__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

©STICHTING MARKETING ZAANSTREEK APRIL 2020

JAARVERSLAG 2019

1


INHOUD 1. Terugblik en speerpunten 2019 1.1 Een eigen kantoor

6

1.2 Wederom: basis op orde

6

1.3 Meer slagkracht

7

1.4 Partnerprogramma

7

1.5 Campagnes en evenementen

8

2 Organisatie Stichting Marketing Zaanstreek

10

2.1 Raad van Toezicht Marketing Zaanstreek 2019

10

2.2 Werkorganisatie SMZ en VVV Zaanstore

10

2.3 Raad van Advies van SMZ

12

2.4 Amsterdam & Partners

12

2.5 Gemeente Zaanstad

12

2.6 Partners in de Zaanstreek

12

VVV Zaanstore

13

SMZ-Campagnes

13

Partnerprogramma SMZ

13

3 Activiteitenoverzicht 2019

14

3.1 Campagnes

15

3.2 Publieksevenementen (van derden)

24

3.3 Partnerbijeenkomsten

27

3.4 Eigen bijeenkomsten

32

3.5 Overige bijeenkomsten

35

3.6 Motie 8

36

3.7 VVV Zaanstore

37

4 FinanciĂŤn SMZ

2

6

40

4.1 Inkomsten SMZ (backoffice)

40

4.2 Uitgaven SMZ (backoffice)

40

4.3 Inkomsten VVV Zaanstore (frontoffice)

40

4.4 Uitgaven VVV Zaanstore (frontoffice)

40

Bijlage 1: Overzicht partners Marketing Zaanstreek 2019

41

Bijlage 2: Typisch Zaans

42

Bijlage 3: Zaanse verhaallijnen

43

Bijlage 4: Trylikes Rapportage

45

3


voorwoord De Zaanstreek. Van oudsher al de plek van

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven

ondernemerschap. Innovatief denken, voor-

zit de Zaanstreek midden in de Coronacrisis. Er

uitgang, de mouwen opstropen. De plek waar

is verdriet over menselijk lijden en grote bewon-

wonen en werken naast elkaar bestaan.

dering voor de mensen in de frontlinie van deze

De streek met de industrie, het rauwe randje,

crisis. De impact op het leven van iedere dag,

maar altijd wel met elkaar.

met name op de sectoren waarmee Marketing Zaanstreek nauw samenwerkt, is enorm. Lege

Die erfenis is wat de huidige Zaanstreek heeft

culturele instellingen en musea, een afgesloten

gemaakt, verbindt en nog steeds omarmt. Nog

Zaanse Schans, hotels en horeca die dicht zijn

dagelijks fietsen we langs ons industrieel en

en ondernemende Zaankanters die alles op

cultureel erfgoed, dat ook nu weer plek biedt

alles moeten zetten om hun ondernemingen in

aan nieuwe en gevestigde ondernemers. Nieuwe

de lucht te houden. Het is onvoorstelbaar. Het

samenwerkingen ontstaan en toch is iedereen

maakt mensen ook vindingrijk en we zien hoe

en alles nog steeds heel eigen, heel Zaans.

Zaanse solidariteit zich op veel manieren uit. Zaankanters krijg je niet klein.

Want "Zaans: dat ben je als je hier niet meer weg wilt."

Zaans zijn we nog steeds met elkaar en Marketing Zaanstreek zal dan ook blijven

Het afgelopen jaar hebben steeds meer part-

streven om te zorgen dat onze bezoekers weer

ners zich verbonden aan Stichting Marketing

terug willen komen, maar vooral onze bewoners

Zaanstreek, omdat we allen het gezamenlijk

niet meer weg willen.

belang zien om het Zaanse verhaal te vertellen. Om eigen te blijven. Om samen sterk te staan.

Wij wensen je veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

In 2019 heeft Marketing Zaanstreek, samen met de gemeente en vele partners, verschil-

Cees Tip

lende campagnes gevoerd om dit Zaanse beeld

voorzitter Raad van Toezicht

en verhaal onder de aandacht te brengen bij onze bewoners en bezoekers. Om onze Zaanse

Anneke Wijdogen-Vis

smaken te laten proeven, de energie van het

Directeur/bestuurder

ondernemerschap te ervaren en om als bewoner prettig in te werken en vertoeven.

4

“ZAANS: DAT BEN JE ALS JE HIER NIET MEER WEG WILT�


1. terugblik en speerpunten 2019

In samenhang hiermee is dit jaar voor het eerst

1.3 Meer slagkracht

een Front Office middag georganiseerd, voor

In 2019 is er ook hard gewerkt om de slagkracht

de medewerkers van hotels, om hen tevens te

van Marketing Zaanstreek te vergroten. Intern is

Na een turbulent 2018 vol met grootse evenementen was 2019 een jaar waarin

informeren over het Zaanse verhaal en hoe we dit

dit gedaan door middel van de uitbreiding van

Marketing Zaanstreek verder kon bouwen op het reeds gelegde fundament.

gezamenlijk naar de bezoekers kunnen uitdragen.

ons team met Jip Reidinga als marketingcom-

Vanuit de aanbestedingsovereenkomst met gemeente Zaanstad en de daaruit

municatie medewerker. Daarnaast is er actief

voortvloeiende prestatieafspraken is er flink doorgewerkt om inhoud en richting

Daarnaast is de strategische keuze gemaakt

gewerkt aan het vergroten van ons draagvlak

te geven aan de te varen koers door wederom volop samenwerking te zoeken met

om het verhaal van de Zaanstreek op te delen in

door de samenwerking aan te gaan met diverse

de partners in de streek. Zo hebben meerdere nieuwe partners zich aangesloten

verschillende accenten. Om die reden zijn er drie

nieuwe partners. Op deze manier kunnen we het

bij het partnerprogramma en is er meer tijd en aandacht besteed aan de inhoud

verhaallijnen opgezet die gezamenlijk een solide

Zaanse verhaal nog sterker uitdragen.

hiervan. Daarnaast is 2019 ook een jaar geweest waarin Marketing Zaanstreek

uitgangspunt vormen voor alle uitingen en acti-

als organisatie een verdere professionaliseringsslag heeft gemaakt.

viteiten van Marketing Zaanstreek.

Ook is er meer samenwerking gezocht met contentmakers uit de streek en worden hun

1.1 Een eigen kantoor

ondernemers uit de creatieve branche, deels leve-

De gekozen verhaallijnen zijn:

foto’s en ervaringen gedeeld om het verhaal dat

In de afgelopen jaren heeft Marketing

ranciers van Marketing Zaanstreek. Daarnaast

• Zaansmaken

wij willen vertellen te onderstrepen. Denk aan de

Zaanstreek dankbaar gebruik mogen maken

biedt het pand onderdak aan een aantal partners,

• Traditionele en Neo-Zaanse Architectuur

samenwerking met bloggers zoals Marjolein en

van kantoorruimte bij meerdere partners.

zoals Fluxus. De Chocoladefabriek ondersteunt

• Zaans Industrieel Erfgoed

Ellen die op Zaans.nl hun ervaringen delen.

Zo is er gewerkt vanuit het kantoor van

het verhaal van ons Industrieel Erfgoed dat

Amsterdam&Partners en het afgelopen jaar

her bestemd is en past dus bijzonder goed bij

Deze verhaallijnen ondersteunen een herken-

king gezocht door Forbo en Tate & Lyle aan te

vanuit het inspirerende Taets en BIND op een van

Marketing Zaanstreek.

bare uitstraling van de Zaanstreek binnen de

dragen als aspirant-leden van de Metropoolclub

Metropoolregio Amsterdam.

Amsterdam (MAC), waarin wij samen met de

In het metropoolnetwerk is de samenwer-

onze hotspots; het Hembrugterrein. 1.2 Wederom: basis op orde

gemeente participeren.

In januari 2019 betrok Marketing Zaanstreek

De basis voor de marketingactiviteiten dient te

Dit jaar heeft ook onderzoek een vaste plek

haar eigen kantoor in, waar anders, de prachtige

allen tijde op orde te zijn en die basis trekt SMZ

gevonden binnen onze activiteiten. In 2019 is

1.4 Partnerprogramma

chocoladefabriek aan de Westzijde in Zaandam.

steeds breder. Daarom is hier in 2019 is opnieuw

structureel onderzoek onder de bezoekers van de

Zoals reeds genoemd is samenwerking met

In dit oude Verkade pand vind je steeds meer

veel energie in gestoken.

Zaanstore ingevoerd.

Zaanse partners (gemeenten, bedrijven en culturele instellingen) die het grotere belang

Er zijn diverse optimalisaties aan de website Zaans.

van een sterke positie van de Zaanstreek in

nl geweest, die het makkelijker maken de bezoeker

de Metropoolregio Amsterdam delen voor

te verleiden en informeren. Daarnaast zijn de toeris-

Marketing Zaanstreek essentieel. De marke-

tische partners uitgerust met informatie en beeld-

ting en promotie van de stad is niet alleen

materiaal om hetzelfde te kunnen doen, middels

een zaak van de marketingorganisatie, er

een toeristisch informatie pakket. Zo vertellen

zijn veel meer partners die er (in)direct een

we gezamenlijk altijd hetzelfde verhaal, wat het

bijdrage aan leveren en er profijt van hebben.

imago van de Zaanstreek versterkt.

Samen bouwen wij aan een sterk Zaanstreek in de Metropoolregio Amsterdam, waardoor de

6

7


Zaanstreek aantrekkelijker wordt voor bewoners, bedrijven en bezoekers. In 2019 is er veel aandacht besteed aan deze partners door middel van het organiseren van verschillende partnerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staat inspiratie, verbinding en netwerken centraal. Daarnaast hebben we het aantal nieuwsbrieven en eigen evenementen verhoogd om onze stakeholders goed te informeren waar Marketing Zaanstreek voor staat en mee bezig is. 1.5 Campagnes en evenementen De drie verhaallijnen zijn ook terug te vinden in de campagnes en activiteiten van 2019. Denk hierbij aan Zaanse makers gezocht, Zaans Zomeren en het Zaans Cultuurweekend. Campagnes waarbij ook de Zaanstore – feitelijk een permanente marketingactiviteit - vaker en beter is ingezet. Ook in de campagnes is de samenwerking met partners gezocht. Zo is er in samenwerking met Stichting De Zaansche Molen de molenroute fietskaart ontwikkeld ten behoeve van de campagne "Molendagen? Fietsdagen!" Op evenementengebied sloot vanuit die strategie het Zaanse Festival Industriecultuur (IFIKZ) goed aan, waardoor dit gekozen is als één van de twee beeldbepalende evenementen die door Marketing Zaanstreek zijn ondersteund.

