Page 1


Nandini B Nair

ിനിയുെട കവിതകൾ

അ രം മാസികയുെട എഡി ർ ും എെ കവിതെയ ഇഷ്ടെ ടു എ ാ സൗഹൃദ ൾ ുമായി ഈ കവിതാ സമാഹാരം സമർ ി ു ു.അനു ഗഹി ുക .


ആമുഖം

ന പ

ിനി

നംതി ജി യിെല അടൂരിൽ ശശിധരൻ പി യുെടയും ബി ുകുമാരിയുെടയും ഏക മകളായി 22.09.2001ന് ജനനം. െതാഴിൽ സംബ മായി പിതാവ് രാജ ാനിൽ ആയതിനാലും മാതാവിന് അവിെട തെ അധ ാപിക ആയി നിയമനം ലഭ മായതിനാലും ന ിനിയുെട കു ി ാലം രാജ ാനിൽ ആയിരു ു.തുടർ ് പാഥമിക വിദ ാഭ ാസം രാജ ാൻ െസ ് േപാൾ സ്കൂളിൽ നി ും ൈകവരി .എ ാൽ തെ മകൾ േകരള ിെല മൂല ൾ ഉൾെ ാ ് െകാ ് തെ പഠി ണം എ കാഴ്ച ാട് ആയിരു ു പിതാവിനു ായിരു ത്.ആയതിനാൽ ഏഴ് വയ ് ഉ േ ാൾ ന ിനി തെ മാതാവിേനാെടാ ം േകരള ിൽ തിരിെ ി. േശഷം, ഗവെ ് േലാവർ ൈ പമറി സ്കൂൾ മു ി, ശീകൃഷ്ണ വിലാസം അ ർ ൈ പമറി സ്കൂൾ മു ി, വിേവകാന ൈഹസ്കൂൾ േഫാർ േഗൾസ് കട നാട്, േബായ്സ ് ഹയർെസ റി സ്കൂൾ അടൂർ തുട ിയ സ്കൂള കളിൽ ആയിരു ു വിദ ാഭ ാസം ൈകവരി ത്. ഏഴാം തര ിൽ വെര സ്കൂളിെല സ്േപാർട്സ് താരം ആയിരു ു ന ിനി.മാ തമ ഒരു മിക പാസംഗിക കൂടി ആയിരു ു.എ ാം ാ ് പഠനകാല ് ന ഡൽഹിയിൽ


നട ിരു െസമിനാർ പസേ ഷനിൽ ന ിനിയുെട െസമിനാർ മിക തായി തിരെ ടു ുകയും അവാർഡുകൾ നൽകുകയും െചയ്തിരു ു. സ്കൂൾ കാലഘ ിൽ നൃ ം, സംഗീതം, പസംഗം, സംവാദം,എഴു ,് കായിക ഇന ൾ തുട ിയവയിൽ മിക കഴിവ് കാഴ് െവ ിരു ു. ഹയർ െസ റി പഠനകാലഘ ിൽ പ നംതി ജി ാ പ ായ ിെ ആഭിമുഖ ിൽ നട നാടക കളരിയിൽ(ചിൽ ഡൻസ് തീേയ ർ) ന ിനിയുെട േവഷ പകർ കൾ മിക ത് തെ ആയിരു ു.പതിേനഴാം വയ ് മുതൽ ആണ് ന ിനി കവിതകൾ എഴുതുവാൻ ആരംഭി ത്. ഇേ ാൾ ന ിനി NSS പ ളം േകാേളജിൽ ഇം ീഷ് സാഹിത ിൽ ബിരുദം െച കയാണ്. E-mail: nandinime22@gmail.com FB Link:Nandini B Nair


മുഖകുറി

ചില അനുഭവ സ ർഭ ൾ, ചില നിമി ൾ എ ിവെയ ാം േചർ ് ഉരു ിരി ുവ താണ് 'ന ിനിയുെട കവിതകൾ'. മേനാ ൈനർമല ിൻ ഹൃദയതാളം േപാെല "ഞാൻ" എ സാ ിരൂപം....മന ിൽ രൂപെമടു വരികൾ ഈ കവിതകളിലൂെട കാണാൻ സാധി ു ു. സ -അനുഭവ ൾ തെ യാണ് മി കവിതകൾ ും ആധാരം. വായന ാേരാടായി പറയുവാൻ ഉ ത് എഴു ുകാരൻ തേ ാട് തെ സത സ നാവണം എ താണ്. സ്േനഹപൂർ ം, ന ിനി


എഡിേ ാറിയൽ എഡിേ ഴ്സ് െഡസ്ക്

കാവ വ സാഗരം FB ഗൂ ിെ ആഭിമുഖ ിൽ അ രം മാസിക പസി ീകരി ു ഡിജി ൽ കവിതാ സമാഹാരമാണ് ന ിനിയുെട കവിതകൾ . രചനയിൽ ഏെറ പുതുമയും ആഖ ാന ിൽ അത ാധുനിക നിലപാടുകള ം ഓേരാ കവിതെയയും ആസ ാദകെ മന ിൽ ഇടം െകാടു ു രീതിയിലാണ് ന ിനി ത ാറാ ിയിരി ു ത്.തെ നിലപാടുകള ം , സമൂഹേ ാട് പറയാനാ ഗഹി ു കാര ള ം ന ിനി തേ ടേ ാെട കാവ രൂേപണ തുറ ു പറയുകയാണിവിെട.സമൂഹ ിെല തി കൾെ തിെര പതികരി ു എഴു ുകാരുെട കൂ ിൽ ന ിനിയും ഒ ം പുറകില എ ് ഓേരാ കവിതയും വിളി പറയു ു .


