Page 1

Всеукраїнська

All-Ukrainian

виставка православної ікони

exhibition of Orthodox icon

Каталог виставки

The exhibition Catalogue


Українська Православна Церква за благословенням блаженнішого володимира митрополита київського і всієї україни

Ukrainian orthodox church With the blessing of His Beatitude Metropolitan Vоlоdymyr of Kyiv and all Ukraine

Всеукраїнська

All-Ukrainian

виставка православної ікони

exhibition of Orthodox icon

Київ 2013


Історія та традиції іконопису на території України сягають своїм корінням ще до часів князювання святого великого рівноапостольного князя Володимира та великої події в культурному і релігійному житті наших предків – Хрещення Київської Русі. Саме з джерела Хрещення, з візантійських витоків, розповсюджувався іконопис на теренах Київської Русі. Візантійські іконописці передавали традиції сакрального мистецтва місцевим майстрам. Одним з таких був відомий нам з «Патерика Печерського» преподобний Аліпій, іконописець Печерський. Він та багато інших талановитих майстрів того часу закладали школу іконопису на київських землях та за їхніми межами , а їхні твори та імена поповнили скарбницю сакрального мистецтва і духовного життя не тільки в Україні, а й за кордоном. Всеукраїнська виставка православної ікони представляє твори сучасного покоління українських митців, які опановували християнське церковне мистецтво на рубежі XX-XXI століть та продовжують опановувати нині. В непрості часи на пострадянському просторі митці по крихтах набирались досвіду, з’являлись нові школи іконопису, в деяких навчальних закладах почали вивчати сакральне мистецтво. Можна з впевненістю сказати, що наразі в українському іконописі відбувається відродження іконописних традицій, і свідчення цьому – роботи, представлені на виставці. Все більше художників-іконописців звертаються до візантійської іконографії, до витоків іконопису, в той же час не забуваючи надбання національної мистецької школи. Глибоко символічним є те, що Всеукраїнська виставка православної ікони відбувається в галереї «Соборна», поряд з будівництвом Кафедрального Собору Української Православної Церкви на честь Воскресіння Христового, ніби нагадуючи нам, що тільки соборно ми маємо відбудовувати наші духовні та мистецькі надбання, прямуючи шляхом спасіння.

History and traditions of iconography in Ukraine rooted before the reign of Grand Prince St. Volodymyr and the big event in the cultural and religious life of our ancestors - Baptism of Kievan Rus. Just from the Baptism, from Byzantine source, iconography was distributed on the territory of Kievan Rus. Byzantine icon painters handed on the lamp of sacred art to local masters. St Alipio, painter of Caves was one of these artists known from the “Paterikon of Caves”. He and many other talented artists of that time founded the school of iconography in Kyiv and outside, and their works and names filled the treasury of sacred art and spiritual life not only in Ukraine but also abroad. All-Ukrainian exhibition of Orthodox icon represents the works of Ukrainian artists of the modern generation which learned the art of Christian church at the turn of XX-XXI centuries and continue learning nowadays. In difficult times the artists in former Soviet Union bit by bit gained experience, new icon-painting schools were founded, students of some higher educational establishments began to study sacred art. It’s safe to say that now Ukrainian iconography is in the period of the revival of icon-painting traditions, and the works on the exhibition are the evidence of the fact. More and more icon painters refer to the Byzantine iconography, to the sources of icon-painting, at the same time not forgetting the achievements of the national art school. The fact that All-Ukrainian exhibition of Orthodox icon takes place in the gallery “Soborna” near the construction of the Cathedral of the Ukrainian Orthodox Church after the Resurrection of Christ is deeply symbolic, as if reminding us that only jointly we should rebuild our spiritual and artistic heritage to make our way to salvation.

Блаженніший Володимир, Митрополит Київський і всієї України

His Beatitude Metropolitan Volodymyr of Kyiv and all Ukraine


Перша Всеукраїнська виставка православної ікони - велика подія в житті Православної Церкви, і в культурному житті українського народу, тому що те сакральне мистецтво, яке представлене на виставці, показує, що український народ повертається до своїх джерел, до духовності і прагне не лише зберегти сферу сакрального у своєму мистецтві, у своїй культурі, у сприйнятті прекрасного, але і розширити цю сферу для того, щоб кожен міг до неї долучитися. Ті вічні істини, вічні символи, які розкриває ікона, є не просто передачею якоїсь особливої інформації, а якраз життєствердними, дороговказними для нашого існування. Тому кожен, хто доторкнеться до цієї виставки, зможе винести з неї не тільки захоплення красою і новим світом, про який свідчить ікона, а й отримати той заряд життєвої енергії, життєвих установок, які вона передає, будучи по своїй суті онтологічною. Хочеться побажати всім, хто відвідає Всеукраїнську виставку православної ікони, здобуття тих духовних перлин, тих дорогоцінних вражень, які допомогли б їм у їхньому повсякденному житті, стали б стрижнем їхньої стійкості до спокус цього світу і дали можливість по-новому поглянути на світ, який нас оточує і на той вишній світ, який дотичний до нас через Святу Церкву, Святі Таїнства і через ту духовність, спадкоємцями якої ми є.

First National exhibition of Orthodox icons is a great event in the life of the Orthodox church and in the cultural life of the Ukrainian people, because the sacred art which is represented in the exhibition shows us that the Ukrainian people are coming back to their sources, to spirituality and they strive not only for preserving the sacred sphere in their art, in their culture, in the perception of beauty, but also to expand this area for everyone to join it. Those eternities, eternal symbols which are revealed by the icon are not just a transfer of any specific information, but just life-asserting, guiding ones for our existence. Therefore, anyone who touches this exhibition will get not only the admiration of beauty and the new world, which an icon displays us, but also get supply of vital energy, vital purposes, which it conveys, being basically ontological. I would like to wish all who will visit All-Ukrainian exhibition of Orthodox icons to gain those spiritual pearls and those precious impressions which will help them in their daily lives and will be a pivot of their resistance to the temptations of the world and will give the opportunity to take a fresh look at the world that surrounds us and the divine world which is adjacent to us through the Holy Church, Holy Sacrament and due to the spirituality we have inherited.

Преосвященний Іларій, єпископ Макарівський, вікарій Київської Митрополії, керуючий Макарівським вікаріатством, голова Синодального комітету з біоетики та етичних питань.

Right Reverend Ilariy, Bishop of Makariv, Vicar of Kyiv Metropolis, manager of Makariv vicariate, the Chairman of the Synodal Committee on bioethics and ethical issues.


За часів незалежності України з’явилось немало іконописних студій, майстерень, в яких сформувалось нове покоління українських худ ож н и к і в - і ко н о п и с ц і в , що здобували профільну освіту як на теренах України, так і за її межами. Саме вони сприяють відродженню традицій православного іконопису, іконописних шкіл, зокрема освіченості пересічних громадян в сфері церковного мистецтва. В епоху інтернет-технологій відкрилися мистецькі кордони, тому сучасний іконописець має можливість майже без обмежень набиратися досвіду й презентувати свої твори всьому світу. Це, безперечно, впливає на сучасний іконопис України. Церковне мистецтво ХХІ століття космополітичне за своєю природою, зараз вже дуже важко визначити регіон походження окремого твору, на відміну від старих часів. Кожен сучасний майстер сам вибирає напрямок свого творчого шляху. Творче об’єднання іконописців в ім’я Преподобного Аліпія Печерського поставило за мету організувати саме Всеукраїнську виставку православної ікони, щоб виявити загальні тенденції та напрями сучасного іконопису України. Мета виставки полягає в популяризації церковного мистецтва і ознайомлення суспільства з іменами українських іконописців та їхніми творами. На виставці та в цьому каталозі представлені роботи 25-ти художників-іконописців з різних міст України, зокрема Києва, Львова, Одеси, Вінниці, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кривого Рога, Луцька. Всі митці мають професійну освіту та працюють у сфері церковного мистецтва багато років не тільки на території України, але й за кордоном. Ми маємо надію, що відродження та розвиток традицій іконопису на теренах України буде й надалі стрімко прямувати до своєї головної мети – прославлення Бога та спасіння душі.

Since the time of independence of Ukraine, many icon-painting studios and workshops have appeared where a new generation of Ukrainian artists-painters who got main education both in Ukraine and abroad was formed. They contribute to the revival of traditional Orthodox icon painting, icon painting schools, especially education of ordinary citizens in the field of religious art. The boundaries of art were opened in the era of internet technologies. Consequently, a modern painter has almost unlimited opportunity to obtain experience and present his works all over the world. No doubt, it influences a lot the modern icon painting of Ukraine. Church art of XXI century is cosmopolitan by nature; it is now very difficult to identify a region of origin of a work of art, unlike the old days. Every modern master chooses the direction of his career by himself. Creative Union of Painters in the name of St. Alypio of Caves aimed at organization of AllUkrainian exhibition of Orthodox icon to identify general tendency and styles of modern Ukrainian iconography. The purpose of the exhibition is to promote religious art and familiarize society with the names of Ukrainian painters and their works. The exhibition and this catalog present the work of 25 artists and painters from different cities of Ukraine, including Kyiv, Lviv, Odesa, Vinnytsa, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Lutsk. All artists have professional education and work in the field of religious art for many years not only in Ukraine, but also abroad. We hope that the revival and development of traditional iconography on the territory of Ukraine will rapidly bend its steps to the main goal - the glorification of God and the salvation of souls.

Богданова І. В. Організатор, куратор Всеукраїнської виставки православної ікони, голова Творчого об’єднання іконописців в ім’я преподобного Аліпія Печерського, художник-іконописець, реставратор.

I. Bogdanova Organizer, curator of All-Ukrainian exhibition of Orthodox icon, Head of Creative Union of painters in the name of St. Alypio of Caves, icon painter, restorer.


