Page 1

INFORMATOR 2011 WYDZIA£ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

www.prawo.uni.opole.pl


OPRACOWANIE Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

REDAKCJA Jan Neuberg

SK£AD KOMPUTEROWY Jolanta Brodziak

ISBN 978-83-7395-441-0

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 45–037 Opole, ul. H. Sienkiewicza 33 tel. 77 441 08 78 (sekretariat), e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM


SIEDZIBA WYDZIA£U PRAWA I ADMINISTRACJI Uniwersytet Opolski Wydzia³ Prawa i Administracji ul. Katowicka 87, 45-038 OPOLE tel. (+48) 77 452 75 00; e-mail: wpia@uni.opole.pl www.prawo.uni.opole.pl SEKRETARIAT DZIEKANA mgr Ewa Kosiorek tel. (+48) 77 452 75 02 DZIEKANAT Kierownik: mgr Ewa Tomalik tel. (+48) 77 452 75 06; e-mail: tomalik@uni.opole.pl Studia stacjonarne: mgr Dorota Gembarowska tel. (+48) 77 452 75 06; e-mail: dzprawo@uni.opole.pl Studia niestacjonarne: mgr Agnieszka Wilczyñska tel. (+48) 77 452 75 07; e-mail: dzprawo@uni.opole.pl BIBLIOTEKA – CZYTELNIA Kierownik: mgr Ewa Gaca mgr Karina Knopp mgr Beata Szpulak tel. (+48) 77 452 75 12; bpia@uni.opole.pl UNIWERSYTECKA „KLINIKA PRAWA” Patron: prof. zw. dr hab. Stanis³aw Leszek Stadniczeñko Kierownik: dr Magdalena Go³owkin-Huda³a Koordynator: mgr Anna Mordel tel. (+48) 77 452 75 60; e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl www.klinikaprawa.uni.opole.pl PRAKTYKI STUDENCKIE Kierownik: dr Monika Tomaszewska tel. (+48) 77 452 75 37 CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ Kierownik: dr Marta Rostropowicz-Miœko mgr Tomasz Or³owski e-mail: edc@uni.opole.pl www.edc.uni.opole.pl PRACOWNIA INFORMATYCZNA Administrator lokalnej sieci komputerowej, webmaster: mgr in¿. Robert Majda e-mail: rmajda@uni.opole.pl; wpia@uni.opole.pl


U progu XXI w. w jednocz¹cej siê Europie kszta³cimy do s³u¿by w pañstwie prawa.


S£OWO WSTÊPNE Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Pañstwa rêce informator Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Kierujemy go do wszystkich zainteresowanych studiowaniem na naszej Uczelni na kierunkach prawo, administracja i bezpieczeñstwo wewnêtrzne w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz wieczorowym, a tak¿e na licznych studiach podyplomowych. Oferujemy atrakcyjne wykszta³cenie z interesuj¹cymi mo¿liwoœciami pozyskania kwalifikacji oraz bogatymi perspektywami zawodowymi. Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego gwarantuje nie tylko uzyskanie solidnego wykszta³cenia (posiadamy akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek prawo i administracja), ale zapewnia równie¿ przyjazn¹ i kameraln¹ atmosferê, tak charakterystyczn¹ dla ma³ych europejskich oœrodków akademickich. Bliski kontakt studentów naszego Wydzia³u z m³od¹, ale jednoczeœnie doœwiadczon¹ kadr¹ naukow¹ stwarza doskona³e warunki do rozwoju studenckiej dzia³alnoœci naukowej. Jesteœmy aktywnymi uczestnikami krajowych i miêdzynarodowych programów wymiany studentów (program Erasmus oraz MOST), podejmujemy blisk¹ wspó³pracê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Policji w Szczytnie oraz Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Opolu. Jednoczeœnie mam przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e od roku akademickiego 2011/2012 oferta edukacyjna Wydzia³u Prawa i Administracji ulegnie poszerzeniu o studia uzupe³niaj¹ce administracji, 3-letnie studia bezpieczeñstwa wewnêtrznego w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz niestacjonarne studia wieczorowe na kierunku prawa. Serdecznie zapraszamy do studiowania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Cielecki Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego


I

O WYDZIALE Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego nale¿y do najm³odszych tego typu wydzia³ów w Polsce. W szeœciu katedrach i trzynastu zak³adach zatrudnionych jest siedemnastu samodzielnych pracowników naukowych, dwudziestu szeœciu doktorów i piêciu asystentów. Pracê naukowo-dydaktyczn¹ wspomagaj¹: biblioteka wydzia³owa, pracownia komputerowa oraz sala rozpraw, w której przeprowadzane s¹ przez studentów pod opiek¹ pracowników naukowych symulacje rozpraw s¹dowych. Celem tych symulacji jest przybli¿enie studentom od strony praktycznej procedury karnej, cywilnej i s¹dowoadministracyjnej. Misj¹ Wydzia³u Prawa i Administracji jest kszta³cenie do s³u¿by publicznej w pañstwie prawa, pog³êbianie i upowszechnianie wizji cz³owieka i œwiata w kontekœcie wyzwañ wspó³czesnoœci, dba³oœæ o wysoki poziom kszta³cenia akademickiego i badañ naukowych, a tak¿e rozwijanie inicjatyw prowadz¹cych do umocnienia wiêzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi. Kadra naukowa wydzia³u to dynamiczny zespó³, którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy prawniczej, ale tak¿e zaszczepianie studentom troski o dobro wspólne. W ramach nauk ogólnych prawa badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydzia³u Prawa i Administracji dotycz¹ historii pañstwa i prawa, prawa rzymskiego, doktryn polityczno-prawnych, teorii i filozofii prawa, etyki prawniczej.


INFORMATOR 2011

7

Z zakresu prawa prywatnego podejmuje siê prace badawcze nad rozwojem prawa cywilnego, prawa w³asnoœci intelektualnej, podstawowych instytucji prawa spó³ek oraz aktualnych tendencji rozwoju prawa handlowego, bie¿¹cych problemów z zakresu prawa pracy. Badania nad zagadnieniami prawa publicznego koncentruj¹ siê m.in. wokó³ koncepcji i kierunków zmian polskiego systemu podatkowego, przemian obowi¹zuj¹cego prawa wyznaniowego, ewolucji zasad prawa miêdzynarodowego i wspólnotowego, rozwoju wspó³pracy w zakresie ochrony praw cz³owieka i s¹downictwa miêdzynarodowego, zasad demokratycznego pañstwa prawa. Prace badawcze z prawa karnego dotycz¹ podstawowych zagadnieñ kryminalistyki i kryminologii, europeizacji polskiej procedury karnej, a z prawa administracyjnego – ewolucji prawa administracyjnego, ochrony œrodowiska, wdra¿ania wspólnotowego prawa ochrony œrodowiska w krajach cz³onkowskich UE. Prowadzi siê te¿ badania nad sposobami finansowania jednostek samorz¹du terytorialnego w Polsce. Wydzia³ Prawa i Administracji UO wspó³pracuje z wieloma oœrodkami naukowymi w kraju (m.in. z Uniwersytetem Wroc³awskim, Uniwersytetem Œl¹skim w Katowicach, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw³a II w Lublinie, Akademi¹ Leona KoŸmiñskiego w Warszawie czy Wy¿sz¹ Szko³¹ Policji w Szczytnie) oraz za granic¹ (m.in. z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Pañstwowym Uniwersytetem im. Aleksandra Puszkina w Brzeœciu, Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus). Wspó³praca ta polega g³ównie na realizowaniu wspólnych projektów badawczych, organizowaniu konferencji naukowych, wymianie kadry naukowej i studentów. Wydzia³ Prawa i Administracji wspó³pracuje tak¿e z organami samorz¹dowymi, administracj¹ pañstwow¹, organami wymiaru sprawiedliwoœci i œcigania, regionalnymi oœrodkami wspierania przedsiêbiorczoœci i organizacjami pozarz¹dowymi, w których studenci odbywaj¹ praktyki.


8

INFORMATOR 2011

Utworzone we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Centrum Dokumentacji Europejskiej zapewnia studentom, pracownikom naukowym oraz administracji publicznej dostêp do wszelkich wydawnictw Unii Europejskiej, a tak¿e popularyzuje dzia³alnoœæ Unii wœród zainteresowanych mieszkañców Opolszczyzny.

