Page 1

Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Περιεχόμενα Περιεχόμενα .................................................................................................................................... 1 Γενικζσ Πλθροφορίεσ....................................................................................................................... 3 ΢τόχοσ του Προγράμματοσ .............................................................................................................. 3 Ενιςχφονται οι επενδφςεισ: ......................................................................................................... 4 Δικαιοφχοι ....................................................................................................................................... 5 Αποκλείεται θ ενίςχυςθ: ............................................................................................................. 5 Επιλζξιμεσ Δραςτθριότθτεσ κατά τομζα ......................................................................................... 6 1. ΣΟΞΕΑ΢: ΜΡΕΑ΢ ....................................................................................................................... 6 2. ΣΟΞΕΑ΢: ΓΑΝΑ ........................................................................................................................ 6 3. ΣΟΞΕΑ΢: ΑΤΓΑ – ΠΟΤΝΕΡΙΜΑ .................................................................................................. 7 3.1. ΤΠΟΣΟΞΕΑ΢: ΑΤΓΑ ........................................................................................................... 7 3.2. ΤΠΟΣΟΞΕΑ΢: ΢ΦΑΓΕΙΑ ΠΟΤΝΕΡΙΜΩΟ .............................................................................. 7 4. ΣΟΞΕΑ΢: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΩΑ.......................................................................................................... 8 ΤΠΟΣΟΞΕΑ΢: ΞΕΝΙ ................................................................................................................. 8 5. ΣΟΞΕΑ΢: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΩΑ.......................................................................................................... 8 ΤΠΟΣΟΞΕΑ΢: ΢ΘΡΟΣΡΟΦΙΑ – ΑΝΝΑ ΕΙΔΘ .............................................................................. 8 6. ΣΟΞΕΑ΢: ΔΘΞΘΣΡΙΑΜΑ........................................................................................................... 9 7. ΣΟΞΕΑ΢: ΕΝΑΙΟΤΧΑ ΠΡΟΛΟΟΣΑ .............................................................................................. 9 Α) Ελαιόλαδο ........................................................................................................................... 9 Β) Άλλα Ζλαια ........................................................................................................................ 10 8. ΣΟΞΕΑ΢: ΟΙΟΟ΢ .................................................................................................................... 10 9. ΣΟΞΕΑ΢: ΟΠΩΡΟΜΘΠΕΤΣΙΜΑ ................................................................................................ 11 I. ΢το επίπεδο τθσ εμπορίασ .................................................................................................. 11 II. ΢το επίπεδο τθσ μεταποίθςθσ ........................................................................................... 11 III. ΢τον τομζα των μονάδων επεξεργαςίασ επιτραπζηιων ελαιϊν ...................................... 13 ΙV. ΢τον τομζα των Γεωμιλων ............................................................................................... 13 1/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ 10. ΣΟΞΕΑ΢: ΑΟΘΘ ................................................................................................................... 14 11. ΣΟΞΕΑ΢: ΗΩΟΣΡΟΦΕ΢ ........................................................................................................ 14 12. ΣΟΞΕΑ΢: ΢ΠΟΡΩΟ ΜΑΙ ΠΟΝΝΑΠΝΑ΢ΙΑ΢ΣΙΜΟΤ ΤΝΙΜΟΤ ....................................................... 15 13. ΣΟΞΕΑ΢: ΦΑΡΞΑΜΕΤΣΙΜΩΟ ΜΑΙ ΑΡΩΞΑΣΙΜΩΟ ΦΤΣΩΟ .................................................... 15 Ποςοςτά Επιδότθςθσ .................................................................................................................... 15 Επικράτεια ................................................................................................................................. 15 ΢τερεά Ελλάδα .......................................................................................................................... 15 Οθςιά Αιγαίουσ Πελάγουσ (εκτόσ Μριτθσ και Εφβοιασ) ........................................................... 16 Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ....................................................................................................................... 16 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ............................................................................................................ 17 Αρμόδιεσ Αρχζσ για παραλαβι αιτιςεων ..................................................................................... 18 Αίτθςθ Τπαγωγισ και Δικαιολογθτικά .......................................................................................... 19 Μριτιρια Αξιολόγθςθσ ................................................................................................................... 22 Εκτίμθςθ Φερεγγυότθτασ ......................................................................................................... 22 Εκτίμθςθ Βιωςιμότθτασ ............................................................................................................ 22

2/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Γενικέσ Πληροφορίεσ Υποβολή Αιτήςεων: 7/10/2011 – 18/12/2011 Δημόςια δαπάνη: €150.000.000 Δικαιοφχοι: υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με κάτω από 750 υπαλλιλουσ ι κάτω από 200 εκ. € κφκλο εργαςιϊν. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. Προχπολογιςμόσ επενδυτικοφ ςχεδίου: €100.000 - €10.000.000 Επιδότηςη: 40% - 65% ανάλογα τθν περίπτωςθ Ζναρξη επιλεξιμότητασ δαπανών: θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ o οι αμοιβζσ μθχανικϊν και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνεσ για τθν άδεια καταςκευισ και εκπόνθςθσ τθσ οικονομοτεχνικισ μελζτθσ είναι επιλζξιμεσ ακόμθ κι αν ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ (υπό τθν προχπόκεςθ υπαγωγισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ) Για την υλοποίηςη τησ επζνδυςησ, ςε πρϊτο ςτάδιο χρθςιμοποιοφνται τα ίδια κεφάλαια, γεγονόσ που πρζπει να αποδειχκεί κατά τθν αίτθςθ πλθρωμισ Αϋ Δόςθσ o Εντόσ 12 μθνϊν, τουλάχιςτον το 30% *Αϋ Δόςθ+ o Θ τελευταία δόςθ πρζπει να αφορά τουλάχιςτον το 20% του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ o Αρικμόσ δόςεων: 1 – 4 Ίδια ςυμμετοχή: τουλάχιςτον 25% επί του προχπολογιςμοφ. Επιτρζπεται θ χριςθ τραπεηικοφ δανειςμοφ. Διατήρηςη παγίων επζνδυςησ για 5 ζτθ από τθν ολοκλιρωςθ Δημιουργία νζων θζςεων εργαςίασ εντόσ πρϊτου ζτουσ από τθν αποπλθρωμι και διατιρθςι τουσ για τρία ζτθ Σα επενδυτικά ςχζδια εκςυγχρονιςμοφ δε μποροφν να επιφζρουν αφξθςθ παραγωγικισ δυναμικότθτασ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 20%. Για μεγαλφτερα ποςοςτά, τα επενδυτικά ςχζδια χαρακτθρίηονται ωσ επζκταςη.

