__MAIN_TEXT__

Page 1

BG

Наръчник за

Подобряване на условията на живот на ромите на местно ниво 1

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 1

4/29/15 11:07 AM


9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 2

4/29/15 11:07 AM


Наръчник за

Подобряване на условията на живот на ромите на местно ниво Настоящият наръчник е изготвен въз основа на доклад на служителите на Световната банка, в партньорство с Европейската комисия (Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване“), които съвместно финансираха този проект. Този наръчник може и да не отразява вижданията на Европейската комисия и тези на Световната банка. януари 2015

3

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 3

4/29/15 11:07 AM


Съдържание СЪКРАЩЕНИЯ...................................................................................................................................5

1 2 3

въведение .................................................6 1.1 Интегриран подход..................................................................................................7 1.2 Ключови насоки . ...................................................................................................9 1.3 Важността на участието на общността ...........................................................10 1.4 Организация на наръчника . .............................................................................11

стъпки при формулиране на мерките.............................................................................. 12 2.1 Идентифициране на нужди и ограничения....................................................13 2.2 Приоритизиране на нужди и мерки. ...............................................................13 2.3 Преодоляване на риска за постигане на ефективни и устойчиви резултати. ....................................................................................................................24

добри практики за повишаване на качеството на мерките.......................................... 29 3.1 Ангажиране на местните общности..................................................................30 3.2 Преодоляване на териториалната сегрегация на ромите............................36 3.3 Внимателно планиране на презаселването и смекчаване на негативното въздействие.......................................................................................40 3.4 Формализиране на правата на недвижима собственост...............................44 3.5 Провеждане на мониторинг и оценка на мерките с общността..................47

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА.......................................................................54 4

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 4

4/29/15 11:07 AM


СЪКРАЩЕНИЯ

ГДРО

Група за действие на ромската общност

МОВГ

Механизъм за обратна връзка на гражданите

Европейски съюз

МО

Мониторинг и оценка

ОУП

Оценка на база участие в процеса

МУП

Мониторинг на база участие в процеса

ПДП

План за действие за презаселване

5

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 5

4/29/15 11:07 AM


1

въведение

въведение

1

6

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 6

4/29/15 11:07 AM


В Европа извънредно голям брой роми са в положение на дълбока бедност, социално изключване и лоши условия на живот. Подобряването на тяхното положение е критична предпоставка за постигане на целевите нива на Стратегията Европа 2020.

фондовете на ЕС за нуждите на интеграцията на ромите. Настоящият наръчник предоставя практически съвети на местните власти и организациите на гражданското общество, които изготвят и изпълняват мерки за подобряване на условията на живот на ромите посредством използването на финансиране на европейско, национално или местно ниво. Наръчникът следва да се третира като незадължаващ справочник. Той представя практически подходи, техники и инструменти за изпълнение на мерките и за повишаване на качеството им. Също така представя идеи за разширяване на набора от мерки и има за цел да вдъхнови още поиновативни подходи.

Рамката на Европейския съюз (ЕС) от национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г. изисква от Европейската комисия и страните-членки на съюза да мобилизират действащите стратегии и инструменти на ЕС с цел да осигурят социално-икономическата интеграция на ромите. Рамката приканва страните-членки да се възползват от финансиране в рамките на националните бюджети и по линия на

1.1 Интегриран подход семействата за поддържане на прилично жилище, за достъп до профилактична здравна помощ и за създаване на среда, в която децата им могат да се образоват.

Настоящият наръчник е насочен към четири критични области на въздействие за интегриране на ромите, определени в Рамката на ЕС от национални стратегии за интеграция на ромите, а именно - образование, трудова заетост, здравеопазване и осигуряване на жилища (включително и базови комунални услуги). Към тези четири области следва да се подходи по интегриран начин поради няколко причини.

Второ, лошите резултати във всичките четири области могат и да имат общ корен. В този случай, определена мярка може да повлияе на резултатите в повече от една област. Например, ремонтирането на пътната инфраструктура или осигуряването на обществен транспорт с цел подобряване на свързаността между различните квартали и близки населени места може да подобри достъпа до образвание, здравеопазване и да предостави нови възможности за трудова заетост на населението.

Първо, всяка от четирите области засяга другите, така че ако се обръща внимание само на една от тях, това може и да не доведе до ефективни или устойчиви резултати. Например, ако ромите в неравностойно положение не получат необходимото образование, ще им бъде много трудно да си намерят работа. Ако ромските деца нa са в добро здраве, това ще се отрази на израстването им, способността им да се учат и на резултатите им в училище. Неадекватни жилищни условия водят до лошо здраве, прекъсвания на образованието и занижена трудова продуктивност. Недостатъчните приходи, от своя страна, са пречка пред

Трето, лошите резултати в която и да е от четирите области, са често породени от редица причини, които следва да ce разгледат едновременно, за да се постигне положително въздействие. Различните наболели нужди и ограничения взаимодействат помежду си и утвърждават неравностойното положение, поради което са необходими взаимосвързани 7

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 7

4/29/15 11:07 AM


••Комбиниране на мерки по повече от една

ответни действия. По тази причина, с цел да са ефективни и устойчиви, към основните мерки може и да са необходими подкрепящи мерки. Например, построяването на ново здравно заведение само по себе си едва ли ще подобри здравето на населението, ако не се предприемат и други действия. Ще са нужни повече здравни работници, те следва да са обучени в предоставянето на здравни услуги на малцинствени групи в несравностойно положение, включително и роми. Семействата в целевите квартали следва да са информирани, че имат на разположение ново здравно заведение, за преимуществата от него, да им се предостави обществен транспорт до него, както и да се обърне внимание на други проблеми, свързани с достъпа. С цел да се повиши качеството и потреблението на здравните услуги може да са нужни социални работници или здравни медиатори, които да подпомогнат комуникацията между предоставящите услугите и ползвателите им.

от критичните области на въздействие. Например, един проект може да интегрира жилищни мерки и мерки по здравеопазване, за да подобри здравното състояние на децата.

••Комбиниране на твърди (физически) и

меки (предоставяне на услуги) мерки. Изключително важно е повишаване на капацитета на доставчиците на услуги и тяхната културна чувствителност към ромите. Например, може да се комбинират изграждането на обществен многофунционален център с обучение на социалните работници да провеждат младежки програми в този център.

••Комбиниране на действия за адресиране

на ограничения по отношение на търсенето и на предлагането. Например, със изграждането на здравна клиника могат да се предприемат стъпки да се адресират както липсата на здравни работници (ограничение при предлагането), така и липсата на осведоменост на ползвателите (ограничение при търсенето).

Интегрираните подходи могат да повишат ефективността и устойчивостта на мерките, за да се адресират проблемите на ромите в неравностойно положение. Интегрираният подход включва обвързването на множество действия, които съвместно адресират комбинация от взаимосвързани ограничения. Това може да бъде постигнато по много начини, както например:

••Обединяване на ресурсите, за да се

приложат множество мерки. Например, един и същ социален работник може да подпомага ромите в неравностойно положение при достъпа им до социални услуги, като същевременно и да играе ролята на мост между ромската общност, държавата и не-ромските общности.

въведение

Интегрираният подход обаче, е повече от комбинирането на поредица от мерки. От изключителна важност е да се определят цели и приоритети, за да се избегне поредица от безсмислени и фрагментирани действия. Като се има предвид, че ромската общност е изправена пред редица предизвикателства, има опасност мерките да се превърнат в набор от паралелни некоординирани дейности без синергия. Това ще доведе до неефективно използване на ресурсите и съответно до лоши резултати. Поради това е от критична важност да се дефинират целите и приоритетите, за да могат мерките да се синхронизират според тях.

1

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 8

8

4/29/15 11:07 AM


1.2 Ключови насоки Настоящият наръчник предлага четири ключови насоки за изработване на ефективни и устойчиви мерки:

до групите, които са в най-голяма нужда като същевременно ще е в противовес на отрицателните впечатления, с които ромите са белязани, че консумират повече от тяхния дял от публичните ресурси.

••Целева насоченост към бедните роми

и ромите в неравностойно положение, вместо към ромите като цяло.

••Съобразяване на мерките със

Съобразяване на мерките с местните нужди Най-ефективните мерки са съобразени със специфичните приоритети и нужди на определената общност. Мярка, която е успешна в една общност, може да не подходяща за друга. Дори и при наличието на еднакви нужди в две различни общности, тези може да са предизвикани по различни причини и поради това да изискват различни решения. Например, в някои общности е възможно липсата на достъп до здравни заведения и здравни работници да са причините за лошото здраве на населението, докато в други причината може да е в липсата на чиста питейна вода и канализация. Причината в трета общност може да е в нездравословния начин на живот. За да е ефективна мярката, тя следва да е адапптирана към нуждите и условията на специфичния местен контекст.

специфичните местни нужди.

••Да се обърне внимание на ограничнията при предлагането и ползването на услугите.

••Формулиране на ясна изходна стратегия с цел да се осигури устойчивост на резултатите.

Целева насоченост към бедните роми и ромите в неравностойно положение Не всички роми са бедни или в неравностойно положение. Мерките следва да са насочени към ромски домакинства, които са подложени на социално изключване и лоши условия на живот, вместо към ромите като цяло. В миналото мерките са били насочени към ромите, които са в сравнително по-добро положение; например предоставяни са социални жилища на роми, които могат да си позволят да заплащат наем и комунални услуги. Подобни инициативи пренебрегват ромите в най-неравностойно положение и допълнително ги маргинализират.

Да сe обърне внимание на ограниченията по предлагане и ползване на услугите Концепцията “ако го построим, те ще дойдат” не е пример за реалистично мислене. Самото изграждане на нова инфраструктура или предоставянето на нови услуги на разположение само по себе си не означава, че те ще бъдат използвани, особено от по-бедните общности. Хората няма да се възползват от услуга, ако не са осведомени за нея и за ползите от нея, или ако се предлага срещу непосилни за победното население такси. Дори когато дадена услуга се предлага безплатно, съпътсващите

При целева насоченост към бедните роми и ромите в неравностойно положение е важно да се следва принципа на „изрична, но не ексклузивна насоченост” към ромите, така че населението от не-ромски произход, което е в подобна неравностойна ситуация, да не бъде поставено извън обхвата на мерките. По този начин програмното финансиране ще достигне 9

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 9

4/29/15 11:07 AM


разходи по ползването й може да са прекалено високи — като например, разходи за транспорт или пропуснати приходи, свързани с прекъсване на работния цикъл. Друга причина хората да не желаят да ползват услугите може да е поради притеснения, че ще бъдат лошо обслужени или унижени от доставчика на услугата. По тази причина, проектирането на всяка мярка следва да бъде придружено от въпроса „ако го построим, дали ще дойдат?” Необходимо е и да се осигури финансиране за съпътсващи мерки, които да премахнат ограниченията по отношение на достъпа до, и ползването на, услугата.

изчерпване на първоначалното финансиране. Следва да се предоставят на разположение финансови ресурси, административен капацитет и структура на управление, така че услугите и съоръженията да могат да бъдат управлявани на местно ниво и да бъдат ползвани от местното население. Мерките следва да включват компонент, които да изгради изброените капацитети, за да могат услугите/съоръженията да се самоиздържат и да бъдат устойчиви в бъдеще. В противен случай, местните общности могат да станат зависими от мерките и има опасност да се изгубят ползите от тях след като приключат.

Формулиране на ясна изходна стратегия с цел да се осигури устойчивост на резултатите Ефектът от определена мярка не следва да изчезне след като тя приключи или се изчерпи финансирането й.

Възможно е обаче, финансовата стабилност да изисква продължаване на субсидирането от държавата или от местните власти. Например, възможно е хората в неравностойно положение да имат нужда в краткосрочен и средносрочен план от социални помощи, за да заплащат за услугите, които ползват. Поради тази причина е възможно изходната стратегия да включва стъпки за осигуряване на необходимите финансови ресурси.

Следва да бъдат взети финансови и институционални мерки за периода след

1.3

въведение

Важността на участието на общността

1

За да се утвърдят тези ръководни принципи е важно участието на местната общност в проектирането и прилагането на мерките. Членовете на местната общност знаят какво е необходимо, защо е необходимо, какви са ограниченията, какво може да бъде направено, какво могат местните ползватели да си позволят и как резултатите от мерките да бъдат подържани в бъдеще. Също така, участието повишава ангажимента на общността към мерките и увеличава потенциала на местното население да поддържа и управлява мерките, като по този начин се увеличават и шансовете, че мерките ще бъдат устойчиви напред във времето. Подобна активна роля на ромите

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 10

в неравностойно положение също така допринася и за социалното им включване. Същевременно, участието на общности от неромски произход е критично, за да се осигури тяхната подкрепа за мерките, да се избегне заклеймяването на ромите и да се улесни взаимодействието и съвместните усилия на общностите от ромски и не-ромски произход въз основа защита на общите интереси. В тази насока е полезно да се партнира с организации на гражданското общество, които вече са създали необходимите връзки и са спечелили доверието на общностите на ромите в неравностойно положение. Гражданското общество може 10

4/29/15 11:08 AM


да играе важна роля при подпомагане на комуникацията с ромските общности, тъй като недоверието на ромите в неравностойно положение към държавните органи често е причината те да не участват в официални проекти. Също така, медиатори на ромите и социални работници от общността могат да улеснят идентифицирането,

планирането и прилагането на мерки, насочени към общността. Те могат да подпомогнат преодоляването на проблемите на комуникацията между ромите и местните власти, като по този начин също способстват и за подобряване на формата на мерките, и за гарантиране, че от мерките ще се възползват хората, за които те са предназначени.

1.4 Организация на наръчника Настоящият наръчник представя стъпки за формулирането на ефективни и устойчиви мерки, последвани от съвети по отношение на добри практики за повишавне на качеството и ползването им.

капацитета, дотъпността и участието на общностите (на стр.24). Съвети по отношение на добри практики са представени за:

••Привличане на местните общности по

В етапа на планиране, наръчникът помага на местните дейци при:

време на жизнения цикъл на мярката (на стр.30).

••Оценката на приоритетните нужди на

••Смекчаване на негативното

общността в четирите критични области: образование, заетост, здравеопазване и жилищни условия (на стр.13).

