Page 1

editie 3, 2012

%DONRQEHJOD]LQJ Het hele jaar door genieten

$QWLVOLS Geen uitglijders


/HQQLV PDNHQ PHWVSHFLDOLVWHQRSKHWJHELHG YDQKHWDSSDUWHPHQWVUHFKW#

&HQWXEHVWXXUVOLGYDQHHQ:Y)RIDSSDUWHPHQWVHLJHQDDUHQKHEWXEHKRHIWH DDQMXULGLVFKDGYLHV#:DQ8LOODGYRFDWHQVWDDWXPHWUDDGHQGDDGELM :RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWPU/LP/URRQ WHOHIRRQ  ZZZYDQWLOOQO LQIR$YDQWLOOQO


VOORWOORD 11

46

In deze editie van Appartement & Eigenaar staan we weer stil bij een aantal belangrijke zaken voor u als VvE-voor’ van de zaken waar men als zitter. Een (bestuurs)lid van een VvE mee te maken krijgt, is onderhoud. Bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan, is dit verplicht en wat moet er in staan? We hebben het verder ook over het onderhoud van de gevel. Maar ook informeren wij u nader over ongediertebestrijding en parkeervoorzieningen en antislipvloeren. Verder

22

leest u alles over collectieve verwarming. Dan zit u er in de winter hopelijk weer warmpjes bij. Appartement & Eigenaar

34

COLOFON Uitgeverij Pressofoon bv, Rijksstraatweg 27, Postbus 2093, 1960 GB Heemskerk Telefoon (0251) 207 400 Fax (0251) 207 401 E-mail a.e@pressofoon.nl Internet www.appartementeneigenaar.nl Uitgever Pressofoon bv Bladcoördinatie Guido van Loon Vormgeving Wendy Smit Traffic Peter Savenije Advertentie-exploitatie Frans van der Werf ISSN 1572-185X Lithografie Pressofoon B.V., Heemskerk Druk Pressofoon & Maurice Drukkerijen B.V., Heemskerk Coverfoto Triade Castricum (Foto: Peter Savenije) Inzetjes (v.l.n.r.) Wala.nl - Mobilane - Automatic Parking

18

14 Ramen en deuren: kies voor duurzaam 26 Woonklimaat: gezamenlijk verwarmen 34 Media: Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst 46 Schoonmaak: alles spic en span

En ook: 05 Mail & Reply 10 Balkon en galerij 18 Onderhoud 22 Gevels 25 Productinformatie 29 Productinformatie 30 Buiten 33 Nieuws 37 Nieuws 38 Verlichting 41 Productinformatie 42 Antislip 49 Productinformatie

De volgende uitgave van Appartement & Eigenaar verschijnt in december 2012.

50 Ongediertebestrijding 56 Productinformatie

1


In deze juridische bijdrage zal een tweetal recente uitspraken door mr. Kim Kroon van Van Till Advocaten worden besproken en toegelicht.

Twee recente uitspraken In dit artikel worden twee recente uitspraken besproken. De eerste uitspraak betreft een appartementseigenaar/VvE die een aanschrijving ontvangt van de gemeente tot verrichting van noodzakelijk onderhoud. De tweede uitspraak toont aan dat het van belang is om tijdig te klagen in het geval de VvE geconfronteerd wordt met een wanpresterende beheerder. De uitspraken worden ingeleid, samengevat en van een nadere toelichting voorzien.

Aanschrijving door gemeente

slecht is dat sprake is van strijdigheid

individuele appartement. Tegelijkertijd

In principe is iedere appartementseige-

met de eisen van het bouwbesluit en/of

werd ook de VvE -waar het appartement

naar zelf verplicht om zijn appartement

de bouwverordening.

onderdeel van uitmaakte- aangeschreven

behoorlijk te onderhouden. Voorzover

Door middel van de aanschrijving wordt

terzake het onderhoud aan de gemeen-

het onderhoud ziet op de gemeenschap-

de appartementseigenaar en/of de VvE

schappelijke gedeelten van het appar-

pelijke delen en zaken in het apparte-

een bepaalde termijn gegund om het

tementencomplex. Verrichting van het

mentencomplex, rust deze verplichting

noodzakelijk onderhoud alsnog zelf te

noodzakelijk onderhoud bleef uit, zodat

op de VvE. Welke delen en zaken

verhelpen. Mocht vervolgens ook aan

de gemeente de werkzaamheden zelf

gemeenschappelijk zijn is terug te vinden

een laatste waarschuwing geen gehoor

uitvoerde en de kosten op de individuele

in de splitsingsakte. Zie bijvoorbeeld ar-

worden gegeven, dan is de gemeente

eigenaren verhaalde. Het spreekt voor

tikel 9 Modelreglement 1992 en artikel

bevoegd om het onderhoud zelf te laten

zich dat de kosten terzake de individu-

17 Modelreglement 2006. Als noodza-

uitvoeren, op kosten van de apparte-

ele appartementen voor rekening van

kelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd,

mentseigenaar en/of VvE.

de desbetreffende individuele eigenaren

dan heeft de gemeente op grond van

Recentelijk had de Hoge Raad te oorde-

kwamen. Echter, de gemeente belastte de

de Woningwet de bevoegdheid om de

len over een dergelijke casus (HR 4 mei

werkzaamheden terzake de gemeenschap-

appartementseigenaar en/of de VvE te

2012, NJ 2012/296).

pelijke gedeelten door aan de apparte-

verplichten dit onderhoud alsnog uit te

mentseigenaars naar rato van hun –in de

voeren. Dit wordt ook wel een aanschrij-

Uitspraak Hoge Raad

splitsingsakte bepaalde- breukdeel.

ving genoemd. Het criterium is dat de

Een appartementseigenaar ontving een

De vraag deed zich voor of de gemeente

onderhoudstoestand van de woning en/

aanschrijving van de gemeente in verband

daarmee wel juist had gehandeld. Het is

of het appartementencomplex dusdanig

met achterstallig onderhoud aan zijn

immers de VvE die ‘in overtreding was’ en

2

•appartementeneigenaar•nl

www


werd aangeschreven, niet de desbetreffende individuele eigenaar.

der ingeschakeld. Op 4 maart 2008 bericht

De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat een dergelijke aanschrij-

de VvE de oude beheerder dat de financiële

ving aan de VvE is aan te merken als een aanschrijving aan de

administratie fouten bevat, in zoverre dat de

gezamenlijke eigenaars op grond van artikel 5:126 BW. Dat heeft

jaarstukken 2006 en 2007 fouten bevatten

tot gevolg dat niet alleen de VvE maar ook de individuele eigenaar

waardoor de financiele situatie van de VvE een stuk minder

als ‘overtreder’ kwalificeert en de gemeente betaling van de ge-

gunstig was dan door de beheerder voorgesteld. De jaarstuk-

maakte kosten -naar rato van het breukdeel in de splitsingsakte-

ken waaruit dit blijkt zijn op 6 augustus 2008 aan deze be-

ook bij deze eigenaar kan vorderen.

heerder toegezonden. Vervolgens legt de VvE op 12 mei 2011

juridische zaken

conservatoir beslag ten laste van de beheerder en start zij een

Toelichting

procedure jegens de beheerder. De VvE vordert terugbetaling

Op grond van deze uitspraak is de gemeente gerechtigd om

van de beheerder.

de onderhoudskosten –in geval geen gehoor wordt gegeven

De rechtbank oordeelt dat artikel 6:89 BW toepasselijk is.

aan een aanschrijving- in te vorderen bij zowel de VvE, als

Dit artikel bepaalt dat geen beroep kan worden gedaan op

bij iedere individuele eigenaar naar rato van het breukdeel. In

een ‘gebrek in de prestatie’ als de schuldeiser niet binnen

de praktijk zal het veelal om slapende VvE’s gaan, nu actieve

bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij de schulde-

VvE’s voor het eigen onderhoud zullen zorg dragen. Het ligt

naar heeft geprotesteerd. De VvE zal dus voortvarend te werk

niet voor de hand dat alle leden van een slapende VvE op de

moeten gaan nadat zij kennis heeft genomen van het gebrek.

hoogte zullen zijn van een eventuele aanschrijving van de ge-

De rechtbank oordeelt dat de VvE dat in dit geval niet heeft

meente aan de VvE, terwijl de gemeente wel gerechtigd is de

gedaan. De brief van 4 maart 2008 kwalificeert niet als een

kosten naar rato van het breukdeel op hen te verhalen.

klacht over een ‘gebrek in de prestatie’. Weliswaar mag de VvE

De appartementseigenaar dient zich in ieder geval te realise-

de tijd nemen om het gebrek te onderzoeken, maar een termijn

ren dat hij/zij -in geval van een aanschrijving aan de VvE- ook

van bijna drie jaar is in dit geval te lang. Volgens het oordeel

rechtstreeks door de gemeente kan worden aangesproken om

van de rechtbank was het aan de VvE om in een veel eerder

in de kosten hiervan bij te dragen.

stadium contact op te nemen met de beheerder om opheldering te vragen toen de fouten aan het licht kwamen. Ook had

Wanprestatie administratief beheerder

de VvE de beheerder ervan op de hoogte moeten stellen dat

Het is -met name voor de grotere VvE’s- gebruikelijk om

er een onderzoek gaande was en de verwachte duur daarvan.

de (financiële) administratie uit te besteden aan een extern

Door deze gang van zaken heeft de beheerder nooit de kans

beheerder. Deze beheerder draagt onder meer zorg voor het

gekregen zich te verweren en zijn haar door het grote tijdsver-

innen van de maandelijks voorschotbijdragen, het opstellen

loop mogelijkheden ontnomen om eventuele tekortkomingen

van de jaarstukken en het organiseren van ledenvergaderingen.

ongedaan te maken en schadebeperkende maatregelen te

De beheerder zal hiervoor een geldelijke beloning van de VvE

nemen. De vordering van de VvE wordt afgewezen.

ontvangen. De situatie kan zich voordoen dat de beheerder zijn werkzaam-

Toelichting

heden niet goed verricht en wanprestatie levert. Uiteraard zal

Deze uitspraak illustreert het belang van tijdig klagen over

de VvE de beheerder hierop kunnen en moeten aanspreken.

eventuele of vermoedelijke fouten die door de beheerder zijn

In beginsel zal de VvE de beheerder de gelegenheid moeten

gemaakt. Om te voorkomen dat hierover op een later moment

geven om gemaakte fouten te herstellen (‘sommeren’). Mocht

onduidelijkheid bestaat, verdient het aanbeveling om klach-

de beheerder daar vervolgens geen (tijdig) gehoor aan geven

ten schriftelijk te uiten. De situatie kan zich voordoen dat er

dan kan bijvoorbeeld worden overgegaan tot beëindiging van

aanvankelijk een vermoeden is van een bepaald gebrek, maar

de beheerovereenkomst en kan de beheerder worden aange-

dat nader onderzoek nodig is om vast te kunnen stellen of

sproken op vergoeding van de geleden schade.

überhaupt sprake is van een gebrek. Uitgangspunt is dat de re-

Het is daarbij wel van belang dat de VvE tijdig aan de bel

sultaten van dit onderzoek kunnen worden afgewacht. Echter,

trekt, zodra is geconstateerd dat de beheerder zijn werkzaam-

zekerheidshalve is het in de meeste gevallen aan te bevelen

heden mogelijk niet goed heeft verricht. Een dergelijk geval

om de schuldenaar ook alvast op de hoogte te stellen van dit

was aan de orde bij de rechtbank Amsterdam (d.d. 6 juni

onderzoek.

2012, LJN BX 2245). mr. Kim Kroon

Uitspraak rechtbank Amsterdam

Van Till Advocaten

De VvE had het technisch en administratief beheer uitbesteed aan een beheerder. Op enig moment heeft de VvE de samenwerking met deze beheerder beëindigd en een nieuwe beheer-

3


Mail & Reply

mail & reply

In elke editie van Appartement & Eigenaar beantwoordt een panel van specialisten interessante vragen in deze rubriek. Deze vragen én antwoorden zijn mogelijk ook waardevol voor andere VvE-bestuurders.

[Vraag] Wat kan de vergadering ondernemen tegen het bestuur van een vereniging van eigenaars, indien zij meent dat het bestuur haar werk niet goed doet en hierover een klacht heeft?

[Antwoord door Burak Bölük, Van Till advocaten] Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars (verder te noemen: de ‘vergadering’) benoemd. Hoewel de statuten van een vereniging van eigenaars (verder te noemen: ‘VvE’) anders kunnen bepalen, is het bestuur belast met het beheer van de middelen van de VvE en draagt zij zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de VvE. Mocht de vergadering niet tevreden zijn over de werkzaamheden van het bestuur, dan ligt het voor de hand dit te uiten aan het bestuur. Zodoende weet het bestuur dat er onvrede heerst en kan het bestuur hieraan werken. In het verlengde hiervan kan de vergadering aanwijzingen geven aan het bestuur ten aanzien van de uitoefening van haar (bestuurs)taak (artikel 5:131 lid 4 BW). Een ander voorbeeld van een aan de vergadering toekomende bevoegdheid is de mogelijkheid van de vergadering om het bestuur te ontslaan. Dit kan op grond van artikel 5:131 lid 2 BW (zie in dit verband bijvoorbeeld ook artikel 41 lid 2 Modelreglement 1992 en artikel 53 lid 3 Modelreglement 2006). Ingeval de VvE schade lijdt door het onbevoegde handelen van het bestuur, is het bestuur eventueel aansprakelijk voor deze schade. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Ook u kunt een vraag mailen naar a.e@pressofoon.nl of sturen naar redactie Appartement & Eigenaar, Postbus 2093, 1960 GB Heemskerk. Of kijk op www.appartementeneigenaar.nl.

5


(advertorial)

Asbestinventarisatie Collectieve contracten via PIT Beheer Na alle media-aandacht omtrent asbest de afgelopen maanden wil PIT Beheer in deze editie aandacht besteden aan asbest en de VvE. Asbest is een natuurlijk mineraal (natuurproduct) dat sinds de 19e eeuw werd toegepast in onder meer de woningbouw. Hoogtepunt van deze toepassing in de woningbouw was vanaf de jaren vijftig tot aan het begin van de jaren negentig. Sinds 1 januari 1994 is gebruik en hergebruik van asbest verboden in verband met de volksgezondheid. In veel VvE’s zitten asbestproducten verwerkt zonder dat het bestuur dat weet. Te denken valt aan asbeststandleidingen, asbestpanelen onder de kozijnen en asbestafwerking in ketelruimten. Ook in kleine delen of delen uit het zicht kan asbest zitten. Hierbij kunt

6

•appartementeneigenaar•nl

www

u denken aan kit, remschoenen van een lift en ondervloeren.

Wat kan en moet een VvE doen? De opdrachtgever (in deze de VvE) is op grond van het Arbobesluit verplicht de risico’s in kaart te brengen voorafgaand aan de


(advertorial)

Voor de complexen van voor 1994 adviseren wij een asbestinventarisatie type A uitgebreid uit te laten voeren. Bij deze inventarisatie ontvangen wij een rapport waarbij alle gemeenschappelijke delen van de VvE zijn onderzocht inclusief een opname van 10% van het aantal appartementen. De asbestinventarisatie is drie jaar geldig en kan dienen bij klein en groot onderhoud. Als technisch beheerder sturen wij de leveranciers aan en wijzen wij deze op de eventuele aanwezigheid van asbest. Daarnaast maken wij een saneringsplan voor de VvE. Wij zullen dan in het meerjaren onderhoudsplan budgetten gaan reserveren voor de komende jaren waarbij we per jaar een deel saneren. Uiteraard is de sanering afhankelijk van het type asbest en de risico’s. Bij standleidingen ontstaan bijvoorbeeld lekkages en sanering kan dan onvermijdelijk zijn. Gevelpanelen onder de kozijnen hoeven niet in alle gevallen gesaneerd te worden.

Kosten voor de VvE Met dank aan de firma Nomacon b.v. hebben wij dit product (de uitgebreide asbestinventarisatie) ook nog kostentechnisch beheersbaar weten te houden. Door onze collectieve inkoop kunnen wij namens de VvE een prijs bedingen van € 20,- per appartement.

Tot slot Op www.pitbeheer.nl ziet u een voorbeeld van een asbestinventarisatie. Voor alle mogelijke collectieve contracten en meer informatie, mail naar: contracten@pitbeheer.nl. Ing. Raymond Arendts (PIT Beheer)

uitvoering van werkzaamheden in of aan een bouwwerk van voor 1994. Dit kan betekenen voor een VvE dat bij klein onvoorzien onderhoud een monteur in aanraking komt met asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bij het repareren van een dak waar asbest in verwerkt is. Ook bij groot onderhoud is de VvE verplicht tot het inventariseren van het eventueel aanwezig zijn van asbest.

