Page 1

(\[VYPQZJOVVS 

>,:;>>>901:*/663>,:;53

=VVYWYHR[PQR LU[OLVYPL

39e jaargang no. 8 19 februari 2014

;OLVYPLJ\YZ\ZaHTHHY[ ,_HTLUTHTHHY[

;LS

=66 6>KCH 6

Actueel nieuws | Gemeentenieuws | Uit en cultuur | Sport

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

20 21 22

Opening Dorpstuin Rozenburg Op 8 maart zal de Dorpstuin Rozenburg officieel geopend worden. Deze tuin, voor jong en oud, zal echter niet op één dag gereed zijn.

PER BAK 3.29

PLUS Gebraden reepjes in saus

Beenham in babi pangangsaus, fricandeau in ketjapsaus of kip in piri piri saus

Bak 300 gram

2.49

PLUS Klaassen - Rozenburg Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

Klaassen - Rozenburg maandagPLUS - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur

Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76

maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, Emmastraat 84-86, T: 12.00 0181 21 57- 76 zondag 18.00 uur PLUS Klaassen - Rozenburg

maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur

Repair Café 0LMQ ZHNNHU OLHS WH ODQJ]DDP 1LHW ILMQ DOV MH ¶V RFKWHQGV DI VSUDNHQ KHEW HQ YDQ QDWXUH ODQJ GRRUVODDSW ,N KHE HHQ QLHXZH JHNRFKW2PGDWLN)UDQVYDQ(HN HUW HQ *HU YDQ GHQ +HXYHO WRHQ QRJQLHWRQWPRHWKDG=LMYLQGHQ KHWOHXNRPDSSDUDWHQXLWHONDDU WH KDOHQ HQ WH UHSDUHUHQ ,N ]DJ ]H GRQGHUGDJPLGGDJ LQ DFWLH LQ 'H5RVHULHLQ:RRQ]RUJFHQWUXP %ODQNHQEXUJ 'DDU LV VLQGV NRUW HHQ5HSDLU&DIp ,HGHUHHQ NDQ HONH GRQGHUGDJ PLGGDJ PHW NDSRWWH DSSDUDWHQ QDDUKHW5HSDLU&DIpWRHJDDQHQ )UDQV HQ *HU GRHQ KXQ EHVW RP ]H ZHHU DDQ GH SUDDW WH NULMJHQ WHJHQ PDWHULDDONRVWHQ HQ HHQ YULMZLOOLJHELMGUDJHYRRUKHWJRHGH GRHO,N]DJ]HZRQGHUHQYHUULFK WHQPHWHHQNRIILH]HWDSSDUDDW(Q KHWZDVQRJJH]HOOLJRRN 6RPVKHEEHQ]HHULHPDQGELMGLH FRPSXWHUVDDQGHSUDDWNULMJWHQ ]H ]RHNHQ QRJ LHPDQG GLH NOH GLQJ NDQ YHUVWHOOHQ 'H QDDLPD FKLQH LV DO DDQJHVFKDIW 3UHPLHU 5XWWH ]DO HU QLHW RP NXQQHQ OD FKHQRPGDWGHHFRQRPLH]RQLHW JHVWLPXOHHUG ZRUGW PDDU KHW LVZHOEHWHUYRRUGHHLJHQSRUWH PRQQHHHQKHWPLOLHX 0LMQ ZHNNHU OLJW DO ELM GH ,UDGR PDDUDOVLNGHYROJHQGHNHHUHHQ KDQGLJH MRQJHQ QRGLJ KHE JD LN QDDUKHW5HSDLU&DIp

Gezamenlijke tuin ´,N ]DJ HHQ DDQWDO NHHU KHW WHUUHLQ DDQGH=DQGZHJOLJJHQPHWDDQppQ NDQW GH NLQGHUWXLQHQ HQ DDQ GH DQ GHUH NDQW KHOHPDDO QLHWVµ YHUWHOW GH 5R]HQEXUJVH ODQGVFKDSVRQWZHUSHU 5RQDOG%DNNHU´'DWZDVYRRUPLMGH UHGHQ RP WH EHNLMNHQ RI HU LHWV PHW GH JURQG JHGDDQ NRQ ZRUGHQ HQ GH 39'$VWHXQGHKHWLGHHYRRUHHQJH]D PHQOLMNHWXLQGLUHFWµ Buitenleven -XLVW GH DJUDULVFKH DFKWHUJURQG YDQ 5R]HQEXUJ NDQ GRRU GH 'RUSVWXLQ ZHHU DDQJHKDDOG ZRUGHQ 0HHUGHUH RUJDQLVDWLHV NRPHQ GDQ RRN VDPHQ ZDDURQGHUGH+LVWRULVFKH9HUHQLJLQJ 2XG 5R]HQEXUJ HQ GH *URHQSORHJ 5R]HQEXUJ 2RN GH OLJJLQJ WXVVHQ GH VFRXWLQJ YRONVWXLQWMHVHQNLQGHUERHUGHULMZDDU KHWEXLWHQOHYHQHHQUROVSHHOWLVJXQ VWLJ Gebruikersovereenkomst 6SHFLDDO YRRU GH 'RUSVWXLQ LV HHQ VWLFKWLQJ RSJHULFKW HQ RS IHEUXDUL WHNHQGHQGHLQLWLDWLHIQHPHUVPHWKHW GDJHOLMNV EHVWXXU YDQ 5R]HQEXUJ GH JHEUXLNHUVRYHUHHQNRPVW ´(pQ NHHU SHU PDDQG NRPHQ ZLM ELMHHQ RP GH SODQQHQPHWHONDDUGRRUWHQHPHQµ ODDWYRRU]LWWHU3DWULFLD.LSSZHWHQ'H LGHHsQYRRUGH'RUSVWXLQ]LMQJURRWV

Er zal binnenkort gewerkt kunnen worden in de Dorpstuin. (U]DOHHQUXLPHYDULDWLHDDQIUXLWER PHQ NRPHQ HHQ EORHPHQWXLQ HQ UXLPWH YRRU IUDPER]HQ HQ EUDPHQ VWUXLNHQ 2P GH EHWURNNHQKHLG YDQ GH LQZRQHUV H[WUD WH YHUJURWHQ ZRU GHQ ZDDUVFKLMQOLMN VSHFLDOH SOXNGD JHQYRRUGHEORHPHQHQKHWIUXLWJH RUJDQLVHHUG

Kiosk is aangekocht (UZDVHQLJHWLMGRQGXLGHOLMNKHLGRYHU GHGHUGHNLRVNRSKHW5DDGKXLVSOHLQ ZDDU RS GLW PRPHQW .UXLWKRI 2S WLHNHQ9DQGHU%UHJJHQ%DNNHUVKXQ ZLQNHOKHEEHQ=RXGH]HNLRVNZHORI JHHQSODDWVPDNHQYRRUGHKHULQULFK WLQJVSODQQHQ YDQ KHW 5DDGKXLVSOHLQ"

2PGHSODQQHQXLWWHNXQQHQYRHUHQ LV GH NLRVN XLWHLQGHOLMN DDQJHNRFKW 'H YHUZDFKWLQJ LV GDW GH]H NLRVN LQ VHSWHPEHU YHUZLMGHUG ]DO ZRUGHQ 5HVWDXUDQW/D&DOHWD]DODOVHQLJHNL RVNEOLMYHQVWDDQ

Geboorteboom 5RQDOG%DNNHU´=RQGHUVXEVLGLHVHQ VSRQVRUHQ NDQ GH WXLQ QLHW WRW VWDQG NRPHQ HQ ZLM GHQNHQ RYHU GLYHUVH PRJHOLMNKHGHQKLHUYRRUQDµ(pQYDQ GH PRJHOLMNKHGHQ LV GRQDWHXU ZRU GHQRIKHWDGRSWHUHQYDQHHQERRP 3DWULFLD .LSS ´'H HHUVWH JHERRUWH

Foto: Mireille David

ERRP LV DO JHUHVHUYHHUGµ 2RN ]LMQ GHLQLWLDWLHIQHPHUVQRJRS]RHNQDDU YULMZLOOLJHUVGLHDOVGDQNHHQGHHOYDQ GH RRJVW ]XOOHQ NULMJHQ 2S PDDUW RPXXUYLQGWGHRSHQLQJYDQGH 'RUSVWXLQSODDWV 0HHU LQIRUPDWLH NXQW X OH]HQ RS ZZZGRUSVWXLQUR]HQEXUJQO

Klinkers Raadhuisplein worden hergebruikt

Foto: Mireille David

'HYHUZDFKWLQJLVGDWURQGGH]RPHU YDNDQWLH GH JURWH KHULQULFKWLQJ YDQ KHW5DDGKXLVSOHLQYDQVWDUW]DOJDDQ 'HLQLWLDWLHIQHPHUVYDQGH'RUSVWXLQ 5R]HQEXUJ KDGGHQ YHUQRPHQ GDW GH JHOH NOLQNHUV QDDVW GH 3LFR %DU YHUZLMGHUG ]XOOHQ ZRUGHQ HQ QDPHQ

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

GDDURP PHW KHW GDJHOLMNV EHVWXXU YDQ GH GHHOJHPHHQWH FRQWDFW RS (U LVRYHUHHQVWHPPLQJEHUHLNW]RGDWGH NOLQNHUV YDQ KHW 5DDGKXLVSOHLQ GRRU GH'RUSVWXLQJHEUXLNW]XOOHQZRUGHQ RPSDGHQWXVVHQKHWJURHQWHHQIUXLW DDQWHOHJJHQ

Donkere luifels verdwijnen

Ook de derde kiosk op het Raadhuisplein is aangekocht.

Foto: Mireille David

+HW GDJHOLMNV EHVWXXU YDQ GH GHHOJH PHHQWH5R]HQEXUJHQKHWJURVYDQGH RQGHUQHPHUVRSKHW5DDGKXLVSOHLQ]LHQ OLHYHUYDQGDDJGDQPRUJHQGHGRQNHUH OXLIHOV ERYHQ GH ZLQNHOV YHUGZLMQHQ HQ SODDWV PDNHQ YRRU OXLIHOV GLH PHHU OLFKW GRRUODWHQ (HQ DDQWDO ZLQNHOV ]DO PHWGHQLHXZHOXLIHOVYHHOEHWHUWRW]·Q UHFKW NRPHQ HQ QLHW PHHU GH LQGUXN

ZHNNHQ JHVORWHQ WH ]LMQ 'H RQGHUQH PHUVNULMJHQGHPRJHOLMNKHLGRPQXRS GH LGHHsQ GLH KLHUYRRU RSJHVWHOG ]LMQ WHUHDJHUHQ2RNGHEHZRQHUVYDQKHW 5DDGKXLVSOHLQZRUGHQ]RYHHOPRJHOLMN LQDOOHSODQQHQPHHJHQRPHQ]RGDWLH GHUHHQRSppQOLMQ]LWHQYRRUPDDUW EHVOXLWHQJHQRPHQNXQQHQZRUGHQ


2

|

Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

Deelgemeenteberichten week 8, 2014

Deelgemeenteberichten Besluit (door deelgemeentesecretaris Rozenburg in mandaat namens de burgemeester)

Evenementenvergunning Sleuteluitreiking 11-02-2014 Evenementenvergunning voor de Sleuteluitreiking als start van het carnavalsweekend op het Raadhuisplein gevolgd door een route naar de Nieuwe Schans op zaterdag 1 maart 2014 van 13.00 tot 14.30 uur aan Carnavalsvereniging De Smooksnuivers, Postbus 1311, 3180 AH Rozenburg. (art. 2:25 APV, 5 februari 2013). Evenementenvergunning Darts4life Teamtoernooi 13-02-2014 Evenementenvergunning voor het Darts4life Teamtoernooi in sporthal De Rozet aan de Laan van Nieuwblankenburg 11, op zaterdag 28 maart 2014 van 19.00 tot 24.00 uur aan Stichting Darts4life, Kastanjelaan 5, 3181 BK Rozenburg. (art. 2:25 APV, 5 februari 2013)

Aanvragen om omgevingsvergunning Zie ook www.rotterdam.nl/bekendmaking. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt bekend dat tot en met 12 februari 2014 voor de navolgende percelen aanvragen voor omgevingsvergunning zijn ingediend (art. 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): Emmastraat 29, 3181GC, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding (aanvraagdatum 02-02-2014, dossiernummer OMV.14.02.00002).

Politiek en bestuur Noordererf 8, omgevingsvergunning voor het aanleggen of veranderen van een uitrit (aanvraagdatum 03-02-2014, dossiernummer OMV.14.02.00041).

