Pensando como un museo

Page 1

Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019

BOLETÍN do museo de belas artes da coruña Número 2 2019

Boletín

Boletín

Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019Boletín

Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019


Consellería de Cultura e Turismo Conselleiro Román Rodríguez González Secretario xeral técnico Manuel Vila López Director xeral de Políticas Culturais Anxo Lorenzo Suárez

Consello de redacción Dirección: Ángeles Penas Truque. Conservadora Directora do Museo de Belas Artes da Coruña Vogais: FILOMENA DORREGO MARTÍNEZ. Conservadora. Área de Documentación MANUEL MOSQUERA COBIÁN. Conservador. Área de Difusión MONTSERRAT VILA MARTÍNEZ. Conservadora. Área de Conservación LAURA CARRERA NOGUEIRAS. Restauradora CONCHA DÍAZ FERNÁNDEZ. Técnico Museos TOMÁS FERNÁNDEZ FUERTES. Técnico Museos REMEDIOS PEDREIRA BARRÓS. Técnico Bibliotecas PATRICIA PÉREZ DORADO. Técnico Museos ANA VASCO DEL CASTILLO. Técnico Museos Administración: Museo de Belas Artes da Coruña Rúa Zalaeta, 2 15002 A CORUÑA mu.belas.artes.coruna@xunta.es Revisión LingÜIstica: Mercedes Leobalde Deseño e maquetación: Xosé Salgado / Lia Santana Fotografía: Arquivo fotográfico do Museo Impresión: Alva Nova D.L.: C 2054-2015 ISNN: 2695- 561X


Boletín

Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo PROPOSTAS TEÓRICAS E PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN MUSEOLÓXICA

MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019

Autores: ÁNGELES PENAS TRUQUE MONTSERRAT VILA MARTÍNEZ MANUEL MOSQUERA COBIÁN FILOMENA DORREGO MARTÍNEZ TOMÁS FERNÁNDEZ FUERTES ANA VASCO DEL CASTILLO PATRICIA PÉREZ DORADO CONCHA DÍAZ FERNÁNDEZ LAURA CARRERA NOGUEIRAS REMEDIOS PEDREIRA BARRóS

ÍNDICE

14

PRESENTACIÓN

15

A XéNESE DUN PROXECTO

16

PLANIFICANDO UN CAMBIO

18

A HISTORIA DO MUSEO

19 SÍNTESE CRONOLÓXICA 30

O MUSEO

31

A INSTITUCIÓN Marco legal E Organización Misión, Visión e Obxectivos

34 OS FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN a Investigación: o rigor aplicado Consideracións xerais Liñas de actuación OS PROFESIONAIS DO MUSEO: o coñecemento experto e cualificado Atributos identificadores O equipo profesional do Museo de Belas Artes da Coruña Plan de Actuación: criterios de identificación (1996-2018) Directrices e orientación O Museo e a súa concepción Unidades de actuación

44 AS COLECCIÓNS 45 AS COLECCIÓNS DO MUSEO Consideracións Xerais Actualización do Plan Museolóxico inicial: 1996-2018 Obxectivos xerais Obxectivos específicos Plan de Coleccións do Museo: 1996-2018 Incrementar e enriquecer Visibilizar Accesibilidade, coñecemento e comunicación


54 A DOCUMENTACIÓN Obxectivos Plan de Actuacións Proceso de informatización O tratamento documental da colección O Arquivo fotográfico Fondos da colección 60 A CONSERVACIÓN Obxectivos Plan de Actuacións A colección permanente Os espazos de reserva Programas de Actuación 65 A RESTAURACIÓN Obxectivos Plan de Actuacións O Laboratorio de Restauración Programas de conservación preventiva e restauración Programas de formación 68 A BIBLIOTECA Espazos e instalacións Fondos e Coleccións Fondos bibliográficos Plan de actuacións Servizos e Actividades

76

O PÚBLICO

77 O PÚBLICO DO MUSEO Consideracións xerais Obxectivos O PÚBLICO ESCOLAR Xeneralidades Obxectivos Programa educativo Desenvolvemento do programa educativo PROPOSTAS EDUCATIVAS Educación infantil Educación primaria ESO e bacharelato Actividades complementarias OUTRAS PROPOSTAS, OUTROS PÚBLICOS Público adulto Programas para a inclusión e a diversidade NOVOS PÚBLICOS: OS SOPORTES TECNOLÓXICOS A web e as redes sociais


91 O MUSEO E A ACCIÓN CULTURAL Obxectivos Plan de Actuacións CURSOS, XORNADAS DE ARTE E CONFERENCIAS Obxectivos OS TALLERES DO MUSEO Público infantil e xuvenil Público adulto O TEATRO DO MUSEO Obxectivos Actuacións O CINEMA DO MUSEO Obxectivos Actuacións OS CONCERTOS DO MUSEO Programación musical propia Colaboración con outras entidades DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS Actividades

108

AS EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

109 110 122

AS EXPOSICIÓNS DO MUSEO Obxectivos Plan de Actuacións

135

BIBLIOGRAFÍA

138

ÍNDICES TEMÁTICOS ColEcCións / AdquisiciÓns / DepÓSITOS / AsignaciÓn, Ordenación / DoazÓns / Legados / DaciÓNS / PrÉStamos / OBRAS RESTAURADAS / Bibliotecas / ExposiciÓNS de Produción Propia / Exposicións en Colaboración / Outras Mostras

208

Textos en Castellano

EXPOSICIÓNS DE PRODUCIÓN PROPIA Obxectivos Proxectos EXPOSICIÓNS CON COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Obxectivos Proxectos
PRESENTACIÓN


A XÉNESE DUN PROXECTO

A planificación museística é unha tarefa intensa continua e gradual que sen dúbida necesita da contribución, a dedicación e o compromiso das persoas que traballan nos museos: os seus profesionais. Son as liñas de actuación que dan sentido ao Museo como institución pública ao servizo da sociedade que permiten o cumprimento das súas funcións de conservación, documentación, educación e divulgación. Así mesmo, favorecen o desenvolvemento de proxectos de investigación nas disciplinas que, a partir das súas coleccións, o museo fundamenta a súa base científica e a súa interpretación museolóxica e museográfica, ademais de levar a cabo os labores esenciais de xestión, organización e planificación de seguridade. Requírese eficacia e dinamismo, capacidade de innovación e mesmo dominio tecnolóxico, comprensión e visión da sociedade e do seu comportamento… En definitiva, multiplicidade de actuacións que constitúen e perseguen un fin en si mesmo: dotar de prestixio e calidade o museo como institución, resaltando a súa esencia e valores identificables con respecto a outras institucións. Desde a apertura da nosa nova sede, hai xa máis de dúas décadas, iniciamos un camiño que non cesa de crecer. Non foi froito da casualidade nin das circunstancias senón consecuencia dunha reflexiva planificación que precisou primeiro configurar un equipo profesional propio e, segundo, unha vez sopesado o modelo de museo para seguir, establecer un plan director de xestión que permitise guiar esta institución na teoría e na praxe museística, definir obxectivos e establecer criterios de actuación e identificación propios co fin de alcanzar unha adecuada organización do traballo, desenvolver as funcións que lle pertencen e cumprir coa misión encomendada. Este sentido de orientación do labor ordinario e diario repercutiu na propia dinámica do Museo e no seu contido e influíu directamente na súa proxección social. É ese traballo teórico, pouco coñecido e ás veces mesmo infravalorado e simplificado, o que pretendemos describir neste monográfico dedicado ao Museo de Belas Artes da Coruña nas páxinas deste Boletín do Museo. Non pretendemos facer un simple reconto de feitos e actuacións, senón transmitir a nosa experiencia, fundamentada en formulacións teóricas e aplicacións prácticas que a modo de guía facilitaron a nosa tarefa e permitiron establecer, definir e describir a senda pola que debe discorrer o funcionamento da institución museística denominada Museo de Belas Artes da Coruña É un proxecto de actuación que ademais nos permitiu constatar como a multidisciplinariedade de actuacións e a interrelación das funcións dun museo determinan a necesidade incuestionable de contar con profesionais especializados capaces de afrontar os retos que hoxe presenta o Museo como institución actual, dinámica, aberta, cunhas funcións específicas, comprometida coa educación, o coñecemento e a conservación dun patrimonio cultural e ao servizo da sociedade á que pertence. As referencias bibliográficas que acompañan o final do proxecto serviron para clarificar, apoiar, ilustrar e compartir moitas das reflexións vertidas no texto e para evidenciar un denominador común: a complexidade da xestión do Museo.


PLANIFICANDO UN CAMBIO

ETAPAS O ano 1995, un referente simbólico: un novo edificio, un roubo e un premio No ano 1995 inaugurábase a flamante sede do Museo de Belas Artes da Coruña, situada no soar do antigo Convento das Capuchinas. O seu histórico edificio do século XVII intégrase nos novos espazos que delimitan o proxecto arquitectónico que o Ministerio de Cultura, como titular do inmoble, lle encargara ao arquitecto Manuel Gallego Jorreto. O resultado: un singular complexo museístico presidido pola luz, que actúa como elemento delimitador de ambientes e volumes, polo acertado equilibrio de materiais como pedra, madeira e aluminio e pola adecuación dos plans museolóxicos e museográficos das súas coleccións. En 1997 o Museo recibe o Premio Nacional de Arquitectura. E tamén é en 1995 cando a fortuna desempeña un importante papel: as táboas de Rubens Dédalo e o minotauro e A aurora, pertencentes aos fondos do Museo e roubadas en 1985, son felizmente recuperadas, devoltas e expostas o día da inauguración do novo Museo. Excepcionalmente, este roubo, acontecido dez anos antes, traería consecuencias proveitosas para a propia institución. Así pois, o Museo de Belas Artes, que compartía sede desde a súa creación coa Real Academia de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, é incorporado á Rede de Museos do Estado como museo de titularidade estatal, cunha dotación orzamentaria anual e cun edificio propio que o Ministerio de Cultura acorda construír entón (o que acabamos de describir), dotando a comunidade dunha institución cultural acorde coas tendencias máis innovadoras na exposición, conservación e coñecemento das obras de arte. Ademais 1995 é o ano en que se presentan ante o público os proxectos e plans museolóxicos e museográficos adaptados ás coleccións do Museo con novas visións e lecturas. A súa elaboración foi resultado dun intenso e frutífero traballo, iniciado nunha primeira fase en 1986 polo entón director Félix de la Fuente co arquitecto Manuel Gallego Jorreto, xunto cun grupo de colaboradores e conservadores de museos, e continuado desde 1995 por parte do equipo de expertos que configuran o actual persoal do Museo, desde a directora á maior parte dos conservadores e axudantes que a traballan. Se esta primeira fase foi dunha enorme responsabilidade e un estímulo para todos os profesionais que nos vimos involucrados, a asunción do desenvolvemento pleno da institución e a súa proxección a partir de 1995 supuxo non só inaugurar unha nova etapa senón tamén aceptar o reto de conducir o Museo pola senda do século XXI.

O cambio do século: a creación dun equipo de profesionais do Museo O Museo de Belas Artes da Coruña, como museo de titularidade estatal e xestión transferida á Xunta de Galicia, nútrese de persoal funcionario e laboral pertencente aos corpos da Aministración autonómica e ás súas diferentes categorías cuxa finalidade é desempeñar plenamente os seus traballos e adquirir as responsabilidades que lle corresponden como institución pública sen fins de lucro e ao servizo da sociedade. A creación dun equipo de profesionais do Museo, expertos na tarefa museolóxica e museográfica, con coñecementos e formación nas disciplinas científicas que a natureza do Museo de Belas Artes


17

require, permitiu non só garantir o cumprimento das súas funcións senón tamén a elaboración e o desenvolvemento dun plan de actuación, a longo prazo, que pretende xestionar e dirixir o traballo museístico mediante criterios de identificación teóricos e prácticos baseados no rigor, a profesionalidade e o compromiso, así como dotalo do carácter que precisa como institución aberta, dinámica e ao servizo da comunidade. En 1995 o Museo inaugura a nova sede cun precario cadro de persoal. Isto modificarase en 1996, cun incremento notable e cunha tipoloxía de perfís profesionais adaptada ás funcións e necesidades operativas da institución. Tras os pertinentes procesos selectivos, coas súas correspondentes e variadas tipoloxías, categorías e clasificacións, púidose configurar un equipo profesional de persoal e asumir o reto de xestionar e dirixir esta institución cultural.

Novos retos: a identificación, o compromiso, o intercambio e a presenza na sociedade Os museos evolucionaron e coñeceron un desenvolvemento sen precedentes desde mediados do século XX ata os inicios do século XXI. O éxito dos museos de arte, esencialmente de arte contemporánea, e a súa identificación como símbolo de modernidade ou de postmodernidade e como xeradores de emprego, de intercambio cultural e protagonismo social provocaron un extraordinario auxe e demanda na sociedade. Son anos en que se revisou e actualizou o concepto de museo e as súas tipoloxías, en que se impulsou o seu papel educativo, formativo e experimental, anos en que se producen grandes cerimoniais bienais e grandes exposicións temporais, en que a fascinación polas grandes arquitecturas e os grandes contedores, sen continente nalgunhas ocasións, se converten en moda e tendencia de consumo. Anos de innovación en que as novas tecnoloxías convértense xunto coas redes sociais, en medios de comunicación e de novas experiencias. Anos, en consecuencia, nos que tratamos de definir a nosa identidade, formar parte da comunidade e establecer un programa atractivo baseado na calidade, na eficacia e no rigor profesional. Anos en que o Museo de Belas Artes foi sensible ás tendencias do momento, configurou un equipo profesional experto e comprometido nas súas actuacións e definiu a súa personalidade. Unha longa etapa na que se obtiveron importantes logros e se superaron dificultades administrativas e económicas acentuadas pola crise e os recortes orzamentarios e, a pesar diso, perseveramos no intento de lograr un uso permanente do Museo polo público e na procura dunha xestión renovada e actualizada. Desde a presentación do novo Museo de Belas Artes da Coruña á sociedade en 1995 ata hoxe, en 2018, tratamos de actuar pensado como un museo, é dicir, reflexionando sobre as causas e as razóns teóricas e prácticas que deben rexer a actuación desta institución, a súa identificación e singularidade ademais da súa concepción fundamentada, para trazar un plan de organización funcional baseado no conxunto de directrices teóricas e actuacións prácticas que, desde unha visión integral, guiaron a nosa liña de funcionamento, de traballo e mesmo de conduta, xa que afecta a todas as partes do Museo. Previamente definimos o noso atributo como museo (misión), ata onde anhela chegar como Institución (visión) e cales son os seus obxectivos. Os seus contidos desenvolvémolos ao longo destas páxinas a modo de proposta teórica e práctica.


HISTORIA DO MUSEO


SÍNTESE CRONOLÓXICA

1845 A Comisión Provincial de Monumentos intentaba a creación dun museo pero a Delegación de Facenda era remisa a entregarlle os obxectos gardados en depósito tras a desamortización. A Comisión de Monumentos insiste na súa creación e, xunto coa Academia Provincial de Belas Artes da Coruña, creada en 1849, comeza cara a 1864 o labor de reunión de materiais, sobre todo restos arqueolóxicos e arquitectónicos. 1893 Doazón por Elvira Arévalo Gener de tres obras do século XVII (dous óleos sobre táboa de tema mitolóxico pintados por Rubens e outro máis pintado por Frans Francken II), con destino ao futuro Museo de Belas Artes, as cales quedaron en depósito na Biblioteca do Consulado, que estaba instalada no edificio do Real Consulado Marítimo. 1896 A Academia Provincial promoveu desde moi cedo os depósitos de obras procedentes da política de dispersión de fondos do Museo Nacional de Pintura e Escultura (hoxe Museo Nacional del Prado) e do Museo de la Trinidad, na antiga Escola de Artes e Oficios localizada no Instituto de Ensino Eusebio da Garda. Aquí deposítanse por Real orde do 18-06-1896, cando Aureliano Linares Rivas era ministro de Fomento, 14 fondos do Museo del Prado e 14 lenzos pintados por Vicente Carducho do Museo de La Trinidad. Estes fondos trasladaranse ao Museo en 1946, pouco antes da súa inauguración, agás seis dos lenzos de Carducho, que o farán en 1967. 1900 Desde os primeiros anos do século XX o principal organismo propulsor para a creación dun Museo Provincial que fose o principal complemento dos estudos de Belas Artes foi a Academia Provincial, que en 1903 realiza un informe e confecciona un proxecto de museo, pero as dificultades para o seu financiamento anularon a concesión dun soar pola Comisión do Balneario de Riazor do Concello situado na avenida de Rubine. Vinculados á Academia, un grupo de filántropos, artistas e intelectuais farán posible a iniciativa realizando xestións ante as entidades oficiais. Entre eles cabe citar a Jaime Ozores de Prado, Juan Fernández Latorre, Isidoro Brocos, G. Pardo Reguera, Emilia Pardo Bazán, Manuel Murguía, Andrés Martínez Salazar, Román Navarro, Rafael González Villar, Ángel del Castillo, F. Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns e José Seijo Rubio. 1912 A Academia Provincial logra este ano, polas xestións ante o Consello Provincial da Coruña, a concesión dun cuarto no primeiro piso do edificio do Consulado, que co tempo se fará insuficiente, polo que algúns fondos deberán ser custodiados por outras entidades. 1921 As xestións da Real Academia Provincial partir de 1918 desembocaron na cesión por parte do Estado do edificio do exconvento de santo Agostiño, onde por Real orde de 6 de agosto de 1921 se instalarían o Museo de Belas Artes e a Biblioteca da Real Academia Provincial. 1922 Mediante a Real Orde de 24 de marzo de 1922 créase oficialmente o Museo Provincial de Belas Artes, incorpórase ao Estado e constitúese a súa Xunta de Patronato. É nomeado director o arqueólogo e historiador Ángel del Castillo López.

19


20

1927 O edificio do exconvento é entregado pero, anticipándose á toma de posesión pola Real Academia Provincial, o Concello acordou realizar un plan de urbanización que implicaba a expropiación do terreo. O edificio foi declarado ruinoso e posteriormente demolido. 1928 Mediante a Real orde do 17 de febreiro, a Real Academia Provincial recibe, con destino ao futuro museo, a cesión en depósito que xestionara uns anos antes, de sete cadros de Carlos de Haes e un de Álvarez de Sotomayor do Museo de Arte Moderna de Madrid, fondos que pertencen actualmente ao Museo Nacional del Prado. 1930 Entre os plans para urbanizar o soar do exconvento de santo Agostiño, barallábase a creación dunha sede para o museo. A Real Academia Provincial proseguía coas negociacións para lograr unha nova sede e o proxecto que presenta o arquitecto Rafael González Villar (presidente do Patronato do Museo e presidente da Real Academia Provincial de Belas Artes), comprendía o edificio para o Museo, a sede da Real Academia Provincial de Belas Artes e a do Arquivo Histórico de Galicia, pero tampouco chegará a realizarse por mor dunha sucesión de decisións e acontecementos políticos. 1937 É durante a guerra civil cando Fernando Álvarez de Sotomayor, como delegado de Belas Artes, consegue que o Goberno, establecido en Burgos, ceda o edificio do Real Consulado do Mar para albergar a sede do museo: un edificio do século XVIII que será compartido coa Biblioteca do Consulado e coa Real Academia Provincial de Belas Artes. Sotomayor ocupa a dirección do museo no ano 1938 pero en 1939 volve tomar posesión do cargo de director do Museo del Prado. 1941 Mediante a Orde ministerial do 19 de decembro, son cedidas en depósito 21 obras pictóricas polo Patronato do Museo del Prado e quince procedentes do Servizo de Defensa do Patrimonio Artístico Nacional (obras que estaban recollidas no Museo del Prado). Todo o conxunto pictórico que abarcaba obras do renacemento e do barroco deposítase para a súa custodia temporal en 1942 nunha sala do Concello (Pazo Municipal de María Pita) e será trasladado ao Museo en 1946. 1942 É nomeado director do Museo o profesor e pintor José Seijo Rubio. Inicia a tarefa da organización e instalación dos obxectos e ata 1969 dirixirá a formación da colección. Entre 1942 e 1946 o arquitecto Antonio Tenreiro acondiciona o edificio para axeitalo ás necesidades museísticas máis elementais. 1944 Adquisición dunha colección de 39 debuxos do pintor Jenaro Pérez Villaamil que corresponden aos apuntamentos realizados durante as súas viaxes a Galicia e Asturias. 1944-1946 Doazóns de particulares, depósitos de institucións como a Real Academia Provincial (louza da Real Fábrica de Sargadelos) e da Deputación Provincial da Coruña (fondos pictóricos e gravados de artistas galegos), e o traslado dos materiais arqueolóxicos que estaban depositados na Escola de Artes e Oficios forman as primeiras coleccións. 1946 Doazón por María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, marquesa viúva de Cavalcanti, de 215 pezas de numismática.


21

1947 Depósito do Museo de Arte Moderno de Madrid de dezaseis cadros de pintura do século XIX (fondos que pertencen actualmente ao Museo del Prado). 1947 Depósito da Real Academia Provincial de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario da Coruña de 41 estampas da serie A tauromaquia de Francisco de Goya e 56 pezas de louza da Real Fábrica de Sargadelos. 1947 O 23 de setembro ten lugar a inauguración oficial do Museo e a súa apertura ao público. 1950 Adquisición dunha colección de 24 acuarelas do pintor e litógrafo Pedro Pérez de Castro. 1950-1960 Na década dos anos cincuenta empézase a formar a colección estable de pintura e escultura galega, fundamentalmente mediante doazóns: María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, José Seijo Rubio, herdeiros de A. Ferrant Fischermans, Amelia Vilar del Valle, Donnino Brocos, Emilia Jaspe Moscoso. A colección diversifícase con outras doazóns: numismática, artes decorativas (louza e porcelana, mobiliario, téxtiles, pratería), composicións musicais galegas orixinais (doadas por Pedro Sangro Ros y de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú). Amplíase ademais, cos depósitos de particulares e de institucións, como o que realizan as Escolas Populares Gratuitas da Coruña, composta por 508 pezas que abarcan numismática, medallística e filatelia. 1962 Decreto 474/1962, do Ministerio de Educación Nacional, do 1 de marzo, polo que son declarados monumentos histórico-artísticos determinados museos, entre os que se inclúe o Museo Provincial de Belas Artes da Coruña. As coleccións do Museo e o edificio en que estaba instalado quedaban baixo a protección do Estado (BOE 9-03-1962). 1963 Decreto do 10 de outubro 1963, núm. 2527/63 (Mº Facenda) (Boletín- Gaceta 16 de outubro de 1963 núm. 248), polo que se declaran propiedade do Estado as obras incautadas na guerra civil unha vez superados os prazos de reclamación polos seus propietarios. As obras depositadas por Orden ministerial en 1941 son asignadas ao Museo Provincial de Belas Artes en concepto de usucapión. 1967-1968 Os fondos correspondentes á sección de materiais históricos e arqueolóxicos que formaban parte da colección estable do Museo e aqueles outros depositados por varias institucións e particulares trasládanse ao recentemente inaugurado Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, localizado no Castelo de Santo Antón, reorganizándose a instalación dos fondos artísticos propiamente ditos. 1969 O académico Luis Quintas Goyanes é nomeado director do Museo. A súa entrega e interese, así como o de historiadores como Manuel Chamoso Lamas e Carlos Martínez-Barbeito, e o labor desenvolvido polo secretario do Museo, José Torres Casal, fixeron posible, malia as dificultades e a precaria situación, a continuidade do centro ata os anos oitenta. 1971 Decreto 730/1971, do 25 de marzo, polo que se regula a organización e o funcionamento dos museos estatais de Belas Artes. Art. terceiro. Estes establecementos serán designados co nome de


22

museos de belas artes da cidade en que estean radicados (BOE 17-04-1971). Por iso o título tradicional do Museo Provincial de Belas Artes foi substituído polo de Museo de Bellas Artes de La Coruña. 1983 Doazón por José Manuel Pita Andrade e Elena Calandre Díaz de 18 estampas da serie Disparates de Francisco de Goya. 1983 Depósito da Deputación Provincial da Coruña composto por 80 estampas da serie Os desastres da guerra e 80 estampas da serie Os caprichos de Francisco de Goya. 1985 En setembro prodúcese o roubo nunha das salas de exposición do Museo das dúas táboas pintadas ao óleo por Rubens, tituladas Psique e Dédalo e o minotauro, un feito que puxo en evidencia a falta de recursos técnicos e humanos e as precarias condicións que en materia de seguridade reunía a sede. 1986 O Ministerio de Cultura faise cargo do Museo, que pasa a ser de titularidade estatal e a se integrar no Sistema Español de Museos, derrogándose o antigo Patronato. Queda incluído nos orzamentos xerais da Dirección dos Museos Estatais, que asume xunto coa xestión do Museo o proxecto de construción dun novo edificio, que se lle encarga ao arquitecto Manuel Gallego Jorreto. 1986 Doazón por Herminia Blanco-Cicerón Trillo de 295 fondos, entre os que destacan 283 pezas de numismática e medallística, 4 tondos de ferro renacentistas e pintura do século XIX. 1986 Mediante Resolución da Presidencia do Goberno do 3 de abril de 1986, o Ministerio de Cultura dotou o Museo de dúas prazas do corpo facultativo de conservadores de museos (BOE 28-04-1986). 1986-1987 A dirección do centro será cuberta en 1986 por un conservador do corpo facultativo de museos do Estado, Félix de la Fuente Andrés, que comeza un estudo dun novo discurso museolóxico. Os convenios subscritos entre o INEM e o Ministerio de Cultura nos anos 1986 e 1987 permitiron formar mediante contratos temporais un equipo de traballo que permitiu realizar un sistema de clasificación (inventario xeral de fondos e catálogo) e de documentación, adaptado á normativa vixente (Real decreto 620/87, do 10 de abril, polo que se aproba o Regulamento de museos de titularidade estatal e do Sistema Español de Museos), catalogar os fondos bibliográficos, dotar dunha mínima vixilancia as salas de exposición, crear un arquivo fotográfico, instalar un taller básico de restauración e realizar actividades culturais e divulgativas (conferencias, exposicións, concertos, programas para escolares). 1988 Recupérase en Estocolmo unha das táboas roubadas en 1985, a titulada como Dédalo e o minotauro ou O labirinto de Creta. 1988 O 17 de maio presentábase o proxecto de rehabilitación do antigo convento. O proxecto para a construción dunha nova sede, adxudicado a Manuel Gallego Jorreto, está listo en setembro deste ano. As xestións previas da Administración estatal e da municipal desembocaron na cesión por parte do Concello da Coruña ao Ministerio de Cultura do soar no que se atopaban as ruínas do antigo Convento das Capuchinas (século XVIII). O Ministerio de Cultura financiará a construción.


23

1989 A dotación de recursos a través da Dirección dos Museos Estatais completarase a partir do ano 1989 a partir do Convenio do 5 de decembro de 1989 entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma de Galicia sobre xestión de bibliotecas, museos e arquivos de titularidade estatal (BOE 19-12-1989). O Real decreto 1531/1989 do Ministerio de Administracións Públicas, do 15 de decembro, supón o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia de medios persoais e orzamentarios para o desenvolvemento da xestión en materia de bibliotecas, arquivos e museos de titularidade estatal (BOE 19-12-1989). 1989 Desenvólvese a primeira fase da construción do edificio destinado a albergar o Museo. Consiste na rehabiltación da fachada principal do antigo convento das Capuchinas. 1990 Comeza a segunda fase de construción da nova sede. Un edificio de nova planta, unido ao edificio conventual rehabilitado por un espazo acristalado de acollida, dará cabida aos novos programas museolóxico e museográfico. 1990 Celébrase a exposición Rubens, Dédalo e o Minotauro: recuperación da táboa do Museo de Belas Artes da Coruña. 1991 Recupérase en Miami (Florida) a táboa roubada no museo en 1985, a titulada como Psique. 1991 Créase a Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña. Entre os seus fins están o reforzar a provisión de fondos da colección do Museo e a dinamización do centro a través da promoción e da creación de actividades culturais e educativas. 1991 Doazón pola familia Lugrís Alonso-Muñoyerro dunha pintura mural de Urbano Lugrís co título Vista da Coruña. 1992 Lei 12/1992, do 9 de novembro, pola que se crean a escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos dentro do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia e a escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos dentro do corpo facultativo de grao medio da Xunta (DOG 12-11-1992). 1992 Doazón pola Fundacion Pedro Barrié de la Maza dunha colección de 107 debuxos de Isidoro Brocos. 1992 Adquisición pola Xunta de Galicia dunha colección de 305 pezas de louza da Real Fábrica de Sargadelos. 1993 Legado Luís Seoane. Recíbese unha parte do legado, 40 óleos do pintor Luís Seoane, que son doados por Elvira Fernández López (Maruxa Seoane), viúva. de Luís Seoane, á Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes, que realiza á súa vez un depósito permanente no Museo polo cal o legado permanecerá ligado a esta institución e formará parte da súa colección estable. 1993 Rexístrase a serie Pinturas de Velázquez de Francisco de Goya, procedente da Real Academia Galega de Belas Artes.25

1994 Faise cargo da dirección do centro, e nela continúa na actualidade, Ángeles Penas Truque, conservadora do corpo facultativo de museos do Estado. O reforzo de recursos humanos permite concretar o proxecto museolóxico e pechar o proxecto museográfico. Iníciase o traslado dos fondos desde a antiga á nova sede. Para a reapertura do Museo, amplíanse a sección de pintura cos fondos que deposita o Museo Nacional del Prado (pintura do século XIX) e a sección de escultura contemporánea co depósito do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 1995 O 12 de decembro, a poucos metros da sede anterior, na rúa Zalaeta é inaugurado o Museo de Belas Artes da Coruña pola ministra de Cultura, o presidente da Xunta de Galicia e o alcalde da Coruña. 1995 Ingresa por dación o cadro de Joaquín Sorolla titulado O boieiro castelán. 1995 Celébrase na nova sede a primeira exposición, co título Un museo en movemento: exposición Museo de Belas Artes da Coruña. Pretendíase plasmar, a modo de reportaxe fotográfica, o laborioso traslado dos fondos tendo en conta os condicionantes técnicos específicos (conservación, embalaxes, seguridade…), así como a montaxe e instalación no novo edificio. 1997 Incorporación de personal funcionario interino dos corpos facultativos de grao superior e medio da Xunta, especialidade de museos, para a cobertura con carácter temporal de postos incluídos nas relacións de postos de traballo mentres non se cubran con carácter definitivo, regulada polo Decreto 252/1992, do 30 de xullo (DOG 17-09-1992). 1997 O novo edificio que alberga o museo proxectado por Manuel Gallego Jorreto recibe o Premio Nacional de Arquitectura que concede con carácter anual o Consello Superior do Colexio de Arquitectos de España. 1997 Na nova etapa do museo celébrase a primeira exposición temporal, co título Speculum Humanae Vitae. Imaxe da morte nos inicios da Europa moderna. Exhibíase un tapiz de comezo do século XVII doado ao Museo en 1968 por María Esteban Collantes y Sandoval (Marquesa de Esteban Collantes), para o que foi posible ampliar o seu significado e a contextualización histórico-artística con outras obras a través da colaboración con outros museos, bibliotecas e arquivos nacionais e internacionais. 1999 Legado Luís Seoane. Recíbese a segunda parte do legado, 223 estampas do pintor LuísSeoane, doadas por Elvira Fernández López (Maruxa Seoane), viúva de Luís Seoane, á Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes, que, como sucedera en 1993, realiza á súa vez un depósito permanente no Museo para que o legado permaneza ligado a esta institución e forme parte da súa colección estable. 2000 Exposición De Van Goyen a Constable. Aspectos da tradición do pintoresco na Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, organizada coa Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Con ela ache-


26

gábase ao público a particularidade dunha colección privada formada por un conxunto de obras de excepcional calidade de entre os séculos XVI ao XIX, que contextualizaba unha parte da colección do propio Museo como a pintura de paisaxe e costumista do século XIX. 2003 Unha vez superado o proceso selectivo para o ingreso na escala de arquivos, bibliotecas e museos convocado pola Orde do 8 de outubro de 2001 (DOG 15-10-2001), incorpórase o persoal funcionario dos corpos facultativos de grao superior e medio da Xunta, especialidade de museos. 2004 Doazón por Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad dunha colección de 93 obras pictóricas e algunhas pezas escultóricas. Esta colección particular veu completar a representación da pintura galega contemporánea xurdida desde o movemento renovador e especialmente da pintura coruñesa da segunda metade do século XX. Con motivo da doazón celébrase no Museo a exposición A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad. 2003-2005 Adquisicións da Xunta de Galicia. Desde o Museo séguense priorizando os obxectivos de ampliar a representación de pintores galegos, incorporar as tendencias artísticas galegas do século XXI e aquelas obras cuxo tema sexa representativo da cidade de Coruña: dous debuxos de Castelao, dous lenzos de Leopoldo Nóvoa, o lenzo de Juan Martínez Abades titulado Porto da Coruña, un debuxo de Laxeiro e unha colección de 28 abanos. 2005 O Museo inicia coa elaboración da exposición temporal Tino Grandío. Pintando coas brumas, a serie de mostras adicadas monográficamente a un pintor galego. 2006 Depósito realizado pola familia Cebreiro del Río de 42 caricaturas do debuxante e ilustrador coruñés Álvaro Cebreiro. 2007 Doazón de Francisco Javier Vilas Durán dun conxunto integrado por 82 fondos pertencentes, na súa maioría, ao século XIX (estampas, abanos, antucas e a fotografía máis antiga que se conserva da cidade da Coruña), así como varias pezas de Cerámica celta de Pontecesures. 2007 Implantación do Sistema Integrado de Documentación e Xestión Museográfica Domus. O programa informático foi desenvolvido polo Ministerio de Educación e Cultura co obxectivo de crear un catálogo colectivo dos museos que conforman a Rede Dixital das Coleccións de Museos Españois, para ser incorporado a unha plataforma de difusión web. 2008 Creación do gabinete de debuxo para a exposición das coleccións do Museo, con obras de Jenaro Pérez Villaamil, Pedro Pérez de Castro, Isidoro Brocos, Carlos de Cuero e Parada Justel. 2008 Adquisición pola Xunta de Galicia dunha serie de 9 lenzos de Roberto González Fernández, un óleo de Tino Grandío, un óleo de Jenaro Pérez Villaamil e unha colección de 42 abanos dos séculos XVII ao XX.


27

2009 Adquisición pola Xunta de Galicia da Colección Carlos Martínez-Barbeito Morás, composta por 51 moedas cuñadas no taller monetario da Coruña desde o século XIII ata o XVII; o óleo de Francisco Lloréns titulado Praia de Santa Cristina (A Coruña), tres esculturas de Manolo Paz e outras dúas de Silverio Rivas. 2009 Depósito realizado pola familia Cebreiro del Río de 234 debuxos de Álvaro Cebreiro, integrado por caricaturas e viñetas humorísticas, coas que quedou representado na colección do Museo o humor gráfico e a caricatura dentro da historia da arte galega. 2010-2011 Adquisición pola Xunta de Galicia de catro esculturas de Acisclo Manzano, unha serie de seis esculturas de Mon Vasco, o lenzo de Jano Muñoz titulado Coruña, o mar, o ceo, o vento e uns montes no fondo que vén sendo a zona de Ferrol, unha colección de 39 miniaturas (séculos XVIII-XIX), sete debuxos de Jenaro Pérez Villaamil, fotografías contemporáneas de Yolanda Ferrer e de Xoán Piñón. 2011 O Museo del Prado retira o depósito dos nove lenzos de Vicente Carducho que permanecían no Museo e realiza un novo depósito de dez lenzos, algún dos cales viría complementar fondos da colección, nalgún caso emblemáticos para a historia do Museo, como as táboas de tema mitolóxico. Ademais, deu cabida a xéneros pictóricos do barroco con pouca representación na colección: o retrato cortesán español ou a pintura profana e de xénero. 2015 Celébrase a exposición temporal O primeiro Picasso. A Coruña 2015, organizada coa colaboración do Museu Picasso de Barcelona. Un evento conmemorativo do 120 aniversario da primera exposición do pintor que tivo lugar na Coruña en 1895 co cal se pretende afondar na súa etapa coruñesa. 2015 Revísase a catalogación das coleccións de numismática, das que se fai una selección co fin de crear un gabinete no que teñan representación as emisións de época romana e medieval, as cuñadas polos reis españois da Casa de Austria e cunha significativa selección das que foron emitidas pola Real Casa da Moeda da Coruña. 2016 Depósito polo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de tres óleos con autoría de Xaime Quessada, Antonio Lago Rivera, Juan Luis López García e unha escultura de Emilio de Madariaga y Rojo. 2017 Doazón da familia Barros Cao de 22 obras (óleos, debuxos e gravados) de Tomás Barros. 2018 Depósito polo Museo del Prado de 23 óleos de Fernando Álvarez de Sotomayor.
O MUSEO


A INsTITUCIÓN

MARCO LEGAL E ORGANIZACIÓN MARCO LEGAL O Museo de Belas Artes da Coruña é un museo de titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia. • Lei 16/1985, do patrimonio histórico español, art. 59.3, define o que é un museo. “Son museos as institucións de carácter permanente que adquiren, conservan, investigan, comunican e exhiben para fins de estudo, educación e contemplación, conxuntos e coleccións de valor artístico, científico, técnico ou de calquera outra natureza cultural”. • Real decreto 620/1987, polo que se aproba o regulamento de museos de titularidade estatal e do Sistema Español de Museos, que recoñece as funcións dos museos. • Real decreto 2434/1982, sobre o traspaso de funcións e servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de cultura (BOE 1.10.1982) • Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia, que dedica o título V aos museos como institucións de carácter permanente e sen fins de lucro e cuxas funcións lles outorgan permanencia e singularidade os diferencian daqueloutras institucións ou organismos culturais cuxa natureza e núcleo de actuación difiren da misión encomendada ao museo. • Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, que dedica o titulo VIII á definición e funcións dos museos e crea ademais a Rede e o Sistema de Museos de Galicia. Acolléndonos á definición legal de museo poderiamos afirmar que: • O Museo de Belas Artes da Coruña é depositario dun rico patrimonio cultural constituído por un conxunto de obxectos artísticos e obras de arte antiga, moderna e contemporánea e por unha destacada representación de arte galega desde o século XIX ata a actualidade, que define as súas coleccións e lle outorga entidade e significación como institución pública. • É función e obriga do Museo conservalo e exhibilo de forma ordenada e nas mellores condicións, xerando o coñecemento das obras artísticas que o compoñen e o do seu contexto —a historia e a arte desde múltiples perspectivas e lecturas—. O Museo procura o seu incremento, investiga e dá a coñecer os seus contidos, fomentando o coñecemento con fins de educación e deleite, facilita o acceso e a participación a un público amplo e diverso, e busca fortalecer lazos coa comunidade no marco dun singular edificio cuxa arquitectura xera de seu interese e contemplación.

ORGANIZACIÓN O Museo de Belas Artes da Coruña, como museo de titularidade estatal e xestión transferida á Comunidade Autónoma de Galicia, actúa baixo o ámbito dos recursos e orzamentos que determine o organismo da Administración pública ao que pertence e está obrigado ao cumprimento da lexislación que regula os actos xurídicos da súa entidade xestora e/ou titular.

31


32

MISIÓN, VISIÓN E OBXECTIVOS O Museo recoñece o importante papel que pode desempeñar como institución publica sen fins de lucro, e para iso define e delimita as súas atribucións respecto doutros museos (misión), propón as súas aspiracións e perspectivas futuras (visión) e describe os obxectivos que conforman a súa existencia.

MISIÓN Ser recoñecido como museo público galego comprometido coa sociedade a través do patrimonio cultural que custodia, memoria do seu pasado e valor do seu presente e do seu futuro, que convida o visitante a coñecer e gozar da arte e da historia da arte a través das súas coleccións, principal núcleo dos seus estudos e actividades, e que centra os seus intereses nas obras da arte europea e española dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX así como na identificación, aprecio e valoración da arte galega da fin do XIX e do conxunto do XX, xunto coa incorporación das prácticas e tendencias artísticas propias do século XXI. Igualmente é misión deste museo: • Conservar seu o legado patrimonial, conxunto composto por un atractivo edificio e unha rica colección de arte antiga, moderna e contemporánea, usando os medios tecnolóxicos e humanos necesarios. • Contribuír á educación da sociedade poñendo en valor o patrimonio artístico que custodia e facendo accesible o seu coñecemento a todo tipo de público. • Fomentar a actividade intelectual e incentivar o estudo e a investigación baixo unha perspectiva interdisciplinar que facilite a creación de contidos e novas interpretacións ou narrativas. • Achegar o museo á sociedade e a súa pluralidade social procurando que o descubrimento da arte e o coñecemento das súas coleccións proporcione aos visitantes experiencias enriquecedoras ademais de educativas. • Exhibir as súas coleccións dunha maneira ordenada, nas mellores condicións, baixo as perspectivas museolóxicas e museográficas que lle corresponden e cunha información adecuada, fundamentada e rigorosa de cada un dos obxectos que a compoñen. • Cumprir coas máis altas cotas de calidade e profesionalidade en todas as súas actuacións e servizos ademais de garantir a seguridade dos seus visitantes e das súas coleccións.

VISIÓN • Fortalecer o seu papel como Museo de Belas Artes en Galicia e a súa presenza no Sistema Español de Museos. • Converter o Museo nunha institución de referencia cultural no ámbito das súas competencias, na relación con outras institucións e na súa proxección territorial. • Enriquecer e potenciar as coleccións mantendo un crecemento constante en obras de calidade e interese, fomentando o coñecemento e tratando de incorporar novas linguaxes e categorías artísticas.


33

Ser un referente na conservación das obras de arte e afrontar os novos retos que supón a conservación da arte contemporánea. • Potenciar a actuación e o uso permanente do Laboratorio de Restauración do Museo como instrumento necesario para o coñecemento e análise do patrimonio artístico galego e das coleccións do museo principalmente. • Ser unha institución aberta e dinámica capaz de dar cabida aos novos códigos e prácticas culturais. • Ser unha institución aberta e participativa que dá reposta á transformación da realidade social por medio de actuacións ou proxectos que fomenten a inclusión social e cultural a través da arte. • Ser recoñecido como museo público que cre na educación patrimonial con especial énfase no patrimonio artístico de Galicia como garantía de que o seu recoñecemento e a súa interpretación outorgan significación, permiten adquirir sentido de identidade e, por tanto, valoración cultural e preservación. •

OBXECTIVOS O Museo de Belas Artes da Coruña recoñece o importante papel que como servizo público pode desempeñar. Os obxectivos do museo son aqueles implícitos na súa propia definición: • CUSTODIAR nos seus espazos as coleccións de pintura, escultura, debuxos e gravados, obxectos de arte, pezas arqueolóxicas e numismáticas, ademais dos arquivos e documentos acreditativos, no nome da colectividade á que pertence e da que é depositario. • CONSERVAR, garantir a conservación e a seguridade das coleccións en todos os seus ámbitos para o seu coñecemento e goce por parte das xeracións actuais e futuras, así como o edificio que as alberga e que conxuga o presente arquitectónico co pasado histórico. • INVESTIGAR os fondos que o Museo custodia, así como as disciplinas que o vinculan ao coñecemento e á súa conservación. Profundar na teoría e na práctica museolóxica e museográfica e no estudo e a análise continuada do público e a súa variada tipoloxía como usuarios da institución, tratando de establecer relacións de calidade. • DIVULGAR o contido das coleccións, a súa interpretación e o seu estudo ofertando actividades de calidade formativas, informativas e lúdicas dirixidas á súa comunidade. Impulsar ademais o acceso de novos públicos mediante o uso das novas tecnoloxías e espazos de comunicación. • EDUCAR, potenciar o papel educativo do Museo como servizo que presta á sociedade a través do patrimonio que custodia e exhibe e interactuando entre o proxecto museolóxico das súas coleccións e o público nos seus diferentes tipos e niveis, ofertando actuacións e programas específicos e fomentando o intercambio institucional e a participación.


OS FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN

A INVESTIGACIÓN E O MUSEO: o rigor aplicado A investigación como actividade necesaria e imprescindible supón unha garantía nas actuacións que o Museo desenvolve. Os procesos e procedementos de investigación e o rigor na análise e no estudo nos permítennos profundar no coñecemento dos bens culturais que o Museo custodia, así como abordar as relacións que se establecen coas distintas disciplinas e especialidades que a natureza das coleccións suxire, ademais de definir o tipo das actuacións que se van realizar. CONSIDERACIÓNS XERAIS A investigación constitúe o deber e o compromiso coa misión do museo a partir das súas funcións. Establece a responsabilidade intelectual nas áreas ou dominios de actuación e ocupación ou actividade do museo. Dota de rigor e prestixio a institución ao xestionar con coñecemento experto os bens patrimoniais que o Museo custodia, facilitando a súa interpretación, estudo e divulgación. A facultade e a función de investigar debe proxectarse sobre os profesionais que constitúen o persoal do Museo: o equipo técnico do Museo de Belas Artes participa directamente nos programas de investigación que se establezan, nos seus distintos ámbitos de aplicación. O Museo ademais propicia a colaboración e mais o intercambio profesional e institucional no eido da investigación da súa especialidade patrimonial, nos seus campos disciplinares afíns e naqueles aspectos teóricos e prácticos museolóxicos e museográficos que afectan as funcións que o definen como institución pública. LIÑAS DE ACTUACIÓN A especificidade das funcións do Museo dota a institución de campos de investigación únicos vinculados á variedade e singularidade das súas actuacións. Entre outros: INVESTIGAR E COÑECER A investigación afecta en primeiro lugar as coleccións do Museo. A súa calidade identificativa vén dada polo estudo dos fondos artísticos, o coñecemento das propias obras de arte e a análise e interpretación dos fondos documentais e arquivísticos que as acreditan. Así mesmo, explorar e profundar na teoría museolóxica posibilita ofertar novas lecturas e visións que afectan a exhibición da propia colección. INVESTIGAR E EXPERTIZAR O compromiso do Museo coa investigación permite recompilar a información que existe dos bens que custodia, ou doutros de interese patrimonial, analizar, interpretar, estudar e poñer en valor ese coñecemento para acreditalo e difundilo. Desde o Museo non se investiga e acerca das coleccións e as súas relacións pluridisciplinares senón sobre a provisión de obras artísticas e os criterios que permiten determinar a súa valoración. A cualificación do persoal do Museo permite expertizar sobre o seu valor histórico-artístico, a súa autenticidade, o seu posible interese para as nosas coleccións ou simplemente para poñer en valor


35

o patrimonio cultural existente público ou privado e por tanto contribuír ás propostas que a Administración ou a autoridade xudicial precise apreciar. O coñecemento experto establécese a partir da propia obra artística ou sobre aquela pertencente ao patrimonio cultural. INVESTIGAR E CONSERVAR Xunto a unha adecuada interpretación das coleccións buscamos unha rigorosa prevención e seguridade, o que novamente implica outra vía de investigación que distingue e identifica o traballo do Museo: investigar desde o punto de vista da conservación e da conservación preventiva, cuestión por outra banda necesaria e imprescindible no quefacer museístico. Precísase unha formación cualificada e actualizada para valorar non só as condicións expositivas idóneas senón a mobilidade dos fondos, ademais do seguimento das diferentes actuacións expositivas tanto temporais como permanentes, evitando riscos e valorando e adecuando as condicións ambientais dos espazos que acollen as coleccións, probando e analizando materiais, e avaliando novas tecnoloxías, o seu uso e aplicación para garantir unha adecuada conservación sobre o patrimonio que se custodia de forma continua. O laboratorio de restauración adquire especial significado na actividade do Museo. O seu equipamento foi paulatino desde 1996. Permite desenvolver programas de conservación preventiva sistemática tanto nos espazos expositivos como nos de reserva, unha análise detallada dos fondos artísticos e documentais e intervencións cualificadas cando así o requiren as nosas coleccións. As novas tecnoloxías aplicadas á restauración iniciadas en 2017 permitiron obter datos e iniciar procesos de investigación sobre as nosas coleccións ata hai pouco impensables e con inéditos resultados. INVESTIGAR E EDUCAR O programa de actividades divulgativas enfocadas ao público para que coñeza as coleccións, goce dese coñecemento e fomente a súa creatividade nunca podería levarse a cabo sen a investigación dese público e os distintos niveis de lecturas necesarios para que a comprensión, a contemplación e o coñecemento sexan os adecuados. Os grupos escolares constitúen unha alta porcentaxe de visitantes. Coñecer como achegarse desde o Museo aos programas educativos oficiais por medio das obras de arte do Museo supón establecer un estudo en profundidade que permita facilitar o compromiso do Museo coa sociedade e cumprir coa súa faceta educativa. Desde 1999 estívose elaborando de forma paulatina un material educativo adaptado a diferentes niveis escolares e fomentouse a creatividade a través de obradoiros de debuxo e gravado integrados nas propias visitas, como resultado dos plans de análise e estudo antes mencionados. INVESTIGAR E PROXECTAR O coñecemento e estudo do público, da súa pluralidade e diversidade, permitiu que o Museo oferte un programa de actuacións adaptadas á realidade do visitante e á súa pluralidade e en relación coa sociedade á que pertence e se proxecta. A análise destes compoñentes favorece a accesibilidade e fomenta o coñecemento, os intercambios e o compromiso entre o Museo e a súa comunidade, ademais de facilitar o cumprimento da misión que o Museo ten encomendada.


36

A INVESTIGACIÓN E A TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN As publicacións son o resultado último dun proceso de investigación e estudo. É o medio de transmisión habitual para que ese coñecemento poida ser consultado, divulgado e examinado. Os catálogos son o medio que o Museo utiliza para mostrar e difundir o traballo de investigación ou estudo que dá contido á formulación dun proxecto expositivo. Gozan de enorme aceptación polo seu deseño e pola capacidade de erudición e deleite que mostran nos seus contidos gráficos, documentais ou analíticos. Igualmente son o soporte de temas monográficos relacionados cos seus fondos ou cos seus aspectos museolóxicos e funcionais. O Boletín do Museo é a publicación científica do propio Museo. Permite dar a coñecer os resultados das investigacións e análises realizados polos profesionais da propia institución sobre o patrimonio cultural que custodia e mais daqueles temas vinculados coa arte, historia da arte, estética, museoloxía e museografía etc. Está aberto á colaboración de especialistas. Os medios tecnolóxicos son o soporte divulgativo que facilita a comunicación e establece novas canles e niveis de información da propia investigación, estudo e análise que o Museo xera sobre as súas coleccións ou actuacións especificas e que pon ao alcance do publico a través de distintas aplicacións segundo os seus contidos. A INVESTIGACIÓN E A PROPIEDADE INTELECTUAL (o Copyrigth do Museo) O traballo de investigación realizado por e para o Museo difire do compromiso profesional que se realiza no nome do Museo e do que se elabora de forma independente. Afecta a todos os membros do persoal que precisen ou desexen entrar nos plans de estudo e investigación do Museo, das súas coleccións e dos seus programas e apela á súa responsabilidade e compromiso institucional.

OS Profesionais DO MUSEO: O COÑECEMENTO EXPERTO E CUALIFICADO A capacidade do Museo para captar a nosa atención, provocar sensacións e achegar coñecemento está en correspondencia coa interpretación que se faga do Museo como institución, de como se traten e exhiban as súas coleccións, do tipo de información que divulgue, da calidade das exposicións temporais e dos proxectos educativos previstos, dos programas de provisión de fondos, de conservación preventiva e de divulgación, da realización dunha intensa e variada programación anual etc. Poderíase seguir enumerando a variedade de actuacións que leva consigo o cumprimento da responsabilidade museística. Con todo, máis que no seu repertorio é preciso insistir en que esta institución cultural, tan necesaria como complexa, nunca podería facer fronte aos retos e metas que a sociedade lle demanda se non dispuxese dun equipo de profesionais cualificado con criterio formado nos seus campos de traballo e experto na súa xestión, que permite que o Museo cumpra as súas funcións, que se coñeza como centro difusor de cultura e de patrimonio e que se chegue a recoñecer, mesmo, como institución sorprendente e atractiva comprometida co presente século. O recoñecemento social dos profesionais do Museo e da nosa profesión é insuficiente. Malia o prestixio que adquiriron os museos descoñécese a vertente real do noso traballo e percíbese unha


37

escasa e incomprensible valoración social e administrativa, a pesar da responsabilidade que este implica e da admirable traxectoria profesional de moitos colegas. Nos últimos anos, con todo, apareceron artigos e publicacións que permiten albergar certa esperanza de cambio de mentalidade. O monográfico publicado polo Ministerio de Cultura no ano 2016, mostra a análise da experiencia directa dos seus profesionais de museos e define como característica común dos seus compoñentes —na maior parte dos casos— o compromiso, a fidelidade e a dedicación á institución. Trátase das persoas que configuran os corpos especializados da Administración pública: facultativos do corpo de conservadores de museos, do corpo de axudantes de museos e restauradores, que como regra xeral constitúen, xunto coa dirección do museo, o equipo de profesionais que xestiona a complexidade do traballo ordinario dun museo. ATRIBUTOS IDENTIFICADORES Posúen unha serie de atributos comúns que definen o campo das súas actuacións: • Coñecen e comprenden as funcións básicas do museo e a necesaria interrelación que as define e distingue. • Buscan dotar de prestixio e calidade o museo e comparten a responsabilidade intelectual no desempeño das súas funcións. • Coñecen a disciplina ou as disciplinas afíns ás coleccións do museo e a súa singularidade, e por conseguinte os criterios e métodos que rexen na súa especialidade para investigar e estudar o patrimonio que o museo custodia e aplicar a linguaxe académica especifica que lle corresponde. • Dominan unha linguaxe museolóxica e museográfica da colección, identificando os códigos propios do seu coñecemento e a súa documentación, e establecen os vínculos necesarios para a súa correcta divulgación. • Teñen criterio formado e coñecen os procedementos para realizar unha adecuada conservación preventiva das coleccións respondendo á súa natureza e tipoloxía. • Identifican as necesidades básicas de conservación preventiva dos fondos patrimoniais que o museo xestiona e a súa correcta manipulación cos procedementos e termos adecuados, ademais daqueles principios que determinan a exhibición ordenada das coleccións. • Coñecen os procedementos da administración para a xestión das súas responsabilidades. • Buscan a actualización e perfeccionamento constante do uso das novas tecnoloxías e as súas aplicacións como ferramentas necesarias para proxectar un eficaz servizo público á sociedade. • Posúen dedicación e un gran compromiso coa institución e co cumprimento da misión e visión que o museo pretende, ademais de lograr os seus obxectivos e desenvolver as súas funcións. • Poñen en práctica os códigos e condutas de ética profesional ou de deontoloxía profesional recollidos no Consello Internacional de Museos (ICOM)

O EQUIpo profesional DO MUSEO DE BELAS ARTES Da COruña ETAPAS Como museo de titularidade estatal e xestión transferida á Xunta de Galicia posúe os perfís profe-


38

sionais específicos definidos nos corpos da Administratición estatal e autonómica coas súas distintas variedades e tipoloxías. O seu cadro de persoal nútrese exclusivamente con persoal funcionario de carreira ou persoal laboral, segundo a denominación do posto de traballo existente na relación de postos de traballo legalmente recoñecidos no persoal do Museo de Belas Artes pola Xunta de Galicia. 1995. Inaugura as súas novas instalacións cun precario número de persoal: directora, conservadora, auxiliar administrativo e 4 vixiantes. 1996. Regúlase a dotación orzamentaria para o persoal dos museos dependentes da Xunta de Galicia. O resultado foi a creación e provisión de perfís profesionais específicos para acceder ao traballo do Museo, isto é corpos facultativos superiores de conservadores de museos, corpos facultativos de axudantes de museos, a dotación de prazas de restauradores nos museos, o recoñecemento de bibliotecas específicas neles e a dotación do seu perfil profesional, así como do persoal de vixilancia de museos e de auxiliares de museos e bibliotecas. 1997. Incorpóranse como técnicos interinos. 2003. Establécese a convocatoria dos procesos selectivos para cubrir un total de nove prazas adscritas ao Museo de Belas Artes, que permanecen na actualidade e constitúen o equipo técnico do Museo. 2018. Os perfís profesionais do equipo do Museo de Belas Artes da Coruña non variaron desde entón. Este componse de: 4 conservadores facultativos de museos (incluída a dirección do centro), 4 axudantes facultativos de museos, 1 restaurador, 1 axudante facultativo de bibliotecas,1 auxiliar de bibliotecas,1 auxiliar administrativo e 11 vixiantes de museo. O EQUIPO DO MUSEO Os corpos facultativos de conservadores de museos e axudantes de museo, e o persoal de restauración configuran o denominado equipo técnico ou profesional da institución. Identifícanse e definen por medio dos atributos anteditos e representan o coñecemento experto do Museo. A Biblioteca do Museo, cos seus respectivos profesionais, complementan os perfís de actuación e competencia daquel. Evidentemente, asumen os atributos identificadores anteriormente descritos. Ademais posúen a visión integra e comprometida do Museo, conciben o uso adecuado dos espazos, coñecen e xestionan os labores propios da Administración e daquelas materias que lles puidesen ser requiridas como funcionarios públicos. Son responsables dos proxectos inherentes á especificidade da súa profesión e exploran ademais novas posibilidades que permitan divulgar, estender e dar uso aos distintos servizos que ofrece o Museo. É sabido que os perfís profesionais poden aumentar segundo o tipo de actividade específica que a programación anual do Museo desenvolve. Non corresponde aquí analizar a problemática, as carencias e limitacións ou a formación necesaria desexable para acceder ás responsabilidades do traballo museístico, sería un traballo denso e merecería todo un capítulo, senón constatar a realidade de que este museo que padeceu os pormenores da crise económica de 2008, tivese nun futuro inmediato un incremento dos seus profesionais, un aumento da súa variedade tipolóxica para aqueles campos onde a carencia obriga a redundar esforzos e en ocasións impide xestionar con maior eficacia as complexas tarefas e proxectos que desde o Museo de Belas Artes asumismos e que redundaría sen dúbida en beneficio da sociedade á que se debe.


39

Neste punto cabe destacar o importante papel daquelas persoas con perfís profesionais diversos, que tras unha formación previa neste museo (bolseiros, documentalistas, en practicas etc.) participaron prestando un servizo temporal en clave educativa e divulgativa facilitando a comunicación colección—público nas súas distintas tipoloxías e idades, e sen a contribución das cales difícilmente podería reverter na sociedade o compromiso educativo adquirido. Son novas profesións que os museos do futuro sen dúbida deberán incorporar aos seus equipos se se pretende que a innovación, a accesibilidade e a participación social sexan un logro permanente e incuestionable,

PLAN DE ACTUACIÓN: CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN (1996-2018) DIRECTRICES E ORIENTACIÓN Entendemos por criterios de identificación a serie de directrices (ou conceptos básicos) recoñecidas, aceptadas e levadas á práctica na xestión do Museo entre 1995 (inauguración) ata o momento actual (2018). É o sentido de orientación necesaria que a dirección do Museo (Museo de Belas Artes) considera e transmite ao persoal do Museo (equipo do Museo) para tratar de articular unha adecuada xestión do traballo, cumprir coa misión do Museo e coa visión que pretende, lograr os seus obxectivos e desenvolver as súas funcións. Responde ademais a modelos de actuación identificativa tanto na forma como no contido (discurso museolóxico e selección museográfica), nun espazo recoñecible (o edificio do Museo) e cunha imaxe corporativa propia (o noso anagrama). Este conxunto de directrices que o Museo recoñece e acepta e que levou á práctica nun período de tempo establecido (1995-2018) permitiunos constatar e reafirmar que o funcionamento e xestión dun museo e as súas actuacións non son produto do azar ou das circunstancia senón que responden a un proxecto de traballo —que tratamos de precisar a curto, medio ou longo prazo— a pesar da súa complexidade e dificultade pola multiplicidade de factores que conflúen, pero cuxa concepción non só é importante senón necesaria, como xa foi sinalado por distintos profesionais do tema, xa que: • Afecta directamente a institución: ten impacto directo sobre o patrimonio cultural que o Museo custodia e expón. • Repercute na propia dinámica do Museo e no seu contido. • Inflúe no comportamento dos distintos sectores sociais da comunidade sobre a que se proxecta e favorece relacións institucionais e profesionais, ademais de adquirir visibilidade e valoración. É, por outra banda, un traballo progresivo, que pode aumentar ou mesmo retroceder segundo os recursos de persoal e económicos de que o Museo dispoña, pero que sempre perdura, dado o seu carácter de institución permanente. Isto lévanos a definir uns principios básicos que orientaron a nosa xestión diaria e que definen e identifican a nosa forma de actuación desde catro aspectos substanciais:


40

O MUSEO E A SÚA CONCEPCIÓN • A complexidade do museo como servizo público determina concibir a institución museística como un todo: todas as partes importan e se relacionan entre sí para realizar un labor eficaz e poder orientar a institución cara a uns fins. • O museo desenvolve un marco común de actuación no que a interrelacción das súas funcións implica a necesidade de coordinación de todas as partes —se é que se pretende que a institución funcione—, unha organización do traballo e unha repartición de responsabilidades. • Planificar a actividade dun museo é un intenso proceso cuxo desenvolvemento require colaboración, compromiso, transversalidade e comunicación permanente entre os axentes implicados nela, é dicir, o persoal do museo nas súas diferentes responsabilidades. O PERSOAL E O SEU COMPROMISO O persoal do museo son as persoas que traballan no museo, que posibilitan o desenvolvemento das súas funcións e cumprir coa misión e obxectivos encomendados. O museo organiza o traballo contando cos seus propios recursos de persoal: é o equipo de profesionais do museo, comprometidos en lograr o seu bo funcionamento. A forma de traballar no museo defínese pola procura dos maiores índices de calidade e compromiso en todas as actuacións e actividades e polo respecto permanente ás normas profesionais e institucionais e á lexislación A ORGANIZACIÓN INTERNA Todo museo precisa dunha organización e unha repartición de responsabilidades entre os membros que constitúen o equipo de persoal do museo para facilitar o traballo, adquirir compromiso e posibilitar a toma de decisións inherentes a aquel. O Museo de Belas Artes presenta un esquema clásico piramidal en canto á súa estrutura, transversal en canto á súa comunicación, relación e intercambio, e horizontal en canto ao seu funcionamento e xestión. Estrutúrase en grandes áreas funcionais, definidas cada unha delas polos seus obxectivos e criterios de actuación, o que posibilitou desenvolver o traballo específico de cada unha delas: • Áreas de Conservación, Difusión ou Acción Cultural e Documentación, que complementan a de Dirección do museo e a de Xestión (Administración e Seguridade). As áreas de Restauración e Biblioteca insírense na estrutura anterior por seren imprescindibles, necesarias e incuestionables. O papel de Educación no museo é permanente e funcional, proxéctase desde a área de difusión (ou acción cultural) e en estreita correspondencia coa documentación e investigación. E esta, a investigación, pola súa particularidade e significación, a función do Museo que se relaciona con todas as súas áreas, cunha linguaxe e uns contidos específicos. A partir desta organización planifícase a actividade ordinaria e extraordinaria. Esta pódese modificar, alterar ou cambiar dependendo dos recursos de persoal, dos criterios operantes ou das necesidades ou recursos económicos dispoñibles, pero sempre debe manter o compromiso de cumprir coas funcións implícitas na súa definición como Museo.


41

A IDENTIFICACIÓN E DISTINCIÓN Sabemos o que somos como museo e como organizarnos. O paso seguinte é identificar a nosa singularidade para lograr clarificar as nosas actuacións, ademais dos nosos proxectos e programacións, co fin de conducir o Museo cara ao seu propósito. Entendemos que: • as coleccións do Museo constitúen o núcleo fundamental da súa actividade, xa que son a súa calidade identificadora e por tanto determinan os nosos criterios de actuación, aínda que a institución debe permanecer en alerta ante as necesidades e posibles cambios que a propia natureza do Museo poida experimentar: diálogo conceptual entre museo tradicional e novos modelos no futuro. • os criterios que rexen a actuación sobre as coleccións do museo están en estreita relación coa súa capacidade de transmisión, comunicación e relación co público e a súa pluralidade. • a exposición das coleccións está sometida a criterios de innovación, dinamismo, accesibilidade e rigor científico plasmados nun relato museolóxico e museográfico propio, que mostre a súa capacidade de dialogar e de se comunicar co público. • promóvese o compromiso de divulgar coñecemento cunha información de calidade que permita lograr un recoñecemento social dos seus contidos e actuacións. • recoñécese o uso dos novos medios de comunicación dixital como un recurso necesario para acceder a outros públicos (a todo tipo de visitantes), alcanzar proxección global e dispoñer dunha nova canle identificativa de transmisión de información e comunicación, ademais de adquirir presenza nas redes.

UNIDADES DE ACTUACIÓN En 1995 o Museo de Belas Artes da Coruña preséntase ante a comunidade nun edificio de nova planta e cuns proxectos museolóxicos e museográficos. Desde entón e ata a actualidade desenvolvemos un Plan estratéxico de actuación baseado nas directrices establecidas no seu Plan director, desenvolvido en etapas e/ou actuacións baixo un prisma integral de actuación que foi modificando o proxecto primixenio. Este plan sintetízase en tres unidades de actuación que damos a coñecer ao longo dos seguintes capítulos: • AS COLECCIÓNS. Trataremos os obxectivos e actuacións que afectan o conxunto das coleccións do Museo e profundaremos nas funcións especificas implícitas á súa razón de ser: conservación, educación, documentación e divulgación, ademais de restauración e da existencia dunha biblioteca especializada. A investigación xa foi posta de relevo nun capitulo específico e evidentemente afecta a propia esencia da colección, a súa exposición e valoración. • O PÚBLICO. Expoñeremos as formas para chegar ao publico e ás súas diferentes tipoloxías mostrando o museo como instrumento privilexiado para a educación cos seus programas para difundir o coñecemento, ademais de facer presentes os usuarios habituais e aqueles usuarios, presenciales ou non, que chegan a través das últimas tecnoloxías da comunicación. • AS EXPOSICIÓNS TEMPORAIS. Constitúen unha das principais actividades e unha grande aposta por parte do Museo de Belas Artes como medio de difusión e coñecemento do patrimonio artístico e dos estudos e investigacións realizados, así como o medio de intercambio e comunicación cultural, institucional e social máis demandado polo público, ante o que o Museo pode mostrar unha xa consolidada traxectoria.
AS COLECCIÓNS


As Coleccións do Museo

CONSIDERACIÓNS XERAIS •O

Museo concíbese como un lugar para ver, aprender e gozar a través do contacto directo coas obras de arte que constitúen as súas coleccións. • As coleccións constitúen o elemento de cohesión e definición do Museo e velan pola súa evolución e transformación como integrantes da súa propia esencia. • A interpretación, estudo e análise das coleccións esta sometida a unha revisión e actualización sistemática baseada no rigor científico e no coñecemento como garantía da súa correcta presentación e exhibición. • A información que conteñen as obras de arte e os obxectos que constitúen as coleccións do Museo posúen un valor cultural e social que facilita a creación de espazos de comunicación, diálogo e inclusión co publico que se precisa potenciar para lograr unha maior interrelación con el. • O Museo ten a responsabilidade de explorar novas áreas e formulacións da arte pasada, presente e futura, creando e ofertando novas oportunidades para o visitante. Seguindo as pautas elaboradas no proxecto museolóxico inicial (1996) podemos afirmar que a colección do Museo de Belas Artes da Coruña está determinada pola súa propia natureza e delimitada pola súa propia historia. Apenas hai exemplos da antigüidade e da idade media mais si un notable conxunto de obras que nos permiten realizar unha visión ampla polo percorrido do acontecer artístico español e internacional desde o século XV ata os nosos días, cun claro predominio de obras dos séculos XVII e XIX e da plástica galega do século XX. Optamos para a exposición permanente da colección por unha lectura cronolóxica, iconográfica e contextualizada en cada período, destacando aquelas obras que pola súa calidade ou autoría adquiren especial significación e tratando de achegar novas lecturas ou enfoques museolóxicos e temáticos ou museográficos, actualizando os seus contidos. Paulatinamente ao longo de dúas décadas enriqueceuse e actualizouse en ideas e tendencias, e evidentemente, e como non podía ser menos, no período do 1999 ao 2018 variou substancialmente en contidos, en discursos expositivos e en soportes museograficos, se ben o percorrido espacial mantén o esquema inicial.

ACTUALIZACIÓN DO PLAN MUSEOLÓXICO INICIAL: 1996-2018 Co fin de actualizar gradualmente o plan museolóxico do ano 1995, defínense os obxectivos que guiarían o traballo ordinario e posibilitarían a concreción de procedementos de actuación con respecto ás coleccións do Museo ao longo do período 1996-2018. OBXECTIVOS XERAIS • Poñer en valor a colección desde unha perspectiva artística, histórica e cultural. • Enriquecer e enaltecer a colección permanente do museo buscando a calidade e o interese artístico, a actualización de contidos e tipoloxías e a incorporación de novas tendencias ou interpretacións.

45


46

• Coñecer

e estudar a colección de forma rigorosa para facela visible, atractiva e accesible para

o público. • Conservar a colección aplicando os sistemas documentais e tecnolóxicos necesarios que permitan establecer unhas condicións óptimas de prevención sobre o legado patrimonial que o Museo recolle en beneficio da sociedade. • A provisión de información que afecta as coleccións organízase por medio do Sistema de Documentación de Museos e a súa normativa legal, como garantía da súa seguridade e conservación e da súa manipulación e para facilitar o estudo e investigación a profesionais internos ou externos, ademais do intercambio ou a demanda institucional e a súa informatización. • Organizar o cadro de profesionais do Museo para o cumprimento destes obxectivos. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS • Potenciar os eixos básicos das coleccións. • Potenciar as coleccións de pintura do século XVII tanto pola calidade das obras que as constitúen como polo seu especial significado na historia do Museo co fin de profundar no estudo e coñecemento da pintura barroca en xeral, incrementando os seus contidos e fortalecendo o intercambio con institucións e particulares. • Impulsar as coleccións de pintura española do XIX, un dos principais focos de atracción das nosas coleccións e antesala do desenvolvemento das artes do século XX en Galicia. • Fomentar o desenvolvemento da colección de arte galega do século XX, un dos maiores expoñentes da memoria artística do noso país, cunha revisión crítica continuada e actualizada que contribúa ao seu coñecemento e á dinamización cultural. • Divulgar, actualizar e poñer en valor museolóxica e museograficamente a colección de gravados de Goya, punto de referencia de estudosos e especialistas, xa que é un dos poucos museos que posúe a totalidade das súas series. • Incorporar novas seccións e obras artísticas, resultado do estudo e análise dos seus fondos, e catalogadas: a sección de numismática, artes decorativas, debuxo e gravado son exemplos salientables. • Explorar e identificar as vías e tendencias artísticas que definen e competen ao século XXI, de forma que permitan incrementar e completar as coleccións achegando novas oportunidades visuais e contemplativas: a sección de artes da imaxe contribuirá nun futuro a definir estes obxectivos.

O PLAN DE COLECCIÓNS DO MUSEO: 1996-2018 Defínense os procedementos e actuacións que o Museo recoñece e aproba para actualizar o plan de coleccións e adecualo aos plans museolóxico e museográfico correspondentes e para facilitar a súa liña de actuación. Este plan comprende o período de tempo sinalado, 1996-2018, e establécese en tres niveis: incrementar e enriquecer, visibilizar e promover a accesibilidade, o coñecemento e a comunicación.


47

INCREMENTAR E ENRIQUECER Lévase a cabo mediante actuacións continuadas nun período de tempo dado e relacionadas co crecemento da propia colección e as súas necesidades. O incremento dos fondos da colección do Museo no período 1996-2018 foi dun total de 1.249 pezas, de tipoloxía e natureza variadas. O incremento non é aleatorio, sempre responde a unha reflexión pausada e pormenorizada, xa que afecta ao interese que suscita, á súa posta en valor e á custodia que adquire, ben que nalgunhas ocasións depende tamén da oportunidade ou a casualidade. CRITERIOS DE ACTUACIÓN • Poténciase un crecemento selectivo da colección: calidade artística, autoría, enriquecemento do propio discurso museolóxico e significado dentro da propia colección son as premisas de actuación. • Procúrase igualmente incorporar ideas, tendencias e períodos artísticos que potencien a colección ademais de abrir novas vías de interpretacion. • Supervísanse os criterios museolóxicos e museógraficos que afectan a colección permanente, tratando de actualizar os seus discursos e os seus soportes comunicativos para definir carencias, prioridades ou necesidades da colección. • Os novos ingresos prodúcense polos procedementos habituais de adquisición, depósito, doazón, adxudicación ou intercambio institucional. PROCEDEMENTOS Adquisición. Procúrase a adquisición. Como museo vinculado ás administracións públicas, carece de autonomía na súa asignación e depende dos orzamentos xerais aprobados anualmente para tal fin. Esta realidade ás veces condiciona e limita as posibles oportunidades que poidan xurdir. As flutuacións do mercado da arte, a necesidade de inmediatez do propietario que oferta ou a propia dotación orzamentaria, case sempre insuficiente, son situacións frecuentes no quefacer museístico que obrigan á renuncia ou á perda, máis veces do desexado, de obras artísticas de interese para a colección do Museo. As adquisicións desde 1995 ata 2018 comprenden un total de 367 pezas de variada natureza e tipoloxía. Adquiríronse como proposta directa do Museo e coa aprobación do seu organismo dependente, a Consellería de Cultura, a cargo dos orzamentos da Xunta de Galicia. Non se rexistra ningunha compra procedente directamente do Estado, titular do Museo, a través do Ministerio de Cultura. O proceso de adquisicións foi lento pero continuado desde 1996, para caer a partir de 2011 como consecuencia da crise económica. Serán os artistas contemporáneos galegos os que acaparen a maior parte das adquisicións. Preténdese cubrir aquelas lagoas que presentaba ou presenta o discurso expositivo da colección permanente, tanto en pintura como en escultura e debuxo, aproveitando as tendencias ou oportunidades que ofrece o mercado da arte nun momento dado: Lloréns,Tino Grandío, Caruncho, Arturo Souto, Mampaso, Molezún, Leopoldo Nóvoa, Jano Muñoz, Manolo Paz, entre outros. Alén diso, as denominadas artes decorativas renóvanse coa adquisición de interesantes coleccións de miniaturas e de abanos.


48

Por primeira vez, no ano 2011 incorpórase á colección permanente a fotografía artística como sección coa adquisición de obras de Xoán Piñón e Yolanda Ferrer. O ingreso en 2018 de dúas interesantes obras cerámicas realizadas por Pablo Ruiz Picasso e adquiridas pola Conselleria de Cultura para este museo pecha este apartado e abre novas e enriquecedoras perspectivas de cara ao futuro. Depósito. Foméntase o depósito de obras de arte cun interesante incremento de 627 pezas, tanto de institucións como de particulares, como vía de colaboración e enriquecemento habitual na historia do Museo. Son exemplos notorios os depósitos xa históricos do Museo Nacional del Prado ou do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, así como do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense ou do Museo de Pontevedra, e a particular contribución de artistas como Paco Pestana, Guillermo Steimbürgen ou familiares de artistas como Mon Vasco, Xoán Piñeiro, Faílde, e outros particulares que fomentaron o incremento das nosas coleccións desde os inicios en 1995. O Museo Nacional del Prado realiza unha importante revisión dos seus depósitos no ano 2011 tras o levantamento da colección de 14 lenzos do pintor do século XVII Vicente Carducho que permanecían neste museo desde fins do século XIX e con destino ao Monasterio del Paular en Madrid. Xestiónase entón un novo depósito con novas obras de calidade e variada temática que permitiu enriquecer e anovar a colección do Museo e mostrar unha renovada pluralidade temática e artística da pintura barroca española e europea: Theodoor Rombouts, Erasmus Quellinus, Frans Luycks, Peeter Gowy, Jean Baptiste Borkens, Juan Pantoja de la Cruz ou Francisco Rizi completan a nosa exposición permanente na actualidade. No ano 2016 o fotógrafo Manuel Vilariño, Premio Nacional de Fotografía 2007, realiza un importante depósito dunha obra emblemática da súa autoría que, situada no ámbito do foro, reforza e ennobrece a colección e permite innovar e dar novos significados e lecturas ao espazo do Museo. En 2017 a achega de obras do pintor Alberto Datas abre novas perspectivas artísticas e dota de novos contidos e linguaxes a colección plástica do XX. En 2018, renovados depósitos procedentes do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Quessada, Lago Rivera, Madariaga) e mais a achega do legado do pintor Fernando Álvarez de Sotomayor por parte do Museo Nacional del Prado permiten incrementar as obras do século XX con autores galegos da posguerra e potenciar este importante período artístico. Doazón. Procúrase acoller e favorecer as doazóns ao Museo de Belas Artes. É a fórmula máis xenerosa de compromiso por parte das persoas, individuos que poñen a súa memoria e o seu patrimonio ao dispor da sociedade para a súa contemplación e gozo. O Museo recibiu importantes legados e doazóns ao longo da súa historia que permitiron incrementar e ennobrecer a propia colección. Os exemplos son variados e sucesivos desde a primeira doazón que dá orixe á creación deste Museo con Elvira Arévalo Gener na fin do século XIX, a marquesa de Cavalcanti, filla de Emilia Pardo Bazán no XX cun interesante legado, a doazón de Maruxa Seoane ou de Carolina González Abad ou a máis recente do pintor Roberto González, entre outras moitas e variadas. Mostran, en definitiva, a xenerosidade dun gran número de cidadáns —moitos deles coruñeses— comprometidos co patrimonio artístico e coa instiución museística a través da súa contribución. Cabe aquí expresar a nosa gratitude e o desexo de continuidade de cara ao futuro.


