Page 1

www.appartementeneigenaar.nl jaargang 20 - 2019 - editie 2

Spaargeld binnen de VvE: box 1 of box 3? Valbeveiliging: wie is verantwoordelijk? Wat kan de VvE doen bij geluidsoverlast? Is noodverlichting verplicht?

PARK B OSWIJK : VERDUU RZAMIN G IN DE P RAKTIJK


www.mitsubishi-liften.nl/m-use

“Ik ben pas geweest bij een bijeenkomst van VVE’s in Enschede. Daar hoorde ik dat sommigen nu een lift moeten renoveren voor 34.000 euro. Dat zijn dingen waar wij ons helemaal niet druk over hoeven te maken.” Evert Hulsema, VvE beheerder.

Met M-Use® €15.000 besparen op een nieuwe lift?

“Op jaarlijks niveau de afspraken met elkaar verifiëren, gaat alles zoals het moet. Zo niet, dan hebben we met elkaar een verrekening, maar daar krijgen we geen ruzie over, dat ligt allemaal vast.” Harry Haisma VvE Dokkum Eerlijke spreiding van de kosten over huidige en toekomstige gebruikers Gegarandeerde beschikbaarheid voor 40 jaar Transparante afrekening op basis van daadwerkelijk gebruik €0 initiële investering bij gebruik van M-Use® Meer klanten over M-Use®, de uitgebreide brochure en een vrijbijvende liftinspectie vind je op:

www.mitsubishi-liften.nl/m-use Je kunt ook ons direct bereiken op 0318 586 586 of info@mitsubishi-liften.nl


INHOUD

VOORWOORD Verduurzamen: in de vorige editie van ons magazine is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. Waar het toen voornamelijk over 'de theorie' ging, hebben we in dit blad een verhaal uit de praktijk. VvE-voorzitter Hans Davids, van VvE Park Boswijk, vertelt over de moeizame renovatie binnen zijn VvE. Normaal al lastige materie, het wordt nog ingewikkelder als de eigendomsverhoudingen complex zijn en de omvang van de renovatie groot. Het kwam

Park Boswijk: duurzame renovatie

02

zelfs zover dat het gebouw compleet verloederde; appartementen werden soms voor minder dan 10.000 euro van de hand gedaan! Uiteindelijk is gelukkig een oplossing gevonden die de VvE uitkomst biedt. De wooneenheden moeten voor de bouwvak klaar zijn. Lees wat deze oplossing is in het gesprek met Hans Davids. Verder hebben we het over geluidsoverlast, valbeveiliging en de spaarverplichting voor VvE's. Wij wensen u veel leesplezier! Guido van Loon

Wat kan de VvE doen bij geluidsoverlast? 08

COLOFON Wonen Media BV Postbus 2093, 1960 GB Heemskerk Telefoon 0251 207 450 E-mail info@appartementeneigenaar.nl Internet www.appartementeneigenaar.nl

VERDER IN DEZE EDITIE: Spaargeld binnen de VvE

16

Nieuws en producten

20

Verbouwen met een aannemer

24

Is noodverlichting verplicht?

26

Valbeveiliging: wie is verantwoordelijk?

30

Uitgever Marc Zagwijn Redactie Guido van Loon Vormgeving Jessica Geertsma Advertentie-exploitatie Tim Hes, Rene ter Veer ISSN 1572-185X Lithografie en druk VHP Drukkers, Heemskerk Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel. +31(0)251-25 79 24 Fax +31(0)251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.

1


2


PARK BOSWIJK Dat duurzame renovaties voor VvE’s lastig te organiseren zijn, is algemeen bekend. Maar als daarnaast ook de eigendomsverhoudingen complex zijn en de omvang groot, wordt zo’n renovatie een bijna onoverkomelijke hindernis. Dat ervoeren de bewoners van Park Boswijk in Doorn de afgelopen jaren aan den lijve. Doordat er geen overeenstemming bereikt kon worden over de renovatie, verloederde het complex. Uiteindelijk boden de energiebespaarlening en een speciale subsidie voor VvE’s uitkomst en kon de renovatie beginnen. De wooneenheden moeten voor de bouwvak gereed zijn. Door Joop van Vlerken

Hans Davids, voorzitter van VvE Park Boswijk.

De renovatie van Park Boswijk in Doorn is geen eenvoudige

woners, de erven van de eigenaar-bewoners en de huur-

klus, vertelt Hans Davids, voorzitter van VvE Park Boswijk.

ders van de appartementen.” Op de Utrechtse Heuvelrug in

“Bij alles wat je doet moet je rekening houden met alle be-

Doorn werd in 1973 Park Boswijk opgeleverd, het grootste

langhebbenden. En er zijn veel verschillende belangen bij

servicecomplex voor senioren in Nederland. De twee groot-

de partijen die onderdeel uitmaken van de renovatie. Dat

eigenaren, woningcorporatie WoongoedZeist en ABC Park

begint al met de eigendomsverhoudingen. Er zijn twee

Boswijk BV bezitten meer dan twee derde van de 500 appar-

groot-eigenaren, maar ook kleine investeerders bezitten

tementsrechten in het complex. Een derde van de rechten

een gedeelte. Dan zijn er nog de particuliere eigenaar-be-

is nog in handen van particulieren en kleine investeerders. Door de jaren heen zijn een aantal van de appartementen samengevoegd waardoor dubbelappartementen zijn ontstaan. Dit maakt de eigendomssituatie nog complexer.

Verloedering Door het gemixte bezit bleek het lastig het complex goed te onderhouden. Hierdoor verloederde het in de laatste jaren, waardoor appartementen steeds moeilijker te verkopen werden en soms voor minder dan 10.000 euro van de hand gingen. Het complex kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Door de verslechterde staat van onderhoud liepen de spanningen tussen de verschillende eigenaren de laatste jaren hoog op, met rechtszaken en ruzies tot gevolg. Davids vertelt dat het gedrag van de grooteigenaren veel ergernis opwekte bij de overige eigenaren. “Nu gedragen ze zich zeer voorkomend en werken ze goed mee, maar in

3

RENOVATIE

COMPLEXE DUURZAME RENOVATIE


4


de jaren hiervoor kregen ze het verwijt een

RENOVATIE

renovatie tegen de zin van de bewoners door te drukken.” Davids kwam er al snel achter wat de kern van het probleem was. “De particuliere eigenaren moeten investeren in iets waar ze waarschijnlijk zelf niet meer van gaan profiteren. Het was dus heel belangrijk om die mensen over te kunnen halen en daarvoor was een leningsfaciliteit nodig, zodat ze de renovatie niet in één keer hoefden te betalen. Daarom hebben we een aanvraag ingediend voor de energiebespaarlening (EBL) van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), een zeer lang proces, vooral veroorzaakt door de schaal van Park Boswijk en de ingewikkelde situatie in het complex.”