Collectieve inkoop onderhoudscontracten

Beleid PIT Beheer In overleg met Nomacon b.v. (gecertificeerd SC540 asbestinventarisatiebedrijf) hebben wij een asbestinventarisatie opgesteld die geheel afgestemd is op VvE’s.

Gezamenlijke inkoop maakt sterk! Zie www.pitbeheer.nl of bel 088 - 3558800

7


3,7%HKHHUYHU]RUJWKHWWHFKQLVFKEHKHHUYRRU9Y(CV (UZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQWRWDDOGLHQVWHQSDNNHWEHVWDDQGHXLW ‡NODFKWHQRQGHUKRXG‡FRQWUDFWRQGHUKRXG‡PHHUMDUHQRQGHUKRXG‡SODQPDWLJRQGHUKRXG (HQJRHGHDGYLVHXUYHUGLHQG]LFK]HOIWHUXJKHWJHHQZLMXZLOOHQEHZLM]HQGPYGHEHVWDDQGHWHFKQLVFKH FRQWUDFWHQYULMEOLMYHQGWHJHQKHWOLFKWWHKRXGHQWHXSJUDGHQ8LWHUYDULQJEOLMNWGDWZLMGRRURQ]HFROOHFWLHYH FRQWUDFWHQEHVSDULQJHQWRWZHOYDQGHMDDUOLMNVHFRQWUDFWSULMVNXQQHQUHDOLVHUHQ

ZZZSLWEHKHHUQOWHO 3,(%HKHHULVGHOLQNPHW3,7%HKHHURSJHELHGYDQGXXU]DDPEHKHHUHQSODQPDWLJRQGHUKRXG 3,(%HKHHUYHUVWUHNWKHWHQHUJLHODEHOHQNDQWHYHQVKHWPDDWZHUNDGYLHV (3$ YHU]RUJHQYRRUHHQEHWHUHNLMN RSGHPDDWUHJHOHQ 

ZZZSLHEHKHHUQOWHO 3,73URMHFWVLVJHVSHFLDOLVHHUGLQKHWDDQQHPHQYDQERXZNXQGLJHSURMHFWHQ]RDOVGLUHFWLHYRHULQJJURRW RQGHUKRXGHQVWHOWWHYHQVERXZNXQGLJHDGYLVHXUVLQXLWHHQORSHQGHIXQFWLHVEHVFKLNEDDU %HVFKLNEDUHNDQGLGDWHQ ‡FRPSOH[EHKHHUGHU‡WHFKQLVFKDGYLVHXU ‡DOOURXQGRS]LFKWHU‡SURMHFWOHLGHU

ZZZSLWSURMHFWVQOWHO 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSHQYUDDJQDDUGH]HHUVFKHUSHPDUNWWDULHYHQ

3DUWQHUV,Q7HFKQLVFK%HKHHU%99DUHVHZHJ3RVWEXV('5RWWHUGDP


e]]j EDONRQ

E9<=AF@GDD9F<

:9DCGFC9E=J&FDL=JJ9K:=?D9RAF?&FD

OYYjk[`abfdabc`]]^lm]]fhjY[`la_ ZYdcgf&@]lakYdd]]fbYee]j\Yl`]l Zmal]fk]arg]fafF]\]jdYf\rgcgjlak& E]lZYdcgfZ]_dYraf_nYfE]lYdmjYcmfl m`]l`]d]bYYj\ggjnYf`]l Zmal]fd]n]f_]fa]l]f

METALURA

MEER RUIMTE

0HHULQIRUPDWLH"

7RWDDORQW]RUJG 9dkmca]klnggjZYdcgfZ]_dYraf_\Yfoadlm\]rYc]f_g]\]fhjg% ^]kkagf]]d_]j]_]d\`]ZZ]f&E]lYdmjY:&N&o]jcl\YYjgengd_]fk ]]flglYYd^gjemd]&<YlZ]l]c]fl\YloabYdd]knYfYlglrnggjm j]_]d]f$af[dmka]^]]fYYfnjYY_ge_]naf_kn]j_mffaf_&

METALURA.NL

<]fclmggc]]fkYYf2 ‡ Gfr]_jYlakE]lYdmjYeY_Yraf]k ‡ Hj]k]flYla]lab\]fk]]fNN=n]j_Y\]jaf_ ‡ :]rg]c]fnYf]]fn]j_]dabcZYj]j]^]j]fla] ‡ =]fnjabZdabn]f\]\]egfkljYla]Zabml`mak

INFO@METALURA.NL

MEER RUIMTE

ŽƉƐƚĂůǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ ŽŶƚďŝŶĚŝŶŐ

ƐƉůŝƚƐŝŶŐƐĂŬƚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚ

e

EDON]]j RQ

0/* -

:9DC GF:=?D9 K;@M RAF? A>%'<J99 AKQK

L==EMETAL URA MEE

®

R R UI

MTE

WWW.BA LKONKAM ER.NL

0184-701 008

Rijssenbeek Advocaten behoort reeds vele jaren tot de top op het gebied van het appartementsrecht. Op dat gebied wordt het kantoor ook landelijk en breed erkend als een centrum van knowhow en ervaring. Speciaal voor VvE’s heeft Rijssenbeek Advocaten als enige een prijsarrangement (OJD) vanaf ½ 405,- incl. BTW (prijspeil 2012) per jaar voor juridische dienstverlening ontwikkeld. Meer dan 3000 VvE’s maken inmiddels van een dergelijke OJD gebruik. Bel 026 443 42 49 of schrijf naar Rijssenbeek Advocaten t.a.v. Afdeling OJD Postbus 1219 | 6801 BE Arnhem | ojd@rijssenbeek.nl

www.rijssenbeek.nl

Postbus 1219 | 6801 BE Arnhem | Velperweg 35-1 | 6824 BE Arnhem | T 026 443 42 49 | F 026 445 90 54 | info@rijssenbeek.nl

E9<=AF @GDD9F<


Het uitzicht van een gebouw wordt (mede) bepaald door een balkon. Bovendien verhoogt het de verkoopwaarde aanzienlijk. Dit vormt namelijk een belangrijk onderdeel van een appartement aangezien de vraag naar woonruimtes een buitenruimte groot is. In deze editie van Appartement & Eigenaar hebben we het over balkonbeglazing.

MBR Hekwerken

*ITSWVJMOTIbQVO ?IIZUWM\]ZMSMVQVOUMMPW]LMV' Appartementen zijn vaak voorzien van een mooi balkon. Het aanzicht van een gebouw wordt dan ook (mede) bepaald door een balkon. Als uw balkon bovendien voorzien is van balkonbeglazing kunt u als bewoner het hele jaar door buiten zitten.

10

â&#x20AC;˘appartementeneigenaarâ&#x20AC;˘nl

www

Solarlux


Sunflex

bestaande gevel behouden moeten worden. Als u kiest voor geïsoleerde balkonbeglazing zijn de profielen thermisch onderbroken en wordt er HR++ isolatieglas toegepast. De hoge kierdichtheid maakt de optimale isolatie

balkon en galerij

compleet en u maakt hiermee van uw balkon dan ook een volwaardige woonruimte. De bestaande gevel kan, indien gewenst, verwijderd worden.

Vergunning Een toevoeging van balkonbeglazing is een gevelwijziging. Afhankelijk van het gekozen systeem is deze meer of minder ingrijpend. Voor wijzigingen aan de voorgevel en een naar de openbare ruimte gekeerde zijgevel moet bijna altijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd, ongeacht het soort bouwwerk. Aan de achtergevel en een niet naar de openbare ruimte gekeerde zijgevel mag vaak wel vergunningsvrij gebouwd worden, afhankelijk van een aantal criteria. Met behulp van de omgevingscheck op www.omgevingsloket.nl er achter komen of u een vergunning nodig heeft. Uiteraard dienen ook de vergunningsvrije bouwwerken aan de bouwtechnische regels van het Bouwbesluit te voldoen. Daarnaast kan de gemeente in uitzonderlijke gevallen optreden tegen het uiterlijk van een bouwwerk. Vaak wordt het aanvragen van de omgevingsvergunning echter geregeld door de aannemer.

Voordelen balkonbeglazing • Het hele jaar door gebruikmaken van uw balkon; • Ruiten zijn eenvoudig aan twee zijden te reinigen; • Onopvallende integratie in bestaand gevelaanzicht; Ontbijten bij opkomende zon of genieten van de ondergaande zon op uw balkon, behaaglijk en gezellig. In de winter als het koud is en toch de zon schijnt, is het een waar genot om heerlijk op uw balkon te zitten. Ook is de balkonbeglazing eenvoudig weg te schuiven zodat u

• Inbraakwerend; • Geluidsreducerend; • Reductie van het energieverbruik; • Goede ventilatie.

met mooi weer kunt genieten van de zon en uw omgeving. Beglazing op uw balkon brengt vele voordelen met zich mee. Er kan een onder-

Metalura

scheid gemaakt worden tussen transparante en omkaderde balkonbeglazing. De beglazing kan bij beiden vaak door middel van een railsysteem open- en dichtgeklapt worden. Transparante balkonbeglazing is zelfs in gesloten toestand vrijwel onzichtbaar. Dit komt omdat er bij een transparante beglazing geen staande profielen toegepast worden. Hoewel men prima beschut zit tegen weer en wind is het zicht naar buiten toe volledig onaangetast. Omkaderde balkonbeglazing biedt in gesloten toestand een vrijwel volledige bescherming tegen weer en wind, doordat de profielen in de omkadering naadloos aansluiten. Ten opzichte van de transparante balkonbeglazing is de omkadering natuurlijk wel zichtbaar, maar met een zeer slank profiel wordt het uitzicht nauwelijks verstoord.

Geïsoleerd of niet Bij balkonbeglazing kunt u kiezen uit geïsoleerde of ongeïsoleerde balkonbeglazing. De ongeïsoleerde systemen hebben een fraaie glazen vouwwand van gehard enkelglas, zonder verticale stijlen. In de zomer kunnen de vouwdelen, indien gewenst, opengezet worden. Onder minder gunstige weersomstandigheden vouwt u het systeem geheel of gedeeltelijk dicht. Omdat het systeem geïsoleerd is, zal de

11


CREĂ&#x2039;ER MEER WOONCOMFORT Geniet van licht, lucht en ruimte op uw balkon. CreĂŤer extra leefruimte met Solarlux balkonbeglazing. Bij mooi weer volledig open en anders heerlijk beschut tegen weer en wind.

SOLARLUX Nederland BV | Tel. 0548 631323 | www.solarlux.nl

Duik eens in de oplossingen van BASF (STLLYKHU[^PU[PNQHHYPZ)(:-RVWSVWLYPUOL[VU[^PRRLSLULUWYVK\JLYLU]HUVWSVZZPUNLU]VVY ^H[LYKPJO[PUNLUHM^LYRPUN]HU)HSRVUZ .HSLYPQLU6UaLM\UJ[PVULSLZ`Z[LTLUNHYHUKLYLU\LLU TVVPK\\YaHHTLULJVUVTPZJOYLUKHILSLPUKYLZ\S[HH[:HTLUTL[KL]LY^LYRLY]VVYaPL[)(:-\ ]HULLU¸^H[LYKPJO[šLUVWTHH[HMNLZ[LTKHK]PLZ COAT

FLEX

Standaard

FAST

Elastisch

DRAIN

Snelhardend

Waterafvoerend*6(;-3,?-(:;LU+9(05aPQUNL[LZ[]VSNLUZ,5LUOLIILULLUPUZ[LSIHHYHU[PZSPWWYVĂ&#x201E;LS )(:-*VUZ[Y\J[PVU*OLTPJHSZ)LSNP\T5=5PQ]LYOLPKZ^LN /(4)LSNPw =VVY5LKLYSHUK!T F^^^IHZMJJUS

4LLYPUMVYTH[PL& =YHHNVUaLMVSKLY 4(:;,9;67Â&#x17D;]SVLY Z`Z[LTLU]VVY)HSRVUZ .HSLYPQLUHHUVW IHZMJJUS'IHZMJVT


.:$/,7(,723 (/.(+22*7(

MBR Hekwerken is toonaangevend in het ontwikkelen en produceren van duurzame, aluminium balkon- en galerijheksystemen. Elk project is uniek en vraagt om unieke heksystemen. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben derhalve een diep assortiment ontwikkeld. Wij kunnen met praktische oplossingen aan al uw technische en esthetische wensen voldoen. Bovendien bieden wij specifiek voor een project mogelijkheden tot productontwikkeling aan.

BALKONHEKKEN VERVANGEN MBR Hekwerken levert een compleet product met hoogwaardige dienstverlening. Het constructiebureau verzorgt tot in detail het reken- en tekenwerk, het commercieel en technisch team de bouwadviezen en leiding aan de werkzaamheden ter plekke.

MBR Hekwerken B.V. Fuutweg 1 4791 PB Klundert Tel. 0168-403936 Fax. 0168-403823 info@mbrhekwerken.nl

Helder Vooruitzicht SUNFLEX is producent van balkon beglazing systemen en flexibele openingen voor de gevelbouw. Glas-vouw en schuifdraai systemenvan het hoogste niveau. Sunflex maakt het u mogelijk uw gevel maximaal te openen, waardoor u optimaal kunt genieten van de extra buitenruimte..

www.sunflex.nl


Ramen en deuren; ze zijn het visitekaartje van uw woning. Ze bepalen de uitstraling van het gebouw. Daarnaast dienen ze ook van een goede kwaliteit te zijn, zodat ongewenste bezoekers buiten blijven. Mocht de kwaliteit achteruit gaan, dan is het uiteraard wenselijk om over te gaan tot onderhoud of zelfs vervanging van de ramen en deuren. Daarom vertellen we deze keer hoe u uw kozijnen het beste kunt onderhouden en er dus langer van kunt genieten.

Knipping

Kozijnen Houd rekening met onderhoud

Als u besluit tot renovatie van ramen en deuren, dan is het verstandig ook alvast rekening te houden met het toekomstige onderhoud.

Er zijn een aantal zaken die men eenvoudig zelf in de gaten kan houden, zodat het duide-

verstandig na te (laten) gaan of het gevel-

lijk is wanneer er onderhoud nodig is. Bij houten kozijnen is er kans op houtrot. Dit komt

metselwerk boven de kozijnen is gewerkt

het meeste voor op de liggende delen en hoeken van het kozijn, doordat dit de afwatering

met een latei. Dit is een draagconstructie

van het glas vormt en er regenwater over heen stroomt. Houtrot is te herkennen doordat

die ertoe dient om belastingen boven

het hout zo broos is dat gemakkelijk afbreekt. Daarnaast klinkt het dof als je er met een

wanddoorbrekingen (een raam of deur)

hamer op klopt. Een ander veelvoorkomend probleem is tocht of lekkage bij het kozijn.

over te brengen op het gedeelte van de

De meeste kozijnen zijn afgewerkt met rubber strips. Deze kunnen na verloop van tijd

wand naast deze wanddoorbrekingen. Als

gaan slijten of verdrogen, waardoor er tocht of lekkage kan gaan optreden. Het is dan ook

dit niet het geval is, bestaat de kans dat

belangrijk deze strips jaarlijks te controleren en eventueel te laten reinigen. Wanneer het

de kozijnen gaan doorzakken of scheurvor-

rubber geen aaneengesloten geheel meer vormt, is er sprake van slijtage. Tevens is het

ming in de gevel gaan veroorzaken.