49

Legados testamentarios, asignación ou dación: son outras das fórmulas xurídicas existentes polas que os museos poden proceder ao incremento dos seus fondos. Entre outras cabe sinalar a obra de Joaquín Sorolla o O boieiro castelán bosquexo realizado para a Hispanic Society de New York, asignada no ano 1998 e exposta desde entón na colección permanente. Préstamo. Facilítase o préstamo de obras para favorecer a divulgacion da colección e o intercambio institucional, sempre baixo idóneas condicións de conservación e seguridade e contribuíndo á concreción dos distintos proxectos expositivos nacionais ou internacionais. O seu ritmo é variable e permaneceu constante ao longo do tempo. En resumo, é entre 1996 e 2010 cando se produce o maior incremento de obras nas coleccións do Museo e é aos séculos XIX e XX aos que corresponde o número máis elevado de fondos ingresados polos distintos procedementos enumerados. A crise económica sufrida desde o ano 2011 supuxo unha paralización do programa de adquisicións e un freo aos proxectos da actualización museolóxica e museográfica. Afortunadamente desde 2018 comezamos a albiscar cambios e confiamos en que estes marquen un ritmo ascendente de actividade. VISIBILIZAR Cómpren creatividade, coñecemento aplicado e innovación para potenciar a presenza da colección e a exclusividade do seu diálogo co espazo arquitectónico. O ESPAZO ARQUITECTÓNICO E A SÚA CONCEPCIÓN DINÁMICA Desde a súa inauguración tratouse de respectar a capacidade do edificio do Museo e facer uso da súa flexibilidade e versatilidade espacial procurando que o público, o espectador, o contemple como unha das grandes obras de arquitectura contemporánea de referencia no século XX. Puxemos énfase na luz que percorre as zonas, nos distintos materiais utilizados e nas estruturas construídas para distribuír e exhibir a colección permanente do Museo baixo unha perspectiva museolóxica integrada no seu propio continente. • O edificio de nova planta adapta a súa morfoloxía ás necesidades museísticas. Así, os ámbitos dedicados á exposición permanente posibilitaron e coidaron o desenvolvemento da circulación do público e a aplicación de renovadas propostas museográficas e museolóxicas nunha constante procura de equilibrio entre as obras expostas e a nova arquitectura. Esta móstrase suxestiva e impoñente, bañada por luz natural directa nalgúns casos matizada, e cunha iluminación indirecta que conduce á procura, sempre flexible, de ambientación e clarificación de quen observa. • O espazo, á súa vez, determinou unha circulación ascendente e delimitou unha concepción cronolóxica para situar a maior parte da exposición permanente coas súas seccións de pintura, debuxo, escultura, gravado e artes decorativas. • A nova arquitectura propicia perspectivas horizontais e puntos de vista na verticalidade do seu eixo que favorecen a propia orientación do visitante. Esta perspectiva horizontal xorde de novo ao incorporar por medio de solucións arquitectónicas o edificio histórico rehabilitado, onde o respecto ás súas estruturas e dimensións posibilita situar


50

aquelas seccións cuxa natureza e tipoloxía requiren outra mirada, ademais de estruturas museográficas específicas. • O percorrido espacial suxire, á súa vez, un exclusivo diálogo entre a arquitectura do Museo e a colección que alberga, equilibrando os percorridos, provocando novos puntos de visión e contemplación e poñendo en valor o espazo físico e a súa transformación. • Establécese por tanto unha concepción dinámica de espazos en que os obxectos adquiren novos códigos de contemplación e reflexión nun edificio que forma parte do propio patrimonio cultural do Museo de Belas Artes. NOVOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN: INCORPORACIÓN DE NOVAS SECCIÓNS Levóuse a cabo actuacións para favorecer o coñecemento da colección permanente á que se foron incorporando novas seccións, respondendo a criterios históricos, de estudo, ou ben de oportunidade, viabilidade ou interese, dun xeito progresivo desde 1996 ata a actualidade. • 1996, Sección de Escultura Contemporánea. Non será ata 1996 cando as novas condicións de idoneidade museográfica permitan incorporar obras escultóricas contemporáneas na colección permanente do Museo, unha das carencias máis significativas ata entón. Esta increméntase a través da proposta de depósitos e adquisicións. Sitúase nos espazos do foro, ou espazo de acollida do Museo, tanto pola súa flexibilidade e lectura espacial como polo diálogo permanente entre luz e materiais: Elena Colmeiro, Paco Pestana, Francisco Leiro, Manolo Paz, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, entre outros, incorpóranse á colección. • 2008, Sección de Papel. A colección iniciada xa no século XX crecera por distintos procedementos. Unha vez estudada, documentada e catalogada polos nosos profesionais, incorpórase ao discurso expositivo da sala dedicada ao século XIX mostrando as distintas técnicas artísticas, debuxos, gravados e acuarelas, cuxa iconografia permite completar a visión que sobre a paisaxe romántica ou realista se expón e na cal destacan, obras de Villaamil ou Pérez de Castro. Completaranse e enriqueceranse con posterioridade os contidos da plástica galega do XX coa incorporación de debuxos de Castelao e dunha selección de gravados de Luís Seoane, como complemento á súa obra pictórica. • 2009, Sección de Artes Decorativas. Este ano ingresa no Museo unha importante colección de abanos dos séculos XVIII e XIX, que se complementa en 2016 cunha achega significativa de miniaturas do séculos XIX e con algúns exemplos do XVIII. Tras unha análise sistemática e unha selección de contidos, hoxe exhíbense nas súas correspondentes salas da colección permanente. • 2016, Sección de Fotografía. É un dos proxectos máis desexados dentro do Plan de Coleccións e así se fixo constar a través das súas exposicións temporais. As adquisicións realizadas en 2016 e a determinante achega do artista Manuel Vilariño cunha das obras emblemáticas da súa colección, O Paraíso fragmentado, abriu novos horizontes e linguaxes necesarias no crecemento e representacion de estilos e tendencias da arte actual. • 2017, Sección de Gravados de Goya. A totalidade das series de gravados realizados por Francisco de Goya (Caprichos, Disparates, Desastres e Tauromaquia) pertencen á colección do Museo e formaron parte do proxecto museolóxico inicial sen apenas modificacións. Apostamos pola innovación e pola creatividade elaborando un proxecto que permita unha renovación total museográfica e mu-


51

seolóxica do espazo arquitectónico que a define, co obxectivo de potenciar e visibilizar esta sección, fortalecer a súa información e facilitar, por tanto, a comunicación e apreciación do visitante. • 2018, Sección de Numismática. Era unha débeda na propia historia do Museo. Foi necesario realizar un rigoroso estudo da colección de moedas e, unha vez seleccionadas, analizadas e catalogadas, estrutúranse cronoloxicamente desde a época romana, moderna e contemporánea, presentándose ademais unha colección de moedas pertencentes á ceca da Coruña desde o século XV ao XIX nun espazo concibido museograficamente para tal fin. • 2018, incorporación de novos depósitos xa mecionados de distintos museos, do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e do Museo Nacional del Prado, de institucións como o Círculo de Bellas Artes de Madrid, que xunto coa achega de particulares, de artistas ou dos seus familiares, posibilitan non só enriquecer os nosos fondos senón expor novos retos e novos discursos expositivos das artes plásticas de Galicia e continuar renovando e actualizando o noso patrimonio, o seu coñecemento e a súa contemplación. ACCESIBILIDADE, COÑECEMENTO E COMUNICACIÓN Son as ferramentas e recursos informativos que o Museo propón para se comunicar co público presencial e virtual en relación coas súas coleccións, actuacións e funcións. O VISITANTE PRESENCIAL E A INTERPRETACIÓN DO MUSEO: RECURSOS INFORMATIVOS Información, interpretación e comunicación son os tres termos que poderían definir a procura de soportes de calidade que permitan facilitar a intermediación entre o Museo e o público que o visita de forma presencial. Supón a innovación e a actualización permanente ou a posta en valor do discurso expositivo, poñendo ao dispor dos visitante soportes identificativos das súas respostas e necesidades. A medida que o coñecemento da colección foi avanzando ao longo destes anos, fóronse incorporando á exposición distintos recursos informativos de apoio coa pretensión de que tanto o seu contido como a forma de visitalo puidese chegar a gran diversidade de público real e potencial así como ao recentemente incorporado usuario virtual. Trátase de adaptar o programa museográfico ás tendencias máis innovadoras que as novas tecnoloxías nos permiten aplicar e experimentar de forma paulatina. Orientación do visitante: rótulos que convidan o público a acceder aos espazos expositivos. Supoñen o primeiro nexo entre o espazo e o público e anticipan unha perspectiva do espazo temporal que o visitante vai ver. Follas de sala móbiles ou fixas: ao longo destes anos foron variando as distintas solucións para brindarlle ao visitante a información que lle facilite a comprensión do discurso museolóxico establecido. Folletos informativos da colección: renovados de forma sistemática, sempre co desexo de mellorar a capacidade de transmitir, na actualidade están dispoñibles en tres idiomas coa información de horarios, da distribución arquitectónica e doutros servizos do museo. Paneis con textos informativos: fóronse agregando en distintas salas, seguindo unha actualización de deseños museográficos. Trátase de incorporar elementos comunicativos de distinto formato, moi gráficos e visuais, que conxuguen textos, imaxes e deseño gráfico e proporcionen ao visitante pautas didácticas e dinámicas que, de modo atractivo e rápido, faciliten o acceso á información e a súa comprensión.


52

No ano 2014 aplicáronse novas fórmulas museográficas na Sala de Cerámica de Sargadelos co obxectivo de mellorar a comunicación e o coñecemento desta. En 2018 a colección de numismática, unha vez catalogada, preséntase museograficamente cun formato novo e cun soporte informativo divulgativo e accesible. En 2018-2019 actualízarse os contidos da Sala Goya e a súa colección de gravados para permitir un mellor coñecemento e posta en valor da totalidade das series. Textos e cartelas identificativas: son fundamentais e incuestionables na exposición da colección permanente do museo. Permiten unha identificación clara e precisa das obras e foron evolucionando a medida que cambiaron os aspectos e os contidos das sala, e tamén como resultado de novos deseños e novas tipografías, procurando a actualización e dinamización destes soportes informativos. Textos explicativos do discurso expositivo das distintas salas. Audioguías: relacionadas coas coleccións e coa arquitectura do propio edificio. Pantallas táctiles: complementos dos nosos sistemas expositivos cuxos contidos permiten acceder ao que o espazo expositivo impide pola súa extensión ou polo tipo de análise da peza: Sargadelos presenta formatos e estruturas en tres dimensións e na Sección de Numismática analiza polo miúdo o que o ollo non percibe a primeira vista. Códigos QR: tecnoloxía incorporada a partir do ano 2018 co obxectivo de chegar a outros públicos e mediante a cal se captan de forma directa os nosos contidos. O VISITANTE VIRTUAL E A INTERACTUACIÓN DO MUSEO: AS REDES SOCIAIS As redes sociais constitúen un elemento revolucionario na comunicación do Museo. A incorporación é paulatina e constante e responde a unha estratexia baseada na procura dun maior intercambio entre os usuarios e a institución, fomentando a interacción, a opinión e a participación. O uso de novas estruturas de comunicación a través de Internet como elemento vertebrador permitiu que o acceso á comunicación sexa fácil e rápido. O Museo deixou de ter só unha localización física para entrar en terreos de proyección virtual accesible e dinámica con novos usuarios en rede e a nivel global. Este feito indubidable incitou o Museo a establecer unha presenza permanente en redes sociais. Facebook ou Twitter funcionan como medios de transmisión de noticias do Museo e xeradores de co-

mentarios e opinións por parte dos usuarios. O seu uso abriu novas posibilidades de comunicación. Youtube conta coa presenza de vídeos que permiten romper barreiras no tempo e que son de uso cada vez máis frecuente nos nosos programas de actividades, o noso obxectivo é incorporalo aos programas expositivos temporais. A web do Museo foi o soporte innovador e pioneiro. Hoxe en día é o soporte imprescindible, tanto pola súa facilidade de acceso como polo seu dinamismo e capacidade comunicativa, e co cal traballamos permanentemente para mellorar a súa calidade en canto a deseño, contido e facilidade de uso, coa finalidade de cumprir cos obxectivos xerais definidos para a nosa colección.


53

O Museo rompe as barreiras físicas que tradicionalmente o definen e trata de adquirir presenza global, crecer e introducir e acoller novos públicos, novos visitantes, nun espazo marco temporal totalmente novo xa que é manexado polo visitante segundo o seu interese. Require, en consecuencia, unha actualización e unha interactuación permanente entre as coleccións do Museo, as súas funcións e a súa misión. Este intercambio e participación usuario-institución supón unha revolución en certos conceptos tradicionais e un reto de cara ao futuro. A tecnoloxía móbil introduciuse en 2018 a través dos códigos QR. Supón unha nova forma de enriquecer a nosa visita. Permite axilidade na información e na comunicación, o que sen dúbida mellora a visita ao Museo. Busca que o público menos tradicional do Museo chegue a alcanzar o interese por coñecer o que o saber e o coñecemento poñen ao seu alcance para gozar dunha experiencia directa ou indirecta.


A DocumentaciÓn

O estudo das coleccións, xunto co seu inventario e catalogación, é unha das funcións prioritarias do Museo. A documentación das coleccións é toda a información rexistrada que un museo posúe respecto dos bens que custodia; esa documentación, entendida como o rexistro e preservación do contexto dos obxectos, é unha das actividades básicas da institución museística. O traballo de documentación, segundo diversos estudos impulsados polo ICOM (Consello Internacional de Museos) xa na década dos 80, pode estruturarse nos seguintes pasos básicos: ingreso do obxecto no museo, rexistro e numeración, elaboración da ficha de inventario e realización das fichas de catálogo. O tratamento técnico e administrativo dos fondos dun museo foi evolucionando ao longo dos anos ata a súa adecuación ás instrucións publicadas no Real decreto 620/1987, polo que se aprobou o Regulamento de museos de titularidade estatal e do Sistema Español de Museos, que establece que todos os museos de titularidade estatal, ademais do rexistro dos seus fondos, deben elaborar o inventario xeral das súas coleccións.

OBXECTIVOS • Controlar

e xestionar todo o proceso documental das coleccións. • Rexistrar e inventariar todos os bens culturais que integran a colección. • Controlar o ingreso e os movementos internos e externos dos bens culturais, así como a súa baixa da colección do museo. • Arquivar todo tipo de documentación técnica, gráfica, audiovisual, calquera que sexa o seu soporte, tanto a inherente á lectura do obxecto como a referida á súa historia. • Catalogar ou documentar cientificamente todos os bens en colaboración co departamento de investigación. • Procesar toda esa información para facela posible e práctica para os diferentes usuarios. Nos museos de titularidade estatal o Regulamento de museos no seu art. 10.1. establece a obrigatoriedade de levar de forma independente o rexistro dos fondos museográficos. • O Rexistro é o principal instrumento xurídico-administrativo que protexe e acredita os bens custodiados no museo, e en caso de roubo e reclamacións é un documento probatorio con valor legal, polo que está suxeito aos requisitos que marca a normativa de procedemento administrativo. • O seu obxectivo principal é a inscrición dos datos relativos á identificación básica dos bens que integran a colección. • Ademais, proporciona información fundamental para coñecer a historia das obras que compoñen as coleccións do museo.

PLAN DE ACTUACIÓN PROCESO DE INFORMATIZACIÓN Na década dos anos oitenta o traballo documental tivo un carácter manual, tanto do rexistro de fondos como dos datos de catalogación de cada fondo museolóxico (elementos descritivos, clasificatorios e administrativos) que se cubrían en fichas do Inventario Xeral.


55

Xa na década dos noventa a informatización permitiu crear bases de datos para consignar toda aquela información que anos máis tarde foi introducida no programa Domus (Sistema unificado de documentación e xestión de coleccións), desenvolvido desde entón polo Ministerio de Educación e Cultura co fin de sistematizar un programa informático cunha estrutura deseñada para o tratamento técnico das coleccións dos museos. Desde 1995 rexistráronse 1.450 fondos (79 de fondo antigo) de variada tipoloxía, a máis cuantiosa a colección de gravados, seguida de pintura e debuxo, artes decorativas (nas que destaca a colección de abanos), escultura, numismatica e fotografía. Todo iso, froito dos depósitos tanto de particulares como de institucións públicas, galegas e estatais, das adquisicións da Xunta de Galicia e das doazóns de particulares. A día de hoxe o rexistro e inventario dos fondos da colección están informatizados, así como o contido do seu catálogo. Están rexistrados 6.446 fondos e deles 5.250 forman parte da colección do Museo, tendo en conta que ao longo da evolución histórica deste se foron consignando as sucesivas baixas correspondentes aos levantamentos de depósitos. O TRATAMENTO DOCUMENTAL DA COLECCIÓN A implantación do programa Domus no Museo no ano 2007 supuxo a integración da información nun novo sistema de estruturación que levou a adecuación progresiva do seu contido á terminoloxía normalizada e unificada para os museos usuarios de Domus. De acordo coas ferramentas que o programa proporciona e para aproveitar a súa funcionalidade nas etapas de procura e recuperación da información, considerouse a necesidade de realizar unha revisión da información catalográfica dos fondos da colección, caracterizada por unha gran diversidade obxectual que responde á súa variada natureza (téxtiles, pintura, escultura, numismática, cerámica, mobiliario, debuxos, estampas, ourivería e fotografía). Procedeuse entón a unha revisión da súa catalogación co fin de que tanto as novas epígrafes do programa como as que tradicionalmente recollían a información fosen completadas. Esta revisión, que se iniciou seguindo o Libro de rexistro e por orde cronolóxica, de entrada permitiu, entre outras, as seguintes actualizacións: • Documentación bibliográfica: omo primeira actuación para completar a análise dos fondos, facendo uso do catálogo da biblioteca do Museo actualizaronse as súas referencias bibliográficas que achegaron novas interpretacións para a súa clasificación, estudo e documentación. • Documentación fotográfica: gran parte dos fondos existentes fotografáronse en formato dixital co fin de actualizar o arquivo fotográfico de maneira que poida cubrir tanto as necesidades internas (catalogación, publicación, exposicións, difusión) como as externas (consultas, servizo de reprodución de fondos). • Realización de índices topográficos dos fondos tanto da área expositiva como de reserva con base na táboa creada en Domus con acceso á súa localización nos espazos do Museo. • Identificación de pezas que forman conxuntos significativos polo seu proceso de produción (bosquexos e obra definitiva, series de gravados, apuntamentos sobre un mesmo tema), ou polo carácter funcional ou de presentación (pezas de vaixela, obxectos decorativos). • Localización de pezas situadas no espazo de reserva pertencentes ao fondo antigo, que se rexistraron, siglaron e catalogaron.


56

• Arquivo

de documentación histórico-técnica: a revisión de fondos seguiu unha orde correlativa que permitiu á súa vez realizar en paralelo a do seu arquivo documental, cuxo contido se trasladou a novos módulos arquivadores cunhas condicións de conservación máis adecuadas. Permitiu tamén a provisión e incremento de documentación secundaria dos fondos (noticias en prensa, estudos específicos, correspondencia mantida con investigadores, observacións e achados do Departamento de Restauración respecto de cada un dos obxectos). Documentación relacionada coa exposición permanente Durante os últimos anos os obxectivos encamiñados a integrar a información que o Museo posúe das obras da colección nos espazos expositivos deron lugar ás seguintes actuacións: • Renovación do contido expositivo na Sala Sargadelos, tanto das pezas de louza expostas como da información que as contextualiza na historia da Fábrica. • Incorporación da colección de numismática: integrouse recentemente na exposición permanente e agrupa un conxunto de pezas que abarca emisións romanas, medievais e de época moderna, cunha significativa mostra de moedas emitidas pola Real Casa da Moeda da Coruña. A súa selección efectuouse en función do estado de conservación para posibilitar a visibilidade dos textos, signos e marcas que permiten coñecer o seu contexto político, social e económico. • Renovación do contido museolóxico da colección exposta: renováronse as fichas técnicas que identifican as obras e as súas cartelas informativas. Tendo en conta os condicionantes para realizar a lectura nun espazo expositivo, o seu contido informativo é sintético e fundaméntase na relación entre o tema e os elementos visuais que usa o artista e que o visitante observa directamente. Documentación relacionada cos espazos de reserva A Área de Reserva alberga toda unha heteroxeneidade de fondos que foi necesario ordenar mediante un sistema de almacenamento que garantise un fácil e rápido control e localización das pezas, sistema vinculado a Conservación pero tamén en gran medida á Área de Documentación, que se encarga, ademais do proceso de identificación e estudo, de controlar a localización de obras que ingresan ou son sometidas a algún tipo de movemento. Para facilitar a súa localización en Reserva: • Primeiro impleméntase un sistema de codificación diferencial numérico/alfabético, siglado en cada unha das tipoloxías de contedores, partindo do todo ata chegar á unidade mínima indivisible. • A seguir levántase un mapa topográfico que testemuña o vínculo establecido entre os fondos e a súa localización física no almacen de Reserva. Esta información introdúcese, á súa vez, na árbore topográfica que o programa Domus permite crear de forma particularizada para o Museo. Deste xeito queda recollida en formato papel e dixital a localización das obras para servizo e control de todo o persoal especializado do Museo. Documentación relacionada coas novas canles de divulgación e difusión Domus desenvolveuse co fin último de crear un catálogo colectivo de museos españois para ser posto á disposición do público a través das redes de difusión, algo que se materializou no ano 2010 cando o Ministerio de Cultura puxo en marcha Cer.es, un espacio de difusión web no que se integran


57

os museos usuarios de Domus que conforman a rede dixital que permite o acceso á información e ás imaxes das súas coleccións. Da colección do Museo de Belas Artes son accesibles actualmente en Cer.es un total de 310 fondos. Á súa vez, a través do proxecto Cer.es os contidos culturais das coleccións museísticas españolas son accesibles en Europeana, o portal dixital das bibiliotecas, arquivos e museos de Europa. O museo participou en catálogos temáticos en liña postos en marcha desde Cer.es, como Colecciones Cervantinas no ano 2016 para a Conmemoración do IV Centenario do falecemento de Cervantes e España e Europa. Un proxecto común, no ano 2018, dedicado ao Ano Europeo do Patrimonio Cultural. O Museo fai accesible a información noutros portais de difusión web: España é Cultura-Spain is Culture, o portal impulsado no ano 2010 desde o Ministerio de Cultura para difundir e promocionar a nivel nacional e internacional as variadas manifestacións do patrimonio cultural español. No espazo web de información da Xunta de Galicia sobre os 84 museos e coleccións visitables do Sistema Galego de Museos.

O Arquivo Fotográfico A fotografía é un elemento indispensable non só no proceso de documentación dos bens patrimoniais que custodia o Museo senón tamén como reflexo de toda a súa historia: Obxectivos En relación coas coleccións: • Identificar os obxectos que ingresan no Museo no momento do seu rexistro proporcionando datos exhaustivos sobre o obxecto, o seu estado de conservación, marcas de identificación... • Incluír a imaxe na ficha de inventario dos fondos que custodia o Museo. • Recoñecer os obxectos en caso de perda, roubo e conflitos xurídicos. • Demostrar a propiedade legal das coleccións. • Loitar contra o tráfico ilícito de bens culturais. • Evitar a manipulación gratuíta dos devanditos bens, utilizando a imaxe fotográfica para posibles estudos e investigacións. • Servir de apoio á investigación científica (seguimento de tratamentos de conservación e das diferentes fases dos procesos de restauración, publicacións...). En relación con actividades de difusión: • Documentar graficamente as exposicións temporais (montaxes, actos de inauguración, fotografías para o catálogo...) • Realizar reportaxes fotográficas dos distintos actos e actividades que leva a cabo o Museo (concertos, conferencias, talleres...)


58

O arquivo fotográfico do Museo conserva na actualidade un fondo antigo composto por diapositivas en diversos formatos da maioría das obras custodiadas na anterior sede do Museo. Conta ademais cunha serie de fotografías en formato analóxico das instalacións daquela sede e de todas as exposicións temporais e actividades que alí se realizaron (concertos, conferencias, cursos, talleres...), así como dunha exhaustiva reportaxe fotográfica da embalaxe e traslado das obras de arte á nova sede do Museo no ano1995. Será a partir dese momento e nos anos sucesivos cando se regulen as funcións propias dun arquivo fotográfico informatizado e dixitalizado. A documentación gráfica do Museo e das súas coleccións seguirá a ser a súa principal tarefa; complementariamente a esta e en colaboración directa co resto de áreas levarase a cabo un labor fotográfico de apoio á investigación científica: seguimento de tratamentos de conservación e restauración e fotografado das obras durante todos os procesos. Tamén se realizaron as reportaxes fotográficas das actividades e actos que organizou e produciu o Museo: xornadas de arte, conferencias, cursos e actividades educativas, concertos, teatro, presentacións de libros, roldas de prensa, así como o seguimento da montaxe, inauguración e desmontaxe das exposicións temporais. Finalmente, desde esta área levouse a cabo a realización de fotografías para a edición de material gráfico para o estudo de obras, preparación de conferencias, carteis publicitarios de exposicións, presentacións dixitais, folletos e cartelas explicativas...

Na actualidade a colección está practicamente dixitalizada ao completo, en calidade tiff os fondos de pintura, unha gran parte da Sección de Gravado e debuxo e mais a Sección de Escultura. Ademais están tamén en alta resolución, dentro da Sección de Artes Decorativas, a colección de abanos e a de miniaturas, asi como os fondos de numismática expostos recentemente.A ConservaciÓn

OBXECTIVOS • Ademais

de custodiar e garantir a protección e conservación do patrimonio que custodia, a Área de Conservación, como responsable do conxunto das coleccións do Museo, ocúpase de todos os aspectos relacionados co seu coidado, desde o seu estudo e catalogación ata a súa colocación e presentación ao público. • Ten tamén, xunto coa Area de Restauración, a responsabilidade da conservación preventiva da colección do Museo, o estudo e análise das obras que a compoñen, o seu estado de conservación e a idoneidade do préstamo daquelas a exposicións temporais. Entre as súas actuacións principais están: • Controlar e manter a colección do Museo, tanto as obras expostas como as obras custodiadas en Reserva. • Desenvolver o programa de conservación preventiva do Museo. • Estudar as coleccións para documentalas e decidir os tratamentos necesarios para a súa conservación e restauración. • Actualizar os criterios de intervención e uso de materiais empregados nos procesos de conservación e restauración. • Controlar os materiais empregados na almacenaxe, exposición e embalaxe das obras. • Recoller os informes técnicos e os documentos gráficos relacionados coa conservación nunha base de datos.

PLAN DE ACTUACIÓN A COLECCIÓN PERMANENTE Ás oito salas de exposición permanente e á sala de exposicións temporais coas que conta o Museo dedícanse especialmente os programas de conservación, pois a posta en marcha de todas as liñas de actuación van partir da selección de obras expostas nelas, tanto desde o punto de vista do equipamento de climatización e control, previsto xa na construción do novo Museo, como da necesaria documentación sobre estados de conservación, prioridades de actuación e planificación das intervencións de restauración necesarias. Durante estes primeiros anos iníciase a imprescindible documentación dos estados de conservación das obras expostas en sala, como punto de partida do desenvolvemento dos programas de conservación que, xunto co control das condicións termohigrométricas das salas e do nivel de iluminación, permitiron o diagnóstico das necesidades de intervención en conservación e en restauración. Así, as principais actuacións en salas desde o ano 1999 ao 2015 son as que se relacionan a continuación: 1999. Desde a inauguración do novo museo ata 2004 levouse a cabo un intenso traballo de documentación de estados de conservación de aproximadamente 200 obras dun total dos 500 fondos expostos e elaborouse un modelo de informe de condición para o seguimento de obras en exposicións temporais. En 2004 o Museo recibe a doazón dunha colección de 93 obras propiedade de Manuel Blanco e Carolina González Abad que motivan o seu estudo e revisión para realizar unha exposición de presentación e que logo quedarían en parte expostas na sala do século vinte.


61

2005. Cos inicios da foto dixital, incorporouse á ficha de estado de conservación un bosquexo cos de danos e actualmente contamos cun ficheiro manual de estados de conservación con bosquexo de danos dunhas 280 obras expostas. Tras a instalación do programa Domus no 2007 comézase a introdución dos datos gráficos e fotográficos na base de conservación que supera, actualmente os 1475 rexistros. 2007 e 2008. Realizouse a primeira remodelación en profundidade das salas de pintura e incorporáronse ao discurso museográfico un importante número de obras de papel, como libros, debuxos e acuarelas, así como abanos e unha importante selección de moedas e medallas da colección de numismática, o que supuxo a revisión e documentación de obras, a elaboración de modelos de ficha de estado de conservación para papel e numismática, a realización dunhas 200 intervencións de conservación, a restauración de 270 fondos da colección de numismática e a elaboración de vitrinas e soportes para exposición de libros, abanos e outros obxectos. Todo iso obrigou a novos controis nas condicións de exposición nas novas vitrinas e á introdución por vez primeira no Museo da iluminación led. Tamén se incorporou á sala de Carducho a iluminación individualizada con focos halóxenos para cada unha das obras. 2008. As obras no soar do Papagaio, anexo a Capuchinas onde se expón a colección de Sargadelos, obrigaron ao paulatino desmonte da sala, pechada ata 2013 que culminaría en 2014 cunha completa remodelación do discurso museográfico, o que deu lugar a unha completa revisión do estado de conservación e á documentación gráfica e fotográfica da colección de Sargadelos. 2011. Supuxo a renovación do depósito do Museo del Prado para a Sala do século XVII coa marcha da serie de obras de Vicente Carducho e a chegada do novo depósito, co que se levou a cabo unha completa remodelación da sala e a consecuente revisión e adecuación do estado de conservación para as obras expostas. 2014. Ponse en marcha, dentro do Plan de Conservación Preventiva, o programa de rotación de materiais sensibles á luz (acuarelas, gouaches, pastel…) nas salas 4 e 6 da exposición permanente para evitar a súa sobreexposición e garantir o cumprimento dos períodos de descanso. 2015. Inícianse os tratamentos de desinsectación mediante anoxia, en colaboración co Museo del Prado, de pezas expostas na exposición permanente. 2016. Comeza, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, un programa para a realización de análises radiográficaos, tomográficas e de pigmentos de obras da colección como condición previa á súa restauración, sendo ata a actualidade estudadas cinco obras. Conclusión: da exhaustiva revisión de estados de conservación documentados nunhas 1.528 obras derivou a realización nestes anos de aproximadamente 760 intervencións de conservación nas obras expostas, tales como limpezas superficiais, adecuación de marcos, sentados de policromía ou colocación de traseiras, e decidiuse a necesidade de levar a cabo intervencións de restauración nunhas 316 obras do total dos 875 fondos con que conta na actualidade a exposición permanente do Museo. Paralelamente realizáronse controis do nivel de iluminación das obras adecuándoo aos estándares de seguridade establecidos para cada tipo de material exposto e controis termohigrométricos das salas coa instalación do Meaco Museum Monitor, un programa de control vía radio mediante o cal foi posible obter, almacenar e interpretar os datos emitidos polos sensores instalados en cada sala. Desde o ano 2001, coa instalación do Excel Building Supervisor, programa que posibilita o control remoto do equipo de climatización, e coa renovación da instalación de control MMM co novo programa SL 400 Environmental Data Logger, foi posible axustar con maior precisión os niveis de T e HR ás necesidades dos obxectos expostos nos espazos visitables do Museo. En 2015, con motivo


62

da exposición sobre Picasso realizouse un novo investimento na moderna instalación de control de T/ HR e Lux/UV vía radio de Hanwell, que se prevé ampliar no futuro e que coexistirá coa instalación antiga ata a extinción desta. OS ESPAZOS DE RESERVA Nos espazos de reserva, a liña constante de actuación foi o control das condicións ambientais e a elección coidadosa tanto do mobiliario adecuado como dos materiais de primeiro contacto para protexer as obras e garantir a súa correcta almacenaxe. O equipamento inicial do novo museo contaba con tres grupos de peites exentos para a almacenaxe de cadros de todos os formatos, un armario compacto para escultura e obxectos de natureza variada e no entresollado superior situouse a colección de debuxos e gravados en catro mobles planeiros. Posteriormente, e debido ao incremento paulatino da colección, ampliouse nos anos 2006 e 2008 coa adquisición de dous novos planeiros, un soporte mural para a colección de alfombras e en 2009 un novo compacto con andeis simples e de carga que conta con peites integrados. Por último, en 2013 instalouse un módulo de andel aberto para almacenaxe polivalente. En 2018 amplíase o espazo de almacenamento para papel coa adquisición dun novo armario planeiro. As principais tarefas de conservación levadas a cabo en reserva son as citadas a continuación por orde cronolóxica: 2003 e 2004. Comeza a recolocación dos fondos almacenados en reserva, moitos deles aínda nos contedores empregados para o traslado. Esta minuciosa tarefa continúa aínda hoxe, dado que un dos obxectivos prioritarios nos espazos de reserva é a adecuación das condicións de almacenaxe ás necesidades das obras almacenadas, e iso supón a continua revisión de materiais, contedores e mobiliario para conseguir a súa optimización. Así, comézase pola revisión do sistema de almacenaxe da colección de numismática e medallística dos fondos do Museo, gardadas en sobres de papel, elixindo un novo sistema de funda de poliéster, páxina de polipropileno e caixa-álbum de cartón de calidade arquivo. No caso das medallas, por tratarse de fondos de maior volume, optouse polo sistema de bolsa de autopeche hermético perforada e caixa con tapa de polipropileno. Tamén se recolocaron mobles e camas e almacenouse o tapiz nun cilindro deseñado expresamente para iso. Así mesmo recolocouse nese mesmo ano a colección de alfombras en soporte mural para a súa almacenaxe en cilindros de cartón libre de ácido e revisouse a colección de téxtiles en mobles planeiros. 2005. Iníciase a realización de estados de conservación e a recolocación da obra en papel e deséñase e realízase un modelo de cartafol que permite o almacenamento individualizado de cada obra. Este procedemento, dada a importante cantidade de obra en papel coa que o Museo conta en Reserva, por volta de 1.200 fondos, realízase de maneira continuada e metódica cada ano desde entón, contando na actualidade cun número aproximado de 545 obras con rexistro de estado de conservación, bosquexo de danos e cartafol individualizado para a súa correcta almacenaxe en planeiro. Destacan entre os anos 2015-2016 a colección de 116 gravados de Goya e máis recentemente, entre 2017 e 2018, os 112 debuxos de Isidoro Brocos. 2009. Realízase unha completa revisión e actualización dos siglados en Reserva dunhas 445 obras aproximadamente, e entre 2009 e 2010 actualízanse os topográficos dos dous compactos e os peites exentos.


63

2013. Realízase o deseño da embalaxe e recolocación de toda a colección de materiais cerámicos de Reserva —un total de 316 pezas— incluíndo a elaboración do novo topográfico de localizacións e sinalización de caixas e baldas do compacto. Para este fin deseñouse un novo material de protección para o interior das caixas, que consistiu no embolsado manual en Lampraseal termoselado (material de primeiro contacto) de chips de poliestireno, fabricando pequenos saquiños a medida que se interpoñen entre a peza e a caixa que facilitan notablemente a súa manipulación e supoñen unha considerable mellora nas condicións de conservación destas pezas. Procedeuse á substitución dos chips de poliestireno soltos por este novo formato de bolsa en todas as caixas de Reserva que contaban con eles como material protector contra impactos. En Reserva realizáronse en numerosas ocasións, especialmente entre os anos 2008 e 2014, sesións de fotografía para a paulatina dixitalización da colección en alta resolución, para o que foi obrigada a revisión minuciosa dos fondos e o control do correcto desenvolvemento destas sesións. 2018. Procédese á recolocación completa da colección de numismática unha vez remodelada a Sala 1, á que se incorpora unha nova selección de moedas.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Desde os seus inicios, as liñas de actuación establecidas foron, en primeiro lugar e de xeito preferente, a conservación preventiva, que permite atender de maneira conxunta á totalidade da colección actuando eficazmente contra os principais factores de deterioración co fin de manter minimizados os efectos que sobre as obras poden ocasionar. Estas actuacións céntranse no control da T e HR por medio da instalación dun sistema de climatización e un sistema vía radio de control mediante sensores de T e HR en salas de exposicións e Reserva, control de intensidade luminosa e radiación UV de todos os espazos do Museo que albergan obras e control de materiais para o deseño e construción de vitrinas, soportes para pezas e elaboración de embalaxes para obras en reserva ou en préstamo para exposicións temporais. Recentemente, en 2018, acométese a elaboración do Plan para a Evacuación de Coleccións como complemento necesario ao Plan de Emerxencia e Evacuación do Museo. En segundo lugar destacan as actuacións de conservación, que consisten, por unha banda, na documentación gráfica e fotográfica do estado de conservación dos obxectos da colección que permita establecer prioridades de actuación sobre as obras con necesidades urxentes de intervención e, por outra, a aplicación de tratamentos ás citadas obras que deteñan eficazmente o avance das deterioracións. En terceiro lugar, a restauración, entendida como actuación de emerxencia sobre aquelas obras que estean en risco de grave degradación material ou que perderon as súas calidades estéticas nun grao tal que impida a súa correcta lectura. Un apartado distinto constitúeo a conservación-restauración da arte contemporánea, na cal se empregan materiais de diferentes tipos (polímeros sintéticos, aliaxes metálicas, elementos de orixe natural…) que obrigan a solucións complexas á hora de expor as condicións máis adecuadas para a súa conservación. Ademais disto, hai unha gran variedade de tipoloxías de manifestacións artísticas (instalacións, performances...) que fan que os criterios de conservación aplicados tradicionalmente varíen substancialmente, o que constitúe un dos retos máis importantes aos que se enfrontan os profesionais na actualidade.A Restauración

OBXECTIVOS • Coidar,

supervisar e manter as coleccións do Museo, tanto a obra exposta en sala como a que se atopa en reserva. • Estudar as coleccións mediante a realización de estudos técnicos, químicos e físicos que apoien os tratamentos necesarios de conservación-restauración e acheguen datos que permitan ampliar a documentación das obras. • Desenvolver xunto con Documentación unha base de datos que recolla os informes e documentos técnicos relacionados coa conservación e restauración das obras da colección permanente. • Desenvolver unha metodoloxía permanente de revisión, control e deseño de materiais empregados na almacenaxe, exposición e embalaxe das obras. • Deseñar o programa de conservación preventiva do Museo, centrado especialmente no control dos factores ambientais de iluminación, temperatura e humidade relativa nos distintos espazos en que se albergan as coleccións.

PLAN DE ACTUACIÓN O LABORATORIO DE RESTAURACIÓN: NOVAS INSTALACIÓNS E EQUIPOS • O taller de restauración do novo museo xorde como un espazo físico concibido para dar resposta aos retos que neste aspecto presenta a colección, se ben durante o transcurso destes anos a súa actividade abriuse a colaboracións puntuais con outras institucións. • Alóxase na terceira planta do edificio e está dotado de dobre altura para posibilitar o tratamento de grandes formatos, dun entresollado para albergar o despacho e de conexión directa coas salas e os almacéns de reserva. • O equipamento do taller cobre inicialmente os mínimos que garanten a súa posta en marcha, no transcurso dos primeiros dez anos aproximadamente realízanse os investimentos máis importantes, dotándoo de sistema de aspiración de vapores tóxicos, armario de seguridade para almacenamento de substancias tóxicas e inflamables, lupas binoculares, minimesa quente para tratamento de soportes téxtiles, cámara de vernizado, aparello portátil de raios X, cámara de infravermellos, cámaras fotográficas e aparellos de medida e control como luxómetros e ultraviolímetros, termómetros de contacto, medidores de humidade relativa e temperatura… • Actualmente a adquisición máis recente foi o equipo de desinsectación mediante anoxia, que permitiu a ampliación do ámbito de actuación da conservación ao control de pragas de insectos xilófagos, garantindo así o tratamento integral dos soportes orgánicos maioritarios da colección.

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA E RESTAURACIÓN Ademais do exposto no apartado de conservación, no transcurso destes 20 anos de traballo restauráronse un total aproximado de 380 obras, circunscritas a tres ámbitos fundamentais:

65


66

Obras da Colección do Museo Constitúen o groso das intervencións de restauración. En concreto, desde o ano 1995 restauráronse un total de 23 pinturas, 10 esculturas, 13 cerámicas, 32 tacos xilográficos, 5 obras en papel e, entre os anos 2007 e 2008, coincidindo coa remodelación das salas de exposición permanente e para a súa incorporación ao novo discurso expositivo, 270 moedas e medallas. Obras de Exposicións Temporais Realizáronse intervencións nun total de 19 obras cedidas ao Museo para as seguintes exposicións: Santiago o Maior e a Lenda Dourada (1999) Tino Grandío (2005) A cidade pracenteira (2006) Cultura-Culturas (2007) Antonio Tenreiro (2012) O primeiro Picasso. A Coruña (2015) Colaboracións con outras Institucións Durante estes vinte anos o Museo equipou e puxo en funcionamento o seu laboratorio paulatinamente e impulsou a colaboración con outras institucións en materia de conservación e restauración, ben mediante intervencións de restauración propiamente ditas, posibilitadas pola sinatura de convenios, ou ben mediante a asesoría e realización de informes de conservación de diversa índole. Entre as institucións coas que se colaborou destacan, por orde cronolóxica: • O Ministerio de Xustiza, para o que no ano 2000 se restaurron sete lenzos; o Museo de Peregrinacións, coa restauración de tres tallas no ano 2001; a Fundación Luís Seoane, para a que no ano 2003 se elaborou un informe sobre o estado de conservación de obras en reserva. • No ano 2007 destaca a colaboración con Capitanía e coa Cidade da Cultura de Galicia, para a realización de senllos informes técnicos sobre conservación de coleccións e adecuación de espazos arquitectónicos a actividades de restauración respectivamente: Capitanía (2007). Informe técnico sobre o estado de conservación de obras do Museo Nacional del Prado alí depositadas. Cidade da Cultura de Galicia (2007). Elaboración de informe sobre adecuación de espazos para un futuro Instituto de Restauración. Museo Nacional del Prado (2007). Restauración de Pescador napolitano, escultura depositada no Concello da Coruña. En 2015, tratamentos puntuais a dúas obras en depósito con núm. inv. 0655 e 4900. Garda Civil (2009). Elaboración de informes sobre obras de autoría dubidosa retidas en Aduanas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2014). Restauración de obra depositada. Fundación Rosalía de Castro (2014). Restauración dunha obra de gran formato de Ovidio Murguía.


67

Ademais destas actuacións, cómpre destacar a estreita colaboración mantida con diferentes departamentos da Consellería de Cultura, como o Servizo de Inspección e Vixilancia do Patrimonio, a Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais e nomeadamente co Servizo Galego de Museos para a elaboración de diferentes informes técnicos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Considerando sempre a formación como unha prioridade da área de Conservación e Restauración, desde o ano 2002 convócanse desde a Administración autonómica bolsas de formación para inventario, catalogación e restauración de fondos de museos e coleccións relevantes de interese galego, e durante os anos 2002 a 2006 o laboratorio de restauración do Museo asumirá a formación de bolseiros durante períodos de sete meses ao ano. Por outra banda, a sinatura no ano 2009 (DOG.10/12/2009) dun acordo de colaboración entre as entón Consellerías de Cultura e Turismo e de Educación e Ordenación Universitaria para a realización de prácticas formativas do alumnado da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia en museos de titularidade estatal e autonómica adscritos á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural permitiu que nos anos 2010, 2011 e 2014 algúns alumnos puidesen realizar as súas prácticas no laboratorio de restauración do Museo.


A Biblioteca

O Museo de Belas Artes da Coruña conta cunha biblioteca especializada en arte que posúe na actualidade máis de 16.500 volumes e un importante número de publicacións periódicas nacionais e internacionais. A biblioteca supón un instrumento fundamental de traballo para o labor de investigación e documentación realizada polo persoal técnico do Museo, así como para investigadores e usuarios externos, especialmente da área das artes, o patrimonio e a museoloxía. Ademais, cumpre un papel importante na produción, difusión, e conservación dos contidos xerados desde o Museo. Ten a súa orixe nunha colección bibliográfica presente no antigo Museo de Belas Artes da Coruña, situado na Casa do Consulado, onde compartía sede coa Real Academia de Belas Artes e coa Biblioteca do Consulado. No ano 1986 a nova dirección do museo dará un cambio radical, acorde cunha visión moderna da museoloxía, e comeza a actualización dalgúns aspectos internos de funcionamento, entre eles a biblioteca. Neses momentos a biblioteca compoñíase de fondos bibliográficos escasos, dispersos e sen catalogar. O 25 de agosto de 1986, data da dilixencia de apertura do primeiro libro de rexistro da biblioteca, iníciase un meticuloso labor de rexistro de fondos por persoal contratado a través do INEM. De xullo a decembro de 1986 formalizouse o rexistro retrospectivo de 805 monografías pertencentes ao Museo, ata ese momento sen rexistrar, e de 32 publicacións periódicas, o cal continuará nos seguintes anos. No ano 1989 a Xunta de Galicia asume as transferencias de cultura en materia de arquivos, bibliotecas e museos, quedando por tanto o Museo de Belas Artes, e con el a súa biblioteca, dependentes da súa xestión. Considérase entón a construción dunha nova sede para o Museo que garanta unhas adecuadas condicións para a conservación, o estudo e a difusión dos fondos. O 12 de decembro de 1995 inaugúrase oficialmente a nova sede do Museo de Belas Artes da Coruña.

ESPAZOS E INSTALACIÓNS Sala de lectura Nas áreas semipúblicas da nova sede do Museo de Belas Artes da Coruña reservouse un espazo de 158 m2 dedicado especificamente á biblioteca. Está dividido en dúas alturas, e ademais das zonas de traballo e de estantes para o fondo bibliográfico, conta con oito postos de consulta en sala. No ano 2014 ampliouse a zona de estantes na sala de lectura para dar cabida ao incremento de fondos. Depósitos O aumento dos fondos ao longo dos anos ocasionou a necesidade de contar con outros espazos de almacenamento, e na actualidade a biblioteca conta, ademais, con dous depósitos.


69

Persoal Na antiga sede do Museo a dotación de persoal para a biblioteca procedía fundamentalmente de contratos temporais a través do INEM ou a través da convocatoria de distintas bolsas de formación. No ano 1996 regularízase a dotación orzamentaria para o persoal dos museos dependentes da Xunta de Galicia, e en 1997, nunha convocatoria de persoal interino, incorpórase ao centro un técnico medio de bibliotecas. A partir do ano 2003, coa convocatoria de procesos selectivos, a biblioteca conta cun total de dúas prazas adscritas: un técnico medio de bibliotecas, encargado dos procesos técnicos, e un auxiliar de bibliotecas, que comparte outros labores da biblioteca. Ambas as prazas mantéñense ata a actualidade.

FONDOS E COLECCIÓNS O fondo contén obras de referencia, monografías e catálogos de arte, así como unha colección de publicacións periódicas nacionais e internacionais e catálogos de poxas. As áreas temáticas que comprende a biblioteca, especializada en arte, son, entre outras, historia da arte galega, española e universal, teoría da arte, movementos artísticos, disciplinas artísticas (arquitectura, escultura, debuxo, pintura, artes decorativas, deseño, artes gráficas, fotografía, cinema…), patrimonio cultural, restauración e conservación, lexislación cultural, museoloxía e outras materias afíns. Fondos bibliográficos. Incremento de fondos Monografías e catálogos de exposicións Segundo os datos tomados do libro de rexistro, na fin de 1995 a biblioteca contaba cun total de 3.587 monografías e catálogos de arte. Na actualidade este fondo supera os 16.500 títulos. Publicacións periódicas No ano 1995 a biblioteca contaba con 1.136 exemplares correspondentes a 198 títulos, que se incrementaron ata os 7.513 exemplares dos 552 títulos actuais. En 1999 recóllense por primeira vez datos concretos das publicacións periódicas, cun total de 131 ingresos (108 exemplares por doazón e 23 por compra). No ano 2001 habería que destacar un incremento nas publicacións periódicas, xa que se formaliza a subscrición por compra a 16 títulos de publicacións periódicas relacionadas coa arte, ao mesmo tempo que se manteñen os cinco títulos que xa se recibían por compra. Entre eles podemos citar títulos como Anales de Historia del Arte, Archivo Español de Arte, The Burlington Magazine, Reales Sitios, ou Studies in Conservation. No ano 2009 realízanse novas subscricións, entre as que podemos citar Ars Magazine, Mi Biblioteca, Revistart ou Tendencias del Mercado del Arte. Todas estas subscricións mantéñense activas e supoñen unha importante fonte de información na biblioteca. Ademais existe un considerable fondo de publicacións periódicas que chega por intercambio ou donativo doutras institucións.


70

PLAN DE ACTUACIÓNS Adquisicións. A adquisición é o acto por virtude do cal a biblioteca incorpora á súa colección as obras previamente seleccionadas, para cubrir as necesidades de información dos seus usuarios. A biblioteca conta con varios sistemas de adquisición: Compras: en moi poucos de entre todos estes anos contou a biblioteca cun orzamento para o incremento de fondos, sempre moi limitado e administrado convenientemente en función das desideratas do persoal do centro e de certas carencias do fondo da biblioteca. Destacan os anos 2006 e 2007, e sobre todo o 2008, ano en que se mercan 407 títulos. Con todo, na gran maioría dos anos, e sobre todo a partir do 2010, a biblioteca carece dun orzamento específico para compras, co cal debe buscar vías alternativas. Intercambios: o intercambio de publicacións con outras bibliotecas e institucións é o medio fundamental de ingreso de fondos na biblioteca, polo que nos estenderemos un pouco máis na súa explicación. Na memoria correspondente ao ano 1999 aparece por primeira vez o termo intercambio, ao confirmar que das 444 monografías rexistradas, 90 fixérono por intercambio con outras institucións. En anos sucesivos o troco terá unha importancia fundamental no crecemento do fondo da biblioteca, especialmente a partir do ano 2003, cun esforzo continuo que a partir deste momento se acentúa, para incrementar o número de institucións coas que se mantén esa relación. A partir dese momento e ata a actualidade, séguense varios tipos de actuacións: • Créase unha base de datos para controlar o intercambio, onde se inclúen os títulos enviados e os recibidos e a través da cal se valora qué institucións responden a esa política de reciprocidade. Esta base de datos parte das 70 institucións iniciais do ano 2003. Nela xa figuraban as bibliotecas de museos e arquivos dependentes da Xunta de Galicia e outros museos e institucións coas que se continuou xestionando o troco. En anos sucesivos, houbo un constante empeño en incorporar novas institucións que sexan de interese para o Museo, co envío de cartas de presentación con proposta de intercambio de publicacións, acompañadas da listaxe de publicacións do Museo, a institucións relacionadas coas que non existía aínda este vínculo (bibliotecas de museos, outras bibliotecas con contido afín, fundacións, asociacións, universidades, deputacións, concellos… ). Na actualidade hai incluídas 269 institucións coas que se mantén ou se mantivo nalgún momento esta relación. • Elaboración e actualización das listaxes de publicacións ofrecidas en intercambio, formadas polos catálogos das exposicións temporais do Museo e por outras publicacións editadas por el. Por outra banda, revísanse das listaxes das demais institucións para solicitar aqueles títulos que interesen ao fondo da biblioteca. • Envíos periódicos dun catálogo das exposicións realizadas no Museo, cando se facilitan exemplares para a biblioteca, a aquelas institucións coas que se mantén un intercambio automático de publicacións. Isto repercutirá nunha reciprocidade por parte destas, e na recepción de máis publicacións en concepto de intercambio. • Envíos puntuais de catálogos anteriores, formando lotes de libros, en determinados casos como inicio dunha relación de intercambio cunha institución, ou pola solicitude doutros catálogos que nós ofrecemos na nosa listaxe de publicacións dispoñibles en intercambio.


71

• Elaboración

de listaxes de duplicados: vanse actualizando convenientemente e póñense ao dispor doutras institucións que, ademais dos seus títulos en intercambio, tamén ofrecen as súas listaxes de publicacións duplicadas. Segundo os datos do libro de rexistro da biblioteca, e por plasmar brevemente en cifras a importancia do intercambio, podemos dicir que no ano 2003 (no que se actualizou e incrementou o intercambio), dos 615 títulos que ingresaron ese ano na biblioteca, 444 fixérono por intercambio. Nos demais anos mantense a tendencia, destacando especialmente o ano 2007, cando dun ingreso total de 834 monografías, 622 procederon do intercambio. A partir do ano 2010, co inicio da crise, e ata a actualidade, o troco convértese en case a única vía de ingreso de fondos na biblioteca, tal e como se reflicte nas cifras engadidas no anexo con datos cuantitativos incluído ao final desta publicación. Ademais da importancia cuantitativa do intercambio, debemos resaltar a súa importancia cualitativa, pois fomenta as relacións da biblioteca con outras bibliotecas de museos e institucións relacionadas. Sen poder facer mención concreta de cada unha, desde aquí si queremos agradecer a todas elas a súa contribución ao incremento de fondos da nosa biblioteca. En canto ás publicacións enviadas por nós, partindo da nosa predisposición aos envíos, si que é certo que inflúe o número de exposicións temporais realizadas cada ano no Museo e mais a cantidade de exemplares de catálogos que se pasan á biblioteca para enviar neste concepto. Destacan especialmente o ano 2004 pola realización de seis exposicións temporais, de cinco das cales se proporcionou catálogo para intercambio, co envío ese ano dun total de 565 catálogos; e o ano 2009, no que se enviaron tres publicacións en intercambio masivo a outras institucións, que unidos ao resto de títulos fan un total de 316 títulos enviados en intercambio no devandito ano. Hai que destacar que mesmo en anos nos que desde a biblioteca se enviaron menos publicacións, sempre recibimos un número moito máis elevado delas, tal e como se pode comprobar no anexo cuantitativo da biblioteca. Doazóns Doazóns particulares: nalgunhas ocasións recíbense doazóns de particulares, entre as que, polo seu volume, destacamos as seguintes: • 2006: a familia Vilas Durán realiza unha doazón de 40 títulos á biblioteca do Museo. • 2016 e 2017: César Antonio Molina, escritor, exministro de Cultura, e ex director do Instituto Cervantes, doou un total de 105 libros de arte e catálogos de exposicións procedentes dos títulos duplicados da Biblioteca Molina-Monmany da Deputación Provincial da Coruña. • 2016: Pedro Vasco Conde, presidente da Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña, realizou unha doazón de gran parte da súa colección privada, un total de 617 manuais, folletos, catálogos de exposicións e publicacións periódicas de arte, á biblioteca do Museo. Doazóns institucionais: en determinadas ocasións desde a biblioteca solicítanse publicacións en donativo a outras institucións e, así mesmo, procúrase atender as peticións puntuais de donativos por parte doutras institucións. Nalgúns momentos destacan envíos institucionais masivos, como cando no ano 2006 a Dirección do Museo decidiu, como medio de contribuír ao incremento de fondos doutras institucións que


72

quizá non poderían encaixar no habitual troco de publicacións por non dispoñeren delas con esta finalidade, e asemade como medio de difusión do propio Museo, enviar lotes de catálogos a distintas institucións, como bibliotecas públicas de Galicia e outras institucións de Portugal, do que resultou un total de 394 publicacións enviadas desde o museo.

Proceso técnico e automatización O primeiro catálogo informatizado da biblioteca creouse co programa MS-DOS e utililzouse ata outubro de 2003. • 2003. Implántase o programa de xestión de bibliotecas MEIGA3. É un sistema cooperativo no que todas as bibliotecas incluídas comparten un programa de automatización. Cada biblioteca realiza a súa propia catalogación, aínda que se poden capturar rexistros. Inclúe un catálogo colectivo (OPAC Meiga). Facilita a cooperación e aumenta a visibilidade da biblioteca. • 2004. Decídese unificar baixo o programa INNOPAC Millennium os traballos técnicos e os catálogos de todas as bibliotecas de museos dependentes da Xunta de Galicia, o cal permite consultar por Internet o contido dos catálogos de distintos tipos de bibliotecas, entre elas as bibliotecas de museos, e a cooperación nos traballos técnicos. • 2007. As bibliotecas de museos da Xunta pasaron a utilizar o programa de xestión de bibliotecas ABSYSNET, uníndose ademais ás demais bibliotecas dependentes da Xunta de Galicia (bibliotecas nodais, de arquivos, e outras bibliotecas galegas de especial interese). • 2016. Implántase na Rede de bibliotecas de Galicia (á que pertence a biblioteca do Museo de Belas Artes) un novo sistema integrado de xestión bibliotecaria, Kohabib, baseado no software libre Koha, vixente na actualidade.

SERVIZOS E ACTIVIDADES SERVIZOS Consulta en sala: servizo polo que a biblioteca permite a consulta dos seus fondos na sala de lectura, en horario de atención ao público de 9:30 a 14:30 de luns a venres Préstamo interbibliotecario: aínda que a biblioteca é de consulta en sala, si se atenden peticións de préstamo interbibliotecario doutras bibliotecas e institucións, e sempre que non sexa un título de uso habitual polo persoal do centro procédese ao seu envío por un período de 15 días, renovable ata un mes, especificando á biblioteca receptora que o libro non pode saír dela. Ao mesmo tempo, para cubrir as necesidades do persoal do Museo e dos nosos usuarios, tamén se realizan peticións de préstamo interbibiotecario a outros centros. Como exemplo incluímos a realizada a través do Servizo de Préstamo Interbibliotecario da Universidade da Coruña, que permitiu a consulta de fondo bibliográfico da British Library, de interese para a documentación da exposición A Coruña. A cidade na arte.


73

Información bibliográfica e referencia: atención das consultas realizadas por usuarios a traves de diversas canles, por correo electrónico, vía telefónica ou de modo presencial na nosa biblioteca. Realización de procuras bibliográficas e obtención de documentos. Consultas técnicas: á parte das consultas externas do fondo bibliográfico, nalgunhas ocasións recibimos outras consultas técnicas de particulares ou institucións. Como exemplo podemos citar a consulta que nos realizaron desde a Biblioteca Tomás Navarro Tomás en Madrid para buscar información sobre unha serie chamada Visite Galicia. Para a súa resolución contactamos con varias institucións galegas e finalmente foi o Arquivo Municipal da Coruña o que nos axudou a despexar a súa orixe e contido. Na actualidade esa serie pódese consultar na web da Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Reprodución de documentos: realízanse fotocopias do material consultado en sala, respectando os límites da Lei de propiedade Intelectual e tras valorar o estado físico e a antigüidade do material. En determinados casos tamén se envían por correo postal ou correo electrónico. Cooperación bibliotecaria: ademais da cooperación con outras bibliotecas no desenvolvemento das coleccións, no préstamo interbibliotecario e na catalogación, xa explicados, a biblioteca forma parte de varias redes: • Rede de Bibliotecas de Galicia: a biblioteca está adscrita á Rede de Bibliotecas de Galicia, que segundo o establecido na Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia, é o conxunto organizado de bibliotecas e servizos bibliotecarios públicos de Galicia para o desenvolvemento e a planificación da oferta bibliotecaria pública. Entre as vantaxes da integración na rede destaca o aumento da visibilidade da biblioteca, o intercambio de información e a colaboración nos traballos técnicos. • Rede Musas: no ano 2011 créase a rede Musas, rede informal de bibliotecas de museos de toda España, cuxos principais obxectivos son construír espazos de comunicación entre os profesionais das bibliotecas, promover accións que axuden ás bibliotecas para gañar visibilidade e situalas como un recurso de importancia na institución á que pertencen.

Actividades Bookcrossing: cabe destacar a participación da biblioteca desde o ano 2012 en diante na actividade de bookcrossing ou “campaña de liberación de libros”, preparada por máis de 70 centros de arte e museos de todo o país con motivo da celebración do Día Internacional do Libro, o 23 de abril. Mostras bibliográficas: citamos como exemplos O Primeiro Picasso. A Coruña 2015 e Sorolla íntimo. Bibliografía, mostras realizadas na biblioteca cunha selección do fondo bibliográfico sobre a vida e obra dos artistas, con motivo das exposiciones temporais realizadas no museo. Outra modalidade son mostras bibliográficas intercaladas no discurso expositivo do Museo, das que como exemplo podemos citar Cervantes. IV Centenario. Intercambio de publicacións aberto ao público: con motivo do Día do Libro, desde o ano 2015 ofreceuse ao público en xeral a posibilidade de conseguir exemplares dalgúns dos catálogos das exposicións e publicacións do Museo de Belas Artes, que se podían recoller na propia biblioteca a cambio de contribuír con outros catálogos ou publicacións relacionadas coas áreas temáticas da biblioteca. No ano 2018 a actividade pasa a chamarse IntercambiArte con nós.
O PÚBLICO


O PÚBLICO do Museo

CONSIDERACIÓNS XERAIS O Museo como institución cultural ten o firme compromiso de prestar un servizo á comunidade e facilitar o acceso ás súas coleccións, así como promover a formación e a educación dos visitantes e deste xeito dar cumprimento da súa misión como museo. Unha das funcións básicas do Museo é a atención ao público. Establécese así un proceso de comunicación entre usuarios e coleccións, e unha dilatada relación entre Museo e público que vai desde os aspectos básicos da acollida ata o deseño de actividades que fomenten o coñecemento das obras. O Departamento de Difusión no Museo xorde para asegurar o cumprimento destes labores e engloba, das distintas áreas do Museo, aqueles aspectos que teñen en común a relación directa co visitante. As súas funcións van desde o deseño dos programas educativos ata a realización das actividades culturais, pasando por todos os elementos de comunicación que desenvolve o Museo, sendo hoxe en día fundamental a web e as redes sociais. A relación do Museo co público fundaméntase en facilitar a súa accesibilidade e fomentar a inclusión museolóxica e museográfica. Ao longo destes anos realizáronse estudos de público para coñecer os seus hábitos e poder dar un mellor servizo, establecendo un deseño para todos. Todo o plan de actuación do Museo procura integrar a todos os usuarios nas actividades educativas e divulgativas da institución, buscando activamente a súa participación. Unha liña básica de traballo foi facilitar o acceso a calquera visitante con algunha discapacidade física, sensorial e cognitiva; para iso puxéronse ao seu alcance todos os espazos públicos do edificio do Museo e desenvolvéronse actividades e percorridos que permitiron o acceso tanto á exposición permanente como ás exposicións temporais e buscáronse recursos museográficos e atención personalizada, se for necesaria.

OBXECTIVOS • Desenvolver

o potencial educativo e fomentar o acceso ao coñecemento, contemplación e deleite do patrimonio histórico-artístico que o Museo custodia, elaborando unha información documentada, divulgativa e efectiva que permita captar o interese e a valoración do público sobres os plans e actuacións da propia institución. • Impulsar actividades que favorezan o coñecemento das funcións do museo e das obras que configuran as coleccións, desenvolvendo programas e actividades que faciliten unha visión interdisciplinar e atractiva que promova unha aprendizaxe afectiva sobre o patrimonio cultural que nos pertence. • Potenciar a función educativa co fin de que alumnos e educadores de distintos niveis de ensinanza, atopen no Museo un recurso indispensable como complemento dos programas existentes de educación regrada e formalizada. • Facilitar o acceso regular e normalizado a todas as persoas, incluídas aquelas que presentan algún tipo de discapacidade física, sensorial ou cognitiva, tanto aos espazos como aos contidos do museo.

77


78

• Desenvolver

experiencias educativas para escolares, familias e adultos que reflictan un coñecemento de diferentes tipos de aprendizaxe. • Ofertar unha programación diversa adaptada a todo tipo de públicos, facilitando a comprensión e a apreciación directa das obras de arte, tanto da súa colección permanente como das exposicións temporais que o Museo realice. • Promover a participación do visitante nas actividades. • Explicarlle ao público o importante papel da investigación nos museos a través de exposicións, programas, publicacións e medios electrónicos. • Acoller o turismo cultural na súa visita ao Museo, co fin de que coñeza as claves propias da nosa cultura.

O público escolar Xeneralidades A educación é unha das funcións básicas dos museos, tanto para grupos escolares como para o público en xeral. Os eixos principais desta acción son as súas coleccións e o coñecemento implícito nelas por iso, todas as actividades realizadas nos programas educativos do Museo deben ter como base os fondos artísticos que configuran o seu patrimonio. Partindo deste concepto básico desenvolvéronse unha serie de programas educativos cuxa finalidade é converter o museo nun espazo de ensinanza e aprendizaxe. O Proxecto Educativo do Museo de Belas Artes da Coruña estivo enfocado desde un primeiro momento cara á educación patrimonial e ten como fin ser un medio de interpretación do patrimonio que custodia, axudando á súa posta en valor e á súa conservación.

Obxectivos • Proxectar o museo como espazo onde se dan procesos de ensinanza e aprendizaxe. • Concibir o museo como un lugar no que se constrúen e adquiren coñecementos. • Poñer en marcha accións de difusión das coleccións cunhas estratexias baseadas na didáctica. • Abrir o museo a todo tipo de usuarios. • Desenvolver o valor social do museo e converter o público no seu núcleo esencial.

PROGRAMA EDUCATIVO O Museo e as súas coleccións están estreitamente vinculados ao sistema educativo, ao que engaden compoñentes non formais e amplían o horizonte da ensinanza formal. No ano 1997 créase o Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes. O seu obxectivo principal foi deseñar e planificar un proxecto educativo cuxo eixo fundamental fose a exposición per-


79

manente e as súas obras, tratando de potenciar o seu coñecemento e chegar á comunidade escolar adaptando os contidos do discurso museolóxico aos diferentes niveis de aprendizaxe. Os distintos programas educativos que desde entón se puxeron en marcha tiveron en común evidenciar a firme relación entre a escola e o museo, así como a finalidade e garantía de que o Museo e as súas coleccións se convertensen nun espazo de aprendizaxe para os escolares. A acción didáctica pretendía ser emotiva, activa, interactiva e reflexiva; para iso ofrecéronse aos centros escolares unha serie de visitas e actividades nas que primou a observación individual dos obxectos nun contexto grupal. O fin último era, e é, promover a valoración do patrimonio cultural e a creación de vínculos entre a comunidade escolar e o Museo. Ao longo destes anos a colección do Museo sempre actuou como fío condutor das propostas educativas. Os distintos percorridos elaborados puxeron en relación os contidos das pezas coas distintas áreas de coñecemento, como a educación artística, a lingua, a literatura ou o coñecemento do medio. O Departamento de Difusión, por outra banda, adquire unha responsabilidade social e trata de achegarse á cidadanía exercendo unha acción mediadora entre os obxectos e o público. O Museo concíbese como un lugar onde se somete a arte á contemplación, por iso un dos eixos fundamentais do programa educativo elaborado foi “ensinar a mirar”. Mirar e saber mirar convertéronse na vía de contacto coa obra, pero segundo a idade e os obxectivos marcados na visita adquire distintas estratexias. En liñas xerais hai dúas maneiras de aproximación ás pezas que constitúen as coleccións: unha caracterízase pola análise obxectiva e descritiva; noutra, a mediación serve para descubrir os significados que hai nas obras. Deste xeito profúndase na simboloxía dos obxectos e no significado dos temas que representan. OBXECTIVOS • Dotar o museo dunha oferta educativa estable dirixida á comunidade escolar. • Recoñecer a acción de mediación entre as coleccións e o alumnado. • Deseñar distintas visitas guiadas adaptadas en todo momento aos distintos niveis educativos dos grupos. • Potenciar a observación e a aproximación ás pezas do Museo co fin de descubrir os diferentes elementos que aparecen nas obras. • Axudar a formar un sentido estético persoal e valorar os elementos constitutivos das artes. • Desenvolver a capacidade de interpretación da obra de arte para coñecer a mensaxe ou ideas que transmite. • Proporcionar ferramentas para desenvolver un pensamento crítico cara ás imaxes.

Desenvolvemento do Programa educativo O Departamento de Difusión foi desenvolvendo desde o ano 1997 un programa estable para os distintos niveis educativos que abarcan desde educación infantil ata bacharelato. O devandito programa partiu da colección do Museo e centrou a maior parte da acción didáctica nas seccións de pintura e escultura.


80

A proposta educativa plasmouse nunha serie de itinerarios nos que se tratan temas específicos, monográficos ou épocas históricas. Desde o curso 2001-2002 fóronse implantando percorridos didácticos que comprenden sempre, como regra xeral, unha visita e a realización dun taller.

OBXECTIVOS a coñecer as coleccións do museo. • Aprender a mirar e coñecer as obras e os artistas representados na colección. • Poñer en relación as coleccións e o seu contexto histórico. • Descubrir e observar as manifestacións do patrimonio cultural galego. • Adaptar a oferta educativa aos distintos niveis: Infantil, Primaria, ESO e bacharelato e proporcionar material didáctico á comunidade escolar como complemento das distintas propostas elaboradas. • Coñecer, valorar e gozar do contorno social e cultural, fomentando actitudes de protección e conservación do patrimonio cultural. • Desenvolver a sensibilidade estética e a capacidade de gozar das diferentes manifestacións artísticas, promovendo e iniciando a construción de propostas persoais. • Dar

ACTUACIÓNS 2006-2007. Elaboráronse un conxunto de percorridos vinculados ás coleccións do Museo coa colaboración dun colectivo de profesoras de infantil, primaria e secundaria, cuxo resultado impulsou a publicación titulada Propostas educativas do Museo de Belas Artes da Coruña no ano 2007. Nesta móstrase a totalidade de proposicións elaboradas coa finalidade de dar a coñecer á comunidade educativa os recursos e posibilidades que ofrecía este museo e cunha visión do conxunto de posibilidades: preparatorias antes da visita, percorrido específico proposto segundo o nivel educativo, obradoiros no museo e actividades de reforzo. O obxectivo que se perseguía era ofrecer a posibilidade de incorporar á práctica docente as obras que constitúen a colección permanente do Museo, e as actividades se concibíanse de maneira que os alumnos e as alumnas que visitasen o Museo en distintas etapas da súa formación puidesen coñecer distintos aspectos da arte e da propia colección. Estas propostas mantivéronse dun modo estable ata o curso 2011-2012. 2008-2009. A proposta educativa difúndese na web do Museo. Un dos campos fixos da web resérvase á Área de Educación e nel preséntanse os percorridos estruturados por niveis educativos: infantil, primaria, ESO e bacharelato. Hai que destacar dentro da páxina web o apartado de Recursos educativos, onde se pon á disposición da comunidade educativa unha serie de contidos e materiais elaborados para traballar na aula. Estes materiais están pensados para utilizar antes de facer a visita ao Museo ou para reforzar a actividade que nel se leva a cabo. Destacan dentro do espazo web os seguintes apartados: descubre o museo, fichas didácticas, temas da colección, escolma de artistas e pezas destacadas.


81

PROPOSTAS EDUCATIVAS EDUCACIÓN INFANTIL A incrible historia dunha pinga de pintura azul: esta actividade concíbese como unha primeira aproximación ao mundo dos museos por parte dos máis pequenos. É unha visita de carácter narrativo na que se percorren os distintos espazos do Museo na compaña dunha pinga azul que lles conta aos nenos e nenas as súas aventuras desde que escapou dun bote de pintura. Partindo das ideas previas do alumnado, trabállanse os cadros cheos de motivos familiares: o mar, os animais, as flores…, facendo especial fincapé nas súas formas, figuras e cores. Dunha maneira lúdica e participativa, descóbrese a diferenza entre as cores primarias e as secundarias e reflexiónase sobre os sentimentos e sensacións que as distintas tonalidades poden suxerir. Un museo para os cinco sentidos: actividade orientada aos grupos de educación infantil. Transítase polos distintos espazos do Museo e coñécense algunhas das pezas máis representativas da colección. O fío condutor do percorrido son os cinco sentidos, polo que cada obra escollida axuda a reflexionar sobre un deles en concreto. Dunha maneira lúdica, participativa e experiencial faise un achegamento ás diferentes manifestacións artísticas que vai moito mais alá da observación visual. Trabállase sobre como se pode sentir un cadro, a que cheira unha obra de arte, que ruídos posúe e o que suxiren os materiais cos que están feitas as esculturas. A visita complétase cun obradoiro final onde se asentarán os novos coñecementos e compartiremos a experiencia cos compañeiros e compañeiras. O mar no Museo: percorrido que expón unha alternativa para aqueles centros escolares que xa visitaron o Museo no período de educación infantil ou para aqueles que estean interesados na temática do mar e da súa representación na arte. Nas salas do museo podemos atopar obras de distintas épocas e estilos que fan referencia ao mundo mariño: océanos, praias, cantís, mariñeiros, nenas que xogan na beira do mar, mariscadoras, sereas… Partindo desta idea e da observación da obra de arte, trátanse os diferentes elementos das paisaxes de costeiras e da fauna mariña, escóitanse os sons do mar, coñécense os oficios vinculados a este medio e cóntanse historias sobre os mundos fantásticos que se agochan no fondo do océano. A visita inclúe un taller no que os nenos e nenas teñen que completar un álbum de cromos con cadros vistos durante o percorrido e debuxar a súa interpretación persoal do universo mariño.

EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMEIRO E SEGUNDO DE PRIMARIA O labirinto do minotauro: nesta visita o alumnado dos primeiros cursos de primaria descobre a colección do Museo a través dunha selección de obras cun claro contido narrativo e fantástico. Moitos cadros esconden historias que a simple vista non chegamos a percibir, polo que é necesario observar cada detalle e analizar os elementos dos que a imaxe está composta.


82

Na visita pártese da obra realizada polo pintor flamengo Peter Paul Rubens Dédalo e o minotauro, que representa un dos episodios máis coñecidos do mito grego. Realízase un percorrido polo Museo que servirá como metáfora do camiño que Teseo realizou para escapar do labirinto cretense. Os escolares deberán desentrañar as narracións e as incógnitas ocultas nas obras da colección para atopar así as pezas dun mapa que simboliza o noso camiño polas salas do Museo. As pinturas escollidas para este percorrido son de distintos estilos, épocas e xéneros artísticos. A actividade complétase cun taller no que asentaremos o contido da visita e traballaremos coa cartografía. Habitando cadros: visita-taller especialmente pensada para o alumnado dos primeiros cursos de primaria, que ten como fío condutor as escenografías dos cadros. Que pasaría se baleirásemos os cadros de personaxes e figuras?, que nos suxerirían? Reflexiónase sobre eses lugares: reais, imaxinarios, concretos, abstractos, fríos, cálidos, familiares…, para logo observar o cadro completo e poder así identificar a escena da que se trata. Durante este percorrido tamén se traballan os xéneros artísticos, o estilo das obras, os motivos polos que foron feitas, a procedencia das pezas, e reflexiónase sobre o propio edificio no que nos atopamos. A actividade conclúe cun obradoiro no que os participantes reinterpretan os cadros do Museo creando distintas escenografías e situacións, dándolles así un novo contexto aos personaxes e figuras da nosa colección. TERCEIRO E CUARTO DE PRIMARIA Os obxectos falan: é unha visita-taller enfocada para os alumnos de terceiro e cuarto de primaria que se centra nos obxectos que temos no Museo e nos que aparecen representados nos cadros. Partindo da obra O gabinete do coleccionista de Frans Francken II trabállanse as distintas disciplinas artísticas e xéneros pictóricos, introducindo o concepto de patrimonio e reflexionando sobre a prevención, coidado e conservación este que precisa. Durante o percorrido introdúcese o alumnado na idea de colección, en como xorde un museo e na orixe e a función das pezas do Museo cando se crearon. Partindo do concepto de colección hai un achegamento aos distintos períodos e estilos, centrándonos especialmente nas pezas que aparecen representadas nos cadros e na súa importancia. No percorrido tamén se traballan os obxectos decorativos ou funcionais que forman parte da colección do Museo: escribanías, abanos, miniaturas, mobles e moedas, reflexionando sobre os seus posibles usos. A visita termina cun obradoiro creativo no que, traballando en grupos, se crea un obxecto inventado que sirva para a complexa tarefa de cambiar o noso mundo. Que quero ser de maior?: orientada aos estudantes de 3º e 4º de primaria, ten como fío condutor o mundo do traballo e a súa representación na arte. A colección do Museo de Belas Artes conta con numerosos cadros de xénero costumista e en moitos deles represéntanse homes e mulleres realizando as súas tarefas diarias. Obreiros, mariscadoras, campesiños e campesiñas…, escenas cotiás que nos ensinan distintos labores e oficios, algúns deles hoxe en desuso ou en proceso de desaparición.


83

A temática dos oficios na arte sérvenos para facer un percorrido pola historia e a historia da arte, percibindo os cambios sociais e políticos e tamén os cambios plásticos que houbo ao longo do tempo. A visita remata cun obradoiro no que os alumnos e alumnas dan resposta á pregunta do título da actividade. QUINTO E SEXTO DE PRIMARIA Imaxinando un museo: actividade que pretende que o alumnado de 5º e 6º de primaria coñeza mellor o mundo dos museos e as coleccións. Preséntase o Museo de Belas Artes como institución, profundando nas súas diferentes funcións e na importancia de coñecer, conservar e transmitir a cultura. Trabállase na historia dos museos e no seu xurdimento, como se expón unha exposición, cando e por que foron feitas as pezas do Museo, aprendendo a diferenciar e apreciar as distintas épocas, estilos e técnicas a través das obras expostas e a necesidade da súa preservación. A visita complétase cun obradoiro no que o alumnado traballará en pequenos grupos para crear a súa propia exposición de arte. Próxima estación: museo: é unha visita-obradoiro orientada aos últimos cursos de educación primaria. Preséntase como unha viaxe no tempo e no espazo. Moitos dos creadores das obras da nosa colección foron artistas viaxeiros que representaron aqueles lugares polos que pasaron ao longo das súas etapas vitais; sitios próximos, exóticos ou característicos que nos poden achegar á realidade dun tempo e dun lugar. Trabállanse conceptos como a paisaxe natural e a paisaxe intervida, o urbano e o rural, a travesía e o turismo... Apréciase como existen moitas formas de representar un espazo e como este pode suxerir en nós distintas emocións e percepcións. Así, dunha maneira lúdica e transversal trabállase coa arte, a xeografía e a cartografía. Os cadros que representan espazos da cidade de Coruña, xunto coas paisaxes de Galicia e doutras rexións de España son parte das pezas nas que se apoia este percorrido, no que se inclúen os lugares fantásticos dos pintores surrealistas da colección. A actividade termina cun obradoiro onde o alumnado realizarán unha postal que represente un lugar especial, xa sexa un lugar real e biográfico ou unha paisaxe inventada.

ESO E BACHARELATO Mirar. Ver. Percibir: un percorrido adaptado aos distintos niveis de secundaria no que, a través dunha selección de obras, se dan a coñecer algunhas das pezas máis destacadas da colección do Museo. Dunha forma amena e atractiva, fomentando en todo momento a participación e o diálogo entre os alumnos, descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha mesma obra de arte. Coñécense os distintos xéneros artísticos, estilos e épocas da historia da arte desde a idade media ata os nosos días, afondando nos motivos que levaron os artistas a crear as súas obras e dando unha visión transversal e sociolóxica do fenómeno artístico.


84

Durante o noso percorrido tentaremos en todo momento enlazar pasado e presente e estudar a obra no seu contexto orixinal e despois recontextualizala introducindo aspectos da contemporaneidade como o meme, o hastag ou o twit para así desvirtuar e traer á nosa actualidade a colección do Museo. Aprovéitase para debater sobre certos aspectos como as modas, os canons de beleza, o mercado artístico, a publicidade ou a democratización da arte, creando pontes entre as obras do Museo e a vida cotiá do público a quen vai dirixida a actividade. Os gravados de Goya: achegarémonos á figura de Francisco de Goya, xa que o Museo de Belas Artes conserva unha mostra da totalidade das distintas series de gravados realizados polo artista: reproducións dos cadros de Velázquez, Os desastres, Os disparates, Desastres da guerra e Tauromaquia. Na visita explicarase quen é Goya, como foi a súa traxectoria a transcendencia que terá para moitos dos artistas contemporáneos e como é tamén a técnica do gravado e a importancia que tivo para difundir imaxes. Esta visita pódese completar cun obradoiro de gravado. As mulleres no Museo: o papel que desempeñan e desempeñaron as mulleres no mundo da arte e da creación será a cuestión fundamental e que serve como fío condutor e punto de arranque desta actividade. Estúdanse dous aspectos distintos presentes na colección do Museo: a representación artística da muller durante a historia da arte e o papel da muller como creadora. O percorrido comeza observando distintas obras nas que a representación da muller é a protagonista e reflexiónase sobre a evolución que a imaxe feminina tivo desde a antigüidade ata a actualidade. Veremos retratos de mulleres insignes da nobreza e da monarquía durante a idade moderna, percibiremos a ampliación do universo estético feminino durante o século XIX, observando a evolución da moda. Tamén analizaremos a identificación da muller galega coa terra e a patria por parte dos pintores renovadores e falaremos dos cambios, relativos, que supuxeron as vangardas artísticas na visión e a representación da muller. Por último, trabállase a figura da muller artista e o seu papel na evolución da historia da arte. A actividade compleméntase cun obradoiro no que se realizará un mural dedicado a algunha das artistas máis importantes da arte galega e universal. Enigma no Museo: percorrido pensado para o alumnado de primeiro ciclo de ESO. Coma se fosen detectives, e traballando en grupo, deben resolver os enigmas que irán aparecendo nesta viaxe polo Museo que os levará a diferentes escenarios no tempo e no espazo. Unha vez finalizado o percorrido polas salas, cada grupo realizará unha última proba, un mural no que terán que expresarse artisticamente. Retratos históricos, cadros relixiosos, obras costumistas, paisaxes, pezas escultóricas… Os estudantes percorrerán as salas do Museo e descubrirán, de forma autónoma e colaborativa, obras de arte de distintas épocas e xéneros. Arte e texto: nesta actividade, deseñada para os alumnos e alumnas dos distintos niveis da secundaria, o fío condutor será a vinculación entre as artes plásticas e a escrita. É un percorrido no que se


85

traballa a arte dun modo transversal. A historia da pintura e da escultura non se pode desvincular do que sucede noutras expresións artísticas distintas e moitos dos autores da nosa colección víronse inspirados dun modo ou doutro polo mundo das letras. Pártese dalgunhas das pezas de arte mitolóxica para reflexionar sobre as lendas e a tradición oral, buscando diferenzas e similitudes entre os cadros do Museo e os textos nos que están baseados (A Ilíada de Homero ou As metamorfoses de Ovidio). Continúase observando as pegadas da expresión oral (nos refráns, ditos, cancións) na arte barroca e neoclásica a través dos retratos monárquicos e dos gravados de Goya. Trabállase o Rexurdimento, entroncando as obras dos artistas galegos da fin do XIX e comezo do XX cos poemas de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal ou Curros Enríquez. Afóndase na figura da escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, cuxa pegada está presente de varias formas na colección do Museo. Terminaremos o noso camiño coa arte galega do século XX, mergullándonos nos manifestos das vangardas artísticas, así como nos xogos literarios dalgúns dos movementos, como o surrealismo; tamén coñeceremos algunhas das revistas culturais galegas do primeiro terzo do século XX. Esta visita complétase cun pequeno obradoiro no que os estudantes realizarán un texto inspirado nunha obra pictórica do Museo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA PÚBLICO ESCOLAR Durante todos estes anos, ademais da programación de actividades educativas para a exposición permanente desenvolvemos distintas dinámicas vinculadas ás exposicións temporais do museo. Entre elas queremos destacar: 2000, Velázquez: programa didáctico na exposición interactiva centrada na obra do pintor Diego de Velázquez dirixida a público escolar na que se daba a coñecer a súa obra e a época na que viviu. 2003, Re-pintar Altamira: o Museo de Belas Artes da Coruña foi unha das sedes desta exposición de carácter didáctico que introducía os alumnos no coñecemento das primeiras manifestacións pictóricas da humanidade. A exposición contaba con maquetas de vivendas, paneis, vídeos e réplicas de obxectos de sílex e das pinturas de Altamira. Desde o Departamento de Difusión completouse a visita á exposición cun obradoiro no que se pintaba coas técnicas utilizadas no paleolítico. 2004, Principiños: esta exposición temporal estaba formada por retratos de nenos e nenas dos séculos XVII, XVIII e XIX procedentes dunha colección particular. A partir dela deseñouse unha actividade na que se daban a coñecer as modas e costumes doutras épocas en relación coa infancia. Unha visita dinamizada e un obradoiro ofrecían a posibilidade de aprender sobre os cambios que se produciron nos nosos hábitos sociais. 2009, A Coruña. A cidade na arte: exposición de produción propia do Museo na que a través de cadros, fotografías, planos, ilustracións, gravados e proxeccións se presentaba a evolución da imaxe da cidade da Coruña desde o século XVI ata o século XX. Realizouse un programa educativo centrado


86

nas marcas da cidade como a Torre de Hércules, o Castelo de Santo Antón, o porto ou a enseada do Orzán para explicar os cambios históricos e sociais da cidade. 2015, Primeiro Picasso: a exposición realizada no Museo sobre o período que viviu Picasso na cidade da Coruña contou coa achega do Departamento de Difusión do propio Museo, que realizou todo o material didáctico da mostra. Presentáronse distintos percorridos específicos: 5º e 6º de primaria, 1º, 2º e 3º da ESO, 4º da ESO e bacharelato, ademais do deseño das visitas para adultos.