Leningen en subsidies VvE Park Boswijk slaagde er uiteindelijk in om de EBL binnen te halen. Ook de Subsidie

Energiebesparing

Eigen

Huis

werd door RVO.nl toegekend aan de eigenaar-bewoners in het complex. Dit is een speciale subsidie voor duurzame renovaties, speciaal voor VvE’s. Daarmee slaagde de VvE erin de meeste eigenaar-bewoners te overtuigen om in te stemmen met de renovatie van het complex, vertelt Davids. “Er is jarenlang gesteggeld over het ontwerp van de renovatie. Ik ben eerst gaan kijken wat financieel mogelijk is. Omdat we tot ZEP-niveau renoveren om de leningen en subsidies binnen te kunnen halen, moet het complex flink aangepakt worden. Dat betekent nieuwe kunststof puien met triple glas, nieuwe daken, nieuwe kopgevels en vloerisolatie.” De kosten voor de renovatie bedragen bijna 27.000 euro per appartement. Eigenaar-bewoners kunnen dit bedrag lenen. Per maand betalen ze hiervoor 184,80 euro aan rente en aflossing. Om de maandelijkse kosten voor de bewoners toch zo laag mogelijk te houden is de VvE vervolgens gaan kijken hoe de kosten verder beperkt konden worden, vertelt Davids. “De gemiddelde energiebesparing is ongeveer 18 euro per maand. Maar we hebben ook de kosten voor de VvE flink omlaag kunnen krijgen, omdat er na de renovatie minder onderhoud nodig is. Daarnaast krijgen de particulieren ook nog de SEEH-subsidie. We hopen dat uiteindelijk de extra netto maandlasten voor de particuliere eigenaren nog ongeveer 60 euro per maand bedragen.”

5


6


RENOVATIE

Betaalbaarheid

Handhaving

De betaalbaarheid van de renovatie staat voorop. Dat is

Een aantal van de eigenaren weigert nog altijd mee te wer-

namelijk één van de eisen voor de EBL, vertelt Bert van

ken aan de renovatie, vertelt Davids. Hij voelt zich om die

der Laan, die als projectleider van VvE Park Boswijk de

reden af en toe net een burgemeester met handhavingsrol.

bouwwerkzaamheden voor de renovatie begeleidt. “De

“Het komt voor dat op het moment suprême de bewoners

bewoners moeten het geld op kunnen brengen om de le-

de deur niet open willen doen. Dan moet je alsnog dreigen

ning terug te betalen.” Daarnaast is een belangrijke voor-

met boetes om binnen te komen.”

waarde voor de EBL dat de renovatie naar Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)-niveau gaat. Dat is een combinatie van maatregelen om de woning energiezuiniger te maken met hoge eisen aan onder meer isolatiewaarden. Een andere complicerende factor voor de renovatie is volgens Van der Laan het renoveren in bewoonde staat. Met name de oudere

Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

mensen in het complex kunnen daar volgen hem lastig mee omgaan. “Als vanwege de renovatie van de pui een tafel-

Als Verenigingen van Eigenaren (VvE)’s hun

tje aan de kant moet, kunnen ze zich daar weken druk over

gebouwen en appartementen gaan aanpakken,

maken.” Gelukkig zien de bewoners ook het voordeel van

is voor maatregelen voor energiebesparing sub-

de renovatie, benadrukt hij. Met name de huurders gaan er

sidie aan te vragen. Het gaat om de Subsidie

flink op vooruit omdat zij hetzelfde blijven betalen, maar

energiebesparing eigen huis (SEEH).

er qua comfort en energieverbruik een veel betere woning

VvE’s kunnen nog gebruikmaken van de regeling

voor terugkrijgen. Voor eigenaren ligt dat anders, vertelt

tot en met 31 december 2019.

Van der Laan. “De eigenaar-bewoners gaan wel meer betalen, maar de appartementen stijgen ook flink in waarde.

Meer informatie: rvo.nl/seeh.

Want de prijzen waren door de verloedering de laatste jaren flink onderuit gegaan.”

7


GELUIDSOVERLAST:

hoe ontstaat het en wat kan de VvE doen?

Geluidsoverlast binnen een appartementencomplex; we komen het helaas maar al te vaak tegen. Maar wat verstaan we precies onder geluidsoverlast en wat kan de VvE doen?

8


Wat is de oorzaak?

groter probleem in ons land aan het worden.

Ervaart u in uw appartement geluidsoverlast?

We wonen steeds dichter bij elkaar, de wegen

Ga dan op onderzoek uit wat de oorzaak van

worden voller en voller en het einde lijkt nog

de geluidsoverlast kan zijn. Doe dit bij voor-

niet in zicht. Steeds meer mensen ervaren dan

keur samen met uw buren. Goed om te weten

ook last van geluid. De oorzaak is echter niet

is dat er grof gezegd twee typen geluidsover-

altijd even eenvoudig aan te pakken, er kun-

last zijn: geluidsoverlast door luchttrillingen

nen namelijk allerlei oorzaken zijn. In de lijst

of door contact. Als er sprake is door overlast

met oorzaken staat burenoverlast op nummer

van contactgeluid wordt de lucht rechtstreeks

2, vlak na verkeersoverlast. Geluidsoverlast

in trilling gebracht. De lucht verplaatst zich

kan tot flinke problemen leiden, zelfs tot fik-

vervolgens via kieren en naden. Voorbeelden

se gezondheidsklachten. Zo heeft een groot

van luchtgeluid zijn bijvoorbeeld muziek,

deel van de mensen die overlast ervaren ook

ruis, geluid van apparaten maar ook stemmen

last van slaapproblemen. Daarnaast kan de

of blaffende honden. Het voordeel van lucht-

overlast leiden tot stressklachten, hart- en

geluid is dat dit gelukkig relatief eenvoudig

vaatziekten en een hoge bloeddruk. Een seri-

te lokaliseren is. Zodra het duidelijk uit welke

eus probleem dus.

richting het geluid afkomstig is, kan men kij-

GELUIDSOVERLAST

Geluidsoverlast is vandaag de dag een steeds

ken of de gaten en kieren afgedicht kunnen en moeten worden.

9


Bij contactgeluid gaat de constructie trillen. In dat geval verplaatst het geluid zich via de constructie door het gebouw. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld dreunen, getik of bonzen. Het is belangrijk contactgeluid bij de bron aan te pakken. Zorg ervoor dat er geen starre verbinding is met de constructie, een oplossing kan bijvoorbeeld zijn (harde) vloerbedekking niet rechtstreeks op de constructie te plaatsen, maar op een geluiddempende ondervloer.