Каталог виставки The exhibition Catalogue


Плесовська Олена

Olena Plesovska

Член Спілки художників України. Закінчила Київський Державний художній інститут (зараз Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). Більше 20-ти років пише ікони та розписує стіни храмів, спираючись на традиції канонічного письма , працює у співавторстві з Малинкою Олексіем Вікторовичем. Основні об’єкти : Розпис та іконостас Хрестовоздвиженської церкви в Лівадії. Алтарна частина та ряд Богородичних ікон церкви Іоанна Златоуста в Ялті. Храмові та аналойні ікони церкви Феодора Тирона в Ялті. Іконостас м. Кодима Одеської області. Іконостас Троїцької церкви м. Бровари. Храмові та аналойні ікони церкви Феодосія Чернігівського в селищі Шевченко та церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Седнів. Ікони «Іоанн Воїн» , «Георгій» , царські врата. Храм святителя Луки Кримського в м. Київ. Ікони «Адріан і Наталія» , «Лаврентій Чернігівський і Роман Сладкоcпівець». Ікони знаходяться у храмах та приватних збірках України, близького та далекого зарубіжжя.

She is a member of the Union of Artists of Ukraine. He graduated from Kyiv State Art Institute (now the National Academy of Fine Arts and Architecture). She writes icons and paints the walls of temples more than 20 years, drawing on the tradition of canonical writing (Byzantine and ancient). The artist works in cooperation with Olexiy Malynka. Main projects are: Murals and iconostasis of the church of Elevation of the Cross in Livadia Altar part and a number of icons of the Virgin in the church of St. John Chrysostom (Yalta) Temple and lectern icons of Feodor Tyron church (Yalta) Iconostasis in the city of Kodyma, Odessa area Iconostasis and temple icons of Trinity Church in Brovary Temple and lectern icons in the church of Theodosius of Chernigov (village Shevchenko) and church of the Dormition of the Theotokos (village Sedniv) Icons «John the Warrior» and «George», royal gates. The temple of St. Luke of Crimea in Kyiv Icons «Adrian and Natalia», «Lawrence of Chernigov and Roman Sladkopivets» The icons of the artist are in churches and private collections in Ukraine, near and far abroad.

The Dnіpr icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera. 127х87 cm. 2012 The Intercession of the Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera, glass, pearls. 37.5х32 cm. 2012 Trinity. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 41х32 cm. 2012 The Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 127х87 cm. 2012 The Korsun-Ephesus icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, tempera, gilding. 127х87 cm. 2012

Дніпрська ікона Божої Матері. Дошка,левкас, темпера, золочення. 127х87 см. 2012 р. Покров Пресвятої Богородиці. Дошка, левкас, темпера, золочення, скло ,перли. 37,5х32 см. 2012 р. Трійця. Дошка,левкас, темпера, золочення. 41х32 см. 2012 р. Спас. Дошка,левкас, темпера, золочення. 127х87 см. 2012 р. Корсунська ікона Божої Матері. Дошка, левкас, темпера, золочення 127х87 см. 2012 р.

8


Корсунська ікона Божої Матері. Дошка, левкас, темпера, золочення. 127х87 см. The Korsun-Ephesus icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, tempera, gilding. 127х87 cm.

9


Феллер Ігор, Феллер Юлія

Igor Feller, Julia Feller

Майстерня «Традиція» (Вінниця). Художники-іконописці Юлія та Ігор Феллер працюють у візантійсько-російській традиції. Юлія Феллер 15 років займається іконописом. Починала в іконописній майстерні м. Вінниця на честь свящ. муч. Володимира під керівництвом Ростислава Моцпана. Ігор Феллер пише ікони більше 5 років. Крім іконопису, автор займається золоченням. Іконописці майстерні «Традиція» пишуть жовтковою темперою на основі натуральних пігментів. Після вінчання з благословення отця Віталія Голоскевича з допомогою Божою Юлія та Ігор Феллер працюють у власній майстерні.

Workshop “Tradition” (Vinnytsia). Artists Julia and Igor Feller work in ByzantineRussian tradition. Julia Feller has been engaged in icon painting for 15 years. She started her work from icon painting workshop in honor of hieromartyr Volodymyr under the leadership of Rostislav Motspan in Vinnytsia. Igor Feller has been creating icons for over 5 years. Except iconography, the author deals with gilding. Icon painters of studio “Tradition” write their works with egg tempera using natural pigments. After the wedding Julia and Igor Feller have been working in their own studio with the blessing of Father Vitaly Holoskevych and with the help of God.

Спас. Дошка, левкас, темпера. 53х43,5 см. Преподобний Сергій Радонежзький. Дошка, левкас, темпера. 53х43,5 см.

The Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera. 53х 43.5 cm Venerable Sergiy of Radonіzh. Wood, gesso ground, egg tempera. 53х 43.5 cm

10


Свята праведна Анна. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 65х55 см. Saint Righteous Anne. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 65х55 cm.

11


Богданова Ірина

Iryna Bogdanova

Художник - іконописець, реставратор. З 1999 до 2004 здобувала спеціальність «Майстер храмового розпису та іконопису» в ДДОТХК, на відділенні «Іконопис» (викладач - священик Андрій Пономаренко). У 2001 році бере участь у розписі храму «Златі врата» храмового комплексу Іверської ікони Божої Матері (м. Дніпропетровськ). У 2002 році бере участь у виставці «Сучасна школа іконопису», Дніпропетровський художній музей. З 2005 до 2011 року - навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури м. Києва на кафедрі реставрації станкового та монументального живопису . Отримала ступінь магістра. Із 2012 року - голова Творчого об’єднання іконописців в ім’я преподобного Аліпія Печерського. У своїх творах іконописець спирається на зразки візантійської іконографії XIII-XIV ст. Працює у сфері іконопису, настінного розпису, реставрації творів мистецтва. Роботи знаходяться у приватних колекціях та храмах України, Росії, США, Канади, Нідерландів.

The artist learned fundamental skills in icon painting in the department of Iconography of Dnipropetrovsk Theatre and Art College. She gained the specialty «Master of temple murals and icon painting» (teacher - priest Andriy Ponomarenko) from 1999 to 2004. In 2001, Iryna Bogdanova was involved in the decoration of the temple «Golden Gate» of the temple complex of Iveron Icon of The Mother of God (Dnipropetrovs’k). In 2002, she participated in the exhibition «Modern School of icon painting» at Dnipropetrovs’k Art Museum. The iconographer was studying at the department of Easel and Monumental Painting Restoration of Kyiv National Academy of Fine Arts and Architecture from 2005 to 2011. She has got Master’s Degree. Iryna Bogdanova became a head of the Creative Union of painters in the name of St. Alypio of Caves. The artist relies in her works on samples of Byzantine iconography of XIII-XIV centuries. She works in the field of iconography, mural painting and restoration of works of art. Her works are in private collections and churches of Ukraine, Russia, USA, Canada and Netherlands.

Venerable Ephraim the Syrian. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. . 25х17 cm. 2012 Saint Nicholas the Wonderworker. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40х30 cm. 2012 Saint Mary Magdalene. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 53х24 cm. 2011 The Icon of the Mother of God “Succor in Travail”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 24х17 cm Mother of God on a Throne. Wood, gesso ground, egg tempera. 136.5 х 83.5 cm. 2013 Venerable father Alexis, the “Man of God”. Wood, egg tempera, gilding. 32х25 cm. 2012

Преподобний Єфрем Сирієць. Дошка, левкас, темпера, золочення. 25х17 см. 2012 р. Святитель Миколай Чудотворець. Дошка, левкас, темпера, золочення. 40х30 см. 2012 р. Св. Марія Магдаліна. Дошка, левкас, темпера, золочення. 53х24 см. 2011 р. В родах Помічниця. Дошка, левкас, темпера, золочення. 24х17 см. Богородиця на престолі 136,5х83,5 см .Дошка, левкас, жовткова темпера. 2013 р. Прп.Олексій Чоловік Божий. Дошка, темпера, золочення. 32х25см. 2012 р.

12


Священномученик Максим Горлицький (Сандович). Дошка, левкас, темпера, золочення.40х30 см. Holy New Hieromartyr Maximus Sandovich. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40x30 cm.

13


Рудий Олександр

Olexander Rudyi

Художник-іконописець, реставратор. 1991 р. - закінчив Одеське Державне художнє училище імені Грекова. Лауреат державної премії (30 червня 2010 року). Член «Православного братства іконописців в ім’я преподобного Андрія Рубльова». З 1992 року - один з провідних іконописців Московської іконописної майстерні. 1994 р. - грамота «За творчі успіхи у справі Відродження канонічної православної ікони», видана Московською іконописною майстернею. 2004 р. - нагороджений орденом Святого преподобного Агапіта ІІІ ступеня та Грамотою Української Православної Церкви. 2005 р. - нагороджений орденом Святого князя Володимира ІІІ ступеня та Грамотою Української Православної Церкви. 2007 р. - нагороджений Грамотою митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела за старанні труди на славу Святої Православної Церкви. 2010 р. - отримав диплом лауреата Державної премії України в галузі архітектури 2003 р. - художник-реставратор Національного науково-дослідного реставраційного центру. Виготовив безліч іконостасів і храмових розписів в Україні та за її межами.