പശ്ന െളയും നിരാശകെളയും തരണം െചയ്ത ് വിജയം േനടുേ ാഴാണ് ജീവിത ിന് അർ മു ാകു ത്. പതിസ ികെള മറികട ് ജീവിതം പൂർ അർ ിൽ സഫലീകരി ാൻ നമു ് കഴിയണം. സാഹചര െള ആ വിശ ാസേ ാെട േനരിടു തിനു ൈധര ം ഉ ാവുകയാണ് േവ ത്. പതിസ ികളിലും നിരാശയിലും െപ ് ജീവിതം അവസാനി ി ാൻ ശമി ു സഹജീവികേളാട് സ്േനഹേ ാെടയും സഹാനുഭൂതിേയാെടയും െപരുമാറുകയും ജീവിത ിേല ് അവെര തിരി നട ുകയും െച ാൻ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹെമ നിലയിൽ നമു ് ഉ രവാദിത മു ്. അ ര ിൽ ഇടെപടുവാനാണ് ന ിനി നേ ാട് ആവശ െ ടു ത്. (കള മി ാ വൾ, ഇ ് കള ിതയായേ ാൾ) ഇതിെല പല കവിതകളിലും ഓേരാ വ ത സ്ത മനുഷ േ യും വികാര വിചാര ളിലൂെടയും , നമു ് സ രി ാൻ പ ം. പതികൂലമായ പകൃതിയും മനുഷ രും കൂടി സൃഷ്ടി കൂ പതിബ േളാട് മാ പൂർ ം േപാരാടി വിജയം വരി ു സമൂഹെ പ ിയാണ് ഇതിൽ പല കവിതകള ം വിളി പറയു ത്.തീർ യായും വായി ിരിേ സാഹിത ാനുഭവം തെ യാണ്....ന ിനിയുെട കവിതകൾ.. രാജ് േമാഹൻ-എഡി ർ-അ രം മാസിക (Member:amazon writers central: http://www.amazon.com/author/rajmohan https://www.facebook.com/aksharamdigitalmagazine/


മറ

് നീ

ിയ വസ

_ ഇെ െ തൂലികയിൽ കവിത പൂ ു ി ....._ _ഇെ െ താള കളിൽ വാ ുകൾ വിരിയു ി ...._ _ഇെ െ മന ് കാർേമഘ ളാൽ മൂടിയിരി ു ു...._ _മന ിേല ് ഓടിെയ ു ത്,െപ യുെടയും സ്േനഹിതരുെടയും മ ിയ മുഖ ൾ...._


_വിവർ ത നിഴലി ു മുഖ ൾ......_ _അേബാധാവ യിലും മകെന തിരയു െപ ...._ _അ യുെട വിളി േകൾ ാനാകാെത മകൻ, നിത തയിേല ്...._ _സ്േനഹാ ശു ൾ അവനായി നൽകി അവെ സുഹൃ ു ള ം...._ _അവെ മട യാ തയ് ് സാ ം വഹി , പാകൃതിേപാലും നി ്ചലമായി നി ു....._ _എെ ക കെള ക നീർ ചുംബി ു ു....._ _എെ ഹൃദയമിടി ് കൂടു ുേവാ എെ ാരു സേ ഹം......_ _അ ര ൾ ് എവിെടെയാെ േയാ പിശക് പ ു...._ _എഴുതു കവിതകൾ പല ആവർ ി വായി ുെമ ിലും......_ _എ ുെകാേ ാ,ഇത് വായി ാൻ ശബ്ദം ഉയരു ി ......_ _വാ ുകളിൽ എവിെടെയാെ േയാ വിറയൽ േകൾ ാൻ സാധി ു ു...._ _ക കൾ ഈറനണിയു ു...._ _ഹൃദയ ിേന മുറിവിനു വ ാ നീ ൽ....._ ____✒ന ിനി____


യാമം


രാ തിെയ സൗ ര െ പണയി ുവാനായി അവൾ കാ ിരി േവ..._ _അവൾ ായി ഒരു അഥിതി എ നിലയിൽ പൂർ ച െന കണെ ഒരു നിലാവും കൂ ിനായി എ ി...._ _ഏകാ ിയായ അവള െട രാവിെന നിറ ൾെകാ ് പൂചൂടി ുവാൻ വ ത് രാവണേനാ.....അേതാ രാമേനാ....?_ _സീതയുെട അേശാകമരെമ കണെ അവള െട പൂമരവും പുഷ് ി ുവാൻ തുട ി..._ _രാെവ പപ സൗ ര െ അവർ വരികളായി െമാഴിയുവാൻ ആരംഭി ...._ _അഥിതി സ്േനഹിതൻ ആയ േവള_... _ഇരുവർ ുമിടയിൽ സാഹചര ള ം അതിഥികള ം നിറ ള ം മറിെകാേ യിരു ു...._ _അവൻ പറ ു,_ _ പിേയ..വരൂ... രാ തിയുെട ര ാം യാമ ളിൽ പാലമര വ ിലിരു ് പാലപൂവിൻ മണം നുകാരം......_ _രാ തിേയാട് കവിതകൾ െമാഴി ീടാം..._ _അവിെട രാ തിയുെട അപ്സര ായ യ ിെയ കാ ിരി ാം...._ _രാ തിയുെട സൗ ര െ ക ിരി ാം....._ _നി ുെട കഥകൾ േക ് നിേ ാട് േചർ ് നിൻ മടിയിൽ തല ചായ് ഇരി ാം......_ _നി ുെട പരിഭവ ൾ കാേതാർ ിരി ാം........_ _രാ തിയിൽ ജീവി ാൻ െകാതി ു അവൻ അവേളാടായി െമാഴി ു,_ _രാ തി എ സത െ മനുഷ ന് അന മായ ആ അനുഭൂതിെയ അറിയാനായി ഞാൻ അവെള േതടി....ആ പാലമര വ ിൽ...._ _പകലിൽ ഞാൻ കാണാ കാഴ്ചകൾ രാ തി എനി ായി കരുതു ു എ ് അവൻ അവേളാട് െചാ ി...._ _രാ തിേയാട് അവനു ഭയം ആയിരു ു എ .് ..._ _എ ിലും അവള െട നിഗൂഢമായ രാ തിയുെട തണു കാ ് അവെന തഴുകി വിളി ു ുെവ .് ...._ _അവർെ ാ ം മഴയും എ ി......_ _മ ുകണ ൾ എ കണെ െപയ്തിറ ിയ മഴയിൽ രാ തിയുെട ഗൂഢ സൗ ര ിൽ ലയി ്, അവര െന


