Page 1

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM GMINNEGO W PAKOSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Opracowano na podstawie: 1. Ustawy o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późń. zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 273 i nr 80 poz. 542) 2. §28 Statutu Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu 3. § 4 Regulaminu Rady Pedagogicznej 4. § 2 Regulaminu Rady Rodziców 5. diagnozy dotychczasowych działań wychowawczych, 6. obserwacji środowiska szkolnego, 7. rozmów z uczniami i rodzicami, 8. programu profilaktyki


Celem ogólnym naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. Edukacja polegać będzie na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania, wdrażania do samodzielności oraz przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym. ZASADY GIMNAZIUM W PAKOSŁAWIU 1. Uważamy, że człowiek jest najwyższą wartością. 2. Każdy człowiek społeczności szkolnej ma takie same prawa i obowiązki. 3. Dbamy o rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny i etyczny. 4. Popieramy dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na postulowaniu prawdy, dobra i piękna świata. 5. Szanujemy odmienność poglądów, opinii i religii. 6. Popieramy wszelkie działania oparte na zasadach partnerskich. 7. Przygotowujemy do samokształcenia i samo wychowania. 8. Wdrażamy edukację regionalną. 9. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 10. Zadania wychowawcze szkoły ustalamy w porozumieniu z rodzicami.

CELE DŁUGOFALOWE 1. Podniesienie autorytetu rodziny, współpraca szkoły z rodzicami, pomoc rodzinie w wychowywaniu. 2. Tworzenie kultury pozytywnych wzorów. 3. Rozwój zajęć pozalekcyjnych, rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 4. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi. 5. Włączenie młodych w podmiotowe współtworzenie państwa. 6. Umiejętność wzajemnej komunikacji, umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych. 7. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. 8. Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przestępczości nieletnich. 9. Prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń. 10. Wychowywanie przez życie w grupie, społeczności uczniowskiej. 11. Wychowywanie poprzez swobodę, wyrażanie myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osób trzecich. 12. Kulturalna wymiana zdań szczególnie w sprawach spornych oraz umiejętność polubownego rozwiązywania problemu. 13. Umiejętność okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym. 2


IDEAŁ WYCHOWAWCZY: Cechy naszego ucznia a/ samodzielny: -kieruje swoim dziełem -dociera do różnych źródeł informacji -potrafi dokonać wyboru wartości -kieruje swoim rozwojem -radzi sobie w sytuacjach problemowych -rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodne z przyjętą hierarchią wartości -potrafi dokonać samooceny -prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi b/ odpowiedzialny -odpowiada za swoje wyniki w nauce -odpowiada za skutki podjętych decyzji -podejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i innych -potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni -podporządkowuje się określonym regułom i zasadom życia publicznego c/ twórczy -rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie -tworzy własny warsztat pracy i rozwija swoje zainteresowania -potrafi samodzielnie tworzyć, odkrywać, poszukiwać -rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym światem d/ etyczny -odróżnia prawdę od kłamstwa -poszukuje prawdy, dobra, piękna w świecie -zdobywa prawidłowe doświadczenia we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej -przestrzega norm i zasad współdziałania w grupie/ -rozumie sens praw i obowiązków -korzysta z procedur demokratycznych społeczności szkolnej i podporządkowuje się ich wymogom -szanuje siebie i innych -szanuje dobro wspólne-rodzinne, społeczne państwowe -dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia

3


FILARY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH Informacja: -dostarczenie informacji na temat celów i treści nauczania oraz efekty pracy -jasne kryteria oceniania -wskazanie mocnych i słabych stron uczenia Komunikowanie się: -wyrażanie emocji -inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażenie własnych poglądów -szczerość i otwartość w dyskusji -podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy Współdziałanie: -podejmowanie współpracy z uczniem -wspólne rozwiązywanie konfliktów i problemów -inspirowanie współpracy między uczniami /praca w grupach/ Modelowanie: -bycie wzorem dla ucznia -tworzenie i dostarczanie wzorów do naśladowania -wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji i w szkole Doświadczenie: -stwarzanie różnych sytuacji wychowawczych -aktywne, emocjonalne i refleksyjne przeżywanie pełnionych ról w klasie i w szkole -dzielenie się efektami własnej pracy z innymi Możliwość wyboru: -podejmowanie i pełnienie ról -uczniowie mają możliwość wyboru i sposobu wykonywania, i czasu realizacji zadania -samorządność -stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności ucznia -dostarczanie różnych strategii umożliwiających uczniom uzyskiwanie wyników adekwatnych do ich możliwości

4


Zadania wychowawcze

Cele wychowawcze

1.Budowanie relacji 1. Integracja klasy, szkoły. i więzi wychowawca – 2. Uczenie zasad i norm właściwego uczeń. zachowania i dobrego kontaktu.