He is a painter-decorator and restorer. The artist graduated from Odessa state art school named after Grekov, specialty “Decorator”, in 1991. He is a laureate of the State Prize (30 June, 2010). The artist is a member of the “Orthodox Brotherhood of painters in the name of St. Andriy Rublev”. 1992 - one of the leading painters of the Moscow icon-painting workshop. 1994 - Diploma “For creative achievements to the revival of the canonical Orthodox icon” issued by Moscow icon painting workshop. 2004 - awarded the Order of St. Agapetus of the third degree and Diploma of Ukrainian Orthodox Church. 2005 - awarded the Order of Saint Prince Volodymyr of the third degree and Diploma of Ukrainian Orthodox Church. 2007 - awarded the Diploma of Metropolitan of Odessa and Izmail Agathangel for assiduous labors for the glory of the Holy Orthodox Church. 2010 - became the laureate of State Prize of Ukraine in Architecture. 2003 - the artist-restorer of National Research and Restoration Center. He created a set of iconostases and temple paintings in Ukraine and abroad.

Воскресіння Христове. Дошка, левкас, жовткова темпера.

The Resurrection of Christ. Wood, gesso ground, egg tempera.

14


Св. Євангеліст Іоанн Богослов на острові Патмос. Дошка, левкас, жовткова темпера. 85,5х57 см. Saint Evangelist John the Theologian on Patmos Island. Wood, gesso ground, egg tempera. 85.5х57 cm.

15


Чередніченко Олексій

Olexiy Cherednichenko

Народився у 1978 р. у місті Хмельницькому. Навчався у ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка м. Києва (клас скульптури), у іконописній школі «NIKOS» у місті Хмельницький, а також у Львівській національній академії мистецтв (ЛНАМ) на кафедрі сакрального мистецтва, котру закінчив зі ступенем магістра. Автор працює над втіленням власної концепції храмового розпису. Переконаний, що під час створення храмових ансамблів варто проводити спільну роботу з архітектором ще на стадії проектування. Така організація дала б можливість створити храм, де сучасні архітектурні форми в повній мірі гармоніювали б із композицією розписів, доповнювали б їх при побудові ієрархії зображень. За таким принципом працювали майстри давніх часів, і він несправедливо забутий при створенні сучасних святинь.

The artist was born in 1978 in Khmelnytsky. He studied at Taras Shevchenko State secondary art school in Kyiv (the class of sculpture), at iconographic school «NIKOS» in Khmelnytsky and at Lviv National Academy of Arts (LNAM) at the department of Sacred Art, which he graduated from with a master’s degree. The artist works on the implementation of his concept of temple murals. He believes that when you create a temple ensemble you should work in cooperation with the architect starting from the design stage. Such an organization would provide an opportunity to create a church where modern architectural forms would fully harmonize with the painting composition and complement them in constructing a hierarchy of images. Masters of ancient times worked according to this principle but it is unfairly forgotten in creating of modern temples.

Ікона Пресвятої Богородиці Холмська . Дошка, левкас, темпера, золочення. 45х22 см. Триптих Розпяття Ісуса Христа . Дошка, левкас, темпера, золочення 22х45; 22х40; 22х40 см. Різдво Христове. Дошка, темпера, золочення. 40х30 см. Воскресіння Христове. Зішесття в ад. Дошка, левкас, темпера, золочення. 50х35 см.

16

The Holm icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, tempera, gilding. 45х22 cm. The Crucifixion of Jesus Christ. Triptych. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 22х45; 22х40; 22х40 cm. The Nativity of Christ. Wood, gesso ground, gilding. 40х30 cm. The Resurrection of Christ. The Descent of Christ into Hell. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 50х35 cm.


Розп’яття Ісуса Христа. Триптих. Дошка, левкас, темпера, золочення. 22х40; 22х40; 22х40 см. The Crucifixion of Jesus Christ. Triptych. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 22х45; 22х40; 22х40 cm.

17


Малинка Олексій

Olexiy Malynka

Член Спілки художників України, закінчив Київський Державний Художній Інститут (зараз Національна Академія образотворчих мистецтв та архітектури). Більш ніж 20 років пише ікони та розписує стіни храмів, спираючись на традиції канонічного письма (Візантійського та Давньоруського), прикрашаючи ікони вишуканим філігранним орнаментом та напівдорогоцінним камінням. У співавторстві з Плесовською Оленою Миколаївною написав понад 300 ікон та декілька іконостасів, зокрема: - розпис та іконостас Хрестовоздвиженської церкви в Лівадії - алтарна частина та ряд Богородичних ікон церкви Іоанна Златоуста в Ялті - храмові та аналойні ікони церкви ФеодораТирона в Ялті - іконостас у м. Кодима Одеської області. - іконостас та храмові ікони Троїцької церкви в м. Бровари - храмові та аналойні ікони церкви Феодосія Чернігівського в селищі Шевченко та церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Седнів. Ікони автора знаходяться у приватних колекціях України, близького та далекого зарубіжжя.

The artist is a member of the Union of Artists of Ukraine. He graduated from Kyiv State Art Institute (now the National Academy of Fine Arts and Architecture). He writes icons and paints the walls of temples more than 20 years, drawing on the tradition of canonical writing (Byzantine and Ancient), decorating icons with exquisite filigree ornaments and semi-precious stones. The artist works in cooperation with Olena Plesovska and together they created over 300 icons and several iconostases, including: - Murals and iconostasis of the church of Elevation of the Cross in Livadia - Altar part and a number of icons of the Virgin in the church of St. John Chrysostom (Yalta) -Temple and lectern icons of Feodor Tyron church (Yalta) - Iconostasis in the city of Kodyma, Odessa area - Iconostasis and temple icons of Trinity Church in Brovary - Temple and lectern icons in the church of Theodosius of Chernigov (village Shevchenko) and church of the Dormition of the Theotokos (village Sedniv). The icons of the author are in private collections in Ukraine, near and far abroad.

Різдво Христове. Дошка, левкас, темпера, скло з огранкою 39,6х43,7 см. 2004 р. Божа Мати Замилування. Рельєф, керамічний гіпс, золочення, каміння. 31,5х21 см. 2012 р. Не ридай Мене Мати. Дошка, левкас, темпера, скло з огранкою. 24.5х27 см. 2003 р. Казанська ікона Божої Матері. Левкас, темпера, напівкоштовне каміння 110х73 см. 2000 р. Помазання ніг, Цілування Іуди. Парна ікона, левкас, темпера, каміння. 12,5 х 10,5 см. 2012 р.

18

The Nativity of Christ. Wood, gesso ground, glass with cutting. 39.6х43.7 cm. 2004 The Mother of God “Eleusa”. Relief, ceramic plaster of Paris, gilding, gem. 31.5х21 сm. 2012 Do not lament me, O Mother. Wood, gesso ground, tempera, glass with cutting. 24.5х27 cm. 2003 The Kazan icon of the Mother of God. Gesso ground, tempera, gem. 110x73 cm. 2000 The Kiss of Judas. A binate icon, gesso ground, tempera, gem. 12.5х10.5 cm. 2012


Різдво Христове. Дошка, левкас, темпера, скло з огранкою. 39,6х43,7 см. The Nativity of Christ. Wood, gesso ground, glass with cutting. 39.6х43.7 cm.

19


Вандаловський Сергій

Sergiy Vandalovskyi

Народився 7 грудня 1961 року. Навчався у Республіканській художній школі ім. Т. Г. Шевченка. У 1985 закінчив Київську художню академію. З 1995 - член Спілки художників України. Написав ікони для понад тридцяти іконостасів. Художник провів багато персональних виставок у різних країнах Європи. Зараз продовжує писати ікони.

Was born on 7 December, 1961. He studied at Taras Shevchenko Republican Art School. The artist graduated from Kyiv National Academy of Fine Arts and Architecture in 1985. Vandalovskyy Sergiy has become a member of the Union of Artists of Ukraine in 1995. He created icons for over thirty iconostases. The artist had many solo exhibitions in various European countries. Currently he continues to paint icons.

Saint Prophet Elijah. Wood, gesso ground, tempera. 80х40 cm. Do not lament me, O Mother. Wood, gesso ground, tempera. 41х31 cm. The Kiss of Judas. Wood, gesso ground, tempera. 41х31 cm.

Пророк Ілля. Дошка, левкас, темпера. 80х40 см. Не ридай мене Мати. Дошка, левкас, темпера. 41х31 см. Поцілунок Іуди. Дошка, левкас, темпера. 41х31 см.

20


Св. вмч. Георгій змієборець. Дошка, левкас, темпера, смальта. 120х90 см. The Great Martyr George the Dragon-Slayer. Wood, gesso ground, tempera, smalt. 120х90 cm.

21


Пономаренко Захар

Zakhar Ponomarenko

Народився 11 квітня 1979 року у м. Кривий Ріг. У 1999 р. закінчив Дніпропетровський державний театрально-художній коледж (ДДТХК). Протягом 2002-2009 рр. проектував і розписував верхній храм Спасо-Преображенського кафедрального собору у Кривому Розі. Загальна площа розпису - 4800 м2. У 2009 р. розписав водосвятну каплицю при Спасо-Преображенському соборі. З 2010 по 2011 написав 80 ікон для фасаду архітектурного комплексу Спасо-Преображенського собору. У 2010 році написав іконостас у верхній храм, освячений на честь Успіння Пресвятої Богородиці (с. Новоселівка Новомосковського району). Роботи майстра знаходяться у Ватикані, храмах Італії, приватних колекціях України, Росії та Лівану.

The artist was born on April 11, 1979 in Kryvyi Rih. He graduated from Dnipropetrovsk Theatre and Art College in 1999. He was designing and painting the upper temple of Holy Transfiguration Cathedral in Kryvyi Rih during 2002 - 2009. The total area of the painting was 4800 square meters. In 2009 the chapel at Transfiguration Cathedral was painted. The master has written 80 icons for the architectural complex of the Transfiguration Cathedral facade from 2010 to 2011. He created the iconostasis in the upper church, consecrated in honor of the Dormition of the Blessed Virgin Mary (village Novoselivka Novomoskovsk district) in 2011. His works are located in Vatican, other Italian churches and private collections in Ukraine, Russia and Lebanon.