Geluidsmeting Lukt het niet om de overlast door het geluid aan te pakken? Dan is het verstandig om een gespecialiseerd bedrijf geluidsmetingen uit te laten voeren. Zo kan men aan de hand van een akoestisch rapport en geluidsmetingen aantonen dat al dan niet voldaan wordt aan de geldende geluidsgrenswaarden. Bij een meting wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur voor verschillende typen overlast. Aan de hand van de metingen kunnen er vervolgens conclusies getrokken worden over de waardes van het geluid. Het is echter niet per definitie zo dat de geluidsoverlast voor omwonenden verdwijnt. Het is ook mogelijk om, voordat er een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld, het geluid te meten met uw smartphone. Er bestaan hier verschillende apps voor. Hoewel een smartphone niet

10


GELUIDSOVERLAST

Zoontjes

bedoeld is om hele lage of hoge geluidsniveaus te registreren, geeft het wel een duidelijke indicatie en u krijgt in ieder geval een indruk van het optredende geluidsniveau. Voorbeelden van goede apps op dit gebied zijn: 'SafeNoise', 'Music Safe Check', 'Decibel Meter' of 'DeciBel'.

Wat kan de VvE doen? Zodra een VvE een melding van geluidsoverlast krijgt, zullen zij er bij de betreffende appartementseigenaar er op aandringen zelf contact op te nemen met degene die de overlast veroorzaakt, voor zover dit nog niet gebeurd is. Wellicht is deze zich helemaal niet bewust van de overlast! Eventueel kan de VvE ook als bemiddelaar optreden, en bijvoorbeeld de gemaakte afspraken op papier zetten. Het is overigens altijd verstandig het bestuur op de hoogte te brengen van de overlast en het eventuele vervolg. De VvE kan verder namens de bewoners eisen dat de voor overlast zorgende bewoner zich aan het splitsings- en huishoudelijk reglement houdt. Afhankelijk van de overlast kan er een melding gedaan worden bij de politie of gemeente. Deze meldingen zijn belangrijk voor het aanleggen van een dossier, dit met het oog op eventuele vervolgstappen in de toekomst. Blijft de eigenaar voor overlast zorgen, dan kan de VvE middels een aangetekende brief een waarschuwing sturen en de overlastgever erop

11


VCA*

12


GELUIDSOVERLAST

wijzen dat hij of zij in overtreding is. Bij het negeren van

te leggen, kunnen deze ongestoord verder spelen zonder

deze waarschuwing kan het bestuur een eenmalige boete

dat de onderburen er last van hebben.

opleggen. Het bedrag van deze boeten wordt tijdens een vergadering bepaald. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen

In het uiterste geval kan het gebeuren dat de VvE de over-

over geluidsoverlast? Neem contact met ons op via

lastveroorzaker het gebruik van zowel het privĂŠgedeelte

www.appartementeneigenaar.nl/vraag.

als de gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex ontzegt.

Voorkomen is beter Uiteraard zit niemand op dergelijke conflictsituaties te wachten, voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Om overlast te voorkomen, kunnen aanvullende bepalingen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. Alle eigenaren en bewoners dienen zich aan dit reglement te houden. Eigenaren kunnen zelf ook diverse maatregelen nemen. Harde vloeren weerkaatsen bijvoorbeeld geluid; dit kan eenvoudig verholpen worden door bijvoorbeeld overgordijnen op te hangen of een vloerkleed op de vloer te leggen. Het schrapende geluid van schuivende stoelen is

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en preventie en bestrijding van geluidshinder. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan een beroep doen op deze stichting. De NSG heeft diverse brochures met tips en adviezen, ook voor VvE’s, om conflictsituaties te vermijden.

eenvoudig te verhelpen door vilt onder de poten te plakken. Door een speelkleed onder het speelgoed van de kinderen

13


DE POWERLIGHT BOX Een intelligent en multifunctioneel design

Nu leverbaar 


DE POWERLIGHT BOX Een betaalbaar, fris en modern design-armatuur, voor elk plafond 
 of muur Zoals u weet zijn wij bij B2B-Light echte promotors van het (zoveel mogelijk) behouden en ombouwen van uw bestaande armaturen.
 Toch krijgen wij regelmatig vragen naar een compleet nieuw armatuur. Vaak komt dit omdat de kappen helemaal vergeeld, “uitgedroogd” en/of kapot zijn. Alleen de elektronica vervangen is dan dus niet meer voldoende.

Binnenkort leverbaar Ook in transparant verkrijgbaar

Voor die situaties heeft B2B-Light nu een armatuur met een heel eigen gezicht, dat zich moeiteloos integreert in elke omgeving; zowel binnen als buiten, mèt of zonder sensor, noodstroom-unit of vluchtweg- pictogrammen.

14

Neem contact op voor een 
 geheel vrijblijvend advies
 036 - 529 06 11 - verkoop@b2b-light.nl


Enkele top producten uit ons assortiment Een intelligent en multifunctioneel design

Binnenkort leverbaar

Aan òf uit…. 24/7 Design


Of het nu dag of nacht is, de PowerLight Box 
 is zowel aan als uit een lust voor het oog.

Binnenkort leverbaar

Unieke Lichtkap

Waarom de PowerLight Box?

De LED-plaat en de electronica zijn volledig geïntegreerd in de lichtkap van de PowerLight Box. Dit zorgt samen met de vormgeving van de lichtkap voor een mooie en egale lichtverdeling, zelfs naar de zijkanten van het armatuur.

• Eén uniform en nieuw design

Eén-op-één uitwisselbaar

• Met of zonder bewegings- en lichtsensor

De lichtkap van de PowerLight Box is ook nog eens één-op-één uitwisselbaar met de lichtkap van de Philips TCH 329* en de Hogro (Lightronics) PVX*. Hierdoor kunt u de bodem van uw bestaande armatuur blijven gebruiken. Het volstaat om alleen de (los verkrijgbare) PowerLight Box lichtkap op uw bestaande armatuurbodem te monteren. Sneller en eenvoudiger kan het ècht niet....

Universeel toepasbaar Door het slimme design en de robuuste bouw is de PowerLight Box overal in te zetten: in centrale hallen, trappenhuizen, gangen, galerijen bergingen en entrees.

• Zowel voor binnen als buiten (IP65) • Lichtkap toepasbaar op bestaande armaturen* • Met opalen of transparante lichtkap • Mèt of zonder noodstroom-unit

• Slagvast

Enkele specificaties Wattage:

7W

Aantal LED’s:

84

Kleur:

3000K & 4000K

Beschermingsgraad:

IP65

Lumen:

700Lm

Afmetingen:

344x119x70mm

Garantie:

5 jaar 15


Spaargeld binnen de VvE: box 1 of box 3?

