Page 1


Κεφάλαιο 2 Σύνδεση στο Internet και Απαιτούμενος Εξοπλισμός


Περιεχόμενα Αρχιτεκτονική σύνδεσης στο Internet To δίκτυο πρόσβασης Υλικά εξαρτήματα (Hardware) & Λογισμικό (Software) Κρίσιμα θέματα ενημέρωσης που αφορούν την αγορά βασικού εξοπλισμού και λογισμικού για μια επιχείρηση


Αρχιτεκτονική σύνδεσης στο Internet Βασικές έννοιες που συναντάμε για την σύνδεση μας στο διαδίκτυο


Πώς ταξιδεύουν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο Η περιήγηση μας στις σελίδες του διαδικτύου επιτυγχάνεται χάρη στην μεταφορά πακέτων από και προς τον Η/Υ. Πιο αναλυτικά:


Τεχνολογίες πρόσβασης και απαιτούμενος εξοπλισμός Οι διαθέσιμες τεχνολογίες πρόσβασης στο διαδίκτυο


PSTN (Dial-Up PSTN) Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (Public Switched Telephone Network – PSTN). Χρησιμοποιείται το τηλεφωνικό δίκτυο για τη μετάδοση δεδομένων. Το δίκτυο αυτό παρέχει παγκόσμια κάλυψη. απλός τρόπος πρόσβασης χαμηλότερο κόστος

χαμηλή ταχύτητα

Η σύνδεση γίνεται με την κλήση του Ενιαίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης(ΕΠΑΚ). Ο ΕΠΑΚ είναι ένας ειδικός αριθμός κλήσης για κάθε ISP που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας οικονομικότερη τηλεφωνική χρέωση από αυτή που ισχύει για την πραγματοποίηση μιας κανονικής τηλεφωνικής κλήσης.


ISDN (Dial-Up ISDN) Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών – Integrated Services Digital Network Η σύνδεση γίνεται πάλι με την κλήση του ΕΠΑΚ. Προϋποθέτει κατάλληλη συσκευή μόντεμ, καθώς και διαφορετικές ρυθμίσεις της βασικής τηλεφωνικής μας σύνδεσης αυξημένη ταχύτητα πιο αξιόπιστη σύνδεση παροχή δεύτερου αριθμού τηλεφώνου

ασύμφορη για μεγάλη διάρκεια η χρέωση είναι ανάλογη της διάρκειας σύνδεσης


DSL Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή (Digital Subscriber Line) Η τεχνολογία DSL κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων μέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδομή. Η τεχνολογία DSL χρησιμοποιεί ειδικά μόντεμ τα οποία με κατάλληλη κωδικοποίηση επιτυγχάνουν υψηλές ταχύτητες. Τα μόντεμ αυτά χρησιμοποιούν το τηλεφωνικό δίκτυο για να συνδεθούν με τον Συγκεντρωτή Πρόσβασης DSL (DSL Access Module – DSLAM) του παροχέα υπηρεσιών DSL)


μόνιμες ή μισθωμένες γραμμές

Είναι συνεχώς διαθέσιμες, παρέχοντας μια προκαθορισμένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Οι γραμμές αυτές μισθώνονται από έναν παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η χρέωσή τους γίνεται με βάση την ταχύτητα και το μήκος τους και όχι με βάση το χρόνο χρήσης τους ή τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρουν.

εγγυημένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων

ακριβή επιλογή


WiFi Η χρήση της τεχνολογίας ασύρματου δικτύου WiFi επιτρέπει ταχύτατη πρόσβαση χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η χρήση καλωδίων και στηρίζεται σε δυο σημαντικές συσκευές, το σημείο ασύρματης πρόσβασης (Access Point - AP) και την κάρτα ασύρματου δικτύου. Η κάρτα αυτή εισάγεται, ή είναι ενσωματωμένη, σε φορητούς αλλά και σε σταθερούς Η/Υ, παρέχοντας ασύρματη σύνδεση με το Access Point.


Δορυφόρος

Η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου παρέχει σχετικά υψηλές ταχύτητες. Το κόστος χρήσης της είναι όμως αρκετά υψηλό και για το λόγω αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή κάποια εναλλακτική μέθοδος πρόσβασης. Απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ένας δορυφορικός δέκτης και μια δορυφορική κεραία


Υλικά εξαρτήματα(Hardware) & Λογισμικό(software)


