Page 1

Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

Statut Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu Wersja jednolita z dnia 1.09.2013 r. Uwzględniająca nowelizacje uchwalone przez Radę Pedagogiczną oraz zmiany w prawie oświatowym. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami, rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z 21.05.2004 r. Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zmianami, oraz rozporządzenie MEN z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156,poz1046)

NAZWA SZKOŁY § 1.1. Nazwa szkoły zawiera: 1/ Gimnazjum Gminne w Pakosławiu jest szkołą publiczną, 2/ Siedziba: 63-920 Pakosław ul. Parkowa 15 3/ Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: Gimnazjum Gminne w Pakosławiu a/ pieczątka: Gimnazjum Gminne w Pakosławiu ul. Parkowa 15 63-920 Pakosław b/ pieczęć: „ Gimnazjum Gminne w Pakosławiu” 2. Funkcję organu prowadzącego sprawuje Gmina Pakosław. 3. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 4. Szkole imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów. Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem realizowanej w nim pracy wychowawczej i dydaktycznej.

INFORMACJE O GIMNAZJUM 1


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu § 2. 1.Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Pakosław. 2.Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 3.Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. 4.Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 6.W szkole mogą być prowadzone klasy specjalistyczne i inne formy pracy z dziećmi zgodne z aktualnymi przepisami. 7.Na terenie gimnazjum mogą być prowadzone zajęcia płatne i nieodpłatne dla uczniów, organizowane przez osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze. 8.Gimnazjum może wprowadzać innowacje pedagogiczne i eksperymenty. Forma wprowadzania innowacji powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 9.W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole mogą być prowadzone różne formy działalności komercyjnej, np. prowadzenie sklepiku, wydawanie gazetki itp. 10.Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane przez gimnazjum uwzględniać powinny optymalne warunki rozwoju ucznia oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ucznia. 12. Gimnazjum działa w danym roku zgodnie z „Planem pracy”, który określa zadania i terminy ich realizacji. 13.Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określa „Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu”. 14.Uczniowie w gimnazjum mogą otrzymać pomoc i wsparcie z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, w tym również pomoc materialną. Formy opieki i pomocy uczniom powinny być zgodne z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 15.Organizację i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki określa „Regulamin Rady Rodziców”. 16.W szkole funkcjonuje program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 17.Gimnazjum może współpracować z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 18.Granice obwodu gimnazjum są granice administracyjne gminy Pakosław.

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM § 3.1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Gimnazjum realizuje proces dydaktyczny w ten sposób, że zapewnia równe szanse edukacyjne i wysoki poziom kształcenia każdemu uczniowi oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój jako osoby, wprowadzając go w życie społeczne. 3. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia, a w szczególności: 1/ realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych uwzględniając podstawę programową i ramowy plan nauczania; 2/ wprowadza atrakcyjne i nowatorskie formy nauczania, udziela wszystkim uczniom pomocy w uzyskaniu możliwie najwyższych osiągnięć zapewniając im równe szanse do pełnej realizacji ich możliwości, 3/ rozpoznaje, rozbudza i rozwija indywidualne intelektualne i twórcze uzdolnienia i umiejętności, 4/ rozbudza miłość do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, 5/ wprowadza w świat kultury i sztuki. 4. Aby umożliwić szeroki rozwój zainteresowań uczniów i ich szczegółowych zdolności, 2


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu gimnazjum podejmuje następujące działania: 1/ rozwija zainteresowania uczniów zwiększając ilość godzin tygodniowo z określonych przedmiotów oraz wprowadzając zajęcia pozalekcyjne, 2/ realizuje indywidualne programy nauczania, 3/ organizuje warsztaty naukowe i językowe, 4/ współdziała ze szkołami wyższego stopnia, 5/ wykorzystuje możliwości środowiska w tym zakresie, 6/ bierze udział w konkursach tematycznych, przedmiotowych i olimpiadach sportowych. 5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez: 1/ zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum, 2/ systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 3/ realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych, kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, 4/ przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zajęcia tematyczne realizowane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i godzinach wychowawczych, 5/ realizację prawa uczniów do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych, 6/ umożliwienie współpracy rodziców z pedagogiem szkolnym. 7/ ścisłą współpracę z rodzicami, 6. Sprawuje opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 1/ łamanie barier architektonicznych, 2/ zorganizowanie zajęć świetlicowych, 3/ prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 4/ prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 5/ prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 6/ prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 7/ prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, 8/ zajęcia, o których mowa w punkcie 3-7 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Rawiczu oraz zespół powołany do rozpoznawania i ustalenia zakresu pomocy w miarę posiadanych środków finansowych. 7.W celu wprowadzenia efektywnych oddziaływań dydaktycznych w szkole będzie prowadzona szeroka diagnoza bieżącego stanu oraz systematyczne monitorowanie skuteczności wprowadzanych rozwiązań. 8. Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez realizowanie własnego programu wychowawczego. Program wychowawczy oraz program profilaktyki gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 9. Gimnazjum zawiera corocznie stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. 10. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w gimnazjum poprzez: 1. tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej, 2. tworzenie uczniom niepełnosprawnym właściwych warunków nauki i rozwoju w zależności od ich stopnia i rodzaju niepełnosprawności poprzez zapewnienie opieki specjalistycznej, 3. organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub badań lekarskich, 4. ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku, 5. ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu stworzenia właściwych warunków do nauki 3


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu w domu, 6. analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, 7. dostosowanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów, zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacji, oceniania i promowania. 11.W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania: 1. W wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostanie pomoc w ramach zajęć zespołów wyrównawczych oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów, 2. W rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, konsultowanie się z pedagogiem szkolnym. W przypadkach szczególnych - kontakt z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w tym zakresie. 3. Uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy. 12. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. Zaspokaja poznawczą ciekawość świata, rozwija zainteresowania. Zabezpiecza przed korzystaniem z nie pożądanych informacji internetowych poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na szkolnych komputerach. 13. Kształtuje poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny poprzez: 1. włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, 2. wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło), 3. wdrażanie uczniów do posługiwania się w gimnazjum i poza nim poprawnym językiem ojczystym. 14. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: 1. ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea), 2. spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, 3. obchody świąt i rocznic, 4. podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. 15. Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się, pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz innej pomocy specjalistycznej dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i opiekunów: 1. w ramach współdziałania na terenie szkoły organizowane są spotkania, prelekcje, konsultacje i szkolenia, 2. szkoła kieruje do poradni uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami wychowawczymi w celu uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki. 16. Umożliwia uczniom wybór kierunku dalszego kształcenia poprzez organizowanie systemu doradztwa: 1. spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, 2. uczestniczenie w tzw. "dniach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych, 3. gromadzenie w bibliotece szkolnej, udostępnianie i rozpowszechnianie wśród uczniów informatorów, 4. preorientacja zawodowa na lekcjach wychowawczych (pedagog, psycholog). 5. prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach działań SZOK 17. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski na zasadzie modyfikacji programu nauczania poprzez poszerzenie lub zawężenie treści w nim zawartych. 18. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć 4


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące: 1. z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, 2. pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zobowiązani do:  przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,  pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję gimnazjum, 12. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum: 1. każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania, 2. jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 3. jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, nad 15 uczniami przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 4. na udział w wycieczce organizowanej nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów, 5. wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "Karty wycieczki", 6. kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum, osoba pełnoletnia będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 7. szczegóły organizacji wycieczek i imprez poza szkołą określa regulamin organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych. 13. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum: 1. nauczyciele pełnią dyżury według grafiku, 2. dyżury pełnione są od przywozu pierwszych uczniów do zakończenia zajęć w gimnazjum i odwozu ostatnich uczniów, oraz podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem przez dyrektora szkoły, 3. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w sanitariatach i szatni, 4. w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, 5. w razie zaistnienia wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, pracownicy lub uczniowie, którzy byli jego świadkami natychmiast zawiadamiają o nim dyrektora gimnazjum, 14. Gimnazjum współpracuje z rodzicami poprzez: 1. Organizację spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji, pedagogizacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w formie wywiadówek szkolnych, oraz wywiadówek klasowych (z wychowawcą klasy), a także indywidualnych konsultacji z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 2. Współpracę i udział rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych. 3. Współudział w opracowaniu programu wychowawczego 4. Ogólne informacje dla rodziców przekazywane są poprzez tablicę ogłoszeń. 5. Wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez uczniowski zeszyt do korespondencji (dzienniczki ucznia) w zakresie : a) zwolnień ucznia z zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności w szkole przez rodziców (prawnych opiekunów), b) bieżącego informowania rodziców (prawnych opiekunów) c) zaproszenia rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły celem rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych 5


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 15. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, wyników kształcenia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami, 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci u wychowawcy, pedagoga i psychologa. 5. Wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 6. Uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania. 7. Wyrażania opinii na temat programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz programu wychowania prorodzinnego realizowanych w gimnazjum 8. Pełnej i rzetelnej informacji w sprawach wychowania i dalszej edukacji. 9. Wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek i imprez szkolnych. 10. Wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych. 11. Występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania. 16. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do : 1. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły. 2. Współpracy z wychowawcą i nauczycielami. 3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć. 4. Udziału w organizowanych przez szkołę wywiadówkach, spotkaniach i konsultacjach. 5. Wspierania procesu nauczania i wychowania oraz kontaktowania się ze szkołą w razie wystąpienia trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 6. Przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole. 7. Informowania szkoły o nieobecnościach. 17. Rodzice odpowiadają finansowo za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. ORGANY GIMNAZJUM § 4.1. Organami gimnazjum są: 1) Dyrektor gimnazjum 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców 4) Samorząd Uczniowski 2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustawy oraz regulaminy wewnętrzne. 3. Do rozstrzygania spraw spornych i konfliktów między organami gimnazjum powołuje się komisję. W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel z każdego organu gimnazjum. Postanowienia komisji są ostateczne. 4. Dyrektor gimnazjum zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji i uprawnień określonych w statucie.