Collegium Iuridicum W paŸdzierniku 2010 roku odby³o siê uroczyste przekazanie Wydzia³owi Prawa i Administracji wyremontowanego budynku oraz oficjalne otwarcie Collegium Iuridicum. Collegium Iuridicum zajmuje nowoczesny czterokondygnacyjny budynek o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej oko³o 3800 m2. Znajduj¹ siê w nim m.in.: 17 w pe³ni multimedialnych sal dydaktycznych, po³o¿ona na ostatnim piêtrze aula wyk³adowa, pomieszczenia dla kó³ naukowych, pomieszczenia uniwersyteckiej poradni prawnej („Klinika Prawa”), sala rozpraw, nowoczesna pracownia informatyczna oraz du¿a biblioteka wydzia³owa wraz z czytelni¹. Znajduj¹ siê tu równie¿ pomieszczenia Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Z historii Wydzia³u Wraz z powstaniem na Uniwersytecie Wroc³awskim Wydzia³u Prawa pojawi³a siê te¿ myœl o zorganizowaniu takiej jednostki w Opolu. Ju¿ w roku 1955 otwarto w Opolu Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa, zaœ w roku 1959 Punkt Konsultacyjny Zaocznego Studium Administracji. Zajêcia ze studentami prawa i administracji w Opolu do lat 80. XX wieku prowadzili znani specjaliœci, m.in. profesorowie: Jan Boæ, Karol Jonca, Jan Jendroœka, Stanis³aw KaŸmierczyk. Idea powo³ania kierunku administracji i prawa zosta³a zawarta w programie rozwoju Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu na pocz¹tku lat 70.


INFORMATOR 2011

9

ubieg³ego wieku. Program ten opracowa³ ówczesny rektor WSP – prof. dr hab. Jan Seredyka. Pomys³ popar³ te¿ jeden z póŸniejszych rektorów WSP – prof. dr hab. Stanis³aw Kochman. Uruchomienie kierunku prawo i administracja znalaz³o siê tak¿e w programie powsta³ego w marcu 1988 roku Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu. Problem sta³ siê aktualny w 1993 roku, gdy redagowano i uzgadniano projekt sejmowej ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, a tak¿e po jej uchwaleniu – 10 marca 1994 roku. W strukturach nowo powsta³ej uczelni nie by³o jednak jeszcze miejsca dla jednostki naukowo-dydaktycznej o profilu prawo i administracja. Jedynie na Wydziale Ekonomicznym utworzono Zak³ad Prawa i Administracji kierowany przez prof. UO dra hab. Stanis³awa Malarskiego. Zatrudnieni w nim pracownicy prowadzili zajêcia dydaktyczne z takich przedmiotów prawniczych, jak: prawo gospodarcze, cywilne, prawoznawstwo, prawo administracyjne, ekologiczne, elementy prawa. Po istotnym wzmocnieniu kadrowym 1 lutego 1996 roku utworzono Instytut Prawa i Administracji. 19 listopada 1998 roku Rada Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego jednog³oœnie zaakceptowa³a wniosek dyrektora Instytutu Prawa i Administracji prof. UO dra hab. Stanis³awa Malarskiego o uruchomienie na kierunku administracja trzysemestralnych uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich zarówno dziennych, jak i zaocznych pocz¹wszy od roku akademickiego 1999/2000. Wniosek ten zaakceptowa³ Senat i rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanis³aw S. Nicieja, który 8 lutego 1999 roku zwróci³ siê z proœb¹ do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyra¿enie zgody na uruchomienie w roku akademickim 1999/2000 na kierunku administracja uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pe³ne poparcie dla wspomnianego wniosku wyrazili tak¿e ówczesny marsza³ek województwa opol-


10

INFORMATOR 2011

skiego dr Stanis³aw Ja³owiecki i wojewoda opolski Adam Pêzio³. Na mocy decyzji MEN z dnia 31 maja 1999 roku uzyskano zgodê na uruchomienie na Uniwersytecie Opolskim magisterskich studiów administracyjnych, pocz¹wszy od roku akademickiego 2000/2001. Koniecznoœæ realizowania nowych zadañ dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych spowodowa³a powo³anie przez Senat UO uchwa³¹ z dnia 28 czerwca 2001 roku samodzielnego Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji (MIPiA), podporz¹dkowanego prorektorowi ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹. Dyrekcja Instytutu sukcesywnie podejmowa³a w tym okresie dzia³ania, które mia³y na celu przekszta³cenie MIPiA w pe³noprawny wydzia³ prawa i administracji. Wa¿nym krokiem do osi¹gniêcia zamierzonych celów by³o spe³nienie warunków umo¿liwiaj¹cych utworzenie drugiego kierunku studiów magisterskich – prawa. Nast¹pi³o to w roku akademickim 2004/2005 na mocy uchwa³y Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 paŸdziernika 2003 roku. W maju 2006 roku Miêdzywydzia³owy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego spe³ni³ wszelkie wymogi okreœlone w § 9 Statutu UO, umo¿liwiaj¹ce utworzenie nowego wydzia³u. W zwi¹zku z tym 20 maja 2006 roku prof. UO dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko – ówczesny dyrektor Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji – z³o¿y³ na rêce rektora Uniwersytetu Opolskiego jako przewodnicz¹cego Senatu wniosek o podjêcie stosownej uchwa³y i powo³anie w miejsce Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji – Wydzia³u Prawa i Administracji „Collegium Iuridicum”. Wniosek ten by³ przedmiotem obrad i dyskusji kolegium rektorskiego oraz Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UO. Ostatecznie Senat UO uchwa³¹ z 29 czerwca 2006 roku utworzy³ Wydzia³ Prawa i Administracji. Uchwa³a wesz³a w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2006 roku.


II

KIERUNKI KSZTA£CENIA · Jednolite 5-letnie studia magisterskie: prawo (stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe). · 3-letnie studia licencjackie: – administracja (stacjonarne, niestacjonarne), – bezpieczeñstwo wewnêtrzne (stacjonarne, niestacjonarne). · Studia podyplomowe: – podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego, – podyplomowe studia z zakresu samorz¹du terytorialnego, – podyplomowe studia z zakresu prawa prasowego i prawa reklamy, – podyplomowe studia z zakresu europejskiego prawa ochrony œrodowiska, – podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, – podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej, – podyplomowe studia z zakresu pedagogiki prawa – readaptacji, mediacji i negocjacji, – mechanizmy funkcjonowania strefy euro (unii gospodarczo-walutowej), – podyplomowe studia z zakresu prawa bankowego.

Jednolite 5-letnie studia magisterskie Prawo Kszta³cenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych odbywa siê w ramach nastêpuj¹cych specjalizacji: 1. Cywilistyczna – umo¿liwiaj¹ca studentowi szczegó³owe poznanie prawa cywilnego. W ramach specjalizacji dodatkowo wyk³adane s¹ nastêpuj¹ce przedmioty: prawo obrotu nieruchomoœciami, prawo ochrony zdrowia, zbiorowe prawo pracy, postêpowanie nieprocesowe, prawo papierów


12

INFORMATOR 2011

wartoœciowych, prawo spó³dzielcze, prawo bankowe, prawo upad³oœciowe i naprawcze. 2. Karnistyczna – przeznaczona dla osób w szczególny sposób zainteresowanych tematyk¹ prawa karnego. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ nastêpuj¹ce przedmioty: pozakodeksowe prawo karne, kryminologia, wiktymologia, miêdzynarodowe prawo karne, prawo karne wykonawcze, postêpowania szczególne w procesie karnym, prawo wykroczeñ, prawo karne skarbowe. 3. Ustrojowo-administracyjna – umo¿liwiaj¹ca zdobywanie wiedzy szczegó³owej z zakresu prawa administracyjnego. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ dodatkowo nastêpuj¹ce przedmioty: prawo do informacji w administracji publicznej, prawo celne i dewizowe, gospodarka nieruchomoœciami, prawo zamówieñ publicznych, prawo o cudzoziemcach, prawo budowlane, nauka o administracji publicznej, finanse komunalne, komunikacja spo³eczna w zawodach prawniczych. 4. Prawo europejskie i miêdzynarodowe – skierowane do osób zainteresowanych pog³êbieniem wiedzy z zakresu prawa europejskiego i miêdzynarodowego. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ dodatkowo nastêpuj¹ce przedmioty: ustroje pañstw wspó³czesnych, instytucje wspólnotowe i agencje Unii Europejskiej, miêdzynarodowe prawo humanitarne, zewnêtrzne i wewnêtrzne bezpieczeñstwo Unii Europejskiej, prawo konsularne i dyplomatyczne, filozofia prawa europejskiego. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów prawniczych uzyskuje tytu³ zawodowy magistra w dziedzinie prawa i jest przygotowany do podjêcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (s¹dowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej). Studia prawnicze przygotowuj¹ absolwentów do podjêcia pracy w organach sprawiedliwoœci, policji, w obs³udze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w urzêdach organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Studia prawnicze pozwalaj¹ tak¿e na zdobycie umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê na rynku pracy i w g¹szczu przepisów prawnych, ucz¹ rzetelnego, uczciwego podejœcia do pracy zawodowej, pewnoœci siebie oraz trafnego i szybkiego podejmowania decyzji. W roku akademickim 2008/2009 Wydzia³ Prawa i Administracji Uni-


INFORMATOR 2011

13

wersytetu Opolskiego ukoñczy³o w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 145 studentów, stanowi¹cych jednoczeœnie pierwszy rocznik absolwentów tego Wydzia³u.

