__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

©STICHTING MARKETING ZAANSTREEK september 2019

JAARVERSLAG 2018

1


2


INHOUD 1. Het eerste jaar van ‘Zaans’

6

2. Speerpunten 2018

10

2.1 Basis op orde

10

2.2 Productontwikkeling/-verbetering

10

2.3 Merkconcept Zaans (storytelling)

12

2.4 Storytelling & social media

13

3. Activiteitenoverzicht 2018

14

3.1 Campagnes

15

3.2 Publieksevenementen (van derden)

19

3.3 Eigen bijeenkomsten / overige activiteiten

20

3.4 Motie 8

23

3.5 VVV Zaanstore

26

4. Financiën SMZ

30

5. Organisatie Stichting Marketing Zaanstreek

31

5.1 Bestuur/Raad van Toezicht Marketing Zaanstreek 2018

31

5.2 Werkorganisatie SMZ en VVV Zaanstore

32

5.3 Raad van Advies van SMZ

33

5.4 Amsterdam Marketing

33

5.5 gemeente Zaanstad

34

5.6 Partners in de Zaanstreek

34

Bijlage Rationale Zaans

37

Bijlage Zaanse verhaallijnen

38

3


voorwoord "Zaans: dat ben je als je hier niet meer weg wilt". Deze uitspraak werd al gedaan in 2016 toen bewoners, ondernemers en Gemeente met elkaar spraken over "wat Zaans is". Dat je niet meer weg wilt (of er graag terugkomt): dat is het streven waaraan Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) zich heeft verbonden. 2018 was het eerste jaar van een zesjarig contract met de gemeente Zaanstad, dat SMZ hieraan werkt. De VVV Zaanstore ging open, er kwam een nieuw merkconcept ZAANS, samenwerking met Zaanse partners kreeg vorm en verschillende campagnes werden georganiseerd en gesteund. Erg blij zijn we met vele partners die zich in 2018 aan ons en onze opgave hebben verbonden. Dat overtrof ieders verwachting. Samen met de gemeente en alle andere partners slaagden we erin om te laten zien dat de Zaanstreek een plek is waar het aantrekkelijk wonen is, veelzijdig recreĂŤren met een fijn klimaat voor succesvol ondernemen. Zaans zijn we met elkaar en namens het hele team van SMZ spreken wij vol vertrouwen uit dat het daarom gaat lukken om steeds meer mensen te horen zeggen: "hier wil ik niet meer weg" of: "hier kom ik graag terug." Wij wensen je veel leesplezier toe met dit jaarverslag. Cees Tip voorzitter Raad van Toezicht Lex Kruijver Directeur/bestuurder

4


“ZAANS: DAT BEN JE ALS JE HIER NIET MEER WEG WILT”

5


1. HET EERSTE JAAR VAN ‘ZAANS’ Het jaar 2018 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor Stichting Marketing Zaanstreek. In oktober 2017 zette gemeente Zaanstad en SMZ hun handtekening onder een nieuw zesjarig contract. Tot en met 2023 mag SMZ de marketing voor de gemeente Zaanstad uitvoeren. De keuze op SMZ viel na een intensief aanbestedingstraject. Aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst liggen prestatie-indicatoren ten grondslag die in de plaats gekomen zijn van de subsidiecriteria. De nieuwe meerjarige overeenkomst biedt SMZ de kans om meerjarig met partners in de stad te kunnen bouwen aan de marketing en promotie van de Zaanstreek. Nieuw college

(nationaal en internationaal) andere (anders dan

In juni van dit jaar is een coalitie van VVD, PVDA,

de Zaanse Schans) delen van Zaanstad gaan

D66, Rosa, CU en CDA begonnen aan een nieuwe

bezoeken en er langer verblijven. Daarnaast kiest

termijn van vier jaar (2018-2022). De marketing

het nieuwe college ervoor om de relatie tussen

van Zaanstad zit de komende periode in de

Monet en Zaandam verder handen en voeten

portefeuille van wethouder Sanna Munnikendam

te geven. De inzet om internationale bezoekers

(D66), die daarnaast ook verantwoordelijk is

ook op andere plekken in de Zaanstreek te laten

voor toerisme, cultuur en evenementen. Een

landen, sluit goed aan bij de huidige activiteiten

mooie combinatie, aangezien al deze onder-

en doelstelling van SMZ. Ook het vergroten van

werpen nauw gelieerd zijn aan de opdracht van

de zichtbaarheid (zowel online als offline) van

Marketing Zaanstreek. In het coalitieakkoord

Monet in de Zaanstreek (samen met Stichting

(‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van

Monet in Zaandam en het Zaans Museum) staat

morgen’) wordt de nadruk gelegd op verbetering

in het activiteitenprogramma van SMZ.

van de culturele voorzieningen, zodat Zaanstad op dit punt beter scoort in de Atlas voor Gemeenten. Die ambitie zet het college kracht bij door vanaf 2019 jaarlijks € 110.000 extra in de begroting op te nemen. Op toeristisch gebied wil de nieuwe coalitie dat meer individuele toeristen

6


Opening VVV Zaanstore

Een nieuw merkconcept voor

Op 1 februari 2018 kreeg SMZ de sleutel van

Marketing Zaanstreek: Zaans

het pandje waar tot dat moment de winkel van

Begin 2018 is het merkconcept ZAANS – na een

Hooghuys in was gevestigd. De winkel met circa

pitch onder vier bureaus – ontwikkeld door het

45m2 vloeroppervlakte zit op het Stadhuisplein,

Zaanse bureau Counter Creatives. Het concept

om de hoek bij het stadhuis. Na een ingrijpende

bestaat naast het nieuwe woordbeeld ZAANS, uit

verbouwing van de benedenverdieping opende

een blauwe letter S dat staat voor rivier De Zaan.

op vrijdag 9 maart de VVV Zaanstore, de brandstore van Marketing Zaanstreek, een volgens de laatste inzichten ingerichte VVV-locatie. In het assortiment van de Zaanstore zijn onder andere wandel- en fietskaarten, boeken, de Zaanse Schans Card, de Amsterdam Citycard,

De overige letters zijn Zaans groen, waarbij op

VVV-bonnen, Zaanferry tickets en Zaanse

subtiele wijze in de letter A de Zaanse huisjes en

producten opgenomen. Daarnaast kan men

in de N de Zaanse fabrieken en pakhuizen zijn te

hier letterlijk het Zaanse verhaal beleven aan

herkennen. Verder bestaat het merkconcept uit

de hand van typische Zaanse geuren, kleuren,

een aantal kleuren uit het palet van Zaans Groen,

smaken en iconen. De Zaanstore richt zich –

typische Zaanse patronen en labels met daarop

naast toeristen – ook op Zaankanters. Ook voor

de Zaanse iconen. In 2018 zijn wij aan de slag

bewoners is er heel veel te doen en te ontdekken.

gegaan met het uitrollen van het nieuwe merk-

De winkel geeft bewoners ideeën en maakt ze

concept. Er is een rationale geschreven waarin

hopelijk nog trotser op de streek. Voor de locatie

we uitleggen waarom het merkconcept van

van de Zaanstore is bewust gekozen voor het

‘Zaans’ zo goed bij onze streek past (zie bijlage

centrum van Zaandam vanwege de ligging dicht

2) . Het merkconcept biedt de mogelijkheid voor

bij het knooppunt NS station Zaandam en de

een authentieke en eigenzinnige positionering,

omliggende hotels.

anders dan andere steden. ZAANS duidt geen gebied aan, maar onze roots, ons karakter, onze kern. De mensen, het erfgoed, de grond waarop we staan, het water, het groen, de mosterd, de chocolade. Alles is ZAANS. We zijn weliswaar meerkernig en wonen in drie gemeenten (Zaanstad, Wormerland en Oostzaan) maar wat ons verbindt is dat we allemaal ZAANS zijn.