The Icon of the Mother of God of the Passion. MDF, mixed technique, gold leaf. 60х47cm. The Icon of the Mother of God “Hodigitria”. MDF, mixed technique, gold leaf. 60х47cm. The icon “Wedding Pair”. Wood, gesso ground, mixed technique, gilding. 26х20 cm. The Icon of the Mother of God “Nursing the Child” with a Bunch of Grapes. MDF, mixed technique. 39х28 cm.

Страсна ікона Пресвятої Богородиці. Мдф, змішана техніка, паталь, 60х47 см. Ікона Божої Матері Одигітрія. Мдф, змішана техніка, паталь, 60х47 см. Вінчальна пара. Дошка, левкас, змішана техніка, золочення. 26х20 см. Богородиця з немовлям та виноградним гроном. Мдф, змішана техніка, 39х28 см.

22


Страсна ікона Пресвятої Богородиці. Мдф, темпера, паталь. 60х47 см. The Icon of the Mother of God of the Passion. MDF, tempera, gold leaf. 60х47 cm.

23


Муравець Марта

Martha Muravets

Народилась у м. Дніпропетровськ, нині проживає у м. Луцьк. Навчалась у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі у групі «Іконопис» (1999 - 2004р.). У 2011 році закінчила кафедру реставрації станкового та монументального живопису Харківської державної академії дизайну та мистецтв. У роки навчання брала участь у розписі храму «Златі врата» (м. Дніпропетровськ, храмовий комплекс ікони Богородиці Іверської) та реставрації храму Різдва Христового (с. Уланок, Росія). У 2002 році бере участь у виставці «Сучасна школа іконопису» у Дніпропетровському художньому музеї.

The artist was born in Dnipropetrovsk and now lives in Lutsk. She studied in Dnipropetrovsk Theatre and Art College in group «Icon Painting» (1999 - 2004). She graduated from the Department of Restoration of Easel and Monumental painting of Kharkiv State Academy of Design and Arts in 2011. She participated in the decoration of the temple «Golden Gate» (the Temple complex of Iveron Icon of The Mother of God, Dnipropetrovsk) and the restoration of the Church of the Nativity of Christ (village Ulanok, Russia) during the educational period. The iconographer participated in the exhibition «Modern School of icon painting» at Dnipropetrovs’k Art Museum in 2002.

Saint Nicholas the Wonderworker. Wood, gesso ground, egg tempera, gold leaf. 40х30 cm. Grand Prince Saint Volodymyr, Equal-to-the-Apostles. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 15х12 cm. 2012 Saint Apostle Peter. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 15х12 cm. 2012 Saint Martyr Natalia. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 15х12 cm. 2012

Святитель Миколай Чудотворець. Дошка, левкас, жовткова темпера, паталь. 40х30 см. Св. Рівноапостольний кн.Володимир. Дошка, левкас, жовткова темпера, золочення. 15х12 см. 2012 р. Св.апостол Петро. Дошка, левкас, жовткова темпера, золочення. 15х12 см. 2012 р. Св.мучениця Наталія. Дошка, левкас, жовткова темпера, золочення. 15х12 см. 2012 р.

24


Святитель Лука Сімферопольський і Кримський. Дошка, левкас, жовткова темпера, золочення. 40х32 см. Saint Luke, Bishop of Simferopol and Crimea. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40х32 cm.

25


Репетовський Андрій

Andriy Repetovskyi

Художник-іконописець Андрій Репетовський з 1996 року займається іконописом. Працював в «Центрі реставрації та експертизи» при Києво-Печерській Лаврі. Розписав усипальню преподобного Іони Київського, центральний та правий іконостас Київського Свято-Троїцького Іонинського Собору, храм Свв. Дванадцяти Апостолів в Китаївській пустині, іконостас у храмі Феодора Тирона в Ялті. Всього Андрій Репетовський на даний момент виконав 8 іконостасів. Іконописець виконує ікони в техніці темпери з використанням напівкоштовного каміння та сусального золота. Роботи автора знаходяться в Україні, США, Росії, Швейцарії.

Artist Andriy Repetovskyy has been working as an icon painter since 1996. He worked in the «Center of restoration and expertise» in Kyiv-Pechersk Lavra. He painted the tomb of St. Iona of Kyiv, central and right iconostasis of Kyiv Iona Holy Trinity Cathedral, the church of Sts. Twelve Apostles in Kytaiv hermitage, iconostasis in the church of St. Theodore Tyron in Yalta. Currently Andriy Repetovskyy created 8 iconostases. The icon painter creates icons in tempera technique using semi-precious stones and gold leaf. His works can be found in Ukraine, USA, Russia and Switzerland.

The Volodymyr icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х40 cm. The Icon of the Mother of God “Hodigitria”. Wood, gesso ground, egg tempera. 55x40 cm. The Icon of the Mother of God “Hodigitria”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х40 cm. The Icon of the Mother of God “Hodigitria”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х40 cm. The Icon of the Mother of God “It is truly meet”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40х30 cm. The Icon “The Sign of the Cross with Prophets David and Solomon Standing Before”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 42x96 cm

Володимирівська (Вишгородська) ікона Пресвятої Богородиці. Дошка, левкас, темпера, золочення. 70х40 см. Ікона Пресвятої Богородиці Одигітрія. Дошка, левкас, темпера, золочення. 55х40 см. Ікона Пресвятої Богородиці Одигітрія. Дошка, левкас, темпера, золочення. 50х34 см. Ікона Пресвятої Богородиці Одигітрія. Дошка, левкас, темпера, золочення. 60х40 см. Ікона Пресвятої Богородиці “Достойно єсть”. Дошка, левкас, темпера, золочення. 40х30 см. Ікона Знамення з предстоячими пророками Давидом і Соломоном. Дошка, левкас, темпера, золочення. 42x96 см.

26


Володимирівська (Вишгородська) ікона Пресвятої Богородиці. Дошка, левкас, темпера, золочення. 70х40 см. The Vladimir icon of the Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х40 cm.

27


Правікова Надія

Nadiya Pravikova

Народилася в 1975 році. Здобула економічну освіту. Основи іконопису отримала в іконописній майстерні Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, де і працює з 2009 року. Створила більше ста робіт, які знаходяться в приватних збірках України, Росії, Греції та інших країн.

The artist was born in 1975. She received economic education. She learned the fundamentals of iconography in the icon painting workshop of Holy Dormition Kyiv-Pechersk Lavra, where she has been working since 2009. The artist created more than a hundred works which are in private collections of Ukraine, Russia, Greece and other countries.

Saint Nicholas the Wonderworker. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 27х20 cm. 2010 Saint Martyr Ludmila. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 20х15 cm. 2010 The Icon of the Mother of God “The Enlightening”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 43х36 cm. 2012 The Council of All Saint Fathers of Zvirynets. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 43х34 cm. 2012 Christ Pantocrator. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 20х15 сm. 2013

Святий Миколай Чудотворець. Дошка, левкас, яєчна темпера,золочення. 27х20 см. 2010 р. Св.мч.Людмила. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 20х15 см. 2010 р. Ікона Пресвятої Богородиці “Додавання розуму”. Дошка, левкас, яєчна темпера,золочення. 43х36 см. 2012 р. Собор Звіриницьких святих. Дошка, левкас, яєчна темпера. 43х34 см. 2012 р. Спас Пантократор. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 20х15 см. 2013 р.

28


Собор Звіриницьких святих. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 43х34 см. The Council of All Saint Fathers of Zvirynets. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 43х34 cm.

29


Бець Юлія

Julia Betz

Народилася 1981 року у м. П’ятихатки Дніпропетровської області. У 1999 - 2004 р. навчалась у ДДОТХК (Дніпропетровському театрально-художньому коледжі) в групі «Іконопис», де засвоїла програму «Майстер храмового розпису та іконопису». Разом з викладачем ієреєм Андрієм Пономаренко брала участь у розписі дзвіниці храму Іверської ікони Божої Матері. У 2005 році вона стала студенткою факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну та мистецтв за спеціальністю «Книжкова графіка». У 2012 році успішно закінчила навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» з дипломним проектом про комплексне оформлення «Книги притч Соломона». Художниця розписала притвор зимового храму «Всіх Святих, в землях Русі просіявших» Свято-Покровського храмового комплексу (Одинківка) . Написала ікони для іконостасу в храм святого благовірного князя Олександра Невського, м. Алупка. Зараз живе і працює в селі Спаське Дніпропетровської області, створює ікони на замовлення. Роботи авторки знаходяться у багатьох храмах і приватних колекціях не тільки в Україні, а й за її межами.

The artist was born in 1981 in Piatykhatky, Dnipropetrovsk region. She studied at Dnipropetrovsk Theatre and Art College in a group of icon painting where she was learning program “Master of temple murals and iconography” in 1999 -2004. Together with the teacher priest Andriy Ponomarenko she participated in the decoration of the bell tower of the Iveron Icon of the Mother of God Church. She became a student of the faculty of Fine Arts, specialization “Book Graphics”, in Kharkiv State Academy of Design and Arts in 2005. She successfully completed studying at the educational and qualification level “Specialist” with the thesis project about the complex design of “The Book of Proverbs of Solomon” in 2012. The artist painted the narthex of winter church of All Russian Saints in Intercession church complex (Odynkivka). She created icons for the iconostasis of the church of the most Orthodox Prince St. Olexander Nevsky in Alupka. She lives and works in village Spaske in Dnipropetrovsk region and creates icons to order. The works of the author can be found in many churches and private collections not only in Ukraine but also abroad.

