Clubblad WSV Zegerplas 2013 - nr. 1

Page 1


2


Correspondentie adres Rabobank nr. KNWV nr. Kamer van Koophandel nr.

: Postbus 2029, 2400 CA Alphen a/d Rijn : 30.16.02.565 : 0364 : 40446470

Clubblad 1-2013 Algemene informatie Voorzitter

Herman van Leeuwen

Secretaris/ ledenadministratie.

Dieter van der Schilden

Penningmeester

Jos Verweij

Algemeen lid

Robert Looijen

Algemeen lid

Martin de Jong

Algemeen lid

Maurice Brancart

Barcommissie

Mariska van der Wiel

Barinkoop

Dick Dongelmans

Activiteitencommissie

Marco van der Laan

Wedstrijdcommissie

Michel Stijnman

Plankenberging/ Sleutelbeheer

Ronald Giesen

Clubhuis

Verlengde Aarkade 30, 2406 LB Alphen a/d Rijn, tel. 0172-476066 (let op: geen brievenbus aanwezig!)

Redactie

Dieter & Cornelia van der Schilden

3


NS-stations fietsenstalling Jachtwerf DaniĂŤl Funsport van Vliet Euro Fun Center ROC ID College STC-Group Kaashandel Den Hartogh Ponsioen Optiek ACM Rijopleidingen

4


Homepage WSV Zegerplas www.zegerplas.nl Twitter: @WSVZEGERPLAS \ E-mail: info@wsvzegerplas.nl Oudere foto’s te vinden op: http://picasaweb.google.nl/dvanderschilden

Windsurfing Kaarst Partnervereniging Internet adres Tel. clubhuis

: Windsurfing Kaarst e.V (Duitsland) : http://www.wsk-nrw.de : 0049 2131 67955

Themapark ARCHEON Sponsor van de Twee Uren van Alphen Onderneming van het jaar 2007

Erkende CWO locatie voor kader-, consumenten– en instructeurs opleidingen voor Windsurfen Race

Contributie Jeugdleden (tot 16 jaar)

€ 35

per jaar

Seniorleden

€ 50

per jaar

Gezinsdonateurschap

€ 25

per jaar

Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november bij de secretaris Deelname aan clubwedstrijden is gratis Plankenberging Alleen beschikbaar voor leden

: € 60 per jaar

Aanmelding Dieter van der Schilden, Barnsteenstraat 7 2403 BW Alphen a/d Rijn E-Mail: dwfvdschilden@ziggo.nl

5


6


Voorwoord van de voorzitter Winter voorbij ? Het is inmiddels alweer 1 februari als ik dit schrijf, na een berichtje van Cornelia dat het clubblad in elkaar wordt gezet en er nog geen voorwoord is. Ik vergeet het meestal en schrijf het zo laat mogelijk, zodat ik er alle nieuwtjes in kan zetten. Voorzitter zijn van zo´n mooie vereniging is erg leuk, maar het moeilijkste vind ik iedere keer weer een voorwoord voor ons clubblad ‘Venster’. De temperatuur is ook weer boven nul en de sneeuw en het ijs is helemaal weg. Gesurft is er de laatste weken ook nog en wel op bevroren water van de Langeraarse plassen. Ondanks de sneeuw kon er twee weekenden worden geijssurft. Het werd volop gedaan door leden van de WSV Zegerplas. Zelfs de pers werd gehaald met vernoeming en twee verschillende foto´s met clubleden. Eind januari hebben we de algemene leden vergadering gehad en deze is erg vlot verlopen, zonder problemen, geen verhoging van de contributie en een goed gekeurde begroting voor 2013. De verschillende commissies hebben hun jaar verslag voorgelezen en de kas commissie heeft het bestuur weer gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Allemaal natuurlijk erg positief in deze crisis tijd .Goed nieuws is dat er inmiddels twee nieuwe banken zijn geplaatst in ons clubgebouw en een nieuwe televisie zodat er weer lekker naar gekeken kan worden als er niet gevaren word. De wedstrijd agenda is ook weer in de maak en zal worden geplaatst op de website als deze klaar is .Kijk hier af en toe op zodat jullie de datums kunnen vastzetten in jullie agenda. Hoe meer deelnemers hoe meer competitie en lol natuurlijk. Verder zijn er examens afgenomen voor de CWO diploma’s en deze zullen worden uitgereikt op een Zondag middag in ons clubhuis. Ook deze datum zal worden geplaatst op de website en via twitter@wsvzegerplas. We kunnen nog steeds leden gebruiken die op woensdagavond of zondagmiddag bardienst willen draaien achter de bar. Aanmelden bij een bestuurslid of via info@zegerplas.nl. Natuurlijk zie ik jullie graag in of rond ons clubhuis. Herman van Leeuwen

Deadline clubblad 2-2013: 1 april 2013

7


Naam:

Ver

en g a d jaar Jarig op:

Lidy Brancart Grad Hut

15-feb-1947 15-feb-1934

Saskia van Smoorenburg Rolf Westen Willem Renkers Mieke Boon Edwin Verheijden Ciska Prins Edwin van Staveren

16-feb-1981 16-feb-1943 20-feb-1954 21-feb-1937 22-feb-1968 25-feb-1967 27-feb-1968

