Page 1

reklama

promocja

reklama CENA OD

50 zł

za dobę

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

tel. 601 886 446 NG

TA MUS

Jastew k/Brzeska

www.MustangBrzesko.pl

Informator

Lipiec 2019 nr 7 (95) - ISSN 2082-923X

GAZETA BEZPŁATNA

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Blisko 8 milionów złotych dofinansowania na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku o długości ponad 1,6 km, sieci oświetlenia ulic, w tym linii kablowej o długości ponad 600 metrów oraz 20 słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych; budowę dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz budowę 2 pylonów informacyjnych. Zadanie realizowane będzie w ramach formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”. To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez samorząd gminy Borzęcin w ostatnich miesiącach. W sumie od początku roku pozyskano ze środków zewnętrznych - unijnych i krajowych niebagatelną kwotę blisko... 14,5 miliona złotych.

reklama

reklama

100 litrów krwi na 100-lecie Policji – akcja krwiodawstwa w Brzesku Kolejna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trafi do gminy Borzęcin. Przed kilkoma tygodniami Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 5 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. W wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek złożony przez gminę Borzęcin pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie” uzyskał maksymalną możliwą liczbę punktów i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania z kwotą wsparcia w wysokości 7 milionów 919 tysięcy 10 złotych.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Borzęcin, przysiółek Borek. Inwestycja obejmie kompleksowe uzbrojenie wchodzących w zakres projektu działek w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje: prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej; budowę ok. 890 metrów kanalizacji opadowej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni; budowę 580 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków; budowę sieci wodociągowej

W tym roku Polska Policja świętuje 100 rocznicę powstania. Ten wyjątkowy jubileusz obchodzony jest na wiele sposobów. Na terenie województwa małopolskiego z tej okazji organizo-

wana jest akcja krwiodawstwa „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”, w ramach której przeprowadzane są zbiórki krwi. Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Komendzie

Powiatowej Policji w Brzesku i szef brzeskich policjantów również zorganizowali akcję oddawania krwi. W poniedziałek 15 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku zorganizowano punkt poboru krwi. Wśród dzielących się życiodajnym darem nie zabrakło policjantów i pracowników brzeskiej jednostki, którzy chętnie i systematycznie oddają krew kierując się sercem i chęcią niesienia pomocy. W akcji wzięło udział 17 osób. W sumie udało się zgromadzić 7 650 ml krwi. Zebrana w akcji krew pozwoli zabezpieczyć ten cenny dar dla chorych i potrzebujących ze szpitali i klinik naszego regionu. O tym, że oddawanie krwi jest wartościowym gestem nikogo nie trzeba przekonywać. Warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół.

informatorbrzeski.pl / informatorbochenski.pl / informatordabrowski.pl / informatortarnowski.pl


2

lipiec 2019

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl / www.informatorbochenski.pl

Bezpieczniejsi piesi na DK75 i nie tylko / Tymowa, Jurków, Czchów

Mieszkańcy miejscowości Tymowa, Jurków i Czchów już mogą korzystać z nowych chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75, odcinku pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem. W Uszwi i Zawadzie Uszewskiej budowa chodników jeszcze trwa. Wzdłuż dróg krajowych Małopolski postanie w tym roku 25,5 km chodników czyli o ponad 4 km więcej niż roku 2018 i ponad dwa razy więcej niż w roku 2014. Na odcinku DK75 Tymowa – Jurków – Czchów wybudowano 1 km 558 m chodnireklama

ków, co kosztowało ponad 2 mln 339 tys. zł. Oprócz chodników wyremontowano rowy odprowadzające wody opadowe i zjazdy wzdłuż chodnika. Prace budowlane prowadzono od 14.03.2019 r. do 31.05.2019 r. W trakcie prowadzenia robót było czasowe zajęcie pasa jezdni i w niezbędnych przypadkach ruch wahadłowy. Budowę chodników realizowała firma ReDrog s.c. Bożena Krzyżak&Wojciech Krzyżak z Porąbki Iwkowskiej. Trwa jeszcze budowa chodników na od-

cinku DK75 Uszew – Zawada Uszewska. Powstaną tu chodniki o długości 1 km 111 m, kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa. Przewidziano też remont istniejących zjazdów zlokalizowanych wzdłuż chodnika, przedłużenie istniejącego przepustu okularowego wraz z wykonaniem ścianki czołowej oraz umocnieniem dna i skarp rowu i przebudowę drugiego przepustu okularowego wraz z wykonaniem płaszcza żywicznego. Tu zakończenia robót zaplanowane jest na koniec sierpnia 2019 r. Planowany jest także remont nawierzchni jezdni DK75 na odcinku 1 km wraz nawierzchnią ronda w miejscowości Jurków. W zakresie robót znajdą się frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych: wiążącej Fot. Maciej Mazur i ścieralnej oraz remont poboczy. Prace te przewidywane są pod koniec lipca 2019 r. Od trzech lat wzdłuż dróg krajowych Małopolski co roku budowane jest ponad 20 km chodników. W roku 2017 powstało ich 21,2 km, w 2018 r. 21,3 km a w 2019 r. powstanie 25,5 km czyli ponad 2 razy więcej niż w 2014 r, kiedy wybudowano 12,4 km chodników. Wzrost ten jest spełnianiem postulatów mieszkańców, by budować więcej chodników i dzięki temu poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. GDDKiA / IB

Bochnia. Otwarcie nowego biura senatora Zbigniewa Cichonia

Fot. Maciej Mazur

W piątek, 28 czerwca 2019 r. w Bochni odbyło się otwarcie nowego biura senatora RP Zbigniewa Cichonia. Lokal mieści się na piętrze budynku Społem PSS przy ul. Rynek 9 (wejście od Placu św. Kingi). Okręg nr 34 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w którym mandat sprawuje senator Cichoń obejmuje obszar powiatów bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego (województwo małopolskie). Wybierany jest w nim 1 senator. Senator Zbigniew Cichoń do Senatu RP kandydował w 2015 r. z list PiS. Poświecenia biura dokonał ks. prałat Ryszard Podstołowicz – proboszcz pobliskiej bazyliki Św. Mikołaja w Bochni. W uroczystości wzięło udział kilkanaście osób – politycy, samorządowcy, bliscy i znajomi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka Urszula Rusecka, przedstawiciel lokalnego samorządu: Paweł Leśniak – radny Rady Powiatu Bocheńskiego, Maciej Kuszlik – prezes zarządu kopalni soli w Bochni, oraz służb mundurowych – w osobie Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Roberta Cieśli. – Lokal będzie służyć ku pożytkowi mieszkańców okręgu i powiatu bocheńskiego. Będę starał się wspierać mieszkańców głównie w zakresie pomocy prawnej. Pomagać mi będą w tym również moi pracownicy. Z pewnością będzie można zgłaszać swoje problemy i pomysły, a także uzyskać pomoc w wielu sprawach – powiedział senator Zbigniew Cichoń dla redakcji Informatora. Były gratulacje, życzenia i deklaracje współpracy. Te ostatnie zarówno ze strony senatora Zbigniewa Cichonia, jak i przybyłych gości. W tym samym budynku swoje biura poselskie mają również: wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka Urszula Rusecka oraz poseł Włodzimierz Bernacki. Swój dyżur senator Cichoń będzie pełnił w poniedziałki od godziny 9 do 10. IB

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Redakcja: ul. Wł. Kołodzieja 12/12, 33-100 Tarnów tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl Redaktor naczelny: Maciej Mazur Wydawca: mPress Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Redakcja nie odpowiada ze treść zamieszczonych ogłoszeń.


Informator

www.informatorbrzeski.pl

Brzesko „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”

Fot. Paulina Miś-Wiewióra

Po raz pierwszy w gminie Brzesko władze samorządowe zorganizowały uroczystości upamiętniające zamordowanych obywateli polskich na Kresach Wschodnich w czasach drugiej wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu burmistrza Tomasza Latochy oraz członków Światowego Związku

Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Kądziołki oraz radnego Piotra Dudy 11 lipca w RCK-B mieszkańcy mogli wysłuchać niezwykle interesujących wykładów w ramach sesji popularnonaukowej oraz zapoznać się z wystawą „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, autorstwa szczecińskiego IPN. Nieprzypadkowo wybrano na uroczystości w Brzesku taką datę. 11 lipca jest Narodowym Dniem Pamięci ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Sesję popularnonaukową otworzył wykład dr Anny Stawarz z Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt. „Mniejszość ukraińska w II RP”. Kolejny wykład pt. „ Ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na terenie II Rzeczypospolitej” przeprowadził Artur Brożyniak, pracownik naukowy rzeszowskiego oddziału IPN. Trzecim prelegentem był dr Piotr Duda, radny miejski, inicjator brzeskich uroczystości, który w dwóch wykładach przybliżył przy-

Gmina Brzesko a Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu Gmina Brzesko leży częściowo w obszarze Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Mokrzyska, Bucze i Szczepanów, znaczną część Sterkowca oraz północną część Jasienia, Brzeska i Jadownik. Zajmuje on powierzchnię 16 955,13 ha i położony jest w województwie małopolskim na terenie części gmin: Brzesko, Bochnia, Borzęcin, Rzezawa i Szczurowa. Obszar ten wymaga szczególnego traktowania, które reguluje UCHWAŁA NR XLIX/767/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze gminy Brzesko nadzór nad Obszarem sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Głównym walorem tego terenu są spore kompleksy leśne, z dominującymi gatunkami drzew takich jak: sosna i dąb, olcha, brzoza, grab, jesion, również świerk i modrzew. W koronach drzew gniazdują myszołowy i jastrzębie. Ptaki śpiewające skowronek po-