ആസ ദി ......._ _നദിയുെട അരികിൽ അവൾ അവേനയും കാ ുെകാ ് മേയാെട നി ു...._ _അവൻ അവളിൽ അവേനാടു അട ാ സ്േനഹം മാ തം കാണു ു......_ _അവൾ ഇരുെ കാമുകി ് േവ ി,നിലാെവ കാമുകെ വരവ് ക ആസ ദിചിരി ുകയായിരു ു....._ _എ ി ം...അവെളയും േനാ ിെ ാ ് നിൽ ു അവള െട പണയ മേഹശ രെന അവൾ ക ി ....._ _ആ മാ തയിൽ അവൻ തിരി റിയു ു...._ _തെ പാതി, അവൾ ആെണ ്...._ _അവൻ അവള െട അരികിേല ് ഓടി എ ി...._ _പെ ,ആകാശ ിനുമ റമു അവള െട േലാക ിേല ് അവനു എ െന േപാകാൻ കഴിയും....._ _അവൾ അവനിേലക് വരുേമാ...??_ _അേതാ,ഈ യുഗം മുഴുവൻ അവരുെട പണയം ഒരു കവിത ആയി കവികൾ പടി നട ുേമാ...?_ _അവള െട ഹൃദയ ിൽ ആഴ ിലു മുറിവ് ഉ ാകു ത് േപാെല അവൾ ് േതാ ി തുട ിയിരു ു_... _തനി ുേവ ി മിടി ു അവെ ഹൃദയം നഷ്ടെ ടുേമാ എ ് അവൻ ഭയെ ......_ _ആ ഹൃദയം അവന് േവ ി പിടയ് ു ശബ്ദം അവന് േകൾ ാൻ സാധി ുേമാ.....?_ _ആ ഹൃദയം ഇേ ാഴും തുടി െകാ ിരി ുകയാെണ ് അവന് അറിയുേമാ...._ _അവർ ഇേ ാഴും രാവിെ അന യിൽ േനാ ി നി ുെകാ ് അവെ വരവ് പതീ ി നിൽ ു ു....._ _അവൻ ആ ശബ്ദം േകൾ ും....._ _ഒരു പെ , അടു ജ ം ഇനിെയാരു കൂടിേ രലിന് മനുഷ ജ ം ഉ ായിെ ിേലാ....._ _ഒരു പേ അവരുെട പണയകാവ ം നിലനിൽ ുമാകാം....._ _ആ ശബ്ദം േകൾ ാെത തെ അവന് അറിയാമായിരു ു.... അവൾ തനി ു താെണ .് ....._ _എ ാൽ അവള െട അരികിൽ അവൻ ഒ ് ഓടിെയ ാൻ െകാതി ...._ _രാ തി മാറു േതാെട അവെള നഷ് െപടുേമാ എ വൻ സേ ഹെ ...._


_കാരണം, അവൾ രാ തിയുെട രാജകുമാരിയാണ്....._ _അവൻ വീ ും അവേളാട് പറ ു...മഴ െപ ആ രാ തിയിൽ നമു ് ആ പൂമര വ ിൽ േപായി ഇരു ു മഴ നനയാം..വരൂ...._ _അരൂപിയായ ഞാൻ നി രികിൽ വ ് നി ുെട ഹൃദയ ിൻ താളം ശവി ീടാം....._ _ആ മാ തയിൽ ഞാൻ എ ഗ ർ ൻ െവറും മനുഷ നാകാൻ െകാതി ു ു....._ _രാ തിയുെട യാമ െള സു രസുരഭിലമാ ി അവര െന ഇരു ു......_ _യാമ ൾ കഴിയേവ ഇരുവരും പാലമര വ ിൽ എ ും സമയം െചലവഴി ാൻ തുട ി....._ _ പണയമഴയുെട നിമിഷ ൾ..._ _ പകൃതിയും അവരുെട ഒ ം േചർ ു....._ _മഴ,മ ു, കാ ് മെ ാ ഭാവ ള ം......_ _ദിന ൾ െകാഴി ു േപാകെവ...._ _അവൻ അവേളാട് പറ ു... പിേയ,ഈ രാ തിയിൽ വരൂ... നമു ് േപാകാം......_ _പാലമരചുവ ിൽ പരസ്പരം ക ്േകാർ ിരി ാം....._ _നിൻെറ മടിയിൽ തല ചായ് ഇരി ാം....കഥകൾ േകൾ ാം....._ _അവളവെ കാതുകളിൽ കഥകൾ മ ി ിടു മാ തയിൽ...എവിെട നിേ ാ തണു കാ ് അവെര തഴുകിയിരു ു...._ _ആ കാ ിനു പണയ ിൻ ഗ മായിരു ു....._ _അവൻ ആ ഗ ം നുകർ ു.... അവള െട മുടി ഇഴകളിൽ അവൻ തേലാടി....അവള െട മാറിൽ തല ചായ് റ ി...._ _ പകൃതിേപാലും നി ലമായി.. അവന്െട നി ദെയയും അവെന അവൾ തേലാടി ഉറ ിയതും േനാ ി നി ു...._ _ പകൃതി ്േപാലും ല േതാ ിയ നിമിഷം....._ _ആ തണു ിനിടയിൽ അവെ ശരീര ിൻ ചൂട് അവൾ ് ആശ ാസമായി േതാ ി......._ _അനുരാഗ ിൻ ഊഷ്മാവ്....._ _എ ാൽ,അവെയ ാം ൈനമിഷികമാെണ ് അവൾ അറി ിരു ി ......_ _പാലമരചുവ ിൽ വരും ദിന ളിൽ അവൾ തനി ായിരി ുെമ റി ി ......_


_തെ കഥകൾ േകൾ ാൻ അവൻ ഇനി വരിെ വൾ അറി ിരു ി ......_ _എവിെടെയാെ േയാ,അവളിൽ പതീ തൻ തീനാളം ഉ ായിരു ു....._ _അവെ അകൽ അവൾ ് ഹൃദയേഭദകമായി േതാ ി......_ _വരും യാമ ളിൽ അവെളാ യ് ് പാലമരചുവ ിൽ സമയം ത ിനീ ി......._ _അവൾ ് തണു ് നൽകാൻ മ ു വ ി ....._ _മഴ െപ ്തി ....._ _ പണയ ിൻ ഗ മു കാ ് എ ിയി _..... _പാല മരം മണം പര ിയി ....._ _അവൻ എ ുെകാ ് ത ിൽ നി ും അകലു ു എ േചാദ ിനു രവുമായി അവൾ ഇ ും രാ തിയുെട ഏഴാം യാമ ളിൽ അവനായി മിടി ു തകർ ഹൃദയവുമായി കാ ിരി ു ു.........._ ✒ന ിനി...