Erik Bentlage Martin de Jong Frank Vermeer

6-mrt-1997 9-mrt-1984 10-mrt-1965

Jason van Lijden Tessa van der Linden Robert Looijen Richard Schop

11-mrt-2010 11-mrt-1982 13-mrt-1967 15-mrt-1970

Marco van der Laan Renee Telder

19-mrt-1983 21-mrt-1987

Yvette van Lijden-Wilmer Mike Brancart Bart van Oosterhout Henk Evers

24-mrt-1983 27-mrt-2012 6-apr-1966 10-apr-1944

CWO– diploma uitreiking / uitreiking clubkampioenen 2012 Op zondag 3 maart a.s. worden de CWO-diploma’s uitgereikt. Daarnaast huldigen we de clubkampioenen 2012. Uiteraard maken we daar weer een klein feestje van. Kom je ook? Tijdstip: 15.00 uur

Steun Stichting Opkikker. Help mee 70.000 mobieltjes in te zamelen. Lever je oude mobieltje in op de surfclub. Meer info bij Herman.

8


JAARKALENDER 2013 3 mrt 24 mrt 7 apr 14 apr 21 apr 19 mei 26 mei 2 juni 3 t/m 14 juni 9 jun 16 jun 7 jul 7 jul 1 sep 7 t/m 14 sept 8 sep 15 sep 29 sep 20 okt

Zegerplas Ter Aar Delft PlanĂŠ Almere Zegerplas Amsterdam Zegerplas Wijk aan Zee Alphen a/d Rijn Zegerplas Reeuwijk Zegerplas Leidschendam Drechtstreek Brouwersdam Aalsmeer Zegerplas Zegerplas Zegerplas

Uitreiken CWO-diploma’s Holland Windsurfing (1) Holland Windsurfing (2) Holland Windsurfing (3) Clubwedstrijd 1 Holland Windsurfing (4) 2 Uren van Alphen, HWS (5)/ Clubwedsstrijd 2 Stand up paddle meet & greet Sportontmoeting Beginnerscursus Holland Windsurfing (6) Beginnerscursus (bij voldoende aanmeldingen) Holland Windsurfing (7) Holland Windsurfing (8) Dam 7 / PWA World Tour Holland Windsurfing (9) Clubwedstrijd 3 Clubwedstrijd 4 Finale Holland Windsurfing (10)/ Clubwedstrijd 5

Notulen Algemene ledenvergadering woensdag 23 januari 2013, 20.00 uur Robbert Looijen 1. Opening door de Voorzitter Herman van Leeuwen opent de vergadering en heet een ieder welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Afmelding ontvangen van Mary van Leeuwen, Ciska Prins, Kevin de Ruiter, Marco van der Laan, Mark Kientz en Mariska van der Wiel Verder zijn er geen ingekomen stukken of mededelingen 3. Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vorige ledenvergadering op 25 januari 2012, zoals gepubliceerd in clubblad 2012-1, worden vastgesteld en goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2012 van de secretaris Secretaris Dieter van der Schilden leest het jaarverslag over het jaar 2012 voor.

9


5. Financieel jaarverslag 2012 van de penningmeester Penningmeester Jos Verweij presenteert het financieel jaarverslag 2012 en neemt deze met de leden door. Het saldo waarmee boekjaar 2012 is afgesloten is lager dan dat van boekjaar 2011 maar is nog steeds een positief winstsaldo. De kascontrolecommissie, bestaande uit Petra van der Linden, Frank Vermeer en Ben Boon, brengen verslag uit en complimenteren de penningmeester voor de accuraat en correct gevoerde boekhouding. Bij monde van Frank Vermeer die het verslag voorleest brengt de kascontrolecommissie daarmee ter kennis dat de boeken in orde bevonden zijn en stelt voor de penningmeester te dechargeren. Zulks geschiedt onder applaus. 6. Dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid Na vaststellen en goedkeuren van het financieel jaarverslag 2012 dechargeren de leden het bestuur voor het gevoerde beleid. 7. Voorstel contributie 2013, inclusief huur plankenberging Ondanks alle prijsverhogingen en prijsindexeringen stelt het bestuur voor de contributie en de huur van de plankenberging in 2013 niet te verhogen en te houden op het peil van 2003. De leden gaan hiermee akkoord. Jeugdleden tot 16 jaar € 35,Leden € 50,(Gezins)donateurs € 25,Plankenberging € 60,Begroting 2013 De door de penningmeester opgestelde begroting 2013 wordt doorgenomen, akkoord bevonden en vastgesteld. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie De leden van de huidige kascontrolecommissie bestaande uit Petra van der Linden, Frank Vermeer en Ben Boon worden herverkozen. Bestuur Er zijn geen mutaties in het bestuur. Verslagen diverse commissies Barcommissie In 2012 zijn nieuwe vrijwilligers toegetreden en bardienst gaan draaien wat positief wordt ontvangen. Uiteraard zijn leden die graag ook wat willen doen nog altijd welkom bij deze en andere commissies. Aandacht wordt gevraagd om de verhouding tussen inkoop en verkoop van de barproducten na te lopen en zo de marge op deze producten op een niveau te brengen dat er een acceptabel rendement op wordt gemaakt. Het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuursvergadering.

