Minopta Annual Catalogue 2022

Page 1

ANNUAL CATALOGUE 2022 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

1


Minopta

Περιεχόµενα Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση ........................................................................................ 06-15 Εξεταστικές Μονάδες ........................................................................................................................................... 16-23 ∆ιαθλασίµετρα-Κερατόµετρα ........................................................................................................................... 24-25 ∆ιαθλαστικό Σετ ....................................................................................................................................................... 26-27 Νon Mydriatic Kάµερες Βυθού ........................................................................................................................ 28-29 Τοπογραφίες Κερατοειδούς .............................................................................................................................. 30-33 Συστήµατα OCT-OCT Αγγειογραφίας ............................................................................................................ 34-37 Lasers Yag-SLT-Vitreolysis ............................................................................................................................ 38-39 Laser Micropulse Green-Yellow-Diode .................................................................................................... 40-41 Φορητός Εξοπλισµός ............................................................................................................................................ 42-45 Ενδοθηλιόµετρο-Ηλεκτροφυσιολογία ................................................................................................................ 46 Υπέρηχοι-Βιοµετρία ....................................................................................................................................................... 47 Τονόµετρα Αέρος ............................................................................................................................................................. 48 Φορητό Cross Linking .................................................................................................................................................. 49 Χειρουργικά Μικροσκόπια. ................................................................................................................................ 50-51 ∆ιεγχειριτικό OCT Leica ..................................................................................................................................... 52-53 Mηχανήµατα Χειρουργίου ................................................................................................................................... 54-55 Κλίβανοι Αποστείρωσης ..................................................................................................................................... 56-57 Χειρουργικά Εργαλεία - Αναλώσιµα. .......................................................................................................... 58-59 Club Minopta .............................................................................................................................................................. 60-61 Ειδικό πρόγραµµα δόσεων για Νέα Ιατρεία .................................................................................................... 62 Αποκλειστικές Αντιπροσωπίες ................................................................................................................................ 63

2 02

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Mino Mi Minopta nopt pta a Minopta

Η εταιρεία

Επικ Επ ικοι ικ ο νωνούµ οι ύµ µε µα αζζίί σας α µε νέ νέα, α, ψηφι φιιακή, µο µορφ ρφήή κα αταλό τα αλόόγγο ου, για α πρώ ρώτη τηη φορ ορά ά φέτο τος! ς! Χ ρη Χά ρ στη χρή ρήση ση της τεχ εχννολο λογί γ αςς, η παρρου ρουσία αση των προ οϊό ϊ νττων και α υπη π ρεσιών ών µας α , είναι είί µπ µ ρο ρ στ σ ά στ σ α µάτια σας µ ένα µε να κλι λικ! κ! Η αµ α εσ εσότ ό ηττα, η συν υνεχ εχής εχ ής αλλ λληλεπίδρα ραση, η ενηµ ρα ηµέρ µέρ έρωσ ωση, η ολιστ ωση ωσ λισττικ ική επ επικ ικκο οιινω ν νία α εί είνα ναι µεερριικοί απ απόό τους στόόχο χ υςς µαςς, για τηη νέέα επ µα ε οχ οχήή πο που υ ήδ ή η έχει ει ξεκ ε ινήσ σει! Το Τ ο club.mi minnopta.gr no r που ο τώρρα δη δηµι µιου ο ργ ου ρ ήσ σαµε, είνναι το αποτ οτέλ έλεσ εσµα µα αυττής της φιλ ι οσ σοφίαςς και προβ οβ βάλ άλ λει ει όλες τις δρασ δρ αστηρι ριότ ό ητ ότ η εςς της ετα αιρ ιρεί είίας µας ας. Weebi b naars rs, li livve ve showr wroo oom m, πρω ωτο οπο ορι ριακ ακά ά ca case s stu tudi diees, εί di είνα ναιι κάπο κά άποιε ιεςς απ απόό τι τιςς εν ε ότ ό ητ ητες ες που θα δε δ ίτε στ στο ο C ub Cl b Min inop opta op t µέσ έσα α απ απόό τιις οπ ποί οίες ες φιλ ιλοδ δοξ οξούµε να αννοίξο ξουµ υµεε νέ νέου ουςς δρ δρόµ ό ου όµ ουςς επ πικο οινω οι ν νίας νίίας µε εσ ε άς άς. Ε χο Εύ χοµα µ ι να α έχο χουµ υµεε όλ υµ όλοι οι µια Χρο οι ρονι ν ά µεε υγεία, αφ αφθο θ νί θο νία κα νία αι πολλές ές ευκαι αιρί ρίες ρί ες για α εξέ ξέλιξη ξηη και δηµ ηµ µιο ιουρ υργί γία γί α! Αδαµ Αδαµ αµανντί τία α Μη Μ νά ∆ιευ ∆ι ευθύ θύνω ων Σύ Σ µβ µβου ουλο λος

Minopta Οπτική διαχρονική αξία

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

3 03


Minopta

ρ αθ

νί

Επιτυχηµένη συνεχή δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας

2022

2020 2010

2000

1966

4

∆υναµική ∆υ εξωστρέφεια εξωσ ωρι ωρ ωριµότητα

Συνε Σ νεεργ ρ α ασία α µε τιις δ ο κορ δυο ορ ρυφ φαίεεες εταιρε ετ τα είε ί ς Le eica κ καιι O ovvue Optov Op e

∆ρασ ∆ρα α ασ σ στηρ ηρ ριοποίηση ριοπ ποίηση στον σ τονν δια διαγνωσ ιαγνω ωστι στι τικό κ κ κό και κα χχειρουργικό ειρο ουργ υργικό τοµέ τοµέα έα

www.minopta.gr

Ίδρυ Ίδ Ίδρ ρυση υση η από από ό ΙΙωάν άννη Μην ηνά ά

club.minopta.gr

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

e-shop minopta

minopta


Minopta Minopta

Λόγοι για να είµαστε εµείς ο συνεργάτης σας Συµµεριζόµαστε, και εσείς και εµείς, ότι η υπηρεσία της Υγείας, δεν επιδέχεται συµβιβασµούς Με τη συνεργασία µας, διατηρείτε το κύρος σας, αφού είµαστε αφοσιωµένοι σε λύσεις ποιότητας και στην 360ο εξυπηρέτηση σας. ∆ιασφαλίζετε την επιχειρηµατική ηθική που σας χαρακτηρίζει, χάρη στις αξίες µας: διαφάνεια, προσφορά στην υγεία, ποιότητα ζωής, αγάπη για το περιβάλλον. Επενδύουµε σε µακροχρόνιες αποκλειστικές αντιπροσωπεύσεις µε καταξιωµένους οίκους. ∆ίνουµε λύσεις σε όλα τα πιθανά ζητήµατά σας µέσω του έµπειρου τεχνικού τµήµατος µας. ∆ιαθέτουµε µία αξιόπιστη οµάδα, άριστα καταρτισµένων στην επιστήµη και την τεχνολογία, σύµβουλων και συνεργατών. Επιτυγχάνουµε πλήρη γεωγραφική κάλυψη, χάρη στην εγκατάσταση υψηλής ποιότητας ιατρικών µηχανηµάτων, σε νοσοκοµεία και ιδιώτες. Επικοινωνούµε άµεσα µαζί σας µε όλα τα σύγχρονα ψηφιακά και µη µέσα.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