3-letnie studia licencjackie Administracja Kszta³cenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa siê w ramach nastêpuj¹cych specjalizacji licencjackich: 1. Administracja publiczna – pozwala zdobyæ niezbêdn¹ wiedzê w zakresie organizacji i zadañ administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz finansów publicznych. W ramach specjalizacji dodatkowo wyk³adane s¹ m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: administracja rz¹dowa i samorz¹dowa w wybranych krajach, system finansowo-bud¿etowy samorz¹du terytorialnego, tworzenie wizerunku administracji, prawna ochrona informacji. 2. Administracja gospodarczo-finansowa – umo¿liwia poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa bankowego, administracyjno-gospodarczego, podatkowego, celnego i dewizowego oraz prawa papierów wartoœciowych. W ramach specjalizacji dodatkowo wyk³adane s¹ m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: elementy europejskiego prawa gospodarczego, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo handlowe. 3. Administracja specjalna ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego – zapewnia zdobycie niezbêdnej wiedzy z zakresu organizacji i zadañ administracji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeñstwa. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ dodatkowo m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: organizacja i zadania administracji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, kryminologia i wiktymologia, kryminalistyka, sytuacja obywateli w ochronie bezpieczeñstwa, administracja i struktury bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w krajach zachodnich. 4. Administracja i prawo biznesowe – zapewnia mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy potrzebnej w zatrudnieniu w administracji sektora prywatnego. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: ochrona konsumenta i konkurencji na jednolitym rynku europejskim, rozliczenia firm w obrocie miêdzynarodowym, zarz¹dzanie projektami finansowymi w UE, wspó³czesne stosunki miêdzynarodowe, swobodny przep³yw osób w UE. 5. Administracja organów ochrony prawnej (wy³¹cznie dla studentów studiów niestacjonarnych) – specjalizacja adresowana przede wszystkim do przysz³ych i obecnych administracyjnych pracowników s¹downictwa


14

INFORMATOR 2011

i prokuratury. W ramach specjalizacji wyk³adane s¹ m.in. nastêpuj¹ce przedmioty: metodyka pracy urzêdnika, komunikacja spo³eczna w stosunkach urzêdniczych, organizacja pracy s¹dów i prokuratur, wspó³praca s¹dowa i prokuratorska w sprawach cywilnych i karnych, etyka zawodowa urzêdnika. Sylwetka absolwenta Profil kszta³cenia na kierunku administracyjnym zosta³ ukszta³towany w taki sposób, by zapewniæ zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbêdnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu s³u¿y przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki wspó³pracy europejskiej. Absolwent studiów administracyjnych przygotowany jest do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obs³ugi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnêtrznej, jak i we wspó³pracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz ze strukturami Unii Europejskiej. Absolwent otrzymuje tytu³ zawodowy licencjata w dziedzinie administracji.

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Prawa i Administracji zostanie otwarty nowy kierunek kszta³cenia – bezpieczeñstwo wewnêtrzne, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nowy kierunek adresowany jest do pracowników policji, stra¿y miejskich, gminnych, pracowników zarz¹dzania kryzysowego miast i powiatów, pracowników inspekcji transportu, inspekcji drogowej, firm ochrony mienia i osób, stra¿y leœnej, s³u¿by wiêziennej, ¿o³nierzy Wojska Polskiego i innych rodzajów stra¿y i inspekcji. Nowy kierunek daje równie¿ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê absolwentom klas o profilu bezpieczeñstwa z liceów Opola, Kêdzierzyna i Dobrodzienia. Dodatkowym argumentem dla potencjalnych kandydatów jest zawarcie przez Wydzia³ Prawa i Administracji porozumienia z komendantem g³ównym policji o mo¿liwoœci skorzystania z preferencyjnego kszta³cenia tych


INFORMATOR 2011

15

kandydatów, którzy po ukoñczeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji maj¹ zamiar podj¹æ pracê w policji.

2-letnie studia uzupe³niaj¹ce Administracja Studia drugiego stopnia na kierunku administracja umo¿liwiaj¹ absolwentom zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, bud¿etowania, finansów, zarz¹dzania, obrotu gospodarczego, funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej (UE). Absolwent tych studiów zostaje przygotowany do pe³nienia kierowniczych funkcji w s³u¿bie cywilnej oraz do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rz¹dowej, w strukturach samorz¹dowych, s³u¿bach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarz¹dowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, w bankach i instytucjach finansowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a tak¿e w przedsiêbiorstwach wspó³pracuj¹cych z krajami cz³onkowskimi UE i ich organami. 2-letnie studia uzupe³niaj¹ce administracji umo¿liwiaj¹ zdobycie wiedzy pozwalaj¹cej na samodzielne rozwi¹zywanie problemów, organizowanie zespo³ów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy uwzglêdnianiu praw cz³owieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a tak¿e opracowywanie i wdra¿anie programów.

Studia podyplomowe Podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego Celem studiów z zakresu prawa podatkowego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmuj¹cych siê sprawami podatkowymi, finansowymi, pracowników jednostek sfery bud¿etowej i podmiotów gospodarczych. Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kszta³cenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach podatkowo-finansowych. Ramowy program studiów: · Ÿród³a i wyk³adnia prawa w kontekœcie zagadnieñ podatkowych, · istota prawna systemu podatkowego,


16

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INFORMATOR 2011

istota prawna zobowi¹zañ podatkowych, systematyka prawna i zadania organów podatkowych, istota prawno-finansowa podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i us³ug oraz podatek akcyzowy, ordynacja podatkowa, podatki i op³aty lokalne, podatek od spadków i darowizn, op³ata skarbowa, podatek od czynnoœci cywilnoprawnych, zasady prowadzenia ksi¹g i ewidencji podatkowej, postêpowanie egzekucyjne w sprawach podatkowych, s¹downictwo administracyjne wraz z orzecznictwem w sprawach podatkowych, wybrane zagadnienia europejskiego prawa podatkowego, rachunkowoœæ finansowa, wybrane zagadnienia prawa karno-skarbowego, istota prawno-finansowa zrycza³towanych form opodatkowania od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, seminarium.

Kierownik: dr Przemys³aw Malinowski Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu samorz¹du terytorialnego Celem studiów jest dostarczenie s³uchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci niezbêdnych w pracy w administracji samorz¹dowej. Studia podyplomowe stanowi¹ formê kszta³cenia przeznaczon¹ dla osób legitymuj¹cych siê dyplomem ukoñczenia studiów wy¿szych. Podyplomowe studia z zakresu samorz¹du terytorialnego przeznaczone s¹ dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji pañstwowej i samorz¹dowej. W programie znajduj¹ siê zagadnienia dotycz¹ce podstaw prawa, prawa administracyjnego, prawa samorz¹du terytorialnego. Studia mog¹ byæ przydatne przede wszystkim dla pracowników administracji i dzia³aczy samorz¹dowych, dla kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, dla pracowników administracji rz¹dowej oraz dla osób zainteresowanych problematyk¹ administracji publicznej.