DYREKTOR GIMNAZJUM § 5.1.Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności: 1/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum, 6


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 2/ sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 3/ przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 4/ realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ nadzorujący, 5/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami, 6/ przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom, 7/ dysponuje środkami finansowymi, 8/ opracowuje arkusz organizacyjny, 9/ dba o powierzone mienie, 10/ wydaje polecenia służbowe, 11/ dokonuje oceny pracy nauczycieli, 12/ realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela” i ustawy „O systemie oświaty”, 13/ kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, 14/ reprezentuje gimnazjum na zewnątrz, 15/ współpracuje z Radą Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim 16/ przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 17/ podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, 18/ prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 19/ do kompetencji dyrektora należy doskonalenie jakości rozwoju szkoły z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela oraz kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum. 2. Dyrektor gimnazjum jako kierownik jednostki oświatowej samorządu gminnego: 1/ opracowuje arkusz organizacyjny, 2/ dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów, 3/ organizuje pracę szkoły i kieruje jej działalnością, 4/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie, 5/ dba o powierzone mienie, 6/ zapewnia bieżącą informację o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach. 3. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: 1/ realizuje jej uchwały i sprawuje nadzór w zakresie przestrzegania prawa, 2/ prowadzi i przygotowuje zebrania rady, 3/ przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku ogólne wnioski sprawowanego nadzoru, 4/ stwarza warunki do prawidłowej i terminowej realizacji wniosków.

RADA PEDAGOGICZNA § 6. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym gimnazjum i działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. 4.Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego. 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1/ zatwierdzanie planu pracy gimnazjum 2/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 7


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 3/ podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu, 4/ podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 5/ uchwalanie programu wychowawczego szkoły, 6/ uchwalanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 7/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 8/ występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora, 9/ delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 10/ opiniowanie pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 11/ opiniowanie projektu planu finansowego, 12/ opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, 13/ opiniowanie propozycji dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć, 14/ wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Gimnazjum zgodnie z ustawą „O systemie oświaty”. RADA RODZICÓW § 7. 1. W Gimnazjum tworzy się Radę Rodziców, która jest organem społecznym. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców Gimnazjum oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu i opiniowaniu wszystkich spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności: 1/ występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświatowych. Wnioski Rady Rodziców nie mają charakteru wiążącego, 2/ opiniuje program wychowawczy szkoły, 3/ opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, 4/ udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 5/ działa na rzecz stałej poprawy bazy, 6/ pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 7/ współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 8/ współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum, 9/ deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum. 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi: 1/ kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców, 2/ organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, 3/ tryb podejmowania uchwał, 4/ zasady wydatkowania funduszy, SAMORZĄD UCZNIOWSKI § 8. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Reprezentację uczniów stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 3. Samorząd uczniowski posiada własny regulamin pracy, który jest uchwalony przez ogół uczniów. 4. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia: 1/ prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2/ prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3/ prawa do organizacji życia szkolnego, 8


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 4/ prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 5/ w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 6/ prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego, 7/ prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

ORGANIZACJA GIMNAZJUM § 9. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. § 10.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego. 2. W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. § 11.1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 2.Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 3.Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 5.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, liczba uczniów w oddziale może być mniejsza. § 12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia. § 13.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej /nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 minut /, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. § 14.1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS. 2. Oddziały należy dzielić na grupy w nauczaniu: 1/ języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, 2/ podczas zajęć wychowania fizycznego- prowadzone są one w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 3/ podczas ćwiczeń (w tym laboratoryjnych), w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. § 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.; zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, 9


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. § 16.1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można kierować do szkół posiadających klasy przysposabiające do pracy zawodowej. 2. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do szkoły, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia. § 17. Biblioteka 1/ Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2/ Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. 3/ Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: a. gromadzenie i opracowywanie zbiorów, b. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza biblioteką, c. prowadzenie przysposobienia czytelniczko- informacyjnego uczniów. 4/ Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czytelnicy mogą korzystać z dwóch form udostępniania zbiorów: wypożyczanie poza bibliotekę i korzystanie w czytelni. 5/ Do zadań bibliotekarza należy: a. udostępnianie książek i innych źródeł informacji, b. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, c. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, d. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, e. opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, f. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, g. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, h. organizowanie konkursów czytelniczych, i. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas, j. współpraca z nauczycielami gimnazjum, k. współpraca z rodzicami, l. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, m. współpraca z innymi bibliotekami, n. zakup i oprawa książek. 1/ Szczegółowe zasady działalności biblioteki określa regulamin biblioteki. § 18. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum. §19.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski. 2. Do zadań zespołu należy między innymi: 1/ wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 2/ opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć, 3/ tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego, 4/ wypracowanie metod i form integracji w procesie dydaktycznym. §20.1.Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 10


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu pisemnego porozumienia między dyrektorem gimnazjum, a daną placówką. 2.Uczniowie, którzy ukończyli 15 lat i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być skierowani do szkoły przysposabiającej do zawodu. 3.W szkole nie tworzy się klas przysposobienia do zawodu; uczniowie wymagający takiej formy pracy, kierowani są do placówek, które klasy tego typu prowadzą. § 21.1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1. z niepełnosprawności; 2. z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 3. ze szczególnych uzdolnień; 4. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 5. z zaburzeń komunikacji językowej; 6. z choroby przewlekłej; 7. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 8. z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 9. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 3. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej zawiera Szkolna procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM § 22.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1,określają odrębne przepisy. 3. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia się tworząc stanowiska, głównego księgowego i referenta, dla których zakres czynności opracowuje dyrektor 4. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi: - sprzątaczki, - konserwator- woźny, 5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. § 23.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do obowiązków nauczyciela należy: 1/ kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, 2/ uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, 3/ przestrzegać zapisów statutowych, 4/ zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 5/ usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie, 6/ w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów, 7/ w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu, 8/ na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, 9/ pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 10/ przygotować się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 11/ dbać o poprawność językową uczniów, 11


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/

stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne, służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, wzbogacić warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt, aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania, wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

§ 24.1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania. 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy-oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba, że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę. 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 5.Wychowawca w celu realizacji zadań winien: 1/ zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 2/ opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, 3/ utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, 4/ współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 5/ współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Rawiczu, 6/ śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 7/ dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 8/ udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd. 9/ kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 10/ utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia, 11/ powiadomić o przewidywanych dla ucznia śródrocznych/rocznych ocenach na miesiąc przed zakończeniem semestru/ roku. 12/ na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o stopniach śródrocznych/rocznych, 13/ uczestniczyć w zebraniach z rodzicami. 6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej. 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pedagoga szkolnego. § 25.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 12


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. UCZNIOWIE GIMNAZJUM § 26.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. 3. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. Uczeń gimnazjum ma prawo do: 1/ zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, informacji na temat metod nauczania, 2/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 3/ korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 4/ tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 5/ poszanowania swej godności, 6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7/ swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 8/ korzystania z pomocy doraźnej, 9/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 10/ poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu, 11/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 12/ korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 13/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 14/ przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Gimnazjum; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 15/ przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 16/ uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną, 17/ do demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, 2. Uczeń ma obowiązek: 1/ przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach, 2/ punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, w razie nieobecności ucznia lub spóźnienia wymagane jest pisemne usprawiedliwienie napisane w dzienniczku przez rodziców lub opiekunów ucznia. 3/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych, 4/ wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi, 13


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 5/ dostosowania się do organizacji nauki w Gimnazjum: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku Gimnazjum, 6/ dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających, zarówno w Gimnazjum jak i poza nim; za powyższe przekroczenie stosuje się w Gimnazjum surowe kary, 7/ troszczenie się o mienie Gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gimnazjum; 8/ uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego, uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy oraz przynoszenia na teren szkoły rzeczy cennych np. telefonów komórkowych, za ich zaginięcie szkoła nie ponosi odpowiedzialności, 9/ przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania Szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć, z wyjątkiem uczniów korzystających z biblioteki szkolnej, świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych, 10/ podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń, 11/ nosić na terenie szkoły estetyczny, nieekstrawagancki strój lub strój określony uchwałą Rady Pedagogicznej po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny, zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi, 12/ zabrania się noszenia kolczyków (w nosie, wargach, ustach), 13/ dbanie o kulturę zachowania i kulturę języka, 14/ ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji, 15/ przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia swojego i innych, 16/ pozostawienie sal lekcyjnych w nienagannym porządku, 17/ zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych określają uchwały Rady Pedagogicznej po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny, zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi, 18/ naprawiać wyrządzone szkody, 19/ okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy, 20/ podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu uczniowskiego. 3. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 1/ rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 2/ wzorową postawę, 3/ wybitne osiągnięcia, 4/ dzielność i odwagę. 5/ pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska 4. Nagrody przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum: 1/ pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 2/ pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 3/ dyplom, 4/ nagrody rzeczowe i książkowe dla laureatów konkursów, zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, pracę w organizacjach szkolnych, 5/ listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców, 6/ Dyrektor Gimnazjum może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród lub stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów. 14