10


Schoonmaak De schoonmaak van het clubgebouw, veelal op de maandagavonden, loopt goed en het clubgebouw wordt daarmee netjes bijgehouden door onze actieve vrijwilligers. Redactie In 2012 is het clubblad netjes verzorgd en gevuld geweest. Wel blijven redactionele stukken vanuit de leden altijd welkom en gewenst. De volgende deadline voor het clubblad is 1 februari 2013. Een voorstel om het clubblad met een keuze voor digitaal of op papier verstrekt te verkrijgen lokt veel discussie uit. Uit kostenbesparingen zijn de meeste verenigingen over gegaan tot het afschaffen van een papieren clubblad en verstrekken een nieuwsblad via e-mail en/of website. De secretaris hecht er aan te vermelden dat de ervaring heeft geleerd dat een papieren versie beter wordt gelezen en er dus meer rendement vanuit de onderwerpen te verwachten is. Daarnaast is het zo dat derden buiten de vereniging, die vanuit een maatschappelijke context ook de papieren versie van het clubblad ontvangen hier zeer prijs op stellen. Een clubblad dat bijvoorbeeld bij een artsenpost op tafel ligt wordt veel gelezen en dat brengt natuurlijk ook zijn resultaten voor onze vereniging met zich mee. Met andere woorden onderschat de beleving en nut van een papieren versie niet voor de vereniging. Ook de advertenties worden nu 6 x per jaar uitdrukkelijk onder de ogen gebracht van de lezers. Zolang het niet dringend nodig is het papieren clubblad weg te bezuinigen verdient het de voorkeur hier geen verandering in te brengen. Het bestuur neemt de suggestie wel mee ter overweging. Aktiviteitencommissie Martin de Jong leest het verslag van Marco van der Laan voor. Wedstrijdcommissie Michel Stijnman doet verslag. Rondvraag Frank Vermeer verzoekt wat meer aandacht voor de website van onze vereniging en e.e.a. wat meer actueel te houden. Martin Elling ziet graag weer een avond voor barmedewerkers georganiseerd worden om alle ins en outs weer eens door te nemen. De leden stemmen hier mee in en ook het bestuur zal dit onderwerp ter uitvoering oppakken. Het vervangen van de oude banken blijft een terugkerend onderwerp op de vergaderingen en bij de gesprekken aan de bar. Het bestuur zal actie nemen. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en sluit de ledenvergadering.

11


Jaarverslag AK 2012 Marco van der Laan Het eerste traditionele evenement van 2012 was ook afgelopen jaar weer de nieuwjaarsborrel. De trimaran werd op volle kracht vooruit gedreven door een stel vuurpijlen en gaf, eenmaal aangekomen in ‘t midden van de plas, nog even een kleine vuurwerkshow weg. We hebben ons de champagne en oliebollen weer laten smaken en hierna was iedereen weer gereed voor een nieuw, gezellig en sportief jaar! Om toch een beetje bij te blijven met de laatste technieken was er afgelopen jaar een heuse game middag georganiseerd door onze jeugd. De middag begon wat rommelig. Had iets te maken met Iphones en Politie, maar nadat alles was opgebouwd en neergezet vlogen de digitale kogels om de oren en werd er flink op de gitaar gespeeld. (wordt vervolgd toch?!) De prijs- en CWO-diploma uitreiking was dit jaar iets minder druk dan verwacht, maar zeker niet minder gezellig.. Er was een grote pot met zelfgemaakte erwtensoep en ook de roggebroodjes met spek gingen er in als koek. Alle kampioenen en afgestudeerde windsurfers van afgelopen jaar: gefeliciteerd en maak er ook dit jaar weer net zo’n (of beter) succes van! Met vereende krachten (en ovens) hebben we ook in 2012 weer een heerlijke en gezellige Paasbrunch neer weten te zetten. Als de goede voornemens voor het jaar nog bestonden, waren ze zeker na deze brunch teniet gedaan. Dit jaar misschien enkel sla en komkommer op ‘t menu... of toch niet.. Ook de Sportontmoeting was dit jaar weer een gezellige en sportieve onderneming. We hebben meerdere malen een eerste plek veroverd. (nouja.. op het onderdeel ‘het licht uit doen bij andere verenigingen’ tenminste). Ook het onderdeel ‘eindfeest’ hebben we weer glansrijk gewonnen. Dit jaar serveerde we, naast bier, ook broodjes gehaktbal. Een groot succes, er zijn er meer dan 100 verkocht. Ook een topper was de live twitter-stream die achter in de tent getoond werd via de beamer. Omdat de 2 Uren van Alphen toch meer een wedstrijdonderdeel is zal ik ‘t kort houden: Wind, zon en drukte maakte dit weer een geslaagde race! In de zomer staat er meestal wat weinig wind om echt lekker te kunnen varen. Om dit op te vangen zijn er steeds meer SUP paddles te vinden bij de club en haar leden en kan er ook tijdens de afwezigheid van de wind lekker op ‘t water gesport worden. En wat is er nou beter dan om na de inspanning eens lekker te genieten van wat vlees op de BBQ gecombineerd met een lekker koel drankje?