въздействие и увеличение на ползите от презаселването (на стр.40).

••Формализиране на правата на недвижима

••Набелязването на възможни мерки по

собственост при неформално заселване (на стр.44).

отношение на тези нужди (на стр.13).

••Индентифицирането и адресирането на

••Мониторинг и оценка на прогреса и

рисковете, свързани с ефективността и устойчивостта на въздействията, включително пропуски по отношение на

резултатите на база участие в процеса (на стр.47).

11

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 11

4/29/15 11:08 AM


стъпки при формулиране на мерките

2

1

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 12

стъпки при формулиране на мерките

12

4/29/15 11:08 AM


Този раздел представя три основни стъпки, които отговорните за изготвяне на планове на местно ниво и членовете на общността следва да предприемат при формулирането на мерките: идентифициране на нуждите и техните ограничения, избор и

приоритeтизиране на нуждите и мерките от гледна точка на ограничените ресурси, които са на разположение, и на последно място - смекчаване на рисковете по отношение на ефективноста и устойчивостта на резултатите.

2.1 Идентифициране на нужди и ограничения Първата стъпка е да се идентифицират нуждите и да се оценят ограниченията по отношение на задоволяването им. Например, липсата на достъп до здравни услуги в една общност може да е поради редица ограничения: труден достъп до съществуващи здравни заведения, членовете на общността нямат лични документи или здравните услуги не са пригодени за

културния контекст на общността (например, доставчиците на услугите на говорят езика на тази общност). С други думи, когато се проектират мерките не е достатъчно само да се идентифицират нуждите - следва да се оценят и ограниченията, които пречат на достъпа на общностите до ресурсите, които могат да задоволят тези нужди.

2.2 Приоритизиране на нужди и мерки Следващата стъпка, след като се идентифицират нуждите и ограниченията им, е да се определи кои нужди са най-належащи за общността, да се набележат мерки по отношение на тези приоритетни нужди и след това да се изберат и приоритeтизират мерките, които следва да бъдат приложени. Важно е да се отчете, че на разположение са редица вариати за задоволяване на определена нужда и няколко мерки могат да бъдат интегрирани по отношение на специфичната за общността комбинация от нужди и ограничения.

Таблица 1 описва различните видове мерки, които могат да бъдат приложени за задоволяването на специфични нужди. Понеже всяка общност е различна, таблицата е представена като справочник, който да подпомогне определящите политиките на местно ниво и заинтересованите страни при преценката и сравнението на възможните мерки. Общностите следва да се окуражават да създават свои иновативни подходи и да пригаждат мерките към своя специфичен местен контекст.

13

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 13

4/29/15 11:08 AM


стъпки при формулиране на мерките

Като цяло, общностите в неравностойно положение страдат от редица проблеми, които не могат да бъдат решени едновременно, предвид ограничените ресурси. Отговорните за планирането на местно ниво следва да преценят и какви ще са последствята от решението кои нужди да бъдат задоволени и посредством какви мерки. По-голямото финансиране на една мярка на практика ограничава финансирането на друга. Приоритетизирането на нужди и мерки следва да вземе предвид редица променливи фактори, включително и дали общността оценява и счита мярката за важна, дали мярката е приложима и дали разходите по прилагането й са ефективни. Има два ключови въпроса: Първо, какви са взаимовръзките и възможните синергии между различните идентифицирани нужди? Някои нужди са взаимосвързани и могат да бъдат задоволени едновременно. Като се идентифицират и приоритизират пакети от взаимосвързани нужди и пакети от мерки, които ги адресират едновременно, могат да бъдат създадени необходимите синергии, вместо да се прилагат набор от несвързани мерки. Например, изграждането на улично осветление за по-безопасно придвижване между дома и работното място, на детска градина за общността и на център за преквалификация могат да се предложат като пакет от мерки за улесняване заетостта на жените и подобряване на образователните резултати при децата.

на ресурси, коя мярка ще покрие найголям брой бенефициенти? Докато някои мерки ще имат по-голям ефект на ниво индивид или домакинство и поради това са технически по-ефективни от гледна точка на разходите, те могат и да не бъдат възприети, ако са приложими само по отношение на малък брой бенефициенти. вземат под внимание варианти, които са лесно приложими и имат потенциал да доведат до значителни резултати за кратко време. Предоставянето на лични документи, като актове за раждане и адресни регистрации, са пример за мярка с ниски разходи за премахване на ограничения по отношение на достъпа до социални услуги. От друга страна, за да бъде устойчиво предоставянето на социални жилища за бедните домакинства са необходими програми с дългосрочно субсидиране, които следва да са обезпечени със значителни средства.

••Последователност. Когато са

предвидени поредица от мерки е важно те да бъдат правилно подредени в последователност чрез задаване на въпроса какво следва да бъде вече въведено, за да бъде мярката максимално ефективна.

••Ефективност на разходите. Следва да се обърне внимание на ефективността на разходите, когато повече от една потенциална мярка може да постигне

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 14

••Покритие. При определена инвестиция

••Лесно приложими. Полезно е да се

Второ, кои мерки ще са най-ефективни за постигане на желаните резултати в специфичния контекст на общността? Няколко фактора следва да бъдет преценени:

2

същия резултат. За същите пари какво въздействие ще генерира всяка от мерките? Понеже ефективността на разходите много зависи от контекста и е много трудно да се прецени точно какво ще е въздействието на мерките, местните власти могат да използват като референция примери за въздействието на подобни мерки от страната или региона, за да сравнят очкакваната ефективност на разходите.

14

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

Достъп до базови комунални услуги Хората в общността нямат достъп до надеждно водоснабдяване и безопасно отвеждане на отпадъчни води, надежно електроснабдяване, отопление или събиране на отпадъци.

Подобряване на населени места от селски/полу-селски тип Това включва разширяване на мрежата на базовите комунални услуги до по-слабо заселените райони, обикновено от селски или полу-селски тип. Това може да включва подобряване на съществуващите водоснабдителни мрежи. По местата, където разширението на мрежата е твърде скъпо или невъзможно (т.е. няма водоснабдителна мрежа), решението може да бъде инвестиция в децентрализирана система. Децентрализираните санитарни решения например, включват одходни ями или септични системи, като следва да се обърне внимание на природни дадености като опасности от наводнения или високи подпочвени води. Добрите практики предполагат участие на общността при изпълнение и надзор на дейностите. Подобряване на градски райони Това включва разширяване на мрежата на базовите комунални услуги до средно или силно заселени райони, обикновенно намиращи се в градове. Използват се централизирани решения за разширяване покритието на съществуващите общински услуги до тези градски райони. Това означава, че местните власти следва да работят в тясно взаимодйствие с доставчиците на услугата. И тъй като разширяване на покритието на базовите услуги може да доведе до проблеми с поносимостта по отношение цените на услугите, местните власти следва да преценят въвеждането на алтернативни подходи за заплащане на пълната цена на услугата (субсидирани тарифи и субсидиране на свързване към мрежата) и начините, по които тези да бъдат предоставени на бенефициетите на проекта. И докато много проекти предвиждат субсидиране на свързването с електрозахранващи и водоснабдителни мрежи, не всички предвиждат субсидиране на тарифите за потребителите с ниски доходи. Този вид проекти могат да бъдат съпътствани от дейности, целящи предоставянето на подходящи жилища и подобрена сигурност и безопасност, свързаност на градския район и социални услуги.

Безопасно място Хората в общността живеят в среда на насилие, на опасност от бедствия или заплахи съдадени с човешка намеса, и/или не разполагат с чисти и безопасни обществени места, от които могат да се възползват всички членове на общността.

Програми за обществена безопасност и превенция на престъпността и насилието Подобни програми помагат на общностите с високи нива на престъпност и заплахи за обществената безопасност (т.е. кражби, нападения, рекет). Международният опит показва, че подобряването на градската среда чрез подобряване на условията на живот в бедните градски райони намалява нивата на престъпност и насилие. Базови комунални услуги и обикновени мерки за планиране на средата като улично осветление, градски телефони, камери за наблюдение и подобрена организация на уличното пространство създават побезопасна градска среда и повишават интегрирането на 15

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 15

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

стъпки при формулиране на мерките

(Продължава от предишната страница)

2

Безопасно място Хората в общността са живеят в среда на насилие, на опасност от бедствия или заплахи съдадени с човешка намеса, и/или не разполагат с чисти и безопасни обществени места, от които могат да се възползват всички членове на общността.

общностите. Могат да бъдат въведени патрули на доброволци от квартала, както и програми за медиация и разрешаване на конфликти. Тези следва да са съпътствани от програми за социална превенция, които адресират причините, предизвикващи престъпност и насилие, като програми за обучение в родителски умения, програми за ранно обучение на децата, културни програми, програми за трудово обучение за рискови непълнолетни, занимални програми за пред- и следучилищно време и образователни програми за разрешаване на конфликти.

Достъп до по-добре свързани общности Хората в общността са със затруднен достъп до домовете си, до пазари, до работните си места, до училища и до здравни заведения, поради лоши пътища или липса на надежден градски транспорт на достъпни цени.

Подобряване на свързаността със съществуващи пазари и социални услуги За подобряване на свързаноста са подходящи мерки за рехабилитация на пътища и/или подобряване на покритието на пътната мрежа и надеждността на градския транспорт. Отговорните за планиране на местно ниво следва да намерят решения за задоволяване на тези нужди, като вземат предвид моделите на придвижване, типични за общността, особено моделите на заетост. Следва да бъдат положени усилия и за запазване на застроени площи при изграждането на нови или при удължаването на транзитни пътища.

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 16

Презаселване и възстановяване на начина на изкарване на прехрана Когато общностите се намират в области с по-висок риск от природни бедствия (свлачища, наводнения, земетресения) или са подложени на заплахи, създадени от човешка намеса, следва да се прилагат мерки за подобяване на средата с цел да се смекчат тези рискове. В много от случаите това включва презаселване на домакинствата на по-безопасни места и пренасочване на землищата за други цели, като например паркове, за да се предотврати повторното заселване на домакинствата или заселването на други домакинства там. Обаче презаселването може да наруши начина на изкарване на прехраната и в резултат на което да се предизвика шокиращо спадане на приходите, което групите в неравностойно положение трудно биха могли да понесат. Поради тази причина, презаселването следва да бъде осъществено внимателно и при наличието на мерки за запазване или подобряване на начините за изкарване на прехраната. Също така, понеже презаселването включва намирането на решения за жилищно настаняване, местните власти могат да използват за референция предоставените по-долу варианти на решения за адекватно жилищно настаняване. Виж също раздел 3.3, “Внимателно планиране на презаселването и смекчаване на негативното въздействие” (на стр.40).

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

(Продължава от предишната страница)

Достъп до по-добре свързани общности Хората в общността са със затруднен достъп до домовете си, до пазари, до работните си места, до училища и до здравни заведения, поради лоши пътища или липса на надежден градски транспорт на достъпни цени.

Привличане на пазари и социални услуги към градския район Докато подобряването на свързаността със съществуващи пазари и социални услуги е важно, понякога е необходимо да се привлекат пазарите и социалните услуги с цел да достигнат общностите в неравностойно положение. При случая на социалните услуги, това може да бъде постигнато чрез създаването или на временни офиси за предоставяне на услуги (като например мобилни здравни подделения или мобилни секции на бюрото по труда) или на постоянна инфраструктура, в зависмост от гъстотата на населеност или честотата на предоставяне на услугите. Когато в общността училищата, здравните заведения или друга социална инфраструктура не съществува, в плачевно състояние е или е прекалено малка, тогава тази инфраструктура следва да бъде изградена, подобрена или разширена. Подходящо място за предоставяне на подобни услуги може да бъде специално създаден многоцелеви център на общността, където едновременно се предлагат услуги свързани с трудова заетост, здравеопазване, образование, детска градина, място за предоставяне на консултации и на дейности за отмора и забавление. Инвестициите в социална инфраструктура следва да са съпътствани от инвестиции за изграждане на капацитета на доставчиците на услугите.

Интрегриране в градската среда Ромските общности са географски отделени от останалата част от населението, което води до негативен ефект върху района, който те населяват, като например липса на достъп до качествени услуги (т.е. образование, здравеопазване) и ограничени възможности за трудова заетост.

Десегрегация Това се прилага когато има географска отделеност на ниво жилищен район, населено място или на микро-регионално ниво. Целта на десегрегацията е смесването на социални групи в неравностойно и в по-добро положение като се диверсифицират жилищните райони и се разпределят семействата в неравностойно положение из цялата градска среда. Подобряване на свързаността на жилищните райони, както е представено погоре, спомага за интегрирането на общности в неравностойно положение. Виж също раздел 3.2, “Преодоляване на териториалната сегрегация на ромите” (на стр.36).

Адекватни жилища Значителен брой жилища са пренаселени, не са топлоизолирани, нямат вентилация, и/или са в плачевно състояние и имат нужда от основен ремонт.

Подобряване на жилищата Това може да е решение когато съществуващите жилищни сгради могат да се ремонтират, локацията е безопасна и общността желае да остане да живее там. На разположение са различни варианти за проектиране на програми при различна степен за публично и частно участие и участие на общността.

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 17

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

(Продължава от предишната страница)

стъпки при формулиране на мерките

Адекватни жилища Значителен брой жилища са пренаселени, не са топлоизолирани, нямат вентилация, и/или са в плачевно състояние и имат нужда от основен ремонт.