5


Σχισµοειδείς Λυχνίες

6 06

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

Elite/SL9900

MW50D

KSL-H-DR S390L (Firefly WDR) DR)

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

7 07


Elite/SL9900 Με 3x, 5x ή ZOOM µεγεθύνσεις. Επιτυχηµένος σχεδιασµός, στιβαρά και ελαφριά µεταλλικά µέρη, εξαιρετικά οπτικά συστήµατα. Με ενσωµατωµένο κίτρινο φίλτρο και ψηφιακό απεικονιστικό.

Background Illumination Πλεονέκτηµα ο ενσωµατωµένος ψυχρός φωτισµός στο βραχίονα της σχισµοειδούς.

8 08

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση


Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης Νέα ψηφιακή έγχρωµη κάµερα 5 Mpxel, υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή και των µικρότερων λεπτοµερειών! Ενσωµατωµένη στο σώµα της λυχνίας. Μοντέλο 2022.

New Phoenix Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη, λογισµικό διαχείρισης και επεξεργασίας ασθενών. Εύχρηστο µε δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων και βίντεο.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

9 09


KSL-H-DR Με εµπειρία 100 χρόνων στην κατασκευή φακών. Η Keeler σας προσφέρει µία εξαιρετική Σχισµοειδή, µε LED φωτισµό και τρεις ή πέντε µεγεθύνσεις. Ενσωµατωµένο background illumination, µε ή χωρίς απεικονιστικό. Όλα τα εξαρτήµατα της κατασκευάζονται από την Keeler!

10 08

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση


Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης Tο ψηφιακό σύστηµα καταγραφής της Keeler είναι εξειδικευµένο για ιατρική απεικόνιση µε ειδική κάµερα υψηλής ανάλυσης..

Λογισµικό Keeler Kapture To λογισµικό KAPTURE επιτρέπει την καταγραφή εικόνων και βίντεο. Οι λειτουργίες επεξεργασίας περιλαµβάνουν: Ισορροπία χρώµατος, περικοπή, µεγέθυνση, διαίρεση RGB, ρύθµιση παραµέτρων όπως Ευκρίνεια, Αντίθεση / Φωτεινότητα κα.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

11 09


MW50D Ιαπωνική τεχνολογία, LED φωτισµός, µεγεθύνσεις εώς 50x. Το οπτικό της σύστηµα, προσφέρει 22% υψηλότερη διαπερατότητα. Iδανική για την παρατήρηση του βυθού µε εύρος σχισµής έως 16mm! Οπτικό σύστηµα Nikon.

Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης Κάµερα υψηλής ανάλυσης 5Mpixel µε CMOS αισθητήρα, για φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Κοµψός σχεδιασµός που εσωκλείει πλήρως όλα τα καλώδια.

12 10

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση


Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

S390L (Firefly WDR) Νέα σχισµοειδής λυχνία από τη Σαγκάη, µε LED φωτισµό. Ο έξυπνος σχεδιασµός της εξοικονοµεί σε µεγάλο βαθµό χώρο σε σύγκριση µε άλλα ογκώδη συστήµατα απεικόνισης. Με χρήση του λογισµικού Mediview διαθέτει εξετάσεις για τη διάγνωση της ξηροφθαλµίας. (Wide Dynamic, µεϊβοµιανών αδένων και αυτόµατο white balance).

Dry Eye Diagnostic System Το Dry Eye Diagnostic System µπορεί να παρέχει τυποποιηµένη εξέταση και ποσοτικοποιηµένη αξιολόγηση όλων των αιτιών για την ασθένεια ξηροφθαλµίας! Η τελευταίας τεχνολογίας σχισµοειδής, Firefly, σε συνδυασµό µε το έξυπνο λογισµικό της Mediworks παρέχουν πλήρη εξέταση για Break Up Time, Μειβοµιανούς αδένες, Tear Meniscus και ποιότητα δακρύου. ∆ιαθέτει εύχρηστο πρόγραµµα διαχείρισης ασθενών και εξετάσεων.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

13 11


Τονόµετρα Επιπεδώσεως Τύπου Goldmann κρεµαστό ή επικαθήµενο µε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Ψηφιακό ή αναλογικό. Συνοδεύονται από πρίσµατα µιας χρήσεως, ιδανικά για την προστασία των ασθενών σας.

14 12

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Tilting Tube & Yellow Filter & XL Breath Shield Προσοφθάλµια µε γωνία κλίσης 15ο για άνετη παρατήρηση και για κάθε ύψος γιατρού. Προστατέψτε εσάς και τους ασθενείς σας µε την ΧLarge ασπίδα αναπνοής. Ταιριάζει σε διαµέτρους < 70 mm.

Minopta

Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories


Minopta

Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories

CSO Polaris Το Polaris βοηθά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σταθερότητας και της ποιότητας του δακρυϊκού φιλµ, µε πολύ απλό τρόπο, µέσω του µη επεµβατικού χρόνου διάσπασης. Ενσωµατώνεται πολύ εύκολα στη σχισµοειδή λυχνία CSO και στο λογισµικό Phoenix ώστε τα δεδοµένα του ασθενούς να µπορούν να καταγραφούν και να ανακληθούν ανά πάσα στιγµή. Ο φωτισµός LED, παρέχει τον ιδανικό φωτισµό για την παρατήρηση του δακρυϊκού φιλµ και αποτελείται από τρία διαφορετικά τµήµατα, τα οποία βρίσκονται στο σύστηµα φωτισµού. ∆εν χρειάζεται ξεχωριστή τροφοδοσία.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

15 13


Εξεταστικές Μονάδες

16 06

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

ETOILE OILE II

Fusion

Vintage Future Deluxe 2-3

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

17 07


ETOILE II No1 σε πωλήσεις µονάδα! 3 οργάνων, διαχρονική ξεχωρίζει για την ευχρηστία και την εµφάνισή της. ∆ιαθέτει κλείδωµα έδρας σε όλες τις θέσεις, ηλεκτρική ανύψωση έδρας και συρτάρι για δοκιµαστικά κρύσταλλα. ∆ιατίθεται σε ξεχωριστή βάση από την πολυθρόνα. Κατασκευασµένη από ανθεκτικά υλικά όπως ξύλο οξιάς και αλουµίνιο.

