Page 1

Ouderenzorg – revalidatiesector en psychiatrische verzorgingstehuizen - beschut won

eindelijk!

een nieuw sociaal akkoord Vlaamse non-profit

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt met een budget van 537 miljoen euro:

• Verhoging van je koopkracht • Verbetering van de kwaliteit van je werkomstandigheden • Uitbreiding van het aanbod zorg en welzijn

Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit alle non-profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaams e regerin g vallen. Dus niet alleen de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Maar ook de ouderenzorg, de revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen, die sinds de staatshervorming niet meer onder federale maar onder Vlaamse bevoegdheid vallen! Het is dankzij de LBC-NVK non-profit dat ook die sectoren niet uit de boot vallen, maar deel uitmaken van het sociaal akkoord van de Vlaamse non-profit. De LBC-NVK non-profit is en blijft voor ons één en samen ijveren wij voor sociale akkoorden voor iedereen. Dat is in dit sociaal akkoord bereikt.


Invoering functieclassificatie met nieuwe en evenwichtigere loonschalen

Oeps, dat klinkt precies wel heel erg ver van mijn bed? Neen hoor, dat gaat over je job en je loon. Zo’n objectieve en moderne functieclassificatie is nodig om alle functies met hun werkelijke jobinhoud correct en evenwichtig te kunnen verlonen. Geen willekeur of onzekerheid, maar vastgelegde overeenkomsten in alle sectoren van de non-profit. De invoering van de functieclassificatie is ook super belangrijk om ervoor te zorgen dat de lonen in de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen niet achterblijven bij de eerste stap van de invoering ific (fase 1) die de ziekenhuizen en de thuisverpleging in het sociaal akkoord voor de federale non-profit gezet hebben. Wij zijn nu al bezig met de nodige cao’s voor te bereiden zodat de invoering van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe en evenwichtige loonschalen vanaf 1 oktober 2019 van start kan gaan. Nieuwe werknemers zullen dadelijk volgens de nieuwe functieclassificatie ingeschaald worden. Werknemers die al in de sector aan de slag zijn, zullen kunnen kiezen of ze al dan niet in het nieuwe systeem stappen. De lbc-nvk zal hen met raad en daad bijstaan zodat ze de voor hen meest voordelige keuze kunnen maken.

Het pensioenfonds voor de non-profit zet een flinke stap vooruit

In het pensioenfonds van de non-profit bouwen we een aanvullend pensioen op voor alle werknemers. Dankzij het nieuw sociaal akkoord komt er in het pensioenfonds van de non-profit de komende jaren een flink budget bij, zelfs al met een eerste extra budget vanaf 2018. Maar het pensioenfonds wordt niet langer alleen door de overheidsdotatie gefinancierd. In de vlaamse non-profit storten ook de werkgevers al sinds 2008 een bijdrage in het pensioenfonds. Nu de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen sinds de staatshervorming deel uitmaken van de vlaamse non-profit zullen ook de werkgevers uit die sectoren vanaf 2019 een bijdrage storten. Daardoor zal de opbouw van de tweede pensioenpijler veel sneller vooruitgaan!

We nemen maatregelen om de kwaliteit van je job en je loopbaan te verhogen

Geef toe, de noden zijn groot. We hebben de terechte bekommernissen van de werkvloer omgezet in klare afspraken met de werkgevers en de regering. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat deeltijdse werknemers die dat wensen meer kansen krijgen op meer uren of op een vacant voltijds contract en dat werknemers met een contract van bepaalde duur eindelijk voorrang moeten krijgen bij contracten van onbepaalde duur. Daarnaast zorgen we ervoor dat elke werknemer uit de non-profit het recht heeft om minstens twee weken aaneensluitend vakantie te nemen met inbegrip van de 3 weekends. Er komen ook onderhandelde afspraken over een goede arbeidsorganisatie met stabiele en voorspelbare uurroosters.

We nemen concrete maatregelen om stress en burn-out te voorkomen en om de re-integratie na ziekte of ongeval te bevorderen

Er komt een sectoraal kaderakkoord om stress en burn-out te voorkomen en te verminderen en om agressie op de werkvloer en andere psychosociale risico’s aan te pakken. Het kaderakkoord bevordert de re-integratie en de progressieve tewerkstelling na ziekte of ongeval. Onze vakbondsafgevaardigden zullen in de instellingen lokale cao’s afsluiten die de principes van het kaderakkoord concreet maken.

Er komen extra banen

Om te beantwoorden aan de stijgende zorgzwaarte en de hoge werkdruk komen er in de ouderenzorg bijkomende jobs voor de omzetting van rob- naar rvt-bedden. In 2018 wordt een bijkomend budget van 14 miljoen euro ingezet. Vanaf 2019 komt er een bijkomend budget 22 miljoen euro. Heel belangrijk daarbij is dat onze vakbondsafgevaardigden in de instellingen inspraak hebben. Wij zullen nauwgezet opvolgen dat er met dat budget bijkomende jobs worden gecreëerd. In totaal gaat het om 525 voltijdse banen. Er zullen voor de sector ook nieuwe personeelsnormen worden uitgewerkt.

Samen met een sterke en actieve vakbond opkomen voor de sector?

Ik blijf niet aan de zijlijn staan en sluit me graag aan bij de LBC-NVK non-profit! Naam Adres Email Tewerkstellingsplaats Datum indiensttreding

Ik geef toestemming aan de LBC-NVK (ACV) om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op elk moment intrekken: OO akoord OO niet akkoord Strookje bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be. Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

Sector

Datum

Rijksregisternummer

Handtekening

v.u. Mark Selleslach - Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen - niet op de openbare weg gooien aub

Een nieuw sociaal akkoord in de ouderenzorg, revalidatiesector, PVT en beschut wonen  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Een nieuw sociaal akkoord in de ouderenzorg, revalidatiesector, PVT en beschut wonen  

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-pr...

Advertisement