2 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 18

Проектите с високо ниво на ангажираност и участие на общността по-често дават положителни резултати по отношение на намирането на подходящи решения на жилищните проблеми, но от друга страна изискват и значителна подкрепа от гледна точка на техническа помощ. При огромна пренаселеност, ремонтът на съществуващи жилища следва да бъде комбиниран с изграждането на допълителни жилища (виж по-долу). Подобряването на жилищната ситуация може да бъде съпътствано от дейности по подобряване на достъпа до базови комунални услуги, гарантиране на пребиваването, повишаване на безопасността и свързаността на жилищния район. Изграждането на нови жилища При недостиг на жилища и ситуация на пренаселеност и наличие на бездомни, или когато се счита, че е безсмислено да се ремонтират съществуващите жилищни сгради и/или локацията не е безопасна, следва да се изградят нови жилищни сгради. Когато локацията не е безопасна, новите жилища следва да бъдат изградени на друго място и домакинствата следва да бъдат преселени там. Виж също раздел 3.3 “Внимателно планиране на презаселването и смекчаване на негативното въздействие” (на стр.40). Новите жилищни сгради могат да бъдат изградени с ниско или високо ниво на участие на общността. Жилища, изградени от самите общности, могат да са пригодени според преференциите на домакнствата, но това изисква значителна подкрепа от гледна точка на техническа помощ. Подобряването на жилищната ситуация може да бъде съпътствано от дейности по подобряване на достъпа до базови комунални услуги, гарантиране на пребиваването, повишаване на безопасността и свързаността на жилищния район. Предоставяне на свободни жилища на общността чрез балансиране на предлагането и търсенето Друг вариант, когато не могат да се ремонтират жилищните сгради и/или локацията не е безопасна, е да се предоставят свободни жилища на ромското население. Подобни проекти обикновено включват някаква форма на субсидиране или ваучери за наем, или подкрепа при закупуването. Местните власти могат да надграждат на национали програми за предоставяне на социални жилища като ги предоставят на групи в неравностойно положение. Подобен вид проекти могат да бъдат съпътствани с дейности по подобряване на достъпа до базови комунални услуги, гарантиране на пребиваването, повишаване на безопасността и свързаността на жилищния район. 18

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

Лични документи Хората в общността нямат лични документи, като актове за раждане и адресни регистрации, необходими за осигуряване на достъп до социални услуги или банково кредитиране или за да осъществяват официални трансакции.

Предоставяне на лични документи Може да бъде проектирана мярка за улесняване на издаването на лични документи. Може процесът да се субсидира, ако разходите по издаване на документите е ограничение за домакинствата.

Гарантиране на пребиваването Хората в общността, които не са формализирали правата си на недвижима собственост следва да бъдат защитени от случайно и незаконно изгонване от имотите.

Схеми за регулиране на права на недвижима собствност Тези са необходими за общности както в селски райони, така и в градски райони, които нямат формално подсигурени права на недвижима собственост. Приложими са различни мерки, в зависимост от местните разпоредби и националното законодателство, но като цяло включват: ••Обща оценка на правата върху недвижима собственост, включително и проучване на собствеността с цел да се позволи на всички заинтересовани страни да разберат каква точно е ситуацията на недвижимостите и да се намерят решения. Дейностите включват кампании за предоставяне на информация, въвеждане на механизми за обществени консултации, набелязване на законосъобразни и административни процедури за прехвърляне на права на собственост и засилена комуникация с обществеността, за да бъдат ясно представени разходите и ползите от програмата за регулиране на правата на недвижиимата собственост. ••Програмите за издаване на сертификати за недвижима собственост (т.е. нотариални актове) обикновено включват кампании за предоставяне на информация, проучване на кадастъра, предоставяне на техническа помощ на определени бенефициенти, публикуване на резултатите от проучването на кадастъра и издаването на сертификати за недвижима собственост (т.е. нотариални актове). Местните власти следва да набележат мерки за преодоляване на ограниченията пред общностите в неравностойно положение. Тези ограничения може да включват липса на лични документи, липса на документи, доказващи правото на собственост, конфликти по отношение на правата на собственост между пребиваващите и неграмотност. Виж също раздел 3.4, “Формализиране на правата на недвижима собственост” (на стр.44).

19

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 19

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

стъпки при формулиране на мерките

(Продължава от предишната страница)

Капацитет на доставчиците на социални услуги и равнопоставено отношение Недостатъчен брой на доставчици на социални услуги са обучени да предоставят адекватни услуги на общности в неравностойно положение, включително и роми, в резултат на което доставчиците на услуги не се отнасят равнопоставено към групите в неравностойно положение.

2 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 20

Обучение на учители Работата с деца в неравностойно положение изисква повисока степен на педагогическа подготовка и познания по отношение на обучителни методи за включване. Може да се подобри преподаването на ромски деца в неравностойно положение чрез допълнителни обучения на учителите в области като интерактивни дидактични стратегии, интеркултурно образование, обучителни методи за включване и училищни практики за деца, заедно с обучение по история на ромите, ромски език и култура. Обучение на здравни работници Може да бъде предложено допълнително обучение на здравните работници за повишаване на познанията и разбирането им по отношение на пациентите от ромски произход. Курсове за чувствителност към малцинстваата, както и практически обучения, могат да повишат уважението към ромите. Училищни медиатори Могат да подпомогнат комуникацията и подобрят отношенията между училищните власти и ромските общности. Могат да играят важна роля за намаляване на броя на учениците, които напускат преждевременно училище, да повишат броя на ромските деца записани на училище, да повишат академичните постижения на ученици от ромски произход, да намалят „бягането от час” сред учениците роми, да се противопоставят на сегрегацията на ученици от ромски произход в класната стая, да спомагат за подобряване на отношението на учителите към ромските деца и да подпомагат развитието на ромските общности като цяло. Важно е да не се прехвърлят на училищните медиатори всички дейности, свързани с ромите, тъй като това ще доведе до по-голяма липса на ангажимент на учителите към децата от ромски произход и към ромските общности, които обслужват. Здравни медиатори Могат да бъдат като мост между ромските общности и здравните работници. Например, местните здравни медиатори могат да допринесат за промяна на социалните норми, поради които членове на общноста не ползват здравни услуги, като адресират социалните табута по отношение на консултации за психично здраве, здравни услуги, свързани със репродуктивното здраве или изследвания за болести, предавани по полов път. Здравните медиатори могат да работят съвместно със здравните работници за намаляване на дискриминационното поведение и използването на обидни термини. Те могат и да повишат разбирането на лекарите за начина на мислене на ромите, за да могат лекарите да

4/29/15 3:55 PM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

(Продължава от предишната страница)

Капацитет на доставчиците на социални услуги и равнопоставено отношение Недостатъчен брой на доставчици на социални услуги са обучени да предоставят адекватни услуги на общности в неравностойно положение, включително и роми, в резултат на което доставчиците на услуги не се отнасят равнопоставено към групите в неравностойно положение.

комуникират по-ефективно с пациенти от ромски произход, като така повишат и качеството на здравните услуги, предоставяни на ромските общности. Социални работници за общността За общности в неравностойно положение е полезно да имат контакт на място със социални работници, които комуникират ежедневно с членове на общността и наблюдават техните проблеми и нужди. Социални работници, които са постоянно базирани в жилищния район, населен от общността, могат да отворят канал за комуникация между членове на общността и доставчиците на услуги, както и с местните власти. Те могат да повишат релеватността на мерките като събират и предоставят информация по отношение на положението и нуждите на общността. Постоянната директна комуникация с членове на общността, местни организации на гражданското общество и представители на държавата е от критично значение за осъществяване на ефективен мониторинг на процеса по прилагане на мерките и за въвеждане на съответните корекции на посоката, когато е нужно. Когато социалните работници произхождат от общностите които обслужват, те познават контекста и могат да изградят взаимоотношения с членовете на общността, базирани на доверие. Важно е социалните работници от общността да са преминали през необходимите обучения. Подпомагане на образованието, включително извънучебни дейности Ромската общност, съвместно с училищата, може да въведе допълнителни дейности или учебни материали, които да доближат учебния процес до културните ценности на ромите, семейния им живот и общността им. Това може да включва училищни занимални след часовете, в които освен, че се помага на децата да си напишат домашните, се предлагат и спортни, музикални и културни забавления. Могат да бъдат изготвени и специални учебни материали, насочени към повишаване на уважението към културата и етническата идентичност на ромите. Трудова заетост в публичата сфера Могат да бъдат обучени хора от местната общност, за да заемат свободни работни места, открити в рамките на местни проекти за предоставяне на социални услуги или за поддръжка на съответната инфраструктура. Освен че така се създават работни места за ромите, това подпомага и взаимодействието между доставчиците на услугите и клиентите от ромски произход, което повишава и качеството на услугите, предоставяни на ромските общности. 21

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 21

4/29/15 11:08 AM


стъпки при формулиране на мерките

Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

Умения, информация, информираност и капацитет на членовете на общността Хората нямат необходимите умения, знания или капацитет, за да получат достъп до пазара на труда и да се възползват от възможности за работа. Хората не ползват определени социални услуги, защото им липсва осведоменост и информация по отношение на ползите от услугите и по отношение тяхната достъпност.

Обучения за повишаване на уменията Могат да бъдат предоставени обучения, за да се повишат когнитивните и некогнитивни умения и за възползване от възможности за намиране на работа на безработните. Програми за повишаване на уменията (като професионални и технически обучения) могат да включват и учебна програма, насочена към мотивиране (повишаване на самочувствието, умение за изграждане на работни отношения), изграждане на навици на работното място, социални умения и умения за търсене и намиране на работа. Тези могат да бъдат съпътствани от менторски програми, стажове или пробни периоди на работа с цел да се предостави на обучаваните някакъв опит от трудова заетост. Обучения и техническа помощ също могат да подпомогнат потенциални предприемачи при натрупване на умения и знания, необходими за да започнат и управляват своя бизнес (като получаване на необходимите лицензи, познания по счетоводство и маркетинг).

2 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 22

Услуги за трудова заетост на местно ниво Могат да бъдат предоставяни професионални консултации, менторство и подпомагане при търсене на работа на хора, които нямат адекватна информация, мрежа от познанства или умения за намиране на работа. Подобни услуги включват информация за свободни позиции и подпомагане в процеса на кандидатстване за работа (изготвяне на автобиографии и повишаване на уменията при интервю за работа). Тъй като дикриминацията често е ограничение при ромите за намиране на работа, доставчикът на услугата по трудова заетост може да осъществява връзката между работодателите и кандидатите за работа от ромски произход. Заинтересованост на родителите По-високите постижения на учениците са свързани с участието на родителите в ежедневните дейности на децата им. Подкрепата на родителите на деца в предучилищна възраст влияе значително на бъдещите възможностите пред децата. Инициативи за повишаване на ангажираността на родителите включват родителски срещи, групи за подпомагане на родители, консултации, участие на родителите в различни училищни дейности (като подпомагане на учителите в класната стая) и образователни дейности за деца, водени от родителите. В жилищни райони където има недостатъчно покритие на предучилищното образование, родители от ромски произход могат да бъдат обучени да провеждат обучителни дейности за деца под 6 години.

22

4/29/15 11:08 AM


Таблица 1. Примерни мерки за задоволяване на специфични нужди Нужда

Какво може да се направи

(Продължава от предишната страница)

Умения, информация, информираност и капацитет на членовете на общността Хората нямат необходимите умения, знания или капацитет, за да получат достъп до пазара на труда и да се възползват от възможности за работа. Хората не ползват определени социални услуги, защото им липсва осведоменост и информация по отношение на ползите от услугите и по отношение тяхната достъпност.

Обучения за по-голяма осведоменост Могат да бъдат проведени мероприятия или да бъдат изготвени материали с цел да се информират ромите за здравословния начини на живот, рисково поведение и важността на достъпа до здравни услуги, като прегледи по време на бременност и ваксинаци. Подобна информация може да се предлага като част от по-широки кампании за обучение в областта на жизнени умения. Могат също да бъдат мобилизирани и здравни медиатори, които да подпомогнат комуникацията с ромите и да спомогнат за повишаване на знанията им по отношение на здравословния начини на живот и опазване на здравето.

Приходи Хората нямат възможност да подобрят жилищната си ситуация, да започнат бизнес, да получат достъп до образование или до здравни услуги поради липса на доходи или спестявания.

Услуги по трудова заетост и възможности Публични възможности за трудова заетост и програми за увеличаване на уменията могат да подпомогнат повишаването на доходите на целевите групи и общности в неравностойно положение. Микро-финансиране Могат да се разработят схеми за предоставяне на малки заеми на собственици на жилища, за да направят подобрения на жилищата си или на местни малки бизнеси, за да покрият първоначалналната инвестиция (т.е. съоръжения, инструменти и екипировка, материали и други). Програми за стипендии Могат да бъдат приложени на местно ниво, за средно и висше образование като се предоставят на база хибриден модел, който комбинира критерии за финансова нужда и критерии за успех. Насочени са към ученици и студенти в неравностойно положение, които покриват определени стандарти за постижения. Стипендиите за висше образование могат да покриват учебни разходи и/или битови разходи.

23

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 23

4/29/15 11:08 AM


2.3 Преодоляване на риска за постигане на ефективни и устойчиви резултати

стъпки при формулиране на мерките

Местните власти следва да идентифицират потенциалните рискове по отношение на въздействието на мерките, тяхната ефективност и устойчивост и да планират дейности за предотвратяване на тези рискове.

2

За да са ефективни, мерките трябва да са насочени към корена на причините за лошите резултати. Това означава не само повишаване на качеството и покритието на инфраструктурата и услугите, но също така и премахване на пречките, които ограничават достъпа на потребителите до тях. Проектирането на всяка мярка трябва да е придружено от въпроса, “ако го построим, те ще дойдат ли?” Примери за пречки за повишаване на търсенето са уведоменост и капацитет на ползвателите, поносимост на цените и разходите, свързани с възползването от възможностите, социални норми и рискове (безопасност, достойнство, репутация). Всички пречки трябва да бъдат преценени и да се предвидят дейности за тяхното преодоляване. Понеже болшинството от ромските общности живеят в нищета, те няма да започнат да използват новата инфраструктура и услуги само защото са на разположение. Хората няма да ги ползват, ако не са осведомени за техните ползи, или ако не могат да си ги позволят финансово. Дори когато услугите се предлагат безплатно е възможно хората да не ги ползват, ако не могат да си позволят разходите, свързани с възползването от услугите (т.е. разходи за транспорт, време, загубено за припечелване на приходи, постоянни грижи за семейството). Други причини, поради които хората от ромски произход не ползват услугите, може да са притеснения, че доставчиците на услугите ще се отнесат лошо с тях или ще ги унижат. В много от случаите резултатите не са устойчиви, когато мерките се проектират без да се обърне внимание на оперативните аспекти и на разходите (оперативни и за поддръжка) извън рамките на първоначалното финансиране.