Verlenging termijn aanvragen omgevingsvergunning Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt bekend dat de termijn waarop op onderstaande aanvragen omgevingsvergunning wordt besloten met zes weken is verlengd. Binnen 14 weken na de aanvraagdatum aanvraag zal dus worden besloten op de aanvragen. Voorsteven 20, 3181NJ, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel (aanvraagdatum 17-12-2013, dossiernummer OMV.13.12.00303).

Bent u benieuwd wat er in de planuitwerkingsfase van de Blankenburgverbinding gebeurt? Wilt u weten wat dat voor u betekent? Of heeft u vragen over de Blankenburgverbinding? Kom dan naar de informatieavond op 24 februari 2014 in het deelgemeentehuis. Om 19.30 uur en om 20.30 uur is er een informatieve presentatie over de Blankenburgverbinding. Naast een presentatie over de stand van zaken van het project en het kwaliteitsprogramma is er een informatiemarkt. Gedurende de hele avond kunt u hier

De deelraad van Rozenburg heeft op donderdag 13 februari 2014 unaniem besloten om het multifunctionele sportveld op het Molenveld niet te realiseren. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar was wordt toegevoegd aan het budget voor de uitwerking van het speelplaatsenbeleid. Door PvdA, CDA, GBR en HvR is een motie ingediend om te onderzoeken of het sportveld aan de Langeplaat geoptimaliseerd kan worden en of de sportmogelijkheden van de Kolenkid verbeterd of uitgebreid kunnen worden. Deze motie werd ook gesteund door de LKK en IPR en is zodoende unaniem aangenomen. Vervolgens heeft de deelraad unaniem ingestemd met de uitwerking van het speelplaatsenbeleid. Voorwaarde hierbij is dat voor het gehele grondgebied van Rozenburg geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanpassing van de speelplaatsen.

Bezwaar maken

Agenda commissie Financiën en Economie (F&E)

Belanghebbenden kunnen zes weken na bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Servicedienst Gemeente Rotterdam, Juridische Diensten, t.a.v. het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg, Postbus 1011, 3000 BA in Rotterdam. Een kopie van het besluit kunt u aanvragen via telefoonnummer 14010. Meer informatie op: http://www.rotterdam.nl/bezwaarmakentegeneenbesluitvanbestuurofdeelraad

Dinsdag 25 februari 2014, 21.00 uur, raadzaal

Deelgemeenteberichten Informatieavond Blankenburgverbinding 24 februari 2014

Besluit van de deelraad van Rozenburg

met uw vragen terecht. Medewerkers van de projectorganisatie Blankenburgverbinding en de stadsregio Rotterdam staan klaar staan om uw vragen te beantwoorden.

1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Spreekrecht publiek: Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, aanmelding voor aanvang van de vergadering bij de griffier 4. Vaststelling verslagen commissie F&E d.d. 16-1-2014 5. Toezeggingenlijst 6. Luifels Raadhuisplein 7. Voorlopige jaarrekening 2013 8. Begrotingswijziging Jeugdland, Cultuurscout, bestemmingsreserves 9. Rondvraag

Presentatie politie over jaarafspraken Woensdag 26 februari 2014, 20.00 uur, raadzaal

Meedenken over de Blankenburgverbinding? Dat kan! Binnenkort kunt u online meedenken over de vormgeving en inpassing van de Blankenburgverbinding. Tijdens de informatieavonden ontvangt u meer informatie over hoe de online participatie in zijn werk gaat. Meer informatie op: www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/ A15/a15_a20_blankenburgverbinding/nieuws/nieuwsbrief

Op woensdagavond 26 februari 2014 wordt een presentatie gehouden door de politie over de jaarafspraken en de specifieke zaken in Rozenburg. U bent allen van harte welkom.

Agenda commissie Bestuur Veiligheid en Buitenruimte (BVB) Donderdag 27 februari 2014, 19.30 uur, raadzaal

Presentatie ‘Herinrichting buitenruimte Wijk Oost’ In de wijk ten oosten van het woonzorgcomplex Blankenburg zijn door bewoners meerdere problemen geconstateerd, zoals scheve of ontbrekende trottoirs, verouderd straatmeubilair, smalle straten, parkerende vrachtwagens op de stoep en andere inrichtingen van de straat die bijdragen aan een minder veilige woon- en leefomgeving.

Wij hebben de suggesties geïnventariseerd en verwerkt in een plan van aanpak. Op woensdag 5 maart 2014 vindt de presentatie plaats van de herinrichting buitenruimte wijk oost. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het deelgemeentehuis aan de Jan Van Goyenstraat 1. U kunt deze avond uw reacties en suggesties kwijt. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan inforozenburg@rotterdam.nl o.v.v. ‘Oost’ of te bellen naar het telefoonnummer: 010- 267 0800.

1. Opening en vaststelling agenda 2. Presentatie parkeerbeleid 3. Spreekrecht publiek: Inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, aanmelding voor aanvang van de vergadering bij de griffier 4. Uitvoeringsagenda parkeerbeleid 5. Mededelingen (o.a. stand van zaken MFC en Gebiedscommissies) 6. Vaststelling verslag commissie BVB d.d. 28-1-2014 7. Toezeggingenlijst 8. Ingekomen stukken 9. Wijkplan Oost 10. Projectenportefeuille 11. Bewegingstoestellen voor ouderen 12. Rondvraag

Verkeersmaatregelen in het weekend: Vanaf week 9 tot en met week 16 is van vrijdagnacht 21:00 uur tot en met maandagochtend 05:00 afrit 15 ‘Welplaat’ geheel afgesloten. Het verkeer komende van de Maasvlakte wordt omgeleid via afrit 13 ‘Pothof’ en de Botlekweg. Het verkeer richting Maasvlakte wordt omgeleid via de Botlekweg. Gele borden geven ter plaatse de omleiding aan.

De stukken liggen ter inzage in het deelgemeentehuis. Ze zijn ook te raadplegen op de website van de deelgemeente onder het kopje Politiek en Bestuur en via de App Politiek Archief.

Verbreding A15 De verbreding van de A15 en de bouw van de nieuwe Botlekbrug maakt onderdeel uit van het A15 Maasvlakte – Vaanplein project. De projectuitvoerder is A-Lanes A15 (Ballast Nedam, John Laing, Strabag, Strukton). Opdrachtgever is Rijkswaterstaat. Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kunt u contact opnemen met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Ook is er meer informatie te vinden op de volgende websites: www.rijkswaterstaat.nl/a15mava en www.verbredingA15.nl.

Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.

Werk in uitvoering Start werkzaamheden Welplaatweg A-Lanes A15 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A15. In de komende periode starten de werkzaamheden bij de Welplaatweg. Bij de Welplaatweg wordt het bestaande viaduct aangepast voor de verbrede A15. Verkeermaatregelen Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er verkeersmaatregelen van kracht. De verkeersmaatregelen starten in week 8 (17/2 tot en met 23/2) en duren tot en met week 16 (14/4 tot en met 20/4). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werkdagen (maandagnacht tot en met donderdagnacht) en het weekend (vrijdagnacht tot en met maandagochtend). Verkeersmaatregelen door de weeks: Vanaf week 8 tot en met week 16 is van maandagnacht 21:00 uur tot en met donderdagnacht 05:00 uur afrit 15 ‘Welplaat’ gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekweg en de Clydeweg. Gele borden geven ter plaatse de omleiding aan.

Colofon

Contactgegevens deelgemeente Rozenburg: Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg t. 0181 - 48 88 00, e. inforozenburg@rotterdam.nl i. www.rotterdam.nl/rozenburg Contactgegevens stadswinkel Rozenburg: Jan van Goyenstraat 1, bel voor een afspraak naar t. 14010, of ga naar de website www.rotterdam/mijnloket of kom langs bij de receptie in de stadswinkel.


Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

|

3

actueel

,BU van de week

Cultuurscout ook in 2014 actief De inwoners van Rozenburg kunnen ook in 2014 een beroep doen op de cultuurscout voor ondersteuning bij het opzetten van een cultureel evenement.

&KHVWHU LV HHQ VFKLWWHUHQGH ND WHUYDQMDDURXG+LMLVDIJHVWDDQ RPGDW HU JHHQ NOLN ZDV PHW ]LMQ YRULJHEDDVMH&KHVWHUVNDUDNWHULV HUJ YULHQGHOLMN +LM ODDW ]LFK JUDDJ DDLHQLVQLHXZVJLHULJHQYRHOW]LFK JHPDNNHOLMN WKXLV &KHVWHU LV HHQ VSHHOVH MRQJHPDQ 'RO RS DOOHV ZDW EHZHHJW KRXGW YDQ VSHOHQ PHW DOOHUOHL VSHHOJRHGMHV $OV KLM ]LMQ JHNNH YLMI PLQXWHQ KHHIW UHQW KLMKHWKHOHKXLVGRRU(HQWXLQWMHLV LHWVZDWGH]HHQHUJLHNHNDWHUGDQ RRNHFKWQRGLJKHHIW0DDUKLMZLO RRN KHHO JUDDJ NURHOHQ +LM LV GRO RSDDLHQHQNRPWKHHOJUDDJELMMH NLMNHQ ZDW MH DDQ KHW GRHQ EHQW +HWLVJHHQHFKWHVFKRRWNDWPDDU ZHO HHQ NDW GLH MH JUDDJ RS]RHNW ,Q]LMQYRULJHKXLVZRRQGHKLMPHW HHQSRHVVRPVJDIKLMKDDUOLNMHV PDDUVRPVRRNHHQSHWV0HWHHQ WROHUDQWH SRHV NDQ KLM PLVVFKLHQ ZHOHHQNOLNKHEEHQDQGHUVSODDW VHQ ZLM KHP OLHYHU DOOHHQ .LQGH UHQYDQDIHHQMDDURI]LMQJHHQ SUREOHHP YRRU GH]H YUROLMNH ND WHU :LH KHHIW HU LQWHUHVVH LQ HHQ PDDWMHYRRUKHWOHYHQ":H]RHNHQ YRRUKHPHHQEDDVMHGLHYHHOWLMG PHWKHPNDQGRRUEUHQJHQ

Dierenasiel ’t Zwervertje Laan van Nieuw Blankenburg 384 3181 AN Rozenburg

0

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-10 uur Zaterdag alleen op afspraak Zon- en feestdagen gesloten www.asielrozenburg.dierenbescherming.nl

Jaarvergadering PCOB 'H 3&2% ]DO KDDU OHGHQYHUJDGHULQJ KRXGHQ RS GRQGHUGDJ IHEUXDUL LQ 'H +RI $DQYDQJ XXU 9RRU GH SDX]H ]XOOHQ GH KXLVKRXGHOLMNH ]DNHQ ZRUGHQEHKDQGHOG'HSHQQLQJPHHV WHU]DORPGH´FLMIHUVµWRHOLFKWHQ1D GHSDX]H]DOUHLVFR|UGLQDWRUGKU0RO Laan van Nieuw Blankenburg 384 GLD·V YHUWRQHQ KHW 3&2%UHLVMH 3181 ANYDQ Rozenburg QDDU /HHUGDP 'H]H YHUJDGHULQJ PDJ X HLJHQOLMN QLHW PLVVHQ GXV GH 3&2% UHNHQWRSHHQJRHGHRSNRPVW'HNRI Openingstijden: ILHWKHHVWDDWNODDU%LMGHXLWJDQJJUDDJ maandag t/m vrijdag 09.30-10 uur HHQNOHLQHYHUJRHGLQJLQGHNRIILHEXV Zaterdag alleen op afspraak

Dierenasiel ’t Zwervertje

0

Zon- en feestdagen gesloten www.asielrozenburg.dierenbescherming.nl

Postzegelbeurs in Brielle

=DWHUGDJIHEUXDULZRUGWLQKHW=DOHQ FHQWUXPDDQGH/DQJHVWUDDWWH%ULHO OHHHQSRVW]HJHOEHXUVJHKRXGHQJHRU JDQLVHHUG GRRU GH 3RVW]HJHOYHUHQLJLQJ ´)LODWHOLH %ULHOOH HQ 2PVWUHNHQµ 'H EHXUVLVWRHJDQNHOLMNYDQWRW XXU'HWRHJDQJVSULMVEHGUDDJWVOHFKWV Ä„ -HXJGLJH ILODWHOLVWHQ WRW MDDU KHEEHQ JUDWLV WRHJDQJ 2RN QLHWOHGHQ ]LMQ YDQ KDUWH ZHONRP 9RRU LQOLFKWLQ JHQEHOPHW