അഭികൻ

_അെതാരു കാലം....മാ ൂവിൻ ഗ ം,കലാലയെമ ും പര ിരു ദിന ൾ...._ _അ ് നീ െവ ിെകാലുസുമണി ് പടവുകൾ കയറിെയ േവ..._


_എെ ഹൃദയം അ ുമുതൽേ നിന ായി തുടി തുട ിയിരു ു...._ _നി ിെല ഓേരാ മികവും അറിയാൻ തുട േവ... നീ എ കലെയ ഞാൻ ആസ ദി ുവാൻ തുട േവ...._ _നീയും എ ിേല ് അടു ് തുട ു ത് ഞാൻ അറി ു....._ _നി ിെല ഹൃദയ ിൻ തുടി ് എ ിൽ േചരു ത് ഞാൻ അറി ു....._ _നി ിെല ശ ാസം എ ിൽ ലയി നിമിഷ ൾ......._ _നി ുെട അധര ൾ എ ുെട കവിള കെള ചുവ ി േവളകൾ...._ _നിെ ഓേരാ അണുവും എ ിൽ ലയി മാ തയിൽ..., പിേയ....ഞാൻ അറി ു....._ _ഞാൻ എ ആ ാവ് ലയി ു ുെവ ിൽ അത് നിേ ാട് മാ തം......._ _ പണനാണ്,_ _നീ ഇെ നി ്......._ _ഓേരാ രാവും നാം പകലാ ി മാ േവ....._ _പുതിയ കാഴ് കൾ നാം ക ുതുട െവ...._ _നീ എ വസ ം എ ും ഋതുേഭദ ൾ ുമ റം,മാറി മറയാെത എൻ കൂെട ഉ ായിരു ുെവ ിൽ എ ് ഞാൻ െകാതി ിരി ാറു .് ..നിന ിരി ാറു ്....._ _വാക പൂവിടുേ ാൾ കലാലയ ിൽ നി ും ഏവരും പടിയിറ ും എെ ാരു െചാ ്......_ _വാക പൂവിടുേ ാൾ, പണയം പ ുെവ െകാ ു വാക മര ിനു നമു ു കൂ ിരി ാം_........ _അവള െട സൗ ര ം ആസ ദി ാം...._ _അ ് നീ മലനിരതൻ മുകളിൽ േകാടമ ിൻ തണു ് ആസ ദി നിൽ േവ..._ _ഞാൻ നിെ മാേറാടണ േചർ ് നിർ ിയത്േപാെല....ജീവിത ിലും നീയാണ് സഖീ...... എനിെ ാം.... എ ാം......_ _മരണമാണ് വിധി െത ിൽ അവസാന ശ ാസ ിലും ഞാൻ നിേ ാെടാ ം മാ തം......_ _മ ിൽ അലി ുേചരു തും നി ുെട കൂെട മാ തം......._. __✒ന ിനി__ _( പണയെമ ചുടു പുഷ്പം)_


ഒരു െചറു പു

അവള െട ക

ിരിേയാെട

കളിെല തിള

ം,_


_എെ ക കെള ഈറനണിയി ..._ _എെ ഹൃദയ ിെലവിെടേയാ-_ _മ ു െപ ്ത ഒരു േനർ സുഖം..._ _അവൾ പുതുവസ് തമണി ്_ _എ ിേല ് ഓടിയടു ുവ ത്_ _ഞാൻ നിറക കേളാെട േനാ ി നി ു_..... _അവള െട പാൽ പു ിരിെയൻ ഹൃദയ ിെലവിെടേയാ ഇടംപിടി ..._ _നിറമി ാ അവള െട ജീവിത ിൽ_ _നിറ ൾ ചാലി തീർ തിൽപരം സേ ാഷം മെ ാ ുമി നി ്....._ _കാരുണ മാർ അവള െട മുഖം മായാെത മന ിൽ കിട േവ_ _ഞാൻ അവെള ഒരു തൂലികയാൽ_ _ശു ഭ വർ ിൻ താള കളിൽ പകർ ിെയഴുതി....._ _ത ാഗ ിൽപരം മെ ാരു സേ ാഷം ഇെ നി ി ്.._ _ഇതുേപാെല തിരി ലഭി ു ഓേരാ പു ിരികള ം_ _എൻ ഹൃദയം മ ു കണ ൾ ് തുല മാ ു ു...._ _ഇ ,് ത ാഗം ഒരു മുഖമു ദയായി_ _മാറു ുേവാ എെ ാരു സേ ഹം_... _ഇനിയും ഞാൻ കാ ിരി ു ു-_ _അവൾ ായി_..... _മായാ പാൽപു ിരിേയാെട__നിറ ൾ പടർ ിെകാ ു _ _അവള െട വരവിനായി,_ _ഞാൻ ഇനിയും കാ ിരി ു ു...._ _െവളി ം ഉേപ ി അവള െട ജീവിത ിൽ_ _ഒരു െചറിയ പകാശ ിൻ കണമായി-_ _എനി ് മാറാൻ സാധി ു ു എ ിൽ...._ _അതിൽപരം സേ ാഷം മെ ാ ുമിെ നി ി .് ....._ _✒ന ിനി_ _(െവളി െ പരതു ജീവിത ൾ_)


ി

കാവിെല ും പ മ ളിെ യും കർ ര ിെ യും എ ിരികള െടയും സുഗ ം..... നാഗ െള പകീർ ി െകാ ് പു വൻപാ കള ം മണിെയാ കള ം മ ള ം..... ഭ ിസാ മായി ഏവരുെടയും അധര ളിൽ പാർ നകൾ ഉരുവിടുകയായി.... പകൃതിേപാലും നി ലമായി ലയി നിൽ ു ു..... നാസികയിൽ തുള കയറു തര ിൽ ആ നിമിഷം പാല വിൻ സുഗ ം.... പകൃതിയിൽ ചില ചലന ൾ ഉ ാകു ത് അവെ ശ യിൽെ .... കാവിെല കൂ ൻ ഏഴിലംപാലയുെട വ ിപടർ കൾ ഇളം കാ ിൽ ആടിയുലയു ു.... സായംസ യിൽ ഇളംകാ ് എവിെട നിേ ാ പതുെ വീശുവാൻ തുട ി....


ചു െമാ ് കേ ാടി േ ാൾ ഏഴിലം പാലയുെട പുറകിൽ നി ു, ര ് ചുവ വശ തയാർ േന ത ൾ തെ ഉ േനാ ു ത് െത ഭയേ ാെട അവൻ േനാ ി നി ു...... കാവിൽ മ ാരും കാണാ ആ വശ നയന ൾ എ ിന് അവെന തെ ഉ േനാ ു ുെവ ് സേ ഹി നി ു.... ഒരു െചറു മയ ിെ ആലസ ിൽ നി ും അവൻ െപാടു െന െഞ ിയുണർ ു... േകവലം ഒരു സ പ്നമായിരു ു താൻ ക െത ് അവൻ തിരി റി ആ നിമിഷം... തെ ഉ േനാ ിയ ആ വശ മാർ ക കള െട അവകാശിയായ അവള െട മുഖം അവെ ഓർമയിൽ ഒരു മി ലായി െതളി ു വ ൂ.... ആ നിമിഷം അവെ മന ് ആേരാെട ി ാെത മ ി , ' മുൻ ജ ബ ിൽ െചയ്െതാരാ പാപ ിന്, ഈ ജ ിേലാ- നീ പതികാരവുമായ് എ ിയെത '് ... ന ിനി


ഘാതകൻ

ഹാ.... പണയേമ.... നീ ഈ കമിതാ െള ഇ

െന േതാൽ ി

കള

ാേലാ.....