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 24

Мерките трябва да бъдат проектирани с реалистична изходна стратегия. Ефективен начин за повишаване на устойчивостта на мерките е надграждането им на база проекти, инициирани и финсирани на държавно ниво. Доставчиците на услугите са изправени пред особени предизвикателства при работа за маргинализирани общности, като високи разходи за предоставяне на услугите и ниски нива на събираемост на вземанията. Това обезкуражава доставчиците на услуги и фирмите, предоставящи комунални услуги да разширят предлагането на услуги в подобни райони, особено след спирането на програми, финансирани от ЕС, които са заплащали за услугите им досега. Подобни рискове могат да бъдат преодоляни, ако мерките се надграждат въз основа на програми, които са доказали устойчивостта си след изчерпване на финансирането от ЕС. Още повече, надграждането на действащи програми има по-висока ефективност на разходите поради споделяне на ресурси, знания и експертиза. Практиката доказва, че е по-лесно да се осигури ефективното и продължително предлагане на услуги в сферата на образованието, здравеопазването и отглеждането на деца при интегрирането им към общински или държавни системи за предоставяне на социални услуги. Таблица 2 представя поредица от въпроси, които да подпомогнат местните власти при оценката на потенциала за ефективност и устойчивост на отделните мерки по време нe подготвителната фаза. За всеки вид риск, Tаблица 2 предлага вариант за потенциална дейност за преодоляване на риска, която може да бъде включена като част от самата мярка. Това са само примери на възможни варианти. При преценяване на определена мярка от гледна точка на местния контекст, местните власти могат и да изберат алтернативни варианти, които по-сполучливо да преодоляват рисковете. 24

4/29/15 11:08 AM


Таблица 2. Как да се гарантира устойчивостта и ефективността на определена мерка Въпрос

Какво да се направи

Примери

Осведомено ли е за мярката населението, към което тя е насочена (таргетираната популация)? Информирани ли са и имат ли разбиране по отношение на дейносттите, които следва да се извършат?

Да се повиши осведомеността по отношение на мярката (дейности, цели, локация, срокове, разходи, въздействия на социалната и околна среда) в ранен етап на цикъла на мярката, за да се поощри участието.

••Кампании за осведомяване

Осведомено ли е населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация) за ползите от дейностите, услугите или съоръженията, които ще бъдат предоставени посредством мярката? Хората имат ли разбиране по отношение на това как ще им помогнат дейностите, услугите или съоръженията по мярката?

Да се повиши осведомеността по отношение на ползите от дейностите, услугите или съоръженията.

••Кампании за осведомяване

Осведомено ли е другото население (т.е. не от ромски произход) за мярката? Информирани ли са и имат ли разбиране по отношение на дейностите, които следва да се извършат?

Да се повиши осведомеността по отношение на мярката (дейности, цели, локация, срокове, разходи, въздействия на социалната и околна среда) в ранен етап на цикъла на мярката, за да се поощри участието.

••Кампании за осведомяване

Ще има ли възможност населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация) да заплаща за предоставените услуги, за ползването на съоръженията, предоставени посредством мярката?

Да се въведат цени, които са поносими за населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация). Осигуряването на устойчиво функциониране и поддръжка на услугите и съоръженията изисква събирането на такси от ползвателите. Но когато ползвателите имат затруднения по отношение на заплащането на таксите, следва да се намери начин или за намаляване на

••Включване на местна

на обществеността ••Обществени консултаци (включително и чрез социални работници от общността)

на обществеността ••Комуникационни дейности на социални работници и медиатори

на обществеността ••Обществени консултаци (включително и чрез социални работници от общността)

работна ръка в дейности по изпълнение на проекта, като ремонт и подобряване на инфраструктурата, което създава временна заетост и развива работни умения за бъдеща трудова заетост ••Обучение на местното население, към което е насочена мярката (таргетираната популация), за да могат нейни представители

25

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 25

4/29/15 11:08 AM


Таблица 2. Как да се гарантира устойчивостта и ефективността на определена мерка

стъпки при формулиране на мерките

Въпрос

Какво да се направи

Примери

таксите, или за подпомагане да бъдат назначени в на ползвателите да ги бъдеще за дейности, заплащат. Това може да свързани с оперирането и бъде постигнато чрез управлението на услугите намаляване на разходите или съоръженията. по първоначалната ••Изпълнение на мерки за инвестиция, експлоатацията повишаване на трудовата и поддръжката, или като се заетост и възможностите помогне за повишаване на за генериране на подоходите на населението, високи доходи, като към което е насочена мярката професионални обучения, (таргетираната популация). помощ при търсенето на Определянето на субсидирани работа, улесняване при такси също е вариант, намирането на стажове. но следва да се намери Предоставяне на втори последователен източник шанс за образование. на финансиране, за да бъде ••Подпомагане на достъпа до той устойчив в бъдеще. Като социални помощи, на които цяло, субсидирането на хората имат право таксите на опрелени целеви групи от бенефициенти е поефективно от субсидирането на всички такси. Достатъчен ли е капацитета на общността да изпълнява необходимите дейности съвместно, ако услугата или съоръжението, предоставени посредством мярката ще трябва да се ползват колективно или има нужда да се управлява/ стопанисва колективно (т.е. чрез асоциация на ползватели на водоснабдителни услуги или асоциация на живущите в квартала)?

2 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 26

Да се повиши капацитета на местното население да управява колективно и устойчиво услугите или съоръженията. Поголяма подкрепа за ангажирането на населението в дейностите, за да се увеличи съпричастността им към услугите, както и да ги стимулира да изискват отчетност от доставчиците на услугите. Ангажирането на родителите в училищните дейности, например чрез асоциации на родителите, може да повиши образователните постижения на децата и да поощри родителите да поемат поактивна роля в общността. Социалните работници и медиаторите играят важна роля при огласяване на исканията на общността.

••Предоставяне на

техническа и правна помощ при формирането и управлението на асоциации или комитети на потребителите на услугите ••Използване на модератори, аниматори, медиатори и социални работници при организирането на срещи и улесняване процеса на взимане на решения ••Провеждане на обучения на асоциации или комитети на потребителите на услугите (т.е. по счетоводство, базова финансова грамотност, по процеса на взимане на решения)

26

4/29/15 11:08 AM


Таблица 2. Как да се гарантира устойчивостта и ефективността на определена мерка Въпрос

Какво да се направи

Примери

Има ли населението, към Да се увеличи достъпа и което е насочена мярката безопасността на услугите (таргетираната популация) или съоръженията. безопасен достъп до услугата/ съоръжението във време и при разходи, подходящи за тях? Ще се чувстват ли в безопасност, когато дойдат?

••Предоставяне на подходящ

Има ли на населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация) време да ползва услугите/ съоръженията? Ще им се наложи ли да жертват дейности за набавяне на доходи, за да ползват услугите или съоръженията? Ще бъде ли услугата или съоръжението на разположение през време (ден, седмица, годишен период), удобно за населението, към което е насочена мярката?

Да бъдат достъпни услугите или съоръженията във време, което е удобно за населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация).

••Въвеждане на работно

Ще се чувства ли достатъчно комфортно населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация) да ползва услугит /съоръженията? Тяхното достойнство и репутация ще бъдат ли защитени?

Да се повиши културната чувствителност на доставчиците на услуги.

••Провеждане на обучения за

транспорт (т.е. автобуси) за осигуряване на достъп до услугите или съоръженията ••Предоставяне на мобилни услуги (т.е. мобилни клиники), за да се доближи услугата до семействата ••Въвеждане на мерки за обществена безопасност (т.е. улично осветлениe, патрули от доброволци, камери за наблюдение)

време, което отговаря на начина на живот на населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация). (може да изисква по-дълго работно време) ••Формиране на клъстери от услуги с цел намаляване на времето, необходимо за ползването им (т.е. комбиниране на времето за ранното образование на деца с професионално обучение, така че родителите да могат да се възползват от обученията, докато децата им се възползват от ранно образование)

културна компетентност на доставчиците на услугите (т.е. учители, здравни работници, полицаи) ••Използване на социални работници и медиатори

27

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 27

4/29/15 11:08 AM


стъпки при формулиране на мерките

Таблица 2. Как да се гарантира устойчивостта и ефективността на определена мерка Въпрос

Какво да се направи

Примери

Има ли на разположение населението, към което е насочена мярката (таргетираната популация) лични документи (т.е. лични карти, адресни регистрации, нотариални актове/ сертифиткати за право на пребиваване), за да имат право да ползват услугите/ съоръженията, предоставени посредством мярката?

Да се улесни издаването на лични карти и документи за собственост на целевите групи в по-неформални условия с цел да се гарантира, че те ще могат да се възползват от направените за тях инвестиции.

••Активно подпомагане

Бенефициентите на мярката принадлежат ли към хомогенна група, без миналото им да е белязано от взаимни оплаквания и взимно недоверие един към друг?

Да се поощри подобряване на отношенията, взаимно разбирателство, доверие и адаптиране към толерантност на различията.

••Съвместни дейности

2 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 28

при издаването на лични документи и документи за собственост (т.е. сертификати за право на пребиваване, когато формални права върху неджвижима собственост не са приложими)

като тези, които изискват споделяне на отговорностите по поддръжката на съоръженията, използвани от общността ••Провеждане на дейности за отдих и забавление, за да се съберат и опознаят хората от общността ••Антидискриминационни кампании.

28

4/29/15 11:08 AM


3 добри практики за повишаване на качеството на мерките

29

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 29

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

3.1

3

Ангажиране на местните общности CC

CC

CC

Може да бъде повишено нивото на подкрепа на местните общности за мярката посредством консултации с тях. Могат да се използват различни методи за консултация с цел да се събере информация и мнения от членовете на общността. Механизми за обратна връзка с гражданите помагат при поддръжането на отворени канали за комуникация между местната общност и групата на бенефициентите.

Ангажирането на общностите чрез провеждане на консултации и механизми за обратна връзка с гражданите може да повиши ефективността на мерките. Чрез тях бенефициетите и други членове на общността могат да споделят своите виждания и информация, която имат на разположение с хората, които планират и прилагат мерките. Успешното ангажиране:

••Повишава качеството на таргетиране/

насоченост и проектирането на мярката;

••Повишава осведомеността на членовете на общността и съпричастността им към мярката и по-голямото ниво на възползване от ползите й; и

••Повишава ответността на местните

власти и качеството на изпълнение на дейностите от тяхна страна, както и намалява риска от измами и корупция.

Участието на членовете на местните общности е критичен фактор за успешното прилагане на интегрирани мерки, защото те са по-добре осведомени какво е необходимо, защо е необходимо, какви са пречките това да стане, какво могат да си позволят финансово потенциалните ползватели и какво може да бъде поддържано в бъдеще. Участието на членове на общността повишава съпричастността с мерките и уместността им чрез набелязване на приоритетите

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 30

на заинтересованите страни и тяхните способности и възможности да управляват и поддръжат предлаганите услуги. Също така се повишава и социалното включване на ромите в неравностойно положение посредством процеса на ‘овластяване’ чрез участие на членове на общността. Друг критичен фактор за успех е участието на общности, които не са от ромски произход, за да се осигури тяхната подкрепа за мерките, да се избегне заклеймяване на ромите и да се улеснят съвместните усилия на хората от ромски и не-ромски произход в защита на общите им интереси. Местните власти следва да ангажират членове на общността както във фазата на подготовка на мерките, така и при тяхното изпълнение. След като определена мярка е приложена, членовете на общността могат да бъдат ангажирани чрез мониторинг и оценка на база участие. Виж също и Раздел 3.5, “Осъществяване на мониторинг и оценка съвместно с общността” (на стр.47). Под “членове на общността” следва да се разбира включването на широк набор от местни заинтересовани страни, включително и преки и непреки бенефициети, както и други, които биха могат да бъдат засегнати от мярката или заинтересовани от нея. Програмата РОМАКТ, описана в карето погоре, може да подпомогне местните власти 30

4/29/15 11:08 AM


Програмата РОМАКТ може да помогне на местните власти в цялостния процес на оценяване на нуждите на ромите; при разработването и изпълнението на целеви политики, планове и проекти за задоволяване на тези нужди и да се вплете интерграцията на ромите в общоприложимите политики. Местните власти следва да започват с идентифициране на корените на причините за маргинализацията на местната ромска общност и да преценят след това какво в процеса на ангажиране на членовете на общността. За организията и провеждането на тези консултации могат да бъдат наети опитни

трябва да бъде направено. Процесът допринася за разработването на План за развитие на общината и следва да се разработи в партньорство с местната ромска общност, представена чрез Група за действие на ромската общност (ГДРО). ГДРО следва да е съставена от местни роми, които са отдадени на преодоляването на предизвикателствата пред общността им и са готови на диалог с властите и с техния партньор. www.coe-romact.org

водещи (координатори) на работни срещи, социални работници или медиатори от общността.

Използване на различни методи за провеждане на консултации Процесът на консултации помага за идентифицирането на интересите на различните заинтересовани страни, като крайната цел е разработването на стратегия или планиране на проект, основани върху изчерпателна информация с цел групата бенефициенти, към които са насочени да ги подкрепят и да съдействат при изпълненето им. Консултациите са на първо място способ за събиране на информация, съвети, мнения и виждания от общността. Те също могат да са форум за споделяне на информация с членове на общността. Консултацииите могат да бъдат проведени в различни формати в зависимост от целевата

група. Следва да се използват различни формати на консултации за различните видове заинтересовани страни, като преки бенефициенти, експерти, представители на гражданското общество и партньори от частния сектор. Бюджетите на разположение и сроковете за изпълнение могат да ограничат броя на приложимите формати, поради което е добре да се направят съответните преценки на по-ранен етап с цел да се осигури оптималното използване на ресурсите на разположение за провеждане на необходимите консултации. Таблица 3 представя някои от методите и форматите за консултации, които могат да бъдат приложени.