8

9


2.organisatie stichting marketing zaanstreek

Jip Reidinga

Marketing-

32

communicatie

Ondersteuning uitvoering marketingactiviteiten/ communicatie

mederwerker Sinds juli 2018 hanteert Stichting Marketing Zaanstreek een governancemodel met een direc-

Jeanet Verweij

teur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Deze wijziging in governance is tijdens het aanbe-

Social media/

8

contentmarketing

stedingstraject afgesproken met de gemeente Zaanstad. In 2019 heeft Stichting Marketing

Miranda Nijman

Zaanstreek gefunctioneerd onder een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Manager VVV

Redactievoering storytelling, content maken en verspreiden via social mediakanalen.

36

Zaanstore

Manager van de VVV Zaanstore. Verantwoordelijk voor aansturing medewerkers en het runnen van de dagelijkse operatie.

Naam

Organisatie

Functie in RvT

Cees Tip

Woningstichting Intermaris

voorzitter

Fred van Dam

Geen

lid

Tom Krijns

Geen

lid

Ingrid Kaesbury

Medewerker VVV

24

Zaanstore Iris Oosterhoorn

Medewerker VVV

winkelinrichting. 8,5

Zaanstore Geert van

Medewerker VVV

Geven van informatie, verkoop van producten en Geven van informatie, verkoop van producten en social media Zaanstore.

0

Geven van informatie, verkoop van producten

0

Geven van informatie, verkoop van producten

2.1 Raad van Toezicht Marketing

2.2 Werkorganisatie SMZ en VVV Zaanstore

Bemmelen

Zaanstore

Zaanstreek 2019

Sinds 2018 verzorgt SMZ ook het fysieke gast-

Yoko Plompen

Medewerker VVV

De Raad van Toezicht voert ieder kwartaal

heerschap van de streek in de vorm van VVV

overleg met de directeur/bestuurder omtrent het

beleveniswinkel de Zaanstore, gelegen op het

functioneren van de Stichting en de directeur/

Stadhuisplein in Zaandam. Daarnaast heeft SMZ

bestuurder. Halverwege het jaar 2019 heeft Lex

een back office van waaruit de organisatie en de

Overige organisatorische zaken:

SMZ kantoor gehouden in de Chocoladefabriek

Kruijver na vier en een half bevlogen jaren aange-

campagnes worden gecoĂśrdineerd. In juni 2019

Geert van Bemmelen en Yoko Plompen hebben

aan de Westzijde in Zaandam.

geven zijn rol als directeur/bestuurder aan het

is het team uitgebreid met een communicatie-

een overeenkomst op basis van 0 uren en

eind van het jaar neer te willen leggen om zicht

medewerker, Jip Reidinga. Tijdens het zwanger-

worden ingezet als oproepkracht.

meer te kunnen focussen op zijn eigen onderne-

schapsverlof van Rianne Greven zijn haar uren

Eduard Pieter Oud heeft ook in 2019 een

ming. De Raad van Toezicht heeft de vacature voor

waargenomen door een interim medewerker;

adviesrol gehad voor de VVV Zaanstore.

deze functie uitgezet en gesprekken gevoerd met

Miranda van Oostrom.

Ellen Klaus heeft ons wederom ondersteund met

Zaanstore Totaal per week

de kandidaten, waar in november zijn opvolger

164,5 uur (4,1 fte)

het partnerprogramma.

Anneke Wijdogen-Vis is aangesteld. De overdracht

Het gemiddeld aantal fte in 2019 was 4,3, ten

In 2019 was er een samenwerking tussen de VVV

van bestuur zal op 1 februari 2020 plaatsvinden.

opzichte van 3,7 fte in 2018.

Zaanstore en Stichting Zuivere Koffie. Stichting Koffiebranderij Zuivere Koffie helpt ex-gede-

Naam

Functie

Uren per week Taken

tineerden bij het vinden van werk, een nieuwe

Lex Kruijver

Directeur/

24

Strategie, netwerken, contacten met gemeente

opleiding en nieuwe contacten en verzorgden de

en derden organisaties, financiĂŤn, rapportages.

koffie corner in de Zaanstore.

Uitvoering marketingactiviteiten/projecten.

De administratieve werkzaamheden van

bestuurder Rianne Greven

Marketing/project

32

Marketing Zaanstreek zijn in 2019 wederom

Manager

onder gebracht bij Bizznizz in Wormerveer. Vanaf eind januari 2019 heeft de backoffice van

10

11


2.3 Raad van Advies van SMZ

dateert al vanaf 2017. In samenwerking met

Marketing Zaanstreek heeft daarvoor in 2019 op de

tegenprestaties, waaronder toegang tot het

De Raad van Advies is een klankbord voor de

Amsterdam&Partners heeft Stichting Marketing

volgende gebieden met partners samengewerkt:

netwerk van SMZ-partners. In 2019 heeft SMZ

directeur/bestuurder van Stichting Marketing

Zaanstreek de aanbesteding gewonnen om

Zaanstreek. De Raad van Advies bestaat uit

namens de Gemeente Zaanstad de citymarke-

• VVV Zaanstore;

Voor een overzicht van de partners van SMZ in

ondernemers (specifiek MKB, toerisme en groot-

ting voor de Zaanstreek uit te voeren. De huidige

• SMZ-Campagnes;

2019, zie bijlage 1.

bedrijf), vertegenwoordigers uit cultuur, sport,

samenwerking met Amsterdam&Partners heeft

• Partnerprogramma.

vastgoed en maatschappelijke instellingen en

zich in 2019 vertaalt in het voeren van gezamenlijke

bewoners. Allen woonachtig en/of werkzaam in

campagnes zoals Amsterdam Bezoeken, Holland

VVV Zaanstore

de Zaanstreek. De adviesraad van Marketing

zien. Daarnaast heeft Marketing Zaanstreek

In de VVV beleveniswinkel Zaanstore werkt SMZ

Zaanstreek bestaat uit maximaal 15 leden en

de exclusieve mogelijkheid om partners aan te

samen met lokale ondernemers door de typisch

heeft tot doel om de directie te adviseren over de

dragen voor het MAC, de Metropool Amsterdam

Zaanse merken te verkopen die het Zaanse ‘(s)

marketingactiviteiten die Marketing Zaanstreek

Club van grote internationale bedrijven met een

maak’- verhaal uitdragen. Merken als Verkade,

op grond van het activiteitenplan uitvoert. Ook

sterk merk binnen de Amsterdamse regio.

De Euforij, HOOP bier (Kaper, Oudt-Heyn, 1862),

meerdere partnerbijeenkomsten georganiseerd.

informeert de Raad de directie over gebeurte-

Zaanse Mayonaise, arachideolie van Vereniging

nissen en ontwikkelingen in Zaanstad en of en

2.5 Gemeente Zaanstad

de Zaansche Molen (Molen De Zoeker), Zaanse

zo ja de wijze waarop SMZ vanuit haar opdracht

Gemeente Zaanstad en Marketing Zaanstreek

mosterd en Zaanse sambal versterken het

hier op in kan spelen.

werken samen op basis van een prestatie-

concept van de Zaanstore dat de Zaanstreek

contract. Aan de hand van in samenspraak

‘verkoopt’. Met USP’s als Zaans groen, de Zaanse

De Raad van Advies komt minimaal drie keer per

vastgestelde KPI’s worden de vorderingen van

‘smaken’ en natuurlijk de molens en Zaanse

jaar bij elkaar, maar geeft de directie tussentijds

Marketing Zaanstreek besproken. Op maande-

pakhuizen; wordt zo het verhaal van het indus-

ook gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast

lijkse basis vind er overleg plaats op ambtelijk

triële erfgoed van de Zaanstreek uitgedragen.

zijn de leden van de Raad van Advies ambas-

niveau en op kwartaal basis op bestuurlijk

sadeurs van SMZ en dragen dit actief uit. De

niveau. Hierin wordt ook de voortgang van de

SMZ-Campagnes

Raad van Advies bestaat uit: Angelique Finkers

Zaanstore besproken.

Onder andere: Molendagen/Fietsdagen, Zaans

(Zaantheater), Arienne Kooter (Rabobank), Jan

Zomeren, Cultuurcampagne. Zie 5.1 Campagnes.

Hovers (Zaans Museum), Martin Bergsma (De

2.6 Partners in de Zaanstreek

Koffiezaak), Udo Weijkamp (Forbo), Peter Tates

Al eerder is uitgesproken dat de Zaanstreek

Partnerprogramma SMZ

(Taets), Robert de Joode (Kuijs Reinders Kakes)

zich kenmerkt door de verbinding door de Zaan.

Als publiek-private organisatie streeft Marketing

en Maarten van der Meer (Zaanse Schans), Mark

Als inwoner van de regio zijn we allemaal Zaans.

Zaanstreek naar samenwerking met partners

Lankveld (Best Western ZaanInn), Karen Schoen

Om het merk “Zaans” verder uit te dragen zoekt

die oog hebben voor de positieve effecten van de

(K’OOK) en Lilian Radder (bewoner).

Marketing Zaanstreek daarom de samenwerking

marketing van de stad en/of het grotere belang

met partners uit de streek. Citymarketing is niet

van een sterke positie van de Zaanstreek in de

2.4 Amsterdam & Partners

alleen een zaak van een marketingorganisatie,

Metropoolregio Amsterdam delen. Ook in 2019

De samenwerking met Amsterdam&Partners,

maar van alle Zaanse ondernemingen en orga-

heeft Marketing Zaanstreek financiële bijdragen

voorheen genaamd Amsterdam Marketing

nisaties die gezamenlijk het merk uitdragen.

ontvangen van partners in ruil voor relevante

12

13


3. activiteitenoverzicht 2019

3.1 Campagnes In 2019 zijn de volgende 7 campagnes vanuit eigen beheer en initiatief uitgevoerd:

De doelstellingen van Marketing Zaanstreek zijn erop gericht dat bewoners

• Geef Zaans (Zaanstore campagne)

trotser worden, dat nieuwe bewoners voor Zaanstad/Zaanstreek kiezen op basis

• Evenementencampagne

van kwaliteit en dat meer individuele bezoekers het onderscheidende aanbod

• Molendagen? Fietsdagen!

van Zaanstad/Zaanstreek kennen en gebruiken. In schema:

• Zaanse Maker gezocht (Zaanstore campagne) • Zaans Zomeren

Marktsegment

Doelgroepen

Doelen

• Cultuurcampagne

Bewoners

Huidige bewoners

• trots op de stad

• Shop Zaans

• de eigen stad meer ontdekken • Zaankanters behouden als bewoners van

Daarnaast heeft SMZ een bijdrage gele-

Zaanstad Potentiële bewoners uit MRA/ Amsterdam Bezoekers

verd aan de Old Holland Campagne van

• aantrekken van nieuwe inwoners van

Amsterdam&Partners.

