Page 1

KOLEKCJE – WYSTAWY – MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM


ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

PATRONAT Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

TERMIN 4 – 5 października 2012 r.

MIEJSCE Muzeum Zamek w Brzegu Pl. Zamkowy 1 49 – 300 Brzeg

www.facebook.com/Zabytki2012


KOLEKCJE – ZABYTKI – MUZEALIA PROGRAM KONFERENCJI (wersja robocza)

Czwartek, 4 października 2012

14:30 – 15:00 Rejestracja gości 15:00 – 15:15 Otwarcie konferencji 15:15 – 17:15 Panel: Muzea a własność intelektualna 17:15 – 17:30 Przerwa kawowa 17:30 – 19:00 Panel: Kolekcje – wystawy – muzealia: perspektywa muzeum 19:00 – Kolacja

Piątek, 5 października 2012

09:00 – 10:30 Panel: Prawna regulacja kolekcji 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 10:45 – 12:15 Panel: Kolekcje prywatne – prawo i praktyka 12:15 – 13:15 Zwiedzanie zamku w Brzegu 13:30 – 14:30 Obiad 14:45 – 16:15 Panel: muzea w obrocie cywilnoprawnym 16:15 – 16:30 Przerwa kawowa 16:30 – 17:45 Panel: Miscellanea 17:45 – 18:00 Zakończenie obrad 18:00 – 19:00 Koncert zespołu muzyki dawnej


PANELE

Muzea a własność intelektualna

Prof. Wojciech KOWALSKI, UŚl, Własność intelektualna muzeów Prof. Ewa FERENC – SZYDEŁKO, UO, Wystawa jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej Dr Andrzej DRZEWIECKI, UO, Digitalizacja muzealiów Dr Zofia ZAWADZKA, ALK, Dozwolony użytek publiczny a działalność muzeów Dr Joanna BUCHALSKA, ALK, Wykorzystywanie dóbr własności przemysłowej w utworach artystycznych prof. dr hab. Anna GERECKA - ŻOŁYŃSKA, Autorskoprawna ochrona wystawy w ujęciu karnoprawnym i karnoprocesowym

Kolekcje – wystawy – muzealia: perspektywa muzeum Ks. Prof. Piotr Maniurka, Organizacja i zarządzanie muzeum. Spojrzenie z perspektywy 25 lat funkcjonowania Muzeum Archidiecezjalnego w Opolu Mgr Katarzyna Maniak, UJ, Co z moją lodówką, czyli kto ma prawo do wirtualnych kolekcji? Wystąpienie przedstawiciela IBM Polska sp. Z o.o. TBC Wystąpienie przedstawiciela Muzeum w Brzegu, TBC

Prawna regulacja kolekcji

dr Katarzyna ZALASIŃSKA, UW, Status kolekcji muzealnych w prawie polskim mgr Irena WILLARD, Status prawny kolekcji muzealnych w prawie francuskim mgr Monika JANKOWSKA – SABAT, UWr, Pojęcie kolekcji w orzecznictwie sądowym prof. Piotr STEC, UO, Kolekcja jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego mgr Olgierd JAKUBOWSKI, NIMOZ, Miejsce prywatnych kolekcji dzieł sztuki w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego – propozycje de lege ferenda


Kolekcje prywatne – prawo i praktyka

Prof. WOJCIECH KOWALSKI, UŚl, Uwarunkowania prawne restytucji „Madonny pod jodłami“ L. Cranacha do Katedry Wrocławskiej dr Alicja Jagielska – BURDUK, UKW, Status prawny kolekcji prywatnych w muzeach mgr Natalia FYDEREK, Muzeum Narodowe w Krakowie, Problematyka prawna depozytów muzealnych a cele współczesnego Muzeum dr Wojciech SZAFRAŃSKI, UAM, Upublicznianie kolekcji prywatnych dr Jarosław R. Antoniuk, PolŚl, Odpowiedzialność zbywcy za wady fizyczne kolekcji mgr Elwira MACIERZYŃSKA, ALK, Prawne konsekwencje rozrządzeń kolekcją prywatną mortis causa

Muzea w obrocie cywilnoprawnym

Prof. Maciej TRZCIŃSKI, UWr, Zabytkowy podrzutek. Muzea a darczyńcy zabytków o podejrzanej proweniencji Dr Monika DRELA, UWr, Umowa o zwiedzanie wystawy Dr Iwona GREDKA, UŚl, Ochrona ubezpieczeniowa muzealiów wypożyczonych na wystawy czasowe Mgr Alicja MIŚKIEWICZ, UG, Ograniczenia w obrocie muzealiami na tle porównawczym Mgr Paulina GWOŹDZIEWICZ – MATAN, UŚl, Wypożyczenia muzealiów (z uwzględnieniem muzeów wirtualnych) Mgr Elżbieta CYGANIK, Muzeum Narodowe w Krakowie, Regulacje dotyczące wypożyczeń zagranicznych. Studium porównawcze rozwiązań polskich i brytyjskich

MISCELLANEA Prof. Kamil ZEIDLER, Prawo ochrony zabytków jako nowa gałąź prawa (roboczy) Mgr Martyna DĄBROWSKA , Muzeum Narodowe w Krakowie– Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja jako podstawowy element zabezpieczenia zbiorów w Muzeum. Prof. Wiesław PŁYWACZEWSKI, Muzeum jako ofiara i sprawca przestępstwa – analiza problemu z perspektywy nielegalnych transferów finansowych Mgr Andrzej JAKUBOWSKI, EUI, Pojęcie "wystawy" w Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich własności z 2004 r. Mgr Jacek BRUDNICKI, NID, Wpis zabytku do inwentarza muzeum a możliwość jego ochrony konserwatorskiej

Program konferencji  

Program konferencji Kolekcje - Zabytki - Muzealia Brzeg 4 - 5 X 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you