12


In 2012 werd ook weer de tweejaarlijkse toertocht Alphen - Ter Aar gevaren. Dit jaar was de beurt aan Ter Aar om het startsein te geven. De weg was lang, de zon was warm en de weinige wind die er was leek wel op elk stuk van voren te komen. Omdat het zo goed weer was, was er ook nog eens ontzettend veel pleziervaart aanwezig op ‘t Aarkanaal, uitkijken dus!. Gelukkig hielp de motivatie van een BBQ die aanstond bij ons toch om de eindstreep aan de Zegerplas te halen. Aliens, marsmannetjes, lightsabres en ander spacescum, dat was dit jaar de sfeer van het eindfeest. Buiten op het veld stond een immense UFO opgesteld die waarschijnlijk in de verre omgeving nog te zien was vanwege de lichteffecten die eraf kwamen. Zo erg zelfs dat er een tweet van ‘aluhoedjes’ uitgestuurd was met een UFO melding aan de Zegerplas. Ondanks dat het feest met een bezoek van ambulancepersoneel vereerd werd, toch een top feest! Omdat er tijdens de kerstdagen nooit genoeg gegeten en gedronken kan worden ook afgelopen jaar weer een heerlijk kerstgourmet georganiseerd. Nadat de voorzitter was omgekocht om een openingsspeech te doen, kon er naar hartelust gegeten worden. Dit jaar was het menu vrij traditioneel. We begonnen met een rundercarpacio gevolgd door een grandioos gourmet. Toen iedereen vol dacht te zitten werd er een heerlijke buffet als lunch opgebouwd. Dit jaar met pannenkoeken, warme kersen, en meer! Als toef op de taart werd er weer traditioneel afgesloten met koffie en een likeurtje. Als afsluiting van dit epistel wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor de inzet afgelopen jaar. Samen maken we er ook het komende jaar weer een groot feest!

Nieuw format RS:X windsurfen Tijdens de ISAF Sailing World Cup Miami - gehouden van 26 januari t/m 2 februari 2013 is voor het eerst een nieuw format toegepast. Reden hiervoor is de sport zo aantrekkelijk mogelijk te maken…... Wat is precies de bedoeling? Na zes races (met één aftrek) gaat de top tien naar een kwartfinaleserie van drie nieuwe races (zonder aftrek). In de kwartfinales beginnen de surfers met een schone lij. De beste vier van die kwartfinale plaatsen zich voor de afsluitende finale race. Twee surfers worden bijgevoegd uit de herkansingspoule. In die allesbeslissende race doen in totaal zes surfers mee. De teller staat weer op nul en de winnaar van de finale wint ook het evenement. Een hele nieuwe manier van racen dus. Op de vraag wat Dorian hiervan vond - voorafgaand aan de wedstrijd - antwoordde hij: “Ik begrijp het wel. Ik ben ook voor het vereenvoudigen en vernieuwen van de sport. Maar onze sport is afhankelijk van veel verschillende variabelen, zoals wind, stroming, materiaal. Dat leent zich niet voor te ver doorgevoerde vereenvoudigingen. Simpelweg omdat het dan niet eerlijk meer wordt. Maar ik moet het afwachten. Aan het einde van de week kan ik daar een beter oordeel over geven.”

13


06-21806777 info@acm@rijopleidingen.nl

Rijwielhandel OLDENBURGER

STATIONSPLEIN Alphen a/d Rijn Tel. 0172-491400

14

Batavus Raleigh Sparta Union


Uiteindelijk pakte Dorian in Miami de bronzen medaille. Na de wedstrijd werd hem nog een keer gevraagd wat hij van het nieuwe format vond. Zijn antwoord: “Het is een prachtig idee maar het werkt niet voor onze tak van sport. Het is geschikt voor evenementen met startgeld zoals in andere extreem sporten. Daar komt dit vandaan. Wij worden afgerekend op resultaten door bonden en NOC’s dat is wat anders dan een losstaand evenement met een paar duizend toeschouwers. Ik verwijs graag naar hoe Ben Ainslie dat heeft verwoord.” De eerste commentaren zijn intussen binnen. Vergeleken werd het met een meerdaags golftoernooi. Hoe goed of slecht je ook alle dagen bent, degene die de laatste hole wint met een geluksschot, wint het toernooi. Te gek voor woorden. Bekijken we de RS:X-scores van Miami na 9 races dan zien we hoe gek het is geworden: 1.Ivan Pastor 6-5-2-6-(7)-3-6-3-6 = 37 2.Nick Demsey 2-1-4-(8)-5-5-5-8-4 = 34 3.Dorian (3)-2-1-1-1-1-1-2-3 = 12

Finale race : 1 Finale race : 2 Finale race : 3

Zelfs de winnaar was er niet gelukkig mee. Een ochtendblad noemt Dorian ronduit slachtoffer van het wedstrijdformat. Met de andere surfers vond Dorian, dat je net zo goed op de kant kunt gaan staan dobbelen wie er wint, want je kunt bij het windsurfen niet in één race uitmaken wie de beste is. Er spelen veel factoren mee, weer, wind, golven, stroming en daarom is het maar het beste, dat hij niet heeft gewonnen. We hopen, dat de organisatie dat ook inziet. Het lijkt er wel iets op, want op het komende Wereldkampioenschap in maart in Buzios (Brazilië) wordt dit format niet toegepast. Ongetwijfeld is nog niet het laatste woord gesproken over dit nieuwe format. We zullen zien hoe dit verder gaat. De weg naar Rio is in ieder geval (bijna) goed van start gegaan voor Dorian. We wensen hem iig veel succes op zijn weg naar OS 2016.