΢τόχοσ του Προγράμματοσ Βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του ςυγκεκριμζνου βαςικοφ κλάδου γεωργικισ παραγωγισ Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων προϊόντων των επιδοτοφμενων επιχειριςεων

3/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ, προϊόντων που φζρουν χριςθ ςιμανςθσ «νθςιωτικό» ι «ορεινό» ι φζρουν εκνικά ςιματα πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ ι παράγοντα με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, από επεξεργαςία βιολογικϊν πρϊτων υλϊν κλπ. Δυνατότθτα εξεφρεςθσ κανονικϊν διεξόδων ςτθν αγορά (αφξθςθ πωλιςεων, εξαγωγζσ κλπ.) για τα παραγόμενα προϊόντα

Ενιςχύονται οι επενδύςεισ: που διευκολφνουν τθ βελτίωςθ και τον εξορκολογιςμό τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ των πρωτογενϊν γεωργικϊν προϊόντων και που με τον τρόπο αυτό ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων αυτϊν, προχπολογιςμοφ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από 100.000 μζχρι 5.000.000 ευρϊ για το 80% των πόρων του προγράμματοσ, ενϊ το 20% των πόρων κα διατεκεί για επενδφςεισ προχπολογιςμοφ μεγαλφτερου των 5.000.000 μζχρι 10.000.000 ευρϊ. που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ ενόσ ι περιςςότερων από τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: o τον προςανατολιςμό τθσ παραγωγισ ςε ςυνάρτθςθ με τισ προβλεπόμενεσ τάςεισ των αγορϊν ι τθν ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ νζων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα, o τθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων. o τθ βελτίωςθ ι τον εξορκολογιςμό των διαφλων εμπορίασ ι των διαδικαςιϊν μεταποίθςθσ, o τθ βελτίωςθ τθσ παρουςίαςθσ ι τθσ προετοιμαςίασ των προϊόντων, των παραπροϊόντων ι των υπολειμμάτων, o τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν και αξιοποίθςθ μορφϊν ενίςχυςθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων. o τθν προϊκθςθ καινοτόμων επενδφςεων, o τθ βελτίωςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ, o τθ βελτίωςθ και τθν παρακολοφκθςθ των υγειονομικϊν ςυνκθκϊν, και τθσ καλισ διαβίωςθσ των ηϊων. o τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ εργαςιακισ αςφάλειασ.

4/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Δικαιούχοι Ατομικζσ επιχειριςεισ, Οομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου: Πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ Επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 750 υπαλλιλουσ ι ζχουν κφκλο εργαςιϊν μικρότερο των 200 εκ. € Θ ενίςχυςθ παρζχεται ςε δικαιοφχουσ: των οποίων μπορεί να καταδειχκεί θ φερεγγυότθτα και θ οικονομικι βιωςιμότθτα, που πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςχετικά με το περιβάλλον, τθν υγιεινι, τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων και τθν εργαςιακι αςφάλεια, ανάλογα με τον τομζα τθσ επζνδυςθσ. που παρζχουν αςφαλείσ εγγυιςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιδίασ τουσ ςυμμετοχισ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του 25% του επιλζξιμου κόςτουσ πραγματοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.

Αποκλείεται η ενίςχυςη: Επενδφςεων για τθ μεταποίθςθ ι τθν εμπορία προϊόντων που προζρχονται από χϊρεσ εκτόσ ΕΕ Επενδφςεων παραςκευισ και εμπορίασ προϊόντων απομίμθςθσ ι υποκατάςταςθσ του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων και του μελιοφ Επενδφςεων ςτο επίπεδο λιανικοφ εμπορίου Επενδφςεων που αφοροφν γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα Επενδφςεων, των οποίων ο προχπολογιςμόσ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ είναι μικρότεροσ των €100.000 ι μεγαλφτεροσ των €10.000.000 Επενδφςεων, οι οποίεσ ζχουν ενιςχυκεί ι προβλζπεται θ ενίςχυςι τουσ ςτα πλαίςια των ΜΟΑ Επιχειριςεων που λειτουργοφν υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου και κοινοπραξίασ Προβλθματικϊν επιχειριςεων Τπό ςφςταςθ εταιρειϊν

5/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Επιλέξιμεσ Δραςτηριότητεσ κατά τομέα 1. ΣΟΜΕΑ΢: ΚΡΕΑ΢ Δράςθ 1.1.: Εκςυγχρονιςμόσ − ςυμπλιρωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςφαγειοτεχνικισ υποδομισ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, ϊςτε να πλθροφν και τισ απαιτιςεισ για τθν βιολογικι κτθνοτροφία. Δράςθ 1.2.: Κδρυςθ νζων μονάδων ςφαγείων δυναμικότθτασ μζχρι 400 τον. κρζατοσ ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ όπου δεν υπάρχει επαρκισ ςφαγειοτεχνικι υποδομι (πλθν Μριτθσ και Εφβοιασ). Δράςθ 1.3.: Εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων, μονάδων τεμαχιςμοφ − τυποποίθςθσ κρζατοσ και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων. Δράςθ 1.4.: Κδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ – τυποποίθςθσ κρζατοσ κθραματικϊν ειδϊν και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων ςε περιπτϊςεισ κακετοποίθςθσ τθσπαραγωγισ. Δράςθ 1.5.: Κδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ – τυποποίθςθσ κρζατοσ και παραγωγισ κρεατοςκευαςμάτων, ςε περιοχζσ όπου δεν υπάρχει επαρκισ υποδομι, με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Δράςθ 1.6.: Εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλιρωςθ, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ προϊόντων με βάςθ το κρζασ (αλλαντοποιεία – κονςζρβεσ κλπ). Δράςθ 1.7.: Ολοκλιρωςθ (βϋ φάςθ) τθσ κρεαταγοράσ Ακθνϊν. Δράςθ 1.8.: Κδρυςθ – επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων αδρανοποίθςθσ παραπροϊόντων και υποπροϊόντων ςφαγισ (rendering) ι ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν με τθν εταιρεία των ςφαγείων, ςυμπεριλαμβανομζνου και εξοπλιςμοφ για παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. Δράςθ 1.9.: Προμικεια κινθτϊν (αυτοκινιτων) ψυγείων και ίδρυςθ μικρϊν εγκαταςτάςεων ψυκτικϊν καλάμων ςτα μικρά νθςιά Αιγαίου Πελάγουσ για τθ μεταφορά και ςυντιρθςθ ευπακϊν και νωπϊν προϊόντων (κρζασ και λοιπά προϊόντα κρζατοσ) με ςκοπό τθ χονδρεμπορία των προϊόντων.

2. ΣΟΜΕΑ΢: ΓΑΛΑ Δράςθ 2.1: Κδρυςθ − επζκταςθ τυροκομείων εφόςον κρίνεται απαραίτθτο λόγω επάρκειασ γάλακτοσ, ι ςτα πλαίςια κακετοποίθςθσ παραγωγισ. 6/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Δράςθ 2.2.: Εκςυγχρονιςμόσ τυροκομείων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ϊςτε να τθροφνται οι βαςικοί όροι υγιεινισ και να προωκθκοφν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ τθσ χϊρασ. Δράςθ 2.3.: Κδρυςθ − επζκταςθ − εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων επεξεργαςίασ γάλακτοσ με απαςχολοφμενο δυναμικό μικρότερο ι ίςο των 250 υπαλλιλων και κφκλο εργαςιϊν μικρότερο των 50 εκ. €, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο λόγω μθ πλιρουσ αξιοποίθςθσ του γάλακτοσ ςε τοπικό επίπεδο. Δράςθ 2.4.: Κδρυςθ μικρϊν μονάδων παραγωγισ γιαοφρτθσ και λοιπϊν ηυμοφμενων προϊόντων γάλακτοσ. Δράςθ 2.5.: Εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ γιαοφρτθσ και λοιπϊν ηυμοφμενων προϊόντων γάλακτοσ. Δράςθ 2.6.: Κδρυςθ − εκςυγχρονιςμόσ − επζκταςθ, μονάδων αξιοποίθςθσ παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ.