INFORMATOR 2011

17

Ramowy program studiów: · · · · · · · · · · · · · · ·

podstawy prawa administracyjnego, postêpowanie administracyjne, ustrój i zadania samorz¹du, samorz¹d terytorialny w pañstwach Unii Europejskiej, prawo pracy z prawem urzêdniczym, odpowiedzialnoœæ urzêdników administracji publicznej, etyka w administracji, nadzór i kontrola w samorz¹dzie terytorialnym, finanse samorz¹du terytorialnego, zarz¹dzanie jakoœci¹ w administracji publicznej, prawo Unii Europejskiej, fundusze unijne w samorz¹dzie terytorialnym, zamówienia publiczne, prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym.

Kierownik: dr Mateusz Pszczyñski Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu prawa prasowego i prawa reklamy Oferta studiów skierowana jest do osób legitymuj¹cych siê dyplomem ukoñczenia studiów wy¿szych rozmaitych kierunków, zainteresowanych uwarunkowaniami prawnymi dzia³alnoœci dziennikarskiej we wszystkich rodzajach tej dzia³alnoœci (redaktorskiej, reporterskiej, fotoreporterskiej, œledczej i in.), a tak¿e wydawniczej (w zakresie prasy, ksi¹¿ek, radia, telewizji). Studia pozwalaj¹ równie¿ zdobyæ wiedzê potrzebn¹ do sprawnego prowadzenia dzia³alnoœci reklamowej w prasie, agencjach reklamowych, przedsiêbiorstwach. Ramowy program studiów: · · · · · ·

prasa w systemie ustrojowym pañstwa, formy prawne dzia³alnoœci wydawniczej i reklamowej, prawo autorskie dla dziennikarzy i twórców reklamy, prawo prasowe, prawo reklamy, znaki firmowe, towarowe i inne oznaczenia handlowe w reklamie,


18

INFORMATOR 2011

· · · · · · ·

postêpowanie s¹dowe w sprawach z zakresu prawa prasowego, dzia³alnoœæ wydawnicza i reklamowa a podatki, zabezpieczenia pracownicze i socjalne pracowników prasy i reklamy, rozwi¹zywanie sporów w trybie mediacji, dochodzenie roszczeñ przed s¹dem, etyka w prasie i reklamie, spo³eczne skutki reklamy.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szyde³ko Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu europejskiego prawa ochrony œrodowiska Studia skierowane s¹ do osób zainteresowanych stosowaniem europejskiego prawa ochrony œrodowiska w Polsce. W programie studiów znajduj¹ siê zagadnienia zwi¹zane z podstawami prawa wspólnotowego (podstawy traktatowe, podstawowe zasady tworzenia i stosowania prawa, instytucje europejskie) oraz aktami prawa wtórnego z zakresu tzw. acquis œrodowiskowego i ich interpretacji przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci. S³uchacz bêdzie mia³ okazjê zapoznaæ siê z zasadami funkcjonowania instytucji wspólnotowych oraz praktyk¹ stosowania i egzekwowania europejskiego prawa ochrony œrodowiska w Polsce i w innych pañstwach UE. Oferat tych studiów adresowana jest zarówno do zajmuj¹cych siê sprawami ochrony œrodowiska pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, jak i do specjalistów ochrony œrodowiska w przemyœle, transporcie, energetyce i podobnych dziedzinach, a tak¿e do przedstawicieli firm doradczych i organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska. Ramowy program studiów: · · · · · · · · ·

podstawy prawa UE, stosowanie i egzekwowanie prawa UE, rozwój i traktatowe podstawy prawa ochrony œrodowiska, instytucje i agencje UE, ochrona przyrody, biotechnologia, oceny oddzia³ywania na œrodowisko, dostêp do informacji publicznej i z zakresu ochrony œrodowiska, odpady,


INFORMATOR 2011

19

· ochrona powietrza, · zintegrowana kontrola zanieczyszczeñ przemys³owych i awarie przemys³owe, · ochrona wód i gospodarka wodna, · odpowiedzialnoœæ za szkody ekologiczne, · zmiany klimatyczne i energia odnawialna, · chemikalia, kontrola produktów i zrównowa¿ony model konsumpcji, · ha³as, · ochrona powierzchni ziemi. Kierownik: dr Jerzy Jendroœka Sekretarz: mgr in¿. Agnieszka Raduchowska e-mail: agra@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego Celem studium jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonuj¹cych w szeroko postrzeganej sferze obrotu gospodarczego. Oferta tych studiów adresowana jest do przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej, cz³onków rad nadzorczych, przedsiêbiorców, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji zajmuj¹cych siê miêdzy innymi sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi, finansowymi zarówno w sferze prywatno-, jak i publicznoprawnej. Program studium zapewnia wszechstronne doskonalenie i kszta³cenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego. Ramowy program studiów: · · · · · · · · · · ·

prawo spó³ek, spó³ki osobowe, spó³ki kapita³owe, przekszta³cenia spó³ek, prawo upad³oœciowe i naprawcze, prawo w³asnoœci intelektualnej, umowy w stosunkach gospodarczych, zamówienia publiczne, wybrane elementy prawa gospodarczego publicznego, dochodzenie roszczeñ w stosunkach gospodarczych, elementy rachunkowoœci finansowej,


20

INFORMATOR 2011

· wybrane zagadnienia prawa podatkowego, · zasady prowadzenia ksi¹g i ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych, · prawo papierów wartoœciowych, · rynek papierów wartoœciowych jako forma pozyskiwania œrodków finansowych, · ekonomia i finanse przedsiêbiorstw, · wybrane elementy prawa cywilnego, · stosunki zatrudnienia w podmiotach gospodarczych, · seminarium. Kierownik: dr Przemys³aw Malinowski Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej Oferta tych studiów adresowana jest do osób, które ukoñczy³y studia wy¿sze i s¹ zainteresowane funkcjonowaniem administracji pañstwowej i samorz¹dowej, przede wszystkim do pracowników administracji publicznej ró¿nego szczebla, dzia³aczy samorz¹dowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyk¹ administracji publicznej. W programie studiów znajduj¹ siê zagadnienia dotycz¹ce podstaw prawa, prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, prawa samorz¹du terytorialnego. S³uchacz bêdzie mia³ okazjê zapoznania siê z zasadami funkcjonowania pañstwa i wspó³czesnymi ustrojami politycznymi. Ramowy program studiów: · · · · · · · · · · ·

podstawy prawa administracyjnego, postêpowanie administracyjne, egzekucja administracyjna, prawo administracyjne osobowe, prawo pracy z prawem urzêdniczym, odpowiedzialnoœæ urzêdników administracji publicznej, etyka w administracji, nadzór i kontrola w administracji publicznej, finanse publiczne, zarz¹dzanie jakoœci¹ w administracji publicznej, instytucje i Ÿród³a prawa w Unii Europejskiej,


INFORMATOR 2011

· · · ·

21

ustrój i zadania samorz¹du terytorialnego, zamówienia publiczne, udostêpnianie i ochrona informacji w administracji, umowy w administracji.

Kierownik: dr Ewa Pierzcha³a Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Podyplomowe studia z zakresu pedagogiki prawa – readaptacji, mediacji i negocjacji Studia te s¹ najstarszymi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Opolskim. Od 1991 r. dziêki tej formie edukacji wykszta³conych zosta³o wielu readaptatorów i mediatorów, piastuj¹cych odpowiedzialne stanowiska. Program studiów przewiduje wyk³ady, konwersatoria i æwiczenia (w tym praktyczne zajêcia z zakresu mediacji i negocjacji) aktualizuj¹ce wiedzê z zakresu prawa oraz pedagogiki. Przygotowuje do prowadzenia zajêæ z zakresu readaptacji niedostosowanych spo³ecznie, mediacji i negocjacji, rzecznictwa praw cz³owieka, rodziny i dziecka oraz umiejêtnoœci interpretowania norm prawnych i stosowania w praktyce przepisów prawa. Poruszane s¹ tak¿e zagadnienia dotycz¹ce spo³ecznej psychologii klinicznej oraz zagadnienia charakterystycznych dla wspó³czesnoœci zjawisk patologii spo³ecznej wi¹¿¹cych siê z szeroko rozumian¹ komunikacj¹ miêdzyludzk¹. Celem studiów jest wykszta³cenie u s³uchacza teoretycznych i metodycznych kompetencji oraz rozwijanie motywacji i umiejêtnoœci w zakresie rozwi¹zywaniu ró¿nych problemów spo³ecznych. Ramowy program studiów: · · · · · · · · · · · ·

pedagogika prawa, zagadnienia klinicznej psychologii spo³ecznej, pedagogika spo³eczna, dydaktyka, etyka, wybrane zagadnienia prawoznawstwa, elementy prawa karnego i penitencjarnego, kryminologia i wiktymologia, prawa cz³owieka i prawa dziecka, mediator, negocjator – rola, prawa i obowi¹zki w œwietle prawa, prawo rodzinne i opiekuñcze oraz postêpowanie w sprawach nieletnich, polityka spo³eczna – prawo socjalne,