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum. 7. Kary stosowane przez szkołę będące skutkiem negatywnego zachowania uczniów mogą być następujące: 1/ uwaga pisemna (w dzienniku lekcyjnym), 2/ ustne upomnienie wychowawcy klasy, 3/ nagana wychowawcy z wpisem do dziennika oraz powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, 4/ upomnienie dyrektora, 5/ upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 6/ pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 7/ pozbawienie możliwości uczestnictwa w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Gimnazjum oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 8/ przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły, 9/pozbawienie funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych 10/ po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Gimnazjum, może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia. Wniosek dotyczący ucznia przyjętego spoza obwodu Gimnazjum nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innego gimnazjum: a. przychodzenie ucznia do szkoły w stanie nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan podczas pobytu w szkole, b. przychodzenie do szkoły w stanie odurzenia lekami psychotropowymi lub innymi albo wprowadzanie się w taki stan podczas pobytu w szkole, c. szczególnie rażące naruszenie postanowień niniejszego statutu, a uprzednio stosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły skutku. 8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni. 9. Tryb odwołania się od kary: 1/ w przypadku naruszenia prawa, uczniowi przysługuje prawo odwołania się. Uczeń odwołuje się bezpośrednio do wychowawcy, czyni to nie później niż w ciągu 2 dni od naruszenia jego praw. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania i odnotowuje odwołanie i jego wynik w zeszycie spostrzeżeń przy nazwisku ucznia, 2/ jeśli rozstrzygnięcie wychowawcy nie rozwiązuje problemu, uczeń, rodzic (prawny opiekun) za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego składa pisemne odwołanie do dyrektora szkoły. Termin złożenia odwołania wynosi 3 dni od rozmowy z wychowawcą. W zależności od rodzaju naruszenia praw ucznia, Dyrektor podejmuje odpowiednie działania w celu wyjaśnienia problemu i w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi uczniowi i jego rodzicom ( opiekunom prawnym). 3/ decyzja dyrektora jest ostateczna. RODZICE UCZNIÓW § 27.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia oraz opieki. 2. Rodzice uczniów mają prawo do: 1) znajomości zadań i planów dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i w szkole; 2) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawartych w statucie szkoły; 4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 5) występowania z inicjatywami mającymi na celu poprawienie jakości pracy szkoły, 15


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu uatrakcyjnienie form prowadzenia zajęć, organizowania imprez środowiskowych; 6) zgłaszania swoich wniosków lub zastrzeżeń oraz uwag do wychowawcy klasy, do pedagoga szkolnego i do dyrektora szkoły; 7) uczestniczenia i wspierania szkoły w działaniach rozwijających ją i integrujących społeczność szkolną; 8) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum. 9) korzystania z pomocy P P-P które jest dobrowolne i bezpłatne; 10) niewyrażenia zgody na zorganizowanie pomocy przez szkołę zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno – pedagogicznej. 3. Rodzice uczniów mają obowiązek: 1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 2) informowania wychowawcy o dłuższej chorobie (powyżej 3 dni); 3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 4) wyposażenia dziecka w podręczniki i przybory szkolne; 5) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą; 6) stosowania się do ustaleń z dyrektorem szkoły, wychowawcą, pedagogiem i higienistką szkolną; 7) stałego monitorowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka; 8 ) zapoznanie się i potwierdzenie podpisem, informacji; 9) informowania wychowawcy o sytuacjach życiowych mających wpływ na postępy w nauce i zachowanie dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych form pomocy pedagogicznopsychologicznej; 10) powiadomienie wychowawcy o przewlekłych chorobach dziecka o których niewiedza nauczyciela mogłaby skutkować pogorszeniem zdrowia lub zagrożeniem życia. 11) reagowania na wezwania dyrektora, wychowawcy, nauczycieli i pedagoga. 4. Wyróżnienia dla rodziców 1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w życie klasy lub szkoły rada pedagogiczna, na wniosek wychowawcy, dyrektora i rady rodziców nagradza listem pochwalnym. 2. Rodziców uczniów szczególnie zaangażowanym w życie szkoły, mających bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie rada pedagogiczna, nagradza listem gratulacyjnym

ZADANIA I ORGANIZACJA ŚWIETLICY § 28.1.Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły. 2.Cele i zadania świetlicy są następujące: 1/ zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, 2/ zapewnienie uczniom pomocy w nauce, 3/ zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji, 4/ realizacja programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki w ramach zajęć grup świetlicowych. 3. Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 4. Świetlica jest czynna w dni obowiązkowych zajęć szkolnych w godzinach ustalonych przez dyrektora, zgodnie z potrzebami uczniów. 5. Świetlica prowadzi zajęcia w stałych grupach wychowawczych, liczących do 25 uczestników. 6. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 1/ roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, opracowany na podstawie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki, 2/ dziennik zajęć grup świetlicowych. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM 16


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu § 28.1. W ramach nadrzędnego celu gimnazjum realizuje Program Wychowawczy, poprzez który: 1/ rozwija poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 2/ kształtuje patriotyzm, 3/ przygotowuje do uczestnictwa w kulturze ojczystego kraju, 4/ przygotowuje do uczestnictwa w zjednoczonej Europie, 5/ kształtuje postawy otwartości i tolerancji, 6/ przygotowuje do podejmowania aktywności zawodowej, rozwija samodzielność. 7/ uczy żyć w harmonii ze sobą, 8/ uczy żyć w harmonii z innymi ludźmi, kształtuje system wartości, 9/ przygotowuje do życia w rodzinie, 10/ przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 11/ kształtuje potrzeby i umiejętność dbania o własne zdrowie, 12/ kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska naturalnego, 13/ przygotowuje do korzystania z informacji i skutecznego komunikowania się. 2.Program Wychowawczy Gimnazjum opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski a uchwala Rada Pedagogiczna. PROGRAM PROFILAKTYKI § 29.1.W ramach nadrzędnego celu gimnazjum realizuje opracowany na podstawie diagnozy potrzeb uczniów i występujących w środowisku zagrożeń Program Profilaktyki, poprzez który: 1/ ogranicza wśród młodzieży przemoc i agresję, 2/ podnosi poziom kultury osobistej uczniów, 3/ chroni uczniów przed zagrożeniami, 4/ propaguje wśród gimnazjalistów zdrowy styl życia, 5/ dąży do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, 6/ dąży do zapewnienia uczniom poczucia własnej wartości. 2.Program Profilaktyki opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski a uchwala Rada Pedagogiczna. REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO §30.1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza jego treści. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: a. wybranie tematu projektu edukacyjnego; b. określenie celów i zaplanowanie etapów jego realizacji; c. wykonanie zaplanowanych działań; d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizowali projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 17


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 8. W przypadku, o którym mowa w punkcie 7, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 9. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 10.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin realizacji projektu edukacyjnego.

Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów § 31. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego: 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w tym: - sposób przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności umożliwiających uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana, - z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, - sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych, - sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, - sposób przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku wystawienia oceny rocznej niezgodne z przepisami prawa. 2. Zachowanie ucznia. 3. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów i rodziców. §32. Cele oceniania wewnątrzszkolnego: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu i postępach w tym zakresie. 2. Ocenianie wskazuje, co w uczeniu się jest najważniejsze i na co winno ono być nakierowane. 3. Ocenianiu podlega realizacja wymagań i osiągnięć programowych. 4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 5. Ocenianie tworzy sytuacje do zademonstrowania przez ucznia swej wiedzy i umiejętności w różnorodnych formach jej sprawdzania. 6. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu. 7. Ocenianie wspiera i wzmacnia proces nauczania poprzez sytuacje, które nie zaskakują ucznia, motywują go do pracy w kierunku podnoszenia swoich wyników w nauce. 8. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia w nauce i zachowaniu. 9. Ocenianie pozwala na wyrażanie opinii o uczniu, jego rozwoju w cyklu kształcenia i stanowi materiał informacyjny dla planowania dalszego kształcenia ucznia i pracy szkoły. 10. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. § 33. Zasady oceniania 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 2. uczniów na początku roku szkolnego na zajęciach dydaktycznych i godz. do dyspozycji wychowawcy, 3. rodziców na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. 4. Wymagania edukacyjne opracowują zespoły przedmiotowe nauczycieli. 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania. 18


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 7. Nauczyciel oceny bieżące, spostrzeżenia i informacje o uczniach gromadzi w dzienniku lekcyjnym, dzienniku przedmiotowym, dzienniczku uwag ucznia lub klasowym zeszycie uwag. 8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona: 10. uczniowi w czasie lekcji, 11. rodzicowi każdorazowo do wglądu, 12. w czasie wywiadówek i spotkań wychowawcy z rodzicami. 13. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 14. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, techniki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Uczeń zwolniony z zajęć przebywa ze swoją klasą nie biorąc udziału w ćwiczeniach. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”. § 34. Terminy klasyfikacji śródrocznej 1.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: a) półrocze I od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia lub ferii zimowych gdy ich termin rozpoczęcia wypada w styczniu, 1/ półrocze II od następnego dnia po pierwszym półroczu lub pierwszego dnia po feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego. § 35. Skala oceniania, sposób formułowania ocen 1.Formy sprawdzania umiejętności: a. prace klasowe b. sprawdziany c. kartkówki d. testy e. referaty f. odpowiedzi ustne, w tym czytanie, recytacje g. przeprowadzanie doświadczeń i ćwiczeń h. zadania domowe 2. Ilość form sprawdzania umiejętności ucznia określa nauczyciel w rozkładach nauczania,planach wynikowych lub wymaganiach edukacyjnych. 3.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 4.Ocena poszczególnych form sprawdzania umiejętności: Przy skali ocen do 100 punktów: a) prace klasowe -50pkt. b) sprawdziany, testy -30pkt. c) odpowiedzi ustne, -10pkt. d) zadania domowe , referaty, ćwiczenia, doświadczenia -10pkt. Przy skali ocen do 50 punktów: a) sprawdziany, testy -30pkt. b) odpowiedzi ustne, kartkówki -15pkt. c) zadania domowe , referaty, ćwiczenia, doświadczenia -5pkt. Punkty dodatkowe: aktywność, zadania dodatkowe po 1pkt (przeskok maksymalnie o jedną ocenę) udział w konkursach przedmiotowych, punkty do: a) szkolnych 5pkt 19