3. ΣΟΜΕΑ΢: ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ 3.1. ΤΠΟΣΟΜΕΑ΢: ΑΤΓΑ Δράςθ 3.1.1.: Κδρυςθ μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν. Δράςθ 3.1.2.: Εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν. Δράςθ 3.1.3: Κδρυςθ μονάδων επεξεργαςίασ αυγϊν για παραγωγι νζων προϊόντων με βάςθ τα αυγά. Δράςθ 3.1.4.: Κδρυςθ μονάδων τυποποίθςθσ και ςυςκευαςίασ αυγϊν και προϊόντων που τυποποιοφνται με βάςθ αναγνωριςμζνεσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα (ειδικζσ εκτροφζσ, βιολογικά κ.λ.π.) ςτα πλαίςια κακετοποίθςθσ των μονάδων.

3.2. ΤΠΟΣΟΜΕΑ΢: ΢ΥΑΓΕΙΑ ΠΟΤΛΕΡΙΚΩΝ Δράςθ 3.2.1.: Κδρυςθ πτθνοςφαγείων με πρϊτθ φλθ προϊόντα ποιότθτασ, ειδικϊν πτθνοτροφικϊν εκτροφϊν και ιδιαίτερα αυτϊν που πλθροφν τισ απαιτιςεισ για βιολογικά παραγόμενα ςφάγια και προϊόντα ςφαγισ. Δράςθ 3.2.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων πτθνοςφαγείων και κυρίωσ ιδιαίτερα αυτϊν που πλθροφν τισ απαιτιςεισ για βιολογικά παραγόμενα ςφάγια και προϊόντα ςφαγισ. 7/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Δράςθ 3.2.3.: Κδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν ςε ορεινζσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. Δράςθ 3.2.4.: Εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ υφιςταμζνων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων τεμαχιςμοφ – τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ κρζατοσ πουλερικϊν. Δράςθ 3.2.5.: Κδρυςθ μονάδων τεμαχιςμοφ – τυποποίθςθσ και μεταποίθςθσ κρζατοσ πουλερικϊν – κουνελιϊν κυρίωσ ςε ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενων μονάδων ςφαγισ πτθνϊν και κουνελιϊν. Δράςθ 3.2.6.: Κδρυςθ γραμμϊν ςφαγισ κουνελιϊν – ινδιάνων εντόσ υφιςτάμενων πτθνοςφαγείων.

4. ΣΟΜΕΑ΢: ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ ΤΠΟΣΟΜΕΑ΢: ΜΕΛΙ Δράςθ 4.1.: Εκςυγχρονιςμόσ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων τυποποίθςθσ – επεξεργαςίασ – μεταποίθςθσ − ςυςκευαςία μελιοφ. Δράςθ 4.2.: Κδρυςθ μικρϊν μονάδων τυποποίθςθσ – ςυςκευαςίασ μελιοφ μόνο ςε ορεινζσ – νθςιωτικζσ περιοχζσ, με προτεραιότθτα ςτισ μονάδεσ τυποποίθςθσ – επεξεργαςίασ – μεταποίθςθσ βιολογικοφ μελιοφ. Δράςθ 4.3.: Κδρυςθ − εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ − μετεγκατάςταςθ μονάδων για παραγωγι ςακχαρωδϊν προϊόντων με βάςθ το μζλι, snacks κλπ.

5. ΣΟΜΕΑ΢: ΔΙΑΥΟΡΑ ΖΩΑ ΤΠΟΣΟΜΕΑ΢: ΢ΗΡΟΣΡΟΥΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ Δράςθ 5.1.: Κδρυςθ – επζκταςθ ςφγχρονων μονάδων αναπινιςθσ κουκουλιϊν. Δράςθ 5.2.: Εκςυγχρονιςμόσ, βελτίωςθ υφιςταμζνων μονάδων αναπινιςθσ κουκουλιϊν. Δράςθ 5.3.: Κδρυςθ – επζκταςθ μονάδων μεταποίθςθσ ςαλιγκαριϊν. Δράςθ 5.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων μεταποίθςθσ ςαλιγκαριϊν.

8/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

6. ΣΟΜΕΑ΢: ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ Δράςθ 6.1.: Εκςυγχρονιςμόσ κακζτων αποκθκευτικϊν χϊρων δθμθτριακϊν και με εγκαταςτάςεισ αεριςμοφ ι με ψυχρό αζρα. Δράςθ 6.2.: Εκςυγχρονιςμόσ – βελτίωςθ οριηοντίων παλαιϊν αποκθκϊν. Δράςθ 6.3.: Κδρυςθ ξθραντθρίων δθμθτριακϊν. Δράςθ 6.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων ξθραντθρίων δθμθτριακϊν. Δράςθ 6.5.: ΢υμπλιρωςθ − εκςυγχρονιςμόσ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ υφιςταμζνων αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων ρυηιοφ με τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων προκακοριςμοφ ξιρανςθσ και ψφξθσ. Δράςθ 6.6.: Κδρυςθ νζων μονάδων αποφλοίωςθσ − επεξεργαςίασ – τυποποίθςθσ ρυηιοφ. Δράςθ 6.7.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων αποφλοίωςθσ ρυηιοφ με εξοπλιςμό λείανςθσ, χρωματοδιαλογισ και υγροκερμικισ επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ – ςυςκευαςίασ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ. Δράςθ 6.8.: Κδρυςθ silos ςε κόμβουσ ςφγχρονων διαμετακομιςτικϊν κζντρων. Δράςθ 6.9.: Κδρυςθ οριηοντίων αποκθκϊν ςε νθςιωτικζσ − ορεινζσ περιοχζσ.

7. ΣΟΜΕΑ΢: ΕΛΑΙΟΤΦΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α) Ελαιόλαδο Δράςθ 7.1.: Ελαιοτριβεία a. Εκςυγχρονιςμόσ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ελαιοτριβείων, αποκλειςτικά και μόνο δφο φάςεων, χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ, με προτεραιότθτα ςε αυτά που επεξεργάηονται πιςτοποιθμζνθ βιολογικι πρϊτθ φλθ. b. ΢υγχωνεφςεισ ελαιοτριβείων με δυναμικότθτα ανάλογθ των ςυγχωνευκζντων (αφορά και ςε όμορουσ Οομοφσ), με προχπόκεςθ τον εκςυγχρονιςμό τουσ ςε ελαιοτριβεία δφο φάςεων. c. Ιδρφςεισ ελαιοτριβείων δφο φάςεων, αποκλειςτικά και μόνο ςε ορεινζσ − νθςιωτικζσ περιοχζσ από βιολογικι πρϊτθ φλθ.

