Page 1

Centra voor geestelijke gezondheidszorg en andere Vlaamse gezondheidsdiensten

eindelijk!

een nieuw sociaal akkoord Vlaamse non-profit

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt. Het totale budget bedraagt 537 miljoen euro. Het akkoord bestaat uit drie grote luiken:

1. verhoging van je koopkracht 2. verbetering van de kwaliteit van je werkomstandigheden 3. uitbreiding van het aanbod en infrastructuur voor zorg, welzijn en cultuur Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg. de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.


De eindejaarspremie wordt een volledige dertiende maand Dankzij de vorige sociale akkoorden ging de eindejaarspremie een flink stuk naar omhoog. In dit sociaal akkoord maken we er vanaf 2020 een volwaardige dertiende maand van.

Het pensioenfonds voor de non-profit zet een flinke stap vooruit In het pensioenfonds van de non-profit bouwen we een aanvullend pensioen op voor alle werknemers. Dankzij het nieuw sociaal akkoord komt er in het pensioenfonds van de non-profit de komende jaren een flink budget bij, zelfs al met een eerste extra budget vanaf 2018. Het moet en zal dus vooruitgaan voor alle werknemers van de non-profit!

Extra koopkrachtmaatregelen Binnen het paritair comité 331 zullen we nog specifiek voor de CGG’s een cao sluiten over extra koopkrachtmaatregelen, met als uitgangspunten: de volledige aanwending van het koopkrachtbudget en een billijke verdeling over alle werknemers in alle functies in de betrokken organisaties.

We werken verder aan de invoering van een moderne functieclassificatie met correcte lonen Oeps, dat klinkt precies wel heel erg ver van mijn bed? Neen hoor, dat gaat over je job en je loon. Zo’n objectieve en moderne functieclassificatie is gewoon nodig om alle functies met hun werkelijke jobinhoud correct en evenwichtig te kunnen verlonen. Geen willekeur of onzekerheid, maar vastgelegde overeenkomsten in alle sectoren van de non-profit. In het sociaal akkoord voor de periode 2011-2015 zijn we al begonnen met de uitbouw van die moderne functieclassificatie. Ondertussen zijn alle functiebeschrijvingen af. In de periode 2018-2020 wordt de ontwikkeling van de functieclassificatie verdergezet. Daarnaast moeten ook de besprekingen over de nieuwe correcte doelbarema’s in de looptijd van dit sociaal akkoord van start kunnen

gaan. Daarbij zullen de basisprincipes van “loon naar werken” en “gelijk loon voor gelijk werk” uiteraard gegarandeerd blijven.

We nemen maatregelen om de kwaliteit van je job en je loopbaan te verhogen Geef toe, de noden zijn groot. We hebben de terechte bekommernissen van de werkvloer omgezet in klare afspraken met de werkgevers en de regering. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat deeltijdse werknemers die dat wensen meer kansen krijgen op meer uren of op een vacant voltijds contract en dat werknemers met een contract van bepaalde duur eindelijk voorrang moeten krijgen bij contracten van onbepaalde duur. Daarnaast staat in het nieuwe sociaal akkoord ook dat er in de sector geen gebruik gemaakt zal worden van ‘arbeidsovereenkomsten met ontbindende voorwaarde’. Dat zijn zeer slechte contracten waarbij bijvoorbeeld het einde van een project of van een bepaalde financiering je job zou kunnen beëindigen zonder enige opzeg of vergoeding. Dat zal dus nu en in de toekomst niet meer kunnen gebeuren. Tenslotte zorgen we ervoor dat elke werknemer uit de non-profit het recht heeft om minstens twee weken aaneensluitend vakantie te nemen met inbegrip van de 3 weekends en komen er onderhandelde afspraken over een goede arbeidsorganisatie met stabiele en voorspelbare uurroosters.

We nemen concrete maatregelen om stress en burn-out te voorkomen en om de re-integratie na ziekte of ongeval te bevorderen Er komt een sectoraal kaderakkoord om stress en burn-out te voorkomen en te verminderen en om agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s aan te pakken. Het kaderakkoord bevordert de re-integratie en de progressieve tewerkstelling na ziekte of ongeval. Onze vakbondsafgevaardigden zullen in de instellingen lokale cao’s afsluiten die de principes van het kaderakkoord concreet maken.

Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de sector?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit! Naam Adres Email Tewerkstellingsplaats

Ik geef toestemming aan de LBC-NVK (ACV) om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken: OO akoord OO niet akkoord Strookje bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.

Datum indiensttreding

Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Sector

Datum

Rijksregisternummer

Handtekening

v.u. Jacinta Van De Wal - Martelarenlaan 8, 3010 Leuven - niet op de openbare weg gooien aub

Een nieuw sociaal akkoord in de Centra voor geestelijke gezondheidszorg en gezondheidsdiensten  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Een nieuw sociaal akkoord in de Centra voor geestelijke gezondheidszorg en gezondheidsdiensten  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Advertisement