15


Kinderbril op sterkte vanaf â‚Ź 99,inclusief kunststof ontspiegelde glazen

Wil je zelf je bril maken? Dat kan bij Ponsioen Optiek Als de glazen binnen zijn maken we een afspraak en kun je samen met de Opticien je eigen bril maken. Zie voor meer informatie: www.ponsioenoptiek.nl/kids

Ray Ban - Nike - Hello Kitty - Esprit - Vingino Eyewear - Sir John Easy Eyewear - BinĂ´che - Zeiss - J.F.Rey Kids Eyewear

16


IJssurfen 20 Januari 2013 Ben Boon Als het niet warm genoeg is om te surfen hoop je natuurlijk dat het heel koud wordt, want dan kan je tenslotte ijssurfen! Het vroor al een paar dagen, maar steeds net niet hard genoeg, maar opeens sloeg het om en woensdagochtend lag de ijsvloer op een aantal plassen van voldoende dikte. Het begon dit jaar ook weer lekker en toen op vrijdag de eerste whats app van Cornelia verscheen begon het bij heel wat mensen te kriebelen! Het gonsde berichtjes van Twan, Jeroen, Bart en nog vele anderen. Zaterdagochtend ben ik de polder in gereden en heb op de Middenvaart van Aarlanderveen naar Nieuwkoop de eerste meters geschaatst. Cornelia appte later opgetogen dat er in Langeraar zwart ijs lag en dat er al gesurft en geschaatst werd, maar dat het wel kraakte. Al met al genoeg ijs om te besluiten dat we zondag naar Langeraar zouden gaan voor echte ijspret! De echte fanatiekelingen verzamelden op zaterdagochtend al om 10.00 uur op de club. Anderen waaronder ik zelf verschenen later want waren lagen die spullen ook alweer? Eerst nog even 20cm van de neus afgezaagd omdat hij niet in de auto paste en de mast die moest maar door het raam. Tja dat krijg je als je geen imperial hebt! Aangekomen bij de surfclub in Langeraar werden we niet teleur gesteld! Prachtig ijs en misschien wel teveel wind voor het mooie. Wel jammer dat ze ook daar problemen hebben met de barbezetting, want de club bleef helaas dicht. Cornelia heeft met haar helmcam mooie opnames gemaakt die op Youtube te vinden zijn onder ‘ijssurfen langeraar 2013’. Wat later op de middag begon het te sneeuwen en het duurde niet lang of er begonnen zich sneeuwduinen te vormen. Dit was voor de meeste leden het sein om te stoppen en naar de club te verhuizen. Ik was inmiddels op de schaatsen gestapt en ben met Richard Schop nog 2 x de plas op en neer geschaatst. Al met al een topdag! IJSSURFERS Ieder jaar valt het weer op hoeveel verschillende soorten ijssurfers er bestaan. De reden hiervoor is erg simple. Ze zijn haast niet te krijgen en een beetje handig iemand maakt op een avondje zelf een boardje waar je heel leuk mee kan varen. Er worden in Nederland voornamelijk met 2 typen ijssurfers, de sturende en de niet sturende gevaren. In landen met veel sneeuw zie je ook nog boards met ski’s die het heel aardig doen. Het merendeel is van de 2e soort met 2 schaatsen achter en 1 of 2 buizen of skietjes voor, zodat je met behulp van je zeil kunt sturen.

17


Overstag gaan is goed te doen, maar gijpen is erg lastig! Sturende ijssurfers hebben meestal een skateboard achtige besturing, je kunt ze dus met voetdruk in de bocht houden. Als je dit eenmaal onder de knie hebt wil je denk ik niet anders meer. De mooiste die er hiervan rondvaart is een carbon board dat destijds door Fibrespar verkocht werd. De belangrijkste onderdelen van de ijssurfer zijn de schaatsen en het zeil. Door de hoge snelheden die behaald worden ontstaat er een sterke van voren inkomende schijnbare wind. Het is daarom belangrijk om een tuig te gebruiken dat goed kan uitwaaien of met kleine zeiltjes te varen. Schaatsen zijn er in allerlei soorten en maten. Ik vaar zelf met schaatsen van ongeveer 30 cm lang en probeer ervoor te zorgen dat ze vooral goed geslepen en goed uitgelijnd zijn. We laten je graag zien hoe onze boards gemaakt zijn als je zelf ook aan de slag wilt. Kijk ook eens op internet. Zoektermen; ice surfing, ijssurfen, Wissa. Alphen.CC