OUTRAS PROPOSTAS, OUTROS PÚBLICOS PÚBLICO ADULTO O Museo ofrece unha serie de percorridos que teñen como obxectivo dar a coñecer a colección e as funcións que o definen. Estes programas didácticos para adultos están pensados para todo tipo de público e compleméntanse coas visitas que se organizan vinculadas ás exposicións temporais que se realizan ao longo do ano. Visita xeral ao Museo: móstranse as pezas mais destacadas que forman parte da colección. Partimos das obras renacentistas e barrocas ata chegarmos á arte contemporánea. Son importantes neste percorrido os gravados de Goya e a arte do século XIX e do XX en Galicia. As mulleres do Museo: este percorrido pretende dar a coñecer o papel que desempeñaron as mulleres no mundo da arte, nun dobre sentido: como se representa a muller ao longo da historia e o recoñecemento das mulleres como artistas. A arte galega no Museo de Belas Artes: esta visita permite coñecer a plástica galega desde o século XIX ata a actualidade. A través de artistas como Villaamil, Lloréns, Sotomayor, Seoane, Lugrís ou Leiro faise un percorrido polos movementos más importantes da arte galega. A arquitectura do Museo: permite contemplar todo o espazo arquitectónico deste singular edificio deseñado por Manolo Gallego Jorreto, polo cal recibiu o Premio Nacional de Arquitectura no ano 1997. PROGRAMA PARA INCLUSIÓN E A DIVERSIDADE Ao longo destes anos o Museo de Belas Artes da Coruña deu cabida a todo tipo de visitantes atendendo á pluralidade e diversidade da nosa sociedade. Coa finalidade de dar resposta a un público cunhas características e necesidades propias, tanto desde o punto de vista físico e psíquico como sensorial ou social, tratamos de fomentar a súa integración na comunidade a través da elaboración dunha serie de programas e actividades específicas que, proporcionando estímulos e motivacións, axudasen a descubrir potencialidades creativas individuais, favorecer a súa inclusión nos espazos culturais e buscar a supresión de barreiras de acceso para estes colectivos.


87

EXPERIENCIAS e ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN Retrincos da memoria: en colaboración con Afaco (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A Coruña) realizáronse actividades tanto con enfermos como con coidadores de Alzheimer desenvolvendo o programa Retrincos de memoria. Nesta actividade tívose como referencia a natureza plasmada nas obras do Museo. As exposicións temporais foron un recurso fundamental neste programa. Así, a exposición do fotógrafo coruñés Dionisio Tasende, con imaxes realizadas entre os anos 1955-1979, serviron para falar da infancia e da mocidade dos participantes, intercambiando impresións ou recordos que evocaban as fotografías. APEM (Asociación por Enfermos Mentais): desde o 2014 colabórase con esta asociación en diversos obradoiros e actividades relacionados tanto coa exposición permanentes como coas temporais, tratando aspectos emocionais, de identidade, de percepción e de concepción plástica. Destaca o taller Os obxectos falan, desenvolvido durante o curso 2017-2018, no que partindo do cadro O gabinete do coleccionista participan, falan e traen ao Museo, en varias sesións, obxectos cos que se identifican ou cos que teñen unha vinculación sentimental. O proxecto terminou cunha actividade onde se recrearon os obxectos seleccionados por cada participante. Outras asociacións ou colectivos con que traballamos durante estes años foron: ADCOOR, Asbiga (Asociación Bipolar de Galicia), Down Coruña, Asociación Parkinson Galicia, Adaceco (Asociación Dano Cerebral da Coruña), ACCEM Galicia, ACOFIFA, ACOPROS, Artefíos, ASPANAES, ASPRONAGA, COGAMI, ASPECE ou ONCE.

EXPERIENCIAS E ACTIVIDADES DE PRODUCIÓN PROPIA Museo en movemento: un proxecto de artes plásticas elaborado desde o Departamento de Difusión do Museo e dirixido ao ámbito da xeriatría, a saúde mental e outros colectivos de exclusión social. A actividade iníciase no 2017 e ten continuidade en 2018 e en 2019, coa participación de mais de 40 centros. A característica principal deste proxecto é que vai dirixido a aqueles públicos que non teñen posibilidade de desprazarse ás instalacións do Museo. Toda a actividade se realiza nos centros, sendo o Museo e o seu persoal o que se despraza ata o propio lugar de acollida destes colectivos. Contouse coa colaboración de distintas asociacións, como APEM (Asociación Pro Enfermos Mentais), que proporcionou ao equipo de traballo un membro do seu colectivo, así como Afaco (Asociación Familiares Enfermos Alzheimer) que asesorou en todas as custións didácticas destinadas a xeriatría, ademais de incorporar a un dos seus usuarios nalgunha das visitas a centros da terceira idade. Identidades: é unha experiencia educativa de inclusión a través das artes plásticas, realizada en 2018 e liderada pola Asociación de Amigos do Museo e polo Departamento de Difusión. Trabállase e profúndase sobre o tema da identidade, utilizando a arte como vía para reflexionar nos conceptos de identidade individual e colectiva.


88

Está dirixido a colectivos de desprazados por razóns políticas ou económicas, a mulleres que se atopan en risco de vulnerabilidade, por malos tratos ou violencia de xénero, e a persoas que se viron empobrecidas por causa dunha situación de desemprego de longa duración. O proxecto consiste na realización de tres obradoiros nos que se impartiron tres técnicas diferentes (pintura, colaxe e fotografía) para traballar sobre un tema común, o do autorretrato, obrigando así os participantes a indagaren na súa identidade persoal, social e cultural. Nesta primeira edición participaron usuarios de Ecodesarrollo Gaia e da Cruz Vermella.


89

NOVOS PÚBLICOS: OS SOPORTES TECNOLÓXICOS A WEB E A REDES SOCIAIS 2003. Desde o Departamento de Difusión comezouse o deseño da páxina web do Museo. Perfilouse a información e os contidos que se ían ofrecer e en xaneiro de 2004 presentouse. Esta ferramenta permitía, por primeira vez, a consultar da colección na rede e obter información puntual sobre as actividades do Museo. Unha das novidades que ofrecía era a visita virtual ás distintas salas da exposición permanente. 2006. Levouse a cabo unha nova actualización do deseño e dos contidos como consecuencia das novas necesidades específicas xurdidas e da nova tipoloxía de público en crecente demanda de información e comunicación. 2009. Comezouse a traballar nunha nova páxina máis dinámica e a actualizar o deseño segundo a evolución das novas tecnoloxías, culminando o proxecto en 2010 coa súa publicación. O novo espazo estruturouse dun modo máis intuitivo para lle proporcionar acceso aos contidos ao usuario. A novidade foi posibilitar desde a web a reserva de visitas de grupos, inscribirse en cursos e actividades ou solicitar información. Así mesmo, ofertouse a posibilidade de descargar o programa educativo do Museo e os folletos de actividades e comezouse a traballar en adaptar a web aos novos soportes móbiles. 2011. Creouse a conta oficial do Museo na canle de vídeos Vimeo a partir de gravación dos procesos de embalaxe e nova montaxe das salas do Museo en relación co levantamento de depósitos dos lenzos de Vicente Carducho pertencente ao Museo Nacional del Prado. Os vídeos dispoñibles nesta canle son de eventos puntuais acontecidos no museo. 2012. O Museo inicia a súa andaina polas redes sociais. A apertura da páxina oficial de Facebook naceu da necesidade de dinamizar a difusión das actividades do museo, e desde entón vén realizando publicacións de forma periódica co fin de promover tanto o interese polas actuacións do Museo como a participación dos usuarios, co fin de coñecermos as súas opinións a través dos seus comentarios. Coa exhibición no Museo da exposición O Primeiro Picasso. A Coruña 2015 decidiuse abrir unha conta en Twitter, @MuseoBelasArtes, para promocionar a exposición na MuseumWeek. 2018. O Museo traballa na modificación e actualización da súa páxina tratando de dotala de novos contidos e accesos, aplicando novas tecnoloxías que faciliten as vías de comunicación e participación dos seus usuarios en tempo real e potenciando a fluidez da información, o intercambio e o coñecemento dos contidos do Museo e as súas funcións.Museo e acción Cultural

O Museo de Belas Artes da Coruña desenvolve accións culturais orientadas a fomentar a participación activa dun público cada vez máis diverso. Para a súa planificación e desenvolvemento, o Museo ten en conta unha serie de factores, como son o contexto social ao que vai dirixido (respectando sempre os principios de igualdade, inclusión, respecto á diversidade e participación) a vinculación permanente á súa colección, o rigor científico dos seus contidos e os recursos humanos e materiais cos que conta para a súa posta en marcha. En relación cos destinatarios, lévanse a cabo estudos de público que boten luz sobre os obxectivos e a metodoloxía que se debe seguir para conseguir ampliar a área de influencia, aumentar a demanda e o grao de satisfacción, e obter un alto nivel de fidelización. En canto ao espazo, procura adaptar as infraestruturas e recursos do Museo ás características das actividades previstas.

OBXECTIVOS En xeral, nun contexto de educación non formal como é o Museo, e en función do proceso de cambio que se quere provocar no destinatario, os obxectivos marcados susténtanse sobre catro alicerces básicos: adquisición de coñecementos, desenvolvemento de destrezas, formación de actitudes e valores, e por último a xeración de sentimentos de goce e creatividade. Basándose niso, os obxectivos xerais do proxecto cultural do Museo son: • Responder,

en canto ao deseño dos contidos e formatos das actividades, ao cumprimento das funcións, obxectivos e fins do museo. • Difundir e dar a coñecer a institución e as súas coleccións. • Relacionar diferentes disciplinas para ampliar e enriquecer o horizonte cultural do visitante. • Promover valores cívicos, éticos e afectivos en relación coa defensa e protección do patrimonio, axudando así á construción da identidade cultural dos suxeitos. • Propiciar un diálogo intercultural co público e facilitar a participación cidadá. • Desenvolver e participar en proxectos cuxa finalidade sexa difundir o valor e a importancia da cultura e o coñecemento e conservación do patrimonio cultural. • Alcanzar novos públicos e permitir a recorrencia dos propios, ademais de favorecer a inclusión e a cohesión social asumindo a diversidade cultural existente. • Garantir a calidade e o rigor en todas as actuacións.

PLAN DE ACTUACIÓNS Partindo dos obxectivos sinalados, o destinatario final convértese nunha variable fundamental á hora de deseñar os contidos e os procedementos de cada proposta didáctica. Así, debemos distinguir entre un público adulto e un público infantil.

91


92

Actividades para o público infantil e xuvenil Queremos destacar a importancia destas actividades, en canto a que forman os futuros visitantes do Museo. Se o primeiro contacto que ten un neno cos museos está relacionado co seu tempo de lecer, é máis probable que no futuro incorpore as visitas a este tipo de institucións dentro dos seus hábitos de diversión. Actividades para o público adulto A variedade de actuacións culturais que o Museo oferta é proporcional á variedade de públicos que o configuran e á súa diversidade. Procurouse polo tanto fomentar a súa participación adecuando as actividades propias do Museo ( obradoiros, concertos, conferencias e cursos, teatro...) á súa pluraridade, isto é, ás súas distintas clasificacións, tipoloxías e procedencias .

CURSOS, XORNADAS DE ARTE E CONFERENCIAS Obxectivos • Reforzar e enriquecer os contidos da colección do Museo, fomentando o foro de debate dunha serie de especialistas vinculados directa ou indirectamente coa historia e a arte ou con outras disciplinas, tratando de proporcionar un coñecemento rigoroso e asemade ameno sobre o feito artístico. • Fomentar a investigación e garantir o rigor científico, establecendo colaboracións coa comunidade académica, tanto no desenvolvemento das súas investigacións como no enriquecemento das propias, potenciando a interdisciplinariedade como unha forma máis rica de coñecemento. • Comunicar e divulgar ideas e impresións para enriquecer o coñecemento teórico-artístico do visitante, inducíndoo á reflexión e á crítica.

Cursos A oferta educativa neste sentido concentrouse en tres grandes ciclos ou programas divulgativos: Aprender a ver…, curso de pequeno formato e de carácter monográfico para introducir o gran público en cada unha das diversas manifestacións da arte, pero desde un punto de vista eminentemente formal e práctico, e en conexión con todo o relacionado coas diversas maneiras de ver e entender unha obra de arte. Dentro del tratáronse temas como: o cinema (2004), a fotografía (2005), a arte contemporánea (2006-2007), a escultura contemporánea (2008), a moda a través da arte (2009) ou a cerámica de Sargadelos (2014). Os temas da arte, un seguinte paso na aprendizaxe da historia da arte, proporcionando unha visión moito máis especializada do feito artístico, a partir de temas concretos como a pintura mitolóxica (2010), a pintura relixiosa (2011), o retrato, a imaxe da muller (2010), a paisaxe (2013), a representación do poder (2015), a iconografía do Nadal (2016), a cidade (2016), a moda ou o significado dos obxectos.


93

A historia da arte a través do museo, iniciado en 2008, é un curso de introdución ás distintas etapas da historia da arte, desde a antigüidade ata a actualidade, utilizando como exemplos algunhas das grandes obras pertencentes ás coleccións dos principais museos do mundo, así como as que integran os fondos do propio Museo de Belas Artes. O curso pretende achegarse a un colectivo adulto non especializado, interesado en obter unha formación básica sobre a historia da arte. Á marxe destes grandes bloques, programáronse outros cursos vinculados a exposicións temporais. Así, en 2002, coincidindo coa exposición Asia nas Coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas, organizáronse unhas xornadas teórico-prácticas sobre algunhas das técnicas artísticas empregadas na exposición: a elaboración do papel, a laca, a porcelana, o esmalte, a caligrafía e a talla de pedras duras.

XORNADAS DE ARTE Converteron o Museo nun foro de debate para unha serie de especialistas vinculados directa ou indirectamente coa arte e os fenómenos culturais en xeral (historia cultural, a antropoloxía, a historia da ciencia, a filosofía, a historia da arte e a literatura). Así, concibidas cun carácter interdisciplinar e en consonancia co modelo vinculado ás chamadas “novas humanidades”, analizaron, desde unha pluralidade de perspectivas, cuestións como o erotismo, a intolerancia, a música ou as emocións: 2000, Arte e Erotismo. Ante o crecente interese que suscitaba o tema do erotismo nos ámbitos da arte e da literatura, o Museo organizou estas xornadas propoñendo un achegamento de forma decidida a ese mundo das pantasmas eróticas que os artistas rpresentaron nas súas obras, a través de dúas vías de aproximación: unha estritamente histórica, tratando de situar as obras no seu contexto cultural e social e as crenzas e regras estéticas predominantes nese momento (o período medieval, o barroco, a época contemporánea…), e unha segunda de carácter temático, en función da iconografía e os seus significados (a homosexualidade, a mitoloxía, a relixión etc.). 2001, Represión e intolerancia. Fíxose un percorrido partindo da idade media e finalizando nas vangardas, tanto polos testemuños artísticos que ao longo da historia reflectiron a intolerancia social, moral e relixiosa, como polas imposicións exercidas desde os círculos de poder, prestando especial atención a distintas disciplinas artísticas condicionadas polo fanatismo, a represión e a intolerancia, tres caras dunha mesma moeda que transcienden os límites históricos e son traxicamente universais. 2003, A música como pretexto. A inspiración musical nas artes. Analizáronse as claves do diálogo establecido entre as artes plásticas, a arquitectura e a música, disciplinas que camiñaron a miúdo xuntas ao longo da historia, abarcando non só cuestións como a iconografía, o ritual, a festa, a escenografía, senón tamén outras moito máis complexas desde o punto de vista da estética e da teoría da arte. 2014, Arte e emocións. Afondouse non só en que son e como funcionan os distintos «estados da alma», senón tamén na forma en que ao longo da historia da arte foron presentados (artes plásticas e visuais, escénicas e musicais, literatura etc.), así como o modo en que estimularon a creación artística en xeral e os efectos que a súa contemplación e goce provocaron e continuan provocando no espectador.


94

CONFERENCIAS Os libros como punto de partida, ciclos de conferencias de tipo interdisciplinar, nos que unha serie de publicacións especializadas serviron como punto de partida para que os seus autores expuxesen, analizasen e debatesen co público sobre diferentes aspectos relacionados coa historia e a socioloxía da arte, cunha visión totalmente diferente desde áreas de estudo diversas (técnica, literatura, psicoloxía, iconografía, filosofía, historia etc.). 2013 Primeiro ciclo: inaugurado por César Antonio Molina, Alfredo Vigo Trasancos e Carmen Pena López. 2014 Segundo ciclo: coa intervención de Victoria Combalía e Mª Jesús Zamora Calvo. 2017 Terceiro ciclo: participaron Francisco Xavier Redondo Abal, María Carreiro, Cándido López, Tània Balló e Adela Muñoz Páez.

XORNADAS PARA PROFESIONAIS DE MUSEOS 2002, VI Coloquio Galego de Museos, organizado polo Consello Galego de Museos. Estivo dedicado á conservación preventiva do patrimonio que albergan os nosos museos e nel interviñeron destacados profesionais do mundo dos museos de toda España (conservadores, restauradores, museólogos...) e dos museos galegos, que expuxeron e debateron con todos os asistentes (traballadores de museos, estudantes universitarios...) o complexo mundo da conservación preventiva a través de tres grandes bloques: a organización da área de conservación e as súas funcións, a conservación preventiva das coleccións nas exposicións, nos movementos e nos almacéns, e por último a aplicación das novas tecnoloxías na conservación preventiva das coleccións. 2008, XV Xornadas dos DEAC (Departamentos de Educación e Acción Cultural). Xornadas estatais organizadas por primeira vez en Galicia neste Museo, nas que participaron profesionais da universidade e dos departamentos de educación de distintos museos españois e doutros paises europeos, como a Tate Modern de Londres, o Museo de Arte Contemporánea Kiasma en Helsinki, os Museos Reais de Belas Artes de Bélxica e diferentes museos portugueses. O seu obxectivo foi servir de foro de reflexión do traballo que levan a cabo os departamentos de educación dos museos e dar a coñecer as distintas experiencias neste campo. Neste caso o tema centrouse na participación activa do público nos programas educativos e nas actividades que os museos desenvolven.


95

OS TALLERES DO MUSEO PÚBLICO INFANTIL E XUVENIL OBXECTIVOS • Fomentar o descubrimento activo. • Descubrir a colección do Museo e proporcionar coñecementos dunha forma lúdica e informal, tratando de fomentar o interese e a aprendizaxe. • Ofrecer unha experiencia práctica a partir dos recursos que ten o Museo. • Incrementar o interese pola arte e as manifestacións artísticas de distintas épocas e estilos, vinculando o pasado co contorno máis inmediato. • Fomentar a curiosidade cara aos artistas galegos no eido da pintura e da escultura e observar de primeira man os procesos creativos. • Mostrar as posibilidades multidisciplinares das diferentes manifestacións artísticas (pintura, música, palabra). • Achegar o neno ao mundo da pintura mediante a utilización doutras disciplinas, como o teatro, a música, a literatura etc. • Ofrecer a toda a unidade familiar unha alternativa de lecer e diversión, na cal os obxectivos actitudinais (coñecer e aprender a valorar o patrimonio, escoitar as opinións dos demais, traballar en equipo etc.) teñan un peso específico. TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Talleres de pintura: foron os protagonistas, pois desde 2014 realizáronse varias edicións, con distintos contidos temáticos, como a paisaxe, o retrato, o bodegón etc., como unha forma práctica de achegarse á colección e de descubrir as claves e as formas nas que os artistas interpretaron o home e o seu medio. Pequena Bauhaus: concibido en 2013 como obradoiro interdisciplinar, traballou dunha maneira tradicional as grandes ramas do debuxo e a pintura, pero non só desde a creatividade, senón tamén como procedementos artesanais aplicados ao deseño e a arquitectura. Tamén Transformarte: os participantes centráronse en observar e interactuar co espazo e os contidos do Museo nunha experiencia plural (pintura, baile, escritura e fotografía), para terminar coa elaboración dunha historia propia. Talleres de volume ou aproximación á técnica da escultura e a aspectos relacionados con ela, como a tridimensionalidade, a relación dos corpos co espazo etc., utilizando como material o cartón pedra, moi fácil de traballar para os nenos. Talleres de gravado: iniciados en 2004, centráronse no gravado calcográfico. Esta actividade, que comezou ofrecéndose en horario de fin de semana, pasou despois no ano 2009 a integrar a oferta educativa para alumnos da ESO, vinculándoa cos gravados do pintor aragonés, Goya, retratos e expresións, do que o Museo ten a produción integra na súa colección. A exposición de 21 estampas deseñadas polo pintor sirio Ali Ali para ilustrar o libro Suleiman e Salua tamén serviu de base para organizar varios obradoiros de gravado familiares, nos que aprenderon distintos aspectos sobre o gravado e a ilustración.


96

TALLERES DE TEATRO Outra forma de coñecer o Museo e de traballar coas súas obras foron os talleres de teatro, que partían da colección permanente xa fose para crear os textos (Historias que contan as obras), para inspirarse nos ambientes dunha determinada época (O teatro no Século de Ouro español), ou para documentar aspectos como o vestiario, o peiteado e mesmo a psicoloxía dos personaxes (Os personaxes do Museo). Nos tres casos, os obradoiros finalizaron cunha representación pública do traballo realizado. TALLERES E CAMPAMENTOS DE VERÁN E NADAL O museo escondido: creado en 2005, ofrece aos nenos a oportunidade de se achegaren á cara “oculta” do Museo, participando nunha aventura especial e ao alcance de moi poucos: descubrir os segredos do Museo de Belas Artes introducíndose naquelas zonas internas que normalmente permanecen ocultas ao público (os almacéns, o laboratorio de restauración, a biblioteca etc.) Teatro de monicreques: en 2006, como unha vía de achegamento a diferentes disciplinas: artes plásticas, literatura, expresión oral…, e onde os nenos creaban os seus propios guións e personaxes a partir das obras do Museo e ao final representaban a obra. Os astros chegaron ao Museo: coincidindo co Ano Internacional da Astronomía en 2009, foi unha proposta multidisciplinar na que se mesturaron as artes plásticas e visuais, a literatura e a música. Neste verán… vivimos o espazo: en 2013 o espazo converteuse en protagonista, tanto a arquitectura do Museo como o interior de cadros que serviron para coñecer como os vellos artistas aprenderon a representar o espazo nas súas obras. TALLERES DE GRAFFITI Especialmente dirixidos a captar a atención do colectivo de adolescentes, bastante difícil de involucrar; aínda que supuxeron unha especie de ensaio, constituíron unha proposta moi eficaz para captar a atención deste sector, ofrecéndolles unha oportunidade de se vincularen coa institución museística. Sucedéronse en 2009 e 2010. TALLERES EN FAMILIA Promóvense os obradoiros para familias e equipáranse a visitas guiadas interactivas nas que grandes e pequenos son convidados a participar en actividades manipulativas a partir das cales traballar con maior profundidade. Impártense desde o ano 2008. Un cadro, unha historia, un xogo: percorrido polas salas do século XX, combinando con miniactividades. Animais no Museo: percorrido polos animais reais e imaxinarios da colección permanente para logo facer deseños propios no taller. Picasso en familia: unha divertida proposta na que nos achegamos ao Picasso coruñés e á cidade da súa época. VISITAS-TALLER Os sons da arte: inícianse en 2001 como actividade que achega o neno ao mundo da pintura mediante a utilización da música. Así, trátanse aspectos como a representación da pintura mediante o


97

movemento musical, a realización de historias sonoras e o paralelismo entre o ritmo musical e o ritmo pictórico, así como entre as cores e os sons. Palabras a cores: vinculando dúas artes antiquísimas, pintura e literatura, o descubrimento da colección realízase a partir das súas narracións, das diversas historias que cada cadro representa ou que se poidan compoñer a partir das formas e cores con que se constrúen. Tiveron lugar periodicamente desde 2010. VISITAS–DESCUBRIMENTO Outra forma de visitar a colección, que non poderiamos considerar estritamente visita-taller, pero que si permite percorrer a exposición permanente dunha maneira moito máis lúdica que unha visita convencional, son as xincanas ou visitas–descubrimento: Misterio no museo: xogo de pistas para descubrir un personaxe misterioso a través de dez enigmas incluídos nun folleto que se entregou encartado nun diario da cidade (o cal, doutra banda, supuxo unha importante publicidade para o Museo). Xincana temática: proposta na que á vertente de descubrimento se incorporou un traballo cos sentidos, fusionando o coñecemento do noso corpo, das nosas habilidades e capacidades coa sensibilización pola integración das persoas con diversidade funcional.

PÚBLICO ADULTO OBXECTIVOS • Introducir o público en cada unha das diversas manifestacións da arte desde un punto de vista eminentemente técnico e formal. • Dar a coñecer de forma práctica os métodos e técnicas empregados nas coleccións artísticas representadas na exposición permanente, de forma que o uso de procedementos se converte nunha das fontes principais de aprendizaxe. • Implicar os artistas plásticos galegos e os profesionais doutras disciplinas artísticas na actividade cultural despregada pola institución no marco da súa programación. • Facilitar o contacto directo co artista, a súa obra e o seu sistema de traballo, o cal permite participar dos seus procesos creativos e incrementar así o coñecemento da técnica, así como das súas motivacións e o significado último das súas obras. • Buscar na interdisciplinariedade distintas vías de acceso ás obras que integran a colección.


98

No terreo das belas artes Artistas no Museo: actividade realizada en colaboración con artistas galegos. Ofrece ao público a oportunidade de coñecer desde dentro a obra e o sistema de traballo dun artista plástico e dos seus procesos creativos, á vez que lle permite ao artista producir unha peza ou instalación en diálogo coa arquitectura e a colección permanente do Museo. Ata a data participaron Xurxo Gómez-Chao (2012), Xavier Correa Corredoira (2013), Héctor Francesch (2014), Mónica Alonso (2015) e Pepe Galán (2016). Talleres con artistas: Talleres de debuxo: impartidos por recoñecidos artistas como A copia do natural, por Xavier Correa Corredoira en 2013-2014, e Redescubrindo a Ícaro, por Xurxo Gómez-Chao en 2018. Talleres de gravado: abordaron distintas técnicas, como a xilografía, o linóleo, a litografía, as técnicas aditivas, a punta seca, a augaforte, a augatinta e a serigrafía. Inícianse en 2002 e para o seu desenvolvemento contouse coa colaboración de reputados gravadores que imprimiron o seu estilo persoal a cada obradoiro, como Isabel Pintado, Anne Heyvaert, Ali Ali, Omar Kesel e Héctor Francesch.

No terreo das artes decorativas A cerámica: aproveitando a colección cerámica do Museo pertencente á Real Fabrica de Sargadelos do século XIX e en colaboración coa fábrica do Castro (Sada-A Coruña), realízanse en 2003 e 2004 senllos talleres de introdución ás técnicas cerámicas titulados A louza de Sargadelos. O dourado e as súas aplicacións: talleres para coñecer as técnicas de dourado tradicional con ouro fino, tanto na escultura como na ilustración de manuscritos. Realizáronse en 2011, 2012 e 2013.

No TErreo Do mundo visual Talleres de fotografía: impartidos por dous reputados fotógrafos coruñeses, como Manuel Sendón de iniciación á fotografía —e José Caruncho— de positivado de alta calidade. Taller de rodaxe cinematográfica: Pechado por obras, unha interesante experiencia onde os alumnos aprenderon todos os aspectos relacionados cunha produción audiovisual, recibindo nocións de interpretación, guión, produción e realización. O resultado foi unha curtametraxe de ficción, que tivo o Museo como escenario. Para terminar, tamén houbo espazo para a creación literaria, xa que se impartiron obradoiros de escritura, dos que resultaron curiosos e evocadores relatos curtos, relacionados co museo, a súa historia e a súa colección.100

O TEATRO DO MUSEO OBXECTIVOS • Introducir o público nun momento histórico e nunhas circunstancias sociais concretas mediante a presentación de personaxes, obxectos e elementos que contextualizan unha época determinada. • Ensinar o valor documental da arte como recurso á hora de abordar a ambientación nunha ficción. • Compartir a actividade cunha gran tipoloxía de público: maiores, pequenos...

TEATRO DE MONICREQUES Algunhas destas propostas foron creadas a partir da obra ou da figura dun pintor, principalmente da colección de museo. 2008, Leo. Buscando a Leonardo da Vinci: é unha obra que relata a historia de Nora, a quen lle gustaría ser como Leonardo da Vinci. 2009, Sinda, Linda, Casilda, Ramón e o demo Cobillón: a partir de obra Lavandeiras, de Manuel Colmeiro. Fantoches Baj compuxeron unha fábula sobre unhas lavandeiras de Ferrolterra na que se mesturaban os saberes tradicionais con refráns, cancións, contos populares e romances históricos. 2010, Os tres limóns: a compañía Galitoon inspirouse na obra plástica de Luís Seoane, coincidindo co centenario do seu nacemento. CONTACONTOS Moitos foron contos xa existentes que se adaptaron ao Museo, mentres que outros foron creados a partir dalgún dos cadros da colección: 2006, Flor de Luna: conta a historia dunha rexión de xigantes onde están a desaparecer as cores. 2010, Os Contos de Pablísimo: desprega por varios recunchos do museo historias que toman como referencia algún cadro da colección permanente. 2011, Carlos I, Rei de Inglaterra: foi realizado a partir do retrato do mesmo nome presente na colección, converténdoo nun personaxe máxico e misterioso que vive no Museo e coñece os misterios que as obras encerran. A actividade combina o contacontos coa visita-descubrimento. ESPECTÁCULOS DE TEATRO Leváronse a escena varias obras, do mesmo xeito que os contacontos e os monicreques, algunhas das cales foron expresamente escritas e deseñadas para o Museo: 2003, a escola de música Presto Vivace levou á escena El pequeño deshollinador, unha ópera curta de Benjamin Britten na que se contaba coa participación do público. 2005, Están tolos estes romanos: é unha obra escrita e dirixida polo grupo de teatro coruñés San & San. Partindo da obra de Rubens Dédalo e o minotauro, pertencente ao Museo, realízase unha amena e divertida viaxe ao pasado da humanidade para rescatar os grandes mitos e lendas da antigüidade clásica e mostrar unha odisea particular.


101

2008, Granito: coincidindo co centenario do nacemento de Laxeiro, Elefante Elegante realiza unha creación experimental que interpreta, a través da expresión e do movemento, o universo figurativo do pintor: o entroido, a esmorga, os aforcados, os tolos, o trasmundo etc., fusionando pintura, danza, teatro e música ao longo das diferentes salas do Museo.

O CINEMA NO MUSEO OBXECTIVOS • Coñecer a historia do cinema a través das súas proxeccións. • Enunciar as diversas formas nas que están presentes as demais artes no cinema, xa sexa como referente iconográfico, como base para o argumento ou aparecendo fisicamente no propio encadramento. • Demostrar o valor documental da obra de arte á hora de abordar a posta en escena.

CICLOS Arte no celuloide, cuxo obxectivo era definir as conexións entre as diversas manifestacións artísticas e o cinema. O ciclo iníciase en 2003 co obxecto “cadro” como protagonista da narración cinematográfica, e ao longo das súas distintas edicións entramos en cuestións como: o uso da música como complemento da imaxe (2004), ou a arquitectura e o papel do arquitecto na ficción cinematográfica (2005). Así mesmo foron protagonistas: a pintura española contemporánea e o cinema español de postguerra (2006), a pintura ao servizo da verosimilitude histórica (2007), o ensaio cinematográfico e a arte (2008) e, por último, o cinema realizado por artistas (2009) e os biopics ou biografías de artistas (2010-2011). DOCUMENTAIS Teñen o seu pequeno espazo. Coincidindo en 2009 coa exposición A Coruña. A Cidade na Arte, durante tres sesións proxectáronse unha serie de documentais sobre a cidade da Coruña, rodados en Super 8 entre os anos 20 e os 90, auténticos documentos históricos recompilados polo colectivo galego Lili Films, que configuran un inmenso álbum familiar en movemento que apela á nosa propia memoria. CURSOS DE CINEMA Coa finalidade de que os asistentes aprendesen as bases para ler de maneira consciente as películas e fosen capaces de recoñecer como se utilizan os elementos de posta en escena para así desentrañar os discursos que se esconden tras elas. Igualmente orientáronse cara a aquelas facetas que vinculan o cinema coas diferentes artes, e combinando as clases teóricas co visionado das películas, organizáronse dous grandes cursos: 2014, As obras mestras do Cinearte: realizouse un percorrido pormenorizado polas obras mestras do cinema de creación artística e experimental de todos os tempos, analizando a obra de autores


102

fundamentais como Man Ray, Jean Vigo ou José Val del Omar, e na actualidade, do cinema de vangarda, experimental e a videoarte, con traballos de Bill Viola, Jem Cohen ou Andrés Duque, que darán as claves deste tipo de cinema e dos movementos vangardistas que se esconden tras as súas imaxes. 2015, As Vangardas Históricas no Cinema: dedicouse unha especial atención ao surrealismo, ao expresionismo e á denominada vangarda soviética, e establecéronse as súas relacións coas artes plásticas e literarias.

OS CONCERTOS DO MUSEO Á hora de deseñar as súas programacións, o Museo sempre foi consciente de que a música compartía co cinema o seu status de maior popularidade. Desde 1998, o Museo mantivo un especial vínculo con ela, poñendo en marcha e consolidando unha intensa actividade musical, xa en forma de ciclos de concertos programados polo propio Museo, xa organizados en colaboración con outras institucións. A existencia dun magnífico piano gran cola fabricado por Steinway & Sons e dun salón de actos posuidor dunha acústica adecuada e adaptable a todo tipo de son favoreceron sen dúbida o noso compromiso.

OBXECTIVOS • Difundir a música en todas as súas modalidades. • Servir como plataforma de promoción para os intérpretes galegos consagrados e emerxentes. • Colaborar con outras entidades musicais da cidade. • Vincular a historia da arte á historia da música.

PROGRAMACIÓN MUSICAL PROPIA Desde os seus inicios, a programación musical do Museo, lonxe de ser errática, respondeu a uns obxectivos moi concretos que viñan marcados polo apoio e a promoción dos músicos galegos, tanto dos mozos como dos xa consolidados, e a difusión da súa colección permanente. Así, as súas tres grandes liñas de actuación materialízanse nas seguintes convocatorias: Concertos de outono: ciclo pioneiro, foi un proxecto que comezou en 1998 para dar cabida aos intérpretes e profesionais nados ou residentes en Galicia que reclamaban un espazo de concertos e un apoio institucional que lles permitisen darse a coñecer ante o público e desenvolveren as súas capacidades interpretativas. O Museo converteuse así en plataforma de promoción e difusión dos músicos galegos, actividade que continúa a día de hoxe. Novos valores: nesa mesma liña, creouse máis adiante este concerto extraordinario, proxecto cultural pensado para apoiar as novas promesas, que naceu da colaboración entre o Museo e a Asociación Galega de Intérpretes de Música Clásica (Asgaim) e que logo o Museo continuou en solitario.


103

Música para unha época: iníciase en 2001 cun formato moi particular, pois combina a celebración dun concerto monográfico sobre unha determinada etapa da música coa visita á colección de arte dese mesmo período, integrando así ambas as disciplinas para enriquecer o seu coñecemento e gozar máis delas. Adquire a condición de ciclo, cunha presentación anual que permanece na actualidade. Xunto aos mencionados ciclos, e conscientes de que a música require dunha certa adaptación ás capacidades e formación do público infantil, tamén se programaron algúns concertos didácticos, como a ópera para nenos El pequeño deshollinador, ou o conto musical Música aos catro ventos, un proxecto musical deseñado e interpretado polo cuarteto de Clarinetes Gu geu. Pero ademais da música clásica, que ocupa o groso da actividade musical do Museo, na súa programación fóronse incorporando aos poucos outros xéneros musicais como o jazz ou o rock, que ata a data se viñeron vinculando coa celebración da Noite dos Museos, da que falaremos na sección correspondente.

COLABORACIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES De forma paralela á súa programación estable, o Museo leva colaborando intensamente desde o ano 2001 con outras entidades musicais da cidade, ben de forma activa ou ben a través da cesión dos seus espazos. Así, foi sede de diversos ciclos de concertos de alumnos e profesores dos Conservatorios Profesional e Superior de Música da Coruña, concertos coordinados a través de diferentes departamentos, como o de Música de Cámara (Os concertos de mediodía) ou o Taller de Música Clásica Contemporánea (Ciclo de Música Contemporánea Espazo Ixor). Abriu as súas portas a infinidade de profesores de música e academias da cidade para a celebración dos seus concertos de fin de curso e mantivo unha estreita colaboración coa Asociación Galega de Intérpretes de Música Clásica na convocatoria dos Premios de piano ASGAIM, ou coa Asociación Galega de Compositores, na organización de varias edicións do seu Ciclo de Compositores Galegos. Ademais, o Museo colaborou na celebración de múltiples concertos enmarcados dentro de grandes ciclos e festivais, como: As Matinés do Festival: ciclo organizado no marco do Festival Mozart, que durante tres edicións, desde 2008, incluíu o Museo como unha das sedes para os concertos de cámara. Festival de Ópera da Coruña: organizado pola Asociación de Amigos da Ópera da Coruña, que celebrou no museo algunhas das súas edicións de Novas Voces Galegas, así como conferencias sobre temas de ópera. Espazos Sonoros e o Ciclo do Audible: ambos en colaboración coa Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia. Vía Stellae: Festival de Música en Compostela e os seus Camiños: organizado pola Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo en 2008, 2009 e 2010. Concertos dos Nenos Cantores e Coro Novo da OSG: organizado pola Orquestra Sinfónica de Galicia. Concerto de cámara: promovido pola Sociedade Wagneriana de Galicia.


104

Poderíase ademais facer un repaso de todos os ciclos e programas desenvolvidos durante todos estes anos para apreciar a enorme cantidade de formacións e intérpretes das máis diversas especialidades e procedencias que desfilaron polo escenario do Museo. Contouse coa participación de músicos que actualmente compaxinan a súa actividade concertista co ensino nos conservatorios galegos, como os pianistas Nicasio Gradaille, Pedro Fernández Roque, Alicia Permuy ou Nicolás Cadarso, os guitarristas Ramón Carnota ou Eulogio Albalat, a soprano Teresa Nova, a violonchelista Carolina Landriscini, os saxofonistas Narciso Pillo ou Pablo Coello, o violinista Rogelio Groba e un longo etcétera de profesionais que nos fixeron gozar durante todos estes anos. Ademais, apostouse por novas figuras que actualmente están a tocar en grandes salas europeas, como Cibrán Sierra, membro fundador do internacionalmente coñecido Cuarteto Quiroga. Desde a creación da Orquestra Sinfónica de Galicia tamén foron moitos os integrantes que colaboraron connosco (David Etheve, Florian Vlashi, Fumika Yamamura, Deborah Hamburger, Francisco Miguens, Risto Vuolanne, John Aigi Hurn, Jon Etterbeek…), así como outros intérpretes procedentes do resto da xeografía española e internacional, da altura de Roberta Invernizzi, Andrzej Pikul, Carles Trepat, Sophia Hasse, Eduardo Ponce, Sergei Yerokhin, Domenico Codispoti etc.

DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS E NOITE DOS MUSEOS Cada ano, arredor do 18 de maio, data sinalada polo ICOM como Día Internacional dos Museos, celebramos a Noite e o Día a través dunha ampla programación de actividades coas que convidamos os cidadáns de calquera idade e condición a redescubriren as coleccións. Ese día a entrada ao Museo é gratuíta, prolóngase o seu horario de apertura ata a medianoite, e bríndase unha completa oferta de cultura e lecer que ten como eixo un tema diferente cada ano: concertos, talleres, conferencias, visitas guiadas, dramatizacións teatrais, concursos…

ACTIVIDADES ACTIVIDADES TEATRAIS Historias que nos contan os cadros: representacións xurdidas dun obradoiro de teatro, inspiradas en cadansúa obra do Museo e nas que os nenos crearon a súa propia historia e escenografía para logo levárena á escena. Pasarrúas da arte: o teatro saíu á rúa cun grupo de actores que, reunidos e dirixidos por San & San, percorreron o centro da cidade realizando distintas dramatizacións de espectacular montaxe, inspiradas en varias obras da arte universal e da colección permanente do Museo. Arteandando: consistiu nun espectáculo de danza contemporánea, da man da compañía Experimentadanza en colaboración co artista Xurxo Gómez-Chao, que creou unha coreografía cunha estética e un argumento relacionados coas obras do Museo e que se desenvolvía ao longo das súas salas.


105

CONCERTOS Nestas xornadas dedicouse unha especial atención á música, incluíndo programas de jazz e rock, como unha forma de atraer novos públicos ao Museo e de implicar grupos locais que levan anos traballando na súa especialidade. Así, estiveron presentes grupos como: Mai Thai e os Torino Rockets, Xoel López, Mourelle-Somoza Dúo, Friktone, Pérkele e Roberto Somoza Trío. VISITAS–DESCUBRIMENTO Tamén tiveron o seu espazo neses días este tipo de visitas, nas que a presentación dos contidos non se efectúa de forma lineal, senón a través dun conxunto de interrogantes que deben ser resoltos ao longo do percorrido e que actuaban a modo de incitación e reto para faceren do coñecemento da colección unha actividade moito máis lúdica. VISITAS ANIMADAS Dentro desta modalidade incluímos todas aquelas visitas en que a simulación posúe un peso moi importante na presentación dos contidos. O seu obxectivo principal é que os usuarios poidan introducirse nun momento histórico e nunhas circunstancias sociais concretas mediante a presentación de personaxes, obxectos e elementos que contextualizan unha época determinada, visitas que van acompañadas ou conducidas por un personaxe ou personaxes especiais, xa sexan músicos, actores, magos etc.: Visitas Maxicoguiadas: un presentador de circo e buscador de rarezas guiou os visitantes a través da maxia que se esconde en cada recuncho do Museo. Museo Musical: foi un percorrido pola colección permanente, animado polas músicas de cada época interpretadas ao vivo. Aberto por obras: a compañía Teatro na túa Casa deseñou unhas visitas teatralizadas, directamente vinculadas á colección ou que gardaban algunha relación cos espazos e as instalacións do propio edificio. TALLERES A oferta de talleres foi variada, tanto os realizados en familia como os infantís. En relación con estes últimos, unha proposta interesante foi o Taller de animación, no que a artista Elisa Flores Riedwyl creou unha curtametraxe inspirada na colección do Museo, utilizando a técnica do cut-out, con fragmentos de xornal, papeis recortados etc. sobre fondos debuxados en cartón. Esta actividade permitiulles aos nenos a comprensión das imaxes audiovisuais e o coñecemento das técnicas de animación: desde o debuxo á fotografía, pasando pola pintura ou a modelaxe. A actividade terminou coa proxección da película para todos os familiares e amigos.
AS EXPOSICIÓNS TEMPORAIS


As EXPOSICIÓNS DO MUSEO

O Museo de Belas Artes da Coruña ofrece ao público visitante un rigoroso programa de exposicións temporais cuxa finalidade principal é investigar, estudar, actualizar, reflexionar e profundar en cuestións relacionadas co Museo e as súas coleccións, así como proporcionar novas vías de coñecemento sobre temas relacionados coa arte e a cultura en xeral. Pola súa natureza, constitúen unha magnífica ferramenta para a difusión do patrimonio histórico e cultural, á vez que representan o recurso esencial que ten o Museo para conseguir recorrencia de visitantes e novo público. Doutra banda, o feito de que as exposicións temporais teñan un carácter efémero, é dicir, un tempo limitado, posibilita concibilas con estilos e tratamentos máis arriscados e marcados polas tendencias do momento do que á exposición da colección permanente, permitindo introducir innovacións de montaxe e deseño, así como experimentar en sistemas de comunicación, materiais e formas. É dicir, solucións construtivas nas que prime o seu aspecto sobre a súa durabilidade.

Obxectivos • Interpretar

e reinterpretar as coleccións do Museo fomentando a investigación e garantindo o rigor científico a través de proxectos expositivos de calidade que permitan coñecer e actualizar novas formulacións e análises relacionadas con elas ou con aquelas materias que lles son afíns. • Coñecer o patrimonio artístico pertencente a outras institucións, organismos ou coleccións de ámbito público e privado. • Alcanzar novos públicos e permitir a recorrencia dos propios, tratando temas de interese vinculados ao coñecemento e ás coleccións do Museo en particular, do patrimonio artístico en xeral e aquelas derivadas das funcións do Museo. • Fomentar e promover o deleite pola contemplación e gozo da obra de arte como aspecto fundamental da formación e educación das persoas. • Propiciar o préstamo das coleccións do Museo como medio de divulgación do patrimonio histórico–artístico propio.

Plan de Actuación Para lograr todo isto, o plan de traballo do Museo articúlase con base en dúas liñas principais de actuación: • As exposicións de produción propia • As exposicións con colaboración institucional

109


As Exposicións de Produción Propia

Obxectivos Poñer en valor e contextualizar os fondos museográficos. Profundar na obra dos autores, períodos artísticos, técnicas e características das pezas e obxectos que forman parte da colección permanente. • Promover a edición de catálogos e monografías en que se recolla o resultado científico dos traballos de catalogación e estudo realizados, tanto polo persoal técnico do Museo como polos especialistas invitados. • Converterse en vehículo de comunicación e difusión a través do cal poder dar a coñecer ao público, tanto xeral como especializado, o contido das súas coleccións e as investigacións levadas a cabo no seo do Museo. • •

PROXECTOS 1997 SPECULUM HUMANAE VITAE Datas: 25/09/1997 - 30/11/1997 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Speculum Humanae Vitae é un proxecto expositivo levado a cabo a partir dun tapiz do século XVII que foi doado ao Museo en 1969 pola condesa de Esteban Collantes, arredor do cal se elaborou todo un traballo documental sobre as variedades iconográficas que desenvolveu o tema da morte nos campos da representación, a cerimonia e o pensamento, ao longo dos séculos XVI e XVII en Europa, e esencialmente na España barroca. Estruturada en distintas áreas, iconografía da morte, razón, relixión e morte, vanitas e emblemática, a mostra reuniu toda unha colección de obxectos como óleos, esculturas, gravados, libros ou debuxos. “A meditación do ser humano ante o que inevitablemente é o seu destino final, a morte, e o sentimento de caducidade da vida e dos praceres mundanos estivo presente no pensamento relixioso e filosófico ao longo de toda a historia, converténdose ademais en motivo constante de inspiración na literatura e a arte” Ángeles Penas Truque, directora do Museo de Belas Artes da Coruña 1999 A MIRADA COMPRACIDA, A MIRADA INQUEDA Datas: 5/03/1999 - 11/04/1999 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Estruturada en seis grandes bloques (costumismo, celebracións populares, temática laboral, pintura social, a imaxe da muller e o xénero da paisaxe), a exposición contextualiza a pintura galega no marco


111

das novas tendencias que conduciron a arte española polo camiño da modernidade, establecendo un ritmo de contrastes entre unha visión máis optimista e compracida do mundo, fronte a outra máis crúa e dramática, segundo posicións estéticas distintas. Así, xunto a sensibilidades inquietas como as de Regoyos, Zuloaga, Zubiaurre ou Solana, que foxen da imaxe amable e do sentimentalismo mol desde posicións rexeneracionistas, atopamos as visións compracidas de Sorolla e Sotomayor, cuxos tipos populares idílicos nos permitiron ofrecer un contraste moi elocuente co misticismo tremendista, inquietante e non menos artificioso de Corredoyra. Xunto a esa polaridade, tamén se tiveron en conta outras moitas tendencias artísticas, desde un costumismo anecdótico a un simbolismo expresado nas súas diversas acepcións. Ademais, non faltaron referencias puntuais ao sentir das primeiras vangardas, como o expresionismo de Isidre Nonell, que introduce unha maneira de entender a arte próxima ao Castelao do Album Nós, ou a pintura fauve de Francisco Iturrino. “O período de entre séculos foi unha das épocas máis intensas e frutíferas do noso pasado cultural. É unha etapa inestable, brillante e complexa, definida pola dialéctica entre tradición e progreso, e pola permanente tensión entre o centro político oficial e as forzas diversificadoras da periferia. O seu desenvolvemento constitúe o inicio dun imparable proceso modernizador que, desde o punto de vista artístico, desembocará no xurdimento das primeiras vangardas a comezo do século XX” Ángeles Penas Truque, directora do Museo de Belas Artes da Coruña 2000 EMMANUEL SOUGEZ Datas: 25/05/2000 - 10/07/2000 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Vilariño Mostra retrospectiva dun dos fotógrafos máis comprometidos coa modernidade das primeiras décadas do século XX, na que se inclúen distintos traballos vinculados formal e esteticamente cos postulados sostidos pola “nova obxectividade”, movemento que defendía a pureza técnica e as posibilidades creativas da fotografía, fronte ao pictorialismo dominante no século anterior. “Nesta mostra teñen unha presenza significativa os seus bodegóns, que, utilizando unha técnica infalible, unha meticulosa análise da luz e unha composición moi coidada, constrúe a base dunha serie de obxectos cotiáns cuns profundos contidos poéticos que nos fan lembrar a obra de artistas como Cezanne ou Morandi” Anxo Sicart Giménez, director xeral de Patrimonio Cultural 2002 ASIA NAS COLECCIÓNS DO MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS [MNAD] Datas: 22/02/2002 - 05/05/2002 [prorrogada ata 14/07/2002] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alberto Bartolomé Arraiza [MNAD] - Museo de Belas Artes da Coruña A exposición está integrada por máis de 150 pezas procedentes do Museo Nacional de Artes Decorativas, que formaron parte das coleccións orientais da Coroa española, e estrutúrase nas seguin-


112

tes seccións: cerámica e porcelana, bronces, pedras duras, esmaltes, marfís, música, indumentaria, armas, augadas chinesas, estampas xaponesas, budismo e chinerías. Nela destacan, tanto pola súa calidade como pola cantidade, as obras da China e do Xapón, procedentes case na súa totalidade do Real Gabinete de Historia Natural, creado por Carlos III, e desde o cal se impulsaron expedicións científicas por diferentes continentes. Esta colección creceu polos agasallos que os embaixadores ou gobernadores daquelas terras fixeron á Coroa española e pola compra directa de pezas. As obras pertencentes á cultura chinesa son as máis abundantes, sobre todo as procedentes das dinastías Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911). Polo que respecta ás do Xapón, distribúense en dous períodos, o Edo (1615-1868) e o Meijí (1868-1912), destacando as imaxes devocionais, cabezas e bustos de Buda, procedentes do suroeste asiático (Nepal, Tailandia e Xava), dos séculos XVIII e XIX. “Estas coleccións son reflexo fiel da historia de España, do seu papel no mundo. Só así podemos explicar a enorme riqueza das coleccións de artes decorativas correspondentes aos séculos XV ao XVII, cando España era unha potencia mundial incontestada, mentres que a partir do século XVIII vemos un incremento substancial das coleccións adquiridas por unha burguesía enriquecida” Alberto Bartolomé Arraiza, director do Museo Nacional de Artes Decorativas 2003 MARÍA LUÍSA DE ORLEÁNS, UNHA RAÍÑA EFÉMERA Datas: 12/11/2003 - 01/02/2004 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Composta por unha coidada selección de pinturas, debuxos, gravados, esculturas, obxectos de artes aplicadas e libros ilustrados, a exposición parte do personaxe histórico de Mª Luisa de Orleáns, primeira esposa de Carlos II, que aparece representada nun lenzo depositado polo Museo del Prado na colección permanente do Museo de Belas Artes, que puido ser unha copia enviada desde Versalles a Carlos II con motivo do compromiso matrimonial, e quizais do mesmo retrato que, segundo as testemuñas da época, causara tan grata impresión ao rei. Nesta exposición, ademais de achegarnos á personaxe histórica, ponse en evidencia o papel que a historia reservou ás princesas das cortes europeas dentro da política internacional e as alianzas dinásticas, e móstrase a estreita relación que existe entre arte e ideoloxía política durante o período do absolutismo monárquico e o uso que se fixo das decoracións efémeras para recrear escenarios adecuados onde desenvolver o triunfo e exaltar a figura do monarca. “A chegada da nova raíña daba lugar a toda unha serie de festexos que tiñan como punto culminante a cerimonia de entrada pública con que o Concello de Madrid recibía a nova soberana. Desde o punto de vista artístico este tipo de celebracións constituía, como ten sinalado Teresa Zapata “un dos espectáculos máis ricos, sorprendentes e complexos, para o cal se levantaban monumentais arcos de triunfo e outras arquitecturas efémeras sinalando o itinerario real…” Ángeles Penas Truque, directora do Museo de Belas Artes da Coruña


113

2004 PRINCIPIÑOS Datas: 18/02/2004 - 16/05/2004 Produción: Fundación Yannick y Ben Jakober - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña A través das obras reunidas nesta mostra, pertencentes á Fundación Yannick y Ben Jakober, faise un percorrido cronolóxico polo retrato infantil que abarca catro séculos, do XVI ao XIX, plasmando diferentes estilos artísticos e sociedades dispares, á vez que nos achegan a un ámbito da vida privada que, en xeral, pasou bastante desapercibido para o gran público. Ademais, a amplitude e calidade das escolas representadas (francesa, alemá, polaca, inglesa, española, etc), permítennos tamén facer un percorrido pola historia da pintura europea. Como calquera outro retrato, boa parte deles fixéronse coa idea de permanencia para a posteridade, mentres que outros serviron para fins nupciais, en momentos nos que os enlaces matrimoniais tiñan lugar a idades moi temperás, e eran clave de alianzas dinásticas e pactos entre nacións. A transcendencia documental destas obras é evidente, pois non só permiten seguir a evolución dun personaxe ao longo do tempo, senón que a través del comparamos as vestimentas e os cambios nas modas. “De indubidable interese é a simboloxía dos obxectos que acompañan as representacións destes nenos, non só os accesorios emblemáticos e atributos do poder, como cetros, coroas, tronos, cortinas e bufetes, senón tamén animais, froitas, flores; todos nos simbolizan e subliman a necesidade dunha boa educación e poñen énfase sobre as virtudes desexables” Ángeles Penas Truque, directora do Museo de Belas Artes da Coruña

A DOAZÓN DE MANUEL SANTIAGO BLANCO E CAROLINA GONZÁLEZ ABAD Datas: 22/07/2004 - 12/09/2004 e na sala VI ata xaneiro de 2005 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña O conxunto de obras que integran a doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad agrupa todo un abano de técnicas e estilos, desde un poscubismo tardío ás máis diversas formas de abstracción, pasando polo expresionismo, o fauvismo ou a figuración lírica. Nela dedícase unha atención especial á arte galega, desde Os Renovadores, pasando por unha aproximación á abstracción, unha representación da xeración dos pintores coruñeses de posguerra que desenvolveron unha arte máis universalista e vangardista, ou unha variada selección dos que exerceron un tipo de produción eminentemente figurativa, como os integrantes do chamado Grupo de Ourense ou individualidades como Felipe Criado, Segura Torrella, Sucasas ou Alfonso Costa. Xunto a eles, a representación da arte española, aínda que menor, é igualmente importante, exemplificada por artistas da mesma xeración, a maioría dos cales, salvo excepcións como Saura, Viola e Orlando Pelayo, vinculados ao mundo da figuración, desde o recio paisaxismo da Escola de Vallecas a posicións moito máis intimistas como as emanadas dos bodegóns de Xavier Valls.


114

“A presente doazón de don Manuel Santiago Blanco e dona Carolina González Abad permítenos constatar a existencia na nosa terra dun coleccionismo privado non só rico en obras, senón ata certo punto programado, pois, co fío condutor da pintura coruñesa da segunda metade do século XX, a colección complétase con referencias esenciais á arte galega coetánea e algunhas notas á arte madrileña do momento” José Manuel López Vázquez, Universidade de Santiago de Compostela 2005 PINCELADAS DE REALIDADE Datas: 30/06/2005 - 02/10/2005 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Garrido Redondo - Elena Díaz Rivero - Museo de Belas Artes da Coruña Este proxecto presenta a obra de tres destacadas artistas do realismo contemporáneo español: Amalia Avia, María Moreno e Isabel Quintanilla, pertencentes á primeira xeración de mulleres profesionais da pintura no noso país. Compartindo unha pintura evocadora e próxima, dignificando o obxecto sinxelo, cada unha achega unha visión particular do realismo: desde o matiz expresionista de Avia, ás insinuacións impresionistas de Moreno, pasando pola nítida realidade de Quintanilla, constituíndo así tres sensibilidades, tres miradas distintas e complementarias, tres formas de camiñar e un camiño común: a realidade. “Cando o realismo estaba escasa ou nulamente considerado e era infrecuente que as mulleres tivesen actividade laboral, facía falta coraxe, tenacidade, capacidade de traballo e moito talento para se integraren no mundo profesional con naturalidade, con nome propio, para non se sentiren nin seren tratadas de modo diferente aos seus colegas pintores. A súa mestría foi tan evidente, a súa obra tan consistente, que se fixeron merecedoras do respecto e a admiración de todos” Elena Díaz Rivero, comisaria da exposición.

TINO GRANDÍO. PINTANDO COAS BRUMAS Datas: 02/12/2005 - 29/01/2006 [prorrogada ata 26/02/2006] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Manuel López Vázquez – Juan Manuel Monterroso Montero Exposición monográfica sobre o pintor lucense, que desenvolve un percorrido pola súa obra, á vez que establece afinidades, influencias ou coincidencias con outros artistas da súa época, como Laxeiro, Lloréns, Seoane etc., que tamén aparecen representados nesta mostra. O discurso expositivo establécese cunha división en catro seccións, que por unha banda facilitan a comprensión da súa traxectoria plástica e por outra favorecen as comparacións con eses outros artistas, á vez que reflicten os debates da arte española da segunda metade do século pasado. “Deste modo a pintura de Tino Grandío, que empezara o seu desenvolvemento por autoafianzarse na súa modernidade cunha oposición frontal á pintura académica, incidindo para iso en solucións de corte expre-


115

sionista, terminou por decantarse nun vocabulario persoal e innovador que lle permitiu plasmar os vellos xéneros da pintura costumista cun sentido do que ninguén puido poñer en dúbida a súa modernidade” José Manuel López Vázquez, comisario da exposición 2006 A CIDADE PRACENTEIRA. DA VERBENA AO CABARÉ Datas: 19/12/2006 - 25/02/2007 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Javier Pérez Rojas A exposición ilustra as distintas visións da arte española, e concretamente galega, sobre os cambios experimentados polas cidades desde finais do século XIX, motivados polo forte desenvolvemento de tipo social, económico e cultural, que as facía cada vez máis modernas, lúdicas e cosmopolitas. O devandito crecemento sería causa e efecto dunha imparable diáspora protagonizada pola poboación rural con dirección a elas. Contando con preto dun centenar de obras, entre óleos, debuxos, acuarelas e litografías, que describen os espazos, ambientes, tendencias e manifestacións que expresaron as novas formas de gozo no medio urbano, o discurso expositivo articúlase atendendo preferentemente a unha serie de apartados clave da vida lúdica na cidade: desde os escenarios urbanos (o parque, a praia, o bulicio das rúas etc.), pasando polo cartel como difusor dos distintos eventos, como bailes, feiras, concursos hípicos ou a promoción turística; os ambiéntes nocturnos (salas de baile, o entroido, o teatro, o casino, os cafés); a vida cotiá (o cinema, o automóbil, o percorrido diario dos seus habitantes etc.), a verbena e o cabaré. “A cidade pracenteira foi concibida como unha mostra que interpreta e fai crónica dunha visión da cidade que se desenvolve no ámbito plástico hispano, entre finais do século XIX e os anos trinta do XX, atendendo preferentemente a unha serie de apartados clave da vida e o lecer urbanos de signo moderno, xunto a aqueles outros máis enraizados na tradición, sobre os cales se proxecta unha mirada moderna e hedonista” Francisco Javier Pérez Rojas, comisario da exposición 2009 A Coruña. A CIDADE NA ARTE Datas: 30/01/2009 - 03/05/2009 [prorrogada ata 19/07/2009] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Integrada por máis dun centenar de obras entre gravados, debuxos, pinturas, fotografías, cerámica e material audiovisual, a exposición pretende reflectir as diferentes miradas que viaxeiros e artistas proxectaron sobre a cidade da Coruña ao longo dos séculos, analizando a repercusión que esas interpretacións tiveron, non só no contexto das súas propias obras, senón tamén en relación coa historia do paisaxismo, xa sexa desde o punto de vista estilístico, técnico ou iconográfico. Do mesmo xeito, descóbrenos os escenarios da cidade máis apreciados polos artistas, tanto polas súas vivencias persoais como pola plasticidade, monumentalidade ou pintoresquismo, ademais de mergullarnos


116

nunha especie de “viaxe no tempo” na que poderemos recuperar moitos daqueles recunchos hoxe desaparecidos ou tan profundamente transformados que se nos fan case irrecoñecibles. “Entre todos os referentes repetidos da Coruña unha e outra vez, na selección de recantos, arquitecturas ou paisaxes que a representan de forma inequívoca —o que se chaman marcas identitarias— é, sen dúbida, este do faro romano o máis contundente. Identifícaa como unha luz desde a antigüidade, como un punto salínte no universo poboado e coñecido desde enton, como un porto seguro” Carmen Pena López, Universidad Complutense de Madrid 2012 ANTONIO TENREIRO BROCHÓN (1923-2006) Datas: 27/07/2012 - 13/01/2013 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisario: Pedro Vasco Conde - Museo de Belas Artes da Coruña A través de máis de duascentas obras entre óleos, debuxos e acuarelas, realízase un percorrido exhaustivo polas distintas etapas que atravesou o universo creativo do pintor. Así, á súa época de formación en Madrid, na que alternou os seus estudos de arquitectura con múltiples viaxes por Europa, sucederíalle un novo período a mediados dos 50, coincidindo co seu regreso á Coruña, momento no que, sumido nun profundo proceso depresivo, desenvolveu a que podería considerarse como a súa etapa máis persoal e significativa, caracterizada polo uso dunha paleta escura, na gama dos marróns e negros, tonalidades que acabaría por abandonar, a comezos dos anos 70, en favor dun ardente cromatismo. Coa entrada da década dos 80 a súa obra pasou a adquirir un ton máis poético e intimista, estilo que cultivou ata os seus últimos días e no que predominaron temas como os interiores, as vistas desde a súa xanela e os bodegóns. De forma paralela ao seu particular labor creativo, ao longo de todo este tempo o pintor relacionaríase con destacados grupos de vangarda, vinculándose a revistas como Atlántida (entre 1954 e 1956), onde tamén participarían outros pintores como Lago Rivera ou Labra, conformando un movemento artístico da Coruña da época que se denominou “Os Insurxentes”. “Estamos ante un creador de narracións visuais baseadas nun complexo tecido de sensacións persoais. É un artista que recrea instantes da súa vida, sensacións ante a contemplación, é un creador de poemas plásticos. A súa xenialidade radica no nivel de inspiración que sempre tivo ante as súas obras”. Pedro Vasco Conde, comisario da exposición 2014 MANUEL COLMEIRO 1901-1999 Datas: 29/07/2014 - 26/10/2014 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Elena Colmeiro - Museo de Belas Artes da Coruña Partindo de tres estudos inéditos realizados por Manuel Colmeiro nos anos trinta para un mural, a exposición profundará na evolución do autor desde unha pintura simbólica a outra na que prevalece a


117

autonomía da pintura sobre o tema, facendo fincapé na modernidade da súa opción. Para presentar esta evolución mostraranse os seus temas máis recorrentes: o espido, a paisaxe, a natureza morta, a muller campesiña ou o autorretrato, facendo ver a convivencia do primitivismo cun certo clasicismo, que se poñen de manifesto tanto nos temas como na plasmación plástica. “Con todo, os bosquexos datados en 1930-1931 seguen tendo para nós un interese engadido, na medida en que ofrecen certa visión de conxunto da maneira en que o artista concibe ese cosmos do traballo na súa pintura da época” Fernando Huici March, crítico de arte

DIONISIO TASENDE. De homes... e mulleres. Fotografías 1955-1979 Datas: 24/04/2014 - 29/06/2014 Produción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Caruncho A exposición formaría parte dunha vía de colaboración establecida entre o Museo de Belas Artes e o CGAI, no desexo común de difundir e dar a coñecer a creación de fotógrafos históricos e contemporáneos a través das súas obras máis destacadas, recompiladas e analizadas en completos e razoados catálogos co fin de proporcionarlle ao conxunto da cidadanía un maior coñecemento das artes da imaxe. Por tanto, respondendo ao mesmo obxectivo, esta retrospectiva sobre a obra de Dionisio Tasende supoñería un extenso e representativo repaso das súas imaxes inéditas, facendo así xustiza a un dos grandes e máis descoñecidos fotógrafos galegos. “A súa visión fotográfica estaba concentrada, maioritariamente, nas persoas. Homes e mulleres que fotografaba sen parada en situacións cotiás, de tipo costumista. Para isto escollía as feiras e as festas populares” José Caruncho, coordinación técnica da exposición

FELIPE CRIADO. CADAQUÉN QUE PENSE O QUE QUEIRA Datas: 13/11/2014 - 11/01/2015 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Antón Castro – Museo de Belas Artes da Coruña Esta exposición lembra a memoria do pintor e revisa a produción dos seus últimos catro anos (2008-2012), inscrita á súa vez en tres das súas máis soadas series (Santander, Pompeianas e Paraugas), que resumen, en termos estéticos, o seu longo e denso proxecto artístico, dado que glosan as recorrentes mitoloxías que marcaron a súa identidade e terminaron por definir a súa linguaxe: muller/ beleza/ memoria-recordo/ compromiso/ ironía/ clasicismo/ natureza-paisaxe/ espazo-movemento/ debuxo/ pintura. “O artista, ademais dunha abundante obra pintada ao longo de máis de sesenta anos (...) escribiu excelentes textos que revelan con frecuencia as súas posicións estéticas e someteu a arte a un pausado equilibrio entre o analítico e o emocional, entre a razón e a paixón” Xosé Antón Castro, comisario da exposición


118

2015 O PRIMEIRO PICASSO. A Coruña 2015 Datas: 20/02/2015 - 24/05/2015 Produción: Museu Picasso de Barcelona – Fundación EMALCSA – Concello da Coruña – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Malén Gual - Museo de Belas Artes da Coruña A exposición realiza un percorrido polos cinco anos que o pintor malagueño viviu na Coruña, desde outubro do 1891 ata abril de 1895. Uns anos, aínda que descoñecidos para a maioría, que resultaron importantes non tanto pola calidade do que aquí pintou senón como testemuño fundamental dos inicios da formación do que chegaría a ser un dos pintores máis xeniais do século XX. Contando con máis de 200 pezas e un claro enfoque didáctico, a exposición organízase ao redor de catro eixos principais: a obra feita por Picasso neses anos; a produción desenvolvida con posterioridade ao seu paso pola cidade pero que gardou algunha relación con ese período galego; o traballo dos pintores galegos contemporáneos á súa estancia coruñesa, e unha selección de material que, dalgunha forma, podería vincularse á súa presenza na Coruña da época: carteis, fotos, libros, revistas, xornais, postais, fotografías, modelos de xeso, láminas de debuxo, mobiliario da antiga Escola de Artes e Oficios, documentación etc. “Con todo, algunhas etapas quedaron un pouco na sombra ou foton estudados de maneira superficial. Tal é o caso dos anos que pasou o mozo Picasso na Coruña, opacados polo interese suscitado pola súa Málaga natal e o espertar ás vangardas na Barcelona modernista. Deberemos buscar as razóns do descoñecemento da produción desa época no feito de que a maioría de debuxos e pinturas permaneceron en mans do propio artista e dos seus proxenitores e, por tanto, inaccesibles aos investigadores” Malén Gual Pascual, comisaria da exposición 2016 EXPOSICIÓN HOMENAXE IV CENTENARIO DA MORTE DE CERVANTES Datas: 23/04/2016 - finais de 2016 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña O Museo de Belas Artes da Coruña súmase a esta conmemoración mostrando os fondos da colección nos que se interpretan artisticamente as figuras protagonistas do Quixote. Exemplo da transcendencia desta obra literaria foi que os seus protagonistas se converteron en motivos elixidos por algunhas fábricas de louza, como fixo a Real Fábrica de Sargadelos. Tamén a especial celebración que tivo en España en 1905 o III Centenario da publicación do Quixote deu como resultado manifestacións artísticas deseñadas para algunhas das actividades da súa conmemoración.


119

2017 Roberto González Fernández. Observadores Observados Datas: 12/05/2017 - 30/09/2017 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Innovador proxecto artístico titulado Observadores Observados, consistente nunha insólita instalación realizada polo pintor Roberto González Fernández. Nela o seu autor intercalou, ao longo do discurso expositivo do Museo, trinta e tres retratos masculinos de personaxes pertencentes á súa serie Dobremente Vixiados (W-DV), un ambicioso traballo formado por un centenar de obras. Todos os personaxes teñen en común o xesto de meditación ensimesmado e tapan o rostro coas mans, nun infantil desexo de esconderse tras elas, á vez que os seus dedos forman un W, letra do alfabeto que fai referencia á omnipresente Web 2.0 na que vive a nosa sociedade globalizada. 2017 ALFONSO SUCASAS. UNHA REVISIÓN Datas: 01/12/2017– 18/03/2018 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Miguel Fernández-Cid A exposición fai un percorrido pola obra realizada polo pintor de Lalín entre o ano 1957, data á que pertence o seu primeiro autorretrato, e o 2010. Así, ao longo das preto de cen pinturas e debuxos que integran a mostra, ofrécesenos un novo achegamento ao seu traballo, á vez que se nos abren outras vías de interpretación co ánimo de coñecer mellor os postulados desde os que pintaba, así como os seus intereses e inquietudes. O discurso expositivo mostra a evolución cronolóxica dalgúns dos seus temas máis característicos, como son os tipos populares, os xogadores de cartas e as escenas de taberna, as festas relixiosas e pagás como o entroido, e a figura feminina na súa acepción de nai ou en relación coa mitoloxía. “Pintor de taller, Sucasas insiste en pintar o que ve, o achegado, o próximo, o cotián, as conversas, as miradas, as intencións, os pensamentos, os murmurios. Os seus cadros son diálogos, case sempre aparecen varias figuras en conversación; son sínteses dun relato, dun coro. Momentos intensos, como de suspense, nunca estáticas postais costumistas” Miguel Fernández-Cid, comisario da exposición
As Exposicións Con COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Obxectivos Favorecer o intercambio e estreitar os lazos de unión entre este e outros museos, coleccións ou entidades culturais, creando sinerxías entre o Museo e as institucións colaboradoras. • Ofrecer ao público visitante unhas propostas expositivas que, de non contar con esta posibilidade, serían inaccesibles ou só se poderían admirar nos seus lugares de orixe. • Facilitarlle ao visitante o acceso a un universo patrimonial máis amplo e diverso. •

PROXECTOS 1997 ARTISTAS PINTADOS Datas: 12/06/1997 - 20/07/1997 Produción: Centro Nacional de Exposiciones – Ministerio de Cultura – Museo del Prado - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Luis Díez A mostra recolle, a partir dunha selección de fondos procedentes do Museo del Prado, a evolución que o xénero do retrato experimentou ao longo do século XIX a través dunha sociedade cambiante que rompeu co Antigo Réxime, dando paso a unha nova clase social, a burguesía, que favorecería a renovación dos gustos estéticos e artísticos. GERARDO RUEDA. COLLAGES Datas: 30/07/1997 - 14/09/1997 Produción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Ramón Danvila Exposición monográfica sobre unha das figuras clave da chamada xeración abstracta española que reúne preto dun centenar de colaxes, práctica que definiu un dos seus campos creativos máis persoais e unha das súas grandes apostas, e onde se mesturan pinturas, obras sobre papel, ensamblaxes, composicións, construcións etc. A PAISAXE NA COLECCIÓN DE ARTE ARGENTARIA. ARREDOR DA PAISAXE: DE GOYA A BARCELÓ Datas: 19/12/1997 - 29/03/1998 Produción: Fundación Argentaria - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Carmen Pena - Delfín Rodríguez As cincuenta obras que compoñen a mostra, e que forman parte da colección Argentaria, representan o devir da pintura de paisaxe, desde finais do século XVIII ao século XX, ao longo de distintas tendencias e mestres españois, desde o realismo ata a abstracción, pasando polos distintos ismos que foron sucedéndose nas dúas últimas centurias.


123

1998 IMAXES ESCOLLIDAS. A COLECCIÓN GABRIEL CUALLADÓ - IVAM Datas: 15/05/1998 - 05/07/1998 Produción: Institut Valencià d’Art Modern [IVAM] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Vicente Monzó Selección de obras procedentes da colección dun dos fotógrafos españois máis significativos da segunda metade do século XX e un pioneiro no coleccionismo de fotografía, na que están presentes todas as técnicas, tendencias e nomes que configuraron a historia da fotografía: desde os daguerrotipos, ambrotipos, retratos e instantáneas realizadas por importantes fotógrafos internacionais, ata unha ampla representación da fotografía española de todos os tempos. O XOGO DOS ESPELLOS Datas: 09/07/1998 - 31/08/1998 Produción: Fundación Granell – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Fundación Granell. Natalia Fernández Segarra A colección surrealista de Eugenio Granell reúne a obra de amigos e de artistas aos que respectaba e admiraba, así como unha infinidade de obxectos que foron adquiridos polo seu valor etnográfico ou simplemente porque captaban a fantasía do artista e estimulaban a súa imaxinación, ofrecéndonos unha visión do seu ideario estético. ANTONIO PALACIOS Datas: 10/09/1998 - 11/10/1998 Produción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira Incluída dentro da programación do Xacobeo 99, a exposición reúne un conxunto de planos e maquetas feitas por Antonio Palacios, un amplo catálogo fotográfico de obras —algunhas xa demolidas— e un extracto das reflexións persoais e profesionais do autor, un arquitecto ecléctico e monumentalista que construíu en Madrid as súas obras máis emblemáticas, como o Palacio de Correos ou o Círculo de Bellas Artes, pero que tamén deixou en Galicia importantes referencias. FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Datas: 22/10/1998 - 15/11/1998 Produción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Caixa Vigo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira Exposición dedicada especialmente á obra realizada por Sotomayor en Galicia, na que a través dunha serie de obras enmarcadas na estética do rexionalismo plasma a vida real e cotiá das xentes nas escenas de romarías, nos mercados, no mundo mariñeiro e do campo, nas paisaxes da súa contorna ou nos seus estudos de nenos e mulleres, sen esquecermos os seus retratos.


124

1999 RUTH MATILDA ANDERSON. FOTOGRAFÍAS DE GALICIA 1924-1926 Datas: 16/04/1999 - 16/05/1999 Produción: The Hispanic Society of America - Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinación: José Luis Cabo Villaverde Unha mostra do traballo fotográfico realizado por Ruth Matilda Anderson sobre a Galicia dos anos 1924 a 1926 que forma parte dos fondos da Hispanic Society of America. Nela documéntanse todos os aspectos da sociedade galega da época: desde escenas de pesca e gandería, pasando por unha infinidade de labores agrícolas, tipos humanos e oficios diversos, ata a paisaxe e o hábitat de interiores domésticos, fondas ou almacéns, sen esquecer as festas, romarías e procesións patronais. SANTIAGO O MAIOR E A LENDA DOURADA Datas: 23/06/1999 - 01/09/1999 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Juan Monterroso Montero - Museo de Belas Artes da Coruña Exposición que realiza un percorrido iconográfico polos distintos episodios da vida e lenda do Apóstolo Santiago o Maior recollidos polas artes plásticas ao longo dos séculos, tomando como punto de partida aqueles narrados por Jacopo della Voragine na Lenda Dourada, para continuar coas imaxes que conforman o resto da tradición xacobea. CAMIÑOS Datas: 09/09/1999 - 31/10/1999 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mercedes Rozas Mostra que reúne a obra de cincuenta artistas e que responde a un proxecto cultural conxunto das comunidades vinculadas ao Camiño de Santiago (Asturias, Cantabria, Castela e León e Galicia) para dar unha visión global da arte contemporánea nestes catro territorios, desde as vangardas dos anos vinte ata finais do século. 2000 SCHMIDT DE LAS HERAS. FOTOGRAFÍAS 1944-1960 Datas: 20/01/2000 - 05/03/2000 Produción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Vázquez Caruncho Dentro dun contexto de recuperación da fotografía en Galicia realízase esta exposición antolóxica sobre Schmidt de las Heras, fotógrafo que participou activamente no movemento pictorialista e que expresou a través das súas fotografías o carácter e a esencia da paisaxe e dos costumes de Galicia, cunhas obras non exentas de simbolismo que exploraron os seus aspectos ornamentais e alegóricos.


125

ILLAS DO PACÍFICO. O LEGADO ESPAÑOL Datas: 23/03/2000 - 14/05/2000 Produción: Subdirección General de Promoción de Bellas Artes - Ministerio de Cultura Comisariado: Javier Galván Guijo Exposición didáctica que analiza a presenza española en Oceanía, a herdanza deixada e a cultura material das illas do Pacífico, a través de paneis informativos dedicados aos fitos históricos, a cartografía, a arquitectura relixiosa, funeraria e militar, a obra civil, os símbolos relixiosos e a cultura material. VELÁZQUEZ: A ARTE DE MIRAR Datas: 14/04/2000 - 02/07/2000 [prorrogada ata 06/08/2000] Produción: Shoka Kulturservice, S.L Na conmemoración do IV centenario do nacemento do pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, preséntase esta exposición interactiva que pretende achegar ao público escolar os valores do mestre e, a través da súa obra, introducir aos alumnos no coñecemento da pintura. PINTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. COLECCION DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) Datas: 13/07/2000 - 10/09/2000 Produción – Fundación ICO - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña A exposición recolle unha selección de obras da colección do Instituto de Crédito Oficial para realizar unha panorámica sobre as correntes artísticas e os creadores españois que protagonizaron o cambio de século da pintura española, partindo da renovación plástica que representaron nomes xa consagrados como Alfonso Fraile ou Luis Gordillo. DE VAN GOYEN A CONSTABLE. ASPECTOS DA TRADICIÓN DO PINTORESQUISMO NA COLECCIÓN CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA Datas: 21/09/2000 - 10/11/2000 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Tomás Lloréns Espléndida selección de fondos de pintura holandesa, italiana e francesa dos séculos XVI ao XIX, pertencentes na súa totalidade á colección privada da baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, que contextualiza unha parte importante da colección do propio Museo de Belas Artes da Coruña como son a pintura de paisaxe e costumista do século XIX e a pintura rexionalista galega. A mostra divídese en dúas partes: unha que agrupa paisaxes e vistas urbanas dos artistas holandeses coas panorámicas italianas do século XVIII e outra que reflicte a época rococó italiana. Como punto final, un toque español da man das obras sobre xogos goyescos e touros de Lucas Velázquez e Mariano Fortuny.


