__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Faculty of Architecture

Department of Interior Architecture and Environmental Design


Copyright Yaşar Üniversitesi Temmuz/ July 2020 Grafik Tasarım / Graphic Design: Tuğçe YILDIZ Yayını Hazırlayan / Prepared By: Ecehan ÖZMEHMET, İrem Deniz AKÇAM, Özüm KARADAĞ, Zeynep TUNA ULTAV


Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yaşar University Faculty of Architecture

Department of Interior Architecture and Environmental Design


İçindekiler/Contents


01

Tanıtım

04

Ödüller

02

Öğrenci Projeleri

05

Akademik Kadro

03

Aktiviteler

06

Olanaklar

Introduction

Student Projects

Activities

Awards

Academic Staff

Facilities


Tanıtım / Introduction

1


Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 2004 yılından beri eğitim vermekte olan bölümümüzün temel amacı, yukarıda belirtilen disipliner tanımlar doğrultusunda içmimarlık ve çevre tasarımı alanının gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, nitelikli iç mekân çevreleri yaratabilen, kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze alarak iç mekân tasarımlarını o doğrultuda şekillendirebilen, özgün iç mekân projeleri üreten, yakın olduğu disiplinlerle (mimarlık, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı) ve ek olarak diğer sanat ve tasarım alanlarıyla etkileşim halinde olan iç mimarlar yetiştirmektir. İçmimarlık alanının kendine özgü konvansiyon ve değerlerine vurgu yapmak bölümümüzün bir diğer amacıdır. Bölümümüzden mezun olan iç mimar ve çevre tasarımcılarının, yaratıcı, mesleki etik konusunda duyarlı, gelenekleri araştırırken yeniliklere de açık olan, çağın tartışmalarını takip eden, eleştirel düşünen, özgüvenli, kültürel miras ve doğa konusunda duyarlı, girişimci, iletişim becerisi yüksek ve araştırmacı olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimize, uygulamaya yönelik stüdyo vb. dersler, sunum, tarih/kuram ve yapı bilgisi modülleri altında çeşitli dersler sunulmaktadır. Her dönemde yer alan stüdyo dersleri, dönemindeki diğer iki dersle entegre şekilde yürütülmekte, böylece bilginin akışkanlığı sağlanmaktadır. Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders, bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir. İçmimarlık ve Çevre Tasarımı uzmanlık alanındaki iç mekânın çevresel özelliklerini içermekte olan “çevre tasarımı” ile anlatılmak istenen, iç mekândaki hava kalitesi ve dolaşımı, ısı kontrolü, ergonomik düzenleme ve fiziksel dolaşım planı ve benzeri konularda kullanıcıların sağlık ve güvenliğini olumlu etkileyecek biçimde gerçekleştirilen tasarım kararlarının bütünüdür.

The main aim of our department which has been active since 2004 and which take place under the roof of Faculty of Architecture is to educate interior architects who create qualified interior space environments; who have all the knowledge, skills and competences that the field of interior architecture and environmental design requires in accordance with the disciplinary definitions specified above; who form the interior architecture designs by centering the requirements of the users and the user; who produce original interior space projects and who interact with the contiguous disciplines (architecture, industrial design, visual communication design) and in addition, with the other art and design fields. Emphasizing the conventions and values peculiar to the interior architecture field is another aim of our department. Interior architects and environmental designers who graduate from our department are expected to be sensitive towards professional ethics, research-oriented, entrepreneur, ethical towards cultural heritage as well as nature, self-confident, critically thinking, following current design discourse, open to the innovations while seeking for the conventions of the discipline. Various courses are presented to our students under the modules of courses such as studio and practice based courses, presentation and digital technologies, history/theory, construction/detailing. The studio courses taking place in each semester are carried out in an integrated way with the other two courses in the semester; therefore, the flow of information is provided. What is meant by “environmental design” is the environmental issues related to interior space, that is the integrity of the design decisions performed in a way that will influence “the health and safety of the occupants, including air quality and circulation, temperature control, ergonomic layout, physical circulation plan and related matters” (NCIDQ_Definition of Environmental Design).

Tüm bu nitelikleri değerlendirip Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ailesine katılmayı arzu eden içmimar ve çevre tasarımcısı adaylarını bölümümüze bekliyoruz.

We expect candidates of interior architect and environmental designer who wishes to join the family of Yaşar University Department of Interior Architecture and Environmental Design after assessing all these qualities of the department.

Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Bölüm Başkanı

Assoc. Prof. Zeynep TUNA ULTAV Department Head Interior Architecture and Environmental Design / Introduction

7


Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Öne Çıkanlar: Yeniden İşlevlendirme ve Enerji Etkin Tasarım Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders, bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir. Her Modüle Göre Uzmanlaşmış Öğretim Kadrosu Öğretim planında tanımlanmış her modülde alanlarda uzman tam zamanlı öğretim elemanları ile uygulama alanındaki içmimar, mimar ve endüstriyel alanındaki profesyonellerden oluşan yarı zamanlı öğretim elemanlarını içine alan zengin bir akademik kadro mevcuttur. Dersleri Destekleyen Etkinliklerin Zenginliği Etkinliklerimiz arasında öğrencileri sektörden profesyonellerle buluşturan atölye çalışmaları, seminerler, ders içeriklerine destek veren şehir içi ve dışı teknik geziler ve öğrenci projelerinin sunulduğu sergiler bulunmaktadır. Mimarlık Bölümü ile İşbirliği Bölümümüz, hem dersler ve akademik kadro hem de fakülte içinde gerçekleşen etkinlikler anlamında fakültenin diğer bölümü olan Mimarlık Bölümü’yle sıkı bir etkileşim içindedir. Ayrıca öğrencilerimizin, Mimarlık Bölümü’nde Yan Dal ya da Çift Anadal (ikinci diploma) yapmalarına da olanak sağlanmaktadır. Bir Kent Üniversitesi Olarak Kentle İlişki Üniversitenin stratejisine paralel olarak, bölümümüz kentteki yerel yönetimlerle olan işbirliklerine dayanarak kente tasarım anlamında katkıda bulunmaktadır. Uluslararasılık Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüz, Erasmus değişim programı çerçevesinde, AB ülkelerindeki partner üniversitelerle 1 ya da 2 dönem olmak üzere öğrenci değişim ve staj hareketliliğine olanak vermektedir. Ayrıca, üniversitenin AB dışındaki ülkelerle de öğrenci değişim olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğrencilerimiz sayesinde uluslararasılaşma anlamında bölümün öncü rol oynamaktadır.

8

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Tanıtım

Highlights of the Department: Adaptive Re-use and Energy Efficiency in Design Many must and elective courses towards energy efficient interior spaces and adaptive reuse as the research areas which our departmental focuses on are one of the qualities that make our department different. In addition, the students are expected to catch the innovative design methods with the must and elective courses in the field of digital/computational design. Specialized Academic Staff In Relation to Each Module In our department, there is a significant amount of academic staff of full time professional instructors in the areas listed above, and staff covering the part-time instructors who are professionals in practical fields of interior architecture, architecture and industrial design. The Variety of Extracurricular Activities The workshop studies bring the students together with the professionals from the sector, the technical excursions which support the course contents and the student project exhibitions are among our activities. Collaboration with the Department of Architecture Our department is in a tight interaction with the other department of the faculty, Department of Architecture, in terms of both the courses and academic staff and the activities carried out in the faculty. Furthermore, our students have the chance to have a minor or a double major in the Department of Architecture. The Relationship with the City We have contributions to the city of İzmir in terms of design relying on our collaborations with the local authorities in İzmir. Internationalization With 100% English language instruction, our department provides students with the student exchange and training mobility for 1 or 2 semesters with the partner schools in EU countries within the framework of Erasmus+ Exchange Program. In addition, the university provides the opportunity of education in non EU countries for 1 or 2 semesters.


Dekanın Mesajı Mimarlık Fakültesi Hakkında

Dean’s Message About Faculty of Architecture

Fakültemizi oluşturan Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, geleceğin mekânlarını şekillendiren ve alanlarına yön veren projelere imza atacak donanımda, yetkin ve vizyon sahibi meslek insanları yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda, eğitim felsefemizin temelinde öğrencilerimizin öğrenme isteklerini geliştirmek ve öğrenmeyi öğretmek bulunmaktadır. Eğitim programlarımız ulusal ve uluslararası mimarlık ve tasarım gündemine hakim, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, dijital ortamların kullanımında yetkin ve sosyal sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirecek bir içeriğe sahiptir. Programlarımızın merkezinde yer alan stüdyo eğitimimiz, sorgulayabilen ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Kurgulanan projeler, düşünsel boyutu güçlü ve etrafımızdaki yapılı çevreyi sorgulayan tasarımları destekler. Hızlı kentleşmenin etkileri, sürdürülebilirlik kavramı ve herkes için tasarım yaklaşımları gibi güncel küresel ve karmaşık konuların çözümü için gerekli yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarının geliştirilmesi önemsenir. Eğitim kadromuz eleştirel ve özgürleştirici düşünmeyi öne çıkaran bir yapıya sahiptir. Akademisyenlerden hem yapılı çevrede bir fark yaratabilecek kapasitede mimarlar yetiştirmeleri, hem de alanlarında araştırma yaparak yeni bilgiler üretmeleri beklenir. Bu çeşit üretkenliğin, akademik ortamı zenginleştirerek, bilgiyi en iyi aktarma potansiyelini yarattığı görüşü benimsenmiştir. Mimarlık, iç mimarlık ve ilgili kardeş disiplinlerden davetli olarak gelen uzmanların konuşmaları, çalıştaylar ve sergiler gibi etkinliklerle zenginleştirilen eğitim süreci, mesleki etkileşim ve fikir alışverişi için etkin bir ortam sunar. Bu etkileşim akademisyenlere disiplinlerarası işbirliği çerçevesinde daha bütüncül bir bakış açısı sağlamanın yanı sıra, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencileri farklı disiplinlerle işbirliği konusunda bilinçlendirir. Bireysey farkındalık bilincine ek olarak, bir takımın parçası olabilmenin önemini vurgular. Bu çerçevede, mezunlarımızın dünyanın her yerinde mesleklerini icra edebilmelerini hedefler.

The Faculty of Architecture encompasses the Department of Architecture and the Department of Interior Architecture & Environmental Design – two kindred disciplines within the subject of design. These Departments aim to educate competent and visionary professionals well equipped to create projects that will shape the built environment of the future, as well as their field. Aligned with this aim, our philosophy of education is grounded in developing our students’ eagerness to learn and to teach them how to learn. Our curriculum has the critical content to educate socially responsible graduates who are in command of national and global agenda for architecture and design. Students are expected to follow technological developments closely and are competent in using digital media. The studio education is at the core of our curriculum and aims for raising creative designers who are able to critically examine challenges they encounter. Projects in the studios support design ideas, which are intellectually demanding and encourage students to question our built environment. Our faculty value developing creative and innovative perspectives that is needed for finding solutions to current global and complex issues such as rapid urbanization, sustainability, and the notion of design for all. Our education staff is committed to driving critical and liberating thinking forwards. Academicians are expected to conduct research in their field of interest and generate original knowledge whilst educating individuals who will be able to make a difference in the built environment. We believe that this kind of productivity creates the greatest potential for effective information transfer, thus enriching the academic environment. Our academic setting is further enhanced through invited guest speakers spanning the disciplines of architecture, interior architecture and related fields, as well as further activities such as workshops and exhibitions. These programs offer an excellent medium for intellectual interaction and the exchange of ideas. In addition to providing a more holistic view for our academicians in terms of interdisciplinary collaboration, we are also able to raise awareness about the interdisciplinary nature of the disciplines among our graduate and undergraduate students. Moreover, these programs cultivate self-awareness while emphasizing the importance of working with a team. Within this framework, we aim to enable alumni to succeed in their professions, globally.