16


BELASTINGEN

Zoals bekend gelden sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor VvE's wat betreft onderhoud. Het is verplicht gesteld onderhoud aan het complex uit te voeren.

De regels houden in dat er jaarlijks 0,5% van de nieuwbouwwaarde van het complex hiervoor gereserveerd moet worden of er moet een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld zijn waarmee een vergelijkbaar bedrag gespaard wordt. Als uw pand bijvoorbeeld een nieuwbouwwaarde van 10 miljoen euro heeft, betekent dit dat de VvE jaarlijks 50.000 euro moet sparen. Gevolg van deze regels is appartementseigenaren eerder belasting moeten betalen dan andere woningbezitters of huurders. Het bedrag dat een eigenaar moet sparen, wordt namelijk opgeteld bij het privĂŠvermogen. Hoe zit het nu eigenlijk? Als u als privĂŠpersoon meer dan 30.000 euro spaargeld hebt (voor echtparen geldt een grens van 60.000 euro) dan moet u over het bedrag boven deze grens flink wat belasting afdragen. Deze grens komt logischerwijs sneller in zicht wanneer er in de VvE fors gespaard wordt. Heeft u bijvoorbeeld 25.000 euro gespaard in de VvE dan kunt u prive nog maar 5.000 euro spaargeld belas-

17


Van Lierop Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht Goed onderzoek een duurzame start bij renovaties Van vakkundige inspecties en deskundig advies tot complete uitvoering. Ruime ervaring met het seriematig in kaart brengen van de onderhoudsstatus van uw woningen, met het accent op de kruipruimte. Een droge, geïsoleerde kruipruimte betekent behoud van de constructie, beter leefklimaat en energiebesparing.

Van Lierop

1

GELUIDSREDUCTIE OP LOOPGELUID IS MINIMAAL

Van Lierop

50%

Houtinsectenbestrijding

2 Houtrestauratie 3 Gevelimpregnering

1

4 Kruipruimterenovatie 5 Zwambestrijding 6 Isochips® bodemisolatie 7 Kelderafdichting 8 Behandelen

GALERIJ VERHOGING

2

optrekkend vocht

Isorub: rubber met bijzondere isolatie

Vestigingen: Alphen a.d. Rijn | Assen Heerhugowaard 0172 43 35 14

3

www.vanlierop.nl

4

5 6

7

8

PERFECTE GELUIDS-ISOLATIE GOEDE WARMTE-ISOLATIE VERBETERT DE TOEGANKELIJKHEID MAAKT DE GALERIJ WATERDICHT AANGENAME STROEFHEID GEEN VERKLEURINGEN VALBREKEND Virulyweg 1 7602 RG Almelo

VCA* & ISO 9001 gecertificeerd

T +31 (0)546 - 850466 F +31 (0)546 - 828812

E info@pamalmelo.nl I www.pamalmelo.nl

Rijssenbeek Advocaten is ruim 25 jaar dé huisadvocaat voor VvE’s, bestuurders en beheerders. Als enige advocatenkantoor in Nederland hebben wij ons volledig gericht op het appartementsrecht. Daarnaast zijn wij specialist in het voor VvE’s belangrijke bouw-, huur-, verenigings-, en energierecht. Als dé landelijk specialist voor VvE’s heeft Rijssenbeek Advocaten een juridisch abonnement ontwikkeld voor doorlopende juridische ondersteuning, bijstand en actuele informatie op het gebied van het appartementsrecht. Daar ligt onze kracht en expertise. Inmiddels hebben ruim 3.500 VvE’s voor dit juridische abonnement gekozen. Zij profiteren al van onze hoge kwaliteit, praktische adviezen, snelheid en korte lijnen. U binnenkort ook? Voor een offerte of meer informatie neem contact op via 026-443 42 49 of ojd@rijssenbeek.nl Rijssenbeek Advocaten - Velperweg 35-1 - 6824 BE Arnhem www.rijssenbeek.nl - T 026 - 443 42 49

Appartementsrecht Aan- en opbouw Opstalverzekering Energie Splitsingsakte Overtreding Incasso Rechtsbijstand Cursus


BELASTINGEN

Minister Kasja Ollongren

tingvrij hebben. Daarbij komt nog dat het geld

lid zijn van een VvE en via die weg gespaard

dat gespaard wordt op de rekening van de VvE

vermogen aanhouden voor hun woningon-

niet meer vrij opneembaar is. Het voelt voor

derhoud, worden voor dit vermogen belast in

appartementseigenaren dan ook erg onrecht-

box 3 voor zover hun totale vermogen hoger is

vaardig dat je belast wordt over geld waar je

dan het heffingvrije vermogen', aldus Ollon-

vervolgens niet zelf bij kunt.

gren. Een extra vrijstelling noemt ze daarom 'niet wenselijk'.

Optellen bij box 1 of vrijstelling? Een mogelijke oplossing zou, zoals de Ad-

Voorlopig komt er dus geen box 3-vrijstelling

vocaat-Generaal van de Hoge Raad eerder

voor leden van een VvE.

aangaf, zijn: het spaartegoed wordt ondergebracht in box 1 in plaats van box 3. Dit omdat het spaartegoed aan de eigen woning ge-

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen

koppeld is. Een andere mogelijkheid zou zijn

over deze belastingregels? Neem contact met ons

een vrijstelling voor dat gedeelte dat jaarlijks

op via www.appartementeneigenaar.nl/vraag.

verplicht gespaard moet worden. Deze kwestie riep inmiddels zoveel vragen op dat er enige tijd geleden Kamervragen over gesteld zijn aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken. Wat vindt de minister? Volgens de minister is er echter geen verschil met sparen voor groot onderhoud door een andere woningeigenaar. Dat laat zij eind mei weten in haar antwoord op Kamervragen van de VVD-kamerleden Helma Lodders en Daniel Koerhuis. De minister stelt dat lidmaatschapsrecht in een VvE een vermogensrecht is dat tot de grondslag van box 3 gerekend wordt. 'Zowel woningeigenaren die zelf gespaard vermogen aanhouden voor hun woningonderhoud, als woningeigenaren die

19


NIEUWS

Een overzicht van innovatieve producten, diensten en ontwikkelingen die voor VvE’s relevant en interessant zijn.

Smart Living Eindelijk toegankelijk! METDOMOTICA de eerste en enige onafhankelijke smart home adviseur in Nederland - introduceert het Smart Home Spreekuur. Het Smart Home

Spreekuur

van

METDOMOTICA

wordt elke eerste zaterdag van de maand om

13:00

en

16:00

gehouden

in

de

showroom in De Meern. De kosten bedragen â‚Ź 79,-.