Future Deluxe 2-3 Στιβαρή µονάδα 2 ή 3 οργάνων µε ηλεκτρική µετακίνηση του κάθε οργάνου. Η µονάδα είναι εξοπλισµένη µε ένα συρτάρι για την αποθήκευση του τονοµέτρου και ένα φως οροφής, µε 3 σποτ LED. ∆ιαθέτει δύο νέας γενιάς πάνελ αφής, µε οπίσθιο φωτισµό για όλες τις κύριες εντολές. Οι µονάδες FUTURE µπορούν να παραγγελθούν µε ειδικά υλικά όπως (γυαλί, ξύλο, Corian κ.λ.π.)

18 14

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας


Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Fusion Μονάδα δύο οργάνων µε καλαίσθητο σχεδιασµό και άριστο φινίρισµα. ∆ιαθέτει φωτιζόµενο πάνελ µε οθόνη αφής και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional). Κατάλληλη και για µικρούς χώρους.

Vintage Εξεταστική µονάδα 4 οργάνων. Μπορεί να τοποθετηθεί κάθε συσκευή, χάρη στον επεξεργαστή που διαθέτει, ο οποίος µπορεί να ρυθµίσει οποιαδήποτε τάση εξόδου. Η κίνηση των εδρών είναι χειροκίνητη και ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά. Η µονάδα είναι επίσης εξοπλισµένη µε συρτάρι για δοκιµαστικούς φακούς και δύο επιπλέον συρτάρια αποθήκευσης.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

19 15


New Line Μονάδα δύο οργάνων, µε ενιαία βάση πολυθρόνας. ∆ιαθέτει συρτάρι για δοκιµαστικούς φακούς και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional).

Logic Μονάδα δύο οργάνων µε ηλεκτρική ανύψωση έδρας και 3 συρτάρια. Συνδέεται µε οποιαδήποτε Frastema πολυθρόνα.

20 16

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας


Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Peak Μονάδα σύγχρονη και οικονοµική, 2 οργάνων µε ηλεκτρική ανύψωση πολυθρόνας. ∆ιαθέτει ψηφιακό πάνελ & φωτισµό Led. Ιδανική για µικρούς χώρους (1,50Χ1,50 m). ∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.

Edge Μονάδα δύο οργάνων, µε ηλεκτρική ανύψωση έδρας. Μοναδικό χαρακτηριστικό η τροχήλατη πολυθρόνα όπου µπορεί να αποµακρύνεται µε µεγάλη ευκολία για να τοποθετηθεί αναπηρικό αµαξίδιο.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

21 17


Πολυθρόνες Οι πολυθρόνες CSO έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από επιλεγµένα άριστης ποιότητας υλικά. Μπορούν να κατασκευαστούν µε διάφορα είδη υφασµάτων και χρωµάτων, και µπορούν να εξοπλιστούν µε αξεσουάρ και χαρακτηριστικά όπως: υποπόδιο, κίνηση ανύψωσης, πρόσθια κίνηση, ανακλινόµενη πλάτη και ρυθµιζόµενο προσκέφαλο.

22 18

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας


Minopta

Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Τραπέζια Ηλεκτρικής Ανύψωσης CSO Σύγχρονα Τραπέζια µε µοντέρνο σχεδιασµό και µεγάλη ποικιλία εδρών, για ένα, δύο ή και τρία µηχανήµατα. ∆ιαθέτουν και ειδική θέση για All in One Hλεκτρονικό Υπολογιστή.

Συρταριέρες Η CSO σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικές συρταριέρες για να ολοκληρώσετε τη σύνθεση του ιατρείου σας! Σε διάφορα σχέδια και χρώµατα για να ταιριάξουν σε κάθε χώρο. ∆ιαθέτουν και ειδικό συρτάρι για δοκιµαστικά κρύσταλλα.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

23 19


Speedy K2, Acomoref 2K ∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο µε µελέτη προσαρµογής. ∆ιαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα µέτρησης παιδιών“Quick”. Συνδέεται ασύρµατα µε το φορόπτερο. Πέντε πλεονεκτήµατα για αξιόπιστη µέτρηση: • Υψηλή ταχύτητα µέτρησης • Ειδικός στόχος προσήλωσης µε αλλαγή φωτεινότητας • Γρήγορο πρόγραµµα για παιδιά και ειδικές οµάδες • Αυτόµατη µέτρηση και αναγνώριση του σχήµατος της κόρης • ACV Value: ∆είκτης αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια της µέτρησης

Retinomax KPus 5/Retinomax K+Screeen Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax. ∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη. ∆ιαθέτει : • Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης. • New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα • Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς λειτουργίας • Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D

24 22

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

∆ιαθλασίµετρα – Κερατόµετρα


Minopta

∆ιαθλασίµετρα – Κερατόµετρα

QuickSee Φορητό διαθλασίµετρο QuickSee από την Plenoptika USA, µε κατοχυρωµένο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας! Το υψηλότερης ακρίβειας φορητό διαθλασίµετρο στον κόσµο! Η διόφθαλµη εξέταση και η wavefront αµπεροµετρία προσφέρουν κλινικά αξιόπιστη διάθλαση σε οποιοδήποτε χώρο! Πρόκειται για µία ελαφριά συσκευή που τοποθετείται στο πρόσωπο του εξεταζόµενου και πραγµατοποιεί την µέτρηση σε 10”. ∆ιαθέτει touch screen οθόνη, αυτονοµία µπαταρίας έως 8 ώρες, και µπορεί να συνδεθεί ασύρµατα µε εκτυπωτή µε την τεχνολογία Bluetooth .

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

25 23


Minopta

∆ιαθλαστικό Set

Phoroptor VRX Digital Refraction System Σύγχρονη ψηφιακή εξέταση διάθλασης. Το ηλεκτρονικό φορόπτερο VRX πλεονεκτεί αφού είναι το λεπτότερο µε συµπαγή σχεδιασµό, µε απίστευτα γρήγορα αλλαγή των φακών και πρισµάτων και αθόρυβη λειτουργία. ∆ιαθέτει εργονοµικό πάνελ χειρισµού και οθόνη αφής.

SightChek Digital Phoroptor Ηλεκτρονικό Φορόπτερο, µικρό σε µέγεθος, πολύ ελαφρύ, απίστευτα γρήγορο, αθόρυβη λειτουργία. Συνεργασία µε ∆ιαθλασίµετροΦακόµετρο-Οθόνη. Νέο µοντέλο 2019.