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

lny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dzierzba gąsiorek urozmaicają spacer po lesie. W lasach znajdują mokradła, które stanowią część torfowisk niskich. Na terenach leśnych bagiennych występują liczne płazy i gady, a wśród nich traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropuchy szara i zielona, a także zwinka, żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są w Polsce pod ochroną. Liczne stawy rybne są doskonałym siedliskiem dla gatunków wodnych i wodnobłotnych: perkozów, perkozków rdzawoszyich, zauszników czy łabędzi niemych oraz kaczek krzyżówek. Niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą jest naturalnie występujący na tych terenach szafran spiski. Jest też cała gama gatunków chronionych: długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna, grążel żółty czy grzybienie białe. Występują tu również nietoperze takie jak: gacek szary i wielkouchy, nocek duży,

byłym na sesję skalę pomocy Wołynian dla ludności powiatu brzeskiego poszkodowanego przez powódź z 1934 roku oraz akcję pomocową Caritasu diecezji tarnowskiej dla ocalałych z rzezi Wołynian w okresie okupacji. Po sesji, wszyscy przybyli zapoznali się wystawą, która w sposób niezwykle sugestywny i kompletny ukazuje rozmiar tragedii jaka dotknęła obywateli polskich na Kresach Wschodnich, szczególnie na Wołyniu w 1943 roku. Również w tym dniu w brzeskiej farze odprawiona została msza święta w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na terenach II Rzeczypospolitej. Po mszy, w asyście pocztów sztandarowych harcerzy, TG Sokół oraz ŚZŻ AK, uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Burmistrz Grzegorz Brach podziękował współorganizatorom uroczystości, wykładowcom za przygotowanie pierwszych brzeskich obchodów Dnia Pamięci, a mieszkańcom, szczególnie młodzieży za tak liczny udział. brzesko.pl

mroczek późny oraz inne owadożerne ssaki (jeż, kret, ryjówka). Nierzadkie są też wydry i gronostaje. W celu ochrony tego wartościowego terenu na Obszarze wprowadzone zostały zakazy (z odstępstwami) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. brzesko.pl

3

„Aktywna Tablica” W ramach Rządowego programu ,,Aktywna Tablica” na lata 2017-2019 wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Brzesko zostały zaopatrzone w interaktywne pomoce dydaktyczne. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Sprzęt, który szkoły mogły zakupić z rządowego programu został przez nie wybrany, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. W bieżącym roku w programie udział wzięły i dotację otrzymały: L.p.

Nazwa szkoły

Kalkulacja kosztów Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych (zł)

Kwota dotacji (zł)

Kwota wkładu własnego (zł)

Udział dotacji w całkowitym koszcie zakupu pomocy dydaktycznych (%)

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku

17 500,00

14 000,00

3 500,00

80

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach

17 500,00

14 000,00

3 500,00

80

3

Publiczna Szkoła Podstawowa W Okocimiu

17 500,00

14 000,00

3 500,00

80

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej

17 500,00

14 000,00

3 500,00

80

70 000,00

56 000,00

14 000,00

80

Razem

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych w latach 2017 – 2019 we wszystkich szkołach to 209 996,00 zł. Nowoczesny sprzęt przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości. brzesko.pl

Dotacja dla Szkoły Muzycznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych dla Muzycznej Szkoły w Brzesku. Umowa z Ministerstwem, którą podpisała dyrektor szkoły Pani Ilona Latocha-Dylewska gwarantuje, że szkoła otrzyma dofinansowanie ze środków ministerialnego Funduszu Promocji Kultury w kwocie 40 tysięcy złotych

na realizację zadania o wartości 57,3 tys. zł. W ramach projektu Szkoła zakupi: akordeon guzikowy, 4 tom-tomy koncertowe, dzwonki koncertowe ze statywem, pianino z ławą, wiolonczelę, altówkę oraz monitor interaktywny. Życzymy wielu dalszych sukcesów dla nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku. brzesko.pl

Ścieżka edukacyjno – ekologiczna w Lesie Szczepanowskim

Burmistrz Brzeska zaprasza mieszkańców Gminy Brzesko do odwiedzenia Ścieżki edukacyjno – ekologicznej w Lesie Szczepanowskim. W ostatnim czasie, dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie ścieżka została wzbogacona o dodatkowe elementy tj.: ławki, stoliki, kosze na śmieci, wkrótce pojawią się również nowe budki lęgowe dla ptaków. Istnieje możliwość wypożyczenia w Urzędzie Miejskim, Wydziale Ochrony Środowiska, płyt z odgłosami zwierząt leśnych wraz z odtwarza-

czem dla grup zorganizowanych np. szkół, aby spacerując ścieżką można było uczyć się rozpoznawać odgłosy zwierząt leśnych. Ścieżka składa się z XIII przystanków informujących o przyrodzie Lasu Szczepanowskiego, zasadach zachowania się w lesie, działalności Lasów Państwowych oraz Koła Łowieckiego a także uczy właściwej gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w domach. brzesko.pl


4

Informator

lipiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Borzęcin

Ruszyła budowa nowej drogi

Pierwszy borzęciński bieg tytanów

Prawie pół tysiąca osób, dorosłych i dzieci, z Południowej Polski wzięło udział w pierwszej edycji Borzęcińskiego Tytan Run w Bielczy. Dla ponad 300 mężczyzn i kobiet organizatorzy przygotowali liczącą około 5 km trasę z 24 bardzo wymagającymi przeszkodami, których poziom trudności zaskoczył nawet samych uczestników. Cała trasa zlokalizowana była na stadionie sportowym w Bielczy i piaszczystym leśnym terenie obok. Zawodnicy głównego biegu podzieleni byli na 8 grup, w każdej z nich maksymalnie po 40 uczestników. – Do tego biegu trudno było przystąpić bez przygotowania. Ryzyko kontuzji jest ogromne, ale satysfakcja z ukończenia zawodów bezcenna – komentowali biegacze, którym wtórowali organizatorzy. Zawodnicy na trasie musieli wykazać się bardzo dobrą kondycją, doskonałą sprawnością, wielką siłą zarówno w nogach, jak i rękach oraz determinacją w pokonywaniu – czasem wydających się „nie do przejścia” – coraz to bardziej wymyślnych przeszkód. To nic, że niektóre z nich miały po 4,5 metry wysokości – zawodnicy musieli biegać czy czołgać się w mokrym piachu z obciążeniem, uderzali

kośćmi o wiele metalowych i drewnianych elementów, przycierali ręce na przeprawach z wykorzystaniem lin a ich ciała drgały z wysiłku po skończonej konkurencji. Dla większości startujących to normalne – wszak to sami „twardziele i twardzielki”, a bardziej wymagające przeszkody były niejednokrotnie doskonałą okazją do sprawdzenia się i sportowej rywalizacji. – Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie :) zapamiętam ten ocr do końca życia :) Szacun! I mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku – komentuje na portalu społecznościowym Martyna Charusta, jedna z biegaczek. Zresztą zdecydowana większość z uczestniczących w biegu osób, zarówno tych z doświadczeniem, jak i stawiających pierwsze kroki w tego typu rywalizacji gratulowało organizatorom zawodów i zapowiedziało swój udział w kolejnej edycji. W I Borzęcińskim Tytan Run zwyciężył Grzegorz Opiał z Wiśniowej, który potrzebował nieco ponad 28 minut na pokonanie trasy. Drugi był Fabian Berync Husaria Race Team z Bytomia. Na najniższym stopniu podium stanął Łukasz Góral z Fightman Bochnia. Wśród kobiet z najlepszym czasem zmagania zakończyła Anna Kaleta Husaria Race Team z Krakowa, druga była Patrycja Klonowicz Husaria Race Team z Nowych Żukowic, a na trzecim miejscu uplasowała się Agnieszka Olbrot z Jasła. Dla dzieci został przygotowany ich własny tor przeszkód mający charakter aktywnej zabawy, bez pomiaru czasu, a każdy młody sportowiec otrzymywał pamiątkowy medal za ukończenie biegu. - Tworzymy nową ofertę dla miłośników biegów z przeszkodami – mówił Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Przy współpracy z naszymi partnerami udało się zorganizować wymagającą, świetnie przygotowaną trasę, którą komplementowali nawet

doświadczeni uczestnicy tego typu biegów. A ja już dziś zapraszam na czwartą „Borzęcińską dychę”, którą planujemy tu w Bielczy 29 września. Organizatorami wydarzenia byli: Kępa Sport, LKS Burzyn i Gmina Borzęcin - Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Jednostki OSP z gminy Borzęcin. Współorganizatorem imprezy była Husaria Tarnów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. (pio) Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych: Mężczyźni 18-29lat: 1. miejsce Fabian Berync (Husaria Race Team) z Bytomia, 2. miejsce Łukasz Góral (Fightman) z Bochni, 3. miejsce Bartosz Filip (Socios Silesia) z Gliwic. Mężczyźni 30-39lat: 1. miejsce Grzegorz Opiał z Wiśniowej, 2. miejsce Jakub Zawojowski (OCR TEAM DĘBICA) z Żyrakowej, 3. miejsce Tomasz Wilk (Husaria Race Team Tarnów) z Tarnowa. Mężczyźni 40-49 lat: 1. miejsce Marek Drwal (Husaria Race Team) z Tarnowa, 2. miejsce Tomasz Gleisner (Ekipa z Tarnowa) z Tarnowa, 3. miejsce Sławomir Tracz (Husaria Race Team) z Myślenic. Mężczyźni 50+ lat: 1. miejsce Janusz Żylski (Dziady OCR) z Wieliczki, 2. miejsce Piotr Tuszkiewicz z Tarnowa, 3. miejsce Andrzej Radwan (Ochotnicza Straż Pożarna Przewóz Kraków) z Krakowa. Kobiety 18-29lat: się1. miejsce Anna Kaleta (Husaria Race Team) z Krakowa, 2. miejsce Patrycja Klonowicz (Husaria Race Team) z Nowych Żukowic, 3. miejsce Sylwia Chałubińska (Pancerniki) z Brzozowa. Kobiety 30-39lat: 1. miejsce Sabina Łabuz (X-team Tarnów) z Tarnowa, 2. miejsce Izabela Leiszner (Husaria Race Team) z Bytomia, 3. miejsce Gabriela Bąk z Tarnowa. Kobiety 40-49lat: 1. miejsce Agnieszka Olbrot z Jasła, 2. miejsce Anna Brydniak (Husaria Race Team) z Krakowa, 3. miejsce Piękoś Monika (Husaria Race Team) z Tarnowa. Kobiety 50+ lat: 1. miejsce Anna Trojan (#formawedwoje) z Krakowa, 2. miejsce Sylwia Knapik z Pleśnej, 3. miejsce Gizowska Monika (Visegrad Maraton Rytro) z Brzezny. Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi „Zagórze” w Przyborowie, łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną „Łazy-Rudy Rysie”. W dniu 26 czerwca br. wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Joanna Baczyńska podpisali umowę z wykonawcą, którym w wyniku przeprowadzonego przetargu została firma Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski z Donatkowic, gmina Kazimierza Wielka. Wykonawca, określone specyfikacją prace zrealizuje za kwotę 4 miliony 194 tysiące 943 złote. - Nowy ciąg komunikacyjny wybudowany zostanie na odcinku 1555 metrów i będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wykonana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 me-