18


Jaarverslag 2012 Dieter van der Schilden Binnen in de club was het op de traditionele Nieuwjaars receptie gezellig druk, maar buiten was het somber met 0.0 uren zonneschijn en af en toe een flinke pets regen. Zie verder het verslag van de AK. Voor ons gevoel was dat verder het hele jaar, al laten de officiële weerrapporten zien, dat er iets meer regen viel dan gemiddeld en dat we over het aantal zonne-uren ook niet te klagen hadden. Misschien vielen die wat verkeerd in de week, zodat we maar zelden ons terras in de weekenden vol met zonnebadende gasten zagen. In januari kon er nog volop worden gesurft. Pas in februari konden we van ijspret genieten. Toen vroor het 2 weken dan ook behoorlijk, soms minus 20 graden. De ijssurfers kwamen weer te voorschijn en zowel op de Langeraarse Plas als op de Braassemermeer vertoonden de meesters op het ijs hoe hard ze wel konden gaan. De Glühwein hielp sommigen over hun eerste schroom heen. Het leden bestand bleef redelijk constant al zochten diverse leden van het eerste uur hun vertier elders. Geboren werden in dit jaar achtereenvolgens Mike, Jasmijn, Fenna, Linde en Ryan. Behalve Ryan, die in Delft woont, hebben alle nieuw geborenen al hun opwachting in de club gemaakt en zo te zien voelen ze zich al helemaal thuis. In ons clubblad van januari werd de vraag gesteld of 2012 het jaar van Dorian van Rijsselberghe zou worden en werd op de ALV de suggestie gedaan om na de Olympische Spelen maar een extra cursus dag te plannen. Wat hebben we genoten van een letterlijk en figuurlijk groot sportman. Tijdens een kort bezoek aan de wereldkampioenschappen in Medemblik bleek hoe ongekend populair Dorian bij jong en oud was geworden. Ons clubgebouw ziet er weer prachtig uit, dankzij de inspanningen van Leo Stijnman en Joop Boon. In mei overleed medeoprichter en tot het eind clublid van onze vereniging Hans l’Amie. Hij was al geruime tijd ziek. Hans was een markante figuur, die veel voor onze club heeft betekend. Bestuur Op de Algemene Ledenvergadering werd onder dankzegging door onze voorzitter afscheid genomen van Arjan Huisman als bestuurslid. Maurice Brancart werd onder luid applaus gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging op voorkomende gelegenheden zoals de vergaderingen van het KNWV, de Alphense Sportraad en diverse andere gelegenheden. Activiteiten Diverse jaarlijks terugkomende activiteiten werden door onze actieve vrijwilligers onder leiding van Marco van der Laan met grote inzet georganiseerd. Op de Nieuwjaarsreceptie presenteerde Marco wederom de huisgemaakte oliebollen en appel- en ananas flappen, die er gretig ingingen. De Paasbrunch leidde zoals al vele jaren het seizoen in. De BBQ na afloop van de toertocht vanuit het clubhuis SC Ter Aar naar ons clubhuis, leidde tot lang natafelen en napraten. Aan de jaarlijkse Sportontmoeting werd onder leiding van teamleider Johan Boerefijn met enthousiasme meegedaan al viel het soms niet mee om de teams gevuld te krijgen. De slotavond was zoals in de afgelopen jaren weer prima door onze vereniging georganiseerd. Het valt niet mee steeds weer een motto te vinden voor het eindfeest, maar Marco vond inspiratie in de ruimtereis van onze Nederlandse astronaut en toverde met zijn ploeg ons clubhuis om tot een outer space centre.

19


JACHTWERF“DANIËL” Onderhoud - Reparatie - Winterberging - Vetus-hoofddealer -Yamahadealer

Koperweg 7 - 2401 LH Alphen aan den Rijn - 0172-422219 Direkt gelegen aan de Heimanswetering

- Specialist !

Vaarklaar vanaf Euro 18500,—

20


Het Kerstgourmet tenslotte was wederom zeer verzorgd en de stemming was opperbest. Het Surfen De wedstrijdcommissie, bestaande uit Michel Stijnman, Martin de Jong, en Ronald Giesen, zorgden ervoor, dat de trainingen en de wedstrijden weer voorspoedig verliepen. Marion de Groot deed waardevol werk door te helpen met individuele begeleiding. Na de Olympische Spelen bleek het inderdaad nodig een extra cursusdag in te lassen. Sportieve hoogtepunten waren de 2 Uren van Alphen en de finale van de Holland Windsurfing Serie 2012. De 2 Uren, volgens de nieuwe Racing Rules of Sailing 2013-2016 officieel een marathon, werd voor de 33ste maal werd gevaren en werd gewonnen door Remco Otten, een oude bekende. Remco won de marathon in 1996, 1997 en 1998, in de tijd dat hij wereld- en Europees kampioen raceboard was. Ondanks het sombere weer in november was de finale van de Holland Windsurfing Serie 2012 druk bezocht en er werd tot het laatst gestreden om de punten. In de Open 7.8 m2 klasse deden over het hele seizoen (10 wedstrijddagen) 31 deelnemers mee. Edwin Verheijden wist zijn mooie 3de plaats veilig te stellen en werd gevolgd door Jeroen Giesen. Andries Warreman moest na Dordrecht geblesseerd afhaken, maar eindigde toch nog op een 8ste plaats. Het wereldkampioenschap Techno en Raceboard Jeugd en Masters werd dit jaar voor het eerst in Nederland gehouden. Velen uit onze regio togen naar Medemblik als vrijwilligers bij de organisatie. De secretaris van onze vereniging mocht stoeien met de internationale juryleden, waarvan er twee rechtstreeks van de Olympische Spelen kwamen. We hadden zelfs twee deelnemers. Jeroen Giesen had in de Raceboard Youth klasse de tijd van zijn leven en liep de hele tijd vrolijk lachend rond tussen de 450 andere deelnemers. Saskia van Smoorenburg kwam in de masters klasse uit met wisselende resultaten.

