌ام‬ ‫تاریخ ایران را به تصویر بکشم‪.‬‬

‫‌بهمني «بانوي برگزيده‬ ‫فرهنگي ترك‌زبانان جهان» شد‬ ‫پروين بهمني‪ ،‬خواننده گروه موس��يقي«حاوا»‬ ‫عنوان «بانوي برگزيده فرهنگي ترك‌زبانان جهان»‬ ‫را به خود اختصاص داد‪ .‬فرزند اين هنرمند با اعالم‬ ‫اين مطلب به ايس��نا گفت‪ :‬در جش��نواره فرهنگ‪،‬‬ ‫ادبيات و موسيقي ترك‌زبانان جهان كه امسال در‬ ‫قزاقستان برگزار شد‪ ،‬چنين عنواني به مادرم اهدا‬ ‫شد‪ .‬دامون شش‌بلوكي اضافه كرد‪ :‬در اين جشنواره‬ ‫‪ 20‬كش��ور در بخش‌ه��اي مختلف ش��ركت كرده‬ ‫بودند و گ��روه «حاوا» نيز به اجراي زنده پرداخت‪.‬‬ ‫البته كنفرانس و سخنراني هم بخش ديگري از اين‬ ‫جشنواره را تش��كيل مي‌داد‪ .‬وي افزود‪ :‬همچنين‬ ‫بخشي از جشنواره به معرفي مفاخر فرهنگي ترك‬ ‫اختصاص داشت كه اصالن ميرزا اف از گرجستان و‬ ‫مادرم پروين بهمني در اين بخش معرفي شدند‪.‬‬ ‫ش��ش‌بلوكي ادامه داد‪ :‬در رون��د برگزاري اين‬ ‫جش��نواره مادرم عنوان ديگري را نيز كس��ب كرد‬ ‫و آن عنوان «بان��وي برگزيده فرهنگي ترك‌زبانان‬ ‫جهان» دنيا بود‪.‬‬

‫در جش��نواره بين‌المللي موس��يقي «ش��ش مقام»‪ ،‬گروه‌هاي‬ ‫موس��يقي كش��ورهاي اي��ران‪ ،‬تاجيكس��تان‪ ،‬آذربايج��ان‪ ،‬چين‪،‬‬ ‫افغانستان و ازبكستان حضور داشتند‪ ،‬هنرمندان ايراني تاجيكستان‬ ‫اول شدند‪ .‬گروه موسيقي ايراني متشكل از «ودود موذن»‪« ،‬احمد‬ ‫س��تاري»‪« ،‬يوسف محرميان»‪« ،‬مهران احمد حضرتي» و «مهران‬ ‫فرشباف» موسيقي اصيل ايراني و آذري ايراني را در اين جشنواره‬ ‫طنين‌انداز كردند‪ .‬گروه موسيقي ايراني همچنين در جمع ايرانيان‬ ‫مقيم شهر دوشنبه و با حضور علي اصغر شعردوست سفير جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران در خانه ايران به اجراي برنامه پرداختند‪ .‬شش مقام‬ ‫از آثار مهم موس��يقي محسوب مي‌ش��ود كه حاوي چندين ترانه و‬ ‫غزليات بزرگان ادبيات فارسي است‪ .‬اين اثر از ‪ 200‬سال پيش و در‬ ‫دربار پادشاهان بخارا شكل گرفت و امروزه در تاجيكستان به عنوان‬ ‫موسيقي كالس��يك رواج دارد‪ .‬شش مقام با موسيقي سنتي رايج‬ ‫ايران موسوم به «دستگاه»‪ ،‬تركيه و آذربايجان موسوم به «مقام» و‬ ‫افغانس��تان به نام «راگا» ارتباط قوي دارد‪ .‬اين نوع موسيقي شامل‬ ‫مجموعه آهنگ‌ها و ترانه‌هاي موسيقي سنتي تاجيك‌هاست و در‬ ‫سال ‪ 2000‬ميالدي توسط يونسكو به ثبت رسيده است‪.‬‬

‫فیلم‬

‫فیلمبرداری الله به نیمه رسید‬

‫رئیــس مرکــز گس��ــترش‬ ‫س��ینمای مس��تند و تجرب��ی از‬ ‫پایان فیلمبرداری نیمی از پروژه‬ ‫«الله» خبر داد و گفت‪ :‬فیلم برای‬ ‫جش��نواره بین‌المللی فیلم فجر‬ ‫آماده می‌شود‪ .‬شفیع آقامحمدیان‪،‬‬ ‫رئیس مرکز گس��ترش سینمای‬ ‫مس��تند و تجربی در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار س��ینمایی برنا‪ ،‬در مورد آخری��ن وضعیت فیلم «الله»که‬ ‫به تهیه‌کنندگی این مرکز توسط اسداهلل نیک‌نژاد در حال ساخت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون نیمی از فیلمبرداری «الله» به پایان رسیده و‬ ‫گروه در حال حاضر مشغول فیلمبرداری نماهای خیابانی در تهران‬ ‫است و با پایان فیلمبرداری این بخش‪ ،‬فیلمبرداری در یک پیست‬ ‫اتومبیلرانی ادامه پی��دا خواهد کرد‪ .‬او در مورد زمان آماده نمایش‬ ‫شدن «الله»گفت‪ :‬با توجه به شرایط موجود امیدواریم فیلمبرداری‬ ‫«الله» حداکثر تا دوماه دیگر به پایان برس��د و تالش می‌کنیم این‬ ‫فیلم برای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آماده شود‪.‬‬