7


Vergroten slagkracht door samenwerking Voor SMZ is samenwerking met Zaanse partners (Zaanse gemeenten, bedrijven en instellingen) die het grotere belang van een sterke positie van de Zaanstreek in de Metropoolregio Amsterdam delen essentieel. De marketing en promotie van de stad is niet alleen een zaak van de marketingorganisatie, er zijn veel meer partners die er (in)direct een bijdrage aan leveren en er profijt van hebben. Samen bouwen wij aan een sterk Zaanstreek in de Metropoolregio Amsterdam, waardoor de Zaanstreek aantrekkelijker wordt voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Als een gevolg van de aanbesteding van de marketing in Zaanstad, moest SMZ weer opnieuw beginnen met het aangaan van partnerships met bedrijven en instellingen. In 2018 heeft SMZ zo’n 15 partners aan zich weten te binden, waarvan met het merendeel meerjarige overeenkomsten is afgesloten. Landelijke intocht Sinterklaas De landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november 2018 was – publicitair gezien – het hoogtepunt van het afgelopen jaar. Zo’n 30.000 bezoekers en 1,9 miljoen tv-kijkers waren op die prachtige zaterdag getuige van de intocht van de goed heiligman en zijn gekleurde pieten. SMZ was betrokken bij de sponsoring en stadsaankleding van de intocht. Daarnaast was de intocht – naast het Dam tot Dam Weekend – een beeldbepalend publieksevenement van SMZ.

8


9


2. SPEERPUNTEN 2018 In 2018 heeft SMZ gewerkt aan de volgende speerpunten. 2.1 Basis op orde

2. Nieuwe website Zaans.nl

Voor het uitvoeren van succesvolle marketing-

Met ons nieuwe online platform kunnen wij

activiteiten is het belangrijk om de basis goed

bezoekers inspireren en kunnen wij veel beter

op orde te hebben. Sinds 2016 werkt SMZ continu

campagnes ondersteunen.

aan het verbeteren van basismaterialen (o.a. foto en film, plattegronden). In 2018 hebben wij de

3. VVV Zaanstore

volgende basis op orde-activiteiten uitgevoerd:

In maart 2018 opende de Zaanstore, de winkel van SMZ gericht op bezoekers en eigen inwoners.

1. Nieuw foto- en filmmateriaal

Met onze fysieke locatie hebben wij zelf invulling

Dit materiaal is nodig ter ondersteuning van

gegeven aan het ‘live’ gidsen en inspireren van

onze campagnes en voor onze nieuwe website.

bezoekers. De Zaanstore zetten wij tevens in als

In 2018 kreeg fotograaf Mike Bink de opdracht

communicatiemedium voor onze campagnes.

om nieuwe beelden te schieten vanaf de Zaan.

In 2018 deden wij dat o.a. met Dam tot Dam

En zijn wij in 2018 gestart met de productie van

en de december shopping campagne (Zie 5.1

inspiratiefilmpjes & foto’s van de 4 toeristische

Campagnes).

hotspots (door FloorFilm). 2.2 Productontwikkeling/-verbetering SMZ heeft zich in 2018 actief met de ontwikkeling van nieuwe toeristische producten bezig gehouden, maar ook met de verbetering en/ of uitbreiding van bestaande arrangementen. In samenwerking met het Zaans Museum en Stichting Monet in Zaandam is het Monet Vaar Arrangement ontwikkeld. Bezoekers starten in het Monet Atelier en gaan daarna met de Zaanferry naar het Zaans Museum waar ze de echte Zaanse Monet kunnen bewonderen. Daarna kunnen ze naar Molen de Kat (Zaansche Molen) voor een uitleg over de verf die Monet gebruikte. Een mooie synergie tussen vier partners. Een voorbeeld van productverbetering is de Hop

10


On Hop Off die vanaf 2017 internationale bezoe-

off (bus). In november organiseerde SMZ ism

kers aan Amsterdam door de regio vervoert.

PrioTicket een workshop voor hotels en andere

De bus maakt het rondje Amsterdam, via de

toeristische partners.

Zaanstreek naar Edam/Volendam, door naar

Purmerend en weer terug naar Amsterdam.

In 2018 zijn de volgende (nieuwe) routes/

Bezoekers kunnen onderweg uitstappen en

kaarten verschenen:

later weer op een andere bus opstappen. Om spreiding te bevorderen heeft SMZ de toeristische ondernemer gevraagd om – naast de Zaanse Schans – ook te stoppen op station Zaandam.

• Fietsroute voor de internationale toerist binnen

het project Cycleseeing (bureau MRA) • Wandelkaartje vanaf station Zaanse Schans

Dat is inmiddels geëffectueerd: toeristen die

naar de Zaanse Schans voor de (internatio-

gebruik maken van de Hop On Hop Off kunnen

nale) bezoeker die met de trein komt. Op de

vanaf seizoen 2018 ook uitstappen op NS station

achterzijde (en dus de terugweg) een suggestie

Zaandam. Via promotiemateriaal in de bus worden

om uit te stappen op station Zaandam met de

bezoekers geattendeerd op de VVV Zaanstore.

highlights van het Stadshart, om op die manier spreiding te stimuleren

SMZ heeft verder een overkoepelende afspraak

• Wandelkaart, herdruk van de reeds bestaande

gemaakt met het bedrijf PrioTicket waardoor

10 wandelroutes in de Zaanstreek (uitgave in

de verkoop van arrangementen via een digitaal

NL en EN)

platform kan plaatsvinden. Het presenteren van

• Booqi stadsplatte-

het Zaanse toeristische aanbod op het plat-

grond Stadshart

form van PrioTicket levert tevens bekendheid

Zaandam (uitgave

op bij wederverkopers (o.a. hotels in Zaanstad

NL/EN)

en Amsterdam). Inmiddels zijn vier Zaanse producten/arrangementen via PrioTicket te

• Stratenplan Cito

ZAANDAM CITY MAP

boeken, namelijk: Monet Vaar Arrangement, Monetwandeling, Zaanferry en Hop on, Hop

11


2.3 Merkconcept Zaans (storytelling)

In 2018 zijn wij het nieuwe merkconcept gaan

In december 2017 schreef Marketing Zaanstreek,

uitrollen:

in samenwerking met Amsterdam Marketing en de gemeente Zaanstad, een pitch uit onder

• Opstellen rationale Zaans.nl, het idee achter

bureaus voor een nieuw merkconcept. Het

of de reden voor onze keuze van Zaans.nl (zie

Zaanse bureau Counter Content won de pitch

bijlage 2)

en bedacht een concept dat uit vier elementen bestaat: een nieuw naambeeld (Zaans.nl),

• Nieuwe Zaans vlaggen in de masten op de

invalswegen van Zaanstad

nieuwe Zaanse kleuren, een aantal typische

• Oplevering nieuwe website Zaans.nl

Zaanse patronen en een serie herkenbare labels.

• Gebruik van huisstijl en labels op onze social

De nieuwe huisstijl is in 2018 door vormgevers van tenminste 5 andere bureaus (Lassooy,

media kanalen • Toepassing van het merk (merkbeeld, patronen,

Francien, Emma, MMEK, Insiders) gebruikt

kleuren) in de campagnes van Marketing

voor informatie- en promotieproducten, zoals

Zaanstreek (o.a. ZaanSmaken, shopping

banieren, outdoor-uitingen, de wandelkaart

campagne)

(restyle), communicatiemiddelen in de VVV Zaanstore en de nieuwe website.

• Het nieuwe merkbeeld en –verhaal is ook toege-

past in de Zaanstore. De Zaanstore kan worden gezien als een permanente marketingactivi-

Er is gekozen voor één merk voor zowel het

teit en/of eigen mediakanaal van Marketing

Zaanse toeristische product als het woon-

Zaanstreek, het geeft ons de mogelijkheid

product. Het merkconcept ZAANS wordt gebruikt

om ons merk en verhaal continue onder de

voor wonen en toerisme in de hele Zaanstreek,

aandacht te brengen bij de doelgroep

maar het kan ook op andere terreinen worden gebruikt. Het merk moet ook gaan over het

Door consequent het merkbeeld, patronen en

uitdragen van trots, het moet een ‘emotiebrand’

kleuren toe te passen, worden wij steeds herken-

worden. Het merk duidt niet zozeer een stad

baarder. Als onze partners in de stad dat ook

of gebied aan, maar staat voor onze roots, ons

doen, wordt ons merkverhaal nog meer versterkt.

karakter, onze kern. De mensen, het erfgoed,

De ZaanSmaken-campagne was daar in 2018

de grond waarop we staan, het water, het groen,

een goed voorbeeld van. Het Zaansmaken-

de mosterd, de chocolade. Typisch ZAANS.

campagne logo (nieuwe huisstijl) is door diverse

En we wonen misschien verspreid en voelen ons

partners (o.a. CacaoLab, Windmill Cruises,

Zaandammer, Assendelver, Wormerveerder of

Zaansche Molen, Zaans Museum) gebruikt

Wormernees: we zijn allemaal ZAANS.

waardoor de consument (de bezoekers) een eenduidig beeld kreeg van de gehele campagne.