14

â&#x20AC;˘appartementeneigenaarâ&#x20AC;˘nl

www


Isolatiewaarde

daartussen een ruimte, de spouw. In deze spouw zit droge lucht of een

Via kozijnen gaat warmte verloren, en dit

soort gas. Een spouwbreedte van 15 mm geeft de beste isolerende wer-

is nadelig voor het milieu. Hoeveel energie

king. De spouw van ‘gewoon’ dubbelglas is gevuld met droge lucht. HR+

verloren gaat, hangt af van de isolatiewaar-

glas en HR++ glas zijn praktisch gevuld met edelgassen. Edelgassen

de. Deze wordt uitgedrukt in de U-waarde

isoleren beter dan gewone lucht. HR glassoorten bevatten coatings (laag-

(warmtedoorgangscoëfficiënt in Watt/m2K).

jes) op de binnenzijde van de glasplaten, waardoor de isolatie nog beter wordt. De coatings

Hoe hoger de U-waarde, hoe meer warmte

weerkaatsen de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

ramen en deuren

het kozijn doorlaat, dus hoe slechter de isolerende werking. Volgens het Bouwbe-

Lamikon

sluit mag de U-waarde van kozijnen in de buitengevel maximaal 4,2 W/m2K zijn. De U-waarde van houten en kunststof kozijnen (montage of niet) is circa 2,4 W/m2K, en voldoet dus ruim aan de regels. In aluminium kozijnen kan met een zogenaamde thermische onderbreking van kunststof dezelfde waarde of beter worden bereikt. De U-waarde van aluminium kozijnen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de thermische onderbreking. Zeker in verwarmde vertrekken is het belangrijk om te kiezen voor een aluminium kozijn met een lage U-waarde. Vraag dus naar de U-waarde bij de leverancier.

HR++ De aanschaf van nieuwe kozijnen is een

Bij onderhoud en bouwwerkzaamheden aan een monument hebt u te maken met

goede gelegenheid om isolerend glas te laten

zowel een monumentenvergunning als een bouwvergunning. U hebt altijd een bouw-

plaatsen. Er zijn verschillende mogelijkhe-

vergunning nodig, die u sinds 1 oktober 2010 gemakkelijk aan kunt vragen via www.

den: Gewoon dubbel glas, voorzetramen,

omgevingsloket.nl. Uw gemeente kan u vertellen of u daarnaast een monumenten-

HR+ glas of HR++ glas. Dubbel glas

vergunning hebt. In een beperkt aantal gevallen van normaal onderhoud hebt u geen

bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met

monumentenvergunning nodig, bijvoorbeeld schilderen in dezelfde kleur.

NBVT

15


>HHYVTOV\[LU RVaPQULU KL\YLU&

`

/V\[^VYK[HS]LSLLL\^LU[VLNLWHZ[HSZ IV\^TH[LYPHHS6VRRVaPQULULUKL\YLU^VYKLUHS ZPUKZTLUZLUOL\NLUPZNLTHHR[]HUOV\[/V\[OLLM[ aPJOKVVYKLLL\^LUOLLUIL^LaLUK\\YaHHTLU IL[YV\^IHHY[LaPQU0ULLUV]LYaPJO[^PSSLU^LSH[LUaPLU KH[RVaPQULULUKL\YLUNLTHHR[]HUOV\[PUHSSLZ[HKPH ]HUKLNLIY\PRZJ`JS\ZKLILZ[LRL\ZPZ6MOL[U\VT K\\YaHHTOLPKTPSPL\ILSHZ[PUNVM\P[Z[YHSPUNNHH[OV\[ OLLM[K\PKLSPQRL]VVYKLSLU[LUVWaPJO[L]HUHSSLHUKLYL NLIY\PR[LTH[LYPHSLU

voor deskundig, onafhankelijk advies kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met het kenniscentrum van de NBvT onder nummer 035-6947014


De veiligheidsdeur houdt de dieven buiten, niet het slot. Een goed slot is belangrijk, maar wat de dieven ĂŠcht tegenhoudt is hoe lastig het is om de deur kapot te krijgen. Meerdere lagen staalplaat, haakvormige stalen pennen en haakgrendels aan de voor- en achterkant maken het vrijwel onmogelijk om een Daloc-deur open te breken. Maar hoe kunnen die Daloc-deuren dan toch zo soepel en elegant zijn? Heel eenvoudig; het weerstandsvermogen van de deur is afhankelijk van de intelligente constructie van de veiligheidsonderdelen en het gebruikte materiaal. Groot project? Onze gecertiďŹ ceerde monteurs vervangen een appartementsdeur in minder dan een halve dag. Kijk op daloc.nl voor meer informatie. Daar vindt u ook onze dichtstbijzijnde dealer.

Veiligheidsdeuren


Ieder gebouw, groot of klein, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Vaak wordt het onderhoud echter pas uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. Dit vergroot de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen. Een manier om dit te voorkomen

3ODQKHW RQGHUKRXG

is een goed en gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

All-Finish

18

â&#x20AC;˘appartementeneigenaarâ&#x20AC;˘nl

www


Het doel van een VvE is het

Uitbesteden

gezamenlijk onderhouden van het

Omdat bij het opstellen van een MJOP (en

appartementencomplex. Goed en tijdig

het uitvoeren ervan) heel wat komt kijken, kan het raadzaam zijn dit uit te besteden.

onderhoud

onderhouden is een belangrijk aspect

Er bestaan verschillende bedrijven die hierin

voor de waarde van het object.

gespecialiseerd zijn, zij nemen u alles uit handen. Een inspecteur komt dan allereerst een bouwkundige inspectie aan het gebouw uitvoeren. Eerst inventariseren en inspecteren ze dan de delen

Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE)

waarvan het onderhoud onder de verantwoording van de VvE

wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot)

valt. Hierbij kan men denken aan het dak, de gevels, de ge-

onderhoud aan het gemeenschappelijke pand. Dit betekent dat

meenschappelijke bouwdelen in het interieur en de installaties.

zij maandelijks geld opzij moeten zetten voor groot onderhoud.

De precieze lijst is afhankelijk van de splitsingsakte en wordt

Door het hebben van een reservefonds kunnen bijvoorbeeld

in overleg met het bestuur van de VvE vastgesteld. Afhankelijk

kapotte ramen in de entree direct gemaakt worden en zijn

van de technische staat van het appartementencomplex zal er

eigenaren niet afhankelijk van de financiële situatie van één van

worden aangegeven welke delen als eerste onderhoud behoeven.

de bewoners. Er is geen wettelijk vastgestelde minimumomvang

Daarbij moet ook het kostenplaatje inzichtelijk worden gemaakt

voor een reservefonds, maar de omvang moet in ieder geval

zodat het bestuur (en de eigenaren) duidelijk hebben welke

groot genoeg zijn om de kosten van regulier groot onderhoud te

bedragen er in welk jaar nodig zijn. Tevens bevat het rapport een

dekken. Als maatstaf voor het reservefonds kunt u een bedrag

conditiemeting en overzicht van zaken die direct aandacht be-

aanhouden van 1 procent van de herbouwwaarde van het

hoeven. De meest gebruikte meerjarenonderhoudsplanning heeft

complex of van de WOZ-waarde van de appartementen. Dit geldt

een termijn van 10 jaar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw

dan met name voor grote appartementencomplexen. Voor een

MJOP jaarlijks te laten actualiseren.

kleinere vereniging, met minder dan 10 leden, zal een dergelijk bedrag in de praktijk niet nodig zijn. Om de kosten van regulier groot onderhoud echt goed te kunnen schatten is een meerjarenonderhoudsplan eigenlijk onmisbaar.

MJOP Om de kosten van regulier groot onderhoud echt goed te kunnen inschatten is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) eigenlijk onmisbaar. In een MJOP is een onderhouds-, herstel- of vervangingscyclus voor de gemeenschappelijke delen vastgelegd. Denk dan naast de terugkerende schilderbeurt aan de dragende constructies, vloeren, daken, afvoeren en diverse installaties die periodiek moeten worden onderhouden of vervangen. Wanneer die cyclus vastligt in een onderhoudsplan van 30 jaar of langer kan de hoogte van het reservefonds goed worden geschat. Daarbij kan de VvE de hoogte van de servicekosten zo afstemmen dat er altijd voldoende geld aanwezig is om het onderhoud te plegen. Uw pand verwaarloost niet en uw medebewoners hoeven ook nooit onverwacht diep in de buidel te tasten.

Waarom een MJOP • Het planmatig onderhoud van een gebouw is vastgelegd. • Inzicht in de onderhoudswerkzaamheden en kosten. • Behoud van de gewenste kwaliteit van het gebouwen en functies. • Onverwachte extra kosten veroorzaakt door achterstallig onderhoud worden voorkomen. • Kans op ongewenste situaties (storingen, lekkages, klachten en overlast) beperken PIT Beheer

19


Wij gaan voor kwaliteit en zekerheid!

Ons pand is ons kapitaal. Daarom hebben wij gekozen voor de zekerheid van een bouwbedrijf met BouwGarant-keurmerk. Dan weten we zeker dat we een partij inschakelen waar kwaliteit voorop staat en bij wie â&#x20AC;&#x153;afspraak is afspraakâ&#x20AC;? vanzelfsprekend is.

U bouwt zeker met BouwGarant

www.bouwgarant.nl/zakelijk


Het Houtlook Authentiek-kozijn Moderne techniek met een klassieke uitstraling. GEALAN biedt met het kubusvormige Houtlook-systeem de oplossing voor renovatie van authentieke verticale schuiframen met de voordelen van kunststof. Bovendien oogt het kozijn door het verspringend bovenlicht als een origineel houten schuifraam en voldoet het aan de laatste technische eisen.

Verbinding De rechte verbindingen zijn optisch gelijk aan traditionele houten kozijnen.

y

y

y

y

3X]^KVVK^SO YZ ZVK^^O OX ROVVOXNO NKUOX <S]SMY SX`OX^K\S]K^SO] 5O_\SXQ SX]ZOM^SO] :\YTOM^ KN`SO]

Constructie Raamconstructies die in oude Nederlandse stadswijken, boerderijwoningen en herenhuizen toegepast worden.

Isolatie / EPC Eenvoudig, zonder ingewikkelde technische toepassingen de hoogste thermische- en geluidsisolatie. Originele onderdorpel Traditionele afgeschuinde onderdorpel.

KIBA â&#x20AC;˘ Ambachtstraat 17 â&#x20AC;˘ Bergambacht â&#x20AC;˘ www.kiba.nl

JOGP!BSOMXXXWBMCFWFJMJHJOHOM

9

' 'H9ULHV W

0511 - 46 14 85 06 - 12 35 45 78 info@devries-toa.nl www.devries-toa.nl

WHFKQLVFKRQGHUKRXG DGYLHVEXUHDX

Meerjarenplanning (MJOP/ NEN-2767) 2P XZ RQGHUKRXGVNRVWHQ WH EHKHHU VHQ LV KHW RSVWHOOHQ YDQ HHQ JRHG PHHU MDUHQRQGHUKRXGVSODQHVVHQWLHHO+LHUPHH NULMJWXLQ]LFKWLQXZRQGHUKRXGVNRVWHQRS ]RZHOGHNRUWHDOVODQJHWHUPLMQ Adviesrapport :LM DGYLVHUHQ X ELM DDQ RI YHUNRRS YDQ YDVW JRHG HHQ ERXZNXQGLJ DGYLHVUDSSRUW DDQ NRRSNHXULQJVUDSSRUW RS WH ODWHQ VWHOOHQ =R NRPW X DFKWHUDI QLHW YRRU YHUUDVVLQJHQ WH VWDDQ 'LW UDSSRUW YROGRHW WHYHQV DDQ GH HLVHQ YDQ GH 1DWLRQDOH+\SRWKHHN*DUDQWLH 1+* 

$DU]HOQLHWHQQHHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRS :LM]LMQXJUDDJYDQGLHQVW


Gevels zijn bepalend voor de uitstraling van een gebouw. Ze omhullen het gebouw en zijn bepalend voor de uitstraling. Daarom is het ook van belang dat de gevels goed onderhouden worden. Reiniging van de gevels hoort hier ook bij. Een goed gereinigde gevel verlaagt de kosten van het onderhoud en verhoogt de waarde van het gebouw. Daarom gaan we in deze editie dieper in op gevelreiniging.

Een frisse gevel Gevels staan de hele dag bloot

Alle gevels in Nederland ondervinden in meer of mindere mate de gevolgen

aan allerlei weersinvloeden.

keer, (zure) regen, roet- en metaaldeeltjes, vogeluitwerpselen, zoute (zee)

Hierdoor is er een grote kans op

lucht, uv-straling, pekel en vervuiling door insecten. Gevels kunnen zowel om

verontreiniging en schade. Laat

van industriĂŤle verontreiniging, uitstoot van uitlaatgassen van het wegver-

esthetische als technische redenen onderhoud nodig hebben. Door gevels tijdig en goed te onderhouden gaan gevels en gevelelementen langer mee

onderhoud aan de gevel daarom

(langere levensduur) en behoudt men een representatief pand. Ook kunnen

niet ondersneeuwen.

maatregelen genomen worden waardoor het vocht beter gereguleerd wordt

22

â&#x20AC;˘appartementeneigenaarâ&#x20AC;˘nl

www

en het comfort sterk verbetert. De kwaliteit van het gevelonderhoud wordt


Gevelplan

niet alleen bepaald door het visueel waarneembare resultaat, maar door de hoeveelheid onderhoud dat nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven.

Wetgeving

gevels

Het ministerie van VROM stelt in hun wetgeving dat gebouwen in een gemeente veilig en betrouwbaar moeten zijn. Alle gemeenten in Nederland dienen er zelf op toe te zien dat de gebouwen binnen hun gemeente veilig en betrouwbaar zijn. Een VvE is als gebouwbeheerder er echter zelf verantwoordelijk voor dat het gebouw veilig is. U heeft zorgplicht. Het is dan ook verstandig om uw pand(en) te laten controleren. Zo weet u zeker dat uw pand veilig en betrouwbaar is. Daarnaast kunt u een begroting maken voor het onderhoud van de komende jaren.

Methode Om bij gevelreiniging de beste methode te kiezen voor het behandelen van uw gevel is speciďŹ eke kennis noodzakelijk. Het is dan ook gangbaar om voor elk pand een plan van aanpak te maken welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om tot een optimaal resultaat te komen. Elke woning of zelfs elke gevel is weer anders, dit houdt in dat elke gevel afzonderlijk moet worden bekeken. Verder zijn er meerdere factoren die bepalend zijn voor de prijs zoals: de staat van het voegwerk, de staat van het metselwerk, de soort en hardheid van de steen, de bereikbaarheid, het geveloppervlak (aantal m²).

Reiniging Vaak vindt er bij nieuwbouw, voordat het gebouw wordt opgeleverd, ook al gevelreiniging plaats. Het gaat hierbij onder meer om het verwijderen van bijvoorbeeld bouwvervuiling of opgespat modder of te vroeg beregend voegwerk. Dit gebeurt dus al voor de oplevering de gevel gereinigd worden. Zo krijgt u direct al een mooie, schone gevel. Aan de bewoners de taak ervoor te zorgen dat dit zo blijft en er geen grauwe sluier over het gebouw valt. Bij nieuwbouw vindt er, voordat het gebouw wordt opgeleverd, ook al gevelreiniging plaats. Het gaat hierbij onder meer om het verwijderen van bijvoorbeeld bouwvervuiling of opgespat modder of te vroeg beregend voegwerk. Dit gebeurt dus al voor de oplevering de gevel gereinigd worden. Zo krijgt u direct al een mooie, schone gevel. Aan de bewoners de taak ervoor te zorgen dat dit zo blijft en er geen grauwe sluier over het gebouw valt. Robertson

Total Wall Concept

23


d n e v e g n a a n o o t 50 jaar in gevelconstructies

Larserpoortweg 32 Postbus 199 8299 AD Lelystad Tel. 0320 267 878 Fax 0320 267 876 www.robertson.nl


Galerijhekken zonder staanders? Het lijkt maar zo!

A

MBR Hekwerken heeft een nieuw type aluminium hek ontwikkeld waarbij de staanders volledig zijn geïntegreerd in het totaal van het hekwerk. Hierdoor worden de afzonderlijke hekelementen niet steeds in aanzicht onderbroken door een aparte staander, maar ontstaat er een strak en rustig gevelbeeld. Het hekwerk vloeit hierdoor namelijk van de ene naar de andere kant. Als verticale stijlen worden hier de MBR lamellen 64-12 toegepast. Het geheel is, inclusief de staanders, compleet uitgevoerd in aluminium. MBR Hekwerken, ga voor uitgebreide informatie naar www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12325a in.

Ideale oplossing voor balkons en galerijen MASTERTOP 1255 Outdoor van BASF is een ideale oplossing voor balkons, galerijen en bordesvloeren waar sprake is van hinderlijke plasvorming door een foutief afschot. Door innovaties kan BASF u een passend vloersysteem garanderen. Zo is deze succesvolle decoratieve drainvloer tegenwoordig oplosmiddelvrij, wat bijdraagt aan de duurzame oplossingen die BASF nastreeft. Het eerste project met de oplosmiddelvrije MASTERTOP® 1255 Outdoor is inmiddels suc-

B

cesvol afgerond. BASF, meer info op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12325b in.