126

GUSTAV VIGELAND [1869-1943] Datas: 09/10/2000 - 26/11/2000 [prorrogada ata 07/01/2001] Produción: Museo Gustav Vigeland de Oslo – Embaixada de Noruega en España - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña. Exposición que mostra, por primeira vez en España, a obra do escultor noruegués Gustav Vigeland (1863-1943), a través das fotografías realizadas polo tamén noruegués Knut Bry. AS BÁGOAS DE SAN PEDRO NA PINTURA DO SÉCULO DE OURO Datas: 19/12/2000 - 25/02/2001 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alfonso E. Pérez Sánchez - Museo de Belas Artes da Coruña Presentación ao público dunha serie de obras que reflicten a visión que sobre a pasaxe bíblica do arrepentimento de san Pedro recrearon distintos pintores durante a primeira metade do século XVII. 2001 PRECIOSISMO E SIMBOLISMO. PINTURA VALENCIANA (1864-1940) Datas: 07/03/2001 - 06/05/2001 Produción: Autoridade Portuaria de Valencia - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Javier Pérez Rojas Selección de obras de artistas valencianos do período comprendido entre os anos 1868 e 1930, que profunda en dúas correntes artísticas que, partindo da linguaxe decimonónica, chegaron ata o inicio da modernización da pintura: o preciosismo de Fortuny e do seu ámbito, e as primeiras manifestacións simbolistas. ESPAÑA ONTE E HOXE. ESCENARIOS, COSTUMES E PROTAGONISTAS DUN SÉCULO Datas: 05/07/2001 - 02/09/2001 Produción: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Museo de Belas Artes da Coruña Coordinación: Myriam de Limiers, Patricia Allende e Miguel Urabayen Unha selección de cen fotografías que realiza un repaso da cultura fotográfica española durante o século XX, poñendo de relevo a maneira en que a fotografía penetrou e serviu á documentación sociolóxica, ao xornalismo, á moda, á publicidade e, sobre todo, á constitución dun extraordinario soporte iconográfico para o noso mundo sentimental. DE GOYA AO CAMBIO DE SÉCULO [1800-1920]. PINTURA ESPAÑOLA E EUROPEA NA COLECCIÓN IBERCAJA Datas: 05/10/2001 - 04/11/2001 Produción: Fundación Ibercaja - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ricardo Centellas Salamero


127

Partindo dos fondos pertencentes á colección Ibercaja, a exposición bascula entre dous cambios de século, desde os antecedentes italiano-barrocos de Goya ata a pintura do cambio do seguinte século, con artistas nados e formados na tradición académica do XIX pero cuxa biografía excede os límites cronolóxicos da centuria. 2002 GAO XINGJIAN. Pinturas Datas: 23/05/2002 - 01/09/2002 Produción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina Carrillo de Albornoz Trátase da primeira exposición realizada en España do pintor e Nobel de Literatura, que arrinca cos espidos realizados no seu país natal nos anos 60 e se prolonga ata a obra realizada na súa Francia de adopción. Partindo da tradición chinesa da tinta, e baixo a influencia da filosofía zen, as súas obras están cargadas de sensualidade e constitúen un eloxio ao universo feminino e ao poder da natureza. ALEJANDRO DE LA SOTA. Exposición antolóxica Datas: 21/11/2002 - 12/01/2003 Produción: Fundación Alejandro de la Sota - Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) – Museo de Belas Artes da Coruña Varios paneis, ademais de maquetas e diversas pezas de mobiliario deseñadas por Alejandro de la Sota permítennos percorrer a evolución da súa carreira, xeralmente dividida en tres etapas: a primeira integrada na tradición, unha segunda marcada polo desenvolvemento económico ao que el respondeu promovendo a racionalidade na construción, e unha terceira na que iniciou un proceso de limpeza e nudez. 2003 RE-PINTAR ALTAMIRA. A ORIXE DA PINTURA Datas: 13/02/2003 - 13/04/2003 [prorrogada ata 06/04/2003] Produción: Castro & Val, Consultores S.L. - Museo de Belas Artes da Coruña Exposición con carácter didáctico que pretende introducir o visitante no coñecemento das primeiras manifestacións pictóricas do home, centrándose na cova de Altamira e tratando de dar unha visión da cultura material e espiritual dese momento da Prehistoria. RITUAIS EN HAITÍ Datas: 02/07/2003 - 03/09/2003 Produción: Ministerio de Educación y Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina García Rodero Reportaxe sobre Haití, no que a fotodocumentalista e Premio Nacional de Fotografía Cristina García Rodero presenta a realidade relixiosa e profana dunha sociedade sumida nunha gran pobreza, da que escapa mediante a práctica dunha serie de ritos colectivos, dos que a autora dá testemuño a través dunha fotografía pura e afastada de calquera tipo de manipulación.


128

ARNE JACOBSEN, 1902-2002 Datas: 10/07/2003 - 14/09/2003 [prorrogada ata 21/09/2003] Produción: Centro Danés de Deseño [CDC] - Centro Danés de Arquitectura - Secretariado Danés para as Relacións Culturais Internacionais - Embaixada Real de Dinamarca - Fundación Reina Isabel de Dinamarca - Museo de Belas Artes da Coruña. Panorámica sobre o traballo realizado durante case medio século polo arquitecto danés Arne Jacobsen, que introduciu as tendencias internacionais no seu país e que deixou as súa pegada tanto na arquitectura como en moitos dos obxectos cotiáns que nos rodean hoxe en día. NOVA ARQUITECTURA ALEMÁ Datas: 18/06/2004 - 12/09/2004 Produción: Instituto Alemán de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ullrich Schwarz – Christoph Streider Co obxectivo de difundir as ideas e conceptos máis innovadores da arquitectura alemá contemporánea, a exposición presenta unha elaborada selección de vinte e cinco propostas arquitectónicas realizadas nos últimos anos. Ademais destas, e para completar o perfil da arquitectura alemá dos últimos decenios, inclúese unha vista xeral das diferentes correntes arquitectónicas dominantes desde 1960. FROITAS E CASTES ILUSTRADAS Datas: 28/09/2004 - 28/11/2004 Produción: Museo Nacional de Antropología – Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Romero de Tejada A exposición exhibe as dúas series de pintura de tipos raciais que forman parte da colección permanente do Museo Nacional de Antropología, e nas que se mostran, dun modo gráfico, os diferentes grupos humanos procedentes da mestura dos distintos tipos raciais. Ambas as coleccións complétanse con preto de sesenta obxectos (indumentaria, xoias...) dos que aparecen representados nos cadros. CARLOS DE HAES Datas: 15/12/2004 - 13/02/2005 Produción: Museo Nacional del Prado - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Luis Díez A exposición reúne a máis ampla e selecta antoloxía da paisaxe realista española, nun conxunto de pinturas, debuxos e estampas pertencentes ao Museo del Prado. Ademais poderase apreciar o papel de Carlos de Haes como impulsor da transformación do xénero paisaxístico, no que introduciu unha forma completamente nova de interpretar a natureza, abrindo así outros camiños á pintura de paisaxe das últimas décadas do século. 2006 VIDA E MORTE NO ANTIGO EXIPTO Datas: 09/03/2006 - 21/05/2006 Produción: Caixanova - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña


129

Comisariado: María Luz Mangado Alonso Xunto á colección de gravados e litografías dos séculos XIX e XX que ilustran o nacemento da exiptoloxía científica, a exposición inclúe todo tipo de obras de arte e obxectos a través dos cales poder coñecer a civilización faraónica, e achegarnos á relixión e á mitoloxía, á cosmética e aos xogos, á vida cotiá, aos costumes funerarios e á historia dos antigos poboadores do val do Nilo. A FRAXILIDADE NO TEMPO. O VIDRO NA ANTIGÜIDADE Datas: 30/06/2006 - 17/09/2006 [prorrogada ata 22/10/2006] Produción: Museu d’Arqueoloxía de Catalunya - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Teresa Carreiras Rosell A exposición presenta unha selección dos mellores obxectos de vidro antigo conservados en diferentes museos de Cataluña e procedentes, na súa maioría, de enxovais funerarios, que se organizan en tres bloques para ilustrar a evolución das técnicas de fabricación e decoración, así como o proceso mediante o cal o obxecto de vidro deixou de ser un produto de luxo para se converter nun elemento moi frecuente da vida cotiá. NAZÓN DE BREOGÁN Datas: 28/09/2006 - 26/11/2006 Produción: Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar - Xunta de Galicia Comisariado: Lourenzo Fernández Prieto A exposición fai un percorrido pola historia do país desde as súas orixes ata 1936, con motivo da conmemoración do 70 aniversario da celebración do plebiscito do Estatuto de 1936. 2007 ALISON E PETER SMITHSON. DA CASA DO FUTURO Á CASA DE HOXE Datas: 23/03/2007 - 24/06/2007 [prorrogada ata 31/08/2007] Produción: Desing Museum de Londres [DML] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Max Risselada e Dirk Van Heuve Exposición dedicada ao matrimonio de arquitectos ingleses formado por Alison Margaret Gill (19281993) e Peter Denham Smithson (1923-1993), autores de polémicos deseños que abordaron cuestións como o xurdimento da sociedade de consumo e a orientación do urbanismo, e que asentaron as bases do Novo Brutalismo e do Movemento da Arte Pop dos anos sesenta. CULTURA - CULTURAS Datas: 30/11/2007 - 02/03/2008 Produción: Museo de Montserrat - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: J. Corredor-Matheos A exposición está formada por unha selección de máis de cen obras de arte e arqueoloxía, procedentes de tempos e culturas diferentes (Exipto, Chipre, Extremo e Próximo Oriente, o mundo clásico...) e que conteñen complexos sistemas de símbolos, os cales elevan os seus significados a planos transcendentes que, baixo distintas formas, son compartidos por todas como obxecto de pensamento, profundizamento e debate.


130

2008 DÚAS ARQUITECTURAS ALEMÁS, 1949-1989 Datas: 04/03/2008 - 18/05/2008 Produción: Instituto Alemán de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Simone Hain, Harmunt Frank Na exposición póñense de manifesto as diverxencias e converxencias entre os discursos xerados pola arquitectura alemá a ambos os dous lados do muro, articuladas sobre o desenvolvemento do movemento moderno internacional entre 1949 e 1989. CHEMA MADOZ [2000-2005] Datas: 06/06/2008 - 27/07/2008 Produción: Dirección General de Bellas Artes - Ministerio de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Borja Casani – Chema Madoz A mostra componse de cincuenta obras realizadas polo fotógrafo entre 2000 e 2005, nas que, afundindo as súas raíces creativas nos movementos artísticos do primeiro terzo do século XX, como o dadaísmo e o surrealismo, coloca ante a súa cámara infinidade de obxectos da máis variada natureza, descontextualizándoos e situándoos nun ámbito completamente alleo ao natural, ata o punto de facerlles perder o seu significado orixinal e emitir sinais totalmente diferentes. 2009 DE PICASSO A BARCELÓ. UN PERCORRIDO POLA PLÁSTICA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX Datas: 05/11/2009 - 07/02/2010 Produción: Colección Manuel Mayoral - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Joan Gil Realízase un percorrido pola plástica española da segunda metade do século XX e inicios do XXI, a partir dunha serie de obras pertencentes á colección Manuel Mayoral, e realizadas por vinte e seis destacados artistas españois que formaron parte dos principais movementos e tendencias artísticas contemporáneas, desde as vangardas históricas, pasando pola abstracción ou a iconografía pop, ata chegar a outras tendencias de máis difícil clasificación. 2010 A AVENTURA MODERNISTA NAS COLECCIÓNS DO MNAC Datas: 10/09/2010 - 16/01/2011 Produción: Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa – Museu Nacional d’Art de Catalunya [MNAC] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mercè Doñate A exposición, integrada por preto dun centenar de pezas procedentes da colección do Museu Nacional d’Art de Catalunya, é un testemuño da singular importancia conseguida polo Modernismo, non só en relación coa cultura catalá, senón tamén coa historia da arte e do deseño en xeral, por significar un indiscutible salto cara á modernidade fronte aos convencionalismos dominantes a finais do século XIX.


131

2011 NOVOS DEPÓSITOS DO MUSEO NACIONAL DEL PRADO Datas: 07/02/2011 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña A mostra componse de dez obras depositadas polo Museo Nacional del Prado, ilustrativas de distintos autores e xéneros da pintura do Século de Ouro español. Así, a tres obras de tema mitolóxico que formaron parte do programa decorativo deseñado por Rubens para a Torre de la Parada, habería que engadir catro escenas relixiosas, dúas de Vicente Carducho e outras dúas de Francisco Rizi; dous retratos de Corte realizados por Pantoja de la Cruz e Frans Luyck, e unha pintura de xénero, temática ata agora inexistente na colección e que tivo un enorme desenvolvemento durante o barroco. ARTE SALVADA Datas: 10/06/2011 - 16/10/2011 Produción: Acción Cultural Española (ACE) – Ministerio de Cultura – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Arturo Colorado Exposición na que se repasa un emocionante e interesante episodio acaecido durante a Guerra Civil, como foi a evacuación dunha parte importante do patrimonio artístico español, levada a cabo a través dun acordo entre o Goberno da República e o Comité Internacional para o Salvamento dos Tesouros de Arte Españois, ante o perigo de sufrir danos irreversibles. CÁMARA BARROCA Datas: 11/11/2011 - 27/05/2012 Produción: Consellería de Cultura e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinador e deseño: Fernando Agrasar Quiroga Percorrido polo patrimonio arquitectónico e artístico do barroco galego a través da mirada fotográfica de seis fotógrafos galegos contemporáneos: Vari Caramés, José Caruncho, Xurxo Lobato, Tino Martínez, Eduardo Ochoa e Xoán Piñón. 2013 CEN ANOS DE ARQUITECTURA E DESEÑO EN ALEMAÑA. Deutscher Werkbund 1907-2007 Datas: 07/02/2013 - 28/04/2014 Produción: Museo de Arquitectura da Universidade Técnica de Múnic - Instituto de Relacións Internacionais Stuttgart – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Winfried Nerdinger Composta por unha serie de paneis e preto de cincocentos obxectos, a exposición foi concibida para conmemorar o centenario da Deustscher Werkbund, a mítica Liga Alemá de Talleres fundada en 1907, que faría historia como unha das institucións culturais máis importantes do século XX en Alemaña e que tiña como principal obxectivo relacionar arte, industria e artesanía.


132

CONFLUENCIAS 1975-2006. Xaime Quessada / Jaime Quesada Blanco Datas: 29/11/2013 - 02/03/2014 Produción: Consellería de Cultura e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mª Xesús Blanco Blanco - Pilar Corredoira Trátase dunha exhibición conxunta das creacións de Xaime Quessada e o seu fillo Jaime Quesada, para desentrañar os puntos de confluencia e a interrelación entre as respectivas obras, e desvelar a complicidade e o entendemento existentes entre un pai e un fillo que compartían unha mesma atracción polas vangardas clásicas e un inquietante interese crítico polo novo, pero que se expresaron de forma diverxente desde o punto de vista formal. 2014 APROXIMACIÓNS 2014. Paisaxe e sustenibilidade na arquitectura contemporánea suíza Datas: 18/09/2014 - 26/10/2014 Produción: Embaixada de Suíza en España - Escola de Arquitectura da Coruña [ESAC] - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinador: Óscar Fuertes Esta exposición itinerante pon en relación a arquitectura suíza con dous conceptos que van máis alá do obxecto construído e da súa posible perfección formal e técnica. Por unha banda, a cuestión do desenvolvemento sustentable e, por outra, a actualidade e o futuro da arquitectura da paisaxe no país helvético. 2016 SOROLLA ÍNTIMO. BOSQUEXOS DE VISIÓN DE ESPAÑA Datas: 06/10/2016 – 30/11/2016 Produción: Generalitat Valenciana - Fundación Bancaja - Hispanic Society of America - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Felipe Garín Llombart A exposición mostra por primeira vez ao público trinta e dous bosquexos preparatorios para a obra Visión de España, unha serie de catorce paneis monumentais sobre as rexións de España encargada polo hispanista Archer Milton Huntington a Joaquín Sorolla para decorar as paredes da Biblioteca da Hispanic Society of América.


133

2017 CALIFORNIA DREAMING Datas: 30/03/2017 – 04/06/2017 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña - Escola Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña Comisariado: Pedro de Llano Achegamento á vivenda low-cost a través da biografía de dez autores que traballaron na área de California a mediados do século pasado, que supuxo un cambio radical no concepto da elaboración da arquitectura máis liviá, máis adaptada á estética do momento, coa introdución de novos materiais e cun uso máis racional e humano. 2018 JOSÉ SUÁREZ. UNS OLLOS VIVOS QUE PENSAN Datas: 13/04/2018 – 15/07/2018 Produción: Fundación Cidade da Cultura de Galicia - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Sendón e José Luis Suárez Canal Tras unha itinerancia internacional, recala na Coruña a maior exposición realizada ata o momento sobre un dos grandes nomes da fotografía do século XX, José Suárez, que viviu durante máis de dúas décadas no exilio e se incorporou aos movementos da vangarda europea. Nela inclúense series inéditas, ao longo dun percorrido fotográfico de máis de duascentas imaxes en branco e negro, organizadas cronoloxicamente en tres seccións correspondentes coas tres etapas da súa obra, ademais de obxectos persoais e documentos.Bibliografía

La accesibilidad de los museos: visiones y perspectivas: una propuesta de intervención en Galicia. Rosa Margarita Cacheda Barreiro y Moiséis Lamigueiro Romeo (dir.). Santiago de Compostela: Andavira, 2015. Acción educativa en museos: su calidad desde la evalulación cualitativa. Roser Calaf Masachs y Miguel Ángel Suárez Suárez (coords.). Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2015. Ambrose, Thimothy e Paine, Crispin. Museum basics. London and New York: Rougledge, 2006. Baião, Joana. Museus, arte e património em Portugal: José de Figueiredo (1871-1937). Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2015. Ballart Hernández, Josep. Manual de museos. Madrid: Síntesis, 2007. Benítez Ramos, Ana. Manual para la seguridad de almacenes en museos. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2017. Bolaños, María. Historia de los museos en España. Gijón: Trea, 1997. Carvalho, Ana. Museus e diversidade cultural: da representação aos públicos. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2016. Cien años de administración de las Bellas Artes. Actas de las Jornadas Internacionales, Museo Arqueológico Nacional, Madrid 18 y 19 de junio de 2015. Coordinación Isabel Izquierdo y Antonio Amorós. Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016. Código de Museos. Selección y ordenación: Subdirección General de Museos Estatales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Edición actualizada a 5 de marzo de 2018.

La comunicación global del patrimonio cultural. Santos M. Mateos Rusillo (coord.). Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2008. Cuenca López, José Marí e Martín Cáceres, Myriam J. Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2014. Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías. M.ª Luisa Bellido Gant (dir). Sevilla: Universidad internacional de Andalucía; Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008. Domingo Angulo, Emilio de. El Sistema Atapuerca de Burgos. Un buen ejemplo de comunicación del patrimonio y divulgación científica = The System of Atapuerca (Burgos). A Good exemple of cultural heritage communication and scientific vulgarisation. Revista de Museología: revista científica al servicio de la comunidad museológica, ISSN 1134-0576, n. 71, 2016, p. 61-73. Duarte, Adelaide. Da coleção ao museu o colecionismo privado de arte moderna e contemporânea em Portugal .Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2016. Enciclopedia del Museo del Prado. Calvo Serraller, Francisco (dir.), Zugaza Miranda, Miguel (dir.). Madrid: Fundación Amigos del Museo del Prado ; TF Editores, [2006]. La evaluación de las apps en el patrimonio cultural. Joan Santacana Mestre… [et al.] (coords.). Somonte-Cenero, Gijón: Trea, 2018. Fernández Arenas, José. Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Barcelona: Ariel, 1996. Fernández Moreno, Anabel. ¿De quién es ese Rembrandt?: reflexiones en torno a la singularidad del procomún y los museos. Gijón: Trea, D.L. 2015. Ferreira, Inês. Criatividade nos museus: espaços “entre” e elementos de mediação. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2016.


136

Freitas, Duarte Manuel. Museu Machado de Castro: memorial de um complexo arquitetónico enquanto espaço museológico (1911-1965). Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2016.

Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural. Espinosa Ruiz, Antonio y Bonmatí Lledo, Carmina (editores científicos). Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2013.

Fuente Andrés, Félix de la. El Museo de Bellas Artes de A Coruña: proyección de un museo fundamental de Galicia. [S.l.]: ANABAD-GALICIA, [1987?].

Martínez Gil, Tània y Santacana Mestre, Joan. La cultura museística en tiempos difíciles. SomonteCenero (Gijón): Trea, D.L. 2013.

Georgescu Paquín, Alexandra. La actualización patrimonial a través de la arquitectura contemporánea. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2015.

Martínez-Vilanova Martínez, Rafael. Realidad y posibilidades del marketing en los museos de España. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, [2017].

Goldberg, Roselee. Performance art: desde el Futurismo hasta el presente. Barcelona: Destino, 1996.

Martins, Patricia Roque. Museus (in)capacitantes: deficiência, acessibilidades e inclusão em Museus de Arte. Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2017.

González-Varas, Ignacio. Patrimonio cultural: conceptos, debates y problemas. Madrid: Cátedra, 2015. Gutiérrez Usillos, Andrés. Museología y documentación: criterios para la definición de un proyecto de documentación de museos. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2006. Hernández Hernández, Francisca. Manual de museología. Madrid: Síntesis, 1994. Hernández Hernández, Francisca. Planteamientos teóricos de la museología. Gijón: Trea, D.L. 2006. Hernández Hernández, Francisca. Reflexiones museológicas desde los márgenes. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2018. Hooper-Greenhill, Eilean. Los museos y sus visitantes. Gijón: Trea, 1998. Llonsch Molina, Nayra e Osácar Marzal, Eugeni. Estrategias de generación de ingresos de los museos y otros espacios de presentación del patrimonio. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2018. Lord, Barry y Lord, Gail Dexter. Manual de gestión de museos. Barcelona: Ariel, 1998.

Moreno, Manuel. Cómo triunfar en las redes sociales: consejos prácticos y técnicas para conseguir todo lo que te propongas en Internet y sacarle más partido a tus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn... Barcelona: Gestión 2000, 2015. Moreno, Manuel. El gran libro del community manager: técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social media . Barcelona: Gestión 2000, imp. 2015. Moyano, Neus. La climatización e iluminación de la sala durante las exposiciones de obras de arte. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2011. El museo y sus públicos: el visitante tiene la palabra. Jacqueline Eidelman, Mélanie Roustan, Bernadette Goldstein (comps.). Barcelona: Ariel, 2014. Museos, espazo e discurso: IX Coloquio Galego de Museos, Lugo, 26,27 e 28 de outubro de 2006. Lugo: Museo Provincial de Lugo, Deputación de Lugo, 2008. Los museos pedagógicos en España: entre la memoria y la creatividad. Alvarez Domínguez, Pablo (coord.). Gijón: Trea ; Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2016.


137

Nogales Basarrate, Trinidad. La investigación en los museos: una actividad irrenunciable. Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, ISSN1698-1065, Nº.0, 2004, ISBN 848181207-2, p. 42-61. Normalización documental de museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica. Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 1996. Otras maneras de musealizar el patrimonio. Iñaki Díaz Balerdí (coord.). Vitoria-Gasteiz: Artium ; Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua, D.L. 2012.

Propostas educativas do Museo de Belas Artes da Coruña. Manuel Mosquera Cobián (coord.). Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2007. Rotaeche y González de Ubieta, Mikel. Museología y conservación de arte contemporáneo: un conflicto de intereses. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2016. Sabaté Navarro, Miquel e Gort Riera, Roser. Museo y comunidad. Un museo para todos los públicos. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2012 . Salazar, Idoia. Las profundidades de Internet: accede a la información que los buscadores no encuentran y descubre el futuro inteligente en la red. Gijón: Trea, D.L. 2005.

Patrimonio Cultural y Tecnologías de la información y la comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras / César Carreras Monfort (ed. lit.). Cartagena: Ayuntamiento, Concejalía de Cultura: 3000 informática, 2005.

Santos Gómez, Sonia. La conservación del arte contemporáneo: criterios y metodologías de actuación en obras configuradas con nuevos materiales. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2017.

Penas Truque, Angeles y López Redondo, Amparo. Museo de Bellas Artes de La Coruña: la gestación de un gran proyecto. Revista de Museología, ISSN 1134-0576, n. 9, 1996, p. 43-47.

Sedano Espín, Pilar. Función y gestión del departamento de conservación en dos grandes Museos: Museo Nacional del Prado y Museo Nacional Reina Sofía. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2011.

Penas Truque, Angeles. O Museo de Belas Artes da Coruña vinte anos despois da súa inauguración. CROA: boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, ISSN 1575-0639, n. 26, 2016, p. 140-148.

Simon, Nina. The participatory museum. Santa Cruz (California): Museum 2.0, cop. 2010.

Pérez Santos, Eloísa. La experiencia de la visita al museo: conociendo a nuestros visitantes. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2013. Perspectivas: situación actual de la educación en los museos de artes visuales. María Acaso (coord.). Barcelona: Ariel ; Madrid: Fundación Telefónica, 2011. Presente e futuro dos museos en Galicia. Xosé Manuel García Iglesias (ed.). Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, 1996.

Tilden, Freeman. La interpretación de nuestro patrimonio. [S.L.]: Asociación para la Interpretación del Patrimonio, 2006. Urgell Plaza, Ferrán. Manual de estudios de público de museos.Somonte-Cenero (Gijón): Trea, D.L. 2014 Valdivieso, Enrique. Pintura barroca servillana. Sevilla: Guadalquivir, 2003. Zubiaur Carreño, Francisco Javier. Curso de museología. Somonte-Cenero (Gijón): Trea, 2004.Ă?ndices temĂĄticosColeccións

Desde o ano 1995 ata o 2018 pasaron a formar parte dos fondos da colección do Museo un total de 1.249 pezas que se distribuen segundo a forma de ingreso como segue:

INgresos Doazóns: 238 Adquisicións: 367 Depósitos: 627 Legados: 4 Dación: 3 Ordenación: 9

TIPOLOXÍA dos ingresos Pintura: 334 Escultura: 77 Debuxo: 272 Gravados: 380 Numismática: 52 Cerámica: 21 Artes decorativas: 92 Fotografía: 6

REXISTRO DE Fondos Total de fondos: 6.446 Ata 1995: 4.956 Período 1995-2018: 1.490 (240 procedentes do fondo antigo) Levantamento de depósitos: 1.200 Fondos da colección: 5.250ADQUISICIÓNS

1995 Luis Caruncho. Desenvolvemento xeométrico para un espazo lúdico. 1989. Mixta/táboa. Inv. 4907 Anónimo. O regreso do fillo pródigo. S. XVII. Óleo/lenzo. Inv. 4908 Manuel Molezún. Ibiza nº 6. 1962. Acrílico/lenzo. Inv. 4923 1996 Jenaro Pérez Villaamil (atribuído). Interior de catedral [c. 1830-1845]. Óleo/lenzo. Inv. 4936 Urbano Lugrís. Mariña surrealista.1969. Óleo/táboa. Inv. 4945 1997 José María de Labra. Fuengirola. 1958. Óleo/táboa. Inv. 4952 1998 Modesto Brocos. A dama das luvas grises. 1880. Óleo/lenzo. Inv. 4959 Tino Grandío. A Marola. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 4960 Luis Caruncho. Abano negro. 1954. Mixta/táboa. Inv. 4961 Manuel Mampaso. Sen título. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4962 1999 Xogo da oca. Estampa. S. XIX. Inv. 4963 2000 Jorge Castillo. Sen título [c. 1963]. Óleo/lenzo. Inv. 5100 Felipe Criado. Tensión para un equilibrio. 1988. Mixta/lenzo. Inv. 5137 Felipe Criado. A propósito dunha paisaxe. 1980. Mixta/lenzo. Inv. 5138 Ovidio Murguía. Paisaxe. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 5139 Figura feminina con espello [c. 1900-1920]. Cerámica. Inv. 5140 2001 Carlos Maside. Neno en azuis. 1943. Óleo/táboa. Inv. 5141 Arturo Souto. Xardíns de Cuernavaca. 1943. Óleo/lenzo. Inv. 5142 Cerámica Celta de Pontecesures. Coengos [c. 1934-1937] Inv. 5175 2002 Jenaro Pérez Villaamil. Torre de Hércules. 1849. Lapis/papel. Inv. 5185 Maruja Mallo. Sen título. 1933. Lapis/papel. Inv. 5186 Louis Haghe-David Roberts. 39 litografías. S. XIX. Inv. 5296 ao 5334 2003 Castelao. A danza [c. 1934]. Témpera/papel. Inv. 5284 Castelao. Calvario de Grünewald. 1921. Tinta/papel. Inv. 5285


144

2004 Leopoldo Nóvoa. Elexía (tríptico). 2003. Mixta/lenzo. Inv. 5286 Leopoldo Nóvoa. Gris con cuadrángulo avermellado e perforacións. 2002. Mixta/lenzo. Inv. 5287 David Roberts. Venecia. O Gran Canal. 1847. Óleo/lenzo. Inv. 5291 Anónimo. San Xosé [c. 1670-1700]. Madeira. Inv. 5290 2005 Juan Martínez Abades. Porto da Coruña. 1896. Óleo/lenzo. Inv. 5337 Laxeiro. Carnavalada [c. 1947]. Lapis/papel. Inv. 5336 Vaso. Manufactura de Sèvres. S. XIX. Cerámica. Inv. 5338 Vaso. Manufactura de Sèvres. S. XIX. Cerámica. Inv. 5339 Colección de 28 abanos. Ss. XIX-XX. Inv. 5340 ao 5367 2006 32 matrices de estampaxe. S. XIX. Madeira. Inv. 5415 ao 5446 2007 Jacopo Amigoni-Johann Balthasar Gutwein. Sen título [c. 1720-1785]. Estampa. Inv. 5648 2008 Julio Prieto Nespereira. Sen título. 1954. Acuarela/papel. Inv. 5368 Tino Grandío. Cea. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5544 Jenaro Pérez Villaamil. Catedral de Saint Jacques le Mineur. 1846. Óleo/lenzo. Inv. 5447 Roberto González Fernández. On the move 1-9. 1993. Óleo/lenzo. Inv. 5448 ao 5456 Álbum: Nove xilógrafos arxentinos (Américo Balán-Laico Bou-Mele Bruniard-Carlos Filevich-Juan Grela-César Miranda-Víctor Rebuffo-Luís Seoane-Daniel Zelaya). 1965. Xilografías. Inv. 5489 ao 5542 Moeda de Felipe III. 1617. Inv. 5632 Moeda de Fernando VII. 1808. Inv. 5633 Colección de 29 abanos. Ss. XVIII ao XX. Inv. 5459 ao 5487 Colección de 13 abanos. Ss. XVIII ao XX. Inv. 5634 ao 5646 2009 Francisco Lloréns. Praia de Santa Cristina. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 5819 Manolo Paz. Árbore. 2000. Madeira, cuarcita. Inv. 5649 Manolo Paz. Clave. 1989. Madeira, granito. Inv. 5650 Manolo Paz. Badalada. 1989. Madeira, granito. Inv. 5651 Silverio Rivas. Abertura horizontal. 1980. Bronce fundido. Inv. 5652 Silverio Rivas. Conversa asimétrica. 2001. Resina de poliéster. Inv. 5653 Colección de 50 moedas da Ceca da Coruña. Ss. XIII ao XVII. Inv. 6059 ao 6108 Figura modernista con espello [c. 1890-1914]. Cerámica. Inv. 6113


145

2010 Acisclo Manzano. Sen título. 2007. Pasta cerámica modelada. Inv. 6114 Acisclo Manzano. Amores. 2000. Pasta cerámica modelada. Inv. 6115 Acisclo Manzano. Dona das lagoas. 1989. Pasta cerámica modelada. Inv. 6116 Acisclo Manzano. Dama rescatada. 1989. Pasta cerámica modelada. Inv. 6117 Mon Vasco. 6 esculturas. Sen título. 1980. Granito, bronce. Inv. 6191 ao 6196 Vasos pintados por Román Navarro [c. 1900-1928]. Cerámica/óleo. Inv. 6110 ao 6112 Fruteiro. Bronce e opalina [c. 1890-1914]. Inv. 6118 2011 Jano Muñoz. Coruña, o mar, o ceo, vento e uns montes no fondo que vén sendo a zona de Ferrol. 2008. Óleo/lenzo. Inv. 6205 39 Miniaturas. Ss. XVIII-XIX. Inv. 6214 ao 6253 Jenaro Pérez Villaamil. Fábrica preto da Coruña. Entrada en Monelos. 1849. Lapis/papel. Inv. 6206 Jenaro Pérez Villaamil. Retablo Maior de San Martiño Pinario de Santiago. 1849. Lapis/papel. Inv. 6207 Jenaro Pérez Villaamil. Sepulcro de S. Francisco de Pontevedra. 1849. Lapis/papel. Inv. 6208 Jenaro Pérez Villaamil. Interior da Catedral de Villafranca del Bierzo. 1850. Lapis/papel. Inv. 6209 Jenaro Pérez Villaamil. Pórtico da igrexa de Santiago de Bilbao. 1844. Lapis/papel. Inv. 6210 Jenaro Pérez Villaamil. Claustro do Mosterio de Monfero. 1849. Lapis/papel. Inv. 6211 Jenaro Pérez Villaamil. Vista do Mosteiro de Caaveiro. 1849. Lapis/papel. Inv. 6212 Yolanda Ferrer. Vista do porto da Coruña. 2008. Fotografía. Inv. 6204 Xoán Piñón. Poderosa máquina observa a cidade. 2004. Fotografía. Inv. 6213 2014 Manuel Abelenda. S. Pedro de Roma. 1914. Óleo/lenzo. Inv. 6275 Manuel Abelenda. Ruínas romanas. 1816. Óleo/lenzo. Inv. 6276 2016 Pablo Picasso. Picasso e o sol. 1960. Cera/papel. Inv. 6364 Pablo Picasso. Picasso e Jacqueline, Cannes. 1960. Colaxe sobre fotografía. Inv. 6365 Pablo Picasso. Xerra. Sen título. 1952. Pasta cerámica/policromada. Inv. 6366 Pablo Picasso. Xerra. Muller de home barbudo. 1953. Pasta cerámica/policromada. Inv. 6367 Urbano Lugrís. Sen título. S/d. Óleo/táboa. Inv. 6368


DEPÓSITOS

1995 Museo de Pontevedra: Jenaro Carrero. O curro de Noia [c. 1895]. Óleo/táboa. Inv. 4886 Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense: Ramón Parada Justel. O tempo, aplicación e emulación. 1893. Óleo/lenzo. Inv. 4883 Ramón Parada Justel. La maja [c. 1895-1902]. Óleo/lenzo. Inv. 4884. Ramón Parada Justel. Paisaxe de Esgos [c. 1892-1902]. Óleo/lenzo. Inv. 4885 Museo Nacional del Prado: Plácido Francés y Pascual. O consello dun pai. 1892. Óleo/lenzo. Inv. 4898 Félix Iniesta Soto. Vendedora de érbedos. 1894. Óleo/lenzo. Inv. 4899 Tomás Muñoz Lucena. Castigo [c. 1890]. Óleo/lenzo. Inv. 4900 Vicente Cutanda y Toraya. Epílogo. 1895. Óleo/lenzo. Inv. 4901 Luis Juliá y Carrere. Touros no campo [c. 1876]. Óleo/lenzo. Inv. 4902 Francisco Lloréns. Costas galegas. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 4903 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Elena Colmeiro. Cerámica. 1974. Gres. Inv. 4894 Cristino Mallo. Nu andando. 1954. Bronce fundido. Inv. 4895 Cristino Mallo. Nu con peixe. 1933. Mármore. Inv. 4896 Jesús Valverde. Escultura. 1972. Granito. Inv. 4897 María Cruz Piñeiro: Xoán Piñeiro. Corredor. 1979. Bronce fundido. Inv. 4909 Miguel Ángel Faílde Bermejo: Antonio Faílde. Torso. 1979. Mármore. Inv. 4910 Antonio Faílde. Moza sentada [c. 1968]. Calcaria. Inv. 4911 Antonio Faílde. Maternidade. 1979. Granito. Inv. 4912 Rosario Lloréns de Quijano: Francisco Lloréns. Xardín do Pazo de Marcial del Adalid [c. 1918]. Óleo/lenzo. Inv. 4927 1996 Julio Fernández Argüelles: Julio Fernández Argüelles. Pintura. 1956. Óleo/lenzo. Inv. 4938 Concello da Coruña: Eugenio Granell. Marcha fúnebre por unha campesiña. 1947. Óleo/lenzo. Inv. 4939 Deputación da Coruña: Carlos Maside. Tenda. 1929. Óleo/táboa. Inv. 4940 Manuel Colmeiro. Na fonte [c. 1935]. Óleo/lenzo. Inv. 4941 Felipe Bello Piñeiro. Tormenta sobre o promontorio. 1951. Óleo/lenzo. Inv. 4942 José Seijo Rubio. Atardecer na ría da Pasaje [c. 1932]. Óleo/lenzo. Inv. 4943 Manuel Abelenda. Ría do Burgo [c. 1929]. Óleo/lenzo. Inv. 4944 Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña: César Otero. Estudio de pintor. 1995. Colaxe, acuarela e tinta/papel. Inv. 6288 Xurxo Gómez-Chao. Dédalo e o minotauro. 1995. Mixta/cartón. Inv. 6289


147

Alfonso Abelenda. Anunciación de santa Ana. 1995. Tinta/papel. Inv.6293 Álvaro Caruncho. Duque de Parma. 1995. Acrílico/papel. Inv. 6294 Álvaro Caruncho. Duque de Parma. 1995. Acrílico/papel. Inv. 6295 Cruz Pérez Rubido. Interior de catedral. 1995. Mixta/cartón. Inv. 6296 Javier Correa Corredoira. Retrato de señora con canciño. 1995. Colaxe e acuarela/papel. Inv. 6297 Xoti de Luis. Nu. 1995. Mixta/papel. Inv. 6299 Xaime Cabanas. Museo de Belas Artes da Coruña. 1995. Colaxe e témpera/papel. Inv. 6300 Chelín. Tauromaquia. 1995. Tinta/papel. Inv. 6301 Pedro Muiño. Gran comerciante. 1995. Mixta/lenzo. Inv. 6304 Xoti de Luis. Adoración por Taibo. 1995. Mixta/papel. Inv. 6305 Rogelio Puente. Figura. 1995. Óleo/tablex. Inv. 6312 Elena Gago. Bodegón. 1995. Óleo/tablex. Inv. 6313 Felipe Criado. A volta da feira. 1995. Acrílico/lenzo. Inv. 6314 Ramiro Lamas Vázquez-Gulías: Luis Borrajo. Eixo [c. 1982]. Madeira. Inv. 4924 Paco Pestana: Paco Pestana. Nora para xentís peixes e xentís soños. 1992. Madeira. Inv. 4925 Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS A Coruña): Francisco Asorey. Filliña. 1949. Madeira. Inv. 4946 1997 Juan Amado Tenreiro: Ovidio Murguía. Paisaxe. 1896. Óleo /lenzo. Inv. 4955 Anónimo. Retrato de D. José Amado Couce. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 4956 Coral Cántigas da Terra: Manuel Abelenda. A nena das burbullas. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 4948 Manuel Abelenda. Do agro ourensán. 1943. Óleo/lenzo. Inv. 4949 José Seijo Rubio. Castiñeiros en flor. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 4950 Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña: Antonio Saura. Dora Maar. S/d. Litografía/papel. Inv. 6285 Antonio Saura. Dora Maar. S/d Litografía/papel. Inv. 6286 Jorge Peteiro. Santurce. 1995. Mixta/papel. Inv. 6287 Joan Barbará. Sen título. S/d. Augaforte/papel. Inv. 6290 Arthur Luiz Piza. Sen título. S/d. Augaforte e augatinta/papel. Inv. 6291 Assadour Bezdikian. Mouvances. S/d. Augaforte/papel. Inv. 6292 Roberto González. Obxectos do desexo III. 1991. Verniz brando/papel. Inv. 6302 Roberto González. Obxectos do desexo I. 1991. Verniz brando/papel. Inv. 6303 Xoti de Luis. Germán Taibo. 1995. Mixta/papel. Inv. 6305 Juan Barjola. Sen título. S/d. Augaforte e augatinta/papel. Inv. 6306 Juan Barjola. Sen título. S/d. Augaforte e augatinta/papel. Inv. 6307 Roberto Matta. Álbum de gravados Le Verbo Hommérica.1987. Augaforte e augatinta/papel. Inv. 6308 Jorge Oteiza. Álbum de gravados Lei dos cambios. 1990. Augaforte/papel. Inv. 6311


148

1998 Guillermo Steinbrüggen: Guillermo Steinbrüggen. Sudado. 1978. Mármore. Inv. 4937 1999 Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña: Luís Seoane. Xilografías (119) [1955 ao 1967]. Inv. 4964 ao 5075 / 5082 ao 5087 Luís Seoane. Álbum de gravado: Insectario. Xilografías. 1975. Inv. 5080 Luís Seoane. Álbum de gravado: O Meco. Xilografías. 1963. Inv. 5081 Luís Seoane. Álbum de gravado: O matadoiro. Xilografías. 1974. Inv. 5788 ao 5799 Luís Seoane. Álbum de gravado: Dez xilografías orixinais para a función sacra dos bestiarios. 1965. Inv. 6170 ao 6180 Luís Seoane. Álbum de gravado: 7 estampas de circo. Serigrafías. Edición 1979. Inv. 6123 ao 6130 Luís Seoane. Álbum de gravado: Martina Céspedes. Xilografías con probas de cor. S/d. Inv. 6145 ao 6169 Luís Seoane. Álbum de gravado: Tentando golpear ideas. Xilografías. S/d. Inv. 6181 ao 6190 2000 Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña: Luís Seoane. Ilustracións para o Álbum Soma de craridades. Xilografías. Edición 1977. Inv. 5101 ao 5105 Luís Seoane. Ilustracións para o Álbum Imaxens celtas. Xilografías. Edición 1977. Inv. 5106 ao 5125 Luís Seoane. Xilografías. S/d. Inv. 5126 ao 5133 Luís Seoane. Álbum Catro poemas galegos. María Pita e tres retratos medievais. Xilografías. 1951. Inv. 5134 2002 Xunta de Galicia: Francisco Leiro. Xigante. 1980. Madeira/talla. Inv. 5181 2005 Paloma López Ramirez: Antonio Jaspe Moscoso. O gaiteiro. 1876. Óleo /lenzo. Inv. 5295 Museo Nacional del Prado: Serafín Martínez del Rincón y Trives. Unha escrava do harén [c. 1860-1892]. Óleo/lenzo. Inv. 5335 2006 Pilar e Eduardo Cebreiro del Río: Álvaro Cebreiro. Colección de 34 caricaturas. 1920 ao 1954. Témpera e tinta/papel. Tinta/papel. Inv. 5373 ao 5406 Urbano Lugrís. Campesiño galego. 1937. Lapis/papel. Inv. 5407 Luis Quintas Goyanes. Retrato de Álvaro Cebreiro. 1924. Lapis/papel. Inv. 5408 Luis Quintas Goyanes. Arlequín [c. 1920-1930]. Témpera/papel. Inv. 5409 Ramón Torrado. Retrato de Álvaro Cebreiro. 1925. Tinta/papel. Inv. 5410 Guilherme Filipe Teixeira. Retrato de Álvaro Cebreiro. 1924. Lapis/papel. Inv. 5411 Bendaña. Retrato de Álvaro Cebreiro [c. 1920-1930]. Témpera e tinta /papel. Inv. 5412


149

Gonçalves. Retrato de Alvaro Cebreiro. 1931. Tinta/papel. Inv. 5413 José María González Collado. Retrato de Álvaro Cebreiro [c. 1945-1950]. Lapis/papel. Inv. 5414 2007 Carlos González Garcés: Alejando González Pascual. Retrato de Elvira Santiso. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5647 Xunta de Galicia: Xesús Corredoyra. O seminarista. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5543 2009 Pilar e Eduardo Cebreiro del Río: Álvaro Cebreiro. Colección de 198 viñetas para periódicos. 1950 ao 1955. Tinta/papel. Inv. 5820 ao 6017 Álvaro Cebreiro. Colección de 40 caricaturas. 1919 ao 1945. Témpera e tinta/papel. Tinta/papel. Inv. 6018 ao 6057 Francisco Miguel Fernández Moratinos. Retrato de Álvaro Cebreiro. 1925. Tinta/papel. Inv. 6054 Antonio Lago Rivera. Sen título. 1950. Témpera/papel. Inv. 6019 Antonio Lago Rivera. Campesiños arando. S/d. Tinta/papel. Inv. 6055 Antonio Lago Rivera. Estudio de pintor. S/d. Tinta/papel. Inv. 6056 Arturo Souto. Retrato de Álvaro Cebreiro [c. 1933]. Carbón/papel. Inv. 6058 2011 Museo Nacional del Prado: Vicente Carducho. San Xoán de Mata renuncia ao doutoramento e acéptao logo por inspiración divina [c. 1632-1634.] Óleo/lenzo. Inv. 6263 Vicente Carducho. Ordenación e primeira misa de san Xoán de Mata [c. 1632-1634]. Óleo/lenzo. Inv. 6264 Francisco Rizi. A Presentación de Xesús no templo [c. 1663]. Óleo/lenzo. Inv. 6265 Francisco Rizi. A Visitación [c. 1663]. Óleo/lenzo. Inv. 6266 Theodor Rombouts. Xogadores de naipes [c. 1627]. Óleo/lenzo. Inv. 6267 Erasmus Quellinus II. O Amor durmido [1636-1637]. Óleo/lenzo. Inv. 6268 Jacob Peter Gowy. A caída de Ícaro [1636-1637]. Óleo/lenzo. Inv. 6269 Jean Baptiste Borkens. A Apoteose de Hércules [1636-1637]. Óleo/lenzo. Inv. 6270 Juan Pantoja de la Cruz. Dona Margarita de Austria. 1607. Óleo/lenzo. Inv. 6271 Frans Luycks. Mariana de Austria [c. 1646]. Óleo/lenzo. Inv. 6272 Pepe Galán: Pepe Galán. Ferroetecido L. 1989. Ferro, fibra téxtil, madeira, plástico e pintura de poliéster. Inv. 6254 Pepe Galán. Fendas I. 1996. Aceiro. Inv. 6255 Pepe Galán. Copa do sol. 1994. Aceiro corten. Inv. 6256 2014 Alfredo Dominguez Rodríguez- Labajo: Eugenio Granell. Figuras [c. 1970-1980]. Óleo/lenzo. Inv. 6273 Amador Martín Abal: Manuel Abelenda. Retrato de dous adolescentes. 1919. Óleo/lenzo. Inv. 6274


150

Elena Bejerano Fernández-Gago: Elena Gago. Fábrica [c. 1985]. Mixta/táboa. Inv. 6277 Elena Gago. Comedor [c. 2006]. Mixta/táboa. Inv. 6278 Isabel Bugallal Vela: José Moreno y Moreno. Retrato de Juan Antonio Vela Catón. 1879. Óleo/lenzo. Inv. 6279 Román Navarro. Retrato de árabe. 1895. Óleo/lenzo. Inv. 6280 María Corredoyra. Interior da igrexa de Capuchinas (A Coruña) [c. 1925-1960]. Óleo/lenzo. Inv. 6281 2016 Inés Candelaria Camarero Otegui: Isidoro Brocos. A pulga. 1880. Terracota/modelaxe. Inv. 6320 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Xaime Quessada. Estío. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 6358. Antonio Lago Rivera. Parque zoolóxico. 1950. Óleo/lenzo. Inv. 6359 Juan Luis López García. Ofelia aldeá. 1922. Óleo/lenzo. Inv. 6360 Emilio de Madariaga y Rojo. Amor divino [c. 1919-1920]. Pedra de Novelda. Inv. 6361 Manuel Vilariño: Manuel Vilariño. Paraíso fragmentado. 1999-2003. Fotografía. Inv. 6363 2017 Deputación da Coruña: Isaac Díaz Pardo. O discurso [c. 1947-1948]. Óleo/lenzo. Inv. 6373 Museo Nacional del Prado: Theodoor Van Thulden. O descubrimento da púrpura [1636-1637]. Óleo/lenzo. Inv. 6419 Alejandro Datas Medina: Alberto Datas. Cabeza. 1983. Óleo/lenzo. Inv. 6375 Alberto Datas. Saudade galaica II. 1980. Óleo/lenzo. Inv. 6376 Alberto Datas. Rosalía. 1993. Óleo/lenzo. Inv. 6377 Círculo de Bellas Artes de Madrid: Julia Minguillón. Xuventude. 1948. Óleo/táboa. Inv. 6374 María Silva Costoya e Ovidio Juanes Cacho: Virxilio Fernández Cañedo. Carnaval. S/d. Óleo/táboa. Inv. 6414 Alejandro González Pascual. Ventá. 1990. Óleo/lenzo. Inv. 6415 Manuel Molezún. Sen título. 1986. Acrílico/táboa. Inv. 6416 Jorge Cabezas Tomé. Paseo marítimo. S/d. Acrílico/lenzo. Inv. 6417 Álvaro de la Vega. Home púdico. S/d. Talla/madeira. Inv. 6418 2018 Museo Nacional del Prado: Fernando Álvarez de Sotomayor. Pepa das nenas (Bergantiños, Galicia) [c. 1945]. Óleo/Lenzo sobre táboa. Inv. 6424 Fernando Álvarez de Sotomayor. En San Xoán de Xornes. 1946-1950. Óleo/lenzo sobre tablex. Inv. 6425 Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato do fillo da Condesa de los Moriles [c. 1916]. Óleo/lenzo. Inv. 6426


151

Fernando Álvarez de Sotomayor. O Paular. 1905. Óleo/lenzo. Inv. 6427 Fernando Álvarez de Sotomayor. Harmonía (Mª do Rosario, filla do artista) [c. 1938]. Óleo/tablex. Inv. 6428 Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato do padre Villalba. 1911. Óleo/lenzo. Inv. 6429 Fernando Álvarez de Sotomayor. Pilar de Castro Gómez, esposa do pintor, na súa casa de Sergude [c. 1945]. Óleo/lenzo. Inv. 6430 Fernando Álvarez de Sotomayor. Sátiro e ninfas. 1924. Óleo/tablex. Inv. 6431 Fernando Álvarez de Sotomayor. Tecelás [c. 1935]. Óleo/lenzo. Inv. 6432 Fernando Álvarez de Sotomayor. Estudo de cabeza feminina. 1957. Óleo/tablex. Inv. 6433 Fernando Álvarez de Sotomayor. Marquesa de Zarreal. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 6434 Fernando Álvarez de Sotomayor. Ana María, filla do pintor. 1918. Óleo/lenzo. Inv. 6435 Fernando Álvarez de Sotomayor. Cabeza de home. 1952. Óleo/tablex. Inv. 6436 Fernando Álvarez de Sotomayor. Pilar de Castro Gómez, esposa do pintor. 1912-1913. Óleo/lenzo. Inv. 6437 Fernando Álvarez de Sotomayor. María del Carmen, filla do pintor. 1913. Óleo/lenzo. Inv. 6438 Fernando Álvarez de Sotomayor. María del Carmen, filla do pintor [c. 1917]. Óleo/lenzo. Inv. 6439 Fernando Álvarez de Sotomayor. Marquesa de Zarreal. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 6440 Fernando Álvarez de Sotomayor. Ceres ou Nu [c. 1946].Óleo/lenzo. Inv. 6441 Fernando Álvarez de Sotomayor. Segador galego (Montaña de Arzúa, Galicia). 1907. Óleo/lenzo. Inv. 6442 Fernando Álvarez de Sotomayor. Avoa e netos [c. 1916]. Óleo/lenzo. Inv. 6443 Fernando Álvarez de Sotomayor. Infortunio [c. 1951]. Óleo/lenzo sobre táboa. Inv. 6444 Fernando Álvarez de Sotomayor. Nenas de aldea [c. 1952]. Óleo/cartón. Inv. 6445 Fernando Álvarez de Sotomayor. Estudo de vaca [c. 1954]. Óleo/tablex. Inv. 6446

ASignación, Ordenación

1995 Museo das Peregrinacións e de Santiago: Anónimo. Piedade. S. XVI. Óleo/táboa. Inv. 4887 Pieter Neefs o Vello (atribuído). Interior de catedral [c. 1610-1661]. Óleo/táboa. Inv. 4888 Anónimo. A Quinta Angustia. S. XVI. Óleo/táboa. Inv. 4889 Floreiros. Louza de Sargadelos. S. XIX. Inv. 4890 ao 4893 1996 Museo das Peregrinacións e de Santiago: Isidoro Brocos. Busto de san Pedro. 1883. Terracota/modelaxe. Inv. 4934 Isidoro Brocos. Busto de santo André. 1883. Terracota/modelaxe. Inv. 4935


Doazóns

1995 Eugenia Soriano Roesset: María Roesset Mosquera. Nu de nena cos brazos cruzados. 1913. Óleo/lenzo. Inv. 4926 2004 Carolina González Abad e Manuel Santiago Blanco: José Beulas Recasens. Viñas. 1976. Acuarela/papel. Inv. 5191 María Carrera. Dama de vermello [c. 1975-1980]. Óleo/tablex. Inv. 5192 Álvaro Delgado. Xinete azul. 1978. Óleo/lenzo. Inv. 5193 Adolfo Estrada. Nu. 1980. Óleo/lenzo. Inv. 5194 Adolfo Estrada. Bodegón con peixe. 1984. Óleo/lenzo. Inv. 5195 Emilio Grau Sala. Carruaxe (Gondville). S/d. Lapis/papel. Inv. 5196 Cirilo Martínez Novillo. Praia. S/d. Mixta/papel. Inv. 5197 Cirilo Martínez Novillo. Paisaxe. S/d. Acuarela/papel. Inv. 5198 Daniel Merino. Segadores. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5199 Daniel Merino. Dama con paxaros [c. 1985-1989]. Óleo/lenzo. Inv. 5200 Francisco Mateos. A guapa. 1964. Mixta/papel. Inv. 5201 Benjamín Palencia. Cribando [1964-1967]. Óleo/tablex. Inv. 5202 Benjamín Palencia. Mulleres. S/d. Acuarela/papel. Inv. 5203 Orlando Pelayo. As indicibles evidencias. 1975. Óleo/lenzo. Inv. 5204 Antonio Saura. Sen título. 1977. Mixta/papel. Inv. 5205 Antonio Saura. Sen título. 1977. Mixta/papel. Inv. 5206 Pedro Sobrado. Mulleres. S/d. Óleo/tablex. Inv. 5207 Antonio Valdivieso. Xerra. 1979. Mixta/papel. Inv. 5208 Antonio Valdivieso. Árbores. 1980. Mixta/papel. Inv. 5209 Xavier Valls Subirá. Cunca con vaso. 1982. Óleo/lenzo. Inv. 5210 Xavier Valls Subirá. Cunca con mazá [c. 1980]. Lapis/papel. Inv. 5211 Xavier Valls Subirá. Botella con acio de uvas [c. 1980]. Acuarela/papel. Inv. 5212 Xavier Valls Subirá. Dúas granadas [c. 1980]. Óleo/lenzo. Inv. 5213 Xavier Valls Subirá. Xerra con froitas [c. 1980]. Óleo/lenzo. Inv. 5214 Manuel Viola. Sen título. S/d. Óleo/tablex. Inv. 5215 Hernando Viñes. Paisaxe. 1978. Óleo/lenzo. Inv. 5216 Manuel Colmeiro. Bodegón [c. 1965-1968] Óleo/lenzo. Inv. 5217 Manuel Colmeiro. Muller con vaso e flores [c. 1960-1970]. Óleo/lenzo. Inv. 5218 Manuel Colmeiro. Lavandeiras [c. 1967]. Óleo/tablex. Inv. 5219 Manuel Colmeiro. Figura con mazás [c. 1965-1975]. Óleo/lenzo. Inv. 5220 Manuel Colmeiro. Paisaxe. 1970. Óleo/lenzo. Inv. 5221 Laxeiro. Neno con flor [c. 1975]. Acuarela e tinta/papel. Inv. 5222 Laxeiro. Cabaza [c. 1975]. Acuarela e tinta/papel. Inv. 5223 Laxeiro. Sen título. 1976. Acuarela e tinta/papel. Inv. 5224 Laxeiro. Frautista. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 5225 Laxeiro. Primavera. 1976. Óleo/lenzo. Inv. 5226 Manuel Torres. Pintor e modelo [c. 1920-1939] Acuarela e tinta/papel. Inv. 5227


153

Manuel Torres. Mondoñedo. 1968. Acuarela/papel. Inv. 5228 Manuel Torres. Sen título. 1975. Óleo/lenzo. Inv. 5229 Luís Seoane. Figura rosa. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5230 Reimundo Patiño. Sen título. 1976. Óleo e acrílico/lenzo. Inv. 5232 Manuel Mampaso. Árbore. 1973. Acrílico/lenzo. Inv. 5233 Luis Caruncho. Círculo histolóxico. 1974. Mixta/tablex. Inv. 5234 Antonio Lago Rivera. Vaso con flores e espello. 1968. Óleo/lenzo. Inv. 5235 Antonio Lago Rivera. Cabeza de muller. 1971. Óleo/lenzo. Inv. 5236 Antonio Lago Rivera. Flores. 1984. Óleo/lenzo. Inv. 5237 Antonio Lago Rivera. Veleiro. 1976. Óleo/lenzo. Inv. 5238 Antonio Lago Rivera. Mazás con floreiro.1984. Óleo/lenzo. Inv. 5239 Antonio Lago Rivera. Composición. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 5240 Antonio Lago Rivera. Pataca. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5241 Antonio Tenreiro Brochón. Casas. 1971. Óleo/tablex. Inv. 5242 Antonio Tenreiro Brochón. Bodegón.1967. Óleo/tablex. Inv. 5243 Antonio Tenreiro Brochón. Retrato da muller do pintor. 1979. Óleo/lenzo. Inv. 5244 Alejandro González Pascual. Bodegón. 1980. Óleo/tablex. Inv. 5246 Alejandro González Pascual. Cesto con froitas. 1978. Óleo/tablex. Inv. 5247 Alejandro González Pascual. Retrato de Carola [c. 1976]. Óleo/tablex. Inv. 5248 Alejandro González Pascual. Retrato de Manolo (Bosquexo).1983. Óleo/tablex. Inv. 5249 Alejandro González Pascual. Troncos. 1976. Óleo/tablex. Inv. 5250 María Antonia Dans. Sen título [c. 1960-1988]. Óleo/lenzo. Inv. 5251 María Victoria de la Fuente. Flores. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5252 María Victoria de la Fuente. Sen título. S/d. Óleo/tablex. Inv. 5253 María Victoria de la Fuente. Cesta con cogomelos [c. 1980-1990].Óleo/tablex. Inv. 5254 María Victoria de la Fuente. Bodegón. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5255 José Luis de Dios. Retrato feminino. 1968. Óleo/lenzo. Inv. 5256 Xaime Quessada Porto. Home tombado. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5257 Felipe Criado. Muller con neno. 1987. Óleo/lenzo. Inv. 5258 Alfonso Abelenda Escudero. Paisaxe. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5259 Alfonso Costa Beiro. Home estrutura. 1974. Acrílico/lenzo. Inv. 5260 Xosé Fernández Lodeiro. Paisaxe en vermello. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5261 Xulio Maside Medina. Figuras. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5262 Agustín Pérez Bellas. Sen título. S/d. Pastel/papel. Inv. 5263 Agustín Redondela. Paisaxe con burro. 1977. Acuarela/papel. Inv. 5264 Agustín Redondela. Paisaxe. 1979. Acuarela/papel. Inv. 5265 Agustín Redondela. Rapariga espida. 1971. Acuarela/papel. Inv. 5266 Agustín Redondela. Árbores e casas. 1978. Óleo/lenzo. Inv. 5267 Manuel Ruibal Ruibal. Sen título. S/d. Óleo/tablex. Inv. 5268 Ricardo Segura Torrella. Sen título. 1985. Óleo/tablex. Inv. 5269 Ricardo Segura Torrella. Ferrería do Incio. 1977. Acuarela/papel. Inv. 5270 Alfonso Sucasas. Señora. 1976. Óleo/lenzo. Inv. 5271 Alfonso Sucasas. Paisaxe. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 5272


154

Reimundo Patiño. Sen título. 1973. Óleo/lenzo. Inv. 5281 Alejandro González Pascual. Cesto. 1974. Óleo/tablex. Inv. 5282 Luís Seoane. Paisaxe. S/d. Xilografía. Inv. 5231 Pablo Serrano. Mariana de Austria [1962-1974]. Bronce fundido. Inv. 5273 Cristino Mallo. Santeira. 1973. Bronce fundido. Inv. 5274 Cristino Mallo. Tanagra. S/d. Bronce fundido. Inv. 5275 Cristino Mallo. Pésame. 1973. Bronce fundido. Inv. 5276 Cristino Mallo. Toureiro da cabalo. S/d. Bronce fundido. Inv. 5277 Manolo Buciños. Maternidade. S/d. Bronce fundido. Inv. 5278 Manolo Buciños. Nu recostado. S/d. Bronce fundido. Inv. 5279 Manolo Buciños. Muller con cesto. S/d. Bronce fundido. Inv. 5280 Leopoldo Nóvoa. Sen título. S/d. Bronce fundido. Inv. 5283 Familia De Labra Chas: José María de Labra. Sen título. 1952. Óleo/lenzo. Inv. 5289 2006 José Ramón de la Bodega Iglesias: Manuel Torres. Sen título [c. 1960]. Acuarela/papel. Inv.5369 María del Villar Mateo de Arenaza: María del Villlar Mateo de Arenaza. Daturas de Iñás. 1991. Óleo/lenzo. Inv. 5372 Julia Minguillón. Señora de Pavón [c. 1962]. Témpera/cartón. Inv. 5778 Pilar Rodríguez Mariño: Fontes [c. 1880-1890]. Louza-William Ridgway. Inv. 5370, 5371 2007 Francisco Javier Vilas Durán: Dolores Díaz Baliño. Sen título. S/d. Acuarela/papel. Inv.5568 Colección de 50 litografías. S. XIX. Inv. 5545 ao 5567 / 5569 ao 5594, 5596 Colección de 14 pezas de cerámica celta de Pontecesures. Cerámica [c. 1925-1963]. Inv.5597 ao 5610 Colección de 19 abanos. S. XIX. Inv. 5611 ao 5629 Antucas. Ss. XIX-XX. Inv. 5630, 5631. Antonio Avrillon. Vista panorámica da cidade da Coruña [c. 1860]. Fotografía. Inv. 5595 2008 Roberto González Fernández: Roberto González. Holyrood I. 1991. Óleo/lenzo. Inv. 5457 Roberto González. Arthur´s Seat. 1993. Augaforte/papel. Inv. 5458


155

2015 Irmáns Vázquez Soler: Eduardo Villardefrancos. Regreso do soldado. 1894. Óleo/lenzo. Inv. 6282 José Antonio Ozores Souto: Jaime Ozores Marquina. Autorretrato [c. 1950] Óleo/lenzo. Inv. 6283 Herdeiros de Virgilio Rodríguez Rincón: Francisco Lloréns. Xogador de fútbol (Virgilio Rodríguez Rincón). Orixinal para o cartel do Real Club Deportivo da Coruña [c. 1909]. Óleo/lenzo. Inv.6284 2016 María Jesús Fraga Fernández-Cuevas: Alejandro Ferrant Fischermans. Retrato de Ricardo Fernández-Cuevas. 1901. Óleo/lenzo. Inv. 6315 H. Blanco. Retrato de Ricardo Fernández-Cuevas. 1916. Témpera/papel. Inv. 6318 Christian Franzen y Nisser. Ricardo Fernández-Cuevas. 1901. Fotografía. Inv. 6316 Christian Franzen y Nisser. Ricardo Fernández-Cuevas. 1901. Fotografía. Inv. 6317 Mercedes González-Moro Zincke: José Seijo Rubio. Ocaso. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 6362 Blanca Fernández-Rivera y Aranguren: Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato de dona María Rita Gómez de la Paz [c. 1939-1940]. Óleo/ lenzo. Inv. 6369 Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato de D. Ángel Fernández-Rivera [c. 1935]. Óleo/lenzo. Inv. 6370 Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato de D. Miguel Alejandro Fernández-Rivera Carrera. [c. 1945-1946]. Óleo/lenzo. Inv. 6371 Joaquín Torrents Lladó. Retrato de dona Ana María Fernández-Rivera [c. 1975]. Óleo/lenzo. Inv. 6372 2017 Tomás e Araceli Barros Cao: Tomás Barros Pardo. Autorretrato. 1967. Óleo/tablex. Inv. 6378 Tomás Barros Pardo. Muller na beira do río. 1962. Óleo/lenzo. Inv. 6379 Tomás Barros Pardo. Fusilamento. 1974. Óleo/tablex. Inv. 6380 Tomás Barros Pardo. Fusilamento. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 6381 Tomás Barros Pardo. Estudo de Sansón e Dalila. 1976. Óleo/lenzo. Inv. 6382 Tomás Barros Pardo. Leñadores. 1982. Óleo/lenzo. Inv. 6383 Tomás Barros Pardo. Músicos. 1983. Óleo/lenzo Inv. 6384 Tomás Barros Pardo. Sen título. 1960-1969. Cera/papel. Inv. 6385 Tomás Barros Pardo. Sen título. 1960-1969. Cera/papel. Inv. 6387 Tomás Barros Pardo. Sen título. 1960-1969. Cera/papel. Inv. 6388 Tomás Barros Pardo. Sen título. 1960-1969. Cera/papel. Inv. 6389 Tomás Barros Pardo. Fusilamento. 1960-1969. Acuarela/papel. Inv. 6390 Tomás Barros Pardo. Canteiros. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6391


156

Tomás Barros Pardo. Perfil de home. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6392 Tomás Barros Pardo. O obradoiro. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6393 Tomás Barros Pardo. Segador. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6394 Tomás Barros Pardo. Varando a barca. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6395 Tomás Barros Pardo. Cabeza de Cristo. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6396 Tomás Barros Pardo. Parella no peirao. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6397 Tomás Barros Pardo. Labrego arando. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6398 Tomás Barros Pardo. A lareira. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6399 Tomás Barros Pardo. Muller do pobo. 1970-1979. Linoleografía/papel. Inv. 6399 Avelina Torras Serratacó: Fernando Álvarez de Sotomayor. Retrato de Avelina Torras Serratacó [c. 1945]. Óleo/lenzo. Inv. 6400 Roberto González Fernández: Roberto González Fernández. Serie Alma Tadema: I, II, III, IV, VI, VII. 1997-2001. Óleo/lenzo. Inv. 6401-6406 Roberto González Fernández. Serie Alma Tadema: I, II, III, IV, V, VI, VII. 1999-2002. Papel/fotograbado. Inv. 6407- 6413 2018 Familia Fernández- Argüelles Lobato: Julio Fernández Argüelles. Wagner. 1996. Óleo/lenzo. Inv. 6422 Julio Fernández Argüelles. A sorte do paxariño [c. 1995-2000]. Óleo/lenzo. Inv. 6423


157

Legados

2005 María Josefa Fernández San Mamed: Xesús Corredoyra. A dama do papagaio. 1926. Óleo/lenzo. Inv. 5292 Ovidio Murguía. Mariña. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 5293 Anónimo. Retrato feminino [c. 1930- 1940]. Óleo/lenzo. Inv. 5294 2006 Amalia González-Regueral Losada: AB W. F. Escena pastoril [c. 1650-1750]. Óleo/lenzo. Inv. 5777

DaciÓNS

1995 José Daporta González: Joaquín Sorolla. O boieiro castelán. 1913. Óleo/lenzo. Inv. 4882 2000 Herederos de Rosario Pereyra Miranda: Roberto González del Blanco. A volta da feira [c. 1930]. Óleo/lenzo. Inv. 5089 Roberto González del Blanco. Pulcra. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 5090PrÉSTAMOS

1996 Pintores do reinado de Carlos II Museo Nacional del Prado. Madrid, Museo Nacional del Prado. 1996 Claudio Coello. Santo Antonio de Padua. 1669. Óleo/lenzo. Inv. 328 1997 De Asorey aos noventa. A escultura moderna en Galicia Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia. 14 ao 31/07/1997 Francisco Asorey. Filliña. 1948. Madeira policromada. Inv. 4946 Mon Vasco. Sen título. 1980. Granito e bronce. Inv. 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918 Fondos da colección de arte Caixa Galicia Fundación Caixagalicia. Museu de Belles Arts de València. 22/05 ao 22/06/1997 Carlos Maside. Muller sentada. Óleo/lenzo. Inv. 4928 Galicia Terra Única. Galicia 1900-1990 Consellería de Cultura e Comunicación Social. Xunta de Galicia Ferrol. Hospital da Caridade. Ferrerías da Armada 24/06 ao 15/10/1997 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Acisclo Manzano. Dona das lagoas. 1989. Arxila. Inv. 6116 Silverio Rivas. Cariátide. S/d. Bronce. Inv. 4932 Silverio Rivas. Columna. 1984. Bronce. Mª Carmen Corredoyra. Acólitos no coro. 1910. Óleo/lenzo. Inv. 3428 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A tentación de Colombina. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 4957 Galicia Terra Única. O século XX Consellería de Cultura e Comunicación Social. Xunta de Galicia Pontevedra. Claustro do Convento de san Francisco 30/05 ao 15/10/1997 Isidoro Brocos. O vello da zanfona. 1909. Terracota. Inv. 2931 Isidoro Brocos. Hero. 1887. Terracota. Inv. 3162 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de don Ramón Pérez Costales. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 2637 Galicia Terra Única. Galicia exterior Consellería de Cultura e Comunicación Social. Xunta de Galicia Vigo. Sede de CaixaVigo 17/06 ao /08/1997 José Otero Abeledo “Laxeiro”. Hoxe/Composición. 1966. Óleo/lenzo. Inv. 4929


160

Galicia Terra Única. Galicia exterior Consellería de Cultura e Comunicación Social. Xunta de Galicia Vigo. Estación Marítima 01/07 ao 30/10/1997 Luís Seoane. Emigrante. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4822 Cristino Mallo. Nu andando. S/d. Bronce. Inv. 4895 Germán Taibo. Nu. 1914. Óleo/lenzo. Inv. 247 Ovidio Murguía de Castro. Serra de Guadarrama. 1898. Óleo/lenzo. Inv. 62 José Otero Abeledo “Laxeiro”. Hoxe/Composición. 1966. Óleo/lenzo. Inv. 4929 O artista ante a súa imaxe (Autorretratos de pintores galegos) Fundación Caixa Galicia Itinerante polas salas de exposicións de Caixa Galicia de Ourense, Lugo, Vigo e A Coruña /09/1997 - 08/01/1998 Felipe Bello Piñeiro. Autorretrato. 1912-1942. Óleo/lenzo. Inv. 3128 Jenaro Carrero. Autorretrato. S/d. Acuarela/papel. Inv. 876 Urbano Lugrís. Viaxe ó redor de meu mundo Colección de Arte Caixa Galicia e Círculo de Bellas Artes de Madrid Itinerante: Madrid. Círculo de Bellas Artes Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia 11/09/1997 ao 28/02/1998 Urbano Lugrís. Marina surrealista. S/d. Óleo/táboa. Inv. 4945 Cánovas e a Restauración Ministerio de Educación e Cultura. Fundación Argentaria Madrid. Centro Cultural Conde Duque /12/1997 - /02/1998 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de dona Emilia Pardo Bazán.1896. Pastel/papel. Inv. 1227 1998 Homenaxe a Francisco Lloréns no 50 aniversario da súa morte Fundación CaixaVigo Itinerante: Vigo. Centro Cultural Caixavigo A Coruña. Pazo Municipal de Exposicións Kiosco Alfonso Ourense. Museo Municipal Santiago de Compostela. Pazo de Fonseca. Universidade de Santiago de Compostela 15/01 ao 30/04/1998 Francisco Lloréns. Xardín do pazo de Marcial del Adalid. 1919. Óleo/lenzo. Inv. 4927 Francisco Lloréns. Brañas. 1925. Óleo/lenzo. Inv. 855 Francisco Lloréns. Rúa de Madrid. 1936. Acuarela/papel. Inv. 3336


161

Galicia “Século XIX”: cara á modernidade Fundación Caixa Galicia Itinerancia polas salas de exposicións de Caixa Galicia: Ferrol, Ourense, Santiago e A Coruña 05/02 ao 31/07/1998 Vicente Valderrama Mariño. Santa Bárbara. 1861. Óleo/lenzo. Inv. 40 Serafín Avendaño. Xogando á mariola [c. 1908]. Óleo/lenzo. Inv. 675 Madrid e a Serra do Guadarrama Dirección dos Museos Municipais. Concello de Madrid Madrid. Museo Municipal 26/03 ao 30/05/1998 Aureliano de Beruete. Porto de La Fuenfría. 1891. Óleo/lenzo. Inv. 651 Juan de Arellano: exposición antolóxica Fundación Caja de Madrid Madrid. Sala de las Alhajas. Fundación Caja de Madrid 05/05 ao 28/06/1998 Juan de Arellano. Floreiros ante un espello. 1650–1660. Óleo/lenzo. Inv. 280 Manuel Abelenda Zapata Fundación Barrié A Coruña. Fundación Barrié 28/05 ao 12/07/1998 Manuel Abelenda Zapata. O ermitán. Inv. 787 Manuel Abelenda Zapata. Ría do Burgo. 1930. Óleo/lenzo. Inv. 4944 Casimiro Sainz y Saiz. 1853-1898 Museo de Bellas Artes de Santander Itinerante: Santander. Museo de Bellas Artes de Santander Madrid. Centro Cultural Conde Duque 24/07 ao 15/11/1998 Casimiro Sainz y Saiz Arredores dun convento. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 646 Casimiro Sainz y Saiz Retrato de señora. 1879. Óleo/táboa. Inv. 274 Pensionados artísticos 1880-1980 (Cen anos de mecenado artístico. Pensións e bolsas de viaxe da Deputación da Coruña 1880-1980) Deputación Provincial da Coruña Itinerante: Cambre, Camariñas, Valdoviño, Mugardos, Betanzos e Ferrol 04/09/1997 – 18/01/1998 Modesto Brocos. Lavandeiras. 1880. Óleo/lenzo. Inv. 3166


162

Dolores Díaz Baliño. As fadas do caracol. 1925 - 1963. Acuarela/pergamiño. Inv. 3197 González Concheiro. Sen título. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 784 González Concheiro. Sen título. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 785 González Concheiro. Sen título. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 786 Ricardo Camino Calvo. Retrato de don Joaquín Freyre de Andrade. 1934. Óleo/lenzo. Inv. 1102 Bienal de Pintores lucenses Concello de Lugo e Museo Provincial de Lugo Lugo. Museo Provincial de Lugo 16/10 ao 08/11/1998 Xesús Rodríguez Corredoyra. As capas de santa Isabel. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 688 José Frau Museo Municipal Quiñones de León Vigo. Casa das Artes 16/10 ao 08/11/1998 José Frau. Alameda dourada. S/d. Óleo/tablex. Inv. 3706 A arte fai historia. Obras mestras recuperadas Instituo de Patrimonio Histórico Español Madrid. Fundación Central Hispano 21/12/1998 – 15/02/1999 Abano. Século XIX. Papel, óso e madeira. Inv. 1998/12/1 Fernando Álvarez de Sotomayor Dirección Xeral de Promoción Cultural. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Xunta de Galicia Vigo. Centro Cultural García Barbón 16/12/1998 – 16/01/1999 Fernando Álvarez de Sotomayor. Estudo para “Romaría”. 1904-1906. Óleo/lenzo. Inv. 3526 Fernando Álvarez de Sotomayor. Os avós. 1905. Óleo/lenzo. Inv. 30 1999 Fondos da colección de arte Caixa Galicia Fundación Caixagalicia Itinerante: Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia Oviedo. Auditorio municipal 24/04 ao 30/09/1999 José Otero Abeledo “Laxeiro”. Hoxe/Composición. 1966. Óleo/lenzo. Inv. 4929 Carlos Maside. Muller sentada. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4928 A época de Carlos V e Felipe II na pintura de historia do século XIX Sociedade Estatal para a Conmemoración dos Centenarios de Felipe II e Carlos V Valladolid. Museo Nacional de Escultura, Palacio de Villena 07/09 ao 21/11/1999


163

José Bermudas Mateo. Os fillos de Antonio Pérez ante o maxistrado Rodrigo Vázquez. 1892. Óleo/lenzo. Inv. 3733 Pontevedra, cidade da vangarda histórica galega (1925-1936) Caixa Pontevedra Pontevedra. Sala de exposicións de Caixa Pontevedra 09 ao 30/09/1999 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A tentación de Colombina. 1917. Óleo/lenzo. Inv. 4957 As táboas flamengas na ruta Xacobea Fundación Santander Central Hispano, Diócesis de Calahorra e La Calzada-Logroño Itinerante: Oviedo. Fundación Municipal Cultural del Ayuntamiento de Oviedo Madrid. Fundación Santander Central Hispano 23/04 ao 07/11/1999 Anónimo. O descendemento. S. XVI. Óleo/táboa. Inv. 278 Anónimo A quinta angustia. S. XVI. Óleo/táboa. Inv. 4887 Anónimo. A piedade. S. XVI. Óleo/táboa. Inv. 4899 Luís Seoane, pinturas, debuxos e gravados, 1932-1979 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) Santiago de Compostela. Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 20/12/1999 – 27/02/2000 Luís Seoane. Sen título. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4796 Luís Seoane. Bodegón da cabaza. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4800 Luís Seoane. Muller violeta con fondo ocre. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4798 Luís Seoane. Muller con rodete. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4797 Luís Seoane. Trenzas vermellas. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4810 Luís Seoane. Gran campesiña. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4806 Luís Seoane. Mater Gallaecia. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Luís Seoane. Figura amarela e vermella. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4809 Luís Seoane. A gran comercianta. 1962. Óleo/lenzo. Inv. 4812 Luís Seoane. Secadoiro de polbos I. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4819 Luís Seoane. Paisaxe. 1966. Óleo/lenzo. Inv. 4821 Luís Seoane. Tres soles en Galicia. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 4825 Luís Seoane. Diálogo e alborozo. 1970. Óleo/lenzo. Inv. 4828 Luís Seoane. As mariscadoras. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 3956 2000 Luís Seoane, pinturas, debuxos e gravados, 1932-1979 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) Itinerante: Buenos Aires (Arxentina). Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Córdoba (Arxentina). Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa 15/06 ao /10/2000


164

Luís Seoane. Sen título. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4796 Luís Seoane. Mater Gallaecia. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Luís Seoane. A gran comercianta. 1962. Óleo/lenzo. Inv. 4812 Luís Seoane. Tres soles en Galicia. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 4825 Reconstrución do artesoado da sala da Galera Patronato del Alcázar de Segovia Segovia. Alcázar de Segovia 11/05 ao 09/08/2000 Pedro Pérez de Castro. Alcázar de Segovia. 1862. Acuarela e tinta/papel. Inv. 1348 Murguía e o Arquivo do Reino de Galicia Arquivo do Reino de Galicia A Coruña. Arquivo do Reino de Galicia 17/05 ao 17/08/2000 Manuel Murguía. Eloxio a Curros Enríquez. 1913. Manuscrito/papel. Inv. 1992 Fondos da Colección de Arte Caixa Galicia Caixa Galicia Lugo. Fundación Caixa Galicia 25/05 ao 30/06/2000 Carlos Maside. Muller sentada. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4928 Sagasta e o liberalismo español Fundación Argentaria Madrid. Sala do BBVA 20/12/2000 – 18/02/2001 Vicente Cutanda y Toraya. Epílogo. 1895. Óleo/lenzo. Inv. 4901 Á praia. O mar como tema de modernidade na pintura española (1870-1936) Fundación Mapfre Madrid. Fundación Mapfre 14/11 ao 14/01/2001 Francisco Lloréns. Costas galegas. Ría de Mera. 1918. Óleo/lenzo. Inv. 4903 O mundo de Carlos V. Da España medieval ao Século de Ouro Sociedade Estatal para a Conmemoración dos Centenarios de Felipe II e Carlos V México. Antigo Colexio de san Ildefonso de Ciudad de México 03/11/2000 - 25/02/2001 Francisco Caro. A Santísima Trindade. 1627-1667. Óleo/lenzo. Inv. 265 Ovidio Murguía Fundación Barrié e Museo de Pontevedra Itinerante: A Coruña. Fundación Barrié Pontevedra. Museo de Pontevedra 30/11/2000 – 11/03/2001