12


Het brandbook van de nieuwe huisstijl is voor

storytelling meer mogelijkheden gegeven met

partners op te vragen bij Marketing Zaanstreek

ons nieuwe merkconcept Zaans.nl. Tevens hebben

en staat op de nieuwe website (www.zaans.nl).

wij een social mediastrategie opgesteld, waardoor wij nog beter in staat zijn om onze bood-

VERSIE 1.0 2018 BRANDBOOK SPORTBEDRIJF ZAANSTAD

zaans brandbook

schap met de juiste tone-of-voice, via het juiste medium bij de juiste doelgroep te krijgen. We hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van eigen content, zoals bijvoorbeeld de campagne Molendagen? Fietsdagen! in mei 2018. Om die campagne te ondersteunen hebben wij een betaalde campagne op facebook ingezet waarbij heel precies getarget werd op vrouwen in de regio en dat pakte goed uit. Ook werd onze

2.4 Storytelling & social media

grote ZaanSmaken campagne in het najaar

Vanaf 2017 zetten wij storytelling op struc-

actief ondersteund via Facebook en Instagram.

turele wijze in. Dat doen we aan de van de

Daarnaast haken wij veelvuldig aan bij initia-

iconen en USP’s van de Zaanstreek. Met behulp

tieven uit de streek. Allemaal met als criterium

van de juiste content wordt het verhaal van

dat ze aansluiten bij het Zaanse verhaal dat

de Zaanstreek verteld. De rol van Marketing

we willen vertellen. De Nationale Molendagen

Zaanstreek is om partijen in de stad te

krijgen daardoor meer aandacht dan een

verbinden, de gezamenlijke boodschap te

braderie in Wormerveer (die kan immers overal

versterken en om duidelijk en consequent

plaatsvinden en heeft geen koppeling met het

keuzes te maken in wat naar wie en hoe en

industriĂŤle verleden).

wanneer wordt gecommuniceerd zodat het profiel en de identiteit van Zaanstad steeds herkenbaarder worden. Dat heeft geleid tot de Zaanse verhaallijnen (zie bijlage 3). Om de grotere rol van storytelling in onze marketingcommunicatie te kunnen faciliteren, is in onze middelenmix een duidelijke verschuiving waar te nemen van traditionele media (o.a. print) naar social mediaplatforms, met name Facebook en Instagram. In 2018 hebben wij onze focus op

13


3. activiteitenoverzicht 2018 De doelstellingen van Marketing Zaanstreek zijn erop gericht dat bewoners trotser worden, dat nieuwe bewoners voor Zaanstad/Zaanstreek kiezen op basis van kwaliteit en dat meer individuele bezoekers het onderscheidende aanbod van Zaanstad/Zaanstreek kennen en gebruiken. In schema: Marktsegment

Doelgroepen

Doelen

Bewoners

Huidige bewoners

• trots op de stad • hogere waardering • de eigen stad meer ontdekken • Zaankanters behouden als bewoners van Zaanstad

Potentiële bewoners uit MRA/ Amsterdam Bezoekers

• aantrekken van nieuwe inwoners van Zaanstad, ook jongeren en hoger opgeleiden

Regionale bezoekers (uit de MRA) • meer (individuele) bezoeken en hogere waardering Nationale bezoekers

• spreiding vanuit Zaanse Schans naar andere delen van Zaanstad

Internationale bezoekers

• (individuele) bezoekers verleiden ook andere delen van Zaanstad te bezoeken

Bovenstaande doelstellingen per doelgroep zijn vertaald naar activiteiten op het gebied van bezoeken en wonen. Evenementen zijn belangrijk voor beide segmenten en dragen bij aan een levendige stad.

14


3.1 Campagnes In 2018 heeft SMZ 4 eigen campagnes uitgevoerd: • Wandelend het voorjaar in (februari 2018) • Molendagen? Fietsdagen! (mei 2018) • ZaanSmaken (oktober 2018) • December Shopping (december 2018)D

WANDELROUTES

€1 , 95

~ door de ~

Daarnaast heeft SMZ een bijdrage geleverd aan de Old Holland Campagne van Amsterdam.

Titel activiteit

Wandelend het voorjaar in

Aard/genre

SMZ-campagne

Periode/looptijd

9 maart – 9 april 2018

Doelgroep

Regionale bezoeker (inwoners van de MRA).

ZAANSTREEK

De 10 mooiste routes rs volgens streekkenne

‘Ontdek de Zaanstreek te voet’ Startpunten:

s parkeerplaatsen • NS-stations • boothalte •

Target: Amsterdam (Noord en West) en het Laag Holland-gebied. Doelstelling

Ontdek de Zaanstreek, bekendheid genereren voor de VVV Zaanstore

Zaanstreek Haarlem

Amsterdam

Budget OOP

€ 350

Partners

geen

Toelichting

Wandelend het voorjaar in: haal deze maand gratis de Wandelkaart in de Zaanstore (of kijk op onze site voor de afzonderlijke wandelingen). Facebookcampagne met de 10 routes als basis. Daarnaast inzet persbericht, twitter en instagram.

Resultaat

Bereik: 51.208, aantal weergaven: 932.997 Resultaat (doorkliks): 3.698 Campagne deed het erg leuk op interactie. Er werd veel aangehaakt en getagd.

15


16


Titel activiteit

Molendagen? Fietsdagen!

Aard/genre

SMZ-campagne

Periode/looptijd

1 – 10 mei 2018

Doelgroep

regionale bezoeker (MRA) en huidige bewoners

Doelstelling

Ontdek de Zaanstreek

Budget OOP

€ 450

Partners

Zaansche Molen, Rondje Zaan, fietsverhuurders.

Toelichting

We gebruiken de Nationale Molendagen (12 en 13 mei) om mensen op de fiets de molens van de Zaanstreek te laten ontdekken. Onder het motto: wat een mazzel, wist je wel dat je heel dichtbij prachtige molens met een verhaal woont? Maak jij van de Molendagen ook Fietsdagen? We hebben 5 supertips voor je: leuke activiteiten bij de molens, fietsroutes die langs de molens gaan, fietsen onder begeleiding van een gids: Rondje Zaan, heb je geen eigen fiets, huur er dan één, de leukste afstappunten (5x terras, 5x cultuur)

Resultaat

Publicatie via RTV Zaanstreek, Rodi, NHD. Bereik op FB: 64.097, weergaven 123.257.

Titel activiteit

Je leukste kado is Zaans (December Shopping)

Aard/genre

Campagne Zaanstore

Periode/looptijd

December 2018

Doelgroep

Inwoners van Zaanstad

Doelstelling

Bezoek aan de Zaanstore + ontdekken eigen stad door kennis laten maken met streekproducten

Budget OOP

€ 14.000

Partners

Euforij, HOOP bier, Zaansche Molen, Zaanse Sambal, Twee Koppige Phoenix.

Toelichting

Kom shoppen in de Zaanstore voor de feestdagen. Campagne rondom de VVV Zaanstore, ondersteund door een eigen website (www.zaanstore.nl) en diverse middelen zoals FB, outdoor (CenterCom) en advertenties in NHD.

Resultaat

FB: bereik 39.116, waarvan weergaven 237.982 (gemiddeld 6x per person). Kliks: 4.497. Webshop: weergaven 4.959 door 3.825 unieke bezoekers. Gemiddeld 0:41 seconden op de site. 38% klikt door naar onderliggende pagina.

17


Titel activiteit

ZaanSmaken

Aard/genre

SMZ-campagne

Periode/looptijd

1 – 31 oktober 2018

Doelgroep

Regionale bezoeker (MRA), inwoners Zaanstreek

Doelstelling

Ontdek de Zaanstreek, herhaalbezoek na DTD

Budget OOP

€ 9.500

Toelichting

Van oudsher gebeurt in oktober van alles in de Zaanstreek op het gebied van smaak en natuurlijk cacao. In oktober vieren we dat door middel van de ZaanSmaken-campagne. Cacaomaand oktober is een smakelijk moment voor bezoekers van buiten en eigen inwoners om de Zaanstreek nog beter te leren kennen. Er zijn deze maand tal van lekkere activiteiten rondom Zaanse smaken zoals cacao en chocolade. In de herfstvakantie zijn er extra activiteiten voor gezinnen met kinderen.

