Grunden till framgång

Page 1

G R U N DA R S TÄ D E R

GRUNDEN TILL FRAMGÅNG 1


TONY, STOCKHOLMS GRUNDARE #26 OCH ANLÄGGARE

2


STOCKHOLMS BÄSTA ANLÄGGNINGSFÖRETAG

Det är vår vision. Nyckeln för att nå dit är kompetent personal som sätter stolthet i sitt arbete. Det har vi och det är därför du som kund alltid möter proffs när du anlitar JVAB för mark-, väg-, VA- eller anläggningsarbeten. Eftersom våra anläggningar är nödvändiga för att samhället ska fungera så kallar vi oss för Stockholms grundare. Vi är vana att jobba med professionella beställare inom både den offentliga och privata sektorn. Det var JVAB som byggde ut IKEA-området i Järfälla och anlade nya Lindalléer vid Drottningholms Slott på 90-talet och det var vi som byggde Europas största dricksvattenledning av polyeten åt Stockholm Vatten 2006. Idag är våra drygt 120 anställda utspridda på ett 30-tal platser runt om i Stockholm. JVAB är ett familjeföretag i ständig utveckling, med ansvarsfullt ägande som tänker och agerar långsiktigt. Vårt varumärke står för pålitlighet, kostnadseffektivitet och personlig service. Läs gärna mer om vad vi gör på nästa sida eller på jvab.se

3


STÅR STABILT PÅ TRE BEN JVAB erbjuder specialkompetens inom tre huvudområden; mark & väg, vatten & avlopp samt anläggningsarbeten. När det gäller mark & väg utför JVAB exploateringsarbeten i form av vägar, torg och parker samt grundläggning för övrig byggnation. Några av de områden där vi har varit med och lagt grunden är Barkarbystaden, Vega, Annedal, Kristineberg samt Vällingby Parkstad. JVAB har många års erfarenhet av att utföra avancerade VA-arbeten. Vi har egna resurser för att utföra rörläggning, rörspräckning, sjöförlagda ledningar samt svetsning av PE-rör. JVAB utför även inspektion av ledningar med förslag till åtgärder. Vår erfarenhet av anläggningar med inslag av betong sträcker sig från bullerplank och enkla stödmurar till komplicerade arbeten som mindre broar, kulvertar, järnvägsportaler och undervattensarbeten. Vi utför även totalentreprenader med konstruktionsansvar.

PETER, STOCKHOLMS GRUNDARE #3 OCH ARBETSCHEF.

4


VATTEN & AVLOPP

VÄRLDSUNIKT VA-PROJEKT JVAB är huvudentreprenör för ett världsunikt VA-projekt i Huddinge där Stockholm Vatten valt att testa en ny schaktfri teknik. Uppdraget är att förstärka befintlig huvudvattenledning med ytterligare en ny ledning för att säkerställa framtida vattenleveranser och möjliggöra för kommande underhållsarbeten. Projektet omfattar i huvudsak byggnation av ca 4,2 km vattenledning mellan Albysjön och Talldalsvägen. Den första delen av entreprenaden omfattar 3,2 km ledningsförläggning i segjärn med konventionell schakt. Den andra delen innehåller en stålledning och en schaktfri metod av ca 1 km med Pipe Express samt rörtryckning av skyddsledning för passage vid Glömstavägen. Pipe Express är en världsunik metod för att förlägga stålledningar med dimensioner 900 – 1 500 millimeter i längder upp till 2 000 meter.

5


STAN VÄXER PÅ GRUND AV JVAB JAN, STOCKHOLMS GRUNDARE #27 OCH MASKINIST.

MARK OCH VÄG

GATU- OCH PARKARBETEN I BARKARBYSTADEN Barkarbystaden i Järfälla är ett av de stora framväxande projekt där JVAB är med och bidrar med VA-arbeten samt gatu- och parkarbeten, bland annat Flygarparken och Kyrkparken. Barkarbystaden är ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. Under en tioårsperiod växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. 6


ANLÄGGNINGSARBETEN

FICK PARKEN TVÅ GÅNGER I KRISTINEBERG Den har kallats för Kungsholmens Central Park. Kristinebergs strandpark är Stockholms första stadspark på 50 år. I entreprenaden för Kristinebergs strandpark ingick bland annat en fotbollsplan, skateboardramp, lekområde, damm, granitmurar, naturstensbeläggningar, skelettjordar och omfattande planteringsarbeten. JVAB ansvarade även för upprustning av Kristinebergs slottspark samt breddning av Nordenflychtsvägen och nyläggning av gas- och VA-ledningar i Elersvägen.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med JVABs engagerade och kompetenta personal. En stor fördel är också att de alltid är lyhörda och öppna för diskussion” ARVID ILLERSTRÖM, PROJEKTLEDARE JÄRFÄLLA KOMMUN.

7


DET LUTAR ÅT SUCCÉ FÖR RINKEBYTERASSEN Rinkebyterrassen blir ett nytt bostadsområde med cirka 400 bostads- och hyresrätter ovanpå E18:s tunnel utanför Rinkeby. Förutom bostäder ska det också finnas torg, förskola och affärslokaler. Gångvägen genom Rinkebyterrassen fungerar som en förlängning av Rinkebystråket och leder fram till en magnifik utsiktsplats i norr. JVAB anlägger allmänna ytor på Rinkebyterrassen. Uppdraget innefattar förutom hela utsiktsplatsen en lutande gångväg, uppbyggnad av slänt, urskiftning av lera, kabel- och ledningsdragningar, fjärrvärme, belysning, betongkonstruktioner, murar samt torg och grönytor.