Dekan, Prof. Dr. Meltem Gürel

Dean, Prof. Meltem Gürel, PhD Interior Architecture and Environmental Design / Introduction

9


Öğrenci Projeleri / Student Projects

2


Öğrenci Projeleri / Student Projects 2019 / 2020 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 1120 Proje Adı: Mekansal Sistem Tasarımı Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım II Ders Yürütücüleri: Dr.Öğrt.Gör. Eda Paykoç, Öğrt.Gör. Sevda Mete, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir, Araş.Gör. Selin Güngör Öğrenci Adları: İbrahim Dilek, Mihriban Demircan, Ğemgin Akmeşe

INAR 1120 Project Name: Space System Design Course Name: Basic Design for Interior Architecture I Instructors: Lect.(PhD) Eda Paykoç, Lect. Işık Örsel İmir, Lect. Sevda Mete, Res.Assist. Selin Güngör Name of Students: İbrahim Dilek, Mihriban Demircan, Ğemgin Akmeşe

INAR 2220/2210 Proje Adı: İzmir'de Ortak Yaşam/Ortak Çalışma Alanı Tasarımı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı II (I) Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Gülnur Ballice, Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetin, Öğrt.Gör. Sevda Mete, Öğrt.Gör. Özgür Özakın, Öğrt.Gör. Tuğba Turan Fidanboy, Araş.Gör. Selin Güleroğlu, Araş.Gör. Gizem Güler Öğrenci Adları: Cafer Murathan Gürkaş, Efe Şenoğlu, Emrah Şeker

INAR 2210/2220 Project Name: Designing Co-living/Co-working Space in İzmir Course Name: Interior Design II (I) Instructors: Assoc.Prof.(PhD) Gülnur Ballice, Assist.Prof.(PhD) Çiğdem Çetin, Lect. Sevda Mete, Lect. (PhD) Özgür Özakın, Lect. Tuğba Turan Fidanboy, Res.Assist. Selin Güleroğlu, Res. Assist. Gizem Güler Name of Students: Cafer Murathan Gürkaş, Efe Şenoğlu, Emrah Şeker

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

11


2019 / 2020 Bahar Dönemi / Spring Semester

12

INAR 3320/3310 Proje Adı: PASS|age, Kemeraltı Albayrak Pasajı için Yeniden İşlevlendirme Önerileri Ders Adı: İç Mekan Tasarımı IV (III) Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Dr.Öğr.Üyesi N. Ebru Karabağ Aydeniz, Dr.Öğrt.Gör. Özge Başağaç, Öğrt.Gör. Fulya Ballı, Öğrt.Gör. Burcu Yazgan Parlak, Araş.Gör. Özüm Karadağ, Araş.Gör. Begüm Sena Önal Öğrenci Adları: Ayten Erva Turan-Berfin Lordoğlu, Furkan Biçeroğlu-Burak Koyun, Bengi Şentürk-Begüm Özer

INAR 3320/3310 Project Name: PASS|age, Adaptive Reuse Proposals for Kemeraltı Albayrak Pasajı Course Name: Interior Design IV (III) Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Assist.Prof. (PhD) N. Ebru Karabağ Aydeniz, Lect.(PhD) Özge Başağaç, Lect. Burcu Yazgan Parlak, Lect. Fulya Ballı, Res.Assist. Özüm Karadağ, Res.Assist. Begüm Sena Önal Name of Students: Ayten Erva Turan-Berfin Lordoğlu, Furkan Biçeroğlu-Burak Koyun, Bengi Şentürk-Begüm Özer

INAR 4420/4410 Proje Adı: Göçmenler için Toplum Merkezi Ders Adı: İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi/İç Mekan Tasarımı V Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Meltem Eranıl Demirli, Dr.Öğr.Üyesi Belgin Terim Çavka, Dr.Öğr.Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı, Dr.Öğr. Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt.Gör. Ceren Polat, Öğrt.Gör. Haluk Tatari, Öğrt.Gör. Orlin Pontremoli, Araş.Gör. Müge Sever, Araş.Gör. Selin Aktan Öğrenci Adları: Selin Sukar, Begüm Erkısa, Nilay Derya Baro

INAR 4420/4410 Project Name: Community Center for Displaced People Course Name: Interior Design Graduation Project/Interior Design V Instructors: Assist.Prof. (PhD) Meltem Eranıl Demirli, Assist. Prof. (PhD) Belgin Terim Çavka, Assist.Prof.(PhD) Arzu Cılasun Kunduracı, Assist.Prof. (PhD) Ecehan Özmehmet, Lect. Haluk Tatari, Lect. Orlin Pontremoli, Lect. Ceren Polat, Res.Assist. Müge Sever, Res.Assist. Selin Aktan Name of Students: Selin Sukar, Begüm Erkısa, Nilay Derya Baro

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2019 / 2020 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 3302 Proje Adı: Empatik Fikir Ders Adı: Mobilya Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Öğrt.Gör. Gökhan Keskin, Öğrt.Gör. Cengiz Ultav, Öğrt.Gör. Can Aysan, Araş.Gör. İrem Deniz Akçam Öğrenci Adları: Begüm Özer-Bengi Şentürk, Bartu Mısırlı-Ece Kişioğlu, Ayten Erva Turan-Berfin Lordoğlu

INAR 3302 Project Name: Empathic Design Course Name: Furniture Design Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Lect. Gökhan Keskin, Lect. Cengiz Ultav, Lect. Can Aysan, Res.Assist. İrem Deniz Akçam Name of Students: Begüm Özer-Bengi Şentürk, Bartu MısırlıEce Kişioğlu, Ayten Erva Turan-Berfin Lordoğlu

INAR 3352 Proje Adı: MOD-FAB Z Ders Adı: İç Mekan Tasarımında Hesaplamalı Tasarım Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Gökhan Keskin, Araş.Gör. İrem Deniz Akçam Öğrenci Adları: Ayşenur Allı, Eda Özden

INAR 3352 Project Name: MOD-FAB Z Course Name: Computational Design for Interiors Instructors: Lect. Gökhan Keskin, Res.Assist. İrem Deniz Akçam Name of Students: Ayşenur Allı, Eda Özden

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

13


2019 / 2020 Bahar Dönemi / Spring Semester

14

INAR 3370 Proje Adı: Konut Banyo Tasarım Süreci Ders Adı: Mutfak ve Banyo Tasarımı Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir Öğrenci Adları: Melis Esgin, Bartu Mısırlı-Ece Kişioğlu

INAR 3370 Project Name: Residential Bathroom Design Process Course Name: Kitchen and Bath Design Instructors: Assist.Prof. (PhD) Ecehan Özmehmet, Lect. Işık Örsel İmir Name of Students: Melis Esgin, Bartu Mısırlı-Ece Kişioğlu

INAR 4461 Proje Adı: Gıda için Kurumsal Kimlik Tasarımı: Mekan ve Deneyim Ders Adı: Kurumsal Kimlik Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Egemen Tamcı Öğrenci Adları: Yasemin Umaç, Batuhan Dolgun, Merve Koçyiğit, Pınar Engür

INAR 4461 Project Name: Corporate Identity Design for Food: Space, Place and Experience Course Name: Corporate Identity Design Instructors: Lect. Egemen Tamcı Name of Students: Yasemin Umaç, Batuhan Dolgun, Merve Koçyiğit, Pınar Engür

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2019 / 2020 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 4490 Proje Adı: Portfolyo Tasarımı Ders Adı: Portfolyo Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Rena Vanlı Ballar Öğrenci Adları: İpek Kocaaku, Nilay Derya Baro

INAR 4490 Project Name: Portfolio Design Course Name: Portfolio Design Instructors: Lect. Rena Vanlı Ballar Name of Students: İpek Kocaaku, Nilay Derya Baro

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

15


2019 / 2020 Güz Dönemi / Fall Semester

16

INAR 1110 Proje Adı: Görünmezden Görünür Olana Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım I Ders Yürütücüleri: Dr.Öğrt.Gör. Eda Paykoç, Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir, Araş.Gör. Selin Güngör Öğrenci Adları: Beyza Türkmen, Mihriban Demircan, Zehra Özden

INAR 1110 Project Name: Invisible to Visible Course Name: Basic Design for Interior Architecture I Instructors: Lect.(PhD) Eda Paykoç, Assoc.Prof. (PhD) Zeynep Tuna Ultav, Lect. Sevda Balcıoğlu, Lect. Işık Örsel İmir, Res. Assist.Selin Güngör Name of Students: Beyza Türkmen, Mihriban Demircan, Zehra Özden

INAR 2210/2220 Proje Adı: Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda Kafe Tasarımı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı I (II) Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Gülnur Ballice, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. (PhD) Özgür Özakın, Öğrt.Gör. Tuğba Turan Fidanboy, Araş.Gör. Selin Güleroğlu Öğrenci Adları: Elif Karagöz, Fulya Kırkpınar, Mustafa Ayata

INAR 2210/2220 Project Name: Designing a Cafe in Sasalı Wild-life Park Course Name: Interior Design I (II) Instructors: Assoc.Prof. (PhD) Gülnur Ballice, Lect. Sevda Balcıoğlu, Lect. (PhD) Özgür Özakın, Lect. Tuğba Turan Fidanboy, Res.Assist. Selin Güleroğlu Name of Students: Elif Karagöz, Fulya Kırkpınar, Mustafa Ayata

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2019 / 2020 Güz Dönemi / Fall Semester INAR 3310/3320 Proje Adı: Charlotte/İzmir/Sivas’ta Yabancılar İçin Öğrenme Merkezi Tasarımı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı III (IV) Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Belgin Terim Çavka, Dr.Öğr.Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı, Dr.Öğr.Üyesi Meltem Eranıl Demirli, Öğrt. Gör. Burcu Yazgan Parlak, Öğrt.Gör. Rena Vanlı Ballar, Öğrt.Gör. Fulya Ballı, Araş.Gör. Gizem Güler Öğrenci Adları: Ayşenur Allı, Ayten Erva Turan, Gizem Akçay

INAR 3310/3320 Project Name: Learning Center Design for Expats in Charlotteİzmir/Sivas Course Name: Interior Design III (IV) Instructors: Assist.Prof. (PhD) Belgin Terim Çavka, Assist.Prof. (PhD) Arzu Cılasun Kunduracı, Assist.Prof. (PhD) Meltem Eranıl Demirli, Lect. Burcu Yazgan Parlak, Lect. Rena Vanlı Ballar, Lect. Fulya Ballı, Res.Assist. Gizem Güler Name of Students: Ayşenur Allı, Ayten Erva Turan, Gizem Akçay

INAR 4410/4420 – Kurumsal Kimlik Tasarımı Şubesi Proje Adı: Çeşme’de Marina Ders Adı: INAR 4410 İç MekanTasarımı Stüdyosu V/Iİç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt.Gör. Ceren Polat, Öğrt.Gör. Haluk Tatari, Öğrt.Gör. Orlin Pontremoli, Araş.Gör. Müge Sever Öğrenci Adları: Selin Erdem, Ayşenur Umaç, Hümeyra İpek Kocaaku

INAR 4410 – Corporate Identity Section Project Name: Marina at Çeşme Course Name: INAR 4410 Interior Design Studio V/ Interior Design Graduation Project Instructors: Assist.Prof.(PhD) Ecehan Özmehmet, Lect. Ceren Polat, Lect. Haluk Tatari, Lect. Orlin Pontremoli, Res.Assist. Müge Sever Name of Students: Selin Erdem, Ayşenur Umaç, Hümeyra İpek Kocaaku

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

17


2019 / 2020 Güz Dönemi / Fall Semester

18

INAR 4410/4420 – RITM Şubesi Proje Adı: Mübadelenin Hafıza Mekanı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı Stüdyosu V/I İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Dr.Öğr.Üyesi N. Ebru Karabağ Aydeniz, Dr.Öğrt.Gör. Özge Başağaç, Araş.Gör. Özüm Karadağ Öğrenci Adları: Simge Karnak, Nilay Derya Baro, Biğcem Şen

INAR 4410/4420 – RITM Section Project Name: Memorial Space of the Population Exchange Course Name: Interior Design Studio V Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Assist.Prof.(PhD) N. Ebru Karabağ Aydeniz, Lect.(PhD) Özge Başağaç, Res.Assist. Özüm Karadağ Name of Students: Simge Karnak, Nilay Derya Baro, Biğcem Şen