പണയം, ഇ ് േകവലെമാരു ഘാതകനായി മാറി കഴി ിരി ു ുേവാ....? യൗവന ിെ നിറകുടമായിരു ആ കുരു ുകളിൽതളിരില െപാ ിമുള തേ യു .... എ ിനു നീ അവെരാരു പൂമരമാകും മുൻേപ മൂ ാമെതാരാൾ കണെ അവരുെട ഇടയിൽ െച ു..... സ പ്ന ൾ ും, ആ ഗഹ ൾ ുമിടയിൽ ണി ാ ഒരു അതിഥിയായി എ ിനു നീ പടികയറി വ ു....? നീ കയറി വ പടിയിൽ നി ും തിരി ു േനാ ു... നിന ് കാണാം, ര ് ആ ാ ള െട നശ രമായ സ പ്ന ൾ പടിയിറ ിേപാകു ത്.... ഘാതകനായ പണയേമ.... അത തിയുെട ശൃംഖ ളിൽ എ ി നിൽ ുേ ാൾ ഓർ ുക നീ, നീ പി ിലാ ിയത് ആരുെടെയാെ േയാ കിനാവുകേളയും വിദൂരസ പ്ന േളയുമാെണ ു..... പണയെമ ാൽ അനുരാഗം;വിശ ാസം; ഭ ി;വിവാഹം; േമാ ം; സ ർഗീയനുഭൂതി; നമി ൽ;ഇവെയ ാമേ .... കാലംെകാ ് നീ എേ ഇ രം സവിേശഷ ഗുണ ൾ െവടി ് വികൃതമായി.... തീർ ും ഒരു കാശ ്കാരനായി മാറിയിരി ു ു...... (അടർ ു വീണ തളിരിലകൾ) ✒ന ിനി (സമർ ണം: പിയ സുഹൃ ് സു വിനും തെ പണയിനി സൂര യ് ും.)


കാടകം

ഏെറ ദിന ൾ െകാഴി ഞാൻ കാടിെന കുറി തുട ിയി .് ...

ു േപായി ി , േക ം വായി

ം അറി


എേ ാേഴാ ഞാൻ േപാലും അറിയാെത കാട് എെ ഒരു സുഹൃ ് ആയി മാറി കഴി ിരു ു..... കാടിെന അറിയുവാനു േമാഹവും ഉടെലടു ു തുട ിയിരു ു.... എ ാൽ ഇ ് കാടിെ െചറിയ ഒരംശം അനുഭവി േ ാൾ, കാടിേനാടു പണയം തീ വമായി..... കാെടെ വികാരം തീ വമായി..... കാെട ാെണ ും കാടകം എ ാെണ ും കാ ി ത , എെ മന ിൽ കാടിെ വശ തയുെട വി ുപാകിയ, ആ കാട് േ പമിേയാടും വ ാ ആരാധന ഉടെലടു ു ുേവാ എെ ാരു സേ ഹം......! നി ദയിലാ എെ വിളി ണർ ിയ സു രീ.... നിെ മാസ്മരിക സൗ ര ം എെ നി ദയ് ് േപാലും ഭംഗം വരു ു ു... അ തയ് ് അടു ുേവാ ഞാൻ നിേ ാട്........ ✒ന ിനി


ഗാ

_തമ

ിൻ

സൗ

ര ം

ഒരു

കരിനാഗെമ

കണെ


നിലാവിേനാെടാ ം ഇണേചർ ് മായാമേനാഹരവശ സൗ ര മാർ തര ിൽ പതിഫലി ആ രാവ്....._ _ആ രാവിൽ നിശാഗ ിതൻ സുഗ വുംേപറി,വശ തേയാെട മാരുതൻ രാ തിയുെട നിശബ്ദത കാേതാർ ിരു അവെള തഴുകി തേലാടി കട ുേപായി....._ _അവള െട അലസമായ ചി കളിൽ നി ും അവെള മു യാ ുവാനായി മഴ നനുവാർ മു ുമണികൾ െകാഴി .....മഴ ു ികൾ അവള െട തനുവിലൂെട ഒഴുകിയിറ ി...._ _അവള െട ശരീരമാെക തണു ് വിറ ലി തുട ിയിരു ു....._ _അതിഥിെയ കണെ എ ിയിരു മഴയ് ് ആ രാവിേനാെടേ ാ െമാഴിയുവാൻ ഉ ായിരു ു...._ _െപാടു െനയാണ് രാവിെ യും മഴയുെടയും സംഗമം ആസ ദി ിരു അവൾ അ ുതേ ാെടയും, പണയ ിൻ വിവശതേയാെടയും േന ത ൾ ഉയർ ി ിടി ത്...._ _താൻ ഇ തയും നാൾ കാ ിരു തെ പാണനാഥൻ ആ തണു രാ തിയിൽ എ ിയിരി ു ു....._ _അവെ വരവറിയി ുവാൻ എ ിയതായിരു ു മഴെയ രാ തിയുെട ക കാമുകൻ..._ _ഗ ർ ൻ,_ _തമ ിൻ പതിരൂപമായ അരൂപി......_ _ഒരു നിമിഷം നി ലമായി ആ രേ ാെട അവൾ നിെ ിലും തെ പണയമേഹശ രെന പുണരുവാനായി അവൾ അവെ അരികിേല ് ഓടിെയ ി....._ _അവള െട താഴ് തും ഉയർ തുമായ ശ ാസ നിശ ാസ ൾ അവേനാടു പണയമറിയി ......_ _കാ ിരി ിന് വിരാമമി െകാ ് വെ ിയ അവള െട പാതിെമ ായ അവന്, ചുടു ചുംബന ൾ നൽകി....._ _അവൻ അവെള മാേറാട് അണ നിർ ി...._ _അവള െട അഴി ുകിട േകശ ൾ തേലാടിെകാ ു അവള െട കാതുകളിലായി അവൻ െമാഴി ു,_ _"ഭവതീ,ഈയു വൻ നിന ായി എ ു സ്േനഹ സ ാനമാണ് നൽേക ത്...?"_ _അവെ ശ ാസ ിൻ ചൂട് കാതിൽ ത ിയേ ാൾ അവൾ അറിയാെത തെ അവെന െക ിപുണർ ു....._ _അട ാനാകാ പണയം അവൻ അവള െട ക കളിൽ