try wraz z obustronnymi opaskami o szerokości 0,75 metra. Zadanie, zgodnie z umową zostanie zrealizowane do 30 listopada 2019 roku - informuje wójt Janusz Kwaśniak. Wybudowana droga wyprowadzi ruch pojazdów o wysokim tonażu poza zwartą zabudowę Borzęcina-Borku i Przyborowa oraz odciąży mocno eksploatowane przez samochody ciężarowe drogi powiatowe. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 miliony 253 tysiące 953 złote, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych. W realizacji inwestycji partycypują finansowo podmioty prywatne: „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, BRUK-BET Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Nasiennej „Centrala Nasienna” sp z o.o..


Informator

www.informatorbrzeski.pl

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Borzęcin

5

Wręczono Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Sokół Borzęcin zwycięzcą Turnieju o Puchar Wójta

Nie było niespodzianki. Sokół Borzęcin potwierdził formę z rundy wiosennej i wygrał Turniej o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, który odbył się w sobotę 22 czerwca na obiekcie sportowym w Borzęcinie – Borku. W rywalizacji seniorów, oprócz Sokoła wzięły udział drużyny Błękitnych Przyborów oraz Victorii Bielcza. W pierwszym meczu Victoria pokonała Błękitnych 3:1. W drugim, drużyna z Przyborowa uległa gospodarzom turnieju 0:3. W meczu decydującym o zwycięstwie, po ciekawym i wyrównanym pojedynku minimalnie lepszy okazał się Sokół Borzęcin pokonując Victorię Bielcza 1:0. Zanim jednak w szranki rywalizacji tradycyjnie stanęły drużyny seniorów, w ramach piłkarskiego święta odbyły się rozgrywki młodych adeptów piłki nożnej z terenu gminy Borzęcin. Na boisku głównym rozegrano mecze w kategoriach: junior starszy, trampkarz i młodzik. Pierwsi na murawę wybiegli trampkarze. Emocjonujący mecz pomiędzy Sokołem Borzęcin i Dolanką Borzęcin Dolny zakończył się wynikiem 2:2. Rywalizację rozstrzygnęły rzuty karne, w których lepsi w tym dniu okazali się zawodnicy Dolanki. W kolejnym rozegranym meczu zmierzyli się juniorzy starsi Sokoła Borzęcin i Victorii Bielcza. Mecz, w którym rozegrano wiele składnych akcji i padł grad bramek potwierdził charakter młodych piłkarzy. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 6:2 na korzyść Sokoła Borzęcin.

W trzecim rozegranym meczu w szranki rywalizacji stanęli młodzicy Sokoła Borzęcin oraz Szkółki Piłkarskiej UKS GOL Academy. Zawodnicy, mimo upalnej pogody pozostawili na boisku wiele serca. Mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla Sokoła. Równolegle na boiskach Orlik rozgrywane były mecze szkółek piłkarskich z terenu gminy Borzęcin. W rywalizacji zaprezentowały się orliki, żaki i skrzaty ze szkółek piłkarskich: Sokole Orliki oraz Błękitni. Oprócz meczów zawodnicy mogli spróbować swoich sił w konkurencjach indywidualnych (kręgle piłkarskie, rzuty do celu, żonglerka, balansujące piłki). Nie zabrakło również darmowych atrakcji w formie dmuchanego zamku do zjeżdżania i wspinania, lodów, waty cukrowej, napojów i popcornu. Na zakończenie rywalizacji w drużynach poza seniorskich wszystkie zespoły otrzymały z rąk wójta gminy Borzęcin, Janusza Kwaśniaka pamiątkowe dyplomy oraz puchary za udział w imprezie sportowej. Puchar Wójta Gminy Borzęcin zakończyło wręczenie pucharów i dyplomów w rywalizacji seniorów oraz okolicznościowego pucharu dla drużyny Sokoła Borzęcin za awans w sezonie 2018/2019 do ligi okręgowej. W uroczystości oprócz władz samorządowych gminy Borzęcin wziął także udział radny sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Bukowiec, który również jest zagorzałym kibicem piłki nożnej. Ceremonia była także okazją do wręczenia nagród indywidualnych dla zawodników. Od sponsora Krzysztofa

Wójcika, FHU Komplex-Bud nagrody otrzymali Rafał Ciesielski, Paweł Knap oraz Mariusz Mucek, od kierownika drużyny Krzysztofa Wróblewskiego Marcin Rędzina, od prezesa KS Sokół Borzęcin Stanisława Klisiewicza Konrad Machalski. Nagrodą ufundowaną przez Arkadiusza Świencickiego, reprezentującego Browar Okocim wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy turnieju z poszczególnych drużyn seniorskich. Zarząd Klubu KS Sokół Borzęcin podziękował Wójtowi Gminy Januszowi Kwaśniakowi, radnemu wojewódzkiemu Stanisławowi Bukowcowi oraz wszystkim sponsorom Sokoła. - W imieniu zarządu klubu pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do awansu. Dziękujemy gminie Borzęcin z wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele, wszystkim sponsorom, kierownikowi drużyny Krzysztofowi Wróblewskiemu oraz Mateuszowi Staśko fizjoterapeucie, który dbał o zdrowie zawodników podczas meczów i treningów, jak również wspierał drużynę „dobrym słowem”. Słowa wdzięczności kierujemy również do kibiców, którzy wspierali zawodników przez cały sezon. Największe jednak podziękowania i wyrazy uznania należą się trenerowi oraz zawodnikom, bo tak naprawdę to ich sukces, bo to oni swoją ciężką pracą na treningach i meczach wywalczyli ten awans – mówił podczas wręczenia nagród i pucharów Stanisław Klisiewicz, prezes KS Sokół Borzęcin. Na podsumowaniu wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, który wręczył zawodnikom okolicznościowy puchar z tytułu awansu zapewnił o dalszym wsparciu finansowym Sokoła, adekwatnym do klasy rozgrywek, w której zespół będzie w przyszłym sezonie występował. Zadeklarował również wykonanie w 2020 roku profesjonalnego nawodnienia boiska, które pozwoli utrzymać murawę na najwyższym poziomie.

W środę, 3 lipca br. w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się Uroczystość Wręczenia Honorowych Srebrnych Medali za „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Medal ten jest polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez Sejm w 1966 roku i stanowi uznanie dla osób, które swą pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Może być także nadany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, a także rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Srebrny medal wręczany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie służbę wojskową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 3365/KADR na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadano odznaczenia niżej wymienionym mieszkańcom Gminy Borzęcin, rodzicom żołnierzy: Stanisławie i Romanowi Bogusz z Bielczy, Janinie Duda z Bielczy, Wandzie i Józefowi Florczak z Bielczy, Stefanii i Mieczysławowi Hynek z Bielczy, Antoninie Kijak z Wary-

Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy Borzęcin

Wybudowano chodnik w Borzęcinie Dolnym

Zakończono prace związane z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska w Borzęcinie Dolnym. Chodnik z kostki bruko-

wej o szerokości 2,0 metry powstał na odcinku 465 metrów. W ramach realizowanych robót wykonano także 400 metrów bieżących kolektora kanalizacji deszczowej.

- To pierwszy etap prac związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej w tej miejscowości. Kontynuacja zadania wymaga pozyskania zgód właścicieli gruntów, celem zaprojektowania ciągu pieszego w dalszym biegu drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką 964 w centrum miejscowości. To podstawowy warunek umożliwiający kontynuację inwestycji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Wykonawcą zadania była firma Usługi Brukarskie „KLEC-BUD” z Sufczyna, gmina Dębno. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 351 703,74 złotych, z czego 50% kosztów poniosła gmina Borzęcin i 50% powiat brzeski.

sia, Janinie i Bolesławowi Piękosz z Borzęcina – Łazów, Irenie Smulskiej z Przyborowa oraz Marii i Julianowi Wesołowskim z Borzęcina. Uroczystego wręczenia medali dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie płk. Piotr Waręcki w asyście wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Listy Gratulacyjne w imieniu samorządu Gminy Borzęcin wręczył przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gratulacje i życzenia odznaczonym w imieniu samorządu i społeczności lokalnej złożył wójt Janusz Kwaśniak. - Ta wspaniała uroczystość staje się okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowania za wychowanie synów w duchu patriotycznym do służby w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulując odznaczenia, życzę Państwu zdrowia, rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – mówił wójt. Spotkanie było także okazją do rozmów o historii i wspomnienia czasów służby wojskowej przy słodkim poczęstunku. Odznaczeni, w dowód wdzięczności otrzymali od władz samorządowych gminy Borzęcin okolicznościowe upominki.