Zaanstad, ook jongeren en hoger opgeleiden

Regionale bezoekers (uit de MRA) • meer (individuele) bezoeken en hogere

Geef Zaans campagne

waardering Nationale bezoekers

De Geef Zaans campagne is opgezet in samenwerking met de Zaanstore. De

• spreiding vanuit Zaanse Schans naar andere

slogan van de campagne was Geef iets Zaans! en had als doelstelling om

Gee krijg f zaans vog ietelh s uisje cadeau Zaa ns!! Elke dag t/m 5 maart 2020 voor de 7e bezoeker van de Zaanstore

De Zaanstore geeft graag iets Zaans.

delen van Zaanstad Internationale bezoekers

Zaankanters bekender te maken met de Zaanse Smaken en producten en om

• (individuele) bezoekers verleiden ook andere

een bezoek te brengen aan de Zaanstore om inkopen te doen voordat men

delen van Zaanstad te bezoeken

bijvoorbeeld op bezoek gaat. Geen bloemen, maar Zaanse chocobrokken. Geen

Tot en met 5 maart krijgt daarom elke dag de 7e bezoeker van de Zaanstore die deze advertentie toont de topper uit ons Zaanse assortiment cadeau!

KOM SNEL LANGS

Stadhuisplein 94, Zaandam Of kijk op zaanstore.nl

fles wijn, maar een Zaans biertje. Geen tompouces, maar Zaanse mosterd. Het is veel leuker om iets écht Zaans mee te brengen of cadeau te doen. Zo wordt Om bovenstaande doelstellingen te behalen zijn

tevens de trots op de Zaanstreek vergroot bij gever en ontvanger.

campagnes uitgesplitst in verschillende activi-

Doelgroep

Gericht op de huidige bewoner met als doel een Zaans cadeau te laten overwegen en daarmee traffic te generen voor de Zaanstore.

teiten en gericht op de verschillende doelgroepen. Periode/looptijd

Maart 2019

Budget OOP

€ 1.000

Inzet middelen

Poster t.b.v. Zaanstore, boosted posts (social media)

Resultaat

Bereik: 13.118. Weergave 63.831. Dit zijn de resultaten exclusief organisch zoekverkeer.

14

15


Evenementencampagne

za 31 aug fashion challenge Hét Zaanse mode-event van het jaar met een catwalk op het water van de Gedempte Gracht en een sprankelende wedstrijd voor jonge modemakers.

za 28 sep zaansche molendag Varen langs molens, bijzondere workshops doen, binnenkijken bij een houtzaagmolen, olie of meel geslagen zien worden zaterdag 28 september is het weer Zaansche Molendag.

EVENEMENTENKALENDER 2019

De Zaanstreek stond ook in 2019 weer bol van de prachtige evenementen die Stadshart Zaandam

zo 01 sep hembrug happening

Zaanstreek www.zaanschemolen.nl

meer aandacht van onze eigen inwoners en die van bezoekers van buiten vr 18-zo 20 okt ifikz Tussen de monumentale panden van de voormalige wapen- en munitiefabriek en met je voeten in het gras genieten van live muziek, theater, lekker eten en activiteiten. Hembrugterrein www.hembrughappening.nl

Fietsexpedities en voorstellingen in de oude Verkadefabriek en zondags de ‘Dag van de Industriecultuur’ met poëzie, theater, verhalen en muziek op 15 locaties door de hele streek. tijdens het Festival Industriecultuur. www.ifikz.nl

verdienen. Samen met organisatoren startten we in april het seizoen met een

zo 07 sep zaanse uitmarkt bijeenkomst in Yada Yada. Maandelijks (t/m november) verscheen er een evenedo 31 okt Feestelijk startschot voor het nieuwe culturele seizoen. Ontdek wat de Zaanstreek allemaal te bieden heeft voor jong én oud en van klassiek tot dance.

zaans filmfestival

Meer van de Zaanstreek ontdekken? Deze evenementen langs, op en rondom de Zaan vormen een prima gelegenheid!

za 20 apr slag om de zaan

Films over food, sport, kunst, historische films, kinderfilms en meer. Drie dagen film kijken op vaak bijzondere locaties aan de West- en Oostzijde in Zaandam.

Spectaculaire sloepenrace over 16 kilometer Zaan. Een feest voor deelnemers en toeschouwers met als start-, finish- en middelpunt de oude Verkadefabriek langs het water. Verkadefabriek Zaandam www.zaanslag.nl

mentenpagina in het Zaans Stadsblad, waarbij steeds een evenementenorganiRozengracht Zaandam www.zaanseuitmarkt.nl

za 21-zo 22 sep dam tot dam weekend sator werd geïnterviewd, aangevuld met de kalender voor desbetreffende maand. za 07 dec www.zaansfilmfestival.nl

Doelgroep

Met 87.000 deelnemers het grootste sportieve weekend van Nederland. Eén groot feest voor deelnemers en toeschouwers van o.a. de Dam tot Damloop, Nightrun en FietsClassic.

westzaanse winter fair In een tot Dickens-decor omgetoverd Westzaan genieten van de vele activiteiten, kerstkramen, foodtrucks en entertainment. En vooral van elkaar.

Gericht op huidige bewoner en regiobezoekers met als doel de stad te ontdekken en bezoek te verhogen Stadshart Zaandam www.damloop.nl

vr 10-zo 12 mei happinez festival

Kerkbuurt Westzaan www.puurzaans.nl

Het grootste festival over liefde, innerlijke rust en geluk! Een evenement waar mensen uit de wereld van zingeving en spiritualiteit samenkomen. Hembrugterrein www.happinezfestival.nl

Periode/looptijd

April – November 2019

Budget OOP

€ 5.350

Inzet middelen

Bord tegenover het Stadhuis, evenementenkalender (print), spread magazine Ervaar de Zaanstreek, maandelijkse advertorial BDU (mei-nov), social media (free publicity)

Resultaat

Huis aan Huis BDU bereik: Oplage: 72.200 exemplaren x6 (6 maanden) Ervaar de Zaanstreek bereik: Oplage: 12.500 exemplaren 500 Evenementenkalenders verspreid.

Molendagen? Fietsdagen! De Nationale Molendagen vonden in 2019 plaats op 11 en 12 mei. De Nationale Molendagen is een landelijk evenement waar in vele regio’s met molens in Nederland aan wordt meegedaan. In de Zaanstreek was het evenement tot 2018 wat onderbelicht. De Zaanse industriemolens zijn echter één van onze USP’s en daarom zag Marketing Zaanstreek kansen om met de Molendagen als aanleiding de industriemolens en daarmee onze verhaallijnen onder de aandacht te brengen bij onze doelgroepen. Met de nieuw ontwikkelde molenfietsroutekaart (i.s.m. Vereniging Zaansche Molen) voegen we een informatieproduct toe aan het assortiment van de Zaanstore en is er gedurende het hele jaar aandacht voor dit thema. Doelgroep

Gericht op huidige bewoners en regionale bezoekers met als doel de eigen streek meer te ontdekken

Periode/looptijd

11 en 12 mei 2019

Budget OOP

€ 7.000 (met cofinanciering van gemeente Wormerland, gemeente Oostzaan en Vereniging de Zaansche Molen)

Inzet middelen

Persbericht, poster t.b.v. Zaanstore, boosted posts (social media), Centercom buitenreclame, advertentie Rodi (Zaanstad, Amsterdam Noord en Purmerend)

Resultaat

Zaans.nl: Bereik 29.000, kliks 822. Facebook: Bereik: 28.430, kliks 2.022. Dit zijn resultaten exclusief organisch zoekverkeer.

16

17


Zaanse Maker gezocht

Old Holland campagne

In de Zaanstore worden tal van typisch Zaanse producten verkocht, zoals Zaanse

Deze campagne is onderdeel van het Amsterdam&partners (a&p) project

mosterd, sambal, chocolade en lokaal gebouwen bier. Om bewoners en bezoekers

‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ (ABHZ) dat tot doel heeft bezoekers die in

ook kennis te laten maken met nieuwe Zaanse Makers is in deze campagne op

Amsterdam overnachten te verleiden een bezoek te brengen aan de regio. Met

zoek gegaan naar deze ondernemers. Twee ondernemers kregen de kans om hun

de Zaanse Schans bezit de Zaanstreek al over een sterke destinatie in de regio

product in de Zaanstore te verkopen.

onder internationale bezoekers uit Amsterdam. In samenwerking met a&p

OLD HOLLAND Amsterdam Area map & day trips

Only from 30 mins m Amsterda

kijken wij vooral naar spreiding van deze bezoekers naar andere destinaties in de De inzendingen werden beoordeeld op verschillende onderdelen. Zo is er gekeken

Zaanstreek. Daarbij zetten wij in op onze verhaallijnen Neo-Zaans, Zaans indus-

naar de link met de Zaanstreek, spreekt het product de doelgroep aan en is het

trieel erfgoed en Zaansmaken.

een aanvulling op het huidige assortiment. Dat resulteerde uiteindelijk in twee

Doelgroep

winnaars. Uit ruim 10 inzendingen werden op 4 juli door de jury (Miranda Nijman,

www.iamsterdam.com/area

Gericht op internationale bezoekers die in Amsterdam overnachten, verleiden tot een bezoek aan de regio.

manager Zaanstore en Isabel Koelewijn, chocoladefabriek Euforij) maar liefst

Periode/looptijd

juni 2019

2 winnaars geselecteerd. De geurzakjes van de Zaanse designer José Servaas

Budget OOP

€ 3.000

(Indigo-C) en de ‘Kaasfondue in blik’ van de Zaanse chef-kok Ray Heistek (De

Inzet middelen

Old Holland themamap (booqi), narrowcasting op Iamsterdam locaties,

Keuken In) zijn gedurende de zomer te koop geweest in de Zaanstore. Doelgroep

advertentie Iamsterdam Magazine, bannering op iamsterdam.com Resultaat

Gericht op huidige bewoners om trots te verhogen en om assortiment

Het aantal unieke bezoekers op de Old Holland pagina van Iamsterdam is

Zaanstore uit te breiden en daarmee omzet te verhogen

t.o.v. 2018 met 25% gestegen naar 103.536. Het aantal pageviews is met 23%

Periode/looptijd

14 t/m 26 juni 2019

gestegen naar 200.325. De pagina van de Zaanse schans is het best bekeken

Budget OOP

€ 1.000

van alle Old Holland pagina’s.