26 24

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

∆ιαθλαστικό Set

OptoChek Plus Νέο µοντέλο ∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο, συνδυάζει τεχνολογία και απλότητα. ∆ιαθέτει µεγάλη κλίµακα µέτρησης σφαιρώµατος -30D - +22D και αλλαγή φωτεινότητας του στόχου προσήλωσης, ανάλογα µε το µέγεθος της κόρης.

ClearChart 4P Polarized Digital Acuity System / Far Vision Device.

LensChek Ηλεκτρονικό Φακόµετρο, µε UV και µέτρηση απόστασης διακορικής.

Οθόνη οπτοτύπων all-in-one, κοµψή και απλή στη χρήση. LCD 24. Έχει σχεδιαστεί µοναδικά για να καλύπτει όλες τις ανάγκες στις εξετάσεις οξύτητας, µε µια µεγάλη ποικιλία οπτοτύπων και άλλων ειδικών τεστ. Συνδέεται ασύρµατα µε το Phoroptor® VRX και SightCheck™ Digital Phoroptor®. www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

27 25


Cobra HD Επιτυχηµένο µοντέλο Non Mydriatic, ψηφιακή κάµερα βυθού µε υψηλής ανάλυσης CDD camera και εύρος πεδίου 60ο. ∆ιαθέτει πολλαπλή επιλογή φίλτρων, αλλά και αυτόµατη λειτουργία Mosaic.

NFC-700 Πλήρως αυτόµατη Non Mydriatic Fundus camera µε 3D tracking σύστηµα. Είναι εύχρηστη, µε µεγάλη οθόνη αφής και λειτουργία αυτόµατου Montage εικόνων.

28 20

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Non mydriatic Κάµερες Βυθού


Minopta

Non mydriatic Κάµερες Βυθού

M-700 Επιτυχηµένο Περίµετρο ανοιχτού θόλου, εξέτασης 80ο . Με ενσωµατωµένη κάµερα, διαθέτει Νευρολογικά τεστ & ∆ιπλωπίας έως 160ο. Αξιόπιστο, Εύκολο, Γρήγορο!

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

29 21


Minopta

Αφιέρωµα στον κερατοειδή

Τοπογραφία Κερατοειδούς σε συνδυασµό µε µελέτη ξηροφθαλµίας Αρχή Λειτουργίας Η ανάλυση (χαρτογράφηση) της καµπυλότητας της επιφάνειας του κερατοειδούς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ιατρική πράξη και µας δίνει στοιχεία που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καµπυλότητας του κερατοειδή. Η τεχνολογία Placido Disk αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους τρόπους αυτής της εξέτασης, καθώς βασίζεται στις ανακλαστικές ιδιότητες της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας. Από το µέγεθος αυτής της κερατοειδικής ανάκλασης υπολογίζεται η καµπυλότητα του κερατοειδή. Κάθε φωτεινή ακτίνα που ανακλάται από τον κερατοειδή, συναντά την κάµερα λήψης σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, η θέση του οποίου καθορίζει την ακτίνα καµπυλότητας H τοπογραφία αποτελεί ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια των οφθαλµιάτρων. Η εξέταση της τοπογραφίας είναι απαραίτητη για µια σειρά οφθαλµολογικών παραµέτρων, όπως: Κερατόκωνος - Στον κερατόκωνο, οι έγχρωµοι τοπογραφικοί χάρτες ορίζουν τη θέση, το µέγεθος και την καµπυλότητα του κώνου. ∆ιαθλαστική Χειρουργική - Στη διαθλαστική χειρουργική η τοπογραφία του κερατοειδούς αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας εξέταση κατά την οποία αξιολογείται προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά ο ασθενής Εφαρµογή φακών επαφής- Για την αντιµετώπιση οφθαλµολογικών παθήσεων όπως διόρθωση υπολοιπόµενου διαθλαστικού σφάλµατος, ανώµαλου αστιγµατισµού και προχωρηµένου κερατόκωνου όπου επιβάλλεται η εφαρµογή φακών επαφής, η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι επιβεβληµένη.

Πολλές Εναλλακτικές Λύσεις και σε προσιτές τιµές!

30 26

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

Τοπογραφίες Κερατοειδούς

Sirius+ Nέο µοντέλο 2021! Συνδυάζει την τοπογραφία δίσκου Placido, µε την τοµογραφία Sheimpflug του πρόσθιου τµήµατος. Το SIRIUS, παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την παχυµετρία, την µορφολογία, την καµπυλότητα και τη διοπτρική ισχύ και των δύο επιφανειών του κερατοειδούς, σε διάµετρο 12mm. Όλες οι µετρήσεις του προσθίου θαλάµου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας 100 τοµές του κερατοειδούς.

Προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα: • Τοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο. (Sagittal, Tangential, Elevation, Corneal Thickness, Refractive Power, Gaussian, Keratoscopy Maps anterior & posterior) • Glaucoma Summary • Keratoconus Summary • Pupilography • IOL Calculation • Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands • Φωτογραφία & Βίντεο • Έλεγχος της ποιότητας δακρύου

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

31 27


Minopta

Τοπογραφίες Κερατοειδούς - ∆ιάγνωση ξηροφθαλµίας

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Antares+ Νέο µοντέλο 2021! Ένα διαγνωστικό πολυεργαλείο! Η Τοπογραφία κερατοειδούς Antares διαθέτει ειδικό λογισµικό, σχεδιασµένο για να βοηθήσει στην ανίχνευση και ανάλυση της ξηροφθαλµίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την καµπυλότητα, την γεωµετρία και τη διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς. Παρέχει επίσης, πολλές παραµέτρους που βοηθούν στη διάγνωση και την παρακολούθηση της επιφάνειας του κερατοειδούς. Προσφέρει: • Tοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο. • Keratoconus Summary • Pupilography • Λειτουργία white disk. Τωρα µπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα των δακρύων για µια ολοκληρωµένη εξέταση προσθίου θαλάµου! • Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands • Contact Lens Report • Videokeratoscope

32 28

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

Τοπογραφία Κερατοειδούς - OCT Προσθίου

MS39 AS OCT Συνδυασµός OCT προσθίου (εύρους 16 mm) και τοπογραφίας Placido. Προσφέρει: • Ανάλυση για όλο τον πρόσθιο θάλαµο. • Πρόσθια και οπίσθια τοπογραφία κερατοειδούς και τοµογραφία. • Παχυµετρία Κερατοειδούς –Επιθηλίου & Stroma • Γονιοσκόπηση • Έλεγχος Γλαυκώµατος • Έλεγχος Κερατόκωνου • Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη • Προηγµένη IOL Βιοµετρία • Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες , όπως NIBUT, Tear Film Analysis, Meibomian Glands • Pupilography

ATLAS OF ANTERIOR SEGMENT OCT

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

33 29


Αvanti AngioVue ΟCT & OCT Αγγειογραφία. Αναµφισβήτητα το πιο διαδεδοµένο Κλινικά σύστηµα της διεθνούς αγοράς. Προσφέρεται στις εξής εκδόσεις: • Comprehensive (Πλήρες σύστηµα) • Essential (Πλήρες OCT και Αγγειογραφία ωχράς) • Retina (Πλήρης Αγγειογραφία και OCT ωχράς)

Αξιόπιστο Widefield OCT προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου. Πλήρως αναβαθµίσιµο σε OCT Angio. Με υψηλής ανάλυσης OCT, µεγάλου εύρους 9x12mm, Χάρτη Αµφιβληστροειδούς, Μέτρηση Γαγγλιακών κυττάρων, En Face απεικόνιση, παχυµετρία κερατοειδούς και επιθηλίου αλλά και πληθώρα άλλων λειτουργιών.