165

Ovidio Murguía. Serra de Guadarrama. 1898. Óleo/lenzo. Inv. 62 Ovidio Murguía. Cabeza de monxe. 1898. Óleo/lenzo. Inv. 64 Ovidio Murguía. Brañas. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 63 Ovidio Murguía. Paisaxe. 1887. Óleo/lenzo. Inv. 5139 Joaquín Vaamonde Cornide Fundación Barrié e Museo de Pontevedra Itinerante: A Coruña. Fundación Barrié Pontevedra. Museo de Pontevedra 26/10/2000 – 11/02/2001 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de Isidoro Brocos. Óleo/lenzo. Inv. 3165 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de dona Emilia Pardo Bazán. 1896. Pastel/papel. Inv. 1227 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato da condesa de Torre de Cela. 1897. Pastel/papel. Inv. 3288 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de don Ramón Pérez Costales. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 2637 2001 Claves da España do século XX Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, S.A. Valencia. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 15/02 ao 30/06/2001 Álvarez de Sotomayor. Estudo para xantar de voda en Bergantiños. 1915 - 1917. Óleo/lenzo. Inv. 3527 O Republicanismo coruñés na historia Concello da Coruña A Coruña. Pazo Municipal de exposicións Kiosco Alfonso 30/03 ao 01/05/2001 Luís Bagaría. Caricatura do alcalde don Juan González Rodríguez. 1919-1932. Tinta/papel. Inv. 3406 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de don Ramón Pérez Costales. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 2637 Ángel Ferrant Fischermans. Vista da Coruña. 1891. Óleo/lenzo. Inv. 1899 2002 Imaxes da memoria Fundación Eugenio Granell Santiago de Compostela. Fundación Granell 14/06 ao 02/12/2002 Eugenio Fernández Granell. Marcha fúnebre por unha campesiña. 1947. Óleo/lenzo. Inv. 4939 Jenaro Carrero Fernández (1874-1902) Museo de Pontevedra Pontevedra. Museo de Pontevedra 22/11 ao 22/12/2002 Jenaro Carrero Fernández. Cabeza de ancián. 1889-1895. Óleo/lenzo. Inv. 871 Jenaro Carrero Fernández. Escena de romaría (bosquexo). S/d. Óleo/táboa. Inv. 872 Jenaro Carrero Fernández. A filla do pintor. 1900-1902. Óleo/táboa. Inv. 873


166

Jenaro Carrero Fernández. Autorretrato. 1900. Acuarela/papel. Inv. 876 Jenaro Carrero Fernández. Detalle do órgano da Catedral de Santiago. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 888 Jenaro Carrero Fernández. O curro de Noia [c. 1895]. Óleo/táboa. Inv. 4886 Parada Justel. El pintor Carrero. 1895. Lapis/papel. Inv. 889 Picasso. Maestros e amigos españois Fundación Unicaja Málaga. Palacio Episcopal 20/08 ao 30/09/2002 Isidoro Brocos. San Pedro. S/d. Barro cocido. Inv. 4934 Isidoro Brocos. Santo Andrés. S/d. Barro cocido. Inv. 4935 Acisclo Manzano Caixanova Itinerante polo Centro Cultural Caixanova de Vigo e Pontevedra 12/09 ao 16/11/2002 Acisclo Manzano. Dona das lagoas. S/d. Arxila. Inv. 4836 Segovia 1874-1931. Tempo de cambios Obra Social de Caja Segovia Segovia. Torreón de Lozoya 03/10 ao 17/11/2002 Aureliano de Beruete, Porto de La Fuenfría. 1891. Óleo/lenzo. Inv. 651 Fernando Álvarez de Sotomayor. Os avós. 1905. Óleo/lenzo. Inv. 30 José Suárez e os seus contemporáneos Museo Nacional de Arte de México México. Museo Nacional de Arte 01/06 ao 31/12/2002 Claudio Coello. Santo Antonio de Padua. 1669. Óleo/lenzo. Inv. 651 Carlos de Haes (1826-1898 ) no Museo del Prado Museo Nacional del Prado Itinerante: Santander. Fundación Marelino Botín Madrid. Fundación Carlos de Amberes /07 ao 17/11/2002 Carlos de Haes. A Torre de Douarnenez. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 645 Carlos de Haes (1826-1898 ) no Museo del Prado Museo Nacional del Prado Madrid. Museo Nacional del Prado 15/10/2002 – 12/02/2003 “Prado itinerante”: Málaga, Badajoz, Vitoria, Valencia, A Coruña (Museo de Belas Artes da Coruña), Logroño, Gran Canaria, Tenerife 24/04/2003 - 17/07/2005


167

Carlos de Haes. Un canal (Holanda). c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 32 Carlos de Haes. Proximidades de Vriesland. c. 1877. Óleo/lenzo. Inv. 34 Carlos de Haes. A fonte de Rustephan. c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 36 Carlos de Haes. Rocas de Lequeitio. c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 33 Carlos de Haes. Baixada á praia (Guéthary). c. 1881. Óleo/lenzo. Inv. 35 Carlos de Haes. Praderías de Villerville. c. 1877. Óleo/lenzo. Inv. 37 Carlos de Haes. Baixamar (Guéthary). c. 1881. Óleo/lenzo. Inv. 31 Carlos de Haes. A Torre de Douarnenez. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 645 1935-1936, Compostela, berros, oficios, servizos, cerimonias e sucedidos Museo das Peregrinacións Santiago de Compostela. Museo das Peregrinacións 22/11/2002 – 09/02/2003 Francisco Vazquez Diaz (Compostela). Pelicano. 1928. Madeira. Atlántica: 1980-1986 Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) Vigo. Museo de Arte Contemporánea 13/11/2002 – 30/03/2003 Luís Borrajo. Eixo [c. 1982]. Madeira. Inv. 4924 Mon Vasco. Sen título. 1980. Granito e bronce. Inv. 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918 Silverio Rivas. Cariátide. S/d. Bronce. Inv. 4932 Tenrura e melodrama. Pintura de escenas familiares en tempos de Sorolla. Consorci de Museus e Fundació Bancaixa Valencia. Museo del Siglo XIX 18/12/2002 – 06/04/2003 Plácido Francés y Pascual. O consello dun pai. 1892. Óleo/lenzo. Inv. 4898 Imaxes de muller na plástica española do século XX Instituto Aragonés de la mujer. Gobierno de Aragón Zaragoza. Museo Pablo Serrano 15/04 ao 15/05/2003 Luís Seoane. A gran comercianta. 1962. Óleo/ lenzo. Inv. 4812 2003 Luís Seoane e a vangarda: seus mestres, seus amigos Fundación Luís Seoane A Coruña. Fundación Luís Seoane 09/05 ao 09/07/2003 Luís Seoane. Muller violeta con fondo ocre. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4798 Luís Seoane Muller con rodete. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4797 Luís Seoane. Bodegón da cabaza. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4800 Luís Seoane. Trenzas vermellas. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4810 Luís Seoane. Secadoiro de polbos I. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4819


168

Luís Seoane. Emigrante. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4822 Luís Seoane. Diálogo e alborozo. 1970. Óleo/lenzo. Inv. 4828 Luís Seoane. A gran comercianta. 1962. Óleo/lenzo. Inv. 4812 O taller de Cristino Mallo Fundación Eduardo Capa Alacant. Castell de Santa Bàrbara 15/03 ao 08/06/2003 Cristino Mallo. Nu con peixe. 1933. Mármore. Inv. 4896 Cristino Mallo. Nu andando. S/d. Bronce. Inv. 4895 O espello do Mar Museo do Mar de Galicia Vigo. Museo do Mar de Galicia 30/07 ao 17/10/2003 Serafín Avendaño. Xogando á mariola. c. 1908. Óleo/lenzo. Inv. 675 Isidoro Brocos. Hero. 1887. Terracota. Inv.3162 Urbano Lugrís. Mariña. 1947. Óleo/táboa. Inv. 3739 Julio Prieto Nespereira. Ría de Viveiro.1943. Augaforte/papel. Inv. 113 Germán Taibo. Mariña. Inv. 29 Luís Seoane. As mariscadoras. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 3956 Felipe Bello Piñeiro Concello de Ferrol Ferrol. Centro Cultural Torrente Ballester 01/12/2003 – 15/02/2004 Felipe Bello Piñeiro. Mariña/Penas de Belle Ille. 1915. Óleo/táboa. Inv. 2776 Felipe Bello Piñeiro. O muíño. 1901-1923. Óleo/lenzo. Inv. 753 2004 Compostela e o Colexio de san Clemente de Pasantes S.A. de Xestión do Plan Xacobeo Santiago de Compostela. Instituto Rosalía de Castro 29/06 ao 12/09/2004 Cástor Lata Montoiro. Barrenador. S/d. Bronce. Inv. 3646 Pintores composteláns. Historia e renovación entre os séculos XIX e XX Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia 10/06 ao 30/07/2004 Modesto Brocos. A dama das luvas grises. c.1880. Óleo/lenzo. Inv. 4959 Luís Caruncho Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) Santiago de Compostela. Centro Galego de Arte Contemporánea 11/03 ao 30/05/2004


169

Luís Caruncho. Abano negro. 1954. Técnica mixta/táboa. Inv. 4961 Luís Caruncho. Desenvolvemento xeométrico para un espazo lúdico. 1989. Técnica mixta/táboa e lenzo. Inv. 4907 Lugrís, Señor dos Pazos do Mar Museo Massó Bueu. Museo Massó 22/07 ao 30/09/2004 Urbano Lugrís. Mariña. 1947. Óleo/táboa. Inv. 3739 Urbano Lugrís. Mariña surrealista. S/d. Óleo/táboa. Inv. 4945 A imaxe da muller na obra de Granell Fundación Granell Santiago de Compostela. Fundación Granell 22/07 ao 13/12/2004 Eugenio Fernández Granell. Marcha fúnebre por unha campesiña. 1947. Óleo/lenzo. Inv. 4939 Caruncho, 50 anos de traballo Cajastur Obra Social Xixón. Palacio de Revillagigedo 28/10 ao 08/12/2004 Luís Caruncho. Abano negro. 1954. Técnica mixta/táboa. Inv. 4961 Sotomayor, de Rúa Real 1875-1960 Centro Cultural Torrente Ballester Ferrol. Centro Cultural Torrente Ballester 20/12/2004 – 20/02/2005 Fernando Álvarez de Sotomayor. O académico don Ángel del Castillo. 1937. Óleo/lenzo. Inv. 867 Fernando Álvarez de Sotomayor. Estudo para Romaría. 1904-1906. Óleo/lenzo. Inv. 3526 A Galicia Moderna Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) Santiago de Compostela. Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 17/12/2004 – 20/03/2005 Cristino Mallo. Nu con peixe. 1933. Mármore. Inv. 4896 2005 Apeiros do século XIX. Esculturas do século XXI Fundación Caixanova Vigo. Centro Social Caixanova 07/09 ao 16/10/2005 Luís Borrajo. Eixo [c. 1982]. Madeira. Inv. 4924


170

Os artistas de Ánxel Casal. Arte e edición nunha Galiza entusiasmada Auditorio de Galicia. Concello de Santiago Santiago de Compostela. Auditorio de Galicia 20/10 ao 11/12/2005 Dolores Díaz Baliño. As fadas do caracol. 1925-1963. Acuarela sobre pergamiño. Inv. 3197 Os pensionados da Deputación de Pontevedra II (1940-1969) Museo de Pontevedra Pontevedra. Pazo de Cultura 29/07/05 - 11/09/05 Xavier Pousa Carrera. Praza de San Domingos. 1956. Óleo/papel. Inv. 2746 A imaxe da muller na obra de Eugenio Granell Obra Social e Cultural de Caja Segovia Segovia. Torreón de Lozoya 15/09 ao 27/11/2005 Eugenio Fernández Granell. Marcha fúnebre por unha campesiña. 1947. Óleo/lenzo. Inv. 4939 Diáspora. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano (1930-1970) Fundación Luís Seoane e Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) Itinerante: Vigo. Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) A Coruña, Fundación Luís Seoane 20/05/2005 - 08/01/2006 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 2006 Nas profundidades. Os tentáculos dos anxos Fundación Luís Seoane A Coruña. Fundación Luís Seoane 20/01 ao 20/06/2006 Luís Seoane. Secadoiro de polbos I. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4819 Luís Seoane. Secadoiro de polbos II. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4820 Luís Seoane e a vangarda: os seus mestres, os seus amigos Fundación Luís Seoane A Coruña. Fundación Luís Seoane 09/05 ao 09/07/2006 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Do primitivo na arte galega ata Luís Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional Fundación Luís Seoane A Coruña. Fundación Luís Seoane 05/10 ao 10/12/2006 Luís Seoane. A horta. 1952. Óleo/lenzo. Inv. 4793 Cristino Mallo. Nu con peixe. 1933. Mármore. Inv. 4896


171

Galicia, a forza da palabra Real Academia Galega A Coruña. Fundación Caixa Galicia 16/11/2006 - 16/02/2007 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Bandeira de Alarmas. 1810. Tea. Inv. 1949 Visións do Guadarrama. Miguel Angel Branco e os artistas pioneiros da Serra La Casa Encendida Madrid. La Casa Encendida 15/10/2006 - 07/01/2007 Aureliano de Beruete. Porto de La Fuenfría. 1891. Óleo/lenzo. Inv. 651 2007 Eduardo Rosales (1836-1873). Debuxos Fundación Marcelino Botín Santander. Fundación Marcelino Botín 15/03 ao 20/05/2007 Eduardo Rosales. Dona Xoana a Tola. Inv. 691 Camiñando sobre as Estrelas. Santiago e a Peregrinación a Compostela Departamento do Patrimonio Histórico e Artístico da Diocese de Beja Cacém, Portugal. Tesouro da Colexiata de Santiago, Museo de Arte Sacra de Santiago do Cacém, na Igrexa Matriz de Santiago do Cacém 07/07 ao 30/11/2007 Juan Luís López García. Peregrino. c. 1942. Óleo/lenzo. Inv. 66. 2008 Exposición antológica da traxectoria de Cántigas da Terra Cántigas da Terra A Coruña. Sala de Exposicións Municipais de Durán Loriga /02/2008 Manuel Abelenda Zapata. Do agro ourensán. 1943. Óleo/lenzo. Inv. 4949 Luca Giordano no ‘Casón del Buen Retiro’ Museo Nacional del Prado Madrid, Casón del Buen Retiro 21/02 ao 01/06/2008 Luca Giordano. Isaac e Rebeca. 1634. Óleo/lenzo. Inv. 262 Luca Giordano. Un sacrificio á xentilidade. 1692-1702. Óleo/lenzo. Inv. 3284 Luca Giordano. Un sacrificio á xentilidade. 1692-1702. Óleo/lenzo. Inv. 3285


172

Encrucillada de culturas Ibercaja Zaragoza. Lonxa de Mercaderes 05/06 ao 19/10/2008 Vicente Cutanda y Toraya. Epílogo. 1895. Óleo/lenzo. Inv. 4901 Guerra, revolución e reacción. Os comezos dun século de cambios (1808-1823) Arquivo do Reino de Galicia A Coruña. Arquivo do Reino de Galicia 10/07 ao 30/09/2008 Moeda de 4 marabedís. Xuvia. 1815. Cobre. Inv. 352 Moeda de 4 marabedís. Xuvia. 1814. Cobre. Inv. 354 Moeda de 4 marabedís. Xuvia. 1814. Cobre. Inv. 1261 Minerva e Marte. O Batallón Literario de 1808 Universidade de Santiago de Compostela, Vicerreitoría de Cultura Santiago de Compostela. Colexio de Fonseca 18/07 ao 21/09/2008 Bandeira de alarmas. 1810. Tea. Inv. 1949 Vicente Díaz González. Guerrilleiro galego da Independencia. 1912. Óleo/lenzo. Inv. 28 Cristino Mallo Fundación Caixanova Itinerante: Santiago de Compostela. Colexio de Fonseca Ourense. Sede Caixanova Obras Sociales /05/ ao /06/2008 Cristino Mallo. Nu andando. S/d. Bronce. Inv. 4895 A Coruña: 1208-2008. A construción dunha cidade [Conmemoración dos oitocentos anos da concesión da Carta de Poboación á A Coruña] Concello da Coruña A Coruña. Sala Municipal de Exposicióe de Palexco 02/12/2008 - 01/02/2009 Abano. Estilo Luís XVI. c. 1775-1800. Marfil e papel pintado á man. Inv. 5640 Fábrica de Sèvres. Xoieiro. 1750-1780. Porcelana esmaltada. Inv. 3633 Escudo da Coruña. fin s. XVI- princ. s. XVII. Granito. Inv. 188 Cuarto dun vello mariño Museo Quiñones de León Vigo. Pazo de Castrelos 23/12/2008 – 22/03/2009 Urbano Lugrís. Mariña surrealista. S/d. Óleo/táboa. Inv. 4945


173

2009 A rebelión dos xéneros. Retratos, paisaxes e flores Concello de Ferrol. Centro Torrente Ballester Ferrol. Centro Torrente Ballester 06/02 ao 03/05/2009 Ovidio Murguía de Castro. Serra de Guadarrama. 1898. Óleo/lenzo. Inv. 62 Cidades en guerra, 1808-1814. Galicia na Guerra da Independencia Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) Itinerante: Vigo. Casa das Artes Pontevedra. Museo de Pontevedra 13/05 ao 04/10/2009 Vicente Díaz González. Guerrilleiro galego da Independencia. 1912. Óleo/lenzo. Inv. 28 Moeda de 1 real de Fernando VII. 1811. Prata. Inv. 977 Moeda de 4 marabedís de Fernando VII. 1814. Cobre. Inv. 1261 Bandeira de alarmas. 1810. Tea. Inv. 1949 Cabanillas e os artistas galegos do seu tempo Museo de Pontevedra e Concello de Cambados Itinerante: Cambados. Pazo Torrado Pontevedra. Museo de Pontevedra 20/07/09 – 15/11/2009 Álvaro Cebreiro Martínez. Vicente Risco. 1928. Témpera e tinta/cartón. Inv. 5397 Álvaro Cebreiro Martínez. Ramón Cabanillas Enríquez. 1951. Tinta/papel. Inv. 6026 75º Aniversario da Asociación de Artistas Concello da Coruña A Coruña. Pazo Municipal de Exposicións (Pazo de María Pita) 03/09/2009 – 27/09/2009 Emilio de la Iglesia Caruncho. Estudo (cabeza de aldeá). c. 1945. Óleo/táboa. Inv. 140 Luís Quintas Goyanes. Retrato de D. José Seijo Rubio. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 3131 Francisco Fernández Cabrera. Retrato de D. Isolino Seoane. c. 1969. Óleo/táblex. Inv. 3341 Mariano Izquierdo y Vivas. Rumbo [c. 1972]. Óleo/lenzo. Inv. 3463 Luís Quintas Goyanes. Retrato da miña nai. 1960. Óleo/lenzo. Inv. 3652 Despois do aramado. A arte española no el exilio 1939-1957 Universidad de Zaragoza e Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) Itinerante: Zaragoza, Paraninfo da Universidade Córdoba, Sala de exposicións museísticas Caja Sur Valencia, LA NAU (Centre Cultural de la Universitat de València)


174

Badajoz, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporánea de Badajoz 06/10/2009 – 04/07/2010 Luís Seoane. A horta. 1952. Óleo/lenzo. Inv. 4793 Luís Seoane. Muller violeta con fondo ocre. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4798 2010 Luís Seoane. Razón e compromiso Caixanova Itinerante polas Salas de Caixanova de Santiago, Pontevedra, Ourense e Vigo 28/01/2010 – 18/07/2010 Luís Seoane. Emigrante. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4822 Luís Rosales. O contido do corazón Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), La Casa Encendida, Arquivo Histórico Nacional Itinerante: Madrid, La Casa Encendida Granada, Hospital Real, Universidad de Granada 29/04/2010 – 09/01/2011 Luís Caruncho Amat. Desenvolvemento xeométrico para un espazo lúdico. 1989. Técnica mixta/táboa e lenzo. Inv. 4907 Cento por cento Seoane. 100 anos > 100 lugares Fundación Caixa Galicia, Fundación Luís Seoane A Coruña, Fundación Caixa Galicia 21/10/2010 – 28/02/2011 Luís Seoane. Emigrante. 1967. Óleo/lenzo. Inv. 4822 Luís Seoane. As mariscadoras. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 3956 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 2011 Falsas aparencias. Miradas fragmentadas sobre a infancia Centro Cultural Torrente Ballester Ferrol. Centro Cultural Torrente Ballester 28/01 ao 24/04/2011 Jenaro Carrero Fernández. A filla do pintor. 1900-1902. Óleo/táboa. Inv. 873 Román Navarro. Neno con traxe escocés. 1878-1928. Óleo/lenzo. Inv. 2898 María Roesset Mosquera. Nu de nena cos brazos cruzados. 1913. Óleo/lenzo. Inv. 4926 Francisco Asorey Fundación Gonzalo Torrente Ballester Itinerante: Cambados. Pazo de Torrado


175

Santiago de Compostela. Fundación Gonzalo Torrente Ballester 29/07 ao 30/11/2011 Francisco Asorey. Filliña. 1948. Madeira policromada. Inv. 4946 Ceremonial, festa e liturxia na Catedral de Santiago Cabido da Catedral de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Igrexa de san Domingos de Bonaval 14/10/2011 – 19/02/2012 Xesús Rodríguez Corredoyra. As capas de santa Isabel. S/d. Óleo/lenzo. Inv. 688 Faces do País. O retrato en Galicia 1890-1950 Fundación Novacaixagalicia Itinerante: Santiago, Centro Social Novacaixagalicia Pontevedra, Centro Social Caixanova 27/09/2011 – 29/01/2012 Jenaro Carrero Fernández. Cabeza de ancián. 1889-1895. Óleo/lenzo. Inv. 871 2012 La Galicia del Galicia (1922-1926) Fundación Barrié A Coruña. Fundación Barrié 02/05 ao 01/07/2012 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O calvario de Grünewald (copia). 1921. Tinta/papel. Inv. 5285 Gallaecia Petrea Fundación Cidade da Cultura de Galicia Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás 15/06 ao 31/03/2012 Cristino Mallo. Nu con peixe. 1933. Mármore. Inv. 4896 Escudo da Coruña. Fin s. XVI-princ. s. XVII. Granito. Inv. 188 Placa funeraria. ss. II-III d.C. Pedra labrada. Inv. 210 Dobre machado. c. 2000 a.C. Pedra puída. Inv. 393 Leopoldo Nóvoa (1919-2012) Fundación Novacaixagalicia Itinerante polo Centro Cultural de Novacaixagalicia de Santiago de Compostela e A Coruña 17/12/2012 – 26/05/2013 Leopoldo Nóvoa. Elexía (tríptico). 2003. Técnica mixta/lenzo. Inv. 5286 2013 No principio foi o verso. O cantar dos Cantares Fundación Rosalía de Castro, Real Academia Galega e Universidade de Vigo Vigo, Fundación Barrié 15/05 ao 15/08/2013


176

Manufactura de Porcelana de Saxonia. Xarrón. 1850-1900. Porcelana. Inv. 119 Serafín Avendaño. Aldea galega. c. 1907. Óleo/lenzo. Inv. 674 Ovidio Murguía. Mariña. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 5293 Antonio Mª Jaspe Moscoso. O gaiteiro. 1876. Óleo/lenzo. Inv. 5295 A lingua e a palabra: trescentos anos da Real Academia Española Real Academia Española e Acción Cultural Española (AC/E) Madrid, Biblioteca Nacional de España (BNE) 26/09/2013 – 26/01/2014 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de dona Emila Pardo Bazán. 1896. Pastel/papel. Inv. 1227 Imeldo Corral Fundación Novacaixagalicia Ferrol, Centro Cultural Novacaixagalicia 09/10/2013 – 12/01/2014 Imeldo Corral. A tarde no val [c. 1926]. Óleo/lenzo. Inv. 65 2014 Pintoras en España 1859/1926. De María Luísa de la Riva a Maruja Mallo Universidad de Zaragoza, Vicerreitoría de Cultura e Política Social Zaragoza, Edificio Paraninfo da Universidade 20/02 ao 28/06/2014 María Roesset Mosquera. Nu de nena cos brazos cruzados. 1913. Óleo/lenzo. Inv. 4926 Auga doce. Cando a auga é arte Fundación Cidade da Cultura de Galicia Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás 21/03 ao 14/09/2014 Pía de fonte de parede. S/d. Granito. Inv. 214 Felipe Bello Piñeiro. Tormenta sobre o promontorio. 1951. Óleo/lenzo. Inv. 4942 Manuel Colmeiro. Lavandeiras. c. 1967. Óleo/táblex. Inv. 5219 Carlos de Haes. Un canal (Holanda). c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 32 Carlos de Haes. Proximidades de Vriesland. c. 1877. Óleo/lenzo. Inv. 34 Carlos de Haes. A fonte de Rustephan. c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 36 Carlos de Haes. Rocas de Lequeitio. c. 1877-1884. Óleo/lenzo. Inv. 33 Carlos de Haes. Baixada á praia (Guéthary). c. 1881. Óleo/lenzo. Inv. 35 Carlos de Haes. Praderías de Villerville. c. 1877. Óleo/lenzo. Inv. 37 O padre Feijoo. Cidadán libre da república literaria Museo Arqueolóxico de Ourense Ourense, Centro Social Afundación 13/10/2014 – 18/01/2015 Isidoro Brocos. O Padre Feijoo. 1885. Arxila. Inv. 3163


177

Román Navarro (A Coruña, 1854-1928). Pintor, militar e profesor de pintores 160º aniversario do seu nacemento Museo Histórico Militar da Coruña A Coruña, Museo Histórico Militar 31/10/2014 – 31/05/2015 Román Navarro. Lanceiros da Raíña. 1900-1925. Óleo/lenzo. Inv. 4 Román Navarro. Baño de cabalos. 1871-1920. Óleo/lenzo. Inv. 38 2015 Camiño. A orixe Fundación Cidade da Cultura de Galicia Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás 13/03 ao 13/09/2015 José Luís López García. Peregrino. c. 1942. Óleo/lenzo. Inv. 66 Luís Seoane. Retrato de esguello Fundación Luís Seoane Vigo, Museo de Arte Contemporánea (MARCO) 12/06 ao 27/09/2015 Luís Seoane. A árbore. 1958. Óleo/lenzo. Inv. 4795 Luís Seoane. Muller con rodete. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4797 Luís Seoane. Muller violeta con fondo ocre. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4798 Luís Seoane. Figura. 1959. Óleo/lenzo. Inv. 4799 Luís Seoane. Actor de personaxe clasico. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4808 Luís Seoane. A gran comercianta. 1962. Óleo/lenzo. Inv. 4812 Luís Seoane. Mater Gallaeciae. 1961. Óleo/lenzo. Inv. 4816 Luís Seoane. Cabeza II. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4818 Luís Seoane. Secadoiro de polbos II. 1965. Óleo/lenzo. Inv. 4820 Luís Seoane. Paisaxe. 1966. Óleo/lenzo. Inv. 4821 Luís Seoane. Unha testa nunca é unha. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 4827 Tempos de melancolía. Creación e desengano na España do Século de Ouro Obra Social ‘la Caixa’ e Ministerio de Cultura Itinerante: Valladolid, Museo Nacional de Escultura, Palacio de Villena Valencia, Museo de Belas Artes Palma de Mallorca, Fundación ‘la Caixa’ 01/07/2015 – 11/06/2016 Frans Francken II. Gabinete do coleccionista. c. 1630. Óleo/táboa. Inv. 286 + HUMANOS. O futuro da nosa especie Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Barcelona, CCCB 06/10/2015 – 10/04/2016 Jacob Peter Gowy. A caída de Ícaro. 1636-1637. Óleo/lenzo. Inv. 6269


178

O mestre da España moderna. Francisco Giner dos Ríos e a Institución Libre de Enseñanza Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] e Acción Cultural Española (AC/E) Madrid, Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza] 05/11/2015 – 22/05/2016 Joaquín Vaamonde Cornide. Retrato de dona Emilia Pardo Bazán. 1896. Pastel/papel. Inv. 1227

2016 Galicia 100 Consello da Cultura Galega Santiago de Compostela, Fundación Abanca 10/05 ao 18/09/2016 Luís Seoane. Emigrante.1967. Óleo/lenzo. Inv. 4822 Saúde e Terra, irmá(n)s! Real Academia Galega, Museo do Pobo Galego e Deputación da Coruña Itinerante: A Coruña, Fundación Barrié Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego Vigo, Fundación Barrié Pontevedra, Museo de Pontevedra 03/06 ao 02/10/2016 Álvaro Cebreiro. Castelao. 1928. Tinta e témpera/papel. Inv. 5402 Álvaro Cebreiro. Manuel Lugrís Freire. 1928. Tinta e témpera/papel. Inv. 5393 Meu Pontevedra! Castelao (1916-1936) Museo de Pontevedra Pontevedra, Museo de Pontevedra 28/06 ao 11/09/2016 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A danza. c. 1943. Témpera/papel. Inv. 5284 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O calvario de Grünewald (copia). 1921. Tinta/papel. Inv. 5285 Camilo José Cela: 1916-2016. O Centenario dun Nobel. Un libro e toda a soidade Fundación Pública Gallega Camilo José Cela (FPGCJC) e Acción Cultural Española (AC/E) Madrid, Biblioteca Nacional de España (BNE) Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás 04/07/2016 – 19/02/2017 Luís Mosquera. Retrato de Camilo José Cela. 1945. Óleo/lenzo. Inv. 163 Lago Rivera. No principio dun mundo, 1916-2016 Afundación Itinerante polas salas de exposicións de Afundación da Coruña e Vigo 07/07 ao 19/11/2016 Antonio Lago Rivera. Composición. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 5240


179

2017 De loucura e modernidade: O Quixote entre dous séculos Museo Casa Natal de Cervantes (Subdirección General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid) Alcalá de Henares, Museo Casa Natal de Cervantes 23/02/2017 – 07/05/2017 Isidoro Brocos. Don Quixote. Aventura do titiriteiro e adiviñas do mono adiviño. 1905. Barro cocido/modelaxe. Inv. 2933 Lugrís. Paredes soñadas Colección de Arte Abanca A Coruña, Afundación 30/03/2017 – 02/09/2017 Álvaro Cebreiro Martínez. Urbano Lugrís (caricatura). c.1954. Tinta/papel. Inv. 5390 Da árbore á cadeira Fundación Cidade da Cultura de Galicia Santiago de Compostela, Museo Centro Gaiás 07/04/2017– 05/11/2017 Luís Seoane. A árbore. 1958. Óleo/lenzo. Inv. 4795 Menchu Lamas. Árbore de dúas cabezas. 1986. Serigrafía/papel. Inv. 3847 ¡Hola Prado! Two Collections in dialogue Kunstmuseum Basel Basilea ( Suiza), Kunstmuseum Basel 08/04/2017– 20/08/2017 Theodor Rombouts. Xogadores de naipes. c.1627. Óleo/lenzo. Inv. 6267 Jano Muñoz Concello da Coruña A Coruña, Pazo de Exposicións Kiosco Alfonso 11/05/2017 – 11/06/2017 Jano Muñoz. A Coruña, o mar, o ceo, viento e uns montes no fondo que vén sendo a zona de Ferrol. 2009. Óleo/lenzo. Inv. 6205 Trans. Diversidade de identidades e roles de xénero Museo de América Madrid, Museo de América 08/04/2017– 20/08/2017 Willem van Herp (taller). Aquiles descuberto por Ulises. Século XVII. Óleo/cobre. Inv. 2899 Castelao grafista. Pinturas, debuxos, estampas Real Academia de Bellas Artes de san Fernando, Fundación MAPFRE e Fundación Gonzalo Torrente Ballester Madrid , Real Academia de Bellas Artes de san Fernando 29/09/2017– 26/11/017 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A danza, c.1934. Témpera/papel. Inv. 5284


180

Los Dioses en el Prado. Arte y Mito Museo del Prado e Fundación ‘la Caixa’ Itinerante: Palma de Mallorca, CaixaForum Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias San Sebastián, Museo de san Telmo Sevilla, CaixaForum Zaragoza, CaixaForum 24/11/2017– 25/08/2019 Jean Baptiste Borkens. A apoteose de Hércules . 1636-1638. Óleo/lenzo. Depósito. Museo Nacional del Prado. Inv. 6267 2018 Silence on canvas. Spanish Still Life (17th– 20th century) [Silencio no lenzo. A natureza morta en España (s. XVII-XX)] Centre for Fine Arts – BOZAR Bruxelas (Bélxica), Centre for Fine Arts – BOZAR 20/02/2018 – 27/05/2018 Juan de Arellano. Floreiros ante un espello. c. 1660. Óleo/lenzo. Inv. 280 Il silenzio sulla tela. Natura morta spagnola da Cotán a Goya Centre for Fine Arts - BOZAR en colaboración con Musei Reali – Galleria Sabauda Turín (Italia), Musei Reali – Galleria Sabauda 20/06/2018 – 30/09/2018 Juan de Arellano. Floreiros ante un espello. c. 1660. Óleo/lenzo. Inv. 280 Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela Ateneo de Santiago e Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Colexio de Fonseca, Salón Artesoado 24/10/2018 – 03/02/2019 Isaac Díaz Pardo. O discurso. 1947-1948. Óleo/lenzo. Inv. 6373 Territorios de intimidade. Artistas galegas baixo o franquismo. 1940-1975 Auditorio de Galicia Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia 24/10/2018 – 03/02/2019 Mª Dolores Díaz Baliño. As fadas do caracol. 1925-1963. Acuarela/pergamiño. Inv. 3197 Mª Dolores Díaz Baliño. Dama antigua (cabeza feminina). c. 1945. Acuarela/pergamiño. Inv. 141 Mª Carmen Corredoyra y Ruiz De Baro. Zaguán. c. 1930-1960. Óleo/liño. Inv. 3419 Mª Carmen Corredoyra y Ruiz De Baro. Ambiente de oración. c. 1930-1960. Óleo/lenzo. Inv. 3420 Antonio Faílde e a natureza recoñecida Museo Municipal de Ourense, Concello de Ourense Ourense, Centro Municipal de Ourense, Sala de Exposicións José Ángel Valente 19/12/2018 – 31/03/2019 Antonio Faílde. Torso. 1979. Mármore gris/ labrado. Inv. 4910 Antonio Faílde. Moza sentada. c.1968. Caliza/labrado. Inv. 4911


181

2019 Floridablanca. La sombra del rey Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia e Ministerio de Cultura Comisario: Isidro Bango Torviso Murcia, Palacio Almudí - Sala Verónicas 24/01/2019 – 07/04/2019 Theodoor Rombouts. Xogadores de naipes. c. 1627. Óleo/lenzo. Depósito. Museo Nacional del Prado. Inv. 6267 Valor e mestría. Galicia como fútbol Fundación Cidade da Cultura de Galicia Comisarios: Antón Castro e Rubén Ventureira Museo Central Gaiás, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela 01/02/2019 – 01/09/2019 Francisco Lloréns. Xogador de fútbol (Virgilio Rodríguez Rincón) (Orixinal para cartel do Real Club Deportivo da Coruña). c.1911. Mixta/lenzo. Inv. 6284 Luis Caruncho Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos Madrid, Centro Cultural Conde Duque Xuño – outubro 2019 Luis Caruncho Amat. Abano negro. 1954. Mixta/táboa. Inv. 4961


Obras restauradas

1999 Anónimo. Virxe do Carmo. Séc. XVIII. Dourado e policromía/madeira. Inv. 2115 2000 Anónimo. Retrato de D. Antonio Moscoso. Séc.XIX. Óleo/lenzo. Inv. 3298 Tino Grandío. A marola. 1974. Óleo/lenzo. Inv. 4960 2001 Anónimo. Escribanía. c.1800-1808. Cincelado/prata. Inv. 1229 Anónimo (copia de Rubens 1577-1640). Erictonio e as Cecrópidas. Óleo/cobre. Inv. 2900 2002 Anónimo. Arcanxo San Miguel. c.1601-1700. Policromía/madeira. Inv. 60 Anónimo (copia de Rubens 1577-1640), Aquiles descuberto por Ulises. Óleo/cobre. Inv. 2899 Anónimo. Escudo Madeira. Inv. 3695 Urbano Lugrís. Paisaxe. 1947. Óleo/táboa. Inv. 3738 Urbano Lugrís. Mariña. 1947. Óleo/táboa. Inv. 3739 Urbano Lugrís. Mariña surrealista. 1969. Óleo/táboa. Inv. 4945 Isaac Díaz Pardo. Xentes que ollan. 1963. Óleo/lenzo. Inv. 3751 Modesto Brocos. A dama das luvas grises. 1880. Óleo/lenzo. Inv. 4953 2003 Fernando Pascual. Mural. 1975. Arxila. Inv. 3581 Anónimo (copia de Rafael Sanzio). Virxe da cadeira. Óleo/lenzo. Inv. 2892 2004 Anónimo (Escola española). A revelación a santa Ana. Séc.XVI. Óleo/táboa. Inv. 281 Mateo Cerezo. Santa María Magdalena. c. 1657-1660. Óleo/lenzo. Inv 2889 Manuel Alcorlo. Destrozones de Ciudad Rodrigo. 1969. Óleo/lenzo. Inv. 3709 Cerámica Celta de Pontecesures. Martiño peixeiro. c. 1945-1963. Inv. 4838 Cerámica Artística Galega de Pontecesures. Cruceiro. c. 1925-1926. Inv. 4867 2005 Anónimo (Escola galega). Virxe. Séc.XVII. Óleo/táboa. Inv 626 Luís Seoane. Secadoiro de polbos. 1965. Óleo/lenzo. Inv 4819 Ovidio Murguía. Mariña. 1897. Óleo/lenzo. Inv. 5293 2006 Anónimo. O regreso do fillo pródigo. Séc. XVII. Óleo/lenzo. Inv 4908. Ramón Álvarez Sala. Mariña. 1888. Óleo/táboa. Inv. 2896 2007 Anónimo. A Gloria. Séc. XVII. Óleo/cobre. Inv. 272 Anónimo. Xuizo final. Séc. XVII. Óleo/cobre. Inv. 273


183

191 pezas de numismática Jenaro Pérez Villaamil Duget. Catedral. 1830-1854. Óleo/táboa. Inv. 3589 Jenaro Pérez Villaamil Duget. Interior de catedral [c. 1830-1854]. Óleo/zinc. Inv. 3201 2008 Cristino Mallo. Nú con peixe. 1933. Labra/mármore. Inv. 4896 18 pezas de numismática. Isidoro Brocos. Macías, o namorado. 1887. Barro cocido. Inv. 3809 Cerámica Celta de Pontecesures. Cruceiro. Inv. 5607 2009 32 matrices de estampaxe. Séc XIX. Madeira. Inv. 5415-5446. Xoan Piñeiro Nogueira. Meus pais. 1950. Pedra. Inv. 1929 AB.W.F. Escena pastoril. Séc XVII-XVIII. Óleo/lenzo. Inv. 5777 2010 Luis Tristán. Cristo na cruz. Séc. XVII. Óleo/lenzo. Inv. 276 Anónimo. A Piedade. Séc. XVI. Óleo/táboa. Inv. 4887 2011 Acisclo Manzano. Dona das lagoas. 1989. Cerámica modelada. Inv. 6116 Luís Seoane. As mariscadoras. 1969. Óleo/lenzo. Inv 3956 Isidoro Brocos. O vello da zanfona. 1909. Terracota. Inv. 2931 Isidoro Brocos. A parva. c. 1887. Terracota. Inv. 2932 Isidoro Brocos. Escena do Quixote. 1905. Terracota. Inv. 2933 2012 Anónimo. Virxe do leite. Séc. XVI. Óleo/táboa. Inv. 3126 Manufactura de Porcelana de Sajonia. Floreiro. Séc. XIX. Porcelana pintada a man. Inv. 120 Real Fábrica de Sargadelos. Xarra. 1845-1862. Terceira época. Cerámica estampada. Inv. 813 Real Fábrica de Sargadelos. Prato. 1845-1862. Terceira época. Cerámica estampada. Inv. 858 Real Fábrica de Sargadelos. Teteira. 1845-1862. Terceira época. Cerámica estampada. Inv. 1062 Real Fábrica de Sargadelos. Prato. 1870-1875. Cuarta época. Cerámica estampada. Inv. 4135 Cerámica Celta de Pontecesures. Xarra. c. 1926-1930. Inv. 4862 2013 59 pezas de numismática Guillermo Steinbrügen Lago. Sudado. 1978. Labra/Mármore. Inv. 4937 2014 Jesús Valverde Alonso. Escultura. 1972. Labra/granito. Inv. 4897


184

Francisco Collantes. O arrepentimento de San Pedro. Séc.XVII. Óleo/lenzo. Inv. 1922 Real Fábrica de Sargadelos. Catálogo de prezos. 1853. Papel impreso. Inv. 865 Real Fábrica de Sargadelos. Catálogo de prezos. 1849. Papel impreso. Inv. 866 Alfares de Buño. Hórreo. 1901-1960. Cerámica. Inv. 3327 Cerámica Celta de Pontecesures. Cóengos. c.1934-1937. Inv. 517. Isabelino? Floreiro. Porcelana. Inv. 3610 2015 Tomás Muñoz Lucena. O castigo. c. 1890. Óleo/lenzo. Inv. 4900 2016 15 pezas de numismática 2017 3 pezas de numismática Pedro Pérez de Castro. Paisaxe helénica. c.1843-1902. Óleo/lenzo. Inv. 884 Pedro Pérez de Castro. Atardecer. c.1843-1902. Óleo/lenzo. Inv. 885 Pedro Pérez de Castro. Pastoral. c.1843-1902. Óleo/lenzo. Inv. 886 2018 Anónimo. San Bernardo. S.XVII. Madeira dourada e policromada. Inv. 901 Anónimo. Manequín. c.1870-1900. Madeira e policromía. Inv. 6421 María Corredoyra. Ambiente de oración. c.1930-1960. Óleo/lenzo. Inv. 3420 Francisco Lloréns. Xogador de fútbol. (Virgilio Rodríguez Rincón) c.1911. Óleo/lenzo. Inv. 6284

OBRAS Restauradas para Exposicións TEmporais 1999 Santiago o Maior e a lenda dourada Anónimo. San Roque de Montpellier. Último terzo do Séc. XVIII. Madeira policromada. Museo da Colexiata de Santa María do Sar. 2005 Tino Grandío. Pintando coas brumas Tino Grandío. Venus do espello. 1971. Óleo/lenzo. Colección Xunta de Galicia 2007 Cultura-Culturas Cerámica Irán. Amlash. Recipiente con cabeza zoomorfa. 700 a. C. Cerámica


185

2009 A Coruña a cidade na arte Anónimo. Porto da Coruña. Séc. XIX. Óleo/lenzo Román Navarro. Tropas na cidade vella da Coruña. 1896. Óleo/lenzo. Colección Sporting Club Casino da Coruña 2012 Antonio Tenreiro Antonio Tenreiro. Velero. 1969. Óleo/táblex. Colección BBVA. Antonio Tenreiro. Mariña minio. 1964. Óleo/táblex. Colección BBVA. Antonio Tenreiro. Bosque. 1963. Óleo/táblex. Colección BBVA.

OBRAS Restauradas para OUTRAS INSTITUCIÓNS 2000 Conselleria de Xustiza: Collel. Floreiro. Séc.XX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01154 Imeldo Corral. A praia e o mar. Séc. XX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01157 Méndez Pena. Bodegón. Séc. XX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01155 Julio Argüelles. Retrato de S. M. Juan Carlos I. Séc. XX. Óleo/tablex. F. Cortés. Escena cortesá. Séc. XX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01156 Antonio Lago Rivera. Paisaxe. Séc. XX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01158 Anónimo. Retrato de Afonso XII. Séc. XIX. Óleo/lenzo. Inv. Xunta C01161 2001 Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela: Anónimo. Santiago peregrino. Séc. XIV. Madeira policromada. Inv. D212 Anónimo Santiago peregrino. Séc. XIV. Madeira dourada e policromada. Inv. D199 Anónimo. Virxe co Neno. Séc. XV. Madeira policromada. Inv. D463 2008 Museo do Prado: Felipe Moratilla Parreto. Pescador napolitano. Bronce. 1877. Museo del Prado 2015 Fundación Rosalía de Castro: Ovidio Murguía. Árbore de montaña. 1899. Óleo/lenzo. Fundación Rosalía de CastroBiblioteca

Número total de fondos 1995 Monografías: 3587 títulos Publicacións periódicas: 198 títulos, 1136 números 2016 Monografías: 15350 títulos Publicacións periódicas: 523 títulos, 7269 números Incremento anual de fondos 1997 329 monografías: Intercambio/Doazón: 272. Compra: 57 1998 398 monografías: Intercambio/Doazón: 324. Compra: 74 1999 444 monografías: Intercambio/Doazón: 340. Compra: 104 131 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 108. Compra: 23 2000 479 monografías: Intercambio/Doazón: 406. Compra: 101 108 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 73. Compra: 7 2001 429 monografías: Intercambio/Doazón: 400. Compra: 29 160 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 132. Compra: 28 2002 332 monografías: Intercambio/Doazón: 255. Compra: 77 160 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 138. Compra: 22 2003 615 monografías: Intercambio/Doazón: 444. Compra: 171 163 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 101. Compra: 62 2004 705 monografías: Intercambio/Doazón: 630. Compra: 75 216 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 156. Compra: 60 2005 778 monografías: Intercambio/Doazón: 642. Compra: 136 316 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 213. Compra: 103 2006 825 monografías: Intercambio/Doazón: 612. Compra: 213 353 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 271. Compra: 82 2007 634 monografías: Intercambio/Doazón: 622. Compra: 212 416 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 340. Compra: 76


188

2008 886 monografías: Intercambio/Doazón: 479. Compra: 407 339 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 258. Compra: 81 2009 846 monografías: Intercambio/Doazón: 461. Compra: 385 337 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 238. Compra: 99 2010 655 monografías: Intercambio/Doazón: 464. Compra: 191 279 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 157. Compra: 122 2011 458 monografías: Intercambio/Doazón: 436. Compra: 22 273 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 165. Compra: 108 2012 498 monografías: Intercambio/Doazón: 461. Compra: 28 238 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 108. Compra: 130 2013 577 monografías: Intercambio/Doazón: 533. Compra: 44 197 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 109. Compra: 88 2014 520 monografías: Intercambio/Doazón: 454. Compra: 66 235 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 144. Compra: 121 2015 349 monografías: Intercambio/Doazón: 306. Compra: 43 284 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 184. Compra: 100 2016 1064 monografías: Intercambio/Doazón: 982. Compra: 82 290 publicacións periódicas: Intercambio/Doazón: 197. Compra: 93 Envíos de publicacións en intercambio / doazón 1999: 23 2000: 187 2001: 192 2002: 142 2003: 210 2004: 565 2005: 395 2006: 653 2007: 251 2008: 80 2009: 316 2010: 185 2011: 167 2012: 113 2013: 33 2014: 346 2015: 92 2016: 132 Número de institucións na base de datos de intercambio de publicacións 2003: 70 2016: 265


189

Consultas en biblioteca 2001: 956 2002: 1003 2003: 565 2004: 872 2005: 395 2006: 504 2007: 480 2008: 526 2009: 467 2010: 712 2011: 513 2012: 493 2013: 494 2014: 577 2015: 818 2016: 566 Actividades 2012-2016 Bookcrossing o 23 de abril, “Día Internacional do Libro” 2015-2016 Mostras bibliográficas: “Sorolla íntimo. Bibliografía” e “O Primeiro Picasso. A Coruña 2015” 2015-2016 Intercambio de publicacións aberto ao público o 23 de abril “Día Internacional do Libro” Automatización biblioteca 1996-2003 Catálogo biblioteca en MS-DOS 2003-2004 Programa de xestión de bibliotecas MEIGA3. 2004-2007 Programa de xestión bibliotecaria Innopac Millennium 2007-2016 Sistema Integrado para Redes de Bibliotecas Absysnet 2016 Software de xestión bibliotecaria Koha ILS Presencia na rede http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac search.pl?idx=&q=&branch_group_limit=branch%3ACBA: catálogo da biblioteca http://museobelasartescoruna.xunta.es/index.php?id=368: web do Museo de Belas Artes da Coruña,con acceso á información da biblioteca, ao catálogo e a un formulario electrónico de consulta https://es.pinterest.com/bmuseo/revistas-biblioteca-museo-belas-artes-da-coru%C3%B1a-en/ : selección dos últimos números de publicaciones periodicas https://es.pinterest.com/bmuseo/libros-y-publicaciones-picasso-y-a-coru%C3%B1a/ http://museos.xunta.gal/gl/belas-artes/servizos, Portal de museos de Galicia http://www.cgmuseos.org/Museo-bellas-artes-coruna.html http://directoriobibliotecas.mcu.es/portada.html
Exposicións DE Produción Propia

1997 SPECULUM HUMANAE VITAE Datas: 25/09/1997 - 30/11/1997 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña

1999 A MIRADA COMPRACIDA. A MIRADA INQUEDA Datas: 5/03/1999 - 11/04/1999 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña

2000 EMMANUEL SOUGEZ Datas: 25/05/2000 - 10/07/2000 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Vilariño - Museo de Belas Artes da Coruña

2002 ASIA NAS COLECCIÓNS DO MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS Datas: 22/02/2002 - 05/05/2002 [prorrogada ata 14/07/2002] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alberto Bartolomé Arraiza - Museo de Belas Artes da Coruña

2003 MARÍA LUÍSA DE ORLEÁNS. UNHA RAÍÑA EFÉMERA Datas: 12/11/2003 - 01/02/2004 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña


193

2004 PRINCIPIÑOS Datas: 18/02/2004 - 16/05/2004 Produción: Fundación Yannick e Ben Jakober, S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Museo de Belas Artes da Coruña

A DOAZÓN DE MANUEL SANTIAGO BLANCO E CAROLINA GONZÁLEZ ABAD Datas: 22/07/2004 - 12/09/2004 e na sala VI ata xaneiro de 2005 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña

2005 PINCELADAS DE REALIDADE Datas: 30/06/2005 - 02/10/2005 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Garrido Redondo - Elena Díaz Rivero - Museo de Belas Artes da Coruña

TINO GRANDÍO. PINTANDO COAS BRUMAS Datas: 02/12/2005 - 29/01/2006 [prorrogada ata 26/02/2006] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Manuel López Vázquez – Juan Manuel Monterroso Montero - Museo de Belas Artes da Coruña


194

2006 A CIDADE PRACENTEIRA. DA VERBENA AO CABARÉ Datas: 19/12/2006 - 25/02/2007 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Javier Pérez Rojas - Museo de Belas Artes da Coruña

2009 A Coruña. A CIDADE NA ARTE Datas: 30/01/2009 - 03/05/2009 [prorrogada ata 19/07/2009] Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña

2012 ANTONIO TENREIRO BROCHÓN (1923-2006) Datas: 27/07/2012 - 13/01/2013 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisario: Pedro Vasco Conde - Museo de Belas Artes da Coruña Antonio Tenreiro 1923-2006 MONOGRAFÍAS

2014 MANUEL COLMEIRO 1901-1999 Datas: 29/07/2014 - 26/10/2014 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Elena Colmeiro - Museo de Belas Artes da Coruña

DIONISIO TASENDE. De homes... e mulleres. Fotografías 1955-1979 Datas: 24/04/2014 - 29/06/2014 Produción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Caruncho - Museo de Belas Artes da Coruña

Antonio Tenreiro 1923-2006

TENREIRO_cubiertas_DEF:cubiertas_modernismo 19/07/12 11:59 Página 1

Antonio Tenreiro 1923-2006 MONOGRAFÍAS


195

FELIPE CRIADO. CADAQUÉN QUE PENSE O QUE QUEIRA Datas: 13/11/2014 - 11/01/2015 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Antón Castro – Museo de Belas Artes da Coruña

2015 O PRIMEIRO PICASSO. A Coruña 2015 Datas: 20/02/2015 - 24/05/2015 Produción: Museo Picasso de Barcelona – Fundación EMALCSA – Concello da Coruña – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Malén Gual – Museo de Belas Artes da Coruña

Cubiertas_ Felipe Criado_IMPRIMIR_Maquetación 1 05/11/14 18:49 Página 1

2017 ALFONSO SUCASAS. UNHA REVISIÓN Datas: 01/12/2017– 18/03/2018 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Miguel Fernández-Cid – Museo de Belas Artes da Coruña

Roberto González Fernández. Observadores Observados Datas: 12/05/2017– 30/09/2017 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña

Felipe Criado Homenaxe


Exposicións EN Colaboración

1997 ARTISTAS PINTADOS Datas: 12/06/1997 - 20/07/1997 Produción: Centro Nacional de Exposicións – Ministerio de Cultura – Museo del Prado Comisariado: José Luis Díez

GERARDO RUEDA. COLAXES Datas: 30/07/1997 - 14/09/1997 Produción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Comisariado: José Ramón Danvila

A PAISAXE NA COLECCIÓN DE ARTE ARGENTARIA. EN TORNO Á PAISAXE: DE GOYA A BARCELÓ Datas: 19/12/1997 - 29/03/1998 Produción: Fundación Argentaria Comisariado: Carmen Pena - Delfín Rodríguez

1998 IMAXES ESCOLLIDAS. A COLECCIÓN GABRIEL CUALLADÓ - IVAM Datas: 15/05/1998 - 05/07/1998 Produción: Instituto Valenciano de Arte Moderno [IVAM] Comisariado: José Vicente Monzó

O XOGO DOS ESPELLOS Datas: 09/07/1998 - 31/08/1998 Produción: Fundación Granell – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Fundación Granell- Natalia Fernández Segarra


197

ANTONIO PALACIOS Datas: 10/09/1998 - 11/10/1998 Produción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira

FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Datas: 22/10/1998 - 15/11/1998 Produción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Caixa Vigo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira

1999 RUTH MATILDA ANDERSON. FOTOGRAFÍAS DE GALICIA 1924-1926 Datas: 16/04/1999 - 16/05/1999 Produción: The Hispanic Society of America - Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] Comisariado: Coordinación: José Luis Cabo Villaverde

SANTIAGO O MAIOR E A LENDA DOURADA Datas: 23/06/1999 - 01/09/1999 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Juan Monterroso Montero, Museo de Belas Artes da Coruña

CAMIÑOS Datas: 09/09/1999 - 31/10/1999 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura Comisariado: Mercedes Rozas


198

2000 SCHMIDT DE LAS HERAS. FOTOGRAFÍAS 1944-1960 Datas: 20/01/2000 - 05/03/2000 Produción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] Comisariado: José Vázquez Caruncho

ILLAS DO PACÍFICO. O LEGADO ESPAÑOL Datas: 23/03/2000 - 14/05/2000 Produción: Subdirección General de Promoción de Bellas Artes - Ministerio de Cultura Comisariado: Javier Galván Guijo

VELÁZQUEZ: A ARTE DE MIRAR Datas: 14/04/2000 - 02/07/2000 [prorrogada ata 06/08/2000] Produción: Shoka Kulturservice, S.L

PINTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. COLECCIÓNS ICO Datas: 13/07/2000 - 10/09/2000 Produción – Fundación ICO - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña

DE VAN GOYEN A CONSTABLE. ASPECTOS DA TRADICIÓN DO PINTORESCO NA COLECCIÓN CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA Datas: 21/09/2000 - 10/11/2000 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo Thyssen-Bornemisza - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Tomás Lloréns


199

GUSTAV VIGELAND [1869-1943] Datas: 09/10/2000 - 26/11/2000 [prorrogada ata 07/01/2001] Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, - Museo Gustav Vigeland de Oslo - Embaixada de Noruega en España - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña

AS BÁGOAS DE SAN PEDRO NA PINTURA DO SÉCULO DE OURO Datas: 19/12/2000 - 25/02/2001 Produción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alfonso E. Pérez Sánchez

2001 PRECIOSISMO E SIMBOLISMO. PINTURA VALENCIANA (1864-1940) Datas: 07/03/2001 - 06/05/2001 Produción: Autoridad Portuaria de Valencia, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Javier Pérez Rojas

ESPAÑA ONTE E HOXE. ESCENARIOS, COSTUMES E PROTAGONISTAS DUN SÉCULO Datas: 05/07/2001 - 02/09/2001 Produción: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo de Belas Artes da Coruña


200

DE GOYA AO CAMBIO DE SÉCULO [1800-1920]. PINTURA ESPAÑOLA E EUROPEA NA COLECCIÓN IBERCAJA Datas: 05/10/2001 - 04/11/2001 Produción: Fundación Ibercaja - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ricardo Centellas Salamero

2002 GAO XING JIAN. Pinturas Datas: 23/05/2002 - 01/09/2002 Produción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofí,a - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina Carrillo de Albornoz

ALEJANDRO DE LA SOTA. Exposición antolóxica Datas: 21/11/2002 - 12/01/2003 Produción: Fundación Alejandro de la Sota, - Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) – Museo de Belas Artes da Coruña

2003 RE-PINTAR ALTAMIRA. A ORIXE DA PINTURA Datas: 13/02/2003 - 13/04/2003 [prorrogada ata 06/04/2003] Produción: Castro & Val, Consultores S.L. - Museo de Belas Artes da Coruña


201

RITUAIS EN HAITÍ Datas: 02/07/2003 - 03/09/2003 Produción: Ministerio de Educación y Cultura, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina García Rodero

ARNE JACOBSEN 1902-2002 Datas: 10/07/2003 - 14/09/2003 [prorrogada ata 21/09/2003] Produción: Centro Danés de Diseño [CDC], – Centro Danés de Arquitectura - Secretariado Danés para Relaciones Culturales Internacionales - Embajada Real de Dinamarca – Fundación Reina Isabel de Dinamarca - Museo de Belas Artes da Coruña

NOVA ARQUITECTURA ALEMÁ Datas: 18/06/2004 - 12/09/2004 Produción: Instituto Alemán de Cultura, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ullrich Schwarz – Christoph Streider

FROITAS E CASTAS ILUSTRADAS Datas: 28/09/2004 - 28/11/2004 Produción: Museo Nacional de Antropología, – Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Romero de Tejada


202

CARLOS DE HAES Datas: 15/12/2004 - 13/02/2005 Produción: Museo Nacional del Prado, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Luis Díez

2006 VIDA E MORTE NO ANTIGO EXIPTO Datas: 09/03/2006 - 21/05/2006 Produción: Caixanova - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: María Luz Mangado Alonso

A FRAXILIDADE NO TEMPO. O VIDRO NA ANTIGÜIDADE Datas: 30/06/2006 - 17/09/2006 [prorrogada ata 22/10/2006] Produción: Museo d’Arqueoloxía de Catalunya, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Teresa Carreiras Rosell

NAZÓN DE BREOGÁN Datas: 28/09/2006 - 26/11/2006 Produción: Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar - Xunta de Galicia, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Lourenzo Fernández Prieto


203

2007 ALISON E PETER SMITHSON. DA CASA DO FUTURO Á CASA DE HOXE Datas: 23/03/2007 - 24/06/2007 [prorrogada ata 31/08/2007] Produción: Desing Museum de Londres [DML], - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Max Risselada e Dirk Van Heuve

CULTURA - CULTURAS Datas: 30/11/2007 - 02/03/2008 Produción: Museo de Montserrat - Museo de Belas Artes da Coruña, Comisariado: José Corredor Mateos

2008 DÚAS ARQUITECTURAS ALEMÁS 1949-1989 Datas: 04/03/2008 - 18/05/2008 Produción: Instituto Alemán de Cultura, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Simone Hain, Harmunt Frank

CHEMA MADOZ [2000-2005] Datas: 06/06/2008 - 27/07/2008 Produción: Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Borja Casani – Chema Madoz


204

2009 DE PICASSO A BARCELÓ. UN PERCORRIDO POLA PLÁSTICA DA 2ª METADE DO SÉCULO XX Datas: 05/11/2009 - 07/02/2010 Produción: Colección Manuel Mayoral - Museo de Belas Artes da Coruña, Comisariado: Joan Gil

2010 A AVENTURA MODERNISTA NAS COLECCIÓNS DO MNAC Datas: 10/09/2010 - 16/01/2011 Produción: Caixa Catalunya , Tarragona i Manresa, – Museu Nacional d’Art de Catalunya [MNAC], – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mercè Doñate

ARTE SALVADA Datas: 10/06/2011 - 16/10/2011 Produción: Acción Cultural Española (ACE), – Ministerio de Cultura – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Arturo Colorado

fachada_Arte Salvada:Maquetación 1 02/06/11 16:59 Página 1

fachada_Camara_Barroca:Maquetación 1 27/10/11 10:30 Página 1

ARTE SALVADA

CÁMARA BARROCA Datas: 11/11/2011 - 27/05/2012 Produción: Consellería de Cultura e Turismo, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Fernando Agrasar Quiroga

70 aniversario do salvamento do patrimonio artístico español e da intervención internacional

Do 10 de xuño ao 16 de outubro de 2011

CÁMARA BARROCA I Vari Caramés I José Caruncho I Xurxo Lobato Tino Martínez I Eduardo Ochoa I Xoán Piñón I De novembro de 2011 a febreiro de 2012


205

2013 CEN ANOS DE ARQUITECTURA E DESEÑO EN ALEMAÑA. Deutscher Werkbund 1907-2007 Datas: 07/02/2013 - 28/04/2014 Produción: Museo de Arquitectura de la Universidad Técnica de Munich, - Instituto de Relaciones Internacionales Stuttgart, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Winfried Nerdinger

CONFLUENCIAS 1975-2006. Xaime Quessada / Jaime Quesada Branco Datas: 29/11/2013 - 02/03/2014 Produción: Consellería de Cultura e Turismo, - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mª Xesús Blanco Blanco - Pilar Corredoira

salon_actos_QUESSADA+:Maquetación 1 22/11/13 12:09 Página 1

Jaime Quessada

Confluencias 1975-2006

Xaime Quesada Blanco

Do 29 de novembro de 2013 ao 2 de marzo de 2014

2014 APROXIMACIÓNS 2014. Paisaxe e sostenibilidade na arquitectura contemporánea suíza. Datas: 18/09/2014 - 26/10/2014 Produción: Embajada de Suíza en España, - Escola de Arquitectura da Coruña [ESAC], - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinador: Óscar Fuertes

AproximAciones 2014 PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA SUIZA

EXPOSICIONES: SWISS POSITIONS THE SWISS TOUCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE CONFERENCIAS CINE DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE, MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA


206

2016 SOROLLA ÍNTIMO. BOSQUEXOS DE VISIÓN DE ESPAÑA Datas: 06/10/2016 – 30/11/2016 Produción: Generalitat Valenciana - Fundación Bancaja coa colaboración da Hispanic Society of America Comisariado: Felipe Garín Llombart

hoja SOROLLA_Gal IMPRIMIR+_Maquetación 1 28/09/16 20:13 Página 1

SOROLLA íntimo

B O S Q U E XO S DA S E R I E V I S I Ó N D E E S PA ÑA Do 6 de outubro de 2016 ao 8 de xaneiro de 2017

THE HISPANIC SOCIETY

2017 CALIFORNIA DREAMING Datas: 30/03/2017- 04/06/2017 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña - Escola Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña Comisariado: Pedro de Llano

2018 JOSÉ SUÁREZ. UNS OLLOS VIVOS QUE PENSAN Datas: 13/04/2018 – 15/07/2018 Produción: Fundación Cidade da Cultura de Galicia - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Sendón e José Luis Suárez Canal

OF

AMERICA


Outras Mostras

1995 UN MUSEO EN MOVEMENTO. MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA Datas: 12/12/1995 - 30/06/1996 Produción e organización: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña PRESENTACIÓN DO DEBUXO DE PICASSO “ESCENA GALEGA” Datas: 13/05/1997 - 31/05/1998 Produción e organización: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña 2001 Luís Seoane. A TESTEMUÑA GRÁFICA [Xornadas de Arte sobre REPRESIÓN E INTOLERANCIA] Datas: 16/11/2001 - 31/05/2001 [prorrogada ata maio 2002] Produción e organización: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña 2011 NOVOS DEPÓSITOS DO MUSEO NACIONAL DEL PRADO Datas: 07/02/2011 Produción e organización: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña 2012 OUTRAS MIRADAS. BIBLIOTECA NACIONAL Datas: 17/07/2012 - 23/09/2012 Organización: Museo de Belas Artes da Coruña Produción: Biblioteca Nacional – Acción Cultural Española (ACE) – Ministerio de Cultura Comisariado: Juan Manuel Bonet 2016 EXPOSICIÓN HOMENAXE IV CENTENARIO DA MORTE DE CERVANTES Datas: 23/04/2016 - finais de 2016 Produción: Museo de Belas Artes da Coruña

207


BoletÍn dEl Museo de Belas Artes da Coruña Monográfico dedicado al Museo 1995-2018

Número 2 2019

Pensando como un museo PROPUeSTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN MUSEOLÓGICA

Textos en castellano


ÍNDICE

212

PRESENTACIÓN

LA GÉNESIS DE UN PROYECTO

PLANIFICANDO UN CAMBIO

215

LA HISTORIA DEL MUSEO

SÍNTESIS CRONOLÓGICA

221

EL MUSEO

221

LA INSTITUCIÓN Marco legal y Organización Misión, Visión y Objetivos

222 LOS FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN La Investigación: el rigor aplicado Consideraciones generales Lineas de actuación LOS PROFESIONALES DEl MUSEO: el conocimiento experto y cualificado Atributos identificadores El Equipo Profesional del Museo de Belas Artes da Coruña Plan de Actuación: criterios de identificación (1996-2018) Directrices y orientación El museo y su concepción Unidades de actuación

228 LAS COLECCIONES 228 LAS COLECCIONES DEL MUSEO Consideraciones Generales Actualización del Plan Museológico inicial: 1996-2018 Objetivos generales Objetivos específicos Plan de Colecciones del Museo: 1996-2018 Incrementar y enriquecer Visibilizar Accesibilidad, Conocimiento y Comunicación


233 LA DOCUMENTACIÓN Objetivos Plan de Actuaciones Proceso de informatización El Tratamiento Documental de la Colección El Archivo fotográfico Fondos de la colección 236 LA CONSERVACIÓN Objetivos Plan de Actuaciones La Colección Permanente Los Espacios de Reserva Programas de Actuación 239 LA RESTAURACIÓN Objetivos Plan de Actuaciones El Laboratorio de Restauración Programas de Conservación Preventiva y Restauración Programas de Formación 241 LA BIBLIOTECA Espacios e instalaciones Fondos y Colecciones Fondos bibliográficos Plan de Actuaciones Servicios y Actividades

245

EL PÚBLICO

245 EL PÚBLICO DEL MUSEO Consideraciones generales Objetivos El PÚBLICO ESCOLAR Generalidades Objetivos Programa Educativo Desarrollo del Programa Educativo PROPUESTAS EDUCATIVAS Educación infantil Educación primaria ESO y Bachillerato Actividades complementarias OTRAS PROPUESTAS, OTROS PÚBLICOS Público Adulto Programas para la Inclusión y la Diversidad NUEVOS PÚBLICOS: LOS SOPORTES TECNOLÓGICOS La web y las redes sociales


253

EL MUSEO Y LA ACCIÓN CULTURAL Objetivos Plan de ActuaciONes

CURSOS, JORNADAS DE ARTE y CONFERENCIAS Objetivos LOS TALLERES DEL MUSEO Público Infantil y Juvenil Público Adulto EL TEATRO DEL MUSEO Objetivos Actuaciones El CINE DEL MUSEO Objetivos Actuaciones LOS CONCIERTOS DEL MUSEO Programación musical propia Colaboración con otras entidades DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Actividades

261

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES

261 LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO Objetivos Plan de Actuaciones 262 EXPOSICIONES DE PRODUCCIÓN PROPIA Objetivos Plan de Actuaciones 267 EXPOSICIONES EN COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Objetivos Plan de Actuaciones213

PRESENTACIÓN

LA GÉNESIS DE UN PROYECTO La planificación museística es una tarea intensa continua y gradual que sin lugar a dudas necesita del aporte, la dedicación y el compromiso del las personas que trabajan en los museos: sus profesionales. Son las líneas de actuación que dan sentido al Museo como Institución pública al servicio de la sociedad y que permiten el cumplimiento de sus funciones de conservación, documentación, educación y divulgación. Asimismo favorecen el desarrollo de proyectos de investigación en las disciplinas en que, a partir de sus colecciones, el museo fundamenta su base científica y su interpretación museológica y museográfica, además de llevar a cabo las labores esenciales de gestión, organización y planificación de seguridad. Se requiere eficacia y dinamismo, capacidad de innovación e incluso dominio tecnológico, comprensión y visión de la sociedad y de su comportamiento… en definitiva, multiplicidad de actuaciones que constituyen y persiguen un fin en sí mismo: dotar de prestigio y calidad al museo como institución, resaltando su esencia y valores identificables con respecto a otras instituciones. Desde la apertura de nuestra nueva sede, hace ya más de dos décadas, hemos iniciado un camino que no cesa de crecer, no ha sido fruto de la casualidad ni de las circunstancias sino consecuencia de una reflexiva planificación que ha precisado primero configurar un Equipo profesional propio y segundo, una vez sopesado sobre el modelo de museo a seguir, establecer un plan director de gestión que permitiese guiar esta Institución en la teoría y la práxis museística, definir objetivos y establecer criterios de actuación e identificación propios con el fin de alcanzar una adecuada organización del trabajo, desarrollar las funciones que le pertenecen y cumplir con la misión encomendada. Este sentido de orientación de la labor ordinaria y diaria ha repercutido en la propia dinámica del Museo, en su contenido y ha influido directamente en su proyección social . Es ese trabajo teórico poco conocido y a veces, incluso, infravalorado y simplificado, el que pretendemos describir en este monográfico dedicado al Museo de Belas Artes da Coruña en las páginas del presente Boletín del Museo. No pretendemos hacer un simple recuento de hechos y actuaciones, sino transmitir nuestra experiencia fundamentada en planteamientos teóricos y aplicaciones prácticas que a modo de guía han facilitado nues-

tra tarea y han permitido establecer, definir y describir la senda por la que debe discurrir el funcionamiento de la institución museistica denominada Museo de Belas Artes da Coruña Es un proyecto de actuación que además nos ha permitido constatar como la multidisciplinaridad de actuaciones y la interrelación de las funciones de un museo determinan la necesidad incuestionable de contar con profesionales especializados capaces de afrontar los retos que actualmente plantea el Museo como institución actual, dinámica, abierta, con unas funciones específicas, comprometida con la educación, el conocimiento y la conservación de un patrimonio cultural y al servicio de la sociedad a la que pertenece. Las referencias bibliográficas que acompañan el final del proyecto han servido para clarificar, respaldar, ilustrar y compartir muchas de las reflexiones vertidas en el texto y evidenciar un denominador común: la complejidad de la gestión del Museo.

PLANIFICANDO UN CAMBIO ETAPAS El año 1995 un referente simbólico: un nuevo edificio, un robo y un premio En el año 1995 se inauguraba la flamante sede del Museo de Belas Artes da Coruña emplazada en el solar del antiguo Convento de las Capuchinas. Su histórico edificio del siglo XVII se integra en los nuevos espacios que delimitan el proyecto arquitectónico que el Ministerio de Cultura, como titular del inmueble, había encargado al arquitecto Manuel Gallego Jorreto. El resultado: un singular complejo museístico presidido por la luz que actúa como elemento delimitador de ambientes y volúmenes, por el uso de un acertado equilibrio de materiales como piedra, madera y aluminio que conviven entre si y por la adecuación de los planes museológicos y museográficos de sus colecciones. En 1997 el Museo recibe el Premio Nacional de Arquitectura. Y también es en 1995 cuando la fortuna desempeña un importante papel: las tablillas de Rubens (Dédalo y el Minotauro y La Aurora) pertenecientes a los fondos del Museo y robadas en 1985, son felizmente recuperadas, devueltas y expuestas el día de la inauguración del nuevo Museo. Excepcionalmente, este robo, acontecido diez años antes, traería consecuencias provechosas para la pro-


214 pia Institución. Así pues el Museo de Belas Artes que compartía sede desde su creación con la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario, es incorporado a la Red de Museos del Estado como museo de titularidad estatal con una dotación presupuestaria anual y con un edificio propio que el Ministerio de Cultura acuerda construir entonces (el que acabamos de describir) dotando a la comunidad de una institución cultural acorde con las tendencias más innovadoras en la exposición, conservación y conocimiento de las obras de arte. 1995 además es el año en que se presentan, ante el público, los proyectos y planes museológicos y museográficos adaptados a las colecciones del museo con nuevas visiones y lecturas. Su elaboración -entoncesfue resultado de un intenso y fructífero trabajo iniciado, en una primera fase en 1986, por el entonces director Félix de la Fuente con el arquitecto Manuel Gallego Jorreto junto con un grupo de colaboradores y conservadores de museos y continuado desde 1995 por parte del equipo de expertos que configuran la actual plantilla del Museo, desde la Directora a la mayor parte de los Conservadores y Ayudantes que allí trabajan. Si esta primera fase fue de una enorme responsabilidad y un estímulo para todos los profesionales que nos vimos involucrados, la asunción del desarrollo pleno de la Institución y su proyección a partir de 1995, supuso no solo inaugurar una nueva etapa sino también aceptar el reto de conducir el Museo por la senda del siglo XX.

El cambio del siglo: la creación de un Equipo de profesionales del Museo El Museo de Belas Artes da Coruña como Museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia, se nutre de personal funcionario y laboral perteneciente a los Cuerpos de la Administración Autonómica y sus diferentes categorías cuya finalidad es desarrollar plenamente sus trabajos y adquirir las responsabilidades que le corresponden como Institución pública sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad. La creación de un Equipo de profesionales del Museo, expertos en la tarea museológica y museográfica con conocimientos y formación en las disciplinas científicas que la naturaleza del Museo de Belas Artes requiere ha permitido no solo garantizar el cumplimiento de sus funciones sino también la elaboración y el desarrollo de un plan de actuación, a largo plazo, que pretende gestionar y dirigir el trabajo museístico mediante criterios de identificación teóricos y prácticos basados en el rigor, la profesionalidad y el compromi-

so y dotarlo del carácter que precisa como institución abierta, dinámica y al servicio de la comunidad. En 1995 el Museo inaugura la nueva sede con una precaria plantilla de personal. Esta se modificará en 1996 con un incremento notable y una tipología de perfiles profesionales adaptado a las funciones y necesidades operativas de la Institución. Tras los pertinentes procesos selectivos con sus correspondientes y variadas tipologías, categorías y clasificaciones, se ha podido configurar un Equipo Profesional de plantilla y asumir el reto de gestionar y dirigir esta institución cultural.

Nuevos retos: la identificación, el compromiso, el intercambio y la presencia en la sociedad Los Museo han evolucionado y conocido un desarrollo sin precedentes desde mediados del siglo XX hasta los inicios del siglo XXI. El éxito de los museos de arte, esencialmente de arte contemporáneo y su identificación como símbolo de modernidad o de postmodernidad, generadores de empleo, de intercambio cultural y protagonismo social provocó un extraordinario auge y demanda en la sociedad. Son años en los que se ha revisado y actualizado el concepto de Museo y sus tipologías, donde se han impulsado su papel educativo, formativo y experimental, años en los que se producen grandes ceremoniales bienales y grandes exposiciones temporales, donde la fascinación por las grandes arquitecturas y los grandes contenedores sin continente en ocasiones, se convirtió en moda y tendencia de consumo. Años de innovación en que las nuevas tecnologías se convierten junto con las redes sociales en medios de comunicación y de nuevas experiencias, años en consecuencia en que hemos tratado de definir nuestra identidad, formar parte de la comunidad y establecer un programa atractivo basado en la calidad, eficacia y en el rigor profesional. Años en que el Museo de Belas Artes ha sido sensible a las tendencias del momento, ha configurado un equipo profesional experto y comprometido en sus actuaciones y ha definido su personalidad. Una larga etapa en la que se han obtenido importantes logros y superado dificultades administrativas y económicas acentuadas por la crisis y los recortes presupuestarios y en la que a pesar de ello hemos perseverado en el intento de lograr un uso permanente del museo por el público y procurar una gestión renovada y actualizada. Desde la presentación del nuevo Museo de Belas Artes da Coruña a la sociedad en 1995 hasta hoy, en 2018, hemos tratado de actuar pensado como un Museo, es decir, reflexionando en las causas y en las razo-


215 nes teóricas y prácticas que deben regir la actuación de esta lnstitución, su identificación y singularidad además de su concepción fundamentada, para trazar un plan de organización funcional basado en el conjunto de directrices teóricas y actuaciones prácticas que desde una visión integral de conjunto, han guiado nuestra línea de funcionamiento, de trabajo e incluso de conducta ya que afecta a todas las partes del Museo. Previamente hemos definido nuestro atributo como museo (misión), a donde anhela llegar como Institución (visión) y cuales son sus objetivos. Sus contenidos los desarrollamos a lo largo estas páginas a modo de propuesta teórica y práctica.

LA HISTORIA Do Museo SÍNTESIS CRONOLÓGICA 1845 La Comisión Provincial de Monumentos intentaba la creación de un Museo pero la Delegación de Hacienda era reacia a entregarle los objetos guardados en depósito tras la desamortización. La Comisión de Monumentos insiste en su creación y junto con la Academia Provincial de Bellas Artes de La Coruña, creada en 1849, comienza hacia 1864 la labor de acopio de materiales, sobre todo restos arqueológicos y arquitectónicos. 1893 Donación por Elvira Arévalo Gener de tres obras del siglo XVII (dos óleos sobre tabla de tema mitológico pintados por Rubens y otro más pintado por Frans Francken II), con destino al futuro Museo de Bellas Artes, quedando en depósito en la Biblioteca del Consulado que estaba instalada en el edificio del Real Consulado del Mar. 1896 La Academia Provincial promovió desde muy temprano los depósitos de obras procedentes de la política de dispersión de fondos del Museo Nacional de Pintura y Escultura (hoy Museo Nacional del Prado) y del Museo de la Trinidad, en la antigua Escuela de Artes y Oficios ubicada en el Instituto de Enseñanza Eusebio da Guarda. Aquí se depositan por Real Orden del 18-06-1896, cuando Aureliano Linares Rivas era ministro de Fomento, 14 fondos del Museo del Prado y 14 lienzos pintados por Vicente Carducho del Museo de la Trinidad. Estos fondos se trasladarán al Museo en 1946 poco antes de su inauguración, excepto 6 de los lienzos de Carducho que lo harán en 1967. 1900 Desde los primeros años del siglo XX el principal organismo propulsor para la creación de un Museo Provincial fue la Academia Provincial que en 1903 realiza un Informe y confecciona un proyecto de museo pero las dificultades para su financiación anularon la concesión de un solar por la Comisión del Balneario de Riazor del Ayuntamiento, ubicado en la Avenida de Rubine. Vinculados a la Academia, un grupo de filántropos, artistas e intelectuales harán posible la iniciativa realizando gestiones ante las entidades oficiales. Entre ellos cabe citar a Jaime Ozores de Prado, Juan Fernández Latorre, Isidoro Brocos, G. Pardo Reguera, Emilia Pardo Bazán, Manuel Murguía, Andrés Martínez Salazar, Román Navarro, Rafael González Villar, Ángel del Castillo, F. Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns y José Seijo Rubio.