Sposób realizacji -

-

3. Nawiązywanie indywidualnego kontaktu z uczniami, zapoznanie się z ich potrzebami, odczuciami, samopoczuciem w klasie i szkole. 4. Rozwiązywanie sporów, konfliktów i problemów wychowawczych systematycznie i na bieżąco. 5. Przekazywanie uczniom informacji o instytucjach, ośrodkach i osobach mogących pomóc w trudnych sytuacjach. 2.Walka z przemocą 1. Uświadamianie przyczyn agresji i jej i agresją w ramach rodzajów. programu „Bezpieczna i 2. Wyrabianie postawy radzenia sobie z przyjazdna szkoła” własną i cudzą agresją.

-

Odpowiedzialny

wycieczki, biwaki, zabawy, integracja na godzinach wychowawczych, przygotowywanie apeli, dyskotek, Dzień Samorządnosci. pogadanki na godzinach wychowawczych,

wychowawcy klas SU

rozmowy z pedagogiem, rozmowy z wychowawcą, ankieta dotycząca badania samopoczucia uczniów kl. I w szkole,

wychowawcy klas pedagog szkolny

rozmowy w wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem szkolnym, rozmowy z koordynatorem ds.bezpieczeństwa rozmowy z pedagogiem, rozmowy z wychowawcą,

wychowawcy pedagog

wychowawcy pedagog, wychowawcy klas pedagog

-

rozmowy na godzinach wychowawczych,

wychowawcy

-

zajęcia z pedagogiem, wychowawcą dotyczące asertywności,

wychowawcy pedagog,

3. Wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami w klasie i szkole (celem zapobiegania przemocy).

wychowawcy, SU, apele okolicznościowe, Dzień Samorządności, otrzęsiny kl. I, Dzień Dziecka, rozgrywki sportowe, nauczyciele, rodzice, dyskoteki , wycieczki ,biwaki, Wigilia klasowa, wyjazdy na basen do , kina, teatru, udział w programach szkolnych. 5


4. Kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców- kształtowanie postawy asertywnej jak skutecznie mówić NIE.

-

5. Uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego. 6. Mobilizowanie do zdobycia kontroli nad własną słabością i agresywnym zachowaniem. 7. Przybliżenie uczniom informacji na temat praw człowieka, dziecka, ucznia ,Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Podstawowych Praw Człowieka i Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka. 3. Walka z uzależnieniami:

nauczyciel, rodzic, pracownicy szkoły, pozytywny wzór do naśladowania, rozmowy na godzinach wychowawczych, filmy,

nauczyciele, rodzice, pedagog,

-

rozmowy, pogadanki na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,

pedagog, policja, wychowawca,

-

lekcje WOS rozmowy na godzinach wychowawczych,

nauczyciel WOS wychowawcy

-

udział w programie „Szkoła z prawami dziecka”. rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, tablica informacyjna, lekcje WOS

pedagog, nauczyciel WOS, wychowawcy,

pogadanki na godzinach wychowawczych, spotkanie z terapełtą uzaleznień

wychowawcy pedagog

-

1. Uświadomienie skutków jakie niosą za sobą nikotynizm, narkomania, alkoholizm, inne używki.

wychowawcy 2. Pokazywanie sposobów i umiejętności jak radzić sobie z nałogiem. 3. Jakie są konsekwencje prawne rozprowadzania i brania narkotyków.

-

4. Promowanie zdrowego stylu życia.

-

5. Konsekwencji brania narkotyków.

-

tworzenie plakatów , konkursy, na godzinach wychowawczych, pogadanki, rozmowy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, policjantem

wychowawcy, pedagog, pedagog, nauczyciel plastyki, wychowawcy, M. Leciejewaka

konkurs literacki i plastyczny, zdrowotny, na temat uzależnień, agresji, przemocy. zdrowego stylu życia, pogadanki na temat odpowiedzialności nieletnich , wychowawcy 6


4. Stworzenie atmosfery życzliwości, przyjaźni, zrozumienia i szacunku.

6. Radzenie sobie w sytuacjach problemowych (alternatywne wybory). 7. Udział w programach „Swiatowy Dzień bez Tytoniu”, „Światowy Dzień AIDS”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

-

konsekwencje brania i posiadania narkotyków wychowawcy na godz. wychowawczych,

-

cykl spotkań, warsztatów, konkursów, imprez.

wychowawcy, pedagog, M. Leciejewska

1. Kształtowanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych ( kolegów, koleżanek). 2. Budowanie zaufania, szacunku, zrozumienia w stosunku do rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły. 3. Rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji. 4. Kształtowanie zasad „fair play” nie tylko w sporcie, ale również w życie codziennym. 5. Przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów ( jak rozwiązywać konflikt, problem). 6. Wprowadzenie zasad dobrego komunikowania się (lekcje prowadzone metodami aktywnymi) 7. Kształtowanie postaw tolerancji zrozumienia na co dzień. 8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 9. Kształtowanie postaw poszanowania godności ludzkiej, praw człowieka i ich egzekwowania 10. Udział w programach „Jak żyć z ludźmi”,

-

zajęcia warsztatowe na godz. wych.,

wychowawcy, wychowawcy, pedagog,

-

zajęcia na godz. wychowawczych, rozmowy z pedagogiem szkolnym,

-

wychowawcy na godz. wychowawczych zajęcia na lekcjach wych. WF ,

wychowawcy nauczyciele WF

-

rozmowy z pedagogiem, spotkania z dyrektorem, rozmowy na godzinach wychowawczych,

pedagog, dyrektor, wychowawcy,

-

godziny wychowawcze, lekcje prowadzone metodami aktywnymi,

wychowawcy klas nauczyciele

-

lekcje religii,

-

inscenizacje, uroczystości środowiskowe, państwowe, szkolne lekcje WOS , godz. wychowawcze lekcje religii,

-

cykl spotkań, warsztatów, konkursów, imprez.