C

Ook de badkamers antislip Kent u de antislipbehandeling van SLIPSTOP al? Zij behandelen naast galerijen, entrees en ook keukens en badkamers! En met succes; VvE’s, beheerders en woningcorporaties vragen regelmatig om antislipbehandelingen. Met deze eenmalige behandeling worden gladheidsproblemen voorkomen, op nieuwe en bestaande vloeren. Uitglijden is niet meer nodig! SLIPSTOP heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van vloeren met een groot slipgevaar. Op elke behandeling wordt een langdurige garantie gegeven. SLIPSTOP, u leest meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12325c in.

Meer licht, minder energie! De Polaris is een innovatieve 5W ledarmatuur voor de openbare ruimte. Speciale lenzen sturen het licht met chirurgische precisie, waardoor zij een verlichtingssterkte haalt die twee keer hoger is dan met 11W (spaarlampen) kan worden behaald! En waarom zou men onnodig de verlichting voluit laten branden? De Polaris

D

kan standaard op ‘low level’ branden. Alleen als het écht nodig is, schakelt hij over op 100%. Zo wordt veel energie bespaard, terwijl de veiligheid blijft gewaarborgd. HBI Bisscheroux, uitgebreide informatie vindt u op www.appartementeneigenaar.nl,

ZOEKCODES

www.appartementeneigenaar.nl A: AE12325a Aluminium hek meer info online

B: AE12325b Decoratieve drainvloer meer info online

C: AE12325c Antislipbehandeling meer info online

D: AE12325d Ledarmatuur meer info online

klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12325d in.

25


Het binnenhuisklimaat krijgt steeds meer aandacht. Uiteraard is het onmisbaar dat u zich prettig voelt in uw eigen huis. Een behaaglijk warm appartement heeft daar veel mee te maken. Maar u wilt ook dat de kosten voor de verwarming binnen de perken blijven. En wat zijn de mogelijkheden hierin voor de VvE? Dit keer aandacht voor verwarming in deze editie van Appartement & Eigenaar.

Verwarmen als collectief

In appartementencomplexen zien we vaak dat de bewoners zijn aangesloten op één centrale verwarmingsinstallatie en niet iedereen een eigen verwarmingsinstallatie in de woning heeft; collectieve verwarming. De VvE is verantwoordelijk voor deze collectieve stookinstallatie.

26

•appartementeneigenaar•nl

www


Duurzame alternatieven Bij collectieve verwarming is er één gezamen-

woonklimaat

lijke warmtebron voor bijvoorbeeld een appartementengebouw. Dat kan een gasgestookte ketel zijn, steeds vaker zien we echter collectieve warmtepompen. Met een warmtepomp wordt uw woning of appartementencomplex 25 tot 30 jaar op een duurzame, goedkope manier verwarmd. Dat is een belangrijke reden dat we bij appartementsgebouwen steeds meer collectieve warmtepompinstallaties zien. Bij een collectieve warmtepompinstallatie zijn de verschillende appartementen aangesloten op één of meerdere warmtepompen. De warmte uit de distributieleidingen wordt door deze elektrische warmtepompen op de gewenste temperatuur gebracht. Vanuit hier wordt de warmte verder getransporteerd naar de appartementen. Een alternatief voor de collectieve warmtepomp is een collectieve verwarmingsinstallatie die brandt op pellets. Houtpellets zijn gemaakt van samengeperst houtzaagsel. Dit is een zeer milieuvriendelijke manier van verwarmen. Hierbij worden de woningen verwarmd door warm water. De warmte wordt gemaakt met houtpelletkachels en wordt getransporteerd naar de individuele woningen. Met deze manier De doprimo® radio registreert het warmteverbruik per radiator in collectief gestookte complexen. Aan de hand van de meetresultaten wordt de warmtekostenverdeling vervaardigd en voor iedere bewoner een verbruiksafhankelijke afrekening. ista

van warmteopwekking wordt minimaal 25% aardgas bespaard.

Bij collectieve verwarming wordt warmtelevering doorgaans verzorgd via een leidingenstel-

Stadsverwarming

sel door alle appartementen. Het ketelhuis met de centrale stookinstallatie staat meestal

Een bijzondere vorm van collectief

op het dak van het woningcomplex. Vaak is daarin ook een boiler of warmtewisselaar te

stoken is stadsverwarming. Dit be-

vinden voor de centrale warmwatervoorziening. Is dat niet het geval, dan zijn de woningen

staat uit een netwerk dat restwarmte

zelf voorzien van een geiser of boiler. Bij een collectief warmwatersysteem wordt het water

-bijvoorbeeld van een elektriciteits-

via een ringleiding door het woningcomplex continu op een temperatuur gehouden van mi-

of vuilverbrandingscentrale- benut

nimaal 60 °C, zodat bewoners hooguit enkele seconden op heet water hoeven te wachten.

om complete wijken van verwarming

Daarnaast is die minimumtemperatuur vereist om de kans op legionellabesmetting uit te

en warmwater te voorzien. Een

sluiten. Deze gevaarlijke bacterie kan niet overleven in water van meer dan circa 55 °C.

collectieve stookinstallatie is dan niet nodig. Bij stadsverwarming is

Voordelen collectieve verwarming

meestal sprake van één toevoer

Door de grote schaal van een collectief verwarmingssysteem kan er bespaard worden op

per woning, waarbij het verbruik,

de capaciteit en investering van de energie-opwekking. Bij een individuele cv-ketel bedraagt

in zogeheten ‘gigajoules’, goed is te

de capaciteit 10 tot 20 kW terwijl bij een collectief systeem slechts 3 tot 6 kW per woning

meten. Nadeel van dit systeem is

nodig is. Dit komt doordat er bij een collectief verwarmingssysteem gebruikgemaakt kan

dat bewoners niet zelf kunnen kiezen

worden van het principe van ongelijktijdigheid. Dit houdt in dat het grootste deel van de tijd

voor een energieleverancier, dit

er slechts een beperkte ‘basislastvraag’ is en het vermogen voor de piekvraag uitgesmeerd

wordt door de gemeente bepaald.

kan worden over meerdere woningen.

27


Duurzaam gebruik en beheer van energie Met de innovatieve energiemanagement diensten van ista ■

meetsystemen voor alle energiestromen op afstand uitleesbaar nauwkeurige meting en afrekening overzichtelijke verbruiksanalyses

ista Nederland B.V. Postbus 179 3100 AD Schiedam Telefoon: 010 245 57 00 info@istanederland.nl www.istanederland.nl ■

Wij kunnen u Maatwerk leveren zoals u het wenst!

Technisch VvE Beheer T +31(0)20 - 659 42 91 M +31(0)6 - 811 330 09 info@vveam.nl www.vveam.nl Postbus 161 1170 AD Badhoevedorp Wat kan onze dienstverlening voor uw VvE-gebouw(en) betekenen: • Totaal technisch beheer. • 24 uur service klachtenonderhoud. • Technische meerjaren onderhoudsplanning(en). • Bouwbegeleiding planmatig onderhoud. • Energetische maatregelen. • Contractmanagement beheer en onderhoud installaties. • Bouwkundig en technisch advies.

• PandGarant werkt op professionele wijze met totaalbeheer voor Verenigingen van Eigenaren.

• PandGarant, dé specialist voor onderhoud en beheer van uw appartement.

voor zorgeloos onderhoud en beheer van uw appartement www.pandgarant.nl • mail@pandgarant.nl • (050) 85 33 903


Gegarandeerd goed hang- en sluitwerk A

Met het huismerk S2 safe & secure biedt Themans totaaloplossingen voor al het benodigde hang- en sluitwerk. Omdat alle S2 producten een meerwaarde moeten zijn, hebben ze bij Themans een garantie, service en onderhoudsconcept ontwikkeld: S2 Total Secure®. Hiermee heeft u de zekerheid dat uw hang- en sluitwerk altijd optimaal functioneert. Kiest u voor een service en onderhoudscontract, dan wordt uw hang- en sluitwerk ook nog eens vakkundig onderhouden. Themans, ga voor uitgebreide informatie naar www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12329a in.

Het hele jaar genieten Met M-View balkonbeglazing van Metaglas kunt u het hele jaar

B

van uw balkon genieten. Ook bij slecht weer. De glazen panelen houden wind, regen, en kou buiten. Zo betrekt u het balkon bij uw woning en creëert u extra leefruimte. Bij mooi weer kan de beglazing eenvoudig volledig open en kunt u genieten van het buiten zijn. De fraaie M-View balkonbeglazing is in vele vormen verkrijgbaar en past op vrijwel ieder balkon, loggia of veranda. Metaglas, u leest meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12329b in.

C

MLflex voor renovatieprojecten Möhringer heeft een nieuw product wat invulling geeft aan de economische oplossing voor de vervanging van de oude lift. De MLflex is voorbestemd om de waarde van het gerenoveerde gebouw te vergroten. Het modulaire liftsysteem past perfect in de bestaande liftschacht, waarbij de bouwkundige aanpassingen nihil zijn door toepassing van een uiterst flexibel deursysteem. Zelfs bestaande deurkozijnen kunnen hergebruikt worden. Möhringer, lees meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12329c in.

Professional in de bouw? Bij eenvoudig scheurherstel kunt u er ook voor kiezen als bedrijf zelf voor uitvoering zorg te dragen. Met de juiste (originele) betrouwbare materialen voor

D

scheurherstel van Total Wall Concept weet u zeker dat ook u kwaliteit levert. De Helifix rvs wapeningstaven worden per tien stuks geleverd in standaardlengtes van 1 meter met een diameter van 6 mm, samen met 3 liter Helibond tweecomponenten mortel geleverd. Bij het complete startpakket wordt ook het vulpistool en rvs mondstuk geleverd. Total Wall Concept, meer info vindt u op www.appartementeneigenaar.nl, klik op

ZOEKCODES

www.appartementeneigenaar.nl A: AE12329a Hang- en sluitwerk meer info online

B: AE12329b Balkonbeglazing meer info online

C: AE12329c Modulair liftsysteem meer info online

D: AE12329d Scheurherstel meer info online

de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12329d in.

29


Appartementencomplexen hebben doorgaans een aantal gemeenschappelijke ruimten; onder meer de entree, de lift en het trappenhuis. Ook buiten kunnen er gemeenschappelijke ruimten zijn zoals een berging, straatmeubilair of parkeerterrein. Dit soort buitenvoorzieningen vallen ook onder de verantwoording van VvE. In deze editie van Appartement & Eigenaar hebben we het over parkeren.

Parkeren

Plek voor iedereen Individuele mobiliteit is essentieel in ons hedendaagse leven. Een goede en voldoende parkeergelegenheid is dan ook een must voor een VvE.

We zien dat tegenwoordig niet alleen

weer onderverdeeld in twee categorieën; halfautomatische of semi-automatische en

de drukte op de wegen toeneemt, ook

volautomatische systemen. De keuze tussen beide is afhankelijk van de situatie van

wordt het steeds lastiger om een par-

uw appartementencomplex.

keerplaats te vinden. Bij VvE’s komt er steeds meer aandacht voor het parkeer-

Halfautomatisch

probleem. Er zijn diverse oplossingen

Bij de halfautomatische systemen parkeren gebruikers zélf in en uit, bijvoorbeeld op

mogelijk om het tekort aan parkeerge-

een autolift, een parkeerplatform of een combiliftsysteem. Een autolift brengt de auto

legenheid terug te dringen. Een goede

met bestuurde naar het parkeerniveau. Daar parkeert de bestuurder zijn auto in een

mogelijkheid zijn mechanische parkeer-

halfautomatische parkeerinstallatie. De autolift in combinatie met een halfautomatisch

systemen in parkeergarages. Deze zijn

parkeersysteem is een toepassing van twee technische parkeeroplossingen.

30

•appartementeneigenaar•nl

www


Meekelenkamp Kunststof Techniek

Car Parkers

buiten

Automatic Parking

Hellingbaan Als één onderdeel van een parkeergarage of parkeerdak het zwaar te verduren krijgt, dan is het wel de hellingbaan. Een hellingbaan wordt immers zowel bij op- als neergaand gebruik zwaar op de proef gesteld door de tractie van de auto’s die eroverheen rijden. Hier dient dan ook extra aandacht aan gegeven te worden. Er zijn verschillende varianten hellingbanen. Naast volledig gewapende, scheuroverbruggende systemen zijn er bijvoorbeeld ook beschermende gietvloersystemen met een optimale slijtvastheid en een divers kleurenaanbod. Behalve de standaardkleur voor de coating van hellingbanen kan men kiezen uit een breed scala aan kleuren, zodat de hel-

Vergelijking

lingbaan niet uit de toon valt bij de rest

De tijd waarin de auto geparkeerd wordt, is bij beide systemen ongeveer hetzelfde. Tevens

van de parkeergarage.

zijn bij beide parkeeroplossingen diefstal, criminaliteit en kans op beschadigingen vrijwel uitgesloten. De twee systemen kunnen bovendien doorgaans dezelfde autohoogtes aan. Een halfautomaat heeft als voordeel dat het veiliger aanvoelt doordat je vaak al begeeft in de (vertrouwde) parkeergarage. Bovendien kan men sneller wat uit de auto halen bij

Volautomatisch

een semi-automatisch systeem. Bij een volautomatisch laad je alles in de (publiekelijke)

Met volautomatische systemen wordt

entreeruimte uit. Het onderhoud bij halfautomatische parkeersystemen wordt per parkeer-

geheel computergestuurd geparkeerd.

plek uitgevoerd. Andere parkeersystemen blijven dan toegankelijk. Bij de volautomaat ligt

De bestuurder rijdt de auto in een

bij onderhoud of calamiteiten het hele systeem stil.

entreeruimte. Hier wordt het gewicht en de afmeting van de auto bepaald.

Kosten

De wagen verplaatst zich vervolgens

Kosten vormen een wezenlijk onderdeel voor de keuze tussen een vol- of halfautomaat.

automatisch naar een beschikbare plek.

Een volautomaat is interessant op ‘postzegellocaties’ en als er meer dan drie parkeerver-

Wil de bestuurder weer wegrijden, dan

diepingen zijn. Tot drie parkeerlagen is de autolift met een halfautomatisch parkeersys-

wordt de auto weer naar de entree-

teem vaak een goedkoper alternatief waarbij men evenveel parkeerplekken realiseert. De

ruimte gebracht.

keuze hangt ook samen met de bouwkundige voorwaarden en het budget.