216 1912 La Academia Provincial logra este año, por las gestiones ante el Consejo Provincial de A Coruña, la concesión de una habitación en el primer piso del edificio del Consulado, que con el tiempo se hará insuficiente y algunos fondos deberán ser custodiados por otras entidades. 1921 Las gestiones de la Real Academia Provincial a partir de 1918 desembocaron en la cesión por parte del Estado del edificio del exconvento de san Agustín, donde por Real Orden de 6 de agosto, se instalarían “el Museo de Bellas Artes y la Biblioteca de la Real Academia Provincial”. 1922 Por Real Orden de 24 de marzo de 1922 se crea oficialmente el Museo Provincial de Bellas Artes, se incorpora al Estado, y se constituye su Junta de Patronato. Se nombra director al arqueólogo e historiador Ángel del Castillo López. 1927 El edificio del exconvento de San Agustín es entregado pero anticipándose a la toma de posesión por la Real Academia Provincial, el Ayuntamiento acordó realizar un plan de urbanización que implicaba la expropiación de la finca.El edificio fue declarado ruinoso y será demolido. 1928 Por Real Orden de 17 de febrero, la Real Academia Provincial recibe con destino al futuro museo la cesión en depósito que había gestionado unos años antes, de 7 cuadros de Carlos de Haes y uno de Álvarez de Sotomayor del Museo de Arte Moderno de Madrid, fondos que pertenecen actualmente al Museo Nacional del Prado. 1930 Entre los planes para urbanizar el solar del exconvento de san Agustín, se contemplaba la creación de un sede para el museo. La Real Academia Provincial proseguía con las negociaciones para lograr una nueva sede y el proyecto que presenta el arquitecto Rafael González Villar, Presidente del Patronato del Museo y Presidente de la Real Academia Provincial , comprendía el edificio para el Museo, sede de la Real Academia Provincial y Archivo Histórico de Galicia, pero tampoco llegará a realizarse por la sucesión de decisiones y acontecimientos políticos. 1937 Será durante la guerra civil cuando Fernando Álvarez de Sotomayor, como delegado de Bellas Artes, consigue que el Gobierno, establecido en Burgos, ceda el edificio del Real Consulado del Mar para albergar la sede del museo. Un edificio del siglo XVIII que será compartido con la Biblioteca del Consulado y la

Real Academia Provincial de Bellas Artes. Sotomayor ocupa la dirección del museo en el año 1938 pero en 1939 vuelve a tomar posesión del cargo de director del Museo del Prado. 1941 Por Orden Ministerial de 19 de diciembre, son cedidas en depósito 21 obras pictóricas por el Patronato del Museo del Prado y 15 procedentes del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico (obras que estaban recogidas en el Museo del Prado). Todo el conjunto pictórico que abarcaba obras del renacimiento y barroco se deposita para su custodia temporal en 1942 en una sala del Ayuntamiento (Palacio Municipal de María Pita) y será trasladado al Museo en 1946. 1942 Es nombrado director del Museo, el profesor y pintor José Seijo Rubio. Inicia la tarea de la organización e instalación de los objetos y dirigirá hasta 1969 la formación de la colección. El edificio es acondicionado por el arquitecto Antonio Tenreiro, entre 1942 y 1946, a las necesidades museísticas más elementales. 1944 Adquisición de una colección de 39 dibujos del pintor Jenaro Pérez Villaamil que corresponden a los apuntes realizados durante sus viajes a Galicia y Asturias. 1944-1946 Donaciones de particulares, depósitos de instituciones como la Real Academia Provincial de Bellas Artes (loza de la Real Fábrica de Sargadelos) y la Excma Diputación Provincial de La Coruña fondos pictóricos y grabados de artistas gallegos), y el traslado de los materiales arqueológicos que estaban depositados en la Escuela de Artes y Oficios forman las primeras colecciones. 1946 Donación por María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, Marquesa Viuda de Cavalcanti, de 215 piezas de numismática. 1947 Depósito del Museo de Arte Moderno de Madrid de 16 cuadros de pintura del siglo XIX (fondos actualmente pertenecientes al Museo Nacional del Prado). 1947 Depósito de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario de La Coruña de 41 estampas de la serie La Tauromaquia de Francisco de Goya y 56 piezas de loza de la Real Fábrica de Sargadelos. 1947 El 23 de septiembre tiene lugar la inauguración oficial del Museo y su apertura al público.


217 1950 Adquisición de una colección de 24 acuarelas del pintor y litógrafo, Pedro Pérez de Castro. 1950-1960 En la década de los años cincuenta se empieza a formar la colección estable de pintura y escultura gallega, fundamentalmente mediante donaciones: María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, Marquesa Viuda de Cavalcanti, y José Seijo Rubio en 1950. Herederos de A. Ferrant Fischermans en 1951, Amelia Vilar del Valle en 1958, Donnino Brocos en 1959, Emilia Jaspe Moscoso en 1960. La colección se diversifica con otras donaciones: numismática, artes decorativas (loza y porcelana, mobiliario, textiles, platería), composiciones musicales gallegas originales (donadas en 1958 por Pedro Sangro Ros y de Olano, Marqués de Guad-el-Jelú). Se amplía además, con los depósitos de particulares y de instituciones como el que realiza en 1951 las Escuelas Populares Gratuitas de A Coruña compuesta por 508 piezas que abarcan la numismática, medallística y filatelia. 1962 Decreto 474/1962, del Ministerio de Educación Nacional, de 1 de marzo, por el que determinados Museos son declarados Monumentos Histórico-Artísticos, entre los que se incluye el Museo Provincial de Bellas Artes de A Coruña. Las colecciones del museo y el edificio en que estaba instalado quedaban bajo la protección del Estado (BOE 9-03-1962). 1963 Decreto de 10 de octubre 1963, núm. 2527/63 (Mº Hacienda) (Boletín- Gaceta 16 de octubre de 1963 NUM. 248), por el que se declaran propiedad del Estado las obras incautadas en la guerra civil una vez superados los plazos de reclamación por sus propietarios. Las obras depositadas por Orden Ministerial en 1941 son Asignadas al Museo en concepto de Usucapión. 1967-1968 Los fondos correspondientes a la sección de materiales históricos y arqueológicos que formaban parte de la colección estable del museo y aquellos depositados por varias Instituciones y particulares, se trasladan al recién inaugurado Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña ubicado en el Castillo de San Antón, reorganizándose la instalación de fondos artísticos propiamente dichos. 1969 El Académico Luis Quintas Goyanes es nombrado director del Museo. Su entrega e interés así como el de historiadores como Manuel Chamoso Lamas y Carlos Martínez-Barbeito, y la labor desarrollada por el secretario del Museo, José Torres Casal, hicieron posible a pesar de las dificultades y la precaria situación, la continuidad del centro hasta los años ochenta.

1971 Decreto 730/1971, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de los museos estatales de Bellas Artes.[…] Art. Tercero.- Estos establecimientos serán designados con el nombre de museos de Bellas Artes de la ciudad en que estén radicados. (BOE 17-04-1971). Por lo que el título tradicional de Museo Provincial de Bellas Artes fue sustituido por el de Museo de Bellas Artes de La Coruña. 1983 Donación por José Manuel Pita Andrade y Elena Calandre Díaz de 18 estampas de la serie Disparates de Francisco de Goya. 1983 Depósito de la Diputación Provincial de La Coruña compuesto por 80 estampas de la serie Los desastres de la Guerra y 80 estampas de la serie Los Caprichos de Francisco de Goya. 1985 En septiembre se produce el robo en una de las salas de exposición del Museo de las dos tablillas pintadas al óleo por Rubens, tituladas Psique, y Dédalo y el minotauro o El laberinto de Creta. Un hecho que puso en evidencia la falta de recursos técnicos y humanos y las precarias condiciones que en materia de seguridad reunía la sede. 1986 Donación por Herminia Blanco-Cicerón Trillo de 295 fondos entre los que destacan 283 piezas de numismática y medallística, 4 tondos de hierro renacentistas y pintura del siglo XIX. 1986 El Ministerio de Cultura se hace cargo del Museo que pasa a ser de titularidad estatal y se integra en el Sistema Español de Museos, derogándose el antiguo Patronato. Queda incluido en los presupuestos generales de la Dirección de los Museos Estatales que asume junto con la gestión del Museo el proyecto de construcción de un nuevo edificio encargándoselo al arquitecto Manuel Gallego Jorreto. 1986 Por Resolución de Presidencia del Gobierno de 3 de abril de 1986 el Ministerio de Cultura dotó al museo de dos plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (BOE 28-04-1986). 1986-1987 La dirección del centro será cubierta en 1986 por un Conservador del Cuerpo Facultativo de Museos del Estado, Félix de la Fuente Andrés, que comienza un estudio de su replanteamiento museológico. Los Convenios suscritos entre el INEM y el Ministerio de Cultura en los años 1986 y 1987 permitieron formar, mediante contratos temporales, un equipo de trabajo que permitió realizar un sistema de clasifica-


218 ción (Inventario General de fondos y Catálogo) y de documentación adaptado a la normativa vigente (Real Decreto 620/1987, de 10 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema español de Museos), catalogar los fondos bibliográficos, dotar de una mínima vigilancia a las salas de exposición, crear un archivo fotográfico, instalar un taller básico de restauración y realizar actividades culturales y divulgativas (conferencias, exposiciones, conciertos, programas para escolares). 1988 Se recupera en Estocolmo una de las tablillas robadas en 1985, la titulada como Dédalo y el minotauro o El laberinto de Creta. 1988 El 17 de mayo se presentaba el proyecto de rehabilitación del antiguo convento. El proyecto para la construcción de una nueva sede, adjudicado a Manuel Gallego Jorreto, está listo en septiembre de este año. Las gestiones previas de la Administración estatal y la municipal desembocaron en la cesión por parte del Ayuntamiento de A Coruña al Ministerio de Cultura, del solar en el que se encontraban las ruinas del antiguo Convento de las Capuchinas (Siglo XVIII). El Ministerio de Cultura financiará la construcción. 1989 La dotación de recursos a través de la Dirección de los Museos Estatales se completará a partir del año 1989 a raiz del Convenio de 5 de diciembre de 1989 entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre gestión de Bibliotecas, Museos y Archivos de titularidad estatal (BOE 19-12-1989). El Real Decreto 1531/1989 del Ministerio de Administraciones Públicas de 15 de diciembre, supone el trapaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de medios personales y presupuestarios para el desarrollo de la gestión en materia de Bibliotecas, Archivos y Museos (BOE 19-12-1989). 1989 Se desarrolla la primera fase de la construcción del edificio destinado a albergar el Museo. Consiste en la rehabilitación del antiguo convento de Capuchinas. 1990 Comienza la segunda fase de construcción de la nueva sede. Un edificio de nueva planta unido al edificio conventual rehabilitado por un espacio acristalado de acogida, dará cabida a los nuevos programas museológico y museográfico. 1990 Se celebra la Exposición Rubens, Dédalo y el Minotauro: recuperación de la tabla del Museo de Belas Artes da Coruña.

1991 Se recupera en Miami (Florida) la tablilla pintada por Rubens y titulada como Psique que fuera robada en el museo en 1985 . 1991 Se crea la Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña. Entre sus fines están el reforzar el acopio de fondos de la colección del museo y la dinamización del centro a través de la promoción y creación de actividades culturales y educativas. 1991 Donación por la Familia Lugrís Alonso-Muñoyerro de una pintura mural de Urbano Lugrís con el título Vista de A Coruña. 1992 Ley 12/1992, de 9 de noviembre, por la que se crean la escala facultativa de archivos, bibliotecas y museos dentro del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galiciay la escala la escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos dentro del cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta (DOG 12-11-1992). 1992 Donación por la Fundación Pedro Barrié de la Maza de una colección de 107 dibujos de Isidoro Brocos. 1992 Adquisición por la Xunta de Galicia de una colección de 305 piezas de loza de la Real Fábrica de Sargadelos. 1993 Legado Luis Seoane. Se recibe una parte del legado, 40 óleos del pintor Luis Seoane, que son donados por Elvira Fernández López (Maruxa Seoane), Vda. de Luis Seoane, a la Asociación de Amigos del Museo, que realiza a su vez un depósito permanente en el Museo por el que el legado permanecerá ligado a esta institución y formará parte de su colección estable. 1993 Se registra la serie Pinturas de Velázquez de Francisco de Goya, procedente de la Academia Gallega de Bellas Artes. 1994 Se hace cargo de la dirección del centro, y continúa en la actualidad, Ángeles Penas Truque, Conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos del Estado. El refuerzo de recursos humanos permite concretar el proyecto museológico y cerrar el proyecto museográfico. Se inicia el traslado de los fondos desde la antigua a la nueva sede. Para la reapertura del Museo se amplian, la sección de pintura con los fondos que deposita el Museo Nacional del Prado (pintura del siglo XIX), y la sección de escultura contemporánea con el depósito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.


219 1995 El 12 de diciembre, a pocos metros de la sede anterior, en la calle Zalaeta se inaugura el Museo de Belas Artes da Coruña por la Ministra de Cultura, el Presidente de la Xunta de Galicia y el Alcalde de A Coruña. 1995 Ingresa por Dación el cuadro de Joaquín Sorolla titulado El boyero castellano. 1995 Se celebra en la nueva sede la primera exposición con el título Un museo en movemento: exposición Museo de Belas Artes da Coruña. Se pretendía plasmar, a modo de reportaje fotográfico, el laborioso traslado de los fondos teniendo en cuenta sus condicionantes técnicos específicos (conservación, embalajes, seguridad), y el montaje e instalación en el nuevo edificio. 1997 Incorporación de personal funcionario interino de los Cuerpos Facultativos de Grado Superior y Medio de la Xunta, especialidad de Museos, para la cobertura con carácter temporal de puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo mientras no se cubran con carácter definitivo, regulada por Decreto 252/1992, de 30 de julio (DOG 17-09-1992). 1997 El nuevo edificio que alberga el museo proyectado por Manuel Gallego Jorreto recibe el premio Nacional de Arquitectura que concede con carácter anual El Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. 1997 En la nueva etapa del museo se celebra la primera exposición temporal con el título Speculum Humanae Vitae. Imagen de la muerte en los inicios de la Europa moderna. Se exhibía un tapiz de inicios del siglo XVII donado al museo en 1968 por María Esteban Collantes y Sandoval (Marquesa de Esteban Collantes), para el que fue posible ampliar su significado y la contextualización histórico-artística con otras obras a través de la colaboración con otros museos, bibliotecas y archivos nacionales e internacionales. 1999 Legado Luis Seoane. Se recibe la segunda parte del legado, 223 estampas del pintor Luis Seoane, donadas por Elvira Fernández López (Maruxa Seoane), Vda. de Luis Seoane, a la Asociación de Amigos del Museo, que como sucediera en 1993, realiza a su vez un depósito permanente en el Museo para que el legado permanezca ligado a esta institución y forme parte de su colección estable. 2000 Exposición De Van Goyen a Constable. Aspectos de la tradición de lo pintoresco en la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, organizada con la Fundación Co-

lección Thyssen-Bornemisza. Con ella se acercaba al público la particularidad de una colección privada formada por un conjunto de obras de excepcional calidad de entre los siglos XVI al XIX, que contextualizaba una parte de la colección del propio museo como la pintura de paisaje y costumbista del siglo XIX. 2003 Una vez superado el proceso selectivo para el ingreso en la escala de archivos, bibliotecas y museos convocado por Orden de 8 de octubre de 2001 (DOG 15-10-2001), se incorporan el personal funcionario de los Cuerpos Facultativos de grado superior y medio de la Xunta, especialidad de Museos. 2004 Donación por Manuel Santiago Blanco y Carolina González Abad de una colección de 93 obras pictóricas y algunas piezas escultóricas. Esta colección particular vino a completar la representación de la pintura gallega contemporánea surgida desde el movimiento renovador y especialmente de la pintura coruñesa de la segunda mitad del siglo XX. Con motivo de la donación se celebra en el Museo la Exposición A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad. 2003-2005 Adquisiciones de la Xunta de Galicia. Desde el museo se siguen priorizando los objetivos de ampliar la representación de pintores gallegos, incorporar las tendencias artísticas gallegas del siglo XXI, y aquellas obras cuyo tema sea representativo de la ciudad de A Coruña: Dos dibujos de Castelao, dos lienzos de Leopoldo Nóvoa, el lienzo de Juan Martínez Abades titulado Puerto de A Coruña, un dibujo de Laxeiro y una colección de 28 abanicos. 2005 El museo inicia con la elaboración de la exposición temporal “Tino Grandío. Pintando coas brumas”, la serie de muestras dedicadas monográficamente a un pintor gallego. 2006 Depósito realizado por la Familia Cebreiro del Río de 42 caricaturas del dibujante e ilustrador coruñés, Álvaro Cebreiro. 2007 Donación por Francisco Javier Vilas Durán de un conjunto integrado por 82 fondos pertenecientes, en su mayoría, al siglo XIX (estampas, abanicos, sombrillas y la fotografía más antigua que se conserva de la ciudad de A Coruña), así como varias piezas de Cerámica Celta de Pontecesures. 2007 Implantación del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica Domus. El programa informático fue desarrollado por el Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de crear un catá-


220 logo colectivo de los Museos que conforman a Red Digital de las Colecciones de Museos Españoles, para ser incorporado a la plataforma de difusión web: http:// ceres.mcu.es 2008 Creación de gabinete de dibujo para la exposición de colecciones de Jenaro Pérez Villaamil, Pedro Pérez de Castro, Isidoro Brocos, Carlos de Cuero, Parada Justel. 2008 Adquisición por la Xunta de Galicia de una serie de 9 lienzos de Roberto González Fernández, un óleo de Tino Grandío, un óleo de Jenaro Pérez Villaamil y una colección de 42 abanicos de los siglos XVII al XX. 2009 Adquisición por la Xunta de Galicia de la Colección Carlos Martínez-Barbeito Morás, compuesta por 51 monedas acuñadas en el taller monetario de A Coruña desde el siglo XIII hasta el XVII; el óleo de Francisco Lloréns titulado Praia de Santa Cristina (A Coruña), 3 esculturas de Manolo Paz y otras 2 de Silverio Rivas. 2009 Depósito realizado por la Familia Cebreiro del Río de 234 dibujos de Álvaro Cebreiro, integrado por caricaturas y viñetas humorísticas, con las que quedó representado en la colección del museo el humor gráfico y la caricatura dentro de la historia del arte gallego. 2010-2011 Adquisiciones por la Xunta de Galicia: Cuatro esculturas de Acisclo Manzano, una serie de 6 esculturas de Mon Vasco, lienzo de Jano muñoz titulado Coruña, el mar, el cielo, el viento y unos montes en el fondo que viene a ser la zona de Ferrol, colección de 39 miniaturas (siglos XVIII-XIX), 7 dibujos de Jenaro Pérez Villaamil, fotografías contemporáneas de Yolanda Ferrer y Xoán Piñón. 2011 El Museo Nacional del Prado retira el depósito de los 9 lienzos de Vicente Carducho que permanecían en el Museo y realiza un nuevo depósito de 10 lienzos, alguno de los cuales vendría a complementar fondos de la colección, en algún caso emblemáticos para la historia del museo,como las tablillas de tema mitológico. Además, dio cabida a géneros pictóricos del barroco con poca representación en la colección: el retrato cortesano español o la pintura profana y de género. 2015 Se celebra la Exposición temporal El Primer Picasso. A Coruña 2015, organizada con la colaboración del Museu Picasso de Barcelona. Un evento conmemorativo del 120 aniversario de la primera exposición del pintor que tuvo lugar en A Coruña en 1895, con el que se pretende ahondar en su etapa coruñesa.

2015 Se revisa la catalogación de las colecciones de numismática de las que se hace una selección con el fin de crear un gabinete en el que tengan representación las emisiones de época romana y medieval, las acuñadas por los reyes españoles de la Casa de Austria y con una significativa selección de las que fueron emitidas por la Real Casa de la Moneda de A Coruña. 2016 Depósito por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de tres óleos con autoría de, Xaime Quessada, Antonio Lago Rivera, Juan Luis López García y una escultura de Emilio de Madariaga y Rojo. 2017 Donación de la Familia Barros Cao de 22 obras (óleos, dibujos y grabados) deTomás Barros. 2018 Depósito por el Museo Nacional del Prado de 23 óleos de Fernando Álvarez de Sotomayor.


221

EL MUSEO

LA INSTITUCIÓN MARCO LEGAL Y ORGANIZACIÓN MARCO LEGAL El Museo de Belas Artes da Coruña es un museo de Titularidad Estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma de Galicia. • Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español art. 59.3 define lo que es un museo. “Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural” • Real Decreto 620/1987 por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos que reconoce las funciones de los museos. • Real Decreto: 2434/1982 sobre el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Cultura (BOE 1.10.1982) • Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia que dedica el Título V a los Museos como instituciónes de carácter permanente y sin ánimo de lucro y cuyas funciones le otorgan permanencia, singularidad y la diferencian de aquellas otras instituciones u organismos culturales cuya naturaleza y núcleo de actuación difieren de la misión encomendada al museo. • Ley 5/ 2016 del Patrimonio Cultural de Galicia que dedica el titulo VIII a la definición y funciones de los museos y crea además la Red y el Sistema de Museos de Galicia. Acogiéndonos a la definición legal de museo podríamos afirmar que: • El Museo de Belas Artes da Coruña es depositario de un rico patrimonio cultural constituido por un conjunto de objetos artísticos y obras de arte antiguo, moderno y contemporáneo y una destacada representación de arte gallego desde el siglo XIX, hasta la actualidad, que define sus colecciones y le otorga entidad y significación como Institución pública. • Es función y obligación del Museo conservarlo y exhibirlo de forma ordenada y en la mejores condiciones, generando el conocimiento de las obras artísticas que lo componen y el de su contexto -la historia y el arte desde múltiples perspectivas y lecturas. El museo procura su incremento, investiga y da a conocer sus

contenidos, fomentando el conocimiento con fines de educación y deleite, facilita el acceso y la participación a un público amplio y diverso, y busca fortalecer lazos con la comunidad en el marco de un singular edificio, cuya arquitectura ya de por si genera interés y contemplación. ORGANIZACIÓN El Museo de Belas Artes da Coruña como museo de Titularidad Estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma de Galicia actúa bajo el ámbito de los recursos y presupuestos que determine el Organismo de la Administración Pública al que pertenece y está obligado al cumplimiento de la legislación que regula los actos jurídicos de su entidad gestora y/o titular.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS El Museo reconoce el importante papel que puede desempeñar como institución publica sin ánimo de lucro y para ello define y delimita sus atribuciones con respecto a otros museos (misión), propone sus aspiraciones y perspectivas futuras (visión) y describe los objetivos que conforman su existencia. MISIÓN Ser reconocido como Museo público gallego comprometido con la sociedad a través del patrimonio cultural que custodia, memoria del pasado y valor de su presente y futuro, que invita al visitante a conocer y disfrutar del Arte y de la Historia Arte a través de sus colecciones, principal núcleo de sus estudios y actividades, y que centra sus intereses en las obras de arte europeo y español de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX en la identificación, aprecio y valoración del Arte Gallego del fines del XIX y del conjunto del XX junto con la incorporación de las prácticas y tendencias artísticas propias del siglo XXI. Igualmente es misión de este Museo: • Conservar el legado patrimonial del museo, conjunto compuesto por un atractivo edificio y una rica colección de arte antiguo, moderno y contemporáneo usando los medios tecnológicos y humanos necesarios. • Contribuir a la educación de la sociedad poniendo en valor el patrimonio artístico que custodia y haciendo accesible su conocimiento a todo tipo público. • Fomentar la actividad intelectual e incentivar el estudio y la investigación bajo una perspectiva interdisciplinar que facilite la creación de contenidos y nuevas interpretaciones o narrativas. • Acercar el museo a la sociedad y su pluralidad social procurando que el descubrimiento del arte y el cono-


222 cimiento de las colecciones del museo, proporcione en el visitante experiencias enriquecedoras además de educativas. • Exhibir sus colecciones de una manera ordenada, en las mejores condiciones, bajo las perspectivas museológicas y museográficas que le corresponden y con una información adecuada, fundamentada y rigurosa de cada uno de los objetos que la componen. • Cumplir con las más altas cuotas de calidad y profesionalidad en todas sus actuaciones y servicios ademas de garantizar la seguridad de sus visitantes y sus colecciones. VISIÓN • Fortalecer

su papel como Museo de Belas Artes en Galicia y su presencia en el Sistema Español de Museos. • Convertir al Museo en una institución de referencia cultural en el ámbito de sus competencias, en la relación con otras instituciones y en su proyección territorial. • Enriquecer y potenciar las colecciones manteniendo un crecimiento constante en obras de calidad e interés fomentando el conocimiento y tratando de incorporar nuevos lenguajes y categorías artísticas. • Ser un referente en la conservación de las obras de arte haciendo frente además a los nuevos retos que plantea la conservación del arte contemporáneo. • Potenciar la actuación y el uso permanente del Laboratorio de Restauración del Museo como instrumento necesario para el conocimiento y análisis del patrimonio artístico gallego y de las colecciones del museo principalmente. • Ser una Institución abierta y dinámica capaz de dar cabida a los nuevos còdigos y prácticas culturales. • Ser una institución abierta y participativa que da repuesta a la transformación de la realidad social por medio de actuaciones o proyectos que fomenten la inclusión social y cultural a través del arte. • Ser reconocido como museo público que cree en la educación patrimonial con especial énfasis en el patrimonio artístico de Galicia como garantía de que el reconocimiento e interpretación del mismo otorga significación, permite adquirir sentido de identidad y por tanto valoración cultural y preservación. OBJETIVOS El Museo de Belas Artes da Coruña reconoce el importante papel que como servicio público puede desempeñar. Los objetivos del museo son aquellos implícitos en su propia definición: • CUSTODIAR en sus espacios las colecciones de pintura, escultura, dibujos y grabados, objetos de arte, piezas

arqueológicas y numismáticas, además de los archivos y documentos acreditativos en nombre de la colectividad a la que pertenece y de la que es depositario. • CONSERVAR, garantizar la conservación y seguridad de las colecciones en todos sus ámbitos para su conocimiento y disfrute de las generaciones actuales y futuras, asi como el edificio que las alberga y que conjuga el presente arquitectónico con el pasado histórico. • INVESTIGAR los fondos que el museo custodia así como las disciplinas que lo vinculan al conocimiento y a su conservación. Profundizar en la teoría y en la práctica museológica y museográfica y en el estudio y análisis continuado del público y su variada tipología como usuarios de la institución tratando de establecer relaciones de calidad. • DIVULGAR el contenido de las colecciones, su interpretación y estudio ofertando actividades de calidad formativas, informativas y lúdicas dirigidas a su comunidad. Impulsar además el acceso de nuevos públicos con el uso de las nuevas tecnologías y espacios de comunicación. • EDUCAR, potenciar el papel educativo del museo como servicio que presta a la sociedad a través del patrimonio que custodia y exhibe e interactuando entre el proyecto museológico de sus colecciones y el público en sus diferentes tipos y niveles. Ofertando actuaciones y programas específicos y fomentando el intercambio institucional y la participación .

LOS FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN LA INVESTIGACIÓN Y EL MUSEO: el rigor aplicado La Investigación como actividad necesaria e imprescindible supone una garantía en las actuaciones que el Museo desarrolla. Los procesos y procedimientos de investigación, el rigor en el análisis y en el estudio nos permiten profundizar en el conocimiento de los bienes culturales que el Museo custodia así como abordar las relaciones que se establecen con las distintas disciplinas y especialidades que la naturaleza de las colecciones sugiere además de definir el tipo de las actuaciones a realizar. CONSIDERACIONES GENERALES La investigación constituye el deber y el compromiso con la misión del museo a partir de sus funciones. Establece la responsabilidad intelectual en las áreas o dominios de actuación y ocupación o actividad del museo.


223 Dota de rigor y prestigio a la lnstitución al gestionar con conocimiento experto los bienes patrimoniales que el museo custodia facilitando su interpretación, estudio y divulgación. La facultad y la función de investigar debe proyectarse sobre los profesionales que constituyen la plantilla del museo: el equipo técnico del Museo de Belas Artes participa directamente en los programas de investigación que se establezcan, en sus distintos ámbitos de aplicación. El Museo además propicia la colaboración e intercambio profesional e institucional en el campo de la investigación de su especialidad patrimonial, en sus campos disciplinares afines y de aquellos aspectos teóricos y prácticos museológicos y museográficos que afectan a las funciones que lo definen como institución publica. LINEAS DE ACTUACIÓN La especificidad de las funciones del museo dota a la Institución de campos de investigación únicos vinculados a la variedad y singularidad de sus actuaciones. Entre otros: INVESTIGAR Y CONOCER La investigación afecta en primer lugar a las colecciones del Museo. Su cualidad identificativa viene dado por el estudio de los fondos artísticos, el conocimiento de las propias obras de arte y el análisis e interpretación de los fondos documentales y archivísticos que las acreditan. Igualmente explorar y profundizar en la teoría museológica posibilita ofertar nuevas lecturas y visiones que afectan a la exhibición de la propia colección. INVESTIGAR Y EXPERTIZAR El compromiso del Museo con la investigación permite recopilar la información que existe de los bienes que custodia, o de aquellos de interés patrimonial, analizar, interpretar, estudiar y poner en valor ese conocimiento para acreditarlo y difundirlo. Desde el Museo no solo se investiga acerca de las colecciones y sus relaciones pluridisciplinares sino sobre el acopio de obras artísticas y los criterios que permiten determinar su valoración. La cualificación del personal del Museo permite expertizar sobre su valor histórico-artístico, su autenticidad, su posible interés para nuestras colecciones o simplemente para poner en valor el patrimonio cultural existente público o privado y por tanto contribuir a las propuestas que la Administración o la Autoridad Judicial precise apreciar. El conocimiento experto se establece a partir de la propia obra artística o sobre aquella perteneciente al patrimonio cultural.

INVESTIGAR Y CONSERVAR Junto a una adecuada interpretación de las colecciones buscamos una rigurosa prevención y seguridad, lo que nuevamente implica otra vía de investigación que distingue e identifica el trabajo del Museo: investigar desde el punto de vista de la conservación y de la conservación preventiva, cuestión por otra parte necesaria e imprescindible en el quehacer museístico. Se precisa una formación cualificada y actualizada para valorar no solo las condiciones expositivas idóneas sino la movilidad de los fondos, además del seguimiento de las diferentes actuaciones expositivas tanto temporales como permanentes., evitando riesgos y valorando y adecuando las condiciones ambientales de los espacios que acogen las colecciones, probando y analizando materiales, y evaluando nuevas tecnologías, su uso y aplicación para garantizar una adecuada conservación sobre el patrimonio que se ejerce su custodia de forma continua. El laboratorio de restauración adquiere especial significado en la actividad del Museo .Su equipamiento ha sido paulatino desde 1996. Permite desarrollar programas de conservación preventiva sistemática tanto en los espacios expositivo como en los de reserva, una analítica detallada de los fondos artísticos y documentales e intervenciones cualificadas cuando asi lo requieren nuestras colecciones, Las nuevas tecnologías aplicadas a la restauración iniciadas en 2017 han permitido obtener datos e iniciar procesos de investigación sobre nuestras colecciones hasta hace poco impensables y con inéditos resultados. INVESTIGAR Y EDUCAR El programa de actividades divulgativas enfocadas al público para que conozca las colecciones, disfrute de ese conocimiento y fomente su creatividad, nunca podría llevarse a cabo sin la investigación de ese público y los distintos niveles de lecturas necesarios para que la comprensión y contemplación y conocimiento sea el adecuado. Los grupos escolares constituyen un alto porcentaje de visitantes. Conocer como acercarse desde el museo a los programas educativos oficiales por medio de las obras de arte del museo, supone establecer un estudio en profundidad que permita facilitar el compromiso del museo con la sociedad y cumplir con su faceta educativa. Desde 1999 se ha estado elaborando de forma paulatina un material educativo adaptado a diferentes niveles escolares y se ha fomentando la creatividad a través de talleres de dibujo o gravado integrados en las propias visitas, como resultado de los planes de análisis y estudio antes mencionados.


224 INVESTIGAR Y PROYECTAR: El conocimiento y estudio del Público, su pluralidad y diversidad ha permitido que el museo oferte un programa de actuaciones adaptadas a la realidad del visitante y su pluralidad y en relación con la sociedad a la que pertenece y se proyecta El análisis de estos componentes favorece la accesibilidad y fomenta el conocimiento, el intercambios y el compromiso entre el museo y su comunidad además de facilitar el cumplimiento de la misión que el museo tiene encomendada. LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Las Publicaciones, son el resultado último de un proceso de investigación y estudio. Es el medio de transmisión habitual para que ese conocimiento pueda ser consultado, divulgado y examinado Los Catálogos son el medio que el Museo utiliza, para mostrar y difundir el trabajo de investigación o estudio que da contenido al planteamiento de un proyecto expositivo. Gozan de enorme aceptación por su diseño y por la capacidad de erudición y deleite que muestra ensus contenidos gráficos,documentales o analíticos. Igualmente son el soporte de temas monográficos relacionados con sus fondos o con sus aspectos museológicos y funcionales El Boletín del Museo es la publicación científica del propio museo. Permite dar a conocer los resultados de las investigaciones y análisis realizados por los profesionales de la propia institución acerca del patrimonio cultural que custodia y de aquellos temas vinculados con el arte, historia del arte,estética, museología y museografía.etcEstá abierta a la colaboración de especialistas. Los medios tecnológicos son el soporte divulgativo que facilita la comunicación y establece nuevos cauces y niveles de información de la propia investigación ,estudio y análisis que el Museo genera sobre sus colecciones o actuaciones especificas y pone al alcance del publico a través de distintas aplicaciones según sus contenidos. LA INVESTIGACIÓN y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (el Copyrigth del Museo): El trabajo de investigación realizado por y para el museo difiere del compromiso profesional que se realiza en nombre del Museo y el que se elabora de forma independiente. Afecta a todos los miembros de la plantilla que precisen o deseen entrar en los planes de estudio e investigación del Museo, de sus colecciones y de sus programas y apela a su responsabilidad y compromiso Institucional

El EQUIPO PROFESIONAL DEL MUSEO: EL CONOCIMIENTO EXPERTO Y CUALIFICADO La capacidad del museo para capar nuestra atención, provocar sensaciones y aportar conocimiento está en correspondencia con la interpretación que se haga del Museo como Institución, de cómo traten y exhiban sus colecciones, el tipo de información que divulgue, de la calidad de las exposiciones temporales y de los proyectos educativos previstos, de los programas de acopio de fondos, de conservación preventiva y de divulgación, de la realización de una intensa y variada programación anual, etc… Se podría seguir enumerando la variedad de actuaciones que conlleva el cumplimiento de la responsabilidad museística. No obstante, más que su repertorio, es preciso insistir en que esta institución cultural, tan necesaria como compleja, nunca podría hacer frente a los retos y metas que la sociedad le demanda si no dispone de un Equipo de Profesionales cualificado con criterio formado en sus campos de trabajo y experto en su gestión, que permite que el Museo cumpla sus funciones, se conozca como centro difusor de cultura y de patrimonio y se llegue a reconocer, incluso, como institución sorprendente y atractiva comprometida con el presente siglo. El reconocimiento social de los profesionales del museo y de nuestra profesión es insuficiente. A pesar del prestigio que han adquirido los museos se desconoce la vertiente real de nuestro trabajo y se percibe una escasa e incomprensible valoración social y administrativa, a pesar de la responsabilidad que este con lleva y de la admirable trayectoria profesional de muchos colegas. En los últimos años sin embargo, han aparecido artículos y publicaciones que parecen albergar cierta esperanza de cambio de mentalidad. El monográfico publicado por el Ministerio de Cultura en el año 2016, muestra el análisis de la experiencia directa de sus profesionales de Museos y define como característica común de sus componentes-en la mayor parte de los casos- el compromiso, la fidelidad y dedicación a la Institución. Se trata de las personas que configuran los cuerpos especializados de la Administración Pública: Facultativos del Cuerpo de Conservadores de Museos, del Cuerpo de Ayudantes de Museos y Restauradores , que como regla general constituyen junto con la Dirección del museo, el equipo de profesionales que gestiona la complejidad del trabajo ordinario de un museo ATRIBUTOS IDENTIFICADORES Poseen una serie de atributos comunes que definen el campo de sus actuaciones • Conocen y comprenden las funciones básicas del


225 Museo y la necesaria interrelación que las define y distingue. • Buscan dotar de prestigio y calidad al Museo y comparten la responsabilidad intelectual en el desarrollo de sus funciones. • Conocen la disciplina o las disciplinas afines a las colecciones del museo y su singularidad y por consiguiente los criterios y métodos que rigen en su especialidad para investigar y estudiar el patrimonio que el Museo custodia y aplicar el lenguaje especifico académico que le corresponde • Dominan un lenguaje museológico y museográfico de la colección, identificando los códigos propios de su conocimiento y su documentación, y establecen los vínculos necesarios para su correcta divulgación. • Tienen criterio formado y conocen los procedimientos para realizar una adecuada conservación preventiva de las colecciones respondiendo a su naturaleza y tipología. • Identifican las necesidades básicas de conservación preventiva de los fondos patrimoniales que el museo gestiona y su correcta manipulación con los procedimientos y términos adecuados además de aquellos principio que determinan la exhibición ordenada de las colecciones. • Conocen los procedimientos de la administración para la gestión de sus responsabilidades. • Buscan la actualización y perfeccionamiento constante del uso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones como herramientas necesarias para proyectar un eficaz servicio pulico a la sociedad. • Poseen dedicación y un gran compromiso con la institución y con el cumplimiento de la misión y visión que el museo pretende, además de lograr sus objetivos y desarrollar sus funciones. • Ponen en práctica los códigos y conductas de ética profesional o de deontologia profesional recogidos en el Consejo Internacional de Museos (ICOM)

LOS PROFESIONALES DEL MUSEO DE BELAS ARTES Da Coruña ETAPAS Como Museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia posee los perfiles profesionales específicos definidos en los Cuerpos de la Administratición Estatal y Autonómica con su distintas variedades y tipologías. Su plantilla se nutre exclusivamente con personal funcionario de carrera o personal laboral según la denominación del puesto existente en la relación de puestos de trabajo, legalmente reconocidos en la plantilla del Museo de Belas Artes por la Xunta de Galicia.

1995 inaugura sus nuevas instalaciones con una precaria plantilla de personal minima: directora, conservadora, auxiliar administrativo y 4 vigilantes. 1996 se regula la dotación presupuestaria para el personal de los Museos dependientes de la Xunta de Galicia. El resultado fue la creación y provisión de perfiles profesionales específicos para acceder al trabajo del Museo, esto es Cuerpos Facultativos Superiores de Conservadores de Museos, de los Cuerpos Facultativos de Ayudantes de Museos, la dotación de plazas de Restauradores en los museos, el reconocimiento de Bibliotecas específicas en los mismos y dotación de su perfil profesional así como del personal de Vigilancia de Museos y de Auxiliares de Museos y Bibliotecas. 1997 se incorporan como Técnicos interinos. 2003 se establece la convocatoria de los procesos selectivos para cubrir un total de 9 plazas adscritas al Museo de Belas Artes que permanecen en la actualidad y constituyen el equipo técnico del Museo. 2018 los perfiles profesionales del Museo de Belas Artes da Coruña no han variado desde entonces. Se compone de: 4 conservadores facultativos de museos (incluida la dirección del centro), 4 ayudantes facultativos de museos, 1 restaurador, 1 ayudante facultativo de bibliotecas,1 auxiliar de biblioteca ,1 auxiliar administrativo y 11 vigilantes de museo. EL EQUIPO DEL MUSEO Los Cuerpos Facultativos de Conservadores de Museos y Ayudantes de Museo,y el personal de Restauración configuran el denominado Equipo Técnico o Profesional de la Institución. Se identifican y definen por medio de los atributos anteriormente descritos y representan el conocimiento experto del Museo. La Biblioteca del Museo con sus respectivos profesionales, complementan los perfiles de actuación y competencia del mismo. Evidentemente asumen los atributos identificadores anteriormente descritos. Además poseen la visión integra y comprometida del Museo, conciben el uso adecuado de los espacios, conocen y gestionan las labores propias de la Administración y de aquellas materias que pudieran ser requeridas como funcionarios públicos. Son responsables de los proyectos inherentes a la especificidad de su profesión y exploran además nuevas posibilidades que permitan divulgar, extender y dar uso a los distintos Servicios que ofrece el Museo. Es sabido que los perfiles profesionales pueden aumentar según el tipo de actividad específica que la programación anual del museo desarrolle. No corresponde aquí analizar la problemática y carencias y limitaciones o la formación necesaria deseable para acceder a las responsabilidades del trabajo museístico, sería un trabajo denso y merecería todo un capítulo,


226 sino constatar la realidad de que este Museo que ha padecido los pormenores de la crisis económica de 2008, tuviera en un futuro inmediato un incremento de sus profesionales de plantilla, un aumento de su variedad tipologica para aquellos campos donde la carencia obliga a redundar esfuerzos y en ocasiones impide gestionar con mayor eficacia las complejas tareas y proyectos que desde el Museo de Belas Artes asumismos y que redundaría sin duda en beneficio de la sociedad a la que se debe. En este punto cabe destacar el importante papel de aquellas personas con perfiles profesionales diversos, que tras una formación previa en este Museo (becados, documentalistas, en practicas, etc.) han participado prestando un servicio temporal en clave educativa y divulgativa facilitando la comunicación entre colección–público en sus distintas tipologías y edades, y sin cuya aportación difícilmente podría revertirse en la sociedad el compromiso educativo adquirido. Son nuevas profesiones que los museos del futuro sin duda deberán incorporar a sus plantillas si la innovación, la accesibilidad y participación social se pretende que sea un logro permanente e incuestionable.

PLAN DE ACTUACIÓN: CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DIRECTRICES Y ORIENTACIÓN Entendemos por criterios de identificación la serie de directrices (o conceptos básicos) reconocidas, aceptadas y llevadas a la práctica en la gestión del museo entre 1995 (inauguración) hasta el momento actual (2018). Es el sentido de orientación necesaria que la dirección del museo (Museo de Belas Artes) considera y transmite al personal del museo (El Equipo del Museo) para tratar de articular una adecuada gestión del trabajo, cumplir con la misión del museo y con la visión que pretende, lograr sus objetivos y desarrollar sus funciones. Responde además a modelos de actuación identificativa tanto en la forma como en el contenido (discurso museológico y selección museográfica), en un espacio reconocible (el edificio del museo) y con una imagen corporativa propia (nuestro anagrama). Este conjunto de directrices que el museo reconoce acepta y ha llevado a la práctica en un periodo de tiempo establecido (1995-2018) nos ha permitido constatar y reafirmar que el funcionamiento y gestión de un museo y sus actuaciones no son producto del azar o de las circunstancia sino que responden a un proyecto de trabajo —que hemos tratado de precisar a corto medio y/o largo plazo— a pesar de su com-

plejidad y dificultad por la multiplicidad de factores que confluyen, pero cuya concepción no es solo importante sino necesaria, como ya ha sido señalado por distintos profesionales del tema, ya que: • Afecta directamente a la Institución: tiene impacto directo sobre el patrimonio cultural que el museo custodia y expone. • Repercute en la dinámica del Museo y su contenido. • Influye en el comportamiento de los distintos sectores sociales de la comunidad sobre la se proyecta, y favorece relaciones institucionales y profesionales además de adquirir visibilidad y valoración. Es, por otra parte, un trabajo progresivo que puede aumentar o incluso retroceder según los recursos de personal y económicos que el Museo disponga, pero siempre perdura, dado su carácter de Institución permanente. Esto nos lleva a definir unos principios básicos que han orientado nuestra gestión diaria y definen e identifican nuestra forma de actuación desde cuatro aspectos sustanciales: EL MUSEO Y SU CONCEPCIÓN complejidad del Museo como servicio público determina concebir la institución museística como UN todo: todas las partes importan y se relacionan entre si para realizar una labor eficaz y poder orientar la institución hacia unos fines. • En consecuencia el museo desarrolla un marco común de actuación en que la interrelacción de sus funciones implican la necesidad de coordinación de todas las partes si se pretende que la institución funcione y una organización del trabajo y un reparto de responsabilidades. • Planificar la actividad de un museo es un intenso proceso cuyo desarrollo requiere colaboración, compromiso, transversalidad y comunicación permanente entre los agentes implicados en la misma, es decir, el personal del museo en sus diferentes responsabilidades. • La

EL PERSONAL Y SU COMPROMISO El Personal del Museo son las personas que trabajan en el museo, que posibilitan el desarrollo de sus funciones y cumplir con la misión y objetivos encomendados. El museo organiza el trabajo contando con sus propios recursos de personal: es el equipo de profesionales del Museo comprometidos en lograr el buen funcionamiento del mismo. La forma de trabajar en el museo se define por la búsqueda de los mayores índices de calidad y compromiso en todas las actuaciones y actividades y por el respeto permanente a las normas profesionales e institucionales y a la legislación.


227 LA ORGANIZACIÓN INTERNA Todo museo precisa de de una organización y un reparto de responsabilidades entre los miembros que constituyen la plantilla de personal para facilitar el trabajo, adquirir compromiso y posibilitar la toma de decisiones inherentes al mismo. El Museo de Belas Artes presenta un esquema clásico piramidal en cuanto a su estructura, transversal en cuanto a su comunicación, relación e intercambio, y horizontal en cuanto a su funcionamiento y gestión. Se estructura en grandes Áreas funcionales, definidas cada una de ellas por sus objetivos y criterios de actuación lo que ha posibilitado desarrollar el trabajo especifico de cada una de ellas: • Áreas Básicas Funcionales de Conservación, de Difusión o Acción Cultural y de Documentación que complementan la de Dirección del museo y la de Gestión (Administración y Seguridad). Las áreas de Restauración y Biblioteca se insertan en la estructura anterior por ser imprescindibles, necesarias e incuestionables. El papel de Educación en el museo es permanente y funcional, se proyecta desde el área de difusión (o acción cultural) y en estrecha correspondencia con la documentación e investigación. Es esta, la Investigación por su particularidad y significación la función del museo que se relaciona con todas las áreas del mismo, con un lenguaje y contenidos específicos. A partir de esta organización se planifica la actividad ordinaria y extraordinaria. Esta se puede modificar, alterar o cambiar dependiendo de los recursos de personal, de los criterios operantes o de las necesidades o recursos económicos disponibles, pero siempre debe mantener el compromiso de cumplir con las funciones implícitas en su definición como Museo. LA IDENTIFICACIÓN Y DISTINCIÓN Sabemos lo que somos como museo y como organizarnos. El paso siguiente es identificar nuestra singularidad para lograr clarificar nuestras actuaciones, además de nuestros proyectos y programaciones con el fin de conducir el Museo hacia su propósito. Entendemos que: • las colecciones del museo constituyen el núcleo fundamental de su actividad ya que es la cualidad identificadora del mismo y por tanto determina nuestros criterios de actuación, si bien la Institución debe permanecer en alerta ante las necesidades y posibles cambios que la propia naturaleza del museo pueda experimentar: diálogo conceptual entre museo tradicional y nuevos modelos en el futuro. • los criterios que rigen la actuación sobre las colecciones del museo están en estrecha relación con su capacidad de transmisión, comunicación y relación con el público y su pluralidad.

exposición de las colecciones está sometida a criterios de innovación, dinamismo, accesibilidad y de rigor científico plasmados en un relato museológico y museográfico propio, que muestre su capacidad de dialogar y comunicar con el público. • se promueve el compromiso de divulgar conocimiento con una información de calidad que permita lograr un reconocimiento social de sus contenidos y actuaciones. • se reconoce el uso de los nuevos medios de comunicación digital como un recurso necesario para acceder a otros públicos (a todo tipo de visitantes), alcanzar proyección global y disponer de un nuevo canal identificativo de transmisión de información y comunicación además de adquirir presencia en las redes. • la

UNIDADES DE ACTUACIÓN En 1995 el Museo de Belas Artes da Coruña se presenta ante la comunidad en un edificio de nueva planta y sendos proyectos museológicos y museográficos. Desde entonces y hasta la actualidad hemos desarrollado un plan estratégico de actuación, basado en las directrices establecidas en su Plan Director, desarrollado en etapas y/o actuaciones bajo un prisma integral de actuación que ha ido modificando el proyecto inicial primigenio. Este plan se sintetiza en tres unidades de actuación que damos a conocer a lo largo de los siguientes capítulos: LAS COLECCIONES: Trataremos los objetivos y actuaciones que afectan al conjunto de las colecciones del Museo y profundizaremos en las funciones especificas implícitas a su razón de ser: Conservación, Educación y Documentación y Divulgación además de Restauración y de la existencia de una Biblioteca especializada. La investigación que ya ha sido puesta de relieve en un capitulo especifico y evidentemente afecta a la propia esencia de la Colección, a su exposición y valoración. El PÚBLICO: Plantearemos las formas para llegar al publico y su diferentes tipologías mostrando al museo como instrumento privilegiado para la Educación con sus programas para difundir el conocimiento. Ademas de hacer presentes a los usuarios habituales y a los nuevos usuarios que llegan a través de las últimas tecnologías de la comunicación. LAS EXPOSICIONES TEMPORALES: Constituyen una de las principales actividades y una gran apuesta por parte del Museo de Belas Artes como medio de difusión y conocimiento del patrimonio artístico y puesta en conocimiento de los estudios e investigaciones realizadas, así como el medio de intercambio y comunicación cultural, institucional y social más demandado por el público ante el que el Museo puede mostrar una ya consolidada trayectoria.


228

LAS COLECCIONES

LAS COLECCIONES DEL MUSEO CONSIDERACIONES GENERALES • El

Museo se concibe como un lugar para ver, aprender y disfrutar a través del contacto directo con la obras de arte que constituyen sus colecciones. • Las colecciones constituyen el elemento de cohesión y definición del Museo y velan por su evolución y transformación como integrantes de su propia esencia. • La interpretación, estudio y análisis de las colecciones esta sometida a una revisión y actualización sistemática basada en el rigor científico y el conocimiento como garantía de su correcta presentación y exhibición. • La información que contienen las obras de arte y los objetos que constituyen las colecciones del Museo poseen un valor cultural y social que facilita la creación de espacios de comunicación, dialogo e inclusión con el publico que se precisa potenciar para lograr una mayor interrelación con el mismo. • El Museo tiene la responsabilidad de explorar nuevas áreas y planteamientos del arte pasado, presente y futuro creando y ofertando nuevas oportunidades para el visitante. Siguiendo las pautas elaboradas en el proyecto museológico inicial (1996) podemos afirmar que la colección del Museo de Belas Artes da Coruña está determinada por su propia naturaleza y delimitada por su propia historia. Apenas hay ejemplos de la antigüedad y de la edad media y si un notable conjunto de obras que nos permiten realizar una visión amplia por el recorrido del acontecer artístico español e internacional desde el siglo XV hasta nuestros días, con un claro predominio de obras de los siglos XVII y XIX y de la plástica gallega del siglo XX. Hemos optado para la exposición permanente de la colección por una lectura cronológica, iconográfica y contextualizada en cada período destacando aquellas obras que por su calidad o autoría adquieren especial significación y tratando de aportar nuevas lecturas o planteamientos museológicos y temáticos o museográficos, actualizando sus contenidos. Paulatinamente a lo largo de dos décadas se ha enriquecido y actualizado en ideas y tendencias y evidentemente y como no podía ser menos, en el periodo 1999 y hasta 2018, ha variado sustancialmente en contenidos, en discursos expositivos y en soportes museográficos, si bien el recorrido espacial mantiene el esquema inicial.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUSEOLÓGICO INICIAL: 1996-2018 Con el fin de actualizar gradualmente el plan museológico del año 1995, se definen los objetivos que guiaran el trabajo ordinario y posibilitaran la concreción de procedimientos de actuación con respecto a las colecciones del Museo a lo largo del período1996-2017. OBJETIVOS GENERALES • Poner en valor la colección desde una perspectiva artística, histórica y cultural. • Enriquecer y enaltecer la colección permanente del museo buscando la calidad y el interés artístico, la actualización de contenidos y tipologías y la incorporación de nuevas tendencias o interpretaciones. • Conocer y estudiar la colección de forma rigurosa para hacerla visible, atractiva y accesible para el publico. • Conservar la colección aplicando los sistemas documentales y tecnológicos necesarios que permitan establecer unas condiciones óptimas de prevención sobre el legado patrimonial que el Museo recoge en beneficio de la sociedad. • Organizar el acopio de información que afecta a las colecciones por medio del Sistema de Documentación de Museos y su normativa legal, como garantía de su seguridad y conservación y manipulación y para facilitar el estudio e investigación a profesionales internos o externos, ademas del intercambio o la demanda Institucional y su informatización. • Organizar el cuadro de profesionales del museo para el cumplimiento de estos objetivos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS los ejes básicos de las colecciones. • Potenciar la colecciones de pintura del siglo XVII tanto por la calidad de las obras que la constituyen como por su especial significado en la historia del Museo con el fin de profundizar en el estudio y conocimiento de la pintura barroca en general, incrementando sus contenidos y fortaleciendo el intercambio institucional o particular. • Impulsar las colecciones de pintura española del XIX, uno de los principales focos de atracción de nuestras colecciones y antesala del desarrollo de las artes del siglo XX en Galicia. • Fomentar el desarrollo de la colección de arte gallego del siglo XX, uno de los mayores exponentes de la memoria artística de nuestro país, con una revisión crítica continuada y actualizada que contribuya a su conocimiento y a la dinamización cultural. • Divulgar, actualizar y poner en valor museológica y museográficamente la colección de Grabados de Goya, punto de referencia de estudiosos y especialis• Potenciar


229 tas, ya que es uno de los pocos Museos que posee la totalidad de sus series. • Incorporar nuevas secciones y obras artísticas, resultado del estudio y análisis de sus fondos y su catalogación: la sección de numismática, artes decorativas, dibujo y grabado son ejemplos a destacar. • Explorar e identificar la vías y tendencias artísticas que definen y competen al siglo XXI de forma que permitan incrementar y completar las colecciones aportando nuevas oportunidades visuales y contemplativas: la sección de artes de la imagen contribuirá en un futuro a definir estos objetivos.

El PLAN DE COLECCIOneS Del MUSEO: 1996-2018 Se definen los procedimientos y actuaciones que el Museo reconoce y aprueba para actualizar el plan de colecciones y adecuarlo a los planes museológico y museográfico correspondientes y para facilitar su linea de actuación. Este plan comprende el periodo de tiempo señalado: 1996-2018 y se establece en tres niveles: Incrementar y enriquecer, Visibilizar y Accesibilidad y comprensión. INCREMENTAR Y ENRIQUECER Son las actuaciones continuadas en un periodo de tiempo dado y relacionadas con el crecimiento de la propia colección y sus necesidades. El incremento de los fondos de la Colección del Museo en el periodo 1996- 2018 ha sido de un total de 1249 piezas con una variada tipología y naturaleza. El incremento no es aleatorio, siempre responde a una reflexión pausada y pormenorizada ya que afecta al interés que suscita, a su puesta en valor y a la custodia que adquiere, dependiendo en ocasiones también de la oportunidad o la casualidad. CRITERIOS DE ACTUACIÓN • Se potencia un crecimiento selectivo de la colección: calidad artística y la autoría y enriquecimiento del propio discurso museológico y significado dentro de la propia colección como premisas de actuación. • Se procura igualmente incorporar ideas, tendencias y periodos artísticos que potencien la colección ademas de abrir nuevas vías de interpretacion. • Se supervisan los criterios museológicos y museógraficos que afectan a la colección permanente, tratando de actualizar sus discursos y sus soportes comunicativos para definir carencias, prioridades o necesidades de la colección.

• Los

nuevos ingresos se producen por los procedimientos habituales de adquisición, depósito, donación, adjudicación o intercambio institucional. PROCEDIMIENTOS Adquisición: Se procura la Adquisición. Como museo vinculado a las Administraciónes Públicas carece de autonomía en su asignación y depende de los presupuestos generales aprobados anualmente para tal fin. Esta realidad en ocasiones condiciona y limita las posibles oportunidades que puedan surgir. Las fluctuaciones del mercado del arte o la necesidad de inmediatez del propietario que oferta o la propia dotación presupuestaria, casi siempre insuficiente, son situaciones frecuentes en el quehacer museístico que obligan a la renuncia o pérdida, más veces de lo deseado, de obras artísticas de interés para la colección del Museo. Las adquisiciones desde 1995 hasta 2018 comprenden un total de 367 piezas de variada naturaleza y tipología. Se han adquirido como propuesta directa del museo y aprobación de su organismo dependiente, la Consellería de Cultura a cargo de los presupuestos de la Xunta de Galicia. No se registra ninguna compra procedente directamente del Estado, titular del museo, a través del Ministerio de Cultura. El proceso de adquisiciones ha sido lento pero continuado en 1996 para caer a partir de 2011 como consecuencia de la crisis económica. Serán los artistas contemporáneos gallegos los que acaparen la mayor parte de las adquisiciones. Se pretende cubrir aquellas lagunas que presentaba o presenta el discurso expositivo de la colección permanente tanto en pintura como en escultura y dibujo aprovechando las tendencias o oportunidades que ofrece el mercado del arte en un momento dado: Lloréns, Tino Grandio, Caruncho, Arturo Souto, Mampaso, Molezún, Leopoldo Nóvoa, Jano Muñoz, Manolo Paz, entre otros. Además las denominadas Artes Decorativas se renuevan con la adquisición de interesantes colecciones de Miniaturas y de Abanicos. Por primera en el año 2011 vez se incorpora a la colección permanente la fotografía artística como Sección con la adquisición de obras de Xoan Piñón y Yolanda Ferrer. El ingreso en 2018 de dos interesantes obras cerámicas realizadas por Pablo Ruiz Picasso y adquiridas por la Conselleria de Cultura para este Museo cierra este apartado y abre nuevas y enriquecedoras perspectivas de cara al futuro. Depósito: Se fomenta el Depósito de obras de arte con un interesante incremento de 627 piezas tanto de instituciones como de particulares como vía de colaboración y enriquecimiento habitual en la historia del Mu-


230 seo. Son ejemplos notorios los depósitos ya históricos del Museo Nacional del Prado o del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia y de los Museos Arqueolóxico Provincial de Ourense o Museo de Pontevedra y la particular contribución de artistas como Paco Pestana, Guillermo Steimbürgen o familiares de artistas como Mon Vasco, Xoan Piñeiro, Faílde, y otros particulares que han fomentado el incremento de nuestras colecciones desde los inicios en 1995. El Museo Nacional del Prado realiza una importante revisión de sus depósitos en el año 2011 tras el levantamiento de la colección de 14 lienzos del pintor del siglo XVII Vicente Carducho que permanecían en este Museo desde fines del siglo XIX y con destino al Monasterio del Paular en Madrid. Se gestiona entonces un nuevo depósito con nuevas obras de calidad y variada temática que ha permitido enriquecer y renovar la colección del Museo y mostrar una renovada pluralidad temática y artística de la pintura barroca española y europea: Theodoor Romboudts, Erasmus Quellinus, Frans LuycKs, Peeter Gowy, Jean Baptiste Borkens, Juan Pantoja de la Cruz o Francisco Rizi, completan nuesta exposición permanente en la actualidad. En el año 2016, el fotógrafo Manuel Vilariño, Premio Nacional de Fotografía 2007, realiza un importante depósito de una obra emblemática de su autoría que, ubicada en el ámbito del foro, refuerza y ennoblece la colección y permite innovar y dar nuevos significados y lecturas al espacio del museo. En 2017, la aportación de obras del pintor Alberto Datas abre nuevas perspectivas artísticas y dota de novedosos contenidos y lenguajes a la colección plástica del XX. En 2018, renovados depósitos procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Quessada, Labra, Madariaga) y la aportación del legado del pintor Fernando Álvarez de Sotomayor por parte del Museo Nacional del Prado, permiten incrementar las obras del siglo XX con autores gallegos de la posguerra y potenciar este importante período artístico. Donación: Se procura acoger y favorecer las Donaciones al Museo de Belas Artes. Es la fórmula más generosa de compromiso por parte de las personas, individuos que ponen su memoria y su patrimonio para uso y disfrute de la sociedad . El Museo ha recibido importantes legados y donaciones a lo largo de su historia que han permitido incrementar y ennoblecer la propia colección. Los ejemplos son variados y sucesivos. Desde la primera donación que da origen a la creación de este Museo con Elvira Arévalo Gener a fines del siglo XIX, a la marquesa de Cavalcanti, hija de Emilia Pardo Bazán en el

XX con un interesante legado, la donación de Maruxa Seoane o de Carolina González Abad, o la más reciente del pintor Roberto González, entre otras muchas y variadas. Muestran, en definitiva, la generosidad de un gran número de ciudadanos -muchos de ellos coruñeses- comprometidos con el patrimonio artístico y con la instiución museística a través de su aportación. Cabe aquí expresar nuestra gratitud y el deseo de continuidad de cara al futuro. Legados testamentarios, asignación o dación: son otras de las fórmulas jurídicas existentes por las que los museo pueden proceder al incremento de sus fondos. Entre otras, cabe señalar la obra de Joaquin Sorolla el “Boyero Castellano” boceto realizado para la Hispanic Society de New York por Joaquin Sorolla y asignado en el año 1998 al museo y expuesta desde entonces en la colección permanente. Préstamo: Se facilita el Préstamo de obras para favorecer la divulgacion de la colección y el intercambio institucional, planteado bajo idóneas condiciones de conservación y seguridad y contribuyendo a la concreción de los distintos proyectos expositivos nacionales o internacionales. Su ritmo es variable y ha permanecido constante a lo largo del tiempo. En resumen, es entre 1996 y 2010 cuando se produce el mayor incremento de obras que ingresan en las colecciones del Museo y es a los siglos XIX y XX a quien corresponde el número más sobresaliente de fondos ingresados por los distintos procedimientos enumerados. La crisis económica sufrida desde el año 2011 supuso una paralización del programa de adquisiciones y un freno a los proyectos de la actualización museológica y museográfica. Afortunadamente desde 2018 comenzamos a vislumbrar cambios y confiamos en que estos marquen un ritmo ascendente de actividad. VISIBILIZAR Creatividad y conocimiento aplicado e innovación para potenciar la presencia de la colección y la exclusividad de su diálogo con el espacio arquitectónico. EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y SU CONCEPCIÓN DINÁMICA Desde su inauguración se ha tratado de respetar la capacidad del edificio del Museo y hacer uso de su flexibilidad y versatilidad espacial tratando de que el público, el espectador, lo contemple como una de las grandes obras de arquitectura contemporánea de referencia en el siglo XX. Hemos puesto énfasis en la luz que recorre las zonas, en los distintos materiales utilizados y en las estructuras construidas para distribuir y exhibir la co-


231 lección permanente del Museo bajo una perspectiva museológica integrada en su propio continente. • El edificio de nuerva planta adapta su morfología a las necesidades museísticas. Así los ámbitos dedicados a la exposición permanente han posibilitado y cuidado el desarrollo de la circulación del público y la aplicación de renovados planteamientos museográficos y museológicos en una constante búsqueda de equilibrio entre las obras expuestas y la nueva arquitectura. Esta se muestra sugerente e imponente, bañada por luz natural directa en ocasiones tamizada, y con una iluminación indirecta que conduce a la búsqueda, siempre flexible, de ambientación y clarificación del que observa. • El espacio a su vez, ha determinado una circulación ascendente y delimitado una concepción cronológica para situar y ubicar la mayor parte de la exposición permanente con sus secciones de pintura, dibujo, escultura, grabado y artes decorativas. • La nueva arquitectura propicia perspectivas horizontales y puntos de vista en la verticalidad de su eje que favorece la propia orientación del visitante. Esta perspectiva horizontal surge de nuevo al incorporar por medio de soluciones arquitectónicas el edificio histórico rehabilitado y donde el respeto a sus estructuras y dimensiones, posibilita ubicar aquellas secciones cuya naturaleza y tipología requieren otra mirada, además de estructuras museográficas específicas. • El recorrido espacial sugiere a su vez, un exclusivo diálogo entre la arquitectura del museo y la colección que alberga, equilibrando los recorridos, provocando nuevos puntos de visión y contemplación y poniendo en valor el espacio físico y su transformación. • Se establece por tanto una concepción dinámica de espacios en que los objetos adquieren nuevos códigos de contemplación y reflexión en un edificio que forma parte del propio patrimonio cultural del Museo de Belas Artes. NUEVOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN: INCORPORACIÓN DE NUEVAS SECCIONES Son las actuaciones llevadas a cabo para favorecer el conocimiento de la colección permanente. Su incorporación ha respondido a criterios históricos, de estudio, de oportunidad, viabilidad o de interés y se ha realizado de forma progresiva.desde 1996 hasta la ctualidad. • 1996 Sección de Escultura contemporánea: no será hasta 1996 cuando las nuevas condiciones de idoneidad museográfica permitan incorporar obras escultóricas contemporáneas en la colección permanente del Museo, una de las carencias mas significativas hasta entonces. Esta se incrementa a través de la propuesta de depositos y adquisiciones. Se ubica en los espacios

del foro o espacio de acogida del museo tanto por su flexibilidad y lectura espacial como por el diálogo permanente entre luz y materiales: Elena Colmeiro, Paco Pestana, Francisco Leiro, Manolo Paz, Silverio Rivas, Acisclo Manzano, entre otros, se incorporan a la colección. • 2008 Sección de Papel: la colección iniciada ya en el siglo XX había crecido por distintos procedimientos. Una vez estudiada, documentada y catalogada por nuestros profesionales se incorpora al discurso expositivo de la sala dedicada al siglo XIX mostrando las distintas técnicas artísticas, dibujos, grabados y acuarelas, cuya iconografia permite completar la visiones que sobre el paisaje romántico o realista se expone y donde destacan obras de Villaamil o Pérez de Castro. Se completarán y enriquecerán con posterioridad los contenidos de la plástica gallega del XX con la incorporación de dibujos de Castelao y una selección de grabados de Luis Seoane como complemento a su obra pictórica. • 2009 Sección de Artes Decorativas: este año ingresa en el Museo una importante colección de abanicos de los siglos XVIII y XIX que se complementan en 2016 con un aporte significativo de Miniaturas del siglos XIX y algunos ejemplos del XVIII. Tras un análisis sistemático y una selección de contenidos, hoy se exhiben en sus correspondientes salas de la colección permanente. • 2016 Sección de Fotografía: es uno de los proyectos mas deseados dentro del Plan de Colecciones y así se hizo constar a través de sus exposiciones temporales. Las adquisiciones realizadas en 2016 y la determinante aportación del artista Manuel Vilariño con una de las obras emblemáticas de su colección, “EL Paraiso Fragmentado”, ha abierto nuevos horizontes y lenguajes, necesarios en el crecimiento y representacion de estilos y tendencias del arte actual. • 2017 Sección de Grabados de Goya: la totalidad de la Series de Grabados realizados por Francisco de Goya (Caprichos, Disparates, Desatres y Tauromaquia) pertenecen a la Colección del Museo y ha formado parte del proyecto museológico inicial sin apenas modificaciones. Hemos apostado por la innovación y por la creatividad elaborando un proyecto que permita una renovación total museográfica y museológica del espacio arquitectónico que la define con el objetivo de potenciar y visibilizar esta Sección, fortalecer su información y facilitar por tanto, la comunicación y apreciación del visitante. • 2018 Sección de Numismática: era una deuda en la propia historia del museo. Fue necesario realizar un riguroso estudio de la colección de monedas y una vez seleccionadas, analizadas y catalogadas se estructuran


232 cronológicamente desde la época romana, moderna y contemporánea, presentándose además una colección de monedas pertenecientes a la ceca de A Coruña desde el siglo XV al XIX en un espacio concebido museográficamente para tal fin. • 2018 La incorporación de Nuevos Depósitos, como los ya mecionados del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del Museo Nacional del Prado, de instituciones como el Circulo de Bellas Artes de Madrid, junto con la aportación de particulares, de artistas o de sus familiares, posibilitan no solo enriquecer nuestros fondos sino plantear nuevos retos y nuevos discursos expositivos de las artes plásticas de Galicia y continuar renovando y actualizando nuestro patrimonio, su conocimiento y contemplación. ACCESIBILIDAD, CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN Son las herramientas y recursos informativos que el Museo propone para comunicarse con el Público presencial y virtual en relación a sus colecciones, actuaciones y funciones. EL VISITANTE PRESENCIAL Y LA INTERPRETACIÓN DEL MUSEO: RECURSOS INFORMATIVOS Información, interpretación y comunicación son los tres términos que podrían definir la búsqueda de soportes de calidad que permitan facilitar la intermediación entre el museo y el publico que visita el Museo de forma presencial: Supone la innovación y la actualización permanente o la puesta en valor del discurso expositivo, poniendo a disposición del visitante soportes identificativos de sus respuestas y necesidades. A medida que el conocimiento de la colección fue avanzando a lo largo de estos años, se fueron incorporando a la exposición distintos recursos informativos de apoyo con la pretensión de que tanto su contenido como la forma de visitarlo pudiera llegar a gran diversidad de público real, potencial o el recién incorporado, usuario virtual. Se trata de adaptar el programa museográfico a las tendencias más innovadoras que las nuevas tecnologías nos permiten aplicar y experimentar de forma paulatina. • Orientación del visitante: Rótulos que invitan a acceder al público a los espacios expositivos. Suponen el primer nexo entre el espacio y el público y anticipan una perspectiva del espacio temporal de lo que el visitante va a ver. • Hojas de sala móbiles o fijas: A lo largo de estos años fueron variando las distintas soluciones para brindarle al visitante la información que le facilite la comprensión del discurso museológico establecido.

• Folletos

informativos de la colección: Renovados de forma sistemática, siempre con el deseo de mejorar la capacidad de transmitir. En la actualidad están disponibles en tres idiomas con la información de horarios, distribución arquitectónica y otros servicios del museo. • Paneles con textos informativos: Se han ido agregando en distintas salas, siguiendo una actualización de diseños museográficos. Se trata de incorporar elementos comunicativos de distinto formato, muy gráficos y visuales que conjuguen textos, imágenes y diseño gráfico y aporten al visitante pautas didácticas y dinámicas que, de modo atractivo y rápido, faciliten el acceso a la información y su comprensión. En el año 20014 se aplicaron nuevos planteamientos museográficos en la Sala de Cerámica de Sargadelos con el objetivo de mejorar la comunicación y el conocimiento de la misma. En 2018 la colección Numismática, una vez catalogada, se presenta museograficamente con un formato novedoso y con un soporte informativo divulgativo y accesible. En 2018-2019 se actualizaran los contenidos de la sala Goya y su colección de grabados para permitir un mejor conocimiento y puesta en valor de la totalidad de las series. • Textos y cartelas identificativas: Son fundamentales e incuestionables en la exposición de la colección permanente del museo. Permiten una identificación clara y precisa de las obras y han ido evolucionando a medida que han cambiado los aspectos y los contenidos de las salas y también como resultado de nuevos diseños y nuevas tipografías, procurando la actualización y dinamización de estos soportes informativos. • Textos explicativos: del discurso expositivo de las distintas salas. • Audioguías: Relacionadas con las colecciones y con la arquitectura del propio edificio. • Pantallas táctiles: Complementos de nuestros sistemas expositivos cuyos contenidos permiten acceder a lo que el espacio expositivo impide por su extensión o por el tipo de análisis de la pieza: Sargadelos presenta formatos y estructuras en tres dimensiones y en la sección de Numismática analiza en detalle lo que el ojo no percibe a simple vista... • Códigos QR: Tecnología incorporada a partir del año 2018 con el objetivo de llegar a otros públicos captando de forma directa nuestros contenidos. EL VISITANTE VIRTUAL Y LA INTERACTUACIÓN DEL MUSEO: LAS REDES SOCIALES Las redes sociales constituyen un elemento revolucionario en la comunicación del Museo. La incorporación es paulatina y constante y responde a una estrategia basada en la búsqueda de un mayor


233 intercambio entre los Usuarios y la Institución, fomentando la interacción, la opinión y la participación. El uso de nuevas estructuras de comunicación a través de Internet como elemento vertebrador ha permitido que el acceso a la comunicación sea fácil y rápido. El Museo ha dejado de tener solo una ubicación física para entrar en terrenos de proyección virtual accesible y dinámica con nuevos usuarios en red y a nivel global. Este hecho indudable ha incitado al Museo a establecer una presencia permanente en redes sociales. Facebook o twitter como medios de transmisión de noticias del Museo y generadores de comentarios y opiniones por parte de los usuarios. Su uso ha abierto nuevas posibilidades de comunicación. Youtube con la presencia de videos que permiten romper barreras en el tiempo y son de uso cada vez más frecuente en nuestros programas de actividades, nuestro objetivo es incorporarlo a los programas expositivos temporales. La web del Museo ha sido el soporte innovador y pionero. Hoy en día es el soporte imprescindible por su facilidad de acceso, por su dinamismo y capacidad comunicativa y con el que actualmente trabajamos permanentemente para mejorar su calidad en cuanto al diseño, contenido y facilidad de uso persiguiendo la finalidad de cumplir con los objetivos generales definidos para nuestra colección. EL Museo rompe las barreras físicas que tradicionalmente lo definen y trata de adquirir presencia global, crecer e introducir y acoger nuevos públicos, nuevos visitantes en un espacio marco temporal totalmente nuevo ya que su uso lo maneja el visitante según su interés. Requiere, en consecuencia, una actualización y una interactuación permanente entre las colecciones del museo, sus funciones y su misión. Este intercambio y participación usuario-institución supone una revolución en ciertos conceptos tradicionales y un reto de cara al futuro. La tecnología móvil se ha introducido en 2018 a través de los Códigos QR. Supone una nueva forma de enriquecer nuestra visita. Permite agilidad en la información y en la comunicación lo que sin duda mejora la visita al museo. Busca que el público menos tradicional del museo llegue a alcanzar el interés por conocer lo que el saber y el conocimiento pone a su alcance para disfrutar de una experiencia directa o indirecta.

LA DOCUMENTACIÓN El estudio de las colecciones, su inventario y catalogación es una de las funciones prioritarias del museo. La

documentación de las colecciones es toda la información registrada que un museo posee respecto de los bienes que custodia; dicha documentación, entendida como el registro y preservación del contexto de los objetos, es una de las actividades básicas de la institución museística. El trabajo de documentación según diversos estudios impulsados por el ICOM ya en la década de los 80, puede estructurarse en los siguientes pasos básicos: ingreso del objeto en el museo, registro y numeración del mismo, elaboración de la ficha de inventario y realización de las fichas de catálogo. El tratamiento técnico y administrativo de los fondos de un museo fue evolucionando a lo largo de los años hasta su adecuación a las Instrucciones publicadas en el Real Decreto 620/1987 por el que se aprobó el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, que establece que todos los museos de titularidad estatal, además del registro de sus fondos deben de elaborar el Inventario General de sus colecciones.

OBJETIVOS • Controlar y gestionar todo el proceso documental de

las colecciones. • Registrar e inventariar todos los bienes culturales que

integran la colección. el ingreso y los movimientos internos y externos de los bienes culturales, así como su baja de la colección del museo. • Archivar todo tipo de documentación técnica, gráfica, audiovisual, cualquiera que sea su soporte, tanto la inherente a la lectura del objeto como la referida a la historia del mismo. • Catalogar o documentar científicamente todos los bienes en colaboración con el departamento de investigación. • Procesar toda esa información para hacerla posible y práctica a los diferentes usuarios. En los museos de titularidad estatal el Reglamento de Museos en su art. 10.1. establece la obligatoriedad de llevar de forma independiente el Registro de los fondos museográficos. • El Registro es el principal instrumento jurídico-administrativo que protege y acredita los bienes custodiados en el museo y en caso de robo y reclamaciones es un documento probatorio con valor legal, por lo que está sujeto a los requisitos que marca la normativa de procedimiento administrativo. • Su objetivo principal es la inscripción de los datos relativos a la identificación básica de los bienes que integran la colección. • Controlar


234 • Además

de proporcionar información fundamental para conocer la historia de las obras que componen las colecciones del museo.

PLAN DE ACTUACIONES Proceso de informatización En la década de los años ochenta el trabajo documental tuvo un carácter manual, tanto del registro de fondos como de los datos de catalogación de cada fondo museológico (elementos descriptivos, clasificatorios y administrativos) que se cumplimentaba en fichas del Inventario General. Ya en la década de los noventa la informatización permitió crear bases de datos para consignar toda aquella información que años más tarde fue volcada en el programa DOMUS (Sistema Unificado de Documentación y Gestión de Colecciones), desarrollado desde entonces por el Ministerio de Educación y Cultura con el fin de sistematizar un programa informático con una estructura diseñada para el tratamiento técnico de las colecciones de los museos. Desde 1995 se registraron 1.450 fondos (79 de fondo antiguo) de variada tipología, la más cuantiosa la colección de grabados, seguida de pintura y dibujo, artes decorativas en las que destaca la colección de abanicos, escultura, numismatica y fotografía. Todo ello fruto de los depósitos tanto de particulares como de instituciones públicas, gallegas y estatales, de las adquisiciones de Xunta de Galicia y de las donaciones de particulares. A día de hoy el registro e inventario de los fondos de la colección están informatizados, así como el contenido de su catálogo. Están registrados 6.446 fondos y de ellos 5.250 forman parte de la colección del museo, teniendo en cuenta que a lo largo de la evolución histórica del museo se consignaron las sucesivas bajas correspondientes a los levantamientos de depósitos. El tratamiento documental de la colección La implantación del programa Domus en el Museo en el año 2007 supuso la integración de la información en un nuevo sistema de estructuración que conllevó la adecuación progresiva de su contenido a la terminología normalizada y unificada para los museos usuarios de Domus. De acuerdo con las herramientas que el programa proporciona y para aprovechar su funcionalidad en las etapas de búsqueda y recuperación de la información, se consideró la necesidad de realizar una revisión de la información catalográfica de los fondos de la colección caracterizada por una gran diversidad

objetual que responde a su variada naturaleza (textiles, pintura, escultura, numismática, cerámica, mobiliario, dibujos, estampas, orfebrería y fotografía). Se procedió entonces a una revisión de su catalogación con el fin de que tanto los nuevos epígrafes del programa como los que tradicionalmente recogían la información tuvieran una completa cumplimentación. Esta revisión que se inició siguiendo el Libro de Registro y por orden cronológico de entrada permitió, entre otras, las siguientes actualizaciones: • Documentación bibliográfica: Como primera actuación para completar el análisis de los fondos, haciendo uso del catálogo de la biblioteca del museo se actualizaron sus referencias bibliográficas que aportaron nuevas interpretaciones para su clasificación, estudio y documentación. • Documentación fotográfica: Gran parte de los fondos existentes se fotografiaron en formato digital con el fin de actualizar el archivo fotográfico de manera que pueda cubrir tanto las necesidades internas (catalogación, publicación, exposiciones, difusión) como las externas (consultas, servicio de reproducción de fondos). • Realización de índices topográficos de los fondos tanto del área expositiva como de reserva en base a la tabla creada en Domus con acceso a su ubicación en los espacios del museo. • Identificación de piezas que forman conjuntos significativos por su proceso de producción (bocetos y obra definitiva, series de grabados, apuntes sobre un mismo tema), o por el carácter funcional o de presentación (piezas de vajilla, objetos decorativos). • Localización de piezas ubicadas en el espacio de reserva pertenecientes a Fondo antiguo, que se registraron, siglaron y catalogaron. • Archivo de documentación histórico-técnica: La revisión de fondos siguió un orden correlativo que permitió a su vez realizar en paralelo la de su Archivo documental, cuyo contenido se trasladó a nuevos módulos archivadores con unas condiciones de conservación más adecuadas. Permitió también el acopio e incremento de documentación secundaria de los fondos (noticias en prensa, estudios específicos, correspondencia mantenida con investigadores, observaciones y hallazgos del Departamento de restauración respecto a cada uno de los objetos).

Documentación relacionada con la exposición permanente Durante los últimos años los objetivos encaminados a integrar la información que el museo posee de las obras de la colección en los espacios expositivos dieron lugar a las siguientes actuaciones:


235 • Renovación

del contenido expositivo en la Sala Sargadelos, tanto de las piezas de loza expuestas como de la información que las contextualiza en la historia de la Fábrica. • Incorporación de la colección de numismática. Se integró recientemente en la exposición permanente y agrupa un conjunto de piezas que abarca emisiones romanas, medievales y de época moderna, con una significativa muestra de monedas emitidas por la Real Casa de la Moneda de A Coruña. Su selección se efectuó en función del estado de conservación para posibilitar la visibilidad de los textos, signos y marcas que permiten conocer su contexto político, social y económico. • Renovación del contenido museológico de la colección expuesta. Se renovaron las fichas técnicas que identifican las obras y las cartelas informativas de las mismas. Teniendo en cuenta los condicionantes para realizar la lectura en un espacio expositivo, su contenido informativo es sintético y se fundamenta en la relación entre el tema y elementos visuales que usa el artista y que el visitante observa directamente. Documentación relacionada con los espacios de reserva El area de reserva alberga toda una heterogeneidad de fondos que fue necesario ordenar mediante un sistema de almacenamiento que garantizara un fácil y rápido control y localización de las piezas, sistema vinculado a Conservación pero también en gran medida al Área de Documentación que, además del proceso de identificación y estudio, se encarga de controlar la ubicación de obras que ingresan o son sometidas a algún tipo de movimiento. Para facilitar su localización en Reserva: • Primero se implementa un sistema de codificación diferencial numérico/alfabético, siglado en cada una de las tipologías de contenedores, partiendo del todo hasta llegar a la unidad mínima indivisible. • Seguidamente se levanta un mapa topográfico que testimonia el vínculo establecido entre los fondos y su localización física en el almacen de Reserva. Siendo esta información volcada, a su vez, en el árbol topográfico que el programa DOMUS permite crear de forma particularizada para el Museo. Y, de este modo, queda recogida en formato papel y digital la localización de las obras para servicio y control de todo el personal especializado del Museo. Documentación relacionada con los nuevos canales de divulgación y difusión Domus se desarrolló con el fin último de crear un catálogo colectivo de Museos españoles para ser puesto a

disposición del público a través de las redes de difusión. Algo que se materializó en el año 2010 cuando el Ministerio de Cultura puso en marcha Cer.es, un espacio de difusión web en el que se integran los museos usuarios de Domus que conforman la Red Digital que permite el acceso a la información y a las imágenes de sus colecciones. De la colección del Museo de Belas Artes son accesibles actualmente en Cer.es un total de 310 fondos. A su vez, a través del proyecto Cer.es, los contenidos culturales de las colecciones museísticas españolas son accesibles en Europeana, el portal digital de las bibiliotecas, archivos y museos de Europa. El museo participó en Catálogos temáticos en línea puestos en marcha desde Cer.es, como Colecciones Cervantinas en el año 2016 para la conmemoración del IV Centenario del fallecimiento de Cervantes y en España y Europa. Un proyecto común, en el año 2018, dedicado al Año Europeo del Patrimonio Cultural. El museo hace accesible la información en otros portales de difusión web: España es Cultura-Spain is Culture, el portal impulsado en el año 2010 desde el Ministerio de Cultura para difundir y promocionar a nivel nacional e internacional las variadas manifestacións del Patrimonio cultural español. En el espacio web de información de la Xunta de Galicia sobre los 84 Museos y colecciones visitables del Sistema Galego de Museos.