‫انتصاب‬

‫گپ‬

‫جهانبخش‪ ،‬فيلمي با موضوع انرژی هسته‌ای مي‌سازد‬

‫عباس جهانبخش تهیه‌کننده پرکار دهه‌های ‪60‬‬ ‫و ‪ 70‬سينما بار دیگر فعالیت‌هایش را از سر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بعد از تهیه يك اثر پرحاشیه «رهاتر از‬ ‫دریا» که در نوبت اک��ران قرار دارد‪ ،‬قصد دارد در‬ ‫صورت فراهم آوردن شرایط یک پروژه پرهزینه با‬ ‫عنوان «س��فر تمساح» را هم جلوی دوربین ببرد‪.‬‬ ‫پروژه‌ای که فیلمنامه آن داستانی مرتبط با اهداف‬ ‫شومی که در پس پرده کارشکنی‌های دولت‌های‬ ‫غربی در مسیر دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای‬ ‫وجود دارد را به تصویر می‌کشد‪.‬‬ ‫جهانبخ��ش درباره «س��فر تمس��اح» به‬ ‫می‌گوید‪ :‬من همیش��ه به این فک��ر بوده‌ام که به‬ ‫جای نقد فیلم‌های سیاس��ی هالیوود باید با ابزار‬ ‫س��ینما به آن‌ها پاسخ داد‪ .‬این نمی‌شود که آن‌ها‬ ‫هر ط��ور که دوس��ت دارند تاریخ م��ا را تحریف‬

‫کنند و ما فقط فیلم‌های آن‌ها را به طور شفاهی‬ ‫نقد کنیم‪ .‬در «سفر تمس��اح» می‌خواهم به نوبه‬ ‫خود پاس��خی بدهم به تصویر غلطی که س��ران‬ ‫غرب از ایرانیان ارائ��ه داده‌اند‪ .‬وي می‌افزاید‪ :‬این‬ ‫کار یک پروژه ملی اس��ت که در راس��تای اهداف‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی ساخته شده و اگر‬ ‫حمایت الزم از تولید این فیلم فراهم ش��ود شک‬

‫نکنید که به یکی از بهترین آثار سینمای ایران در‬ ‫ژانر سیاسی بدل خواهد شد‪.‬‬ ‫اين تهيه‌كننده پیرامون ب��رآورد هزینه‌ای که‬ ‫ب��رای این کار کرده توضي��ح مي‌دهد‪ :‬ببینید من‬ ‫س��رمایه‌گذاران خوبی از بخش خصوصی را برای‬ ‫تولید این کار ترغیب کرده‌ام اما اگر بخواهم کاری‬ ‫در استانداردهای جهانی بسازم چاره‌ای ندارم جز‬ ‫آن که از حمایت‌های ارگان‌های سینمایی موثر در‬ ‫تخصیص بودجه برخوردار باشم به خصوص که این‬ ‫عرصه‪ ،‬عرصه سعی و خطا نیست‪ .‬اغلب مدیرانی‬ ‫که فیلمنامه این کار را خوانده‌اند لحن روایی آن را‬ ‫مناسب برای یک درام سیاسی ماجرایی دانسته‌اند‬ ‫اما مسأله اینجاست که حمایت نباید فقط و فقط‬ ‫به تحسین لفظی منتهی شود و باید حمایت عملی‬ ‫از چنین پروژه‌هایی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬

‫‌حسن اسالمی‌مهر‬ ‫مشاور عالی معاون سیما شد‬

‫طی احکام جداگانه‌ای از س��وی علی دارابی معاون رئیس سازمان‬ ‫در امور سیما‪ ،‬حسن اسالمی مهر به سمت مشاور عالی معاون سیما و‬ ‫مدیرکل آموزش و پژوهش منصوب شد‪ .‬محمدرضا معصوم‌زادگان نیز‬ ‫با حکم معاون سیما‪ ،‬رئیس مرکز سیما فیلم شد‪ .‬حسن اسالمی مهر‬ ‫که به مدت ‪ 8‬س��ال ریاست مرکز سیما فیلم را برعهده داشت‪ ،‬سال‬ ‫گذشته استعفای خود را به معاون سیما ارائه کرد که مورد قبول قرار‬ ‫نگرفته بود‪ .‬اسالمی مهر‪ ،‬مدیرعاملی بنیاد فارابی و نیز عضویت هیات‬ ‫موسس و شورای سردبیری خبرگزاری فارس را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫اما رئیس جدید س��یمافیلم دانش‌آموخته رش��ته فیلمبرداری از‬ ‫دانش��کده صدا و سیما (در مقطع کارشناس��ی) و «مدیریت رسانه»‬ ‫در مقطع کارشناس��ی ارشد است‪ .‬رئیس مرکز آموزش سازمان صدا‬ ‫و سیما و قائم مقام و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران از جمله‬ ‫سوابق کاری وی است‪ .‬از دیگر سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان‬ ‫به عضویت در ش��ورای طرح و برنامه گروه فیلم و سریال شبکه اول‬ ‫(‪ 83‬ـ ‪ ،)81‬ش��ورای طرح و برنامه امور حج و زیارت س��ازمان صدا و‬ ‫سیما‪ ،‬مدیرکلی تولید سیما و آموزش سازمان صدا و سیما اشاره کرد‪.‬‬

Iran 5366 1392-02-25  
Iran 5366 1392-02-25  

روزنامه ایران شماره ٥٣٦٦ بیست وپنجم اردیبهشت ١٣٩٢ Ruznāmeye IRĀN Shomāreye 5366 25-02-1392 Daryāft (6 MB)

Advertisement