Page 1

FOLKEAVSTEMNING Bli med BESTE & M!

6. juni 2016 ...er datoen innbyggerne i Verdal og Levanger kan stemme på om kommunene skal slå seg sammen. Her kan du lese om valget, hvordan du forhåndsstemmer og avtalen en eventuell sammenslåing baseres på.

Verdal + Levanger =

?

Bruk stemmeretten! OFFENTLIG INFORMASJON. Utgivere: Verdal kommune og Levanger kommune


Fakta om valget i Verdal Mandag 6. juni 2016 inviteres innbyggerne i Verdal og Levanger til rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing. Hva skal det stemmes over? • Om kommunene Verdal og Levanger skal slå seg sammen til Innherred kommune. • Du kan stemme JA, NEI eller BLANK.

VERDAL 1.

Øra krets 10-20 Verdalsøra skole, flerbrukshall

2. Vinne krets Vinne skole

10-20

Hvem kan stemme?

3. Stiklestad krets Stiklestad skole

10-20

• Alle som står i manntallet i Verdal eller Levanger.

4. Vuku krets Vuku oppvekstsenter

10-20

• Alle som har stemmerett ved et kommunevalg har stemmerett ved folkeavstemningen. I tillegg har 16- og 17-åringer stemmerett i dette valget.

LEVANGER

• Du må være født i 2000 eller tidligere, i dette valget er det 16-års aldersgrense for å stemme. • Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i kommunens Servicekontor fra 19. mai, og vil ligge ute til og med valgdagen. • Du må stemme i din kommune. NB: Du får ikke tilsendt valgkort. Husk legitimasjon med bilde!

2

Her kan du stemme mandag 6. juni 2016

1.

Nesheim krets Nesset samfunnshus

12-20

2. Lysaker krets 12-20 Reehaug samfunnshus 3. Tuv krets 12-20 Ronglan samfunnshus 4. Markabygda krets Halltun samfunnshus

12-20

5. Ekne krets Ekne grendehus

12-20

6. Åsen krets Åsen samfunnshus

12-20

7.

Mule krets 12-20 Nordtun samfunnshus

8. Hegle krets Frol barneskole

12-20

9. Okkenhaug krets 12-20 Breidablikk forsamlingshus 10. Halsan krets Bjørkheim Grendehus

12-20

11. Levanger krets Levanger rådhus

12-20

12. Ytterøy krets Ytterøy samfunnshus

12-19.30

Torbjørn Nessø (15), Verdal

Steinar Strømberg-Lorvik (47), Levanger

Hva er bra med Levanger?

Hva er bra med Verdal?

Vi er der mye om sommeren, og kommer med båt til brygga i sentrum. Da går vi ofte på Mama Rosa eller Plaza Mexico. Levanger er bra på matservering og utesteder.

Verdal har satsa på næringsliv og industri, og skaper nye arbeidsplasser hele tiden. ­I ndustriområdet blomstrer og det er topp å se. Og verdalinger er flinke til å støtte opp om lokale arrangement, da går de mann av huse.


og Levanger

Bli med & BESTE M!

Her kan du forhåndsstemme fra torsdag 19. mai til og med fredag 3. juni 2016

FOLKEMØTER

VERDAL

LEVANGER

VERDAL

Servicekontoret i Kinogården Mandag - fredag 09.00-15.30 Lørdag 21. mai 10.00-14.00 Lørdag 28. mai 10.00-14.00

Servicekontoret i Levanger rådhus

Amfi Verdal Lørdag 21. mai Lørdag 28. mai

Skogn helsetun

10.00-14.00 10.00-14.00

Verdal bo- og helsetun Mandag 23. mai

09.30-10.30

Stekke omsorgs- og avlastningsboliger Mandag 23. mai 11.30-13.00 Ørmelen bo- og helsetun Tirsdag 24. mai 10.00-11.30 Vuku bo- og helsetun Mandag 30. mai

10.00-11.30

Vuku ungdomsskole Mandag 30. mai

12.00-14.00

Verdal videregående skole Onsdag 1. juni 09.30-11.00 Verdalsøra ungdomsskole Onsdag 1. juni 12.00-14.00

Mandag - fredag Lørdag 21. mai Lørdag 28. mai Mandag 23. mai

Brediablikktunet Tirsdag 24. mai

09.00-15.30 10.00-14.00 10.00-14.00

Tidspunkt annonseres i lokalpressen og på internett.

16.30-18.00

LEVANGER

Levanger bo- og aktivitetssenter Onsdag 25. mai

Levanger ungdomsskole Mandag 30. mai

16.30-18.00

09.00-11.30

Skogn barne- og ungdomsskole Mandag 30. mai

• 1 9. mai kl. 18-20

16.30-18.00

12.00-14.00

Ytterøy barne- og ungdomsskole Tirsdag 31. mai

Ytterøy helsetun Tirsdag 31. mai

09.00-10.00 10.30-11.30

Ytterøy samfunnshus 2 3. mai kl. 18-20 Skogn barne- og ungdomsskole, auditoriet 2 4. mai kl. 18-20 Åsen samfunnshus 2 5. mai kl. 18-20 Levanger rådhus

Åsen barne- og ungdomsskole Onsdag 1. juni

09.00-11.00

Levanger videregående skole Onsdag 1. juni

12.00-14.00

VISSTE DU AT?

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på institusjonene. Syke og uføre kan søke kommunene om å få forhåndsstemme hjemme: LEVANGER: Frist 2. juni. Tlf. 74 05 25 00, eller e-post: rmk@levanger.kommune.no VERDAL: Frist 1. juni. Tlf. 74 04 82 00, eller e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no

BREVSTEMME

For de som oppholder seg utenriks eller innenriks og ikke har mulighet til å avgi ordinær forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen, kan brevstemme brukes. Stemmene må være mottatt innen 6. juni 2016 kl. 20.00. For mer info, se kommunenes nettsider.

Malin Bråten (18), Levanger

Siri Beate Krokstad (43), Verdal

Hva er bra med Verdal?

Hva er bra med Levanger?

Det er mye som er bra med Verdal. Vøm­ møl’n er artig og så synes jeg det er veldig godt miljø i Verdal, jeg har mange venner fra Verdal.

Det er veldig mange fine turområder i Levanger. Jeg er veldig glad i Torsbustaden og Låtra på Rinnleiret. Skal jeg ut på tur drar jeg ofte til Levanger.