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu b) rejonowych 10pkt. c) wojewódzkich 20pkt. d) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 5.Szczegółowe zasady dla poszczególnych form sprawdzania umiejętności dookreśla nauczyciel przedmiotu § 36. 6.Stosowanie skali ocen dla poszczególnych przedmiotów: 1. skala do 100 punktów z przedmiotów:  j. polski  j. francuski  j. angielski  j. niemiecki  matematyka 2. skala do 50 punktów z przedmiotów:  historia  fizyka  geografia  biologia  chemia  wos 7.Brak przynajmniej jednej oceny z poszczególnych form sprawdzania umiejętności wyrażonych w punkcie 4a-d powoduje konieczność jej zaliczenia na zasadach określonych przez nauczyciela, który informuje uczniów o zasadach organizacji dodatkowych form sprawdzania umiejętności. 8. Uczeń ma prawo zgłoszenia bezpośrednio po rozpoczęciu lekcji nie przygotowanie do niej (brak pracy domowej lub brak przygotowania do odpowiedzi ustnej, brak zeszytów, podręczników, przyborów) a. w przypadku jednej godziny w tygodniu – jedno nieprzygotowanie, b. w przypadku dwóch godzin w tygodniu – dwa nieprzygotowania w ciągu półrocza, c. w przypadku trzech i więcej godzin w tygodniu – trzy nieprzygotowania w ciągu półrocza, 9.Zasady sprawdzania i oceniania prac pisemnych: a) nauczyciele poszczególnych przedmiotów określają kryteria oceny prac pisemnych oraz informują o nich uczniów na początku roku szkolnego, b) termin pisemnych prac kontrolnych nauczyciel uczący uzgadnia z zespołem klasowym, co najmniej na tydzień przed planowanym sprawdzianem, c) w ciągu tygodnia nie mogą być więcej niż trzy prace pisemne, d) „kartkówki” (sprawdzian, który swoim zakresem nie obejmuje więcej niż trzy ostatnie tematy) mogą być przeprowadzone bez uzgodnienia z uczniami i nie powinny trwać dłużej niż piętnaście minut, e) każda praca kontrolna musi zawierać informację o punktacji poszczególnych zadań oraz zadanie na ocenę celującą, f) nauczyciel jest zobowiązany do oceny pracy pisemnej i poinformowania uczniów o ocenie w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni, g) sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. h) uczniowie, którzy nie pisali pracy kontrolnej mają obowiązek jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. i) nauczyciel może wyznaczyć raz w semestrze dodatkowy termin pracy klasowej lub sprawdzianu w celu umożliwienia poprawy oceny. 10.Oceny bieżące, śródroczne i roczne z przedmiotów: sztuka, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, religia ustala się w skali ocen pkt 12a. 11.Przy ustalaniu ocen z w/w przedmiotów należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 12.Oceny z religii określa nauczyciel katecheta wg odrębnych przepisów. 13.Sposób ustalania oceny śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej. 20


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu a) Skala ocen śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej: stopień celujący (cel) - 6 stopień bardzo dobry (bdb) - 5 stopień dobry (db) - 4 stopień dostateczny (dst) - 3 stopień dopuszczający (dps) - 2 stopień niedostateczny (ndst) - 1 b) Przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej sumuje się średnią punktów z poszczególnych kategorii sprawdzania umiejętności tj. (prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, zadania domowe) i doliczamy punkty dodatkowe. 1. Ocena roczna i końcowa wystawiona będzie wg przelicznika w skali od 1 do 6 pkt. 12 a. A - skala 100 punktowa, B - skala 50 punktowa A B Stopień: 6 100 pkt i więcej 50 pkt i więcej 5 od 85 do 100 pkt od 43 do 50 pkt 4 od 70 do 84 pkt od 35 do 42 pkt 3 od 51 do 69 pkt od 26 do 34 pkt 2 od 35 do 50 pkt od 18 do 25 pkt 1 od 0 do 34 pkt od 0 do 17 pkt 2. Oceny roczne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 3. Nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 5. Ocena śródroczna pozostaje oceną punktową po zaokrągleniu do jedności. 14.Ustala się następujące kryteria stopni (ocen): a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności zgodnie z program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, regionalnym albo krajowym. b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu trudności, e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiadomości ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 21


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 15.Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdziany i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 16.Przed końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodziców powiadamia się ustnie lub w dzienniczku ucznia o ocenach klasyfikacyjnych, natomiast pisemnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w terminie 4 tygodni przed wystawieniem oceny. Ostateczną ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną) nauczyciel wystawia nie później niż 3 dni przed planowaną radą pedagogiczną. 17. Oceny z przedmiotów nadobowiązkowych wpisywane są do dokumentacji ucznia za zgodą ucznia lub jego rodziców. 18. Zajęcia nieoceniane zalicza się na zasadzie uczestnictwa ucznia w zajęciach. 19. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia posiadającego opinię, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. 20. Uczeń, który w I semestrze został sklasyfikowany na ocenę niedostateczną z jednego lub kilku przedmiotów, powinien ją poprawić. a) Na poprawę uczeń ma 4 początkowe tygodnie II semestru. b) Szczegółowy termin zaliczania oraz zakres wiadomości do uzupełnienia ustala nauczyciel, w porozumieniu z uczniem. c) W przypadkach szczególnych (np. długotrwała choroba) termin poprawy może zostać wydłużony. 20. Nauczyciel umożliwia uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna (śródroczna) poprzez wskazanie do realizacji zadań z treści programowych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem punktu 2.w §.8 Zwolnienie dotyczy całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, projektu edukacyjnego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 4. Zindywidualizowaniu programu i wymagań w zakresie treści programowych. 5. Realizacji dodatkowych ćwiczeń w czasie lekcji i w domu. 6. Częstszym odpytywaniu i bazowaniu przy ocenianiu na jego ustnych wypowiedziach. 7. Wydłużaniu czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek). 8. Prace pisemne nauczyciel ocenia przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji. Docenia walory bogatego słownictwa, ciekawe przemyślenia, poprawną budowę stylistyczną, poprawność toku myślenia i wnioskowania itp. 9. W przypadku przedmiotów ścisłych ocena poprawności rozumowania, trafność interpretacji f)

22


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu zagadnienia jest przedkładana nad ocenę szczegółowej poprawności zapisu symboli i znaków graficznych, braku dokładnych obliczeń, mylenia stron równania itp. 10. W przypadku nauki języków obcych trzeba liczyć się ze szczególnymi trudnościami w zapamiętywaniu pisowni i wymowy; nauczyciel powinien zwracać uwagę głównie na poprawną wymowę i konwersację. 11. W ocenie wiedzy ucznia dyslektycznego powinny dominować odpowiedzi ustne i testowa forma sprawdzianów. 12. Wobec ucznia dyslektycznego nauczyciel nie stosuje (o ile to możliwe) presji czasowej. § 36. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów: język polski Wypowiedź ustna i kartkówka max. 10pkt Sprawdzian ortograficzny max. 10pkt Zadanie domowe max. 10pkt Zeszyt ucznia max.10pkt Sprawdziany gramatyczne i teoretyczno– literackie z dużej partii materiału max. 30 pkt Wypracowanie max. 30 pkt Praca klasowa max. 50 pkt Ocenianie prac klasowych z języka polskiego I Redagowanie dłuższej formy wypowiedzi / 50pkt 1. Opracowanie tematu: max. 14pkt 2. Kompozycja pracy: max. 3pkt 3. Forma: max. 3pkt 4. Poprawność językowa: max. 15pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 15pkt II Redagowanie kilku krótszych form wypowiedzi; dwóch lub trzech / 50 1. Opracowanie tematu: max. 8pkt 2. Kompozycja pracy: max. 3pkt 3. Forma: max. 3pkt 4. Poprawność językowa: max. 8pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 8pkt ......30pkt... 1. Opracowanie tematu: max. 6pkt 2. Kompozycja pracy: max. l,5pkt 3. Forma: max. l,5pkt 4. Poprawność językowa: max. 6pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 5pkt ...20pkt...... * l. Opracowanie tematu: max. 8pkt 2. Kompozycja pracy: max. 3pkt 3. Forma: max. 3pkt 4. Poprawność językowa: max. 8pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 8pkt ......30pkt... 1. Opracowanie tematu: max. 3pkt 2. Kompozycja pracy: max. 1pkt 3. Forma: max. 1pkt 4. Poprawność językowa: max. 2pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 3pkt ...l0pkt..... III Inną formą pracy klasowej może być redagowanie dłuższej formy wypowiedzi - jest ona oceniana według kryteriów wypracowania na 30pkt i rozwiązywanie testu gimnazjalnego na 20pkt w systemie 0/1. IV Ocenianie wypracowań z języka polskiego /30pkt * Redagowanie jednej dłuższej formy wypowiedzi 1. Opracowanie tematu: max. 8pkt 23