Inzet middelen

Persbericht, poster, boosted posts (social media), advertentie Zaans

Facebook campagne: Bereik 611.000 views (daling van 10% t.o.v. 2018) en

Stadsblad

391.000 unieke bezoekers (stijging van 25% t.o.v. 2018)

Resultaat

Zaans.nl: Bereik 14.243, 2 nieuwe Zaanse makers in de Zaanstore

18

19


Zaans Zomeren

Cultuurcampagne

De Zaans Zomeren campagne was gericht om vakantie te vieren in eigen

De Zaanstreek heeft een ruim en gevarieerd aanbod aan culturele organisaties,

land en eigen streek. In de Zaanstreek kun je met je gezin lekkere, zomerse

maar weten inwoners eigenlijk wel wat er allemaal is? In het kader van de

dagjes beleven. Onder het mom van Zaans Zomeren stelde Marketing

cultuurcampagne werkten wij samen met meer dan 20 culturele organisaties

Zaanstreek vier dagjes uit samen (met verschillende partners): een stranddag,

om het aanbod beter in beeld te brengen en meer bezoek te genereren. Het Zaans

een interessante dag, een buiten/binnen dag en een actieve dag.

Cultureel Weekend (9 en 10 november) was de kick-off van de cultuurcampagne.

urweekend Deelnemer Zaans Cultu pelactie! hier mee met de Stem Doe

De opening vond een dag eerder plaats in het Zaans Museum.

zaans cultuur weekend

9+10 november

Bezoek, stempel, win! Actie loopt t/m december 2019

Doelstellingen die hierbij aansluiten: De eigen stad meer ontdekken, trots op de stad vergroten, Zaankanters behouden als bewoners van Zaanstad en meer (individuele) bezoeken en hogere waar-

Tijdens het weekend boden meer dan 20 Zaanse culturele organisaties extra activiteiten. Bijvoorbeeld

dering. Naast de middelen die hieronder staan beschreven zijn er ook bekende Zaankanters, zoals

gratis activiteiten, activiteiten met een korting en/of een exclusieve activiteit. Dit om de drempel te

wethouder Sanna Munnikendam geïnterviewd en gevraagd haar ideale dagje Zaans Zomeren te delen.

verlagen en mensen een extra reden te geven om een bezoek te brengen aan een culturele organisatie.

Doelgroep

Huidige bewoners en regionale bezoekers uit de MRA

Bezoekers kregen een stempelkaart waarmee ze kans maakten, bij drie stempels of meer, op mooie

Periode/looptijd

15 juli t/m 25 augustus 2019 (Zomervakantie Noord)

prijzen gesponsord door (culturele) partners. Er was een programmaboekje met alle deelnemende

Budget OOP

€ 7.500

culturele organisaties en hun aanbod in het kader van het weekend. Dit programmaboekje werd o.a.

Inzet middelen

Aparte landingspagina op Zaans.nl, persbericht, poster t.b.v. Zaanstore,

verspreid via de culturele organisaties, en opgenomen in het magazine ‘Uit de Zaanstreek’.

boosted posts (social media), Centercom buitenreclame, advertentie & pers-

Doelgroep

bericht Advertenties HAH BDU (Zaanstreek, Noord, Amsterdam), advertenties van GOKids (dedicated nieuwsbrief, blogposts, zomervakantie nieuwsbrief),

Resultaat

Huidige bewoners (primair) & regionale bezoekers, bewoners uit de MRA (secundair).

Toelichting

Huidige bezoekers van veelal de grotere, bekendere instellingen informeren/acti-

advertentie Rodi (Zaans Stadsblad/Zaanstreek op zondag), Centercom

veren om naar de onbekendere kleinere instellingen te bezoeken en bewoners

AO-posters (Zaanstad, Oostzaan, Wormer), 100 strandballen.

die weinig of geen gebruik maken van cultuur, aansporen om dat wel te doen.

Zaans.nl: Ruim 6200 gebruikers waarvan 5900 nieuwe gebruikers. Bereik

Bewoners van buurgemeenten, inclusief Amsterdam attenderen op het culturele

30.408, kliks 2018 in juli. Bereik 23.592, kliks 1092 in augustus. Dit zijn resul-

aanbod van de Zaanstreek. Doel: verbetering reputatie van de Zaanstreek als

taten exclusief organisch zoekverkeer. Social Media: 3300 actieve gebruikers.

woon- en bezoekstad. Daarvoor werd de cultuurcampagne vooral via AT5 en RTV Noord Holland gecommuniceerd. Periode/looptijd

9 november t/m 31 december 2019

Budget OOP

€ 15.000

Inzet middelen

Aparte landingspagina op Zaans.nl, informatiekatern en redactionele content in magazine Uit de Zaanstreek, persbericht, poster partners, boosted posts (social media), Centercom buitenreclame, advertentie & persbericht Rodi Media (Zaans Stadsblad/Zaanstreek op zondag (Zaanstad, Oostzaan, Wormer), NH Media Radio + TV spot, communicatie via de betrokken partners)

20

21


Resultaat

129 ingeleverde stempelkaarten.

Geef Zaans

NH Media AT5 en NH Televisie: 560 reclamespots

Samen met de winkeliers in Stadshart Zaandam, Krommenie en de Zaanbocht in

NH Radiospot: 226, AT5.nl en NHnieuws.nl: 600.000 vertoningen, Smarticle op

Wormerveer voerde Marketing Zaanstreek vanaf eind november de campagne

nu.nl op 4 en 5 november, Bereik: 936 interacties, 26.505 impressies, 152 clicks,

‘Shop Zaans’. Voor mooie cadeaus op pakjesavond of onder de boom hoef je de

16,24% CTR.

Zaanstreek niet uit. De winkels in de buurt of zelfs om de hoek hebben meer dan

Zaans Stadsblad Evenementenpagina van 30 oktober, Advertenties: een halve

genoeg te bieden. Langs het water en tussen de typisch Zaanse geveltjes is het

pagina advertentie en een teaser op de voorpagina op 6 november, Oplage:

gezellig winkelen in de verschillende Zaanse winkelstraten. Door middel van city-

69.600 exemplaren.

dressing, advertenties, artikelen en de website Zaans.nl brachten wij dit mooie

UITdeZaanstreek Special 4 pagina’s magazine UITdeZaanstreek (6.000 ex.) +

aanbod middels deze campagne onder de aandacht.

25 balies/kassa’s (3.000 ex.)

Doelgroep

Huidige bewoners en regionale bezoekers uit de MRA

Pagina ‘Portret’ magazine UITdeZaanstreek (6.000 ex.).

Periode/looptijd

1 t/m 31 december 2019

Centercom 2sign (A0) 25 buitenlocaties in de Zaanstreek

Budget OOP

€ 13.500 & € 1.500 van de Zaanstore

Posters/ Stempelkaarten, Raamposter (A3) 25 balies/kassa’s

Inzet middelen

Aparte landingspagina op Zaans.nl, persbericht, poster partners, boosted

WIST JIJ DAT DE ZAANSE WINKELIERS VEEL DOEN OM DE ZAANSTREEK NOG LEUKER TE MAKEN? Ze organiseren evenementen zoals sinterklaasintochten en kerstmarkten, ze maken de stad en de dorpen gezellig en sponsoren lokale verenigingen en initiatieven.

Stempelkaart in magazine UITdeZaanstreek (6.000 ex.) + 25 balies/kassa’s

posts (social media), Centercom buitenreclame, advertentie & persbericht

(3.000 ex extra) Actiestempel 25 balies/kassa’s.

Rodi Media (Zaans Stadsblad/Zaanstreek op zondag), Centercom AO-posters

Communicatie via de partners (communicatie toolkit voor website, nieuws-

(Zaanstad, Oostzaan, Wormer), NH Media Radio + TV spot, Communicatie via

brieven, e.d.)

de betrokken partners)

Eigen middelen met name social mediakanalen en persbericht versturen

Resultaat

Bereik: Zaans Stadblad heeft een oplage van 69.600 per week.

Zaanstad Journaal (krant vanuit gemeente Zaanstad): oplage van 69.600

Centercom buiten posters 25 2-Signs in Zaandam, Krommenie, Zaandijk gedu-

(bijlage van het Zaans Stadblad

rende 3 weken: Vanaf 25-11-2019 t/m 15-12-2019 (3 weken). Zaans.nl Tijdens de campagne komen 38.29% van de gebruikers uit Direct- en 29.44% komt uit Direct zoekverkeer. Social Media 29.38% van de gebruikers in de campagneperiode komen van Social Media, dit zijn meer dan 1.060 gebruikers.

22

23


Inzet middelen

3.2 Publieksevenementen (van derden)

in 2019 gekozen om extra marketingcommunica-

In de Zaanstreek wordt een grote verscheidenheid

tie-activiteiten uit te voeren op de volgende twee

huis-aan-huis informatieboekje, digitale nieuwsbrief, app voor de wande-

aan evenementen georganiseerd. Deze worden in

beeldbepalende evenementen:

laars/renners e.d. redactioneel stuk op Zaans.nl, en vlaggen en banieren in het

de Evenementencampagne onder de aandacht

• Dam tot Dam-weekend

Stadshart van Zaandam en op andere locaties in Zaanstad (samenwerking

gebracht. Ieder jaar kiest Marketing Zaanstreek

• IFIKZ Festival Industrie Cultuur

met Stadshart/BIZ). Resultaat

twee beeldbepalende evenementen waaraan extra aandacht besteed wordt en die ook een financiële

Onderstaand tref je de resultaten van de evene-

bijdrage ontvangen. Marketing Zaanstreek heeft

menten aan.