Resultaat

• Campagnesite Zaansmaken.nl (aug-okt): 13.488 bezoekers • FB campagne bewoners: • 23-29 sept. Totaal bereik: 8.468 (weergaven 16.408) • 13-27 okt. Totaal bereik: 10.408 (weergaven: 31.713) • FB campagne regiobezoekers: • 23-29 sept. Totaal bereik: 22.244 (weergaven 38.221) • 13-27 okt. Totaal bereik: 32.921 (weergaven: 53.347) • Opgepakt door (lokale) media: UIT de Zaanstreek, Zaanstreek op Zondag, Noord Amsterdams Dagblad, Zaans Stadsblad, Zaankanter, Kidsmail Iamsterdam. • Samenwerking met GO Kids, 588x online bekeken en aandacht op FB & Instagram.

18


OLD HOLLAND Discover the

a

Amsterdam Are

des Inclu & map area trips day

Titel activiteit

Old Holland Campagne

Aard/genre

Amsterdam Marketing campagne (ABHZ)

Periode/looptijd

Juni 2018

Doelgroep

Internationale bezoeker (verblijfstoerist) in Amsterdam

Doelstelling

Ontdek de Zaanstreek, bekendheid genereren voor de VVV Zaanstore

Budget OOP

€ 3.000

Partners

geen

Toelichting

Doel van de Metropoolcampagne is om bezoekers die in Amsterdam over-

cover booqi Old

.com/area

dam www.iamster

13-03-18 18:17

.indd 1

Holland 2018

nachten te verleiden een bezoek te brengen aan de regio. Op dit moment geldt dat voor 24% van de verblijfsbezoekers in Amsterdam, waarbij het streven is dit aandeel te laten groeien tot 26% in 2019. Inzet middelen: themamap (oplage 20.000 exemplaren), narrowcasting in de Iamsterdam Stores, advertentie in Iamsterdam Magazine, aandacht via social media-kanalen Amsterdam Marketing. Resultaat

Resultaten zijn opgevraagd bij Amsterdam Marketing.

3.2 Publieksevenementen (van derden)

SMZ heeft ook activiteiten uitgevoerd tijdens Art

Marketing Zaanstreek heeft in 2018 marketing-

Zaanstad en IFIKZ. Zie daarvoor motie 8

communicatie-activiteiten uitgevoerd met twee

(paragraaf 4.4).

beeldbepalende evenementen: Op initiatief van SMZ en in samenwerking met de • Dam tot Dam-weekend (zie verder Motie 8)

Zaanse evenementencoördinator Ellen Klaus is

• Landelijke Intocht van Sinterklaas (zie verder

een selectie gemaakt van beeldbepalende evene-

Motie 8)

menten. Die evenementen zijn apart te vinden op de website van SMZ (Zaanstreek.nl/Zaans.nl).

Naast Dam tot Dam en de Landelijke Intocht

Tevens is een uitneembare evenementenkalender

van Sinterklaas bevat de Zaanse evenementen-

opgenomen in het zomermagazine Ervaar de

kalender jaarlijks een aantal evenementen die

Zaanstreek.

beeldbepalend zijn omdat ze kwaliteit hebben en onze kernkwaliteiten versterken. Om deze reden zijn die evenementen interessant voor inwoners van Zaanstad en/of voor bezoekers aan Zaanstad.

19


3.3 Eigen bijeenkomsten / overige activiteiten SMZ organiseerde in 2018 4 eigen bijeenkomsten. Titel activiteit

Opening VVV Zaanstore/introductie nieuwe huisstijl Zaans.nl/opening toeristisch seizoen

Aard/genre

SMZ-bijeenkomst

Periode/looptijd

9 maart 2018

Doelgroep

Toeristische/culturele ondernemers, gemeenteraad, college/ambtenaren gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, regionale partners (o.a. BTLH/ Amsterdam Marketing), VVV Nederland

Doelstelling

Bekendheid genereren VVV Zaanstore onder onze partners/stakeholders. Toeristisch seizoen aftrappen door de ondernemers die het voor de stad moeten gaan doen een hart onder de riem te steken.

Budget OOP

â‚Ź 5.700

Partners

Brouwerij HOOP, Zuivere Koffie, Counter Creatives, Inntel

Toelichting

De opening van de VVV Zaanstore & toeristisch seizoen op 9 maart (circa 80 gasten, speech door Lex Kruijver, Jemuel Lampe (Zuivere Koffie), oud-wethouder Dennis Straat, directeur VVV Nederland Kees van Wijk. Tevens onthulling nieuwe huisstijl. Toost met Zaans bier, ook te verkrijgen in de Zaanstore. Bij vertrek ontving iedereen een setje Zaans.nl ansichtkaarten).

Resultaat

Een groot aantal partners in de stad zijn tegelijkertijd geĂŻnformeerd over het aanbod van de Zaanstore.

Titel activiteit

Art Zaanstad & tour Hembrugterrein (zie motie 8)

20


Titel/activiteit

Door de ogen van de toerist

Aard/genre

SMZ-bijeenkomst

Periode/looptijd

13 december 2018

Doelgroep

Stakeholders

Doelstelling

Betrokkenheid vergroten

Budget

€ 3.900,-

Partners

CacaoLab, Windmill Cruises, Tweekoppige Phoenix

Toelichting

Met 50 gasten door de ogen van een toerist de Zaanstreek in. Onderdeel van deze middag waren een tripje met de trein naar Station Zaandijk Zaanse Schans, een toch op de speciale Chocolate River Tour en een afsluitende borrel bij de 2-koppige Phoenix.

Resultaat

Partners (waaronder enkele raadsleden) hebben een toeristische ervaring meegekregen en kennis gemaakt met Bart’s Koffiehuis op NS Station Zaanse Schans. Met de hele groep wandeling gemaakt vanaf NS Station ZS naar de ZS en partners gewezen op (extra) kansen van citydressing van de route. Partners tevens kennis laten maken met de Chocolate River Tour, een mede door SMZ ontwikkeld nieuw toeristisch product in de Zaanstreek.

Titel activiteit

Evenementenbijeenkomst

Aard/genre

SMZ-bijeenkomst

Periode/looptijd

20 december 2018

Doelgroep

Zaanse evenementenorganisatoren

Doelstelling

Betrokkenheid evenementenorganisatoren vergroten, kennisdeling en netwerken.

Budget OOP

€ 250

Partners

Evenementencoordinator (Ellen Klaus)

Toelichting

Bijeenkomst met ca 30 organisatoren van Zaanse Evenementen. met o.a. de première van de door SMZ gemaakte compilatiefilm van het evenementenseizoen 2018.

Resultaat

kennisuitwisseling cultuurvisie en evenementen, kennismaking met organisatoren van nieuwe evenementen 2019.

21


Overige activiteiten

kunstwerk van Paul Kramer dat de feitelijke

In april 2018 bracht een Zaanse delegatie -

plaats markeert (op de Beatrix brug) waar

inclusief Lex Kruijver (SMZ) - een vierdaags

Monet heeft zitten schilderen (voor zover dat

bezoek aan het Zweedse openluchtpark Gamla

nog mogelijk is). Het is een blijvende fraaie

Linchoping. Het park heeft een vergelijkbare

toevoeging aan de openbare ruimte en vertelt

opzet als de Zaanse Schans. Doel van het bezoek

het verhaal van het schilderij dat Monet hier

was om inzicht te krijgen in de opzet van het

maakte. De schildersezel daagt hedendaagse

park (organisatorisch, financieel) en om naar de

kunstenaars en andere artistieke mensen uit

marketing van het Park te kijken.

om op deze plaats ook te kijken (selfie-spot) en te werken.

Op 5 en 6 oktober 2018 gingen de leden van het Zaans Bouw- en Woonplatform (inclusief Lex Kruijver, SMZ) op werkbezoek in Schiedam en Delft. Doel was om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten in die regio, die naast als in Zaanstad, een metropoolregio is. Tijdens het 2-daagse bezoek werden - naast locatiebezoeken - tevens diverse themabijeenkomsten gehouden met vertegenwoor-

Welkomstpakket nieuwe inwoners

digers uit Zaanstad en Schiedam met als doel

In 2018 zijn de eerste Welkomstpakketten aan

ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Lex

nieuwe inwoners van Zaanstad overhandigd.