3


BÅDE OG: Mens Per Erling Haugan (til venstre) er skeptisk til at 16-åringer skal stemme, synes leder i Levanger ungdomsråd Aria Rad Saadat, Samanta Stangvaltaité og Martine Bratberg Sand at det er viktig at morgendagens voksne får bli med å bestemme i et så viktig spørsmål for framtida.

16 år i år? Da har du stemme Ved valget i Levanger og Verdal vil alle som er født i år 2000 og tidligere ha stemmerett.

Martine Bratberg Sand (17) i Levanger ungdomsråd synes det er riktig at aldersgrensa er senket. – Kommunereformen er noe som angår alle aldersgrupper. Noen vil mene at mange av oss vil stemme uten å skjønne hva vi stemmer over, men det samme kan man si om mange voksne. Derfor er det viktig å få ut mest mulig informasjon om hva dette går ut på til alle, sier Bratberg Sand. Hun får støtte fra lederen av ungdomsrådet, Aria Rad Saadat (17). – Vi må få informasjon om både positive og negative sider. Hvis ikke kan det fort bli slik at folk tenker «Nei, dette vil jeg ikke fordi jeg synes et eller annet om noen i Verdal». Per Erling Haugan (17) er usikker på om det riktig at aldersgrensa er satt til 16 år:

– Jeg er litt imot stemmerett for ungdommer. Jeg tror ikke man er bevisst nok verken fordeler og konsekvenser i et valg som dette, og heller ikke i stand til å velge parti ved eventuelle andre valg. Jeg har ikke tenkt å stemme. Han får rask replikk fra Kari Eline Groven (16): – Det er mange 16-åringer som er mer informert enn for eksempel 30-åringer. Vi har blitt litt «tvingt» til det gjennom opplegget om kommunereform på skolen, så jeg tror egentlig vi vet mer enn ganske mange. Av de 13 som vi treffer i Levanger ungdomsråd er det åtte som har stemmerett. – Hvor mange har tenkt å benytte stemmeretten? Fem hender rekkes i været.

SAMKOMMUNEN FORSVINNER – HVA SKJER? Uansett utfall av folke­ avstemningen 6. juni vil ­Innherred samkommune bli avviklet. Stortinget har besluttet at samkommune forsvinner som lovlig sam­ arbeidsform fra 1. januar 2020.

4

Innherred samkommune har vært Levanger og Verdal sin metode for å hente ut stordriftsfordeler siden 2004. Samkommunen utfører tjenester på vegne av deltakerkommunene og sysselsetter om lag 112 årsverk. Den består i dag av åtte enheter og en utviklingsstab og er administrativt ledet av rådmennene i kommunene. Samkommunestyret som er valgt av kommunestyrene, er øverste folkevalgte styringsorgan. Tre av enhetene yter tjenester direkte til innbyggerne og næringslivet; Enhet for samfunnsutvikling (arealplan, byggesak og landbruksforvaltning), Brann og redning og Kemnerkontoret. Servicekontoret og Dokumentsenteret

yter både innbyggerrettede tjenester og interne støttetjenester. Organisasjonsenheten, IKT-enheten og Økonomienheten yter i all hovedsak interne støttetjenester for Verdal og Levanger. Utviklingsstaben bidrar med fagkompetanse og lederstøtte i begge kommuner. At samkommunen avvikles vil få både økonomiske og faglige konsekvenser for Levanger og Verdal hvis kommunene består som egne kommuner. Dette er bl.a. beskrevet i en rapport fra februar 2016 som omhandler avvikling av samkommunen, samt i årsrapporter for Innherred samkommune i perioden 20042015. Rapporten av 05.02.2016 anslår de


VIKTIG VALG: Torbjørn Nessø (til venstre) og Jannik Johansson i Verdal ungdomsråd tror sosiale medier blir viktig om man skal få ungdommene til stemmeurnene 6. juni.

rett!

– Bli med og stem! Torbjørn og Jannik i Verdal ungdomsråd håper flest mulig ungdommer blir med og bestemmer.

Det er mange 16-åringer som er mer informert enn for eksempel 30-åringer

– Og hva er viktig å vite før dere skal stemme? Stikkordene sendes ut i rom­ met: Fordeler, ulemper, hvor skal rådhuset ligge, hva er de økonomiske sidene av saken, hva skjer med lokaltransporttilbudet, fritidstilbudene - og selvfølgelig: hva skjer med ungdomsrådene.

økonomiske konsekvensene av avvikling av samkommunen til et sted mellom 6 og 30 mill. kroner årlig for de to kommunene til sammen. Dette avhenger bl.a. av om og hvordan de to kommunene velger å samarbeide etter avvikling, dersom det ikke blir sammenslåing. Skulle Levanger og Verdal slå seg sammen til én kommune vil alle tjenester legges under samme politiske og administrative ledelse. Det åpner for noen flere stordriftsfordeler, og ved kommunesammenslåing utløses et engangstilskudd fra staten på 45 mill. kroner. Det finnes imidlertid muligheter for andre samarbeid for Verdal og Levanger, enten med hverandre eller andre.

– Kommunereformen handler veldig mye om framtida vår, og derfor er det kjempebra at aldersgrensa er satt lavest mulig, sier Torbjørn Nessø (15) leder i Verdal ungdomsråd. Han blir 16 år i år og er dermed blant de ferskeste som får stemme. I tida framover skal både han og Jannik Johansson (17) i Verdal ungdomsråd prøve å få flest mulig av sine jevnaldrende til å benytte stemmeretten 6. juni. Gjennom å snakke med venner om temaet, både ansikt til ansikt og i sosiale medier. – Jeg er veldig usikker på hvor mange som blir med og stemmer, men den siste tida har det vært mange som snakker

Et alternativ kan være kjøp eller salg av tjenester gjennom en verts­ kommunemodell. Vertskommune er en kommune som yter – eller selger om du vil – tjenester til en eller flere andre kommuner. Her kjøper du altså tjenester fra naboen istedenfor å produsere dem i egen kommune. Denne måten å organisere kommunale tjenester på kan være egnet for produksjonsorienterte oppgaver (eks. lønn og regnskap, kemner, arkivfunksjon m.m). Vertskommunesamarbeid vil imidlertid være mer krevende for oppgaver som krever tett politisk og/eller strategisk oppfølging, f.eks. areal- og landbruksforvaltning, personal- og organisasjonsutvikling, budsjettstyring

om teamet, så jeg tror og håper at oppslutningen blir god, sier Nessø. Ungdomsrådskollega Jannik Johansson påpeker at det nå er viktig at det spres mest mulig informasjon om hva et ja eller et nei vil bety for framtida: – Bare på den måten kan vi få et valg basert på fakta og ikke følelser. Det som er sikkert er at en slik endring i kommunestrukturen kommer til å ha stor innflytelse over livene våre, så jeg skal stemme. Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme, men det er nettopp det tida fram mot valget bør brukes til, sier Jannik Johansson i Verdal ungdomsråd.