Oud papier De Regenboog 9ROJHQGH ZHHN VWDDW GH SDSLHUFRQ WDLQHUYDQ,WUDGRZHHURSGHSDUNHHU SODDWV YDQ GH 5HJHQERRJVFKRRO DDQ GH1DFKWHJDDOODDQ8NXQWXZRXG SDSLHU KLHU EUHQJHQ YDQ PDDQGDJ DYRQG IHEUXDUL WP GRQGHUGDJ IHEUXDUL'HRSEUHQJVWHQYDQKHWRXG SDSLHUZRUGHQGRRUGHRXGHUUDDGJH EUXLNWRPGLYHUVHDFWLYLWHLWHQYRRUGH NLQGHUHQWHILQDQFLHUHQ

6&$1'(=()272 0(7'(/$<$5$33

Verbinden &XOWXXUVFRXWV VWLPXOHUHQ EHZRQHUV HQ NXQVWHQDDUV RP JURWH HQ NOHLQH LGHHsQ RS KHW JHELHG YDQ FXOWXXU RI NXQVWLQGHEXXUWZDDUWHPDNHQ5R ]HQEXUJ NHQW VLQGV HQNHOH MDUHQ RRN HHQ FXOWXXUVFRXW &DUROLHQ 5XLJURN 1LHXZODQG 2RN LQ ]DO ]LM ]LFK LQ]HWWHQRPDPDWHXUNXQVWHQDDUVPHW HONDDUWHYHUELQGHQHQGDDUQDDVWVWL PXOHUHQ RP ZRUNVKRSV HQ YRRUVWHO OLQJHQYRRUNLQGHUHQHQYROZDVVHQHQ QDDU 5R]HQEXUJ WH KDOHQ &DUROLHQ GHQNW PHH RYHU KHW XLWZHUNHQ YDQ LGHHsQ RQGHUVWHXQW ELM KHW PDNHQ YDQHHQSURMHFWSODQHQKHWDDQYUDJHQ YDQ VXEVLGLHV =LM ]RHNW VWHHGV DFWLHI QDDUHQWKRXVLDVWHNXQVWHQDDUVLQVWHO OLQJHQHQDQGHUHEHZRQHUVRPPHH VDPHQWHZHUNHQ Nieuwsbrief (ONHWZHHPDDQGHQYHUVFKLMQWHUHHQ QLHXZVEULHI2RNLVHUHHQZHEVLWHGp FXOWXUHOHZHEVLWHYDQ5R]HQEXUJ+HW DGUHVLVZZZLVUR]HQEXUJQO+HHIWX SODQQHQ RP ]HOI LHWV WH RUJDQLVHUHQ ]RXXPHHUZLOOHQZHWHQZDWGHFXO WXXUVFRXW YRRU X NDQ EHWHNHQHQ RI KHHIW X HHQ LQWHUHVVDQWH WLS" 1HHP GDQ RS PDDQGDJ RI GRQGHUGDJ FRQ WDFW RS PHW &DUROLHQ 5XLJURN1LHXZ ODQG0RELHOUR]HQEXUJ# FXOWXXUVFRXWVFRP

Tijdens de kunstroute zal ook werk van de Rozenburgse correspondent Mireille David te bewonderen zijn. Is Rozenburg 9HUVFKLOOHQGH LQLWLDWLHYHQ ]LMQ GH DI JHORSHQMDUHQXLWJHZHUNWZDDURQGHU GHH[SRVLWLHV0HHUSDDO6WHOW7HQWRRQ HQ,V.XQVWLQKHWRXGHSRVWNDQWRRU 2RN GH 8LWPDUNW NULMJW HHQ VWHHGV SURPLQHQWHUHSOHNRSGHHYHQHPHQ WHQDJHQGD 2S GH ZHEVLWH ZZZ LVUR]HQEXUJQO VWDDQ GH HHUGHUH DFWL YLWHLWHQ YHUPHOG HQ ZRUGHQ SODQQHQ YRRU GH NRPHQGH SHULRGH NHQEDDU

Penta College Godfried Richter: â&#x20AC;&#x2DC;De gezonde schoolâ&#x20AC;&#x2122; ,QKHWNDGHUYDQHHQSUHYHQWLHSURJUDP PD VSHHOGH YULMGDJ MO ´7RQHHOJURHS 3OD\EDFNµ HHQ LQWHUDFWLHI VWXN RYHU GUDQN HQ GUXJVPLVEUXLN RQGHU MRQJH UHQ +HW WRQHHOJH]HOVFKDS VSHHOGH GLW VWXNYRRUNODVHQ,QKHWQDJHVSUHN ZHUG ZHO GXLGHOLMN GDW RPJDDQ PHW JURHSVGUXN EHVW ODVWLJ NDQ ]LMQ PDDU WRHQ OHHUOLQJHQ PRFKWHQ LQVWDSSHQ LQ KHW VWXN EOHHN GDW KHW JRHG PRJHOLMN LV RP ´QHHµ WH ]HJJHQ DOV MH LHWV QLHW ZLOW 3HQWD &ROOHJH *RGIULHG 5LFKWHU KHHIWHHQVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGPHW

JHPDDNW +HW GDJHOLMNV EHVWXXU YDQ GH GHHOJHPHHQWH 5R]HQEXUJ PHUNW GDW YHHO LQZRQHUV GH]H LQLWLDWLHYHQ HUJZDDUGHUHQHQKHHIWGDQRRNYRRU EXGJHW YULM JHPDDNW YRRU GH YRRUW]HWWLQJKLHUYDQ Kunstroute 'H 5R]HQEXUJVH NXQVWHQDDUV ZHWHQ HONDDUVWHHGVEHWHUWHYLQGHQHQHHQ DDQWDOYDQKHQZHUNWRSGLWPRPHQW

KHWLGHHYRRUHHQNXQVWURXWHXLW7LM GHQVGHNXQVWURXWHGLHZDDUVFKLMQOLMN LQGH]RPHUYDNDQWLHSODDWV]DOYLQGHQ NXQQHQ EHODQJVWHOOHQGHQ GH NXQVWH QDDUV WKXLV EH]RHNHQ HQ ]XOOHQ RRN NXQVWZHUNHQ RS HHQ FHQWUDOH SODDWV WHQWRRQ JHVWHOG ZRUGHQ %H]RHNHUV YDQ¶W9OLHUWMHNXQQHQELQQHQNRUWRRN ZHUN YDQ 5R]HQEXUJVH NXQVWHQDDUV EHZRQGHUHQ

Kinderen haalden letterdiploma

<RX] GH MRQJHUHQDIGHOLQJ YDQ %RX PDQ**=ZDDUYDQGLWSURJUDPPDHHQ RQGHUGHHOLV,QNODVLVDDQKHWEHJLQ YDQKHWVFKRROMDDUDOHHQVWDUWJHPDDNW PHW HHQ XLWJHEUHLG SURJUDPPD ,Q GH PHQWRUOHVVHQ ZRUGW KLHU GH UHVW YDQ KHWVFKRROMDDUXLWJHEUHLGDDQGDFKWDDQ JHVFKRQNHQ6DPHQPHW<RX]LVHURRN HHQ VFKRROEHOHLGVSODQ RSJHVWHOG RP MRQJHPHQVHQEHZXVWWHPDNHQYDQGH ULVLFR·VYDQKHWJHEUXLNYDQDOFRKROHQ DQGHUHJHQRWVPLGGHOHQ

Faillissement Van de Ven Fashion

De kinderen haalden allemaal hun letterdiploma.

+HWIDPLOLHEHGULMI9DQGH9HQ)DVKLRQ EHVWDDWVLQGVHQGHYHVWLJLQJRS KHW5DDGKXLVSOHLQLVDOYHOHMDUHQHHQ YHUWURXZG JH]LFKW +HW IDLOOLVVHPHQW NRPWGDQRRNDOVJURWHYHUUDVVLQJELM KHWZLQNHOHQGHSXEOLHN

'RQGHUGDJPLGGDJ YRRU GH YRRUMDDU YDNDQWLH KHEEHQ DOOH NLQGHUHQ YDQ JURHSRSGH5HJHQERRJKXQOHWWHU GLSORPDRQWYDQJHQ.HUQYDQ9HLOLJ /HUHQ/H]HQLVDIJHVORWHQ+HWWKHPD ZDV´.RPMLMXLWHHQHL"µ 0LGGHOV GH ZLQWHUVLJQDOHULQJ ]LMQ GH OHHVYRUGHULQJHQYDQGHNLQGHUHQJH WRHWVW'HRQGHUGHOHQ]LMQHHQIRQH PHQGLFWHH EHQRHPHQ YDQ DOOH JH

Vestiging Rozenburg +HWEHGULMIPHWKRRIGNDQWRRULQ%HU JHQRS=RRPHQFLUFDPHGHZHU NHUVLQGLHQVWKHHIWNOHGLQJZLQNHOV LQ 1RRUG%UDEDQW =HHODQG HQ =XLG +ROODQG5HQpYDQGH9HQLVHLJHQDDU YDQ KHW JURRWVWH JHGHHOWH YDQ GH]H ZLQNHOV ZDDURQGHU GH YHVWLJLQJ LQ 5R]HQEXUJ =LMQ ]XV (OV LV HLJHQDDU YDQ HQNHOH ILOLDOHQ 9RRU GH ZLQNHOV GLH HLJHQGRP YDQ 5HQp YDQ GH 9HQ ]LMQLVKHWIDLOOLVVHPHQWDDQJHYUDDJG

Foto: MIreille David

Doorstart 9DQDI GH EXLWHQNDQW SULMNHQ RSYDO OHQGH SRVWHUV PHW GH WHNVW ¶WRWDOH OHHJYHUNRRS· GH YRRUELMJDQJHUV RS KHW 5DDGKXLVSOHLQ WRH %LQQHQ LV KHW HHQGUXNWHYDQEHODQJHQppQLHPDQG PHUNWJHwUULWHHUGRS´-DQXZHWHQ]H DOOHPDDOGHZLQNHOZpOWHYLQGHQµ 'H DFKWHUJHEOHYHQ LQNRPVWHQ NXQ QHQHHQJHYROJ]LMQYDQGHVWLMJLQJYDQ KHWDDQWDOLQNRSHQGDWYLDLQWHUQHWJH GDDQ ZRUGW HQ DQGHUHQ QRHPHQ DOV UHGHQGHYHUKRJLQJYDQKHWEWZWDULHI 9RRU GH PHGHZHUNHUV LQ 5R]HQEXUJ HQGHDQGHUHILOLDOHQLVKHWQRJRQGXL GHOLMNRIHUHHQGRRUVWDUWJHPDDNW]DO ZRUGHQ

Foto: PR

OHHUGHOHWWHUVHHQOHHVWHNVWOH]HQHQ ZRRUGHQ OH]HQ YDQ ppQ OHWWHUJUHHS 9RRUDO KHW WHPSR YDQ OH]HQ LV ELM GH EHRRUGHOLQJYDQEHODQJ$OOHNLQGHUHQ KHEEHQ JHOXNNLJ KXQ OHWWHUGLSORPD JHKDDOG *HIHOLFLWHHUG 'H DDQNR PHQGH PDDQGHQ JDDQ ]H RS GH 5H JHQERRJYRRUDOKHHOYHHOEOLMYHQRHIH QHQHQOH]HQ

Twee informatieavonden Blankenburgverbinding 2S HQ IHEUXDUL RUJDQLVHUHQ 5LMNVZDWHUVWDDW HQ GH UHJLRQDOH RYHUKHGHQ LQORRSDYRQGHQ RYHU GH %ODQNHQEXUJYHUELQGLQJ 1DDVW HHQ SUHVHQWDWLH RYHU GH VWDQG YDQ ]DNHQ URQGRPGH%ODQNHQEXUJYHUELQGLQJLV HUHHQLQIRUPDWLHPDUNW2RNLVHULQ IRUPDWLH RYHU KHW NZDOLWHLWVSURJUDP PDYDQGHUHJLRQDOHRYHUKHGHQ0H GHZHUNHUV YDQ GH SURMHFWRUJDQLVDWLH HQ VWDGVUHJLR 5RWWHUGDP VWDDQ NODDU RPYUDJHQWHEHDQWZRRUGHQ 'HHHUVWHDYRQGYLQGWRSPDDQGDJ IHEUXDULYDQWRWXXULQGH 6WDGVZLQNHO DDQ GH -DQ YDQ *R\HQ VWUDDW LQ 5R]HQEXUJ SODDWV ZRHQV GDJ IHEUXDUL ZRUGW GH DYRQG LQ

9ODDUGLQJHQ LQ GH .HUN YDQ 1D]DUH QHUDDQGH=ZDQHQVLQJHOKHUKDDOG HYHQHHQVYDQWRWXXU 'HDYRQGHQNHQQHQKHWNDUDNWHUYDQ HHQLQIRUPDWLHPDUNW 2RNZRUGWRPHQXXUHHQ LQIRUPDWLHYH SUHVHQWDWLH JHJHYHQ RYHU GH %ODQNHQEXUJYHUELQGLQJ HQ KHW NZDOLWHLWVSURJUDPPD YDQ GH UH JLRQDOHRYHUKHGHQ2SGHLQIRUPDWLH PDUNWLVHUJHOHJHQKHLGYUDJHQWHVWHO OHQDDQPHGHZHUNHUVYDQ5LMNVZDWHU VWDDWHQGHVWDGVUHJLR5RWWHUGDP 0HHULQIRUPDWLHRYHUKHWSURMHFW%ODQ NHQEXUJYHUELQGLQJ LV WH YLQGHQ RS ZZZEODQNHQEXUJYHUELQGLQJQO


4

|

Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

familieberichten overleden Berustend berichten wij u dat na een liefdevol en arbeidzaam leven is overleden moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

familieberichten

Grietje Lovers - van Kuijk

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dankbetuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

weduwe van Hedzer Lovers

AANLEVEREN VAN FAMILIEBERICHTEN Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. E-mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl

in de leeftijd van 91 jaar. Greet â&#x20AC; en Wim

TELEFONISCHE INFORMATIE ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Andre en Petra Jasper en Elise

Informatie of melding van overlijden:

Marcel en Astrid Lucas en Pauline

0181-21 44 24 (Rouwcentrum De Uytvaert)

3HUVRRQOLMNDIVF KHLGQHPHQ

14 februari 2014 â&#x20AC;&#x153;De Plantageâ&#x20AC;? Brielle

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl.

Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Correspondentieadres: Willem Boon Oranjelaan 14 3181 HA Rozenburg

SCHRIFTELIJK AANLEVEREN Stokdijkkade 10, Naaldwijk. Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsingsdatum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari om 11.30 uur in Yarden Crematorium Rotterdam aan de Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid.

Zorgzaam afscheid Als achterom kijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt kijk dan wie er naast je loopt...

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en zullen wij mooie herinneringen met elkaar delen.

colofon

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Marjolein Haalmeijer

De redactie behoudt zich het recht om redactionele tekst of brieven zonder opgaaf van reden in te korten of niet te plaatsen.

06 - 5105 2564

:[\JHKVVY UVKPN& 0R ILU VW aVLR UHHY TLU ZLU KPL O\U ^VUPUN ^PSSLU SH[LU Z[\JH KVYLU ZWHJO[LSW\[ aLU 6VR ]VVY [LNLSLU IHKRHTLY R\U[ \ IPQ TPQ [LYLJO[ (HUIPL KPUN ]VVY KL ^PU[LY :WLJPHSL WYPQaLU )LS )HZ (ULTHL[ [LS  VM THPS UHHY IHZHULTHL['NTHPSJVT

Dag en nacht bereikbaar Midden Delfland Maassluis Rozenburg en omstreken

www.senz.nu

Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2021;

Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x20AC;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x201D;

Â&#x2021;Â&#x17D;ǤÍ&#x153;͢ÇŚÍ&#x;͢Í?ÍĽÍ&#x;Í&#x17E;ͥ͢

Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;&Es Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĆ?Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ĺś Ç Ĺ?ĹŠ ŽŽŏŜƾ Ç Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ƾůĆ&#x2030;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺľ Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹś Ä?Ĺ?ĹŠ Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;ƾůůÄ&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;ƾŜÄ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ĺ?ĨĆ&#x161;Ä&#x17E;ŜώϏϭϯÍ&#x2DC;,Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ŏƾŜĆ&#x161;ĆľÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ď­ĎŹĆ&#x161;͏žώϴĨÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĎŽĎŹĎ­Ď°Í&#x2022;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E; ĹŻĹ?ŜŏÍ&#x2014;Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć?Í&#x2014;ÍŹÍŹÇ Ç Ç Í&#x2DC;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ŜĨŜÇ&#x20AC;Í&#x2DC;Ŝů͏Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĹ?ĹśŽŜĆ?ŽŜůĹ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśĆ?Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹľÍ&#x2DC; sŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ć?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜϭϳĆ&#x161;͏žώϴĨÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĎŽĎŹĎ­Ď°Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ĺś ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ŜƾžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2014;ϏϭϴϭͲώϭϯϹϏϹĆ&#x161;ĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ŜϭϾÍ&#x2DC;ĎŹĎŹÄ&#x17E;ŜώϭÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC; Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;ƾůÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ƾůůÄ&#x17E;ĹśĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?ŜžÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Ĺ?ĹśĆ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x201A;Ç&#x20AC;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś ώͲĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÇ Ĺ˝Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;^Ä?Ĺ&#x161;ŽŽůÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;>Ä&#x17E;ĹŹĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĎŽÍ&#x2022;ĎŻĎ­Ď´Ď­'Ć&#x161;Ä&#x17E;ZĹ˝Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC; >dKWÍ&#x2014;Ä?Ĺ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;ƾůÄ&#x201A;Ç&#x20AC;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;ĆľÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ŽŜÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĆľÇ Ä?ŽŜÄ&#x161;Ć?Ä?ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ŝ͏ŽĨ&EsĆ?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2DC;

Rozenburgse Courant is een uitgave van Uitgeverij West Media bv. Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis

Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur via advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Tel. 010-5912823 Fax 010-5913335

Voor algemene vragen: advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl.

Verschijning: wekelijks op woensdag, uiterlijk 21.00 uur.

Niet ontvangen? Mail advertentie.rc@uitgeverijwestmedia.nl of bel 010-5912823

Oplage: 6.800 Deadline redactie: Maandag 8.00 uur. Deadline advertenties: Maandag 12.00 uur.

Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

=66 6>KCH 6

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

20 21 22

EMR de winkeliersvereniging bedankt Saskia Scholte Fotografie voor haar bijdrage aan de Valentijnsactie.

UW COMPUTERHULP AAN HUIS

KLIK

Tel: 0181-480517 Tel: 0181-480517

info@wlcomputers.nl 81-480517

.nl

Saskia Scholte s M 06 103 880 03

www.wlcomputers.nl

Bakboord 20, 3181 KL Rozenburg E saskia.scholte@upcmail.nl www.saskiascholtefotografie.nl

 

GLAS- EN KOZIJNHANDEL + ONDERHOUDBEDRIJF  PIET HAMERSLAG

  

  

$ +%%'' !"%()$ %-$*' %%'$*))$  %"+%$$ ,"$    

  ' !$$*'$+$ *,#$"$*'  %-$*' ' '(&$# 

PER BAK 3.29

www.wlcomputers.nlDAG & NACHT GOEDKOOPSTE

Naast alle soorten glas, zoals glas in lood en spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. OĂłk voor schilderwerk.

Koop nu voordelig uw DUBBELE BEGLAZING BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE 2 TEL.: 0181-640 386 vanaf â&#x201A;Ź 63,- per m

SERVICE IN DE REGIO AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168

(inclusief plaatsen)

PLUS Gebraden reepjes in saus

Beenham in babi pangangsaus, fricandeau in ketjapsaus of kip in piri piri saus

Bak 300 gram

PLUS Klaassen - Rozenburg Emmastraat 84-86, T: 0181 21 57 76 maandag - zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 12.00 - 18.00 uur

2.

49


Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

|

5

bedrijfsnieuws Drukte op taxatiedag =R·Q PHQVHQ KHEEHQ RS 9DOHQ WLMQVGDJHHQEH]RHNJHEUDFKWDDQKHW +LVWRULVFK0XVHXP'HQ%ULHO=LMNRQ GHQ NRVWHORRV KXQ EH]LWWLQJHQ ODWHQ WD[HUHQGRRUH[SHUWVYDQKHWEHURHP GH 9HLOLQJKXLV &KULVWLH·V 6RPPLJH EH]RHNHUVKDGGHQWLHQWDOOHQREMHFWHQ PHHJHQRPHQ Promotie 'H EH]RHNHUV ZDUHQ RQGHU PHHU DI NRPVWLJXLW%ULHOOH:HVWYRRUQH+HO OHYRHWVOXLV 6SLMNHQLVVH 5R]HQEXUJ 5RWWHUGDP%DUHQGUHFKW2XGGRUSHQ 6SLMNHQLVVH 'H 6LQW&DWKDULMQHNHUN KDGVSHFLDDOYRRUGHPXVHXPEH]RH NHUVHHQRSHQVWHOOLQJJHRUJDQLVHHUG Promotietasje 1D DIORRS RQWYLQJHQ GH EH]RHNHUV HHQ SURPRWLHWDVMH PHW NRUWLQJV HQ ZDDUGHERQQHQ EHVFKLNEDDU JHVWHOG GRRU %ULHOVH ZLQNHOLHUV HQ UHVWDX UDQWV

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Haven centraal in FutureLand De haven van Rotterdam is de grootste en de modernste haven van Europa. Belangrijke ontwikkelingen gingen daar de afgelopen eeuw aan vooraf: de aanleg van het Botlekgebied, het Europoort-gebied, de eerste Maasvlakte en sinds 1 september 2008 de bouw van het nieuwste stukje Nederland: Maasvlakte 2. Welke visies en keuzes gingen aan deze gebiedsuitbreidingen vooraf? Op zaterdag 22 februari is FutureLand, het interactieve informatiecentrum over Maasvlakte 2, open en staat dit centraal tijdens de themadag ‘Ontwikkeling van de haven’. Zo vertelt Frans van Keulen, Chief External Relations Officer van het Havenbedrijf Rotterdam over het ontstaan en de geschiedenis van de Rotterdamse haven 'H OH]LQJHQ GXUHQ HHQ KDOI XXU HQ VWDUWHQRPXXUHQRPXXU 9RRUDIJDDQG DDQ GH WZHH OH]LQJHQ ZRUGWLQPLQXWHQDDQGHKDQGYDQ RXGHNDDUWHQKHWRQWVWDDQYDQGHKD YHQEHOLFKWYDQDIGHHHHXZ.DDUW MHV YRRU GH OH]LQJHQ ]LMQ JUDWLV PDDU NXQQHQ QLHW ZRUGHQ JHUHVHUYHHUG 9DQDI XXU ]LMQ GH]H JUDWLV DI WH KDOHQELMGHUHFHSWLHYDQ)XWXUH/DQG *HGXUHQGHGHKHOHGDJ]LMQLQGHILOP ]DDORXGHNRUWHILOPVWHEHNLMNHQGLH GHJURHLHQRQWZLNNHOLQJYDQGH5RW WHUGDPVH KDYHQ ODWHQ ]LHQ 2RN NDQ HUWHJHQEHWDOLQJHHQZLQWHUURQGYDDUW JHPDDNWZRUGHQPHWGH6SLGRHQHHQ URQGULWPHWGH)XWXUHODQG([SUHVV;/ 'H]HWKHPDGDJYDOWLQGHYRRUMDDUVYD

De ontwikkeling van de Rotterdamse haven staat centraal in Futureland. NDQWLH'DDURP]LMQHUYRRUNLQGHUHQ OHXNH NLQGHUURQGOHLGLQJHQ RP HQ XXU GLH ]LM VDPHQ PHW KXQ RXGHUVEHJHOHLGHUVNXQQHQYROJHQ Tentoonstelling ‘Beleef het verleden’ 7LMGHQVGHDDQOHJYDQ0DDVYODNWH]LMQ YHHORYHUEOLMIVHOHQJHYRQGHQYDQGLHUHQ HQPHQVHQGLHLQYRRUELMHWLMGHQLQGLW

VVD: Er is geen plaats voor hufters in Rozenburg 'HJHELHGVFRPPLVVLHYHUYDQJWYDQDI PDDUWDVGHGHHOJHPHHQWH 'H]H YHUDQGHULQJ YDQ EHVWXXUOLMNH YRUP ]LHW GH 99' DOV HHQ XLWJHOH]HQ NDQV RP GH EXUJHU YDQ 5R]HQEXUJ ZHHUHHQVWHPWHJHYHQ +HW JDDW LQ GH NRPHQGH MDUHQ QLHW PHHU RP ODQJH WHUPLMQSODQQLQJ DO OHHQ KHW JDDW LQGHUGDDG RRN RP GH NOHXUYDQGHVWRHSWHJHOKHWPRHLOLMN EHJDDQEDUH ZDQGHOSDG HQ ZDDU GH QLHXZH VSHHOWXLQ PRHW NRPHQ (Q KHWJDDWRRNRPZDWGHEXUJHUJUDDJ PHW ]LMQ GRUS ZLO ZDQW GLH ZHQVHQ PRHW GH QLHXZH JHELHGVFRPPLVVLH VWUDNV JDDQ YHUWDOHQ QDDU FRQFUHWH SODQQHQ ULFKWLQJ GH *HPHHQWHUDDG YDQ5RWWHUGDP 'LH5RWWHUGDPVH5DDGZDDUXVWUDNV RS PDDUW DV RRN HHQ VWHP YRRU JDDWXLWEUHQJHQ]DOYDQDIGLHGDWXP