INAR 3301 Proje Adı: Flatten Furniture 2 Ders Adı: Mobilya Tasarımı için Üretim Teknikleri Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Gökhan Keskin, Öğrt.Gör. Cengiz Ultav, Öğrt.Gör. Can Aysan, Öğrt.Gör. Ertan Demirkan, Araş.Gör. İrem Deniz Akçam Öğrenci Adları: Ayten Erva Turan-Bengi Şentürk, Atahan BalkanEmre Alkış, Yaren Kurt-Buse Türkyılmaz

INAR 3301 Project Name: Flatten Furniture 2 Course Name: Manufacturing Techniques for Furniture Design Instructors: Lect. Gökhan Keskin, Lect. Cengiz Ultav, Lect. Can Aysan, Lect. Ertan Demirkan, Res.Assist. İrem Deniz Akçam Name of Students: Ayten Erva Turan-Bengi Şentürk, Atahan Balkan-Emre Alkış, Yaren Kurt-Buse Türkyılmaz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2019 / 2020 Güz Dönemi / Fall Semester INAR 3391 Proje Adı: Ticari Mekan Tasarımı Ders Adı: Ticari Mekan ve Vitrin Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Hasan Can Külahcıoğlu Öğrenci Adları: Busenur Mert, Simge Karnak, Melis Esgin

INAR 3391 Project Name: Commercial Space Design Course Name: Commercial Space & Display Design Design Instructors: Lect. Hasan Can Külahcıoğlu Name of Students: Busenur Mert, Simge Karnak, Melis Esgin

INAR 4491 Proje Adı: Yeni Nesil Eczane Tasarımı Ders Adı: Mekan Tasarımında Özel Konular Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Gülnur Ballice, Dr.Öğrt.Gör. Eda Paykoç Öğrenci Adları: Ayten Aydın-Biğcem Şen, Berca Kavani-Betül Aybüke Meral, Nilay Derya Baro-Buket Çabuk

INAR 4491 Project Name: New Generation Pharmacy Design Course Name: Special Topics in Spatial Design Instructors: Assoc.Prof.(PhD) Gülnur Ballice, Lect. (PhD) Eda Paykoç Name of Students: Ayten Aydın-Biğcem Şen, Berca KavaniBetül Aybüke Meral, Nilay Derya Baro-Buket Çabuk

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

19


2019 / 2020 Güz Dönemi / Fall Semester INAR 4461 Proje Adı: Marina ya da Yat Şirketi Kurumsal Kimlik Tasarımı Ders Adı: Kurumsal Kimlik Tasarımı Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt.Gör. Orlin Pontremoli Öğrenci Adları: Hümeyra İpek Kocaaku- Hüseyin Can KüçükkaraSertan Dokumacı, Almina Pilancıoğlu-İlayda Naz Yüksel-Selin Erdem

20

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

INAR 4461 Project Name:Worldwide Marina or Yacht Company Corporate Identity Design Course Name: Corporate Identity Design Instructors: Assist.Prof. (PhD) Ecehan Özmehmet, Lect. Orlin Pontremoli Name of Students: Hümeyra İpek Kocaaku-Hüseyin Can Küçükkara-Sertan Dokumacı, Almina Pilancıoğlu-İlayda Naz Yüksel-Selin Erdem


Geçmiş Yıllardan Seçilmiş Öğrenci Projeleri / Distinguished Student Projects of Previous Years 2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 1110/1120 Proje Adı: Mekansal Sistem Tasarımı Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım II Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetin, Öğrt.Gör. Christopher Ferraris, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. Metehan Özcan, Araş.Gör. Selin Güngör Öğrenci Adları: Pınar Tutal, Penbegül Bircan, Elif Karagöz

INAR 1110/1120 Project Name: Space System Design Course Name: Basic Design for Interior Architecture II Instructors: Assist.Prof. (PhD) Çiğdem Çetin (Coord.), Lect. Christopher Ferraris, Lect. Işık Örsel İmir, Lect. Metehan Özcan, Lect. Sevda Balcıoğlu, Res.Assist. Selin Güngör Name of Students: Pınar Tutal, Penbegül Bircan, Elif Karagöz

INAR 2210/2220 Proje Adı: İzmir’de Ortak Yaşam Alanı Tasarımı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı I (II) Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Gülnur Ballice, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. Zeynep Sevinç Karcı, Öğrt.Gör. Özgür Özakın, Öğrt. Gör. Tuğba Turan Fidanboy, Araş.Gör. Eda Paykoç, Araş.Gör. Selin Karagözler Güleroğlu Öğrenci Adları: Ayşenur Allı, Ece Kişioğlu, Furkan Biçeroğlu

INAR 2210/2220 Project Name: “Co-living Space Design in İzmir” Course Name: Integral Interior Design Studio II (I) Instructors: Assoc.Prof. (PhD) Gülnur Ballice, Lect. Sevda Balcıoğlu, Lect. Zeynep Sevinç Karcı, Lect. Özgür Özakın, Lect. Tuğba Turan Fidanboy, Res.Assist. Eda Paykoç, Res.Assist. Selin Karagözler Güleroğlu Name of Students: Ayşenur Allı, Ece Kişioğlu, Furkan Biçeroğlu

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

21


2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 3310/3320 Proje Adı: Tekel Tütün Fabrikası İçin Uyarlamalı Yeniden Kullanım Önerileri Ders Adı: İç Mekan Tasarımı III Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Dr.Öğr.Üyesi Nağme Ebru Aydeniz, Öğrt.Gör. Fulya Ballı, Öğrt.Gör. Nazlı İpek Mavuşoğlu, Öğrt.Gör. Zeynep Ünal, Öğrt.Gör. Özge Başağaç, Öğrt.Gör. Cengiz Ultav Öğrenci Adları: Begüm Erkısa-Cana Terün, Yağmur ÇelikkayaDoğucan Aktaş-Nilay Derya Baro-Leman Özgür

22

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

INAR 3310/3320 Project Name: Adaptive Reuse Proposals for Tekel Tobacco Factory Course Name: Interior Design III Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Assist.Prof. (PhD) Nağme Ebru Aydeniz, Lect. Fulya Ballı, Lect. Nazlı İpek Mavuşoğlu, Lect. Zeynep Ünal, Lect. Özge Başağaç, Lect. Cengiz Ultav Name of Students: Begüm Erkısa-Cana Terün, Yağmur Çelikkaya-Doğucan Aktaş-Nilay Derya Baro-Leman Özgür


2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 4420/4410 Proje Adı: Interaktif Çağdaş Müze İç Mekan Tasarımı Ders Adı: İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav, Dr.Öğr.Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı, Dr.Öğr.Üyesi Belgin Terim Çavka, Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet, Dr.Öğr.Üyesi Meltem Eranıl Demirli, Öğrt.Gör. Burcu Yazgan Parlak, Öğrt.Gör. Ceren Polat, Öğrt.Gör. Haluk Tatari, Öğrt.Gör. Orlin Pontremoli, Araş.Gör. Müge Sever Öğrenci Adları:Arzu Feruz, Berkay Özdemir, Afra Keleş

INAR 4420/4410 Project Name: Interactive Contemporary Museum Interiors Course Name: Interior Design Graduation Project Instructors: Assoc.Prof. (PhD) Zeynep Tuna Ultav, Assist.Prof. (PhD) Arzu Cılasun Kunduracı, Assist.Prof. (PhD) Belgin Terim Çavka, Assist.Prof. (PhD) Ecehan Özmehmet, Assist.Prof. (PhD) Meltem Eranıl Demirli, Lect. Burcu Yazgan Parlak, Lect. Ceren Polat, Lect. Haluk Tatari, Lect. Orlin Pontremoli, Res.Assist. Müge Sever Name of Students: Arzu Feruz, Berkay Özdemir, Afra Keleş

INAR 3302 Proje Adı: ZOO Konseptli Çocuk Mobilyası Tasarımı Ders Adı: Mobilya Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Uzman Gökhan Keskin, Öğrt.Gör. Cengiz Ultav, Öğrt.Gör. Ertan Demirkan, Öğrt. Gör. Can Aysan, Öğr.Gört. Can Külahcıoğlu, Öğrt.Gör. Mert Torun, Araş.Gör. İrem Deniz Akçam Öğrenci Adları: Osman Efe-Eda Temel, Deniz Günay-Selin Erdem, Beril Birbudak-Ayça Türkoğlu

INAR 3302 Project Name: Kids Furniture Design in ZOO Concepts Course Name: Furniture Design Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Specialist Gökhan Keskin, Lect. Cengiz Ultav, Lect. Ertan Demirkan, Lect. Can Aysan, Lect. Can Külahcıoğlu, Lect. Mert Torun, Res.Assist. İrem Deniz Akçam Name of Students: Osman Efe-Eda Temel, Deniz Günay-Selin Erdem, Beril Birbudak-Ayça Türkoğlu

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

23


2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester

24

INAR 2290 Proje Adı:Stüdyo Projesi Sunum Paftası Ders Adı: İç Mimarlıkta Görsel İletişim Teknikleri Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Egemen Tamcı Öğrenci Adları: Ayten Erva Turan, Bartu Mısırlı, Bengi Şentürk

INAR 2290 Project Name: The Presentation Board of Studio Project Course Name: Visual Presentation Techniques for Interiors Instructors: Lect. Egemen Tamcı Name of Students: Ayten Erva Turan, Bartu Mısırlı, Bengi Şentürk

INAR 3370 Proje Adı:Banyo Tasarımı Ders Adı: Mutfak ve Banyo Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir Öğrenci Adları: Leman Özgür-Simge Karnak, İpek KocaakuBüşra Bülbül-Hüseyin Can Küçükkara

INAR 3370 Project Name: Bathroom Design Course Name: Kitchen & Bath Design Instructors: Lect. Işık Örsel İmir Name of Students: Leman Özgür-Simge Karnak, İpek Kocaaku-Büşra Bülbül-Hüseyin Can Küçükkara

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 4451 Proje Adı: Şehir Mobilyası Ders Adı: Şehir Mobilyası Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Rena Vanlı Ballar Öğrenci Adları: Melis Karadede-Salih Mehmet Ay, İlayda KöseGalip Göktuğ Özdemir, Arzu Feruz-Elif Dede

INAR 4451 Project Name: Street Furniture Course Name: Street Furniture Design Instructors: Lect. Rena Vanlı Ballar Name of Students: Melis Karadede-Salih Mehmet Ay, İlayda Köse-Galip Göktuğ Özdemir, Arzu Feruz-Elif Dede

INAR 4461 Proje Adı: Kurumsal Kimlik Tasarımı Ders Adı: Kurumsal Kimlik Tasarımı Ders Yürütücüleri:Öğrt.Gör. Egemen Tamcı Öğrenci Adları:Arzu Feruz, Nilay Altınay, Emre Erbay

INAR 4461 Project Name: Corporate Identity Design Course Name: Corporate Identity Design Instructors: Lect. Egemen Tamcı Name of Students: Arzu Feruz, Nilay Altınay, Emre Erbay

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

25


2018 / 2019 Bahar Dönemi / Spring Semester INAR 4484 Proje Adı: Yat Tasarımı Ders Adı: Yat İç Mekan Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Can Aysan Öğrenci Adları: Berkay Özdemir, Salih Mehmet Ay, Mert Mert-Oğuzhan Küçükoğlu-Halil İbrahim Arıcı

26

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

INAR 4484 Project Name: Yacht Design Course Name: Yacht Interior Design Instructors: Lect. Can Aysan Name of Students: Berkay Özdemir, Salih Mehmet Ay, Mert Mert-Oğuzhan Küçükoğlu-Halil İbrahim Arıcı


2018 / 2019 Güz Dönemi / Fall Semester INAR 1110 Proje Adı: Invisible to Visible Ders Adı: İç Mimarlıkta Temel Tasarım I Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetin, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. Metehan Özcan, Öğrt. Gör. Aslı Kaya, Araş.Gör. Selin Güngör Öğrenci Adları: Efe Kavas, Elçin Esra Öztürk, Esma Taşdemir