Таблица 3. Алтернативни формати за консултации с местните общности Формат

Описание

Целева група

Обратна връзка с гражданите посредством коментари

Отправяне на покана към обществеността да изпратят коментари. Поканата следва да посочи лесно достъпен метод за изпращане на коментари, като например по имейл, през социалните медии, чрез писма или по телефона, и да определи достатъчно подходящ срок за изпращане на коментарите. Отговор на коментарите следва да

Бенефициентите от ромски произход и, когато е възможно, и други заинтересовани лица, като съседни общности с

31

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 31

4/29/15 11:08 AM


Таблица 3. Алтернативни формати за консултации с местните общности

добри практики за повишаване на качеството на мерките

Формат

Описание

Целева група

дадат отговящите за планирането и изпълнението население от нена проекта. Обобщение на коментарите и ромски произход и отговорите на тях следва да се публикуват: местните власти. например, коментарите и отговорите към тях могат да бъдат публикувани всяка седмица или два пъти седмично в медии, достъпни за членовете на общността и целевата група и на добре познати интернет страници. Интервюта

Интервютата могат да бъдат провеждани по телефона или лично с цел да се разберат възприятията на заинтересованите страни по теми, свързани с проекта.

Основни информатори или лидери от ромското гражданско общество.

Работни срещи

Могат да бъдат организирани еднократни или поредица от срещи с цел обсъждане на теми, свързани с планирането на мярката или на мерки в процес на изпълнение. Работните срещи могат да включват дискусии по определен въпрос, да анализизират минали предизвикателства и постижения, да целят изграждане на визия за бъдещи сценарии или да повишават осведомеността по отношение на дейностите и очакваните резултати.

Бенефициентите от ромски произход и, когато е възможно, и други заинтересовани лица, като съседни общности с население от неромски произход и местните власти.

Събрания на общността или общински събрания

Могат да се провеждат широки форуми или събрания на общността с цел да се сподели по прозрачен начин важна информация с големи групи от членове на общността. Подобни събития изискват внимателно планиране, за да се насочат дискусите по набелязаните теми. Необходим е добре организиран и ясно комуникиран процес с цел да се гарантира, че всички участници в събитието имат възможност да изкажат мнението си по време на консултациите.

Широката общественост, бенефициентите от ромски произход и други заинтересовани лица, като съседни общности с население от неромски произход и местните власти.

Дискусии по електронен способ

Дискусии по електронен път могат да се проведат чрез обмяна на имейли, чрез блогове или на интернет страници. Преимуществата на този подход са ниските разходи и възможноста да се достигне до много широка аудитория. Недостатъците са, че изключва някои от членовете на целевата група, а именно тези с ограничен или без достъп до интернет и тези без компютърни умения. От тази гледна точка, електронните способи следва да бъдат само съпътстващи други методи на консултации.

Широката общественост, бенефициентите от ромски произход и други заинтересовани лица и/или експерти.

3 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 32

32

4/29/15 11:08 AM


Таблица 3. Алтернативни формати за консултации с местните общности Формат

Описание

Целева група

Постоянна комуникация чрез социални работници от общността

Социалните работници от общността, поради постоянното им присъствие на място в общността могат да улеснят ежедневната комуникация между членовете на общността, доставчиците на социални услуги, местните власти и други местни лица. Социалните работници, на база постоянен диалог с членовете на общността, могат да предоставят най-актуалната информация по отношение състоянието на съществуващата инфраструктура, услуги и възможности за бъдещо развитие.

Широката общественост, бенефициентите от ромски произход и други заинтересовани лица, като съседни общности с население от неромски произход и местните власти.

Създаване на механизми за обратна връзка с гражданите 3. Опростеност и достъпност Процедурите за подаване на жалби и изискване на действия са прости и лесни за разбиране от гражданите. МОВГ е достъпен за всички заинтересовани страни, включително и за тези в отдалечените райони, независимо от езика, на който говорят, от образователния им ценз и от доходите им. 4. Отзивчивост и ефективност МОВГ е разработен да приема и отговоря на жалби. Персоналът, който получава жалбите, оплакванията и предложенията е обучен да реагира с бързи и ефективни действия. 5. Бързина и пропорционалност Всички жалби, оплаквания и предложения, назвисимо дали са прости или сложни, се разглеждат и решават възможно най-бързо. Предприетите действия са бързи, решителни и коректни. 6. Участие и социално включване Всички заинтересовани страни, включително и медиите, се насърчават да довеждат жалбите и коментарите до знанието на местните власти. Специално внимание се отделя, за да се гарантира, че бедните хора и маргинализираните групи имат достъп до МОВГ.

По време на изпълнение на мерките е от съществено значение да се поддържат канали за обратна връзка с членовете на местните общности. Това може да се постигне чрез създаването на ефективен механизъм за обратна връзка с гражданите (МОВГ). Един добре разработен и приложен механизъм за обратна връзка с гражданите може да подобри ефективността на дадената мярка като информира обществото за мярката и нейните цели. Предоставянето на практически предложения, жалби и оплаквания към местните власти им дава възможност да са по-отговорни и прозрачни, да са по-отзивчиви към бенефициентите и да оценят ефективността на вътрешните организационни процеси. МОВГ може да спомогне за предотвратяване на измамите и корупцията, както и за намаляването на други рискове, свързани с проекта. Основните принципи на МОВГ са шест: 1. Справедливост Жалбите и оплакванията се третират като поверителни, оценяват се безпристрастно и се обработват прозрачно. 2. Обективност и независимост MОВГ работи независимо от всички заинтересовани страни, за да се гарантира честно, обективно и безпристрастно отношение.

Основните стъпки за създаване на ефективен механизъм за обратна връзка с гражданите са обобщени в Tаблица 4. 33

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 33

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Tаблица 4. Съдаване на ефективен механизъм за обратна връзка с гражданите Проучване и адаптиране на съществуващи процедури

Повечето страни разполагат с официални държавни процедури, които определят отговорностите при компенсация на жалби и разрешаване на конфликти между гражданите и местните власти. Доколкото е възможно, местните власти следва да изградят механизми за обратна връзка с гражданите в тези съществуващи процедури.

Изчисляване на обема на потребителите и преценка на необходимите ресурси

Важно е да се изчисли приблизително колко хора биха използвали МОВГ, за да се направи оценка на ресурсите - персонал, финансови и технологични ресурси, които трябва да бъдат включени в разработването и в бюджета на механизма за обратна връзка.

Разработване на стандартни оперативни процедури и схеми, които систематизират процеса на разглеждане на обратната връзка, получена от гражданите, включително жалби и оплаквания

Ефективният механизъм за обратна връзка се състои минимум от описание на процедурите, установени за удовлетворяване на жалби. Схемите са ефективен начин да се илюстрира как се развива процеса на обратна връзка с гражданите.

Разработване и популяризиране на принципите на МОВГ

Ключът към успеха на МОВГ е организационен ангажимент. Този ангажимент може да бъде заявен като се обяви, че местните власти посрещат жалбите като възможности за подобрение, както и чрез популяризиране на политиката за МОВГ. Една ефективна политика обикновено комуникира набор от водещи принципи, обхвата и видовете жалби или оплаквания, които ще бъдат разглеждани, както и стандартите за изпълнение.

Възлагане на отговорности по отношение на обратната връзка с гражданите и обучение на персонала за работа с жалби

Местните власти следва да разполагат с достатъчен капацитет за прилагане на МОВГ. Персоналът трябва да бъде обучен как да се справя с жалби и оплаквания, както и защо този механизъм е важен. Гражданите също могат да бъдат обучавани как да предприемат някои от дейностите за обратна връзка сами. Например, няколко членове на общността могат да бъдат определени за координатори, които да комуникират оплакванията на съответните страни и/или да се опитат да разрешат жалбите. Те трябва да бъдат демократично избрани и да получат необходимото обучение за ролята си.

3 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 34

34

4/29/15 11:08 AM


Tаблица 4. Съдаване на ефективен механизъм за обратна връзка с гражданите Насърчаване на гражданите да използват МОВГ

Дори и най-добре разработеният механизъм за обратна връзка няма да бъде ефективен, ако гражданите не знаят за съществуването му и не разбират как работи. Важно е да се подготвят материали за МОВГ, за процедурите, които включва, нивата/служителите, към които трябва да се отправят различните видове оплаквания, стандартите за предоставяне на услугата и друга полезна информация. Следва да бъдат публикувани наймалко процедурите за обратна връзка с гражданите и телефон или имейл за подаване на оплакване. Тази информация следва да е лесно достъпна за обществеността, да е разположена на видимо и удобно място и да е безплатна. Важно е също така да се гарантира, че информацията достига до най-уязвимите заинтересовани страни.

Пример за механизъм за обратна връзка с гражданите Веднага след като са направени плановете за въвеждане на мярката, на членовете на общността се предоставя ясна и надеждна информация за мярката, за очакваното й въздействие, както и за стратегиите, които са предложени за смекчаване на отрицателното въздействие. Информацията следва да е лесно достъпна за обществеността, да е разположена на видимо и удобно място, и да е безплатна за членовете на общността. На видимо място са публикувани и процедурите за обратна връзка за гражданите, както и телефони и имейл за подаване на оплаквания. Засегнатите лица могат да се оплачат директно на определения за тази цел персонал на всеки етап от процеса. За тази цел, на разположение на обществеността има специален телефонен номер, адрес на електронна поща, пощенски адрес и кутия за жалби. Местните власти полагат усилия за постигане на уреждане по взаимно съгласие на всички оплаквания/жалби в срок от три дни след получаването им. Ако не се постигне решение по жалбата, местните власти свикват Комисия за обратна връзка с гражданите, състояща се от (a) служител от местната власт, (б) изпълнители/доставчици на услуги, и (в) представители на общността. Комисията изслушва случая и дава отговор в рамките на две седмици. Ако случаят не бъде разрешен на ниво Комисия за обратна връзка с гражданите, той може да бъде придвижен от всяка от страните към орган на национално ниво (например, Управляващ орган) или до съда.

35

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 35

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

3.2

3

Преодоляване на териториалната сегрегация на ромите CC CC

CC

Десегрегацията и не-сегрегацията са две различни неща. Мерки за десегрегация и не-сегрегация могат да бъдат финансирани в сегрегирани квартали. Проектите следва да избягват да създават повишена концентрация или допълнителна физическа изолация на нуждаещите се ромски общности.

Териториалната сегрегация или сегрегацията на ромите по местоживеене често затвърждава маргинализацията чрез създаване на трудности, като например затруднен достъп до основна инфраструктура, до социални услуги и икономически възможности. Сегрегираните квартали може да продължат да се разширяват с оставането в общността на новите поколения млади възрастни, които образуват нови семейства. Много от тях няма да намерят възможности да участват в поширок социален и икономически живот извън обособените квартали, което означава, че сегрегацията се предава от едно поколение на друго. Някои мерки, насочени към подобряване на условията на живот на ромите могат да доведат до по-нататъшна сегрегация. Например, ромските семейства могат да бъдат преселени от неофициални селища с несигурни условия на живот в зона с нов обществен жилищен комплекс, който е построен за настаняване само на ромски семейства. Това би могло да подобри

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 36

жилищните им условия, но да доведе до допълнителна концентрация и физическа изолация от останалата част от обществото. Такива мерки могат да навредят на ромските семейства в дългосрочен план, а дори и ползите от подобрените жилищни условия няма да бъдат устойчиви, ако сегрегацията затруднява възможността на жителите да участват в по-широка икономическа и социална дейност. Натоящият раздел е фокусиран върху териториалната сегрегация или сегрегацията на ромите по местоживеене, при която ромите и не-ромите са физически разделени в различни квартали. Това е различно от сегрегацията при предоставянето на услуги, например в сферата на образованието и здравеопазването. Докато териториалната сегрегация може да доведе до сегрегация в предоставянето на услуги, тя не винаги е причина за това, а десегрегацията в предоставянето на услуги (например, десегрегацията в училищата) може да не изисква непременно териториална десегрегация.

36

4/29/15 11:08 AM


Разграничаване на десгрегация от не-сегрегация Десгрегацията означава отмяна на сегрегацията. Тя представлява действие или процес, който поставя край на съществуващото разделение на две групи — например, роми и не-роми. Например, ако роми в неравностойно положение живеят в изолиран квартал и имат ограничени взаимодействия с хора от не-ромски произход, десегрегацията би означавала да се предприемат стъпки ромите да живеят със съседи не-роми или децата на ромите да учат в същите училища като децата на не-ромите. Първото включва териториална десегрегация, а второто включва десегрегация на ниво предоставяне на услуги. Териториалната десегрегация, от своя страна, може да се проведе на ниво квартал или на ниво домакинство. Първото е насочено към премахване на сегрегацията за целия квартал

чрез премахване на неофициалните селища и заселването на жителите в смесени квартали, а второто има за цел да помогне на отделни домакинства да се преместят в интегрирани квартали. Не-сегрегацията означава прилагане на мерки без да се създава сегрегация или да се засилва вече съществуващата. Например, една мярка може да разшири предоставянето на основна услуга като водоподаване към сегрегиран квартал на основата на не-сегрегация — тоест, без да увеличава концентрацията на ромите или да ги изолира долълнително. Не-сегрегацията не постига сама по себе си териториална десегрегация, която изисква различен набор от мерки. И двата подхода — десегрегация и не-сегрегация, могат да подобрят условията на живот на хората в сегрегираните квартали.

насърчаване на териториалната десегрегация чрез краткосрочни и дългосрочни мерки Десегрегацията не е крайна цел, а е средство за премахване на пречките пред достъпа на маргинализирана група до услуги, пазари и пространства, като по този начин се увеличава способността и възможността на членовете й участват в обществото. Ефективната и устойчива десегрегация започва с физическото преместване на хора (роми или не-роми) за образуване на смесени, интегрирани квартали. Изисква се много повече от физическо преместване, обаче, ако искаме десегрегацията да постигне своите цели.

десегрегацията може да не успее да постигне целите си и дори може да има отрицателно въздействие. Поради това десегрегацията изисква интегриран подход, който да съчетава твърди и меки мерки в различни сектори. Някои мерки може да изискват дълги и скъпи процеси, поради което е необходимо внимателно планиране. По-долу са основните елементи, които следва да се вземат под внимание при предприемане на десегрегация.

