Page 1

Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES En aquest document tens explicat com preparar l’examen del tema. L’has de preparar a partir dels teus apunts de classe. Pots ajudar-te amb la presentació: bit.ly/Tec3-Estructures La nota del tema es divideix així: 10% Treball Previ........................................................................................................................ 2 Definicions ..................................................................................................................................................................................... 2 Preguntes ....................................................................................................................................................................................... 4

10% Treball del Tema................................................................................................................. 5 Format ............................................................................................................................................................................................. 5 Continguts ..................................................................................................................................................................................... 5 Valoració ........................................................................................................................................................................................ 5

80% Examen ................................................................................................................................ 6 Dates ................................................................................................................................................................................................ 6 Identificar ....................................................................................................................................................................................... 6 Saber ................................................................................................................................................................................................ 6


Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES

10% TREBALL PREVI Aquí tens les respostes correctes del treball previ. Recorda que d’entre elles poden sortir fins 1,50 punts de l’examen.

Definicions Arc Un arc és un element constructiu estructural lineal de directriu corba, que permet cobrir un buit sense que es produeixin esforços de flexió ni tracció. La seva utilitat principal és la de salvar llums relativament elevades amb peces petites (anomenades dovelles, que solen ser de pedra, ceràmica o de formigó prefabricat) o amb materials que no resisteixen la tracció. Estructura arquitectònica que mitjançant l'ús de formes corbades serveix per a cobrir un espai. Un arc és un element constructiu estructural lineal de directriu corba, que permet cobrir un buit sense que es produeixin esforços de flexió ni tracció.

Biga Peça posada horitzontalment que serveix per suportar càrregues que no toquen directament una paret o un pilar. Es denomina biga a un element constructiu lineal que treballa principalment a flexió. A les bigues la longitud predomina sobre les altres dues dimensions i sol ser horitzontal. L'esforç de flexió provoca tensions de tracció i compressió. peça que, disposada horitzontalment, serveix per suportar les càrregues que no graviten directament sobre una paret o un pilar.

Estructura És un conjunt d'elements rígids units per articulacions de tal manera que no quedi cap grau de llibertat que pugui moure cap d'ells respecte dels altres. És un element o un conjunt d’elements units entre si amb la finalitat de suportar una càrrega amb estabilitat. Conjunt d´elements units entre si amb la funció de suportaresforços.

Pilar Un pilar és un element vertical sustentant exempte d'una estructura, destinat a rebre càrregues verticals per transmetre a la fonamentació És un element de suport o sosteniment d'un edifici , d'orientació vertical o gairebé vertical , destinat a rebre càrregues. Element arquitectònic vertical, de suport, aïllat i massís, sobre el qual descansa una volta, una coberta o alguna altra càrrega.

Cúpula Bóveda semiesférica con que se cubre un edificio o parte de él Coberta formada per una superfície aproximadament semiesfèrica sobre un cilindre o un prisma de moltes cares que cobreix generalment el punt d’intersecció de la nau principal i el creuer d’alguns edificis monumentals, mitjançant la interposició de trompes. covertura amb una superficie semi espérica.

Vector Magnitud en què, ultra la quantitat, cal considerar el punt d’aplicació, la direcció i el sentit, que es representa per un segment de recta el sentit del qual s’indica amb una sageta i la longitud de la qual és el seu mòdul o valor absolut. 28/11/2016

Página 2 de 6

ESO3 EstructExaContinguts 1617.DOCX


Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES Representació gràfica d'una força i les seves característiques. magnitud amb cert valor, punt d'aplicació, direcció i sentit

Força Causa capaç de modificar l’estat de repòs o de moviment d’un cos o de produir-li deformacions. Capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Magnitud vectorial que mesura la intensitat de l’intercanvi de moment lineal entre dues partícules o sistemes d’aquestes.

Mòdul d'un vector Longitud d'un vector. la norma matemática del vector de un espacio euclídeo ya sea este el plano euclídeo o el espacio tridimensional. En física, se llama módulo de un vector a la norma matemática del vector de un espacio euclídeo ya sea este el plano euclídeo o el espacio tridimensional.

Esforç mecànic Resposta de la estructura a les carregues. Quan s'apliquen forces a una estructura es diu que esta sent sotmesa a un esforç. Hi han 5 tipus: tracció, compressió, flexió, cisellament i torsió. Quan s'apliquen càrregues a una estructura (un pont, un edifici, una màquina, etc.), es diu que està sotmesa a un esforç.

Esforç de compressió quan una força someteix a un element que tendeix a aplastar-lo contra alguna cosa quan actuen dos forces amb sentits oposats, de manera que tendeixen a oprimir-lo L'esforç de compressió és el resultat de les tensions o pressions que hi ha dins d'un sòlid deformable o medi continu, caracteritzat perquè tendeix a una reducció de volum o un escurçament en determinada direcció. Esforç a què és sotmesa una peça per l'acció de dues forces aplicades en la mateixa direcció, però en sentit oposat i tendint a ajuntar-ne les partícules.