9/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Δράςθ 7.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ςυςκευαςτθρίων ελαιολάδου, χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ.

τυποποιθτθρίων

Δράςθ 7.3.: Ιδρφςεισ – επεκτάςεισ – ςυγχωνεφςεισ τυποποιθτθρίων ελαιολάδου για τθν παραγωγι επϊνυμων ποιοτικϊν, εμπορεφςιμων ςυςκευαςιϊν, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του προϊόντοσ. Δράςθ 7.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ραφιναριϊν ελαιολάδου χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ.

Β) Άλλα Έλαια Δράςθ 7.5.: Κδρυςθ – Επζκταςθ – Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ςποροελαιργείων και Βιομθχανιϊν ςπορελαιουργίασ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ. o Δεν είναι επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του μζτρου επενδφςεισ μελϊν αναγνωριςμζνθσ ΟΕΦ που αφοροφν:  Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αποκικευςθσ και αξιοποίθςθσ των καταλοίπων τθσ παραγωγισ ελαιολάδου και επιτραπζηιων ελιϊν,  Δθμιουργία και διαχείριςθ ςυςτθμάτων πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ, με βάςθ ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου και κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP), για τα οποία θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων είναι ςφμφωνθ με τα τεχνικά κριτιρια που κακορίηονται από τθν αρμόδια εκνικι αρχι.

8. ΣΟΜΕΑ΢: ΟΙΝΟ΢ Δράςθ 8.1.: Εκςυγχρονιςμόσ οινοποιείων με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ, για παραγωγι οίνων ποιότθτασ. Δράςθ 8.2.: ΢υγχϊνευςθ οινοποιείων με παράλλθλο εκςυγχρονιςμό (κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. Δράςθ 8.3.: Κδρυςθ νζων οινοποιείων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ: o ςε περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ τθσ τοπικισ παραγωγισ ςε ορεινζσ και νθςιϊτικεσ περιοχζσ o μονάδων παραγωγισ οίνων από προϊόντα τθσ βιολογικισ αμπελουργίασ *Μαν.(ΕΟΜ) 2092/91+ και ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. 10/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Δράςθ 8.4.: Προςκικθ, εκςυγχρονιςμόσ, επζκταςθ γραμμισ εμφιάλωςθσ οίνου ςε οινοποιεία για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εμφιάλωςθσ τθσ παραγωγισ τουσ.

9. ΣΟΜΕΑ΢: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΑ I. ΢το επίπεδο τησ εμπορίασ Δράςθ 9.1.: Κδρυςθ μονάδων ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ, διαλογισ, ςυντιρθςθσ, ψφξθσ, αποκικευςθσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, πατάτασ, ςφκων, οςπρίων, μανιταριϊν και ξθρϊν καρπϊν. Δράςθ 9.2.: Κδρυςθ εγκαταςτάςεων ςτατικϊν ψυγείων και καταςκευι μικρισ δυναμικότθτασ ςυςκευαςτθρίων κθπευτικϊν με δυνατότθτα προμικειασ κινθτϊν (αυτοκινιτων) ψυγείων μόνο ςτα νθςιωτικζσ περιοχζσ (πλθν Μριτθσ και Εφβοιασ). Δράςθ 9.3.: Εκςυγχρονιςμοί ι/και επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων ςυςκευαςίασ, τυποποίθςθσ, διαλογισ, ςυντιρθςθσ, ψφξθσ, αποκικευςθσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, πατάτασ, ςφκων, οςπρίων, μανιταριϊν και ξθρϊν καρπϊν.

II. ΢το επίπεδο τησ μεταποίηςησ Δράςθ 9.7.: Ξεταποίθςθ Βιομθχανικισ τομάτασ o Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων, κυρίωσ όςον αφορά:  τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν,  τθν παραγωγι νζων προϊόντων χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ. Δράςθ 9.8.: Ξεταποίθςθ φροφτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μιλα, δαμάςκθνα κ.λ.π.) o Μονςερβοποιεία – Χυμοί φροφτων – Αποξθραμζνα φροφτα  Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ υφιςταμζνων μονάδων κονςερβοποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν, βιομθχανικϊν ροδακίνων και αχλαδιϊν, λοιπϊν φροφτων και λαχανικϊν κυρίωσ όςον αφορά: τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν, 11/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

o

o o

o o

τθν παραγωγι νζων προϊόντων.  Κδρυςθ νζων μονάδων μεταποίθςθσ (κονςερβοποίθςθσ) οπωροκθπευτικϊν (πλθν βιομθχανικισ τομάτασ), βιομθχανικϊν ροδακίνων και αχλαδιϊν, λοιπϊν φροφτων και λαχανικϊν. Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ υφιςταμζνων μονάδων χυμοποίθςθσ, κυρίωσ όςον αφορά:  τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν,  τθν παραγωγι νζων προϊόντων. Κδρυςθ νζων μονάδων χυμοποίθςθσ οπωρϊν (πλθν των εςπεριδοειδϊν) ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Αποξθραμζνων φροφτων  Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ ι/και επζκταςθ μονάδων αποξιρανςθσ φροφτων (δαμάςκθνα, βερίκοκα κλπ). Κδρυςθ – εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ μαρμελάδων και γλυκϊν κουταλιοφ. Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων, χυμοποίθςθσ εςπεριδοειδϊν κυρίωσ όςον αφορά:  τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν,  ςτθν ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ,  τθν παραγωγι νζων προϊόντων.

Δράςθ 9.9.: Ξεταποίθςθ λαχανικϊν o Κδρυςθ νζων, εκςυγχρονιςμόσ − επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων παραγωγισ τουρςιϊν και ψθτϊν λαχανικϊν, κυρίωσ όςον αφορά:  ςτθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν και ςυςκευαςιϊν  ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων o Κδρυςθ νζων, εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων για τθν παραγωγι χυμϊν λαχανικϊν κφβων ι μιγμάτων αυτϊν ςε αςθπτικι ςυςκευαςία. Δράςθ 9.10.: Επενδφςεισ εγκατάςταςθσ βιολογικοφ κακαριςμοφ και αξιοποίθςθσ υπολειμμάτων των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν του τομζα μεταποίθςθσ οπωροκθπευτικϊν για τθν παραγωγι λιπαςμάτων ι/και ηωοτροφϊν. Δράςθ 9.11.: Ξεταποίθςθ ξθρϊν καρπϊν.

12/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ o

Κδρυςθ νζων μονάδων, εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ ι και μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων για παραγωγι προϊόντων πάςτασ, νιφάδων πραλίνασ, παςτελιϊν, snaks κ.λ.π.