ΑngioVue QuickVue Report: Μία γρήγορη και γεµάτη πληροφορίες σελίδα η οποία δείχνει στην αγγειογραφία νεύρου και ωχράς, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο οφθαλµίατρος µε µία µατιά.

34 30

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας


Minopta

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

iVue 80

iFusion 80

Tο εδραιωµένο OCT iVue, αναβαθµίστηκε και διαθέτει νέες βελτιωµένες λειτουργίες. Είναι 3 φορές πιο γρήγορο (80.000/sec), διαθέτει En Face OCT 12x9mm και ακτινωτές σαρώσεις προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου.

Πλήρες σύστηµα OCT προσθίου & οπισθίου & µε Non Mydriatic έγχρωµη κάµερα βυθού, 12MP.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

35 31


Minopta

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

Solix Nέο Fullrange OCT! Ανακαλύψτε την επόµενη γενιά OCT Aπεικόνισης από τον Κερατοειδή έως και τον Χοριοειδή! Ένας µακροχρόνιος ηγέτης µε συνεχείς καινοτοµίες στην τεχνολογία των OCTs, η Optovue παρουσιάζει το Solix µε νέες δυνατότητες και νέες εφαρµογές που δηµιουργούν απεριόριστες πρακτικές. Συνεχίζει τις καινοτοµίες στην τεχνολογία της OCT Α, αφού προσφέρει την πιο υψηλή ανάλυση (600 Χ 600 Β Scans) σε ελάχιστο χρόνο & στο µεγαλύτερο εύρος λήψης. H νέα πλατφόρµα είναι σχεδιασµένη να δεχτεί και άλλες τεχνολογίες!

Scan Speed

FullRange Retina

FullRange Anterior Chambe

A-Scan/Second

Millimeters

Millimeters

120K

36 32

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

16x6.25

18x6.25


Minopta

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας Το νέο Solix επιτυγχάνει αγγειογραφία ωχράς και δίσκου σε ακόµα πιο υψηλή ανάλυση µε Ultra High Density σαρώσεις σε καταπληκτικές ταχύτητες στα 120.000 Α-Scans/ second

Η Optovue, µε το Solix, ενσωµατώνει στο OCT, έγχρωµη κάµερα βυθού, προσφέροντας στο ήδη ευρύ πεδίο δυνατοτήτων της, ακόµη περισσότερες λειτουργίες. ∆ιαθέτει, ανέρυθρη και έγχρωµη απεικόνιση βυθού, φωτογραφία οφθαλµικής επιφάνειας και απεικόνιση µεϊβοµιανών αδένων.

Γρήγορη και αξιόπιστη OCT Αγγειογραφία, χάρη στις τεχνολογίες αιχµής, διόρθωσης σακκαδικών κινήσεων και 3D PAR 2. Μοναδικό χαρακτηριστκό Wide Field OCT Angio 12mm µε µία λήψη.

Angioanalytics. Καινοτοµική λειτουργία µε έγκριση FDA. Μετρήσεις πυκνότητας ροής σε όλες τις στιβάδες, περιφέρειας ενάγγειου ζώνης, εµβαδόν περιοχής ισχαιµίας και πολλές ακόµα σε περιοχή δίσκου και ωχράς.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

37 33


Ultra Q Yag laser, η άριστη λύση για θεραπεία µε χαµηλή ενέργεια και υψηλή απόδοση. Το Μοναδικό µε την τεχνολογία Reflex για την αντιµετώπιση των floaters.

Tango/ Tango Reflex YAG/SLT το ιδανικότερο για τη θεραπεία του γλαυκώµατος, για ιριδοτοµές και καψουλοτοµές. Το Μοναδικό µε την τεχνολογία Reflex για την αντιµετώπιση των floaters.

38 34

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Lasers YAG- SLT- Vitreolysis


Minopta

Lasers YAG- SLT- Vitreolysis

VITREOLYSIS Τεχνολογία Reflex, πατέντα της εταιρείας Ellex για την αντιµετώπιση της µυωψίας (floaters). Με την µέθοδο της Vitreolysis και το µοναδικό σύστηµα οµοαξονικού φωτισµού, επιτυγχάνεται απόδοση ενέργειας µε πλήρη ακρίβεια στο στόχο.

Integre Pro Scan Pattern Laser για φωτοπηξία αµφιβληστροειδούς. ∆ιαθέτει πολλά διαφορετικά patterns µε πράσινη ή κίτρινη δέσµη laser για την επιλογή του πιο αποτελεσµατικού πρωτόκολλου θεραπείας.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

39 35


IQ577 Ένα από τα πιο επιτυχηµένα Yellow Lasers της αγοράς µε µεγάλη βιβλιογραφία. Συνδυασµός Θερµικού και Micropulse Κίτρινου Laser στα 577 nm - Ιδανικό και για θεραπεία γύρω από την Ωχρά - Υψηλή απόδοση ακόµη και µέσω πυκνών στρωµάτων - ∆ιπλή θύρα για ταυτόχρονη σύνδεση εξαρτηµάτων LaserΕπαναλαµβανόµενες συνεδρίες Μicropulse Laser µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα στις παθήσεις της ωχράς

IQ532 Ένα από τα πιο επιτυχηµένα Green Lasers της αγοράς µε µεγάλη βιβλιογραφία. Είναι πολυχρηστικό µηχάνηµα αφού είναι Φορητό & εύκολα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο & στο ιατρείο. Είναι θερµικό & Micropulse Laser και έχει πολύ καλά αποτελέσµατα στις θεραπείες όλων των παθήσεων, τόσο του αµφιβληστροειδούς, όσο και του γλαυκώµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε single spot adaptor ή µε τον TX Cell, ως pattern Laser.