m.m., og er generelt en lite benyttet samarbeidsform for slike oppgaver. Andre løsninger for interkommunalt samarbeid er også mulig. Blant annet kan man etablere såkalte interkommunale selskap (IKS). Innherred Renovasjon IKS er et eksempel på en slik løsning. Innherred Renovasjon eies av ni kommuner, deriblant Verdal og Levanger. En fellesnevner for disse samarbeidsformene er at de vil kreve noe mer ressurser enn en samkommune gjør, og at de gir mindre politisk styring enn om tjenestene ytes innenfor egen kommuneorganisasjon.

5


Dette mener ordførerne FORDELER:

• E n sammenslått kommune er en garantist for å gi innbyggerne gode tjenester med utgangspunkt i sterke fagmiljøer. Det vil bidra til at vi blir en attraktiv plass, både for å bo, vokse opp, arbeide og bli gammel i. • Kjøttvekta teller, og som nest største kommune i Trøndelag får vi en politisk innflytelse som kommer innbyggerne til gode, for eksempel når det gjelder samferdsel og nye arbeidsplasser. • V i får større mulighet til å løfte fram alt det vi til sammen har. Kampen om de dyktige folkene blir ikke mindre, og en sammenslåing vil gjøre oss til en veldig attraktiv kommune.

ULEMPER:

• J eg tror egentlig ikke det er så store kulturforskjeller mellom oss, men en viktig utfordring blir å skape et nytt fellesskap vi alle føler blir vårt. • N oen kan være redde for større avstander, men det er viktig å huske at det både for Levanger og Verdal ikke er veldig store avstander det er snakk om. • N oen frykter mindre lokal påvirkningskraft. Dagens Levanger kommune er sammenslått av fem kommuner, og vår erfaring er at lokalsamfunnene fortsatt står sterkt, både med tanke på folkevalgte og prioriteringer.

Ordfører

Robert Svarva Ledet Levanger kommunes forhandlingsutvalg, og signerte intensjonsavtalen.

Jeg håper alle i Verdal og Levanger leser avtalen og ser hvilke muligheter som ligger der. Jeg har full forståelse for at det vi har i dag oppleves som trygt, men det eneste vi vet er at framtida blir annerledes. Jeg håper innbyggerne løfter blikket og vurderer hva som er det beste for framtida. Og så håper jeg flest mulig blir med på debatten: Si hva du mener og bruk stemmeretten!

FORDELER:

Varaordfører

Alf Magnar Reberg Deltok i forhandlingsutvalget på vegne av Levanger, og signerte intensjonsavtalen.

6

• G jennom gode kompetansemiljø vil en sammenslått kommune yte enda bedre tjenester til innbyggerne, og vi blir veldig attraktiv som arbeidsgiver. Det gir oss de beste folka. • Med utgangspunkt i innbyggertall blir vi nest størst i Trøndelag. Det blir enklere å få nye store kjeder, næringsliv og offentlige arbeidsplasser til å etablere seg i nykommunen. • Sammen blir vi landets største landbrukskommune innenfor mange områder, noe som vil gi store muligheter for landbruksnæringa.

ULEMPER:

• V i blir en veldig stor kommune i geografisk utstrekning. Derfor er det viktig at nykommunen er opptatt av utvikling i hele kommunen. • L evangers gjeld har vært mye debattert. Men investeringene er for å skape gode tjenester til innbyggerne, i rasjonelle bygninger som er effektive for ansatte. Det gjør at vi sparer mer på drifta enn hva vi bruker på å betjene gjelda. For nykommunen blir det viktig å se på samme mulighet for det som er av etterslep i Verdal.

Sammen kan Verdal og Levanger skape noe nytt som blir enda bedre for innbyggerne. Det aller viktigste blir å skape et vi, og jeg er overbevist om at dersom vi lykkes med det, kan vi nå målet om å bli landets beste kommune å bo og leve i.

Michal Jaronski (32) med Nicola, Levanger

Jannik Johansson (17), Verdal

Hva er bra med Verdal?

Hva er bra med Levanger?

Det er mange fine hus og hager i Verdal. Før vi kjøpte hus i Levanger vurderte vi Verdal. Også Stiklestad er et veldig fint område, med store parker hvor barna kan løpe rundt og ha det fint.

Det er veldig idyllisk og du får byfølelse i Levanger. I tillegg synes jeg det er veldig bra at man satser på grønne arbeidsplasser, med tanke på biogassprosjektet på Skogn.


om sammenslåing FORDELER:

• D en kolossale skjevheten i maktfordelingen kompenseres på et visst nivå ved at Verdal får en overvekt av stillinger på saksbehandlernivå, spesielt innenfor barnevern og PPT.

ULEMPER:

• D et er en betydelig mangel på balanse og likeverdighet i avtalen. • D et er en stor svakhet at all toppledelse samles i Levanger. Dette gjelder alle politiske og administrative maktstrukturer, all beslutningsmyndighet og beslutningskompetanse. Dette bidrar til at jeg ikke kan anbefale sammenslåing

basert på denne intensjonsavtalen. Likeverdigheten mellom kommunene ivaretas ikke. • L evanger har en stor mergjeld, 800 millioner mer sammenlignet med Verdal, og også et offensivt investeringsprogram jeg ikke kan stille meg bak. Gjeld skal nedbetales, og dette er for meg et tungt økonomisk argument som med stor margin slår i hjel de langt mindre økonomiske fordeler ved en sammenslåing. Det er stor økonomisk risiko i dette. • E t ja til sammenslåing har ingen angrefrist. Risikoen for verdalsamfunnet er rett og slett for stor.

Ordfører

Bjørn Iversen Ledet Verdal kommunes forhandlingsutvalg, men signerte ikke intensjonsavtalen.