22

INFORMATOR 2011

· diagnoza pedagogiczna – opracowanie ekspertyzy pedagogicznej, · postêpowanie mediacyjne, negocjacyjne jako pozas¹dowe formy rozwi¹zywania konfliktów, · zjawiska patologii spo³ecznej, · organy pomocy prawnej i organy ochrony prawnej w RP – rola, funkcje i zadania, · metodyka wychowania resocjalizacyjnego, profilaktyki, readaptacji, · techniki i narzêdzia badawcze, konstruowanie narzêdzi badawczych, · znaczenie komunikacji spo³ecznej w jurysprudencji. Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (unii gospodarczo-walutowej) Celem tych studiów jest edukacja ekonomiczna w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii unii gospodarczo-walutowej. Informacje, jakie pojawiaj¹ siê w prasie ogólnopolskiej, oraz obiegowe opinie wskazuj¹ na to, ¿e wiedza o unii gospodarczo-walutowej jest znikoma, czêsto przek³amana lub zdeformowana. Projekt realizowany w ramach niniejszego studium ma za zadanie wykszta³ciæ grono ludzi, którzy w regionie opolskim bêd¹ propagatorami rzetelnej informacji i wiedzy na jej temat. Odbiorcami bezpoœrednimi projektu bêd¹ absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, nauczyciele ekonomii i pracownicy administracji samorz¹dowej – ³¹cznie 50 osób. Odbiorcami poœrednimi stan¹ siê osoby stykaj¹ce siê z wiedz¹ upowszechnian¹ przez uczestników kursu po jego zakoñczeniu – szacunkowo kilkanaœcie tysiêcy osób. Projekt jest wspó³finansowany przez Narodowy Bank Polski. Uczestnicy studiów prowadzonych przez UO nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Egzamin z ca³ego programu studiów bêdzie siê odbywaæ jednoczeœnie we wszystkich województwach. Pytania egzaminacyjne zostan¹ przygotowane przez BISE w Centrali NBP i bêd¹ mia³y formê testu oraz jednego pytania otwartego – eseju. Ramowy program studiów: · · · · · ·

zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie, teoretyczne podstawy integracji monetarnej, polityka pieniê¿na w unii walutowej, polityka fiskalna w unii walutowej, integracja rynków finansowych w UE i strefie euro, euro w roli waluty miêdzynarodowej,


INFORMATOR 2011

23

· korzyœci i zagro¿enia wynikaj¹ce z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doœwiadczeñ strefy euro, · koszty i zagro¿enia wynikaj¹ce z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doœwiadczeñ strefy euro, · specyfikacja polskiej gospodarki a zdolnoœæ do czerpania korzyœci i ekspozycji na koszty, · perspektywy integracji walutowej w Europie, · Europejski Bank Centralny, · bud¿et UE. Szczegó³owe informacje: mgr Marcin Miga, rzecznik UO Rektorat, Collegium Maius pl. Kopernika 11, 45–040 Opole e-mail: rzecznik@uni.opole.pl

Studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat funkcjonowania instytucji bankowych w aktualnym otoczeniu prawnym i gospodarczym. Studia adresowane s¹ do przedstawicieli i pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego (urzêdów wojewódzkich, marsza³kowskich, miejskich, powiatowych oraz gminnych) z województwa opolskiego, którzy ukoñczyli studia na kierunku prawo lub administracja oraz do absolwentów prawa i administracji. Kierownik: dr Przemys³aw Malinowski Sekretarz: mgr Ewa Tomalik e-mail: tomalik@uni.opole.pl


III

REKRUTACJA NA KIERUNKI PRAWO, ADMINISTRACJA I BEZPIECZEÑSTWO WEWNÊTRZNE 1. Prawo (studia jednolite magisterskie / stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne prowadzone w systemie wieczorowym) 2. Administracja (studia pierwszego stopnia, studia uzupe³niaj¹ce / stacjonarne i niestacjonarne) 3. Bezpieczeñstwo wewnêtrzne (studia pierwszego stopnia / stacjonarne i niestacjonarne)

Jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia Wymagania rekrutacyjne: konkurs œwiadectw KANDYDACI Z „NOW¥ MATUR¥”

Lp.

Egzamin maturalny przedmiot

czêœæ

1

jêzyk polski

pisemna

2

jêzyk obcy

pisemna

3

przedmiot do wyboru**

pisemna

% pkt poziom podstawowy*

Waga 0,25

poziom rozszerzony*

0,40

poziom podstawowy*

0,12

poziom rozszerzony*

0,20

poziom podstawowy*

0,25

poziom rozszerzony*

0,40

** Kandydat wybiera ocenê tylko z jednego poziomu. ** Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka lub geografia.


INFORMATOR 2011

25

KANDYDACI ZE „STAR¥ MATUR¥” Lp.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

jêzyk polski

czêœæ pisemna matury

0,4

2

jêzyk obcy

czêœæ pisemna matury

0,2

ocena koñcoworoczna*

0.1

3

przedmiot do wyboru**

czêœæ pisemna matury

0,4

ocena koñcoworoczna*

0,1

** Ocena koñcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabel¹ z punktu 12 Uchwa³y Senatu i bêdzie uwzglêdniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawa³ pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. ** Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka lub geografia.

Studia uzupe³niaj¹ce Wymagania rekrutacyjne: konkurs œwiadectw O przyjêcia na te studia mog¹ ubiegaæ siê absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: administracja, ekonomia, zarz¹dzanie, bezpieczeñstwo wewnêtrzne oraz absolwenci prawa, ekonomii, zarz¹dzania posiadaj¹cy stopieñ magistra. Jednostka kwalifikacyjna Ocena z dyplomu ukoñczenia studiów pierwszego stopnia

Waga 1

Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium bêdzie œrednia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (na podstawie suplementu lub indeksu).

Zasady rekrutacji Rejestracja kandydatów odbywa siê wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹. Aby za³o¿yæ konto kandydackie w systemie rekrutacyjnym IRK, nale¿y udaæ siê na stronê internetow¹ www.rekrutacja.uni.opole.pl, nastêpnie wybraæ zak³adkê „Rekrutacja” i postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹.

Warunki przyjêcia Wszyscy kandydaci musz¹ wpisaæ swoje oceny ze œwiadectwa maturalnego lub dojrza³oœci (a niektórzy oceny koñcoworoczne ze œwiadectwa ukoñczenia szko³y œredniej) do formularza rejestracyjnego systemu IRK.


26

INFORMATOR 2011

Po za³o¿eniu konta w systemie IRK nale¿y uzupe³niæ swoje dane osobowe oraz wskazaæ kierunki, którymi kandydat jest zainteresowany, w kolejnoœci – od najbardziej do najmniej po¿¹danego. Liczba kierunków, na które mo¿na siê rejestrowaæ, nie jest ograniczona.

Op³aty Kandydat otrzyma indywidualny numer konta, na który bêdzie móg³ wnieœæ op³atê rejestracyjn¹. Ostatnie jedenaœcie cyfr tego numeru to jego PESEL. Przed dokonaniem wp³aty powinien sprawdziæ, czy wpisa³ poprawny numer konta! Uniwersytet Opolski pobiera op³atê rekrutacyjn¹ w wysokoœci 85 z³ za rejestracjê na ka¿dym kierunku. Po przyjêciu na studia wszelkich wp³at (czesne, op³aty za powtarzanie semestru itp.) nale¿y dokonywaæ tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Olimpijczycy Wykaz kierunków studiów, na które laureaci okreœlonych olimpiad przedmiotowych bêd¹ przyjmowani na studia na Uniwersytecie Opolskim bez postêpowania kwalifikacyjnego w latach 2009–2011 (Uchwa³a Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 73/2005–2008 z dnia 29 maja 2008 r.):

Administracja · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka, · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Prawo · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka, · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, · laureaci i finaliœci Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Pomoc, kontakt Ewentualne pytania zwi¹zane z rekrutacj¹ na kierunki prawo, administracja i bezpieczeñstwo wewnêtrzne prosimy kierowaæ na adres: rekrutacja.wpia@uni.opole.pl lub wpia@uni.opole.pl.


IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIA£U W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W³adze dziekañskie

Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji prof. dr hab. Tadeusz Cielecki e-mail: tadeusz.cielecki@uni.opole.pl

Prodziekan ds. Nauki i Badañ dr Ewa Kozerska e-mail: wpia@uni.opole.pl

Prodziekan ds. Kszta³cenia i Studentów dr Przemys³aw Malinowski e-mail: wpia@uni.opole.pl


28

INFORMATOR 2011

Katedry i zak³ady Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski Adiunkci: dr Ewa Kozerska ks. dr Piotr Sadowski Katedra Historii Pañstwa i Prawa Kierownik: prof. dr hab. Józef Koredczuk Profesor: prof. zw. dr hab. W³odzimierz Kaczorowski Adiunkt: dr Andrzej Szymañski Katedra Prawa Karnego Kierownik: prof. dr hab. Stanis³aw Hoc Adiunkci: dr Ma³gorzata Marciniak dr Dariusz Mucha Asystent: mgr Bart³omiej Filek Katedra Prawa Administracyjnego Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Boæ Adiunkt: dr Mateusz Pszczyñski Katedra Porównawczego Prawa Administracyjnego i Ochrony Œrodowiska Kierownik: prof. zw. dr hab. Konrad Nowacki Adiunkt: dr Marta WoŸniak Katedra Prawa Administracyjnego i Metodologii Badañ Prawno-Administracyjnych Kierownik: dr hab. Lidia Klat-Wertelecka Profesor: prof. zw. dr hab. Borys Lepieszko Adiunkt: dr Ewa Pierzcha³a Zak³ad Prawa Ustrojowego i Praw Cz³owieka Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko Adiunkci: dr Anna Frankiewicz dr Magdalena Go³owkin-Huda³a Asystent: mgr Aleksandra Wilk


INFORMATOR 2011

Zak³ad Teorii i Filozofii Prawa Kierownik: dr hab. Adam Sulikowski Adiunkt: dr Hanna Duszka-Jakimko Zak³ad Prawa Miêdzynarodowego i Wspólnotowego Kierownik: prof. dr hab. Stefan Marek Grochalski Adiunkci: dr Jerzy Jendroœka dr Joanna Ryszka Zak³ad Prawa Karnego Procesowego Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski Adiunkt: dr Eliana Trybuchowska Asystent: mgr Mi³osz Koœcielniak-Marsza³ Zak³ad Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Cielecki Adiunkt: dr Leszek Bednarski Zak³ad Prawa Cywilnego i W³asnoœci Intelektualnej Kierownik: prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szyde³ko Adiunkci: dr Andrzej Drzewiecki dr Joanna Koziñska Zak³ad Porównawczego Prawa Cywilnego Kierownik: prof. dr hab. Piotr Stec Adiunkci: dr Monika Tomaszewska dr Piotr Gil Asystent: mgr Piotr £ebek Zak³ad Prawa Gospodarczego i Handlowego Kierownik: dr Przemys³aw Malinowski Adiunkt: dr Aleksander Witosz Zak³ad Prawa Pracy i Polityki Spo³ecznej Kierownik: dr Kamil Antonów Asystent: mgr Aleksandra Bucka

29


30

INFORMATOR 2011

Zak³ad Prawa Wyznaniowego Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Walencik Wyk³adowca: mgr Arleta Suchorska Zak³ad Prawa Finansowego Kierownik: Adiunkt:

dr Piotr Stanis³awiszyn dr Andrzej Michór

Zak³ad Administracji Publicznej i Zarz¹dzania Kierownik: Adiunkt:

dr Jan Jerzmañski dr Marta Rostropowicz-Miœko

Pracownia Organizacyjnych i Prawnych Aspektów Dziejów Medycyny i Farmacji prof. zw. dr hab. W³odzimierz Kaczorowski Kierownik: Wspó³pracownicy: dr Jerzy Marian Dyrda dr Joanna Kornek dr Krzysztof Noga dr Andrzej Szymañski mgr Jan Kornek Pracownia Prawa Wschodniego Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko Wspó³pracownicy: dr Hanna Duszka-Jakimko dr Anna Frankiewicz


V

MISCELLANEA WYDZIA£OWE „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” Redaktorzy: Wydawca:

Stanis³aw Leszek Stadniczeñko W³odzimierz Kaczorowski Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wydaje od 2003 r. w formie rocznika periodyk naukowy zatytu³owany „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”. Zawiera on dzia³y: artyku³y, recenzje oraz sprawozdania z konferencji miêdzynarodowych i krajowych. Czasopismo jest adresowane do prawników, administratywistów, historyków pañstwa i prawa. Opis i spisy treœci tomów, które ukaza³y siê do tej pory, a tak¿e szczegó³owe zalecenia edytorskie i techniczne dla autorów mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.prawo.uni.opole.pl.

„Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe” Redaktorzy: Wydawca:

Mateusz Pszczyñski Joanna Ryszka Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Studenci Wydzia³u Prawa i Administracji maj¹ mo¿liwoœæ og³aszania artyku³ów w wydawanych od 2006 r. „Studenckich Prawniczych Zeszytach Naukowych”. Czasopismo to publikuje artyku³y o charakterze teoretyczno-analitycznym dotycz¹ce szeroko pojêtego prawa europejskiego oraz funkcjonowania Polski w ramach Unii Europejskiej. Celem „Zeszytów” jest umo¿liwienie studentom i doktorantom Wydzia³u Prawa i Administracji UO oraz studentom z innych oœrodków akademickich prezentacji ich pierwszych prac naukowych. Poszczególne tomy „Zeszytów” adresowane s¹ do studentów, przedstawicieli doktryny prawa i administracji, a tak¿e do wszystkich zainteresowanych prawem europejskim i jego wp³ywem na polski system prawny.


VI

KO£A NAUKOWE I INNE FORMY AKTYWNOŒCI STUDENTÓW Studenci Wydzia³u Prawa i Administracji maj¹ szansê rozwijania swych pasji i zainteresowañ w ramach wielu organizacji studenckich. S¹ to przede wszystkim:

Ko³a naukowe Ko³o M³odych Kryminologów i Kryminalistyków www.kryminalistyka.uni.opole.pl Opiekunowie: prof. dr hab. Tadeusz Cielecki dr Leszek Bednarski

Ko³o Naukowe „Interlex” www.inter-lex.dl.pl Opiekunowie: dr Ewa Kozerska dr Andrzej Szymañski ks. dr Piotr Sadowski


INFORMATOR 2011

33

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA – grupa Opole www.elsa.uni.opole.pl Opiekun: dr Andrzej Drzewiecki

Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” http://www.aureus.org.pl Koordynator: dr Piotr Stanis³awiszyn Ko³o Naukowe M³odych Prawników Opiekunowie: dr Przemys³aw Malinowski mgr Mi³osz Koœcielniak-Marsza³ Ko³o Naukowe Prawa Administracyjnego Opiekun: mgr Mateusz Pszczyñski

Inne formy aktywnoœci Studenci Wydzia³u Prawa i Administracji oprócz dzia³alnoœci w wymienionych tu ko³ach i stowarzyszeniach uczestnicz¹ równie¿ w pracach: Ko-


34

INFORMATOR 2011

mitetu Okrêgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka Województwa Opolskiego (przewodnicz¹ca – dr Ewa Kozerska, sekretarz – Alicja Majchrowicz) i Komitetu Okrêgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie (koordynator – dr Ewa Pierzcha³a). Bior¹ tak¿e czynny udzia³ w organizacji kolejnych edycji Opolskich Festiwali Nauki – najwiêkszej popularyzatorskiej imprezy naukowej na OpolszczyŸnie – oraz Dni Edukacji Prawniczej, których celem jest zapoznanie zainteresowanych z tendencjami na rynku prawniczym i z codzienn¹ prac¹ prawnika. Studenci bior¹ równie¿ udzia³ w organizowanych przez Wy¿sz¹ Szko³ê Policji w Szczytnie szkoleniach oraz wyk³adach otwartych.