31


(advertorial)

:HJGHNYHUZDUPLQJ 8ZRSULWYHLOLJRQGHUDOOH ZLQWHUVHRPVWDQGLJKHGHQ 'HZLQWHUNRPWHUVWUDNVDDQ(QGDWEHWHNHQW YDDNZHHUGHQRGLJHZLQWHUVHRQJHPDNNHQDOV LM]HOHQJODGKHLG*HYROJ"=HHURQYHLOLJHVLWXDWLHV RSZHJGHNNHQDOVKHOOLQJEDQHQRSHQLQULWWHQ VWRHSHQHQWUHHVGRFNVKHOWHUVHQWUDSSHQ0HW ZHJGHNYHUZDUPLQJLVGDWYHUOHGHQWLMG :HNHQQHQKHWDOOHPDDOKHWVQHHXZWLQ1HGHUODQG HQZHJHQVWRHSHQWUDSSHQHQDQGHUHZHJGHNNHQ YHUDQGHUHQPHWHHQLQYDDNOHYHQVJHYDDUOLMNH RSSHUYODNWHQ=RXWVWURRLHQHQVQHHXZUXLPHQLVHHQ PDQLHURPKHWWHJHQWHJDDQ(FKWHUHHQWLMGURYHQGH NOXVHQPDDUNRUWHIIHFWLHI%RYHQGLHQWDVW]RXWKHW ZHJGHNPDWHULDDODDQ:HJGHNYHUZDUPLQJRRNZHO RSULWYHUZDUPLQJJHQRHPGLVGDDUHQWHJHQZpOHHQ HIIHFWLHYHPDQLHURPZHJGHNNHQVQHHXZHQLMVYULMWH KRXGHQ 2SWLPDOHYHLOLJKHLGYRRULHGHUHHQ (OHFWULF&RPIRUWLVVSHFLDOLVWLQHOHNWULVFKH YORHUYHUZDUPLQJHQOHJWLQKHHO1HGHUODQGHQ%HOJLs ZHJGHNYHUZDUPLQJHQDDQ$OIRQV2RVWHUZLMNVSHFLDOLVW ELM(OHFWULF&RPIRUW´:LM]LHQHHQGXLGHOLMNHWRHQDPH LQGHYUDDJQDDUZHJGHNYHUZDUPLQJ0HWQDPHYRRURS HQLQULWWHQWURWWRLUVHQEXLWHQWUDSSHQYDQ]LHNHQKXL]HQ RSHQEDUHJHERXZHQDSSDUWHPHQWHQFRPSOH[HQ ÁDWJHERXZHQHQZRQLQJHQ1LHPDQGZLORQYHLOLJH VLWXDWLHVYRRU]LMQGHXU0HWZHJGHNYHUZDUPLQJKHE MHHHQRSWLPDOHYHLOLJKHLGYRRUPHGHZHUNHUVNODQWHQ EH]RHNHUVHQEHZRQHUVµ +RHZHUNWKHW" :HJGHNYHUZDUPLQJNDQ]RZHOLQQLHXZDDQWHOHJJHQDOV EHVWDDQGHZHJGHNNHQDDQJHOHJGZRUGHQ'LWJHOGWYRRU DOOHJDQJEDUHZHJGHNNHQDOVEHWRQNOLQNHUVHQDVIDOW,Q KHWZHJGHNZRUGHQVHQVRUHQJHSODDWVW'H]HUHDJHUHQELM HHQYRRUDILQJHVWHOGHWHPSHUDWXXUHQOXFKWYRFKWLJKHLG HQELMVQHHXZHQLMV'HWKHUPRVWDDWPHWELMEHKRUHQGH

VHQVRUEHSDDOWZDQQHHUGHYHUZDUPLQJLQJHVFKDNHOG PRHWZRUGHQ9ULHVWKHWELMYRRUEHHOGJUDGHQELMHHQ ]HHUODJHOXFKWYRFKWLJKHLGGDQJHHIWGHWKHUPRVWDDW JHHQVLJQDDO'HNDQVRSVQHHXZRILMVRQGHUGH]H NRXGHPDDUGURJHRPVWDQGLJKHGHQLVPLQLHP(QRP RQQRGLJVWURRPYHUEUXLNWHYRRUNRPHQEORNNHHUW KHWDXWRPDWLVFKELM&RIYXLOHVHQVRU$OIRQV´'LW JDDWKHOHPDDODXWRPDWLVFKMHKRHIWGXV]HOIQLHWGH ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQLQGHJDWHQWHKRXGHQ*HPDN GLHQWGHPHQVµ -DDUOLMNVHRQGHUKRXGVEHXUW 1DDVWGHDDQOHJHQOHYHULQJYDQZHJGHNYHUZDUPLQJ ]RUJW(OHFWULF&RPIRUWRRNYRRUKHWRQGHUKRXG,HGHU QDMDDUZRUGHQGHV\VWHPHQJHFRQWUROHHUG(QGRHW]LFK RQYHUKRRSWHHQSUREOHHPYRRU"'DQLVGHVHUYLFHGLHQVW YDQ(OHFWULF&RPIRUWVQHOWHUSOHNNHLVHQORVWKHWRS 0HHULQIRUPDWLH" %HOWXRQVJHUXVWRSRIVWXXUHHQHPDLO2INLMNWXHHUVW RSZZZHOHFWULFFRPIRUWQO+LHUYLQGWXDOOHLQIRUPDWLH RYHUZHJGHNYHUZDUPLQJHQDQGHUHPRJHOLMNKHGHQYDQ HOHNWULVFKHYORHUYHUZDUPLQJHQ (OHFWULF&RPIRUW 6SHFLDOLVWLQDDQOHJOHYHULQJHQRQGHUKRXGYDQ HOHNWULVFKHYORHUYHUZDUPLQJ 7HOHIRRQ LQIR#HOHFWULFFRPIRUWQOZZZHOHFWULFFRPIRUWQO 9RRUGHOHQZHJGHNYHUZDUPLQJ ZHJGHNYHLOLJYRRULHGHUHHQHQRQGHU DOOHZLQWHUVHRPVWDQGLJKHGHQ JHHQVFKDGHDDQKHWZHJGHNGRRUKHW]RXW ODQJHOHYHQVGXXU HHQYRXGLJHQQDXZNHXULJWHUHJHOHQ VQHOOHLQVWDOODWLH RQGHUKRXGVYULM
Vexpan organiseert Nationaal Parkeercongres in Madurodam Vexpan, Platform Parkeren Nederland, organi-

nieuws

seert op donderdag 11 oktober a.s. het Nationaal Parkeercongres 2012 in Madurodam te Den Haag. Het congres is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met parkeren en mobiliteit bezighoudt. Het thema van de dag is ‘Parkeren in zijn omgeving’. Vervolgens is er een paneldiscussie met Akro Consult & Walas Concepts over het onderwerp: ‘Wat heeft de stedelijke omgeving nodig?’. Het programma bevat verder diverse parallelsessies waaronder: prof. dr. Henk Meurs van MuConsult over het Nationaal Dataloket Parkeervoorzieningen, de invloed van social media op autobezit en elektrisch rijden en brandveiligheid. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel en uiteraard is er de mogelijkheid het park te bezoeken. Meer informatie: Vexpan • www.vexpan.nl

Rentokil behaalt certificaat Keurmerk Plaagdiermanagement Op dinsdag 26 juni jongstleden heeft Rentokil Pest Control het Keurmerk Plaagdiermanagement uitgereikt gekregen. Deze norm is speciaal voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren en adviezen geven ter voorkoming en bestrijding van plaagdieren en houtaantastende organismen zoals houtworm. Het doel van het Keurmerk Plaagdiermanagement is om het imago van de Plaagdiermanagement-branche te verhogen door het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook maakt de norm inzichtelijk dat het gecertificeerde bedrijf zorg draagt voor de veiligheid van mens en milieu en voldoet aan alle relevante wetgeving bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast werken de gecertificeerde bedrijven volgens Integrated Pest Management om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken en waar mogelijk zelfs te voorkomen. Meer informatie: Rentokil • www.rentokil.nl

Connex Telecom introduceert design-deurcommunicatiesysteem Met de Serie 50 van Telecom Behnke introduceert Connex Telecom te Capelle a/d IJssel een nieuw design-deurcommunicatiesysteem. De exclusieve serie is modulair van opbouw en leverbaar in analoge en IP-uitvoering. De Serie 50 leent zich voor bedrijfspanden, kantoorverzamelgebouwen, musea, verzorgingsinstellingen, appartement gebouwen, woonhuizen en industriële omgevingen. Het frontpaneel van het nieuwe deurcommunicatiesysteem van Connex Telecom is vervaardigd van mat geborsteld roestvaststaal. Het rvs contrasteert opvallend fraai met het geïntegreerde, glanzend gepolijste toetsenpaneel. Door de modulaire opbouw kan het systeem volledig op de wensen van de gebruiker worden aangepast. Maximaal vier modules kunnen worden gecombineerd in een basisbehuizing die als inbouw- en opbouwmodel wordt geleverd en rechtstreeks kan worden gemonteerd. Meer informatie: Connex • www.connex.nl

33


Mediatoepassingen gaan een steeds grotere rol in ons bestaan spelen. Zo worden sinds de komst van satelliettelevisie appartementencomplexen soms danig ontsierd door een veelvoud aan individuele schotelantennes aan het balkon of de gevel. In dit hoofdstuk leest u meer over GSO (Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst), de installatie die het mogelijk maakt om een heel complex te voorzien van satelliet-tv, zonder het aanzicht van het gebouw aan te tasten.

Gemeenschappelijke ontvangst Het is een doorn in het oog voor veel

VvE’s, de ontsierende Een GSO-schotelopstelling. Astra

antenneschotels aan de balkons en gevels van hun appartementencomplex. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners is het installeren van GSO een goede en duurzame oplossing. Woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren besluiten steeds vaker tot het installeren van een gemeenschappelijke satellietontvangstinstallatie. In een flat of appartementengebouw is gemeenschappelijke satellietontvangst vaak een beter alternatief dan het gebruik van individuele schotelantennes. Door gebruik te maken van een gemeenschappelijke schotelantenne blijven de gevels ‘schotelvrij’, maar heeft ieder huishouden toch toegang tot satellietontvangst. Met GSO is het niet langer nodig om ontsierende schotelantennes te plaatsen. Een centrale schotelinstallatie op het dak is genoeg om het hele complex te voorzien van radio en televisie van over de hele wereld. Als bewoner kunt u dankzij GSO zelf kiezen of u televisie en radio via de kabel, glasvezel of via satelliet wilt ontvangen. Bijkomend voordeel van GSO is dat de installatie gericht kan zijn op meerdere satellietposities.

34

•appartementeneigenaar•nl

www


Centrale schotelinstallatie Een centrale schotelinstallatie wordt onopvallend op het dak gemonteerd en de bewoners krijgen een extra aansluitpunt voor satellietontvangst in het bekende ‘kabel-

media

kastje’. Zo wordt satellietontvangst een kwestie van ‘plug & play’. Een GSO-installatie is een ontvanginstalllatie met een gemeenschappelijke antenne voor de satelliet. Dit satelliet signaal wordt gedistribueerd en aangeboden in de appartementen.

GSO-LAN Een GSO-aansluiting kan tevens

Onderhoudsarm

gebruikt worden om ‘data’ te trans-

GSO is onderhoudsarm en gemiddeld gaan de schotels tien tot vijftien jaar mee. GSO

porteren, het zogenaamde ‘GSO-LAN’.

is dus een duurzame investering bij renovatie of nieuwbouw van wooncomplexen. Bij

Hiermee kan bijvoorbeeld collectief

bijvoorbeeld renovatie is een aanpassing in het bestaande coax-kabelsysteem meestal

internet worden aangeboden. Het

voldoende. Bij nieuwbouw kost de aanleg van kabelgoten en buizen overigens niet

voordeel hiervan is dat de verbindings-

veel meer dan de materiaalkosten.

snelheid hetzelfde zal zijn, maar de maandelijkse kosten lager. Ook kan er

Keuzevrijheid

een ‘startportaal’ aangeboden worden

Groot voordeel voor de bewoners is dat zij, dankzij het GSO-systeem zelf kunnen

waarin bewoners met elkaar kunnen

kiezen of men televisie en radio via de kabel, glasvezel of via satelliet wilt ontvan-

communiceren en waarop nieuws

gen. Het resultaat is keuzevrijheid voor de individuele consument. Men heeft de

geplaatst kan worden. Tevens is het

vrijheid om individueel te kunnen bepalen via welke technische infrastructuur men

mogelijk een intercominstallatie over

diensten zoals televisie, radio en internet wil ontvangen. Verder is satellietontvangst

de ‘GSO-LAN’ te laten lopen. Vele

voor allochtone bewoners vaak de enige manier om televisiebeelden van het land

verschillende mogelijkheden dus.

van oorsprong te ontvangen. Zo kunnen dus zenders van over de hele wereld worden ontvangen zonder de noodzaak van individuele schotelantennes.

Ingenium

35


Wij geven u de ruimte!

Ruimte Kwadraat is altijd op zoek naar ruimtebesparende oplossingen in- en om het wooncomplex of kantoor. Om dit te realiseren heeft Ruimte Kwadraat een product ontwikkeld, dat een goed alternatief is voor de traditionele berging, fietsen- en scootmobiel berging. U kunt beschikbare vierkante meters efficiënter gebruiken en bespaart zo kostbare ruimte. Ruimte Kwadraat realiseert uiteenlopende projecten voor woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en commercieel vastgoed. Voor zowel bestaande als nieuwbouwprojecten heeft Ruimte Kwadraat onderscheidende systemen die ruimte creëren. Niet alleen voor de woningbouw, maar ook voor kantoren en bedrijfsruimtes.

Meer weten? Bezoek onze website of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.9<04;,Contact: Postbus 7435 • 2701 AK Zoetermeer Tel. 079 - 343 66 08 • info@ruimte2.nl www.ruimte2.nl

LICHT / VEILIGHEID / DUURZAAMHEID / POLARIS Licht in de duisternis, een veilig gevoel. De revolutionaire Polaris LED-armatuur is bijzonder efficiënt in energiegebruik en lichtopbrengst. Dankzij de unieke lenzen wordt het licht met een ongeëvenaarde gelijkheid verdeeld over het oppervlak. Het verschil met gewone verlichting is verbluffend. Meer licht en veiligheid, minder energieverbruik en kosten. Polaris: De nieuwe standaard in LED-armaturen. Standaard verlichting

Bel met de fabrikant voor een demonstratie! T 046 - 475 65 72

Polaris LED-armatuur

Kijk voor meer info op www.hbi-polaris.nl of neem direct contact op via info@hbi-polaris.nl. Bekijk de Polaris op YouTube: zoek op ‘hbi polaris’.


Keuring, assistentie en onderhoudscheck in één Geen omkijken meer naar de liftkeurin-

nieuws

gen! Met de nieuwe VIP- keuringsbundel komt het Liftinstituut gebouweigenaren en -beheerders volledig tegemoet. Het Liftinstituut zorgt voor assistentie, keurt onafhankelijk en op tijd, en controleert - indien gewenst - de staat van onderhoud. En dat tegen een tarief dat lager uitpakt. Als gebouweigenaar of -beheerder heeft u er alle belang bij dat uw liften onafhankelijk en binnen de wettelijke termijn worden gekeurd. Tegelijkertijd wilt u er ook zo min mogelijk tijd en geld aan kwijt zijn. Het Liftinstituut helpt: met onze nieuwe VIP-keuringsbundel besteedt u de zorg rondom de keuringen in één keer aan hen uit. Onafhankelijk, altijd op tijd en tegen lagere kosten. Ze keuren uw liften niet alleen deskundig en onafhankelijk, ze zorgen ook voor assistentie en doen - als u dat wilt - bovenop de keuring nog een aanvullende onderhoudscheck. Zo weet u zeker dat de keuringen op tijd plaatsvinden, en heeft u inzicht in de prestaties van uw onderhoudsfirma. En het verrassende: de VIP-bundel pakt ook nog eens voordeliger uit. Meer informatie: Liftinstituut • www.liftinstituut.nl

Direct een natuurlijk uitzicht met Kant & Klaar Haag Een kliko in de tuin of bij de voordeur is voor velen niet de meest aantrekkelijke aanblik. De verschillend gekleurde afvalbakken zijn vaak een storend element rondom het huis. Dit visuele probleem los je echter eenvoudig op: maak een ‘groene’ klikogarage met kant en klare hagen. Deze groene schermen nemen nauwelijks ruimte en zorgen direct voor een natuurlijk aanzicht. Met twee of drie haagelementen onttrek je de afvalbakken meteen aan het oog. De kliko blijft binnen handbereik maar is definitief uit het zicht. Kant & Klaar Hagen zijn verkrijgbaar vanaf € 88,10 via Mobilane-dealers. Meer informatie: Mobilane • www.mobilane.nl

KIWA keurmerk BIFIPRO® Holland Watertechnology heeft het Kiwa certificaat toegekend gekregen voor het BIFIPRO® systeem. Deze apparatuur gaat met koper- en zilverionen legionella en biofilmgroei in drink- en proceswater succesvol te lijf. Inmiddels zijn zo’n 140 systemen geïnstalleerd in binnen- en buitenland. Het systeem is volledig in Nederland ontwikkeld en mag sinds het begin van 2010 officieel worden toegepast; niet alleen voor drinkwater, maar ook bij koeltorens. Holland Watertechnology voldoet met het Kiwa certificaat (nr. K73951/01) als één van de eerste ondernemingen in Nederland volledig aan de wettelijke verplichtingen die zijn opgenomen in het nieuwe Drinkwaterbesluit. De BIFIPRO® was al sinds 2010 toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Meer informatie: Holland Watertechnology • www.hollandwatertechnology.com

37


Een appartementsgebouw is een grootverbruiker als het om verlichting gaat. Het gebouw wemelt van de donkere hoeken, waardoor het licht vrijwel altijd aanstaat. Duurzame, energiezuinige verlichting is dan ook geen overbodige luxe. In deze editie van Appartement & Eigenaar hebben we het daarom over de opties voor galerijverlichting.