Alle verdalinger bør tenke over hva som blir bedre for Verdal dersom vi skal styres fra Levanger. Jeg mener det beste for Verdal er å fortsette vår offensive videreutvikling som selvstendig kommune. Vi har en naturlig og sterk identitet som er opparbeidet gjennom århundrer, og dette er den beste plattformen å satse videre ut fra. Det er ikke sterke kommuner som Verdal og Levanger som er målgruppa for reformen, og er dagens kommunegrense til hinder for noe som helst? Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i saken, gjøre seg opp en mening og bruke stemmeretten. Stem nei til sammenslåing!

FORDELER:

Varaordfører

Silje Heggdal Sjøvold

• I nnherred kommune blir en sterk regional motor i Trøndelag. Som Trøndelags nest største kommune får vi større påvirkningsmuligheter mot både regionale og nasjonale myndigheter. • Verdal og Levanger utfyller hverandre på mange områder. Vi har allerede et utstrakt samarbeid gjennom samkommunen, med sterke fagmiljøer og effektive tjenester. Dette er en suksess vi må fortsette med og videreutvikle. • V i kan ta på oss større oppgaver, i takt med at flere og flere oppgaver,

Deltok i forhandlingsutvalget på vegne av Verdal, og signerte intensjonsavtalen.

for eksempel innen helse, legges til kommunene. Det at kommunene blir store nok til å ta slike oppgaver selv er en styrke for lokaldemokratiet, fordi det gjør at store avgjørelser tas nærmest mulig folk.

ULEMPER:

• F olket kan oppleve mindre nærhet til sine folkevalgte. • N oen vil kunne synes at det er synd at vi ikke skal hete Verdal kommune. • N oen kan oppleve at de «mister» sin identitet, men det skal være rom for å bevare lokalidentiteten også i en ny kommune.

Nå skal en av våre tids viktigste saker avgjøres. Bruk tida framover til å sette deg godt inn i saken, og bruk muligheten til å si din mening. Det er kjempeviktig at du stemmer!

Eli Sønsteby, Levanger

Linn Kristin Reinan (35) med Nicolai, Verdal

Hva er bra med Verdal?

Hva er bra med Levanger?

Alt det som skjer på Stiklestad, men Verdal har også så mye mer å by på. Noen av opplevelsene jeg kan nevne er Which Witch på Levringslåven og Verdal teaterlag sin Vinsjan på kaia. Verdal er kjempegod på kultur.

Levanger har en gjennomført by med mange fine og velstelte hus. Og et supert bibliotek. De har medie­ tekke og sprer leseglede, og er også gode på å være et raust samlingssted.

7


R JE NK EI ST

VÆ RN ES

T RO N D H E I M

Levanger + Verdal = Visste du at? Målt etter dagens kommunestruktur vil en ny kommune bli den største i Nord-Trøndelag, og den nest største i et samlet Trøndelag – etter Trondheim.

8

Forutsatt at kommunestrukturen ikke endrer seg i andre landbrukssterke områder, vil den nye kommunen være den største landbrukskommunen i landet innenfor de aller fleste produksjoner.

Verdal Industripark er blant landets største, og omfatter 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3100 personer og hadde i 2014 en samlet omsetning på over 6 milliarder kroner.


ÅRE

Kommunevåpenet

• N avn Innherred kommune • I nnbyggere 34.495

Dagens kommunevåpen i Verdal

• A real 2.193 km 2

er valgt som kommunevåpen for

• V isjon Livskvalitet og vekst

Innherred kommune.

• K ommunesenter Levanger • B yer Levanger og Verdal by

Regionen er den eneste i landet med fullverdig verdikjede innen treforedling.

850 000 tonn gods går hvert år over kai i Verdal. En helt ny biogassfabrikk er under bygging på Fiborgtangen næringspark.

Nord Universitet Campus Røstad har største samling av studenter i NordTrøndelag. Magneten er fylkets nest største kjøpesenter med ca. 1000 arbeidsplasser.

Kulturnæringene står sterkt med Stiklestad nasjonale kultursenter som et naturlig midtpunkt. Både NordTrøndelag teater og Teaterutdanningen i Nord Universitet er lokalisert i Verdal.

Sykehuset Levanger blir den nye kommunens største enkeltarbeidsplass med sine 1870 årsverk.

9


Bli bedre kjent med intensjonsavtalen En eventuell sammenslåing tar utgangspunkt i en framforhandlet intensjonsavtale. Her kan du lese store deler av avtalen. Avtalen i sin helhet finner du på

www.verdal.kommune.no www.levanger.kommune.no eller du får den i papir ved å ta turen innom servicekontoret i Kinogården i Verdal eller Levanger rådhus.

MÅL FOR INNHERRED KOMMUNE

SÅNN SKAL NYKOMMUNEN STYRES

Den nye kommunen får navnet Innherred kommune.

Innherred kommune skal ha formannskapsmodell med komiteer. I saker som går videre fra komite til kommunestyre oppnevner komiteen en saksordfører for saken i kommunestyret.

Med fjord, fjell, by og bygd skal Innherred kommune bli den beste kommunen i landet å vokse opp og bo i. Basert på det beste fra Verdal og Levanger skal vi bygge en ny kommune, med historisk arv fra Stiklestad og trehusbyen Levanger. Kommunen skal ha et av landets beste innovasjonsmiljøer innen industri og landbruk, og være stolt vertskap for universitet og sykehus. Kommunen skal være en ledende kulturkommune, som utvikles i samspill med alle gode krefter i samfunnet. Vi skal bidra til å sikre vekst både for næringsliv og folketall i alle deler av kommunen. Innbyggerne kan stole på at kommunens tjenester har høy kvalitet. Med trygge og gode bomiljø og innbyggere med god folkehelse, blir Innherred kommune en kommune som vi alle er stolte av, og som mange ønsker å flytte til.

FAKTA

NAVNET MÅ GODKJENNES AV KONGEN

POLITISKE ORGAN

Kommunal aktivitet og ansvar skal i størst mulig grad være underlagt kommunestyrets direkte styring. Møter i kommunestyret veksles mellom de to rådhusene, og møter i komiteene skal i størst mulig grad avholdes i ulike deler av kommunen. Innherred kommune skal ha en åpen og gjennomsiktig forvaltning som praktiserer meroffentlighet, med kompetente fagmiljøer som utøver et godt faglig skjønn innenfor rammene av lov og forskrift. ANDRE RÅD OG UTVALG De lovpålagte rådene skal videreføres i en ny kommune. Det etableres råd på kommunenivå for dagens råd for likestilling av funksjonshemmede, innvandrerråd, eldreråd og ungdomsråd. Disse kan etablere lokale underutvalg. Øvrige råd og utvalg må gjennomgås av ny kommune.

