Page 1


KRZYSZTOF WONS SDS

MODLITWA

EWANGELIĄ NA KAŻDY DZIEŃ Wprowadzenia do modlitwy Słowem na wszystkie dni roku liturgicznego

1 OK RES A DW E N T U, NA R O DZ E N IA PA Ń S K IEG O, W I EL K I EG O P O ST U, W IE L K A N O CY, OK R ES Z W Y K ŁY ( T YG O D N IE I-V III)

W Y D A W N I C T W O S A L W AT O R KRAKÓW


Korekta Zofia Smęda Redakcja techniczna i przygotowanie do druku br. Krzysztof Konecko SDS Artur Falkowski Projekt okładki Artur Falkowski Imprimi potest ks. Józef Figiel SDS, prowincjał

© 2018 Wydawnictwo SALWATOR

ISBN 978-83-7580-644-1

Wydawnictwo SALWATOR ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków tel. 12 260-60-80 e-mail: wydawnictwo@salwator.com www.salwator.com


WPROWADZENIE Praktyczna pomoc do modlitwy Słowem Na każdej Mszy św. podczas liturgii Słowa Bożego Kościół czyta nam Ewangelię. Nie zawsze ją słyszymy. Czasem dlatego, że po prostu nie ma nas na Eucharystii, a czasem dlatego, że nawet gdy na niej jesteśmy, nasze zmartwienia, zmęczenie, wewnętrzny hałas czy brak skupienia sprawiają, że nie słyszymy Ewangelii, mijamy się z nią. Tymczasem Dobra Nowina jest skarbem ukrytym na roli naszej codzienności. Kiedy ją odkrywamy, staje się jak światło u naszych stóp, jak chleb, który zaspokaja głód, jak źródlana woda, która gasi pragnienie, jak latarnia, która oświetla drogę, jak reguła życia, która uczy rozeznawać i wybierać między dobrem a złem, między Bożym a ludzkim myśleniem. Aby tak się stało, Ewangelia potrzebuje zażyłego spotkania z naszym umysłem i sercem. Zwłaszcza z sercem! Może dotrzeć do niego, kiedy potrafimy się zatrzymać, słuchać, medytować i kontemplować otrzymane Słowo. Niejednokrotnie chcemy, ale nie potrafimy. Szukamy pomocy jak najprostszej, przewodnika, który poprowadzi nas do serca tekstu i pomoże skonfrontować z nim własne życie. „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” jest praktyczną pomocą do modlitwy Słowem. Proponuje wprowadzenia do medytacji i kontemplacji ewangelicznej na wszystkie dni roku liturgicznego. Zachęca do codziennego przemodlenia Ewangelii z dnia, czytanej w Kościele zgodnie z kalendarzem czytań roku liturgicznego. Wprowadzenia do modlitwy Ewangelią zebrane są w dwóch 3


WPROWADZENIE

tomach i obejmują teksty Ewangelii z niedzieli (ABC), dni tygodnia, uroczystości i świąt. Układ jest następujący: I tom – Okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Okres zwykły (tygodnie I-VIII), II tom – Okres zwykły (tygodnie IX-XXXIV), Uroczystości i święta. Zawarte są w nich także wprowadzenia do modlitwy Ewangelią, która czytana jest w uroczystości, święta i wybrane wspomnienia. Forma wprowadzeń i ich treść są bardzo proste. Mają charakter „impulsów”, „punktów oparcia” ułatwiających zgłębianie Słowa. Zostały one tak przygotowane, aby były dostępne dla wszystkich, którzy chcą się modlić Ewangelią niezależnie od poziomu przygotowania biblijnego. Autor świadomie rezygnuje z analizy sensu wyrazowego tekstu, koncentrując się na wydobywaniu jego sensu duchowego. Często odwołuje się do wyobraźni czytelnika, aby zaangażował w modlitwę swoje zmysły i stał się nie tylko obserwatorem, ale także uczestnikiem ewangelicznych wydarzeń. Cel jest jeden: odnaleźć w ewangelicznym tekście kluczowe przesłanie, które stanie się pokarmem do medytowania Słowa i życia nim pośród codzienności, tej świątecznej i tej zwyczajnej. Proponowane we wprowadzeniach zachęty, myśli i pytania mają pomóc w zrozumieniu Słowa Bożego, w wsłuchaniu się w nie i doświadczaniu jego mocy w codzienności. Nie jest łatwe modlić się i żyć Słowem tak, aby medytacja mogła przenikać cały nasz dzień, a nie tylko czas na nią wyznaczony. Najtrudniej zachowywać przemo4


WPROWADZENIE

dlone Słowo w warunkach codzienności pełnej pracy, rozmaitych wyzwań, niespodzianek i napięć. Dlatego „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”, zawarta w dwóch tomach, oprócz wprowadzeń do modlitwy Słowem, proponuje drogę pięciu kroków, rozłożonych na cały dzień tak, aby słuchanie Słowa otwierało i zamykało przeżywany dzień, a także przenikało i oświecało wydarzenia, spotkania, doświadczenia, które wypełniają naszą codzienność. Proponowana droga ma pomóc dobrze wypełniać nasze obowiązki, a jednocześnie przebywać w zażyłej więzi ze Słowem, tak aby nasze zamiary, decyzje i czyny czerpały ze źródła Ewangelii. Droga modlitwy Ewangelią w ciągu dnia Oto pięć kroków formacyjnych, z których składa się droga modlitwy Ewangelią w ciągu dnia. Tworzą one dynamikę duchową, która będzie pomocą w obcowaniu ze Słowem przez cały dzień. I krok: O co proszę? – wyrażenie duchowego pragnienia Bardzo często trudno jest nam skupić się, by z uwagą wysłuchać Słowa Bożego podczas Eucharystii. Jest w nas wiele napięć, myśli i rozproszeń. Jesteśmy zbyt mocno skupieni na sobie. Trudno nam wtedy usłyszeć Słowo, które kieruje do nas Bóg. Tymczasem tylko wtedy, gdy słyszymy Słowo całym sobą: umysłem, sercem i wolą, może ono obudzić w nas wewnętrzne poruszenia i prag­ 5


WPROWADZENIE

nienia. Pierwszy krok na drodze modlitwy Ewangelią zachęca, aby przygotować się do słuchania Słowa. Może w tym pomóc praktyka czytania Ewangelii w wieczór poprzedzający nowy dzień, w klimacie ciszy i wewnętrznej wolności od zajęć i pośpiechu. Przygotowanie powinno polegać na uważnym przeczytaniu Ewangelii, aby nasycić jej treścią swój umysł, uczucia i wolę. Ważne jest, żeby po duchowym nasyceniu się treścią Ewangelii określić sobie konkretną prośbę o owoc medytacji ewangelicznej, czyli „prosić Boga, Pana naszego, o to, czego chcę i pragnę” (św. Ignacy z Loyoli). Autor proponuje konkretną prośbę – duchowe pragnienie. Chodzi o to, aby prośba wzbudzona wieczorem towarzyszyła nam przez cały następny dzień. Dobrą praktyką może być przypomnienie sobie i wzbudzenie pragnienia bezpośrednio przed zaśnięciem oraz rano, zaraz po przebudzeniu się. To wszystko, co zawarte jest w pierwszym kroku, ma pomóc nam w otwarciu się na Ewangelię, zanim zaśniemy i rozpoczniemy nowy dzień, tak aby Słowo Boże zajęło nasze serce i zamieszkało pośród tego, czym żyjemy, co zaprząta nasze myśli. II krok: Wprowadzenie do modlitwy przedłużonej i osobista medytacja Aby Słowo w nas żyło i stało się światłem rozświetlającym ścieżki dnia, nie wystarczy jedynie wysłuchać Ewangelii i wzbudzić w sobie pragnienie życia jej treścią. Słowo trzeba umiłować i z miłością pielęgnować w swoim sercu. Jest to niemożliwe bez naszej szczerej 6


WPROWADZENIE

odpowiedzi, ponieważ Słowo usłyszane w niedzielę, nawet przy najlepszych intencjach, może utracić blask, gaszone zmartwieniami dnia lub schowane pod korcem codziennych obowiązków. Duchowe pragnienia rozbudzone przez Słowo muszą być pielęgnowane przez osobistą i przedłużoną modlitwę. Potrzebna jest miłosna uwaga, którą może w nas rozpalić tylko osobista modlitwa. Dlatego proponuje się, aby wrócić do Ewangelii poprzez osobistą przedłużoną modlitwę. W tym celu jako pomoc podane są punkty do medytacji nad Ewangelią. Jest ważne, żeby wrócić do treści Ewangelii i przeznaczyć przynajmniej 30 minut na osobistą medytację. Jeszcze większym pożytkiem dla modlącego się byłoby wrócić w ciągu dnia do tej samej medytacji i choć przez chwilę „smakować” jej owoce, jeszcze głębiej trwać przy treściach, które podczas medytacji ­najbardziej poruszyły nasz umysł, serce i wolę. III krok: Zachowanie i rozważanie Słowa, które najbardziej poruszyło mnie na medytacji Podczas modlitwy trzeba pozwolić Słowu dotykać i poruszać głębokie pokłady naszego wnętrza. Szczere otwarcie się na działanie Słowa sprawia, że ujawnią się najskrytsze poruszenia naszego serca. Słowo pomoże nam odkryć nasz sposób myślenia i wartościowania, nasze przywiązania i intencje, jakimi kierujemy się przy podejmowaniu wyborów. Trzeba więc świadomie zatrzymać się nad Słowem, którym Bóg najmocniej po7


WPROWADZENIE

ruszył nasze serce, zachowywać je i rozważać w swoim wnętrzu. Przy zachowywaniu i rozważaniu Słowa należy zwrócić uwagę zarówno na poruszenia pozytywne, jak i negatywne, które bywają bardzo bolesne i często budzą w nas opory i chęć ucieczki od nich. Trzeba starać się przezwyciężyć opór, nazwać poruszenia po imieniu i głośno wypowiadać je przed Bogiem. Chodzi o to, aby spojrzenie na życie w świetle Słowa było bardzo konkretne, aby docierało do wydarzeń, postaw i napięć, z których składa się codzienne życie (J. Augustyn). Pomoże to wyjść poza własne ograniczone spojrzenie na siebie i swoje sprawy tak, żeby każda nasza myśl, uczucie, gesty i plany były zakorzenione i znajdowały natchnienie w Słowie zachowywanym w sercu. Wszystko po to, aby codzienność była ubogacana i oczyszczana przez Słowo, które zbawia, przenika nasze wnętrze i otwiera nas na pełnienie woli Bożej. Dużą pomocą w zachowywaniu Słowa w sercu może okazać się praktyka zapisywania fragmentów Pisma Świętego do własnego dzienniczka duchowego. Wystarczy krótki zapis tego, co najbardziej poruszyło i ujawniło osobiste zamysły serca. Głęboko przeżyte i zapisane Słowo stanie się w ten sposób wyzwaniem w ciągu całego dnia. Pomagać będzie w przeżywaniu i ocenianiu codzienności. Doświadczenia i decyzje rodzące się pod wpływem przemodlonego Słowa warto zamieniać w  „wyrażaną spontanicznie modlitwę serca”. Chodzi o krótką modlitewną formułę (np. „Panie, nasycaj 8


WPROWADZENIE

mnie swoją miłością”), którą można odmawiać głośno lub w ciszy, albo też jedynie w myśli. Ważne jest to, aby odmawiać ją powoli, mając poczucie obecności Boga. Modlitwa serca wypowiadana wytrwale i  z  miłością w różnych okolicznościach dnia sprawi, że odpowiedź na Słowo Boże ­będzie stawała się żywa i umocniona wewnętrznie. Dzięki praktyce zapisków w dzienniczku duchowym przyjmie formę osobistego modlitewnika, powstałego pod wpływem spotkań ze Słowem, do którego można powracać w zależności od wewnętrznych potrzeb. IV krok: Wieczorny kwadrans przed Bogiem Szczególnie ważnym momentem dnia jest wieczorny kwadrans przed Bogiem. Właśnie wieczorem, kiedy dzień powoli dobiega końca, z perspektywy minionego czasu można zobaczyć, jak odsłaniała się moc Słowa i jak wypełniało się Ono w naszym osobistym życiu. Dopiero wieczorem Słowo, które otwierało nasz dzień, ukazuje się jasne i zrozumiałe, ponieważ żyje i działa w konkretnych wydarzeniach ludzkiego życia (A. Cencini). Wieczorny kwadrans przed Bogiem należy oprzeć o cztery punkty intymnej modlitwy: 1) W serdecznym dialogu opowiedzieć Panu o chwilach, w których doświadczyłem Jego szczególnej miłości; 2) Spoglądając na swoje uczucia, myśli i pragnienia i przechodząc od wydarzenia do wydarzenia dnia, zobaczyć, jak odpowiadałem na Słowo. Wyrazić Bogu swoją wdzięczność; 3) Rozeznać 9


WPROWADZENIE

i przeprosić Boga za wybory i czyny, w których nie odpowiadałem na Jego Słowo; 4) Ponowić modlitwę serca, która była owocem porannej medytacji. V krok: Dzielenie się Słowem Bożym Piąty krok można realizować w zależności od możliwości, jakie przynosi dzień. Jednak podkreślenie tego kroku wydaje się bardzo ważne. Proponowana modlitwa Ewangelią z jednej strony zachęca do indywidualnego duchowego wysiłku w przeżywaniu Słowa na co dzień, z drugiej zaś może być pomocą do spotykania się z innymi osobami i dzielenia się Słowem, na przykład pod koniec tygodnia. Takie spotkanie ze Słowem, we wspólnocie może mieć szczególne znaczenie. Po dniach osobistego otwierania się na Słowo, po dniach przedłużonej modlitwy w świetle Słowa, spotkania w grupach mogą okazać się szczególnie owocne dla ich uczestników. Osoby, które doświadczyły spotkania ze Słowem w codzienności, pielęgnowały je w sobie i rozważały, mogą stać się dla siebie prawdziwymi świadkami ewangelicznych wydarzeń. Praktykę dzielenia się Słowem można także przeżywać z towarzyszeniem drugiej osoby. Może być ona przeżywana jedynie w pełnej wolności przez osoby, które tego pragną i oczekują. Trzeba wtedy zatroszczyć się o to, aby spotkaniom towarzyszył klimat wzajemnego szacunku i pełnej dyskrecji. Ogromną korzyścią duchową, a nawet konieczną praktyką jest dzielenie się owocami modlitwy z własnym kierownikiem ducho10


WPROWADZENIE

wym, według wspólnie ustalonej częstotliwości spotkań. Towarzyszenie duchowe pomaga nam obiektywizować naszą modlitwę Słowem, rozeznawać Boże wezwania i podejmować decyzje zgodne z Jego wolą. Dla lepszego wdrożenia się w praktykę modlitwy słowem Bożym w codzienności warto skorzystać z sesji modlitewnej „na pustyni”, którą Autor proponuje co roku w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie pt. „Jak żyć słowem Bożym na co dzień?”1, a także z publikacji książkowej pod tym samym tytułem2. Cenną pomocą może służyć także projekt filmowy: Nowa Jakość Życia pomagający w przygotowaniu się do słuchania i medytacji Ewangelii czytanej podczas Mszy św. niedzielnej. Projekt zawiera dwunastominutowe odcinki filmowe na wszystkie niedziele roku liturgicznego A, B i C3. *** Pewien mnich starożytny rozkochany w praktyce lectio divina zachęca nas: „Zatrzymaj to, co masz już w ręku, trzymaj i często dotykaj, długo i z miłością, Słowo Życia: czytaj i znów czytaj Księgę Życia, którą czyta Jezus, a która jest samym Jezusem. Skieruj się ku niej... Przyoblecz się na nowo w twojego Oblubieńca, Pana naszego Jezusa Chrystusa... Jego Słowo jest ogniem... Odpoczywaj podZob. Program CFD, Salwatorianie – Kraków www.cfd.sds.pl. K. Wons, Jak żyć słowem Bożym na co dzień?, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2010. 3 Zob. www.NowaJakoscZycia.pl. 1 2

11


WPROWADZENIE

czas tego zajęcia” (Gilbert z Hoyland). Niech naszym spotkaniom ze Słowem Boga towarzyszy zawsze taki klimat uwagi i miłości. Niech Ewangelia nadaje prawdziwy smak naszej codzienności. Krzysztof Wons SDS


OKRES ADWENTU


I Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok A  Mt 24, 37-44 „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44  Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 37

OCZEKIWAĆ JEZUSA

O co proszę? O serce zawsze gotowe na przyjęcie Pana. • Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. Będę patrzył Mu w oczy i słuchał z uwagą każdego Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie przygotować na swoje ostateczne przyjście. • Jezus mówi mi, że o dniu Jego przyjścia nie wie nikt,

tylko Ojciec (w. 36). Przyjdzie wtedy, kiedy nikt nie będzie się tego domyślał (w. 44), kiedy ludzie będą zajęci swoimi codziennymi obowiązkami, kiedy będą się najmniej tego spodziewali.

14


• Uświadomię sobie, że w czasie jednej z takich zwy-

kłych okoliczności może nadejść koniec świata. Czy naprawdę w to wierzę? Każda chwila mojego życia może być tą wybraną przez Boga na Jego ostateczne przyjście. Jakie uczucia budzą się we mnie, kiedy o tym myślę? Powiem o nich Jezusowi.

• Czy są takie sytuacje i zajęcia w moim życiu, w któ-

rych czuję, że oddalam się od Jezusa? Spróbuję je wymienić i szczerze powiedzieć o nich Jezusowi. Oddam Mu je, prosząc, aby mnie od nich wyzwolił.

• Jezus do czasu swojego przyjścia pozostawia mi dwa polecenia: „Czuwaj i bądź gotowy” (ww. 42.44). Rozpoczyna się Adwent, który może stać się dla mnie dobrą okazją do ćwiczenia się w tych dwóch postawach. Zapytam siebie: W jaki sposób mogę je realizować pośród moich codziennych spraw? • Zaproponuję sobie więcej czuwania na modlitwie osobistej. Określę i ustalę konkretny czas, który będę ofiarowywał na medytację biblijną w ciągu tygodnia. W serdecznej modlitwie będę powtarzał: „Jezu, rozpal we mnie pragnienie czuwania!”.

15

I Tydzień Adwentu

• Pomyślę o moich codziennych obowiązkach, zwłaszcza o tych, które najbardziej mnie angażują i absorbują. Wyobrażę sobie siebie w rozmaitych zajęciach i sytuacjach typowych dla mojej codzienności.


I Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok B Mk 13, 33-37  „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.  36 By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.  37 Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”. 33

UWAŻAĆ I CZUWAĆ

O co proszę? O wewnętrzną uwagę serca i czujność w codziennym oczekiwaniu na Jezusa. • „Uważajcie i czuwajcie” (w. 33) – są to pierwsze słowa, które Jezus kieruje do mnie na początku Adwentu. Mogę je przyjąć jako program duchowy na najbliższe cztery tygodnie. Bez uwagi serca i wewnętrznego czuwania życie duchowe staje się płytkie i chaotyczne. • Poproszę Jezusa, aby pomógł mi zbadać obecny stan

mojego serca. Na czym jest skupione? Jakie pragnienia i tęsknoty dominują we mnie? Jakie są moje życiowe oczekiwania? Zobaczę, które miejsce pośród moich pragnień zajmuje Bóg.

• Jezus ma do mnie wielkie zaufanie. Swój „dom” i staranie o niego zostawił w moich rękach (w. 34). Tym domem jest 16


• „Każdemu wyznaczył zajęcie” (w. 34). Jezus mówi mi, że nikt mnie nie zastąpi w moich zajęciach, ponieważ w „domu Pana” każdy posiada miejsce jedyne i niezastąpione. Poproszę Jezusa o radość z mojej codzienności, o szacunek do siebie i do najprostszych zajęć, które wykonuję. • Jezus mówi wyraźnie, że Jego powrót może nastąpić o każdej porze dnia i nocy. Przyjdzie niespodziewanie (ww. 35-36). Niespodziewane pojawienie się osoby bliskiej budzi radość. Nagłe pojawienie się osoby obcej rodzi lęk i niepewność. Jakie uczucia żyją w moim sercu? • W serdecznej rozmowie będę prosił Jezusa, abym nie przestawał za Nim tęsknić. Będę także prosił Ducha Świętego o wewnętrzne przeżycie prawdy, że Jezus i Ojciec tęs­ knią za mną. Zachowam w sercu i będę powtarzał słowa Jezusa: „Uważajcie i czuwajcie...”.

17

I Tydzień Adwentu

moja rodzina, moja wspólnota, powołanie, obowiązki. Jak przeżywam moją codzienność? Czy kocham mój „dom życia”? Czy czuję się w nim jak u siebie?


O K RES N ARODZENIA PAŃSK IEGO


25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msza św. w nocy Łk 2, 1-14  W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.  2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.  13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 1

102


O co proszę? O głębokie doświadczenie narodzin Jezusa w moim życiu. • Zaproponuję mojej rodzinie, wspólnocie, aby wyznaczony na pasterkę fragment z Ewangelii św. Łukasza przeczytać przed wieczerzą wigilijną. Po wieczerzy postaram się znaleźć czas na ewangeliczną kontemplację opisanego wydarzenia. • Będę wzywał Ducha Świętego, aby pomógł mi wejść

w wydarzenie nocy Betlejemskiej, uczestniczyć w nim i przebywać z miłością blisko Maryi i Józefa, i Niemowlęcia.

• „Dołączę się” do Maryi i Józefa, którzy wędrują do

Betlejem (ww. 1-5). Maryja jest w stanie błogosławionym. Od porodu dzielą Ją już tylko dni. W trudnych warunkach musi przejść z Józefem ok. 150 km. Zobaczę ich zmęczenie, ale także ich spokój i ufność.

• Józef próbuje znaleźć godne miejsce dla rodzącej

Maryi. ­Gospody są pełne (w. 7). Kiedy puka, słyszy odmowę. Drzwi się przed nimi zamykają. Będę towarzyszył im w ich cierpieniu.

• Uświadomię sobie, że kiedy przeżywam podobne

momenty, powtarza się w moim życiu tajemnica Bożego narodzenia. Maryja jest gotowa rodzić dla mnie Jezusa wszędzie tam, gdzie spotykam się z odrzuceniem. 103

Okres Narodzenia Pańskiego

PRZYJĄĆ I UMIŁOWAĆ ZBAWICIELA


• Będę prosił o głębokie doświadczenie i przeżycie na-

rodzin Jezusa (ww. 6-7). Wejdę z Maryją i Józefem do stajni. Jest zimno, cuchnie. W nieludzkich warunkach objawia się nieskończona miłość Boga.

• Będę kontemplował najpierw wiarę i miłość Ma-

ryi, a potem cichość i troskliwość Józefa. Atmosfera niezwykłej dobroci. Razem z pasterzami będę trwał w niej aż do nasycenia. Wezmę na ręce Jezusa, będę tulił Go w swoich ramionach i powtarzał: „Jezu, kocham Cię. Ty jesteś moim zbawieniem”.

104


25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msza św. w dzień J 1, 1-18  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości. 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.  14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 16 Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. 17 Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, 105

Okres Narodzenia Pańskiego

1


łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. OTWORZYĆ SIĘ NA SŁOWO I PRZYJĄĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ

O co proszę? O głęboką więź z Jezusem, który rodzi się dla mnie. • Jan od pierwszych słów Ewangelii oznajmia, że Jezus, który rodzi się dla mnie na świecie, jest tym samym Słowem, które sprawiło, że istnieję i że zaistniał dla mnie świat (ww. 1-3.10). Jest to Słowo, które wciąż wyprowadza moje życie z chaosu i nieustannie daje mi życie. Czy w to wierzę? • „W Nim było życie” (w. 4). Uświadomię sobie, że ile-

kroć z wiarą nasycam się Słowem, tylekroć pozwalam Bogu rodzić się w moim życiu. Co mogę powiedzieć o moim osobistym kontakcie ze Słowem Bożym? Czy jest we mnie tęsknota za Słowem?

• Słowo Boga jest światłem (ww. 5.9). Nie ma w moim

sercu ­takich mroków, których nie potrafiłoby pokonać. Otworzę Biblię i odszukam w niej te słowa, które stały się w moim życiu szczególnym światłem i natchnieniem. Przeczytam je z wdzięcznością przed Jezusem.

• „Pojawił się człowiek posłany przez Boga” (ww. 6-8).

Przywołam w sercu osoby, które w momentach mo-

106


jego największego zagubienia, ciemności i kryzysów, pomogły mi pokochać na nowo życie i odnaleźć jego sens. Kto to był? Uświadomię sobie, że byli to ludzie posłani przez Boga. jęty (ww. 10-11). Rozpoznać osobę można tylko wtedy, gdy jest dla mnie bliska. Co mogę powiedzieć o osobistej więzi z Jezusem?

• „I oglądaliśmy Jego chwałę” (w. 14). Zbliżę się do Je-

zusa – Niemowlęcia. Będę kontemplował przez dłuższy czas Jego bezbronność, kruchość i delikatność. Słowo, które stworzyło świat i mnie wejdzie w moje życie, gdy na to pozwolę.

• „[Tym], którzy Je przyjęli, dało moc” (w. 12). Wezmę

maleńkiego Jezusa w swoje ramiona. Przytulę Go do siebie i zaproszę Go na nowo do mojego życia. Będę Go adorował w sercu słowami: „Kocham Cię, wiem, że narodziłeś się dla mnie!”.

107

Okres Narodzenia Pańskiego

• Jezus przyszedł do swojej własności i nie został przy-


O K RES W I E LK IEGO P O STU


Środa popielcowa Mt 6, 1-6.16-18 „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. 3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 1

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. 16

168


O co proszę? O głębokie pragnienie dobra, modlitwy i postu. • Na początku medytacji zawierzę Bogu wszystkie dni Wielkiego Postu, które po raz kolejny od Niego 11 otrzymuję. Wzbudzę głębokie pragnienie nawrócenia. Będę pytał Jezusa, czego najbardziej oczekuje ode mnie w tym czasie? • Jezus daje mi trzy punkty oparcia do dobrego prze-

życia czasu przemiany: uczynki miłosierdzia, modlitwa i post. Jakie miejsce zajmowały one do tej pory w moim życiu? Który z nich najchętniej praktykuję, a który zaniedbuję?

• W gorącej modlitwie poproszę Jezusa, aby pomógł

mi przemodlić wspomniane trzy wartości Wielkiego Postu i rozpalił we mnie pragnienie odnowienia ich w moim życiu.

• Jezus uwrażliwia mnie na dyskretną dobroczynność

(ww. 1-4). Ojciec widzi wszystko. Jest Mu znany każdy uczynek miłości, nawet najbardziej skryty. Jakie przeżycia budzą się we mnie na myśl o Ojcu, który widzi w ukryciu?

• Co mogę powiedzieć o mojej wrażliwości serca wo-

bec potrzebujących? W jakie dobroczynne dzieła jestem obecnie zaangażowany? Czy są takie, które poważnie zaniedbuję? 169

Okres Wielkiego Postu

CZYNIĆ DOBRO, MODLIĆ SIĘ I POŚCIĆ


• Jezus pragnie rozmiłować mnie w osobistej modli-

twie (ww. 5-6). Zaprasza, abym odnalazł swoją izdebkę do medytacji i uczył się modlitwy bez wielu słów.

• Czy mam umiłowane miejsce modlitwy? Czy bliska

jest mi modlitwa przeżywana w ciszy, na adoracji, kontemplacji?

• Jezus zwraca uwagę na wartości postu (ww. 16-18).

Pomyślę, jaki post pragnę podjąć przez najbliższe czterdzieści dni pokuty. Moje postanowienie zawierzę Jezusowi, powtarzając: „Jezu, czynię to z miłości do Ciebie i Ojca!”.

170


Łk 9, 22-25 I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 23 Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” 22

NIE SKUPIAĆ SIĘ NA CIERPIENIU I POSIADANIU

O co proszę? O serce wolne, gotowe tracić wszystko ze względu na Jezusa. • Zbliżę się do Jezusa, położę moją głowę na Jego sercu. Zanim wsłucham się w Jego słowa, postaram się usłyszeć bicie Jego serca. Będę prosił, abym potrafił przyjąć każde Jego słowo i trwać w głębokiej więzi z Nim samym. • Zobaczę smutek i ból w oczach Jezusa. Zwierza mi

się, że będzie wiele cierpiał. Będzie odrzucony przez autorytety. Zostanie zabity (w. 22). Czy chcę być blisko takiego Jezusa? Jakie uczucia wywołuje we mnie myśl o  cierpieniu, odrzuceniu i  śmierci? Powiem o tym Jezusowi. 171

Okres Wielkiego Postu

Czwartek po Popielcu


• Jezus zostawia mi największą obietnicę: na końcu

wszystkiego jest zmartwychwstanie, jest życie wieczne, bez bólu, bez lęku, jest niekończące się szczęście z Nim i w Nim. Ostatnią zapowiedzią Jezusa nie jest męka, ale zmartwychwstanie! (w. 22).

• Co obecnie powoduje we mnie największe cierpie-

nie? Odrzucenie? Lęk przed śmiercią? Uświadomię sobie, że w tym wszystkim jest Jezus. Ze mną cierpi. Obiecuje życie, ­zmartwychwstanie. Czy w to wierzę?

• Jezus jednoznacznie mówi mi, że jeśli chcę być z Nim,

muszę zgodzić się na przekraczanie siebie, własnych oporów. Muszę pojednać się z moim krzyżem, nie skupiać się na swoim bólu, ale na Jezusie (w. 23).

• Zaproszę Jezusa do mojej historii życia, do miejsc,

relacji, wydarzeń, w których byłem raniony lub raniłem innych. Będę Go prosił, aby pomógł mi pojednać się z moimi ranami, aby uzdrowił moją pamięć od gniewu, złości i braku przebaczenia.

• Jezus chce, abym troszczył się o wewnętrzną wolność,

abym nauczył się świadomie tracić, rezygnować dla Niego (ww. 24-25). Liczy się ostateczna perspektywa życia wiecznego, a nie to, co teraz, na krótki czas mogę zdobyć i mieć. Będę p ­ owtarzał: „Jezu, jesteś całym moim życiem!”.

172


O K RES WIELK ANO CNY


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A J 20, 1-9 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. 1

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO

O co proszę? O serce dogłębnie przeniknięte radością ze spotkania ze Zmartwychwstałym. • Będę towarzyszył Marii Magdalenie, która wczesnym rankiem idzie do grobu (w. 1). Będę rozmawiał z nią o jej miłości do Jezusa, o tym, jak oglądała Jego okrutną mękę i agonię na krzyżu i jak teraz, po śmierci Jezusa, płacze i tęskni za swoim Panem. 374


• Jak w Wielkim Poście przygotowywałem się do Wiel-

kiej Nocy? Co mogę powiedzieć o moim przeżywaniu męki Jezusa? Czy zależy mi na Jezusie i czy tęsknię za Nim jak ­Maria ­Magdalena?

• Będę wpatrywał się w zachowanie Magdaleny

w chwili, gdy spostrzega, że grób jest pusty. Będę patrzył, jak przejęta biegnie do Piotra i Jana. Zobaczę zmieszanie na jej twarzy, gdy tłumaczy apostołom, co zastała przy grobie (ww. 1-2). doświadczyłem szczególnej bezradności, kiedy „biegłem” do najbliższych memu sercu, szukałem porady i ukojenia w bólu. Podziękuję Jezusowi za ludzi, których wtedy mi posłał, za kierowników duchowych, spowiedników, przyjaciół.

• Wrócę do ewangelicznej sceny, aby wpatrywać się

w biegnących do grobu Piotra i Jana (ww. 3-4). Popatrzę na ich zniecierpliwione twarze i oczy wyglądające grobu. Zwrócę uwagę na ich zachowanie przy pustym grobie (ww. 5-9).

• Przywołam w pamięci chwile, w których w szcze-

gólny sposób tęskniłem za Jezusem i szukałem znaków Jego obecności. Jakie to były sytuacje? Opowiem o nich Jezusowi.

• Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy myślę o moim

spotkaniu ze Zmartwychwstałym?

375

I Tydzień Wielkanocy

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, w których


• Piotr i Jan z pewnością odczuwali w sercu gorzkie

wspomnienia własnej niewierności i zdrady. Będę prosił, aby Jezus wzbudził we mnie tęsknotę za Nim: „Pragnę Twojego życia jak łania wody ze strumieni!”.

376


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok B J 20, 1-9 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 4 Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. 8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. ODNALEŹĆ ŻYWEGO JEZUSA W EWANGELII

O co proszę? O przenikające do głębi spotkanie z żyjącym Jezusem w Słowie i Eucharystii. • Uświadomię sobie, że nie jestem zdolny wniknąć do końca w ból Magdaleny i apostołów po śmierci Pana. Rozważam to wydarzenie, znając prawdę o zmartwychwstaniu. Dla nich czas między Wielkim Piątkiem i Wielkanocą był prawdziwym ­koszmarem. 377

I Tydzień Wielkanocy

1


• Wniknę w stan ducha Magdaleny idącej rankiem

do grobu Pana (w. 1). Pomyślę, że ta prosta kobieta w swoim cierpieniu niesie wszystkie bóle ludzi, którym się wydaje, że nie mają po co żyć.

• Zatrzymam się na scenie, w której Magdalena spo-

strzega, że grób jest pusty. Zobaczę, jak bezradna biegnie do Piotra i Jana, błagając o pomoc (ww. 1-2). Jeszcze się nie domyśla, że Jezus żyje! Pomyślę o wszystkich zagubionych Magdalenach, które szukają Jezusa i nie doświadczyły jeszcze Jego zmartwychwstania. W żarliwej modlitwie zawierzę je Jezusowi.

• Będę przyglądał się z bliska Piotrowi i Janowi. Zoba-

czę ich reakcje, gdy słyszą od Magdaleny, że Pana nie ma w grobie. Najpierw idą, a potem biegną do grobu (ww. 3-4).

• Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, kiedy bu-

dziła się we mnie głęboka tęsknota za Jezusem, kiedy po czasie duchowej pustki i duchowego wyjałowienia chciałem na nowo spotkać Go żywego. Zwierzę się Jezusowi z moich przeżyć.

• Wyobrażę sobie moment, w którym apostołowie do-

biegli do grobu i zobaczyli, że jest pusty, jak rodzi się w nich iskra wiary, że On żyje (ww. 5-9). Życie nabiera dla nich nowego znaczenia.

• Podziękuję Jezusowi za każdą najmniejszą łaskę po-

ciechy, za każdą iskierkę wiary, przez którą na nowo wzbudził we mnie pragnienie życia dla Niego. Uwiel-

378


I Tydzień Wielkanocy

bię Go, że mogę rozważać Ewangelię o zmartwychwstaniu. „Uwielbiam Cię w Twoim ­Słowie, które zawsze prowadzi do życia!”.

379


OKRES ZWY K ŁY (TYGO D NIE I-VIII)


Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok A Mt 3, 13-17  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” 15 Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. 17 A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 13

UWIERZYĆ, ŻE OJCIEC MA WE MNIE UPODOBANIE

O co proszę? O głębokie doświadczenie miłości Ojca. • Będę patrzył, jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi go o chrzest (ww. 13-15). Wchodzi do wody, zanurzając się cały. „Zanurza się” w życiu każdego człowieka, aby wyzwolić go z grzechu i przywrócić mu radość życia. • Uświadomię sobie, że podobnie było na początku

historii mojego życia, podczas chrztu. Jezus przyjął mnie już w łonie matki. W dniu chrztu zanurzył się w moim życiu.

• Czy wierzę, że przez chrzest Jezus wypełnił sobą całe

moje życie? Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem?

534


uczucia wywołuje to imię w moim sercu? Uczucie przylgnięcia, bezpieczeństwa, przynależności? Czy też uczucie obojętności, obcości, chłodu?

• Mogę to ćwiczenie zamienić w prostą modlitwę ser-

ca. Skupię całą swoją uwagę na osobie Jezusa i będę przez 5-10 minut wymawiał tylko jedno słowo, włączając je w mój oddech: „Jezus”. Będę wypowiadał je z głębokim pragnieniem zjednoczenia się z osobą Jezusa.

• Wrócę do sceny nad Jordanem (ww. 16-17). Zobaczę

otwierające się niebiosa. Będę patrzył na Ducha Bożego, który spoczywa na pokornym i cichym Jezusie. Będę chciał usłyszeć moc i ton głosu z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany”.

• Jezus, którego przyjąłem w chrzcie, jest umiłowanym

Synem Boga! Noszę w sobie moc i miłość Boga. Czy potrafię oddać Mu całe swoje życie bez względu na konsekwencje?

• Będę uwielbiał Boga Ojca, że posłał mi Jezusa jako

Brata i Pana. Wyznam Mu moją miłość: „Ojcze, chcę kochać Cię jak Jezus!”.

535

I Tydzień zwykły

• Spróbuję powoli wypowiedzieć imię Jezus. Jakie


Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok B Mk 1, 7-11 [Jan Chrzciciel] 7 I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. 11 A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. UCIESZYĆ SIĘ, ŻE JESTEM DZIECKIEM BOGA

O co proszę? O głęboką radość z godności dziecka otrzymanej na chrzcie. • W pierwszej części medytacji skupię uwagę serca na Janie Chrzcicielu (ww. 6b-8). Będę podziwiał jego pokorę i rozmiłowanie w Jezusie. Odwraca uwagę od siebie. Chce, aby słuchający uwierzyli w Jezusa. • Z wdzięcznością pomyślę o osobach, które – jak Jan

Chrzciciel – po raz pierwszy przyprowadziły mnie do Jezusa – do chrztu świętego. Przypomnę sobie, sytuacje, w których dzięki ludziom odkrywałem Jego wielkość, dobroć i miłość.

• Zatrzymam się dłużej na słowach Jana: „On chrzcić

was będzie Duchem Świętym” (w. 8). Uświadomię sobie, że przez polanie wodą chrztu otrzymałem Ducha

536


• Z miłością popatrzę na Jezusa, który przyjmuje od

Jana chrzest (w. 9). Robi to dla mnie. Już wtedy pragnął mojego chrztu. W Jordanie myślał także o mnie! Czy wierzę głęboko, że Jezus podjął swoją misję dla mnie?

• Jezus, który rozpoczyna swoją misję nierozpozna-

ny, otrzymuje potwierdzenie, że Ojciec ma w Nim upodobanie (w. 11). Ta wewnętrzna świadomość będzie dla Niego największym oparciem aż po krzyż.

• W chwili mojego chrztu Ojciec powiedział także do mnie: Ty jesteś moje dziecko umiłowane. Czy czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca i przybranym bratem Jezusa? Czy wierzę głęboko, że Ojciec ma we mnie upodobanie? Zwierzę się Bogu z moich odczuć i przekonań. • Poproszę o łaskę trwania w głębokiej radości, że je-

stem dzieckiem Boga. Poproszę Jezusa, mojego Brata, aby prowadził mnie za rękę, aby posyłał mi swego Ducha miłości i prawdy. Będę mówił do Jego serca: „Daj mi doświadczyć, że Ojciec ma we mnie upodobanie!”.

537

I Tydzień zwykły

Świętego, który we mnie mieszka i modli się ze mną. Czy wierzę w moją duchową ­godność?


Spis treści Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OKRES ADWENTU I Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 I Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 I Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 I Tydzień Adwentu. Poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 I Tydzień Adwentu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I Tydzień Adwentu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 I Tydzień Adwentu. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 I Tydzień Adwentu. Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 I Tydzień Adwentu. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 II Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 II Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 II Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 II Tydzień Adwentu. Poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 II Tydzień Adwentu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 II Tydzień Adwentu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 II Tydzień Adwentu. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 II Tydzień Adwentu. Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 II Tydzień Adwentu. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 III Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 III Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 III Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 III Tydzień Adwentu. Poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 III Tydzień Adwentu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 III Tydzień Adwentu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 III Tydzień Adwentu. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 III Tydzień Adwentu. Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 IV Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 IV Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 IV Tydzień Adwentu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

709


8 grudnia. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 17 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 18 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 19 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 20 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 21 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 22 grudnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 23 grudnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 24 grudnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 O K R E S N A R O D Z E N I A PA Ń S K I E G O 25 grudnia. Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msza św. w nocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 25 grudnia. Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msza św. w dzień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Rok A. Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. . . . . . . . . . . . 108 Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Rok B. Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. . . . . . . . . . . . . 111 Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Rok C. Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. . . . . . . . . . . . 114 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 26 grudnia. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. . . . 120 27 grudnia. Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. . . . . . . . . . . 123 28 grudnia. Święto świętych Młodzianków, Męczenników. . . . . 125 29 grudnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 30 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 31 grudnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. . . . . . . . 135 2 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6 stycznia. Uroczystość Objawienia Pańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . 147 7 stycznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 8 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

710


9 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 10 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 11 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 12 stycznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 OKRES WIELKIEGO POSTU Środa popielcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Czwartek po Popielcu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Piątek po Popielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Sobota po Popielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 I Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 I Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 I Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 I Tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 I Tydzień Wielkiego Postu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 I Tydzień Wielkiego Postu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 I Tydzień Wielkiego Postu. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 I Tydzień Wielkiego Postu. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 I Tydzień Wielkiego Postu. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 II Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 II Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 II Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 II Tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 II Tydzień Wielkiego Postu. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 II Tydzień Wielkiego Postu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 II Tydzień Wielkiego Postu. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 II Tydzień Wielkiego Postu. Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 II Tydzień Wielkiego Postu. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 III Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 III Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 III Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 III Tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 III Tydzień Wielkiego Postu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 III Tydzień Wielkiego Postu. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 III Tydzień Wielkiego Postu. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 III Tydzień Wielkiego Postu. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 III Tydzień Wielkiego Postu. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

711


IV Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 IV Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 IV Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 IV Tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 IV Tydzień Wielkiego Postu. Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 IV Tydzień Wielkiego Postu. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 IV Tydzień Wielkiego Postu. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 IV Tydzień Wielkiego Postu. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 IV Tydzień Wielkiego Postu. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 V Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 V Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 V Tydzień Wielkiego Postu. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 V Tydzień Wielkiego Postu. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 V Tydzień Wielkiego Postu. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 V Tydzień Wielkiego Postu. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 V Tydzień Wielkiego Postu. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 V Tydzień Wielkiego Postu. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 V Tydzień Wielkiego Postu. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa), Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 VI Tydzień Wielkiego Postu. Wielki Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . 343 VI Tydzień Wielkiego Postu. Wielki Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 VI Tydzień Wielkiego Postu. Wielka Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Triduum Paschalne. Wielki Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Wielki Piątek Męki Pańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Wigilia Paschalna w Wielką Noc. Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 OKRES WIELKANOCNY Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . 374 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . 377 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok C. . . . . . . . . . . . . . 380

712


Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Wtorek w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Środa w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Czwartek w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Piątek w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Sobota w Oktawie Wielkanocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 II Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok A. Niedziela Bożego Miłosierdzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 II Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok B. Niedziela Bożego Miłosierdzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 II Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok C. Niedziela Bożego Miłosierdzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 II Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 II Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 II Tydzień Wielkanocy. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 II Tydzień Wielkanocy. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 II Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 II Tydzień Wielkanocy. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 III Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 III Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 III Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 III Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 III Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 III Tydzień Wielkanocy. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 III Tydzień Wielkanocy. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 III Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 III Tydzień Wielkanocy. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 IV Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 IV Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 IV Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 IV Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 IV Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. Rok B i C. . . . . . . . . . . . . . . . 454 IV Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 IV Tydzień Wielkanocy. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 IV Tydzień Wielkanocy. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 IV Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 IV Tydzień Wielkanocy. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

713


V Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 V Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 V Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 V Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 V Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 V Tydzień Wielkanocy. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 V Tydzień Wielkanocy. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 V Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 V Tydzień Wielkanocy. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 VI Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 VI Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 VI Tydzień Wielkanocy. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 VI Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 VI Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 VI Tydzień Wielkanocy. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 VI Tydzień Wielkanocy. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 VI Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 VI Tydzień Wielkanocy. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . 507 Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Rok B. . . . . . . . . . . . . . . 509 Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . 511 VII Tydzień Wielkanocy. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 VII Tydzień Wielkanocy. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 VII Tydzień Wielkanocy. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 VII Tydzień Wielkanocy. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 VII Tydzień Wielkanocy. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 VII Tydzień Wielkanocy. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 O K R E S Z W Y K ŁY ( T YG O D N I E I -V I I I ) Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Niedziela Chrztu Pańskiego. Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 I Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 I Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

714


I Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 I Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 I Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 I Tydzień zwykły. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 II Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 II Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 II Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 II Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 II Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 II Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 II Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 II Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 II Tydzień zwykły. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 III Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 III Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 III Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 III Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 III Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 III Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 III Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 III Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 III Tydzień zwykły. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 IV Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 IV Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 IV Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 IV Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 IV Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 IV Tydzień zwykły. Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 IV Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 IV Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 IV Tydzień zwykły. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 V Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 V Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 V Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 V Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 V Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 V Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

715


V Tydzień zwykły. Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 V Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 V Tydzień zwykły. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 VI Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 VI Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 VI Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 VI Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 VI Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 VI Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 VI Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 VI Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 VI Tydzień zwykły. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 VII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 VII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 VII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 VII Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 VII Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 VII Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 VII Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 VII Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 VII Tydzień zwykły. Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 VIII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 VIII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 VIII Tydzień zwykły. Niedziela, Rok C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 VIII Tydzień zwykły. Poniedziałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 VIII Tydzień zwykły. Wtorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 VIII Tydzień zwykły. Środa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 VIII Tydzień zwykły. Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 VIII Tydzień zwykły. Piątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 VIII Tydzień zwykły. Sobota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706


Modlitwa Ewangelią na każdy dzień t. 1  

Okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Okres zwykły (tyg. I-VIII)

Modlitwa Ewangelią na każdy dzień t. 1  

Okres Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Okres zwykły (tyg. I-VIII)

Advertisement