Kruijver is lid van het Zaans Bouwplatform. Lex

Het pakket bestaat uit een boekje met kortingen

Kruijver is namens SMZ aanwezig op de bijeen-

van ondernemers in de Zaanstreek, een brief van

komsten (ca. 5 keer per jaar) en presenteert daar

de burgemeester en een reep Zaanse chocola

met enige regelmaat de aanpak van de woon-

van de Euforij. Vanaf juni 2018 ontvingen ruim

marketing van Marketing Zaanstreek.

3.000 nieuwe inwoners de brief (op groeipapier) van de burgemeester waarin hij ze welkom heet

Marketing Zaanstreek reserveert vanaf 2018

in Zaanstad. In de brief staat vermeld dat hun

budget voor incidentele projecten (Unieke

welkomstpakket klaar ligt in de Zaanstore. Zo’n

Kansenpot) die voorbij komen. Het budget is

100 nieuwe inwoners zijn naar de Zaanstore

bedoeld als bijdrage van Marketing Zaanstreek

gekomen om hun Welkomstpakket daar op te

aan de realisatie van kansen die het verhaal

halen. Het aantal ingeleverde vouchers is voor-

van de Zaanstreek ondersteunen. In 2018 is

alsnog wat tegengevallen maar de ondernemers

het budget besteed aan een permanent Monet

die mee hebben gedaan aan de actie zijn er wel

kunstwerk van de Stichting Monet in Zaandam.

heel enthousiast over en raden aan om er vooral

Het schildersezel van Monet is een bijzonder

mee door te gaan.

22


3.4 Motie 8 Voor de additionele financiële ruimte vanuit

De genoemde bedragen zijn inclusief de (extra)

Motie 8 (Versterking programma Zaanstad

personele lasten als gevolg van de uitvoering van

promotie en Toerisme) heeft SMZ de vooraf met

de genoemde activiteiten.

de gemeente Zaanstad overeengekomen activiteiten uitgevoerd. De realisatie ziet er als volgt uit.

Realisatie Motie 8 – 2018

Titel activiteit

Dam tot Dam

Aard/genre

publieksevenement

Periode/looptijd

22 + 23 september 2018

Doelgroep

Inwoners van Zaanstad + bezoekers/deelnemers uit de MRA

Doelstelling

Presentatie Zaans/ondersteuning Zaansmaken campagne

Budget

€ 29.000

Partners

Le Champion, SportVibes, Taets, Cacaolab

Toelichting

Op de zaterdag (Dam tot Dam Wandeltocht) en op de zondag is volop promotie gemaakt onder deelnemers (wandelaars en hardlopers) en bezoekers van het Dam tot Dam Weekend. Op de zaterdag konden deelnemers en bezoekers op de foto in de Zaansmaken photobooth in het Dam tot Dam Park. Op de zondag werden in totaal 5.000 typische Zaanse dropchocoladeballetjes uitgedeeld. Doel was om deelnemers en bezoekers te verleiden om terug te komen voor de ZaanSmaken activiteiten in oktober.

Resultaat

Voor resultaten: zie ZaanSmaken

23


Titel activiteit

Landelijke Intocht Sinterklaas

Aard/genre

publieksevenement

Periode/looptijd

Begin november t/m 5 december 2018 (Intocht op zaterdag 17 november)

Doelgroep

Inwoners van Zaanstad + bezoekers uit MRA/Nederland (+ televisiekijkers)

Doelstelling

Zaanstad extra mooi aankleden (o.a. citydressing). Voor optimale stadstrots en presentatie van de stad aan bezoekers van buiten en tv-kijkers. Tevens gebruiken we de landelijke intocht om de banden met het Zaanse bedrijfsleven verder aan te halen en te activeren. Het doel is om Zaanse bedrijven meer en vaker te betrekken bij Evenementen en de marketing & promotie van Zaanstad.

Budget

€ 34.000

Partners

Gemeente Zaanstad, Hoop op d’Swarte Walvis, Vinke Vision

Toelichting

De Zaanse Schans was in 2018 het decor van de landelijke intocht van Sinterklaas. De betrokkenheid van SMZ concentreerde zich op de sponsoring en aankleding van het evenement. Samen met medewerkers van de gemeente heeft SMZ bedrijven en instellingen benaderd om financieel bij te dragen aan de kosten van de intocht. Uiteindelijk werd er circa € 140.000 ‘opgehaald’, inclusief de bijdrage van SMZ zelf (€ 20.000). Inwoners van de gemeente Zaanstad worden vanaf begin november al warm gemaakt met o.a. banieren in het stadshart, welkomstbord bij het station en een advertentie in Uit de Zaanstreek. Het sinterklaasgebied bij de Zaanse Schans wordt extra feestelijk aangekleed met o.a. in Sint-stijl ingepakte dranghekken en 3 prachtige stadspoorten. Voor de sponsors van de Intocht (relatiebeheer) organiseerde SMZ ism de gemeente Zaanstad een speciaal ontvangst in de Walvis op de Schans. De vips kregen tevens de mogelijkheid om (evt met kinderen) in een speciaal vak voor de Walvis de Sint van dichtbij mee te maken.

Resultaat

• Totale opbrengst uit sponsoring bedrijven/instellingen (excl SMZ): € 120.000. Sponsors erg tevreden over het speciale ontbijt met de wethouders (op de donderdag voorafgaand aan de intocht) en de speciale VIP-ontvangst in restaurant De Walvis op de Schans. • Banden met het bedrijfsleven zijn aangehaald, belangrijk met betrekking tot de toekomstige ambities van Zaanstad met grootschalige publieksevenementen.

24


Titel activiteit

Overige ondersteuning beeldbepalende evenementen

Aard/genre

publieksevenementen

Periode/looptijd

2018

Doelgroep

Inwoners van Zaanstad + bezoekers uit de MRA + stakeholders (relatiebeheer)

Doelstelling

Beeld van Zaanstad versterken bij bovengenoemde doelgroepen. Voor stakeholders geldt bovendien dat wij de relatie met ze willen versterken.

Budget

â‚Ź 2.000

Partners

Tijdens Art Zaanstad in juni 2018, hebben wij met groep van ca 20 partners de openingsreceptie van Art Zaanstad bijgewoond. Daaraan voorafgaand hebben wij een tour georganiseerd (in samenwerking met gemeente Zaanstad en ABC) over het Hembrugterrein om onze partners mee te nemen in de ontwikkelingen op/met het gebied.

Toelichting

De Fabrieksdag van IFIKZ ondersteunen wij additioneel met budget voor een social-campagne in Amsterdam Noord, Daarnaast is er extra budget voor extra beelden (fotografie) en een compilatiefilm over de fabrieksbezoeken.

Resultaat

Kennisdelen en netwerken onder partners, die nu ook de weg naar de nieuwe eigenaar van het Hembrugterrein kennen. Bereik onder de doelgroep (bewoners/bezoekers Amsterdam Noord) van IFIKZ vergroot. De beelden en film - die echt gaan over het Zaanse verhaal - zijn enerzijds bedoeld voor toekomstig gebruik voor IFIKZ en anderzijds ook voor SMZ.

25


Titel activiteit

Realisatie VVV Zaanstore

Aard/genre

VVV

Periode/looptijd

Februari-maart 2018

Doelgroep

Inwoners van Zaanstad + bezoekers uit de MRA + bezoekers uit Nederland + internationale bezoekers

Doelstelling

Realiseren van de VVV Zaanstore – de brandstore van Marketing Zaanstreek voor het informeren, gidsen en verleiden van inwoners en bezoekers.

Budget

€ 45.000

Partners

In een periode van ca. 6 weken is het voormalige pand van huurder Hooghuys verbouwd naar de VVV Zaanstore. In de winkel is op moderne wijze een combinatie gemaakt van het informeren van bezoekers en het vertellen en laten zien van het Zaanse verhaal. In de Zaanstore kan de bezoeker – onder het genot van een vers kopje Zaanse koffie (Zuivere Koffie) informatie- en promotiemateriaal bekijken. Daarnaast biedt de Zaanstore een leuk en divers assortiment van Zaanse producten, met de nadruk op het Zaanse food verleden en heden. Merken als Verkade, HOOP Bier, Euforij Chocolade, Zaanse Mosterd (De Huisman) en Zaanse Mayonaise (Van Wijngaarden) versterken het verhaal van de Zaanstore.