Laat die hittegolf maar komen! De Whisper Flex van Duux is draagbaar, in drie hoogtes verstelbaar en u kunt de ventilator zowel horizontaal als verticaal laten oscilleren. Dankzij de optionele accu hoeft u niet meer op zoek naar een stopcontact en kunt u genieten van frisse lucht waar u maar wilt. Daarnaast kunt u Whisper Flex zowel als vloer- als tafelmodel gebruiken en blazen de dubbele ventilatorbladen letterlijk en figuurlijk in iedere windrichting. En dat alles fluisterstil, zodat u zich kunt concentreren op uw boek of rustig kunt gaan slapen.

Houtcomposiet Een houtcomposiet vloer van Veelzijdig is een duurzame vloer met een hoogwaardige kwaliteit en een natuurlijke uitstraling. Het houtcomposiet is kleurecht en vergrijst niet. Daarnaast beschikt het over een natuurlijk antislip vermogen en is het vrijwel onderhoudsvrij. Door toepassing van verdekt gemonteerde RVS installatieclips zijn er geen schroefkoppen in het vloerdek aanwezig, wat de fraaie uitstraling versterkt.

20


NIEUWS

Voorkom valpartijen Op bijna iedere gewenste locatie kunnen de matten worden gebruikt om bij slechte weersomstandigheden val- en struikelpartijen te voorkomen. De antislipmatten van Nooitglad zijn te gebruiken op allerlei ondergronden: metaal, beton, hout en kunststof. Ze zijn bovendien eenvoudig te reinigen, geluiddempend en verkrijgbaar in diverse kleuren: zwart, rood, groen, blauw en grijs. Prijzen per m2 zijn vanaf € 49,50 excl. btw.

Vier tips om de energiekosten te verlagen Voor veel VvE’s is de stroom voor de gezamenlijke ruimtes één van de grootste kostenposten. Denk hierbij aan de verlichting in gangen, trappenhuizen en parkeergarages en de stroomvoorziening voor liften. Nu laat YellowBee vier manieren zien om snel en gemakkelijk de energiekosten te verlagen: 1. Het gebruik van ledverlichting zorgt direct voor besparing 2. De onderhoudskosten zijn drastisch lager bij ledverlichting 3. Maak gebruik van dynamische energieprijzen 4. Wek eigen energie op door middel van zonnepanelen.

ViCare Villeroy & Boch heeft een volledig assortiment aan zorgoplossingen voor de badkamer: ViCare. De O.novo Vita en Architectura Vita collecties bieden producten met slimme oplossingen, zoals wastafels met handgrepen en closets zonder spoelrand voor een eenvoudige reiniging. Met de nieuwe ViCare collectie biedt Villeroy & Boch ook handige accessoires, zoals steungrepen en zitsystemen.

21


Ideaal voor appartementen COREtec® klikvloeren zijn warm en geven een groot comfort. Een uiterst functionele vloer die heel gemakkelijk is in onderhoud. Deze klikvloeren zijn kwaliteitsvloeren met tegel- en houtmotieven die 100% watervast zijn. De vele voordelen die COREtec® vloeren bieden, de vele kleuren en uitvoeringen maken het iets gemakkelijker om de juiste vloer voor in uw appartement te vinden.

Akoestische isolatie van de douche Geluiden tijdens het douchen kunnen voor ernstige overlast zorgen. Om dit te voorkomen, is akoestische isolatie van de douche noodzakelijk. Vooral in appartementsgebouwen is akoestische isolatie van douches erg belangrijk. Het toepassen van JACKOBOARD® Aqua douche-elementen voorkomt geluidsoverlast. De functionele, geluidsisolerende douche-elementen van JACKON Insulation zijn eenvoudig te plaatsen en te betegelen. De elementen zijn aan weerszijden uitgerust met een speciale bekleding.

Tochtvrij Een deur is maar gewoon een deur tot er tocht op de loer ligt Een beter isolerende 54 mm dikke deur die minder tocht en ook nog eens beter presteert op het gebied van inbraak en geluidsisolatie wordt door eigenaren vanuit kostenoogpunt vaak gezien als duurder. Vergeten wordt dat met een kleine investering juist voldaan wordt aan de lange termijn doelstelling om woningen allemaal goed te isoleren. Deuren van GND voldoen hieraan en zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.

22


NIEUWS

Balkonbeglazing Dit balkon in Groningen is beschut gemaakt met opvouwbare balkonbeglazing van Metalura, zodat de bewoners het hele jaar op hun balkon kunnen genieten. Dagelijks genieten ze nu van het mooie uitzicht over de stad. Naast het feit dat het balkon windvrij is, werkt de glaswand energiebesparend en geluidsreducerend.

Slim communiceren Beeldschermcommunicatie kent een hoge attentiewaarde! Om die reden is narrowcasting dan ook het ideale systeem om bewoners te informeren. Een beeldscherm trekt namelijk snel de aandacht. Een informatie systeem van Digital Pixel Marketing is makkelijk in onderhoud, altijd up-to-date en betaalbaar.

Meet de luchtkwaliteit De Klimaatcomfort Skill in de tado째 V3+ app meet de lucht binnenshuis met behulp van de temperatuur- en vochtsensoren die zijn ingebouwd in de tado째 Slimme Thermostaten. Op tijdstippen die een hoge vervuiling kennen, zoals de spitsuren in een drukke stad, meldt tado째 dat de luchtkwaliteit in uw lokale omgeving afneemt en raadt u aan uw ramen een tijdje te sluiten. Wanneer de luchtvochtigheid in uw huis of in een bepaalde ruimte bijvoorbeeld te hoog of te laag is, geeft tado째 u praktische tips en advies over hoe u dit kunt tegengaan.