21


22


Het korte bezoek van onze kersverse Olympische kampioen Dorian bracht een laaiend enthousiasme te weeg en de oproep om windsurfen weer op het Olympisch programma te krijgen. Nou dat is gelukt. Wij zagen diverse clubleden op het terras van Regatta Centre Medemblik als bezoeker een kopje koffie drinken en genieten van de sfeer op het terrein. Zo signaleerden wij ook onze penningmeester met de gouden medaille van Dorian om zijn hals. Mooi plaatje! Het suppen (standing up paddle) is in onze vereniging langzamerhand echt ingeburgerd. Vermeldenswaard is dat bij de toertocht van het clubhuis Ter Aar naar het clubhuis Zegerplas een drietal dames op een supplank de windsurfers ver voor bleven. Ook aardig is, dat een demonstratie team van onze vereniging onze buren van Wet en Wild het suppen heeft bijgebracht. Tot slot Helaas werd op sommige zondagen de club zoals vorig jaar minimaal tot soms helemaal niet bezocht. Voor de barmedewerker, die zijn vrije tijd besteden moeten aan wachten of er soms nog iemand komt opdagen, is het een frustrerende zaak. Gelukkig slaagt Mariska van der Wiel er meestal, zij het met veel moeite, in het barrooster gevuld te krijgen. We kunnen met tevredenheid terug blikken op het afgelopen jaar. We danken alle leden, donateurs, adverteerders en ook de vele niet-leden, die zich in het afgelopen jaar voor onze vereniging hebben ingezet. Een goed surf jaar 2013 toegewenst!

Tekening uit ons clubblad 1985-1

23


24


IJssurfer bouwen Cornelia van der Schilden Februari 2012 kwamen Herman en ik op het idee om nog twee ijssurfers te bouwen. Zijn eigen ijssurfer, het klassieke model driehoek, diende als voorbeeld. Dit board is inmiddels al weer meer dan 20 jaar oud maar kwam ook tijdens het ijssurfen eerder die maand weer als één van de beste boards uit te test. We hoefden dus niet lang na te denken of wellicht een ander ontwerp nagebouwd moest worden. En zo gingen we op een zaterdagochtend bij Herman in de loods aan de slag.

Aan het einde van de ochtend was de basis af en hoefden in principe alleen nog de hoekprofielen te worden gelast en de ijzers erop te worden gezet. De ijzers waren nog een issue. Cornelia had bij diverse mensen navraag gedaan, maar niemand kon zo een, twee, drie vertellen waar je nu het beste hiervoor in de buurt terecht kon. Aangezien de winter het daarna liet afweten, verdween ons project vervolgens eerst voor onbepaalde tijd in de kast.

Door het seizoen heen kwam op de club nog wel eens het onderwerp ‘ijzers’ aan bod. Maar hartje zomer had dat niet zo veel haast en werd tijd aan andere zaken besteed. December 2012 begon het langzaam toch weer te kriebelen. Herman had een adresje in de buurt gevonden waar we ijzers konden laten maken. De bestelling werd geplaatst. Afwachten maar.

25


Januari 2013 werd het weer door menig clublid goed in de gaten gehouden. Toen bleek dat er serieuze vorst op komst was, werd een datum geprikt om de ijssurfers af te maken. Dezelfde week werden de ijzers geleverd. Alsof het zo moest zijn. Inmiddels had Mathilde zich aangesloten en zo stonden we op vrijdagochtend 18 januari 2013 met drie man/vrouw aan ijssurfers te knutselen. Later die dag kwamen ook Bart en Kevin er nog bij. De ochtend werd middag en tegen 17.00 uur waren drie van de vier ijssurfers vaarklaar.

Zaterdagochtend werd de eerste ijs check gedaan. Omdat het ijs op Langeraar nog erg piepte en kraakte werd besloten het ijssurfen een dag uit te stellen. Na een stukje schaatsen gebruikte ik de rest van de zaterdag om de ijssurfer van Mathilde (die als enige nog niet af was) verder af te maken zodat deze de dag erop ook mee het ijs op kon.

Zondag 20 januari de vuurdoop van onze ijssurfers. En antwoord op onze vraag: zouden de ijssurfers het doen? Met name het plaatsen van de hoekprofielen waar de ijzers in gehangen moeten worden is, millimeterwerk. Als deze niet recht zitten, is de kans groot dat het board niet glijdt. Het pikzwarte ijs lag er uitnodigend bij. Na enkele meters konden we opgelucht adem halen. De boards deden het super. Missie geslaagd!