Zakończono prace związane z II etapem termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą blisko 1 miliona 100 tysięcy złotych. - W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację przegród budowlanych w tym ścian i stropu, wymianę pokrycia dachowego oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Na dachu obiektu umiej-

scowiono instalację fotowoltaiczną PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zastąpiono oświetleniem LED. Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40 % – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Projekt pn. „„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu poniosła Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.


6

Informator

lipiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Czchów

Po raz dwudziesty rozbrzmiał jazz w Czchowie

Niezwykle szybko minęły trzy dni Baszta Jazz Festivalu w Czchowie przepełnionego wspaniałym jazzem. To była sentymentalna podróż, podczas której emocje sięgały zenitu. W tym roku XX Baszta Jazz Festival w Czchowie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje’2019”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie jazzowe, wyróżniające się spośród innych popularnych imprez. Festiwal pełni kluczową rolę w życiu kulturalnym regionu i sprawia, że Czchów staje się prężnym ośrodkiem jazzu tradycyjnego na południu Polski. Koncerty, w ramach których usłyszeliśmy również

jazzowe aranżacje najwybitniejszych dzieł polskich twórców, nawiązywały do muzyki klasycznej i folkloru, były wyrazem troski o polskie dziedzictwo i tożsamość. Te aranżacje wpisały się także w obchody 100-lecia Odzyskania Nieodległości przez Polskę. Festiwal trwał 3 dni – od 12 do 14 lipca. W piątek oczarował nas swing i ekspresja jazzu. Dźwięki rozbrzmiewające dzięki zespołom Swing Kwartet Marka Shepherda Jazmosfera oraz Mea Culpa & Jazz Roosters wprowadziły publiczność w niebywałą atmosferę i jednocześnie były zapowiedzią ciekawych wydarzeń festiwalowych. Jazzowy kunszt podczas piątkowych koncertów nagradzany był przez publiczność brawami, a wspólne jam ses-

sion zakończyło się bladym świtem. Kolejną muzyczną ucztę przyniosła sobota. Na słuchaczy czekały występy uczestników konkursu dla instrumentalistów i wokalistów jazzowych „O Złotą Basztę”, które poprzedzały próby z sekcją. W komisji konkursowej zasiadły takie osobowości jazzowe jak: Wojciech Kamiński, Mark Shepherd, Roman Bartnicki, Wojciech Groborz oraz Marek Michalak. Wysoki poziom i uzdolnienia muzyczne uczestników znacznie utrudniły Komisji dokonanie wyboru. Ostatecznie I miejsce zajęła – Judyta Pisarczyk, II - Szymon „Bora”, a III - Jakub Dyba. Sobotni koncert rozpoczęła młoda, zdolna wokalistka Judyta Pisarczyk utworem „Round midnight”. Tuż przed jej występem Przewodniczący Komisji Konkursowej Marek Michalak wraz z dyrektorem MOKSIRu wręczyli laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy. Następnie zaprezentowała się Ola Music Concept Orchestra, której koncert zapewnił słuchaczom dobre samopoczucie poprzez połączenie wirtuozerii i elegancji, humoru i ekspresji. O 20-tu edycjach Baszta Jazz Festvalu opowiadali Elżbieta Ogiela i Marcin

Walkowicz zwracając uwagę, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dzieło, które kiedyś zapoczątkował Jacek Mazur – dyrektor artystyczny festiwalu trwa, rozwija się i na stałe wpisało się w kulturę miasteczka. W tym roku świętujemy jubileusz 20-lecia Baszta Jazz Festivalu, wiele wydarzyło się przez te ostatnie dwie dekady, były chwile radości, lata rozwoju, ale też dni smutne. Do tych dni należy 11 lipca 2018 r. wtedy zmarł Jacek Mazur - wspaniały człowiek i muzyk. Historię festiwalu tworzyło i nadal tworzy wiele osób. W roku jubileuszowym należy wspomnieć tych nieżyjących już - Jacku Mazurze, Jerzym Pawlaku, Henryku Kornasiu oraz tych, którzy ciągle nas wspierają. Z okazji jubileuszu wyróżniliśmy osoby i instytucje, które w wyjątkowy sposób zapisały się na kartach dwudziesto-letniej historii festiwalu, są to: Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Stowarzyszenie Autorów i Wykonawców STOART, Narodowe Centrum Kultury, w imieniu Jacka Mazura Marta Mazur, w imieniu Jerzego Pawlaka Danuta Pawlak, w imieniu Henryka Kornasia Henryka Kornaś, Marek Michalak, Maria i Zbigniew Rabiaszowie, Karolina i Dawid Warchoł, Agnieszka Karecka Wojciech Goryca, Kazimierz Dudzik, Teresa Horzymek, Grażyna i Jan Walugowie, Tadeusz Płachta, Jarosław Gurgul, Agnieszka Dudek, Elżbieta Ogiela, Marcin Walkowicz, Marta Duda, Agnieszka Rzepka, Bożena Łagosz, Bernadeta Krakowska, Paulina Kumorek, Rozalia Krakowska Biblioteka - Redakcja Czas Czchowa, Joanna Dębiec, Piotr Góryjowski, Jazz Band Ball Orchestra, Boba Jazz Band, Leliwa Jazz Band, Agata Rościecha-Kanownik, Patrycja Janicka – Raciborska, Joanna Pasieka, Barbara Pasieka, Renata i Piotr Musiałowie, Maria i Eugeniusz Cieślowie, Maria i Władysław Osadowie, Krystyna i Dariusz Drożdżowie, Andrzej Czech, Antoni Baniak, Grażyna Kłósek - Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/w Czchowie, Twój Optyk Tarnów, Alicja i Kazimierz Malikowie, Ewa i Mieczysław Sumkowie, Alicja i Andrzej Kocoń, Małgorzata i Józef Góralowie, Teresa i Andrzej Musiałowie, Bożena i Mateusz Musiałowie, Mieszko Musiał. Po podsumowaniu, a tuż przed paradą na scenie festiwalowej Janusz Sołtysik i Wojciech Kamiński oddali hołd Jackowi Mazurowi dedykując Mu utwór. Paradzie przewodził Marek Michalak, który wraz z wieloma muzykami i fanami w stylowych nakryciach głowy, uliczkami Czchowa manifestowali stary dobry jazz. Udział członków Klubu Seniora Nasza Chata nadał paradzie wyjątkowej barwy. Panie i panowie zachwycali publiczność zarówno strojem jak i innymi elementami ozdobnymi – np. szydełkowymi parasolkami. Poruszając się w tych melodyjnych i przyjemnych dźwiękach doszliśmy do rewelacyjnego koncertu Boba

Jazz Band. Zgodnie z oczekiwaniami BJB nie pozostawił nikogo obojętnym, a swingujący jazz tradycyjny w najczystszej postaci był niezwykłym przeżyciem dla publiczności. O 22-ej na scenie zagościł przyjaciel festiwalu, zespół który występował podczas każdej jego edycji - Jazz Band Ball Orchestra. Historia zespołu jest bardzo bogata i długa, a wykonywana przez nich muzyka porusza serca. W tym roku wystąpił w towarzystwie Basi Gąsienicy-Giewont wokalistki, aktorki teatralnej i musicalowej. Festiwalową sobotę na Rynku zakończył Leliwa Jazz Band w projekcie z Bartkiem Szułakiewiczem i Fajnymi Dziewczynami. Ich koncert sprawił, że świat muzyki jazzowej stał się jeszcze piękniejszy i z pewnością zapisze się w historii BJF, jako jeden z ważniejszych momentów festiwalu. W tym roku zespół obchodzi 40-lecie swoje twórczości i oczywiście z tej okazji był tort i wspólnie wyśpiewane życzenia! Koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch ciekawych artystycznych wydarzeniach – aukcji i wystawie - realizowanych w ramach festiwalu. Aukcja prac plastycznych na rzecz baszty w Czchowie prowadzona była pomiędzy występami zespołów i trzeba przyznać, że cieszyła się zainteresowaniem. W tym roku swoje prace ofiarowały: Agnieszka Karecka, Agata Rościecha-Kanownik, Patrycja Janicka-Raciborska, Teresa Horzymek, Joanna Pasieka, Barbara Pasieka, Halina Zapart. Serdecznie dziękujemy artystkom! Kolejne wydarzenie to plenerowa wystawa fotografii autorstwa Piotra Góryjowskiego, przedstawiająca wybitne postacie muzyczne, które gościliśmy w Czchowie w poprzednich edycjach festiwalu. Fotografie zawieszone są na rynku w obrębie Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie. Będzie je można oglądać do końca sierpnia. Niedziela to kolejna uczta muzyczna tylko tym razem na plaży, tuż nad Jeziorem Czchowskim. Jako pierwszy wystąpił RB Dixie Five z programem w stylu nowoorleańskim. Podczas trzeciego dnia festiwalu, niestety ostatniego, wystąpił Fortet & Mili Morena będący oryginalną formacją jazzową. Koncert wzbudził wyczekiwaną reakcję publiczności, która spontanicznie wystukiwała rytmy klaszcząc i powtarzają słowa za Mili Moreną. Festiwal zakończył Kraków Street Band. Koncert naznaczony swobodą i pozytywną energią zachwycił chyba wszystkich. To co zaprezentowali panowie z Kraków Street Band z pewnością było czymś, czego nie spotyka się na co dzień. Dodatkowo podczas wykonywania jednego z utworów do fortepianu zasiadł sam Krzesimir Dębski. To niesamowite wyróżnienie i niespodzianka zarówno dla zespołu jak i dla nas organizatorów wydarzenia. Z całą pewnością 20. edycję Baszta Jazz Festivalu należy zaliczyć do udanych. Elżbieta Ogiela