23


Verbouwen met een aannemer: waar moet u op letten? Het is druk in de bouw. Zeker in de grote steden. Tijdens een gesprek met een aannemer, is een van de eerste vragen wanneer de klant wil dat met de werkzaamheden wordt gestart. Vera IJzerman, Van Till Advocaten

De agenda’s zitten doorgaans aardig vol, dus

ting leidt tot de aanneemsom: het totaalbedrag

een startdatum op korte termijn is onwaar-

voor de werkzaamheden. De aanneemsom zal

schijnlijk. Hoe eerder je akkoord kunt geven

op de offerte van de aannemer worden weer-

op de offerte van de aannemer, hoe eerder de

gegeven. Na akkoord van de opdrachtgever

startdatum kan worden vastgelegd. De tot-

op de offerte, zal de aannemer de afspraken

standkoming van een overeenkomst gaat

uitwerken in de vorm van een contract of

daarom met tijdsdruk gepaard. Dat geldt mo-

opdrachtbevestiging. In deze fase komen de

gelijk des te meer voor VvE’s als opdrachtge-

algemene voorwaarden aan bod. Aannemers

ver, waar het accepteren van een offerte langer

maken vaak gebruik van algemene voorwaar-

kan duren omdat de leden toestemming moe-

den, waarin bepaalde afspraken over bijvoor-

ten verlenen. In dit artikel worden een aantal

beeld aansprakelijkheid, garanties, boetes en

punten van aandacht uitgelicht om te voor-

betalingstermijnen worden vastgelegd. Deze

komen dat de tijdsdruk ten koste gaat van de

kleine lettertjes kunnen grote gevolgen heb-

kwaliteit van de afspraken.

ben dus daarom is het van belang om de algemene voorwaarden goed door te nemen. Al-

24

De beginfase: let op de kleine lettertjes

gemene voorwaarden hoeven niet klakkeloos

Voordat hij aan de slag gaat, maakt een aan-

geaccepteerd te worden. Het is mogelijk om

nemer een inschatting van de omvang en de

over bepaalde onderdelen te onderhandelen

kosten van de werkzaamheden. Die inschat-

en bepalingen te laten wegstrepen.


Oplevering

Het komt regelmatig voor dat gaandeweg blijkt

Het werk is klaar! Een aangenaam moment,

dat aanvullende werkzaamheden moeten wor-

waarnaar weken (misschien wel maanden) is

den verricht. Deze werkzaamheden zijn niet

uitgekeken. Dat is ook het moment waarop je

meegenomen in de aanneemsom. Dat meer-

als opdrachtgever scherp moet zijn. Na ople-

werk heeft vanzelfsprekend een kostenverho-

vering van het werk gaat het risico van gebre-

gend effect. Over het algemeen wordt aange-

ken namelijk over van de aannemer naar de

nomen dat een overschrijding van minder dan

opdrachtgever. De aannemer is na oplevering

10% van de aanneemsom is toegestaan. Een

van het werk ontslagen van de aansprakelijk-

aannemer die boven die marge uitkomt, loopt

heid voor eventuele gebreken die de opdracht-

het risico dat het gebrek aan communicatie

gever tijdens de oplevering redelijkerwijs had

hem duur komt te staan: het meerwerk is ver-

moeten ontdekken. Een uitzondering hierop

richt maar hij krijgt niet alles betaald. Daar-

is de aansprakelijkheid voor verborgen gebre-

om doet een aannemer er verstandig aan om

ken. Voor verborgen gebreken kan een aanne-

de opdrachtgever tijdig ervan op de hoogte te

mer ook na oplevering aansprakelijk zijn. Als

stellen dat de toevoegingen of veranderingen

VvE is het raadzaam om een bouwkundige in

zullen leiden tot een hogere prijs. De gedach-

te schakelen die aanwezig is bij de rondgang.

te hierachter is dat een opdrachtgever de ge-

Niet alleen omdat de oplevering een cruciaal

legenheid moet krijgen te beslissen of hij het

moment is, maar ook ter verantwoording naar

meerwerk – ondanks de prijsverhoging – wil

de leden van de VvE. Mocht tijdens die rond-

opdragen aan de aannemer.

gang langs het werk blijken dat sprake is van

VERBOUWEN

De meer-/ en minderwerk discussie

bepaalde gebreken, dan is het van belang om Waarschuwingsplicht

aannemer

voor

het werk niet te accepteren maar om de aan-

onjuistheden en gebreken

nemer in de gelegenheid te stellen om de ge-

Omdat van een aannemer een bepaalde des-

breken te herstellen. Daarna kunnen partijen

kundigheid wordt verwacht, heeft de aan-

tijdens de nieuwe rondgang controleren of de

nemer een wettelijke verplichting om de

gemelde gebreken zijn hersteld. De aannemer

opdrachtgever te waarschuwen voor onjuist-

is enkel verplicht de gebreken te herstellen

heden in de opdracht die hij kent of redelij-

die tijdens de eerste rondgang zijn opgemerkt.

kerwijs behoort te kennen. Deze waarschu-

Het is dus zaak om de gebreken zo nauwkeu-

wingsplicht van de aannemer geldt ook als de

rig mogelijk in kaart te brengen. Je krijgt dus

opdrachtgever zelf bepaalde materialen aan-

maar één kans om de gebreken te ontdekken

levert - bijvoorbeeld om de kosten te drukken

en te melden.

- of als de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen of berekeningen niet kloppen.

Actualiteit

Laat een aannemer na om (tijdig) te waarschu-

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging

wen, dan geldt dat de aannemer aansprakelijk

aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet

is voor de ondeugdelijke uitvoering van het

heeft onder andere als doel om de positie van

werk. De waarschuwingsplicht is stof voor

de opdrachtgever, en in het bijzonder van een

discussie. De precieze reikwijdte is afhanke-

consument-opdrachtgever, te versterken. In

lijk van ‘de omstandigheden van het geval’: de

de nieuwe wet wordt de aannemer verplicht

deskundigheid van de opdrachtgever en van

om een waarschuwing altijd schriftelijk en

de aannemer spelen een rol en ook de vraag

ondubbelzinnig over te brengen aan de op-

in hoeverre de aannemer redelijkerwijs op de

drachtgever. Ook wordt de aansprakelijkheid

hoogte kon zijn van onjuistheden in de op-

van de aannemer uitgebreid voor gebreken die

dracht. Hoewel voor de waarschuwingsplicht

na de oplevering aan het licht komen. De hui-

geen vormvereiste geldt – een aannemer mag

dige wettelijke beperking zoals hiervoor toe-

volstaan met een mondelinge waarschuwing

gelicht wordt verlaten: op grond van de nieuwe

– is het verstandig als de aannemer schrifte-

wetgeving is de aannemer ook aansprakelijk

lijk zijn waarschuwing overbrengt. Het schen-

voor gebreken die niet bij de oplevering zijn

den van de waarschuwingsplicht kan immers

ontdekt, tenzij de gebreken niet aan de aanne-

vergaande consequenties hebben voor de aan-

mer zijn toe te rekenen. De nieuwe wetgeving

sprakelijkheid van de aannemer. Indien de op-

geldt nog niet. Vermoedelijk treedt de wet per

drachtgever na de waarschuwing geen actie

1 januari 2021 in werking.

onderneemt, dan kan eventuele schade in de risicosfeer van de opdrachtgever vallen.

