Page 1


AKT OFIAROWANIA DNIA Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego w intencjach... i  na chwałę Najświętszego Serca Jezusa; pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i uczynki najzwyklejsze, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w  ognisko Jego Miłości Miłosiernej. O  mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mi drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i  przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień życia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w niebie na całą wieczność. Amen.


10

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, Co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilkę mam tylko, Ten dzień dzisiejszy jedynie!... O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, Choć nie wiem, jak życie popłynie; Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, Tak smutno na łez tej dolinie; Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem, Ni walką, ni trudem – to minie;


Modlitwy i myśli

11

Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim Na dzień ten dzisiejszy jedynie. Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie, Wiecznego blask zalśni mi słońca, I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, To dzisiaj bez kresu i końca.

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS O Boskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie, oddaję się na Twe dziecięce igraszki. Nie pragnę innej radości, jak wywołać Twój uśmiech. Wyryj w mojej duszy cnoty Twego dziecięctwa, aby w  dniu mych narodzin dla nieba Aniołowie i Święci poznali w Twej małej oblubienicy Teresę od Dzieciątka Jezus.


12

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie Boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej małej Oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój Umiłowany! Dla Twej miłości zgadzam się nie widzieć tu, na ziemi, słodyczy Twego spojrzenia, nie odczuwać rozkosznego pocałunku ust Twoich, lecz błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie Teresę od Najświętszego Oblicza. MODLITWA W DNIU ZŁOŻENIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH O  Jezu, mój Boski Oblubieńcze, obym nigdy nie utraciła drugiej szaty mego Chrztu!


Modlitwy i myśli

13

zabierz mnie, zanim zdołam popełnić choćby najlżejszą dobrowolną winę. Niech zawsze szukam i znajduję tylko Ciebie, niech stworzenia będą dla mnie niczym, a ja niczym dla nich, Ty zaś, o  Jezu, bądź wszystkim. Niech sprawy tej ziemi nie zdołają nigdy zamącić mej duszy, niech nic nie zakłóci mego pokoju. Jezu, proszę Cię tylko o pokój i miłość, miłość nieskończoną, której jedyną granicę stanowisz Ty sam... miłość, która nie będzie już moja, ale Twoja, mój Jezu. Jezu, niech dla Ciebie umrę śmiercią męczeńską, niech poniosę męczeństwo serca lub ciała, albo raczej oba razem. Daj mi wypełnić moje śluby w całej doskonałości i dozwól mi zrozumieć, jaka powinna być Twoja oblubienica. Spraw, bym nigdy nie była ciężarem dla Zgromadzenia, niech nikt się mną nie zajmuje, niech dla Ciebie, Jezu, będę zdeptana stopami, zapomniana jak ziarnko piasku. Niech jak najdoskonalej spełni się we mnie Twoja


14

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

wola, niech dostanę się na miejsce, które mi przygotowałeś. Jezu, spraw, żebym zbawiła wiele dusz, żeby dziś nie potępiła się ani jedna dusza, i aby te, które przebywają w  czyśćcu, zostały zeń uwolnione. Jezu, przebacz mi, jeśli mówię rzeczy, których mówić się nie godzi; chcę Ciebie rozradować i pocieszyć. GLOSA NA WZLOTY MISTYCZNE WG ŚW. JANA OD KRZYŻA Wsparty, bez żadnego oparcia; bez światła i w ciemności kroczę, trawiony miłością. (św. Jan od Krzyża)

Ach, jam odeszła poza krańce świata Wieczna rozłąko, szczęśliwa i błoga! Hen, uniesiona wzwyż dusza ulata, Nie zna żadnego oparcia, prócz Boga... Teraz i zawsze, ja wyznać to muszę,


Modlitwy i myśli

15

Że najcenniejsze jest przy Jego boku Widzieć swe serce i widzieć swą duszę Wsparte, a jednak bez wsparcia żadnego! W życiu doczesnym, które trwa przez chwilę, Dobrze, że cierpię bez światła, w ciemności, Lecz jam na ziemi otrzymała tyle... Niebiańską gwiazdę bezmiernej miłości! Po drodze, którą kroczyć mi wypada, Przepaść otwiera się w każdej godzinie, Lecz serce skarby miłość posiada, Więc w mroku pragnę żyć na tej dolinie. Wszechmoc miłości! jam jej doświadczyła: I zło, i dobro, gdy we mnie poznaję, Tak przeistacza jej potężna siła, Że dusza samą miłością się staje! Ten ogień święty, którego płomienie Objęły serce w wieczne posiadanie, Nie gaśnie, pali, a jego strumienie Zetlą mnie, zniszczą, strawi mnie kochanie!


16

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

OFIAROWANIE SIĘ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ O mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę Cię kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają na ziemi, i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swym królestwie, jednym słowem, pragnę być świętą; czuję jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże, Ty sam bądź moją świętością. Skoroś mnie aż tak umiłował, że dałeś mi swego jedynego Syna, by stał się moim Zbawicielem i Oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasług i do mnie należą, ofiaruję je Tobie z radością błagając, abyś patrzył na mnie już tylko przez Oblicze Jezusa i przez Jego Serce gorejące Miłością. Ofiaruję Ci także wszystkie zasługi Świętych (którzy są w niebie i na ziemi), akty mi-