Communicatiemiddelen die Le Champion inzet voor de Dam tot Damloop zoals:

De actie is bijzonder goed gevallen bij de wandelaars en lopers. Het beeldmerk Zaans werd gedurende het weekend in alle facetten ondersteund.

Dam tot Damweekend Net als afgelopen jaren was Marketing Zaanstreek sponsor van de Dam tot Damloop. Op zaterdag was de activatie gericht op de wandelaars. Ze werden door een Zaans promotieteam enthousiast aangemoedigd en daarbij kregen ze te horen dat ze een leuke prijs bij de finish konden winnen. Daarvoor moesten de wandelaars wel een opdracht tijdens de wandeling uitvoeren. Namelijk 7 Zaanse Iconen afgebeeld op borden langs het parcours onthouden. Bij de finish konden de wandelaars door middel van magneetstrips de juiste afbeeldingen van de iconen onder de namen plaatsen. Mensen stonden in de rij om mee te doen. Als bedankje en als prijs ontvingen de deelnemers een katoenen tas, waarop de Zeven Zaanse Iconen stonden afgebeeld, met daarin o.a. de Molenroutekaart. Deze actie was een enorm succes. Op zondag stond er een promotieteam klaar om de renners een hart onder de riem te steken, juist op het ‘moeilijke stuk’ langs de Achtersluispolder. Beach flags met aanmoedigende teksten stonden langs de route en een DJ draaide opzwepende muziek. De hoge temperaturen van de dag zorgden er wel voor dat een grote groep renners niet kon starten. Op zondag was er tevens een VIP-bijeenkomst voor partners, die staat beschreven onder bijeenkomsten. Naast de Zaanse iconen langs het parcours is er in samenwerking met het Stadshart/BIZ ook groots ingezet op citydressing. Zo was de gehele looproute vanaf het station naar de Burcht gevuld met uitingen van een Zaans Welkom voor de lopers. Doelgroep

Een warm welkom in de Zaanstreek, zowel voor bewoners als bezoekers. Doel versterken trots op de stad bij bewoners en een hogere waardering bij bewoners en bezoekers.

Periode/looptijd

21 en 22 september 2019

Budget OOP

€ 20.000

24

25


IFIKZ/ Festival Industrie Cultuur

3.3 Partnerbijeenkomsten

meer aandacht besteed aan het organiseren

IFIKZ vierde in 2019 de vijfde editie van het festival voor industriecultuur in de

Gedurende het jaar organiseert Marketing

van inhoudelijke partnerbijeenkomsten. In 2019

Zaanstreek. Het programma van IFIKZ 2019 stuurde de bezoekers een weekend lang op expeditie in

Zaanstreek verschillende bijeenkomsten. Gezien

hebben de volgende partnerbijeenkomsten

de Zaanstreek, vertelde haar verhalen en bracht mensen samen. Bezoekers konden tijdens meerdere

de focus op het partnerprogramma, is er in 2019

plaats gevonden:

evenementen op uiteenlopende locaties genieten van optredens, voorstellingen, presentaties of vaarTitel activiteit

Uitdagingen van een uitdijende MRA

Aard/genre

SMZ-partnerbijeenkomst

De insteek van dit evenement is om andere doelgroepen te bereiken binnen de Zaanstreek, met de

Datum

7 februari 2019

nadruk op gezinnen met kinderen. Nog lang niet iedereen is bekend met de rijke industrie cultuur die

Doelgroep

Partners (sponsors) van SMZ

de Zaanstreek herbergt en IFIKZ stimuleert deze ontdekkingsreis voor het gezin. Een focuspunt dit jaar

Doelstelling

Activatie partnerprogramma, inspiratie, netwerken.

was dan ook een aanzienlijke groei van de naamsbekendheid van het festival.

Budget OOP

€ 900

Partners

Lab44

Toelichting

Presentatie door Stephen Hodes (LAgroup) over de uitdagingen van de groei

tochten, waarbij zij het rijke Zaanse verleden, heden en toekomst konden voelen en ervaren.

In 2019 was het programma meer geclusterd en werd gewerkt met een compacte festival formule om middelen en voorstellingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Naast de voorstellingen waren er tevens

van de Metropoolregio Amsterdam en toerisme in z’n algemeenheid. De

fietsroutes georganiseerd om iedereen naar de juiste locaties te brengen.

middag werd afgesloten met een interactief element, waar aanwezigen actief

Doelgroep

aan participeerden.

Huidige bewoners (primair) & regionale bezoekers, bewoners uit de MRA Resultaat

Opkomst van 25 deelnemers. Kennisuitwisseling en netwerken.

middelen)

Titel activiteit

A meets Z in Alkmaar

Inzet middelen

Advertenties en grote inleg in huis aan huisbladen, Centercom inzet.

Aard/genre

SMZ-partnerbijeenkomst

Resultaat

IFIKZ heeft een grotere naamsbekendheid kunnen genereren. Bereik: 100.000

Datum

23 april 2019

waarvan 40.000 via Facebook. Het festival heeft 2200 bezoekers getrokken.

Doelgroep

Partners (sponsors) van zowel SMZ als Alkmaar Marketing

Doelstelling

Activatie partnerprogramma, inspiratie, netwerken.

Budget OOP

€ 600

Partners

AZ, Alkmaar Marketing

Toelichting

Presentatie door Pieter Dijkman (wethouder Sport gemeente Alkmaar) en Lex

(secundair) Periode/looptijd

18, 19 en 20 oktober 2019

Budget OOP

€ 15.000 (waarvan € 2.500 in advies uren en € 12.500 beschikbaar voor

Kruijver over topsport en citymarketing. De wethouder lichtte onder meer toe waarom Alkmaar het topsportevenement EK Wielrennen in 2019 organiseerde. Aansluitend diner en wedstrijd AZ-Heracles. Resultaat

26

Opkomst van 25 deelnemers. Kennisuitwisseling en netwerken.

27


Titel activiteit

Bezoek Young Rembrandt - Leiden

Titel activiteit

Ontbijtsessie Burgemeester Jan Hamming 2

Aard/genre

Studiereis

Aard/genre

SMZ-Bijeenkomst

Datum

7 juni 2019

Datum

3 oktober 2019

Doelgroep

Partners (sponsors) van SMZ

Doelgroep

Partners (sponsors) van SMZ

Doelstelling

Inspiratie opdoen voor themajaar van Monet 2021

Doelstelling

Inspireren over grote evenementen in de streek, activatie van SAIL en van het

Budget OOP

€ 750

Partners

Leiden Marketing

Budget OOP

€0

Toelichting

Studiereis naar Leiden, waar binnen het Rembrandtjaar werd gekeken naar de

Partners

Lacandon (Hoop op d’Swarte Walvis)

culturele waarde voor de stad. Rembrandt groeide immers op in Leiden. Een

Toelichting

Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van de strategische evenemen-

Resultaat

eigen partnerprogramma

kijkje achter de schermen door Martijn Bulthuis (directeur Leiden Marketing)

tenkalender, en in het bijzonder over de deelname van de Zaanstreek aan SAIL

met aansluitend een rondleiding langs de meest markante plekken waar het

met een eigen (Gele) Oceaan. Burgemeester Jan Hamming gaf een presentatie

verhaal van Rembrandt tot zijn recht komt.

over wat de gemeente wil bereiken met grote evenementen en vroeg welke rol

Opkomst van 8 deelnemers. Kennisuitwisseling, inspiratie opdoen (o.a. voor

ondernemers hierin kunnen en willen spelen? De burgemeester riep onderne-

Monet 2021) en netwerken.

mers op om een actieve bijdrage te leveren aan de ambitie om een strategische evenementenkalender te realiseren. Diverse vertegenwoordigers van onze partners meldden zich in die sessie aan om actief mee te denken en mee te

Titel activiteit

Ontbijtsessie Burgemeester Jan Hamming 1

Aard/genre

SMZ-partnerbijeenkomst

Datum

27 juni 2019

Doelgroep

Partners (sponsors) van SMZ

Doelstelling

Activatie partnerprogramma, inspiratie, netwerken.

Budget OOP

€ 1.250

Partners

Inntel Hotel

Toelichting

‘Zaanstad groeit op alle fronten, hoe ziet de woonomgeving van de toekomstige

doen aan de invulling van SAIL in de Zaanstreek. Resultaat

26 aanmeldingen waarvan uiteindelijk 15 aanwezigen. Betrokkenheid bij het evenement SAIL, activatie van partners, inspiratie en netwerken.

Zaankanter eruit?’ was de vraag die centraal stond tijdens het eerste ontbijt met burgemeester Hamming. Na een korte toelichting op dit thema ging men met elkaar in discussie aan de hand van een aantal vragen, waaronder: Hoe behouden wij het unieke karakter van Zaanstad (o.a. de mix van wonen en werken) tegen het licht van de woningopgave (met vooral binnenstedelijk bouwen)? Resultaat

Opkomst van 20 deelnemers, waaronder ook wethouder Munnikendam. Goede, interactieve sessie waarin het contact met de burgemeester van grote waarde was voor de partners.

28

29


Titel activiteit

Partnerbijeenkomst Thema Cultuur – aftrap Cultuurcampagne

Aard/genre

SMZ-Bijeenkomst

Datum

8 november 2019

Doelgroep

Culturele partners en ondernemers, gemeenteraad, college/ambtenaren gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland

Doelstelling

Activatie partnerprogramma, inspiratie, netwerken. Informeren over de nieuwe Cultuurcampagne.

Budget OOP

€ 530

Partners

Zaans Museum + deelnemende culturele organisaties aan de campagne.

Toelichting

Diverse partners en ruim 30 andere culturele organisaties zijn aanwezig geweest bij de kick-off van de cultuurcampagne in het Zaans Museum. Wethouder Sanna Munnikendam deed de aftrap samen met Lex Kruijver. Ton Rombouts, voormalig burgermeester van Den Bosch, hield een inspirerend verhaal over het Jeroen Boschjaar 2016, deelde zijn ervaringen en gaf tips in relatie tot het Monet jaar dat op de rol staat voor Zaanstad. Directeur van het

Resultaat

Zaans Museum, Jan Hovers, sloot de middag af met een presentatie over het

een groot feest van. Marketing Zaanstreek heeft

voor het publiek. Voorafgaand hieraan organi-

Zaans Museum en de tentoonstelling ‘Herman Heijenbrock - De fabriek als

de deelnemers en bezoekers een echt ‘Zaans

seerde Vereniging De Zaansche Molen op vrijdag

kathedraal’ en voorbezichtiging ‘Ode aan de lino’, een samenwerking tussen

Welkom’ gegeven langs het parcours. In samen-

27 september een netwerkbijeenkomst, waarbij

het Zaans Museum en Forbo. De aanwezigen konden na afloop met een rondlei-

werking met verschillende partners zoals BIZ &

de plannen voor het nieuwe Molenmuseum,

ding mee. De middag eindigde met een hapje en drankje.