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 2. Kompozycja pracy: max. 3pkt 3. Forma: max. 3pkt 4. Poprawność językowa: max. 8pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 8pkt ......30pkt... * Redagowanie dwóch lub trzech krótszych form wypowiedzi: 1. Opracowanie tematu: max. 6pkt 2. Kompozycja pracy: max. l,5pkt 3. Forma: max. l,5pkt 4. Poprawność językowa: max. 6pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max.5pkt ......20pkt... 1. Opracowanie tematu: max. 3pkt 2. Kompozycja pracy: max. 1pkt 3. Forma: max. 1pkt 4. Poprawność językowa: max. 2pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 3pkt ...l0pkt..... * l. Opracowanie tematu: max. 3pkt 2. Kompozycja pracy: max. 1pkt 3. Forma: max. 1pkt 4. Poprawność językowa: max. 2pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 3pkt ......l0pkt.. 1. Opracowanie tematu: max. 3pkt 2. Kompozycja pracy: max. 1pkt 3. Forma: max. 1pkt 4. Poprawność językowa: max. 2pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 3pkt ...l0pkt.. 1. Opracowanie tematu: max. 3pkt 2. Kompozycja pracy: max.1pkt 3. Forma: max. 1pkt 4. Poprawność językowa: max. 2pkt 5. Zapis (ortografia i interpunkcja): max. 3pkt ...l0pkt…… język francuski, niemiecki, angielski, rosyjski. Uczeń gromadzi punkty w następujących kategoriach: 1. odpowiedź ustna, za którą może otrzymać maksymalnie 10 punktów, na które składa się poprawna wymowa, prozodia, gramatyka, bogactwo słownictwa. 2. praca klasowa – w formie testu gramatyczno-leksykalnego, za którą może zdobyć maksymalnie 50 punktów, 3. sprawdzian – również w formie testu gramatyczno-leksykalnego z maksymalną liczbą punktów 30, 4. zadanie domowe – 10 punktów, na które składa się poprawność gramatyczna, jasność i spójność, oryginalność. 5. aktywność, zadania dodatkowe – 1 punkt, Uczniowie z opinią oceniani są zgodnie z zaleceniami wydanymi w opinii. Zadania dostosowuje się do ich możliwości, proponuje się im zadania o mniejszym stopniu trudności. Jednocześnie najlepszym uczniom powierzane zadania trudniejsze, ambitniejsze, jak dodatkowa lektura czy tłumaczenie trudniejszego tekstu lub pomoc słabszym kolegom, za które mogą zdobyć dodatkowe punkty. Bardzo ważnym elementem jest również samoocena, do której przyzwyczajamy uczniów. Uczeń nieobecny jest zobowiązany do uzupełnienia i zaliczenia materiału przerobionego podczas jego nieobecności. matematyka 1. Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: ‒ rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji, ‒ znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, 24


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

‒ prowadzenie rozumowań, ‒ rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, ‒ posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia, ‒ analizowanie tekstów w stylu matematycznym, ‒ umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych, ‒ efekty pracy samodzielnej, ‒ aktywność na lekcji, ‒ umiejętność matematyzowania wybranych problemów z fizyki, chemii, geografii, ‒ udział w konkursach z matematyki na różnych szczeblach. 2. Uczeń gromadzi punkty w następujących kategoriach: ­ kartkówki i odpowiedzi – 10 pkt ­ zadania domowe – 10 pkt ­ sprawdziany obejmujące część działu – 30 pkt ­ prace klasowe obejmujące cały dział -50 pkt ­ za rozwiązanie zadań dodatkowych, aktywność na lekcji i udział w konkursach uczeń otrzymuje punkty dodatkowe 3. Uczniowie z opinią oceniani są zgodnie z zaleceniami wydanymi w opinii przez poradnię. Zadania dostosowuje się do ich możliwości, proponując: ‒ przy odpowiedziach ustnych zadawanie dodatkowych pytań, formułowanie pytań bardziej zrozumiałych, ‒ prace pisemne zawierające zadania o prostszej treści, ‒ pytania formułowane bardziej zrozumiale, ‒ zadania mniej skomplikowane, których rozwiązanie nie wymaga skomplikowanych przekształceń historia Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1. Odpowiedzi ustne na lekcjach bieżących i powtórzeniowych sprawdzając wiedzą i umiejętności ucznia w zakresie rozumienie związków przyczynowo –skutkowych, liniowych i synchronistycznych, między teraźniejszością a przeszłością, między faktami procesami, wnioskowania, porównywania, dostrzegania analogii historycznych. 2. Testy problemowe, sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów określone standardami osiągnięć, kształtowane a konkretnym materiale, sprawdziany obejmujące większą partię materiału programowego, prace kontrolne (wycinkowe 10-15 min.). 3. Prace pisemne przekrojowe lub problemowe, badające znajomość wiedzy, umiejętności formułowania wypowiedzi na piśmie, oceny przydatności różnych interpretacji wydarzeń i faktów oraz formułowanie własnych ocen i sądów historycznych. 4. Zadania oparte na analizie źródeł i tekstów np. literackich, sprawdzające umiejętności interpretacji dokumentu normatywnego, opisowego i literackiego. 5. Praca na lekcji, zaangażowanie w wykonywanie zadań, współpraca z innymi, stopień przygotowania do lekcji. 6. Praca w grupie (np. realizacja projektu, portfolio, wystaw) sprawdzająca umiejętność planowania, organizowania, realizowania i prezentowania działań intelektualnych. 7. Prace domowe wykonywane w zeszycie przedmiotowym, kartach pracy oraz inne przejawy pozaszkolnej aktywności ucznia, a także nadobowiązkowe (podejmowane dobrowolnie przez ucznia). Prace mają charakter długofalowy wymagające systematycznego wysiłku, samodzielnego poszukiwania informacji, planowania i organizowania własnych działań. 8. Konkursy wiedzy, przedmiotowe, interdyscyplinarne. Wypowiedzi ustne 1. Nauczyciel ma prawo zapytać ucznia na każdej lekcji: a) z trzech ostatnich lekcji szczegółowo, 25


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu b) z lekcji, które odbyły się po ostatnim napisanym sprawdzianie ważniejszych wydarzeń, postaci, związków przyczynowo-skutkowych, c) z rozumienia podstawowych pojęć, zjawisk, procesów oraz posługiwania się umiejętnościami od początku naszej edukacji historycznej. 2. Przy ocenie wypowiedzi ustnej będą brane pod uwagę następujące kryteria:  wymagania edukacyjne,  posługiwanie się terminologią historyczną,  posługiwanie się potrzebną wiedzą z innych przedmiotów,  styl wypowiedzi. 3. Uczeń, który przed lekcją zgłosił nieprzygotowanie nie będzie pytany. 4. Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej w trakcie całego semestru kolejnymi odpowiedziami ustnymi. Aktywność na lekcji 1. Uczeń otrzymuje „+” za: 1) aktywny udział w lekcji, poprawne wykonywanie ćwiczeń, poleceń nauczyciela itp. 2) pracę w grupie, umiejętność współpracy, komunikowanie się z innymi itp. 3) wypowiedź ustną na lekcjach, udział w dyskusji itp. 2. Uczeń otrzymuję „-” za: 1. pasywną postawę na lekcji, 2. brak współpracy z grupą, 3. Ocena postawy i aktywności, która może się odbywać z udziałem uczniów jest ważnym elementem oceny semestralnej. Sprawdziany pisemne 1. Sprawdzian zapowiedziany będzie na dwa tygodnie przed przeprowadzeniem i poprzedzony informacją o zakresie jego treści oraz lekcję powtórzeniową. 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisała sprawdzianu, ma obowiązek zaliczyć objęty nim materiał na najbliższej lekcji, bądź w innym terminie wynegocjowanym z nauczycielem. 3. Oceniane będą w skali punktowej, przeliczanej na oceny w następujący sposób: 4. Za pracę niesamodzielną, a nawet próby korzystania z podręcznika, zeszytu, „ściągawki czy pracy innego ucznia – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 5. Sprawdziany będą przedstawione uczniom do wglądu; natomiast rodzicom, również do wglądy ( w szkole), na ich życzenie. Kartkówki 1. Nie będą zapowiadane. Czas trwania 10 -15 minut 2. Obejmują materiał trzech ostatnich lekcji szczegółowo lub od ostatniego sprawdzianu najważniejsze rzeczy. Mogą stanowić rekapitulacje wtórną. 3. Za kartkówkę można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; inne kryteria oceniana jak przy sprawdzianach pisemnych. 4. Za pracę niesamodzielną a nawet próby korzystania z podręcznika, zeszytu, ściągawki czy pracy innego ucznia – otrzymuje 0 pkt. 5. Kartkówki będą przedstawiane uczniom do wglądu, natomiast rodzicom, również do wglądy ( w szkole), na ich życzenie. Prace domowe 1. Przy jej ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 1. stopień trudności 2. poprawność merytoryczna, 3. samodzielne rozumowanie, 4. poprawność językowa, 5. staranność wykonania. 2. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „-”; dwa minusy składają się na 0 pkt. Zeszyt przedmiotowy 1. Będzie sprawdzany, co najmniej raz w semestrze. 2. Przy ocenie zeszytu będą brane pod uwagę następujące kryteria: 26


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 1. uzupełnienie wszystkich lekcji (zeszyt powinien zawierać wszystkie lekcje) 2. wykonywanie wszystkich ćwiczeń i prac domowych przez nauczyciela, 3. staranność wykonania, 4. poprawność merytoryczna, 5. poprawność językowa, 6. estetyka. 3. Uczeń, który otrzymał 0 pkt. ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnić zeszyt (przy ponownym sprawdzeniu nie może otrzymać dwóch najwyższych 10 pkt. lecz mniej), a gdy nie dopełni warunków – otrzymuje kolejne 0 pkt.

geografia i wiedza o społeczeństwie Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane będą systemem punktowym. Punkty uczniowie uzyskują w czterech kategoriach: A - 15 punktów za: - odpowiedź ustną, - kartkówkę z 1 do 3 lekcji, B - 5 punktów za: - zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym, - zadanie domowe w zeszycie ćwiczeń, C - 30 punktów za: -sprawdzian z większej partii materiału (więcej niż z 3 lekcji) D - punkty dodatkowe: a) ½ punktu za: - zadanie dodatkowe wykraczające poza program nauczania - zadanie o dużym stopniu trudności w ramach programu nauczania - samodzielnie przygotowane zagadnienie - aktywny udział w lekcji b) do 2,5 punktu za udział w konkursie na szczeblu szkolnym c) do 5 punktów za udział w konkursie na szczeblu powiatowym d) do 10 punktów za udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim lub centralnym Punkty dodatkowe nie mogą spowodować podniesienia oceny o dwa stopnie. Uczeń może nie być przygotowany do lekcji tyle razy w półroczu, ile jest godzin z przedmiotu w tygodniu. Za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje 0 punktów. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed jej rozpoczęciem. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu za 30 punktów, zobowiązany jest do jego napisania w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie). Uczeń może w półroczu poprawić jeden sprawdzian za 30 punktów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczniowie z opinią Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej oceniani są takim samym systemem jak pozostali, jednak wobec tej grupy uczniów stosowane są zalecenia poradni PPP. Uczniowie z orzeczeniem PPP oceniani są systemem stopniowym i realizują program zgodny z „Programem nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”. Uczniowie z opinią i orzeczeniem PPP mogą poprawiać każąa ocenę. chemia i biologia Prace pisemne(30p.) 1.W ciągu roku przewidywane są całogodzinne sprawdziany pisemne po zakończeniu działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową. 2.Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu pisemnie lub odpowiedzią ustną w terminie 2 tygodni od 27