40 36

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Laser Micropulse Green, Yellow, Diode


Minopta

Laser Micropulse Green, Yellow, Diode

TXCell Multispot Laser τεχνολογία σε µεγάλη ποικιλία Patterns. ∆ιαθέτει και µεγάλου εύρους pattern (Grid 7X7) και σε συνδυασµό µε το πράσινο laser IQ 532 ή το κίτρινο IQ 577 αναβαθµίζεται σε ένα πολύ γρήγορο θερµικό και micropulse laser για τη θεραπεία διαταραχών αµφιβληστροειδούς & γλαυκώµατος (MLT).

Cyclo G6 Είναι το µοναδικό που µπορεί να κάνει Μicropulse Κυκλοφωτοπηξία και για αυτό είναι το πιο πετυχηµένο µοντέλο της αγοράς! Tα πλεονεκτήµατα της Micropulse Κυκλοφωτοπηξίας είναι µοναδικά, αφού: • η θεραπεία γίνεται χωρίς τοµή • δεν δηµιουργεί Φλεγµονές (γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς) ύς) • είναι επαναλήψιµη µέθοδος • τα αποτελέσµατα είναι προβλέψιµα Η Iridex καινοτοµεί και στη κλασική κυκλοφωτοπηξία, αφού το µηχάνηµα δέχεται probes µε ενσωµατωµένο φωτισµό!

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

41 37


NFC600 Αυτόµατη φορητή κάµερα βυθού. Νέο Μοντέλο 2022! Με αυτόµατη παρακολούθηση 3D και εστίαση, οι εικόνες του αµφιβληστροειδούς µπορούν να ληφθούν µε ένα µόνο πάτηµα. Το NFC-600 είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Ακόµα και οι ασθενείς µπορούν να βγάλουν τις δικές τους εξετάσεις µε µία µόνο κίνηση. ∆ιαθέτει υψηλή ανάλυση 12.000.000 pixels και συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης για πιο ακριβείς και χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες αυξάνουν τη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. Η κεφαλή και το σώµα είναι αποσπώµενα για καλύτερη φορητότητα.

DragonFly FC 161 Φορητή Non Mydriatic κάµερα βυθού µε 4.3’ οθόνη αφής, πολύ εύκολη στη χρήση για γρήγορες λήψεις! Παρέχει εικόνες βυθού υψηλής ανάλυσης 12 Mega Pixel για πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. ∆ιαθέτει 9 στόχους προσήλωσης µε συνολικό οπτικό πεδίο 85°, για την περιφερική εξέταση του αµφιβληστροειδούς, ενώ µε το οπτικό πεδίο 45°, µπορεί να ληφθεί µια κεντρική εικόνα του βυθού, καλύπτοντας τις ανάγκες της κάθε οφθαλµιάτρου!

42 38

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Φορητός Εξοπλισµός


Minopta

Φορητός Εξοπλισµός

Retinomax K-Plus 5 Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax. ∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη. • • • • •

∆ιαθέτει : Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης. New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς λειτουργίας Πολύ ελαφρύ 960γρ. Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D

Tonopen Avia & iPac Accupen & Pachpen Τα πιο αξιόπιστα φορητά ψηφιακά τονόµετρα και παχύµετρα χειρός, µε ευκολία στην χρήση και ταχύτητα µέτρησης. Τα φορητά ψηφιακά τονόµετρα & παχύµετρα της Accutome, παρέχουν ευκολία στην χρήση και ακρίβεια στις µετρήσεις µε την εγγύηση ποιότητας της Keeler.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

43 39


SL-17/ PSL One, Classic Σχισµοειδείς λυχνίες ιδανικές για φορητή χρήση, µε άριστο οπτικό σύστηµα και φωτισµό LED. Με δυνατότητα µία ή δύο µεγεθύνσεων 10x και 16x. Φωτισµός σχισµή ή spot και φίλτρα σας δίνουν όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε!

Tonocare Version 2 Νέο πλήρως φορητό και αξιόπιστο τονόµετρο αέρος, ς, ακόµη ελαφρύτερο, ερο, ασύρµατο, µε βελτιωµένο µέγεθος και µεγαλύτερη ευχρηστία.

44 40

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Φορητός Εξοπλισµός


Minopta

Φορητός Εξοπλισµός

Vantage Plus Led Spectra iris

Μικρό έµµεσο µε µεγάλα οφέλη! Έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα συµπαγές, ελαφρύ και φορητό έµµεσο. Είναι ασύρµατο µε LED φωτισµό & µεγάλης διάρκειας µπαταρία λιθίου.

Tα άριστα οπτικά σε συνδυασµό µε τον φωτισµό LED προσφέρουν περισσότερες λεπτοµέρειες. Μπορείτε να βρείτε παθολογία του βυθού που δεν ήταν ορατή µε τον φωτισµό Xenon. Η εταιρεία Keeler, παγκόσµιος ηγέτης στην διοπτρική τεχνολογία, πρωτοπόρησε & µε το πρώτο ψηφιακό έµµεσο οφθαλµοσκόπιο!

Εξεταστικοί Φακοί Αµερικάνικοι φακοί από την Ocular, µε πάνω από 50 χρόνια εµπειρίας. Καινοτοµία στους laser, χειρουργικούς και διαγνωστικούς φακούς. Υψηλής ποιότητας δοκιµαστικά κρύσταλλά σε κασετίνα ή βαλίτσα, διαφόρων µεγεθών. www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

45 41


Perseus Η νέα γενιά στη µέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Οι τιµές των κυττάρων, Pleomorphism, Polimegatism, καθώς και τα παχυµετρικά δεδοµένα υπολογίζονται αυτόµατα, ενώ επιπλέον µετρά και περιοχές στην περιφέρεια. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένη µεγάλη οθόνη Touch Screen.

Retimax Ηλεκτροφυσιολογία απλή ή πολυεστιακή. Συνδυάζει ευκολία στην χρήση και προηγµένα χαρακτηριστικά για επιστηµονική εφαρµογή. Όλα τα πρωτόκολλα εξετάσεων είναι σύµφωνα µε την διεθνή εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV).

46 42

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Eνδοθηλιόµετρο- Ηλεκτροφυσιολογία


Minopta

Υπέρηχοι – Βιοµετρία

4sight Φορητός υπέρηχος µεγάλης ακρίβειας και αποδοτικότητας. Μοναδικός συνδυασµός AB scan, UBM και παχυµετριας. • A scan βιοµετρία στα 10MHz. Λειτουργεί άριστα µε σκληρούς καταρράκτες και σε ασθενείς µε δυσκολίες εστίασης • b scan οπίσθιου µε δυνατότητα εναλλαγής των συχνοτήτων στα 12MHz και 15 MHz, κατάλληλο για όλα τα µεγέθη των µατιών! Μοναδικό πλεονέκτηµα. • UBM στα 48MHz

AB Scan Plus Aξιόπιστο, φορητό και γρήγορο σύστηµα υπερήχων µε υψηλή ανάλυση. Εύχρηστο σύστηµα, συνδέεται σε οποιοδήποτε Laptop ή Η/Υ και µπορεί να πωληθεί και µεµονωµένα ως A scan ή Β scan. Αναβαθµίζεται οποιαδήποτε στιγµή και σε υπέρηχο προσθίου θαλάµου , UBM.