Informator

www.informatorbochenski.pl

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

7

Umowa na most w Wieruszycach podpisana

Rozpoczęto budowę drogi w Kierlikówce

Pierwsza łopata na rozpoczynającej się inwestycji została symbolicznie wbita we wtorek na prostowanym zakręcie w miejscowości Kierlikówka. Koszt inwestycji, która będzie realizowana na terenie 3 gmin: Trzciany, Żegociny i Łapanowa, wyniesie blisko 5 milionów złotych. Powiat Bocheński na realizację tego przedsięwzięcia uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych. Pierwszą symboliczną łopatę na placu budowy wbili: Adam Korta, Starosta Bocheński, Ryszard Drożdżak Wicestarosta, Małgorzata Brzegowy Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członkowie zarządu : Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka, przewodniczący Komisji Budżetu Wiesław Kukla, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz

oraz Celina Jacewicz Przewodniczaca rady Gminy w Łapanowie. Ważne jest to, że możemy zmieniać infrastrukturę wpływając bezpośrednio na jakość i bezpieczeństwo życia naszych mieszkańców. Zakres wniosku dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, która ze względu na liczne firmy, szkoły, siedziby straży pożarnych stanowi ważny szlak komunikacyjny między gminami: Łapanów, Trzciana i Żegocina. Jest to inwestycja na którą wniosek składał poprzedni zarząd, a środki pozyskaliśmy w kwietniu co mnie osobiście szczególnie cieszy ponieważ już od dłuższego czasu droga ta była już w fatalnym stanie. Mam też nadzieję, że ta inwestycja będzie kontynuowana ponieważ złożyliśmy wniosek o realizację 2 etapu. Dziękuję Panom Wójtom

Trzciany i Żegociny, którzy złozyli deklarację partycypacji w inwestycji - mówi Adam Korta, starosta bocheński. Inwestycja zostanie podzielona na odcinki. W zakresie pierwszego odcinka planuje się budowę chodnika, przebudowę drogi i utwardzenie poboczy. W przypadku drugiego odcinka, powstaną chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie ulegnie droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi. W trzecim odcinku planuje się budowę chodników, drogi powiatowej, powstanie zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające. Przebudowane zostaną klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo. Rozbudowa drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz w Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł, a całość zadania to prawie 5 mln zł. sp

60 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego. Wielu właścicieli zabytków, szczególnie parafii nie ma wystarczających środków na renowacje tych cennych architektonicznie i historycznie obiektów. Dlatego wspieramy je dotacjami. Powiat od 2011 roku przeznaczył na ten cel ponad 300 tysięcy złotych - podkreśla Adam Korta, starosta bocheński. Taka kwota z budżetu powiatu pozwoli odnowić i odrestaurować aż 9 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego m.in. Bazylikę św. Mi-

kołaja w Bochni, ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli czy też dach na zamku w Wiśniczu. Dotacja została przyznana została przez Radę Powiatu w tym roku w dwóch turach podczas sesji w kwietniu oraz w czerwcu. Pełna lista beneficjentów: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy, Konserwacja polichromowanego sklepienia murowanego w zakrystii kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy - 8 000 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Brzeźnicy - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej (polichromii) ściany północnej prezbiterium - 8 000 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie - Zakup instalacji przeciwwłamaniowej do kościoła pw.

św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie 6 000 Jerzy Silberring, Kraków - Remont i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni - 5 000 Parafia rzymskokatolicka pw. Ducha św. w Chronowie - Konserwacja i odnowa chrzcielnicy barokowej, polichromowanej z XVII/XVIII w zabytkowym kościele pw. Ducha św. w Chronowie - 5 000 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni – remont 2 przypór przy kruchcie od strony południowej elewacji - 20 000 Kopalnia Soli Bochnia, sp. z o.o. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, w zakresie mensy ołtarzowej z polichromowanym antepedium - 2 000 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Ołtarz główny w kościele parafialnym w Chełmie – obraz „Chrzest Pański” - 2 000 Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu – Zamek Kmitów i Lubomirskich - remont pokrycia dachowego (roboty blacharsko-dekarskie) w obrębie dziedzińca wewnętrznego - 4 000 sp

W starostwie podpisano umowę na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Sobolów-Ubrzeż wraz przebudową drogi powiatowej oraz skrzyżowania z drogą gminną. Samorząd reprezentował Adam Korta, starosta, Ryszard Drożdzak Wicestarosta, Tadeusz Białka Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Wykonawcą mostu będzie Przedsiębiorstwo Usługowo- Inżynieryjne „BUDMOST”, którego przedstawicielem był Rafał Jędrzejek, właściciel. W Wieruszycach powstanie nowy obiekt o długości 87 m, który zastąpi stary, wysłużony wiadukt.

Jest to kolejna już inwestycja, która w najbliższym czasie będzie realizowana na terenie powiatu bocheńskiego. Istniejący most zostanie całkowicie rozebrany i zastąpiony trójprzęsłowym mostem belkowym, który posiadał będzie nośność 40 ton – mówi Adam Korta, starosta bocheński. Oprócz nowej przeprawy wyposażonej w chodniki i bariery ochronne, w ramach realizacji inwestycji zmodernizowana zostanie droga dojazdowa, droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową. Powstanie również kanalizacja deszczowa, a brzegi rzeki zostaną umocnione koszami siatkowo–kamiennymi. Modernizacja mostu jest możliwa dzięki wsparciu z Ministerstwa Finansów udzielonego ze środków subwencji ogólnej, a całkowita wartość zadania wyniesie ok. 6 milionów złotych. sp

Zakończył się pierwszy etap modernizacji SOR w Bochni O 500 metrów kwadratowych powiększyła się powierzchnia SOR w Bochni. Pierwszy etap inwestycji realizowanej przez bocheński szpital został właśnie zakończony. Teraz ekipa budowlana przenosi się do „starej” części oddziału, by go przebudować. Otwarcie zmodernizowanego SOR zaplanowano na koniec września. - Cieszę się, że inwestycja jest realizowana zgodnie z planem. To był bardzo potrzebny remont. Mam nadzieję, że po rozbudowie i wprowadzonych zmianach zmniejszą się kolejki w SOR – mówi Adam Korta, bocheński starosta. Wszystko na to wskazuje, bowiem w ramach inwestycji powstanie jeden triaż, z którego pacjenci będą kierowani do SOR lub opieki całodobowej stosownie do ich stanu zdrowia. Dzięki remontowi SOR stanie się jednym z największych, ale też najnowocześniejszych oddziałów ratunkowych w regionie. W przestronnych wnętrzach zaplanowano więcej stanowisk dla pacjentów z zagrożeniem życia, ale też wygodną poczekalnię. Z ko-

lei większe środki pozyskane z NFZ w związku z rozbudową SOR-u pozwolą na zatrudnienie dodatkowego personelu. Będzie też nowy sprzęt. -To między innymi łóżka do wzmożonego intensywnego nadzoru, respiratory, zestawy do torakotomii, aparaty do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, defibrylatory, monitory funkcji. Będzie też nowe USG i urządzenia do dializ – wylicza Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni. Chcielibyśmy jednocześnie przeprosić wszystkich pacjentów za utrudnienia jakie powstały w związku trwającymi robotami – dodaje dyrektor. Całe zadanie (prace budowlane plus wyposażenie) pochłonie ponad 6 mln zł. Na modernizację SOR przez który rocznie przewija się około 20 tys. pacjentów, szpital otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Skarbu Państwa. Inwestycję finansowo wsparło również Starostwo Powiatowe w Bochni. sp

Nowe sale lekcyjne w mechaniku Adam Korta, starosta, bocheński wraz z Janem Balickim, dyrektorem ZS nr 1 w Bochni podpisali umowę na przebudowę części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni. W podpisaniu uczestniczył także Ryszard Drożdżak Wicestarosta, a Wykonawcą został Pan Wojciech Kruczek FHU KRUCZEK. W ramach umowy część szkoły zostanie wyremontowana i wydzielone zostaną nowe sale lekcyjne. Na potrzeby sal lekcyjnych zaadaptowana zostanie stara sala gimnastyczna, powstaną trzy większe sale i jedna mniejsza z przeznaczeniem na pracownię komputerową . Remont ten umożliwi przyjęcie do ZS Nr 1 w Boch-

ni wiekszej ilości dzieci, a tym samym zapewni młodzieży komfort nauki. Prace mają się zakończyć tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówi Adam Korta, starosta bocheński. Przebudowa części budynku „Mechanika” obejmuje wydzielenie sal lekcyjnych w istniejącej sali gimnastycznej oraz przebudowę węzłów sanitarnych, instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz elektryki. Wyodrębnienie sal lekcyjnych w sali gimnastycznej będzie wykonane za pomocą specjalnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej. Remont będzie kosztować ponad 600 tys. zł sp


8

Informator

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

Bochnia V Święto Gminy Bochnia V Święto Gminy Bochnia rozpoczęło się Turniejem Sołectw. W tym roku drużyna z Brzeźnicy okazała się najlepsza i w ramach I nagrody otrzymała czek na 3 tys. złotych. Drugie miejsce wywalczyła ekipa z Siedlca, (2 tys. zł), a trzecie reprezentacja Buczyny (1 tys. zł). W ramach zabawy wybrano też Miss Turnieju, którą została Katarzyna Grzesik – reprezentantka drużyny z Buczyny. Po sportowej rywalizacji scenę opanowały muzyczne gwiazdy Święta Gminy Bochnia – zespoły BOYS oraz ŁOBUZY. W niedzielę na scenie wystąpili: „Zespół Pieśni i Tańca „Siedlecanie”, Zespół Mechanica i Orkiestra Baczków. Muzyczną gwiazdą wieczoru była Margaret. Święto Gminy Bochnia zakończył widowiskowy pokaz laserów.