Ікона Пресвятої Богородиці. Дошка, левкас, темпера, золочення. 23х18 см.

The Icon of the Most Holy Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 23х18 сm.

30


Преподобний Дмитрій Прилуцький. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 90х60 см. Venerable Demetrius of Pryluky. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 90х60 cm.

31


Худницький Ігор

Igor Hudnytskyi

Іконопису, реставрації та позолоті навчався у московських, ярославських і почаївських майстрів. Творчу діяльність розпочав у 1995 році. Автор спеціалізується на канонічному станковому і настінному темперному живописі. Із 2005 по 2011 рік керував реставрацією настінного живопису в Троїцькому соборі в Свято-Успенській Почаївській Лаврі. Так само в цьому соборі автор відреставрував ікони з місцевого ряду іконостасу. Брав участь в позолоті куполів на Успенському соборі, Троїцькому храмі і на дзвіниці Почаївської Лаври. Брав участь у розписі нових храмів. Виконував замовлення з написання іконостасів. Ікони виконані в давніх традиціях старих майстрів XIV - XV століть. У своїх роботах автор намагається органічно поєднувати досвід древніх ізографів і досягнення сучасних іконописців. Живе і працює у Львові.

The artist learned iconography, restoration and gilding from masters of Moscow, Yaroslavl and Pochaiv. He began the creative career in 1995. He specializes in canonical easel and wall tempera painting. He was a head of the restoration of wall paintings in the Holy Trinity Cathedral in Pochaiv Monastery from 2005 to 2011. The iconographer also restored some icons of the local iconostasis in the cathedral. He participated in gilding of domes at the Dormition Cathedral, Trinity Church and the bell tower of Pochaivska Lavra. Besides it the author took part in the decoration of new churches. He also performs orders in painting of iconostasis during all the period. The icons are made in the ancient tradition of the old masters of XIV - XV centuries. The author tries to combine organically in his works experience and achievements of ancient isographs and modern painters. The artist lives and works in Lviv.

Святий Іоанн Хреститель. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 31х24,5 см. Преподобний Серафім Саровський. . Дошка, левкас, яєчна темпера. 21см х 25 см.

Saint John the Baptist. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 31х24.5 cm. Saint Seraphim of Sarov. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 21х25 cm.

32


Святий Іоанн Хреститель. Дошка, яєчна темпера, левкас, золочення. 31х24,5 см. Saint John the Baptist. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 31х24.5 cm.

33


Гладовська Наталія

Natalia Hladovska

Киянка, член Спілки Художників України. Здобула освіту живописця в Національній академії мистецтв в майстерні храмового живопису Миколи Андрійовича Стороженка. Учасниця всеукраїнських та міжнародних виставок, конкурсів та симпозіумів живопису та сакрального мистецтва. Живописні роботи знаходяться в приватних колекціях України та за кордоном. Ікони і сакральний живопис представлені в деяких храмах України. Виставкова діяльність (вибірково): 2005 - іконостас та фасадні ікони церкви Миколи Чудотворця скиту Пречистої (м. Київ) 2007 - іконостас церкви св. Луки при Інституті Нейрохірургії (м. Київ) 2008 - участь у проекті «Українські художники Сакрального мистецтва кінця ХХ - початку ХХІ ст.» 2009 - участь у Всеукраїнській художній виставці «Світ Божий як Великдень» 2009 - мозаїчна ікона, фасад церкви «Покрова» у с. Гатне Київської обл. (спільна робота) 2010 - Український тиждень мистецтв в Німеччині та Росії 2011 - Персональна виставка в Національному банку України 2011 - участь у розписі храму Миколи Чудотворця на воді (м. Київ) 2012 - провідний живописець проекту від ОБСЄ в Україні «Жінки проти насильства в сім’ї» 2012 - Персональна виставка «Подорож у impressio», галерея «Дім Миколи»

The artist was born in Kyiv. She is a member of the Union of Artists of Ukraine. She got an education of a painter at the National Academy of Arts and Architecture in the workshop of art temple of Mykola Storozhenko. The artist participated in many national and international exhibitions, competitions and workshops of art and sacred art. Her paintings are in private collections in Ukraine and abroad. The icons and sacred paintings also can be found in several churches in Ukraine. Exhibitions (selected): 2005 - iconostasis and icons of the facade in the church of St. Nicholas monastery of the Virgin Mary (Kyiv) 2007 - iconostasis of the church of St. Luke at the Institute of Neurosurgery (Kyiv) 2008 - participated in the project “Ukrainian artists of sacred art of the late XX - early XXI centuries” 2009 - participated in All-Ukrainian art exhibition “The World of God as Easter” 2009 - mosaic icon, the facade of the church “Intercession” in Gatne, Kyiv region. (Joint work) 2010 - Ukrainian Art Week in Germany and Russia 2011 - Personal exhibition at the Mint of the National Bank of Ukraine 2011 - participated in the decoration of the church of St. Nicholas on the water (Kyiv) 2012 - a leading painter of the OSCE project in Ukraine «Women Against Domestic Violence» 2012 - personal exhibition “Journey to impressio”, gallery “Dim Mykoly”

Спас Нерукотворний. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення 50х60 см. 2013 р. Ікона Пресвятої Богородиці “Сердечна”. Дошка, левкас, яєчна темпера. 70х48 см. 2013 р.

The Vernicle Image of the Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 50х60 cm. 2013 The Icon of the Sacred Heart of Mary. Wood, gesso ground, egg tempera. 70х48 cm. 2013

34


Спас Нерукотворний. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 60х50 см. The Vernicle Image of the Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х50 cm.

35


Мікловда Олександр

Olexander Miklovda

Народився 5 грудня 1983 року в м. Києві. Після закінчення ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка (2003 рік) вступив до Іконописної школи при Московській Духовній Академії (м. Сергіїв Посад), яку закінчив у 2008 році. Дипломна робота – ікона «Преподобний Іона Київський з житієм», яка була написана для Свято-Троїцького Іонинського монастиря м. Києва. З 2008 року пише ікони для Іонинського монастиря м. Києва та для приватних замовників. Із жовтня 2009 року керує розписом храму на честь Усіх преподобних отців Звіринецьких в Архангело-Михайлівському Звіринецькому монастирі. З червня 2012 року керує розписом Іоасафівського храму Звіринецького монастиря. Працює переважно у стилі візантійської школи ХІІІ ст.

The artist was born on 5 December, 1983 in Kyiv. After graduating from Taras Shevchenko State secondary art school in 2003 he entered the icon painting school at the Moscow Theological Academy (Sergiyev Posad). He graduated from it in 2008. Icon «Reverend Jonah of Kyiv with Life,» written for Holy Trinity St. Jonah Monastery in Kyiv, was his master thesis. The artist has created icons for St. Jonah Monastery in Kyiv and for private customers since 2008. He started managing the process of mural painting in the temple in honor of All Reverend Fathers Zvirynetski (Archangel Michael Zvirynetsky monastery) in October 2009. Since June 2012 he has been at the head of mural painting in Ioasaf temple. The iconographer works mainly in the style of the Byzantine school of XIII century.

Saint Archangel Michael. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 54х33 cm. 2011 Sts. Peter and Paul, prime Apostles. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40х30 cm. The First Appearance of the Mother of God before Venerable Jonah of Kyiv. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 30х28 cm. 2008 The Second Appearance of the Mother of God before Venerable Jonah of Kyiv. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 30х28 cm. 2008 The healing of the Deaf Mute. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 30х26 cm. 2009 Drawing Boards with the Photographs of Monumental Painting.

Святий Архангел Михаїл. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 54х33 см. 2011 р. Св. Апостоли Петро та Павло. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 40х30 см. Перше явлення Пресвятої Богородиці прп. Іоні Київському. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 30х28 см. 2008 р. Друге явлення Пресвятої Богородиці прп. Іоні Київському. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 30х28 см. 2008 р. Зцілення глухонімого. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 30х26 см. 2009 р. Планшети з фотографіями монументального розпису.

36


Святий Архангел Михаїл. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 54х33 см. Saint Archangel Michael. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 54х33 cm.

37


Гречин Юрій

Yuri Grechin

Народився 1984 року у селищі Славське на Львівщині.У 2001–2007 роках навчався у Львівській національній академії мистецтв на відділі сакрального мистецтва. Після завершення навчання вступив до аспірантури ЛНАМ. Тема наукового дослідження: «Іконографія Старозавітної Трійці в українському мистецтві XI-XVIII століть». Працює у сфері розпису храмів та іконопису. Оформлення храмів: Ікони для домового храму Преображенського жіночого монастиря Львівської єпархії УПЦ (2005–2009); Ікони для парафії св. кн. Володимира м. Львова (2010–2012); Ікони для іконостасу церкви Собору Галицьких святих Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря Львівської єпархії УПЦ (у співавторстві, 2012).

The artist was born in 1984 in Slavske, Lviv region. In 2001-2007, he studied at Lviv National Academy of Arts in the Department of sacred art. After graduation he entered the graduate LNAA. The subject of research was «The iconography of the Old Testament Trinity in Ukrainian art of XI-XVIII centuries». He works in the field of temple- painting and iconography. The master took part in decoration of such temples: Icons for the church in the house of the nunnery of Transfiguration in Lviv Eparchy of the UOC (2005-2009) Icons for St. Volodimir parish of Lviv (20102012) Icons for the iconostasis of the Cathedral Church of Saints Galician in Onufriivsky Holy Monastery of Lviv Eparchy of the UOC (in collaboration, 2012).

Свята Трійця Старозавітна. Дошка , левкас, акрил, золочення, рельєф. 50х35 см. 2012 р.