ു...._ _ഏേതാ മായാേലാക ിെല വ ം അവൾ അവനിൽ ലയി േചർ ് നി ു...._ _ഈ യുഗം മുഴുവൻ അവൻ അവേളാെടാ ം ഉ ായിരു ുെവ ിെല ് അവൾ ആശി ....._ _ജീവിത ിെ ഓേരാ അണുവും അവേനാെടാ ം ലയി ജീവി ാൻ അവൾ െകാതി ..._ _തെ ഗ ർ െന സ്മരി െകാ ും,അവെന ആരാധി െകാ ുമിരു അവള െട മന ിൽ മെ ാരു പുരുഷസ ൽ ിൻ ാനം വളെര വിദൂര ിലായിരു ു......._ _കാരണം,അവള െട ഹൃദയ ിൽ അവൻ ഇടംപിടി കഴി ിരു ു....._ _ആ ര ാം യാമ ിൽ അവൻ അവള െട മാേറാട് േചർ ് കിട േ ാൾ മഴയും അവർ ് കൂ ിനായിെയ ി...._ _എ ാൽ,മഴേപാലും തെ പണയമേഹശ രെ കവിൾ ട ളിൽ ചുംബി ു ത് അവൾ ് അനിഷ്ടമായിരു ു എ താണ് വാസ്തവം...._ _അവള െട മുടിയിഴകളാൽ അവെ വദന ിൽ ഒരു മൂടുപടെമ തര ിൽ മറ സൃഷിടി ....._ _എ ാൽ,അവെയെയാെ വക വയ് ാെത മഴ ു ികൾ മുടിയിഴകൾ ിടയിലൂെട അവെ പൂമുഖ ിലൂെട ഒഴുകി......_ _ആ ചുംബന ിെ തീഷ് ണത കുറയ് ാനായി അവെ അധര ളിൽ അവള െട അധര ളാൽ ചായം ചാലി ...._ _ആ മാ തയിൽ അവള െട മുടിയിഴകൾ അക ിെകാ ് പണയിനിയുെട ഗള ിൽ ചുടുചുംബനേമകീയവൻ....._ _അവള െട തീഷ്ണ പണയ ിൻ ഊഷ്മാവ് മഴയുെട തണു ിെനേപാലും മാ ി നിർ ി....._ _ പകൃതിേപാലും നി ലമായി...._ _ന ത കു ു ൾേപാലും അവരുെട പണയംക ് നാണ ാൽ തലതാഴ് ി നി ു...._ _അ തേ ാളം തീ വമായിരു ു അവരുെട പണയം....._ _വാ ുകൾ ് അതീതമായ അനുരാഗം....._ _അന മായ പണയം...._ _അവരുെട പണയം ഓേരാ നിമിഷ െളേപാലും ത ിനീ ി..അവർ േപാലുമറിയാെത..._


_എ ാൽ, അവന് മട യാ തയ് ു സമയം ആഗതമാെയ ് അവൻ അറി ി ........._ _ഗഗന ിൻ പൂർ ദി ിൽ െവ കീറേവ....._ _ പകൃതിയുെട മടി ിൽ ഇരുവരും അലസമായ മയ ിൻ പിടിയിലായിരു ു....._ _ഒരു നിഷ്കള നായ കുരു ിെനേപാെല അവൻ അവള െട മാറിൻ ചൂേട ് മയ ു ു....._ _േത ാവിൽ പടർ ുകയറിയ മു വ ിെയേപാെല ഇരുവരും ആലിംഗനം െച െ ിരി ു ു....._ _അലസമായി അഴി ുകിട ു അവള െട േകശം അവെ വിയർ കണ ളിൽ പ ിേചർ ു കിട ു ു....._ _അവെ കര ളിൽ ആ രാവ് മുഴുവൻ അവൾ സുര ിതയായിരു ു...._ _എ ാൽ രാവിെ േദവനായ അവൻ,_ _ഗ ർ ൻ,_ _അവെള തനി ാ ിേപാകുെമ ് അവൾ അറി ിരു ി ....._ _ പണയ ിൻ ആലസ ിൽ മയ ിയ അവെന, വിധിയുെട വിളയാ െമ കണെ ഗ ർ േലാക ിേല ് മട ി വിളി ാൻ ആ അശരീരിെയ ി....._ _അവൻ അവള െട നി ദയ് ് ഭംഗം വരു ാെത പതിെയ തെ പണയിനിയുെട ചു ുകളിൽ ചുംബി ......._ _എ ാൽ,അവെ ക ിൽ അവൾ ഈ രാ തിയിൽ സുര ിതയാെണ േബാധേ ാെട, ഒരു കു ിെനേപാെല മയ ുകയാണ്....._ _അവെ മട ിേപാ ് അവൾ അറിയു ി ..._ _അവൻ തെ േലാക ിേല ് യാ തയായി......_ _അേ ാഴും അവൾ തെ പാതിെമ ് അരികിലുെ ചി യാൽ അലസമായി നി ദയുെട അക ള ളിൽെപ ് മയ ുകയാണ്......._ _ഒരു പേ .... അവൾ ക തുറ ുേ ാൾ അവൻ തേ ാെടാ ം ഇ എ റിയു േവളയിൽ അവള െട ഹൃദയം ചി ി ിതറിേപാേയ ാം......_ _എ ിലും, അവൾ ് അവള െട ഗ ർ െന അറിയാം...അവൻ ഇനിയും തെ പണയ ിനായി എ ും....അവൾ ായി...... എ ത യാമ ള ം യുഗ ളം പി ി ാലും അവൻ തിരിെക വരും......._


_അവൾ വിധി ് മുൻപിൽ പതറു വള ..... അവള െട പണയം പൂർ മായും തെ പണയമേഹശ രേനകുവാനായി അവൾ കാ ിരി ും........_ _ പണയെമ നിശാഗ ി മ ിൽ അലി ുേചരും നാൾവെര അവൾ കാ ിരി ും......_ ✒ _ന ിനി_ _(ഗാ ർ യാമ ൾ)_