Modlitwy i myśli

17

łości ich, jak również świętych Aniołów; wreszcie ofiarowuję Ci, o Trójco Błogosławiona, Miłość oraz zasługi Najświętszej Panny, mej drogiej Matki, przez której ręce składam moją ofiarę, prosząc, by ją Tobie przedłożyła. Jej Boski Syn, mój Umiłowany Oblubieniec, powiedział nam za dni swego śmiertelnego życia: O  cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje (J 16, 23). Jestem więc pewna, że spełnisz moje pragnienia, o mój Boże, że im więcej zamierzasz dać, tym więcej każesz pragnąć. Czuję w  mym sercu niezmierzone pragnienia, toteż proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność moją duszę. Ach! nie mogę przyjmować Komunii świętej tak często, jak tego pragnę, ale czyż Ty, o Panie, nie jesteś wszechmocnym? Pozostań we mnie jak w tabernakulum, nie oddalaj się nigdy od Twej małej hostii. Chciałabym Cię pocieszyć za niewdzięczność występnych i  błagam, odbierz mi wolność czynienia czegokolwiek wbrew Twemu


18

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

upodobaniu. Jeżeli przez słabość kiedyś upadnę, niechże Twoje Boskie wejrzenie natychmiast oczyści mą duszę, wyniszczając jej wszelkie niedoskonałości, jak ogień, który wszystko przemienia w siebie. Dziękuję Ci, o  mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym z radością będę patrzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś podzielić się ze mną tym drogocennym Krzyżem, ufam, że w niebie będę podobna do Ciebie i  na moim uwielbionym ciele ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki... Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług na niebo, chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez wieczność całą.


Modlitwy i myśli

19

Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w  Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Nie chcę więc innego tronu, ani innej korony, jedynie tylko Ciebie samego, o mój Umiłowany! W  Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed Tobą. Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej Miłosiernej Miłości błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w  Tobie, bym w  ten sposób, o mój Boże, stała się męczennicą Twej Miłości!


20

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Niechaj to męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem przyprawi mnie o śmierć, aby dusza moja mogła bezzwłocznie ulecieć w  wieczyste objęcia Twej Miłosiernej Miłości. Pragnę, mój Umiłowany, za każdym uderzeniem serca niezliczone razy ponawiać tę ofiarę, aż rozproszą się cienie i będę mogła ponawiać wyznanie mej miłości w wiekuistym twarzą w twarz. MIŁOŚCIĄ ŻYĆ W wieczór miłości już bez przypowieści Rzekł Jezus: Jeśli kto chce Mnie miłować, Niech zachowuje wiernie moje Słowo. Wraz z moim Ojcem przyjdziemy do niego, By w jego sercu uczynić mieszkanie, By odtąd już na wieki go miłować I aby żył pokojem napełniony Naszej miłości.


Modlitwy i myśli

21

Miłością żyć oznacza żyć Twym życiem, Królu chwalebny, rozkoszy wybranych. Dla mnie ukryty żyjesz w Hostii białej, Ja też dla Ciebie pragnę żyć ukryta; Bo samotności pragną miłujący, By dzień i noc wciąż trwać serce przy sercu. Twoje spojrzenie jest moją rozkoszą — Żyję miłością. Miłością żyć to każdy lęk odrzucić, Zapomnieć też o błędach swej przeszłości, Nie widzieć śladów żadnego z mych grzechów: Miłość spaliła wszystko w jednej chwili. Boski Płomieniu, Ogniu pełen żaru, W Tobie już mieszkam, Krzaku Gorejący. W tym upaleniu śpiewa moja dusza — Żyję miłością. Miłością żyć to strzec cennego skarbu Na serca dnie, w naczyniu z kruchej gliny, Ty, Jezu, znasz moją bezmierną słabość I dobrze wiesz, że puste są me ręce


22

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Lecz gdy upadam co krok i co chwilę, Podnosisz mnie, przychodzisz mi z pomocą I w każdej chwili udzielasz swej Łaski — Żyję miłością. Miłością żyć to Twoją twarz ocierać, To przebaczenie zyskać dla grzeszników. Niechaj w Twą miłość wejdę, Dobry Boże, By błogosławić wiecznie Twoje Imię. Każde bluźnierstwo dotyka mej duszy, Aby je zmazać, pragnę zawsze śpiewać: Boże, uwielbiam Twoje święte Imię — Żyję miłością. Miłością żyć to siebie dać bez miary, Nie oczekując zapłaty na ziemi. Wszystko oddaję, niczego nie liczę, Bo dobrze wiem – miłość nie szuka zysku. Boskiemu Sercu pełnemu tkliwości Oddałam wszystko i z lekkością biegnę... Nie mam już nic, jedynym mym bogactwem — Życie miłością.


Modlitwy i myśli

23

Miłością żyć — wszak to czyste szaleństwo. Świat mówi mi: twój śpiew to dziecinada, Cennych olejków twego życia nie trać, Użyj ich raczej z pożytkiem dla świata. Kochać Cię, Jezu, to jest płodna strata; Wszystkie wonności należą do Ciebie. Śpiewać chcę Tobie, odchodząc ze świata — Umrę z miłości. Z miłości umrzeć – jest moją nadzieją. Gdy ujrzę, jak zrywają się me więzy, Wtedy sam Jezus będzie mą nagrodą. Nie chcę posiadać żadnych innych skarbów. Miłością Jego chcę być rozpalona I już na zawsze żyć z Nim zjednoczona — To moje niebo, moje przeznaczenie — Życie miłością.


Spis treści

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Myśli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dodatki Kalendarium życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybrane pozycje bibliograficzne . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 143 145 165

Modlitwy i myśli św. Teresy od Dzieciatka Jezus  

Chciałabym Ci powiedzieć tysiączne rzeczy, które rozumiem, stojąc na progu wieczności – napisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus w liście z 9...

Modlitwy i myśli św. Teresy od Dzieciatka Jezus  

Chciałabym Ci powiedzieć tysiączne rzeczy, które rozumiem, stojąc na progu wieczności – napisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus w liście z 9...

Advertisement