Ta en titt på den undre världen

Page 1

G R U N DA R S TÄ D E R

TA EN TITT PÅ DEN UNDRE VÄRLDEN Den kompletta leverantören för inspektion och provtryckning av ledningar.


BEHÖVER DU SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP MED INSPEKTION OCH PROVTRYCKNING AV LEDNINGAR? Då ska du kontakta oss på JVAB. Vi har en komplett ledningsinspektionsbuss som kan utföra: • provtryckning med gas och vatten • ledningsinspektion av stam- och servisledningar • kontroll av riktningsavvikelse samt deformationskontroll • lägesbestämning av ledningar • bedömning och rekommendation av åtgärd


JVAB är den kompletta leverantören för ledningsinspektion och alla förekommande metoder av provning. Arbetet leds av vår auktoriserade rörinspektör, som har lång erfarenhet av rörläggning och är specialist när det just gäller inspektion och provning. Dessutom kan vi leverera utlåtanden och kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

TONY, STOCKHOLMS GRUNDARE #126


FÅ KONTROLL PÅ KVALITÉN MED PROVTRYCKNING Här på JVAB har vi den kompetens som krävs för att utföra noggranna funktionsprov i form av provtryckning med både gas och vatten. Vi säkerställer att arbetet utförs med god kvalitet och högsta säkerhet. Verksamheten är, enligt kraven i arbetsmiljöverkets föreskrift för provning, ackrediterad för provtryckning med övertryck med gas som kontrollorgan typ C enligt standarden 17020:2012.

DET BÄSTA INOM MODERN INSPEKTIONSTEKNIK Vi filmar alla typer av ledningar upp till 1 200 mm med avancerad TVutrustning för kontroll av ledningarnas kondition och kvalitet. Förutom filmning av stamledningar kan vi hjälpa dig med att filma serviser med satellitkamera och utföra riktningsavvikelse samt deformationsmätning. Med vår moderna utrustning kan vi också lägesbestämma ledningar i höjd- och sidled.


PRECISION, KVALITET OCH EXAKTHET MED LASER Vi kan mäta alla typer av ledningar med laser, vilket gör det möjligt att utföra deformationskontroll. Den tekniken har utvecklats för att ge ett exakt mätverktyg för nya och gamla ledningsnät, exempelvis vid: • markförlagda ledningar • rörstammar • serviser • vattennivåer • mätning av deformation och korrosion

SÄKERSTÄLL VÄRDEN FÖR KONTROLL AV RIKTNINGSAVVIKELSE Vid konditionsbestämning av ledningar kan samtidig kontroll av riktningsavvikelse utföras. Med vår moderna utrustning ger den här typen av kontroll lika säkra mätvärden som en hydrostatisk givare. Det gäller både vid nyproduktion och inspektion av gamla ledningar. Läs gärna mer på jvab.se


STOCKHOLMS GRUNDARE Du möter alltid proffs när du anlitar JVAB för mark, väg-, VA- eller anläggningsarbeten. Eftersom våra anläggningar är nödvändiga för att samhället ska fungera så kallar vi oss för Stockholms grundare.

G R U N DA R S TÄ D E R

08-584 909 00 (vxl)

YMR. AUG 2016.

Skarprättarvägen 14, 176 77 JÄRFÄLLA www.jvab.se, info@jvab.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.