Toelichting

Met het additionele budget uit motie 8 hebben wij de VVV Zaanstore volgens de meest actuele inzichten van destinatie-/brandstores in kunnen richten. Met de Zaanstore-formule kunnen wij de komende jaren vooruit in Zaanstad.

Resultaat

Kennisdelen en netwerken onder partners, die nu ook de weg naar de nieuwe eigenaar van het Hembrugterrein kennen. Bereik onder de doelgroep (bewoners/bezoekers Amsterdam Noord) van IFIKZ vergroot. De beelden en film - die echt gaan over het Zaanse verhaal - zijn enerzijds bedoeld voor toekomstig gebruik voor IFIKZ en anderzijds ook voor SMZ.

3.5 VVV Zaanstore

Met het overnemen van de VVV Zaanstore beoogt

In december 2017 kwamen gemeente Zaanstad

SMZ vier doelstellingen:

en SMZ tot overeenstemming over VVV dienstverlening in stadshart Zaandam. De exploi-

• Gastvrij ontvangst van bezoekers

tatie van de VVV is vanaf 2018 onder beheer

• Trots verhogen bij bewoners

van SMZ komen te vallen. In het verlengde

• Merkactivatie Zaans. In de Zaanstore is ons

daarvan heeft SMZ ook de VVV Licentiecontract

merk 365 dagen per jaar zichtbaar. De store is

met Amsterdam Marketing en het NDTRC-

ingericht a.d.h.v. het merkverhaal van Zaans

datacontract met Bureau Lassooy overgenomen.

dat de USP’s van de Zaanstreek bevat

26


27


• Creëren extra eigen mediakanaal. We zetten de Zaanstore in als fysieke locatie in een aantal

heeft dit een positief effect gehad op het aantal bezoekers en omzet.

van onze campagnes. Augustus is de beste maand van het afgelopen Op 1 februari 2018 kreeg SMZ de sleutel van

seizoen voor zowel de omzet als bezoekersaan-

het pandje waar tot dat moment de winkel van

tallen. Vanuit alle windstreken zijn er tijdens het

Hooghuys in was gevestigd. De winkel met circa

Lace-event van Dutch Tourism extra bezoekers

45m2 vloeroppervlakte zit op het Stadhuisplein,

binnengekomen.

om de hoek bij het stadhuis en NS Station Zaandam. Na een ingrijpende verbouwing van de

Top 5 nationaliteiten

benedenverdieping opende op vrijdag 9 maart

1. Zaankanters / Nederlanders

de VVV Zaanstore, de brandstore van Marketing

2. Groot-Brittannië

Zaanstreek. Deze VVV locatie is volgens de

3. Italië

nieuwst inzichten ingericht, beschikt niet over

4. Verenigde Staten

een traditionele balie en is een shop in shop

5. Duitsland

samenwerking aangegaan met Zuivere Koffie. De Zaanstore heeft naast diverse informatie-

De nationaliteiten wisselen per maand maar over

producten een breed aanbod streekproducten

de gehele periode genomen kunnen we spreken

en souvenirs. Het assortiment is bedoeld om

van bovenstaande top 5, niet altijd in dezelfde

zowel de nationale als internationale bezoekers

volgorde. De Zaankanters komen in ochtend

te verleiden de Zaanstreek te ontdekken en te

met name voor de koffie maar weten ons ook te

proeven. VVV Zaanstore is in het hoogseizoen van

vinden voor een origineel cadeau.

2018 7 dagen in de week open geweest voor gastvrij onthaal van bezoekers (toeristen + inwoners

Van de ‘dichtbij-landen’ ontvangen we dagelijks

van Zaanstad).

bezoekers uit Groot-Brittannië. Opvallend veel Amerikanen zijn opslag verliefd op Zaandam,

Resultaten eerste jaar (maart t/m december)

zeker in vergelijking met de drukte van

Aantal bezoekers: 36.000 (gem 3.500 bezoekers

Amsterdam, en prijzen met name de mooie bouw-

per maand).

stijl en de gemoedelijke sfeer.

In de maanden november, december en augustus heeft de VVV Zaanstore de meeste bezoekers

‘Hardlopers’

ontvangen. Vooral in de maand december zijn

Sleutelhangers en magneten gaan op basis van

er veel inwoners van Zaanstad binnen geweest,

aantallen het meest over de toonbank. Om aan

mede door de campagne Je leukste cadeau is

de vraag van de bezoeker te kunnen voldoen

Zaans (zie 4.1 campagnes). Gezien het relatief lage

is er in 2018 een drietal magneten gemaakt

aantal buitenlandse bezoekers in deze periode

met Zaandam (Inntel hotel) en Zaanse Schans

28


(Albert Heijn huisje en molen) erop. Er zijn in 2018

Onderzoek bezoekers Zaanstore

totaal 546 sleutelhangers, 742 magneten en 940

Uit het onderzoek van Marketing Zaanstreek

ansichtkaarten verkocht. Chocoladerepen van de

onder bezoekers van de Zaanstore (november/

Euforij verkopen ook goed, als alle repen bij elkaar

december 2018) scoort de Zaanstore hoge

worden opgeteld zijn er 404 repen verkocht.

cijfers op het onderdeel ‘gastvrije’ ontvangst. VVV Zaanstore is de brandstore van Marketing

Top 5 op basis van aantal

Zaanstreek. Aantrekkelijkheid en toeganke-

1. Ansichtkaart enkel

lijkheid van de Zaanstore is ook onderzocht:

2. Kleine tube mayo/ketchup/mosterd

de entree van de Zaanstore scoort 7’s en

3. Groen huisje met snoepmix

8’en, de overzichtelijkheid scoort 8’en en 9’s.

4. Sleutelhanger rode fiets

Informatievoorziening wordt door de meeste

5. Opvouwbaar tasje bloesem

bezoekers met een 8 beoordeeld.

Het artikel wat het best verkocht is op basis van

Opmerkingen vanuit respondenten;

omzet is een blikje van een groen huisje met

• ‘alles is heel duidelijk aangegeven’

daarin een zakje oud Hollandse snoepjes. Op de

• ‘precies groot genoeg voor een VVV’

derde plaats zijn de vogelhuizen terug te vinden,

• ‘assortiment breidt zich ook uit zo te zien’

deze worden vooral door Nederlandse/Zaanse bezoekers gekocht. Top 5 op basis van omzet 1. Groen huisje met snoepmix 2. Ansichtkaart enkel 3. Vogelhuis molen en klokgevel 4. Bierpakket Hoop 5. Opvouwbaar tasje bloesem

29


4. FINANCIËN SMZ Financieel overzicht Marketing Zaanstreek 2018 Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Zaanstad

€ 350.000

Bewoners en Bezoekers Marketing

Gemeente Zaanstad (Motie 8 / 2018)

65.000

Evenementen

€ 79.199

Jaarbijdragen partners

74.897

Development/research/hosting

€ 39.763

Projectinkomsten

Zaanstore

€ 300.291

Zaanstore

€ 315.280

Personeelskosten

€ 186.823

Organisatiekosten

€ 72.781

Overige lasten

€ 24.047

Resultaat / opbouw reserve

€ 21.048

Totaal uitgaven

€ 805.177

Totaal inkomsten

-

€ 805.177

81.225

30


5. ORGANISATIE STICHTING MARKETING ZAANSTREEK In 2018 maakte Stichting Marketing Zaanstreek de overstap van een stakeholders bestuur naar een governancemodel met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Deze wijziging in de governance was tijdens het aanbestedingstraject afgesproken met de gemeente Zaanstad. De overgang van bestuur naar Raad van Toezicht vond plaats in juli 2018. Het instellen van een Raad van Advies maakte eveneens onderdeel uit van de veranderingen in het organisatiemodel van SMZ. 5.1 Bestuur/Raad van Toezicht Marketing Zaanstreek 2018 Het bestuur van Marketing Zaanstreek bestond in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 uit de volgende personen: Naam