KOMMUNESTYRET 37 medlemmer

Intensjonsavtalen foreslår Innherred som navn på den nye kommunen. Ifølge kommuneloven skal endringer i en kommunes navn avgjøres av Kongen. I praksis betyr dette at det er opp til Kommunaldepartementet å godkjenne navnevalget.

KONTROLLKOMITEEN 4 medlemmer

Fylkeskommunene har også rett til å uttale seg i navnespørsmål som gjelder områder som omfatter mer enn én kommune, noe som er tilfelle i denne saken. Selv om kommunenavn ikke fastsettes etter reglene i Stadnamnlova, vil Språkrådet som statens fagorgan i språkspørsmål kunne gi råd i disse sakene.

10

FORMANNSKAPET 11 medlemmer

KOMITÉ FOR MILJØ, NÆRING OG SAMFUNN 11 medlemmer

Viggo Slålie (64), Levanger

Ellen Halse (72), Verdal

Hva er bra med Verdal?

Hva er bra med Levanger?

Både industri og handel er veldig bra i Verdal, og så liker jeg å ta turen innom bilbutikkene på in­ dustriområdet. Jeg har vært mye på Øra gjennom hele livet og synes det er et godt miljø i Verdal.

KOMITÉ FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 11 medlemmer

Det er koselig å ta turen til Levanger, og på solskinnsdager foretrekker jeg å sitte i byen. Det er også kjekt at vi har sykehuset så nært. Et sykehus i nærområdet skaper trygghet og kan redde liv.


Foto: Øyvind Malum

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

LOKALISERING AV TJENESTER

Ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen.

Den nye kommunen skal så langt det er faglig og økonomisk forsvarlig opprettholde barnehager, skoler og institusjonstjenester på de steder hvor dette er lokalisert i dag. Hjemmebaserte tjenester skal ytes med utgangspunkt i lokale «baser».

Innherred kommune skal: • Ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk som sikrer kommunens evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. • I samarbeid med innbyggerne, næringsliv og eksterne forskningsDet legges vekt på å samle og samlokalisere og utviklingsaktører utvikle evnen fagmiljøer som ikke er stedbundet. til kontinuerlig læring, nyskaping/ innovasjon og omstilling i organisasjonen. • Utvikle organisasjonen i tråd med de behov tjenestene, innbyggere, ansatte og omgivelser har. • Bygge på hovedavtalens målsettinger om samarbeid og medbestemmelse VERDAL i alle deler av organisasjonen for 7,5 ÅRSVERK KOMMUNALSJEFER å nå målene i den nye kommunen, (samfunn og oppvekst) blant annet gjennom det etablerte MED STAB trepartssamarbeidet. • Være god på å tilrettelegge for praksisplasser og lærlinger.

Den nye kommunen skal ha en to-sentermodell. To-senterbegrepet innebærer at det skal være fortsatt aktivitet og utvikling av fagmiljø i begge rådhus, slik at opplevelsene for innbyggerne er at de møter kommunen på alle nivå i sitt nærmeste bysentrum. Begge dagens rådhus skal ha servicekontor med like tjenester, og politisk og administrativ ledelse skal være tilgjengelig med kontorplass begge steder. Politisk ledelse, rådmann med stabsfunksjoner og kommunalsjef helse lokaliseres i kommunesenteret Levanger. Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef samfunn lokaliseres i Verdal. De underliggende stedsuavhengige virksomheter lokaliseres i tilknytning til respektive kommunalsjefer.

LEVANGER

VIRKSOMHETSLEDELSE (oppvekst, kultur, teknisk, integrering) SERVICEKONTOR PLAN/BYGGSAK/ OPPMÅLING/MILJØ LANDBRUK/UTMARK SAKSBEHANDLING (PPT, barnevern, psykolog, kultur, teknisk, integrering)

4 ÅRSVERK

POLITISK LEDELSE

19 ÅRSVERK

RÅDMANN OG KOMMUNALSJEF (helse) MED STAB

131,5 ÅRSVERK

79 ÅRSVERK

VIRKSOMHETSLEDELSE (helse) SERVICEKONTOR KEMNER REGNSKAP/INNKJØP ØKONOMISTYRING PERSONAL/HMS/ ORGANISASJON ARKIV IKT SAKSBEHANDLING

139 ÅRSVERK

102 ÅRSVERK

Dan Aune (20), Verdal

Gabriela Straub (32) med Elle, Levanger

Hva er bra med Levanger?

Hva er bra med Verdal?

Levanger er stedet jeg drar når jeg skal på fest. Jeg synes utelivs­ tilbudet er imponerende til å være i Trøndelag.

Verdal har mange fine lokalbutikker og flotte turstier, for eksempel elvepromenaden i sentrum. Vømmølfestivalen er et artig konsept som får gamle og unge til å kle ut seg og ha det trivelig sammen.

11


BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUD Den nye kommunen skal ha høy kvalitet i tjenestene, og innbyggerne skal oppleve nærhet til de mest grunnleggende tjenestene som helse/omsorg, barnehage og skole. Kvalitetsnormer skal være i tråd med lov og forskrift. Kommunens arbeid for å bedre folkehelsen skal videreutvikles og styrkes, og være gjennomgående i alle kommunale planer og tjenester. Fokuset på mestring og muligheter skal være gjennomgående i alle tjenester. Kommunen skal utvikle en moderne digital plattform, og selvbetjening - der det er mulig - skal være førstevalget for innbyggerne. Der det er formålstjenlig skal kompetanse samles i større fagmiljøer. Større fagmiljøer gir bl.a. følgende fordeler: • E n mer attraktiv arbeidsgiver for nye arbeidstakere og ny kompetanse • Grunnlag for flere hele stillinger • Tilby tjenester med både bredere og mer spisset kompetanse • Større kollegialt fellesskap • Tilby et mer tilpasset tjenestetilbud • D rive mer aktivt og helhetlig utviklingsarbeid

HELSE OG OMSORG • H else- og omsorgsarbeidet i den nye kommunen skal ha en felles ledelse og en klar strategi knyttet til mestring og muligheter. Tjenestene skal baseres på reell brukermedvirkning. • A lle som har behov for kommunale tjenester, skal oppleve en hverdag med aktivitet og mestring. • I nnherred kommune skal arbeide for at innbyggerne skal bo lengst mulig i egen bolig. Det skal derfor satses på hjemmebaserte tjenester, forebygging, mestring og hverdagsrehabilitering.

