Yol Bahar 2016

Page 6

için tehlike yaratıyor." (Fools Rush Out?

Washington'da bu konudaki stratejik

Hal Brand, The Washington Quarterly,

sancı seçim süreci ilerledikçe büyüye­

Summer 2015)

cektir.

Söz

edilen

bölgelerde "ABD'nin

dostlarının" ne ölçüde güçlü oldu­

stratejik

tartışma

konusu

Uzakdoğu'dur. "...

Diğer

bölgesel

ekono­

ğu çok tartışmalı bir konudur; fakat

mik düzende, Asya'da her tek tek ikili

Washington'un

anlaşmalarda ABD üzerindeki Çin'in

^

yapmak

"geniş

zorunda

bir tasarruf"

olması

yeterince

üstünlüğü, Asya Altyapı Yatırım Ban­

I YOL AYRIMINA DOĞRU: STRATEJİK SIKINTILAR

açıktır. Amerika'da strateji tartışmala­

kası ve İpek Yolu Yatırım Fonunun ya­

rına uzun zamandır devam eden eko­

yılması, kendi bağımsız varlık fonuyla

nomik kriz damga vurmaktadır. Kapi­

bölge boyunca normal operasyonlar­

talizmin büyük krizlerden savaşlarla

la birlikte Çin, Washlngton'dakl politik

çıkmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir.

elitin büyük kısmının kayıtsız kalma­

Ancak bugünkü dünya güçler den­

sıyla, bölgede yeni bir ekonomik ger­

gesinde, çok kutuplu dünyada, yani

çeklik yaratıyor." (Wresting Order From

herkesin kendi bacağından asılacağı

Chaos, Kevin Rudd, The World Today,

bir ortamda savaşlar tek çıkış yolu ol­

June-July 2015)

mayabiliyor. En güçlü örnek Irak'ın iş­ galidir.

Amerika'nın

Uzakdoğu'ya

ağırlık

vermesi gerektiği görüşü neredeyse

Bölgeye emperyalizm tarafında iki

Berlin Duvarı yıkıldığında beri tartışılı­

önemli müdahalede bulunuldu: Irak

yor. Ancak bu nasıl yapılacaktı? Çin ve

işgali ve Arap isyanları sırasında Libya

ABD ekonomileri öylesine iç içe girmiş­

ve Suriye müdahalesi. Bölge cehenne­

ti ki herhangi birsert dönüş her iki ülke

me dönüştü, şişeden çıkan cinlerle baş

İçin de büyük felaketlere yol açabilir­

etmekzorlaştı. Arap isyanlarıyla ortaya

di. İkiz kulelerin vurulmasıyla strateji

çıkan, emperyalizm için tehdit olabile­

bir kez daha Ortadoğu'ya döndü. An­

cek enerji, beş yıldır süren iç savaşlarla

cak Washington'un hedefi ile pratikte

çürütüldü. Batı'nın tek kazancı budur.

olanlar çokfarklı gerçekleşti. BüyükOr-

Bu kazanç beraberinde yaklaşanı içine

tadoğu projesiyle bölgeye demokrasi

çekebilecek bir kara delik getirdi. Ça­

getirecek olan ABD, İtibarına itibar ka­

tışma ve çöküşlerin Mısır, Tunus, Tür­

tarak buradan aldığı hızla Merkez Asya

kiye gibi ülkelere de sıçrama olasılığı

ve Uzakdoğu'ya yönelecekti. Sosyaliz­

her geçen gün artıyor. Bu gelişmeler

me karşı "zafer"den sonra bölgedeki

Batı için sürdürülebilir olmaktan çık­

"haydut devletlere" karşı da zafer kaza­

mıştır. Bölgede Rusya ve Amerika'nın

nacak, bu fırtına karşısında hiç bir güç

uzlaşma çabaları bu durumun bir iti­

duramayacaktı. Evdeki hesap Bağdat'a

rafıdır. Ancak gelişmeler bir istikrar

uymadı!

vaat etmiyor, tersine kırılganlık artıyor.

Bu gerçeklikten dolayı Amerika'nın

2016 için ABD stratejisi İster İstemez

Uzakdoğu projesi sürekli ertendl, an­

bir kere daha Ortadoğu'ya odaklan­

cak bu arada Çin önemli gelişmeler

mak zorunda kalıyor. Bu durum ABD

gösterdi, bölgede ve dünyada büyük

için istenen bir hedef olmaktan çok,

bir ekonomik güç haline geldi. Asya

taşınması zorunlu bir yüke dönüşüyor.

Altyapı Yatırım Bankası ve İpekYolu Fo­


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.