El Archivo fotográfico La fotografía es un elemento indispensable, no solo en el proceso de documentación de los bienes patrimoniales que custodia el Museo sino también como reflejo de toda su historia. Objetivos En relación a las colecciones: • Identificar los objetos que ingresan en el museo en el momento de su Registro proporcionando datos exhaustivos sobre el objeto, su estado de conservación, marcas de identificación.. • Incluir la imagen en la ficha de Inventario de los fondos que custodia el Museo. • Reconocer los objetos en caso de pérdida, robo y conflictos jurídicos. • Demostrar

la propiedad legal de las colecciones. contra el tráfico ilícito de bienes culturales. • Evitar la manipulación gratuíta de dichos bienes, utilizando la imagen fotográfica para posibles estudios e investigaciones. • Luchar


236 • Servir

de apoyo a la investigación científica (seguimiento de tratamientos de conservación y de las diferentes fases de los procesos de restauración, publicaciones...). En relación a actividades de difusión:

• Documentar gráficamente las exposiciones tempora-

les (montajes, actos de inauguración, fotografías para el catálogo...) • Realizar reportajes fotográficos de los distintos actos y actividades que realiza el museo (conciertos, conferencias, talleres...) • Seguimiento de los distintos programas educativos. El archivo fotográfico del Museo conserva en la actualidad un fondo antiguo compuesto por diapositivas en diversos formatos de la mayoría de las obras custodiadas en la anterior sede del museo. Cuenta además con una serie de fotografías en formato analógico de las instalaciones de dicha sede y de todas las exposiciones temporales y actividades que alli se realizaron (conciertos, conferencias, cursos, talleres...), así como de un exhaustivo reportaje fotográfico del embalaje y traslado de las obras de arte a la nueva sede del museo en el año1995. Será a partir de ese momento y en los años sucesivos cuando se regulen las funciones propias de un archivo fotográfico informatizado y digitalizado. La documentación gráfica del Museo y de sus colecciones seguirá siendo su principal tarea; complementariamente a ésta y en colaboración directa con el resto de áreas se llevará a cabo una labor fotográfica de apoyo a la investigación científica: seguimiento de tratamientos de conservación y restauración y fotografiado de las obras durante todo los procesos. También se realizaron los reportajes fotográficos de las actividades y actos que organizó y produjo el Museo: jornadas de arte, conferencias, cursos y actividades educativas, conciertos, teatro, presentaciones de libros, ruedas de prensa, así como del seguimiento del montaje, inauguración y desmontaje de exposiciones temporales. Finalmente, desde esta área, se llevó a cabo la realización de fotografías para la edición de material gráfico para el estudio de obras, preparación de conferencias, carteles publicitarios de exposiciones, presentaciones digitales, folletos y cartelas explicativas... En la actualidad la colección está practicamente digitalizada al completo, en calidad tiff los fondos de pintura, una gran parte de la sección de grabado y dibujo y la sección de escultura. Además están también en alta resolución, dentro de la sección de artes decorativas, la colección de abanicos y la de miniaturas, asi como los fondos de numismática expuestos recientemente.

Fondos dE La Colección INGRESOS Desde el año 1995 hasta el 2018 pasaron a formar parte de los fondos de la colección del Museo un total de 1.249 piezas que se distribuyen segun la forma de ingreso como sigue: Donaciones: 238 Adquisiciones: 367 Depósitos: 627 Legados: 4 Dación: 3 Ordenación: 9 TIPOLOGÍA Pintura: 334 Escultura: 77 Dibujo: 272 Grabados: 380 Numismática: 52 Cerámica: 21 Artes decorativas : 92 Fotografía: 6 REGISTRO Registro total de fondos: 6.446 Hasta 1995: 4.956 Período 1995-2018: 1.490 (240 procedentes de Fondo antiguo) Levantamiento de Depósitos: 1.200 FONDOS DE LA COLECCIÓN En 2018 contamos con un total de 5.250 pezas registradas.

LA CONSERVACIÓN OBJETIVOS • Además

de custodiar y garantizar la protección y conservación del patrimonio que custodia, el Área de Conservación, como responsable del conjunto de las colecciones del Museo se ocupa de todos los aspectos relacionados con el cuidado de las mismas, desde su estudio y catalogación hasta su colocación y presentación al público. • Tiene también, junto con el Área de Restauración la responsabilidad de la conservación preventiva de la colección del Museo, el estudio y análisis de las obras


237 que la componen, su estado de conservación y la idoneidad del préstamo de las mismas a exposiciones temporales. Entre sus actuaciones principales están: • Controlar y mantener la colección del Museo, tanto las obras expuestas como las obras custodiadas en Reserva. • Desarrollar el programa de conservación preventiva del Museo. • Estudiar las colecciones para documentarlas y decidir los tratamientos necesarios para su conservación y restauración. • Actualizar los criterios de intervención y uso de materiales empleados en los procesos de conservación y restauración. • Controlar los materiales empleados en el almacenaje, exposición y embalaje de las obras. • Recoger los informes técnicos y los documentos gráficos relacionados con la conservación en una base de datos.

PLAN DE ACTUACIÓN La colección permanente A las ocho salas de exposición permanente y a la sala de exposiciones temporales con las que cuenta el museo se dedican especialmente los programas de conservación, pues la puesta en marcha de todas las líneas de actuación van a partir de la selección de obras expuestas en ellas tanto desde el punto de vista del equipamiento de climatización y control, previsto ya en la construcción del nuevo museo, como de la necesaria documentación sobre estados de conservación, prioridades de actuación y planificación de las intervenciones de restauración necesarias. Durante estos primeros años se inicia la imprescindible documentación de los estados de conservación de las obras expuestas en sala, como punto de partida del desarrollo de los programas de conservación y que, junto con el control de las condiciones termohigrométricas de las salas y el nivel de iluminación, permitieron el diagnóstico de las necesidades de intervención en conservación y en restauración. Así las principales actuaciones en salas desde el año 1999 al 2015 son las que se relacionan a continuación: 2005 con los inicios de la foto digital, se incorporó a la ficha de estado de conservación un croquis de daños y actualmente contamos con un fichero manual de estados de conservación con croquis de daños de unas 280 obras expuestas. Tras la instalación del programa DOMUS en el 2007 se comienza el volcado de los datos gráficos y fotográficos a la base de conservación superando actualmente los 1.475 registros.

2007 y 2008 se realizó la primera remodelación en profundidad de las salas de pintura y se incorporaron al discurso museográfico un importante número de obras de papel, como libros, dibujos y acuarelas, abanicos y una importante selección de monedas y medallas de la colección de numismática lo que supuso la revisión y documentación de obras, la elaboración de modelos de ficha de estado de conservación para papel y numismática, la realización de unas 200 intervenciones de conservación, la restauración de 270 fondos de la colección de numismática y la elaboración de vitrinas y soportes para exposición de libros, abanicos y otros objetos expuestos. Todo ello obligó a nuevos controles en las condiciones de exposición en las nuevas vitrinas y a la introducción por vez primera en el museo de la iluminación Led. También se incorporó a la sala de Carducho la iluminación individualizada con focos halógenos para cada una de las obras. 2008 las obras en el solar del Papagayo, anexo a Capuchinas donde se expone la colección de Sargadelos, obligaron al paulatino desmontaje de la sala, cerrada hasta 2013 y que culminaría en 2014 con una completa remodelación del discurso museográfico lo que dio lugar a una completa revisión del estado de conservación y la documentación gráfica y fotográfica de la colección de Sargadelos. 2011 supuso la renovación del depósito del museo del Prado para la Sala del SXVII con la marcha de la serie de obras de Vicente Carducho y la llegada del nuevo depósito, llevándose a cabo una completa remodelación de la sala y la consiguiente revisión y adecuación del estado de conservación para las obras expuestas. 2014 se pone en marcha, dentro del plan de Conservación Preventiva, el programa de rotación de materiales sensibles a la luz (acuarelas, gouaches, pastel…) en las salas 4 y 6 de la exposición permanente para evitar su sobre exposición y garantizar el cumplimiento de los períodos de descanso. 2015 se inician los tratamientos de desinsectación mediante anoxia, en colaboración con el museo del Prado, de piezas expuestas en la exposición permanente. 2016 comienza, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, un programa para la realización de análisis radiográficos, tomográficos y de pigmentos de obras de la colección como condición previa a su restauración, siendo hasta la actualidad estudiadas 5 obras. Conclusión, de la exhaustiva revisión de estados de conservación documentados en aproximadamente unas 1.528 obras derivó la realización en estos años de aproximadamente 760 intervenciones de conservación en las obras expuestas tales como limpiezas superficiales, adecuaciones de marcos, sentados de


238 policromía o colocaciones de traseras y se decidió la necesidad de llevar a cabo intervenciones de restauración en unas 316 obras del total de los 875 fondos con que cuenta en la actualidad la exposición permanente del Museo. Paralelamente se han llevado a cabo controles del nivel de iluminación de las obras adecuándolo a los estándares de seguridad establecidos para cada tipo de material expuesto y controles termohigrométricos de las salas con la instalación del Meaco Museum Monitor, un programa de control vía radio mediante el que fue posible obtener, almacenar e interpretar los datos arrojados por los sensores instalados en cada sala. Desde el año 2001, con la instalación del Excel Building Supervisor programa que posibilita el control remoto del equipo de climatización y la renovación de la instalación de control MMM con el nuevo programa SL 400 Environmental Data Logger fue posible ajustar con mayor precisión los niveles de T y HR a las necesidades de los objetos expuestos en los espacios visitables del Museo. Recientemente en 2015, con motivo de la reciente exposición sobre Picasso se ha realizado una nueva inversión en la moderna instalación de control de T/ HR y Lux/UV via radio de Hanwell que se prevé ampliar en el futuro y que cohabitará con la instalación antigua hasta la extinción de la misma.

Los espacios de reserva En los espacios de reserva, la linea constante de actuación ha sido el control de las condiciones medioambientales y la elección cuidadosa tanto del mobiliario adecuado como de los materiales de primer contacto para proteger las obras y garantizar su correcto almacenaje. El equipamiento inicial del nuevo museo contaba con 3 grupos de peines exentos para el almacenaje de cuadros de todos los formatos, un armario compacto para escultura y objetos de naturaleza variada y en el altillo superior se ubicó la colección de dibujos y grabados en 4 muebles planeros. Posteriormente, y debido al incremento paulatino de la colección, se vió ampliado en los años 2006 y 2008 con la adquisición de 2 nuevos planeros, un soporte mural para la colección de alfombras y en 2009 un nuevo compacto con estanterías simples y de carga que cuenta con peines integrados. Por último en 2013 se instaló un módulo de estantería abierta para almacenaje polivalente. En 2018 se amplía con la adquisición de un nuevo armario planero el espacio de almacenamiento para papel. Las principales tareas de conservación llevadas a cabo en reserva son las citadas a continuación por orden cronológico:

2003 y 2004 comienza la reubicación de los fondos almacenados en reserva, muchos de ellos todavía en los contenedores empleados para el traslado. Esta minuciosa tarea continúa todavía hoy dado que uno de los objetivos prioritarios en los espacios de reserva es la adecuación de las condiciones de almacenaje a las necesidades de las obras almacenadas y eso supone la continua revisión de materiales, contenedores y mobiliario para conseguir su optimización. Así se comienza por la revisión del sistema de almacenaje de la colección de numismática y medallística de los fondos del museo, guardadas en sobres de papel, eligiendo un nuevo sistema de funda de poliéster, página de polipropileno y caja-álbum de cartón calidad Archivo. En el caso de las medallas, por tratarse de fondos de mayor volumen, se optó por el sistema de bolsa de autocierre hermético perforada y caja con tapa de polipropileno. También se reubicaron muebles y camas y se almacenó el tapiz en un rulo diseñado expresamente para ello. Asimismo se recolocó en ese mismo año la colección de alfombras en soporte mural para su almacenaje en rulos de cartón libre de ácido y se revisó la colección de textiles en planeros. 2005 se inicia la realización de estados de conservación y el reubicado de la obra en papel y se diseña y realiza un modelo de carpeta que permite el almacenamiento individualizado de cada obra. Este procedimiento, dada la importante cantidad de obra en papel con la que el museo cuenta en Reserva, del orden de 1.200 fondos, se realiza de manera continuada y metódica cada año desde entonces, contando en la actualidad con un número aproximado de 545 obras con registro de estado de conservación, croquis de daños y carpeta individualizada para su correcto almacenaje en planero. Destacan entre los años 2015-16 la colección de 116 grabados de Goya y más recientemente entre 2017 y 2018 los 112 dibujos de Isidoro Brocos. 2009 se realiza una completa revisión y actualización de los siglados en Reserva de unas 445 obras aproximadamente, y entre 2009 y 2010 se actualizan los Topográficos de los dos Compactos y los peines exentos. 2013 se realiza el diseño del embalaje y reubicación de toda la colección de materiales cerámicos de Reserva —un total de 316 piezas— incluyendo la elaboración del nuevo topográfico de ubicaciones y señalización de cajas y baldas del compacto. Para este fin se diseñó un nuevo material de protección para el interior de las cajas que consistió en el embolsado manual en Lampraseal termosellado (material de primer contacto) de chips de poliestireno, fabricando pequeños saquitos a medida que se interponen entre la pieza y la caja y que facilitan notablemente su manipulación suponiendo una considerable mejora en las condiciones de conser-


239 vación de estas piezas. Se procedió a la sustitución de los chips de poliestireno sueltos por este nuevo formato de bolsa en todas las cajas de Reserva que contaban con ellos como material protector ante impactos. En Reserva se han realizado especialmente entre los años 2008 y 2014 en numerosas ocasiones sesiones de fotografía para la paulatina digitalización de la colección en alta resolución, para lo que ha sido obligada la revisión minuciosa de los fondos y el control del correcto desarrollo de estas sesiones. 2018 se procede a la reubicación completa de la colección de numismática una vez remodelada la Sala 1 a la que se incorpora una nueva selección de monedas.

natural…) que obligan a soluciones complejas a la hora de plantear las condiciones más adecuadas para su conservación. Además de esto, hay una gran variedad de tipologías de manifestaciones artísticas (instalaciones, performance...) que hacen que los criterios de conservación aplicados tradicionalmente varíen sustancialmente, lo que constituye uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los profesionales en la actualidad.

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

Desde sus inicios, las líneas de actuación establecidas han sido en primer lugar y de manera preferente la conservación preventiva que permite atender de manera conjunta a la totalidad de la colección actuando eficazmente contra los principales factores de deterioro a fin de mantener minimizados los efectos que sobre las obras pueden ocasionar. Estas actuaciones se centran en el control de la T y HR por medio de la instalación de un sistema de climatización y un sistema vía radio de control mediante sensores de T y HR en salas de exposiciones y Reserva, control de intensidad luminosa y radiación UV de todos los espacios del museo que albergan obras y control de materiales para el diseño y construcción de vitrinas, soportes para piezas y elaboración de embalajes para obras en reserva o en préstamo para exposiciones temporales. Recientemente, en 2018, se acomete la elaboración del Plan para la Evacuación de Colecciones como complemento necesario al Plan de Emergencia y Evacuación del Museo. En segundo lugar destacan las actuaciones de conservación que consisten, por una parte, en la documentación gráfica y fotográfica del estado de conservación de los objetos de la colección que permita establecer prioridades de actuación sobre las obras con necesidades urgentes de intervención y por otra a la aplicación de tratamientos a las citadas obras que detengan eficazmente el avance de los deterioros. En tercer lugar, la restauración entendida como actuación de emergencia sobre aquellas obras que estén en riesgo de grave degradación material o que hayan perdido sus cualidades estéticas en un grado tal que impida su correcta lectura. Un apartado distinto lo constituye la conservación-restauración del arte contemporáneo en donde se emplean materiales de diferentes tipos (polímeros sintéticos, aleaciones metálicas, elementos de origen

• Cuidar,

La RESTAURACIÓN

supervisar y mantener las colecciones del Museo, tanto la obra expuesta en sala como la que se encuentra en reserva. • Estudiar las colecciones mediante la realización de estudios técnicos, químicos y físicos que apoyen los tratamientos necesarios de conservación-restauración y aporten datos que permitan ampliar la documentación de las obras. • Desarrollar junto con Documentación una base de datos que recoja los informes y documentos técnicos relacionados con la conservación y restauración de las obras de la colección permanente. • Desarrollar una metodología permanente de revisión, control y diseño de materiales empleados en almacenaje, exposición y embalaje de las obras. • Diseñar el programa de conservación preventiva del Museo centrado especialmente en el control de los factores ambientales de Iluminación, Temperatura y Humedad Relativa en los distintos espacios en que se albergan las colecciones.

PLAN DE ACTUACIÓN EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN: NUEVAS INSTALACIONES Y EQUIPOS • El taller de restauración del nuevo museo surge como un espacio físico concebido para dar respuesta a los retos que en este aspecto presenta la colección aunque durante el transcurso de estos años su actividad se ha abierto a colaboraciones puntuales con otras instituciones. • Se aloja en la tercera planta del edificio y se dota de doble altura para posibilitar el tratamiento de grandes formatos, un altillo para albergar el despacho y conexión directa con las salas y los almacenes de reserva.


240 • El equipamiento del taller cubre inicialmente los mínimos que garantizan su puesta en marcha y en el transcurso de los primeros diez años aproximadamente se realizan las inversiones más importantes dotándolo de sistema de aspiración de vapores tóxicos,armario de seguridad para almacenamiento de sustancias tóxicas e inflamables, lupas binoculares, mini mesa caliente para tratamiento de soportes textiles, cámara de barnizado, aparato portátil de rayos X, cámara de infrarrojos, cámaras fotográficas y aparatos de medida y control como luxómetros y ultraviolímetros, termómetros de contacto, medidores de humedad relativa y temperatura… • Actualmente la adquisición más reciente ha sido el equipo de desinsectación mediante anoxia que ha permitido la ampliación del ámbito de actuación de la conservación al control de plagas de insectos xilófagos, garantizando así el tratamiento integral de los soportes orgánicos mayoritarios de la colección.

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN Además de lo expuesto en el apartado de conservación en el transcurso de estos 20 años de trabajo se han restaurado un total aproximado de 380 obras circunscritas a tres ámbitos fundamentales : Obras de la Colección del Museo Constituyen el grueso de las intervenciones de restauración. Especialmente desde el año 1995 se han restaurado un total de 23 pinturas, 10 esculturas, 13 cerámicas, 32 tacos xilográficos, 5 obras en papel y, entre los años 2007 y 2008 coincidiendo con la remodelación de las salas de exposición permanente y para su incorporación al nuevo discurso expositivo, 270 monedas y medallas. Obras de Exposiciones Temporales Se han realizado intervenciones de en un total de 19 obras cedidas al museo para las siguientes exposiciones temporales: Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada (1999) Tino Grandío (2005) La ciudad placentera (2006) Cultura-Culturas (2007) Antonio Tenreiro (2012) El primer Picasso. A Coruña 2015 Colaboraciones con otras Instituciones Durante estos veinte años el Museo ha equipado y puesto en funcionamiento su laboratorio paulatinamente y ha impulsado la colaboración con otras instituciones en materia de conservación y restauración bien sea mediante intervenciones de restauración

propiamente dichas, posibilitadas mediante la firma de convenios o bien la asesoría y realización de informes de conservación de diversa índole. Entre las instituciones con las que se ha colaborado destacan por orden cronológico: • El Ministerio de Justicia para el que en el año 2000 se restauraron 7 lienzos; el Museo das Peregrinacións con la restauración de 3 tallas en el año 2001; la Fundación Luis Seoane para quien en el año 2003 se elaboró un informe sobre el estado de conservación de obras en reserva. • En el año 2007 destaca la colaboración con Capitanía y Cidade da Cultura de Galicia, para la realización de sendos informes técnicos sobre conservación de colecciones y adecuación de espacios arquitectónicos a actividades de restauración respectivamente: Capitanía (2007) Informe técnico sobre el estado de conservación de obras del Museo del Prado allí depositadas. Cidade da Cultura de Galicia (2007) Elaboración de informe sobre adecuación de espacios para un futuro Instituto de Restauro. Museo del Prado (2007) Restauración de “Pescador napolitano” escultura depositada en el Ayuntamiento de A Coruña. En 2015 tratamientos puntuales a dos obras en depósito NºInv. 0655 y 4900. Guardia Civil (2009) Elaboración de informes sobre obras de autoría dudosa retenidas en Aduanas. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2014) Restauración de obra depositada. Fundación Rosalía de Castro (2014) Restauración de una obra de gran formato de Ovidio Murguía. Además de estas actuaciones, destacar la estrecha colaboración mantenida con diferentes departamentos de la Consellería de Cultura como el Servizo de Inspección e Vixiancia do Patrimonio, la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais y muy especialmente con el Servicio Galego de Museos para la elaboración de diferentes informes técnicos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Siempre considerada una prioridad del área de Conservación y Restauración, desde el año 2002 se convocan desde la administración autonómica Becas de formación para inventario, catalogación y restauración de fondos de museos y colecciones relevantes de interés gallego, y durante los años 2002 a 2006 el laboratorio de restauración del Museo asumirá la formación de becarios durante periodos de 7 meses al año. Por otra parte la firma en el año 2009 (Dog.10/ 12/2009) de un acuerdo de colaboración entre las en-


241 tonces Consellerías de Cultura e Turismo y Educación e Ordenación Universitaria para la realización de prácticas formativas del alumnado de la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia en Museos de Titularidade Estatal y Autonómica adscritos a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ha permitido que en los años 2010, 2011 y 2014 alumnos pudieran realizar sus prácticas en el laboratorio de restauración del Museo.

LA BIBLIOTECA El Museo de Belas Artes da Coruña cuenta con una biblioteca especializada en arte que posee en la actualidad más de 16.500 volúmenes y un importante número de publicaciones periódicas nacionales e internacionales. La biblioteca supone un instrumento fundamental de trabajo para la labor de investigación y documentación realizada por el personal técnico del museo, y para investigadores y usuarios externos, especialmente del área de las artes, el patrimonio y la museología. Además, cumple un rol importante en la producción, difusión, y conservación de los contenidos generados desde el Museo. Tiene su origen en una colección bibliográfica presente en la antiguo Museo de Bellas Artes da Coruña, situado en la Casa del Consulado, donde compartía sede con la Real Academia de Bellas Artes y con la Biblioteca del Consulado. En el año 1986 la nueva dirección del museo dará un cambio radical, acorde con una visión moderna de la museología, y plantea la actualización de algunos aspectos internos de funcionamiento, entre ellos la biblioteca. En esos momentos la biblioteca se componía de fondos bibliográficos, escasos, dispersos y sin catalogar. El 25 de agosto de 1986, fecha de la diligencia de apertura del primer libro de registro de la biblioteca se inicia una meticulosa labor de registro de fondos por personal contratado a través del INEM. De julio a diciembre de 1986 se formalizó el registro retrospectivo de 805 monografías pertenecientes al Museo, hasta ese momento sin registrar , y 32 publicaciones periódicas que continuará en los siguientes años. En el año 1989 la Xunta de Galicia asume las transferencias de Cultura en materia de Archivos, Bibliotecas y Museos, quedando por tanto el Museo de Bellas Artes y con él su biblioteca, dependientes de su gestión. Se plantea entonces la construcción de una nueva sede para el museo que garantice unas adecuadas

condiciones para la conservación, estudio y difusión de los fondos. El 12 de diciembre de 1995 se inaugura oficialmente la nueva sede del Museo de Belas Artes da Coruña.

ESPACiOS y INSTALACIOneS Sala de lectura En las áreas semipúblicas de la nueva sede del Museo de Belas Artes da Coruña se reservó un espacio de 158 m2 dedicado específicamente a la biblioteca. Está dividido en dos alturas, y además de las zonas de trabajo y de estanterías para el fondo bibliográfico, cuenta con 8 puestos de consulta en sala. En el año 2014 se amplió la zona de estanterías en la sala de lectura para dar cabida al incremento de fondos. Depósitos El aumento del fondo a lo largo de los años ha ocasionado la necesidad de contar con otros espacios de almacenamiento, y en la actualidad la biblioteca cuenta, además, con dos depósitos. Personal En el antigua sede del museo la dotación de personal para la biblioteca procedía fundamentalmente de personal contratado temporalmente a través del INEM, o a través de la convocatoria de distintas becas de formación. En el año 1996 se regulariza la dotación presupuestaria para el personal de los Museos dependientes de la Xunta de Galicia, y en 1997 en una convocatoria de personal interino, se incorpora al centro un técnico medio de bibliotecas. A partir del año 2003, con la convocatoria de procesos selectivos, la biblioteca cuenta con un total dos plazas adscritas, un técnico medio de bibliotecas, encargado de los procesos técnicos y un auxiliar de bibliotecas, que comparte otras labores de la biblioteca. Ambas plazas se mantienen hasta la actualidad.

FONDOS Y COLECCIONES El fondo contiene obras de referencia, monografías y catálogos de arte, así como una colección de publicaciones periódicas nacionales e internacionales y catálogos de subastas. Las áreas temáticas que comprende la biblioteca, especializada en arte, son, entre otras, historia del arte gallego, español y universal , teoría del arte, movimientos artísticos, disciplinas artísticas ( arquitectura, escultura, dibujo, pintura, artes decorativas, diseño,


242 artes gráficas, fotografía , cine…), patrimonio cultural, restauración y conservación, legislación cultural, museología y otras materias afines.

Fondos bibliográficos. Incremento de fondos Monografías y catálogos de exposiciones Según los datos tomados del libro de registro, a finales de 1995 la biblioteca contaba con un total de 3587 monografías y catálogos de arte. En la actualidad este fondo alcanza los 16500 títulos. Publicaciones periódicas En el año 1995 la biblioteca contaba 1136 ejemplares correspondientes a 198 títulos, que se han incrementado hasta los 7513 ejemplares de los 552 títulos actuales. En 1999 se recogen por primera vez datos concretos de las publicaciones periódicas, con un total de 131 ingresos(108 ejemplares por donación y 23 por compra). En el año 2001 habría que destacar un incremento en las publicaciones periódicas, ya que se formaliza la suscripción por compra a 16 títulos de publicaciones periódicas relacionadas con arte, al mismo tiempo que se mantienen los 5 títulos que ya se recibían por compra. Entre ellos podemos citar títulos como Anales de historia del arte, Archivo español de arte, The Burlington Magazine, Reales Sitios, o Studies in Conservation,,En el año 2009 se realizan nuevas suscripciones entre las que podemos citar “Ars Magazine” “Mi Biblioteca” , “Revistart” o “Tendencias del Mercado del arte”. Todas estas suscripciones se mantienen activas, y suponen una importante fuente de información en la biblioteca. Además existe un importante fondo de publicaciones periódicas que llegan por intercambio o donativo de otras instituciones.

PLAN DE ACTUACIONES Adquisición: es el acto en virtud del cual la biblioteca incorpora a su colección las obras previamente seleccionadas, para cubrir las necesidades de información de sus usuarios . La biblioteca cuenta con varios sistemas de adquisición: Compras: en muy pocos de todos estos años la biblioteca contó con un presupuesto para el incremento de fondos, siempre muy limitado y administrado convenientemente en función de las desideratas del personal del centro y de ciertas carencias del fondo de la biblioteca. Destacan los años 2006 y 2007, y sobre todo el año 2008, año en el que se compran 407

títulos. Sin embargo en la gran mayoría de los años, y sobre todo a partir del año 2010, la biblioteca carece de un presupuesto específico para compras, con lo cual debe buscar vías alternativas. Intercambios: el intercambio de publicaciones con otras bibliotecas e instituciones ha sido y es el medio fundamental de ingreso de fondos en la biblioteca, por lo que nos extenderemos un poco más en su explicación. En la memoria correspondiente al año 1999 aparece por primera vez el término intercambio al confirmar que de las 444 monografías registradas, 90 lo hicieron por intercambio con otras instituciones. En años sucesivos el intercambio tendrá una importancia fundamental en el crecimiento del fondo de la biblioteca, especialmente a partir del año 2003, con un esfuerzo continuo que a partir de este momento se enfatiza, para incrementar el número de instituciones con las que se mantiene esa relación. A partir de ese momento y hasta la actualidad, se siguen varios tipos de actuaciones: • Se crea una base de datos para controlar el intercambio, donde se incluyen los títulos enviados y los recibidos, y a través de la cual se valora qué instituciones responden a esa política de reciprocidad. Esta base de datos parte de las 70 instituciones iniciales del año 2003. En ella ya figuraban las bibliotecas de museos y archivos dependientes de la Xunta de Galicia y otros museos e instituciones con las que se continuó gestionando el intercambio. En años sucesivos, hubo un constante empeño en incorporar nuevas instituciones que sean de interés para el Museo, con el envío de cartas de presentación con propuesta de intercambio de publicaciones, acompañadas del listado de publicaciones del museo, a instituciones relacionadas con las que no existía todavía este vínculo (bibliotecas de museos, otras bibliotecas con contenido afín, Fundaciones, Asociaciones, Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos… ). En la actualidad hay incluídas 269 instituciones con las que se mantiene esta relación, o, en algún momento, se ha mantenido. • Elaboración y actualización de los listados de publicaciones ofrecidas en intercambio, formados por los catálogos de las exposiciones temporales del museo y otras publicaciones editadas por el museo. Por otra parte, revisión de los listados de las demás instituciones para solicitar aquellos títulos que interesen al fondo de la biblioteca. • Envíos periódicos de un catálogo de las exposiciones realizadas en el museo, cuando se facilitan ejemplares para la biblioteca, a aquellas instituciones con las que se mantiene un intercambio automático de publicaciones. Esto repercutirá en una reciprocidad por parte de las mismas, y en la recepción de más publicaciones en concepto de intercambio.


243 • Envíos

puntuales de catálogos anteriores, formando lotes de libros, en determinados casos como el inicio de una relación de intercambio con una institución o la solicitud de otros catálogos que nosotros ofrecemos en nuestro listado de publicaciones disponibles en intercambio. • Elaboración de listados de duplicados: se van actualizando convenientemente y se ofrecen a otras instituciones que, además de sus títulos en intercambio, también nos han ofrecido sus listados de publicaciones duplicadas. Según los datos del libro de registro de la biblioteca, y por reflejar brevemente en cifras la importancia del intercambio, podemos decir que en el año 2003 (en el que se actualizó e incrementó el intercambio), de los 615 títulos que ingresaron ese año en la biblioteca, 444 lo hicieron por intercambio. En los demás años se mantiene la tendencia, destacando especialmente el año 2007, cuando de un ingreso total de 834 monografías, 622 procedieron del intercambio. A partir del año 2010, con el inicio de la crisis, y hasta la actualidad, el intercambio se convierte en casi la única vía de ingreso de fondos en la biblioteca, tal y como se refleja en las cifras añadidas en el anexo con datos cuantitativos incluído al final de esta publicación. Además de la importancia cuantitativa del intercambio, debemos resaltar la importancia cualitativa, pues fomenta las relaciones de la biblioteca con otras bibliotecas de museos e instituciones relacionadas. Sin poder hacer mención concreta a cada una de ellas, desde aquí sí queremos agradecer a todas y cada una su importante contribución al incremento de fondos de nuestra biblioteca. En cuanto a las publicaciones enviadas por nosotros, partiendo de nuestra predisposición a los envíos, sí que es cierto que influye el número de exposiciones temporales realizadas cada año en el museo, y la cantidad de ejemplares de catálogos que se pasan a la biblioteca para enviar en este concepto. Destacan especialmente el año 2004 por la realización de seis exposiciones temporales, de cinco de las cuales se proporcionó catálogo para intercambio , enviándose ese año un total de 565 catálogos; y el año 2009 pues se enviaron tres publicaciones en intercambio masivo a otras instituciones, que unidos al resto de títulos que se enviaron, hacien un total de 316 títulos enviados en intercambio en el año 2009. Hay que destacar que incluso en años en los que desde la biblioteca se enviaron menos publicaciones, siempre recibimos un número mucho más elevado, tal y como se puede comprobar en el anexo cuantitativo de la biblioteca.

Donaciones Donaciones particulares: en ocasiones se reciben donativos de particulares, de las que, por su volumen destacamos las siguientes: • 2006 la familia Vilas Durán realiza una donación de 40 títulos a la biblioteca del museo. • 2016 y 2017, César Antonio Molina, escritor, ex ministro de Cultura, y ex director del Instituto Cervantes donó un total de 105 libros de arte y catálogos de exposiciones procedentes de los títulos duplicados de la Biblioteca Molina-Monmany de la Diputación Provincial de A Coruña. • 2016, Pedro Vasco Conde, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de A Coruña, realizó una donación de gran parte de su colección privada, un total de 617 manuales, folletos, catálogos de exposiciones y publicaciones periódicas de arte, a la biblioteca del Museo. Donaciones institucionales: en determinadas ocasiones desde la biblioteca se solicitan publicaciones en donativo a otras instituciones y, por otra parte, desde la biblioteca se procura atender las peticiones puntuales de donativos por parte de otras instituciones. En algunos momentos destacan envíos institucionales masivos como cuando en el año 2006, la Dirección del Museo decidió, como medio de colaboración al incremento de fondos de otras instituciones que, quizá no podrían encajar en el habitual intercambio de publicaciones por no disponer de publicaciones con esta finalidad, y como medio de difusión del propio museo, enviar lotes de catálogos a distintas instituciones como bibliotecas públicas de Galicia y otras instituciones de Portugal y que alcanzó un total que de 394 publicaciones enviadas desde el museo.

Proceso técnico y automatización El primer catálogo informatizado de la biblioteca se creó con el programa MS-DOS y se utililzó hasta octubre de 2003. • 2003 se implanta el programa de xestión de bibliotecas MEIGA3. Es un sistema cooperativo donde todas las bibliotecas incluídas comparten un programa de automatización. Cada biblioteca realiza su propia catalogación aunque se pueden capturar registros. Incluye un catálogo colectivo (OPAC Meiga). Facilita la cooperación y aumenta la visibilidad de la biblioteca. • 2004 se decide unificar bajo el programa INNOPAC Millennium los trabajos técnicos y los catálogos de todas las bibliotecas de museos dependientes de la Xunta de Galicia, permitiendo consultar por Internet el contenido de los catálogos de distintos tipos de bi-


244 bliotecas, entre ellas, las bibliotecas de museos, y la cooperación en los trabajos técnicos. • 2007 las bibliotecas de museos de la Xunta pasaron a utilizar el programa de xestión de bibliotecas ABSYSNET, uniéndose además a las demás bibliotecas dependientes de la Xunta de Galicia ( bibliotecas nodales, de archivos, y otras bibliotecas gallegas de especial interés). • 2016 se implanta en la Red de bibliotecas de Galicia (a la que pertenece la biblioteca del Museo de Belas Artes), un nuevo sistema integrado de gestión bibliotecaria, Kohabib, basado en el software libre Koha, vigente en la actualidad.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES SERVICIOS Consulta en sala: Servicio por el que la biblioteca permite la consulta de sus fondos en la sala de lectura, en horario de atención al público de 09:30 a 14: 30 de lunes a viernes. Préstamo interbibliotecario: Aunque la biblioteca es de consulta en sala, sí se atienden peticiones préstamo interbibliotecario de otras bibliotecas e instituciones, y siempre que no sea un título de uso habitual por el personal del centro, se procede a su envío por un período de 15 días, renovable hasta un mes, especificando a la biblioteca receptora que el libro no puede salir de la misma. Al mismo tiempo, para cubrir las necesidades del personal del museo y de nuestros usuarios, también se realizan peticiones de préstamo interbibiotecario a otros centros. Como ejemplo incluímos la realizada a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de A Coruña, que permitió la consulta de fondo bibliográfico de la British Library, de interés para la documentación de la exposición “A Coruña. A cidade na arte”. Información bibliográfica y referencia: atención de las consultas realizadas por usuarios de diversas formas, desde correo electrónico, vía telefónica o de modo presencial en nuestra biblioteca. Realización de búsquedas bibliográficas y obtención de documentos. Consultas técnicas: Aparte de las consultas externas del fondo bibliográfico, en ocasiones recibimos otras consultas técnicas de particulares o instituciones. Como ejemplo podemos citar la consulta que nos realizaron desde la Biblioteca Tomás Navarro Tomás en Madrid para buscar información sobre una serie llamada “Visite Galicia”. Para su resolución contactamos con varias instituciones gallegas y finalmente fue el Archivo Municipal de A Coruña el que nos ayudó a despejar su origen y contenido. En la actualidad esa serie se puede consultar en la web de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.

Reproducción de documentos: se realizan fotocopias del material consultado en sala respetando los límites de la Ley de Propiedad Intelectual, y tras valorar el estado físico y antigüedad del material. En determinados casos también se envían por correo postal o correo electrónico. Cooperación bibliotecaria: además de la cooperación con otras bibliotecas en el desarrollo de las colecciones, en el préstamo interbibliotecario y en la catalogación, ya explicados, la biblioteca forma parte de varias Redes: • Rede de bibliotecas de Galicia: la biblioteca está adscrita a la Red de Bibliotecas de Galicia, que según lo establecido en la Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de Galicia, es el conjunto organizado de bibliotecas y servicios bibliotecarios públicos de Galicia para el desarrollo y la planificación de la oferta bibliotecaria pública. Entre las ventajas de la integración en la red, destaca el aumento de la visibilidad de la biblioteca, el intercambio de información y la colaboración en los trabajos técnicos. • Red Musas: en el año 2011 se crea la red MUSAS, red informal de bibliotecas de museos de toda España, cuyos principales objetivos son construir espacios de comunicación entre los profesionales de las bibliotecas, promover acciones que ayuden a las bibliotecas a ganar visibilidad y posicionarlas como un recurso de importancia en la institución a la que pertenecen. Actividades Bookcrossing: destacar la participación de la biblioteca desde el año 2012 en adelante en la actividad de «Bookcrossing» o “Campaña de liberación de libros”, preparada por más de 70 centros de arte y museos de todo el país con motivo da celebración do “Día Internacional do Libro”, el 23 de abril. Muestras bibliográficas: citamos como ejemplos “El Primeiro Picasso. A Coruña 2015” y “Sorolla íntimo. Bibliografía”, muestras realizadas en la biblioteca con una selección del fondo bibliográfico sobre la vida y obra de los artistas, con motivo de las exposiciones temporales realizadas en el museo. Otra modalidad son muestras bibliográficas intercaladas en el discurso expositivo del museo, como ejemplo podemos citar “Cervantes. IV Centenario”. Intercambio de publicaciones abierto al público: con motivo del “Día del Libro”, desde el año 2015 se ofreció al público en general la posibilidad de conseguir ejemplares de algunos de los catálogos de las exposiciones y publicaciones del Museo de Belas Artes, que se podían recoger en la propia biblioteca a cambio de contribuír con otros catálogos o publicaciones relacionadas con las áreas temáticas de la biblioteca. En el año 2018 la actividad pasa a llamarse “IntercambiArte con nós”.


245

EL PÚBLICO

EL PÚBLICO DEL MUSEO CONSIDERACIONES GENERALES El Museo como institución cultural tiene el firme compromiso de prestar un servicio a la comunidad y facilitar el acceso a sus colecciones, así como facilitar la formación y la educación de los visitantes y de este modo dar cumplimiento de su misión como museo. Una de las funciones básicas del Museo es la atención al público. Se establece así un proceso de comunicación entre usuarios y colecciones, y una dilatada relación entre museo y público que va desde los aspectos básico de la acogida hasta el diseño de actividades que faciliten el conocimiento de las obras. El Departamento de Difusión en el Museo surge para asegurar el cumplimiento de estos cometidos y engloba, de las distintas Áreas del Museo, aquellos aspectos que tienen en común la relación directa con el visitante. Sus funciones van desde el diseño de los programas educativos hasta la realización de las actividades culturales, pasando por todos los elementos de comunicación que desarrolla el museo, siendo hoy en día fundamental la web y las redes sociales. La relación del Museo con el público se fundamenta en facilitar la accesibilidad del mismo y fomentar la inclusión museológica y museográfica. A lo largo de estos años se han realizado estudios de público para conocer sus hábitos y poder dar un mejor servicio, estableciendo un diseño para todos. En todo el plan de actuación del museo se busca integrar a todos los usuarios en las actividades educativas y divulgativas de la institución, buscando activamente la participación de los mismos. Una línea básica de trabajo ha sido facilitar el acceso a todo tipo visitante con alguna discapacidad física, sensorial y cognitiva, para ello se han puesto a su alcance todos los espacios públicos del edificio del museo y se han desarrollado actividades y recorridos que permitieron el acceso tanto a la exposición permanente como a las exposiciones temporales y se han buscado recursos museográficos y atenciones personalizadas, si esta fuera necesaria.

OBJETIVOS • Desarrollar el potencial educativo y fomentar el acceso al conocimiento, contemplación y deleite del patrimo-

nio histórico-artístico que el Museo custodia, elaborando una información documentada, divulgativa y efectiva que permita captar el interés y la valoración del público sobres los planes y actuaciones de la propia institución . • Impulsar actividades que favorezcan el conocimiento de las funciones del museo y de las obras que configuran las colecciones, desarrollando programas y actividades que faciliten una visión interdisciplinar y atractiva.que promueva un aprendizaje afectivo sobre el patrimonio cultural que nos pertenece. • Potenciar la función educativa con el fin de que alumnos y educadores de distintos niveles de enseñanza, encuentren en el Museo un recurso indispensable como complemento de los programas existentes de educación reglada y formalizada. • Facilitar el acceso regular y normalizado a todas las personas, incluidas aquellas que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva, tanto a los espacios como a los contenidos del museo. • Desarrollar experiencias educativas para escolares, familias y adultos que reflejen un conocimiento de diferentes tipos de aprendizaje . • Ofertar una programación diversa adaptada a todo tipo de públicos, facilitando la comprensión y la apreciación directa de las obras de arte, tanto de su colección permanente como de las exposiciones temporales que el museo realice. • Promover la participación del visitante en las actividades. • Explicar al público el importante papel de la investigación en los museos a través de exposiciones, programas, publicaciones y medios electrónicos. • Acoger al turismo cultural en su visita al museo, con el fin de que conozca las claves propias de nuestra cultura.

El público escolar Generalidades La educación es una de las funciones básicas de los museos, tanto para grupos escolares como para el público general. Los ejes principales de esta acción son sus colecciones y el conocimiento implícito en ellas, por ello, todas las actividades desarrolladas en los programas educativos del museo deben de tener como base los fondos artísticos que configuran su patrimonio. Partiendo de este concepto básico se desarrollaron una serie de programas educativos cuya finalidad es convertir al museo en un espacio de enseñanza y aprendizaje. El Proyecto Educativo del Museo de Be-


246 las Artes da Coruña estuvo enfocado desde un primer momento hacia la educación patrimonial y tiene como fin ser un medio de interpretación del patrimonio que custodia, ayudando a su puesta en valor y a su conservación.

Objetivos • Proyectar el museo como espacio donde se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. • Concebir el museo como un lugar en el que se construyen y adquieren conocimientos. • Poner en marcha acciones de difusión de las colecciones con unas estrategias basadas en la didáctica. • Abrir el museo a todo tipo de usuarios. • Desarrollar el valor social del museo y convertir al Público en su núcleo esencial.

PROGRAMA EDUCATIVO El Museo y sus colecciones están estrechamente vinculados al sistema educativo al que añaden componentes no formales y amplían el horizonte de la enseñanza formal. En el año 1997 se crea el Departamento de Difusión del Museo de Belas Artes. Su objetivo principal fue diseñar y planificar un proyecto educativo cuyo eje fundamental fuese la exposición permanente y sus obras, tratando de potenciar el conocimiento de las mismas y llegar a la comunidad escolar adaptando los contenidos del discurso muselógico a los diferentes niveles de aprendizaje. Los distintos Programas Educativos que desde entonces se pusieron en marcha tuvieron en común evidenciar la firme relación entre la escuela y el museo asi como la finalidad y garantía de que el Museo y sus colecciones se convirtiese en un espacio de aprendizaje para los escolares. La acción didáctica pretendía ser emotiva, activa, interactiva y reflexiva, para ello se ofrecieron a los centros escolares una serie de visitas y actividades donde se primó la observación individual de los objetos en un contexto grupal. El fin último era, y es, promover la valoración del patrimonio cultural y la creación de vínculos entre la comunidad escolar y el museo. A lo largo de estos años la colección del museo siempre ha actuado como hilo conductor de las propuestas educativas. En los recorridos elaborados se han puesto en relación los contenidos de las piezas con distintas áreas de conocimiento como la educación artística, lengua, literatura o conocimiento del medio. El Departamento de Difusión, por otra parte, adquiere una responsabilidad social y trata de acercarse

a la ciudadanía ejerciendo una acción mediadora entre los objetos y el público. El Museo se concibe como un lugar donde se someta al arte a la contemplación, por eso uno de los ejes fundamentales del programa educativo elaborado fue “ensañar a mirar”. El mirar y saber mirar se convirtieron en la vía de contacto con la obra, pero según la edad y los objetivos marcadas en la visita, adquiere distintas estrategias. A grandes rasgos hay dos maneras de aproximación a las piezas que constituyen las colecciones, una se caracteriza por el análisis objetivo y descriptivo y en otras la mediación sirve para descubrir los significados que hay en las obras. De este modo se profundiza en la simbología de los objetos y en el significado de los temas que representan. OBJETIVOS • Dotar al museo de una oferta educativa estable dirigida a la comunidad escolar. • Reconocer la acción de mediación entre las colecciones y el alumnado. • Diseñar distintas visitas guiadas adaptadas en todo momento a los distintos niveles educativos de los grupos. • Potenciar la observación y la aproximación a las piezas del museo con el fin de descubrir los diferentes elementos que aparecen en las obras. • Ayudar a formar un sentido estético personal y valorar los elementos constitutivos de las artes. • Desarrollar la capacidad de interpretación de la obra de arte para conocer el mensaje o ideas que transmite. • Facilitar herramientas para desarrollar un pensamiento crítico hacia las imágenes.

DESArrollo del Programa educativo El Departamento de Difusión desde el año 1997 fue desarrollando un programa estable para los distintos niveles educativos que abarcan desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Dicho programa partió de la colección del museo y centro la mayor parte de la acción didáctica en las secciones de pintura y escultura. La propuesta educativa se plasmó en una serie de itinerarios en los que se tratan temas específicos, monográficos o épocas históricas. Desde el curso 20012002 se han ido implantando recorridos didácticos que comprenden, como regla general, siempre una visita y la realización de un taller. OBJETIVOS • Dar a conocer las colecciones del museo. • Aprender a mirar y conocer las obras y a los artistas representados en la colección.


247 • Poner en relación las colecciones y su contexto histórico.

PROPUESTAS EDUCATIVAS

• Descubrir y observar las manifestaciones del patrimo-

nio cultural gallego. la oferta educativa a los distintos niveles: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato y proporcionar material didáctico a la comunidad escolar como complemento de las distintas propuestas elaboradas. • Conocer, valorar y disfrutar del entorno social y cultural, promoviendo actitudes de protección y conservación del patrimonio cultural. • Desarrollar la sensibilidad estética e la capacidad de disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas, promoviendo e iniciando la construcción de propuestas personales.

EDUCACIÓN INFANTIL

• Adaptar

ACTUACIONES 2006-2007 se elaboraron un conjunto de recorridos vinculados a las colecciones del Museo con la colaboración de un colectivo de profesoras de infantil, primaria y secundaria,cuyo resultdo impulsó la publicación “Propostas educativas do Museo de Belas Artes da Coruña” en el año 2007. En ésta se muestra la totalidad de proposiciones elaborados con la finalidad de dar a conocer a la comunidad educativa los recursos y posibilidades que ofrecía este Museo y con una visión del conjunto de posibilidades: preparatorias antes de la visita, recorrido específico propuesto según el nivel educativo, talleres en el museo y actividades de refuerzo. El objetivo que se perseguía era ofrecer la posibilidad que incorporar a la práctica docente las obras que constituyen la colección permanente del Museo y las actividades se concebían de manera que los alumnos y las alumnas que visitasen el Museo en distintas etapas de su formación, pudieran conocer distintos aspectos del arte y la propia colección. Estas propuestas se mantuvieron de un modo estable hasta el curso 2011-2012. 2008-2009 la propuesta educativa se difunde en la Web del Museo. Uno de los campos fijos de la web se reserva al Área de Educación y en esta se presentan los recorridos estructurados por nivel educativos: infantil, primaria, ESO y bachillerato. Hay que destacar dentro de la página Web el apartado Recursos Educativos donde se pone a disposición de la comunidad educativa una serie de contenidos y materiales elaborados para trabajar en el aula. Estos materiales están pensados para utilizar antes de hacer la visita al museo o para reforzar la actividad desarrollada en el museo. Destacan dentro de espacio web los siguientes apartados: descubre el museo, fichas didácticas, temas de la colección, escolma de artistas y piezas destacadas.

La increíble historia de una gota de pintura azul: esta actividad se concibe como una primera aproximación al mundo de los museos por parte de los más pequeños. Es una visita de carácter narrativo donde se recorren los distintos espacios del museo acompañados de una gota azul que cuenta a los niños y niñas sus aventuras desde que se escapó de un bote de pintura. Partiendo de las ideas previas del alumnado, se trabajan los cuadros llenos de motivos familiares: el mar, los animales, las flores… haciendo especial hincapié en sus formas, figuras y colores. De una manera lúdica y participativa, se descubre la diferencia entre los colores primarios y los secundarios y se reflexiona sobre los sentimientos y sensaciones que las distintas tonalidades pueden sugerir. Un museo para los cinco sentidos: actividad orientada a los grupos de educación infantil, se transita por los distintos espacios del museo y se conocen algunas de las piezas más representativas de la colección. El hilo conductor del recorrido son los cinco sentidos, por lo que cada obra escogida ayuda a reflexionar sobre uno en concreto. De una manera lúdica, participativa y experiencial se hace un acercamiento a las diferentes manifestaciones artísticas que va mucho más allá de la observación visual. Se trabaja en como se puede sentir un cuadro, a que huele una obra de arte, que ruidos posee y que sugieren los materiales con los que están hechas las esculturas. La visita se completa con un taller final donde se asentarán los nuevos conocimientos y compartiremos la experiencia con los compañeros y compañeras. El mar en el museo: recorrido que plantea una alternativa para aquellos centros escolares que ya visitaron el museo en el período de Educación Infantil o para aquellos que estén interesados en la temática del mar y de su representación en el arte. En las salas del museo encontramos obras de distintas épocas y estilos que hacen referencia al mundo marino: océanos, playas, acantilados, marineros, niñas que juegan en la orilla del mar, mariscadoras, sirenas… Partiendo de esta idea y de la observación de la obra de arte, se tratan los diferentes elementos de los paisajes de costa y de la fauna marina, escuchando los sonidos del mar, conociendo los oficios vinculados a este medio y contando historias sobre los mundos fantásticos que se esconden en los fondos del océano. La visita incluye un taller en el que los niños y niñas completan un álbum de cromos con cuadros vistos durante el recorrido y dibujan su interpretación personal del universo marino.


248 EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA El laberinto del Minotauro: en esta visita, el alumnado de los primeros cursos de primaria descubre la colección del museo a través de una selección de obras con un claro contenido narrativo y fantástico. Muchos cuadros esconden historias que, a simple vista, no llegamos a percibir, por lo que es necesario observar cada detalle y analizar los elementos de los que la imagen está compuesta. En la visita se parte de la tablilla realizada por el pintor flamenco Peter Paul Rubens Dédalo y el Minotauro, que representa uno de los episodios más conocidos del mito griego. Se realiza un recorrido por el museo que servirá como de metáfora del camino que Teseo realizó para escapar del laberinto cretense. Los escolares deberán desentrañar las narraciones y las incógnitas ocultas en las obras de la colección para encontrar así las piezas de un mapa que simboliza nuestro camino por las salas del museo. Las pinturas escogidas para este recorrido son de distintos estilos, épocas y géneros artísticos. La actividad se completa con un taller relacionado con el contenido de la visita. Habitando cuadros: visita-taller, especialmente pensada para los alumnos y alumnas de los primeros cursos de primaria, que tiene como hilo conductor las escenografías de los cuadros. ¿Qué pasaría si vaciásemos los cuadros de personajes y figuras?, ¿qué nos sugerirían? Se reflexiona sobre esos lugares: reales, imaginarios, concretos, abstractos, fríos, cálidos, familiares… para luego observar el cuadro completo y poder así identificar la escena de la que se trata. Durante este recorrido también se trabajan los géneros artísticos, el estilo de las obras, los motivos por los que fueron hechas, la procedencia de las piezas y sobre el propio edificio en el que nos encontramos. La actividad concluye con un taller en el que los participantes reinterpretan los cuadros del museo creando distintas escenografías y situaciones, dando así un nuevo contexto a los personajes y figuras de nuestra colección. TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA Los objetos hablan: Es una visita-taller planteada para los alumnos de tercero y cuarto de primaria que se centra en los objetos que tenemos en el museo y que aparecen representados en los cuadros. Partiendo de la obra El gabinete del coleccionista de Frans Francken II, se trabajan las distintas disciplinas artísticas y géneros pictóricos e introduciendo los conceptos de patrimonio y reflexionando sobre la pre-

vención, cuidado y conservación que precisa. Durante el recorrido se introduce al alumnado en la idea de colección, en como surge un museo y el origen y función de las piezas del museo cuando se crearon. Partiendo del concepto de colección hay un acercamiento a los distintos períodos y estilos, centrándonos especialmente en las piezas que aparecen representadas en los cuadros y su importancia. En el recorrido también se trabajan los objetos decorativos o funcionales que forman parte de la colección del museo: escribanías, abanicos, miniaturas, muebles y monedas reflexionaremos sobre sus posibles usos. La visita termina con un taller creativo en el que, trabajando en grupos, se crea un objeto inventado que sirva para la compleja tarea de cambiar nuestro mundo. ¿Qué quiero ser de mayor?: orientada a los estudiantes de 3º y 4º de primaria tiene como hilo conductor el mundo del trabajo y su representación en el arte. La colección del Museo de Bellas Artes cuenta con numerosos cuadros de género costumbrista y, en muchos de ellos, se representan hombres y mujeres realizando sus tareas diarias. Obreros, mariscadoras, campesinos y campesinas… escenas cotidianas que nos enseñan distintos labores y oficios, algunos de ellos hoy en desuso o en proceso de desaparición. La temática de los oficios en el arte nos servirá para hacer un recorrido por la historia y la historia del arte, percibiendo los cambios sociales y políticos y también los cambios plásticos que hubo a lo largo del tiempo. La visita termina con un taller en el que los alumnos y alumnas dan respuesta a la pregunta del título de la actividad. QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA Imaginando un museo: actividad que pretende que alumnado de 5º y 6º de primaria conozca mejor el mundo de los museos y las colecciones. Se presenta el Museo de Bellas Artes como institución, profundizando en sus diferentes funciones y en la importancia de conocer, conservar y transmitir la cultura. Se trabaja en la historia de los museos y su surgimiento, como se plantea una exposición, cuando y porque fueron hechas las piezas del museo, aprendiendo a diferenciar y apreciar las distintas épocas, estilos y técnicas a través de las obras expuestas y la necesidad de su preservación. La visita se completa con un taller en el que el alumnado trabajará en pequeños grupos, creando su propia exposición de arte. Próxima estación: museo: es una visita-taller orientada a los últimos cursos de educación primaria. Se plantea


249 como un viaje en el tiempo y en el espacio. Muchos de los creadores de las obras de nuestra colección fueron artistas viajeros que representaron aquellos emplazamientos por los que pasaron a lo largo de sus etapas vitales; sitios cercanos, exóticos o característicos que nos pueden acercar a la realidad de un tiempo y de un lugar. Se trabajan conceptos como el paisaje natural y el paisaje intervenido, lo urbano y lo rural, la travesía y el turismo... Se aprecia cómo existen muchas formas de representar un espacio y cómo puede sugerir en nosotros distintas emociones y percepciones. Así de una manera lúdica y transversal se trabaja con el arte, la geografía y la cartografía. Los cuadros que representan espacios de la ciudad de Coruña, junto con los paisajes de Galicia y de otras regiones de España son parte de las piezas en las que se apoya este recorrido, en el que se incluyen los lugares fantásticos de los pintores surrealistas de la colección. La actividad termina con un taller donde el alumnado realizarán una postal que represente un lugar especial, ya sea este un lugar real y biográfico o un paisaje inventado.

ESO Y BACHILLERATO Mirar. Ver. Percibir: un recorrido adaptado a los distintos niveles de Secundaria en el que, a través de una selección de obras, se dan a conocer algunas de las piezas más destacadas de la colección del museo. De una forma amena y atractiva, fomentando en todo momento la participación y el diálogo entre los alumnos, descubrirán las distintas lecturas que se le pueden dar a una misma obra de arte. Se trabajan los distintos géneros artísticos, estilos y épocas de la historia del arte; desde el medievo hasta nuestros días; ahondando en los motivos que llevaron a los artistas a crear sus obras y dando una visión transversal y sociológica al fenómeno artístico. Durante el recorrido se enlaza pasado y presente y se estudia la obra en su contexto original para después recontextualizarla introduciendo aspectos de la contemporaneidad como el meme, el hastag o el twit para así desvirtuar y traer a nuestra actualidad la colección del museo. Se aprovecha la actividad para debatir sobre ciertos aspectos como las modas, los cánones de belleza, el mercado artístico, la publicidad o la democratización del arte; creando puentes entre las obras del museo y la cotidianeidad del público. Los grabados de Goya: nos acercaremos a la figura de Francisco de Goya ya que el Museo de Bellas Artes conserva una muestra de la la totalidad de las distintas

series de grabados relizados por el artista: Reproducciones de los cuadros de Velázquez, Los Desastres, Los Disparates, Desastres de la Guerra y Tauromaquia. En la visita se explicará quien es Goya, como fue su trayectoria y qué trascendencia tendrá para muchos de los artistas que vendrán después y cómo es la técnica del grabado y la importancia que tuvo para difundir imágenes. Esta visita se puede completar con un taller de grabado. Las mujeres en el museo: el papel juegan y jugaron las mujeres en el mundo del arte y de la creación, será la cuestión fundamental que sirve como hilo conductor y punto de arranque de esta actividad. Estudiamos dos aspectos distintos presentes en la colección del museo: la representación artística de la mujer durante la historia del arte y el papel de la mujer como creadora. El recorrido comienza observando distintas obras donde la representación de la mujer es la protagonista y se reflexiona sobre la evolución que su imagen tuvo desde la antigüedad hasta la actualidad. Veremos retratos de mujeres insignes de la nobleza y la monarquía durante la edad moderna, percibiremos la ampliación del universo estético femenino durante el siglo XIX, observando la evolución de la moda. También analizamos la identificación de la mujer gallega con la tierra y la patria por parte de los pintores renovadores y se reflexiona de los cambios que supusieron las vanguardias artísticas en la visión y la representación de la mujer. Por último, se trabaja la figura de la mujer artista y su papel en la evolución de la historia del arte. La actividad se complementa con un taller en el que se realiza un mural dedicado a alguna de las artistas más importantes del arte gallego y universal. Enigma en el museo: recorrido pensado para el alumnado de primer ciclo de ESO. Como si fueran detectives, y trabajando en grupo, deben resolver los enigmas que irán apareciendo en este viaje por el museo que los llevará a diferentes escenarios en el tiempo y en el espacio. Una vez finalizado el recorrido por las salas, cada grupo realiza una última prueba, un mural en el que tendrán que expresarse artisticamente Retratos históricos, cuadros religiosos, obras costumbristas, paisajes, piezas escultóricas… los estudiantes recorren las salas del museo y descubren, de forma autónoma y colaborativa, obras de arte de distintas épocas y géneros. Arte y Texto: en esta actividad diseñada para los alumnos y alumnas de los distintos niveles de la Secundaria, el hilo conductor será la vinculación entre las artes plásticas y la escrita. Es un recorrido en el que se trabaja el


250 arte de un modo transversal. La historia de la pintura y de la escultura no se puede desvincular de lo que sucede en otras expresiones artísticas distintas y muchos de los autores de nuestra colección se vieron inspirados de un modo u otro por el mundo de las letras. Se parte de algunas de las piezas de arte mitológico para reflexionar sobre las leyendas y la tradición oral, buscando diferencias y similitudes entre los cuadros del museo y los textos en los que están basados (La Ilíada de Homero o Las Metamorfósis de Ovidio). Se continúa observando las huellas de la expresión oral (a través de los refranes, dichos, canciones) en el arte barroco y neoclásico a través de los retratos monárquicos y de los grabados de Goya. Se trabaja el Rexurdimento, entroncando las obras de los artistas gallegos de finales del XIX y comienzos del XX con los poemas de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal o Curros Enríquez. Ahondando en la figura de la escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, cuya huella está presente de varias formas en la colección del museo. Se termina nuestro camino con el arte gallego del siglo XX, sumergiéndose en los manifiestos de las vanguardias artísticas, así como en los juegos literarios de algunos de los movimientos como el Surrealismo; también se dará a conocer algunas de las revistas culturales gallegas del primer tercio del siglo XX. Esta visita se completa con un pequeño taller en el que los estudiantes realizan un texto inspirado en una obra pictórica del Museo de Bellas Artes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA PÚBLICO ESCOLAR Durante todos estos años, además de la programación de actividades educativas para la exposición permanente hemos desarrollado distintas dinámicas vinculadas a las exposiciones temporales del museo. Entre ellas queremos destacar: 2000 Velázquez: programa didáctico en la exposición interactiva centrada en la obra del pintor de Diego Velázquez dirigida a público escolar en al que daba a conocer su obra y la época en la que vivió. 2003 Re-pintar Altamira: el Museo de Belas Artes da Coruña fue una de las sedes de esta exposición de carácter didáctico que introducía a los alumnos en el conocimiento de las primeras manifestaciones pictóricas de la humanidad. La exposición contaba con maquetas de viviendas, paneles, videos y réplicas de objetos de sílex y de las pinturas de Altamira. Desde el departamento de Difusión se completó la visita a la exposición con un taller en el que se pintaba con las técnicas utilizadas en el paleolítico.

2004 Principiños: esta exposición temporal estaba formada por retratos de niños y niñas de los siglos XVII, XVIII y XIX procedentes de una colección particular. A partir de ella se diseñó una actividad en la que se daba a conocer las modas y costumbres de otras épocas en relación a la infancia. Una visita dinamizada y un taller ofrecían la posibilidad de aprender sobre los cambios que se produjeron en los hábitos sociales. 2009 A Coruña. A cidade na arte: exposición de produción propia del Museo en la que a través de cuadros, fotografías, planos, ilustraciones, grabados y proyecciones se presentaba la evolución de la imagen de la ciudad de A Coruña desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Se realizó un programa educativo centrado en las marcas de la ciudad como la Torre de Hércules, el Castillo de San Antón, el puerto o la ensenada del Orzán para explicar lo cambio históricos y sociales de la ciudad. 2015 El Primer Picasso: la exposición realizada por el Museo sobre el período que vivió Picasso en la ciudad de A Coruña contó con la aportación del Departamento de Difusión del propio museo que realizó todo el material didáctico de la muestra. Se platearon distintos recorridos específicos: 5º y 6º de Primaria, 1º, 2º y 3º de ESO, 4º de ESO y Bachillerato, además del diseño de las visitas para adultos.

OTRAS PROPUESTAS, OTROS PÚBLICOS PÚBLICO ADULTO El Museo ofrece una serie de recorridos que tiene como objetivo dar a conocer la colección y las funciones que lo define. Estos programas didácticos para adultos están pensados para todo tipo de público y se complementan con las visitas que se organizan vinculadas a las exposiciones temporales que se celebran a lo largo del año. Visita general al Museo: se muestran las piezas más destacadas que forman parte de la colección. Partimos de las obras renacentistas y barrocas hasta llegar al arte contemporáneo. Son importantes en este recorrido los grabados de Goya, el arte del siglo XIX y del XX en Galicia. Las mujeres del Museo: este recorrido se pretende dar a conocer el papel que jugaron las mujeres en el mundo de arte en un doble sentido: como se representa la mujer a lo largo de la historia y el reconocimiento de las mujeres como artistas.


251 El arte gallego en el Museo de Belas Artes: esta visita permite conocer la plástica gallega desde el siglo XIX hasta la actualidad. A través de artistas como Villaamil, Lloréns, Sotomayor, Seoane, Lugrís o Leiro se hace un recorrido por los movimientos más importantes del arte gallego. La arquitectura del Museo: se pude contemplar todo el espacio arquitectónico de este singular edificio diseñado por Manolo Gallego Jorreto, por el cual recibió el Premio Nacional de Arquitectura en el año 1997.

El gabinete del coleccionista participan, hablan y traen al museo, en varias sesiones, objetos con los que se identifican o con los que tienen una vinculación sentimental. El proyecto terminó con una actividad donde se recrearon los objetos seleccionados por cada participante. Otras asociaciones o colectivos con que hemos trabajado durante estos años: ADCOOR, ASBIGA (Asociación Bipolar de Galicia), DOWN CORUÑA, Asociación Parkinson Galicia, ADACECO (Asociación Daño Celebrar de A Coruña), ACCEM Galicia, ACOFIFA, ACOPROS, ARTEFÍOS, ASPANAES, ASPRONAGA, COGAMI, ASPECE u ONCE.

PROGRAMA PARA INCLUSIÓN y LA DIVERSIDAD A lo largo de estos años el Museo de Belas Artes da Coruña ha dado cabida a todo tipo de visitantes atendiendo a la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad. Con la finalidad dar respuesta a un público con unas características y necesidades propias, tanto desde el punto de vista físico y psíquico como sensorial o social, hemos tratado de fomentar su integración en la comunidad a través de la elaboración de una serie de programas y actividades específicos que, proporcionando estímulos y motivaciones ayudasen a descubrir potencialidades creativas individuales, favorecer su inclusión en los espacios culturales y buscar la supresión de barreras de acceso para estos colectivos.

EXPERIENCIAS y ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN Retrincos da memoria. En colaboración con AFCO (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer A Coruña) se realizaron actividades tanto con enfermos como con cuidadores de Alzheimer desarrollando el programa “retazos de memoria”. En una de las actividades se tuvo de referencia la naturaleza. Las exposiciones temporales fueron un recurso fundamental en este programa, como en la exposición del fotógrafo coruñés Dionisio Tasende, en las que las imágenes realizadas entre los años 1955-1979, sirvieron para hablar de la infancia y juventud de los participantes, intercambiando impresiones o recuerdos que evocaban las fotografías. APEM (Asociación por Enfermos Mentales) desde el 2014 se colabora con esta asociación en diversos talleres y actividades relacionados, tanto con la exposición permanentes como con las temporales y tratando aspectos emocionales, de identidad, de percepción y de concepción plástica. Destaca el taller Los objetos hablan, desarrollado durante el curso 2017-2018, que partiendo del cuadro

EXPERIENCIAS y ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN PROPIA Museo en Movimiento: es un proyecto de artes plásticas elaborado desde el Departamento de Difusión del Museo dirigido al ámbito de la geriatría, la salud mental y otros colectivos de exclusión social. La actividad se inicia en el 2017 y tienen continuidad en 2018 y en 2019, participando más de 40 centros. La característica principal de este proyecto es que va dirigido a aquellos públicos que no tienen posibilidad de desplazarse a las instalaciones del museo. Toda la actividad se realiza en los Centros, siendo el museo y su personal el que se desplaza hasta el propio lugar de acogida de estos colectivos Se contó con la colaboración de distintas asociaciones como APEM (Asociación Pro Enfermos Mentales) que proporcionó al equipo de trabajo un miembro de su colectivo, así como AFACO (Asociación Familiares Enfermos Alzheimer A Coruña) que asesoró en todas las didácticas destinadas a geriatría, además de incorporar a uno de sus usuarios en alguna de las visitas a centros de la tercera edad. Identidades:es una experiencia educativa de inclusión a través de las artes plásticas,ralizada en 2018 liderado por la Asociación de Amigos del Museo y el Departamento de Difusión del mismo. Se trabaja y profundiza sobre el tema de la identidad, utilizando el arte como vía para reflexionar en los conceptos de identidad individual y colectiva. Está dirigido a colectivos de desplazados por razones políticas o económicas, a mujeres que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad, por malos tratos o violencia de género, y a personas que se vieron empobrecidas por causa de una situación desempleo de larga duración. El proyecto consiste en la realización de tres talleres en lo que se impartieron tres técnicas diferentes (pin-


252 tura, collage y fotografía) y se trabajo sobre un tema común: el autorretrato, obligando así a los participantes a indagar en su identidad personal, social y cultural. En esta primera edición participaron usuarios de ECODESARROLLO GAIA y de CRUZ ROJA.

NUEVOS PÚBLICOS: LOS SOPORTES TECNOLÓGICOS LA WEB y las redes sociales 2003 desde el Departamento de Difusión se comenzó el diseño de la página web del museo. Se perfiló la información y contenidos que se iban a ofrecer y se presentó a finales de este año, estando a pleno rendimiento en enero de 2004. Esta herramienta permitía, por primera vez, la consulta de la colección en la Red, y obtener información puntual sobre las actividades del Museo. Una de las novedades que ofrecía era la visita virtual a las distintas salas de la exposición permanente. 2006 se llevó a cabo una nueva actualización del diseño y de los contenidos como consecuencia de nuevas necesidades especificas surgidas y de la nueva tipología de publico surgido y en creciente demanda de información y comunicación. 2009 se comenzó a trabajar en una nueva página más dinámica y actualizar el diseño a la evolución de las nuevas tecnologías, culminando el proyecto en 2010 con la publicación de la una novedosa página. El nuevo espacio se estructuró de un modo más intuitivo para proporcionar el acceso a los contenidos por el usuario. La novedad fue facilitar desde la web la reserva de visitas de grupos, inscribirse en cursos y actividades o solicitar información. Igualmente se ofertó la posibilidad de descargar el programa educativo del Museo y los folletos de actividades y se comenzó a trabajar en adaptar la web a los nuevos soportes móviles. 2011 se creó la cuenta oficial del Museo en el canal de videos Vimeo a raíz de grabación de los procesos de embalaje y nuevo montaje de las salas del museo en relación con el levantamiento de depósitos de los lienzos de Vicente Carducho perteneciente al Museo Nacional del Prado. Los videos aportados en este canal son de eventos puntuales acontecidos en el museo.

2012 el Museo inicia su andadura por las Redes Sociales. La apertura de la página oficial de Facebook nació de la necesidad de dinamizar la difusión de las actividades del museo. Desde entonces se viene realizando publicaciones de forma periódica con el fin de promover tanto el interés por las actuaciones del museo como buscando la participación de los usuarios para conocer sus opiniones a través de sus comentarios. Con la celebración en el Museo de la exposición “El Primer Picasso. A Coruña 2015”, se decidió abrir una cuenta en Twitter @MuseoBelasArtes para promocionar la exposición en la MuseumWeek. 2018 El Museo trabaja en la modificación y actualización de su página tratando de dotarla de nuevos contenidos y accesos, aplicando nuevas tecnologías que faciliten las vías de comunicación y participación de sus usuarios en un tiempo real y potenciando la fluidez de la información, el intercambio y el conocimiento de los contenidos del museo y sus funciones.


253

MUSEO Y ACCIÓN CULTURAL El Museo de Belas Artes da Coruña desarrolla acciones culturales orientadas a fomentar la participación activa de un público cada vez más diverso. Para su planificación y desarrollo, el Museo tiene en cuenta una serie de factores como son el contexto social al que va dirigido, respetando siempre los principios de igualdad, inclusión, respeto a la diversidad y participación, la vinculación permanente a su colección, el rigor científico de sus contenidos, los recursos humanos y materiales con los que cuenta para su puesta en marcha. En relación con los destinatarios, se llevan a cabo estudios de público que aporten luz sobre los objetivos y metodología a seguir para conseguir ampliar el área de influencia, aumentar la demanda y el grado de satisfacción, y obtener un alto nivel de fidelización. En cuanto al espacio procura adaptar las infraestructuras y recursos del museo a las características de las actividades previstas.

OBJETIVOS En general, en un contexto de educación no formal como es el museo, y en función del proceso de cambio que se quiere provocar en el destinatario, los objetivos marcados se sustentan sobre cuatro pilares básicos: adquisición de conocimientos, desarrollo de destrezas, formación de actitudes y valores, y por último la generación de sentimientos de disfrute y creatividad. En base a ello, los objetivos generales del proyecto cultural del museo son: • Responder,

en cuanto al diseño de los contenidos y formatos de las actividades, al cumplimiento de las funciones, objetivos y fines del museo. • Difundir y dar a conocer la institución y sus colecciones. • Relacionar diferentes disciplinas para ampliar y enriquecer el horizonte cultural del visitante. • Promover valores cívicos, éticos y afectivos en relación con la defensa y protección del patrimonio, ayudando así a la construcción de la identidad cultural de los sujetos. • Propiciar un diálogo intercultural con el público y facilitar la participación ciudadana. • Desarrollar y participar en proyectos cuya finalidad sea difundir el valor y la importancia de la cultura y el conocimiento y conservación del patrimonio cultural. • Alcanzar nuevos públicos y permitir la recurrencia de los propios además de favorecer la inclusión y la cohesión social, asumiendo la diversidad cultural existente. • Garantizar la calidad y el rigor en todas las actuaciones.

PLAN DE ACTUACIONES Partiendo de los objetivos señalados, el destinatario final se convierte en una variable fundamental a la hora de diseñar los contenidos y los procedimientos de cada propuesta didáctica. Así, debemos distinguir entre un público adulto y un público infantil. Actividades para el público infantil y juvenil Queremos destacar la importancia de estas actividades, en cuanto a que forman a los futuros visitantes del museo. Si el primer contacto que tiene un niño con los museos está relacionado con su tiempo de ocio, es más probable que en el futuro incorpore las visitas la este tipo de instituciones dentro de sus hábitos de diversión. Actividades parla el público adulto La variedad de actuaciones culturales que el museo oferta es proporcional a la variedad de públicos que lo configuran y su diversidad por eso se procuró fomentar su participación adecuando las actividades propias del Museo a su pluralidad: Talleres, Conciertos, Conferencias y Cursos, Teatro... a sus distintas clasificaciones, tipologías y procedencias.

CURSOS, JORNADAS DE ARTE Y CONFERENCIAS OBJETIVOS • Reforzar y enriquecer los contenidos de la colección del museo, fomentando el foro de debate de una serie de especialistas vinculados directa o indirectamente con la Historia y el Arte o con otras disciplinas, tratando de proporcionar un conocimiento riguroso a la vez que ameno sobre el hecho artístico. • Fomentar la investigación y garantizar el rigor científico, estableciendo colaboraciones con la comunidad académica, tanto en el desarrollo de sus investigaciones como en el enriquecimiento de las propias, potenciando la interdisciplinariedad como una forma más rica de conocimiento. • Comunicar y divulgar ideas e impresiones para enriquecer el conocimiento teórico-artístico del visitante, induciéndolo a la reflexión y a la crítica.

Cursos La oferta educativa en este sentido se concentró en tres grandes ciclos o programas divulgativos:


254 Aprender a ver…, curso de pequeño formato y de carácter monográfico para introducir al gran público en cada una de las diversas manifestaciones del arte, pero desde un punto de vista eminentemente formal y práctico, y en conexión con todo lo relacionado con las diversas maneras de ver y entender una obra de arte. Dentro de él se trataron temas como: el cine (2004), la fotografía (2005), el arte contemporáneo (2006-2007), la escultura contemporánea (2008), la moda a través del arte (2009), la cerámica de Sargadelos (2014). Los temas del arte, un siguiente paso en el aprendizaje de la Historia del Arte, proporcionando una visión mucho más especializada del hecho artístico, a partir de temas concretos como la pintura mitológica (2010), la pintura religiosa (2011), el retrato, la imagen de la mujer (2010), el paisaje (2013), la representación del poder (2015), la iconografía de la Navidad (2016), la ciudad (2016) la moda o el significado de los objetos. La historia del arte a través del museo, iniciado en 2008, es un curso de introducción a las distintas etapas de la Historia del Arte, desde la antigüedad hasta la actualidad, utilizando como ejemplos algunas de las grandes obras pertenecientes a las colecciones de los principales museos del mundo, así como las que integran los fondos del propio Museo de Belas Artes. El curso pretende acercarse a un colectivo adulto no especializado, interesado en obtener una formación básica sobre la Historia del Arte. Al margen de estos grandes bloques, se programaron otros cursos vinculados a exposiciones temporales. Así, en 2002, coincidiendo con la exposición Asia en las Colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas, se organizaron unas jornadas teórico-prácticas sobre algunas de las técnicas artísticas empleadas en la exposición: la elaboración del papel, la laca, la porcelana, el esmalte, la caligrafía y la talla de piedras duras.

JORNADAS DE ARTE Convirtieron al museo en un foro de debate para una serie de especialistas vinculados directa o indirectamente con el arte y los fenómenos culturales en general (historia cultural, la antropología, la historia de la ciencia, la filosofía, la historia del arte y la literatura). Así, concebidas con un carácter interdisciplinar y en consonancia con el modelo vinculado a las llamadas “nuevas humanidades”, analizaron, desde una pluralidad de perspectivas, cuestiones como el erotismo, la intolerancia, la música o las emociones:

2000 Arte y Erotismo. Ante el creciente interés que suscitaba el tema del erotismo en los ámbitos del arte y de la literatura, el Museo organizó estas Jornadas proponiendo un acercamiento de forma decida a ese mundo de los fantasmas eróticos que los artistas reflejaron en sus obras, a través de dos vías de aproximación: una estrictamente histórica tratando de situar las obras en su contexto cultural y social y las creencias y reglas estéticas predominantes en ese momento (el período medieval, el Barroco, la época contemporánea…) y una segunda de carácter temático, en función de la iconografía y sus significados (la homosexualidad, la mitología, la religión, etc.). 2001 Represión e intolerancia. Se hizo un recorrido partiendo de la Edad Media y finalizando en las vanguardias, tanto por los testimonios artísticos que a lo largo de la historia reflejaron la intolerancia social, moral y religiosa, como por las imposiciones ejercidas desde los círculos de poder, prestando especial atención a distintas disciplinas artísticas condicionadas por el fanatismo, la represión y la intolerancia, tres caras de una misma moneda que transcienden los límites históricos y son trágicamente universales. 2003 La música como pretexto. La inspiración musical en las artes. En ellas se analizaron las claves del diálogo establecido entre las artes plásticas, la arquitectura y la música, disciplinas que caminaron a menudo juntas a lo largo de la historia, abarcando no solo cuestiones como la iconografía, el ritual, la fiesta, la escenografía, sino también otras mucho más complejas desde el punto de vista de la estética y la teoría del arte. 2014 Arte y emociones. En ellas se profundizó no solo en que son y como funcionan los distintos “estados del alma”, sino también, en la forma en que a lo largo de la Historia del arte fueron presentados (artes plásticas y visuales, escénicas y musicales, literatura, etc.), así como el modo en que estimularon la creación artística en general, y los efectos que su contemplación y disfrute provocaron y continúan provocando en el espectador.

CONFERENCIAS Los libros como punto de partida, ciclos de conferencias de tipo interdisciplinar, en los que una serie de publicaciones especializadas sirvieron como punto de partida para que sus autores expusieran, analizaran y debatieran con el público sobre diferentes aspectos relacionados con la historia y la sociología del arte, con una visión totalmente diferente desde áreas de estudio diversas (técnica, literatura, psicología, iconografía, filosofía, historia, etc.).


255 2013 Primer Ciclo: inaugurado por César Antonio Molina, Alfredo Vigo Trasancos y Carmen Pena López. 2014 Según Ciclo: con la intervención de Victoría Combalía y Mª Jesús Zamora Calvo. 2017 Tercer Ciclo: participaron Francisco Xavier Redondo Abal, María Carreiro, Cándido López, Tània Balló y Adela Muñoz Páez.

JORNADAS PARA PROFESIONALES DE MUSEOS 2002 VI Coloquio Galego de Museos, organizado por el Consello Galego de Museos, se celebró en este centro en el año 2002 , estuvo dedicado a la Conservación Preventiva del patrimonio que albergan nuestros museos y en él intervinieron destacados profesionales del mundo de los museos de toda España (conservadores, restauradores, museólogos...) y de los museos gallegos que expusieron y debatieron con todos los asistentes, (trabajadores de museos, estudiantes universitarios…) el complejo mundo de la conservación preventiva a través de tres grandes bloques: La organización del área de conservación y sus funciones, La conservación preventiva de las colecciones en las exposiciones, en los movimientos y en los almacenes, y por último La aplicación de las nuevas tecnologías en la conservación preventiva de las colecciones. 2008 XV Jornadas de los DEAC (Departamentos de Educación y Acción Cultural), jornadas estatales organizadas por primera vez en Galicia en este Museo, en las que participaron profesionales de la Universidad y de los Departamentos de Educación de distintos museos españoles y de otros paises europeos como la Tate Modern de Londres, Museo de Arte Contemporáneo Kiasma en Helsinki, los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica y diferentes museos portugueses. Su objetivo fue servir de foro de reflexión del trabajo que llevan a cabo los departamentos de educación de los museos y dar a conocer las distintas experiencias en este campo. En este caso el tema se centró en la participación activa del público en los programas educativos y en las actividades que desarrollan los museos.

LOS TALLERES DEL MUSEO PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL OBJETIVOS • Fomentar el descubrimiento activo. • Descubrir la colección del museo y proporcionar conocimientos de una forma lúdica e informal tratando de fomentar el interés y el aprendizaje. • Ofrecer una experiencia práctica a partir de los recursos que tiene el Museo. • Incrementar el interés por el arte y las manifestaciones artísticas de distintas épocas y estilos, vinculando el pasado con el entorno más inmediato. • Fomentar la curiosidad hacia los artistas gallegos en el campo de la pintura y la escultura y observar de primera mano los procesos creativos. • Mostrar las posibilidades multidisciplinares de las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, música, palabra). • Acercar al niño al mundo de la pintura mediante la utilización de otras disciplinas como el teatro, la música, la literatura, etc. • Ofrecer una alternativa de ocio y diversión a toda la unidad familiar, donde los objetivos actitudinales (conocer y aprender a valorar el patrimonio, escuchar las opiniones de los demás, trabajar en equipo, etc.) tengan un peso específico.

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS Talleres de Pintura: fueron los protagonistas, celebrándose desde 2014 varias ediciones y con distintos contenidos temáticos como el paisaje, el retrato, el bodegón, etc., como una forma práctica de acercarse a la colección y de descubrir las claves y las formas en las que los artistas interpretaron al hombre y su entorno. Pequeña Bauhaus: concebido en 2013 como taller interdisciplinar, trabajó de una manera tradicional las grandes ramas del dibujo y la pintura, pero no solo desde la creatividad, sino también como procedimientos artesanales aplicados al diseño y la arquitectura. También, Transformarte, los participantes se centraron en observar e interactuar con el espacio y los contenidos del museo en una experiencia plural (pintura, baile, escritura y fotografía), para terminar con la elaboración de una historia propia. Talleres de Volumen: o aproximación a la técnica de la escultura y a aspectos relacionados con ella como la tridimensionalidad, la relación de los cuerpos con el espacio, etc., utilizando como material el cartón piedra, muy fácil de trabajar para los niños.


256 Talleres de Grabado: iniciados en 2004, se centraron en el grabado calcográfico. Esta actividad, que comenzó ofreciéndose en horario de fin de semana, pasó después en el año 2009 a integrar la oferta educativa para alumnos de la ESO, vinculándola con los grabados del pintor aragonés, Goya, retratos y expresiones del que el museo tiene la producción integra en su colección. La exposición de 21 estampas diseñadas por el pintor sirio Ali Ali, para ilustrar el libro Suleiman y Salua también sirvió de base para organizar varios talleres de grabado familiares, en los que aprendieron distintos aspectos sobre el grabado y la ilustración. TALLERES DE TEATRO Otra forma de conocer el museo y de trabajar con sus obras fueron los talleres de teatro, que partían de la colección permanente, ya fuera para crear los textos (Historias que cuentan las obras), para inspirarse en los ambientes de una determinada época (El teatro en el Siglo de Oro español), o para documentar aspectos como el vestuario, peinado e, incluso, la psicología de los personajes (Los personajes del museo). En los tres casos, los talleres terminaron con una representación pública del trabajo realizado. TALLERES Y CAMPAMENTOS DE VERANO Y NAVIDADES El Museo Escondido: creado en 2005, ofrece a los niños la oportunidad de acercarse a la cara “oculta” del museo, participando en una aventura especial y al alcance de muy pocos: descubrir los secretos del Museo de Belas Artes introduciéndose en aquellas zonas internas que normalmente permanecen ocultas al público (los almacenes, el laboratorio de restauración, la biblioteca, etc.) Teatro de Marionetas, en 2006, como una vía de acercamiento a diferentes disciplinas: artes plásticas, literatura, expresión oral…, y donde los niños creaban sus propios guiones y personajes a partir de las obras del museo y representaban la obra al final. Los Astros llegaron al Museo, coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía en 2009, fue una propuesta multidisciplinar en la que se mezclaron las artes plásticas y visuales, la literatura y la música. Este verano… vivimos el espacio, en 2013 el espacio se convirtió en protagonista, tanto la arquitectura del museo como el interior de cuadros, que sirvieron para conocer como los viejos artistas aprendieron a representar el espacio en sus obras. TALLERES DE GRAFFITI Especialmente dirigidos a captar la atención del colectivo de adolescentes, bastante difícil de involucrar, que, aunque supusieron una especie de ensayo, cons-

tituyeron una propuesta muy eficaz para captar la atención de este sector, ofreciéndoles una oportunidad de vincularse con la institución museística. Se sucedieron en 2009 y 2010. TALLERES EN FAMILIA Se promueven los talleres para familias y se equiparan a visitas guiadas interactivas en las que grandes y pequeños son invitados a participar en actividades manipulativas a partir de las cuales trabajar con mayor profundidad. Se imparten desde el año 2008. Un Cuadro, una historia, un juego, recorrido por las salas del siglo XX, salpicado de miniactividades. Animales en el Museo, recorrido por los animales reales e imaginarios de la colección permanente para luego hacer sus propios diseños en el taller. Picasso en familia, una divertida propuesta en la que nos acercamos al Picasso coruñés y a la ciudad de su época. VISITAS-TALLER Los Sonidos del arte, se inician en 2001 como actividad que acerca al niño al mundo de la pintura mediante la utilización de la música. Así, se tratan aspectos como la representación de la pintura mediante el movimiento musical, la realización de historias sonoras y el paralelismo entre el ritmo musical y el ritmo pictórico, así como entre los colores y los sonidos. Palabras a Colores, vinculando dos artes antiquísimas, pintura y literatura, el descubrimiento de la colección se realiza a partir de sus narraciones, de las diversas historias que cada cuadro representa, o que se puedan componer a partir de las formas y colores con que se construyen. Se celebraron periódicamente desde 2010. VISITAS DESCUBRIMIENTO Otra forma de visitar la colección, que no podríamos considerar estrictamente visita-taller, pero que sí permite recorrer la exposición permanente de una manera mucho más lúdica que una visita convencional, son las gincanas o visitas descubrimiento: Misterio en el Museo, juego de pistas para descubrir un personaje misterioso a través de diez enigmas incluidas en un folleto que se entregó plegado en un diario de la ciudad lo que, por otro lado, supuso una importante publicidad para el museo. Gincana Temática, propuesta en la que, a la vertiente de descubrimiento se le incorporó un trabajo con los sentidos, fusionando el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras habilidades y capacidades con la sensibilización por la integración de las personas con diversidad funcional.


257 PÚBLICO ADULTO OBJETIVOS • Introducir al público, en cada una de las diversas ma-

nifestaciones del arte desde un punto de vista eminentemente técnico y formal. • Dar a conocer de forma práctica los métodos y técnicas empleados en las colecciones artísticas representadas en la exposición permanente, de forma que el uso de procedimientos se convierte en una de las fuentes principales de aprendizaje. • Implicar a los artistas plásticos gallegos y a los profesionales de otras disciplinas artísticas en la actividad cultural desplegada por la institución en el marco de su programación. • Facilitar el contacto directo con el artista, su obra y su sistema de trabajo, permitiéndole participar de sus procesos creativos, e incrementar así su conocimiento de la técnica, así como sus motivaciones y el significado último de sus obras. • Buscar en la interdisciplinariedad distintas vías de acceso a las obras que integran la colección. En el terreno de las bellas artes Artistas en el Museo: actividad realizada en colaboración con artistas gallegos. Ofrece al público la oportunidad de conocer desde dentro la obra y el sistema de trabajo de un artista plástico y de sus procesos creativos, al tiempo que permite al artista producir una pieza o instalación, en diálogo con la arquitectura y la colección permanente del Museo. Hasta la fecha participaron Xurxo Gómez-Chao 2012, Xavier Correa Corredoira 2013, Héctor Francesch 2014, Mónica Alonso 2015 y Pepe Galán en 2016. Talleres con artistas: Talleres de dibujo: impartidos por reconocidos artistas como La copia del natural, impartido por el pintor Xavier Correa Corredoira en 2013-2014 y Redescubriendo a Ícaro por Xurxo Gómez-Chao en 2018. Talleres de grabado: que abordaron distintas técnicas como la xilografía, el linóleo, la litografía, las técnicas aditivas, la punta seca, el aguafuerte, el aguatinta y la serigrafía. Se inician en 2002 y para su desarrollo se contó con la colaboración de reputados grabadores, que imprimieron su estilo personal a cada taller: Isabel Pintado, Anne Heyvaert, Ali Ali, Omar Kesel y Héctor Francesch. En el terreno de las artes decorativas La cerámica: aprovechando la colección cerámica del Museo perteneciente a la Real Fabrica de Sargadelos del siglo XIX y en colaboración con la fábrica de O Castro (Sada-A Coruña), se realizan en 2003 y 2004

sendos talleres de introducción a las técnicas cerámicas titulados La loza de Sargadelos. El dorado y sus aplicaciones: talleres para conocer las técnicas del dorado tradicional con oro fino tanto en la escultura como en la ilustración de manuscritos. Se realizaron en 2011, 2012 y 2013. En el terreno del mundo visual Talleres de fotografía: impartidos por dos reputados fotógrafos coruñeses, como Manuel Sendón de iniciación a la fotografía y José Caruncho de positivado de alta calidad. Taller de rodaje cinematográfico: cerrado por obras, una interesante experiencia donde los alumnos aprendieron todos los aspectos relacionados con una producción audiovisual, recibiendo nociones de interpretación, guión, producción y realización. El resultado fue un cortometraje de ficción, teniendo al museo como escenario. Para terminar, también hubo espacio para la creación literaria, impartiéndose talleres de escritura, de los que resultaron curiosos y evocadores relatos cortos, relacionados con el museo, su historia y su colección.

El TEATRO DEL MUSEO OBJETIVOS • Introducir al público en un momento histórico y unas circunstancias sociales concretas mediante la presentación de personajes, objetos y elementos que contextualizan una época determinada. • Enseñar el valor documental del arte como recurso a la hora de abordar la ambientación en una ficción. • Compartir la actividad con una gran tipología de público: mayores, pequeños...

TEATRO DE TÍTERES Algunas de estas propuestas fueron creadas a partir de la obra o de la figura de un pintor principalmente de la colección de museo. 2008 Leo. Buscando a Leonardo de la Vinci: es una obra que relata la historia de Nora, a la que le gustaría ser como Leonardo da Vinci. Se realiza en 2009 Sinda, Linda, Casilda, Ramón y el demonio Cobillón: a partir de la obra Lavanderas, de Manuel Colmeiro. Para ello, Fantoches Baj compusieron una fábula sobre unas lavanderas de Ferrolterra en la que se mezclaban los saberes tradicionales con refranes, canciones, cuentos populares y romances históricos. 2010 Los tres Limones: la compañía Galitoon se inspiró en la obra plástica de Luis Seoane, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.


258 CUENTACUENTOS Muchos fueron cuentos ya existentes que se adaptaron al museo mientras que otros fueron creados a partir de alguno de los cuadros de la colección: 2006 Flor de Luna: cuenta la historia de una región de gigantes donde están desapareciendo los colores. 2010 Los Cuentos de Pablísimo: despliega por varios rincones del museo historias que toman como referencia algún cuadro de la colección permanente. 2011Carlos I Rey de Inglaterra: fue realizado a partir del retrato del mismo nombre presente en la colección, convirtiéndolo en un personaje mágico y misterioso que vive en el museo y conoce los misterios que encierran las obras. La actividad combina el cuentacuento con la visíta descubrimiento.

CICLOS Arte en el celuloide: cuyo objetivo era definir las conexiones entre las diversas manifestaciones artísticas y el cine. El ciclo se inicia en 2003 con el objeto “cuadro” como protagonista de la narración cinematográfica y a lo largo de sus distintas ediciones, entramos en cuestiones como: el uso de la música como complemento de la imagen 2004, o la arquitectura y el papel del arquitecto en la ficción cinematográfica 2005. Asimismo fueron protagonistas: la pintura española contemporánea y el cine español de postguerra 2006, la pintura al servicio de la verosimilitud histórica 2007, el ensayo cinematográfico y el arte 2008 y por último, el cine realizado por artistas 2009 y los biopics o biografías de artistas realizado en 2010-2011.

ESPECTÁCULOS DE TEATRO Se llevaron a escena varias obras que, al igual que los cuentacuentos y los títeres, algunas de ellas fueron expresamente escritas y diseñadas para el museo: 2003 La escuela de música Presto Vivace llevó la escena El pequeño deshollinador, una ópera corta de Benjamín Britten, en la que se contaba con la participación del público. 2005 Están locos estos romanos: es una obra escrita y dirigida en por el grupo de teatro coruñés San & San. Partiendo de la obra de Rubens Dédalo y el Minotauro, perteneciente al Museo, se realiza un ameno y divertido viaje al pasado de la humanidad para rescatar los grandes mitos y leyendas de la antigüedad clásica y mostrar una odisea particular. 2008 Granito: coincidiendo con el centenario del nacimiento de Laxeiro, Elefante Elegante realiza una creación experimental que interpreta, a través de la expresión y del movimiento, el universo figurativo del pintor: el carnaval, la parranda, los ahorcados, los locos, el trasmundo, etc… fusionando pintura, danza, teatro y música, a lo largo de las diferentes salas del Museo.

DOCUMENTALES Tienen su pequeño espacio. Coincidiendo con la exposición en 2009, A Coruña. La Ciudad en el Arte, durante tres sesiones, se proyectaron una serie de documentales sobre la ciudad de A Coruña, rodados en Super 8 entre los años 20 y los 90, auténticos documentos históricos, recopilados por el colectivo gallego Lili Films, que configuran un inmenso álbum familiar en movimiento que apela nuestra propia memoria.

El CINE EN EL MUSEO OBJETIVOS • Conocer la historia del cine a través de sus proyecciones. • Enunciar las diversas formas en las que están presentes las demás artes en el cine, ya sea cómo referente iconográfico, como base para el argumento o apareciendo físicamente en el propio encuadre. • Demostrar el valor documental de la obra de arte a la hora de abordar la puesta en escena.

CURSOS DE CINE Con la finalidad de que los asistentes aprendieran las bases para leer de manera consciente las películas y fueran capaces de reconocer cómo se utilizan los elementos de puesta en escena y poder así desentrañar los discursos que se esconden tras ellas. Igualmente se orientaron hacia aquellas facetas que vinculan el cine con las diferentes artes, y combinando las clases teóricas con el visionado de las películas, se celebraron dos grandes cursos: Las obras maestras del Cinearte: que realizó un recorrido pormenorizado por las obras maestras del cine de creación artística y experimental de todos los tiempos, analizando la obra de autores fundamentales como Man Ray, Jean Vigo o José Val del Omar y en la actualidad del cine de vanguardia, experimental y el videoarte, con trabajos de Bill Viola, Jem Cohen o Andrés Duque, que darán las claves de este tipo de cine y de los movimientos vanguardistas que se esconden tras sus imágenes. 2015 Las Vanguardias Históricas en el Cine: dedicando una especial atención al Surrealismo, al Expresionismo y a la denominada vanguardia soviética, y estableciendo sus relaciones con las artes plásticas y literarias.


259

LOS CONCIERTOS DEL MUSEO A la hora de diseñar sus programaciones, el museo siempre fue consciente de que la música compartía con el cine su estatus de mayor popularidad. Desde 1998, el museo mantuvo un especial vínculo con ella, poniendo en marcha y consolidando una intensa actividad musical, ya en forma de los ciclos de conciertos programados por el propio museo, o los organizados en colaboración con otras instituciones. La existencia de un magnífico piano gran cola fabricado por Steinway & Sons, y un salón de actos poseedor de una acústica adecuada y adaptable a todo tipo de sonido, favorecieron sin duda nuestro compromiso. OBJETIVOS la música en todas sus modalidades. • Servir como plataforma de promoción para los intérpretes gallegos consagrados y emergentes. • Colaborar con otras entidades musicales de la ciudad. • Vincular la Historia del Arte a la Historia de la Música. • Difundir

PROGRAMACIÓN MUSICAL PROPIA Desde sus inicios, la programación musical del museo, lejos de ser errática, respondió a unos objetivos muy concretos que venían marcados por el apoyo y la promoción de los músicos gallegos, tanto los jóvenes como los ya consolidados, y la difusión de su colección permanente. Así, sus tres grandes líneas de actuación se materializan en las siguientes convocatorias: Conciertos de Otoño: ciclo pionero fue, un proyecto que comenzó en 1998 para dar cabida a los intérpretes y profesionales nacidos o residentes en Galicia que reclamaban un espacio de conciertos y un apoyo institucional, que les permitiera darse a conocer ante el público y desarrollar sus capacidades interpretativas. El Museo se convertía así en plataforma de promoción y difusión de los músicos gallegos, actividad que se continúa hoy en día y de forma periódica. Nuevos Valores: en esa misma línea, se creó más adelante el denominado Concierto extraordinario, proyecto cultural pensado para apoyar a las nuevas promesas, y que nació de la colaboración entre el Museo y la Asociación Gallega de Intérpretes de Música Clásica (ASGAIM), y que luego el museo continuó en solitario. Música para una Época: se inicia en 2001 con un formato muy particular, pues combina la celebración de un concierto monográfico sobre una determinada etapa de la música, con la visita a la colección de arte de ese mismo período, integrando así ambas disciplinas

para enriquecer su conocimiento e incrementar su disfrute. Adquiere la condición de ciclo con una presentación anual que permanece en la actualidad. Junto a los mencionados ciclos, y conscientes de que la música requiere de una cierta adaptación a las capacidades y formación del público infantil, también se programaron algunos conciertos didácticos, como la ópera para niños El pequeño deshollinador, o el cuento musical Música a bombo y platillo, un proyecto musical diseñado e interpretado por el cuarteto de Clarinetes Gu geu. Pero además de la música clásica, que ocupa el grueso de la actividad musical del museo, en su programación se fueron incorporando poco a poco otros géneros musicales como el Jazz o el Rock que, hasta la fecha, se vincularon con la celebración de la Noche de los Museos, y de la que hablamos en la sección correspondiente.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES De forma paralela a su programación estable, el museo lleva colaborando intensamente desde el año 2001 con otras entidades musicales de la ciudad, ya sea de forma activa o a través de la cesión de sus espacios. Así, fue sede de diversos ciclos de conciertos de alumnos y profesores de los Conservatorios Profesional y Superior de Música de A Coruña, conciertos coordinados a través de diferentes departamentos como el de Música de Cámara (Los conciertos de mediodía), o el Taller de Música Clásica Contemporánea (Ciclo de Música Contemporánea Espacio Ixor). Abrió sus puertas a infinidad de profesores de música y academias de la ciudad para la celebración de sus conciertos de fin de curso y mantuvo una estrecha colaboración con la Asociación Gallega de Intérpretes de Música Clásica en la convocatoria de los Premios de piano ASGAIM, o con la Asociación Gallega de Compositores, en la organización de varias ediciones de su Ciclo de Compositores Gallegos. Además, el museo colaboró en la celebración de múltiples conciertos enmarcados dentro de grandes ciclos y festivales como: Las Matinés del Festival: ciclo organizado en el marco del Festival Mozart que, durante tres ediciones, desde 2008, incluyó al museo como una de las sedes para los conciertos de cámara. Festival de Ópera de A Coruña: organizado por la asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña, que celebró en el museo algunas de sus ediciones de Nuevas Voces Gallegas, así como conferencias sobre temas de ópera.


260 Espazos Sonoros y el Ciclo do Audible, ambos en colaboración con la Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia. Vía Stellae, Festival de Música en Compostela y sus caminos, organizado por la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo en 2008, 2009 y 2010. Conciertos de los Niños Cantores y Coro Nuevo de la OSG: organizado por la Orquesta Sinfónica de Galicia. Concierto de Cámara: promovido por la Sociedad Wagneriana de Galicia. Se podría además hacer un repaso de todos los ciclos y programas desarrollados durante todos estos años para apreciar la enorme cantidad de formaciones e intérpretes de las más diversas especialidades y orígenes, que desfilaron por el escenario del museo. Se contó con la participación de músicos que actualmente compaginan su actividad concertista con la enseñanza en los conservatorios gallegos como los pianistas Nicasio Gradaille, Pedro Fernández Roque, Alicia Permuy o Nicolás Cadarso, los guitarristas Ramón Carnota o Eulogio Albalat, la soprano Teresa Nova, la violonchelista Carolina Landriscini, los saxofonistas Narciso Pillo o Pablo Coello, el violinista Rogelio Groba y un largo etcétera de profesionales que nos hicieron disfrutar durante todos estos años. Además, se apostó por nuevas figuras que actualmente están tocando en grandes salas europeas como Cibrán Sierra, miembro fundador del internacionalmente conocido Cuarteto Quiroga. Desde la creación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, también fueron muchos los integrantes que colaboraron con nosotros (David Etheve, Florian Vlashi, Fumika Yamamura, Deborah Hamburger, Francisco Miguens, Risto Vuolanne, John Aigi Hurn, Jon Etterbeek,…), así como otros intérpretes procedentes del resto de la geografía española e internacional, de la talla de Roberta Invernizzi, Andrzej Pikul, Carles Trepat, Sophia Hasse, Eduardo Ponce, Sergei Yerokhin, Domenico Codispoti, etc.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS Y NOCHE DE LOS MUSEOS Cada año, en torno al 18 de mayo, fecha señalada por el ICOM como Día Internacional de los Museos, celebramos la Noche y el Día a través de una amplia programación de actividades con las que invitamos a los ciudadanos de cualquier edad a redescubrir las colecciones. Ese día, la entrada al museo es gratuita, se prolonga su horario de apertura hasta la media noche, y se ofrece una completa oferta de cultura y ocio que

tiene como eje un tema diferente cada año: conciertos, talleres, conferencias, visitas guiadas, dramatizaciones teatrales, concursos… ACTIVIDADES ACTIVIDADES TEATRALES Las Historias que nos Cuentan los Cuadros: representaciones surgidas de un taller de teatro, inspiradas en sendas obras del museo, y en las que los niños crearon su propia historia, su escenografía y la llevaron a escena. Pasacalles del Arte: el teatro a la calle en el que un grupo de actores, reunidos y dirigidos por San & San, recorrieron el centro de la ciudad realizando distintas dramatizaciones de espectacular montaje, inspiradas en varias obras del arte universal y de la colección permanente del museo. Arteandando: consistió en un espectáculo de danza contemporánea, de mano de la compañía Experimentadanza en colaboración con el artista Xurxo Gómez-Chao, que creó una coreografía con una estética y argumento relacionados con las obras del museo, y que se desarrollaba a lo largo de sus salas. CONCIERTOS En estas jornadas se dedicó una especial atención a la música, incluyendo programas de Jazz y Rock, como una forma de atraer nuevos públicos al museo y de implicar a grupos locales que llevan años trabajando en su especialidad. Así, estuvieron presentes grupos como: Mai Thai y los Torino Rockets, Xoel López, Mourelle-Somoza Dúo, Friktone, Pérkele y Roberto Somoza Trío. VISITAS DESCUBRIMIENTO También tuvieron su espacio en esos días este tipo de visitas, en las que la presentación de los contenidos no se efectúa de forma lineal, sino a través de un conjunto de interrogantes que deben ser resueltos a lo largo del recorrido, y que actuaban a modo de incitación y reto para hacer del conocimiento de la colección una actividad mucho más lúdica. VISITAS ANIMADAS Dentro de esta modalidad incluimos todas aquellas visitas donde la simulación posee un peso muy importante en la presentación de los contenidos. Su objetivo principal es que los usuarios puedan introducirse en un momento histórico y unas circunstancias sociales concretas mediante la presentación de personajes, objetos y elementos que contextualizan una época determinada, que van acompañadas o conducidas por un personaje o personajes especiales, ya sean músicos, actores, magos, etc.:


261 Visitas Mágico-Guiadas: un presentador de circo y buscador de rarezas, guió a los visitantes a través de la magia que se esconde en cada rincón del museo. Un Museo Musical: fue un recorrido por la colección permanente, animado por las músicas de cada época, interpretadas en vivo. Abierto por obras: la compañía Teatro en tu casa diseñó unas visitas teatralizadas, directamente vinculadas a la colección, o que guardaban alguna relación con los espacios y las instalaciones del propio edificio. TALLERES La oferta de talleres fue variada, tanto los realizados en familia como los infantiles. En relación con estos últimos, una propuesta interesante fue el Taller de animación, en el que la artista Elisa Flores Riedwyl creó un cortometraje inspirado en la colección del museo, utilizando la técnica del cut-out, con fragmentos de periódico, papeles recortados, etc. sobre fondos dibujados en cartón. Esta actividad permitió a los niños la comprensión de las imágenes audiovisuales y el conocimiento de las técnicas de animación: desde el dibujo a la fotografía, pasando por la pintura o el modelado. La actividad terminó con la proyección de la película para todos los familiares y amigos.

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO El Museo de Belas Artes da Coruña ofrece al público visitante un riguroso programa de exposiciones temporales cuya finalidad principal es investigar, estudiar, actualizar, reflexionar y profundizar en cuestiones relacionadas con el museo y sus colecciones, así como proporcionar nuevas vías de conocimiento sobre temas relacionados con el arte y la cultura en general. Por su naturaleza, constituyen una magnífica herramienta para la difusión del patrimonio histórico y cultural, a la vez que representan el recurso esencial que tiene el Museo para conseguir recurrencia de visitantes y nuevo público. Por otro lado, el hecho de que las exposiciones temporales tengan un carácter efímero, es decir un tiempo limitado, posibilita concebirlas con estilos y tratamientos más arriesgados y marcados por las tendencias del momento que la exposición de la colección permanente, permitiendo introducir innovaciones de montaje y diseño, así como experimentar en sistemas de comunicación, materiales y formas. Es decir, soluciones constructivas en las que prime su aspecto sobre su durabilidad.

OBJETIVOS • Interpretar

y reinterpretar las colecciones del Museo fomentando la investigación y garantizando el rigor científico a través de proyectos expositivos de calidad que permitan conocer y actualizar nuevos planteamientos y análisis relacionados con las mismas o con aquellas materias que le son afines. • Conocer el patrimonio artístico perteneciente a otras instituciones, organismos o colecciones de ámbito público y privado. • Alcanzar nuevos públicos y permitir la recurrencia de los propios tratando temas de interés vinculados al conocimiento y a las colecciones del museo en particular, del patrimonio artístico en general y aquellas derivadas de las funciones del museo. • Fomentar y promover el deleite por la contemplación y disfrute de la obra de arte como aspecto fundamental de la formación y educación de las personas. • Propiciar el préstamo de las colecciones del Museo como medio de divulgación del patrimonio histórico artístico propio.


262

PLAN DE ACTUACIÓN Para lograr todo esto, el plan de trabajo del museo se articula en base a dos líneas principales de actuación: • As exposicones de producción propia • As exposicones de colaboración institucional

EXPOSICIONES PRODUCCIÓN PROPIA OBJETIVOS • Poner en valor y contextualizar sus fondos museográficos • Profundizando en el conocimiento de las piezas y objetos que forman parte de las colecciones del Museo bajo una perspectiva interdisciplinar, fomentando así el estudio y la investigación y el intercambio institucional. • Promover la edición de catálogos y monografías donde se recoja el resultado científico de los trabajos de catalogación y estudio realizados, tanto por el personal técnico del museo como por los especialistas invitados. • Convertirse en vehículo de comunicación y difusión, a través del cual poder dar a conocer al público general y especializado, tanto el contenido de sus colecciones como las investigaciones llevadas a cabo en el seno del museo.

PROYECTOS 1997 SPECULUM HUMANAE VITAE Fechas: 25/09/1997 - 30/11/1997 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Speculum Humanae Vitae es un proyecto expositivo desarrollado a partir de un tapiz del siglo XVII que fue donado al museo en 1969 por la condesa de Esteban Collantes, en torno al cual se elaboró todo un trabajo documental sobre las variedades iconográficas que desarrolló el tema de la muerte en los campos de la representación, la ceremonia y el pensamiento, a lo largo de los siglos XVI y XVII en Europa, y esencialmente en la España barroca. Estructurada en distintas áreas, iconografía de la muerte, razón, religión y muerte, vanitas y emblemática, la muestra reunió toda una colección de objetos como óleos, esculturas, grabados, libros o dibujos. “La meditación del ser humano ante lo que inevitablemente es su destino final, la muerte, y el sentimiento de caducidad

de la vida y de los placeres mundanos ha estado presente en el pensamiento religioso y filosófico a lo largo de toda la historia, convirtiéndose además en motivo constante de inspiración en la literatura y el arte” Ángeles Penas T ruque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña

1999 LA MIRADA COMPLACIDA LA MIRADA INQUIETA Fechas: 5/03/1999 - 11/04/1999 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Estructurada en seis grandes bloques (costumbrismo, celebraciones populares, temática laboral, pintura social, la imagen de la mujer y el género del paisaje), la exposición contextualiza la pintura gallega en el marco de las nuevas tendencias que condujeron el arte español por el camino de la modernidad, estableciendo un ritmo de contrastes entre una visión más optimista y complacida del mundo, frente a otra más cruda y dramática, según posiciones estéticas distintas. Así, junto a sensibilidades inquietas como las de Regoyos, Zuloaga, Zubiaurre o Solana, que huyen de la imagen amable y del sentimentalismo blando desde posiciones regeneracionista, encontramos las visiones complacidas de Sorolla y Sotomayor, cuyos tipos populares idílicos nos permitieron ofrecer un contraste muy elocuente con el misticismo tremendista, inquietante y no menos artificioso de Corredoyra. Junto a esa polaridad, también se tuvieron en cuenta otras muchas tendencias artísticas, desde un costumbrismo anecdótico a un simbolismo, expresado en sus diversas acepciones. Además, no faltaron referencias puntuales al sentir de las primeras vanguardias, como el expresionismo de Isidre Nonell, que introduce una manera de entender el arte próxima al Castelao del Album Nós, o la pintura fauve de Francisco Iturrino. “El período de entre siglos fue una de las épocas más intensas y fructíferas de nuestro pasado cultural. Es una etapa inestable, brillante y compleja, definida por la dialéctica entre tradición y progreso, y por la permanente tensión entre el centro político oficial y las fuerzas diversificadoras de la periferia. Su desarrollo constituye el inicio de un imparable proceso modernizador que, desde el punto de vista artístico, desembocará en el surgimiento de las primeras vanguardias a comienzos del siglo XX” Ángeles Penas Truque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña

2000 EMMANUEL SOUGEZ Fechas: 25/05/2000 - 10/07/2000


263 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Vilariño Muestra restrospectiva de unos de los fotógrafos más comprometidos con la modernidad de las primeras décadas del siglo XX, en la que se incluyen distintos trabajos vinculados formal y estéticamente con los postulados sostenidos por la “nueva objetividad”, movimiento que defendía la pureza técnica y las posibilidades creativas de la fotografía, frente al pictorialismo dominante en el siglo anterior. “En esta muestra tienen una presencia significativa sus bodegones que, utilizando una técnica infalible, un meticuloso análisis de la luz y una composición muy cuidada, construye la base de una serie de objetos cotidianos con unos profundos contenidos poéticos que nos hacen recordar la obra de artistas como Cezanne o Morandi” Ángel Sicart Giménez, Director Xeral de Patrimonio Cultural

2002 ASIA EN LAS COLECCIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS [MNAD] Fechas: 22/02/2002 - 05/05/2002 [prorrogada hasta 14/07/2002] Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alberto Bartolomé Arraiza [MNAD] Museo de Belas Artes da Coruña La exposición está integrada por más de 150 piezas procedentes del Museo Nacional de Artes Decorativas, que formaron parte de las colecciones orientales de la Corona española, y se estructura en las siguientes secciones: cerámica y porcelana, bronces, piedras duras, esmaltes, marfiles, música, indumentaria, armas, aguadas chinas, estampas japonesas, budismo y chinerías. En ella destacan, tanto por su calidad como por la cantidad, las obras de China y Japón, procedentes casi en su totalidad del Real Gabinete de Historia Natural, creado por Carlos III, y desde donde se impulsaron expediciones científicas por diferentes continentes. Esta colección creció por los regalos que los embajadores o gobernadores de aquellas tierras hicieron a la Corona española y por la compra directa de piezas. Las obras pertenecientes a la cultura china son las más abundantes, sobre todo las procedentes de las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). Por lo que respecta a las de Japón, se distribuyen en dos periodos, el Edo (1615-1868) y el Meijí (1868-1912), siendo también reseñables las imágenes devocionales, cabezas y bustos de Buda, procedentes del suroeste asiático (Nepal, Tailandia y Java), de los siglos XVIII y XIX. “Estas colecciones son reflejo fiel de la historia de España, de su papel en el mundo. Solo así podemos explicar la enorme

riqueza de las colecciones de artes decorativas correspondientes a los siglos XV al XVII, cuando España era la potencia mundial incontestada, mientras que a partir del siglo XVIII vemos un incremento substancial de las colecciones adquiridas por una burguesía enriquecida” Alberto Bartolomé Arraiza. Director del Museo Nacional de Artes Decorativas.

2003 MARÍA LUÍSA DE ORLEÁNS. UNA REINA EFÍMERA Fechas: 12/11/2003 - 01/02/2004 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Compuesta por una cuidada selección de pinturas, dibujos, grabados, esculturas, objetos de artes aplicadas y libros ilustrados, la exposición parte del personaje histórico de Mª Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II, que aparece representada en un lienzo depositado por el Museo del Prado en la colección permanente del Museo de Belas Artes, que pudo ser una copia enviada desde Versalles a Carlos II con motivo del compromiso matrimonial, y quizás del mismo retrato que, según los testigos de la época, causara tan grata impresión al rey. En esta exposición, además de acercarnos al personaje histórico, se pone en evidencia el papel que la Historia ha reservado a las princesas de las cortes europeas dentro de la política internacional y las alianzas dinásticas, y se muestra la estrecha relación que existe entre arte e ideología política durante el período del absolutismo monárquico y el uso que se hizo de las decoraciones efímeras para recrear escenarios adecuados donde desarrollar el triunfo y exaltar la figura del monarca. “La llegada de la nueva reina daba lugar a toda una serie de festejos que tenían como punto culminante la ceremonia de entrada pública con que el Ayuntamiento de Madrid recibía a la nueva soberana. Desde el punto de vista artístico este tipo de celebraciones constituían, como tiene señalado Teresa Zapata “uno de los espectáculos más ricos, sorprendentes y complejos para el que se levantaban monumentales arcos de triunfo y otras arquitecturas efímeras señalando el itinerario real…”. Ángeles Penas Truque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña

2004 PRINCIPIÑOS Fechas: 18/02/2004 - 16/05/2004 Producción: Fundación Yannick y Ben Jakober - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña. Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña A través de las obras reunidas en esta muestra, per-


264 tenecientes a la Fundación Yannick y Ben Jakober, se hace un recorrido cronológico por el retrato infantil que abarca cuatro siglos, del XVI al XIX, reflejando diferentes estilos artísticos y sociedades dispares, a la vez que nos acercan a un ámbito de la vida privada que, en general, pasó bastante desapercibido para el gran público. Además, la amplitud y calidad de las escuelas representadas: francesa, alemana, polaca, inglesa, española, etc, nos permíte también hacer un recorrido por la historia de la pintura europea. Como cualquier otro retrato, buena parte de ellos se hicieron con la idea de permanencia para la posteridad, mientras que otros sirvieron para fines nupciales, en momentos en los que los enlaces matrimoniales tenían lugar a edades muy tempranas, y eran clave de alianzas dinásticas y pactos entre naciones. La transcendencia documental de estas obras es evidente, pues no solo permiten seguir la evolución de un personaje a lo largo del tiempo, sino que a través de ellas comparamos las vestimentas y los cambios de las modas. “De indudable interés es la simbología de los objetos que acompañan a las representaciones de estos niños, no solo los accesorios emblemáticos y atributos del poder, como cetros, coronas, tronos, cortinajes y bufetes, sino también animales, frutas, flores; todos ellos simbolizan y subliman la necesidad de una buena educación y ponen énfasis sobre las virtudes deseables” Ángeles Penas Truque, Directora del Museo de Belas Artes da Coruña

LA DONACIÓN DE MANUEL SANTIAGO BLANCO Y CAROLINA GONZÁLEZ ABAD Fechas: 22/07/2004 - 12/09/2004 y en la sala VI hasta enero de 2005 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña El conjunto de obras que integran la donación de Manuel Santiago Blanco y Carolina González Abad agrupa todo un abanico de técnicas y estilos desde un postcubismo tardío a las más diversas formas de abstracción, pasando por el expresionismo, el fauvismo o la figuración lírica. En ella se dedica u na atención especial al arte gallego, desde Os Renovadores, pasando por una aproximación a la abstracción, una representación de la generación de los pintores coruñeses de posguerra que desarrollaron un arte más universalista y vanguardista, o una variada selección de los que ejercieron un tipo de producción eminentemente figurativa, como los integrantes del llamado grupo de Ourense o individualidades como Felipe Criado, Segura Torrella, Sucasas o Alfonso Costa. Junto a ellos, la representación del arte español, aunque menor, es igualmente importante, ejemplificada por artistas de la misma generación,

la mayoría de los cuales, salvo excepciones como Saura, Viola y Orlando Pelayo, vinculados al mundo de la figuración, desde el recio paisajismo de la Escuela de Vallecas a posiciones mucho más intimistas como las emanadas de los bodegones de Xavier Valls. “La presente donación de don Manuel Santiago Blanco e doña Carolina González Abad nos permite constatar la existencia en nuestra tierra de un coleccionismo privado no solo rico en obras, sino hasta cierto punto programado, pues, con el hilo conductor de la pintura coruñesa de la segunda mitad del siglo XX, la colección se completa con referencias esenciales al arte gallego coetáneo y algunas notas al arte madrileño del momento» José Manuel López Vázquez, Universidade de Santiago de Compostela.

2005 PINCELADAS DE REALIDAD Fechas: 30/06/2005 - 02/10/2005 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Garrido Redondo - Elena Díaz Rivero - Museo de Belas Artes da Coruña Este proyecto presenta la obra de tres destacadas artistas del realismo contemporáneo español (Amalia Avia, María Moreno e Isabel Quintanilla) pertenecientes a la primera generación de mujeres profesionales de la pintura en nuestro país. Compartiendo una pintura evocadora y próxima, dignificando el objeto sencillo, cada una aporta una visión particular del realismo: desde el matiz expresionista de Amalia, a las insinuaciones impresionistas de María, pasando por la nítida realidad de Maribel, constituyendo así tres sensibilidades, tres miradas distintas y complementarias, tres formas de caminar y un camino común: la realidad. “Cuando el realismo estaba escasa o nulamente considerado y era infrecuente que las mujeres tuvieran actividad laboral, hacía falta coraje, tenacidad, capacidad de trabajo y mucho talento para integrarse en el mundo profesional con naturalidad, con nombre propio, para no sentirse ni ser tratadas de modo diferente a sus colegas los pintores. Su maestría ha sido tan evidente, su obra tan consistente que se han granjeado el respeto y la admiración de todos” Elena Díaz Rivero, comisaria de la exposición.

TINO GRANDIO. PINTANDO CON LAS BRUMAS Fechas: 02/12/2005 - 29/01/2006 [prorrogada hasta 26/02/2006] Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Manuel López Vázquez – Juan Manuel Monterroso Montero, Universidade de Santiago de Compostela


265 Exposición monográfica sobre el pintor lucense, que desarrolla un recorrido por su obra, a la vez que establece afinidades, influencias o coincidencias con otros artistas de su época como Laxeiro, Lloréns, Seoane, etc., y que también aparecen representados en esta muestra. El discurso expositivo se establece con una división en cuatro secciones que por un lado facilitan la comprensión de su trayectoria plástica y por otro favorecen las comparaciones con eses otros artistas, a la vez que reflejan los debates del arte español de la segunda mitad del siglo pasado. “De este modo la pintura de Tino Grandio, que empezara su desarrollo por autoafianzarse en su modernidad con una oposición frontal a la pintura académica, incidiendo para eso en soluciones de corte expresionistas, terminó por decantarse en un vocabulario personal y novedoso que le permitió plasmar los viejos géneros de la pintura costumbrista con un sentido que nadie pudo poner en duda su modernidad” José Manuel López Vázquez, comisario de la exposición.

2006 LA CIUDAD PLACENTERA. DE LA VERBENA AL CABARÉT Fechas: 19/12/2006 - 25/02/2007 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Javier Pérez Rojas La exposición ilustra las distintas visiones del arte español, y concretamente gallego, sobre los cambios experimentados por las ciudades desde finales del siglo XIX, motivados por el fuerte desarrollo de tipo social, económico y cultural, que las hacía cada vez más modernas, lúdicas y cosmopolitas. Dicho crecimiento sería causa y efecto de una imparable diáspora protagonizada por la población rural en dirección a ellas. Contando con cerca de un centenar de obras, entre óleos, dibujos, acuarelas y litografías, que describen los espacios, ambientes, tendencias y manifestaciones que expresaron las nuevas formas de disfrute del ocio en el medio urbano, el discurso expositivo se articula atendiendo preferentemente a una serie de apartados claves de la vida y del ocio urbano: desde los escenarios urbanos ( el parque, la playa, el bullicio de las calles, etc.), pasando por el cartel como difusor de los distintos eventos como bailes, ferias, concursos hípicos o la promoción turística; los ambientes nocturnos (salas de baile, el carnaval, el teatro, el casino, los cafés); la vida cotidiana (el cine, el automóvil, el recorrido diario de sus habitantes, etc.), la verbena y el cabaret. “La ciudad placentera fue concebida como una muestra que interpreta y hace crónica de una visión de la ciudad que se desarrolla en el ámbito plástico hispano, entre finales del siglo XIX y los años treinta del XX, atendiendo preferentemente a una serie de apartados claves de la vida

y el ocio urbanos de signo moderno, junto a aquellos otros mas enraizados en la tradición, sobre los cuales se proxecta una mirada moderna y hedonista”. Francisco Javier Pérez Rojas, comisario de la exposición.

2009 A CORUÑA. LA CIUDAD EN EL ARTE Fechas: 30/01/2009 - 03/05/2009 [prorrogada hasta 19/07/2009] Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Integrada por más de un centenar de obras entre grabados, dibujos, pinturas, fotografías, cerámica y material audiovisual, la exposición pretende reflejar las diferentes miradas que viajeros y artistas proyectaron sobre la ciudad de A Coruña a lo largo de los siglos, analizando la repercusión que dichas interpretaciones tuvieron, no sólo en el contexto de sus propias obras, sino también en relación con la historia del paisajismo, ya sea desde el punto de vista estilístico, técnico o iconográfico. Del mismo modo, nos descubre los escenarios de la ciudad más apreciados por los artistas, tanto por sus vivencias personales como por la plasticidad, monumentalidad o pintoresquismo, además de sumergirnos en una especie de “viaje en el tiempo” en el que podremos recuperar muchos de aquellos rincones hoy desaparecidos, o tan profundamente transformados que se nos hacen casi irreconocibles. “Entre todos los referentes repetidos de A Coruña una y otra vez, en la selección de recantos, arquitecturas o paisajes que la representan de forma inequívoca – lo que se llaman marcas identitarias- es, sin duda, este del faro romano el más contundente. La identifica como una luz desde la antigüedad, como un punto saliente en el universo poblado y conocido desde entonces, como un porte seguro”. Carmen Pena López, Universidad Complutense de Madrid.

2012 ANTONIO TENREIRO BROCHÓN (1923-2006) Fechas: 27/07/2012 - 13/01/2013 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pedro Vasco Conde - Museo de Belas Artes da Coruña A través de más de doscientas obras, entre óleos, dibujos y acuarelas, se realiza un recorrido exhaustivo por las distintas etapas que atravesó el universo creativo del pintor. Así, a su época de formación en Madrid, en la que alternó sus estudios de arquitectura con múltiples viajes por Europa, le sucedería un nuevo período a mediados de los 50, coincidiendo con su regreso a Coruña, momento en el que, sumido en un profundo proceso depresivo, desarrolló la que podría conside-


266 rarse como su etapa más personal y significativa, caracterizada por el uso de una paleta oscura, en la gama de los marrones y negros, tonalidad que acabaría por abandonar, a comienzos de los años 70, en favor de un encendido cromatismo. Con la entrada de la década de los 80, su obra pasó a adquirir un tono más poético e intimista, estilo que cultivó hasta sus últimos días, y en el que predominaron temas como los interiores, las vistas desde su ventana y los bodegones. De forma paralela a su particular labor creativa, a lo largo de todo este tiempo, el pintor se relacionaría con destacados grupos de vanguardia, vinculándose a la revistas como Atlántida (entre 1954 y 1956), donde también participarían otros pintores como Lago Rivera o Labra, conformando un movimiento artístico de A Coruña de la época que se denominó «Los insurgentes». “Estamos ante un creador de narraciones visuales basadas en un complejo tramado de sensaciones personales. Es un artista que recrea instantes de su vida, sensaciones ante la contemplación, es un creador de poemas plásticos. Su genialidad radica en el nivel de inspiración que siempre tuvo ante sus obras”. Pedro Vasco Conde, comisario de la exposición.

2014 MANUEL COLMEIRO (1901-1999) Fechas: 29/07/2014 - 26/10/2014 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Elena Colmeiro - Museo de Belas Artes da Coruña Partiendo de tres estudios inéditos, realizados por Manuel Colmeiro en los años treinta para un mural, la exposición profundizará en la evolución del autor desde una pintura simbólica a otra en la que prevalece la autonomía de la pintura sobre el tema, haciendo hincapié en la modernidad de su opción. Para presentar esta evolución se mostrarán sus tema más recurrentes: el desnudo, el paisaje, la naturaleza muerta, la mujer campesina o el autorretrato, haciendo ver la convivencia del primitivismo con un cierto clasicismo, que se ponen de manifiesto tanto en los temas como en la plasmación plástica. “Con todo, los bocetos fechados en 1930-1931 siguen teniendo para nosotros un interés añadido, en la medida en que ofrecen cierta visión de conjunto de la manera en que el artista concibe ese cosmos del trabajo en su pintura de la época”. Fernando Huici March, crítico de arte.

DIONISIO TASENDE. De hombres... y mujeres. Fotografías 1955-1979 Fechas: 24/04/2014 - 29/06/2014 Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Caruncho

La exposición formaría parte de una vía de colaboración establecida entre el Museo de Belas Artes y el CGAI, en el deseo común de difundir y dar a conocer la creación de fotógrafos históricos y contemporáneos a través de sus obras más destacadas, recopiladas y analizadas en completos y razonados catálogos con el fin de proporcionarle al conjunto de la ciudadanía un mayor conocimiento de las artes de la imagen. Por lo tanto, respondiendo al mismo objetivo, esta retrospectiva sobre la obra de Dionisio Tasende supondría un extenso y representativo repaso de sus imágenes inéditas, haciendo así justicia a uno de los grandes y más desconocidos fotógrafos gallegos. “Su visión fotográfica estaba concentrada, mayoritariamente, en las personas. Hombres y mujeres que fotografiaba sin parada en situaciones cotidianas, de tipo costumbrista. Para esto escogía las ferias y las fiestas populares”. José Caruncho, coordinación técnica de la exposición

FELIPE CRIADO. CADAQUIEN QUE PIENSE LO QUE QUIERA Fechas: 13/11/2014 - 11/01/2015 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: X. Antón Castro – Museo de Belas Artes da Coruña Esta exposición recuerda la memoria del pintor y revisa la producción de sus últimos cuatro años (2008-2012), inscribiéndose, a su vez, en tres de sus más célebres series (Santander, Pompeianas y Paraguas) que resumen, en términos estéticos, su largo y denso proyecto artístico, en tanto que glosan las recurrentes mitologías que marcaron su identidad y terminaron por definir su lenguaje: Mujer/ Belleza/ Memoria-recuerdo/ Compromiso/ Ironía/ Clasicismo/ Naturaleza-paisaje/ Espacio-movimiento/ Dibujo/ Pintura. “El artista, además de una abundante obra pintada a lo largo de más de sesenta años..., escribió excelentes textos que revelan con frecuencia sus posiciones estéticas y sometió el arte a un pausado equilibrio entre lo analítico y lo emocional, entre la razón y la pasión”. Xosé Antón Castro, comisario de la exposición.

2015 EL PRIMER PICASSO. A CORUÑA 2015 Fechas: 20/02/2015 - 24/05/2015 Producción: Museu Picasso de Barcelona – Fundación EMALCSA – Ayuntamiento de A Coruña – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Malén Gual – Museo de Belas Artes La exposición realiza un recorrido por los cinco años en los que el pintor malagueño vivió en A Coruña, desde octubre de 1891 hasta abril de 1895. Unos años, aunque desconocidos para la mayoría, que resultaron


267 importantes no tanto por la calidad de lo que aquí pintó, sino como testigo fundamental de los inicios de la formación del que llegaría a ser uno de los pintores más geniales del siglo XX. Contando con más de 200 piezas y un claro planteamiento didáctico, la exposición se organiza en torno a cuatro ejes principales: la obra hecha por Picasso en esos años; la producción desarrollada con posterioridad a su paso por la ciudad, pero que guardó alguna relación con ese período gallego; el trabajo de los pintores gallegos contemporáneos a su estancia coruñesa, y una selección de material que, de alguna forma, se podría vincular a su presencia en A Coruña de la época: carteles, fotos, libros, revistas, periódicos, postales, fotografías, modelos de yeso, láminas de dibujo, mobiliario de la antigua Escuela de Artes y Oficios, documentación, etc. “No obstante, algunas etapas han quedado un poco en la sombra o se han estudiado de manera superficial. Tal es el caso de los años que pasó el joven Picasso en A Coruña, opacados por el interés suscitado por su Málaga natal y el despertar a las vanguardias en la Barcelona modernista. Habremos de buscar las razones en el desconocimiento de la producción de esa época en el hecho de que la mayoría de dibujos y pinturas permanecieron en manos del propio artista y de sus progenitores y, por tanto, inaccesibles a los investigadores”. Malén Gual Pascual, comisaria de la exposición.

2016 EXPOSICIÓN HOMENAJE IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES Fechas: 23/04/2016– fin de 2016 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña El Museo de Belas Artes da Coruña se suma a esta conmemoración mostrando los fondos de la colección en los que se interpreta artísticamente a las figuras protagonistas del Quijote. Ejemplo de la trascendencia de esta obra literaria fue que sus protagonistas se habían convertido en motivos elegidos por algunas fábricas de loza, como hizo la Real Fábrica de Sargadelos. También la especial celebración que tuvo en España en 1905 el III Centenario de la publicación del Quijote, dio como resultado manifestaciones artísticas diseñadas para algunas de las actividades de su conmemoración. 2017 ROBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. OBSERVADORES OBSERVADOS Fechas: 12/05/2017– 30/09/2017 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Museo de Belas Artes da Coruña Innovador proyecto artístico titulado Observadores

Observados, consistente en una insólita instalación realizada por el pintor Roberto González Fernández. En ella, su autor intercaló, a lo largo del discurso expositivo del museo, treinta y tres retratos masculinos de personajes pertenecientes a su serie Doblemente Vigilados (W-DV), un ambicioso trabajo formado por un centenar de obras. Todos los personajes tienen en común el gesto de meditación ensimismado y se tapan el rostro con sus manos, en un infantil deseo de esconderse tras ellas, a la vez que sus dedos forman una W, letra del alfabeto que hace referencia a la omnipresente Web 2.0 en la que vive nuestra sociedad globalizada. ALFONSO SUCASAS. UNA REVISIÓN Fechas: 01/12/2017– 18/03/2018 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña y Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Comisariado: Miguel Fernández-Cid La exposición hace un recorrido por la obra realizada por el pintor de Lalín entre el año 1957, fecha a la que pertenece su primer autorretrato, y 2010. Así, a lo largo de las cerca de cien pinturas y dibujos que integran la muestra, se nos ofrece un nuevo acercamiento a su trabajo, al tiempo que nos abre otras vías de interpretación con el ánimo de conocer mejor los postulados desde los que pintaba, así como sus intereses e inquietudes. El discurso expositivo muestra la evolución cronológica de algunos de sus temas más característicos como son los tipos populares, los jugadores de cartas y las escenas de taberna, las fiestas religiosas y paganas como el carnaval, y la figura femenina en su acepción de madre o en relación con la mitología. “Pintor de taller, Sucasas insiste en pintar lo que ve, lo cercano, lo próximo, lo cotidiano, las conversaciones, las miradas, las intenciones, los pensamientos, los murmullos. Sus cuadros son diálogos, casi siempre aparecen varias figuras en conversación; son síntesis de un relato, de un coro. Ratos intensos, como de suspense, nunca estáticas postales costumbristas”. Miguel Fernández-Cid, comisario de la exposición.

LAS EXPOSICIONES EN COLABORACIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVOS • Favorecer el intercambio y estrechar los lazos de unión entre éste y otros museos, colecciones o entidades culturales, creando sinergias entre el museo y las instituciones colaboradoras.


268 • Ofrecer al público visitante unas propuestas expositivas

que, de no contar con esta posibilidad, serían inaccesibles o sólo se podrían admirar en sus lugares de origen. • Facilitar al visitante el acceso a un universo patrimonial más amplio y diverso.

PROYECTOS 1997 ARTISTAS PINTADOS Fechas: 12/06/1997 - 20/07/1997 Producción: Centro Nacional de Exposiciones - Ministerio de Cultura - Museo del Prado - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Luis Díez La muestra recoge, a partir de una selección de fondos procedentes del Museo del Prado, la evolución que el género del retrato sufrió a lo largo del siglo XIX a través de una sociedad cambiante que rompió con el Antiguo Régimen, dando paso a una nueva clase social, la burguesía que favorecería la renovación de los gustos estéticos y artísticos.

GERARDO RUEDA. COLLAGES Fechas: 30/07/1997 - 14/09/1997 Producción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Ramón Danvila Exposición monográfica sobre una de las figuras clave de la llamada generación abstracta española que reúne cerca de un centenar de collages, práctica que definió uno de sus campos creativos más personales y una de sus grandes apuestas, y donde se entremezclan pinturas, obras sobre papel, ensamblajes, composiciones, construcciones, etc. EL PAISAJE EN LA COLECCIÓN DE ARTE ARGENTARIA. EN TORNO AL PAISAJE: DE GOYA A BARCELÓ Fechas: 19/12/1997 - 29/03/1998 Producción: Fundación Argentaria - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Carmen Pena - Delfín Rodríguez Las cincuenta obras que componen la muestra, y que forman parte de la colección Argentaria, representan el devenir de la pintura de paisaje, desde finales del siglo XVIII al siglo XX, a lo largo de distintas tendencias y maestros españoles, desde el realismo hasta la abstracción, pasando por los distintos ismos que han ido sucediéndose en las dos últimas centurias.

1998 IMÁGENES ESCOGIDAS. LA COLECCIÓN GABRIEL CUALLADÓ - IVAM Fechas: 15/05/1998 - 05/07/1998 Producción: Instituto Valenciano de Arte Moderno [IVAM] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Vicente Monzó Selección de obras procedentes de la colección de uno de los fotógrafos españoles más significativos de la segunda mitad del siglo XX y un pionero en el coleccionismo de fotografía, en la que están presentes todas las técnicas, tendencias y nombres que han configurado la historia de la fotografía: desde los daguerrotipos, ambrotipos, retratos e instantáneas realizadas por importantes fotógrafos internacionales, a una amplia representación de la fotografía española de todos los tiempos. EL JUEGO DE LOS ESPEJOS Fechas: 09/07/1998 - 31/08/1998 Producción: Fundación Granell - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Fundación Eugenio Granell. Coordinación: Natalia Fernández Segarra La colección surrealista de Eugenio Granell reune la obra de amigos y de artistas a los que respetaba y admiraba, así como un sinfin de objetos que fueron adquiridos por su valor etnográfico o simplemente porque captaban la fantasía del artista y estimulaban su imaginación, ofreciéndonos una visión de su ideario estético. ANTONIO PALACIOS Fechas: 10/09/1998 - 11/10/1998 Producción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira Incluida dentro del programa Xacobeo 99, la exposición reúne un conjunto de planos y maquetas hechas por Antonio Palacios, un amplio catálogo fotográfico de obras -algunas ya demolidas- y un extracto de las reflexiones personales y profesionales del autor, un arquitecto ecléctico y monumentalista que construyó en Madrid sus obras más emblemáticas, como el Palacio de Correos o el Círculo de Bellas Artes, pero que también dejó en Galicia importantes referencias. FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Fechas: 22/10/1998 - 15/11/1998 Producción: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Caixa Vigo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Corredoira


269 Exposición dedicada especialmente a la obra realizada por Sotomayor en Galicia en la que a través de una serie de obras enmarcadas en la estética del regionalismo plasma la vida real y cotidiana de la gente en escenas de romerías, mercados, escenas del mundo marinero y del campo, en los paisajes de su entorno o en sus estudios de niños y mujeres, sin olvidar sus retratos. 1999 RUTH MATILDA ANDERSON. FOTOGRAFÍAS DE GALICIA 1924-1926 Fechas: 16/04/1999 -16/05/1999 Producción: The Hispanic Society of America - Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinación: José Luis Cabo Villaverde Una muestra del trabajo fotográfico realizado por Ruth Matilda Anderson sobre la Galicia de los años 1924 a 1926, que forma parte de los fondos de la Hispanic Society of America. En ella se documentan todos los aspectos de la sociedad gallega de la época: desde escenas de pesca y ganadería, pasando por un sinfín de labores agrícolas, tipos humanos y oficios diversos, hasta el paisaje y el hábitat de interiores domésticos, fondas o almacenes, sin olvidar las fiestas, romerías y procesiones patronales. SANTIAGO EL MAYOR Y LA LEYENDA DORADA Fechas: 23/06/1999 - 01/09/1999 Producción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Juan Monterroso Montero - Museo de Belas Artes da Coruña Exposición que realiza un recorrido iconográfico por los distintos episodios de la vida y leyenda del Apóstol Santiago el Mayor, recogidos por las artes plásticas a lo largo de los siglos, tomando como punto de partida aquellos narrados por Jacopo da Vorágine en la Leyenda Dorada, para continuar con las imágenes que conforman el resto de la tradición jacobea. CAMINOS Fechas: 09/09/1999 - 31/10/1999 Producción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mercedes Rozas Muestra que reune la obra de cincuenta artistas y que responde a un proyecto cultural conjunto de las comunidades vinculadas al Camino de Santiago (Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia), para dar una visión global del arte contemporáneo en estos cuatro territorios, desde las vanguardias de los años veinte hasta finales del siglo.

2000 SCHMIDT DE LAS HERAS. FOTOGRAFÍAS 1944-1960 Fechas: 20/01/2000 - 05/03/2000 Producción: Centro Galego de Artes da Imaxe [CGAI] Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Vázquez Caruncho Dentro de un contexto de recuperación de la fotografía en Galicia se realiza esta exposición antológica sobre Schmidt de las Heras, fotógrafo que participó activamente en el movimiento pictorialista y que expresó a través de sus fotografías el carácter y la esencia del paisaje y de las costumbres de Galicia, con unas obras no exentas de simbolismo que exploraron sus aspectos ornamentales y alegóricos. ISLAS DEL PACÍFICO. EL LEGADO ESPAÑOL Fechas: 23/03/2000 - 14/05/2000 Producción: Subdirección General de Promoción de Bellas Artes - Ministerio de Cultura Comisariado: Javier Galván Guijo Exposición didáctica que analiza la presencia española en Oceanía, la herencia dejada y la cultura material de las islas del Pacífico, a través de paneles informativos dedicados a los hitos históricos, la cartografía, la arquitectura religiosa, funeraria y militar, la obra civil, los símbolos religiosos y la cultura material. VELÁZQUEZ: EL ARTE DE MIRAR Fechas: 14/04/2000 - 02/07/2000 [prorrogada ata 06/08/2000] Producción: Shoka Kulturservice, S.L. En la conmemoración del IV centenario del nacimiento del pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, se presenta esta exposición interactiva que pretende acercar al público escolar los valores del maestro y, a través de su obra, introducir a los alumnos en el conocimiento de la pintura. PINTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. COLECCION DEL INSTITUTO DEL CRÉDITO OFICIAL (ICO) Fechas: 13/07/2000 - 10/09/2000 Producción: Fundación I.C.O - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo – Consellería de Cultura – Museo de Belas Artes La exposición recoge una selección de la obras de la colección del Instituto de Crédito Oficial, para realizar una panorámica sobre las corrientes artísticas y los creadores españoles que protagonizaron el cambio de siglo de la pintura española, partiendo de la renovación plástica que representaron nombres ya consagrados como Alfonso Fraile o Luis Gordillo.


270 DE VAN GOYEN A CONSTABLE. ASPECTOS DE LA TRADICIÓN DEL PINTORESQUISMO EN LA COLECCIÓN CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA Fechas: 21/09/2000 - 10/11/2000 Producción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo – Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Tomás Lloréns Espléndida selección de fondos de pintura holandesa, italiana y francesa de los siglos XVI al XIX pertenecientes en su totalidad a la colección privada de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, que contextualiza una parte importante de la colección del propio Museo de Belas Artes da Coruña como es la pintura de paisaje y costumbrista del siglo XIX y la pintura regionalistas gallega. La muestra se divide en dos partes: una que agrupa paisajes y vistas urbanas de los artistas holandeses con las panorámicas italianas del siglo XVIII, y otra que refleja la época rococó italiana. Como punto final, un toque español de la mano de las obras sobre juegos goyescos y toros de Lucas Velázquez y Mariano Fortuny. GUSTAV VIGELAND [1869-1943] Fechas: 09/10/2000 - 26/11/2000 [prorrogada hasta 07/01/2001] Producción: Museo Gustav Vigeland de Oslo – Embajada de Noruega en España - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña. Exposición que muestra, por primera vez en España, la obra del escultor noruego Gustav Vigeland (18631943), a través de las fotografías realizadas por el también noruego Knut Bry. LAS LÁGRIMAS DE SAN PEDRO EN LA PINTURA DEL SIGLO DE ORO Fechas: 19/12/2000 - 25/02/2001 Producción: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Alfonso E. Pérez Sánchez - Museo de Belas Artes da Coruña Presentación al público de una serie de obras que reflejan la visión que sobre el pasaje bíblico del arrepentimiento de San Pedro han recreado distintos pintores durante la primera mitad del siglo XVII. 2001 PRECIOSISMO Y SIMBOLISMO. PINTURA VALENCIANA (1864-1940) Fechas: 07/03/2001 - 06/05/2001 Producción: Autoridad Portuaria de Valencia - Museo de Belas Artes da Coruña

Comisariado: Javier Pérez Rojas Selección de obras de artistas valencianos del período comprendido entre los años 1868 y 1930, que profundiza en dos corrientes artísticas que, partiendo del lenguaje decimonónico, llegaron hasta el inicio de la modernización de la pintura: el preciosismo de Fortuny y su entorno, y las primeras manifestaciones simbolistas. ESPAÑA AYER Y HOY. ESCENARIOS, COSTUMBRES Y PROTAGONISTAS DE UN SIGLO Fechas: 05/07/2001 - 02/09/2001 Producción: Sociedad Estatal España Nuevo Milenio – Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinación: Myriam de Limiers, Patricia Allende y Miguel Urabayen Una selección de cien fotografías que realiza un repaso de la cultura fotográfica española durante el siglo XX, poniendo de relieve la manera en que la fotografía penetró y sirvió a la documentación sociológica, al periodismo, a la moda, a la publicidad y, sobre todo, a la constitución de un extraordinario soporte iconográfico para nuestro mundo sentimental. DE GOYA AL CAMBIO DE SIGLO [1800-1920]. PINTURA ESPAÑOLA Y EUROPEA EN LA COLECCIÓN IBERCAJA. Fechas: 05/10/2001 - 04/11/2001 Producción: Fundación Ibercaja - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ricardo Centellas Salamero Partiendo de los fondos pertenecientes a la colección Ibercaja, la exposición bascula entre dos cambios de siglo, desde los antecedentes italiano barrocos de Goya hasta la pintura del cambio del siguiente siglo, con artistas nacidos y formados en la tradición académica del XIX pero cuya biografía sobrepasa los límites cronológicos de la centuria. 2002 GAO XINGJIAN. Pinturas Fechas: 23/05/2002 - 01/09/2002 Producción: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina Carrillo de Albornoz Se trata de la primera exposición realizada en España del pintor y Nobel de Literatura, que arranca con los desnudos realizados en su país natal en los años 60 y se prolonga hasta la obra realizada en su Francia de adopción. Partiendo de la tradición china de la tinta, y bajo la influencia de la filosofía zen, sus obras están cargadas de sensualidad y constituyen un elogio al universo femenino y al poder de la naturaleza.


271 ALEJANDRO DE LA SOTA. Exposición antológica Fechas: 21/11/2002 - 12/01/2003 Producción: Fundación Alejandro de la Sota - Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) - Museo de Belas Artes da Coruña Varios paneles, además de maquetas y diversas piezas de mobiliario diseñadas por Alejandro de la Sota nos permite recorrer la evolución de su carrera, generalmente dividida en tres etapas: la primera integrada en la tradición, una segunda marcada por el desarrollismo económico al que él respondió promoviendo la racionalidad en la construcción, y una tercera en la que inició un proceso de despojamiento y desnudez.

NUEVA ARQUITECTURA ALEMANA Fechas: 18/06/2004 -12/09/2004 Producción: Instituto Alemán de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Ullrich Schwarz - Christoph Streider Con el objetivo de difundir las ideas y conceptos más innovadores de la arquitectura alemana contemporánea, la exposición presenta una elaborada selección de veinticinco propuestas arquitectónicas realizadas en los últimos años. Además de estas, y para completar el perfil de la arquitectura alemana de los últimos decenios, se incluye una vista general de las diferentes corrientes arquitectónicas dominantes desde 1960.

2003 RE-PINTAR ALTAMIRA. EL ORIGEN DE LA PINTURA Fechas: 13/02/2003 -13/04/2003 [prorrogada hasta 06/04/2003] Producción: Castro & Val, Consultores S.L. Exposición con carácter didáctico que pretende introducir al visitante en el conocimiento de las primeras manifestaciones pictóricas del hombre, centrándose en la cueva de Altamira y tratando de dar una visión de la cultura material y espiritual de ese momento de la Prehistoria.

FRUTAS Y CASTAS ILUSTRADAS Fechas: 28/09/2004 - 28/11/2004 Producción: Museo Nacional de Antropología Dirección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Pilar Romero de Tejada La exposición exhibe las dos series de pintura de tipos raciales que forman parte de la colección permanente del Museo Nacional de Antropología, y en las que se muestran, de un modo gráfico, los diferentes grupos humanos procedentes de la mezcla de los distintos tipos raciales. Ambas colecciones se completan con cerca de sesenta objetos (indumentaria, joyas...) de los que aparecen representados en los cuadros.

RITUALES EN HAITÍ Fechas: 02/07/2003 - 03/09/2003 Producción: Ministerio de Educación y Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Cristina García Rodero Reportaje sobre Haití, en el que la fotodocumentalista y Premio Nacional de Fotografía, Cristina García Rodero presenta la realidad religiosa y profana de una sociedad sumida en una gran pobreza, de la que escapa mediante la práctica de una serie de ritos colectivos, y de los que la autora da testimonio a través de una fotografía pura y alejada de cualquier tipo de manipulación. ARNE JACOBSEN 1902-2002 Fechas: 10/07/2003 -14/09/2003 [prorrogada hasta 21/09/2003] Producción: Centro Danés de Diseño [CDC] - Centro Danés de Arquitectura - Secretariado Danés para las Relaciones Culturales Internacionales - Embajada Real de Dinamarca - Fundación Reina Isabel de Dinamarca Museo de Belas Artes da Coruña. Panorámica sobre el trabajo realizado durante casi medio siglo por el arquitecto danés Arne Jacobsen, que introdujo las tendencias internacionales en su país y que dejó sus huellas tanto en la arquitectura como en muchos de los objetos cotidianos que nos rodean hoy en día.

CARLOS DE HAES Fechas: 15/12/2004 -13/02/2005 Producción: Museo Nacional del Prado - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: José Luis Díez Se reúne aquí la más amplia y selecta antología del paisaje realista español, en un conjunto de pinturas, dibujos y estampas pertenecientes al Museo del Prado. Además se podrá apreciar el papel de Carlos de Haes como impulsor de la transformación del género paisajístico, en el que introdujo una forma completamente nueva de interpretar la naturaleza, abriendo así otros caminos a la pintura de paisaje de las últimas décadas del siglo. 2006 VIDA Y MUERTE EN EL ANTIGUO EGIPTO Fechas: 09/03/2006 - 21/05/2006 Producción: Caixanova - S.A. de Xestión do Plan Xacobeo - Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: María Luz Mangado Alonso Junto a la colección de grabados y litografías de los siglos XIX y XX que ilustran el nacimiento de la egip-


272 tología científica, la exposición incluye todo tipo de obras de arte y objetos, a través de los que poder conocer la civilización faraónica, y acercarnos a la religión y a la mitología, a la cosmética y a los juegos, a la vida cotidiana, a las costumbres funerarias y a la historia de los antiguos pobladores del valle del Nilo. LA FRAGILIDAD EN EL TIEMPO. EL VIDRIO EN LA ANTIGÜEDAD Fechas: 30/06/2006 - 17/09/2006 [prorrogada hasta 22/10/2006] Producción: Museu d’Arqueología de Catalunya Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Teresa Carreras Rosell La exposición presenta una selección de los mejores objetos de vidrio antiguo conservados en diferentes museos de Cataluña y procedentes, en su mayoría, de ajuares funerarios, que se organizan en tres bloques para ilustrar la evolución de las técnicas de fabricación y decoración, así como el proceso mediante el cual el objeto de vidrio dejó de ser un producto de lujo para convertirse en un elemento muy frecuente de la vida cotidiana. NACIÓN DE BREOGÁN Datas: 28/09/2006 - 26/11/2006 Producción: Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar - Xunta de Galicia Comisariado: Lourenzo Fernández Prieto La exposición hace un recorrido por la historia del país desde sus orígenes hasta 1936, con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de la celebración del plebiscito del Estatuto de 1936. 2007 ALISON Y PETER SMITHSON. DE LA CASA DEL FUTURO A LA CASA DE HOY Fechas: 23/03/2007 - 24/06/2007 [prorrogada hasta 31/08/2007] Producción: Desing Museum de Londres [DML] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Max Risselada y Dirk Van Heuve Exposición dedicada al matrimonio de arquitectos ingleses formado por Alison Margaret Gill (1928-1993) y Peter Denham Smithson (1923-1993), autores de polémicos diseños que abordaron cuestiones como el surgimiento de la sociedad de consumo y la orientación del urbanismo, y que sentaron las bases del Nuevo Brutalismo y del Movimiento del arte Pop de los años sesenta.

CULTURA - CULTURAS Fechas: 30/11/2007 - 02/03/2008 Producción: Museu de Montserrat - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: J. Corredor Mateos La exposición está formada por una selección de más de cien obras de arte y arqueología, procedentes de tiempos y de culturas diferentes (Egipto, Chipre, Extremo y Próximo Oriente, el mundo clásico...) que contienen complejos sistemas de símbolos que elevan sus significados a planos trascendentes que, bajo distintas formas, son compartidos por todas como objeto de pensamiento, profundización y debate. 2008 DOS ARQUITECTURAS ALEMANAS 1949-1989 Fechas: 04/03/2008 - 18/05/2008 Producción: Instituto Alemán de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Simone Hain, Harmunt Frank En la exposición se ponen de manifiesto las divergencias y convergencias entre los discursos generados por la arquitectura alemana a ambos lados del muro, articuladas sobre el desarrollo del movimiento moderno internacional entre 1949 y 1989. CHEMA MADOZ [2000-2005] Fechas: 06/06/2008 - 27/07/2008 Producción: Dirección General de Bellas Artes - Ministerio de Cultura - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Borja Casani - Chema Madoz La muestra se compone de cincuenta obras realizadas por el fotógrafo entre 2000 y 2005, en las que, fundiendo sus raíces creativas en los movimientos artísticos del primer tercio del siglo XX como el dadaísmo y el surrealismo, coloca ante su cámara infinidad de objetos de la más variada naturaleza, descontextualizándolos y situándolos en un entorno completamente ajeno al natural, hasta el punto de hacerles perder su significado original y emitir señales totalmente diferentes. 2009 DE PICASSO A BARCELÓ. UN RECORRIDO POR LA PLÁSTICA DE LA 2ª MITAD DEL SIGLO XX Fechas: 05/11/2009 - 07/02/2010 Producción: Colección Manuel Mayoral - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Joan Gil Se realiza un recorrido por la plástica española de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, a partir de una serie de obras pertenecientes a la colección Manuel Mayoral, y realizadas por veintiséis


273 destacados artistas españoles que formaron parte de los principales movimientos y tendencias artísticas contemporáneas, desde las vanguardias históricas, pasando por la abstracción o la iconografía pop, hasta llegar a otras tendencias de más difícil clasificación. 2010 LA AVENTURA MODERNISTA EN LAS COLECCIONES DEL MNAC Fechas: 10/09/2010 - 16/01/2011 Producción: Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa Museu Nacional d’Art de Catalunya [MNAC] - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mercè Doñate La exposición, integrada por cerca de un centenar de piezas procedentes de la colección del Museu Nacional d’ Art de Catalunya, es un testimonio de la singular importancia conseguida por el Modernismo, no solo en relación con la cultura catalana, si no también con la historia del arte y del diseño en general, por significar un indiscutible salto hacia la modernidad frente a los convencionalismos dominantes a finales del siglo XIX. 2011 NUEVOS DEPÓSITOS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO Fechas: 07/02/2011 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña Coordinación: Museo de Belas Artes da Coruña La muestra se compone de diez obras depositadas por el Museo Nacional del Prado, ilustrativas de distintos autores y géneros de la pintura del Siglo de Oro español. Así, a la tres obras de tema mitológico que formaron parte del programa decorativo diseñado por Rubens para la Torre de la Parada, habría que añadir cuatro escenas religiosas, dos de Vicente Carducho y otras dos de Francisco Rizi; dos retratos de Corte realizados por Pantoja de la Cruz y Frans Luyck, y una pintura de género, temática hasta ahora inexistente en la colección, y que tuvo un enorme desarrollo durante el Barroco. ARTE SALVADO Fechas: 10/06/2011 - 16/10/2011 Producción: Acción Cultural Española (ACE) Ministerio de Cultura – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Arturo Colorado Exposición en la que se repasa un emocionante e interesante episodio acaecido durante la Guerra Civil, como fue la evacuación de una parte importante del patrimonio artístico español, llevada a cabo a través de un

acuerdo entre el Gobierno de la República y el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles, ante el peligro de sufrir daños irreversibles. CÁMARA BARROCA Fechas: 11/11/2011 - 27/05/2012 Producción: Consellería de Cultura e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinador y diseño: Fernando Agrasar Quiroga Recorrido por el patrimonio arquitectónico y artístico del barroco gallego a través de la mirada fotográfica de seis fotógrafos gallegos contemporáneos: Vari Caramés, José Caruncho, Xurxo Lobato, Tino Martínez, Eduardo Ochoa y Xoán Piñón. 2013 CIEN AÑOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ALEMANIA. Deutscher Werkbund 1907-2007 Fechas: 07/02/2013 - 28/04/2014 Producción: Museo de Arquitectura de la Universidad Técnica de Múnich - Instituto de Relaciones Internacionales Stuttgart – Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Winfried Nerdinger Compuesta por una serie de paneles y cerca de quinientos objetos, la Exposición fue concebida para conmemorar el centenario de la Deustscher Werkbund, la mítica Liga Alemana de Talleres fundada en 1907, que haría historia como una de las instituciones culturales más importantes del siglo XX en Alemania, y que tenía como principal objetivo relacionar arte, industria y artesanía. CONFLUENCIAS 1975-2006. Xaime Quessada / Jaime Quesada Blanco Fechas: 29/11/2013 - 02/03/2014 Producción: Consellería de Cultura e Turismo - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Mª Xesús Blanco Blanco - Pilar Corredoira Se trata de una exhibición conjunta de las creaciones de Jaime Quessada y su hijo Xaime Quesada Porto, para desentrañar los puntos de confluencia y la interrelación entre las respectivas obras, y desvelar la complicidad y el entendimiento existentes entre un padre y un hijo que compartían una misma atracción por las vanguardias clásicas y un inquietante interés crítico por lo nuevo, pero que se expresaron de forma divergente desde el punto de vista formal. 2014 APROXIMACIONES 2014. Paisaje y sostenibilidad en la arquitectura contemporánea suíza Fechas: 18/09/2014 - 26/10/2014


274 Producción: Embajada de Suíza en España - Escola Superior de Arquitectura da Coruña [ESAC] - Museo de Belas Artes da Coruña Coordinador: Oscar Fuertes Esta exposición itinerante pone en relación la arquitectura Suiza con dos conceptos que van mas allá del objeto construído y su posible perfección formal y técnica. Por una parte, la cuestión del desarrollo sostenible y, por otra, la actualidad y el futuro de la arquitectura del paisaje en el país helvético. 2016 SOROLLA ÍNTIMO. BOCETOS DE VISIÓN DE ESPAÑA Fechas: 06/10/2016 - 30/11/2016 Producción: Generalitat Valenciana - Fundación Bancaja - Hispanic Society of America - Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Felipe Garín Llombart La exposición muestra por primera vez al público treinta y dos bocetos preparatorios para la obra Visión de España, una serie de catorce paneles monumentales sobre las regiones de España encargada por el hispanista Archer Milton Huntington a Joaquín Sorolla, para decorar las paredes de la biblioteca de la Hispanic Society of América. 2017 CALIFORNIA DREAMING Fechas: 30/03/2017- 04/06/2017 Producción: Museo de Belas Artes da Coruña - Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña Comisariado: Pedro de Llano Acercamiento a la vivienda low- cost a través de la biografía de diez autores que trabajaron en el área de California a mediados del siglo pasado, y que supuso un cambio radical en el concepto de la elaboración de la arquitectura más liviana, más adaptada a la estética del momento, con la introducción de nuevos materiales y con un uso más racional y humano.

2018 JOSÉ SUÁREZ. UNOS OJOS VIVOS QUE PIENSAN Fechas: 13/04/2018 - 15/07/2018 Producción: Fundación Cidade da Cultura de Galicia Museo de Belas Artes da Coruña Comisariado: Manuel Sendón y José Luis Suárez Canal Tras una itinerancia internacional, recala en A Coruña la mayor exposición realizada hasta el momento sobre uno de los grandes nombres de la fotografía del siglo XX, José Suárez, que vivió durante más de dos décadas en el exilio y se incorporó a los movimientos de la vanguardia europea. En ella se incluyen series inéditas, a lo largo de un recorrido fotográfico de más de doscientas imágenes en blanco y negro, organizadas cronológicamente en tres secciones correspondientes con las tres etapas de su obra, además de objetos personales y documentos.Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019

BOLETÍN do museo de belas artes da coruña Número 2 2019

Boletín

Boletín

Do Museo de Belas Artes da Coruña

Pensando como un museo MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 1995-2018

Número 2 2019