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu zapoznania się z wynikami. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie zaliczają go na podobnych zasadach. Odpowiedzi ustne (10p.) 1.Wiadomości,sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z ostatniej lekcji, ewentualne zagadnienia z nią związane. 2.Kartkówki z ostatniej lekcji nie są zapowiadane i sprawdzają przygotowanie uczniów do bieżącej lekcji. 3.Krótkie wypowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel zaznacza punktami dodatkowymi. Zadania domowe (10p.) 1.Ocena za zeszyt, referat, za indywidualne demonstrowanie doświadczeń, opracowanie ciekawych materiałów.

fizyka I. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się następującymi metodami: 1. ustne odpowiedzi, 2. kartkówki z bieżącego materiału, 3. pisemne sprawdziany po zamkniętej partii materiału, 4. ćwiczenia praktyczne (doświadczenie, praca grupowa, zadanie), 5. prace domowe, 6. opracowanie referatu na zadany temat, 7. dłuższe projekty grupowe lub indywidualne, 8. praca i aktywność na lekcji. Sprawdziany minimum jedna ocena, odpowiedzi i kartkówki dwie oceny, prace domowe i ćwiczenia minimum jedna ocena. Sprawdzaniu podlegają umiejętności i wiedza. W ogólności:  umiejętne stosowanie terminów, pojęć i metod niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,  wyszukiwanie i stosowanie informacji,  wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności,  łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi podczas rozwiązywania problemów,  współpraca i komunikowanie się w grupie (przekazywanie informacji, formułowanie pytań, organizacja pracy). II. kryteria oceniania:  Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny Uczeń otrzymuje ocenę celująca, gdy: Opanował podstawę programową z fizyki dla uczniów gimnazjum na ocenę bardzo dobrą. Zdobył wiedzę umożliwiającą analizowanie i rozwiązywanie nietypowych zadań problemowych. Potrafi formułować wnioski i opracowywać wyniki. Chętnie bierze udział w konkursach, projektach, olimpiadach, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra, gdy: Opanował wiedzę ustaloną z programem. Potrafi obserwować i opisywać zjawisko fizyczne, rozwiązywać problemy z zastosowaniem technik matematycznych. Jego postawę cechuje dociekliwość, rzetelność, wytrwałość, systematyczność, samodzielność. Uczeń otrzymuje ocenę dobra, gdy: Opanował wiedzę w stopniu dobrym (z niewielkimi brakami). Na lekcjach jest aktywny, współpracuje z nauczycielem, uczestniczy w rozwiązywaniu problemów. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: Opanował materiał w stopniu zadowalającym. Wykonuje zadania o średnim stopniu trudności. Pracuje niesystematycznie. Ma trudności z myśleniem logicznym, formułowaniem wniosków. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczająca. gdy: Ma trudności w rozwiązywaniu problemów. Rozumie podstawowe zjawiska, posługuje się 28


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu elementarnymi wiadomościami z dziedzin fizyki do rozwiązywania prostych problemów dnia codziennego. Posiada podstawowe umiejętności. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: Nie posiada podstawowych wiadomości. Nie opanował pojęć, terminów z dziedziny fizyki. Jest bierny. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.  prac pisemnych: prace pisemne oceniane są w oparciu o stosunek ilości punktów uzyskanych przez ucznia, do maksymalnej możliwej liczby punktów. Kryteria na poszczególne oceny zależą od takich czynników, jak: trudności pracy pisemnej, liczby zadań, proporcji liczby zadań sprawdzających wyższe kategorie celów, zakresu sprawdzanego materiału. Odpowiednie kryteria podawane są z każdą pracą pisemną.  odpowiedzi ustnych: e dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie  realizowanych treści programowych(przynajmniej raz w semestrze ). Podstawą oceny jest  rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy  odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji  powtórzeniowej z całego działu. Uczeń jeden raz w semestrze może zgłosić  nieprzygotowanie do odpowiedzi, jednak nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych.  aktywności i prac domowych - samodzielne odrabianie prac domowych, - systematyczne odrabianie prac domowych, - stosowanie prawidłowych metod, - dbałość o formę pracy, - zaangażowanie w wykonywane pracę, ilość włożonej pracy, - przygotowanie do lekcji, - systematyczna nauka, - posiadanie potrzebnych materiałów i pomocy, - praca indywidualna na zajęciach, - systematyczne i z dbałością o formę oraz zgodność merytoryczną prowadzenie notatek, III. Uczniowie z opinią oceniani są zgodnie z zaleceniami wydanymi w opinii przez poradnię. Zadania dostosowuje się do ich możliwości, proponując: − przy odpowiedziach ustnych zadawanie dodatkowych pytań, formułowanie pytań bardziej zrozumiałych, − prace pisemne zawierające zadania o prostszej treści, − pytania formułowane bardziej zrozumiale, zadania mniej skomplikowane, których rozwiązanie nie wymaga skomplikowanych przekształceń IV. Sposoby informowania o wymaganiach: nauczyciel na początku roku szkolnego informuje o Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PSO. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria.. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. V. Uzgodnienia: Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika, obok oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”. Zajęcia techniczne 1. Na lekcjach zajęć technicznych ocenianiu podlega: - wiedza teoretyczna i umiejętności objęte programem nauczania; - umiejętność zastosowania wiadomości w praktyce; - estetyka i systematyczność w pracy; - aktywność, zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków i w podejmowane działania; 29


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu - kreatywność własna ucznia, zadania dodatkowe podejmowane przez ucznia, umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza szkołą; - myślenie przyczynowo - skutkowe, wyciąganie właściwych wniosków i postępowanie zgodne z wymogami bezpieczeństwa i kultury; - umiejętność pracy w grupie; - udział uczniów w konkursach; 2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: a) kartkówka z bieżącego materiału (swoim zakresem nie obejmuje więcej niż trzy ostatnie tematy) – nie musi być zapowiedziana; b) pisemny sprawdzian obejmujący większy zakres materiału – zapowiedziany co najmniej na tydzień przed przeprowadzeniem i poprzedzony informacją o zakresie jego treści; na sprawdzianie i kartkówce punktowane jest każde zadanie, a ocena wystawiana jest uczniowi na podstawie wyliczeń procentowych poprawnych odpowiedzi, wg skali: PUNKTACJA W % OCENA poniżej 35% pkt niedostateczny 35% pkt i więcej dopuszczający 51% pkt i więcej dostateczny 70% pkt i więcej dobry 85% pkt do 100% pkt bardzo dobry na sprawdzianie: 100% pkt +zadanie dodatkowe celujący c) ćwiczenia praktyczne, prace wytwórcze; d) odpowiedź ustna; e) zadania domowe; f) opracowanie referatu na zadany temat; g) aktywność na lekcji; h) zadania dodatkowe wskazane przez nauczyciela lub podjęte przez ucznia; Aktywność ucznia na lekcji może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub znakiem (+); trzykrotne uzyskanie znaku plus powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej, a pięciokrotne oceny celującej. Wykonanie zadania dodatkowego może zostać nagrodzone znakiem (+), oceną bardzo dobrą lub celującą w zależności od rodzaju zadania, włożonej pracy i efektu końcowego. 3. Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą za każdy udział, a ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub wyróżnienia. 4. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który podlega ocenie przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego. 5. Uczeń ma prawo w ciągu jednego półrocza zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji - musi to nastąpić przed jej rozpoczęciem (nie dotyczy to sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek). Za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 6. Je[li uczeD nie pisaB zapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu, jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż dwa tygodnie). 7. Uczeń ma prawo poprawić w ciągu jednego półrocza jedną ocenę cząstkową (sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna) w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole. 9. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej oceniani są zgodnie z zaleceniami wydanymi przez poradnię. Plastyka i muzyka 1. Plastyka i muzyka są realizowane w ramach jednej lekcji tygodniowo we wszystkich klasach gimnazjum. Zagadnienia omawiane są na osobnych lekcjach, łączone zagadnieniami lub realizowane po części na każdej lekcji – zależnie od realizowanych tematów. 2. Oceny z tych przedmiotów powinny być motywujące dla dziecka, ujęte w stopniowej skali 1– 6. 3. Ocena pracy plastycznej jak i śpiewu (oceniane na lekcji, sprawdzane indywidualnie, grupowo lub 30