Holy Trinity of the Old Testament. Wood, gesso ground, acrylic colour, gilding, relief. 50х35 cm. 2012

38


Свята Трійця Старозавітна. Дошка , левкас, акрил, золочення, рельєф. 50х35 см. Holy Trinity of the Old Testament. Wood, gesso ground, acrylic colour, gilding, relief. 50х35 cm.

39


Священик Андрій Пономаренко

Priest Andriy Ponomarenko

Настоятель храму Воскресіння Христового в селі Олександрівка Дніпропетровського району. Народився 7 січня 1969 року в селі Лозуватка Дніпропетровської області. 1984-1988 роки – навчався в ДДХУ на відділенні «викладач креслення та малювання» (педагог – Чернета Г.О.) 1988-1992 – навчання в Київському державному художньому інституті на факультеті «живопис». У 1992 року покинув навчання в інституті та розпочав самостійну творчу діяльність художника-іконописця. З того ж часу - викладач ДДХУ (Дніпропетровське державне художнє училище) У 1996 році Андрій Пономаренко розробив навчальні програми та методичні рекомендації для викладання предмету «іконопис». Ініціативу підтримала група студентів, що бажали навчатись іконопису, та затверджена адміністрацією як навчальні предмети. З того часу було здійснено два випуски студентів експериментальної навчальної групи «іконопис». у 2012-2013 навчальних роках планується третій випуск студентів. Із 1999 року Андрій Миколайович Пономаренко – диякон, а з 2002 року – священик Української Православної Церкви. Постійно працює в царині церковного мистецтва в творчій співпраці з дружиною Пономаренко Іриною Михайлівною (іконопис, стінопис, реставрація станкового іконопису). За двадцять років творчості майстер написав окремі ікони, що знаходяться в різних храмах України та Росії, та комплекси художніх робіт храмового мистецтва.

The artist is a dean of the Church of the Resurrection in village Oleksandrivka. Dnipropetrovs’k region. He was born on January 7, 1969 in village Lozuvatka Dnipropetrovs’k region. 1984-1988 years – he studied at Dnipropetrovsk State Art School at the department «Teacher of Drawing and Painting» (teacher - G. Cherneta) 1988-1992 – he studied at Kyiv State Art Institute at the Department of Painting. In 1992, the artist left studying at the institute and started an independent creative activity as the artist-iconographer. Since that time he is the teacher of Dnipropetrovsk Theatre and Art College. In 1996, Andriy Ponomarenko developed curricula and guidelines for the teaching of iconography. That initiative was supported by a group of students who wanted to learn iconography and approved by administration to be used as a subject. Since that time, two experimental groups of students graduated from the course “iconography”. The third group of students will graduate from the institute in 2012-2013 academic years. Since 1999 Andriy Ponomarenko has become a deacon and in 2002 he was appointed to the post of the priest in the Ukrainian Orthodox Church. The artist works in the field of religious art in the creative collaboration with his wife Iryna Ponomarenko (icons, murals, restoration of easel iconography). Over the twenty years of work the master has done some icons that are in different churches in Ukraine and Russia, and the complex of artworks of temple art.

Планшет з фотографіями монументального розпису. Святитель Спиридон Тримифунтський. Дошка, левкас, змішана техніка, яєчна темпера, акрил. 147х130 см.

40

A Drawing Board with the Photographs of Monumental Painting. Saint Spyrydon of Trimithoundos. Wood, gesso ground, mixed technique, egg tempera, acrylic colour . 147x130 cm.


Успіння Пресвятої Богородиці. Дошка, левкас, змішана техніка, яєчна темпера, акрил, золочення. 147х130 см. The Dormition of the Most Holy Mother of God. Wood, gesso ground, mixed technique, egg tempera, acrylic colour, gilding. 147x130 cm.

41


Гайовий Михайло

Mykhaylo Hayovyi

Із 2003 року - член спілки художників України У 2002 році закінчив навчання в національній академії мистецтв (майстерня живопису та храмової культури професора Cтороженко M. A.) дипломна робота – «Вівтар Богородиці» – знаходиться у приватному зібранні у Празі. Брав участь в понад двадцяти всеукраїнських виставках. Провів вісім персональних виставок, останні з яких проходили в Банкнотно-монетному дворі у 2007 році та Національному Банку України у 2008 р. Виконав ряд ікон для іконостасу церкви Знамення,що знаходиться на Севастопольській площі міста Києва, та інші ікони для храмів України і приватних колекцій.

The artist has become a member of the Union of artists of Ukraine from 2003. He graduated from the national academy of arts (art studio of temple culture of professor Storozhenko Mykola) in 2002. “altar of Mother of god”, his master thesis, now is stored in a private collection in prague. the artist participated in over twenty national exhibitions. he also held eight solo exhibitions, the last of which took place in the Mint in 2007 and the national bank of Ukraine in 2008. the author created a series of icons for the iconostasis of the church of the sign located on sevastopol square in Kyiv and some icons for other churches

The Ihoriv Icon of the Most Holy Mother of God. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 60х45 cm. 2013 The Icon of the Mother of God “The Unfading Blossom” 60x45 cm. 2013 The Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera. 93х65 cm. 2011

Iгорiвська ікона Пресятої Богородиці. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 60х45 см. 2013 р. Нев’янучий цвіт. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення.60х45 см. 2013 р. Спас. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 93х65 см. 2011 р.

42


Спас. Дошка, левкас, жовткова темпера. 93х65 см. The Saviour. Wood, gesso ground, egg tempera. 93х65 cm.

43


Селівачов Роман

Roman Selivachov

Народився у Києві 1 листопада 1976 року. 1994 – закінчив державну художню середню школу імені Т. Шевченка 1994 – вступив, а в 2000 закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (факультет живопису, відділення реставрації) 1999 – стажування в іконописній школі св. Іоанна (Пелопоннес, Греція) з 2006 – член національної спілки художників брав участь у багатьох виставках і творчих проектах: 2010 – 2012 – проектування і розпис церкви св. Тетяни у Києві 2011 – виставка іконопису в м. Ставангер (Норвегія) 2008 – робота над розписом церкви св. Володимира ( с. Чистопілля, Крим). 2006 – персональна виставка «Образотворчість і традиція. Іконопис Романа Селівачова» в Українському центрі народної культури «музей Івана Гончара» 2006 – участь у розписі церкви св. Миколая (с. Малоріченське, Крим) 2005 – розпис трапезної Свято-Троїцького монастиря (Китаївська пустинь, Київ). 2001 – 2002 - робота над іконостасами церкви св. Бориса і Гліба у Вишгороді, Воскресенської церкви у Києві.

The artist was born at the 1st of november 1976 in Kyiv. 1994 – he graduated from the state art secondary school named after Taras Shevchenko. 1994 – he entered and in 2000 graduated from the National academy of fine arts and architecture (faculty of painting, department of Restoration) 1999 - internship in icon-painting school of st. John (Peloponnese, Greece) 2006 – he became a member of the national union of artists he participated in many exhibitions and art projects: 2010 - 2012 - design and painting of the church of st. Tetiana in Kyiv 2011 - exhibition of icons in Stavanger (Norway) 2008 - worked on the painting of st. Volodymyr (Chystopillya, Crimea). 2006 - personal exhibition “creation of image and tradition. Iconography of Roman Selivachov” at the national center of folk culture “Ivan Honchar Museum” 2006 - participated in the decoration of st. Nicholas church (Malorichenske, Crimea) 2005 - painted refectory of Holy Trinity Monastery (Kytaiv hermitage) in Kyiv. 2001 - 2002 – was working on the iconostasis of st. Borys and Glib church in Vyshgorod, resurrection church in Kyiv. Saint Nicholas the Wonderworker. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 100х80 cm. Jesus Christ. Wood, gesso ground, egg tempera, gold hatching, gilding. 37x45 cm. 2012 St. Apostle Peter. Wood, gesso ground, egg tempera. 37х45 cm. 2012 Saint John the Precurser. Wood, gesso ground, egg tempera. 37x45 cm. 2012 Saint Onuphrius. Wood, gesso ground, egg tempera, gold hatching, gilding. 50x60 cm. 2006

Святий Миколай Чудотворець. Дошка, левкас, яєчна темпера, асист,золочення, сріблення, різьблення.100х80 см. Ісус Христос. Дошка, левкас, яєчна темпера, асист, золочення. 37х45 см. 2012 р. Св. Апостол Петро. Дошка,левкас, яєчна темпера. 37х45 см. 2012 р. Св. Іоан Предтеча. Дошка, левкас, яєчна темпера. 37х45 см. 2012 р. Святий Онуфрій. Дошка, левкас, яєчна темпера, асист,золочення. 50х60 см. 2006 р.

44


Святитель Миколай Чудотворець. Дошка, левкас, яєчна темпера. 100х80 см. Saint Nicholas the Wonderworker. Wood, gesso ground, egg tempera. 100х80 cm.

45


Тачинський Іван

Ivan Tachynskyi

Народився в місті Івано-Франківську. Навчався в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «декоративне і образотворче мистецтво». Отримав диплом спеціаліста. Брав участь у виставках (вибірково): 1. Виставка живопису та іконопису «Передвеликодні дари зі Львова»(м. Мадрид, Іспанія, 2010 р.) 2. Виставка живопису та іконопису «Передвеликодні дари зі Львова» (м. Париж, Франція, 2010 р.) 3. Виставка «Образ» у Софійському соборі (м. Київ, 2010 р.) 4. Виставка «Образ» в Палаці мистецтв (м. Львів, 2011 р.) 5. Виставка «Шлях до первообразу» у Виставковій залі спілки художників України (м. Івано-Франківськ, 2011 р.) Брав участь у розписах храмів: 1. Храм Воскресіння Христового в селі Угерсько, Стрийський район, Львівська обл. 2. Храм Архистратига Михаїла в селі Малий Ходачків, Тернопільський район, Тернопільська обл. 3. Храм Успіння Пресвятої Богородиці в селі Опака, Бориславський район, Львівська обл. 4. Храм Івана Хрестителя в місті Яремче, Івано-Франківська обл. 5. Ікони до царських і дияконських врат у Свято-Онуфріївський чоловічий монастир села Межигірря, Турківський район, Львівська обл.