25


IS NOODVERLICHTING VERPLICHT EN HOE WERKT HET? Noodverlichting dient als back-up in het gebouw. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichting branden of hij wordt geactiveerd om te gaan branden. Maar is noodverlichting verplicht en welke soorten zijn er?

26


route zichtbaar wordt, maar bijvoorbeeld ook

den: ja, noodverlichting is (in veel apparte-

dat, in het geval van een trap, niveauverschil-

mentencomplextypen) verplicht. In veel com-

len zichtbaar zijn. Het is niet nodig dat deze

plexen want dit verlichting is, volgens het

verlichting permanent brandt. Hij gaat aan

Bouwbesluit, sowieso verplicht in gebouwen

wanneer de stroom uitvalt en zal vervolgens

waar gewerkt wordt maar tevens in gebouwen

minimaal een uur blijven branden. De vlucht-

waar meer dan 75 mensen tegelijkertijd aan-

wegsignalering zorgt ervoor dat het duidelijk

wezig kunnen zijn. Hier vallen dus ook appar-

is in welke richting men moet lopen om de

tementsgebouwen onder. Het is overigens niet

nooduitgang te bereiken. Dit zijn de bekende

alleen verplicht noodverlichting aanwezig te

groene lampen met pictogrammen. Deze ver-

hebben, hij moet ook adequaat onderhouden

lichting moet wel permanent branden en mag

worden. En dat is ook weer een eis die aan de

niet uitgeschakeld worden.

NOODVERLICHTING

De eerste vraag kunnen we snel beantwoor-

eigenaar van het gebouw gesteld wordt. Concreet hebben we het er dan over dat de felheid

Energie besparen

en werking regelmatig gecontroleerd moet

Nadeel van noodverlichting is dat het grote

worden. Het kan zelfs zo zijn dat er bij achter-

energieslurpers zijn, met name de vluchtweg-

stallig onderhoud boetes uitgeschreven wor-

signalering. Dag en nacht dient de vlucht-

den. Belangrijk dus om hier zorgvuldig mee

wegsignalering namelijk zichtbaar te zijn. Dit

om te gaan.

brengt hoge kosten met zich mee. Gelukkig staat de ontwikkeling ook bij noodverlichting

Welke soorten noodverlichting zijn er?

niet stil. Zo is er een paar jaar geleden de stap

Binnen een appartementencomplex heeft

gemaakt naar ledtechnologie, op dit moment

noodverlichting grof gezegd twee functies: we

is ongeveer de helft van de noodverlichting

onderscheiden oriĂŤntatie-noodverlichting en

voorzien van een energiezuinige lichtbron. De

vluchtwegaanduidings-verlichting. De eerste

energiebesparing bij led is al behoorlijk. Wat

zorgt ervoor dat in geval van nood de vlucht-

we vandaag de dag steeds meer zien, is tritium

27


VvE Kennispeil VVE KENNISPEIL BIEDT BEHEERDERS EEN EIGEN ONLINE PLATFORM VOOR TRAINEN, TOETSEN EN TOEPASSEN

VvE Kennispeil Wie met een VvE te maken heeft moet veel weten, over wet- en regelgeving, bouwkunde, MJOP’s, belastingen enzovoorts. Dit geldt voor zowel appartementseigenaren als bedrijven die werken voor VvE’s. Maar waar haalt u als beheerder die kennis vandaan? VvE Kennispeil is dé oplossing; een transparant platform waar u op een laagdrempelige manier zelfstandig online cursussen kunt doen. En dat tegen zeer lage kosten! VvE Kennispeil kost namelijk slechts € 25,- (excl. btw) per deelnemer per jaar. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.vvekennispeil.nl! VvE Kennispeil is een initiatief van Appartement & Eigenaar

Kennis maken met specialisten op het gebied van appartementsrecht, bouwrecht en huurrecht? Neem contact op met mr. Kim Kroon of kijk op www.vantill.nl telefoon +31(0)20 470 01 77 k.kroon@vantill.nl


NOODVERLICHTING

noodverlichting. In tegenstelling tot led- en tl-noodverlichting

verlichting zorgt er echter niet voor dat de plicht om jaarlijks

verbruikt deze type verlichting helemaal geen energie.

een inspectie uit te (laten) voeren, vervalt. De inspectie wordt uiteraard wel een stuk eenvoudiger. Hoewel tritium vluchtwe-

Tritium

gaanduiding wel duurder is in aanschaf, zal men dit dus binnen

Voor tritium vluchtwegaanduiding wordt een ioniserend gas

een paar jaar terugverdienen.

gebruikt dat minimaal 15 jaar lang licht blijft afgeven. Er is bovendien geen bekabeling nodig, er wordt geen energie verbruikt

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen

en er zitten geen lampjes en accu’s in die vervangen moeten

over noodverlichting? Neem contact met ons op

worden. Ideaal dus! Het minimum aan onderhoud bij dit type

via www.appartementeneigenaar.nl/vraag.

Wat is tritium? Tritium (waterstof-3) is een isotoop van waterstof. Het kan kunstmatig worden verkregen maar komt ook in de vrije natuur voor. Het is een kleur- en reukloos gas en veel lichter dan lucht. Het komt wereldwijd voor in lucht en in water en wordt als zodanig door ons lichaam ingeademd en opgenomen. Ieder mens draagt sporen mee van tritium en van verschillende andere in de natuur voorkomende isotopen.

29


Wie is er verantwoordelijk voor de valbeveiliging? Het dak van een appartementencomplex zal periodiek geĂŻnspecteerd en onderhouden moeten worden. En tijdens werkzaamheden moeten ongelukken natuurlijk voorkomen worden. Het is dan ook verplicht adequate voorzieningen aan te brengen. Maar wie is daar verantwoordelijk voor?

De veiligheidsgrens voor het werken op een

dus als er op het dak gewerkt moet worden.

dak is gesteld op 2,5 meter. Dit wil zeggen dat

Voorbeelden zijn losse ankerpunten, hekwer-

men vanaf 2,5 meter spreekt van werken op

ken en leeflijnsystemen. Als er geen perma-

hoogte. Er zijn dan specifieke maatregelen

nente valbeveiliging aanwezig zal er gebruik

verplicht om valgevaar te voorkomen: valbe-

gemaakt moeten worden van tijdelijke val-

veiliging. Deze verplichting geldt echter niet

beveiliging. Dit zijn bijvoorbeeld tijdelijke

enkel en alleen voor deze hoogte. Ook wan-

ankerpunten, steigers en/of persoonlijke be-

neer er sprake is van een verhoogd valrisico,

schermingsmiddelen.

denk hierbij aan werken boven water of na-

30

bij uitstekende delen, is valbeveiliging ver-

We merken dat er bij veel VvE's onduidelijk-

plicht. Valbeveiliging wordt onderverdeeld

heid bestaat over valbeveiliging. Wie is er nu

in permanente en tijdelijke valbeveiliging.

verantwoordelijk voor het aanbrengen van de

De eerste type valbeveiliging is permanent op

voorzieningen en wie is er aansprakelijk als

een gebouw geĂŻnstalleerd. Altijd beschikbaar

het misgaat?