ശകു

ഒരു സു

രി ശകു

ിൻ


തൂവലുകൾ.... ഒരു ണികേനര ിൽ നി ിൽ ഞാൻ ആകൃഷ്ടയാെയ ിലുംഎ ുെകാേ ാ സഖീ, നിെ ഞാൻ വിരലാെലടു ് പുണരുവാൻ മറ ുേപായി...... പകൽ ഇരു ിെന ചുംബി ു മാ തയിൽ നിെ ഞാൻ തിര േ ാൾഎനി ് കാണാൻ കഴി ത് കാ ിെ തേലാടലിലും നീ എെ സ ശ ം വീ ി ു തായിരു ു..... എേ ാേഴാ നീ എൻ കര ളിൽ പ ിേചർ േ ാൾ, ഞാൻ ക ു നി ിെല പതീ സഫലമായതിൻ ചി തം... അ ര െള േതടിയു എെ യാ തയിെല പുതു സുഹൃേ .... നിന ് സ ാഗതം... എേ ാ എഴുതുവാൻ മറ ുേപായ വാ ുകൾ ഒർെ ടു ാൻ ഓർമി ി സു രിയാണ് നീ.... ശകു ിനു പകിേ കിയ സു രീ...... ✒ന ിനി


വിവർ

തയുെട വീഥിയിലൂെട

_'അ ആെര ും അ ൻ ആെര ും അറിയാ കുേ ാമനകൾ..._ _വാർധക ിൽ ത ാലാകുെമ ് െത ി രി വളർ ി വലുതാ ിയ മ ൾ കു െ ാ ിലിേലെ കണെ വലിെ റി അ ന മാർ..._ _മന ിെ താളം െത ിയവർ.._ _ജീവിതെമ ലഹരിയിൽ നി ും വ തിചലി ് മ ് ലഹരിയുെട കാണാ റ ൾ േതടിേപായവർ..._ _ധീര ജവാ ാർ....._ _അഭിനയ ിെ തിര ീല വീഴും മുൻേപ,ജീവിതെമ ചല ി ത ിെ തിര ീല വീണവർ...._ _അ തേയയും നിശബ്ദതേയയും സുഹൃ ു ളാ ിയവർ....._ _എ ിന് പറയണം,_ _ജ ം നൽകിയ േചാരയുെട ഗ ം മാറാ പി ുകു ിെന കിണ ിേല ് വലിെ റി സ് തീെയ കു ായമണി വള ം......_


_അ െന അേനകായിര ൾ േവെറയുമു കുടുംബ ിൽ,_ _ഗാ ിഭവൻ എ ആ െചറുകുടുംബ ിൽ......_ ✒ _ന ിനി_ _(ഗാ ിഭവൻ-ഒരു സ ാ ന സ്പർശകൂട്_)


ഡിജി ൽ ഓണം


തിരുേവാണനാളിൽ പഭാതം െപാ ിയടരേവ േഫാണിെല കിളി ഗൃഹനാഥെയ വിളി ണർ ി, തിരുേവാണനാൾ എ ിയിരി ു ു ഉണരൂ.. കുറ സമയം കൂടി ഉറ ാൻ അനുവദി ാ തെ േഫാണിെല കിളിനാദേ ാട് നീരസം കാ ിെകാ ് അലസയായി ഉണർ അവരുെട പി ാെല ഗൃഹനാഥൻ െമാൈബൽ േഫാണിെല േനാ ിഫിേ ഷൻ ശ ി െകാ ് വീ േയാട് വിളി പറ ു, ഓഹ്!!!ഇ ് തിരുേവാണനാൾ ആണേ .... അതിന് മറുപടിപറയാൻ നിൽ ാെത അവർ ഒേര ഒരു ഉ രം നൽകി, അേത, ഓണ സദ യ് ുഉ ഓർഡർ െകാടു ാൻ മറ ... േക പാതി േകൾ ാ പാതി അയാൾ ധൃതിയിൽ വിഭവസമൃ മായ സദ ് ഓർഡർ നൽകി െനടുവീർ ി ിരു ു.... ഒരു പേ , ഇേ ാെഴ ിലും ഓർഡർ െചയ്തിെ ിൽ സമയ ിന് സദ എ ിയിെ ിൽ വയർക ിപുക ് േപാകും.... േഫാൺ താെഴ െവ ് ക യർ ി േനാ ും മുൻേപ കതകിലാേരാ മു ി വിളി ു ു.. അലസമായി ക തിരു ി മന ി ാമനേ ാെട കതക് വലി തുറ േ ാൾ, ര ് േപാളി ീൻ കവറുകളിൽ നിറെയ പൂ ള മായി ഒരു െഡലിവറി േബായി... കു ികൾ പൂ ളം ഇടാൻ ഉ പൂ ൾ ് ഓർഡർ നൽകിയിരു ു.. അവ ആയിരു ു അത്.. എ ാൽ കു ികൾ ഉറ ിെ


പിടിയിൽ നി ും ഉണർ ി ിെ താണ് വാസ് തവം.... പരിശു ിയും ന യും നഷ്ടമായ ഒരു ഓണം... എ ാം ഡിജി ൽ മയം.. നാടിൻ ന െയ ചൂ ി ാണി ിരു ഓണം ഇ ് നമു ് േകവലം ഒരു അതിഥിയായി മാറിയിരി ു ു.. ഒരു പേ , നാേടാടുേ ാൾ നടുേവേയാടണം എ പഴംെചാ ് അന ർഥമാ ും തര ിൽ മാേവലിയും ഡിജി ൽ ആേയാ എ ് മാേവലിേയാട് തെ േചാദി ാേല അറിയൂ....... (ഒരു ഓളവുമി ാ ഒരു ഓണം) ✒ ന ിനി


കള

മി ാ

വൾ, ഇ

് കള

ിതയായേ ാൾ

കള മി ാ വെള,െപേ ...... നീ കള െ വളാെണന് മു ദകു ു േലാകം ഇത്... നിെ കള െ ടു ിയ കറു കര ൾ ആരുെടെയ തിനു ഉ രമിെ േ ാ.... നിഷ്കള യായ അവൾ ് എ ിനു നീ കള മു വെള ു മു ദചാർ ി നൽകി....