Piknik Rodzinny w Baczkowie 16 czerwca 2019r. odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców oraz Szkołę Podstawową w Baczkowie na którym było bardzo miło gościć Panią Józefę Szczurek - Żelazko Posła na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wójt Gminy Pan Marek Bzdek pogratulował wspaniałego występu małym i dużym artystom.

Promesa na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bogucice !

Wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok dla Marka Bzdeka Wójta Gminy Bochnia 28 czerwca 2019r. podczas VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok Panu Markowi Bzdekowi Wójtowi Gminy Bochnia. Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Podczas sesji szczegółowo przedstawiona została analiza sytuacji finansowej gminy, z której wynika, że realizacja budżetu za 2018 rok przebiegła zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami.

Jednostka Osp Bogucice z Gminy Bochnia należąca do systemu KSRG otrzymała promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Promesę wręczyli: Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Marek Bębenek. Koszt zakupu samochodu wynosi 760 tys zł z czego: 300 tys to środki z budżetu Gminy Bochnia, 460 tys to środki zewnętrzne.


Informator

www.informatorbochenski.pl

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Bochnia

9

Budowa nowoczesnego przedszkola w Bogucicach

Wianki na Chełmie

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 7 lipca 2019r. w Nieszkowicach Małych zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze składające się z następujących konkurencji: sztafety pożarniczej z przeszkodami oraz drużynowego ćwiczenia bojowego, polegającego na uruchomieniu pompy pożarniczej, rozwinięciu i połączeniu wszystkich węży oraz podaniu wody. W kategorii męskiej zwyciężyła: I OSP Cerekiew II OSP Bogucice III OSP Moszczenica i OSP Bessów Kategoria żeńska: I OSP Cerekiew II OSP Bogucice

Trwa budowa nowoczesnego budynku przedszkola w Bogucicach. Wartość całej inwestycji to 1 mln 72 tys. zł. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania zostaną wybudowane 2 sale zabaw, łazienka, wiatrołap oraz szatnia. Na zewnątrz budynku zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych, chodniki, miejsca postojowe oraz droga pożarowa.

W ramach zadania zostanie wykonana też instalacja fotowoltaiczna. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, XI Oś. Priorytetowa „Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej”, Działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Bochnia”. Wartość dofinansowania wynosi: 562 tys. zł.

W zawodach uczestniczyła również MDP z Bogucic. Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek pogratulował wszystkim Uczestnikom.

Krystyna Pałkowska Spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Sołtysem roku 2018 ! Wiejskich z terenu Gminy Bochnia 18 czerwca 2019r. Pani Krystyna Pałkowska odebrała wyróżnienie „Sołtys roku 2018’’. Nagrodę wręczył Pan Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Joanna Iwanicka Redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej”. Pani Krystynie gratulacje również złożył Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski.

15 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bochnia. Do zadań KGW należy przede wszystkim:

-prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; -prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; -wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; -inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; -upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; - reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji

publicznej; - rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.


10

Informator

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Zakliczyn

www.informatortarnowski.pl / www.informatorbrzeski.pl

Familiada i Jarmark Dominikański znowu razem

Mury zamku pnące się do góry

Gmina Zakliczyn otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pieniądze na drugi etap prac związanych z odbudową zamku w Melsztynie. Teraz będzie można już oglądać mury pnące się do góry. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych samorząd opracował dokumentację techniczną niezbędną do odbudowy zamku. W ramach pierwszego etapu prac zabezpieczone zostały ruiny oraz odsłonięte zasypane i zarośnięte roślinnością fragmenty zamku, m.in. wejście i schody do zamku. Odbudowano również częściowo mury wieży zamkowej. Samorząd Gminy Zakliczyn uzyskał w 2018 r. na to za-

danie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości blisko 180 tys. zł (ponad 80%). Wkład własny samorządu Gminy Zakliczyn wyniósł ok. 40 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak nie ukrywał, że były to najtrudniejsze i najważniejsze prace w kierunku częściowej odbudowy zamku, w tym wieży widokowej. Zapowiedział starania o kolejne środki finansowe z ministerstwa na ten cel. Właśnie ukazała się nowa lista zadań dofinansowanych przez MKiDN i gmina Zakliczyn otrzymała 290 tys. zł na drugi etap prac na melsztyńskim wzgórzu.

– Wykonamy strop nad parterem, gdzie planowana jest sala wystawienniczo-ekspozycyjna i zostanie wykonany kolejny etap odbudowy wieży zamkowej. Słowa podziękowania za pomoc w uzyskaniu dofinansowania kieruję do Pana Posła Michała Wojtkiewicza i Pana Posła Prof. Włodzimierza Bernackiego – mówi burmistrz Dawid Chrobak. Zamek w Melsztynie po częściowej odbudowie ma być atrakcją turystyczną i dopełnieniem tzw. szlaku zamków w dolinie Dunajca. W promieniu niespełna 15 kilometrów są już dwa zamki – Baszta w Czchowie i Tropsztyn w Wytrzyszczce.

Dobrze zrobił ten, kto zdecydował się skierować swe kroki na jamneńskie wzgórze. Miejsce przywołujące ponure wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej jest obecnie bardzo chętnie odwiedzane, a to za sprawą Dominikańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i Kościoła pw. Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Zgodna opinia głosi, że Msze Św. tutaj, na Jamnej, mają odmienny, niecodzienny charakter. Serdeczność i gościnność Ojców Dominikanów sprawiają, że łąki na terenie ośrodka w każdą niedzielę zapełniają się pielgrzymami, wędrowcami i wszystkimi, którzy chcą miło, rodzinnie spędzić czas. Szczególną do tego okazją jest, zwłaszcza organizowana rokrocznie, „Familiada”, czyli Święto Rodziny. W ciągu ostatnich czterech lat bywało ono łączone z Jarmarkiem Dominikańskim – imprezą zainicjowaną przez o. Górę, a która ma na celu promować lokalne bogactwa Ziemi Zakliczyńskiej. Tegoroczne święto zaliczyć należy do szczególnie udanych. Dopisała aura (z czym wcześniej różnie bywało) dopisali wystawcy, a przede wszystkim spora grupa uczestników. Przybyli całymi rodzinami, a spory procent stanowili najmłodsi milusińscy. Jarmark rozpoczął się Eucharystią w pobliskim kościele pw. MB Niezawodnej Nadziei, a po niej, zachęcani przez o. Andrzeja, przenieśliśmy się do Domu

Rumuńska wizyta

XX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V – lista laureatów

30 maja 2019 roku o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników Powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas V. W uroczystości udział wzięli Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło, uczniowie – laureaci i ich Opiekunowie oraz młodzież na-

szej szkoły. Wyjątkowymi gośćmi byli pracownicy Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Dyrektor PSP w Porąbce Uszewskiej Magdalena Węgrzyn podkreśliła jak duże znaczenie w edukacji ma wszelka działalność, której celem jest rozwijanie zainteresowań i dostrzeganie w każdym uczniu potencjału na-

ukowca i odkrywcy. Dyrektor DCK wyraził radość z możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu. Zapewnił, że DCK zawsze wspiera dodatkową pracę uczniów, jest współorganizatorem konkursów oraz sponsorem nagród. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody wszystkim laureatom wręczyli dyrektor PSP w Porąbce Uszewskiej, dyrektor DCK oraz organizatorzy. Organizatorem konkursu był zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej (Organizatorzy M. Dudek, L. Okrzesa, P. Kmieć). Dębińskie Centrum Kultury było głównym sponsorem nagród oraz współorganizatorem wydarzenia. Celem konkursu od dwudziestu lat jest popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości wykazania się zdolnościami matematycznymi. Konkurs był dwuetapowy i mogli w nim brać udział uczniowie klas V powiatu brzeskiego. W XX Powiatowym Konkursie Matematycznym brali udział uczniowie z 28 szkół powiatu brzeskiego (etap szkolny). Do finału dostało się 26 uczniów, którzy w pierwszym etapie otrzymali najwyższe wyniki. Etap finałowy odbył się 16 maja 2019 roku w PSP w Porąbce Uszewskiej. Uczestnicy mieli do rozwiązania 13 zadań. Decyzją Komisji Konkursowej wyłoniono 8 laureatów.

Św. Jacka u podnóża sanktuarium, by bawić się na pikniku. Dorośli penetrowali kramy z miejscowymi wyrobami, wśród których królowała ekologiczna żywność. Chleby i ciasta według starych przepisów babć, miody i pochodne z miejscowych pasiek, tradycyjne przysmaki (zapach bigosu roznosił się daleko…). Ponadto kiełbaski z grilla, jak i osławiona, jamneńska grochówka (szczęśliwy, kto zdążył – schodziła jak przysłowiowe ciepłe bułeczki). Na innych kramach można było zaopatrzyć się w pamiątki i różnej maści wyroby lokalnych artystów – rzeźby, malunki, a także sprzęty codziennego użytku na ludową nutę wykonane. Na każdym kroku spotkać można było o. Andrzeja, który doglądał wszystkiego, i był wszędzie, dwoił się i troił. Pośród uczestników spotkać można było także pana burmistrza Dawida Chrobaka, a także koordynatora całego przedsięwzięcia - Roberta Ogórka. Najmłodszymi latoroślami zajęli się animatorzy, którzy nie dali im nawet chwili wytchnienia. Z pomocą kolorowych mat, piłeczek, baniek mydlanych i – jakżeby inaczej – pokaźnej ilości słodyczy, zawładnęli sercami maluchów. Bawili się także i starsi, pomni na fakt, że zwycięzcy gier zdobędą atrakcyjne nagrody. Tak też się stało, kulminacyjnym punktem było wręczenie wybornych upominków. Tekst i fot. Maciej Turczak

Lista laureatów Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas V: I miejsce Kinga Mazur PSP w Szczepanowie II miejsce Kacper Wydro PSP w Okocimiu III miejsce Natalia Stachowicz PSP nr 3 w Brzesku III miejsce Dawid Pilarski ZSP w Brzesku Wyróżnienia otrzymali: Radosław Kuliszewski PSP w Zaborowie Tomasz Mleczko PSP w Złotej Anna Piętak PSP w Mokrzyskach Zofia Świerczek ZSP w Jadownikach Dodatkową atrakcją dla laureatów konkursu oraz uczniów szkoły w Porąbce Uszewskiej było mobilne planetarium z niepołomickiego Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród, wszyscy zebrani wysłuchali prelekcji połączonej z pokazem multimedialnym o najnowszych osiągnięciach współczesnej astronomii i astronautyki, którą prowadziła astronom Monika Maślaniec z MOA w Niepołomicach. Nagrodzeni, obejrzeli prowadzony na żywo seans w Mobilnym Planetarium z MOA w Niepołomicach, który sfinansowało DCK.