Δράςθ 9.12.: Ξεταποίθςθ ςφκων – ςταφίδων o Εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων. o Κδρυςθ νζων μονάδων μεταποίθςθσ – αποξιρανςθσ ςφκων και ςταφίδων.

III. ΢τον τομέα των μονάδων επεξεργαςίασ επιτραπέζιων ελαιών Δράςθ 9.13.: Εκςυγχρονιςμόσ των μονάδων επεξεργαςίασ βρωςίμων ελαιϊν, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ. Δράςθ 9.14.: Κδρυςθ – επζκταςθ μονάδων μόνο για γραμμζσ ςυςκευαςίασ καταναλωτι και γραμμζσ παραγωγισ νζων προϊόντων. Δράςθ 9.15.: Ξετεγκαταςτάςεισ που αφοροφν τθν μεταφορά μονάδων από τισ αςτικζσ περιοχζσ, για λόγουσ που ςχετίηονται με τθ ρφπανςθ χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ.

ΙV. ΢τον τομέα των Γεωμήλων Δράςθ 9.16.: Ιδρφςεισ νζων μονάδων, εκςυγχρονιςμόσ – επζκταςθ, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, ςυμπλιρωςθ υφιςταμζνων μονάδων, ι προςκικθ γραμμϊν ςε υφιςτάμενεσ μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωμιλων με προοριςμό τθν παραγωγι νζων προϊόντων όπωσ: o προτθγανιςμζνθσ / κατεψυγμζνθσ πατάτασ, o τςιπσ ι ςνακσ πατάτασ κ.λ.π. o άλλα νζα προϊόντα Δεν είναι επιλζξιμα για χρθματοδότθςθ ςτο παρόν μζτρο 123 Α επενδυτικά ςχζδια του Σομζα που υποβάλλονται από αναγνωριςμζνεσ ι προαναγνωριςμζνεσ από τθ Δ/νςθ ΠΑΠ Δενδροκθπευτικισ Ομάδεσ Παραγωγϊν (΢υνεταιριςμοί, ΕΑ΢, κακϊσ και Εταιρείεσ που ζχουν αναγνωριςμζνθ Ομάδα Παραγωγϊν). Ματ’ εξαίρεςθ, δφναται να ενιςχυκοφν ςτο Ξζτρο 123Α επενδυτικά ςχζδια: o ΢τα νθςιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερουσ από 3100 κατοίκουσ. o Ομάδων Παραγωγϊν, ςτισ περιπτϊςεισ ομοειδϊν δράςεων των ΜΟΑ, οι οποίεσ κατατάςςονται ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΜ προχπολογιςμοφ ίςου ι μεγαλφτερου από 500.000€. Θ χριςθ του οικονομικοφ αυτοφ ορίου κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να επιτευχκεί θ 13/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

o

καλφτερθ ςτοχοκζτθςθ των προβλεπομζνων δράςεων και παράλλθλα να αποφευχκεί οποιοςδιποτε κίνδυνοσ επικάλυψθσ, επιτυγχάνοντασ βελτιςτοποίθςθ τθσ κοινοτικισ ςυγχρθματοδότθςθσ και των αποτελεςμάτων. Ομάδων Παραγωγϊν αναγνωριςμζνων ςε ζνα ι περιςςότερα προϊόντα για παρεμβάςεισ προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται ςτισ αποφάςεισ Αναγνϊριςισ τουσ, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ.

10. ΣΟΜΕΑ΢: ΑΝΘΗ Δράςθ 10.1.: Κδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ ι εκςυγχρονιςμόσ ι επζκταςθ υφιςταμζνων μονάδων. o Κδρυςθ ι εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ τυποποιθμζνων δρεπτϊν ανκζων και γλαςτρικϊν. o Κδρυςθ ξθραντθρίων ανκζων. Δράςθ 10.2.: Κδρυςθ νζων εγκαταςτάςεων εμπορίασ (νζεσ ανκαγορζσ – κζντρα διανομισ) από ςυλλογικοφσ φορείσ ανκοπαραγωγϊν.

11. ΣΟΜΕΑ΢: ΖΩΟΣΡΟΥΕ΢ Δράςθ 11.1.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ πλιρων τυποποιθμζνων μιγμάτων ηωοτροφϊν, χωρίσ αφξθςθ δυναμικότθτασ, οι οποίεσ κα εφαρμόςουν HACCP. Δράςθ 11.2.: Κδρυςθ μονάδων παραγωγισ αποκλειςτικά βιολογικϊν πλιρων τυποποιθμζνων μειγμάτων ηωοτροφϊν. Δράςθ 11.3.: Κδρυςθ αποκθκευτικϊν χϊρων ηωοτροφϊν για τθν μερικι κάλυψθ των αναγκϊν οριςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ (ορεινϊν – νθςιωτικϊν) ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ηωοτροφϊν, με δυνατότθτα εγκατάςταςθσ μικροφ παραςκευαςτθρίου. Δράςθ 11.4.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ αποκθκευτικϊν χϊρων ηωοτροφϊν με δυνατότθτα μικροφ παραςκευαςτθρίου μόνο ςε ορεινζσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ. Δράςθ 11.5.: Κδρυςθ μονάδων παραγωγισ ηωοτροφϊν οικιακϊν ηϊων και γουνοφόρων ηϊων που κα εφαρμόςουν HACCP. Δράςθ 11.6.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων παραγωγισ ηωοτροφϊν οικιακϊν ηϊων και γουνοφόρων ηϊων που κα εφαρμόςουν HACCP. 14/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

12. ΣΟΜΕΑ΢: ΢ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ΢ΙΑ΢ΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Δράςθ 12.1.: Κδρυςθ – επζκταςθ μονάδων επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ. o Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ υφιςταμζνων μονάδων επεξεργαςίασ και τυποποίθςθσ ςπόρων και πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.

13. ΣΟΜΕΑ΢: ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ Δράςθ 13.1.: Κδρυςθ – επζκταςθ μονάδων τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν. Δράςθ 13.2.: Εκςυγχρονιςμόσ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων τυποποίθςθσ και επεξεργαςίασ αρωματικϊν και φαρμακευτικϊν φυτϊν.

Ποςοςτά Επιδότηςησ Επικράτεια 50% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ για επενδφςεισ ι τμιματα επενδφςεων μζχρι του ποςοφ των 1.500.000 €. 45% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων από 1.500.000 ΕΤΡΩ μζχρι 3.000.000 €. 40% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων από 3.000.000 ΕΤΡΩ μζχρι 6.000.000 €. 35% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων άνω των 6.000.000 €

΢τερεά Ελλάδα 40% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ για επενδφςεισ ι τμιματα επενδφςεων μζχρι του ποςοφ των 6.000.000 ΕΤΡΩ. 35% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων άνω των 6.000.000 ΕΤΡΩ.