Іvan was born in ivano-frankivsk. he was educated in the institute of arts of Vasyl stefanyk precarpathian national University in specialty “Decorative and Fine Arts”. He got Specialist degree. the artist participated in such exhibitions: 1. Exhibition of paintings and iconography «Easter Eve gifts from the city» (Madrid, Spain, 2010) 2. Exhibition of paintings and iconography «Easter Eve gifts from the city» (Paris, France, 2010) 3. Exhibition “Icon” in the St. Sophia Cathedral (Kyiv, 2010) 4. Exhibition “Icon” in the Palace of Art (Lviv, 2011) 5. The exhibition «Road to prototype» in the Exhibition Hall of Artists Union (Ivano-Frankivsk, 2011) He participated in the decoration of churches: 1.Church of the Resurrection of Christ in (village Uhersk, Stryi district, Lviv region). 2. Church of Archangel Michael in the village of lMalyi Hodachkiv, Ternopil region. 3. Church of the Dormition of the Blessed Virgin (village Opak, Borislav district, Lviv region). 4. Church of St. John the Baptist in Kalush, Ivano-Frankivsk region. 5. Icons of holy gates and Deacon’s gate at St. onufriyivsky monastery (village Mezhyhirrya, Turkiv district, Lviv region).

Різдво Христове. Дошка, темпера, золочення. 25х18 см. Ікона Пресвятої Богородиці Єлеуса. Дошка, темпера, золочення. 50х35 см.

The Nativity of Christ. Wood, gesso ground, gilding, lime tree. The Mother of God “Eleusa”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 50x35 cm.

46


Різдво Христове. Дошка, жовткова темпера, золочення, 25х18 см. The Nativity of Christ. Wood, tempera, gilding. 25х18 cm.

47


Бітюкова Оксана

Oksana Bityukova

Народилася 1979 року в Києві. Свої творчі здібності почала розвивати в «Школі народної майстерності» у м. Фастів Київської області, де засвоїла основи декоративного розпису. З 1996 по 2001роки навчалась в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Вчитель образотворчого мистецтва та початкових класів». Також тонкощі художньої справи опановувала у майстра декоративно-прикладного мистецтва, члена НСХУ Скицюк Олени Іванівни. З приходом до православної віри зростало бажання свої художні навички застосувати в сакральному мистецтві. І, по промислу Божому, художниці пощастило навчатися в іконописній майстерні «Неопалима Купина», де з 2010 року почала вивчати іконографію, а також опановувати різноманітні технології іконописного живопису, реставрації та окладу під керівництвом живописця Дроган Алли Валентинівни і скульптора-реставратора Матяшевича Дениса Миколайовича. На даний момент іконопис став основним родом заняття Оксани. Вона працює над створенням ікон у різноманітних стилях: від канонічного візантійського до живописного. Окрім іконопису, художниця займається реставрацією ікон та виготовленням окладів. Живе і працює в Києві.

The artist was born in 1979 in Kyiv. She began to develop her creativity in “School of Folk Art” in Fastiv, Kyiv region, where she learned the basics of decorative painting. She studied at National Pedagogical University of Dragomanov, specialty “Teacher of Fine Arts and Elementary School” from 1996 to 2001. She also learned the niceties of artistic work due to the master of arts and crafts, a member of the Union of Artists Olena Skytsyuk. After she became a member of Orthodox faith the desire to use her artistic skills in sacred art was growing. Due to disposition of God the artist was lucky enough to study in icon-painting workshop «burning bush» where she began to study iconography and various technologies of icon painting, restoration and frameworkng under the direction of painter and sculptor Alla Drohan and restorer Matyashevich Denys Currently iconography became the main occupation of Oksana. She creats icons in different styles, from the canonical byzantine to painting ones. besides iconography, the artist deals with the restoration of icons and frameworks. She lives and works in Kyiv.

Saint Panteleimon, the Great Martyr and Healer. Wood, gesso ground, egg tempera, gold leaf. 20x25 cm. Icon of the Mother of God “Hodigitria”. Wood, gesso ground, egg tempera, gold leaf. 20x25 cm. Saint Matrona of Moscow. Wood, gesso ground, egg tempera, framework. 18x22 cm.

Св. Вмч. і цілитель Пантелиймон. Дошка, левкас, яєчна темпера, паталь. 20х25 см. Ікона Пресвятої Богородиці Одигітрія. Дошка, левкас, яєчна темпера, паталь. 20х25 см. Св. Блаженна Матрона Московська. Дошка, левкас, яєчна темпера, оклад . 18х22 см.

48


Ікона Пресвятої Богородиці Одигітрія. Дошка, левкас, яєчна темпера, паталь. 20х25 см. Icon of the Mother of God “Hodigitria”. Wood, gesso ground, egg tempera, gold leaf. 20х25 cm.

49


Порушнік Олег, Савченко Наталія

Oleg Porushnik and Natalia Savchenko

У 2009 р. подружжя Порушнік Олег і Савченко Наталія з благословення протоієрея Богдана Штима організували майстерню апостола Іоанна Богослова при Свято-Михайлівської парафії. Порушнік Олег Онуфрійович народився 8 березня 1976 р. у с. Ставчани Чернівецької області. У 1997 закінчив училище прикладного мистецтва у м. Вижниця за спеціальністю «художня різьба по дереву». Із 1997 по 1999 рр. займався розписом храмів. У 1999р. був прийнятий на послух у Свято-Успенську Почаївську лавру. Проходив послух у іконній крамниці, був старшим художником в іконописній майстерні, займався позолоченням. Із 2007 по 2009 - робота іконописцем-позолотником в майстерні Києво-Печерської лаври. Із 2011 р. навчається в Київській духовній семінарії. Савченко Наталія Михайлівна народилася 3 березня 1975року в м. Києві. Із 1988 по 1992 навчалася в Київській дитячій художній школі № 4. Із 2000 р. почала самостійно займатися іконописом. З 2002 по 2009 - працювала в іконописній майстерні Києво-Печерської лаври. З 2010 подружжя працює спільно в іконописній майстерні: написано 3 іконостаси, а також безліч робіт для храмів і приватних осіб в Ізраїлі, США, Австралії, Росії та України.

Husband and wife porushnik oleg and savchenko natalia with the blessing of archpriest bohdan shtym organized workshop of the apostle John the divine at st. Michael’s parish in 2009. Oleg porushnik was born 8 March, 1976 in stavchany, chernivtsi region. he graduated from the school of applied arts in Vizhnytsa in «Art Wood Carving» in 1997. the master worked over painting of temples from 1997 to 1999. he started the obedience of pochaiv Monastery in 1999 and worked in an icon shop, besides he was a senior artist in an icon painting workshop and was involved in gilding. after that he was working as a painter-gilder in the studio of Kyiv-pechersk lavra from 2007 to 2009. The artist has been studying at Kyiv theological seminary from 2011. Savchenko Natalia was born 3 March, 1975 in Kyiv. She was studying at the Kyiv children’s art school № 4 from 1988 to 1992. since 2000 she has been working as an iconographer on her own. the artist was working in icon painting workshop of Kyiv-pechersk lavra from 1988 to 1992. since 2010 the the husband and wife have been working together in icon painting workshop: they created three iconostases and many works for churches and private citizens in israel, Usa, Australia, Russia and Ukraine, they restored icons.

Собор всіх преподобних Печерських. Дошка, левкас, яєчна темпера. 110х80 см. Ікона Пресвятої Богородиці Молебниця. Дошка, левкас, яєчна темпера. 80х60 см.

The Council of All Venerable of the Caves. Wood, gesso ground, egg tempera. 110x80 cm. The Icon of the Most Holy Mother of God“Rogation”. Wood, gesso ground, egg tempera. 80x60 cm.

50


Собор всіх Преподобних Печерських. Дошка, левкас, яєчна темпера. 110х80 см. The Council of All Venerable of the Caves. Wood, gesso ground, egg tempera. 110x80 cm.

51


Шехматова Світлана

Svitlana Shehmatova

Народилася в 1977 році в Києві. У 1985 - 1987 роках навчалася в ДХС (дитячій художній студії) у м. Києві. У 1987 - 1991 роках навчалася в ДХШ (дитячій художній школі) № 9 у м. Києві. з 1993 по 1998 навчалася на відділенні декоративно-прикладного мистецтва в інституті ім. Бойчука в м. Києві. з 1998 по 2000 р. навчалася в курській духовній семінарії на відділенні іконопису. Після КДС (семінарії) працювала в іконописній майстерні Свято-Троїцького Іонинського монастиря. Там брала участь у написанні центрального іконостасу та Троєручецького Іконостасу, писала ікони для храму монастиря, а також келейні ікони для братського корпусу. Працювала в іконописній майстерні Свято-Троїцького жіночого монастиря м. Сухумі. Писала ікони для жіночого Свято – Веденського монастиря в м. Серпухові (Росія). Стажувалась у майстерні учнів А. А. Овчиннікова у Москві. За 15 років художньої творчості написано 4 іконостаси у Київському Свято-Троїцькому Іонінському Соборі (у співавторстві), в скиту Іонінського монастиря (село Нещурів Київської області) та понад 100 ікон у цих та інших монастирях, соборах та церквах України. Роботи перебувають у приватних колекціях України, Росії, Італії, Швейцарії.