Uw galerij goed verlicht In galerijen in grote appartementencomplexen zien we steeds vaker dat er voor de verlichting gebruik wordt gemaakt van ledverlichting. Niet zo vreemd, want dit type verlichting is erg efficiënt met energie. Een ledlamp heeft net als elke andere lamp een vermogen (in watt). Dit geeft aan

lumen. Ledverlichting kan zeer effi -

hoeveel energie (in de vorm van elektriciteit) de lamp per seconde gebruikt. Aange-

ciënt zijn: de meest zuinige ledlampen

zien een ledlamp zijn elektriciteit meestal erg efficiënt omzet in licht, heeft die per

gebruiken 85% minder energie dan een

seconde veel minder energie nodig om dezelfde hoeveelheid licht te maken dan een

gloeilamp met vergelijkbare lichtop-

gloeilamp. Daarom is niet handig om verschillende soorten lampen te vergelijken met

brengst. Er bestaat echter grote variatie

behulp van het aantal watt. Beter is het te kijken naar de lichtopbrengst. Als je voor

in ledlampen: de minst efficiënte led-

elke lamp bepaalt hoeveel licht de lamp per seconde uitzendt, wordt dat gemeten in

lamp geeft tien lumen lichtopbrengst per

38

•appartementeneigenaar•nl

www


HBI Bisscheroux

verlichting

Parledlight

Hinfelaar Elektrotechniek

Historie Led is de afkorting van light emitting diodes. In een ledlamp zit een halfgeleider. De halfgeleider straalt licht uit als er elektriciteit doorheen gaat. Een enkel ledje geeft relatief weinig licht. Daarom staan ze altijd in groepjes. Welke kleur een ledlamp geeft, hangt af van het materiaal. Er zijn ledlampen met rood, blauw, groen en wit licht. Led is geen nieuwe ontwikkeling. Oleg Vladimirovich Losev ontdekte reeds halverwege de jaren ‘20 dat diodes licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gewatt, de zuinigste tachtig lumen. Ter

stuurd. In 1927 publiceerde hij in een Russisch tijdschrift details over de eerste led

vergelijk: een gloeilamp levert onge-

en vroeg een patent aan. Helaas bleef Losevs werk onopgemerkt. Daardoor duurde

veer tien lumen licht op per watt. Let

het tot 1962 voordat de led echt doorbrak. In dat jaar ontwikkelde Nick Holonyak

daarom bij ledlampen extra op de

een werkende led.

hoeveelheid lumen en het wattage. Beide staan meestal aangegeven op de verpakking. Ledverlichting is dus

ledverlichting aanzienlijk minder stroom, tot wel 75%. Ook hebben de lampen een

veel efficiënter als galerijverlichting.

levensduur van minstens 100.000 uur. Erg duurzaam dus en een stuk goedkoper in het gebruik dus dan de TL-verlichting.

Voordelen Een groot voordeel van ledverlichting

Bewegingssensoren

als galerijverlichting is dat het meer

De ledarmaturen van tegenwoordig zijn voorzien van bewegingssensoren. Ze gaan aan

en beter licht geeft dan de gebruike-

als iemand in de buurt komt en blijven vervolgens maximaal 10 minuten branden.

lijke TL-verlichting. Door een speciale

Hierna gaat de verlichting weer in de spaarstand. Spaarstand betekent op circa 20%

coating krijgt de kleur een warme

van de capaciteit. Daarbij verbruikt deze slechts 2,5 Watt, terwijl de levensduur van de

uitstraling. Daarnaast verbruikt

leds enorm toeneemt. Zo bespaart u veel energie, zonder in te leveren op veiligheid.

39


 

3DUNHHUJDUDJHYORHUHQ *DOHULMYORHUHQRSKRJLQJ $IVFKRWKHUVWHO %HWRQEHVFKHUPLQJ +HNZHUNHQ 6FKLOGHUZHUN $QWLVOLSNXQVWVWRIYORHUHQ$//(6,1ee1+$1'DƵůƚŝWƌŽƚĞĐƚEĞĚĞƌůĂŶĚsŝƐĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬǁĞƌŬĞŶĚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝƐĐŚ ĂĂŶŶĞŵŝŶŐƐďĞĚƌŝũĨĞŶŚĞĞĨƚnjŝĐŚďŝũnjŽŶĚĞƌŐĞƌŝĐŚƚŽƉĚĞƌĞŶŽǀĂƚŝĞ͕ ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐĞŶĂĨĚŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶďĞƚŽŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐ͕ďĂůŬŽŶƐ͕ĨůĂƚŐĂůĞͲ ƌŝũĞŶ͕;ƉĂƌŬĞĞƌͿĚĂŬĞŶĞŶŐĞǀĞůƐ͕ƉĂƌŬĞĞƌŐĂƌĂŐĞǀůŽĞƌĞŶĞŶnj͘ tŝũŝŶũĞĐƚĞƌĞŶ͕ŝŵƉƌĞŐŶĞƌĞŶ͕ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶĞŶĚŝĐŚƚĞŶĂĨŵĞƚĚŝǀĞƌƐĞ ŬƵŶƐƚŚĂƌƐͲƐLJƐƚĞŵĞŶ͘dĞǀĞŶƐǀĞƌnjŽƌŐĞŶǁŝũŚĞƚďŝũŬŽŵĞŶĚĞ;ďĞƚŽŶͿ ƌĞƉĂƌĂƚŝĞǁĞƌŬ͕ǀŽĞŐͲĞŶŵĞƚƐĞůǁĞƌŬ͕ďĞƚŽŶƐĐŚŝůĚĞƌͲǁĞƌŬ͕ďĂůƵƐƚƌĂͲ ĚĞƐ͕ĚĂŬǁĞƌŬĞŶůŽŽĚŐŝĞƚĞƌǁĞƌŬ͘ĞnjĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝƐĐŚĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞͲ ĚĞŶǁŽƌĚĞŶŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶss͛Ɛ͕ǁŽŶŝŶŐďŽƵǁͲǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͕ŽǀĞƌͲ ŚĞŝĚƐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶĞŶŐƌŽƚĞďŽƵǁďĞĚƌŝũǀĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘ 

—Ž–‹”‘–‡…– ƒ†‡Ž•™‡‰ʹͷ ͹Ͷ͸ͳ ‹Œ••‡

™™™Ǥ—Ž–‹’”‘–‡…–ǤŽ ͲͷͶͺȄͷͳ͵͵ʹʹ ‹ˆ‘̷—Ž–‹’”‘–‡…–ǤŽ ͲͷͶͺȄͷͶͷʹͲͷ


Veilig lopen

A

Antislipmatten bieden de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige wijze galerijen, gangen en balkons te voorzien van een veilig loopoppervlakte. Groot voordeel is dat de matten tegen zo goed als alle weersomstandigheden bestand zijn en eenvoudig verwijderd kunnen worden. De matten zijn bovendien voorzien van een antislipkorrel van gravel en hebben drainage-openingen zodat het water snel kan afvloeien. De matten zijn tevens in diverse kleuren leverbaar. Wala.nl, ga voor uitgebreide informatie naar www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12341a in.

U heeft de ruimte

B

Ruimte Kwadraat vervangt de traditionele bergruimte door een bergbox die aansluit op de wensen van de klant. Hierdoor ontstaat ruimte voor andere gewenste voorzieningen zoals extra woonruimte, een luxe berging voor fiets of scootmobiel of de mogelijkheid het aantal parkeerplaatsen te vergroten. Het assortiment bergboxen combineert een hoge kwaliteit in materiaalgebruik met lage kosten, onbeperkte toepassingsmogelijkheden, lage onderhoudlasten en klantvriendelijk gebruik. Ruimte Kwadraat, lees meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12341b in.

Onderhoud is een visie

C

D

Wat wil een vereniging met het gebouw; interen op vermogen, waarde behouden of waarde creëren? En hoe zorg je dat deze visie ook zichtbaar wordt in de reserveringen zodat het één en ander kan worden gerealiseerd? Technisch onderhoud is volgens VvE Beheer

ZOEKCODES

www.appartementeneigenaar.nl A: AE12341a Antislipmat

meer info online

B: AE12341b Bergbox

meer info online

C: AE12341c Onderhoud

meer info online

D: AE12341d Zoutkist

meer info online

Amstel-Meerlanden gebaseerd

Veilig de winter in!

op een visie die wordt vertaald

Tijdens de winterse periode is gladheid voor iedereen een punt

in kwaliteit en uitgezet in con-

van zorg. Niemand wil uitglijden, en we moeten helemaal niet

tinuïteit. VvE Beheer Amstel-

denken aan ernstige ongelukken. Daarom is het van belang dat

Meerlanden, uitgebreide

er op de juiste plekken voldoende wordt gestrooid. Door de huur

informatie leest u op www.

van een zoutkist gevuld met strooizout bent u de gladheid altijd de

appartementeneigenaar.nl, klik

baas!en om het voor u nog makkelijker te maken bestaat er ook

op de tab ‘Producten’

een mogelijkheid om een zoutstrooier te huren. Zoutkistverhuur,

en vul zoekcode AE12341c in.

lees meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12341d in.

41


De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Reden temeer om hier aandacht aan te besteden. Met een aantal voorzorgsmaatregelen kunt u de kans op ongelukken relatief eenvoudig verkleinen. Belangrijk daarom om aandacht te besteden aan het verbeteren van de veiligheid in en om het huis. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op antislipvloeren.

Slidex

Geen uitglijders In gemeenschappelijke ruimten ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid uiteraard bij de VvE. Het VvE-bestuur maakt in feite de afweging in welke mate veiligheid prioriteit heeft. De VvE kijkt bijvoorbeeld naar het type

op de vloeren binnen is meestal een compromis: glad is beter schoon te houden,

vloer en hoeveel kans hierbij is op val-

stroef is beter tegen uitglijden, vooral in natte ruimten. Hoogpolige vloerbedekking

partijen. Naast vloeren worden zaken als

is af te raden omdat dit tot struikelen kan leiden. Wanneer er twijfel bestaat over de

trapleuningen, klemmende deuren, liften

noodzaak van een antislipbehandeling is het mogelijk een een zogenaamde slip- en

en verlichting in de algemene ruimten

weerstandsmeting uit te laten voeren. Het resultaat van de meting is vaak direct

ook beoordeeld op veiligheid. Een goed

grafisch of digitaal zichtbaar. Op basis van deze meting krijgt u een helder beeld of de

begin is echter het aanpakken van de

vloer daadwerkelijk behandeld dient te worden. Wanneer de vloer reeds een antislip-

vloer. Wat we steeds vaker zien, is een

behandeling heeft ondergaan, kan door middel van een periodieke stroefheidmeting

antislipvloer. Dit komt de veiligheid zeker

de conditie van de vloer nauwlettend in de gaten worden gehouden.

ten goede. De keuze voor het materiaal

42

•appartementeneigenaar•nl

www


Antislipbehandeling Een veelgebruikte oplossing is een antislipbehandeling. Dit zorgt ervoor dat natte vloeren

antislip

niet glad zijn, maar juist stroef. Deze behandeling is een kleine inwerking in het oppervlak van de vloer, die ervoor zorgt dat nattigheid onder de voeten weg kan en voorkomt dat er gladheid ontstaat. Daarnaast kan de vloer van een coating worden voorzien. De coating heeft dan een ruwe bovenkant en zorgt er zo voor dat het risico op uitglijden en valSlipstop

len kleiner wordt.

Slipweerstand Overige veiligheidsmaatregelen

Voorafgaand aan de behandeling van de vloer wordt de slipweer-

• Trappen

stand gemeten. Dit gebeurt in droge en in natte toestand. Van

In appartementencomplexen die ook over liften beschikken,

de meetresultaten wordt een print gemaakt. Vervolgens wordt

worden de trappen doorgaans minder frequent gebruikt.

de vloer volgens het slipstop procedé behandeld. Op dezelfde

Dit moet echter wel veilig kunnen gebeuren. Trapleuningen

plaats waar de eerdere metingen hebben plaatsgevonden, wordt

dienen daarom goed vast te zitten en aan ieder uiteinde

de slipweerstand in droge en natte toestand opnieuw gemeten.

naar de muur af te buigen.

Ook hiervan wordt een print gemaakt.

• Deuren De entree dient zoveel mogelijk zonder trappen en drempels

Reiniging

toegankelijk te zijn. Dit betekent dat er het beste bij grotere

Een bewerkte vloer is makkelijk te reinigen en hoe hygiënischer

hoogteverschillen een afschuining of hellingbaan moet

de vloer, hoe beter de antislipwerking is. Om de veilige werking

worden aangebracht. Deuren die zwaar opengaan, vormen

van deze antislip onaangetast te laten, is een speciaal reinigings-

een extra hindernis. Voor veelgebruikte doorgangen is een

middel in de handel. Maar in principe kan een behandelde vloer

elektrische deurbediening met knop of bewegingsensor

precies zo gereinigd worden als voor de behandeling.

geen overbodige luxe.

Wala.nl

43


:$/$1/

(175((0$77(1

$17,6/,3 /26/(*%$5(9/2(5(1 9/2(,672)',&+7(9/2(5(1

75$3%(./(',1* 75$31(8=(1

75$3/(81,1*352),(/(1 (175((0$77(1 58%%(5 .8167672)7(55$63/$1.(1 75$31(8=(1 352),(/(1 .$%(/*27(19(5.((56'5(03(/6 :$1' 3/$)21'3$1(/(1

$17,6/,3%(./(',1* RIILFLsOHGHDOHUYDQ

75$3/(81,1*5(129$7,( ::::$/$1/_

:LH$QGHUVOHYHUW$OOHV

6OLGH[$QWLVOLSV\VWHPHQYRRU]LHWLQGHEHKRHIWHEHVWDDQGH WHJHOYORHUHQHQSUHIDEEHWRQYORHUHQWHEHKDQGHOHQRP XLWJOLMGHQRQGHUQDWWHRPVWDQGLJKHGHQWHYRRUNRPHQ $DQEHYROHQGRRU$5%2 YHLOLJKHLG HQ+$&&3 K\JLsQH YRRU WRHSDVVLQJHQLQ 

HQWUHHÂśVHQWUDSSHQKXL]HQVDQLWDLUHUXLPWHQHQ]ZHPEDGHQJURRWHQVSRHONHXNHQVSURGXFWLHUXLPWHQ

6OLGH[1HGHUODQG%9 3DUPHQWLHUVWUDDW +$/HHUGDP 7HO (PDLOLQIR#VOLGH[QO ,QWHUQHWZZZVOLGH[QO 6OLGH[1HGHUODQGEHVWDDWUXLPMDDU

SLIPSTOP is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van vloeren met een groot slipgevaar. Heeft u een betonnen vloer? Of een vloer van natuursteen of tegels? SLIPSTOP maakt uw nieuwe en bestaande vloeren: blijvend antislip! SLIPSTOP heeft ruime kennis en ervaring en werkt succesvol in meer dan 30 landen. Wij hebben veel vloeren naar volle tevredenheid behandeld. SLIPSTOP: - is een ĂŠĂŠnmalige behandeling en werkt jarenlang met garantie; - is geen coating maar werkt in het oppervlak en is zeer slijtvast; - werkt uitstekend op zowel natte als droge vloeren; - is dĂŠ antislip oplossing voor alle gladde vloeren! Meer weten? Wij zijn u graag van dienst! SLIPSTOP Benelux B.V. Schaverijstraat 29, 3534 AS Utrecht Tel. 030 243 66 33 info@slipstop.nl - www.slipstop.nl


Flier Services is een veelzijdig metaalbedrijf voor het vervaardigen van onder andere staalconstructies, hekwerken, trappen, specials en alle voorkomende constructies in staal, rvs en aluminium.

Montihek Balkonhekken biedt verrassende oplossingen voor het upgraden van uw gevel. Exclusief voor de Vereniging van Eigenaren heeft Montihek Balkonhekken het â&#x20AC;&#x2DC;Montihek VvE stappenplanâ&#x20AC;&#x2122; ontwikkeld. Het â&#x20AC;&#x2DC;Montihek VvE stappenplanâ&#x20AC;&#x2122; biedt advies en totale ondersteuning aan de voorzitter en/of technisch team van Vereniging van Eigenaren voor, tijdens en na renovatie van de hekwerken.