12

• I Innherred kommune vil det være kraft til å satse på velferdsteknologi som gjør det mulig å gi tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Utviklingssenteret for sykehjem i Verdal og Staup helsehus i Levanger skal være motorer i dette. • I nnbyggerne skal få gode helseog omsorgstilbud i sitt nærmiljø. Spesialfunksjoner må samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse, og hjemmetjenester skal gis med utgangspunkt i lokalt plasserte baser. • Sykehjemmene skal videreutvikles med heldøgns behandling og korttidsopphold og skal bidra til å styrke det øvrige helse- og omsorgsarbeidet. • Et styrket fagmiljø innen rus og psykiatri skal gi mer tilpassede tjenester for innbyggerne. Den nye kommunen skal følge opp både egne ambisjoner og statlige føringer på området. • Frisklivsarbeidet skal videreføres og være en tydelig bærebjelke i arbeidet med å synliggjøre mestringsperspektivet i tjenestene. • Helsetjenestene skal oppleves som sammenhengende for innbyggerne. Fastlegene skal spille en synlig og betydelig rolle i den videre utviklingen av kommunens helsetjenester, og samhandlingen med spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og konkretiseres. • Kommunen skal legge til rette for at det ikke blir lengre avstand for innbyggerne til legetjenester, fysioterapitjenester, tannhelsetjenester og helsestasjon. • A rbeidet i NAV skal baseres på tett brukeroppfølging og tilrettelegging for aktivitet med fokus på muligheter og mestring. Kontakten mellom NAVkontorene og det lokale næringslivet skal styrkes. Det skal være stedlig NAVkontor i tettstedene Levanger og Verdal.

OPPVEKST OG UTDANNING • D en nye kommunen skal ha full barnehagedekning, og barnehagene skal ha høy kvalitet. • F amiliene skal så langt det er mulig tilbys barnehageplass nær der de bor, og kommunen skal ha løpende barnehageopptak. Det skal være en bred variasjon i barnehagetilbudet, både hva gjelder eieform og innhold. • A lle barn skal få realisert sitt potensiale med fokus på mestring og muligheter. Satsingen på entreprenørskap og «Læring av næring» i barnehage og skole skal videreutvikles, og danne grunnlag for varierte læringsarenaer og arbeidsmåter. • S amarbeidet mellom barnehager/ skoler og det lokale næringslivet i den nye kommunen skal videreutvikles og forsterkes. • S amarbeidet med Midtnorsk realfags- og teknologisenter skal videreutvikles og forsterkes. • A lle barn i kommunen skal være fysisk aktiv i minst 60 minutter per dag i barnehage eller skole. • L æringsutbyttet for elevene i den nye kommunen skal forbedres slik at en minst er på landsgjennomsnitt i resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. • K ommunen skal ha et sterkt og kompetent barnevern med lokal tilstedeværelse. Barnevernet skal være tilgjengelig og bidra med utvikling av forebyggende tiltak og tjenester i barnehager, skoler og lokalsamfunn. • P PT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenesten skal være blant de beste i landet på å bistå og samspille med elever, familier, skoler og barnehage. • K ommunen skal være ledende på bruk av elektroniske verktøy og IKT i opplæringen. • K ommunen skal arbeide målrettet for at de videregående skolene skal bestå og videreutvikles med et variert og fullverdig teoretisk og praktisk rettet studietilbud på begge skolene. • S amarbeid om innovasjon, fag- og tjenesteutvikling med universiteter og andre kompetansemiljøer skal videreutvikles. • K ommunen skal ha som ambisjon å være den mest foretrukne for lærlinger, lærekandidater og studenter i praksis.


KULTUR OG FRIVILLIGHET • K ommunen skal ha høye ambisjoner på vegne av det tradisjonelle kulturlivet og skal tilrettelegge for topp- og breddeidrett. Den skal tilby gode lokaliteter og anlegg for kultur og idrett i alle deler av kommunen. • Kommunen skal arbeide for utvikling av tilbud om idrettsfag i den videregående skolen. • Kommunen skal ha en positiv holdning til forskuttering av spillemidler og ønsker fortsatt et mangfold av idrettslag og foreninger. • Kulturskolen skal gi desentraliserte tilbud. • D et skal være fullverdige folkebibliotek både i Levanger og Verdal. Bibliotekene skal være samlingssteder og kulturutviklere i nærmiljøene. • Ungdomshus lokaliseres både i Verdal og Levanger. • Kommunens innbyggere skal sikres et moderne og godt kinotilbud både i Levanger og Verdal. • Kommunen skal samhandle om videreutvikling av de etablerte kulturinstitusjonene som Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Falstadsenteret og Tindved Kulturhage med Filmfabrikken og de lokale museene. • D et frivillige kulturlivet skal være mangfoldig og engasjerende og alle skal gis anledning til å delta. Lag og organisasjoner er den viktigste bærebjelken, i tillegg til frivilligsentralene. • Kommunen skal stimulere til utvikling og nytenking i de frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene.

INTEGRERING OG MANGFOLD • K ommunen skal være en aktiv tilrettelegger for integrering, kvalifisering og språkopplæring gjennom bl.a. praksisplasser og deltakelse i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig. • B osatte flyktninger skal så fort som mulig gis mulighet for å bruke sine ressurser og sin kompetanse slik at de klarer seg selv både med hensyn til arbeid og bolig. • Kommunen skal ha en høy ambisjon knyttet til universell utforming. • Kommunen skal ha ambisjon om å drive asylmottak og voksenopplæring i kommunal regi.