W tym roku na Dni Czchowa z Rumunii przybędzie delegacja miasta i gminy Simleu Silvaniei. Delegacji przewodniczył będzie Burmistrz miejscowości Simleu Silvaniei Catalin Turcas. W składzie delegacji znajdą się także wiceburmistrz Radu Lazar, dyrektor Centrum Turystyki Simleu Silvaniei Daniel Stejeran, Sekretarz gminy Erno Szabo, dyrektor oddziału Rumuńskiego Czerwonego Krzyża w Simleu Silvaniei Roxana Deac oraz specjalista Centrum Turystyki Simleu Silvaniei Iasmina Lupou. Delegacja rumuńska będzie przebywać w Czchowie od 26 do 29 lipca.


www.informatortarnowski.pl

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

lipiec 2019

11

Będzie jaśniej i bezpieczniej w alei Jesionów w Więckowicach

„Dare 2b MTB Maraton Wojnicz 2019” za nami

Dobiegają końca prace nad nowym oświetleniem w alei Jesionów w Więckowicach. Wzdłuż drogi na dwóch różnych odcinkach stanęło w sumie 10 lamp. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Budowa oświetlenia drogowego w ramach poprawy infrastruktury drogowej w alei przebiegała na dwóch odcinkach. Na pierwszym odcinku zamontowano 2 lampy sodowe wraz siecią elektroenergetyczną o łącznej wartości 18 840,65 zł, natomiast na drugim powstało 8 nowoczesnych lamp typu LED wraz siecią elektroenergetyczną o łącznej wartości 91 394,99 zł. To nie jedyna inwestycja gminy w poprawę infrastruktury oświetleniowej w tym roku. Na tą chwilę planowane są kolejne. Potrzeby w tym zakresie wciąż są duże, a znaczenie oświetlenia jest istotne nie tylko dla komfortu mieszkańców, ale i dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. ug 14 lipca z boiska sportowego w Wojniczu wystartował maraton rowerowy MTB. Gmina Wojnicz od kilku lat gości już w kalendarzu każdego pasjonata wyścigów rowerowych. DARE To Be MTB Maraton to cykl zawodów kolarskich, odbywających się w południowej części województwa małopolskiego. Trasa w Wojniczu przygotowana została bardzo starannie. Organizator w porozumieniu z Urzędem Gminy Wojnicz przygotował trzy dystanse: FULL, HALF i QURTER zróżnicowane pod względem długości i stopnia trudności. Start i meta zawodów usytuowane

zostały na boisku sportowym w Wojniczu. Na każdym z trzech dystansów startujący zawodnicy nie mogli narzekać na nudę. Trasa przygotowana w myśl zasady im dalej, tym trudniej, nie pozwalała zasnąć i wysysała z każdego spore pokłady energii. W efekcie nikt kto zdecydował się na start nie opuszczał Wojnicza niezadowolony bowiem na każdym z dystansów można było znaleźć to, co stanowi o istocie MTB. W maratonie wzięło udział 150 osób. Organizator zadbał też o najmłodszych, na miasteczku startowym rozegrane zostały profesjonalne zawody rowerowe dla dzieci. ug

Powstaje nowy plac zabaw

reklama

Już niedługo przy Żłobku w Wojniczu najmłodsi mieszkańcy gminy Wojnicz będą mogli korzystać z nowego placu zabaw. Nowe miejsce rekreacji dla najmłodszych mieszkańców gminy ma powstać do końca lipca. Plac zabaw będzie wyposażony w 7 nowych urządzeń. Będzie to piaskownica, zestaw zabawowy „Tiboo”, bujak sprężynowiec (koń), bujak sprężynowiec (samochodzik) oraz stół, ławeczka i tablica aktywności. Wartość inwestycji wyniesie 169 139,42 zł i jest możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH+. ug


12

lipiec 2019

Informator

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl


Informator

www.informatorbrzeski.pl

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

13

Remont drogi

Iwkowa

Oczyszczalnia na ukończeniu

Dobiega końca duża inwestycja w gminie Iwkowa. Już niebawem do eksploatacji zostanie oddana oczyszczalnie ścieków. Próbny rozruch zaplanowano na wrzesień. - Powoli zbliżamy się do finału. To duża i skomplikowana inwestycja – mówi Wójt Bogusław Kamiński. Prace związane z montażem urządzeń potrwają jeszcze około dwóch miesięcy i myślę, że pierwsze ścieki popłyną już we wrześniu. Uważam, że do końca roku powinniśmy osiągnąć planowaną

zdolność eksploatacyjną oczyszczalni – dodaje wójt. Władze gminy początkowo miały problem z umieszczeniem lokalizacji oczyszczalni ze względu na rozproszoną zabudowę w gminie. Musiano znaleźć miejsce, które będzie odpowiednio oddalone od zabudowań, a jednocześnie będzie się znajdowało blisko odbiornika czyli rzeki. Aby zaspokoić interesy mieszkańców zdecydowano się na umieszczenie oczyszczalni w budynku, a więc wszystkie

Trwa remont drogi powiatowej łączącej Tymową z Łososiną. To główna droga przebiegająca przez Iwkową. Jak do tej pory położono już nową nawierzchnię na odcinku od Tymowej do Iwkowej. W tej chwili pracownicy wykonujący remont koncentrują się na budowie kładki dla pieszych na rzece Bela, która będzie przebiegała równolegle do mostu. Jest to tylko jeden z

elementów remontu. Na całym odcinku będzie położona nowa nawierzchnia, wybudowane zatoki dla busów i chodniki dla pieszych. Wyznaczone zostaną również nowe przejścia dla pieszych. Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo poruszania się zarówno dla pojazdów jak i dla pieszych. Wyremontowana droga podniesie komfort życia w Iwkowej.

w Szwajcarii i jeden rok w Warszawie. Po zakończonym projekcie prowadzonym przez filię polską Peter przeszedł na emeryturę. Podczas długich lat pracy nabawił się kontuzji pleców, buli kręgosłupa i mięśni. Leczący go lekarz zaproponował, aby zaczął uprawiać jakiś sport. Dłuższy czas zastanawiał się jaką dyscyplinę wybrać. Po przeczytaniu jednej z niemieckich gazet stwierdził, że najodpowiedniejszym zajęciem będzie uprawianie jogi. Jak postanowił tak uczynił i zapisał się do szkoły jogi w jednej z niemieckich miejscowości leżącej blisko granicy ze Szwajcarią. Ćwiczenie jogi spowodowało ustąpienie bólu pleców. Po przyjeździe do Polski Peter także szukał miejsca, gdzie mógłby uprawiać jogę i znalazł takie w Nowym Sączu.

Po krótkim czasie wszedł w spółkę z właścicielem szkoły jogi w Nowym Sączu i zaczął sam prowadzić zajęcia. W okolicach Iwkowej w Kątach wraz z przyjaciółmi kupił gospodarstwo cztery lata temu, które powoli przekształca w centrum jogi. W odnowionym domu mieszka wraz z przyjaciółkami, które pomagają mu we wspólnym przedsięwzięciu. Jak do tej pory udało się wyremontować dom i przebudować starą stodołę oraz wybudować drewnianą jurtę, a także doprowadzić wodę. Trwa budowa pola namiotowego. Całość położona jest urokliwie na wzgórzu, z którego roztaczają się widoki na całą gminę. Peter liczy na to, że centrum będzie się rozwijało i będzie miał coraz więcej chętnych na ćwiczenie jogi i odwiedzanie tego miejsca. (I)

urządzenia i zbiorniki zostały tym samym zakryte. W związku z tym żaden nieprzyjemny zapach nie powinien wydobywać się poza jego obręb. Budynek został wybudowany w miejscowości Kąty na granicy powiatów Brzeskiego i Nowosądeckiego. Jest to teren najniżej położony w gminie Iwkowa, a więc wszystkie ścieki będą grawitacyjnie spływać do oczyszczalni. (I)

Joga uszczęśliwia Gmina Iwkowa staje się coraz bardziej atrakcyjna dla turystów, którzy licznie odwiedzają to miejsce już nie tylko w wakacje, ale również w pozostałe pory roku. Nie jest także tajemnicą, że przybywa nowych mieszkańców Iwkowej i okolicom, którzy sprowa-

dzają się w to miejsce, uznając je za bardzo atrakcyjne dla siebie i całych rodzin. Jednakże zaskoczeniem może być to, że wśród nowych mieszkańców znajdują się również przybysze z zagranicy. Przykładem niech będzie Peter Altaner, który urodził się w Pol-

sce na Śląsku, ale później wyjechał wraz z rodzicami do Niemiec, aby w rezultacie osiąść w Szwajcarii. Peter przez dłuższy czas pracował w koncernie IKEA, gdzie realizował projekty prowadzone przez firmę. Pracował dla koncernu 25 lat, z czego 24 lata