Stadshart Zaandam hebben wij voor het groten-

dat in 2020 haar deuren opent op de Zaanse

Aftrap Cultuurcampagne, verbinding tussen verschillende culturele instel-

deel de citydressing tijdens dit evenement gere-

Schans, zijn gepresenteerd.

lingen. Inspiratie voor Monet 2021.

geld. Onze dank gaat uit naar de organisatoren en hulpdiensten. Marketing Zaanstreek had

Henk Heijnen, hoofdconservator van het

i.s.m. Le Champion de partners uitgenodigd voor

Molenmuseum, heeft een presentatie gegeven

Vanuit het partnerprogramma is er in 2019 ook een

hun werken in het najaar exposeren in De

de VIP-bijeenkomst van de Dam tot Damloop.

over het concept en de inrichting van het nieuwe

aantal keren aansluiting gezocht bij bestaande

Fabriek. Een goede voorbode voor het Monet jaar

Deze bijeenkomst heeft de partners betrokken

museum. Lex Kruijver sprak namens Marketing

relatie-evenementen van SMZ partners.

in 2021. Marketing Zaanstreek faciliteerde de

bij dit beeldbepalende evenement.

Zaanstreek over het belang van spreiding van toerisme en de waarde van de Zaanse molens,

borrel van het Monet Art Festival op de feesteBorrel Monet Art Festival 7 juli

lijke afsluitende zondag 7 juli.

Op 6 en 7 juli heeft de 1e editie van het Monet

Borrel Zaanse Molendag 27 september

zoals De Schoolmeester, die niet op de Zaanse

Varen langs molens, bijzondere workshops

Schans staan tijdens deze bijeenkomst.

Art Festival plaatsgevonden. Net zoals Claude

VIP borrel Dam tot Damloop 22 september

doen, binnenkijken bij een houtzaagmolen,

Voorafgaand aan de presentatie was er gelegen-

Monet in 1871 in de Zaanstreek deed, hebben

Op 21 en 22 september was het weer tijd voor

olie of meel geslagen zien worden, op zaterdag

heid om De Schoolmeester te bezoeken. Daarna

meer dan 100 schilders op diverse locaties in

het grootste sportieve weekend van Nederland,

28 september 2019 vond de Zaansche

werd de middag afgesloten met een borrel en

de Zaanstreek plein-air geschilderd. Wethouder

het Dam tot Dam Weekend, georganiseerd

Molendag plaats. Bijna alle Zaanse molens en

een hapje, aangeboden door De Zaansche Molen

Sanna Munnikendam heeft op zondag de

door Le Champion. Meer dan 82.000 sporters

het molenmuseum waren op deze dag geopend

en Marketing Zaanstreek.

10 winnaars bekend gemaakt en zij zullen

kwamen in actie en toeschouwers maakten er

30

31


3.4 Eigen bijeenkomsten

Toelichting

Informatiemiddag in samenwerking met Zaans Museum met als doel om

Gedurende 2019 heeft Marketing Zaanstreek

front-officemedewerkers van de hotels in de Zaanstreek optimaal te infor-

tevens een drietal eigen evenementen georgani-

meren zodat zij hun gidsfunctie richting bezoekers goed kunnen uitvoeren.

seerd. Deze bijeenkomsten zijn voor een bredere

Thema eerste editie: Zaanse Schans en omgeving. Met bijdragen van Maarten

doelgroep dan de partnerbijeenkomsten, echter

van der Meer (Zaanse Schans) en Karin Borst (Zaans Museum). Marketing

vaak wordt hier wel de link gezocht met partners

Zaanstreek vertelde meer over mogelijkheden om vanaf de Schans de

omtrent locaties of activiteiten.

minder gebaande paden te betreden (wandelen, fietsen, varen, voetveer naar Gortershoek) en ook de Zaanstore was vertegenwoordigd. Daarna gingen

21 maart 2019

Opening toeristisch seizoen

de deelnemers op eigen gelegenheid op excursie over de Zaanse Schans.

Aard/genre

SMZ-evenement

Na afloop ontving iedereen een goody bag met informatieproducten en iets

Datum

21 maart 2019

lekkers van Zaanse makelij.

Doelgroep

Toeristische/culturele ondernemers, gemeenteraad, college/ambtenaren

Doelstelling

Resultaat

Opkomst van 15 deelnemers. Informatieve bijeenkomst waarin ook medewer-

gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, regionale partners (o.a. BTLH/

kers van verschillende hotels met elkaar konden kennismaken. Beter inzicht

Amsterdam Marketing)

bij de medewerkers voor informatieverstrekking.

Toeristisch seizoen aftrappen door de ondernemers die het voor de stad moeten gaan doen een hart onder de riem te steken.

Budget OOP

€ 6.000

12 december 2019

Marketing Zaanstreek Presents

Partners

Taets, Insiders (internetbureau)

Aard/genre

SMZ-Bijeenkomst

Toelichting

Aftrap van het toeristenseizoen met alle belangrijke stakeholders binnen (en

Datum

12 december 2019

buiten) de streek. Deze keer op een boot die niet langs de voor de hand liggende

Doelgroep

Toeristische/culturele ondernemers, gemeenteraad, college/ambtenaren

iconen over de Zaan voer, maar juist richting ‘de toekomst’: Hembrugterrein

gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, regionale partners (o.a. BTLH/

en Achtersluispolder. Een inhoudelijk programma met welkom door wethouder

Amsterdam Marketing)

Sanna Munnikendam en een presentatie van Pascal Vleugels (Insiders) over de

Doelstelling

impact van online reviews & de kansen voor (toeristische) ondernemers. Resultaat

Activiteitenplan 2020 presenteren, inspireren, uitnodigen om aan te haken op activiteiten 2020

Opkomst van 62 deelnemers. Kennisuitwisseling, aanzet tot professionalise-

Budget OOP

€ 8.000

ring productaanbod (toeristische) ondernemers, netwerken.

Partners

Taets, gemeente Zaanstad, Kuijs Reinder Kakes, De Hellema

Toelichting

Terugblik op 2019 en presentatie highlights uit het activiteitenplan van 2020. Het interactieve gedeelte van de middag bestond uit workshops, met als

26 juni 2019

Front Office Informatiemiddag

onderwerp: Themajaar Monet 2021 (Eltje de Klerk), Themajaar Ode aan het

Aard/genre

SMZ-bijeenkomst

Landschap 2021 (Mardiek Voorneveld), Sail 2020 (Gabriëlle Bekhuis), Wonen

Datum

26 juni 2019

(Robert de Joode en Broedplaatsen/creatieve projecten (Els Bakker van De

Doelgroep

Front Office medewerkers Hotels

Hellema). Na de workshops was er een plenaire terugkoppeling. Anneke

Doelstelling

Betrokkenheid vergroten, Informatie voorziening

Wijdogen-Vis werd voorgesteld als nieuwe directeur van Marketing Zaanstreek.

Budget OOP

€ 100

Rond 17.00 werd de dag afgesloten met een hapje en drankje.

Partners

Zaanse Schans, Zaans Museum

Resultaat

Opkomst van ruim 50 deelnemers. Inspirerende sessies waarin actief werd meegedacht. Achteraf is goed genetwerkt.

32

33


3.5 Overige bijeenkomsten

wij een prachtige boottocht over de Zaan rich-

Gedurende het jaar is Marketing Zaanstreek

ting Zaans Museum, CacaoLab en Gortershoek.

tevens aangehaakt bij een aantal bestaande

Een prachtige (zonnige) dag werd afgesloten

evenementen en bijeenkomsten. Tevens is er een

met een proeverij en diner bij Brouwerij HOOP en

presentatie verzorgd voor de gemeenteraad van

een overnachting in het Inntel Hotel Amsterdam

gemeente Zaanstad.

Zaandam. Deze internationale journalisten en bloggers kwamen uit België, Duitsland, UK, Italië,

Presentatie Gemeenteraad 4 april

Spanje, Frankrijk en de VS.

Op donderdagavond 4 april ging Lex Kruijver namens Marketing Zaanstreek in gesprek met

Bijeenkomst placemaking 14 november

de raad over de toeristische marketing van de

Placemaking, hoe profiteer je er als citymarke-

Zaanstreek. Na de raad bijgepraat te hebben

teer van? was de titel van een expertmeeting

over SMZ, de organisatie, onze doelen en onze

voor 40 professionals vanuit heel Nederland

speerpunten voor 2019, werd de raad door Lex

met als achtergrond citymarketing, VVV of

geïnformeerd over toeristische ontwikkelingen

gemeente. Dit was een interactieve middag

in de regio en Zaanstad. Daarna volgde een

op het Hembrugterrein, met onder andere een

gesprek met de raad over o.a. toeristische cultu-

rondleiding en een inhoudelijke sessie in Het

rele ontwikkelingen in de stad (o.a. Monet, indus-

Hem, mede mogelijk gemaakt door Marketing

trietoerisme), uitstraling van de stad (verzorging

Zaanstreek.

openbare ruimte), gastvrijheid/klantgerichtheid en over samen hetzelfde verhaal vertellen.

MAC Bijeenkomsten Als vaste partner van amsterdam&part-

Persreis internationale journalisten 16 juni

ners en de Metropool Club Amsterdam sluit

Vanuit het project ABHZ (Amsterdam

Marketing Zaanstreek regelmatig aan bij

Bezoeken Holland Zien) organiseerde

MAC-bijeenkomsten. Doelstelling is om te

Amsterdam&partners eind juni een persreis

profiteren van elkaars netwerk en tevens om

naar het themagebied Old Holland. Bij deze

Internationale Zaanse bedrijven onder de

meerdaagse persreis was Marketing Zaanstreek

aandacht te brengen binnen de Metropool Regio

als partner van A&P op zondag 16 juni gastor-

Amsterdam. Ook Burgemeester Jan Hamming

ganisatie. Op die dag ontvingen wij 9 interna-

is onderdeel van dit netwerk en draagt daarbij

tionale journalisten en bloggers. Doel was om

actief bij aan dit partnership.

deze influencers van de internationale bezoekers aan het ABHZ-gebied Old Holland een ander Zaanstreek te laten zien. De middag begon in het Stadshart, met een Monetwandeling en bezoek aan het Czaar Peterhuisje. Aansluitend maakten

34

35


In 2019 is Marketing Zaanstreek aanwezig

3.6 Motie 8

Primaire doel van de campagne was om aan

Zomeren geweest, waar bewoners en bezoekers

geweest bij de volgende MAC-bijeenkomsten.