De kenmerken van ons bedrijf bestaan uit: â&#x20AC;˘ KlantspeciďŹ eke - en/of productoplossingen voor al uw vraagstukken â&#x20AC;˘ Vrijwel onbeperkte oplossingen voor alle bedrijfssectoren â&#x20AC;˘ Zeer ďŹ&#x201A;exibel in ontwerpen en product â&#x20AC;˘ Installatie door eigen montage â&#x20AC;˘ Duurzame en onderhoudsvriendelijke producten Voor meer info ga dan naar: www.ďŹ&#x201A;ierservices.nl info@ďŹ&#x201A;ierservices.nl tel. 0180 - 61 66 00

Balkonbeglazing is een echte uitkomst, want het beschermt het balkon tegen wind en water. Een ander voordeel is dat de beglazing geluidswerend werkt en er ook nog eens voor zorgt dat er minder energie verloren gaat vanuit de woning. Montihek Balkonhekken werkt ook nauw samen met gerenommeerde betonreparatiebedrijven zodat gelijktijdig eventuele betonreparaties kunnen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.montihek.nl, klik vervolgens op de tab VvE. 078-652 65 00 â&#x20AC;˘ info@montihek.nl

KVcA^Zgde Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

balkons Om drempels en hoge instappen in en uit de woning te vereffenen heeft PAM diverse oplossingen:

Een gezonde kijk op onroerend goed

t(BMFSJKWMPFSWFSIPHJOH t#BMLPOWMPFSWFSIPHJOH

Houtinsectenbestrijding | Zwamsanering Houtrestauratie met epoxytechniek | IsochipsÂŽ-kruipruimteisolatie Vochtwering | Kruipruimterenovatie | Constructiedroging Heteluchtmethode | Zuurstofarmeluchtmethode | Microgolvenmethode Onderzoek met de videoscope | Inspectieabonnementen

t#BMVTUSBEFWFSIPHJOH t%SFNQFMIVMQFO TLFHHFO

t8.0BBOQBTTJOHFO WMPOEFSTFO hellingbanen t"OUJTMJQCFLMFEJOH t.PCJFMFIFMMJOHCBOFO

Vestigingen in: Alphen aan den Rijn | Liempde | Echt Heerhugowaard | Assen | Mechelen (B) www.vanlierop.nl

Virulyweg 1 7602 RG Almelo

T +31 (0)546 - 850 466 F +31 (0)546 - 828 812

E info@pamalmelo.nl I www.pamalmelo.nl


H. van Laar Dienstverlening

Een appartementencomplex bestaat uit privéruimtes en ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. De meeste VvE’s kiezen ervoor deze laatsten te laten onderhouden door een extern schoonmaakbedrijf. Waar moet u als VvE aan denken bij het schoonmaakonderhoud in uw complex?

Houd het schoon 46

•appartementeneigenaar•nl

www


schoonmaak

Bij een schoonmaakbedrijf kunt u als VvE doorgaans terecht voor de volgende zaken: • schoonmaakonderhoud van de algemene ruimten • glasbewassing H2cleaning

• telescopische reiniging • gevelreiniging

Trapportalen, gangen, liften en de entree: als Vereniging van Eigenaren bent u er verantwoordelijk

• dakgotenreiniging • hogedrukreiniging • (klein) technisch onderhoud

voor dat deze gemeenschappelijke ruimtes worden

• graffitiverwijdering

schoongemaakt en onderhouden.

• 24-uurs calamiteitendienst

Het is belangrijk de gemeenschappelijke ruimtes in een apparte-

Finn Cleaning

mentencomplex goed te onderhouden. Een schone ruimte draagt bij aan een prettige leefomgeving en nodigt bewoners uit om dit zo te houden. Vooral bij grotere panden kan periodieke schoonmaak van gemeenschappelijk ruimten zoals de entree, liften, gangen en dergelijke worden uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Een groot voordeel is dat u als Vereniging van Eigenaren precies weet wanneer er wordt schoongemaakt en een bedrijf op resultaat kan worden afgerekend. Bij vrijwillige schoonmaak door bewoners is dit niet het geval. Ook zal vrijwillige schoonmaak vragen om planning en goodwill. Enig nadeel is dat het natuurlijk meer kosten met zich meebrengt dan bij vrijwillige schoonmaak het geval zou zijn.

Eigen verantwoordelijkheid Betrek bij het aangaan van een schoonmaakonderhoudscontract ook de bewoners, bijvoorbeeld door tijdens de jaarvergadering te peilen waar de aandachtspunten liggen binnen het complex.

voorzieningen om het gebouw verantwoord te onderhouden tegen

Stel de bewoners ook in kennis van de gemaakte afspraken, dit

redelijke kosten. Veel VvE’s lopen echter nog steeds tegen de

schept duidelijkheid en draagt bij aan het eigen verantwoorde-

vraag aan wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor ongevallen

lijkheidsgevoel. Daarnaast kunt u hier als VvE aan bijdragen door

bij gebouwonderhoud. Is de VvE als opdrachtgever verantwoor-

bijvoorbeeld papierbakken te plaatsen in de centrale hal. Er zijn

delijk en aansprakelijk voor de risico’s die een glazenwasser of

veel verenigingen of scholen die dit periodiek gratis ophalen. Tot

schoonmaker loopt? Van een VvE kun je niet verwachten dat zij

slot is het natuurlijk belangrijk goede afspraken te maken met de

op de hoogte zijn van alle eisen op arbogebied. Een VvE moet wel

bewoners over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

nagaan of een schoonmaakbedrijf volgens de arboregels werkt.

Maak dit bespreekbaar tijdens de jaarvergadering en probeer de

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

sociale controle te verhogen.

(OSB) heeft hiervoor het Keurmerk Glas en Gevel in het leven geroepen. Dat wordt pas toegekend na positief advies van een

Regelgeving

onafhankelijke certificerende instelling. VvE’s die zaken doen

Soms zijn (appartementen)gebouwen zodanig ontworpen dat

met een bedrijf dat het keurmerk heeft, mogen ervan uitgaan

een glazenwasser, schoonmaker of bewoner ramen en gevels

dat de glazenwasser en gevelreiniger kwaliteit levert en met de

niet eenvoudig kan wassen en reinigen. Voor de meeste gebou-

opdrachtgever meedenkt over de risico’s. Op www.osb.nl (ga

wen die na 1 januari 1997 zijn opgeleverd kan de bouwer of

naar kwaliteit onder thema’s) vindt u meer informatie over het

projectontwikkelaar aangesproken worden op het ontbreken van

keurmerk.

47


Er zijn wel 217 verschillende soorten ongedierte ...

... maar er is er maar één die ze allemaal aankan. Heeft u last van muizen, ratten, kakkerlakken, houtworm, vlooien, zilvervisjes of ander ongedierte? Bel dan direct met Rentokil Pest Control. Onze vakbekwame medewerkers kunnen snel, eï¬&#x20AC;ectief en met milieuvriendelijke oplossingen dit ongemak bestrijden.

Bel 0800-rentokil (0800-7368654) of kijk op www.rentokil.nl.

6FKRRQ*URHS1HGHUODQGYRRU HHQVFKRQHZRRQHQOHHIRPJHYLQJ

.(11,60$.,1*6$&7,(

(HQJHXULJHYHUUDVVLQJLQXZHQWUHH :HQVHQEHZRQHUV

ELMRQVJUDWLVDGYLHVRYHUKHW

6FKRQHZRRQHQOHHIRPJHYLQJ

VFKRRQKRXGHQYDQXZJHERXZ

'XLGHOLMNHZHUNSODQQLQJ 9HUWURXZGYDVWSHUVRQHHO :HQVHQEHKHHUGHU 7HYUHGHQEHZRQHUV 3URDFWLHIEHGULMI (pQDDQVSUHHNSXQW 2QVGHYLHV 6FKRRQ*URHS1HGHUODQGXZSDUWLM PDDNWDOXZEHZRQHUVEOLM

6FKRRQ*URHS1HGHUODQGODQGHOLMNHGHNNLQJPHWUHJLRQDOHNUDFKW

0HHULQIRUPDWLHRIYULMEOLMYHQGHRIIHUWH"

6FKRRQ*URHS1HGHUODQGLVHHQJURHSYDQVDPHQZHUNHQGHUHJLRQDOH

6FKRRQ*URHS1HGHUODQG

EHGULMYHQGLHDOOHQ]HOIVWDQGLJHQVWHUN]LMQELQQHQHHQEHSDDOGHUHJLR

7

'HYRRUGHOHQUHJLRQDOHNHQQLVJRHGHEHUHLNEDDUKHLGNRUWHOLMQHQ

(LQIR#VFKRRQJURHSQO

GLUHFWDDQVSUHHNEDDURSUHVXOWDDWHQÃ&#x20AC;H[LEHOLQ]HWEDDU

ZZZVFKRRQJURHSQO


ZOEKCODES

Schuif- en draaisysteem

A

Het door Metalura ontwikkelde systeem voor balkonbe-

www.appartementeneigenaar.nl

glazing is degelijk van constructie, fraai van uitvoering en

A: AE12349a Schuif- en draaisysteem

gemakkelijk bedienbaar. Door de gemakkelijke, aan ieder

B: AE12349b Rubber bedekking

balkon aan te passen vormgeving en kleurstelling, is het

C: AE12349c Wegdekverwarming

welhaast in ieder gebouw toepasbaar zonder dat de archi-

meer info online meer info online

meer info online

tectonische vormgeving van het gebouw wordt aangetast.

D: AE12349d Balkonbeglazing meer info online

Dit systeem zorgt ervoor dat van ieder balkon een fraaie buitenruimte kan worden gemaakt, waarin het heerlijk tochtvrij toeven is door de flexibele en gemakkelijke bediening van de glazen elementen. Metalura, uitgebreide informatie vindt u op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12349a in.

PAM Opplusvloer met nieuwe toplaag

B

De PAM Systeem Constructie met weerbestendig buitentapijt is sinds lange tijd een beproefd systeem voor het opplussen van galerijen en balkons. Voor het ophogen van galerijen en balkons (opplussen) heeft PAM nu naast haar afwerkring met weerbestendig buitentapijt inmiddels ook een afwerking met EPDM rubber. De beproefde PAM Systeem Constructie wordt dan voorzien van een rubberen bedekking. De rubberen bedekking geeft een fraai gezicht, wat zich van het tapijt onderscheid door een wat meer bouwkundige uitstraling. PAM Galerij- en Balkonverhoging, meer info leest u op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12349b in.

Uw oprit sneeuw- en ijsvrij

C

Met wegdekverwarming van Electric Comfort is uw in- en oprit, trap, stoep en entree de hele winter door sneeuw- en ijsvrij. Optimale veiligheid voor iedereen. Wegdekverwarming werkt automatisch bij bepaalde temperaturen en luchtvochtigheid. U hebt er geen omkijken naar en sneeuwschuiven en zout strooien is verleden tijd. Bovendien is het onderhoudsvrij, gaat het lang mee en is het snel geïnstalleerd. Electric Comfort legt wegdekverwarming aan in nieuwe en bestaande wegdekken van onder meer asfalt, beton en klinkers. Electric Comfort, u leest meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12349c in.

D

Optimale bescherming Het balkonbeglazingsysteem van Solarlux biedt u op het balkon bescherming tegen weersinvloeden en geluidsoverlast. Doordat het beglazingssysteem voor 100% geopend kan worden, geniet u optimaal van de buitenlucht. En bij slecht weer sluit u in een handomdraai de gehele ruimte af. Daarnaast verbetert balkonbeglazing de energiebalans door de extra isolatiebuffer, hetgeen een energiebesparing tot wel 20% kan opleveren. De hoge mate van prefabmaterialen zorgt ook nog eens voor een aanzienlijke bouwtijdverkorting. Solarlux, ga voor uitgebreide informatie naar www. appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12349d in.

49


Ongedierte kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Het Rentokill

bestrijden is bovendien niet altijd even eenvoudig. Toch kunt u op relatief simpele wijze de kans op ongedierte verminderen. Een Vereniging van Eigenaren kan hulp inroepen bij ernstige overlast van ongedierte, maar ook bewoners kunnen voorzorgsmaatregelen nemen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de bestrijding van ongedierte.

Ongediertebestrijding Goede aanpak gewenst Complete huishoudens kunnen door ongedierte worden stilgelegd. Door vroegtijdig professionals in te schakelen kan erger voorkomen worden. De waarde van vastgoed kan ernstige schade oplopen door ongedierte. Houtaantasters als

ding en voorkoming van ongedierte, dan

de houtworm, spinthoutkever, huiszwam en schimmels kunnen voor problemen zorgen.

lijkt de keuze voor het effectief aanpakken

Ratten en muizen kunnen niet alleen ziektes overbrengen, maar ook de constructie en

van ongedierte snel gemaakt.

fundering van gebouwen aantasten. En de uitwerpselen van duiven zijn zeer schadelijk voor buitenmuren en daken. Ze tasten niet alleen hout aan, maar ook pleisterlagen en geanodi-

Professionele hulp

seerd metaal. En duiventeken kunnen zich ook op mensen vastzuigen. Argumenten genoeg

Een aantal plaagdieren kunt u zelf aan-

dus voor corporaties en VvE’s om actie te ondernemen en de waarde van hun panden te

pakken zoals muggen of muizen. Houd

beschermen tegen ongedierte. Er zijn diverse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bestrij-

uw huis en de omgeving schoon. Zet

den van ongedierte. Complete huishoudens kunnen door ongedierte worden stilgelegd. Door

geen etensresten of vuil op het balkon

vroegtijdig professionals in te schakelen kan erger voorkomen worden. Als u zich bovendien

en zet het vuilnis niet te vroeg buiten.

realiseert dat VvE’s justitieel vervolgd kunnen worden bij het in gebreke blijven bij bestrij-

Dat voorkomt ongedierte. Er is echter

50

•appartementeneigenaar•nl

www


Megades

ongediertebestrijding

Pest Management Systems

ook ongedierte dat u niet zelf kunt bestrijden omdat

mogelijke schuilplaatsen, vormt gezondheid een risico, zijn er tekortko-

ze alleen verdwijnen met middelen die dermate

ming van bouwtechnische of hygiënische aard. De antwoorden op deze

zwaar zijn dat alleen een professioneel bestrijder

en andere vragen worden vertaald naar een advies. Dit advies is de

die mag gebruiken. Dat is het geval bij houtworm en

basis voor een plan van aanpak. Met dit plan kan het ongedierte gericht

andere houtaantasters zoals de grote houtkever en

bestreden worden.

de boktor maar ook bij kakkerlakken en faraomieren. Ook het verwijderen van lastig bereikbare grote wespen- en muizennesten kunt u beter aan een

Zelf ongedierte voorkomen

deskundige overlaten, en in sommige gevallen ook

• Zorg dat uw woning ontoegankelijk is voor vliegend en

de bestrijding van oven- en papiervisjes.

kruipend ongedierte; • Maak het een enkel beestje dat per ongeluk binnenkomt moeilijk

Diervriendelijk

om te overleven: zorg dat er geen eet-, drink- en nestgelegenheid

Een veelgebruikte, diervriendelijke aanpak van

is en verwijder het beestje uit huis;

ongediertebestrijding is het Integrated Pest Management systeem, kortweg IPM. Dit is een internationaal systeem, gericht op het duurzaam beheersen van plaagdieren in ruimtes of onderdelen daarvan

• Vochtliefhebbers zoals zilvervisjes weert u als u goed ventileert en vochtproblemen aanpakt. Een lagere binnentemperatuur kan ook helpen; • Blijf geen planten kopen die het niet goed doen: kies een soort die

én het terugdringen van het gebruik van chemische

het beter doet, en bestand is tegen plagen zoals bladluis;

bestrijdingsmiddelen. Met de IPM-aanpak wordt niet

• Verwijder zieke plantendelen; dan kan een enkel beestje niet

aan symptoombestrijding gedaan (het doden van dieren), maar wordt de oorzaak aangepakt. Om een

uitgroeien tot een plaag; • Laat een professionele bestrijder langskomen, of waarschuw de

betrouwbare diagnose te stellen, is het belangrijk

VvE, als u last hebt van houtworm, kakkerlakken, faraomieren, of

dat de gehele keten wordt geanalyseerd en risico’s

een grote muizen- of wespenplaag op een onbereikbare plek.

worden geïnventariseerd in uw omgeving. Hoe en waar kunnen plaagdieren binnendringen, wat zijn

51


(interview)

8LWGHEUDQG Het Marinehospitaal in Hellevoetsluis. Een monumentaal en gezichtsbepalend pand. Begin jaren vijftig omgebouwd tot appartementencomplex. Een begrip voor de ruim veertigduizend Hellevoeters. Op donderdag 26 november 2009 ruïneert een enorme brand het monument aan de Oostkade volledig! Van de vijftien appartementen in het karakteristieke pand blijft er niets bruikbaars over. Een ‘totaalschade’, zo blijkt vrijwel direct. Bewoner én penningmeester van de betreffende VvE Hinderibben,

gigantische rookontwikkeling boven Hellevoetsluis. Er is dan al

Gert van der Hof, verlaat op de bewuste ochtend nietsvermoedend

sprake een GRIP-1 noodsituatie. De brand op zolder zorgt ervoor

zijn appartement. ‘Zoals altijd tuurde ik nog even over het Haring-

dat de kap van het pand vlam vat en niet veel later stort het bran-

vliet en de vertrouwde haven, voordat ik mijn auto instapte en naar

dende dak op de dikke houten vloeren van tweede verdieping. Het

mijn werk in Hoek van Holland reed.’ Rond kwart voor tien krijgt

gebouw gaat verloren. Aangekomen op de kade, wordt ook Gert

Gert een eerste telefoontje van een collega-appartementseigenaar.

door de hulpdiensten op afstand gehouden. Achter het beruchte

Er was sprake van een ‘brandje’ op de zolder van ons complex.

rood-witte lint, ziet hij dertig jaar woonplezier en al zijn bezittin-

‘Een kwartier na zijn eerste berichtje had ik hem weer aan de lijn.

gen in rook op gaan.