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu zespołowo) bierze pod uwagę możliwości dziecka oraz wkład pracy włożonej w dzieło. 4. Ocenie podlega także przygotowanie do lekcji, przynoszenie materiałów, podręczników itp. 5.Wiadomości z teorii sztuki i muzyki, znajomość dzieł sztuki, utworów muzycznych podlegają sprawdzaniu w ramach kartkówek i sprawdzianów. 6.Udział w konkursach, zajęciach dodatkowych, wykazywanie się nadprogramowymi umiejętnościami jest premiowany dodatkowymi ocenami, które mogą mieć wpływ na semestralną ocenę celującą. 7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia i podlega ocenie; zostawiam uczniom pewną dowolność, co do formy jego prowadzenia. 8. Kryteria przy wystawianiu ocen:  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykracza poza materiał realizowany w klasie bierze czynny udział w konkursach i zajęciach dodatkowych angażuje się w pracę szkoły bierze udział w występach artystycznych przygotowanie dekoracji itp.  ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który: dokładnie i samodzielnie realizuje zadania obu przedmiotów jest ciągle aktywny na lekcjach sporadycznie udziela się dodatkowo sporadycznie wybiega umiejętnościami poza program  ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który: ma trudności z samodzielnym realizowaniem zadań jest aktywny na lekcjach ma dobre oceny problemów prac pisemnych nie udziela się w prace szkoły  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: potrzebuje pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu bieżących problemów trudniejsze zadania przekraczają jego możliwości jest mało aktywny na lekcjach otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela w realizacji zadań jest rzadko aktywny na lekcjach, niechętnie angażuje się w prace na lekcjach otrzymuje dopuszczające wyniki sprawdzianów pisemnych,  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował nawet podstawowych zagadnień z plastyki i muzyki nie pisze lub nie poddaje ocenie zaleconych prac nie jest aktywny na lekcjach Informatyka 1. W związku z tym, że informatyka jest przedmiotem o charakterze praktycznym kryteria oceniania dotyczą głównie rozwiązywania problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera. 2. W przypadku ćwiczeń praktycznych uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania. 3. Zadania będą sprawdzały: 4. umiejętność wykonywania ćwiczeń i większych prac: rysunki, prezentacje, strony internetowe, publikacje, animacje, 5. umiejętność rozwiązywania problemów przy pomocy komputera: obliczenia, kosztorysy, zestawienia, 6. umiejętność łączenia umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną, 7. znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki, 8. znajomości mechanizmów wspólnych dla różnych programów. 9. Głównymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są: 31


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 10. prace wykonywane przez uczniów w toku lekcji - ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji 11. na ocenę uczniów pracujących w dwuosobowych grupach składa się nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy, 12. nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom lub zalecić powtórzenie pewnej czynności 13. w przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach 14. każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać przekraczając znacznie wymagane umiejętności oraz tworząc własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem), biorąc udział w konkursach i olimpiadach tematycznych 15. wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, czyli od 1 do 6 5.Kryteria przy wystawianiu ocen:  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 1. wykracza poza materiał realizowany w klasie, 2. każdorazowo rozwiązuje specjalnie przewidziane w każdym sprawdzianie dodatkowe problemy i zadania 3. demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy 4. bierze czynny udział w konkursach informatycznych, internetowych  ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania, sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program  ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać typowe problemy i zadania wykorzystując właściwe oprogramowanie, jednak problemy trudniejsze gdzie potrzeba własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela, umie stosować metody i środki informatyki wybiórczo  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i oprogramowania albo nie pisze lub nie poddaje ocenie zaleconych prac 6. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno Psychologicznej są oceniani zgodnie z zaleceniami poradni, np. mają wydłużony czas pracy, łatwiejsze zadania lub pracują z większą pomocą nauczyciela RELIGIA Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny. Ocenę ustala się według kryteriów: poznawczego, kształcącego i wychowawczego. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej i zaangażowania w życie religijne z wykorzystaniem poznanych wiadomości i umiejętności. W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 1. Obiektywność- zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 2. Jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). 3. Instruktywność- wskazanie na występujące braki. 4. Mobilizacja do dalszej pracy. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 32


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 3. Stosunek do przedmiotu. 4. Pilność i systematyczność. 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 6. Postawa. Ocenie podlegają:  Pisemne prace kontrolne- dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni.  Kartkówki- zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.  Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.  Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia oraz praca w grupie.  Praca domowa: krótkoterminowa(z lekcji na lekcje),długoterminowa np. referaty, plansze schematy, wykresy, wykonywane są na ocenę. Brak pracy domowej będzie odnotowany w dzienniku lekcyjnym w postaci oceny niedostatecznej. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że praca ucznia jest niesamodzielna, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń, który dał do przepisania swoją pracę.  Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.  Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.  Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.  Przygotowanie do poszczególnych katechez.  Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.  Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. Liczba ocen: W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi, co najmniej trzy oceny cząstkowe. Nieprzygotowanie do lekcji:Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić, nieprzygotowanie do lekcji bez podawania konkretnej przyczyny, co zostaje odnotowane(nie dotyczy prac klasowych i powtórzeń). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Uczeń zgłaszający brak zeszytu ma obowiązek pracować podczas lekcji w brudnopisie. Poprawianie: Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania: 1.Prace pisemne- do dwóch tygodni w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 2.Odpowiedzi ustne- poprawa według wspólnie ustalonego terminu w ciągu dwóch tygodni. 3.Prace domowe krótkoterminowe nie podlegają poprawie. 4.Zeszyt oceniany jest na bieżąco i nie ulegają poprawie wcześniej wystawione oceny. Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. Uczeń, który przystąpi do konkursu religijnego i pomyślnie ukończy, co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień. W wymaganiach dotyczących oceniania uczniów z dysfunkcjami uwzględnia się zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej: a) uczeń otrzymuje więcej czasu na napisanie pracy pisemnej; 33


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu b)podczas odpowiedzi ustnych i prac pisemnych uczeń otrzymuje dodatkową pomoc- wskazówkę od nauczyciela. Metody kontroli i oceny: 1. Konwencjonalne- bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy, wypowiedź ustna. 2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego- kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych. Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie procentowe na oceny: 100%-91% = bardzo dobry; 90%-71% = dobry; 70%-51% = dostateczny; 50%-31% = dopuszczający; 30%-0% = niedostateczny. Jeżeli w zestawie jest zadanie na stopień celujący to otrzymuje go uczeń, który uzyskał przynajmniej 95% wszystkich punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe spełniające wymogi poziomu wykraczającego. Ponadto podczas lekcji uczniowie mogą oprócz ocen zdobywać „+” lub „-„ za aktywność i pracę na lekcji. 3 plusy dają ocenę bdb; 3 minusy dają ocenę niedostateczną. Wymagania na poszczególne oceny Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:  biegle posługuje się nabytymi wiadomości i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych, a jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania;  osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych;  systematycznie korzysta ze źródeł informacji;  twórczo rozwija własne uzdolnienia;  śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki;  racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na zajęciach;  wykonuje dodatkowe zadania wychodzące poza program wskazane przez nauczyciela lub podjęte samodzielnie;  biegle i właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia;  zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje; Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne; ambitnie realizuje zadania indywidualne; bardzo chętnie i często przedstawia swoje zainteresowania techniczne; charakteryzuje go systematyczność, konsekwencja działania; właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia; bierze udział w konkursach przedmiotowych; zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje; Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  opanował większość wiedzy określonej w programie nauczania;  rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne;  sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne;  właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia;  czasami korzysta z różnych źródeł informacji;  zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje; Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  opanował część zakresu wiedzy określonej w programie nauczania;  rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;  dość dobrze posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia; 34


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu

 rzadko korzysta z różnych źródeł informacji;  zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:  opanował w niewielkim stopniu wiedzę określoną w programie nauczania;  rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;  w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia;  ma trudności ze zorganizowaniem pracy, wymaga kierowania;  nie korzysta ze źródeł informacji;  zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nie potrafi rozwiązać najprostszych zadań; nie korzysta z żadnych źródeł informacji; - nie zna zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; nie poprawia uzyskanych ocen niedostatecznych; § 37. Ocena z zachowania. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; c. dbałość o honor i tradycje szkoły; d. dbałość o piękno mowy ojczystej; e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią; g. okazywanie szacunku innym osobom h. godny i stosowany ubiór w szkole i w czasie uroczystości szkolnych; Ocena z zachowania ma na celu: -wyrazić opinię o zachowaniu ucznia, wyjaśnić, co w jego zachowaniu jest dobre a co złe, co wymaga poprawy; -zachęcić ucznia do działania, pobudzić do samokontroli, autorefleksji i samooceny; -kształtować wzajemne stosunki między uczniem a zespołem klasowym, między uczniem a nauczycielem, między zespołem klasowym a nauczycielem; -określić kierunek dalszej pracy wychowawczej z uczniem i pracy samego ucznia nad sobą. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania. Uczeń w trakcie nauki w gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego. Uczeń, który nie wykazał chęci pracy nad projektem, a jego działania były przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole, nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż poprawna. Uczeń, który nie przystąpił do projektu edukacyjnego, nie może mieć z zachowania oceny wyższej niż ocena nieodpowiednia bez względu na pozostałe kryteria. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Każdy uczeń powinien mieć świadomość, że będąc indywidualnością jest równocześnie członkiem społeczności klasowej i szkolnej, a więc obowiązują go normy postępowania ustalone dla tej społeczności. Dni (godziny) nieobecne, pojedyncze nieusprawiedliwione np. ucieczka klasy bądź grupy uczniów powodują obniżenie zachowania o jedną ocenę. 35


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu Uchybienia w którymś z punktów mogą być anulowane dzięki pozytywnej postawie ucznia, wynikającej z jego własnej inicjatywy i poświadczone wpisem do dziennika przez nauczyciela w formie pochwały. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły –wyjątek Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lubo nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania uczniów 1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w której powinna nastąpić: a) samoocena ucznia, b) ocena zespołu klasowego, c) ocena wychowawcy klasy skonsultowana z innymi nauczycielami 2) ustaloną ocenę wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informuje o niej ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców 3) o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej uczeń i rodzice są informowani przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej na piśmie. 4) ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem paragraf 41 ust.2 Ocenę z zachowania ustala się według skali: Wzorowe (wz) Bardzo dobre (bdb) Dobre ( db) Poprawne (pop) Nieodpowienie (ndp) Naganne (nag) Kryteria oceniania z zachowania uczniów: Proponuje się ocenę dobrą wyjściową dla każdego ucznia, który przestrzega regulamin gimnazjum i zasady życia w społeczności uczniowskiej oraz prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: - wyróżnia się kulturą osobistą (szacunkiem dla starszych, pracowników szkoły i ich pracy oraz do rówieśników), reaguje na zaobserwowane przypadki naruszania zasad obowiązujących w szkole, - jest życzliwy w stosunku do innych, - wyróżnia się dbałością o kulturę języka, -dba o higienę osobistą, - chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz dodatkowych, - systematycznie reprezentuje klasę oraz szkołę w różnego rodzaju konkursach, zawodach oraz imprezach, -jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych, -sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, -niesie pomoc koleżeńską, -maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualnie, -dba o mienie szkoły i klasy, -nie ma uwag negatywnych, nigdy się nie spóźnia, zawsze usprawiedliwia swoje nieobecności, -bezwzględnie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych, - wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: -aktywnie bierze udział w życiu klasy, -wyróżnia się kultura osobistą (szacunkiem dla starszych, pracowników szkoły i ich pracy oraz w stosunku do rówieśników), 36