7

nauczyciel religii, nauczyciele wychowawcy klas nauczyciel religii, R. Pawlak


5.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

1. Budowanie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za kolegów. 2. Mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku nie tylko klasy, ale i szkoły. 3. Wpajanie zasad odpowiedniego i odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych.

rozmowy z wychowawcą, opiekunami świetlicy,

-

ponoszenie przez uczniów konsekwencji złego zachowania, postępowania

-

rozmowa z wychowawcą, rodzicami, pedagogiem, dyrektorem szkoły, nagana, pogadanki, rozmowy indywidualne w klasie mające na celu uświadomienie następstw braku odpowiedzialności, powierzenie uczniom odpowiedzialnych funkcji w szkole, ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody,

wychowawca, dyrektor, wychowawcy klas, opiekun SU, wychowawcy świetlicy,

-

4. Wyrabianie postawy i wdrażanie do dbałości i odpowiedzialności za : − mienie szkolne, − cudzą własność. 6.Kształtowanie postaw kultury osobistej i właściwego zachowania wśród uczniów gimnazjum.

wychowawcy, opiekunowie świetlicy, wychowawcy, nauczyciele, dyrektor,

-

-

wychowawcy, dyrektor

1. Przestrzeganie zasad właściwego , kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

-

rozmowy , pogadanki na godzinach wychowawczych,

wychowawcy,

2. Dbałość o higienę osobistą, właściwy ubiór uczniowski i zdrowy styl życia.

-

rozmowy na godzinach wychowawczych z pielęgniarką szkolną,

wychowawcy pielęgniarka,

3. Uświadomienie skutków wczesnej inicjacji seksualnej.

-

rozmowy z pielęgniarka na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie,

pielęgniarka, nauczyciel WOS

8


7. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej.

1. Właściwe zachowanie podczas apeli i uroczystości szkolnych (dbałość o postawę na baczność, strój apelowy). -

rozmowy, pogadanki na godzinach wychowawczych, WOS, historii, j. polskiego konkurs historyczny i WOS

-

J.Kośmider, G.Sójka M.Rybacka, J.Kusztelak

2. Wyrabianie szacunku do symboli narodowych – mobilizowanie do czynnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych np. poprzez śpiewanie hymnu szkolnego i innych. pieśni szkolnych.

uroczystości szkolne lekcje WOS samorządność klasowa, szkolna

-

nauczyciele wychowawcy opiekun SU

-

wybory do Samorządu Szkolnego, Samorządu Klasowego

-

opiekun SU

-

rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, prelekcje i spotkania z pedagogiem,

wychowawcy pedagog

-

spotkania indywidualne z rodzicami,

wychowawcy

-

organizacja imprez, pomoc w organizowaniu imprez klasowych,

n-le przedmiotu, wychowawcy,

-

organizacja imprez i projektów,

nauczyciele,

-

współpraca ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, Gimnazjum we Wiadrowie oraz szkołą na Madagaskarze

nauczyciele,

3. Wyrabianie aktywnej postawy obywatelskiej. 8.Działania opiekuńcze, wychowawcze oraz współpraca z rodzicami.

1. Badanie relacji i oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego. 2. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. 3. Mobilizowanie do czynnego udziału w życiu klasy i szkoły, wspólnej organizacji biwaków, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, występów, konkursów, Dnia Dziecka, rozgrywek sportowych, 4. Udział w Sprzątaniu Świata i projektach ekologicznych . 5. Współpraca z innymi szkołami.

9


6. Wspólne projekty. 7. Wyróżnienie rodziców za zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 8. Szczegółowe zapoznanie rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnmego: − Statut Szkoły , − Program Wychowawczy, − Szkolny System Oceniania, − Program Profilaktyki, − Plan Pracy Szkoły, − Procedurami postępowania, − Innymi. 9. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole , na zajęciach lekcyjnych, w czasie przerw, pozalekcyjnych w drodze do i ze szkoły, podczas dowozów.

nauczyciele, dyrektor, -

tworzenie projektów,

-

na apelach, wręczenie podziękowań, listów gratulacyjnych,

-

-

spotkania z wychowawcami, spotkania z nauczycielami na zebraniach, organizowanie zebrań ogólnych rodziców spotkania Rady Rodziców

organizacja dyzurów nauczycielskich, rozmowy, pogadanki, kontrola i współpraca z przewoźnikiem

10

dyrektor wychowawca,

wychowawcy, nauczyciele, dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele, dyrektor.

Plan pracy wychowawczej  

Plan pracy wychowawczej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you