INAR 1110 Project Name: Invisible to Visible Course Name: Basic Design for Interior Architecture I Instructors: Assist.Prof. (PhD) Çiğdem ÇetinÇiğdem Çetin, Lect. Işık Örsel İmir, Lect. Sevda Balcıoğlu, Lect. Metehan Özcan, Lect. Aslı Kaya, Res.Assist. Selin Güngör Name of Students: Efe Kavas, Elçin Esra Öztürk, Esma Taşdemir

INAR 2210 Proje Adı: Ortak Çalışma Alanı Tasarımı Ders Adı: INAR 2210 (2220)İç Mekan Tasarımı I (II) Ders Yürütücüleri: Doç.Dr. Gülnur Ballice, Öğrt.Gör. Sevda Balcıoğlu, Öğrt.Gör. Fulya Ballı, Öğrt.Gör. Özge Başağaç, Öğrt.Gör. Tuğba Turan Fidanboy, Öğrt.Gör. Zeynep Sevinç Karcı, Araş.Gör. Selin Karagözler Öğrenci Adları: Bartu Mısırlı, Ece Kişioğlu, Emre Alkış

INAR 2210 Project Name: Co-working Space Design Course Name: INAR 2210 (2220) Interior Design I (II) Instructors: Assoc.Prof. (PhD) Gülnur Ballice, Lect. Sevda Balcıoğlu, Lect. Fulya Ballı, Lect. Özge Başağaç, Lect.Tuğba Turan Fidanboy, Lect. Zeynep Sevinç Karcı, Res. Assist. Selin Karagözler Name of Students: Bartu Mısırlı, Ece Kişioğlu, Emre Alkış

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

27


2018 / 2019 Güz Dönemi / Fall Semester

28

INAR 3310 Proje Adı: Tepecik Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Ders Adı: İç Mekan Tasarımı III Ders Yürütücüleri: Dr.Öğr.Üyesi Belgin Terim Çavka, Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Çetinkaya, Dr.Öğr.Üyesi Meltem Eranıl Demirli, Dr.Öğr. Üyesi Arzu Cılasun Kunduracı, Öğrt.Gör. Can Külahcıoğlu, Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir, Öğrt.Gör. Burcu Yazgan Parlak, Öğrt.Gör.Rena Vanlı Ballar, Araş.Gör. Fulya Özbey Öğrenci Adları: Hümeyra İpek Kocaaku, Doğucan Aktaş, Melis Yıldırım

INAR 3310 Project Name: Tepecik Hospital Palliative Care Centre Course Name: Interior Design III Instructors: Assist.Prof. (PhD) Belgin Terim Çavka, Assist.Prof. (PhD) Çiğdem Çetinkaya, Assist.Prof. (PhD) Meltem Eranıl Demirli, Assist.Prof. (PhD) Arzu Cılasun Kunduracı, Lect. Can Külahcıoğlu, Lect. Işık Örsel İmir, Lect. Burcu Yazgan Parlak, Lect. Rena Vanlı Ballar, Res.Assist. Fulya Özbey Name of Students: Hümeyra İpek Kocaaku, Doğucan Aktaş, Melis Yıldırım

INAR 4410/4420 – Kurumsal Kimlik Tasarımı Şubesi Proje Adı: Urla’da Şarap Evi Ders Adı: İç Mekan Tasarımı V Ders Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Ecehan Özmehmet, Öğrt.Gör. Haluk Tatari, Öğrt.Gör. Orlin Pontremoli, Araş.Gör. Müge Sever Öğrenci Adları: Berkay Özdemir, Gizem Güler, Nurefşan Sönmez

INAR 4410 – Corporate Identity Section Project Name: Winery at Urla Course Name: Interior Design Studio V Instructors: Assist.Prof. (PhD) Ecehan Özmehmet, Lect. Haluk Tatari, Lect. Orlin Pontremoli, Res.Assist. Müge Sever Name of Students: Berkay Özdemir, Gizem Güler, Nurefşan Sönmez

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


2018 / 2019 Güz Dönemi / Fall Semester INAR 4410/4420 – RITM Şubesi Proje Adı: root|S – İzmir Agora Batı Portikosu için Yerleştirme Tasarımı Önerileri Ders Adı: İç Mekan Tasarımı Stüdyosu V Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Sergio Taddonio, Öğrt.Gör. Nazlı İpek Mavuşoğlu, Öğrt.Gör. Fulya Ballı, Araş.Gör. Cansu Koç Öğrenci Adları: Nilay Altınay-Bahar Sezen, Arzu Feruz-Elif Dede

INAR 4410/4420 – RITM Section Project Name: root|S – Installation Design for the West Portico of Agora Archaeological Park in Izmir Course Name: Interior Design Studio V Instructors: Lect. Sergio Taddonio, Lect. Nazlı İpek Mavuşoğlu, Lect. Fulya Ballı, Res.Assist. Cansu Koç Name of Students: Nilay Altınay-Bahar Sezen, Arzu Feruz-Elif Dede

INAR 3301 Proje Adı: Flatten Furniture Ders Adı: Mobilya Üretim Teknikleri Ders Yürütücüleri: Uzman Gökhan Keskin, Öğrt.Gör. Cengiz Ultav, Öğrt.Gör. Can Aysan, Öğrt.Gör. Ertan Demirkan, Araş.Gör. İrem Deniz Akçam Öğrenci Adları: Osman Efe – Eda Temel, Zeynep Kömür – Hümeyra İpek Kocaakü, Burak Ufuk Özden – Meriç Serener

INAR 3301 Project Name: Flatten Furniture Course Name: Manufacturing Techniques for Furniture Design Instructors: Specialist Gökhan Keskin, Lect. Cengiz Ultav, Lect. Can Aysan, Lect. Ertan Demirkan, Res.Assist. İrem Deniz Akçam Name of Students: Osman Efe – Eda Temel, Zeynep Kömür – Hümeyra İpek Kocaakü, Burak Ufuk Özden – Meriç Serener

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

29


2018 / 2019 Güz Dönemi / Fall Semester

30

INAR 3391 Proje Adı: Ticari Mekan Tasarımı Ders Adı: Ticari Mekan ve Vitrin tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Hasan Can Külahcıoğlu Öğrenci Adları: Hümeyra İpek Kocaakü, Yağmur Çelikkaya

INAR 3391 Project Name: Commercial Space Design Course Name: Commercial Space and Vitrine Design Instructors: Lect. Hasan Can Külahcıoğlu Name of Students: Hümeyra İpek Kocaakü, Yağmur Çelikkaya,

INAR 3370 Proje Adı: Banyo Tasarımı Ders Adı: Mutfak ve Banyo Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Işık Örsel İmir Öğrenci Adları: Elif Dede, Yağmur Çelikkaya, Doğucan Aktaş

INAR 3370 Project Name: Bath Design Course Name: Kitchen and Bath Design Instructors: Lect. Işık Örsel İmir Name of Students: Elif Dede, Yağmur Çelikkaya, Doğucan Aktaş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


INAR 4484 Proje Adı: Yat Tasarımı Ders Adı: Yat İç Mekan Tasarımı Ders Yürütücüleri: Öğrt.Gör. Can Aysan Öğrenci Adları: Baran Sevin-İrem Uğurlu-Nilüfer Şenol, Berda Yağınlı-Leyligozel Annageldiyeva, Selen Şahin-Ecenur Kızılörenli

INAR 4484 Project Name: Yacht Design Course Name: Yacht Interior Design Instructors: Lect. Can Aysan Name of Students: Baran Sevin-İrem Uğurlu-Nilüfer Şenol, Berda Yağınlı-Leyligozel Annageldiyeva, Selen Şahin-Ecenur Kızılörenli


Aktiviteler / Activities

3


Sempozyum / Symposium 2019/ 2020 İÇLİS III-İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu (İTÜ işbirliği ile)

İÇLİS III-Interior Architecture Graduate Studies Symposium (In collaboration with İTÜ)

Tarih: 20-21.02.2020

Date: 20-21.02.2020

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

33


Atölye Çalışmaları / Workshops 2019/ 2020

34

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Interior Architecture and Environmental Design / Activities

35


36

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Interior Architecture and Environmental Design / Activities

37


38

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Sergiler / Exhibitions 2019 / 2020

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

39


40

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Teknik Gezi / Field Trips 2019 / 2020

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

41


42

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Interior Architecture and Environmental Design / Activities

43


44

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


11. Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Buluşması Tarih: 07.05.2016

Guest:11. National Interior Architecture Students Meeting Date: 07.05.2016

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

45


11. Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Buluşması Tarih: 07.05.2016

46

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler

Guest:11th National Interior Architecture Students Meeting Date: 07.05.2016


Konferans-Seminer / Conference-Seminar 2019/ 2020

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

47


48

Konuşmacı: Çağrı Lahur Seminer: Acil/Kriz Durumlarında Sosyal Medya Tarih: 18.05.2020

Guest: Çağrı Lahur Seminar: Social Media in Emergency/Crisis Situations Date: 18.05.2020

Konuşmacı: Nurten Sarı Seminer: Geleceğe Hizalanmak Tarih: 08.05.2020

Guest: Nurten Sarı Seminar: Align with the Future Date: 08.05.2020

Konuşmacı: Beste Gönültaş Tekin Seminer: Modern İç Mekânın Analizi: Karşıyaka (İzmir) Apartmanları, 1950-1980 Tarih: 06.05.2020

Guest: Beste Gönültaş Tekin Seminar: Analysis of Modern Interiors: Karşıyaka (İzmir) Apartment Blocks,1950-1980 Date: 06.05.2020

Konuşmacı: Belgin Yuncu Seminer: Henri Lefebvre'nin `Mekânsal Üçlüsü ile ‘’Masumiyet Müzesi’’ndeki Edebi Mekânı Keşfetmek Tarih: 29.04.2019

Guest: Belgin Yuncu Seminar: Exploring Literary Space Through 'The Spatial Triad' by Henri Lefebvre in The Museum of Innocence Date: 06.05.2020

Konuşmacı: Burcu Yazgan Parlak, Fulya Ballı Seminer: İçmimarlık Örgütlenmeleri: İçmimarlar Odası Tarih: 04.05.2020

Guest: Burcu Yazgan Parlak, Fulya Ballı Seminar: Interior Architecture Organizations: The Chamber of Interior Architects Date: 04.05.2020

Konuşmacı: Tildem Tokdemir Seminer: Tamamlayıcı Grafiksel İpuçları Tarih: 30.04.2020

Guest: Tildem Tokdemir Seminar: Complementary Graphic Tips Date: 30.04.2020

Konuşmacı: Recai Çavuşoğlu Seminer: Mobilya Tasarımı ve Üretim Teknikleri Tarih: 30.04.2020

Guest: Recai Çavuşoğlu Seminar: Furniture Design and Production Techniques Date: 30.04.2020

Konuşmacı: Didem Kan Kılıç Seminer: Karmaşık Kentsel Mekânlardaki Mekânsal Bilginin Görsel Olmayan Boyutları Tarih: 30.04.2020

Guest: Didem Kan Kılıç Seminar: Non-Visual Aspects of Spatial Knowledge in Complex Urban Environments Date: 30.04.2020

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Konuşmacı: İpek Ek Seminer: Edebiyatın Bir Eğitim Aracı Olarak Yansımaları: ‘’Görünmez Şehirler’ı Tarih: 29.04.2020

Guest: İpek Ek Seminar: Reflections on Literature as an Educational Tool: "Invisible Cities" Date: 29.04.2020

Konuşmacı: Merve Durusoy Seminer: İç Mekân Kaplama Malzemeleri ve Seramik Ürünler Tarih: 28.04.2020

Guest: Merve Durusoy Seminar: Indoor Finishing Materials and Ceramic Products Date: 28.04.2020

Konuşmacı: Emre Ünlü Seminer: Aydınlatma Tasarımı Tarih: 21.04.2020

Guest: Emre Ünlü Seminar: Lighting Design Date: 21.04.2020

Konuşmacı: Nevhan Akyıldız Seminer:İçmimarlık Eserlerinde Fikri ve Sınai Hak Korumasu Tarih: 20.04.2020

Guest: Nevhan Akyıldız Seminar: Intellectual and Industrial Property Protection of Interior Architecture Works Date: 20.04.2020

