Development News 10/2018

Page 12

12-13 P_PR Mag Brno_2,0_Layout 1 21.09.2018 9:23 Stránka 12

projekty / projects / TRADE FAIR

VELETRH

Budoucí brněnská chytrá čtvrť Špitálka vzejde ze soutěže Future smart Brno district Špitálka will stem from competition V říjnu bude vyhlášena mezinárodní ideová urbanistická soutěž. na lokalitu Špitálka. Organizuje ji Kancelář architekta města Brna..

V

ítězný návrh vzešlý z této soutěže poslouží pro zadání územní studie řešeného území, která následně bude použita pro změnu Územního plánu města Brna a pro samotnou výstavbu a revitalizaci této části města. VNÉST ŽIVOT DO BROWNFIELDŮ

Projekt Špitálka je součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED (www.ruggedised.eu), jehož cílem je demonstrovat využití inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. RUGGEDISED sdružuje pilotní města Rotterdam, Umeå a Glasgow, k nimž se přidávají Brno, Gdaňsk a Parma, kam budou řešení implementována rozšířením modelu inteligentních měst v Evropě. Projekt je zaměřen na některé přímé dopady – snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města. Vybraná lokalita Špitálka se nachází na území společnosti Teplárny Brno, a.s., a je zatím veřejnosti nepřístupná. Pro první etapu budoucí přestavby je třeba získat kvalitní urbanistický návrh areálu se vztahem k okolí. Proto řešeným územím v rámci soutěže bude širší lokalita o rozloze 24,55 ha. Tato oblast přímo navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů. Navíc je tato oblast kolem ulice Cejl nepříznivě hodnocenou částí Brna, nazývanou Bronx. Obývají ji převážně sociálně slabší obyvatelé a jde o nejvíce sociálně vyloučenou část města. Aktuálně však lokalita zažívá velké změny a čtvrť se špatnou pověstí a zanedbanou infrastrukturou se začíná měnit před očima. Aktivně zde působí neziskové organizace, plánuje a realizuje se nová výstavba a oprýskané domy postupně procházejí rekonstrukcemi. Důkazem je také nedávná soutěž na Kreativní centrum s ambicí vytvořit z budovy bývalé káznice kva-

12

dn 10/2018

litní zázemí pro umělce, architekty a kreativce různých profesí. Je to jeden ze strategických projektů města Brna. SYMBOL POKROKU A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Cílem soutěže na lokalitu Špitálka je získat kvalitní urbanistický návrh a najít takové řešení, které bude sloužit pro další kroky vedoucí ke změně Územního plánu města Brna, regulačního plánu lokality a k budoucí výstavbě v této části města. Řešení má mít jednoticí koncepci, která přirozeně a funkčně zapojí celé území do struktury města. Především je důležité, aby návrh respektoval dlouhodobou udržitelnost místa a jeho genius loci. Pro odevzdání soutěžních návrhů je stanovena tříměsíční lhůta. Soutěž bude vyhlášena 10. října a soutěžící mohou své návrhy odevzdat nejpozději do 10. ledna 2019. Soutěžní návrhy by měly respektovat záměr města postupně vybudovat v řešené oblasti tzv. chytrou čtvrť. Bude to ekologicky udržitelná lokalita, plná zeleně, kde moderní technologie a přístupy budou sloužit ke zjednodušení a zpříjemnění pobytu rezidentů i návštěvníků. Místo, kde se šetrně nakládá s přírodními zdroji, kde se v co největší možné míře využívají obnovitelné zdroje energie a kde se rozvíjí komunitní život a inkluze. Tato lokalita by se měla stát symbolem pokroku a moderních technologií ve městě Brně. Bližší informace najdete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna www.kambrno.cz/souteze/. KANCELÁŘ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA PRO OBLAST SMART CITY MAGISTRÁT MĚSTA BRNA / FOTO: T. CHRÁSTOVÁ, Y. OSTRENKO

An international idea’s competition for the location. of Špitálka will be announced in October and. organized by the Brno City Chief Architect’s Office..

T

he winning solution resulting from this competition will be used as the basis for an urban study, which will subsequently be used for a change in city planning documentation for Brno as well as for the development and revitalization of this part of the city.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.