Page 1


§ì²¶ ÆÙåáñï§ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ EMPILS (Ý»ñϳ۳óí³Í úñ»áÉ, è³ëóí»ï, úåïÇÙ³, îÇï³Ýµñ»Ý¹»ñáí) ¨ FAWORI Ý»ñÏ»ñÇ µ³ó³éÇÏ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÁ г۳ëï³ÝáõÙ, áñáÝù Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ɳÛÝ ï»ë³Ï³ÝÇáí` çñ³¿ÙáõÉëÇáÝ, ɳï»ùë³ÛÇݨý³ë³¹³ÛÇÝ Ý»ñÏ»ñ, áõÝÇí»ñë³É Ý»ñÏ»ñ, ¿Ù³ÉÝ»ñ, ËáñÁ ó÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ áõÝÇí»ñë³É ݳ˳ÑÇÙù»ñ, ÷³ÛïÇ ¨ Ù³Ýñ³Ñ³ï³ÏÇ É³ù»ñ, ɳ½áõñÝ»ñ, ÝÇïñáÝ»ñÏ»ñ, ѳï³ÏÇ Ý»ñÏ»ñ, äìø ëáëÇÝÓÝ»ñ, , ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ¨ ׳ݳå³ñѳßÇݳñ³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ»ñ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óñ³Í ï»ë³Ï³ÝÇÝ Ñ³ïϳå»ë Áݹ·ÍíáõÙ ¿ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ Çñ åñáý»ëÇáÝ³É ¨Ñ³ë³ñ³Ï ÉáõÍáõÙÝ»ñáí, Ùßï³å»ë µ³ñ»É³ííáÕ ï»ë³Ï³ÝÇáí ¨ ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ùáï»óٳٵ: êïáñ¨ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿ ¾ØäÆÈê ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñѳßÇݳñ³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, µÝáõó·ñ»ñÁ, ɳµáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: îíÛ³É Ý»ñÏÝ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý è¸ ³Ù»Ý³Ëáßáñ, ÇÝãåÇëÇù»Ý` ООО «Комплекс-1» , ООО «Строд-Сервис» , ЗАО «ДЭП- 139», ООО «РДС- Брянск» (ÏÇó í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÁ): ֳݳå³ñѳÛÇÝ ³ÏñÇɳÛÇÝ Ý»ñÏ <EMPILS> CTO 05744283-002-2008 ú·ï³·áñÍÙ³Ý í³ÛñÁ. ܳ˳ï»ëí³Í ¿ ³íïá׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ÑáñǽáÝ³Ï³Ý »ñè»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÝßÙ³Ý, ÷áÕáóÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ųٳݳϳÏÇó ͳÍÏáõÛÃáí Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ (³ëý³Éï, ³ëý³Éïµ»ïáÝ, ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ) Ý»ñÏÙ³ÝÝ h³Ù³ñ: ²ñï³¹ñíáõÙ ¿ ëåÇï³Ï, ¹»ÕÇÝ ¨ ë¨ ·áõÛÝ»ñáí: ´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ. äÇ·Ù»Ýï»Ý»ñÇ ¨ Éó³ÝÛáõûñÇ ëáõëå»Ý½Ç³åáÉdzÏñÇɳÛÇÝ Ã³Õ³Ýó·áÛ³óÝáÕ ÝÛáõÃÇ, ûñ·³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÇãÝ»ñÇ ¨ ѳïáõÏ Ñ³í»É³ÝÛáõûñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ: гïϳÝÇßÝ»ñÁ. ä³ïñ³ëï ¿ û·ï³·áñÍÙ³Ý, µÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ³· ãáñ³óáÕ ¿, ͳËëÁ 0,6-0,9 Ï·/Ùù ú·ï³·áñÍáõÙÁ. ú·ï³·áñÍáõÙÇó ³é³ç ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ Ý»ñÏÁ ɳí ˳éÝ»É, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ÍáõóÇÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ µ³ó»É P-4 ÉáõÍÇãáí (ГОСТ 7827) ϳ٠³ó»ïáÝÇ (ГОСТ 2768) áõ ïáÉáõáÉÇ (ГОСТ 5789) 1:1 ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ֳݳå³ñѳݻñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõ٠ϳï³ñ»É ׳ݳå³ñѳßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇó 2 ³ÙÇë ³Ýó, ãáñ »Õ³Ý³ÏÇÝ, û¹Ç 5°C - 30°C ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ áã ³í»É ù³Ý 75% û¹ÇÑ ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáݳíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ֳݳå³ñѳÛÇÝ ß»ñïÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ù³ùáõñ, ãáñ, ÷áßáõó ¨ ÛáõÕ³ÛÇÝ ÝÛáõûñÇó ½»ñÍ: ÊáñÑáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ Ý»ñÏÁ û·ï³·áñÍ»É ³Ýå³ïñ³ëïϳ٠Ýáñ ÷éí³Í ׳ݳå³ñѳÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÇ íñ³: Ü»ñÏÇ ß»ñïÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ (óó ųٳݳÏ) ϳËí³Í ׳ݳå³ñÑÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ ï»ë³ÏÇó å»ïù ¿ ϳ½ÙÇ ÇÝï»ÝëÇí »ñè»ÏáõÃÛ³Ùµ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áã å³Ï³ë ù³Ý - 600 ÙÏÙ àã ÇÝïÝëÇí »ñè»ÏáõÃÛ³Ùµ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áã å³Ï³ë ù³Ý - 400 ÙÏÙ Éáõë³ÛÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÙ³Ý ¿ý»Ïï ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñÏí³Í ٳϻñ»ëÇ íñ³, ùë»Éáõó Ñ»ïá, ³é³çÇÝ 5 í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ó³Ý» ɳå³ÏÛ³ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ 100-Çó 600 ÙÏÙ ã³÷»ñáí: ²å³ÏÛ³ ·Ý¹ÇÏÝ»ñÇ Í³ËëÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 350-Çó 400 ·/Ùù: âáñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ. (20±2) °C ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝáõÙ ¨ (65±2)% û¹Ç ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ËáݳíáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 15 ñáå»: äÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ -6 ³ÙÇë ³ñï³¹ñÙ³Ý ï³ñ»ÃíÇó : î³ñ³Ý»ñÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ - 60Ï·, 25Ï·


1. Условная вязкость, с 2. Массовая доля нелетучих веществ, %

120-200 70-79

3. Степень перетира, мкм 4. Укрывистость высушенного покрытия, г/м 2 5. Адгезия эмали к стеклу, балл

не более 50 не более 350 2

6.Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (0±2) 0С, ч

не менее 48

7.Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) 0 С,ч

не менее 48

8. Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного раствора хлористого натрия при температуре (0±2) 0С,ч

не менее 48

9. Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного водного раствора натрия гидроокиси при температуре (29±2) 0 С,ч

не менее 48


VAG IMPORT booklet  
VAG IMPORT booklet  
Advertisement