JDDQ EHVOLVVHQ RI HU PRJHOLMNKHGHQ HQFHQWHQ]LMQRPGHSODQQHQYDQGH 5R]HQEXUJHUVXLWWHYRHUHQ 'H 99' ]DO ]LFK DDQ GH QLHXZH JH ELHGVFRPPLVVLHJDDQDDQSDVVHQYDQ GDDUGDWGHFUHZYDQGH/LEHUDOHQLV DDQJHSDVWDDQGLHLQGHYRULJHSHULR GHDOV'HHOUDDG 0DUN 6PLW HQ 7DVFR GH -RQJ ]LMQ DOV OLMVWWUHNNHU HQ QXPPHU GH HHUVWH NDQGLGDWHQRPGH99'LQGHJHELHGV FRPPLVVLH WH JDDQ YHUWHJHQZRRUGL JHQ .DQGLGDWHQ GLH 5R]HQEXUJ NHQQHQ GLHDFWLHI]LMQLQGH]LHOYDQGHVDPHQ OHYLQJ ELM YHUHQLJLQJHQ RI DQGHUV]LQV PDDWVFKDSSHOLMNEHWURNNHQPDDUPHW GH NHQQLV YDQ ZDW HU LQ 5R]HQEXUJ OHHIW 99'JDDWYRRU:LMNYHLOLJKHLG5R]HQ EXUJHUV ]LMQ QLHW DOOHHQ GH RJHQ HQ

2RN5R]HQEXUJNULMJWQDPDDUW]R·Q JHELHGVFRPPLVVLH9RRUXEHWHNHQWGDW GDWXWZHHVWHPPHQXLWPDJEUHQJHQ QDPHOLMNYRRUGH5RWWHUGDPVHUDDGHQ YRRUGHJHELHGVFRPPLVVLHYDQ5R]HQ EXUJ 'H 3YG$ 5R]HQEXUJ ZLO VDPHQZHUNHQ DDQHHQEHWHUHVWDGDDQHHQGRUSZDDU KHWJRHGZRQHQLVLQHHQEHGULMYLJJH ELHG2Q]HDIGHOLQJKHHIWGDDURPHHQ DFWLHSODQRSJHVWHOGPHWYLHUDDQGDFKWV SXQWHQ GLH ZLM LQ GH NRPHQGH MDUHQ

JUDDJZLOOHQYHUZH]HQOLMNHQ,QGHYLHU ZHNHQ GLH QRJ UHVWHQ YRRU GH YHUNLH ]LQJHQ]XOOHQZLMHONHZHHNHHQYDQGLH ]DNHQWRHOLFKWHQHQHHQNDQGLGDDWYDQ GHJHELHGVFRPPLVVLHDDQXYRRUVWHOOHQ 'H3YG$RSGHEUHVYRRUJURHQHQEXL WHQUXLPWH 'H YLHUGH NDQGLGDDW RS RQ]H OLMVW LV +DUU\YDQGHQ(QGH+LMLVLQGH5R]HQ EXUJVH SROLWLHN ]HNHU JHHQ RQEHNHQGH HQ]HW]LFKDOMDUHQLQYRRUKHWEHKRXG HQGHYHUEHWHULQJYDQKHW5R]HQEXUJVH JURHQ =R KHHIW KLM ]LFK RQODQJV KHHO VWHUN JHPDDNW YRRU GH DDQOHJ YDQ GH 'RUSVWXLQ HHQ LQLWLDWLHI YDQ GH 5R]HQ EXUJVH 3YG$ +DUU\ ´'H 3YG$ YLQGW GDW DOOH 5R]HQEXUJHUV KLHU PHW SOH]LHU PRHWHQNXQQHQZRQHQLQHHQKXLVGDW ELM KXQ LQNRPHQ SDVW 'DDURP LV KHW EHODQJULMN GDW KHW ZRQLQJDDQERG JH GLIIHUHQWLHHUGLV:HZLOOHQRQVERYHQ GLHQ VWHUN PDNHQ YRRU GXXU]DDPKHLG HQ HQHUJLHEHVSDULQJ (U PRHWHQ YRO GRHQGH VSHHOPRJHOLMNKHGHQ ]LMQ YRRU

]HKDYHQ2RNNXQQHQEH]RHNHUVRSGH IRWR PHW HHQ OHYHQVHFKWH EDE\PDP PRHW 'H WHQWRRQVWHOOLQJ ¶%HOHHI KHW YHUOHGHQ·LVQRJWH]LHQWRWPDDUW .LMN YRRU PHHU LQIRUPDWLH HQ RSH QLQJVWLMGHQ RS ZZZIXWXUHODQGQO $GUHV )XWXUH/DQG (XURSDZHJ /&0DDVYODNWH5RWWHUGDP+DYHQ QXPPHU

Nieuws uit de Wereldwinkel

Inspirerende geuren in huis RUHQYDQGHEXXUW]H]LMQRRNKHWKDUW 5R]HQEXUJKHHIWJHHQSODDWVYRRUKXI WHUVRIKXIWHUJHGUDJ0DDURRNZLOGH 99' JUDDJ ERXZHQ ZDDU 5R]HQEXU JHUV ZLOOHQ ZRQHQ 'H ZRRQWRUHQV DDQGHERXOHYDUG]LMQGDDUYDQHHQJH ZHOGLJYRRUEHHOG:DWJURHQLVPRHW JURHQ EOLMYHQ HQ YRRUDO JRHG RQGHU KRXGHQ

(HQ EHHWMH PRH RI RQ]HNHU" $O GXL ]HQGHQ MDUHQ EUDQGHQ PHQVHQ ZLH URRNRPGDWKHWOHNNHUUXLNWPDDURRN RPGDW JHXUHQ MH VWHPPLQJ NXQQHQ YHUEHWHUHQ HQ UXVWJHYHQG NXQQHQ ]LMQ(ONHJHXUKHHIW]LMQHLJHQHIIHFW %LMYRRUEHHOG PXVN YRRU HHQ DFWLHI EHJLQ YDQ GH GDJ SDVVLHEORHP YRRU LQVSLUDWLHRIODYHQGHOWHURQWVSDQQLQJ

YHU]HNHULQJ SHQVLRHQ HQ OHHQPRJH OLMNKHGHQ 0HW GH DDQNRRS YDQ ZLHURRN VWHXQ MHRRNQRJHHQVGHSURMHFWHQYDQGH 6WLFKWLQJ GH 0RHGHU·V *HXUHQ GH KHOIW YDQ GH ZLQVW JDDW QDDU RQWZLN NHOLQJVSURMHFWHQ 9UDDJ LQ GH ZLQNHO QDDU GH IROGHU PHW DOOH LQIRUPDWLH RYHUGHYHOHEORHPHQJHXUHQ

VVD Rotterdam 'RRUGH99'5RWWHUGDPLV5R]HQEXUJ RRNDDQGH&RROVLQJHOJRHGYHUWHJHQ ZRRUGLJG.RUWHOLMQHQPHWGHEHVOLV VHUV ]LMQ YDQ HPLQHQW EHODQJ ]HNHU ZDDU KHW RRN JDDW RP GH EHODQJHQ YDQ GH 5R]HQEXUJHUV HQ KHW ZDDU ERUJHQYDQGHJHOGHQHQSODQQHQXLW KHWYHUOHGHQYDQRQVGRUS9RRUPHHU LQIRUPDWLH ZZZYYGURWWHUGDPQOUR ]HQEXUJ

Wierook 'H QDWXXU]XLYHUH ZLHURRNVWRNMHV YDQ GH :HUHOGZLQNHO ]LMQ GXQQH JH VSOHWHQEDPERHKRXWMHVZDDUPHWGH KDQGHHQGHHJMHYDQKRXWVNRRONOHHI VWRIIHQ KRXWSRHGHUV DURPDWLVFKH ROLsQ HQ EDOVHPV RPKHHQ ZRUGW JH UROG=H]LMQYHUSDNWLQPLOLHXYULHQGH OLMNFHOORIDDQHQKDQGJHPDDNWSDSLHU YDQKHUJHEUXLNWNDWRHQ 0HHUGDQYRRUQDPHOLMNYURXZHQ LQ,QGLDKHEEHQKLHUGRRUSHUPDQHQW ZHUN YDQZHJH KHW KDQGJHPDDNWH NDUDNWHU YDQ GH SURGXFWHQ PHW HHQ JRHGH EHORQLQJ LQFOXVLHI PHGLVFKH

+HW LV HHQ JHXUHQDYRQWXXU RP XLW WH ]RHNHQZDWELMXSDVW.RPHHQVQDDU GH :HUHOGZLQNHO YRRU HHQ SUREHHU GRRVMH 8 YLQGW HU RRN ZLHURRNKRX GHUVYDQ]HHSVWHHQNHUDPLHNRIKRXW %RYHQGLHQ KHHIW GH :HUHOGZLQNHO PRRLH RSEHUJGRRVMHV YRRU ZLHURRN VWRNMHV/HXNHFDGHDXWMHVYRRUMH]HOI RI LHPDQG DQGHUV 0HW GH KDQG JH PDDNWGRRUWURWVHPHQVHQ 'H :HUHOGZLQNHO 9RRUVWUDDW WH %ULHOOHLVGDJHOLMNVJHRSHQGYDQ XXUWRWXXUHQRSGHHHUVWH]RQ GDJ YDQ GH PDDQG YDQ XXU WRW XXU

PvdA Samen sterker èn socialer: allemaal Rozenburgers, ook na 19 maart Over vier weken, op 19 maart, vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals u waarschijnlijk wel weet verdwijnen in Rotterdam en de deelgemeenten de deelraden, deze maken plaats voor gebiedscommissies. Deze commissies maken samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een gebiedsplan: een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

JHELHGOHHIGHQ'H]HZRUGHQJHWRRQG WLMGHQV GH WHQWRRQVWHOOLQJ ¶%HOHHI KHW YHUOHGHQ· LQ )XWXUH/DQG %H]RHNHUV VWDSSHQ LQ HHQ ¶WLMGPDFKLQH· GLH ]H UHFKWVWUHHNV QDDU GH PLGGHQVWHHQWLMG EUHQJW =H VWDDQ RRJ LQ RRJ PHW HHQ MDJHUYHU]DPHODDU LQ ]LMQ NDPS JHED VHHUGRSGHQHGHU]HWWLQJJHYRQGHQELM RSJUDYLQJHQ RQGHU ZDWHU LQ GH <DQJW

Foto: PR

GH NLQGHUHQ ZLM KHEEHQ RS GH ODDWVWH UDDGVYHUJDGHULQJ VDPHQ PHW GH DQ GHUHFRDOLWLHSDUWQHUVHHQQLHXZVSHHO WXLQHQSODQ JHSUHVHQWHHUG 1DWXXUOLMN JDDQZLM]RDOVGDWRRNLQGHGRHOVWHOOLQJ YDQ GH JHELHGVFRPPLVVLH VWDDW YRRU GHXLWYRHULQJKLHUYDQLQJHVSUHNPHWGH RPZRQHQGHQ´ 5R]HQEXUJ LV HHQ GRUS PHW HHQ YHU VFKHLGHQKHLG LQ EXXUWHQ HQ OHHIVWLMOHQ (HQ JURHQH SOHN RPJHYHQ GRRU GH LQ GXVWULH 'LH YHUVFKHLGHQKHLG LV LQVSL UHUHQG HQ ELHGW NDQVHQ 'H NRPHQGH ZHNHQ]XOWXRQVRYHUDOLQKHWGRUSWH JHQNRPHQZDDUELMZLMJUDDJPHWXLQ JHVSUHN JDDQ 'H HHUVWH NHHU ]DO GDW ]LMQ RS ZRHQVGDJ IHEUXDUL %HQW X EHQLHXZGQDDURQVYROOHGLJYHUNLH]LQJV SURJUDPPD NLMN GDQ RS RQ]H ZHEVLWH ZZZSYGDURWWHUGDPQOGHHOJHPHHQ WHQUR]HQEXUJ2IQHHPFRQWDFWRSPHW RQVFDPSDJQHWHDPYLDLQHNH#KXLMJHQ FRP Wierook is er in tal van geuren.