Ако сегрегираната ромска общност и заобикалящото ги не-ромско общество не са подготвени да живеят едни до други, то тогава те ще изпитват трудности при адаптиране към промяната. Освен това, преместването може да попречи на начините на препитание на ромите като възпрепятства достъпа им до съществуващите социални мрежи и източници на доходи. И в двата случая

Повишаване на осведомеността и консултации Важно е както хората от ромски произход, така и тези от не-ромски, които ще участват в десегрегацията да бъдат информирани за процеса преди започването му. Ако хората разбират как ще се случи десегрегацията и какви цели иска да постигне, това, в повечето случаи, ще увеличи подкрепата им за мярката.

37

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 37

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Липсата на информация поражда притеснения, несигурност и подозрения, което може да доведе до съпротива. Десегрегацията няма да постигне успех, ако заинтересованите страни не разбират ползите й и не я подкрепят.

3

Следователно, повишаването на осведомеността и консултациите са от съществено значение за да се гарантира, че заинтересованите страни са информирани, дават обратна връзка, участват и чувстват отговорност за процеса. Запазване на подкрепящи социални мрежи Едно преселено ромско семейство рискува да загуби положителните си социални връзки с други ромски семейства, които е имало в стария си квартал. Много ромски семейства поддържат и работят с широки мрежи от семейства и приятели - тези социални връзки играят ролята на предпазна мрежа в трудни времена. Загубата на достъпа до тях може да направи домакинството по-уязвимо на различни шокове, като загуба на доход или здравословни проблеми, например. При провеждането на десегрегация е важно да се намали до минимум прекъсването на съществуващи мрежи и да се насърчава създаването на нови. В много случаи подобряването на достъпа на ромите до основните социални услуги може частично да замести мрежите за взаимна подкрепа, но мерките все пак трябва да бъдат насочени към създаването на позитивни социални връзки в новата общност. При планирането следва да се вземе предвид и възможността за съществуващо напрежение между различните групи роми, поради което създаването просто на една общност, която съчетава роми и нероми може да не работи. Подобряване на културната компетентност и борба с дискриминацията Десетилетията на сегрегация са пречили на взаимодействието и комуникацията между роми и не-роми. Различните обичаи, възприятия и обстоятелства затрудняват всяка от групите да разбере и приеме другата. Тези различия могат да доведат до неразбиране, недоверие и взаимно неодобрение, и по този начин да подхранят напрежение и

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 38

конфликти, които в някои случаи водят до дискриминация. Важно е чрез взаимодействие, обучение и повишаване на осведомеността да се увеличи капацитета на двете групи да се разбират и да уважават различията си. Освен това, когато ромите и не-ромите бъдат преместени в нов квартал, те трябва да бъдат запознати с правилата и кодексите за поведение на новата общност. Подобряването на оценката на широката общественост за ромската култура може също да повиши самочувствието на ромите и да ги накара да играят по-активна роля в обществения и икономическия живот. Посредничество при конфликти и различия в комуникацията Следва да бъде предоставена услуга за посредничество, която да помага за разрешаване на конфликти и напрежение, които възникват между групите, независимо дали са между роми и не-роми или между различни групи роми. Медиаторите и социалните работници могат да служат и като мост между ромите в неравностойно положение от една страна и държавните служители и доставчиците на услуги от друга, за да се повиши качеството и навлизането на социалните услуги. Възстановяване и подобряване на дейностите за осигуряване на доход Ако десегрегацията изисква преместването на ромите от сегрегирани в несегрегирани квартали, много ромски семейства ще трябва да намерят нови източници на доход. Уменията и знанията, които са използвали за изкарване на прехраната си в сегрегирания квартал може да не са подходящи за възможностите за набавяне на доходи на новото място. Освен това, жилищните и другите разходи за живот обикновено са по-високи в не-сегрегираните квартали и ромите ще трябва да имат по-големи приходи, отколкото в стария си квартал, където може да са разчитали отчасти на наличните ресурси като обработваема земя, вода от река или езеро, продукти от гората или дори на ровене в сметищата. Подкрепата за намиране на нов поминък на презаселените роми включва професионална квалификация, обучение в некогнитивни умения и помощ при търсене на работа.

38

4/29/15 11:08 AM


Не-сегрегационни мерки за насърчаване на териториална десегрегация Мерките, които не включват директна или непосредствена териториална десегрегация могат все пак да допринесат за териториалната десегрегация в дългосрочен план чрез създаване на благоприятни условия. Мерки в следните области, например, могат да допринесат за териториалната десегрегация чрез повишаване на капацитета и възможностите на ромите да се интегрират самостоятелно в обществото в бъдеще. Подобряване на свързаността Въпреки че териториалната десегрегация обикновено се свързва с установяване на сегрегираните хора в смесени квартали, сегрегацията в някои случаи може да бъде разрешена като се подобри свързаността на сегрегирания квартал с по-широката общност. Това може да се постигне чрез подобряване на обществения транспорт и пътищата, премахване на физическите бариери, както и чрез подобряване на достъпа до основни услуги като водоснабдяване, канализация и електричество. В зависимост от контекста, специално пригоденото обновяване на услугите може да се окаже по-ефективно и осъществимо решение за подобряване на интеграцията и на условията на живот на ромите в неравностойно положение от заселването им в друг квартал. Подобрение на жилищата Подобренията на жилищата могат да спомогнат за създаването на безопасна и здравословна жизнена среда, в която децата от ромски произход могат да растат и да се развиват като продуктивни възрастни. Това може да увеличи възможностите им за намиране на работа, което води от своя страна до по-добра социална и икономическа

интеграция. Поради мащаба на проблема, често пъти жилищата на ромските семейства трябва да бъдат подобрени в рамките на сегрегираните квартали. Предоставяне на социални услуги Достъпът до по-добро хранене, хигиена, здравеопазване, образование и други социални услуги може да помогне на ромите да станат по-здрави и по-продуктивни, като им дава възможност да участват в икономическия и социалния живот. Обхватът и качеството на здравните грижи и на санитарните условия могат да бъдат подобрени в сегрегираните картали без да се предприемат мерки за териториална десегрегация, стига тези мерки да са предоставени без сегрегация. Сегрегираните училища само за роми обикновено разполагат с по-лоши съоръжения и оборудване и предоставят по-ниско качество на образованието в сравнение с интегрираните училища. Сегрегираните училища са забранени в много държави-членки на ЕС. Понякога, обаче, десегрегацията на училищата не е възможна. В този случай се прилагат интервенции, като например тези, свързани с ромски училищни посредници или ромски родители, които могат да повишат образователните постижения на децата от ромски произход. Училищните посредници също играят важна роля при подпомагането на учениците и техните семейства, когато децата от ромски произход са в интегрирани или десегрегирани училища. Следва да се отбележи, че една от основните причини, поради която ромските деца отпадат от училище е лошото отношение и унижението, на които са подложени от съучениците си от не-ромски произход.

39

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 39

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

3.3

3

Внимателно планиране на презаселването и смекчаване на негативното въздействие CC

CC

CC

CC

CC

CC

В случаите, в които презаселване не е необходимо могат да бъдат използвани алтернативни мерки за избягване или смекчаване на последствията от преместване. Ако презаселването е необходимо, е много важно да се смекчат неговите негативни социални и икономически последствия. Придобиването на земя и презаселването, ако не са управлявани добре, могат да доведат до загуба на собственост, доходи и мрежи за социална подкрепа, както и до социално напрежение, забавяния и преразходи. Засегнатите хора трябва да бъдат компенсирани за загубената собственост преди да се случи самото физическо преместване или загубата на собственост. Ако е необходимо презаселване, то може да предложи възможности за подобряване на икономическото и социално благоденствие на хората чрез мерки, които включват териториална десегрегация. Засегнатите домакинства трябва да бъдат включени в процеси за планиране, извършване и мониторинг на презаселването.

Презаселването—преместването на семейства от настоящето им местонахождение на ново място—понякога се предприема за подобряване на условията на живот на ромите. Например, мерки за намаляване на влиянието на природните бедствия или други рискове на околната среда често пъти изискват презаселване. От друга страна, презаселване може да бъде предприето и по причини, които не са свързани с подобряване на условията на живот на ромите—например, семействата може да се наложи да бъдат презаселени, ако земята е нужна за изграждане на нова инфраструктура. Трета причина за презаселване може да бъде постигане на териториална десегрегация чрез формиране на смесени квартали.

на засегнатите домакинства, но само в случай, че е внимателно планирано. Ако не е внимателно планирано и извършено, презаселването може да има негативно социално, икономическо и културно въздействие. Презаселването може да наруши поминъка на ромските домакинства чрез възпрепятстване на достъпа им до съществуващите социални мрежи и източници на доход. Освен това, ако семействата са преместени в квартал, в който не могат да си позволят да плащат наем и комунални услуги, или където не могат да си намерят работа, те няма да могат да останат и вероятно ще се преместят в друг маргинализиран квартал.

Поради тези причини е важно първо да се прецени дали презаселването е наистина Презаселването по която и да причина може необходимо. В зависимост от нуждите на да предложи възможности за подобряване на целевата общност може да съществуват поикономическото и социалното благоденствие разходно ефективни начини за постигане на 40

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 40

4/29/15 11:08 AM


същите цели, без да се предизвикват резки промени. Например, ако необходимостта е свързана с подобряване на достъпа до основни услуги, доставянето на услугата до общността в неравностойно положение или подобряването на достъпа й до съществуващите услуги може да бъде разходно по-ефективен и приемлив начин, отколкото преместването на хората в нов квартал. В случай, че наистина има необходимост от презаселване е изключително важно да се планират мерки за смекчаване на негативното въздействие и да се даде възможност на презаселените домакинства да възстановят начина си на препитание и социалните мрежи, както и да се приспособят към новата обстановка. Въпреки това, самото възстановяване на предишните начини на препитание често не е достатъчно, за да се предпазят хората от увеличена конкуренция за ресурси и работна заетост, от по-високи разходи за живот и отслабени мрежи за социална подкрепа на новото място. Презаселването на ромите не трябва да става в области, където ще бъдат допълнително концентрирани или сегрегирани. В случаите, в които това е възможно, трябва да бъдат взети под внимание предпочитанията на семейството или общността. Въпреки, че

много ромски семейства предпочитат да живеят в смесени квартали, някои не се чувстват удобно да живеят със съседи от неромски произход, вероятно поради страх от лошо отношение или отхвърляне. В случаите, в които в резултат от презаселването се образуват смесени квартали, внимателното планиране и адекватната социална дейност могат да помогнат на семействата от ромски и не-ромски произход да се приспособят към промяната. Освен избягването на ненужното презаселване е важно да се избягва и недоброволното презаселване, ако е възможно, особено в случаите, когато общността, която е обект на презаселване е заявила ясно, че желае да остане на старото място. В случаите, когато недоброволното презаселване не може да бъде избегнато ще има нужда от допълнителни мерки за смекчаване на социалното и икономическо въздействие както за преместената общност, така и за обществото-домакин. Предложенията, които следват могат да бъдат приложени за презаселване поради различни причини. Някои от тях могат да са полезни и в случаи, в които домакинствата губят собственост или източници на препитание (икономическо изселване) в резултат на мерки, различни от презаселването.

Оценка на необходимостта от презаселване и проучване на алтернативи Първата стъпка е да се прецени дали предложената мярка изисква физическо или икономическо презаселване. Ако такова се

налага, трябва да се търсят алтернативни начини, които могат да избегнат или да намалят преместването.

Оценка на вероятното социално въздействие от презаселването Ако се сметне, че презаселването е необходимо, първата стъпка е да се идентифицират всички хора, които ще бъдат засегнати от мярката и да се проучи очакваното въздействие върху доходите, собствеността, социалните мрежи и условията им на живот. Въздействието може да е в резултат от загуба на физическа собственост като жилища, земеделски сгради, обработваема земя и дървета; от загуба на достъп до общи ресурси като вода

и гори, както и от разпадане на общности и социални мрежи за подкрепа. Следните дейности се препоръчват за идентифициране на засегнатите хора, на въздействието и на необходимите действия.

41

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 41

Картографиране Катрографирането на областта, от която хората ще бъдат презаселени е полезен инструмент за идентифициране на засегнатите домакинства и тяхната собственост.

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Преброяване на населението Необходимо е да се събере основна информация за засегнатите хора, за да се установи възрастта, пола, препитанието и специалните им нужди.

3

които са най-уязвими по отношение на икономическо изселване. Анализ на данни Данните, събрани чрез преброяването, инвентаризацията, социоикономическите проучвания, както и чрез други изследвания могат да бъдат анализирани, за да се изработят стандарти за оценка на стойността на компенсацията на загубена собственост, да се идентифицират потенциални възможности за възстановяване на препитанието и за подобряване на икономическото и социално благоденствие на засегнатите хора, и за да се създадат индикатори и база за мониторинг на въздействието от презаселването.

Инвентаризация Може да се направи инвентаризация на собствеността, която ще бъде загубена или компрометирана в резултат на презаселването за всяко засегнато домакинство, за да се пресметне приблизително мащаба на преместването. Социо-икономически проучвания и изследвания Важно е да се направи проучване на всички източници на доходи и да се изчисли приблизително очакваната загуба на доходи в следствие от презаселването. Домакинствата с ниски доходи обикновено съчетават множество източници на приходи, като работа на заплата, неформална работа, малки предприятия, земеделие и социални помощи. Информацията за структурата на общността и за икономическите връзки между домакинствата могат да помогнат за идентифицирането на онези,

Консултации със засегнатите хора Заключенията от тези анализи могат да бъдат споделени със засегнатите хора и да бъдат използвани, за да ги ангажират в консултации за проучване на стратегиите за презаселване и възстановяване на препитанието, както и за видовете подкрепа, които могат да им бъдат предоставени.