15/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Νηςιά Αιγαίουσ Πελάγουσ (εκτόσ Κρήτησ και Εύβοιασ) 65% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ για επενδφςεισ ι τμιματα επενδφςεων μζχρι του ποςοφ των 1.500.000,00 ευρϊ, 60% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων από 1.500.000,00 ευρϊ μζχρι 3.000.000,00 ευρϊ, 50% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων από 3.000.000,00 ευρϊ μζχρι 6.000.000,00 ευρϊ, 35% των επιλζξιμων δαπανϊν για τα τμιματα των επενδφςεων άνω των 6.000.000,00 ευρϊ μζχρι 10.000.000 ευρϊ. Δεν ιςχφουν οι περιοριςμοί μεγζκουσ επιχειριςεων, ωσ προσ το μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςθσ ςτο ζδαφοσ των μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου.

Επιλέξιμεσ Δαπάνεσ Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Ματαςκευι ι βελτίωςθ ακινιτων. Προμικεια και εγκατάςταςθ νζου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του λογιςμικοφ πλθροφορικισ και του εξοπλιςμοφ των εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθν λειτουργία τθσ μονάδασ. Δαπάνεσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ςυμπλθρωματικι δαπάνθ του επενδυτικοφ ςχεδίου και όχι βαςικι) Εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ όχι ωσ μεμονωμζνθ δράςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων – ιςοκερμικϊν βυτίων, αναγκαίων για τθν μεταφορά του γάλακτοσ προσ τον χϊρο τυποποίθςθσ – μεταποίθςθσ, κακϊσ και τθν αγορά καινοφργιων οχθμάτων ψυγείων μόνο για τα νθςιά του Αιγαίου *Για μεταφορά πρϊτθσ φλθσ, είναι επιλζξιμα και τα νθςιά του Ιονίου+, Γενικά ζξοδα μζχρι 10% του ςυνόλου του προχπολογιςμοφ, όπωσ αμοιβζσ μθχανικϊν, και ςυμβοφλων, και άδειεσ πζραν των παραπάνω δαπανϊν. Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, δαπάνεσ για τθ δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, ζρευνα αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, επιςιμανςθ). Θ άδεια ανζγερςθσ των κτιρίων, οι αμοιβζσ των μθχανικϊν και αρχιτεκτόνων για τισ μελζτεσ, κακϊσ και οι εδαφοτεχνικζσ μελζτεσ είναι επιλζξιμεσ 16/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (ISO, HACCP κλπ). Αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ κειμζνων, software telescripteurs), φωτοτυπικϊν και ςυςτθμάτων αςφαλείασ των εγκαταςτάςεων. Ματαςκευι τθσ κατοικίασ φφλαξθσ των εγκαταςτάςεων μζχρι των 50.000 ΕΤΡΩ. Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ΞΟΟΟ ςτθν περίπτωςθ που αφορά πιςτοποιθτικά ποιότθτασ (π.χ. HACCP), νζεσ τεχνολογίεσ.

Μη επιλέξιμεσ δαπάνεσ Αγορά οικοπζδου. Αγορά ι απόκτθςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ανεξάρτθτα αν πρόκειται για παλιζσ ι καινοφργιεσ και τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ τουσ. Προςωρινά ζργα μθ αμζςωσ ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (π.χ. προςωρινό υπόςτεγο για τθν φφλαξθ υλικϊν, κλπ). ΢υμβολαιογραφικά ζξοδα, και πάςθσ φφςεωσ φόροι και δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ του δικαιοφχου τθσ επζνδυςθσ. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (τθλεοράςεισ, video, κλπ.). Αγορά οχθμάτων εν γζνει εκτόσ των ειδικϊν και αναγκαίων όπωσ αναφζρονται παραπάνω κακϊσ και τθσ εςωτερικισ για τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ)., Νοιπόσ εξοπλιςμόσ γραφείων (γραφομθχανζσ, αρικμομθχανζσ, ζπιπλα κ.λ.π.) εκτόσ των αναφερομζνων παραπάνω Αγορά υλικϊν αποςβζςιμων ςε διάρκεια μικρότερθ του ζτουσ. Ξθ φυςικζσ επενδφςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμοςιονομικϊν επιβαρφνςεων κάκε είδουσ ςε βάροσ των δικαιοφχων. Θ αςφάλιςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Αποηθμιϊςεισ που πλθρϊνονται από τουσ δικαιοφχουσ ςε τρίτουσ για απαλλοτριϊςεισ, εκκρεμότθτεσ κλπ. Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ) των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ. Ζργα ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Αγορά μεταχειριςμζνων μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ. Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λ.π.) κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ πζραν των απολφτωσ αναγκαίων για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ μονάδασ. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ από τον δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εκτόσ εάν αυτό 17/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ προςελιφκθ ειδικά για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του. Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του ςυνόλου των επιλζξιμων δαπανϊν. Δαπάνεσ που αφοροφν τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε τομείσ όπου υπάρχει περιοριςμόσ ςτθν παραγωγι από τισ ΜΟΑ γεωργικϊν προϊόντων. Δαπάνεσ που αφοροφν τθν απλι αντικατάςταςθ. Δαπάνεσ για τον κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ νζα κζςθ.

Αρμόδιεσ Αρχέσ για παραλαβή αιτήςεων Αρμόδια αρχι για τθν παραλαβι των αιτιςεων ενίςχυςθσ είναι θ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Γεωργικϊν Διαρκρϊςεων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Μεντρικι Τπθρεςία. Οι δικαιοφχοι που ενδιαφζρονται να ενταχκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ, υποβάλλουν αίτθςθ ενίςχυςθσ ςε τζςςερα ι ςε πζντε αντίγραφα όταν πρόκειται για τουσ τομείσ Μρζατοσ, Γάλακτοσ και Αυγϊν – Πουλερικϊν ωσ εξισ: ΢το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Μεντρικι Τπθρεςία. o ΢τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Γεωργικϊν Διαρκρϊςεων, Σμιμα Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Επενδφςεων, ςε ζνα (1) αντίγραφο του οποίου το πρωτόκολλο είναι το μόνο που λαμβάνεται υπόψθ για εμπρόκεςμθ υποβολι του ςχεδίου και τθ ςειρά προτεραιότθτασ όπου αυτι εφαρμόηεται κακϊσ και ζνα πλιρεσ αντίγραφο ςε θλεκτρονικι μορφι (CD−ROM ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟ WINDOWS, ΜΕΙΞΕΟΑ ΢Ε WORD – ΠΙΟΑΜΕ΢ ΢Ε EXCEL – ΧΡΟΟΟΔΙΑΓΡΑΞΞΑΣΑ ΤΝΟΠΟΙΘ΢Θ΢ ΢Ε PROJECT) o ΢τθν αρμόδια «κάκετθ» ι οριηόντια κακ’ φλθν Τπθρεςία του Τπουργείου που ανικει ο τομζασ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ, ςε ζνα (1) αντίγραφο o ΢τθν Διεφκυνςθ Μτθνιατρικισ Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου, ςε ζνα (1) αντίγραφο προκειμζνου για επενδφςεισ ςτουσ τομείσ κρζατοσ, αυγϊν – πουλερικϊν, διάφορα ηϊα, o Για επενδφςεισ ςτον τομζα του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων που αφοροφν μεταποίθςθ και παςτερίωςθ. ΢τθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ τθσ Περιφζρειασ και ςτισ Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Μτθνιατρικισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ επζνδυςθ, ςε ζνα (1) αντίγραφο.