VALBEVEILIGING

De verantwoordelijkheid

Permanent of tijdelijk?

Wanneer een VvE opdracht geeft voor

Als VvE dient u er dus voor te zorgen dat

werkzaamheden op hoogte zijn er door-

er veilig op het dak gewerkt kan worden

gaans drie partijen betrokken bij een op-

door de bedrijven die ze inhuren, hetzij

dracht: de opdrachtgever (de VvE, als ge-

door gebruik te maken van de aanwezige

bouweigenaar), de opdrachtnemer (het

permanente valbeveiliging of door gebruik

bedrijf waaraan de VvE de opdracht ver-

te maken van tijdelijke valbeveiliging

leent, de werkgever) en de uitvoerder (de

(tijdelijke ankerpunten, hekwerken en/

werknemer). Vanuit de arbeidsomstandig-

of persoonlijke beschermingsmiddelen).

hedenwet is de werkgever de hoofdverant-

Uiteraard heb je hierbij te maken met een

woordelijke voor de werkomstandigheden

kostenplaatje. Bij tijdelijke valbeveiliging

van zijn personeel. Een gebouweigenaar

zullen de kosten worden doorberekend

speelt hier geen rol bij, tenzij men zelf

aan de VvE, vaak met een marge. Denk

onderhoudspersoneel in dienst heeft. Dan

bijvoorbeeld aan opbouwkosten of kosten

is hij namelijk tevens werkgever en dient

voor vergunningen. In het geval van per-

hij zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden. Hiermee lijkt de VvE helemaal gevrijwaard, maar dat is echter niet het geval. Als gebouweigenaar bent u namelijk wel verantwoordelijk voor de staat van het gebouw. Deze moet geen onveilige situaties opleveren. En heeft het gebouw een permanent valbeveiligingssysteem, dan is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan. Verder moet de VvE als opdrachtgever erop toe zien dat er op de juiste manier gebruikgemaakt wordt van de valbeveiliging. Het is dus verstandig om de voorschriften voor het gebruik van valbeveiliging schriftelijk vast te leggen in de opdracht van de werkzaamheden.

31


manente valbeveiliging zijn de kosten (eenmalig) hoger.

-- op welke hoogte wordt er gewerkt?

Bijkomende kosten zijn er niet of nauwelijks meer, in de

-- welke risico's zijn er?

meeste gevallen betekent dat u de investering binnen twee jaar terugverdient. Belangrijk dus om na te gaan hoe vaak

Met het RI&E krijgt u een uitgebreid beeld waar de veilig-

er op hoogte gewerkt wordt aan het gebouw, nu en in de

heidsrisico’s zich bevinden. Bovendien weet u gelijk welke

toekomst.

voorzieningen of maatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's te minimaliseren. Verder worden alle val-

Risico-inventarisatie

beveiligingssystemen die mogelijk zijn vermeld.

Om goed inzicht te krijgen in wat nodig is voor uw specifieke situatie is het belangrijk een Risico-Inventarisatie &

Zo zorgt u dat er altijd veilig op hoogte gewerkt kan worden.

Evaluatie (RI&E) op te (laten) stellen. Hierin worden vragen beantwoord als: -- waar worden werkzaamheden uitgevoerd?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen

-- hoeveel personen zijn er aan het werk en met welke

over valbeveiliging? Neem contact met ons op

frequentie?

32

via www.appartementeneigenaar.nl/vraag.


� Antislipvloeren

Uw specialist in vastgoedonderhoud Onze toegevoegde waarde uit zich in onze klantgerichtheid, betrokkenheid en het ontzorgen van de klant. Overleg over en tijdens de werkzaamheden - met u, maar ook met andere betrokkenen - is voor ons niet meer dan normaal.

� Ophoogsystemen

Door het toepassen van sneluithardende producten zijn loopvoorzieningen overbodig en wordt de overlast tijdens de uitvoering van uw project tot een minimum beperkt.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wat dacht u van… ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ

� Balkonvloeren

Antislipvloeren Balkonvloeren Vloercoating Hemelwaterafvoer Afschotverbetering Betonreparatie

ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ

Schilderwerk Dilatatie-afdichting Ophoogsystemen Trappen + bordessen Parkeervloeren

Kortom: wat uw opdracht ook is, wij zetten graag onze jarenlange ervaring in om uw project tot een goed einde te brengen. � Trappen + bordessen

� Hemelwaterafvoer

� Parkeervloeren

� Galerijen / balkons � �

Detailafdichting � Parkeergarages / -daken � Naadloos dakwerk Kunststofvloeren � Schilderwerk � Betonreparatie � Complete renovatie

Multi Protect Nederland BV � Handelsweg 25, 7461 JJ Rijssen 0548 – 513322  www.multiprotect.nl � info@multiprotect.nl


OP AFSTAND DE BESTE

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE STANDAARD IN INTERCOMSYSTEMEN HET DRAADLOZE INTRATONE-SYSTEEM MET LCD-DISPLAY

Kies voor het gemak én de uitstraling van het innovatieve intercomsysteem van Intratone. Strakke individuele displays voor alle gebruikers. Eenvoudig op afstand en in real-time aan te passen door de beheerder via een beveiligde website. Plus: gegarandeerd lagere kosten door snelle installatie en nauwelijks onderhoud. Maak nu een demo-afspraak via www.intratone-home.nl of neem contact op met het Intratone Team: • Alexander Dekker (Regio Zuid-West en Noord NL): adekker@intratone.nl, 06 - 3620 1520 • Nordin Bellazghari (Regio Amsterdam en Flevopolder): nbellazghari@intratone.nl, 06 - 2847 4528 • Johan van Dop (Regio Oost NL): jvandop@intratone.nl, 06 - 3826 8844 Intratone is een merk van Cogelec en is het best verkochte intercomsysteem in Frankrijk.

Profile for Wonen Media

Appartement & Eigenaar - Editie 2 - 2019  

Verduurzamen: in de vorige editie van ons magazine is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. Waar het toen voornamelijk over 'de theorie'...

Appartement & Eigenaar - Editie 2 - 2019  

Verduurzamen: in de vorige editie van ons magazine is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. Waar het toen voornamelijk over 'de theorie'...

Profile for wonen.nl