Organisatie

Functie in bestuur

Paul Luijten

Associate Director Hill+Knowlton Strategies

voorzitter

Angelique Finkers

Directeur Zaantheater

penningmeester

Udo Weijkamp

General Manager Netherlands bij Forbo Flooring

bestuurslid

Systems Fred van Dam

Directievoorzitter Rabobank Zaanstreek (tot 1

bestuurslid

december 2017) Peter Tates

Eigenaar/directeur Taets Art & Event Park

bestuurslid

Robert de Joode

Partner Kuijs Reinder Kakes

bestuurslid

31


Per 1 juli 2018 is het bestuur afgetreden en werd de Raad van Toezicht geĂŻnstalleerd. De Raad van Toezicht bestaat uit: Naam

Organisatie

Functie in bestuur

Cees Tip

Woningstichting Intermaris

voorzitter

Fred van Dam

Geen

lid

Eduard Pieter Oud1)

DY Consultants

lid

Tom Krijns

Geen

lid

1) Tot 31/10/2018

Eduard Pieter Oud trad ultimo 2018 uit de Raad van Toezicht vanwege werkzaamheden die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Marketing Zaanstreek. Per 1 januari 2019 is Tom Krijns toegetreden tot de RvT. 5.2 Werkorganisatie SMZ en VVV Zaanstore In 2018 is SMZ uitgebreid van alleen een backoffice voor de uitvoering van marketingactiviteiten naar een backoffice en een frontoffice (VVV Zaanstore) op het Stadhuisplein in Zaandam voor het gastheerschap van de Zaanstreek. Als een gevolg daarvan steeg de gemiddelde bemensing van 2,2 fte in 2017 naar 3,7 fte in 2018. Naam

Functie

Uren per week Taken

Lex Kruijver

Directeur

24

Strategie, netwerken, contacten met gemeente en derden organisaties, financiĂŤn, rapportages.

Rianne Greven

Marketing/project

32

Uitvoering marketingactiviteiten/projecten.

8

Redactievoering storytelling, content maken en

Manager Jeanet Verweij

Social media/ contentmarketing

Miranda Nijman

Manager VVV Zaanstore

verspreiden via social mediakanalen. 24

Manager van de VVV Zaanstore. Verantwoordelijk voor aansturing medewerkers en het runnen van de dagelijkse operatie.

32


Marene Kok

Medewerker

28

VVV Zaanstore Ingrid Kaesbury

Medewerker

backoffice ondersteuning. 24

VVV Zaanstore Iris Oosterhoorn

Medewerker Barista/

Geven van informatie, verkoop van producten en winkelinrichting.

8,5

VVV Zaanstore Stephan Thiele

Geven van informatie, verkoop van producten en

Geven van informatie, verkoop van producten en social media Zaanstore.

38

medewerker

Maken/verkopen koffie. Geven van informatie, verkoop van producten Zaanstore.

VV Zaanstore Totaal per week

148,5 uur (3,7 fte)

5.3 Raad van Advies van SMZ

Weijkamp (Forbo), Peter Tates (Taets), Robert de

De Raad van Advies is een klankbord voor de

Joode (Kuijs Reinders Kakes) en Maarten van der

directeur/bestuurder van Stichting Marketing

Meer (Zaanse Schans).

Zaanstreek. De Raad van Advies bestaat uit onder-

5.4 Amsterdam Marketing

nemers (specifiek MKB, toerisme en grootbedrijf),

Vanaf 2017 – waarbij het aanbestedingstraject als

vertegenwoordigers uit cultuur, sport, vastgoed en

stroomversneller heeft gefungeerd – is de relatie

maatschappelijke instellingen en bewoners. Allen

met Amsterdam Marketing omgevormd van een

woonachtig en/of werkzaam in de Zaanstreek. De

media-inkooprelatie, naar een strategisch part-

adviesraad van Marketing Zaanstreek bestaat

nership. In 2018 zijn daar weer nieuwe stappen in

uit maximaal 15 leden en heeft tot doel om de

gezet. Amsterdam Marketing – dat zelf 3 frontoffice

directie te adviseren over de marketingactiviteiten

vestigingen exploiteert - was nauw betrokken bij

die Marketing Zaanstreek op grond van het acti-

de opzet en uitrol van de VVV Zaanstore. Daarnaast

viteitenplan uitvoert. Ook informeert de Raad de

was Marketing Zaanstreek de eerste partnerorga-

directie over gebeurtenissen en ontwikkelingen

nisatie in de MRA die afgelopen jaar gebruik heeft

in Zaanstad en of en zo ja de wijze waarop SMZ

gemaakt van het ‘Huiskamer van de MRA’-concept.

vanuit haar opdracht hier op in kan spelen. De

Een medewerker van SMZ zat daarbij een dag in

Raad van Advies komt minimaal drie keer per jaar

de week op het kantoor van Amsterdam Marketing

bij elkaar, maar geeft de directie tussentijds ook

op de Amsterdamse De Ruyterkade en profiteerde

gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast zijn de

op die wijze van de expertise en voorzieningen. In

leden van de Raad van Advies ambassadeurs van

2018 was Amsterdam Marketing betrokken bij het

SMZ en dragen dit actief uit. De Raad van Advies

opstellen van onze nieuwe social mediastrategie.

bestaat uit: Angelique Finkers (Zaantheater), Arienne Kooter (Rabobank), Jan Hovers (Zaans Museum), Martin Bergsma (De Koffiezaak), Udo

33


5.5 gemeente Zaanstad

mosterd en Zaanse sambal versterken het concept

Met ingang van 2018 – het eerste contractjaar

van de Zaanstore dat de Zaanstreek ‘verkoopt’ met

van SMZ na de gewonnen aanbesteding in 2017

USP’s als Zaans groen, de Zaanse ‘smaken’ en

– werken SMZ en gemeente Zaanstad samen

natuurlijk de molens en Zaanse pakhuizen; het

op basis van een prestatiecontract (i.p.v. een

industriële erfgoed van de Zaanstreek.

subsidie). Uit hoofde van de nieuwe relatie, zijn diverse afspraken uit het verleden herzien en zijn

SMZ-Campagnes (o.a. ZaanSmaken,

er nieuwe rapportage- en verantwoordingskaders

Molendagen/Fietsdagen, Wandelend het

vastgesteld. Met de exploitatie van de VVV in de

Voorjaar in) Zie 5.1 Campagnes

nieuwe Zaanstore aan het Stadhuisplein, nam SMZ tevens de VVV-licentie en beheer van de

Partnerprogramma SMZ

uitdata (NDTRC) over van de gemeente Zaanstad.

Als publiek-private organisatie streeft Marketing Zaanstreek naar samenwerking met partners

5.6 Partners in de Zaanstreek

die oog hebben voor de positieve effecten van de

De marketing en promotie van de Zaanstreek

marketing van de stad en/of het grotere belang

is niet alleen een zaak van de marketingorgani-

van een sterke positie van de Zaanstreek in

satie, er zijn veel meer bedrijven en instellingen

de Metropoolregio Amsterdam delen. Met die

die (in)direct een bijdrage aan leveren en er

bedrijven en instellingen is SMZ in 2018 een

profijt van hebben. Partners zijn bovendien

verbintenis aangegaan, waarbij SMZ financiële

nodig om het verhaal van de stad door meerdere

bijdragen heeft ontvangen in ruil voor relevante

partijen te laten ondersteunen en uitdragen,

tegenprestaties, waaronder het lidmaatschap

om daarmee de slagkracht van de Zaanstreek

van het netwerk van SMZ-partners. In 2018 heeft

te vergroten. SMZ heeft in 2018 op de volgende

SMZ diverse partnerbijeenkomsten

gebieden met partners samengewerkt:

georganiseerd. In 2018 heeft SMZ in totaal € 75.000 (exclusief BTW) ontvangen van 11

• VVV Zaanstore;

externe partners.