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

47 43


Ocular Response Analyzer G3 Το τονόµετρο αέρος Ocular Response Analyzer® G3, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας στην Αµερική. Το Ocular Response Analyzer® (ORA), είναι η µόνη συσκευή, που µετρά την υστέρηση του κερατοειδούς (CH), έναν ανώτερο προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης του γλαυκώµατος! Η εξέταση διαρκεί δευτερόλεπτα και λειτουργεί χωρίς επαφή µε τον οφθαλµό. Επιπλέον παρέχει την ενδοφθάλµια πίεση αντιστάθµισης του κερατοειδούς (Corneal Compensated Intraocular Pressure – IOPcc), η µόνη σωστή ένδειξη της πραγµατικής πίεσης. Η πιο αξιόπιστη παρακολούθηση ασθενών µε γλαύκωµα.

TonoVue Πλήρες αυτοµατοποιηµένη, τρισδιάστατη µέτρηση της IOP. ∆ιαθέτει φιλική προς το χρήστη οθόνη αφής και απαλή εκποµπή αέρα. ∆υνατότητα µέτρησης και πάχους κερατοειδούς.

48 44

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Toνόµετρα Αέρος


Minopta

Φορητό Cross Linking

Φορητό Cross Linking Φορητή συσκευή cross linking πολύ µικρή σε µέγεθος για να µεταφέρεται εύκολα ακόµη και από ιατρείο σε ιατρείο! Το νέο καινοτοµικό προϊόν διασύνδεσης κολλαγόνου χρησιµοποιείται στο ιατρείο αφού συνδέεται σε κάθε σχισµοειδη λυχνία αλλά και στο χειρουργείο πάνω σε ειδική βάση. ∆ιαθέτει παλµική και συνεχή UV ακτινοβολία για τη θεραπεία του κερατοκωνου και της µολυσµατικης κερατιτιδας. • 8 πρωτόκολλα CXL • 2 πρωτόκολλα για κερατιτιδες • διαθλαστικό πρωτόκολλο για: PRK Xtra SMILE Xtra LASIK Xtra Τώρα και νέο εξατοµικευµένο πρωτόκολλο Sub400 για πολύ λεπτούς κερατοειδεις

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

49 45


Proveo 8 Η νέα πρόταση που επαναπροσδιορίζει την κορυφαία κατηγορία. Ξεπερνάει τα όρια της οπτικής, προσφέροντας 40% αυξηµένο βάθος πεδίου, χάρη στο επαναταστικό σύστηµα Fusion Optics. Νέος τετραπλός οµοαξονικός φωτισµός µε 2 Led για βέλτιστο Red reflex. Compact κατασκευή, όλα τα περιφερειακά είναι πλήρως ενσωµατωµένα στην εργονοµική βάση µικρών διαστάσεων. Ενσωµατωµένη σχισµοειδής λυχνία. Πλήρης έλεγχος του Biom 5c από τον ίδιο ασύρµατο ποδοδιακόπτη και λειτουργία combined focus για σταθερή απόσταση από τον ασθενή. Αναβαθµίζεται και δέχεται ενσωµατωµένα τεχνολογίες αιχµής όπως, markerless καθοδήγηση για τοποθέτηση τορικών ενδοφακών, διεγχειρητικό OCT και προβολή δεδοµένων στους προσοφθάλµιους.

50 46

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Χειρουργικά Μικροσκόπια


Minopta

Χειρουργικά Μικροσκόπια

M822/M844 F40 Συνδυασµός φωτισµού Led και αλογόνουγια την επίτευξη εξαιρετικού red reflex. Εργονοµική σχεδίαση & πλήρης επεκτασιµότητα. Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και ενσωµατωµένη full Hd Camera µε καταγραφικό. Προσαρµοζόµενος εξοπλισµός για επεµβάσεις οπίσθιου ηµιµορίου και συµβατότητα µε το ∆ιεγχειρητικό OCT Enfocus.

M 620 Οικονοµικό Μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων Συµβατό µε Biom Μηχανικά φρένα Οθόνη µε ρυθµίσεις προφίλ Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και full HD κάµερα µε καταγραφικό Αποχρωµατικά Οπτικά Ασύρµατος Ποδοδιακόπτης

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

51 47


Minopta

∆ιεγχειρητικό OCT Leica

∆ιεγχειρητικό OCT Leica Enfocus Προσθίου & Οπισθίου Ηµιµορίου Παραδίδεται είτε ενσωµατωµένο εξαρχής µε το µικροσκόπιο Proveo 8, είτε ενσωµατώνεται πλήρως µελλοντικά, ως αναβάθµιση. • • • • • • • • •

52 48

Ανάλυση έως 4µm Βάθος έως 11mm 36.000 σαρώσεις το δευτερόλεπτο Η Εταιρεία Leica είναι πρωτοπόρος Πρωτοποριακός σχεδιασµός µε ανεξάρτητο beam path και σε άλλες ειδικότητες, όπως ΝΧ, ΩΡΛ, για βέλτιστη ποιότητα εικόνας Πλαστικής & Γενικής Χειρουργικής ∆υνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης της θέσης και του βάθους σάρωσης. Λογισµικό µετρήσεων απόστασης µεταξύ σηµείων Αυτόµατη αναγνώριση σηµείου εστίασης ∆υνατότητα προβολής εικόνας και απευθείας στους προσοφθάλµιους του χειρουργού. Αναβαθµίσιµο σε νέες λειτουργίες

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

∆ιεγχειρητικό OCT Leica

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

53 49


Cryomatic II Νέας γενιάς κρυοπηξία, ακρίβεια στην κατασκευή µε την εγγύηση του εργοστασίου Keeler. Ποικιλία πολλαπλών ή µιας χρήσεως κρυοδίων.

Xειρουργικές Λούπες ∆ιαθέτουν άριστη ποιότητα οπτικών, µεγάλη ποικιλία µεγεθύνσεων & επιλογή προαιρετικού φωτισµού LED. ∆ιαχρονική αξία µε την εγγύηση της Keeler.

54 50

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Mηχανήµατα Χειρουργείου


Minopta

Mηχανήµατα Χειρουργείου

Η χειρουργική καρέκλα-κρεβάτι έχει αναπτυχθεί ειδικά για χειρουργική επέµβαση. Παρέχει µεγάλη άνεση για τον ασθενή και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά της επέµβασης. Κατάλληλη για χειρουργική οφθαλµολογία από την προεγχειρητική προετοιµασία µέχρι και την µετεγχειρητική φροντίδα. Hλεκτρικά ρυθµιζόµενο ύψος και ρυθµιζόµενη ανάκλιση πλάτης. ∆ιαθέτει σύστηµα κλειδώµατος τροχών.