The artist was born in 1977 in Kyiv. she studied at children’s art studio in 1985 1987 in Kyiv. she studied in children’s art school № 9 in 1987 - 1991 in Kyiv. She was studying at the Department of arts and crafts in Kyiv state institute of decorative and applied Arts and design naimed after Mykhailo boychuk from 1993 to 1998. she studied at the Theological seminary of kursk at the department of iconography from 1998 to 2000. after the Theological seminary she worked in icon-painting workshop of Iona Holy Trinity Monastery. The artist participated in the painting of central iconostasis and iconostasis of the Three-handed mother of God, create icons for the church of the monastery and monastic icons for a brethren’s building. She worked in icon-painting studio of Holy Trinity convent in Sukhumi. She created icon for the convent of the presentation of the Mother of God in Serpuhiv (Russia). the icon painter underwent a training in workshop of the pupils of А. Оvchynnikov in Moscow. Her works are in private collections in Ukraine, Russia, Italy and Switzerland.

Saint Archangel Michael. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40x30 cm. “Priest-Martyr Volodymyr of Kyiv”. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 37х50 cm. The Holy Shroud. Сhipboard, gesso ground, egg tempera, gilding. 47х118 cm. St. Xenia and St. Matrona. Сhipboard, gesso ground, egg tempera, gilding. 62х98 cm.

Святий Архангел Михаїл. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 40х30 см. Священомученик Володимир Київський. Дошка, левкас, темпера, золочення. 37х50 см. Свята Плащаниця. ДСП, левкас, темпера, золочення. 47х118 см. Св. Блажена Ксенія та Св. Блажена Матрона. ДСП, левкас, темпера, золочення. 62х98 см.

52


Святий Архангел Михаїл. Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 40х30 см. Saint Archangel Michael. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 40х30 cm.

53


Власюк Ярослав

Yaroslav Vlasyuk

Художник-живописець, реставратор. У 2004 р. закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж, факультет станкового живопису. У 2010 р. закінчив навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) на кафедрі техніки та реставрації станкового та монументального живопису. Отримав ступінь магістра. Із 2010 р. - асистент-стажист НАОМА, працює над дослідницькою роботою «Техніко-технологічні властивості та художні прийоми монументального настінного живопису», яка присвячена огляду видів та технік стінопису в сучасних умовах, проблемам дотримання технологічного процесу та подальшої схоронності творів сучасного монументального настінного живопису. Учасник близько 20-ти виставок та благодійних аукціонів, зокрема: 2009 - участь у благодійному аукціоні, присвяченому Міжнародному дню боротьби зі СНІДом, Arena Entertainment (м. Київ) 2010 - участь у благодійному аукціоні «Художники - дітям» на підтримку дитячої кардіології та кардіохірургії, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». Працює в майстерні спільно з художником-іконописцем Іриною Богдановою.

He is an artist and restorer. He graduated from Dnipropetrovsk Theatre and Art College, the Faculty of Easel Painting, in 2004. He graduated from the Department of Technique and Restoration of Easel and Monumental Painting of Kyiv National Academy of Fine Arts and Architecture. He got a Master’s degree. The artist is an assistanttrainee of NAFAA and he works on research work “Technical and Technological Properties and Artistic Techniques of Monumental Wall Paintings” which is dedicated to the review of the types and techniques of mural paintings in the present conditions, problems with compliance of technological process and further preservation of contemporary monumental wall painting . He is a member of about 20 exhibitions and charity auctions, including: 2009 - participation in the charity auction dedicated to the International AIDS Day at Arena Entertainment (Kyiv) 2010 - participation in charity auction “Artists for Children” in support of pediatric cardiology and cardiac surgery in national children specialized hospital “Ohmatdyt”. He works in a studio in cooperation with artist Iryna Bogdanova.

Святитель Миколай Чудотворець. Станкова натуральна фреска, 84х64 см. 2013 р. Св. Вмч. Георгій Змієборець. Дошка, левкас, золочення, жовткова темпера. 26x20 см. 2013 р.

54

Saint Nicholas the Wonderworker. Fresco, 84х64 cm. 2013 The Great Martyr George the Dragon-Slayer. Wood, gesso ground, gilding, egg tempera. 26x20 cm. 2013


Святитель Миколай Чудотворець. Станкова натуральна фреска, 84х64 см. Saint Nicholas the Wonderworker. Fresco, 84х64 cm.

55


Гораш Дмитро

Dmytro Gorash

Живе та працює в Києві. Випускник іконописної школи при МДА (Московська духовна академія). Працює в «артілі на честь архангела Михаїла». У складі команди сім осіб: Андрій Одайник - випускник Кишинівської художньої академії, стажувався в іконописній школі при МДА, Ярослав Коломійчук - випускник Київської художньої академії, Сергій Яроменко - випускник іконописної школи при МДА, Віталій Чокой, Сергій Волнін - випускник Інституту імені Бойчука, Олег Книш, Дмитро Гораш випускник іконописної школи при МДА. Наша команда - хороший і згуртований колектив. Всі дорослі самостійні художники з великим досвідом роботи. Працювали над проектами в Україні, Росії, Молдові. Створюють роботи в стилістиці домонгольського живопису 11 -13 століть. Розписуючи вхід до печери, орієнтувалися на техніку розпису таких пам’ятників, як Стара Ладога, Мірозький монастир, Аркажі, Софія Київська, Полоцьк. Храм на честь всіх Преподобних Звіринецьких розписували, спираючись на манеру розпису пам’ятників 12-го століття, зокрема храму св. Пантелеймона в Нерезі.

The artist lives and works in Kyiv. He graduated from the school of icon painting of MTA (Moscow theological academy). he works in “artel in honor of the archangel Michael”. The team consists of seven people: Andriy Odaynyk who graduated from Chisinau Academy of Art and was training in the school of icon painting of MTA, Jaroslav Kolomiychuk who graduated from Kyiv art academy, Sergiy Yaromenko who graduated from the school of icon painting of MTA, Vitaly Choco, Sergiy Volnin who graduated from the institute of Boychuk, Oleg Knish, Dmytro Gorash who also graduated from the school of icon painting of MTA. Their team is good and cohesive. All the members are adult independent artists with big work experience. They worked on projects in Russia, Ukraine and Moldova. They create the works in the style of pre-Mongol period of XI-XIII centuries. While painting the entrance to the cave, we focused on the technique of mural monuments such as Stara Ladoga, Mirozkyy monastery, Arkazhi, st. Sophia of Kyiv, Polotsk. The temple in honor of all saints fathers Zverinetsky was painted based on the style of mural monuments of the XII century, e. g. the church of st. Panteleimon in Nereg.

«Артіль на честь Архангела Михаїла»

“Artel in honor of the Archangel Michael”

Моління (Деісис). Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 100х50; 120х80; 100х50 см. Планшети з фотографіями монументального розпису.

Deisis. Wood, gesso ground, egg tempera. 100х50; 120х80; 100х50 cm. Drawing Boards with the Photographs of Monumental Painting

56


Моління (Деісис). Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 100х50; 120х80; 100х50 см. Deisis. Wood, gesso ground, egg tempera, gilding. 100х50; 120х80; 100х50 cm.

57


Редакційна інформація

Editorial information

Організатор, куратор: Богданова Ірина, голова творчого об’єднання іконописців в ім’я преподобного Аліпія Печерського. Email: org.vystavka@gmail.com

Organizer, curator: Iryna Bogdanova, the Chairman of Creative Union of Painters in the name of St. Alypius of the Caves

Співорганізатори: Преосвященний Іларій, єпископ Макарівський, вікарій Київської Митрополії, керуючий Макарівським вікаріатством,голова Синодального комітету з біоетики та етичних питань.

Co-organizers: Right Reverend Ilariy, Bishop of Makariv, Vicar of Kyiv Metropolis, manager of Makariv vicariate, the Chairman of the Synodal Committee on bioethics and ethical issues.

Духовно-просвітницький центр Кафедрального Собору на честь Воскресіння Христового, галерея «Соборна»

Spiritual and educational center of the Cathedral in honor of Christ’s Resurrection, gallery “Soborna”

Дизайн каталогу: священик Сергій Дерменжи. Верстка каталогу: Набутовський Роман. Фоторедактор: Власюк Ярослав. Редактор тексту, переклад: Прокопенко Ольга. Юридична підтримка: компанія «НООГВАРДІЯ» www.nooguardia.com

The design of a catalogue: Priest Sergiy Dermenzhy Making-up of a catalogue: Roman Nabutovskyy Photo Editor: Yaroslav Vlasyuk Text Editor, translation: Olga Prokopenko Legal Support: company «NOOGUARDIA» www.nooguardia.com

Організатор висловлює особливу подяку:

Organizer expresses her special gratitude to:

Преосвященному Іларію, єпископу Макарівському, вікарію Київської Митрополії; Анонімному меценату каталогу; Ксенії Зозулі; Власюку Ярославу; Прокопенко Ользі; Набутовському Роману; Ігнатовій Анастасії; Гейко Сергію.

Right Reverend Ilariy, Bishop of Makariv, Vicar of Kyiv Metropolis; Anonymous Maecenas of the catalogue; Kseniya Zozulya; Yaroslav Vlasyuk; Olga Prokopenko; Roman Nabutovskyy; Anastasiya Ignatova; Sergiy Geyko.

В оформленні обкладенки каталогу використано роботу Олександра Рудого «Св. Євангеліст Лука».

Work of Olexander Rudyi «St. Luke, Apostle and Evangelist» was used in the design of the cover.

Email:

org.vystavka@gmail.com


All Ukrainian exhibition of Orthodox icon  

The exhibition Catalogue

All Ukrainian exhibition of Orthodox icon  

The exhibition Catalogue

Advertisement