KOMMUNAL INFRASTRUKTUR OG TEKNISKE TJENESTER • K ommunen skal tilby gode og effektive vann-, avløp- og renovasjonstjenester. Det skal være samarbeid med private vannverk der det er nødvendig. • D en nye kommunen skal ha et planmessig vedlikehold av kommunale veger, anlegg og bygninger. • I nnbyggerne i kommunen skal ha tilgang på byggeklare tomter i alle deler av kommunen. • D et skal til enhver tid være tilgjengelig næringsareal i kommunen. • Kommunen skal i tilstrekkelig grad tilby boliger for vanskeligstilte i forskjellige bomiljø, og arbeide målrettet for at alle innbyggere bor i egen bolig. • Kommunal infrastruktur skal underbygge trafikksikkerhet, og tilrettelegge for gående og syklende. • Kommunen skal tilrettelegge for selvbetjening ved hjelp av digitale løsninger. • Kommunen skal arbeide for energiøkonomiske løsninger i den kommunale infrastrukturen. • Brann- og redningstjenesten skal bidra til innbyggernes trygghet, og være det beste brannvesenet i 110-distriktet.

SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING Den nye kommunen vil ha en variert næringsstruktur og være attraktiv for etablering og tilflytting. Sammen med kompetansemiljøene i regionen (bl.a. Trondheim) har den nye kommunen ambisjon om å være nasjonalt tyngdepunkt innen innovasjon og næringsutvikling. Kommunen vil være en av landets ledende landbrukskommuner og har en helhetlig verdikjede knyttet til skogbruk og treforedling. Kommunen skal dra veksler på de

kompetansemiljøene en allerede har i regionen og bidra til at næringsparkene, universiteter, forskningssenter og sykehus videreutvikles. Verdal industripark skal styrke sin posisjon som en av de ledende i landet, og potensialene i Fiborgtangen næringspark skal utnyttes. Innherred kommune har et konkurrans­e ­ utsatt og konjunktureksponert næringsliv underlagt skiftende rammebetingelser. Det er kommunens ambisjon på ulike måter å føre en lokal motkonjunkturpolitikk når situasjonen i næringslivet gjør det nødvendig, i form av politisk påvirkning og stedlig NAV-kontor. Kommunen skal videreutvikle potensialet i nasjonalarven langs aksen Stiklestad – Nidaros framover mot «Norges 1000-årsjubileum» i 2030, og være en av Midt-Norges fremste kulturkommuner. Kommunen skal bidra til at både Verdal videregående skole og Levanger videregående skole skal ha attraktive og gode tilbud innen både studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger. Begge disse og koblingene mellom dem er viktig for nærings– og samfunnsutviklingen.

13


NÆRINGSLIV • K ommunen skal være næringslivets favorittkommune. Dette forutsetter en tung, målrettet og varig kommunal satsing på tilrettelegging for næringsutvikling. Kommunen skal oppleves som en JA-kommune i forhold til næringsutvikling, og skal hevde seg blant de beste i landet i attraktivitetsmålinger knyttet til næringslivet. • Kommunen skal være en foretrukket samarbeidspartner for andre kommuner, næringsliv og virkemiddelaktører. • Kommunen skal basere næringsarbeidet på suksessen med Verdal industripark og relevante innovasjonsmiljøer, og ta en regionalt og nasjonalt ledende posisjon innen utvikling av industriog næringsklynger og FoU-samarbeid mellom offentlig virksomhet og privat næringsliv. • Kommunen skal tilrettelegge for en kraftfull, mangfoldig og innovativ landsledende landbruksnæring. Den kommunale virksomheten skal stimulere til vekst og gode vilkår for variert og bærekraftig produksjon og forvaltning. • Kommunen skal bidra til at NTNU/ HUNT forskingssenter utvikles, med sikte på at det skapes nye arbeidsplasser fra disse miljøene. • Tindved Kulturhage med hovedbase i Verdal skal videreutvikles og bidra til kulturbasert næringsutvikling både basert på Stiklestad-miljøet og Filmfabrikken på Røstad. • Kommunen skal arbeide for at skuespillerutdanningen ved Nord Universitet fortsatt blir lokalisert og videreutviklet i nærhet til NordTrøndelag teater sine lokaler i Verdal. • Kommunen skal bidra til at universitet og sykehus får gode vekstvilkår, og bygge opp under at disse bidrar til nærings- og tjenesteutvikling i kommunen.

• S tiklestad er Norges symbolske fødested. Innherred kommune forplikter seg til en tung satsing på å videreutvikle Stiklestad fram mot tusenårsjubileet i 2030. • Kommunen har store ambisjoner om å videreutvikle reiselivsnæring basert på bl.a. kulturhistorie med Olavsarven, trehusbyen Levanger og den mangfoldige naturen i området. Pilegrimsleden om Stiklestad til Nidaros skal bli en internasjonalt kjent attraksjon. • Kommunen skal legge til rette for en attraktiv utvikling i de to byene, og at det er et variert og fulldekkende handelstilbud i kommunen.

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSSIKKERHET • D en nye kommunen skal tilstrebe at det blir bygd ut bredbåndsdekning og mobildekning til alle kommunens innbyggere. • D et skal jobbes aktivt med at E6 og jernbanen gjennom kommunen får en tidsmessig standard i samsvar med framtidas krav. • Kommunen skal være en sykkelvennlig kommune. Gang- og sykkelvegnettet skal bygges ut med spesielt fokus på trygge skoleveger. Målsettingen er at det skal være gang- og sykkelveger 4 km fra hver skole.

• K ommunen skal prioritere innsatsen for samfunnssikkerhet og beredskap, og jobbe aktivt for innbyggernes trygghet og sikkerhet, herunder trafikksikkerhet, vern mot flom, ras, ytre trusler, mv. • K ommunen skal ha ambisjon om å opprettholde politietaten i kommunen og tilby gode lokaliteter, fortrinnsvis i Verdal by. • K ommunen skal bidra til et positivt klimaregnskap og være foregangskommune innen bioenergiproduksjon og smartteknologi. Kommunen skal ta i bruk beste tilgjengelige løsninger på miljø, klima, energi og delta i innovasjon og forskning. • K ommunen skal ha en effektiv, bærekraftig og framtidsrettet arealbruk gjennom en helhetlig og samordnet arealpolitikk. • H ovedfokus skal være vekstmuligheter i tettstedene og grendene, attraktive sentrumsområder og næringsarealer, samt sikring av kulturlandskap og matjord.

Foto: Øyvind Malum

Foto: Espen Storhaug

Olav Martin Hovdal (90), Levanger Hva er bra med Verdal? Det som er bra med Verdal er Stiklestad og alt det som foregår der.

14

Else-Mari Toresen (69), Verdal Hva er bra med Levanger? Levanger gjør det veldig godt i fotball, og det er artig! Vi har sønn med familie i Levanger, så vi tar ofte turen på besøk.


