Page 1

GEREEDSCHAPPENFABRIEK

VOGELESANG & CO. b.v. Abr. van Beyerenstraat 13-21 3043 JA Rotterdam Tel : +31(0)10 298 20 00 * Fax : +31(0)10 298 20 01 Datalijn : +31(0)10 298 20 07 E-mail : info@wisvo.nl

Rabo Bank Rotterdam: Reknr: 39.63.79.222 Handelsregister Rotterdam inschrijfnummer: 24144212 BTW Nummer : NL0056.50.148B01

Internet : www.WISVO.nl - www.UNIOR.nl - www.STOP-line.eu

Comm.directeur Dhr. Ch.F.M. Bakker Dijkgraaf Poschlaan 18 1135 GP Edam Tel : +31(0)299 36 69 39 Mobiel : +31(0)6 53 394 044 E-mail : bakker@wisvo.nl

Fin. Directeur Dhr. H. Rutteman Bergenboulevard 38 3825 AA Amersfoort Tel : +31(0)33 301 15 66 Mobiel : +31(0)6 53 257 708 E-mail : rutteman@wisvo.nl

Verkoop buitendienst Noord- /Oost Nederland Dhr. Roy van der Zwaag Mobiel : +31(0)6 53 564 405 E-mail : zwaag@wisvo.nl

Midden- / West Nederland Dhr. Mobiel +31(0)6 12 438 189 E-mail : verkoop@wisvo.nl

Zuid Nederland & BelgiĂŤ Dhr. Ed Kock Mobiel : +31(0)6 22 493 964 E-mail : kock@wisvo.nl

Verkoop Binnendienst

E-mail : verkoop@wisvo.nl : verkoop@unior.nl

Inkoop

E-mail : inkoop@wisvo.nl

Boekhouding

E-mail : boekhouding@wisvo.nl

Prijzen excl. btw. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

Uitgave April 2013 Voor actuele prijzen zie www.WISVO.nl/prl


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Gereedschappenfabriek VOGELESANG & Co.b.v. te Rotterdam. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

1.

2.

AANBIEDINGEN Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.

3.

OVEREENKOMSTEN Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding/bevestiging onzerzijds. Overeenkomsten worden ook geacht tot stand te komen vanaf het moment dat wij met de feitelijke uitvoering daarvan zijn aangevangen. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van koper blijkt. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens verder te leveren van de koper te eisen dat hij te onzen genoegen zekerheid stelt dat hij zowel aan zijn betalings- als verdere verplichtingen zal voldoen. De koper verplicht zich binnen 8 dagen na een schriftelijk verzoek hiertoe de verlangde zekerheid te stellen. Voor orders, met een netto waarde van minder dan €.125,-excl.BTW behouden wij ons het recht voor administratie/behandelingskosten in rekening te brengen.

4.

ANNULERINGEN Indien wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van een opdracht, deze wenst te annuleren hebben wij het recht naar onze keuze de opdrachtgever te verplichten tot nakoming van de overeenkomst danwel de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de opdrachtgever, binnen een door ons te stellen termijn, een schadevergoeding betaalt gelijk aan 20% van de opdrachtwaarde.

5.

PRIJZEN Alle opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Eventuele prijswijzigingen kunnen door ons, zonder voorafgaande mededeling, worden aangebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting. AI onze facturen worden verhoogd met het wettelijk voorgeschreven percentage BTW.

6.

LEVERING De door ons, opgegeven levertijden zijn vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Ook hierop zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing.

7.

TRANSPORT Tenzij anders is overeengekomen geschieden leveringen in Nederland franco huis voor zendingen met een orderwaarde boven €..250,-- netto/excl. BTW. Voor zendingen met een orderwaarde van minder dan €..250,-- komen de vrachtkosten voor rekening van koper. Het transport is altijd voor risico van de wederpartij.

8.

koopovereenkomsten en bestellingen of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding van eventuele schade, welke door één en ander voor ons mocht ontstaan

ALGEMEEN Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige door wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uilgesloten, tenzij eventuele afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

EIGENDOMSVOORBEHOUD Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling. liquidatie van de zaken van kopers, faillissement, wijziging van de vennootschap of overgang der affaire van de koper, zullen wij het recht hebben alle

Alle goederen blijven ook na aflevering voortdurend en uitsluitend ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. 9.

RECLAMES Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na levering schriftelijk in ons bezit zijn. Retourzendingen worden alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming door ons geaccepteerd en dienen franco teruggezonden te worden. Wij behouden ons het recht voor op retourzendingen 20% kosten te berekenen welke in mindering van de creditnota wordt gebracht. Gebruikt of beschadigde goederen worden nimmer teruggenomen Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

10.

GARANTIE Elk door ons geleverd artikel, dat aanwijsbare fabrieksfouten vertoont wordt door ons vervangen. Voor zover deze goederen van derden betrokken worden beperkt de garantie zich tot de garantie die door onze leverancier wordt gegeven Vernielde of reeds langdurig gebruikte gereedschappen komen niet voor garantie in aanmerking.

11.

AANSPRAKELIJKHEID Behoudens, de door de wederpartij te bewijzen, opzet of bewuste roekeloosheid van ons, of van onze medewerkers zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, die direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte /geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten schaden en interesten waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van door ons uitgevoerde overeenkomsten. BETALING Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

12.

13.

KREDIETBEPERKING, RENTE Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoesiag van minirnaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald. Bij niet-voldoening van onze vordering op de vervaldag is vanaf die dag over het bedrag daarvan interest verschuldigd van 1,5% per maand, of indien hoger, de wettelijke rente.

14.

KOSTEN Door het sluiten van de koopovereenkomst verplicht de wederpartij zich voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken in verband met niet nakoming/tekortkoming van wederpartij.

15.

GESCHILLEN Eventuele geschillen die tussen ons en wederpartij mochten ontstaan zullen in eerste worden berecht door de competente rechter te Rotterdam. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Rotterdam 15 Augustus 1996.


Pag. Schroevendraaiers Spanningzoekers Inbussleutels Bits Bitsets Dopbits Bitshouders

3 - 10

Sleutels Doppendozen Schroefsleutels 10 - 30 Koffers Curver Geldkistjes Trolleys

Tangen Mini-tangen Gereedschapsets Buigijzers Rioolveren Blikscharen 30 - 42 Lijmpistool Lijmtang Schragen Spanband Tackers

Koud- breekbeitels Hamers Zaagbeugels Handzagen Messen Vijlen

42 - 54

Waterpassen Laserwaterpassen Duimstokken Rolmaten Schuifmaat Winkelhaak Linealen

55 - 59

Wolfcraft Houtboren Metaalboren Steenboren 60 - 70 Soldeerbout Tappen Snijmoeren

Griffon producten Trechters Metsel- en Tegelgereedschap Kitspuiten

71 - 91

Gereedschapgordel

Lampen

Stopline Staalborstels Kwasten Bezems 92 -100 Tuingereedschap Kniebeschermers Wandrails

Voor

&

verwijzen wij u naar de aparte Prijslijsten / Catalogi.


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100

VOGELESANG & Co. b.v. - ROTTERDAM - WISVO-profi-tools Catalogue  

Handgereedschap-Catalogus van Gereedschappenfabriek VOGELESANG & Co. b.v. - Rotterdam GB: Handtools-Catalogue from Toolmanufacturing Comp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you