Το Το Modem-Router, Modem-Router, λειτουργεί λειτουργεί σαν σαν δύο δύο συσκευές. συσκευές. Σαν Σαν Modem, Modem, όπου όπου μετατρέπει το ψηφιακό σήμα, και σαν Router (Δρομολογητής), όπου μετατρέπει το ψηφιακό σήμα, και σαν Router (Δρομολογητής), όπου αναλαμβάνει αναλαμβάνει την την αποστολή αποστολή και και λήψη λήψη πακέτων πακέτων πληροφοριών πληροφοριών μεταξύ μεταξύ ενός ενός ήή περισσοτέρων περισσοτέρων διακομιστών διακομιστών και και πελατών, πελατών, σε σε ένα ένα δίκτυο. δίκτυο. Μπορούμε Μπορούμε να να έχουμε πάνω από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet, αφού έχουμε πάνω από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet, αφού ηη ταχύτητα ταχύτητα μετάδοσης μετάδοσης είναι είναι αρκετά αρκετά μεγάλη μεγάλη και και μετά μετά τον τον διαχωρισμό διαχωρισμό της της στους χρήστες. στους χρήστες.


Αξιοποίηση των υπολογιστών και του Internet Επιχειρήσεις Βήμα1: Βήμα1: αγορά αγορά του του κατάλληλου κατάλληλου ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού υπολογιστή υπολογιστή και και λειτουργικού λειτουργικού συστήματος συστήματος Βήμα Βήμα 2:Σύνδεση 2:Σύνδεση με με το το Internet. Internet. Δυνατότητα Δυνατότητα για για ανάπτυξη ανάπτυξη δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού εμπορίου εμπορίου (e-shops), (e-shops), για για εκπαίδευση εκπαίδευση και και επιμόρφωση επιμόρφωση από από απόσταση απόσταση (e(elearning learning && e-training), e-training), εργασία εργασία από από απόσταση απόσταση (teleworking), (teleworking), αναζήτηση αναζήτηση πληροφοριών, πληροφοριών, e-mail, e-mail, chat, chat, τηλεδιασκέψεις τηλεδιασκέψεις (net-meeting). (net-meeting).


Το εταιρικό δίκτυο H δημιουργία εταιρικού δικτύου απαιτεί σωστό σχεδιασμό σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους: • την αδιάκοπη και αποδοτική λειτουργία του δικτύου • την ασφάλεια του δικτύου μέσα από την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών και τη φραγή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων χρηστών • την σωστή τμηματοποίηση του δικτύου (segmentation) ώστε να υπάρχει η σωστή κατανομή για να καλύπτονται οι ανάγκες τμημάτων σε ταχύτητα και όγκο διακίνησης πληροφοριών • την επεκτασιμότητα του δικτύου και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της επιχείρησης


Ένα τοπικό δίκτυο επιτρέπει σε όλα τα άτομα ενός γραφείου να χρησιμοποιούν τον ίδιο εκτυπωτή. Με το κατάλληλο λογισμικό, μπορούν επίσης να μοιραστούν αρχεία, να συνεργαστούν σε έργα, να αποστείλουν στιγμιαία μηνύματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα

Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας ή λειτουργίας λόγω της γεωγραφικής απόστασης που χωρίζει αυτά τα σημεία. Σε αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις απευθύνεται ένα Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network, VPN), το οποίο μπορεί να προσφέρει λύσεις σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, διαχείρισης και κατανομής πληροφοριών σε όλα τα τμήματα ή τα υποκαταστήματα μιας επιχείρησης.


Ένα Ένα δίκτυο δίκτυο VPN VPN έχει έχει ως ως βασικό βασικό σκοπό σκοπό να να εξασφαλίσει εξασφαλίσει την την επικοινωνία επικοινωνία κάθε κάθε απομακρυσμένου απομακρυσμένου γραφείου/καταστήματος, γραφείου/καταστήματος, ήή ακόμα ακόμα και και με με κάθε κάθε στέλεχος στέλεχος της της εταιρίας εταιρίας που που βρίσκεται βρίσκεται εκτός εκτός γραφείου, γραφείου, με με τα τα κεντρικά κεντρικά γραφεία γραφεία της της επιχείρησης επιχείρησης ήή οποιοδήποτε οποιοδήποτε άλλο άλλο σημείο σημείο ανήκει ανήκει στο στο εν εν λόγω λόγω δίκτυο δίκτυο (επικοινωνία (επικοινωνία any-to-any). any-to-any). ΗΗ επικοινωνία επικοινωνία αυτή αυτή συνήθως συνήθως αφορά αφορά στη στη λειτουργία λειτουργία επιχειρηματικών επιχειρηματικών εφαρμογών, εφαρμογών, τη τη μεταφορά μεταφορά αρχείων, αρχείων, την την τηλεφωνική τηλεφωνική επικοινωνία επικοινωνία μεταξύ μεταξύ των των σημείων, σημείων, την την πρόσβαση πρόσβαση στο στο Διαδίκτυο Διαδίκτυο και και στο στο ηλεκτρονικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ταχυδρομείο αλλά αλλά και και σε σε οποιαδήποτε οποιαδήποτε άλλη άλλη ανάγκη ανάγκη επιθυμεί επιθυμεί να να καλύψει καλύψει ηη επιχείρηση. επιχείρηση.