26


Heel jammer dat Herman net deze dag moest missen vanwege verplichtingen elders. Inmiddels is het ijs weer weg en maken we ons langzaamaan op voor een nieuw watersportseizoen. De ijssurfers kunnen weer worden opgeborgen. Het ijssurfen was top. We hebben daarmee zelfs nog de voorpagina van het Alphen.CC. en het Leidsch Dagblad gehaald. Het bouwen aan de ijssurfers was op zijn minst even gezellig. Inmiddels hebben we al weer allerlei ideetjes ter verbetering opgedaan. Voorlopig zijn we dus nog niet uit geknutseld aan onze ijssurfers. Wordt volgende winter vervolgd.

27


BARROOSTER Periode 6-2-2013 t/m 15-5-2013 Datum Woe 6 feb

Medewerker Sjoerd de Vries

Bijzonderheden

Zon 10 feb Woe 13 feb

Martin Elling

Zon 17 feb

Herman van Leeuwen

Woe 20 feb

Corstiaan Noels

Zon 24 feb

Joost Pastoor

Woe 27 feb

Maurice Brancart

Zon 3 mrt

Marco van der Laan

Woe 6 mrt

Frieda Verhage

Uitreiken CWO diploma's

Zon 10 mrt Woe 13 mrt

Sjoerd de Vries

Zon 17 mrt

Herman van Leeuwen

Woe 20 mrt

Martin Elling

Zon 24 mrt

Joost Pastoor

Woe 27 mrt

Corstiaan Noels

Zon 31 mrt

Marco van der Laan

Woe 3 apr

Maurice Brancart

Zon 7 apr

Gerard Boon

Woe 10 apr

Frieda Verhage

Zon 14 apr

Herman van Leeuwen

Woe 17 apr

Sjoerd de Vries

Zon 21 apr

Joost Pastoor

Woe 24 apr

Martin Elling

Zon 28 apr

Marco van der Laan

Woe 1 mei

Corstiaan Noels

Clubwedstrijd 11.00 uur

Zon 5 mei Woe 8 mei

Maurice Brancart

Zon 12 mei Woe 15 mei

Herman van Leeuwen Frieda Verhage

Openingstijden:

woensdag 19.30—23.00 uur zondag 13.30—18.00 uur Bij verhindering graag onderling ruilen!

28


Schoonmaken op maandagavond 19.30 uur. Vervanging of datum wijziging graag onderling regelen.

Sjoerd Corstiaan Johan Petra

11 feb 15 apr 10 jun

Mark K Robert Marion Sonja

25 feb 29 apr 24 jun

Roland Maja

11 mrt 13 mei 08 jul

Esther Marcel van Wijk

25 mrt 27 mei 22 jul

Vele handen maken licht werk! Zoals reeds eerder aangekaart, is de club hard op zoek naar vrijwilligers om mee te draaien bij de bardienst en in het schoonmaakrooster. Iedereen vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om als lid van WSV Zegerplas gebruik te kunnen maken van de faciliteiten die onze club te bieden heeft. Een drankje aan de bar, een warme douche nadat je op het water hebt gestaan. Echter: de bar draait niet van zelf en het clubgebouw wordt ook niet van zelf schoon. Maak wat tijd vrij en zet je in voor je vereniging. Aanmelden kan bij Mariska (bardienst) of Dieter (schoonmaakrooster).

29


Aanmeldingsformulier Windsurfvereniging Zegerplas. * Invullen met blokletters. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende, Naam:………………………………Voornamen:………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………………man/vrouw Postcode:………………...Woonplaats:…………………………………………………….. Geboortedatum:………………………Telefoonnr.:………………………………………. E-mail adres:....................................................................................................................... Wenst lid / donateur te worden van de Windsurfvereniging Zegerplas te Alphen a/d Rijn. Kosten: contributie per jaar: seniorlid € 50; jeugdlid (tot 16 jaar) € 35; (gezins)donateur € 25,Wenst een ligplaats voor een surfplank in een container? (€ 60 per jaar) Wenst een startlicentie voor wedstrijden van het KNWV? Bent u in het bezit van kennis/kunde, waarmee u onze vereniging zou kunnen helpen? Bent u bereid mee te helpen bij werkzaamheden t.b.v. de vereniging?

ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee

* Het formulier inleveren bij: D.W.F. van der Schilden Barnsteenstraat 7 2403 BW Alphen aan den Rijn E-mail: dwfvdschilden@ziggo.nl Betaling van contributie/huur plankenberging dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Girorek. nr. 2180694 of Raborek. Nr. 301602565 t.n.v. de Windsurfvereniging Zegerplas te Alphen a/d Rijn. Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 1 november. Bij te late en/of verkeerde opzegging verplicht u zich door ondertekening van dit aanmeldingsformulier tot verlenging van het lidmaatschap tot her eind van het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Stalling van het surfmateriaal geschiedt voor eigen risico. De plankenberging is niet verzekerd! Bovendien verklaart u nadrukkelijk afstand te doen van surfmateriaal, dat niet wordt afgehaald na beëindiging van de huur van de plankenstalling. Alphen aan den Rijn, d.d…………………

……………………………………………. (Handtekening)

……………………………………………. (Handtekening ouder of voogd) Bij personen jonger dan 18 jaar, is mede ondertekening door ouder of voogd verplicht)

30


31


32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.