14

Informator

lipiec 2019

www.informatorbrzeski.pl

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Rynek w Uściu Solnym - po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych Przekazano sprzęt AGD dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa W dniu 24 czerwca 2019 r. w budynku sali tańca w Szczurowej w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na terenie gminy Szczurowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal przekazał na ręce Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Strzelce Wielkie, Zaborów,

Kwików, Wrzępia, Szczurowa, RudyRysie i Niedzieliska zakupione sprzęty AGD. W ramach projektu wyposażono Domy Ludowe w miejscowościach: • Strzelce Wielkie w grill gazowy i lodówkę, • Zaborów w grill gazowy, grill rolkowy do hot- dogów, krajalnicę elektryczną, kuchenkę mikrofalową, frytownicę elektryczną oraz 2 pojemniki termoizolacyjne, • Kwików w robot kuchenny, lodówką i 2 piekarniki elektryczne, • Wrzępia w grill gazowy, lodówkę i grill rolkowy do hot- dogów, • Szczurowa w grill węglowy, robot kuchenny, lodówkę, piekarnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy, • Rudy- Rysie w 2 warniki do napojów, kuchenkę mikrofalową 2- poziomową, robot kuchenny, • Niedzieliska w 2 warniki do napojów, grill gazowy, ekspres ciśnieniowy i podgrzewacz do potraw. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 69 828,36 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwota 43 991,00 zł a kwota 25 836,49 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Szczurowa. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O. CENOMA”. ug

Program Czyste Powietrze wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Już od sierpnia br. zapraszamy mieszkańców gminy Szczurowa do składania wniosków o dofinansowanie działań ograniczających emisję do atmosfery szkodliwych substancji oraz zapewniających lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w dniu 11 lipca 2019 roku, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, którego celem jest pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego. Obecnie wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze można składać tylko w siedzibie Funduszu w Krakowie. Gmina Szczurowa to jak dotąd jedyna gmina w powiecie brzeskim, której mieszkańcy będą mogli od sierpnia złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania. Mieszkańcy otrzymają niezbędną pomoc zarówno na etapie wypełniania i składania wniosku, jak i jego rozliczenia po zakończeniu inwestycji, od specjalnie w tym celu przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy.

Wsparcie w ramach Programu będzie udzielane wyłącznie właścicielom, których nieruchomości planowane objęciem pracami modernizacyjnymi znajdują się na terenie gminy Szczurowa. Program przewiduje dofinansowania m.in. na: • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,

spełniających wymagania programu, • docieplenie przegród budynku, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. ug

Zakończyła się rewitalizacja rynku znajdującego się w Uściu Solnym. W dniu 04.07.2019 r. miał miejsce odbiór końcowy prowadzonych prac w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Marek Biernat, sołtys Uścia Solnego Barbara Sadkowska, przedstawiciele wykonawcy oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy. Zakres przeprowadzonych prac obejmował odbudowanie zapadniętego terenu poprzez nawiezienie ziemi

w celu uzyskania jednolitego terenu, demontaż nieczynnych lamp oświetleniowych, posadzenie krzewów i drzew wraz z wcześniejszym przygotowaniem gruntu, wykonanie nowych trawników, ściółkowania oraz zamontowanie monitoringu. Realizacja prac była możliwa dzięki dotacji pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w wysokości 75 %. ug


Informator

www.informatortarnowski.pl

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

Powiat Tarnowski

15

Kolejne środki PFRON na projekty związane z wyrównywaniem różnic między regionami dla Powiatu Tarnowskiego

Powiat Tarnowski wraz Instytutem Pamięci Narodowej - Oddziałem w Krakowie był organizatorem uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Przed tarnowskim Starostwem zaprezentowana została wystawa „Wołyń 1943. Wołają z Grobów, których nie ma”. Na Starym Cmentarzu, przed Kurhanem Kresowym liczne delegacje samorządowe, IPN-u, służb mundurowych, organizacji społecznych i kombatanckich, złożyły wiązanki kwiatów. Przed budynkiem Starostwa wystawę otworzyli Starosta Tarnowski - Roman Łucarz, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie - dr hab. Filip Musiał oraz Poseł na Sejm RP - Michał Wojtkiewicz. - 76. rocznica wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą rzezi wołyńskiej, przypomina nam o tym, jak tragiczny był związek naszego narodu z Kresareklama

mi Wschodnimi. Nasza obecność oraz ślady polskości na Kresach, od lipca 1943 roku były systematycznie niszczone i wymazywane. Nie możemy jednak pozwolić na zatarcie ich w naszej narodowej i społecznej pamięci. Bo pamięć, choć wiąże się z przebaczeniem, jest swoistym ostrzeżeniem na przyszłość - powiedział Roman Łucarz. - Pamięć o tej ofierze jest obowiązkiem Rzeczypospolitej, która w warunkach wojny i okupacji nie mogła obronić swych obywateli. Naszym obowiązkiem jest poszerzanie świadomości o martyrologii na Kresach i przekazywanie świadectw o tym ludobójstwie. Musi ono zostać trwale wpisane w dramatyczną historię Europy dwudziestego stulecia. Musimy pamiętać o ofiarach, ale jednocześnie nie możemy obciążać współczesnej Ukrainy zbrodniami dokonanymi przez nacjonalistów blisko 80 lat temu - podkreślił dr hab. Filip Musiał. Wystawa prezentuje Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielona-

rodowym i wielokulturowym, wprowadzając odbiorcę w odpowiedni kontekst historyczny. W centralnej części przedstawiona została kulminacja wydarzeń z 11 lipca 1943 roku, nazwanych Krwawą Niedzielą, kiedy to nastąpiło największe natężenie masowych mordów na Polakach mieszkających na Wołyniu, a potem także na terenach Małopolski Wschodniej i Podolu. Na planszach ukazane są zdjęcia rodzinne, jak i wspomnienia świadków historii, opisujących traumatyczne przeżycia. Szczególną uwagę zwracają tragiczne wspomnienia Fot. P. Topolski dzieci. Ekspozycja, która w Tarnowie dostępna do zwiedzania będzie do 11 sierpnia, zawiera ponadto spisy miejscowości, w których doszło do ludobójstwa. W sali konferencyjnej starostwa dr Paweł Naleźniak wygłosił niezwykle ciekawą prelekcję na temat organizowania się oddziałów samoobrony polskiej na Wołyniu. Wywiązała się po niej długa dyskusja, co najlepiej świadczy, jak duży jest głód informacji o tamtych tragicznych wydarzeniach i jak duże emocje w części naszego społeczeństwa wciąż one wywołują. Głos w dyskusji zabierał między innymi Edward Kupiniak, świadek wydarzeń na Wołyniu i działacz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnowie. W organizację wydarzenia zaangażowany był także Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach. (RK)

Fot. P. Topolski

Pamiętamy o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich

Blisko 264 tys. zł trafi do Powiatu Tarnowskiego w związku z realizacją projektów z Programu wyrównywania różnic między regionami, przyznanych przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy na dofinansowanie projektów w ramach tego programu podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, w obecności Wiceminister Zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko. - Ogólna wartość wszystkich czterech projektów, które zostaną dofinasowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III wynosi prawie 450 tys. złotych - informuje Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Dofinasowanie ze środków PFRON to blisko 264 tys. zł. Dzięki tym projektom zakupione zostaną trzy dziewięciomiejscowe samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla: Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim oraz Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im. W. Witosa w Woli Rzędzińskiej. - Zakup specjalistycznie wyposażonych samochodów to wyjście naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych - tłumaczy Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Marta Mordarska. - Kwota dofinasowania ze środków PFRON na każdy z tych samochodów wynosi po 80 tys. zł. - uzupełnia Dyrektor Marta Mordarska.

Z kolei środki PFRON przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych trafią do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Będzie to kwota ponad 21 tys. zł. Umowy na realizację projektów zostały podpisane w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przez Starostę Tarnowskiego - Romana Łucarza, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON - Martę Mordarską, a także pozostałych beneficjentów - Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Piast” z Woli Rzędzińskiej. Podpisanie odbyło się w obecności Minister Zdrowia - Józefy Szczurek-Żelazko. - Dzisiejsze wydarzenie i podpisanie umów z Programu wyrównywania różnic między regionami wpisuje się w politykę rządu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym Programu Dostępność plus - mówi Minister Józefa Szczurek Żelazko. - Podejmujemy szereg działań we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym również w tych obejmujących likwidację barier architektonicznych, poruszanie się i transport osób niepełnosprawnych, a także ich aktywizację zawodową dodaje Minister. Ze strony powiatu umowy podpisali Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Etatowy Członek Zarządu Tomasz Stelmach. (SP)


16

Informator

lipiec 2019

brzeski - bocheński - dąbrowski - tarnowski

www.informatorbrzeski.pl

XI GALICYJSKI KONKURS Powożenia Zaprzęgami Konnymi UJANOWICE 28 lipca 2019 r. PROGRAM: 13:00 Uroczyste otwarcie – Konkurs Zręczności Powożenia – Furmanka w Lesie – Pokaz niespodzianka – Ogłoszenie wyników 19:00 Plenerowa zabawa taneczna

WSTĘP WOLNY

PARTNER GŁÓ� WNY

PATRÓNAT HÓNÓRÓWY

ÓRGANIZATÓRZY

PATRÓNAT MEDIALNY

Informator

Brzeski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Starosta Powiatu Limanowskiego

Wójt Gminy Laskowa

informatorbrzeski.pl

Profile for INFORMATOR BRZESKI

INFORMATOR BRZESKI - LIPIEC 2019  

INFORMATOR BRZESKI - LIPIEC 2019  

Advertisement