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu -sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, -jest życzliwy w stosunku do innych -jest zdyscyplinowany, -stara się pomagać innym, -reprezentuje klasę (szkołę) w różnego rodzaju konkursach, zawodach, imprezach -osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, -przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych, --nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, nigdy się nie spóźnia, nie ma uwag negatywnych, -był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: -wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły oraz zarządzenia dyrektora gimnazjum, -zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny, -stara się, na miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce, -jest zdyscyplinowany -zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko, -wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań, -prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli oraz na bieżąco odrabia zadania domowe -troszczy się o mienie klasy i szkoły, - w przypadku szczególnym może mu się zdarzyć pojedyncze spóźnienie, -współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: -nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły, zdarza mu się przeszkadzać w lekcji, -systematycznie uczęszcza na lekcje, stara się być przygotowanym do zajęć, - stara się prowadzić zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli oraz na bieżąco odrabiać zadania domowe, -podejmuje działania w celu poprawę swoich wyników w nauce, -jest kulturalny w stosunku do rówieśników oraz pracowników szkoły, ale czasami zdarza mu się zachowanie odbiegające od normy, -nie niszczy mienia szkoły i kolegów, -w semestrze opuszcza bez usprawiedliwienia maksymalnie jeden dzień nauki szkolnej-wychowawca kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia, -zdarza mu się pojedyncze spóźnienie, -przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej, -współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna zespołu, Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: -nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły oraz zaleceń dyrektora gimnazjum, -lekceważy polecenia nauczyciela , -notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji, -zachowuje się niekulturalnie, używa wulgarnego języka, wdaje się w bójki, kradnie, oszukuje -samowolnie opuszcza teren szkoły -niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów, -nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, - ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne, powyżej jednego dnia nauki szkolnej w semestrze, -rozpowszechnia i udostępnia bez zgody zainteresowanego w Internecie jego wizerunku oraz narusza godność i dobra osobiste innych, -pali papierosy w szkole lub w miejscu publicznym 37


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu -mimo złożonej deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań prze innych członków zespołu, Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: -rażąco lekceważy nauczyciela, pracowników szkoły, -rażąco lekceważy zarządzenia dyrektora i zapisy statutu szkoły, -ma agresywny stosunek do innych- wszczyna bójki, -wyraża opinie, które godzą w godność osobistą innych ludzi, -swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły, grozi innym -niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów’ -kradnie, pali papierosy, pije alkohol lub używa środków odurzających bądź je rozprowadza, -nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, -wchodzi w konflikt z prawem § 38. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem punktu 2.w §.8 Zwolnienie dotyczy całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o których mowa w odrębnych przepisach. 5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, projektu edukacyjnego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 7. Podczas przeprowadzania wewnątrzszkolnych badań uczniów, należy dostosować warunki egzaminu do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. § 39. Egzamin klasyfikacyjny 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodów usprawiedliwionej nieobecności, realizujący indywidualny tok lub program nauki, spełniający obowiązek nauki poza szkołą może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 3. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w okresie od zakończenia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej do końca roku szkolnego. Termin egzaminu powinien byś uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. 4. Egzamin uczeń składa przed komisją, w skład, której wchodzi: przewodniczący - dyrektor szkoły członkowie: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel pokrewnych zajęć edukacyjnych. 5. Egzamin zdaje uczeń w formie pisemnej i ustnej. 6. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół zawierający: 1. skład komisji, 38


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu 2. termin egzaminu, 3. zadania egzaminacyjne, 4. wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, Do protokołu dołącza się: - pracę pisemną ucznia, - zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia, Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki, wych. fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania. Uzyskana ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 41 ust. 2. § 40. Egzamin poprawkowy 3. Uczeń, który w wyniku kwalifikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 6. Egzamin przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły – przewodniczący, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia, c) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia. 3. Na egzaminie w charakterze obserwatorów mogą brać udział rodzice ucznia. 4. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia. 5. Protokół zawiera w szczególności: a) skład komisji, b) termin egzaminu, c) pytania egzaminacyjne, d) wyniki egzaminu oraz ustaloną ocenę, 3. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzły opis odpowiedzi. 4. Uzyskana ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem o promowaniu warunkowym ucznia.. § 41. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przed zatwierdzeniem przez radę pedagogiczną: 1) Rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się pisemnie do nauczyciela najpóźniej na drugi dzień po poinformowaniu o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. 2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 3) Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków oceniania ucznia. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 4) Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać 39


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne. 5)Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 1.Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2.Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Zgłoszenie zastrzeżenia musi mieć formę pisemną. 3.Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodność ustalenia oceny z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia. 4.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia – powołuje komisję, która w przypadku rocznej (śródroczna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczna) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 5.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 6.W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne 7.Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne. 8.Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 9.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 11. skład komisji 12. termin sprawdzianu 13. zadania (pytania) sprawdzające 14. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. § 42. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 1. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zgłoszenie zastrzeżenia musi mieć formę pisemną. 3. Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza postępowanie wyjaśniające 40


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu zgodność ustalenia oceny z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia. 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia – powołuje komisję, która: ustala roczną (śródroczna) ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 5. W skład komisji wchodzą: − dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji − pedagog − wychowawca klasy − wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie − przedstawiciel samorządu uczniowskiego − przedstawiciel rady rodziców 1. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: − skład komisji − termin posiedzenia komisji − wynik głosowania − ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. § 43. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin, obejmujący: − w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, − w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, − w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języków obcych nowożytnych. 2. Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu oraz wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminy określone będą w odrębnych przepisach. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW § 44. Szczegółowy opis procedury: 1. Do gimnazjum przyjmowane są uczniowie którzy ukończyli szkołę podstawową i mieszkają na terenie obwodu szkolnego gimnazjum, oraz w miarę możliwości uczniowie zamieszkali poza obwodem. 2. Uczniowie zamieszkali na terenie obwodu gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie podania o przyjęcie do szkoły zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są według zasad określonych w punkcie 4. 3. Przyjmowanie dzieci do gimnazjum odbywa się w następujących terminach: 1.03.–30.03. – wydawanie druków podań 1.04.–15.06. – złożenie wypełnionego podania, dzieci z obwodu gimnazjum w szczególnych wypadkach do 31.08.; 4. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego – ogłoszenie listy dzieci przyjętych oraz podział na oddziały, 5. Kryteria przyjmowania dzieci do gimnazjum spoza obwodu: 6. Dzieci z poza obwody przyjmowane są w miarę możliwości (jeżeli to nie powoduje konieczności utworzenia nowego oddziału) 7. O kolejności przyjęcia dzieci do gimnazjum decyduje największa liczba uzyskanych punktów 41


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu uzyskanych przez ucznia tj: za świadectwo + wynik sprawdzian 8. Punkty za świadectwo ( ocena z przedmiotu ( j. polski, historia, j. obcy, matematyka, przyroda, Informatyka, suma x 1 punkt ) 9. Punkty za sprawdzian ( ilość punktów x 1) 10. Punkty za zachowanie ( wzorowe 5, bardzo dobre 3, dobre 1) 11. Jeżeli wszyscy uczniowie którzy złożyli podania mogą kontynuować naukę w naszym gimnazjum decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w innym przypadku decyzje podejmuje komisja powołana przez dyrektora. 12. Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 15 czerwca. 13. Dyrektor szkoły decyduje o podziale uczniów na oddziały uwzględniając potrzeby edukacyjne uczniów. 14. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do dyrektora w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy. 15. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna. CEREMONIAŁ SZKOLNY § 45. Uroczystości i symbole szkolne Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać: a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru, c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi, d) uroczystości związane ze świętami narodowymi: - 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, - 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja e) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to między innymi: - 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, - 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj, - 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego, f) inne uroczystości szkolne. § 46.Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać: a) godło szkoły b) hymn szkoły  Szkoła posiada własny hymn.  Hymn szkoły jest grany i śpiewany na wszystkich uroczystościach szkolnych.  Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego. § 47. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:  Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły); co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;  Raport „Baczność, w stronę raportu patrz” Przewodnicząca szkoły (imię i nazwisko), zgłasza uczniów gimnazjum gotowych do apelu z okazji ……… (Dyrektor – Dziękuję)  Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej na maszt wystąp Poczet flagowy – marsz 42


Gimnazjum Gminne w Pakosławiu (Gdy znikną z pola widzenia lub są gotowi do podniesienia flagi) „Baczność” „Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.  Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna). Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły” Po odśpiewaniu hymnu szkoły prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  Prowadzący prosi dyrektora o zabranie głosu.  Prowadzący prosi gości o zabranie głosu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 48.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2 Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. § 49.1. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. § 50.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. § 51.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada Pedagogiczna. O wprowadzonych zmianach informuje organ prowadzący oraz właściwego Kuratora Oświaty.

43

Gimnazjum Gminne w Pakosławiu - statut  

Pakosław 2013

Advertisement