Konuşmacı: Gamze Devran Seminer: Mistral Kuleleri'nin Sürdürülebilirlik Analizi Tarih: 17.04.2020

Guest: Gamze Devran Seminar: Sustainability Analysis of Mistral Towers Date: 17.04.2020

Konuşmacı: Merve Durusoy Seminer: Banyo Tasarımında Malzeme ve Tasarım Fikirleri Tarih: 15.04.2020

Guest: Merve Durusoy Seminar: Materials and Design Ideas in Bathroom Design Date: 15.04.2020

Konuşmacı: Erdal Aksugür Seminer: İç Mekânda Küçük Ölçekli Çelik Yapılar ve Çelik Merdivenler Tarih: 14.04.2020

Guest: Erdal Aksugür Seminar: Small Scale Steel Structures in Interiors and Steel Staircases Date: 14.04.2020

Konuşmacı: Lahal Al Sahli Seminer: Emile Zola’nın ‘’Kadınların Cenneti’’ Tarih: 08.04.2020

Guest: Layal Al Sahli Seminar: The Ladies' Paradise by Emile Zola Date: 08.04.2020

Konuşmacı: Seda Bilir Aksu Seminer: Yeni Nesil Ofis Yaklaşımları Tarih: 07.04.2020

Guest: Seda Bilir Aksu Seminar: New Generation Office Approaches Date: 07.04.2020

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

49


50

Konuşmacı: Müge Sever Seminer: Temsil Edilen ve Hayal Edilen Arasındaki Çarpışma: Wheatley’nin ‘’Gökdelen’’ine Karşın Ballard’ın ‘’Gökdelen’’i Tarih: 04.03.2020

Guest: Müge Sever Seminar: Collision between the Represented and the Imagined: Weathley's"High-Rise" versus Ballard's "High-Rise" Date: 04.03.2020

Konuşmacı: Güven İncirlioğlu Seminer: Smyrna/İzmir Atlası Tarih: 02.03.2020

Guest: Güven İncirlioğlu Seminar: Atlas of Smyrna / İzmir Date: 02.03.2020

Konuşmacı: Gözde Yılmaz Seminer: Hafızanın İdeolojik İnşası Tarih: 24.02.2020

Guest: Gözde Yılmaz Seminar: Ideological Construction of Memory Date: 24.02.2020

Konuşmacı: Gül Kaçmaz Erk Seminer: Lisansüstü Öğrenciler için Sinemasal Mekânlar Tarih: 21.02.2020

Guest: Gül Kaçmaz Erk Seminar: Cinematic Interiors in Graduate Students Date: 21.02.2020

Konuşmacı: Özden Coşkun Öner Seminer: İzmir Tarih Projesi Tarih: 21.02.2020

Guest: Özden Coşkun Öner Seminar: İzmir Tarih Project Date: 21.02.2020

Konuşmacı: Yalçın Ata Seminer: İş | Hayat Tarih: 20.02.2020

Guest: Yalçın Ata Seminar: Work | Life Date: 20.02.2020

Konuşmacı: Umut Şumnu Seminer: Horror Vacui: İç Mekânda Modernite Kaygısı Tarih: 20.02.2020

Guest: Umut Şumnu Seminar: Horror Vacui: Concern of Modernity in the Interior Date: 20.02.2020

Konuşmacı: Gül Kaçmaz Erk Seminer: Dijital Mağaradan Çıkış Yolu: ‘’I Am Mother’’ Filminin Mimari Okuması Tarih: 19.02.2020

Guest: Gül Kaçmaz Erk Seminar: The Way out of the Digitalcave: An Architectural Reading of I am Mother Date: 19.02.2020

Konuşmacı: Engin Öncüoğlu Seminer: Büyük Ölçekli Projelerde İç Mekân Tasarımı Tarih: 18.02.2020

Guest: Engin Öncüoğlu Seminar: Interior Architecture in Large-Scale Projects Date: 18.02.2020

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Konuşmacı: Ahenk Yılmaz Seminer: Mekânı Hatırlama ve Unutma Tarih: 17.02.2020

Guest: Ahenk Yılmaz Seminar: Remembering and Forgetting in Space Date: 17.02.2020

Konuşmacı: Nesim Bencoya Seminer: İzmir Yahudi Kültür Mirası Merkezi Projesi Tarih: 11.02.2020

Guest: Nesim Bencoya Seminar: İzmir Jewish Cultural Heritage Center Project Date: 11.02.2020

Konuşmacı: Evran Kurutaç Seminer: TARKEM ve İzmir Tarihi Kent Merkezi Tarih: 07.02.2020

Guest: Evran Kurutaç Seminar: TARKEM and the Historical City Center of İzmir Date: 07.02.2020

Konuşmacı: Gözde Yılmaz Seminer: Göç ve Türkiye'de Göçmen Olmak Tarih: 06.02.2020

Guest: Gözde Yılmaz Seminar: Migration and Being an Immigrant in Turkey Date: 06.02.2020

Konuşmacı: Ayselin Gözde Yıldız Seminer: Topluluk Merkezi Tasarlamak Tarih: 03.02.2020

Guest: Ayselin Gözde Yıldız Seminar: Designing a Community Center Date: 03.02.2020

Konuşmacı: Özüm Karadağ Seminer: Alternatif Bir Yeniden İşlevlendirme Stratejisi Olarak Geçici Müdahaleler Tarih: 29.11.2019

Guest: Özüm Karadağ Seminar: Temporary Interventions as an Alternative Adaptive Reuse Strategy Date: 29.11.2019

Konuşmacı: Nazlı İpek Mavuşoğlu Seminer: Daha Yüksek? Daha İyi? Tarih: 18.11.2019

Guest: Nazlı İpek Mavşoğlu Seminar: Is Higher Better? Date: 18.11.2019

Konuşmacı: Gözde Yılmaz, S. Kemal Saygı Seminer: Hafıza Mekânları Tarih: 31.10.2019

Guest: Gözde Yılmaz, S. Kemal Saygı Seminar: Spaces of Memory Date: 31.10.2019

Konuşmacı: Ahu Gürler Akdeniz Seminer: Yat İç Mekânlarında Güncel Yaklaşımlar Tarih: 31.10.2019

Guest: Ahu Gürler Akdeniz Seminar: Contemporary Approaches to Yacht Interior Design Date: 31.10.2019

Interior Architecture and Environmental Design / Activities

51


52

Konuşmacı: Selin Küçük Şahin Seminer: Kabile Konutlarında İç Mekân Tarih: 23.10.2019

Guest: Selin Küçük Şahin Seminar: Interiors of Tribal Huts Date: 23.10.2019

Konuşmacı: Enes Can Kılıç Seminer: Tarihi Yapılar için Yeniden İşlevlendirme Kriterleri ve Ali Paşa Hanı Örneklemesi Tarih: 16.10.2019

Guest: Enes Can Kılıç Seminar: Adaptive Reuse Criteria for Historic Buildings and the Example of Ali Paşa Han Date: 16.10.2019

Konuşmacı: Işıl Turan Davas Seminer: Kurumsal Kimlik Tasarımının İç Mimarlık Pratiğine Yansıması Tarih: 08.10.2019

Guest: Işıl Turan Davas Seminar: The Reflection of Corporate Identity Design in Interior Architecture Practice Date: 08.10.2019

Konuşmacı: Deniz Özkut Seminer: Patara Fenerinin Mimari Mekânlarını Anlamak: Restorasyon Deneyleri Tarih: 07.10.2019

Guest: Deniz Özkut Seminar: Understanding Architectural Places of Patara Lighthouse: Experiments for Restoration Date: 07.10.2019

Konuşmacı: Dürrin Süer Seminer: Yere Bağlı Tasarım Yaklaşımı: Okul Örneği Tarih: 27.09.2019

Guest: Dürrin Süer Seminar: Designing with Context: School Case Date: 27.09.2019

Konuşmacı: Egemen Tamcı Seminer: Kullanıcı Odaklı Yemek Mekânları Tasarımı Tarih: 24.09.2019

Guest: Egemen Tamcı Seminar: Designing the User-Centered Experience for Food Spaces Date: 24.09.2019

Konuşmacı: Didem Yaygel Seminer: İzmir Doğal Yaşam Parkı Tasarımı Tarih: 20.09.2019

Guest: Didem Yaygel Seminar: Design of Izmir Wild-Life Park Date: 20.09.2019

Konuşmacı: Matthew Joseph Pedergnana Seminer: Sürdürülebilir ve Doğal İç Mekân Malzemeleri Tarih: 18.09.2019

Guest: Matthew Joseph Pedergnana Seminar: Sustainable and Natural Indoor Materials Date: 18.09.2019

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Aktiviteler


Ödüller / Awards

4


Ödüller

/ Awards

GELECEĞİNE ZEMİN YARAT ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI 2020 Kısa Aday Listesi: Doğucan Aktaş – Nilay Altınay

54

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

GELECEĞİNE ZEMİN YARAT STUDENT PROJECTS COMPETITON 2020 Shortlist: Doğucan Aktaş – Nilay Altınay


IM2019 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI - 2. Sınıf Kategorisi Üçüncülük Ödülü: Bartu Mısırlı

IM2019 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENTS PROJECT COMPETITION - 2nd Year Category Third Prize: Bartu Mısırlı

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

55


IM2019 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI - 2. Sınıf Kategorisi 1. Mansiyon : Bartu Mısırlı

56

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

IM2019 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENTS PROJECT COMPETITION - 2nd Year Category 1. Mention: Bartu Mısırlı


IM2019 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI - 2. Sınıf Kategorisi 2. Mansiyon: Ayşenur Allı

IM2019 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENTS PROJECT COMPETITION - 2nd Year Category 2. Mention: Ayşenur Allı

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

57


IM2019 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI - 4. Sınıf Kategorisi Üçüncülük Ödülü: Afra Keleş

58

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

IM2019 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENTS PROJECT COMPETITION - 4th Year Category Third Prize: Afra Keleş


MAVİBAHÇE TAVAN TASARIM YARIŞMASI Birincilik Ödülü: Ece Kişioğlu – Bartu Mısırlı

MAVİBAHÇE CEILING DESIGN COMPETITION First Prize: Ece Kişioğlu – Bartu Mısırlı

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

59


BELENCO – İÇ Mekan TASARIM YARIŞMASI 2019 Üçüncülük Ödülü: Berkay Özdemir – Doğucan Aktaş

60

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

BELENCO – INTERIOR DESIGN COMPETITION 2019 Third Prize: Berkay Özdemir – Doğucan Aktaş


İTALYA – NABA ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK YARIŞMASI 20182019 Beşincilik Ödülü: Canbulat Mustafa Karagöz

ITALY- NABA INTERNATIONAL COMPETITION IN INTERIOR DESIGN Fifth Prize: Canbulat Mustafa Karagöz

IM2018 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI Üçüncülük Ödülü: Büşra Aydın

IM2018 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENT PROJECT COMPETITION Third Prize: Büşra Aydın

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

61


ARTI ARMATÜR CARDBOARD PACKAGING DESIGN COMPETITION – 2018 Mansiyon Ödülü: Cemre ŞAMASAS

YIL SONU SERGİSİ GRAFİK KİMLİĞİ YARIŞMASI – 2018 Birincilik Ödülü: Elif DEDE İkincilik Ödülü: Arzu FERUZ Üçüncülük Ödülü: İrem BOZDAĞLI

62

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

ARTI ARMATÜR CARDBOARD PACKAGING DESIGN COMPETITION – 2018 Honorable Mention: Cemre ŞAMASAS

YEAR-END EXHIBITION GRAPHIC IDENTITY COMPETITION – 2018 First Prize: Elif DEDE Second Prize: Arzu FERUZ Third Prize: İrem BOZDAĞLI


SERAS OFİS MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI Birincilik Ödülü: FİLİZ BOYRAZ

SERAS OFİS FURNITURE DESIGN COMPETITION First Prize: FİLİZ BOYRAZ

SERAS OFİS MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI İkincilik Ödülü: CEREN DİL

SERAS OFİS FURNITURE DESIGN COMPETITION Second Prize: CEREN DİL

SERAS OFİS MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI Üçüncülük Ödülü: YİĞİT AĞANER / MÜGE MEMİŞ