18/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ

Αίτηςη Τπαγωγήσ και Δικαιολογητικά Θ αίτθςθ υπαγωγισ για ζνταξθ τθσ ςτο Ξζτρο 123Α πρζπει να ζχει τθν μορφι ολοκλθρωμζνθσ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ. o Θ οικονομοτεχνικι μελζτθ κα πρζπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μζλοσ του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου και ςτισ περιπτϊςεισ που το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ υπερβαίνει τα 500.000 ΕΤΡΩ και από Οικονομολόγο, μζλοσ Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου και να περιλαμβάνει οπωςδιποτε:  αναφορά τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ, ςτισ περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ ι ςυμπλιρωςθσ ι επζκταςθσ για υφιςτάμενεσ μονάδεσ. Ιδιαίτερα για τον μθχανολογικό εξοπλιςμό, κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία του καταςκευαςτι, ο αρικμόσ του μθχανιματοσ, το ζτοσ καταςκευισ και τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά (ιπποδφναμθ – δυναμικότθτα κλπ.)  αναλυτικό προχπολογιςμό κόςτουσ κτιριακϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων (προμζτρθςθ, ανάλυςθ κατά μθχάνθμα, κλπ.) ςε ΕΤΡΩ με διαχωριςμό του κακαροφ ποςοφ και του ΦΠΑ.  Επαρκισ αιτιολόγθςθ των ευνοϊκϊν επιπτϊςεων τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ςτουσ παραγωγοφσ των πρωτογενϊν προϊόντων και προςκόμιςθ των ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων όπου αυτό είναι πρόςφορο.  Επαρκι ςτοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ εν γζνει επιχειρθματικισ δράςθσ του δικαιοφχου και τθσ ικανότθτάσ του για τθν διάκεςθ των τελικϊν προϊόντων (π.χ. ςυμβάςεισ πωλιςεισ προϊόντων κλπ.) Ματαςτατικό ι εταιρικό κατά περίπτωςθ του δικαιοφχου ι Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν ΢τισ περιπτϊςεισ δικαιοφχων των οποίων θ νομικι μορφι είναι Ε.Π.Ε. ι Α.Ε. προςκομίηεται υποχρεωτικά το ΦΕΜ δθμοςίευςθσ του αρχικοφ καταςτατικοφ και τθσ τελευταίασ τροποποίθςισ του. Σίτλοι ιδιοκτθςίασ οικοπζδου και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ και βαρϊν αυτοφ, ςτο οποίο πρόκειται να πραγματοποιθκεί θ επζνδυςθ είτε πρόκειται για νζα μονάδα ι για μετεγκατάςταςθ ι εκςυγχρονιςμό ι επζκταςθ ιδθ υπάρχουςασ μονάδασ. Γίνονται αποδεκτζσ και οι περιπτϊςεισ μίςκωςθσ οικοπζδων και εγκαταςτάςεων με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ, από το οποίο προκφπτει θ μίςκωςθ του ακινιτου για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον είκοςι ετϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. E3, Ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςεωσ για τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ αυτοφ τθσ αίτθςθσ, κακϊσ επίςθσ και θ υποβολι των αντιςτοίχων εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων τθσ Δ.Ο.Τ. ενόσ εκάςτου των εταίρων που κατζχουν ποςοςτό ίςο ι άνω των 10%. ΢τθν περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι 19/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ  είναι υποχρεωμζνοι να δθμοςιεφουν ιςολογιςμό και αποτελζςματα χριςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ επίςθμου αντίγραφου τθσ δθμοςίευςισ του ςτον τφπο ι ςτο αντίςτοιχο ΦΕΜ  δεν είναι υποχρεωμζνοι να δθμοςιεφουν ιςολογιςμό και αποτελζςματα, απαιτείται θ προςκόμιςθ αντίγραφου το οποίο πρζπει να είναι κεωρθμζνο από τουσ διοριςμζνουσ ελεγκτζσ. o Εάν πρόκειται για νεοςφςτατθ εταιρεία υποβάλλονται μόνο τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ Δ.Ο.Τ. των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, ενόσ εκάςτου των παραπάνω μετόχων.  Οι δικαιοφχοι που δεν είναι υποχρεωμζνοι να ςυντάςςουν και δθμοςιεφουν ιςολογιςμό πρζπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αντίγραφα των εντφπων φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε3 και Ε5 που υπζβαλλαν τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ αυτοφ τθσ αίτθςθσ. ΢τθν περίπτωςθ που οι αιτιςεισ ενίςχυςθσ αναφζρονται ςε μετεγκατάςταςθ ι εκςυγχρονιςμό, κα πρζπει δια των ιςολογιςμϊν ι των εντφπων φορολογίασ ειςοδιματοσ Ε3 και Ε5 να αποδεικνφεται ότι θ δραςτθριότθτα τθσ μονάδασ δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιςτον τελευταία ζτθ.  Επενδφςεισ που αναφζρονται ςε εκςυγχρονιςμό, επζκταςθ με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ μονάδων, αυτζσ πρζπει να λειτουργοφν για μια τριετία πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ για τον εκςυγχρονιςμό τουσ.  Εξαιροφνται τθσ παραπάνω διαδικαςίασ αιτιςεισ ενίςχυςθσ που αφοροφν επενδυτικά ςχζδια τα οποία υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ 3θσ Προκιρυξθσ (του Ξζτρου 2.1) του Γϋ Μ.Π.΢. Οι αιτιςεισ αυτζσ κα εξετάηονται από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και θ ζγκριςι τουσ κα εξαρτάται από τθν αναγκαιότθτα των αιτοφμενων εργαςιϊν, θ οποία κα τεκμθριϊνεται πλιρωσ, ο δε χρόνοσ ζγκριςθσ τουσ κα αποφαςίηεται από τθν Επιτροπι του άρκρου 14. Πρόςφατθ Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να καλφπτουν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ Σεχνικά ςχζδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψθσ, κατόψεισ, όψεισ, τομζσ), ςχζδια διάταξθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και λεπτομερισ τεχνικι και λειτουργικι περιγραφι τθσ προτεινομζνθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. Προςφορζσ για τθν προμικεια του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα αποτελοφν τθν βάςθ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ ςτο μζροσ που αφορά τον εξοπλιςμό. Αναλυτικόσ προχπολογιςμό κόςτουσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (προμετριςεισ). Αποδεικτικά ςτοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάκε ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθ δυνατότθτα του επενδυτι να καλφψει τθν προβλεπόμενθ ιδιωτικι ςυμμετοχι: ίδιοι πόροι − π.χ. αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το πρόγραμμα), δθμιουργία αποκεματικοφ για επενδφςεισ, δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ για τισ εταιρίεσ τισ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο κακϊσ και τισ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ, κατακζςεισ των 20/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ κυρίων μετοχϊν κ.λ.π. − και δανειςμόσ: με βεβαίωςθ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ που να δθλϊνει το καταρχιν ενδιαφζρον για δανειοδότθςθ του προτείνοντα, ςε περίπτωςθ που μζροσ τθσ επζνδυςθσ καλυφκεί με δάνειο, ςφμφωνα με το χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ επζνδυςθσ. Αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Ο δικαιοφχοσ πρζπει να τθρεί τθν Εκνικι και Μοινοτικι Οομοκεςία (οδθγία 85/337/ΕΟΜ τθσ 27θσ Ιουνίου 1985) που αφορά τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και να προςκομίςει τα πιο κάτω απαραίτθτα δικαιολογθτικά: o Ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων ι Π.Π.Ε. ι απαλλακτικό ζγγραφο των αρμοδίων υπθρεςιϊν, και o Προζγκριςθ ι ζγκριςθ τθσ άδειασ διάκεςθσ αποβλιτων ι απαλλακτικό ζγγραφο των αρμοδίων υπθρεςιϊν Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, όπου αυτό απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ ΢φαγείων και Πτθνοςφαγείων, άδεια ςκοπιμότθτασ ίδρυςθσ (Ο. 111/75 «Περί ιδρφςεωσ ΢φαγείων και Πτθνοςφαγείων» και Π.Δ. 490/76 «Περί όρων χορθγιςεωσ αδείασ ςκοπιμότθτασ ιδρφςεωσ και λειτουργία Πτθνοςφαγείου»). Γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ ενίςχυςθσ υφιςταμζνων μονάδων των οποίων προςωρινά ζχει ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ, εφόςον με τθν προτεινόμενθ αίτθςθ ενίςχυςθσ ικανοποιοφνται οι όροι τθσ ανάκλθςθσ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςτον αναπτυξιακό νόμο ι ςε άλλο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα. Απόφαςθ του Διοικθτικοφ ΢υμβουλίου ι άλλου αρμοδίου οργάνου όπωσ προςδιορίηεται ςτο Ματαςτατικό τθσ επιχείρθςθσ για τον οριςμό του υπευκφνου υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και τον αρικμό Σραπεηικοφ Νογαριαςμοφ (και φωτοτυπία βιβλιαρίου ι extrait) ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι πλθρωμζσ. Σο ανωτζρω πρόςωπο είναι το μόνο αρμόδιο για τθν υποβολι αιτιςεων πλθρωμισ, τροποποιιςεων, παρατάςεων τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. Αντίγραφο Ποινικοφ Ξθτρϊου του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ. Τπεφκυνθ διλωςθ τιρθςθσ του άρκρου 8 του Μαν. 1698/2005 περί «ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και ζλλειψθ διακρίςεων». Πιςτοποιθτικό μθ πτϊχευςθσ και μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ Πιςτοποιθτικό μθ κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και μθ αίτθςθσ για κζςθ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ Διλωςθ ΞΞΕ ΢τθν περίπτωςθ που υπάρχουν ελλείψεισ ςτα εξισ και μόνο δικαιολογθτικά τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ: 21/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ άδεια λειτουργίασ ι και εγκατάςταςθσ, προκαταρτικι Περιβαλλοντικι Εκτίμθςθ ι απαλλακτικό ζγγραφο, ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων, προζγκριςθ ι ζγκριςθ τθσ άδειασ διάκεςθσ αποβλιτων ι απαλλακτικό ζγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλεσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ, ο εν δυνάμει δικαιοφχοσ οφείλει να τα προςκομίςει εντόσ δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία του εγγράφου γνωςτοποίθςθσ των ελλείψεων αυτϊν, και θ Τπθρεςία κζτει τον φάκελο ςτο αρχείο μζχρι τθ ςυμπλιρωςι του