FLERA INFRASTRUKTURPROJEKT I VÄLLINGBY PARKSTAD I Västerort växer en helt ny stadsdel fram. Drygt 3 000 människor kommer att bo och leva i Vällingby Parkstad inom några år. Bostäder, arbetsplatser, närservice, butiker, mötesplatser, parker och torg byggs i snabb takt. Här kommer det att finnas hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus i varierande storlekar. Området kommer vara bilfritt i stor utsträckning. 8

”För att möjliggöra den nya stadsdelen så bygger JVAB det nya VA-nätet, vägar, torgytor, skolgårdar, häftiga trappor och murar”

INGMARI, STOCKHOLMS GRUNDARE #80 OCHPLATSCHEF VÄLLINGBY PARKSTAD.


”Jag har ett spännande jobb som mätningstekniker med varierande uppgifter och med bra utvecklingsmöjligheter. Kollegorna är trevliga och vi har en bra teamkänsla. Här trivs jag!” HANNA, STOCKHOLMS GRUNDARE #105 OCH MÄTNINGSTEKNIKER

JAKTEN PÅ ETT NYTT GRUNDÄMNE JVAB är aldrig bättre än sina medarbetare och här är det få som slår oss på fingrarna. Det är våra medarbetares kunnande och professionella service i kombination med modern teknik som gör att vi är på väg att nå vår vision att bli Stockholms bästa anläggningsföretag. För att hålla den höga nivån satsar vi mycket på att kompetensutveckla genom utbildning och interna kurser. Men det gäller också att rekrytera med fingertoppskänsla. Vi är ständigt på jakt efter nya grundämnen. Kanske är det just dig vi letar efter?

9


”Jag jobbar på ett företag som lyssnar, tar till sig och åtgärdar. Det gäller både i relationen med oss anställda och våra kunder.” LARS, STOCKHOLMS GRUNDARE #10 OCH ANLÄGGARE PÅ JVAB SEDAN 1994.

10


”Inom JVAB så jobbar vi med ständiga förbättringar i vardagen. Vi identifierar de medarbetare som är exceptionellt duktiga på en process, tittar på hur de jobbar och dokumenterar för att sedan lära ut arbetssättet till de övriga.” FREDRIC KASTEVIK STOCKHOLMS GRUNDARE #32 OCH VD PÅ JVAB.

LITE BÄTTRE VARJE DAG Grunden i JVABs arbetssätt är ”varje dag - lite bättre” och det gäller för allt vi gör. Det innebär att vårt kvalitetsarbete är inriktat på att skapa en effektiv produktionscykel. Det gör vi genom ständiga förbättringar i vårt ledningssystem GRUNDA, med yttersta målet att skapa affärsnytta. KO

MMUNS MI

LJ

Ö IP

L

D

L

A

L

L

A

D

IP

LO

JÄR

M

M

JÄR

LO

När det gäller miljö lägger vi stor vikt vid praktiska miljöförbättringar och beteendeförändringar i verksamheten. Konkret innebär det att vi optimerar hanteringen av schaktmassor för att minska transporterna, utbildar våra maskinister i heavy Anvisningar - så här avänder du symbolen eco-driving och har implementerat energisparrutiner för Järfälla kommuns miljödiplomi verksamheten. KO

MMUNS MI

LJ

Ö

Symbolen intygar att verksamheten arbetar aktivt för en bättre miljö. Den intygar att personalen är miljömedveten och arbetar tillsammans för att värna vår miljö, hushålla med energi och råvaror, minska klimatpåverkan, luftföroreningar samt spridning av miljögifter.

Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt vilket betyder att vi sätter upp mål, Exponera symbolen utåt för kunder och internt för medarbetarna. genomför och följer upp åtgärder. Avvikelser och nyckeltal följs upp och ligger till Med Järfälla kommuns miljödiplom sprider ni ett positivt budskap om er verksamhet och inspirerar andra att värna om vår miljö. grund för förbättringar och förebyggande åtgärder. Symbolen har formen av en cirkel med texten ”Järfälla kommuns miljödiplom”. Det finns i 3 valörer, brons, silver och guld.

L

M

LO

IP A

D

M

JÄR

L

LO

M

LO

IP D

M

JÄR

L

LO

JÄR

Ö IP

Ö

LJ

L

LJ

L

MMUNS MI

MMUNS MI

L

KO

KO

JÄR

L

A

A

D

M

Ö

Ö

JÄR

L

LJ

LJ

LO

M

L

MMUNS MI

MMUNS MI

IP

LO

FÄ KO

KO

D

IP

JÄR A

A

L

Ö

IP

LJ

D

MMUNS MI

L

KO

D

L

A

KO

MMUNS MI

LJ

Ö

Minsta storlek på symbolen För att symbolen ska vara synlig även i litet format är det viktigt att man inte gör det för litet. Den rekommenderade storleken i trycksaker är minst 30 mm. Diplomerad verksamhet kan använda symbolen på trycksaker, webbsidor, skyltar, fordon m.m. när avtal om symbolen är tecknat med Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning. Här är ett förslag till text som kan användas för att visa på ert goda miljöarbete. Vi är stolta över vårt miljödiplom! Det intygar att: • vi arbetar aktivt för en bättre miljö

11


STOCKHOLMS GRUNDARE Du möter alltid proffs när du anlitar JVAB för mark-, väg-, VA- eller anläggningsarbeten. Eftersom våra anläggningar är nödvändiga för att samhället ska fungera så kallar vi oss för Stockholms grundare.

G R U N DA R S TÄ D E R

Skarprättarvägen 14, 176 77 JÄRFÄLLA www.jvab.se, info@jvab.se YMR, JUNI 2015

08-584 909 00 (vxl)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.