Esforç de flexió Un cos esta sotmès a esforços de flexió quan les forces que actuen sobre el cos tendeixen a doblegar-lo Els esforços de flexió es poden considerar, en general, com una combinació d’esforços, ja que un material sotmès a flexió presenta una zona sotmesa a tracció i una zona sotmesa a compressió. També presenta una zona longitudinal que no està sotmesa a cap tipus d’esforç, la línia neutra. Normalment les bigues treballen a flexió. esforç que tendeix a doblegar l’objecte. Les forces que actuen són paral·leles a les superfícies que sostenen l’objecte. Sempre que existeix flexió, també hi ha esforç de tracció i de compressió.

Estructura triangulada Es caracteritzen per la disposició de barres formen triangles Aquelles estructures amb barres que s’uneixen als nusos formant triangles. estructura formadas a base de triángles units entre sí. Aquest tipus de estructures, que adquereixen una gran rigides, tenen infinitat d'aplicacions.

Tirant Peça, corretja, corda o cadena que treballa per tracció i que, fixada a dues altres peces que tendeixen a separar-se, n'impedeix la separació. Peça fixada a dues altres peces que tendeixen a separar-se Són elements que treballen generalment a tracció i solen ser de secció reduida 28/11/2016

Página 3 de 6

ESO3 EstructExaContinguts 1617.DOCX


Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES Llum d'una biga En arquitectura, enginyeria i construcció se sol utilitzar la paraula llum per designar la distància, en projecció horitzontal, existent entre els suports d'una biga per designar la distància, en projecció horitzontal, existent entre els suports d'una biga Distància, en projecció horitzontal, existent entre les recolzaments d'una biga

Estructura laminar Construïda amb una làmina que es qui resisteix als esforços. constituidas por láminas resistentes que envuelven al objeto, formando una caja o carcasa que protege y mantiene en su posición a las piezas que lo componen Placa estructural delgada curva, de grosor inferior en comparación con sus otras dimensiones y con su radio de curvatura, que transmite las fuerzas aplicadas mediante esfuerzos de compresión, tracción o cortantes que actúan de forma tangencial a su superficie.

Estabilitat equilibri Propietat d'un element de mantenir l'equilibri Facultat d'un sistema material de mantenir-se en equilibri o tornar a l'estat d'equilibri quan actuen forces que tendeixen a allunyar-l'en.

Preguntes Quina funció té una estructura? soportar esforços i càrregues sense perdre l’estabilitat, per la qual cosa cal tenir molt present quins materials s’han de fer sevir. La funcion de las estructuras es la de soportar un conjunto de cargas És soportar esforços i càrregues sense perdre l’estabilitat, per la qual cosa cal tenir molt present quins materials s’han de fer sevir.

Quants tipus d’esforços ha de suportar una estructura? tracció, compressió, flexió, cisallament i torsió. Els principals esforços que poden actuar sobre una estructura són: tracción, compressió, cissallament, flexió i torsió De tracció, de comprensió, de flexió, de corte o cizalladura i de torsió.

Com es diu l’estructura feta per molts triangles? estructura triangulada estructura triangulada estructura triangulada

Quina part del teu cos forma la estructura? L'esquelet Els ossos Els osos/columna vertebral

Quina part d’una bicicleta és la seva estructura? el quadre el quadre El cuadro

28/11/2016

Página 4 de 6

ESO3 EstructExaContinguts 1617.DOCX


Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES

10% TREBALL DEL TEMA Abans de l’examen has d’enviar un treball fet amb processador de text.

Format HTTPS://ISSUU.COM/WOFILLA/DOCS/ANNEXNORMESREDACCI__

Continguts

 Apunts de classe.  Explicació (teva) dels diferents tipus d’esforç.  Explicació (teva) dels diferents tipus d’estructura.  Adreça URL de tres webs que et semblin interessants sobre el tema. Valoració Continguts

Apunts de classe Sense apunts 0.00 punts

Incomplets de 0.50 a 3.50 punts

No explicats 0.00 punts

Explicats en part 0.50 punts

Complets 4.00 punts

Esforços Ben explicats 1.00 punts

Tipus d’estructures No explicades 0.00 punts

Explicades en part 0.50 punts

Ben explicades 1.00 punts

Adreces URL

Format

Originalitat

28/11/2016

Sense links 0.00 punts

Links 0.50 punts

Links i resum 1.00 punts

No aplicat 0.00 punts

Aplicat en part 0.50 punts

Aplicat totalment 1.00 punts

Contingut copiat d’Internet 0.00 punts

Contingut compartit amb companys 1.00 punts

Contingut original 2.00 punts

Página 5 de 6

ESO3 EstructExaContinguts 1617.DOCX


Tecnologia-3 TEMA 2. ESTRUCTURES

80% EXAMEN Dates    

3ESO A: 14-desembre 3ESO B: 15-desembre 3ESO C: 12-desembre 3ESO D: 16-desembre

Per superar el tema “Estructures”, has de:

Identificar

 Conceptes preguntats a “Treball previ”.  Elements d’un vector.  Tipus d’esforços.  Tipus d’estructures. Saber

 Fer sumes de vectors.  Explicar com han de ser els elements per resistir cada tipus d’esforç.  Explicar les funcions que ha de complir una estructura.  Explicar les fases de la construcció d’una estructura entramada. Material  Bolígraf  Llapis  Goma  Regle  Compàs  Calculadora  Imaginació

Punts extra  Recorda que si el teu grup de tres aconsegueix els objectius, pot rebre fins un punt extra.

28/11/2016

Página 6 de 6

ESO3 EstructExaContinguts 1617.DOCX

Continguts examen estructures