Το VPN αποτελεί επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο ανταλλαγής σημαντικών πληροφοριών και δεδομένων ανάμεσα σε υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως γραφεία και καταστήματα της επιχείρησης, σε πελάτες, προμηθευτές και γενικότερα εκτός γραφείου. Δείτε αυτό το βίντεο για vpn: http://www.youtube.com/watch?v=4Q7bj3dNbR8&feature=related


Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα δομούνται σήμερα με διάφορους τρόπους,δημοφιλέστεροςτεχνολογιών ΙP, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες αλλά και ευελιξία.Τα ασφαλή IP-VPN δίκτυα προσφέρουν υψηλότατο βαθμό ασφαλείας από τέτοιες απειλές.


κατηγορίες VPN


Τα Τα remote remote access access VPNs VPNs συνδέουν συνδέουν τηλεργαζόμενους,κινούμενους τηλεργαζόμενους,κινούμενους χρήστες χρήστες ήή ακόμα ακόμα και και μικρότερα μικρότερα απομακρυσμένα απομακρυσμένα γραφεία γραφεία με με περιορισμένη περιορισμένη κίνηση κίνηση από από και και προς προς το το δίκτυο δίκτυο της της επιχείρησης επιχείρησης και και των των συλλογικών συλλογικών υπολογιστικών υπολογιστικών της της πόρων. πόρων.

Τα Τα Intranet Intranet VPNs VPNs συνδέουν συνδέουν σταθερά σταθερά σημεία σημεία ,, παρακλάδια παρακλάδια και και γραφεία γραφεία σπιτιών σπιτιών με με το το WAN WAN της της επιχείρησης. επιχείρησης.

Τα Τα Extranet Extranet VPNs VPNs επεκτείνουν επεκτείνουν την την περιορισμένη περιορισμένη πρόσβαση πρόσβαση στους στους υπολογιστικούς υπολογιστικούς πόρους πόρους της της επιχείρησης επιχείρησης στους στους διαφόρους διαφόρους συνεργάτες συνεργάτες της της


Πλεονεκτήματα Vpn 1. Μικρότερο κόστος από αυτό των ιδιωτικών δικτύων. 2. Ενίσχυση της Οικονομίας του Internet. 3. Μειωμένα έξοδα διαχείρισης συγκρινόμενα με αυτά της ιδιοκτησίας και λειτουργίας ιδιωτικού δικτύου. 4. Απλοποίηση των δικτυακών τοπολογιών μειώνοντας έτσι το φόρτο διαχείρισης.


Τα οφέλη της δικτύωσης των επιχειρήσεων Ουσιαστικότερη και πιο αποδοτική σχέση με τους προμηθευτές και τους εμπορικούς συνεργάτες  Μείωση των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας  Μεγαλύτερη διαφάνεια στο κύκλωμα αγορών και καλύτερη ποιότητα προμηθευτών αφού δίνονται πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για σύγκριση Επίτευξη καλύτερων τιμών η οποία θα προέλθει (α) και από το μεγαλύτερο φάσμα προμηθευτών από το οποίο θα μπορεί να επιλέξει, (β) και από τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημοπρασίες (γ) αλλά και από την πιθανή συνάθροιση παραγγελιών  Καλύτερος έλεγχος, διαχείριση στο κύκλωμα προμηθειών.  Μείωση αποθεμάτων


τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών με τη συνεπόμενη μείωση της γραφειοκρατίας Μείωση του λειτουργικού κόστους συμπίεση του κόστους παραγωγής και διανομής προϊόντων Μείωση κύκλου παραγωγής με την καλύτερη πρόβλεψη πωλήσεων και την καλύτερη διαχείριση των υλικών Αποτελεσματικότερη ανάλυση των εκάστοτε δεδομένων και συνθηκών που επικρατούν στην Επιχείρηση από τη διοίκησή της, Αποδοτικότερη συνεργασία και επικοινωνία με δημόσιους φορείς αποδοτικότερη συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό της Επιχείρησης, ιδίως όταν αυτό βρίσκεται σε διαφορετικές τοποθεσίες  Αύξηση παραγωγικότητας Αποδοτικότερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της Επιχείρησης. Δυνατότητα καλύτερης προσαρμογής στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, μέσω εξατομίκευσης


Μείωση του κόστους απόκτησης και διατήρησης πελατών Άνοιγμα σε νέες αγορές

Κεφάλαιο 2  

vpn pstn dsl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you