Foto: PR


6

|

Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

uit Snertbingo 2QGDQNV GDW GH ZLQWHU QLHW GRRU ]HW HQ HU OHQWHDFKWLJH WHPSHUDWX UHQ ZRUGHQ JHPHWHQ RUJDQLVHHUW 0X]LHNWKHDWHU 'H 2QWPRHWLQJ ZHHU HHQ JH]HOOLJH VQHUWELQJR *ULMS XZ NDQV ZDQW PHW HONH NDDUW PDDNW X NDQV RS ppQ YDQ GH PRRLH SULM]HQ +HW ELQJRVSHO ZRUGW JHFRPELQHHUG PHW KHW VHUYHUHQ YDQ GH LQ WKHDWHU NULQJHQ EHURHPGH KXLVJHPDDNWH HUZWHQVRHS 8 NXQW DO GHHOQHPHQ DDQ GH ELQJR YRRU VOHFKWV Ą SHU URQGHHQGHHUZWHQVRHSLQGHSDX]H NRVW VOHFKWV Ą SHU NRS 9RRU GH SULMVKRHIWXKHWQLHWWHODWHQZDQWHU ]LMQ RRN GH]H NHHU ZHHU PRRLH SULM ]HQWHZLQQHQ'DWXPIHEUXDULWLMG YDQXXUWRWXXUHQGHWRH JDQJLVJUDWLV=LHRRNZZZPX]LHN WKHDWHUGHRQWPRHWLQJQO

Leeskring zoekt nieuwe leden /HHVNULQJ GH 5RQGH 7DIHO LQ 5R]HQ EXUJ LV HHQ OHHVNULQJ YDQ ]HYHQ GD PHVGLHPHWYHHOSOH]LHUXLWHHQORSHQ GH URPDQV OH]HQ HQ EHVSUHNHQ 'H HHUVWYROJHQGH URPDQ ELMYRRUEHHOG LV ¶'HFHPHQWHQWXLQ·YDQ,DQ0F(ZDQ (ONH]HVZHNHQNRPWGHOHHVNULQJRS GLQVGDJPLGGDJ YDQ WRW XXU ELM HONDDU LQ ELEOLRWKHHN 5R]HQ EXUJ (U LV ZHHU SODDWV YRRU QLHXZH HQWKRXVLDVWHOHGHQ%HODQJVWHOOHQGHQ NXQQHQ FRQWDFW RSQHPHQ PHW -HDQ QH YDQ 3HOW WHO SVYDQ SHOW#KRWPDLOFRP

Bingo ,HGHUH HHUVWH YULMGDJPLGGDJ ZRUGW HU LQ &DUH\Q %ODQNHQEXUJ HHQ ELQJR JHVSHHOG'HPLGGDJEHJLQWRP XXU GH ]DDO JDDW RP XXU RSHQ (UZRUGHQYLHUURQGHVJHVSHHOGYRRU HXUR 8LWHUDDUG ]LMQ HU PRRLH SULM ]HQ WH ZLQQHQ 'H NRIILH RI DQGHUH GUDQNHQ]LMQYRRUHLJHQUHNHQLQJ'H HHUVWYROJHQGHELQJRLVYULMGDJPDDUW LQ =RUJFHQWUXP %ODQNHQEXUJ %ODQ NHQEXUJLQ5R]HQEXUJ

America in Songs in De Ontmoeting The Senior String Band brengt zaterdag 22 februari een Theaterprogramma over de geschiedenis van de Verenigde Staten. In twee keer een uur neemt de band u in haar nieuwe theaterprogramma America in Songs mee door de geschiedenis van de Verenigde Staten. 7KH3LOJULP)DWKHUVGHRQDIKDQNHOLMN KHLGVRRUORJGHWUHNQDDUKHWZHVWHQ GH VODYHUQLM GH EXUJHURRUORJ GH RQ RSKRXGHOLMNHVWURRPYDQHPLJUDQWHQ HQ GH RSNRPVW YDQ GH VSRRUZHJHQ ]HNRPHQDOOHPDDOYRRUELM2RNLVHU DDQGDFKWYRRUGHZHUHOGRRUORJHQGH &XEDFULVLVGHLQGUXNZHNNHQGHDXWR LQGXVWULH GH WXUEXOHQWH MDUHQ KHW FRQIOLFWLQ9LHWQDPHQGHLGHDOHQYDQ SLRQLHUVDOV0DUWLQ/XWKHU.LQJ Muzikale combinatie $PHULFD LQ 6RQJV LV HHQ FRPELQDWLH YDQOLHGMHVEHHOGHQHQYHUKDOHQ+HW LVHHQKLVWRULVFKHRSIULVFXUVXVHQHHQ KHHUOLMNH PX]LHNYRRUVWHOOLQJ WHJHOLMN 'H GULH PX]LNDQWHQ YDQ GH 6HQLRU 6WULQJ%DQGEUHQJHQHHQNHXUYDQLQ VWUXPHQWHQ PHH YDULsUHQG YDQ JLWD UHQHQEDVWRWYLRROPRQGKDUPRQLFD EDQMRSHUFXVVLHHQDXWRKDUS9LDHHQ EHDPHU WRQHQ ]LM EHHOGHQ GLH KLVWR

De Senior Stringband met v.l.n.r. Paul van Dongen, Ralph Vinjé en Wim Pols. ULVFKH JHEHXUWHQLVVHQ HQ SHUVRQHQ ZHHUKHOGHURSKHWQHWYOLHV]HWWHQ 'H JURHS YHUORRFKHQW DEVROXXW KDDU FRXQWU\ZRUWHOV QLHW PDDU EUHQJW LQ GLWQLHXZHSURJUDPPDRRNIRONMD]] HQSRSLQYORHGHQ9RRUHUV]DOKHW

Saskia Scholte fotografeert op Valentijnsdag

heeft u ook rozenburgs nieuws mail naar: redactie.rc@ uitgeverijwestmedia.nl

Saskia Scholte maakte foto’s op Valentijnsdag. 'HQLHXZHZLQNHOLHUVYHUHQLJLQJ(05 EHGDFKWHHQOXGLHNHDFWLHYRRU9DOHQ WLMQVGDJ HQ KHW ZLQNHOHQGH SXEOLHN NZDPKLHUGDQRRNPDVVDDORSDI ,Q ¶'H .RHSHO· RS KHW 5DDGKXLVSOHLQ VWRQG YULMGDJ IHEUXDUL HHQ PRRL GHFRU NODDU RP EHODQJVWHOOHQGHQ WH ODWHQ IRWRJUDIHUHQ GRRU GH 5R]HQ EXUJVHIRWRJUDIH6DVNLD6FKROWH7XV VHQHQXXUOLHWHQUXLP SHUVRQHQHHQIRWRPDNHQGLH]LMJUDWLV YLDGHZHEVLWHZZZVDVNLDVFKROWHIR WRJUDILHQONXQQHQGRZQORDGHQ (pQYDQGHEHODQJVWHOOHQGHQODDWZH WHQKHWIDQWDVWLVFKWHYLQGHQGH]HHQ

Foto: PR

WKRXVLDVWH IRWRJUDIH DDQ KHW ZHUN WH ]LHQ´,NEHQKHHOEHQLHXZGQDDUKHW UHVXOWDDWHQODDWGHIRWRVSHFLDDOYRRU PLMQYURXZPDNHQµ Prachtige rozen 0LFKHOOH 6LPRQV VWDJLDLUH ELM '$ 5L FKDUGERRGQDPHQV%ORHPVLHUNXQVW 'H &DUOWRQ SUDFKWLJH UR]HQ DDQ 5L FKDUG6HOKRUVWVHFUHWDULVYDQGH(05 NLMNWWHYUHGHQWHUXJRSGH9DOHQWLMQV DFWLH ´'DQN]LM GH LQ]HW YDQ YULMZLO OLJHUVHQOHGHQYDQGH(05LVHUYRRU KHW HHUVW VLQGV ODQJH WLMG HHQ JH]D PHQOLMNHDFWLYLWHLWJHUHDOLVHHUGµ

Een havendokter vertelt zijn belevenissen 'HOH]LQJHQVHULHYDQGH9ULHQGHQYDQ KHW:LWWH.HUNMHLQ0DDVVOXLVWUHNWDO WLMG YHHO EHODQJVWHOOHQGHQ 9RRU GH OH]LQJRSGRQGHUGDJIHEUXDULYHU ZDFKW PHQ ZHHU HHQ YROOH ]DDO 'H VSUHNHUGLHDYRQGLVGU+HQN9HOGKXL ]HQXLW5R]HQEXUJ9RRUPDOLJKDYHQ DUWV+HQN9HOGKXL]HQKHHIWLQMDDU ]R·Q]HHOLHGHQXLWQDDUVFKDW WLQJPHHUGDQODQGHQEHKDQGHOG 6DPHQPHW]LMQHFKWJHQRWHVWRQGKLM XXUSHUGDJHQGDJHQLQGHZHHN NODDURPPHGLVFKHKXOSWHJHYHQDDQ RSYDUHQGHQ KHW]LM LQ ]LMQ HLJHQ SROL NOLQLHNKHW]LMDDQERRUG+LMKHHIWLQ PLGGHOV ]LMQ WDDN RYHUJHGUDJHQ DDQ HHQMRQJHUHJHQHUDWLHHQ]HW]LFKQX LQRPKHWZHUNYDQHHQKDYHQDUWVRQ

Kaartverkoop 2SHQEDUH%LEOLRWKHHN0ROHQZHJ 6ODJHULM ([TXLV 5DDGKXLVSOHLQ HQ 0X]LHNWKHDWHU 'H 2QWPRHWLQJ .R QLQJLQQHODDQWH5R]HQEXUJ=LHRRN PX]LHNWKHDWHUGHRQWPRHWLQJQO

Tweede kans Kledingverkoop 'H%HZRQHUV&RPPLVVLH2RVWKRXGW RS YULMGDJDYRQG IHEUXDUL YDQDI WRWXXUHQRS]DWHUGDJRFK WHQGPDDUWYDQDIWRWXXU ZHHUHHQJURWHWZHHGHNDQV.OHGLQJ YHUNRRSLQGH/HNVWUDDWKHWRQGHU NRPHQ YDQ GH %&2 (U LV ZHHU KHHO YHHO PRRLH NOHGLQJ GLH HHQ WZHHGH NDQVYHUGLHQW.OHGLQJYRRU]RZHOGD PHVKHUHQHQYRRUGHNLQGHUHQ2RN YHHOOLQQHQJRHGVFKRHQHQHQWDVVHQ

+HHIWXNOHGLQJRYHUGLHHHQWZHHGH NDQV YHUGLHQW ODDW KHW ZHWHQ ]LM KD OHQ KHW JUDDJ ELM X RS EUHQJHQ NDQ RRN QDDU GH /HNVWUDDW WXVVHQ HQXXU2RNEOLMYHQERHNHQOHJ SX]]HOV HQ NOHLQH URPPHOPDUNWVSXO OHQ ZHONRP 9RRU HHQ DIVSUDDN RP GH VSXOOHQ RS WH KDOHQ RQGHU RIQDDUXXU

OBS De Phoenix verwelkomt 200ste leerling

Filmavond in bibliotheek %LEOLRWKHHN 5R]HQEXUJ HQ GH $1%2 RUJDQLVHUHQRSGRQGHUGDJIHEUXDUL GH YROJHQGH ILOPDYRQG LQ HHQ UHHNV PDDQGHOLMNVHILOPYHUWRQLQJHQ 'H]HDYRQGZRUGWGHILOP%ULGH)OLJKW QDDU GH URPDQ YDQ 0DULHNH YDQ GHU 3ROYHUWRRQG$DQYDQJLVXXUHQ WUHHYLMIHXURYRRUOHGHQYDQGHELEOLR WKHHN1LHWOHGHQEHWDOHQ

UHSHUWRLUH HHQ IHHVW YDQ KHUNHQQLQJ ]LMQ 9RRU MRQJHUHQ LV KHW HHQ NHQ QLVPDNLQJ PHW VRQJV GLH GH XQLHNH JHVFKLHGHQLV YDQ HHQ ELM]RQGHU ODQG PDUNHUHQ 'H YRRUVWHOOLQJ EHJLQW RP XXUWRHJDQJĄ

Foto: PR

GHUGHDDQGDFKWWHEUHQJHQ,QGHOH ]LQJYHUWHOWKLMKRHMHKDYHQDUWVZRUGW ZDW HHQ KDYHQDUWV GRHW HQ ZDDURP KHWZHUNLQGHKDYHQ]RDQGHUVLVGDQ LQ HHQ JHZRQH KXLVDUWVHQSUDNWLMN 1DDVW]LMQYHUWHOOLQJJHHIWKLMPHWHHQ FRPSLODWLHYDQWHOHYLVLHRSQDPHQHHQ NLMNMHDFKWHUGHVFKHUPHQYDQ]LMQKD YHQSUDNWLMN 'U 9HOGKXL]HQ YHUKDDOW RYHU HHQ DDQWDO ELM]RQGHUH YRRUYDO OHQDDQERRUGHQRS]LMQSUDNWLMN,Q WHUHVVDQWH ]LHNWHEHHOGHQ ERHLHQGH RPVWDQGLJKHGHQ PHQVHOLMNH HUYD ULQJHQ NRUWRP YHOH JHEHXUWHQLVVHQ ,V GH PHGLVFKH ]RUJ YRRU ]HHOLHGHQ LQGHKDYHQYHUDQGHUG"8]XOWKHWKR UHQ2YHUKHWOHYHQDOVKDYHQDUWVKHHIW 9HOGKXL]HQHHQERHNJHVFKUHYHQJH