Ik hoefde me niet meer te haasten, het gebouw was inmiddels niet meer te redden.’

Tijd voor al te heftige emoties gunde Van der Hof zichzelf echter niet. ‘Natuurlijk was ook ik erg geschrokken. Je realiseert je snel dat

Uiteraard was Van der Hof al vertrokken om persoonlijk polshoogte

je waarschijnlijk al je bezittingen kwijt bent en dat je acuut dakloos

te nemen. Wanneer hij de N494 opdraait, ziet hij in de verte de

bent. Bovendien zit je van het ene op het andere moment midden

52

•appartementeneigenaar•nl

www


(interview) Gelukkig trof Gert zijn contactpersoon Ad Evers van Kok Assurantiën nog diezelfde middag op locatie in Hellevoetsluis. ‘Je hebt op zo’n moment behoefte aan heldere informatie en een begripvol aanspreekpunt. Een luisterend oor. Ad’s aanwezigheid gaf een geruststellend gevoel. Vanaf dat moment hadden we veelvuldig contact over van alles en nog wat.’ Gert had destijds nog geen besef dat Evers achter de schermen al samen met zijn ervaren schadeafdeling bezig was de kosten van het tijdelijke onderkomen en de eerste levensbehoeften gedekt te krijgen. Evers speelde eveneens een adviserende rol in het aanstellen van de gebruikelijke contraexpert, Troostwijk in dit geval. ‘Zaken waar je zelf niet aan denkt, worden razendsnel

‘Over zo’n brand wil je liever niet nadenken. Gelukkig heb ik dat wel gedaan.’

in gang gezet.’ Als penningmeester van de VvE Hinderibben had Gert de zaken dus goed op orde. Een organisatietalent? ‘Denk het wel. Veel plichten vervul je samen met je

tussen heftige en uiteenlopende emoties van medebewoners en omstanders. Verdriet,

bestuur en de voorzitter natuurlijk, maar

ongeloof en soms woede, die eerste uren waren de emoties van de mensen heel divers.

ik heb best wel overzicht en gevoel voor

Maar gelukkig ben ik zelf niet al te zwaarmoedig ingesteld. Ik probeerde ook al vrij snel

het organiseren. Zo ben ik in het verle-

weer vooruit te denken, zaken in mijn hoofd op volgorde te zetten. Voor mezelf was ik al

den zeer actief geweest met het inlopen

aan het organiseren geslagen.’ Op de vraag of er in die eerste uren al een beroep werd

van het achterstallig onderhoud aan het

gedaan op zijn kennis en kunde als bestuurslid van de VvE Hinderibben is Gert duidelijk in

appartementencomplex. Daar heb ik een

zijn antwoord.

financieringsplan voor bedacht en dat werd uiteindelijk opgepakt middels een

‘Nee, maar dat mag je op dat moment ook niet verwachten, ik was zelf ook een gedu-

meerjarig onderhoudsplan. Daarnaast ben

peerde. Bovendien bevond ik mezelf voor het eerst in zo’n nare situatie. Wat dat betreft

ik altijd zuinig geweest op het geld ‘uit de

moet ik de Gemeente Hellevoetsluis een groot compliment geven. Alle bewoners en

pot’. Ik vind het belangrijk om reserves te

betrokken omwonenden werden meteen goed opgevangen in restaurant Aquarius. Nog

creëren.’

diezelfde middag vond de gemeente voor iedereen onderdak in een vakantiepark. Er zijn winkels speciaal langer open gebleven! Hierdoor werden, na een snelle inventarisatie per

‘Ik ben mezelf trouwens altijd erg bewust

huishouden, nog diezelfde avond eerste levensbehoeften zoals eten, slaap- en toiletspul-

geweest van de brandbaarheid van ons

len afgeleverd op ons tijdelijke adres. Die eerste acties na de brand werden allemaal

complex. Het voormalige Marinehospi-

vanuit de Gemeente Hellevoetsluis gecoördineerd. Dat was indrukwekkend.’

taal (en admiraliteitsmagazijn) was niet gecompartimenteerd en er zat héél veel

Van der Hof realiseert zich gelukkig al snel dat hij de voor VvE’s verplichte verzekeringen

hout in verwerkt! Vandaar dat ik ook

zoals de collectieve opstalverzekering en de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid,

alert was op zaken als verzekeringen

uitstekend had geregeld. ‘Dat was inderdaad een geruststellend gevoel. Al sinds eind jaren

en brandbeveiliging. Zo hadden we een

zestig zijn we klant bij Kok Assurantiën uit Rotterdam. Eerst met de Hinderibben BV en

rookmeldersactie voor bewoners opge-

sinds 2001 met de VvE Hinderibben. Op advies van Kok Assurantiën hebben we enkele

zet en zijn er vlak voor de brand nieuwe

jaren voor de brand ons appartementencomplex weer laten waarderen, zodat het verze-

brandblussers besteld. Weet je, over zo’n

kerde bedrag op peil was. Ook de polisvoorwaarden zijn destijds gemoderniseerd met o.a.

brand wil je liever niet nadenken, maar

een aanvulling van het eigenaarsbelang. Dat bleek later een erg waardevol advies!’

gelukkig heb ik dat wel gedaan.’ Ironisch genoeg werden de bestelde brandblussers

‘Eén van de dingen die mij is bijgebleven, is het enorme ‘verzekeringscircus’ dat zich voor

op 26 november afgeleverd. Juist. De dag

mijn neus automatisch ontvouwde. Het krioelde van de mensen met allerhande vragen.’

van de brand... Î

53


NIEUW! De KOK Hybridepolis© Complete dekking voor Vereniging van Eigenaars tegen een ZEER lage premie! 'HNNLQJYRRU KHWJHERXZ

'HNNLQJYRRU EHVWXXUGHUV 'HNNLQJYRRU ZLQNHOLHUV

'HNNLQJYRRU EHZRQHUV

Ruim 2.100 Verenigingen van Eigenaars kozen onze VvE verzekering Een complete verzekering met dekking voor: Opstal (voor het hele gebouw inclusief gemeenschappelijke ruimtes, woonappartementen, bedrijfsruimten en/of parkeergarage) Individueel eigenaarsbelang Glasbreuk Wettelijke aansprakelijkheid Rechtsbijstand Bestuurdersaansprakelijkheid

Ervaar de voordelen van de KOK Hybridepolis© • • • • • •

Een zo volledig mogelijke dekking Dekking voor alle belanghebbenden in de VvE Garantie tegen onderverzekering na gratis taxatie Schade eenvoudig melden en snel hersteld Schademelding via 088-nummer of Kok Schade app En alles tegen een zeer lage premie

Kijk, vergelijk en bereken uw voordeel op onze website www.vveverzekering.nl


(interview) delen. ‘Dat kan zeker interessant zijn voor VvE’s of bestuursleden van de VvE’s, maar ook voor appartementseigenaren. Zo’n totaalschade bij een complex van deze omvang komt zéér zelden voor. Maar ik weet nu als geen ander hoe belangrijk het is om van te voren over calamiteiten na te denken. Bovendien heb ik sinds de dag van de brand, nu ongeveer drie jaar geleden, tot de oplevering van het nieuwe complex in november 2012, bijna dagelijks te maken met de afhandeling van de brand en de wederopbouw. Ik ben nu goed op de hoogte van de financiële aspecten evenals de ingewikkelde regelgevingen. Die kennis en ervaring wil ik graag delen.’ Gert van der Hof is nog steeds penningmeester van de VvE Hinderibben. Binnenkort zullen er negentien nieuwe appartementen op de voormalige grond van het ‘Marinehospitaal’ opgeleverd worden. Het karakter van het pand is in grote lijnen behouden, natuurlijk wel in een eigentijds en luxer jasje. Het indrukwekkende uitzicht over de haven en het Haringvliet is er gelukkig nog steeds. Het nieuwe ‘Marinehospitaal’ zal geen beschermd, maar zeker weer een bekend stadsgezicht worden. In het voorjaar van De eerste dag na de brand, was achteraf gezien de eerste stap in de realisatie van het

2013 zullen alle oorspronkelijke bewoners e

hernieuwde complex. Het bestuur van de VvE Hinderibben organiseerde namelijk deze 27

van de Oostkade terugkeren op de voor hun

november een informatieavond. Gevoelens werden er gedeeld, een korte termijnplan werd

zo vertrouwde en geliefde grond.

besproken, maar voorzichtig werden er ook al wensen voor de toekomstige nieuwbouw geïnventariseerd. ‘Al snel bleek dat de meeste bewoners uiteindelijk terug wilden keren naar de Oostkade. De

Meer informatie? Gert van der Hof is

grond was natuurlijk nog steeds van de VvE, maar de vraag over hoe we de herbouw van het

bereid om voorlichting te geven aan

pand konden financieren en realiseren, was vanaf dat moment stap één.’ De relatie met Kok

VvE’s en of appartementseigenaren.

Assurantiën bleek ook in die periode nog steeds erg waardevol. Het werd een uitstekend sa-

Stuur gerust een email naar vander-

menspel. ‘Naast het maken van nieuwe plannen, lees de herbouw, heb je eerst te maken met

hof@msn.com. Wilt u meer informatie

actuelere prioriteiten. Schade-uitkeringen bijvoorbeeld. Zo konden bewoners die het eigenaars-

over de voor VvE’s verplichte verze-

belang niet zelf hadden verzekerd alsnog gebruik maken van de verzekering van onze VvE.

keringen of wilt u eens vrijblijvend

Daar hebben we dus iets goeds gedaan tijdens het inregelen van ons verzekeringspakket.’

een gesprek over de verschillende mogelijkheden? Kok Assurantiën uit

Gesteund door de goede financiële afwikkeling ging het bestuur van de VvE Hinderibben

Rotterdam is VvE-specialist! Een

voortvarend aan de slag. Drie projectontwikkelaars en hun architecten werden uitgenodigd om

nichespeler die alle benodigde kennis

de wensen van de bewoners te vertalen naar concrete plannen en ontwerpen. Een half jaar na

én ervaring op het gebied van het

de brand kregen de bewoners uitgebreide presentaties van de beste architecten te zien. Uit-

verzekeren van VvE’s vertaald heeft

eindelijk is er na een tussentijdse workshop én een spannende stemming, een keuze gemaakt

in eigen verzekeringsproducten. Kijk

voor de plannen van Dura Vermeer en consorten. ‘Natuurlijk, het oude Marinehospitaal is

gerust eens op www.vveverzekering.nl

verloren, maar in het nieuwe complex ademt de oude sfeer. Daar zijn we erg blij mee!’

of bel naar 010 – 4018501.

Van der Hof wil de opgedane kennis en ervaring rondom deze verwoestende brand graag

55


ista installeert 1 miljoenste radiometer!

A

Op 12 september 2012 installeerde ista haar 1 miljoenste radiografisch, op afstand, uitleesbare meter. De radiografisch uitleesbare (warmte- en water) meters van ista geven optimaal gebruiksgemak voor de bewoners. Beheerders de warmteverbruiken onderling vergelijken en de individuele verbruiken met die van de voorgaande afrekenperiode. Desgewenst kunnen zij hierop anticiperen waardoor hoge nabetalingen voor de bewoners kunnen worden voorkomen. ista Nederland, uitgebreide informatie vindt u op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12356a in.

Gezond leefklimaat begint in de kruipruimte

B

Verouderde woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd zoals een lage energie-emissie en een gezond leefklimaat. Bij Van Lierop constateren ze dagelijks dat een ongezond leefklimaat boven de vloer, oorzaken heeft onder de begane grondvloer. Van Lierop heeft ruime ervaring met het onderzoeken van woningen. Zij kijken naar het klimaat en doen metingen naar de vochtigheidsgraad en ventilatieniveau. Verder bekijken zij de conditie van de vloerbalkopleggingen, het leidingwerk, en zoeken naar sporen van zwam of houtaantastende insecten. Van Lierop, lees meer op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12356b in.

Waterdicht systeem Multi Protect Nederland heeft de terrassen van appartementencomplex Zilverzijde in Den

C

Haag waterdicht gemaakt. Drie maanden na oplevering hebben zij de terrassen gerenoveerd met een Triflex BTS-P systeem. Dit is een gewapend PMMA systeem, dat scheuroverbruggend, bestand tegen uv-straling en gegarandeerd waterdicht is. Daarnaast is het systeem voorzien van een finishlaag, waardoor de instrooiing niet los ligt en geen vervuiling veroorzaakt in de woningen. Om de specifieke wens (een zandkleurige uitstraling) van de opdrachtgever en architect te bewerkstelligen, is er gebruikgemaakt van blank kwartszand. Multiprotect, uitgebreide informatie vindt u op www.appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12356c in.

D

Goed verzekerd De KOK Hybride polis van Kok Assurantiën is een complete verzekering voor Vereniging van Eigenaars met dekking voor: opstal, individueel eigenaarsbelang, glasbreuk, wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand

en bestuurdersaansprakelijkheid. Deze hybride polis biedt een zo volledig mogelijke dekking voor alle belanghebbenden in de VvE. Men heeft tevens een garantie tegen onderverzekering na een gratis taxatie. Eventuele schade kan men eenvoudig melden via telefoon of de speciale ‘Kok schade’ app. Bovendien betaalt u voor dit alles een zeer lage premie. Kok Assurantiën, uitgebreide informatie vindt u op www. appartementeneigenaar.nl, klik op de tab ‘Producten’ en vul zoekcode AE12356d in.

56

•appartementeneigenaar•nl

www

ZOEKCODES

www.appartementeneigenaar.nl A: AE12356a Radiometer

meer info online

B: AE12356b Onderzoek

meer info online

C: AE12356c Renovatie

meer info online

D: AE12356d Verzekering

meer info online


US H Z W Q OR R Y O M L W 6

U \ W a a ] ]^Z RS

\ O d ã S R ` O O RWSãRSãe b

U ] ] V ` S d ã e c ] P S U ã ce 

XLN U E H J O 2SWLPDD UXLPWH YDQGH

*HPDNN VQHOOHLQ HOLMNHHQ VWDOODWLH

ML Flex

De efficiënte en aantrekkelijke vervanging van uw lift De ML Flex is de economische oplossing voor de vervanging van een oude lift. Hierbij vervult hij alle wensen. De lift voorziet u van het hoogste gevoel van comfort en veiligheid en maakt meteen indruk met zijn aantrekkelijk ontwerp. Daarbij is de lift bijzonder milieuvriendelijk en energiebesparend. Met de ML Flex vermindert u de bouwkundige ingrepen bij de vervanging van een lift beduidend en legt zo nieuwe maatstaven. In vergelijking met een gewone lift neemt de installatie minder tijd in beslag. Dit leidt tot minder hinder en een erg korte tijd dat de lift buiten gebruik is.

www.mohringer.nl


Kiest KOEN uw oude lift uit voor een facelift?

BMULJM?IBCCL ?? K 

N N ? C C B B S M U S DMRMT?LCLBMC JGDR KCC

Laat mij weten waarom juist úw lift in aanmerking komt voor een Facelift. Download de APP of ga naar

www.kone.com/koenkiest Maak foto’s van uw lift, vul uw gegevens in en maak kans op een Facelift ter waarde van maar liefst € 15.000,-

e code, aak d u n n Sca PP en m A e d d a downlo irect kans! d /m eedoen t m t n u k U 12. mber 20 16 nove

Appartement & Eigenaar 2012-3  

n deze editie van Appartement & Eigenaar staan we weer stil bij een aantal belangrijke zaken voor u als VvE-voorzitter. Eén van de zaken waa...