SERAS OFİS FURNITURE DESIGN COMPETITION Third Prize: YİĞİT AĞANER / MÜGE MEMİŞ

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

63


64

TÜMAŞ MERMER 40. İSTANBUL YAPI FUARI STAND TASARIM YARIŞMASI Birincilik Ödülü: CEREN DİL

TÜMAŞ MERMER 40. TURKEYBUILD ISTANBUL FAIR STAND PROJECT First Prize: CEREN DİL

2017 “KAPI TASARLIYORUM” ÖĞRENCİ TASARIM YARIŞMASI Üçüncülük Ödülü: CEREN DİL

2017 “KAPI TASARLIYORUM” STUDENT DESIGN COMPETITION

9. ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI 2016 Birincilik Ödülü: OYA OLGUN

9. NATIONAL FURNITURE DESIGN COMPETITION 2016 First Prize: OYA OLGUN

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


RE-ConD’15 Uluslararası Konferans Mansiyon Ödülü: Ezgi Uz / Betül Elif Maraş INAR 320 (310) Integral Tasarım Stüdyosu III-IV

RE-ConD’15 International Conference Honorable Mention: Ezgi Uz – Betül Elif Maraş INAR 320 (310) Integral Design Studio III-IV

MODEKO 2013 TASARIM ÖDÜLLERİ İkincilik Ödülü: ÖZGE PEYNİRCİ Üçüncülük Ödülü: SENEM SEVİNÇ

MODEKO 2013 DESIGN AWARDS Second Prize: ÖZGE PEYNİRCİ Third Prize: SENEM SEVİNÇ

2009-2010 MOSDER ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ÖZEL ÖDÜLÜ Kıvılcım KARDAŞ

2009 – 2010 MOSDER NATIONAL FURNITURE DESIGN CONTEST – SPECIAL AWARD Kıvılcım KARDAŞ

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

65


Öğrenci Görüşleri

/ Student Opinions Furkan Biçeroğlu Merhaba, ben Furkan Biçeroğlu. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Burada geçirdiğim üç yıl, hayatımda olumlu yönde birçok köklü değişikliğe sebep oldu ve açıkçası tüm bu gelişim sürecinin başrolü her ne kadar biz öğrenciler gibi gözükse de bölüm hocalarımızın katkısının bu sürecin en temel yapıtaşlarını oluşturduğuna inanıyorum. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde ders görmeye başladığım ilk günden bu yana hocalarımızın desteğini hep yanımda hissettim ve bence size gösterilen bu ilgiye aynı oranda karşılık verebildiğinizde bu bölümde başarabileceklerinizin sınırı yok. Ayrıca bu bölümde aldığınız eğitim ile ileride profesyonelleşme imkânınız olan alanların da sınırı yok. İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü seçmeden önce benim en çok kararsız kaldığım nokta ileride nasıl bir mesleğimin olacağını kestiremiyor olmam ve bölümden mezun olunca iş bulamamaktan korkmamdı. Bu tereddütlerim bölüm derslerini almaya başladığım andan itibaren kayboldu. Dışarıdan bakıp bu bölümü ve olanaklarını tahmin etmek gerçekten çok zor ancak içinizde sürekli yeni fikirlere açık, denemekten korkmayan bir ruh varsa gönül rahatlığıyla Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü seçebileceğinizi söyleyebilirim. Üstelik bölüm hocalarımızın birçoğunun akademik kariyerlerinin yanı sıra mevcut iş hayatında da sürekli sahada ve uygulamanın içinden gelen kişiler olması öğrencilere daha üniversite yıllarındayken iş hayatını tanıma fırsatı veriyor ve bu fırsatı en doğru şekilde kullanmak da yine bizlerin elinde.

Hello, this is Furkan Biçeroğlu. I am a third-year student at Yaşar University, Department of Interior Architecture and Environmental Design. The three years that I have spent here have led to many radical changes in my life and, frankly, I believe that although the leading role of this whole development process seems to be the students, the contribution of our department teachers is the most fundamental building blocks of this process. I have always felt the support of our teachers since my first day at Yaşar University Department of Interior Architecture and Environmental Design and I think that you will be able to respond to this interest in the same rate. In addition, the training you receive in this section and the areas where you have the opportunity to develop Professional skills for the future has no limit. Before I chose the Department of Interior Architecture and Environmental Design, my greatest fear was the fact that I couldn’t predict how I would have a job in the future and I was afraid that I wouldn’t find a job when I graduated from the department. These hesitations disappeared from the moment I started taking the department courses. It is really hard to look at this section and its possibilities, but if you have a spirit that is open to new ideas and is not afraid to try, I can say that you can choose the Department of Interior Architecture and Environmental Design at Yaşar University. In addition to the academic careers of many of our department teachers in the current business field, and the people who come from within the application, the application gives the opportunity to learn more about the business life of the university years, and this opportunity to use the right way to hold us again.

Doğucan Aktaş Benim adım Doğucan Aktaş, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. Lisans eğitimimizin başlangıcından itibaren değerli ve alanında uzman hocalarımız tasarım yapmanın zorlu yollarında mesafe kat etmemize ve bizim diğer tasarım öğrencilerden ayırt edici özelliklere sahip olmamıza bire bir verilen eğitimle yardımcı olmaktadır. Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almamızın sağladığı avantajlarla günümüz tasarım dünyasındaki disiplinler arası etkileşimin odak noktası olduğu kurguya yönelik aldığımız eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası platformlarda parmakla gösterilir bir konuma ulaşmak hedefine emin bir şekilde ilerlemekteyiz. Bunun yanı sıra düzenli olarak her yıl düzenlenen ‘’İçmimarlık Bölümü Etkinlikleri Haftası-INARfest’’ ve özel etkinlikler kapsamında düzenlenen panel konuşmaları ve uygulamaya yönelik gerçekleştirilen atölyeler ile birlikte öğrencilere gelişim ve öğrenim ortamları hazırlanmaktadır.

66

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

My name is Doğucan Aktaş. I am a 4th year student of the Department of Interior Architecture and Environmental Design at the Faculty of Architecture. From the beginning of our undergraduate education our valuable and expert instructors have helped us to take the distance in the difficultly of design and have helped us to distinguish our work from that of other design students. With our involvement in the Faculty of Architecture, we have made sure we are in a position to represent ourselves as a figure in the national context, where interdisciplinary interaction is the focus of today’s design world. In addition, other events have prepared us, such as Inarfest, panel discussions and a wide variety of workshops.


Bartu Mısırlı Adım Bartu Mısırlı, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye başlamadan önce 2-3 yılımı bu mesleğin hayalini kurarak geçirdim. Bir şeyler yaratmak, tasarlamak, yeniden oluşturmak ve sanat çok fazla ilgimi çekiyordu ve bu ilgilerimi en güzel yansıtan mesleğin bu olduğunu fark ettim. Bölüme başladıktan sonra ilk dönemden itibaren tasarımla ilgili çalışmalar yaptık. Daha önce bu konuda fazla deneyimim olmadığından zorlandığım zamanlar çok oldu. Kolay bir bölüm olmasa da derslerde aktarılan bilgilerin yardımıyla ve tasarım yapmanın verdiği tutkuyla çalışınca kendi içimde saklı yeteneklerin farkına vardım ve daha fazlasını yapma içgüdüsüyle hareket ettim. Zaman içerisinde yeteneklerimizi geliştirebildiğimiz bir bölüm ve meslek dalı içmimarlık. Kendinizi geliştirdikçe daha çok gelişiyor ve daha çok zaman ayırıp, yeni bir şeyler üretince de daha istekli oluyorsunuz. Tasarım yapmanın sizden zaman olarak götürüsü çok fazla olabilir ama kazandırdıkları çok daha önemli. Bu bölüme başlayacak olanlara birkaç önerim var; ilk olarak bu mesleği sevmeli ve ardından sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Gerektiğinde proje ile ilgili çok uzun süre çalışarak okula bir kaç gün uykusuz olarak gelebilirsiniz. Ama projeyi tamamladıktan sonra bitmiş haline bakmanın verdiği doyumu anlatamam. İkinci olarak egolarımızı bir kenara bırakmalıyız. Bir şeyler tasarlamak ve yaratmak ister istemez egolarımızı tetikleyebilir; bunun altında ezilmemeli ve ardından gelecek daha büyük başarılar için çalışmaya devam etmeliyiz. Son olarak okulunuza ve eğitim kadrosuna güvenin ve size verilen görevleri eksiksiz yapmaya çalışın. Tüm bu çabaların sizi tamamen geliştirmek ve mesleğinizi tam anlamıyla doğru bir şekilde uygulamanızı sağlamak için olduğunu unutmayın.

My name is Bartu Mısırlı, I’m a third-year student at Yaşar University, Department of Interior Architecture and Environmental Design. I spent 2-3 years dreaming about this profession before starting university. I was interested in creating, designing, rebuilding and art, and I realized that this was the profession that best reflects my interests. After the beginning, we made studies about design for the first part of the semester. Even though it was not an easy process, with the help of the information transferred in the lessons and the passion of doing design, I realized the hidden talents within myself and acted with the instinct to do more. In the course of time, we developed our talents and professional skills As you develop yourself, you are developing more and you are more willing to take more time and produce something new. It may be a lot of time for you to design, but it is very important to get the best results. I have a few suggestions for those who will start this section. Firstly, you should love this profession and then learn to be patient. If necessary, you can come to school for a few days without any problem. But after completing the project, I cannot explain the satisfaction of looking at the finished form. Secondly, we should put aside our egos. Designing and creating things can trigger our egos; we should not be crushed under it and instead continue to work for greater successes. Finally, trust your school and education staff and try to complete the tasks given to you. Keep in mind that all these efforts are meant to help you fully develop and apply your Professional skills in the right way.

İlayda Naz Yüksel Ben İlayda Naz Yüksel, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. Sınıf öğrencisiyim. Lise yıllarımda yaratıcı yönümü ortaya çıkarabileceğim ve hayal gücümü kullanabileceğim bir bölüm okumam gerektiğine karar verdim. Bu beklentilerim içmimarlığa olan ilgimle birleşince, bu bölümün benim için en uygun tercih olacağını düşündüm. Çizim yeteneğinden çok, çalışma azmi, yaptığınız şeyi gerçekten sevmeyi ve kesinlikle birçok fedakarlıklar yapmayı gerektiren bir bölüm. Günlerce uğraştığınız, hayal ettiğiniz şeyin somut hale gelmesi bütün yorgunluğunuzu alacak bir keyif veriyor. Bir süre sonra hayatınızın her yerinde yer almaya başlıyor; kazandığınız bakış açısıyla gittiğiniz yerlere farklı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Odaklanabilmemiz rahat çalışabilmemiz için uygun çalışma ortamı ve gereksinimlerimiz okulumuz tarafından karşılanıyor. Her türlü imkân elimizin altında olduğu için bize de sadece yaratıcı yeteneğimizi ve bilgi birikimimizi geliştirerek yeni tasarımlar yapmak kalıyor.

I am İlayda Naz Yüksel and I am a 4th year Interior Architecture and Environmental Design student. In my high school years, I decided that I had to study at a place of learning where I develop my creative skills and use my imagination. I thought that the best choice for me was to combined these expectations with my interest in architecture. It’s more thandrawing skills, it’s a part of work, a discipline that really loves what you do, and certainly requires many sacrifices. The fact that you are working for days, what you imagine, is a joy to take all your tiredness. After a while you start to take a place in your life, you start to look at the places you go with a different perspective. Our working environment and requirements are met by our school so that we can focus and work comfortably. All kinds of opportunities under our hands to us only to reveal something remains.

Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

67


Mezun Görüşleri

/ Alumni Opinions Aslı Tatlıbaş Merhabalar! Taze bir mezun olarak üniversite okuyor olmanın özlemi içerisindeyim açıkçası ancak bunun yanında çok uzun süre hayal ettiğim hatta uğrunda günlerce uyumadığım bir mesleği yapabiliyor olmanın mutluluğu da var. Yaşar Üniversitesi’nde İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne başladığım günden itibaren her zaman bizi destekleyen ve yüreklendiren, farklı bakış açıları kazandırmayı başaran hocalarım oldu. Her ne kadar dışarıdan bakan biri için saatlerce proje yapmak ve günlerce uykusuz kalmaktan ibaret bir bölüm gibi gözükse de bu bölümde bundan çok daha fazlası var. Sadece tasarım eğitimiyle insanı özgürleştiren bir bölüm değil aynı zamanda sosyal olarak da çok fazla alternatif sunan bir bölüm. Farklı alanlarda uzmanlık kazanmayı sağlayan çift anadal eğitimi ve 6 ay süresince yararlandığım öğrenci değişim programı Erasmus deneyimlerim ile kendime yeni bakış açıları kattım. Aslında hem profesyonel hem de sosyal hayatta insana çok fazla şey katabilen birçok imkân sunan bir okulda okumak çok büyük bir ayrıcalık.

Hello! As a fresh graduate, along to continue studying at university, but there is also the happiness of being able to finally practice a profession that I have dreamed about for a very long time. Since I started studying at the Department of Interior Architecture and Environmental Design at Yaşar University, I have always enjoyed the support of my tutors who encouraged us to gain different perspectives. Although it seems to be a part of a project that consists of being out of sleep for many days and making it for hours for a person who looks outside, there is much more in this section. It is not only a section that frees people with design education but also a section that offers social alternatives too. I’ve added new perspectives to my studies with doublemajor education, which enables them to gain expertise in different fields and with my Erasmus experience, which I have used for 6 months. In fact, it is a great privilege to study in a school that offers a lot of opportunities for both professional and social life.

Batuhan Yalçın Merhaba, ben Batuhan Yalçın. Küçük yaştan itibaren tasarıma,çizime olan ilgim yeni bir şey yaratma isteğine dönüştü ve liseden mezun olduktan sonra bu bölümde karar kılmamı sağladı. Geçirdiğim 4 yıl içinde eğitici ve yaratıcılık konusunda gelişimimizi sağlayacak birçok proje yapma imkanımız oldu. Bu projeler ve bize proje aşamasında destek olan hocalarımız sayesinde çalışma hayatının getireceği sorumlulukları deneyimlemiş olduk. Bu süreçte hem zorlu hem de keyifli bir 4 yıl geçirdim ve birçok deneyim kazandım. Severek yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum ve tasarıma ilgisi olan kişilerin Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü tercih etmelerini tavsiye edebilirim.

68

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri

Hello, this is Batuhan Yalcin. From an early age, my interest in design and drawing turned into a desire to create something new and after high school, I chose this path. In the four years that I have been learning, we had the opportunity to do many projects that provided us with our training and creativity. We have experienced the responsibilities of working life thanks to these projects and our instructors who supported us during these projects. During this process, I spent four years on a challenging and enjoyable adventure.


Akademik Kadro / Academic Staff

5


Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV

Bölüm Başkanı Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1999 Yüksek Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2002 Doktora – Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2008 zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr http://ztunaultav.yasar.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Belgin TERİM ÇAVKA

Dekan Yardımcısı Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2001 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2004 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık – 2011 Post Doktora – British Columbia Üniversitesi, Makina Müh. -2015 belgin.cavka@yasar.edu.tr

Doç.Dr. Gülnur BALLİCE

Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1991 Yüksek Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1995 Doktora – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2005 gulnur.ballice@yasar.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Arzu CILASUN KUNDURACI

Lisans Derecesi – Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2008 Yüksek Lisans Derecesi – Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2011 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü – 2016 Doktora Araştırması – Delft Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü arzu.cilasun@yasar.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÇETİN

Lisans Derecesi – Çankaya Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü – 2009 Yüksek Lisans Derecesi – Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2011 Doktora – Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü – 2015 cigdem.cetinkaya@yasar.edu.tr

70

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Akademik Kadro

Assoc.Prof. Zeynep TUNA ULTAV, PhD

Department Head B.Arch – Middle East Technical University – 1999 M.Arch – Middle East Technical University – 2002 PhD – Gazi University – 2008 zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr http://ztunaultav.yasar.edu.tr

Assist.Prof. Belgin TERİM ÇAVKA, PhD

Vice Dean, Faculty of Architecture BSc – Dokuz Eylül University – 2001 Msc – İzmir Institute of Technology – 2004 PhD – İzmir Institute of Technology – 2011 Post Doc – The University of British Columbia – 2015 belgin.cavka@yasar.edu.tr

Assoc.Prof. Gülnur BALLİCE, PhD

B.Sc. – Dokuz Eylul University – 1991 M.Sc. – Middle East Technical University – 1995 PhD – Dokuz Eylul University – 2005 gulnur.ballice@yasar.edu.tr

Assist.Prof. Arzu CILASUN KUNDURACI, PhD BSc – Yıldız Teknik Üniversitesi – 2008 Msc – Yıldız Teknik Üniversitesi – 2011 PhD – İzmir Institute of Technology – 2016 arzu.cilasun@yasar.edu.tr

Assist.Prof. Çiğdem ÇETİN, PhD B.Arch.- Çankaya University – 2009 M.Arch.- Hacettepe University – 2011 PhD – Ege University – 2015 cigdem.cetinkaya@yasar.edu.tr


Dr.Öğr.Üyesi Ecehan ÖZMEHMET

Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1997 Yüksek Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1999 Doktora – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2005 ecehan.ozmehmet@yasar.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi İlker KAHRAMAN

Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2001 Yüksek Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2003 Doktora – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2014 ilker.kahraman@yasar.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Meltem ERANIL DEMİRLİ

Assist.Prof. Ecehan ÖZMEHMET, PhD BSc – Dokuz Eylül University – 1997 MSc – Dokuz Eylül University – 1999 PhD – Dokuz Eylül University – 2005 ecehan.ozmehmet@yasar.edu.tr

Assist.Prof. İlker KAHRAMAN, PhD BSc – Dokuz Eylül University – 2001 MSc – Dokuz Eylül University – 2003 PhD – Dokuz Eylül University – 2014 ilker.kahraman@yasar.edu.tr

Assist.Prof. Meltem ERANIL DEMİRLİ, PhD

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2008 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları – 2011 Doktora – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – 2018 meltem.eranil@yasar.edu.tr

BSc – Izmir University of Economics, 2008 MSc – İzmir University of Economics, 2011 PhD – Bilkent University, 2018

Dr.Öğr.Üyesi N. Ebru AYDENİZ

Assist.Prof. N. Ebru AYDENİZ, PhD

Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 1994 Yüksek Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı – 1994 Doktora – Dokuz Eylül Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı – 2009 ebru.aydeniz@yasar.edu.tr

Dr.Öğrt.Gör. Eda PAYKOÇ

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2010 Yüksek Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2013 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü – 2019 eda.paykoc@yasar.edu.tr

meltem.eranil@yasar.edu.tr

BSc – Dokuz Eylul University 1994 MSc – Dokuz Eylul University, 1994 PhD – Dokuz Eylul University, 2009 ebru.aydeniz@yasar.edu.tr

Lect. Eda PAYKOÇ, PhD

BSc – Bilkent University – 2010 MSc – Bilkent University – 2013 PhD – İzmir Institute of Technology – 2019 eda.paykoc@yasar.edu.tr

Interior Architecture and Environmental Design / Academic Staff

71


Dr.Öğrt.Gör. Özge BAŞAĞAÇ

Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2001 Yüksek Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Restorasyon – 2005 Doktora – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirası Koruma – 2019 ozge.basagac@yasar.edu.tr

Öğrt.Gör. Gökhan KESKİN

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2014 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları – 2017 Doktora – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları – (Devam ediyor) gokhan.keskin@yasar.edu.tr

Öğrt.Gör. Sergio TADDONIO

Lisans Derecesi – Universita’ degli Studi di Firenze (Italy) – Facolta’ di Architettura, Mimarlık Bölümü – 2003 Yüksek Lisans Derecesi – Universita’ degli Studi di Firenze – Facolta’ di Architettura, Mimarlık Bölümü- 2003 Doktora – Yaşar Üniversitesi, Mimarlık – (Devam Ediyor) sergio.taddonio@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Begüm Sena ÖNAL

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2016 Yüksek Lisans Derecesi – Politecnico di Milano, İç Tasarım – 2019 Doktora – Yaşar Üniversitesi, Mimarlık – (Devam Ediyor) begum.onal@yasar.edu.tr

Araş. Gör. Cemre ÇUBUKÇUOĞLU

Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü – 2013 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü – 2015 Doktora – Delft Teknik Üniversitesi, Mimari Mühendislik ve Teknoloji – (Devam Ediyor) cemre.cubukcuoglu@yasar.edu.tr

72

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Akademik Kadro

Lect. Özge BAŞAĞAÇ, PhD

BSc – Middle East Technical University – 2001 MSc – Middle East Technical University – 2005 PhD – Middle East Technical University – 2019 ozge.basagac@yasar.edu.tr

Lect. Gökhan KESKİN

BSc – İzmir University of Economics – 2014 MSc – İzmir University of Economics – 2017 PhD – İzmir University of Economics – (Ongoing) gokhan.keskin@yasar.edu.tr

Lect. Sergio TADDONIO

BSc – Universita’ degli Studi di Firenze –2003 MSc – Universita’ degli Studi di Firenze – 2003 PhD – Yasar University (Ongoing) sergio.taddonio@yasar.edu.tr

Res.Assist. Begüm Sena ÖNAL

BSc – İzmir University of Economics – 2016 Msc – Politecnico di Milano –2019 PhD – Yasar University (Ongoing) begum.onal@yasar.edu.tr

Res. Assist. Cemre ÇUBUKÇUOĞLU

BSc – Yaşar University – 2013 Msc – Yaşar University –2015 PhD – Delft University of Technology (Ongoing) cemre.cubukcuoglu@yasar.edu.tr


Araş.Gör. Fulya ÖZBEY

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2014 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – 2019 fulya.ozbey@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Gizem GÜLER

Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – 2019 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – (Devam Ediyor) gizem.guler@yasar.edu.tr

Araş.Gör. İrem Deniz AKÇAM

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü - 2016 Yüksek Lisans Derecesi – Dokuz Eylül Üniversitesi, Sanat ve Tasarım – 2018 Sanatta Yeterlilik – Yaşar Üniversitesi – (Devam Ediyor) irem.akcam@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Müge SEVER

Lisans Derecesi – Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü - 2010 Lisans Derecesi - Anadolu Üniversitesi, Felsefe Bölümü - (Devam Ediyor) Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü – 2015 Doktora – Orta Doğu Teknik Üniversitesi – (Devam Ediyor) muge.sever@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Özüm KARADAĞ

Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – 2017 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – (Devam Ediyor) ozum.karadag@yasar.edu.tr

Res.Assist. Fulya ÖZBEY

B.Arch. – Bilkent University – 2014 M.Arch. – Yaşar University – 2019 fulya.ozbey@yasar.edu.tr

Res.Assist. Gizem GÜLER

BSc – Yaşar University – 2019 MSc - Yaşar University – (Ongoing) gizem.guler@yasar.edu.tr

Res.Assist. İrem Deniz AKÇAM

BSc – Izmir University of Ekonomics – 2016 MSc - Dokuz Eylul University - 2018 PA – Yasar University – (Ongoing) irem.akcam@yasar.edu.tr

Res.Assist. Müge SEVER

BSc – Uludağ University – 2010 BSc - Anadolu University - (Ongoing) MSc – Izmir Institute of Technology – 2015 PhD – Middle East Technical University – (Ongoing) muge.sever@yasar.edu.tr

Res.Assist. Özüm KARADAĞ BSc – Yaşar University – 2017 MSc - Yaşar University – (Ongoing) ozum.karadag@yasar.edu.tr

Interior Architecture and Environmental Design / Academic Staff

73


Araş.Gör. Selin AKTAN

Lisans Derecesi – Anadolu Üniversitesi - İç Mimarlık Bölümü – 2018 Bütünleşik Doktora – İzmir Ekonomi Üniversitesi - Tasarım Çalışmaları Bölümü – (Devam Ediyor) selin.aktan@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Selin GÜLEROĞLU