• SMZ-Campagnes (o.a. ZaanSmaken); • Partnerprogramma; VVV Zaanstore SMZ werkt in de VVV Zaanstore samen met typische Zaanse merken die het Zaanse ‘(s)maak’verhaal helpen uitdragen. Merken als Verkade, De Euforij, HOOP bier (Kaper, Oudt-Heyn, 1862), Zaanse Mayonaise, arachideolie van Vereniging de Zaansche Molen (Molen De Zoeker), Zaanse

34


Overzicht partners Marketing Zaanstreek 2018 Nr

Partner

Status

Looptijd

1

Rabobank Zaanstreek

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

2

Taets Art and Event Park

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

3

Stichting Zaans Museum

Premium Plus Partner

2018/2019/2020

4

Stichting Zaanse Schans

Premium Partner

2018/2019

5

Brouwerij HOOP

Premium Partner

2018/2019

6

Bizznizz Accountants

Premium Partner

2018/2019/2020

7

Stichting FluXus

Premium Partner

2018/2019/2020

8

Stichting Zaantheater

Partner

2018/2019/2020

9

Stichting Binnenstadmanagement

Partner

2018

Zaandam (SBZ) 10

Stichting Monet in Zaandam

Partner

2018

11

V.O.F. Kuijs Reinder Kakes Makelaars

Partner

2018

12

HVMS

Partner

2018

35


36


bijlage rationale zaans In het hart van Metropoolregio Amsterdam

Maken: gebaseerd op ambacht en vakmanschap,

ligt de Zaanstreek. Nationaal en internationaal

liefst gecombineerd met innovatie.

bekend om zijn industriemolens en houtbouw

Authentiek: met eigen verhaal dat onderdeel

in Zaans groen. Werken en wonen, naast en door

uitmaakt van het verhaal van de stad.

elkaar. Een mengeling die altijd is gebleven, in de stad én in de Zaanse dorpen. Die mix – het is even

Bezoeken

wennen voor je er de charme van ontdekt – is

Intrigeert dat Zaans je, dan zoek je de

typisch Zaans. Het succes van de Zaanse maakin-

Zaankanter op. Hij vertelt je over het eerste

dustrie voert terug tot aan de eerste molens langs

moderne industriegebied van Europa, vaart met

de Zaan en leeft nog steeds. Dat zie je en ruik je.

je over de Zaan langs molens, pakhuizen en

Hout, zeil, papier, levensmiddelen: het vermogen

fabrieken en laat je het houten huisje zien waar

innovatie te combineren met ambachtelijk

Peter de Grote logeerde om het Zaanse scheep-

vakmanschap maakt(e) veel Zaanse producten

stimmerambacht te leren. Hij neemt je mee naar

wereldberoemd. Je nek uitsteken en gewoon

de plekken waar Claude Monet schilderde en laat

doen – je moet het maar durven – is typisch

je het mysterieuze Hembrugterrein ontdekken.

Zaans. Zaanstad is in vele opzichten verbonden met Amsterdam en toch heel eigen. Dankzij de

Wonen

Zaankanter! Trots op zijn roots, de maakindus-

Herken je het Zaans, dan is het thuis van die

trie, de Zaan, maar te nuchter om daar veel ophef

Zaankanter jouw thuis en woon je er of wil je er

over te maken. De Zaankanter trekt zijn eigen

wonen. Dichtbij Amsterdam, maar wel anders

plan, geworteld in de historie en met oog voor

dan in de hoofdstad. Minder aangeharkt, meer

de toekomst. Die eigenzinnigheid – je gaat het

zelf maken. Minder af, meer kans je eigen ding te

vanzelf waarderen – is typisch Zaans.

doen. Minder groot, meer water en groen. Minder druk, meer ruimte om jezelf te ontplooien.

Kortom: Zaanstad, de Zaanstreek is geen

allemansvriend. Alles is en gaat hier net even

Werken

anders. Interessant en verrassend voor wie er

Bevalt dat Zaans je, dan wil je er net als

oog voor heeft, een thuis voor wie zich in de

die Zaankanter werken en ondernemen.

mentaliteit herkent en een plek voor onderne-

Geïnspireerd door de makers in het verleden en

mers die een uitdaging niet uit de weg gaan.

heden. Geen gebakken lucht, maar gelijk handen

Zaans – niet voor iedereen.

uit de mouwen. Jouw dromen tot nieuwe Zaanse verhalen maken. Doen, pionieren, vallen en

Merkwaarden

opstaan, falen en vieren.

Eigenzinnig: dingen gebeuren hier op eigen wijze, niet altijd voor de hand liggend.

37


bijlage zaanse verhaallijnen 1. Zaansmaken

Het industriële verleden van de streek heeft

De Zaanstreek is van oudsher een streek van

overal zijn sporen nagelaten. Veel iconisch

makers. Smaakmakers (onder andere). De

industrieel erfgoed heeft inmiddels een nieuwe

Zaanse mayonaise en mosterd zijn beroemd.

herbestemming gekregen en ook zie je er voor-

Maar je kent vast ook de smaken van Lassie,

beelden van hedendaagse architectuur geïn-

Honig, Duyvis, Cacao de Zaan en niet te vergeten

spireerd op de oude fabrieken aan de Zaan. De

Verkade. Food zit verankerd in het Zaanse dna.

Zaanstreek is tevens het oudste industriegebied

Nog altijd wordt hier het grootste deel van de

van Europa. Dat levert nogal wat contrasten op.

door Nederland geïmporteerde cacaobonen

Wonen en werken gebeurt hier naast elkaar. De

verwerkt. Oktober, de maand dat de nieuwe oogst

traditionele bebouwing staat haaks op de rivier

binnenkomt, wordt daarom trots Cacaomaand

met woningen langs de voor de Zaanstreek type-

genoemd. Bovendien komen lokale onderne-

rende paden en sloten. De streek is ook bekend

mers steeds vaker met nieuwe, succesvolle

om de vele houten huizen, doorgaans in type-

Zaanse smaken. De Zaanstreek is een streek

rend groen en wit geschilderd. Hiervan zijn nog

van Zaansmakers.

veel voorbeelden aanwezig. Een goede indruk van de traditionele Zaanse bouwstijl krijgt men

De focus ligt op food omdat historie en heden

op de Zaanse Schans.

elkaar hier duidelijk raken. Uiteraard dragen ook de uitingen vanuit de andere twee lijn bij aan

Zaandam en de dorpen langs de Zaan staan met

deze verhaallijn.

name bekend door houtbouw. Wandelend door bijvoorbeeld het centrum van Zaandam kom je

2. Traditionele en Neo Zaanse (architectuur)

authentieke vissershuisjes, moderne houtske-

Geïnteresseerden in stedenbouw en architectuur

letbouw en prachtige gerestaureerde en nieuwe

kunnen in de Zaanstreek hun hart ophalen. De

historiserend gebouwde Zaanse – niet alleen

periode 1850-1940 kenmerkt zich door een veel-

groene – houten woningen. Vergeet vooral niet

heid aan stijlen. Van een revival van de gotiek,

het Inntel hotel in het stadshart op te zoeken.

gebruik van motieven uit de renaissancebouw-

Deze iconische toren lijkt te bestaan uit een

kunst of combinaties van stijlen. Begin twin-

hoge stapel Zaanse huisjes.

tigste eeuw volgt de omarming van de technologie. Denk aan art deco, Amsterdamse School

3. Zaans industrieel erfgoed

en de eenvoudige, onversierde ontwerpen onder

De Zaanstreek is een van de oudste industrie-

de noemer ‘het nieuwe bouwen’.

gebieden van Europa. Belangrijke industrieën

38


waren houtverwerking en voedingsmiddelenindustrie. Ooit was de Zaanstreek de provisiekast van Nederland. Er hebben hier honderden molens gestaan en in de 17e en 18e eeuw kende men een grote economische voorspoed. Er was in Europa geen streek te vinden waar op zo’n kleine oppervlakte zoveel verschillende nijverheid te vinden was. Weverijen, stijfselfabrieken, zeildoekmakerijen, papier, tabak, verf, kaarsen, snuif, blauwsel, cacao, kuiperijen, smederijen, traankokerijen, zagerijen, scheepsbouw, zeevaart, handel en veeteelt, alles was aan de boorden van de Zaan te vinden. Ook de walvisvaart was belangrijk, bijna elk dorp in de Zaanstreek deed er aan mee. Met de komst van de stoommachine verdwenen de meeste molens uit het landschap. Mede dankzij de in 1925 opgerichte vereniging de Zaansche Molen zijn er in de streek nog een 15 tal industriemolens behouden gebleven. De industrie heeft zich in de loop van tijd naar buiten de stad verplaatst, maar gelukkig zijn er veel monumenten bewaard gebleven. Veel lege fabrieken en pakhuizen kregen een mooie herbestemming.

39


Profile for zaans

Stichting Marketing Zaanstreek Jaarverslag 2018  

Stichting Marketing Zaanstreek Jaarverslag 2018  

Profile for zaans

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded