Do dziewczyn, które czuły zbyt wiele

Page 1

BR I T TA I N Y C . C H E R RY & K A NDI STEINERPrzełożyła Joanna Dziubińska

BR I T TA I N Y C . C H E R RY & K A NDI STEINERDrogi Czytelniku, piszemy do Ciebie ten list drżącymi dłońmi i z sercami pełnymi emocji. Chcemy, żebyś w czasach, w których pisanie esemesów jest najbardziej popularnym sposobem komunikacji, cofnął się o kilka dekad. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że ktoś, na kim bardzo Ci zależy, wręcza Ci złożoną na pół kartkę z zeszytu, ze starannie wypisanym na wierzchu Twoim imieniem. Widzisz pismo tej osoby? Czujesz, jak rumienią Ci się policzki, a na twarz wypływa szeroki uśmiech, gdy z westchnieniem przykładasz tę pierwszą kartkę do serca? Nie wiemy, ile czasu upłynęło, odkąd ostatnio w Twoje ręce trafił list miłosny. Może było to w szkole, a list pochodził od chłopca siedzącego dwie ławki dalej. Może w wojsku, od dziewczyny, która czekała w domu na Twój powrót. A może zaledwie wczoraj od kogoś, kogo kochasz od lat – albo od kogoś, kogo kochasz po cichu i komu nie wyznałeś jeszcze swoich uczuć.

5


Bez względu na to, jak brzmi odpowiedź, pozwól, że przeprowadzimy Cię przez kolejne strony z życzliwością i zrozumieniem. Wiemy, jak to jest. W czasach, w których okazywanie emocji to powód do wstydu, obojętność jest w cenie, a przyznanie, że cokolwiek Cię obchodzi, to oznaka słabości – jesteśmy z Tobą. Jesteśmy dziewczynami, które czują wszystko. A to jest nasz list miłosny. Do Ciebie, do nich, do nas, do świata, do absolutnie nikogo. Doświadczyłyśmy wszystkiego − jasnych, słonecznych dni, w które wszystko wygląda idealnie i ponurych, deszczowych nocy, podczas których życie wydaje się nie do zniesienia. Przetrwałyśmy je, czując każdą błogą i każdą bolesną sekundę. Niech żyje akceptowanie własnych uczuć, niech żyją wszyscy ci, którzy mają odwagę wsłuchiwać się w bicie swojego serca i nie boją się zapytać kogoś, czy też je czuje. Niech żyją dziewczyny, chłopaki, miłość, która czasem nas łączy, i ta, którą zbyt często ukrywamy. Ale przede wszystkim, Czytelniku, żyj nam Ty. Z nieustającą miłością, Brittainy & Kandi

6Maybe we should’ve spoken while the coffee brewed each day. Maybe we should’ve stated the things that kept hurting us. Maybe words would’ve helped keep us from falling apart. But maybe, by mistake, we simply forgot.

Forgotten words —B

8


Może trzeba było coś powiedzieć, gdy co rano parzyła się kawa. Może trzeba było wymienić rzeczy, które nieustannie nas ranią. Może słowa pomogłyby nam się nie rozpaść. A może przez przypadek zwyczajnie zapomnieliśmy.

Zapomniane słowa —B

9


You left my place, and I cursed out loud, falling to the floor to the ground, because you weren’t supposed to matter and suddenly you were the only thing I didn’t want to put down.

Addiction —K

10


Wyszedłeś ode mnie, a ja głośno przeklęłam, padając na podłogę, na ziemię, bo miałeś się nie liczyć, ale nagle tylko ciebie nie chciałam odstawić.

Uzależnienie —K

11


If only you knew your worth wasn’t determined by the way he moaned as he tasted your skin.

If Only —B

12


Gdybyś tylko wiedziała, że twojej wartości nie definiują jego stękania, gdy smakuje twojej skóry.

Gdybyś tylko —B

13


I walk the tight rope, heart beating chest aching — balancing on hope, crashing on doubt. To everyone around me I am stable — smooth as glass, breathing soundly, but inside, I shout. Please don’t fall — left foot right foot capturing the eyes of all. Breathe in, breathe out.

Anxiety’s Circus —K

14


Chodzę po napiętej linie, czuję łomot serca, ból w piersi – balansuję na nadziei, rozbijam się o wątpliwości. Wszystkim dookoła wydaję się zrównoważona − gładka jak szkło, o spokojnym oddechu, ale w środku krzyczę. Proszę, nie spadnij – lewa noga prawa noga nie zwróć na siebie uwagi. Wdech, wydech.

Cyrk niepokoju —K

15


I’d rather drown in a million truths than breathe in one dirty lie.

Drowning —B

16


Wolę się utopić w milionie prawd niż oddychać jednym brudnym kłamstwem.

Tonąc —B

17


In a time when dating isn’t dating, when loving makes you weak, when the person who cares less holds the most power, and feelings are never spoken of... How does the girl who loves openly survive against the boy who never allows himself to love at all?

Survival of the Fittest —K

18


W czasach, w których randki to nie randki, w których miłość czyni cię słabym, w których ten, kto jest bardziej obojętny trzyma władzę, a o uczuciach się nie rozmawia… Jak dziewczyna, która kocha otwarcie, może przetrwać przy chłopaku, który w ogóle nie pozwala sobie na miłość?

Sztuka przetrwania —K

19


Do dziewczyn, które czuł y zbyt wiele jest odważnym Perhaps wasn’t i n i e pito w t a r z a mistake, alnym połączeniem emocji dwóch yet merely a book that m needed ł o d y c htok o b i e t . end. B r i t t a i n y C . C h e r r y w r a z z K a n d i S t e i n e r s t w o r z y ł y n i e s a m o w i t y, i n t y m n y l i s t , s k i e r o w a n y dSometimes o w s p ó ł c zthe e s nfinal y c hline c z y t e l n i k ó w. O p o w i a d a j ą w n i m o kas a żenchanting d y m o d c i easnthe iu miłości, strat y i cierpienia; isn’t o t ym dlaczego serce błądzi w t ym g łośnym, nie opening. słuchającym nas świecie oraz o t ym, jak odnaleź ć i zrozumieć siebie. Perhaps Ta k s i ą ż k a j e s t j a k r o z m o w a z o s o b a m i , k t ó r e Wa s — B r o z u m i e j ą , k o c h a j ą i c i e r p i ą t a k j a k W y. To d l a Wa s c z y t e l n i c y, w c z a s a c h , w k t ó r y c h okaz y wanie emocji to powód do wst ydu, obojętność jest w cenie, a prz yznanie, ż e cokolw iek nas o b c h o d z i , t o o z n a k a s ł a b o ś c i – j e s t e ś m y z Wa m i . Prawdziwe i piękne emocje przemawiają do nas z każ dej st rony. Va n e s s a , N e s s R e a d s Słowa, które znajdziecie w tej książce, dotkną Wa s z e g o s e r c a i d u s zy. D a d z ą Wa m n a d z i e j ę o r a z siłę, której nie wiecie, że szukacie. Na, recenzent Goodreads.com W Y DA N I E DW U J Ę Z YCZ N E

cena 39,90 zł ISBN 978-83-8075-614-4

9 788380 756144

20


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.