0DDQGDJIHEUXDULZDVKHWIHHVWRS 2%6'H3KRHQL[0HWHHQZDUPRQW KDDO GRRU DOOH OHHUOLQJHQ ZHUG <XUL *RHGHQGRUS DOV VWH OHHUOLQJ RQW YDQJHQ 'H MDULJH <XUL NUHHJ HHQ IHHVWHOLMNHPXWVRSJH]HWHQDOOHOHHU OLQJHQ ]RQJHQ YHUMDDUGDJVOLHGHUHQ 2YHUGHURGHORSHUHQRQGHUHHQERRJ PHW EDOORQQHQ PRFKW <XUL DOV HHUVWH QDDUELQQHQ'DW<XULGDDUQDDOOHOHHU OLQJHQ PRFKW WUDNWHUHQ PDDNWH KHW IHHVWYRRUKHPFRPSOHHW 2%6'H3KRHQL[KHHIWZHHUEHVWDDQV UHFKW LQ 5R]HQEXUJ 2RLW WHOGH KHW RSHQEDDU RQGHUZLMV PHHU GDQ OHHUOLQJHQ 'RRU RQGHU DQGHUH DO OHUOHL IXVLHV SROLWLHNH EHVOXLWHQ HQ EH]XLQLJLQJHQ OLHS KHW OHHUOLQJDDQWDO HQRUPWHUXJ2RLWWHOGHKHWRSHQEDDU RQGHUZLMV YLMI EDVLVVFKROHQ KHW JH ERXZDDQKHW%UDPHQSDGEOHHIRYHU

,QWHOGHGHVFKRROQRJPDDU OHHUOLQJHQ1DGHRYHUQDPHGRRUKHW %HVWXXU 2SHQEDDU 2QGHUZLMV 5RW WHUGDPLVHUQLHXZHODQLQGHVFKRRO JHNRPHQ'HVFKRROSURILOHHUW]LFKQX PHWRQGHUPHHUKHW(QJHOVRQGHUZLMV YRRUDOOHOHHUOLQJHQGHEUHGHVFKRRO DFWLYLWHLWHQ NZDOLWDWLHI JRHG RQGHU ZLMVHQGHOHHUWLMGXLWEUHLGLQJYDQGULH XXUSHUZHHN ´+HW OHHUOLQJHQDDQWDO YRRU GH EDVLV VFKROHQLQ5R]HQEXUJGDDOWGHODDWVWH MDUHQPHWHQNHOHOHHUOLQJHQ2%6'H 3KRHQL[ LV GH HQLJH EDVLVVFKRRO GLH JURHLW PDDU LV QRJ VWHHGV GH VFKRRO PHWGHPLQVWHOHHUOLQJHQ0HWGHLQ VFKULMYLQJ YDQ GH VWH OHHUOLQJ WHOW KHWRSHQEDDURQGHUZLMVLQ5R]HQEXUJ ZHHUPHHµDOGXV3LHWYDQ*HQGHUHQ QDPHQVGHVFKRRO

WLWHOG ´:RHOLJH EDUHQµ ZDDUYDQ GH GHUGH KHU]LHQH HQ XLWJHEUHLGH GUXN LQMXOLYHUVFKHQHQLV Muziek =RDOV DOWLMG ELM GH OH]LQJHQ YDQ GH 9ULHQGHQYDQKHW:LWWH.HUNMHZRUGW RRN GH]H NHHU PX]LHN JHPDDNW 'H MRQJH ]HHU JHWDOHQWHHUGH 8UVXOD 6NDXJVSHHOWRSDOWYLRRO=LMZRUGWRS GH YOHXJHO EHJHOHLG GRRU 0DULDQQD 0DUUDV 'H OH]LQJ PHW PX]LHN RS IHEUXDUL EHJLQW RP XXU +HW :LWWH.HUNMHVWDDWDDQGH&RQVW+X\ JHQVVWUDDWLQ0DDVVOXLV'HWRHJDQJLV JUDWLVYRRUDOOHEHODQJVWHOOHQGHQ:HO ZRUGW HHQ YULMZLOOLJH JLIW JHYUDDJG YRRUGHNRIILHHQGHRQNRVWHQ

Yuri werd als 200ste leerling als eerste de school binnengedragen.

Foto: PR


Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

|

7

sport

Jeugd Mahorokan weer volop in actie

Dames ASV Indus strijdend ten onder 'DPHVYDQKDQGEDOYHUHQLJLQJ$69 ,QGXV ZDV DIJHORSHQ ZHHNHQG YULM YDQ FRPSHWLWLHYHUSOLFKWLQJHQ PDDU HHUGHU LQ GH ZHHN VSHHOGHQ GH GD PHV QRJ ZHO HHQ EHNHUZHGVWULMG WHJHQ GH HHQ NODVVH KRJHU VSHOHQGH GDPHV YDQ +HOLXV XLW +HOOHYRHWVOXLV (U ZDV RS YRRUKDQG DO UHNHQLQJ JH KRXGHQPHWKHWIHLWGDWKHWPHHUHU YDUHQ+HOLXVHHQPDDWMHWHJURRW]RX ]LMQ YRRU KHW MRQJH WHDP YDQ ,QGXV PDDU ,QGXV OLHW ]LFK ]HNHU QLHW ZHJ VSHOHQ,QGHHHUVWHKHOIWQDP+HOLXV DO VQHO KHW LQLWLDWLHI HQ PHW HHQ UXVW VWDQGYDQEOHHNKHWRRNZHOKHW EHWHUHWHDPWH]LMQ,QGHWZHHGHKHOIW EOHHI,QGXVJRHGDDQNODPSHQHQODDW HLJHQOLMN KHW EHWHUH VSHO ]LHQ +HOLXV JDIGHRSJHERXZGHYRRUVSURQJHFK WHU QLHW PHHU XLW KDQGHQ HQ ZRQ RS URXWLQH GH ZHGVWULMG PHW =H NHU JHHQ RQYHUGLHQVWHOLMNH ZHGVWULMG ZDDULQGLWMRQJHWHDPYDQ,QGXVKHHIW ODWHQ]LHQGDWHUQRJYHHOPHHULQKHW YDW]LW'RHOSXQWHQPDNHUV$VKOH\[ -RDQQH [ /LQGD [ ,ULV [ 0DULVND [

Rozenburg zaterdag tegen Brielle YY 5R]HQEXUJ VSHHOW DDQVWDDQGH ]D WHUGDJ WKXLV WHJHQ %ULHOOH (HQ ZHG VWULMG WXVVHQ GH KHNNHQVOXLWHU HQ GH NRSORSHU :LO 5R]HQEXUJ DDQVOXLWLQJ NULMJHQPHWGHSODDWVHQRPGHJUDGD WLHSURPRWLHYRHWEDO ]DO HU DEVROXXW JHZRQQHQ PRHWHQ ZRUGHQ %ULHOOH GDW DIJHORSHQ ]DWHUGDJ YDQ /RPEDU GLMHQ YHUORRU ]DO HU HFKWHU DOOHV DDQ GRHQRPGHNRSSRVLWLHQRJYHUGHUWH YHUVWHUNHQ9UHHPGJHQRHJGRHW5R ]HQEXUJKHWGH]HSHULRGHEHWHUGDQ LQ GH HHUVWH SHULRGH 7RHQ SDNWH GH SORHJ]HVSXQWHQGH]HSHULRGHWRWQX WRH DFKW 2RN VFRUHQG LV 5R]HQEXUJ GHWZHHGHSHULRGHEHWHUJDDQVSHOHQ LQGHHHUVWHSHULRGHVFRRUGHGHSORHJ PDDO PHW WHJHQGRHOSXQWHQ ,Q GH WZHHGH SHULRGH PRHVWHQ HU WRW QX WRH GRHOSXQWHQ JHwQFDVVHHUG ZRUGHQPDDUVFRRUGHGHSORHJZHO PDDO :DW GDW EHWUHIW VFRRUGH GH SORHJ PDDU YLHU NHHU PLQGHU GDQ %ULHOOH/DWHQZHKRSHQGDWHU]DWHU GDJ RS VSRUWSDUN :HVW DDQ GH 9LQ NHQZHJ HHQ YHUUDVVLQJ SODDWVYLQGW 'HDIWUDSLVXXU

voetbaluitslagen Uitslagen ]DWHUGDJIHEUXDUL 6WULMHQ6SLULW :LHOGUHFKW%RWOHN 3HUQLV/HRQLGDV /RPEDUGLMHQ%ULHOOH &:2+HOOHYRHWVOXLV

DIJHO DIJHO 

Stand =DWHUGDJHNODVVH' %ULHOOH 6SLULW %ROQHV /RPEDUGLMHQ &:2 1HSW6FKEU 6WULMHQ %RWOHN :LHOGUHFKW 3HUQLV /HRQLGDV 1699 +HOOHYRHWVOXLV 5R]HQEXUJ Programma =DWHUGDJIHEUXDUL /RPEDUGLMHQ1699 5R]HQEXUJ%ULHOOH

       

$IJHORSHQ ]RQGDJ NZDP GH 0DKR URNDQ MHXJG RS YHUVFKLOOHQGH SODDW VHQRSGHMXGRPDWLQDFWLH=R·Q NLQGHUHQKDGGHQGHZHJQDDUGH5R ]HQODDQZHHUJHYRQGHQRPGDDUHHQ QLHXZHURQGHYDQGH2ELFRPSHWLWLH DIWHZHUNHQ$OOHMHXJGMXGRND·VPD NHQGDDULQZHGVWULMGHQELMGH]HEH JLQQHUVFRPSHWLWLH'RHOYDQGHFRP SHWLWLH LV RP YRRU MH 2ELSRS XLWHLQ GHOLMNGH]ZDUWHEDQGWHKDOHQ'H]H ]RQGDJ ZLVWHQ -D\ 2YHUNOHHIW 0D[ 0HUVH3HWHU.XLMYHQKRYHQHQ:LOPHU 1RRUGDPXLW¶V*UDYHQ]DQGH0DUWLMQ 9HOOHNRRS XLW 'H /LHU HQ &HFLOLD GH %UXLMQ XLW 1DDOGZLMN KHW IHOEHJHHUGH ]ZDUWH EDQGMH WH EHKDOHQ /HXN ZDV KHWYRRUGHGHHOQHPHUVRPYRRUKHW EHJLQ YDQ KXQ ZHGVWULMGHQ DOV ZDU PLQJXS KHW VSHFLDOH MHXJGSURJUDP PD%RUQWR0RYHWHNULMJHQ 2RN LQ 'HQ +DDJ NZDPHQ HHQ DDQ WDO ZHGVWULMGMXGRND·V RS GH PDW ELM KHW ZLQWHUWRHUQRRL 2RN KLHU ZD UHQ HU IUDDLH UHVXOWDWHQ 2S HHQ VWH SODDWV HLQGLJGH %ULDQ *URRWVFKROWH H ZHUGHQ &RHQ =DQGVWUD )UDQND YDQGHU6DOPHQ'HYOLQ(QJHO2SHHQ H SODDWV HLQGLJGHQ 4XLQW YDQ GHU .QDDS 1LFN YDQ GHQ (QGH 7KRPDV YDQGHU.RON0LWFK2RVWHUOHHHQ/LQG VH\6HOLHUV

0DKRURNDQ MXGRND 9HUD 7RXVDLQ LV DIJHORSHQ YULMGDJ JHNR]HQ WRW 6SRUW YURXZYDQKHW-DDULQ0DDVVOXLV(HQ

PRRLH EHNURQLQJ YRRU GH]H HFKWH WRSVSRUWVWHU -HQQLIHU 'DGJDUSRULDQ HQ 5R\ .DSSH ZHUGHQ YHUGHU RRN

JHsHUG YRRU KXQ QRPLQDWLH YRRU VSRUWWDOHQWYDQKHWMDDU

NR Maaike de Waard Poweryoga-activiteit 50 meter vlinderslag 18 jaar voor jong en oud Maaike de Waard zwemt Nederlands record Inge Dekker 50 vlinder uit de boeken. 2S]DWHUGDJIHEUXDULZDV'UDFKWHQ KHW GHFRU YDQ GH HHUVWH .1=% &KDO OHQJHU 'H .1=% &KDOOHQJHUV LV HHQ VHULHYDQGULHWRWYLHUZHGVWULMGHQSHU MDDUZDDULQGHQDWLRQDOH]ZHPVHOHF WLHLQHLJHQODQGNDQWHVWHQKRH]HHU YRRUVWDDQLQYRRUEHUHLGLQJRSGHEH ODQJULMNVWH NZDOLILFDWLHWRHUQRRLHQ HQ LQWHUQDWLRQDOH NDPSLRHQVFKDSSHQ