പാൽപു ിരിയും തൂകി പൂ ാ െയേപാെല പാറി നട വൾ.... ഇ ് നില അവള െട കളിയും ചിരിയും, ഒ ം അവള െട ജീവിത ിെല നിറവും..... നിറം മ ിയ ജീവിതവുേമറി അവൾ നി ലമായി ഇരി േവ, േചാദ ള ം േകാലാഹല ള ം അവൾ ് േനെര കൂർ ശരെമ തര ിൽ ഉയർ ുവരു ു... അവൾ ഒരു കുരു ്,െപാേ ാമന ഏവരുെടയും കുേ ാമനയാേക വൾ,എ ാൽ ഇ ് ആരുെടേയാ ബലിഷ്ടമായ കറു കര ൾ അവൾ ് േനെര ഉയർ േ ാൾ, അവൾ കള മു വൾ... പിഴ വൾ എ ായി തീർ ു സമൂഹ ിൽ... േഹ....സമൂഹേമ..... േകവലം ഇത് നിെ ഒരു ചി ാഗതി മാ തം...


ഹൃദ ം

_എേ ാ പറയാെത പറ ുെകാ ് മിടി ുകയാണവൻ_..... _അവെ സ്പ ന ൾ അവൾ ് അസഹ മായി േതാ ി..._ _എ ി ം അതികഠിനമായ േവദനെയ വകവയ് ാെത അവൾ മുേ ാ ് നീ ി.._ _അധികകാലം അവൾ ് പിടി നിൽ ുവാനായി .._ _അവെ തുടെര ുടെരയു സ്പ നം മൂലം ഹൃദയെമ ചുവ പുഷ് ം, വിരഹെമ േവനലാൽ വാടി െകാഴി ു വീണു േപാേയ ാെമ വൾ സേ ഹെ ...._ _എ ാൽ, കാ ിരി ിന് വിരാമമിടാെത അവൻ സ്പ ി െകാേ യിരു ു...._


_ദിന ൾ െകാഴി ുേപാകേവ, _അവെ പണയ ിൻ തീ വതയാൽ അവള െട ഹൃദയം ചി ി ിതറാൻ തുട ി...._ _ചു മു വരുെട മു ിൽ ക ചിരിയും പര ി, ഉ ിെല നീ ൽ കടി പിടി നട ു...._ _ഏകാ തെയ സുഹൃ ാ ി....ഇരു ിെന പണയി ുവാൻ തുട ി...._ _ക നീർ അവൾ ് കൂ ിനായിെയ ി...._ _ചി കൾ കാട്േകറി തുട ി...._ _കാലുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉറയ് ാ ത്േപാെല,_ _നി ലം...._ ഒ ം അവള െട മന ം..._ _രാെവ ും പകെല ുമി ാെത ആെരേയാ കാ ു, എ ിേനാ േവ ി,എ ിെന റിയാെത,ക നീർ ു ികെള ച ാതിയാ ിയവൾ കാ ിരു ു....._ _അവള െട ക കളിൽ പതീ യുെട ഒരു നാളം ഉ ായിരു ു...._ _അേ ാഴും അവള െട ഉ ിൽ കനെലരിയു ത് ആരും ക ി ...._ _അറി ത് ഒരുവൻ മാ തം,_ _അവെള അസ തയാ ി സ്പ ി െകാ ിരു അവള െട ഹൃദയം...._ _(ഹൃദയ ിൽ കനെലരിയുേ ാൾ_) _✒ന ിനി_


രം മാസിക- SEPTEMBER 2019

അ രം മാസിക-ONAM SPECIAL EDITION2019.അതിനൂതനമായ ഡിജി ൽ സാേ തിക വിദ െയ ഉപേയാഗെ ടു ി സാഹിത േലാക ിെ നവ മാെയാരു വാതായനം സഹൃദയർ ായ് ഒരു ു അ രം ഡിജി ൽ മാസിക മുഖപുസ്തക ിെല മുഖ എഴു ുകാരുെട....കഥയും കവിതയും നിറ നേ ാേരാണ ാലം സ ാനി െകാ ് ... പസി ീകരി ിരി ു ു.സൗജന മായി വായി ുവാൻ താെഴ െകാടു ി െവബ് ലി ് ഉപേയാഗി ുക. https://wordemagazine.wordpress.com/2019/09/03/aksharam-masikaseptember-2019/


പണയതീരം-കവിതാ സമാഹാരം

പണയതീരം-കവിതാ സമാഹാരം.. പണയം അനശ രമാണ് ദിവ മാണ് ... എ ത വർണി ാലും തീരാ ,ആർ ും ആേരാടും േതാ ാവു ഒരു അനുഭൂതി... അതിെ ആഴം േപാെല ഇരി ും അതിെ തീ വതയും.. ആ ാർ തയും...ജർമൻ പുസ്തക പസാധകരുെട സഹകരണേ ാെട അ രം മാസിക പസി ീകരി ഡിജി ൽ കവിതാ സമാഹാരം.... (Written by: Rajmohan) െഡൗൺേലാഡ് െച ാെത തെ പുസ്തകം േപാെല സൗജന മായി വായി ുവാൻ താെഴ െകാടു ി െവബ് ലി ് ഉപേയാഗി ുക. https://www.bookrix.com/book.html? bookID=zle3ff22b012f75_1495874066.4834320545#0,558,292


കാവ വഴി

ാര-കവിതാ സമാഹാരം

അ രം മാസിക പസി ീകരി മേനാഹരമായ...ചി ി ി ു ... ഒരു പുതിയ കവിതാ സമാഹാരം....കാവ വഴി ാര . ഡിജി ലായി പുസ്തകം േപാെല വായി ാം..... സൗജന മായി െഡൗൺേലാഡ് െച ാെത തെ വായി ുവാൻ താെഴ െകാടു ി െവബ് ലി൯ക് ഉപേയാഗി ുക. (Written by: Rajmohan) https://www.bookrix.com/book.html? bookID=zle3ff22b012f75_1483036558.8877270222#0,504,30438


NICE POEMS-POETRY COLLECTION

Aksharam Masika's New English Digital Book. Nice PoemsCollection of English Poems-Written By Rajmohan.For reading free press below web link.... https://www.bookrix.com/book.html? bookID=lq014715fadff75_1476616707.9760448933#0,558,19170


Text: Nandini B Nair Images: Editor-Aksharam Masika Cover: Editor-Aksharam Masika Editing/Proofreading: Editor-Aksharam Masika Layout: Editor-Aksharam Masika Translation: Editor-Aksharam Masika All rights reserved. Publication Date: September 20th 2019 https://www.bookrix.com/-zle3ff22b012f75

Profile for Raj Mohan

നന്ദിനിയുടെ കവിതകൾ