ØKONOMI En sammenslåing skaper direkte økonomisk effekt på noen områder, skaper potensial for økonomisk effekt på andre og har ingen eller liten virkning på andre områder. Det kan påregnes en effektiviseringsgevinst innenfor politisk ledelse og administrasjon, blant annet fordi man vil trenge færre ledere. Verdal og Levanger har gjennom Innherred samkommune tatt ut effektiviseringsgevinster, jf. egen rapport av 5. februar 2016. Ytterligere effektiviseringsgevinster skal komme som følge av stordriftsfordeler i hele tjenesteproduksjonen i kommunen. Målet er at dette skal bidra til bedre tjenester for innbyggerne. Effektene vil være avhengige av hvordan en «løser oppgaven» og hvordan man tilrettelegger for effektiviserende prosesser i kommunen. I en kommune med tjenestesteder spredd over et stort geografisk område, vil f.eks. relevant kommunikasjonsteknologi være et poeng i seg selv for å minske behovet for reising og møter. Den nye kommunen har store ambisjoner for tjenester og samfunnsutvikling. Dette vil kreve at det prioriteres ressurser til tilstrekkelig kompetanse og kapasitet knyttet til ledelse, kvalitets- og utviklingsarbeid.

FRAMTIDIGE INVESTERINGER OG GJELD

MER OM ØKONOMI

Når det gjelder framtidige investeringer, gjør kommunene prioriteringer i overordnet planverk. Framtidige satsinger vil slik måtte komme av en planstrategi og kommuneplan, som konkretiseres nærmere i kommunedelplaner og økonomiplan. Større, planlagte investeringer i økonomiplaner i de to kommunene fram mot 2020:

Faktaark om inntektssystem, økonomiske forhold og kostra-analyser som følger som vedlegg til avtalen, finner du på kommuenens hjemmesider eller ved å henvende deg til servicekontorene.

VERDAL Omsorgsboliger . . . . . . . . . . . . . .111 mill. Vuku barnehage . . . . . . . . . . . . . 25 mill. Oppgradering skolebygg . . . . . 18 mill. Gang- og sykkelveger og kommunale veger . . . . . . . 36 mill.

LEVANGER Nye barnehager . . . . . . . . . . . . . 55 mill. Skoler m/ uteområde . . . . . . . . 86 mill. Helsehus og omsorgsboliger 340 mill. Gang- og sykkelveger . . . . . . . . 25 mill.

I alt ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 mill.

I alt ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 mill.

Selv om det ikke er lagt inn i økonomiplanene kan det imidlertid være store vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov. I den grad det er ulik standard på bygningsmasse med videre på grunn av forskjellige prioriteringer, er det et mål at dette skal utjevnes i den nye kommunen. Samlet låneopptak i planperioden 20162019 er planlagt slik for de to kommunene:

VERDAL 294 mill. LEVANGER 589 mill.

Oversikt over gjeld og investeringer forteller svært lite om kommunens drift og balanse. Lånefinansiering av anleggsmidler kan gi rom for vesentlig mer effektiv drift, i form av struktur eller arbeidsprosesser. Slik kan høyere

gjeld gi driftskostnader lavere enn finanskostnader. Effektivitetsøkningen er da større enn finanskostnaden, og gjelden er slik sett selvbærende med mer effektiv drift. Gjeldens størrelse forteller heller ikke om de lånefinansierte anleggsmidlene er godt vedlikeholdt og har opprettholdt sin verdi. Dette er det andre analyser som må beskrive. Høy gjeld og dårlig standard vil over tid være belastende både for de kommunale tjenestene og kommuneøkonomien. Dersom investeringsplanene i årene fram mot sammenslåing avviker vesentlig fra gjeldende økonomiplan skal dette drøftes i felles nemnd. Den nye kommunen vil få 45 millioner i reformstøtte som et engangstilskudd. Dette skal anvendes til bl.a.: • B idra til utbygging av mobildekning og bredbåndsdekning til alle innbyggere i den nye kommunen. • E tablering, utvikling og profilering av en ny kommuneorganisasjon. • A vvikling av gamle organisasjoner, særskilt nevnes arkiv. • S taten har varslet at det etableres et tilskudd på totalt 200 millioner per år, som skal gå til sammenslåtte kommuner som blir tyngdepunktet i en region. Innherred kommune blir et slikt tyngdepunkt i regionen, og vil søke på disse midlene.

Anita Løkken (38), Levanger

Øystein Visth (51), Levanger

Hva synes du om at 16-åringer har stemmerett?

Hva synes du om at 16-åringer har stemmerett?

16-årsgrense er bra ja, mange 16-åringer er like opplyste som «vok­ sne» folk. Alle som uttaler seg om sammenslåing burde stemme.

Det synes jeg ingenting om. 16-åringer er for unge og umodne til å stemme. Du må ha litt livserfaring før du skal være med å bestemme.

15


FOLKEAVSTEMNING i Verdal og Levanger 6. juni 2016 Hva skal det stemmes over? • Om kommunene Verdal og Levanger skal slå seg sammen til Innherred kommune. • Du kan stemme JA, NEI eller BLANK.

Hvem kan stemme? • Alle som står i manntallet i Verdal eller Levanger. • Alle som har stemmerett ved et kommunevalg har stemmerett ved folkeavstemningen. I tillegg har 16- og 17-åringer stemmerett i dette valget. • Du må være født i 2000 eller tidligere, i dette valget er det 16-års aldersgrense for å stemme. • Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i kommunens Servicekontor fra 19. mai, og vil ligge ute til og med valgdagen.

Bli m ed & BEST EM!

• Du må stemme i din kommune.

Bruk stemmeretten! Husk legitimasjon med bilde. Mer informasjon om kommunereformen og folkeavstemningen finner du på våre nettsider: www.verdal.kommune.no

www.levanger.kommune.no

Design: WOW Reklame AS. Tekst: Jøtulverk og kommunene. Trykk: Grøset Trykk AS. Distribusjon: Norpost. Alle husstander i Verdal og Levanger kommuner. Utgitt av: Verdal kommune og Levanger kommune.

OFFENTLIG INFORMASJON

Presentasjon av intensjonsavtale Verdal og Levanger kommuner 2016  

Folkeavstemning i Verdal og Levanger kommuner. 6 juni 2016. Presentasjon av intensjonsavtalen. Valg. Folkeavstemming. Forhåndsstemming.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you