0DDLNHGH:DDUGQDPRRNGHHODDQ GH]H ZHGVWULMG HQ YHUUDVWH LHGHUHHQ PHW HHQ KHHO JRHGH UDFH RS GH PHWHUYOLQGHUVODJ 0DDLNH VWDUWWH QDDVW ,QJH 'HNNHU LQ GH]HUDFHHQNUHHJKHWYRRUHONDDU,Q JHJRHGELMWHKRXGHQ,QJHILQLVKWHDOV HLQHQ0DDLNHWLNWHDOVHDDQ LQ(HQPRRLH35HQWHYHQVHHQ 1HGHUODQGV 5HFRUG MDULJHQ /HXN GHWDLO LV GDW ]H KHW UHFRUG RYHUQDP YDQ,QJHGLHKHWUHFRUGGDWVWRQGRS ]ZRPLQ

9DQDIPDDUW]XOOHQGH%XXUW6SRUW &RDFKHVYDQ5R]HQEXUJZHHUVWDUWHQ PHW HHQ QLHXZH JH]RQGKHLGVEHYRU GHUHQGH DFWLYLWHLW 3RZHU\RJD YRRU KHUHQGDPHV HQ HHQ VSHFLDOH <RJDDFWLYLWHLWYRRUMRQJHQVHQPHLV MHVYDQWPMDULJHQPHWRYHUJH ZLFKWREHVLWDV 'H OHVVHQ YRRU GH ·HUV VWDDQ RQ GHUOHLGLQJYDQ-XGLWK5RHWPDQHQEH VWDDQXLWHHQUHHNVYDQ'HLQWHQVH RHIHQLQJHQ DIJHZLVVHOG PHW GLHSH VWUHWFKHVYHUEHWHUHQGHOLFKDPHOLMNH FRQGLWLHXLWKRXGLQJVYHUPRJHQIOH[L ELOLWHLW DGHPKDOLQJ FRQFHQWUDWLH HQ EDODQV2RNGHOHVVHQYRRUGHMRQJH UHQ ZRUGHQ JHJHYHQ GRRU 5RHWPDQ =LM]LMQEHGRHOGYRRUMRQJHUHQWXVVHQ GH HQ MDDU GLH PRHLWH KHEEHQ PHW KXQ JHZLFKW HQ JUDDJ RS HLJHQ QLYHDX HHQ DFWLYLWHLW ZLOOHQ GRHQ GLH ]RZHO I\VLHN DOV PHQWDDO ]HHU JRHG YRRUKHQLV 9RRU EHLGH DFWLYLWHLWHQ VWDUW RS PDDUW DO HHQ LQWURGXFWLH 'H]H LV JH KHHOJUDWLVELMWHZRQHQ+LHUYRRULQ VFKULMYHQ LV ZHO QRRG]DNHOLMN 9RRU GH GRHOJURHS ]DO GH LQWURGXFWLH

VWDUWHQ RP HQ HLQGLJHQ RP 9RRU GH MRQJHUHQ VWDUW GLW RP HQ HLQGLJW GLW RP /RFD WLH LV GH ERYHQJ\P]DDO YDQ GH 5R ]HW ,QVFKULMYHQ NDQ GRRU WH PDLOHQ QDDU MYDQGHUZHUI#FDUH\QQO PHW QDDP HQ OHHIWLMG 8 NXQW RRN EHOOHQ QDDU YUDDJ QDDU -RNH %XXUW 6SRUW &RDFK YRRU GH RXGHUHQ 2S ZRHQVGDJ HQ GRQGHUGDJPLG GDJ LV -RNH DDQZH]LJ ELM +HW $QNHU DDQ GH /DDQ YDQ QLHXZ %ODQNHQ EXUJ LQ 5R]HQEXUJ .RVWHQ YRRU $1%2 HQ ':5 OHGHQ EHGUDJHQ Ą SHU OHVVHQ 9RRU QLHWOHGHQ LV GLW Ą ,QVFKULMYHQ NDQ WRW PDDUW YRRUGHLQWURGXFWLHHQPDDUWYRRU GHOHVVHQUHHNV'HMRQJHUHQNXQQHQ ]LFK LQVFKULMYHQ YLD HHQ PDLO QDDU SFVDQ\L#VWLFKWLQJSXVKQOPHWQDDP HQOHHIWLMG2RNNXQQHQ]HEHOOHQQDDU 386+YLDHQYUDJHQQDDU 3DWULFN %LQQHQORSHQ ELM KHW 386+ NDQWRRU NDQ DDQ GH -DQ YDQ *R\HQ VWUDDW .RVWHQ YRRU GHHOQDPH DDQ GH]H OHVVHQUHHNV Ą ,QVFKULMYHQ YRRUGHLQWURGXFWLHNDQWRWPDDUWHQ WRWPDDUWYRRUGHOHVVHQUHHNV

SV. De Penning verslaat Spijkenisse $IJHORSHQYULMGDJKHEEHQGHPDQQHQ YDQ WHDPOHLGHU 5HPL 3RVW SULPD ]D NHQJHGDDQGRRUPHWWHJHQWHZLQ QHQLQHQYDQ6SLMNHQLVVH+LHUPHHLV GH 3HQQLQJ ELMQD ]HNHU YDQ KDQGKD YLQJLQGHUGHNODVVH& “Jaap Grinwis” herdenkingstoernooi $IJHORSHQ ]DWHUGDJ ZHUG YRRU GH DFKWVWH PDDO KHW VFKDDNWRHUQRRL JH KRXGHQ WHU QDJHGDFKWHQLV DDQ -DDS *ULQZLV -DDS *ULQZLV ZDV MDUHQODQJ GH VHFUHWDULV YDQ GH 5R]HQEXUJVH VFKDDNYHUHQLJLQJ+LMRYHUOHHGRS MDULJHOHHIWLMG 'H RSNRPVW ZDV HUJ JRHG 2XGOH GHQRQ]HHUHOHGHQKXLGLJHOHGHQHQ RQ]HVFKDDNYULHQGHQYDQ+HWKRXWHQ SDDUG XLW %ULHOOH KDGGHQ GH PRHLWH JHQRPHQRPQDDUKHWWRHUQRRLWHNR PHQ+HWZHUGHHQ]HHUJH]HOOLJHGDJ GLH ZHGHURP SULPD YHU]RUJG ZHUG GRRU ZHGVWULMGOHLGHU 3DXO 3RVW 9RRU GH LQZHQGLJH PHQV ZDV 7LQHNH·V VRHSZHHUHHQWRSSHU'HGDJEHJRQ

PHWHHQPRPHQWYDQVWLOWHRPHQNH OHQWHKHUGHQNHQ'HYURXZYDQppQ GH OHGHQ ZDV DIJHORSHQ ZHHN SORWV RYHUOHGHQ(QNHOHPDDQGHQJHOHGHQ KHWRXGVWHOLGYDQGHYHUHQLJLQJ2RN ELMKHWRYHUOLMGHQYDQ-DDSZHUGHYHQ VWLOJHVWDDQ +HWWRHUQRRLZHUGHUHHQWMHYDQVSDQ QHQGH OHXNH PDDU YRRUDO VSRUWLHYH SDUWLMHQ 'H XLWHLQGHOLMNH ZLQQDDU KDGVOHFKWVppQKDOISXQWMHYHUOLHV'H ZLQQDDU YDQ GH]H HGLWLH -DQ 6HHOH PDQNZDPHU]HOIVKHOHPDDOYRRUXLW +DDUOHP+LMPDJGHZLVVHOEHNHUppQ MDDU RSSRHWVHQ 7ZHHGH ZHUG 5XXG %RVFKHQGHUGH0DUWLQYG+LGGH'H SULM]HQZHUGHQGLWMDDUYHU]RUJGGRRU 0RGXV PDQDJHPHQW ZDDUYRRU RQ]H GDQNXLWJDDWQDDU.LWW\VFKXXUELHUV 'HPRRLVWHSULMVHHQSUDFKWLJEHHOGMH YDQWZHHVFKDNHUVXLWGH5RFRFRWLMG JLQJYRRURDVSRUWLYLWHLWQDDUGHHQL JHGDPH0DUMDYG:LMGHQ


8

|

Rozenburgse Courant woensdag 19 februari 2014

AVKAG@AJEAQSAIK@AHSKJEJC 6KNCAJDAPATLANEAJ?A?AJPAN AJ KL

Wat mag u verwachten? 1. Wijkveiligheid Rozenburgers zijn niet alleen de ogen en oren van de buurt, maar vormen vooral het hart. Rozenburg kent geen plaats voor hufters of huftergedrag.

2. Buitenruimte Bouwen waar Rozenburgers willen wonen. Wat groen is moet groen blijven en goed onderhouden.

3. Wijkwelzijn Rozenburg heeft een goede bereikbaarheid.

4. Behartigen Rozenburgse belangen in Rotterdamse raad De VVD Rozenburg is door de VVD Rotterdam direct vertegenwoordigd in de raad van Rotterdam. Rozenburgse belangen (MFC, Raadhuisplein, BIRgelden, etc.) worden daardoor gewaarborgd. Voor meer informatie zie VVDROTTERDAM.NL/ROZENBURG

Rozenburg

R.E.C | 31448

K KRANRANG C EJ J AECAJSK JQ JQ 3EF>EA@A HKKO CA

Ă&#x2019;VKN GKLAJĂ&#x17D;

VRIJHEID â&#x20AC;˘ VERANTWOORDELIJKHEID â&#x20AC;˘ VERDRAAGZAAMHEID â&#x20AC;˘ SOCIALE RECHTVAARDIGHEID â&#x20AC;˘ GELIJKWAARDIGHEID

Liberale meetlat

!NR==NVAHBDAPQEPVE?DP V=PAN@=C I==NP R=J

 

QQN

AAANOPA =LL=NPAIAJPAJ VEFJ=HKLCAHARAN@

HR=J=BĂ&#x192;  R K J AAJNQEI G=IAN =LL=NPAIAJPIAP B=JP=OPEO?DQEPVE?DPĂ&#x17D;

#=RKKNDAPIKKEOPAQEPVE?DPDAPCNKKPOPASKKJCAJKPEJ.KVAJ>QNC AJ=HHA=J@ANARKKN@AHAJJ==N@ASA>OEPAKB>AVKAGV=PAN@=C I==NP PQOOAJ

 AJ 

 QQN @A RKHHA@EC EJCANE?DPA IK@AHSKJEJC $KAG'KJEJCEJJAH==J KQHAR=N@PA.KVAJ>QNCAJKJP@AGS=P Q=H@EAF=NAJDAABPCAIEOPĂ&#x17D;

*TFSOB NBBSU HFMEWPPSNJKO CVVSUJOJUJBUJFG

2ANGKKL

SSS NKVAJ>QNC>KQHAR=N@ JH %JBKNI=PEAKRAN@A

Ă&#x2019;VKNCAHKKOGKLAJNACAHEJCEOPARANGNEFCAJ>EF@AI=GAH==N

3HUGLUHFWZRRQUXLPWH LQ5R]HQEXUJEHVFKLNEDDU RSEDVLVYDQDQWLNUDDN

:RRQUXLPWH

LQHHQYRRUPDOLJVFKRROJHERXZ YLD&DPHORW%HKHHU%9

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen: Renovatie - Onderhoud - Tegelwerk Badkamers - Verbouwen Timmerwerk - Traprenovatie

3ULMVOLJWURQG GH½LQFOJZO SHUSHUVRRQSHUPDDQG ,QWHUHVVH" %HOGDQ HQYUDDJQDDU,QJH RIPDLOQDDU EHZRQHUV]DNHQ]K#FDPHORWEHKHHUQO

KB OFF

0181 21 93 39

!"#$%&'!(#)!*+$!,-+. !"#$%&'!(#)!*+$!,-+.

!"#$%&%&'()* +,-,(./(012%34"&5 6%78(9,-,(- :;,<*<(= >148(9*((?,<*:9<*9 @8AB3$%&CD%7EF7"CC%3#%&837G(HHH8F7"CC%3#%&837

0HHULQIRUPDWLH

5RWWHUGDPQO JHELHGVFRPPLVVLHV 5RWWHUGDPQOJHELHGVFRPPLVVLHV 

Rc 2014 02 19  
Rc 2014 02 19