Symulacje rozpraw s¹dowych Studenci Wydzia³u Prawa i Administracji maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ brania udzia³u w symulacjach rozpraw s¹dowych (tzw. moot court). Symulacja rozpraw s¹dowych nale¿y do interaktywnych metod nauczania. Ich celem jest aktywny udzia³ w procesie dydaktycznym – uczenie siê poprzez dzia³anie, doœwiadczenie. W ramach prowadzonych symulacji studenci zapoznaj¹ siê od strony praktycznej z procedur¹ karn¹ i cywiln¹.


VII

STUDENCKIE PORADNIE PRAWNE Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna „Klinika Prawa” www.klinikaprawa.uni.opole.pl Patron: Kierownik: Koordynator:

prof. zw. dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko dr Magdalena Go³owkin-Huda³a mgr Anna Mordel tel. 77 452 75 60, Collegium Iuridicum, pok. 1.5 e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl

Wydzia³ Prawa i Administracji rozwija i upowszechnia ideê uniwersyteckich poradni spo³eczno-prawnych w formie „Kliniki Prawa”. Studenci prawa w ramach obowi¹zkowych zajêæ udzielaj¹ w niej, pod nadzorem i opiek¹ merytoryczn¹ pracowników naukowych, darmowych porad prawnych. W ramach „Kliniki Prawa” dzia³aj¹ sekcje: prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa penitencjarnego oraz prawa rodzinnego i opiekuñczego. Kto mo¿e uzyskaæ poradê? Poradnictwo kierowane jest do osób niezamo¿nych, których nie staæ na p³atnego radcê prawnego czy adwokata. Przed udzieleniem porady prawnej klient musi podpisaæ stosowne oœwiadczenie. Warunkiem udzielenia porady jest: · by klient by³ osob¹ niezamo¿n¹; · by jego sprawy nie prowadzi³ równolegle adwokat ani radca prawny; · by przyj¹³ do wiadomoœci, i¿ sprawê bêdzie prowadzi³ student, a nie zawodowy prawnik; · by przyj¹³ tak¿e do wiadomoœci, i¿ odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza studenta, poradni, Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jego pracowników i wspó³pracowników jest wy³¹czona, z wyj¹tkiem wypadku wyrz¹dzenia szkody z winy umyœlnej;


36

INFORMATOR 2011

· by z³o¿y³ dobrowolne oœwiadczenie o spe³nianiu wy¿ej wymienionych warunków.

Studencka Poradnia Spo³eczno-Prawna „Bona Fides” http://www.poradyprawne.uni.opole.pl Opiekun: Dy¿ury: Adres:

dr Magdalena Go³owkin-Huda³a wtorek w godz. 1800–2000 (od wrzeœnia do czerwca) ul. Krakowska 41 b (budynek z napisem OPTYK) 45–075 Opole tel./fax 77 458 00 92 e-mail: bonafides.opole@gmail.com

Studencka Poradnia Spo³eczno-Prawna „Bona Fides” zosta³a utworzona 7 marca 2001 r. przez Studenckie Ko³o Naukowe Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, które wspó³pracuje z Towarzystwem Przyjació³ Dzieci Opolski Oddzia³ Regionalny. Wolontariuszami w Studenckiej Poradni pocz¹tkowo byli studenci administracji oraz pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie dy¿ury w Studenckiej Poradni Spo³ecznoPrawnej pe³ni¹ g³ównie studenci prawa i administracji, którzy ukoñczyli kurs prawa rodzinnego i opiekuñczego. Kto mo¿e uzyskaæ poradê? · · · · ·

Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do: rodzin ubogich, których nie staæ na p³atn¹ pomoc prawn¹; rodzin dysfunkcyjnych; samotnych rodziców; opiekunów i przedstawicieli prawnych dzieci; ka¿dego, kto zwróci siê w sprawie dotycz¹cej ochrony dobra dziecka.

Warunkiem udzielenia porady jest: · by klient by³ osob¹ niezamo¿n¹; · by jego sprawy nie prowadzi³ równolegle adwokat ani radca prawny; · by przyj¹³ do wiadomoœci, i¿ sprawê bêdzie prowadzi³ student, a nie zawodowy prawnik; · by przyj¹³ tak¿e do wiadomoœci, i¿ odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza studenta, poradni, Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jego pracowników i wspó³pracowników jest wy³¹czona, z wyj¹tkiem wypadku wyrz¹dzenia szkody z winy umyœlnej; · by z³o¿y³ dobrowolne oœwiadczenie o spe³nianiu wy¿ej wymienionych warunków.


VIII

ZBIORY BIBLIOTECZNE Biblioteka i czytelnia wydzia³owa Bibliotekarze:

mgr Ewa Gaca (kierownik biblioteki) mgr Karina Knopp mgr Beata Szpulak e-mail: bpia@uni.opole.pl

Biblioteka Wydzia³u Prawa i Administracji powsta³a w 2001 r. Zgromadzone w niej zbiory s¹ wypo¿yczane oraz udostêpniane na miejscu w czytelni. Obecnie zbiory biblioteczne licz¹ ponad 18 tys. woluminów oraz ponad 300 tytu³ów czasopism specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Informacje o zbiorach mo¿na znaleŸæ w katalogu komputerowym programu Aleph udostêpnianym ze strony internetowej Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego www.bg.uni.opole.pl. Biblioteka Wydzia³u Prawa i Administracji jest specjalistyczn¹ bibliotek¹ œrodowiskow¹; mog¹ z niej korzystaæ studenci prawa i administracji, pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydzia³u oraz inni czytelnicy, m.in.: studenci uczelni prawniczych w kraju, studenci studiów podyplomowych


38

INFORMATOR 2011

i doktoranckich, aplikanci s¹dowi, sêdziowie, adwokaci oraz pracownicy administracji pañstwowej.

Centrum Dokumentacji Europejskiej Kierownik: dr Marta Rostropowicz-Miœko Bibliotekarz: mgr Tomasz Or³owski e-mail: edc@uni.opole.pl Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Opolu istnieje od 19 marca 2001 r. Dziêki staraniom w³adz Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego oraz w³adz Uniwersytetu Opolskiego Komisja Europejska przyzna³a Uniwersytetowi Opolskiemu status Centrum Dokumentacji Europejskiej (Full European Documentation Centre). Do 31 sierpnia 2002 r. CDE dzia³a³o przy Instytucie Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ Uniwersytetu Opolskiego. 1 wrzeœnia 2002 r. zosta³o w³¹czone w strukturê Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dzia³alnoœæ Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego jest wspierana finansowo przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego. Zbiory CDE obejmuj¹: · materia³y drukowane i elektroniczne instytucji Wspólnot Europejskich otrzymywane za poœrednictwem Biura Wydawnictw Oficjalnych Wspólnot Europejskich w angielskiej lub polskiej wersji jêzykowej, · polskie publikacje z zakresu integracji europejskiej. W zbiorach CDE znajduje siê m.in. Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich (Official Journal of European Communities) w wersji elektronicznej, obejmuj¹cy: · seria L (Legislation) – Prawodawstwo, · seria C (Information and notices) – Informacje i spostrze¿enia, · seria S (Supplement) – informacje o przetargach odbywaj¹cych siê w poszczególnych pañstwach UE, · Annex. Databases of the European Parliament – teksty debat plenarnych Parlamentu Europejskiego, · dokumenty procesu legislacyjnego Wspólnot Europejskich z serii COM Documents, ESC Opinions and Reports oraz COR Opinions – w wersji drukowanej.


IX

WYBRANE KONFERENCJE NAUKOWE organizowane i wspó³organizowane przez Wydzia³ Prawa i Administracji w latach 2007–2010 1. „Charakter prawny cz³onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym” – I Opolskie Seminarium Ubezpieczeniowe, Opole 2007 r. 2. „Wspólnotowe prawo ochrony œrodowiska i jego implementacja w Polsce 3 lata po akcesji” – konferencja naukowa, Opole–Kamieñ Œl¹ski 2007 r. 3. „Problemy doskonalenia prawnego zabezpieczenia prawa, wolnoœci cz³owieka i obywatela” – konferencja naukowa, Iwano-Frankowsk 2007 r. 4. „Europejskie alternatywne formy rozwi¹zywania sporów w prawie cywilnym w perspektywie prawnoporównawczej” – konferencja naukowa, Kamieñ Œl¹ski 2007 r. 5. „Pozycja ofiary w postêpowaniu karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” – konferencja naukowa, Kamieñ Œl¹ski 2008 r. 6. „Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejœciu Polski do Unii Europejskiej” – konferencja naukowa, Opole 2008 r. 7. „Od tymczasowoœci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989–2009” – VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kamieñ Œl¹ski 2009 r. 8. „Aktualne problemy dostêpu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym” – konferencja naukowa, Izbicko 2009 r. 9. „Dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej – szanse i wyzwania dla wspó³pracy miêdzynarodowej” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Opole 2009 r. 10. „Zmiany w prawie celnym i podatku akcyzowym w aspekcie prawa europejskiego” – Opolska Konferencja Podatkowa, Opole 2009 r.