Изготвяне на план за действие за презаселването След като бъдат идентифицирани вероятното социално въздействие на презаселването и вариантите за запазване и подобряване на препитанието е много важно да бъде направен план за действие за презаселването (ПДП). Планът излага дейностите, които са необходими, за да се гарантира, че препитанието е възстановено поне до нивата преди преместването. Планът може да бъде изготвен, бюджетиран и изпълнен като неразделна част от проекта. Една възможност е да се разглежда презаселването като специфичен компонент на по-голям проект и да се включат свързаните с това действия и разходи за смекчаване на въздействието в цялостния бюджет и схема за изпълнение на проекта. Един ефективен ПДП обикновено включва следните компоненти:

на компенсации и подкрепа; методите за оценка на загубите; предложените видове и нива на компенсация, които ще бъдат изплатени (това може да бъде обобщено в таблица, която описва различните видове права по отношение на различните видове загуби); както и кога и как ще се изплащат компенсции. Компенсацията трябва да се случи преди преместването. Описание на подкрепата при презаселване и на дейностите за възстановяване на препитанието Презаселването може да бъде разгледано като инициатива за развитие, която да възстанови и подобри препитанието. Ако е включено физическо преместване, ПДП трябва да описва как ще бъде избрано и подготвено новото място за заселване, както и как ще бъдат подменени услугите и предприятията. По-специално, той трябва да посочва как ще се възстановят

Рамка за компенсации Рамката описва категориите на очакваните загуби; критериите за право

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 42

42

4/29/15 11:08 AM


начините за препитание: може да бъдат необходими различни мерки за различните видове средства за препитание, например във връзка със земята, заплатите или предприятията. Следва да се помисли и за културната собственост (места с ритуално значение, гробища и т.н.). Хората със специални нужди могат да изискват специални видове подкрепа.

често се отнасят до въпроси, свързани с компенсациите, критериите за допустимост, местоположението на местата за презаселване и качеството на услугите и подкрепата, която е на разположение на мястото. Могат да бъдат създадени процедури, които да дадат възможност на засегнатите лица да комуникират оплаквания, въпроси и притеснения относно презаселването, за да могат те да бъдат разрешени своевременно. Хората трябва да имат възможност да се свързват с отговорните органи по няколко начина, например чрез предоставяне на телефонни номера, адреси на офиси, пощенски адреси, адреси на електронна поща, и т.н.

Подробен бюджет Следва да се направи внимателно изчисление на всички разходи по ПДП, за да могат да бъдат бюджетирани. Ако бюджетът се окаже неприемлив, компонентите на проекта, които изискват презаселване може да се наложи да бъдат преработени или да отпаднат.

Рамка за мониторинг, оценка и докладване Рамката за мониторинг и оценка може да създаде показатели и етапи за проследяване на напредъка по прилагането на ПДП и да оцени въздействието на презаселването. Тя може да послужи за проверка, че планираните мерки са предприети по подходящ начин и начините на препитание на засегнатите хора са възстановени или подобрени. В случай на установяване на недостатъци могат да бъдат предприети корективни мерки. От съществено значение е да се гарантира, че целият процес на презаселването – от планирането до заключителния етап, е напълно документиран, така че да съществува доказателство, че целта за възстановяване на начините за изкарване на прехраната е била постигната.

График за изпълнение Времевата рамка за компенсациите, дейностите по подкрепа във връзка с преместването и за възстановяване на препитанието трябва да бъдат съгласувани с другите дейности по проекта. Може да се наложи да бъдат взети под внимание зaмеделските и академичните цикли, както и циклите на работна заетост, за да се избегнат сътресенията за домакинствата. Описание на организационните отговорности За да се гарантира отчетност е важно да се идентифицират и определят ролите и отговорностите на всички организации, които ще отговарят за изпълнението на ПДП. Механизми/канали за обратна връзка с гражданите Често пъти хората, които са обект на презаселване, имат оплаквания. Те

Консултации със заинтересованите страни Широк кръг от заинтересовани страни могат да бъдат засегнати и/или да влияят върху процесите и въздействието на презаселването. Те включват хора или групи, които ще бъдат презаселени, или смятат, че ще бъдат презаселени; тези, които живеят на мястото за презаселване (мястото-домакин) или смятат, че живеят на мястото за презаселване, както и всички хора или групи, които оформят или

изпълняват презаселването. Консултациите са основна част от разработването и изпълнението на процеса на презаселване, тъй като те дават възможност на заинтересованите страни да са информирани, дават обратна връзка и да допринасят за планирането и извършването на презаселването. Следните са от съществено значение за добрите практики за консултации: 43

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 43

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

3

Възможност за свободен обмен на информация Информацията следва да бъде широко споделена в ранен етап на процеса на презаселване. Информационните материали следва да бъдат лесни за разбиране и достъпни чрез различни средства (например, бордове за съобщения, дипляни, бюлетини на общността, интернет, агитация от врата на врата). Следва да има специални начини за достигане до уязвимите групи, които нямат достъп до обществените медии. Насърчаване на участието на заинтересованите страни Заинтересованите страни следва да бъдат включени в целия процес на

планиране и прилагане на ПДП. Трябва да им бъдат предоставени възможности да обсъждат алтернативи на презаселването; очакваното въздействие; стратегията за презаселването; ставките, допустимостта и правата по отношение на компенсациите; избора на място за презаселване; графика на презаселването; инициативите за развитие. Допълнителните теми за консултации могат да включват процедури за компенсации по жалби, както и мониторинг и оценка. За по-подробна информация по отношение на консултациите със заинтересованите страни, виж Раздел 3.1, “Ангажиране на местните общности” (на стр.30).

3.4 Формализиране на правата на недвижима собственост CC

CC

CC

CC

CC

Липсата на формални права върху недвижимата собственост може да попречи на достъпа на ромите до основна инфраструктура, социални услуги и кредити. От съществено значение е да се събере подробна информация за статуса на собствеността в общността. Алтернативите на пълните права на собственост включват сертификати за владение, административни разрешителни и договори за наем. Може да са необходими специални мерки за подпомагане на уязвимите лица, които са изправени пред допълнителни трудности при формализиране на правата им върху недвижимата собственост. Узаконяването на ромските квартали и узаконяването на правата върху недвижимата собственост на техните обитатели са различни, но взаимнодопълващи се мерки.

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 44

44

4/29/15 11:08 AM


Местните власти трябва да разберат значението на формализирането на ромските квартали и на правото на недвижима собственост на техните обитатели. Недвижимата собственост включва земи, жилищни структури и други физически подобрения, които са направени в земите. Голяма част от ромите живеят в нерегламентирани селища и нямат официално признати права на недвижима собственост. Подобна неформалност допринася за маргинализация и я затвърждава. Например, когато нерегламентираните селища не се считат за част от официалния град, на ромите може да бъде отказан достъп до основна инфраструктура и социални услуги. Домакинствата без формални права върху недвижимата собственост могат да имат трудности и по отношение на достъп до кредит. Това, както и несигурността относно бъдещия статут на тяхната собственост, ограничават икономическите им възможности. Следователно, формализирането на вещните права върху недвижимите имоти е изключително важна мярка за

социално-икономическото приобщаване на маргинализираните роми. Основните видове неформални домакинства са три:

••Тези, които обитават неформални

структури, които са опасни и/или се намират в зона, която не е подходяща за живеене;

••Тези, които обитават неформални

структури, които теоритично могат да бъдат узаконени; и

••Тези, които обитават официални

структури, но без официално разрешение. Например, някои семейства обитават незаконно обществени апартаменти в големи жилищни сгради.

Стратегиите за формализиране на правата върху недвижимата собственост могат да се различават в известна степен във всеки отделен случай, но следните основни елементи се прилагат при процесите на формализация.

Събиране на изчерпателна информация за правата на недвижима собственост в общността Основната информация, която трябва да бъде събирана включва: Статус на недвижимите имоти Кой ги притежава, използва, наема или разполага с тях; дали собствениците и притежателите имат законови права (право на собственост, владение или договор за наем) върху тях; както и дали тези права са правилно регистрирани и актуализирани.

семействата обитават зона, която не е подходяща за жилищна употреба поради съображения за безопасност или такива, свързани с околната среда, обитаването им на това място не следва да се насърчава чрез формализиране. При такива случаи следва да се помисли за презаселване на обитателите, а не за формализиране на правото им на собственост.

Необходимост от формализиране на недвижимите имоти Не винаги неформалните имоти трябва да бъдат формализирани. Например, когато

45

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 45

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Дали гарантирането на пълни права на собственост е най-добрият вариант? Формализирането на правата на недвижима собственост не означава непременно превръщането на неформалните права в пълни права на собственост. Присъждането на такива права често не е нито приемливо, нито желателно. Например, семействата може да са се заселили върху държавна земя, която не може да бъде изцяло приватизирана, или семействата могат да не бъдат в състояние да си позволят да я купят. При други случаи предоставянето на пълните права на собственост може да предизвика обуржоазяване. Местните власти следва да са наясно с различните възможности, които съществуват и следва да се консултират с общностите и законните собственици по отношение на това кои от тях са найподходящи. Гамата от наличните опции ще бъде различна в различните страни, в зависимост от законите им. Често срещаните алтернативи на пълната собственост включват: Сертификати за владение В много държави има законови разпоредби за формализиране на

непрекъснато и неоспоримо владение. В някои държави владението би могло да премине в пълно право на собственост след определен период от време, обикновено пет до десет години. Административни разрешителни Дават се от обществените власти на обитателите на земята им. Обикновено се издават административно, което е побързо и по-евтино от съдебен процес. Договори за наем Договорите за наем обикновено не предоставят права върху недвижимата собственост. Въпреки това, ако се предоставят за достатъчно дълъг период от време, те биха могли да допринесат за по-голямо чувство на сигурност. По принцип, тези права трябва да са с достатъчно дълъгосрочен хоризонт, за да дават стимули за инвестиции и трябва да са дефинирани по начин, който ги прави лесни за наблюдение, прилагане и смяна.

Идентифициране на уязвими лица и приемане на специални мерки за подпомагането им Жителите на нерегламентираните селища не представляват хомогенна група. Значителни социално-икономически различия се наблюдават както между общностите, така и в рамките на една общност. Някои индивиди като например жените, вдовиците и сираците са в по-голяма степен изложени на риск от това техните права да не се формализират. Наемателите също могат да бъдат неблагоприятно засегнати от нарастването на цените на недвижимите имоти, предизвикано от политиките за формализация. С цел

3 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 46

намаляване на тези рискове е важно да се идентифицират уязвимите лица, да се направи оценка на специфичните предизвикателства, с които биха могли да се сблъскат при формализиране на собствеността и да се определят мерки за подпомагането им. Някои възможни мерки включват регистриране на правата на собственост на имената и на двамата съпрузи, предоставяне на безплатна правна помощ на семействата с ниски доходи и освобождаване на бедните домакинства от такси за регистрация на недвижими имоти.

46

4/29/15 11:08 AM


Формализиране на селищата като стъпка към узаконяване на правата на недвижима собственост Много ромски селища не са официално признати в местните планове за използването на земята и в други планови документи. Местните власти играят ключова роля при узаконяването на тези селища, защото те имат правото да ги включат в местните планове за използване на земята и да приемат специфични разпоредби за използване и раздляне на земята.

Формализацията на селищата се състои в признаване на съществуването им като цяло, докато формализацията на правата на недвижима собственост на техните обитатели е отделна операция, която има за цел да гарантира, че тези права са регистрирани в официалния кадастър на земята. На практика, формализацията на селището често пъти е предварително условие за формализиране на правата върху недвижимата собственост.

3.5 Провеждане на мониторинг и оценка на мерките с общността CC

CC

CC

CC

МиО може да спомогне за идентифициране на пречките и на необходимите промени в проекта. МиО на база участие в проекта позволява непрекъснато проследяване на резултатите на терен и води до по-голяма отчетност и приемане на ниво общност. Проектирането на план за МиО с бенефициентите позволява на заинтересованите страни да разберат как дейностите се свързват с резултатите и какви междинни продукти се получават и могат да бъдат наблюдавани. Добрият план за МиО на база участие в проекта дефинира какво ще бъде наблюдавано, кога ще се събира информацията, кой ще отговаря за събирането на информацията и кои участници ще бъдат информирани.

Мониторингът и оценката (МиО) е от съществено значение за ефективното управление на мерките. Тя не трябва да се приема само като отчет, който подава информация към органа на национално ниво или към Европейската комисия, а като вътрешна управленска дейност, която

подобрява изпълнението на текущите и на бъдещите мерки. Местните органи трябва да включат МиО в целия жизнен цикъл на мярката, като се започне от замисъла и планирането (идентифициране на нуждите и приоритетите) до завършването (оценка

47

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 47

4/29/15 11:08 AM


на резултатите), с активното участие на общността на всеки етап. Мониторингът дава ключова информация, за да се прецени:

добри практики за повишаване на качеството на мерките

••дали ресурсите (пари, материали,

3

персонал) се получават и използват в съответствие с одобрения бюджет и график;

••дали планираните продукти (брой

построени къщи, брой проведени курсове за обучение, брой лекувани пациенти и т.н.) са се случили навреме; и

••дали трябва да се правят някакви корекции.

Оценките могат да генерират ценна информация, която да бъде използвана за бъдещо разширяване или репликиране на проекта чрез изследване на степента, до която той е постигнал планираните резултати (увеличение на работната заетост, записване в училище и т.н.) и преглед на това защо резултатите са били или не са били постигнати. Мониторингът е непрекъснат процес за проследяване на напредъка. Той помага за формирането на решения за изпълнение и управление на проекта. Оценките са периодични и обикновено се извършват на определени етапи. Те се използват, за да се отговори на определени въпроси, свързани с проектирането, прилагането и резултатите от определена мярка. Обикновено, МиО се провежда с подход отгоре-надолу, при който данните се

докладват на финансиращите агенции. Въпреки това, МиО може да се възползва от подходи на участие, при които общностите следят интервенциите и предоставят обратна връзка на местните власти. Това позволява попродължително наблюдение на резултатите на терен и води до по-голяма отчетност и ангажираност на ниво общност. Подход за мониторинг отдолу-нагоре на база участие позволява на общността да предоставя, чете и разбира информацията от мониторинга. Той помага да се установи потенциална злоупотреба с финансови средства или друг вид злоупотреба. Общностите, които участват в МиО ще имат по-добро разбиране за това по какъв начин мярката се очаква да подобри условията им на живот и как дейностите сe свързани с очакваните резултати. Мониторингът на база участие в проекта дава най-добри резултати, когато се използва за мониторинг на дейности с малка сложност, за които не се изисква високо ниво на техническа експертиза. Общността може да се включи в МиО на различни етапи – при проектирането на плана за МиО, при неговото изпълнение или на етап оценка, след приключване на мярката. Мониторингът и оценката, обаче, не могат да се базират само на мониторинг на общността. Те трябва да бъдат съчетани с подходи, които включват и други заинтересовани страни, като например доставчици на услуги, мениджъри на проекти и финансиращи агенции. Когато е уместно, трети страни също могат да предложат независима оценка на проекта и резултатите.