Το κινητό χειρουργικό κρεβάτι της AKRUS αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε κορυφαίους χειρουργούς στους τοµείς της οφθαλµολογίας, του ENT και της χειρουργικής του προσώπου. Το κρεβάτι σχεδιάστηκε για να καλύψει όλες τις ειδικές ανάγκες των χειρουργών που εργάζονται στην περιοχή του κεφαλιού και του λαιµού. Προσφέρει πολλά εργονοµικά και λειτουργικά οφέλη για τους γιατρούς και τους ασθενείς. ∆ιατίθεται µεγάλη ποικιλία παρελκοµένων και πρόσθετων εξαρτηµάτων για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

55 51


Kλίβανοι Αποστείρωσης Η Plasmapp µε τους νέας γενιάς αυτόµατους κλίβανους αποστείρωσης πλάσµατος, κατάφερε να µειώσει τους χρόνους αποστείρωσης έως 10 φορές. Τα µοντέλα Sterlink και Sterlink Mini, έχουν χωρητικότητα 14 και 7 λίτρα Αντίστοιχα και ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης, επιτυγχάνεται σε µόλις 7 λεπτά!. Για την αποστείρωση, χρησιµοποιείται υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2 ), το οποίο περιέχεται στο αναλώσιµο που θα χρησιµοποιηθεί. Οι κλίβανοι, είναι κατάλληλοι για αποστείρωση ευπαθών εργαλείων και οπτικών αλλά και όλων των υπόλοιπων εργαλείων. Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά την αποστείρωση, είναι αρκετά χαµηλή (περίπου 50ο C) και έτσι δεν φθείρονται τα οπτικά συστήµατα και τα εργαλεία, σε αντίθεση µε τους κλιβάνους ατµού. Η αποστείρωση, γίνεται στις ειδικά σχεδιασµένες θήκες (πρώτη παγκοσµίως τεχνολογία αποστείρωσης άµεσου ψεκασµού) ή απευθείας στο θάλαµο και το κόστος των αναλωσίµων είναι πολύ χαµηλό. ∆εν παράγεται νερό προς απόρριψη ή άλλα απορρίµµατα.

56 52

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Κλίβανοι Αποστείρωσης


Minopta

Κλίβανοι Αποστείρωσης

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

57 53


Minopta

Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου

Capsulorrhexis forceps – EVOline

Coaxial forceps 23G

Serrafili corneal angled forceps EVOline

Toric IOL disposable set - 5 sterile units

IOL removal 19G coaxial microscissors

Phaco chopper - titanium handle - length 120 mm

23G Cannulae I/A titanium handle - aspiration thin-wall

Capsulorrhexis forceps cross action

Conjunctival scissors

Reverse speculum with 15mm closed blades, titanium

Adjustable speculum, V-SHAPED blades

Suturing disposable kit - 5 sterile units

Εταιρεία Janach από το 1932 µε έµπνευση και ποιοτικά υλικά, δηµιούργησε 53 κατηγορίες εργαλείων και αναλωσίµων οπισθίου & προσθίου για 16 ειδικότητες οφθαλµολογίας. 58 50

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Minopta

Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου

OPHTHALMOLOGY • ENT • COSMETIC SURGERY • GENERAL SURGERY • SINGLE USE CUSTOM SETS

Chalazion Set

Intravitreoretinal Injection Set

Standard Cataract Set

Ophthalmic Suture Removal Set

Forcep Bonn

Forcep Suture Moorfields quantity

Forcep Capsulorhexis Utrata

Scissor Vannas Curved

Speculum Leibinger – Angled Temporal

Speculum Barraquer Straight

Caliper and Rule

Clamp Chalazion Small

Η διεθνής πλέον εταιρεία Blink, ξεκίνησε από την Αγγλία και ειδικεύεται στην κατασκευή Χειρουργικών Εργαλείων µιας χρήσης, για 4 ειδικότητες της ιατρικής. ∆ιαθέτουν πλήρεις και οργανωµένους καταλόγους! www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

59 51


+ + +

++

++

+

+

+

Minopta Club

Δική σασ επιλογή, δική μασ τιμή!

Η ιδέα να δηµιουργήσουµε το club.minopta.gr προέκυψε από την ανάγκη µας να σας ενηµερώνουµε για τις πωλήσεις µας, τις δράσεις µας, αλλά και να συγκεντρώνουµε όλες τις πληροφορίες σε µία οργανωµένη πλατφόρµα, που µόνο οφέλη προσφέρει και εξοικονόµηση χρόνου.

60

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr


Καλωσορίσατε στο Club.minopta.gr που δηµιουργήθηκε ειδικά για εσάς!

Πιο αναλυτικά θα βρείτε: +

∆ράσεις της εταιρείας σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον.

+

Νέα από ∆ιεθνή άρθρα, µέθοδοι, προιόντα, επιστηµονικές µελέτες.

+ +

Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.

+

Νέα των συνεδρίων και τα συµπεράσµατα ανά ειδικότητα.

+

Προϊόντα που θα προσφέρονται σε ειδικές τιµές.

Webinars, έτοιµα να εκπαιδευτείτε.

Χαρά µας να εγγραφείτε!

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

61


Μπορούµε

να σας υποστηρίξουµε στο νέο σας ξεκίνηµα!

62 50

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

Minopta

Ειδικό Πρόγραµµα ∆όσεων για Νέα Ιατρεία


Minopta

Αποκλειστικότητες - Αντιπροσωπείες

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

63 51


Στοιχεία Επικοινωνίας Αγαμέμνονος 13, Χολαργός, 155 61 Τ: 210 65 40 165, F: 210 65 42 300 E: info@minopta.gr Γενική Διεύθυνση: Αδαμαντία Μηνά Διευθύνων Σύμβουλος E: a.mina@minopta.gr, M: 697 4398 991 Τμήμα Πωλήσεων: Υπεύθυνη: Μαρία Μόνου Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας E: m.monou@minopta.gr, M: 693 2235 600 Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Υπεύθυνος: Γιώργος Λαμπρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός E: service@minopta.gr, M: 693 7555 027 Υπεύθυνος Leica Παναγιώτης Βουλγαρούδης Ηλεκτρονικός Μηχανικός E: p.voulgaroudis@minopta.gr, M: 697 7468 197 Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας: Ελένη Κωνσταντινοπούλου E: e.konstantinopoulou@minopta.gr, M: 694 5279 423

64

www.minopta.gr

Club.Minopta.gr

www.minopta.gr