40

INFORMATOR 2011

11. „Tendencje integracyjne i dezintegracyjne we wspó³czesnym œwiecie” – Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kudowa Zdrój 2010 r. 12. „Rok 2010 rokiem walki z wykluczeniem spo³ecznym – zró¿nicowane problemy wykluczenia spo³ecznego w Unii Europejskiej” – konferencja naukowa, Opole 2010 r. 13. „Nielegalny rynek zabytków i nieuczciwe praktyki w obrocie dzie³ami sztuki” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Opole 2010 r. 14. „Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej – polskie doœwiadczenia i perspektywy” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Izbicko 2010 r. 15. Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne – cykliczne spotkania naukowe o zasiêgu ogólnokrajowym, w których uczestnicz¹ specjaliœci z zakresu m.in. prawa rzymskiego, historii pañstwa i prawa oraz doktryn politycznych i prawnych, teorii i filozofii prawa: – „Historia prawa w s³u¿bie sprawiedliwoœci”, 2005 r. – „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwoœci”, 2006 r. – „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty w³asnoœci”, 2007 r. – „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolnoœci z perspektywy dziejów Europy”, 2008 r. – „Nauka i nauczanie prawa w Europie. Od staro¿ytnoœci do wspó³czesnoœci”, 2009 r. – „Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przysz³oœæ Europy”, 2010 r.


X

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA Informacje ogólne Wydzia³ Prawa i Administracji jest stron¹ licznych umów o partnerstwo i wspó³pracê z oœrodkami akademickim z krajów Unii Europejskiej – np. z Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy), z Wydzia³em Prawa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie (Litwa) – a tak¿e spoza Unii, np. z Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Wydzia³ Prawa i Administracji jest równie¿ aktywnym uczestnikiem miêdzynarodowych i krajowych programów wymiany studentów (Erasmus, CEEPUS, MOST). W ramach prowadzonych zajêæ dydaktycznych z zakresu prawa europejskiego, ochrony œrodowiska czy prawa karnego Wydzia³ oferuje kursy w jêzyku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Program „Erasmus” (Erasmus Program – information for incoming students) Opole University, Faculty of Law and Administration 45-060 Opole, Poland, Katowicka 87a Str. Tel.: +48 77 452 75 00; Fax. +48 77 452 75 02 wpia@uni.opole.pl Bilateral agreements for the academic years 2010/11–2012/13 · Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Germany · Constantin Brâncuºi University of Târgu-Jiu, Romania


42

· · · ·

INFORMATOR 2011

European University Cyprus, Cyprus Universidad de Santiago de Comopostela, Spain Brandenburg University of Technology Cottbus, Germany Universite de Bourgogne, France

Who are we? We are relatively young, but rather ambitious and fast developing Faculty. It was created in 1996 firstly as Institute of Law and Administration operating in the framework of Faculty of Economics. In 2001 it separated from Faculty of Economics as Interfaculty Institute of Law and Administration, and from 2006 it operates as Faculty of Law and Administration. In six cathedrals and thirteen bets are employed sixteen professors, twenty six lecturers and five assistants. Scientific and teaching works are assisted: the departmental library, the computer room and the court room, in which simulations of court hearings are being carried out by students under researchers’ maintenance. Mission of our Law and Administration Faculty is training to the public service in the rule of law, deepening and disseminating the vision of a human being and the world in the context of challenges of the present day, care of the high level of academic educating and the scientific research, as well as developing of initiatives leading to consolidation with other research units. What do we offer? Faculty of Law and Administration educates students in four specializations: civil, penal, administrative and European and international law. Both full-time studies and extramural studies are offered. The studies lead to Master’s degree after 5 years of study. For foreign Erasmus students we offer the following courses taught in English: Winter semester: · · · ·

Access to Information: 6 ECTS Economic Sanctions of the EU: 6 ECTS Law of the Capital Market: 6 ECTS Art law: 6 ECTS

Summer semester: · · · ·

Single European Market: 6 ECTS European Environmental Law: 6 ECTS Intellectual Property Protection: 6 ECTS EU law: 8 ECTS


INFORMATOR 2011

43

Apart from this foreign students can also take part in courses taught in English for our students, ex. EU Law, Law of the public finances, Environmental Law. They can also attend the inter-institute courses in such fields of study as Political Science (eg. America: democracy, politics, people, Religion in International Relations, International Terrorism) and Economics (eg. Business Law, Economics of European Integration, Public relations). Their program of study can be organized individually. Students are offered good accommodation conditions at one of the students’ halls and individual organizational support. This students’ halls (“Niechcic” and “Kmicic” Hostels) are located at the University campus, close to the center of the city. We offer places in modules, which consist of one double and one triple room, shared bathroom and kitchen at the price of approximately 320 PLN (about 80 EUR) per month. The rooms are furnished with beds, chairs, tables, wardrobes; the kitchen is equipped with fridge and oven. There is also an Internet and a cable TV connection available in each room. The Faculty is located in the University campus, close to the center of the city. We offer places in modules, which consist of one double and one triple room, shared bathroom and kitchen at the price of approximately 320 PLN (about 80 EUR) per month. The rooms are furnished with beds, chairs, tables, wardrobes; the kitchen is equipped with fridge and oven. There is also an Internet and a cable TV connection available in each room.


SPIS TREŒCI S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

I. O Wydziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Collegium Iuridicum . . . . . . . . . . . . . . . . Z historii Wydzia³u . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 8

II. Kierunki kszta³cenia

. . . . . . . . . . . . . . . .

Jednolite 5-letnie studia magisterskie . . . . . . . . Prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-letnie studia licencjackie . . . . . . . . . . . . Administracja . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeñstwo wewnêtrzne . . . . . . . . . . 2-letnie studia uzupe³niaj¹ce . . . . . . . . . . . Administracja . . . . . . . . . . . . . . . . Studia podyplomowe . . . . . . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu prawa podatkowego Podyplomowe studia z zakresu samorz¹du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu prawa prasowego i prawa reklamy . . . . . . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu europejskiego prawa ochrony œrodowiska . . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu prawa gospodarczego i handlowego . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . Podyplomowe studia z zakresu pedagogiki prawa – readaptacji, mediacji i negocjacji . . . . . . . Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (unii gospodarczo-walutowej) . . . . . . . . . Studia podyplomowe z zakresu prawa bankowego .

. . . . . . . . .

11

. . . . . . . . .

11 11 13 13 14 15 15 15 15

. .

16

. .

17

. .

18

. .

19

. .

20

. .

21

. . . .

22 23


III. Rekrutacja na kierunki prawo, administracja i bezpieczeñstwo wewnêtrzne . . . . . . . . . . . . . . . .

24

IV. Struktura organizacyjna Wydzia³u w roku akademickim 2010/2011 . . . . . . . . . . . . W³adze dziekañskie . . . . . . . . . . . . . . . . . Katedry i zak³ady . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 27 28

V. Miscellanea wydzia³owe . . . . . . . . . . . . . . . „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” . . . . . . . „Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe” . . . . . . .

31 31 31

VI. Ko³a naukowe i inne formy aktywnoœci studentów . . . .

32

VII. Studenckie poradnie prawne

. . . . . . . . . . . . .

35

VIII. Zbiory biblioteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblioteka i czytelnia wydzia³owa . . . . . . . . . . . Centrum Dokumentacji Europejskiej . . . . . . . . . .

37 37 38

IX. Wybrane konferencje naukowe organizowane i wspó³organizowane przez Wydzia³ Prawa i Administracji w latach 2007–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

X. Wspó³praca miêdzynarodowa . . . . . . . . . . . . . Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . Program „Erasmus” . . . . . . . . . . . . . . . .

41 41 41


Informator Wydziału Prawa i Administracji 2011  

Informator o studiach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you