Voor de additionele financiële ruimte vanuit

Zaankanters zelf te laten zien wat er op cultu-

vanuit de MRA worden gemotiveerd om vakantie

• MAC-reis Brussel - 17 mei 2019

Motie 8 (Versterking programma Zaanstad

reel gebied te doen is in de Zaanstreek. Er is

in eigen streek te vieren. Voor de resultaten van

• MAC-bijeenkomst Topsport Amsterdam -

promotie en Toerisme) heeft SMZ de vooraf met

veel cultuur in Zaanstad, maar het is nog te

beide campagnes zie 3.1 Campagnes.

de gemeente Zaanstad overeengekomen activi-

onbekend bij onze eigen inwoners. Tegelijkertijd

teiten uitgevoerd. Voor 2019 waren dit het Dam

willen wij ook Amsterdammers en andere regio-

3.7 VVV Zaanstore

tot Dam-weekend, de Cultuurcampagne en 2

bewoners verleiden om kennis te maken met

De VVV Zaanstore is gelegen op het

campagnes om de eigen streek te ontdekken. De

het Zaanse culturele aanbod, door bekende en

Stadhuisplein en daarmee het ideale uitgangs-

onderstaand genoemde bedragen zijn inclusief

minder bekende culturele parels te belichten.

punt om informatie te verzamelen over het

Overige activiteiten

de (extra) personele lasten als gevolg van de

Voor de cultuurcampagne is samengewerkt met

verblijf in de Zaanstreek. Daarnaast is het

Lex Kruijver was in 2019 wederom lid van het Zaans

uitvoering van de genoemde activiteiten.

de Zaanse culturele organisaties zoals o.a. het

ook een fysieke ontmoetingsplek voor de

Zaans Museum, FluXus, Zaantheater, De Fabriek,

Zaankanter, waar 365 dagen per jaar de Zaanse

Het Hem en De Groote Weiver. Voor de uitwerking

makers vertegenwoordigd worden en het merk

zie 3.1 Campagnes.

Zaans onder de aandacht wordt gebracht. De

19 juni 2019 • Themabijeenkomst Nyenrode Business

Universiteit Amsterdam ‘Millennials’– 4 juli 2019 • Opening Uitmarkt Amsterdam – 23 aug 2019

Bouwplatform. en was namens SMZ aanwezig op € 35.000

de bijeenkomsten (ca. 5 keer per jaar) en presen-

Dam tot Dam-weekend

teerde daar met enige regelmaat de aanpak van de

Op de zaterdag (Dam tot Dam Wandeltocht)

woonmarketing van Marketing Zaanstreek.

en op zondag (Damloop) is door Marketing

samenwerking met Zuivere Koffie maakt de € 10.000

Zaanstreek ingezet op zichtbaarheid onder deel-

Campagnes Ontdek je eigen streek

Welkomstpakket nieuwe inwoners

nemers (wandelaars en hardlopers) en bezoe-

(2 campagnes)

tevens laagdrempeliger.

Ook in 2019 zijn er Welkomstpakketten aan

kers van het Dam tot Dam Weekend. Aanzetten

nieuwe inwoners van Zaanstad overhandigd.

tot herhaalbezoek is hier de belangrijkste doel-

De campagne Molendagen/Fietsdagen haakt

De Zaanstore heeft naast diverse informatie-

In verband met de AVG-regelgeving is het niet

stelling. Voor bewoners geldt dat het Dam tot

op Zaanse wijze in op een landelijke themadag:

producten een breed aanbod streekproducten

mogelijk om nieuwe bewoners per post een

Dam-weekend kan bijdragen aan trots op de

de Nationale Molendagen. Hiermee is ingezet

en souvenirs. Het assortiment is dan ook

welkomstpakket op te sturen. Nu worden ze

eigen stad. Voor de uitwerking van de campagne

op de combinatie ‘molens bekijken en al fiet-

bedoeld om zowel de nationale als internati-

uitgenodigd, via een brief vanuit het Stadhuis,

zie 4.2 Publieksevenementen.

send de Zaanstreek bewonderen’. De campagne

onale bezoeker te verleiden de Zaanstreek te

richt zich op Zaankanters en nadrukkelijk ook

ontdekken en te proeven. In het hoogseizoen is

op inwoners van de regiogemeenten om ze te

de Zaanstore 7 dagen per week geopend.

om een plattegrond van hun nieuwe woonplaats € 20.000

toegang tot de Zaanstore voor de Zaankanter

op te komen halen in de VVV Zaanstore. Daarbij

Cultuurcampagne: Zaans Cultuur

krijgen ze een gratis kopje Zuiver koffie aange-

In 2019 organiseerde Marketing Zaanstreek voor

verleiden vaker naar de Zaanstreek te komen.

boden. Door deze drempelverhogende aanpak

het eerst een cultuurcampagne. De campagne is

Met speciale molenactiviteiten, mooie fiets-

In 2019 heeft de Zaanstore actief ingezet op

is het aantal nieuwe bewoners dat zich in de

bedoeld om de Zaanstreek in de culturele spot-

routes met of zonder gids en leuke afstap-tips

communicatie met de bewoners. Dit is met

Zaanstore heeft gemeld bijzonder laag gebleven.

lights te zetten. Met de cultuurcampagne haakt

is het in samenwerking met de toeristische

name gedaan door middel van de eigen social

SMZ aan bij het MRA-programma Kunst, Cultuur

partners extra aantrekkelijk gemaakt om dat

media kanalen. Via Facebook en Instagram

en Erfgoed. In dit actieprogramma werken de

weekend op de fiets te stappen om de Zaanse

worden de volgers op de hoogte gehouden van

MRA-partners samen aan het bevorderen van

molens, de erfgoedhelden van onze streek, te

nieuwe producten of leuke acties.

cultuurparticipatie in de regio en het faciliteren

(her)ontdekken.

Ook zijn er in samenwerking met Marketing

van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de metropool. In 2018 lag de focus van het

De tweede campagne gefinancierd vanuit

Zaanstreek diverse campagnes uitgevoerd om

programma op Haarlem, in 2019 was dat Zaanstad.

Motie 8 is de in 2109 nieuwe campagne Zaans

meer bezoekers naar de Zaanstore te trekken.

36

37


Denk hierbij aan de Geef Zaans campagne en het

een kopje koffie, maar weten de Zaanstore ook te

Top 5 op basis van aantallen

Net als in 2018 staat ook in 2019 het Zaans

ontwikkelen van eigen cadeau pakketten. Ook

vinden voor een origineel cadeau.

1. Zaandam city map

huisje in blikvorm met snoepjes op 1. Gevolgd

2. Zaanse sokken (maat 35-41)

door de Zaanse sokken. Beide maten zijn apart

heeft de Zaanstore haar eigen Zaanse sokken ontwikkelt als souvenir, welke een daverend

Van de ‘dichtbij-landen’ ontvangen we dagelijks

3. Magneet Inntel Zaandam

als artikel ingevoerd, als je deze bij elkaar optelt

succes zijn. Om het aanbod van de Zaanstore aan

bezoekers uit Groot-Brittannië. Opvallend veel

4. Groen huisje met snoepmix

kom je op 544 paar en daarmee komen de

te vullen met vernieuwende producten is tevens

Amerikanen zijn opslag verliefd op Zaandam,

5. Zaandam fotomagneet MDF

sokken op 1 te staan. Drie van de vijf 5 producten

de campagne Zaanse Makers gezocht uitgevoerd,

omdat de tegenstelling met de drukte in

waarin op zoek is gegaan naar nieuwe Zaanse

Amsterdam zo groot is. Zij prijzen met name de

Waar vorig jaar ‘ansichtkaart enkel’ op 1 stond

ondernemers met mooie Zaanse producten, die

mooie bouwstijl en de gemoedelijke sfeer.

is dit jaar Zaandam city map de lijstaanvoerder.

in bovenstaand overzicht zijn geproduceerd in eigen beheer.

De keuze om de scheurplattegrond te vervangen

Trylikes

Assortiment en productontwikkeling

door het kwalitatief hoogwaardige Booqi met

Met Trylikes bieden we de bezoekers iedere dag

Resultaten

Om het assortiment up-to-date te houden en

een lage verkoopprijs van € 1,50, blijkt een goede

de gelegenheid om aan te geven hoe tevreden

Het aantal bezoekers van de VVV Zaanstore in

vernieuwend te blijven voor onze vaste klanten,

beslissing. Op 2 staat hèt succes van 2019; de

ze zijn over de Zaanstore en bijbehorende

2019 is 63.895. Dat betekent een gemiddeld

vindt er regelmatig een wisseling plaats. Aan

Zaanse sokken. 80% van de producten in de top

dienstverlening. In 2019 zijn er 1.583 stemmen

aantal bezoekers van 5.325 bezoekers per

het begin van het jaar is er een bezoek gebracht

5 zijn geproduceerd in eigen beheer.

uitgebracht op de vraag: Wat vindt u van onze

maand. Het hoogtepunt van het aantal bezoe-

aan de souvenirbeurs om inspiratie op te doen

kers heeft echter plaatsgevonden in de maanden

en contacten met leveranciers te onderhouden.

Top 5 op basis van omzet

Nederlands). Veruit de meeste klanten, namelijk

april, mei, juli en augustus.

Om meer aan de vraag van regionaal getinte

1. Groen huisje met snoepmix

95%, is tevreden over de gastvrijheid, wat een

producten te kunnen voldoen, is de aandacht

2. Zaanse sokken (maat 35-41)

prachtig resultaat is. Zie ook bijlage 4.