Изграждане на верига на резултатите с участието на общността План за мониторинг и оценка е необходим, за да даде възможност на мениджърите на проекта и на заинтересованите страни да проследяват систематично напредъка, да демонстрират резултати на терен и да преценяват дали са необходими промени в проектирането на мярката. Проектирането на подобен план започва в началната фаза на проекта, дори още по-рано, с идентифициране на нуждите и приоритетите на общността. Първата стъпка обикновено е да се идентифицират приоритетните нужди

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 48

на общността и да се определят мерки, с които да им се отговори. Този процес взима под внимание следните въпроси:

••Какви са целите (желаното въздействие) на мярката?

••Какви резултати се търсят? ••Какви непосредствени продукти са

необходими, за да се получат желаните резултати?

48

4/29/15 11:08 AM


••Какви дейности са необходими за получаване на тези продукти?

••Какви начални ресурси изискват тези дейности?

Отговорите на тези въпроси могат да бъдат използвани за изграждане на верига на резултатите. Например, целта на мярката може да е да се намали безработицата сред младите хора в определена област чрез предоставяне на професионално обучение. Обучението трябва да направи младежите поконкурентоспособни в търсенето на работа, което да доведе до спад в безработицата сред бенефициентите. Необходимите начални ресурси включват финансиране за изграждане на общностен център, където ще се провежда обучението, обучители и екип, който ще отговаря за администриране на програмата. Дейностите са изграждането на центъра и предоставянето на курсовете за обучение. Продуктите са новоизградения център и броя на предлаганите курсове за обучение. Резултатът е броя на младежите,

които завършват и преминават финалния изпит на курса. Въздействието е равнището на безработица сред бенефициентите след завършване на курса. Една добра рамка за мониторинг и оценка се фокусира върху резултатите, а не само върху продуктите. В случая с образованието на ромските деца, например, целта трябва да бъде да се подобрят уменията, а не само да се изграждат училища. Резултатите могат да бъдат увеличаване на използването на услугите за ранно детско образование от страна на ромите, а не просто увеличаване на броя на наличните предучилищни заведения. Подобна ориентация към резултати ще доведе до формулирането на дейности, които са водени от цели, а не обратното. Изграждането на верига на резултатите заедно с членовете на общността може да помогне в управлението на техните очаквания и да определи какво може да се постигне с наличните ресурси. Това, също така, може да помогне за идентифициране на допълнителни пречки, които трябва да бъдат преодоляни, за да се постигне желаното въздействие.

49

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 49

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Прилагане на SMART индикатори Следващата стъпка в подоготовката на план за МиО след разработване на верига на резултатите е дефиниране на индикаторите за наблюдаване на напредъка и оценка на постигането на резултатите. Както вече обяснихме, важно е да се направи ясно разграничение между ресурси, дейности, продукти и резултати. Въпреки че мерките трябва да са насочени към постигане на резултатите, мониторингът на началните ресурси и на продуктите също е необходим, за да се оцени напредъка на изпълнение на проекта и ефективния разход на ресурси. Показателите трябва да бъдат внимателно формулирани като се използват ‘смарт’ (от англ. SMART: specific, measurable, attributable, relevant/realistic, time-bound) принципите: конкретни, измерими, приложими, релевантни/реалистични и обвързани със срокове. Важно е данните, които са необходими за мониторинг на показателите да бъдат лесно достъпни на реалистична цена, както и да се отделят достатъчно финансови средства за периодично събиране и обработване на данните.

••кой в общността следва да бъде информиран за напредъка;

••бюджета за МиО; и ••кой източник на средства ще бъде

използван за финансиране на събирането на информация (ако е необходимо).

Определянето на момента за провеждане на мониторинг е важно, тъй като резултатите и въздействието често се проявяват известно време след приключване на проекта. Планът за МиО на база участие в проекта трябва да бъде определен с участието на общността. Тъй като значителна част от дейностите по МиО на база участие в проекта ще бъдат предприети от общността, техният принос е от съществено значение за успеха на процеса.

В зависимост от контекста на програмите, от участниците на местно ниво може да се очаква да проследяват определени общи показатели, които са зададени от органите за национално ниво. Планът за МиО следва да посочва също така:

••кой ще носи отговорност за събирането на информацията;

••източниците на информация; ••форматът, в който ще бъде представена информацията;

••периодичността на събиране на информацията;

3 9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 50

50

4/29/15 11:08 AM


Примерни показатели

••Бременни жени, които получават

Достъп до обществени услуги и жилища за бедните

предродилни грижи по време на посещение при медицински специалист (брой)

••Хора, получили достъп до по-добри водоизточници (брой)

••Раждания, асистирани от

••Хора, получили достъп до подобрена

квалифициран здравен персонал (брой)

канализация (брой)

••Бременни/кърмещи жени, подрастващи

••Хора, получили достъп до пътища в

момичета, и/или деца под петгодишна възраст, които ползват основните услуги за хранене (брой)

рамките на 500-метров диапазон (брой)

••Хора, получили достъп до редовно

събиране на твърди битови отпадъци (брой)

Гражданско-правни документи

••Хора, получили достъп до електричество

••Целево население с регистрирани права

чрез битови свръзки (брой)

за ползване или с права на собственост (брой)

Образование

••Парцели земя с регистрирани права за

••Посещение на предучилищно

ползване или права на собственост (брой)

заведение (%)

••Целева площ

с регистрирани права за ползване или права на собственост (хектара)

••Съотношение на завършилите основно образование (%)

••Нови документи за самоличност,

••Допълнителни квалифицирани начални

издадени на роми (брой)

учители, които са преминали курс за обучение по културна компетентност и обслужват ромските общности (брой)

Участие и гражданска ангажираност

••Допълнителни класни стаи, които са

••Участници в консултативните дейности

построени или ремонтирани и които обслужват ромските квартали (брой)

(брой)

••Целеви бенефициенти, които имат

••Система за оценка на ученето на

информация за проекта и подкрепените от проекта инвестиции (%)

начално ниво (скала за оценяване)

••Оплаквания, регистрирани от ромите,

Здравеопазване

свързани с прилагането на ползите от проекта, на които е отговорено (%)

••Хора с достъп до основен пакет от

услуги за здравеопазване, хранене или репродуктивно здраве (брой)

••Принос на общността към общата стойност на проекта (%)

••Здравен персонал,

който е преминал курс за обучение по културна компетентност и обслужва ромските общности (брой)

••Подпроекти или инвестиции, насочени

към ромите, за които са установени механизми за ангажиране на общността за устойчивост и/или дейности и поддръжка след приключване на проекта (%)

••Изградени, реновирани и/или

оборудвани здравни заведения в ромските квартали (брой)

••Бенефициенти, които считат, че

инвестициите отразяват техните потребности (%)

••Имунизирани деца (брой) 51

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 51

4/29/15 11:08 AM


добри практики за повишаване на качеството на мерките

Прилагане на мониторинг на база участие в проекта

3

Мониторингът на база участие в проекта (МУП) е система за събиране, записване, измерване и анализиране на информация на база участие, след което тази информация се споделя и въз основа на нея се предприемат действия за подобряване на изпълнението на ниво общност. Той предлага много предимства, включително да държи отговорни лидерите на общността и държавните институции, да предоставя непрекъсната обратна връзка, да споделя контрола по дейностите за МиО, да насърчава корективни действия и да подпомага диалога между гражданите и властите. Дейностите по МУП, когато бъдат използвани ефективно, могат да играят ролята на ценен механизъм за управление и да имат значително въздействие върху проследяване на резултатите и подобряване на местното управление. МУП трябва да бъде разглеждан като процес, при който основните бенефициенти и заинтересовани страни поемат инициативата за следенето на напредъка и на постигането на желаните резултати. Следователно, той е различен от консултативен МиО, който генерира информация за употреба от външни страни. МУП дава възможност за непрекъснато съвместно обучение и обмисляне на целите и резултатите.

координатора въпроси или формуляри. След това групата дискутира начините за събиране на данните и решава кой ще отговаря за събирането им.

••След завършване на събирането на

данните, групата се среща отново, за да ги анализира и да постигне консенсус по отношение на констатациите, изводите и препоръките.

••Накрая групата прави отчет пред

общността и заедно с нея изготвя план за действие за подобряване на резултатите, ако е необходимо.

МУП трябва да бъде провеждан на всеки етап от цикъла на проекта. Основното е да има опростени и ясни форми, механизми и доклади, които да се актуализират редовно и които да са лесни за разбиране от общността. Пример за форма за мониторинг е дадена по-долу. Форма за мониторинг на база участие в проекта Верига на резултатите

••Свиква се общо събрание, за да се

Продукти: Дейности:

••След като общността реши кой иска

относно целта на упражнението, обяснява своята роля, пояснява очакванията и прави преглед на дневния ред.

••След това членовете на общността

решават кои са въпросите за МиО, на които искат да получат отговор. Въпросите се решават единствено и само от общността; не съществуват предварително определени от

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 52

Цел за периода

Резултати:

попита кой би бил заинтересован да участва в мониторинг. Важно е да се уверите, че доброволците наистина разполагат с време за тази дейност.

••Координаторът постига консенсус

Настоящ статус

Цели (въздействие):

МУП включва следните стъпки:

да участва, координаторът се среща с групата в удобно за участниците време.

Показатели

Основната отговорност на ниво общност е в ръцете на органите и/или групите на ниво квартал в общността, които участват в изпълнението на проекта. Не винаги е възможно или желателно всички в общността да поддържат документация или да анализират данни. В този случай, членовете на общността трябва да изберат един човек или малка група, която да поеме тази отговорност. Въпреки това, всички бенефициенти трябва да имат достъп до информацията за мониторинга, която трябва да бъде споделяна периодично, така че 52

4/29/15 11:08 AM


членовете на общността да бъдат напълно информирани когато се взимат решения по отношение на изпълнението. Това може да става на редовни срещи. Напредъкът за предходния период, например за предходния месец, се обсъжда и се взимат решения за следващия период. Въпреки че тези редовни срещи могат да бъдат провеждани от членовете на общността, персоналът от

местните власти също следва да присъства. Този процес гарантира активното участие на всички заинтересовани в процесите на преглед и планиране. Периодичността на събирането на информация следва да се определя на базата на характеристиките на проекта и планираните дейности.

Използване на оценка с участие в проекта Оценката с участие в проекта (ОУП) се отнася до процес на оценяване, в който са ангажирани членовете на общността и персонал на местната власт. Вместо оценката да се прави от външен екип, местните партньори я извършват сами. В случай, че са включени и външни лица, тяхната роля е ограничена до фасилитиране и технически консултации. При оценката с участие в проекта основните решения се взимат от членовете на общността и персонала на местните власти. Те включват решения по отношение на синхронизацията (кога да се проведе оценката), процесите (показатели и анализ) и споделяне, отчитане и използване на заключенията и резултатите. Оценките с участие в проекта по принцип са по-гъвкави в сравнение с конвенционалните оценки. По време на ОУП е възможно да се премине отвъд целите, посочени в проектната документация и да се включат въпроси и показатели, които се основават на опита на хората. Понякога възникват въпроси, които не са били предвидени преди изпълнението на проекта. Те могат да бъдат идентифицирани по време на ОУП.

Процесът започва с дискусия на общността и местните власти относно проектирането на такъв процес на оценка. Точно както участието на общностите е от съществено значение за проектирането на подходяща мярка, тяхното участие е от огромно значение за определянето на ефективността на мярката след нейното приключване. Това означава не просто участие с отговори на въпроси, задавани от външни оценители, а участие в проектиране на оценката, включително и какви въпроси да бъдат задавани и на кого. ОУП включва следните стъпки:

Оценката с участие в проекта е найефективна, когато проектирането, изпълнението и мониторинга на проекта също са били проведени на принципа на участие. Проектирането с участие означава, че членовете на общността са решили заедно обхвата и дейностите по проекта и споделят една и съща визия по отношение на целите и очакваните резултати. Това гарантира, че членовете на общността са участвали от самото начало в решаването на това какви показатели ще се използват за мониторинг и оценка. По същия начин, когато дойде моментът за оценка, членовете на общността трябва да са наясно защо и как ще се извърши оценката.

••Процесът на планиране започва с

дискусии между партньорите за това кога да се проведе оценката, как да се проведе, кой ще участва в процеса и по какъв начин, как ще бъдат анализирани данните и как ще се споделя и ще се използва от партньорите този анализ. Наред с другите неща, партньорите трябва да решат дали избраните показатели ще са достатъчни за извършване на оценката или ще са нужни допълнителни показатели за получаване на цялостната картина.

••След като партньорите са решили какво

да оценяват, те трябва да решат как да събират информацията. Някои възможни методи включват използването на данните от мониторинга, повтаряне на изходното проучване или провеждане на дискусии във фокусни групи с участници и персонал на местната власт.

••Информацията и заключенията се

споделят с общността и ключовите заинтересовани страни.

53

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 53

4/29/15 11:08 AM


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Уеб страницата на Европейската комисия за ЕС и ромите http://ec.europa.eu/roma Уеб страницата на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm Наръчник за подобряване на условията на живот на ромите (пълен наръчник с практически казуси) http://wrld.bg/K14mq 10 основни принципа за приобщаване на ромите http://bookshop.europa.eu/en/the-10-common-basic-principles-on-roma-inclusionpbKE3010317/ Уеб страницата на Съвета на Европа за ROMACT http://coe-romact.org

54

9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 54

4/29/15 11:08 AM


9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 55

4/29/15 11:08 AM


9225-Roma_Handbook_Bulgarian.indd 56

4/29/15 11:08 AM

Profile for World Bank in Europe & Central Asia

Handbook - Bulgarian  

Handbook - Bulgarian