Κριτήρια Αξιολόγηςησ Εκτίμηςη Υερεγγυότητασ Για τθν εκτίμθςθ τθσ φερεγγυότθτασ του δικαιοφχου εξετάηονται ςτο επίπεδο των μετόχων ι εταίρων που ελζγχουν τθν πλειοψθφία, τα εξισ: τα χαρακτθριςτικά του υποψθφίου δικαιοφχου τθσ επζνδυςθσ και ειδικότερα θ εμπειρία των μετόχων ι ςτελεχϊν ςε τομείσ ςχετικοφσ με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ και θ κλίμακα των δραςτθριοτιτων του κατά το παρελκόν, θ δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ ςτθν επζνδυςθ και ςτο απαιτοφμενο κεφάλαιο κίνθςθσ. Θ δυνατότθτα αυτι πρζπει να τεκμθριϊνεται από τθν φπαρξθ διακεςίμων ρευςτϊν, χρεογράφων ι τίτλων ι άλλου είδουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων ευκόλωσ ρευςτοποιιςιμων ςτα χρονικά πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.

Εκτίμηςη Βιωςιμότητασ Θ εκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του δικαιοφχου ςτισ περιπτϊςεισ επενδφςεων ςε υφιςτάμενεσ μονάδεσ διαφοροποιείται ανάλογα με το φψοσ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ωσ εξισ: για φψοσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ μζχρι και 500.000 ΕΤΡΩ, θ βιωςιμότθτα κρίνεται με βάςθ τθν κερδοφορία του δικαιοφχου τθσ τελευταίασ τριετίασ. Δικαιοφχοι με Θετικό Ξζςο όρο τριετίασ ςτα αποτελζςματα χριςεωσ προ αποςβζςεων και φόρων τεκμαίρονται καταρχιν ωσ βιϊςιμοι, 22/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,


Μζτρο 123Α «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών προϊόντων» Δημοςίευςη 2ησ Πρόςκληςησ για φψοσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ ανϊτερου των 500.000 ΕΤΡΩ. θ βιωςιμότθτα εκτιμάται με βάςθ τισ τιμζσ αρικμοδεικτϊν, όπωσ αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Βϋ. Θ εκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των προτεινόμενων αιτιςεων ενίςχυςθσ κρίνεται ωσ ακολοφκωσ: Για όλα τα ςχζδια θ βιωςιμότθτα τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ κρίνεται με βάςθ τθν φπαρξθ κερδοφορίασ που προκφπτει από τα προβλεπόμενα αποτελζςματα προ φόρων και αποςβζςεων, όχι νωρίτερα του 3ου ζτουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ. Θ αδυναμία τεκμθρίωςθσ τθσ φερεγγυότθτασ του δικαιοφχου και τθσ βιωςιμότθτασ αποτελοφν αιτίεσ αποκλειςμοφ τθσ επζνδυςθσ από τθν βακμολόγθςι τθσ.

23/23

΢κουφά 52, Ακινα, 10672, 5οσ όροφοσ, Τηλ. 210-3608609, 210-3608601, Fax. 210-3608617 Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintowin.gr,

Μέτρο 123 - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων [Β΄ Πρόσκληση]  

Επιδότηση έως 65% για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, από υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες δαπάνες: κτηριακά, εξοπλισμός,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you