Lisans Derecesi – Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2009 Yüksek Lisans Derecesi – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2018 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık B. – (Devam Ediyor)

Res.Assist. Selin AKTAN

BSc – Anadolu University – 2018 Integrated PhD – Izmir University of Economics – (Ongoing) selin.aktan@yasar.edu.tr

Res.Assist. Selin GÜLEROĞLU

BSc – Yeditepe University – 2009 Msc – Istanbul Technical University – 2018 PhD – Izmir Institute of Technology –(Ongoing) selin.karagozler@yasar.edu.tr

selin.karagozler@yasar.edu.tr

Araş.Gör. Selin GÜNGÖR

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2016 Yüksek Lisans Derecesi – Ege Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü – 2017 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü – (Devam Ediyor) selin.gungor@yasar.edu.tr

74

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Akademik Kadro

Res.Assist. Selin GÜNGÖR

BSc – Izmir University of Economics – 2016 Msc – Ege University – 2017 MSc – Yaşar University – (Ongoing) selin.gungor@yasar.edu.tr


YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ / PART-TIME LECTURERS Öğrt.Gör. Arif Can AYSAN

Lect. Arif Can AYSAN

Dr.Öğrt.Gör. Aylin GAZİ GEZGİN

Lect. Aylin GAZİ GEZGİN, PhD

Öğrt.Gör. Burcu YAZGAN PARLAK

Lect. Burcu YAZGAN PARLAK

Öğrt.Gör. Cengiz ULTAV

Lect. Cengiz ULTAV

Öğrt.Gör. Ceren POLAT

Lect. Ceren POLAT

Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü – 1994 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü – 1999 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yat Tasarımı – 2013

Lisans Derecesi – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü- 2007 Yüksek Lisan Derecesi- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü-2011 Doktora Derecesi- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü-2016

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 1997

Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü – 1999 Yüksek Lisans Derecesi – Gazi Üniversitesi, Mobilya ve Dekorasyon – 2003

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 1997 Yüksek Lisans Derecesi – Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı – 2009 Doktora – Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı – (Devam Ediyor)

BSc – Middle East Technical University – 1994 Msc – Izmir Institute of Technology – 1999 Msc – Izmir Üniversity of Economics – Yatch Design 2013

B.Sc- Eskişehir Osmangazi University-2007 M.Sc- Izmir Institute of Technology-2011 PhD- Izmir Institute of Technology-2016

B.Sc. – Bilkent University – 1997

B.Arch – Middle East Technical University – 1999 M.A – Gazi University – 2003

B.Sc. – Bilkent University – 1997 M.Sc. – Ege University – 2009 PhD – Ege University – (Ongoing)

Interior Architecture and Environmental Design / Academic Staff

75


Öğrt.Gör. Derya Nüket ÖZER

Lect. Derya Nüket ÖZER

Öğrt.Gör. Egemen TAMCI

Lect. Egemen TAMCI

Öğrt.Gör. Ertan DEMİRKAN

Lect. Ertan DEMİRKAN

Öğrt.Gör. Fulya BALLI

Lect. Fulya BALLI

Lisans Derecesi- İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans Derecesi- İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü-2007

Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü – 2012 Yüksek Lisans Derecesi – Istituto Europeo di Design, Gıda Tasarımı – 2014 Yüksek Lisans Derecesi – Ege Üniversitesi, Pazarlama ve Marka Yönetimi – 2014

Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı – 1998 Yüksek Lisans Derecesi – Gazi Üniversitesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi – 2004 Doktora – İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı – (Devam ediyor)

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 2003

Öğrt.Gör. Haluk TATARİ

Lisans Derecesi – Kent University, İç Mimarlık Bölümü – 1999

76

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Akademik Kadro

B.Sc. – Istanbul University, Archaeology and Art History M.Sc. – Istanbul University, Art History -2007

B.Sc. – Izmir University of Economics – 2012 M.Sc. – Istituto Europeo di Design – 2014

B.Sc. – Middle East Techinal University – 1998 M.A. – Gazi University – 2004 PhD – Istanbul Technical University – (Ongoing)

B.Sc. – Bilkent University – 2003

Lect. Haluk TATARİ B.Sc. – Kent University – 1999


Öğrt.Gör. H. Can KÜLAHCIOĞLU

Lect. H. Can KÜLAHCIOĞLU

Öğrt.Gör. Işık ÖRSEL İMİR

Lect. Işık ÖRSEL İMİR

Öğrt.Gör. Orlin İdil PONTREMOLİ

Lect. Orlin İdil PONTREMOLİ

Dr.Öğrt.Gör. Özgür ÖZAKIN

Lect. Özgür ÖZAKIN, PhD

Öğrt.Gör. Rena BALLAR

Lect. Rena BALLAR

Lisans Derecesi – Mimar Sinan Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü – 1999 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tasarım Çalışmaları – 2012 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devam ediyor)

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi, İçmimarlik ve Çevre Tasarımı B. – 1997 Yüksek Lisans Derecesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı – 2010

Lisans Derecesi – Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü – 2002 Yüksek Lisans Derecesi – Florence Design Academy, İç Mimarlık Bölümü – 2005

Lisans – ODTU, Mimarlık – 1993 Yüksek Lisans – ODTU, Mimarlık – 1997 Doktora – Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı – 2011

Lisans Derecesi – University of Tennessee, Mimarlık Bölümü – 1995

B.Arch – Mimar Sinan University – 1999 M. Arch – Izmir University of Economics – 2012 PhD – İzmir Institute of Technology – (Ongoing)

B.Sc. – Bilkent University – 1997 M.Sc. – Middle East Technical University – 2010

B.Arch. – Yeditepe University – 2002 M.Arch. – Florence Design Academy – 2005

B.Arch.–METU, Department of Architecture – 1993 M.Arch.–METU, Department of Architecture – 1997 PhD – Bilkent University – 2011

B.Arch – University of Tennessee – 1995

Interior Architecture and Environmental Design / Academic Staff

77


Öğrt.Gör. Tuğba TURAN FİDANBOY

Lect. Tuğba TURAN FİDANBOY

Öğrt.Gör. Zeynep BAVUNOĞLU

Lect. Zeynep BAVUNOĞLU

Öğrt.Gör. Zeynep SEVİNÇ KARCI

Lect. Zeynep SEVİNÇ KARCI

Lisans Derecesi – İstanbul Teknik Üniversitesi , Mimarlık Bölümü – 1999 Yüksek Lisans Derecesi – Pace University, İşletme Pazarlama Yönetimi – 2002

Lisans Derecesi – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü – 2004 Yüksek Lisans Derecesi – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü – 2009 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık – 2015

Lisans Derecesi – Bilkent Üniversitesi – 2008 Yüksek Lisans Derecesi – Yaşar Üniversitesi – 2013 Doktora – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – (Devam ediyor)

78

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Akademik Kadro

B.Sc. – Istanbul Technical University – 1999 M.Sc. – Page University – 2002

B.Sc. – İzmir Institute of Technology, Department of Architecture – 2004 M.Sc. – İzmir Institute of Technology, Department of Architecture – 2009 Ph.D. – İzmir Institute of Technology, Department of Architecture – 2015

B.Sc. – Bilkent University – 2008 M.Sc. – Yaşar University – 2013 PhD – Izmir Institute of Technology – (Ongoing)


Uluslararası Bağlantılar / International Contacts ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN

http://www.esad.pt/

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO

http://www.ipcb.pt/

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF ATHENS

http://www.teiath.gr/?lang=en

FACULTY OF DESIGN

http://www.en.fd.si/

SZENT ISTVAN UNIVERSITY

http://sziu.hu//

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

http://www.uniss.it/php/home.php

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

https://www.frankfurt-university.de/

RZESZOW UNIVERSITY

http://www.ur.edu.pl/

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

http://www.us.es/

UNIVERSIDAD DE MALAGA

http://www.uma.es/ Interior Architecture and Environmental Design / Student Projects

79


Uluslararası Bağlantılar / International Contacts

80

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

http://www.ehu.eus/p200-home/es/

ACCADEMIA DELLA MODA

http://www.accademiamoda.it/

University of Canberra

http://www.canberra.edu.au/

Kendall College of Art and Design of Ferris State University

https://www.kcad.edu/

University of Manitoba

http://umanitoba.ca/

Kookmin University

http://english.kookmin.ac.kr/

University of Griffith

http://www.griffith.edu.au/

National University of Sciences and Technology

http://www.nust.edu.pk/Pages/Default.aspx

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Öğrenci Projeleri


Olanaklar/ Facilities

6


Kampüs

82

/ Campus

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Olanaklar ve Araştırma


YÜTAM Atölyeleri

YUTAM Atelier

YÜTAM Atölyeleri, içinde Dijital Üretim Laboratuvarı, Lazer Kesim Laboratuvarı, Ağır Makine Parkı ve Ahşap Atölyesi, Kalıp ve Boya Atölyesi, Seramik ve Çamur Laboratuvarlarını barındırarak yaratıcı sayısal zanaatlar üzerine çalışmalar yürüten bir araştırma laboratuvarıdır. Burada, örneğin mimarlıktan ürün tasarımına, geniş bir alana yayılarak, yaratıcı eylemlerin yeni yapma biçimleri ile olan ilişkilerini anlamak ve geliştirmek ve sayısal ortamın yaratıcı alanları destekleme olasılıklarını araştırılmaktadır.

YUTAM is a research laboratory that carries out studies on creative digital crafts by incorporating the Digital Production Laboratory, Laser Cutting Laboratory, Heavy Machinery and Wood Atelier, Molding and Paint Atelier, Ceramics and Mud Laboratories. Here, for example, from architecture to product design, it is explored in wider areas, and the possibilities of the digital environment to support the creative fields are to explore and improve the relationship of creative actions with new ways of doing.

RITM Çalışma Grubu

RITM Group

RITM (restoration, intervention, transformation, modification) tarihi çevrede bulunan yapıların restorasyon, müdahale ve dönüştürme konularına odaklanan bir araştırma ekibidir. RITM grubu akademik araştırma ve eğitim deneyimleri ile bir ilişki kurarak mimari mirasın ”olumlu” korunması ve yeniden kullanılması hakkında güncel konuları tartışmayı amaçlamaktadır. Geçmiş, günümüz, gelecek… Tarih, gelişim, dönüşüm… Kentsel, mimarlık, iç mekân… Tasarım & Zaman.

RITM is a research team focusing on restoration, intervention, transformation and modification issues with regard to the historical built environment. Through academic research and educational experiences, the RITM team aims at promoting and discussing contemporary issues related with the ‘positive’ conservation and re-use of the architectural heritage. Past, present, future... History, development, transformation... Urban, architecture, interiors... Design & Time.

(restoration, intervention, transformation, modification)

(Restoration, Intervention, Transformation, Modification)

Interior Architecture and Environmental Design / Facilities and Research

83


İLETİŞİM

CONTACT

Yaşar Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Yaşar University – Faculty of Architecture

Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol Bornova-İzmir-Türkiye

Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol Bornova-İzmir-Türkiye

Telefon: +90 (232) 570 81 00 (Sema MÜLAZIM) +90 (232) 570 81 15 (Betül KARADAYI)

Phone: +90 (232) 570 81 00 (Sema MÜLAZIM) +90 (232) 570 81 15 (Betül KARADAYI)

Fax: +90 (232) 570 70 00

Fax: +90 (232) 570 70 00

E-posta: farch@yasar.edu.tr zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr (Bölüm Başkanı)

E-mail: farch@yasar.edu.tr zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr (Head of the Dept.)

Web: http://www.yasar.edu.tr http://inar.yasar.edu.tr

Web: http://www.yasar.edu.tr http://inar.yasar.edu.tr

Interior Architecture and Environmental Design / Contact

84


İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI INTERIOR ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL

Profile for Yasar University Faculty of Architecture

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Kataloğu/ Interior Architecture & Environmental Design Catalogue  

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Kataloğu Yaşar University Faculty of Architecture Department of I...

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Kataloğu/ Interior Architecture & Environmental Design Catalogue  

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Kataloğu Yaşar University Faculty of Architecture Department of I...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded