Företagare i Finland 1/2020

Page 12

Tillsammans TEXT OCH BILD KATJA HAUTONIEMI

Duo tillsammans mot klimatförändringen NGS Finland hjälper företag att kompensera deras klimatpåverkan.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.