Wanneer gekeken wordt op basis van omzet is

gericht op het maken van eigen producten. In het

3. Ansichtkaart enkel

mei is de beste maand van 2019 geweest, op

geval van productontwikkeling wordt er iedere

4. Zaandam city map

de voet gevolgd door augustus met de hoogste

keer een risicoanalyse gemaakt of de investering

5. Magneet Inntel Zaandam

omzet en net iets minder bezoekers.

opweegt tegen de geschatte verkoop. In 2019 zijn

schapruimte kregen in de Zaanstore.

gastvrijheid (vermeld in zowel Engels als

de Zaanse sokken ontwikkeld, een Molenroute, Top 5 nationaliteiten

de houten skyline van de Zaanstreek, een reeks

1. Zaankanters/ Nederlanders

magneten van Zaandam en houten onderzetters

2. Groot-Brittannië

met Zaanse afbeeldingen.

3. Duitsland 4. Verenigde Staten

‘Hardlopers’

5. Italië

Sleutelhangers en magneten gaan op basis van aantallen het meest over de toonbank. Er zijn in

De nationaliteiten wisselen per maand maar

2019 totaal 1.459 magneten, 1.067 ansichtkaarten

over de gehele periode genomen kunnen we

en 873 sleutelhangers verkocht. Chocoladerepen

spreken van bovenstaande top 5, niet altijd

van de Euforij verkopen ook goed, als alle repen bij

in dezelfde volgorde. Het merendeel van De

elkaar worden opgeteld zijn er 649 repen verkocht.

Zaankanters komt in ochtend met name voor

38

39


bijlage 1 overzicht partners marketing zaanstreek 2019

4. financiën smz Inkomsten Marketing Zaanstreek

Uitgaven Marketing Zaanstreek

Nr

Partner

Status

Looptijd

Gemeente Zaanstad

€ 350.000

Bewoners en Bezoekers Marketing

€ 82.963

1

Forbo Flooring B.V.

Premium Plus Partner

2019

Gemeente Zaanstad (Motie 8 / 2019)

65.000

Evenementen

€ 46.581

2

Taets Event Center

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

Jaarbijdragen partners

99.897

Development/research/hosting

14.723

3

Stichting Zaantheater

Partner

2018/2019/2020

Projectinkomsten

Zaanstore

€ 250.923

4

Stichting FluXus

Partner

2018/2019/2020

Zaanstore

€ 250.890

Personeelskosten

€ 220.003

5

De Zaansche Molen

Partner

2019

Organisatiekosten

€ 40.384

6

Stadshart Zaandam

Partner

2019

Overige lasten

€ 84.568

7

Stichting Zaanse Schans

Premium Partner

2019/2020

Resultaat / opbouw reserve

€ 25.642

8

Bizznizz accountants

Premium Partner

2018/2019/2020

Totaal uitgaven

€ 765.787

9

Zaans Museum

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

10

Rabobank Zaanstreek

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

11

Obi4Wan

Partner

2019/2020

12

WeSpark

Partner

2019

13

NH Media

Premium Partner

27-08-2019 – 26-08-2020

14

Inntel Hotel

Partner

05-09-2019 – 04-09-2020

15

Gemeente Wormerland

Premium Partner

27-09-2019 – 26-09-2020

Totaal inkomsten

-

€ 765.787

40

41


bijlage 2 typisch zaans

bijlage 3 zaanse verhaallijnen

Merkwaarden Eigenzinnig: dingen gebeuren hier op eigen wijze, niet altijd voor de hand liggend Maken: gebaseerd op ambacht en vakmanschap,

In het hart van Metropoolregio Amsterdam ligt

liefst gecombineerd met innovatie

1. Zaansmaken

de Zaanstreek. Nationaal en internationaal

Authentiek: met eigen verhaal dat onderdeel

De Zaanstreek is van oudsher een streek van

bekend om zijn industriemolens en houtbouw

uitmaakt van het verhaal van de stad.

makers. Smaakmakers (onder andere). De Zaanse mayonaise en mosterd zijn beroemd.

in Zaans groen. Werken en wonen, naast en door elkaar. Een mengeling die altijd is gebleven, in

Bezoeken

Maar je kent vast ook de smaken van Lassie,

de stad én in de Zaanse dorpen. Die mix – het is

Intrigeert dat Zaans je, dan zoek je de

Honig, Duyvis, Cacao de Zaan en niet te vergeten

even wennen voor je er de charme van ontdekt

Zaankanter op. Hij vertelt je over het eerste

Verkade. Food zit verankerd in het Zaanse dna.

– is typisch Zaans. Het succes van de Zaanse

moderne industriegebied van Europa, vaart met

Nog altijd wordt hier het grootste deel van de door

maakindustrie voert terug tot aan de eerste

je over de Zaan langs molens, pakhuizen en

Nederland geïmporteerde cacaobonen verwerkt.

molens langs de Zaan en leeft nog steeds. Dat

fabrieken en laat je het houten huisje zien waar

Oktober, de maand dat de nieuwe oogst binnen-

zie je en ruik je. Hout, zeil, papier, levensmid-

Peter de Grote logeerde om het Zaanse scheep-

komt, wordt daarom trots Cacaomaand genoemd.

delen: het vermogen innovatie te combineren

stimmerambacht te leren. Hij neemt je mee naar

Bovendien komen lokale ondernemers steeds

met ambachtelijk vakmanschap maakt(e)

de plekken waar Claude Monet schilderde en laat

vaker met nieuwe, succesvolle Zaanse smaken.

veel Zaanse producten wereldberoemd. Je nek

je het mysterieuze Hembrugterrein ontdekken. De focus ligt op food omdat historie en heden

uitsteken en gewoon doen – je moet het maar durven – is typisch Zaans. Zaanstad is in vele

Wonen

elkaar hier duidelijk raken. Met dit deel van

opzichten verbonden met Amsterdam en toch

Herken je het Zaans, dan is het thuis van die

het verhaal richten we ons op de foodies en

heel eigen. Dankzij de Zaankanter! Trots op

Zaankanter jouw thuis en woon je er of wil je er

de mensen die bewuster met eten, spullen en

zijn roots, de maakindustrie, de Zaan, maar te

wonen. Dichtbij Amsterdam, maar wel anders

ontspullen bezig zijn. Zij hebben meer aandacht

nuchter om daar veel ophef over te maken. De

dan in de hoofdstad. Minder aangeharkt, meer

voor ambacht en herkomst.

Zaankanter trekt zijn eigen plan, geworteld in de

zelf maken. Minder af, meer kans je eigen ding te

historie en met oog voor de toekomst. Die eigen-

doen. Minder groot, meer water en groen. Minder

Uiteraard dragen ook de uitingen vanuit de

zinnigheid – je gaat het vanzelf waarderen – is

druk, meer ruimte om jezelf te ontplooien.

andere stories bij aan deze verhaallijn.

Werken

2. Art & Architectuur

Kortom: Zaanstad, de Zaanstreek is geen

Bevalt dat Zaans je, dan wil je er net als

Geïnteresseerden in stedenbouw, architectuur en

allemansvriend. Alles is en gaat hier net even

die Zaankanter werken en ondernemen.

kunst kunnen in de Zaanstreek hun hart ophalen.

anders. Interessant en verrassend voor wie er

Geïnspireerd door de makers in het verleden en

Je vindt hier een veelheid aan stijlen terug. Ook de

oog voor heeft, een thuis voor wie zich in de

heden. Geen gebakken lucht, maar gelijk handen

herbestemming van (industrieel) erfgoed spreekt

mentaliteit herkent en een plek voor onderne-

uit de mouwen. Jouw dromen tot nieuwe Zaanse

tot de verbeelding en de houtbouw waarvan je

mers die een uitdaging niet uit de weg gaan.

verhalen maken. Doen, pionieren, vallen en

authentieke voorbeelden, maar ook moderne

Zaans – niet voor iedereen.

opstaan, falen en vieren.

interpretaties van die houtbouw tegenkomt. Denk

typisch Zaans.

aan het gestapelde huisjes hotel Inntel.

42

43


bijlage 4 trylikes rapportage

Daarnaast wordt Zaanstad steeds vaker

Met de komst van de stoommachine verdwenen

genoemd als rafelrand van de regio Amsterdam.

de meeste molens uit het landschap. Mede dankzij

Nu veel kunstenaarsplekken in Amsterdam e.o.

de in 1925 opgerichte vereniging de Zaansche

verdwijnen, wijken steeds meer kunstenaar

Molen zijn er in de streek nog een 15 tal indus-

en kunstinitiatieven uit naar de Zaanstreek.

triemolens behouden gebleven. De industrie

Een streek die overigens als van oudsher een

heeft zich in de loop van tijd naar buiten de stad

rijkdom aan (amateur)kunstenaars kent en

verplaatst, maar gelukkig zijn er veel monu-

natuurlijk grote inspiratiebron was voor de

menten bewaard gebleven. Veel lege fabrieken en

impressionist Claude Monet.

pakhuizen kregen een mooie herbestemming.

Met dit deel van het Zaanse verhaal richten we

Met dit deel van het Zaanse verhaal richten we

Periode 1 januari 2019 - 31 december 2019

ons op de liefhebbers van architectuur en kunst

ons op de liefhebbers van historie: van mooie

Exit How do you rate our hospitality?

en de mooie verhalen daarachter. Vaak te vinden

verhalen over vroeger. Over de welvaart, het

op historisch interessante plekken die op hun

ambacht, het maken en de industrie.

beurt ook hun aantrekkingskracht hebben op deze mensen binnen onze doelgroepen. 3. Zaans industrieel erfgoed en historie De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden van Europa. Belangrijke industrieën waren houtverwerking en voedingsmiddelenindustrie. Ooit was de Zaanstreek de provisiekast van Nederland. Er hebben hier honderden molens gestaan en in de 17e en 18e eeuw kende men een grote economische voorspoed. Er was in Europa geen streek te vinden waar op zo’n kleine oppervlakte zoveel verschillende nijverheid te vinden was. Weverijen, stijfselfabrieken, zeildoekmakerijen, papier, tabak, verf, kaarsen, snuif, blauwsel, cacao, kuiperijen, smederijen, traankokerijen, zagerijen, scheepsbouw, zeevaart, handel en veeteelt, alles was aan de boorden van de Zaan te vinden. Ook de walvisvaart was belangrijk, bijna elk dorp in de Zaanstreek deed er aan mee.

44

45


Profile for zaans

Stichting Marketing Zaanstreek jaarverslag 2019  

Stichting Marketing Zaanstreek jaarverslag 2019  

Profile for zaans

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded